You are on page 1of 2

Problemes de Geometria per a lESO 39 381.

- En un semicercle de radi R shan inscrit 4 circumferncies com els de la figura, dues tenen el centre en el radi perpendicular al dimetre i les altres sn tangents a les dues circumferncies anteriors i al semicercle. Calculeu el radi de les quatre circumferncies.

382.- En la figura els 5 quadrats sn iguals i el radi de la circumferncia s R. Determineu el costat dels quadrats. Sangaku

383.- En la figura els 5 quadrats sn iguals i el radi de la circumferncia s R. Determineu el costat dels quadrats.

384.- En un hexgon regular de costat c shan dibuixat dos triangles equilters iguals(veure figura). Calculeu la Proporci de les rees de la suma dels dos triangles equilters i la de lhexgon.

385.- Les quatre puntes de lestel inscrit en el quadrat de costat c mesuren 30. Determineu lrea de lestel.

B 386.- En la circumferncia de centre O les cordes A , mesuren 3cm i lrea del quadrilter ABOC s 6cm 2 . Calculeu la mesura del radi.

A C

387.- Sabent que el cuboctaedre es construeix pel truncament del cub per arestes. Calculeu el volum del cuboctaedre daresta a.

1 de les 2

388.- Sabent que el cuboctaedre es construeix pel truncament de loctaedre per les arestes. Calculeu el volum del cuboctaedre daresta a. 389.- Un petjapapers t forma triangular de costats BC = 6cm , AB = AC = 5cm est parcialment ple daigua. Quan el petjapapers reposa sobre el costat B C laigua t una altura de 3cm. Quina s laltura de laigua quan el petjapapers reposa sobre el costat C . A

1 de 2

390.- Considerem el rectangle ABCD i la circumferncia de centre D i radi D , que A talla la prolongaci del costat A en el punt P. La recta PC talla la circumferncia en D el punt A i la prolongaci del costat A en el punt R. Demostreu que QB = BR . B