You are on page 1of 8

Khoùa luaän baûo veä

toát nghieäp
 Teân ñeà taøi: PHAÂN TÍCH BAÙO CAÙO TAØI
CHÍNH TAÏI TRUNG TAÂM
KINH DOANH THUÛY SAÛN APT NAÊM 2005
 Teân taùc giaû: Huyønh Thanh Tieân
 Email: huynhthanhtien83@yahoo.com.vn
 Giaûng vieân höôùng daãn: Ths. Phan Thò Thu
Haø
 Muïc tieâu ñeà taøi: phaân tích baùo caùo taøi chính taïi Trung
Taâm Kinh Doanh Thuûy Saûn APT ñeå thaáy ñöôïc thöïc traïng, xu
höôùng, tieàm naêng taøi chính cuûa Trung Taâm nhaèm coù
nhöõng chính saùch, nhöõng giaûi phaùp vaø nhöõng quyeát ñònh
taøi chính ñuùng ñaén vaø nhanh choùng nhaèm cuûng coá tình
hình taøi chính taïi Trung Taâm.
 Noäi dung ñeà taøi:
Phaàn 1: KHAÙI QUAÙT TRUNG TAÂM KINH DOANH THUÛY SAÛN APT
Phaàn 2: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN PHAÂN TÍCH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Phaàn 3: PHAÂN TÍCH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TAÏI TRUNG TAÂM
KINH DOANH THUÛY SAÛN APT NAÊM 2005
I. Phaân tích khaùi quaùt tình hình taøi chính
1. Phaân tích khaùi quaùt veà taøi saûn
2. Phaân tích khaùi quaùt veà nguoàn voán
3. Phaân tích moái quan heä caân ñoái giöõa taøi saûn vôùi
nguoàn voán
4. Phaân tích bieán ñoäng thu nhaäp, chi phí, lôïi nhuaän
5. Phaân tích bieán ñoäng caùc doøng tieàn
II. Phaân tích moät soá chæ soá taøi chính ñaëc tröng
cuûa doanh nghieäp
1. Phaân tích chung nôï ngaén haïn
2. Phaân tích caùc heä soá thanh toaùn
3. Phaân tích caùc chæ tieâu veà luaân chuyeån voán
4. Phaân tích caùc chæ tieâu sinh lôøi
Phaàn 4: NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ
ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT
Ñeà Taøi:
PHAÂN TÍCH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
TAÏI TRUNG TAÂM KINH DOANH THUÛY SAÛN APT
NAÊM 2005
LÔØI CAÛM ÔN
NHAÄN XEÙT CUÛA ÑÔN VÒ THÖÏC TAÄP
NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÛNG VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
MUÏC LUÏC
Phaàn 1
KHAÙI QUAÙT TRUNG TAÂM KINH DOANH THUÛY SAÛN APT
I. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån Trung
Taâm
1. Coâng Ty Kinh Doanh Thuûy Haûi Saûn Tp. HCM
2. Trung Taâm Kinh Doanh Thuûy Saûn APT
II. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa Trung Taâm
1. Chöùc naêng
2. Nhieäm vuï
III. Tình hình kinh doanh cuûa Trung Taâm
1. Tình traïng taøi chính vaø keát quaû kinh doanh cuûa Trung Taâm
ñeán 31/12/2005
2. Thò tröôøng tieâu thuï
IV. Cô caáu toå chöùc
1. Toå chöùc boä maùy quaûn lyù cuûa Trung Taâm
1.1. Cô caáu boä maùy quaûn lyù
1.2. Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa caùc thaønh vieân
2. Toå chöùc coâng taùc keá toaùn taïi Trung Taâm
2.1. Sô ñoà toå chöùc boä maùy keá toaùn
2.2. Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa caùc thaønh vieân
2.3. Moâ hình toå chöùc boä maùy keá toaùn
2.4. Moät soá chính saùch

V. Thuaän lôïi vaø khoù khaên


Phaàn 2
CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN PHAÂN TÍCH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

II. Lyù luaän veà baùo caùo taøi chính (BCTC)


1. Khaùi nieäm BCTC
2. Muïc ñích cuûa BCTC
3. Heä thoáng BCTC
3.1. Baûng caân ñoái keá toaùn
3.2. Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh
3.3. Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä
3.4. Baûn thuyeát minh BCTC
III. Phaân tích BCTC
1. Khaùi nieäm phaân tích BCTC
2. YÙ nghóa phaân tích BCTC
3. Phöông phaùp phaân tích BCTC
3.1. Phöông phaùp so saùnh
3.2. phöông phaùp chæ soá
3.3. Phöông phaùp thay theá lieân hoaøn
3.4. Phöông phaùp lieân heä-caân ñoái
4. Phaân tích khaùi quaùt tình hình taøi chính qua BCTC
4.1. Phaân tích khaùi quaùt veà taøi saûn
4.2. Phaân tích khaùi quaùt veà nguoàn voán
4.3. Phaân tích moái quan heä caân ñoái giöõa taøi saûn
vôùi nguoàn voán
4.4. Phaân tích bieán ñoäng thu nhaäp, chi phí, lôïi nhuaän
4.5. Phaân tích bieán ñoäng caùc doøng tieàn
5. Phaân tích moät soá chæ soá taøi chính ñaëc tröng taïi
Trung Taâm
5.1. Phaân tích nôï ngaén haïn
5.2. Phaân tích caùc heä soá thanh toaùn
5.3. Phaân tích caùc chæ tieâu veà luaân chuyeån voán
5.4. Phaân tích caùc chæ tieâu sinh lôøi

Phaàn 3
PHAÂN TÍCH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
TAÏI TRUNG TAÂM KINH DOANH THUÛY SAÛN APT NAÊM 2005

II. Phaân tích khaùi quaùt tình hình taøi chính


1. Phaân tích khaùi quaùt veà taøi saûn
1.1. Giôùi thieäu baûng CÑKT Trung Taâm kinh doanh thuyû
saûn APT naêm 2005
1.2. Baûng tính bieán ñoäng taøi saûn
1.3. Phaân tích theo chieàu ngang
1.4. Phaân tích theo chieàu doïc
2. Phaân tích khaùi quaùt veà nguoàn voán
2.1. Baûng tính bieán ñoäng nguoàn voán
2.2. Phaân tích theo chieàu ngang
2.3. Phaân tích theo chieàu doïc
3. Phaân tích moái quan heä caân ñoái giöõa taøi saûn vôùi
nguoàn voán
3.1. Quan heä giöõa taøi saûn ngaén haïn vôùi nôï ngaén
haïn
3.2. Quan heä giöõa taøi saûn daøi haïn vôùi nôï daøi haïn
3.3. Voán löu ñoäng thöôøng xuyeân trong moái quan heä
caân ñoái giöõa taøi saûn vôùi nguoàn voán
4. Phaân tích bieán ñoäng thu nhaäp, chi phí, lôïi nhuaän
4.1. Giôùi thieäu baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh
doanh Trung Taâm Kinh Doanh Thuûy Saûn APT naêm 2005
4.2. Phaân tích chung bieán ñoäng thu nhaäp, chi
phí, lôïi nhuaän
Baûng tính bieán ñoäng thu nhaäp, chi phí, lôïi nhuaän
4.3. Phaân tích theo chieàu ngang
Baûng tính bieán ñoäng thu nhaäp, chi phí, lôïi nhuaän hoaït
ñoäng kinh doanh theo chieàu ngang
4.4. Phaân tích theo chieàu doïc
Baûng tính bieán ñoäng thu nhaäp, chi phí, lôïi nhuaän hoaït
ñoäng kinh doanh theo chieàu doïc
5. Phaân tích bieán ñoäng caùc doøng tieàn
5.1. Giôùi thieäu baùo caùo löu chuyeån tieàn teä Trung
Taâm Kinh Doanh Thuûy Saûn APT naêm 2005
5.2. Baûng tính bieán ñoäng doøng tieàn
5.3. Phaân tích bieán ñoäng doøng tieàn
III. Phaân tích moät soá chæ soá taøi chính ñaëc
tröng taïi Trung Taâm
1. Phaân tích chung nôï ngaén haïn
1.1. Phaân tích tình hình bieán ñoäng nôï phaûi thu, nôï
phaûi traû
1.2. Phaân tích moái quan heä caân ñoái giöõa nôï phaûi
thu vaø nôï phaûi traû
1.3. Phaân tích tính chuû ñoäng, bò ñoäng cuûa nôï ngaén
haïn
2. Phaân tích caùc heä soá thanh toaùn
3.1. Heä soá thanh toaùn ngaén haïn

Taøi saûn löu ñoäng vaø Ñaàu tö ngaén


Heä soá thanh toaùn
= haïn (TSNH)
ngaén haïn
Nôï ngaén haïn

3.2. Heä soá thanh toaùn nhanh


Tieàn vaø caùc khoaûn töông
Heä soá thanh
= ñöông tieàn
toaùn nhanh
Nôï ngaén haïn

3.3. Heä soá thanh toaùn baèng tieàn

Heä soá Voán baèng tieàn vaø caùc khoaûn ñöôïc


thanh thanh toaùn nhö tieàn
toaùn = (ñaàu tö taøi chính ngaén haïn)
baèng
Nôï ngaén haïn
tieàn

3.4. Heä soá thanh toaùn laõi vay

Lôïi nhuaän tröôùc thueá +


Heä soá thanh
= Laõi nôï vay
toaùn laõi vay
Laõi nôï vay

3. Phaân tích caùc chæ tieâu veà luaân chuyeån voán


3.1. Phaân tích chæ tieâu veà luaân chuyeån haøng
toàn kho

Toång giaù voán haøng


Soá voøng quay baùn trong kyø
=
haøng toàn kho Giaù voán haøng toàn kho
bình quaân

Soá ngaøy trong kyø


Soá ngaøy cuûa 1 voøng quay (360 ngaøy)
=
haøng toàn kho Soá voøng quay haøng
toàn kho

Giaù voán haøng Giaù voán haøng


Giaù voán toàn kho + toàn kho
haøng toàn (ñaàu kyø) (cuoái kyø)
=
kho
bình quaân 2

Toång giaù voán nguyeân vaät lieäu


Soá voøng quay xuaát duøng
=
nguyeân vaät lieäu Giaù voán nguyeân vaät lieäu döï
tröõ bình quaân
Soá ngaøy trong kyø (360
Soá ngaøy cuûa 1 voøng quay ngaøy)
=
nguyeân vaät lieäu Soá voøng quay
nguyeân vaät lieäu

3.2. Phaân tích chæ tieâu luaân chuyeån nôï phaûi


thu

Toång doanh thu baùn chòu


Soá voøng quay nôï trong kyø
=
phaûi thu Soá dö nôï phaûi thu bình
quaân trong kyø

Soá ngaøy trong kyø


Soá ngaøy cuûa 1 voøng quay
(360 ngaøy)
nôï phaûi thu =
Soá voøng quay nôï
(kyø thu tieàn bình quaân)
phaûi thu

3.3. Phaân tích chæ tieâu luaân chuyeån taøi saûn


ngaén haïn

Toång doanh thu thuaàn trong


Soá voøng quay taøi kyø
=
saûn ngaén haïn Taøi saûn ngaén haïn bình
quaân trong kyø

Soá ngaøy trong kyø (360


Soá ngaøy cuûa 1 voøng quay taøi ngaøy)
=
saûn ngaén haïn Soá voøng quay taøi
saûn ngaén haïn

3.4. Phaân tích chæ tieâu luaân chuyeån taøi saûn


coá ñònh

Toång doanh thu thuaàn trong kyø


Soá voøng quay taøi
= Giaù trò coøn laïi TSCÑ bình
saûn coá ñònh
quaân trong kyø
Soá ngaøy trong kyø (360
Soá ngaøy cuûa 1 voøng quay ngaøy)
=
voán coá ñònh Soá voøng quay taøi
saûn coá ñònh

3.5. Phaân tích chæ tieâu luaân chuyeån taøi saûn


daøi haïn
Toång doanh thu thuaàn trong
Soá voøng quay taøi kyø
=
saûn daøi haïn Taøi saûn daøi haïn bình
quaân trong kyø

Soá ngaøy trong kyø (360


Soá ngaøy cuûa 1
ngaøy)
voøng quay =
Soá voøng quay taøi
taøi saûn daøi haïn
saûn daøi haïn 3.6.
Phaân
tích chæ tieâu luaân chuyeån toång taøi saûn

Toång doanh thu thuaàn


Soá voøng quay trong kyø
=
toång taøi saûn Giaù trò taøi saûn bình
quaân trong kyø

Soá ngaøy trong kyø


Soá ngaøy cuûa 1 voøng quay (360 ngaøy)
=
toång taøi saûn Soá voøng quay toång
taøi saûn

4. Phaân tích caùc chæ tieâu sinh lôøi


4.1. Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu

Lôïi nhuaän tröôùc thueá thu nhaäp


Tyû suaát lôïi nhuaän treân
= doanh nghieäp
doanh thu
Doanh thu

4.2. Tyû suaát lôïi nhuaän treân taøi saûn ngaén


haïn
Lôïi nhuaän
Tyû suaát lôïi nhuaän treân taøi
= Taøi saûn ngaén haïn bình
saûn ngaén haïn
quaân trong kyø
4.3. Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán coá ñònh

Lôïi nhuaän
Tyû suaát lôïi nhuaän treân
= Voán coá ñònh bình
voán coá ñònh
quaân trong kyø

Tyû suaát lôïi Lôïi nhuaän


nhuaän treân
= Giaù trò taøi saûn daøi haïn bình
taøi saûn daøi
quaân trong kyø
haïn
4.4. Tyû suaát lôïi nhuaän treân taøi saûn daøi haïn

4.5. Tyû suaát lôïi nhuaän treân taøi saûn

Lôïi nhuaän
Tyû suaát lôïi nhuaän
= Giaù trò taøi saûn bình
treân taøi saûn
quaân trong kyø

Phaàn 4
NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ

I. Nhaän xeùt
II. Kieán nghò

KEÁT LUAÄN
PHUÏ LUÏC
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

Related Interests