BAHASA MELAYU KOMUNIKASI

(KOMUNIKASI BERTULIS)
JASON YEOH MOHD. SUKERINIZAM NICHOLAS UMTAM SIDOM ANAK GUANG

PENULISAN
Kegiatan merakamkan idea, pandangan atau pendapat dalam bentuk lambang-lambang bertulis untuk disimpan atau digunakan pada masa hadapan.  Dilakukan secara spontan atau terancang.  Penulisan yang baik akan dan sempurna akan melibatkan beberapa faktor seperti:

Isi atau Fakta  Gaya dan Laras  Pengolahan  Bahasa

 Faktor –faktor tersebut diadun.Fakta Isi yang hendak dipamerkan bagi tatapan pembaca  Bagi karya berbentuk ilmiah.  Digarap melalui pembacaan. disusun dan dirancang persembahan sebelum ia dapat diketengahkan. fakta yang diketengahkan mestilah berdasarkan sesuatu yang dapat dipegang kebenarannya. hasil penyelidikan ataupun daripada pengalaman penulis.  .

terbukti kesahannya.  . bermutu. falsafah.  Paling penting. ideologi dan teori-teori juga merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai fakta.  Pandangan dan pendapat yang berasaskan prinsip. logik. dan penuh bertanggungjawab.Fakta yang sempurna mempunyai nilai kebolehpercayaannya yang tinggi. meyakinkan dan dapat disampaikan secara mudah. fakta-fakta yang dipamerkan hendaklah jelas.

 Gaya yang menarik dan baik meransangkan pembaca dan memberikan impak yang mendalam kepada para pembaca.  .Gaya Stail atau cara sesebuah penulisan itu diolah dan disampaikan.  Melibatkan penggunaan bahasa yang tertentu yang biasanya diadun dengan pengolahan yang menarik dan berkesan.

 Laras berubah-ubah mengikut situasi. Laras bahasa yang berbeza mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam fungsi perlakuan sosialnya.  .Laras Ditujukan kepada penggunaan bahasa mengikut bidang-bidang tertentu dan berdasarkan konteks dan situasi tertentu.

penyair dan sebagainya. penulis. kita dapat mengelak daripada menggunakan laras yang tidak sesuai dengan situasi tertentu.Adalah penting untuk mengenali laras utama bahasa Melayu.  Pengetahuan ini penting dan berguna kepada mereka yang sering terlibat dengan saluran media cetak.  . Apabila kita dapat membezakan laras formal dengan laras yang tidak formal.

Pengolahan     Kebolehan seseorang memerihalkan sesebuah penulisa secara menyeluruh. Pengolahan yang baik dan sempurna mempunyai kesepaduan. Dengan kata lain. penulisan akan menjadi lebih matang. ketertiban dan pertalian. Dapat membantu penulis memberi gambaran yang jelas dan menggerakkan ransangan serta daya berfikir pembaca dengan sempurna. Melibatkan bahasa dan penggunaannya secara berkesan. kesinambungan. menarik dan . serta melibatkan format dan bentuk.

ditelahi dan dinikmati.Bahasa Haruslah mudah dibaca.  Penulis haruslah peka terhadap bahasa dengan menjaga penggunaan bahasa yang digunakan agar ia menarik dan mudah dinikmati.  .

dan tersusun baik. dapat dibaca dan difahami.  .  Teks haruslah mempunyai isi yang cukup.  Terdapat 2 jenis teks iaitu karangan berformat kusus teks dan karangan yang berformat umum.JENIS-JENIS TEKS Penulisan teks perlulah kemas.

 Teks karangan berformat umum ialah jenis teks karangan yang formatnya lebih sederhana.  .Teks karangan berformat khusus ialah karangan yang terikat dengan formatformat tertentu dari segi penulisan.

Jenis-jenis Teks Format Khusus            Surat Rasmi Laporan Minit Mesyuarat Pengumuman Rencana Ucapan Wawancara Kertas Kerja Kad Ucapan Puisi Cerpen .

Contohcontoh surat kirman rasmi ialah surat aduan.surat permohonan dan surat edaran(pekeliling) .surat pesanan barang.surat undangan rasmi.SURAT RASMI Surat rasmi bersifat formal dan digunakan untuk tujuan yang penting sahaja seperti urusan pejabat.surat rayuan.

 Selain itu bahasanya juga haruslah mudah tetapi tepat dan padat.Gaya Bahasa Surat Rasmi Gaya bahasa atau laras bahasa yang digunakan untuk surat kiriman rasmi haruslah baku dan dapat menggunakan ejaan serta tanda bacaan yang betul.  Penggunaan kiasan dan sebagainya tidak digalakkan dalam penulisan surat rasmi ini.  .

 Strukturnya mestilah mengikuti urutan dan logik.tanpa kesilapan ejaan.  Surat haruslah sesuai dan bersih.  Pemilihan ungkapan dan perkatan yang digunakan haruslah sesuai.SAMBUNGAN Perkara-perkara berikut perlu diambil perhatian: Gaya penulisan dan bahasa haruslah sesuai dengan penerima dan tujuan surat.tatabahasa tanda bacaan dan fakta.untuk membantu penerima surat memahami mesej dan bertindak  .

) selepas itu. TARIKH Ditulis di bahagian sebelah kanan surat. Barisan akhir alamat penerima hendaklah digaris. Nama bulan hendaklah berhuruf besar sepenuhnya dan dibubuh tanda noktah(. . GARIS PANJANG MELINTANG Dibuat selepas menulis alamat pengirim. Ditulis selepas rgaris melintang. NAMA DAN ALAMAT PENERIMA.sebaris dengan baris akhir alamat penerima.FORMAT SURAT RASMI     ALAMAT PENGIRIM Ditulis di sudut atas sebelah kiri surat.

Jangan bubuh tanda noktah di bahagian akhir ayat ini.Huruf besar digunakan pada setiap awal kata.sambungan    PANGGILAN HORMAT PENERIMA Ditulis dibawah alamat penerima selepas melangkaui satu baris kosong.Keduadua perenggan ini dimulakan dari tepi surat.Permulaan ayat ini dijarakkan sedikit dari nombor . PERKARA Ditulis di bawah panggilan hormat penerima selepas melangkaui satu baris kosong dan diberi garis dibawahnya. Tanda koma dibubuh selepas panggilan penerima tersebut.Perenggan kedua dan seterusnya diberi nombor dan disertai noktah. PEMERENGGANGAN / ISI-ISI Perenggan pertama dan akhir tidak diberi nombor.

 TANDATANGAN Diletak sebelah kiri bahagian akhir surat selepas pengakuan pengirim.  NAMA PENUH PENGIRIM Nama penuh pengirim hendaklah ditulis dengan huruf besar di dalam kurungan di bawah tanda tangan.sambungan PENGAKUAN PENGIRIM Ditulis di sebelah kiri surat selepas melangkaui dua hingga tiga baris kosong sesudah perenggan akhir.  . Tanda koma hendaklah diletakkan selepas rangkaian kata-kata ini.

maka dalam keadaan ini wajiblah anda merujuk diri sebagai patik. Sekiranya surat tersebut anda tujukan kepada raj yang memerintah seperti Yang Dipertuan Agong. Manakala perkataan “kami” dan “kita” digunakan untuk menunjukkan jumlah jamak. Tuanku dan Raja anda tidak perlu membahasakan diri sebagai patik.GANTI NAMA DIRI PERTAMA   Dalam surat rasmi perkataan “saya” digunakan untuk menunjukkan jumlah tunggal.Raja yang memerintah dan isteri baginda pula akan menggunakan “beta” sebagai gantinama diri pertama. .Sultan dan permaisuri baginda. Jika surat rasmi ditujukan kepada orang yang mempunyai gelaran diraja seperti Tengku.

Hajah dan sebagainya.Haji.  Penggunaan nama tuan dan puan boleh digunakan untuk penerima yang mempunyai gelaran diraja atau gelaran bukan diraja seperti Profesor.Gelaran-gelaran tersebut bersama-sama rujukan terhormat boleh diulan-ulang supaya penggunaan bahasa  .GANTI NAMA DIRI KEDUA Penggunaan ganti nama diri kedua di dalam surat rasmi agak rumit.status dan hubungan penerima dengan anda.umur.Tun.Pehin Puan Sri.pangkat. Tan Sri. Anda juga boleh menggunakan nama gelaran dalam konteks ini. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan iaitu jantina.

Contoh: Penama yang tersebut di atas telah berkhidmat selama dua tahun………  .  Untu merujuk orang yang ketiga anda juga boleh menggunakan nama penama.  Dalam konteks ini.anda perlu menggunakan rujukan Tuanku. Sekiranya anda merujuk kepada jumlah yang ramai. Seri Paduka. anda boleh menggunakan kata mereka kecuali untuk raja yang memerintah dan isteri baginda.GANTI NAMA DIRI KETIGA Dalam urusan surat-menyurat secara rasmi anda boleh menggunakan kata beliau sebagai gantinama diri orang ketiga untuk merujuk kepada sesiapa sahaja kecuali raja yang memerintah dan isteri baginda.

Surat boleh dibaca berulang kali dan boleh disimpan secara manula dan perkomputeran. 2. 3. 5. 4.nombor faks dan sebagainya. . Pengirim dapat dihubungi dengan segera kerana terdapat rujukan surat. Dapat menjimatkan kos dan lebih ekonomi kerana harga setem jauh lebih murah jika dibandingkan dengan bil telefon bagi panggilan jauh.nombor telefon.KEKUATAN SURAT RASMI 1. Perancangan awal dan penyusunan kandungan surat yang baik membolehkan pengirim menghuraikan idea-idea dengan jelas. Degala hubungan dengan orang luar di bawah pengetahuan Ketua Jabatan kerana segala urusan rasmi yang ditujukan kepada kakitangan dan staf mestilah melalui Ketua Jabatan.

KELEMAHAN SURAT RASMI 1. . Surat harus ditulis dengan teliti dan tertib kerana surat ini mewakili diri dan menggambarkan sahsiah pengirim. Kesilapan dalam surat yang diposkan tidak dapat diperbetulkan dengan serta merta. Pengiriman surat mengambil masa yang lebi berbanding dengan cara telefon. 2. 3.faksimili dan sebagainya.

Mengikut Nuraini(1991:69). Untuk menulis laporan. bila. penulis mestilah benar-benar mengetahui segala butir tentang hal ataupun peristiwa yang hendak dilaporkan. Laporan ditulis untuk melaporkan sesuatu hal atau peristiwa yang telah berlaku. hari penyampaian hadiah dan sebagainya. Selalunya. penulisan laporan adalah tentang kegiatan persatuan. Butir-butir seperti persoalan tentang apa. 3. Ellis dan Hopkin(1985) – definisi laporan sebagaidokumen untuk menyampaikan maklumat kepada pembaca yang khusus. lawatan. siapa. 4.LAPORAN    1.laporan boleh dikategorikan berdasarkan tujuan penulisan seperti berikut: Makluman Pemujukan Penerangan Sejarah . 2. di mana dan mengapa haruslah dapat dimasukkan dan diolah dengan baik dalam laporan.

memulakan dengan yang lengkap kepada bahagian-bahagiannya iaitu secara cerakinan ataupun boleh memulakan bahagianbahagiannya dahului dan diakhiri dengan yang lengkap. pengumpalan bahan.berdasarkan ruang.GAYA BAHASA LAPORAN Dalam menghasilkan laporan terdapat lima perkara yang perlu difikirkan iaitu persediaan.kronologi. Penyusunanbahan amat amat penting kerana pembaca akan terkeliru dengan penulisan bahan yang tidak dirancang dengan baik. penulisan dan penyemakan semula.  Penulis boleh memilih kaedah logik.penyusunan bahan.memulakan maklumat yang diketahui umum kepada yang tidak diketahui umum.  .  Bahasa garus jelas dan mudah difahami.

FORMAT LAPORAN    Tajuk Laporan Ditulis dengan menggunakan huruf besar pada setiap awal kata(kecuali kata sendi. Huruf pertama pada kata pertama mestilah huruf besar dan tanda koma(. . Pengakuan Pelapor Ditulis di sebelah kiri laporan selepas perenggan akhir.) dibubuh selepas pengakuan tersebut.kata hubung dan kata sandang)dan diberi garis dibawahnya. Isi Laporan Ditulis bermula dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup sama seperti karangan biasa.sesudah melangkau dua atau tiga baris kosong.

Seterusnya ditulis nama persatuan yang mewakili dan dibubuh tanda titik(.  .  Nama Pelapor Ditulis sepenuhnya dengan huruf besar di dalam kurungan selepas tanda tangan.) dihujungnya.  Jawatan Pelapor Ditulis disudut kiri bahagian bawah laporan dan dibubuh tanda koma(.  Tanda Tangan Pelapor Ditulis di sudut kiri bahagian bawah iaitu selepas pengakuan pelapor.).setentang dengan pengakuan pelapor.sambungan Tarikh Ditulis di sebelah kanan laporan.

Laporan selalunya memuatkan perkaraperkara penting yang mendatangkan faedah kepada pembaca. .selalunya akan memuatkan ruangan abstrak. Laporan yang baik seperti laporan sejarah. Contohnya jika laporan kajian.KEKUATAN LAPORAN 1. implikasi daripada dapatan kajian dan sebagainya. 2.laporan penerangan dan sebagainya akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca.

 .  Untuk menghasilkan laporan yang baik bukan suatu kerja yang mudah kerana lapora perlu menggunakan kebolehan menulis yang tinggi daripada segi penggunaan bahasa. tenaga serta kewangan yang agak banyak untuk menghasilkannya terutamanya laporan formal seperti projek kerajaan/swasta.KELEMAHAN LAPORAN Laporan yang teliti memerlukan masa.

 .  Akan dijadikan sebagai sumber rujukan pada masa-masa akan datang.MINIT MESYUARAT Minit mesyuarat dicatatkan oleh setiausaha.  Satu daripada bentuk laporan.  Penulisan mestilah tepat lengkap dan kemas..

 Nyatakan juga jika tiada pindaan.  Bagaimanapun bahagian ini tidak dicatatkan sebagai sebahagian daripada agenda. ayat nombor dan sebagainya perlu dicatatkan. frasa.  .GAYA BAHASA MINIT MESYUARAT Bahagian pendahuluan lazimnya memuatkan aluan pengerusi.  Sebarang pindaan terhadap minit mesyuarat yang lalu misalnya pembetulan ejaan .

barulah mesyuarat diteruskan dengan membincangkan agenda-agenda yang ditetapkan.  .sambungan Bahagian-bahagian yang berbangkit perlu memuatkan perkara yang dibangkitkan oleh ahli berdasarkan minit mesyuarat.  Dalam bahagian “hal-hal lain” setiap isu yang dibentangkan hendaklah diberi bilangan nombor yang berlainan.  Selepas pengesahan minit mesyuarat dibuat dan diikuti dengan perkara-perkara berbangkit.  Penulisan minit mesyuarat mengikut format yang khusus.

 Lazimnya mengikut format seperti berikut:  .FORMAT MINIT MESYUARAT Sebenarnya tidak ada keseragaman dalam penyediaan penyediaan minit mesyuarat. persatuan atau badanbadan tertentu mempunyai cara yang tersendiri untuk mencatatkan minit mesyuarat masing-masing.  Setiap jabatan.

. 2.Pertubuhan / Organisasi Contoh : MINIT MESYUARAT KELAPAN PERSATUAN BOLA SEPAK AMATUR KEDAH DARUL AMAN.Bilangan minit mesyuarat . Masa dan tempat .Waktu mesyuarat dijalankan .sambungan Bahagian kepala / tajuk .Jabatan / Jawatankuasa .Tempat 1.Tarikh mesyuarat .

sambungan Contoh : Tarikh : 17 Disember 1990 Waktu : 2. .30 petang Tempat: Kediaman rasmi YB Menteri Besar Kedah Darul Aman.

sambungan
3. Kehadiran ditulis dalam susunan seperti berikut: a)Hadir - senarai nama ahli yang hadir dan jawatan. b)Turut hadir –senarai nama mereka yang hadir sebagai pemerhati atau undangan khas. c) Tidak hadir – senarai nama ahli yang tidak hadir (sama ada beri alasan atau tidak).

sambungan
Contoh: Ahli-ahli yang hadir : Dato’ Sri Osman Hj Arof (Pengerusi) Dato’ Hj Ahmad Basri Akil (Setiausaha) En Lee Kin Hong En Mohd Azmi Mahmud En Tan Cheng Hoe En Naina Mohamad Ismail En Abd Aziz Azizan En Romli Ghani En Radhi Mat Din En Ng Chew Beng En Mohamad Ramli

-

sambungan
Turut hadir : En Milous Kvacek En Rincic Bratislav En V. Sundram Moorthy En Abdul Halim Hj Abd Hamid  Ahli tidak : En Hussin Jaafar hadir En Chan Keat Swee En Ahmad Sobri Ismail

ayat yang digunakan harus menggambarkan keputusan dibuat berdasarkan persetujuan ahli-ahli mesyuarat.  .sambungan Agenda Penulisan agenda-agenda yang dibincangkan adalah seperti berikut:  Kata-kata aluan  Meluluskan minit mesyuarat yang lalu  Perkara-perkara berbangkit  Ganjaran istimewa  Hal-hal lain Dalam penulisan minit mesyuarat.. Contoh: Mesyuarat telah dimaklumkan…… Mesyuarat telah bersetuju menerima….

sambungan  Penutup bahagian penutup mesyuarat terdiri daripada a) Penangguhan b) Nama serta jawatan penyedia minit mesyuarat dan nama serta jawatan orang yang akan mengesahkan minit mesyuarat berkenaan.iaitu pengerusi dengan persetujuan ahli-ahli mesyuarat. .

Televisyen dan radio . Saluran: media massa 1. badanbadan berkanun atau perseorangan. 2.digunakan untuk menyiarkan pengumuman-pengumuman yang perlu diketahui oleh orang ramai. .PENGUMUMAN   Maksud: Pemberitahuan. perihalan mengenai sesuatu perkara untuk pengetahuan umum atau pihak tertentu sahaja. surat khabar – sediakan ruangan khas pengumuman daripada jabatan-jabatan.

tidak perlu 2. Perlu tandatangan pihak yang membacanya. senarai nama 2. Dipanjangkan kepada 1. . Satu pemberitahu sahaja. Tandatangan pembaca dilampirkan.BEZA PENGUMUMAN DAN PEKELILING Pekeliling Pengumuman 1. Hanya sebagai pihak berkenaan.

Perkataan menghadap surat vii. ringkas. Tarikh iv. Penutup x. Nombor telefon v. Tandatangan . Alamat penerima iii. Alamat pengirim ii. padat dan tidak meleret-leret. Isi surat ix.Gaya Bahasa Pengumuman   Laras bahasa: mudah difahami. Rujukan kami/ Rujukan tuan vi. Ciri-ciri umum surat pengumuman:i. Tajuk viii.

Dapat disampaikan dengan menggunakan pelbagai medi elektronik . .Kekuatan Pengumuman    Penting kerana dapat memberitahu pembaca tentang perkara-perkara yang berlaku. Bahasanya yang ringkas dan mudah difahami pembaca senang memahami pengumuman.pengumuman lisan.

Kelemahan Pengumuman   Keberkesanan pengumuman tidak dapat diketahui kerana tiada tindakan susulan pengumuman diberikan. Pembaca/pendengar yang tidak mempunyai kemudahan seperti media elektronik ataupun cetak tidak dapat menerima pengumuman dengan sempurna. .

RENCANA       Rencana ditulis untuk dimuatkan dalam majalah atau surat khabar. Rencana berita – ditulis berdasarkan pemerhatian. propaganda atau iklan. Rencana umum – penulisnya bercorak ilmiah. Penulis berpengetahuan luas tentang tajuk yang ditulis. Jenis: rencana umum & rencana berita. . buah fikiran. Kandungan: ajaran. penyelidikan dan wawancara daripada orang terbabit. Tujuan: memberitahu sesuatu kepada pembaca.

 Boleh dimuatkan dialog.Gaya Bahasa Rencana Bahasa: mudah dan lancar.  Isi yang utama didahulukan.  Format teks rencana: format umum. Tajuk ditulis di bahagian tengah atas teks rencana tersebut.  Setiap teks haruslah mengandungi isi penting yang diolah secara berkesan.  .

Perenggan isi pertama iii. Perenggan isi ketiga v.Gaya Bahasa Rencana  Bentuk penulisan: i. Perenggan isi seterusnya vi. Perenggan isi kedua iv. Perenggan pendahuluan ii. Perenggan Penutup .

Rencana bercorak ilmiah boleh memberikan pengetahuan kepada pembaca. Rencana dapat memberitahu sesuatu kepada pembaca. .Kekuatan Rencana    Bahasa mudah dan lancar – permudahkan pembacaan.

.Kelemahan Rencana  Penulis perlu membuat kajian yang mendalam – guna tenaga yang banyak dan memakan masa yang lama serta melibatkan kos yang tinggi.

penjelasan dan fakta tentang sesuatu. perhimpunan dan keraian. . Situasi: majlis perasmian. perpisahan. Komunikasi sehala – penceramah berucap dan penonton mendengar. Seorang berdiri depan penonton atau menerusi radio dan televisyen.UCAPAN      Ucapan adalah ceramah. Kandungan – penerangan.

4. Isi haruslah tepat. munasabah dan menyakinkan. Penutup – dimulakan dengan kata-kata yang dapat membayangkan atau menandakan ucapan akan ditamatkan. seterusnya isi ucapan. Isi – dimulakan dengan ucapan terima kasih serta menyatakan tujuan ucapan. jelas dan lancar. kata-kata Penghadapan – kata-kata seperti hadirin sekalian. 2. saudara sekalian dan sebagainya. Pengenalan – kata-kata aluan kepada hadirin mengikut protokol. 3. . Format ucapan: 1.Gaya Bahasa Ucapan    Bahasa mudah.

pujian ataupun sanjungan. . Bahasa yang digunakan sejajar dengan sasaran pembaca atau pendengar – mudah dan dapat difahami dengan mudah.Kekuatan Ucapan   Dapat mempengaruhi pembaca/pendengar secara tidak langsung kerana ia lebih kepada penerangan.

.Kelemahan Ucapan   Pembinaan teks memerlukan penyelidikan terlebih dahulu – sesuai dengan majlis dan khalayak. Pembaca/pendengar tidak banyak – berdasarkan majlis dan tujuan ucapan itu sahaja.

WAWANCARA    Penulis hanya menulis apa yang diperbualkan sahaja. Pembukaan: mengupas atau memberi tafsiran terhadap tajuk. Pertanyaan: bercorak ilmiah .

Profesor. . Soalan pendek dan tersusun.Gaya Bahasa Wawancara       Pembukaan dimulakan dengan salam. Kata-kata ringkas. Bahasa yang digunakan haruslah sejajar dengan orang yang diajak berbual. pak cik/mak cik. Yang berstatus: panggilan Yang Berhormat. encik. Akhiri wawancara dengan lafaz terima ksaih. Gunakan panggilan tuan/puan. Doktor dan sebagainya. Yang Mulia. Pewawancara membentuk pertanyaan-pertanyaan yang berasas dan wujudkan suasana perbualan selesa.

lafaz terima kasih. 3.Format Wawancara 1. .berkaitan tajuk.tafsiran terhadap tajuk Isi . Penutup . 2. Pendahuluan .

Soalan-soalan tersusun dan sentiasa berkaitan dengan tajuk. . Permudahkan pembacaan.Kekuatan Wawancara   Bercorak formal dan ilmiah. Hasil teks boleh dijadikan sumber rujukan kepada pembaca.

tempat sesuai. Tidak dapat menyoal perkara penting atau peribadi. Ambil masa yang lama – perlukan temujanji. .Kelemahan Wawancara   Bercorak formal. Penulisan memakan masa panjang dan lama. dan peralatan lain.

• Dibentangkan kepada orang ramai atau kumpulan dalam seminar atau bengkel. . kajian dan sebagainya oleh sesuatu jabatan. syarikat dan lain-lain.Kertas Kerja  Bahan untuk menulis atau mencatatkan sesuatu perkara bertujuan menghasilkan atau menyediakan sesuatu. • Digunakan dalam urusan-urusan lain termasuk dalam perancangan sesuatu projek.

Gaya bahasa kertas kerja Ciri-ciri umum kertas kerja ceramah: 1) Tajuk 2) Nama penceramah 3) Nama institusi 4) Abstrak (Snopsis / Ringkasan) 5) Pengenalan 6) Perkaedahan 7) Keputusan 8) Perbincangan 9) Rujukan 10) Lampiran .

Ciri-ciri umum kertas kerja projek / kajian: 1) Tajuk 2) Rasional 3) Objektif / matlamat 4) Jangkamasa yang diperlukan 5) Kumpulan sasaran 6) Andaian halangan yang mingkin timbul semasa menjalankan kajian / projek 7) Kewangan – perbelanjaan yang diperlukan 8) Penubuhan jawatan kuasa 9) Menentukan jadual tugas 10) Pelaksanaannya .

Nama penulis hendaklah dituliskan tanpa gelaran .Merangkumi semua idea utama yang hendak disampaikan .Cara menulis kertasa kerja Tajuk . seelok-eloknya tidak melebihi 15 patah perkataan Nama penulis dan institusi .Bergantung kepada tujuan kertas kerja tersebut .Hendaklah ringkas.Hendaklah ditulis penuh .

Kandungan dan tujuan penulisan dibuat .Merupakan idea menentukan daya penarik kepada peserta untuk mendengar atau menilai ini kertas kerja .Biasanya dibuat lebih kurang dalam satu muka surat Objektif .Tidak perlu ditulis terlalu panjang.Matlamat atau tujuan menulis kertas kerja .Memaparkan aspek yang berkaitan dengan tajuk secara menyeluruh tetapi ringkas .Abstrak . memadai sekadar antara 100 hingga 150 patah Pengenalan .

Petikan .Bibliografi – nama buku yang menjadi panduan bahan kerja. ditulis di bahagian akhir sesuatu kertas kerja . bibliografi dan nota rujukan .Senarai rujukan – bahan khusus yang menyokong sesebuah kertas kerja hendaklah dicatatkan dalam senarai rujukan .Kandungan petikan hendaklah sebagaimana yang asal .Tidak boleh dibuat sebarang pindaan atau perubahan Senarai rujukan.Hendaklah disemak mengikut sumber asal dan nyatakan sumbernya .Nota rujukan – bahan atau kerja yang sukar diperolehi serti laporan yang terhad . latar belakang atau bacaan lanjutan kepada pembaca yang berminat.

Memberi faedah dan pengetahuan kepada pembaca kerana ia mempunyai pelbagai bahan yang diperlukan – daripada bahan ilmiah sehingga kepada bahan tentang sesuatu projek kerajaan / swasta yang besar Kekurangan kertas kerja . atas dan bawah Kelebihan kertas kerja .Mengambil masa yang agak lama.Memerlukan penekanan yang berlainan. tenaga yang banyak dan kos yangagak tinggi . penulisan yang tepat dan teliti sesuai denga tujuan kertas kerja .5 inci disebelah kiri kertas taip dan 1.5 inci untuk bahagian tepi sebelah kanan.Cara menaip .Tinggalkan 2.Sebaik-baiknya guna kertas taip berukuran A4 .

Menggunakan bahasa puitis. menarik dan indah serta bahasa yang berunsur usikan atau jenaka sambung .Kad Ucapan Bertujuan untuk menyampaikan ucapan/hasrat sempena peristiwa atau hal-hal yang berkaitan  Untuk mengeratkan hubungan dan silatur rahim  Gaya bahasa kad ucapan .Menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah tetapi bermakna .

pantun. . .Laras bahasa yang dipelbagaikanini sememangnya dibentuk sedemikian sejajar dengan kepada siapa kad tersebut hendak diberikan..Boleh diperindahkan lagi denga kata-kata perangsang. sajak dan sebagainya.perkara-perkara dasar yang perlua da dalam kad ucapan adalah: a) nama pengirim kad ucapan b) nama penerima kad ucapan c) untuk tujuan apakah ucapandiberikan? .

Dapat dihasilkan dengan cepat dan mudah kerana bahasa yang yang digunakan pelbagai dan lebih menekankan kesesuaian bahasa dengan suasana majlis .Penulis tidak dapat menggambarkan perasaan sebenar – ruang kad kecil dan terikat dengan bahasa yang ringkas yang terdapat pada kad ucapan itu sahaja .Kelebihan kad ucapan .Lebih ekonomi kerana saiznya kecil – menjimatkan kertas dan kos penghantaran murah Kekurangan kad ucapan .Tidak ada format yang tertentu dalam penulisan kad ucapan .

seloka. dan metafora • Bentuk-bentuk mantera. nazam. gurindam. syair. pantun dan sajak tergolog dalam puisi • Dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah. irama.Puisi • Satu genre sastera atau bentuk-bentuk sastera yang menggunakan unsur bahasa seperti rima. melukis kemanisan dan kecantikan bahasa • Ciri-ciri puisidilihat daripada aspek: a) bentuk b) bahasa c) ema .

Pendengar dan pembaca boleh melangkau kepelbagai dimensi dan meninggalkan pelbagai kesan mengikut kedayaan .Bahasa dalam puisi adalah satu alat penuh rahsia. makna hubungan sampingan atau konotasi dan ada pula makna peribadi . padanya ada badan. ada suara dan makna dasar.Suatu persembahan dalam bentuk perkataan . ada bentuk.Gaya bahasa puisi .Lebih kental dan membawa bahan makna dan bunyi yang lebih berat daripada bahasa harian .

Sikap penyair yang membataskan pembacaannya juga menjadi salah satu faktor kekaburan dalam puisi . teliti dan kadang-kadang mendekati lagu Kekurangan puisi .Penggunaan lebih padat.Penyair berjaya memberikan fungsi yang lebih luas kepada bahasa dengan beberapa kuasa baru dalam menyatakan perasaan tersendiri .Kelebihan puisi .Pembaca yang biasa dengan pembacaan puisi sematamata untuk fahaman akan rasa sukar apabila hendak memahami maksud sesebuah sajak terutamanya untuk imaginasi dan perasaan .

Cerpen • Adalah cereka atau cerita yang relatif pendek • Dilakukan dengan penuh hemat dan ekonomis supaya wujudnya satu kesan sahaja kepada pembaca • Merupakan suatu kesatuan bentuk yang benar-benar utuh dan lengkap • Tujuh unsur yangpenting 1) tema 2) plot 3) watak 4) latar 5) latar 6) gaya 7) suasana cerita sambung .

Gaya bahasa ini terdiri daripada empat unsur yang saling berkait: 1) diksi – pemilihan kata-kata 2) sintaksis – penyusunan ayat 3) langgam penceritaan – unsur mengandungi dialog.Setiap orang ada gaya yang tersendiri untuk mengungkapkan sesuatu . aksi. deskripsi dan eksposis 4) tempo – berhubung erat dengan ketiga-tiga unsur yang disebut tadi .Gaya bahasa cerpen .Gaya adalah peribadi pengarang itu sendiri . pemikiran.

ruang liputnya lebih terbatas – gambaran sebenar terhadap cerpen mungkin tidak dapat diperolehi dengan jelas .Menampilkan satu plot dan perkembangan cerita lebih cepat dan ini boleh menimbulkan ketidakpuasan pembacaan di kalangan pembaca .Kelebihan cerpen .Karya kreatif ini berusaha mencipta sesuatu yangbaru dan bukan sekadar memaparkan fakta sahaja Kekurangan cerpen .Suasana cerita dan watak agak terhad.Satu daripada karya penulisan kreatif terbukti amat mengutamakan daya imaginasi dan kecerdasan akal untuk mengusik kepekaan pembaca melalui cerita dan tema yang dikemukakan .

2.3 3/.8.3/507:.3.2.2..3.7.3.9.3.3.38..3 .8..3 :25:..203.323392-:802.8.9 ..3.

.8.33.3:.3.8 !0. 03039:.5740 0..3./:.3/507:.3 !03:-:.3 507-0..3.3. .9.9:.8.3.3.

/0.25.503:803/..07.33899:8 03/. 507../9:8503: .3 03/.9../8.503:8/.2..3079.9::.39.39:305.303/.3 .8.:9..: 07. %.0.3 .200-5.90780-:9 07.7..203:8079.9.7.2.2.9/./.807.3:2802:.8 8004 043./9:8.35..73.

.9:2:.80.9.3.8 .9.3.507:/9:8907.573.3/-:.807.3 202.3/.8.7.7...9..90-:7.:203.850.39::.5. :39:203/03.39. 2030:7:909.3/:3. 07:5.3 02. 3./.:5.807.203039:.3.3/. !0303..3-07.2.508079.3203:8079.3/0. .9.503.3/./.28.8:7.3503:8.7./-:.3079.9 -091 .9 %/.7. 5.3/03.39.705.7.9.-897.9.:80.:9::. ./.

80-.807./.3.3 --47.7::.7/507408079 .3:9.7.3-.3 $03.1 3.2.3..3/:../.../.. ....9....203:98:2-07..9.3907.7::.3 -0723.3 -47.38:.353/..807. %/.7::..8..:-.9.:507:-.3:8:8.33./5.9:079.3 -.547.3 $03.502-.303/./ .3.2803.3.. 079.9.7.3 8:2-073.3/.3509.7808:.-::.3..9 /9:8/-.980-.2.305.-40/-:...3203.9.:07.3.3/:3.7::.3 03/.7..3.03/.. .3..7-0.7. 49.!09.307.9.9./802.3 -.32034438080-:..7::.8.1/.3349.

 -.3 .3 ..:..50-./80-0..3 3.390580-0.3.502-.350309.305.39039.803.3079. 2025:3.:39: -.:3./.9:574007.203.8/. 00-. 02-071./.3 %3.807.0/..7.-.3..9.3/507:...89..3 2./.3.3 3..3808:..5 $0-.5/.5-07::7..3-.079.7079...-.3.05.-..07.75..89./.3 /.

.3909808:.3 503:8..2.3-../03.3.3079.35030.. 903..8.3.3-08.3-07.89.3../.2-2.3.8.3079.807..3905.3.3.3.3.7 0:7.807..348 .9 /. 03.9::.93 0207:.

25.5....3..3 079::.5.3:./&.3:39:203.

.-. . 50789.2 O ..9.3/..9.3.909.3:-:3. 03:3..3-07.3-.-..2-:3 .3-.. 8.3 03:3.32:/..8.5.3 O &39:20307.5:98 203.8.:..33/.8079..7/.373.9802503.3.8.87.8/..5-072.3-07:38:7:8..38. .8..9.9.9:77..:03../:.

3507:.380. . /-07./..380-.3/-07./.2.8../:./:.5. 507.3380202./-039: 80/02.5....3./03.33./90780-:903/...5..8./... 3./.305.5.3./.7/03..3.8.3 5.3.503072.3 .2..3 .39:3 8.7.3/50-.:.5.3 40/5073/.7./:.8-. .. .507./..7.38.9..3 . :39:9::.3.2.9. 507.5...7..50372.

3..8 %/.8.8/..3079.7./.7 7:.38:..3..2503:8.9/.07../.-./.3.5.3/:3.8../:./.8.30808:.8.0.3.00-.8.7.5.3.32:7..5. 2032.3...350-./03.39.05...3507.3 0-0434207.3 -.9.3 !03:89/.1472./:.39:8.9/03.39079039:/.5.9203..2-.5.3.380-03.5.9/.3 ./.95.3.3 907/.3.8./:...32:/..3/03./0.3..9.3907..3.8./:.373.8. .5. 0:7.3 .3-.30-2030..2.3 48503.

/.8.!:8 W $..73.. 02.3-.147.3..9...2 8.3./.850 .8.90744/.. .39/03..39:3 /..2.3/.3 203:3. 5..38..39.. .9:03708.3209.1..8. W 7 .75.2 804.9/.8907.30.:-039: -039:8. :73/.3907. .75:8/.3-. 7. W 039: -039:2.25:8 W 5.317. 20:802. -039: .33/.38.-..3:38:7-.80507972.8907...:39:20.8.

.-4020.25:8.253.3 ..7.3 !03/03.2.3 8.3203:90/.8./..3202-.3.9503:7..75...-.8././.2-039:507...7/.3 .32../.3.32033./.8...-039: .3.8...7./.:050-.08./.3502-.30- -07./.9.32.:-:3.././../. -./2038 /../.9..5.8:.8/.3../ 0-039..3-:3..8.507-./.8.3/.350-.3.3.3 .9:.9/.-.3.9:507802-..-.5:8 $:.:4349..5:.72.3.

.35:8 !02-.2 2.. -..3202-.9.8:/8080-:./ 8.35:8802.3502-.-:7.8.3 .5.7.3./..8./.8.31:38.8. :39:1.2203..33./.3203/0.30-:.3.7.202.:...:..7:/.8.9:1.5503./03...5.9 909/.25:8 .-.3.7-07.8.3502-.8.3.8/. 2.3 $.907:9.3-0-07.805..9470..9.:39:2.8.8:.3 507.3-.8.30-5.2./03...9...203.00-..202-07..3907803/7 !03:3.9 .....9.35:8 !03.3 507.2.: 0:7.-./.3/.03/.3.37.

 .7 .8. 549 ..38:.30434288:5..502-.370..3 03./.9.350393 902.91503/0 W ....7 -03. ::/3.9.9.38.3-03.9:.3503:02. 8.:..5 W %:::38:7.3-039:.3/03.070. 8:.079.07503 W /.3.9:08.2-:3 .9:08..7 .9.9/.. W 07:5...05.7:9:/..079.:.8.

/ .025.7.3/80-:99.309.. 9.8.507-..39:803/7 .9.3 ...:38:7 .3 808:.8..3907803/7:39:203:3.3/:3/.3.88 503:8:3.3./.4 5027.9:38:7. .3.3907/7/.3./503.9/03.2503.5....9.38..9 /8 502.3 :38:7203..079.3085488 90254 -07:-:307.8 /08758/... 839.-.07503 $09..547./.3 -07.75..-.9: .9 ./.

9./..07503 03.9 203:9..3/ .:..8.380-03../..91907-:9.5.30.9.8.3.0-..9:.7.5:.38.8 .0- 907-.3 -:.2.3502-.3502-.350702-./.7.20.:39: 203:8050.7.3902.309/.3.075032:339/.079.9:/.370.31.75./.8/.907..5.07503 $.5.913-07:8..079.59.2..3 .70.7:/. $:..3..3.2-.. 0:7.07/.25..3-.30.33-402032-:.808:.9/50740/03.8.8 ./ 7:.380..3/.3502-..00-.3.8.9.9:549/.7.2.3..7202...3 /02:.079..7907. /.503:8.05.3.3..3./.203.35:93.3..9 /.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful