You are on page 1of 5

ΕΡΓΟ IBC

5.β %
5.α 3%
4.β %
4.α 1%
3.β %
3.α 2%
2.β %
6.α 39%
2.α 2%
1.β %

1.α 6%

6.08.2.1.ε %
6.08.2.1 1%
6.08.1.ν.β
6.08.1.ν.α %
%
6.08.1.ν %

6.08.1.α 4%

6.85 %
6.84
9.01 %
%

6.08.2.2.δ 2%

6.08.2.2.γ 1%
6.08.2.2.β
6.08.2.2 %%
6.08.1.μ 1%
6.β % 6.08.1.λ %
6.08.1.κ %
6.08.1.ι
6.08.1.ζ %
%
6.08.1.στ 1%
6.08.1.ε 1%

6.08.1.δ 2%
6.08.1.γ.α %
6.08.1.π 1%
3.07.2.α
3.07.1.β
3.07.1.α
3.07.στ
3.07.η
3.07.ε
3.07.γ %%
%%%%
3.07.α 1%
3.06.1.α
3.06.1.β %
3.09.1.δ %
3.09.1.γ 1%
3.09.1.β 1%
3.09.1.α 1%
7.α 20% 3.09.α
12.β % 1%
12.α 1%
11%
10.β 1%
10.α
9.β
9.α
8.β 1%
% %%
8.α
7.β % 2%
ΕΡΓΟ IBC

α/α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΑ


Χώρισμα με σκελετό 100mm, διπλούς ορθοστάτες, με
1 1.α αμφίπλευρη διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα, μόνωση m² 26.78 € 6800 182,087.53 €
40mm/40kg/m
Επιβάρυνση του άρθρου 1.α για ύψος μεγαλύτερο των
2 1.β m² 3.00 € 4046 12,138.00 €
4,50m.
Επένδυση με σκελετό 50mm, διπλούς ορθοστάτες, με
3 2.α δύο πυράντοχες γυψοσανίδες, μόνωση 40mm/40kg/m m² 18.10 € 2450 44,337.62 €

Επιβάρυνση του άρθρου 2.α για ύψος μεγαλύτερο των
4 2.β m² 1.50 € 1260 1,890.00 €
4,50m.
Χώρισμα με σκελετό 100mm, διπλούς ορθοστάτες, με
5 3.α αμφίπλευρη διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα, μόνωση m² 27.45 € 2600 71,362.25 €
40mm/40kg/m
Επιβάρυνση του άρθρου 3.α για ύψος μεγαλύτερο των
6 3.β m² 3.00 € 630 1,890.00 €
4,50m.
Επένδυση με σκελετό 50mm, διπλούς ορθοστάτες, με
7 4.α δύο πυράντοχες γυψοσανίδες, μόνωση 40mm/40kg/m m² 18.10 € 1820 32,936.52 €

Επιβάρυνση του άρθρου 4.α για ύψος μεγαλύτερο των
8 4.β m² 1.50 € 475 712.50 €
4,50m.

9 5.α Πυράντοχη μετόπη βιτρινών, όπως άρθρου 3.α. m² 28.82 € 2940 84,728.94 €

Επιβάρυνση του άρθρου 5.α για ύψος μεγαλύτερο των


10 5.β m² 3.00 € 10 30.00 €
4,50m.
Χώρισμα με σκελετό 100mm, διπλούς ορθοστάτες, με
11 6.α διπλή πυράντοχη και διπλή τσιμεντοσανίδα, μόνωση m² 63.45 € 18100 1,148,420.11 €
50mm/75kg/m
Επιβάρυνση του άρθρου 6.α για ύψος μεγαλύτερο των
12 6.β m² 3.50 € 9 31.50 €
4,50m.

Χώρισμα με σκελετό 100mm, με αμφίπλευρη διπλή


13 7.α m² 93.06 € 6200 576,994.78 €
τσιμεντοσανίδα, μόνωση 50mm/75kg/m

Επιβάρυνση του άρθρου 7.α για ύψος μεγαλύτερο των


14 7.β m² 4.00 € 1810 7,240.00 €
4,50m.

Χώρισμα με σκελετό 100mm, με διπλή ανθυγρή και


15 8.α m² 60.54 € 900 54,488.38 €
διπλή τσιμεντοσανίδα, μόνωση 50mm/75kg/m

Επιβάρυνση του άρθρου 8.α για ύψος μεγαλύτερο των


16 8.β m² 4.00 € 470 1,880.00 €
4,50m.

Χώρισμα με σκελετό 50mm, με διπλή ανθυγρή και


17 9.α m² 26.68 € 565 15,072.92 €
διπλή απλή γυψοσανίδα, μόνωση 50mm/75kg/m
ΕΡΓΟ IBC

Επιβάρυνση του άρθρου 9.α για ύψος μεγαλύτερο των


18 9.β m² 3.00 € 85 255.00 €
4,50m.

Χώρισμα με σκελετό 50mm, με αμφίπλευρη διπλή


19 10.α m² 28.51 € 400 11,404.54 €
ανθυγρή γυψοσανίδα, μόνωση 50mm/75kg/m

Επιβάρυνση του άρθρου 10.α για ύψος μεγαλύτερο


20 10.β m² 3.00 € 10 30.00 €
των 4,50m.
Χώρισμα με σκελετό 100mm, διπλούς ορθοστάτες, με
21 11 αμφίπλευρη διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα, μόνωση m² 29.53 € 775 22,884.45 €
50mm/75kg/m
Χώρισμα υδραυλικών εγκαταστάσεων, με σκελετό
50mm,διπλούς παράλληλους ορθοστάτες με μία
22 12.α m² 41.63 € 390 16,233.80 €
αμφίπλευρη απλή γυψοσανίδα, μόνωση
50mm/75kg/m
Επιβάρυνση του άρθρου 12.α για ύψος μεγαλύτερο
23 12.β m² 4.00 € 150 600.00 €
των 4,50m.

24 3.09.α Κούτελο σχήματος “Ι” άρθρου 1.α, μέγιστο ύψος 60cm m 21.42 € 965 20,672.29 €

25 3.09.1.α Κούτελο σχήματος “Ι” άρθρου 5.α, μέγιστο ύψος 60cm m 23.06 € 1142 26,329.37 €

Κούτελο σχήματος “Ι” άρθρου 5.α, μέγιστο ύψος από


26 3.09.1.β m 30.26 € 615 18,610.11 €
60cm έως 100cm
Κούτελο σχήματος “Γ” άρθρου 5.α, μέγιστο πλάτος
27 3.09.1.γ m 28.82 € 1129 32,537.07 €
60cm
Κούτελο σχήματος “Γ” άρθρου 5.α, μέγιστο πλάτος από
28 3.09.1.δ m 34.58 € 66 2,282.49 €
60cm έως 100cm
Επένδυση μεταλλικού υποστυλώματος HEB
29 3.06.1.α τεμ. 126.84 € 8 1,014.72 €
750Χ400mm
Επένδυση μεταλλικού υποστυλώματος HEB
30 3.06.1.β τεμ. 107.89 € 14 1,510.45 €
550Χ310mm
Διαμόρφωση κυλινδρικής επένδυσης, με διπλή 6,5mm,
31 3.07.α m 83.51 € 252 21,044.60 €
υποστυλώματος διαμέτρου 1,00m.
Διαμόρφωση κυλινδρικής επένδυσης με διπλή 6,5mm,
32 3.07.γ m 96.01 € 18 1,728.18 €
υποστυλώματος διαμέτρου 1,15m.
Διαμόρφωση σκοτία σε κυλινδρική επένδυση
33 3.07.ε τεμ. 30.00 € 40 1,200.00 €
υποστυλώματος.
Διαμόρφωση άνω απόληξης σε κυλινδρική επένδυση
34 3.07.στ τεμ. 96.30 € 24 2,311.20 €
υποστυλώματος.
Διαμόρφωση κυλινδρικού κούτελου σχήματος “Γ” στην
35 3.07.η ψευδοροφή σε επαφή με κυλινδρική επένδυση τεμ. 115.50 € 8 924.00 €
υποστυλώματος.

Διαμόρφωση κούτελου σχήματος “Γ”, περιμετρικά


36 3.07.1.α τεμ. 182.00 € 8 1,456.00 €
κυλινδρικού υποστυλώματος, με καμπύλο ανταύγεια.
ΕΡΓΟ IBC

Διαμόρφωση κούτελου σχήματος “Γ”, περιμετρικά


37 3.07.1.β κυλινδρικού υποστυλώματος, για την διαμόρφωση τεμ. 96.30 € 8 770.40 €
κρυφού φωτισμού.
Επένδυση μεταλλικού δοκού φέροντος οργανισμού με
38 3.07.2.α m 36.37 € 80 2,909.28 €
γυψοσανίδα

39 6.08.1.π Κατακόρυφη επένδυση με μονή ανθυγρή γυψοσανίδα m² 14.31 € 2000 28,618.46 €

Κατακόρυφη επένδυση καμπύλου σχήματος με


40 6.08.1.γ.α m² 21.81 € 340 7,415.14 €
ανθυγρή γυψοσανίδα
Κούτελο σχήματος “Ι” μέγιστο πλάτους μικρότερου
41 6.08.1.δ m 23.59 € 2000 47,183.13 €
των 60cm, ανθυγρής γυψοσανίδας

Κούτελο σχήματος “Γ” μέγιστο πλάτους μικρότερου


42 6.08.1.ε m 14.42 € 1750 25,229.87 €
των 60Χ60cm, ανθυγρής γυψοσανίδας

Κούτελο σχήματος “Π” μέγιστο πλάτους μικρότερου


43 6.08.1.στ m 19.66 € 1147 22,549.60 €
των 60Χ60Χ60cm, ανθυγρής γυψοσανίδας

Κούτελο σχήματος “Ι” πλάτους των 60cm έως 100cm,


44 6.08.1.ζ m 13.11 € 645 8,453.64 €
ανθυγρής γυψοσανίδας

45 6.08.1.ι Κούτελο διατομής τεταρτοκύκλιου ακτίνας 20cm m 25.70 € 253 6,502.10 €

Κούτελο διατομής τεταρτοκύκλιου ακτίνας 20cm σε


46 6.08.1.κ m 34.30 € 56 1,920.80 €
καμπύλη ελλειπτική ανάπτυξη
Κούτελο διατομής τεταρτοκύκλιου ακτίνας 20cm που
47 6.08.1.λ m 28.60 € 262 7,493.20 €
,καταλήγει σε ίσιο τμήμα 10cm
Κούτελο διατομής τεταρτοκύκλιου ακτίνας 52cm που
48 6.08.1.μ m 53.30 € 614 32,726.20 €
,καταλήγει σε ίσιο τμήμα 23cm
Προσαρμογή γυψοσανίδας γύρω από τον ορθοστάτη
49 6.08.1.ξ τεμ. 0.00 € 526 0.00 €
των κάγκελων

Διαμόρφωση εσοχής κρυφού φωτισμού διαστάσεων


50 6.08.2.2 m 19.50 € 50 975.00 €
πλάτος 12cm με βάθος 15 – 20cm.

Διαμόρφωση, καμπύλης ελλειπτικού σχήματος εσοχής,


51 6.08.2.2.β κρυφού φωτισμού διαστάσεων πλάτος 12cm με βάθος m 33.50 € 160 5,360.00 €
15 – 20cm.
Διαμόρφωση εσοχής κρυφού φωτισμού στην άκρη της
52 6.08.2.2.γ ψευδοροφής διαστάσεων πλάτος 9cm με βάθος 15 – m 19.66 € 1443 28,368.86 €
20cm.

Αποξήλωση υφισταμένης λαμαρίνας και κατασκευή


53 6.08.2.2.δ m² 80.00 € 739 59,120.00 €
επένδυσης τσιμεντοσανίδας με σκελετό

Τοποθέτηση λωρίδας πυράντοχης γυψοσανίδας


54 9.01 m 5.80 € 750 4,350.00 €
μορφής “W”
Κούτελο σχήματος “Γ” πλάτους των 60cm έως 100cm,
55 6.08.1.η m 19.66 € 0 0.00 €
ανθυγρής γυψοσανίδας
ΕΡΓΟ IBC

Κούτελο σχήματος “Π” πλάτους των 60cm έως 100cm,


56 6.08.1.θ m 23.59 € 0 0.00 €
ανθυγρής γυψοσανίδας
Κατακόρυφη επένδυση επίπεδη με ανθυγρή
57 6.08.2.1.γ m² 14.31 € 0 0.00 €
γυψοσανίδα, χωρίς διαμόρφωση οπών.
58 8.01 Διαμόρφωση σκοτίας περιμετρικά θυρών τεμ. 38.00 € 0 0.00 €
Διαμόρφωση αρμού διαστολής σε χώρισμα
59 9.03.2 m² 18.00 € 0 0.00 €
γυψοσανίδας
60 9.05 Διαμόρφωση ανοίγματος θύρας με προφίλ UA m 6.60 € 0 0.00 €
9.06.α Τιμή μονάδος απολογιστικών τεχνίτη ημερ. 75.00 € 0 0.00 €
61
9.06.β Τιμή μονάδος απολογιστικών βοηθού τεχνίτη ημερ. 94.00 € 0 0.00 €

62 6.84 Ψευδοροφή ορυκτών ινών τύπου Constellation MW3 m² 14.20 € 600 8,522.42 €

Ψευδοροφή μεταλλικών αδιάτρητων κασετών,


63 6.85 m² 18.52 € 60 1,111.13 €
600Χ600
Ψευδοροφή από ανθυγρή γυψοσανίδα σε ανισόπεδο
64 6.08.1.α m² 13.11 € 9222 120,867.45 €
σκελετό
65 6.08.1.ν Θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 600Χ600mm. τεμ. 57.00 € 200 11,400.00 €
66 6.08.1.ν.α Θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 300Χ300mm. τεμ. 44.00 € 100 4,400.00 €
67 6.08.1.ν.β Θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 200Χ200mm. τεμ. 38.00 € 100 3,800.00 €
Ψευδοροφή καμπύλου σχήματος, από ανθυγρή
68 6.08.2.1 m² 22.26 € 1800 40,072.34 €
γυψοσανίδα σε ανισόπεδο σκελετό
Διάνοιξη στρογγυλής οπής για την τοποθέτηση
69 6.08.2.1.ε τεμ. 3.00 € 3150 9,450.00 €
φωτιστικού σώματος, καταιονιστήρα.
70 9.03.1 Διαμόρφωση αρμού διαστολής σε ψευδοροφή m 8.00 € 0 0.00 €
2,908,838.33 €