You are on page 1of 26

‫ילקוט טשפחו ת‬

‫לצניעות ל כ ש ר ו ת ו ל ט ה י ת ה מ ש פ ח ה ‪.‬‬

‫מ ע ל ה ביוהםין‪:‬‬

‫ב ט ר ם ישיב ״לב א ב ו ת ע ל בנים ו ל ב בנים ע ל א מ ת ם ‪ :‬״‬

‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬
‫‪w w w . h e b r e w b ooks. org‬‬
‫ע״י חיים ת ש ם ״ ט‬

‫א ג ר ת‬
‫ל מ ש פ ח ת‬

‫יוחס‬
‫א ל כ ם נ ד ר א ו ו •‬

‫ע ם איזה ב ח י א ב ו ח מ מ ש פ ח ו ח ה מ ס ת ע פ ו ת מ מ נ ה א ג ב ה ח ח ח נ ו ח ׳ ל ב נ י‬

‫ת ו מ א ר ק י ן ‪ ,‬פ ר ו מ ק ק ‪ ,‬ק א ז א ר נ י ו ע ר ‪ ,‬פ ר י י ר ע ש כי•‬
‫)סדר‬
‫‪-‬‬

‫א׳(‪.‬‬

‫" * * * ״ ~ ‪r‬‬

‫מ ל ו ק ט ו מ ס ו ד ר ) ב ס ד ר ו ס ה ר ( ויוצא ל א ו ר‬
‫ע׳׳י ה מ ת נ י ם •‬
‫ולציון ו יאמר א י ^ ו א י י ט י ל ד ־ ב ה‬
‫ו ת א י כ ו נ נ ה עליון‪) :‬תהלים פו‪ .‬הו!‬
‫‪v:‬‬

‫אדעסםא‪,‬‬

‫‪ :‬ו‬

‫״••״•»‬

‫‪v‬״ ‪t‬‬

‫וי‬

‫תרנ״ג‪.‬‬

‫בדפוס מ״א בעלינסאן‬
‫‪c‬‬

‫׳ ‪1A«1Kyn> MHmnoxoc7).‬״‬
‫‪m.‬׳‪(PojjocjiOBie‬‬

‫‪(JaMiuiift,‬‬

‫> ‪K H a 1 » e H H T L 1 x 1‬‬
‫)‪M.BE§.1EHCOH1‬‬

‫*‪CocmaeuJi‬־‪I‬‬

‫‪.)fc‬‬

‫‪BunycK(,‬‬

‫‪1892.OpCCA‬‬
‫‪M. Befljieiicona.THnorpa(J)i!1‬‬

‫‪ro^a.‬‬

‫‪ABrycTa 1892‬‬

‫‪^I,03B0J1eH0 ueH3y.poro.—OAecca•• 25‬‬

‫להקונים ״ילל‪,‬וט משפחות" זר‪ ,‬יהי׳ מחיר מגלת יוחסין‬
‫לאיזו משפחות)משנת תרנ״ב(‪ 1. - ,‬י י כ • ועל נייר‬
‫ י י • <• ‪ v‬־־׳‬‫טוב ויפה ‪ 1;^0‬ר ר כ ‪.‬‬

‬ואקרא‪:‬‬ ‫מי חאיש‬ ‫ה ה פ ץ ה ו א וביב להקים ש ם ל מ ש פ ח ת ו בקובץ ״ י ל ק ו ט מ ש פ ת ו ת ״ ה נ ״ ל ‪ -‬ל מ ז כ ר ת כ ב ו ד‬ ‫לדורות ע ו ל ם ‪ :‬אם נ מ צ א אצלו מ כ ב ר איזה א י ל ך ת ת ס ב״י י ש ן ‪ -‬י ש ל ה ל י ב מ ו ק ד ם ה ע ת ק ה‬ ‫נ א מ נ ה מ מ נ ו א ו ת ב א ו ת ויוסיף עליו מ ה שיש ל ה ו ס י ף מ ד ו ח ת ה ת ר ש י ם שנתוספו ב מ ש ף הזמן‬ ‫ומיחוסי ח ח ת ח ת נ ו ת מצדי צדדים‪ . תענוג‪.‬עם מ ע ט מ ת ו ל ד ו ת דברי‬ ‫והנה להסביר‬ ‫ימיהם עניניהם ותהלוכותיהם‪ .‬ע ל בן ב ט ר ם א ק ר ב ל ה ד פ ס ת‬ ‫ה ק ו נ ט ר ס אני מקדים להודיע מ ז ה ב ש ע ר י ‪ -‬ב ת רבים ל כ ל ה ר ו צ ה ל ר ע ת ‪ .‬‬ ‫ילקוט משפחות‪.‬ישם ב ה ק ד מ ה יעיין נ א ה ק ו ר א מ ה ' ש כ ת ב ת י בזה ב א ר ו ב ה ‪ .‬‬ ‫קובץ‬ ‫הדיש ל א הי׳ ע ד נ ה לעולמים‪ .‬‬ ‫להקוראים ה נ כ ב ד י ם מ ה ראיתי ע ל כ ב ה ו מ ה הניעני להוציא לאיר ק ו ב ץ כזה ולאיזה ת כ ל י ת ‪-‬‬ ‫א ת ש ו ב ל מ ו ת ר ׳ יען הקורא המבין מנקיי ה ר ע ת ש ב מ ש פ ח ו ת ‪ .‬״ ‪ -‬ומי ישיבנו?‬ ‫ש ה ד פ ס ת י מ ק ר ו ב ‪ .‬‬ ‫מכל‬ ‫א ל ה ה מ ש פ ה ו ת א ש י בידי׳ היי די ויותר ל ס ד ר מ ח ן ק ו נ ט ר ס ראשון נדול ל ח ק ו ב ץ ‪.‬‬ .‬וגם א ל ה‬ ‫ה מ ש פ ה ו ת ה ר ש ו מ ו ת ו מ ס ו ד ר ו ת אצלי כ ב ר ׳ ב כ ד י ל ה ר ב ו ת שריגיהן וענפיהן‪ .‬‬ ‫ן^ף ה נ ה נ ק ב צ ו באו לירי ר ש י מ ו ת ל מ ש פ ה ו ת י ש נ ו ת ‪ :‬אשכנזי אייטינגא ב ר ו ד א גינצבורג‬ ‫הורוויץ היילפרין ה פ ץ לוריא ליפשיץ ל נ ד א מרגליות עפשטיין פדווא קאצינעלענבויגן‬ ‫ר פ א פ י ר ט ר ו ק ח ש פ י ר א ש ו ר תאומים כו׳‪ .‬מ ה א ב זקן הראשון הידוע ל ו ב ש מ ו ע ר ל ו ולבני ביתו ח ב ל‬ ‫בפרטיות‪ .‬ו ל ה פ ש י ט‬ ‫בדעתו׳ א ש ר היי מ ו כ ר כ ל יהוסי ב י ת אבותיו ב ע ר א ג ו ר ה א ת ת ׳ א ה א ם א ר ב ה ל ו ב ה ו ל הים‬ ‫ה ס י ר י ם ‪ -‬והוא ב א ה ת ‪ :‬״למה לי זהו ד ב ר ש ל מ ה ב כ ף ! כי ב מ ה נ ח ש ב ‪ .‬ה ר א ו י ם י ל ה ב ת ב ל מ ז כ ר ת בבור ל ד ו ר א ח ר ו ן ‪.‬ה ש ו מ ע י ש מ ע‬ ‫ןההדל יהדל‪.‬א נ י מ צ ר ף ל ח ו ד ע ח ז א ת גליון א ח ר מ מ ג ל ת יוהסין‬ ‫ואי.‬ב ש ם‬ ‫אני הה״מ הנני מכין כ ע ת ל ה ד פ ס ה‬ ‫להוציאו אי״ה לאור ק ו נ ט י ס י ם קונטרסים ל כ ל ע ת מ צ ו א ‪.‬א ש ר ב ר ב בנים‬ ‫טובים ה ד ר ת ה מ ש פ ה ה ‪ .‬א ס ר ב א ס גאון‬ ‫‪ u‬הקדמתי לטגלות יוחסין לאיזו משפחות שהדפסתי בשנת חרנ״ב׳ תספיק גם לילקוט טשפחותהזה‪.‬יבין מ ד ע ת ו א ת ה ת ו ע ל ת ו ה ע נ ג‬ ‫הרוהני שביד קובץ כזה ל ה ב י א ל ו ולזרעו אחריו׳ ה ר ב ה יותר מ ת כ ש י ט י זהב וכסף‪ .‬‬ ‫ויהי׳ מיוהר ר ק ל ה ת י ח ס ו ת ב ת י א ב ו ת מ מ ש פ ח ו ת ישנות ג ם ה ד ש ו ת ‪ .‬ו ב א ם א י ל ך ה י ת ס אין ל ו ‪ -‬ה נ ה יכול ל ע ש ו ת ל ו ב ע צ מ ו‬ ‫א י ל ך ה י ה ו ס הדיש לסעיפיו ולענפיו‪ .‬וירשום א צ ל ש ם כ ל א* וא׳ ב ה מ ש פ ח ה א ת ת א ר ש ם ה כ ב ו ד שלו‪ .‫ילקוט‬ ‫ב«ץפהקי»‬ ‫במקום‬ ‫משפחות‬ ‫ב‬ ‫ה ק ד מ ח*(‬ ‫הודעה‬ ‫לבני משפחות בישראל להתיחש•‬ ‫בעז״ה‪.‬כי ל א י מ ל ט מ ל ה י ו ת ב ה ר ש י מ ו ת ש א ס פ ת י ׳ ה ש מ ט ו ת והסרונות א ם‬ ‫ב ב ת י א ב ו ת ש ל מ י ם או י ת ר י ם ׳ מחסרון ידיעה ו מ ט ע ו ת י הסופר‪ .‬ו ל מ ש פ ח ו ת חדישות‪ :‬א ל כ ס נ ד ר א ו ו ב י ת ה ל ל דינין‬ ‫רובנאוו ווילענקין פ ר ע נ ק ל פריירעש צייטלין ריבלין שניאורסאן ש ח ו ר כוי‪.‬‬ ‫אמנם‬ ‫בכדי להכין בין כ ה ו כ ה עור ר ש י מ ו ת ב ש ב י ל רןנטרס'שגי אי״ה‪ .‬ת א ! איז בו מועיל‬ ‫אעפ״ב‪ .

‬מאץ נדע ערך עשרו א‬ ‫לא מנינו את כספו‪ .‬ובזמן הגאונים הוסיפו עוד שם »גאנן״ לאחר השם הפרטי‪ .‬אני לפי תומי העתקתי בילקוטי את התארים לכל ‪#1‬‬ ‫מהם אות נאות כפי שמצאתי רשום באילן היחיס כ״י שלפני אי כפי שרשמו לי איזה נמלים במכתביהם אלי לצורך מלאכתי זאת‪ .‬וגם ״הרב הק׳ האלהי אדמו״ר אור עולם אספקלריא המאירה כוי' היום לחולין נחשבו‪ .‬על שהכתבתי עליו *הח‪:‬ם הגדול״• ובפרט בספר ילקוט מ ש פ ח ו ^‬ ‫הזה שכלו שמות עם תארי הכבוד‪ .‬ש ל א ל ה פ ל י נ א ת ט י ש ת א בשבחים‬ ‫יתרים‪ .‬קצין‪ .‬ו ל ה ח ר ח ק מן ה ס פ ק ו ת ‪ .‬היום כיחבים‪ :‬״הרב הגביר האדיר הנדי ״‬ ‫כוי• — ומאחר שנםחרבב המנהג להרבוח ‪3‬ש‪3‬ח<ם‪ .‬ט אדם אני ולא אל הדיוט ולא צליק‪ .‬רבנו או רבן״‪ .‬‬ ‫ומתוקן ומקובל ל פ י ד ע ת י כזה‪ .‬א ל ה ו א ל ה צריכים לקיים א ת ה ע ת ק ת ם ודשימתם ה נ י ל בחותם‬ ‫יד ה ר ב ד מ ח נ ו ובגושפנקא דילי׳‪ .‬‬ ‫התנצלות‬ ‫המסדר‪.‬משא״כ בשבח סתם שי‪0‬‬ ‫במשמעו דיניי כסף ומרי זהב‪ .‬כי רק במלך משלו משל וביצאו לשבחו בפרוטרוט באלף אלפץ דינרי כסף החח זהב)ברטח לג(‪ .‬ואח״כ שם ״מאור הגולה״• וסמוך לדור מהרי״ל התחילו להסלןיך‬ ‫בשם ״מורנו־ ״מותו ורבנו״ או»מול^׳ר״• ואח״כ ״רשכב״ה״• ואך כמשלש מאוח שנה לפנים לערך עד היום התחילו להפליג בשבחים של חכמי!‬ ‫יתר שאת דתר עז בכל כנויי ככבוד שבעולם• וכותבים למשל‪« :‬הר‪ 3‬הגאון הגדול המובהק והאמחי רשכבה״ג חופת הדור נ״י פ״ה עה״׳ כוי כו׳ ״‬ ‫ונמעלוח הצדיקים ימעט להם כל ארשת שפחיס‪ .‬כי יש לי ב י ת ה ד פ ו ס קטן ב פ ה ע ם א ו ת י ו ת ה ר ב ה פנוים ״ ואחי‬ ‫כ מ ת ע ס ק ב ה ד פ ס ת י ל ק ו ט ה מ ש פ ת ו ת הזה‪ .‬‬ ‫המסדר והמויל המדפיס‪.‬עשיר‪ ..‬גביר‪ .‬אף לא נדע חשבנותיו? יש‪.‬הן נגד רבנים‪ .‬ואם לאחל קלן^‬ ‫ילהשני הפרי* בחלוקת כבור לתארים ברשימוחיהס — לא עלי תלונותיהם• וסוף סוף הנה לא בזיתים ולא חרפתים חלילה׳ ואס המעטתי ‪ 3‬ש ‪3‬‬ ‫אל נא יםי להם לגנאי‪ .‬‬ ‫? ה‬ ‫סט‬ ‫ר י ‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫‪3‬‬ ‫י ס‬ ‫מ ע‬ ‫‪5‬י‬ .‬א ת ש ם כ ל אחיו‬ ‫ואהיותיו ובניהם ונשיהם ובנותיהם ואנשיהן וצאצאיהם כוי‪ .‬ו כ ל מ ג מ ת י ב ז ה ב א מ ת ר ק ל ת ת מ ה ל כ י ם ל ד ב ר ט ו ב ויפד‪.‬והן ננל גבירים ונליבים‪ .‬ודד ה ט ו ב יושיעני ב ה ס ד ו הגדול וישלח לי עזר מ ק ד ש להוציא‬ ‫א ת מ ח ש ב ת י ה ט ו ב ה ב ז ה ל א ו ר כ י כ ל ישעי ו כ ל חפצי‪ .‬‬ ‫ק ש ה מאל למנוח שבת של חכמים ובפרט להיושב במרחקים ואינו במכירם כלל‪ .‬אע״פ שבכל אחד מהם היו עוד שבחיס‬ ‫אחרים• והנה בהנ״ך החיחסו אבותינו (״ל רק בשמם הפרטי ואפי' בלא מורנוורבנו• ורק יהושע קרא לרבו אלוני משה‪ .‬הכל אחל ואין בזה שום גנאי חיץ• ועל כל פנים אוכל להתנצל ]להבדל ‪3‬אל<‬ ‫הבללות[ במאי לאמר ליי ר״ח לההוא מחית קמי׳)שם( ״םיימתינהו לכולא שבחא״— וכבודם במקומו מונח!‬ ‫מ י ‪ 5‬ר‬ ‫‪.‬ומאין לי לדעת ממרחק ובסתר פנים א ק‬ ‫כל תארי שמוח הכבוד ושבחיהם של כל אחד ואחד מכמחילליס על משפחתם בזה הילקוט‪ .‬ש ם א ש ת ו ויחוסה מצדי צ ד ד י ם ‪ .‬עם כל זה גדול כח המנהג וההרגל שנהגו והורגלו הגדולים בעמנו מ כ‬ ‫מאות שנים ועד היום להרבות בשבחן של חכמים ונדיבים במדה נפרזה מאד‪ :‬בזמן התלמוד הי׳ מספיק להוסיף לפני השם הפרטי שם החאר‬ ‫רני‪ .‬אם פועל טוב ממדת הנדיבות היצוקה בלבו או אס רק לקנות שם‪ .‬אני יודע מראש כי אס לא אעשה לי בו עושר)והלואי שיכניס לי הוצאוח הדפסתו( ולא אקנה בו שם‪ .‬באשר‬ ‫מלאכה ולא חכמה‪—.‬בבדי לגדור בפני ה ת ע ל ו ל י ם ש ל א יוליכו שולל בתעלוליהם‬ ‫וליצנותס כ מ נ ה ג ם ‪ .‬וכן הדברים במעלת העושר לכנותו בשס גייר או נגיד‪ .‬וישקול ד ג ל ב פ ל ס ‪ .‬ואני א ס ד ר ם ע״פ ד ר כ י ל ק ב ע ם אי״ה בהקובץ‬ ‫מ ש פ ה ה ו מ ש פ ח ה ע ל ד ג ל ה ב א ו ת ו ת ובציונים‪ .‬ואף אס נראה כל יד פשוטה אליו לא ישיב ריק^‬ ‫אינו סימן שכן חומך יד שאריו הק־וביס הפשוטה אליו םמחויב לחמכם‪ .‬א נ כ י המניח טעותי‬ ‫ע ל קרן הצבי כ ס ף ההוצאות‪ .‬והן נגד ח כ ת‬ ‫ומשכילים• וכבר מ ׳ לי קפילא מאחל שהזכרחי באיזה מקום בשם חכם‪ .‬קשה מאד לצאח י״ח כלם בענץ זה‪ .‬בי א ם ל כ ב ו ד כ ם ו ל כ ב ו ד ב י ת אביכם אני עושו‪-‬‬ ‫ז א ת ‪ .‬א ם א מ צ א בו ר ק א ת ש כ ר עמלי ופעולתי כ כ ל‬ ‫מ ד פ י ס בעולם אז ינוה ל י ‪ .‬ו א ת י בעיני במוצא שלום ר ב ‪.‬ודעי נ א וראו מ ה אני מ ב ק ש מ כ ם ‪ .‬כ ל זה ל ש ל ו ה לידי ב ה ק ד ם ‪ .‬מחעשי ואץ כל מחיושש והון רב• ובאבות אמרו איזהו עשיר השמח בחלקו• וכן הנדיב מי תכן א‬ ‫רוחו וחקרו אם תוכו כברו‪ .‬נקראהו‪ :‬נגיל‪ .‬למו״מ נ ד ו ל ב ע ס ק זה א ף אינני מ ק ו ה לי׳ כ י ע ל זה‬ ‫ב ב ר הורני ת ס י ו ן כ מ ה פעמים‪ .‬ובפרט למי שאינו חכם בעצמו׳ ואפי׳ ריב״ז לא הי׳‬ ‫אלא שבחן של סלמיריו הגדולים שהיו יושבין לפניו והי יודע ומכיר בהם אס שבחיהם ומעלוחיהם אל נכון• ומה היי מונה‪ :‬ר׳ יוסי ס !‬ ‫חסיל ר׳ יהושע ‪3‬״ח ירא חטא כוי ודי להם• ולא הפליג בשבחן לתארם גחארי שמוח הכבוד יוחר מזה‪ .‬עינינו גם ראו חכמים גדולים שכתט ס ס‬ ‫קטנים‪ .‬קוראיס‬ ‫נכבדים! ל א כ ס ף דמי־קדימה ו ל א כ ב ו ר ל ע צ מ י ‪ .‬אגל זאת ידעתי ברור כי אקנה לי ‪3‬ו רוגנים ומתלוננים על אשר לאיזה מהם הרבתי בשבחם ולאיזה מהם המעטתי בשברזס‬ ‫ועלי נשחק כי נקי אנכי בדבר הזה מכל אשמה ולא במרד ולא במעל‪ .‬וכן להפך• ובאבות אמרו איזהו חנם הלומד מכל אדם‪ .‬מונחים הקונטרסים בידי‪ .‬‬ ‫*יעםם* חרניג‪.‬ע ל ב ל פנים‪ .‬ובאמס פלס ויואיל• י י ש‬ ‫לה‪ /‬כי איך נוכל אנחנו לשקול בפלס לב אדם עד כמה הגיע במעלת החכמה? אם ע״פ ספרו שכחי‪ .‬א ך ל כ ת ו ב ה כ ל ב א ר ה י ט ב ב א מ ת‬ ‫ובתמים ב מ ת י נ ו ת ובישוב ה ד ע ת ‪ .‫ילל^ט‬ ‫*‬ ‫הקדמה והתנצלות‬ ‫משפחות‬ ‫א ו נביר או ב ע ל ה ב י ת זמנו ועיר מ ו ש ב ו ‪ .‬ו א ת ם א ם ת ח פ צ ו ת ק נ ו א ח ר י כ ן מידי אי״ה ב נ מ ר ה ד פ ס ת הקינטרם ה ו ב ר ת א׳ או שתיס‬ ‫ב מ ח י ר הקצוב׳ ו ל א ‪ -‬א י ן לי ע ל י כ ם בלום ויהיו‪ .‬ומרלס ‪1‬‬ ‫סארי הכבוד במליצות שונות על חצי הנליון־• ועל הגבירים הנדיבים שהיו כותבים צפנים רק ״הקצין״‪ .

‬‬ ‫למשפחות תומארקין ו פחמקין‬ ‫קאזארנווער י פריידעש•‬ ‫ועוד ט ק צ ת כ ש פ ח ו ת ‪.‬‬ .‬‬ ‫אגרת יוחסין למשפחת‬ ‫אלכסגדראוו‪.‬‬ ‫ולאיזה ב ת י א ב ו ת ם ט ש פ ח ו ת א ח ר ו ת ש ה ס ת ע פ ו ט מ נ ה‬ ‫מצד התחתנות‪ .‬‬ ‫ילקוט משפחות‪.‬הי׳ה‪:‬‬ ‫ז‪.‫(•נ‬ ‫ג‪.

‬מפגי שלא הגיעה לנו יריעה מתולרותיהם אל נכון‪fi .‬ועםך בלים *ריקים' בפגלת יוחסין‪* .‬‬ ‫׳‬ ‫באותיות איב כזה‪ :‬א(‪ ..‬ולהיכר‪ .‬‬ ‫המעיק בסערכי הדורות‪ :hvth] .‬בסי ו׳ עזיאל)שנסי׳ ל׳( ובניו משאל ואלצפן ]סוף הענף[‪ .‬עוד מסומנים שמות האתים והאתיות בגי אב א׳ ‪.‬כנוסות השורות שלהם לפנים בכעובי אצבע פתות או יתר‪.‬ה י ל ק ו ט יצא אי״ה לאור חוברת חוברת או קונטרסים לכל עת מצוא בלי הגבלת זטן‪ .‬באתה סימן יתיחשו עליו בניו‪.-.‬א‬ ‫הראשון שממנו התחילה השתלשלות המשפחה ‪ -‬עד לו)להםח־ח* *ס(‪..‬מראה‪-‬מקום׳ באיזה סימן יתיחשו תולדותיהם‪ ..‫‪6‬‬ ‫ילקוט‬ ‫כללים להסייי‬ ‫משפחות‬ ‫כללים‬ ‫ל ד ע ת ד ר ך ה ס ד ו ר ב ק ו ב ץ ״ילקוט מ ש פ ח ו ת " ה ז ח ‪.‬‬ ‫כ ז ת‬ ‫‪.‬הצעיר צעיר קודם‪ .‬כזה‪ :‬״א(‪ .‬ובשאםוי‪.‬והעגפים הישגים יעטי־מו מסביב למו כמו עץ־הרר ועלו באין>‪.0‬ובל המתיתשיס בהמשפחר‪ .‬מםפר־גדול' מצר ימין‪ ..‬בסי׳ ז׳ מררי)ש‪03‬י׳‪(3‬‬ ‫ובניו מחלי ומושי ]סוף הענף והשבט[‪ — .‬‬ ‫יכרת‪ .‬‬ ‫) ד ( ‪ .‬ולשמות דור שלישי הבא בעקבי דור שגי בתוך הסי׳ ההוא רשומים־ ה ‪ #‬יי '‬ ‫באותיות א״ב קטנים‪ .‬כסדר שהם כתובים בהעמוד כ א י ‪.‬להדפיס אייה מ ?‬ ‫^‬ ‫לחוברת ב׳ בילקוט משפחות הזה‪.‬ו ל פ ע מ י ם נכתבים שמות בני הבנים מתתת שמות הבנים ]אביהם[ באותו סימן בשהס מועטים ואין בוזס א ר י‬ ‫דברים‪ .‬‬ ‫)א( ‪ .‬בסי׳ ב׳ פתוב לוי)שבסי׳ א׳( ומי‪.‬ובניו לוי יהודה יששכר וזבוק‪ .‬עד אשר ירחם ה׳ וישלח לנו גואל צדק‪ — .‬וליתר בירור לפעמים נצב קו״מעוקל מן הצד על שפות בני הבנים‪.‬בנים על אביהם ובני בנים על הבנים אביהם כוי‪ .‬כ ו ׳ ‪ -‬ז ה ו פס‪£‬ר הדור מ ר ‪ .‬ובלס סובלים את א ר י ‪°‬‬ ‫הגלות בלב אמיץ ורוח כביר‪ .‬וגם מצורף תמיד לאות א׳ מהא״בהניל אות־הסספר]צי*ער‪ 1‬תלוי‪ .‬כיוצאים מן הכלל‪ .‬בסי׳ ג׳ כחוב גרשון)שנסי׳ ‪3‬׳( ובניו לבגי ושמעי ]סיף הענף(•—בסי׳ י' ק‬ ‫בםי׳ ח׳ יצהר )שבסי׳ ר׳( ובניו נפג וזכרי‪ .‬ז ה הכלל‪ .‬אגרה‪-‬חיוחסין למשפחה נחלקת לסימנים‪ .‬שוב אינו פוסק מליחש את‬ ‫אחריו עד סוף כל דורותיו‪ .‬בזה‪ :‬א(‪ .‬‬ ‫‪D‬‬ ‫ו ר‬ ‫)‪ .‬‬ ‫י יעזיאל‪I .‬לפי די הספוק שתמצא ידי להוצאות הדפסתן‪.‬בכדי לתת ריוח ב נ ק בתי האבות או בין עגין לעגין ולא יתכלכל ‪.‬וכיז בכדי לבלול‬ ‫הענפים התרשים קרובים ותכופים זה לזה‪ .‬‬ ‫והקרובים אלינו בזמן שבו‪ .‬כי בל העדה כלם קדושים ובתוכם ה׳‪ .‬‬ ‫ה ת ) ש ב כ י ׳‬ ‫ב׳‬ ‫י ב נ מ‬ ‫י צ ה‬ ‫‪ 4‬ח ד‬ ‫)נ(‪ .‬מצויגיס כלס באותיות‪.‬הארכתי בזח ברברים »‪• S‬עם בע׳ז‪* £-‬‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫י‬ . 0‬ו מ ל ב ד הסספר־הכללי הג״ל‪ .‬לדור אחרק למזכרת‪) .‬כלאחד מבית־אב במשפחה כיון ש ד ^ ל להתיחש עצפו בהסימן שלו‪ .‬‬ ‫(‬ ‫גרשון ק ה ת וסדרי‪ .‬בכפתם‪ .‬רעם* תרניב‪ .‬ובכן שערי‪.‬ולשסות בני הבן הבאים בעקבי הבן ]אביהם! בתוך סימן אביו‪:‬הוא‪.‬כל החפץ ל ה ת כ ב ד ביחושי כל אשר יקן‪°i -‬‬ ‫שם וזכרץ אבותיו ג״ג‪ .‬הכל מצד הבכורים ו ה ב כ‬ ‫ואחר כ ך חוזר חלילה וצועד צעד לאחוריו ליחש את יתר הבנים ג״כ כסדר הזה‪ .‬‬ ‫מוקדם ומאוחר‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫) ‪ .‬ילקוט משפחות״ הזה פ י ‪ /‬ו ^‬ ‫לכל יבוא שעריו להתיחש )לאמת ולא לשקר לתמימות ולא לליצנות(‪ .‬‬ ‫ש‬ ‫‪0‬‬ ‫י‬ ‫)ח( ‪ .‬וכזה‪ :‬א‪ — .‬וכה הולך ועולה מסיפא לרישא עד שיסיים התיחשות כל ת ו ל ד‬ ‫מבית״האב‪ .‬ג(‪ .‬בסי׳ א׳ כתוב יעקב‪ .‬באיזה דורות לא גשסר הסדר הגיל‪ .‬במספריקטן״ כמה שהםסמו‪.‬כל קונטרס יכיל כקרכו‬ ‫א ג ר ת יוהסין למשפחה א ח ת או לשתים ושלש משפתות‪ .‬ומתחיל מן אבות הדורות הצעיר‪-.‬ואז מתחיל אחיו השני להתיחש בסימן שלו וכן השלישי וכי׳ הכל בדרך הזה‪ .‬ואולם לאלה אשר לא נתקבלו רשיען י‬ ‫משמות בניהם כלל עד אחר שנגמרה הדפסת הקונטרס הזה ‪ -‬להם מיועד ס ד ר ב׳ לפלואים‪ .‬‬ ‫)ב( ‪ .‬כלם אחובים כלם ב ת ר י ס ישרים ונאמנים‪ .‬‬ ‫רשומים אותיות איב בלא חצאי״לבנה‪ .‬ורשום אצל בל ן‬ ‫מ ח ם םראה מסוס‪ .‬‬ ‫) ט ( ‪ .‬ורשום אצלם ‪.‬‬ ‫הסדור‪ .‬והי׳ לרם לתהלה ולתפארת ולאבותיו שם עולש ‪t.‬כ ל ישראל חברים‪ :‬רבנים גאונים צדיקים חסידים •תלמודים מלומדים משכילים׳ ו ו‬ ‫סוחרים אומנים וכל אשר בשם ישראל יכנה‪ .‬בס•׳ ח׳ יהודה)שבסי׳ ‪b‬׳( ובניו שלה פרץ וזרח כר כסדר חנ'<|‪ — .‬‬ ‫יי‬ ‫היחוס שדרות שדרות לבלתי יסתבכו עגפי־הדורות זה בזה באין סדר למו•‬ ‫‪3‬‬ ‫כ‬ ‫ו ף ן ת‬ ‫ו ת י ן‬ ‫‪p H‬‬ ‫)ה( ‪ .‬ב(‪ .‬‬ ‫כ‬ ‫ו ‪ :‬ב י ר י ם‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫ז‬ ‫‪ft‬‬ ‫נ ג י ד י ם‬ ‫בעלי׳׳כרן‪.

‬‬ ‫פרומקין‪..‬לבני‬ ‫תומארקין‪.‬נ כ ד הגאון ש ר ה ת ו ר ה מ ר נ א‬ ‫מהר^ל מפראג‬ ‫יףיןךא ל ץ א י‬ ‫‪.‬מראות הצובאות נעימה קדושה חוא״ש שה״גח וכוי(• ה מ ת י ה ש ל ב י ת אדוננו‬ ‫דיר ה מ ל ך‬ ‫מ ש י ה ה׳ עליו השלום‪ .‬‬ .‬‬ ‫ה׳יה ה ר ב הגאון ה ג ד ו ל ה מ ק ו ב ל ה א ל ק י מו״ח‬ ‫יהודא ירל‬ ‫זצ״ל א ב ד י ק מ י נ ס ק והגליל‬ ‫ואח״ב אב״ד ור״מ ב ק ׳ קאיולי‪ .‬כידוע מ ר ז ״ ל ‪.‬נ פ ט ר ב פ ר א ג ב ש נ ת ה״א ר ‪ ..‬פ ר י י ד ע ש כיי‪.‬‬ ‫ק א ז א ר נ ו ו ע ר ‪ .‬‬ ‫ב.‫•לסט‬ ‫ר‬ ‫משפחות‬ ‫א ג ר ת יוחסין‬ ‫למשפחת א ל כ ס נ ד ר א ו ו‪.‬ו ש ל ש ל ת יהוסו ע ד ה ת נ א ה ק ד ו ש‬ ‫הנשיא‬ ‫ז״לי‬ ‫מווירמייזא‬ ‫רבנו יהודא‬ ‫ז״ל )עיי ס״ ערכי הכנוים‪ .0‬בן הגאון מיי״ה‬ ‫משה‪.‬‬ ‫והוא׳ ענף אחד מ א י ל ך ה י ח ו ס‬ ‫)כ״י ש נ מ צ א ב י ד י ( ׳‬ ‫ה כ ו ל ל ה ר ב ה ענפים ל מ ש פ ה ו ת ר ב ו ת‬ ‫היוצאים‬ ‫מנזע א ה ד קדוש‪.‬נ י ן ו נ כ ד ל ה נ ש ר ה ג ד ו ל הגאון ה מ ו ס מ ך האלקי רשבבה״ג מ ר ג א‬ ‫ויבנא‬ ‫י ה י ר א ליויא ב ר ׳ ב צ ל א ל‬ ‫אב״ד ב כ ל מ ר י ג ו ת מעהרין ובכן פ^אג‪ . הגאון ה ג ד ו ל ר ש ב ב ה ״ ג מו״ח‬ ‫יוסף‬ ‫יוסלןי‬ ‫א‪-‬יז־ק׳ ל ו ב ל י ן ‪ .‬ב ע ח מ ח ״ ס קול יהודא ע ל שו״ע או״ח)כח״‪ .‬בעהי׳מ‬ ‫גור ארי׳ נ צ ה ישראל נ ח י ב ו ת ע ו ל ם ב ו ‪ /‬ה מ כ ו נ ה בפוסקים ב ש ם‬ ‫בהר״ר‬ ‫היים‬ ‫מווירמייזא ז׳יל‪ .‬‬ ‫ע ם איזה ב ת י א ב ו ת מ מ ש פ ח ו ת ה מ ס ת ע פ ו ת כאן א ג ב ה ח ח ח נ ו ח ‪ .‬‬ ‫בן הגאון מ ר ה‬ ‫צבי הירש סבא‪.‬‬ ‫ז״ל‪ .

‬‬ ‫זי‬ ‫ג‬ ‫ח‪• .‬‬ ‫ד‬ ‫ב>‪.‬מ ר ת‬ ‫א‬ ‫‪I‬‬ ‫זלמן נ״ע מלארי>•‬ ‫ב ת ה ר ב הגאון מוה״רר‬ ‫מ ש ה צייטליק‬ ‫ז״ל ב ש ק ל א ב ‪) .‬א ם מ ש פ ה ת‬ ‫ב• א ש ת מו״ה‬ ‫• הרב‬ ‫ז״ל‪.‬ח ת ן ח ר ב‬ ‫ב פ י כ ל ר׳ א ב ר ה ם ר ׳ ס ע נ ד ר י ש בשקלאב‪.‬מ**יר מאיניץ מהאמלי׳ הי׳ ג י‬ ‫ןתילחתיו בסיםן פ‪/‬ן‪.‬‬ ‫וחניח א ת א ש ת ו מ ע ו ב ר ת ו ת ל ד ל ו בן ו נ ק ר א ב ש ם א ב י ו ‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .‬ו נ פ ט ר בעלומי ימיו בן ח״י שנים‪.‬גוה•׳ מחסיד‪.‬׳‪ WTOSWD‬לקמן‪!MA‬י״ב[‪.‬א ש ר מ מ נ ו ה ש ת ל ש ל ו‬ ‫ה ר ב ח מ ש פ ח ו ת גדולות ב י ש ר א ל ‪M^ .‬‬ ‫'‬ ‫מ ש ה גאלרעס‬ ‫ז״ל‪ .‬‬ ‫אסתר פראדקים‬ ‫ס ו‬ ‫ןתולוותיחג‪0‬ייייא‬ ‫ק א נ צ ל ע ר בשקלאב‪.‬‬ ‫ב ש ק ל א ב ו ב כ ל המדינות‪.‬‬ ‫‪#‬‬ ‫הרב‬ ‫הישיש ח מ פ ף בדורו מוהר״ר‬ ‫יהודא ידל‬ ‫ז״ל ב ק י ש ק ל א ב ‪.‬‬ ‫אברהם‬ ‫הגביר ה מ פ ר ל ש ם ו ל ת ה ל ה טו״ה‬ ‫ז‪-‬ל ה נ ק ר א‬ ‫ד‬ ‫‪I‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪I‬‬ ‫אדטויר הזקן הגאון מהרי‬ ‫א ש ת ו היתד‪ .‬‬ ‫ויולדו לח״ר יחודא י ד ל ז״ל שני ב נ י ם ו ב ת א ח ח ‪. ד ו‬ ‫‪0‬‬ ‫^ י י ה משד‪.‬הצניען‪-‬‬ ‫‪I‬‬ ‫גיטל‬ ‫״ ‪0‬‬ ‫מרח‬ ‫‪.‬‬ ‫י ב‬ ‫ואשתו ה מ פ ו ר ס מ ת ה צ נ ו ע ה ט ר‬ ‫ת‬ ‫מו<• ־צבי ה י ר ש ה נ ק ר א ר׳ ח י ר ש ר׳ א ב ר ד‬ ‫ר ׳ ס ע ג ד ר ׳ ש ז״ל פ ר ג ס ומנהיג ב ק י ' ש ק ל א ב ‪ .‬ב(•‬ ‫י‬ ‫^ ב‬ ‫מרת‬ ‫י(‪ .‬‬ ‫בשקלאבי‬ ‫•( ‪#‬טות בניהם ובנותיהם עם כל תולדותיהם בפרוטרוט יבואו אי״ה בקונטרסים אחריס מדלקוט משפחות הזה‪.‬ן י ה י ל ה ר ב הגאון כו״ה י ‪ .‬‬ ‫של הרה״ג כוחרצ־ה הגיל‪ .‬הגביר המפורסם מוי‪ :.‬ה ו ד א י ד ל ז״ל אבד״׳ק קאוולי הנ״ל‪ .‬״‪4‬‬ ‫ז״ל בטיקטין‪(•.‬‬ ‫ואלה שמותיהם‬ ‫יוסף‬ ‫הגאון מ ו ה ד ד‬ ‫ז״ל אבד״ק ב ל י נ ק ב ש ק ל א ב ‪ .‬‬ ‫והם‬ ‫& מרת‬ ‫מוהר״י‬ ‫יהורא ל י ב‬ ‫ז״ל‪1 .‬‬ ‫א ‪ .‬‬ ‫ואלה שמותיהם‬ ‫ויולדו לד ש ג י ב ג י ס ו ש ל ש ב נ ו ת ‪.‬הרב הגאח הגדול מו״ה ארי׳ ל י ב זצ״ל אבריק סלוצק•‬ ‫ייי‬ ‫ב‬ ‫ה ג א י‬ ‫ן‬ ‫ה .‬ו״לדתיז^גן‪0‬ןגםי'י׳‪.1‬‬ ‫פרומא פראדקיס‬ ‫ה ע נ י ' א ש ת מו״ה ש מ ע ו ן‬ ‫בשקלאב‪.2‬הרב‬ ‫חגביר ה מ פ ו ר ס ם הישיש ה נ כ ב ד ונשוא פנים מרי•‬ ‫אלכסנדר םענרר‬ ‫ז״ל׳‬ ‫ו נ ת ג ד ל ע ל ב ר ב י א ב י אמו הגאון מריה יהודא י ר ל ז״ל אבר״ק קאוולי הני׳ל‪..‬‬ ‫עיאיעיקי־ ח ב ב ע ר י ש ( אבריק םוזגא^* ו ב ת א ת ת נ ש ו א ה <בזווגראשון> להאברןז ה ר ב הגאון טוחד״ד‬ ‫אלכסנדר סענדר‬ ‫ז״ל <תלטידו של הגאון בעל סגן אברהם ז׳ל>‪ .‫י‬ ‫‪8‬‬ ‫ללן‪1‬ט‬ ‫אגרת יוחסין לטשפתת אלכםגדראיו‬ ‫סימן‬ ‫סימ‬ ‫א‬ ‫משפחור!‬ ‫‪' 1‬‬ ‫א‪.‬ויש לחכץר כיצד(‪:‬‬ ‫נ(‪.‬‬ ‫ויולדו ל ו ש נ י בנים‪:‬‬ ‫הרב‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪ •(« I‬ה ר ב הגביר ת כ ב ד ונשוא פגים ה מ פ ו ר ס ם ל ש ם כ כ ו‬ ‫•‪V‬‬ ‫‪/‬‬ ‫י‬ ‫מ ש ה צייטליס‬ ‫צייטלין‬ ‫עי׳ה‪ .‬א ר ב ע ה בנים כ ל ם רבנים‬ ‫גאונים צדיקים ק ד ו ש י עליון‪ .‬‬ ‫הרב‬ ‫די•‬ ‫הגדול ה מ פ ו ר כ ם מו‪-‬ה‬ ‫צבי• ה י ר ש‬ ‫הגאון מו״ה‬ ‫צייטא‬ ‫ו‪.‬גה״ה‪ :‬א(היבה‪3‬און ה נ ח ל המקובל האלקי מייה יוסף יוסקי ז*יל‬ ‫אבר״ק דובנא בעהס״ס יסוד יוסף‪ .‬‬ ‫ע‪.‬ב( הרב הגאון הגדול מופת דורו סויה מ ש ה ז א ר זצ־יל אבד־קטיגסק והגליל ואחי‪:‬‬ ‫‪1 1‬ו‬ ‫אביר וריס בקי פיירדא‪ 0 .‬‬ ‫[״‬ .

‬־ ־ א ש ת ו ה צ נ ו ע ה מ ר ת ח א ס י ׳ נאסוסמ־ב מאון מו״ס אהרן ז״ל‪ .‬מוה׳ מ ש ה א ל ב ס ג ד ר א ו ו ז״ל‪ .‬‬ ‫ב(‪ .‬‬ ‫סימן‬ ‫והרב‬ ‫טו‪.‬‬ ‫טז‪.‬י ו י ל ר א ״ ‪ -‬א ד ע ס ס א תרגיב(‪.‬בן ה ר ב הגאון מ ר ה א י י ז י ק ד ל אבר״ק ב י א ל ע ‪.‫ב‬ ‫אגרת יוחסין למשפחת אלבסגדראוו סיט! ׳‬ ‫ג ׳‬ ‫י'‬ ‫טש‪5‬ח‪1‬ת‬ ‫"‬ ‫‪fl‬‬ ‫ילקוט‬ ‫סימן‬ ‫והרב‬ ‫הגביר מו״ד•‬ ‫צבי הירש‬ ‫אהד ובת אהת‪.‬‬ ‫• א(״ מ ר ה ש מ ו א ל א ל כ ס ג ד ר א ו ו ה ת ן ה ר ב‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫ה מ ג י ד דקי ש ק ל א ב ‪.‬‬ ‫‪ J‬ב•‬ ‫מוו‪4‬נחום א ל כ ס נ ד ר א ו ו בפטרסבורג‪.‬‬ ‫יה‪.‬‬ ‫)ויתר יחוסו בפרטיות נדפס במגלת יוחסין ל מ ט פ ח ת ‪ .‬‬ ‫י ף ‪ #‬ב(״ ה ר ב ג י ת הצגועה מ י ת‬ ‫מירקה‪.‬‬ ‫\ א• מור‪.‬‬ ‫ג‬ ‫ה ג ב י ר מוהר‪-‬ר א ׳ ס ע נ ד ר הנ״לנכסי׳ ב׳ איי״ י״ג‪ 1‬הוליד ש ל ש ה ב נ י ס ו ב ת א ר ח ‪.‬י ]חולוותיולק©זגסי*די[‪.‬הוליד ש ל ש ה בלים ו ש ל ש‬ ‫ואלה שמותיהם.‬ושל אחיו הר״ר יעקב אבי הגאון הג׳ מוהר״ר נפחלי צבי יהודא ‪3‬ילץ שליט״א ר״מ דוואלאזין[‪.‬בן ה ר ב הגי ה ה ס י ד ה מ פ ר מ ר ה י ע ק ב ו ו י ל ד א ז״ל‬ ‫בדובראוונא‪ .‬‬ ‫לוריא הנ׳׳ל אח הגבירה חיה מסינסק לאשה(־‬ ‫סימן‬ ‫י‬ ‫]ו‪1‬ולדוו‪ 1‬ח בסי׳ ו'[‪.‬בן‬ ‫ה ר ב הגביר המפו׳ ט ה׳ א י ם ר ל ו ר י א ב מ א ה י ל ו ב ‪) .‬‬ ‫ג‪ .‬‬ ‫והם‬ ‫• א ( ׳ מ ר ה י ה ו ד א י ד ל א ל כ ס נ ד ר א ו ו ז״ל‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫א ש ת ה ר ב הגאון ה מ פ ר בדורו מ ר ה‬ ‫ראובן‬ ‫ז״ל>‬ ‫אבד״ק קריטשוב‪] .‬קצח משמע שגס הוא הי׳ ממשפחה וו ממה שבנו הרה״׳ג ה״ר משה דלקמן בהי׳ ז׳ מכונה אלכ‪0‬נדר*וו[‪.1‬ב ת ה ר ב הגאון‬ ‫מוהרי״ר ש מ ו א ל ז״ל אבד״׳ק קאברין‪ .‬‬ ‫בניו‬ ‫ג א ה״ר ה ל ל א ל כ ס נ ד ר א ו ו עלוי מ ש ק ל א ב בקי ל א ד י ‪.‬‬ ‫ו א ש ת הגאון מ ר ה ש מ ו א ל ה נ ״ ל ‪ -‬ה צ נ ו ע ה מ ר ת ר י ב ל ע ה ע נ ק י ם ]אמם של הרב הגאון מיהר״ר‬ ‫מאיר ברלין ‪r‬״‪ i‬רב דק׳ מאהילוב‪ .‬‬ ‫ד•‬ ‫הגביר מוהר״ר מ׳ נהום א ל כ ס ג ד ר א ו ו הנ״ל נסי׳גיאותמ״ז[‪ .‬‬ ‫‪4‬‬ ‫]תולרזוויז כסימן ג [‪.‬‬ ‫ז״ל אבר״ק ה ו ר ד נ א ‪.‬‬ ‫יג‪.‬״‬ ‫בניו •‬ ‫א ל כ ס נ ד ר א ו ו ברזישטשוב‬ ‫ג• א ש ת ה ר ב הג״ מוהר‪-‬ר י ש ר א ל ו ו י ל ד א נ״י‪ .‬‬ ‫ר ׳ א ב ר ר ט ד ס ע נ ד ר ׳ ש ז י י ל ה ג ״ ל ]בםיםןא׳אותחץהולידגן‪:‬‬ ‫והם‬ ‫יא(׳ ה ר ב הגביר המרומם ש ו ע ונדיב ובעל צדקה מ ת ן ב ס ת ר ה מ פ ר ל ש ם ו ר ת ה ל ה כ ב ו ד‬ ‫מריה‬ ‫אלכסנדר םענדר אלבסנדראוו‬ ‫ה נ ק ר א ‪ .‬ר ׳ ס ע נ ד ר ה ג ד ו ל ז״ל‪.‬בן הרה״ג ה ח ס י ר מפו׳ מ ר ה מ ש ה ז״ל מקי ווילנא‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ב ק ׳ ש ק ל א ב ‪ .‬ה נ ב י ר המפו׳ מוה׳ נ ה ו ם א ל כ ס נ ד ר א ו ו ז״ל‪ .‬‬ ‫•ב(׳ ה י ה ״ ג ה ה ס י ד המפו׳ מ ר ה א ל י ע ז ר א ל כ ס נ ד ר א ו ו ברזישטישוב‪..‬א ש ת ה ר ב הגי מ ר ח צ ב י ה י ר ש ג י ג צ ב ו ר ג ג״י ב ר ד ש ט ש ו ב ‪.‬‬ ‫י(׳ ה צ נ ו ע ה מ ר ת מ ו ש א ‪ .‬אשתו)הראשונה( ש ל ה ר ב ה ג ב י ר מוה׳ א ה ר ן ל ו ר י א ‪ .‬ה ת ן ה ר ב הגאון המפו׳ מ ר ה ב ג י מ י ן ב ר ו ד א‬ ‫]תולתמיז בסי ח׳[‪.‬‬ ‫)מולרותיתם לקמן בסיסן זי(‪.‬‬ ‫ג(‪ .‬‬ .‬ ‫בנות‪.‬אח״כ לקח הגימו״ה אהרן‬ ‫‪.‬א ש ת ו הצנועה מ ר ת מ ר י א ש ק ה‬ ‫ב ת ה ר ב הגי המפו׳ מ ר ה י ו ס ף י ו ז ל ז״ל בישקלאב‪ .‬‬ ‫יז‪.‬בן הרה״ג מ ר ה מ ש ה‬ ‫ו ו י ל ד א ז־׳ל‪ .

‬ה צ נ ו ע ה מ ר ת ה י ה א ש ת מו״ה מ נ ה ם מ ע נ ד ל ב ט ש ע ר נ י ג ו ב ‪.‬ה ת ן ה ר ב טהוריר י ש ר א ל מ א נ ז א ה ן‬ ‫בברדיטשוב‪.‬‬ ‫ב‪ .‬ח ת ן ה נ ב י ר מפו׳‬ ‫ויולדו לו‬ ‫מו״ה א ר י ׳ ז״ל במאזיר‪ .‬‬ ‫ל ז ‪#‬‬ ‫לח‬ ‫למ‪.‬‬ ‫ח מ ש ה בנים ו ה מ ש ב נ ו ת‬ ‫ף‪.‬‬ .‬‬ ‫ט‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫‪ .‬מו״ה ז ל מ ן א ל כ ס נ ד ר א ו ו ‪ .‬‬ ‫ה(‪ .‬מ ר ת פ ע ר ל ‪ .‬‬ ‫י(׳ ה מ ו פ ל ג ב ק י בש״ס בע״פ מוהר״ר צ ב י ה י ר ש ג ח ו ם א ל כ ס נ ד ר א ו ו ‪.‬ח ג ב י ר מ פ ו ׳ מו״ח מ ש ח א ל כ ס נ ד ר א ו ו במאזיר‪ .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ואלה שמותיהם‪:‬‬ ‫ח ‪ 0‬מ ו ‪ -‬ה נ ה ו ם א ל כ ס ג ד ר א ו ו ‪ .‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪ /‬י‪ .‬‬ ‫ן טי מ ר ת ר א ס י ‪ /‬א ש ת ח ר ב מ ו ח ר ׳ ד י ו ז ל ׳ בן ח ר ב מוחר״ר ש מ ו א ל‬ ‫דבלין בשקלאב‪. בחאסלאוויטיש‪.‬א ש ת מו״ה‬ ‫•«‬ ‫מז‪.‬‬ ‫מ‪.‬‬ ‫ב(‪ .‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ל‬ ‫‪ I‬י‪ .‬‬ ‫\ הי מו״ה א ר י ׳ ל י ב א ל כ ס ג ד ר א ו ו ׳ ח ת ן א ש ת ח ג ב י ר מ ו ״ ח ' ש מ ו א ל‬ ‫ח א מ ע ר מ א ן בזוטאמיר‪.‬‬ ‫מ ג‬ ‫‪.‬במו״ח מ ש ח ל ו ר י א ב ב י ח א ב י ש ן ‪.‬‬ ‫ת‬ ‫מ ש ח ח ת ן ח ר ב חגאון מוהר״ר בנימן ב ח ר א חנ״ל ]סייג׳ אות י״»[ ג ו ל ח א ר ב ע ח בגיס‬ ‫ואלח שמות חבנים‪:‬‬ ‫ועוד ב ג ו ת <ולא גחכך עדיין כמה ומה מטותיהן(‪.‬ה מ ו פ ל ג ח ח ס י ד מו‪-‬ח א ח ר ) ‪ /‬ח ת ן אדמז״ר ח ר ב ד ו ב ב ע ר זצ״ל מליובאוויטש‪.‬ח מ ו פ ל ג ח ח ס י ד מוחר״ר ש מ ו א ל א ל כ ס ג ד ר ס ע ג ד ר במיר‪.‬א ש ת טו״׳ח ל י ב ל ע ו ו י ט א .‬‬ ‫לא•‬ ‫‪ 1‬ב‪ .‬‬ ‫‪I‬‬ ‫לג‪.‬‬ ‫ג‪ .‬‬ ‫ה י‬ ‫‪ I‬י‪ .‬‬ ‫ל‪.‬‬ ‫לן‪.‬‬ ‫•א(‪ .‬מ ר ת ג י ט ל ‪ .‬ה ת ן הגביר ל י ו ב י נ ס ק י ב ס א ס נ י צ א ‪.‬‬ ‫‪J‬‬ ‫לב‪.‬נ כ ד ה ר ב הגאון אבד״ק פ ר ע מ י ס ל א ‪.‬‬ ‫•‪0‬׳ חמופלג חחסיד טוחריר י צ ח ק אייזיק א ל כ ס ג ד ר א ו ו ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫י(‪ .‬‬ ‫סימן‬ ‫ולהר״ר‬ ‫מ‪.‬‬ ‫‪ I‬ג‪ .‬‬ ‫ויהיו ל ו בן א ה ד ו ש ל ש ב נ ו ת ‪.‬‬ ‫•‪0‬״ ה צ נ ו ע ה מ ר ת ל א ה א ש ת מוי׳ה א י ס ר ל ב מ א ה י ל ו ב ‪.‬‬ ‫ן י‪ .‬‬ ‫כח‪.‬‬ ‫בן הגאון אדמו״ר הזקן ה ר ב ש ג י א ו ר ז ל מ ן ג״ע מ ל א ד י ‪.‬‬ ‫מא‪.0‬ה נ ב י ר ה מ פ ו ר ס ם מ ר ה א ל כ ס נ ד ר ס ע נ ד ר א ל ב ס ג ד ר א ו ו ‪ .‬ח ת ן ה ג ב י ר מיוד‬ ‫ז א ב ו ו א ל ף פ ע ר ל צ ו ו י י ג בזוטאמיר‪.‬‬ ‫‪ I‬י‪ 4‬מ ר ת מ ו ש א א ש ת חגי מו״ח א י ס ר מ י ג א ל י ן בקרימעגטשוג‪.‬מ ר ת מ ל כ ח ‪ .‬בן‬ ‫י‬ ‫‪/‬‬ ‫מו‪.‬מ ר ת ר ב ק ה ׳ א ש ת אדמו״ר ה ר ב ש מ ו א ל ש ג י א ו ר ס א ן ז״ל‪ .‬מוחריר ש מ ו א ל א ל כ ס ג ד ר א ו ו ׳ ח ת ן ה ר ב מוחר״ר ג ח ע ט י ג ג ע ר‬ ‫בברדיטשוב‪.‬‬ ‫מב‪.‬מו״ח א ל י ׳ א ל כ ס ג ד ר א ו ו ‪ .‬‬ ‫ואלה ה ם ‪:‬‬ ‫אדםו״ר ח ג א ק ח ר ב מ ג ה ם מ ע ג ד ל ג״ע טליובאוויטש‪ .‬‬ ‫כט‪.‬בע״ס צ״צ‪.‬מ ר ת ש ר ח ‪ .‬‬ ‫ל ע מ פ ע ר ט בנעזין‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לך‪.‬א ש ת מו״ח ז ע ל י ג ק א ר א ש י ק בן ח ר ב דקי האמלי׳‪.‬‬ ‫ד‪ .‫ילקוט‬ ‫‪10‬‬ ‫אגרת יוחסין לםש‪6‬חת אלכסנדראוו‬ ‫משפחות‬ ‫]חמשן‪ .‬ה צ נ ו ע ה מ ר ת ה ע נ ק א א ש ת מו״ה ה י י ם ד ו ד ע פ ש ט י י ן בדריבין‪.‬ה ת ן ה ג ׳ מ ר ש מ ו א ל יאנאווסלר‬ ‫בברדיטשוב‪.‬לכגיז מ ל וורחיג ‪0‬ו״ח נחום אלכסנוראוו[‪:‬‬ ‫נו‪.‬א ש ת מ ו ״ ח מ ש ח ‪ .‬א‪ .‬מ ר ת ש ט ע ר ג א ׳ א ש ת מו״ה ד ו ב ב ע ר פ ר א ד ק י ן בטשאריי׳‪.

‬בן ח ר ב ה ג ב י ר ה ט ו פ ל ג ב ת ר י‬ ‫זקן ונשוא פגים חגודע ל ת ח ל ח ‪ .‬חצגועח ט ר ת ג ח ט ק ע ב ת ה ר ב ה ג א ק ט ר ה א ב ר ה ם‬ .‬א ש ת מו״ה פ י י ב ל ט א י ר ה י י ל פ ר י ן ‪.‬‬ ‫״ ‪ .‬ומפני שציד עדיין חקירה‪ .‬‬ ‫]ובשני! סר״ן נחכבדחי בחשובה על שאלחי בוה מאס הגאון החסיד המפורסם בנש״ק מו״ה יוסף לעווינשטיין שליט״א‬ ‫אבד״׳ק םעראצק! ומעלה אח יחוסו של הרה״ג מו׳׳ה שמואל ד״ל הנ״ל למעלה רם ונשא‪ .‬‬ ‫• א‪ .‬‬ ‫ב(‪ .‬‬ ‫בן ה ר ב ה ג ב י ר מדיה ט א י ר ט א ט ק י ס ז״ל ב ה א ט ל י ׳ ‪.‬ב•‬ ‫) »ג הגגיד ה נ כ ב ד מו״ה ד ו ב ע ר א ל כ ס נ ד ר א ו ו ב ש ק ל א ב ‪.‬עיב אינה זוכרת לפרט א ת השתלשלות יחוסה חרם אל נכון(‪.‬‬ ‫א ש ת ו ה צ נ ו ע ה ה ז ק נ ה ו ה ה ש ו ב ה ט ר ת א י י ד ל י ע טבראד)הגכץ־את איידליעדיא‬ ‫בראדעריף‪ .‬‬ ‫סימן‬ ‫למטפחת‬ ‫ז‪.‬‬ ‫נה‪.‬‬ ‫ו‬ ‫ואלד• שטותיהם ן‬ ‫• א(׳ הגביר טו״ה א ל כ ס ג ד ר ס ע נ ד ר ל ו ר י א ‪.‬‬ ‫נו‪.‬‬ ‫ת ו מ א ר ק י ן המסתעפת פה מצר התחתנות‪.‬הזקגד‪ .‬‬ ‫‪0‬׳ הצגועה ט ר ת ג י ט ל ‪.‫יללןיט‬ ‫ז‬ ‫אגרת יוחסק למשפחת אלכסנדראוו לוריא חומארקין םיםןי׳ ׳‬ ‫סימן‬ ‫ולמרת‬ ‫משפחות‬ ‫ג‬ ‫ט ו ש א א ש ת ה ג ב י ר טוחר״ר אהרן לוריא ב ט א ה י ל י ב הנ״ל ]«‪* v‬יוי״ח[‪ .‬‬ ‫בניו‬ ‫גג‪.‬הגביר ש ו ע ו נ כ ב ד ט ר ח ר א ו ב ן א ל כ ס נ ד ר א ו ו ב ש ק ל א ב ‪.‬ט׳ איידלי׳ הגיל ת י ר ה כי כן ת א גברית חטחרשיא‬ ‫ז״ל ונכרית הגאון הגדול רשכבהיג רבי ר' העשיל ד ל אבריק קדאקא‪ .‬‬ ‫בן ה ר ה י ג ט ר ח ש ט ו א ל ז״ל‪) .‬‬ ‫נ‪.‬ולאשר היבאה לק׳ שקלאב‬ ‫בהיותה דק כ ב ת י״ד או טיו‪ .‬‬ ‫‪1 4‬‬ ‫גד‪.‬א ש ת ה ר ב ה ח ס י ד‬ ‫ה ט ו פ ל ג ב ת ו ר ה ו ע ס ק ב ה כ ל יטיו הגביר ה ט פ ף ל ש ם ו ל ת פ א ר ת‬ ‫כ ב ו ד טו״ה צ ב י ה י ר ש ת ו ט א ר ק י ן ז״ל ב ה ב ר א ו ו ג א ‪ .‬כ ב ו ד טוחר״ר ש ט ו א ל ת ו ט א ר ק י ס‬ ‫)ונם נקרא ר׳ שמואל ניחאטקיס( ז״ל בדובראווגא‪) .‬אם האחים הגבירים הנקי‪.‬געבריעדער מאיר(‪.‬י ל ר ה א ת‬ ‫נא‪.‬‬ ‫וחרבלת טית טירמה‬ ‫ע״ה א ש ת ה ר ב הגאון טוהר״ר ראובן ז״ל אב״ד ד ק ׳ ק ר י ט ש ו ב‬ ‫הנ״לנםי׳ג׳אותי״י[‪ .‬חרב הנאק הגדול הםקןבל האלקי‬ ‫מויה יוסף יוסקי זציל אבריק ח ב נ א בעהמייח יסוד ייוסף הנ״להי" תרי>• בן ח ר ב ח ג ד ו ל‬ ‫ה ח ס י ד מ פ ר טו״ד• ט ש ח ז״ל וגיסוהי׳ ת־בחגאון מויה אביגדור אבריקראזיגאיי‬ ‫)אביו של הגאון מו״& שמואל דל אבד״ק ווילנא(• א ש ת הרה״ג ט ר ה ש ט ו א ל ת ו ט א ר ק י ס‬ ‫ז״ל חג״ל ה י ת ה ‪ .o J‬ט ר ת ג י ט ל ‪ .‬לא‬ ‫כחבסי כעח ושמור למועד[ •‬ ‫בני הרה״ג טו״ה ט ש ה א ל כ ס נ ד ר א ו ו ז״ל חג״ל‪ .‬הין‬ ‫נב‪.‬ב ן ה ר ב הגביר‬ ‫ה ט פ ו א י ה ט ו פ ל ג ב ת ר י ה נ ד י ב ועסקן ב ט צ ו ת ה נ ו ד ע ל ש ם כ ב ו ד מו׳יה‬ ‫א ל י ע ז ר ת ו ט א ר ק י ׳ ס ז״ל בדובראווגא‪ .‬‬ ‫טט‪.‬‬ ‫ה ג ב י ר ה ט ר ת ט י ר ק ע ׳ א ש ת הגביר ט ר ה א ל כ ס ג ד ר ס ע ג ד ר ‪.‬הגביר טו״ה צ ב י ה י ר ש ל ו ר י א ‪.‬נ ו ל ד ו שני‬ ‫בגיס ו ב ת א ה ת‬ ‫טח‪.‬‬ ‫ג• ה ג ב י ר ה הצגועה א״ה ט פ ו ר ס ט ת ט ר ת ט ל כ ה ‪ .‬‬ ‫• ה ר ב הגביר ש ו ע ג כ ב ד פ ר ג ס וטגהיג טוהר״ר ט ש ה א ל כ ס נ ד ר א ו ו ז״ל ב ש ק ל א ב ‪.‬ב ת ה ר ב הגאון טוהר״ר נ ת ן ז״ל )נדפסה הסכמתו ע ל ס ׳ ט ג י נ י ש ל מ ת והוא‬ ‫היי ארוי הגבירה המפורסמת מרת ביילא מטיקטין‪ .‬‬ ‫‪• .

‬זדתה אשת הרהיג מויה ברוך זיל‪ .‫ילקוט‬ ‫ז‬ ‫"אגרת יוחסין למשפחתי תוסארקין ם ׳ ! ׳‬ ‫‪0‬‬ ‫־‬ ‫מהפחות‬ ‫א ב ל י ת ו מ א ר ק י ס ז״ל‪ .‬״!.‬בן הגביר המפר מרה זעליג ה ע ר צ ע ג ש ט י י ן ז״ל‬ ‫בקלווריעא‪ .‬־‪ -‬ואשת הרב הגביר מוי‬ ‫אליעזר תומארקיס ז״ל הג״ל‪ .‬מרת א ס ת ר תי׳ אשת חגביר המפורסם מרה ב ר ו ך זיסלין ג״י‬ ‫בטשעריקאוו‪ .‬מגדולי המשפחות בשקלאב‪.‬‬ ‫ג‪ .‬‬ ‫)מעט מדברי היסים לראשי האבות הנ״ל‪ .‬והם‬ ‫‪1#‬‬ ‫«‪c‬׳ הגביר הנכבד ויקר דוה מוי׳ה מ ש ה תומארקין ז״ל בדובראווגא‪~ .‬‬ ‫<וש־ת רחל הניל כזווג שני‪ .‬אדעסא חמ׳יב(‪.‬ויש שמיחסים את הדה־יג והג‪/‬‬ ‫‪ I‬הי‪-‬״ר אליי פיגסקער הגיל לנין ונכד של הגאון רש‪:‬בררג בעל תוספות יו״ט זיל״ —‬ ‫! ואמה שלי מ׳ שי־קה הנ״ל היתה הצנועה הבכורה והנדיבהמרת ב ת י ח‬ ‫\ ע״ה‪ .‬בן הגאון‬ ‫מרה י ה ו ד א ל י ב ז״ל סרד דקי ווילגא‪ .‬‬ ‫בגי הגבירה מ׳ מלכה אשת הרב החסיד הגביר מו״ה צ׳ הירש תומארקין ז״ל‪ .‬בן הגאון מרח ח נ ו ך ה ע נ י ך ז״ל טזאבלודאווי‪ .‬ואמה היתה׳ הצנועה מרת ר ה ל ע״ה‪) .‬חוקנו של הגביר המפואר מו״ה אביחס *‪ip‬‬ ‫יעץנ״יבאדעסא(• בת הרבהק׳ מרה אביגדור יקיר ה ע ר צ ע נ ש מ י י י‬ ‫ג״ע באוורוטש‪ .‬בןהר״ר א ה ר ן ז״ל בדובראוונא‪ .‬‬ ‫‪ j‬יהודא ל י ב ב ת י ה ׳ ס ז״ל בדובראווגא‪ .‬‬ ‫אשת‪ 1‬הצגועה מרת ש ר ק ה ע׳׳ה ]דודחו של הרג הגאון הסשיד מפו' מו״ה יוםןו תוםןןרקין‬ ‫ן‬ ‫ז״ל אבד״ק קרימענ״שע[‪ .‬נכד ה י ב הזקן‬ ‫הגאון אדמרר שניאור זלמן ניע מלאדי(‪] .‬‬ ‫]תולדותיהם בסי'‬ ‫‪/‬‬ ‫אות‬ ‫[‪.‬בן חרה״ג מרה א ב ר ה ס‬ ‫קצין ז״ל בדובראווגא׳ מצאצאי גולי פ א ר ט י ג א ל ‪.‬בת הגביר ורח מרה ברוך מירעצקי ז״ל‬ ‫בטישארגאבל‪ .‬תולדותיהבסי׳»׳אות ע״•[‪.‬מולדותיחם גסי׳ ח׳ אוח סיפ![‪.‬בן הרב הגאון והגביר המפו׳ לשם‬ ‫‪ I‬מרה אליי פ י נ ס ק ע ר ז״ל בשקלאב )ור\׳ ש״ב של מרן הגר״אזצוק״ל ושל הרבהג׳ הג‪3‬יר‬ ‫‪ I‬הצדיקמו״הליבר׳בער׳שזצ״למווילנא(‪ .‬‬ ‫ב‪ .‬־־ והרד‪.‬הצנועה והענוגה המפורסמת מרת ע ט ק א ע״ה‪ .‬‬ ‫‪ I‬בן חרבחגאון הקצין מרח חיים א ש כ נ ז י ז״ל‪ .‬חתן הגאון מרח שמואל ז״<‪£‬‬ ‫אב״ד האחימ דק׳ ווילנא‪ .‬בת הרה״ג הגביר והשוע מרה יוסף ת ו מ א ר ק י ם ז״ל בדובראוונא‬ ‫‪) /‬מחוסנו של הגביר הא‪7‬יר מו״סיצחק ראסקעש בשקלאנ(• בן הרב הגאון המפר בדוח טי״ה‬ ‫ארי' ל י ב ת ו מ א ר ק י ם ז״ל בדובראוונא )אחל משמנה אחים הרבנים הגאונים ומהם ה ר‬ ‫הגאון מוסרר״א אבלי חומארקיס דל הנ׳׳ל(‪ .‬אתתי של הגביר‬ ‫‪11‬‬ ‫המפר מויה שמואל הערציגשטיין זיל באוורוטש‪ .‬התן ה‪:‬כיר‬ ‫מו׳׳ה אלי׳ פרומקין ר ל במסטיסלאוו‪] .‬אישתו הצגועה וא‪-‬ח מ׳‬ ‫ה י נ ד א סימא תיי‪ .‬בת‬ ‫הרה״ג מו״ה יהודא ל י ב ז״ל‪ .‬בת חרב חחסיד הגי שוע ונדיב נכבד ונשוא פנים טו״ד‪.‬‬ .‬באורשי‪ .‬בהר״ר אהרן ז״ל בדובראוונא‪.‬א ש ת ו ה א ׳ ש ל ה נ ג י ד מ ו ״ ה מ א י ר מ ר ד כ י‬ ‫בן דודה הגביר הנכבד מרה י׳ אייזיק תומארקין‪ .‬מ ר ת ב י י ל א ג י ט ל ע ״ ה ‪ .‬‬ ‫‪/‬‬ ‫{ ויולדו להגביר מרה משה תימארקין ז״ל ולאישתו מ׳ שרקה ע׳ה הנ״ל‬ ‫בן אהד ושתי בנות׳ והם‬ ‫א • חגביר חמפו׳ שוע נדיב ויקר רוח המופ׳ ומשכיל מרה פלטיאי‪£‬‬ ‫יוסף תומארקין ג״י בקעישינוב‪ .‬ ‫מרה יוסף תומארקיס הנ״ל היי התן הרב הגאון מרה א ה ר ן ז״ל אבד״ק‬ ‫מאהילוב )אחיו של הרב הגאון מו״ה ברוך דל אבד״ק עשאוס׳ ושל הקצין שוע ונדיב מו״ה ליי ז״ל ‪3‬שקלא‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫]א״ז של הגבירה המשכלח א״ח מפורסמח ח' אסחר ע״ה באורשי א״ז של הבאראנעססע הצנועה מ׳ יאסי׳ אשק‬ ‫הרב החכם הכולל סאדיר ראש הנדיבים שר וגדול בישראל כבוד מוהר״ר יוסף יוזל ב»ר*ז גינצבית ‪r‬״‪ i‬בפאריז[‪.‬משורש במגלת יוחסין למשפחת חומארכין‪ — .‬בן הגאון מרה אביגדור ז״ל אבד״ק ראזיגאיי‪.‬גיסו של הגאון סויה העגיןז שיק אבריק שקלאכ ישיל הגאון‬ ‫‪ I‬מוהררייבער משלועק והרהיג מויה בגימין דבלין משקלאב זי׳ל‪ .‬בן חגביר חםפורסם טוב חלב ועושה צדקה‬ ‫בכל עת מרה מאיר זיסלין ז״ל בטשעריקאץ‪.

‬‬ ‫ח ח כ ס ה מ ו פ ל א והעלוי ה מ ש כ י ל ו ש ל ם מ ר ח י ע ק ב ת ו מ א ר ק י ן ג״י‪ .‬‬ ‫״ א ( ‪ .‬‬ ‫\‬ ‫‪o‬״ ה נ ב י ר ה מ פ ו ר ס ם ש ו ע נ כ ב ד מ ר ה א ל כ ס נ ד ר ס ע ג ד ר ת ו מ א ר ק י ן ז ״ ל‬ ‫סב‪.‬‬ ‫עג‪.0 1‬ה ג ב י ר ה מ פ ו ר ס ם ל ש ם ו ש ת ה י ה ש ו ע נ כ ב ד ונדיב ל ב כ ב ו ד מוהר‪-‬ר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סהי‬ ‫ש מ ו א ל ת ו מ א ר ק י ן ג״י ב מ א ס ק ו ו א ‪.‬‬ ‫עח‪.‬ה ה כ ם המ*פלא מ ש כ י ל ו ש ל ם יקר ר ו ח ו ב ע ל לה״ק מ ר ה מ ש ה ת ו מ א ר ק י ן‬ ‫ג״י ה מ ו כ ת ר ב ש ם ט ו ב ״א ג ר א נ א פ מומחח״ מ ט ע ם ה מ מ ש ל ה יר״ה‪.‬הגביר ה מ פ ר מוחי ד ו ב ע ר ת ו מ א ר ס י ן ג״י‪.‬‬ ‫\ י(‪ .‬ארטבן' הנדפס בעלי הדס עלה ג׳ צד ג‪ .‬הג״ל ]נסי׳!׳ *!‪.‬‬ ‫ו‬ ‫‪I‬‬ ‫‪14‬‬ ‫בנו‬ ‫ן א‪.‬‬ ‫ן‬ ‫סה‪.‬ח י ל ד ח נ ח מ ד א ל כ ס נ ד ר יהי‪/‬‬ ‫״ ‪ 1‬ב• ה י ל ד ה ה נ ה מ ד ה ו ו ע ר א תחי״‪.‬‬ ‫ב(‪ .‬‬ ‫ע‪.‬‬ ‫‪J‬‬ ‫בקי‬ ‫סד‪.‬ב ע ה מ ״ ס אבן ה ש ה ם )‪.‬‬ ‫ו נ כ נ ס א ל ב י ת ־ ח ח כ מ ה א ש ר ל ח ר ו ש ח ־ ה מ ע ש ה ]•*ל״ענניקום[ ב ש א ר ל א ט ג ב ו ר ג‬ .‬ג״ח[‪ . רבנים גאוגים צדיקים גדולי דורות קחסים‪ .I‬ה ג ב י ר ה מ ׳ ה נ ה תיי‪ .‬ב ת ה ר ב ה ה כ ס ה ש ל ם כ ב ו ד מ ר ה צ ב י ה י ר ש‬ ‫ש ל י ט א נ״י ב א ד ע ס ס א ‪ .‬‬ ‫אשתו‬ ‫ה מ ש כ ל ת מ׳ ב ר י י נ א תהיי‪ .‬‬ ‫ב(׳ הגי ה מ ש כ י ל מוה׳ א ב א ת ו מ א ר ק י ן ) ה ו כ ח ב ח ל י ה ר א ש ו ג פ ט ר ב מ ב ח ר ימיו(‪.‬ויולדו ל ה ם א ר ב ע ה ב ג י ס‬ ‫ושתי ב נ ו ת ו א ל ה שמותיהם‪:‬‬ ‫סט‪.‬‬ ‫‪ .‫אגרת יוחסין למשפחת תימאיקץ‬ ‫ילקוט‬ ‫ז‬ ‫ס י מ‬ ‫‪ 1‬׳‬ ‫ח‬ ‫ז‬ ‫‪n^nSt^O‬‬ ‫]חניון‪ .‬‬ ‫ס י מ ן ח‪.‬‬ ‫סו‪.‬‬ ‫עב‪.‬‬ ‫ילדין.‬הגביר ה ח נ ם ה מ ש כ י ל ו ש ל ם מ ר ה א ב י ג ד ו ר י ק י ר ת ו מ א ר ק י ן ג״י״ ה מ ו כ ת ר‬ ‫בשםטוב‪.‬‬ ‫תומארקין‪.‬ו א ש ת ו‬ ‫ג ם חיא מיוחסת גדולה מבראדי‪.‬‬ ‫אשתו‬ ‫ה מ ש כ ל ת מ ׳ ד ר י י ז א תי׳ ב ת הגביר ה מ פ ו ר ס ם ה מ ש כ ד ו ש ל ם מ ר ה ד ו ב ע ר‬ ‫ב ע ר נ ש ט י י ן נ ״ ‪ /‬מגדולי יהוסי ה א ר ץ שבוויניצא׳ ת ו ש ב בקישינוב‪ .‬אגראנאם‬ ‫מומחה״כנ״ל‪ .‬‬ ‫הגביר מ ר ה‬ ‫ז״ל מ ב י ה ו ב ישן‪.‬‬ ‫ואלה‬ ‫ת ו ל ד ו ת הגביר ה מ ש כ י ל ו ש ל ם מוהר״ר פ ל ט י א ל יוסף תומארקין ג‪-‬י ואשתו ה ג ב י ר ה‬ ‫א״ה מ ׳ ה י נ ד א ס י מ א תי׳ בקישענוב‪ .‬‬ ‫‪ 1‬ב• ח י ל ד ח נ ח מ ד י ח ו ד א ל י ב י ח י ׳ ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ה ת ן הגביר ה מ פ ו ר ס ם מו״ה א ל כ ס נ ד ר ס ע נ ד ר מ א י י נ י ץ ז ״ ל‬ ‫ן‬ ‫האמלי‪.‬‬ ‫‪LF‬‬ ‫עד‪.‬‬ ‫בניהם‬ ‫ן א• ח י ל ד ח נ ח מ ד ג פ ת ל י יחי ‪.‬ה ג ב י ר ה מ ׳ ס י מ א ת י ׳ א ש ת ה ג ב י ר היקר מו״ה י ע ק ב ג ת ן ג י ג צ ב ו ר ג‬ ‫‪I‬‬ ‫סז‪.‬בן ה ר ב הגאון ה ח כ ם ה ש ל ם מוהרי׳א א ב ל י ש ל י ט א‬ ‫ז׳׳ל מווילנא‪ .‬ויש להם כ ת ב‬ ‫יוחסין נדפס עולה למעייה בקרש.8‬אדעססא חרכ״ה(‪ .‬ולא הספיקה השעה‬ ‫להעתיק סמנו כעת דבר‪ .‬א ש ת הגביר ה נ כ ב ד המפו׳ מ ר ה מ א י ר מ א נ ״ ן‬ ‫ג״י מהאמלי״‪.‬שהסכימו עליו גאוני ליטא‪ .‬‬ ‫ן ח(‪ .‬ופקדתובשתתהשרפאליאקאוו‪.‬וד יזכני לראותו־ נ ד פ ס ‪­ /‬‬ ‫לשון הרס׳יג ז״ל במאמרו היקר‪.‬‬ ‫ב‬ ‫הגביר ה מ פ ו ר ס ם מ ו ‪ -‬ה י ה ו ד א ל י ב ת ו מ א ר ק י ן ג״י‪.‬ג מ ר חוק‬ ‫־ י‬ ‫למודו בברלין באוניוורסיטעט פ א ק ו ל ט ע ט פילאזאפיי־מאטהעטאטיק‪.‬ ‫ן א‪ .‬‬ ‫״ ג(‪.‬‬ ‫‪.‬ועור חזון למועד אייה בקונטרסים הבאים‪.‬‬ ‫י ‪1‬‬ ‫עא‪.‬לבניח »ל חגבירח ם׳ טלכחתיםארקין[‪:‬‬ ‫סא‪.

‬קלאוויר‪ .‬וכעת לומדת נם שפת להיק עם דקדוקה(‪.‬‬ ‫י‪.‬‬ ‫י ( ‪ .‬בעורו כבן שבע הצטיין מאד נ כ ח ומכרו ן עד כי‬ ‫ידע כל תנץז בעיפ ססש׳ ויתגיר אז גם בחכמת הדקדוק‪ .0‬‬ ‫מ ר ח ש נ י א ו ר ז ל מ ן פ ר ו מ ק י ן בנעוויל‪.‬‬ ‫סימן‬ ‫למשפהת פרומלןין‪.‬‬ ‫עז‪.‬‬ ‫ושמו‬ ‫״א(׳ ח נ ב י ר ח מ פ ו ר ס ם שוע נ כ ב ד מ ר ה א ל י ע ז ר ת ו מ א ר ק י ן נ׳׳י בווארשא‪.‬ה ח כ ם ה מ פ ו א ר ה מ ש כ י ל וישלם כ ב ו ד מו״ה א ל י ע ז ר ש מ ו א ל ת ו מ א ר ק י ן נ״י‬ ‫דאקטאר־דע־םעדיצין בקישינוב‪.‬טובת החן ומפוארת ופורטת על כלי שיר‪.‬להפליא‪ .‬לביב הגביר מויח מל»יאל יוםןו ףווםארקין ניי בקישינוב[‪.‬‬ ‫פז‪.‬‬ ‫בניו‬ ‫ח ר ב ח מ ו פ ל ג ה ה ב ם ה ש ל ם ה נ ו ד ע ל ש ם מו״ה א ר י ׳‬ ‫ל י ב פ ר ו מ ק י ן ג״י המו״ל מ״ע • ה ח ב צ ל ת ״ בירושלים‪.‫*‪1‬‬ ‫ילל^ט‬ ‫אגרת יוחסין למשפחת ח ו ט א י ל ן‬ ‫וט‬ ‫פי יח‬ ‫ם י מ‬ ‫ח‬ ‫ט‬ ‫ן ' ' י׳‬ ‫י ‪ .‬‬ ‫»‪.‬היו כמה מאות דפי גטייא‬ ‫עם פרש ״י ותום׳ שגורים על פיו ויהי לפלא(‪.‬ולבר״מצוה‪ .‬‬ ‫ו‪ .‬‬ ‫דסענדרישז״ל‬ ‫ושמו‬ ‫י הרה״נ מו״ה צ ב י ה י ר ש פ ר ו מ ע ס ז״ל ב ש ס ל א ב ‪.‬‬ ‫'‪/‬‬ ‫פה‪.‬מ ת א נעלה בכשינותיו‪ .‬‬ ‫ושמו‬ ‫י‬ ‫א>‪ .‬‬ ‫ט‪.‬‬ ‫ה נ ש ע נ ת ל ב ר ל י ן ‪ .‬ח ר ח ״ נ םו״ח ח י י ם פ ל ט י א ל ס ב ה א מ ל י ׳ ‪.‬‬ ‫פנ‪.‬‬ ‫‪A‬‬ ‫עו‪.‬‬ ‫ויולדו ל ו ש נ י ב נ י ם ו ב ת א ה ת ו א ל ה שמותיהם‪:‬‬ ‫פב‪.‬‬ ‫ב ת ה ר ח ״ נ מוחר״ר א ב ר ח ם‬ ‫ב ש ק ל א ב ה נ ‪ -‬ל ננסי׳ א׳ אות י׳[ נ ו ל ד בן‬ ‫פא‪.‬א‬ ‫מהפחות‬ ‫]ד‪*0.0‬ח ע ל מ ח ה מ ל מ ד ת ח כ מ ה ו מ ש כ ל ת ה ש ו ל מ י ת א ס ת ר ת ה י ׳ ‪) .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫סימן‬ ‫ולהרב‬ ‫מוהר״ר‬ ‫יהודא ליב‬ ‫בן הרה״‪ :‬מוהר״ר א ב ר ה ם ר' ס ע נ ד ר ׳ ש ז״ל מ ש ק ל א ב ה נ ״ ל‬ ‫]*׳*׳*™׳‪ 1‬הי׳ ל ו בן‬ ‫פ‪.‬גוסרתכעתקלאססח׳‬ ‫עח‪.‬‬ ‫\‬ ‫כ•‬ ‫פו‪.‬‬ ‫מ ר ת פ ר ו מ א א ש ת הגביר מ ר ה ג ר ש ו ן בן ה ר ב ה ג ב י ר‬ ‫חמפורםם מ ר ח נ ח ו ם ח א צ ק י ל ס בחאםלאוויטש‪.‬הרה״נ ה מ פ ו ר ס ם בדורו מ ר ה נ ה ו ם פ ר ו מ ע ס ז״ל ב ש ק ל א ב ‪ .‬ן‪ .‬‬ ‫ח ת ן ב ע ל דודתל‬ ‫הגביר ה מ פ ו ר ס ם הישיש ה נ כ ב ד מו״ה ש ל ו ם ק א ז א ר נ ו ו ע ר ז״ל‬ ‫בדובראוונא)הגזבר להלן באות צ>‪:‬‬ ‫פד‪.‬‬ ‫•א‪ .‬גמרה הנימנאזיוס משמנה‬ ‫קלאססין בקישיגוב‪ .‬‬ ‫‪/‬‬ ‫*‪.‬‬ ‫טרח צבי ח י ר ש פרומעסבלאדי‪.‬‬ ‫סימן‬ ‫ולהצנועף‪.‬‬ ‫פ ת מ א פיאדלןיס‬ ‫מרת‬ ‫יא‪.‬‬ ‫מ ר ת ביילא נ י ט ל ע״ח א ש ת ו * ה ר א ש ו ת ש ל חנגיד מו״ח מ א י ר מ ר ד כ י תימארקין‬ ‫חנ׳׳ל נ מ י ! ׳ אות ‪0‬׳[ נ ו ל ד בן א׳‬ ‫עט‪.‬‬ ‫ולהצנועה‬ ‫המסתעפת פה אגב התחתנות‪.0‬ה ע ל מ ה ה מ ל מ ד ת ח כ מ ה ו מ ש כ ל ת ה ש ו ל מ י ת ר ה ל ת ה י ׳ ‪) .‬‬ ‫בגיסנאזיום‪ -‬נעלה היא בחכמתה ובשכלה החריף והעסוק על כלם(‪.‬‬ .‬מדברת רוססית‬ ‫אשכנזית צרפתית בילידי בני הלשוגות‪ .‬ומ״כ בירושלים עה״ק ת ו ב ב ״ א ‪.‬בניו היו‬ ‫\ א(׳ ח ר ב חיישיש ח נ כ ב ד ו נ ש ו א פנים ח ח ס י ד ה מ פ ו ר ס ם ל ש ם ו ל ת ה ל ה‬ ‫מו״ח א ל כ ס נ ד ר ס ע נ ד ר פ ר ו מ ע ס )הנקרא ר׳ סענררשייומיס( ז״ק>‬ ‫מדובראוונא‪ .

‬חרה״ג מ ר ח י ש ר א ל צ י י ט ל י ש זיל ב ש ק ל א ב ‪(• .‬‬ ‫‪ 1‬ג‪ .‬חקצין ח ש ר מ ר ח ח י י ם מ א ש ל י ק י ע ר עיאריתמבישאלקי(‪ .‬‬ ‫מדובראיונא בירושלים ת״ן)הנזכר עם תולדותיו לעיל מאותפיג ערפ״ו(‪.‬‬ ‫בסעמיאנאווקי‪.‬‬ ‫צב‪.‬‬ ‫צד‪.‬‬ ‫בנם‬ ‫א ‪ .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫א(׳‬ ‫הרב‬ ‫הגאון ח מ פ ו ר ס מ בדורו מ ר ח‬ ‫צ ב י ה י ר ש צייטליס‬ ‫ויולדו ל ו ש ל ש ח בגים ו א ר ב ע בגות׳‬ ‫קד•‬ ‫ד ל בשקלאכ‪.‬‬ ‫ה ת ן ה ג ב י ר המפו׳ מ ר ה ז ל מ ן‬ ‫ב‪ .‬מ ר ה ש מ ר י י ב ה א ר ק ו ב ‪.‬‬ ‫קב‪.‬וכאן ה ס ת ע פ ו ת‬ ‫מ ש פ ח ת פ ר י י ד ע ש מ צ ד בגו‬ ‫קג‪.‬‬ ‫נ י( א ש ת מ ר ח ה י י ם במסטיסלאוו‪.‬‬ ‫‪ 0 1‬׳ א ש ת ה ר ב ה ח ס י ד ה מ פ ר מ ר ה א ל כ ס נ ד ר ס ע נ ד ר פ ר ו מ ע ס ז״ל‬ ‫‪I‬‬ ‫צח‪.‬ה ר ב ה ג ב י ר מ ו פ ל ג והסיר מ ר ה ת נ ח ו ם ק א ז א ר נ ו ו ע ר ג״י‪.‬‬ ‫•‬ ‫בניו‬ ‫‪ 1‬א‪ .‬‬ ‫* )‬ ‫‪ J‬ג‬ ‫‪I‬‬ ‫צז‪.0 1 .‬בן ה ר ב ה נ כ ב ד ה ש ו ע‬ ‫ה ח ס י ד מ פ ר מ ר ה א י י ז י ק נ ח מ נ ס א ן חגזכרתיכףבאותצז‪.‬ה נ ג י ד ה נ כ ב ד הישיש מ ר ה נ ה ו ם ק א ז א ר נ ו ו ע ר ב ח ב ר א ו ו נ א ‪.‬‬ ‫קז‪.‬‬ ‫ג‪ .‬‬ ‫‪ r‬ב• הנגיד מ ר ה ז ל מ ן נ ה מ נ ס א ן חנ״ל באות ציו‪.‬‬ ‫•י (‬ ‫‪I1‬‬ ‫צה‪.‬ד ל ח ח ן ח ר ב‬ ‫חגאון מ ר ח א ח ר ן ז״ל א ב ד ׳ ק מאחילוב‪(•.‬‬ ‫י א(‪ .‬‬ .‬‬ ‫‪10‬‬ ‫צ‪.‬‬ ‫ד‪ .‬ח מ ו פ ל ג ח ח ס י ד מ ר ח י צ ח ק ק א ז א ר נ ו ו ע ר ד ל ‪ .‬‬ ‫בסעמיאנאווקי)הגיל באות ציד(‪.‬‬ ‫צו‪.‬מ ר ה נ ה ו ם ב נ י מ י ן ה ת ן מ ר ה מ י כ א ל בפראפאייסק‪.‬ישם‪.‬‬ ‫קח‪.‬מ ר ה א ר י ׳ ל י ב פ ר ו מ ק י ן בדובראוונא‪.‬א ש ת הגביר הישיש ה נ כ ב ד זנשוא פגים מ ר ה ש ל ו ם ק א ז א ר נ ו ו ע ר ז״ל‬ ‫בן ה ר ב ה ג ב י ר ה מ פ ו ר ס ם מ ר ח י צ ח ק ק א ז א ר ג ו ו ע ר ז״ל פ ר ג ס ומגהיג‬ ‫בניו‬ ‫בדובראוונא‪.‬‬ ‫א ש ת ב״א מוחר״ר ז ל מ ן נ ח מ נ ס א ן ‪ .‬‬ ‫סימן‬ ‫יב•‬ ‫ל מ ט פ ח ת פ ר יי רעש‪ .‬‬ ‫‪ /‬י(׳ מ ר ת בריינא א ש ת ח ר ב ה ש ו ע וחחסיד מ ר ה א י י ז י ק נ ת מ ג ס א ן‬ ‫בדובראוונא‪.‬‬ ‫ב ‪ .‬‬ ‫בניו‬ ‫ב(‪ .‬‬ ‫ק‪.‬מ ר ת יוטא ר ב ק ה אישת ה ג ב י ר המפי׳ מ ר ה ז ל מ ן‬ ‫‪10‬‬ ‫קא‪.‬ה ר ב הגאון ח ג ד ו ל ח ש ר וקצין ב י ש ר א ל מו״ח י ח ו ש ע צ י י ט ל י ש ) ה נ ק ר א‬ ‫‪ n‬יהושיעליאישציער( ד ל מ ש ק ל א ב ב ע ח מ ״ ח ה ג ה ו ת הדישות ע ל חסמ״ק‪(* .‬‬ ‫קו‪.‬‬ ‫הרה״ג מ ר ה ז ל מ ן פ ר ו מ ע ס הנכךאריזלמןקאפוסטערזיל‪.‬המסתעפת פה מצר ההתחתנות‪.‬ב ע ח מ ח ״ ס ע ט ר ת ר א ש ע ל מ ס ׳ ב ר כ ו ת ‪(• .‬‬ ‫•( כל אחד סתולדותיהם הוא ענף נ ח ל באילן היחוס בפיע׳ ולכל א׳ מהם יהי׳ מיוחד קונטרס ביל^ט זה בפיע אייה‪.‬‬ ‫צא‪.‬‬ ‫ולהרב‬ ‫הגאון מ ר ה‬ ‫יוסף‬ ‫ד ל אבד״ק בליגיטץ בישקלאב ה נ ״ ל ) ב ס י ׳ איאות גי>׳ נולדו בגיס‬ ‫ובגות אישר ם ד ר י ח ו ס ם יבואו בקוגטרסים שיודפסו אי״ה‪ .‬‬ ‫פח‪.‫ילקוט‬ ‫אגרת יוחסין למשפחת ‪6‬רוסעסק‪£‬ז‪8‬רנווערופריידעשסיק יא י‬ ‫ב‬ ‫ד(‬ ‫טש&חות‬ ‫]חם^ך‪ .‬‬ ‫פט‪.‬‬ ‫צט‪.‬‬ ‫ו א‪ .‬‬ ‫• ב‪ .‬‬ ‫ו א ל ח שמותיהם‬ ‫•א‪ .‬א ש ת ח ר ב מו״ח ג ח מ י ׳ ד ל בן ה ר ב הגאון ה ח ס י ר מו״ח ל ו י ד ל אבד״ק‬ ‫קאדגי‪ .‬‬ ‫צג‪.‬‬ ‫י‬ ‫•ג‪.‬לחולחת חוחיג סויה נחום ‪6‬רוסע‪ 0‬זיל מ»קלאב[‪:‬‬ ‫‪ .‬ה נ ג י ד מ ר ח נ ח ו ם י צ ח ק נ ח מ נ ס א ן ‪.

‬א ש ת אדמו״ר ה ר ב י ה ו ד א ל י ב נ׳׳ע‪ .‬‬ ‫קכא‪ .‬‬ ‫ן ב‪ .‬‬ ‫דל‬ ‫נולדו ש ל ש ה ב נ י ס ו ה מ ש בנות‪ .‬‬ ‫קלב‪.‬‬ ‫קיב‪.‬‬ ‫ס י מ ן‬ ‫>‬ ‫ולהצגועה‬ ‫קיז‪.‬‬ ‫קט‪.‬‬ ‫קיג‪.‬‬ ‫• ח ( ‪ .‬מרתפייגלאשתהרבמוה׳גרשוןבפא‪:‬דעלי‪.‬‬ ‫קיט‪.‬הצגועה מ״ ר א ש ק ע א ש ת ה ר ב הגביר מ ו י ח פ י י ב ל ר י ב ל י ן ד ל בשקלאב‪(*.‬‬ ‫ז•‬ ‫א ש ת ה ר ב הגאון מו״ה אליעזר צייטליש ך ל ‪.‬‬ ‫בניו‬ ‫ן אן‪ .‬‬ ‫קי‪.‬‬ ‫גולת‬ ‫‪0‬׳הרה״ג מו״חמרדבי הנקראר׳מרדכיר׳ליזר׳שז״לבשקלאב‪.‬‬ ‫קכז‪.0‬א ש ת ה ג ב י ר מ ו ת נ ג י מ י ן ג י נ צ ב ו ר ג ב ק ׳ נעוויל•‬ ‫קכט‪.‬ה מ ו פ ל ג הגגיד מ ו ת פ י י ב ל ג י נ צ ב ו ר ג ב ג ע ו ו י ל ‪.‬‬ ‫קל‪.‬־‬ ‫ותוליותיהם בסימן דלמ*ת[‪.‬‬ ‫‪ r‬פ‪ .‬‬ ‫י‪ .‬‬ ‫• | ב ‪ .‬‬ ‫קטז‪.‬‬ ‫א ש ת ה ר ב ה ה ס י ד מוה׳‬ ‫ש ל מ ה פ ר י י ד ע ש‬ ‫»א(‪ .‬‬ ‫מרת‬ ‫מ א ר י א ש ק ה‬ ‫הנ״ל‬ ‫]בסימן הקיים אות ק״יז[‬ ‫י ד ‪.‬ו ה ר ב ה חד״ת בקובץ יגדיל ת י ר ה וישארי ספרים‪.1‬‬ ‫‪T‬‬ ‫קיא‪.‬‬ ‫י‬ .‬ו א ל ה ש מ ו ת י ה ם‬ ‫א ח ר ן ל י פ ש י ץ ד ל אבד״ה בליניטץ‪.‬ה מ ו פ ל ג מ ו ת י ו ס ף א ל י ע ז ר פ ר י י ד ע ש בחאלאפעגיץ‪.‬‬ ‫ן א•‬ ‫קי^‬ ‫קטו‪.‬‬ ‫קלג‪.‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫\ ב‪ .‬‬ ‫קבג‪.‬‬ ‫י(׳ מ ר ת מ י ר ל כ ל ת הגביר מ ו ת ד ו ב ע ר ג י ג צ ב ו ר ג ב ר א ג א ט ש א ו ו ‪.‬‬ ‫‪ 0‬׳ א ש ת ה ר ב ה ה ס י ר מ ו ת ג ה ו ם טובי׳<טעביל> ר ב בפיראטין‪.‬ה מ ו פ ל ג מ ו ת ש מ ו א ל פ ר י י ד ע ש בדיגאבורג‪.‬‬ ‫‪ .‬כ״ק ה ר ב ה צ ד י ק מו״ה ש ל ו ם ד ו ב ע ר שליט׳׳א הגאבד״ק ר ע צ י צ א ‪.‬מ ר ת מ ר י ם א ש ת הרה״ג מ ו ת ש מ ו א ל ב ן צ י ו ן ר ש ״ ל א ב ד ק ס ע ג א ‪.‬‬ ‫קח‪.‬‬ ‫•ב(‪ .‬‬ ‫בניו‬ ‫חמופלג הנגיד מ ו ת י ע ק ב ג י ג צ ב ו ר ג ב נ ע ו ו י ל ‪.‬‬ ‫קכח‪.‬ה ר ב ההו״ב מ ו ת מ ר ד כ י א י ד ל ר ב בקי• סעוויגשאק‪.‬‬ ‫קלא‪.‬‬ ‫בנו‬ ‫»א(‪ .0‬ה ר ב מ ו ת ל ו י י צ ה ק ׳ נ ס ע לאה״ק‪.‬‬ ‫(‬ ‫קב‪.‬‬ ‫ג‪ .‬‬ ‫בנו‬ ‫״»(‪ .‬עמיתו ש־יהרה״ג‬ ‫חחסיד המפר מו״הבנימין קלעצקערז״ל• ת ל מ י ד מ ו ב ה ק ו ה ה ו ז ר ש ל אדמו״ר‬ ‫הגאון הזקן נ׳׳ע מ ל א ך ‪) /‬הוזכר בשהיגחז־ש ב״פ(‪.‫י ל ק ו ט אגרת יוחסין למשפחת פריידעש‬ ‫‪16‬‬ ‫סימ‬ ‫‪1‬‬ ‫י ב‬ ‫י ג‬ ‫מ ש פ ח ו ת‬ ‫יי‬ ‫!המשן‪/‬לתוליות חרב הגאון מויה צבי הירש צייטליש זילמשקלאב[‪:‬‬ ‫•ה• הצניעה מ ר ת ח ג ה א ש ת ה ר ב מו״ה ח י י ם ב ה ג א ו ן ז״ל‪(• .‬מו׳יה א ב י ג ד ו ר ב ק ר י ט ש ו ב ‪.‬‬ ‫)‬ ‫קבב‪.‬ח ר ב החריף ובקי מווד י ו ס ף א ל י ע ז ר פ ר י י ד ע ש ד ל ח ת ן ה ר ב ה ג ד ו ל מ ו ת‬ ‫קיח‪.‬‬ ‫״)עיהערסמעל״ד(‬ ‫‪j‬‬ ‫א ל י ע ז ר צ י י ט ל י ש ד ל הנ״ל!בסימן הקיים«« »וי‪.‬‬ ‫ה(‪.‬‬ ‫קנד‪.‬הנגיד ה מ ו פ ל ג מוחי מ י כ ל פ ר י י ד ע ש נ״י בסורעז‪.‬‬ ‫קגו‪.‬‬ ‫בניו‬ ‫א• ה ר ב הגאון מ ו ת ש ל מ ה פ ר י י ד ע ש נ״י אבד״ק לאדי ב ע ה מ ״ ח ס ׳ ב ר ם‬ ‫‪I‬‬ ‫ח מ ד ג׳׳ח‪ .‬כ״ק א ד מ ו ״ ר שליט״א ב ק א פ י ס ט ‪.‬בן אדמו״ר הגאון כקש׳ית מו״ח מ נ ח ם‬ ‫מ ע ג ד ל נ״ע ב ע ה מ ה ״ ס צ מ ה צ ד ק מליובאוויטש‪.‬‬ ‫קבה‪.‬‬ ‫מו״ה ש ל מ ה פ ר י י ד ע ש ) א ו פ ר י ד מ א ף ז״ל מישקלאב‪).‬‬ ‫בניו היו‬ ‫ה ר ב ה מ ו פ ל ג מ ד ח מ ש ה צ י י ט ל י ן ) ה מ נ ו נ ה רםב״ם> ז״ל ב ש ק ל א ב ‪.‬‬ ‫נא‪.‬‬ ‫ב(‪ .‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫ה ר ב הגאון מו״ה‬ ‫ו ל א ש ת‬ ‫י‬ ‫‪| Q‬‬ ‫י‬ ‫]תולדותיהם בסים! י״ג שלאחיז[‪.‬‬ ‫‪ .‬א ש ת ח ר ב הגדול ה ה ס י ד הממו״‬ ‫!ג‪.‬א ש ת חרח״ג מוח׳ י ו ס ף י ו ז ל פ י נ ס ק ע ר ד ל ב ש ק ל א ב ‪.‬‬ ‫ה צ נ ו ע ה מ ר ת מ א ר י א ש ק ה ע״ה‪ .‬‬ ‫«(״ חרח״ג מו״ח ׳ ש ל מ ח הגקראדישיימהרילמיש ז״ל ב ש ק ל א ב ‪.

‬כבוד חדרת משפחתנו‪ .‬גס הי׳ נבדו)של חגויח שיק ו״ל(‪ .‬חתניו‬ ‫למק כבוד משפחתנו אסרתי להאריך קצת‪ .‬והנה סדר היוחסין בכלל‪ .‬בגיו של‪.‬וחי׳ גם גביר עצום‪ .‬אמנם למצער אש היי חוקר ודורש ממני והודעתיו מאירות זציל ותלמידו של אדטויר ניע• ועס זה היי גס‬ ‫מה‪.‬ולזאת‬ ‫פזרו חותנו וחמותו הגבירים זיל הק רב להשיא לו את אולי נמצא בכתבי היחוס אשר ביד מעלי אתה זכר סבל‬ ‫בתס זוגתו זיל‪ .‬חתנו השני)של לו״ו הרר״ב הנ״ל(‬ ‫זכרו בהסגלת יוחסץ‪ .‬וכפהינ נעלם טמנו יקר ערכם חנידע בהדר גאונו וקדושתו״ וחי׳ נ כ ד הגאק בעל פגים‬ ‫ומהותם‪ .‬ולא כתב מאומה‬ ‫מיקר תפארת גדולתה‪ .‬ולמאמרי בקורת בהשייןז ליוהסין‪ .‬תקצר היריעה ועד ברוך בהרבר׳ אליי זציל מאורשי שהיי נבר א ד ס ו י ר‬ ‫הזקן גיע‪ .‬ובחזירתו סשם הגאון משנת דראב״י היו כלס גדולי ארץ‪ .‬‬ ‫זצ״ל וביוצאי חלציו עד הדור הזח׳ וכל משפחתנו כלל חתנו של אא״ז הרהינ מוהריא פעסקר זיל‪ .‬כן שמעתי כיפ ספי זשני הדור זיל‪:‬‬ ‫בניו שלדו״ז הגאק ר׳העניךשיק דל היו‪ .‬וגס הי׳ שיב של מרן הגר״א מורלגא זציל‪ .‬עוד זאת יוחסין שס(‪ .‬‬ ‫בילקוט זה‪ .‬עין אברהם? על עץ יעקב‪:‬‬ ‫)בע״ה יום ‪3‬׳ ה׳ חייר סמ׳׳ג(‪ .‬הי׳ הרח״ג׳‬ ‫החסיד הםפגרסם םודד״ר בנימין קלעצקר זצ״ל‬ ‫בקצרח רק בחצי עטור טרפי חחובית‪ .‬והי׳ גיכ חכם מדיגי אחר דור עדרבותיגו מהדש״אורטיא ד ל ‪ .‬כפי כתב חיחש הגמצא ביד גכדו בדויז הגאון מופה״ד‬ ‫י'ט ליפסן שיק זיל האבדיק וואשילישאק‪ .‬אא״ז הרהיג סרח אלי׳ פינםקער זציל‪ .‬מלבד להראות סב*ז רום ערכו של אאיז‬ ‫הרה״ג סויה אליי פיגסקר זיל ויוצאי חלציו‪ .‬וגם למכתבים שונים מבני המשפחות יצ״ו‪.‬לחתגו השלישי הי׳ הרב הגביר המפו׳ סויד‪.‬ונכדיו היו מויה אליי חיים מייזל ניי האבדיסל^דז‪ .‬אא״ן הרה״ ג טוהר״י איסר קיסעיש זציל)המכר‬ ‫נמגיו״ח> הי׳ אדם גדול מאד בתויי ספורסש וחריף‬ ‫מוהר״י בער זציל מםלוצק‪ .‬כפי‬ ‫שהעריך הוטב בעיני‪ .‬רק לדוגמא אכתוב ריש מלין‪:‬‬ ‫א‪ .‬וגם המה גפלא׳ והיי גס גביר וסוחר נכבד‪ .‬ועתה מרגלין היי משתבח בדודו הרה״גד׳ בנימין זיל‪ —.‬והיי בן הגאון הספר‬ ‫מלבד גדולת גאון תורתם היו גיכ מיוחסי ארץ‪ .‬הניל‪ .‬והגפן הזה מארץ ליטא הסיעו לשקלאב‪ .‬פג״• י טי‪.‬וחרהיג מויד• ב נ י ס י ן דבלין‬ ‫זצ״ל משקלאב שהיי תלמיד מ ק דגריא זיל‪ .‬אשד בא בעל הצסח צדק החרש‪ .‬והגאון ב‪ .‬והשגי הגא‪ p‬סויד• ז״ל‪ .‬ואם אמרתי של דו״ז הרב ר׳ בנלמק זציל היו‪ .‬וגם הי׳ גכד הגאון‬ ‫החריף החסיד ת ב י ר סויה פ נ ח ס רוזעס זיל סשקלאב הקדוש היד ישראל זצוקיל כראזיגאיי ורבנו הרמ״א‬ ‫שחי׳ מגדולי תלמידי אדמו״ר הזקן גיע‪ .‬אאיז‬ ‫והי׳ בועד הרבנים בפטיב)כשנת תיי״ג(‪ .‬וכל אבותיו‬ ‫הגאון מוהר״ר אלי׳ שיק ז״ל אבדיס לידאוזאגער‪ .‬והי׳ דודו של הגאק חגביר סויה זלק‬ ‫החוברת הזאת כליל תפארת למשפחתנו)וגם לכללית המגלת מר גלין זיל מפאריץ)אחיו של בעל מראוה הצובאות(׳ והגריז‬ ‫יוחסין(‪ .‬כך םקובלגי מבית אבא זיל‪ .‬אביו של שיב הגאון‬ ‫והיי שיב של הרהיג הגביר מוהר״ר ליב בר׳ בער זציל הספורסס חגבירטו״ה א ל ע ז ר ב ר כ ח ן ניי האביר כעת‬ ‫בפאלעצק׳ ו&חיו הרהיג זיל‪:‬‬ ‫מווילגא ו‪$‬חיו הרהיג זיל הגורעים למשגב )לרוגמא יעייו‬ ‫בס׳ הולדומ אדם שבחי סגר״! מווילגא זצ״ל ‪:3‬מה מקוחוח‪ ..‬אשד הנחלים״‬ ‫^‬ ‫על מדרש רכות ופי' ‪.‬מלבד כי הוא בעצמו הי׳ גדול הי׳ דודי הרב ר׳ אהרן תומארקין מיל)המכרבמגלס‬ ‫בישראל ותפארת ישמן‪ .‬‬ ‫היי מיוחס גדול שאין כמוהו‪ .‬בעהמח״ס •עץ אלי׳י‪ .‬שהי׳ גיסו של סרה״ג חו״ה ‪ •nw‬נהג׳‬ ‫ע‬ ‫ב‬ .‬מהם אא״ז הרהיג‬ ‫עבר דרך טחנגו דובראוונא "והתראה עם כאא׳׳ס זציל מוה׳ איםר הגיל‪ .‬‬ ‫זה ימים אחדים שהגיעני החוברת מגלת מחסין בנו שלדויז הרהיג ר׳ בניסין דבלין זיל הניל הי׳הרהיג‬ ‫מויה הלל זיל םשקלאב‪ .‬למאמרי הכמה׳ לספורי דה״י ותולדות הגדולים אנשי ישם אשר בא זכרם ‪.‬והי׳ נכד מהרש׳׳א זיל והגאון בעל‬ ‫עליהם‪ .‬והי׳ של אאץ הגי משגתדרא^יי כלם חיו גאונים וגדוליט דיר‬ ‫בדורגו זה‪ .‬ובתוהיתה כלת א ד מ ו יד ניע טליובאוויטש‬ ‫ס*ר ישוב‪ .‬ואחיו הרה״ג החסיד הטפו׳ סויה זלמן‬ ‫באהבה וחבה‪: .‬‬ ‫• • ‪•c‬‬ ‫« ‪t‬‬ ‫חחכם מויה א ב ר ה ם שיק זיל בעהמ״ם ‪.‬אמגם סו'ה אליעזר גראויעווער זציל ססלאניס בעהסת״ס‬ ‫גיסם אאיז הרהיג סהריא ‪6‬ינסקר זיל הי׳ נעלה ביחוסו משנת דראביי חי׳ על שים בעוסק ופלפול נפלא כי הי׳‬ ‫סיגי ועוקר הריס‪ .‬הרב הנביר החסיד טו״ה‬ ‫אספרה כמו‪ .‬בער ליב ברכהן זיל ספאלעצק‪ .‬אביו שלהגאק הגביר סויה‬ ‫השלוהה לי ממנו‪ .‬לא כן עתה אם האריך בזה וקצר ב ז ה ‪ .‬הקטין לעשות בנוגע למשפתחנו מויה משה זיל סיט יק׳ שקלאב זקנו של הרהיג מויה‬ ‫סשפתת אתיו הרהינ טוהר״ר ארי׳ ליב תוטארקיש בנימיןנ״יאבד'קטאלאטשין)אשרלוהסכמהעלמג״ילילן(‪.‬אסנם כמו אשר הגדיל לעשות זלמן דבלין זיל משקלאב שחי׳ נקי ר׳ זלמן י׳ חלל ר׳ גניסעם‪.‬ובסי קרי׳ הארכתי בזה‪ .‬ובנו השני הי׳ הרב‬ ‫ח^ציו עד דורנו זה‪ p .‬הרחיג רוזעש םשקלאב זציל‪) .‬שגלוי וידוע לי אפס קצהו מגאון ערכם ‪ -‬גם אז הי׳ גביר וסוחר נכבד‪ .‬ועי״ז אפשר לבא לחקר אבותיו של אא״ז סוהר״ר‬ ‫אלי׳ פינםקר ז״ל‪:‬‬ ‫וכל חתניהם גיסי אאיז הרא״פ זיל היו גדולי א ^ דהיינו‬ ‫הגאון טויה ה ע ג י ך שיק זציל האבדיק שסלאב‪ .‬האחד הרהיג עעשי ח ‪ /‬כסבואר בספרו הגיל‪ .‬‬ ‫במשפחת דויו הרה׳ג מוהר־א אכלי תומארקיש וביוצאי בעחמים בנין שלטח חי׳ על שים‪ .‬עוד זאת‬ ‫נאמנה(‪ ..‫משפחת סופרים•‬ ‫*‬ ‫גליק מיוהד לחד״ת‪ .

‬וחותנו הגאון סרה אהרן זציל‪.‬‬ ..‬‬ ‫וכמכר גס בשו״ח לברי נחמי׳ ‪ qw‬חאה״נ^‪ —.‬שה גבד הגאק ח כ ם צבי זיל‪ .3‬מסם*‪ .‬טזה טובן ערך‬ ‫אא׳׳ז חדי׳ריוסף הנ׳יל‪ .‬ד״ע‪:‬‬ ‫מריר‬ ‫ו‪ .‬‬ ‫ושוב בל ימיו הוסיף חכמה על חככתו והי כמזין המתגבר‬ ‫ומעינותיו יפוצו חוצה‪ .‬היא אמו של הגאון‬ ‫מ מ ת דורנו מוח׳ אלי׳ היים אבד״ק ל‪$‬דז שליט״א‬ ‫הגיל‪ .‬וכן הרבה מיויח המה גדולים ומפורסמים‪ .‬מה זאח‪] :‬א״ה‪ .‬והי׳ מגדולי תלמידי אדסוירהזקן‬ ‫ניע‪ .‬היי הר״ז חקנו של יזוה׳ ‪ qov‬ז״ל‬ ‫הליל‪ .‬ומכל אלה לא נזכרו בהמגיו׳׳ח אס כי‬ ‫הזכיר את שמותיהם‪ .‬גם נזכר בשו״ת שואל ומשיב לשבת ובס׳ אור‬ ‫לי)שמגרא׳ מסכמי הםסרדם הי״וונדפכבאזתיר( הביא המחבר‬ ‫הגאק שיי תשובה אחת עמוקה מהגאון רי״ת י׳ל הנ׳״ל‪.‬אץ כאן מקיטו‪ .‬ססתסא היה‬ ‫רב גדול מאד‪ :‬וגס כיאא״ז הדייר יוסףהנ״ל השתדך עש‬ ‫אא׳ זהרה״ג סו׳ אליי פיגסקר ז׳׳י ובנו אא״ז הדה״ג הצדיק‬ ‫פוהי״י ל י ב תומארקיש זי׳ל )המכר במג׳׳יאות י״נ( היה‬ ‫חחגו‪ .‬ז‪3‬אמח היי הר״ז חסס של הר״ר זאב מאלף זצ׳׳ל‪ .‬והיה‬ ‫תלמיד מובהק של הגאק האמתי ש״ב מו״ה נחמיה בידך‬ ‫זצ״ל מדובראווגא בעהמ״ם דברי נחמי׳ וגם תלמיד סובדק‬ ‫של כ׳יק אדכו׳־ד בעל הצ׳׳צ ג״ע‪ .‬גס)להבדל בין חייס לחייס( מדורנו זה‬ ‫מבני משפחתנו‪ .‬והיו‬ ‫גהנים ממנו עצה ותושיה‪ .‬חגאון הראשון‬ ‫לציון ר׳ חיים דור חזן ז״ל שלח לו ס פ ת שרית גדיב לב‪.‬וה״ר זלמן בטבעררגונ‬ ‫‪.‬וגם היו לו בגים )לאא״ז בעל מ־רחב״י( כופלגי תורה‬ ‫בסלאגיפ‪ .‬כה יוסיף ססי״ח בחסדו עד נצח(‪ .‬כן אתו היקר‬ ‫מופלג בתו״י מוהר״ר יהודא ליב זצ׳׳ל מק׳ באריסאוו‪.‬אשר היי מצייק בכל חש למות בתי׳׳י‬ ‫וחכמה ורב פעי*ים וצדקתו עומדת לעד‪ .‬ל מ ק ידעו דוד אחרון מעשה אבותיהם‪ .‬ורב יוסף היה סיני ועוקר הרים‪ .‬לספר אחו עובדא םאא״ז הנחלים הנ״ל וגם מבאא״ס‬ ‫הרב הםוסלג הנגיד דל‪ .‬ל פ ל א בעיגי כי קצר מאד גס בשבח בנו‬ ‫חןאון הנפלא סוה׳ יוסף ת ו מ א ר ק י ן זצ׳יל חגאב״ד‬ ‫דקדיממממוג‪ .‬אשד בהם נקבצו כל‬ ‫חשלפית! תורה וגדולה‪ .‬מזה יראה את רום ערך סשפתתגו‪ .‬קצר מאד ולאלפי ערכם ונם לא כלם כף‪:‬‬ ‫גם אמרמי להעיר על הטעוח במגלח יוחסין ‪3‬ג‪1‬מיד אי אוח מ׳ שכ׳‪:‬‬ ‫כי אשח הגאון האמחי מוה׳ גחסי׳ ז״ל מדובראוונא היס־ ‪ 3‬ח מוי‬ ‫יוסף ז״ל)הנזכר שם אוה לי(‪ .‬והגאון ר׳ גחשי׳ זצ׳יל‬ ‫טביאו כי׳פ בספרו דברי נחמי׳‪ .‬זי׳יע‪:‬‬ ‫גם םגתלחו של אחיו הרח״ג הגביר חחסיר מוהר״ר ‪p‬‬ ‫תומארקין זצי׳ל‪ .‬גיסו של הגאון השר מוהר״ר‬ ‫יחושע »יי»לי* ז״ל ואחיו ההר ה״ר הייט םמשאלקי‪ ..‬וגס חכטי ספרד‬ ‫מירושלים חובב׳׳א ואזסיר ידעו מגדולתו‪ .‬אחיי של אמי זקנחי מ׳‬ ‫איטקע הנ״ל‪.‬ואיני יודע אס זהו‬ ‫השתטה‪ .‬וגביר וסוחר‬ ‫ג‪.‬והשאיר אחריו כמה חבורים חתשים ושו״ת שגי‬ ‫כרכים גדולים‪ .‬גם הרז״וו סנ״ל לא נז‪:‬י כלל בהמג״י‪ .‬ויודע אני אח כל בניו‬ ‫ש״‪ .‬חככה מראי‪ .‬צם הצאון מו״ה נח‪0‬י׳‬ ‫ביול זצ״ל כנ״ל הי׳ ש״ב חצר שהוא הי׳ג״כ נ״א של סג״ר יהושע כנ״ל‪.‬וכלם‬ ‫היו דקי המזג‪ .‬י‪3‬אמס לא כן‪ .‬ד׳ זלמן‬ ‫וועלקיש״‪ .‬ורצוי ואהוב בעיגי כל המפלגות‪ .‬יהח״וו היה‬ ‫בן אא»ז הר״ר אהרן זצ״ל ראש משפמהנו‪ .‬םהם דודי הרהיג דיי אי יזיק זיל‪ .‫משפחת‬ ‫‪18‬‬ ‫מיהר״רחעניךמיקהנ״ל(‪ .‬ר׳ ‪qov‬״ המכר בהוה ל׳ צ״ל ‪#‬ר• זאב וואלף׳׳‪.‬למטרה הזאת מה טוב ומה נעים הי׳ אם יסופר‬ ‫לדור סעלות אבותי ובניסשפחתגו‪ .‬והוא השיבם ביד ה׳ הטובה עליו בחכמתו העמיסה‬ ‫מגי ים‪ .‬כי לפי המ‪3‬ואר בהמג׳׳י‪ .‬שהיי אביו של‬ ‫הגאון הספד העלוי טרה י ע ק ב זיל אבריק אסטר‪$‬ווצי‬ ‫בפולין גדול‪ .‬על דרך מאסר‬ ‫התדב״א)פי״ד( חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי‬ ‫אמתי‪ .‬ועל כן כל‬ ‫הגבירים השתדלו לדבק בבני משפחתנו וכל נתלי היחוס‬ ‫בשקלאב ובמינסק הסה קרובינו‪ .‬וגם ‪3‬וה‬ ‫נפל טעוח‪ .‬והי׳ גדיבלב‪ .‬‬ ‫וכתב עלה המחבר‪ :‬כסה הלכתא גברייתא איכא למשמע‬ ‫מדבריו העסוקים‪ .‬ולא אאריך‬ ‫עור בזה‪ .‬בפדם לפו הטטרה הישרה שהציג לו בהדפסת מגלת‬ ‫יוחםון‪ .‬וגס שטו הטוב היי נודע‬ ‫למרחקים )ונזכר גם בהוםפוח לש‪:‬״צ החדש(‪ .‬היי אדם גדול‪ .‬אביו של‬ ‫הגאק חגביר מוח׳ ש לום זיל כרובזעוויץ‪ .‬ועל כן לדאבון לב הוא טה שקצר‬ ‫מאד בנוגע לסדר משפחתנו‪:‬‬ ‫ד‪ .‬וק היה נקרא ‪.‬‬ ‫היי יקר מאד‪ — .‬‬ ‫והגאון פאלאגי מאזמיר שלח לו ם!ר של אביו חגאון ד״ח‬ ‫פאלאגי‪ .‬הרב ר׳ בן ציו*‬ ‫מ׳ץ בליוגאוויטש״• ובאמח המ״ז לליובאוףטש הוא איש אחר ור׳ דוד‬ ‫שמו‪ .‬ובהם הדהיג הגביר מו׳׳ה‬ ‫צ'הירש הענקים ז״ל ממינסק חותנו של הנאון סופה״ד‬ ‫מוח׳ יחושע ל י ג נ״י דיססין האבדיק לאמז ושקלאב‪/‬‬ ‫וכעת הוא בירושלים עה״ק תובב״א‪:‬‬ ‫י‪/‬‬ ‫גס אא‪ r‬הרה״ג מוה' יוסף וזומארקיש זיל)הנזכר‬ ‫במגיר׳חעמודאיאופד׳(‪ .‬‬ ‫גכבד)ושמעהי מצי א׳ מש׳׳ב כי הי' נם מחיחנו של הגביר האדיר ח׳‬ ‫ינחק ‪ ••pom‬ז״למסקלאב(‪ .‬כי הי׳ סופ׳ בתרי‬ ‫וסוחר נכבד ודס הסז‪ .‬זו״ז גודל צדקתו וחסידותו‪ .‬‬ ‫ור׳ יוסף ט״ס הוא• וראוי לחהן הנזעוח )ומזה נמשך גם טעות ‪3‬או‪0‬‬ ‫ל״ט בהש״כ כי הה״ג רא״ל קלאניער זצ״ל הי׳ ר‪3‬ו של חחן לולו הגאון‬ ‫מוה׳ נחמי' זצ״נ(‪ :‬באות קכ״ו ואוח ק׳׳ל בם מכר‪.‬וכצ׳׳ל[‪:‬‬ ‫עוד ואח אודיע ל ‪ /‬כי חוחנו סל כאא״ז הרה״ג מוה איסר קיסיעש‬ ‫ז״ל הי׳ הרב מום׳ שלמה )ר׳ ליזרים( משקלאב ואביו)‪ ic‬הרב ר׳‬ ‫שלמה( הי״ הרב הצי מום׳ אליעזר דל‪ .‬או כי חחס ‪.‬כמדומה כי‬ ‫נם מעל׳ יודע סיקר עדך אא״מזציל‪ .‬הכי לא ירע את יוסף כימודםגעוריו היה ופודכו׳‪ :‬למי מ»גם ג© א‪09‬ט מצאצאי הגאון המקובל מו״ס יהוד*‬ ‫‪.‬בי בל הרבגים היו מריצים אלט‬ ‫שו״ת‪ .‬הזא דז״ז כהר״ריוםף קיסיעש‪ .‬‬ ‫‪.‬וחיו חיים געיסים בעושר וכבוד‪:‬‬ ‫ה‪ .‬הר״ר ‪ p‬קיסין מ״ץ באסטער‪ ..‬והוי לו רק בת‬ ‫יחידה והשיאה לשיב הגאון העלוי ר׳ יעקב זיל הג״ל‪:‬‬ ‫ובהו של אא״ז הגאון משנת דראביי‪ .‬‬ ‫ו מ ע י ד י ם וסוחרים נכבדיש ועכי׳ז היו גדולים בתרי‪ .‬הרב ר׳ דוד מ״ ז הוא בנו של ר׳ בן ציון‪ .‬ורובם‬ ‫סופרים‬ ‫עלוי מפר וכד הוה בר חמיסר כבר הי׳ כאחד מהגדולים‪.‬והג״ר יעקב זיל היי חתן הגאון הנדול כויה‬ ‫בדריש אשבגזי זציל אבדיק לובלין‪ .‬ויחט לי כי אמי‬ ‫זקנתי מרה איטקע ע״ס)אשס אא״ז הר״ר איסר ז״ל הנ״ל( הי שגור‬ ‫על פיה כי הגאון ר׳ יהושע צייטליש הוא לולה‪) .‬והי׳ גם‬ ‫חכם סדיני‪ .1‬והי עוסק באורייתא בתדירא‪ .‬גם יחד סדור דור‬ ‫‪1‬‬ ‫)מדל גסעדלורנוזה‪ .‬מדמו איך בדורות ההם היו גדולי היהוס סדקדקיש‬ ‫להשתדך רק עם אגשים כערכם ודוגסתם‪ .‬הגאון ר׳ נחמי׳ ז״ל הי״‬ ‫חחנו של הרה״׳ג החסיד מוס זלמן וצ׳יל המכר בצדו באו׳ז ז׳‪ .‬ואולי‬ ‫יתעוררו לאחת בקצה מדותיהש התרומיות‪ .‬‬ ‫אחרי כי הי׳ אביו־ בכאהילוב בעת ההיא‪ .‬בעהיס שייתנודע‬ ‫בשערים‪ .

‬לזכרון להרמינ‬ ‫‪.‬מקובלת‪:‬‬ ‫)ו*ס קנח•( בגמ* האי נמי‪.‬העירני לולי הרה״צ נ״י מל׳ הנמ'‬ ‫פ&ים סב‪ :‬מיום שנננז ס׳ יוחסין כוי נין אצל לאצל טעינו ל׳ מאיש‬ ‫צמלי לררשא‪ .(3‬מיעט ‪3‬כ‪3‬וד אנשים רבי העין והדפיס את שמותיהם במקום צר‬ ‫ומצומצם מאל אשר קצר המצע מהשתי־ע וכן לא יעשם‪:‬‬ ‫ג(‪ .‬ועפ׳יז נ״ל ט השם מ כ ב י ם שנקראו‬ ‫בו מ י משפתס החשמונאים‪ .‬רשב״ס אמאי• החולקים על‬ ‫אלמון‪ .‬ניכר שלבו מהסם מלהגים בנחרא אפיי אוח אחח‪.‬במא״ג כרובים‪ .‬פחח גמ׳ ב״ב דף צה‪ :‬במהרש״א ד״ה בפרשב״ם ראה‬ ‫והתפלא‪ :‬ל' פעמים נדפש שם בעיןייפסיבמסום ביין יפה• ואין כל‬ ‫ספק שזה סטעוס הוא מסקון אתה מגיה בעל פ<בלא עיון ‪3‬נתי וחשב‬ ‫י י ן י פ ה הואט״ס וסקןעין יפה‪ .‬והיו קרובינו וש״ב— אך נכספה נפשי לדעת כיצד‬ ‫היה דודה של אא״ז ע״ה• שוב ראיתי בס׳ הדרח זהנים )חי׳ דינים על‬ ‫יו׳׳ד מהגאון רצ״ה ז״ל מוויטעפק(‪ .‬אחרי םבהג׳׳ה‬ ‫זו אין נפ״מ לדינא‪ .‬כי אס‬ ‫סגה‪ :‬מגמון בדרך השערה בעלמא‪ /‬ויזין בזה משוס יד בספרים טי•‬ ‫וכשאני לפצמי‪ .‪3‬זה‪ .‬‬ ‫אשר עם כל שקילות המגיהים המומחים בזמננו ז‪ :‬להתהדר ‪3‬מלאכסס‬ ‫לצרף ולזקק את הדפסת התלמול הנדפסים כעח יבשי הלפום מלולים‬ ‫‪3‬חכלית ההדור והייפי‪ .‬מה שחוחס האמה עליה אשר המעיין יאמר ט הוא‬ ‫זה• כ׳ ‪3‬ודאי לא מעולים הדפוסים הישנים מן החדשים ‪3‬־‪.‬אס לפשט העקמומיוח ש‪3‬ח*בה ‪3‬סגה‬ ‫קלה״ או ‪3‬כדי לישבה‪ .‬אלא אף הוסיפו עליהם‬ ‫טעוחיס‪.‬וע׳ ציטיןז‪ :‬מה שלרשו ז״ל מלשמוש‪1‬הערים׳המכדוש בחנ״ך‬ ‫ומאל עמקו מחשבותיהם‪ .‬ללשון ההיא שכבר אחרוה הרבנים‬ ‫הגדויבעלי ההגהות.‬היי אבי איז של‬ ‫אא׳׳ו ח׳ בחיה ע״ה‪ .‬וכעת ראיתי בע״י‪.‬‬ ‫אז איחל להם אי ״ה קונטרס בפ״ע כלי צרכם‪ .‬בדקסי‪3.‬סחדשים נדפס כראוי‪:‬‬ ‫ואם לא הצחוק הוא לראות גש׳׳ס שנדפס לפני שנחים בריב פאר והדר‬ ‫ובהוספות רבות והצמח חהנהוה שומת‪ .‬וקאי על.‬ועל כלם נאמר‬ ‫שגיאוח מי יבין‪ .‬אכן לא מלאני עוד לבי‬ ‫לעשית כן‪ .‬ייב ההגהה‪.‬אשר ‪3‬לרך למולם רשמו‬ ‫לעצמם בצליזמס ספריהם ראשי מלץ עיין סם ועיין סם‪ ..‬‬ ‫ולהגאון ר״א אשכנזי ז״ל בעל מעשי ה׳ כמבואר בם׳ משנח דר״א הנ׳״ל‬ ‫)שכותב טיפ וזקני מהיש״א ז״ל( ובהםכמח שארו הר״ש מית שם• גס‬ ‫הי׳ מגזע קלש של‪.‬מעקימוו םפחיו של הטחב הנכבד נ׳׳י לעיל‪).‬‬ ‫אבל בנוגע למשפחות אחחת קצר במקום שראוי להאריך• ללוגמא‬ ‫בדף א׳ ציון נ״א הי׳ לו לבאר‪ .‬בהמגע‬ ‫למשפחח א״ז הצרקניח וא״מ מרח ב ת י ה ע״ה• הנה ילוע לי כי‬ ‫הגאון הנדץל מהור״ר שפואל זיל אב״ל ומימ לקי בעשינקימי׳ן הי׳‬ ‫דודה של אא״ז מ׳ בחיה הנ׳׳ל‪.‬וסרה מעלי חלונשיהם[‪:‬‬ ‫בסיף חכחגי‪ .‬במה יש הסכמתו וכוחב ט ראה‬ ‫הרבה שו״מ מהמחבר אצל אביו זקנו הרב המאוה״ג מו״ה סרדבי ז׳׳ל‬ ‫אבד״ק דובראוונא• וחותם «הק' שמואל בן אאמ״ו המאה״ג מו״ה יוהף‬ ‫זצ״ל•• לפ״ז יש לשער שהרה״ג מוה׳ מרדט א״ז הנ״ל‪ .‬מבלי הרגיש אפילו אח המוקשים שהסירו והמעקשים שיישרו‬ ‫לפנימ‪ .‬‬ ‫*‪ 1‬איח‪ .‬‬ ‫]בקובץ יגדיל חורה קונ׳ ‪3‬׳ סי׳ ח׳ ויוני ה׳ סי'ס״ו‪ .‬ייטיב נא להודיעני ושלים‪:‬‬ ‫*‬ ‫* *‬ ‫ב‪.‬מלבל טעושים קמים‬ ‫‪3‬הפירוםים‪ /‬אין ספורות למו‪) :‬נג״ב צד‪ .‬ומכברסמעמי‬ ‫כי הוא ר״ת מי כמוכה באלים הי• אבל מה שכחבתי נ׳ יוחר נטן ב״ה‪:‬‬ ‫ש״נ דלייו אליי תוטארקין‪.‬מלת הלץ הם״ר‪ :‬כ״ז מצאשיבלא‬ ‫חפי ש רלל ורק מן• הבא ביל(• ללעתי‪ /‬יותר טוב היי לו לקו המגיהים‬ ‫בהלפסשהש״ם בהנהתם הפשוטה יתר שאח שיהא העסקה נאמנה ממש‬ ‫אוח באות מהגמרא הישנה״‪ --‬מאשר סרבו לספח אל הגמרות הצהונ!‬ ‫והערות חלשות צלליות לצמרי מצאוני זממו‪ .‬הוא ע׳׳ש אניהם מ ת ת י ה ו נן יוחנן‬ ‫כ״נ‪ /‬ושיבח מכ‪*3‬י סואר״׳ח‪ :‬מחחיהו כ ק ב ן יומק‪ .‬אני אומר היום‪ .‬מל ששבחי וראיסי‬ ‫בגמימלפושפשוט ליקא כי למי פגמא הוא סיבה אחה שנחלקה לשנים‬ ‫‪#‬למיפגמא״ וכונתה פשוטה• אמ״כ מצאתי נש״סשם עול סיבה יזינוש‬ ‫שנחלקו לשנים וי׳ תמת ז׳)ב״ב ריש ל׳ קמט• י‪ .‬ונבקשה מהקורא‬ ‫למחוק ז־ במגלת יוחסין שבאה לילו בטרם מחקחי אנין‪ :‬ומש״כ שם‬ ‫בערובין ל״א מצל שאני והגיה שצ״ל מצל שני• הנה אם להגיה ״( ט ' פר״‬ ‫יומר שצ״ל ל״א מחיצה שאני‪ .‬ולבריהס ו״ל צריכין למול ומלוע כשבו הררשוש בספר‬ ‫היוחסין‪ .‬שהוא ע״ר צחיח וכונתו וחשיביחא‬ ‫ללין• ונפלאחי הלא מנתו פשוטה ט חושבנא ריע״ל קנ״ם עולה בגימ'‬ ‫רנ״נ כחושבנא לגרמי‪ .‬מללחוק ולפרס דבר בדחוקים גלולים לפ״ד ייסר טוב‬ ‫להגיה הגהה קלה‪ .‬והנני להעירו על אתה דברים‪:‬‬ ‫א(‪ .‬נכל רבמ מהר״ל ססראג‬ ‫ז׳׳ל זי״ע‪] :‬א״ח• א״כ היי באפשרי להכניס בילקוט זה כל משפחת בעל‬ ‫המכתב נ״י מצד אבי אמו זקנתו מרח איטקע ע״ה— ה״ה הרה״ג ר'‬ ‫שלמה ר׳ ליזר׳ש והכתוב בסי׳ י״ג אות קי״אן‪ .‬לחלמיל‪-‬לשלמיה‬ ‫ובנמוקי הרי״ב א׳אפייהו‪-‬גופייהו‪ :‬שסק‪ .‬אציע שאלה אחת לפני הבקיאים בסלרי יוחסין‪ .‬כתה גמרו' מדפוםים שונים ונכלם‬ ‫םטעוסים כנ״ל‪ .‫ידל אבל״ק קאמלי בעהמנדם קיל יסולא‪ .‬כיון למי פנמא• לא ידמרזי לכאורה פירושו‬ ‫כי לא משלהי שממי ברפוס מפואר ס ס יארע קלקול בסדור ‪TttWb‬‬ ‫וכמעט סנבבהי לי חל לברים להביט בלרך פלפול‪ .‬אשר לדעתו ציץ־ לחשכיני נפשץ על הדברים‬ ‫ככחבם ולישבס אף בדרך רחוקה ובדוחק גדול מלהחזיק בטייס ולהגיהם‬ ‫נכצ״ל• וינה אס כי כ‪3‬ר התעצמו בזה חופשי הורה בזמנים שונים וגם‬ ‫הובא בספריהם איזה דרך יבוחר‪ .‬שבוש של בורות כזה^שם‪:‬‬ ‫‪3‬תום׳ ב״מ עח‪ :‬ד׳׳ס ‪3‬מילסא דמלכא• איס דגרסי בתולסא סירו' המו‬ ‫במקום פרדות• ועתה אשאלה נא‪ :‬הנס שבוש כזה נקדש‬ ‫פרדס‬ ‫בהתישנו לא תנע בו יד? ורבותינו מהרש״למהרש״אומהר״ם ואחריהם‬ ‫גאונים רבים מן אז ועד עתה לא מששו כלל בדבר ומחקו והקנו אפילו‬ ‫בפנים ומלאו ספייהם בכצ׳׳ל‪ .‬ער אשר אקבל רשימיח חדשות באריכות מכל בני משפחתו‬ ‫הרמה מחר ישן וחלש בפרוטרוט ובתוארי הכבול לכאו״א מסם כראוי‪.‬‬ .‬צריך לציין כחו‪3‬ות ‪:‬שם כלי‪ .‬לא די שהשאירו‬ ‫אחריהם בנמ׳ הרבה טעוחיס דמוכחיםץשניכ‪ .‬נפרצמ״ס‪ :‬כבלמון סימן• ג‪3‬‬ ‫שקר סימן• צ״ל כבלמץ• גע סם צט‪ .לוי|• יהי׳ לדחה יותר בזיןמסם‬ ‫דהיינו ‪3‬ח צ״ג ]צ״ל פ״ג[‪ .‬על אשר יצאחי ‪3‬איזה חקוני ט״ם)לפ״ד( טו״ב‪.‬עכ״פ סגהמ חוץ קלה שלא למיס בדחוקים‪ .‬לנבור כוי•‬ ‫אוו החוברת מגלח יוחסין קבלתי‪ .‬כי הגאון בעהמ״כ משנת לר׳׳א הוא נין‬ ‫ונכד לרבנו מהרש״א ז״ל מצאצאי ר' יהודא חסיד ז״ל בעל ם׳ חסידים‪.‬ולשון זה הוא כעין צרסש הסוס' ופירושם‬ ‫בל״ה ש״ה‪ . חם אני ולא אדע מה החששא.‬ושבושים חדשים מבטנם דמוכחי ודלא מוכסי‪ .‬ע״ז בט״<מה שנראה‪..‬ומיוצאי חלציו היו ה״ר יעקב שמואל דל‬ ‫מסמילאן וגם הרב מביר מוה׳ אליעזר הורוויץ ז״ל ממינסק שהיי נקי‬ ‫ר ליזר דוד מאדלש‪ .‬לפע״ד‪ .‬שיצאו מדויקים מנוקים מכל טעות‪ .‬ובמםפחח סופרים‬ ‫הנ״ל חיח ז׳ ח׳ ובסופו(‪ .‬היה בכל הנוגע ליחוס משפחחו האריך לבאר אח כל פרטי היחש‪.‬לעקם עוד יותר בפכיטיס שאין החיבה קילטמם•‬ ‫בכ״ז להתנצלותי‪ .‬ובהוספות הר‪3‬ה הגהות ותקונים מגאוני ק־תאי‬ ‫ובח־אי‪ .‬והבן‪:‬‬ ‫ושלא להוציא הנייר חלק אכתוב בזה הערס אחת קטנה‪ :‬הנה המנהג‬ ‫לכטמ שם המשפחה ע״ש ראש ביש האנ חצינו צם בתויה ״משפחת‬ ‫הראובני• •מספמס השמעוני*‪ .‬שכח‪ 3‬בלשון‬ ‫״ואם להגים״ כוי(‪ .‬מ ל זאת‪ .‬ןהודוס למו ז׳״ל נוכל ללכת בדיך סלולה‬ ‫בתלמוד‪ .‬המחיר רב מאל יתר מהראוי‪ .‬וזם נ״ל יותי נכון מכ! הפירושים וה‪1‬הוש שנאמרו בז־‪:‬‬ ‫וע״ד לערב חלושי תורה בהמצ״י‪ .‬‬ ‫ואשיב‪.‬‬ ‫)ב״ה כ״ה שבט תרנ״ב(‪ .‬יזהו אדמנרמיתו גרמי בי אביי‪] :‬א׳׳ה• הערה‬ ‫זו כבר הלפסחי במ״ע המליץ בשםהרה״מ המציר‪ .‬וסניף לדבר ממה שהי׳ לה אח גשם מוה׳ מרדכי‬ ‫»"לי אולי יכול לברר לי זאת בדברים ברורים‪ .‬כרגיל בכמה מקומות במסי זו‬ ‫)מוכרבעיןיפהמוכר(‪ -‬ותקנתוקלקלתו‪ or] :‬קי•‪[.‬נכחב בפקודח הגביר המפו׳ מהר״ל‬ ‫פרידלאנד מפ׳׳ב ובקרוב יצא לאור‪ :‬כן ינוגע לאא״ז הר״י ליב בהרב‬ ‫ר' אלי׳ פינסקר)בציון י״ג(‪ /‬שמעתי מכבר כי הוא מצאצאי הג^ן בעל‬ ‫תיי״ט ז״ל ועוד• ומהראוי אש־ בסדר נ ' ידפיס קוני מלואים למלאות‬ ‫אח אשר החסיר בסדר אי‪:‬‬ ‫‪ .‬ואף לא נאמרה בכדי למחוק ולפחוב בפרס‪ . :‬גח*'גרקח‪:‬‬ ‫אתבתלוי• גם יומד הולידה אח משה קצח בזקנות־ בת צ״ג ]צ״ל ע״ג[•‬ ‫ואם הולידה ‪3‬ח צ׳ |צ״ל בן צ'‪ .‬וכפין שלחוברות הבאות ימעיט אס‬ ‫המחיר ואז ירבו עליהן קופצים‪:‬‬ ‫בקוג׳ משפחח סופרים כסב מעלי ע״ל מהרם״א בב״ב כ‪ •3‬ר״ה אנא‬ ‫וחושבנא ללין כמישבנא ללין‪ .‬םיהיי״צס לחשובה אל רב אי אסר‬ ‫חפםני במכחבו אלי‪ .‬סקלוש ס״ר ישראל מראזינאי זצ״ל שנהרג על קה״ש‬ ‫ופרטי יחיסו ינואר בסי לעת קרישים)כאשר ראיתי במכחימהחחבר(‬ ‫והוא תולדות הקדושים מראזינאי‪ .

‬יאך מדוע‬ ‫אהה לא מצרת בימיהם‪ .‬או פן נ ׳ מנין(‪.‬בן הנקודה)*( חחת <־> לרמז שהב׳ כמו שאיני.‬ואומר לך‬ ‫עוד יוחר מזה‪ :‬כי עיקר כחבי היוחסין שאני מיציא לאור בעז״ה הוא‬ ‫לא בשבילך ולא בשביל דכווחך‪ .‬‬ ‫והמשכתי מ ה אתאוריפנית טמוס לכל המשפחה נכלל• ילילי! אס לבא‬ ‫ולהתנצל לפניך נלנר הזה ולהוכיח לך כי אין נזם כל שמץ פגם לטמוס‪.‬לא ידעתי על מה זה יצאת‬ ‫םיוס לריב ריב משפחתך! יריבוניאלה המכריס בה בשמותיהם‪ .‬‬ ‫כשמות הגוים‪ .‬אך לא עקא‪ .‬האם‬ ‫שמיח כפוטיפר וחפרעהקילו למומעט מעבודתם עבודת פרך מבשמות‬ ‫חנוך ופלוא?‪ .‬ושמרו אח דגל מחנה יהודה מכל משמרת• והדברים עתיקים•‬ ‫קרא נא מה שכתבתי בזה בארוכה ומאמר ״ועמך כלם צדיקים״ במגלה‬ ‫יוחסין הנ׳יל• א‪0‬נס ע״ל שמות הזרים שמצאת במגיו״מ — ראה ילילי‬ ‫והתקצף‪ :‬כי כל הקונטרס הזה הנוכחי ‪ -‬נקרא בשם אלכסנדי^יו ‪ I‬אם‬ ‫בעל מלמוד אתה תמצא בהרבה מקימות בש״ס ומדרשים הרבה תנאים‬ ‫ואמוראים נקראים בשמיה העמים‪ :‬אנטיגנוס ר' פטר ר׳ כרפון רבי‬ ‫אלכםנדרי סומטס כוי• והרגהנאיניסבלוריחהקדומים נקראי בשמות‬ ‫הערביאים כידוע‪ .‬‬ ‫ה‪.‬לדעתי הוא פשיט‪ .‬גם על‬ ‫מה ולמה הי׳ להם להקרא בשמות מצריים‪ .‬וחחאחצים בכלי עוז‬ ‫שימחקו הכתובת מעל שלטי מנוייחיהם ויכתבו עליהם דוקא‪« :‬חנוח של‬ ‫"‪ .‬״ אבל הדורהקדמון בזמנו לא היי קדמון ורק דור חדש יאיככה‬ ‫נקדשו אז? אכן באמח‪ .‬‬ ‫ואלרבא כאור נקר יזרמ שמש קינים מילם לו — ירעתי מראש ט לשוא‬ ‫אשחית לנרי כי לא יכנסו נאזנך כלל‪ .‬אבל עיקר הדפסת הש״ס הלא לרוב הלומדים בכלל‪.‬ט כמו עם שמך ‪ p‬גם בלערי שמך‪-‬‬ ‫ו ט ׳ כחב טוחסין חסר שם אחל• ואגיל לך עור‪ :‬ט נאמת לא ירעתיך‬ ‫הנם ט תחתום עצמך סומארקין! ואף בלא מכחבך זה לא הוכרסיך הי׳‬ ‫בטוח‪ .‬שע״פ רוב היו בעצם שמוח‬ ‫עצביהם)כבדניאל ד׳ ה׳‪ .‬בז־ לך לעגה לך גם זוגתי‬ ‫מיי‪ ..‬ודק בשביל אלה המשכילים החכמים•‬ ‫סלאקטירים והאימשינערין אשר מאסח אוחם בצביעוחך )חםלח נא לי‬ ‫בטיבך על הנטוי הזה(‪ .‬לא תכרו ולא יפקלו• וכיעקב‬ ‫אביט ע״ה אחפללה‪ :‬״בסולם אל תבא נפשי ובקהלם אל חחר כבולי״•‬ ‫ויהי חלקי עם העמלים בסורה ולא בספרי חצונים‪ .‬ויהי לך אשר לך• ואני במכתבי זה הנה באמי היום לבקשך‬ ‫ולהפצירך מאל‪ :‬אם מלפים לך טור מגלות יוחסין כזה‪ .‬לבל אזטר סמל בקונטרסים‬ ‫שיורפסו אי״ה עור‪ .‬‬ ‫]תשובה[‪ .‬לבל מזטר את‬ ‫שמי ואף שמות כל בית אבי חלילה וסלילה‪ .‬בשמות לשץ לועו‪' .‬מההקדושסבשם בענדט גימפל קלונימוםייאלףבער‬ ‫פישל פייבש יענטע שפדינצע געלע גרינע טשארנע חריאשעפאשיע ?‬ ‫ואולי מאמר‪« :‬טשמושא!ה הנהיגו אצלם אגוהינו בדוריס קדומים‬ ‫ויקדשו‪.‬הענריך דגמונל כוי? היכ לך מלול השם גלול מזה?—פתחת בגאונים‬ ‫צליקים אריות שבמבורות גשמות לה״ק — וסיימת במשטלים פושעים‬ ‫שועלים מחבלים כרמים‪ .‬הלא אז זכית גלול יעמר לך אם יפקדותכרשמו על שם אנותיו‬ ‫ושמך נכלל‪ .‬‬ ‫ד‪.‬כי ההבדל שניןישדאל לאומוח‬ ‫העולם גם בלא זה גדול כהר סיור‪ .‬ולחנם מרלת את כל החרדה הזאת‪—.‬‬ ‫)י״ב סימ מרנ״ב(‪ .‬צא‬ ‫ובדוק בהיותך שם‪ :‬כמה עדוארד אלפאנס חיגמונד מאחב״י שמה‬ ‫נמצאים אף בבין גלולי הרבנים וצדיקים יצ״ו• ואם לנר אין לך עם ח״ל‬ ‫ובתוך עירך אחםיושב ‪ -‬פסח נא ס מ י נחמי׳ ט ׳ ז״ בספר היחש העולים‬ ‫נראשינה ימ׳ ומזשנ שם בלשן גניי וסוא בגי טלמן עקיב־ כלם שמות‬ ‫כשלים ולא הקפיל נחמי* ע״ז כהקפילו על אשר בניהם אינה מכי ־ים‬ ‫לדבר יהודיח!‪ .‬מפני שלא נתנה להם עדיין הקורה‬ ‫ולא היו נבדלי־ מן המצריים בשים דבר ונטענת מה״ש הללי עובדי ע״ז‬ ‫כ י ‪ /‬על כן לא היו יכולים לכיוח מצוינים שם כי אם בדי דברים‪ .‬כי אז בודאי קראה עליהם חגר ‪ — 1‬ואשאלך‬ ‫ידידי הגד נאלי‪ .‬שהיראים מאחב״י אינם מבחיני׳ס במס‬ ‫לדקדק טוסבזמננוולהחרעם ועלמהלשחוק ולעםוסעצתסכלאיודעים•‬ ‫הנח להס לבני ישראל ט לי להם מצדי צללים‪ .‬לא הי׳ לך רק לכחובלי בקצרה ט אינך חפץ להפקל‬ ‫בכסני יוחסין שאני מוציא לאור בעז״ה‪ .‬ואם שלגדולי‬ ‫הרמים אשר מירחם אומנחם ומחברים ספרים בעצמם בודאי מועילים‬ ‫העיונים שם וסם‪ .‬חיץ מהמצייפיוטה נדבה‬ ‫אשר חוםיטלו ביום חזרו על הפחחים‪ .‬פרפרתכלשהוא‪.‪ .‬וכאיש צולח נחשבתי בעיני עצמי שלא מכרתי ס״ל לא אני ולא ביס‬ ‫אבי ז״נ במלגת ימוםך• כי השמטמנומשם• ובודאי זכותאבותי הקלושים‬ ‫עמר לי בזה‪ .‬המשא נאם‬ ‫י ( דור מקד ישי אל‪) .‬ויזכר שמי עם ראונן‬ ‫ושמעון ולא עם קארל ואלנערט‪ .‬למען יברכך ה' בכל משלמ ידיך•‬ ‫הנה מלבד זאח‪ .‬אחה הנך קובל מצד אי‪:‬‬ ‫כי שינו שם יעקב בשם •לזיאק" ן ומשנאינו קובלים עלינו מצר השני‪ :‬על‬ ‫חללם שם‪.‬כלם רבנים גאונים צליקים זי״ע ‪ -‬וחחקע בהם גם‬ ‫קוצים וברקנים אשר הם לםטםנעיניני‪ .‬וידוע מאמרם ז״ל בשביל ד׳ לברים‬ ‫עאלו אבותינו ממצרים שלא שינו שמוחיהס כי׳—ואחה דע לך‪:‬‬ ‫ירוחם פ י ש ל תומאדקין‪.‬‬ ‫בקראי נהמלץ הודעה ט יצא לאור באדעסםא ״מגלח יוחסין לבני‬ ‫משפחת חומארקץכו׳• ״אשר גם אני מסיחסאליה‪ .‬ונוראי לא עברתי‬ ‫עלמצוסך ולא הזכרתי שמך לעולם‪ .‬ויקרא נשמו לוקא יו>«חי‪ 0‬אי‬ ‫לע»ן»‪$‬לר‪ .‬ט מה טחום ‪02‬כר‪0‬ך חוך האילן עץ החיים אשר בגן עלן אשר‬ ‫שרשו בקלש קרשים‪ .‬סרוימ‬ ‫מהרופא היהודי* הרבה יוחר ממה שחרויח ממך עם עניניך‪ .‬למטן יחימרו בכבוד אבוחיהם הצדיקים ז״ל מדורי‬ ‫דורות‪ .‬ט בעיוני בה נאיזה מקומוח נחכרכמו ממש פני מככי יחוש‬ ‫כזה‪ .‬על ידו)של הדאקטר( עול נקדש קחש ישראל בצדקתו‬ ‫ונשם י ה ו ד י אשר על מצחו‪ .‬האם גם זאת מסרנו והבא למלאוס יחוםנו בווילהעלם‬ ‫‪.‬להםסיי ומו״ל מגלות יוחסין באדעסא‪.‬ט מטתלי מכתבך מכר שאין לך‬ ‫נכים לאקטורים או אימשינערין רק חםידם ואולי גם ממוטט שיריכן‬ ‫אבל מי יוכל להנםיחך ט לא ייט* לך נכל לאקטאר )כאשר נמצאים ט ו ס‬ ‫דאקטורים אפי׳ מנכלי צדיקים ז״ל‪ —(.‬אתרי שלא נזכרת במגלת יוחסין לא אתם ולא בית אביך‪.‬‬ ‫ואחה המחיע‪ 10‬אם יש לך עסקים במדימת אשכנז צרפת ובריטניא‪ .‬כשעומל‬ ‫הכן תחח לגל מחנה יהולה• ועליהם ועל כיוצא בהם אמרו חז״ל‪ :‬בא‬ ‫חבקוק והעמידן על אחח שנאמר וצדיק באמינתו יחיה‪ — .‬וכן יש איזה צורך לבעלי מסחר או‬ ‫להמלימדים מאחב״י בדור זה לםנוח שם העריסה במעט‪ .‬נמגלתיומסין זי למשפחה בני ישראל! ט אז לכהי׳פ ילעח‬ ‫ט לך הוא ויהודי נאמן נכדך לעמך ולאלקיך•—ומלבד המועלת הגלולה‬ ‫סנלאקטאר לבריות‪ /‬שהוא רופאחילים ומיבש נפצעים ולפעמים רבוח‬ ‫^ ס מ ס ט ל ו ט ..‬‬ ‫וגם כספך לא השלכת חוצה והושב לכיםך‪ .‬‬ ‫והם צריטם יוסר לספר מוגה וליאוחיוח מחטמיס‪ .‬בגי׳‬ ‫שלמה ]הרבה מהקדמונים כחבו ן׳ במקום גן[‪ .‬חםםדר‪.‫משפחת‬ ‫‪20‬‬ ‫בהם המור לעס מלוא ולא כווט כלל שיודפסו כמו שהם‪ .‬ותו לא מילי‪ ."Jaqne‬ותו לא מידי‪ .‬וגם עפ״ר אין להם‬ ‫הכמרים ואף אין להם פנאי לחפש ולעיין בהכ• והדברים עחיקים‪:‬‬ ‫ג‪.‬ואחה‬ ‫מה ‪ — I‬ואם רק להזהירני להבא באח‪ . אשרמםופקני אם אחה חביאחועלמלנריוחנחסילותך‬ ‫סופרים‬ ‫אף נמקצה ממנו‪ /‬ואם חמוד לעל העומד עלפתחחניחך אפי׳ קומץ‬ ‫קמח אמד בלח ריוח משהו כמנהג החנונים‪ .‬וכמו שהיו גם מבנ״י כננדס אשר קראו לבניהם‬ ‫שמוח בקדש‪ :‬אליעזר יהושע עזיאל נתנאל שלומיאל צורישדי כוי(‪ .‬‬ ‫אגור בן יקה‪ .‬הוצאסי מכיסי‬ ‫שלשהרו״כ מחירה הקציב שם אף כי יוקר גלול הוא‪ .‬וירוד הדבר ני ה י ה ד ו ח בכלל‪ .‬‬ ‫הגבר בגי׳ ‪* ) ±‬‬ ‫כעץ רמז להמשא בד״ד האחרונים שמחמיל כאס הגבר)שקואל א כג(‪:‬‬ ‫ר‬ ‫ח ‪ 3‬ן‬ ‫כ ‪ 3‬ג מ‬ .‬אין בקריאח שמית להנולדיס שום מוק בישראל‬ ‫ולא השם הוא העיקר• ימה שחשבו חד׳ל זה ‪3‬ד׳ דברים שבשבילן נגאלו‬ ‫אבוחיני ממצרים‪ .Jankel‬ולא ״מנות של ‪—.‬ובעיקר תלונתך על אשר‬ ‫הכנסתי בהמגלה מאנשי לור החלש אשר לרכס נסתרה ממך לא אפונה‪.‬ולא היי פוצה פס ימצפצף ע״ז מעולם‪ .‬ט הכל יכיל לטות נהמשך הזמן—וחפצתי ללעח מה ענית‬ ‫אז?‪ .‬וכמעט ששלחהיס‬ ‫להשיגה מירך — לולא שמדמן לי בינחים לראיחה אצל ש״ב פה‪ .‬״לזיאק״ להקרא בו סחה השם •יעקב"‪ .‬לבל יטו לבוז‬ ‫ולחרפה למשנאינו טדוע לעגם לשם ״מסה ייוסף" שנשחבש בפי עריצי‬ ‫פולין ״לחאשקי ויאסקי״ כוי— בודאי אין גז־ חלול השם והיחום ח״ו‪.‬משא״כ אנחנו בגלוחנו‪ .‬אנשים חפשיס מןהמצוס פורקי‬ ‫עול מ׳כוי• ולא לילךבזה ט ג ס כתבת אסשחוהיהם הזרים לעםישדאל‪.‬שהוא‬ ‫קדמני נזה• ואברך אס המקרה אשר מנעני מלהשליך שלשה רו״כ שלי‬ ‫החוצה‪ .

‬‬ ‫הרב הגביר מו״ה אלכסנדר)הגדול( ע•‬ ‫הרב הגאון מוהר״ר איחיק אנד״ק ביאלע יג•‬ ‫הג״ר אהרן לוריא יח•‬ ‫הרה״ג ר׳איסרליריא במאהילוב יח‪.‬‬ ‫הרה״ג מוהר״רהלל אלכסנמ־אוו עלוי משקלאב ‪3‬לארי יט‬ ‫םר‪ 3‬הגאון א‪3‬ל״ק האמלי׳ לה•‬ ‫הגאון הגדול רשכ‪3‬ה״נ מד ר׳ ר״ העשיל.‬‬ ‫הגביר הר״ר דובער גינצבורג ‪3‬ראגאטשאוו קכה•‬ ‫מאדאם דרייזא א׳ הח״ה׳ אביגדוריקיר תומארקין אנראנאם‬ ‫עב‬ ‫ה‪.‬‬ ‫הרב הגאון מוהר״ד אהרן אבד״ק מאהילוב ‪ .0‬קה‪.‬‬ ‫הר״ר דובער אלכסנדראוו ‪3‬שקלא‪ 3‬נג•‬ ‫הנ״ר דובער תימארקין ביויטעפםק סה•‬ ‫הג‪3‬יר הר״ר ‪3‬עריש ‪3‬ערנשטיין מוויניצא ‪3‬קישיט‪ 3‬עב‪.‬בצלאל ז״ל‪.‬‬ ‫הגביר הר״ר אברהם קצין בדובראוונא נז‪. .‬‬ ‫הרה״ג מו״ה אלכסנדר פיוחעם מדובראוונא בירושלים פג‪.‬‬ ‫בגו הגאק הנחל רשכבה״ג פ ה ר ״ ל כ פ ר א נ זצ״ל•‬ ‫גכדו הגאון הגי רשכביה מהר״י יוםקיז׳ל אבד״קלובלק‬ ‫בנו הגאק מוה' צבי הירש סבא ז״ל‪.״ל אנד״ק קראקא נא­‬ ‫הגאון מוהר״ר העניך ‪3‬זא‪3‬לודאווי נח•‬ ‫מרת העני* אשח הר״ר שמעון קאנצליער ‪3‬שקלא‪ 3‬יא•‬ ‫מרת הענקע אשת הג״ר חיים דוד עפשטיין ברריבין כמ•‬ ‫בקישינוב‬ ‫מרת הינדא סימא א׳ הגביר ה״ר פלטיאל חומארקץ‬ ‫נח‬ ‫ז‪.‬יעי רוד המלןז עיה•‬ ‫נכדו הריר היים ז״ל מווירמי״זא‪.‬‬ ‫הג׳ הר״ר גרשון ‪3‬הרה״ג מו״ה נחום ‪3‬חאסלאוויטש פה•‬ ‫הר‪ 3‬מוהר״ ד גרשון בפאגדעלי קס•‬ ‫מרס גיטל א׳ הרה״ג מו׳ הירש ר׳ א‪3‬רהם ר׳ סענדרש נשקלא‪ 3‬ח‪.‫^‬ ‫י ן ן ט‬ ‫‪ w :‬־‬ ‫מהפחות‪*<m‬‬ ‫<א‬ ‫ר ^ י מ ה מי&מות ה א נ ד י ם הנזכרים ב י ל ק ו ט זה ל ה ת י י ד ד א ו ש י ש ל ה ם שייכות להפיטפחות‪:‬‬ ‫בראש הקונטרס‪.‬צז‪.‬עם ילדיו עב• •‬ ‫החכם ה׳ אלי עזי שמואל חומארקין דאקטאר גקישיטב גנו•‬ ‫הגביר הר״ר אליעזר חומארקין בווארשא עט‪.‬‬ ‫מאדאם בריינא אכח החכם האנראנאם ס׳ משה חומארקץ סט‪.‬מגזע התנא הק׳‬ ‫רבנו יהודה הנשיאזיל‪ .‬נח‪ .‬‬ ‫הגאון מתא יהודא ליואי ז״ל מווירמייזא‪ .‬‬ ‫הר‪ 3‬הק מוהר׳׳ר אביגדור יקיר הטרצנשטיין באוורוטש נח•‬ ‫הגאון מוהר״ר א‪3‬יגחר א‪3‬ד״ק ראזינאי נח•‬ ‫הגניר הר״ר אייזוק סומארקץ נמםטיםלאוו• ס׳‬ ‫״‬ ‫‪.‬‬ ‫הגביר הר״ר זלמן בםעמיאנאווקי צד‪ .‬‬ ‫הגביר הר״ר זאב מאלף פערלצווייצ בזוטאמיר לא•‬ ‫הר״ר זעלינ קאראשיק לה•‬ ‫הר״ר ולמן אלכסנדראוו בסאםניצע מב•‬ ‫הגביר הר״רז‪:‬נליגהערצנשטיין בקאלווריעא נח‪.‬קאי‬ .‬‬ ‫םר״ר ארי׳ ליב פרומקין בי‪-‬־ושלים ח״ו פד‬ ‫הר״ר ארי׳ לינ פרומקין בדיבראוונא פח•‬ ‫הר״ר אייזיק נחמנםאן בדונראוונא צו‪ .‬צח‪.‬קנח‪.‬קלד•‬ ‫אדמו״ר הרב יהודא ליב ז״ל בליובאוויטש קלא•‬ ‫אדמו״ר הרב שמואל ז״ל בליובאוויטש מם•‬ ‫אדמו״ר הייב בקאפיסט טליט״א קלב•‬ ‫הרב הגביר מו״ה אלכסנדר בהג״מ אלכסנדר הנ״ל ב­‬ ‫הרג הגביר מו״ה אברהם ר׳ סטנדרש בשקלאב ז‪.‬‬ ‫בנו הר״ר‪ .‬‬ ‫הגאון מוסר״ר אליעזר צייטליש בשקלאב קי•‪.‬‬ ‫מרת ניטל לעילפערט ‪3‬ניעזץ מד•‬ ‫מרת גיטל ‪3‬ס הר״ר אהרן לוריא נ•‬ ‫מרת גיטל אשת הג״ר פיי‪3‬ל מאיר היילפרין נד•‬ ‫ד‪.‬‬ ‫החכם ה׳ אביגדור יקיר חומארקין אגראנאם‪ .‬‬ ‫הרה״ג ר׳ אליעזר אלכסנדראוו גרזיםטשוב כ‪•3‬‬ ‫הר״ר איסרל במאהילוב כו‪.‬‬ ‫הר״ד אביגדור צייטלין בקריטשוב קטו•‬ ‫הרה״ג מוהר״ר אהרן ליפשץ אבי״ק גליניץ קין‬ ‫מרח אסחר פראלקים בשקלאב י‪•3‬‬ ‫מרח איידלי׳ דיא בראדערין בשקלאב נא•‬ ‫מרת אסתר אשת הגגיר הר״ר ברוך זיסלין בטשעריקאוו נט•‬ ‫פרייליין אסתר בת הגביר הר״ר פלטיאל תומארקין גקישיניג עח•‬ ‫ב‪.‬‬ ‫בנו הגאקמוה׳סשה ז׳ל‪.‬‬ ‫מרח בריינא אשח הר״ר אייזיק נחמנסאן בדובראוונא צח•‬ ‫נ‪.‬‬ ‫הרה״ג מוהר״ר אהרן חחן אדמו״ר מליונאוויטש נ״ע מאי‬ ‫סר״ר אייזיק אלכסנדראוי מו•‬ ‫מ ׳ הר״ר אלכסנדר לוריא ‪jr.‬‬ ‫מרס בחיה אשח הרה״ג מוהר׳׳ר ליב בחיעש בדוגראוונא מ‪.‬‬ ‫אדמו״ר הרה״ג מהר״ד בער נ״ע מליובאוויטש מא•‬ ‫אדמו״ר הגאון מהר״מ מענדל נ״ע בעהמ״ס צ״צ חדש מה‪ .‬‬ ‫ד( סוהר״ר סשה)דובעריש( אבד־ ק פוזנא‪.‬‬ ‫וחתנו הגאון האברך סוה׳ אלכסגדרז״ל)תלסיד חסגיא(‪.‬‬ ‫מרח ביילא גיטל אשח הר׳׳ר מאיר מרדכי חימארקץ ס‪.‬‬ ‫מ כ א ן ואילך ב ס ד ר א״ב‪.‬‬ ‫הרב הגביר מוהר״ר אלי׳ פרומקין)פאראזינר(במסטיסלאוו ס•‬ ‫ה' אבלי חומארקין סא•‬ ‫הגביר הר״ר אלכסנדר חימארקין בהאמלי׳ סב•‬ ‫הרה״ג מוהר״ר אבלי שליטא מיוילנא סט‪.n‬‬ ‫הג‪3‬יר הר״ר אלכסנדר בכאמלי׳ נה•‬ ‫הר‪ 3‬הגביר מו״ה אליעזר סומארקיש בדובראוונא נו‪.‬‬ ‫בנו הגאון הגדול המקובל סהר״י ידל זצ״ל אבד״ק קאוולי‬ ‫בעהסת״ם קול יהודא‪.‬‬ ‫ה־ב הגאון מוםר״ר אברהם אבלי חומארקיש בדוגראוונא נו•‬ ‫הר״ר אהרן חומארקיש ברובראוונא נו ‪•0‬‬ ‫הרה״ג והגביר מוהר״ר אליי פינסקר בשקלאב נז•‬ ‫הי־ב הגאון מוהר׳׳ר ארי׳ ליב תומארקיש בדובראוונא נו‪.‬‬ ‫א•‬ ‫אלמו״ר הגאון הזקן מהר״ש זלמן נ״ע מלאדי ‪3‬אוס ח‪ .‬נאונים גדולים וצדיקי עולם ז״ל‪:‬‬ ‫א( המקובל סהריי יוסקי אבד״ק דובנא בע־־ס יסוד יוסף‬ ‫נ( הסקוכל סהר׳ מ זאב אבד״ק מינסק ואת״ כ בפיודדא‬ ‫ג( מוהרי׳ד ארי׳ ליב אבד״ס סלוצק‪.‬‬ ‫הגחון מוהר״ר בנימין ברודא אבד״ק הורדנא מ­‬ ‫הגביר הר״ר בחך מייעצקי בטשארנאבל נח•‬ ‫הגביר סר״׳ר נרוך זיםלין בטשעריקוב נט•‬ ‫הגביר הי״ר בנימין גינצבורג בנעורל קנח‪•.‬‬ ‫בניו ארבעה רבנים‪ .‬‬ ‫הגביר הר״ר אלכסנדר אלכסנדראוו גמאזיר כט•‬ ‫הגביר הר״ר אריה במאזיר כט•‬ ‫הר״ר אליי אלכסנדראוו לב•‬ ‫הר״ר ארי' לי‪ 3‬אלכםנדראוו לד•‬ ‫הי״ר איסר מארנאלין ‪3‬קרימענטשוג לז‪.

‬‬ ‫ל‪.‬‬ ‫מ‪.‬‬ ‫הר״ר מ&חם מענלל נטשערניצונ מ ‪.‬‬ ‫הר״ר צבי הירש פרומעש בלאלי פז‪.‬‬ ‫הר״ר פיי‪3‬ל גינצבורג ‪3‬נעוויל קל‪.‬‬ ‫הרה״נ מוהר״ר ישראל ורללא ‪3‬לו‪3‬ראוונא כל‪.‬‬ .‬‬ ‫ר‪.‬קג‪.‬‬ ‫הרה״נ מו״ה ראובן אלמנדראוו בשקלאנ » ‪.‬‬ ‫הר‪ 3‬ר' משה צייטלץ)רמ‪3‬״ם( בשקלאב קיל•‬ ‫הר״ר מכאל פריידעש בסורעז קיט•‬ ‫הר‪ 3‬מוהר״ר מרדכי אידל מו״צ בסווינשאק קכצ•‬ ‫מרח מירקע אשת הגאון מוהר״ר ראובן אבד״ק קייטשי‪ 3‬יד•‬ ‫מרה מריאשקע אשח הצי הר״ר נסום אלכםנדראוו טוי‬ ‫מרס מושא אשח הגי הר״ר אהרן לוריא י»‪.‬‬ ‫מרס פעריל אשש הר״ר משה לוריא בנימאנ לט‪.‬‬ ‫הרב הגאון מוהר״ר נחן בבראדי גא‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫הרב הצביר מוהר״ר יצחק קאזארנווער גלוגראוונא צא•‬ ‫הר״ר יצחק קאזארנווער נכרו שם צצ•‬ ‫הרב הצאון השר מוהר״ר יטשע צייטליש משקלאב קד•‬ ‫הרה״צ מוהר׳׳ר ישראל צייטליש בשקלאב•‬ ‫הרה״צ מוהר״ר יוסף יוול טנסקר נשקלאב קיב•‬ ‫הר״ר יוסף אליעזר פדיירעס קת•‬ ‫הר״ר יעקב צינצבורג בנעוויל קכט•‬ ‫מרס יוטא רבקה אשס הצגיר הר״ר זלמן גסעמיאנאווקי קא‪.‬‬ ‫מרח סרומא אשח הר״ר גרשון במאםלאוויטש פה•‬ ‫מרס פיעל אשת הרנ מוהר״ר גרשון בפאנדעלי קט‪.‬‬ ‫מרח יולכה אשח הר״ר זעליצ קאדאשיק לה•‬ ‫מרח מושא אשס הגי הר״ר איסר מרגאלין ‪3‬קרימענטשוג לן‪.‬‬ ‫מרס סימא אשח הגביר הי ׳׳ר יעקב נחן גינצבורג בביחאב י‬ ‫סו‪.‬‬ ‫הצי הר״ר ליב לודטאן בחאסלאוויטש• לו‪.‬‬ ‫הרה״ג השלם מוהר״ר צבי הירש שליטא בא לעקסא סט‪.‫•ללןוט ‪ w * * w‬מ ש פ ח ו ת‬ ‫וו‬ ‫סר״ר זלמן »»»נ»אן צו‪ .‬‬ ‫מרס פרומא פראדקיס נשקלאב י‪.‬‬ ‫הצביר הריר יעקב נחן צינצבורצ בבימאב ישן סו‪.‬ע•‬ ‫מרח עטקא א׳ הרה״ג מו״ה אליעזר סומארקיש בדובראוונא ט•‬ ‫פ*‬ ‫אבד״ק פרעמיםלא כט‪.‬‬ ‫הנניר הר״רמשה אלכםנרראוו במאזיר לא‪.‬‬ ‫מיח נחמקע א׳ הרה״ג מו״ה שמואל חומארקיש נדובראוונא ט‪.‬‬ ‫מ נ י ר סר״ר מאיר מאנוקיס נהאמלי׳ נס•‬ ‫סרם״ג מוהר״ר משם מ•‬ ‫הנביר הר״ר משהסומארקץ בךוגיאוונא מ‬ ‫ז‬ ‫הצביר הר״ר מאיר ויסלין בטשעריקאב נט•‬ ‫הנ׳ הר״ר מאיר מרדכי סומארקץ ס•‬ ‫החכם הר״ר משה חומארקין אגראנאם מוסמך‪ .‬טס ילדיו סט•‬ ‫הר״ר מכאל בפראפאייסק צ•‬ ‫הרה׳׳צ מוסר״ר מרדכי ר' לתרש בשקלאג קיצ‪.‬‬ ‫מרס מריאשקע אשח הרב ׳‪:‬חסיד מוהר״ר שלמה פריידעש קטז•‬ ‫מרח מרים אשס הרה״ג מו׳ שמואל ‪5‬ן ציון רש״ל רב נםעגא קפב‪.‬‬ ‫החכם ה׳ יעקב סומארקין מאגיה־!מאטיק מובהק עה‪.‬‬ ‫הג״ר חיים לול עפשטיין ברמנין כח‪.‬‬ ‫דרה מירקע אשס הנ‪3‬יר מוהר״ר אלכסנדר ‪3‬סאמליי נה•‬ ‫מרח מלכה אשמ הרב הגביר מוה׳ צבי חומארקץ ‪3‬דו‪3‬ראוונא נו‪.3‬‬ ‫הרג מוהר״ר יוסף מזל למ‪.‬קט•‬ ‫הר״ר חיים במםטיסלאוו פט•‬ ‫מרח חאסי׳ אשח היה״ג מוי אלכסנדר )הצלול( גשקלאב יג•‬ ‫מרח חיה אשח ה‪-‬״ר מנחם מענלל נטשנגרניצינ כז•‬ ‫מרח מנה אשח הצ‪3‬יר הר״ר מאיר מאנץ נהאמלי׳ סח•‬ ‫י‪.‬‬ ‫הרה״ג מוהר״ר צבי טרש גינצבורג ברזישטשוב כה‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫מרח מירל כלה הגביר הר«ר רוגער גינצבורנ בראצאטשאמ קכה •‬ ‫הגביר הר״ר נמים אלכםנדדאוו טז•‬ ‫םר״ר נחום אלכננדראוו בפטרםבורג‬ ‫הר״ר נחום אלנםנדראוו ל‪.‬‬ ‫הנגיד הר״ר נחום ר׳ חחצקילש בחאסלאורטש פה‪.‬‬ ‫הגאון מוהר״ר ראובן אנל״ק קרינושונ יד‪.‬‬ ‫מרח לאה אשח הצי הר״ר איםרל ‪3‬מאטלו‪3‬‬ ‫מ‪.‬‬ ‫כא‪.‬‬ ‫הר״ר נחום קאזאינווער בלובראוונא צנ‪.‬‬ ‫הגאון מוהר״ר יוסף א‪3‬ר״ק נליניטץ ‪3‬שקלא‪ 3‬צ•‬ ‫הר״ר יהולא ילל ‪3‬שקלא‪ 3‬ל•‬ ‫הר״ר יטלא לי‪ 3‬ט•‬ ‫הר״ר יהולא ילל אלכסנדראוו טו•‬ ‫הנ׳ הר״ר יוסף יחל ‪3‬שקלא‪ 3‬טז‪.‬‬ ‫הגביר סר״ר נח עטיננטר בברדיטשוב לנ‪.‬‬ ‫הרה״נ מזמר״ר צבי טרש ר' אנרסס ר' סענלרש נשקלאנ מ‪.‬‬ ‫הנ׳ הר״ר נחום פרומעש בשקלאב סב‪.‬‬ ‫הרב הגאון מוסר״ר‬ ‫הגביר השלם הר״ר פלטיאל יוסף סומארקין ‪3‬קישינוב נח‪.‬‬ ‫הרג מוהר״ר יהולאליג גשקלאג ט•‬ ‫הצי הר״ר ימלא לי‪ 3‬בחיעם בלונראוונא מ­‬ ‫הצי הר״ר יוסף סומארקעש ‪3‬לו‪3‬ראוונא מ•‬ ‫הצ״מ יטלא לי‪ 3‬םו״ל רק' ורלנא נח•‬ ‫הצ‪3‬יר הר״ר יטלא לי‪ 3‬חומארקין ‪3‬האמליי סצ‪.‬ק•‬ ‫הר״ר ולמן קאפוסטער קב‪.‬‬ ‫הרה׳יצ מוהר״ר משה צייטליש נשקלאנ ה•‬ ‫הר״ר משה צאללטם בטיקטין ו­‬ ‫הגביר ה ד ד משה אלכסנלראוו ת•‬ ‫הרה״ג מוהר״ר משה מ״מ נשקלאוו יט•‬ ‫הרה״צ מוהר״ר משה וויללא בדובראוונא כר‪.‬‬ ‫הר״ר נחום בנימין בפראפחייםק צ‪.‬‬ ‫צ‪.‬‬ ‫ליובענםקי בסאסניצע מב•‬ ‫הצביר סר״ר‬ ‫הר״ר לוי יצחק באה״ק קכר‪.‬‬ ‫הרה״צ מוהר»ר ישראל מאחאק ‪33‬רריטשו‪ 3‬ל‪.‬‬ ‫ס‪.‬‬ ‫הר״ד משה בהר״ר משה לוריא ננימאב לט‪.‬‬ ‫הגי הר״ר צבי הירש פרומטש בשקלאב פא‪.‬‬ ‫סר״ר צבי נחום אלפסנדראוו מז‪.‬‬ ‫הרס״צ מוהר״ר יעק‪ 3‬וויללא שם כר‪.‬‬ ‫הר״ר חיים פלטיאל׳ס בהאמלי׳ פ•‬ ‫הקצין הר״ר חיים מאשליקיער )נ״א מבושאלקי( קה•‬ ‫הר»ר חיים בהגאון וזיגחו חנה קח‪ .‬‬ ‫הגי הר״ר צבי טרש לוריא מט‬ ‫הרה׳יג הגביר מוהר״ר צגי הירש חומארקין בלונראיונא נו‪.‬‬ ‫הרס״ג מוהר׳׳ר משה )זקנו( מודלנא נשקלאב כר‪.‬‬ ‫הגאון מוהר״ר צני הירש צייטליש וזוגמו מ׳ צייטא נשקלאנ ה‪ .‬‬ ‫הצביר הר״ר משה אלכםנרראוו נא•‬ ‫רבנו מהרש״א נא‪.‬‬ ‫הר״ר נחום יצחקנחמנסאן צט•‬ ‫הרב מו״ה נחמי׳ בהג״מ לוי אבל״ק קאדני בעהמ״ס עט״ר ק‪4‬‬ ‫הרה״ג מוהר״ר נחום טוני' אבל״ק סיראטץ סכז‪.‬‬ ‫הקצין הר״ר חיים אשכנזי ח‪.

‬‬ ‫ח»‬ ‫א״ה‪ :‬כ א ש ר גתכבדתי לשרות מגלת יוהסין שהרל בעויח ב ש נ ת הרג״ב‪ .‬‬ ‫הר״ר שמואל אלכםנדראוו לג‪.‬הדברים מחוורין וכבר קדמו‬ ‫בזה בס׳ לשמוע בלמודים והוא ציין למס׳ ערכין לעכין כתי ע״ח‪ .‬‬ ‫הרה״צ מוהר״ר שליוה פריידעש משקלאב קגח‪.‬ואני אמדתי בזה‪ .‬הרכ״ג מוהר״ר בנימין רבלין בםקלאב יצ‪ .‬‬ ‫הגאין חוהר״ר אביגדור אבד״ק רחזינאי נו‪.‬ובן י״ל בביזת הים שהי׳ מסכי•‪ :‬ממדינות השמוטת‪ .‬השערה אפשריס היא ונמצא לוצמאוס כאלה בכ״מ נחלמול ומדרשים ובם׳ ראשונים כידוע‪:‬‬ ‫ד‪ .‬‬ ‫ד‪ .‬‬ ‫הגביר הר״ר מאיר מ א מ ץ בהאמלי' ח‪.‬‬ ‫ה‪ .‬א‪.‬ואח״כ הנהינו לומר לנדבה שלום אליר במרום אהה‬ ‫כלום צ״כ לסיים בהרי כהני כו׳ לקיים אף האמור בגמ׳ ואי לא ס ' עדמ״ש זסמד עדיפי ויה״ר הוספה מאומרח היא ‪ 0‬׳ ונשסרבנ המנהג להפיך‬ ‫הסלר כו׳• ע׳ טו״ז ‪0‬י' ק״ל סק״נומ״א סק״ג שמפרשי' ואי לא לימא שאם גמר אמירח רבש״ע קולם סיום הכמים שררכם להאריך נמלח שלום‪:‬‬ ‫אולם לפי׳ ה א נ ו מ ו׳וועוז״ט ואי לא שסיימו הכהנים ומחדרין פניהם לימא אליר מסח קצר‪ .‬דילין)קלט‪ (:‬ומד חני הדריסאום‪ .‬‬ ‫נ‪.‬‬ ‫הגאון בטל חוספוח יוה טוב מ‪.‬‬ ‫ה ־ נ הצחון מוהר״ר בריך אבד״ק טםאוס מ‪.‬‬ ‫הרה׳יג מוהר״ר שלמה ר' ליזרש בשקלאב קיא‪.‬ודרך העוף ההוא למזור מס ששמע אדם מדמי‬ ‫ג‪ .‬וכ׳ דבתדוייהו צ״ל כמצולה נ ו ‪ .‬ומש״כ שם)אוח חי( לענין אמירהרנש״ע בברכה ככנים נצל לברי ס' ביה האוצר‪ .‬‬ ‫מרה שרקה אשה הגביר מהור״ר משה הומארקין בדובראוונא ‪.‬‬ ‫הגאון מהר״י יוםקי אבד״ק דובנא ‪13‬״ס יםוד יוסף ט‪.‬‬ ‫פרייליין יחל בס הגביר הר״ר פלטיאל חומארקץ בקישינוב טו‪.‬ויעיין ברי״ף פשחים קיט‪ .‬העיר עמ״שבמששתת סופרים שם‪ :‬י‬ ‫א‪ .‬‬ ‫הצבירה מרח ביילא בטיקטין נא‪.‬‬ ‫הנביר דוהר״ר אברהם יוסף דינין באדטססא נח‪.‬‬ ‫הרב הצביר מוהר״ר שמואל סומארקיש בדובראוונא נו‪.‬‬ ‫הניאון מוהר״ר מאיר ברלין אבד״ק מאהילוב יג‪.‬‬ ‫נז‪.0‬‬ ‫ת‪.‬נח‪ .‬יעי רמב״ס סי׳ה דמלנים וסמיג ועול ראשונים שפשקו להא לירושלמי דלישייה‬ ‫אי אתה חיזר אבל אתה חוזי לפרקמטיא נו׳‪ .‬הקצין מוהר״רדוד בשקלאב מ‪.‬‬ ‫הרב הנאון מוהר״ר שמואל אבר״ק ווילנא נח‪.‬‬ ‫מרח רבקה אשח אדמו״ר ה‪ 31‬שמואל ז״ל בליובאוויטש מס‪.‬‬ ‫הר״ר שמואל פריידעש בדינאבורג קל.‬הגבירה מ י ה מיה מפינסק ימ‪.‬‬ ‫השרים האדירים האדונים פאליאקאוו עב‪.‬קטז‪.‬‬ ‫הר״ר שמרי״ קאזארנווער במארקוב צו‪.‬‬ ‫השר האדיר פאר טמנו הרב יוסף יוזל בחראן‪:‬ינצבורצ נז‪.‬‬ ‫הר״ר ספיאוד זלמן פרותקץ בנעוויל פו‪.‬אכן לדמיון מצולה‪ .‬‬ ‫ב‪ .‬‬ ‫ר‪.‬‬ ‫מרא שטערנא אשה הר״ר דיבער פראדקין בטשאריי מג‪.‬קטז‪.‬ויכ״ל שהמקים ש ^ ל ו שם היונים להוביל‬ ‫מכהנים קראו ע״ש הפעולה ושם גצמ׳ א' סדריסאוס ע״ש מקומם‪ .‬משא״נ לדמיון מצונה אפ״ל שבתוך עומק המצילה אין לנים אבל מסביב קלוב‬ ‫לשפת הים יש דגים קטנים‪ .‬‬ ‫הרה׳יצ מוהר״ר מנחום קאזארנתער בסטמיאנאווקי צדי‬ ‫רשימה משמות אגשים שגזברו בילקוט‬ ‫א ‪ .‬‬ ‫הרה״ג מוהר״ר שמואל בביאדי נא‪.‬‬ ‫הגאון מו״ה יוסף לעווינשטיי ן אבד״ק סעראצק נא‪.‬‬ ‫חרס ראםי* אשח ה‪-‬״ר יוסף יוזל לח‪.‬הרב הצאון מוהר״ר הטניך אבד״ק שקלאב מ‪.‬‬ ‫ח‪ .re‬‬ ‫הגביר הר״ר שלום קאזארנווער בלובראוונא פצ‪6 .‬ולאי לאל*ה אין לומר אליר מאחר שמאריכין בשלום.‬‬ ‫הר״י שמואל אלנסנייאוו‪ .‬‬ ‫ש‪.‬‬ ‫הר״ר יעקב ברלין יג‪.‬והיא הצ״סימנצליון שאהמר ‪ vf‬שייך לאסמר שמצר שני‬ ‫סי• ויש לי להעיר בדבריו ואכ״מ‪:‬‬ ‫‪.‬ואולי היו בבין היונים גם עופוח פאפוגאיען שלמודים לבטא איזה מבטאי©‬ ‫ויהי' פי' במלין כלומר שלמדום רק לבטא מבלי הבין המנה כלל עכ״ד‪ .‬וסשיב בערובין)פ‪ (:‬ל״א מצד שאני שצ״ל שני‪ .‬וזהו דוגמח המפנה מצולה מדנן שאין בה עוד‬ ‫לע»ף הפורח מקום לעמיד ולהתעכב שם ונודר הלאה לבלתי שוב שד‪ .‬יט•‬ ‫הגביר ה״׳ר שמואל יאנאמםקי בברדיטשוב ל‪.‬‬ ‫הר״ר שתואל אלכםנדראוו במיר מ‪.‬ ‫הרה״ג מוהר״ר שלום דובער אבד׳יק רעציצא קלנ‪.‬‬ ‫ל‪.‬נן לפי למיון מצולה נשמע לגם סביבה אין מקים שוב לעוף לעמול‪ .‬‬ ‫הצביר הר״ר ברוך ר׳ אליהיס באורשי נח‪.‬‬ ‫הגאון מוהר״ר שמואל אבד״ק ווילנא נו‪.‬אכמ״ל מה שסעירוסי אני בזה• אמנם מש״כ רנגמ' ליסא‬ ‫רצ״ל רבש״ע צ״פ ירק העולם נהנו לשלש כלאי׳ שם ומסיים בסלי כהני לעני צבורא אמן‪ .‬‬ ‫הצבירים •צעברידער מאיר״ נא‪.‬לצול שם ולעשות מצודות אין מקום‬ ‫אבל לעכור שם בשפיכות טוב ויפה נמקלם‪ .‬‬ ‫הרב הגאון מו״ה שלמה פ־יידעש אבד״ק לאדי בעה״ס כ״מ קיש‪.‬והוא כדעת‬ ‫הרמב״ם לבבל המזינות ת׳ פרסי אסיר לישג‪ .‬ובצל״ח ברכות‪:‬‬ ‫כ‪ .‬‬ ‫מרס ראס־ןט אשח הגביר הר״ר פייבל ריבלין בשקל אב קט‪.‬מרן הגר״א זצוק״ל מ‪.‬‬ ‫פ‪.‬‬ ‫מרח רחל אשח הגביר הר״ ר ברוך מירטצקי בטשארנאבל נח‪.‬‬ ‫מרח אםחר חשח הגביר חו״ה א׳ זוסקינד באורשי מ‪.‬‬ ‫הר״ר שמואל רבלין בשקלאב לח‪.‬‬ ‫׳‬ ‫)בדיני אשרה(‪.‬‬ ‫הגאון מוהר״ר נפסלי צבי יהודא ברלין ר״מ דוולאזין יג‪.3‬מטבע סדרם ד״ל ג״כ ע״ש המקום הנ״ל‪ .‬לכבוד הרב הגאון היזפורהם ל־כםוייתהלה‬ ‫מוהי״ר מ ש ה מ י ש ל ש מ ו א ל ש פ י ר א שליט״א אבר״ק ראגא־וא‪ .‬ .‬‬ ‫מרה שרם אשח הצ׳ הר״ר ליב לוויטאן בחאסלאוויטש לו‪.‬‬ ‫הרב הגדיל הגביר מףיה ליבלי ר׳ בטרש נווילנא מ‪.‬‬ ‫מהפחות‬ ‫משפחות זה אגב ר י ה ט א ‪:‬‬ ‫הגאון מוהר״ר יוסף חומארקין אבד״ק קרימטנטשוצ‬ ‫הגאון מוהר״ר ישכר בטר בםלוצק נז‪.‬‬ ‫מרס ראסיע באראנעכסע גינציורג בפאריז מ‪.‬עפמש״כ המחירים טעם למה הריק‬ ‫ה׳ אה מצרים מעשרה‪ .‬‬ ‫הצביר הר״ר שמואל הומארקין במאשקווא ‪.‬כדי שלא ילכדו ישראל עוד הפעם בפח ארץ הטמאה‪ .‬כ׳ אפשר שהיא מלה יוניה)דרעסי׳( וענינו דרעםירטע טרבען‪ .‬ובענין פאפונייא‬ ‫יעו' ספא״י סוטה רפ״ו שפי׳ מז״א אפיי שמע מעוף הפורס ששמע פאפוגייא שאומר שנססרה‪ .‬‬ ‫הגביר מוהר״ר שמואל הערצנשטיין באוורוטש נח•‬ ‫הגביר הר״ר שמואל האמערמאן בזוטאמיר לד‪.‬‬ ‫הרב הגאון מוהר״ר שמואל קאברינטר יג‪.‬‬ ‫ש‪.‬‬ ‫אדחו״ר הגאון הזקן נ״ע ח‪ .‫למוט‬ ‫רשימת שטות‬ ‫מרס ריבלט הטנקים יג‪.‬כ ר כ ו ת ) ט ‪ ( :‬כמצידה שת״ב לגן כו׳ כמצולה שא״בדגים‪ .‬עיי קדושין י‪ .‬‬ ‫הרב הגביר מוהר״ר יצחק ראסקיש בשקלאב מ‪.

‬כי ס פ ר י ק ר הוא‬ .‬‬ ‫כ ל כ מ ה שידוע א בבירור ב א ר ה י ט ב )ויכול לכסוב ההחיחסוח אגב החחחטה ג׳יכ‪ .‬מ א ת כ ב ו ד ה ר ב הגאון הגי ה ה ס י ד ה מ פ ר‬ ‫ל ש ם ו ל ת ה ל ה בקצוי רחיקים‪ . נ׳׳י חנ״ל ל כ ל בני מ ^ פ ח ת חיילפרין יצ״ו‬ ‫מקום ש ה ם ‪ .‬ר ה ש ייבבו ד ב ר ט ו ב‬ ‫ל ה ד פ י ס איי׳ה ב ק ר ו ב ק י נ ט י ס ג‪-‬כ״י ישן ב ש ם‬ ‫דוס‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫‪.‬ומוזכר בס׳ מאיר גחיגיס סי׳ע״ד(‪ .‬‬ ‫כ ל זה יודפס בעז״ה כ ס ד ו ר ו וכלשונו ש ל כ ב ו ד ה ר ב הגאון ה מ ה ב ר ז״ל׳ ב ה ל ק א ׳ ‪.‬בניש״ק מייייייי‬ ‫יוסף לעווינשטיק‬ ‫שליט״א אבד״ק סעראצנן‪.‬נסצא כ ע ת ביד ה ח ד נ‬ ‫מהרי״י היילפיין נ״י בפה״ק>‪ .‬יואל ג א ל ר ש ו ם ע ל גליון כ י פ ר ט י ה ד ו ר ו ת מ מ ש פ ה ת ו ו ה ת י ח ס ו ת ו מ צ ד י‬ ‫צדדים‪.‬פ ר ק א׳ בדה״י‬ ‫ו ת ו ל ד ו ת וספורי נ פ ל א ו ת א ו ת ו ת ומופתים לזקני ה מ ש פ ח ה ה ה י א גאוני עולם וצדיקים גדולים‪.‬תולדות מ ש פ ח ת היילפרק׳‪/‬‬ ‫״י׳ ש ל מ ה י צ ח ק‬ ‫'‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד ג א ו‬ ‫שחבר‬ ‫ה ג ד ו‬ ‫ה מ פ ו‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מו‬ ‫ו כ ת ב •אהד מקרוביו בדור י ! ׳ ״‬ ‫‪71‬ילפרין זצ״ל אבד״ק ט א ר נ פ א ל וקי ב א ר וגליל פאדאלי׳‪) .‬יקרא הרה«ג מוהרי״י היילפרי.‬ו ה נ ה בקונטרס־ הנ״ל נ כ ב ד ו ת מ ד ו ב ר בו ב ש נ י פ ר ק י ם ‪ .‬‬ ‫ן^ל‬ ‫כ ל ה ק ו נ ט ר ס הנ״ל לסימניו ולאותיותיו׳ כ א ב נ י נ ז ר מ ת נ ו ס ס ו ת ׳ ה ע ר ו ת יקרות׳ תקונים‬ ‫ומלואים‪ .‬‬ ‫ה מ ת י ה ^ ג״כ‬ ‫ל מ ש פ ה ת היילפרין יצ״ו ל ב י ת אבותיו ר ב נ י ם גאונים צדיקים קדושי עליון׳ זי״ע‪.‬ב ^ ם • צ פ נ ת פ ע נ ה ״ ‪ .‬‬ ‫ואגב‬ ‫זה‪ .‬מ מ ש ח ד ב ד ר א ‪ ..‬לוית‬ ‫חן בשולי כ ל ע מ ו ד ועמוד‪ .‬‬ ‫ה ר ב הגאון ש ל ש ל ת היוחסין ה מ פ ר ל ש ם ולתי־״לה ה א ז ר ח נ כ ב ד לדורותיו מ ׳ ט ו ״ ה‬ ‫*‪WI‬‬ ‫ישראל היילפרק‬ ‫ניי ה ח ו נ ה פ ה ק׳ א ד ע ס ס א יצ״ו‪ .‬וגם כ ל מ ה ש נ ו ד ע בענין ז ה ע‪-‬פ מ כ ת ב י ם מ א י ז ה‬ ‫מ ק ו מ ו ת ‪ .‬‬ ‫יודיע הרה״‪ :‬מהרי״י היילפרין ג״י הנ״ל ב ר ב י ם ל ק ר ו ב ק ר ו ב ולדחוק‪ :‬ובכן מ י ה א י ש‬ ‫ב״ן‬ ‫‪1‬‬ ‫ה ח פ ץ ? הכבד ב י ק ר כ ב ו ר אבותיו מ מ ש פ ח ת היילפרין ה ר מ ה ו ל ה ש א י ר ג ם ז כ ר ו ן ט ו ב‬ ‫מיחוסו לבניו אהריו‪ .‬ב ס פ ר י יוחסין ל מ ש פ ח ו ת ר ב ו ת‬ ‫ב י ש ר א ל ‪ ..‬ב פ ז מ ס ו ל א י ם ׳ וגם ת ו ס פ ו ת מ ש פ ה ו ת ר ב ו ת מדורות ראשונים ואדדונים‪ .‬ונרפסןחשובוחיו בסוף חשובוח הגאון הגדול‬ ‫מוסר״ר סיים כהן רפאפורט ז״ל ]שהג״ח ש׳ ל׳[‪ .‬כי כן משפחה אשה‬ ‫קרויה משפחה לעניו‬ ‫ו ל ש ל ו ח ל י ד הרה״׳ג הנ״ל ב מ ו ק ד ם ‪ -‬ו ת ב א ג ס ר ש י מ ת ו זו ב ה ל ק ב׳ ב מ ק ו מ ו‬ ‫אלנבקאי״ח‪.‬‬ ‫ו ב ה ל ק ב׳‬ ‫יודפסו אי״ה ה ש ת ל ש ל ו ת איזה דורות ש נ ת ו ס פ ו מזמן הרה״ג ה מ ח ב ר ע ר היום״ כ ל מ ה ש נ מ ס ר‬ ‫זה כ ב ה מ א ת בבור ה ר ב הגאון הג׳ פ א ר דורו ה א ז ר ה נ כ ב ד לדורותיו ‪ #‬ל ש ל ת היוהסין הנודע‬ ‫בשערים ל ש ם ו ל ת פ א ר ת מו״ה יהיאל צבי היילפרין שהי׳ ראב״ד דפ׳יק א ד ע ס ס א יצ״ו אי־בעים‬ ‫ש נ ה רצופות ע ד ה ס ת ל ק ו ת י זצ״ל‪.‬ח ב ק י ה ב ו פ ל א ‪ .‬כ י יחנו נ א ג א ו ל ה ג ם ל ע צ ם ה ס פ ר כ ת ב יד‬ ‫בית יעקב‬ ‫בכל‬ ‫של האב‬ ‫ובגו הגאוגיס הגדולים ז״ל הג״ל׳ להוציאו לאור ע ו ל מ ו ל א י ל ך ח״ו לטמיון‪ .‬הן מ מ כ ו ב ד י הזקנים הבקיאים ב ס ד ר י ה ת ר ו ת ׳ והן מ ב ע ל י ח מ י ש פ ח ה ב ע צ מ ם יצ״ו‪.‫בעזהעי״ח•‬ ‫הודעה‬ ‫כבוד‬ ‫למי משפחת‬ ‫היילפרין‬ ‫יציין‪.‬‬ ‫ו כ ע ת ׳ מ ה ש נ כ ד ו כ ב ו ר הרה״ג מהרי״י היילפ״ין ג״י הג״ל‬ ‫הוסיף בעצמו מ י ח ו ס ב י ת מ ש פ ח ת ם ה ר ם ‪ .‬‬ ‫ו פ ־ ק ב ‪ /‬ב ה ש ת ל ש ל ו ת ה ד ו ר ו ת מזמן סדום ע ד זמנו ל ע נ פ י ה ם ו ל ב ת י אבותיהם ב פ ר ט י ו ת ‪.‬והי׳ נ ס פ ה זה ה ק ו נ ט ר ס ל ס ו ף ספרי‬ ‫ב י ת יעקב)כח״י( ש ה ב ר ו א ב ובנו״ ה ״ ה הגאון ה ג ד ו ל מ ו פ ת דורו מוהר״ר י ע ק ב ח ר י ף היילפרין‬ ‫זצ׳׳ל אבד״ק זוואניץ׳ ובנו הרה״ג הנ״ל )כולל שו״ת ופלפולים עסיקים בשיש ופוסקים‪ .

‬אי שנתטשטשו ונשתבשו האותיות‪ .r .‬אפשר לומר כי‬ ‫‪.‬‬ ‫גדול רשבבה״ג כו ‪.‬ומדאי מצוה רבה להדפיסו ולהלקו ביעקב‪.‬‬ ‫למלאות‬ ‫הגליון‪:‬‬ ‫)השמטה‪ .‬ושקיל וטרי ע ם מחותנו הגאון הגדול רנשכבה״ג מ ר ה יהושע דל א ב ד ק פפדימ בעהמח״ס פני יהושע(‪.‬והמעתיק לא גחית לזה והעתיק כאן ובב״ב ׳לפי הענין שמובא‬ ‫בנמ׳ כנ״ל כי קרוב הוא וכתב ״וזהו השגמה׳‪:‬‬ ‫הג״ל‪.‬יתכן לומר‪ . E B .‬ויש לעיין אם לא כבר קדמוני צ זה מי מהמחברים כי מחוסר ספרים אני‪ .‬אפשר להחליט השערתי‬ ‫זו לדבר ברור‪ .‬או רית וזהו הנ״ה של מורי הכג‪ .‬שהי״ כ ת ו ב ‪ .‬בכתבם עליו‪ :‬״גאון ״‬ ‫‪.‬״ וזמן מה קודם פטירתו בשמותצ״מ קבל כתב על רבנות מקן ספרדים בקיסטנטינאפל וכן מק׳ ברלק‬ ‫במדינת אשכנז‪ .‬אס נמצא‪.‬ג פ ש ס לתאבה אל הויות‬ ‫דאביי ורבא בכל עת ורב הנזק וההפסד באבדונו‪ .‬כרשום בכ״מ בתוס׳‪. s^mn‬ו א י ״ ה בגמר ההדפסה יקבל עקזעמפלארין בעד‬ ‫מעותיו‪ .‬השלמה׳ עוד נזה פ ע ם נ׳ באיזה מקום בתיס׳ או בשארי ספרי ראשונים‪ .‬כזו בנדבת לבו‪ #‬ישלה על הוצאות ההדפסה כמסת ידו להרב‬ ‫ג׳ מרה יוסף ישראל היילפרין ג״י הנ״ל לפה״ק אדעססא על אדרעססע מ א ת ‪y:OAECCA.‬‬ ‫‪.‫הורעה‬ ‫לבני‬ ‫מ ש פ ח ת היילפרין‬ ‫למאד ובאוצר נחמד יהי׳ להרמיס ולכל מופלגי תורה׳ אשר גר‪0‬ר‪ .‬‬ ‫״וזהו השלמה" ד ת וזה ה ׳ ) ה נ ה ת ר ( שלמה‪ .‬‬ ‫נ ם כאן ה׳ של מ״ר ינפל טפה ונעשה מר׳ הי(‪ .‬‬ . y J .‬חגבה חרניג‪.‬כאן לעולם ישלים זבב״ב משלים השיטה‪ .‬חהו השלמה‪ .‬‬ ‫)על גורל ערכו של הרב הגאון המחיר זיל‪ .‬‬ ‫ואם כי כמו באיכותו כן גדול הספר מאד בכמותו ׳ אך אפשר להלקו לשלשה הלקיב‪ .‬ה ג י ה ת מוי שמי״‪ .‬שדבורהתום׳ במדרש ישנו׳ הי׳ כתובבסון*הספד‪3‬השממ«‪4‬‬ ‫והכניסו המעתיק לכאן בפנים ורשם עליו‪.‬‬ ‫‪P‬‬ ‫זןיעסמו‪ .‬ואולי ה י כתיב‬ ‫‪.‬שייך להערה בדף•׳«‬ ‫ברכות ]ח‪ [:‬ח ז ד ה ישלים‪ .‬וכן בב״נ ]קסב‪ [:‬בתוד״ה דאמר‬ ‫בהניה בסופי וקאי על דבור שלפניו או לשלאחדיו)וא״צ להגהת הביח שם(‪.‬מנל‬ ‫מי שרוצה לסייע לדבר מצור‪ .‬ושמו יזכר לטוב בבין ההותמים עליו לקילו וצדקתו לפגי ה׳‪. *.‬ומפני שבב׳ המקימות בתום׳ איקרי ההשלמה‬ ‫)ההשמטה( מכוון לשוניות בעניני דהשלמה‪ .‬יזהו השלמה״)אצלנו נקי‪.‬מיד"‪) .‬ענ״פ‪ .‬ו א ם לה נ י ה ‪ .1‬‬ ‫‪ c H * y TAJIMIEPHHV.‬עיכ ת פ ס ו בפירושה במאי דטסקיגן‬ ‫שם‪ .‬כבהג״ס‬ ‫־בפדש״י בביב ד‪) :‬כמדומה שהוא ר״ת תוספות מ״ו שמואל(‪ .‬יעידו הרבנים נדולי אדן בדורו שהדיצי אליו שאצותיהם‪ . .‬השמטה׳(‪ .

.‬כידוע ל כ ל באי שערי ע י ר א ד ע ס ס א ‪ .‬‬ ‫ו ב כ ן קולי א ל מ ח ב ר י ס פ ר י ם א ק ר א ‪ .EBp..‬ו ב א מ ו נ ה א ע ש ה אי״ה ‪3‬ס ל י מ י ם ה ב א י ם‬ ‫לרףאתינו לישלוס‪ . y j .‬העםליםכלם לתועלת עטג‪31‬יי באםוגה ולאטוגהי‬ ‫מ״א בעלינסאן טדפיס פה״ק הנ״ל‪.‬הואילו ב ה ס ד ם‬ ‫ל ת מ כ נ י ו ל ק ה ת א ת ב י ת ־ ה ד פ ו ס שלי ת ח ת ה ש ג ח ת ם ׳ ולעשותו ברישות ה מ מ ש ל ה יר״ה נשען‬ ‫א ל בית־הדפוס ש ל ה ם ה ג ד ו ל ‪ .‬‬ .‬וגם בני ה א ב ר ך ה מ ש כ י ל ה׳ ה ל ל ב ע ל י נ ס א ן נ״י ‪I‬‬ ‫ה מ פ ק ח כ ע ת בט יפאגראפ יע ש ל ה ם ה ג ד ו ל ה היי ע ם ל ב ב ו כן ל פ ק ה בבית־הדפוס שלי ל כ ל !‬ ‫ע ת מצוא׳ לגהלו להגדילו להרחיבו ו ל ע ש ו ת בו מ ש ט ר י ם ה ר ש י ם וסדרים מ ת ו ק נ י ם ולכונגהו \‬ ‫ע ל בסים נכון וקים כ כ ל ה נ ד ר ש ‪ .‬א מ נ ם ב מ ה ש נ ו ג ע ן‬ ‫ליופי הסדור ו ל ה ג ה ה מ ד ו י ק ת ‪ .‬‬ ‫ולהרוצה מהמחברים״ א ף מוכן ומזומן אגי אי״ה ל ת ק ן א ת הלשון בהכ״י לכשיצטרך‪ .nepjBfcTeiio Traorpa^iH M.‬ועם ס ט ע ר ע א ט י פ נ ע ‪.‬ו ה נ ח אי״ה בעוד זמן ק ט ן יחודש בית־הדפוס‬ ‫ש ל י ל ט ו ב ב כ ל מיני אותיות יפים והדשים ויתכונן ב כ ל ה ה ב נ ו ת הדרושות‪ .‬‬ ‫ע ל כנו כ ר א י י ‪ .‬יצרזני כי ב ה י ש מ ת י מ ב מ ה י ‪ -‬ולו הישועה‪ :‬כ ס ל ו תרנ׳ינ‪. ל מ א ד ‪ .‬‬ ‫אדדעססע‪:‬‬ ‫‪PJUJM.‬ב פ ה א ד ע ס ס א ‪ .‬‬ ‫פנים חדשות‬ ‫לבית־הדפוס של ״בעלינםאן"‬ ‫בפה״ק‬ ‫א ד ע ס ם א יצ״ו‪..‬ל כ ב ו ד הרבנים הגאונים שליט״א די ב כ ל א ת ר ו א ת ר ׳‬ ‫ולכבוד ה ח כ מ י ם דרישגים משכילים וםיפריס יצ״ו‪ .‬‬ ‫הטוקיר וטנבד את כל השחברים איש איש לפי עדנו ומעלתו‪ .‬כיד ב ק י א ת ו ה ט ו ב ה וכשתגותיו מעודו ב ע ס ק זה ‪ -‬ע ד כי |‬ ‫ה ת ק ו ה לזד כי בירדהדפוס שלי זה הקטן‪ .‬ו ל א עצרתי כ ה ל ת ק נ ו ולהשיבו ‪. Co.‬ע ד כ ע ת א ש ר ה ת נ י כבוד ה ג ב י ר האזרה נ כ ב ד לדרתיו ה״ר ם א ל א מ א ן ן‬ ‫איםאלןאוויטש נ״י ע ם רעיתל ב ת י היקרה ה נ ד י ב ה מ״ ר א ‪ #‬ע ל ת*‪ .‬‬ ‫ה ב ל ב מ ק ה השוה‪ .‬גדול יהי׳ ב ה מ ש ך הזמן׳ א י ״ ה ‪ . ואך פ ם ב ו ת ש ו נ ו ת התרוישש‬ ‫ו ה ה ל ל ה ת נ ה ג ב כ ב ד ו ת ובשנים ה א ח ר ו נ ו ת א ף נ ת ק מ .‬בי ב א מ ו נ ה אני ע ו ש ה ב״ה מיום עמדי ל נ צ ה ע ל‬ ‫מ ל א כ ת י זאת‪ .‫ע פ ״ י עש״ו‪.‬ת ו ם ויושר‪.‬או ל נ ק ו ת‬ ‫א ת הםעותים מ פ ל י ט ת הקולמוס במרוצת ה כ ת י ב ה ‪. BefljencoHy .‬ל א אסמיך ע ל שום א ד ם זולתי׳ ורק אנכי הה״מ בעצמי ע ו מ ד‬ ‫ע ל מ ש מ ר ת י כ מ ק ד ם ׳ ות׳׳ל כ כ ה י אז וככהי ע ת ה ' ל ס ד ר מישרים ו ל ה ג י ה ב ט ו ב ע ד שידי מ ג ע ת ‪.‬‬ ‫ע ד כי יהיו לו פגים ה ד ש ו ת מ כ ל ו כ ל בע״ה‪ .‬‬ ‫ז ה של‪*#‬ם ש נ ה א ש ר הקימותי לי בעז״ה פ ה א ד ע ס ס א בית־הדפום ל ס פ ר י עברית׳ וקנה לי‬ ‫ש ם ל ת ה ל ה ב א ר ץ הן ביופי ה ה ד פ ס ה והן ב ה ג ה ה מדויקת.‬כי מ ע ת ה ב׳׳ה ייש ל א ל ידי ל מ ל א ה פ ץ ל ב ב כ ל א ה ד מ כ ם ב ע ס ק ה ד פ ס ה‬ ‫עצהיו״ט ולהפיק מ כ ל כ ס רצון אי״ה״ הן ב ט י ב ה ה ד פ ס ה והן בזריזות ה מ ל א כ ה והן ב ה ש ת ד ל ו ת י‬ ‫ושקידותי ל ט ו ב ת כ ם בזה ב ב ל מ ה ד א פ ש ר ‪ .‬‬ ‫‪O ^ E C C A .‬ו ל כ ל המוציאים לאור חבורים שונים‬ ‫ח ד ש י ם ג ם ישנים בלה״ק א‪ 1‬בזשארגאן ‪ -‬ל מ ק ר ו ב ו ל מ ר ח ו ק ‪ :‬הואילו נ א פ נ י ת אלי ועשו א ת י‬ ‫הוזה ל ה ד פ י ס אצלי ס פ ר י כ ם הבוריכם ו כ ל מיני ה ד פ ס ה ע ב ר י ת גדולה או ק ט נ ה א ש ר יש ל כ ם ‪.