Comi!

sar§ef de penttenciare loan ILE,
DIBECTOR GENERAL ADJUN ADMIN1STRA TIA NA T10NALA A PENIT ", .'
~I
.,

Avizat,

/Z

" fARELOR'

Avizat, Comjsar ~ef de pe',n, ftenciare Dori~", U " " AN'" , M '. DIRECTOR G:ENER~L ADJUN', ADM tN ,ISTRA NAT'ONALA A PENI N •. 'ELOR
u ('

T'A

,~1! '

N®TA DE INF®RMARE

rltor la: Misiunea efectuata fa penltenclarul T~rg§or in perioada,06.05.2011 09.05.2011
Unitatea: Penltenciarut Targ~or..

-

Oblectul: verlficarea unor aspects reterltoare l~a: I. derularea contractelor de prestariseNicii

trroheiat in cadrul prolsctulul

POSDRU/84!6.1/S/57840; procedurile deachizi~ii publlce din cadruf prolectulu! POSDRUl8416.1{S/57840 suntetectuate In cadrul proiectului. managementul proiectufui POSDRU/84/6.1/S/57840. IV. Vanz2irea goblenurilof cu prilejulorganizarii expozitiilor de goblenuri.

n.

In.

i'

!
,
;
]

!

I

Comisiaformata dincomisar de penftencIare Aurelian OPREA, director adjunct DEA, cornlsar de penitenctare Marius CORATU, §ref serviciu DCEAN, subcornisar de penttenclare Adrian NEAGOE, ofifers.pecialist SCp, comisar Cornel TOADER, §sf serviciu Ioqistic, inspector R~ZiJali POPA, ofiter specialist DEA, comisarset Cristian SOARE.~ ofiter specialist DEA, subcornlsarde penitenciare Costin COTORANU, ofilE1t specialist DEA,a efectuat verificari referitoare Ie aspectele rnentionate, constatandu-se urrnatoarele: " Deruiarea contracteJor de' prestari servicli: Oonsilierul juridic al unitalii, cornisar Coman Messina, membru .tmplementare a proiectului nu se atlala serviclu, fifnd 1nconcediu medical. I.

al echipei

de '

Din documentele prezentate de conducerea pertitenciaruluf a rezultaf ,ca tn cadrul proiectulot au fast lncheiate 0 seriede oontracte.cvlle de lo.catiunea Iucra rilor Tntre Penitencia rul Targ§or~i" expertii care au participat la serninartlle. organizate" dupe cum urmeaza:
... " I

- d-nul vomea Dan '- contract nr, G2 32424/25.08.2010 avand ca object prestare activitate lector univereltarinterventie sernlnar - incheiatintemeiul ~rt.1412,141.3~i1470 Cod clvil- onoranu 209 le'i/ora 7 ore/zil.tlmp de doua,zile in perioada 27..:28 august 201 0;
t•

avand ca obieot prestare activitate expert auditor conferentiar in dorneniul rnedlca' - tncheiat tn temeiul aJ1. 1412.,1413~i 1470 God civil- onorariu 200 lei/ora, 7 ore/zi, timp de doua zile in perlcada 27~ 2,8 august 2010; -

- d-nul Parau~an~ Emanuel - contract nr, G2 32425/25.08.2010

- d .. a Dodescu Nadia - contract nr. 02 92426/26.08.20,0 avand ca obieot prestare n actlvltate lector univers'tar interventle seminar - lnchelat in temelul art. 1412, 1413~i 1470 God .civil - ortorarru 130 lel/ora, 13 are, timp d.e doLia zile 'Tnperioada 27-28 august20i Q;.
Potrivlt contractulul de finantare' Incheist Tntre Autoritatea de' Management pentru Programul Operational Seotonal i'Dezvoltarea Resurselor Urnane, pe de 0 parte, .~i Pe"iii1enciarul de fernel Targ§i'or, pe de alta parte,ih cadrul proiectului POSDRU/84/6.1/Sf57840 "Persoanele private de Iibe rtate, In slujba protectlei rnediului 'inconjuralof, pentru' cresterea cornpetitivitatii ~jaatractivltatiiteri1oriilor", la Artic6luI9. Obligatiile p~rjilor" litera A. Obligaliile beneficiarului, punctut (13) s-au stabilit urrnatoarete: "(13) In situa'fia in care implementa-tea Pro/ectu/ui presupune achizi,tionarea de bcnuri, servicl', sau executia de l(Jcrald, Beneficiarul are'obliga(ia de a tespecie prevedetile legis/atiei nation ale tn viqoere Tn domeniul qchiziriilor publice seu ale: instrucfiunilor emlse de
tr '

Ie

A MPOSORU,

Conform art. 8 din O.U.G. 34120Q$ Penitenciarul de femei Targ§ior este autorltate contractanta. Obligatia de mai .sus nu sUbzista contractetor civile de locatiune a tucrarllor in discutie, deoareceacestea sunt incheiate tn temelut art 1412,1413~j1470 Cod civil. Cererea de finantare aprobata (5.4 depagini) cuprinzal'Jd expeqii mai sus mentionatr, regasindu.-se la cap. Manaqernentul proiectului (pag. 39-41)" Pentruacestias-a ernls slat de plata separat

2

pentru care unltatea benefictara a platit impozitul 9i contributii1e prevazute de, Codul fiscal (conform contract cfvil prestari servicn). Actualul cod al muncn nu a abrogqt prevederlle Codului Civil cu privire la contractul cIvil de locatiune a Iucrarilor. Conform art. 101- 104 (de ta data pl1bllcaril), era posibila Incheierea unul contract individual de munca cu limp partial,fie pe durata cetermlnata, fie pe durate nedeterrnlnata, Art. 101 alin, (1) avea TMvedere un program de lucru corespunzator unei fractiunl de norma. de eel putin :2 ore pe zi, lar potrivit alin. (3)al aceluiasi articol, durata ,saptamar'la'!a de lucru a unul salariat angajat cu contract de munca eu tlmp partial este lnferioara eelel a unul .salartat cuncrrna intreag.a comparabll, fiaraa putea fi mai mica de 10 are. Prin urmare, nu era permis-a lncheierea unul contract de munca atune! cand durata activita!ii -ar 'ft lnferioara nlvelulut de 10 are pe saptarT12ma, ceea ce echivaleaza CU a ,durata medie zilhica sub..2 are. Nlvelul avut Tn vedere expres de catre legiuitor era de 10 Ore • -saptamanal, fiind posibila depaslrea ' lir'nitei zlinlce de 2~are, dad durata activitalH pentru intreaga saptaman~ era inferioara nivelului de 10 ore. RezuHa ca, pentru activitatL care nu s.unt desfasurate saptamanal, deti unde nu este posiblla lnch-eierea utn.ii contract de munea, se po,ate recurg.e, in conditiileCodului Civil, contractul elvil de Io.cat]une a lucrariJor, ' PotrivitGhidului solicltantutui 2010 Echipa delmplementare a proiectuluieste ""'''''':~'" _atuila din Echipa de Manag,ement a proiectului si expertf (pe termen lung sl pe termen Tcurt) lmpli0ati in realizarea unel activitati sau un'Ui grup de aclivitati In cadrul prolectulul. Manaqernentul prclectuhrl trebuie sa fie aslgurat de oechipa care va cuprinde eel putln un manager de protect, un responsabll financier si un consnler juripie sau avocatsl includeactlvltatile d.esfa~'urate de aeeste persoane In scopel proiecrutui. In situatla in care solicitantul va externalize (subcontracta) servicil de management al proiectului, aeesta va prezenta In cererea de finantare. ExpertH responeabia pentru realizarea acti\titatiJor in cadrul prolectulu' pot f experfl' pe termen lung (respensabiu pentru real.izarea unel/unor actMtati in cacrul proiectalu! pentru 0 perioada de minim 6. luni consecutivejsau experti pe termen 8CUrt (responsabili pentru tealizarea unei/unor activitatiTn cad nil prolectutul pentru 0 perloada de panala 6 luni consecutive). Ex:pet1ii pe termen lung vorfiangajati pe baza de contract de muncSlrap,ort de serviclu sau extetnalizatJpe bazaururl contract de prestan servicii (suocontractare). E~peftli pe termen scurt vor fi angaJatr cu contract de munca/raport de servklu, .C'U contract civil sau externalizatl pe baza unlJi contract de prestari servicll (subcontractare), ' Chettuielile cu expertii pe termen lung si scurt, -se fundamenteaza tn bu~etul estlmat al prolectuiu! ta capitolul bugetar "Cheltuieli Directs".

la

1,

Prin urmare, modalltatea de contractare legala §i estepermisa de Ghidul sollcltantului. Procedura
tum a fost sfabHila

.-

a servlclllor menjlonate mal SUS e~tt:.'",,'i1"X-':!f!:i

de plata a impozitului ~i a eontributHlor orevazute de CodUI fiscal, astfel in contractele civile de locatiune a Iucraril Of. este legal.aavand'in vedere fa pt uI ca pqtrivrt art. III din O.U.,G. nr. 5812010 pentru modificarea ~i cornpletarea Legii nr, 571/2003 privind Ccdul fiscal §-i alte masurt fmanclar-nscele, cu modifidirii'e§I oompletarile ulierioare, su.nt stabllite urmatcarels: it) Orice venl/uri de natura ptofesionala. aftele decal cele salariale, se impoziteazfJ cu
cota de 'lmpozit ps venfi.

(2) ln sistemul public de pensii §i in sistemu; asfgurarllorpenfru gomaj, prin veniiuti tie natura protesionete, aliele decaf oeie de -.hatura:salariala, in sensu! prezente! ordonante de urgenfa, se inte1egeacele venituri realizate din qreptl.lri de autor §i drepfuri conexe defihite potnvtt art 7 alin- (1) pet. 13"1' din L.egea nr. 57112003privind Codal fiscal, cu modificarile§i camp/efanls unertoere; si/sau ventfan Telu/tale din activit-ati profesifmale desfa§urate in baza contracte/or/conventiilar lncheiate pbtrivii Codu/ui civJ1 Asupraacestor venituri se datoreaza oontributijle individuale de. asigurari sociale sf asigurari pentrv somal. _ (11)_Obliga!iEl declar~ri~ calcu/arij~ retineri; §ip/arii contributHlorindividuale·de asigurari socia Ie §i de asiguraii pentru .§omajr corescunzetoen: veniturflor prevezuie la a'/in.. (2), fer/ine p/atitoruIUt.de venit." , Trebuie men.1ionat faptul ca structure care are airibLitii' de control privind mcdalltatea de lrnplementare a prolectelor finantate din fonduri structurale europene, de prevenire ~i identifjcare a nerequlilcresie Autoritatea de Mal'lag~mentlJentru Programul :Operational Sectorial Dezvoltarea Pesurseror Urnane, In .conformitate cu HG niA57/2bo8 privind cadrul institutional de coordonare ~i de qestlonarea instrumentelor structurale, _ II. iN DOMENIULACHIZITIILOR PU.sUCE . Din verl.ficarile efectuateau reie§it urmatoarele aspecte:· . 1. Modul de intocmir~ a programelcr de. achiziiii publice pentru anll 2010 §i 2011
...prQgra~eJe de achizitii publicepsntru anf 201.0 ~r 2011 au tosttnteomlte tntr-o prima forma pana la sfar~itul ultimutul trimestrual anilor anterior] conform art 4 alln 1, 2, 3 din H.G.R.nr.92S/Z006, pe articole bugetare §i codurl CPV, 1n baza noteJor de tundamentare transmis.ede catre flecare compartiment de aclivitate: • prograrnele deachizitil publica au fast definitivate dupa aprobarea bugetullJi proprlu ~i actoalizate pe parctrrsulu! anulu:i In f!-lMpe de fondurile alocate, potriVi!art.4 alin 4 dirt H.G.Rnr.S25/2006 ~i cuprinci codurile CPV, valoareaestlmata In lei ~i Tn eura, fara TVA, prccedurile ce urmeazaa, f .apllcate, datele estimate pentru lrrceperea ~i finaliztilrea procedurhor, persoana responsabila, conform art 4 alln 5 din H.G.Rnr.92512006;· Programul Anual al Achizitiilor Publlee - pentru anul 2010 ~ al peniteneiarulul T-airg§cn ~:i eel aferent preleetulut POSDRUlS4/6.1/S/57840 a fest actualizat, in mod format,cu bugetete aferente •.neexistand 0 corespondents Intre allneatele b4getare dln PAAP~uri§i f!~,ele,£e-buget. --, ."'. . ._--.... ,.. - . . __ . --_. . __ .. frWE,x,/t- 1 _ ;'-proieCte'le §i prograrnele de achizitii tntocmite In anii 2010 §i 2011sunt sernnate de intocmire de caIre ofr!er achiiitii,.avizate de eomparnrnentu: fin~nci.ar, director adJunct eoonomico-administrativ, §ef serviclu logistica '§i asrobate decatre dlrectorul unitatiL Avfmd in vedere ciiachiziliile de bum"ri §iservicH tn canrul prolectululeunt efectuate de .cstre unltatea penitenciara ca autoritate contractanta, era necesara cumularsa celor doua programe(penitencia.r §i protect] pe coduri CPV,-.valoarea estlmata In lei §i -ineuro, fara.TVA~pentruastabili procedurlle ce urmeaaa.a fi :apHcate de catre Penjtenci'arul Targ§or ~i anu depa~T pragurile valcrlce stabUite prtn lege. Nu este efectu.ata o. monltonzare aetadlulul achlzitlllor efectuaie. de catre ecmpartlmentul de speclalitate atatin cadrul prciectului, cat §i pentru aetivltatea unit&tii -existand astfel rlsculefectuarli unor achizitii tara aavea fonduri alocate. 'Responsabili: sutnnspsctor TITU L~UreQtru' (ofi'ferachizilii),. cornisar sef .BU$U Mjhail(~efserviciv logistic), subeorrusar VADUVA Nicoleta(director economico J

4

adrninistrativ), .comisar §ef IONITA Gabriela{§ef serviciu logistic), comisar §ef NJGOLAE Dan'iela(§ef serviciu financiar contabilitate). ·2~MCdLJI estabiliresi derularea procsdurilot ~i contractelor deechlzljll publlcs d in anii' .2.010 ~i 2011 "in cadrul prolectului cu flnantare- din fonduri structurale POSDRU/84/S.,/8157840 • procedurile de ,achiziiii publics s-au desfa§urat sub"forma de cerere de oferta cu sau fata faza finala electrornca, $i curnparare cirecta, In baza O.U.G. nr.34J2006. H.G.,R. nr.925/200_6, a Ordinului nr, 165/2006. privind aprobarea Ghidului pentru a1ribuirea contractelor de achizitie pubJica, aUG nr. 94!2007.~j OUG nr. 19/07.03 .. 009; 2 Au fast verificate urmatcarele proceduri de cerere - oferta, dsmarate pentru: ... aCtiititionC3rea servicillor deaudit( finalizata culncheierea unui acord.- cadru); "

... servlcii management - asistent manaqer' - procedure suspendata deoarece a fost 0 contestatiela 'CNSC de catre S.C. SPES INVEST S.RL; . "'_servicii consultanta rnanaqement-. management flaanelar In cadrul prplectului proceduraa fost anutatade doua ori deoareee nu s-a prezentat nici un etertant, In datade 03.05.2011 a fest transrnlsa 0 .noua Invitatie de participare n r. 292646 in SEAP, dar a tost respinsa pe motiVlIl ca nu este postoua faza electronlca ln cazul contractelor de ssrvicli de consultanla conform Qr1.163 din O.U.G,34/2006; .~ achizltla de carne pore carcasa pentru penitenclar; • '. ".. achizitia de mO.forina pentru gospod:aria agro~zootehnica - procedura anulata deoarece S.C. ROM PETROL DOWNSTREAM S.FLL. :nu adepus garantie de participare.
depusa

de

.~ au fost transmise cornunicari privind rezuftatuI apIicarii procedurllor In termenul stabilit de art.206 din O.U.G~ nr. 9412.007; eu precizarea informatiUorprevazute de art. 207 din O.U.G. nr.94/2007; - ofertele au fcstdeclarata .ca~tigatoare.Tn bazacriternlor de atneujre stabilite de art. 19'8 din OHG nr. 34/2006, rsspectiv "In mod excluslv, pretul eel rna; scazut" prevazut in documentatra de atribulresi invitafia de partlclpare: - tn derularea eontractelor de furnlzare produse au fest respectate preturlle de achizitle stablllte ca9tigatoare in baza procedurllor de a-chrzitie, cu lncadrare in cantitatile prevazute aseachizittona;

cJ!II1iChlZltl8. ,

• pmcedurlle deachlzttii publice s-au desfasurat dupa Gum urrneaza; -au fast publlcare invitatil de partLcipare. ~i'anunJuri de atribuire Tn SEAP, de regula, conform art 125 din DUG nr, 34/2006 9i art. 56·din aUG nr, '94/2007; - "au test fntocmlte note de estlmare a valorii contractelordeachizitii §I note justificative de.a'egere a procedurilor de acniz!tie"Gonform art.2.5 din OUG nr.'34/2006 §i art.5 din HGR nr.925/2006, note justificative eu privire la cerlntele minime de calificar~,!?jcr1tertul; de atrlbuire a contractu lui, cand a fost cazul ~i calendare ale preeedurilor deaGhjzi~ii; - documentatia de atrlbulre (fi§ade date a achizitiei, calet de sardni,formulare)a fest lntocmlts In conforrnltate cu art. 33 d,in O.U,G. nr.34/2006; - s-au solicitatgaranlli participare 1n cuanlumul slforma de constitulre prevazute delegislatie: - membrii comisiilor de evaluare au semnat pe proprie raspundere 0 declaratle. de conftdent.ialitate§i impa'1,ialitate, conform art.75 dIn H.G.R. nr, 925/2006; - au fast intocmite proeese-verbale dedeschidere, procese-verbale lntermedlare fn CAJJ~r??edlJrHor de achi.zilre cu faza finala electrortica, rapoarte de atrlbuirea ccntractelor

de

Cumpar13rea,direc.taa fost 'aciaptaia dupa regulagenerala fo Ios-ita' insistemul penitenciar, Tn sensu] ca se 'intocmesc 3 documents Justificative (nota interna, referat de necesltate ~;"i nota de evaluares ofertelor),se prezlnta S oferte ~i S6 lnchele contract de achizitie publica, facture fiscala ~idocument de receptie a bunurilor/servicltlor. _ =.\ Achizitia de materiale ·pentru atelierul de plctura (oulorl acrHice, pensule, _ contururt, laeuri plctura, fo*~ aur,argint, cupru 9i banda plumb) .; noiembrie 2010 ....fJrtflA .' Z Documente a_chizitie: rtetafundamentare - nr, G2 38846/18:11.201 0, nota :interne· nr. 6238858/18.11;,2010, referatde necesttate -- nr. G238846t18.11.2010, nota de evaluate oterte - nefnregistrata, contract de fumizare produse - nr. G2 38858/19_11.201 Oterta este datata de catre ofertant cu data de 1: .11 ,2010, desl salicitarea de oferte a 0 fast transmlss In data 'de 18.11.2010.

If

°_

',Oe§i au fest achlzltionate produsele ogl'inda ~i h~rtie de calc, aeestea nu se . tegasescinofertad!$tigato3re, valoarea acestora fHnd de 275 lei cu T.V.A
Nu se coreleaza 'in totalitate otertele prezentate de catre S.C. Gheorghe Gabriel S.R.L sl Unhmea Artistllor Plasticl cu preturllesl predusele tnscrise in nota deevaluare a efertelor. A fost'declarata cEl9tigatbare.sooletatea S.C. Gneorgh,e.Gabriel S.RL. . Responsabili: subinspector TITU Laurentlu (ofiter ,_achizitii), subcornisar VAOUVA Nlcoleta (d!.rector eecnornlco -adhi.inisfrativ)1 comisar ~ef lONnA Gabriela (§eT .serviclu IOgj!sti c) , cornlsar gef NlCOLAE Danlela ( ~ef servlclu financiar con tab ilitate), corntsar dr .

. PU~CA'9 Mihaela (director),

noiembrie 201'0; . ." . . . _ . - It NIX It. 1ft ~. Referatul de neceSJtate 91 nota de evaluate sunt mreglstrate cu acela~iI numar 38715, prirnut document In data de 1e_ 11.20.10, tareel de-al doilea in datade 22 ..11.20.10; Contractul de. fu m izare nr. 38,716 este datat ell 23.11 .2010, iar facturi le aferente s un t datate 22.11.20.1 fapt care [elevaproduselaau intrat In unitate lnaintea tntccmlnl documente!or de achizitie; Solutia pardosealaa fostofertats la pretLJI de 6 lei fara T.V.A., lnsa plata a fast efectuatB la pretul de 7,2.6 Jei fara T.V_A.,rezultand 0 cheltuialasuplimentara de 39,03 lei

• achizitladesolutie

'par-doss'ala, .perij s§tma.'solutie pentru geamuri ~

r.

ca

-de

ell

TVA.

Responsabili: subinspector TITU Laurentiu (oflter achizltil), subcemisar VADUVA Nicole~(director economico - adminlstratlv), cornlsar ~ef NICOLAE Daniela (sef servlclu financiar contabilltate), comlsardr, PU§CA§ Mihaela (director).
- it 7{ EX It' z C .3.ofel1e· de pret nelnteglstrate, nu prezintastarnpilaotertanfllor • Cosmote (nedatata), Vodafone~i Qrange (datate); Nota intern nu estetnreqlstrata, nota de fundamentare, referaful de necesitate, nota de revaluare, s,ollcitarile de oferte, contractut de prestari servicil au acefa§ii nurnar de rnregistrare, respectiv 38538. Solicltarea deofertaa fast transrnisa Tn data de 26.11.2010, nota de evaluare a fast intocmita in data de 29.11.201 O.iar contrantul de prestari serviciiafostsemnat de cafre S.C. COSMOTE in data de 29.11.2010. Reprezentanfii penitel:1ciarului Targ~or au datat contractu! . ~j anexele acestula in data de 26 .. 1.2010, anterior Tntocmirii notei de evalu.are. 1
1:1

prestari serVicfi de teleforiie mobile stinternet

a

. Cu privlre la modul de derulare a achizitiel, una din declaratlile persoanelor implicate .doeumentele legale de achizitie S-8U intocmit ulterior datei rncheierii contractuhri" c§i implicit faptul ca persoana careacorda viza GFPP a fest obligata sa sernneze respectivul contract In absente dccurnentelor justificative. Acest aspect este tn parte confrmat de inspector DRAGAN Ana Maria, persoana Tmputerhicita, co. acordarea vizel de control tinaneiar preventiv propriu, care afirma 'ca' de~i t-au fostprezentate documentele de achizi!ie,j nu a avut fimpul necesar studlerliacestora, mndu-j solicitata aeardarea vizei in acel

precizeaza

ca

mmoot

,

-

26.11.201.0.

Declaretiue doarrtnei Vaduva Nicoleta (director economlco - adrrrirustrativ) ~j a domnului Ti!u l.aurentlu (ofiter achizitii), care au svzat, respectv intocmit dccumentatiaoe 2chiziFe, atesta faptul 'dt teste documentele preme.rgatoare existau aprobate tn data 'de.

~_;,
,

Res ponsab iii: subinspector TITU Laurentiu (aliter achizltii), subcornlsar VAOUVA Nieoleta (director economico - acrmnlstrativ), comisar ~e,f NICOLAE Daniela (~ef ssrviciu financiar contabilnate), inspector DRAGAN Ana Maria (acoroarea vizei GFPP) , cornisar ~r):;~X~<;'i;:.~, PU§CA$ Mihaela (dlrector).

.transport

, • prestarr servicli transport pers(lane private de Ubertate - inchiriere mHloace.

.."

- Afll.):A ~ P

MaiorS.R.L. ~ 80.0 leihi; S,C.Simonel Trans S.HL-.2S0 leifzi). Din vtzionarea proqramului ViaMicheHn rezulta ca distanta intre locahtatea Aricۤtii Rahtivani ( localitatea unde este sediur penitenciarului) - N~deiea, jude1u.1Prahova, undg,0!;!";'~,;}~" erau trans portat e persoanele private doelibertate, este de 4 krn, 3797,2 din 08.11.2010 ( pre] unitarlkrn sau pret unitatlora), valoarea contractulul ar fi rna! mica ta~ de cea care a rezultat. Totcdata, 58: poateaprecla ,ca cetetre! oferte prezentatesoot neconforme. ~.

- pentrustabtlirea ofertei ca§tigatoare in vederea Trrchirierfi de mij!oece de transport au festanalizate 3 oferte care nu au prezentat aceeasi baza de cornparatie (S.C. Vanroxi Trans S.RL.'~ 3i5 leilkm+ T.V.A" min 200km/zi; S.C, Maier S.H.L.... 4 leiikrri, min 200.kmlzi - nu se preclzeazacaca prelul este cu/fara T:V.A.; S.. . SimoneITrBosS.R.L C -250 lei +T.V.A./zi). In nota deevaluare a ofertetor s-a precizat Ca. toate preturile isunt cu T.V.A., stabilindu-se tn mod arbitrar urrnatoarele vaori (S.C. Vanroxi Trans S.H.L - 700 ,Ieilzi; S.C.

Considerarn ca, daca .svanrareas-ar fiefectuat "conform soHCitarii penitendarului nr,

__ p_:" _ "

Responsabili:

.

suoinspector TITU Laurenjtu

(ofiter ,achizitii), suocomlsar VADUVA""

....

.,~y/:.{:~~~~-::,::}~' ?:>ii:;~
-re.

:;i.,~:~.

_oreta (dfrector eccnornlco ~ admlnlstrativ), ccrnlsar gef lONITA Gabriela (§jef serviciu logistic), inspector DRAGAN Ana Maria (acordarea vizei CFPP), cornisar dr. PU$CA$ Mihaela (director),. comlsardr. PU$CA~ MThaela (director).

.. achrzitia de unelts. gentrug.radinarlt- grable, lopeti, furci, saci menaje.ri, matur! nuiele.lopeti perrtru z;apada, manus: menaj - noiernbrie 2010 . ~NtX/r ·t Documentelede achizitle (nota lntema, reterat de necesitate, nota de evaluate a ofertelor, solicitari catre ofertanti, contractu I deachizi1ie) prezinta vacelas! nurnar de inregislrare.

r

I
"j
~ f

! [
F.

I'

~;
I .,,t
'.~'

"

!!Ia~h.i~itia degeam - ~oiembrie2010 ~~NE)/r '1. F Achlzllla s-a: eteetuat pnn SEAP. De§i in nota de evaluare a ofertelor se speoifica la caracteristici tehnice cageamul va aveagroslmeade 4 mm, sunt prezentate deus oterte de geam de 4rnm §i 0 .oterta de ge,am de;3mm. Prin nota ihternase sqlici~a cantitatsa de 100 rnp 'geatn (nu este specificate grosimea), evaluarea se efectueaza-pentru carrtltatea d'e 200 mp, In contraetul de fumizars este trecuta carititatea de 200 mp, iar cantftatea achiZitionata conform faoturli aferente este de lOO,t5mp, in valoare de: 31 G4,65 lei cu T.V.A, Ulterior, a fost achiziti,onatgeam cu grosimea de 3mm, Tn conditiile Tn care oterta societalii trebula dectarata neconfotma cuspeciticatilie tehnice solicitate. , ,c.: , ResponsabHi:,subinspector TITU Lauran'tiu (ofi1er acJ:lizi'tH),subcornlsar VADUVA Nicoleta (director econornico - administrativ), comisar ~ef IONITA Gabriela (sef serviciu logistic), inspector DRAGAN Ana Maria( -aoordereaveei CFPP}, cornisar dr. PU$CA$ MihaeJa (director). . .

rotoperoulor, surubeJnita autofiletanta trusa de soule, cherestea, masinade slefuit, freza) AN[)er, 2(. Nota Interna, referatul de necesirate.sollcitarea de ofsrte.nota deevaluare, contractu! de ~'thizitle; procesul -verbal de receptieau acela~l nurnarde inr.egjstrare. Evaluarea otertelor s-a efectuat in mod eronat, toate reperels solicitate tnnd atribuite
j

lIachizitia

de

bunuri

fabric,

ferastrau

circular.ferastrau

pendular.

Giocan

A

.aceluiasi furnizor S.C. ELECTROCOM CLAUPIN S.R.L. Repereleabric. ~i freza de tarnplarle au fostofertate de eatre S.O. GLYALAIMPORT EXPORT S.R.L. la preturl mutt mai mici, Considen3m 'Oa s~a efectuato platasuplirnentara de 954,06. lei cu r.V~A. ca alferent·a intre valoarea contraotun» tnchetat cu S.C. ELECTROCOM CLAUPJN S.R.L. ( 1'1160 lei cu TN.A,,'valoarea calor doua repere achiZitipnate de la aceasta firma fiind de 2577,96 lei cu T.V.A) ~i valo.area contraotulul care trebula Incheiat cu S.C. GLYALA IMPORT EXPORT S.RL. (1623,9 lei cu T~V.A,) . ResponsabHi: subinspector TJTU Laurentlu (0fiter- achizilii!, subcorrusar VADUVA Nicoleta (director economico-administrativ), comisar ~ef 10NITA Gabriela (~ef servrclo logistic), inspector DRAGAN An.a· Maria (aoordarea vizel GFPP), comisar dLPU$CA$'

Mihaela (director) .

de catering (nota intert1~ - nr. G238097/08.11 .. 01 0, nr. care in 2 reprezintanota interna' rnateriale, re,ferat de necesltats ~ .nr. G;z .38097/09,.11.2010, nota de evaluareoterte - nr, G2 38097/t0.11.2010,corltract deprestari servicil - nr, G2 38097/11 J 1.20lO) 11!1£tf/l 26 Docurnentele deachizitie (nota interna, referat de necesltate, notade evaluate a otertelor, solicttari catre ·ofertanfi., contractul de achizitie) prszlnta acelasi numarde lnreglstrare. . . . mprestarr servicii

• aohlzitie de papetarle>- noiernorte 2010 Nota interna, referatuI de neceslt ate, sohcitareade oferte, nota de evaluate contractu I de furnlzare au acela§i n.umar de inre§istrare - :38717 aplicatla de secretariat

!ili

Ofertele .nu sunt Tn[eglstrate la secretariatul un.ita~i,iar pentru preturile ofertate nu se
specificadaca. sunt sau nu cu TVA. ResponsabiL sublnspector T1TLi Laurentiu (oflterachizi!ii)

8

.. presfari servrcii hoteliere Sinaia (nota interrta - neinregistrafa, referat de necesitate - lnreqlstrat cu nr. G2 32407/24.08.2010, solicltare oferte fara nurnar de inregistrare, nota de evaluare oferte - nr. G2 '32407125.08.20,10, contract prestari servlcii - nr. 62 3240,7/26'.08.2010- documentele acnlzitiel au scelasl nurnar de .lnregistrare)A tY tt.~·21 Oferia de 'pre] Hotel lnternationa! - rnregistrata cu nr, 82 32409125.08.2010, nUlTlar C;3rein aplicatia de secretariat reprezintaadeverinta salariat. De!?i data [irn:ita de prirnlre a of ertel or era stabilita pentru 23.08,2010, o-ra 14,00, pe oferta de' pret a S.C. TOUR SEBS.R.L apare datat ca data a transrnlterf p€ fax 04.08_2010,ora 14,18.. De asernenea oferta Hotel lntemational este transmisa unitafiiTn data de1 0.08.201 0, iar eea a Hotel Rina Sinaiaeste transrnisa unitfltH In data de 04.08.201.0, : Din verificarea doeumentelar de achlzltle rezulta ca a fast achitata 0 pauza de cafea . pentru .68 persoane In data de 26:08_.2010, mai.rnult fa~a de ce era prevazu; In solicitarea de oferte ~i ulterior in contractu! de prestari servicil, tnsa fara se depaseasca valoarea acestuia.'S~ .oonstata neconcoroantetntre -tabelur nominal cu participim{ii la seminar, pe zile, fatal de eele rnentionate in facture emisa _u!terior.(6S persoane care au sernnatln tabel de 69 persoane carora Ii s-a: achitat masa). . . Nu s-a reg'asH prbcesul- verbal de receptie aserviclilor. eResponsabm:. subinspector TITU Laurentiu (oflter achiziFi), corntsar §.ef NJCOLAE Daniela. (pentru director eeonomico - administrativ), cornlsar §ef 'ONITA. Gabriela- (sef , serviciu Io.g.istic)" inspector DRAGAN Ana Maria (acordarea viz€i CFPP) .

.sa

fala

OGRE "feamSRL" ofltsrul achizitor a lnclus Tn pretul unitar al bunurllor publicltare care urmau a S6 achizitiona ~i vaioarea servlctllor de. lmprlrnare, rezultand astfel un pret unitar/produs mal mare oecat Gel ofertat. . In nota de evaluare a otertelor a fost. declarata ca9tigatoare s.c. Cripart S,R.L,din eroare, cu toate ca preturlle eele mai mici au fost prezentate de S.C. OGRE Te'am S.H.L, cu care de altfela fost lnchelat contractul. Ofertele de pret ale S,C. COMPANY 94 PARNAU S~R.L. §11 S.C. CRIPART CRIS S.R.L sunt Tnregistratein data de 08.1.1.201-0.,arnerlcr referatuluide necesitate si salicita.rii de oferte din data de 09..08.2010, rezultand astfel ca documentele de aebizilie au fast

• achizitia de bunuri si servicH de pubHcilate - noiembrte 2010 - Mffj-X/r Z(}" ea In nota de evaluate a ofertelor s-aefectuat analiza doar pentru produsele pix §'i bloc-notes, pentrua pastra valoarea.totalaa ofertei prezentate de catre' societatea SC
Cu toate

efluate

retroactiv.

.

.

. HesponsabHi: subinspector TITO' Laurentiu(ofitf:!r achizifii), subcornisar VADUVA Nicoleta(directoreconomieo - admlnlstratlv), cornlsar ~ef IONITA Gabriela (~ef serviclu lOgistic), inspector DRAGAN Ana Maria. (acordarea vize-i CFPP), comisar dr: PU$CA9 Mihaela (director). . .

:.achizi-iie de bunuri §i serviCii de publicitale - august 2010Nell! 2 k -- ofer1a de prer a S,C. Vyposolaris, S.R.L. - inregistrata CI,I nr. Gz 32408!25.0e.,201 Or lumar care in aplicatia de secretariat repreztnta solicitare oferta pre] cazare - oterta este irezentata in euro, nu se precizeaza cursul euro:

It

- oferfa de pre! a. S.C. OGRE Team S.R.t. -oJerta .~~tigatoare - inreg[sfrata cu nr, G2 32409/25.08.2010, nurnar care in aplicalia de secretariat reprezinta ,adeverinla salariat; esle datata ulterior datei de 1nre,gis.trare a ofertei, precum sia dateler de lnr~gjstrare a notei deevaluareaofertelor ~i a confractulul de prestarl servicii ;.02.09.2010; - bferta de pre] a S.C.~ Color Data S.RL .inr~gistratacl.l nr.. 8232408/25.08.201.0, numar care in aplicatla 'de secretariat reprezinta solicitare oferta pre! cazare, - unele preturi prezentate in' oferte de ,3 sodefati cornerclsle nu colncid cu preturile lnscrise de catre responsabilul aehlzitli in nota de evaluare a ofertelcr.usttel. . ~ .
(

.

Denumire .. produs

S.C. Color. Data S.R.L. pret ofertat lei/fara T.VA. pret nota de

S.C. Vyposclsns
S.RL.

.

8;0. OGRE Team S.R.L.

. pre.\
oferta:l: lellfara
T.V.1t

,,-

evaluate
7,11 3,28 250

notade evaluare

prel-

pre] otertat "
lemara

pretnotade
evaluare

I,VA.
._ ~

mape prezentare 'pixuri banner ecusoane ..

6,5
5;28 201,61

4,03

2,16 114- .. 8,26

servlclt

--

-

._

-

5,08
I

imprimare

0, 73

1,1.8

-

-

-

148.2
_'
..

4.32

-,

in

Cu toate ca din ca!cuiele efectuate 1'nbaza preturilor §I cantitatilor inscrise nota de evaluare a ofertelor, de catre oflterul achizitor, rei.ese c~ valoarea total~ cu T.V.A. asocietatii comerciale declarata ca,~tigato(ilJe. S.C. OGRE Team S.R.L, ar fi fost rna' mare .decat valoarea total a cu T.V.A.din oterta socielatii respective, in contractul de furnizare bunuria fest Tnscrisains8 valoarea tatala: cu T.V.A.din ofertasocietatH, faptce denota modul formal de completare al acestui document. . Nu a test intocmita ~.iransmlsa.sollcitare de oferte. t , Nuexista 0 corespondenta lntre>prtl'dusele din fadura, contract §i cele sollcitate. ResponsabiJj; sublnspector TITU LaureritiLl (ofiter achizi}ii),comisa!. §lef NICOLA.Ee Daniela (pentru director economicoadrriiriistrativ)., cornlsar ~e}IONITA Gabriela (§sf servielu logistic). inspector DRAGAN Ana Maria (acorcarea vlzel CFPP), comlsar dr. PU$CA$ Mihael~ (director). lIachizitia de stampile- decernbrie 2010 Se regasesc toate docurnenteletachizitiei, jar ofertele. de .pr~t nu au numsr de lnreqlstrare. '

• achizitre de servicU de pubnca:reanunt -ianuarie 2011 Se regasesc toate documentele .achizitiei II achizltie de pixuri, ecusoane, mape - februarie 2011

10

Se regasese:toate documentele achi;zitiei l!Iachizitie de bib Iioraftu ri - aprilie 2011 Nusunttnreqlstrate referatul de necesltate ~inota de evaluare Otertant c8§tigator: S.C ..PYXIS EXIM S.H.L. , ~ prestariservicii transp.ort- lanIJarie2011 .' Pentru stabilireaofertei ·ca~ligatoate in vederea inchir'ierIi de mljloace de transport au fost ana'lzate 3.· oferte care nu au prezentat aseea~i baza de cemperafie (S.C. Vanroxi Trans S.RL. - ~ le'ilkm+T.V.A, min 100km/zi'S2lLl 372 leI/zl; S.C. Tizziana :S.R.l. - .3i8 lei/km + tv»; min 100kmlzi;. S.C. SimonelTrans S.H..L. ~250 lei +T.V.AJzi). Din vlzionarea programuIul ViaMichelin rezulta ca distanta tntre lccalitatea Arice~tii Rahtivam (undese aHa sediul penitenciarulul)' - Nedelea, jude·tul Prahova, unde erau transportate persoanele private de llbertate, esteoe. 4 krn. _ ResponsablJi:. subinspsctor TITU Laurenfiu (ofiler achiziliil. subcomisar VAOUVA Nlcoleta {director econornlco '"". admlni.strativ), cornlsar ~ef IONITA. Gabriela f§ef serviciu 10.g[5tic),inspector DRAGAN Ana Maria ( aoordarea vlzel CFPP). 118chizitia pentru pubncare anlli1\ - aprilie 201.1 5e· regasesc toate documentete achiz:itiel • servlcf hoteliers Ploiestl -B.C. SICOM GRUP S.R.L-aprilie2011 Se regasesc toate documentele acbizitiei • servlcf hotellere S.C. RODISS.H.L Ploiesf - aprilie 2011 Se re~~sesc reate dOCiIi11enteleachizi!iei. III eervlcil hoteliere ~.martie20 11 Contractu! de prestar! a fast semnat cu S.C..LARY& ARY S.R.L - martle :2011 • servlcn hoteliers - Hotel Capitol - aprilie 201'1 Se re'gasesc teats dooumentele achiiifiei III achlzitie rechizlte - S.C. PYXIS EXIM S.RL Se regasesc toate documentele achizitiei
II prestari servten hoteliers Bra§ov -februarie 201 i (nota Interne - nr. 1698.2128.01.2011, referatde necesitate - nr.16982/2S.01.2011, nota de evaluate oferte+-

_'I.

contract de preslarl s.eritid,-; nr. 1698Z'09.02.2011). pretGeneraJ NordkRR Ttirism pentru Tnc.hIriere sala ~.e'dinte nu este inregistr3tar nu prezinta starnpua societalii; fiind prezentata ssparat de oferta pentru ceielalte servicii oferlte de societate - oferta ca@tigatoare. . . Manage)'n.entuf prolectulul POSDRU/84J6~1/S/57840~ La nivellJiaplicafiei - cerere de finantare • Exista neconcoroante in ceea priveste valoarea mdicatoriior linta (grupuJ lintaeste malrnlc)

nefnfeglstrata. Oferta

I

ce

~i valoarea .grupului

rezultat ca rnterpretarea data de proiect.se refera la participari (aeelsasi persoane participa la mal multeevenimente)' ~i nu la persoane. Aces! aspect trebuie rezolvat deindata jirin

• lnaplicatle sunt prev8zute2548 de persoane care beneficiaza ·deorientarelcons.Hie.r:p:";;~::?~'i07i4.~ - economie scciala. Din dlscotiile purtate C,u manaqerul de project :;i asistent lTianagerula .... ~-

contactarea Aotoritatii de Management conforrnitate cu lnstructlunea lit 44.

~i prezerrtarea eventual a unui Act aditional 1n

• Gele 6 grupuride actiune GALIPPLOsuntinterptetate la nivelul proieetului ca structurl de econernle sociala. Cu toateacestea; ele reprezi.nta doargruPlIri de lucru nu structuri definite juriQic. Acest .aspect trebuie deindata clarlflcat avand 1n vsdere reprezinta unul dintre indlcatoriislabillti la nivalul proiectului.

ca

In modulde eoncepere al prolectulul au fos.t cuprinse dreptnesllqlbile costurile referitoare la lnsotlrsa cetinutilorla .activitiiltl. Esteadevsrat caactivltatile de voluntariat se
, . ~; .• -j " .. , -, -, ,I •

Inscriu In tipurile de activitat1 prestate Tn mad curent de unifalile penitenclare insa acest tip de cneHuial~ i;r~e:ngibila 9i nu a fost prevazuts. De' .asemenea nu .apare nici 'calc!JJat~"pentru a putea evalua etortul fmanctar realizat de cele6 uniia1i parficipante la proleot.

peniienciere; mobilizalea a 420 ppl, limp de 80 iNe Ian in afara stabilimentului penitencier, thsotirea ppi necesitand, in medie, 4 cadrel10 pp/'. Nu am In.tegrat a~este costuri in ptoiec; considerand pe de p parte, caeste votbe d~$pre oostari legate de mislunes penitenciarelor, ier pe de alta parte, ca, pe termen lung, peniteneiarele vor vetome ecesie prestari. Pe termen fung,ele va trebui sa 5e organizeze in plan intern, ceee ce va avea cfrept consecims, optimiseree functionarii lor si cre§terea au/afinan/arii. o Acfivitati neeiigibile - apllcate
'0

• Conform aplicatiei persoanele private de fibe.rtate puteau fi recompensate cu soma de 25 de lei pe zl, pentru partictperea la activitatile prolectulut. Ulterior aceasta recompensa a fost transforrnata ·din bani in produse. Pana la data verifiearii nu fusese acordata nici 0 recompensa. .
II Tn vederea eliminai'ii orlcaror susplciunl a fest 'facuta recomandarea elaborarll unel rnetodologf de recornpensare care sa fieaplicata unitar 'in cele '§ase l1r:1itatipattenere. De asemen.ea, hotararea recornpensarii sa fie Juafa in urma anaHzariL ;ndividuale -a persoanelor private Jibertate In .cadrul cormste! de analiza a reoompenselor, .
,,:.r, ~ • .;.

de

La niveluJparteneriatului:
Exista 1m numar mare de partenen ceea ce face dlficiJ coordonarea partenenatului. Exista ambiguitati referitor Ie rnodul de irnpncare a partenerllor saua diferiteJor persoane apartina_nd partenenlor. Unul dintre parteneril transnationali nu apare .lmplicatcu toate Ga, .tooontormuate en Acordulde Partenerlatarf trebllit sa clesfa~oare activltaii. - Prlnactul ·adi\ional or 4 din 14.02.2011 a test lntrodusa 0 subactivitate in cadrul activitatii de management ce prevede lntalnlri repulate lntre mernbril echlpel de lrnplementare. La nlvelul resurselor umane; Managementul prolectulut.vcontorm cererii de tinanfare managerul de .proiect (dl Gheorghe Florian) trebuiaanagajat de penitenciarul aplicant. De la lnceperea proieetulut 01.07'.2010 ~i pana la 13.10.2010{daia notificarii nr 5} rnanaperul proiectului a fast dl Gheorghe Florian care-ei-a desfasuratacnvitete In haze unulcontract de voluntarlst. in

12

notiticarea

nr 5 dlGhe.orghe Florran este notifi'cat ca expert in continuare,avand

in vedere

expemza acestula,
Asisterrt manager: conform cererii de finan:tate, preiectulare prevazute dqLia postun de asistent manager: direetorul (doctor in psiho!dgie) SI oirectoruladlunot pentru educate sl asistenta pstnosociala, Prin aetuladitlcnal or 1 din 18.11.2010 au fest introduse modificari,

menliotfa.nau-s~ ,indusiv extemalizareapostu!uide3$istent·mana.ger.Cuteateacestes.in momentul de fala, dra. Gabriela Raducanu ocup;s in continuare postu! deasistent manager de§i nu mai ocupa postu' de director ,aajunct. Tn csea ce priveste externalizarea.: nu s-au
prezentat cereri, probabn daterita con,ditiilorfoarte restrictive (10 ani vechirne In slstemu' de aparare, doctorat in pslhotoqle), Aceste condi!ii autest irnpuse pentru a 'frTn c~mcordanta 'co descrierea pestului din cererea ds finantare insa, nu reprszmta condi{ii necesare pentru desfasurarea activh~i~ji e asisteot manager de pro iect, d Conform Iistelor de experti prezentate ~i care au tostInaintate- odata cucereres de zambursare 0 parte dintre expertii care au desfa~urat activitali nu se regasesc (experti apartiFJandpartenerului trahsnatjon~1 seu partenerunri Europrcteetor care au desf~§urat ac.tivlta10 dar se reqasesc ex-p.er1i la a carer introducerein prolect s-a renuntatprinnotiffcare Alina Vasilescu) §i care, contcrmdocumentelor au fest prezentlia diferlte intalniri. Prm modificari!eaduse la contract s~a.pr~vazut externauzarea postulu! de manager financiar ~i de aslstent manager. PErna Tn prezent, luna 11 deJmplernentare, de~i a fest derulatao procedura, acest lucru nu .s-a rnateriallzat. AuexistatS nolifrcari referitoare la acela~i,expert: Alina Vasilescu (Notiflcarea nr2 din .27.07.2010 pnrrcare Alina Vasilesoudevenea asistent manager in loculonet Puseas, t;lotificarea nr 4 din 01.09.20'10 prin care dna Pusoas Mihaela deveneaasistent manager in locul dnei Alina- Vasilescu, Notifk;area nr 6 din 15.11.2010 prln care dna vasdescu Alina era nofificata ca expert din partea. partenerului Adhoc §i Notificarea nr 7 prin care S9 renunta la notificarea 6 §iirnplicit la ncrnlnahzarea caexpert a dnel Alina Vasltescu. in conseclnta dna Alina Vasilescu; de~r efecfueazaaclivitaii in .cadrul proiectului nueste mentionata Ca expert. Din eele relatate <;le asistent manageru: dra GabJiela Raduoanu, .exper.tul.nienlfonat desta~oara adivita\i pe b.az.ade votuntariat. Avand In vedere aceste aspects ex:ista nectaritatl privind eligibliitatea costurilor expertuhn.

>

e~ia

ImpIemenfareaactivitalilo,r:. .. ' . '! Au fost realizate doua Rapoarte tehnico financlareafererite celor doua cereri de rarnbursare acopermd perioadele rulie-decembrte201d~i ianuarie-martie 2011.
.. Conform rapoartelor prezentate, activ'itatile au fost realizate conform plElnificarii, exceptie facand 8ctjvitatea referftoare la realizarea unei anchete: s-a solicitat ulterior arnanarea termenuurl de lmptementare ~i au fast explicate ~i cauzele iptarzie[ii (nu au exlstat. oferte in cadrul proceduru deachizltie cesfasuraie). Actiyit~lile de achizitii bunuri ~i .servicf de arnenajare a spatnlor destinate atelierelor nu sum mentlonate distinct in cadrul planului de activitali. Dotarea penitenciarelor cu atelierele prevazute peats suferi lnfarzieri ce pot afectaattivitaiile ce trebuie derulate Ih

e

·'.

acest€: spatH. Este reeomandat ca, prin actadmonalaceste cronograma.
~. 1

activitati

sa

fie mentlonate In

Prefinantare/ Rambursari: Sums prlmita ca prefinantare a fast gestionata conform acordului de partenerlat (perrltenciarels. partenere au prirnlt procentele convenlte in Acordu! de parteneriat). Cornunicareacatre AMPOSDRU(obligatie contractuala) a fost realizata cu Tntariiere, la seslzarea consilierului juridic.
-r ,

>

'De§iprima cerere de rambursare a fost lnaintata 7n cursor lunii lanuarie. pana la 06:05,.2011 nu a fast prrmita rarnbursarea. In oursul lunf aprilie a fast solidtata csa de-a dcua rambursare. pin di:scu1iile avute cu managerulproiectulul nu sunt cunoscute motive Ie pentru care AMPOSDRU nu a efectuat validarea cheltulehlor §i rambursarea ' Avarrd In vedere aceasta sltuatle exista riscul bJocajului flnanciar §f a imposibilitatii . efectuarii corespunzatoare a activitatil~r In lipsa mijloacelor flnanciare. Conform prevederifor : contractuale, Penitenciarul Targ~or poate sollclta acordarea unei noi transe de prefmantare , pana la atingerea cctei de 40% din valoarea costurilor eHgibile ale prolectului. La prima eerere de prefinantars a fest solicitatAO% din valoarea prlmulul an de hnplernentare.

Gomunicare~gestionai"e documents Perlodie suot organizate Tntalniri la nivelul echlpei de management a prolectului, eoazle cu caresunt fncheiate rninete, Se rernarca 'sclndaree echipel "de management El proiectului, manaqerul flnanciar facand oplnle separata de restul echipei, pecare 0 consldera coallzatatmpotrlva Modu! de comunlcare in ultlrnele 6 lunl a fost unul neproductiv, realizsndu-se prin 'diverse P!Jte, uaeori fitnd Yorba dec comunieare paralela. _ _' Conform .structurli prolectului o parte dintre declztlasupra modului dedesfa§mare a aciivitalilor sunt luate la nivelul Grupurllor de actiufleGAUPPLO'. Cu ccazia contr.olului nu au fost prezentate documente. deplaniticare detaliataa activitatilor cu exceptla celor privind activita:~ile In comunltate. : Fiecare unltate penitenciara partenera elaboreaza un raport tehnlco financiarcare sta fa baza raportului tehntcc-flnanciar lnaintat Autoritatil de Management. CeHalli partenerl ny .."s-'!, " e~aboreaza un astfel de raport, rnotlvanafiind canu au alte costurl 1nafara de cele reterltoara:" " la resursele umane pentru care sunt prezentate rapoarte deactlvitate, Docurnentels referltoare la prolect nu eran arhivate peactivitati, Tngreunand verificareae acestora. Modul dezordonat de pastrare a docurnentelor este oarsoum scuzabf avand In vedere nurnarul verificarilor din ultimele luni. PerscnalulJrnpjcatjn derularea proleotulul nu are experienia in implernentarea proiectelor finanjate- dir::i. FSf;:. De asernenea ac:;tivita~Hederulate in cadrul 'prclectulul reprezinta activiUi1i suplimentareiar in llpsa orlcaror posibiHtali motivare, interesul aceqtora'fat de gesffonarea prolectulut ramanescazut, De asemenea trebule rnentlonat ca Penitenclarul Targ~or esteimpllcatln rnalmulte prolecte in calltatede partener. Aceleasl perscane care sunt implicate in proiectulanalizat trebuiesa desfa~oare .a ctivitali ~i ln celelalte prolecte, faptce atrage dupa sine a supratncarcsre cu efects negative asupra calilatii Iucrartlor pe care Ieau de efectuat,

sa"

51

a

de

,,

"I

;:'~4 ;:'.;",);~;~ ~ ~ ~
i,;

Din

analiza

decumentelor
desprlnd

§i

activlta1i!or

aferente

prolectulal

urmatoarsle aspecte: , .~reteritor fa managementu! proiecfu/ui au fost constatate .unele dlstunctlon a Hta·li care nu lmpiedica s-au sunt d'~ natura a pune in pericolderularea proiectului, respectiv.:nu exists planificari detaliate aleacti:vitatilor ou toateca exists lntalnlrl ale echlpeide rnanapement, este Q necencordanta fmtre Indlcatorl sigrupul tints, ,incoerenta' 'in ceea ce priveste roturile in echipa de management, nu au test regasili. in adivita1i toti partenerii strE\ini,aetfvjtate 7ntar;zjata in cadrul proiectulel dar Care a fest remediats. - refetitorla ectivitetee deachizt1ii: • nernerelede inreqistrare 'ale dO'cU~entelqr nu au 0 ordine cronologica (a fostdat nr ...de Tnregistrare ia nota interna dupa refe.ratul de necesitatej.In acests conditH; oocumentele justificative potf Tntocmite in orice moment al derularf ptoceduni de achiziVe, eventual retroactlv . • In programul de secretariat nr. de Inregistfate alocat spre exernpiu notei interne.

POSDRUf8416.1/S/57840se

corespunde unei aceverinte desalariu:
• nUEU. fostsolicltate dvs .... "; ._

.

prin adrssa oferte de pre] de§f ofertantii 'raspund eli "Ia solicitarea ,

§ef.§i directotuleconomtco - adrnlnlstrattv, precumsltnlccultoril regaliaiacestiira""""C!l:~:<'~""~ avizeaza documentele de achizifie( notele deevaluere a ofertelor, c.ontractele de .achizitre) cu superflcjalltate, far.aa venflca corectttudlnee datefor inscrisein acestea. • de§i s-a faeutafirrna!ia ca pentru 0 serie de achizi1ii cerulate in cadrul proiectelor a. .tost
lmpusa firmaC8§tigatoare, acest aspect nu peats fi probat, declaratllle oirectcruhn penttenclarulut. doamna Mihaela Puscas, sla celorlalte perscene din cadrul eompartimentulu! econornlco +admimstrativ imp!icatein procedunle de achizttli infirmand acest lucru. teteriior fa contrecieie de prestari .servfc1tpentru experfi

• otertele nu au numar de l egistrare;, ".':""'';:C';i_,. ~ data trecuta .de un ofertant pe adresa este dupa data de tncheiere 'a contractulu' de§i oferfa , .. ' e$te inregIstrata la data solicitarii prezentarf acesteta ~ se sollcita oferte pana la 0 data anume (EX:07.02.2011) jar ofertelesunt·Tnre.glstrate cu nornar din 08.02.2011 ; , • In unele ·.ofertenu este specificat oaca sunt cu T.V.A. sau nu, • programele deachizitii pe anul 2010 atat pentr.u proiect cat si eel aferent aetlvitatH; proprtl nu sunt corelate eu bugetele fiecarel aetivjts!i'in parte: • programele de achiz'itii- pe anul 2011 sunt tntocrnitecorect ~i sunt corelate eu hugetele prolectulu' sf al activit?1ii prcptn; , .. atat peanul ',2010 cat sf pe 2011 nusxista un program anul al achizitiikrr cumutat atat pe proieete cat SI pe actlvitate proprle astfel tncatsa nu existe riscOl depa¥-irii plafoanelor stabinte de lege pentru prccequrllede.ach'zitle: • nu este efectuata ~ monitcrizare a stadiului achizi,iilor efectuate de eatre compartlmentul de specialitate atat in cadrul prclectutui, cat§.i. pentruactivitatea unitatii existEmd astfel rlscul eleciuedlunor achizitii faraa avea fbndurl aibcate , . $e constata acornarea de certlficere in pdvinta realitatii, regu'laritafii ~j l.aUtafii, a vlzel "Sun de'plata"§ia v.izei de control fin,anciar preventiv saacosda cu , .,erffoiali.tate, fara verifi.carea documentelor justificative care c'ertifiGa efectuarea pr:estarHor de ssrvieli, Deasernenea seconstata ca seful serviciuluilogistic, contabi'.~l.~,.". ,{?;,.e=
I'

nr

ca

vlzei

15

IV. van~ar'ea goblenu~ilor elf priJejul organizariI expoziliiJor de gob1enufi~". "'~-:'~ Dfn.. documentele prezentate de reprezentantii penit€nciaruluJ '§i- di,n", persoanelor audlate au rezultat urrnatoarels: ._ -. .' ..= • ; • ',.'

~·xtIlif~tif%!~~ ,.- -, "'-:.'('
~~.! "." .... ~~::_:.;

.:;~'r
'

c·.·:;-

t-

Referitor la mOdul de realizare, inregistrare §i Va 10 rlf care a goblenurilor IiJ~T~,tf e_.' ~ persoanele private de libertate in cadrul Penitenciarulul TaFg§or,tr.~buie, facute 'inmatbar¢le precizari; ".' " .' '. " . -gobie,hurH9r ca materia prima suntfie achizilionate de·p~rsoanele. private d~'lib~rt$~~, pe baza de cerere, de la magazinul din incinta penitenciarulul, fie sunt primite sub formade • ajutbr de [a diverseasoci~tJisau. persoane juridice. Trebuie mentiona~,caaceste bunuri sunt " , primite, de regu]~,pe' baza unor process .verbale; In cafe, este>trecut doar nurnarul goblenurHor, taTa~9,se preciza 0 valoare a acestora, -. - aeeste ,goblenurisunt Iucrate de persoanele private de hbertate.Jar adeta. ,fjnalizafe sunt .pr~d?t~ ·.,doamnei agent ~ef prtncipalde- penitenciare Turcu Georgeta din cadrul Servid~lui Educahe, fiind rnscrlse tntr-un reqlstru Uiterior, aoestea sunt predate sefulul Servlciului Educatie, inspector principal Toma Andrei. tncepand cu Iuna Ianuarie ,2011'. se _tntocmesc S'ifua1iilunare in care se preclzeaza numele persoanei private de Ubertate, denumirea goblenulul ~i marimea acestula, situatn ,~J}ntcWfzaJ~_.de .dlrectorulDirecpel. -, EducaVe ~i Asistenta Pslhosoclala. ' ',;' .... . ,: '.! ,,_ .' . _ '-_.' . __: .. _~. ulterior; pi2rrtr:u aceste ',goblenuri nuse stabljesc 'vaio!i,· ·astfel· (;lIe nu ':s.unt, '\-;:;_-.-, lnreqistrate in evidentele contabile ale periltenclarului. 'Din declarana doamnei Ana 'Marla Dr~gan din cadrulecmpartimentulul financiar-contabllftate rezulta nu au exlstatsoucitari de luare in evide.ntaa acestor bunuri. " . - c~ oeazia expozi!iilor la care a partioipat Penite_~~iarUI1arg§or,afest slabilita prin Decizia ZUnica pe Unitate nr.39/26.02.2009 0 comisi~ pennu stablllrea prettirilop produsetor executate de persoanete private de llbertate. .., .:,.,.:.,. C, ...~, ,:'~:;': .• , Astfel,in data d.s. 27,04.200.9 a avut loc 'vemisajuf' expp.zitie(9~; ada lratiiponala' !?i goblen, desfasurat la PalatulParlamenlului, ocazlecu care s-au y'andut obiecte.tta'dftfonale &i goblenurl, in valoare de 6.215 let . ' ., Persoana desernnata sa tncasezesumete debanls: sa -emltachitanfe a fost:agent Ene Ramona - rnaqaziner di.n~drulcompartimentului ET.G,,·astfel au fost emise chitantele de la nr.3162 la nr..3199, pentru care $-8 ir1tocmit·dispozftia d~ tncasare nr. '669/27:04.20P9.Din decl'aralia. acesteia, rezulta ca pentru to'ate goblenurile care au fost curnparate a fast emlsa chitanf~, in baza preturllor care erauaplicate pe fiecare goblen. DupaIncheierea expozifie'i, a doua zi, doamna cornisar §ef Nicolae Daniela a rnai curnparat 'gob te.nu r; 'in val"oare de 200 lei, sums de bani pe care a predat-e la casleri9,fiind' emisa chitanla' nl'.3219/28.04.2009. -: ' Totodata, dlndeclaratille culese rezulta faptl!1 ca., din exponatele ramase,n'evand~fe_!' : perscnatul penltenciannu: 'q c.urnparat ,goblenurl, plataacestora urmand a fi facuta CtHicazla ,. primirli salartulul.> ~.., .' .. . .

c~r~

ca-

ca

L'

In nota expllcativa tntocmlta de comlsarsef Racucanu Gabriela -, imputernicit la ace: momentolrectoradgmct reintegraTe soclale, S6' rnentloneaza faptul ca, J8 expozitia de la Palatul Parlamentului,de~i chitantlerul g-a termlnat, au mal fost vandt:lte goblenuri pe baza

~e, venzere a acestora ~ideutJ1izare a bani/or pentru pictarea bisericii, lueru care nu s-a int4mpfat,deoarece dona contabi/ §el AU a eomunicei cu preotuf §i a inceset benl! ce ven/turi ' prl;>pnila buqetul unjtatjj~-'~ Din nota prezentata de doarnna Ana Maria Dragan (cOmpartimentul finanCiar) reies
su;&teleTncas.ate cu titlu de vanzare goblenuri ~ialte obiecte .artiZ. nale realizate a peloanele private de Iibertate. din cadrul Penitenclarului Targ~or, respectiv : i~ - suma de 6215 lei Incasata CU chitantele nr. 3162 -3199 din data de 27.04.2009 ." - surna de -200 lei tncasata cu chitanta nr. 321 9 din data de 28.04.2009 - .surna de 1"50 lei Incasata cu chitanta nr.3491 din data de 26.06.2009 -. _ suma de 33 Jei Incasata cu chitanfa nr. 3492 din data de 26.06.2009 surna de lei lncasata cu chitan\a nr. 3493 din data, de 26.04.2009;" de

,timp, doamna agent ~ef prine. Turcu Georgeta a .mentlonat nota ca, dupa Incheierea expozi!iei de la Palatul Parlarnentulul, a cumparat douagobtenun, in valoare de 250leir j-ar'suma de bani a predat-e doamnei oornisarse! RaducanuGabriela":far~ ~ -prlmi chitan~a. Torcdata, cuocazia uneiexpozltll dE?~fa§u~atela clubulpersoanelor private de libertate din lnterlorul Ioculul de detinere a cumparat un goblen in val oars' de 50 lei, jar agent Nicolas Virgiliu a cumparat uri goblen in valoare de 80 lei (infirmata decatre acesta conform declaratie' date). Suma de bani a fost pred~ta comisarulul ~et Raducanu Gabriela, faFa a prlrnlchltante, . O-na director cornisar dr. Puscas Mihaela precizeaza in notaexpiicativa ca "sin'gurele gob/anarl vandute au fast eele de la. expozitia organizata /a Palatul Par/amentu/ui, pemru tiecere dintre ecestee corppletand eNtanta chiar d-na eontabil §~f. • Totodata a mai rnentionat ca sr .... euexistst ecordutite persoenelor private de tlbettste

In acelasi explicativa, faptlil

achizi{iona(e cu ocezie Salalia/ui". Prin notaexplicatlva, dornnul ema.Andrel precizeaza .nu §tju numarul exact de cadre care' au achizitibnat gob/snun' dupa inchiderea expozliie) ~ ~i .. i(nimai eauc aminte circumstantele predarii tabeliJ/uj §i a bani/or cetre contabilu! §ef'.

<;Ietabel, urrnandca banil sa fie colectatl din satarlu. Acest tabel a, fest predatdoamnei comisar §ef Nicolas Daniela. Totodata. preclzeaza ca nu are Cuno9finta de alte persoanecin cadrul Serviciului Educatie~j ASistenta Pslhosociala care safi tncasat bani in urma vanzarii goblenurilor. ' . . Din audierea unor angaJati ai penitenciarului care au fost nominalizati ca ar fi achjzi~ionat goblenuri, doar doamna Nastass Gabriela a precizat ca a curnparat un goblen ln valoare de7Q Iel, achltand aceastasuma domnului Toma Andrei "/a csieve. zile dupa

r

nti

in

,.. ..,,:

..

roo

_ _ .. . a acestor goblenuri §i oblecte tradiiional~'r tnsensu' ca nu sa cunoaste cuexactltats nurnarul oblectelor prod use. . .,y" Goblenurlle existente nu austabilita '0 valoare, nefund inregisttate in patrirnonlul urtltali1. .. , '" Nuse poate stabili cert daca.au existat sume de bani. care sa nu fifost tncasate prin casierie. , Toate acsste constatangenereaza vulnerabilitali in sensu! ca pot fl sustrase obiecte traditionale. goblenurisau sume de bani.

in concluzlec

,/ -.Nu e;(ista

0 -evidenta

clara

'
~.

-

.':<"

... 1·.,

,

cauze;
Nerespectarea prevederllor Legii coritabilit~tii nr. 82/1991; republicata, cu modificarile coroborate cu eele ale Ordinulul min'istruloi justitlei 2292/400&.,., pentru aprobarea Norrnelor nietodoiogice privino organizarea'§i conducerea evidentei contabile-sl tebnic-operative tn institl1tiile dln sisternul adrnlnlstratie! penitenciare

~i cornpletarlle ultBrloare, Recoman"dari,:

I,

,

Numfrea unot comisii pentru inventarterea burumlor reallzate de persoanele private de libertate~tpentru stabllirea valorf acestora in vederea inregistrarii lor in evidentete 'contablle ale instjtu!jei~ ,cu respectarea prevedetllotlega]e"jri , vigoare.
,
'

i?ROPUNER[;
seslzarea comlsiei de dfsc!pliha constituita la niveJuJPenitenclarulul Targ90r cu prlvire , . prevazute de art. 65)'!it" b'd,n Legea293/20D4 cu modificariJ,e~i,completarile ..ulterloare, sav2Ir§ite de: " .-.' • ,~inspecfor DRAGAN; Ana ,Marla '7" YmputerniCita cu acordarsa vlzel de, control financiar .. preventiv proprtu - pentru neglijel1ta' §i superflclailtats maflifestata in -lndepllnlrea atri,hutiilo,r des~rvIciu §i a celorprevazute deO~M.F.P.,h,. 522 dIn 16 apriUe;2003 pentru aprobarea Normelor metodoJogicegenerale referitoare la exercitarea" controlulul financiar _ preventiv _ cu r:nodificatHe §i completarile ulterioare, care, constau in q:plicarea cu supetficlalttate a vlzei de control financier preventiv propriu,far:a 0, verificarea ,sistematica a opera\iunikir care fac obiedul controlului financiar preventlv, din" punct de vedere at respectarii tuturor prevederilor legale apllcablle la dataefectuaril operatiunllor ~ia Tndeplinirii .sub toate aspectele a, ,ptincipiilor §i .a reguliiqr procedurale§i, metodologice careeunt " ;.'~ , apllcabllecateqorlllor de operatiunl din care fae parte operatiunlle supuse controtului. ' ," " , subinspector Tiju Laurentlu - responsabil achizitH inimplementarea prolectulul POSDRUl84!6.lIS!57840 ~,pei'ltru: neglijenta §i sUperfi'c::ial,tate, manlfestata in indepUnirea atributHlor de servlclu, care au constat in efectuarea in_mod superficial, formal a procedurilor deachi~Wj din C.adrulprOlectului; -

ra taptete ,ce potconstitulabaterldlscipllnare

,•

,

6

\j

"sesizarea ccmisiel de disciplinaconstitulta la nivelu! Administratiei Natl.onai"s'a , ' Penttenclarelor cu privire la taptele Ce pot constitul abaferi dJscipl.inare pr~vazute de art. '69 lit. b din leges 293/2004 cu modificarjfe~icompletarile·ulteriQare., sav~i'"~ite de:' , ':- subcornlsar VAOUVA Nleoleta - 'dir~ctor econorrii,co':'-ad,mTnistrativ' ~ pentru negl.ijenta ,,~i superficiaJitate tn avizarea documentele de aChizi.fie (notele qe':-evaluare'" a' ofertelor, ,contraGtel~ de aehizitie), faraa verifica cerectitudineadstelor tnscrise in acestea. '_, ',,'~ _t:omisar ~ef [ONITA Gabrie.Ja §ef serviciu logistiC ~' penttu pegJijenta _ ~i '., , superficialUate Tnavizareadpcumentele' de achlzltle (notele de evaluate a otertslor, " contractete de achizitie), fara a verifica corectltudlnea datelorInscrise tn acestea, precurnsi Inaecrdarea vizei dscertitlcare a reaHtatfj'" (eglJlaritafii ~i a legalitatii ~i a vizei de "Bun de plata, tara ver,ificareadocumentelor justificative care certlfica efectl)area prestartlor de servlcf sau Hvrarilor de bunuri. ' - comisar §€f NICOLAE.Daniela· ~efse(VicTu financlar-contabilltate: pentru negliJenta sl superflcialttate in avlzarea documentele de achizitie, ',_; , :-~' (notele de evaluare a ofertelor, contractele de achizifie), raraa veriflca corectitudinea datefor '.,'~' ~';~i
"'a
'6

-

18

lnscrise inacestea pentru .perioada in care a preluat atributiile func!iei de director adjunct econornico atiministrativ; a celor prevazute ,de O.M.F.P. nr. 522 din 16 aprllls 2003 pentru aprobarea Ncrmelot metodol0gice qenerale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv cu modificarlle slcompletartle ulterioa:re, care constau In aplicarea cu superficialitate a vizei de control financier preventiv propriu, fara 0 veriflcareasistematica a cperatlunllorcere fac obiectul controlulul finanelar preventiv, din punct de vedere al respectsrf tuturor prevedenlor legaie apHcabile la data efectuar\i operatlunllor ~i a indepJihirii sub toateaspectele a principiilor ~i a reguHlor procedurale ~i metodoloqice carasunt Hplicabile categoriilor de op.ersJiuni din care fac parte operatiunlle supuse.controlulul. , t~sesizarea cornisiei de disciplina Gonstituitalaniv:eiul M .. . cu privire la faptele ce pot J constitui abateri disclplinare prevazute de art' 69 lit. b din ~egea 2'9.3/2004 au modificarile ,~i

de serviciu

- pentru neglijer*'i §isuperiiciafitate maniiestata in tndepllnlrea atributillor

§i

oF

e [;

cornpletartle ulterioare, savat~it,e d-e: comisar 'dr. PU$CA$ Mihaela - director - pentru neglijenta§i superflclalltate Io ' .aprobarea documentelor.ds achizftie(notele de evaluate a ofertelor, contractele de achtzitie) , faraa verlflca corectitudinea datelor lnscrise inacestea. r\ .' ",
)seSizarea Autoritat!i Natienale pentr~ Regl§3.,!!entarea~i Mo~itor'zaf~a Achizitiilor e:pU9Jlce pentru nereg, ulll~ cQJlSiate-pe-fi,ma--a.ghizi~He-, derulate.m cadrulproiectului,~ POSDRUl84/6.1/S/S.78~"'------//",

,

"

_.--.,._'~

/'

. "'"',\

-

,.

_

./

,

Comisar depenltenclare loana 9ERBAN Director Dirac!i"

ECO~;,CO.\ A ildoj./'min~stratlV~

'<,
COMISIA:
Comisar de penitenciare Aurelian OPREA f!t>'misar de penitenciare Marius CORATU de penitenclare

~'//

Subcomisar

Adrian NEAGOE

Comisar de penitenciare Cornel TOADER Inspector de penitenci_are Ri3zvan POPA eomlsar sef de. penitenciare Gristian SOARE

suecornlsar de penitenclare. Costin COTORANU

19 I

j.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful