You are on page 1of 3

Curs 22 Dragoste

1. Care este singurul cuvânt care-L poate cuprinde pe Dumnezeul infinit?

„…pentru că Dumnezeu este dragoste.” (1 Ioan 4:8).

2. Cum Şi-a manifestat Dumnezeu dragostea faţă de noi în cel mai grăitor mod cu
putinţă?

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3:16).

„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă
păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8).

3. Ce impact ar trebui să aibă iubirea lui Dumnezeu asupra vieţii noastre?

„Prea iubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii
pe alţii.” (1 Ioan 4:11).

4. Care este sursa dragostei adevărate? Cum poate fi dobândită aceasta?

„Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi


oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.” (1 Ioan 4:7).

„Însă nădejdea aceasta nu înşeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în
inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.” (Romani 5:5).

5. Cum dă dragostea sens şi valoare tuturor celorlalte virtuţi creştine? Care este una
dintre caracteristicile ei?

„Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă
sunătoare sau un chimval zăngănitor. Şi chiar dacă aş avea darul proorociei şi aş
cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încât să mut
şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea
pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-
mi foloseşte la nimic.” (1 Corinteni 13:1-3).

„Dragostea nu va pieri niciodată. Proorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta;


cunoştinţa va avea sfârşit… Acum dar rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi
dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.” (1 Corinteni 13:8,13).

6. Cum este mesajul legii şi al proorocilor un mesaj de dragoste?

„Isus i-a răspuns: ‚Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot
sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a
doua, asemenea ei, este: ‚Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’ În aceste două
porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.’” (Matei 22:37-40).
7. Cum se manifestă adevărata dragoste faţă de Dumnezeu?

„Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” (Ioan 14:15).

„Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt
grele.” (1 Ioan 5:3).

„Dacă zice cineva: ‚Eu iubesc pe Dumnezeu’, şi urăşte pe fratele său, este un
mincinos; căci cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe
Dumnezeu, pe care nu-l vede?” (1 Ioan 4:20).

„Şi aceasta este porunca, pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte
şi pe fratele său.” (1 Ioan 4:21).

„După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: ‚Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu
mai mult decât aceştia?’ ‚Da, Doamne’, I-a răspuns Petru, ‚Ştii că te iubesc’. Isus i-a
zis: ‚Paşti mieluşeii Mei’.
I-a zis a doua oară: ‚Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?’ ‚Da Doamne’, I-a răspuns
Petru, ‚ştii că Te iubesc’. Isus i-a zis: ‚Paşte oiţele Mele’.
A treia oară i-a zis Isus: ‚Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?’ Petru s-a întristat că-i
zisese a treia oară: ‚Mă iubeşti?’ şi I-a răspuns: ‚Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te
iubesc’. Isus i-a zis: ‚Paşti oile Mele!”’ (Ioan 21:15-17).

8. Cum se va manifesta în practică dragostea faţă de semeni?

„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte;


dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută
folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se
bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.” (1
Corinteni 13:4-7).

„Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi
Dumnezeu pe voi în Hristos.” (Efeseni 4:32).

„Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul
pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.” (Coloseni 3:13).

„Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este
cuprinsă Legea şi Proorocii.” (Matei 7:12).

„Tot ce faceţi, să fie făcut cu dragoste!” (1 Corinteni 16:14).

9. În ce sens a redefinit Domnul Isus adevărata dragoste?

„Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi
şi voi unii pe alţii.” (Ioan 13:34).

„Înainte de praznicul Paştelor, Isus, ca Cel care ştia că I-a sosit ceasul să plece din
lumea aceasta la Tatăl şi fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la
capăt.” (Ioan 13:1).
10. Cât de durabilă este adevărata dragoste creştină? Ce obstacole va putea depăşi
forţa ei?

„Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau
prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia?... Căci
sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici
puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici
o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în
Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 8:35, 38-39).