BAHASA MELAYU KOMUNIKASI

(KOMUNIKASI BERTULIS)
JASON YEOH MOHD. SUKERINIZAM NICHOLAS UMTAM SIDOM ANAK GUANG

PENULISAN
Kegiatan merakamkan idea, pandangan atau pendapat dalam bentuk lambang-lambang bertulis untuk disimpan atau digunakan pada masa hadapan.  Dilakukan secara spontan atau terancang.  Penulisan yang baik akan dan sempurna akan melibatkan beberapa faktor seperti:

Isi atau Fakta  Gaya dan Laras  Pengolahan  Bahasa

hasil penyelidikan ataupun daripada pengalaman penulis. fakta yang diketengahkan mestilah berdasarkan sesuatu yang dapat dipegang kebenarannya.  .Fakta Isi yang hendak dipamerkan bagi tatapan pembaca  Bagi karya berbentuk ilmiah.  Faktor –faktor tersebut diadun.  Digarap melalui pembacaan. disusun dan dirancang persembahan sebelum ia dapat diketengahkan.

dan penuh bertanggungjawab.  Pandangan dan pendapat yang berasaskan prinsip. meyakinkan dan dapat disampaikan secara mudah. ideologi dan teori-teori juga merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai fakta.  . bermutu.  Paling penting. falsafah. fakta-fakta yang dipamerkan hendaklah jelas. logik.Fakta yang sempurna mempunyai nilai kebolehpercayaannya yang tinggi. terbukti kesahannya.

 .  Melibatkan penggunaan bahasa yang tertentu yang biasanya diadun dengan pengolahan yang menarik dan berkesan.  Gaya yang menarik dan baik meransangkan pembaca dan memberikan impak yang mendalam kepada para pembaca.Gaya Stail atau cara sesebuah penulisan itu diolah dan disampaikan.

 .Laras Ditujukan kepada penggunaan bahasa mengikut bidang-bidang tertentu dan berdasarkan konteks dan situasi tertentu.  Laras berubah-ubah mengikut situasi. Laras bahasa yang berbeza mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam fungsi perlakuan sosialnya.

 Pengetahuan ini penting dan berguna kepada mereka yang sering terlibat dengan saluran media cetak. kita dapat mengelak daripada menggunakan laras yang tidak sesuai dengan situasi tertentu. Apabila kita dapat membezakan laras formal dengan laras yang tidak formal. penyair dan sebagainya.Adalah penting untuk mengenali laras utama bahasa Melayu. penulis.  .

kesinambungan. serta melibatkan format dan bentuk. Dapat membantu penulis memberi gambaran yang jelas dan menggerakkan ransangan serta daya berfikir pembaca dengan sempurna. penulisan akan menjadi lebih matang. Dengan kata lain. Melibatkan bahasa dan penggunaannya secara berkesan.Pengolahan     Kebolehan seseorang memerihalkan sesebuah penulisa secara menyeluruh. Pengolahan yang baik dan sempurna mempunyai kesepaduan. ketertiban dan pertalian. menarik dan .

 Penulis haruslah peka terhadap bahasa dengan menjaga penggunaan bahasa yang digunakan agar ia menarik dan mudah dinikmati. ditelahi dan dinikmati.Bahasa Haruslah mudah dibaca.  .

dan tersusun baik. dapat dibaca dan difahami.  Terdapat 2 jenis teks iaitu karangan berformat kusus teks dan karangan yang berformat umum.JENIS-JENIS TEKS Penulisan teks perlulah kemas.  Teks haruslah mempunyai isi yang cukup.  .

Teks karangan berformat khusus ialah karangan yang terikat dengan formatformat tertentu dari segi penulisan.  .  Teks karangan berformat umum ialah jenis teks karangan yang formatnya lebih sederhana.

Jenis-jenis Teks Format Khusus            Surat Rasmi Laporan Minit Mesyuarat Pengumuman Rencana Ucapan Wawancara Kertas Kerja Kad Ucapan Puisi Cerpen .

surat permohonan dan surat edaran(pekeliling) .surat rayuan.surat undangan rasmi.Contohcontoh surat kirman rasmi ialah surat aduan.SURAT RASMI Surat rasmi bersifat formal dan digunakan untuk tujuan yang penting sahaja seperti urusan pejabat.surat pesanan barang.

 .Gaya Bahasa Surat Rasmi Gaya bahasa atau laras bahasa yang digunakan untuk surat kiriman rasmi haruslah baku dan dapat menggunakan ejaan serta tanda bacaan yang betul.  Penggunaan kiasan dan sebagainya tidak digalakkan dalam penulisan surat rasmi ini.  Selain itu bahasanya juga haruslah mudah tetapi tepat dan padat.

tatabahasa tanda bacaan dan fakta.  Surat haruslah sesuai dan bersih.  Pemilihan ungkapan dan perkatan yang digunakan haruslah sesuai.SAMBUNGAN Perkara-perkara berikut perlu diambil perhatian: Gaya penulisan dan bahasa haruslah sesuai dengan penerima dan tujuan surat.tanpa kesilapan ejaan.  Strukturnya mestilah mengikuti urutan dan logik.untuk membantu penerima surat memahami mesej dan bertindak  .

) selepas itu. Ditulis selepas rgaris melintang. TARIKH Ditulis di bahagian sebelah kanan surat.sebaris dengan baris akhir alamat penerima. GARIS PANJANG MELINTANG Dibuat selepas menulis alamat pengirim. Nama bulan hendaklah berhuruf besar sepenuhnya dan dibubuh tanda noktah(. Barisan akhir alamat penerima hendaklah digaris. . NAMA DAN ALAMAT PENERIMA.FORMAT SURAT RASMI     ALAMAT PENGIRIM Ditulis di sudut atas sebelah kiri surat.

Huruf besar digunakan pada setiap awal kata.Keduadua perenggan ini dimulakan dari tepi surat.Jangan bubuh tanda noktah di bahagian akhir ayat ini. Tanda koma dibubuh selepas panggilan penerima tersebut.Permulaan ayat ini dijarakkan sedikit dari nombor .Perenggan kedua dan seterusnya diberi nombor dan disertai noktah. PERKARA Ditulis di bawah panggilan hormat penerima selepas melangkaui satu baris kosong dan diberi garis dibawahnya. PEMERENGGANGAN / ISI-ISI Perenggan pertama dan akhir tidak diberi nombor.sambungan    PANGGILAN HORMAT PENERIMA Ditulis dibawah alamat penerima selepas melangkaui satu baris kosong.

Tanda koma hendaklah diletakkan selepas rangkaian kata-kata ini.  .  NAMA PENUH PENGIRIM Nama penuh pengirim hendaklah ditulis dengan huruf besar di dalam kurungan di bawah tanda tangan.sambungan PENGAKUAN PENGIRIM Ditulis di sebelah kiri surat selepas melangkaui dua hingga tiga baris kosong sesudah perenggan akhir.  TANDATANGAN Diletak sebelah kiri bahagian akhir surat selepas pengakuan pengirim.

Sultan dan permaisuri baginda. Sekiranya surat tersebut anda tujukan kepada raj yang memerintah seperti Yang Dipertuan Agong. maka dalam keadaan ini wajiblah anda merujuk diri sebagai patik.GANTI NAMA DIRI PERTAMA   Dalam surat rasmi perkataan “saya” digunakan untuk menunjukkan jumlah tunggal. Jika surat rasmi ditujukan kepada orang yang mempunyai gelaran diraja seperti Tengku. Manakala perkataan “kami” dan “kita” digunakan untuk menunjukkan jumlah jamak. Tuanku dan Raja anda tidak perlu membahasakan diri sebagai patik. .Raja yang memerintah dan isteri baginda pula akan menggunakan “beta” sebagai gantinama diri pertama.

Pehin Puan Sri.Gelaran-gelaran tersebut bersama-sama rujukan terhormat boleh diulan-ulang supaya penggunaan bahasa  .Tun.pangkat. Anda juga boleh menggunakan nama gelaran dalam konteks ini.status dan hubungan penerima dengan anda.Haji. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan iaitu jantina. Tan Sri.umur.Hajah dan sebagainya.  Penggunaan nama tuan dan puan boleh digunakan untuk penerima yang mempunyai gelaran diraja atau gelaran bukan diraja seperti Profesor.GANTI NAMA DIRI KEDUA Penggunaan ganti nama diri kedua di dalam surat rasmi agak rumit.

Sekiranya anda merujuk kepada jumlah yang ramai.  Dalam konteks ini.Contoh: Penama yang tersebut di atas telah berkhidmat selama dua tahun………  .  Untu merujuk orang yang ketiga anda juga boleh menggunakan nama penama. Seri Paduka. anda boleh menggunakan kata mereka kecuali untuk raja yang memerintah dan isteri baginda.anda perlu menggunakan rujukan Tuanku.GANTI NAMA DIRI KETIGA Dalam urusan surat-menyurat secara rasmi anda boleh menggunakan kata beliau sebagai gantinama diri orang ketiga untuk merujuk kepada sesiapa sahaja kecuali raja yang memerintah dan isteri baginda.

. Surat boleh dibaca berulang kali dan boleh disimpan secara manula dan perkomputeran. Degala hubungan dengan orang luar di bawah pengetahuan Ketua Jabatan kerana segala urusan rasmi yang ditujukan kepada kakitangan dan staf mestilah melalui Ketua Jabatan. Pengirim dapat dihubungi dengan segera kerana terdapat rujukan surat. 2. Dapat menjimatkan kos dan lebih ekonomi kerana harga setem jauh lebih murah jika dibandingkan dengan bil telefon bagi panggilan jauh.nombor faks dan sebagainya. Perancangan awal dan penyusunan kandungan surat yang baik membolehkan pengirim menghuraikan idea-idea dengan jelas. 5. 3.KEKUATAN SURAT RASMI 1.nombor telefon. 4.

2.faksimili dan sebagainya. 3. Pengiriman surat mengambil masa yang lebi berbanding dengan cara telefon. Surat harus ditulis dengan teliti dan tertib kerana surat ini mewakili diri dan menggambarkan sahsiah pengirim. .KELEMAHAN SURAT RASMI 1. Kesilapan dalam surat yang diposkan tidak dapat diperbetulkan dengan serta merta.

laporan boleh dikategorikan berdasarkan tujuan penulisan seperti berikut: Makluman Pemujukan Penerangan Sejarah . hari penyampaian hadiah dan sebagainya. 3. di mana dan mengapa haruslah dapat dimasukkan dan diolah dengan baik dalam laporan. Laporan ditulis untuk melaporkan sesuatu hal atau peristiwa yang telah berlaku. Mengikut Nuraini(1991:69). siapa. Butir-butir seperti persoalan tentang apa. Untuk menulis laporan. Ellis dan Hopkin(1985) – definisi laporan sebagaidokumen untuk menyampaikan maklumat kepada pembaca yang khusus. bila. Selalunya. 2. lawatan. 4.LAPORAN    1. penulisan laporan adalah tentang kegiatan persatuan. penulis mestilah benar-benar mengetahui segala butir tentang hal ataupun peristiwa yang hendak dilaporkan.

memulakan maklumat yang diketahui umum kepada yang tidak diketahui umum.GAYA BAHASA LAPORAN Dalam menghasilkan laporan terdapat lima perkara yang perlu difikirkan iaitu persediaan.memulakan dengan yang lengkap kepada bahagian-bahagiannya iaitu secara cerakinan ataupun boleh memulakan bahagianbahagiannya dahului dan diakhiri dengan yang lengkap.kronologi.  . Penyusunanbahan amat amat penting kerana pembaca akan terkeliru dengan penulisan bahan yang tidak dirancang dengan baik. penulisan dan penyemakan semula. pengumpalan bahan.  Penulis boleh memilih kaedah logik.penyusunan bahan.berdasarkan ruang.  Bahasa garus jelas dan mudah difahami.

Pengakuan Pelapor Ditulis di sebelah kiri laporan selepas perenggan akhir. Isi Laporan Ditulis bermula dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup sama seperti karangan biasa.kata hubung dan kata sandang)dan diberi garis dibawahnya.FORMAT LAPORAN    Tajuk Laporan Ditulis dengan menggunakan huruf besar pada setiap awal kata(kecuali kata sendi. .sesudah melangkau dua atau tiga baris kosong. Huruf pertama pada kata pertama mestilah huruf besar dan tanda koma(.) dibubuh selepas pengakuan tersebut.

Seterusnya ditulis nama persatuan yang mewakili dan dibubuh tanda titik(.  Nama Pelapor Ditulis sepenuhnya dengan huruf besar di dalam kurungan selepas tanda tangan.sambungan Tarikh Ditulis di sebelah kanan laporan.  Jawatan Pelapor Ditulis disudut kiri bahagian bawah laporan dan dibubuh tanda koma(.).setentang dengan pengakuan pelapor.) dihujungnya.  .  Tanda Tangan Pelapor Ditulis di sudut kiri bahagian bawah iaitu selepas pengakuan pelapor.

implikasi daripada dapatan kajian dan sebagainya. 2. Contohnya jika laporan kajian. .selalunya akan memuatkan ruangan abstrak. Laporan selalunya memuatkan perkaraperkara penting yang mendatangkan faedah kepada pembaca.KEKUATAN LAPORAN 1. Laporan yang baik seperti laporan sejarah.laporan penerangan dan sebagainya akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca.

 .  Untuk menghasilkan laporan yang baik bukan suatu kerja yang mudah kerana lapora perlu menggunakan kebolehan menulis yang tinggi daripada segi penggunaan bahasa.KELEMAHAN LAPORAN Laporan yang teliti memerlukan masa. tenaga serta kewangan yang agak banyak untuk menghasilkannya terutamanya laporan formal seperti projek kerajaan/swasta.

 Satu daripada bentuk laporan.MINIT MESYUARAT Minit mesyuarat dicatatkan oleh setiausaha.  Akan dijadikan sebagai sumber rujukan pada masa-masa akan datang.  Penulisan mestilah tepat lengkap dan kemas.  ..

 Bagaimanapun bahagian ini tidak dicatatkan sebagai sebahagian daripada agenda. frasa.  Sebarang pindaan terhadap minit mesyuarat yang lalu misalnya pembetulan ejaan . ayat nombor dan sebagainya perlu dicatatkan.  .GAYA BAHASA MINIT MESYUARAT Bahagian pendahuluan lazimnya memuatkan aluan pengerusi.  Nyatakan juga jika tiada pindaan.

 Dalam bahagian “hal-hal lain” setiap isu yang dibentangkan hendaklah diberi bilangan nombor yang berlainan.  Selepas pengesahan minit mesyuarat dibuat dan diikuti dengan perkara-perkara berbangkit.barulah mesyuarat diteruskan dengan membincangkan agenda-agenda yang ditetapkan.sambungan Bahagian-bahagian yang berbangkit perlu memuatkan perkara yang dibangkitkan oleh ahli berdasarkan minit mesyuarat.  Penulisan minit mesyuarat mengikut format yang khusus.  .

FORMAT MINIT MESYUARAT Sebenarnya tidak ada keseragaman dalam penyediaan penyediaan minit mesyuarat.  Lazimnya mengikut format seperti berikut:  . persatuan atau badanbadan tertentu mempunyai cara yang tersendiri untuk mencatatkan minit mesyuarat masing-masing.  Setiap jabatan.

. Masa dan tempat .Jabatan / Jawatankuasa .sambungan Bahagian kepala / tajuk .Tarikh mesyuarat .Bilangan minit mesyuarat . 2.Waktu mesyuarat dijalankan .Pertubuhan / Organisasi Contoh : MINIT MESYUARAT KELAPAN PERSATUAN BOLA SEPAK AMATUR KEDAH DARUL AMAN.Tempat 1.

sambungan Contoh : Tarikh : 17 Disember 1990 Waktu : 2. .30 petang Tempat: Kediaman rasmi YB Menteri Besar Kedah Darul Aman.

sambungan
3. Kehadiran ditulis dalam susunan seperti berikut: a)Hadir - senarai nama ahli yang hadir dan jawatan. b)Turut hadir –senarai nama mereka yang hadir sebagai pemerhati atau undangan khas. c) Tidak hadir – senarai nama ahli yang tidak hadir (sama ada beri alasan atau tidak).

sambungan
Contoh: Ahli-ahli yang hadir : Dato’ Sri Osman Hj Arof (Pengerusi) Dato’ Hj Ahmad Basri Akil (Setiausaha) En Lee Kin Hong En Mohd Azmi Mahmud En Tan Cheng Hoe En Naina Mohamad Ismail En Abd Aziz Azizan En Romli Ghani En Radhi Mat Din En Ng Chew Beng En Mohamad Ramli

-

sambungan
Turut hadir : En Milous Kvacek En Rincic Bratislav En V. Sundram Moorthy En Abdul Halim Hj Abd Hamid  Ahli tidak : En Hussin Jaafar hadir En Chan Keat Swee En Ahmad Sobri Ismail

sambungan Agenda Penulisan agenda-agenda yang dibincangkan adalah seperti berikut:  Kata-kata aluan  Meluluskan minit mesyuarat yang lalu  Perkara-perkara berbangkit  Ganjaran istimewa  Hal-hal lain Dalam penulisan minit mesyuarat..ayat yang digunakan harus menggambarkan keputusan dibuat berdasarkan persetujuan ahli-ahli mesyuarat.  . Contoh: Mesyuarat telah dimaklumkan…… Mesyuarat telah bersetuju menerima….

sambungan  Penutup bahagian penutup mesyuarat terdiri daripada a) Penangguhan b) Nama serta jawatan penyedia minit mesyuarat dan nama serta jawatan orang yang akan mengesahkan minit mesyuarat berkenaan.iaitu pengerusi dengan persetujuan ahli-ahli mesyuarat. .

PENGUMUMAN   Maksud: Pemberitahuan. Saluran: media massa 1. badanbadan berkanun atau perseorangan. . surat khabar – sediakan ruangan khas pengumuman daripada jabatan-jabatan.digunakan untuk menyiarkan pengumuman-pengumuman yang perlu diketahui oleh orang ramai. Televisyen dan radio . perihalan mengenai sesuatu perkara untuk pengetahuan umum atau pihak tertentu sahaja. 2.

Dipanjangkan kepada 1. senarai nama 2.BEZA PENGUMUMAN DAN PEKELILING Pekeliling Pengumuman 1. Perlu tandatangan pihak yang membacanya. . tidak perlu 2. Tandatangan pembaca dilampirkan. Satu pemberitahu sahaja. Hanya sebagai pihak berkenaan.

Tarikh iv. Alamat penerima iii. Penutup x. Tajuk viii. Nombor telefon v. Perkataan menghadap surat vii. Ciri-ciri umum surat pengumuman:i. Tandatangan . Isi surat ix. Rujukan kami/ Rujukan tuan vi. Alamat pengirim ii.Gaya Bahasa Pengumuman   Laras bahasa: mudah difahami. ringkas. padat dan tidak meleret-leret.

Dapat disampaikan dengan menggunakan pelbagai medi elektronik . Bahasanya yang ringkas dan mudah difahami pembaca senang memahami pengumuman.pengumuman lisan. .Kekuatan Pengumuman    Penting kerana dapat memberitahu pembaca tentang perkara-perkara yang berlaku.

.Kelemahan Pengumuman   Keberkesanan pengumuman tidak dapat diketahui kerana tiada tindakan susulan pengumuman diberikan. Pembaca/pendengar yang tidak mempunyai kemudahan seperti media elektronik ataupun cetak tidak dapat menerima pengumuman dengan sempurna.

Rencana berita – ditulis berdasarkan pemerhatian. Penulis berpengetahuan luas tentang tajuk yang ditulis. propaganda atau iklan.RENCANA       Rencana ditulis untuk dimuatkan dalam majalah atau surat khabar. penyelidikan dan wawancara daripada orang terbabit. Rencana umum – penulisnya bercorak ilmiah. Kandungan: ajaran. . Tujuan: memberitahu sesuatu kepada pembaca. buah fikiran. Jenis: rencana umum & rencana berita.

 Isi yang utama didahulukan.  . Tajuk ditulis di bahagian tengah atas teks rencana tersebut.Gaya Bahasa Rencana Bahasa: mudah dan lancar.  Format teks rencana: format umum.  Boleh dimuatkan dialog.  Setiap teks haruslah mengandungi isi penting yang diolah secara berkesan.

Gaya Bahasa Rencana  Bentuk penulisan: i. Perenggan pendahuluan ii. Perenggan isi seterusnya vi. Perenggan Penutup . Perenggan isi pertama iii. Perenggan isi kedua iv. Perenggan isi ketiga v.

. Rencana dapat memberitahu sesuatu kepada pembaca.Kekuatan Rencana    Bahasa mudah dan lancar – permudahkan pembacaan. Rencana bercorak ilmiah boleh memberikan pengetahuan kepada pembaca.

.Kelemahan Rencana  Penulis perlu membuat kajian yang mendalam – guna tenaga yang banyak dan memakan masa yang lama serta melibatkan kos yang tinggi.

perpisahan. penjelasan dan fakta tentang sesuatu. Komunikasi sehala – penceramah berucap dan penonton mendengar.UCAPAN      Ucapan adalah ceramah. . perhimpunan dan keraian. Seorang berdiri depan penonton atau menerusi radio dan televisyen. Kandungan – penerangan. Situasi: majlis perasmian.

Penutup – dimulakan dengan kata-kata yang dapat membayangkan atau menandakan ucapan akan ditamatkan. seterusnya isi ucapan. Pengenalan – kata-kata aluan kepada hadirin mengikut protokol. 4. jelas dan lancar. 3. Isi haruslah tepat. saudara sekalian dan sebagainya. 2. kata-kata Penghadapan – kata-kata seperti hadirin sekalian. . Isi – dimulakan dengan ucapan terima kasih serta menyatakan tujuan ucapan. Format ucapan: 1. munasabah dan menyakinkan.Gaya Bahasa Ucapan    Bahasa mudah.

.Kekuatan Ucapan   Dapat mempengaruhi pembaca/pendengar secara tidak langsung kerana ia lebih kepada penerangan. Bahasa yang digunakan sejajar dengan sasaran pembaca atau pendengar – mudah dan dapat difahami dengan mudah. pujian ataupun sanjungan.

. Pembaca/pendengar tidak banyak – berdasarkan majlis dan tujuan ucapan itu sahaja.Kelemahan Ucapan   Pembinaan teks memerlukan penyelidikan terlebih dahulu – sesuai dengan majlis dan khalayak.

Pertanyaan: bercorak ilmiah . Pembukaan: mengupas atau memberi tafsiran terhadap tajuk.WAWANCARA    Penulis hanya menulis apa yang diperbualkan sahaja.

. Profesor.Gaya Bahasa Wawancara       Pembukaan dimulakan dengan salam. Gunakan panggilan tuan/puan. Doktor dan sebagainya. Akhiri wawancara dengan lafaz terima ksaih. encik. Soalan pendek dan tersusun. Bahasa yang digunakan haruslah sejajar dengan orang yang diajak berbual. Pewawancara membentuk pertanyaan-pertanyaan yang berasas dan wujudkan suasana perbualan selesa. Yang Mulia. Yang berstatus: panggilan Yang Berhormat. Kata-kata ringkas. pak cik/mak cik.

2.lafaz terima kasih. 3.tafsiran terhadap tajuk Isi . . Pendahuluan .berkaitan tajuk. Penutup .Format Wawancara 1.

Permudahkan pembacaan.Kekuatan Wawancara   Bercorak formal dan ilmiah. Soalan-soalan tersusun dan sentiasa berkaitan dengan tajuk. Hasil teks boleh dijadikan sumber rujukan kepada pembaca. .

. Tidak dapat menyoal perkara penting atau peribadi. tempat sesuai. Ambil masa yang lama – perlukan temujanji. Penulisan memakan masa panjang dan lama. dan peralatan lain.Kelemahan Wawancara   Bercorak formal.

Kertas Kerja  Bahan untuk menulis atau mencatatkan sesuatu perkara bertujuan menghasilkan atau menyediakan sesuatu. kajian dan sebagainya oleh sesuatu jabatan. • Dibentangkan kepada orang ramai atau kumpulan dalam seminar atau bengkel. • Digunakan dalam urusan-urusan lain termasuk dalam perancangan sesuatu projek. . syarikat dan lain-lain.

Gaya bahasa kertas kerja Ciri-ciri umum kertas kerja ceramah: 1) Tajuk 2) Nama penceramah 3) Nama institusi 4) Abstrak (Snopsis / Ringkasan) 5) Pengenalan 6) Perkaedahan 7) Keputusan 8) Perbincangan 9) Rujukan 10) Lampiran .

Ciri-ciri umum kertas kerja projek / kajian: 1) Tajuk 2) Rasional 3) Objektif / matlamat 4) Jangkamasa yang diperlukan 5) Kumpulan sasaran 6) Andaian halangan yang mingkin timbul semasa menjalankan kajian / projek 7) Kewangan – perbelanjaan yang diperlukan 8) Penubuhan jawatan kuasa 9) Menentukan jadual tugas 10) Pelaksanaannya .

Cara menulis kertasa kerja Tajuk .Hendaklah ditulis penuh .Nama penulis hendaklah dituliskan tanpa gelaran . seelok-eloknya tidak melebihi 15 patah perkataan Nama penulis dan institusi .Merangkumi semua idea utama yang hendak disampaikan .Bergantung kepada tujuan kertas kerja tersebut .Hendaklah ringkas.

Abstrak .Memaparkan aspek yang berkaitan dengan tajuk secara menyeluruh tetapi ringkas .Matlamat atau tujuan menulis kertas kerja . memadai sekadar antara 100 hingga 150 patah Pengenalan .Kandungan dan tujuan penulisan dibuat .Merupakan idea menentukan daya penarik kepada peserta untuk mendengar atau menilai ini kertas kerja .Biasanya dibuat lebih kurang dalam satu muka surat Objektif .Tidak perlu ditulis terlalu panjang.

Bibliografi – nama buku yang menjadi panduan bahan kerja.Tidak boleh dibuat sebarang pindaan atau perubahan Senarai rujukan.Kandungan petikan hendaklah sebagaimana yang asal . latar belakang atau bacaan lanjutan kepada pembaca yang berminat. bibliografi dan nota rujukan .Petikan .Senarai rujukan – bahan khusus yang menyokong sesebuah kertas kerja hendaklah dicatatkan dalam senarai rujukan .Nota rujukan – bahan atau kerja yang sukar diperolehi serti laporan yang terhad .Hendaklah disemak mengikut sumber asal dan nyatakan sumbernya . ditulis di bahagian akhir sesuatu kertas kerja .

Sebaik-baiknya guna kertas taip berukuran A4 .Memberi faedah dan pengetahuan kepada pembaca kerana ia mempunyai pelbagai bahan yang diperlukan – daripada bahan ilmiah sehingga kepada bahan tentang sesuatu projek kerajaan / swasta yang besar Kekurangan kertas kerja .5 inci untuk bahagian tepi sebelah kanan. penulisan yang tepat dan teliti sesuai denga tujuan kertas kerja .Cara menaip .Mengambil masa yang agak lama. atas dan bawah Kelebihan kertas kerja .Tinggalkan 2. tenaga yang banyak dan kos yangagak tinggi .5 inci disebelah kiri kertas taip dan 1.Memerlukan penekanan yang berlainan.

Menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah tetapi bermakna .Menggunakan bahasa puitis.Kad Ucapan Bertujuan untuk menyampaikan ucapan/hasrat sempena peristiwa atau hal-hal yang berkaitan  Untuk mengeratkan hubungan dan silatur rahim  Gaya bahasa kad ucapan . menarik dan indah serta bahasa yang berunsur usikan atau jenaka sambung .

perkara-perkara dasar yang perlua da dalam kad ucapan adalah: a) nama pengirim kad ucapan b) nama penerima kad ucapan c) untuk tujuan apakah ucapandiberikan? . . sajak dan sebagainya. . pantun.Boleh diperindahkan lagi denga kata-kata perangsang..Laras bahasa yang dipelbagaikanini sememangnya dibentuk sedemikian sejajar dengan kepada siapa kad tersebut hendak diberikan.

Tidak ada format yang tertentu dalam penulisan kad ucapan .Dapat dihasilkan dengan cepat dan mudah kerana bahasa yang yang digunakan pelbagai dan lebih menekankan kesesuaian bahasa dengan suasana majlis .Lebih ekonomi kerana saiznya kecil – menjimatkan kertas dan kos penghantaran murah Kekurangan kad ucapan .Penulis tidak dapat menggambarkan perasaan sebenar – ruang kad kecil dan terikat dengan bahasa yang ringkas yang terdapat pada kad ucapan itu sahaja .Kelebihan kad ucapan .

syair. melukis kemanisan dan kecantikan bahasa • Ciri-ciri puisidilihat daripada aspek: a) bentuk b) bahasa c) ema . dan metafora • Bentuk-bentuk mantera.Puisi • Satu genre sastera atau bentuk-bentuk sastera yang menggunakan unsur bahasa seperti rima. nazam. seloka. pantun dan sajak tergolog dalam puisi • Dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah. gurindam. irama.

ada bentuk. makna hubungan sampingan atau konotasi dan ada pula makna peribadi .Lebih kental dan membawa bahan makna dan bunyi yang lebih berat daripada bahasa harian .Gaya bahasa puisi .Pendengar dan pembaca boleh melangkau kepelbagai dimensi dan meninggalkan pelbagai kesan mengikut kedayaan . ada suara dan makna dasar.Suatu persembahan dalam bentuk perkataan .Bahasa dalam puisi adalah satu alat penuh rahsia. padanya ada badan.

Sikap penyair yang membataskan pembacaannya juga menjadi salah satu faktor kekaburan dalam puisi .Pembaca yang biasa dengan pembacaan puisi sematamata untuk fahaman akan rasa sukar apabila hendak memahami maksud sesebuah sajak terutamanya untuk imaginasi dan perasaan .Kelebihan puisi . teliti dan kadang-kadang mendekati lagu Kekurangan puisi .Penyair berjaya memberikan fungsi yang lebih luas kepada bahasa dengan beberapa kuasa baru dalam menyatakan perasaan tersendiri .Penggunaan lebih padat.

Cerpen • Adalah cereka atau cerita yang relatif pendek • Dilakukan dengan penuh hemat dan ekonomis supaya wujudnya satu kesan sahaja kepada pembaca • Merupakan suatu kesatuan bentuk yang benar-benar utuh dan lengkap • Tujuh unsur yangpenting 1) tema 2) plot 3) watak 4) latar 5) latar 6) gaya 7) suasana cerita sambung .

deskripsi dan eksposis 4) tempo – berhubung erat dengan ketiga-tiga unsur yang disebut tadi .Setiap orang ada gaya yang tersendiri untuk mengungkapkan sesuatu .Gaya adalah peribadi pengarang itu sendiri . pemikiran.Gaya bahasa cerpen . aksi.Gaya bahasa ini terdiri daripada empat unsur yang saling berkait: 1) diksi – pemilihan kata-kata 2) sintaksis – penyusunan ayat 3) langgam penceritaan – unsur mengandungi dialog.

Satu daripada karya penulisan kreatif terbukti amat mengutamakan daya imaginasi dan kecerdasan akal untuk mengusik kepekaan pembaca melalui cerita dan tema yang dikemukakan .Kelebihan cerpen .Suasana cerita dan watak agak terhad. ruang liputnya lebih terbatas – gambaran sebenar terhadap cerpen mungkin tidak dapat diperolehi dengan jelas .Menampilkan satu plot dan perkembangan cerita lebih cepat dan ini boleh menimbulkan ketidakpuasan pembacaan di kalangan pembaca .Karya kreatif ini berusaha mencipta sesuatu yangbaru dan bukan sekadar memaparkan fakta sahaja Kekurangan cerpen .

3.3..203.3/507:..3 .7..3 :25:.3.3 3/.2..2.8.38.3.8.3.9 .2..8.3.323392-:802.9.

8.8 !0. 03039:..3.33.9:.8.3.3 507-0...3.5740 0.3. ./:.3/507:.3:.3.3 !03:-:.9.3.

303/.2.2.7.: 07.39.807.:9.0.35. %.../9:8.25.90780-:9 07.503:803/.07../8.9./0. 507.9/.3:2802:.8.203:8079.33899:8 03/..9.3 03/.200-5.73.2.503:8/./9:8503: .8 8004 043.7.39:305...3 .3079.9::../.3 .

8.3..3 02..9.39.7.80.3.7.3203:8079../.807.7.503.8:7.3/-:.9:2:.203039:. .807.9.5.9. 2030:7:909.:80.39::. 3..3079.2.90-:7.9./.850.507:/9:8907.3-07.3/./-:. .3/. !0303.8 .7.3/:3.3/03.28.3 202..9.7.508079.3/0.3./.9 -091 .9 %/.3503:8.:203. 5.3/.573.705.:9::. 07:5. :39:203/03.:5.9.-897.39.

7::. 49.:-.3 -.980-.:07./ .807.9:079.03/.80-.3.7...3509.-::.547...3.807.. .7.9.7::..9..7/507408079 .7-0..3/. 079.9.7::.9 /9:8/-.3:9.7808:.307.3 -. %/.9..7::.7::.9.3 -0723.203:98:2-07.3:8:8.7.3 --47.....3 03/.3/:3.2.303/../802.3 $03.3907.3..3.1/./.3 -47.1 3..38:.2.2803.8.3.3-.!09.3203.8....9.502-./././5.9.3 $03.3/:. ..3349.:507:-.353/...3.3.-40/-:.7..3.32034438080-:.305.3 8:2-073.33.

079.-..3.50-..:.3 .7.07.3 %3.39039.-.3 3..3808:.8/.305..3/507:./.75.7079.803.502-..9././80-0. 00-.350309.5/..05.:3..9:574007. -..5-07::7.3. 02-071./.3 2.203.5 $0-.3 . 2025:3.3 3.3 /....-.3079...390580-0.3.:39: -.807.89.3.0/../..3-.89.

 03.89.3079.93 0207:..3909808:..9::.3.8./03.3.3.3-.2.807.3.2-2.3 503:8... 903.7 0:7.348 .3.35030.8.3-08..3.3-07.3.807. .9 /.3905...3079./.3.

..3 079::.3:39:203.5./&.5.25..3..3:.

7/..3:-:3.3/.8079. ... 8.2-:3 .5:98 203.8.9.3.3.5-072. .9...-./:. 50789.8.9:77.8...8/.:..2 O ..3-07.5.-.373.....3 O &39:20307.3 03:3.:03.87.32:/.3-.3-07:38:7:8.33/.3-.9802503.8.38. 03:3.909..9.9.

9..3 ..3..8.5.380.7..5./.7/03.507...3.7. ..3.3/50-.9./.38.8-.7.3 5.:..305.. 507.50372.3././..5..3 . :39:9::.7.3 .8. .3/-07.3380202.5./-039: 80/02../.39:3 8.8.2./:.503072.5..5./.3./:.. ./03./:.2..380-.. 507..3507:.3 40/5073/./90780-:903/. 3.33..2. /-07.

5.39079039:/.5.9/.0. 0:7.380-03..3.9../03..-..38:./.30808:.3 !03:89/./.8..3/:3.8.32:/.2-.3 .8.3 48503.2503:8.5.3 907/.3.9203.3..373..3.3...00-../.05.5.3.7..350-.9/03.5.8...3.8/.9..5..3.9/../:.8./.30-2030./0.8 %/.7 7:./:. 2032.1472.39..2.7.3079.39:8.07.3. .3.3507.3907.3/03.8.95.3 .8.3-../:.5.3 0-0434207./:.3.8.32:7.3 -./.

. ..33/.8.850 .8907.39/03.3907.3 203:3.2 8./.2 804.!:8 W $. 20:802.9.8.3209.3:38:7-. -039: . W 7 .. /. 02.38.80507972.. 5.9/.9:03708.317.2..3-.3/.90744/.3-.75:8/.. :73/. .3. 7..1.39.8.39:3 /.8907...75.38..:39:20.:-039: -039:8.3..8..... W 039: -039:2.-.25:8 W 5.30. .73.147.

..32.8/.9:507802-.3..9:.-.3502-.30- -07.9503:7.7.32033./.-.8./2038 /.25:8././...5.-4020./..32./.-039: .3-:3.2./.3 ../ 0-039../.8.350-..9/./..72. -.3202-.3/..7/....3.507-.8.3.2-039:507.7.-.3.8.5:8 $:./..3 ../.3203:90/.3.253.3 ..9..08.8.:-:3.3 8.8.75./..:050-.3 !03/03.9....5:.8:.3.:4349./.3.3./.

9 909/.8.8.30-:.8.8...3..35:8 !03././.: 0:7.3.35:8 !02-.9.7.. 2..3.7-07.907:9.2.2203.3 507.805.8:..202.9470.5503. :39:1...00-..3 .7:/.3-0-07..:...3.8.8.-.31:38.-.2./.3 $./03.3-./ 8.3907803/7 !03:3.03/.35:8802.:39:2.8.. -..9..30-5.3203/0.203.37.-:7.33.:.25:8 .9..2 2.5.8.9 ..8./03./.3502-.9.8:/8080-:.9:1.3...3 507.5..3202-.3/.202-07.7..3502-..8/.

.5 W %:::38:7..91503/0 W . 8.9:08.9..8.079...3503:02.9/.:.07503 W /.502-.8. 549 .7 -03. ::/3.7 ./.3-03..3/03.38:.9.30434288:5.9. .3-039:..:. 8:. W 07:5.7 .3.079.370...350393 902.9:08.070.38.9:.05.7:9:/.3 03....9.2-:3 .

/.3085488 90254 -07:-:307./.3907803/7:39:203:3..9.079.3 :38:7203.3 .2503....9: .07503 $09.:38:7 . ./ . 9..9/03.3 808:...3.5./..7.9.8 /08758/..3/80-:99.88 503:8:3.3907/7/.4 5027.9:38:7../503.-. 839.-..38.507-..3..8.8.309.547.9 .9 /8 502.39:803/7 .3/:3/.3 -07.75.025..3.3.

.2-.203.:.079.07/...3 /02:.25.9:/.3...3.3/.3 -:.20.33-402032-:..9.3.8.7.079.8.31.3902.9.35:93.30.3502-.30.9 203:9././.0- 907-.:39: 203:8050.2.3 ..3502-..7907.913-07:8.9./ 7:..38.8 .079.3-.5:.9:549/.380-03.91907-:9.808:..07503 $.7.9/50740/03.3..2.380.5.3.9 /.7././..3./.503:8..59.7:/.2.3.3/ .3.8 .70.350702-.05.3.370.075032:339/.907.3502-..8.3. $:....8/..5. 0:7..07503 03.7.8. /.9:.309/..75.00-..0-.7202.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful