BAHASA MELAYU KOMUNIKASI

(KOMUNIKASI BERTULIS)
JASON YEOH MOHD. SUKERINIZAM NICHOLAS UMTAM SIDOM ANAK GUANG

PENULISAN
Kegiatan merakamkan idea, pandangan atau pendapat dalam bentuk lambang-lambang bertulis untuk disimpan atau digunakan pada masa hadapan.  Dilakukan secara spontan atau terancang.  Penulisan yang baik akan dan sempurna akan melibatkan beberapa faktor seperti:

Isi atau Fakta  Gaya dan Laras  Pengolahan  Bahasa

fakta yang diketengahkan mestilah berdasarkan sesuatu yang dapat dipegang kebenarannya. hasil penyelidikan ataupun daripada pengalaman penulis.  .  Faktor –faktor tersebut diadun.Fakta Isi yang hendak dipamerkan bagi tatapan pembaca  Bagi karya berbentuk ilmiah. disusun dan dirancang persembahan sebelum ia dapat diketengahkan.  Digarap melalui pembacaan.

falsafah. ideologi dan teori-teori juga merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai fakta. meyakinkan dan dapat disampaikan secara mudah. logik. bermutu.  Paling penting. fakta-fakta yang dipamerkan hendaklah jelas. dan penuh bertanggungjawab.Fakta yang sempurna mempunyai nilai kebolehpercayaannya yang tinggi.  Pandangan dan pendapat yang berasaskan prinsip. terbukti kesahannya.  .

 .  Melibatkan penggunaan bahasa yang tertentu yang biasanya diadun dengan pengolahan yang menarik dan berkesan.Gaya Stail atau cara sesebuah penulisan itu diolah dan disampaikan.  Gaya yang menarik dan baik meransangkan pembaca dan memberikan impak yang mendalam kepada para pembaca.

 Laras berubah-ubah mengikut situasi.  .Laras Ditujukan kepada penggunaan bahasa mengikut bidang-bidang tertentu dan berdasarkan konteks dan situasi tertentu. Laras bahasa yang berbeza mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam fungsi perlakuan sosialnya.

 .  Pengetahuan ini penting dan berguna kepada mereka yang sering terlibat dengan saluran media cetak. Apabila kita dapat membezakan laras formal dengan laras yang tidak formal. penyair dan sebagainya. penulis. kita dapat mengelak daripada menggunakan laras yang tidak sesuai dengan situasi tertentu.Adalah penting untuk mengenali laras utama bahasa Melayu.

Melibatkan bahasa dan penggunaannya secara berkesan. Pengolahan yang baik dan sempurna mempunyai kesepaduan.Pengolahan     Kebolehan seseorang memerihalkan sesebuah penulisa secara menyeluruh. Dapat membantu penulis memberi gambaran yang jelas dan menggerakkan ransangan serta daya berfikir pembaca dengan sempurna. serta melibatkan format dan bentuk. ketertiban dan pertalian. Dengan kata lain. penulisan akan menjadi lebih matang. menarik dan . kesinambungan.

ditelahi dan dinikmati.  Penulis haruslah peka terhadap bahasa dengan menjaga penggunaan bahasa yang digunakan agar ia menarik dan mudah dinikmati.  .Bahasa Haruslah mudah dibaca.

JENIS-JENIS TEKS Penulisan teks perlulah kemas. dan tersusun baik.  .  Teks haruslah mempunyai isi yang cukup. dapat dibaca dan difahami.  Terdapat 2 jenis teks iaitu karangan berformat kusus teks dan karangan yang berformat umum.

 Teks karangan berformat umum ialah jenis teks karangan yang formatnya lebih sederhana.  .Teks karangan berformat khusus ialah karangan yang terikat dengan formatformat tertentu dari segi penulisan.

Jenis-jenis Teks Format Khusus            Surat Rasmi Laporan Minit Mesyuarat Pengumuman Rencana Ucapan Wawancara Kertas Kerja Kad Ucapan Puisi Cerpen .

SURAT RASMI Surat rasmi bersifat formal dan digunakan untuk tujuan yang penting sahaja seperti urusan pejabat.Contohcontoh surat kirman rasmi ialah surat aduan.surat rayuan.surat permohonan dan surat edaran(pekeliling) .surat undangan rasmi.surat pesanan barang.

 Selain itu bahasanya juga haruslah mudah tetapi tepat dan padat.  Penggunaan kiasan dan sebagainya tidak digalakkan dalam penulisan surat rasmi ini.  .Gaya Bahasa Surat Rasmi Gaya bahasa atau laras bahasa yang digunakan untuk surat kiriman rasmi haruslah baku dan dapat menggunakan ejaan serta tanda bacaan yang betul.

tanpa kesilapan ejaan.  Pemilihan ungkapan dan perkatan yang digunakan haruslah sesuai.tatabahasa tanda bacaan dan fakta.  Strukturnya mestilah mengikuti urutan dan logik.  Surat haruslah sesuai dan bersih.SAMBUNGAN Perkara-perkara berikut perlu diambil perhatian: Gaya penulisan dan bahasa haruslah sesuai dengan penerima dan tujuan surat.untuk membantu penerima surat memahami mesej dan bertindak  .

Ditulis selepas rgaris melintang.sebaris dengan baris akhir alamat penerima. TARIKH Ditulis di bahagian sebelah kanan surat. Barisan akhir alamat penerima hendaklah digaris. GARIS PANJANG MELINTANG Dibuat selepas menulis alamat pengirim.FORMAT SURAT RASMI     ALAMAT PENGIRIM Ditulis di sudut atas sebelah kiri surat.) selepas itu. NAMA DAN ALAMAT PENERIMA. Nama bulan hendaklah berhuruf besar sepenuhnya dan dibubuh tanda noktah(. .

PERKARA Ditulis di bawah panggilan hormat penerima selepas melangkaui satu baris kosong dan diberi garis dibawahnya.Huruf besar digunakan pada setiap awal kata. PEMERENGGANGAN / ISI-ISI Perenggan pertama dan akhir tidak diberi nombor.Keduadua perenggan ini dimulakan dari tepi surat. Tanda koma dibubuh selepas panggilan penerima tersebut.sambungan    PANGGILAN HORMAT PENERIMA Ditulis dibawah alamat penerima selepas melangkaui satu baris kosong.Permulaan ayat ini dijarakkan sedikit dari nombor .Perenggan kedua dan seterusnya diberi nombor dan disertai noktah.Jangan bubuh tanda noktah di bahagian akhir ayat ini.

sambungan PENGAKUAN PENGIRIM Ditulis di sebelah kiri surat selepas melangkaui dua hingga tiga baris kosong sesudah perenggan akhir.  NAMA PENUH PENGIRIM Nama penuh pengirim hendaklah ditulis dengan huruf besar di dalam kurungan di bawah tanda tangan.  TANDATANGAN Diletak sebelah kiri bahagian akhir surat selepas pengakuan pengirim. Tanda koma hendaklah diletakkan selepas rangkaian kata-kata ini.  .

maka dalam keadaan ini wajiblah anda merujuk diri sebagai patik.GANTI NAMA DIRI PERTAMA   Dalam surat rasmi perkataan “saya” digunakan untuk menunjukkan jumlah tunggal. .Raja yang memerintah dan isteri baginda pula akan menggunakan “beta” sebagai gantinama diri pertama. Jika surat rasmi ditujukan kepada orang yang mempunyai gelaran diraja seperti Tengku. Sekiranya surat tersebut anda tujukan kepada raj yang memerintah seperti Yang Dipertuan Agong.Sultan dan permaisuri baginda. Manakala perkataan “kami” dan “kita” digunakan untuk menunjukkan jumlah jamak. Tuanku dan Raja anda tidak perlu membahasakan diri sebagai patik.

Hajah dan sebagainya. Anda juga boleh menggunakan nama gelaran dalam konteks ini.  Penggunaan nama tuan dan puan boleh digunakan untuk penerima yang mempunyai gelaran diraja atau gelaran bukan diraja seperti Profesor.GANTI NAMA DIRI KEDUA Penggunaan ganti nama diri kedua di dalam surat rasmi agak rumit.status dan hubungan penerima dengan anda.Pehin Puan Sri.Gelaran-gelaran tersebut bersama-sama rujukan terhormat boleh diulan-ulang supaya penggunaan bahasa  .pangkat.Tun. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan iaitu jantina.Haji. Tan Sri.umur.

 Dalam konteks ini.Contoh: Penama yang tersebut di atas telah berkhidmat selama dua tahun………  .  Untu merujuk orang yang ketiga anda juga boleh menggunakan nama penama. Seri Paduka.GANTI NAMA DIRI KETIGA Dalam urusan surat-menyurat secara rasmi anda boleh menggunakan kata beliau sebagai gantinama diri orang ketiga untuk merujuk kepada sesiapa sahaja kecuali raja yang memerintah dan isteri baginda. Sekiranya anda merujuk kepada jumlah yang ramai. anda boleh menggunakan kata mereka kecuali untuk raja yang memerintah dan isteri baginda.anda perlu menggunakan rujukan Tuanku.

Degala hubungan dengan orang luar di bawah pengetahuan Ketua Jabatan kerana segala urusan rasmi yang ditujukan kepada kakitangan dan staf mestilah melalui Ketua Jabatan. Dapat menjimatkan kos dan lebih ekonomi kerana harga setem jauh lebih murah jika dibandingkan dengan bil telefon bagi panggilan jauh. 2. 5. Pengirim dapat dihubungi dengan segera kerana terdapat rujukan surat. 3.nombor telefon. 4.KEKUATAN SURAT RASMI 1. Perancangan awal dan penyusunan kandungan surat yang baik membolehkan pengirim menghuraikan idea-idea dengan jelas. . Surat boleh dibaca berulang kali dan boleh disimpan secara manula dan perkomputeran.nombor faks dan sebagainya.

. Surat harus ditulis dengan teliti dan tertib kerana surat ini mewakili diri dan menggambarkan sahsiah pengirim. 2. Pengiriman surat mengambil masa yang lebi berbanding dengan cara telefon. Kesilapan dalam surat yang diposkan tidak dapat diperbetulkan dengan serta merta.faksimili dan sebagainya.KELEMAHAN SURAT RASMI 1. 3.

LAPORAN    1. Selalunya. penulis mestilah benar-benar mengetahui segala butir tentang hal ataupun peristiwa yang hendak dilaporkan.laporan boleh dikategorikan berdasarkan tujuan penulisan seperti berikut: Makluman Pemujukan Penerangan Sejarah . penulisan laporan adalah tentang kegiatan persatuan. hari penyampaian hadiah dan sebagainya. bila. Ellis dan Hopkin(1985) – definisi laporan sebagaidokumen untuk menyampaikan maklumat kepada pembaca yang khusus. 4. Mengikut Nuraini(1991:69). di mana dan mengapa haruslah dapat dimasukkan dan diolah dengan baik dalam laporan. Butir-butir seperti persoalan tentang apa. siapa. 2. 3. lawatan. Untuk menulis laporan. Laporan ditulis untuk melaporkan sesuatu hal atau peristiwa yang telah berlaku.

 Bahasa garus jelas dan mudah difahami. pengumpalan bahan.  Penulis boleh memilih kaedah logik.penyusunan bahan.  .berdasarkan ruang. penulisan dan penyemakan semula. Penyusunanbahan amat amat penting kerana pembaca akan terkeliru dengan penulisan bahan yang tidak dirancang dengan baik.kronologi.memulakan dengan yang lengkap kepada bahagian-bahagiannya iaitu secara cerakinan ataupun boleh memulakan bahagianbahagiannya dahului dan diakhiri dengan yang lengkap.memulakan maklumat yang diketahui umum kepada yang tidak diketahui umum.GAYA BAHASA LAPORAN Dalam menghasilkan laporan terdapat lima perkara yang perlu difikirkan iaitu persediaan.

Isi Laporan Ditulis bermula dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup sama seperti karangan biasa.FORMAT LAPORAN    Tajuk Laporan Ditulis dengan menggunakan huruf besar pada setiap awal kata(kecuali kata sendi. . Huruf pertama pada kata pertama mestilah huruf besar dan tanda koma(.) dibubuh selepas pengakuan tersebut.sesudah melangkau dua atau tiga baris kosong. Pengakuan Pelapor Ditulis di sebelah kiri laporan selepas perenggan akhir.kata hubung dan kata sandang)dan diberi garis dibawahnya.

 .  Tanda Tangan Pelapor Ditulis di sudut kiri bahagian bawah iaitu selepas pengakuan pelapor. Seterusnya ditulis nama persatuan yang mewakili dan dibubuh tanda titik(.sambungan Tarikh Ditulis di sebelah kanan laporan.  Nama Pelapor Ditulis sepenuhnya dengan huruf besar di dalam kurungan selepas tanda tangan.  Jawatan Pelapor Ditulis disudut kiri bahagian bawah laporan dan dibubuh tanda koma(.).setentang dengan pengakuan pelapor.) dihujungnya.

laporan penerangan dan sebagainya akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca. implikasi daripada dapatan kajian dan sebagainya. Laporan selalunya memuatkan perkaraperkara penting yang mendatangkan faedah kepada pembaca.selalunya akan memuatkan ruangan abstrak. Laporan yang baik seperti laporan sejarah. . Contohnya jika laporan kajian. 2.KEKUATAN LAPORAN 1.

KELEMAHAN LAPORAN Laporan yang teliti memerlukan masa. tenaga serta kewangan yang agak banyak untuk menghasilkannya terutamanya laporan formal seperti projek kerajaan/swasta.  Untuk menghasilkan laporan yang baik bukan suatu kerja yang mudah kerana lapora perlu menggunakan kebolehan menulis yang tinggi daripada segi penggunaan bahasa.  .

 ..  Penulisan mestilah tepat lengkap dan kemas.  Akan dijadikan sebagai sumber rujukan pada masa-masa akan datang.MINIT MESYUARAT Minit mesyuarat dicatatkan oleh setiausaha.  Satu daripada bentuk laporan.

 Bagaimanapun bahagian ini tidak dicatatkan sebagai sebahagian daripada agenda. ayat nombor dan sebagainya perlu dicatatkan.  Nyatakan juga jika tiada pindaan.  Sebarang pindaan terhadap minit mesyuarat yang lalu misalnya pembetulan ejaan .GAYA BAHASA MINIT MESYUARAT Bahagian pendahuluan lazimnya memuatkan aluan pengerusi.  . frasa.

barulah mesyuarat diteruskan dengan membincangkan agenda-agenda yang ditetapkan.  Selepas pengesahan minit mesyuarat dibuat dan diikuti dengan perkara-perkara berbangkit.  .  Penulisan minit mesyuarat mengikut format yang khusus.  Dalam bahagian “hal-hal lain” setiap isu yang dibentangkan hendaklah diberi bilangan nombor yang berlainan.sambungan Bahagian-bahagian yang berbangkit perlu memuatkan perkara yang dibangkitkan oleh ahli berdasarkan minit mesyuarat.

FORMAT MINIT MESYUARAT Sebenarnya tidak ada keseragaman dalam penyediaan penyediaan minit mesyuarat. persatuan atau badanbadan tertentu mempunyai cara yang tersendiri untuk mencatatkan minit mesyuarat masing-masing.  Setiap jabatan.  Lazimnya mengikut format seperti berikut:  .

2.Bilangan minit mesyuarat . .Pertubuhan / Organisasi Contoh : MINIT MESYUARAT KELAPAN PERSATUAN BOLA SEPAK AMATUR KEDAH DARUL AMAN.Tempat 1.Tarikh mesyuarat .Waktu mesyuarat dijalankan . Masa dan tempat .Jabatan / Jawatankuasa .sambungan Bahagian kepala / tajuk .

.sambungan Contoh : Tarikh : 17 Disember 1990 Waktu : 2.30 petang Tempat: Kediaman rasmi YB Menteri Besar Kedah Darul Aman.

sambungan
3. Kehadiran ditulis dalam susunan seperti berikut: a)Hadir - senarai nama ahli yang hadir dan jawatan. b)Turut hadir –senarai nama mereka yang hadir sebagai pemerhati atau undangan khas. c) Tidak hadir – senarai nama ahli yang tidak hadir (sama ada beri alasan atau tidak).

sambungan
Contoh: Ahli-ahli yang hadir : Dato’ Sri Osman Hj Arof (Pengerusi) Dato’ Hj Ahmad Basri Akil (Setiausaha) En Lee Kin Hong En Mohd Azmi Mahmud En Tan Cheng Hoe En Naina Mohamad Ismail En Abd Aziz Azizan En Romli Ghani En Radhi Mat Din En Ng Chew Beng En Mohamad Ramli

-

sambungan
Turut hadir : En Milous Kvacek En Rincic Bratislav En V. Sundram Moorthy En Abdul Halim Hj Abd Hamid  Ahli tidak : En Hussin Jaafar hadir En Chan Keat Swee En Ahmad Sobri Ismail

 ..ayat yang digunakan harus menggambarkan keputusan dibuat berdasarkan persetujuan ahli-ahli mesyuarat.sambungan Agenda Penulisan agenda-agenda yang dibincangkan adalah seperti berikut:  Kata-kata aluan  Meluluskan minit mesyuarat yang lalu  Perkara-perkara berbangkit  Ganjaran istimewa  Hal-hal lain Dalam penulisan minit mesyuarat. Contoh: Mesyuarat telah dimaklumkan…… Mesyuarat telah bersetuju menerima….

iaitu pengerusi dengan persetujuan ahli-ahli mesyuarat. .sambungan  Penutup bahagian penutup mesyuarat terdiri daripada a) Penangguhan b) Nama serta jawatan penyedia minit mesyuarat dan nama serta jawatan orang yang akan mengesahkan minit mesyuarat berkenaan.

surat khabar – sediakan ruangan khas pengumuman daripada jabatan-jabatan.PENGUMUMAN   Maksud: Pemberitahuan. badanbadan berkanun atau perseorangan. perihalan mengenai sesuatu perkara untuk pengetahuan umum atau pihak tertentu sahaja. .digunakan untuk menyiarkan pengumuman-pengumuman yang perlu diketahui oleh orang ramai. Televisyen dan radio . 2. Saluran: media massa 1.

. senarai nama 2. tidak perlu 2. Dipanjangkan kepada 1. Perlu tandatangan pihak yang membacanya.BEZA PENGUMUMAN DAN PEKELILING Pekeliling Pengumuman 1. Satu pemberitahu sahaja. Tandatangan pembaca dilampirkan. Hanya sebagai pihak berkenaan.

ringkas.Gaya Bahasa Pengumuman   Laras bahasa: mudah difahami. Perkataan menghadap surat vii. Nombor telefon v. Tandatangan . Isi surat ix. Tarikh iv. Tajuk viii. padat dan tidak meleret-leret. Penutup x. Alamat penerima iii. Rujukan kami/ Rujukan tuan vi. Alamat pengirim ii. Ciri-ciri umum surat pengumuman:i.

Dapat disampaikan dengan menggunakan pelbagai medi elektronik .Kekuatan Pengumuman    Penting kerana dapat memberitahu pembaca tentang perkara-perkara yang berlaku. . Bahasanya yang ringkas dan mudah difahami pembaca senang memahami pengumuman.pengumuman lisan.

. Pembaca/pendengar yang tidak mempunyai kemudahan seperti media elektronik ataupun cetak tidak dapat menerima pengumuman dengan sempurna.Kelemahan Pengumuman   Keberkesanan pengumuman tidak dapat diketahui kerana tiada tindakan susulan pengumuman diberikan.

propaganda atau iklan. Rencana umum – penulisnya bercorak ilmiah.RENCANA       Rencana ditulis untuk dimuatkan dalam majalah atau surat khabar. Tujuan: memberitahu sesuatu kepada pembaca. . penyelidikan dan wawancara daripada orang terbabit. buah fikiran. Kandungan: ajaran. Penulis berpengetahuan luas tentang tajuk yang ditulis. Jenis: rencana umum & rencana berita. Rencana berita – ditulis berdasarkan pemerhatian.

 Boleh dimuatkan dialog. Tajuk ditulis di bahagian tengah atas teks rencana tersebut.  Isi yang utama didahulukan.  Setiap teks haruslah mengandungi isi penting yang diolah secara berkesan.Gaya Bahasa Rencana Bahasa: mudah dan lancar.  Format teks rencana: format umum.  .

Perenggan pendahuluan ii. Perenggan isi pertama iii. Perenggan isi kedua iv. Perenggan Penutup . Perenggan isi seterusnya vi.Gaya Bahasa Rencana  Bentuk penulisan: i. Perenggan isi ketiga v.

Rencana dapat memberitahu sesuatu kepada pembaca.Kekuatan Rencana    Bahasa mudah dan lancar – permudahkan pembacaan. Rencana bercorak ilmiah boleh memberikan pengetahuan kepada pembaca. .

Kelemahan Rencana  Penulis perlu membuat kajian yang mendalam – guna tenaga yang banyak dan memakan masa yang lama serta melibatkan kos yang tinggi. .

perhimpunan dan keraian. . Seorang berdiri depan penonton atau menerusi radio dan televisyen. perpisahan. Situasi: majlis perasmian. Komunikasi sehala – penceramah berucap dan penonton mendengar. Kandungan – penerangan.UCAPAN      Ucapan adalah ceramah. penjelasan dan fakta tentang sesuatu.

seterusnya isi ucapan. Format ucapan: 1. Isi haruslah tepat. Pengenalan – kata-kata aluan kepada hadirin mengikut protokol. saudara sekalian dan sebagainya. kata-kata Penghadapan – kata-kata seperti hadirin sekalian. 2.Gaya Bahasa Ucapan    Bahasa mudah. 3. jelas dan lancar. . Isi – dimulakan dengan ucapan terima kasih serta menyatakan tujuan ucapan. 4. munasabah dan menyakinkan. Penutup – dimulakan dengan kata-kata yang dapat membayangkan atau menandakan ucapan akan ditamatkan.

Bahasa yang digunakan sejajar dengan sasaran pembaca atau pendengar – mudah dan dapat difahami dengan mudah. . pujian ataupun sanjungan.Kekuatan Ucapan   Dapat mempengaruhi pembaca/pendengar secara tidak langsung kerana ia lebih kepada penerangan.

.Kelemahan Ucapan   Pembinaan teks memerlukan penyelidikan terlebih dahulu – sesuai dengan majlis dan khalayak. Pembaca/pendengar tidak banyak – berdasarkan majlis dan tujuan ucapan itu sahaja.

Pembukaan: mengupas atau memberi tafsiran terhadap tajuk. Pertanyaan: bercorak ilmiah .WAWANCARA    Penulis hanya menulis apa yang diperbualkan sahaja.

Bahasa yang digunakan haruslah sejajar dengan orang yang diajak berbual. . encik. Pewawancara membentuk pertanyaan-pertanyaan yang berasas dan wujudkan suasana perbualan selesa. Yang Mulia. Doktor dan sebagainya.Gaya Bahasa Wawancara       Pembukaan dimulakan dengan salam. Akhiri wawancara dengan lafaz terima ksaih. Profesor. Soalan pendek dan tersusun. Kata-kata ringkas. Yang berstatus: panggilan Yang Berhormat. pak cik/mak cik. Gunakan panggilan tuan/puan.

2. 3.berkaitan tajuk.lafaz terima kasih. Pendahuluan . Penutup .Format Wawancara 1.tafsiran terhadap tajuk Isi . .

. Hasil teks boleh dijadikan sumber rujukan kepada pembaca.Kekuatan Wawancara   Bercorak formal dan ilmiah. Soalan-soalan tersusun dan sentiasa berkaitan dengan tajuk. Permudahkan pembacaan.

Penulisan memakan masa panjang dan lama.Kelemahan Wawancara   Bercorak formal. tempat sesuai. . Ambil masa yang lama – perlukan temujanji. Tidak dapat menyoal perkara penting atau peribadi. dan peralatan lain.

• Digunakan dalam urusan-urusan lain termasuk dalam perancangan sesuatu projek.Kertas Kerja  Bahan untuk menulis atau mencatatkan sesuatu perkara bertujuan menghasilkan atau menyediakan sesuatu. . kajian dan sebagainya oleh sesuatu jabatan. syarikat dan lain-lain. • Dibentangkan kepada orang ramai atau kumpulan dalam seminar atau bengkel.

Gaya bahasa kertas kerja Ciri-ciri umum kertas kerja ceramah: 1) Tajuk 2) Nama penceramah 3) Nama institusi 4) Abstrak (Snopsis / Ringkasan) 5) Pengenalan 6) Perkaedahan 7) Keputusan 8) Perbincangan 9) Rujukan 10) Lampiran .

Ciri-ciri umum kertas kerja projek / kajian: 1) Tajuk 2) Rasional 3) Objektif / matlamat 4) Jangkamasa yang diperlukan 5) Kumpulan sasaran 6) Andaian halangan yang mingkin timbul semasa menjalankan kajian / projek 7) Kewangan – perbelanjaan yang diperlukan 8) Penubuhan jawatan kuasa 9) Menentukan jadual tugas 10) Pelaksanaannya .

Hendaklah ditulis penuh .Bergantung kepada tujuan kertas kerja tersebut .Merangkumi semua idea utama yang hendak disampaikan .Nama penulis hendaklah dituliskan tanpa gelaran . seelok-eloknya tidak melebihi 15 patah perkataan Nama penulis dan institusi .Cara menulis kertasa kerja Tajuk .Hendaklah ringkas.

Abstrak .Matlamat atau tujuan menulis kertas kerja .Memaparkan aspek yang berkaitan dengan tajuk secara menyeluruh tetapi ringkas . memadai sekadar antara 100 hingga 150 patah Pengenalan .Kandungan dan tujuan penulisan dibuat .Merupakan idea menentukan daya penarik kepada peserta untuk mendengar atau menilai ini kertas kerja .Biasanya dibuat lebih kurang dalam satu muka surat Objektif .Tidak perlu ditulis terlalu panjang.

Tidak boleh dibuat sebarang pindaan atau perubahan Senarai rujukan. ditulis di bahagian akhir sesuatu kertas kerja .Senarai rujukan – bahan khusus yang menyokong sesebuah kertas kerja hendaklah dicatatkan dalam senarai rujukan .Kandungan petikan hendaklah sebagaimana yang asal . bibliografi dan nota rujukan . latar belakang atau bacaan lanjutan kepada pembaca yang berminat.Petikan .Bibliografi – nama buku yang menjadi panduan bahan kerja.Nota rujukan – bahan atau kerja yang sukar diperolehi serti laporan yang terhad .Hendaklah disemak mengikut sumber asal dan nyatakan sumbernya .

5 inci untuk bahagian tepi sebelah kanan.Memberi faedah dan pengetahuan kepada pembaca kerana ia mempunyai pelbagai bahan yang diperlukan – daripada bahan ilmiah sehingga kepada bahan tentang sesuatu projek kerajaan / swasta yang besar Kekurangan kertas kerja .Memerlukan penekanan yang berlainan. tenaga yang banyak dan kos yangagak tinggi .5 inci disebelah kiri kertas taip dan 1.Sebaik-baiknya guna kertas taip berukuran A4 . penulisan yang tepat dan teliti sesuai denga tujuan kertas kerja .Mengambil masa yang agak lama.Cara menaip . atas dan bawah Kelebihan kertas kerja .Tinggalkan 2.

Menggunakan bahasa puitis. menarik dan indah serta bahasa yang berunsur usikan atau jenaka sambung .Menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah tetapi bermakna .Kad Ucapan Bertujuan untuk menyampaikan ucapan/hasrat sempena peristiwa atau hal-hal yang berkaitan  Untuk mengeratkan hubungan dan silatur rahim  Gaya bahasa kad ucapan .

Laras bahasa yang dipelbagaikanini sememangnya dibentuk sedemikian sejajar dengan kepada siapa kad tersebut hendak diberikan. . sajak dan sebagainya..Boleh diperindahkan lagi denga kata-kata perangsang.perkara-perkara dasar yang perlua da dalam kad ucapan adalah: a) nama pengirim kad ucapan b) nama penerima kad ucapan c) untuk tujuan apakah ucapandiberikan? . pantun. .

Kelebihan kad ucapan .Penulis tidak dapat menggambarkan perasaan sebenar – ruang kad kecil dan terikat dengan bahasa yang ringkas yang terdapat pada kad ucapan itu sahaja .Lebih ekonomi kerana saiznya kecil – menjimatkan kertas dan kos penghantaran murah Kekurangan kad ucapan .Tidak ada format yang tertentu dalam penulisan kad ucapan .Dapat dihasilkan dengan cepat dan mudah kerana bahasa yang yang digunakan pelbagai dan lebih menekankan kesesuaian bahasa dengan suasana majlis .

melukis kemanisan dan kecantikan bahasa • Ciri-ciri puisidilihat daripada aspek: a) bentuk b) bahasa c) ema .Puisi • Satu genre sastera atau bentuk-bentuk sastera yang menggunakan unsur bahasa seperti rima. nazam. dan metafora • Bentuk-bentuk mantera. syair. irama. pantun dan sajak tergolog dalam puisi • Dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah. gurindam. seloka.

ada suara dan makna dasar. padanya ada badan.Lebih kental dan membawa bahan makna dan bunyi yang lebih berat daripada bahasa harian .Gaya bahasa puisi . makna hubungan sampingan atau konotasi dan ada pula makna peribadi .Bahasa dalam puisi adalah satu alat penuh rahsia.Pendengar dan pembaca boleh melangkau kepelbagai dimensi dan meninggalkan pelbagai kesan mengikut kedayaan .Suatu persembahan dalam bentuk perkataan . ada bentuk.

Penyair berjaya memberikan fungsi yang lebih luas kepada bahasa dengan beberapa kuasa baru dalam menyatakan perasaan tersendiri .Sikap penyair yang membataskan pembacaannya juga menjadi salah satu faktor kekaburan dalam puisi .Kelebihan puisi .Penggunaan lebih padat. teliti dan kadang-kadang mendekati lagu Kekurangan puisi .Pembaca yang biasa dengan pembacaan puisi sematamata untuk fahaman akan rasa sukar apabila hendak memahami maksud sesebuah sajak terutamanya untuk imaginasi dan perasaan .

Cerpen • Adalah cereka atau cerita yang relatif pendek • Dilakukan dengan penuh hemat dan ekonomis supaya wujudnya satu kesan sahaja kepada pembaca • Merupakan suatu kesatuan bentuk yang benar-benar utuh dan lengkap • Tujuh unsur yangpenting 1) tema 2) plot 3) watak 4) latar 5) latar 6) gaya 7) suasana cerita sambung .

Gaya bahasa ini terdiri daripada empat unsur yang saling berkait: 1) diksi – pemilihan kata-kata 2) sintaksis – penyusunan ayat 3) langgam penceritaan – unsur mengandungi dialog.Setiap orang ada gaya yang tersendiri untuk mengungkapkan sesuatu . pemikiran.Gaya adalah peribadi pengarang itu sendiri . deskripsi dan eksposis 4) tempo – berhubung erat dengan ketiga-tiga unsur yang disebut tadi .Gaya bahasa cerpen . aksi.

Satu daripada karya penulisan kreatif terbukti amat mengutamakan daya imaginasi dan kecerdasan akal untuk mengusik kepekaan pembaca melalui cerita dan tema yang dikemukakan .Suasana cerita dan watak agak terhad. ruang liputnya lebih terbatas – gambaran sebenar terhadap cerpen mungkin tidak dapat diperolehi dengan jelas .Menampilkan satu plot dan perkembangan cerita lebih cepat dan ini boleh menimbulkan ketidakpuasan pembacaan di kalangan pembaca .Kelebihan cerpen .Karya kreatif ini berusaha mencipta sesuatu yangbaru dan bukan sekadar memaparkan fakta sahaja Kekurangan cerpen .

.2.8.7.3.3.38..3.3/507:.3.3 :25:.9.8.8.3.2...2.323392-:802.3 3/.9 .3..203.3 .

 03039:.3/507:.5740 0.9.8 !0.3 507-0.3:.9:.3.3./:.3.3..8.8.3. .3 !03:-:..33.3..

7.503:803/.7.8.503:8/.200-5.3 .3:2802:.3 .2.25.303/.807.9/.3079../9:8503: ..33899:8 03/. 507.203:8079...07./0../8.35.. %.0.8 8004 043./.39..: 07./9:8.:9.2.90780-:9 07.9.3 03/.39:305.2.73.9.9::.

3-07.9.:80.3 02.9.:5. 07:5.3 202.90-:7.850.8:7.2.7.3/.203039:. . 2030:7:909.3503:8./.705.573.39.3/0..3.9 %/..39.507:/9:8907./.39::.3/.3.5.807..8. 3.807..3/:3. 5.7.28.9..9.503.8 .9. .9 -091 ./-:.7.3203:8079.3/-:.7.:203.3.-897.:9::.3/03.7.3/.3079.80./.508079.9. :39:203/03.9:2:. !0303.

7808:.80-.3907.9.8.9.3 03/.980-..3.7::.3..03/.:507:-.7.3 $03..3..:-.7::.9.3:9..3 -.807.7-0.2803.3/:3.7::.7/507408079 .3.3 $03.547.3.3349.. .3.2.9. %/.33./5.8./ .9.353/.3/...1/..7.9..307.32034438080-:.3 -0723.3509..807.:07...7.-40/-:.305.7::...7.-::./.9..3 8:2-073.3.3 --47.!09.303/.2./.3/:. 079.3 -47.502-.9:079.../.38:... .1 3.3-.203:98:2-07.. 49.3203..3:8:8./802.3.3 -.9 /9:8/-..7::.

5-07::7.3 .0/.-.3 . 02-071./..89..203.3./.5/./.3 %3.350309.305.3/507:..75.3 3.50-.:39: -./.3 2.3.-..5 $0-.3...05./80-0.-.3079..3 3.8/.07.3... 00-. -.9.:.3-.807.39039.89.:3.390580-0.803.9:574007.502-.7.3808:.....7079.3 /..079. 2025:3..

89.807./03.3909808:. ..8.3.3./.3.9::. 03.9 /. 903.807..7 0:7.3..3-07.2-2.3.3079..3.348 .8.3079.3.3.2.3 503:8....35030.3-08.93 0207:.3905.3-.

5.3..3:39:203....25.3 079::.3:./&.5.

3 O &39:20307..2 O .8/.8.3/. .9:77.9.. 8...3.2-:3 .3-07:38:7:8.3-07..9../:....5.3:-:3.32:/.5-072. . 03:3.-.5:98 203..9802503.7/.3 03:3.-..:.3.909.9.9.87.3-. 50789..8079..8.33/..3-.373.8.8.38.:03.

3 ../03.39:3 8./:..:./...3 .503072.7.7.7.3/50-.5.2..3. .9./.3.5. 3.3380202.2.. 507.305....50372.8...5.3.5./:..8.38./90780-:903/.2.3/-07. /-07./.380-.3./. ...3 40/5073/./.7.9.8-./.5..507. :39:9::..3 5.380.7/03.3.3507:.8. .33./:.3 ../-039: 80/02.. 507.5.

.-..380-03../03.9.9.3/03.7 7:.373...3-.7.3.5.32:/.2-.9203.3/:3.2.3 .3 ./:.07..30808:.3.8. .3 !03:89/.0.3./.5.3./:...3.5.8.3.00-.5..8./../0.9/03./:.5.39079039:/./..8.38:.95.3079.3..30-2030.3 0-0434207.5. 0:7./:./..8.7.8...3907.3 -.8.2503:8.3 48503.8.3.9/.3 907/..3. 2032.32:7.9/..8 %/.1472.39:8..8/.39.5.05.3.3./.3507.350-.

8907.. -039: .9/.:-039: -039:8.9.3209..8.3-. ..2. :73/.75.1..39.39:3 /. 7.2 8.80507972.38../.38.. 5. 02.8.8907.33/. /.3907.3.3-.. .3:38:7-.317. W 7 .!:8 W $..8.-...25:8 W 5.3.2 804. .90744/.. W 039: -039:2.147.3 203:3..39/03.. 20:802.:39:20.850 .3/..73.75:8/.9:03708.8.30..

...25:8.350-.5.9.3502-.3203:90/.3 ./.08..3.8:.32033.32.3202-././.././../.2-039:507..8.8.3.9:./.8.3-:3.5:./ 0-039.-.7.32..253.3.-4020..8...7.2.3.72.9:507802-.75.3 ..3/.-.507-.:-:3././.3.-.3 !03/03.5:8 $:.3.9/..30- -07.3 8.. -..8..7/...3 ./2038 /.3.:4349../.8/./.9503:7.3..8./...-039: .9./.:050-.

/.31:38.9:1.35:8802.3.3 507.....37..2203.3.3502-../03./..5503...202-07.7.25:8 .8.3/.3 .7:/.:.8./03. :39:1.. -.9..8.7-07./ 8. 2.3.202.00-.2 2.35:8 !02-.3-0-07..33.-:7.8.8:/8080-:.3-.9..8.203.9470.-.: 0:7./.30-:.2.8/.3203/0.805.5.8.3202-.-.2.9...7.3.3.:.3907803/7 !03:3.03/.5.35:8 !03.8.9 909/.9.3 $.3 507..9 .3502-.8..907:9.:39:2..8:.30-5./....8..

....7 .07503 W /.9.91503/0 W .9.38.7 . ::/3.9:08.30434288:5.9:08.370.3/03. 8:.3-039:.9:. 549 .350393 902..502-.079.2-:3 .9/. W 07:5..8.7 -03..3503:02.3-03.. 8./.9..3.3 03.070.05.7:9:/..8.:.5 W %:::38:7.:.079. .9..38:..

/..025.88 503:8:3..3 808:..3 :38:7203..079.7...547../503./.9 ..9:38:7.:38:7 .5. .3.4 5027.07503 $09.3907803/7:39:203:3.3 -07.2503./...9.9.9/03.3/80-:99./ .75.-.8 /08758/..8.8..3.38.3907/7/. 839.3085488 90254 -07:-:307.3.309.9 /8 502. 9.-.9: .39:803/7 .3 ...3.507-.3/:3/.

9:.9. 0:7.907.2. $:.8.75.9.8.31.079.075032:339/.9/50740/03.7.9 /.0-.07/.3-..370.3.33-402032-:.9:549/.2..3.5.30...079.:.38.380.35:93.3 -:.3.0- 907-..503:8.70.8 ..2-.3.8/..3.2..3/ .7202.350702-.3.3502-.203.7./...20.25./...3.7907.9.59./.5..913-07:8.808:.7:/.3/..3.8 .3 ..3502-..7. /./.3 /02:.5:.7.30.8.309/.3502-.9:/.05.3902.079.00-.91907-:9.3.5.3.9 203:9../.:39: 203:8050.../ 7:.380-03.07503 $.8.07503 03...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful