BAHASA MELAYU KOMUNIKASI

(KOMUNIKASI BERTULIS)
JASON YEOH MOHD. SUKERINIZAM NICHOLAS UMTAM SIDOM ANAK GUANG

PENULISAN
Kegiatan merakamkan idea, pandangan atau pendapat dalam bentuk lambang-lambang bertulis untuk disimpan atau digunakan pada masa hadapan.  Dilakukan secara spontan atau terancang.  Penulisan yang baik akan dan sempurna akan melibatkan beberapa faktor seperti:

Isi atau Fakta  Gaya dan Laras  Pengolahan  Bahasa

disusun dan dirancang persembahan sebelum ia dapat diketengahkan. fakta yang diketengahkan mestilah berdasarkan sesuatu yang dapat dipegang kebenarannya.  Faktor –faktor tersebut diadun.  Digarap melalui pembacaan. hasil penyelidikan ataupun daripada pengalaman penulis.  .Fakta Isi yang hendak dipamerkan bagi tatapan pembaca  Bagi karya berbentuk ilmiah.

fakta-fakta yang dipamerkan hendaklah jelas.  . meyakinkan dan dapat disampaikan secara mudah. logik. terbukti kesahannya. bermutu. ideologi dan teori-teori juga merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai fakta. falsafah. dan penuh bertanggungjawab.  Paling penting.Fakta yang sempurna mempunyai nilai kebolehpercayaannya yang tinggi.  Pandangan dan pendapat yang berasaskan prinsip.

 .  Gaya yang menarik dan baik meransangkan pembaca dan memberikan impak yang mendalam kepada para pembaca.Gaya Stail atau cara sesebuah penulisan itu diolah dan disampaikan.  Melibatkan penggunaan bahasa yang tertentu yang biasanya diadun dengan pengolahan yang menarik dan berkesan.

Laras Ditujukan kepada penggunaan bahasa mengikut bidang-bidang tertentu dan berdasarkan konteks dan situasi tertentu. Laras bahasa yang berbeza mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam fungsi perlakuan sosialnya.  Laras berubah-ubah mengikut situasi.  .

 Pengetahuan ini penting dan berguna kepada mereka yang sering terlibat dengan saluran media cetak.Adalah penting untuk mengenali laras utama bahasa Melayu. Apabila kita dapat membezakan laras formal dengan laras yang tidak formal.  . penulis. kita dapat mengelak daripada menggunakan laras yang tidak sesuai dengan situasi tertentu. penyair dan sebagainya.

Pengolahan yang baik dan sempurna mempunyai kesepaduan. serta melibatkan format dan bentuk. Dapat membantu penulis memberi gambaran yang jelas dan menggerakkan ransangan serta daya berfikir pembaca dengan sempurna. penulisan akan menjadi lebih matang. Dengan kata lain. kesinambungan. menarik dan . Melibatkan bahasa dan penggunaannya secara berkesan. ketertiban dan pertalian.Pengolahan     Kebolehan seseorang memerihalkan sesebuah penulisa secara menyeluruh.

ditelahi dan dinikmati.  Penulis haruslah peka terhadap bahasa dengan menjaga penggunaan bahasa yang digunakan agar ia menarik dan mudah dinikmati.  .Bahasa Haruslah mudah dibaca.

 Teks haruslah mempunyai isi yang cukup.  .JENIS-JENIS TEKS Penulisan teks perlulah kemas. dan tersusun baik.  Terdapat 2 jenis teks iaitu karangan berformat kusus teks dan karangan yang berformat umum. dapat dibaca dan difahami.

Teks karangan berformat khusus ialah karangan yang terikat dengan formatformat tertentu dari segi penulisan.  .  Teks karangan berformat umum ialah jenis teks karangan yang formatnya lebih sederhana.

Jenis-jenis Teks Format Khusus            Surat Rasmi Laporan Minit Mesyuarat Pengumuman Rencana Ucapan Wawancara Kertas Kerja Kad Ucapan Puisi Cerpen .

surat undangan rasmi.surat permohonan dan surat edaran(pekeliling) .surat rayuan.surat pesanan barang.SURAT RASMI Surat rasmi bersifat formal dan digunakan untuk tujuan yang penting sahaja seperti urusan pejabat.Contohcontoh surat kirman rasmi ialah surat aduan.

 .  Selain itu bahasanya juga haruslah mudah tetapi tepat dan padat.Gaya Bahasa Surat Rasmi Gaya bahasa atau laras bahasa yang digunakan untuk surat kiriman rasmi haruslah baku dan dapat menggunakan ejaan serta tanda bacaan yang betul.  Penggunaan kiasan dan sebagainya tidak digalakkan dalam penulisan surat rasmi ini.

SAMBUNGAN Perkara-perkara berikut perlu diambil perhatian: Gaya penulisan dan bahasa haruslah sesuai dengan penerima dan tujuan surat.  Strukturnya mestilah mengikuti urutan dan logik.tatabahasa tanda bacaan dan fakta.  Pemilihan ungkapan dan perkatan yang digunakan haruslah sesuai.  Surat haruslah sesuai dan bersih.untuk membantu penerima surat memahami mesej dan bertindak  .tanpa kesilapan ejaan.

Ditulis selepas rgaris melintang. . Barisan akhir alamat penerima hendaklah digaris. NAMA DAN ALAMAT PENERIMA.) selepas itu.FORMAT SURAT RASMI     ALAMAT PENGIRIM Ditulis di sudut atas sebelah kiri surat. Nama bulan hendaklah berhuruf besar sepenuhnya dan dibubuh tanda noktah(. GARIS PANJANG MELINTANG Dibuat selepas menulis alamat pengirim.sebaris dengan baris akhir alamat penerima. TARIKH Ditulis di bahagian sebelah kanan surat.

sambungan    PANGGILAN HORMAT PENERIMA Ditulis dibawah alamat penerima selepas melangkaui satu baris kosong.Perenggan kedua dan seterusnya diberi nombor dan disertai noktah. Tanda koma dibubuh selepas panggilan penerima tersebut. PEMERENGGANGAN / ISI-ISI Perenggan pertama dan akhir tidak diberi nombor.Keduadua perenggan ini dimulakan dari tepi surat. PERKARA Ditulis di bawah panggilan hormat penerima selepas melangkaui satu baris kosong dan diberi garis dibawahnya.Permulaan ayat ini dijarakkan sedikit dari nombor .Jangan bubuh tanda noktah di bahagian akhir ayat ini.Huruf besar digunakan pada setiap awal kata.

 NAMA PENUH PENGIRIM Nama penuh pengirim hendaklah ditulis dengan huruf besar di dalam kurungan di bawah tanda tangan.sambungan PENGAKUAN PENGIRIM Ditulis di sebelah kiri surat selepas melangkaui dua hingga tiga baris kosong sesudah perenggan akhir.  TANDATANGAN Diletak sebelah kiri bahagian akhir surat selepas pengakuan pengirim. Tanda koma hendaklah diletakkan selepas rangkaian kata-kata ini.  .

Raja yang memerintah dan isteri baginda pula akan menggunakan “beta” sebagai gantinama diri pertama. Sekiranya surat tersebut anda tujukan kepada raj yang memerintah seperti Yang Dipertuan Agong. . Manakala perkataan “kami” dan “kita” digunakan untuk menunjukkan jumlah jamak.Sultan dan permaisuri baginda.GANTI NAMA DIRI PERTAMA   Dalam surat rasmi perkataan “saya” digunakan untuk menunjukkan jumlah tunggal. maka dalam keadaan ini wajiblah anda merujuk diri sebagai patik. Jika surat rasmi ditujukan kepada orang yang mempunyai gelaran diraja seperti Tengku. Tuanku dan Raja anda tidak perlu membahasakan diri sebagai patik.

Pehin Puan Sri.Haji. Anda juga boleh menggunakan nama gelaran dalam konteks ini.status dan hubungan penerima dengan anda.Gelaran-gelaran tersebut bersama-sama rujukan terhormat boleh diulan-ulang supaya penggunaan bahasa  .  Penggunaan nama tuan dan puan boleh digunakan untuk penerima yang mempunyai gelaran diraja atau gelaran bukan diraja seperti Profesor. Tan Sri.Hajah dan sebagainya. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan iaitu jantina.GANTI NAMA DIRI KEDUA Penggunaan ganti nama diri kedua di dalam surat rasmi agak rumit.Tun.pangkat.umur.

anda perlu menggunakan rujukan Tuanku.  Dalam konteks ini.GANTI NAMA DIRI KETIGA Dalam urusan surat-menyurat secara rasmi anda boleh menggunakan kata beliau sebagai gantinama diri orang ketiga untuk merujuk kepada sesiapa sahaja kecuali raja yang memerintah dan isteri baginda. Sekiranya anda merujuk kepada jumlah yang ramai. Seri Paduka.Contoh: Penama yang tersebut di atas telah berkhidmat selama dua tahun………  . anda boleh menggunakan kata mereka kecuali untuk raja yang memerintah dan isteri baginda.  Untu merujuk orang yang ketiga anda juga boleh menggunakan nama penama.

Dapat menjimatkan kos dan lebih ekonomi kerana harga setem jauh lebih murah jika dibandingkan dengan bil telefon bagi panggilan jauh. 4. 3. Perancangan awal dan penyusunan kandungan surat yang baik membolehkan pengirim menghuraikan idea-idea dengan jelas. Pengirim dapat dihubungi dengan segera kerana terdapat rujukan surat.KEKUATAN SURAT RASMI 1. Degala hubungan dengan orang luar di bawah pengetahuan Ketua Jabatan kerana segala urusan rasmi yang ditujukan kepada kakitangan dan staf mestilah melalui Ketua Jabatan. 2. 5. .nombor faks dan sebagainya. Surat boleh dibaca berulang kali dan boleh disimpan secara manula dan perkomputeran.nombor telefon.

Surat harus ditulis dengan teliti dan tertib kerana surat ini mewakili diri dan menggambarkan sahsiah pengirim. Pengiriman surat mengambil masa yang lebi berbanding dengan cara telefon. . 3.KELEMAHAN SURAT RASMI 1. Kesilapan dalam surat yang diposkan tidak dapat diperbetulkan dengan serta merta. 2.faksimili dan sebagainya.

siapa. hari penyampaian hadiah dan sebagainya. 3. Mengikut Nuraini(1991:69). 4.laporan boleh dikategorikan berdasarkan tujuan penulisan seperti berikut: Makluman Pemujukan Penerangan Sejarah . Laporan ditulis untuk melaporkan sesuatu hal atau peristiwa yang telah berlaku. bila. penulisan laporan adalah tentang kegiatan persatuan. di mana dan mengapa haruslah dapat dimasukkan dan diolah dengan baik dalam laporan. lawatan. Ellis dan Hopkin(1985) – definisi laporan sebagaidokumen untuk menyampaikan maklumat kepada pembaca yang khusus.LAPORAN    1. 2. penulis mestilah benar-benar mengetahui segala butir tentang hal ataupun peristiwa yang hendak dilaporkan. Butir-butir seperti persoalan tentang apa. Untuk menulis laporan. Selalunya.

pengumpalan bahan.  Bahasa garus jelas dan mudah difahami.GAYA BAHASA LAPORAN Dalam menghasilkan laporan terdapat lima perkara yang perlu difikirkan iaitu persediaan.penyusunan bahan.memulakan maklumat yang diketahui umum kepada yang tidak diketahui umum.berdasarkan ruang. Penyusunanbahan amat amat penting kerana pembaca akan terkeliru dengan penulisan bahan yang tidak dirancang dengan baik. penulisan dan penyemakan semula.  .memulakan dengan yang lengkap kepada bahagian-bahagiannya iaitu secara cerakinan ataupun boleh memulakan bahagianbahagiannya dahului dan diakhiri dengan yang lengkap.kronologi.  Penulis boleh memilih kaedah logik.

.FORMAT LAPORAN    Tajuk Laporan Ditulis dengan menggunakan huruf besar pada setiap awal kata(kecuali kata sendi.kata hubung dan kata sandang)dan diberi garis dibawahnya. Pengakuan Pelapor Ditulis di sebelah kiri laporan selepas perenggan akhir.sesudah melangkau dua atau tiga baris kosong.) dibubuh selepas pengakuan tersebut. Isi Laporan Ditulis bermula dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup sama seperti karangan biasa. Huruf pertama pada kata pertama mestilah huruf besar dan tanda koma(.

Seterusnya ditulis nama persatuan yang mewakili dan dibubuh tanda titik(.setentang dengan pengakuan pelapor.  Nama Pelapor Ditulis sepenuhnya dengan huruf besar di dalam kurungan selepas tanda tangan.  Tanda Tangan Pelapor Ditulis di sudut kiri bahagian bawah iaitu selepas pengakuan pelapor.  .) dihujungnya.  Jawatan Pelapor Ditulis disudut kiri bahagian bawah laporan dan dibubuh tanda koma(.sambungan Tarikh Ditulis di sebelah kanan laporan.).

Laporan selalunya memuatkan perkaraperkara penting yang mendatangkan faedah kepada pembaca. implikasi daripada dapatan kajian dan sebagainya. Laporan yang baik seperti laporan sejarah.laporan penerangan dan sebagainya akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca. 2. .KEKUATAN LAPORAN 1. Contohnya jika laporan kajian.selalunya akan memuatkan ruangan abstrak.

tenaga serta kewangan yang agak banyak untuk menghasilkannya terutamanya laporan formal seperti projek kerajaan/swasta.KELEMAHAN LAPORAN Laporan yang teliti memerlukan masa.  .  Untuk menghasilkan laporan yang baik bukan suatu kerja yang mudah kerana lapora perlu menggunakan kebolehan menulis yang tinggi daripada segi penggunaan bahasa.

 Akan dijadikan sebagai sumber rujukan pada masa-masa akan datang..  Satu daripada bentuk laporan.  Penulisan mestilah tepat lengkap dan kemas.MINIT MESYUARAT Minit mesyuarat dicatatkan oleh setiausaha.  .

ayat nombor dan sebagainya perlu dicatatkan.  Sebarang pindaan terhadap minit mesyuarat yang lalu misalnya pembetulan ejaan .  Bagaimanapun bahagian ini tidak dicatatkan sebagai sebahagian daripada agenda.GAYA BAHASA MINIT MESYUARAT Bahagian pendahuluan lazimnya memuatkan aluan pengerusi.  Nyatakan juga jika tiada pindaan.  . frasa.

 Selepas pengesahan minit mesyuarat dibuat dan diikuti dengan perkara-perkara berbangkit.barulah mesyuarat diteruskan dengan membincangkan agenda-agenda yang ditetapkan.  .  Penulisan minit mesyuarat mengikut format yang khusus.sambungan Bahagian-bahagian yang berbangkit perlu memuatkan perkara yang dibangkitkan oleh ahli berdasarkan minit mesyuarat.  Dalam bahagian “hal-hal lain” setiap isu yang dibentangkan hendaklah diberi bilangan nombor yang berlainan.

 Setiap jabatan. persatuan atau badanbadan tertentu mempunyai cara yang tersendiri untuk mencatatkan minit mesyuarat masing-masing.  Lazimnya mengikut format seperti berikut:  .FORMAT MINIT MESYUARAT Sebenarnya tidak ada keseragaman dalam penyediaan penyediaan minit mesyuarat.

Jabatan / Jawatankuasa . 2.sambungan Bahagian kepala / tajuk .Pertubuhan / Organisasi Contoh : MINIT MESYUARAT KELAPAN PERSATUAN BOLA SEPAK AMATUR KEDAH DARUL AMAN.Tarikh mesyuarat .Tempat 1. Masa dan tempat .Waktu mesyuarat dijalankan . .Bilangan minit mesyuarat .

30 petang Tempat: Kediaman rasmi YB Menteri Besar Kedah Darul Aman.sambungan Contoh : Tarikh : 17 Disember 1990 Waktu : 2. .

sambungan
3. Kehadiran ditulis dalam susunan seperti berikut: a)Hadir - senarai nama ahli yang hadir dan jawatan. b)Turut hadir –senarai nama mereka yang hadir sebagai pemerhati atau undangan khas. c) Tidak hadir – senarai nama ahli yang tidak hadir (sama ada beri alasan atau tidak).

sambungan
Contoh: Ahli-ahli yang hadir : Dato’ Sri Osman Hj Arof (Pengerusi) Dato’ Hj Ahmad Basri Akil (Setiausaha) En Lee Kin Hong En Mohd Azmi Mahmud En Tan Cheng Hoe En Naina Mohamad Ismail En Abd Aziz Azizan En Romli Ghani En Radhi Mat Din En Ng Chew Beng En Mohamad Ramli

-

sambungan
Turut hadir : En Milous Kvacek En Rincic Bratislav En V. Sundram Moorthy En Abdul Halim Hj Abd Hamid  Ahli tidak : En Hussin Jaafar hadir En Chan Keat Swee En Ahmad Sobri Ismail

sambungan Agenda Penulisan agenda-agenda yang dibincangkan adalah seperti berikut:  Kata-kata aluan  Meluluskan minit mesyuarat yang lalu  Perkara-perkara berbangkit  Ganjaran istimewa  Hal-hal lain Dalam penulisan minit mesyuarat..ayat yang digunakan harus menggambarkan keputusan dibuat berdasarkan persetujuan ahli-ahli mesyuarat. Contoh: Mesyuarat telah dimaklumkan…… Mesyuarat telah bersetuju menerima….  .

.iaitu pengerusi dengan persetujuan ahli-ahli mesyuarat.sambungan  Penutup bahagian penutup mesyuarat terdiri daripada a) Penangguhan b) Nama serta jawatan penyedia minit mesyuarat dan nama serta jawatan orang yang akan mengesahkan minit mesyuarat berkenaan.

2. . surat khabar – sediakan ruangan khas pengumuman daripada jabatan-jabatan.PENGUMUMAN   Maksud: Pemberitahuan. perihalan mengenai sesuatu perkara untuk pengetahuan umum atau pihak tertentu sahaja. badanbadan berkanun atau perseorangan.digunakan untuk menyiarkan pengumuman-pengumuman yang perlu diketahui oleh orang ramai. Televisyen dan radio . Saluran: media massa 1.

senarai nama 2. Perlu tandatangan pihak yang membacanya. Hanya sebagai pihak berkenaan. . Tandatangan pembaca dilampirkan.BEZA PENGUMUMAN DAN PEKELILING Pekeliling Pengumuman 1. tidak perlu 2. Satu pemberitahu sahaja. Dipanjangkan kepada 1.

Penutup x. ringkas. Alamat pengirim ii.Gaya Bahasa Pengumuman   Laras bahasa: mudah difahami. Tajuk viii. Alamat penerima iii. padat dan tidak meleret-leret. Nombor telefon v. Rujukan kami/ Rujukan tuan vi. Perkataan menghadap surat vii. Tandatangan . Tarikh iv. Isi surat ix. Ciri-ciri umum surat pengumuman:i.

Dapat disampaikan dengan menggunakan pelbagai medi elektronik .pengumuman lisan.Kekuatan Pengumuman    Penting kerana dapat memberitahu pembaca tentang perkara-perkara yang berlaku. Bahasanya yang ringkas dan mudah difahami pembaca senang memahami pengumuman. .

. Pembaca/pendengar yang tidak mempunyai kemudahan seperti media elektronik ataupun cetak tidak dapat menerima pengumuman dengan sempurna.Kelemahan Pengumuman   Keberkesanan pengumuman tidak dapat diketahui kerana tiada tindakan susulan pengumuman diberikan.

propaganda atau iklan. Jenis: rencana umum & rencana berita.RENCANA       Rencana ditulis untuk dimuatkan dalam majalah atau surat khabar. Kandungan: ajaran. Rencana umum – penulisnya bercorak ilmiah. penyelidikan dan wawancara daripada orang terbabit. Penulis berpengetahuan luas tentang tajuk yang ditulis. . Rencana berita – ditulis berdasarkan pemerhatian. buah fikiran. Tujuan: memberitahu sesuatu kepada pembaca.

Tajuk ditulis di bahagian tengah atas teks rencana tersebut.  Setiap teks haruslah mengandungi isi penting yang diolah secara berkesan.  Boleh dimuatkan dialog.  Isi yang utama didahulukan.  .Gaya Bahasa Rencana Bahasa: mudah dan lancar.  Format teks rencana: format umum.

Perenggan isi ketiga v. Perenggan isi seterusnya vi. Perenggan pendahuluan ii. Perenggan Penutup .Gaya Bahasa Rencana  Bentuk penulisan: i. Perenggan isi pertama iii. Perenggan isi kedua iv.

. Rencana bercorak ilmiah boleh memberikan pengetahuan kepada pembaca.Kekuatan Rencana    Bahasa mudah dan lancar – permudahkan pembacaan. Rencana dapat memberitahu sesuatu kepada pembaca.

.Kelemahan Rencana  Penulis perlu membuat kajian yang mendalam – guna tenaga yang banyak dan memakan masa yang lama serta melibatkan kos yang tinggi.

Kandungan – penerangan. Seorang berdiri depan penonton atau menerusi radio dan televisyen. Situasi: majlis perasmian. perpisahan.UCAPAN      Ucapan adalah ceramah. Komunikasi sehala – penceramah berucap dan penonton mendengar. perhimpunan dan keraian. penjelasan dan fakta tentang sesuatu. .

Format ucapan: 1. jelas dan lancar. Penutup – dimulakan dengan kata-kata yang dapat membayangkan atau menandakan ucapan akan ditamatkan. Pengenalan – kata-kata aluan kepada hadirin mengikut protokol. munasabah dan menyakinkan. Isi haruslah tepat. 2. 4. Isi – dimulakan dengan ucapan terima kasih serta menyatakan tujuan ucapan. saudara sekalian dan sebagainya. kata-kata Penghadapan – kata-kata seperti hadirin sekalian.Gaya Bahasa Ucapan    Bahasa mudah. . 3. seterusnya isi ucapan.

Bahasa yang digunakan sejajar dengan sasaran pembaca atau pendengar – mudah dan dapat difahami dengan mudah.Kekuatan Ucapan   Dapat mempengaruhi pembaca/pendengar secara tidak langsung kerana ia lebih kepada penerangan. . pujian ataupun sanjungan.

Kelemahan Ucapan   Pembinaan teks memerlukan penyelidikan terlebih dahulu – sesuai dengan majlis dan khalayak. Pembaca/pendengar tidak banyak – berdasarkan majlis dan tujuan ucapan itu sahaja. .

Pembukaan: mengupas atau memberi tafsiran terhadap tajuk.WAWANCARA    Penulis hanya menulis apa yang diperbualkan sahaja. Pertanyaan: bercorak ilmiah .

Gunakan panggilan tuan/puan. Profesor. Pewawancara membentuk pertanyaan-pertanyaan yang berasas dan wujudkan suasana perbualan selesa. Yang berstatus: panggilan Yang Berhormat.Gaya Bahasa Wawancara       Pembukaan dimulakan dengan salam. Kata-kata ringkas. Bahasa yang digunakan haruslah sejajar dengan orang yang diajak berbual. Doktor dan sebagainya. pak cik/mak cik. Soalan pendek dan tersusun. encik. Akhiri wawancara dengan lafaz terima ksaih. . Yang Mulia.

3. . Penutup . 2.berkaitan tajuk.tafsiran terhadap tajuk Isi .Format Wawancara 1.lafaz terima kasih. Pendahuluan .

Soalan-soalan tersusun dan sentiasa berkaitan dengan tajuk. .Kekuatan Wawancara   Bercorak formal dan ilmiah. Hasil teks boleh dijadikan sumber rujukan kepada pembaca. Permudahkan pembacaan.

tempat sesuai. Penulisan memakan masa panjang dan lama. Tidak dapat menyoal perkara penting atau peribadi. dan peralatan lain.Kelemahan Wawancara   Bercorak formal. . Ambil masa yang lama – perlukan temujanji.

. kajian dan sebagainya oleh sesuatu jabatan. • Digunakan dalam urusan-urusan lain termasuk dalam perancangan sesuatu projek. • Dibentangkan kepada orang ramai atau kumpulan dalam seminar atau bengkel.Kertas Kerja  Bahan untuk menulis atau mencatatkan sesuatu perkara bertujuan menghasilkan atau menyediakan sesuatu. syarikat dan lain-lain.

Gaya bahasa kertas kerja Ciri-ciri umum kertas kerja ceramah: 1) Tajuk 2) Nama penceramah 3) Nama institusi 4) Abstrak (Snopsis / Ringkasan) 5) Pengenalan 6) Perkaedahan 7) Keputusan 8) Perbincangan 9) Rujukan 10) Lampiran .

Ciri-ciri umum kertas kerja projek / kajian: 1) Tajuk 2) Rasional 3) Objektif / matlamat 4) Jangkamasa yang diperlukan 5) Kumpulan sasaran 6) Andaian halangan yang mingkin timbul semasa menjalankan kajian / projek 7) Kewangan – perbelanjaan yang diperlukan 8) Penubuhan jawatan kuasa 9) Menentukan jadual tugas 10) Pelaksanaannya .

Nama penulis hendaklah dituliskan tanpa gelaran .Hendaklah ditulis penuh .Cara menulis kertasa kerja Tajuk .Hendaklah ringkas.Merangkumi semua idea utama yang hendak disampaikan .Bergantung kepada tujuan kertas kerja tersebut . seelok-eloknya tidak melebihi 15 patah perkataan Nama penulis dan institusi .

Memaparkan aspek yang berkaitan dengan tajuk secara menyeluruh tetapi ringkas .Merupakan idea menentukan daya penarik kepada peserta untuk mendengar atau menilai ini kertas kerja .Biasanya dibuat lebih kurang dalam satu muka surat Objektif .Matlamat atau tujuan menulis kertas kerja .Abstrak . memadai sekadar antara 100 hingga 150 patah Pengenalan .Kandungan dan tujuan penulisan dibuat .Tidak perlu ditulis terlalu panjang.

Hendaklah disemak mengikut sumber asal dan nyatakan sumbernya .Bibliografi – nama buku yang menjadi panduan bahan kerja.Nota rujukan – bahan atau kerja yang sukar diperolehi serti laporan yang terhad . latar belakang atau bacaan lanjutan kepada pembaca yang berminat. bibliografi dan nota rujukan . ditulis di bahagian akhir sesuatu kertas kerja .Petikan .Tidak boleh dibuat sebarang pindaan atau perubahan Senarai rujukan.Senarai rujukan – bahan khusus yang menyokong sesebuah kertas kerja hendaklah dicatatkan dalam senarai rujukan .Kandungan petikan hendaklah sebagaimana yang asal .

5 inci disebelah kiri kertas taip dan 1.Tinggalkan 2. tenaga yang banyak dan kos yangagak tinggi .5 inci untuk bahagian tepi sebelah kanan.Mengambil masa yang agak lama.Memerlukan penekanan yang berlainan.Cara menaip .Sebaik-baiknya guna kertas taip berukuran A4 .Memberi faedah dan pengetahuan kepada pembaca kerana ia mempunyai pelbagai bahan yang diperlukan – daripada bahan ilmiah sehingga kepada bahan tentang sesuatu projek kerajaan / swasta yang besar Kekurangan kertas kerja . penulisan yang tepat dan teliti sesuai denga tujuan kertas kerja . atas dan bawah Kelebihan kertas kerja .

Kad Ucapan Bertujuan untuk menyampaikan ucapan/hasrat sempena peristiwa atau hal-hal yang berkaitan  Untuk mengeratkan hubungan dan silatur rahim  Gaya bahasa kad ucapan .Menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah tetapi bermakna .Menggunakan bahasa puitis. menarik dan indah serta bahasa yang berunsur usikan atau jenaka sambung .

. sajak dan sebagainya. pantun.perkara-perkara dasar yang perlua da dalam kad ucapan adalah: a) nama pengirim kad ucapan b) nama penerima kad ucapan c) untuk tujuan apakah ucapandiberikan? .Laras bahasa yang dipelbagaikanini sememangnya dibentuk sedemikian sejajar dengan kepada siapa kad tersebut hendak diberikan.Boleh diperindahkan lagi denga kata-kata perangsang. ..

Kelebihan kad ucapan .Lebih ekonomi kerana saiznya kecil – menjimatkan kertas dan kos penghantaran murah Kekurangan kad ucapan .Penulis tidak dapat menggambarkan perasaan sebenar – ruang kad kecil dan terikat dengan bahasa yang ringkas yang terdapat pada kad ucapan itu sahaja .Tidak ada format yang tertentu dalam penulisan kad ucapan .Dapat dihasilkan dengan cepat dan mudah kerana bahasa yang yang digunakan pelbagai dan lebih menekankan kesesuaian bahasa dengan suasana majlis .

nazam. irama. dan metafora • Bentuk-bentuk mantera.Puisi • Satu genre sastera atau bentuk-bentuk sastera yang menggunakan unsur bahasa seperti rima. syair. seloka. gurindam. pantun dan sajak tergolog dalam puisi • Dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah. melukis kemanisan dan kecantikan bahasa • Ciri-ciri puisidilihat daripada aspek: a) bentuk b) bahasa c) ema .

padanya ada badan. ada suara dan makna dasar. makna hubungan sampingan atau konotasi dan ada pula makna peribadi .Bahasa dalam puisi adalah satu alat penuh rahsia.Lebih kental dan membawa bahan makna dan bunyi yang lebih berat daripada bahasa harian .Pendengar dan pembaca boleh melangkau kepelbagai dimensi dan meninggalkan pelbagai kesan mengikut kedayaan . ada bentuk.Suatu persembahan dalam bentuk perkataan .Gaya bahasa puisi .

Kelebihan puisi .Sikap penyair yang membataskan pembacaannya juga menjadi salah satu faktor kekaburan dalam puisi .Pembaca yang biasa dengan pembacaan puisi sematamata untuk fahaman akan rasa sukar apabila hendak memahami maksud sesebuah sajak terutamanya untuk imaginasi dan perasaan .Penggunaan lebih padat.Penyair berjaya memberikan fungsi yang lebih luas kepada bahasa dengan beberapa kuasa baru dalam menyatakan perasaan tersendiri . teliti dan kadang-kadang mendekati lagu Kekurangan puisi .

Cerpen • Adalah cereka atau cerita yang relatif pendek • Dilakukan dengan penuh hemat dan ekonomis supaya wujudnya satu kesan sahaja kepada pembaca • Merupakan suatu kesatuan bentuk yang benar-benar utuh dan lengkap • Tujuh unsur yangpenting 1) tema 2) plot 3) watak 4) latar 5) latar 6) gaya 7) suasana cerita sambung .

deskripsi dan eksposis 4) tempo – berhubung erat dengan ketiga-tiga unsur yang disebut tadi .Gaya adalah peribadi pengarang itu sendiri . aksi.Gaya bahasa cerpen . pemikiran.Gaya bahasa ini terdiri daripada empat unsur yang saling berkait: 1) diksi – pemilihan kata-kata 2) sintaksis – penyusunan ayat 3) langgam penceritaan – unsur mengandungi dialog.Setiap orang ada gaya yang tersendiri untuk mengungkapkan sesuatu .

Karya kreatif ini berusaha mencipta sesuatu yangbaru dan bukan sekadar memaparkan fakta sahaja Kekurangan cerpen .Menampilkan satu plot dan perkembangan cerita lebih cepat dan ini boleh menimbulkan ketidakpuasan pembacaan di kalangan pembaca . ruang liputnya lebih terbatas – gambaran sebenar terhadap cerpen mungkin tidak dapat diperolehi dengan jelas .Suasana cerita dan watak agak terhad.Kelebihan cerpen .Satu daripada karya penulisan kreatif terbukti amat mengutamakan daya imaginasi dan kecerdasan akal untuk mengusik kepekaan pembaca melalui cerita dan tema yang dikemukakan .

3 :25:.9 .323392-:802.8.2.3.8..3..2.3/507:..9.8.7.38.3 3/.3.3..3.203.2.3.3 ..

3:.3/507:..33.3.3..3 507-0.8. .3./:.9.. 03039:.3 !03:-:.3.3.9:.8.5740 0.8 !0.3.

8./.7./9:8503: .0.:9.07.2.3079.3:2802:.9./9:8.2. 507.807..73.3 03/.35.90780-:9 07.9.39./8..9::.503:803/.8 8004 043.2. %.9/.503:8/.25.33899:8 03/.7.3 .39:305.303/.: 07.203:8079..3 .200-5./0.....

3/0.8:7.9 -091 .7.3/.573.3.3503:8.:9::.7. 5.80.2.508079. 3.9.9.7. .503.3203:8079. .39::.807.705..90-:7.:80.3/.507:/9:8907./.3/-:./.9.807.39.-897.9../-:.3 202.850.3079.7.:203.8 . 2030:7:909.:5.9.3/:3.203039:.28.3.3.39.. :39:203/03.9.5.9:2:. 07:5... !0303.3 02.3-07.7.9 %/.8.3/./.3/03.

203:98:2-07.9.2803.3509.3 8:2-073..9.:07.9 /9:8/-.3 -0723....7-0.3/:3.8.7::.2. 079.3 --47. .3:8:8./. .305.!09.3 $03../5.3 -. %/.502-.980-.3/:..3.-40/-:.307..03/.9:079./.9....353/.32034438080-:./..3/.807.7::.33.3....38:.807..3.7::.3:9..7.3203.80-.547.3 -.3..3 -47.2.3 $03.. 49.7..3./802./ .9.9.3907.:-.7808:.9.7::..7.3.3.3.7/507408079 .1/.7::.-::..303/.1 3.3 03/.9..:507:-.3349.8.7..3-.

-.. 2025:3...079.07../80-0.3808:./.0/..7.3079.3.9:574007.-.5 $0-.7079.75.3 2.350309.:39: -. 02-071.. 00-.:3.390580-0..3 3.3 .3 .9.3 %3.5-07::7..3 /.3.502-.50-.5/.-.3.89.3/507:.8/.807./. -./..203...3 3.05..803./..39039.3..89.305..:.3-.

3./.8.35030.348 . 03. 903.2-2.9 /.89..3 503:8..3079..93 0207:.3.3-08.8.807.3-07.807.3..3.7 0:7.3.3079.9::.2. .3909808:./03..3.3905.3..3..3-.

3 079::.5.3:39:203.5...25..3./&.3:..

 50789. 03:3.3-.9802503.909.373.3 03:3.8.8/..:03.8.-.9..9.32:/.2-:3 .5:98 203.3.5.2 O .38.87...8079.../:.3/. ...8. .8.3.3 O &39:20307.3-07.-.9:77..5-072.9.3:-:3.7/.3-07:38:7:8.3-.33/..:.9..... 8.

5./...3..380././:.8.3.9./...3 40/5073/..7/03./-039: 80/02.. ..8-..3. .507.....2.3507:.5./90780-:903/.7.3 .9.50372.3/-07.3 5./../.:.5.8./.5. 507..2. .3/50-.503072.3380202./03.8./:.7../:..38. /-07.7. :39:9::..2.5.5.3 .305.3. 3.7.380-.3.3 .39:3 8. 507.33.

32:/.39.3 .8.9203.3..07..3 48503.32:7.9/.3.1472..3079.95..5..8/.3 907/.9.3./03.../.373.30808:.3..3 -.30-2030../.8.3 !03:89/.8.-.3907.8.350-.5.7.5.8.3.05.3-.380-03.3.3 0-0434207.3..5.5..9/.8 %/.00-..5.2503:8.0..7.7 7:.5.3/03.39:8./:. 2032./:.8.8.9. 0:7./:./:..3 .9/03.39079039:/./0./.3507.3./.3../. .8.3/:3...3.38:.2-.2.3..

W 7 .2...2 8.. 20:802..:39:20. W 039: -039:2.8.30. .-. . 02.39.39/03...9.3.39:3 /.317.3/.25:8 W 5. 7.8...75:8/.33/.3-./.8..850 .!:8 W $.. .. 5..8907.3 203:3.9:03708.147.3:38:7-.. /.9/. -039: .2 804..3.38.8.3-.75.8907.:-039: -039:8.38. :73/.80507972.3907.90744/.3209.1.73..

.9503:7..9:..-.-4020./././.:-:3.3..3502-.8:../.3.3..507-./2038 /.8..253..8/.:050-./.3.2-039:507.3 !03/03. -.8.../ 0-039.32.8.5:8 $:.8.3 .32033.3-:3./.5.3/.8.30- -07.8.....7.-039: .350-../...7/./.9/.3203:90/.3.9..3 .9:507802-..75.3 ./.3..2./.3.-..3 8./.9./.7.32.25:8.3.-.5:..08./.:4349.72.3202-.

907:9..8./.2.3.9 .2 2..9470.3203/0...3.8.5.3 $.805..35:8802..7.7.8.3/.9:1.3 .:39:2.-.-:7..8:/8080-:.203./ 8..9.: 0:7. -.8..30-5.7:/...5.30-:.3 507.8.3.00-.2.8/.-.7-07.33./03././..8:.3...9.3-.9..3.35:8 !03..:.3-0-07. 2.202-07....8.5503.202./03.3907803/7 !03:3.35:8 !02-.9 909/.03/.8. :39:1.2203.25:8 ..8.3 507.3202-.3502-./.:.37.9..31:38.3502-..8.

070.:.38.3503:02..9.9:08.079.9.3-039:..38:.91503/0 W ..3 03.7 -03.5 W %:::38:7.30434288:5.370.9/.05. .:.3..079.7:9:/.9:08./. ::/3.502-.07503 W /.7 .7 .350393 902.8..9:.. 8:.2-:3 .3/03. 8. 549 ...3-03...9...8.9. W 07:5.

.4 5027.3 -07.88 503:8:3...3/:3/.3/80-:99.3 .3.3 808:.9.025.39:803/7 .9 /8 502././..3.3 :38:7203.547.5.-.-.8..7.3.507-...8..2503. 9.9/03.8 /08758/../503..3907803/7:39:203:3..309.75.. .3.9:38:7./.38.3085488 90254 -07:-:307.. 839.9.:38:7 ..07503 $09.3907/7/./ .9: .9 .079.

3.7..3..3 ..00-..8 .5:.59.30.3502-.8.35:93.9:549/.07/.350702-..7907.309/.2..3.7.8.203./.2.808:.30.31.9/50740/03.9 /.8.05.25..:39: 203:8050.3/.3.380-03.9.38.9:.0-.3502-.9.3902./..7..3-.2-.5.3.380..9 203:9.503:8..9..8 ../ 7:.3..3 /02:./.0- 907-.3. $:.8.07503 $.079...70. /.33-402032-:.7.079./.3.91907-:9.7202../.75..075032:339/.9:/.913-07:8.20.07503 03.8/.907.2..079.3.3 -:..370.3/ .:.5.3.3502-.5.7:/. 0:7..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful