RªrSôÓ

ÖLoúYôo LYNm
Tamilnadu Nugarvor Kavasam
Volume: 4
Issue: 6

JUNE 2011

Price: Rs. 10/Subscription: Rs. 100 p/a
Rs.300-p/3y
Rs.500/-p/5y

6¿J¢uš3u;-£39Æ6G/PÄ/QyÄ@Ä@793¿":P-TÅ3P3Q
"|EÆ-vQÄ3wyK35p šžN5"IÆ13¿8P-T57VÄ5ªN:Æ-vQ
$9:/"wn:;FšNrI1KÆ3Ä/VÆ>vQ :ElÆ:K3¿P-T 
¢Æ-M51N4V|\3u;-"8œ$Æ273<N
ùY°«ÓúYôo
RªrSôÓ Uô¨X ÖLoúYôo TôÕLôl× Utßm Bt\íhÓm NeLm
EQÜ ùTôÚs YZeLp Utßm ÖLoúYôo TôÕLôl×jÕû\
www.consumer.tn.gov.in

3pS4º™"8—

consumer@nic.in

yÆ9vQ9¿"wnrI1KÆ3
n=M5¿-GÄ/7Q5žK3

3u;-"8nVyÆ9vQ9¿"wnrI1KÆ3G
n=M5¿-GÄ/7Q5žK :3U-¿-6¿J¢uš&2§K
 Æ="Æ6G/P":P-T3Æ9Æ6vQ41L3 Æ=
Žrv9¿>#O§E¬I1N

RªrSôÓ
ÖLoúYôo LYNm
UXo:4

ÖLoúYôo LYNj§tÏ NkRô
ùNÛj§®h¼oL[ô? NkRô T¥Ym
TdLm...40
CRr: 6
CR¯u Esú[

_þu-2011

B£¬Vo ÏÝ

B£¬Vo TdLm

2

ÖLoúYôo ÏWp

6

RûXYo
T§lTô£¬Vo
§Ú Lô.TôXfNk§Wu, C.B.T.,
BûQVô[o

úLôûP«u ®£±Ls

13

úUXôiûU CRZô£¬Vo
CûQ BûQVô[o

ùRôPo¡\Õ úNûY

15

aúXô ÖLoúYôúW

21

TXu RÚm TZeLs

25

CRZô£¬Vo
§Ú Gv.®_Vu
ÕûQ BûQVô[o
Eßl©]oLs
1.§Ú CX.£eLôWm
ER® BûQVô[o 1,
2. §Ú L.CWôUfNk§Wu,
ER® BûQVô[o 2.

A¬£ CXYNUôn...

38

Published by Ka.Balachandran on
ÖLoúYôúW, CRr ϱjR ReL°u úUXô]
behalf of Commissioner of Civil
LÚjÕdLû[ GeLÞdÏ AgNp AhûP«úXô
Supplies And Consumer Protection
Õû\«u ªu]gNp ØLY¬«úXô
From o/o Commissioner Of Civil
(consumer@nic.in) Aàl©ÓeLs.
Supplies
And Consumer Protection,
EeL[Õ LÚjÕdLÞm, TûPl×LÞm
4-th floor, Ezhilagam, chepauk,
YWúYtLlTÓ¡u\]. RϧÙûPVûY
Chennai-600 005
©WѬdLlTÓm
and
printed
by G.Ahamed rafi at
GeLs ØLY¬
M/s TAMCOS, 34/1, Poornam
BûQVô[o, EQÜ ùTôÚs YZeLp
Prakasam
Road, Balaji Nagar,
Utßm ÖLoúYôo TôÕLôl×jÕû\
Royapettah, Chennai-600 014.
G¯XLm 4}YÕ R[m úNlTôdLm
Editor S.Vijayan
ùNuû]-5

_þu 2011

RªrSôÓ
ÖLoúYôo LYNm

1

B£¬Vo TdLm
AuTôokR ÖLoúYôúW...
""RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm'' _þu 2011 UôR
CRr êXm ÁiÓm EeLÞPu EûWVôÓY§p
ªdL U¡rf£ AûP¡ú\u.
JqùYôÚ UôRØm ÖLoúYôo NmTkRlThP קV
קV ùNn§Lû[ EeLÞdÏ YZe¡ YÚ¡ú\u.
AkR Y¬ûN«p CkR UôRm RªZL AW£u קV
§hPm ϱjÕ EeLÞPu T¡okÕ ùLôs[
®ûZ¡ú\u.
EQÜ, EûP, Eû\®Pm U²R²u Aj§VôY£V
úRûYLs. AkR Y¬ûN«p EQÜdúL ØR#Pm
GuTRôp
UdLÞdÏ
EQÜ
TôÕLôl×
A°dÏm úSôd¡p ÏÓmT AhûPRôWo
LÞdÏ ùTôÕ ®¨úVôLj §hPj§u ¸r A¬£
CXYNUôL YZeÏm §hPm RªZL AWNôp
ùRôPeLlTh¥Úd¡\Õ.
""R² U²RàdÏ EQ®pûXùV²p _Lj§û]
A¯j§ÓúYôm'' Gu\ ULôL® TôW§Vô¬u
Y¬LÞdúLtT RªrSôh¥p JqùYôÚ ÏÓmTØm,
EQÜ TôÕLôl©p Ru²û\Ü ùT\ úYiÓm.
Th¥V²Vt\, BúWôd¡VUô] YôrdûL YôZ
A¬£ Aj§VôY£Vm GuT§û] LÚj§tùLôiÓ,
TôUWo LÞm TVuTP úYiÓm Gu¡\ ©WRô]
úSôd¡u A¥lTûP«p Rôu CkR CXYN A¬£
§hPj§û] RªZL AWÑ ùLôiÓ YkÕs[Õ.
""ùLô¥Õ ùLô¥Õ YßûU ùLô¥Õ, AR²àm
ùLô¥Õ C[ûU«p YßûU'', YßûU«u
LôWQUôL YôrkÕ Nô§dL úYi¥VYoLs
Th¥²Vôp ùYm©®Pd áPôÕ GuTRôÛm,
""ÑYo CÚkRôpRôú] £j§Wm YûWV Ø¥Ùm''
Gu\ úSôd¡Ûm A¥lTûP úRûYVô]
EQÜdÏ Ej§WYôRm A°j§P, A¬£ ùT\
®ÚlTm ùR¬®jR ÏÓmT AhûPRôWoLs Aû]
YÚdÏm ÏÓmT Eßl©]oL°u Gi¦dûL«u
A¥lTûP«p 12 ¡úXô ØRp 20 ¡úXô YûW A¬£
UôRkúRôßm YZe¡P 1.85 CXhNm ÏÓmTeLs
Yôrk§P Y¯ ùN[Ùm YûL«p 1.6.2011 ØRp
A¬£«û] CXYNUôL YZeÏm §hPm ÑUôo
ì.340 úLô¥ ùNX®p AUpTÓjRlThÓs[Õ.
AW£u JqùYôÚ §hPØm ùNqYú]

_þu 2011

ùNVpTÓjR JqùYôÚ Ï¥ULàdÏm ùTôßl×
EiÓ.
JqùYôÚ Ï¥ULàm AWÑ CVk§WjÕPu
CûQkÕ ùTôßl×Pu ùNVpThPôp Rôu
Aû]YÚm TVu ùT\ Ø¥Ùm.
""YV#p Es[ T«ÚdÏ TônfÑm ¿o
YôndLôp Y¯ K¥ ×pÛdÏm BeúL ×£ÙUôm''
GuTRt¡QeL TVô°dÏ §hPeLs ùNu\
ûPÙm úTôÕ RϧVt\YoLÞm AûR ùTtßd
ùLôsÞm Yônl× CÚlTRôp EiûUVô] TV]
ô°LÞdÏ úNW úYi¥V TeÏ RY\ô] Y¯«p
YojRL ç«p R²STo XôT úSôdLjÕPu AWÑ
§hPjÕdÏ ÏkRLm ®û[®dÏm YûL«p
ùNVpThPôp AÕ RiPû]dϬV Ït\m
GuTûR Aû]YÚm EQW úYiÓm.
JqùYôÚ §hPØm TV]ô°dÏ N¬VôLf
ùNu\ûP¡\Rô GuTûR TX Y¯L°p AWÑ
LiLô¦jÕ YÚ¡\Õ.
A¬£ LPjRp úTôu\ RYû\ ùTôÕ UdLs
LôQ úSÚm úTôÕ EPú] AûR AW£u LY]j
ÕdÏ ùLôiÓ YW úYiÓm. ARtLôL ¸rdLiP
ùRôûXúT£«û] ùTôÕ UdLs TVuTÓj§d
ùLôs[Xôm.
Ï¥ûUl ùTôÚs Ït\ ×X]ônÜj Õû\
RûXûU AÛYXL LhÓlTôhÓ Aû\ Gi:
044}24338974.

Guù\ußm

ÖLoúYôo SX²p,

RªrSôÓ
ÖLoúYôo LYNm

Lô. TôXfNk§Wu, C.B.T.,
BûQVô[o.

2

LúXô¬Ls A§LØs[ Aû]jÕ EQÜ YûLLÞm EPÛdÏ Nd§ûVj RWôÕ. U²R²u T£ûVl úTôdL §]Øm EQÜ EhùLôsYÕ AY£Vm. AkR úX©sL°p EQÜl ùTôÚhL°u RuûULÞm A§p LXkÕs[ NjÕdL°u ®YWeLs ϱl©hÓ CÚdÏm. N ô d ù X h ú T ô u \ û Y ®[mTWlTÓjRlTÓm. £X úSWeL°p úX©sL°p ùR¬®dLlThÓ CÚdÏm ®YWeLs RY\ôL CÚlTRtÏ Yônl× EiÓ. RLYpLs Ød¡Vm: JqùYôÚ EQÜl ùTôÚhL°Ûm úX©sLs JhPlThÓCÚdÏm. AYtû\ ÏZkûRLs TôodÏm úTôÕ AkRl ùTôÚhLs úYiÓm G]d úLhÓ APm ©¥dÏm. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 3 . ©WTXUô] ShNj§WeLû[ ûYjÕ EQÜl ùTôÚhLs. JÚ Sôs A§L[Ü EQ®û] EhùLôiÓ ®hÓ UßSôs Nôl©PôUúXô ApXÕ A§L[Ü EPtT«t£ ùNnRôúXô ØkûRV Sôs NôlTôhûP DÓ ùNnÕ ®PXôm G] TXo ¨û]d¡u\]o.. AÕ RYß. úNô¥Vm úTôu\ ùTôÚhLû[ A§Lm TVuTÓj§ RVôo ùNnVlTÓm EQÜ YûLLû[ A§Lm EhùLôs[d áPôÕ. AkR EQÜ N¬Vô] ®¡Rj§p NjÕdLû[d ùLôiPRôL CÚdL úYiÓm. £\kR NjÕs[ EQÜ GuTÕ úSôn G§ol× Nd§ûV SUdÏd ùLôÓdÏm. RôYW _þu 2011 GiùQn. ϱlTôL. TôdùLhÓL°p AûPjÕ ®tLlTÓm EQÜl ùTôÚhLs. G]úY. Ï°oTô]eLs B¡VYt±p LúXô¬Ls A§Lm CÚkRôÛm AÕ Ï±l©hP A[ÜdÏ NjÕLs GûRÙm Rk§PôÕ. úSôûVd Ïû\jÕ EPp BúWôd¡VjûRd áhÓm. AÕúTôu\ RÚQeL°p ÏZkûRLÞdÏ AkR EQÜl ùTôÚhLû[ Yôe¡j RWd áPôÕ. LúXô¬Ls A§LØs[ EQÜLû[ EhùLôsÞm úTôÕ SUÕ EPÛdÏ NjÕdLs ¡ûPd¡u\]. JqùYôÚ ùTôÚs YôeÏm úTôÕm ARu ÁÕ JhPlThÓs[ úX©sLû[ SuÏ LY²dL úYiÓm. EQÜl ùTôÚhL°p LXkÕs[ NjÕdL°u ®YWeLû[ úRôWôVUôLYôYÕ Sôm ùR¬kÕ ûYj§ÚdL úYiÓm..EPp SXm úTQ. AúRNUVm.

CRu A¥lTûP«p ÖLoúYôo SX¨§ ùRôÏl©p CÚkÕ ¨§ JÕdLlThÓ HlWp 2011}p ùNuû] AiQô úUXôiûU ¨ûXVj§p RªZLm ØÝYÕm CVe¡ YÚm UôYhP Ïû\¾o Uu\eL°u RûXYoLÞdÏ ×jùRô° T«t£Ùm. ×jRôdLl T«t£Ùm.. ¨û\úYtß ®iQlTeLs. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 4 . Eßl©]o LÞdÏ ÖLoúYôo ©Wf£û]Lû[ ûLVôÞm ®Rm Utßm ÖLoúYôo TôÕLôl× ùRôPoTôL AWÑ úUtùLôsÞm Øû\Ls ϱjÕ T«t£ YZeL RªrSôÓ ÖLoúYôo SX¨§ LiLô¦l× ÏÝ ¾oUô]m YZe¡VÕ. CkRl T«t£ YÏl×Ls Aû]j §Ûm ÖLoúYôo TôÕLôl×f NhPm ùRôPo×ûPV _þu 2011 CRW NhPeLs. ÖLoúYôo TôÕLôl©p EQÜ ùTôÚs YZeLp Utßm ÖLoúYôo TôÕLôl×j Õû\ Utßm Ru]ôoY ÖLoúYôo AûUl×Lû[f úNokR BoYX¬u TeÏ..×jùRô° YÏl×m.. ÖLoúYôo Ïû\¾o Uu\eL°u RûXYo Utßm Eßl©]oL°u T¦«PeLs ØÝûUVôL ¨WlTlThÓs[]. ÖLoúYôo Ïû\¾o Uu\j §û] §\mTP ùNVXôdLm ùNnÙm ®Rm. Eßl©]oLÞdÏ ×jùRô° YÏl×m SûPùTt\Õ.. ÖLoúYôo Ïû\¾olTRtLô] Uôtß Y¯Øû\. ùNVXôdLm. AYt±u RûXYoLs. ÖLoúYôo Ïû\¾o Uu\eLs Aû]jûRÙm L¦² êXm JÚe¡ûQdÏm CONFONET ùRôPoTô] §hPeLs Utßm AÛYXL SûPØû\Ls ùRôPoTôL º¬V T«t£Ls A°dLlThP].

Ri½o Tôh¥ÛdÏ áÓRp ®ûX KhPÛdÏ ATWôRm ùNuû] AúNôd SLo Bo Bo LôX²«p ®¨úVô¡dÏm ¨ßY]j §u ùTVûW Gݧ Y£lTYo §Ú ØÚLu. ""A§LThN ®ûXdÏm áÓRXôL £pXûW ®ûXûV®P Yã#dLlThÓs[Õ. ©p#p Ri½o Eßl©]oLs §ÚªÏ Tôh¥#u ®ûX 17 Up#Lô Utßm §Ú ìTôn Guß GÝRl ¾]RVô[u B¡úVôo ThÓ CÚkRÕ. AYo. ¨ßY]j§u ùTVûWd G]úY. A§LUô] ®ûXdÏ Yô¥dûLVô[ÚdÏ U] ®t¡ÈoLs. ªÏkR U] Eû[fNÛdÏ ARu ®YWm: B[ôL úS¬hPÕ. A§of£ GÝRlTP®pûX. 13 ARtÏ AkR úUXô[o. CkRl ""ùNuû] ¡i¥«p ©Wf£û] ϱjÕ RdL Es[ R²Vôo KhPp SPY¥dûL GÓdL úYiÓm'' JußdÏ Nôl©Pf Guß §Ú ØÚLu R]Õ ùNuú\u. AûPkR Sôu. ùNuû] ùRtÏ ®hÓ 17 ìTôn ùLôÓeLs G]d úLhPôo. UôYhP ÖLoúYôo Sôu úLhPRtÏ GkR T§Ûm ¿§Uu\j§p YZdÏ ùNôpX®pûX. KhPp ¨oYôLm. _þu 2011 RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 5 . ®hÓ Ï¥lTRtLôL ¾ol×: CWiÓ RWl× Ri½o Tôh¥p Juß YôReLû[Ùm ùNuû] Yôe¡ú]u. B«Wm ìTôn SxPDPôL úT]ôYôp ©p#p ùLôÓdL úYiÓm Guß Ri½o Tôh¥p EjRW®hÓs[Õ. Tô§dLlThP áP T§Ü ùNnV®pûX"" ×LôoRôWo §Ú ØÚLàdÏ Guß úLhúPu. ®Nô¬jR]o. Nôl©hÓ Uà®p ᱫÚkRôo. KhPp A § L T h N úUXô[¬Pm. ©p#p Eû[fNp HtTÓjÕm Ri½o Tôh¥ûX YûL«p KhPp úUXô[o ®tTû] ùNnÙm SPkÕs[ôo. CR]ôp Juû\j ùRôPokRôo. B]ôp. ùRtÏ UôYhP ÖLoúYôo KhPp F¯Vo ùLôÓjR ¿§Uu\ ¿§T§ §Ú úLôTôp. CRu©\Ï Tôh¥#p A§LThN AYoLs A°jR ¾ol©u £pXûW ®ûX 14 ìTôn ®YWm: Guß úTôPlThÓ ©p Øû\lT¥ CÚkRÕ. ©u]o.

Sôu G]Õ ÅhÓdÏd ùLôiÓ YkÕ ùRôûXdLôh£l ùTh¥ûV CVd¡ú]u. T§û]kÕ SôhLs ûYj§ÚkÕ TÝÕ ¿d¡ קV TôLeLs ùTôÚjRlThPRôL ùR¬®jÕ ùRôûXd Lôh£l ùTh¥ûV §ÚmTd ùLôÓjRôoLs. ùNuû]. ùRôûXdLôh£l ùTh¥ûV ªu CûQl× ùLôÓjÕ UhÓm N¬TôojÕd ùLôÓjRôoLs. UßT¥Ùm NoÅv ùNuPÚdÏ ×Lôo ùNnÕ "RVô¬l©p úLô[ôß Es[ EeLs LmùT²«u ùRôûXdLôh£l ùTh¥ûV §ÚmT GÓjÕd ùLôiÓ ×§V ùRôûXdLôh£l ùTh¥ûV RÚmT¥ úLh úPu".AiQôUûX. CVd¡V £X ¨ªPeL°p ¨uß ®hPÕ. ÁiÓm AúR ¨ûX ¿¥jRÕ. ClúTôÕ AkRj ùRôûXdLôh£ SpX ¨ûX«p CVe¡ YÚ¡\Õ. Ø. Gu ¿iP Sôs úTôWôhP j ÕdÏ Y¯YûL ùNnR Uô¨X ÖLoúYôo úNûY ûUVjÕdÏ G]Õ ùSgNôokR Su±''. AkR ùRôûXúT£«p ùRôPo× ùLôiÓ G]Õ ¨ûXûVj ùR¬®júRu. AúR úLô[ôß Lû[VlTPôUp CÚkRÕ ùR¬V YkRÕ.ÖLoúYôo ÏWp ""ùNuû] §VôLWôV SL¬p Es[ JÚ ©WTX LûP«p YiQj ùRôûXdLôh£l ùTh¥ Yôe¡ú]u. NoÅv ùNuPÚdÏ ùRôûXdLôh£l ùTh¥ûV GÓjÕ YkRôp קV No¡ëh úTôoÓ _þu 2011 Uôt±j RÚYRôLj ùR¬®jR]o. NoÅv ùNuP¬p Rôu ×Lôo ùNnV úYiÓm Guß ùR¬®jÕ NoÅv ùNuPo ùRôûXúT£ GiûQd ùLôÓjRôoLs. RVô¬l× ¨ßY]j§Pm ùRôPo× ùLôiÓ TûZV úLô[ô\ô] ùRôûXdLôh£ ùTh¥dÏ T§XôL קV ùRôûXdLôh£l ùTh¥ûV Uôt\m ùNnV SPY¥dûL GÓjR]o. êuß Øû\ LmùT²«u ùT±Vô[oLs G]Õ ÅhÓdÏ YkÕ TÝÕ TôojRôoLs. cWôm SLo. Gu] ùNnYÕ Guß ùR¬VôUp LYûX AûPk úRu. ARuT¥úV. Uô¨X ÖLoúYôo úNûY ûUVj§u T¦Vô[oLs Sôu A°jR ×Lô¬u ÁÕ SPY¥dûL GÓjR]o. ùRôûXdLôh£ ùTh¥ YôeÏm úTôÕ ARtϬV ©pûXd ùLôÓjRôoLs. RdL BRôWeLÞPu ×Lôo A°dÏmT¥ ùR¬®jR]o. AúR ¨ûX ¿¥jRÕ. NoÅv ùNuPo ùRôûXúT£ Gi¦p ùRôPo× ùLôiÓ GuàûPV ×LôûW ùR¬®júRu. ÅhÓdÏ YkÕ ùRôûXdLôh£ ùTh¥ûV CVd¡l TôojúRu. §¼ùWuß ¨uß ®hPÕ. A§of£ Lôj§ÚkRÕ. ÁiÓm CVd¡ú]u. RVô¬jR LmùT² A°dÏm EjRWYôRm ϱjR T¥Yj§p Yôe¡V Sôs. NoÅv ùNuPÚdÏ BhúPô®p ùRôûXdLôh£l ùTh¥ûV GÓjÕf ùNuß ùLôÓjúRu. ùRôûXdLôh£l ùTh¥ Yôe¡V LûPdÏf ùNuß ×Lôo ùNnúRu. B]ôp. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 6 . AeÏ ÖûZÜ Yô«#p Uô¨X ÖLoúYôo úNûY ûUVj§u ùRôûXúT£ Gi ®[mTWlTÓjRlThÓ CÚkRÕ. £±Õ úSWm TPm ùR¬kRÕ. B]ôp. Øu× JÚ úSWj§p ùY°ëo ùNpX úLôVmúTÓ Tv ¨ûXVj§p Lôj§ÚkúRu. TVu Jußm CpûX. LûPdLôWúWô. ©lWY¬ UôRm GÝjÕ êXUôL ×Lô¬û] A°júRu. Th¥Vp Gi GÕÜm ϱl©P®pûX. ®tTû] ùNnVlThP ùTôÚ°p Ïû\TôÓ CÚkRôp AÕϱjÕ LmùT²«p. ùRôûXdLôh£l ùTh¥ûV ®tTû] ùNnYÕ UhÓúU GeL[Õ úYûX.

LhP Qm ©Wf£û]. ªu LmTeL°p Lm© §ÚÓ úTôn TX SôhL[ô¡Ùm Uôt± _þu 2011 CûQl× YZeLôRÕ. ªuNôWm YZeLÜm. Uô¨X ªuNôW JÝeÏ Øû\ BûQVm.. Ck§Vô®p ªuNôWm TVuTÓjÕúYôÚm ®YNô«LÞm ÖLoúYôoL[ôLúY LÚRlTÓ¡u\]o. ®YNôV ªu CûQl× êl× LôXm A±®jÕm A°dLôRÕ. ªu T¡oUô]m. ÚdÏU¦ XhѪT§ NôûX (¥húLô Lôml[dv). úUtTôoûYl ùTô±Vô[o AÛYXLm. ®YNô«LÞm. ùNuû] Gu\ ØLY¬«p úUp Øû\ÂÓ ùNnÕ ¨YôWQm ùT\Xôm. RûXYo. UôYhP ªu ÖLoúYôo Ïû\ ¾odÏm Uu\j §u ¾ol©u ÁÕ úUp Øû\ÂÓm ùNnVXôm. ªuNôWm TVuTÓjÕm ®YNô«L°u ªu CûQl×j Õ i ¥ d L l ThPôÛm. RªrSôÓ ªuNôW Yô¬Vm Gu\ ØLY¬«p E¬V T¥Yj§p ×Lôo ùNnÕ ¨YôWQm ùT\Xôm. RY\ô] ªu Õi¥l× úTôu\ LôWQeL[ôp Tô§dLlThP ÖLoúYôo RªrSôÓ ªuNôW Yô¬VjûR AÔLXôm. ¿iP LôXUôL TÝÕ AûPkR ¥Wôuv TôWjûR Uôt\ô RÕ. AkRf NhPm êXm ªu ÖLoúYôo Ïû\Lû[l úTôdL "UôYhP ªu ÖLoúYôo Ïû\¾odÏm Uu\m' EÚYôdLlThÓs[Õ. ªu EtTj§ NmTkRUô]Ytû\ JÝeÏTÓjRÜm. Ïû\kR AÝjR ªuNôWm.ªuNôWØm. JqùYôÚ Uô¨Xj§Ûm Uô¨X ªuNôW JÝeÏØû\ BûQVm EÚYôdLlThÓ ªu LhPQm. ÁhPo TÝRûPk RûR Uôt±j RWôRÕ. ªu CûQl× A°dLd LôX RôURm. ÖLoúYôo TôÕLôl×f NhPj§p Es[ Aû]jÕ A§LôWeLÞm ªu ÖLoúYôo Ïû\¾odÏm Uu\jÕdÏ A°dLlThÓ RªZLj§p. GÝméo. JqùYôÚ UôYhPj§Ûm úUtTôoûY ùTô±Vô[o RûXYWôLÜm. UôYhP ªu ÖLoúYôo Ïû\¾odÏm Uu\m. NhPm T¥jR YZdL±Oo Utßm ÖLoúYôo NeLl ùTôßlTô[o Eßl©]oL[ôLÜm ùLôiP Uu\m ùNVpThÓ YÚ¡\Õ. 19 H.. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 7 . ùPTô£h CÚkÕm E¬V LQdûL N¬ TôodLôUp A§Lj ùRôûL úLhTÕ. áÓRXôL LhPQm ®§lTÕ.

. NuùNh GpúXô. úLd EhTP 35 Nôm©sLs ùTtß úNôRû]dÏ AàlTlThP]. ©¬p#Vuh ×ð. Tôvh ¡Ãu. WNôV]l ùTôÚhLû[j ùRôPokÕ TVuTÓj§]ôp EPp BúWôd¡Vm Tô§dLlTÓm. §ÚYôìo. PôohWûNu. §ÚùSpúY# B¡V TjÕ UôYhPeL°p vÅh vPôp E¬ûUVô[oLs. LPío. ék§ G²p UgNs _þu 2011 CkR ¨\eL°pRôu CÚdL úYiÓm Guß GÝRlTPôR ¨V§ Es[Õ. RgNôîo. vÅh vPôpLs. EQÜl ùTôÚhL°p ¨\j ÕdLôL úNodL G¬júWô£u. SôûL. §Úf£. Ci¥úLô LôWûUu. úLWôûU£u. B]ôp. RgûN.. AYt\ôp Gu] ùLÓRp HtTÓm GuTûRdáP Sôm EQÚY§pûX. EP#u Ød¡V Eßl×Ls Tô§dÏm ATôVm HtTÓm.TZ² á±VÕ: ApYô G²p £Yl×. LPío. ¿X¡¬. RgNôîo E Q Ü l TÏlTônYLj§p úNôRû] ùNnVl ThP]. ×ÕdúLôhûP. úR². úNXm. §ÚùSpúY#. ú N ô R û ] Ø ¥ Ü L s ùRôPoTôL AkR AûUl©u C V d Ï S o úL. Lu²VôÏU¬ B¡V 17 UôYhPeL°p LXo ék§. SôUdLp. §iÓdLp. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 8 . ùTWmTío. úTdL¬L°p RVô¬dLlTÓm §uTiPeL°p ¨\m úNodÏm WNôV] ùTôÚhLs LXdLlTÓYÕ Ï±jÕ Ru]ôoY ÖLoúYôo AûUl× NÁTj§p JÚ NoúY GÓjÕs[Õ.´. ùNuû]. §iÓdLp. NûUVp T¦Vô[oLs EhTP 144 úT¬Pm NoúY GÓdLlThPÕ. ApYô. XhÓ. úUÛm. ®Ýl×Wm. SôLlTh¥]m. DúWôÓ. CkR ¨\ªLs Ød¡V EPp Eßl×Lû[f ùNVp CZdLf ùNnÙm RuûU EûPVûY. JqYôûY úTôu\ úSônLs HtTÓm. ùNuû]. WôUSôR×Wm. _ôe¡¬. Lìo. §ÚYsðo. NoúY Ø¥ÜLs.¨\ êh¥L[ôp Tô§dÏm EPp SXm. ùTôu£úVô 4Bo B¡V GhÓ WNôV]l ùTôÚhLÞdÏ UhÓúU AàU§ YZeLlThÓs[Õ. §ÚYôìo.

×tßúSôn HtTPÜm Yônl× CÚd¡\Õ. Li. ùTôhPXlTÓjRlThP ùTôÚhLû[ YôeÏm úTôÕ ARàûPV GûPûV SuÏ T¬úNô§dL úYiÓm. £ß¿WLm B¡VYtû\ Tô§dÏm. vÅh vPôpL°p UgNs ¨\mRôu A§Lm TVuTÓjRlTÓ¡\Õ. WNôV] ¨\êh¥L[ôp HtTÓm BTjÕ. ùTôÚhLû[ YôeÏYRtÏ ØuTôL. ãPôu 3. Y«ß. JqùYôÚ ùTôÚÞdÏm JqùYôÚ YûLVô] RWfNôuß YZeLlTÓYÕ YZdLm. RVô¬dLlThP úR§ûVl TôodL úYiÓm. E\®]oL°ûPúV TWlT úYiÓm. TfûN ¨\ª 81 NRÅRØm. ùNnVd áPôR ®`VeLs Guß £X Es[]. SUÕ EP#p CkR ùTôÚs GkR[ÜdÏ úNWXôm Guß JÚ YWm× CÚd¡\Õ. Sô[ûP®p CWlûT. AkRj RW Øj§ûWûVl TôojÕ YôeÏYÕ AY£VUôÏm. AûPdLlThÓs[ ùTôÚ°u GûP«u A[Üm Ju\ôL CÚd¡\Rô G]l TôodL úYiÓm. CWiÓ úTdL¬L°p RVô¬dLlThP úLdÏL°p úWôPûUu © úNodLlThÓ CÚkRÕ. RW Øj§ûW ùLôiP ùTôÚhLû[ UhÓúU YôeL úYi Óm. úSônLs ϱjÕ UdLÞdÏ ®¯l×QoÜ HtTÓjR úYiÓm. A[Üm. £YlTÔdLû[f £ûRdÏm. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 9 . AYtû\ Sôm Li¥lTô] Øû\«p ©uTt±]ôp NkûR«p Y¦LoL[ôp ¨fNVm HUôt\lTP UôhúPôm. HûZ UdLs A§L[®p YôeÏm £±V vÅh vPôpL°úXúV WNôV]l ùTôÚhLs A§Lm TVuTÓjRlTÓ¡u\]. ùXh ùNnV úYi¥VÕ Gu]? NkûR«p ùTôÚhLû[ YôeÏYRtÏ ØuTôL. ÖLoúYôo TôÕLôl× ùRôPoTô] ®¯l×QoÜ YôNLeLs Utßm ÖLoúYôo E¬ûULs ϱjR ®`VeLû[ SiToLs. A¥Y«tßl TϧLs A¬dLlTPÜm Yônl× Es[Õ. BWgÑ. UgNs ¨\m 88 NRÅRØm.LpÄWp. Sôm ùNnV úYi¥V ®`VeLs. EQÜl ùTôÚhLÞdÏ ©ed ¨\m ùLôÓdÏm WNôV] ¨\êh¥}G¬júWô ûU£u. úLWUp B¡V] 64 NRÅRØm TVuTÓjRlTÓ¡u\]. ÖûWÂWp B¡VYt±p CÚdÏm ùUp#V _qÜLÞdÏm úRôÛdÏm ùNpÛm Bd£_²u A[ûY CkR WNôV]l ùTôÚhLs Ïû\dÏm. £ß¿WLm. ùTôhPXj§p ùR¬®dLlThÓs[ GûP«u _þu 2011 ÏúWôúUh. úWôPûUu ©. êdÏ. EQÜdÏ ¨\êhÓm WNôV]l ùTôÚhL°p "EPp SXjÕdÏ ¾eLô]Õ' Gu\ YôNLjûR GÝR úYiÓm. CÕ EPp Y[of£ûV Ïû\dÏm. ÅhÓ ¨Lrf£Ls. úLôúLô. ùUhPô²p GpúXô. ùUXdûLh ¡Ãu úTôu\ RûP ùNnVlThP WNôV] ¨\ êh¥Ls A§Lm TVuTÓjRlTÓ¡u\]. £±V LûPL°p AqWôûU£u. LpÄWp. GpúXôÚm ùNnYRôp. SôeLÞm ùNn¡ú\ôm Guß 17 NRÅRm úTo áß¡u\]o. ùRôiûP. LXoLXWôL CÚkRôpRôu UdLs NkûR«p YôeÏ¡u\]o G] 81 NRÅRm úTo ùR¬®jÕ Es[]o. 10 ¡úXô GûPÙs[ ÏZk ûR 100 ªp# ¡Wôm ©ed ¨\ Iv¡Ãm §u\ôp ARu EP#p G¬júWô ûU£u YWmûT ®P TjÕ UPeÏ A§LUôLf úNoYRôL IRWôTôj§p Es[ úR£V FhPf NjÕ ûUVm GÓjR Bn®p RLYp ¡ûPdLl ùTtßs[Õ. LpVôQj§p EQÜl ùTôÚhL°p WNôV] ¨\ êh¥Ls úNolT§pûX Guß Ø¥Ü LhP úYiÓm.

CûR R®odL Ø¥VôÕ.ÅhÓdÏm. B]ôp. úUÛm. ¨XdL¬ TVuTÓj§ CVeÏm A]p ªu ¨ûXVeL°p CÚkÕ A§LUô] LôoTuûP BdûNÓ ùY°lThÓ éª ùYlTUûP¡\Õ. B]ôp.7 Yôh YûWúV HtTÓ¡\Õ. EXL A[®p ªuNôWm.. Sôm Aû] YÚm ØVt£ ùNnRôp SmØûPV TVuTÓjÕm Øû\ûV Uôt±VûUjRôp G¬ùTôÚs úRûYûV Ïû\dL ØVt£dLXôm. £dL]UôLl TVuTÓjÕYRu êXm Åh¥u ùNXÜ Ïû\ YÕPu SôhÓdÏm Au²V ùNXYô¦ Ïû\¡\Õ. éª ùYlT UûPYRôp YP}ùRu ÕÚYeL°p Es[ T² EÚ¡ LPpUhPm EVÚ¡\Õ. Y\h£ HtTÓ YRôp EQÜ E t T j § Ïû\¡\Õ. AúR úTôuß ªu®£±L°Ûm GXdhWô²d úNôdÏLs Es[ûRúV C² TVuTÓj§ ªu ùNXûYd Ïû\lúTôm. BûLVôp Sôm JqùYôÚ YÚm SmUôp Ø¥kRYûW ªuNôWm}G¬ùTôÚs TVuTÓjÕYûR Ïû\l úTôm. GXdhWô²d úNôd TVuTÓj§]ôp 38 Yôh ªuNôWúU ùNXYô¡\Õ. EXL Ñtßl×\f ãZp UôÑTÓYÕm ùYlTUûPYÕm Ïû\¡\Õ.6 Yôh YûW. GXdhWô²d úNôdÏLs TVuTÓjÕm úTôÕ CZl× 3. AR]ôp Tt\ôdÏû\Ùm. úLv úTôu\ G¬ùTôÚhL°u úRûY SôÞdÏ Sôs UdLs ùTÚdLj§u LôWQUôLÜm. CkR EQÜ EtTj§d Ïû\TôhPôp ®ûX Ht\m HtTÓ¡\Õ.5 Yôh ØRp 5.SôhÓdÏm úRûY.. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 10 . ùThúWôp. ªuNôWm}¨XdL¬ TVuTÓj§ RVô¬dLlTÓYÕRôu A§Lm. Ñtßl×\f ãZp UôÑTÓYRôp TÚY¨ûX Uô± £X CPeL°p A[ÜdÏ A§LUô] UûZÙm. B]ôp.68 Yôh ØRp 18. G]úY. Y\h£ HtTÓ YRôp EQÜ E t T j § Ïû\¡\Õ. ®ûX Ht\Øm HtTÓ¡\Õ. Sm ÅÓL°p TVuTÓjÕm ÏZp ®[dÏL°p TVuTÓjÕm úUd]¥d úNôdÏL°]ôp ªu CZl× 12. SUÕ éª«p ùTÚmTϧ LPXôL Uôß¡\Õ. úUÛm. CR]ôp Sm Yôr®Pm Ïû\¡\Õ... A§LUôL TVuTÓjÕYRu LôWQUôLÜm A§L¬jÕd ùLôiúP ùNp¡\Õ. Sôm GXdhWô²d úNôdÏLû[ ETúVô¡dL úYiÓm. £X CPeL°p A§LUô] _þu 2011 Y \ h £ Ù m HtTÓ¡\Õ.

Ïû\kR ªuNôW ùNX®u êXØm XôTm A§Lm.ùThúWôp. ¼Np TVuTÓjÕYûR Ïû\jÕ SôØm TVuùT\Xôm. NkûR«p ùTôÚhLû[ YôeÏYRtÏ ØuTôL.Gl. ¼Np.Gp.£. ªuNôWm £dL]UôL TVuTÓjR H. ûNd¡û[ TVuTÓjRXôm. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 11 ..Gp. I.C. JqùYôÚ ùTôÚÞdÏm A§LThN £pXû\ ®ûX (MRP) G] Juß ¨oQVm ùNnVlThÓ CÚdÏm.£. Ø¥kRYûW ÏdLûW ETúVô¡dLXôm. ùNnVd áPôR ®`VeLs. Yôµe ùUµu... CkR SPY¥dûLLs êXm G¬YôÙûY ùYÏYôLf úNªdLXôm. AYt±p LY]ØPu CÚdL úYiÓm. NûUVp G¬YôÙ B¡VYt±u ®ûX A§L¬jÕd ùLôiúP ùNp¡\Õ. £±V To]ûW A§Lm TVuTÓjRXôm.Gp. AkR ®ûXdÏ A§LUôL TQm ùLôÓjÕ ùTôÚû[ Yôe¡Pd áPôÕ. AlT¥ LôXôY§Vô] ùTôÚhLû[ Yôe¡l TVuTÓjÕm úTôÕ SUÕ EPÛdÏ ETôûRLs HtTÓm. AûY N¬VôL ºp CPlThÓs]Yô G] Eߧ ùNnÕ ùLôs[ úYiÓm.I. Tp×Lû[úV TVuTÓjR úYiÓm. éªdÏm ER® ùNnVXôm. NûUVp G¬YôÙûYf úNªdL. NôRôWQ Tp×Lû[d Lôh¥Ûm £. C² YôeÏm úTôÕ AYtû\ Yôe¡ TVuTÓj§ ªuNôWjûR £dL]UôL TVuTÓjÕúYôm. ®[dÏLs ®ûX A§Lm. CÚ NdLW YôL]eL°p CÚYWôLÜm. SôhÓdÏm. BLúY. ùThúWôp. Gu\ AWÑ AûUl©u êXm Øj§ûW CPlThÓ YÚ¡u\].4 úTWôLÜm ùNpYRu êXm ùThúWôp. ARu ¿¥jR EûZl©u êXm. Sôm ùNnVd áPôR ®`VeLs G] £X CÚd¡u\]. U#Ü ®ûX B¡VYtßdLôL ùTôÚhLû[ _þu 2011 Yôe¡ HUôt\m AûPVd áPôÕ. NûUlTRtÏ ØuúT GpXô ùTôÚhLû[Ùm RVôo ¨ûX«p ûYj§ÚdL úYiÓm. LôXôY§Vô] EQÜl ùTôÚhLs EhTP GkRl ùTôÚhLû[Ùm YôeLd áPôÕ.C.Gl. AÚLôûU«p Es[ CPeLÞdÏ SPkúR ùNpX úYiÓm. AYtû\ £dL]UôLl TVuTÓjR úYi Óm. BZUt\ ALXUô] Tôj§WeLû[ TVuTÓjR úYiÓm. AûY EûPdLlThÓ CÚkRôp ¨fNV UôL AkRl ùTôÚhLû[ YôeÏYûR R®odL úYiÓm. ùThúWôp. ùTôhPXl ùTôÚhLû[ YôeÏm úTôÕ ªLÜm LY]ØPu CÚdL úYiÓm.5 ØRp 5 UPeÏ A§Lm ùY°fNm RWdá¥V £. Ïû\kR ®ûX«p ®tLlTÓ¡\Õ GuTRtLôL RWUt\ ùTôÚhLû[ Yôe¡d Ï®lTûR R®odL úYiÓm. RsÞT¥..Gl. ÏZp ®[dÏLÞdÏl T§XôL 3. AdUôod Øj§ûW úTôÓYÕ úTôuß. Ø¥kRYûW TvL°p ùNpXXôm.Gv.. ¼Np. ©¬hw úTôu\ Yt±p 3 vPôoLs ØRp 5 vPôoLs YûW ©.. Tp×Lû[ TVuTÓjÕúYôm: Sm ÅÓL°p ClúTôÕ A§Lm TVuTÓjÕm ÏiÓ Tp×Ls. LôoL°p 3. ¼NûXd Ïû\lTRtÏ £X Y¯Lû[d LûPl©¥dLXôm.

CYo úY[fúN¬«p Es[ ¥TôohùUuh vúPô¬p `þ Utßm BûPLs ûYlTRtLô] 3 AXUô¬Lû[ Yôe¡ ]ôo.11 A«Wm SxPDÓ ùLôÓdL úYiÓm"" Guß ¾ol©p á\l ThÓs[Õ. 2 CuvùTdPoLÞdÏm 2011}m BiÓ ©lWY¬ UôRm 25}m úR§ YûW 4 NmUu AàlTlThPÕ. "U] Eû[fNp HtThP §Ú WúU`þdÏ AkR ùTôÚ°u ®ûXVô] ì. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 12 . 2009}m BiÓ ùNlPmTÚdÏs B _ W ô Ï U ô ß EjRW®hPôo. AYtû\ §Úl©d ùLôÓjÕ ®hÓ TQjûR RÚUôß ¥TôohùUuhv vúPôo úUXô[¬Pm úLhPôo. _þu 2011 CûRVÓjÕ AYo AkR ¾olûT ùNVpTÓjÕUôß ÁiÓm JÚ YZdÏ ùRôPokRôo. ÖLoúYôo ¿§Uu\j§p B_Wô¡ ®[dLm A°dÏUôß NmUu AàlTlThÓs[Õ. 3 AXUô¬«p Juß TÝRûPkÕ CÚkRûRd LiÓ §Ú WúUx A§of£ AûPkRôo. C û R V Ó j Õ ©¥YôWih EjRWÜ ©\l©dLlThPÕ. AYoLÞmGkR SPY¥dûLÙm GÓdL ®pûX. CûR ®Nô¬jR ¿§T§ AkR ¥TôohùUuPp vúPôo úUXô[o. AYo B_WôL®pûX. ¿§T§ §Ú úWôûNVô. AYtû\ úPôo ùP#Y¬ ùNnÙUôß úLhPôo. B]ôp AkR ¥TôohùUuPp vúPôo SxP DÓ GûRÙm YZeL®pûX. B]ôp AYúWô TQjûR §Úl©j RW Ø¥VôÕ Guß §hPYhPUôL á± ®hPôo. 2009}m ¥NmTÚdÏs AYûWl ©¥jÕ ¿§Uu\j§p B_o TÓjÕUôß úY[fúN¬ Utßm úLôPmTôdLm LôYp ¨ûXVeLû[f úNokR CuvùTd PoLÞdÏ ¿§T§ EjRW®hPôo.14. TX SôhL[ô¡Ùm Hu ¥TôohùUuPp vúPôo úUXô[ûW ûLÕ ùNnÕ B_o TÓjR®pûX GuTRtϬV ®[dLjûR 2010}UôofdÏs ùR¬®dÏmT¥ 2 úTôÄv CuvùTd PoLÞdÏ ÖLoúYôo ¿§Uu\m NmUu Aàl©VÕ. ARtÏm úTôÄv RWl©p T§p CpûX.B_WôLôR CuvùTdPoLÞdÏ ÁiÓm NmUu Ts°dLWûQ SôWôVQ×WjûRf úNokRYo §Ú WúUx. U] Eû[fNÛdÏ B[ô] §Ú WúUx 2008}m BiÓ BLvh 25}m úR§ ùNuû] ùRtÏ UôYhP ÖLoúYôo ¿§Uu\j §p YZdÏ ùRôPokRôo. Eßl©]o §ÚªÏ Up#Lô B¡úVôo 2009}m BiÓ _þu UôRm 16}m úR§ ¾ol× A°jR]o. CR]ôp. CߧVôL _þu 2m úR§dÏs úY[fúN¬ Utßm úLôPmTôdLm CuvùTdPoLs.827} I ¥TôohùUuPp vúPôo §Úl©d ùLôÓdL úYiÓm U] Eû[fNp HtTÓj§VRtRôL ì. B]ôp TX SôhLs L¯jR ©\Ï Rôu ÅhÓdÏ YkRÕ.

}}}}}}}} Gu. _þu 2011 RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 13 .A¾ØpXô BûQVWLm.úLôûP«u ®£±Ls. H.Gm..£.dÏsÞm G¬fNp RÚm ùY°fN SôhLú[ GuTo اúVôo.. ùLôÝkÕ ®hùP±RQp ùNô±Ùm ùNp³V³p ùUoϬ 37}Ij ûRôiÓûL«p úLôûP SôVL²u Ed¡Wf £¬l× ùR¬Ùm TôXLo ØRp TôpVo YûW He¡j R®jR SôhLs AûY HtùL]úY Eߧ ùNnVlThP ¿[Uô] ®ÓØû\ LôXm TjÕ UôReL[ôn TôP NôûXL°p AàT®jR ùRôPo T¬R®l×LÞdÏ Ø¥Ü RÚm}ØÝ SôÞm ùYn«#p LûWÙm L°l×LÞPu ùTtú\ôÚdúLô ùTÚm ùTôÝÕLs CYu RkûR Guú]ôt\ôu ùLôp úLhL. C[ÑLÞdúLô CÕ DW SôhLs ùYn«#u A]ûX ®WVUôdLôÕ ÖLÚm úLôûP«u ®£±Ls AYoLs (fans) Ad² ShNj§WjûRúV LjR¬jÕ L°VôÓm ®kûR ®£±Ls Lj¬ L¯kRÕm AYoLÞdÏ §Úm×m YWXôß Ts°dÏs. קVùRôÚ Lp® BiÓdÏj RVôWôL ùYlT úRNeLÞdùLpXôm JúW Uô§¬Rôu ®Ól×LÞm L°l×LÞm UôßYúR«pûX ùYn«#u AÚûU ¨Z#p ùR¬V Ï°oYô^vRXeLs U²R áhPeLû[ ¨Wl©d ùLôs[ ùSnRÛmRôu Ru úRôsL°p Uôtß ¨XeL°p úRôl×dÏsÞm Ui¦u UfNeLÞm UWj§u GfNeLÞm úLôûP«p U²RàdÏ U¡rÜ RÚm.

UdL°ûPúV NodLûW úSôn ϱjR ®¯l×QoûY HtTÓj§ úSôVt\ YôrÜ YôZ Y¯YÏdÏm YûL«p CkR Sôs LûPl©¥dLlTÓ¡\Õ. Ck§Vô®Ûm CRu RôdLm A§LUôLúY CÚd¡\Õ. _þu 28: YßûU J¯l× §]m}}} Ck§Vô ÑRk§Wm AûPkÕ 64 BiÓLs B¡u\]. ûôû _þu UôRjÕdùL] TpúYß Ød¡V £\l× §]eLs CÚkRôÛm AYt±p ϱl©PjRdL £X §]eLs Aû]YWôÛm úTôt\jRdL YûL«p Es[]. U] AÝjRm úTôu\Yt\ôp ÏZkûRLs ØRp ùT¬VYoLs YûW«p TôÏTô¥u± Aû]YÚdÏm E¬jRô] BhùLôp# úSôVôL Uô±®hPÕ. EXL A[®p NodLûW úSôVôp Tô§dLlThP UdL°u Gi¦dûL A§LUô¡ ®hPÕ. Sm AuûTÙm Su±«û]Ùm ùY°lTÓj§PÜm. RkûR«u Au×m...CkRSô°pYßûUϱjR®¯l×QoûY AYoL°ûPúV HtTÓj§ YßûUûV J¯j§ Ck§VôûY Y[Uô] SôPôdL NTRm HtúTôm! RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 14 . RkûR«u AWYûQl× GpXô LôX LhPeL°Ûm JqùYôÚ ÏZk ûRdÏm Cu±VûUVôRÕ. _þu UôRm êu\ôYÕ Oô«tßd¡ZûU RkûRVo §]UôL ùLôiPôÓ¡ú\ôm. úTô#úVô úSôVôp Tô§dÏm ÏZkûRL°u Gi¦dûL ùYÏYôLd Ïû\kÕ ®hPÕ. Li¥l×m ¨û\kÕ YôÝm ÏZkûRLs YWXôß TûPlTûR Sôm Lôi¡ú\ôm. CjRûLVf £\l× ªdL E\®û] ùLôiPô¥ U¡ZÜm. RkûR ùNôp ªdL Uk§WªpûX Gu\ ùNôtLÞdÏ HtT Rô«u £\l©û]d ùLôiPôÓm YûL«p JqùYôÚ BiÓm úU UôRm CWiPôm Oô«tßd¡ZûU Auû]Vo §]m ùLôiPôÓYûRl úTôuß. YÚeLôXj§Ûm ÏZkûRLÞdÏ ùNôhÓ UÚkÕ ùLôÓjÕ úSôn RôdLôUp Lôj§P ®¯l×QoÜ HtTÓj§PÜm CkR Sôs úTô#úVô ùNôhÓ UÚkÕ §]UôL ùLôiPôPlTÓ¡\Õ. CkR Sô°û] £\lTôLd ùLôiPôÓúYôm. AkR U¡rf£ûVd ùLôiPôPÜm. JqùYôÚ RkûRÙm Ru ÏZkûRdLôL Aû]jûRÙm AolT¦jÕ SpX Ï¥UL]ôL Ru ©sû[ Y[W úYiÓm Guß BûNlTÓ¡\ôoLs. A±VôûUÙúU BÏm. G]úY. CRtÏd LôWQm T¥lT±®uûUÙm. BLúY. _þu 26: úTô#úVô ùNôhÓ UÚkÕ §]m}}}IkÕ YVÕdÏ EhThP ÏZkûR LÞdÏ úTô#úVô ùNôhÓ UÚkÕ ùLôÓdÏm §hPm A±ØLlTÓjRlThÓ ùYt±LWUôL ùNVpTÓjRlThÓ YÚ¡\Õ. _þu êu\ôYÕ Oô«tßd¡ZûU : RkûRVo §]m}}}}Rô«t£\kR úLô«ÛªpûX. _þu 2011 _þu 27: EXL NodLûW úSôVô°Ls §]m: TQdLôWoLÞdÏ UhÓúU YÚm úSôVôL LÚRlThP NodLûW úSôn Cuû\V AYNW EX¡p CVtûLdÏ Uô\ô] YZdLeLs._þu}p £\lTô] §]eLs. A±®Vp ùRô¯pÖhT Y[of£«p Ut\ SôÓLs ®VdÏm YûL«p Ck§Vô Y[okR úTô§Ûm YßûU úLôhÓdÏ ¸r YôÝm UdL°u Gi¦dûL Ïû\kRTô¥pûX.

Ï_Wôj.ùRôPo¡\Õ úNûY. Ï_Wôj. Aû]jÕ Uô¨X ©W§¨§LÞm ReLs Uô¨Xj§p ÖLoúYôo BúXôNû] ûUVm ùNVpTÓm ®Rm Utßm £\l TôLf ùNVpTÓjÕY§p Es[ RûP Ls úUÛm £\lTôLf ùNVpTÓjRj úRûYVô] YN§Ls ϱjÕ ReLs YôReLû[ ØuûYjR]o. Uô¨XúNûYûVØm. CkúRô} ù _ o U ô ² V §hPj§u ¸r RªZLj§p EQÜ ùTôÚs YZeLp Utßm ÖLoúYôo T ô Õ L ô l × j Õû\«p LPkR BiÓ HlWp UôRm ÖLoúYôo B ú X ô N û ] û U V m ùRôPeLlThÓ £ \ l T ô L ùNVpThÓ YÚ¡\Õ.TôXfNk§WuC. AÓjR BiÓm CkR ûUVm ùRôPokÕ ùNVpTPj úRûYVô] SPY¥dûLLs ϱjÕ BúXô£dL §Ú cÏUWu. CkRd áhPj§p. CkRdáhPj§û]RªZLAW£uEQÜ ùTôÚs YZeLp Utßm ÖLoúYôo TôÕLôl×j Õû\«u BûQVô[o §Ú Lô.B.. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 15 .. RªZLj§p ÖLoúYôo BúXôNû] ûUVm AÓjR BiÓ Uôof 31}m úR§ YûW ùNVpTP AàU§ YZeLlThÓs[Õ GuTÕ U¡rf£Vô] ùNn§VôÏm. ÖLoúYôo BúXôNû] ûUVm ùRôPeLlThÓ JÚ BiÓ LPkÕ ®hPÕ. Uj§V©WúRNm. CûQf ùNVXô[o. J¬Nô Uô¨XeL°Ûm CkR ûUVm ùNVpThÓ YÚ¡\Õ. ÖLoúYôo ®¯l×Qo®Ûm RªZLm ØuUô§¬ Uô¨XUôL ùUô¯VlThÓ RªZLjûR Uô§¬VôLd ùLôiÓ Ck§Vô®u Aû]jÕ Uô¨XeL°Ûm ÖLoúYôo BúXôNû] ûUVm ùRôPeL Ø¥Ü _þu 2011 ùNnVlThPÕ. Uj§V ©WúRNm. ÖLoúYôo TôÕLôl©Ûm. AYoLs Aû]YûWÙm YWúYtßj ùRôPe¡ ûYjRôo.T. Uô¨XÖLoúYôo BúXôNû] ûUV Øm JÚe¡ûQkÕ ùNVpTPj úRûYVô] Aû]jÕm ®Yô§dLlThPÕ. RªZLjûRf úNokR ©W§¨§Ls Utßm CkúRô}ù_o Uô²V §hP JÚe¡ûQlTô[oLs APe¡V ÏÝ ùNuû]«p á¥VÕ. CRuêXm.. CúRúTôuß. J¬Nô. Ck§V AWÑ AYoLs RûXûU«p.

úUÛm. RuàûPV ×Lô¬û] ARtϬV BYQeLÞPu Uô¨X ÖLoúYôo _þu 2011 úNûY ûUVjÕdÏ ªu]gNp êXUôL Aàl© ûYjRôo. Ye¡«u úNûYd Ïû\TôÓ Ï±jÕ ×Lôo ùNnR ©\Ïm N¬ ùNnVlTP®pûX. úUÛm Uô¨X ÖLoúYôo úNûY ûUVm Ruû] úTôu\ Tô§dLlThP ÖLoúYôoLÞdÏ Y¯Lôh¥VôLÜm. AYo. úNûY Ïû\Tôh¥]ôp E¬V úSWj§p ùNÛj§V ªu LhPQm ϱl©hP úSWj§p ùNuß AûPVôRRôp Yô¬Vm ªu LhPQj§û]f ùNÛj§ÓUôß ÖLoúYô¬Pm á\lThPÕ. Lôo¥û] TVuTÓj§ CûQVR[j§u Yô«XôL ªuLhPQUô] B«WjÕ 161 ìTôûV ùNÛj§]ôo. CRû] A±kR ÖLoúYôo §Ú N. Uô¨X ÖLoúYôo úNûY ûUVj§u RûXÂhPôp ÖLoúYô¬u úYiÓR#uT¥ RY\ôL ©¥jRm ùNnVlThP LhPQj ùRôûLVô] B«WjÕ 161 ìTôn ÖLoúYô¬u Ye¡d LQd¡p ùNÛjRlThPÕ. Ye¡«Pm TXØû\ Øû\«hÓm TXu CpXôUp A§Úl§ AûPkR ÖLoúYôo §Ú ÅWWôLYêoj§ Uô¨X ÖLoúYôo úNûY ûUVjûRj ùRôPo× ùLôiPôo.Gm. AYÚûPV Ye¡d LQd¡p CÚkÕ TQm GÓdLlThPúR R®W. B]ôp. Ye¡«u H. AÕ LhP QjÕdLôL ªuYô¬VjÕdÏf ùNuß AûPV®pûX.Gm. §Ú ÅWWôLYêoj§ RuàûPV H.ÅWWôLYêoj§.úNûY Ïû\TôÓ: N¬ùNnV úNûY ûUVm ùNuû] ®p#YôdLm £húLô SLo TϧûVf úNokRYo §Ú N. EQÜ ùTôÚs YZeLp Utßm ÖLoúYôo TôÕLôl×j Õû\«u BûQVWLj§u Uô¨X ÖLoúYôo úNûY ûUVj§p ×Lôo A°dLlThPÕ. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 16 . CkR úNûY YZeÏ]o Ru LPûUûV Á±Ùs[Õ Ï±jÕ Uô¨X ÖLoúYôo úNûY ûUVjRôp ®[dLm úLôWlThPÕ. CkRl ×Lô¬u A¥lTûP«p EP]¥VôL SPY¥dûL GÓdLlThPÕ.¥. SpX Øû\«p Õ¬R SPY¥dûLûLÙm GÓjÕ YÚYÕ ªLÜm ùTÚûUVôL Es[Õ Guß R]Õ TôWôh¥p AYo ùR¬®jRôo. Ye¡«u úNûYd Ïû\TôúP CRtÏd LôWQm G] A±VlThPÕ. Lôo¥û] TVuTÓj§ ùNÛj§V ªu LhPQm ªuYô¬VjÕdÏ ùNu\ûPV®pûX. úNûY YZeÏTYo R]Õ úNûY«p Ïû\TôÓ HtThPôp AkR Ïû\Tôh¥û] EP]¥VôL E¬V úSWj§p N¬ ùNnV úYi¥V LPûU NmTk RlThP úNûY YZeÏ]¬u ùTôßlTôÏm.¥. B]ôp AkR Ye¡ ×Lô¬û] ®NôWûQ ùNnÕ ARû] N¬ ùNnVôUp ÖLoúYôo §Ú ÅWWôLYêoj§«û] êuß UôR LôXm AûXdL¯jÕs[]o.ÅWWôLYêoj§ Ye¡«p RuàûPV ×Lô¬û] A°jRôo. R]Õ Ye¡d LQd¡p CÚkÕ Ye¡«u úNûY Ïû\Tôh¥]ôp GÓdLlThP TQm §ÚmT ¡ûPjRRôp U¡rf£ AûPkR §Ú ÅWWôLYêoj§ R]Õ U]UôokR Su±ûV Uô¨X ÖLoúYôo úNûY ûUVjÕdÏj ùR¬®jRôo.

Ls G²p ©¥jRm ùNnVl ThP ùRôûL §ÚmTd ¡ûPlTRtLô] LôX AYLôNm L¦NUôLd Ïû\Ùm. B]ôÛm £X úSWeL°p CVk§W úLô[ôß HtThÓ Yô¥dûLVô[o TQm GÓdL ØVÛm úTôÕ AÕ TQjûR A°lT§pûX. CÕùRôPoTôL Yô¥dûLVô[oLs ¬Noq Ye¡«Pm ×Lôo á± YkR]o. ®Uô] ¨ûXVe Ls úTôu\ CPeL°p ûYdLlThÓs[ B@l ú`ôo H.L°p CÕúTôu\ Ïû\Ls ¨LrkÕ 30 SôhLÞdÏs ×LôWôL T§Ü ùNn Ùm Yô¥dûLVô[oLÞdÏ CjRûLV ER® ¡ûPdÏm.Gm.Gm.Gm. Aû]jÕ Yô¥dûLVô[oLÞdÏm ùP©h Lôoh G]lTÓm úNªl× AhûP YZeLlTÓ¡\Õ. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 17 .Gm.¥.. CpXô®hPôp Sôù[ôußdÏ ì. CR]ôp Yô¥dûLVô[oLs TQm úRûYlTÓm úTôÕ H.L°p TQm GÓdÏm úTôÕ ùRô¯pÖhTd úLô[ôß HtTÓm ¨ûX«p ARtLô] ùRôûLûVl ùTßYRtÏs Yô¥dûLVô[ÚdÏ N#lúT HtThÓ ®Óm. AkRj ùRôûL Yô¥dûLVô[WÕ Ye¡d LQd¡p ©¥jRm ùNnVlTÓ¡\Õ.¥. B]ôp.Gm.100 ATWôRm ÅRm RôURôÏm SôhLÞdÏ ATWôRj ùRôûLûV NmTkRlThP Ye¡Ls Yô¥dûLVô[ÚdÏ A°dL úYiÓm Guß ¬Noq Ye¡ EjRW®hÓs[Õ.¥. CkR ¨ûX«p RYßRXôL ©¥jRm ùNnVlThP ùRôûLûV JÚ YôWjÕdÏs Yô¥dûLVô[ÚdÏ A°dL úYiÓm. H. AkR A[ÜdÏ SûPVôn SPdL úYi¥«ÚdÏm.Gm.¥. AYWÕ LQd¡p ϱl©hP ùRôûL GÓjRRôL T§Yô¡\Õ. CRtÏ Ïû\kRÕ JÚ UôRUôYÕ BÏm.Gm. CkRl קV Øû\ _þûX 1}m úR§ ØRp SûPØû\dÏ YÚYRôL ¬Noq Ye¡ A±®jÕs[Õ. CR]ôp. CR]ôp ùP©h LôoÓLû[ ùTÚmTôÛm ETúVô¡dÏm UôRôk§W NmT[RôWoLs ªÏkR AY§dÏ Es[ô¡u\]o. Ye¡ÙPu CûQkÕ H.) HtTÓm úLô[ôßL[ôp ©¥jRm ùNnVlTÓm ùRôûLûV JÚ YôWjÕdÏs NmTkRlThP Ye¡Ls §ÚmT A°dL úYiÓm Guß Ye¡LÞdÏ ¬Noq Ye¡ EjRW®hÓs[Õ. ùNVpTôÓ: ÖLoúYôoLÞdÏ ¨mU§..L°p ùNuß TQjûR GÓjÕd ùLôs[Xôm. CÕÜm 12 SôhLÞdÏ A§LUôLf ùNpXd áPôÕ. ClúTôÕ Ye¡L°p ùNuß TQm GÓlTÕ úTôu\ ¨LrÜLs Ïû\kÕ ®hP]. RYßRXôL ©¥jRm ùNn VlThPûR Ye¡dÏ EQoj§]ôp AÕϱjÕ Ye¡ BnÜ ùNnÕ TQjûR NmTkRlThPYWÕ LQd¡p úNodÏm.¥.¥.Ls Aû]jÕúU ©\ Ye¡L°u ùP©h LôoÓLû[ HtÏm YûL«p Y¥YûUdLlThÓs[]. _þu 2011 W«púY ¨ûXVeLs.¥. H.H. Ye¡L°u Rô²Ve¡ TQlThÓYôPô CVk§WeL°p (H.

CR]ôp G]dÏ HtThPP U] Eû[fNÛdÏ SxPDÓ YZeL ¿§Uu\m EjRW®P úYiÓm Guß Uà®p ϱl©hÓ CÚkRôo. G]dÏ ì. ARàPu HtùL]úY TVQj§u úTôÕ GÓj§ÚkR ì. ARu ®YWm: LPkR 2009 ùNlPmTo 25}m úR§ LôWlTôdLj§p CÚkÕ §VôLWôV SLÚdÏ 19 H Tv³p TVQm ùNnúRu.. AmTjço ùRô¯t ú T h û P û V f úNokRYo §Ú úRYWô_u. CkR ¨ûX«p TVQfºhÓ T¬úNôRLo Gu²Pm úNôRû] ùNnRôo.4 U§l×s[ TVQfºhÓm ûYj§ÚkúRu. ARtLô] BRôWm AY¬Pm CÚkÕs[Õ. UàûY ®Nô¬jR ÖLoúYôo ¿§Uu\j RûXYo §Ú úLôTôp.10 B«Wm.6}dÏ TVQfºhÓ GÓj§ÚkúRu.TV¦dÏ SxP DÓ. CRuêXm úNûY Ïû\TôÓ SPkÕs[Õ GuTÕ EߧlTÓjRlThÓs[Õ. CR]ôp UàRôWÚdÏ SxPDPôL ì.500 ATWôRm ®§dLlThPÕ.5 B«Wm G] ùUôjRUôL ì.4 TVQfºhûP UhÓm AYo LQd¡p GÓjÕd ùLôiÓ TVQfºhÓ CpXôUp TVQm ùNnRRôL Tv³p CÚkÕ C\d¡®hPôo. Gu²Pm CÚkR ì. AlúTôÕ ì. CYo UôSLW úTôdÏYWjÕd LZLjûR G§ojÕ ùNuû] ùRtÏ ÖLoúYôo ¿§Uu\j§p Uà Juû\ RôdLp ùNnRôo. Tv TVQj§u úTôÕ E¬V T V Q f º h Ó l ù T t ± Ú k Õ m A T W ô R m ® § d L l T h P TV¦dÏ ùNuû] UôSLWl úTôdÏYWjÕd LZLm SxP DÓ YZeL úYiÓm Guß ÖLoúYôo ¿§Uu\m EjRW®hÓs[Õ. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 18 . YZdÏf ùNXÜdÏ ì. Eßl©]oLs §ÚªÏ Up#Lô. TVQfºhÓ Yôe¡«ÚkÕm RY\ôL SPj§ _þu 2011 ATWôRm ®§jÕ TViNºhÓ T¬úNôRLo úNûY Ïû\TôÓ ùNnÕs[ôo. §Ú ¾]RVô[u B¡úVôo ©\l©jR EjRWÜ: UàRôWo R]Õ TVQj§u úTôÕ E¬V TVQfºhÓ ùTtßs[ôo.15 B«Wm ùNuû] UôSLW úTôdÏYWjÕd LZLm YZeL úYiÓm G] EjRWÜ ©\l©jR]o.

ûTXh úTôu\ Ae¸L¬dLlThP Lp® ¨ßY]eL°u ¥l[úUô ApXÕ ThPl T¥l×Ls Es°hP TpúYß T¥l×LÞdÏ Lp®d LPuLû[l ùT\Xôm.. TpLûXdLZLm Utßm Ae¸LôWm ùTt\ L¦² Nôu±Rr T¥l×dÏm Lp®d LPuLs YZeLlTÓ¡\Õ..Gv. ©. CYt±p JÚ £\kR §hPm Uj§V AW£u Lp®d LPu YZeÏm §hPUôÏm.. LÚ®Ls YZeÏTYoLs úLh×dúLtT ¨ûXL°p YZeLlTÓm. ùTtú\ô¬u BiÓ YÚUô]m Es°hP NôußLû[l ùTtß. ARtÏ úUÛm RôURm HtTÓm úTôÕ LPu YZe¡V A§Lô¬«u Ø¥ÜdÏ HtT ¿h¥l× YZeLXôm.Lôm.£.4. úTôu\ ØÕLûXl ThPeLÞdÏm Lp®d LPu ¡ûPdÏm. NhPm. úTôu\ C[eLûXl ThPeLÞdÏm. AYoL[Õ Lp®d LPàdLô] Yh¥ ØÝYÕm RsÞT¥ ùNnVlTÓm G] Uj§V AWÑ ùR¬®jÕs[Õ. Lp®d LPu ùTtß T¥dÏm UôQYoLs ReL[Õ T¥l×Lû[ £\kR Øû\«p úRoÜ ùNn§P úYiÓm. IkÕ ØRp HÝ BiÓ LôXeL°p LPû] RYûQL°p §Úl©f ùNÛjR úYiÓm. RôeLs Lp®d LPu ùTtßs[ Ye¡d ¡û[Lû[ AÔLXôm. NÛûLj §hPeLs.. LPu NÛûLûVl ùT\ ®Úm×m UôQYo Ls. Lp®d LPu ARu úRûYûV AàN¬jÕ Lp® ¨ßY] LhPQeLs ×jRLm.5 XhNjÕdÏs CÚkRôp AjRûLV UôQYo Lp®d LPu Yh¥ ØÝYÕm RsÞT¥ ùNnVlTÓm.£. SXj §hPeLû[ AqYlúTôÕ A±®d¡u\]. Uj§V AWÑ Lp®d LPàdLô] Yh¥ RsÞT¥ ùNnYRtLô] Y¯Øû\ Lû[ HtùL]úY ùR¬®jÕs[Õ. ùTtú\ô¬u BiÓ YÚUô]m ì. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 19 ..Lp®d LPu ¡ûPdÏm.. Rϧ A¥lTûP«p úRokùRÓdLlThÓ JÚ ùRô¯t Lp®«p AYÚdÏ CPm JÕdLlTh¥ÚdL úYiÓm.GlT¥? Uj§V. ùRô¯tLp®. Lp® Ø¥ÜdÏ YÚm YûW«Xô] LôX LhPj§p. T¥dLd á¥V T¥l×d LôXm Utßm Bß UôRm ApXÕ úYûX ¡ûPjRÜPu LPû] §Úl©f ùNÛjRXôm. ϱl©hP LôXjÕdÏs T¥lûT Ø¥dL CVXôR UôQYÚdÏ A§LThNm CWiÓ BiÓLs áÓRXôL AàU§dLXôm. ÖûZÜj úRoÜ. LmlëhPo úTôu\ T ¥ l × L Þ d Ï m . úUÛm. Gm. Tp _þu 2011 UÚjÕYm. Lp®d LPu ùT\ UôQYo Ls £X RϧLû[l ùTtß CÚdL úYiÓm. £\kR T¥l×Lû[Ùm úRokùRÓlTÕ Ød¡VUô]Õ. SpX Lpí¬Lû[Ùm. Ju±Vm.¥. Lp®d LPàdLôL ®iQl©dÏm úTôÕ ARû] 15 SôhLs ØRp JÚ UôR LôXjÕdÏs T¬º#dL úYiÓm. LôpSûP UÚjÕYm.Gv... ®iQlTeLs ÁÕ E¬V Ø¥ÜLs GÓdLlTP úYiÓm. ùTô±«Vp. ©. úY[ôiûU. UÚjÕYm. ¨oYôL®Vp.H. ùTtú\ô¬u YÚUô]f Nôuû\ Uô¨X AWÑ A§Lô¬Ls N¬TôojÕ Nôu\°dL úYiÓm. Gm. ©. RôÛLô ApXÕ UôYhP A[®Xô] A§Lô¬L[Õ ûLùVÝjÕPu Nôu±RrLû[ YZeL úYiÓm. ©. Uô¨X AWÑLs TX SpX §hPeLs.G.Gf. HúWôSôh¥Lp. UôQYo Ck§VWôL CÚdL úYiÓm.

EiûU«p úNôl× RVô¬dL JÚ RôYW GiûQúVô ApXÕ ¡°N¬u úTôu\ ùLôÝl× AªXúUô úRûY. AÝdÏ GÓlT RtLôLÜm úNodLlTÓ¡u\]. CÕ R®W £X ¡Úª Sô£²Ls. AkR ê#ûL«u TXu GkR A[ÜdÏ CÚdÏm GuTÕ úVô£dL úYi¥V ®`Vm.Gl. AkRf NhPj§uT¥. G]úY. C§p GkR A[ÜdÏ ê#ûLLs úNodLlThÓs[Õ GuTÕm. úNôl©p ¨\m úNolTRtÏ TX NôVeLs TVuTÓjRlTÓ¡\Õ. _þu 2011 úNô¥Vm LôoúTôû]h. ê#ûLLs LXkRÕ G] úYl©ûX ØRp Õ[£ YûW TX ê#ûLLs TPeLs úNôl ùTh¥«p úTôPlThÓ ®tTû] ùNnVlTÓ¡u\]. ¥. AúRôÓ Lôv¥d ùTôhPôx úTôu\ Ytû\f úNojRôp úTôÕm. Au\ôPm TVuTÓjÕm Ï°Vp úNôl×Ls HWô[Uô] YûLLs NkûR«p ®tTû]dÏ YÚ¡\Õ. ÖLoúYôûWl ùTôßjRYûW JÚ úNôl©u RWjûR A§Ûs[ GiûQd ùLôÝl©u A[ûYd ùLôiÓ ¨oQVm ùNnV úYiÓm. úNô¥Vm NpúTh B¡V] ÖûW YÚYRtLôLÜm. CÕúTôu\ TX úNodûLl ùTôÚhLs APe¡VÕRôu Sôm TVuTÓjÕm úNôl. PônXh úNôl G] ®tL úYiÓUô]ôp A§p Es[ GiûQd ùLôÝl©u A[Ü ¥.. úNôl× ¡ûPjÕ ®Óm. CWiPôYÕ RWm. ClúTôÕ AÕ êuß YûLL[ôL ©¬dLlThÓs[Õ. RWUô] úNôl×Lû[l TôojÕ YôeÏYÕ AY£Vm.Gm. C§p TX ©WTX ¨ßY]eLs ReL[Õ Ï°Vp úNôl×Lû[ ùTÚkùRôûL ùNX®hÓ ®[mTWeLs êXm A±ØLm ùNn¡u\]. AkR ê#ûLLû[f úNôl× RVô¬dLl TVuTÓjRl TÓm úY§l ùTôÚhLû[ úNodÏm úTôÕ AkR ê#ûL. CÕR®W ¨\m. AZÏ NôR]l ùTôÚhLÞdLô] JÚ NhPm CÚd¡\Õ. UÚkÕ. NÚUjÕdÏ JqYôûUûV HtTÓjRôR YûL«Ûm TRUôL CÚdLd á¥V úNôl×Ls TVuTÓjÕYRtÏf £\kRÕ. YôNû] úTôu\ûYLÞdLôL TX ùTôÚhLs úNodLlTÓ¡u\]. êu\ôYÕ RWm G] YûLlTÓjRlThÓs[Õ. ØRp RWm..Gl. UÚkÕl ùTôÚhLs APe¡V úNôl×LÞm A[ÜdÏ Á± ®[mTWm ùNnVlTÓ¡u\]. Ï°dLl TVuTÓjRd á¥V AZÏ NôR] úNôlûT.Gm. 76 NRÅRjÕdÏ úUp CÚkRôp AÕ ØRp RW úNôlTôÏm. AÓjRT¥VôL. NÚUjÕdÏ ªÚÕYôL CÚlTRtLôLÜm.úNôl YôeÏm Øu. 60 NRÅRjÕdÏ úUp CÚdL úYiÓùU] ®§Ls CÚkRÕ. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 20 .

BûQVWLm.¥. ÖLoúYôo Ïû\¾ol× Øû\ ϱjR ®YWeLs. RôURUôL LhPQm ùNÛjRlT¥u ARtLô] áÓRp LhPQm Yã#dLlTÓm ®YWeLs. ¡WôUj§]o ØRp Tu]ôh¥p ùRô¯p ùNnÙm Y¦Lo YûW Aû]Y¬PØm ùNpúTôuLs RôWô[Uôn. £X¬Pm CWiÓ ØRp êuß ùNpúTôuLs áP CÚd¡u\]. LhPQm. ùRôûXúT£ Gi..¥. LiLô¦lTô[o.ÖLoúYôúW. Yô¥dûLVô[o úNûY ûUVj§u ùRôûXúT£ Gi. LûP£VôL ùNÛjRlThP LhPQm.. LhPQ T h ¥ V p A à l × m ØLY¬«û] UôtßYÕ Ï±jR RLYp Øû\. ùNuû] ùTÚSLWeL°p CWiÓ ùNp úTôuLû[ ûYjÕ NUô°lTYoLÞm CÚdLjRôu ùNn¡u\]o.. 21 . Th¥V#p ϱl©hÓs[ ùRôûL GqYôß _þu 2011 LQd¡PlThÓs[Õ Gu\ ®YWm (UôR LhPQm. Ae¸L¬dLlThP ®YWm. ùRôûXúT£ LhPQm ùNÛjÕm Y¯Øû\Ls.NiØLúYÛ. Gv. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm ùRôÏl×: R. ªu]gNp ØLY¬ Utßm ¨L¬ ùRôûXúT£ Gi B¡V ®YWeLs RY\ôÕ Th¥V#p CPm ùTt±ÚdL úYiÓm. Yô¥dûLVô[¬u ©[ôu ùRôPoTô] ØÝûUVô] ®YWm A±Vd á¥V CûQVR[ ØLY¬. EeLÞdÏ úNûY YZeÏm ¨ßY]m A°dLd á¥V LhPQ Th¥VpL°p Ck§V ùRôûX RLYp Øû\lTÓjÕm A§LôW AûUl× (hWôn) YZe¡Ùs[ LhÓlTôÓL°uT¥. ¸rdLiP ®YWeLs CÚdL úYiÓm G] A±ÅoL[ô? ¿eLs úRoÜ ùNnÕs[ ©[ôu Utßm ARuT¥ EeLÞdÏ úNûY YZeÏm ¨ßY]m A°dÏm úNûYLs (CXYN ùRôûXúT£ AûZl×Ls. úNûY ¨ßY]j§k ùRôPo× AÛYXo ØLY¬.CkR YôojûR ClúTôÕ GpXô CPeL°Ûm Ke¡ J#jÕd ùLôi¥Úd¡\Õ. ùNp#PlúT£. ©WôhúTih CiPoùSh YN§ úTôu\ ùRôûXjùRôPo× úNûYLû[ TVuTÓjÕm ÖLoúYôoLú[. LhPQ ®YWeLs.. CRtÏd LôWQm ùRôûXjùRôPo× LÚ®Lû[ TVuTÓjÕm Yô¥dûLVô[oLs A§L¬jRÕRôu.. ClT¥ ùRôûXúT£. Tpv úWh Es°hP Aû]jÕ ®YWeLs) ØRp Th¥V#p ùNdë¬h¥ ùPlTô£hùRôûL ϱl©PlTPúYiÓm. CRW ®YWeLs). aúXô. GlúTôùRpXôm ùPTô£h ùRôûL Ah_vh ùNnVl TÓ¡\úRô AlúTôÕm AkR ®YWm ϱl©PlTP úYiÓm..aúXô. HWô[Uôn Es[]. NôRôWQ TôUWu..

£.¥. Gnh Ah Bd`u B¡V AûUl×Ls úNokÕ ¿X¡¬ UôYhPm TkRío AÚúL ùSXôdúLôhûP«p EXL TpÛ«o ùTÚdL §] ®¯l×QoÜ ¨Lrf£ûV SPj§]. Yô¯PeL°p ûYjÕ LôlTôtßYÕ £\lTô] ùNVXôÏm"" Gu\ôo. JÚ Ï±l©hP TϧdÏ E¬jRô] TpYûL. A±ØLlTÓjRlThP E«¬]eL°p TpYûL G] TpúYß YûLlTÓjRlThÓs[Õ. _þu 2011 ¿X¡¬«u CVtûL Y[eLû[ TôÕLôlTRtÏ Cû[V RûXØû\«]o JÚe¡ûQkÕ ®¯l×Pu ùNVpTP úYi Óm. úY±Pj§p CÚkÕ YÚm SToLs êXm A¯Ül TôûR«p ùNp¡\Õ. UWeLs. áPío Lp® UôYhP TÑûUl TûP JÚe¡ûQlTô[o §Ú WôToh úTÑûL«p.. ùSvh AûUl©u A\eLôYXo §Ú £YRôv úT£VÕ: UdLs Uj§«p ®¯l×QoÜ HtTÓjÕm YûL«p Rôu JqùYôu±tÏm JÚ §]m YÏjÕ ¨Lrf£Ls SPjRlTÓ¡u\]. ÖLoúYôo U²R Y[ ÑtßfãZp TôÕLôl× ûUVj RûXYo §Ú £YÑl©WU¦Vm úTÑûL«p. ClTϧ U²RoLs AYtû\ A¯dLô®hPôÛm.. ""TpÛ«o ùTÚdLm GuTÕ éª«p Es[ ¿o Utßm ¨Xj§p YôZdá¥V LQd¡p APeLôR E«¬]eL°u Y¬ûNRôu. "" ÖLoúYôo Tô§dLlTPôUÛm ÑtßfãZûX TôÕLôdÏm YûL«Ûm U²Ru Ruû] Uôt±d ùLôiPôp G§oLôXj§p HtTÓm TpúYß úT¬PoLû[ RÓdL CVÛm. áPío ÖLoúYôo U²R Y[ ÑtßfãZp TôÕLôl× ûUVm.Bo. TpÛ«o ùTÚdLj§u Ød¡V TeÏ Y¡dÏm Ck§Vô®p ¿X¡¬ Ød¡VjÕYm YônkR TϧVôÏm.©. RôYWeLs.CVtûL Y[eLÞm. Ts° RûXûUVô£¬Vo §Ú NØj§WTôi¥Vu Es°hP TXo TeúLt\]o. UW×Y¯ Ti©p TpYûL.. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 22 .Cû[OoLÞm. Y]l TϧLû[ A¯dLd áPôÕ"" Gu\ôo. ùTôu]ô² ´. ÖiÔ«oLs úTôu\ûY A¯kÕ YÚYûR RÓdL úYiÓm Gu\ôo. ¨Lrf£«p ûUVj§u ¨oYô¡ §Ú LúQNu. ãr¨ûX AûUl©Ûm.. £t±]eL°p TpYûL. A§Ûm áPío Tϧ«p Aû]jÕ YûL E«¬]eLs. ®YNôV T«oLs G] Aû]jÕm YôÝm RuûU ùLôiPûY. A§p E«o YûL C]eLû[ LôlTÕ GuTÕ AYt±u CÚl©PeL°p. £.TÜiúP`u. ""CVtûLûV ÏlûT úUPôdÏYûRÙm Utßm ¿úWôûPLû[ AÑjRlTÓjÕYûRÙm RÓdL UôQYo Ls ØuYW úYiÓm"" Gu\ôo.©. UdLs ûUVm TkRío. AYo úTÑm úTôÕ.Bo. TÜiúP`u L[ AÛYXo §Ú ÏUôWúYp úT£]ôo. ùSvh AûUl×. CVtûL Y[eLû[ TôÕLôlT§p Cû[OoLs ØuYW úYiÓm Guß TpÛ«o ùTÚdL §] ®¯l×QoÜ ®Zô®p Y#ÙßjRlThPÕ.Bo. A§p.. ê#ûL RuûU ùLôiP RôYWeLs.

CÕúTôu\ Tô§l×L°p CÚkÕ RtLôjÕd ùLôs[ Ck§V ¬Noq Ye¡ R² Ñt\±dûLûV ùY°«hÓs[Õ. Ye¡L°p CÚkÕ EeLÞdÏ RLYp úLhTÕ úTôuß RLYp: ªu]gNp YkRôp Ye¡ úUXô[¬Pm ARu EiûUj R. LôúNôûXL°p ¸rdLiP §ÚjReLs CÚl©u AkRj §ÚjReLs E¬V ûLùVôlTm Yô«XôL Øû\lTÓjRl ThÓ CÚkR úTôÕm LôúNôûXLs AàU§dLlTPôÕ §ÚlTlTÓm. E`ôo _þu 2011 RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 23 . úR§«p ùNnVlTPdá¥V §ÚjRm UhÓúU.. Ye¡ A§Lô¬Ls LPu YZeÏm Øu Yô¥dûLVô[o NUol©dÏm BYQeL°u EiûUj RuûUûV ¾W ®Nô¬jÕ ©\úL LPu YZeL úYiÓm. Ye¡L°u Yô¥dûLVô[oLs úTô#Vô] LôúNôûXL°]ôp LQd¡p Es[ TQj§û] CZkÕ Tô§l×dÏ Es[ôL úS¬Pm. RuûUûV N¬TôojR©\úL T§p RW úYiÓm. TVu RÚm. HtT¥u RYßRXôL GÝRlThP Ye¡L°p LPu ùTßm úTôÕ BYQeLû[ LôúNôûX«û] WjÕ ùNnÕ RWLoLs êXm JlTûPlTûR R®odL úYiÓm. úTô# ªu]gNp êXm EeLs Ye¡d LQd¡p CÚkÕ TQm BûQVWLm.. §ÚlTlTÓUôûLVôp ÖLoúYôoLs LôúNôûX YZeÏm úTôÕ éoj§ ùNn úUtT¥ §ÚjReLs HtTÓm ãr¨ûX VôUp ûLùVôlTªhÓ ùLôÓdL úYiPôm. §ÚPlThÓ ®P Yônl×s[Õ. ùTÚk ùRôûL«û] Ye¡«p CÚkÕ GÓdÏm úTôÕ ApXÕ ùNÛjÕm úTôÕm RÏkR TôÕLôl×Pu ùNpYÕPu JúW Y¯jRPj§p ùNp YûR R®odLÜm.. LôúNôûX«uT¥ YZeL GÝjRôp GÝRlThP Ye¡ TQl T¬YojRû] ùRôûL«p §ÚjRm. LôúNôûXLs YZeÏRp Utßm TQUôdÏRp ùRôPoTôL £X A±ÜûWLû[ YZe¡Ùs[Õ. L°p Sôm ªLÜm LY] ¬Noq Ye¡ AàU§dÏm JúW §ÚjRm LôúNôûX«u ØPu CÚdL úYiÓm.NiØLúYÛ. CRW §ÚjReLs áPôÕ. LôúNôûX YûWVlThÓs[ ST¬u ùTV¬p §ÚjRm.. ®hÓ ×§V LôúNôûX«p EeLÞdÏ A±ØLm CpXôR SToLs Øu ûYl× N¬Vô] ®YWeLû[ GÝYÕ _ôÁu ùLôÓdL ØuYkRôp AûR HtL úYi Pôm. ARôYÕ Ød¡V ®`VeL°p AkR §ÚjRjÕdÏm E¬V úUùXôlTm ùNnVl Sôm AXh£VjÕPu CÚkÕ ®Pd ThÓ CÚdL úYiÓm. AûY Guù]u] ®`VeLs CÚl©u LôúNôûX AàU§dLlTPôUp GuTûRl TôolúTôm. CpûXùV²p LiLô¦lTô[o. LôúNôûX«u T¥ YZeL GiQôp GÝRlThP ùRôûL«p §ÚjRm.Ye¡ Yô¥dûLVô[oLs LY]jÕdÏ. ARuT¥.

ùRô¯p RoUjûR Á± ùNVpThPRtÏ SxP DPôL ReLÞdÏ RXô ì. 200 ¡Wôm GûP CÚdL úYi¥V AkR ùTôhPpLs JqùYôußm 25 ØRp 50 ¡Wôm YûW GûP Ïû\YôL CÚkR]. ARu ®YWm: ""LPkR 2006 HlW#p WôV×Wj§p Es[ LûP«p úNôl× TÜPo Es°hP ÅhÓ ETúVôLl ùTôÚhLs Yôe¡ú]ôm. Eßl©]o §Ú LUXLiQu B¡úVôo ®Nô¬jÕ EjRWÜ ©\l©jR]o. §Ú ÏXôm ØLUÕ. ÅhÓdÏf ùNu\ ©\Ï úNôl TÜPo ùTôhPXeLû[ GûP úTôhÓ TôojúRôm. §Ú SPWô_u B¡úVôo.5 B«WØm Uà RôWoLÞdÏ A°dL úYiÓm G] EjRW®hP]o. YZdÏf ùNXÜdLôL ì. CûRj ùRôPokÕ NmTkRThP ¨ßY]j §Pm ®Nô¬júRôm. _þu 2011 UàûY ùNuû] (YPdÏ) Ïû\¾oUu\j §u ¿§T§ §Ú úUôLu Rôv.1 XhNm ÅRm SxP DPôL A°dL úYiÓm'' Guß AYoLs ReLs Uà®p ùR¬®jR]o. AYoLs JÚ Øu]¦ ®tTû] ¨ßY]j§u ¨oYô¡Ls ÁÕ R²jR²VôL Ïû\¾oUu\j§p ×Lôo Uà A°jR]o.50 B«WØm. ùNuû] WôV×WjûRf úNokRYoLs §Ú HÝUûX. A§p á\lThÓs[RôYÕ: ϱl©hP GûPdÏd Ïû\YôL ùTôÚs ®t\RtÏ SxPDPôL G§o UàRôWoLs RXô ì.úNôl TÜP¬p GûP Ïû\Ü: SxP DÓ YZeL EjRWÜ úNôl× TÜPûW GûP Ïû\YôL ®t\Rôp Tô§dLlThúPôÚdÏ NmTk RlThP ¨ßY]m SxP DÓ YZeL ÖLoúYôo Ïû\¾o Uu\m EjRW®hÓs[Õ. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 24 . AYoLs úNôl× TÜPo EtTj§Vô[ûWj ùRôPo× ùLôsÞmT¥ á±]o.

AYNWL§ EQÜ YûLLs. úSôûV N¬ ùNVÕ ùLôs[ UÚjÕYUû]d Ïf ùNu\ôp AeÏ LôXôY§Vô] UÚkÕLs G] Ls[f NkûR ùTôÚhLs úSôVô°L°u E«oLû[ T±d¡u\]. TRlTÓjRl _þu 2011 ThP ùTôÚhLs G]LiPYtû\Ùm Ei¡ú\ôm. EPûXÙm ¬Xôdv ùNn¡ú\ôm Gu\ ùTV¬p UÕ. êuß úTo CÚRV NmTkRlThP úSôVô°VôLÜm. SUdÏ Øu Y ô r k R Y o Ls RôeLs úUtùLôiP EQÜ TZdLeL°u êXm GkRYûLVô] ú S ô « u RôdÏRÛm Cu± BúWôd¡VUôL YôrkR]o. UÚkúR EQÜ Gu\ £jRoL°u átû\ LûPl©¥jRôúX ú S ô « u ± BúWôd¡VUôL YôZXôm. ×ûL úTôûR YvÕ G] BWm©jÕ ARtÏ Sôm A¥ûUVô¡ú\ôm. Sm UdLs ùRôûL«p 50 YVÕdÏ úUp Es[YoL°p GkR úSôÙm CpXôUp CÚlT YoLû[ ®Wp ®hÓ Gi¦ ®PXôm. Cuû\V ¨ûXûV Ntß Gi¦l TôolúTôm. Lû[l× HtThPôp ùNVtûL Ï°oTô]e Ls. 10 ST¬p 4 úTo ¿¬¯Ü úSô«u RôdÏRÛdÏ B[ô]YWôLÜm. EPûXÙm. ClT¥VôL úSônLû[ Sôm LôÑ ùLôÓjÕ Yôe¡. ÁRm 3 úTo HúRàm úYß úSô«u RôdÏRÛdÏ B[ô]YWôLÜm CÚlTôoLs. B]ôp.TXu RÚm TZeLs.. CÕ CÚRV UiPXjÕdÏm. U]ûRÙm. EQúY UÚkÕ. ERôWQUôL A¬£ GÓjÕd ùLôiPôp ûLdÏjRp A¬£ ApXÕ Eª ¿d¡ R®Ó ¿dLlTPôR A¬£. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 25 . CkRj R®Ó ¿dLlTPôR A¬£ BúWôd¡Vm RWm ûYhPªu ©1 ¨û\kÕs[Õ. SWm×dÏm FhPm A°dLd á¥VÕ. Sm Øuú]ôoL°u EQÜ ùTÚmTôÛm CVtûLûVf NôokúR CÚkÕ YkRÕ. úSôûVÙm CûQ©¬Vô SiToL[ôd¡ SUdÏs Y[ojÕd ùLôi¥Úd¡ú\ôm. Cuß UÚjÕY AßûY £¡fûN GuTÕ NôRôWQUô] ®`VUô¡ ®hPÕ. A§p Cuàm ùLôÓûUVô] ®`Vm.

UXf£dLûXl úTôdÏm.©. UXf£dLûXl úTôdÏm.£. SôofNjÕ ªÏkÕs[Õ. TôvTWv. CÚm×f NjÕ.£ NjÕdLs A§p ¨û\kÕs[]. EQ®p ÑiûPd Lôn úNojÕ YkRôp Y«tßl ×ÝdLs ùLôpXlTÓm. CÚm×fNjÕ B¡V] L¦NUôL Es[]. TôvTWv. YôÙûYj çiÓm ÏQØs[Õ GuTRôp AûRf NûUdÏm úTôÕ A§L[Ü éiÓ úNojÕd ùLôsYÕ SpXÕ. ûYhPªu ©. ùTiLÞdÏ UôR ®Xd¡u úTôÕ EiPôÏm A§L E§Wl úTôdûLj RÓdÏm.©. êX úSô«u RôdÏRÛm ¿dÏm. 26 . EP#p NodLûW«u A[ûYd LhÓlTÓjÕm. Rô²VeLû[ EQ®p úNojÕd ùLôiPôp EPÛdÏ SuûUÙm. L²Ls. Lôp£Vm. SuÏ T£ûV EiPôdÏm. CÚm×f NjÕdLs ¨û\kÕs[]. SuûU TVdÏm LônL±Ls. Lôp£Vm. CWjRjûR ÑjRlTÓjÕm. ûYhPªu © ¨û\kÕs[Õ.©. CÚm×f NjÕ ¨û\kÕs[]. Lôp£Vm. CÚm×f NjÕ L¦NUôL Es[Õ. UXf£dLp ¿eÏm. YôûZjRiÓ: CÚm×fNjÕ.WôUNôª.£ NjÕdLs A§Lm Es[]. úLôûYdLôn: ûYhPªu H. CWjRjûR ÑjRl TÓjÕm. ùTôhPô£Vm NjÕdLs ¨û\kÕs[]. TôvTWv. ùLôjRYWeLôn: CÚm×f NjÕ. úTô#d AªXm. úNô¥Vm.úUÛm Rô²V YûLLs.©. CûY GÛm×Lû[Ùm. Àhìh: Lôp£Vm. ûYhPªu H. TtLû[Ùm EߧlTÓjÕm. Lôp£Vm. úNlTe¡ZeÏ: Lôp£Vm.£. UXf£dLûXl úTôdÏ¡\Õ. GÛm×. Lôp£Vm.£. AR]ôp. SuÏ T£ûVj çiÓm. CVtûLVôn ®û[Ùm LônL±Lû[ EiÓ YkR]o. AYûWdLôn: ×WRm. ÑiûPdLôn: ×WRm. TôvTWv B¡V] APe¡Ùs[]. _þu 2011 Yônl×i. Y«tßl×i.£ ¨û\k Õs[]. YôûZlé: CÚm×fNjÕ. ùNuû]. CÚm×f NjÕ. GkRj ùRôkRWÜm HtTPôUp TôojÕd ùLôs[Xôm. TôvTWv. Lôp£Vm NjÕdLs ¨û\k Õs[]. úTô#d AªXm. TôvTWv A§Lm ¨û\kÕs[]. CWjR úNôûLûV YWôUp RÓjÕ EPÛdÏ ×jÕQoûYj RÚ¡\Õ. ùN[ùN[: Lôp£Vm. ØÚeûLdLôn: ûYhPªu H. TôLtLôn: ûYhPªu H. ùYiûPdLôn: úTô#d AªXm. TôvTWv. ûYhPªu H. ÑûWdLôn: ×WRm. ûYhPªu £ NjÕdLs Es[]. TôvTWv. CûY EP#p úSôn G§ol× Nd§ûV A§L¬jÕ úRLjûR TXlTÓjÕ¡\Õ. WjR úNôûLûV N¬lTÓjÕm. êû[ Y[of£ûV çiÓm. Lôp£Vm. EPp úNôoûY ¿d¡ EPÛdÏ ×jÕQoûYd ùLôÓdÏm. AËWQd úLô[ôû\ ¿d¡ ùN¬Uô] Nd§ûVj çiÓm. LôWh: EPÛdÏ EߧûVd ùLôÓdÏm. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm }}}}}}}}}}}}}}}}Gm. AYo Ls úSô«u± YôrkR]o. ÏûP ª[Lôn: ûYhPªu H. úSôûVd LhÓlTÓjÕm. TtLÞdÏ EߧûVd ùLôÓdÏm. TôvTWv ¨û\kÕs[].©.

GhÓ SôhLs SPkR CkRd áhPj§p ùNpúTôuLs ×tßúSôn HtTP Yônl×s[Rô GuTÕ Ï±jÕ ®¬YôL BúXô£jR]o. U²RoLû[ ×tßúSôn RôdÏYRtLô] _þu 2011 BRôWeLÞm ¡ûPjÕs[]. ¿eLs ùNpúTôuLû[ TVuTÓjÕ¡ÈoL[ô? AlT¥ùVu\ôp EeLû[ ×tßúSôn RôdÏYRtÏ A§L Yônl× Es[Õ Guß EXL ÑLôRôW AûUl× GfN¬dûL ®ÓjÕs[Õ. ùNpúTô]ôp HtTÓm ¾eÏ Ï±jÕ CÕYûW SPjRlThÓs[ BnÜ Ø¥ÜLû[ BnÜ ùNnR]o. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 27 . TX BnÜL°Ûm ùNpúTô]ôp ×tßúSôn Tô§l× HtTP Yônl×s[RôLúY ùR¬V YkÕs[] Guß ®gOô²Ls ùY°«hP A±dûL«p ùR¬®jÕs[]o. CÚl©àm AÕ Cuàm A±®Vp çVôL ¨ì©dLlTP®pûX.. ùNpúTô]ôp ×tßúSôn HtTP Yônl×s[Rô GuTÕ Ï±jÕ EXLm ØÝYÕm BWônf£ úUtùLôs[lThÓs[Õ.. ùNpúTôuL°u TVuTôÓ ùT¬V SLWeLs ØRp Ïd¡WôUeLs YûW Aû] Y¬Pj§Ûm A§L¬jÕs[Õ. ùNpúTôu TVuTÓjÕYRôp TX E«oLÞdÏm ¾eÏ HtTÓYÕ EiûU. CkR BnÜ ùRôPokÕ SPjRlTÓYÕ AY£Vm Gußm AYoLs ϱl©hÓs[]o. CkR SÅ] EX¡p ùNpúTôu Es°hP ªuLôkR AûXûV ùY°«Óm ùRôûXjùRôPo× NôR]eLû[ R®odL Ø¥Vô®hPôÛm Ø¥kR YûW AûR TVuTÓjÕY§p CÚkÕ JÕe¡ CÚkRôp KW[ÜdÏ ×tßúSôn ATôVj§p CÚkÕ Rl©dL CVÛm Guß EXL ÑLôRôW AûUl©u ×tßúSôn BWônf£l ©¬Ü ϱl©hÓs[Õ. ClT¥ SÅ] WL A±®Vp LiÓ©¥l×Ls YkRôÛm AYt\ôp ®û[Ùm ¾ûULû[Ùm SmUôp UßdL Ø¥VôÕ. NoYúRN ×tßúSôn BWônf£ AûUlûT úNokR ®gOô²L°u áhPm ©Wôu£p Es[ #úVôu SL¬p AiûU«p SPkRÕ. B]ôp.×tßúSôûV HtTÓjÕm ùNpúTôuLs. ùTÚmTôXô] BnÜL°p ùNpúTôu TVuTÓjÕYRôp ×tßúSôn RôdÏYRtLô] Yônl× Es[RôLúY ®gOô²Ls Ñh¥d LôhÓ¡u\]o.

NkûR«p ®tLlTÓm ùTôÚhLs ϱjÕ ÖLoúYôoLs CûPúV GkR[ÜdÏ ®¯l×QoÜ Es[Õ Guß LiP±VlThPÕ. ÑtßfãZÛdLô] Øj§ûW B¡VYtû\ 46 Utßm 38 NRÅR UôQ®Lú[ ùR¬kÕ ûYjÕs[]o.Lpí¬ SPj§V LQdùLÓl×. Bn®p TeúLt\ UôQYoL°p JÚ Ï±l©hP úLs®dÏ Juß úTôp T§p A°jR]o. ûNYm. AkR Øj§ûWLs ϱjÕm UôQ®Ls SuÏ ùR¬kÕ ûYjÕs[]o. SpX RWUô] ©WTXUô] ¨ßY]eL°u ùTôÚhLû[úV ®Úm×úYôm G] 88 NRÅR UôQ®LÞm. ùTôÚhLû[ YôeÏm úTôÕ ARtLô] WºÕLû[ (©pLû[) úLhÀoL[ô Gu\ úLs®dÏ. ARôYÕ.. ARôYÕ. 69 NRÅR UôQ®Ls.. 47 NRÅR UôQ®Ls.I. Øj§ûW ϱjÕ 83 NRÅRm úTÚm ùR¬kÕ ûYjÕs[]o. ThÓf úNûXdLô] Øj§ûW. ùTôÚhLû[ YôeÏYRtÏ ØuTôL. ùNn§jRôsL°p YÚm ®[mTWeLû[ Sm×Y§pûX Gußm. Lpí¬L°p Ï¥UdLs Uu\eLs GkR A[Ü ÖLoúYôo TôÕLôl× Ï±jR ®¯l×QoûY Fh¥ YÚ¡u\] Gußm. ªuàYùRpXôm ùTôu]pX Gu\ TZùUô¯ûV Sm×YRôLÜm LÚjÕj ùR¬®jÕs[]o. Lpí¬ûVf úNokR UôQ®Ls £Xo ùTôÚhL°u RWm. ùTÚmTôXô] UôQ®LÞdÏ CkR ÖLoúYôo TôÕLôl× Ï±jR ®¯l×QoÜ Lpí¬L°p Es[ Ï¥UdLs ÖLoúYôo Uu\eLs êXUôLd ¡ûPjÕs[Õ. CkRd úLs®LÞdÏ UôQ®Ls A°jR T§pL°u A¥lTûP«p BnÜ Ø¥ÜLs ùY°«PlThP]. ùRôûXdLôh£. TX ®]ôdLs APe¡V RôsLs Lpí¬ûVf úNokR 500 UôQ®L°Pm ùLôÓdLlThP].Gv. AdUôod Øj§ûW ϱjR ®¯l×QoûY 78 NRÅRm úTÚm. CRtLô] BnûY ùNuû] Gj§Wôw UL°o Lpí¬ SPj§VÕ. I. EQÜl ùTôÚhLû[ ùTôÚjRYûW. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 28 . Bn®p TeùLÓjR UôQ®L°p 75 NRÅRjÕdÏm A§LUôú]ôo ÖLoúYôo TôÕLôl× Ï±jÕ SuÏ A±kÕ ûYjÕs[]o. TpúYß ¨ßY]eL°u RVô¬l×Lû[ _þu 2011 Jl©hÓl TôojR ©\úL ùTôÚhLû[ YôeÏúYôm Gu\]o. ®[mTWeL[ôp DodLlThÓ 41 NRÅR UôQ®Ls ùTôÚhLû[ YôeÏYRôLj ùR¬®jÕs[]o. CkR BnÜ Ø¥ÜL°u êXm. 93 NRÅR UôQ®Ls Bm Guß ùR°YôL T§ûX A°jÕs[]o. AYt±p ϱl©PlThÓs[ ®YWeLû[ Su\ôL T¥jÕl TôojR ©uúT YôeÏúYôm G] 84 NRÅR UôQ®Ls ùR¬®jR]o. Uu\eL°u Ød¡VjÕYm GkR A[ÜdÏj úRûY GuTûRÙm Y#ÙßjÕ¡\Õ. ®¯l×QoÜ B¡V] Tt± UôQ®L°PúU BnûY úUtùLôiP]o. AûNYm B¡VYtû\ úYßTÓj§d LôhÓYRtÏ R² Øj§ûW CPlTÓYÕ YZdLm. 92 NRÅR UôQ®Ls EQÜ ùRôPoTô] Øj§ûWLû[ A±kÕ ûYj§Úd¡u\]o.

_þu 2011 RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 29 .Uôi×ªÏ ØRpY¬Pm CÚkÕ CXYN A¬£ûV U¡rf£ÙPu ùTtßd ùLôsÞm TV]ô°. CXYN A¬£ûV ùTtßd ùLôiP ©u AûR U¡rf£Vô] RÚQUôLd LÚ§ ReL[Õ ÅÓLÞdÏ GÓjÕf ùNpÛm TV]°Ls. CXYN A¬£ ûTLû[ Yôe¡V U¡rf£«p ÏÓmT AhûPRôWoLs.

ù_VdùLô¥ C. EQÜ Utßm ÖLoúYôo TôÕLôl×j Õû\ ùNVXô[o §Ú ®.B. áhÓ\Ü... EQÜ ùTôÚs YZeLp Õû\ BûQVô[o §Ú Lô.T. úW`u AhûP RôWoL°u AhûPLû[Ùm úNô§dÏm Uôi×ªÏ AûUfNo AYoLs. RªrSôÓ ÖLoùTôÚs Yô¦Td LZL ¡Pe¡p úNªjÕ ûYdLlThÓs[ A¬£«u RWjûR T¬úNô§dÏm Uôi×ªÏ AûUfNo AYoLs. ùNuû]«p CXYN A¬£ §hPjûR Uôi×ªÏ ØRpYo AYoLs ùRôPe¡ ûYlTRtÏ ØuTôL. EPu.AUÛdÏl ©u BnÜ: ùNuû]«p UiùQi ùQn YZeÏm ¨ûXVj§p §¼ùW] BnÜ úUtùLôiP Uôi×ªÏ EQÜj Õû\ AûUfNo. _þu 2011 RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 30 . A¬£«u RWjûRÙm.TôXfNk§Wu C.B.úL.T..

B¡VYtû\ EiÓ TiÔ¡\Õ. CRuêXm ©tLôXj§p ¿W¯Ü. YZdLUô] NodLûWûV ®P CYt±p TX èß UPeÏ §j§l× Es[Õ.. ¨\ªLs. Ï°oTô]eL°p úNodLlTÓm Lô©u. AvTôoúP. HNpúTm. C²l×Ls. ©WNYj§p £dLp úTôu\ ©Wf£û]Ls HtTPXôm. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 31 . AªXeLs.Ï°oTô]eL[ôp HtTÓm ùLÓRpLs. LYûX. NôdÃu £ß¿WL ×tßúSôûV EiÓ TiQdá¥VÕ. ùNuû]. Ïû\kR LúXô¬ ùLôiP C²l×. ©\®d Ïû\TôÓLs.LôoTu}ûP} BdûNÓ úTôu\ûY U²RoLÞdÏ ùLÓRp Lû[ HtTÓjÕm G] BnYô[oLs ùR¬®jÕ Es[]o. NôdÃu. AV]ôYWm.. T§XôL Rô²VeL°p CÚkÕ GÓjR NodLûW £Wl (©WdúPôv). TRhPm. BiûUdÏû\Ü. CR]ôp. RûXY#. úUôú]ô úNô¥Vm Es°hP ùNVtûL C²l×Ls úNodLlTÓ¡u\]. AvTôoúPm EP#p Es[ Aªú]ô AªX A[ûY _þu 2011 A§L¬lTRôp êû[ Tô§dLlTÓm. CÕ CuúNôm²Vô (çdL ©Wf£û]). CkR C²l×Ls LôoúTôûahúWhûP úTôX CuÑ#u EtTj§ûV çiÓ¡\Õ. CR]ôp EPp TÚU]ô¡\Õ. A§LlT¥Vô] C²l×f NjRôp Tt£ûRÜ. LÚf£ûRÜ. RLYp ER®: ùNuû] ùTÚSLW ÖLoúYôo E¬ûU TôÕLôl×d ÏÝ. Lô©u GuTÕ A¥lTûP«p úTôûRëhÓm JÚ ùTôÚs. CÚRV úSônLs YW Yônl× CÚd¡\Õ. £ß¿o êXm ùY°úVßm Lôp£VjûR A§L¬lTRôp EP#p GÛm×Ls TXÅ]Uô¡ Jv¥úVôúTôúWô£v Gu\ GÛm×j úRnÜ úSôn HtTÓm. _ôd¡WûR. AÕúTôX HNpúTm}úL Tt±Ùm ×tßúSôn BWônf£Vô[oLs úLs® GÝl©Ùs[]o. ARu ®YWm: C²l×: Ï°oTô]e L°p ùTÚmTôÛm YZdLUô] C²l×l ùTôÚû[ (ÑdúWôv) úNolT§pûX. úLôTm. ®û[Ü EPm©p áÓRXôL ùLôÝl× úNo¡\Õ. CRVj§u YZdLUô] Õ¥lûT Uôt± Õ¥dL ûYd¡\Õ.Lol©¦ ùTiLÞdÏ LÚ Y[of£ Tô§l×. TtL°p ϯ úTôu\ ©Wf£û]Ls EiPô¡u\].

קV RûXØû\ Gu¡\ Ru]ôoY AûUl©u UôYhP AûUlTô[o §Ú ®. CRuêXm. UôQYoLs ®¯l TûPkR ÖLoúYôoL[ôL UôßYo.©. LPûULs Tt±l úT£ _þu 2011 ]ôo. 500}dÏm úUtThP ¡WôU UdLs TeúLt\]o. ÖLoúYôo ®¯l×QoÜ Tt±. CûRj ùRôPokÕ Lpí¬ UôQYoL°u ®¯l×QoÜ LûX ¨Lrf£ SûPùTt\Õ. CWjRd ùLôûP«u AY£Vm ϱjÕm. A§p. Lpí¬«u SôhÓ SXlT¦j §hP AÛYXo §Ú ©.Lpí¬Ùm ¡WôU UdLÞm. DúWôh¥p Es[ ®¥Vp Cû[Oo StT¦ Uu\m Gu\ Ru]ôoY AûUl×Pu CûQkÕ AeÏs[ JÚ ¡WôUj§p ®¯l×QoÜ ØLôûU SPj§]o AkRd Lpí¬ UôQYoLs. ÖLoúYôÚdÏ Es[ E¬ûULs. UôQY JÚe¡ûQlTô[o Gv. Lpí¬«u Ï¥UdLs ÖLoúYôo Uu\j§u JÚe¡ûQlTô[o §Ú úL. úNûY ùRôPW úYiÓm: Ts°. AYoLs êXUôL ¡WôUeL°p ®¯l×QoûY HtT ÓjRXôm.ùYeLPWôUu ¨Lrf£dÏ RûXûU Rôe¡]ôo.A²Új c²Yôv.U¦LiPu úT£]ôo. ¡WôU UdLÞdÏ ÖLoúYôo ϱjR ®¯l×QoûY HtTÓjÕYÕ ªLÜm AY£Vm. ÖLoúYôo ®¯l×QoÜ Tt±Ùm úT£]ôo. Lpí¬L°p Ï¥UdLs ÖLoúYôo Uu\eLs ùRôPeLlTÓ¡u\]. CkRd Lp®VôiÓ ùRôPe¡Ùs[ ãr¨ûX«p Ï¥UdLs ÖLoúYôo Uu\eLs CpXôR Lp® ¨ûXVe Ls EP]¥VôL AYtû\ ùRôPeL ØuYW Xôm. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 32 . ÖLoúYôo Gu¡\ Øû\«p R]dÏ HtThP AàTYeLû[ T¡okÕ ùLôiPôo.ûYxQq Lpí¬«u Ï¥UdLs ÖLoúYôo Uu\j§]o. AYoLs Uô±]ôp CkRf NêLØm Uôt\m AûPÙm.´..ØÚLu. CkR ¨Lrf£dLô] HtTôÓLû[ Lpí¬«u UôQY CûQ JÚe¡ûQlTô[o WôÏp Es°hP TXÚm ùNn§ÚkR]o.. ClT¥ùVôÚ StT¦ûVf ùNnÕ Ø¥j§Úd¡u\]o ùNuû] AÚmTôdLj§p Es[ ¥.

EXLf ÑtßfãZp §]m CkR BiÓ ""CVtûL U²RàdÏ A°dÏm úNûYLs'' ApXÕ ""U²R²u úNûY«p CVtûL"' Gu\ LÚlùTôÚû[ ûUVUôLd ùLôiÓ CkR BiÓ EXL ÑtßfãZp §]m LûPl©¥dLlTÓ¡\Õ.. CVtûL«u AY£VjûRÙm LôÓL°p HtTÓm SuûULs ϱjÕ UdL°Pm ®¯l×QoÜ HtTÓjRúY ""CVtûL U²RàdÏ úNûYLs'' ApXÕ ""U²R²u úNûY«p CVtûL'' Gu\ LÚlùTôÚ°p CkR BiÓ EXL ÑtßfãZp §]m LûPl©¥dLlTÓYRôL Id¡V SôÓLs NûT A±®jÕs[Õ. CûRùVôh¥úV EXLf ÑtßfãZp §]j ÕdÏm úUtLiP ûUVdLÚjûR Id¡V SôÓLs NûT A±®jÕs[Õ. úUÛm.U²R²u úNûY«p CVtûL. HtùL]úY 2011}m BiÓ EXL LôÓLs BiÓ G] Id¡V SôÓLs NûT A±®jÕs[Õ.. AlúTôÕ ØRp JqùYôÚ BiÓm ÑtßfãZûX Tô§dÏm Ød¡V LôW¦Lû[ UdL°Pm ®¯l×QoÜ HtTÓjÕm YûL«p JÚ LÚlùTôÚs ©WRô]lTÓjRlTÓ¡\Õ. EXL UdLs ùRôûL ùTÚdLmRôu ãtßfãZp Tô§l×dÏ Ød¡V LôWQm Guß 1970 L°p JÚ BnY±dûL GfN¬jRÕ. CûRj ùRôPokÕ Id¡V SôÓLs AûUl× Nôo©p 1974}m BiÓ _þu 5}m úR§ ØRp JqùYôÚ BiÓm EXL ÑtßfãZp §]m LûPl©¥dLlThPÕ. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 33 . AÕ Ï±jÕ AkRkR SôhÓ AWÑj _þu 2011 Õû\Ls Utßm Ru]ôoY ùRôiÓ ¨ßY]e Ls êXm UdL°Pm ®¯l×QoÜ HtT ÓjÕm YûL«p TpúYß ¨Lrf£LÞdÏm HtTôÓ ùNnVlTÓ¡\Õ.

2006}TôûXY] UVUôdLp}R¬Ñ ¨Xm TWôU¬l×. 1982}ÑtßfãZp Ød¡VjÕYjûR ×Õl©jRp. 1988}Ñtßf ãZûX TôÕLôjRôp úUmTôÓ RûZdÏm. 2003}¿¬u± 20 XhNm UdLs C\l×.. 1992}ÑtßfãZûX TWôU¬jRÛm UdL°u TeL°l×m. SôhÓ ®ÓRûXdÏ UhÓªu± R² U²R YôrdûLdÏm TX ®`VeLû[ ®hÓf ùNußs[ôo. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 34 . SmUôp Su\ôL A±VlTPôRûR Sôm YNl TÓjR Ø¥VôÕ. 1986}AûU§Vô] YôrdûLdÏ ÅhÓ JÚ UWm.. 1993}ãtßfãZÛdÏ NYôp ®Óm HrûU. 2009}Yô²ûX NYôûX G§oùLôs[ JußTÓúYôm. 1984} TôûXY] úUXôiûU. 1987}Y£l©P ÑtßfãZp TôÕLôl×. TôhPu £WUlThÓj úR¥V TQjûRj RôWô[Uôn ùNXÜ ùNnÙm U²RàdÏl ùTÚûU«pûX. 1989}×® ùYlTUVUôRp JÚ GfN¬dûL. 2010}TpÛ«o ùTÚdLm} ãZ#Vp úUXôiûU. Rôú] úR¥ ùNXY¯lTYú] EjRUUô] U²Ru. 1995}EXL ÑtßfãZÛdÏ JußTÓúYôm.. 1980} AÓjR TjRôiÓdLô] קV NYôp. 2002}éªdÏ JÚ Yônl×. 1985}UdLs ùRôûL Utßm ÑtßfãZp. U]ûR YNlTÓjÕm Øu× ARu ÑjRjûR A±V úYiÓm. 1976}Ri½úW YôrdûL«u BRôWm. TôW§ûVl úTôtßúYôm. 1990}ÏZkûRLs YôrÜdÏ Ht\ ÑtßfãZp. 1998}LPpLû[ TôÕLôlúTôm. 1981} U²R EQÜ TZdLj§p A§L¬jÕ YÚm SfÑ úY§l ùTôÚhLs..úUÛm CkR BiÓ EXL ÑtßfãZp §]j ûR Ck§VôûY RûXûU«PUôLd ùLôiÓ LûPl©¥dLÜm Id¡V SôÓLs NûT A±®jÕs[Õ. 2007}EÚÏm T². 1996}Y£l©PjûR ÑLôRôWUôL úTÔúYôm. 2008}Ïû\kR LôoTu ùTôÚ[ôRôWjûR úSôd¡. 1979}YÚeLôX NkR§«u G§oLôXm. 2004} LPpL°u úRûY. ULôL® Ñl©WU¦V TôW§. AkRd LPûUL°p TXYtßs ©\kR SôhÓdÏ EûZlTûR ØRuûUVô] LPûU- _þu 2011 VôLd ùLôs[ úYiÓm. 1983}SfÑdL¯ÜLû[ ALtßRp. AYt±p £X. JqùYôÚYÚm Ru LPûUûVf ùNnV úYi¥VÕ AY£VUôÏm. 1991}Yô²ûX Uôt\m. 1994}Ñtßf ãZûX TôÕLôdL ÏÓmTj§u TeÏ. 2011}CVtûL U²RàdÏ A°dÏm úNûYLs ApXÕ U²R²u úNûY«p CVtûL. T¯dÏl T¯ YôeL úYiÓm Gu\ LÚjÕPu RiPû] RÚm A§LôWm U²RàdÏd ¡ûPVôÕ. LôXjÕdÏj RdLT¥ GpXô ®`VeLÞm UôßYÕ úTôuß _] LhÓlTôÓLÞm Uô±d ùLôiÓ úTôL úYiÓm. 2005}TÑûU SLWeLû[ EÚYôdLj §hPªÓúYôm. 1975}U²R Yôr®Pm. 1978}CZl©pXôR Y[of£. 2001}YôrdûLûV CûQlúTôm. 1974}m BiÓ ØRp ÑtßfãZp §]m Y#ÙßjÕm LÚlùTôÚhLs: 1974}JúW éª. 1997}骫p YôrÜdúLt\ ãZp. 2000} ÑtßfãZp èt\ôiÓ. 1999} Sm G§oLôXjûR TôÕLôlúTôm. RLlTu. Juû\ APdÏm ØuTôL ARu CVp×Lû[ GpXôm Sôm A±kÕ ùLôs[ úYiÓm. 1977}KúNôu TPXm ºoúLhûPd LôlúTôm.

ùNuû]«p Es[ JÚ A\dLhPû[ UÚjÕYUû]«p £. YZdÏf ùNXÜdÏ ì. Utù\ôÚ R²Vôo T¬úNôRû] ûUVj§p vúLu TôojRúTôÕ AYoLs RY\ô] A±dûLûV YZe¡Ùs[]o G] ¨ì©dLlThÓs[Õ. vúLu ùNnV B] ùNXÜ ì.UÚjÕYl T¬úNôRû]: ùTiÔdÏ SxP DÓ RY\ô] UÚjÕYl T¬úNôRû] ùNnR T¬úNôRû] ¨ûXVm. AßûY £¡fûN«u úTôÕ CPÕ £û]lûT«p Lh¥ HÕm CpûX Guß ùR¬VYkRÕ. NmTk RlThP ùTiÔdÏ SxPDÓ YZeL úYiÓm Guß ùNuû] ÖLoúYôo ¿§Uu\m EjRW®hÓs[Õ. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 35 .¥. CRu©u.5. CPÕ £û]lûT«p Lh¥ CÚlTRôL AYo Ls A±dûL A°jR]o. ARtÏ Øû\Vô] T§p CpûX. G]úY. UÚjÕYoLs £\lTôLf ùNVpThÓ YXÕ £û]lûT«p CÚkR Lh¥ûV ALt±]o. NmTkRlThP T¬úNôRû] ûUVj§u ÁÕ SPY¥dûL GÓdLd úLô¬ ùNuû] (YPdÏ) ÖLoúYôo ¿§Uu\j§p Uà _þu 2011 RôdLp ùNnRôo AYo. CûRl TôojR R²Vôo UÚjÕYUû]ûVf úNokR UÚjÕYo Ls ÁiÓm JÚ Øû\ vúLu GÓdL úYiÓm G]d á±]o.500. UàûY ÖLoúYôo ¿§Uu\j RûXYo §Ú Bo. AYÚdÏ £û]lûT úSôn CÚkÕ YkRÕ.25. CûRj ùRôPokÕ.vúLu GÓjÕl TôojRôo.37. R²Vôo UÚjÕYl T¬úNôRû] ûUVj§p £.úUôLuRôv. CkR ¨ûX«p T¬úNôRû] ûUVm úNûY Ïû\TôÓ ùNnÕs[Õ GuTÕ CRu êXm ùR¬V YÚ¡\Õ. CûRj ùRôPokÕ ùNuû]«p Es[ UÚjÕYUû]«p AßûYf£dûLdLôLf ùNu\ôo. B]ôp. UàRôWÚdÏ HtThP Uà Eû[fNÛdÏ ì. B]ôp.7. B]ôÛm. RY\ô] vúLu A±dûLûV YZe¡ úNûY Ïû\TôÓ ùNnR T¬úNôRû] ûUVjÕdÏ YZdL±Oo êXm úSôh¼v Aàl©]ôo §ÚU§ ÄXô. A§p.000 G] ùUôjRm ì. A§p YXÕ £û]lûT«p Lh¥ CÚlTRôL ùR¬V YkRÕ.vúLu GÓjRôo. ùNuû] Nd§úYp SLûWf úNokRYo §ÚU§ ÄXô.500 YZeL úYiÓm "" G] EjRW®PlThÓs[Õ. G]úY.¥. Eßl©]o §Ú LUXdLiQu B¡úVôo ®Nô¬jÕ ©\l©jR EjRWÜ: ""UàRôWo ØR#p GÓjR vúL²p N¬Vô] RLYp AàlTlThÓs[Õ. UÚjÕYoLs £\lTôLf ùNVpThPRôp AkRl ùTiÔdÏ AßûY £¡fûN SpX T¥VôL Ø¥kÕs[Õ.000.

ùTôhPXl ùTôÚhLÞdLô] ®§Ls. úY§l ùTôÚhL[ôp HtTÓm Tô§l×Ls. EQÜ Utßm ¿o TôÕLôl©p YpÛSWô] §Ú ERn úL. T«XWeLm ØR#p úLs®d LûQLÞPu ùRôPe¡VÕ. ÑLôRôWm B¡VYtû\ Y#ÙßjÕm ÏßmTPm §ûW«PlThPÕ. ÖLoúYôo TôÕLôl×dLô] ®§Ls Es°hPûY ϱjÕ T«XWe¡p TeúLt\YoLs GkR[Ü ùR¬kÕ ûYjÕs[]o GuTûR A±V £±V úRoÜm SPjRlThPÕ. ÑLôRôWØm.. ¨Lrf£«p. Ri½Wôp EÚYôÏm úSônLs. ùRô¯pÖhT ER®Vô[o §Ú Ø. TôÕLôlTô] Ï¥¿ÚdÏ Gu] Y¯ GuT] Tt±V ®YWeLû[GÓjÕd á±]ôo §Ú NdúN]ô. ®¨úVôLvRoLs Es°hP TXÚm ©uTt\ úYi¥V Y¯Øû\Ls Tt± Y#ÙßjRlThPÕ.NdúN]ô AYoLs TôÕLôl©pXôR EQÜLû[ EiTRôp HtTÓm Tô§l×Ls ϱjÕm. ûLLû[ ÑjRUôL ûYj§ÚjRp Es°hP TX AmNeLû[ AYo GÓjÕd á±]ôo. ÖLoúYôo úNûY ûUVm Utßm ÖLoúYôo BúXôNû] ûUVeLû[f úNokRYoLÞdÏ EQÜ TôÕLôl× Utßm ÑLôRôWm ϱjR T«XWeLm SPjRlThPÕ.®_Vu AYo Ls ùRôPe¡ ûYjRôo.EQÜ TôÕLôl×m. EQÜ TôÕLôl×. EtTj§Vô[oLs.®_V§XLm. Tôd¼¬VôdL°u Y[of£ûVj RÓjRp. ùUôjR ®tTû]Vô[oLs. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 36 . EQÜ ÅQôÏRp. Cuß Ck§Vô Es°hP TpúYß SôÓL°Ûm EQÜd LXlTPm ϱjÕ TWYXôLl úTNlThÓ _þu 2011 YÚ¡\Õ. ÑjRm Utßm ARu AY£Vm.AiQôUûX Es°hP TXÚm TeúLtß LÚjÕLû[j ùR¬®jR]o. EQÜ ®tTû] ùNnÙm Y¦LoLÞdLô] ùTôßl×Ls. AkR EQÜd LXlTPm Tt±Ùm AYo ®¬YôL GÓjÕd á±]ôo. EQÜ ùTôÚs YZeLp Utßm ÖLoúYôo TôÕLôl×j Õû\«u LiLô¦lTô[o §ÚU§ ù_.. CkR T«XWeûL EQÜ YZeLp Utßm ÖLoúYôo TôÕLôl×j Õû\ ÕûQ BûQVô[o §Ú Gv. ÖLoúYôo NkûRLs. EtTj§ Ïû\Ü AR]ôp EÚYôÏm ®û[ÜLs Es°hPûY Tt±Ùm GÓjÕûWjRôo. EQÜ ®`Uô]ôp EÚYôÏm ®Vô§Ls ϱjÕm ®[dLUôL ®¬YôL GÓjÕûWjRôo. EQÜ TôÕLôl× Utßm RWf NhPm ϱjÕ CkRl T«XWe¡p ®¬YôLl úTNlThPÕ. ùTôÚhLû[ NkûR«p ®[mTWlTÓjÕm úTôÕ ûLVô[ úYi¥V ®§Ls.

ùTtú\ôo LÞm EP]¥VôL ARtÏj ¾oÜ LôQ ØVt£dLXôm. JqùYôÚ Lp® ¨ßY]j§Ûm UôQYo LÞdLô] A¥lTûP YN§Ls £\lTôL CÚjRp úYiÓm. BnYLm. AlT¥ TVuTÓjRlTÓm YôL]eLs ®Tj§p £d¡d ùLôiPôúXô ApXÕ AR]ôp UôQYo LÞdÏ HúRàm Tô§l× HtThPôúXô ARu ®û[ûY NmTkRlThP Lp® ¨ßY]e LsRôu Htßd ùLôs[ úYiÓm. ®Ó§ YN§. ûURô]m G] Aû]jÕ YN§LÞm HtTÓj§j RW úYiÓm. AkR Lp® ¨ßY]eL°p úNokR ©\Ï AkR TôPj §hPeLú[ô. AÕúTôu\ úSWeL°p AkR Lp® ¨ßY]j§p CÚkÕ ®X¡d ùLôs[Xôm. JÚ Lp® ¨ßY]m UôQYo LÞdÏ úRoÜdáP ÖûZÜf ºhÓ YZeL UßjRôúXô ApXÕ úRoÜ GÝR RôURUôL AàU§jRôúXô NmTkRlThP UôQYo Ïû\¾o Uu\jûR AÔ¡ ¨YôWQm ùT\ Xôm. Uôtßf Nôu±RrLû[d úLôWXôm. R²Vôo Lp® ¨ßY]eLû[j ùRôPeL úYiÓm Gu\ôp ARtÏ AWÑ E¬V Øû\«p ®§Lû[Ùm. L¯lTû\. TôPeLú[ô CpXôUp úTôLXôm. B]ôp. ClT¥ LhPQm Yã#dLlTÓYRôp UôQYo LÞm ÖLoúYôo Guú\ AûZdLlTÓ¡u\]o. Lp®d áPeL°p B£¬Vo úTôÕUô] A[ÜdÏ TôPeLû[ Lt©dLô®hPôúXô ApXÕ §\u YônkRYWôL CpXô®hPôúXô EP]¥VôL AÕϱjÕ NmTkRlThP Lp® ¨ßY]j§Pm ×Lôo á\Xôm. AlT¥ AYt±p Ïû\TôÓLs CÚkRôp AÕÜm úNûYd Ïû\TôPôLúY LÚRlTÓm. Ts°L°Ûm.UôQYoLÞm ÖLoúYôoLú[.. Uôtßf Nôu±RrLÞPu Lp®d LhP QjûRÙm úLhÓl ùT\ E¬ûU EiÓ. Lpí¬L°Ûm UôQYoL°Pm Lp®dLôL LhPQm Yã#dLlTÓ¡\Õ. Lp®d LhPQúUô §ÚmT A°dLlTPô®hPôp EP]¥VôL ÖLoúYôo Ïû\¾o Uu\eLû[ AÔL UôQYoLÞdÏm. Uôtßf Nôu±RrLú[ô. AkR ®§Ls Á\lTÓm úTôÕ AW£Pm AÕϱjÕj ùR¬®dLXôm. Y¯Øû\Lû[Ùm YÏjÕs[Õ. £X Lp® ¨ßY]eL°p ¨oQ«dLlThP TôPj §hPeLs CÚlTRôLd á\Xôm. Lp®d áPeL°p úNûYd Ïû\TôÓ HtTÓm úTôÕ UôQYoLÞm. èXLm. RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 37 . ARôYÕ.. Ï¥¿o. TX Lp® ¨ßY]eLs UôQYoLû[ Lpí¬ Utßm ÅÓLÞdÏ Ht±f ùNpYRtLôL R²Vôo YôL]eLû[ TVuTÓjÕ¡u\]. ùTtú\ôoLÞdÏm _þu 2011 E¬ûU EiÓ.

A¬£ ùT\ Rϧ YônkR JÚ CRu A¥lTûP«p A¬£ ùT\j úLô¥úV 84 XhNjÕ 53 B«WjÕ 750 Rϧ YônkR HûZùV°V. úRoRp ù T t ß d TV]ûPYôoLs.Ù. AYoLÞûPV ÏÓmT Eßl©]oL°u CkRj §hPjûRf ùNVpTÓjR Gi¦dûL«u A¥lTûP«p SPl× ¨§Vôi¥p (2011}2012) ÑUôo CkRj §hPj§u ¸r 12 ¡úXô 3 B«WjÕ 400 úLô¥ ìTôn ùNX®]m ØRp A§LThNUôL 20 ¡úXô YûW HtTÓm..750 B h £ ê X m ÏÓmT AhûPRôWoLs TR®úVt\ CXYNUôL ÜPu. B«WjÕ 482 ÏÓmT AhûPRôWo LÞm Uôi×ªÏ RªrSôÓ ØRXûUf. Auú\ Uôi×ªÏ ØRXûUfNo úUÛm. _þu 2011 RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 38 . 18 XhNjÕ 62 B«WjÕ 268 AYoLs BûQ ©\l©jRôoLs. AhûP TP ¨LrÜ.2011 ØRp CXYNUôL ApXÕ ×ÝeLp A¬£VôLúYô YZeLlTÓm Guß TR® ùTôßlúTt\ YZeLlTÓm.£.1 Gu\ ®ûX«p YÚm JÚ úLô¥úV 65 XhNjÕ 91 YZeLlThÓ YkRÕ. RªrSôh¥p Es[ §hPjûR ÕYd¡ ûYjRôoLs.6. ¨VôV CXYNUôLúY YZeLlTÓ¡\Õ. RªrSôh¥p ùTôÕ ®¨úVôLj CXYNUôL YZeLlThÓ YÚ¡\Õ. SÓjRW ÏÓmT AhûPRôWoLs TV]ûP ÏÓmTeLs TV]ûPÙm YûL«p YôoLs. A±dûL«p ùLôs[Xôm. A ° j R Ï Ó m T YôdÏߧ«u A¥lTûP«p ùTôÕ AhûPRôWoL°u ®ÚlTjÕdÏ HtT ®¨úVôLj §hPj§u ¸r YZeLlTÓm AYo LÞdÏ E¬V A¬£ TfN¬£VôLúYô A¬£ 1.. BrYôoúThûP YÚm 35 ¡úXô A¬£Ùm 1.2011 ØRp cWôm SLo ¥. ùNuû].6. ®ûXdLûP«p CXYN A¬£ YZeÏm CR]ôp.JqùYôÚ UôRØm AYoLÞdϬV No ùNp® ù_ A ¬ £ ù_VX#Rô ØÝYûRÙm RªZLj§p A¬£ ùT\ AYoL°u C k R j RûXûU«p § h P j § u Rϧ YônkR 1. §hPj§u ¸r ¨VôV ®ûXd RªrSôh¥p Es[ 35 B«WjÕ 571 LûPL°p ÏÓmT AhûPRôWo ¨VôV ®ûXdLûPL°p A¬£ ùTtß LÞdÏ 1 ¡úXô A¬£ ì. Ak§úVô§Vô Au]úVô_]ô ÏÓmT _þu 1.53.84. 2011 Auß ×Ru¡ZûU LôûX AhûPRôWoLÞdÏ YZeLlThÓ 10 U¦dÏ.Gv.

CRuT¥. ÖLoúYôoLÞm ùTßYÕ AY£VUôÏm. CkRf ãr¨ûX«p JÚYWÕ TQØm CûQVR[m Y¯VôLúY §ÚPlTPÜm Yônl×Ls CÚd¡\Õ. CûQVR[m Y¯VôL SmØûPV TQm ApXÕ úYß HRôYÕ ùRô¯pÖhT ç«Xô] Ït\eL[ôp Tô§dLlTÓm úTôÕ EP]¥VôL LôYp Õû\«u ûNTo ¡ûWm úTôijPm Øû\VôL ×LôoLû[l T§Ü ùNnVXôm. AÕùRôPoTô] Ït\f ùNVpLÞm A§L¬jR YiQm Es[]. AÕúTôu\ RÚQeL°p Sôm RLYp ùRô¯pÖhTf NhPm 2000}u T¥ E¬V ¨YôWQeLû[l ùT\Xôm. Uô¨Xj§p Es[ RLYp ùRô¯pÖhTj Õû\«u ùNVXô[o CRàûPV ®NôWûQ A§Lô¬VôL CÚlTôo. JqùYôÚ Uô¨Xj§Ûm £\lTô] Øû\«p CkRf NhPm AUpTÓjRlTÓ¡\Õ. EeLÞdÏm CûQVR[ Ye¡f úNûYLs EhTP HRôYÕ ©Wf£û]Ls HtThPôp RLYp ùRô¯pÖhTf NhPj§u ¸r ¾oÜ ùT\ ØVXXôúU! RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 39 . R²Vôo Ye¡L°p Es[ Yô¥dûLVô[oLÞdÏ HtTÓm ©Wf£û]Ls.RLYp ùRô¯pÖhT NhPm. RLYp ùRô¯pÖhTj Õû\ ùNVXô[¬PØm ×Lôo ùLôÓdLXôm.. CûQVR[m Y¯úV Cuß SUÕ Yôr®u TpúYß SPY¥dûLLÞm AûUkÕ ®hP]. £dLpLs Es°hPûY CkRf NhPj§u Y¯VôL RLYp ùRô¯pÖhTj Õû\ ùNVXô[o êXm ¾odLlTÓ¡u\]. RªZLj§p CkRf NhPm £\lTôLf _þu 2011 ùNVpTÓjRlThÓ YÚ¡\Õ. AúRNUVm. CûQVR[m Y¯«Xô] TQlT¬YojRû] Ls A§L¬jÕ YÚ¡\Õ.. RªZLj§p RLYp ùRô¯pÖhTj Õû\ NhPj§u êXm Yô¥dûLVô[oL°u TpúYß ©Wf£û]LÞdÏ ¾oÜLÞm. AúRNUVm. ®ûPLÞm LôQlThÓ YÚ¡u\]. CkRl ×LôoLû[ LiP±kÕ ®Nô¬dL LôYp Õû\dÏ £±Õ LôXm úRûYlTP Xôm. TX £dLXô] YZdÏLs E¬V ®NôWûQ«u êXm ¾ojÕ ûYdLlThÓ YÚ¡u\]. AúRNUVm. AYoLs CkRf NhPm Tt± SuÏ ùR¬kÕ ûYj§ÚkRôp ReLÞdÏ HtTÓm ©Wf£û]LÞdÏ G°RôLj ¾oÜ LôQXôm. CkRl ×Lôo SôuÏ UôReLÞdÏs ®Nô¬dLlThÓ ARuÁÕ E¬V SPY¥dûLLs GÓdLlTP úYiÓm G] NhPj§p á\l ThÓs[Õ. CkRf NhPm ϱjR ®¯l×QoûY JqùYôÚ Ye¡ûVf úNokR Yô¥dûLVô[oLÞm. RLYp ùRô¯pÖhTf NhPj§u ¸r.

gov. ùNÛjRlTÓm NkRô ùRôûL/ YûWúYôûX/LôúNôûX Gi. NkRôRôWo ØLY¬ : 3. ùNuû] 044}28592828.in RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm 40 . 044}28592828. NkRôRôWo ùTVo : 2. 28545300 tamilnadu@consumeradvice. G¯XLm 4} YÕ R[m . EQÜ ùTôÚs YZeLp Utßm ÖLoúYôo TôÕLôl×jÕû\.RªrSôÓ ÖLoúYôo LYNm NkRôRôWo T¥Ym 1. NkRôRôWo ªu]gNp ØLY¬ : 5. úR§ Utßm Ye¡ ®YWm : NkRô ùRôûL«û] e-Mo (e-Money Order) LôúNôûXVôLúYô ApXÕ Ye¡ YûWúYôûXVôLúYô ""Tamilnadu Nugarvor Kavasam’’ Gu\ ùTV¬p B£¬Vo/ BûQVô[o. ùNuû]}5.in _þu 2011 ÖLoúYôo RLYpLÞdÏ ÖLoúYôo BúXôNû] ûUVm. consumer@tn. NkRôRôWo ûLùVôlTm NkRô ®YWm LôXm NkRôùRôûL KWôiÓ 100/} êu\ôiÓLs 300/} IkRôiÓLs 500/} ÖLoúYôo ×LôoLÞdÏ RªrSôÓ Uô¨X ÖLoúYôo ER® ûUVm. NkRôRôWo ùRôûXúT£ Gi : 4. Gu\ ØLY¬dÏ Speed Post (®ûWÜ AgNp êXm Aàl© ûYdÏUôß úLhÓd ùLôs¡\Õ. úNlTôdLm.

&2§K Æ="Æ6G/P6¿J¢ušr¥"Ew(W(Wl¥Y2µPKr3Æ9Æ6vQ 4Æ1Ä5U=#O§E¬I1N Å6Å9 ¬Iž=§K Æ="Æ6G/P6¿J¢ušÄ/Q¸P r¥8¿@É3Æ9Æ6vQ41L3#O§E¬I1N ƒÅ. .

1782/10 POSTAL CONCESSION REGISTRED UNDER TN/CH (C) /415/10-12 -<#OyQ"Æ6G/P "r-¿w-T Ä/VÆ>vQ&T<¡-PÄ5¿¥T:¿q5E-. TNTAM/2008/24148 R.REGISTERED UNDER RNI NO.F-Q 6UªN¡-PÅ:¿P5¿ -¿M¢K Æ=vV#Æ27¿<Pr¥-¿5¿9G/Lr8V$#5   Æ=vVÄ/VÆ>4-8N :1Eš  Æ2#Æ27¿<Pr¥£-N6 "E5P À8ytœÁ8½N &2©Ä5Á§T:.-l1FlQ$9:/"wnKrI1K E-¿> "wnÆ7#O§Ä/O¤N6¿J¢uš&2§K Æ="Æ6G/P&1V &2§:.Dis.in . No.F-Q6U¬N£-PÅ:ÁP 5Á¢-ÁM¤K¢Æ= (|9-N Å/M5ÁE-N Ä/VÆ>^ Ä3ÁÆ9Å5p^^ wV>H/Qconsumer@nic.