P. 1
KIỂM TRA ESTE

KIỂM TRA ESTE

|Views: 19|Likes:
Published by Nguyen Hoang Quan

More info:

Published by: Nguyen Hoang Quan on Sep 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2011

pdf

text

original

KIỂM TRA ESTE Câu 1 : Viết các PTHH biểu diễn dãy biến hóa sau

:
a) C2H6 ---(1)--> C2H5Cl --(2)--> C2H5OH --(3)--> CH3CHO --(4)--> CH3COOH --(5)--> CH3COOC2H5 (6) (7) CH3COONa b) CH4 --(1)--> C2H2 --(2)--> CH3CHO --(3)--> CH3COOH --(4)--> CH3COOCH3 (5) (6) (7) CH3CH2OH c) CaC2 --(1)--> C2H2 --(2)--> CH3COO-CH=CH2 --(3)--> CH3COONa --(4)--> CH3COOH (5) (6) polime

Câu 2 :
1) Từ CH4 và các chất vô cơ cần thiết, viết các PTHH điều chế: a) etyl fomat c) vinyl axetat 2) Từ butan và các chất vô cơ cần thiết, viết các PTHH điều chế: a) HCOO-CH2 d) etyl oxalat
HCOO-CH HCOO-CH2

d) phenyl axetat

Câu 3 : Mét este ®¬n chøc (E) (chøa C, H, O). TØ khèi h¬i cña (E) ®èi víi oxi lµ
3,125. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña (E). BiÕt r»ng khi cho 20 gam (E) t¸c dông víi 300 ml dung dÞch NaOH 1M, sau khi c« c¹n dung dÞch thu ®îc 23,2 gam chÊt r¾n khan. Câu 4 : Hçn hîp A gåm 2 este X vµ Y lµ ®ång ph©n cña nhau, cã cïng CTPT C 4H8O2, ®Òu ®îc taä thµnh tõ axit ®¬n chøc vµ rîu ®¬n chøc. Khi ®em thñy ph©n hoµn toµn 26,4 gam hçn hîp A b»ng 100 ml dung dÞch NaOH 20% ( d = 1,2 g/ml ), råi ®em c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng th× thu ®îc 33,8 gam chÊt r¾n khan. X¸c ®Þnh CTPT cña 2 este. Câu 5 : §èt ch¸y 1,7 gam este X cÇn 2,52 lÝt O 2 (®ktc) chØ sinh ra CO2 vµ H2O víi tØ lÖ mol 2:1. §un nãng 0,01 mol X víi dung dÞch NaOH thÊy 0,02 mol NaOH tham gia ph¶n øng. X kh«ng cã chøc ete, kh«ng t¸c dông víi Na, kh«ng t¸c dông víi AgNO3/NH3. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö vµ c«ng thøc cÊu t¹o cña X, biÕt khèi lîng ph©n tö cña X <140. Câu 6 : Chia hçn hîp hai este ®ång ph©n, m¹ch hë (thµnh phÇn chøa C, H, O) lµm hai phÇn b»ng nhau. Ho¸ h¬i hÕt phÇn 1 thu ®îc 4,48 lÝt h¬i (136,5oC vµ 1,5 atm).

22 gam CO2 vµ 7.2 gam H2O.5 gam hçn hîp hai ancol ®ång ®¼ng kÕ tiÕp. T×m c«ng thøc cÊu t¹o hai este.§em xµ phßng ho¸ hoµn toµn phÇn 2 b»ng 300 ml dung dÞch NaOH 1M. . Nung A trong b×nh kÝn chøa lîng O2 võa ®ñ tíi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc c¸c s¶n phÈm cuèi cïng lµ Na2CO3. chng cÊt dung dÞch sau ph¶n ph¶n øng thu ®îc chÊt r¾n khan A vµ 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->