BAHASA MELAYU KOMUNIKASI

(KOMUNIKASI BERTULIS)
JASON YEOH MOHD. SUKERINIZAM NICHOLAS UMTAM SIDOM ANAK GUANG

PENULISAN
Kegiatan merakamkan idea, pandangan atau pendapat dalam bentuk lambang-lambang bertulis untuk disimpan atau digunakan pada masa hadapan.  Dilakukan secara spontan atau terancang.  Penulisan yang baik akan dan sempurna akan melibatkan beberapa faktor seperti:

Isi atau Fakta  Gaya dan Laras  Pengolahan  Bahasa

fakta yang diketengahkan mestilah berdasarkan sesuatu yang dapat dipegang kebenarannya.  Faktor –faktor tersebut diadun.Fakta Isi yang hendak dipamerkan bagi tatapan pembaca  Bagi karya berbentuk ilmiah.  .  Digarap melalui pembacaan. hasil penyelidikan ataupun daripada pengalaman penulis. disusun dan dirancang persembahan sebelum ia dapat diketengahkan.

 Paling penting. bermutu. fakta-fakta yang dipamerkan hendaklah jelas.  Pandangan dan pendapat yang berasaskan prinsip. terbukti kesahannya.Fakta yang sempurna mempunyai nilai kebolehpercayaannya yang tinggi.  . ideologi dan teori-teori juga merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai fakta. dan penuh bertanggungjawab. meyakinkan dan dapat disampaikan secara mudah. logik. falsafah.

Gaya Stail atau cara sesebuah penulisan itu diolah dan disampaikan.  Gaya yang menarik dan baik meransangkan pembaca dan memberikan impak yang mendalam kepada para pembaca.  Melibatkan penggunaan bahasa yang tertentu yang biasanya diadun dengan pengolahan yang menarik dan berkesan.  .

Laras Ditujukan kepada penggunaan bahasa mengikut bidang-bidang tertentu dan berdasarkan konteks dan situasi tertentu.  . Laras bahasa yang berbeza mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam fungsi perlakuan sosialnya.  Laras berubah-ubah mengikut situasi.

kita dapat mengelak daripada menggunakan laras yang tidak sesuai dengan situasi tertentu. Apabila kita dapat membezakan laras formal dengan laras yang tidak formal. penyair dan sebagainya.  Pengetahuan ini penting dan berguna kepada mereka yang sering terlibat dengan saluran media cetak. penulis.  .Adalah penting untuk mengenali laras utama bahasa Melayu.

menarik dan . ketertiban dan pertalian. penulisan akan menjadi lebih matang. serta melibatkan format dan bentuk. Pengolahan yang baik dan sempurna mempunyai kesepaduan. Melibatkan bahasa dan penggunaannya secara berkesan. kesinambungan.Pengolahan     Kebolehan seseorang memerihalkan sesebuah penulisa secara menyeluruh. Dengan kata lain. Dapat membantu penulis memberi gambaran yang jelas dan menggerakkan ransangan serta daya berfikir pembaca dengan sempurna.

 .Bahasa Haruslah mudah dibaca.  Penulis haruslah peka terhadap bahasa dengan menjaga penggunaan bahasa yang digunakan agar ia menarik dan mudah dinikmati. ditelahi dan dinikmati.

 Teks haruslah mempunyai isi yang cukup.  Terdapat 2 jenis teks iaitu karangan berformat kusus teks dan karangan yang berformat umum.  . dan tersusun baik. dapat dibaca dan difahami.JENIS-JENIS TEKS Penulisan teks perlulah kemas.

 Teks karangan berformat umum ialah jenis teks karangan yang formatnya lebih sederhana.Teks karangan berformat khusus ialah karangan yang terikat dengan formatformat tertentu dari segi penulisan.  .

Jenis-jenis Teks Format Khusus            Surat Rasmi Laporan Minit Mesyuarat Pengumuman Rencana Ucapan Wawancara Kertas Kerja Kad Ucapan Puisi Cerpen .

surat pesanan barang.Contohcontoh surat kirman rasmi ialah surat aduan.surat permohonan dan surat edaran(pekeliling) .surat rayuan.surat undangan rasmi.SURAT RASMI Surat rasmi bersifat formal dan digunakan untuk tujuan yang penting sahaja seperti urusan pejabat.

 Penggunaan kiasan dan sebagainya tidak digalakkan dalam penulisan surat rasmi ini.  .  Selain itu bahasanya juga haruslah mudah tetapi tepat dan padat.Gaya Bahasa Surat Rasmi Gaya bahasa atau laras bahasa yang digunakan untuk surat kiriman rasmi haruslah baku dan dapat menggunakan ejaan serta tanda bacaan yang betul.

 Strukturnya mestilah mengikuti urutan dan logik.tatabahasa tanda bacaan dan fakta.tanpa kesilapan ejaan.  Surat haruslah sesuai dan bersih.untuk membantu penerima surat memahami mesej dan bertindak  .SAMBUNGAN Perkara-perkara berikut perlu diambil perhatian: Gaya penulisan dan bahasa haruslah sesuai dengan penerima dan tujuan surat.  Pemilihan ungkapan dan perkatan yang digunakan haruslah sesuai.

. NAMA DAN ALAMAT PENERIMA. TARIKH Ditulis di bahagian sebelah kanan surat. Barisan akhir alamat penerima hendaklah digaris.sebaris dengan baris akhir alamat penerima.) selepas itu. Ditulis selepas rgaris melintang. GARIS PANJANG MELINTANG Dibuat selepas menulis alamat pengirim.FORMAT SURAT RASMI     ALAMAT PENGIRIM Ditulis di sudut atas sebelah kiri surat. Nama bulan hendaklah berhuruf besar sepenuhnya dan dibubuh tanda noktah(.

PEMERENGGANGAN / ISI-ISI Perenggan pertama dan akhir tidak diberi nombor. Tanda koma dibubuh selepas panggilan penerima tersebut.Huruf besar digunakan pada setiap awal kata.Permulaan ayat ini dijarakkan sedikit dari nombor .Perenggan kedua dan seterusnya diberi nombor dan disertai noktah.Jangan bubuh tanda noktah di bahagian akhir ayat ini.Keduadua perenggan ini dimulakan dari tepi surat. PERKARA Ditulis di bawah panggilan hormat penerima selepas melangkaui satu baris kosong dan diberi garis dibawahnya.sambungan    PANGGILAN HORMAT PENERIMA Ditulis dibawah alamat penerima selepas melangkaui satu baris kosong.

Tanda koma hendaklah diletakkan selepas rangkaian kata-kata ini.  .  TANDATANGAN Diletak sebelah kiri bahagian akhir surat selepas pengakuan pengirim.  NAMA PENUH PENGIRIM Nama penuh pengirim hendaklah ditulis dengan huruf besar di dalam kurungan di bawah tanda tangan.sambungan PENGAKUAN PENGIRIM Ditulis di sebelah kiri surat selepas melangkaui dua hingga tiga baris kosong sesudah perenggan akhir.

Tuanku dan Raja anda tidak perlu membahasakan diri sebagai patik.Sultan dan permaisuri baginda. Jika surat rasmi ditujukan kepada orang yang mempunyai gelaran diraja seperti Tengku. Manakala perkataan “kami” dan “kita” digunakan untuk menunjukkan jumlah jamak. Sekiranya surat tersebut anda tujukan kepada raj yang memerintah seperti Yang Dipertuan Agong. maka dalam keadaan ini wajiblah anda merujuk diri sebagai patik.GANTI NAMA DIRI PERTAMA   Dalam surat rasmi perkataan “saya” digunakan untuk menunjukkan jumlah tunggal. .Raja yang memerintah dan isteri baginda pula akan menggunakan “beta” sebagai gantinama diri pertama.

GANTI NAMA DIRI KEDUA Penggunaan ganti nama diri kedua di dalam surat rasmi agak rumit.Haji.status dan hubungan penerima dengan anda.Tun. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan iaitu jantina. Tan Sri.Hajah dan sebagainya.Pehin Puan Sri.pangkat.  Penggunaan nama tuan dan puan boleh digunakan untuk penerima yang mempunyai gelaran diraja atau gelaran bukan diraja seperti Profesor. Anda juga boleh menggunakan nama gelaran dalam konteks ini.Gelaran-gelaran tersebut bersama-sama rujukan terhormat boleh diulan-ulang supaya penggunaan bahasa  .umur.

Seri Paduka.GANTI NAMA DIRI KETIGA Dalam urusan surat-menyurat secara rasmi anda boleh menggunakan kata beliau sebagai gantinama diri orang ketiga untuk merujuk kepada sesiapa sahaja kecuali raja yang memerintah dan isteri baginda. Sekiranya anda merujuk kepada jumlah yang ramai.  Untu merujuk orang yang ketiga anda juga boleh menggunakan nama penama.anda perlu menggunakan rujukan Tuanku. anda boleh menggunakan kata mereka kecuali untuk raja yang memerintah dan isteri baginda.Contoh: Penama yang tersebut di atas telah berkhidmat selama dua tahun………  .  Dalam konteks ini.

5. . 3.nombor faks dan sebagainya.KEKUATAN SURAT RASMI 1. 4. Pengirim dapat dihubungi dengan segera kerana terdapat rujukan surat. Surat boleh dibaca berulang kali dan boleh disimpan secara manula dan perkomputeran.nombor telefon. Dapat menjimatkan kos dan lebih ekonomi kerana harga setem jauh lebih murah jika dibandingkan dengan bil telefon bagi panggilan jauh. Perancangan awal dan penyusunan kandungan surat yang baik membolehkan pengirim menghuraikan idea-idea dengan jelas. 2. Degala hubungan dengan orang luar di bawah pengetahuan Ketua Jabatan kerana segala urusan rasmi yang ditujukan kepada kakitangan dan staf mestilah melalui Ketua Jabatan.

3. . Kesilapan dalam surat yang diposkan tidak dapat diperbetulkan dengan serta merta.KELEMAHAN SURAT RASMI 1. Surat harus ditulis dengan teliti dan tertib kerana surat ini mewakili diri dan menggambarkan sahsiah pengirim. 2. Pengiriman surat mengambil masa yang lebi berbanding dengan cara telefon.faksimili dan sebagainya.

Untuk menulis laporan. hari penyampaian hadiah dan sebagainya. 2.laporan boleh dikategorikan berdasarkan tujuan penulisan seperti berikut: Makluman Pemujukan Penerangan Sejarah . Mengikut Nuraini(1991:69). Butir-butir seperti persoalan tentang apa. lawatan. Ellis dan Hopkin(1985) – definisi laporan sebagaidokumen untuk menyampaikan maklumat kepada pembaca yang khusus. Selalunya. siapa. di mana dan mengapa haruslah dapat dimasukkan dan diolah dengan baik dalam laporan. 3. Laporan ditulis untuk melaporkan sesuatu hal atau peristiwa yang telah berlaku. 4. penulisan laporan adalah tentang kegiatan persatuan. bila. penulis mestilah benar-benar mengetahui segala butir tentang hal ataupun peristiwa yang hendak dilaporkan.LAPORAN    1.

penyusunan bahan.  Bahasa garus jelas dan mudah difahami. penulisan dan penyemakan semula.  .  Penulis boleh memilih kaedah logik.berdasarkan ruang.GAYA BAHASA LAPORAN Dalam menghasilkan laporan terdapat lima perkara yang perlu difikirkan iaitu persediaan. pengumpalan bahan. Penyusunanbahan amat amat penting kerana pembaca akan terkeliru dengan penulisan bahan yang tidak dirancang dengan baik.memulakan maklumat yang diketahui umum kepada yang tidak diketahui umum.kronologi.memulakan dengan yang lengkap kepada bahagian-bahagiannya iaitu secara cerakinan ataupun boleh memulakan bahagianbahagiannya dahului dan diakhiri dengan yang lengkap.

Pengakuan Pelapor Ditulis di sebelah kiri laporan selepas perenggan akhir.FORMAT LAPORAN    Tajuk Laporan Ditulis dengan menggunakan huruf besar pada setiap awal kata(kecuali kata sendi. .sesudah melangkau dua atau tiga baris kosong.kata hubung dan kata sandang)dan diberi garis dibawahnya. Huruf pertama pada kata pertama mestilah huruf besar dan tanda koma(. Isi Laporan Ditulis bermula dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup sama seperti karangan biasa.) dibubuh selepas pengakuan tersebut.

 Nama Pelapor Ditulis sepenuhnya dengan huruf besar di dalam kurungan selepas tanda tangan.) dihujungnya.  . Seterusnya ditulis nama persatuan yang mewakili dan dibubuh tanda titik(.setentang dengan pengakuan pelapor.).  Tanda Tangan Pelapor Ditulis di sudut kiri bahagian bawah iaitu selepas pengakuan pelapor.  Jawatan Pelapor Ditulis disudut kiri bahagian bawah laporan dan dibubuh tanda koma(.sambungan Tarikh Ditulis di sebelah kanan laporan.

Laporan selalunya memuatkan perkaraperkara penting yang mendatangkan faedah kepada pembaca. 2. implikasi daripada dapatan kajian dan sebagainya. . Contohnya jika laporan kajian.laporan penerangan dan sebagainya akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca. Laporan yang baik seperti laporan sejarah.selalunya akan memuatkan ruangan abstrak.KEKUATAN LAPORAN 1.

 . tenaga serta kewangan yang agak banyak untuk menghasilkannya terutamanya laporan formal seperti projek kerajaan/swasta.KELEMAHAN LAPORAN Laporan yang teliti memerlukan masa.  Untuk menghasilkan laporan yang baik bukan suatu kerja yang mudah kerana lapora perlu menggunakan kebolehan menulis yang tinggi daripada segi penggunaan bahasa.

 .MINIT MESYUARAT Minit mesyuarat dicatatkan oleh setiausaha.  Akan dijadikan sebagai sumber rujukan pada masa-masa akan datang.  Penulisan mestilah tepat lengkap dan kemas..  Satu daripada bentuk laporan.

GAYA BAHASA MINIT MESYUARAT Bahagian pendahuluan lazimnya memuatkan aluan pengerusi. frasa. ayat nombor dan sebagainya perlu dicatatkan.  Sebarang pindaan terhadap minit mesyuarat yang lalu misalnya pembetulan ejaan .  Bagaimanapun bahagian ini tidak dicatatkan sebagai sebahagian daripada agenda.  Nyatakan juga jika tiada pindaan.  .

 Dalam bahagian “hal-hal lain” setiap isu yang dibentangkan hendaklah diberi bilangan nombor yang berlainan.  Selepas pengesahan minit mesyuarat dibuat dan diikuti dengan perkara-perkara berbangkit.barulah mesyuarat diteruskan dengan membincangkan agenda-agenda yang ditetapkan.  Penulisan minit mesyuarat mengikut format yang khusus.sambungan Bahagian-bahagian yang berbangkit perlu memuatkan perkara yang dibangkitkan oleh ahli berdasarkan minit mesyuarat.  .

 Setiap jabatan. persatuan atau badanbadan tertentu mempunyai cara yang tersendiri untuk mencatatkan minit mesyuarat masing-masing.FORMAT MINIT MESYUARAT Sebenarnya tidak ada keseragaman dalam penyediaan penyediaan minit mesyuarat.  Lazimnya mengikut format seperti berikut:  .

. 2.Bilangan minit mesyuarat .Pertubuhan / Organisasi Contoh : MINIT MESYUARAT KELAPAN PERSATUAN BOLA SEPAK AMATUR KEDAH DARUL AMAN.Tarikh mesyuarat .Jabatan / Jawatankuasa . Masa dan tempat .Tempat 1.Waktu mesyuarat dijalankan .sambungan Bahagian kepala / tajuk .

.30 petang Tempat: Kediaman rasmi YB Menteri Besar Kedah Darul Aman.sambungan Contoh : Tarikh : 17 Disember 1990 Waktu : 2.

sambungan
3. Kehadiran ditulis dalam susunan seperti berikut: a)Hadir - senarai nama ahli yang hadir dan jawatan. b)Turut hadir –senarai nama mereka yang hadir sebagai pemerhati atau undangan khas. c) Tidak hadir – senarai nama ahli yang tidak hadir (sama ada beri alasan atau tidak).

sambungan
Contoh: Ahli-ahli yang hadir : Dato’ Sri Osman Hj Arof (Pengerusi) Dato’ Hj Ahmad Basri Akil (Setiausaha) En Lee Kin Hong En Mohd Azmi Mahmud En Tan Cheng Hoe En Naina Mohamad Ismail En Abd Aziz Azizan En Romli Ghani En Radhi Mat Din En Ng Chew Beng En Mohamad Ramli

-

sambungan
Turut hadir : En Milous Kvacek En Rincic Bratislav En V. Sundram Moorthy En Abdul Halim Hj Abd Hamid  Ahli tidak : En Hussin Jaafar hadir En Chan Keat Swee En Ahmad Sobri Ismail

 .sambungan Agenda Penulisan agenda-agenda yang dibincangkan adalah seperti berikut:  Kata-kata aluan  Meluluskan minit mesyuarat yang lalu  Perkara-perkara berbangkit  Ganjaran istimewa  Hal-hal lain Dalam penulisan minit mesyuarat.. Contoh: Mesyuarat telah dimaklumkan…… Mesyuarat telah bersetuju menerima….ayat yang digunakan harus menggambarkan keputusan dibuat berdasarkan persetujuan ahli-ahli mesyuarat.

.iaitu pengerusi dengan persetujuan ahli-ahli mesyuarat.sambungan  Penutup bahagian penutup mesyuarat terdiri daripada a) Penangguhan b) Nama serta jawatan penyedia minit mesyuarat dan nama serta jawatan orang yang akan mengesahkan minit mesyuarat berkenaan.

. Saluran: media massa 1. badanbadan berkanun atau perseorangan.digunakan untuk menyiarkan pengumuman-pengumuman yang perlu diketahui oleh orang ramai. surat khabar – sediakan ruangan khas pengumuman daripada jabatan-jabatan. Televisyen dan radio . 2. perihalan mengenai sesuatu perkara untuk pengetahuan umum atau pihak tertentu sahaja.PENGUMUMAN   Maksud: Pemberitahuan.

Satu pemberitahu sahaja. Hanya sebagai pihak berkenaan. senarai nama 2. Dipanjangkan kepada 1. Tandatangan pembaca dilampirkan.BEZA PENGUMUMAN DAN PEKELILING Pekeliling Pengumuman 1. Perlu tandatangan pihak yang membacanya. . tidak perlu 2.

Rujukan kami/ Rujukan tuan vi. Tandatangan . Penutup x. Ciri-ciri umum surat pengumuman:i. Alamat pengirim ii. Tajuk viii. Alamat penerima iii. Perkataan menghadap surat vii. padat dan tidak meleret-leret.Gaya Bahasa Pengumuman   Laras bahasa: mudah difahami. Isi surat ix. ringkas. Tarikh iv. Nombor telefon v.

pengumuman lisan.Kekuatan Pengumuman    Penting kerana dapat memberitahu pembaca tentang perkara-perkara yang berlaku. Dapat disampaikan dengan menggunakan pelbagai medi elektronik . Bahasanya yang ringkas dan mudah difahami pembaca senang memahami pengumuman. .

Kelemahan Pengumuman   Keberkesanan pengumuman tidak dapat diketahui kerana tiada tindakan susulan pengumuman diberikan. . Pembaca/pendengar yang tidak mempunyai kemudahan seperti media elektronik ataupun cetak tidak dapat menerima pengumuman dengan sempurna.

propaganda atau iklan. Kandungan: ajaran. Penulis berpengetahuan luas tentang tajuk yang ditulis.RENCANA       Rencana ditulis untuk dimuatkan dalam majalah atau surat khabar. buah fikiran. Rencana berita – ditulis berdasarkan pemerhatian. Jenis: rencana umum & rencana berita. Rencana umum – penulisnya bercorak ilmiah. penyelidikan dan wawancara daripada orang terbabit. . Tujuan: memberitahu sesuatu kepada pembaca.

 Setiap teks haruslah mengandungi isi penting yang diolah secara berkesan.  Isi yang utama didahulukan.  Format teks rencana: format umum. Tajuk ditulis di bahagian tengah atas teks rencana tersebut.  Boleh dimuatkan dialog.Gaya Bahasa Rencana Bahasa: mudah dan lancar.  .

Perenggan isi ketiga v.Gaya Bahasa Rencana  Bentuk penulisan: i. Perenggan isi kedua iv. Perenggan pendahuluan ii. Perenggan isi seterusnya vi. Perenggan Penutup . Perenggan isi pertama iii.

Kekuatan Rencana    Bahasa mudah dan lancar – permudahkan pembacaan. Rencana bercorak ilmiah boleh memberikan pengetahuan kepada pembaca. Rencana dapat memberitahu sesuatu kepada pembaca. .

.Kelemahan Rencana  Penulis perlu membuat kajian yang mendalam – guna tenaga yang banyak dan memakan masa yang lama serta melibatkan kos yang tinggi.

Komunikasi sehala – penceramah berucap dan penonton mendengar. Situasi: majlis perasmian. perhimpunan dan keraian. Kandungan – penerangan. Seorang berdiri depan penonton atau menerusi radio dan televisyen. .UCAPAN      Ucapan adalah ceramah. penjelasan dan fakta tentang sesuatu. perpisahan.

3.Gaya Bahasa Ucapan    Bahasa mudah. kata-kata Penghadapan – kata-kata seperti hadirin sekalian. munasabah dan menyakinkan. Penutup – dimulakan dengan kata-kata yang dapat membayangkan atau menandakan ucapan akan ditamatkan. seterusnya isi ucapan. Isi haruslah tepat. 4. 2. . Pengenalan – kata-kata aluan kepada hadirin mengikut protokol. jelas dan lancar. Format ucapan: 1. saudara sekalian dan sebagainya. Isi – dimulakan dengan ucapan terima kasih serta menyatakan tujuan ucapan.

Bahasa yang digunakan sejajar dengan sasaran pembaca atau pendengar – mudah dan dapat difahami dengan mudah.Kekuatan Ucapan   Dapat mempengaruhi pembaca/pendengar secara tidak langsung kerana ia lebih kepada penerangan. pujian ataupun sanjungan. .

. Pembaca/pendengar tidak banyak – berdasarkan majlis dan tujuan ucapan itu sahaja.Kelemahan Ucapan   Pembinaan teks memerlukan penyelidikan terlebih dahulu – sesuai dengan majlis dan khalayak.

Pembukaan: mengupas atau memberi tafsiran terhadap tajuk.WAWANCARA    Penulis hanya menulis apa yang diperbualkan sahaja. Pertanyaan: bercorak ilmiah .

Akhiri wawancara dengan lafaz terima ksaih. Doktor dan sebagainya.Gaya Bahasa Wawancara       Pembukaan dimulakan dengan salam. pak cik/mak cik. Bahasa yang digunakan haruslah sejajar dengan orang yang diajak berbual. Kata-kata ringkas. encik. Yang berstatus: panggilan Yang Berhormat. Yang Mulia. Soalan pendek dan tersusun. Profesor. . Gunakan panggilan tuan/puan. Pewawancara membentuk pertanyaan-pertanyaan yang berasas dan wujudkan suasana perbualan selesa.

Format Wawancara 1. .tafsiran terhadap tajuk Isi . Penutup . 2.berkaitan tajuk. Pendahuluan .lafaz terima kasih. 3.

Kekuatan Wawancara   Bercorak formal dan ilmiah. Hasil teks boleh dijadikan sumber rujukan kepada pembaca. . Soalan-soalan tersusun dan sentiasa berkaitan dengan tajuk. Permudahkan pembacaan.

dan peralatan lain. Tidak dapat menyoal perkara penting atau peribadi. .Kelemahan Wawancara   Bercorak formal. Penulisan memakan masa panjang dan lama. tempat sesuai. Ambil masa yang lama – perlukan temujanji.

kajian dan sebagainya oleh sesuatu jabatan. syarikat dan lain-lain. • Dibentangkan kepada orang ramai atau kumpulan dalam seminar atau bengkel. .Kertas Kerja  Bahan untuk menulis atau mencatatkan sesuatu perkara bertujuan menghasilkan atau menyediakan sesuatu. • Digunakan dalam urusan-urusan lain termasuk dalam perancangan sesuatu projek.

Gaya bahasa kertas kerja Ciri-ciri umum kertas kerja ceramah: 1) Tajuk 2) Nama penceramah 3) Nama institusi 4) Abstrak (Snopsis / Ringkasan) 5) Pengenalan 6) Perkaedahan 7) Keputusan 8) Perbincangan 9) Rujukan 10) Lampiran .

Ciri-ciri umum kertas kerja projek / kajian: 1) Tajuk 2) Rasional 3) Objektif / matlamat 4) Jangkamasa yang diperlukan 5) Kumpulan sasaran 6) Andaian halangan yang mingkin timbul semasa menjalankan kajian / projek 7) Kewangan – perbelanjaan yang diperlukan 8) Penubuhan jawatan kuasa 9) Menentukan jadual tugas 10) Pelaksanaannya .

Cara menulis kertasa kerja Tajuk .Merangkumi semua idea utama yang hendak disampaikan . seelok-eloknya tidak melebihi 15 patah perkataan Nama penulis dan institusi .Hendaklah ringkas.Nama penulis hendaklah dituliskan tanpa gelaran .Bergantung kepada tujuan kertas kerja tersebut .Hendaklah ditulis penuh .

memadai sekadar antara 100 hingga 150 patah Pengenalan .Biasanya dibuat lebih kurang dalam satu muka surat Objektif .Matlamat atau tujuan menulis kertas kerja .Merupakan idea menentukan daya penarik kepada peserta untuk mendengar atau menilai ini kertas kerja .Tidak perlu ditulis terlalu panjang.Kandungan dan tujuan penulisan dibuat .Memaparkan aspek yang berkaitan dengan tajuk secara menyeluruh tetapi ringkas .Abstrak .

latar belakang atau bacaan lanjutan kepada pembaca yang berminat. bibliografi dan nota rujukan .Tidak boleh dibuat sebarang pindaan atau perubahan Senarai rujukan.Senarai rujukan – bahan khusus yang menyokong sesebuah kertas kerja hendaklah dicatatkan dalam senarai rujukan .Bibliografi – nama buku yang menjadi panduan bahan kerja. ditulis di bahagian akhir sesuatu kertas kerja .Kandungan petikan hendaklah sebagaimana yang asal .Hendaklah disemak mengikut sumber asal dan nyatakan sumbernya .Petikan .Nota rujukan – bahan atau kerja yang sukar diperolehi serti laporan yang terhad .

penulisan yang tepat dan teliti sesuai denga tujuan kertas kerja .Tinggalkan 2.Mengambil masa yang agak lama.5 inci disebelah kiri kertas taip dan 1.Memberi faedah dan pengetahuan kepada pembaca kerana ia mempunyai pelbagai bahan yang diperlukan – daripada bahan ilmiah sehingga kepada bahan tentang sesuatu projek kerajaan / swasta yang besar Kekurangan kertas kerja .5 inci untuk bahagian tepi sebelah kanan. atas dan bawah Kelebihan kertas kerja .Sebaik-baiknya guna kertas taip berukuran A4 .Cara menaip . tenaga yang banyak dan kos yangagak tinggi .Memerlukan penekanan yang berlainan.

Menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah tetapi bermakna .Kad Ucapan Bertujuan untuk menyampaikan ucapan/hasrat sempena peristiwa atau hal-hal yang berkaitan  Untuk mengeratkan hubungan dan silatur rahim  Gaya bahasa kad ucapan .Menggunakan bahasa puitis. menarik dan indah serta bahasa yang berunsur usikan atau jenaka sambung .

Boleh diperindahkan lagi denga kata-kata perangsang. .Laras bahasa yang dipelbagaikanini sememangnya dibentuk sedemikian sejajar dengan kepada siapa kad tersebut hendak diberikan. pantun. sajak dan sebagainya. ..perkara-perkara dasar yang perlua da dalam kad ucapan adalah: a) nama pengirim kad ucapan b) nama penerima kad ucapan c) untuk tujuan apakah ucapandiberikan? .

Tidak ada format yang tertentu dalam penulisan kad ucapan .Dapat dihasilkan dengan cepat dan mudah kerana bahasa yang yang digunakan pelbagai dan lebih menekankan kesesuaian bahasa dengan suasana majlis .Lebih ekonomi kerana saiznya kecil – menjimatkan kertas dan kos penghantaran murah Kekurangan kad ucapan .Kelebihan kad ucapan .Penulis tidak dapat menggambarkan perasaan sebenar – ruang kad kecil dan terikat dengan bahasa yang ringkas yang terdapat pada kad ucapan itu sahaja .

Puisi • Satu genre sastera atau bentuk-bentuk sastera yang menggunakan unsur bahasa seperti rima. syair. pantun dan sajak tergolog dalam puisi • Dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah. nazam. seloka. irama. gurindam. dan metafora • Bentuk-bentuk mantera. melukis kemanisan dan kecantikan bahasa • Ciri-ciri puisidilihat daripada aspek: a) bentuk b) bahasa c) ema .

Pendengar dan pembaca boleh melangkau kepelbagai dimensi dan meninggalkan pelbagai kesan mengikut kedayaan .Lebih kental dan membawa bahan makna dan bunyi yang lebih berat daripada bahasa harian .Suatu persembahan dalam bentuk perkataan . ada suara dan makna dasar.Gaya bahasa puisi . ada bentuk.Bahasa dalam puisi adalah satu alat penuh rahsia. padanya ada badan. makna hubungan sampingan atau konotasi dan ada pula makna peribadi .

teliti dan kadang-kadang mendekati lagu Kekurangan puisi .Kelebihan puisi .Pembaca yang biasa dengan pembacaan puisi sematamata untuk fahaman akan rasa sukar apabila hendak memahami maksud sesebuah sajak terutamanya untuk imaginasi dan perasaan .Sikap penyair yang membataskan pembacaannya juga menjadi salah satu faktor kekaburan dalam puisi .Penggunaan lebih padat.Penyair berjaya memberikan fungsi yang lebih luas kepada bahasa dengan beberapa kuasa baru dalam menyatakan perasaan tersendiri .

Cerpen • Adalah cereka atau cerita yang relatif pendek • Dilakukan dengan penuh hemat dan ekonomis supaya wujudnya satu kesan sahaja kepada pembaca • Merupakan suatu kesatuan bentuk yang benar-benar utuh dan lengkap • Tujuh unsur yangpenting 1) tema 2) plot 3) watak 4) latar 5) latar 6) gaya 7) suasana cerita sambung .

aksi. pemikiran. deskripsi dan eksposis 4) tempo – berhubung erat dengan ketiga-tiga unsur yang disebut tadi .Gaya adalah peribadi pengarang itu sendiri .Gaya bahasa ini terdiri daripada empat unsur yang saling berkait: 1) diksi – pemilihan kata-kata 2) sintaksis – penyusunan ayat 3) langgam penceritaan – unsur mengandungi dialog.Gaya bahasa cerpen .Setiap orang ada gaya yang tersendiri untuk mengungkapkan sesuatu .

ruang liputnya lebih terbatas – gambaran sebenar terhadap cerpen mungkin tidak dapat diperolehi dengan jelas .Karya kreatif ini berusaha mencipta sesuatu yangbaru dan bukan sekadar memaparkan fakta sahaja Kekurangan cerpen .Kelebihan cerpen .Satu daripada karya penulisan kreatif terbukti amat mengutamakan daya imaginasi dan kecerdasan akal untuk mengusik kepekaan pembaca melalui cerita dan tema yang dikemukakan .Menampilkan satu plot dan perkembangan cerita lebih cepat dan ini boleh menimbulkan ketidakpuasan pembacaan di kalangan pembaca .Suasana cerita dan watak agak terhad.

2.8..3 :25:.9.3 .8.2.3.38.8...3/507:.3.7.9 ...3.203.2.3.3.323392-:802.3 3/.3.

33..3.3:..3 !03:-:.9:.3. .8.3.3 507-0.3.8 !0./:.. 03039:.8.5740 0.3/507:.9.3.3.

/8./.0.2.8 8004 043.73.807.3 .9::.: 07.9..39:305.90780-:9 07.3 .2...203:8079.303/./9:8503: .07. %.503:8/.25..:9.9/../0.33899:8 03/.7.39.9.3:2802:.2.8.503:803/.3 03/..200-5.3079. 507.7.35../9:8.

80.3503:8.3.3 202.-897.203039:.8.3.850.39::.507:/9:8907./.39. !0303.3/:3.9.8:7.8 .3-07.3.28.3203:8079.3/03.7.:203. 07:5. .3/-:.3/0.705.503.7.3/.3/.:80./-:../. ..90-:7.9 %/.9.7. 2030:7:909.39.807.2.807./.7.508079.9.3 02. :39:203/03.7..9.9:2:.9.3079.9 -091 ..5.9.:5.3/.573.:9::.. 3. 5.

7::.3203.9.. 49.3 --47.03/.9.3349...32034438080-:.3-.3/:..7::.807.3.7.3 03/.. .7808:.307.3:9.:07.303/.3.3..2.3 -0723.3 8:2-073..3 $03.3..547... .3 -.7::.3907.9 /9:8/-.-::.980-.3 $03.:507:-..203:98:2-07.33..502-.3/..3./.807./5./.3:8:8.8.3.9:079..3. 079.!09...1 3.7-0.1/.3/:3..9.3 -.7/507408079 .-40/-:.7.305.3.9./802./ ...80-.9.7.7../.3509.2.7::.9..38:.7::.2803.3 -47.8.9. %/.353/.:-...

.05..3 %3.3079./.3.3 .9.-.3 2.07.7079./.079.3. 00-.3-.3/507:. 2025:3..807..5-07::7.3 /.3.9:574007./80-0..305.50-.390580-0.75. 02-071./.203.8/.350309.89.7....3 3.89.3808:... -.502-.3 .-..5 $0-.-.3 3.39039.3.0/./.803.5/.:39: -..:3....:.

.9::.../03.3909808:. ..3.807.8.3-07..3..3.2-2.3-08.3./. 03.3. 903.3079.3-.3905.3079..3 503:8.3.89.3.807.93 0207:.8.2.9 /.348 .7 0:7.3.35030.

.3:.5./&...25..3:39:203.3.3 079::.5.

 50789.38. .-.5-072.3 O &39:20307..3 03:3.9..8079.8.33/.8.:. 8..9.3/...9802503.:03.3-.. .../:.9.3:-:3.9:77.32:/..5.3-. 03:3.-.3-07:38:7:8.8.909..3.373.5:98 203.2-:3 .8.8/..7/.2 O .87.9...3-07..3.

/90780-:903/./../03. 507.3 .50372...8. 3. 507.380-.38.5.33./:.5. .3380202.3 5. .507..5. .3507:.3/-07.7..3/50-.7/03..2./..5.:./:.380./-039: 80/02.8-.5.9...3.8.7.3 ./.39:3 8.305.3 40/5073/../:.8.2.3..9..5...7..503072././.3 ../. /-07.3.7..2.3.3.. :39:9::.

/.3 ./.8.38:.. 2032..350-.5.7...9.0..8.8.30-2030.9/03.2.05.3.5.5.373.9.3907.7 7:.380-03.39:8.2503:8.8 %/.95./03..3/03.8.3 .3 !03:89/.5..00-.3.3507.7.3.3 907/.07. .3.8..3.9/.5.3 48503..3.3/:3.1472.3 -..3.9203.3 0-0434207.....3.8.3.2-..8.5.3079.-.9/.5././0./.39.32:7./.32:/.8/.3.30808:.3.3-./:. 0:7./:../:.8..39079039:/../:.

39/03.3/.:-039: -039:8.850 .9:03708...80507972.8. 7..39:3 /.3 203:3.39.3.. ..3907. -039: ..3:38:7-..8..75.38.8907.9.9/.75:8/.3. 02.2 8. ..90744/.317.2 804. /.3-..!:8 W $..1.8.25:8 W 5..73.33/. W 7 .8907.2..38. ..3209.30. 5..3-. :73/.147.-. W 039: -039:2./.:39:20.8. 20:802.

32.8:. -...8/.-.3 .5:8 $:.3.9/.5:./.3.8./.../.9./.-../.9503:7.7/.8...3....3.../2038 /./..2-039:507..75.3202-./.-4020.8.253..507-./.:050-.5..08.3.30- -07.3../.3.8./ 0-039.25:8.32.:4349.3.7.32033./.2.3502-.3 .:-:3./.8.72..3 !03/03..9:./.3 .350-.7..9./.3-:3.3/.9:507802-.3203:90/.-.8...3 8.-039: .

5.8.8:/8080-:..907:9. :39:1.8./03.8:.30-:..37.5503.5./.3907803/7 !03:3..3..203.8.7.2.3502-.-....7.9.:...00-.9 909/.9470...202..3.3203/0.3-0-07.3 507. -.35:8 !03.7:/.8/.-:7..8..35:8 !02-.8.2203.8.3 507.9 .3 $.:39:2..3.8./ 8.9:1.2 2.3-.9.9./03./.3502-..35:8802. 2.31:38.3202-.7-07..8..: 0:7./.30-5..9.2.805.8.:...3.03/..33.3/.-.3./.202-07.3 .25:8 .

3/03...9.3 03.9:. W 07:5.9/. 549 . 8:.07503 W /.8.:.8..7 .5 W %:::38:7.91503/0 W .05.9.....2-:3 . ::/3.370./.3503:02.079.7 .3-03.350393 902.30434288:5.:.7:9:/.079.3-039:.502-.. 8..9:08..38.9:08.3.38:. .9.070.9.7 -03...

.7.3907/7/.507-.:38:7 ./. .9.9:38:7.3/:3/.3.9 /8 502.3 ..3 :38:7203..8.3 -07.8.4 5027.38./.3085488 90254 -07:-:307..9: ...88 503:8:3..3/80-:99..9.3. 9.75.079...3..3 808:./503.-.5.3../.309.8 /08758/.39:803/7 . 839.025.547./ .3907803/7:39:203:3.9/03.07503 $09..-.2503..9 .

907.2.8..9 /.3 -:.0-.8.8.7..5:.20.7202.203.3502-.7..9..3/.8.9.5.3502-.380-03.91907-:9.9:/.3..309/./.07503 03.079.2.370.5.35:93.7.75.3.07/.079.9:549/.25.3.3502-..07503 $.3.808:.3.70././ 7:..38.3/ ... $:.5.3.05...8 ./.59.3 /02:.075032:339/.8 . /.2-.33-402032-:.3.3..079.503:8.9/50740/03.31.9.0- 907-..00-.913-07:8.30..7..:.:39: 203:8050.2.7:/. 0:7.30..7907..3.3.3902.380.9 203:9./.3-..3 .9:.8/./..350702-...