You are on page 1of 3

Cursul 2

Biblia este adevă rată

1. Care este sursa şi utilitatea Sfintei Scripturi, conform propriilor sale


afirmaţii?

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să


mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” 2
Timotei 3:16,17.

2. Cu ce scop au fost date omului Sfintele Scripturi?

„Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru
ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau scripturile, să avem
nădejde.” Romani 15:4.

3. Care este finalitatea învăţăturii conţinute în Sfintele Scripturi?

„...Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire,
prin credinţa în Hristos Isus.” 2 Timotei 3:15

4. Care sunt câteva dintre elementele care disting Biblia dintre toate cărţile
lumii, conferindu-i unicitate?

a. Biblia este mai veche decât majoritatea cărţilor omenirii (unii dintre cei care au
scris-o au trăit cu peste 3000 de ani în urmă)

b. Deşi a fost scrisă cu multe sute de ani în urmă, ea este totuşi de aceeaşi actualitate
şi prospeţime pentru cititorul zilelor noastre.

c. Biblia este cea mai răspândită carte, fiind „bestsellerul” de necontestat al lumii
literare, fiind tradusă în peste 1700 de limbi şi dialecte. Ediţiile complete ale unor
celebrităţi ca Shakespeare sau Goethe sunt infim de mici în comparaţie cu ea, ca să
nu mai vorbim de operele ce au apărut în antichitate şi care mai prezintă interes doar
pentru arheologi şi istorici.

d. Biblia este o carte vrednică de încredere din punct de vedere istoric – afirmaţiile ei,
deşi păreau incredibile la un moment dat, fiind confirmate ulterior de descoperirile
arheologice.

e. Biblia a supravieţuit miraculos prin timp – textul păstrându-se cu cea mai mare
acurateţe, deşi a fost cea mai combătută carte a omenirii, posesia ei fiind aspru
pedepsită – adesea chiar cu moartea.

f. Are un caracter unitar, deşi a fost scrisă de peste 30 de autori diferiţi, care
proveneau din cele mai diverse pături sociale, fiecare dintre ei având aceeaşi temă
centrală – mântuirea omenirii.
g. Este cartea ce a fost cel mai bine atestată documentar, incomparabil mai mult
decât orice carte din vremea ei.

h. Conţinutul ei a transformat în bine multe vieţi, cum nici o altă carte nu a putut
face, ceea ce mărturiseşte despre caracterul ei divin şi despre puterea ei
transformatoare.

i. Ea conţine profeţii ale unor evenimente, care s-au împlinit literal ulterior, în
decursul istoriei. (succesiunea imperiilor mondiale prezentată în Daniel, cap. 2,
profeţii referitoare la Mesia, la căderea Ierusalimului etc.)

j. Afirmaţii biblice aproape „incredibile” la vremea când au fost făcute, au fost


ulterior confirmate de descoperirile ştiinţei:

• Pământul nu are nici un punct de sprijin ci pluteşte în spaţiu: „El întinde


miazănoaptea asupra golului şi spânzură pământul pe nimic.” (Iov 26:7)
• Pământul este rotund, având formă de glob: „…jucând pe rotocolul
pământului Său…” (Proverbele 8:31) „El şade deasupra cercului pământului
şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui.” (Isaia 40:22)
• Într-un timp când „lumea civilizată” nu ştia nimic despre existenţa Americii,
profetul lui Dumnezeu spunea că pe planeta noastră proporţia apă-uscat este
de 2:1: „Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma
şi a strâns ţărâna pământului într-o treime de măsură?” (Isaia 40:12).

5. Cum este structurată Biblia?

Sfânta Scriptură este un tot unitar, format din 66 de cărţi, împărţite în două
Testamente, după cum urmează:
• Vechiul Testament, care cuprinde 39 de cărţi
şi
• Noul Testament, care cuprinde 27 de cărţi

Pentru uşurarea citirii şi referirii la anumite pasaje, fiecare dintre aceste cărţi este
împărţită în capitole, iar capitolele în versete.

6. Cu cine se identifică mesajul biblic şi cine se află în centrul acestuia?

„… cuvântul Tău este adevărul.” (Ioan 17:17).

„Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar


tocmai ele mărturisesc despre Mine [Isus Hristos].” (Ioan 5:39)

7. Care este valabilitatea Sfintelor Scripturi?

„…iarba se usucă, floarea cade; dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în


veac.” (Isaia 40:8).

8. Cât de mare este puterea şi efectul Sfintelor Scripturi?


„…Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice
sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul,
încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. Nici o făptură nu
este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu
care avem a face…” (Evrei 4:12,13).

9. Cât de vrednic de crezare este Cuvântul lui Dumnezeu şi cum ar trebui să ne


raportăm noi la el?

„Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi


ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, pentru că viaţa a
fost arătată şi noi am văzut-o şi mărturisim despre ea şi vă vestim viaţa
veşnică, viaţă care era la Tatăl şi care ne-a fost arătată; deci ce am văzut şi
am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi
părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.” (1 Ioan 1:1-3).

„Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.” (Ps.


119:11).

10. În ce proporţie este Scriptura inspirată?

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să


mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” 2
Timotei 3:16,17.