You are on page 1of 2

ROMNIA Judeul CLUJ Consiliul local CMPIA TURZII

Str. Laminoritilor, Nr.2 Telefon: 0264368001; 0264368002; 0264368004 Fax: 0264365467 http://www.campiaturzii.ro e-mail:primariact@campiaturzii.ro ;

HOTRRE Nr. 38 din 11.03.2010


privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 25 din 25.02.2010, prin care s-a aprobat tariful practicat pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul Municipiului Campia Turzii, tarif unic in aria delegarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului Consiliul Local al Municipiului Cmpia Turzii, intrunit n edina extraordinara, de indata, din data de 11.03.2010. Analiznd proiectul de hotarare nr. 6618 din 10.03.2010, prin care se propune modificarea si completarea H.C.L. nr. 25 din 25.02.2010, prin care s-a aprobat tariful practicat pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul Municipiului Campia Turzii, tarif unic in aria delegarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului ; Vznd avizul favorabil dat proiectului de hotrre, in plenul sedintei, de ctre comisiile nr.1-4; n conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare i funcionare a Consiliului Local al mun. Cmpia Turzii i procesul-verbal al edinei; Fiind ndeplinite prevederile articolelor 44 i 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; n temeiul prevederilor: Documentului Cadru de Implementare a POS ,,Mediu , aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1755/12.11.2007 si respectiv al Ministerului Economiei si Finantelor nr. 2148/21.11.2007; a Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice; Ordinul 88/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa se de canalizare; art. 36 si urmatoarele din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si Canalizare, incheiat la data de 21.09.2007; art. 18 alin. (2) lit. ,,d din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului; art. 4.2.1 din Standardul Roman SR 1846-1/septembrie 2006; a drepturilor conferite prin articolul 36 si articolul 115, alineatul 1, litera b) din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

HOTRTE:
Art. I - Articolul 2 al HCL nr. 25 din 25.02.2010 se completeaza si va avea urmatorul continut: ,, Art. 2 - Se aprob tariful practicat pentru furnizarea serviciilor de canalizare la nivelul Municipiului Campia Turzii, tarif unic in aria delegarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului, valoarea acestuia fiind de 1,57 lei fara TVA. Cantitatile de apa uzata sunt identice cu cele preluate din sistemul de alimentare cu apa. Art. II - Prezenta hotrre are un caracter normativ.

Art. III - Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz Primarul Municipiului Cmpia Turzii prin Direcia General i Serviciul Tehnic Investitii din cadrul aparatului de specialitate al primarului si S.C. Compania de Apa Aries S.A. Turda.. Art. IV - Comunicarea prezentei hotrri se face prin grija Serviciului Administraie Public Local. PRESEDINTE DE SEDINTA, Samoila GAL CONTRASEMNEAZA: SECRETAR, c. jr. Mircea GLIGAN

Nota: prezenta hotarare a fost adoptata cu 13 voturi pentru si 3 abtineri ( din cei 19 consilieri locali la sedinta au fost prezenti 16 )