You are on page 1of 7

ความคืบหนาการดําเนินงานเพือ่ ผูบ ริโภคกรณีเมลามีน

เผย ผลตรวจการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑนมและผลิตภัณฑที่มีนมเปนสวนประกอบ 97 ตัวอยาง ไมพบการปนเปอนสารเมลามีน 34 ตัวอยาง ยังรอผลอีก 63 ตัวอยาง คาดวาจะทราบผล


เร็ว ๆ นี้ และจะทยอยแจงใหทราบ ขอผูบริโภคมั่นใจการดําเนินงานของ อย. วอนผูบริโภคอยาเสี่ยงซื้อผลิตภัณฑผิดกฎหมาย ที่ลักลอบนําเขามารับประทาน หากทราบเบาะแสการลักลอบขอให
โทรแจง 1669
นายวิชาญ มีนชัยนันท รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข เปดเผยตอสื่อมวลชนวา ตั้งแตมีกรณีผลิตภัณฑนมจากจีนปนเปอนสารเมลามีน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไดติดตาม
ตรวจสอบอยางใกลชิด โดยไดตรวจสอบผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบจากนมผง ไดแก ขนมปง แคร็กเกอร (ไสครีม) ไอศกรีม เปนตน ตั้งแตวันที่ 19 กันยายน 2551 จํานวน 97
ตัวอยาง ผลการตรวจสอบพบวา 34 ตัวอยาง ไมพบการปนเปอนสารเมลามีน ทั้งนี้ อีก 63 ตัวอยาง กําลังรอผลตรวจวิเคราะห ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะแจงผลการตรวจสอบ
ใหทราบเปนระยะ ๆ
นายวิชาญ มีนชัยนันท กลาวตอไปวา วานนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดเรียกประชุมหารือผูที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนด
อาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย โดยอาหารที่ผลิต นําเขา หรือจําหนาย จะตองไมพบการปนเปอนสารเมลามีน (Melamine) และ สารในกลุมเดียวกัน ไดแก กรดซัยยานูริก แอมมีไลน
แอมมีลีน โดยมีเกณฑในการปฏิบัติเนื่องจากอาจมีการปนเปอนตามธรรมชาติ จึงกําหนดเกณฑความปลอดภัยอาหารที่มีการปนเปอนสารเมลามีนและสารในกลุมเดียวกันไววา สําหรับ
นมผงทุกชนิด ตองไมเกิน 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสําหรับผลิตภัณฑอาหารที่มีนมหรือองคประกอบของนมเปนสวนประกอบ ตองไมเกิน 2.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นอกจากนี้ การนําเขา
อาหาร ดังกลาวเพื่อจําหนาย จะตองมีหนังสือรับรองจากหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เปนแหลงผลิต หรือสถาบัน-เอกชนที่รับรองโดยหนวยงานของรัฐที่รับรองประเทศที่เปน
แหลงกําเนิดแลว ที่แสดงใหเห็นวาไมมีการปนเปอนสารเมลามีนและสารในกลุมเดียวกันเกินเกณฑความปลอดภัยที่กําหนด ซึ่งประกาศฉบับนี้ หากผูประกอบการรายใดฝาฝนประกาศฉบับนี้
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือน – 2 ป และปรับตั้งแต 5,000-20,000 บาท ทั้งนี้ จะนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลงนามในประกาศฯ กอนลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใชในวันถัดจากไป ซึ่งกอนประกาศฯ จะมีผลบังคับใช จะใช พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 เกี่ยวกับอาหารที่นาจะเปนอันตรายเจือปนอยู ซึ่งถือวาเปนอาหาร
ไมบริสุทธิ์ หากฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นายวิชาญ มีนชัยนันท กลาวในตอนทายวา ขอใหผูบริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีฉลากภาษาไทยพรอม-ดวยเครื่องหมาย อย. มารับประทาน ไมควรเสี่ยงซื้อผลิตภัณฑที่ลักลอบนําเขา
เพราะไมไดผานการตรวจสอบจาก อย. อาจมีการ ปนเปอนสารที่เปนอันตรายได อย. ไดตั้งวอรรูม (War room) เพื่อติดตามสถานการณและแกไขปญหาไดทันทวงที และเพื่อสรางความเขาใจ
ใหแกผูบริโภค อย. ไดนําขอมูลและคําแนะนําสําหรับผูบริโภคขึ้นเว็บไซต www.fda.moph.go.th รวมทั้งรายงานสถานการณความคืบหนาจากการประชุมวอรรูมขึ้นเว็บไซตทุกวัน
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค วันที่ 30 กันยายน 2551 แถลงขาว 36 /ปงบประมาณ 2551
สรุปผลการเก็บตัวอยางอาหารเพื่อสงวิเคราะหหาสารเมลามีนใน ระหวางวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2551ที่มีผลวิเคราะหแลว
ลําดับที่ ชื่อตัวอยางอาหาร เลขสารบบอาหาร จากสถานที่ผลิต/นําเขา แหลงผลิต ผลวิเคราะห ออกหนังสือรับรอง

พบ ไมพบ เลขหนังสือ

1 ผลิตภัณฑนม SHUANGWA FULL CREAM วัตถุดิบ บริษัท ดัชมิลล จํากัด สาธารณรัฐ 0.38 ไมเกินเกณฑความปลอดภัยที่
MILK POWDER 137/6 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.ขุนแกว ประชาชนจีน กําหนดตามกฎหมาย
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

2 ผลิตภัณฑนม SHUANGWA FULL CREAM วัตถุดิบ บริษัท ดัชมิลล จํากัด สาธารณรัฐ 0.55 ไมเกินเกณฑความปลอดภัยที่
MILK POWDER 137/6 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ประชาชนจีน กําหนดตามกฎหมาย
ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

3 ผลิตภัณฑนม HATSUN SKIM MILK วัตถุดิบ บริษัท ดัชมิลล จํากัด ประเทศอินเดีย ไมพบ
POWDER ADPI EXTRA GRADE 137/6 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.ขุนแกว
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

4 นมขาดมันเนยพาสเจอรไรส(ไมมีไขมันไมมีโค 73-1-17929-1-0179 บริษัท ดัชมิลล จํากัด 137/6 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี ไมพบ
เลสเตอรอลแคลเซี่ยมสูง)ตราดัชมิลล จ.นครปฐม

5 นมสดพาสเจอรไรส ตราดัชมิลล 73-1-17929-1-0142 บริษัท ดัชมิลล จํากัด 137/6 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี ไมพบ
จ.นครปฐม
6 นมปรุงแตงพาสเจอรไรส รสหวาน ตราดัชมิลล 73-1-17929-1-0141 บริษัท ดัชมิลล จํากัด 137/6 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี ไมพบ
จ.นครปฐม

7 นมปรุงแตงพาสเจอรไรส รสชอกโกแลต- 73-1-17929-1-0166 บริษัท ดัชมิลล จํากัด 137/6 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี ไมพบ
มอลต ตราดัชมิลล จ.นครปฐม

8 นมปรุงแตงพาสเจอรไรส รสกาแฟ ตราดัชมิลล 73-1-17929-1-0014 บริษัท ดัชมิลล จํากัด 137/6 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี ไมพบ
จ.นครปฐม

9 นมปรุงแตงพาสเจอรไรส รสโกโก ตราดัชมิลล 73-1-17929-1-0140 บริษัท ดัชมิลล จํากัด 137/6 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี ไมพบ
จ.นครปฐม

10 นมปรุงแตงพาสเจอรไรส กลิ่นสตรอเบอรรี 73-1-17929-1-0012 บริษัท ดัชมิลล จํากัด 137/6 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี ไมพบ
ตราดัชมิลล จ.นครปฐม

11 นมสดพรองมันเนย พาสเจอรไรส ตราดัชมิลล 73-1-17929-1-0137 บริษัท ดัชมิลล จํากัด 137/6 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี ไมพบ
จ.นครปฐม

12 โยเกิรตผสมสตรอเบอรรี่(แคลเซียมสูง) ตราดัช 73-1-17929-1-0018 บริษัท ดัชมิลล จํากัด 137/6 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี ไมพบ
ชี่ จ.นครปฐม
13 โยเกิรตผสมน้ําผึ้งและเลมอน(แคลเซียมสูงและ 73-1-17929-1-0167 บริษัท ดัชมิลล จํากัด 137/6 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี ไมพบ
มีวิตามิน) ตราดัชชี่ จ.นครปฐม

14 โยเกิรตผสมวุนมะพราว(แคลเซียมสูง) ตราดัชชี่ 73-1-17929-1-0019 บริษัท ดัชมิลล จํากัด 137/6 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี ไมพบ
จ.นครปฐม

15 ไอซคอนเฟคชันกลิ่นวานิลลาเคลือบรส 10-3-08945-1-0100 บริษัท ยูนิลิเวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง
ช็อกโกแลต ถั่วลิสง และชิ้นขาวกรอบ(ไอศกรีม 18 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร ประชาชนจีน
ดัดแปลงผสม)เครื่องหมายการคา วอลล มินิ ป 1 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร
อปเปอร กรุงเทพฯ
16 ไอซคอนเฟคชันรสช็อกโกแลตเคลือบรส 10-3-08945-1-0099 บริษัท ยูนิลิเวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง
ช็อกโกแลตและชิ้นขนมปงกรอบรส 18 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร ประชาชนจีน
ช็อกโกแลต(ไอศครีมดัดแปลงผสม)เครื่อง 1 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร
หมายการคา วอลล มินิ ปอปเปอร กรุงเทพฯ
17 ไอซคอนเฟคชันกลิ่นวานิลลาและบิสกิตรส 10-3-08945-1-0096 บริษัท ยูนิลิเวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง
ช็อกโกแลต (ไอศครีมดัดแปลงผสม)เครื่อง 18 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร ประชาชนจีน
หมายการคา วอลล มินิ มอซอพท คุกกี้ แซนต 1 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร
วิช กรุงเทพฯ
18 ไอซคอนเฟคชันกลิ่นวานิลลาประกบดวยบิส 10-3-08945-1-0095 บริษัท ยูนิลิเวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง
กิตรสช็อกโกแลต (ไอศครีมดัดแปลงผสม) 18 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร ประชาชนจีน
เครื่องหมายการคา มอ ซอพท คุกกี้ แซนตวิช 1 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร
กรุงเทพฯ
19 เวเฟอรสติ๊กไวทช็อกโกแลตเวเฟอรเคลือบ 10-3-26848-1-0365 บริษัท ดีทแฮลม จํากัด 2535 ถ.สุขุม สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง
ช็อกโกแลตขาวเครื่องหมายการคาโอรีโอ(นม วิท บางจาก พระโขนง กทม. 10260 ประชาชนจีน
ผง 3%)

20 ช็อกโกแลตนม ตราโดฟ (นมผงขาดมันเนย 10-3-03839-1-0066 มารส ไทยแลนด อิงค อาคารซันทาว สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง
14%) เวอรส เอ ชั้น 19 เลขที่ 123 ถ.วิภาวดี ประชาชนจีน
รังสิต ขว.จอมพล ข.จตุจักร กทม.

21 ช็อกโกแลตนมเคลือบน้ําตาลสีตางๆ ตราเอ็ม 10-3-03839-1-0045 ถ.วิภาวดีรังสิต ขว.จอมพลข.จตุจักร สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง


แอนดเอ็ม (นมผง 11%) กทม. ประชาชนจีน

22 ถั่วลิสงคาราเมลและนูกัตเคลือบช็อคโกแลตนม 10-3-03839-1-0060 ถ.วิภาวดีรังสิต ขว.จอมพลข.จตุจักร สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง


ตรา สนิกเกอรส (นมผงขาดมันเนย 7% ) กทม. ประชาชนจีน

23 เมนทอส โยเกิรต มิกซ (ลูกอมรสโยเกิรต กลิ่น 10-3-11523-1-2385 บริษัทซีโน แปซิฟค เทรดดิ้ง(ไทยแลนด) สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง
ผลไมรวม ) (ผงโยเกิรต 0.28%) จํากัด 122/2-3 ถ.นนทรี ขว.ชองนนทรี ข. ประชาชนจีน
ยานนาวา กทม.

24 ไอซคอนเฟคชันกลิ่นวานิลลาเคลือบรส 10-3-08945-1-0100 บริษัท ยูนิลิเวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง
ช็อกโกแลต ถั่วลิสง และชิ้นขาวกรอบ(ไอศกรีม 18 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร ประชาชนจีน
ดัดแปลงผสม)เครื่องหมายการคา วอลล มินิ ป 1 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร
อปเปอร กรุงเทพฯ
25 ไอซคอนเฟคชันรสช็อกโกแลตเคลือบรส 10-3-08945-1-0099 บริษัท ยูนิลิเวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง
ช็อกโกแลตและชิ้นขนมปงกรอบรส 18 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร ประชาชนจีน
ช็อกโกแลต(ไอศครีมดัดแปลงผสม)เครื่อง 1 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร
หมายการคา วอลล มินิ ปอปเปอร กรุงเทพฯ
26 ไอซคอนเฟคชันกลิ่นวานิลลาและบิสกิตรส 10-3-08945-1-0096 บริษัท ยูนิลิเวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง
ช็อกโกแลต (ไอศครีมดัดแปลงผสม)เครื่อง 18 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร ประชาชนจีน
หมายการคา วอลล มินิ มอซอพท คุกกี้ แซนต 1 ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร
วิช กรุงเทพฯ
27 เวเฟอรสติ๊กไวทช็อกโกแลตเวเฟอรเคลือบ 10-3-26848-1-0365 บริษัท ดีทแฮลม จํากัด 2535 ถ.สุขุม สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง
ช็อกโกแลตขาวเครื่องหมายการคาโอรีโอ(นม วิท บางจาก พระโขนง กทม. 10260 ประชาชนจีน
ผง 3%)

28 ช็อกโกแลตนม ตราโดฟ (นมผงขาดมันเนย 10-3-03839-1-0066 มารส ไทยแลนด อิงค อาคารซันทาว สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง
14%) เวอรส เอ ชั้น 19 เลขที่ 123 ถ.วิภาวดี ประชาชนจีน
รังสิต ขว.จอมพล ข.จตุจักร กทม.

29 ช็อกโกแลตนมเคลือบน้ําตาลสีตางๆ ตราเอ็ม 10-3-03839-1-0045 ถ.วิภาวดีรังสิต ขว.จอมพลข.จตุจักร สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง


แอนดเอ็ม (นมผง 11%) กทม. ประชาชนจีน

30 ถั่วลิสงคาราเมลและนูกัตเคลือบช็อคโกแลตนม 10-3-03839-1-0060 ถ.วิภาวดีรังสิต ขว.จอมพลข.จตุจักร สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง


ตรา สนิกเกอรส (นมผงขาดมันเนย 7% ) กทม. ประชาชนจีน

31 เมนทอส โยเกิรต มิกซ (ลูกอมรสโยเกิรต กลิ่น 10-3-11523-1-2385 บริษัทซีโน แปซิฟค เทรดดิ้ง(ไทยแลนด) สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง
ผลไมรวม ) (ผงโยเกิรต 0.28%) จํากัด 122/2-3 ถ.นนทรี ขว.ชองนนทรี ข. ประชาชนจีน
ยานนาวา กทม.

32 MiNi Poppers วอลลมินิปอปเปอร ไอซคอน 10-3-08945-1-0099 บ.ยูนิลีเวอรไทย เทรดดิ้ง จก. 19 ไทย สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง
เฟคชัน รสช็อกโกแลตเคลือบรสช็อกโกแลต พาณิชย ปารคพลาซา อาคาร 2 ถ. ประชาชนจีน
และชิ้นขนมปงกรอบรสช็อกโกแลต (ไอศกรีม รัชดาภิเษก จตุจักร กทม.
ดัดแปลงผสม)
33 Moo Soft Cookie Sandwich ไอซคอนเฟคชั่นก 10-3-08945-1-0096 บ.ยูนิลีเวอรไทย เทรดดิ้ง จก. 19 ไทย สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง
ลิ่นวานิลลาและบิสกิตรสช็อกโกแลต(ไอศกรีม พาณิชย ปารคพลาซา อาคาร 2 ถ. ประชาชนจีน
ดัดแปลงผสม)(เครื่องหมายการคา วอลลมอ รัชดาภิเษก จตุจักร กทม.
ซอฟทคุกกี้ แซนดวิช)
34 เวเฟอรสติ๊กช็อกโกแลต (เวเฟอรเคลือบ 10-3-26848-1-0367 บริษัทดีทแฮลม จํากัด สาธารณรัฐ ไมพบ หนังสือรับรอง บริษัทฯสง
ช็อกโกแลต)เครื่องหมายการคาโอรีโอ ประชาชนจีน ตัวอยาง

รายชื่อหนวยงานที่สามารถตรวจวิเคราะหสารเมลามีน และสารที่เกี่ยวของของประเทศไทย
1. บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จํากัด (SGS)
41/23 ซ.พระราม 3 ซ.59 ถ.พระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2294-7485-90, 0-2683-0541-7 โทรสาร 0-2294-7484, 0-2683-0758
2. บริษัท หองปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร จํากัด (LCFA)
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2940-6881-3 ตอ 206,211 โทรสาร 0-2579-4895
3. OMIC Bangkok Laboratory
12-14 ซ.เย็นอากาศ 3 ถ.เย็นอากาศ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2286-4120 โทรสาร 0-2287-2570
4. กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
88/7 หมู 4 ซ.โรงพยาบาลบําราศนราดูร ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท 0-2589-9850-2 ตอ 9561,9562 โทรสาร 0-2591-1023
5. หองปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชั้น 16 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0-2218-7653-4 โทรสาร 0-2218-7653