You are on page 1of 4

SÔÛ THÖÔNG MAÏI - DU LÒCH NINH THUAÄN

COÂNG TY THÖÔNG NGHIEÄP

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN


Naêm 2003
(Ñaõ ñieàu chænh theo Bieân baûn kieåm tra quyeát toaùn)

TAØI SAÛN MAÕ SOÁ


Soá ñaàu naêm
Soá cuoái naêm
1 2 3 4
A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑT NGAÉN HAÏN 100 ### ###
I. Voán baèng tieàn 110 777,816,201 ###
1. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu) 111 231,730,400 746,429,000
2. Tieàn göûi ngaân haøng 112 546,085,801 1,450,801,050
3. Tieàn ñang chuyeån 113
II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 0 0
1. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 121
2. Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 128
3. DP giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) 129
III. Caùc khoaûn phaûi thu 130 ### ###
1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 1,630,502,335 1,304,038,897
2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 50,547,332 834,454,841
3. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133 8,653,542
4. Phaûi thu noäi boä 134 0 0
- Voán kinh doanh ñôn vò tröïc thuoäc 135
- Phaûi thu noäi boä khaùc 136
5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 16,917,082 577,623,981
6. Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi (*) 139
IV. Haøng toàn kho 140 ### ###
1. Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng 141 536,618,000
2. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 142 8,885,954 765,335
3. Coâng cuï, duïng cuï toàn kho 143 142,820,981 138,157,682
4. Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang 144
5. Thaønh phaåm toàn kho 145
6. Haøng hoùa toàn kho 146 3,327,507,246 3,511,550,405
7. Haøng gôûi ñi baùn 147
8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149
V. Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 12,337,334 3,123,870
1. Taïm öùng 151 5,816,870 3,123,870
2. Chi phí traû tröôùc 152 6,520,464
3. Chi phí chôø keát chuyeån 153
4. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 154
5. Caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén155
haïn
VI. Chi söï nghieäp 160 0 0
1. Chi söï nghieäp naêm tröôùc 161
2. Chi söï nghieäp naêm nay 162
B. TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH VAØ ÑT DAØI HAÏN 200 ### ###
I. Taøi saûn coá ñònh 210 ### ###
1. TSCÑ höõu hình 211 1,339,562,282 1,307,069,129
- Nguyeân giaù 212 2,693,426,651 2,699,755,509
- Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 213 -1,353,864,369 -1,392,686,380
2. TSCÑ thueâ taøi chính 214 0 0
- Nguyeân giaù 215
- Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 216
3. TSCÑ voâ hình 217 0 6,000,000
- Nguyeân giaù 218 6,000,000
- Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 219
II. Caùc khoaûn ñaàu tö TC daøi haïn 220 25,000,000 25,000,000
1. ÑT chöùng khoaùn daøi haïn 221 25,000,000 25,000,000
2. goùp voán lieân doanh 222
3. Caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn khaùc 228
4. Döï phoøng giaûm giaù ÑT daøi haïn (*) 229
III. Chi phí XD cô baûn dôû dang 230 47,459,455
IV. Caùc khoaûn kyù quyõ daøi haïn 240 20,000,000 20,000,000
V. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 241
TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 250 ### ###
NGUOÀN VOÁN 270
A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ 300 ### ###
I. Nôï ngaén haïn 310 ### ###
1. Vay ngaén haïn 311 3,728,823,668 5,178,406,749
2. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 312
3. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313 520,683,827 455,202,740
4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 314 24,258,543 805,000
5. Thueá vaø khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 315 1,429,215 6,540,417
6. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316 171,275,369 69,288,063
7. Phaûi traû cho ñôn vò noäi boä 317
8. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 318 80,365,072 82,192,670
II. Nôï daøi haïn 320 0 0
1. Vay daøi haïn 321
2. Nôï daøi haïn 322
III. Nôï khaùc 330 0 13,378,381
1. Chi phí phaûi traû 331 13,378,381
2. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 332
3. Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 333
B. NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 400 ### ###
I. Nguoàn voán - quyõ 410 ### ###
1.Nguoàn voán kinh doanh 411 2,947,979,601 2,995,664,239
2. Cheânh leäch ñaùnh giaù taøi saûn 412
3. Cheânh leäch tyû giaù 413
4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 414
5. Quyõ döï phoøng taøi chính 415 33,919,853 33,919,853
6. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 416
7. Voán ñaàu tö XDCB 417 308,341,062 1,050,850,705
II. Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc 420 80,092,079 86,224,828
1. Quyõ döï phoøng veà trôï caáp maát vieäc laøm 421 8,955,533
2. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 422 71,136,546 86,224,828
3. Quyõ quaûn lyù caáp treân 423
4. Nguoàn kinh phí söï nghieäp 424 0 0
- Nguoàn kinh phí naêm tröôùc 425
- Nguoàn kinh phí naêm nay 426
5. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 427
TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 430 ### ###
0 0
Phan rang, ngaøy thaùng 4 naêm 2004
KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC
Soá cuoái naêm