You are on page 1of 85

Č A S Ť „ A “

SPRIEVODNÁ SPRÁVA
-4-

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA:

Názov stavby : FINTICE – vodovod, kanalizácia a ČOV

Miesto stavby : FINTICE

Okres : Prešov

Investor : Obecný úrad Fintice


Užívateľ stavby : Obecný úrad Fintice

Odvetvie a pododvetvie : Vodné hospodárstvo

Charakter stavby : Nová

Dodávateľ : UNING, a.s., Prešov

Gen. Projektant : UNING, a.s., Prešov, LTK Prešov

Financujúca banka : VÚB Prešov

Zahájenie výstavby : 0899

Ukončenie výstavby : 1206

-5-
A1. ZÁSOBOVANIE VODOU

A 1.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

- Stručný popis stavby


––––––––––––––––––––-

Obec Fintice nemá vybudovaný vlastný vodovod. Rodinné domy


sú v prevažnej miere zásobované z vlastných domových studní.
Severná časť obce je napojená na schátraný „grófsky vodovod“,
ktorý privádza vodu z jímacieho zárezu situovaného nad obcou
gravitačne, bez akumulácie. Tento vodovod bol vybudovaný ešte
v roku 1916 z dreveného potrubia a zásoboval objekt kaštieľa
v centre obce. Pre odber vody obyvatelia severnej časti obce si
v trase dreveného prívodu vybudovali odbočné studne a potrubím
takto zachytená voda bola zvedená do súkromných studní
umiestnených v zadných častiach stavebných parciel. Uvedený stav
spôsobuje únik vody a jej následný nedostatok nielen v objekte
kaštieľa kde je umiestnená základná škola a obecný úrad, ale
hlavne v severnej časti obce.
Kvalita vody v grófskom vodovode podľa hygienických
rozborov je hygienicky závadná a nezodpovedá ČSN 83 0611, čím
tento stav vyvoláva havarijnú situáciu možnosti vzniku
spidemiologických ochorení.
Základná škola s kapacitou 300 žiakov je zásobovaná zo
zachyteného prameňa v záujmovom území grófskeho vodovodu. Pod
záchytným objektom je vybudovaný zemný vodojem objemu 20 m3
a vodovodný rad, ktorý vedie zosuvným územím a jeho poškodenie na
trase spôsobuje nedostatok vody v ZŠ.
Zbývajúca časť obce je zásobovaná z vlastných kopaných
studní, ktoré sú umiestnené vedľa žúmp a sú v nevyhovujúcom

-6-

stave. Otvorení rigoly, ktoré odvádzajú povrchové vody predstavujú


otvorené kanalizačné stoky.
Z toho dôvodu sa prikročilo k spracovaniu zadania.

Výber staveniska bol prevedený 24. 1. 1990.

Podľa vykonaného hydrogeologického prieskumu bola zistená


nedostačujúca výdatnosť záchytných prameňov, ktoré mali zásobovať
obec pitnou vodou cez navrhovaný vodojem.
Z toho dôvodu sa zrealizoval prívodný vodovodný rad z Prešova až
na miesto navrhovaného vodojemu 2x150 m3, s kótou dna 345 m n.m.
- Údaje o prevádzke
–––––––––––––––––-

Zemný vodojem je navrhnutý za účelom akumulácie vody,


vykrytia špičkového odberu a požiarneho zabezpečenia. Výrobca
PREFA vodojemu sú stredoslovenské stavby Žilina.
Vodojem je podzemný objekt s 2 nádržami objemu 150 m3.
Vstup do vodojemu a ovládanie armatúr je navrhnuté v manipulačnej
komore.
Premenná jímka je monolitický objekt, ktorý pozostáva z 3
komôr. Voda z výveru vteká do usadzovanej komory, z ktorej
prelivom vteká do zbernej komory. Z nej je vtokovým košom
odoberaná. Ovládacie armatúry sú umiestnené v armatúrnej komore.
Prívodné potrubie do vodojemu je navrhnuté z rúr PVC DN
100. Zásobovacie potrubie z VDJ je navrhnuté z rúr PVC DN 150,

-7-

100, prípojky k jednotl. Rodinným domom z rúr rPE. Výrobcom rúr je


Plastika Nitra. Vodovodné potrubie bude uložené podľa
priestorových možností prevažne v chodníku (medzi plynovodom
a oplotením). V prípade stiesnených pomerov pri výkopových prácach
a ukladaní potrubia bude potrebné zabezpečiť konštrukcie,
v ktorých by mohlo dôjsť k porušeniu (základy plotov) a vodovod
budovať po úsekoch max. dĺžky 20 m.
Križovanie vodných tokov sa prevedie zhybkami popod tok.
Pre zabezpečenie prístupu k vodojemu je potrebné vybudovať
prístupovú komunikáciu. Túto navrhujeme riešiť šírky 3,0 m
s povrchovou úpravou obaľovaná štrkodrva.
Pre zabránenie prístupu k vodojemu a pramenným jímka sa
zriadí oplotenie z pletiva výšky 2,0 m.
Rozsah oplotenia: VDJ : 35x20 m
Jímky: 30x50 m
Pre započatím prác na objektoch vodojemu a prístup.
Komunikácii je potrebné dobrať ornicu hr. 0,3 m. Ďalej je potrebné
previesť terénne úpravy a po realizácií VDJ jeho obsyp. Všetky
tieto práce sú zahrnuté v obj. Terénne úpravy. Odpadné potrubie
z prelivu a vypúšťania vodojemu sa zaústia cez kanalizačnú šachtu
do dažďovej kanalizácie.

- Charakteristika územia, ochranné pásma.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

V rámci tejto stavby dôjde k trvalému, ako aj k dočasnému


záberu pôdneho fondu.

Pásma hygienickej ochrany:

PHO 1. stupňa sa zriadí pri pramenných jímkach, okolo ktorých sa


zriadí oplotenie 10x10 m. Obvod pásma sa vyznačí výstražnými

-8-
Tabuľami s nápisom: „VODNÝ ZDROJ – Pásmo hyg. Ochrany 1. stupňa.
Nepovolaným osobám vstup zákazaný.“
Výkop pre potrubie musí byť zasypaný tak, aby sa zabránilo
presakovaniu povrchových vôd. Celé územie musí byť zarovnané, aby
zrážkové vody mali voľný odtok. V PHO 1˚ sa zakazuje vykonávať
zemné práce narušujúce pôdny pokryv, používať trhaviny a toxické
látky, pásť zvieratá a akokoľvek znečisťovať krycie vrstvy.
PHO 2. stupňa – vnútorná časť:
V nej sa nepripúšťa činnosť, ktorej dôsledkom by mohlo byť
znečistenie zdroja podzemnej vody. Hranica vnút. Časti PHO 2˚ je
vzdial. min. 50 m od miesta odberu.
PHO 2˚ - vonkajšia časť:
Zahrňuje celé hydrogeologické povodie zdroja podzemnej vody a jej
hranicou je vonk. Okraj infiltračnej oblasti. Zariadenia
poľnohosp. Výroby, ak by mohli svojou prevádzkou spôsobiť haváriu
akosti podzemných vôd, musia sa likvidovať, alebo technicky
zabezpečiť tak, aby sa možnosť havárie akosti vody vylúčila.

Plochu oplotenú v PHO 1˚ (pramenné jímky, vodojem), ako aj


plochu prístupovej komunikácie k VDJ bude potrebné vyňať
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Počas prác na prívodnom potrubí dôjde k dočasnému záberu
pôdneho fondu. Tieto práce je potrebné prevádzať mimo vegetačného
obdobia.

- Vplyv stavby na životné prostredie.


––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Navrhovaná stavba po realizácií nebude mať negatívny dopad na
životné prostredie. Zachytením prameňov, vybudovaním

-9-

vodojemu a celoobecného verejného vodovodu bude zabezpečená


dodávka pitnej vody pre celú obec.

- Požiadavky z hľadiska PO a CO.


–––––––––––––––––––––––––––––-

Pri tejto stavbe nie sú špeciálne požiadavky na PO a CO.


Požiarna ochrana sa zabezpečí rozmiestnením požiarnych hydrantov
na trase vodovodu podľa ČSN 75 5401.

A 1.3 Zdôvodnenie stavby

K spracovaniu zadania stavby sa pristúpilo z dôvodov


nedostatočného zásobovania obce Fintice pitnou vodou.
A 1.4 Podmieňujúce predpoklady

- Bilancia kapacitných nárokov a možností

- Bilancia potreby vody


je prevedená podľa smernice č. 9/73

Počet obyvateľov podľa údajov obecného úradu pre rok 2030 je 1 900
obyvateľov.
Qp – priemerná denná potreba vody
1/ 1 900 obyvateľov x160 l/obyv/deň = 304 000 l/deň
2/ Základná škola
300 detí x 25 l/dieťa/deň = 7 500 l/deň
3/ Materská škola
40 detí x 20 l/dieťa/deň = 800 l/deň

-10-

4/ Obchodné vybavenie + pošta + ObÚ


10 zamestnancov x 60 l/osoba/deň = 600 l/deň
––––––––––––––––––––––––––––––––-
Spolu: 312 900 l/deň

Qp = 312 900 l deň-1 = 3.62 l s-1

Qmax - maximálna denná potreba vody


Qmax = Qp x 1,45
Qmax = 453 705 l deň-1 = 5,25 ls-1

Meraním prameňov bola zistená výdatnosť 2,8 – 36,5 ls-1, čo


nevyhovuje pre navrhovaný rok 2030.
V prípade rýchlejšieho rozvoja obce, aký je predpoklad, je
potrebné spracovať prieskum ďalších pramenísk vody.

- Výpočet objemu vodojemu


–––––––––––––––––––––––-

a/ Požiarna zásoba vodojemu.

Potrebnú veľkosť akumulačného priestoru požiarnej vody je


vypočítané v zmysle ustanovenia ČSN 73 0122.
A pož = 3,6.Qpož.h.t

Q pož – podľa ČSN 73 0873 Požiarne vodovody čl. 21 je potreba vody


do troch nadzemných podlaží 6,7 ls-1. Podľa čl. 36 zásoba požiarnej
vody je po dobu troch hodín, kde nie je stála požiarna pohotovosť.

A pož = 3,6 x 6,7 x 1 x 3 = 72,3 m3


–––––––-
-11-

b/ Prevádzková zásoba
–––––––––––––––––-

Dimenzuje sa min. 50 % maximálnej dennej potreby. Slúži na


vyrovnanie rozdielov medzi prítokom vody do vodojemu a odberom
vody z vodojemu do spotrebiska v čase maximálneho odberu.
Ap = Qmax x 0,5
Ap = 453,7 m3 x 0,5 = 227 m3

c/ Objem vodojemu
––––––––––––––

A = Ap + A pož
A = 227 +72,4 = 299,4 m3

Navrhovaný akumulačný priestor vodojemu 300 m3. Vodojem


navrhujeme prefabrikovaný zemný 2x150 m3. Vodojem je zostavený
z vlastnej vodárenskej nádrže a k nej priradenej manipulačnej
komory MK 3. Vodojem slúži k akumulácií pitnej vody za účelom
vyrovnania nerovnomerného odberu v spotrebisku a k vytvoreniu
potrebného tlaku v sieti.

- Osadenie vodojemu
==================
Jedná sa o územie s rodinnou zástavbou charakteru IBV,
maximálna podlažnosť do 2 nadzemných podlaží.
Podľa ČSN 75 5401 požadovaný hydrodynamický pretlak je 0,15
MPa. Maximálny pretlak nemá prevyšovať hodnotu 0,6 MPa.

Kóta najvyššie osad. domu: 328,0


Straty : 2 m

-12-

Potrebný pretlak : 15 m
–––––––-
Kóta min. hladiny vo VDJ 345 m n.m.

Posúdenie najnižšieho miesta vodovod. siete:

Kóta najnižšie osad. domu: 260,0 m n.m.


Hladina VDJ : 345,0 m n.m.
–––––––––––––––
Rozdiel : 85 m

Vzhľadom na nevyhovujúce posúdenie max. pretlaku, navrhujeme


na vodovodný rad osadiť šachtu s redukčným ventilom na kótu 285,0
m n.m. resp. vybudovať prerušovaciu komoru.
A2. KANALIZÁCIA

A 2.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

- stručný popis stavby


––––––––––––––––––––-

Obec Fintice nemá vybudovanú kanalizačnú sieť. Dažďové vody


voľne stekajú po teréne. Splaškové vody do jednotlivých objektov
sú odvádzané do vlastných žúmp, ktorých stav je neuspokojivý
a z hygienického hľadiska nevyhovujúci.
Pre danú lokalitu navrhujeme delenú kanalizačnú sieť. Dažďové
vody budú stekať po teréne do rigolov ako doposiaľ. Splaškové vody
sa odvedú stokovou sieťou do navrhovanej ČOV pre ROTO E 2000,
ktorá bude umiestnená poniže ihriska vedľa príjazdovej komunikácie
z Prešova.

-13-

Územie možno po stránke svahovitosti charakterizovať


v severnej časti ako vhodné, v južnej časti, v blízkosti zaústenia
do ČOV ako menej vhodné pre gravitačné odvedenie odpadových vôd.
Z týchto dôvodov pred zaústením do ČOV vzniká požiadavka
prečerpávania odp. Vôd.
Na trasách stôk v obci dôjde ku križovaniu s miestnymi tokmi,
ktoré sa budú riešiť kanalizačnou zhybkou. Počas výkopových prác
dôjde k dočasnému záberu PPF.

- Údaje o prevádzke
––––––––––––––––-

Hĺbkové uloženie stôk bude navrhnuté s ohľadom na jestvujúce


rodinné domy, a to tak, aby bolo možné odkanalizovať aj ich
suterénne časti.
Splaškové odpadové vody budú gravitačne privedené k čerpacej
šachte, z ktorej budú ponornými čerpadlami (súčasť dodávky ČOV)
čerpané do ČOV, typ ROTO E 2000.

ČOV – typ ROTO E 2000, ktorá pracuje na princípe biologického


reaktora s jemnobublinkovým prevzdušnením. Odpadová voda po
mechanickom predčistení je privádzaná do netrifikačnej časti
bilogickej nádrže. Na základe biologického procesu čistenia
heterogénnou biokultúrou nízkozaťaženou aktiváciou s úplnou
stabilizáciou kalu, dochádza k čisteniu odpad. vôd vo filtračnej
vrstve s protiprúdovým vtokom filtrátu. Vhodné hydraulické
podmienky prúdenia zmesi v aktivačnom priestore, ako aj dodanie
potrebného množstva kyslíka pre proces čistenia, je zabezpečená
pneumat. dúchadlami.
Separácia kalu od vyčistenej vody prebieha vo vertikálnych
separátoroch. Svojim technickým riešením vytvára hydraulický
systém filtrácie protiprúdnym oddeľovaním vyčistenej vody od
separačného substrátu. Čistá voda je odvádzaná zbernými žľabmi do
odtoku cez merné zariadenie. Odseparovaný aktivačný kal je
recirkulovaný späť do aktivácie. Prebytočný kal je odvádzaný do
zásobníka kalu.
-14-

Parametre odpad. vody na vstupe:

Počet ekvivalentných obyvateľov: 1 900


Priemerný denný prítok: 375 m /d = 15,63 m3/h = 4,34 l/s
3

Špičkový prítok: 46,89 m3/h


Koncentrácia BSK5: 260 mg/l
Zaťaženie BSK5: 97,5 kg/deň
Koncentrácia CHSK: 450 mg/l
Zaťaženie CHSK: 169 kg/deň
Koncentr. nerozpust. látok: 300 mg/l
Zaťaženie nerozpust. látok: 113 kg/deň
Koncentrácia NH4: 35 mg/l
Zaťaženie NH4: 13,13 kg/d

Firma ROTO zodpovedá za:


- dodávku kompletného elektrického, strojného zariadenia
a ovládacieho zariadenia ČOV
- zabezpečenie dozoru nad výstavbou ČOV, montáž a dozor nad
montážou technologického zariadenia, odovzdanie, komplexné
skúšky a nábeh ČOV, zaškolenie obsluhy a pravidelné
technologické sledovania a rozbory odpad. vôd počas záručnej
doby
- dodávku potrebnej výkresovej dokumentácie stavebnej časti ČOV
- dodávku kompletnej výkresovej dokumentácie elektrického
a strojnotechnologického zariadenia ČOV, zoznam náhradných
dielov, popis všetkých inštalovaných zariadení podľa platných
ČSN
- zabezpečenie kvalitatívnych parametrov vyčistenej odpadovej vody
po nábehu čistiarne
- vypracovanie a dodanie návodu na prevádzku a údržbu ČOV.

-15-

Odberateľ zodpovedá za:


- zabezpečenie vhodného miesta na výstavbu ČOV
- zabezpečenie kompletnej stavebnej časti podľa výkresovej
dokumentácie dodanej firmou Hydrotech
- zabezpečenie prívodu odpad. vody na vstup ČOV
- zabezpečenie prívodu el. energie do hl. rozvádzača ČOV
- zabezpečenie odvodu vyčistenej vody
- zabezpečenie ochrany a starostlivosti o celé dodané
zariadenie
- dodržanie pokynov pre prevádzku a údržbu ČOV podľa
požiadaviek
firmy ROTO.
ČOV je vybavená nadzemným zásobníkom prebytočného kalu s betónovým
dnom v tvare zrezaného kužeľa V nádrži je umiestnené zberné
potrubie na odvod odsadenej vody, ktorá sa vracia späť do procesu
čistenia. Pre hogenizáciu slúži ponorné miešadlo.
Vhodným riešením likvidácie zahusteného stabilizovaného kalu je
jeho využitie v poľnohospodárstve (kvalitné hnojivo, kompost) po
dohode s miestnym poľnohospodárskym družstvom.

Z uvedených údajov vyplýva, že do zadania na kanalizáciu je


potrebné zahrnúť stoku pre odvedenie vyčistenej odpad. vody.
Recipientom je tok Sekčov. Zaústenie sa prevedie cez výustný
objekt vo výške nad hladinu 5-ročného prietoku.
Potrubie bude v celom rozsahu z PVC.
Súčasťou riešenia sú aj verejné časti prípojok, ktoré budú
zaústené do verejnej kanalizácie a ukončené cca 1 m za hranicou
pozemku revíznou šachtou. Revízne šachty na verejnej kanalizácií
budú rozmiestnené podľa ČSN 73 6701 a ich počet bude
zminimalizovaný vzhľadom na umietnenie stôk v telese komunikácie.

-16-

Po uložení potrubia a prevedení zásypu sa povrch vozovky


uvedie do pôvodného stavu.

K navrhovanej ČOV je potrebné zabezpečiť prívod el. energie.


Nároky:
Všetky elektrospotrebiče budú napájané z centrálneho
rozvádzača, ktorý je súčasťou technologickej dodávky.
Inštalovaný príkon: 49,74 kW
Max. súčasný odber: 35 kW
Priemerná denná potreba
Energie pri plnom zaťažení ČOV: 550 kWh

Bod napojenia NN prípojky navrhujeme na TR stanici 100 kW


vybudovanú v rámci MGZS. NN prípojka bude prevedená káblom do
rozvádzača TR.

- Vonkajšie osvetlenie – areál ČOV


–––––––––––––––––––––––––––––––-

Bude osvetlený výbojkovými svietidlami osadenými na oceľových


stožiaroch. Zapínanie bude od vstupu do areálu ČOV.

- Vplyv stavby na životné prostredie


–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.


Naopak, vybudovaním stokovej siete a ČOV dôjde k jeho vylepšeniu
a zvýšeniu samotnej úrovne bývania v obci.

- Požiadavky z hľadiska PO a CO
––––––––––––––––––––––––––––-

Stavba nemá zvláštne nároky na riešenie PO a CO.


-17-

A2.3 ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIA

Súčasný stav v likvidácii splaškových vôd z rodinných domov


je nevyhovujúci. V časti obce jestvuje dažďová kanalizácia, ktorá
odvádza dažďové vody do miestnych tokov a rigolov. Pri obhliadke
skutočného stavu bolo zistené, že voda v rigoloch je značne
znečistená, t. j., že dažďová kanalizácia odvádza aj splaškové
vody. Z uvedených dôvodov je nevyhnutné riešiť situáciu
v odvádzaní splaškových vôd v obci.
V rámci riešenia bude potrebné zaústiť do stokovej siete aj
splaškové vody z veľkokapacitných žúmp, a to pri Obecnom úrade,
novostavbe kaštieľa, bytovke a zo štrbinovej nádrže pri zákl.
škole. Po uvedení kanalizácie do prevádzky sa prevedie likvidácia
žúmp a suchých záchodov s dezinfekčným zabezpečením.
Umiestnenie stokovej siete obce je do značnej miery
ovplyvnené osadením plynovodu do krajnice vozovky. Vzhľadom na
skutočnosť, že oplotenie súkromných pozemkov lícuje s chodníkom,
šírka pásu pre uloženie vodovodu a kanalizácie činí 1,8 – 2,0 m,
v najkritickejších miestach 1,5 m, čo v žiadnom prípade nevyhovuje
z hľadiska dodržania minimálnych vzdialeností pri súbehu vedení
podľa ČSN 73 6005. Z týchto dôvodov navrhujeme trasu stôk
umiestniť po oboch stranách štátnej cesty, a to do krajnice
vozovky, v minimálnej osovej vzdialenosti 870 mm od plynovodu.
V prípade miestnych komunikácií menšieho významu sa navrhuje
1 stoka v telese komunikácie.

A2.4 PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY

- Obmedzenie prevádzky
–––––––––––––––––––-

-18-

Pri ukladaní stôk do telesa komunikácie bude potrebné


postupovať tak, aby doprava na trase Fintice – Záhradné nebola
prerušená, t.j. aby bol k dispozícii i jazdný pruh.

- Bilancie kapacitných nárokov


–––––––––––––––––––––––––––-

Výpočet množstva splaškových vôd pre dimenzovanie stôk (podľa


ČSN 73 6701):

Najväčší prietok splaškových vôd sa určí z maximálnej dennej


potreby vody. Súčiniteľ max. hodinovej nerovnomernosti je 1,8.
Qsmax = 5,5 ls-1 x 1,8 = 9,45 ls-1

Stoky splaškovej siete sa dimenzujú na dvojnásobok Qsmax,


t.j. 2x 9,45 ls-1 = 18,9 ls-1. Vzhľadom na skutočnosť, že stoky budú
vedené v krajnici vozovky, minimálny prípustný profil je 300 mm.
Viď čl. 57 ČSN 73 6701.

- Posúdenie vplyvu vypúšťania vyčistených odpad. vôd na recipient:


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Údaje o recipiente boli získané od HMÚ Košice, PBH Košice


a rozborom vody spracovaným OHS Prešov. Doklady sú doložené
v dokladovej časti zadania.

B8K5 prirov. = 3,1 mg O2 l-1


O355 30 m3 ls-1

Údaje od výrobcu ČOV

-19-
B8K5 = 10 mg l-1

Q355.C355+Qp.C24 179x3,1+2,88x10
X = –––––––––––––––– = ––––––––––––––- = 3,20 mgl-1
Q355 + Qp 179 + 2,88

X = 3,20 mgl-1 a 4 mgl-1


===================

- Doprava a ter. úpravy


=====================

Komunikácie vozidlové – pre prístup k ČOV a prevádzku v areáli ČOV


je potrebné vybudovať komunikáciu. Táto bude napojená na
existujúcu miestnu komunikáciu vedúcu k areálu štátnych majetkov.
Povrch komunikácie navrhujeme betónový, šírka komunikácie 3,0 m.

Terénne úpravy – územie kde bude osadená ČOV je potrebné vhodne


vysypať zásypovým materiálom, ktorý bude ako prebytok z výkopových
prác, jedná sa o cca 350 m3 zásypov. Ďalej v rámci TÚ je zahrnutá
konečná úprava okolitého terénu, zahumusovanie, osiatie trávy
a výsadba vysokej zelene.
Oplotenie – areál ČOV bude oplotený typovým oceľovým plotom na
betónových stĺpikoch. Vstup bude zabezpečený typizovanou bránou
a bránkou. Na viditeľnom mieste bude označenie „Zákaz vstupu“.

-20-

Ochranná hrádza.
Vybudovaním ČOV na území vedľa futbalového ihriska – podľa
priloženej situácie, si vyžaduje vybudovanie ochrannej hrádze.
Táto bude slúžiť na zachytenie prívalových vôd a tým zatopeniu
areálu ČOV.
Ochrannú hrádzu navrhujeme vybudovať na pravom brehu rieky
Sekčov v úseku cca 100 m pred a 100 m za mostom.
-21-

ZOZNAM VÝKRESOV
===============

1. Situácia vodovodu a kanalizácie


2. Situácia osadenia a vodojemu
3. Situácia osadenia ČOV
OBJEKTOVÁ SKLADBA STAVBY

03. Vodojem 2x150 m3


04. Oplotenie vodojemu a prameňov.
05. Odpad z vodojemu a pramen. Záchytov
06. Prístupová komunik. k vodojemu
07. Zásobné vodovod. rady
08. Kanalizácia splašková
09. ČOV – stav. + tech. časť
10. Komunikácie vozidlové k ČOV
11. Oplotenie ČOV
12. Terénne úpravy
13. NN prípojka k ČOV a PČS
14. Verejné osvetlenie
15. Výustný obtok a odtok z ČOV
16. Prečerpávacia stanica
17. Ochranná hrádza
18. Úprava štátnej cesty
Vypracoval: Ing. Gabániová UNING a.s. Prešov
Stavba: Fintice vodovod, kanalizácia a ČOV
Časť : B
Obsah : Súhrnná technická správa
Stupeň: projekt
č.z.: 13591

-2-

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Zásobovanie vodou a odkanalizovanie

1,1 Charakteristika územia

Obec Fintice nemá v súčasnosti vybudovaný vlastný vodovod ani


kanalizáciu.
Rodinné domy sú zásobované z domových studní, časť obce je
pripojená na „Grófsky vodovod“, ktorý privádza vodu zo
zachytávacieho zárezu situovaného nad obcou. Pre odber vody
obyvatelia severnej časti obce si v trase dreveného prívodu
vybudovali odbočné studne, z ktorých odvádzali vodu do
súkromných studní. Tento stav spôsobuje únik vody a jej
následný nedostatok v časti obce
Kvalita vody v „grófskom vodovode“ nezodpovedá hygienickým
požiadavkám, čo vyvoláva havarijnú situáciu.
Z toho dôvodu sa zrealizoval prívodný vodovodný rad z Prešova
až na miesto navrhovaného vodojemu. Podľa vykonaného
hydrogeologického prieskumu bola zistená nedostačujúca
výdatnosť záchytných prameňov, ktoré mali zásobovať obec
pitnou vodou cez navrhovaný vodojem.

Vo vodojeme je navrhnutá dezinfekcia vody chlórovaním.


Odpadové vody z rodinných domov sú odvádzané do žúmp, príp. do
otvorených rigolov dažďovou kanalizáciou. Z uvedených dôvodov
je nutné riešiť situáciu v odvádzaní splaškových vôd, aby
nedochádzalo k znečisťovaniu recipientu.
Pre danú lokalitu je riešená splašková kanalizácia so
zaústením do navrhovanej ČOV pre ROTO
E 2000, ktorá bude umiestnená poniže ihriska po pravej strane
štátnej cesty Šarišské Lúky – Fintice.

-3-

Stavenisko pre výstavbu možno rozdeliť na tieto staveniská:


stavenisko č. 1 – vodojem
stavenisko č. 2 – intravilán obce, kde sa prevádzať budú siete
v prevažnej miere vo verejných komunikáciách
stavenisko č. 3 – územie pre výstavbu ČOV
- Projekt sietí je spracovaný na situácii so zameraním v M
1:1000.
Zachytávané zdroje vody sú zamerané a spracované v situácií
1:2000. Osadenie vodojemu a ČOV s následným vyústením do
recipientu je zakreslené v situáciách M 1:500.

- Ochranné pásma
Pri osadení ČOV boli vzaté do úvahy min. dovolené vzdialenosti
od jestvujúcej zástavby, komunikácie a vedenia VN, ktoré
prechádza záujmovým územím.

1,2 Stavebnotechnické riešenie stavby

- Pre nevyhovujúcu výdatnosť záchytných prameňov bol


zrealizovaný prívodný vodovod, rad z Prešova až po miesto
uvažovaného vodojemu.

- Vodojem sa zriadi za účelom akumulácie vody, vykrytia


špičkového odberu a požiarneho zabezpečenia.
Ide o zemný vodojem a 2 prefabrikovanými kruhovými nádržami
o objeme 2x150 m3. Vstup do vodojemu a ovládanie armatúr je
navrhnuté v manipulačnej komore MK 3.
-4-

Dodávateľ – Stredoslovenské stavby Žilina.


Prívod do vodojemu je zabezpečený z vodných zdrojov gravitačne.
Odpad z vodojemu je riešený kanalizačnou prípojkou do jestvujúcej
dažďovej kanalizácie obce.
Pre prístup k vodojemu sa zriadi prístupová komunikácia o šírke 3
m s napojením na jestvujúcu komunikáciu. Povrchová úprava –
obaľovaná štrkodrva.
Pre zabránenie prístupu k vodojemu a pramenným záchytkám sa zriadi
oplotenie z pletiva o výške 2,0 m.

- Prívodné potrubie zo zdroja do vodojemu je navrhnuté z PVC DN


150. Zásobovacie potrubie od vodojemu do obce je navrhnuté z PVC
DN 150, DN 100. Prípojky k jednotlivým rodinným domom z rPE.
Výrobcom rúr je Plastika Nitra. Vodovodné potrubie bude uložené
v chodníku (medzi plynovodom a oplotením, príp. v spoločnej rýhe
s kanalizačným potrubím, v štátnej ceste po oboch stranách
vozovky. Križovanie vodných tokov a rigolov sa zabezpečí zriadením
zhybiek.
V miestach vetvenia vodovodnej siete sa zriadia armatúrne šachty –
monolitické, objekty so stropom z prefabrikovaných dielov.

- Splašková kanalizácia
Stoková sieť je riešená dvoma sústavami stôk:
„L“ – systém stôk vyústený gravitačne do ČOV
„K“ – systém stôk vyústený do čerpacej stanice a z nej
prečerpávaný do stoky „L“
Hĺbka uloženia kanalizácie závisí od hĺbky vyústenia jednotlivých
prípojok od rodinných domov s ohľadom na odkanalizovanie
suterénov.
Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje hĺbku založenia stôk, je
križovanie vodných tokov, pretekajúcich obcou. Toto križovanie sa
rieši prechodom kanalizácie popod tok.

-5-

Vzhľadom na vysokú hladinu spodnej vody v južnej častí obce,


kanalizačné potrubie sa uloží do rýhy opatrenej drenážou DN 150.
Na trasách stôk sa zriadia revízne šachty z prefabrikovaných
dielcov, príp. spádiskové šachty.

- Čerpacie stanice

Je použitá balená čerpacia stanica, ktorá je tvorená vlacovou


stojatou leminátovou nádobou s laminátovým vekom a dnom.
Prestup na prívod kvapaliny je opatrený česlovým košom, ktorý sa
dá čistiť. Súčasťou BČS je elektrorozvádzač.

- ČOV ROTO E 2000

Na čistenie odpadových vôd je navrhovaná najmodernejšia


technológia ČOV – typ ROTO E 2000, ktorá pracuje na princípe
biologického reaktora s jemnobublinkovým prevzdušnením.
Prebytočný kal je odvádzaný do zásobníka kalu.
Vhodným riešením likvidácie zahusteného stabilizovaného kalu je
jeho využitie v poľnohospodárstve (kvalitné hnojivo, kompost) po
dohode s miestnym poľnohospodárskym družstvom.

- Vyústenie vyčistenej odpadovej vody

Prevedie sa do priľahlého toku Sekčov cez vyústný cez objekt a to


vo výške nad hladinu 5-ročného prietoku. Pred zaústením stoky do
ČOV sa zriadi obtok.
Úžitková voda pre čistenie ČOV sa použije z terciálneho čistenia.

- Vybudovaním ČOV na území vedľa futbalového ihriska si vyžaduje


vybudovanie ochrannej hrádze na zachytenie prívalových

-6-

vád. Vybuduje sa na pravom brehu rieky Sekčov v úseku 200 m.

- Starostlivosť o životné prostredie


Stavba nebude mať negatívny dopad na životné prostredie.
Vybudovaním verejného vodovodu a kanalizácie dôjde k jeho
vylepšeniu a zvýšeniu samotnej úrovne bývania v obci.
Na základe posúdenia vplyvu vyčistených odpadových vôd na
recipient (tok Sekčov) boli stanovené hodnoty výslednej
koncentrácie znečistenia a to 3,2 mgl-1 ‹ 4 mgl-1, t.j.
ukazovatele prípustného znečistenia sú dodržané (pre ostatné
toky, nie vodárenské).

- Požiarna ochrana

Vybudovaním vodojemu, kde je zriadený akumulačný priestor


požiarnej vody v zmysle ustanovenia ČSN 73 01 22, a to 72,3
m3, sa vytvorila možnosť riešenia požiarnej ochrany obce
z verejného vodovodu. Za týmto účelom sa na trase vodovodných
radov rozmiestnia požiarne hydranty.

- Stanovenie ochranných pásiem

PHO 1˚ sa zriadi pri pramenných záchytkách. Ohraničí sa


oplotením a vyznačí tabuľami s nápisom „Vodný zdroj – pásmo
hygienickej ochrany 1. stupňa“. Nepovolaným osobám vstup
zakázaný“.
PHO 2˚ zahrňuje celé hydrogeologické povodie zdroja podzemnej
vody a jeho hranicou je vonkajší okraj infiltračnej oblasti.

1,3 Zemné práce

Pred započatím zemných prác na objektoch vodojemu


a prístupovej komunikácie je potrebné odobrať vrstvu ornice
hr. 0,3 m

-7-

Po realizácii vodojemu sa prevedie jeho zásyp.


Zemina z výkopu rýh sa použije na obsyp a zásyp rýh.
Prebytočná zemina sa použije na zásyp VDJ a zriadenie násypu
pre ČOV.

1,4 Podzemná voda

Pomerne vysoká hladina podzemnej vody na južnej časti


záujmového územia sa zníži zriadením drenáže počas výstavby
a ukladania potrubia do rýh.

1,5 Kanalizácia

Systém odvedenia splaškových vôd – pozri kapitolu 2.


Celkové denné množstvo odpadových vôd:
Qs max = 5,25 l.s-1 x 1,8 = 9,45 l.s-1
Dimenzovanie potrubia na 2-násobok Qs max, t. j. 19 l.s-1.

1,6 Vodovod
Zdroj a systém zásobovania – pozri kapitolu 2.
Potreba vody:
priemerná Qp = 3,62 l.s-1
max. denná: Qm = 5,25 l.s-1

Objem (vodovodu) vodojemu:


požiarna zásoba: 72,3 m3
Prevádzková zásoba: 227 m3
Navrh. Akumulač. Priestor: 2x150 m3

Kvalita vody podľa rozborov vzoriek si vyžaduje permanentné


chlórovanie vody v nádrží.
Osadenie vodojemu: min. kóta hladiny: 345 m n.m.

-8-

2. Komunikácie a terénne úpravy

V rámci týchto objektov je potrebné previesť:


- prístupovú cestu k VDJ
- prístupovú cestu k ČOV
- oplotenie ČOV
- terénne úpravy
- ochranná hrádzka pred povo
- oplotenie VDJ a pramenísk
- ochranný rigol
Prístupová komunikácia – navrhovaná ako betónová šírka 3,5 m.
Napojená je na štátnu cestu Prešov – Fintice.

Oplotenie ČOV – s vlnitým plechom na betónovej podmurovke.

Terénne úpravy – obsyp vodojemu, ČOV a urovnanie okolitého


terénu, výsadba nízkej a vysokej zelene.

3. Zásobovanie elektrickou energiou

Odber elektrickej energie pre ČOV je z navrhovanej


trafostanice a NN prípojky do rozvádzača v ČOV.

Z O Z N A M P R Í L O H
===========================
Názov stavby: Fintice - Vodovod, kanalizácia a ČOV
Generálny projektant: UNING a.s., Prešov, Levočská 2
Názov časti: E – Dokumentácia a stavebné výkresy
Objekt: 03 – Vodojem
Názov dielu: ASR

Číslo príl.: Názov prílohy: Počet A4:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Technická správa
2. Situácia – viď obj. 07, v.č.3
3. Pôdorys a rez vodojemu 6
4. Pôdorys vodojemov, stropné panely 6
5. Výkres základov 10
6. a,b.c Výkres a výpis výstuže základovej dosky 3
7. Nemenná časť str. 1 – 22 22
8. Pôdorysy a rezy manipulačnou komorou 10
9. a,b Výkres a výpis výstuže stropnej dosky 2
10.a,b,c Výkres a výkaz výstuže obvod. Venca a stien 3
11. Nemenná časť str. 1 – 16 16
12. Rozpočet
13. Armatúrna časť
Vypracoval: Zodp. Ppojektant: Ved. projektant: UNING a.s.
Ing. Gabániová Ing. Gabániová Prešov
080 01 Prešov

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Investor: OcÚ Fintice arch.č.:13591


Stavba: Fintice vodovod, kanalizácia a ČOV 12/1992
Časť : E – Dokumentácia a stavebné výkresy Stupeň: P
Objekt: 03 – Vodojem Diel:ASR
Obsah : Technická správa Príloha č.1

-1-

T E C H N I C K Á S P R Á V A

Navrhované sú typové objekty a to:


1. Vodojem prefabrikovaný o objeme 150 m3, č. 2410-34-5.0
2. Manipulačná komora MK 3-1 č,112-113 1. Typové podklady
vypracoval HYDROCONSULT Bratislava a HYDROPROJEKT Praha.
Stavebná časť sa prevedie podľa typ podkladov s menšími
zmenami, ktoré sa týkajú zemných a výkopových prác, obsypov,
riešením oporných múrov a izolácií.

A.) ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Vzhľadom na skutočnosť, že v čase spracovania projektovej


dokumentácie nie je k dispozícii inžiniersko – geologický
prieskum, uvažuje sa v mieste osadenia vodojemu zemina tr. III
(40%) a tr. IV (60%). Podložie sa uvžauje stlačiteľné. V prípade
iných výsledkov inžiniersko – geologického prieskumu bude nutné
previesť patričné úpravy. Základová škára bude zhutnená na hodnotu
min. 0,2 MPa, pričom sa prevedie výmena základovej pôdy, ktorá sa
nahradí vrstvou 40-50 cm štrkopiesku. Prebytočná zemina sa použije
na obsyp vodojemu.

B.) STAVENNÁ ČASŤ – VODOJEMY

1. POPIS KONŠTRUKCIE

Dve prefabrikované nádrže o objeme 2x150 m3 sú navrhnuté


ako mnohouholníkové, celoprefabrikované montované nádrže uložené
na železobetónovej monolitickej doske hrúbky 30 cm zo železobetónu
tr. III – V4 (V4-250) s jednotnou výškou 330 cm.

-2-
Prefabrikované nádrže sú montované z týchto prvkov:

a) Stenové panely P10, P11


b) Pätky P21
c) Stĺpy P12
d) Hlavice P23
e) Stropné panely segmentového tvaru S12, S13

Spojenie panelov je riešené v dvoch alternatívach a to:

1.) Spojenie panelov okami P10


2.) Spojenie panelov zvarovaním P11

Rozmer panelov 110x350x15 cm.


Podrobnejší popis sa nachádza v nemennej časti.

2. OCHRANA KONŠTRUKCIE

Izolácie stien, stropov, parotesná zábrana aj vodorovné


izolácie sú popísané v projektovej dokumentácii a rozpočtovej
časti.
Prevedená je vodorovná izolácia dna vodojemov proti podzemnej
vode a ochrana vonkajšej izolácie nádrží azbestocementovými
doskami, ktoré chránia izoláciu proti poškodeniu pri realizácii
obsypov.
Zásady statického riešenia, základovej dosky, skúšky
vodotesnosti ako aj bezpečnostných predpisov sú súčasťou nemennej
časti vodojemov.

-3-

C.) STAVEBNÁ ČASŤ – MANIPULAČNÁ KOMORA.

1. POPIS KONŠTRUKCIE

Manipulačná komora je objekt obdĺžnikového pôdorysu


skladajúci sa zo suterénu (1.P.P) a prízemia (1.N.P).
Strecha je montovaná zo stropných prefabrikátov PZD 250/60/450.
Strešný veniec monolitický z betónu tr. III vystužený betonárskou
oceľou 10 216. Pod strechou je osadený I profil, kvôli manipulácii
s armatúrami.
Nadzemná časť komory je z plných tehál CP hr. 30 cm, na maltu MVC
25, ČSN 72 23 55.
Strop nad suterénom je monolitický zo železobetónu tr. III
s montážnymi otvormi. Okolo otvorov sú navrhnuté ochranné
zábradlia.
Murivo suterénnej časti bude z betónu a opatrené konštrukčnou
výstužou. Izolácie sú uvedené vo výkresovej dokumentácii.
Podlahu suterénu tvorí betónová doska vyspádovaná do kanálu.
Nadzemná časť komory je zabezpečená dvojitými oceľovými dverami
a presvetlená oknami a sklobetónovými tvárnicami.
Vetranie suterénu bude realizované AZC rúrami zabudovanými do
obvodového muriva a odvedenými nad terén.
Suterén je bez omietky s vyšpárovaním a prevedením dvojnásobného
pačoku vápenným mliekom.
Medzi nádržami a manipulačnou komorou sú dilatačné škáry. V stene
manipulačnej komory sú otvory, ktoré umožnia malý pohyb
dilatačných celkov, bez porušenia potrubia. Pod základy
manipulačnej komory sa prevedie štrkopieskový podsyp.
Podlahy na oboch podlažiach budú z keramických dlaždíc so soklíkom
výšky 15 cm.

-4-

2. NAVRHOVANÉ PODMIENKY
Založenie MK je navrhnuté na betónových pásoch na
štrkopieskovej vrstve. Maximálne namáhanie základovej pôdy je 1,74
kg/cm2.
Náhodilé zaťaženie stropnej konštrukcie bolo uvažované 100 kg/m2.
Náhodilé zaťaženie stropu prízemia bolo uvažované 1000 kg/m2.

3. MATERIÁL

Na železobetónovú konštrukciu sa použije betón tr. III (B-


250) a betónová výstuž 10 216.
Na základy a steny sa použije prostý betón tr. III
s konštrukčnou výstužou.
Obvodové murivo bude z tehál hr. 30 cm na maltu MVC 25.
Vnútorná omietka vápennocementová hr. 1,5 cm. Vonkajšia
omietka brizolitová hr. 2 cm.

4. NÁTERY

Nátery vonkajších klampiarskych výrobkov sú prevedené


tmavohnedou olejovou farbou č. odtieňa 2430. Vnútorné olejové
nátery podľa rozpočtovej časti.
Z O Z N A M P R Í L O H
===========================

Názov stavby: Fintice - Vodovod, kanalizácia a ČOV


Generálny projektant: UNING a.s., Prešov, Levočská 2
Názov časti: E – Dokumentácia a stavebné výkresy
Objekt: 05 – Odpad z vodojemu
Názov dielu: STR

Číslo príl.: Názov prílohy: Počet A4:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Technická správa – viď obj. 08


2. Rozpočet
3. Situácia č.2 – viď obj. 07, v.č.3 6
4. Pozdĺžny profil 3
5. Revízna šachta – viď obj. 08, v.č.14 2
ZOZNAM PRÍLOH
==============

Názov stavby: Fintice – Vodovod, kanalizácia a ČOV


Gen. projektant: UNING, a.s., Prešov, Levočská 2
Názov časti: E – Dokumentácia a stavebné výkresy
Objekty: 04 – Oplotenie vodojemu a záchytný
rigol
06 – Prístupová komunikácia (chodník)
k vodojemu
10 – Komunikácia k ČOV
11 – Oplotenie ČOV
12 – Terénne úpr. a sadové úpravy
vodojemu a ČOV
17 – Ochranná hrádza ČOV
18 – Úprava štátnej cesty (v obci)
Názov dielu: STR

Č. pril.: Názov prílohy Poč. A4


...............................................................
Objekt 04:
1. Technická správa
2. Situácia a vytýč. vodojemu a prístup. 2
komunik.
4. Rezy oplotením, komunikáciou a rigolom 3
5. Rozpočet

Objekt 06:
1. Technická správa – viď obj. 04, v.č.1
2. Situácia a vytýčenie – viď obj. 04, v.č.2 2
4. Vzorový rez chodníkom – viď obj. 04, v.č.4 3
6. Rozpočet
Objekt 10:
1. Technická správa – viď obj. 04, v.č.1
7. Situácia a vytýčenie 7
8. Rezy oplotením a komunikáciou 3
9. Rozpočet

Objekt 11:
1. Technická správa – viď obj. 04, v.č.1
7. Situácia a vytýčenie – viď obj. 10, v.č.7 10
8. Rezy oplotením – viď obj.10, v.č. 3
9. Rozpočet

Objekt 12:
1. Technická správa – viď obj. 04, v.č.1
2. Situácia a vytýčenie – viď obj. 04, v.č.2 2
7. Situácia a vytýčenie – viď obj.10, v.č.7 10
11. Rezy terénom a prahom 6
12. Rozpočet

Objekt 17:
1. Technická správa – viď obj. 04, v.č.1
7. Situácia a vytýčenie – viď obj. 10, v.č.7 7
13. Spätná klapka
14. Rozpočet

Objekt 18:
1. Technická správa – viď obj. 04, v.č.1
15. Situácia a vzorový rez 10
16. Rozpočet
-1-

T E C H N I C K Á S P R Á V A

Stavba: Fintice – Vodovod, kanalizácia, ČOV

Stupeň: Projekt Archív. č.:135/91 Uning, a.s. Prešov

Objekty: 04 – Oplotenie vodojemu a záchytný rigol


06 – Prístupová komunikácia /chodník/ k vodojemu
10 – Komunikácia k ČOV
11 – Oplotenie ČOV
12 – T.Ú. a S. Ú. vodojemu a ČOV
17 – Ochranná hrádza ČOV
18 – Úprava štátnej cesty /v obci/

Táto technická správa naväzuje na zjednodušovanie


projektovej dokumentácie aj objektovej skladby zo zadania, preto
súvisle za sebou nasleduje popis jednotlivých objektov. Členenie
objektovej skladby vyplýva z členenia objektov v zadaní stavby,
pričom z rozsahu prác jednotlivých objektov mohlo byť členenie
objektov aj vhodnejšie. K tomu sú prispôsobené aj zoznamy príloh s
odkazom výkresov na konkrétne objekty. Rozpočtová časť je pre
každý objekt v cenovej úrovni roku 1991.

Objekt 04 – OPLOTENIE VODOJEMU A ZÁCHYTNÝ RIGOL


Predmetom riešenia je rovnaká technológia a konštrukcia
oplotenia objektov na dvoch lokalitách – vodojemu pri
štátnej ceste. Objekty sú jednoduché, nenáročné na
vytýčenie, preto výkres je spoločný pre situáciu a
vytýčenie, nielen pre objekt 04, ale aj pre objekt 06.
Oplotenie je zo strojového pletiva na oceľových
stĺpkoch do betónu.

-2-

Náter farbou sa počíta raz za 3 roky. Betónové stĺpky


pre vinice sa nejavia vhodné na ich váhu a spád terénu.
Pri prameňoch dosahuje sklon po spádnici až 34 % a tým
sťaženú realizáciu. Na kontrolu funkcie vodojemu a
záchytu prameňov sa nepočíta s príjazdom áut, preto
bránka je iba 1 m široká a k vodojemu postačuje
prístupový chodník /nie finančne nákladná cesta/.
Záchyty prameňov sú realizované, preto oplotenie je v
najnutnejšom rozsahu riešené podľa toho, či chráni
jeden alebo až tri zdro,,je odberu. Oplotiť celé územie
odberu by znamenalo v rozsahu 8,9 ha a v dĺžke plota
1,2 km. Navrhovaným riešením je dĺžka oplotenia 870,0
m.

Požiadavku hygienika chrániť odbery rigolom, je


jeden záchytný rigol „A“ v dĺžke 198,96 m. Ďalšie
rigoly riešia záchyt podľa spádu terénu a môže sa od
nich upustiť. Vyššie popísaný spád terénu vyvoláva spád
rigolov až 17 %, preto sú navrhnuté spádové prahy.
Rigoly sledujú spád terénu, preto nie je nutný pozdĺžny
profil, ale zrealizuje sa ryha hĺbky podľa vzorového
rezu a osadia sa tvárnice do betónu. Vo vyznačených
miestach sa urobia priečne prahy.

Spoločný výkres je pre vzorové rezy a pre


charakteristické priečne rezy. Oplotenie vodojemu je v
dĺžke 103,0 m, záchyt prameňov v dĺžke 870,0 m,
záchytné rigoly v dĺžke 354,90 m. Stromy sa vytúbu
podľa potreby.
Objekt 06 – PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA /CHODNÍK/ K VODOJEMU
Dôvod riešenia je popísaný v objekte 04. Technický
spôsob riešenia je z betónových tvárnic

-3-

do piesku, aby prerástol trávou a nepôsobil v teréne


rušivo /umele/. Pozdĺžne je uložený po vrstevnici a v
dĺžke 94,5 m. Výškove sa napája na jestvujúcu cestu a
výšky sú udané výškovými kótami na situácii /v.č.2/.

Priečne je v spáde 2 % a terén je v spáde 6-9 %, preto


sa svahy upravia na osadené tvárnice /riešené v objekte
12/.

Objekt 10 – KOMUNIKÁCIA K ČOV


ČOV je umiestnená vedľa štátnej cesty do Fintíc, a
preto vjazd na ČOV je dlhý iba 11 m a už oplotením
začína areál ČOV. Medzi jestvujúcim terénom a korunou
štátnej cesty je výškový rozdiel 60 – 70 cm, pre vjazd
je cez hospodársky priestup dĺžky 9,0 m, nakoľko už sú
oblúky vjazdu zo štátnej cesty. Na priepuste sú šikmé
čelá. Vo vnútri areálu je jednoduchá dopravná sieť
umožňujúca otočenie nákladného vozidla pre vývoz kalov.
Spevnená plocha má výmer 120 m2 a komunikácia 265,25
m2. Konštrukčne je vozovka stredne ťažká pre občasnú
prevádzku /viď v.č.8/.

Výškove je po zobratí ornice 10 cm nad okolitým


terénom. Proti zaplavovaniu vôd z potoka Sekčov je
zemná ochranná hrádza – viď obj.17. Vzhľadom na rozsah
objektu nie je potrebný pozdĺžny profil. Priečny sklon
je do rigola pozdĺž štátnej cesty a zo spevnenej plochy
k oploteniu.
-4-

Objekt 11 – OPLOTENIE ČOV


Princíp kotvenia stĺpkov je ako v objekte 04,
blízkosť štátnej cesty vyvoláva estetickejšie riešenie.
Preto medzi stĺpky sa dajú oceľové profily a an ne sa
našrubujú /alebo privaria/ oceľové vlnité VSŽ plechy.
Podmúrovka sa nenavrhuje kôli odtoku vôd zo svahov
terénu ČOV a komunikácie. Brána je typová š. 3,30 m a
malá bránka š. 1,0 m. Oplotenie sa natrie na zeleno.
Dĺžka oplotenia je 151,50 m.

Objekt 12 – TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY VODOJEMU A ČOV


Pri záchyte prameňov sa terén nenaruší tak, aby
vyžadoval úpravu.

Náročnejšia je výstavba vodojemu a ČOV. Preto pred


realizáciou stavebnej časti a technológie sa zoberie
humózna vrstva, teda ornica a drn z pasienku a pre
technológiu ČOV sa vytvorí násyp 3,30 m nad terénom. Do
toho násypu sa osadí technológia ČOV. Následne sa
upravia svahy a priestor okolo komunikácie a oplotenia.
Pri vodojeme po realizácii stavebnej časti sa urobí
ešte zemný záchytný rigol proti zrážkovým svahovým
vodám. Na upravený terén sa rozprestrie ornica a
zatrávni sa trávnou parkovou miešankou proti vodnej
erózii a burinám.

Výmera úprav pri vodojeme je 264,0 m2 a pri ČOV


1527,0 m2. Výškove a polohové úpravy sú v priečnych
rezoch a na situáciách.
Objekt 17 – OCHRANNÁ HRÁDZA
Účelom objektu je ochrániť areál a vlastnú ČOV pred
prívalovými vodami, nakoľko v povodí potoka Sekčov sú
časté záplavy okolitého územia.

-5-

Násyp pre vlastnú ČOV je 3,3 m nad okolitým územím a


nad korunou štátnej cesty 2,7 m, takže k škodám na
technológii by nemalo dôjsť. Spôsob riešenia hrádze je
v dvoch alternatívach, ktorý je zdokumentovaný
hydrotechnickým výpočtom ako príloha tejto správy.
Podľa vyjadrenia PBH prevádzky Prešov dňa 7.1.1992 pri
konzultácií altenatív, 1. alternatíva je pre PBH
nereálna z dôvodu nedostatku finančných zdrojov. Vhodnú
zeminu pre hrádzu môže použiť investor v zemníku z
Kendíc – používa ju pre Torysu – ako sa dohodne s
vlastníkom zemníka. Vyššia hrádza na kóte 256,60 v 2.
alternatíve nie je funkčná, lebo je v úrovni štátnej
cesty a tak sa voda preleje cez štátnu cestu. Bežné
zrážkové vody odvedie rúrový obetónovaný priepust so
spätnou klapkou, ktorú treba každoročne namazať. Hrádza
sa môže osadiť stromami, ale projekt to nerieši.

Objekt 18 – ÚPRAVA ŠTÁTNEJ CESTY /V OBCI/


V úseku štátnej cesy v obci, kde sa obojstranne
kladú rozvody vody a kanálu, dôjde k narušeniu krajníc, časti
vozovky a plochy napojenia na miestne komunikácie. Preto sa
upravia rýhy po rozkopávkach, očistí povrch a položí nový koberec
podľa výkresu č. 15.

Ing. Milan Benč


Január 1992

-6-

Hydrotechnický výpočet
posúdenia mosta a koryta potoka Sekčov medzi obcami Fintice
a Prešov – N. Šebastová na štátnej ceste pre stavbu

„ Fintice – Kanalizácia a ČOV“

V zadaní stavby „Fintice – vodovod, kanalizácia a ČOV“


požiadal zástupca UHE riešiť ochrannou hrádzou zaplavovanie
projektovanej ČOV pre obec Fintice.

Výpočet vychádza zo súčasného stavu toku Sekčov v dotknutom


území s tým, že správca toku nemá zdroje na reguláciu potoka.

Dno potoka je kamenité, v pozdĺžnom spáde 1,6 % a pri moste,


pri jeho výstavbe došlo k úprave spádu dna, na 4 %. Brehy toku sú
zarastené stromami a krovín, sklon brehov je 1:1,1. Brehy sú
vyššie oproti okolitému terénu o 0,5 až 0,7 m a sú v úrovni koruny
vozovky štátnej cesty a od dna koryta dosahujú výšku 3,3 m a viac.

SHMU Bratislava dňa 5. 11. 1991 poskytol hydrologické údaje v


km 13,7 t.j. Na toku Sekčov pod Fintickým potokom a PBH prevádzka
Prešov dňa 17. 12. 1991 pre Q100.

Prvky použité pre výpočet:

1. Most
I = 4 % dno š = 8,0 m, výška hladiny h = 3,1 m /bez 0,5 m
rezervy/
drsnosť n = 0,02 m = 1:2
Výpočet: F = 44,02 m2 O = 21,86 m R = 2,014 m
C = 56,68 /tabuľky N.N. Pavlovského/
v = 4,09 m/s Q100 = 223,94 m3/s
SHMU : 228 m3/s PBH : 216 m3/s
Most bez rezervy vyhovuje Q100.

ZOZNAM PRÍLOH
==============

Názov stavby: Fintice – Vodovod, kanalizácia a ČOV


Gen. projektant: UNING, a.s., Prešov, Levočská 2
Názov časti: E – Dokumentácia a stavebné výkresy
Objekt: 07 – Zásobné vodovodné rady
Názov dielu: STR

Č. pril.: Názov prílohy Poč. A4


...............................................................
1. Technická správa
2. Rozpočet
3. Situácia č.2 6
4. Situácia č.3 15
5. Situácia č.4 15
6. Pozdĺžny profil č.1 – Rad A0
7. “ “ č.2 – Rad A 9
8. “ “ č.3 – Rad A1, A1-1, A1-2 9
9. “ “ č.4 – Rad A2, B 10
10. “ “ č.5 – Rad C 7
11. “ “ č.6 – Rad C1, C1-1, C1-2 7
12. “ “ č.7 – Rad C1-3, C1-4, C2 9
13. “ “ č.8 – Rad C3, C4, C4-1 8
14. Montážna schéma č.1 21
15. Montážna schéma č.2 10
16. “ “ č.3 12
17. Tabuľka hydrantov 1
18. Hydrant 1
19. Kotevný blok 1
20. Armatúrna šachta 3
21. Detail križovania potrubia s potokom

-1-
Vypracoval: Zodp. projektant: Ved. projektant: UNING a.s.
Ing.Gabániová Ing. Gabániová Ing. Gabániová Levočská 2
080 01 PREŠOV
….................................................................

Investor: OcÚ Fintice arch.č.:13591


Stavba: Fintice – Vodovod, kanalizácia, ČOV 12/1991
Časť: E – Dokumentácia a stavebné výkresy Projekt
Objekt: 07 – Zásobné vodovodné rady Diel:
Obsah: Technická správa príl.č.1

-2-

T E C H N I C K Á S P R Á V A

03 – Vodojem
07 – Zásobné vodovodné rady

Prívodný vodovodný rad


- Pre nevyhovujúcu výdatnosť záchytných prameňov bol zrealizovaný
prívodný vodovod, rad z Prešova až po miesto u uvažovaného
vodojemu.

Vodojem
je navrhnutý kruhový prefabrikovaný, obsahu 2x150 m3,
s manipulačnou komorou MK3. V manipulačnej komore je osadené
šupátko na prívodnom a odbernom potrubí, ďalej je osadené
vypúšťacie potrubie s ventilom. Plavákový ventil sa osadí do
oceľovej rúry DN 600, ktorá je prepojená s vodojemom. Meranie
spotreby vody je zabezpečené osadením vodomeru.
Nad vstupom do nádrží sa osadia chiorátory typu CHLORÓZ
STANDARD – 5 l (dodáva Domáce potreby Pardubice). P odľa rozborov
vzoriek vody navrhujeme sa permanentné chlorovanie.

Zásobovacie vodovodné rady – trasa začína vodovodným radom „A0“,


ktorý sa pripoji na odberné potrubie VDJ, v manipu. Komore. Trasa
vedie k najvyššie položeným rodinným domom v obci, kde sa
rozvetvuje, a pokračuje po oboch stranách štátnej cesty, a ďalej
sa rozvetvuje do jednotlivých ulíc.
Vodovodná sieť je v maximálnom možnom rozsahu zaokrúhovaná.
Trasy sú vedené podľa priestorových možností s ohľadom na už
zrealizovaný STL plynovod, a to buď v chodníku, alebo v
nespevnenej krajnici vozovky. V prípade,a k trasa vedie súbežne s
kanalizáciou, osadenie potrubia sa prevedie do spololočnej ryhy s
kanalizáciou.
Križovanie štátnej cesty je uvažované pretlačením,
križovanie miestnych komunikácií sa bude realizovať prekopávkou, a
to na 2-krát, aby nedošlo k prerušeniu dopravy.
Na trase dochádza ďalej ku križovaniu s miestnymi potokami
a rigolmi, ktoré sa rieši prechodom podod tok, a to tak, aby
potrubie bolo osadené min. 1 m pod dnom potoka, a to do betónového
lôžka. V mieste križovania vodovodu so štátnou cestou sa osadí na
oboch stranách cesty armatúrna šachta. Potrubie sa uloží do
chráničky. V chráničke bude trasa zostavená z liatinových
tvaroviek (tzv. TP-kusov) dĺžky 1 m, aby v prípade poruchy na
tomto úseku mohla byť trasa demontovaná.

-3-

V úzlových bodoch vodovodnej siete sa osadia armatúrne


šachty, do ktorých sa osadia šupatka pre odstavenie jednotlivých
úsekov v prípade poruchy. Armatúrne šachty sú monolitické betónové
objekty so stropom z prefabrikovaných dielcov RZP. Vstup do šachty
je zabezpečený osadením rebríka. V lomových bodoch vodov. Radov
(smerových, prip. Výškových) sa potrubie zabezpečí proti posunutiu
betónovými blokmi. V prípade, že sklon nivelety potrubia je nad
10 %, osadia sa betónové bloky vo vzdialenosti 25 m. Veľkosť
betónových blokov 0,3x0,3x0,6 m.
Obecný vodovod slúži zároveň ako požiarny vodovod. Z tohto
dôvodu sú na trase rozmiestnené podzemné hydranty, a to tak, aby
bola dodržaná ich minimálna vzájomná vzdialenosť 80 m.
Súčasťou verejného vodovodu sú verejné časti prípojok pre
jednotlivé rodinné domy. Odbočenie z radu sa prevedie tvarovkou
ANL-Z a oceľovou rúrkou DN 2, ktorá sa zaslepí.

Zemné práce
Potrubie sa uloží do ryhy šírky 1,1 m (v príp. samostatnej
ryhy), príp. do spoločnej ryhy s akanlizačným potrubím.
Na dne ryhy sa zriadí lôžko výšky 0,1 m a potrubiesa obsype
do výšky 0,3 m nad vrchol potrubia. Zemina na lôžko a obsyp sa
použije z triedeného výkopku.
V úsekoch, kde trasa vedie v štátnej ceste, v rámci objektu
sa uvažuje len s rozkopaním. Konečná úprava je predmetom riešenia
v obj. č. 18.
V prípade meistnych komunikácií je riešené prekopanie aj
znovuzriadenie vozovky. Paženie ryh sa navrhuje záťažné a to z
dôvodov stiesnených pomerov a uloženia potrubia v blízkosti
základov plotov.
V úsekoch, kde dôjde k ich obnaženiu, je potrebné
realizovať

-4-

trasu etapovite, t.j. Po úsekoch max. Dĺžky 20 m, aby nedošlo k


porušeniu oplotenia.

Materiál
Na výstavbu sa použijú v celom rozsahu tlakové rúry PVC DN
100, 150 a príslušné tvarovky. Nad potrubie sa uloží signalizačný
vodč AYKY.

Ochranné pásma
Pásma hygienickej ochrany 10 pri pramenných jímkach a
vodojeme sa ohraničia oplotením a vyznačia tabuľami s nápisom
„Vodný zdroj – pásmo hygienickej ochrany 1. stupňa. Nepovolaným
osobám vstup zakázaný!“

Potreba vody
Priemerná QP = 3,62 ls-1
Max. denná QM = 5,25 ls-1
Upozornenie!
Pred zahájením zemných prác je potrebné prizvať správcov
jednotlivých sieti (SPP, DSS a OSDK) k ich vytýčeniu!

Prešov 01/92 Vypracovala: Ing. Gabiánová

Z O Z N A M P R Í L O H
===========================

Názov stavby: Fintice vodovod, kanalizácia a ČOV


Generálny projektant: UNING a.s., Prešov, Levočská 2
Názov časti: E – Dokumentácia
Objekt: 13 – Kábelová prípojka NN k ČOV
Názov dielu: VSR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––

Číslo prílohy: Názov prílohy: Počet A4:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Technická správa
2. Prehľadová schéma zapojenia 2
3. Situačná schéma rozvodu 3
4. Vzorové priečne rezy 1
5. Rozpočet

Poznámka: Výkres č.3 použiť z objektu č.20 – 22 kV


vzdušný rozvod
Vypracoval: Projektant: UNING a.s.
Ing. Kyseľ Ing. Kyseľ Prešov
Ved. proj. Ved. str.
Ing. Gabániová Ing. Krasnay

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stavba: Fintice vodovod, kanalizácia a ČOV arch.č.:13591


01/1992
Časť : E – dokumentácia Stupeň: P
Objekt: 13 – Kábelový rozvod NN k ČOV
Obsah : Technická správa Príloha č.1
-1-

T E C H N I C K Á S P R Á V A

Stavba: Fintice vodovod, kanalizácia a ČOV


Objekt: 13 – Kábelový rozvod NN k ČOV
Diel: VSR

Základné údaje:
Elektrizačná sústava: striedavá 3+PEN, 50 Hz, 220 V
Ochrana pred dotykovým napätím: nulovaním ČSN 34 1010
Prostredie: vonkajšie 411 – ČSN 33 0300
Značenie vodičov: ČSN 34 0165
Navrhované rozvody: podzemné káblové
Inštalovaný výkon : VT Pi=49,7kW
NT Pi= kW
Výpočtový výkon : VT Pp=25 kW
NT Pp= kW
Spotreba el. energie: VT A= MWh/rok
NZ A= MWh/rok
–-––-–––––––––––––––––––––
spolu:

Rozvody NN pre ČOV sú spracované podľa zadania. Cieľom tohto


projektu je zabezpečiť dodávku el. energie pre prevádzku
z navrhovanej transformátorovej stanice 200 kVA.
Pri stožiarovej tr. stanici postaviť rozvádzač RE, v ktorom bude
meranie spotreby el. energie. Rozvádzač napájať káblom AYKY4Bx50
z hlavného rozvádzača tr. stanice. Z RE položiť kábel 2xAYKY4Bx50,
CYKY 2Bx2,5 do hlavného rozvádzača ČOV.
Pri prechode kábla do zeme je potrebné ho chrániť pred mechanickým
poškodením
Spôsob zapojenia je zrejmý z výkresu č.2, trasy káblov z výkresu
č.3.

-2-

Prevádzka a bezpečnosť.

Pred uvedením do užívania budú navrhnuté zariadenia podrobené


východiskovej revízii podľa ČSN 34 3800. Užívateľ sa musí starať
o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle OEG 38 0800. Pre
obsluhu a prácu na zariadení platí ČSN 34 3100.
Verejné osvetlenie musí byť pravidelne čistené a udržiavané.
Intenzita osvetlenia nesmie klesnúť vplyvom znečistenia
a stárnutia svetelných zdrojov. Svietidlá musia byť najmenej raz
za rok vyčistené umyté, skontrolované a závady odstránené.

Ochrana.

Všetky kovové časti sa spoja s nulovacím vodičom a oceľovým


stožiarom. Stožiare sa navzájom spoja vodičom FeZn 10 mm, uloženým
na dno výkopu pre kábel pod pieskové lôžko. Vzdialenosť od kábla
musí byť 100 mm.

Záver.

Podrobnosti sú zrejmé z výkresovej dokumentácie.


Pred započatím výkopových prác je potrebné prizvať správcov
podzemných sietí k presnému vytýčeniu.
Montážne práce robiť podľa uvedených a súvisiacich ČSN.

Prešov 01/1992 Vypracoval: Ing. Kyseľ


Vypracoval: Projektant: UNING a.s.
Ing. Kyseľ Ing. Kyseľ Prešov
Ved. proj. Ved. str.
Ing. Gabániová Ing. Krasnay

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stavba: Fintice vodovod, kanalizácia a ČOV arch.č.:13591


01/1992
Časť : E – dokumentácia Stupeň: P
Objekt: 14 – Verejné osvetlenie
Obsah : 1 Technická správa
2 Situačná schéma rozvodu Príloha
č. 1
3 Základ pod osvetľovací stožiar
4 Rozpočet

-1-

T E C H N I C K Á S P R Á V A

Stavba: Fintice vodovod, kanalizácia a ČOV


Objekt: 14 – Verejné osvetlenie
Diel: VSR

Základné údaje:

Elektrizačná sústava: striedavá 3+PEN, 50 Hz, 220 V


Ochrana pred dotykovým napätím: nulovaním ČSN 34 1010
Prostredie: vonkajšie 411 – ČSN 33 0300
Značenie vodičov: ČSN 34 0165
Navrhované rozvody: podzemné káblové
Inštalovaný výkon : VT Pi=0,21kW
Výpočtový výkon : VT Pp=0,21kW
Spotreba el. energie: A= MWh/rok

Navrhnuté osvetlenie slúži pre osvetlenie komunikácii


a priestorov ČOV.
Navrhované osvetľovacie body budú istené, ovládané a napájané
z hlavného rozvádzača HR ČOV, káblom AYKY 30x4. Navrhované
svietidlá sa napoja smyčkovým spôsobom.
Pri prechode kábla do zeme je potrebné ho chrániť pred
mechanickým poškodením.
Spôsob zapojenia a trasy káblov sú zrejmé z výkresu č.2.
Kábel bude uložený vo výkope podľa rezov kábelovou trasou
v súlade s ČSN 34 1050, ČSN 73 6005. Pri križovaní s inými
podzemnými sieťami a cestou bude kábel uložený v chráničke.
Montáž VO musí byť robená vzhľadom na upravený terén až po
jeho vyrovnaní pred definitívnym dokončením terénnych úprav.
Oceľorúrkové stožiare budú osadené do betónového základu
podľa zvláštneho výkresu.

-2-

Prevádzka a bezpečnosť.

Pred uvedením do užívania budú navrhnuté zariadenia podrobené


východiskovej revízii podľa ČSN 34 3800. Užívateľ sa musí starať
o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle OEG 38 0800. Pre
obsluhu a prácu na zariadení platí ČSN 34 3100.
Verejné osvetlenie musí byť pravidelne čistené a udržiavané.
Intenzita osvetlenia nesmie klesnúť vplyvom znečistenia
a stárnutia svetelných zdrojov. Svietidlá musia byť najmenej raz
za rok vyčistené umyté, skontrolované a závady odstránené.

Ochrana.

Všetky kovové časti sa spoja s nulovacím vodičom a oceľovým


stožiarom. Stožiare sa navzájom spoja vodičom FeZn 10 mm, uloženým
na dno výkopu pre kábel pod pieskové lôžko. Vzdialenosť od kábla
musí byť 100 mm.

Záver.

Podrobnosti sú zrejmé z výkresovej dokumentácie.


Pred započatím výkopových prác je potrebné prizvať správcov
podzemných sietí k presnému vytýčeniu.
Montážne práce robiť podľa uvedených a súvisiacich ČSN.

Prešov 01/1992 Vypracoval: Ing. Kyseľ


ZOZNAM PRÍLOH
==============

Názov stavby: Fintice – Vodovod, kanalizácia a ČOV


Gen. Projektant: UNING, a. s., Prešov, Levočská 2
Názov časti: E – Dokumentácia a stavebné výkresy
Objekt: 08 – Splašková kanalizácia
Názov dielu: STR

Č. pril.: Názov prílohy Poč. A4


...............................................................
1. Technická správa
2. Rozpočet
3. Situácia č.3 15
4. Situácia č.4 15
5. Pozdĺžny profil č.1 – stoka L 5
6. “ “ č.2 – L1, L2, L3-2,
L3-21, L3-3 7
7. “ “ č.3 – L3, L3-1 7
8. “ “ č.4 – L3-4, L4-41,
L3-42, L3-43 6
9. “ “ č.5 – L3-5, L3-6 5
10. “ “ č.6 – Stoka K 10
11. “ “ č.7 – Stoka K1 5
12. “ “ č.8 – K1-1, K2, K3,
K3-1, K3-2 9
13. “ “ č.9 – K4, K4-1, K5, K6 10
14. Revízna šachta – tab.č.1 2
15. “ “ č.2 2
16. “ “ č.3 2
17. “ “ č.4 2
18. Spádisková šachta – tab.č.1 1
19. “ “ č.2 1
20. Vzorový priečny rez 1

-1-
Vypracoval: Zodp. projektant: Ved. projektant: UNING a.s.
Ing.Gabániová Ing. Gabániová Ing. Gabániová Levočská 2
080 01 PREŠOV
….................................................................

Investor: OcÚ Fintice arch.č.:13591


Stavba: Fintice – Vodovod, kanalizácia, ČOV 12/1991
Časť: C – Dokumentácia a stavebné výkresy Projekt
Objekt: 08 – Splašková kanalizácia Diel:
Obsah: Technická správa príl.č.1

-2-
T E C H N I C K Á S P R Á V A

Obj. 05 – Odpad z vodojemu


08 – Splašková kanalizácia
09 – Odtok z ČOV
16 – Prečerpávacia stanica

V súčastnosti v obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia.


Odpadové vody z rodinných domov sú odvádzané do žúmp, príp. do
otvorených rigolov dažďovou kanalizáciou. Z uvedených dôvodov je
nutné riešiť situáciu v odvádzaní splaškových vôd, aby
nedochádzalo k znečisťovaniu tokov.
Z uvedených dôvodov sa prikročilo k riešeniu odkalizovania
obce splaškovou kanalizáciou so zaústením do navrhovanej ČOV ROTO
E 2000
Stoková sieť je riešená dvoma sústavami stôk, ktoré sú
rozdelené štátnou cestou Prešov – Záhradne:
„L“ - systém stôk vyústený gravitačne do ČOV
„K“ - systém stôk vyústený do čerpacej stanice a vody z nej
prečerpávané do stoky „L“
Trasy stokovej siete sú vedené po oboch stranách štátnej
cesty a to v krajnici vozovky, pri súbehu s vododvodnou v jednej
ryhe.
Hĺbka uloženia kanalizácie je závislá od hĺbky vyústenia
jednotlivých prípojok od rodinných domov, s oheľadom na
odkanalizovanie suterénov.
Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje hĺbku uloženia stôk je
križovanie miestnych tokov, príp. rigolov. Toto križovanie sa
-3-

rieši prechodom potrubia popod potok a to tak, aby krytie pod dnom
potoka bolo min. 1,0 m.
V lomových bodoch stôk sa osadia revjízne šachty. Maximálna
vzájomná vzdialenosť šachiet je 50 m. V prípade veľkých výškových
rozdielov sú z dôvodu zniženia spadov navrhnuté spádiskové šachty.
Šachty sú typové objekty z betónových skruží, s dnom
monolitickým betónovým. Vzhľadom na vysokú hladinu podzemnej vody
v južnej časti obce musí byť ryha opatrená drenážou DN 150 mm.
Súčasťou verejnej kanalizácie sú verejné časti
kanalizačných pripojok pre jednotlivé rodinné domy a to v rozsahu
5 m pre každý dom. Profil DN 150 mm.

Čerpacia stanica - je zriadená z dôvodov nepriaznivých výškových


pomerov na stoke K. Je to monolitický objekt so stenami
železobetónovými. Pozostáva z 2 komôr – suchej, v ktorej sú
osadené príslušné armatúry a mokrej, do ktorej sa osadia 2 ks
ponorných čerpadiel 80 GFHU. Prevedenie tohto čerpadla je do
mokrej jímky so spúšťacím zariadením.
Toto prevedenie obsahuje:
– čerpadlo s vertikálnym ponorným elektromotorom
– prírubu spúšťacieho zariadenia s vodiacou objímkou na čerpadle
– výtlačné koleno s dvoma vodiacimi čapmi zakladových kotevných
skrutiek
– dvojitú príchytku pre 2 rúrky bez pripevňovacích skrutiek
– pripojovaciu šnúru C GAZ o dĺžke 20 m, pripojenú na svorkovnici
elektromotora
– dve vodiace rúrky
Prevedenie čerpadla je výhodné z dôvodu, že je možné
-4-

spúšťať ho do mokrej jímky po trubkovom vedení, až dosadne svojou


prírubou na protiprírubu pätkového kolena upevneného na dne jímky.
Zvlášť uprvený prírubový spoj sa vlastnou hmotnosťou čerpadla
utesní bez akejkoľvek montáže. Podobne sa môže bez demontáže
čerpadlo kedykoľvek vytiahnuť reťazou pomocou žeriavu na revíziu,
čistenie, príp. výmenu.
Čerpadlo dodáva: SIGMA, ústredný predaj OLOMOUC
Údaje pre objednávku: 2 ks
typ čerpadla: 80 GFHU
Ø obež. Kolesa: 220 mm

Obdobné spúšťacie zariadenie je navrhnuté pre zachytávací kôš


hrubých nečistôt.
Alternatívne sa uvažuje s čerpadlami, ktoré sú súčasťou
dodávky ČOV a to pre Q – 5 ls-1. Spinanie čerpadiel je zabezpečené
elektricky.

Odpad z vodojemu – je riešený STOKOU „N“ do jestvujúcej dažďovej


kanalizácie obce.

Odtok z ČOV je riešený do recipientu Sekčov stokou „M“ DN 300.


Vyústenie sa prevedie cez vyústený objekt betónový a to na výšku
5-ročnej hladiny.

Zemné práce
Potrubie sa uloží do ryhy šírky 1,1 m (v príp. samostatnej
ryhy), alebo do spoločnej ryhy s vodorovným potrubím pri dodržaní
min. prípustných vzdialeností pri súbehu potrubí.
Na dne ryhy sa zriadí lôžko výšky 0,15 m a potrubie sa obsype
do výšky 0,3 m nad vrchol potrubia. Zemina na lôžko a obsyp sa
použije z triedeného výkopku.
-5-

Konečná úprava štátnej cesty je riešené v obj. č. 18.


V príp. miestnych komunikácií uvažuje sa s ich uvedením do
pôvodného stavu. Paženie rýh sa navrhuje záťažné a to z dôvodov
stiesnených pomerov pri výkope okolo základov plotov (pri
spoločnej ryhe). V prípade, že dôjde k ich obnaženiu, je nutné
realizáciu prevádzať etapovite, t.j. po úsekoch max. Dĺžky 20 m.
Ryhu v južnej časti obce (v rovinatom teréne) je nutné opatriť
drenážou.

Materiál
Na výstavbu sa použijú v celom rozsahu kanalizačné ryhy PVC
DN 300.

Celkové množstvo odpad. vôd


Qm m n = 7,5 ls-1

Hygienické opatrenia
Po realizácii splaškovej kanalizácie obce je potrebné
zabezpečiť hygienickú asanáciu veľkokapacitných žump a jestvujucej
štrbinovej nádrže školy a to prepojením prípojky na verejnú časť
a záhozom objektu štrkom.

Upozornenie:
Pred zahájením zemných prác je nutné prizvať správcov dotknutých
podzemných vedení k ich vytyčeniu!

Prešov 01/92 Vypracovala: Ing. Gabániová


ZOZNAM PRÍLOH
==============

Názov stavby: Fintice – Vodovod, kanalizácia a ČOV


Gen. Projektant: UNING, a.s., Prešov, Levočská 2
Názov časti: E – Dokumentácia a stavebné výkresy
Objekt: 15 – Odtok z ČOV
Názov dielu: STR

Č. pril.: Názov prílohy Poč. A4


...............................................................

1. Technická správa – viď obj. 08


2. Rozpočet
3. Situácia č.5
4. Pozdĺžny profil – stoka M 6
5. Revízna šachta 2
6. Výustny objekt 2
ZOZNAM PRÍLOH
==============

Názov stavby: Fintice – Vodovod, kanalizácia a ČOV


Gen. projektant: UNING, a.s., Prešov, Levočská 2
Názov časti: E – Dokumentácia a stavebné výkresy
Objekt: 16 – Odtok z ČOV
Názov dielu: STR

Č. pril.: Názov prílohy Poč. A4


...............................................................

1. Technická správa – viď obj. 08


2. Rozpočet
3. Pôdorys a rez 3
4. Armatúrna časť 2
ZOZNAM PRÍLOH
==============

Názov stavby: Fintice – Vodovod, kanalizácia a ČOV


Gen. Projektant: UNING, a. s., Prešov, Levočská 2
Názov časti: F – Stavenisko a organizácia výstavby

Č. pril.: Názov prílohy Poč. A4


.............................................................

1. Technická správa
2. Situácia M 1 : 1 440 (obec)
3. Situácia M 1 : 500 (ČOV + výust. Obj.)
-1-

Vypracovali: Projektant: UNING a. s.


Ing. Kačala Ing. Kačala Levočská 2
080 01 PREŠOV
..................................................................
Stavba: Fintice – vodovod, 01.92
kanalizácia a ČOV
Časť: F – stavenisko a organizácia výstavby
Projekt
Diel: ISR
Obsah: Technická správa

-2-

1 . T E C H N I C K Á S P R Á V A

1.1. CHARAKTERISTIKA STAVENISKA

Územie pre výstavbu vodovodu, kanalizácie a ČOV tvoria tri


staveniská:

stavenisko č.1: Územie vodojemu.


Toto územie sa nachádza v severnej časti obce vľavo od štátnej
cesty smerom na Záhradné. Územie je svahovité smerom sever-juh,
tohto času využívané ako pasienok. Zo severnej časti je ohraničené
lesným porastom, z východu štátnou cestou, z južnej ovocným sadom
a rodinnou zástavbou a zo strany západnej lesným porastom.
Na území sú toho času zrealizované záchyty prameňov. Územím
prebieha Grófsky vodovod, z ktorého tohto času je zásobovaná časť
obce a ktorý je v nevyhovujúcom stave.

stavenisko č.2: Intravilán obce, kde budú realizované


verejné časti vodovodnej a kanalizačnej siete. Trasy týchto sietí
sú vedené v prevažnej miere verejnými komunikáciami resp. V
krajniciach cestným telies. Územie je s miernym spádom sever –
juh. Počas realizácie dôjde ku znižovaniu rigolov a potokov.

stavenisko č.3: Územie pre výstavbu ČOV nachádzajúce sa


južne od futbalového ihriska.
Toto územie je rovinaté a treba ho chrániť proti povodňovým vodám
ochrannou hrádzou, čo je súčasťou projektovej dokumentácie.
-3-

Stavenisko je ohraničené z južnej strany riekou Sekčov, zo strany


severnej futbalovým ihriskom, zo strany východnej miestnym
potôčikom, ktorý je zaústený do Sekčova a zo strany západnej
štátnou cestou.

1.2. KAPACITA A VYUŽITIE OBJEKTOV PRE ÚČELY ZARIADENIA


STAVENISKA.

Pre účely zariadenia staveniska bude potrebné vybudovať


dočasné objeky zariadenia staveniska. Tieto navrhujeme vybudovať
na ploche vedľa ČOV. Zariadenie bude slúžiť pre celú stavbu.

1.3. SPOLOČNÉ OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA PRE PRIAMYCH


DODÁVATEĽOV INVESTORA.

Vyšší dodávateľ stavebnej časti bude vybraný na základe


konkurzného konania. Vyšším dodávateľom technologickej časti ČOV
je HYDROTECH. Dodávateľ stavebnej časti vybuduje spoločné ZS aj
pre dodávateľa technológie.
Jedná sa o tieto objekty ZS: skladovacie plochy a sklady,
kancelárie, prívod el. energie, vody, telefónu, prístup na
stavenisko a oplotenie. Podiel a spôsob úhrady za užívanie ZS bude
dohodnutý v hospodárskej zmluve.
-4-

1.4. ZAISTENIE PRÍVODU VODY A ENERGIÍ K STAVENISKU,


NAPOJENIE OBJEKTOV ZS NA KANALIZÁCIU, TELEFÓN A
ODVODNENIE STAVENISKA

Stavenisko č.1
Voda pre stavebné účely bude odoberaná z existujúcich
prameňov. Keďže betónová zmes pre betonárske účely sa bude na
stavenisko dovážať, potreba vody bude len pre ošetrovacie účely
betónu, jej spotreba bude minimálna.
Odber el. Energie pre stavenisko č.1 nie je potrebný. Montáž prefa
častí vodojemu bude kolesovým žeriavom HYDROS zo spevnenej plochy
zakreslenej v situácii.

Stavenisko č.2
Jedná sa o líniové objekty vodovodu a kanalizácie, ktoré
pre realizáciu nepotrebujú ani prívod el. energie ani vodu.
Betónová zmes pre monolitické časti jednotlivých objektov bude
dovážaná domiešavačmi.

Stavenisko č.3
Odber el. Energie pre výstavbu ČOV bude z projektovanej
100kW trafostanice, ktorú je potrebné zrealizovať v predstihu.
Voda pre stavebné účely bude odoberaná z rieky Sekčov.
Pre zabezpečenie spojenia bude vybudovaná jedna telefónna linka k
objektom ZS v rámci MGZS. Voda pre pitné účely bude do doby
vybudovania vodovodu dovážaná na stavenisko.
Odvodnenie staveniska je riešené v projektovej dokumentácií
pomocou drenáže a čerpaním.
-5-

1.5. ÚDAJE O DOPRAVNÝCH TRASÁCH PRE PRESUN ROZHODUJÚCICH


STAVEBNÝCH MATERIÁLOV, VRÁTANE MEDZISKLÁDOK

Presun rozhodujúcich stavebných strojov, materiálov, hmôt


bude po stávajúcich štátnych cestách a miestnych komunikáciách,
ktoré sú zjazdné pre všetky druhy mechanizmnov za každého počasia.
Najbližšie železničná stanica s vykladacou rampou je v Šarišských
Lúkach, vzdialených od miesta výstavby do 5,0km.
Medziskládka zeminy určenej pre spätný zásyp bude na voľnej ploche
vedľa ČOV. Zároveň tam budú vybudované aj ostatné skladovacie
plochy.

1.6. PREDPOKLADANÝ POČET PRACOVNÍKOV


A ICH SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Na základe finančného objemu, doby realizácie a


produktivity je uvažované s cca 20-timi výrobnými pracovníkmi.
Keďže títo pracovníci budú získaní z domácich zdrojov a
blízkeho okolia, ich ubytovanie nie je potrebné zabezpečiť.
Stravovanie pracovníkov je možné v miestnom pohostinstve, resp.
Riešiť dovoz stravy z niektorých zariadení z Prešova.
Sociálne zabezpečenie pracovníkov technologickej časti bude
dohodnuté pri uzatvorení hospodárskej zmluvy na dodávku
technológie.

1.7. ÚDAJE O ZVLÁŠTNYCH OPATRENIACH,


BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné


predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Tieto predpisy
vydalo MSV Slovenskej republiky a publikovalo ich vydavateľstvo
Práca ako brožúrové vydanie B1 – B6.
-6-

1.8. VPLYV REALIZÁCIE STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Počas výstavby je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k


znečisťovaniu životného prostredia počas realizácie stavby.

Jedná sa o tieto opatrenia:


1. Zamedzenie znečisteniu povrchových a podzemných vôd ropnými a
toxickými látkami.
2. Zamedzenie nadmernému hluku v obytnej zóne.
3. Zamedzenie znečisteniu prostredia tuhým odpadom jeho
sústredením na jednom mieste v kontajneroch.
4. Zamedzenie znečisteniu životného prostredia prašnými
procesmi, resp. Zabezpečenie sypkých stavebných materiálov
pred ich rozdúchavaním vetrom prikrytím celtovinami.
5. Čistenie komunikácií počas realizácie stavby.

Dodávateľ stavebnej časti zabezpečí dodržiavanie týchto opatrení v


zmysle smerníc č.8 MSV Slovenskej republiky zo dňa 11.2.1985.

2. PODMIENKY A NÁROKY NA REALIZÁCIU STAVBY

2.1. LEHOTA VÝSTAVBY A PREDPOKLADANÝ TERMÍN


ZAHÁJENIA STAVBY

Spracovanie projektu 01.92

Zahájenie výstavby – stavba je toho času zahájená realizáciou


záchytných pramenných jímok.

Ukončenie výstavby – termín bude závisieť na finančnom zabezpečení


stavby.
Predpoklad: 06.93

-7-

2.2. URČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV, KTORÉ JE POTREBNÉ


UVIESŤ DO PREVÁDZKY ALEBO UŽÍVANIA.

Stavba môže byť daná do užívania postupne a to:


1. Komunikácie a ČOV včítane ostatných objektov podľa objektovej
skladby, ktoré zabezpečia jej užívaciu schopnosť:
Prívod el. Energie
Prístup
Oplotenie
Terénne úpravy
2. Vodovod, vodojem, záchyt prameňov.

2.3. ČASOVÝ POSTUP LIKVIDÁCIE ZARIADENIA STAVENISKA.

Zariadenie staveniska bude likvidované do jedného mesiaca


po ukončení výstavby.