You are on page 1of 19
2007 KAMU PERSONEL SE«ME SINAVI (2007-KPSS) L İ SANS D‹ZEY İ (A GRUBU VE ÷

2007

KAMU PERSONEL SE«ME SINAVI

(2007-KPSS)

L İ SANS D‹ZEY İ (A GRUBU VE ÷ Ğ RETMENL İ K)

÷ ğ renci SeÁme ve Yerleş tirme Merkezi Ankara

Bu K ılavuz "Kamu Gˆrevlerine İlk defa Atanacaklar İÁin Yapılacak Sınavlar Hakk ında Genel Yˆnetmelik" (R.G. 03.05.2002 tarihli ve 24744 sayı l ı) h¸k¸mleri uyarınca, T.C. Baş bakanlık Devlet Personel Baş kanlığının gˆr¸ş leri de alınmak suretiyle ÷ ğrenci SeÁme ve Yerle ş tirme Merkezi taraf ından haz ırlanmış t ır.

2007-KPSSíYE BA ŞVURMA S‹RESİ:

Bankaya ‹cret Yat ırma: 14-25 Mayıs 2007 Baş vurma : 16-29 Mayıs 2007

2007-KPSS TAR İH VE SAATİ: 30 Haziran-01 Temmuz 2007,

Sabah oturumları 09:30; ÷ğleden sonra oturumları 14:30

KILAVUZ ‹CRET İ: 2,00 YTL (K ılavuz: 1,50 YTL, Sat ış Hizmeti ‹creti: 0,50 YTL)

BA ŞVURU HİZMET BEDELİ : 3,00 YTL

SINAV ‹CRET İ: Sadece Cumartesi sabah oturumuna girecek adaylar 35,00 YTL; Cumartesi sabah + diğer ¸Á oturumdan herhangi birine de girecek adaylar 45,00 YTL; Cumartesi sabah + diğer ¸Á oturumdan herhangi ikisine de girecek olan adaylar 55,00 YTL; t¸m oturumlara girecek adaylar 65,00 YTL.

D İKKAT! Bu K ılavuzda yer alan b¸t¸n ¸cretlere KDV dahildir. Baş vurusunu yapmayan, ba ş vurusu geÁersiz sayılan, s ınava girmeyen veya giremeyen; s ınava alınmayan veya s ınavdan Á ıkar ılan, s ınavda ba ş ar ı sa ğlayamayan veya s ınavı geÁersiz sayılan, ¸cret gerektirmeyen bir i ş lem iÁin ¸cret yat ıran, ayn ı iş lem iÁin birden fazla ˆdeme yapan adaylar ın ˆdedikleri ¸cretler geri verilmez.

Bu K ılavuzda yer alan ¸cretlerin dış ında baş vuru merkezlerine ve bankalara, ba şka bir ad alt ında, herhangi bir ¸cret ˆdenmeyecektir.

ADRESİ Mİ Z

Merkezimizi bir b¸t¸n olarak ilgilendiren resmi, ˆzel ve genel yaz ılar iÁin:

÷SYM Ba ş kanlığı 06538 Bilkent- ANKARA

÷SYM İnternet Adresi:

http://www.osym.gov.tr

Ba ş vurma, s ınav ve s ınav sonuÁlar ı konusunda adaylarca gˆnderilecek her t¸r dilekÁe iÁin:

÷SYM Baş kanlığı (SHB) 06538 Bilkent- ANKARA

Telefon Numaras ı:

(312) 298 80 50 («ok Hatlı Santral)

÷SYM İstanbul ‹sk¸dar B¸rosu Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 83 ‹sk¸dar- İSTANBUL

Dİ KKAT: Bu Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yay ım tarihinden sonra y¸r¸rl¸ ğ e girebilecek yasama, y¸r¸tme ve yarg ı organlar ın ın kararlar ı gerekli k ıld ığ ı takdirde de ğ iş tirilebilir. Bˆyle durumlarda izlenecek yol, ÷SYM taraf ından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

II

İ « İ N D E K İ L E R

Sayfa

1. GENEL Bİ LG İLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1

2. BAŞ VURMA

3

2.1 Baş vurma Koş ullar ı

3

2.2 Baş vurma İşlemleri

3

2.3 Aday Bilgi Formu

5

2.3.1 T.C. Kimlik Numarası

5

2.3.2 Sınav ı n Hangi Oturumuna Kat ılacağ ı

5

2.3.3 Yabanc ı Dil Testi

5

2.3.4 Sınav Merkezleri

5

2.3.5 Mezun Olunan/Olunacak ‹niversite

5

2.3.6 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Program ı

5

2.3.7 Mezuniyet Tarihi

6

2.4 Baş vuruda ÷zel Durumlar

6

2.5 Baş vurular ın GeÁersiz Sayı lacağ ı Durumlar

7

2.6 Sınavdan ÷nce Adaylara Gˆnderilecek Belgeler

7

3. SINAV

7

3.1 Sınav Oturumlar ı

7

3.2 Sınavda Uygulanacak Testler

7

3.3 Sınav ı n Kapsam ı

8

3.4 Sınava Girerken Adaylar ı n Yanlar ında Bulundurmas ı Gereken Belgeler

10

3.5 Sınav ı n Uygulanmas ı

10

3.6 Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

11

3.7 Puanlama

11

3.8 Sınav SonuÁlar ın ın Bildirilmesi

12

4. HAK İ DDİ A EDİ LEMEYECEK DURUMLAR

12

«İ Z İ M-1

4

TABLO-1 KPSSíde Uygulanacak Testlerin Kapsamları

8

TABLO-2 KPSS Puan T¸rleri

13

TABLO-3 Mezun Olunan/Olunacak ‹niversiteler

17

TABLO-4 Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları

19

GENEL AMA«LI Dİ LEK«E ÷RNEĞİ BANKA HESAP NUMARALARI

III

1. GENEL Bİ LG İ LER, TEMEL İ LKE VE KURALLAR

1.1 2007 Kamu Personel SeÁme Sınav ı

(A Grubu ve ÷ğ retmenlik), sadece A Grubu Kadrolar ve ÷ ğ retmen Kadrolar ı iÁin yap ılacaktır.

Bu s ınav bu k ılavuzda bundan bˆyle 2007-KPSS olarak an ılacaktır.

2007-KPSS, 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayıl ı Bakanlar Kurulu Karar ı ile (Resmi Gazete:

03.05.2002 tarihli ve 24744 say ıl ı) y¸r¸rl¸ ğ e konulan îKamu Gˆrevlerine İlk Defa Atanacaklar İÁin Yap ılacak Sınavlar Hakk ında Genel Yˆnetmelikî (Bundan sonra Yˆnetmelik olarak an ılacaktır.) ve bu Yˆnetmelik uyarınca Devlet Personel Baş kanlığ ı ve ÷ ğ renci SeÁme ve Yerleş tirme Merkezi Ba şkanl ığ ı tarafından haz ırlanan 03.05.2002 tarihli ìKamu Gˆrevlerine İlk Defa Atanacaklar İÁin Yap ılacak S ınavlar ile İlgili Usul ve Esaslarî h¸k¸mlerine gˆre d¸zenlenmi ş tir.

1.2 Adalet Bakanl ığ ı, Milli Savunma Bakanlığ ı

ve Milli İstihbarat Teş kilatı M¸steş arlığ ı ile İÁiş leri

ve D ış iş leri Bakanlıkların ın Bakanl ık Tefti ş Kurullar ı, Jandarma Genel Komutanl ığ ı, Askeri Adalet Tefti ş Kurullar ı ve 657 sayılı Devlet Memurlar ı Kanununun değ iş ik 1. maddesinin 3. f ıkras ında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestralar ı ve Devlet Klasik T¸rk M¸zi ği Korosu SanatÁ ılar ı bu Yˆnetmeli ğ in kapsamı d ış ındad ır.

1.3 Yukar ıda sˆz¸ edilen Yˆnetmeliğ in

2. maddesinde, kamu gˆrevlerine ilk defa atama yap ılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak ¸zere ikiye ayr ılmış t ır.

a) A Grubu Kadrolar; Ba ş bakanl ık, Bakanlıklar, bunlar ın m¸steş arlık, ba şkanl ık ve ba ğ ıms ız genel m¸d¸rl¸k d¸zeyindeki ba ğ lı ve ilgili kuruluş lar ı ile ba ğ lı ortaklıklar ındaki, ˆzel yar ış ma s ınav ına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yeti ş me programı sonrası yeterlik s ınav ına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve gˆrevler ile il ˆzel idareleri ve belediyelerin tefti ş kurullar ına,

b) B Grubu Kadrolar; kadrolar ı 190 sayıl ı Kanun H¸km¸nde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma b¸tÁeli kurumlarla bunlara ba ğ lı dˆner sermayeli kuruluş lar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sand ıklar ı, il ˆzel idareleri ve belediyeler, il ˆzel idareleri ve belediyelerin kurduklar ı birlikler ile bunlara ba ğlı dˆner sermayeli kuruluş lar ve diğ er kamu kurum ve kuruluş lar ında yukar ıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler d ış ında, ilk defa kamu hizmeti ve gˆrevlerine

atanacaklar iÁindir.

1.4 Yukar ıda tan ımland ığ ı gibi, A Grubu

Kadrolar kamu kurum ve kuruluşlar ına ait M¸fetti ş Yardımc ıl ığ ı, Uzman Yard ımc ıl ığ ı, Denetmen Yard ımc ıl ığ ı, Aday Meslek Memurlu ğ u (D ış iş leri Bakanl ığ ı), Maiyet Memurluğ u (Kaymakam Adayl ığ ı) gibi kadrolardır.

Bu s ınav ın sonuÁlar ı, Milli Eğ itim Bakanl ığ ı tarafından ˆ ğ retmen kadrolar ına yap ılacak atamalarda da kullan ılacakt ır.

1.5 2007-KPSS sonuÁlar ı B Grubu Kadrolar

iÁin kullan ılmayacaktır. A Grubu Kadrolar ile Milli Eğ itim Bakanlığ ı ÷ ğ retmen Kadrolar ına

ba ş vurmayacak adaylar ın 2007-KPSS'ye girmelerine gerek yoktur.

1.6 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yap ılan

2004-KPSS ve 01-02 Temmuz 2006 tarihlerinde yap ılan 2006-KPSS/1 sonuÁlar ı 30 Haziran 2008 tarihine kadar geÁerliliğ ini korumaktad ır. Bu s ınavlara girmi ş A Grubu Kadrolar ile Milli Eğ itim Bakanlığ ı ÷ ğ retmen Kadrolar ına ba ş vuracak olan adaylar puanlar ın ı y¸kseltmek istiyorlarsa 2007-KPSS'ye girebilirler.

02-03 Temmuz 2005 tarihlerinde yap ılan 2005-KPSS (A Grubu ve ÷ğ retmenlik) sonuÁlar ın ın geÁerlilik s¸resinde herhangi bir uzatma sˆz konusu değ ildir. Bu nedenle, bu s ınav ın sonuÁlar ın ın gerek A grubu kadrolar ve gerekse ˆğ retmen kadrolar ı iÁin 01 Temmuz 2007 tarihinden sonra kullan ılmas ı m¸mk¸n de ğ ildir.

1.7 2007-KPSS sadece lisans mezunlar ı veya

lisans mezunu olabilecek durumda olan adaylar iÁin bu k ılavuzda Tablo-1íde gˆsterilen alanlarda yap ılacaktır.

1.8 Adaylar ın, Yˆnetmeli ğ in A Grubu olarak

tan ımlad ığ ı kadrolar iÁin kamu kurum ve kuruluş lar ına ve ˆ ğ retmen kadrolar ı iÁin Milli Eğ itim Bakanlığ ına ba ş vurduklar ı tarihte mezun durumda olmalar ı ş arttır.

1.9 2004-KPSS, 2006-KPSS/1 ve 2007-KPSS

sonuÁlar ı da kullan ılmak suretiyle hangi kurum ve kuruluş lar ın A Grubu Kadrolar iÁin giri ş s ınavı yapaca ğ ı veya bu sonuÁlarla boş kadrolar ına personel atayaca ğ ı hen¸z kesinleş miş değ ildir. Her kurum ve kuruluş un atama yapaca ğ ı kadrolar ı iÁin kendi mevzuatı uyar ınca farkl ı koş ullar ı bulunmaktad ır. Bu koş ullar, genellikle mezun olunan lisans programlar ı, puan t¸r¸, yabanc ı dil, yaş ve askerlik ile ilgilidir.

1.10 Yˆnetmelik kapsamına giren kamu kurum

ve kuruluş lar ı, A Grubu Kadrolar iÁin, yˆnetmeliklerine gˆre ya sadece KPSS sonuÁlar ın ı gˆz ˆn¸nde tutarak do ğ rudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuÁlar ına gˆre belirleyecekleri belli bir puan ¸zerinde puan alm ış adaylar ı Áağ ırarak giri ş s ınavlar ın ı kendileri

1

yapacaklar ve bu giriş s ınavın ın sonuÁlar ına gˆre eleman alacaklard ır. KPSS, doğ rudan atama yapacak kamu kurum ve kurulu ş lar ı iÁin bir seÁme s ınavı, giriş s ınav ı yapacak kamu kurum ve kurulu ş lar ı iÁin ise bir eleme s ınavıd ır.

1.11 Kamu kurum ve kurulu ş lar ı, A Grubu

Kadrolar iÁin, 2007-KPSS'den sonra ayr ı bir giriş s ınav ı yapmayacaklarsa adaylar ın atanma iÁin nas ıl ba ş vuracaklar ın ı, giriş s ınavı yapacaklarsa ba ş vurular ı nas ıl alacakların ı, 657 sayıl ı Devlet Memurlar ı Kanununun 48. maddesinde belirtilen ş artlar ile kendi ˆzel mevzuatı gere ğ ince arayacaklar ı genel ve ˆzel ş artlar ı ve KPSS puan t¸r¸n¸ bas ın yoluyla verecekleri ilanlarla duyuracaklard ır. Adaylar, kamu kurum ve kuruluş lar ın ın eleman alımı ˆncesinde bas ın yoluyla Yˆnetmelik h¸k¸mlerine gˆre verecekleri ilanlarda geÁerli ko şullar ın duyurulaca ğ ın ı gˆz ˆn¸nde tutmalıd ır.

1.12 2007-KPSS Cumartesi sabah, Cumartesi

ˆ ğ leden sonra, Pazar sabah ve Pazar ˆ ğ leden sonra olmak ¸zere dˆrt oturumda yap ılacaktır. Adaylar ın t¸m¸ Cumartesi sabah oturumuna girmek zorundad ır. Adaylar Cumartesi ˆ ğ leden sonra, Pazar sabah veya Pazar ˆğ leden sonra oturumlar ından hangilerine gireceklerine kendileri

karar vereceklerdir. Adaylar ın bu karar ı vermeden ˆnce Tablo-1 ve Tablo-2íyi incelemeleri yararlar ına olacaktır.

1.13 Yˆnetmelik kapsamına girmeyen

yurtiÁindeki ve yurtdış ındaki kurum ve kuruluş lar,

istedikleri takdirde, amaÁlar ı do ğ rultusunda bu s ınav ın sonuÁlar ın ı kullanabilirler.

1.14 2007-KPSS sonuÁlar ı A Grubu ve

÷ ğ retmen Kadrolar ı iÁin s ınav tarihinden itibaren

iki yıl geÁerli olacaktır.

1.15 2007-KPSS, 30 Haziran-01 Temmuz 2007

tarihlerinde dˆrt oturumda, T¸rkiye'de il merkezlerinde ve Kuzey Kıbr ıs T¸rk Cumhuriyetinde (KKTC) Lefko şa'da yap ılacaktır.

1.16 Sınavda

sorulardan

olu şacak testler uygulanacaktır. Sınav ın oturumlar ı ile ilgili bilgiler bu kılavuzun "3. SINAV" ba ş lıklı bˆl¸m¸nde verilmektedir.

1.17 Sınav sonuÁlar ı, adaylar ın adreslerine

postalanacakt ır. Adaylar, s ınavdan sonra bas ın yoluyla A Grubu Kadrolar ve ÷ ğ retmen Kadrolar ı iÁin ilan veren kamu kurum ve kurulu ş lar ına 2007-KPSS SonuÁ Belgesi veya geÁerlili ğ i bulunan di ğer bir KPSS sonuÁ belgesi ile ba ş vuracaklard ır.

s ınavın ın

cevap ka ğ ıd ın ın de ğ erlendirilebilmesi iÁin,

sayılarak

1.18 Bir

Áoktan

seÁmeli

adayın

geÁerli

s ınava, S ı nava Giriş

Belgesinde yaz ıl ı olan salonda girmesi,

cevap ka ğıdına T.C. Kimlik Numaras ını doğru olarak kodlamas ı,

Kimlik

ve

2

soru kitapÁ ığının kapa ğına T.C. Kimlik Numaras ını, adını ve soyadını yazmış olmas ı, kullandığı soru kitapÁ ığının t¸r¸n¸ cevap ka ğıdı na doğru olarak iş aretlemi ş olmas ı, cevaplar ını soru kitapÁ ığına de ğil, cevap ka ğıdına iş aretlemiş olmas ı,

soru kitapÁ ığını, cevap ka ğıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak s ınav gˆrevlilerine teslim etmesi, s ınavın diğer kurallar ına uymas ı (Bk. 3.4 ve 3.6) zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylar ın s ınavlar ı iptal edilir.

1.19 Ba ş vurusunu yapmayan, baş vurusu

geÁersiz sayılan, s ınava girmeyen veya giremeyen, s ınava alınmayan veya s ınavdan Á ıkar ılan, s ınavı yar ıda b ırakan veya s ınavı geÁersiz say ılan, ¸cret gerektirmeyen bir iş lem iÁin ¸cret yat ıran ya da ayn ı iş lem iÁin birden fazla ˆdeme yapmış olan adaylar ın ˆdedikleri ¸cretler geri verilmez. Adaylardan al ınan s ınav ¸cretleri gelecek dˆnemlere devredilmez.

1.20 2007-KPSS'ye baş vuranlar iÁin

katılacaklar ı her oturum ayr ı olmak ¸zere Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi d¸zenlenecektir. Bu belgeler eline geÁmeyen, belgelerinin kayboldu ğ una inanan ya da belgelerini ald ıktan sonra kaybeden adaylar, bir ÷SYM s ınav merkezi yˆneticili ğ ine 27 Haziran 2007 tarihinden itibaren ba ş vurarak 3,00 YTL karş ıl ığ ında bu belgelerini Á ıkarmal ıd ırlar.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki foto ğ rafta sorun olan adaylar ın bu sorunlar ın ı ÷SYMíye ba ş vurmak suretiyle Áˆzmeleri gerekir.

1.21 Sınav sonuÁlar ın ın incelenmesini isteyen

adaylar, bu sonuÁların internet yoluyla ıklanmas ından itibaren en geÁ 30 g¸n iÁinde yaz ıl ı olarak ÷SYMíye baş vurabilirler. S¸re hesab ında ÷SYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekÁesi ¸zerine bastığ ı tarih damgas ı esas alın ır. Bu adaylar ın inceleme masrafları karş ıl ığ ı, ÷SYMínin T.C. Ziraat Bankası Ankara G¸venevler Şubesindeki 6032068-5001 numaral ı hesab ına 5,00 YTL yatırmalar ı ve bu ¸creti yat ırd ıklar ın ı gˆsteren banka dekontunun fotokopisini dilekÁelerine eklemeleri gerekir.

yeniden

YTL

suretiyle

Adaylar, Á ıkarmak karş ılığ ında

Á ıkarabilirler. Sınav evrak ı ÷SYMíde s ınav tarihinden itibaren 100 takvim g¸n¸ sakland ıktan sonra imha edilir.

1.22 Engelli adaylar ın memur kadrolar ına

atanmalar ı ile ilgili mevzuat tamamen ayr ı oldu ğ u

s ınav

sonuÁ

belgelerini

bunu

istediklerinde,

÷SYMíye

3,00

baş vurmak

iÁin, engelli adaylara KPSS sonuÁlar ı ile ilgili atamalarda herhangi bir ayr ıcalık tan ınmayacaktır. Ancak engelli adaylar diğ er adaylar iÁin belirlenmi ş koş ullarda s ınava girmek istiyorlarsa 2007-KPSS'ye ba ş vurabileceklerdir.

Engelli adaylar s ınav s ıras ında yardımc ı istedikleri takdirde, bir ¸niversite veya devlet hastanesinden alacaklar ı engel durumlar ın ı gˆsteren ve ¸zerinde aday ın T.C. Kimlik Numaras ı da bulunan sağ lık kurulu raporunu, kendi durumlar ın ı ayr ınt ıl ı olarak anlatan bir dilekÁe ekinde, 2006-KPSS/1íe girmemi ş olan adaylar ın ba ş vuru merkezi yetkilisine teslim etmesi, 2006-KPSS/1íe giren adaylardan ba ş vurular ın ı internet yoluyla kendileri yapm ış olanlar ın bu belgeleri ÷SYMíye posta ile gˆndermesi zorunludur.

Sınavda, gerekli oldu ğu hallerde engelli adaylar iÁin okuyucu / iş aretleyici gˆrevlendirilecek, okuyamayacak derecede gˆrme engelli olan adaylara karmaş ık ş ekillere dayal ı sorular sorulmayacak, bu adaylar ın s ınav puanlar ı s ınavda sorulmayacak sorular gˆz ˆn¸nde tutularak hesaplanacaktır. Bu adaylar ın d ış ındaki engelli adaylar ın s ınav sonuÁlar ın ın de ğ erlendirilmesi di ğer adaylar gibi yap ılacaktır.

1.23 Adaylar

ettikleri b¸t¸n bilgilerin

do ğ rulu ğundan sorumludurlar. Bir aday ın beyan ın ın gerÁe ğ e uymad ığ ı tespit edildi ğ i takdirde bu aday, aradan geÁen s¸reye bak ılmaks ız ın bu s ınavdan elde ettiğ i t¸m

haklar ın ı kaybedecektir.

1.24 Sınav sonuÁlar ın ın geÁerli sayılabilmesi

iÁin bir aday ın bu k ılavuzdaki t¸m kurallara uymas ı zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylar ın s ınavlar ı iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymad ığ ı saptanan adaylar ın, s ınav sonuÁlar ından do ğan haklar ı iptal edilecektir.

1.25 Sınava girme hakk ı olmadığ ı halde s ınava

girip y¸ksek puan almak memur olarak atanma hakk ı do ğ urmaz.

beyan

2.

B A Ş V U R M A

2.1

BAŞ VURMA KO ŞULLARI

2007-KPSS'ye lisans programlar ından (dˆrt ve daha fazla yıllık y¸ksekˆ ğretim) mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar ba ş vurabilecektir. A Grubu Kadrolar iÁin KPSS sonucu ile kamu kurum ve kurulu ş lar ına baş vuracak adaylar ın, bu kurum ve kuruluş lar ın ilanlar ında belirtmiş olduklar ı ko şullar ı ta ş ımalar ı gerekir. Yukar ıdaki koş ullardan herhangi birine durumunun uymad ığ ı tespit edilen adaylar, KPSSíye al ınmış olsalar bile bu s ınav sonucu ile elde ettikleri hiÁbir haktan yararland ır ılmazlar.

3

2.2 BAŞ VURMA İŞLEMLERİ

KPSSíye girmek isteyen adaylar, 2007-KPSS Kılavuzunu ve Aday Bilgi Formunu 2,00 YTL karş ılığ ında 14-25 Mayıs 2007 tarihleri aras ında, il ve baz ı ilÁelerde ÷SYMínin, ÷SYM Sınav Merkezi Yˆneticiliklerinin ve belirli ortaˆğretim kurumlarının aÁacakları sınav başvuru merkezlerinden alacaklardır. 2007-KPSS Kılavuzunun satın alınmas ından sonraki i ş lemler ì2006-KPSS/1íe girmi ş olanî ve ì2006-KPSS/1íe girmemiş olanî adaylar iÁin a ş ağ ıda aÁ ıklanan biÁimde s¸rd¸r¸lecektir.

1. 2006 yıl ında yap ılan KPSS/1íe girmiş olan adaylar baş vurular ın ı bir ba ş vuru merkezine gitmeksizin kendileri yapabilecekleri gibi bir ba ş vuru merkezinden de yapabilirler. Ba ş vurular ın ı kendileri yapmak isteyen adaylar, Kılavuzu satın ald ıktan sonra, 14-25 Mayıs 2007 tarihlerinde K ılavuzun arka sayfas ında yer alan banka ş ubelerinden birine giderek veya internet ortamından s ınav ¸cretini (girecekleri oturum sayıs ın ın 1/2/3/4 olmas ına gˆre 35/45/55/65 YTL) yatıracaklar ve s ınav ¸cretini yatırd ıktan en az iki iş g¸n¸ sonra, 16-29 Mayıs 2007 tarihleri aras ında internet bağ lantıs ı olan ve yaz ıc ıs ı bulunan bir bilgisayar ı kullanarak ba ş vuru iş lemlerini ba ş vuru merkezine gitmeksizin kendileri yapabileceklerdir.

«izim-1'de gˆsterildi ğ i gibi, 2006-KPSS/1íe girmiş olan adaylar ba ş vuru s ıras ında internette ilgili alana T.C. Kimlik Numaralar ı ile 2006-KPSS/1ídeki ş ifrelerini kullanarak girebileceklerdir.

Ba ş vurular ın ı ba ş vuru merkezine yapmak isteyen adaylar banka iş lemlerini tamamlad ıktan iki g¸n sonra randevu almak suretiyle ba ş vuru hizmet bedeli olan 3,00 YTLíyi ˆdeyerek ba ş vurular ın ı ÷SYM ba ş vuru merkezlerinden yapabilirler.

2. 2006-KPSS/1íe girmemi ş olan adaylar ın 2007-KPSS'ye baş vurmak iÁin izleyecekleri yol «izim-1'de yer almaktad ır. Bu Áizimde gˆr¸ld¸ ğ¸ gibi, 2006-KPSS/1íe girmemiş olan adaylar Kılavuzu satın ald ıklar ı ba ş vuru merkezinden randevu alacaklar ve 14-25 Mayıs 2007 tarihlerinde K ılavuzun arka sayfas ında yer alan banka ş ubelerinden birine giderek veya internet ortamında s ınav ¸cretini (girecekleri oturum sayıs ın ın 1/2/3/4 olmas ına gˆre 35/45/55/65 YTL) yat ıracaklard ır. Bu adaylar s ınav ¸cretini yat ırd ıktan en az iki i ş g¸n¸ sonra 16-29 Mayıs 2007 tarihleri aras ında randevu ald ıklar ı ba ş vuru merkezine Kılavuzda belirtilen belgeler ve doldurduklar ı Aday Bilgi Formu ile («izim-1) birlikte gidecekler,

30 Haziran ñ 01 Temmuz 2007 tarihlerinde yap ılacak 2007-KPSSíye baş vurmak isteyen lisans mezunu veya mezun olabilecek durumdaki aday

Hay ır Evet 2006-KPSS/1íe girdiniz mi? İ steğe ba ğ lı olarak
Hay ır
Evet
2006-KPSS/1íe girdiniz mi?
İ steğe ba ğ lı olarak

İ nternette aÁıklanan listede yer alan Ba ş vuru Merkezlerinden (÷SYM Sınav Merkezi Yˆneticilikleri, ÷SYM B¸roları ve belirli ortaˆğ retim kurumları) 2,00 YTL karş ılığ ında 2007-KPSS K ılavuzunu ve ekini alın ız ve ba şvuru iÁin randevu verilmesini isteyiniz.

ı z ve ba ş vuru iÁin randevu verilmesini isteyiniz. K ı lavuzu inceley erek yap

K ılavuzu inceleyerek yap ılacak s ınav ın kaÁ oturumuna (1/2/3/4) gireceğ inize kesin karar veriniz.

oturumuna (1/2/3/4) girece ğ inize kesin karar veriniz . Size verilen randevudan en g eÁ 2

Size verilen randevudan en geÁ 2 iş g¸n¸ ˆnce 14-25 May ıs tarihleri arasında K ılavuzun arka kapağ ında belirtilen banka ş ubelerinden birine giderek veya internet ortamında s ınav ¸cretini (girilecek oturum say ıs ın ın 1/2/3/4 olmasına bağ lı olarak 35/45/55/65 YTL) yat ırın ız.

ba ğ l ı olarak 35/45/55/65 YTL) yat ı r ı n ı z. K ı

K ılavuzun

Formunu doldurunuz.

ekindeki

Aday

Bilgi

ı lavuzun Formunu doldurunuz. ekindeki Aday Bilgi Doldurdu ğ unuz Aday Bilg i Formu, diploman ı

Doldurduğ unuz Aday Bilgi Formu, diplomanızın veya ˆğ renim durumunu gˆsterir bir belgenin aslı veya sureti, n¸fus c¸zdanı (veya fotoğ raflı-onaylı bir kimlik belgesi) ile birlikte 16-29 May ıs tarihleri arasında randevu ald ığ ın ız g¸n ve saatte randevu aldığ ın ız ba ş vuru merkezine gidiniz. Ba ş vuru hizmet bedeli olarak 3,00 YTL ˆdeyiniz.

Ba ş vuru hizmet bedeli olarak 3,00 YTL ˆdeyiniz. Ba ş vuru merkezi gˆrevlisinin yapt ı

Ba ş vuru merkezi gˆrevlisinin yapt ığ ı iş lemleri izleyiniz, bilgilerinizi onaylay ın ız, kurallara uygun fotoğ raf ın ızı Áektiriniz ve sonuÁta gˆrevlinin size vereceğ i Áıkt ıy ı alın ız.

İ nternette aÁ ıklanan listede yer alan Ba ş vuru Merkezlerinden (÷SYM Sınav Merkezi Yˆneticilikleri, ÷SYM B¸roları ve belirli ortaˆğretim kurumları) 2,00 YTL karş ılığ ında 2007-KPSS K ılavuzunu ve ekini alın ız.

ğ ı nda 2007-KPSS K ı lavuzunu ve ekini al ı n ı z. K ı

K ılavuzu inceleyerek yap ılacak sınav ın kaÁ oturumuna (1/2/3/4) gireceğ inize kesin karar veriniz.

oturumuna (1/2/3/4) girece ğ inize kesin karar veriniz . 14-25 May ı s tarihleri aras ı

14-25 May ıs tarihleri arasında K ılavuzun arka kapağ ında belirtilen banka ş ubelerinden birine giderek veya internet ortamında s ınav ¸cretini (girilecek oturum say ıs ın ın 1/2/3/4 olmasına bağ lı olarak 35/45/55/65 YTL) yat ırın ız.

ba ğ l ı olarak 35/45/55/65 YTL) yat ı r ı n ı z. K ı

K ılavuzun ekindeki Aday Bilgi Formunu doldurman ız yararın ıza olacakt ır.

Bankaya s ınav ¸cretini yat ırd ığ ını z g¸nden en az 2 iş g¸n¸
Bankaya s ınav ¸cretini yat ırd ığ ını z
g¸nden en az 2 iş g¸n¸ sonra olmak ¸zere,
16-29 May ıs 2007 tarihlerinde internet
bağ lant ıs ı olan ve yazıcıs ı bulunan bir
bilgisayarı kullanarak www.osym.gov.tr
adresindeki ÷SYM sayfasında 2007-KPSS
Ba ş vurusu ba ş lıklı alana T.C. Kimlik
Numaran ız ile KPSS ş ifrenizi giriniz;
mevcut bilgilerinizi kontrol ediniz,
değ iş mesi gerekenleri değ iş tirip
eksiklikleri tamamlay ın ız.

Eklemeler bittikten sonra Baş vuru İş lemini Tamamla butonuna basın ız ve ìBa şvurunuz sistem taraf ından ba şarıyla kabul edilmiş tirî iletisini bekleyiniz. Bu iletiyi gˆrd¸ğ¸n¸zde bilgilerinizin kağ ıda dˆk¸m¸n¸ alın ız ve sistemden Áık ın ız.

dˆk¸m¸n¸ al ı n ı z ve sistemden Á ı k ı n ı z. 2007-KPSS

2007-KPSS

ba şvuru iş leminiz tamamlanm ışt ır.

4

ı z ve sistemden Á ı k ı n ı z. 2007-KPSS ba ş vuru i

«İ Zİ M-1

ba ş vurular ın ı merkez gˆrevlisiyle birlikte internette yapacaklar ve ba ş vuru hizmet ¸creti olarak 3,00 YTL ˆdeyeceklerdir. Kayıt bitiminde kendilerine verilecek olan ş ifreyi adaylar ın saklamalar ı gerekir. Baş vuru s ıras ında adaylar ın foto ğ raflar ın ı baş ı ık ve kendilerini kolayl ıkla tan ıtabilecek ş ekilde bu merkezlerde Áektirmeleri zorunludur.

2.3 ADAY B İ LG İ FORMU

2007-KPSS Aday Bilgi Formu, aday bilgilerinin internete kolayl ıkla girilmesini sağ lamak amac ıyla haz ırlanmış tır. Bu form, kimlik bilgileri, ˆ ğrenim bilgileri, s ınava iliş kin bilgiler ve iletiş im bilgileri olmak ¸zere dˆrt bˆl¸mden olu şmaktad ır. Bu bilgileri Aday Bilgi Formuna doğ ru ve eksiksiz yazmak adayın sorumlulu ğ undad ır. Aday Bilgi Formu adaylar ın kendilerinde kalacaktır.

2.3.1 T.C. K İMLİK NUMARASI

T¸rkiye Cumhuriyeti vatanda ş lar ı bu bilgi alan ına 11 rakamdan olu şan T.C. Kimlik Numaras ın ı yazacaklard ır.

KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numaras ı yerine kullanacaklar ı 11 rakamdan olu ş an tan ıt ım numaras ın ı edinmek iÁin ÷SYM İnternet sayfas ındaki ìNumara Edinmeî ba ş lıklı alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve bˆylece oluş an numarayı Aday Bilgi Formuna yazacaklard ır.

2.3.2 SINAVIN HANG İ OTURUMUNA

KATILACAĞI Sınav ın hangi oturumuna gireceğ iniz, Aday Bilgi Formunun 14.alan ına yaz ılacaktır. 2007-KPSS, 30 Haziran-01 Temmuz 2007 tarihlerinde, Cumartesi sabah, Cumartesi ˆğ leden sonra, Pazar sabah ve Pazar ˆğ leden sonra olmak ¸zere dˆrt oturumda yap ılacaktır (Bk. 3.1, 3.2 ve 3.7). T¸m adaylar, Cumartesi sabah oturumuna girmek ve s ınav ın birinci k ısmı olan Genel Yetenek ve Genel K¸lt¸r Testlerini cevaplamak zorundad ırlar. Cumartesi sabah oturumundaki Yabanc ı Dil Testinin al ınmas ı iste ğ e ba ğ lıd ır. ÷ ğ retmen kadrolar ına atanmak isteyenler, s ınav ın Cumartesi ˆ ğ leden sonraki oturumuna da girmek zorundad ırlar. Adaylar ın Pazar g¸nk¸ oturumlara girmeleri iste ğ e bağ lıd ır. Adaylar, Cumartesi sabah oturumu d ış ındaki oturumlardan hangilerine kat ılacaklar ın ı bu alanda belirteceklerdir.

Adaylar iş aretledikleri oturumlara gˆre bina ve salonlara atanacaklarından s ınava girilecek oturum mutlaka işaretlenmeli, girilmeyecek oturumlar boş bırak ılmalıdır.

Adayların,

KPSS'nin hangi oturumuna

gireceklerine karar vermeden ˆnce bu K ılavuzun "3.2 SINAVDA UYGULANACAK TESTLER" bˆl¸m¸ ile Tablo-1 ve Tablo-2íyi dikkatle incelemeleri ve hangi puanlar ının

5

hesaplanmas ını istiyorlarsa o puanlar iÁin gerekli olan s ınav oturumlar ını belirlemeleri kendi yararlarına olacakt ır. Baş vuru yap ı ldıktan sonra oturum de ğiş ikliği yapılması m¸mk¸n değildir.

2.3.3 YABANCI D İL TESTİ

Yabanc ı Dil Testi, Almanca, Frans ızca ve İngilizce olmak ¸zere ¸Á bˆl¸ml¸d¸r. S ınavda, adaylar bu bˆl¸mlerden sadece birini cevaplayacaklard ır. Adaylar, Yabancı Dil Testini alacaklarsa, bu durumu Aday Bilgi Formunun 15. alanında sınava girecekleri yabancı dili işaretlemek suretiyle belirteceklerdir. Bu alanda işaretleme yapmayan adaylara Yabancı Dil Testi verilmeyecektir.

2.3.4 SINAV MERKEZLER İ

2007-KPSS'nin yap ılacağ ı s ınav merkezleri ve kodlar ı, "2007 Kamu Personel SeÁme Sınavı (A Grubu ve ÷ ğretmenlik) Merkezleri ve Kodları" listesinde gˆsterilmi ş tir.

Sınava girece ğ iniz kenti bildirmek iÁin Aday Bilgi Formunda "16. SINAV MERKEZLER İ" alan ın ı bulunuz. Bu alanda "1. TERC İH" ve "2. TERC İH" ba ş lıklar ın ı ta ş ıyan iki yer bulunmaktadır. Bu yerlere, s ınava girmek istedi ğ iniz s ınav merkezlerinin adlar ın ı ve kodlar ın ı istek s ıran ıza gˆre yaz ın ız. İkinci tercihin i ş lem gˆrebilmesi iÁin birinci tercihte gˆsterilen merkezden farkl ı bir merkez olmas ı gerekmektedir.

÷SYM gerekti ğ inde, listede yaz ılı merkezlere ek olarak yeni s ınav merkezleri aÁabilir veya listede yaz ıl ı s ınav merkezlerinden baz ılar ın ı iptal edebilir. Kapasitesi dolmu ş veya iptal edilmiş s ınav merkezlerini isteyen adaylar ın bir k ısmı, kapasitesi dolmam ış s ınav merkezlerine atan ır. Bˆyle durumlarda s ınava gireceğ iniz yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. S ınava girmek istediğ i merkezlerin kodların ı yazmayan adaylar, herhangi bir s ınav merkezine atan ırlar.

Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Bu nedenle tercih ettiğiniz sınav merkezlerinin kodlarının doğru yazıldığını kontrol ediniz.

2.3.5 MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ‹N İVERSİTE

Adaylar, mezun oldukları veya olacaklar ı ¸niversitenin kodunu Tablo-3'ten bulacaklar ve bu kodu ilgili alana yazacaklard ır.

2.3.6 MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMI

Adaylar mezun oldukları/olacaklar ı lisans program ın ın kodunu Tablo-4'ten bulacaklar ve bu program ın/alan ın kodunu ilgili alana yazacaklard ır.

2.3.7 MEZUN İYET TAR İH İ

Aday Bilgi Formunun dolduruldu ğu tarihte mezun durumda olmayan adaylar bu alan ı bo ş b ırakacaklardır. Mezun durumda bulunan adaylar bu alana Aday Bilgi Formunun 12. alanda yazmış olduklar ı lisans program ından mezun olduklar ı tarihi yazacaklard ır.

2.4 BAŞVURUDA ÷ZEL DURUMLAR

Ba ş vuru s¸resince hastal ık, tutukluluk, yurtd ış ında bulunma (e ğ itim, tedavi vb.) sebebiyle bir ba ş vuru merkezine gitmesi m¸mk¸n olamayan adaylar ba ş vuru s¸resi iÁinde yanda gˆsterilen belgeleri bir zarf iÁinde ÷SYMíye posta ile gˆnderebilirler veya elden teslim ettirebilirler.

Belgeler:

Son ¸Á ay iÁinde cepheden, baş ı ık, adayı kolaylıkla tan ıtabilecek ş ekilde Áekilmiş bir foto ğraf yap ış t ır ılm ış ve aday tarafından doldurulmu ş olan 2007-KPSS Aday Bilgi Formu

Hastalık, tutukluluk, yurtd ış ında bulunma vb. nedenlerini ve s¸relerini belirten resmi bir belge

÷ ğ renim bilgilerinin yer ald ığ ı diploma, transkript, karne vb. onaylı bir belge

Foto ğ rafl ı ve onayl ı bir kimlik belgesinin (n¸fus c¸zdanı, ehliyet, pasaport vb.) onayl ı bir ˆrne ğ i

Sınav

gˆsteren

¸cretinin

yatır ıld ığ ın ı

banka dekontu

2007-KPSS SINAV MERKEZLER İ VE KODLARI

Kodu KPSS Sınav Merkezi

010------Adana

020------Adı yaman

030------Afyonkarahisar

040------A ğr ı

050------Amasya

061------Ankara-Altında ğ -Mamak

062------Ankara-«ankaya

063------Ankara-Kuzey (KeÁiˆren/

Yenimahalle/Etimesgut/Sincan)

070------Antalya

080------Artvin

090------Ayd ı n

100------Balıkesir

110------Bilecik

120------Bingˆl

130------Bitlis

140------Bolu

Kodu KPSS S ınav Merkezi

290------G¸m¸ş hane

300 ------Hakkari

310------Hatay ñ Antakya

320 ------Isparta

330------Mersin

341------ İ stanbul - Kadı kˆy 342------ İ stanbul - ‹sk¸dar 343------ İ stanbul - Beyo ğlu 344------ İ stanbul - Beyazıt 345------ İ stanbul - Avcı lar

351------ İ zmir-G¸ney

(Konak/BalÁova/Buca/Gaziemir)

352------ İ zmir-Kuzey

(Karş ı yaka/Bornova/«i ğ li)

360------Kars

370------Kastamonu

380------Kayseri

150------Burdur

390------K

ırklareli

160------Bursa

400------K

ır ş ehir

170------«anakkale

180------«ank ır ı

190------«orum

200------Denizli

210------Diyarbak ır

220------Edirne

230------Elaz ı ğ

240------Erzincan

250------Erzurum

410------Kocaeli - İ zmit

420------Konya

430------K¸tahya

440------Malatya

450------Manisa

460------Kahramanmaraş

470------Mardin

480------Muğla

490------Muş

260------Eskiş ehir

500------Nev ş ehir

270------Gaziantep

510------Ni ğde

280------Giresun

520------Ordu

Kodu KPSS S ınav Merkezi

530

----- Rize

540

----- Sakarya - Adapazar ı

550

----- Samsun

560

----- Siirt

570

----- Sinop

580

----- Sivas

590

----- Tekirdağ

600

----- Tokat

610

----- Trabzon

620

----- Tunceli

630

----- Şanl ıurfa

640

----- Uş ak

650

----- Van

660

----- Yozgat

670

----- Zonguldak

680

----- Aksaray

690

----- Bayburt

700

----- Karaman

710

----- K ır ıkkale

720

----- Batman

730

----- Şırnak

740

----- Bart ın

750

----- Ardahan

760

----- I ğdır

770

----- Yalova

780

----- Karab¸k

790

----- Kilis

800

----- Osmaniye

810

----- D¸zce

900

---- Lefkoş a

6

2.5 BAŞ VURULARIN GE«ERSİ Z SAYILACA Ğ I DURUMLAR

Fotoğraf, ba ş ı ık, aday ı kolaylıkla tanıtabilecek ş ekilde Áekilmemiş se, Bu K ılavuzda belirtilen ˆzel durumlar dış ında, Aday Bilgi Formu aday taraf ından ÷SYM'ye gˆnderilmiş se, Ba şvurma koş ullar ı sa ğlanmamış sa

ba ş vurular geÁersiz say ılacaktır.

Aday Bilgi Formundaki bilgilerin gerÁeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik ya da yanlış bilgilerden adaylar ın yarar ına do ğ acak sonuÁlar geÁersiz sayılır, zarar ına olacak sonuÁlar d¸zeltilmez. Aday ın, yazdığ ı bilgilerdeki eksik ve yanlış lardan doğ acak sonuÁlarla ilgili itirazlar ı dikkate alınmaz. Yanl ış bilgi verildi ğ inin tespit edilmesi halinde, adaylar ın s ınav sonuÁlar ına iliş kin b¸t¸n haklar ı geÁersiz sayıl ır.

2.6 SINAVDAN ÷NCE ADAYLARA G÷NDERİ LECEK BELGELER

Sınava girilecek bina ve salonu gˆsteren foto ğ rafl ı 2007-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi s ınavdan ˆnce baş vurusu geÁerli adaylar ın adreslerine postalanacaktır. Adaylara, s ınav ın hangi oturumlar ına gireceklerse,

o oturumlar iÁin ayr ı birer S ınava Giriş ve Kimlik Belgesi gˆnderilecek, s ınava girilmeyecek oturumlar iÁin belge gˆnderilmeyecektir.

3.

S I N A V

3.1

SINAV OTURUMLARI

2007-KPSS Cumartesi ve Pazar, sabah ve ˆ ğ leden sonra olmak ¸zere dˆrt oturumda yap ılacaktır. Cumartesi sabah oturumu hariÁ, bir

oturumda bir soru kitapÁ ığ ı ve bir cevap kağ ıd ı kullan ılacaktır. Cumartesi sabah oturumunda, ˆnce Genel Yetenek ve Genel K¸lt¸r Testlerini iÁeren soru kitapÁ ığ ı verilecek, bu testlerin cevaplama s¸resi sonunda cevap kağ ıtlar ı ve test kitapÁ ıklar ı topland ıktan sonra da Yabanc ı Dil Sınav ına girecek adaylara Yabanc ı Dil Testi soru kitapÁ ığ ı ve cevap kağ ıd ı verilecektir.

Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel K¸lt¸r Testlerinin cevapland ır ılacağ ı birinci bˆl¸m¸n s¸resi iki saat (120 dakika), Yabanc ı Dil Testinin cevapland ır ılacağ ı ikinci bˆl¸m¸n s¸resi bir saat (60 dakika); Cumartesi ˆ ğ leden sonra oturumunun s¸resi ikibuÁuk saat (150 dakika), Pazar sabah ve Pazar ˆğ leden sonra oturumlar ın ın s¸resi ise ¸ÁbuÁuk saat (210 dakika) olacaktır.

3.2 SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

2007-KPSS'de oturumlara gˆre uygulanacak testler aş ağ ıda gˆsterilmi ş tir. Bu testlerin iÁeriğ ine iliş kin bilgiler de Tablo-1'de verilmiş tir.

Sınavda, adaylar, cevaplar ın ı cevap ka ğ ıd ında, ilgili alanlara i ş aretleyeceklerdir. Cevap kağ ıd ı yerine soru kitapÁ ıklar ına yap ılan i ş aretler kesinlikle değ erlendirilmeyecektir. 2007-KPSS'de kullan ılacak soru kitapÁ ıklar ı dˆrt farkl ı t¸rde bas ılacaktır. Dˆrt t¸r soru kitapÁ ığ ında da sorular birbirinin tamamen ayn ı olacak, ancak, sorular ın veya sorulardaki seÁeneklerin s ıralan ış ı de ğ iş ecektir. Bu nedenle, her soru kitapÁ ığ ı t¸r¸n¸n cevap anahtar ı farklı olacaktır. Soru kitapÁ ığ ı t¸r¸, kitapÁ ığ ın ¸zerinde ve iÁ sayfalar ında b¸y¸k harflerle bas ılı olacaktır.

Sı navda Uygulanacak Testler

Cumartesi

Cumartesi

Pazar

Pazar

Sabah

÷ ğleden Sonra

Sabah

÷ ğleden Sonra

Genel Yetenek

E ğ itim Bilimleri

Hukuk

«alışma Ekonomisi ve End¸stri İlişkileri

Genel K¸lt¸r

İktisat

Ekonometri

Yabanc ı Dil

İş letme

İstatistik

Maliye

Kamu Yˆnetimi

Muhasebe

Uluslararas ı İliş kiler

7

3.3 SINAVIN

KAPSAMI

Sınavda uygulanacak testlerin kapsamları Tablo-1íde gˆsterilmi ş tir.

TABLO-1

KPSSíDE UYGULANACAK TESTLER İ N KAPSAMLARI

 

Genel Yetenek

 
 

Yaklaşı k Ağ ı rl ı ğ ı

 

Yaklaşı k Ağ ı rl ı ğ ı

1) T¸rkÁe

 

%50

2) Matematik

 

%50

 

a) Sˆzc¸k bilgisi

%5

a)

Sayılarla iş lem yapma

%10

b) Dil bilgisi

%10

b) Matematiksel iliş kilerden yararlanma

%10

c) Anlatım ˆzellikleri

%5

c)

Problem Áˆzme

%20

d) Okuduğ unu anlama

%30

d) Temel geometri bilgilerinden yararlanma

%5

 

e)

Tablo, grafik okuma ve yorumlama

%5

 

Genel K¸lt¸r

 

1)

Atat¸rk İ lkeleri ve İ nkı lap Tarihi

%40

3)

Temel Yurttaş l ı k Bilgisi

 

%15

a) III. Selimíden itibaren T¸rk inkılab ın ı

 

a) Hukuk baş lang ıc ı ve genel kamu hukuku, devletler umumi ve ˆzel hukuku b) Anayasa c) İ dare T¸rkiye ve D¸nya ile İ lgili Genel ve G¸ncel Sosyoekonomik Konular T¸rk K¸lt¸r ve Medeniyetleri

 

hazırlayan etkenler

%5

%5

b) Ulusal Kurtuluş Savaş ı

%10

%5

c) Atat¸rk ilke ve inkılaplar ı

%15

%5

d) Atat¸rk dˆnemi: iÁ olaylar ve dış politika

%10

4)

 

%5

2)

T¸rkiye Co ğ rafyası

%30

5)

%10

a) T¸rkiyeínin fiziki ˆzellikleri

%5

a)

SelÁuklular ve ˆnceki dˆnem Osmanlı lar dˆnemi

%5

b) T¸rkiyeínin beş eri ˆzellikleri

%5

b)

%5

c) T¸rkiyeínin ekonomik ˆzellikleri %20

 
 

Yabancı Dil

 

Almanca, Fransı zca, İ ngilizce

 

1)

Sˆzc¸k Bilgisi

%10

3) «eviri

 

%20

2)

Dil Bilgisi

%20

4)

Okuduğunu Anlama

 

%50

 

Eğ itim Bilimleri

 

1) E