bcn

siqgur bcn qmwry
inrgux insqwry
AMimRq bcn siqgur kI bwxI jo bolY so muiK AMimRqu pwvY ]2]
gUjrI (mÚ 4) gurU gRMQ swihb - AMg 494

swkq isau mn mylu n krIAhu ijin hir hir nwmu ibswry ]
swkq bcn ibCUAw ijau fsIAY qij swkq prY prwry ]5]
nt (mÚ 4) gurU gRMQ swihb - AMg 981

inq inq kwieAw mjnu kIAw inq mil mil dyh svwry ]
myry siqgur ky min bcn n Bwey sB Pokt cwr sIgwry ]3]
nt (mÚ 4) gurU gRMQ swihb - AMg 983

bcn siqgur bcn bcn hY siqgur pwDru mukiq jnwvYgo ]5] kwnVw (mÚ 4) gurU gRMQ swihb .AMg 1309 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful