‫עמידה ר"ה‬

‫עם מוסף‬

‫נסדר ע"י א"ש‬

‫עמידה ר"ה‬
‫כ"ו פעמים הויה‬
‫דיני טעות בתפילות תמצא בתפלת ערבית‪:‬‬
‫החיים וישחה אח"כ בברוך אתה‪,‬‬
‫המתפלל צריך לכוין בלבו‬
‫ובשאר הברכות כשיגיע לברוך‬
‫פירוש המלות שמוציא בשפתיו‬
‫יזקוף עצמו וישאר זקוף עד אחר‬
‫ויחשוב כאילו שכינה כנגדו‬
‫לפי‬
‫שלאחריה‬
‫ברכה‬
‫שיתחיל‬
‫שנאמר שויתי ה' לנגדי תמיד‪.‬‬
‫שאסור לשחות בשאר הברכות לא‬
‫בבית‬
‫עומד‬
‫כאילו‬
‫ויחשוב‬
‫בתחלה ולא בסוף‪.‬‬
‫המקדש‪.‬‬
‫וצריך לעמוד כעבד לפני‬
‫רבו באימה וביראה‪ .‬ויש נוהגים‬
‫להתפלל בר"ה ויוה"כ בכריעה‪,‬‬
‫ואלה צריכים לזקוף כשיגיעו‬
‫למלך עוזר כדי להשתחוות אח"כ‬
‫בברוך אתה‪ ,‬וכן יזקוף בוכל‬

‫כשיזקוף לא יעמוד בקומה‬
‫זקופה רק ראשו כפוף מעט‪.‬‬
‫מכוין‬
‫אני‬
‫במחשבתו‬
‫יחשוב‬
‫לכלול את עצמי בין אינון‬
‫דמתפללין לקוב"ה בלבב שלם‪:‬‬

‫עמידה ר"ה‬

‫וּפי ַי ִגּיד ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך‪:‬‬
‫ֲאדֹ ָני ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח ִ‬
‫*אבות*‪-‬‬‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫אַב ָר ָהם‪ֱ ,‬אלֹ ֵהי ִי ְצ ָחק‪ֵ ,‬ואלֹ ֵהי‬
‫בוֹתינוּ‪ֱ ,‬אלֹ ֵהי ְ‬
‫אַתּה ְיהֹוָה‪ֱ ,‬אלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫זוֹכר‬
‫קוֹנה ַהכֹּל‪ְ ,‬ו ֵ‬
‫טוֹבים‪ְ ,‬ו ֵ‬
‫גּוֹמל ֲח ָס ִדים ִ‬
‫נּוֹרא‪ֵ ,‬אל ֶע ְליוֹן‪ֵ ,‬‬
‫ַי ֲעקֹב‪ָ ,‬ה ֵאל ַה ָגּדוֹל ַה ִגּבּוֹר ְו ַה ָ‬
‫וּמ ִביא ֵ‬
‫ַח ְס ֵדּי אָבוֹת‪ֵ ,‬‬
‫אַה ָבה‪:‬‬
‫יהם ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ‪ְ ,‬בּ ֲ‬
‫גוֹאל‪ִ ,‬ל ְב ֵני ְב ֵנ ֶ‬

‫ָז ְכ ֵרנוּ ְל ַח ִיּים‪ֶ ,‬מ ֶל ְך ָח ֵפץ ַבּ ַח ִיּים‪ְ ,‬ו ָכ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר ַה ַח ִיּים‪ְ ,‬ל ַמ ַע ְנ ָך‬
‫ֱאלֹ ִהים ַח ִיּים‪:‬‬
‫וּמ ֵגן‪:‬‬
‫יע ָ‬
‫וּמוֹשׁ ַ‬
‫ִ‬
‫עוֹזר‬
‫ֶמ ֶל ְך ֵ‬

‫אַב ָר ָהם‪:‬‬
‫אַתּה ְיהֹוָה ָמ ֵגן ְ‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫*גבורות*‪-‬‬‫הוֹשׁ ַ‬
‫אַתּה ַרב ְל ִ‬
‫עוֹלם ֲאדֹ ָני‪ְ ,‬מ ַח ֵיּה ֵמ ִתים ָ‬
‫אַתּה ִגבּוֹר ְל ָ‬
‫ָ‬
‫מוֹריד ַה ָטּל‪ְ :‬מ ַכ ְל ֵכּל‬
‫יע‪ִ :‬‬
‫וּמ ִתּיר‬
‫חוֹלים‪ַ ,‬‬
‫ִ‬
‫רוֹפא‬
‫נוֹפ ִלים‪ְ ,‬ו ֵ‬
‫סוֹמ ְך ְ‬
‫ֵ‬
‫ַח ִיּים ְבּ ֶח ֶסד‪ְ ,‬מ ַח ֵיּה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים‪,‬‬
‫דּוֹמה ָלּ ְך‪ֶ ,‬מ ֶל ְך ֵמ ִמית‬
‫וּמי ֶ‬
‫מוֹך ַבּ ַעל ְגּבוּרוֹת‪ִ ,‬‬
‫ישׁ ֵני ָע ָפר‪ִ .‬מי ָכ ָ‬
‫מוּנתוֹ ִל ֵ‬
‫וּמ ַק ֵיּם ֱא ָ‬
‫סוּרים‪ְ ,‬‬
‫ֲא ִ‬
‫שׁוּעה‪:‬‬
‫יח ְי ָ‬
‫וּמ ְצ ִמ ַ‬
‫וּמ ַח ֶיּה ַ‬
‫ְ‬

‫צוּריו ְל ַח ִיּים ְבּ ַר ֲח ִמים‪:‬‬
‫זוֹכר ְי ָ‬
‫מוֹך אָב ָה ַר ֲח ִמים‪ֵ ,‬‬
‫ִמי ָכ ָ‬
‫אַתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים‪.‬‬
‫ְו ֶנ ֱא ָמן ָ‬

‫אַתּה ְיהֹוָה ְמ ַח ֵיּה ַה ֵמּ ִתים‪:‬‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫*קדושה*‪-‬‬‫דוֹשׁים ְבּ ָכל יוֹם ְי ַה ְל ָ‬
‫וּק ִ‬
‫אַתּה ָקדוֹשׁ ְו ִשׁ ְמ ָך ָקדוֹשׁ ְ‬
‫ָ‬
‫לוּך ֶסּ ָלה‪ִ .‬כּי ֵאל ֶמ ֶל ְך ָגּדוֹל ְו ָקדוֹשׁ‬
‫אָתּה‪:‬‬
‫ָ‬

‫ְלדוֹר ָודוֹר ַה ְמ ִליכוּ ָל ֵאל ִכּי הוּא ְל ַבדּוֹ ָמרוֹם ְו ָקדוֹשׁ‪:‬‬
‫יר ָך ְו ַעל‬
‫רוּשׁ ַל ִים ִע ֶ‬
‫וּב ֵכן ִי ְת ַק ֵדּשׁ ִשׁ ְמ ָך ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵהינוּ ַעל ִי ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך ְו ַעל ְי ָ‬
‫ְ‬
‫ִציּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ‬
‫יכ ָל ְך‪:‬‬
‫כוֹנ ְך ְו ֵה ָ‬
‫יח ָך ְו ַעל ְמ ָ‬
‫בוֹד ָך ְו ַעל ַמ ְלכוּת ֵבּית ָדּ ִוד ְמ ִשׁ ֶ‬

‫עמידה ר"ה‬

‫את‪,‬‬
‫ימ ְת ָך ַעל ָכּל ַמה ֶשּׁ ָבּ ָר ָ‬
‫יך‪ְ ,‬ו ֵא ָ‬
‫וּב ֵכן ֵתּן ַפּ ְח ְדּ ָך ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵהינוּ ַעל ָכּל ַמ ֲע ֶשׂ ָ‬
‫ְ‬
‫יך ָכּל ַה ְבּ ִ‬
‫יר ָ‬
‫ְו ִי ָ‬
‫רוּאים‪ְ ,‬ו ֵי ָעשׂוּ ֻכ ָלּם‬
‫אוּך ָכּל ַה ַמּ ֲע ִשׂים‪ְ ,‬ו ִי ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫צוֹנ ָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם‪ְ .‬כּמוֹ ֶשׁ ָיּ ַד ְענוּ ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵהינוּ‪,‬‬
‫ֲאֻג ָדּה ֶא ָחת‪ַ ,‬ל ֲעשׂוֹת ְר ְ‬
‫ֶשׁ ַה ָשּׁ ְל ָטן ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫נוֹרא ַעל ָכּל ַמה‬
‫ינ ָך‪ְ ,‬ו ִשׁ ְמ ָך ָ‬
‫ימ ֶ‬
‫בוּרה ִבּ ִ‬
‫וּג ָ‬
‫יך‪ ,‬עֹז ְבּ ָי ְד ָך‪ְ ,‬‬
‫את‪:‬‬
‫ֶשּׁ ָבּ ָר ָ‬
‫יך‪,‬‬
‫דוֹר ֶשׁ ָ‬
‫טוֹבה ְל ְ‬
‫ָ‬
‫יך‪ְ ,‬ו ִת ְק ָוה‬
‫יר ֶא ָ‬
‫וּב ֵכן ֵתּן ָכּבוֹד ְיהֹוָה ְל ַע ֶמּ ָך‪ְ ,‬תּ ִה ָלּה ִל ֵ‬
‫ְ‬
‫יחת ֶק ֶרן‬
‫וּצ ִמ ַ‬
‫יר ָך‪ְ ,‬‬
‫אַר ֶצ ָך‪ְ ,‬ו ָשׂשׂוֹן ְל ִע ֶ‬
‫וּפ ְתחוֹן ֶפּה ַל ְמ ַי ֲח ִלים ָל ְך‪ִ ,‬שׂ ְמ ָחה ְל ְ‬
‫ִ‬
‫יכת ֵנר ְל ֶבן ִי ַשׁי ְמ ִשׁ ֶ‬
‫יח ָך‪ִ ,‬בּ ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינוּ‪:‬‬
‫ְל ָד ִוד ַע ְב ֶדּ ָך‪ַ ,‬ו ֲע ִר ַ‬
‫עוֹל ָתה‬
‫ידים ְבּ ִר ָנּה ָי ִגילוּ‪ְ .‬ו ָ‬
‫ישׁ ִרים ַי ֲעלֹזוּ‪ַ .‬ו ֲח ִס ִ‬
‫יקים ִי ְראוּ ְו ִי ְשׂ ָמחוּ‪ִ ,‬ו ָ‬
‫וּב ֵכן ַצ ִדּ ִ‬
‫ְ‬
‫ִתּ ְק ָפּץ ִפּ ָ‬
‫יה‪ְ ,‬ו ָכל ָה ִר ְשׁ ָעה ֻכּ ָלּהּ ֶכּ ָע ָשׁן ִתּ ְכ ֶלה‪ִ .‬כּי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ָזדוֹן ִמן‬
‫אָרץ‪:‬‬
‫ָה ֶ‬
‫יך‪ְ ,‬בּ ַהר‬
‫אַתּה הוּא ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵהינוּ ְמ ֵה ָרה ְל ַב ֶדּ ָך‪ַ ,‬על ָכּל ַמ ֲע ֶשׂ ָ‬
‫לוֹך ָ‬
‫ְו ִת ְמ ְ‬
‫ך )תהלים קמו(‬
‫ירוּשׁ ַל ִים ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָך‪ַ ,‬כּ ָכּתוּב ְבּ ִד ְב ֵרי ָק ְד ֶשׁ ָ‬
‫וּב ָ‬
‫בוֹד ָך‪ִ ,‬‬
‫ִציּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ‬

‫לוּיהּ‪:‬‬
‫עוֹלם ֱאלֹ ַה ִי ְך ִציּוֹן ְלדֹר ָודֹר ַה ְל ָ‬
‫לוֹך ְיהֹוָה ְל ָ‬
‫ִי ְמ ְ‬
‫יך‪ַ ,‬כּ ָכּתוּב‬
‫לוֹהּ ִמ ַבּ ְל ָע ֶד ָ‬
‫נוֹרא ְשׁ ֶמ ָך‪ְ ,‬ו ֵאין ֱא ַ‬
‫אַתּה ְו ָ‬
‫ָקדוֹשׁ ָ‬

‫ַו ִיּ ְג ַבּהּ ְיהֹוָה ְצ ָבאוֹת ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט‪ְ ,‬ו ָה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ ִנ ְק ַדּשׁ ִבּ ְצ ָד ָקה‬

‫ישעי'‬

‫ה‪,‬טז‪.‬‬

‫אַתּה ְיהֹוָה‪ַ ,‬ה ֶמּ ֶל ְך ַה ָקּדוֹשׁ‪:‬‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫‪*-‬קדושת היום*‪-‬‬

‫רוֹמ ְמ ָתּנוּ ִמ ָכּל‬
‫ית ָבּנוּ‪ְ ,‬ו ַ‬
‫אוֹתנוּ ְו ָר ִצ ָ‬
‫אָה ְב ָתּ ָ‬
‫אַתּה ְב ַח ְר ָתּנוּ ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים‪ַ ,‬‬
‫ָ‬
‫בוֹד ֶת ָך‪ְ ,‬ו ִשׁ ְמ ָך ַה ָגּדוֹל‬
‫יך‪ְ ,‬ו ֵק ַר ְב ָתּנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ַל ֲע ָ‬
‫וֹת ָ‬
‫ַה ְלּשׁוֹנוֹת‪ְ ,‬ו ִק ַדּ ְשׁ ָתּנוּ ְבּ ִמ ְצ ֶ‬
‫את‪:‬‬
‫ְו ַה ָקּדוֹשׁ ָע ֵלינוּ ָק ָר ָ‬
‫אַה ָבה ]יש )מט"א( שאין או' בר"ה באהבה גם כשחל בשבת[‬
‫ַו ִתּ ֶתּן ָלנוּ ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵהינוּ ְבּ ֲ‬

‫ֶאת יוֹם )לשבת ַה ַשּׁ ָבּת ַה ֶזּה ְו ֶאת יוֹם( ַה ִזּ ָכּרוֹן ַה ֶזּה‪,‬‬

‫עמידה ר"ה‬

‫רוּעה‬
‫יוֹם ְתּ ָ‬
‫אַה ָבה(‬
‫רוּעה ְבּ ֲ‬
‫)לשבת ִז ְכרוֹן ְתּ ָ‬
‫יציאַת ִמ ְצ ָר ִים‪:‬‬
‫קוֹדשׁ ֵז ֶכר ִל ִ‬
‫ִמ ְק ָרא ֶ‬
‫ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫יע‪ְ ,‬ו ֵי ָר ֶאה ְו ֵי ָר ֶצה ְו ִי ָשּׁ ַמע‪,‬‬
‫בוֹתינוּ‪ַ ,‬י ֲע ֶלה ְו ָיבוֹא ְו ַי ִגּ ַ‬
‫דוֹננוּ‪ְ ,‬ו ִז ְכרוֹן ֲא ֵ‬
‫וּפ ְקּ ֵ‬
‫רוֹננוּ ִ‬
‫ְו ִי ָפּ ֵקד ְו ִי ָזּ ֵכר ִז ְכ ֵ‬
‫יח ֶבּן ָדּ ִוד ַע ְב ֶדּ ָך‪,‬‬
‫בוֹתינוּ‪ְ ,‬ו ִז ְכרוֹן ָמ ִשׁ ַ‬
‫יטה‬
‫יך‪ִ ,‬ל ְפ ֵל ָ‬
‫רוּשׁ ַל ִים ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָך‪ְ ,‬ו ִז ְכרוֹן ָכּל ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ְו ִז ְכרוֹן ְי ָ‬
‫טוֹבים ְ‬
‫וּל ַר ֲח ִמים‪ְ ,‬ל ַח ִיּים ִ‬
‫וּל ֶח ֶסד ְ‬
‫טוֹבה‪ְ ,‬ל ֵחן ְ‬
‫ְל ָ‬
‫וּל ָשׁלוֹם‪ְ .‬בּיוֹם ַה ִזּ ָכּרוֹן ַה ֶזּה‪:‬‬
‫יענוּ בוֹ ְל ַח ִיּים‬
‫הוֹשׁ ֵ‬
‫וּפ ְק ֵדנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכה‪ְ .‬ו ִ‬
‫טוֹבה‪ָ .‬‬
‫ָז ְכ ֵרנוּ ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵהינוּ בּוֹ ְל ָ‬
‫וּב ְד ַבר ְי ָ‬
‫טוֹבים‪ִ .‬‬
‫ִ‬
‫יך‬
‫יענוּ‪ִ ,‬כּי ֵא ֶל ָ‬
‫הוֹשׁ ֵ‬
‫שׁוּעה ְו ַר ֲח ִמים‪ ,‬חוּס ְו ָח ֵנּנוּ‪ְ ,‬ו ַר ֵחם ָע ֵלינוּ ְו ִ‬
‫ינינוּ‪ִ ,‬כּי ֵאל ֶמ ֶל ְך ַחנּוּן ְו ַרחוּם ָ‬
‫ֵע ֵ‬
‫אָתּה‪:‬‬
‫עוֹלם ֻכּלּוֹ ִבּ ְכ ֶ‬
‫לוֹך ַעל ָכּל ָה ָ‬
‫ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫בוֹד ָך‪ְ ,‬ו ִה ָנּ ֵשׂא ַעל‬
‫בוֹתינוּ‪ְ ,‬מ ְ‬
‫אַר ֶצ ָך‪ְ ,‬ו ֵי ַדע ָכּל‬
‫יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל ְ‬
‫הוֹפע ַבּ ֲה ַדר ְגּאוֹן ֻע ֶזּ ָך ַעל ָכּל ְ‬
‫יק ֶר ָך‪ְ ,‬ו ַ‬
‫אָרץ ִבּ ָ‬
‫ָכּל ָה ֶ‬
‫אמר כֹּל ֲא ֶשׁר‬
‫אַתּה ְי ַצ ְרתּוֹ‪ְ ,‬ויֹ ַ‬
‫אַתּה ְפ ַע ְלתּוֹ‪ְ ,‬ו ָי ִבין ָכּל ְיצוּר‪ִ ,‬כּי ָ‬
‫ָפּעוּל‪ִ ,‬כּי ָ‬
‫ְנ ָשׁ ָמה ְבאַפּוֹ‪:‬‬

‫וּמ ְלכוּתוֹ ַבּכֹּל ָמ ָשׁ ָלה תה' קג‪,‬יט‪:‬‬
‫ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהי ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶמ ֶל ְך‪ַ ,‬‬
‫יך‪,‬‬
‫וֹת ָ‬
‫נוּח ֵתנוּ( ַק ְדּ ֵשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ֶ‬
‫בוֹתינוּ‪ְ ,‬ר ֵצה ָנא ִב ְמ ָ‬
‫)לשבת ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫ילנוּ‬
‫ישׁוּע ֶת ָך‪) ,‬לשבת ְו ַה ְנ ִח ֵ‬
‫טּוּב ָך ְו ַשׂ ְמּ ֵחנוּ ִבּ ָ‬
‫תוֹר ֶת ָך‪ַ ,‬שׂ ְבּ ֵענוּ ִמ ֶ‬
‫ְו ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּ ָ‬
‫אַה ָבה ְ‬
‫ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ ְבּ ֲ‬
‫וּב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת ָק ְדּ ֶשׁ ָך‪ְ ,‬ו ָינוּחוּ בוֹ ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי‬
‫ְשׁ ֶמ ָך(‪.‬‬
‫וּד ָב ְר ָך ֱא ֶמת ְו ַק ָיּם ָל ַעד‬
‫אַתּה ֱאלֹ ִהים ֱא ֶמת ְ‬
‫ְו ַט ֵהר ִל ֵבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ָך ֶבּ ֱא ֶמת ִכּי ָ‬

‫אָרץ‪ְ ,‬מ ַק ֵדּשׁ )לשבת ַה ַשּׁ ָבּת וְ (‬
‫אַתּה ְיהֹוָה‪ֶ ,‬מ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫ִי ְשׂ ָר ֵאל ְויוֹם ַה ִזּ ָכּרוֹן‪:‬‬
‫*עבודה*‪-‬‬‫בוֹדה ִל ְד ִביר‬
‫ְר ֵצה ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵהינוּ‪ְ ,‬בּ ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְו ִל ְת ִפ ָלּ ָתם ְשׁ ֵעה‪ְ ,‬ו ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲע ָ‬
‫בוֹדת‬
‫וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד‪ֲ ,‬ע ַ‬
‫אַה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן‪ְ ,‬‬
‫וּת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ֲ‬
‫ית ָך‪ְ ,‬ו ִא ֵשּׁי ִי ְשׂ ָר ֵאל‪ְ ,‬‬
‫ֵבּ ֶ‬
‫שׁוּב ָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמים‪.‬‬
‫ינינוּ ְבּ ְ‬
‫ינה ֵע ֵ‬
‫ִי ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך‪ְ :‬ו ֶת ֱח ֶז ָ‬

‫עמידה ר"ה‬

‫ינתוֹ ְל ִציּוֹן‪:‬‬
‫אַתּה ְיהֹוָה‪ַ ,‬ה ַמּ ֲח ִזיר ְשׁ ִכ ָ‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫*הודאה*‪-‬‬‫מוֹדים ֲא ַנ ְחנוּ ָל ְך‪ָ ,‬שׁ ָ‬
‫ִ‬
‫צוּרנוּ‬
‫עוֹלם ָו ֶעד‪ֵ ,‬‬
‫בוֹתינוּ ְל ָ‬
‫אַתּה הוּא ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫סוּרים‬
‫נוֹדה ְלּ ָך ְוּנ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך‪ַ ,‬על ַח ֵיּינוּ ַה ְמּ ִ‬
‫אַתּה הוּא ְלדוֹר ָודוֹר ֶ‬
‫צוּר ַח ֵיּינוּ‪ָ ,‬מ ֵגן ִי ְשׁ ֵענוּ‪ָ ,‬‬
‫יך‬
‫טוֹבוֹת ָ‬
‫ֶ‬
‫יך ְו‬
‫אוֹת ָ‬
‫יך ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם ִע ָמּנוּ‪ְ ,‬ו ַעל ִנ ְפ ְל ֶ‬
‫מוֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָל ְך‪ְ ,‬ו ַעל ִנ ֶסּ ָ‬
‫ְבּ ָי ֶד ָך‪ְ ,‬ו ַעל ִנ ְשׁ ֵ‬
‫יך‪,‬‬
‫יך‪ְ ,‬ו ַה ְמ ַר ֵחם‪ִ ,‬כּי לֹא ַתמּוּ ֲח ָס ֶד ָ‬
‫ֶשׁ ְבּ ָכל ֵעת‪ֶ ,‬ע ֶרב ָובֹ ֶקר ְו ָצ ֳה ָר ִים‪ַ ,‬הטּוֹב ִכּי לֹא ָכלוּ ַר ֲח ֶמ ָ‬
‫עוֹלם ִק ִוּינוּ ָל ְך‪:‬‬
‫ִכּי ֵמ ָ‬
‫עוֹלם ָו ֶעד‪:‬‬
‫רוֹמם ְו ִי ְת ַנ ֵשּׂא ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמיד ְל ָ‬
‫ְו ַעל ֻכּ ָלּם ִי ְת ָבּ ֵר ְך ְו ִי ְת ֵ‬

‫ית ָך‪:‬‬
‫טוֹבים‪ָ ,‬כּל ְבּ ֵני ְב ִר ֶ‬
‫וּכתוֹב ְל ַח ִיּים ִ‬
‫ְ‬
‫עוֹלם ִכּי טוֹב‪ָ ,‬ה ֵאל‬
‫יב ְרכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַה ָגּדוֹל ֶבּ ֱא ֶמת ְל ָ‬
‫יה ְללוּ ִו ָ‬
‫יוֹדוּך ֶסּ ָלה‪ִ ,‬ו ַ‬
‫ָ‬
‫ְוכֹל ַה ַח ִיּים‬
‫ְי ָ‬
‫שׁוּע ֵתנוּ ְו ֶע ְז ָר ֵתנוּ ֶס ָלה‪ָ ,‬ה ֵאל ַהטּוֹב‪.‬‬

‫וּל ָך ָנ ֶאה ְלהוֹדוֹת‪:‬‬
‫אַתּה ְיהֹוָה‪ַ ,‬הטּוֹב ִשׁ ְמ ָך ְ‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫*שלום*‪-‬‬‫טוֹבה ְ‬
‫ִשׂים ָשׁלוֹם ָ‬
‫וּב ָר ָכה‪ַ ,‬ח ִיּים ֵחן ָו ֶח ֶסד ְו ַר ֲח ִמים‪ָ ,‬ע ֵלינוּ ְו ַעל ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך‪,‬‬
‫תּוֹרת‬
‫יך ָנ ַת ָתּ ָלּנוּ ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵהינוּ‪ַ ,‬‬
‫יך‪ִ ,‬כּי ְבאוֹר ָפּ ֶנ ָ‬
‫אָבינוּ‪ֻ ,‬כּ ָלּנוּ ְכּ ֶא ָחד ַי ַחד ְבּאוֹר ָפּ ֶנ ָ‬
‫ָבּ ְר ֵכנוּ ִ‬
‫יך‪,‬‬
‫ינ ָ‬
‫וּב ָר ָכה ְו ַר ֲח ִמים ְו ַח ִיּים ְו ָשׁלוֹם‪ְ ,‬ו ָכל טוֹב‪ְ ,‬וטוֹב ִי ְה ֶיה ְבּ ֵע ֶ‬
‫וּצ ָד ָקה ְ‬
‫אַה ַבת ֶח ֶסד‪ְ ,‬‬
‫ַח ִיּים ְו ֲ‬
‫לוֹמ ָך‪ְ ,‬בּרוֹב עוֹז ְו ָשׁלוֹם‪:‬‬
‫וּב ָכל ָשׁ ָעה ִבּ ְשׁ ֶ‬
‫וּל ָב ֵר ְך ֶאת ָכּל ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל‪ְ ,‬בּ ָכל ֵעת ְ‬
‫ְל ָב ְר ֵכנוּ ְ‬

‫טוֹבה‪ְ ,‬וּג ֵזרוֹת טוֹבוֹת‪ְ ,‬ישׁוּעוֹת‬
‫וּפ ְר ָנ ָסה ָ‬
‫ְבּ ֵס ֶפר ַח ִיּים‪ְ ,‬בּ ָר ָכה ְו ָשׁלוֹם‪ַ ,‬‬
‫טוֹבים‬
‫יך‪ֲ ,‬א ַנ ְחנוּ ְו ָכל ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל‪ְ ,‬ל ַח ִיּים ִ‬
‫ְו ֶנ ָחמוֹת‪ִ ,‬נ ָזּ ֵכר ְו ִנ ָכּ ֵתב ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫וּל ָשׁלוֹם‪:‬‬
‫ְ‬

‫אַתּה ְיהֹוָה ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַעמּוֹ ִי ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם‪:‬‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫*תחינות*‪-‬‬‫צוּרי ְוגֹ ֲא ִלי‪:‬‬
‫יך‪ְ ,‬יהֹוָה ִ‬
‫ִי ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי ְו ֶה ְגיוֹן ִל ִבּי ְל ָפ ֶנ ָ‬

‫עמידה ר"ה‬

‫וּשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה‪ְ ,‬ו ִל ְמ ַק ְל ַלי‪ַ ,‬נ ְפ ִשׁי ִתדֹּם‪ְ ,‬ו ַנ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר‬
‫שׁוֹני ֵמ ָרע‪ְ ,‬‬
‫ֱאלֹ ַהי‪ְ ,‬נצֹר ְל ִ‬
‫חוֹשׁ ִבים‬
‫יך ִתּ ְרדּוֹף ַנ ְפ ִשׁי‪ְ ,‬ו ָכל ַה ָקּ ִמים ְו ַה ְ‬
‫וֹת ָ‬
‫אַח ֵרי ִמ ְצ ֶ‬
‫תוֹר ֶת ָך‪ְ ,‬ו ֲ‬
‫ַלכֹּל ִתּ ְה ֶיה‪ְ .‬פּ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ‬
‫ָע ַלי ָר ָעה ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם ְו ַק ְל ֵקל ַמ ֲח ַשׁ ְב ָתּם‪.‬‬
‫ֲע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך‪ֲ ,‬ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְי ִמ ֶ‬
‫תּוֹר ֶת ָך‪ֲ ,‬ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶת ָך‪ְ .‬ל ַמ ַען‬
‫ינ ָך‪ֲ ,‬ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ָ‬
‫יעה ְי ִמ ְינ ָך ַו ֲע ֵנ ִני‪,‬‬
‫הוֹשׁ ָ‬
‫יך ִ‬
‫יד ָ‬
‫ֵי ָח ְלצוּן ְי ִד ֶ‬
‫ערוך השולחן סימן קכב סעיף ח נוהגים להוסיף פסוק למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני ועוד נוהגים‬
‫לומר פסוק המתחיל באות של שמו ומסיים באות של שמו‬

‫גוֹא ִלי‪.‬‬
‫צוּרי ְו ֲ‬
‫יך‪ְ ,‬יהֹוָה ִ‬
‫ִי ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי ְו ֶה ְגיוֹן ִל ִבּי ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫אָמן‪:‬‬
‫רוֹמיו‪ ,‬הוּא ַי ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ‪ְ ,‬ו ַעל ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל‪ְ ,‬ו ִא ְמרוּ ֵ‬
‫עֹ ֶשׂה ה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ‬
‫בוֹתינוּ‪ֶ ,‬שׁ ִיּ ָבּ ֶנה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה‬
‫יך‪ְ ,‬יהֹוָה ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫ְי ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ָ‬
‫מוֹניּוֹת‪ְ .‬ו ָע ְר ָבה‬
‫וּכ ָשׁ ִנים ַק ְד ִ‬
‫עוֹלם ְ‬
‫ימי ָ‬
‫תוֹר ֶת ָך‪ְ .‬ו ָשׁם ַנ ֲע ָב ְד ָך ְבּ ִי ְראָה ִכּ ֵ‬
‫ְב ָי ֵמינוּ‪ְ ,‬ו ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּ ָ‬
‫מוֹניּוֹת‬
‫וּכ ָשׁ ִנים ַק ְד ִ‬
‫ימי עוֹ ָלם ְ‬
‫ירוּשׁ ָל ִים ִכּ ֵ‬
‫הוּדה ִו ָ‬
‫ַליהֹוָה ִמ ְנ ַחת ְי ָ‬

‫מוסף ר"ה‬
‫מלכיות‬

‫זכרונות‬

‫שופרות‬

‫אָרץ‪ְ ,‬מ ַק ֵדּשׁ‬
‫אַתּה ְיהֹ ָוה‪ֶ ,‬מ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫)השבת ו( ִי ְשׂ ָר ֵאל ְויוֹם ַה ִזּ ָכּרוֹן‪:‬‬
‫זוֹכר ַה ְבּ ִרית‪:‬‬
‫אַתּה ְיהֹ ָוה‪ֵ ,‬‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫רוּעת ַעמּוֹ‬
‫שׁוֹמ ַע קוֹל ְתּ ַ‬
‫אַתּה ְיהֹ ָוה‪ֵ ,‬‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַר ֲח ִמים‪:‬‬

‫נסדר ע"י א"ש‬

‫מוסף ר"ה‬

‫אַתּה‬
‫ָ‬

‫רוֹמ ְמ ָתּנוּ ִמ ָכּל ַה ְלּשׁוֹנוֹת‪,‬‬
‫ית ָבּנוּ‪ְ ,‬ו ַ‬
‫אוֹתנוּ ְו ָר ִצ ָ‬
‫אָה ְב ָתּ ָ‬
‫ְב ַח ְר ָתּנוּ ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים‪ַ ,‬‬

‫וֹת ָ‬
‫ְו ִק ַדּ ְשׁ ָתּנוּ ְבּ ִמ ְצ ֶ‬
‫את‪:‬‬
‫בוֹד ֶת ָך‪ְ ,‬ו ִשׁ ְמ ָך ַה ָגּדוֹל ְו ַה ָקּדוֹשׁ ָע ֵלינוּ ָק ָר ָ‬
‫יך‪ְ ,‬ו ֵק ַר ְב ָתּנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ַל ֲע ָ‬
‫אַה ָבה ֶאת יוֹם )לשבת ַה ַשּׁ ָבּת ַה ֶזּה ְו ֶאת יוֹם( ַה ִזּ ָכּרוֹן ַה ֶזּה‪,‬‬
‫ַו ִתּ ֶתּן ָלנוּ ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ ְבּ ֲ‬
‫יציאַת ִמ ְצ ָר ִים‪:‬‬
‫קוֹדשׁ ֵז ֶכר ִל ִ‬
‫אַה ָבה( ִמ ְק ָרא ֶ‬
‫רוּעה )לשבת ְבּ ֲ‬
‫יוֹם )לשבת ִז ְכרוֹן( ְתּ ָ‬
‫כוֹלים ַל ֲעשׂוֹת‬
‫אַד ָמ ֵתנוּ‪ְ ,‬ו ֵאין ֲא ַנ ְחנוּ ְי ִ‬
‫אַר ֵצנוּ‪ְ ,‬ו ִנ ְת ַר ַח ְקנוּ ֵמ ַעל ְ‬
‫וּמ ְפּ ֵני ֲח ָט ֵאינוּ ָגּ ִלינוּ ֵמ ְ‬
‫ִ‬
‫יר ֶת ָך‪ַ ,‬בּ ַבּ ִית ַה ָגּדוֹל ְו ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁ ִנּ ְק ָרא ִשׁ ְמ ָך ָע ָליו‪ִ ,‬מ ְפּ ֵני ַה ָיּד ֶשׁ ִנּ ְשׁ ַתּ ְלּ ָחה‬
‫חוֹבוֹתינוּ ְבּ ֵבית ְבּ ִח ָ‬
‫ֵ‬
‫וּת ַר ֵחם‬
‫בוֹתינוּ‪ֶ ,‬מ ֶל ְך ַר ֲח ָמן‪ֶ ,‬שׁ ָתּשׁוּב ְ‬
‫יך ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫ְבּ ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ָך‪ְ .‬י ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ָ‬
‫אָבינוּ ַמ ְל ֵכּנוּ‪ַ ,‬ג ֵלּה‬
‫וּת ַג ֵדּל ְכּבוֹדוֹ‪ִ ,‬‬
‫יך ָה ַר ִבּים‪ְ ,‬ו ִת ְב ֵנהוּ ְמ ֵה ָרה ְ‬
‫ָע ֵלינוּ ְו ַעל ִמ ְק ָדּ ְשׁ ָך ְבּ ַר ֲח ֶמ ָ‬
‫הוֹפע ְו ִה ָנּ ֵשׂא ָע ֵלינוּ ְל ֵע ֵ‬
‫ְכּבוֹד ַמ ְל ְ‬
‫גּוֹים‬
‫זוּרינוּ ִמ ֵבּין ַה ִ‬
‫יני ָכּל ָחי‪ְ .‬ו ָק ֵרב ְפּ ֵ‬
‫כוּת ָך ָע ֵלינוּ ְמ ֵה ָרה‪ְ ,‬ו ַ‬
‫פוּצוֹתינוּ ַכּ ֵנּס ִמ ַיּ ְר ְכּ ֵתי ֶ‬
‫ְוּנ‬
‫ירוּשׁ ַל ִים ֵבּית ִמ ְק ָדּ ְשׁ ָך‬
‫יר ָך‪ְ ,‬בּ ִר ָנּה‪ְ ,‬ו ִל ָ‬
‫יאנוּ ְל ִציּוֹן ִע ְ‬
‫אָרץ‪ַ .‬ו ֲה ִב ֵ‬
‫ֵ‬
‫וּמוּס ִפים‬
‫ָ‬
‫ידים ְכּ ִס ְד ָרם‬
‫חוֹבוֹתינוּ‪ְ .‬תּ ִמ ִ‬
‫ֵ‬
‫יך ֶאת ָק ְר ְבּנוֹת‬
‫עוֹלם‪ְ .‬ו ָשׁם ַנ ֲע ֶשׂה ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ָ‬
‫יך‬
‫מוּס ֵפי יוֹם )לשבת ַה ַשּׁ ָבּת ַה ֶזּה ְויוֹם( ַה ִזּ ָכּרוֹן ַה ֶזּה ַנ ֲע ֶשׂה ְו ַנ ְק ִריב ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ְכּ ִה ְל ָכ ָתם‪ְ .‬ו ֶאת ְ‬
‫בוֹד ָך‬
‫משׁה ַע ְב ֶדּ ָך‪ִ ,‬מ ִפּי ְכ ֶ‬
‫תוֹר ֶת ָך‪ַ ,‬על ְי ֵדי ֶ‬
‫צוֹנ ָך‪ְ ,‬כּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַת ְב ָתּ ָע ֵלינוּ ְבּ ָ‬
‫אַה ָבה ְכּ ִמ ְצ ַות ְר ֶ‬
‫ְבּ ֲ‬
‫ָכּאָמוּר‪:‬‬
‫במלכויות או זכרונות או שופרות בין ברצה‪,‬‬
‫אומר שם במקום שנזכר )בין ענין לענין( "ואת‬
‫מוספי יום הזכרון הזה נעשה ונקריב לפניך באהבה‬
‫כמצות רצונך"‪ ,‬וממשיך תפילתו‪ .‬וכן אם נזכר אחר‬
‫"המחזיר שכינתו לציון" לפני "מודים" אומר שם‪.‬‬
‫נזכר לאחר שהתחיל מודים‪ ,‬גומר תפילתו ואינו‬
‫חוזר‪ ,‬בין ביום ראשון בין ביום שני‪ .‬ואם לא אמר‬
‫פסוקי קרבן המוסף רק ואת מוספי וכו' יצא‪:‬‬
‫בשבת מזכירים של שבת במוסף כדרך‬
‫שמזכירים בשאר התפילות‪ ,‬ואומרים "ואת מוספי‬
‫יום השבת הזה ויום הזכרון הזה"‪ .‬והזכרת שבת‬
‫בפיסקא זו מעכבת ולא די בהזכרת שבת בשאר‬

‫הברכה או בחתימתה‪ ,‬ולכן אם שכח ולא הזכיר של‬
‫שבת בפיסקא זו‪ ,‬אם נזכר קודם סיום הברכה אומר‬
‫שם "ואת מוספי יום השבת הזה ויום הזכרון הזה‬
‫נעשה ונקריב לפניך באהבה כמצות רצונך"‪ ,‬ואם‬
‫נזכר לאחר החתימה‪ ,‬גומר הברכה ואומר זה בין‬
‫ברכה לברכה‪ ,‬ואם נזכר אח"כ‪ ,‬אומר זה בתוך אחת‬
‫מברכות זכרונות שופרות ורצה‪ .‬גם אם שכח לגמרי‬
‫להזכיר של שבת די באמירה זו גם לגבי לצאת ידי‬
‫חובת עצם הזכרת שבת‪:‬‬

‫לוּלה‬
‫סוֹלת ִמ ְנ ָחה ְבּ ָ‬
‫רוֹנים ֶ‬
‫וּשׁ ֵני ֶע ְשׂ ִ‬
‫ימם‪ְ ,‬‬
‫וּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּת‪ְ ,‬שׁ ֵני ְכ ָב ִשׂים ְבּ ֵני ָשׁ ָנה ְתּ ִמ ִ‬
‫לשבת ְ‬
‫עוֹלת ַה ָתּ ִמיד ְו ִנ ְס ָכּהּ‪ֶ ) :‬זה ָק ְר ַבּן ַשׁ ָבּת‪ְ ,‬ו ָק ְר ַבּן‬
‫עוֹלת ַשׁ ַבּת ְבּ ַשׁ ַבּתּוֹ‪ַ ,‬על ַ‬
‫ַב ֶשּׁ ֶמן ְו ִנ ְסכּוֹ‪ַ :‬‬
‫ַהיּוֹם ָכּאָמוּר(‪:‬‬
‫יעי ְבּ ֶא ָחד ַל ֶ‬
‫חוֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ‬
‫וּב ֶ‬
‫ַ‬
‫בוֹדה‬
‫אכת ֲע ָ‬
‫קוֹדשׁ ִי ְה ֶיה ָל ֶכם‪ָ ,‬כּל ְמ ֶל ֶ‬
‫חוֹדשׁ‪ִ ,‬מ ְק ָרא ֶ‬
‫יחוֹח ַליהֹ ָוה‪ַ ,‬פּר ֶבּן‬
‫יח ִנ ַ‬
‫עוֹלה ְל ֵר ַ‬
‫יתם ָ‬
‫רוּעה ִי ְה ֶיה ָל ֶכם‪ַ .‬ו ֲע ִשׂ ֶ‬
‫לֹא ַת ֲעשׂוּ‪ ,‬יוֹם ְתּ ָ‬
‫ימם‪:‬‬
‫אַיל ֶא ָחד‪ְ ,‬כּ ָב ִשׂים ְבּ ֵני ָשׁ ָנה ִשׁ ְב ָעה ְתּ ִמ ִ‬
‫ָבּ ָקר ֶא ָחד‪ִ ,‬‬

‫מוסף ר"ה‬

‫אָיל‪,‬‬
‫רוֹנים ָל ִ‬
‫וּשׁ ֵני ֶע ְשׂ ִ‬
‫רוֹנים ַל ָפּר‪ְ ,‬‬
‫יהם ִכּ ְמ ֻד ָבּר‪ְ ,‬שׁל ָשׁה ֶע ְשׂ ִ‬
‫וּמ ְנ ָח ָתם ְו ִנ ְס ֵכּ ֶ‬
‫ִ‬
‫ידים ְכּ ִה ְל ָכ ָתם‪:‬‬
‫וּשׁ ֵני ְת ִמ ִ‬
‫ירים ְל ַכ ֵפּר‪ְ ,‬‬
‫וּשׁ ֵני ְשׂ ִע ִ‬
‫ְו ִע ָשּׂרוֹן ַל ֶכּ ֶבשׂ‪ְ ,‬ו ַי ִין ְכּ ִנ ְסכּוֹ‪ְ ,‬‬
‫יהם ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטם‪,‬‬
‫וּמ ְנ ָח ָתהּ‪ְ ,‬ו ִנ ְס ֵכּ ֶ‬
‫עוֹלת ַה ָתּ ִמיד ִ‬
‫וּמ ְנ ָח ָתהּ‪ְ ,‬ו ַ‬
‫חוֹדשׁ ִ‬
‫עוֹלת ַה ֶ‬
‫ִמ ְלּ ַבד ַ‬
‫יחוֹח ִא ֶשּׁה ַליהֹ ָוה‪:‬‬
‫יח ִנ ַ‬
‫ְל ֵר ַ‬
‫יעי‪ֻ ,‬כּ ָלּם ִי ְשׂ ְבּעוּ‬
‫קוֹר ֵאי עֹ ֶנג‪ַ ,‬עם ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ִב ִ‬
‫שׁוֹמ ֵרי ַשׁ ָבּת ְו ְ‬
‫ְ‬
‫כוּת ָך‬
‫לשבת ִי ְשׂ ְמחוּ ְב ַמ ְל ְ‬
‫את‪ֵ ,‬ז ֶכר ְל ַמ ֲע ֵשׂה‬
‫ית בוֹ ְו ִק ַדּ ְשׁתּוֹ‪ֶ ,‬ח ְמ ַדּת ָי ִמים אוֹתוֹ ָק ָר ָ‬
‫יעי ָר ִצ ָ‬
‫וּב ְשּׁ ִב ִ‬
‫טּוּב ָך‪ַ ,‬‬
‫ְו ִי ְת ַע ְנּגוּ ִמ ֶ‬
‫אשׁית‪:‬‬
‫ְב ֵר ִ‬
‫בעלינו לשבח שבמוסף יש להזהר לומר "שהם משתחוים להבל וריק ומתפללים אל אל‬
‫לא יושיע" לפני שאומרים "ואנחנו כורעים"‪ :‬כשאומרים "ואנחנו כורעים" יש לכרוע מעט‬
‫פחות מאשר בכריעות המחוייבות‪:‬‬

‫מוסף ר"ה‬

‫מלכיות‬
‫אשׁית‪ֶ ,‬שׁלֹּא ָע ָשׂנוּ‬
‫יוֹצר ְבּ ֵר ִ‬
‫ָע ֵלינוּ ְל ַשׁ ֵבּ ַח ַל ֲאדוֹן ַהכֹּל‪ָ ,‬ל ֵתת ְגּ ֻד ָלּה ְל ֵ‬
‫ְכּ ֵ‬
‫גוֹר ֵלנוּ ְכּ ָכל‬
‫גוֹיי ָה ֲא ָרצוֹת‪ְ ,‬ולֹא ָשׂ ָמנוּ ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמה‪ֶ ,‬שׁלֹּא ָשׂם ֶח ְל ֵקנוּ ָכּ ֶהם ְו ָ‬
‫יע‪:‬‬
‫יוֹשׁ ַ‬
‫וּמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ֶאל ֵאל לֹא ִ‬
‫מוֹנם‪ֶ .‬שׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים ְל ֶה ֶבל ְו ָל ִריק ִ‬
‫ֲה ָ‬
‫]ומשתחוה[‬

‫ַו ֲא ַנ ְחנוּ ְ‬
‫וּמ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים‬
‫כּוֹר ִעים יש לכרוע מעט פחות מאשר בכריעות המחוייבות ִ‬
‫אָרץ‪,‬‬
‫יוֹסד ֶ‬
‫נוֹטה ָשׁ ַמ ִים ְו ֵ‬
‫רוּך הוּא‪ֶ .‬שׁהוּא ֶ‬
‫וּמוֹדים ִל ְפ ֵני ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים‪ַ ,‬ה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ‬
‫ִ‬
‫רוֹמים‪ ,‬הוּא ֱאלֹ ֵהינוּ ֵאין עוֹד‪ֱ .‬א ֶמת‬
‫ינת ֻעזּוֹ ְבּ ָג ְב ֵהי ְמ ִ‬
‫וּשׁ ִכ ַ‬
‫וּמוֹשׁב ְי ָקרוֹ ַבּ ָשּׁ ַמ ִים ִמ ַמּ ַעל‪ְ ,‬‬
‫ַ‬
‫ַמ ְל ֵכּנוּ‪ֶ ,‬א ֶפס ָ‬
‫בוֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָך‪ִ ,‬כּי ְיהֹ ָוה הוּא‬
‫תוֹרתוֹ‪ְ ,‬ו ָי ַד ְע ָתּ ַהיּוֹם ַו ֲה ֵשׁ ָ‬
‫זוּלתוֹ‪ַ ,‬כּ ָכּתוּב ְבּ ָ‬
‫אָרץ ִמ ָתּ ַחת‪ֵ ,‬אין עוֹד‪:‬‬
‫ָה ֱאלֹ ִהים ַבּ ָשּׁ ַמ ִים ִמ ַמּ ַעל ְו ַעל ָה ֶ‬
‫לּוּלים ִמן‬
‫ְו ַעל ֵכּן ְנ ַק ֶוּה ְלּ ָך ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ‪ִ ,‬ל ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ֶזּ ָך‪ְ ,‬ל ַה ֲע ִביר ִגּ ִ‬
‫אָרץ‪ְ ,‬ו ָה ֱא ִל ִ‬
‫ָה ֶ‬
‫עוֹלם ְבּ ַמ ְלכוּת ַשׁ ַדּי‪ְ .‬ו ָכל ְבּ ֵני ָב ָשׂר ִי ְק ְראוּ ִב ְשׁ ֶמ ָך‪,‬‬
‫ילים ָכּרוֹת ִי ָכּ ֵרתוּן‪ְ ,‬ל ַת ֵקּן ָ‬
‫יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל‪ִ ,‬כּי ְל ָך ִתּ ְכ ַרע ָכּל ֶבּ ֶר ְך‪ִ ,‬תּ ָשּׁ ַבע‬
‫אָרץ‪ַ .‬י ִכּירוּ ְו ֵי ְדעוּ ָכּל ְ‬
‫יך ָכּל ִר ְשׁ ֵעי ֶ‬
‫ְל ַה ְפנוֹת ֵא ֶל ָ‬
‫יק ְבּלוּ ֻכ ָלּם ֶאת‬
‫יך ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ ִי ְכ ְרעוּ ְו ִיפּוֹלוּ‪ְ ,‬ו ִל ְכבוֹד ִשׁ ְמ ָך ְי ָקר ִי ֵתּנוּ‪ִ ,‬ו ַ‬
‫ָכּל ָלשׁוֹן‪ְ .‬ל ָפ ֶנ ָ‬
‫עוֹלם ָו ֶעד‪:‬‬
‫יהם ְמ ֵה ָרה ְל ָ‬
‫לוֹך ֲע ֵל ֶ‬
‫כוּת ָך‪ְ ,‬ו ִת ְמ ְ‬
‫עוֹל ַמ ְל ֶ‬
‫עוֹל ֵמי ַעד ִתּ ְמלֹ ְך ְבּ ָכבוֹד‪,‬‬
‫וּל ְ‬
‫ִכּי ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלּ ָך ִהיא‪ְ ,‬‬
‫תוֹר ֶת ָך‬
‫ַכּ ָכּתוּב ְבּ ָ‬

‫ָעד‪:‬‬
‫עוֹלם ו ֶ‬
‫לוֹך ְל ָ‬
‫‪ְ .1‬יהֹוָה ִי ְמ ְ‬
‫א ַמר‪ ,‬לֹא ִה ִבּיט אָוֶן ְבּ ַי ֲעקֹב‪ ,‬וְ לֹא ָראָה ָע ָמל ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל‪,‬‬
‫‪ְ .2‬ו ֶנ ֱ‬
‫רוּעת ֶמ ֶל ְך בּוֹ‪:‬‬
‫וּת ַ‬
‫ְיהֹוָה ֱאל ָֹהיו ִעמּוֹ‪ְ ,‬‬
‫ַחד ִשׁ ְב ֵטי‬
‫אשׁי ָעם י ַ‬
‫אַסּף ָר ֵ‬
‫ישׁרוּן ֶמ ֶל ְך ְבּ ִה ְת ֵ‬
‫א ַמר‪ ,‬ו ְַי ִהי ִב ֻ‬
‫‪ְ .3‬ו ֶנ ֱ‬
‫ִי ְשׂ ָר ֵאל‪:‬‬
‫וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ָך ]תהלים[ ָכּתוּב ֵלאמֹר‪,‬‬
‫ְ‬

‫גּוֹים‪:‬‬
‫וּמשׁל ַבּ ִ‬
‫לוּכה ֵ‬
‫‪ִ .1‬כּי ַליהֹ ָוה ַה ְמּ ָ‬
‫אַזּר‪,‬‬
‫א ַמר‪ְ ,‬יהֹ ָוה ָמ ָל ְך ֵגּאוּת ָל ֵבשׁ‪ָ ,‬ל ֵבשׁ ְיהֹ ָוה עוֹז ִה ְת ָ‬
‫‪ְ .2‬ו ֶנ ֱ‬
‫אַף ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל ַבּל ִתּמּוֹט‪:‬‬
‫עוֹלם ְו ָיבוֹא‬
‫יכם ְו ִה ָנּ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי ָ‬
‫אשׁ ֶ‬
‫א ַמר‪ְ ,‬שׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ָר ֵ‬
‫‪ְ .3‬ו ֶנ ֱ‬
‫ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד‪ִ :‬מי ֶזה ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד ְיהֹ ָוה ִעזּוּז ְו ִגבּוֹר ְיהֹ ָוה‬

‫מוסף ר"ה‬

‫עוֹלם‬
‫וּשׂאוּ ִפּ ְת ֵחי ָ‬
‫יכם ְ‬
‫אשׁ ֶ‬
‫ִגּבּוֹר ִמ ְל ָח ָמה‪ְ :‬שׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ָר ֵ‬
‫ְו ָיבוֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד‪ִ :‬מי הוּא ֶזה ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד ְיהֹ ָוה ְצ ָבאוֹת‬
‫הוּא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד ֶס ָלה‪:‬‬
‫יאים ָכּתוּב ֵלאמֹר‪,‬‬
‫יך ַה ְנּ ִב ִ‬
‫ְו ַעל ְי ֵדי ֲע ָב ֶד ָ‬

‫גוֹאלוֹ ְיהֹ ָוה ְצ ָבאוֹת‪ֲ ,‬א ִני‬
‫אָמר ְיהֹ ָוה ֶמ ֶל ְך ִי ְשׂ ָר ֵאל ְו ֲ‬
‫‪ .1‬כֹּה ַ‬
‫וּמ ַבּ ְל ָע ַדי ֵאין ֱאלֹ ִהים‪:‬‬
‫אַחרוֹן‪ִ ,‬‬
‫ִראשׁוֹן ַו ֲא ִני ֲ‬
‫מוֹשׁ ִעים ְבּ ַהר ִציּוֹן ִל ְשׁפּוֹט ֶאת ַהר ֵע ָשׂו‬
‫‪ְ .2‬ו ֶנ ֱא ַמר‪ְ ,‬ו ָעלוּ ִ‬
‫לוּכה‪:‬‬
‫ְו ָה ְי ָתה ַליהֹ ָוה ַה ְמּ ָ‬
‫אָרץ ַבּיּוֹם ַההוּא‬
‫‪ְ .3‬ו ֶנ ֱא ַמר‪ְ ,‬ו ָה ָיה ְיהֹ ָוה ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ‬
‫וּשׁמוֹ ֶא ָחד‪:‬‬
‫ִי ְה ֶיה ְיהֹ ָוה ֶא ָחד ְ‬
‫תוֹר ְת ָך ָכּתוּב ֵלאמֹר‬
‫וּב ָ‬
‫ְ‬

‫‪ְ .1‬שׁ ַמע ִי ְשׂ ָר ֵאל ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינוּ ְיהֹוָה ֶא ָחד‪:‬‬
‫אָרץ‬
‫בוֹד ָך‪ְ ,‬ו ִה ָנּ ֵשׂא ַעל ָכּל ָה ֶ‬
‫עוֹלם ֻכּלּוֹ ִבּ ְכ ֶ‬
‫לוֹך ַעל ָכּל ָה ָ‬
‫בוֹתינוּ‪ְ ,‬מ ְ‬
‫ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫אַתּה ְפ ַע ְלתּוֹ‪,‬‬
‫אַר ֶצ ָך‪ְ ,‬ו ֵי ַדע ָכּל ָפּעוּל‪ִ ,‬כּי ָ‬
‫יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל ְ‬
‫הוֹפע ַבּ ֲה ַדר ְגּאוֹן ֻע ֶזּ ָך ַעל ָכּל ְ‬
‫יק ֶר ָך‪ְ ,‬ו ַ‬
‫ִבּ ָ‬
‫אַתּה‬
‫ְו ָי ִבין ָכּל ְיצוּר‪ִ ,‬כּי ָ‬
‫אמר כֹּל ֲא ֶשׁר ְנ ָשׁ ָמה ְבאַפּוֹ‪,‬‬
‫ְי ַצ ְרתּוֹ‪ְ ,‬ויֹ ַ‬

‫וּמ ְלכוּתוֹ ַבּכֹּל ָמ ָשׁ ָלה‪:‬‬
‫ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהי ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶמ ֶל ְך‪ַ ,‬‬
‫נוּח ֵתנוּ(‬
‫בוֹתינוּ‪ְ ,‬ר ֵצה ָנא ִב ְמ ָ‬
‫)לשבת ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫ישׁוּע ֶת ָך‪,‬‬
‫טּוּב ָך ְו ַשׂ ְמּ ֵחנוּ ִבּ ָ‬
‫תוֹר ֶת ָך‪ַ ,‬שׂ ְבּ ֵענוּ ִמ ֶ‬
‫יך‪ְ ,‬ו ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּ ָ‬
‫וֹת ָ‬
‫ַק ְדּ ֵשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ֶ‬

‫וּב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת ָק ְד ֶשׁ ָך‪ְ ,‬ו ָינוּחוּ בוֹ‬
‫אַה ָבה ְ‬
‫ילנוּ ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ ְבּ ֲ‬
‫)לשבת ְו ַה ְנ ִח ֵ‬
‫ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶמ ָך(‬
‫וּד ָב ְר ָך ֱא ֶמת ְו ַק ָיּם ָל ַעד‪.‬‬
‫אַתּה ֱאלֹ ִהים ֱא ֶמת‪ְ ,‬‬
‫ְו ַט ֵהר ִל ֵבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ָך ֶבּ ֱא ֶמת‪ִ ,‬כּי ָ‬

‫מוסף ר"ה‬

‫אָרץ‪ְ ,‬מ ַק ֵדּשׁ‬
‫אַתּה ְיהֹ ָוה‪ֶ ,‬מ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫)לשבת ַה ַשּׁ ָבּת ְו( ִי ְשׂ ָר ֵאל ְויוֹם ַה ִזּ ָכּרוֹן‪:‬‬
‫ותוקעין גם בלחש תשר"ת תש"ת‬

‫תר"ת ואח"כ אומרים זה גם בשבת אע"פ שאין תוקעין‪:‬‬

‫עוֹל ִמים‪ִ ,‬אם ְכּ ָב ִנים ִאם ַכּ ֲע ָב ִדים‪,‬‬
‫צוּרי ָ‬
‫עוֹלם‪ַ ,‬היּוֹם ַי ֲע ִמיד ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ָכּל ְי ֵ‬
‫ַהיּוֹם ֲה ַרת ָ‬
‫ינינוּ ְל ָך ְתלוּיוֹת ַעד ֶשׁ ְתּ ָח ֵנּנוּ‬
‫ִאם ְכּ ָב ִנים ַר ֲח ֵמנוּ ְכּ ַר ֵחם אָב ַעל ָבּ ִנים‪ְ ,‬ו ִאם ַכּ ֲע ָב ִדים ֵע ֵ‬
‫תוֹציא ָכאוֹר ִמ ְשׁ ָפּ ֵטנוּ‪ ,‬אָיוֹם ָקדוֹשׁ‪:‬‬
‫ְו ִ‬

‫מוסף ר"ה‬

‫זכרונות‬
‫יך ִנ ְגלוּ ָכּל ַתּ ֲעלוּמוֹת ַו ֲהמוֹן‬
‫צוּרי ֶק ֶדם‪ְ .‬ל ָפ ֶנ ָ‬
‫וּפוֹקד ָכּל ְי ֵ‬
‫ֵ‬
‫עוֹלם‬
‫זוֹכר ַמ ֲע ֵשׂה ָ‬
‫אַתּה ֵ‬
‫ָ‬
‫יך‪:‬‬
‫ינ ָ‬
‫בוֹד ָך ְו ֵאין ִנ ְס ָתּר ִמ ֶנּ ֶגד ֵע ֶ‬
‫אשׁית‪ִ .‬כּי ֵאין ִשׁ ְכ ָחה ִל ְפ ֵני ִכ ֵסּא ְכ ֶ‬
‫ִנ ְס ָתּרוֹת ֶשׁ ִמּ ְבּ ֵר ִ‬
‫זוֹכר ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְפ ָעל‪ְ .‬ו ַגם ָכּל ַה ְיצוּר לֹא ִנ ְכ ַחד ִמ ֶמּ ָךּ‪:‬‬
‫אַתּה ֵ‬
‫ָ‬
‫דוּע ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫וּמ ִבּיט ַעד סוֹף ָכּל ַהדּוֹרוֹת‪ִ .‬כּי ָת ִביא‬
‫צוֹפה ַ‬
‫יך ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ‪ֶ ,‬‬
‫ַהכֹּל ָגּלוּי ְו ָי ַ‬
‫רוּח ָו ָנ ֶפשׁ‪ְ .‬ל ִה ָזּ ֵכר ַמ ֲע ִשׂים‬
‫חוֹק ִז ָכּרוֹן ְל ִה ָפּ ֵקד ָכּל ַ‬
‫ַר ִבּים ַו ֲהמוֹן ְבּ ִריּוֹת ְל ֵאין ַתּ ְכ ִלית‪:‬‬
‫אשׁית ָכּזֹאת ָ‬
‫ֵמ ֵר ִ‬
‫יך‪ִ ,‬ז ָכּרוֹן‬
‫ית‪ֶ .‬זה ַהיּוֹם ְתּ ִח ַלּת ַמ ֲע ֶשׂ ָ‬
‫אוֹתהּ ִגּ ִל ָ‬
‫וּמ ְלּ ָפ ִנים ָ‬
‫הוֹד ְע ָתּ‪ִ ,‬‬
‫ְליוֹם ִראשׁוֹן‪ִ .‬כּי חוֹק ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל הוּא ִמ ְשׁ ָפּט ֵלאלֹ ֵהי ַי ֲעקֹב‪:‬‬
‫שּבע‪,‬‬
‫אָמר ֵאיזוֹ ַל ֶח ֶרב‪ְ ,‬ו ֵאיזוֹ ַל ָשּׁלוֹם‪ֵ ,‬איזוֹ ָל ָר ָעב‪ְ ,‬ו ֵאיזוֹ ָל ַ‬
‫ְו ַעל ַה ְמּ ִדינוֹת בּוֹ ֵי ֵ‬
‫ירם ְל ַח ִיּים ְו ַל ָמּ ֶות‪ִ .‬מי לֹא ִנ ְפ ַקד ְכּ ַהיּוֹם ַה ֶזּה‪ִ .‬כּי ֵז ֶכר ָכּל ַה ְיצוּר‬
‫וּב ִריּוֹת בּוֹ ִי ָפּ ֵקדוּ ְל ַה ְז ִכּ ָ‬
‫ְ‬
‫ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫בּוּלוֹתיו ְו ִי ְצ ֵרי‬
‫ָ‬
‫אָדם ְו ַת ְח‬
‫וּפ ֻק ָדּתוֹ ַו ֲע ִלילוֹת ִמ ְצ ֲע ֵדי ָג ֶבר‪ַ .‬מ ְח ְשׁבוֹת ָ‬
‫יך ָבּא‪ַ .‬מ ֲע ֵשׂה ִאישׁ ְ‬
‫ַמ ַע ְל ֵלי ִאישׁ‪:‬‬
‫ְ‬
‫עוֹלם לֹא ִי ָכּ ֵשׁלוּ‪ְ ,‬ולֹא‬
‫יך‪ְ ,‬ל ָ‬
‫דוֹר ֶשׁ ָ‬
‫אַמּץ ָבּ ְך‪ִ ,‬כּי ְ‬
‫אָדם ִי ְת ֶ‬
‫וּבן ָ‬
‫אַשׁ ֵרי ִאישׁ ֶשׁלֹּא ִי ְשׁ ָכּ ֶח ָךּ‪ֶ ,‬‬
‫חוֹסים ָבּ ְך‪:‬‬
‫ִי ָכּ ְלמוּ ָל ֶנ ַצח ָכּל ַה ִ‬
‫אַתּה ֵ‬
‫יך ָבּא ְו ָ‬
‫דוֹרשׁ ַמ ֲע ֵשׂה ֻכּ ָלּם‪:‬‬
‫ִכּי ֵז ֶכר ָכּל ַה ַמּ ֲע ִשׂים ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ְו ַגם ֶאת נֹ ַח ְבּ ֲ‬
‫יא ָך ֶאת ֵמי‬
‫שׁוּעה ְו ַר ֲח ִמים‪ַ ,‬בּ ֲה ִב ֲ‬
‫אַה ָבה ָז ַכ ְר ָתּ‪ַ .‬ו ִתּ ְפ ְק ֵדהוּ ִבּ ְד ַבר ְי ָ‬
‫יך ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ‪,‬‬
‫יהם‪ַ .‬על ֵכּן ִז ְכרוֹנוֹ ָבּא ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫רוֹע ַמ ַע ְל ֵל ֶ‬
‫ַה ַמּבּוּל ְל ַשׁ ֵחת ָכּל ָבּ ָשׂר ִמ ְפּ ֵני ַ‬
‫ְל ַה ְרבּוֹת ַז ְרעוֹ ְכּ ַע ְפרוֹת ֵתּ ֵבל ְו ֶצ ֱא ָצאָיו ְכּחוֹל ַה ָיּם‪.‬‬
‫תוֹר ֶתָך‪,‬‬
‫ַכּ ָכּתוּב ְבּ ָ‬

‫‪ .1‬ו ִַיּ ְזכֹּר ֱאל ִֹהים ֶאת נ ַֹח‪ ,‬וְ ֵאת ָכּל ַה ַחיָּה‪ ,‬וְ ֶאת ָכּל‬
‫רוּח ַעל‬
‫ֲבר ֱאל ִֹהים ַ‬
‫ַה ְבּ ֵה ָמה‪ֲ ,‬א ֶשׁר ִאתּוֹ ַבּ ֵתּ ָבה‪ַ ,‬ו ַיּע ֵ‬
‫אָרץ ַו ָיּשֹׁכּוּ ַה ָמּ ִים‪:‬‬
‫ָה ֶ‬
‫ַא ָק ָתם‪ ,‬ו ִַיּ ְזכּוֹר ֱאל ִֹהים‬
‫‪ְ .2‬ו ֶנ ֱא ַמר‪ ,‬ו ִַיּ ְשׁ ַמע ֱאל ִֹהים ֶאת נ ֲ‬
‫ֶאת ְבּ ִריתוֹ‪ֶ ,‬את אַ ְב ָר ָהם ֶאת ִי ְצ ָחק וְ ֶאת ַי ֲעקֹב‪:‬‬

‫מוסף ר"ה‬

‫יתי‬
‫יתי ַיעֲקוֹב‪ ,‬וְ אַף ֶאת ְבּ ִר ִ‬
‫ָכ ְר ִתּי ֶאת ְבּ ִר ִ‬
‫‪ְ .3‬ו ֶנ ֱא ַמר‪ ,‬וְ ז ַ‬
‫אָרץ‬
‫אַב ָר ָהם ֶא ְזכּוֹר‪ ,‬וְ ָה ֶ‬
‫יתי ְ‬
‫ִי ְצ ָחק‪ ,‬וְ אַף ֶאת ְבּ ִר ִ‬
‫ֶא ְזכּוֹר‪:‬‬
‫וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ָך ]תהלים[ ָכּתוּב ֵלאמֹר‪,‬‬
‫ְ‬

‫‪ֵ .1‬ז ֶכר ָע ָשׂה ְל ִנ ְפ ְלאֹ ָתיו‪ַ ,‬חנּוּן ְו ַרחוּם ְיהֹ ָוה‪:‬‬
‫עוֹלם ְבּ ִריתוֹ‪:‬‬
‫יראָיו‪ִ ,‬י ְזכֹּר ְל ָ‬
‫‪ְ .2‬ו ֶנ ֱא ַמר‪ֶ ,‬ט ֶרף ָנ ַתן ִל ֵ‬
‫‪ְ .3‬ו ֶנ ֱא ַמר‪ַ ,‬ו ִיּ ְזכֹּר ָל ֶהם ְבּ ִריתוֹ‪ַ ,‬ו ִיּ ָנּ ֵחם ְכּרֹב ֲח ָס ָדיו‪:‬‬
‫יאים ָכּתוּב ֵלאמֹר‪,‬‬
‫יך ַה ְנּ ִב ִ‬
‫ְו ַעל ְי ֵדי ֲע ָב ֶד ָ‬

‫אָמר ְיהֹ ָוה‬
‫רוּשׁ ַל ִים ֵלאמֹר‪ ,‬כֹּה ַ‬
‫אָז ֵני ְי ָ‬
‫את ְב ְ‬
‫לוֹך ְו ָק ָר ָ‬
‫‪ָ .1‬ה ְ‬
‫לוּלוֹת ִי ְך‪ֶ ,‬ל ְכ ֵתּ ְך‬
‫ָ‬
‫אַה ַבת ְכּ‬
‫עוּר ִי ְך‪ֲ ,‬‬
‫ָז ַכ ְר ִתּי ָל ְך ֶח ֶסד ְנ ַ‬
‫רוּעה‪:‬‬
‫אַח ַרי ַבּ ִמּ ְד ָבּר‪ְ ,‬בּ ֶא ֶרץ לֹא ְז ָ‬
‫ֲ‬
‫עוּר ִי ְך‪,‬‬
‫ימי ְנ ָ‬
‫אוֹת ְך ִבּ ֵ‬
‫יתי ָ‬
‫‪ְ .2‬ו ֶנ ֱא ַמר‪ְ ,‬ו ָז ַכ ְר ִתּי ֲא ִני ֶאת ְבּ ִר ִ‬
‫עוֹלם‪:‬‬
‫ימוֹתי ָל ְך ְבּ ִרית ָ‬
‫ַו ֲה ִק ִ‬
‫שׁוּעים‪ִ ,‬כּי‬
‫‪ְ .3‬ו ֶנ ֱא ַמר ֲה ֵבן ַי ִקּיר ִלי ֶא ְפ ַר ִים‪ִ ,‬אם ֶי ֶלד ַשׁ ֲע ִ‬
‫ִמ ֵדּי ַד ְבּ ִרי בּוֹ ָזכוֹר ֶא ְז ְכּ ֶרנּוּ עוֹד‪ַ ,‬על ֵכּן ָהמוּ ֵמ ַעי לוֹ‪,‬‬
‫ַר ֵחם ֲא ַר ֲח ֶמנּוּ ְנ ֻאם ְיהֹ ָוה‪:‬‬
‫שׁוּעה ְו ַר ֲח ִמים‬
‫וּפ ְק ֵדנוּ ִבּ ְפ ֻק ַדּת ְי ָ‬
‫יך‪ָ ,‬‬
‫בוֹתינוּ‪ָ ,‬ז ְכ ֵרנוּ ְבּ ִז ָכּרוֹן טוֹב ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫בוּעה ֲא ֶשׁר‬
‫וּז ָכר ָלנוּ ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ ֶאת ַה ְבּ ִרית ְו ֶאת ַה ֶח ֶסד ְו ֶאת ַה ְשּׁ ָ‬
‫ִמ ְשּׁ ֵמי ְשׁ ֵמי ֶק ֶדם‪ְ ,‬‬
‫אָבינוּ ֶאת‬
‫אַב ָר ָהם ִ‬
‫ִנ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ְל ְ‬
‫אַב ָר ָהם ִ‬
‫יך ֲע ֵק ָדה ֶשׁ ָע ַקד ְ‬
‫אָבינוּ ְבּ ַהר ַהמֹּ ִר ָיּה‪ְ .‬ו ֵת ָר ֶאה ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫יך ֶאת‬
‫צוֹנ ָך ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם‪ֵ ,‬כּן ִי ְכ ְבּשׁוּ ַר ֲח ֶמ ָ‬
‫ִי ְצ ָחק ְבּנוֹ ַעל ַגּ ֵבּי ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח‪ְ ,‬ו ָכ ַבשׁ ַר ֲח ָמיו ַל ֲעשׂוֹת ְר ְ‬

‫מוסף ר"ה‬

‫וּמ ַנּ ֲח ָל ֶת ָך‪ְ .‬ו ַק ֶיּם‬
‫אַר ְצ ָך ִ‬
‫וּמ ְ‬
‫יר ָך ֵ‬
‫וּמ ִע ְ‬
‫אַפּ ָך ֵמ ַע ְמּ ָך ֵ‬
‫טוּב ָך ַה ָגּדוֹל ָישׁוּב ֲחרוֹן ְ‬
‫וּב ְ‬
‫ַכּ ַע ְס ָך ֵמ ָע ֵלינוּ‪ְ ,‬‬
‫ָלנוּ ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ֶשׁ ִה ְב ַט ְח ָתּנוּ‬
‫בוֹד ָך ָכּאָמוּר‪:‬‬
‫משׁה ַע ְב ֶדּ ָך ִמ ִפּי ְכ ֶ‬
‫תוֹר ֶת ָך ַעל ְי ֵדי ֶ‬
‫ְבּ ָ‬

‫אתי א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ‬
‫הוֹצ ִ‬
‫ָכ ְר ִתּי ָל ֶהם ְבּ ִרית ִראשׁ ִֹנים ֲא ֶשׁר ֵ‬
‫‪ .1‬וְ ז ַ‬
‫גּוֹים ִל ְהיוֹת ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים‪ֲ ,‬א ִני יְ הֹוָה‪:‬‬
‫ִמ ְצ ַר ִים ְל ֵעינֵי ַה ִ‬
‫בוֹד ָך‪ַ ,‬ו ֲע ֵק ַדת‬
‫עוֹלם‪ְ ,‬ו ֵאין ִשׁ ְכ ָחה ִל ְפ ֵני ִכ ֵסּא ְכ ֶ‬
‫אַתּה הוּא ֵמ ָ‬
‫זוֹכר ָכּל ַה ִנּ ְשׁ ָכּחוֹת ָ‬
‫ִכּי ֵ‬
‫ִי ְצ ָחק‪ְ ,‬ל ַז ְרעוֹ ) ֶשׁל ַי ֲעקֹב( ַהיּוֹם ְבּ ַר ֲח ִמים ִתּ ְזכֹּר‪.‬‬

‫זוֹכר ַה ְבּ ִרית‪:‬‬
‫אַתּה ְיהֹ ָוה‪ֵ ,‬‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫ותוקעין גם בלחש תשר"ת תש"ת‬

‫תר"ת ואח"כ אומרים זה גם בשבת אע"פ שאין תוקעין‪:‬‬

‫עוֹל ִמים‪ִ ,‬אם ְכּ ָב ִנים ִאם ַכּ ֲע ָב ִדים‪,‬‬
‫צוּרי ָ‬
‫עוֹלם‪ַ ,‬היּוֹם ַי ֲע ִמיד ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ָכּל ְי ֵ‬
‫ַהיּוֹם ֲה ַרת ָ‬
‫ינינוּ ְל ָך ְתלוּיוֹת ַעד ֶשׁ ְתּ ָח ֵנּנוּ‬
‫ִאם ְכּ ָב ִנים ַר ֲח ֵמנוּ ְכּ ַר ֵחם אָב ַעל ָבּ ִנים‪ְ ,‬ו ִאם ַכּ ֲע ָב ִדים ֵע ֵ‬
‫תוֹציא ָכאוֹר ִמ ְשׁ ָפּ ֵטנוּ‪ ,‬אָיוֹם ָקדוֹשׁ‪:‬‬
‫ְו ִ‬

‫מוסף ר"ה‬

‫שופרות‬
‫ית ַבּ ֲע ַנן ְכּ ֶ‬
‫אַתּה ִנ ְג ֵל ָ‬
‫ָ‬
‫קוֹל ָך‪,‬‬
‫בוֹד ָך ַעל ַעם ָק ְד ְשׁ ָך ְל ַד ֵבּר ִע ָמּם‪ִ .‬מן ַה ָשּׁ ַמ ִים ִה ְשׁ ַמ ְע ָתּם ֶ‬
‫אשׁית ָח ְרדוּ ִמ ֶמּ ָךּ‪,‬‬
‫וּב ִריּוֹת ְבּ ֵר ִ‬
‫יך‪ְ ,‬‬
‫עוֹלם ֻכּלּוֹ ָחל ִמ ָפּ ֶנ ָ‬
‫יהם ְבּ ַע ְר ְפּ ֵלּי טֹ ַהר‪ַ .‬גּם ָכּל ָה ָ‬
‫ית ֲע ֵל ֶ‬
‫ְו ִנ ְג ֵל ָ‬
‫יני‪:‬‬
‫לוֹת ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ַעל ַהר ִס ַ‬
‫ְבּ ִה ָגּ ְ‬
‫קוֹל ָך‪ְ ,‬ו ִד ְבּרוֹת ָק ְד ְשׁ ָך ִמ ַלּ ֲהבוֹת‬
‫יעם ֶאת הוֹד ֶ‬
‫וּמ ְצווֹת‪ַ .‬ו ַתּ ְשׁ ִמ ֵ‬
‫תּוֹרה ִ‬
‫ְל ַל ֵמּד ְל ַע ְמּ ָך ָ‬
‫הוֹפ ְע ָתּ‪.‬‬
‫יהם ָ‬
‫שׁוֹפר ֲע ֵל ֶ‬
‫וּבקוֹל ָ‬
‫ית‪ְ ,‬‬
‫יהם ִנ ְג ֵל ָ‬
‫וּב ָר ִקים ֲע ֵל ֶ‬
‫ֵאשׁ‪ְ .‬בּקוֹלוֹת ְ‬
‫תוֹר ֶת ָך‪,‬‬
‫ַכּ ָכּתוּב ְבּ ָ‬

‫ישׁי ִבּ ְהיוֹת ַהבּ ֶֹקר‪ ,‬וַיְ ִהי קוֹלוֹת‬
‫‪ .2‬ו ְַי ִהי ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ‬
‫שׁוֹפר ָחזָק ְמאֹד‪,‬‬
‫וּב ָר ִקים וְ ָענָן ָכּ ֵבד ַעל ָה ָהר‪ ,‬וְ קוֹל ָ‬
‫ְ‬
‫ַויּ ֱ‬
‫ֶח ַרד ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ַבּ ַמּ ֲחנֶה‪:‬‬
‫משׁה‬
‫הוֹל ְך וְ ָחזֵק ְמאֹד‪ֶ ,‬‬
‫שּׁוֹפר ֵ‬
‫‪ְ .3‬ו ֶנ ֱא ַמר‪ ,‬ו ְַי ִהי קוֹל ַה ָ‬
‫ְי ַד ֵבּר וְ ָה ֱאל ִֹהים ַי ֲענֶנּוּ ְבקוֹל‪:‬‬
‫ידם‪,‬‬
‫רוֹאים ֶאת ַהקּוֹלוֹת‪ ,‬וְ ֶאת ַה ַלּ ִפּ ִ‬
‫‪ְ .4‬ו ֶנ ֱא ַמר‪ ,‬וְ ָכל ָה ָעם ִ‬
‫ַרא ָה ָעם ַו ָיּנֻעוּ‬
‫שּׁוֹפר וְ ֶאת ָה ָהר ָע ֵשׁן‪ַ ,‬ויּ ְ‬
‫וְ ֵאת קוֹל ַה ָ‬
‫ַע ְמדוּ ֵמ ָרחֹק‪:‬‬
‫ַויּ ַ‬
‫וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְשׁ ָך ָכּתוּב ֵלאמֹר‪,‬‬
‫ְ‬

‫שׁוֹפר‪:‬‬
‫רוּעה‪ְ ,‬יהֹ ָוה ְבּקוֹל ָ‬
‫‪ָ .1‬ע ָלה ֱאלֹ ִהים ִבּ ְת ָ‬
‫שׁוֹפר‪ָ ,‬ה ִריעוּ ִל ְפ ֵני ַה ֶמּ ֶל ְך‬
‫צוֹצרוֹת ְוקוֹל ָ‬
‫‪ְ .2‬ו ֶנ ֱא ַמר‪ַ ,‬בּ ֲח ְ‬
‫ְיהֹ ָוה‪:‬‬
‫שׁוֹפר ַבּ ֶכּ ֶסה ְליוֹם ַח ֵגּנוּ‪ִ :‬כּי‬
‫ָ‬
‫‪ְ .3‬ו ֶנ ֱא ַמר ִתּ ְקעוּ ַבחֹ ֶדשׁ‬
‫חוֹק ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל הוּא ִמ ְשׁ ָפּט ֵלאלֹ ֵהי ַי ֲעקֹב‪:‬‬

‫מוסף ר"ה‬

‫לוּיהּ‬
‫מר ַה ְל ָ‬
‫‪ְ .4‬ו ֶנ ֱא ַ‬
‫ַה ְללוּ ֵאל ְבּ ָק ְדשׁוֹ‪,‬‬
‫יע ֻעזּוֹ‪:‬‬
‫ַה ְללוּהוּ ִבּ ְר ִק ַ‬
‫בוּרוֹתיו‪,‬‬
‫ָ‬
‫ַה ְללוּהוּ ִבּ ְג‬
‫ַה ְללוּהוּ ְכּרוֹב ֻגּ ְדלוֹ‪:‬‬
‫שׁוֹפר‪,‬‬
‫ַה ְללוּהוּ ְבּ ֵת ַקע ָ‬
‫ַה ְללוּהוּ ְבּ ֵנ ֶבל ְו ִכנּוֹר‪:‬‬
‫וּמחוֹל‪,‬‬
‫ַה ְללוּהוּ ְבּתֹף ָ‬
‫ַה ְללוּהוּ ְבּ ִמ ִנּים ְו ֻע ָגּב‪:‬‬
‫ַה ְללוּהוּ ְבּ ִצ ְל ְצ ֵלי ָשׁ ַמע‪,‬‬
‫רוּעה‪:‬‬
‫ַה ְללוּהוּ ְבּ ִצ ְל ְצ ֵלי ְת ָ‬
‫כֹּל ַה ְנּ ָשׁ ָמה ְתּ ַה ֵלּל ָיהּ‪,‬‬
‫לוּיהּ‪:‬‬
‫ַה ְל ָ‬
‫יאים ָכּתוּב ֵלאמֹר‪,‬‬
‫ְו ַעל ְי ֵדי ֲע ָב ֶד ָ‬
‫יך ַה ְנּ ִב ִ‬

‫אָרץ‪ִ ,‬כּ ְנשׂא ֵנס ָה ִרים ִתּ ְראוּ‬
‫ישׁ ֵבי ֵת ֵבל ְושֹׁ ְכ ֵני ֶ‬
‫‪ָ .1‬כּל ְ‬
‫שׁוֹפר ִתּ ְשׁ ָמעוּ‪:‬‬
‫קוֹע ָ‬
‫ְו ִכ ְת ַ‬
‫וּבאוּ‬
‫שׁוֹפר ָגּדוֹל‪ָ ,‬‬
‫‪ְ .2‬ו ֶנ ֱא ַמר‪ְ ,‬ו ָה ָיה ַבּיּוֹם ַההוּא ִי ָתּ ַקע ְבּ ָ‬
‫ָהאֹ ְב ִדים ְבּ ֶא ֶרץ אַשּׁוּר‪ְ ,‬ו ַה ִנּ ָדּ ִחים ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָר ִים‪,‬‬
‫ירוּשׁ ָל ִים‪:‬‬
‫ְו ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַליהֹ ָוה ְבּ ַהר ַהקֹּ ֶדשׁ ִבּ ָ‬
‫יהם ֵי ָר ֶאה‪ְ ,‬ו ָי ָצא ַכ ָבּ ָרק ִחצּוֹ‪,‬‬
‫‪ְ .3‬ו ֶנ ֱא ַמר‪ַ ,‬ויהֹ ָוה ֲע ֵל ֶ‬
‫ימן‪:‬‬
‫שּׁוֹפר ִי ְת ָקע‪ְ ,‬ו ָה ַל ְך ְבּ ַס ֲערוֹת ֵתּ ָ‬
‫ַואדֹ ָני ֱיהֹ ִוה ַבּ ָ‬
‫לוֹמ ָך‪.‬‬
‫יהם‪ֵ ,‬כּן ָתּ ֵגן ַעל ַע ְמּ ָך ִי ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְשׁ ֶ‬
‫ְיהֹ ָוה ְצ ָבאוֹת ָי ֵגן ֲע ֵל ֶ‬
‫יּוֹתינוּ‪,‬‬
‫רוּתנוּ‪ְ ,‬ו ָשׂא ֵנס ְל ַק ֵבּץ ָגּ ֻל ֵ‬
‫שׁוֹפר ָגּדוֹל ְל ֵח ֵ‬
‫בוֹתינוּ‪ְ ,‬תּ ַקע ְבּ ָ‬
‫ֱאלֹ ֵהינוּ ֵואלֹ ֵהי ֲא ֵ‬
‫יר ָך ְבּ ִר ָנּה‬
‫יאנוּ ְל ִציּוֹן ִע ְ‬
‫אָרץ‪ַ .‬ו ֲה ִב ֵ‬
‫פוּצוֹתינוּ ַכּ ֵנּס ִמ ַיּ ְר ְכּ ֵתי ֶ‬
‫ֵ‬
‫גּוֹים‪ְ ,‬וּנ‬
‫זוּרינוּ ִמ ֵבּין ַה ִ‬
‫ְו ָק ֵרב ְפּ ֵ‬
‫חוֹבוֹתינוּ‪,‬‬
‫ֵ‬
‫יך ֶאת ָק ְר ְבּנוֹת‬
‫עוֹלם‪ְ ,‬ו ָשׁם ַנ ֲע ֶשׂה ְל ָפ ֶנ ָ‬
‫ירוּשׁ ַל ִים ֵבּית ִמ ְק ָדּ ְשׁ ָך ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ָ‬
‫ְו ִל ָ‬
‫בוֹד ָך‪,‬‬
‫תוֹר ֶת ָך‪ַ ,‬על ְי ֵדי ֶ‬
‫משׁה ַע ְב ֶדּ ָך ִמ ִפּי ְכ ֶ‬
‫ִכּ ְמ ֻצ ָוּה ָע ֵלינוּ ְבּ ָ‬
‫ָכּאָמוּר‪:‬‬

‫יכם‪,‬‬
‫אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶ‬
‫וּב ָר ֵ‬
‫יכם ְ‬
‫ֲד ֶ‬
‫וּבמוֹע ֵ‬
‫וּביוֹם ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם ְ‬
‫‪ְ .1‬‬
‫יכם וְ ַעל ִז ְב ֵחי‬
‫עוֹלוֹת ֶ‬
‫ֵ‬
‫צוֹצרוֹת ַעל‬
‫וּת ַק ְע ֶתּם ַבּ ֲח ְ‬
‫ְ‬
‫יכם‪ֲ ,‬אנִ י‬
‫יכם‪ ,‬וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ִז ָכּרוֹן ִל ְפנֵי ֱאל ֵֹה ֶ‬
‫ַשׁ ְל ֵמ ֶ‬
‫יכם‪:‬‬
‫ְיהֹוָה ֱאל ֵֹה ֶ‬

‫מוסף ר"ה‬

‫דּוֹמה ָלּ ְך‪:‬‬
‫רוּעה ְו ֵאין ֶ‬
‫וּמ ֲא ִזין ְתּ ָ‬
‫שׁוֹפר‪ַ ,‬‬
‫שׁוֹמ ַע קוֹל ָ‬
‫אַתּה ֵ‬
‫ִכּי ָ‬

‫רוּעת ַעמּוֹ‬
‫שׁוֹמ ַע קוֹל ְתּ ַ‬
‫אַתּה ְיהֹ ָוה‪ֵ ,‬‬
‫רוּך ָ‬
‫ָבּ ְ‬
‫ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַר ֲח ִמים‪:‬‬
‫ותוקעין גם בלחש תשר"ת תש"ת‬

‫תר"ת ואח"כ אומרים זה גם בשבת אע"פ שאין תוקעין‪:‬‬

‫עוֹל ִמים‪ִ ,‬אם ְכּ ָב ִנים ִאם ַכּ ֲע ָב ִדים‪,‬‬
‫צוּרי ָ‬
‫עוֹלם‪ַ ,‬היּוֹם ַי ֲע ִמיד ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ָכּל ְי ֵ‬
‫ַהיּוֹם ֲה ַרת ָ‬
‫ינינוּ ְל ָך ְתלוּיוֹת ַעד ֶשׁ ְתּ ָח ֵנּנוּ‬
‫ִאם ְכּ ָב ִנים ַר ֲח ֵמנוּ ְכּ ַר ֵחם אָב ַעל ָבּ ִנים‪ְ ,‬ו ִאם ַכּ ֲע ָב ִדים ֵע ֵ‬
‫תוֹציא ָכאוֹר ִמ ְשׁ ָפּ ֵטנוּ‪ ,‬אָיוֹם ָקדוֹשׁ‪:‬‬
‫ְו ִ‬

‫ְר ֵצה ְיהֹ ָוה ֱאלֹ ֵהינוּ‪ַ ,‬ה ְכ ָנ ָעה ַו ֲע ָנ ָוה‪ַ .‬מ ְל ֵכּנוּ ֵואלֹ ֵהינוּ ‪...‬‬