‫עובשה‬

‫?והינתנ לש יתרושקתה ונורטפ ‪,‬ןוסלדא ןודלש תא עינמ המ‬
‫‪ 22:33 07/01/2011‬ןכדוע‬
‫ןייטשפוה רנבא‬
‫"תונורחא תועידי" תא ףקע "םויה לארשי" ןומניחה ‪:‬תילארשיה תרושקתב רבד לפנ יכ ררבתה ילוי שדוחב‬

‫ריקחתה לש 'א קלח‬

‫תמוסרפ‬

‫תועידי" ‪,‬םילודגה םילארשיה םינומויה ינש םג ‪.‬ןוסלדא ןודלש דגנ תסנכב ושגוה רבכ קוח תועצה עברא‬

‫‪,‬םיזע תושגר ררועמש ןוקייטה ‪,‬ןוסלדא תא עינמ המ ‪:‬המולעתה תא ןוחבל תנמ לע םלוע קבוח עסמל ונאצי‬

‫יהשכ ‪ 1979,‬תנשב קר ‪.‬ואירמה אל ויקסע תיברמ לבא ‪.‬תועקשהו ן"לדנל ןוסלדא לגלגתה ‪,‬םינותיע תריכממ‬
‫תצעומב הלהנתהש הריקחמ ךא ‪.‬סאגו סאל ‪,‬םיאטחה ריע לא ןוסלדא עיגה ‪,‬תרחואמה החלצהה יפנכ לע אשינ‬

‫"והינתנ לע הסמעמ תעכ אוה םויה לארשי" ‪:‬ורצוי לע םלוגה םק‬
‫תהו ךלה לארשיל ןוסלדא לש רשקה ‪,‬ותייער תעפשהב ילואו אבא תיבב קניש לארשיל םחה סחיה תוכזב ילוא‬

‫צונ םיינשה ןיב ‪.‬לארשי תלשממ שאר היה ‪ -‬והינתנ ןימינב ‪ -‬ןוסלדא לש בוטה ודידי ‪-90,‬ה תונש עצמאב‬

‫ןוסלדא ‪.‬סיפה לעפמ דצמ המוד ןויסינל ליבקמב ‪,‬וניזק תונולמ לארשיל אבייל ןוסלדא הסינ םימי םתואב‬
‫הפישח רצק ןמז ךות גישיש ןומניח םיקהל טילחה אוה הלפנ הקסעהשכו ‪",‬בירעמ" תא שוכרל הסינ ןוסלדא‬

‫מ אל שי ןוסלדאל" ‪.‬לארשי תלשממ שאר לע ןוסלדא לש ותעפשה תלוכי תמאב יהמ איה החותפ הרתונש הלאשה‬

‫ודמ בתכמ ונילא עיגה הבתכה תנכה לש םימדקומ םיבלשב ‪ -‬בכרומ רופיס איה ןוסלדא לש הבוגתה ‪:‬תובוגת‬

‫מ ‪,‬ךחוגמ וניזקה אשונב והינתנ לש ותדמעל ןוסלדא תא רושקל ןויסינהש ונל רמאנ הלשממה שאר תורבודמ‬
‫'ב קלח‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful