You are on page 1of 4

1.

ชื่อโครงการ : จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
3. ระยะเวลาดำาเนินการ : 1 ตุลาคม 2551 – 30 สิงหาคม 2552
4. หลักการและเหตุผล : เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์
ห้องอินเตอร์เน็ต ปัจจุบันมีจำานวน 40 เครื่อง ไว้บริการให้กับนักเรียน – นักศึกษา ค้นคว้าข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงจำาเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องรุ่นใหม่เข้ามาทดแทน
เครื่องรุ่นเก่า ซึ่งเครื่องรุ่นเก่าจะทำาการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ครบทุกเครื่อง และจะให้กับแผนกช่างและ
หน่วยงาน ที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน หรือมีเครื่องไม่เพียงพอ

5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 ของรัฐบาล
2. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องอินเตอร์เน็ต
3. เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยไว้บริการนักเรียน – นักศึกษา
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอำานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติ รวมถึงความปลอดภัยของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 จัดหาวัสดุฝึก เครื่องมือ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ และเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด

6. เป้าหมาย เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องอินเตอร์เน็ต

7. พื้นที่ดำาเนินการ วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค ช ล บุ รี

8. วิ ธี ดำา เ นิ น ก า ร /ป ฏิ ทิ น ป ฏิ บั ติ ง า น :
พ.ศ 2548 พ.ศ. 2549
ขั้นตอนการดำาเนินงาน ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1. นำาเข้าแผนปฏิบัติการ
2. ดำาเนินตามโครงการ
3. รายงานผลต่อวิทยาลัยฯ

-49-
9. หมวดค่าใช้จ่าย : เงินบำารุงการศึกษา 500,000 บาท

หมวดรายจ่าย จำานวน จำานวนเงิน หมาย


รายการ หน่วย งปม. อุดหนุน บกศ. เหตุ
ทัว่ ไปบกศ.
1. ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ - - 500,000

รวม - - 500,000

10. การติดตามประเมินผล
1. รายงานผลงานจัดทำาต่อวิทยาลัยฯ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ไว้ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา

-50-
แบบฟอร์ม ป.8

1. ชื่อโครงการ : จัดหาระบบเครื่องแม่ข่าย Server ระบบงนสารบรรณ


2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานศูนย์ข้อมูลฯ (นายมานิตย์ หิมานันโต)
3. ระยะเวลาดำาเนินการ : 1 ตุลาคม 2548 – 30 สิงหาคม 2549
4. หลักการและเหตุผล : งานศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยฯ ให้ดูแลระบบเครือข่าย
ภายใน (LAN) , ระบบอินเตอร์เน็ต , และระบบงานสารบรรณ ซึ่งได้ให้บริการกับแผนกช่าง หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ มาเป็นระยะเวลานาน เครื่องแม่ข่ายที่ใช้งานอยู่ เป็นเครื่องที่เคยใช้ในงานศูนย์ข้อมูลฯ
และนำามาทำาเป็นเครื่องแม่ข่าย ซึ่งคุณสมบัติของเครื่องแม่ข่ายโดยตรง และใช้เป็นเครื่องแม่ข่ายมานาน ดัง
นัน้ จึงต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ระบบใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ของรัฐบาล
2. เพื่อจัดหาเครื่อง Server ระบบงานสารบรรณของวิทยาลัยฯ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว
3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่อง Server ระบบงานสารบรรณ
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการบริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 จัดกิจกรรม / โครงการ ส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพและ
การพัฒนาทางเทคโนโลยี

6. เป้าหมาย เครื่อง Server ระบบงานสารบรรณ

7. พื้นที่ดำาเนินการ วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค ช ล บุ รี

8. วิ ธี ดำา เ นิ น ก า ร /ป ฏิ ทิ น ป ฏิ บั ติ ง า น :
พ.ศ 2548 พ.ศ. 2549
ขั้นตอนการดำาเนินงาน ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1. นำาเข้าแผนปฏิบัติการ
2. ดำาเนินตามโครงการ
3. รายงานผลต่อวิทยาลัยฯ

-51-
9. หมวดค่าใช้จ่าย : เงินบำารุงการศึกษา 70,000 บาท

หมวดรายจ่าย จำานวน จำานวนเงิน หมาย


รายการ หน่วย งปม. อุดหนุน บกศ. เหตุ
ทัว่ ไปบกศ.
1. ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ - - 70,000

รวม - - 70,000

10. การติดตามประเมินผล
1. รายงานผลงานจัดทำาต่อวิทยาลัยฯ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เครื่อง Server ระบบงานสารบรรณ ภายในวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว