‫סוגיא של פסוקי‬

‫שופר‬







1

‫ְמכוֹן‬
‫ָדָבר ֲעל ֳאְפָניו‬
‫שנת תשס"ו‬
‫‪718-972-4003‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ðôî¼ôðî ë¾î−ôð í¼−š³‬‬

‫ִאְמרוּ לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות‪.‬‬
‫מלכיות ‪ -‬כדי שתמליכוני עליכם‪ ,‬זכרונות ‪ -‬כדי שיעלה‬
‫מה ‪ -‬בשופר‪.‬‬
‫וב ֶ‬
‫זכרוניכם לפני לטובה‪ַ ,‬‬
‫®"‪ þõî¾ë íôë îíô ë‬משמע שהאמירה עולה בשופר‪ ,‬ע"י תקיעת‬
‫השופר‪ .‬שאמר‪ ,‬במה בשופר‪ ,‬פירוש‪ ,‬שלכל קול‪ ,‬יש לו פסוק מיוחד‪îíïî] ,‬‬
‫עלה אלקים בתרועה ¼"‪.[í¼îþ³í −‬‬
‫לפ"ז אתי שפיר שאומרים ד' פסוקים של תורה נגד סדר תשר"ק שהם‬
‫ד' קולות‪ ,‬ובגמ' פליגי אם אומרים פסוקי תורה יחד או מסיים לבסוף בשל‬
‫תורה‪.‬‬
‫לפ"ז י"ל דברי רבי יצחק ]שם[ אמר רבי יצחק‪ ,‬למה תוקעין בראש‬
‫השנה? ‪ -‬למה תוקעין? רחמנא אמר תקעו! ‪ -‬אלא‪ :‬למה מריעין? ‪ -‬מריעין? ‪ -‬רחמנא‬
‫אמר זכרון תרועה! אלא ‪ :‬למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ]כשמותר לישב[ תוקעין‬
‫ומריעין כשהן עומדין ]עמידה[? כדי לערבב השטן‬
‫ובתוספות ‪ ,−ôñ¾îþ−ë [ê³−êð×] µîþ¼ë ¾þ−õ‬ישעיהו כה ‪ì®Ô òÓñÖ ³îÓnÖ íÔ ¼lÔ aÌ‬‬
‫אָרץ ִכּי‬
‫וּמ ָחה ֲאדֹ ָני ְידֹ ִוד ִדּ ְמ ָעה ֵמ ַעל ָכּל ָפּ ִנים ְו ֶח ְר ַפּת ַעמּוֹ ָי ִסיר ֵמ ַעל ָכּל ָה ֶ‬
‫ָ‬
‫ְידֹ ָוד ִדּ ֵבּר ‪ ë−³×î‬והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול‪.‬‬
‫×‪−êðî ,þôê ,ö−−ò³ ¼ô¾ ð×î ,ñ−íë êñî ñ−íë ,êðì êòô−ï êþîõ−¾ ñš ¼ô¾ ð‬‬
‫‪ðë¼ôñ −êòõ í−ñ ³−ñî ëëþ¼³ôî ¼ñë³ôñ í−òô−ï ê¬ôî ,ñîðè þõî¾ë ¼š³−ð êþîõ−¾ îíï‬‬
‫‪[×"¼].ê−þî謚‬‬

‫משמע שע"י כפל הקולות מתערבב המשטין‪ ,‬צ"ב למה ע"י שחוזרים‬
‫לתקועה‪ ,‬מתערבב השטן? ועוד משמע ששומע ודאי שופר של משיח‬
‫וצ"ב‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫‪ðôî¼ôðî ë¾î−ôð í¼−š³‬‬

‫וי"ל שקולות ראשונות הם בלי פסוקים‪ ,‬אבל בקולות שניות הם בסדר‬
‫הפסוקים‪] ,‬כנ"ל בתוס' בשם הערוך בשם הירושלמי[ ושייך לתרועה‬
‫וּבאוּ ָה ֹֽא ְב ִדים ֙ ְבּ ֶא֣ ֶרץ ַא ֔שּׁוּר‬
‫דוֹל ָ֗‬
‫שׁוֹפ֣ר ָגּ ֒‬
‫הפסוק ְו ָה ָי ֣ה ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַה ֗הוּא ִי ָתּ ַקע ֮ ְבּ ָ‬
‫לִם׃‬
‫וּשׁ ָ ֽ‬
‫קּ ֶדשׁ ִבּ ֽיר ָ‬
‫הר ַה ֖ ֹ‬
‫יהו ֛ה ְבּ ַ ֥‬
‫ל ָ‬
‫ח ֧ווּ ַ ֽ‬
‫ר ִים ְו ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲ‬
‫ְו ַה ִנּ ָדּ ִ ֖חים ְבּ ֶא֣ ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑‬

‫ממילא כששומע תקיעות בלי פסוק אינו מבוהל כל כך‪ ,‬אבל‬
‫כשחוזרים לתקוע עם הפסוק זה שתוקעים אחר כך‪ ,‬עולה התרועה עם‬
‫הפסוק והשטן אומר ודאי זהו נגד שופר גדול של משיח‪ ,‬ואינו מקטרג שוב‪.‬‬
‫ופסוק זה הוא שייך לתרועה אחרונה של שופרות‪ ,‬וע"ז י"ל אשרי‬
‫העם יודעי תרועה ודרשו ]‪ [è× í¾þõ êòí× ëþð 곚−½õë‬שיודעין לפתות את‬
‫בוראם בתרועה‪.‬‬
‫ולמה דוקא תרועה‪ ,‬י"ל שהעינן היא על תרועה האחרונה השייך‬
‫לפסוק המבלבל את המקטרג כנ"ל‪ .‬ובש"ע ‪,’ê ¹−¼½ îëî ³ öô−½ ó−−ì ìþîê‬‬
‫לאחר התפלה מריעים תרועה גדולה בלא תקיעה‪ .‬ופי' במשנה ברורה‪ ,‬כדי‬
‫לערבב השטן‪.‬‬
‫תרועה דוקא‪ .‬וכן מצאינו כשכבשו יריחו שהיה תחילת הכיבוש‪ ,‬עשו‬
‫בתרועה ‪ַ î ¼¾îí−‬וָיּ ַרע ָה ָעם ַו ִיּ ְת ְקעוּ ַבּשֹּׁ ָפרוֹת ַו ְי ִהי ִכ ְשׁמֹ ַע ָה ָעם ֶאת קוֹל‬
‫ירה‬
‫יה ַוַיּ ַעל ָה ָעם ָה ִע ָ‬
‫חוֹמה ַתּ ְח ֶתּ ָ‬
‫דוֹלה ַו ִתּפֹּל ַה ָ‬
‫רוּעה ְג ָ‬
‫שּׁוֹפר ַוָיּ ִריעוּ ָה ָעם ְתּ ָ‬
‫ַה ָ‬
‫ִאישׁ ֶנ ְגדּוֹ ַו ִיּ ְל ְכּדוּ ֶאת ָה ִעיר‪:‬‬
‫‪á‬מסכת בבא בתרא )טז‪,‬א( אמר ריש לקיש‪ :‬הוא שטן הוא יצר הרע הוא‬
‫מלאך המות‪.‬‬
‫דוֹלה‬
‫רוּעה ְג ָ‬
‫ְתּ ָ‬

‫כמנין‬

‫קרע שטן‬

‫ביום ההוא יתקע בשופר גדול כמנין אי זה הוא גבור הכובש את יצרו‪.‬‬

‫‪4‬‬

ðôî¼ôðî ë¾î−ôð í¼−š³

ñîðè ðìêî ö¬š þõî¾ ðìê ,³îþõî¾ ’ë ¾−¾ îëþô ñëš¾ î"ìþ þôê ,ðî¼
þõî¾ë óí ë¾î−ôð ³î¼−š³î ö¬š ê×−êð ññ×ô ,¼š³− ñîðè þõî¾ëî þêò¾ îô×
.×"¼ ,ñîðè þõî¾ë óí ðôî¼ôðî ö¬š
,¼þí ñ¬ë³ìî ð−³¼ñ ¼š³−î ñîðè êîí šì®− ñ¾ îñ−ê ñ¾ ö−ô− þõî¾ ¾þðôëî
−"¼ ï"õñî ,þïìî ö³ôíîï íš½õî íþî³ ö³ôë ¼š³ îëî ö¬š êîí −ñêô¾ þõî¾î
êñî ñ−íë ’ê í¼−š³ë ö×ñ ¾ôô ñ"òí ³îþõî¾ −³¾ ¼−ô¾ô ’³− êîí îò−³¼−š³
−êðî íïî ñîðè þõî¾ñ ö−×îï ³î¼−š³í ³îò¾íë ñëê ,ö¬š þõî¾ë êîí −× ñ−íë
.ì−¾ô ñ¾ þõî¾

5

‫‪íþî³ −šî½õ‬‬

‫לְך ֽבּוֹ‬
‫מ ֶ‬
‫רוּעת ֶ ֖‬
‫וּת ַ ֥‬
‫ְ‬

‫ְב ֽקוֹל‬

‫זכרון‬

‫‪6‬‬

‫שופר‬

‫ח ֹֽצ ְצ ֹ֗רת‬
‫תּם ַבּ ֲ‬
‫וּת ַק ְע ֶ ֣‬
‫יכ ֒ם ְ‬
‫שׁ ֶ‬
‫אשׁ֣י ָח ְד ֵ‬
‫וּב ָר ֵ‬
‫יכם ֮ ְ‬
‫מוֹע ֵד ֶ‬
‫ֲ‬
‫כם ֽוּ ְב‬
‫וּב ֨יוֹם ִשׂ ְמ ַח ְת ֶ ֥‬
‫ְ‬
‫יכם‬
‫א ֹֽל ֵה ֔ ֶ‬
‫כּרוֹן ֙ ִל ְפ ֵנ ֣י ֱ‬
‫ל ֶכ֤ם ְל ִז ָ‬
‫יכ֑ם ְו ָה ֨יוּ ָ‬
‫שׁ ְל ֵמ ֶ‬
‫על ִז ְב ֵח֣י ַ‬
‫יכם ְו ַ ֖‬
‫ַע ֚ל ֹע ֹ֣ל ֵת ֔ ֶ‬
‫יכם‬
‫א ֹֽל ֵה ֶ ֽ‬
‫הו֥ה ֱ‬
‫א ִ ֖ני ְי ָ‬
‫ֲ‬

‫תקיעה‬

‫ינ ֣י‬
‫ם ֵמ ֶ֨א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֜ר ִים ְל ֵע ֵ‬
‫י־א ָת ֩‬
‫את ֹ‬
‫הוֹצ ִ‬
‫ֵֽ‬
‫א ֶשׁ֣ר‬
‫אשׁ ִנ֑ים ֲ‬
‫הם ְבּ ִ ֣רית ִ ֽר ֹ‬
‫ל ֶ֖‬
‫ְו ָזֽ ַכ ְר ִ ֥תּי ָ‬
‫הוה‪:‬‬
‫א ִ ֥ני ְי ָ ֽ‬
‫אֹלהים ֲ‬
‫ִ֖‬
‫ל‬
‫הם ֵ ֽ‬
‫ל ֶ֛‬
‫גּוֹים ִ ֽל ְה ֥יוֹת ָ‬
‫ַה ִ֗‬

‫מלכות‬

‫חד‬
‫הו֥ה ׀ ֶא ָ ֽ‬
‫ֹלהינוּ ְי ָ‬
‫א ֵ֖‬
‫הו֥ה ֱ‬
‫אל ְי ָ‬
‫מע ִי ְשׂ ָר ֵ ֑‬
‫ְשׁ ַ ֖‬

‫שופר‬

‫שּׁ ֔ ָפר‬
‫ידם ְו ֵאת ֙ ֣קוֹל ַה ֹ‬
‫לּ ִפּ ִ ֗‬
‫ת־ה ַ‬
‫ַ‬
‫קּוֹֹלת ְו ֶא‬
‫ת־ה ֜‬
‫ַ‬
‫ר ִ ֨אים ֶא‬
‫ם ֹ‬
‫ל־ה ָע ֩‬
‫ָ‬
‫ְו ָכ‬
‫שׁן ַו ַיּ ֤ ְ רא ָה ָעם ֙ ַו ָיּ ֔ ֻנעוּ ַו ַ ֽיּ ַע ְמ ֖דוּ ֵ ֽמ ָר ֹֽחק‬
‫ְו ֶא‬
‫הר ָע ֵ ֑‬
‫ת־ה ָ ֖‬
‫ָ‬

‫זכרון‬

‫כּר ְו ָה ָ ֥א ֶרץ ֶא ְז ֹֽכּר‬
‫הם ֶא ְז ֖ ֹ‬
‫ַא ְב ָר ָ ֛‬

‫תרועה‬

‫יתי‬
‫ת־בּ ִר ִ ֧‬
‫ְ‬
‫יתי ִי ְצ ֜ ָחק ְו ַ֨אף ֶא‬
‫ת־בּ ִר ִ֨‬
‫ְ‬
‫ע ֑קוֹב ְו ַאף֩ ֶא‬
‫יתי ַ ֽי ֲ‬
‫ת־בּ ִר ִ ֣‬
‫ְ‬
‫ְו ָזֽ ַכ ְר ִ ֖תּי ֶא‬

‫מלכות‬

‫טי ִי ְשׂ ָר ֵ ֽאל‬
‫אשׁי ֔ ָעם ַי ֖ ַחד ִשׁ ְב ֵ ֥‬
‫ר ֵ‬
‫לְך ְבּ ִה ְת ַא ֵסּף ֙ ָ ֣‬
‫מ ֶ‬
‫ישׁ ֖רוּן ֶ ֑‬
‫ַו ְי ִ ֥הי ִ ֽב ֻ‬

‫שופר‬

‫ע ֶנ ֥נּוּ‬
‫ֹלהים ַ ֽי ֲ‬
‫א ִ֖‬
‫ה ֱ‬
‫הוֹלְך ְו ָח ֵז ֣ק ְמ ֹ֑אד מ ֹ ֶשׁ֣ה ְי ַד ֵ֔בּר ְו ָ ֽ‬
‫ֵ֖‬
‫שּׁ ֔ ָפר‬
‫ַ ֽו ְ י ִהי ֙ ֣קוֹל ַה ֹ‬

‫זכרון‬

‫ע ֹֽקב‬
‫ת־י ֲ‬
‫חק ְו ֶ ֽא ַ‬
‫ת־י ְצ ָ ֥‬
‫ֶא ִ‬

‫שברים‬

‫הם‬
‫ת־א ְב ָר ָ ֖‬
‫ַ‬
‫יתוֹ ֶא‬
‫ת־בּ ִר ֔‬
‫ְ‬
‫ֹלהים ֙ ֶא‬
‫א ִ‬
‫כּר ֱ‬
‫תם ַו ִיּ ְז ֤ ֹ‬
‫א ָק ָ ֑‬
‫ת־נ ֲ‬
‫ֹלהים ֶא ַ ֽ‬
‫א ִ֖‬
‫מע ֱ‬
‫ַו ִיּ ְשׁ ַ ֥‬

‫מלכות‬

‫ֹלהיו ֙ ִע ֔מּוֹ‬
‫א ָ‬
‫הו ֤ה ֱ‬
‫אל ְי ָ‬
‫מל ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵ ֑‬
‫אה ָע ָ ֖‬
‫א־ר ָ ֥‬
‫ע ֹ֔קב ְו ֽל ֹ ָ‬
‫א־ה ִ ֥בּיט ָ֨א ֶון ֙ ְבּ ַ ֽי ֲ‬
‫ֽל ֹ ִ‬

‫שופר‬

‫כּ ֵבד ֙‬
‫וּב ָר ִ֜קים ְו ָע ָנ ֤ ן ָ‬
‫ק ֹ֨לת ְ‬
‫ישׁי ִ ֽבּ ְה ֹ ֣ית ַה ֹ֗בּ ֶקר ַו ְי ִהי֩ ֹ‬
‫ַו ְי ִה ֩י ַב ֨יּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ֜‬
‫ח ֶ ֽנה‬
‫שׁר ַ ֽבּ ַמּ ֲ‬
‫א ֶ֥‬
‫עם ֲ‬
‫ל־ה ָ ֖‬
‫ָ‬
‫כּ‬
‫רד ָ‬
‫ח ַ֥‬
‫פר ָח ָז ֣ק ְמ ֹ֑אד ַו ֶיּֽ ֱ‬
‫שׁ ָ֖‬
‫ל־ה ֔ ָהר ְו ֹ֥קל ֹ‬
‫ָ‬
‫ַע‬

‫זכרון‬

‫שׁכּוּ ַה ָ ֽמּ ִים‬
‫ל־ה ָ֔א ֶרץ ַו ָיּ ֖ ֹ‬
‫ָ‬
‫וּח ֙ ַע‬
‫ֹלהים ֨ר ַ‬
‫א ִ֥‬
‫ע ֵ֨בר ֱ‬
‫בה ַו ַ ֽיּ ֲ‬
‫ַבּ ֵתּ ָ ֑‬

‫תקיעה‬

‫שׁר ִא ֖תּוֹ‬
‫א ֶ֥‬
‫ל־ה ְבּ ֵה ֔ ָמה ֲ‬
‫ַ‬
‫ת־כּ‬
‫ָ‬
‫ל־ה ַח ָיּה ֙ ְו ֶא‬
‫ַֽ‬
‫כּ‬
‫את ָ‬
‫ת־נ ַח ְו ֵ ֤‬
‫ֹלהים ֙ ֶא ֹ֔‬
‫א ִ‬
‫כּר ֱ‬
‫ַו ִיּ ְז ֤ ֹ‬

‫מלכות‬

‫לם ָו ֶ ֽעד‬
‫הו֥ה ׀ ִי ְמ ֹ֖לְך ְל ֹע ָ ֥‬
‫ְי ָ‬

‫‪ó−ñí³ −šî½õ‬‬
‫מלכות‬

‫הוה‬
‫אוֹתיו ַח ֖נּוּן ְו ַר ֣חוּם ְי ָ ֽ‬
‫שׂה ְל ִנ ְפ ְל ָ ֑‬
‫ֵז ֶכר ָע ֭ ָ‬

‫זכרונות‬

‫שׁוֹפר‬
‫ָֽ‬
‫הוה ְבּ ֣קוֹל‬
‫רוּע ֑ה ְי֝ ָ֗‬
‫ֹלהים ִבּ ְת ָ‬
‫א ִ‬
‫ָע ָל ֣ה ֱ֭‬

‫שופר‬

‫ל־תּ ֽמּוֹט‪:‬‬
‫ִ‬
‫כּוֹן ֝ ֵתּ ֵ֗בל ַבּ‬
‫ף־תּ ֥‬
‫ַא ִ‬

‫זכרונות‬

‫הוה‬
‫ְי ָ ֽ‬

‫שופר‬

‫לְך‬
‫שׁוֹפר ֝ ָה ִ ֗ריעוּ ִל ְפ ֵנ ֤י ׀ ַה ֬ ֶמּ ֶ‬
‫ָ֑‬
‫צ ְצרוֹת ְו ֣קוֹל‬
‫ח ֹ֣‬
‫בּ ֲ‬
‫ַ֭‬

‫שברים‬

‫יתוֹ‪:‬‬
‫עוֹל ֣ם ְבּ ִר ֽ‬
‫כּר ְל ָ‬
‫איו ִי ְז ֖ ֹ‬
‫יר ָ ֑‬
‫תן ִ ֽל ֵ‬
‫ט ֶרף ָנ ַ ֣‬
‫ֶ֭‬

‫מלכות‬

‫הוה ֹ֣עז ִה ְת ַא ָזּ ֑ר‬
‫ל ֵב֣שׁ ְי ֭ ָ‬
‫בשׁ ָ‬
‫ל ֵ֥‬
‫לְך ֮ ֵגּ ֪אוּת ֫ ָ‬
‫הו ֣ה ָמ ָ‬
‫ְי ָ‬

‫תקיעה‬

‫גּוֹים‬
‫שׁל ַבּ ִ ֽ‬
‫לוּכ֑ה וּ ֝מ ֹ ֗ ֵ‬
‫יהוה ַה ְמּ ָ‬
‫ל ָ‬
‫כּי ַ ֽ‬
‫ִ֣‬

‫עוֹל֑ם‬
‫ָ‬
‫ה ָנּ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵח֣י‬
‫יכם ְ ֽו ִ ֭‬
‫אשׁ ֗ ֶ‬
‫ְשׁ ֤אוּ ְשׁ ָע ִ ֨רים ׀ ָ ֽר ֵ‬
‫הוה ִע ֣זּוּז‬
‫כּ ֥בוֹד ְי ֭ ָ‬
‫לְך ַה ֫ ָ‬
‫מ ֶ‬
‫כּ ֽבוֹד׃ ִ ֥מי ֶזה ֮ ֶ ֤‬
‫לְך ַה ָ‬
‫ְו ֝ ָי ֗בוֹא ֶמ֣ ֶ‬

‫תקיעה‬

‫מי ֣הוּא ֶזה ֮‬
‫כּ ֽבוֹד׃ ִ ֤‬
‫לְך ַה ָ‬
‫עוֹל֑ם ְו ֝ ָיב ֹא ֶמ֣ ֶ‬
‫ָ‬
‫וּ ֭ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵח֣י‬

‫מלכות‬

‫יכם‬
‫אשׁ ֗ ֶ‬
‫הוה ִגּ ֥בּוֹר ִמ ְל ָח ָ ֽמה׃ ְשׂ ֤אוּ ְשׁ ָע ִ ֨רים ׀ ָ ֽר ֵ‬
‫ְו ִג ֑בּוֹר ְי֝ ָ֗‬
‫לה‬
‫כּ ֣בוֹד ֶ ֽס ָ‬
‫לְך ַה ָ‬
‫מ ֶ‬
‫הו֥ה ְצ ָב ֑אוֹת ֤הוּא ֶ ֖‬
‫מ ֶלְך ַה ֫ ָכּ ֥בוֹד ְי ָ‬
‫ֶ֤‬

‫‪7‬‬

‫שופר‬

‫חק‬
‫כּי ֣ ֹ‬
‫כּ ֶסה ְל ֣יוֹם ַח ֵ ֽגּנוּ׃ ִ ֤‬
‫שׁוֹפר ַ֝בּ ֗ ֵ‬
‫ָ֑‬
‫ח ֶדשׁ‬
‫ִתּ ְק ֣עוּ ַב ֣ ֹ‬
‫ע ֹֽקב‬
‫אֹלהי ַ ֽי ֲ‬
‫ֵ֥‬
‫ל‬
‫ְל ִי ְשׂ ָר ֵא֣ל ֑הוּא ִ֝מ ְשׁ ֗ ָפּט ֵ ֽ‬

‫זכרונות‬

‫ח ָס ָ ֽדו‪:‬‬
‫רב ֲ‬
‫יתוֹ ַו ֝ ִיּ ָנּ ֗ ֵחם ְכּ ֣ ֹ‬
‫ל ֶה֣ם ְבּ ִר ֑‬
‫כּר ָ‬
‫ַו ִיּ ְז ֣ ֹ‬

‫‪úåéëìî‬‬
‫ֹלהים‪:‬‬
‫א ִֽ‬
‫די ֵ ֥אין ֱ‬
‫וּמ ַבּ ְל ָע ַ ֖‬
‫ח ֔רוֹן ִ‬
‫א ִנ ֣י ַ ֽא ֲ‬
‫א ִנ֤י ִראשׁוֹן ֙ ַ ֽו ֲ‬
‫ֲ‬
‫ִ‬

‫לוּכה‪:‬‬
‫יהו֖ה ַה ְמּ ָ ֽ‬
‫ל ָ‬
‫ַֽ‬

‫זכרונות‬

‫וּבאוּ‬
‫דוֹל ָ֗‬
‫שׁוֹפ֣ר ָגּ ֒‬
‫ְו ָה ָי ֣ה ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַה ֗הוּא ִי ָתּ ַקע ֮ ְבּ ָ‬
‫ר ִים‬
‫ָה ֹֽא ְב ִדים ֙ ְבּ ֶא֣ ֶרץ ַא ֔שּׁוּר ְו ַה ִנּ ָדּ ִ ֖חים ְבּ ֶא֣ ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑‬
‫לם‪:‬‬
‫וּשׁ ָ ֽ ִ‬
‫קּ ֶדשׁ ִבּ ֽיר ָ‬
‫הר ַה ֖ ֹ‬
‫יהו ֛ה ְבּ ַ ֥‬
‫ל ָ‬
‫ח ֧ווּ ַ ֽ‬
‫ְו ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲ‬

‫שופר‬
‫זכרונות‬

‫כּ ִמּ ְז ָ ֔רק ְכּ ָז ִו ֖יּוֹת ִמ ְז ֵ ֽבּ ַח׃‬
‫וּמ ְלאוּ ֙ ַ‬
‫מוֹ־י ֑ ִ ין ָ ֽ‬
‫ָ‬
‫שׁ ֥תוּ ָה ֖מוּ ְכּ‬
‫לע ְו ָ‬
‫י־ק ַ‬
‫ְו ָ ֽא ְכ ֗לוּ ְו ָ ֽכ ְבשׁוּ ֙ ַא ְב ֵנ ֶ֔‬

‫שופר‬

‫הוה ֙‬
‫אד ָנ ֤י ְי ִ‬
‫צּוֹ ַ ֽו ֹ‬
‫רק ִח ֑‬
‫צא ַכ ָבּ ָ ֖‬
‫יה֣ם ֵ ֽי ָ ר ֶ֔אה ְו ָי ָ ֥‬
‫ל ֶ‬
‫ע ֵ‬
‫יהוה ֙ ֲ‬
‫ַ ֽו ָ‬
‫יה ֒ם‬
‫ל ֶ‬
‫ע ֵ‬
‫הו ֣ה ְצ ָבאוֹת ֮ ָי ֵג ֣ן ֲ‬
‫ימן‪ְ :‬י ָ‬
‫ע ֥רוֹת ֵתּ ָ ֽ‬
‫לְך ְבּ ַ ֽס ֲ‬
‫שּׁוֹפ֣ר ִי ְת ָ֔קע ְו ָה ַ ֖‬
‫ַבּ ָ‬

‫תקיעה‬

‫דּי‬
‫י־מ ֵ ֤‬
‫שׁ ִ֔עים ִ ֽכּ ִ‬
‫ע ֻ‬
‫שׁ ֲ‬
‫לד ַ ֽ‬
‫ה ֵב ֩ן ַי ִ֨קּיר ִ֜לי ֶא ְפ ַ ֗ר ִים ִא ֚ם ֶי ֣ ֶ‬
‫ֲ‬
‫ל־כּן ָה ֤מוּ ֵמ ַעי ֙ ֔לוֹ‬
‫ֵ֗‬
‫רנּוּ ֑עוֹד ַע‬
‫כר ֶא ְז ְכּ ֶ ֖‬
‫ַד ְבּ ִרי ֙ ֔בּוֹ ָז ֥ ֹ‬
‫הוה‪:‬‬
‫ם־י ָ ֽ‬
‫מנּוּ ְנ ֻא ְ‬
‫ח ֶ֖‬
‫א ַר ֲ‬
‫חם ֲֽ‬
‫ַר ֵ ֥‬

‫מלכות‬

‫וּשׁ ֥מוֹ ֶא ָ ֽחד‪:‬‬
‫חד ְ‬
‫הו ֛ה ֶא ָ ֖‬
‫ְי ָ‬

‫תרועה‬

‫עוּר ִיְך‬
‫ימ֣י ְנ ָ ֑‬
‫אוֹתְך ִבּ ֵ‬
‫ָ֖‬
‫יתי‬
‫ת־בּ ִר ִ ֛‬
‫ְ‬
‫א ִנ֧י ֶא‬
‫ְו ָזֽ ַכ ְר ִ֨תּי ֲ‬
‫עוֹלם‪:‬‬
‫ָֽ‬
‫לְך ְבּ ִ ֥רית‬
‫ימוֹתי ָ ֖‬
‫ִ֥‬
‫ה ִ ֽק‬
‫ַו ֲ‬

‫א ֶרץ ַבּ ֣יּוֹם ַה ֗הוּא ִ ֽי ְה ֶי ֧ה‬
‫ל־ה ָ ֑‬
‫ָ‬
‫ל־כּ‬
‫ָ‬
‫לְך ַע‬
‫מ ֶ‬
‫הו ֛ה ְל ֶ ֖‬
‫ְו ָה ָי ֧ה ְי ָ‬

‫‪8‬‬

‫מלכות‬

‫תה‬
‫ה ְי ָ ֥‬
‫שׂו ְו ָ ֽ‬
‫ת־ה֣ר ֵע ָ ֑‬
‫ַ‬
‫פּט ֶא‬
‫וֹשׁ ִעים ֙ ְבּ ַה֣ר ִצ ֔יּוֹן ִל ְשׁ ֖ ֹ‬
‫לוּ ֽמ ִ‬
‫ְו ָע ֤‬

‫זכרונות‬

‫שׁוֹפר ִתּ ְשׁ ָ ֽמעו‪:‬‬
‫ָ֖‬
‫ק ַע‬
‫ְו ִכ ְת ֥ ֹ‬

‫שופר‬

‫א־נ ֤ס ָה ִרים ֙ ִתּ ְר ֔אוּ‬
‫שׂ ֵ‬
‫א ֶרץ ִכּ ְנ ֹ‬
‫שׁ ְכ ֵני ָ ֑‬
‫בל ְו ֣ ֹ‬
‫בי ֵת ֵ ֖‬
‫ל־י ֹ ְשׁ ֵ ֥‬
‫כּ ֽ‬
‫ָ‬

‫תקיעה‬

‫הוה‬
‫כּ֚ה ָא ַמ֣ר ְי ָ֔‬
‫אמר ֹ‬
‫ל ֹ֗‬
‫לם ֵ‬
‫וּשׁ ֜ ַ‬
‫את֩ ְב ָא ְז ֨ ֵני ְי ֽר ָ‬
‫ָה ֹ֡לְך ְו ָ ֽק ָר ָ‬
‫תְּך‬
‫ל ְכ ֵ ֤‬
‫וֹּלת ִיְך ֶ‬
‫בת ְכּ ֽל ָ ֑‬
‫ה ַ֖‬
‫עוּר ִיְך ַ ֽא ֲ‬
‫לְך ֙ ֶח֣ ֶסד ְנ ַ ֔‬
‫ָז ַכ֤ ְר ִתּי ָ‬
‫רוּעה‬
‫ל ֹא ְז ָ ֽ‬
‫ח ַרי ֙ ַבּ ִמּ ְד ָ֔בּר ְבּ ֶ ֖א ֶרץ ֥‬
‫ַ ֽא ֲ‬

‫מלכות‬

‫הו ֣ה ְצ ָב ֑אוֹת‬
‫לוֹ ְי ָ‬
‫א ֖‬
‫אל ְו ֽ ֹג ֲ‬
‫ְך־י ְשׂ ָר ֵ ֛‬
‫ל ִ‬
‫הו ֧ה ֶ ֽמ ֶ‬
‫ה־א ֨ ַמר ְי ָ‬
‫ָ‬
‫ֹֽכּ‬

‫‪úåéëìî‬‬
‫‪äðùä ùàø úëñî‬‬
‫‪à,æè óã‬‬

‫ִאמרו לפני בראש השנה‬
‫מלכיות זכרונות ושופרות‪ .‬מלכיות‬
‫ כדי שתמליכוני עליכם‪ ,‬זכרונות ‪-‬‬‫כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה‪,‬‬
‫ובמה ‪ -‬בשופר‪ .‬אמר רבי אבהו‪:‬‬
‫ֶ‬
‫למה תוקעין בשופר של איל? ‪-‬‬
‫אמר הקדוש ברוך הוא‪ :‬תקעו לפני‬
‫בשופר של איל‪ ,‬כדי שאזכור לכם‬
‫עקידת יצחק בן אברהם‪ ,‬ומעלה‬
‫אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם‬
‫לפני‪.‬‬
‫אמר רבי יצחק‪ ,‬למה תוקעין‬
‫בראש השנה? ‪ -‬למה תוקעין? רחמנא‬
‫אמר תקעו! ‪ -‬אלא‪ :‬למה מריעין? ‪-‬‬
‫מריעין? ‪ -‬רחמנא אמר זכרון תרועה!‬
‫אלא ‪ :‬למה תוקעין ומריעין כשהן‬

‫יושבין ]כשמותר לישב[ תוקעין ומריעין‬
‫כשהן עומדין ]עמידה[? כדי לערבב‬
‫השטן רש"י ¾‪¼ô¾−¾× ,ö−¬¾− êñ‬‬
‫‪ö−ô³³½ô - ³îî®ôí ³ê ö−ëëìô ñêþ¾−‬‬
‫‪ .î−þëð‬תוספות ‪[ê³−êð×] µîþ¼ë ¾þ−õ‬‬
‫‪ ,−ôñ¾îþ−ë‬ישעיהו כה ‪ì®Ô òÓñÖ ³îÓnÖ íÔ ¼lÔ aÌ‬‬

‫ָ‬
‫וּמ ָחה ֲאדֹ ָני ְידֹ ִוד ִדּ ְמ ָעה ֵמ ַעל ָכּל‬
‫ָפּ ִנים ְו ֶח ְר ַפּת ַעמּוֹ ָי ִסיר ֵמ ַעל ָכּל‬
‫אָרץ ִכּי ְידֹ ָוד ִדּ ֵבּר ‪ ë−³×î‬והיה ביום‬
‫ָה ֶ‬
‫ההוא יתקע בשופר גדול‪ñš ¼ô¾ ð× ,‬‬
‫¾‪ð×î ,ñ−íë êñî ñ−íë ,êðì êòô−ï êþîõ−‬‬
‫¾‪êþîõ−¾ îíï −êðî ,þôê ,ö−−ò³ ¼ô‬‬
‫‪í−òô−ï ê¬ôî ,ñîðè þõî¾ë ¼š³−ð‬‬
‫‪ðë¼ôñ −êòõ í−ñ ³−ñî ëëþ¼³ôî ¼ñë³ôñ‬‬
‫‪ .ê−þî謚‬ואמר רבי יצחק‪ :‬כל שנה‬

‫שאין תוקעין לה בתחלתה ‪-‬‬
‫מריעין לה בסופה‪ .‬מאי טעמא ‪-‬‬
‫דלא איערבב שטן‪.‬‬
‫ואמר רבי יצחק‪ :‬כל שנה‬
‫שרשה בתחלתה ¾‪öô®¼ ö−¾î¼ ñêþ¾−‬‬
‫‪,íñ−õ³î ó−òîòì³ þëðñ íò¾í ¾êþë ö−¾þ‬‬
‫×¼‪−ñ¾ô) ¾þ þëð− ó−òîòì³ ,þôêò¾ ö−ò‬‬
‫‪ (ì−‬מתעשרת בסופה‪ ,‬שנאמר‬

‫דברים יא מרשית השנה ‪ -‬מרשית‬
‫כתיב‪ ,‬ועד אחרית ‪ -‬סופה שיש לה‬
‫אחרית‪.‬‬
‫‪(ê,ëñ íò¾í ¾êþ‬‬

‫‪äðùî‬‬
‫'‪,ïäîò úåéëìî ììåëå íùä úùåã÷å úåøåáâå úåáà øîåà :úåëøá øãñ‬‬
‫‪ò÷åúå - úåøôåù ;ò÷åúå - úåðåøëæ ;ò÷åúå - íåéä úùåã÷ ;ò÷åú åðéàå‬‬
‫)‪) ö−šþ−õë öôšñ ê−ò³ð× ¾ñ¾ ¾ñ¾ ñ¾ ³î¼−š³ ¾ñ¾ë íî®ôð‬דף לג((‪äàãåäå äãåáò øîåàå .‬‬
‫‪.éøåð ïá ïðçåé éáø éøáã - 'íéðäë úëøáå‬‬
‫‪9‬‬

í"þ ³×½ô

àìà ?øéëæî àåä äîì - úåéëìîì ò÷åú åðéà íà :àáé÷ò éáø åì øîà
- íåéä úùåã÷ íò úåéëìî ììåëå ,íùä úùåã÷å úåøåáâå úåáà øîåà
äàãåäå äãåáò øîåàå ,ò÷åúå - úåøôåù ,ò÷åúå - úåðåøëæ ,ò÷åúå
.íéðäë úëøáå

àøîâ
çúô åáù ,úåáù - 'ïåúáù'
ñ¼ þ−íïíñ êë êîíî) äìéçú áåúëä

ò÷åú åðéà íà :àáé÷ò éáø åì øîà'
'øéëæî àåä äîì úåéëìîì

ñ−êîí ,¾îþðñ íõ− µ×î ,þš−¼ ê−í¾ ,í×êñôí
(óñî×ñ íòî¾êþ í³−ë¾íî êþšôë öî¾êþ êîíî

øîà àðîçø ?øéëæî àåä äîì
äîì àìà !!(öôšñ ê³−−þëë ê−ò³ð×) øëãéà
éðúùàå ìéàåäã !òùú àîéì ?øùò
öíë ö−¼šî³ ö−ê¾ :í¼−š³ ö−ò¼ñ ,³îòîþ×ïô ³î−×ñô)
.(öíô ³îìõñ −ôò) éðúùà (-

úééùòá åäùã÷ - 'ïåúáù' àìà
;úåðåøëæ åìà - 'ïåøëæ' ;äëàìî
àø÷î' ;úåøôåù åìà - 'äòåøú'
‫ ]כאן רבי‬.íåéä úùåã÷ åæ - 'ùã÷
‫אליעזר‬

‫רבי‬

‫רבו‬

‫על‬

‫חולק‬

‫עקיבא‬

‫ כי הוא חולק‬- ‫ואין מעירים על כך‬
‫ ובזמן ההוא או‬,‫רק בלימוד אסמכתא‬
‫כיצד‬
‫הקפיד‬

‫חשוב‬
‫לא‬

‫זה‬
‫ולכן‬

‫אין‬

‫אליעזר‬

,‫אסמכתאות‬

‫לרבי‬

‫דורשים‬

‫ או שרבי עקיבא דרש‬- ‫רבי אליעזר‬
[.‫כך לאחר פטירתו של רבי אליעזר‬

éáø :àéðú ?úåéëìî íéøîåàù ïéðî
úà íëøö÷áå] (‫כב‬,‫ )ויקרא כג‬øîåà
úàô äìëú àì íëöøà øéö÷
àì êøéö÷ è÷ìå êøö÷á êãù
éðà [íúà áæòú øâìå éðòì è÷ìú
í−ñ µ−ô½î ëîï¼³ þèñî −ò¼ñð) íëéäìà 'ä
(í¼îþ³ öîþ×ï −¼−ë¾í ¾ðìë [‫]בפסוק כד‬
éáø ;úåëìî åæ - éòéáùä ùãçáå
!êéøö åðéà :øîåà äãåäé øá éñåé
íåéáå] (‫י‬,‫ )במדבר י‬øîåà àåä éøä
éùàøáå íëéãòåîáå íëúçîù
ìò úøööçá íúò÷úå íëéùãç

?úåáà íéøîåàù ïéðî :ïðáø åðú
‫' )הזכירו לפניו‬äì åáä' (‫ )תהלים כט‬øîàðù
³êî’ îô× −õ−š³ð êò¾−ñ) 'íéìà éðá (‫האיתנים‬
((‫’ )יחזקאל יז‬ìšñ ±þêí −ñ−ê
øîàðù ?úåøåáâ íéøîåàù ïéðîå
'æåòå ãåáë 'äì åáä' (ó¾)
øîàðù ?úåùåã÷ íéøîåàù ïéðîå
ååçúùä åîù ãåáë 'äì åáä' (ó¾)
.'ùã÷ úøãäá 'äì
úåðåøëæ úåéëìî íéøîåàù ïéðîå
:øîåà øæòéìà éáø ?úåøôåùå
éðá ìà øáã] (‫כד‬,‫ )ויקרא כג‬áéúëã
éòéáùä ùãçá øîàì ìàøùé
ïåúáù [íëì äéäé ùãçì ãçàá
:'ùã÷ àø÷î äòåøú ïåøëæ
;íåéä úùåã÷ äæ - 'ïåúáù'
- 'äòåøú' ;úåðåøëæ åìà - 'ïåøëæ'
- 'ùã÷ àø÷î' ;úåøôåù åìà
åì øîà .äëàìî úééùòá åäùã÷
øîàð àì äî éðôî :àáé÷ò éáø
10

í"þ ³×½ô

ïáø åì øîà .(ö−³−ò³ôð) éøåð ïá ïðçåé
−ô−ë) äðáéá ïë ïéâäåð åéä àì :ïåòîù
ãøé éðùä íåéì .(ó¾ ö−þðíò½ í³−í¾× êëê
éìéìâä éñåé éáø ìù åðá àðéðç éáø
ïåòîù ïáø øîà .àáé÷ò éáøë äùòå
.äðáéá ïéâäåð åéä êë :ìàéìîâ ïá
ìàéìîâ ïá ïåòîù éáøã àøîéîì
øîà àäå ?äéì àøéáñ àáé÷ò éáøë
úùåã÷ íò úåéëìî' àáé÷ò éáø
ïá ïåòîù ïáøå ,åäì øîà 'íåéä
íò íåéä úùåã÷' øîåà ìàéìîâ
:àøéæ éáø øîà .åäì øîà 'úåðåøëæä
.úåéëìîì ïéò÷åúù øîåì
?'éðù' éàî - 'àðéðç éáø ãøé éðùä íåéì'
äåøáòã àøîéîì - éðù áåè íåé àîéìéà
:àðäë øá àðéðç éáø øîàäå ?ìåìàì
ìåìà

åðéöî

àì

êìéàå

àøæò

úåîéî'

íåéì ?'éðù' éàî àãñç áø øîà ?!'øáåòî
.äàáä äðùì ,éðù

åéäå' [íëéîìù éçáæ ìòå íëéúìò
éðà] 'íëéäìà éðôì ïåøëæì íëì
øîåì ãåîìú ïéàù ,[íëé÷ìà 'ä
(’ó×ñ öîðê −òê’ öî¾ñ) 'íëéäìà 'ä éðà'
'ä éðà' øîåì ãåîìú äîå
íå÷î ìëì áà äðá äæ ?'íëéäìà
åéäé - úåðåøëæ åá øîàðù
?äøîåà ïëéäå ,ïäîò úåéëìî
.íåéä úùåã÷ì
úåéëìîä íò :øîåà éáø :àéðú
íå÷î ìëá åðéöî äî :äøîåà
.úéòéáøá ïàë óà úéòéáøá
íò :øîåà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø
ìëá åðéöî äî :äøîåà úåðåøëæä
óà - (‫ הן‬³î×þë ¼¾³ óî−íî) òöîàá íå÷î
.(³−¾−ôìë íþôîêî) òöîàá ïàë
äðùä

úà

ïéã

úéá åùãé÷ùëå
µîôò óîšôë ññõ³íñ íî®ô¾ −õñ) ãøé àùåàá
éðôì à÷åøá ïá ïðçåé éáø (’ðþ−’ −ò³š éáøë äùòå ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø

äðùî
ïðçåé éáø .úåøôåù äøùòî úåðåøëæ äøùòî ,úåéëìî äøùòî ïéúçåô ïéà
.àöé ïìåëî ùìù ùìù øîà íà :øîåà éøåð ïá

àøîâ
êñî ;þõî¾ −ôò îíë ë−³×ð) éðéñá
öë šì®− îò−ëþ ðî½−ë í−³−êþ êñê í−³¼ô¾
.(íðîí−

äøùò ãâðë :øîà ïðçåé éáø
íìåòä àøáð ïäáù úåøîàî
øîàéå ?åäðéð éä - .(íò¾í ¾êþë)
- ?!ååä äòùú úéùàøáã (þôê−î)
,àåä øîàî éîð - 'úéùàøá'

?éî ãâðë úåéëìî äøùò éðä
íéìåìä äøùò ãâðë éåì éáø øîà
.íéìäú øôñá ãåã øîàù
áéúëã êðä ?ååä àáåè íéìåìä
ò÷úá åäåììä (‫ )תהלים קנ‬åäá
.(’î¾ðšë ñê îññí’ð µòí) øôåù
úøùò ãâðë :øîà óñåé áø
äùîì åì åøîàðù úåøáãä
11

‫‪í"þ ³×½ô‬‬

‫)‪−í−’ - ’þôê−î’ í−ë ë−³× êñð ëè ñ¼ ¹êî‬‬
‫¾‪−ôò íþ−ôêëð ,−ôð ë−³×ð öêô× ’ó−ô‬‬
‫‪) áéúëã (ó−ð−ë êñî ,−þë−ê‬תהלים לג‪,‬ו(‬

‫‪ñ× î−õ ìîþëî] åùòð íéîù 'ä øáãá‬‬
‫®‪,[óêë‬‬

‫ה ְללוּ ֨ ָיהּ‬
‫ַ֥‬

‫עשרה הללולים‬

‫עשרה מאמרות‬

‫עשרת הדברות‬

‫‪éåì éáø‬‬

‫‪ïðçåé éáø‬‬

‫‪óñåé áø‬‬

‫‪‬‬

‫יהי רקיע‬
‫בתוך‬
‫המים‬

‫יהי אור‬

‫ורוח‬
‫אלהים‬
‫מרחפת‬

‫‪‬‬

‫יהי רקיע‬

‫יהי אור‬

‫‪‬‬

‫יהי רקיע‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫ה ְ֝ל ֗לוּהוּ‬
‫ַֽ‬

‫יע ֻע ֽזּוֹ׃‬
‫ִבּ ְר ִ ֥ק ַ‬

‫לוּהוּ‬
‫ה ְל ֥‬
‫ַֽ‬

‫תיו‬
‫וּר ָ ֑‬
‫ִב ְג ֽב ֹ‬

‫יקוו‬
‫המים‬

‫ה ְ֝ל ֗לוּהוּ‬
‫ַֽ‬

‫רב ֻגּ ְד ֽלוֹ׃‬
‫ְכּ ֣ ֹ‬

‫תדשא‬
‫הארץ‬

‫יקוו המים‬

‫ה ְל֭לוּהוּ‬
‫ַֽ‬

‫שׁוֹפר‬
‫ָ֑‬
‫ְבּ ֵת֣ ַקע‬

‫יהי‬
‫מאורות‬

‫תדשא הארץ‬

‫יקוו‬
‫המים‬

‫ה ְ֝ל ֗לוּהוּ‬
‫ַֽ‬

‫ְבּ ֵנ ֣ ֶבל ְו ִכ ֽנּוֹר׃‬

‫ישרצו‬
‫המים‬

‫יהי מאורות‬

‫תדשא‬
‫הארץ‬

‫‪‬‬

‫ה ְל֭לוּהוּ‬
‫ַֽ‬

‫וּמ ֑חוֹל‬
‫תף ָ‬
‫ְבּ ֣ ֹ‬

‫תוצא‬
‫הארץ‬

‫ישרצו המים‬

‫יהי‬
‫אורות‬

‫‪‬‬

‫ה ְ֝ל ֗לוּהוּ‬
‫ַֽ‬

‫ְבּ ִמ ִ ֥נּים ְו ֻע ָ ֽגב׃‬

‫לוּהוּ‬
‫ה ְל ֥‬
‫ַֽ‬

‫י־שׁ ַמע‬
‫ל ָ֑‬
‫ְב ִצ ְל ְצ ֵ‬

‫ה ְ֝ל ֗לוּהוּ‬
‫ַֽ‬

‫רוּעה׃‬
‫לי ְת ָ ֽ‬
‫ְ ֽבּ ִצ ְל ְצ ֵ ֥‬

‫נפש חיה‬
‫למינה‬

‫נעשה‬
‫אדם‬

‫תוצא הארץ‬

‫ישרצו‬
‫המים‬

‫‪‬‬

‫הנה‬
‫נתתי‬
‫לכם‬

‫נעשה אדם‬

‫תוצא‬
‫הארץ‬

‫‪‬‬

‫נעשה‬
‫אדם‬

‫‪‬‬

‫ויאמר ה' אלהים לא טוב‬
‫היות האדם‬

‫‪         ‬‬

‫ה ְללוּ‬
‫ַֽ‬

‫שׁוֹ‬
‫ֵ ֥אל ְבּ ָק ְד ֑‬

‫)ג' סדרים ע"פ המדרש(‬
‫בראשית‬
‫יהי אור‬

‫לוּ־יהּ׃‬
‫ָֽ‬
‫לּל ֗ ָיהּ ַ ֽה ְל‬
‫שׁ ָמה ְתּ ַה ֵ ֥‬
‫כּל ַה֭ ְנּ ָ‬
‫ֹ֣‬

‫‪øîà íà øîåà éøåð ïá ïðçåé éáø‬‬
‫‪:àöé ïìåëî ùìù ùìù‬‬
‫‪12‬‬

‫‪öòìî− ’þð −êí) éðú÷ éëéä :åäì àéòáéà‬‬
‫‪?−êš öêôê - þôêšð ’óñî×ô’ −êí :−þîò öë‬‬
‫‪,þôê îíñî×ô êíð ,−êš ’ó−ëî³×î ó−ê−ëò íþî³’ê‬‬
‫×‪:þôêš −×íî ,ê−ëòë ó−ñ¾ôî íþî³ë ñ−ì³ô :öò³ð‬‬

í"þ ³×½ô

,ùìù åäì ïééåäã ,íéáåúëä ïî
,òîù àú ?àáåè åäééðéá àëéàå
,úåéëìî äøùòî ïéúçåô ïéà' :àéðúã
- úåøôåù äøùòî ,úåðåøëæ äøùòî
ãâðë ,àöé - ïìåëî òáù øîà íàå
.íéòé÷ø äòáù

ïî ùìù äøåúä ïî ùìù (þôê óê
³ìê ñ×ô) íéáåúëä ïî ùìùå íéàéáðä
åäééðéá àëéàå ,òùú ååäã (ê®− - ³ìêî
−þôê îíò−êð ,êðìê êñê öòëþðê è−ñõ êñî) àãç
’è −êí) àîìã åà (’í¼¾³’ þôê îí−êî ’íþ¾¼’
³î−×ñôñ ¾ñ¾ −êš ³îþõî¾î ³îòîþ×ïî ³î−×ñôê ’è
ãçà (îíñ îîíð ³îþõî¾ñ ¾ñ¾î ³îòîþ×ïñ ¾ñ¾î

ãçàå ,íéàéáðä ïî ãçàå ,äøåúä ïî

àöé - íéòé÷ø äòáù ãâðë ,íé÷åñô òáù øîà íà

äì éøîàå (¹−½îô −þîò öë öòìî− −ëþ í−ñ íîí
øîà .'íéìàøùéå íéåì íéðäë ãâðë'
éáøë äëìä :ìàåîù øîà àðåä áø
:éøåð ïá ïðçåé

äøåú

ïåìé
É åÄ

(à)

äøåú

äòé
Ç ÷Ä øÈ

(á)

íéìäú

íé÷Ä çà LÀ

(â)

íéìäú

ìeáæÀ

(ã)

íéàéáð

ïåò
É îÈ

(ä)

íéàéáð

ïåë
É îÈ

(å)

äøåú

úåá
É øÈ òÂ

(æ)

àì úçåôä :øîà éøåð ïá ïðçåé éáø
ïìåëî ùìù øîà íàå ,òáùî úåçôé
−êî) íéáåúëå íéàéáð äøåú ãâðë ,àöé
ó−ê−ëòí öô ¾ñ¾î íþî³í öô ¾ñ¾’ µ³¼ð êšñ½
¼ë¾ :−ôò ¼ë¾ ö× óê - ñ×ñ ’ó−ëî³×í öô ¾ñ¾î
,ó−ëî³×í öô ¼ë¾î ó−ê−ëòí öô ¼ë¾î íþî³í öô

ãñç

íäøáà

äòé÷ú

ïäë

äøåú

(à)

äøåáâ

÷çöé

äòåøú

éåì

íéáåúë

(á)

ú"ú

á÷òé

äòé÷ú

ìàøùé

íéàéáð

(â)

13

í"þ ³×½ô

äðùî
äøåúá ìéçúî .úåðòøåô ìù úåøôåùå úåðåøëæ úåëìî ïéøéëæî ïéà
(ë,ëñ íò¾í ¾êþ) .àöé äøåúá íéìùä íà :øîåà éñåé éáø .àéáðá íéìùîå

àøîâ
éðáì 'ä øåëæ (‫ז‬,‫ )תהלים קלז‬ïåâë - ïåøëæ
íìùåøé íåé úà]'åâå íåãà
ãò åøò åøò íéøîàä
.[äá ãåñéä
íäéìò 'äå] (‫יד‬,‫ )זכריה ט‬ïåâë - øôåù
'äå [åöç ÷øáë àöéå äàøé
êìäå ò÷úé øôåùá íéäìà
‫ )זכריה‬áéúëå ,ïîéú úåøòñá
íäéìò ïâé úåàáö 'ä (‫טו‬,‫ט‬
òì÷ éðáà åùáëå åìëàå]
åàìîå ïéé åîë åîä åúùå
.[çáæî úåéåæë ÷øæîë
åìéôàå ãéçé ìù ïåøëæ ïéøéëæî ïéà
(‫ד‬,‫ )תהלים קו‬ïåâë ,äáåèì
êîò ïåöøá 'ä éðøëæ
ïåâëå ,[êúòåùéá éðã÷ô]
íéöòä ïáø÷ìå] (‫לא‬,‫)נחמיה ה‬
[íéøåëáìå úåðîæî íéúòá
.äáåèì éäìà éì äøëæ
úåðåøëæë ïä éøä - úåðåã÷ô
äøù úà ã÷ô 'äå ïåâë
'ä ùòéå øîà øùàë]
‫[ )בראשית‬øáã øùàë äøùì
(‫א‬,‫כא‬
úôñàå êì] (‫טז‬,‫ )שמות ג‬ïåâëå
úøîàå ìàøùé éð÷æ úà
íëéúáà é÷ìà 'ä íäìà

éðà éç (‫לג‬,‫ )יחזקאל כ‬ïåâë - úåéëìî
ãéá àì íà íéäìà 'ä íàð
äîçáå äéåèð òåøæáå ä÷æç
- íëéìò êåìîà äëåôù
áø øîàã áâ ìò óàå
- àçúéø éàä éë ìë :ïîçð
àåä êéøá àùãå÷ çúøéì
ïåéë - ïðé÷åøôéìå ïìò
éøåëãà - øåîà àçúéøáã
àì àúù ùéøá àçúéø
.ïðéøëãî
éë øåëæéå (‫לט‬,‫ )תהלים עח‬ïåâë - ïåøëæ
êìåä çåø]'åâå äîä øùá
‫ )הושע‬ïåâë øôåù .[áåùé àìå
äòáâá øôåù åò÷ú (‫ח‬,‫ה‬
åòéøä äîøá äøööç]'åâå
.[ïéîéðá êéøçà ïåà úéá
úåëìî øîåì àá íà ìáà
úåðòøåô ìù øôåùå ïåøëæ
.øîåà íéáëåë éãáåò ìù
êìî 'ä (‫א‬,‫ )תהלים צט‬ïåâë - úåëìî
íéáåøë áùé] íéîò åæâøé
[õøàä èåðú
êìî 'ä (‫טז‬,‫ )תהלים י‬ïåâëå
íéåâ åãáà ãòå íìåò
.åöøàî

14

í"þ ³×½ô

ïä éøä úåðåã÷ôã éîð éäð
úà ã÷ô 'äå - úåðåøëæë
- !àåä ãéçéã ïåã÷ô äøù
äðéî íéáø åúàã ïåéë
.àéîã íéáøë - (‫)בההיא פקידה‬

íäøáà é÷ìà éìà äàøð
ã÷ô ,øîàì á÷òéå ÷çöé
éåùòä úàå íëúà éúã÷ô
éáø éøáã - íéøöîá íëì
.éñåé
ïðéà ,øîåà äãåäé éáø
- éñåé éáøìå .úåðåøëæë

úåéëìî é÷åñô 'ä åà 'â

ãåáëä

‫ מלך‬àåáéå íìåò éçúô åàùðäå íëéùàø íéøòù åàù
.äîçìî øåáâ 'ä øåáâå æåæò 'ä - ?ãåáëä ‫ מלך‬äæ éî

ãåáëä

‫ מלך‬àáéå íìåò éçúô åàùå íëéùàø íéøòù åàù
– ?ãåáëä ‫ מלך‬äæ àåä éî
.äìñ ãåáëä ‫ מלך‬àåä úåàáö 'ä

íéäìà êìîá (‫ט‬,‫)תהלים מז‬
íéåâ ìò

,ùìù - äéðù ,íéúù - äðåùàø
.éñåé éáø éøáã

àñë ìò áùé íéäìà
åùã÷

,úçà - äðåùàø :øîåà äãåäé éáø
íï êîí −ô’) íéúù - äéðù
.(êò−−òôô îêñ ’ðîë×í µñô

ê½× ñ¼ ë¾− öò−òô êñð) úçà àéäù .(³î×ñô öî¾ñë î¾ðš

,äòåøú åá ùéù ïåøëæ
ìà øáã] (‫כד‬,‫ )ויקרא כג‬ïåâë
ùãçá øîàì ìàøùé éðá
ùãçì ãçàá éòéáùä
ïåøëæ ïåúáù [íëì äéäé
- 'ùã÷ àø÷î äòåøú
úåðåøëæä íò äøîåà
- úåøôåùä íò äøîåàå
éáø .éñåé éáø éøáã

íéäìà åøîæ (‫ח‬-‫ז‬,‫)תהלים מז‬
åøîæ åðëìîì åøîæ åøîæ
êñð ,íðîí− −ëþ ë−¾ì êš êñ)
(³ìê íôîê ñ¼ êñê í−³×−ñôê

íéäìà õøàä ìë êìî éë
[ìéëùî åøîæ]
.éñåé éáø éøáã ,íéúù .úçà :øîåà äãåäé éáø ïéåùå
15

í"þ ³×½ô

äøåúá ìéçúî :øîà÷ éëä !àì
:øîåà éñåé éáø ;àéáðá íéìùîå
àéáðá íéìùä íàå ,äøåúá íéìùî
éáø øîà :éëä éîð àéðú .àöé åéä ïé÷éúåå :éñåé éáøá øæòìà
¼ëþê îíñ îîíð) äøåúá äúåà ïéîéìùî

äøîåà åðéà :øîåà äãåäé
úåðåøëæä
íò
àìà
öî¾ñ îêñ í¼îþ³) [ãáìá]

.(¹î½ë ³ìêî íñì³ë ¾ñ¾ :íþî³í öô

èéáä àì] (‫כא‬,‫ )במדבר כג‬ïåâë
ìîò äàø àìå á÷òéá ïåà
åîò åéäìà 'ä [ìàøùéá
- åá êìî úòåøúå
úåéëìîä íò äøîåà
,úåøôåùä íò äøîåàå

àëéà - úåøôåùå úåðåøëæ àîìùá
àåä úìú úåéëìî àìà ,àáåè
:ïééåäã
ïåà èéáä àì] (‫כא‬,‫)במדבר כג‬
ìîò äàø àìå á÷òéá
åîò åéäìà 'ä [ìàøùéá
åá êìî úòåøúå
êìî ïåøåùéá éäéå (‫ה‬,‫)דברים לג‬
ãçé íò éùàø óñàúäá]
[ìàøùé éèáù
íìåòì êåìîé 'ä (‫יח‬,‫)שמות טו‬
¼ëþêî) øùò ïðéòá ïðàå ,ãòå
ó−ñ¾ô :−½î− −ëþ þôêšð íþî³ öíô
?!àëéìå - (íþî³ë

:òîù àú :àðåä áø øîà
'ä ìàøùé òîù (‫ד‬,‫)דברים ו‬
,úåëìî - ãçà 'ä åðéäìà
;éñåé éáø éøáã
.úåëìî äðéà :øîåà äãåäé éáø
íåéä úòãéå (‫לט‬,‫)דברים ד‬
'ä éë êááì ìà úåáùäå
- ãåò ïéà íéäìàä àåä
,úåëìî
;éñåé éáø éøáã
.úåëìî äðéà øîåà äãåäé éáø

þõî¾ þ−×ïôð ð¼ êîí ³îþõî¾
.(ê−ðíë

,äòåøú åîò ùéù úåëìî

;éñåé éáø éøáã
àìà äøîåà åðéà :øîåà äãåäé éáø
.ãáìá úåéëìîä íò
ïåâë ,íåìë àì äîò ïéàù äòåøú
ùãçáå]
(‫א‬,‫כט‬
‫)במדבר‬
ùãçì ãçàá éòéáùä
ìë íëì äéäé ùã÷ àø÷î
[åùòú àì äãáò úëàìî
- íëì äéäé äòåøú íåé
,úåøôåùä íò äøîåà
;éñåé éáø éøáã
ìë äøîåà åðéà

:øîåà

äãåäé éáø

.ø÷éò
àéáðá

íéìùîå

äøåúá ìéçúî
.(‫)והכתובים בינתיים‬
äøåúá íéìùä íà :øîåà éñåé éáø
,ïéà ãáòéã - 'íéìùä íà' :àöé
éñåé éáø àéðúäå ?àì äìéçúëì
äæ éøä äøåúá íéìùîä' :øîåà
íà' àäå .'íéìùî' àîéà .'çáåùî
äìéçúëì ,ïéà ãáòéã :éðú÷ 'íéìùä
16

í"þ ³×½ô

;éñåé éáø éøáã
.úåëìî äðéà :øîåà äãåäé éáø

úòãì úàøä äúà (‫לה‬,‫)דברים ד‬
ãåò ïéà íéäìàä àåä 'ä éë
,úåëìî - åãáìî

– äðùä ùàøì øåæçî
,íé÷åñôä åìà

ç÷åøä ìòá øæòéìà 'ø ïî äìá÷

.úåòø úåøéæâ ìèáì áåèå
:åc
É áÇ lÀ îÄ ãåò
É ïéàÅ íéäÄ ìÉ à
Á äÈ àeä äåÈäÉ éÀ ékÄ úòÇ ãÇ ìÈ úÈ àÅ øÀ äÈ äzÈ àÇ (à)
íéÄ îÇ MÈ aÇ íéäÄ ìÉ à
Á äÈ àeä äåÈäÉ éÀ ékÄ êÈ áÆ áÈ ìÀ ìàÆ úÈ áÉ LÅ ä åÇ íåiÉ äÇ zÈ òÀ ãÇ éÈåÀ (á)
:ãåò
É ïéàÅ úçÇ zÈ îÄ õøÆ àÈ äÈ ìòÇ åÀ ìòÇ nÇ îÄ
:ãçÈ àÆ äåÈäÉ éÀ eðéäÅ ìÉ à
Á äåÈäÉ éÀ ìàÅ øÈ NÀ éÄ òîÇ LÀ (â)
:daÈ øLÆ à
 ìëÈ åÀ õøÆ àÈ äÈ íéÄ îÇ MÈ äÇ éîÅ Le
À íéÄ îÇ MÈ äÇ êé
È äÆ ìÉ à
Á äåÈäé
É ìÇ ïäÅ (ã)
ìãÉ bÈ äÇ ìàÅ äÈ íéðÄ ãÉ à
 äÈ éðÅ ãÉ à
 åÇ íéäÄ ìÉ à
Á äÈ éäÅ ìÉ à
Á àeä íëé
Æ äÅ ìÉ à
Á äåÈäÉ éÀ ékÄ (ä)
:ãçÇ LÉ çwÇ éÄ àìÉ åÀ íéðÄ ôÈ àOÈ éÄ àìÉ øLÆ à
 àøÈ åp
É äÇ åÀ øaÉ bÄ äÇ
:eðéäÅ ìà
É ìÅ ìãÆ âÉ eáäÈ àøÈ ÷À àÆ äåÈäÉ éÀ íLÅ ékÄ (å)
:íìÈ åò
É ãòÇ åÀ äzÈ òÇ îÅ êÀ øÈ áÉ îÀ äåÈäÉ éÀ íLÅ éäÄ éÀ (æ)
:ïåøàä ïéøâåñ

17

í"þ ³×½ô

äðùî
(ö−õ½îô

³ñõ³ ññõ³ôí) éðùä - äðùä ùàø ìù áåè íåéá äáéúä éðôì øáåòä

.ììää úà àø÷î ïåùàøä ììää úòùáå ,òé÷úî

àøîâ
úòùá' øîà÷ãî (ö−õ½îôë ¼îš³ñ íîþ−ë¼í
àëéì äðùä ùàøáã ììëî - 'ììä
:åäáà éáø øîà ?àîòè éàî !ììä
ùåã÷ä éðôì úøùä éëàìî åøîà
éðôî !íìåò ìù åðåáø :àåä êåøá
êéðôì äøéù íéøîåà ìàøùé ïéà äî
øîà ?'íéøåôëä íåéáå äðùä ùàøá
àñë ìò áùåé êìî øùôà' :íäì
ïéçåúô íéúî éøôñå íééç éøôñå ïéã
?äøéù íéøîåà ìàøùéå åéðôì

‫)משלי‬

íåùî 'òé÷úî éðù' àðù éàî
ñôàáå] êìî úøãä íò áåøá'ã (‫כח‬,‫יד‬
éîð ììä éëä éà - [ïåæø úúçî íàì
úøãä íò áåøá'ã íåùî éðùá àîéð
,ììä àðù éàî àìà !'êìî
ïéîéã÷î ïéæéøæ'ã íåùî ,ïåùàøáã
ãéáòð éîð äòé÷ú - ?'úåöîì
ïéîéã÷î ïéæéøæã íåùî ïåùàøá
?úåöîì
úøæâ

úòùá

:ïðçåé

éáø øîà
î−íî ³− êñ¾ îþïè ó−ë−îê) åðù úåëìîä
µ×ñ ,³−þì¾ ³ñõ³ ±šñ ³î¼¾ ¾¾ ñ× óíñ ö−ëþîê

18

ë"ôî −"ë þî¬ ó¼ ¼"¾

àö÷ú ò"ù
ã óéòñ
úåéëìî ìù íé÷åñô äøùò íéøîåà
úåøôåù ìù 'éå ,úåðåøëæ ìù 'éå , :[êþôè] þõî¾ë íôëî íëî¬ñ î−òõñ îò−òîþ×ï íñ¼−
³îþôêô íþ¾¼ ðèò×î ³îþëðí ³þ¾¼ ðèò×î î¾ðšë ñê îññí ñ¾ ó−šî½õ ’− ðèò× äëøá ìëá
ìù 'â ,íéáåúë ìù 'â ,äøåú ìù íäî 'â ; :[êþôè] óñî¼í êþëò óíë¾
ìò óéñåäì äöø íàå :[ó¾] ê®− ê−ëòë ó−ñ¾í óêî äøåú ìù 'àå íéàéáð
þôîê¾ ñ"þî êšîð îêñ íï öî¾ñ øîà ÷ø ÷åñô íåùá ìéçúä àì íà åäéî) éàùø ,'é åìà

ï"−¼¾ ³îòîþ×ïî ó−ô¾ ³î×ñô î−ñ¼ ñëšñ

ê"ôë ö−−¼ àöé ,øîåì áåúë êúøåúáå î−õë ó−šî½õí ö³îê þ−×ïí îñê× ë¾ìò íïëî µ³þî³ë ëî³××
−"¼ þôêò ö×î µ¾ðš −þëðë ×"×î ×"è ñ"®ð ë³× ðî¼ .óñî× þôîñ þíï−ñ ¾− íñì³×ñ ñëê ðë¼−ð êšîðð
.(øåè) (ó−ê−ëòí µ−ðë¼

ä óéòñ
ìù ,úåøôåùá àìå úåðåøëæá àìå ,úåéëìîá ÷åñô à"àå
.ãéçé ìù úåðåøëæ ÷åñô à"àå ;ìàøùé ìù úåéðòøåô
å óéòñ
÷åñôá úåøôåù é÷åñô íéìùäì íéâäåðù äî ìò øâú íéøå÷ ùé
ù"àøäå ,úåøöåöç àìà øôåù åá øéëæî ïéàù ,íëúçîù íåéáå
.âäðîä íéé÷ì åáúë ï"øäå
äëìä øåàéá
î−í ð"ë óîšôî ¾ðšôë¾ −òõô î×ô½¾ ð"ë
ì"õš³ ’−½ þî¬í ¾"ô× ³ë¾ë ö−¼šî³
¾"¼ þìê ó¼¬ ’³× íñõ³ ³−ë þõ½ ó¾ëî
óê ö−ò¼ñ ’í š"½ ë"õš³ öô−½ ñ−¼ñ ’¼î
’¼î ¾"¼ í¼îþ³ óî− ³ë¾ë þôêî í¼¬
ì½îòëð ¬"¾ ’−½î ®"þ ’−½ è"ì ±"ë¾³ë
³ñ−ì³ óî−í íï ö×î óñî¼ ³þí óî−í
³ë¾ë ñì¾× ¹ê ññ× íò¾− êñ µ−¾¼ô
’³×¾ óî−í þð½ë ’¼î ¾"¼ −"þë îê−ëíî
³îì¾ñ îèíò óñî¼ ³þí óî−í ³þ−ôêëð
−òõô ó¼¬íî íôîš ³õ−õ×ë îþôîêñ óô®¼

ñîš ¼ôî¾ −"êë ó³îì ñ"ïî ¾"š−þí ’³×î
êñ ³ë¾ë ó−ôìþë óî−í ñêþ¾− îô¼ ³¼îþ³
ï"¼ ’³× ’ë ’−½ µñôí öèëî óî−í þôê−
îô¼ ³¼îþ³ öîþ×ï ¼ôî¾ þôê− ³ë¾ëð
ñîìë ö−ë¾ îò−èíòôî ó−ôìþë óî−í ñêþ¾−
³ñô êñ óî−í ³ñô ó−þôîê ö−ê ³ë¾ë ö−ëî
ó−þôîê ³ë¾ë ö−ëî ñîìë ö−ë šþ öîþ×ï
’¼î ó−ôìþë ñêþ¾− îô¼ ³¼îþ³ ñîš ¼ôî¾
óî−í ³ñô ñ"− þ−õ¾ð ’³×¾ è"íò× −þî−¾ë
¾−¾ −þðòõñê ì"þíô ó¾ë ×"è ’³×¾ ¾"¼
ó¾ë ’³× ì"¾ëî íõë ’¼þ³í ñ¼ ¾þõñ
19

ë"ôî −"ë þî¬ ó¼ ¼"¾

:’î× î−ñ¼ ñê −ôìþ îþô×−¾ í¼ò×íëî ðìõë

î³îê ñ"® óî−í ³ñîðè ö−ò¼ þ−×ïíñ ó−êë¾

àö÷ú øåè
ö−õ−½îô îòê¾ ³õ½î³í ³ñì³¾ −õñî ¼¾³
ñ×ñ êþîš ìë¾ñ îò−ñ¼ ê−í îï íñõ³ë
ë³× îñ−ê× −îíî ìë¾ñ îò−ñ¼ ó¾ë ³õ½î³í
î³ñì³¾ ó−õ−½îô îòê¾ ³õ½î³ ñ× þôè −ê
µîñô êô−ñ êñ −êî êô−ñ ìë¾ñ îò−ñ¼ô
³î−×ñôð ³õ½î³ þôê− êñî þôîñ×
−þîð½ñ þôè êñð ñ× êô−³ êñð öò−¼îô¾êî
³îþõî¾î ³îòîþ×ï ³î−×ñôë ¹½îô ³ñõ³
ëþ ñ"ïî :ñ"ôš ññ× −ñ®−ñ êñ öòëþ îòš−³ð×
®"−þí ³î×ñíë ë³× êîí¾ îô× öîêè í¾ô
í¾ô ëþ (ì× ’ô¼ íìô¾ −þ¼¾) ³ê−è
−ê ìë¾ñ îò−ñ¼ −−îñ®ñ −¼ëð ð−ì−ð þôê
−−îñ®ñ þ−ôè êñ −êî −ñ®−ñ −−îñ®ñ þ−ôè
êñ í−þîìêô ðì ¼ô¾−ôñî ðì ³ì−ôñ
³î×þë þð½ öò−þôêšð êîí êþîë®ð íëîìð
−−îñ®ñ þ−ôè −êî ’î×î ³îþîëèî ³îëê þôîê
í−ñ ¼š³−ñ êñî í¾−ìñë −ñ®−ñ ìë¾ñ îò−ñ¼
êñê þîë® ì−ñ¾ñ ¼šî³ð −×−í −× í−þëì
í−ñ −ôþ³ôð ê³¼¾ ñ× ³î¼−š³ ’¬ ¼ô¾
ñ¼ µîñô êñê þô−ôñ ë−−ì−ô êñ þ−ôè êñ
−ð− š−õò ³î¼−š³ ¼ô¾î ’î×î óñî¼í ñ×
¾− (ë"¼ ó¾) îë ñ×í ë³× :ñ"×¼ î³ëîì
ìë¾ñ îò−ñ¼ þôîê ð−ì−í¾ ó−þôîê
µñ íîšò ö× ñ¼ óî¾ô −×í êþë³½ôî
−òõôî ó¼ −× ìë¾ñ îò−ñ¼ ó¼ þëì³ô¾
îèíò ö×î .[×"¼] íõ− þëì³ô îò−ê îò−ê¬ì
:ð−ì−ë îñ−õê îþôêñ
úåëìîù íé÷åñô 'éî ïéúçåô ïéà
'éîå úåðåøëæ 'éîå íäî ãçà ìëá

áúë íøîò áøå çáùì åðéìò øîåàå
ùéù íå÷îá åøîåàì ãéçéì ïéàù
áø ë"ëå åøîåàì ïéâäåð øáëå ö"ù
ä"øá

éìöîã

ãéçé

ïåàâ

äùî

àîéì çáùì åðéìò øîâ éà äùéçìá
äàøð äìéçåàå êåìî àîéì àì éàå
àåäù åøîåàì ãéçéì ïéàù åëåúî

µîñô êíð íï ñ¼ íîô³ñ ¾− ö"ùì úåùø
îò−ñ¼î êîí ³î−×ñô −šî½õ ñ× þ−×ïí¾ þìê
óêî ³î−×ñôí −šî½õ ñ×ñ óðîš êîí ìë¾ñ
îò−ñ¼ þôè −ê þô−ôñ í−ñ −¼ë−ô −×í ö×
µñ íîšò ö× ñ¼ êô−ñ êñ −êî êô−ñ ìë¾ñ
ëþð þ¾õêî ³î−×ñô −šî½õñ íñì³í êîí¾
ö−ê¾ ó−þôîê¾ ó−òîêèí îô× þë½ í¾ô
öî−× ê³¾íð þîë® ì−ñ¾ êñê ¼¾³ ö−ññõ³ô
ö× óè ³îþõî¾î ³îòîþ×ï þôîê ð−ì−í ö−ê¾
³î−×ñô −šî½õ ³−¼−ëþ í×þëë þôîê îò−ê
µîñô êô−ñð ë³×ð íô þ−õ¾ −³ê −×íëî
−šî½õ þôîê îò−ê¾ þìêôð í¾šð êñê
îò−ñ¼ −þí¾ ìë¾ñ îò−ñ¼ þôê− íôñ ³î−×ñô
ó−×−þ® îòê¾ −òõô êñê öš³ò êñ ìë¾ñ
óðîš ó−ìë¾ô îòê ³î−×ñô −šî½õ þôîñ
¾− êô¾î ó−¼î³í öô îòñ−ðëí¾ ³"−¾íñ
ö−êð −õ ñ¼ ¹êð í¾ô ëþ þëî½ð þôîñ
óîšô ñ×ô ³î−×ñô −šî½õ þôîê ð−ì−í
³ñõ³ êîí¾ ìë¾ñ îò−ñ¼ þôîê êôñ¼ë þ×ïñ
íò¾í ¾êþ ¹½îôë ö−õ−½îô îòê¾ ³õ½î³í
ññõ³ô ð−ì−¾ í¾ô ëþ þë½ þ−õ¾ð ñ"−¼î
20

ë"ôî −"ë þî¬ ó¼ ¼"¾

í−ñ ³−êð× þôñî í−ñ ³−êð× þôñ ö−òôí öô
í"ð :ì) ö"þíî (ð− ’−½) ¾"êþí ñ"×¼
−ëþ× þë½ ëþ þôê ñêòòì ëþð ¾þ−õ (öî−×
ê®− ¾ñ¾ ¾ñ¾ þôê óêð −þîò öë öòìî−
³î×ñôí −× þôê óê¾ þôê −×í óî¾ôî
ëî³×× ðîë×ë µîñô³ ð¼ −ôñî¼ñî ê−í µñ¾
ëî³× ö×î µ¾ðš −þëðë ëî³× ö×î µ³þî³ë
í¾ñ¾ þ−×ïí îñ−ê× ê®− ó−ê−ëòí −ð− ñ¼
³îþõî¾ñ ’èî ³îòîþ×ïñ ’èî ³î−×ñôñ ó−šî½õ
îñ−õê¾ (ì"í) ’è šþõë ë³× ó"ëôþíî
šî½õ þôêî þôêñ ëî³× µ³þî³ëî þôê
µ−þ® îò−ê ëî¾ š−½õíî íþî³ ñ¾ ðìê
þôê ñêòòì ëþ î−þëðñ êîí íô−³î óîñ×
ë³× ð−èôí ëþíî .ñ"×¼ öêô× þôêð ëþ
−ëþ¾ þëî½ ñêòòì ëþð ¾þõô ó"ëôþí¾
ñ×ô ê®− óñî×ô ¾ñ¾ þôê óê þôêð öòìî−
³îòîþ×ïî ³î−×ñô îò−−íð þôêš ³î×þëí
öò−¼ëð ¾þ−õî ñêòòì ëþ êëî ³îþõî¾î
−þëðôî íþî³ ñ¾ šî½õí î³îê êí−¾
¾îþ−õî ñ"×¼ îò−ëþ ¾îþ−õ× íêþò ó−òîêèí
:ö"ëôþí ó¾ë ð−èôí ëþí îë³× ö"þí
îò−ê äøùò øîåì ÷"úë ïéâäåð î"îå
öò−ðë¼ ðîìñë êôš êò³× êñð −ñ íêþò
öòìî− −ëþ è−ñõ êñ ×"¼ð êôñ¼ −ñî×× êñê
íñì³×ñ ñëê ðë¼−ðë êñê êôš êò³ê
ö−³−ò³ôð êò¾−ñ ì×îô −×íî í−ñ íðîô
¾ñ¾ þôê óê þôîê öòìî− −ëþ −ò³šð (.ëñ)
¾ñ¾ë −è½ð þôê êñð ¼ô¾ôð ê®− ¾ñ¾
íðîô íñì³×ñ ñëê ðë¼−ðë êñê ¾ñ¾
ó¾) ö"þí ë³× ö×î íþ¾¼ þôîñ µ−þ®¾
íñì³×ñð öòìî− −ëþ íðîôð (’−ò³ô í"ð
(ó¾) êþôèëð ëè ñ¼ ¹êî íþ¾¼ öò−¼ë
³îìõ− êñ ³ìîõí þôîê öòìî− −ëþ ê−ò³
ö−³−ò³ôê êè−ñõ ê³−−þë ê−íí í¼ë¾ô

øîà éøåð ïá ïðçåé éáøå úåøôåù
'âå úåéëìî 'â àìà øîà àì 'éôà
ãçà øîàù ïåâë úåøôåù 'âå úåðåøëæ
ãçàå íéàéáð ìù ãçàå äøåú ìù
äéúååë àúëìäå àöé íéáåúë ìù
àìà íåìë íäî øîà àì 'éôàå
íà éàãå àöé øîàì áåúë êúøåúáå
ãåò ì"ö äøåú ìù 'à ÷åñô ìéçúä
ìáà íéàéáð ìù 'àå íéáåúë ìù 'à
ìåëé íåìë øîåì äöåø åðéà íà
áåúëë øîåàù äîá åîöò øåèôì
íìåë íúåà ììåë æàù êúøåúá
åø÷î íéáåúëå íéàéáð íâù ãçéá

íò¾í ¾êþð êþ³ë šþõë þêîëô :äøåú
óîñ× óíô þôê êñ îñ−õêî ¾"ôî :(.ëñ)
¾êþ −íñ−¾ë .ê®− þôêñ ëî³× µ³þî³ëî êñê
öî−× ëþ þôê ñêòòì ëþ þôê (.íñ) íò¾í
µ−þ® îò−ê ëî¾ þôêñ ëî³× µ³þî³ëî þôê¾
−šî½õêð (µ−þ® ö−ê í"ð) −"¾þ ¾þ−õî
¾þ−õ î−³îëþ ó¾ëî −êš ó−õ½îôí ³îòëþš
³îòîþ×ï ³î−×ñô −šî½õê −êšð (êñê í"ð)
êñðî öòëþ× êñð −îíð êîí í¾šíî ³îþõî¾î
’½î³) ó³ îò−ëþî (.ëñ) −þîò öë öòìî− −ëþ×
ñ−ì³êð ê×−íð ±þ−³ (êô−ñ−ê í"ð .íñ
þôñî í−ñ ³−êð× þôñ ³îìõ− êñð −è−ñõ
ññ× þôîñ í®îþ îò−ê óê ñëê í−ñ ³−êð×
µ³þî³ë ëî³×× −ð− ñ¼ îô®¼ ³ê þî¬õ−
ó−ëî³×î ó−ê−ëòð ðì−ë óñî× ññî× êîí ïê¾
ðìê šî½õ þôê¾× ñëê íþî³ îþš−ê îíñî×
ññ×ë íñî× ñîñ×ñ í®îþ îò−ê¾ î³¼ðë íñ−è
³îìõ− êñ [ö× óêî] þôêñ ëî³× µ³þî³ëî
21

ë"ôî −"ë þî¬ ó¼ ¼"¾

í"ð :ëñ í"þ) ö"ëôþíî îò−ð−ë ³þî½ô
³×½ôë ê−ò³ðô þëðñ í−êþ ê−ëí (êñê
ëêë í¼¾³ −ëè (è"í) ì"− šþõ ó−þõî½
í¾îðš −þëð óîšô ñ×ë¾ ëè ñ¼ ¹ê
íïë .íñëš −þëðñ [ö−ô−ðšô] (’−ôðšò)
¼ô¾ í¾îðš −þëðñ íñëš −þëð ö−ô−ðšô
í¾îðš −þëð ö−ô−ðšô óîšô ñ×ë¾ íò−ô
þ¾õêî ñ"ï ó−òîêèí îò−³îëþ ³þî½ô×
ö−ð−þîô ö−êî ¾ðîšë ö−ñ¼ô óî¾ô êô¼¬ð
íñì³íð íþî³ë ñ−ì³ô µ×ñ−íî (.ì× ³î×þë)
−−îñ¼ñ ê×−ñð ó−ëî³× µ× þìêî ê−í ê−ñ¼ô
−ð× ó−ê−ëòñ ó−ëî³× ö−ô−ðšôî íþî³ê
íàå :ñ"×¼ ¾ðšë ö−ñ¼ô µ× þìê í−í−¾
ä"éáà áúë äøùò ìò óéñåäì àá
ì"æ í"áîøä ë"ëå óéñåäì ìåëéù
ïéà àìà åøîà àìù íéðåàâä íùá
óéñåî óéñåäì àá íà ìáà ïéúçåô

¾êþð êþ³ë šþõë îô¾ë ¾"êþí ë³× ö×
−òí (.ëñ) öò−þôêð ëè ñ¼ ¹êî (ó¾) íò¾í
îíò−ò êšîð îêñ −ô ðèò× ó−šî½õ íþ¾¼
óî−ë í¾¾î ³ë¾ë ö−þîš¾ í¼ë¾ êíð
−ô ðèò× (.è×) íñ−èôë ¾þõô ó−þîõ×í
ö−ê (.ê× ó¾) êò³ −×í îñ−õêî óîòš−³
ö−ðí êîí óí−ñ¼ ö−õ−½îô ñëê óíô ö−³ìîõ
(’ôè í"ð :ì) ö"þí ë³× ö×î ê×í −ôò
ð−èôí ëþí ë³× ö×î (×¾³ ’−½) −×ðþôíî
éàä áø 'ë :ó−òîêèí ó¾ë (ì"í è"õ)
íäù øãñë 'åéëìî øîåì åâäðå
ãòå íìåòì êåìîé 'ä äøåúá íéáåúë
â"òàå ïåøåùéá éäéå ïåà èéáä àì
øãñä äæë øéëæî åðéà àøîâáã

ìéçúîå :ñ"ï ¹"−þí íê−ëí êñ µ×−õñî
êúøåúá áåúëë äøåú ìùá øîåàå
éøáãáå ë"çàå äøåú ìù 'â øîåàå
ìù 'â øîåàå øîàì áåúë êùã÷
íéàéáðä êéãáò é"òå ë"çàå íéáåúë
íéàéáð ìù 'â øîåàå øîàì áåúë
øîàì áåúë êúøåúáå øîåàå øæåçå
ìùá íééñ íàå äøåú ìùá íééñîå

íò¾í ¾êþð êþ³ë šþõë :àöé àéáð
−ëþ ê−ëòë ó−ñ¾ôî íþî³ë ñ−ì³ô öò³ (.ëñ)
êò®−þ³î ê®− íþî³ë ó−ñ¾í óê þôîê −½î−
ê−ëòë ó−ñ¾ôî íþî³ë ñ−ì³ô þôêš −×íð
ó−ñ¾í óêî íþî³ë ó−ñ¾ô þôîê −½î− −ëþ
’−½) ¾"êþíî (.¬) ¹"−þí îë³×î ê®− ê−ëòë
(:ó¾) êþôèëî −½î− −ëþ× öñ êô−−šð (è
î−í ö−š−³î −½î− þ"ë þï¼ñê −ëþ þôê ê−ò³
í"ð ó¾) ö"þí ë³×î íþî³ë ö−ô−ñ¾ô
ö−³−ò³ô ó³½ð ëè ñ¼ ¹ê µ×ñ−í (ö−š−³î
ëþ í¾¼ôð í−³îî× öò−¬šò −½î− −ëþ× êñð
íðîô íñì³íëð íþî³ ñ¾ë ñ−ì³ô µ×ñ−í
êñê í−ñ¼ è−ñõ êñî êôš êò³ñ −½î− −ëþ
(è"¼ ¬−š ëô ö−¾¼) è"ô½ óèî íôñ¾íë
−õ ñ¼ ¹ê −½î− −ëþ× ó−èíîò îòê ë³×
ó−ô×ì¾ ³î−íñ þ¾õêî î−ñ¼ ó−šîñì ó−ëþ¾
êš ê−ëòë ¹ê¾ ê−ëòë ó−ñ¾ô¾ ó−þôîê¾
ñ¾ë ó−ô−−½ô îòêî íþî³ë ö×¾ ñ×î −þôê
ó−èíîò îòê (ó¾) ¾"êþí ë³×î :íþî³
−òõô ó−ê−ëò ñ¾ñ óðîš ó−ëî³× ñ¾ þôîñ
þõ½ë ó−ëî³×í ó−šî½õ ó−þôîê îòê¾
ó−ê−ëòð ó−šî½õ −òíñ ó−ðš ðîðî ó−ñí³
šðšð (ñ−ì³ô í"ð ó¾) ö"þí óèî ’−þôêð
µ×¾ −êí îò−ëþ ë³× ö×î ¼®ôêë ó−ëî³×ð
22

ë"ôî −"ë þî¬ ó¼ ¼"¾

í−í−¾ îê ³ìê ó¼õ ³î×ñô ðìê šî½õë
−òíë −è−ñõð öò−ïìðôî ó−ô¼õ íô× þ×ïò
êñê öò−ðõš −êþš ö−òôê îêñð íêþò −êþš
³îþõî¾î ³îòîþ×ïî ³î−×ñô ³þ×ïí ö−òôê
ö−ê −ò³šð š−−ð −×í ö−³−ò³ôð êò¾−ñî
ö−ê −ò³š êñî ’î×î ³î−×ñô íþ¾¼ô ö−³ìîõ
íþ¾¼î ³î−×ñô −šî½õ íþ¾¼ô ö−³ìîõ
êôñê ³îþõî¾ −šî½õ íþ¾¼î ³îòîþ×ï −šî½õ
ö−òôë êñê ê³ñ−ô ê−ñ³ −êþš ö−òôë îêñð
−õ ñ¼ ¹êî :³îþõî¾íî ³îòîþ×ïíî ³î−×ñôí
ó−šî½õ íþ¾¼ô ö−³ìîõ ö−ê ë³× îò−ëþ¾
(ó¾) ó"ëôþí óèî óíô ³ìê ñ×ë ³î×ñô¾
íþ¾¼ öíô í×þë ñ×ë þôîñ µ−þ®î ë³×
êšîð îêñð þôîñ ¾− í×þëí ö−¼ô ó−šî½õ
ñ×ë ö−ê öëîþëð óî¾ô êñê ó−šî½õ −¬šò
îê ðìê öîþ×ï îê ðìê ³î×ñô êñê šî½õ
−ôò −×í ö−ê ñëê −×í öò−¬šò ðìê þõî¾
îê −òô−ï −þ³ í−ë ³−êð êþš ì׳¾ô −êð
í¾ñ¾ îê ó−ò¾ óîšôë íñî¼ ³î−×ñô ê³ñ³
::ñ"ò× ³îþõî¾ñî ³îòîþ×ïñ ö−ðí êîíî
åâäðå

'åëå

øëåæ

äúà

úåðåøëæ

'éîøéáù íé÷åñô 'á ïéá ÷éñôäì
ìà÷æçé ìù ãçà ÷åñô òöîàá øîåì

ó−šî½õ −ò¾í äæì äæ ïéîåãù éôì
(ë ë) µ−þî¼ò ð½ì µñ −³þ×ï óí í−ôþ−ë¾
ö−š−½õôî (× êñ) ó−þõê −ñ þ−š− öëíî
−òê −³þ×ïî (½ ï¬ ñêšïì−) šî½õë óí−ò−ë
µîô½ñ −ð× µ−þî¼ò −ô−ë µ³îê −³−þë ³ê
ð½ì ³þ−×ïñ ó−þî¼ò −ô− ³−þë ³þ−×ï
øîåì ïéâäåð àìåèéìåèáå :ó−þî¼ò
àåä áåè âäðîå úåðåøëæá àáéå äìòé
é"àá ïéîúåçå ïéâäåð ïéà æðëùàáå

ìë ìò êìî íúåçå êåìî øîåàå

êñ (:ëñ) êðîôñ³ð þôîñ× 'åëå õøàä
öþð½×ð ê¬−¾õ öþð½× îíò−þî×ðêñ ð−õš
(ë³×î í"ð .¬) ö"þí ë³× ö×î îíñ öò−þôê
ïéàå :ñ"ï −êí îò−ëþ ó¾ë ¾îþ−õë
íåéä æðëùàá øîåì ïéâäåð íéãéçéä
äìôúä õ"ù úøæçá àìà íìåò úøä

ó−èíîò ðþõ½ −òë ñëê úåòé÷úä ìò
òîù

:¾ìñë

ö−ññõ³ô¾×

¹ê

îþôêñ

éåä ãçà 'ä åðéäìà 'ä ìàøùé
ïëå úåëìî éãé åá àöåéå úåëìî
ïëå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå
íéøòù åàù úòãì úàøä äúà
'á íå÷îá äìåò äàîã÷ íëéùàø
äìåò äàøúáå êìî ô"á åá ùéù

ê³ñ³ −òíë êìî ô"â åá ùéù 'â íå÷îá
êþ³ë šþõë íðîí− −ëþî −½î− −ëþ îè−ñõ−ê
−½î− −ëþ× öñ êô−−šî (ó¾) íò¾í ¾êþð
îò−ëþ µþ®îí êñî ³î×ñô −ë−¾ìð þôêð
ñêþ¾− ¼ô¾ šî½õ óî¾ô êñê íï ëî³×ñ
êþ³ë šþõë :³î−×ñôë îë ö−ô−ñ¾ô îòê¾
ó−þ¼¾ îê¾ ê−ò³ (ó¾) íò¾í ¾êþð
¾ñ¾ í−ò¾ ó−³¾ íòî¾êþ ’î×î ó×−¾êþ
íòî¾êþ þôîê íðîí− −ëþ −½î− −ëþ −þëð
−ëþ í"ð) −"¾þ ¾þ−õî ó−³¾ í−ò¾ ³ìê
þë½ð óî¾ô íðîí− −ëþð êô¼¬ð (íðîí−
¾−î êò−−òôô îêñ ðîë×í µñô íï êîí −ôð
öñ êšõò êñð ¼ô¾ôð −è−ñõ −êôëð íîô³ñ
íþ¾¼ð ¼ô¾ô êíð íï ³šîñìôë −ð−ô
óíô ðìê ñ×ë¾ þôîñ ö−×−þ® îòê ó−šî½õ
þ×ïò í−í− óê −ñ íôî ³î×ñô þ×ïîô
23

ë"ôî −"ë þî¬ ó¼ ¼"¾

úéøá íäì éúøëæå úåðåøëæ ìù

úà ã÷ô 'äå úåðåã÷ô úéøáä øëåæ

éôì íëúçîù íåéáå ïëå íéðåùàø

ã÷ô ïëå úåðåøëæ íå÷îá äìåò äøù

åîë úåàø÷îä øàùì íéëåîñ ïðéàù

é"ø éñåé éáø éøáã íëúà éúã÷ô

áåúë êúøåúáå ãéî øîåàù úåéëìî

éáøë äëìäå úåðåøëæë åðéà øîåà

åá ïéàù ãåòå ìàøùé òîù øîàì

ìò ìôåð ÷åñôäù éôì íå÷éçøäù

ê³−−þë :äãåäé éáøë åâäð î"îå éñåé
îë³×î (ó¾) íò¾í ¾êþð êþ³ë šþõë
êôñ¼ èîíòð (ó¾) ¾"êþíî (.¬) ¹"−þí
(¬"í è"õ) ó"ëôþí š½õ ö×î íðîí− −ëþ×
êëî¬ −êþš ê×−êð öî−×ð êô¼¬ð −ñ íêþòî
:−õ¬ ¹−ð¼ êôñ¼ −ñî×ð êë−ñê ðë¼−ôñ

äîì àîéú åäéîå äìôú ìù ïåùì

íúåçå 'åëå úéìâð äúà úåøôåù

úåøöåöç åá ùéù ÷åñô øîåì åð÷ú

ìàøùé åîò úòåøú ìå÷ òîåù é"àá

åðéàù ì"ö ë"ò êëìä øôåù àìå

úåáøäì

äøåúá íééñîå øîåàù äîå íéìùî

äòåøú ùåçì ïéàå úåøôåùã é÷åñôá

ìáà 'é àìà øîà àìù àëéä åðééä

äòåøú íåé ïåâë úåøôåùë àéä éøä

éòáãë íééñîå ïðéùééç àì óéñåä íà

åá ùéù ïåøëæ êëìä íëì äéäé

úåðåøëæá

åðàå

äòåøú ïåøëæ ïåúáù ïåâë äòåøú

úåøôåùå

íòå úåðåøëæä íò åøîåàì ìåëé

ïëúé àìå úåøöåöç àìà øôåù
äøåúá íéìùîå åðéðù éøäù íäéøáã
äîå äøåúá åîéìùä àì íäéøáãìå

íé÷åñô

ïéôéñåî

¾− (îñš³ ’−½ í"−ëêþ) −þï¼í −ëê ë³× î
ñ¾ ó−šî½õ íþ¾¼ ö−òôñ ö−ô−ñ¾ô ö−ê¾
ö×î ó−òî¾êþ ³−þë óíñ −³þ×ïî ³îòîþ×ï
þê¾ñ ó−×îô½ öò−ê¾ −õñ ó׳ìô¾ óî−ëî
íñ¼−ë ö−š−½õô ³îòîþ×ïëð þôîñ× .³îêþšôí
−šî½õ ö−ë µ−òõñô ëî¬ öîþ×ïë îòþ×ïëî êë−î
ó−òî¾êþ ³−þë óíñ −³þ×ïîð êþšñ ³îòîþ×ï
ñîðè þõî¾ë ¼š³ë ö−š−½õô ³îþõî¾ëî
êþšñ ³îþõî¾ −šî½õ þê¾ ö−ë îò−³îþ−ìñ
¾− µ×−õñî ó×−ð¼îôëî ó׳ìô¾ óî−ëîð
³îòîþ×ï −šî½õ ññ×ô óò−ê¾ ó−þôîê
³î−íñ óíñ í−í ö× êñ óê¾ ³îþõî¾î
:ó−šî½õí þê¾ñ ó−×îô½

íäîò

ïéâäåðå

ùéù

íéîçøá

úåéëìîå

íåéä

úåøôåùä

ìåëé åá êìî úòåøúå ïåâë äòåøú
úåøôåùä íòå úåéëìîä íò åøîåàì

š½õî −½î− −ëþî íðîí− −ëþð ê³èîñõ ó¾
(’−½þè í"ð .¬) ö"þí ë³× ö×î −½î− −ëþ×
îíîë³× êñ¾ ó"ëôþíî ¹"−þí ñ¼ íô³î
−êþš ê×−êð öî−×ð óî¾ô óô¼¬¾ −ñ íêþòî
êñ µ×−õñî ¹−ð¼ êôñ¼ −ñî×× ðë¼−ôñ êëî¬
¼ô¾ô íîí ö× óêð îï ³šîñìô ëî³×ñ î¾ì
ä"éáà 'ë :−½î− −ëþ× ðë¼−ôñ öñ ³−êð
íé÷åñô 'é ïéðîì ïéîéìùî ïéàù ùé
24

ë"ôî −"ë þî¬ ó¼ ¼"¾

þôêð (:ô ö−ëîþ−¼) êð½ì ëþ× ê−³êî
ñ¬ë− í³¼ô öê×ñî öê×ñ íñî¼ ðìê öîþ×ï
³îþõî¾ ¹î½ë þôê¾ öî−× íñõ³ë ¾ðì ¾êþ
ó×−¾ðì −¾êþëî ó×−ð¼îôëî ó׳ìô¾ óî−ëî
ö× óè (îí−ôî í"ð) ó¾ ë³× ö"þíî ê®−
šî½õð −½î− −ëþ þôêð êíê ö"ëôþí ³¼ð
íïî ³îþõî¾í ó¼ îþôîê í¼îþ³ îë ¾−¾
í¼îþ³ êí ó³½ í¼îþ³ êšîð îí−ô îòî¾ñ
þš−¼ ñ× íþôîê îò−ê ³îþ®î®ì íë þ×ïò¾
󳼚³î ³îþõî¾í ¹î½ë þôîñ îèíò¾ ó³îêî
ñ×ð ëè ñ¼ ¹êî êîí ³î¼¬ ³îþ®î®ìë
îñ−õê þõî¾ ¾− ¾ðšôë ³îþ®î®ì ¾−¾ óîšô
êíî öò−¼ë þõî¾ þ−×ïôð −êþš öòê −×í
’îèî ëš¼−ë öîê ¬−ëí êñ þôîê ñëê ê×−ñ
ó¼ îþôîê ³î−×ñôí ó¼ îþôê¾ −õ ñ¼ ¹êî
ó×ñ í−í− í¼îþ³ óî− −ôò −êî ³îþõî¾í
’−½ ê"ì ³"î¾) ê"ë¾þíî ö"ëôþí ³¼ð ö×î
êþšëð ë³× í"êþí ñëê ñ"ï (êõ³
ë−³×ð ëè ñ¼ ¹êð −è½ ³îþ®î®ìë 󳼚³îð
íñî¼ð í¼−š³ ó¾ ê×−ê ³îþ®î®ì í−ë
óî¾ô êþš −êí −õ¬ ¹−ð¼î ³îþõî¾ óî¾ô
í−ò−ô öò−¾þð (ï¼ êš½õ µ³îñ¼íë) −þõ½ëð
󳼚³îô ³îþõî¾ ³îþõî¾î ³îòîþ×ï ³î−×ñô
ó×ñ î−íî êþšð í−õî½ë ë−³×ðô ³îòîþ×ï
ó×−íñê ’−− −òê ë−³×ð ³î−×ñô öîþ×ïñ
öë öòìî− −ëþ× öñ êô−−šð öð−ðñ µ×ñ−íî
êëî¬ −õ¬ öò−þôê öòêî −è½ ¾ñ¾ëð −þîò
³îþ®î®ìë 󳼚³îð êþš −êíë šð−ôñ ê×−ñ
ó−ñ¾ô êí−¾ öò−¼ëð óî¾ô −êî −êí −ñî×
êîíí íþî³ë ó−ñ¾ô −þš−ô þ−õ¾ íþî³ë
í¾þð ê−íí −ðíë ³îþ®î®ìë 󳼚³îð êþš
îñê ³îþõî¾ êþš −êíô ¾−þðð −þõ½ð
ê−ëí¾ ó"ëôþíñ −³−êþ ö×î ñ"ï î−þëð

øçà åøæç äìôúä éøãåñ íå÷î ìëîå

êþšô µ−þëð −õñ þôîñ× äøåú ìù ÷åñô
öî−×ð ³þôê êíð ññ× µ−þ® îò−ê íï
êë−¾ì ê−ëòë íôñ¾í −êþš ¹−½îôð
îþôêñ îòš−³ íôñ ö× óêî íþî³ë íôñ¾í×
îþïì íñõ³í −þðî½ óîšô ñ×ô þôê µ×ñ
−õ ñ¼ ¹ê þôîñ× íþî³ ñ¾ šî½õ þìê
îò−êð öî−×î íþî³ë ó−ñ¾íñ î®þ µ−þ® îò−ê¾
îê þõî¾ îë ëî³× óê î¾¾ì êñ êîí µ−þ®
í"−ëêþ ó¾ë ë³× (è ’−½) ¾"êþíî ³îþ®î®ì
ó−ôìþî −î®−þ −þëð êîí¾ −òõô íï šî½õð
íééñî äéä ï"áîøäå :íñõ³ë îíî¼ëš
ô"òà á÷òéá ïåà èéáä àì úåøôåùá
àä

úåéëìîä

íò

åøîà

øáëù

úåéëìîä íò åøîåà äöø íà ïðéøîà
äéä úàéâ õ"éøäå úåøôåùä íòå
ì"æ à"àå íëì äéäé äòåøú íåé øîåà
òáèîî úåðùì ïéàù øîåà éðàå 'ë
äòåøúã éëéä éëå åðéúåáà åá åâäðù
éîð ä"ä øôåù éø÷î øôåù àìá
úåøöåöç 'éá áéúëã íåùîå äòé÷ú
åéäù éîìùåøéá çëåî éëäå òøâ àì

¾"êþí ê−ëí úåøôåùá åá ïéîéìùî
(ó¾) íò¾í ¾êþð êþ³ë šþõë óí−þëð
’î×î ³îò¾ñ ö−ê¾ þôîê −òêî óí−ñ¼ ë³×î
îë ö−ô−ñ¾ô î−í¾ −ôñ¾îþ−ë ¼ô¾ô ö×î
ö−³ñ−×ôð êþ³ë šþõë öò−½þèð ³îþõî¾
¾ðì ¾êþ ñ¾ þ−×ïíñ îíô öòëþ −ôîš öî¼ë
ó¾ë ê½ê þë ëš¼− ’þ þôê íò¾í ¾êþë
ñ¾ ëî¬ óî−ë íë−³í −òõñ þëî¼í −½î− −ëþ
¾ðì ¾êþ ñ¾ þ−×ïíñ µ−þ® ö−ê íò¾í ¾êþ
25

ë"ôî −"ë þî¬ ó¼ ¼"¾

úåøôåù íåãà éðáì 'ä øåëæ úåðåøëæ
'åâå êìäå ò÷úé øôåùá íéäìà 'äå
ïä 'éôà ãéçé ìù úåðåøëæ à"àå
äáåèì éäìà éì äøëæ ïåâë äáåèì
óñåé áø øîà êîò ïåöøá 'ä éðøëæ
éôñåîã àúåìö ùéðéà éìöéì àì
àúééî÷ éòù úìúá àúù ùéøã
äéìò àðéã ã÷ôéîã ïéðîéæ ãéçéá
íò¾í ¾êþð êþ³ë šþõë ñ×í éçãîå
::(:ëñ)

î−³îñõ³ þîð½ë ³îþ®î®ìë 󳼚³îð šî½õ
:ñ"×¼ íëíê þõ½ ¹î½ë
ìù úåøôåùå úåðåøëæ úåéëìî à"à :
'ä íàð éðà éç ïåâë úåéëìî úåðòøåô
äîéçáå ä÷æç ãéá àì íà íéäìà
ïåâë úåðåøëæ íëéìò êåìîà äëåôù
ïåâë úåøôåù äîä øùá éë øåëæéå
àá íà ìáà äòáâá øôåù åò÷ú
úåøôåùå úåðåøëæ úåéëìî øîåì
'ä úåéëìî øîåà â"åò ìù úåéðòøåôî
åöøàî íéåâ åãáà ãòå íìåò êìî

26

úåéëìî
äøåú
‫לם ָו ֶ ֽעד‬
֥ ָ ‫הו֥ה ׀ ִי ְמ ֹ֖לְך ְל ֹע‬
ָ ‫ְי‬
ï"éòä äéä,óåñ úåéä øåáòáå .å"éåä çúôð
åðàöî àðà øîàú íàå .ïè÷ õ"î÷á õåî÷
äéòùé) ãò ïëåù àåä äðä .êåîñ åððéàù ãò
,íòèäå .äøéùäî,ä äæ íâ àá ïë .(åè ,æð
àìô äùòù ,äëåìî åì úåàú íùä äæù
íâ .íéøöî ìò íéä éî áéùäå ,àìô êåúá
:äùáéá íéä êåúá íéëìåä æà åéä ìàøùé
éë ,øîàé - ãòå íìåòì êåìîé 'ä (çé) ï"áîø
,ìëä ìò ïåèìùå êìî àåä éë äúò äàøä
éäé ïë ,åéãøåî úà ãáàå åéãáò úà òéùåäù
,íìåòì úåøåãä ìëá úåùòì åéðôìî ïåöøä
ïî åäîéìòé àìå ,åéðéò ÷éãöî òøâé àì
,íéáø íé÷åñô äæë åàáå .íéòéøîä íéòùøä
øåãå øåãì ïåéö êéäìà íìåòì 'ä êåìîé ïåâë
êøáî 'ä íù éäé (é åî÷ íéìäú) äéåììä
êìîì 'ä äéäå (á âé÷ íù) íìåò ãòå äúòî
ñåì÷ðåàå .(è ãé äéøëæ) õøàä ìë ìò
íéäìàì úåëìîäù øåáòá åðîî àøééúð
'ä äåä ïåùì åàùò êëéôìå ,ãò éîìåòì àéä
êøãë ,àéîìò éîìòìå íìòì íéà÷ äéúåëìî
äî÷ íéìäú) íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî
éäé áåúë éøäù ,äæá åúòã éúåðéáä àìå .(âé
åãåáë àìîéå (àì ã÷ íù) íìåòì 'ä ãåáë
,ùã÷úéå ìãâúé (èé áò íù) õøàä ìë úà
ïëúéå .(ãë æé à"éäã) êîù ìãâéå ïîàé
:úåëøáä ãåñë íîòèù

ïåùì - ãòå íìòì (çé) çé,åè úåîù é"ùø
àéä êëéôì ãåñé åá å"éåäå àåä úåîìåò
òãåéä éëðàå (âë èë åäéîøé) ìáà ,äçåúô
í"áùø :àéä äöåî÷ ,ùåîéù åá å"éåäù ,ãòå
õøàá åáùéúúù øçàì - êìîé é"é (çé)
ìëá '÷ä ìù åúåëìî òãååú ìàøùé
(çé (êåøàä ùåøéôä) úåîù àøæò ïáà :úåéëìîä
ùã÷îä úéá äðáé øùàë êåìîé 'ä
íòèå .õøàá åúåëìî äàøú æà ,åîùì
àåä éë ,äøö÷ êøã ìò ãòå íìåòì
úìî øåáòá äîúú ìàå .íìåò ãòå íìåòì
ãò ïëåù áåúë éë ,äëåîñ äðéàù ãò
ïåùì èôùîå (åè ,æð 'éòùé) åîù ùåã÷å
å"éå øçà àáä úåàá äòåðúä úåéäá ùã÷ä
(âë ,æ àø÷éå) æòå áùëå øåù åîë ,åäåçúôé
ìëàå øîà äðäå .ãòå çúôð äæ øåáòáå
ùçðä ,÷åñôä óåñáå (âì ,æë 'àøá) ìëî
åøîà ïë ìò .(âé ,â íù) ìëàå éðàéùä
øö÷ä ùåøéôä - àøæò ïáà : ãòå íìåòì
.íùä úåëìî äàøú æà - êìîé 'ä (çé)
íëç úòã ìò - ãòå íìåòì íòèå
àåäù åøîà íéøçàå .äàøðìå íìåòì éãøôñ
:åùåøéôù (âë ,èë äéîøé) ãòå òãåéä åîë
ìë ìò ãò àåäå ,êìî àåäù - íòèäå .ãòäå
êøã àåäù ,éðéòá ïåëðäå .åðëéìîéù áì
øåáòáå .íìåò ãòå íìåòì àåä ïëå ,äøö÷
ïééå íçì åîë ,ïåùàø úåàá íòèä úåéä

֙ ‫ֹלהיו‬
ָ ‫א‬
ֱ ‫הו ֤ה‬
ָ ‫אל ְי‬
֑ ֵ ‫מל ְבּ ִי ְשׂ ָר‬
֖ ָ ‫אה ָע‬
֥ ָ ‫א־ר‬
ָ ֹ ‫ע ֹ֔קב ְו ֽל‬
ֲ ‫א־ה ִ ֥בּיט ָ֨א ֶון ֙ ְבּ ַ ֽי‬
ִ ֹ ‫ֽל‬
‫לְך ֽבּוֹ‬
ֶ ‫מ‬
֖ ֶ ‫רוּעת‬
֥ ַ ‫וּת‬
ְ ‫ִע ֔מּוֹ‬
ìîò äøäå åîë ,äøéáò ïåùì - ìîò
èéáä àì (àë) àë,âë øáãîá é"ùø
íù) èéáú ñòëå ìîò äúà éë (åè æ íéìäú)
øçà øáã .åîåâøúë - 'åâå á÷òéá ïåà
:íå÷îä éðôì ìîò àéä äøéáòäù éôì (ãé é
ïéñéòëî åìéôà - åîò åéäìà 'ä
úòåøúå :ïëåúî ææ åðéà åéðôì íéøîîå
äòø åîë úåòøå äáç ïåùì - åá êìî

àì .äàð ùøãî ùøãð àåä åèåùô éøçà
ìò ïéøáåò ïäùë ,á÷òéáù ïåà ä"á÷ä èéáä
ïðåáúäì íäéøçà ÷ã÷ãî åðéà åéøáã
:åúã ìò ïéøáåò ïäù ïìîòáå íäìù úåéðåàá
27

úåéëìî
ñòëå ìîò íäá äàø àìå á÷òéá ø÷ùå
úòåøúå ,íîò àåä ïë ìòå åéðôì åùòéù
íäéáéåà ìò çéøöé óà òéøé éë íäá åúåëìî
ãåò ïëúéå .àåä ïåëðå à"ø úòã äæ ,øáâúé
ïåà úçú åîë äæä íå÷îá "ïåà" éë ,ùøôì
,åäåîë ìîòå (æ â ÷å÷áç) ïùåë éìäà éúéàø
áæë (æ é íéìäú) ïåàå ìîò åðåùì úçú ïëå
éë àáé àìå äéäé àìù øáãä éë ,ø÷ùå
òéâé àìù øåáòá ,ìîòå ïåà àø÷é àåä ø÷ù
êøá äðä øîàé .ìîòä ÷ø åðîî íãàì
èéáä àì éë ,äðáéùà àìå êøáå éúç÷ì
ïåà ìàøùéá ùéà äàø àìå á÷òéá íãà
íúìçåú ïéàå ø÷ù íðåçèá ïéà ,áæë øáãå
íðåçèáå íäéúåëøá ìë ìáà ,úáæëð
åðèáî äë äðä ïåùìë .íìåòì åîéé÷úé
(ä,íù) íèáî ùåëî åùáå åúçå (å ë äéòùé)
÷åçøî äøöåéå äéùåò ìà íúèáä àìå ïëå
.äå÷úå ïåçèá ïéðò (àé áë íù) íúéàø àì
àì øùà ,åîò åéäìà 'ä éë ,íòèä øîàå
àìù ,åá øåáâ êìî úòåøúå ,íçðé àìå áæëé
íéøöîî íúåà åàéöåäá éë ,íìåòì çöåðé
ìë ìò íàø úåôòåúë ìåãâ ó÷åú åì äðä
ïéàå íäéúåëøá ìë åîéé÷úé àì êéàå .äîäá
:íñ÷å ùçð íäá

äðúéå ,ãåã áäåà (æì åè 'á ìàåîù) ãåã
ñåì÷ðåà íâøú ïëå (å ,åè íéèôåù) åäòøîì
àì (àë) í"áùø :ïåäéðéá ïåäëìî úðéëùå
äöåø åðéà - á÷òéá ïåà èéáä
àøéå 'úëãë .ïéàèåç ïäùë åìéôà ïùðåòì
äöåø åðéà .èéáä àì .ïðåáúé àìå ïåà
åîë .úåòéø - êìî úòåøúå :èéáäì
äîìå .íäéðéá ïëåù éë .òòåøúäì íéòø ùéà
(àë) àøæò ïáà :?íúåà ááçîå íúà ïëåù
úàæî éë ,éúòã éôì - ïåà èéáä àì
äðçîá áàåî éùð çåìùì ÷ìá ãîì äìîä
íãà ïáë íùä ïéà éë ,íòèäå .ìàøùé
äðäå .ìàøùéá ïåà äàø àì éë ,íçðúéù
éë ,íùä øáã íå÷é àì ,ïåà íäá äéäé íà
,äòåáù íå÷îá ÷ø ,éàðú ìò íä åéøáã ìë
.(æ ,çé 'éîøé) øáãà òâø øîåà àéáðä ïëå
ìîò äàø àìå .íòìá øáãá íòè äæå
äî ,íòèäå .ïåàä éçà àåäå ,ìôë íòèä úò ìë äðäå .ïåà óåñá ìîòì íãàä àéáé
.åîò íùä á÷òéá ïåà èéáä àìù
,ìàøùé äðçîá - åá êìî úòåøúå
ï"áîø : (ä ,é 'ãîá) äòåøú íúò÷úå äæå
ìàä ìà øåæçé - á÷òéá ïåà èéáä àì (àë)
ïåà íùä èéáä àìù øîàé (èé,) øëæðä

‫טי ִי ְשׂ ָר ֵ ֽאל‬
֥ ֵ ‫אשׁי ֔ ָעם ַי ֖ ַחד ִשׁ ְב‬
ֵ ‫ר‬
֣ ָ ֙ ‫לְך ְבּ ִה ְת ַא ֵסּף‬
ֶ ‫מ‬
֑ ֶ ‫ישׁ ֖רוּן‬
ֻ ‫ַו ְי ִ ֥הי ִ ֽב‬
:ä"á÷ä - éäéå (ä) ä,âì íéøáã é"ùø
êìîä éë ,ì"æ éåìä äãåäé 'ø øîàéå .(çë
êìî ïéà ùøôî äéä ïëå ,äøåúì æîø
åúåëìî ìåò ãéîú - êìî ïåøùéá
óñàúä ìëá - óñàúäá :íäéìò
éäéå (ä) ï"áîø : (à ,çé 'ôåù) ìàøùéá
åîë - éùàø :íúôéñà ïåáùç éùàø
äéäù ,øëæðä íùä ìà æîø - êìî ïåøùéá
ìë åôñàðå íéøùé íúåéäá ìàøùé ìò êìîì
äæ íâå .ãçé ìàøùé éèáù ìëå íòä éùàø
åøîàé ìàøùé éë ,íòèäå ,÷åáã áåúëä
äéäú äùî åðì äåö øùà äøåúä ãéîú
óéìçð àì ãò éãòì á÷òé úìä÷ ìëì äùåøé
íùä äéäù åøîàéå ,íìåòì äúåà øéîð àìå
åðéð÷æ åðéùàø óñàúäá ìàøùé ìò êìîì
ãçé åðìåëù ,ìàøùé éèáù ìëå åðéèôåùå
åðçðàå ,øåãå øåãì åðéìò åúåëìî åðìá÷
åæå .íéîìåòì åúåëìîå åúøåú øåîùì ïéáééç
úåëìî úìá÷ àéäå ,éëðà øåáã àåä äåöîä
:(á ë úåîù) íù éúùøéô øùàë íéîù

åìà ïééåàø ùàø úà àùú éë (áé ,ì úåîù)
íôñàúäá óñàúäá øçà øáã .íëøáàù
àåä íäéðéá íåìùå úçà äãåâàá ãçé
ïáà :íäéðéá ú÷åìçî ùéùë àìå ,íëìî
éùàø åòîùù äùî àåä - êìî (ä) àøæò
àåä éë ,íòèäå .åéôî úùøåôî äøåúä íò
.íéèáùä éùàø åéìà åôñàúäå ,êìîë äéä
äøåúä éë áåúëä øîàù 'éôä äæ ÷éæçéå
åéùåã÷ ìë éúòã éôì íäù ,íéðäëì äðúð
åäæ ,ìàøùé éð÷æ ìë ìàå ,êéãéá
,áåúë íù íâ ,íò éùàø óñàúäá
,àì íéøáã) íëéèáù éùàø ìë éìà åìéä÷ä
28

úåéëìî
äáø ùøãîáå .'åâå åéúåìòî íéîùá
åàñë ìåëéáë ,åøîà éîð (ãé åè ø"áãîá)
äãåâà ïééåùò ìàøùéù ïîæá äìòîì ññåáî
åéúåìòî íéîùá äðåáä øîàð êëì ,úçà
ïåøåùéá éäéå ïëå ,äãñé õøà ìò åúãåâàå
ìò äæ íâå .'åâå íò éùàø óñàúäá êìî
íäéìò êìî äéäù ,åùøãé .éúùøéôù êøãä
åúåëìî åìá÷ íìåë åãçéå åôñàúðù éðôî
,á÷òé úìä÷ì äùøåî äéäé ïëå ,íäéìò
øîåì åðâäð ïëå ,ä"á÷ä àåä êìîäå
úö÷îá ùé ìáà :áø éøáã àúòé÷úá
íéøîåà ,äùî ìò åúåà ïéùøôîù úåãâàä
êìî ïåøåùéá éäéå øîàðù ,êìî äùî
,áåúëä øîà (ë"âå à"ñ) ë"àå .'åâå óñàúäá
úìä÷ì äùøåî äúåéäì äùî åðì äåö äøåú
åðéèáù ìë ìòå åðéìò êìî äéä àåäå ,á÷òé
éë åéúåöîå åéøáã úåùòì åðì éåàøå ãçé
íâ áåúëä øôñé ,åðéìò äéä íëçå ìåãâ êìî
.åá ïéîàäì éåàøå ìåãâ äéäù çéìùä ãåáëá
éë øéëæä äðäå .åðùøéôù äî úîàäå ïåëðäå
åúøåú åìá÷ äðäå ,ìàøùéá ïëåù íùä
íòøæ ìòå íäéìò ãçé íäéèáù ìë åúåëìîå
:äëøáì íééåàø íðä ïë íà ,íúåøåãì

íéîù úåëìîå ,ììëá äøåúä øéëæä äðäå
øôåë íéîù úåëìîá äãåîä ìëù ,èøôá
íä éë åæîøå .äìåë äøåúä ìëá äãåîå æ"òá
äøåáâä éôî íéîù úåëìî åìá÷ íäéùàøå
äøåúäå ,åìàåâå ìàøùé êìî àåäù åàøå
íòøæ ìòå íäéìò åìá÷ù äùî éôî åìá÷
íòèî äåöé øùà ìë úåùòìå åá ïéîàäì
úàå (ãë ä ìéòì) åøîà øùàë ,êìîä
åðéäìà 'ä øáãé øùà ìë úà åðéìà øáãú
øåøá ùåøéôä äæå .åðéùòå åðòîùå êéìà
àøîâá åøéëæäù êøã ìò ,äæä áåúëá ïåëðå
úåéëìî àìà (á áì) äðùä ùàø úëñîá
ãòå íìåòì êåìîé 'ä ,ïééåäã àåä àúìú
åá êìî úòåøúå åîò åéäìà 'ä (çé åè úåîù)
ïëå :êìî ïåøåùéá éäéå (àë âë øáãîá)
íéð÷æ áùåî (åîù äëøá) éøôñá åðéðù
çáúùî ìåãâä åîù äèî ìù äáéùéá
óñàúäá êìî ïåøùéá éäéå øîàðù ,äìòîì
äôéñà ïéà ,ìàøùé éèáù ãçé íò éùàø
äôñà (æè àé øáãîá) øîàðù íéð÷æ àìà
ïééåùò ïäùë ,ìàøùé éèáù ãçé ,'åâå éì
úåãåâà ïééåùò ïäùë àìå úçà äãåâà
äðåáä (å è ñåîò) øîåà àåä ïëå ,úåãåâà

íéìäú
‫גּוֹים‬
ֽ ִ ‫שׁל ַבּ‬
ֵ ֗ ֹ ‫לוּכ֑ה וּ ֝מ‬
ָ ‫יהוה ַה ְמּ‬
ָ ‫ל‬
ֽ ַ ‫כּי‬
ִ֣
ããåò úàåáð äàåáðäå
'äì éë (èë) èë,áë

åìéàë åäåîë íéáøå
:íéåâá ìùåî 'äå äëåìîä 'äì éë øîà
- äëåìîä 'äì éë (èë) ãåã úãåöî
äëåìîä 'äì øùà åøéëé ìëä øîåì äöø
:íéåâä ìëá ìùåî àåäå

íéìäú

é"ùø

úøæåçù åàøé éë - äëåìîä
- éë (èë) àøæò ïáà :äìùîîäå äëåìîä
áåúëä íâå äëåìîä åãáì íùì éë åãåé æà
íòèäù àéáðä ããåò äàåáðäå åîë àåä
êì

‫כּוֹן ֝ ֵתּ ֵ֗בל‬
֥ ‫ף־תּ‬
ִ ‫הוה ֹ֣עז ִה ְת ַא ָזּ ֑ר ַא‬
ָ ֭ ‫ל ֵב֣שׁ ְי‬
ָ ‫בשׁ‬
ֵ֥ ‫ל‬
ָ ֫ ‫לְך ֮ ֵגּ ֪אוּת‬
ָ ‫הו ֣ה ָמ‬
ָ ‫ְי‬
‫ל־תּ ֽמּוֹט‬
ִ
‫ַבּ‬
øæàúä æåòä íùä ùáì øùàëå áäà åîë
‫ אף‬:‫ יאמרו לעתיד‬- ‫רש"י תהלים צג )א( ה' מלך‬
æò úìî äéäúå åçë úåàøäì øæàúîë
‫ אבן עזרא‬:õøàä çîùú åëìîá - ‫תכון תבל‬
íòèå ,øæàúä úìî íòå ùáì íò úúøùî
úåéä øåáòá - ‫)א( ה' מלך גאות לבש‬
äãîò åçåëå íùä úåàâá éë ìáú ïåëú óà
äìåâò êåúá äãå÷ðë ìåãâä ìâìâä êåúá

'îà úåëìî éãâá ùåáìì íéëìîä èôùî
øáò ìòåô ùáì úåàâ íùä éë ìùî êøã
29

úåéëìî
úðëä äúà íìåòä óà éë ìëä åøéëé æà ‫ מצודת ציון )א( התאזר‬:ìåôì äèåð éäú ìáì
:äøåâçå øåæà 'ìî -

éîéá - ‫ מצודת דוד )א( ה' מלך‬:èåîú àìå
úåàâ ùáìå êìî 'ä äðä øîàé çéùîä
çë ùáì - ‫ לבש ה' עוז‬:ìëä ìò äàâúäì
‫ אף תכון‬:åçåë äàøä äúò ì"ø ‫ בו‬øæàúäå

‫לְך‬
ֶ ֣‫עוֹל֑ם ְו ֝ ָי ֗בוֹא ֶמ‬
ָ
‫ה ָנּ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵח֣י‬
֭ ִ ‫יכם ְ ֽו‬
ֶ ֗ ‫אשׁ‬
ֵ ‫ְשׁ ֤אוּ ְשׁ ָע ִ ֨רים ׀ ָ ֽר‬
‫כּ ֥בוֹד‬
ָ ֫ ‫לְך ַה‬
ֶ ‫מ‬
֤ ֶ ֮ ‫כּ ֽבוֹד׃ ִ ֥מי ֶזה‬
ָ ‫ַה‬
‫הוה ִגּ ֥בּוֹר ִמ ְל ָח ָ ֽמה׃‬
ָ֗ ֝‫הוה ִע ֣זּוּז ְו ִג ֑בּוֹר ְי‬
ָ ֭ ‫ְי‬
‫כּ ֽבוֹד׃‬
ָ ‫לְך ַה‬
ֶ ֣‫יכם וּ ֭ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵח֣י עוֹ ָל֑ם ְו ֝ ָיב ֹא ֶמ‬
ֶ ֗ ‫אשׁ‬
ֵ ‫ְשׂ ֤אוּ ְשׁ ָע ִ ֨רים ׀ ָ ֽר‬
ָ ֫ ‫לְך ַה‬
‫כּ ֣בוֹד‬
ָ ‫לְך ַה‬
ֶ ‫מ‬
֖ ֶ ‫הו֥ה ְצ ָב ֑אוֹת ֤הוּא‬
ָ ‫כּ ֥בוֹד ְי‬
ֶ ‫מ‬
֤ ֶ ֮ ‫מי ֣הוּא ֶזה‬
ִ֤
‫לה‬
ָ ‫ֶ ֽס‬
úãåöî :ìåãâä úéáä ãåáë äéä åøåáòáù
íéøòù åàù (æ) ãë íéìäú é"ùø
ùã÷îä úéá éøòù íúà - åàù (æ) ãåã
àáùë åðá äîìù éîéá - íëéùàø
äìåãâå ùàø úîøäå äàéùð äéäé íëì äðä
ìãåâì øáãä ìôë - åàùðäå :äøéúé
àø÷é ïë - íìåò éçúô :úåàùðúää
òåá÷ äéä àì ïëùîä éë ùã÷îä úéá éçúô
òåá÷ ùã÷îä úéá ìáà ãçà íå÷îá
êúáùì ïåëî øîàð ïëå íìåò ãò åîå÷îá
àåáéå : ('ç =á íéëìî= á"î) íéîìåò
êìîä àåäù 'ä éë - ãåáëä êìî
úéáì íëá àåáé àåä ãåáëä ìë åá øùà
ïî äìôúä ìàå äðøä ìà òåîùì ùã÷îä
:åá íéàáä

å÷áãå íéùã÷ä éùã÷ úéáì ïåøà ñéðëäì
ãò äðòð àìå úåððø ã"ë øîà åæá åæ íéøòù
áùú ìà ('å á =íéîéä éøáã= ä"ã) øîàù
ïáà :êãáò ãåã éãñçì äøëæ êçéùî éðô
äæ éë ì"æ åðéðåîã÷ åøîà - åàù (æ) àøæò
ìò íéùã÷ä éùã÷ úéá ìà ïåøà ñðëäì æîø
øîåàù äæå åùã÷ 'å÷îá äìòîì áåúë ïë
íùù íå÷îä úåéä íòèäå ìùî êøã 'éøòùì
øåáòá àùðå äåáâ øä ìëî ïåëð ïåøàä
éçúôå íéøòù íòèå íù ïëåùù ãåáëä
íéãîåò íäù íìåò éçúôå íéáø íäù íìåò
ãåáëä êìî íòèå ãåáëä ãåáë øåáòá çöðì

íéàéáð
֙ ‫א ִנ֤י ִראשׁוֹן‬
ֲ ‫הו ֣ה ְצ ָב ֑אוֹת‬
ָ ‫לוֹ ְי‬
֖ ‫א‬
ֲ ‫אל ְו ֽ ֹג‬
֛ ֵ ‫ְך־י ְשׂ ָר‬
ִ ‫ל‬
ֶ ‫הו ֧ה ֶ ֽמ‬
ָ ‫ה־א ֨ ַמר ְי‬
ָ
‫ֹֽכּ‬
‫ֹלהים‬
ִֽ ‫א‬
ֱ ‫די ֵ ֥אין‬
֖ ַ ‫וּמ ַבּ ְל ָע‬
ִ ‫ח ֔רוֹן‬
ֲ ‫א ִנ ֣י ַ ֽא‬
ֲ ‫ַ ֽו‬
íéé÷ éðàå åìëé íä ïåøçà éðàå íéúàøá éðàå
êìî 'ä øîà äë (å) ãî åäéòùé ÷"ãø
íéãáåòä úðåîà ìèáì íéäìà ïéà éãòìáîå
äéäé åðìàâéùë éë - åìàåâå ìàøùé
íäî ãçàá ïéà íéáëëìå çøéìå ùîùì
íä éúåùøáå éúåöîá àìà íéäìà àåäù
éðà (å) ãåã úãåöî :íéâéäðîù äî íéâéäðî
:íìåòä úàéøá íãå÷ ì"ø - ïåùàø
:íìåòä äìëúù øçàì - ïåøçà éðàå

úåùøá åéäé àìù åãáì ìàøùé êìî àåä
äèî úåàáö ïåãà àåäå í"åëòä éëìî
íàéöåäì åãéá úìåëéäå ìëä åãéáå äìòîå
äìòî úåàáöì óà ïåùàø éðà úåìâäî
ïåùàø éðà íäì óà åðúùé àìù íéãîåòä
30

úåéëìî
ִ ‫לוּ ֽמ‬
֤ ‫ְו ָע‬
‫יהו֖ה‬
ָ ‫ל‬
ֽ ַ ‫תה‬
֥ ָ ‫ה ְי‬
ֽ ָ ‫שׂו ְו‬
֑ ָ ‫ת־ה֣ר ֵע‬
ַ ‫פּט ֶא‬
ֹ ֖ ‫וֹשׁ ִעים ֙ ְבּ ַה֣ר ִצ ֔יּוֹן ִל ְשׁ‬
‫לוּכה‬
ֽ ָ ‫ַה ְמּ‬
ìàøùé éøù - åìòå (àë) à äéãáåò é"ùø
àëøë úé ïãéîì ïåéöã àøåèî ïéáæùî ïå÷ñéå
- äëåìîä 'äì äúéäå :åùòã àáø
øä úà èåôùì :ïåéö øäá íéòéùåî
íéåâä ìë éë ,åãáì 'äì äëåìîä äéäú æàå
åùò øùà åùò øäî òøôéì - åùò
øä :æ"òìá ø"ééöéèùåé èåôùì ìàøùéì
äéøëæ úàåáðá øîàù åîë åúåëìîá åãåé
àåää íåéá õøàä ìë ìò êìîì 'ä äéäå
äúéäå :åùòã àáø àëøë ú"é - åùò
íâøú ïúðåéå ,ãçà åîùå ãçà 'ä äéäé
åúåëìî ïéàù êãîéì - äëåìîä 'äì
éáúé ìë ìò áéø÷á 'äã àúåëìî éìâúúå
éîìòìå íìòì 'äã àúåëìî éäúå àòøà
íéòéùåî åìòå (àë) ãåã úãåöî :àéîìò
êìî íä ïåéö øäáù íéòéùåîä ì"ø øéòù øäá åìòé øùàë åéøùå çéùîä
ìàøùéì åòøäù äî ìò èôùî íäá úåùòì
åãåé ìëä æà ì"ø äëåìîä 'äì äéäú æà
:åäåìá÷éå åúåëìîá

(àë) àøæò ïáà :÷ìîòî òøôéù ãò äîéìù
ìàøùé éèôåù íä - íéòéùåî åìòå
íùì äéäú æà åùò øäá íéãéøùä èåôùì
ìë ìò êìîì 'ä äéäå êøãë éåìâá äëåìîä
åìòå (àë) ÷"ãø :ãéúòì àåäù õøàä
åéøéáçå çéùîä êìîä - íéòéùåî
èåôùì :íãà éëéñð äðåîùå íéòåø äòáù
ìàøùé èôùî úç÷ì - åùò øä úà
íâøú ïúðåéå ,íäì åòøä øùà ìë ìò íäî

‫הו ֛ה‬
ָ ‫א ֶרץ ַבּ ֣יּוֹם ַה ֗הוּא ִ ֽי ְה ֶי ֧ה ְי‬
֑ ָ ‫ל־ה‬
ָ
‫ל־כּ‬
ָ
‫לְך ַע‬
ֶ ‫מ‬
֖ ֶ ‫הו ֛ה ְל‬
ָ ‫ְו ָה ָי ֧ה ְי‬
‫חד‬
ֽ ָ ‫וּשׁ ֥מוֹ ֶא‬
ְ ‫חד‬
֖ ָ ‫ֶא‬
úà úéøëà úåàáö 'ä íàð àåää íåéá
- ãçà 'ä äéäé (è) ãé äéøëæ é"ùø
ãåò åøëæé àìå õøàä ïî íéáöòä úåîù
íùá åùøéô ì"æ àøæò ïá íäøáà 'ø íëçäå
ïëå úåéúåà òáøà ïá íù àåäù ùøåôîä
ìò òãåðä ãáëðä íùä àåä ãçà åîùå áúë
éôá æà àø÷éå íåìùä åéìò åðéáø äùî éãé
äùî ø"øä ìåãâä íëçä ïëå åúáéúëë ìëä
úåîùä ìë éë ùøôîä íùá åùøéô ì"æ
íà íéøæâð úåîù íä êøáúé ìàì íéñçåéîä
äøùéää éôì åà åéìà úåìòôä ñçé éôì
íéøæâðä úåîùä äìà åáø øùàëå åúåîìùì
êøáúé 'ééì ùéù íãà éðá úö÷ åáùç
åøæâð øùà úåìåòôä øôñîë íéáø íéøàú
íãà éðáì òéâäá ãòéé äæìå íäî úåîùä
íåéá øîàå ÷ôñä äæ íäî øéúúù äâùä
åîëù ì"ø ãçà åîùå ãçà 'ä äéäé àåää
ãáì ãçà íùá æà àø÷é ïë ãçà àåäù
øæâð àåäù àì ãáì íöòä ìò äøåîä àåäå

ïéàù àöîð íäéäìà úà åáæòé í"åëòä ìëù
åîù àäéù - ãçà åîùå :øëð ìà åîò
,äéäå (è) àøæò ïáà :íìåë éôá øëæð
úøçàä äìîä øåáòá úøùé - êìîì
:ãçà êìîì 'ä äéäé àåää íåéá àåä äëëå
òãåðä ãáëðä íùä àåä - ãçà åîùå
:åáúëë ìë éôá àø÷éå åãáò äùî ãé ìò
åàøéùë - êìîì 'ä äéäå (è) ÷"ãø
úåàìôðä äìà íìùåøé ìò íéàáä íéåâä
ìë ìò êìåîä àåä 'ä éë åøéëé úåøëæðä
íäá äùåòå íéðåúçúá çéâùîå õøàä
éë åéàøé ïåöø úåùòì êôåä íéòáèäå åðåöøë
'ä äéäé àåää íåéá :åéãé äùòî ìëä
'ä éë åøéëéù - ãçà åîùå ãçà
ãçà äéäé åîù ïëå åãòìáî äåìà ïéàå ãçà
àìà íìåòá øçà äåìà íùá åøëæé àìù
äéäå äìòîì áåúëù åîë åøëæé åãáì åîù
31

úåéëìî
úãåáòì ãåò åãáòé àì ì"ø - ãçà 'ä
íù øëæé àì ì"ø - ãçà åîùå :íéáëåë
:ù"îá ïéðò ìôë àåäå åãáì åîù à"ë äåìà

úãåöî :'åâå 'äã àúåëìî éìâúúå é"ú ïëå
ìë æà ì"ø - øîåâå 'ä äéäå (è) ãåã
äéäé :åá åðéîàéå äåìàì åäåìá÷é í"åëòä

äøåú

‫ֹלהינוּ ְי ָהו֥ה ׀ ֶא ָ ֽחד‬
ֵ֖ ‫א‬
ֱ ‫הו֥ה‬
ָ ‫אל ְי‬
֑ ֵ ‫מע ִי ְשׂ ָר‬
֖ ַ ‫ְשׁ‬
éë .øàáéù äåöî äæá íâ - åðéäìà 'ä
åîëå ,ãåçéä äéäé êéäìà 'ä éëðà øåáãá
øîåà ïúð éáø (ä ùãçá àúìéëî) åøîàù
éúù íéøîåà íäù íéðéîì äáåùú ïàëî
éðéñ øä ìò ä"á÷ä ãîòùëù ,ïä úåéåùø
ìáà ,åãâðë äçéî éî êéäìà 'ä éëðà øîàå
øçà äúåà øéëæäå .åæä äåöîä øàáì àá
,äðåîàá ùøù àåäù éôì ,úåøáãä úøùò
ãáåòë ø÷éòá øôåë äá äãåî åðéàù éî ìëå
åðéäìà àåäù 'ä - ãçà 'ä åðéäìà 'ä :æ"ò
,ãçà 'ä úåéäì ãéúò ,úåîåàä éäìà àìå
äéäé àåää íåéá (è ãé äéøëæ) øîàðù åîë
êéøö äúàå .é"ùø ïåùì ,ãçà åîùå ãçà 'ä
'ä" øîåì ïàë áåúëä äðù éë äæá ïðåáúäì
øîåàù åîë "êéäìà" øîà àìå ,"åðéäìà
íåéä øáåò äúà ìàøùé òîù ,íå÷î ìëá
ìàøùé òîù (â à è ïìäì) êéäìà 'ä éë 'åâå
ïìäì) íëéäìà 'ä éë 'åâå íåéä íéáø÷ íúà
íò øáãéù úåéùøôä ìëá ïëå (ã â ë
íâå ,êéäìà 'ä åà íëéäìà 'ä øéëæé ìàøùé
ìáà .êéäìà 'ä úà úáäàå øîà ïàëá
äùî íò äùò éë ,"åðéäìà 'ä" ãåçéá øéëæä
íù åì úåùòì úåàøåðä úàå úåìåãâä úà
ìò æåîøì ,äìåãâ ãçà ú"ìã äðäå .úøàôú
íéî ò÷åá (áé âñ äéòùé) áåúëù äî
åð÷ú êëìå ,íìåò íù åì úåùòì íäéðôî
åúåëìî ãåáë íù êåøá òîù úàéø÷á
äçéøäù êìî úáì ìùî åøîàå ,ãòå íìåòì
øîà äùî éë (à åð íéçñô) 'åëå äøã÷ é÷éö
'ä úà úáäàå øîàå øæçå .æîøá äøåúá
:äøåú äðùîá úåéùøôä ïåùìë êéäìà

ãçà 'ä åðéäìà 'ä (ã) å íéøáã é"ùø
éäìà àìå äúò åðéäìà àåäù 'ä øîàðù ,ãçà 'ä úåéäì ãéúò àåä ,úåîåàä
äôù íéîò ìà êåôäà æà éë (è ,â äéðôö)
äéøëæ) øîàðå 'ä íùá íìåë àåø÷ì äøåøá
:ãçà åîùå ãçà 'ä äéäé àåää íåéá (è ,ãé
åãáì àåä é"é - åðéäìà é"é (ã) í"áùø
éøáãá ïëå .åîò øçà äåìà åðì ïéàå åðéäìà
,åäåðáæò àìå åðéäìà é"é åðçðàå íéîéä
àåä é"é åðà ìáà áäæ éìâò íëîò øîåìë
é"é :íòáøé úéáë åúåà åðáæò àìå åðéäìà
åîò óøöð àìå ãåáòð åãáì åì - ãçà
åîë íéîñ÷ íåñ÷ì åìéôà øçà äåìà
äîå (ã) àøæò ïáà :äìòîì éúùøéôù
àåä òîù úàéø÷ ìò ì"æ åðéðåîã÷ å÷éúòäù
íùä äæ éë ,òã .ùôçì êøåö ïéàå úîàä
íòè äî ïë íàå ,íöòä íù àåä ãáëðä
íù íãà éë ,äáåùúäå .úéðù íòô åøîàì
àø÷ð àåä íàå .ïë åððéàù äø÷î íùå ,íöò
àåäù íùä :ãòäå .äæ ïëå .äîãàä íöòî
åðéäìà àåä ø÷éòä åà .'úåàáö' ìà êåîñ
.åãáì - íòèäå .ãçà øîåì ïë åîë ìôëðå
,äå .ãçà íùä éë ,ùé ø÷ç ïéà ãò úåéàøå
,ãé äéøëæ) ãçà 'ä äéäé àåää íåéá øîàù
éðéòá ïåëðäå .íãà éðá úåáùçî ìò - (è
äéäå :áåúë ïë éë (íù) êìî íò ÷áã àåäù
'ä äéäé àåää íåéá õøàä ìë ìò êìîì 'ä
æà éë íòèë (íù) ,ãçà åîùå ãçà êìî
(è ,â äéðôö) äøåøá äôù íéîò ìà êåôäà
ïë ìò ,úçà äôù åøáãé íìåòä ìë äðäå
ìàøùé òîù (ã) ï"áîø :ãçà 'ä íù äéäé

32

úåðåøëæ
äøåú
‫שׁר‬
ֶ֥ ‫א‬
ֲ ‫ל־ה ְבּ ֵה ֔ ָמה‬
ַ
‫ת־כּ‬
ָ
‫ל־ה ַח ָיּה ֙ ְו ֶא‬
ַֽ ‫כּ‬
ָ ‫את‬
֤ ֵ ‫ת־נ ַח ְו‬
ֹ֔ ‫ֹלהים ֙ ֶא‬
ִ ‫א‬
ֱ ‫כּר‬
ֹ ֤ ‫ַו ִיּ ְז‬
‫שׁכּוּ ַה ָ ֽמּ ִים‬
ֹ ֖ ‫ל־ה ָ֔א ֶרץ ַו ָיּ‬
‫וּח ֙ ַע‬
֑ ָ ‫ִא ֖תּוֹ ַבּ ֵתּ‬
ָ
ַ ‫ֹלהים ֨ר‬
ִ֥ ‫א‬
ֱ ‫ע ֵ֨בר‬
ֲ ‫בה ַו ַ ֽיּ‬
åëùéå .ãéîú åøéáòä çåø íéäìà
- íéäìà øåëæéå (à) ç úéùàøá é"ùø
êìîä úîçå ïëå ,åøáâ àìå åçåðéå íéîä
úãîì äëôäðå ,àåä ïéãä úãî íùä äæ
ïåøñçì ó"ëä úåùâãå .(é ,æ øúñà) äëëù
(à) ï"áîø :ì÷ä ïéðáäî íäéðùå ,ï"éòä
ìë úàå äéçä ìë úàå çð úà íéäìà øåëæéå
÷éãö äéäù éðôî çðá äøéëæä - äîäáä
ìåìëé çðå .åìéöäì úéøá åì úøëå íéîú
åúåëæá éë íøéëæä àìå ,íù åúà øùà åòøæ
äîäááå äéçá øîàù äøéëæä ìáà .åìåöéð
åà úåëæ ùôð éìòáá ïéàù ,úåëæá äðéà
,íäá äøéëæä ìáà .åãáì íãàá éúìåæ äáåç
,íìåòä äéäå øîàù åùã÷ øáã úà øëæ éë
åéðôì äìò íìåòä úàéøáá åì øùà ïåöøäå
,åá àøá øùà ïéðéîá íìåòä íåé÷á äöøå
.äáéúá åìëé àìù íàéöåäì äúò äàø äðäå
äéçä úøéëæ éë ,õøùäå óåòä øéëæä àìå
:åòø åéìò ãéâéå ,íäîò äåù

ìù ïúòùøå ,íé÷éãöä úìôú éãé ìò íéîçø
,ïéãä úãîì íéîçø úãî úëôåä íéòùø
úòø äáø éë 'ä àøéå (ä å úéùàøá) øîàðù
úãî íù àåäå ,äçîà 'ä øîàéå 'åâå íãàä
'åâå çð úà íéäìà øåëæéå :íéîçø
àìù úåëæ ,úåîäáì íäì øëæ äî åùîù àìùå ïëì íãå÷ íëøã åúéçùä
çåø - çåø íéäìà øáòéå :äáéúá
õøàä ìò :åéðôì äøáò äçðäå ïéîåçðú
øúñà) åîë - åëùéå :õøàä é÷ñò ìò :äîç úçðä ïåùì êìîä úîç êåùë (à á
çð úà íéäìà øåëæéå (à) àøæò ïáà
.ø÷éòä àåäù ,çð ììëá íéùðäå åéðá íâ
óåòìå äãùä úéçì ììë äéçä ìë úàå
íòèå .õøàä ìò õøåù ìëìå íéîùä
øáòéå .çðì òáùðù äòåáùä .øåëæéå

‫יתוֹ‬
֔ ‫ת־בּ ִר‬
ְ
‫ֹלהים ֙ ֶא‬
ִ ‫א‬
ֱ ‫כּר‬
ֹ ֤ ‫תם ַו ִיּ ְז‬
֑ ָ ‫א ָק‬
ֲ ‫ת־נ‬
ֽ ַ ‫ֹלהים ֶא‬
ִ֖ ‫א‬
ֱ ‫מע‬
֥ ַ ‫ַו ִיּ ְשׁ‬
‫ע ֹֽקב‬
ֲ ‫ת־י‬
ַ ‫חק ְו ֶ ֽא‬
֥ ָ ‫ת־י ְצ‬
ִ ‫הם ֶא‬
֖ ָ ‫ת־א ְב ָר‬
ַ
‫ֶא‬
‫לשלשתם לתת להם את ארץ כנען ועתה נתקרב הזמן‬
‫ וכן‬,‫ צעקתם‬- íú÷àð (‫רש"י שמות ב )כד‬
‫ אבן עזרא שמות‬:‫של ד' מאות שנה שאמר לאברהם‬
åúéøá úà :‫)איוב כד יב( מעיר מתים ינאקו‬
øåëæéå ‫ טעם‬.òîùéå (‫)הפירוש הארוך( )כד‬
(‫ רשב"ם )כד‬:‫ עם אברהם‬- íäøáà úà
‫שהגיע הקץ‬
‫ שנשבע‬- åúéøá úà íéäìà øëæéå
‫יתי ִי ְצ ֜ ָחק ְו ַ֨אף‬
ִ֨ ‫ת־בּ ִר‬
ְ
‫ע ֑קוֹב ְו ַאף֩ ֶא‬
ֲ ‫יתי ַ ֽי‬
֣ ִ ‫ת־בּ ִר‬
ְ
‫ְו ָזֽ ַכ ְר ִ ֖תּי ֶא‬
‫כּר ְו ָה ָ ֥א ֶרץ ֶא ְז ֹֽכּר‬
ֹ ֖ ‫הם ֶא ְז‬
֛ ָ ‫יתי ַא ְב ָר‬
֧ ִ ‫ת־בּ ִר‬
ְ
‫ֶא‬
úà éúøëæå (áî) áî,åë àø÷éå é"ùø
,êëì ïè÷ä á÷òé àåä éàãë øîåì ,úéðøåçà
åðéà íàå ,åîò ÷çöé éøä éàãë åðéà íàå
úåîå÷î äùîçá - áå÷òé éúéøá
äîìå .éàãë àåäù ,åîò íäøáà éøä ,éàãë
ìù åøôà àìà ,÷çöéá äøéëæ äøîàð àì
:çáæîä ìò çðåîå øåáö éðôì äàøð ÷çöé
òðëé íà - 'åâå éúøëæå (áî) í"áùø

,úåîå÷î äùîçá øñç åäéìàå ,àìî áúëð
ïåáøò åäéìà ìù åîùî úåà ìèð á÷òé
úà éúøëæå :åéðá úìåàâ øùáéå àåáéù
úåáà åðîð äîì - áå÷òé éúéøá
33

úåðåøëæ
äòøôù õøàä øåëæà åîòè ,"øåëæà õøàäå"
úà åöø íäù øåëæàå ,íäî äáæòðå úåúáùä
éúøëæå øîàéù ,úîàä êøã ìò ïëúéå .íðåò
ìëù ,úéøá éðá íäù íäøáàå ÷çöéå á÷òé
õøàäå ,úéøáá íúåéäá ïë åàø÷ð úåãîä
åæîø åðéúåáøå .ììëá øåëæà íäî äìåìëä
øéëæî àåä äîìå (ä åì ø"÷éå) åøîà ,ïë
ïá ïåòîù éáø øîà ,íäîò õøàä úåëæ
úåðá ùìù åì åéäù ïåãàì ìùî ùé÷ì
ïåãàäù ïîæ ìë ,ïúìãâî úçà äçôùå
éì åìàù øîåà äéä åéúåðá íåìùá ìàåù
:ïúìãâî íåìùá

úà éúøëæå

(áî) àøæò ïáà :íááì
:àåä ïëå .åîò øçàå åîöò êùåî éúéøá
åîë ,á÷òé úéøá úà éúéøá úà éúøëæå
àåäù (ç ,åè á"äã) àéáðä ããåò äàåáðäå
íëéùàø ,àéáðä ããåò úàåáð äàåáðäå :åîë
íëéùàø àåäù (è ,èë 'øáã) íëéèáù
øéëæäì íòè éë ,ïåàâä øîàéå ,íëéèáù
íìåë åéúðù úåéä øåáòá ,á÷òé äìçúá
éúéøá úà éúøëæå (áî) ï"áîø :úéøáá
êùåî àåä éë íäøáà éáø øîà - áå÷òé
úéøá éúéøá úà éúøëæå ,åîò øçàå åîöò
åè á"éäã) àéáðä ããåò äàåáðä ïëå ,áå÷òé
.(è èë íéøáã) íëéèáù íëéùàø (ç

íéìäú
‫הוה‬
ֽ ָ ‫אוֹתיו ַח ֖נּוּן ְו ַר ֣חוּם ְי‬
֑ ָ ‫שׂה ְל ִנ ְפ ְל‬
ָ ֭ ‫ֵז ֶכר ָע‬
(ã) úãåöî :éðà ïåðç éë éúòîùå åîë åéìà
òá÷ - äùò øëæ (ã) àé÷ íéìäú é"ùø
ïîá ù"îë - åéúåàìôðì äùò øëæ
åøîàðù úåöîå íéãòåîå úåúáù ìàøùéì
úøîùîì 'åâå åúåà çðäå 'åâå úðöðö ç÷
éë - ïåðç :ïåøëæì äéäú ïòîì (æè úåîù)
íéñðä ìò ïåøëæ äùò äæìå íåçøå ïåðç àåä
:øëù åìá÷éå íëøã åáéèéé ïòîì

(å"è íéøáã) íéøöîá úééä éë úøëæå íäá
õôçå åéðá ìò íåçøå ïåðç àåäù éôì
íòèä - øëæ (ã) àøæò ïáà :í÷éãöäì
äùòù åéúåàìôðì øëæ 'ùòé øåã ìëá
íé÷òåöä ïåçì íåçøå ïåðç àåäù íéøöîá

:‫יתוֹ‬
ֽ ‫עוֹל ֣ם ְבּ ִר‬
ָ ‫כּר ְל‬
ֹ ֖ ‫איו ִי ְז‬
֑ ָ ‫יר‬
ֵ ‫ֶט֭ ֶרף ָנ ַת֣ן ִ ֽל‬
úéøáä íìåòì øëæ éë - øåëæé :øáãîä
- ïúð óøè (ä) ä,àé÷ íéìäú é"ùø
äæìå õøàì íàéáäì íäøáà úà úøë øùà
åìöðéå øáã - óøè (ä) àøæò ïáà :ïåæî
ïåéö úãåöî :øáã åøñç àì åá åøî éë óà
íçì éðôéøèä åîë ïåæî ïéðò - óøè (ä)
äéçä ïåæîî ìàùåäå (ì /éìùî/ íù) é÷åç
:óøè éãé ìò äàáä

íìåòì øåëæé íòè ,éðôéøèä åîë íéøöî úà
áéúë íùå íéøúáä ïéá úéøá àåä åúéøá
(ä) ãåã úãåöî :ìåãâ ùåëøá åàöé ïë éøçàå
øåã éùðà åá ìëìëù ïîä äæ - óøè

:‫ח ָס ָ ֽדו‬
ֲ ‫רב‬
ֹ ֣ ‫יתוֹ ַו ֝ ִיּ ָנּ ֗ ֵחם ְכּ‬
֑ ‫ל ֶה֣ם ְבּ ִר‬
ָ ‫כּר‬
ֹ ֣ ‫ַו ִיּ ְז‬
éúàöåä øùà áåúë ïëå íéøöîî íéàöåéä
íäì øåëæéå (äî) å÷ íéìäú é"ùø
áøë íçðéå :äáåùú êåúî - åúéøá
åðéúåáà íä éë íéðåùàø íàø÷å íúåà
øáë éë éðéñ øäá äøåúä åìá÷ù íéðåùàøä
'åâå åðòéùåä åòîùá õ÷ä êåúî - åéãñç
:úåáàä úùìù úéøá äùøôá øéëæä
(äî) ãåã úãåöî :ìùî êøã - íçðéå
øîàå åðéúåáà íò úøë øùà - åúéøá
øôäì íúåìëì 'åâå íúåéäá úàæ íâ óàå

êåàöîå êì øöá ãçà ,á íììë äùî óà
- øåëæéå (äî) àøæò ïáà : ('ã íéøáã) 'åâå
éë éðéñ úéøá éðéòá ïåëðäå íäøáà úéøá
íäå íéðåùàø úéøá íäì éúøëæå áåúë íù
34

úåðåøëæ
:íäéùòî éôë àìå

- åéãñç áåøë

:äòøä ìò

- íçðéå

: (åë àø÷éå) éúéøá

àéáð
‫הוה ָז ַכ֤ ְר ִתּי‬
ָ֔ ‫כּה ָא ַמ֣ר ְי‬
֚ ֹ ‫אמר‬
ֹ֗ ‫ל‬
ֵ ִ‫לם‬
ַ ֜ ‫וּשׁ‬
ָ ‫את֩ ְב ָא ְז ֨ ֵני ְי ֽר‬
ָ ‫ָה ֹ֡לְך ְו ָ ֽק ָר‬
ֲ ‫תְּך ַ ֽא‬
֤ ֵ ‫ל ְכ‬
ֶ ‫וֹּלת ִיְך‬
֑ ָ ‫בת ְכּ ֽל‬
‫ח ַרי ֙ ַבּ ִמּ ְד ָ֔בּר‬
ַ֖ ‫ה‬
ֲ ‫עוּר ִיְך ַ ֽא‬
֔ ַ ‫לְך ֙ ֶח֣ ֶסד ְנ‬
ָ
:‫רוּעה‬
ֽ ָ ‫ל ֹא ְז‬
֥ ‫ְבּ ֶ ֖א ֶרץ‬
øáãîä øåã ìò ãçà ïéðò ìëäå êéøåòð
íà - êì éúøëæ (á) á åäéîøé é"ùø
êøãá íéøåòð éîé íéðåîã÷ä íéîéä àøå÷å
íéøåçáì ïéîãå÷ íéøòðäù åîë äìàùä
úñðë éë äìë ïî íù êéúåìåìë 'éôå 'éð÷æìå
äøåú ïúî íåéá äìëì úîãð ìàøùé
(á) ãåã úãåöî :ïúçì äîãð ä"á÷äå
éáùåé éðæàá - íéìùåøé éðæàá
úà êì éðà øëåæ - êì éúøëæ :íéìùåøé
úòá êéøåòð éîéá êîò éúéùò øùà ãñçä
:éðéòá ïç úàöî éë íòì éì êúåà éúøçá
éì äéäù äáäàä - êéúìåìë úáäà
åäæå äúôåç ïîæá äìëë úééä úòá êéìò
- êúëì :äøåúä ìá÷ì éðéñ øä ãîòîá
éá úðîàäù äðîàää éðôì øåëæ ì"ø
òøæ äá ïéàù õøàá øáãîá éøçà úëìäù
(á) ïåéö úãåöî :ìåëàì äî ïéàå òåøæ
àåäù ïë àø÷úå äìë 'ìî - êéúåìåìë
(á äëéà) éôåé úìéìë åîë éôåéä éåìò ïéðò
éðéî ìëá äìåìë àéä äúôåç éîéá äìëäå
:èåù÷å éôåé

éë íëéìò íçøì éúååàú éìà íéáù íúééä
êúôåç úìéìë úáäàå êéøåòð ãñç úøëæ
,àåä äñðëä 'ìå äôåçì êéúììëäù
ãñç àåä äîå ,æòìá ù"éöåð êéúåìåìë
ïøäàå äùî éçåìù øçà êúëì êéøåòð
äãö ïéàå øáãîì íúàöé úáùåð õøàî
- êìä (á) ÷"ãø :éá íúðîàä éë êøãì
êåîú úáùä íåé úà øåëæ ïëå éååö åà øå÷î
íò ì"ø - íìùåøé éðæàá :éøåùà
øáãî åìàë øéòä ãâðë øáãîå íìùåøé
êéøåòð ãñç êì éúøëæ :íòä ãâðë
øåáòá äòø êéìò àéáî éðéàù éô ìò óà íâå äìë êúåà äùòà àì íéòøä êéùòî
ãñç êì éúøëæ éë êì íéòéøîä ùéðòà
êéúåìåìë úáäà êéøåòð ãñç ïéðòå êéøåòð
íã÷ éîåé úååáè ïåëì àðà øéëã é"úù åîë
'åâå éøîéîá åðéîéäã ïåëúäáà úîçø
éîé åøîàá åúòã äéäù øùôàå ãåîòáë
åéäù á÷òéå ÷çöé íäøáà úåáàä ìò íã÷
ãñç ùøéô êéúåìåìë úáäà åà ãñç éùðà

‫לְך‬
֖ ָ ‫ימוֹתי‬
ִ֥
‫ה ִ ֽק‬
ֲ ‫עוּר ִיְך ַו‬
֑ ָ ‫ימ֣י ְנ‬
ֵ ‫אוֹתְך ִבּ‬
ָ֖
‫יתי‬
֛ ִ ‫ת־בּ ִר‬
ְ
‫א ִנ֧י ֶא‬
ֲ ‫ְו ָזֽ ַכ ְר ִ֨תּי‬
‫עוֹלם‬
ָֽ
‫ְבּ ִ ֥רית‬
åîë - íìåò úéøá êì éúåîé÷äå
úà éðà éúøëæå (ñ) æè ìà÷æçé é"ùø
åðì áåúëù åîë íìåò ãò åúåà úìá÷ù
:êéøåòð éîéá êîò äéä øùà - éúéøá
íìåò úéøá ãåò åðîé÷à ïë íìåò ãò åðéðáìå
éúéøá úà éðà éúøëæå (ñ) ÷"ãø
éìá÷úù øçà äéäé äæå ÷ñôä åì äéäé àìù
úøôä úà - êéøåòð éîéá êúåà
:íäî éîìëúå êéëøã úà éøëæúå êùðåò
àì ìáà ì"ø - éúøëæå (ñ) ãåã úãåöî
øùà úéøáä úà øåëæà éë óåö÷à íìåòì
éðéñ øä ãîòîá êéøåòð éîéá êîò éúøë

åðøôà àìå ãåò åðøëæà éðà ìáà éúéøá úà
àåäå êéøåòð éîéá êúà éì äéäù 'éøáä àåä
íéøöîá ìàøùé åéäù äî éë éðéñ øä ãîòî
:íéøåòð éîé åàø÷ð õøàì åàáù ãò
35

úåðåøëæ
:çöðì úåéäì

:òéùåäìå øåæòì íéäìàì
úéøáä úà êì íéé÷à -

êì

úåéäì

éúåîé÷äå

‫דּי ַד ְבּ ִרי ֙ ֔בּוֹ‬
֤ ֵ ‫י־מ‬
ִ ‫שׁ ִ֔עים ִ ֽכּ‬
ֻ ‫ע‬
ֲ ‫שׁ‬
ֽ ַ ‫לד‬
ֶ ֣ ‫ה ֵב ֩ן ַי ִ֨קּיר ִ֜לי ֶא ְפ ַ ֗ר ִים ִא ֚ם ֶי‬
ֲ
‫מנּוּ‬
ֶ֖ ‫ח‬
ֲ ‫א ַר‬
ֲֽ ‫חם‬
֥ ֵ ‫ל־כּן ָה ֤מוּ ֵמ ַעי ֙ ֔לוֹ ַר‬
‫רנּוּ ֑עוֹד ַע‬
ֵ֗
֖ ֶ ‫כר ֶא ְז ְכּ‬
ֹ ֥ ‫ָז‬
:‫הוה‬
ֽ ָ ‫ם־י‬
ְ ‫ְנ ֻא‬
éãáòì åá éøáã 'éôå úåìâäî åðàéöåàå
éì øé÷é ïáä (èé) àì åäéîøé é"ùø
àåä øîåìë äðéëù éøáã ïä - íéøôà
'åâå éîã÷ áéáç øáëä ú"éå íéàéáðä
éðá àîù íçøì éìò êôäð éáì éðàå ããåðúî
- øé÷é ïáä (èé) ãåã úãåöî :ãåîòáë
éì àåä íéøôà éëå øîàù íå÷îä øîàî åäæ
åéáàù ãîçð ãìéì éì àåä éëå øé÷é ïáì
àì åá øáãî éðàù éúî øùà åîò òùòùî
êøãë áø ïîæ ãåò åðøëæà íà éë ãéî,à
åøëæìî,é àìù åì áéáçä åðáá øáãîä áàä
ïë ìò :åîù ïåøëæá âðòúé éë áø ïîæ ãò
åîä ïëì äáåøî ïîæ åá øëåæ éðàå ìéàåä øé÷é (èé) ïåéö úãåöî :åéìò íçøàå åì éòî
ïéðò - íéòåùòù :áåùçå ø÷é ïåùìî äéòùé) ÷ðåé òùòùå ïëå çåîùì úå÷ñòúä
íù) åøáò éãî ïëå éúî - éãî : (àé
åîë éåáø ïéðò àåä - ãåò : (çë /äéòùé/
åîä : (åî úéùàøá) ãåò åéøàåö ìò êáéå
íéîçø úøîëä ïéðò àåäå äééîä 'ìî : (âñ äéòùé) êéòî ïåîä ïëå äìîçå

àåäù ãçà ïá àìà åì ïéàù åîë àåä éøé÷é
- íéòåùòù :åðåöø ìë åì äùåò
- åá éøáã éãî :æòìá õ"éðîééðáùéà
äáø àø÷éå ùøãîå åá øáãî éðàù úò ìëá
íçøì éúøåú åéúãîéìù åá éúúðù éøåáã éã
äæ äî - øé÷é ïáä (èé) ÷"ãø :åéìò
éì ø÷é ïá àåä åìéàë ãéîú åúåà øëåæ éðàù
ãìé íà :íìåòî éì àèç àìù
åðá íò òùòúùîù áàë - íéòåùòù
úò ìëá - åá éøáã éãî :åì áéáçä
åì äîåã÷ä éúáäàá ãåò åðøëæà åá øáãàù
íëúà ç÷é åøáò éãî íúàö éãî äéäå ïëå
ìò - éòî åîä ïë ìò :úò ìëá íðéðò
åì éòî åîä äîåã÷ä äáäàá åðøëæàù ïë
- åðîçøà íçø :úåìâá åúåà éúòøá

֩ ‫י־א ָת‬
ֹ ‫את‬
‫ם ֵמ ֶ֨א ֶרץ‬
ִ ‫הוֹצ‬
ֵֽ
‫א ֶשׁ֣ר‬
ֲ ‫אשׁ ִנ֑ים‬
ֹ ‫הם ְבּ ִ ֣רית ִ ֽר‬
ֶ֖ ‫ל‬
ָ ‫ְו ָזֽ ַכ ְר ִ ֥תּי‬
ֽ ָ ‫א ִ ֥ני ְי‬
ֲ ‫אֹלהים‬
ִ֖
‫ל‬
ֽ ֵ ‫הם‬
ֶ֛ ‫ל‬
ָ ‫גּוֹים ִ ֽל ְה ֥יוֹת‬
ִ֗ ‫ינ ֣י ַה‬
:‫הוה‬
ֵ ‫ִמ ְצ ַ ֜ר ִים ְל ֵע‬
äöåçá ïéá õøàá ïéá ïë íäì øåëæàù
- íéðùàø úéøá (äî) åë àø÷éå é"ùø
ìëá ïëå ,ïàë úæîøðä úåìâá õøàì
úéøá (äî) í"áùø :íéèáù ìù
äùòé éë ,"íéåâä éðéòì" íòè äæå .úåøåãä
éúàöåä íðòîì - øùà íéðåùàø
íéåâá ììçúé àìù ìåãâä åîù øåáòá íäá
- íäì éúøëæå (äî) àøæò ïáà :íúåà
àìå äáåùú åùò àì éë ,íðòîì àìå
úéøáä úàæ íéðåùàø úéøá .íìåòì
ç ë"åú) åðéúåáø åøîà êëå .íúåðåò åøôëúð
àìå ,ñåðéñôñà éîéá íéúñàî àì (é
éúéøá øôäì íúåìëì ,ïåé éîéá íéúìòâ
âåâ éîéá íäéäìà 'ä éðà éë ,ïîä éîéá íúà
:âåâîå

íéðåùàø øåãä äæ àø÷å ,éðéñá äúåøëä
ìò à"éå .íäéáéåà õøàá åìâéù íéðáä ãâðë
éúàöåä øùà íòèå .íìåòä úåáà
àéöåäì íúåáàì éúòáùðù íúåà - íúà
ï"áîø :éðéòá ïåëð ïåùàøäå ,úåãáòî íäéðá
- íéðåùàø úéøá íäì éúøëæå íòèå (äî)
36

úåøôåù
äøåú
‫וּב ָר ִ֜קים ְו ָע ָנ ֤ ן‬
ְ ‫ק ֹ֨לת‬
ֹ ֩‫ישׁי ִ ֽבּ ְה ֹ ֣ית ַה ֹ֗בּ ֶקר ַו ְי ִהי‬
ִ֜ ‫ַו ְי ִה ֩י ַב ֨יּוֹם ַה ְשּׁ ִל‬
‫שׁר‬
ֶ֥ ‫א‬
ֲ ‫עם‬
֖ ָ ‫ל־ה‬
‫כּ‬
‫כּ ֵבד ֙ ַע‬
ָ
ָ ‫רד‬
ַ֥ ‫ח‬
ֱ ‫פר ָח ָז ֣ק ְמ ֑ ֹאד ַו ֶ ֽיּ‬
ָ֖ ‫שׁ‬
ֹ ‫קל‬
ֹ ֥ ‫ל־ה ֔ ָהר ְו‬
ָ
ָ
‫ח ֶ ֽנה‬
ֲ ‫ַ ֽבּ ַמּ‬
íòä ìë ãøçéå .åòîùù øôåùä ìå÷
- ø÷áä úéäá (æè) èé úåîù é"ùø
ïáà :øôåùä ìå÷ øåáòá äðçîá øùà
øùá êøã ïéàù äî íãé ìò íéã÷äù ãîìî
úåéäá (æè) øö÷ä ùåøéôä - àøæò
,ãéîìúì ïéúîî áøä àäéù ,ïë úåùòì íãå
äìéìä íâ àø÷é éë úåàä äæ - ø÷áä
àö íå÷ (áë â ìà÷æçé) ìà÷æçéá åðéöî ïëå
úåîù) ùà åøòáú àì,á åðùøôà ãåòå ,íåé
éúòã éôì - ø÷áä úåéäá .(â ,äì
úåìå÷ íä - úåìå÷ .ùîùä çåøæî áåø÷
åððéàù àìôä àåä øôåùä ìå÷å .íéîòø
:úåãìåúä øáãá

ìà àöàå íå÷àå (âë íù) ,'åâå äò÷áä ìà
àøæò ïáà :ãîåò 'ä ãåáë íù äðäå äò÷áä
ìò ãáë ïðòå (æè) (êåøàä ùåøéôä)
úåìå÷ä äëëå .äéä åãáì øää
ìëî øúåé ãàî ÷æç íòèå .íé÷øáäå

‫ֹלהים‬
ִ֖ ‫א‬
ֱ ‫ה‬
ֽ ָ ‫הוֹלְך ְו ָח ֵז ֣ק ְמ ֑ ֹאד מ ֹ ֶשׁ֣ה ְי ַד ֵ֔בּר ְו‬
ֵ֖
‫שּׁ ֔ ָפר‬
ֹ ‫ַ ֽו ְ י ִהי ֙ ֣קוֹל ַה‬
‫ע ֶנ ֥נּוּ ְב ֽקוֹל‬
ֲ ‫ַ ֽי‬
ìå÷ øéáòî íòô íùä éë ,ïåàâä úòãì
ãàî ÷æçå êìåä  èé úåîù é"ùø
,ìåãâ ìå÷á øáãî äùî äéä æà ,øôåùä
úà òîùéå êøãë ìå÷á åððòé íùäå
áåúë äæ ìòå (èô ,æ 'ãîá) åéìà øáãî ìå÷ä
øáëå .êîò éøáãá íòä òîùé øåáòá
ìò êîò éøáãá éúòã éôì éë ,êì éúøîà
÷áã øáãé äùî íòèå .øáãé íéøáãä úøùò
äúéä äùî úîùð éë ,øôåùä ìå÷ ìà
úéúçúá øáãî äéä äùî éë ,íùá ä÷éáã
äìéâ àì áåúëäå ,åì ìåàùì íùä íò øää
äéäù ìå÷á åäðåò íùäå ,ìàåù äéä äî
é"ôòà ,øôåùä ìå÷ äéä àìå ,åòîåù äùî
øåáòáå ,ìå÷ä òåîùì åúåà òðåî ,÷æç äéäù
- äùîì 'ä àø÷éå åéøçà áåúë äæ
,øää ùàø ìà úåìòì ,ìå÷ úàéø÷á
 - àøæò ïáà :'ä ãåáë ãøé íùù
ìå÷ äéäù ô"òà åîòè  øáãé äùî
øää ãøç ïëå ,ãøçé åòîåù ìëå ÷æç øôåùä
äéä ,ùòøä úòá õøàä ãøçú øùàë
,ìå÷á åäðåò íùäå øáãé äùî äòù äúåàá
øôåùä åðòðîé àì ,åòîåù åãáì àåä äéäù

òå÷úì êéøàî àåäù ïîæ ìë èåéãä âäðî ÷æçå êìåä ïàë ìáà ,ääåëå ùéìçî åìå÷
äî íäéðæà øáùì ,äìçúî êë äîìå .ãåàî
äéäùë - øáãé äùî òåîùì ïéìåëéù
ìàøùéì úåøáãä òéîùîå øáãî äùî
ë úåîù) àìà äøåáâä éôî åòîù àì éøäù
úúì åòééñî ä"á÷äå êì äéäé àìå éëðà (á
åððòé òîùðå øéáâî åìå÷ úåéäì çë åá
íéëìî) åîë ,ìå÷ä øáã ìò åððòé - ìå÷á
ùàä øáã ìò ,ùàá äðòé øùà (ãë çé 'à
- øáãé äùî  í"áùø :åãéøåäì
àìà íãà íåùì òîùð åìå÷ ïéàå '÷ä ìà
ìåãâ ìå÷á äùî åððòé '÷ä ìáà ,'÷äì
,ãåàî ÷æçå êìåäù øôåùä ìå÷ ìéáùá
øôåùä ìå÷ çöåð '÷ä ìù åìå÷ äéäéù êéøöå
éäéå  àøæò ïáà äùîì òéîùäì
øôåùä ìå÷ éë âäðî øôåùä ìå÷
,êôäì äéä äæå .÷æç øúåé äéäé äìéçúáù
,äìçúá ÷æç äéä àìù íùä ïë äùò éìåà
øáãé äùî ãçôäî íáì àöé àìù
37

úåøôåù
ãø êì ,'åâå íòá ãòä ãø äùøôá ë"çà
íãå÷ äæ äéäå ,'åâå êîò ïøäàå äúà úéìòå
àì äùî éë ,úåøáãä úòùá íâå äøåú ïúî
íù øùà ìôøòä ìà øää ùàø ìà äìò
øîà ïëå .äøåú ïúî øçàì ÷ø íéäìàä
íëéðéáå 'ä ïéá ãîåò éëðà (ä ä íéøáã)
éë 'ä øáã úà íëì ãéâäì àéää úòá
,øîàì øäá íúéìò àìå ùàä éðôî íúàøé
ìàøùé éë íéùøôî ùéå .éðà éúéìò øùàë
,ãàî ÷æçå êìåäù øôåùä ìå÷î ãàî íéàøé
éë íëúòã åðååë äìçú øîåà äéä äùîå
íéäìàä ãéîå ,êë ïéðòá ìå÷ åòîùú äúò
:ìå÷á åúåà åððòé

íéäìàäå øáãé äùî  ï"áîø :åòîåùì
ìò äæù (ïàë) àúìéëîá åøîà - ìå÷á åððòé
òéîùî äùî äéäù ,äøåú ïúî úòù
ìòå .é"ùø áúëù åîë ,ìàøùéì úåøáãä
ãøé ìáà ,ïééãò äæá øáãé àì èùôä êøã
àéöåäå ,éùéìùä íåéá øää ìà ãáëðä íùä
ãåáëä úàø÷ì äðçîä ïî íòä úà äùî
,øää úéúçúá íä åáöéúéå ,íäì äàøðä
íùù øää ùàøì áåø÷ äìòîì äìò äùîå
ìàøùé íò øáãîå åîöòì äöéçî ãåáëä
ìå÷ íéòîåù ìàøùéå ,åùòé äî íúåøåäì
åðéáé àì íäå åðåöéå åúåà äðåòù íéäìàä
úåøåîàä úåàåöá åúåà äåöéå ,åì øîàé äî

‫שּׁ ֔ ָפר‬
ֹ ‫ידם ְו ֵאת ֙ ֣קוֹל ַה‬
֗ ִ ‫לּ ִפּ‬
ַ ‫ת־ה‬
ַ
‫קּוֹֹלת ְו ֶא‬
֜ ‫ת־ה‬
ַ
‫ר ִ ֨אים ֶא‬
ֹ ֩‫ל־ה ָעם‬
ָ
‫ְו ָכ‬
‫שׁן ַו ַיּ ֤ ְ רא ָה ָעם ֙ ַו ָיּ ֔ ֻנעוּ ַו ַיּֽ ַע ְמ ֖דוּ ֵ ֽמ ָר ֹֽחק‬
֑ ֵ ‫הר ָע‬
֖ ָ ‫ת־ה‬
ָ
‫ְו ֶא‬
åòåðéå åäåîëå ,úéðøåçà áùå åãîòî íå÷îî
íéàø íòä ìëå (ãé) ãé,ë úåîù é"ùø
,úåîà íòèå .(ã ,å 'éòùé) íéôñä úåîà
ïéðîå .àîåñ ãçà íäá äéä àìù ãîìî ìåëé àì ,úåîà íîå÷îî åøñ íéôñäù
,øîåàäå .äàåáðä úåàøîá íøòùì àéáðä
åøñ àì íà éë ,äæ ïëúé àì åòæ åîë 'éô éë
- àøæò ïáà :÷åçøî åãîò êéà ,íå÷îî
- íéàåø íòä ìëå (ãé) øö÷ä ùåøéôä
úéùàøá) éðá çéø äàø åîë ,åäåîë íéáø
,ä úåîù) åðçéø úà íúùàáä øùà (æë ,æë
øåáòá äæå .(æ ,àé úìä÷) øåàä ÷åúîå (àë
,ãçà íå÷îá úåùâøä ùîç ìë úåøáçúä
íòä ìëå ,íòèå .çöîä ìò àåäù
íéùðà àìôä äæ åàø íìåëù - íéàåø
íòô - íòä àøéå íòèå .óèå íéùðå
.êéúàøä øùàë ïåùìä èôùîë ,úéðù
åòð æà ,ïë íòä ìë äàø øùàë :íòèäå
:åúëøòî éôë ãçà ìë ,íù äéäù ,íîå÷îî
úà íéàåø íòä ìëå (ãé) úåîù ï"áîø
íéùøôîä úòã - äùî ìà åøîàéå .úåìå÷ä
øîàù àåäå ,äøåú ïúî øçà äæ äéäù
éùàø ìë éìà ïåáø÷úå (áë - ë ä íéøáã)
'ä åðàøä ïä åøîàúå íëéð÷æå íëéèáù
úà òåîùì åðçðà íéôñåé íà 'åâå åðéäìà
øåáòá ,éúòã ïë ïéàå .'åâå åðúîå ãåò 'ä ìå÷

úåîù) øîåì ãåîìú ,íìà íäá äéä àìù
íäá äéä àìù ïéðîå .íòä ìë åðòéå (ç èé
ãë úåîù) òîùðå äùòð øîåì ãåîìú ,ùøç
úà ïéàåø - úåìå÷ä úà íéàø : (æ
:øçà íå÷îá úåàøì øùôà éàù ,òîùðä
:äøåáâä éôî ïéàöåéä - úìå÷ä úà
åãîòéå :òéæ àìà òåð ïéà (íù) - åòðéå
íéðù íäéøåçàì ïéòúøð åéä - ÷çøî
úøùä éëàìîå íäéðçî êøåàë ìéî øùò
øîàðù ,íøéæçäì ïúåà ïéòééñîå ïéàá
:ïåãåãé ïåãåãé úåàáö éëìî (âé çñ íéìäú)
- úåìå÷ä úà íéàåø (ãé) í"áùø
:ãøáå íéäìà úåìå÷ 'úëãë ,íéðáàäå ãøáä
(ãé) ãé,ë (êåøàä ùåøéôä) úåîù àøæò ïáà

úåìå÷ä úà íéàåø íòä ìëå

éë ,úåìå÷ä úà íéàåø íòè éúùøéô øáëå
.ãçà íå÷î ìà úåøáçúî úåùâøää ìë
,íéãéôìäå úåìå÷ä åàø øùàë ,íòèä äðäå
ìå÷ å ,íäî ãçôúéù íãàä âäðî éë
úàå ,íìåòì äæë òîùð àìù øôåùä
äìàä íéàìôä åàø øùàë ïùò åãáì øää
øñ ãçà ìëù (áé ,ã 'àøá) ãðå òð åîë ,åòð
38

úåøôåù
íòä åàø æà (èé èé ìéòì) ãàî øôåùä
ïî øúåé (ïàë) ÷åçøî åãîòéå øåçàì åòåðéå
øáãé àìù íìë åéìà åøîà æàå ,ìåáâä
äàøîá éë ,åúåîé ïô ììë íéäìàä íäîò
ìàéðã) çë åøöò àìå íäéìò íäéøéö åëôäð
í÷æç äùîå ,åúåîé øåáãä åòîùé íàå (æè é
åéìà åòîùå (ë,) åàøéú ìà íäì øîàå
àì éë (àë,) íãîòîá ÷åçøî íòä ãåîòéå
äùîå ,ìåáâä ìà áø÷úäì åéøáã ìëá åöø
æàå ,åëåúá àá àì (íù) ìôøòä ìà ùâð
úøùò øçàå :úåøáãä úøùò íéäìà øáã
íéð÷æä åøîàù äî ïàë øéëæä àì úåøáãä
úåöîä øãñë øàáì äöø éë ,äùîì
ä íéøáã) äøåú äðùîá ìáà ,íéèôùîäå
åáø÷ úåøáãä éøçà éë äùî øéëæä (èé
åì åøîàå íäéð÷æå íäéèáù éùàø ìë åéìà
åðéäìà 'ä ìå÷ úà òåîùì åðçðà íéôñåé íà
ìëåð àìù åðéúåùôðá åðøòù éë ,åðúîå ãåò
åáùç éë ,íéäìà 'ä øáã àùî ìåáñì ãåò
,úååöîä ìë íäéìà øáãì íéäìàä äöøéù
øùà ìë úà òîùå äúà áø÷ åøîà êëìå
åðòîùå åðéìà øáãú úàå åðéäìà 'ä øîàé
íäéøáãì äãåä ä"á÷äå (ãë íù) åðéùòå
äéä ïë éë ,åøáã øùà ìë åáéèä øîàå
úøùò ÷ø íòéîùé àìù åéðôì õôçä
ìò .åòåðéå :åéðôì äøùé äàøéäå ,úåøáãä
ïàëá òåð ïéà (ïàë àúìéëîá) åðéúåáø úòã
òåð (ë ãë äéòùé) øîåà àåä ïëå ,òéæ àìà
,åòæòãæð éë øîàé ïë íàå ,øåëùë õøà òåðú
ìòå .÷åçøî åãîòå øåçàì ãåò åøæç íãçôîå
íîå÷îî åòðù åòåðéå èùôä éìòá úòã
ãðå òð ïåùìî ,÷åçøî åãîòå íäéøåçàì
íòéðéå ïëå (á ã úéùàøá) õøàá äéäú
: (âé áì øáãîá) øáãîá

àìå ,íéäìà åðîò øáãé ìàå ïàëá øîàù
,åàøéú ìà ïàëá øîà äùîå ,"ãåò" øîà
øùà ìë åáéèä (äë ä íù) øîàð íùå
÷ø åãçôéù øôñ àì ïàëá éë ,ãåòå .åøáã
,ïùò àåäù øää ïîå íéãéôìäå úåìå÷ä ïî
éî éë åøîàù ,äðéëùä øåáãî åãçô íùå
øáãî íééç íéäìà ìå÷ òîù øùà øùá ìë
éë ,ãåòå .(âë ä íù) éçéå åðåîë ùàä êåúî
,ìôøòä ìà ùâð äùîå øîà (àë,á) ïàëá
äùøôá éðéòá ïåëðäå :åëåúá àáù øîà àìå
åøîàéå íéàåø íòä ìëå éë ,ïéðòä øåãñáå
äìçúîå ,äøåú ïúî íãå÷ äéä äùî ìà
äåöù äî íéäìàä éøáã ìë øãñë øéëæä
úøùòå íòä úøäæàå øää úìáâäá äùîì
ìà íòä éøáã øéëæäå øæç äúòå ,úåøáãä
úàå úåìå÷ä úà åàøù úòî éë øîàå äùî
øúåé ÷åçøî åãîòå øåçàì åòð íéãéôìä
øãñäå .äùî ìéáâä øùà øää ìåáâî
ìå÷å íé÷øáå úåìå÷ åéä ø÷áá éë ,íéøáãá
äãøé àì ïéãòå (æè èé ìéòì) ÷æç øôåù
íéøäî ÷æçå äìåãâ çåøå ïéðòë ,äðéëù
èé à"î) 'ä çåøá àì 'ä éðôì íéòìñ øáùî
íúåðçú íå÷îá äðçîá íòä åãøçå (àé
íàéöåäå íáì ÷æç äùîå (æè èé ìéòì)
øää úéúçúá åáöéúéå íéäìàä úàø÷ì
íéôöî øää úéúçúá íù íúåéäáå (æé íù)
(çé íù) ùàá øää ìò 'ä ãøé íéáöéúîå
ìôøòå ïðò êùç íéîùä áì ãò åðùò ìòéå
òæòãæðå åîöò øää ãøçå (àé ã íéøáã)
àø÷ðä ùòøá åùòé øùàë (çé èé ìéòì)
ãé÷ íéìäú) áåúë ïëå .ïëî øúåé åà "äìæìæ"
,ïàö éðáë úåòáâ íéìàë åã÷ø íéøää (ã
äàø íéä ìùî åððéà øùàë ,ìùî åððéàå
ìå÷ ÷æçúðå (â íù) øåçàì áñé ïãøéä ñðéå

íéìäú
‫שׁוֹפר‬
ָֽ
‫הוה ְבּ ֣קוֹל‬
ָ֗ ֝‫רוּע ֑ה ְי‬
ָ ‫ֹלהים ִבּ ְת‬
ִ ‫א‬
ֱ֭ ‫ָע ָל ֣ה‬
øôåù ìå÷å úåøöåöçá íäéìò
ïåøà ìò - äìò (‫ו )ו‬,‫תהלים מז‬

äìòé íùä
‫ו‬,‫ מצודת דוד תהלים מז‬:ïåéìò åàø÷ ïë ìò åðîî
íéäìà íîåøúéå äìòúé æà - äìò (‫)ו‬

‫אבן עזרא‬
éë íòèä åøîà íéøçàå äàøéå äìòéù æðâðù
òéøðù úòå åðéúçú íéîòä íéùé íùä
39

úåøôåù
:ù"îá øáãä ìôëå øôåù

(å)

ìå÷á 'ä :úåðáø÷ä ìò åò÷úé éë äòåøúá
ìå÷á 'ä äìò øîåì äìò ìò áñåî - øôåù

‫הוה‬
ֽ ָ ‫לְך ְי‬
ֶ ‫שׁוֹפר ֝ ָה ִ ֗ריעוּ ִל ְפ ֵנ ֤י ׀ ַה ֬ ֶמּ‬
ָ֑
‫צ ְצרוֹת ְו ֣קוֹל‬
ֹ֣ ‫ח‬
ֲ ‫בּ‬
ַ֭
ïåéö
úãåöî
:åàåáá
åúàø÷ì
- êìîä (å) å,çö íéìäú àøæò ïáà
:ïåâð éìë íù - úåøöåöçá
íéàöåéä èôùî ïë éë êìîä úìî óéñåä

‫חק ְל ִי ְשׂ ָר ֵא֣ל ֑הוּא‬
ֹ ֣ ‫כּי‬
֤ ִ ‫כּ ֶסה ְל ֣יוֹם ַח ֵ ֽגּנוּ׃‬
ֵ ֗ ‫שׁוֹפר ַ֝בּ‬
ָ֑
‫ח ֶדשׁ‬
ֹ ֣ ‫ִתּ ְק ֣עוּ ַב‬
‫ע ֹֽקב‬
ֲ ‫אֹלהי ַ ֽי‬
ֵ֥
‫ל‬
ֽ ֵ ‫ִ֝מ ְשׁ ֗ ָפּט‬
âç åøñà åôå÷ðé íéâç åîë íéáùëä
ùåãçá - ùãçá (‫ד )ד‬,‫רש"י תהלים פא‬
ïîæ åîë äñë úìîù éúòã éôìå íéúåáòá
ïëå êëì òåá÷ ãòåî íåé - äñëá :äðáìä
àåáé àñëä íåéì äëëå òåãé ãòåî åà òåá÷
úìçúäá - ùãåçá (‫ מצודת דוד )ד‬:åúéá
:øôåù åò÷ú ïåùàøä íåéá ì"ø ùãåçä
âç íåé åá úåéäì ãòåéîä ïîæá - ‫בכסה‬
ïîæ ïéðò - äñëá (‫ מצודת ציון )ד‬:ä"ø àåäå
('æ éìùî) àåáé àñëä íåéì åîë ãòåéî
:ó"ìàä úøåîú à"ääå

ãòåîì åúéá àåáé àñëä íåéì ('æ éìùî)
- ùãçá åò÷ú (‫ אבן עזרא )ד‬:òåá÷ä
íëéùãç åîë äðáìä ùåãç úìçú
äøåúá äáåúëå úáùå ùãç íëéãòåîå
íéò÷åú åéäù àåä ïåëðå úåøöåöçä úòé÷ú
íåé ìò åäåùøéô ì"æ 'éúåáøå úåøôåùá íâ
äðäå åá äñëúî äðáìäù äñëá íòèå ä"ø
úçéáæ åðéâç úìîå ùãç ìë èôùî ïë

àéáð
‫ק ַע‬
ֹ ֥ ‫א־נ ֤ס ָה ִרים ֙ ִתּ ְר ֔אוּ ְו ִכ ְת‬
ֵ ‫שׂ‬
ֹ ‫א ֶרץ ִכּ ְנ‬
֑ ָ ‫שׁ ְכ ֵני‬
ֹ ֣ ‫בל ְו‬
֖ ֵ ‫בי ֵת‬
֥ ֵ ‫ל־י ֹ ְשׁ‬
ֽ ‫כּ‬
ָ
‫שׁוֹפר ִתּ ְשׁ ָ ֽמעוּ‬
ָ֖
ìà ìàøùé éðá åöá÷é ïë åàáéå ÷åçøîì
ìáú éáùåé ìë (â) â,çé åäéòùé é"ùø
ìò íéøéö çåìùì íéëéøö íëðéà - øîåâå
íéåâä ïëå ,äòåùéä úòá äôîå äôî íöøà
íäì åàùð åìàë íúåà åöá÷éå íúåà åàéáé
ìë (â) ãåã úãåöî :øôåùá åò÷úå ñð
äî íäì øîàé åìàë - ìáú éáùåé
àìä àåä ïë úîàä íà úòãìå çåìùì íëì
úøæçä åàøú íëéðéòá ìáú éáùåé ìë
íéøää ìò ñðä úàéùð äàøé øùàë ìàøùé
òîùé øùàë øáãä åòîùú íëéðæàáå
- ñð (â) ïåéö úãåöî :øôåùä úòé÷ú
:êåøà ñðåìë

õá÷äá åàøú íéøä ñð àåùðë éë êë
ìë (â) ÷"ãø :åòîùú øôåù òå÷úëå úåéìâä
øùà äæ äùòéù åîë - ìáú éáùåé
àùðë :íëìåë åùòú ïë ùåë éøäðì øáòî
íéåâì ñð àùðå øîàù åîë - íéøä ñð
- øôåù òå÷úëå :ìàøùé éçãð óñàå
øôåùá ò÷úé àåää íåéá äéäå øîàù åîë
õá÷ì íãà äöøéùë éë ,ìùî êøã äæå ,ìåãâ
÷åçøîì ñðä åàøéù éãë íéøäá ñð àùé íò
ìå÷ä åòîùéå øôåùá ò÷úé ïëå ,åàáéå

40

úåøôåù
‫וּבאוּ ָה ֹֽא ְב ִדים ֙ ְבּ ֶא֣ ֶרץ‬
ָ֗ ‫דוֹל‬
֒ ‫שׁוֹפ֣ר ָגּ‬
ָ ‫ְו ָה ָי ֣ה ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַה ֗הוּא ִי ָתּ ַקע ֮ ְבּ‬
‫קּ ֶדשׁ‬
ֹ ֖ ‫הר ַה‬
֥ ַ ‫יהו ֛ה ְבּ‬
ָ ‫ל‬
ֽ ַ ‫ח ֧ווּ‬
ֲ ‫ר ִים ְו ִה ְשׁ ַ ֽתּ‬
֑ ָ ‫ַא ֔שּׁוּר ְו ַה ִנּ ָדּ ִ ֖חים ְבּ ֶא֣ ֶרץ ִמ ְצ‬
ֽ ָ ‫וּשׁ‬
ָ ‫ִבּ ֽיר‬
‫לִ ם‬
åîë åàáé íù éë íéøöî õøàá øîàù äîå
íéãáåàä (âé) âé,æë åäéòùé é"ùø
øäá 'äì ååçúùäå åìòé íùîå åðùøéôù
õøàá åöåôðù éôì - øåùà õøàá
àåäù ùã÷ä øäá 'éô ,íìùåøéáå ùã÷ä
øä àåä - ùã÷ä øäá :íìùåøéá
úãåöî :ùã÷îä úéá íå÷î àåäå äéøåîä
àåä - ìåãâ øôåùá ò÷úé (âé) ãåã
åìàë åàåáéå åöá÷úé íìåë øîåì ìùî ïéðò
ìëá ìå÷ä òéîùäì ìåãâ øôåùá åò÷ú
- íéãáåàä :àåáìå õá÷úäì íìåòä
ïëì äîù åìâù úòî íöøàì åøæç àìù éôì
ùã÷ä
øäá :íéãáåà íàø÷
ãîåòä äéøåîä øäá - íéìùåøéá
ïåéö úãåöî :ùã÷î íå÷î àåäå íéìùåøéá
:äòé÷ú
ïåùìî
- ò÷úé (âé)

íàø÷ ïåéèáîñ øäðä ïî íéðôì ä÷åçø
àåää íåéá äéäå (âé) ÷"ãø :íéãáåà
øôåùá ò÷úé :÷æçì ïéðòä ãåò ìôë ò÷úð äéä åìàë åöá÷úé êë - ìåãâ
åîë íìåòä ìëá ìå÷ä òéîùäì ìåãâ øôåùá
êë ò÷úé øôåùá íéäìà 'äå ïë íâ øîàù
øôåùá íäì åò÷ú åìàë äàô ìëî åàáé
øáòî åìâäù íéèáùä íä íéãáåàä åàáéù
õøàá àåäå øåùà êìî íù íìâäù øäðä
åàöé àìù íéãåáà åìàë íù åéäù øåùà
ïîéðáå äãåäé åéäù ìáá úåìâ éë íùî ãåò
åìâ ïë øçàå äðù íéòáù óåñì ïë øçà åáù
,íéøæåôîå äàô ìëá íéçãð íäå äéðù íòô

‫שּׁוֹפ֣ר‬
ָ ‫הוה ֙ ַבּ‬
ִ ‫אד ָנ ֤י ְי‬
ֹ ‫צּוֹ ַ ֽו‬
֑ ‫רק ִח‬
֖ ָ ‫צא ַכ ָבּ‬
֥ ָ ‫יה֣ם ֵ ֽי ָ ר ֶ֔אה ְו ָי‬
ֶ ‫ל‬
ֵ ‫ע‬
ֲ ֙ ‫יהוה‬
ָ ‫ַ ֽו‬
ֽ ָ ‫ע ֥רוֹת ֵתּ‬
ֲ ‫לְך ְבּ ַ ֽס‬
֖ ַ ‫ִי ְת ָ֔קע ְו ָה‬
'‫ימן׃ ְי ָהו ֣ה ְצ ָבאוֹת֮ ָי ֵג ֣ן ֲע ֵל ֶיה ֒ם וכו‬
åîë ïåé éðá ìò êìé - ïîéú úåøòñá
- äàøé íäéìò 'äå (‫יד רש"י )יד‬-‫זכריה ט‬
äøòñáå äôåñá 'ä áåúëù åîë äøòñ çåø
íùî éë íåøã úàô àåäù ïîéú øëæå åëøã
àáú øãçä ïî áåúëù åîë äøòñ çåø àáú
éøãçå áåúëù åîë íåøã çåø àåäå äôåñ
çåø ìåòìòá øáãéå ïúðåé íâøú ïëå ïîéú
äàøé íäéìò 'äå (‫ מצודת דוד )יד‬:àîåøã
íøåáòá íçìäì åúðéëù íäéìò äìâé 'ä :÷øáë ÷éøáîå ì÷ ùéç áéåàä ìò àöé åöçå
ò÷åúä øåáâë - ò÷úé øôåùá
êìé - êìäå :ìùî ïéðò àåäå äîçìîá
äáéøçäì ïîéú ìà óà óèùá äøòñ çåøá
:é"à íåøãá úáùåéä àéä

úôåî äàøð àéää úòá åðéöî ïåôéñåé ‫בספר‬
:‫ ירעם‬- ò÷úé 'ôåùá :'ìùåøé éùðàì
ïîéú éùðà úà øòñì - ïîéú 'åøòñá
ìò åäåøúôù 'éúåáøî ùéå ñëåéèðà ìéç íä
íùä ãåáëå - '‫ אבן עזרא )יד( וה‬:ì"òì íåãà
åöç ÷øáë íòèå íéøôàå äãåäé ìò äàøé
íòèå íéøôà éúàìî úù÷ øéëæäù øåáòá
ìà ìàøùé õá÷éù äæ òîùéù øôåùá
çåø - ïîéú úåøòñá :íéðåîùçä
:íéðåîùçä ìò - íäéìò 'äå :úéîåøã
'ä øîåìë - äàøé íäéìò 'äå (‫רד"ק )יד‬
åìàë - ò÷úé øôåùá :íäì íçìé
‫ והלך‬:íéîçìðä êøãë ò÷úé øôåùá

41

úåøôåù
äøåú
‫תּם‬
֣ ֶ ‫וּת ַק ְע‬
ְ ‫יכ ֒ם‬
ֶ ‫שׁ‬
ֵ ‫אשׁ֣י ָח ְד‬
ֵ ‫וּב ָר‬
ְ ֮ ‫יכם‬
ֶ ‫מוֹע ֵד‬
ֲ
‫כם ֽוּ ְב‬
֥ ֶ ‫וּב ֨יוֹם ִשׂ ְמ ַח ְת‬
ְ
‫ל ֶכ֤ם‬
֖ ַ ‫יכם ְו‬
ֶ ֔ ‫ח ֹֽצ ְצ ֹ֗רת ַע ֚ל ֹע ֹ֣ל ֵת‬
ֲ ‫ַבּ‬
ָ ‫יכ֑ם ְו ָה ֨יוּ‬
ֶ ‫שׁ ְל ֵמ‬
ַ ‫על ִז ְב ֵח֣י‬
‫יכם‬
ֽ ֶ ‫א ֹֽל ֵה‬
ֱ ‫הו֥ה‬
ָ ‫א ִ ֖ני ְי‬
ֲ ‫יכם‬
ֶ ֔ ‫א ֹֽל ֵה‬
ֱ ‫כּרוֹן ֙ ִל ְפ ֵנ ֣י‬
ָ ‫ְל ִז‬
áéåàä íúçöð åà ,áéåà õøàî íúáùù
íéøåô éîéë äçîù íåé íúòá÷å íëéìò àáä
÷ø .äçîù (äëåðç à"ñ) äé÷æç éîé úòáùå
- íëúçîù íåéáå åùøéô íé÷éúòîä
éë åòãéå ìàøùé åòîùéù äòé÷úä .úáù
:íùì íáì åðåëéå åáéø÷é úåìåòä

- íëéúìò ìò (é) é
'ä éðà :øáãî áåúëä

øáãîá é"ùø
øåáö ïáø÷á

íò úåéëìî åðãîì ïàëî - íëéäìà
éøä íúò÷úå øîàðù ,úåøôåùå úåðåøëæ
'ä éðà ,úåðåøëæ éøä ïåøëæì ,úåøôåù
(é) àøæò ïáà :'åëå úåéëìî äæ íëéäìà
- íëéãòåîáå íëúçîù íåéáå

42

‫‪úåéëìî‬‬

‫‪43‬‬

‫‪.1‬‬

‫לם ָו ֶ ֽעד‬
‫הו֥ה ׀ ִי ְמ ֹ֖לְך ְל ֹע ָ ֥‬
‫ְי ָ‬

‫‪.2‬‬

‫מ ֶ‬
‫רוּעת ֶ ֖‬
‫וּת ַ ֥‬
‫ֹלהיו ֙ ִע ֔מּוֹ ְ‬
‫א ָ‬
‫הו ֤ה ֱ‬
‫אל ְי ָ‬
‫מל ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵ ֑‬
‫א־ר ָ ֥אה ָע ָ ֖‬
‫ע ֹ֔קב ְו ֽל ֹ ָ‬
‫א־ה ִ ֥בּיט ָ֨א ֶון ֙ ְבּ ַ ֽי ֲ‬
‫ֽל ֹ ִ‬
‫לְך ֽבּוֹ‬

‫‪.3‬‬

‫טי ִי ְשׂ ָר ֵ ֽאל‬
‫אשׁי ֔ ָעם ַי ֖ ַחד ִשׁ ְב ֵ ֥‬
‫ר ֵ‬
‫לְך ְבּ ִה ְת ַא ֵסּף ֙ ָ ֣‬
‫מ ֶ‬
‫ישׁ ֖רוּן ֶ ֑‬
‫ַו ְי ִ ֥הי ִ ֽב ֻ‬

‫‪.4‬‬

‫חד‬
‫הו֥ה ׀ ֶא ָ ֽ‬
‫ֹלהינוּ ְי ָ‬
‫א ֵ֖‬
‫הו֥ה ֱ‬
‫אל ְי ָ‬
‫מע ִי ְשׂ ָר ֵ ֑‬
‫ְשׁ ַ ֖‬

‫‪.5‬‬

‫גּוֹים‬
‫שׁל ַבּ ִ ֽ‬
‫לוּכ֑ה וּ ֝מ ֹ ֗ ֵ‬
‫יהוה ַה ְמּ ָ‬
‫ל ָ‬
‫כּי ַ ֽ‬
‫ִ֣‬

‫‪.6‬‬

‫ִ‬
‫ף־תּ ֥‬
‫הוה ֹ֣עז ִה ְת ַא ָזּ ֑ר ַא ִ‬
‫ל ֵב֣שׁ ְי ֭ ָ‬
‫בשׁ ָ‬
‫ל־תּ ֽמּוֹט‬
‫כּוֹן ֝ ֵתּ ֵ֗בל ַבּ‬
‫ל ֵ֥‬
‫לְך ֮ ֵגּ ֪אוּת ֫ ָ‬
‫הו ֣ה ָמ ָ‬
‫ְי ָ‬

‫‪.7‬‬

‫כּ ֥בוֹד‬
‫לְך ַה ֫ ָ‬
‫מ ֶ‬
‫כּ ֽבוֹד׃ ִ ֥מי ֶזה ֮ ֶ ֤‬
‫לְך ַה ָ‬
‫עוֹל֑ם ְו ֝ ָי ֗בוֹא ֶמ֣ ֶ‬
‫ָ‬
‫ה ָנּ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵח֣י‬
‫יכם ְ ֽו ִ ֭‬
‫אשׁ ֗ ֶ‬
‫ְשׁ ֤אוּ ְשׁ ָע ִ ֨רים ׀ ָ ֽר ֵ‬
‫עוֹל֑ם ְו ֝ ָיב ֹא‬
‫ָ‬
‫יכם וּ ֭ ְשׂאוּ ִפּ ְת ֵח֣י‬
‫אשׁ ֗ ֶ‬
‫הוה ִגּ ֥בּוֹר ִמ ְל ָח ָ ֽמה׃ ְשׂ ֤אוּ ְשׁ ָע ִ ֨רים ׀ ָ ֽר ֵ‬
‫הוה ִע ֣זּוּז ְו ִג ֑בּוֹר ְי֝ ָ֗‬
‫ְי ֭ ָ‬
‫לה‬
‫כּ ֣בוֹד ֶ ֽס ָ‬
‫לְך ַה ָ‬
‫מ ֶ‬
‫הו֥ה ְצ ָב ֑אוֹת ֤הוּא ֶ ֖‬
‫כּ ֥בוֹד ְי ָ‬
‫לְך ַה ֫ ָ‬
‫מ ֶ‬
‫מי ֣הוּא ֶזה ֮ ֶ ֤‬
‫כּ ֽבוֹד׃ ִ ֤‬
‫לְך ַה ָ‬
‫ֶמ֣ ֶ‬

‫‪.8‬‬

‫וּמ ַבּ ְל ָע ַ ֖‬
‫ח ֔רוֹן ִ‬
‫א ִנ ֣י ַ ֽא ֲ‬
‫א ִנ֤י ִראשׁוֹן ֙ ַ ֽו ֲ‬
‫הו ֣ה ְצ ָב ֑אוֹת ֲ‬
‫לוֹ ְי ָ‬
‫א ֖‬
‫אל ְו ֽ ֹג ֲ‬
‫ְך־י ְשׂ ָר ֵ ֛‬
‫ל ִ‬
‫הו ֧ה ֶ ֽמ ֶ‬
‫ה־א ֨ ַמר ְי ָ‬
‫ָ‬
‫ֹֽכּ‬
‫די‬
‫ֹלהים‬
‫א ִֽ‬
‫אין ֱ‬
‫ֵ֥‬

‫‪.9‬‬

‫יהו֖ה ַה ְמּ ָ ֽ‬
‫ל ָ‬
‫תה ַ ֽ‬
‫ה ְי ָ ֥‬
‫שׂו ְו ָ ֽ‬
‫ת־ה֣ר ֵע ָ ֑‬
‫ַ‬
‫פּט ֶא‬
‫וֹשׁ ִעים ֙ ְבּ ַה֣ר ִצ ֔יּוֹן ִל ְשׁ ֖ ֹ‬
‫לוּכה‬
‫לוּ ֽמ ִ‬
‫ְו ָע ֤‬

‫‪.10‬‬

‫וּשׁ ֥מוֹ ֶא ָ ֽ‬
‫חד ְ‬
‫הו ֛ה ֶא ָ ֖‬
‫א ֶרץ ַבּ ֣יּוֹם ַה ֗הוּא ִ ֽי ְה ֶי ֧ה ְי ָ‬
‫ל־ה ָ ֑‬
‫ָ‬
‫ל־כּ‬
‫ָ‬
‫לְך ַע‬
‫מ ֶ‬
‫הו ֛ה ְל ֶ ֖‬
‫ְו ָה ָי ֧ה ְי ָ‬
‫חד‬

‫‪úåéðåøëæ‬‬
‫ע ֵ֨בר‬
‫בה ַו ַ ֽיּ ֲ‬
‫שׁר ִא ֖תּוֹ ַבּ ֵתּ ָ ֑‬
‫א ֶ֥‬
‫ל־ה ְבּ ֵה ֔ ָמה ֲ‬
‫ַ‬
‫ת־כּ‬
‫ָ‬
‫ל־ה ַח ָיּה ֙ ְו ֶא‬
‫ַֽ‬
‫כּ‬
‫את ָ‬
‫ת־נ ַח ְו ֵ ֤‬
‫ֹלהים ֙ ֶא ֹ֔‬
‫א ִ‬
‫כּר ֱ‬
‫ַו ִיּ ְז ֤ ֹ‬
‫‪.1‬‬
‫ל־ה ָ֔א ֶרץ ַו ָיּ ֖ ֹ‬
‫ָ‬
‫ֹלהים ֨ר ַ‬
‫א ִ֥‬
‫ֱ‬
‫שׁכּוּ ַה ָ ֽמּ ִים‬
‫וּח ֙ ַע‬
‫ת־י ְצ ָ ֥‬
‫הם ֶא ִ‬
‫ת־א ְב ָר ָ ֖‬
‫ַ‬
‫ת־בּ ִר ֔‬
‫ְ‬
‫א ִ‬
‫כּר ֱ‬
‫תם ַו ִיּ ְז ֤ ֹ‬
‫א ָק ָ ֑‬
‫ת־נ ֲ‬
‫ֹלהים ֶא ַ ֽ‬
‫א ִ֖‬
‫מע ֱ‬
‫ַו ִיּ ְשׁ ַ ֥‬
‫חק‬
‫יתוֹ ֶא‬
‫ֹלהים ֙ ֶא‬
‫‪.2‬‬
‫ת־י ֲ‬
‫ְו ֶ ֽא ַ‬
‫ע ֹֽקב‬
‫הם ֶא ְז ֖ ֹ‬
‫יתי ַא ְב ָר ָ ֛‬
‫ת־בּ ִר ִ ֧‬
‫ְ‬
‫יתי ִי ְצ ֜ ָחק ְו ַ֨אף ֶא‬
‫־בּ ִר ִ֨‬
‫ע ֑קוֹב ְו ַאף֩ ֶאת ְ‬
‫כּר‬
‫יתי ַ ֽי ֲ‬
‫ת־בּ ִר ִ ֣‬
‫ְ‬
‫ְו ָזֽ ַכ ְר ִ ֖תּי ֶא‬
‫‪.3‬‬
‫ְו ָה ָ ֥‬
‫א ֶרץ ֶא ְז ֹֽכּר‬
‫ינ ֣י ַה ִ֗‬
‫ם ֵמ ֶ֨א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֜ר ִים ְל ֵע ֵ‬
‫י־א ָת ֩‬
‫את ֹ‬
‫הוֹצ ִ‬
‫ֵֽ‬
‫אשׁ ִנ֑ים ֲ‬
‫הם ְבּ ִ ֣רית ִ ֽר ֹ‬
‫ל ֶ֖‬
‫ְו ָזֽ ַכ ְר ִ ֥תּי ָ‬
‫גּוֹים ִ ֽל ְה ֥יוֹת‬
‫א ֶשׁ֣ר‬
‫‪.4‬‬
‫הוה‪:‬‬
‫א ִ ֥ני ְי ָ ֽ‬
‫אֹלהים ֲ‬
‫ִ֖‬
‫ל‬
‫הם ֵ ֽ‬
‫ל ֶ֛‬
‫ָ‬

‫‪.5‬‬

‫אוֹתיו ַח ֖נּוּן ְו ַר ֣חוּם ְי ָ ֽ‬
‫שׂה ְל ִנ ְפ ְל ָ ֑‬
‫הוה‬
‫ֵז ֶכר ָע ֭ ָ‬

‫‪.6‬‬

‫יתוֹ‪:‬‬
‫עוֹל ֣ם ְבּ ִר ֽ‬
‫כּר ְל ָ‬
‫איו ִי ְז ֖ ֹ‬
‫יר ָ ֑‬
‫תן ִ ֽל ֵ‬
‫ֶט֭ ֶרף ָנ ַ ֣‬

‫‪.7‬‬

‫ח ָס ָ ֽדו‪:‬‬
‫רב ֲ‬
‫יתוֹ ַו ֝ ִיּ ָנּ ֗ ֵחם ְכּ ֣ ֹ‬
‫ל ֶה֣ם ְבּ ִר ֑‬
‫כּר ָ‬
‫ַו ִיּ ְז ֣ ֹ‬

‫בת‬
‫ה ַ֖‬
‫עוּר ִיְך ַ ֽא ֲ‬
‫לְך ֙ ֶח֣ ֶסד ְנ ַ ֔‬
‫אמר ֹ ֚‬
‫ל ֹ֗‬
‫לםִ ֵ‬
‫וּשׁ ֜ ַ‬
‫את ְב ָא ְז ֨ ֵני ְי ֽר ָ‬
‫ָה ֹ֡לְך ְו ָ ֽק ָר ָ ֩‬
‫הוה ָז ַכ֤ ְר ִתּי ָ‬
‫כּה ָא ַמ֣ר ְי ָ֔‬
‫‪.8‬‬
‫רוּעה‪:‬‬
‫ל ֹא ְז ָ ֽ‬
‫א ֶרץ ֥‬
‫ח ַרי ֙ ַבּ ִמּ ְד ָ֔בּר ְבּ ֶ ֖‬
‫תְּך ַ ֽא ֲ‬
‫ל ְכ ֵ ֤‬
‫וֹּלת ִיְך ֶ‬
‫ְכּ ֽל ָ ֑‬
‫‪.9‬‬

‫ָֽ‬
‫ימוֹתי ָ ֖‬
‫ִ֥‬
‫ה ִ ֽק‬
‫עוּר ִיְך ַו ֲ‬
‫ימ֣י ְנ ָ ֑‬
‫אוֹתְך ִבּ ֵ‬
‫ָ֖‬
‫יתי‬
‫ת־בּ ִר ִ ֛‬
‫ְ‬
‫א ִנ֧י ֶא‬
‫ְו ָזֽ ַכ ְר ִ֨תּי ֲ‬
‫עוֹלם‬
‫לְך ְבּ ִ ֥רית‬

‫ֵ֗‬
‫כר ֶא ְז ְכּ ֶ ֖‬
‫דּי ַד ְבּ ִרי ֙ ֔בּוֹ ָז ֥ ֹ‬
‫י־מ ֵ ֤‬
‫שׁ ִ֔עים ִ ֽכּ ִ‬
‫ע ֻ‬
‫שׁ ֲ‬
‫לד ַ ֽ‬
‫ה ֵב ֩ן ַי ִ֨קּיר ִ֜לי ֶא ְפ ַ ֗ר ִים ִא ֚ם ֶי ֣ ֶ‬
‫ל־כּן‬
‫רנּוּ ֑עוֹד ַע‬
‫ֲ‬
‫‪.10‬‬
‫הוה‪:‬‬
‫ם־י ָ ֽ‬
‫מנּוּ ְנ ֻא ְ‬
‫ח ֶ֖‬
‫א ַר ֲ‬
‫חם ֲֽ‬
‫ָה ֤מוּ ֵמ ַעי ֙ ֔לוֹ ַר ֵ ֥‬

‫‪44‬‬

‫‪úåøôåù‬‬
‫פר ָח ָז ֣ק‬
‫שׁ ָ֖‬
‫קל ֹ‬
‫ל־ה ֔ ָהר ְו ֥ ֹ‬
‫ָ‬
‫כּ ֵבד ֙ ַע‬
‫וּב ָר ִ֜קים ְו ָע ָנ ֤ ן ָ‬
‫ק ֹ֨לת ְ‬
‫ישׁי ִ ֽבּ ְה ֹ ֣ית ַה ֹ֗בּ ֶקר ַו ְי ִהי֩ ֹ‬
‫‪ַ .1‬ו ְי ִה ֩י ַב ֨יּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ֜‬
‫שׁר ַ ֽבּ ַמּ ֲ‬
‫א ֶ֥‬
‫עם ֲ‬
‫ל־ה ָ ֖‬
‫ָ‬
‫כּ‬
‫רד ָ‬
‫ח ַ֥‬
‫ְמ ֑ ֹאד ַו ֶיּֽ ֱ‬
‫ח ֶ ֽנה‬
‫ֹלהים ַ ֽי ֲ‬
‫א ִ֖‬
‫ה ֱ‬
‫הוֹלְך ְו ָח ֵז ֣ק ְמ ֑ ֹאד מ ֹ ֶשׁ֣ה ְי ַד ֵ֔בּר ְו ָ ֽ‬
‫ֵ֖‬
‫שּׁ ֔ ָפר‬
‫‪ֽ ַ .2‬ו ְ י ִהי ֙ ֣קוֹל ַה ֹ‬
‫ע ֶנ ֥נּוּ ְב ֽקוֹל‬
‫שׁן ַו ַיּ ֤ ְ רא ָה ָעם ֙‬
‫הר ָע ֵ ֑‬
‫ת־ה ָ ֖‬
‫ָ‬
‫שּׁ ֔ ָפר ְו ֶא‬
‫ידם ְו ֵאת ֙ ֣קוֹל ַה ֹ‬
‫ם ֹ‬
‫ל־ה ָע ֩‬
‫ָ‬
‫לּ ִפּ ִ ֗‬
‫ת־ה ַ‬
‫ַ‬
‫קּוֹֹלת ְו ֶא‬
‫ת־ה ֜‬
‫ַ‬
‫ר ִ ֨אים ֶא‬
‫‪ְ .3‬ו ָכ‬
‫ַו ָיּ ֔ ֻנעוּ ַו ַיּֽ ַע ְמ ֖דוּ ֵ ֽמ ָר ֹֽחק‬
‫יכם ְו ַ ֖‬
‫ח ֹֽצ ְצ ֹ֗רת ַע ֚ל ֹע ֹ֣ל ֵת ֔ ֶ‬
‫תּם ַבּ ֲ‬
‫וּת ַק ְע ֶ ֣‬
‫יכ ֒ם ְ‬
‫שׁ ֶ‬
‫אשׁ֣י ָח ְד ֵ‬
‫וּב ָר ֵ‬
‫יכם ֮ ְ‬
‫מוֹע ֵד ֶ‬
‫ֲ‬
‫כם ֽוּ ְב‬
‫וּב ֨יוֹם ִשׂ ְמ ַח ְת ֶ ֥‬
‫‪ְ .4‬‬
‫על‬
‫א ֹֽל ֵה ֶ ֽ‬
‫הו֥ה ֱ‬
‫א ִ ֖ני ְי ָ‬
‫יכם ֲ‬
‫א ֹֽל ֵה ֔ ֶ‬
‫כּרוֹן ֙ ִל ְפ ֵנ ֣י ֱ‬
‫יכם‬
‫ל ֶכ֤ם ְל ִז ָ‬
‫יכ֑ם ְו ָה ֨יוּ ָ‬
‫שׁ ְל ֵמ ֶ‬
‫ִז ְב ֵח֣י ַ‬

‫ָֽ‬
‫רוּע ֑ה ְי֝ ָ֗‬
‫ֹלהים ִבּ ְת ָ‬
‫א ִ‬
‫‪ָ .5‬ע ָל ֣ה ֱ֭‬
‫שׁוֹפר‬
‫הוה ְבּ ֣קוֹל‬
‫הוה‬
‫לְך ְי ָ ֽ‬
‫שׁוֹפר ֝ ָה ִ ֗ריעוּ ִל ְפ ֵנ ֤י ׀ ַה ֬ ֶמּ ֶ‬
‫ח ֹ֣‬
‫‪ַ .6‬בּ֭ ֲ‬
‫ָ֑‬
‫צ ְצרוֹת ְו ֣קוֹל‬
‫ע ֹֽקב‬
‫אֹלהי ַ ֽי ֲ‬
‫ֵ֥‬
‫ל‬
‫חק ְל ִי ְשׂ ָר ֵא֣ל ֑הוּא ִ֝מ ְשׁ ֗ ָפּט ֵ ֽ‬
‫כּי ֣ ֹ‬
‫כּ ֶסה ְל ֣יוֹם ַח ֵ ֽגּנוּ׃ ִ ֤‬
‫ָ֑‬
‫‪ִ .7‬תּ ְק ֣עוּ ַב ֣ ֹ‬
‫שׁוֹפר ַ֝בּ ֗ ֵ‬
‫ח ֶדשׁ‬
‫שׁוֹפר ִתּ ְשׁ ָ ֽמעוּ‬
‫ק ַע‬
‫ָ֖‬
‫א־נ ֤ס ָה ִרים ֙ ִתּ ְר ֔אוּ ְו ִכ ְת ֥ ֹ‬
‫שׂ ֵ‬
‫א ֶרץ ִכּ ְנ ֹ‬
‫שׁ ְכ ֵני ָ ֑‬
‫בל ְו ֣ ֹ‬
‫בי ֵת ֵ ֖‬
‫ל־י ֹ ְשׁ ֵ ֥‬
‫כּ ֽ‬
‫‪ָ .8‬‬
‫וּבאוּ ָה ֹֽא ְב ִדים ֙ ְבּ ֶא֣ ֶרץ ַא ֔שּׁוּר ְו ַה ִנּ ָדּ ִ ֖חים ְבּ ֶא֣ ֶרץ‬
‫דוֹל ָ֗‬
‫שׁוֹפ֣ר ָגּ ֒‬
‫‪ְ .9‬ו ָה ָי ֣ה ׀ ַבּ ֣יּוֹם ַה ֗הוּא ִי ָתּ ַקע ֮ ְבּ ָ‬
‫הר ַה ֖ ֹ‬
‫יהו ֛ה ְבּ ַ ֥‬
‫ל ָ‬
‫ח ֧ווּ ַ ֽ‬
‫ר ִים ְו ִה ְשׁ ַ ֽתּ ֲ‬
‫ִמ ְצ ָ ֑‬
‫לםִ‬
‫וּשׁ ָ ֽ‬
‫קּ ֶדשׁ ִבּ ֽיר ָ‬
‫לְך ְבּ ַ ֽס ֲ‬
‫שּׁוֹפ֣ר ִי ְת ָ֔קע ְו ָה ַ ֖‬
‫הוה ֙ ַבּ ָ‬
‫אד ָנ ֤י ְי ִ‬
‫צּוֹ ַ ֽו ֹ‬
‫רק ִח ֑‬
‫צא ַכ ָבּ ָ ֖‬
‫יה֣ם ֵ ֽי ָ ר ֶ֔אה ְו ָי ָ ֥‬
‫ל ֶ‬
‫ע ֵ‬
‫יהוה ֙ ֲ‬
‫ַ ֽו ָ‬
‫ע ֥רוֹת‬
‫‪.10‬‬
‫יה ֒ם וכו'‬
‫ל ֶ‬
‫ע ֵ‬
‫הו ֣ה ְצ ָבאוֹת ֮ ָי ֵג ֣ן ֲ‬
‫ימן׃ ְי ָ‬
‫ֵתּ ָ ֽ‬

‫‪45‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful