BAHASA MELAYU KOMUNIKASI

(KOMUNIKASI BERTULIS)
JASON YEOH MOHD. SUKERINIZAM NICHOLAS UMTAM SIDOM ANAK GUANG

PENULISAN
Kegiatan merakamkan idea, pandangan atau pendapat dalam bentuk lambang-lambang bertulis untuk disimpan atau digunakan pada masa hadapan.  Dilakukan secara spontan atau terancang.  Penulisan yang baik akan dan sempurna akan melibatkan beberapa faktor seperti:

Isi atau Fakta  Gaya dan Laras  Pengolahan  Bahasa

 Digarap melalui pembacaan.  Faktor –faktor tersebut diadun.Fakta Isi yang hendak dipamerkan bagi tatapan pembaca  Bagi karya berbentuk ilmiah. fakta yang diketengahkan mestilah berdasarkan sesuatu yang dapat dipegang kebenarannya.  . hasil penyelidikan ataupun daripada pengalaman penulis. disusun dan dirancang persembahan sebelum ia dapat diketengahkan.

logik. dan penuh bertanggungjawab. ideologi dan teori-teori juga merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai fakta. falsafah. fakta-fakta yang dipamerkan hendaklah jelas. meyakinkan dan dapat disampaikan secara mudah.  . bermutu.  Pandangan dan pendapat yang berasaskan prinsip. terbukti kesahannya.  Paling penting.Fakta yang sempurna mempunyai nilai kebolehpercayaannya yang tinggi.

Gaya Stail atau cara sesebuah penulisan itu diolah dan disampaikan.  Gaya yang menarik dan baik meransangkan pembaca dan memberikan impak yang mendalam kepada para pembaca.  .  Melibatkan penggunaan bahasa yang tertentu yang biasanya diadun dengan pengolahan yang menarik dan berkesan.

Laras Ditujukan kepada penggunaan bahasa mengikut bidang-bidang tertentu dan berdasarkan konteks dan situasi tertentu.  Laras berubah-ubah mengikut situasi.  . Laras bahasa yang berbeza mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam fungsi perlakuan sosialnya.

 . penyair dan sebagainya. kita dapat mengelak daripada menggunakan laras yang tidak sesuai dengan situasi tertentu. penulis.Adalah penting untuk mengenali laras utama bahasa Melayu.  Pengetahuan ini penting dan berguna kepada mereka yang sering terlibat dengan saluran media cetak. Apabila kita dapat membezakan laras formal dengan laras yang tidak formal.

ketertiban dan pertalian. kesinambungan. Dengan kata lain. menarik dan . serta melibatkan format dan bentuk. penulisan akan menjadi lebih matang. Melibatkan bahasa dan penggunaannya secara berkesan. Pengolahan yang baik dan sempurna mempunyai kesepaduan.Pengolahan     Kebolehan seseorang memerihalkan sesebuah penulisa secara menyeluruh. Dapat membantu penulis memberi gambaran yang jelas dan menggerakkan ransangan serta daya berfikir pembaca dengan sempurna.

 Penulis haruslah peka terhadap bahasa dengan menjaga penggunaan bahasa yang digunakan agar ia menarik dan mudah dinikmati. ditelahi dan dinikmati.  .Bahasa Haruslah mudah dibaca.

 Teks haruslah mempunyai isi yang cukup.JENIS-JENIS TEKS Penulisan teks perlulah kemas. dapat dibaca dan difahami. dan tersusun baik.  Terdapat 2 jenis teks iaitu karangan berformat kusus teks dan karangan yang berformat umum.  .

Teks karangan berformat khusus ialah karangan yang terikat dengan formatformat tertentu dari segi penulisan.  Teks karangan berformat umum ialah jenis teks karangan yang formatnya lebih sederhana.  .

Jenis-jenis Teks Format Khusus            Surat Rasmi Laporan Minit Mesyuarat Pengumuman Rencana Ucapan Wawancara Kertas Kerja Kad Ucapan Puisi Cerpen .

Contohcontoh surat kirman rasmi ialah surat aduan.SURAT RASMI Surat rasmi bersifat formal dan digunakan untuk tujuan yang penting sahaja seperti urusan pejabat.surat permohonan dan surat edaran(pekeliling) .surat undangan rasmi.surat pesanan barang.surat rayuan.

 Selain itu bahasanya juga haruslah mudah tetapi tepat dan padat.Gaya Bahasa Surat Rasmi Gaya bahasa atau laras bahasa yang digunakan untuk surat kiriman rasmi haruslah baku dan dapat menggunakan ejaan serta tanda bacaan yang betul.  Penggunaan kiasan dan sebagainya tidak digalakkan dalam penulisan surat rasmi ini.  .

 Surat haruslah sesuai dan bersih.untuk membantu penerima surat memahami mesej dan bertindak  .tatabahasa tanda bacaan dan fakta.  Strukturnya mestilah mengikuti urutan dan logik.tanpa kesilapan ejaan.  Pemilihan ungkapan dan perkatan yang digunakan haruslah sesuai.SAMBUNGAN Perkara-perkara berikut perlu diambil perhatian: Gaya penulisan dan bahasa haruslah sesuai dengan penerima dan tujuan surat.

sebaris dengan baris akhir alamat penerima. TARIKH Ditulis di bahagian sebelah kanan surat. . NAMA DAN ALAMAT PENERIMA. Nama bulan hendaklah berhuruf besar sepenuhnya dan dibubuh tanda noktah(.) selepas itu. Barisan akhir alamat penerima hendaklah digaris. Ditulis selepas rgaris melintang.FORMAT SURAT RASMI     ALAMAT PENGIRIM Ditulis di sudut atas sebelah kiri surat. GARIS PANJANG MELINTANG Dibuat selepas menulis alamat pengirim.

PERKARA Ditulis di bawah panggilan hormat penerima selepas melangkaui satu baris kosong dan diberi garis dibawahnya. PEMERENGGANGAN / ISI-ISI Perenggan pertama dan akhir tidak diberi nombor.Keduadua perenggan ini dimulakan dari tepi surat.Permulaan ayat ini dijarakkan sedikit dari nombor .Jangan bubuh tanda noktah di bahagian akhir ayat ini.Huruf besar digunakan pada setiap awal kata.Perenggan kedua dan seterusnya diberi nombor dan disertai noktah. Tanda koma dibubuh selepas panggilan penerima tersebut.sambungan    PANGGILAN HORMAT PENERIMA Ditulis dibawah alamat penerima selepas melangkaui satu baris kosong.

Tanda koma hendaklah diletakkan selepas rangkaian kata-kata ini.  TANDATANGAN Diletak sebelah kiri bahagian akhir surat selepas pengakuan pengirim.  .sambungan PENGAKUAN PENGIRIM Ditulis di sebelah kiri surat selepas melangkaui dua hingga tiga baris kosong sesudah perenggan akhir.  NAMA PENUH PENGIRIM Nama penuh pengirim hendaklah ditulis dengan huruf besar di dalam kurungan di bawah tanda tangan.

maka dalam keadaan ini wajiblah anda merujuk diri sebagai patik.GANTI NAMA DIRI PERTAMA   Dalam surat rasmi perkataan “saya” digunakan untuk menunjukkan jumlah tunggal. . Tuanku dan Raja anda tidak perlu membahasakan diri sebagai patik.Sultan dan permaisuri baginda. Jika surat rasmi ditujukan kepada orang yang mempunyai gelaran diraja seperti Tengku.Raja yang memerintah dan isteri baginda pula akan menggunakan “beta” sebagai gantinama diri pertama. Manakala perkataan “kami” dan “kita” digunakan untuk menunjukkan jumlah jamak. Sekiranya surat tersebut anda tujukan kepada raj yang memerintah seperti Yang Dipertuan Agong.

Haji.Hajah dan sebagainya. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan iaitu jantina.GANTI NAMA DIRI KEDUA Penggunaan ganti nama diri kedua di dalam surat rasmi agak rumit.pangkat.  Penggunaan nama tuan dan puan boleh digunakan untuk penerima yang mempunyai gelaran diraja atau gelaran bukan diraja seperti Profesor.Gelaran-gelaran tersebut bersama-sama rujukan terhormat boleh diulan-ulang supaya penggunaan bahasa  .Pehin Puan Sri. Tan Sri. Anda juga boleh menggunakan nama gelaran dalam konteks ini.status dan hubungan penerima dengan anda.umur.Tun.

 Dalam konteks ini.GANTI NAMA DIRI KETIGA Dalam urusan surat-menyurat secara rasmi anda boleh menggunakan kata beliau sebagai gantinama diri orang ketiga untuk merujuk kepada sesiapa sahaja kecuali raja yang memerintah dan isteri baginda. anda boleh menggunakan kata mereka kecuali untuk raja yang memerintah dan isteri baginda.Contoh: Penama yang tersebut di atas telah berkhidmat selama dua tahun………  . Seri Paduka.  Untu merujuk orang yang ketiga anda juga boleh menggunakan nama penama. Sekiranya anda merujuk kepada jumlah yang ramai.anda perlu menggunakan rujukan Tuanku.

Degala hubungan dengan orang luar di bawah pengetahuan Ketua Jabatan kerana segala urusan rasmi yang ditujukan kepada kakitangan dan staf mestilah melalui Ketua Jabatan. 5. Pengirim dapat dihubungi dengan segera kerana terdapat rujukan surat. 4.KEKUATAN SURAT RASMI 1.nombor faks dan sebagainya. . Surat boleh dibaca berulang kali dan boleh disimpan secara manula dan perkomputeran. Perancangan awal dan penyusunan kandungan surat yang baik membolehkan pengirim menghuraikan idea-idea dengan jelas. Dapat menjimatkan kos dan lebih ekonomi kerana harga setem jauh lebih murah jika dibandingkan dengan bil telefon bagi panggilan jauh.nombor telefon. 3. 2.

Surat harus ditulis dengan teliti dan tertib kerana surat ini mewakili diri dan menggambarkan sahsiah pengirim. 2. . Pengiriman surat mengambil masa yang lebi berbanding dengan cara telefon.faksimili dan sebagainya. 3. Kesilapan dalam surat yang diposkan tidak dapat diperbetulkan dengan serta merta.KELEMAHAN SURAT RASMI 1.

bila. Laporan ditulis untuk melaporkan sesuatu hal atau peristiwa yang telah berlaku.LAPORAN    1. Untuk menulis laporan. 3. Ellis dan Hopkin(1985) – definisi laporan sebagaidokumen untuk menyampaikan maklumat kepada pembaca yang khusus. 2. penulisan laporan adalah tentang kegiatan persatuan. Mengikut Nuraini(1991:69). Butir-butir seperti persoalan tentang apa. lawatan. Selalunya. penulis mestilah benar-benar mengetahui segala butir tentang hal ataupun peristiwa yang hendak dilaporkan. hari penyampaian hadiah dan sebagainya. siapa. di mana dan mengapa haruslah dapat dimasukkan dan diolah dengan baik dalam laporan.laporan boleh dikategorikan berdasarkan tujuan penulisan seperti berikut: Makluman Pemujukan Penerangan Sejarah . 4.

berdasarkan ruang.  Penulis boleh memilih kaedah logik. Penyusunanbahan amat amat penting kerana pembaca akan terkeliru dengan penulisan bahan yang tidak dirancang dengan baik. pengumpalan bahan.memulakan dengan yang lengkap kepada bahagian-bahagiannya iaitu secara cerakinan ataupun boleh memulakan bahagianbahagiannya dahului dan diakhiri dengan yang lengkap.memulakan maklumat yang diketahui umum kepada yang tidak diketahui umum.GAYA BAHASA LAPORAN Dalam menghasilkan laporan terdapat lima perkara yang perlu difikirkan iaitu persediaan.penyusunan bahan.kronologi. penulisan dan penyemakan semula.  Bahasa garus jelas dan mudah difahami.  .

Huruf pertama pada kata pertama mestilah huruf besar dan tanda koma(. .kata hubung dan kata sandang)dan diberi garis dibawahnya.sesudah melangkau dua atau tiga baris kosong.FORMAT LAPORAN    Tajuk Laporan Ditulis dengan menggunakan huruf besar pada setiap awal kata(kecuali kata sendi.) dibubuh selepas pengakuan tersebut. Isi Laporan Ditulis bermula dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup sama seperti karangan biasa. Pengakuan Pelapor Ditulis di sebelah kiri laporan selepas perenggan akhir.

setentang dengan pengakuan pelapor.  Tanda Tangan Pelapor Ditulis di sudut kiri bahagian bawah iaitu selepas pengakuan pelapor.  Jawatan Pelapor Ditulis disudut kiri bahagian bawah laporan dan dibubuh tanda koma(.  Nama Pelapor Ditulis sepenuhnya dengan huruf besar di dalam kurungan selepas tanda tangan.). Seterusnya ditulis nama persatuan yang mewakili dan dibubuh tanda titik(.) dihujungnya.  .sambungan Tarikh Ditulis di sebelah kanan laporan.

implikasi daripada dapatan kajian dan sebagainya. Laporan yang baik seperti laporan sejarah. .laporan penerangan dan sebagainya akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca.selalunya akan memuatkan ruangan abstrak. Contohnya jika laporan kajian. 2. Laporan selalunya memuatkan perkaraperkara penting yang mendatangkan faedah kepada pembaca.KEKUATAN LAPORAN 1.

tenaga serta kewangan yang agak banyak untuk menghasilkannya terutamanya laporan formal seperti projek kerajaan/swasta.KELEMAHAN LAPORAN Laporan yang teliti memerlukan masa.  Untuk menghasilkan laporan yang baik bukan suatu kerja yang mudah kerana lapora perlu menggunakan kebolehan menulis yang tinggi daripada segi penggunaan bahasa.  .

 Penulisan mestilah tepat lengkap dan kemas..  Satu daripada bentuk laporan.MINIT MESYUARAT Minit mesyuarat dicatatkan oleh setiausaha.  Akan dijadikan sebagai sumber rujukan pada masa-masa akan datang.  .

 .  Sebarang pindaan terhadap minit mesyuarat yang lalu misalnya pembetulan ejaan . frasa.  Nyatakan juga jika tiada pindaan. ayat nombor dan sebagainya perlu dicatatkan.GAYA BAHASA MINIT MESYUARAT Bahagian pendahuluan lazimnya memuatkan aluan pengerusi.  Bagaimanapun bahagian ini tidak dicatatkan sebagai sebahagian daripada agenda.

 Selepas pengesahan minit mesyuarat dibuat dan diikuti dengan perkara-perkara berbangkit.  Penulisan minit mesyuarat mengikut format yang khusus.  .sambungan Bahagian-bahagian yang berbangkit perlu memuatkan perkara yang dibangkitkan oleh ahli berdasarkan minit mesyuarat.barulah mesyuarat diteruskan dengan membincangkan agenda-agenda yang ditetapkan.  Dalam bahagian “hal-hal lain” setiap isu yang dibentangkan hendaklah diberi bilangan nombor yang berlainan.

 Lazimnya mengikut format seperti berikut:  .FORMAT MINIT MESYUARAT Sebenarnya tidak ada keseragaman dalam penyediaan penyediaan minit mesyuarat.  Setiap jabatan. persatuan atau badanbadan tertentu mempunyai cara yang tersendiri untuk mencatatkan minit mesyuarat masing-masing.

.Waktu mesyuarat dijalankan .Tarikh mesyuarat .Pertubuhan / Organisasi Contoh : MINIT MESYUARAT KELAPAN PERSATUAN BOLA SEPAK AMATUR KEDAH DARUL AMAN. Masa dan tempat .sambungan Bahagian kepala / tajuk . 2.Bilangan minit mesyuarat .Tempat 1.Jabatan / Jawatankuasa .

.sambungan Contoh : Tarikh : 17 Disember 1990 Waktu : 2.30 petang Tempat: Kediaman rasmi YB Menteri Besar Kedah Darul Aman.

sambungan
3. Kehadiran ditulis dalam susunan seperti berikut: a)Hadir - senarai nama ahli yang hadir dan jawatan. b)Turut hadir –senarai nama mereka yang hadir sebagai pemerhati atau undangan khas. c) Tidak hadir – senarai nama ahli yang tidak hadir (sama ada beri alasan atau tidak).

sambungan
Contoh: Ahli-ahli yang hadir : Dato’ Sri Osman Hj Arof (Pengerusi) Dato’ Hj Ahmad Basri Akil (Setiausaha) En Lee Kin Hong En Mohd Azmi Mahmud En Tan Cheng Hoe En Naina Mohamad Ismail En Abd Aziz Azizan En Romli Ghani En Radhi Mat Din En Ng Chew Beng En Mohamad Ramli

-

sambungan
Turut hadir : En Milous Kvacek En Rincic Bratislav En V. Sundram Moorthy En Abdul Halim Hj Abd Hamid  Ahli tidak : En Hussin Jaafar hadir En Chan Keat Swee En Ahmad Sobri Ismail

Contoh: Mesyuarat telah dimaklumkan…… Mesyuarat telah bersetuju menerima…..ayat yang digunakan harus menggambarkan keputusan dibuat berdasarkan persetujuan ahli-ahli mesyuarat.sambungan Agenda Penulisan agenda-agenda yang dibincangkan adalah seperti berikut:  Kata-kata aluan  Meluluskan minit mesyuarat yang lalu  Perkara-perkara berbangkit  Ganjaran istimewa  Hal-hal lain Dalam penulisan minit mesyuarat.  .

iaitu pengerusi dengan persetujuan ahli-ahli mesyuarat. .sambungan  Penutup bahagian penutup mesyuarat terdiri daripada a) Penangguhan b) Nama serta jawatan penyedia minit mesyuarat dan nama serta jawatan orang yang akan mengesahkan minit mesyuarat berkenaan.

badanbadan berkanun atau perseorangan.digunakan untuk menyiarkan pengumuman-pengumuman yang perlu diketahui oleh orang ramai. 2. surat khabar – sediakan ruangan khas pengumuman daripada jabatan-jabatan. Televisyen dan radio . . Saluran: media massa 1. perihalan mengenai sesuatu perkara untuk pengetahuan umum atau pihak tertentu sahaja.PENGUMUMAN   Maksud: Pemberitahuan.

tidak perlu 2. Perlu tandatangan pihak yang membacanya. . Dipanjangkan kepada 1. senarai nama 2. Tandatangan pembaca dilampirkan.BEZA PENGUMUMAN DAN PEKELILING Pekeliling Pengumuman 1. Hanya sebagai pihak berkenaan. Satu pemberitahu sahaja.

Alamat pengirim ii. Ciri-ciri umum surat pengumuman:i. Perkataan menghadap surat vii. Isi surat ix. Alamat penerima iii. Nombor telefon v. Tandatangan .Gaya Bahasa Pengumuman   Laras bahasa: mudah difahami. padat dan tidak meleret-leret. Penutup x. Tarikh iv. Rujukan kami/ Rujukan tuan vi. ringkas. Tajuk viii.

Bahasanya yang ringkas dan mudah difahami pembaca senang memahami pengumuman. Dapat disampaikan dengan menggunakan pelbagai medi elektronik . .Kekuatan Pengumuman    Penting kerana dapat memberitahu pembaca tentang perkara-perkara yang berlaku.pengumuman lisan.

.Kelemahan Pengumuman   Keberkesanan pengumuman tidak dapat diketahui kerana tiada tindakan susulan pengumuman diberikan. Pembaca/pendengar yang tidak mempunyai kemudahan seperti media elektronik ataupun cetak tidak dapat menerima pengumuman dengan sempurna.

Rencana berita – ditulis berdasarkan pemerhatian. propaganda atau iklan. Penulis berpengetahuan luas tentang tajuk yang ditulis. buah fikiran. . Tujuan: memberitahu sesuatu kepada pembaca.RENCANA       Rencana ditulis untuk dimuatkan dalam majalah atau surat khabar. Jenis: rencana umum & rencana berita. Kandungan: ajaran. penyelidikan dan wawancara daripada orang terbabit. Rencana umum – penulisnya bercorak ilmiah.

 Setiap teks haruslah mengandungi isi penting yang diolah secara berkesan.  Format teks rencana: format umum.  Isi yang utama didahulukan. Tajuk ditulis di bahagian tengah atas teks rencana tersebut.Gaya Bahasa Rencana Bahasa: mudah dan lancar.  Boleh dimuatkan dialog.  .

Perenggan pendahuluan ii. Perenggan isi kedua iv. Perenggan isi seterusnya vi.Gaya Bahasa Rencana  Bentuk penulisan: i. Perenggan isi ketiga v. Perenggan isi pertama iii. Perenggan Penutup .

Kekuatan Rencana    Bahasa mudah dan lancar – permudahkan pembacaan. . Rencana dapat memberitahu sesuatu kepada pembaca. Rencana bercorak ilmiah boleh memberikan pengetahuan kepada pembaca.

.Kelemahan Rencana  Penulis perlu membuat kajian yang mendalam – guna tenaga yang banyak dan memakan masa yang lama serta melibatkan kos yang tinggi.

Situasi: majlis perasmian. Komunikasi sehala – penceramah berucap dan penonton mendengar. . perhimpunan dan keraian. Seorang berdiri depan penonton atau menerusi radio dan televisyen. perpisahan.UCAPAN      Ucapan adalah ceramah. penjelasan dan fakta tentang sesuatu. Kandungan – penerangan.

seterusnya isi ucapan. . kata-kata Penghadapan – kata-kata seperti hadirin sekalian. jelas dan lancar. 4.Gaya Bahasa Ucapan    Bahasa mudah. saudara sekalian dan sebagainya. Penutup – dimulakan dengan kata-kata yang dapat membayangkan atau menandakan ucapan akan ditamatkan. 2. Pengenalan – kata-kata aluan kepada hadirin mengikut protokol. 3. Isi haruslah tepat. Isi – dimulakan dengan ucapan terima kasih serta menyatakan tujuan ucapan. Format ucapan: 1. munasabah dan menyakinkan.

. pujian ataupun sanjungan.Kekuatan Ucapan   Dapat mempengaruhi pembaca/pendengar secara tidak langsung kerana ia lebih kepada penerangan. Bahasa yang digunakan sejajar dengan sasaran pembaca atau pendengar – mudah dan dapat difahami dengan mudah.

Kelemahan Ucapan   Pembinaan teks memerlukan penyelidikan terlebih dahulu – sesuai dengan majlis dan khalayak. Pembaca/pendengar tidak banyak – berdasarkan majlis dan tujuan ucapan itu sahaja. .

WAWANCARA    Penulis hanya menulis apa yang diperbualkan sahaja. Pembukaan: mengupas atau memberi tafsiran terhadap tajuk. Pertanyaan: bercorak ilmiah .

Yang Mulia. Gunakan panggilan tuan/puan. encik. pak cik/mak cik. Yang berstatus: panggilan Yang Berhormat. Akhiri wawancara dengan lafaz terima ksaih. Pewawancara membentuk pertanyaan-pertanyaan yang berasas dan wujudkan suasana perbualan selesa. Bahasa yang digunakan haruslah sejajar dengan orang yang diajak berbual. Kata-kata ringkas.Gaya Bahasa Wawancara       Pembukaan dimulakan dengan salam. Doktor dan sebagainya. Profesor. Soalan pendek dan tersusun. .

berkaitan tajuk.lafaz terima kasih. Pendahuluan . 2.tafsiran terhadap tajuk Isi . . Penutup . 3.Format Wawancara 1.

Hasil teks boleh dijadikan sumber rujukan kepada pembaca. Permudahkan pembacaan. . Soalan-soalan tersusun dan sentiasa berkaitan dengan tajuk.Kekuatan Wawancara   Bercorak formal dan ilmiah.

Penulisan memakan masa panjang dan lama. Tidak dapat menyoal perkara penting atau peribadi. tempat sesuai. dan peralatan lain. Ambil masa yang lama – perlukan temujanji.Kelemahan Wawancara   Bercorak formal. .

• Dibentangkan kepada orang ramai atau kumpulan dalam seminar atau bengkel. • Digunakan dalam urusan-urusan lain termasuk dalam perancangan sesuatu projek. kajian dan sebagainya oleh sesuatu jabatan. syarikat dan lain-lain.Kertas Kerja  Bahan untuk menulis atau mencatatkan sesuatu perkara bertujuan menghasilkan atau menyediakan sesuatu. .

Gaya bahasa kertas kerja Ciri-ciri umum kertas kerja ceramah: 1) Tajuk 2) Nama penceramah 3) Nama institusi 4) Abstrak (Snopsis / Ringkasan) 5) Pengenalan 6) Perkaedahan 7) Keputusan 8) Perbincangan 9) Rujukan 10) Lampiran .

Ciri-ciri umum kertas kerja projek / kajian: 1) Tajuk 2) Rasional 3) Objektif / matlamat 4) Jangkamasa yang diperlukan 5) Kumpulan sasaran 6) Andaian halangan yang mingkin timbul semasa menjalankan kajian / projek 7) Kewangan – perbelanjaan yang diperlukan 8) Penubuhan jawatan kuasa 9) Menentukan jadual tugas 10) Pelaksanaannya .

Cara menulis kertasa kerja Tajuk .Hendaklah ditulis penuh .Merangkumi semua idea utama yang hendak disampaikan .Hendaklah ringkas. seelok-eloknya tidak melebihi 15 patah perkataan Nama penulis dan institusi .Nama penulis hendaklah dituliskan tanpa gelaran .Bergantung kepada tujuan kertas kerja tersebut .

Merupakan idea menentukan daya penarik kepada peserta untuk mendengar atau menilai ini kertas kerja .Matlamat atau tujuan menulis kertas kerja .Abstrak .Tidak perlu ditulis terlalu panjang.Biasanya dibuat lebih kurang dalam satu muka surat Objektif .Kandungan dan tujuan penulisan dibuat . memadai sekadar antara 100 hingga 150 patah Pengenalan .Memaparkan aspek yang berkaitan dengan tajuk secara menyeluruh tetapi ringkas .

Tidak boleh dibuat sebarang pindaan atau perubahan Senarai rujukan.Nota rujukan – bahan atau kerja yang sukar diperolehi serti laporan yang terhad .Bibliografi – nama buku yang menjadi panduan bahan kerja.Kandungan petikan hendaklah sebagaimana yang asal . ditulis di bahagian akhir sesuatu kertas kerja .Senarai rujukan – bahan khusus yang menyokong sesebuah kertas kerja hendaklah dicatatkan dalam senarai rujukan . latar belakang atau bacaan lanjutan kepada pembaca yang berminat.Petikan .Hendaklah disemak mengikut sumber asal dan nyatakan sumbernya . bibliografi dan nota rujukan .

5 inci untuk bahagian tepi sebelah kanan.Tinggalkan 2.Cara menaip .Memberi faedah dan pengetahuan kepada pembaca kerana ia mempunyai pelbagai bahan yang diperlukan – daripada bahan ilmiah sehingga kepada bahan tentang sesuatu projek kerajaan / swasta yang besar Kekurangan kertas kerja .5 inci disebelah kiri kertas taip dan 1.Memerlukan penekanan yang berlainan.Sebaik-baiknya guna kertas taip berukuran A4 . atas dan bawah Kelebihan kertas kerja .Mengambil masa yang agak lama. tenaga yang banyak dan kos yangagak tinggi . penulisan yang tepat dan teliti sesuai denga tujuan kertas kerja .

Menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah tetapi bermakna . menarik dan indah serta bahasa yang berunsur usikan atau jenaka sambung .Kad Ucapan Bertujuan untuk menyampaikan ucapan/hasrat sempena peristiwa atau hal-hal yang berkaitan  Untuk mengeratkan hubungan dan silatur rahim  Gaya bahasa kad ucapan .Menggunakan bahasa puitis.

. sajak dan sebagainya.perkara-perkara dasar yang perlua da dalam kad ucapan adalah: a) nama pengirim kad ucapan b) nama penerima kad ucapan c) untuk tujuan apakah ucapandiberikan? .Boleh diperindahkan lagi denga kata-kata perangsang. .. pantun.Laras bahasa yang dipelbagaikanini sememangnya dibentuk sedemikian sejajar dengan kepada siapa kad tersebut hendak diberikan.

Dapat dihasilkan dengan cepat dan mudah kerana bahasa yang yang digunakan pelbagai dan lebih menekankan kesesuaian bahasa dengan suasana majlis .Lebih ekonomi kerana saiznya kecil – menjimatkan kertas dan kos penghantaran murah Kekurangan kad ucapan .Kelebihan kad ucapan .Tidak ada format yang tertentu dalam penulisan kad ucapan .Penulis tidak dapat menggambarkan perasaan sebenar – ruang kad kecil dan terikat dengan bahasa yang ringkas yang terdapat pada kad ucapan itu sahaja .

melukis kemanisan dan kecantikan bahasa • Ciri-ciri puisidilihat daripada aspek: a) bentuk b) bahasa c) ema . irama. gurindam.Puisi • Satu genre sastera atau bentuk-bentuk sastera yang menggunakan unsur bahasa seperti rima. dan metafora • Bentuk-bentuk mantera. nazam. pantun dan sajak tergolog dalam puisi • Dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah. seloka. syair.

Bahasa dalam puisi adalah satu alat penuh rahsia.Gaya bahasa puisi .Lebih kental dan membawa bahan makna dan bunyi yang lebih berat daripada bahasa harian . padanya ada badan. ada bentuk.Pendengar dan pembaca boleh melangkau kepelbagai dimensi dan meninggalkan pelbagai kesan mengikut kedayaan . makna hubungan sampingan atau konotasi dan ada pula makna peribadi .Suatu persembahan dalam bentuk perkataan . ada suara dan makna dasar.

Penggunaan lebih padat.Sikap penyair yang membataskan pembacaannya juga menjadi salah satu faktor kekaburan dalam puisi . teliti dan kadang-kadang mendekati lagu Kekurangan puisi .Penyair berjaya memberikan fungsi yang lebih luas kepada bahasa dengan beberapa kuasa baru dalam menyatakan perasaan tersendiri .Kelebihan puisi .Pembaca yang biasa dengan pembacaan puisi sematamata untuk fahaman akan rasa sukar apabila hendak memahami maksud sesebuah sajak terutamanya untuk imaginasi dan perasaan .

Cerpen • Adalah cereka atau cerita yang relatif pendek • Dilakukan dengan penuh hemat dan ekonomis supaya wujudnya satu kesan sahaja kepada pembaca • Merupakan suatu kesatuan bentuk yang benar-benar utuh dan lengkap • Tujuh unsur yangpenting 1) tema 2) plot 3) watak 4) latar 5) latar 6) gaya 7) suasana cerita sambung .

Gaya adalah peribadi pengarang itu sendiri . deskripsi dan eksposis 4) tempo – berhubung erat dengan ketiga-tiga unsur yang disebut tadi .Setiap orang ada gaya yang tersendiri untuk mengungkapkan sesuatu . aksi.Gaya bahasa ini terdiri daripada empat unsur yang saling berkait: 1) diksi – pemilihan kata-kata 2) sintaksis – penyusunan ayat 3) langgam penceritaan – unsur mengandungi dialog.Gaya bahasa cerpen . pemikiran.

Menampilkan satu plot dan perkembangan cerita lebih cepat dan ini boleh menimbulkan ketidakpuasan pembacaan di kalangan pembaca .Suasana cerita dan watak agak terhad. ruang liputnya lebih terbatas – gambaran sebenar terhadap cerpen mungkin tidak dapat diperolehi dengan jelas .Karya kreatif ini berusaha mencipta sesuatu yangbaru dan bukan sekadar memaparkan fakta sahaja Kekurangan cerpen .Satu daripada karya penulisan kreatif terbukti amat mengutamakan daya imaginasi dan kecerdasan akal untuk mengusik kepekaan pembaca melalui cerita dan tema yang dikemukakan .Kelebihan cerpen .

2.3.38..3.3 :25:..3/507:.8.8.7..3.2.3.3.3 3/.9 .9.323392-:802.8...203.2.3 .3.

.5740 0.3.3 !03:-:.8 !0.3:.3.3..3.3.3/507:. 03039:.8.3.9./:.8.3 507-0.9:.33.. .

90780-:9 07.2..39.8 8004 043./0.7.9/.3 .39:305./9:8503: ././8..2.3079.9.0.503:803/. 507.25.503:8/.9::.807.203:8079.3 .7.2..:9.200-5./9:8..9...35.3:2802:.3 03/.07.33899:8 03/.8.: 07.303/.73.. %.

3203:8079.39.850./.3.807.7..2. 5.8 .9.3.573.7.7.3/0.7. :39:203/03. 2030:7:909.:5.508079.9.9:2:..705..5./.9.3079..39.507:/9:8907.807.9.3-07.3503:8.8.9.9 %/.:80. .503. 3.3/.-897.:203.3.28.3/03./-:.3 202./. .3/. 07:5.3/. !0303.39::.7.90-:7.203039:.3/:3.8:7.9 -091 ..80.3 02.:9::.3/-:.9.

.3..3509.203:98:2-07.303/.9...3 -.2..1 3.3.8.8..3.7.7808:. %/.80-.3.3 -47.7::../.3/:...305. 49.9.547..3:8:8. 079. .9 /9:8/-.353/.38:./802.9..2803.3.980-..:-.807..7/507408079 .2..3 03/.3349.3-.7::.3 -.33.:07.3.9:079.3.3/:3.-40/-:.3907..32034438080-:.03/.9.307.7::.3 -0723.502-.9. .-::./ .:507:-./.3203.7..807.3 $03.1/......7..9./5..9.7-0.!09.7.3.3/.7::.3 --47./.7::.3 8:2-073.3:9.3 $03.

.07.305.7..9.3..3 ..803.-.3-.39039./.. 2025:3.0/.-.8/..3 ..3079..3 2.50-..390580-0./.7079.3.05.502-.203.5/..89.:39: -.3/507:.3.3808:../.3 3.9:574007.3.3 3./80-0...3 %3.:3.5-07::7.350309..5 $0-. 02-071..807.89.:./. -.75.-. 00-.3 /.079.

3079.3././03..9::.3.3-07.8.7 0:7. .3 503:8.3.35030.3.2-2.8.93 0207:.3.3..2..3-.3.3909808:.3079.89.3905..9 /..348 ..807. 903.807. 03.3.3-08..

3./&.3:..5.25.5..3:39:203.3 079::...

:.2-:3 .3...373.-.9:77...3 O &39:20307.3-.8..33/.3/. 50789.32:/.8.9. .9802503.3.8.9.38.87. 03:3./:... 8...8.-.909...5:98 203..7/.8/..5.3 03:3.3-07:38:7:8.9.3-.3:-:3.9..5-072.2 O . .8079.:03.3-07.

3.. /-07.9...:.3 40/5073/.7.8./-039: 80/02.5. .380-.5.8.33.7......5./.3 .3/50-. 507.380./90780-:903/.8./03. 3. .50372.3/-07.507./.3 .3.7.503072. :39:9::..2.3.9.3./..3. 507.38.7/03..8-./:./..5..3 .305./.3 5..3380202.39:3 8./:..3507:...5..2.5. .2.7././:.

.8.07.350-.5.-./.5./:. 0:7..3 ./.3. 2032.9/03../.2-.8..3 48503..8.8.3/:3.3 !03:89/./:...8.3 .05.7.00-.3079.3.0.9/./:.3.3.9..5.5.8/.3-.3./. .373.8.39079039:/....2503:8.3.3.8 %/.380-03..5.38:./0.3/03.3.32:7..30-2030.5.7 7:.39.7.2.3 -.8.3507.3 0-0434207.39:8..9203.3907...9/.3 907/.8.3.1472.30808:./.3./03.9..95.5.32:/.3./:..

80507972.33/.8..9.317..2 804..3/.. :73/.:39:20.3209.2.9/. W 039: -039:2.3907.39... ...8.1..39:3 /. 02.850 .75.-.147.!:8 W $.. . /.75:8/. .8.3..8. -039: .3 203:3...9:03708.:-039: -039:8.3:38:7-.38.8907..3-.38.3-. W 7 . 5. 20:802..90744/.39/03.73. 7.30.3.25:8 W 5.2 8.8907./.

./.7..3203:90/.8.9503:7..-4020..2-039:507.7..25:8./.8...32033.3502-.8:.9:507802-.:4349.3 ..3 !03/03.5.3./..08..-039: .:050-.9.3-:3.7/./ 0-039.3.3 . -../..9./.3202-.9/.8..8.-.3././.5:8 $:.72.././.9:.507-.3.32.3.3.8..5:./.3 ../.-...2.75.350-.253.30- -07..3.3 8./.32./2038 /..:-:3..3/.-.8/..8.3./.

/ 8.37.8.3/.: 0:7.9:1..7.00-.35:8802.35:8 !03..8.8..3907803/7 !03:3.3202-..:39:2.9....2.25:8 .3-.9..7.35:8 !02-.3-0-07.31:38.3.33.8.8:.2 2.805.-:7. -.202-07.3502-....3 $.3 507.3 ..:.9..9../03..8./.203./...3.907:9.:./.5.8/.3 507.8./..9470.-.3..7-07. :39:1.8:/8080-:.5.5503.8...8.3.3203/0.202.2.30-5.3..03/.3502-.8.30-:./03.9 .9 909/.7:/.-.2203. 2.

3.9.079..5 W %:::38:7..05. 8.:./.7 ...9:08.38:.070..079. ::/3.350393 902.3/03.9:. 8:..91503/0 W .. 549 .3-03.38.9/.370...9.2-:3 ..:.07503 W /.9.7 .502-.7:9:/. W 07:5.9.9:08.8.30434288:5..8.3-039:. .3 03.3503:02..7 -03.

 839. .../.9/03.4 5027.3.547.88 503:8:3..3 -07.8.3.9:38:7.9.9.2503..3/:3/./.9 /8 502.3 .75.38.7.025../ .3907803/7:39:203:3. 9.07503 $09.-../.3 808:.:38:7 ...3085488 90254 -07:-:307.9 .3.309.507-.3907/7/.3.8 /08758/../503..3/80-:99...8.-.39:803/7 .9: .3 :38:7203.079.5...

3. 0:7.7..33-402032-:...3502-.079..31./.07503 03.5.59.3/./.2.05.907.3902.3.8.91907-:9.3.309/.0- 907-..9.3.7202.5.2..9/50740/03..3.9:.9.913-07:8..079.38.9:549/.35:93.:.70.5.8/..5:.:39: 203:8050.07/.9 203:9.8.3 .3.9 /.075032:339/.3 -:././.370..079.7.07503 $.7:/.30.203.0-.380-03.8 .3.25.350702-.3502-.8.7.20....7907./ 7:.3/ ./.3.. /.8.503:8.30.9:/.808:..8 ..75.3 /02:.9..3502-..00-.3..3-..2..7.3.380. $:.2-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful