You are on page 1of 9

§Ò c¬ng «n tËp ng«n ng÷ lËp tr×nh c

PhÇn 1:
C©u I.1: ViÕt ch¬ng tr×nh in ra mµn h×nh c©u chµo:
“Xin chao cac ban
Lop 47A”
C©u I.2: ViÕt ch¬ng tr×nh nhËp hai sè nguyªn a, b. Sau
®ã, in ra mµn h×nh
Tong hai so a = b = la
Hieu hai so a = b = la
Tich hai so a = b = la
Thuong hai so a = b = la
C©u I.3: ViÕt ch¬ng tr×nh t×m max 3 sè cã sö dông biÓu thøc
®iÒu kiÖn
C©u I.4: ViÕt ch¬ng tr×nh tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh trßn,
víi b¸n kÝnh lµ sè thùc r nhËp vµo tõ bµn phÝm vµ in ra mµn
h×nh
Ban kinh hinh tron r=
Chu vi hinh tron c=
Dien tich hinh tron s=
C©u I.5: NhËp vµo hai sè thùc x, y. Sau ®ã tÝnh xy vµ in ra mµn
h×nh:
x luy thua y bang
C©u I.6: NhËp gi¸ trÞ cho hai biÕn nguyªn i, j vµ sau ®ã cho biÕt
kÕt qu¶:
i>j
i<j
i >= j
i <= j
i == j
i != j
C©u I.7: NhËp gi¸ trÞ cho hai biÕn nguyªn i, j vµ sau ®ã cho biÕt
kÕt qu¶:
!i
!j
i && j
i ||j
C©u I.8: NhËp gi¸ trÞ cho hai biÕn nguyªn i, j vµ sau ®ã cho biÕt
kÕt qu¶:
~i
~j
i&j
i|j
i^j
C©u I.9: Cho hai sè int a = 4, b = 6. Cho biÕt kÕt qu¶ a, b, n
trong c¸c phÐp to¸n t¨ng gi¶m sau:
n=a+b
n = ++a + b
n = a++ + b
n = --a + b
n = a-- + b
n=a+b
C©u I.10: Cho i = 3 vµ j = 15. Thùc hiÖn c¸c bµi to¸n t¬ng øng
sau:

Bµi to¸n PhÐp T¬ng ®¬ng víi KÕt qu¶


to¸n
1. I = ++J J = J + 1; I = J; I = 16 vµ j =
16
2. I = J++
3. I++
4. J=++I +
5
5. J = I+
++5

C©u I.11: C¨n cø vµo møc ®é u tiªn cña c¸c phÐp to¸n, tÝnh gi¸
trÞ cña c¸c biÓu thøc sau:
a.–3 + 4 % 5 / 2
b.y=3
!y%4
c.y=3
!++y%4
d.y=3
!(++y%4)

PhÇn 2:
C©u II. 1: Sö dông vßng lÆp for, tÝnh tæng
s = 2002 + 1 + 3 + 5 + … + (2*n + 1), víi n nguyªn d¬ng
nhËp vµo tõ bµn phÝm
C©u II. 2: Sö dông vßng lÆp while, tÝnh sè PI theo c«ng thøc
PI/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + …, víi ®é chÝnh x¸c epxilon =
0.001
C©u II. 3: Sö dông vßng lÆp for, tÝnh
1 * 3 * 5 *… * n nÕu n lÎ
s=
2 * 4 * 6 *… * n nÕu n ch½n
C©u II. 4: Sö dông vßng lÆp do … while, tÝnh tæng
s = 1 + 2 + 3 + … + n, n nguyªn d¬ng nhËp vµo tõ bµn
phÝm
C©u II. 5: ViÕt ch¬ng tr×nh gi¶i vµ biÖn luËn ph¬ng tr×nh d¹ng
ax + b = 0
C©u II. 6: NhËp vµo mét sè n, (1<=n<=9), dïng c©u lÖnh tuyÓn
chän switch th«ng b¸o ch÷ sè ®ã ch½n hay lÎ
C©u II. 7: Sö dông vßng lÆp for, tÝnh tæng
s = 2002 + 2 + 4 + 6 + … + 2*n, víi n nguyªn d¬ng nhËp
vµo tõ bµn phÝm
C©u II. 8: Sö dông vßng lÆp do . . . while tÝnh tæng
s = 1(1!) + 2(2!) + 3(3!) + … + n(n!)
C©u II. 9: Sö dông vßng lÆp while tÝnh tæng
s = 12 + 22 + 32 + … +n2
C©u II. 10: Sö dông vßng lÆp while ®Ó tÝnh tæng
s = 1/100 + 1/99 + . . . + 1/n, víi n nhËp vµo tõ bµn phÝm
vµ 0< n <100
C©u II. 11:. Sö dông vßng lÆp do . . .while tÝnh tæng
s = n + (n+1) + . . . +100, víi n nhËp vµo tõ bµn phÝm 0< n
<100.
C©u II. 12: LËp ch¬ng tr×nh nhËp vµo sè N vµ in ra N (N <0
th× in ra d¹ng sè ¶o)
C©u II. 13: LËp ch¬ng tr×nh t×m sè nguyªn d¬ng n lín nhÊt ®Ó
cho tæng
s = 10 - (1 +1/2 + . . . + 1/n) cã gi¸ trÞ d¬ng nhá nhÊt
PhÇn 3:
C©u III. 1: ViÕt hµm tÝnh gi¸ trÞ cña ®a thøc cÊp n
f(x) = anxn + an-1xn-1 + … + a1x1 + a0
C©u III. 2: ViÕt hµm kiÓm tra tÝnh nguyªn tè cña mét sè nguyªn
d¬ng n
C©u III. 3: ViÕt hµm kiÓm tra tÝnh hoµn thiÖn cña mét sè
nguyªn d¬ng n
C©u III. 4: ViÕt hµm ®æi mét sè nguyªn thµnh x©u sè nguyªn
C©u III. 5: ViÕt hµm ®æi mét x©u sè nguyªn thµnh sè nguyªn
C©u III. 6: ViÕt hµm tÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc d¹ng x©u
chØ gåm hai phÐp to¸n céng vµ trõ, ch¼ng h¹n: tÝnh gi¸ trÞ cña
biÓu thøc: -12 + 13 + 14 - 15
C©u III. 7: ViÕt hµm ®æi mét sè nguyªn thµnh x©u nhÞ ph©n
C©u III. 8: ViÕt hµm ®æi mét sè nguyªn thµnh x©u Hecxa
C©u III. 9: ViÕt hµm ®¶o ngîc mét x©u ký tù
C©u III. 10: ViÕt hµm nhËp m¶ng tr¶ vÒ con trá trá vµo ®Çu
m¶ng mét chiÒu
C©u III. 11: ViÕt hµm tÝnh tæng
s = 1 + 1/2! + 1/3! + … + 1/n!, n nguyªn d¬ng nhËp vµo tõ
bµn phÝm
C©u III. 12: ViÕt hµm tÝnh tæng
s = 1 + 1/3! + 1/5! + … + 1/(2 * n + 1)!
C©u III. 13: ViÕt hµm tÝnh ex theo c«ng thøc sau:
ex = 1 + x + x2/2! + x3/3! + …, víi ®é chÝnh x¸c epxilon =
0.001
C©u III. 14: ViÕt hµm tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
s = 2 + 2 + ... + 2 , n lÇn c¨n, n nguyªn d¬ng nhËp vµo tõ
bµn phÝm
C©u III. 15: ViÕt hµm cho biÕt mét sè nguyªn d¬ng n cã bao
nhiªu ch÷ sè lÎ kh¸c nhau.
C©u III. 16: ViÕt hµm kiÓm tra xem mét sè nguyªn d¬ng n cã
ph¶i lµ hîp sè hay kh«ng.
C©u III. 17: ViÕt hµm tr¶ vÒ sè Fibonaxi thø n
C©u III. 18: ViÕt hµm tÝnh tæng n sè Fibonaxi ®Çu tiªn
C©u III. 19: ViÕt hµm tr¶ vÒ sè nguyªn tè s¸t sau sè n
C©u III. 20: ViÕt hµm tr¶ vÒ sè n nguyªn d¬ng nhá nhÊt sao
cho tæng
s = 1 + 1/2 + 1/3 + . . . + 1/n > a, víi a lµ sè thùc nhËp
vµo tõ bµn phÝm.

PhÇn 4:
C©u IV. 1: ViÕt ch¬ng tr×nh kiÓm tra mét m¶ng mét chiÒu cã
®èi xøng hay kh«ng
C©u IV. 2: ViÕt ch¬ng tr×nh kiÓm tra mét x©u ký tù cã ®èi
xøng hay kh«ng
C©u IV. 3: ViÕt ch¬ng tr×nh s¾p xÕp mét m¶ng mét chiÒu theo
thø tù t¨ng dÇn
C©u IV. 4: ViÕt ch¬ng tr×nh ®Õm sè tõ trong mét x©u ký tù
C©u IV. 5: ViÕt ch¬ng tr×nh kiÓm tra x©u "hello" cã trong x©u
s hay kh«ng (kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ thêng)
C©u IV. 6: ViÕt ch¬ng tr×nh nhËp vµ xem m¶ng hai chiÒu an x m,
tÝnh tæng c¸c hµng vµ in ra hµng cã tæng lín nhÊt
C©u IV. 7: ViÕt ch¬ng tr×nh nh©n hai ma trËn
C©u IV. 8: ViÕt ch¬ng tr×nh s¾p xÕp mét m¶ng x©u hä vµ tªn
theo thø tù tù ®iÓn cña tªn
C©u IV. 9: ViÕt ch¬ng tr×nh céng hai ma trËn
C©u IV. 10: ViÕt ch¬ng tr×nh t×m ma trËn chuyÓn vÞ
C©u IV. 11: NhËp mét x©u ký tù gåm c¸c ch÷ c¸i. H·y ®Õm
xem mçi lo¹i ch÷ c¸i cã mÆt trong x©u xuÊt hiÖn bao nhiªu lÇn
(kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ thêng)
C©u IV. 11: ChØ dïng con trá (kh«ng dïng m¶ng vµ danh s¸ch
kÕt nèi) h·y nhËp vµo tõ bµn phÝm 10 sè nguyªn. Sau ®ã, t×m
vµ in ra sè bÐ nhÊt trong 10 sè võa nhËp

PhÇn 5:
C©u V. 1: Cho cÊu tróc PS nh sau:
struct PS
{
int tu, mau;
}
- ViÕt hµm t×m UCLN cña hai sè nguyªn d¬ng
- ViÕt hµm t¹o ph©n sè
- ViÕt hµm tèi gi¶n ph©n sè
- ViÕt hµm in ph©n sè theo d¹ng a/b, víi a lµ sè nguyªn, b lµ
sè nguyªn d¬ng
- ViÕt hµm tÝnh tæng hai ph©n sè, kÕt qu¶ tr¶ vÒ ph©n sè
tèi gi¶n
ViÕt ch¬ng tr×nh nhËp hai ph©n sè vµ in tæng cña chóng
C©u V. 2: Cho cÊu tróc PS nh sau:
struct PS
{
int tu, mau;
}
- ViÕt hµm t×m UCLN cña hai sè nguyªn d¬ng
- ViÕt hµm t¹o ph©n sè
- ViÕt hµm tèi gi¶n ph©n sè
- ViÕt hµm in ph©n sè theo d¹ng a/b, víi a lµ sè nguyªn, b lµ
sè nguyªn d¬ng
- ViÕt hµm tÝnh hiÖu hai ph©n sè, kÕt qu¶ tr¶ vÒ ph©n sè
tèi gi¶n
ViÕt ch¬ng tr×nh nhËp hai ph©n sè vµ in hiÖu cña chóng

C©u V. 3: Cho cÊu tróc SP nh sau:


struct SP
{
float thuc, ao;
}
- ViÕt hµm t¹o sè phøc
- ViÕt hµm in sè phøc d¹ng theo a + ib
- ViÕt hµm tÝnh tæng hai sè phøc, kÕt qu¶ tr¶ vÒ sè phøc
ViÕt ch¬ng tr×nh nhËp hai sè phøc vµ in tæng cña chóng
C©u V. 4: Cho cÊu tróc SP nh sau:
struct SP
{
float thuc, ao;
}
- ViÕt hµm t¹o sè phøc
- ViÕt hµm in sè phøc theo d¹ng a + ib
- ViÕt hµm tÝnh hiÖu hai sè phøc, kÕt qu¶ tr¶ vÒ sè phøc
ViÕt ch¬ng tr×nh nhËp hai sè phøc vµ in hiÖu cña chóng
PhÇn 6:
C©u VI. 1: Cho tÖp kiÓu v¨n b¶n mçi dßng 3 sè. LËp mét hµm
kiÓm tra xem 3 sè thùc a, b, c cã lËp thµnh 3 c¹nh cña mét tam
gi¸c hay kh«ng, nÕu ®óng th× tÝnh chu vi, diÖn tÝch cña tam
gi¸c ®ã, nÕu kh«ng th× cã th«ng b¸o. ¸p dông hµm ®ã ®Ó kiÓm
tra c¸c bé 3 sè trªn tõng dßng trong tÖp kÓ trªn. KÕt qu¶ cho
hiÖn ra mµn h×nh.
C©u VI. 2: LËp hµm tÝnh n!. ¸p dông ®Ó lËp hµm tÝnh tæ hîp
chËp k cña n. Cho mét tÖp v¨n b¶n, mçi dßng chøa 2 sè n vµ k.
H·y tÝnh Ckn cña c¸c cÆp sè n vµ k ®äc ra tõ tÖp trªn. KÕt qu¶ ®-
a vµo mét tÖp v¨n b¶n kh¸c, mçi dßng gåm: n k Cnk
C©u VI. 3: LËp hµm ®Ó kiÓm tra mét tõ nhËp vµo tõ bµn phÝm
cã mÆt trong mét tÖp TEXT nµo ®ã hay kh«ng.
C©u VI. 4: T¹o mét tÖp kiÓu sè nguyªn ( t¹o nhê hµm putw). LËp
hµm ®æi sè nguyªn ra x©u nhÞ ph©n. ¸p dông hµm ®ã ®Ó
®æi c¸c sè nguyªn trong tÖp trªn ra x©u nhÞ ph©n, ghi kÕt qu¶
vµo mét tÖp v¨n b¶n, mçi dßng gåm:
Sè tù nhiªn ------> X©u nhÞ ph©n t¬ng øng
C©u VI. 5: Cho tÖp v¨n b¶n chøa c¸c sè tù nhiªn. LËp hµm tr¶
vÒ kiÓu sè nguyªn ®Ó x¸c ®Þnh xem mét sè tù nhiªn cã ph¶i lµ
sè nguyªn tè hay kh«ng. H·y ¸p dông hµm ®ã ®Ó t×m c¸c sè
nguyªn tè trong tÖp trªn vµ ®a c¸c sè nguyªn tè ra mµn h×nh,
mçi dßng 10 sè.
C©u VI. 6: LËp ch¬ng tr×nh gi¶i vµ biÖn luËn ph¬ng tr×nh d¹ng
ax2 + bx + c = 0, víi c¸c hÖ sè a, b, c nhËp vµo tõ bµn phÝm. KÕt
qu¶ ghi vµo mét tÖp v¨n b¶n
C©u VI. 7: LËp ch¬ng tr×nh cã hµm tÝnh sè ngµy cña mét
th¸ng. ¸p dông ®Ó tÝnh ngµy cña c¸c th¸ng trong mét n¨m bÊt
kú vµ ghi kÕt qu¶ vµo mét tÖp v¨n b¶n theo quy t¾c:
Th¸ng n¨m sè ngµy.
C©u VI. 8: LËp hµm ®Ó tÝnh sè tõ trong mét x©u ký tù (tõ lµ
d·y ký tù liÒn nhau b¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i). ¸p dông ®Ó ®Õm sè
tõ cña mét tÖp TEXT
C©u VI. 9: ViÕt hµm tÝnh ucln(a, b). ¸p dông hµm ®ã lËp hµm
tÝnh bcnn(a, b). Cho mét tÖp v¨n b¶n, mçi dßng gåm hai sè
nguyªn d¬ng c¸ch nhau Ýt nhÊt mét ký tù trèng. Sö dông hai hµm
trªn ®Ó tÝnh ucln vµ bcnn cña c¸c cÆp sè ®äc ra tõ tÖp trªn. KÕt
qu¶ ghi vµo mét tÖp v¨n b¶n kh¸c theo quy t¾c:
a b ucln bcnn
C©u VI. 10: T¹o tÖp cÊu tróc lu tr÷ sinh viªn cña mét líp. Mçi
sinh viªn gåm hä tªn, tuæi, ®iÓm kú 1, ®iÓm kú 2, ®iÓm trung
b×nh c¶ n¨m, xÕp lo¹i, trong ®ã:
®iÓm trung b×nh c¶ n¨m = (®iÓm kú 1 + ®iÓm kú 2 *2 )
/3
"Giái" nÕu ®iÓm trung b×nh c¶
n¨m>=8.0
xÕp lo¹i = "Kh¸" nÕu 7.0<=®iÓm trung b×nh c¶
n¨m<8.0
"Trung b×nh" nÕu 5.0<=®iÓm trung b×nh c¶
n¨m<7.0
"YÕu" nÕu ®iÓm trung b×nh c¶
n¨m<5.0