SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W.

PENGAJARAN & PEDOMAN
***
Dr. Mustafa as-Syibaie
***
KANDUNGAN
PRAKATA 3
PENDAHULUAN 5
Keistimewaan Sirah Nabi s.a.w. 5
Sumber rujukan Sirah Nabi s.a.w. 10
Al-Quran al-Karim 10
Sunnah yang Sahih 11
Syair Arab pada Zaman Kerasulan 12
Kitab-kitab Sirah 12
BAHAGIAN 1: KEHIDUPAN BAGINDA
SEBELUM DIUTUSKAN SEBAGAI RASUL 15
Peristiwa-peristiwa Sejarah 15
Pengajaran dan Pedoman 18
BAHAGIAN 2: PERMULAAN WAHYU
SEHINGGA HIJRAH KE HABSYAH 22
Peristiwa-peristiwa Sejarah 22
Pengajaran dan Pedoman 25
BAHAGIAN 3: SELEPAS HIJRAH KE
HABSYAH HINGGA HIJRAH KE MADINAH 28
Peristiwa-peristiwa Sejarah 28
Pengajaran dan Pedoman 30
BAHAGIAN 4: HIJRAH SEHINGGA
NABI STABIL DI MADINAH 33
Peristiwa-peristiwa Sejarah 36
Pengajaran dan Pedoman 36


Siri Tarbiyyah
www.mykonsis.org
2
BAHAGIAN 5: PEPERANGAN RASUL S.A.W. 44
A) Peristiwa-peristiwa Sejarah 44
1. Ghazwah Badar al-Kubra 44
2. Ghazwah Uhud 47
3. Ghazwah Bani Nadhir 51
4. Ghazwah al-Ahzab 52
5. Ghazwah Bani Quraizoh 54
6. Ghazwah al-Hudaibiyyah 56
7. Ghazwah Khaibar 59
8. Ghazwah Mu'tah. 60
9. Ghazwuh al-Fath 62
10. Ghazwah Hunain 63
11. Ghazwuh Tabuk 65
B) Pengajaran dan Pedoman 66
BAHAGIAN 6: PERISTIWA PENTING SELEPAS PEMBUKAAN MAKKAH
SEHINGGA KEWAFATAN RASUL S.A.W. 82
a) Ghazwah Hunain 82
b) Meruntuhkan Patung Berhala 99
c) Ghazwah Tabuk 104
d) Hajjatul Wada (Haji Selamat Tinggal ) 107
e) Pengutusan Tentera Usamah 110
I) KewaIatan Rasulullah s.a.w. 112
g) Pengajaran 113
www.mykonsis.org
3
PRAKATA
Segala puji bagi Allah yang mengutuskan para Rasul-Nya dengan membawa
keterangan dan petunjuk. Tujuannya agar mereka mengeluarkan manusia daripada kegelapan
kepada cahaya, dan menunjukkan kepada mereka jalan Allah Yang Maha Agung lagi Terpuji.
Selawat dan salam ke atas sebaik-baik Rasul dan semulia-mulia pendakwah; Saidina
Muhammad s.a.w., penyudah segala rasul. Oleh itu Allah menjadikan sirahnya sebagai
contoh teladan kepada setiap mukmin dalam semua aspek kehidupan mereka; kecil dan besar.
Syariat yang dibawa Baginda juga adalah penyudah segala syariat. Oleh itu Allah menjadikan
risalah Baginda sebagai risalah yang paling sempurna, memenuhi keperluan manusia di
pelbagai suasana dan zaman. Selawat dan salam ke atas Baginda s.a.w. dan para sahabatnya
yang membawa petunjuk lagi berbakti; golongan yang diketahui Allah kesejahteraan Iitrah,
kebenaran aqidah dan keagungan pengorbanan mereka. Lantaran itu Allah memuliakan
mereka melalui tanggungjawab menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia di
muka bumi ini. Mereka sanggup mengalirkan darah dan meninggalkan tanah air demi
memperjuangkan risalah Islam. Mereka melakukan semua itu sehingga berjaya menunaikan
tanggungjuwab yang diamanahkan, menyampaikan risalah, memberikan nasihat kerana Allah
dan Rasul-Nya. Mereka memiliki jasa kepada kemanusiaan yang tidak mampu digambarkan.
Setiap orang Islam terhutang budi kepada mereka sehingga hari Kiamat. Semoga keredhaan
Allah menjadi milik mereka dan milik sesiapa sahaja yang menyintai mereka serta
memperjuangkan panji-panji dakwah selepas mereka sehingga hari kiamat.
Catatan ini saya tulis secara tergesa-gesa dan ketika itu saya sedang sakit tenat. Iaitu
selepas saya menyampaikannya dalam beberapa kuliah kepada mahasiswa tahun pertama
Fakulti Syariah. Dalam catatan tersebut saya cungkilkan beberapa aspek qudwah yang
terdapat dalam sirah Rasulullah s.a.w.. Setiap individu Islam, para pendakwah, ulama dan
Iuqaha hendaklah meneliti dan sentiasa meneliti sirah Baginda s.a.w.. Supaya mereka
memiliki kemuliaan lantaran mengambil teladan daripada Rasulullah s.a.w.. Agar mereka
juga mampu membuka pintu kejayaan dakwah kepada manusia dan mendapat keredhaan
Allah serta segala amalnya diterima. Mudah-mudahan mereka mendapat kemuliaan berada
bersama Rasulullah s.a.w. di dalam syurga yang kekal abadi. Sesungguhnya Allah berIirman:
... ∅Β´ρ ¸_¸L`ƒ ´<¦ …`&!θ™´‘´ρ `&#¸>‰`ƒ ¸¸≈Ζ> ”¸¸>. _¸Β !γ¸.`>. `¸≈γΡ¸¦ š_¸¸$¸#≈> !γŠ¸·
š¸l≡Œ´ρ `—¯θ±l¦ `ΟŠ¸L-l¦ ∩⊇⊂∪
Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, akan dimasukkan oleh
Allah ke dalam Syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai,
mereka kekal di dalamnya; dan itulah kejayaan yang amat besar. (An-Nisa':
13)
Saya membahagikan perbincangan ini berdasarkan metodologi berikut;
A. Muqaddimah. Ia mengandungi dua perbincangan;
Membincangkan keistimewaan sirah Rasulullah s.a.w. dan Iaedah mempelajarinya.
Membincangkan sumber sirah dan rujukannya yang sahih.www.mykonsis.org
4

B. Fiqh sirah. la mengandungi 10 bahagian
• Kehidupan Baginda sebelum diutuskan menjadi Rasul
• Kehidupan Baginda selepas menjadi Rasul sehingga hijrah ke Habsyah
• Kehidupan Baginda selepas hijrah ke Habsyah sehingga hijrah ke Madinah.
• Penghijrahan Baginda sehingga kedudukan Baginda stabil di Madinah.
• Peperangan Baginda bermula dari peperangan Badar sehingga Pembukaan Makkah.
• Perkembangan Islam di semenanjung tanah Arab selepas Pembukaan Makkah.
1

• Kehidupan Baginda selepas Pembukaan Makkah sehingga kewaIatan.
• Ciri-ciri perundangan Islam di Madinah.
• Akhlak Baginda serta Iitnah orientalis dan missionaris.
• Pengaruh Baginda dan risalahnya kepada alam.
Saya memohon kepada Allah agar memberi tauIiq kepada saya untuk meneliti dengan
detil Sirah Nabi s.a.w. dalam tempoh masa yang singkat dan tergopoh-gapah ini. Supaya
matlamat pengajaran subjek ini di Kuliah Syariah dapat dicapai. Pihak Kuliah Syariah sedang
berusaha menanam minat kepada para mahasiswa dan mahasiswinya agar mempelajari
pengajian Sirah Baginda yang bersih. Oleh itu mereka akan membawa nilai-nilai dan
pengajaran sirah ke dalam jiwa mereka. Hasilnya, sikap istiqamah, perjalanan hidup yang
bersih dan usaha-usaha pengislahan yang mereka lakukan akan menjadi teladan kepada orang
ramai. Hingga seolah-olah Rasulullah s.a.w. hidup dalam kehidupan umat Islam umpama
sinaran mentari yang menyinari kegelapan kehidupan mereka. la membekalkan tenaga
kepada hati, akal dan tingkah laku mereka. Lantaran itu kemurniaan, istiqamah dan idealisme
masyarakat Islam dapat dikembalikan. Sekaligus bakal menempatkan mereka sekali lagi di
persada kepimpinan dan peneraju bangsa-bangsa di dunia. Firman Allah Taala mengenai
umat Islam dapat dicapai sekali lagi:
¯Ν.Ζ´ ´¸¯,> ¸πΒ¦ ¸>¸¸>¦ ¸_!Ψl¸l βρ'¸∆!. ¸∃ρ`¸-ϑl!¸, šχ¯θγΨ.´ρ ¸_s ¸¸÷Ζϑl¦ βθ`Ζ¸Βσ.´ρ ¸<!¸,
¯θl´ρ š∅Β¦´, `≅δ¦ ¸¸≈.¸÷l¦ βl>l ¦¸¯,> Νγl `ΝγΖ¸Β šχθ`Ψ¸Βσϑl¦ `Νδ¸.馴ρ βθ1¸.≈±l¦
Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan
bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala
perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk
dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar
iman). (Ali 'Imran: 110)
Mustofa as-Sibaie
Damsyik, Ramadhan 1381H

1
Bahagian 6 hingga Bahagian 10 tidak sempat dibahaskan oleh penulis mengikut pembahagian ini. Dalam
Bahagian 6, beliau hanya mengulas beberapa pengajaran daripada berbagai peristiwa penting yang berlaku
selepas Pembukaan Makkah sehingga kewaIatan Baginda s.a.w.. Bahagian 6 ini ditulis di bawah topik,
"Peristiwa-peristiwa penting yang berlaku selepas Pembukaan Makkah sehingga kewaIatan Rasul s.a.w." (pent.)
www.mykonsis.org
5
PENDAHULUAN
Keistimewaan Sirah Nabi s.a.w.
Sirah Nabi s.a.w. mempunyai pelbagai keistimewaan yang menjadikan pengajiannya
satu kepuasan roh, akal dan nilai sejarah. Pengajian ini juga menjadi kemestian ulama,
pendakwah kepada Allah dan pengislah sosial. Pengajian ini menjamin mereka mampu
menyampaikan Syariah kepada orang ramai dengan pendekatan yang menarik. Ini
membuatkan orang ramai melihat Syariah umpama KhaliIah Muktasim; tempat berlindung
ketika berlaku kacau bilau dan huru hara. Pengajian ini juga akan membuka hati dan jiwa
manusia untuk menerima pendakwah. Dengan itu, pengislahan yang diseru oleh para
pengislah lebih menghampiri kejayaan dan lebih menepati sasaran. Kami ringkaskan
keistimewaan Sirah Nabi s.a.w. yang paling menonjol dalam perbincangan berikut:
Pertama: Sirah Nabi s.a.w. istimewa lantaran ia merupakan sirah yang menceritakan
sejarah nabi utusan Allah ataupun sejarah keagungan seorang tokoh islah yang paling sahih.
Sirah Rasulullah s.a,w. telah kita terima melalui susur galur ilmiah yang paling tepat dan
paling pasti (Kita akan rnelihatnya ketika membincangkan sumber rujukan Sirah). Susur
galur ilmiah ini tidak memberi ruang untuk kita meragui kebenaran peristiwa besar dan
penting yang berlaku. Ia juga memudahkan kita mengesan peristiwa dan mukjizat yang
ditokok tambah oleh akal yang jahil dan gemar menambahkan siIat-siIat mengkagumkan
kepada Rasulullah s.a.w. pada zaman-zaman terkemudian melebihi apa yang dikehendaki
Allah dan Rasul-Nya. Dia menyangka tokok tambah ini boleh menunjukkan kemuliaan
kedudukan, kesucian risalah dan keagungan perjalanan hidup Baginda.
Keistimewaan sirah yang sahih lagi tiada sebarang keraguan ini, tidak terdapat dalam
mana-mana sirah rasul-rasul Allah terdahulu. Sirah Musa a.s. yang ada pada hari ini telah
bercampur aduk antara peristiwa-peristiwanya yang sahih dengan pemalsuan dan pindaan
yang dimasukkan oleh Yahudi. Kita tidak dapat merujuk kepada Taurat yang ada kini untuk
memahami sirah Musa a.s. yang sebenar. Ramai pengkritik Barat meragui kandungan
sesetengah saIarnya (surah-surah dalam Taurat). Sebahagian mereka memutuskan secara
pasti bahawa sesetengah saIar itu tidak ditulis pada masa Musa a.s. hidup atau sebaik sahaja
selepas kematiannya. la hanya ditulis setelah berlalu tempoh masa yang lama tanpa diketahui
siapakah penulisnya. Fakta ini sahaja sudah cukup menyebabkan kesahihan sirah Musa a.s.
yang terdapat di dalam Taurat diragui. Justeru itu, orang Islam tidak dapat beriman dengan
kesahihan sirahnya melainkan apa yang dinyatakan dalam al-Quran al-Karim dan Sunnah
Nabawiyyah yang sahih.
Pertikaian yang sama juga diperkatakan terhadap sirah Isa a.s.. Injil-injil yang diiktiraI
secara rasmi oleh gereja-gereja Kristian hanya diperakui selepas beratus-ratus tahun kematian
al-Masih. Tanpa sebarang kewajaran ilmiah, Injil- injil ini dipilih daripada ratusan Injil yang
tersebar luas di tangan penganut Kristian ketika itu.
Apatah lagi, hubung kait Injil-injil ini dengan penulisnya tidak disahkan melalui susur
galur ilmiah yang memuaskan hati. la tidak diriwayatkan dengan sanad yang bersambung
hingga kepada penulisnya. Para pengkritik Barat juga berselisih mengenai sesetengah nama
penulis tersebut, siapakah mereka? Pada zaman manakah mereka hidup?
Jika keraguan ini timbul terhadap sirah rasul-rasul selaku tukuh agama yang tersebar
luas di dunia, keraguan yang lebih kuat berlaku terhadap sirah tokoh-tokoh agama dan ahli
IalsaIah lain yang bilangan pengikutnya di dunia mencapai ratusan juta orang. Contohnya,
Buddha dan ConIucious. Kisah hidup mereka hanya berlegar di kalangan pengikut mereka
sahaja. Ia tidak mempunyai asal-usul yang diperakui daripada kaca mata kajian ilmiah. la
hanyalah diambil secara tergesa-gesa oleh para sami sesama mereka. Setiap generasi
www.mykonsis.org
6
menokok tambah riwayat generasi sebelumnya. Mereka menambah riwayat-riwayat berunsur
lagenda dan khuraIat yang tidak dapat dipercayai oleh akal yang cerdas dan bebas daripada
ketaksuban kepada agama-agama itu.
Oleh itu, kita dapati sirah yang paling sahih dan paling diterima pakai secara
mutawatir ialah sirah Muhammad, Rasulullah s.a.w.
Kedua: Kehidupan Rasulullah s.a.w. pada setiap peringkat hidupnya amat jelas; sejak
perkahwinan bapa Baginda, Abdullah dengan ibu Baginda, Aminah sehingga Baginda s.a.w.
waIat. Kita mengetahui banyak perkara tentang kelahiran, zaman kanak-kanak, zaman
remaja, sumber pencarian Baginda sebelum kenabian dan pengembaraan-pengembaraannya
ke luar Makkah sehinggalah Allah rnengutuskannya sebagai Rasul yang mulia. Kita juga
mengetahui secara lebih detil, jelas dan sempurna setiap hal ehwal Baginda selepas perutusan
tersebut daripada setahun ke setahun. Ini menjadikan sirah Baginda s.a.w. jelas dan terang
seumpama matahari. Sebagaimana kata sesetengah pengkritik Barat: Muhammad s.a.w. satu-
satunya tokoh yang lahir di bawah sinaran matahari.
Fenomena seperti ini tidak mudah didapati di kalangan mana-mana rasul yang
terdahulu. Kita tidak tahu sesuatu pun tentang Musa a.s. ketika zaman kanak-kanak, zaman
remaja mahupun sumber pencariannya sebelum kenabian. Kita hanya mengetahui sedikit
sahaja berkenaan kehidupan baginda selepas kenabian. Ini tidak memberi gambaran
sempurna berkenaan keperibadiannya kepada kita. Hal yang sama diperkatakan tentang Isa
a.s. Kita tidak mengetahui apa-apa tentang zaman kanak-kanaknya melainkan apa yang
diceritakan oleh Injil-injil hari ini. Injil menceritakan bahawa baginda telah memasuki haikal
Yahudi dan berbincang dengan pendita-penditanya. Inilah satu-satunya kejadian yang
disebutkan tentang zaman kanak-kanaknya. Selanjutnya, kita tidak mengetahui hal ehwal
beliau selepas kenabian melainkan peristiwa yang berkaitan dengan dakwah dan sedikit
tentang cara hidupnya. Manakala selain daripada itu adalah perkara yang dilitupi kabus tebal.
Di manakah kedudukan maklumat ini berbanding dengan maklumat yang disebutkan
oleh sumber-sumber sirah yang sahih? Sumber-sumber ini menyebutkan secara detil
kehidupan peribadi Rasul kita seperti makan, bangun, duduk, pakaian, rupa bentuk, gaya,
percakapan, interaksi dengan keluarga, ibadat, solat dan pergaulan Baginda dengan para
sahabatnya. Bahkan pendetilan dalam meriwayat sirah Baginda hingga ke tahap mereka
menyatakan kepada kita bilangan uban di kepala dan janggut Baginda s.a.w..
Ketiga: Sirah Rasulullah s.a.w. menceritakan perjalanan hidup seorang manusia yang
dimuliakan Allah dengan risalah-Nya. Namun ia tidak mengeluarkan Baginda daripada siIat
kemanusiaannya. Kehidupan Baginda tidak disertakan dengan dongeng-dongeng, juga tidak
ditokok tambah dengan siIat ketuhanan, sama ada sedikit mahupun banyak. Apabila kita
bandingkan hal ini dengan cerita-ceritayang diriwayatkan oleh orang Kristian tentang
perjalanan hidup Isa a.s., penganut Buddha tentang Gauthama Buddha, penyembah berhala
tentang tuhan sembahan mereka, akan jelas kepada kita perbezaan nyata antara Sirah Baginda
s.a.w. dan sirah mereka. Lantaran perbezaan ini, ia memberi kesan jangka panjang kepada
tingkah Iaku kemanusiaan dan kemasyarakatan pengikut-pengikut mereka. Dakwaan
ketuhanan kepada Isa a.s. dan Gauthama Buddha menyebabkan mereka berdua tidak boleh
menjadi contoh teladan kepada manusia dalam kehidupan peribadi dan kemasyarakatannya.
Sebaliknya, Muhammad s.a.w. akan terus menjadi model manusia yang kamil kepada sesiapa
yang ingin hidup bahagia dan mulia dari segi diri, keluarga dan suasana persekitarannya.
Oleh yang demikian, Allah Taala berIirman dalam kitab-Nya yang mulia:

www.mykonsis.org
7
‰1l βl´ ¯Ν>l ’¸· ¸Αθ™´‘ ¸<¦ ο´θ`™¦ π´Ζ.> _ϑ¸l βl´ ¦θ`>¯¸ƒ ´<¦ Π¯θ´‹l¦´ρ ¸¸>ψ¦
Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan
yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (heredaan) Allah
dan (balasan baik) hari akhirat. (Al-Ahzab: 21)
Keempat: Sirah Rasulullah s.a.w. meliputi setiap sudut kemanusiaan yang dimiiiki
manusia. Ia menceritakan kepada kita perjalanan hidup Muhammad s.a.w. selaku pemuda
yang amanah dan berakhlak mulia, iaitu sebelum Allah memuliakan Baginda dengan risalah-
Nya. Ia turut menceritakan kepada kita perjalanan hidup Rasulullah sebagai pendakwah
kepada Allah yang mencari cara paling eIektiI untuk memastikan dakwahnya diterima. Ia
juga meriwayatkan Baginda sebugai pendakwah yang mencurah tenaga dan usaha yang
maksimum untuk menyampaikan risalahnya. Begitu juga, ia menceritakan kepada kita
perjalanan hidup Baginda sebagai ketua Negara yang mengasas sistem ampuh dan jitu untuk
negaranya. Baginda melindungi negaranya itu dengan penuh waspada, ikhlas dan jujur. Ini
menjamin negara tersebut untuk berjaya.
Sirah menceritakan kepada kita perjalanan hidup Rasul sebagai seorang suami dan
bapa yang mempamerkan sikap belas kasihan, hubungan yang baik serta memberi perbezaan
jelas antara yang mana hak dan mana kewajipan untuk suami, isiteri dan anak-anak. Ia juga
menceritakan perjalanan hidup Rasul selaku pendidik dan pemberi tunjuk ajar yang menyelia
pendidikan para sahabat Baginda dengan pendidiknn yang ideal. Baginda memindahkan
nilai-nilai pendidikan itu daripada rohaninya sendiri ke dalam rohani mereka, daripada
jiwanya kepada jiwa mereka. Ini mendorong mereka untuk cuba mencontohi Baginda dalam
sehalus-halus perkara sehinggalah ke sebesar-besar perkara. Begitu juga, ia menceritakan
kepada kita perjalanan hidup Rasul selaku seorang teman yang melaksanakan kewajipan
persahabatan serta memenuhi komitmen dan adab-adabnya. Ini menjadikan para sahabat
Baginda mengasihinya sebagaimana mereka mengasihi diri mereka sendiri. Bahkan melebihi
kasih mereka kepada keluarga dan kaum kerabat mereka. Sirah Baginda juga menceritakan
kepada kita perjalanan hidup seorang pahlawan yang berani, panglima perang yang jaguh,
politikus yang berjaya, jiran yang amanah dan pengikat janji yang jujur.
Pendek kata: Sirah Rasulullah s.a.w. meliputi semua aspek kemanusiaan dalam
masyarakat. Ini menjadikan Baginda contoh teladan yang baik untuk setiap pendakwah,
panglima, bapa, suami, kawan, pendidik, politikus, ketua negara dan demikianlah
seterusnya...
Kita tidak dapati kesyumulan seperti ini atau hampir sama dengannya dalam catatan
sejarah yang masih kekal pada kita; catatan sejarah berkenaan sirah rasul terdahulu, pengasas
agama dan IalsaIah yang terdahulu mahupun yang terkemudian. Musa adalah model
pemimpin umat yang telah menyelamatkan umatnya daripada belenggu pengabdian. Ia
menerangkan kepada kita kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang sesuai untuk misi itu
sahaja. Akan tetapi kita tidak dapati dalam sirah baginda, keterangan yang boleh dijadikan
contoh teladan kepada pahlawan perang, pendidik, politikus, kepala negara, bapa, atau suami.
Isa a.s. pula menjadi model seorang pendakwah yang zuhud, meninggalkan dunia dalam
keadaan dia tidak mempunyai harta, rumah atau barang. Namun dalam catitan sirahnya yang
terdapat di tangan orang-orang Kristian, beliau tidak mewakili seorang panglima perang,
ketua negara, bapa, atau suami (kerana dia tidak berkahwin), penggubal perundangan, atau
lain-lain lagi yang ditunjukkun oleh Sirah Muhammad s.a.w.. Perihal yang sama berlaku pada
Buddha, ConIucious, Aristotle, Plato, Napoleon dan lain-lain lagi tokoh-tokoh sejarah.
Mereka hanya layak menjadi contoh teladan (sekiranya mereka layak menjadi contoh
www.mykonsis.org
8
teladan) untuk satu aspek daripada pelbagai aspek kehidupan, iaitu dalam bidang yang
mereka terserlah dan terkenal dengannya. Satu-satunya manusia dalam sejarah yang boleh
menjadi contoh teladan untuk semua golongan, semua pemilik pelbagai bakat dan semua
manusia ialah Muhammad s.a.w..
Kelima: Sirah Muhammad s.a.w. adalah satu-satunya sirah yang memberi dalil yang
tidak diragui tentang kebenaran risalah dan kenabian Baginda kepada kita. Ia adalah
perjalanan hidup seorang manusia kamil. Baginda mengharungi kehidupan bersama
dakwahnya dengan mendapat kejayaan demi kejayaan; Bukan dengan cara peristiwa-
peristiwa pelik yang melanggar adat kebiasaan mahupun mukjizat. Bahkan semata-mata
dengan cara yang normal. Baginda s.a.w. berdakwah, lalu disakiti, menyampaikan risalah,
seterusnya memperolehi penyokong. Jika terpaksa berperang, Baginda berperang. Baginda
seorang yang bijaksana dan mendapat tauIiq dalam kepimpinannya. Ketika hampir waIat,
dakwah Baginda telah berkembang meliputi seluruh semenanjung tanah Arab. Dakwahnya
tersebar melalui cara iman (keyakinan), bukan dengan cara paksaan atau kemenangan perang.
Bagi sesiapa yang mengetahui pegangan dan budaya masyarakat Arab ketika itu,
penentangan mereka melalui pelbagai cara sehingga ke tahap merancang pembunuhun
Baginda, mengetahui ketidak seimbangan kekuatan Baginda dengan pihak lawan dalam
setiap pertempuran yang Baginda menangi, mengetahui tempoh masa yang terlalu singkat
dalam menyampaikan risalah sehingga keIawatan Baginda iaitu 25 tahun, semua ini
memberikan keyakinan bahawa Muhammad adalah benar-benar pesuruh Allah. Kurniaan
Allah kepada baginda seperti tabah (thabat), kekuatan, keupayaan mempengaruh dan
kemenangan juga menunjukkan Baginda benar-benar seorang nabi. Allah tidak akan
mendokong sesiapa yang mendustakan-Nya. Dokongan Ilahi ini adalah dokongan yang unik
dalam sejarah.
Sirah Rasulullah s.a.w. membuktikan kepada kita kebenaran risalah Baginda hanya
melalui bukti-bukti lojik yang boleh diterima akal. Mukjizat yang berlaku bukanlah Iaktor
utama orang Arab beriman dengan dakwah Baginda. Bahkan kita tidak dapati Baginda
mempunyai mukjizat yang menyebabkan orang kaIir yang ingkar menjadi beriman kerana
mukjizat tersebut. Walau bagaimanapun, mukjizat berbentuk material tetap menjadi hujah
dalam berhadapan dengan mereka yang menyaksikannya. Suatu yang pasti bahawa orang
Islam yang tidak pernah melihat Nabi s.a.w. dan tidak pernah menyak-sikan mukjizat, mereka
beriman dengan kebenaran risalah Baginda hanya kerana bukti-bukti lojik yang qat’ie dan
masuk akal yang menunjukkan kebenaran dakwaan kenabiannya. Di antara bukti tersebut
ialah: al-Quran al-Karim. Ia merupakan mukjizat yang boleh diterima oleh akal. Mukjizat ini
menyebabkan setiap manusia berakal lagi bersikap adil dan insaI pasti beriman dengan
kebenaran dakwaan kerasulan Muhammad s.a.w..
Ini berbeza sama sekali dengan sirah para nabi terdahulu yang disimpan oleh para
pengikutnya. Sirah para nabi terdahulu menunjukkan kepada kita bahawa orang ramai
beriman setelah melihat mukjizat dan perkara pelik yang menyalahi adat berlaku kepada
rasul-rasul tersebut. Mereka beriman tanpa meletakkan akal sebagai hakim dalam menilai
prinsip-prinsip dakwah para rasul tersebut, seterusnya tunduk kepadanya. Contoh palingjelas
ialah sirah nabi Isa a.s.. Dalam al-Quran, Allah menceritakan kepada kita bahawa antara
tunggak utama yang Allah berikan kepada nabi Isa a.s. untuk meyakinkan orang Yahudi
tentang kebenaran risalahnya ialah boluh menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta,
merawat penyakit, menghidupkan orang mati serta memberitahu kaumnya apa yang mereka
makan dan apa yang tersimpan di rumah mereka. Semua ini berlaku dengan izin Allah Azza-
wajalla. Mukjizat-mukjizat ini menjadi penyebab orang ramai beriman kepada Nabi 'Isa
secara beramai-ramai. Inilah yang diriwayatkan oleh kitab-kitab Injil kepada kita. Namun,
www.mykonsis.org
9
mereka beriman dengan Isa a.s. bukan sebagai rasul, bahkan sebagai tuhan dan anak tuhan
(Maha suci Allah daripada perkara ini). Inilah yang diceritakan oleh al-Quran kepada kita.
Selepas pemergian nabi Isa a.s., agama Kristian tersebar melalui perkara luar biasa dan pelik
yang menyalahi adat kebiasaan. SaIar Kerja Rasul-Rasul menjadi bukti utama kepada perkara
ini. Sehingga kita boleh katakan bahawa agama Kristian yang diimani oleh pengikutnya
adalah agama yang tertegak di atas perkara luar biasa dan pelik yang menyalahi adat
kebiasaan, bukan di atas keyakinan akal yang rasional.
Di sini kita dapat lihat kistimewaan yang jelas dalam sirah Rasul s.a.w.. Tidak ada
seorangpun yang beriman dengan Baginda disebabkan melihat mukjizat yang menyalahi adat
kebiasaan. Bahkan dia beriman disebabkan keyakinan akal dan jiwa. Sekiranya Allah
memuliakan Rasul-Nya s.a.w. dengan mukjizat yang menyalahi adat kebiasaan, ia hanyalah
penghormatan kepada Baginda s.a.w.. Ia juga bertujuan mendiamkan penentangnya yang
sombong. Sesiapa yang meneliti al-Quran al-Karim, dia akan dapati dalam usaha meyakinkan
manusia, al-Quran bergantung kepada budi bicara akal, penyaksian pancaindera terhadap
kebesaran ciptaan Allah, juga pengetahuan sempurna berkenaan Rasul yang buta huruI. Buta
huruI Baginda s.a.w. menjadikan al-Quran yang dibawanya sebagai bukti kebenaran risalah
Baginda. Allah Taala berIlrman dalam surah al-Ankabut:
¦θl!·´ρ ω¯θl š^¸“Ρ¦ ¸«‹ls ¸≈ƒ¦´, _¸Β .¸«¸,¯‘ ¯≅· !ϑ‾Ρ¸| ¸≈ƒψ¦ ‰Ψ¸s ¸<¦ !ϑ‾Ρ¸|´ ρ !Ρ¦ "¸ƒ¸‹Ρ _,¸,•Β
∩∈⊃∪ `Οl´ρ¦ `Ο¸γ¸±>ƒ !‾Ρ¦ !´Ζl“Ρ¦ ,‹ls ¸≈.¸÷l¦ ‘l.`ƒ `Ο¸γŠl. āχ¸| ’¸· š¸l≡Œ πϑ>¸l
“¸é¸Œ´ρ ¸Θ¯θ1¸l šχθ`Ζ¸Βσ`ƒ ∩∈⊇∪
Dan mereka berkata "Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad)
mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Jawablah (wahai Muhammad):
"Sesungguhnya (urusan menurunkan) mukjizat-mukjizat itu adalah tertentu
bagi Allah, dan aku hanyalah seorang Rasul pemberi amaran yang jelas
nyata" (Patutkah mereka meminta mukjizat-mukjizat yang lain?) tidakkah
cukup bagi mereka bahawa Kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran
yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan itu
mengandungi rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. (Al-
Ankabut: 50-51)
Apabila orang-orang kaIir Quraisy melampaui batas dengan menuntut mukjizat
daripada Rasulullah s.a.w. sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, Allah
memerintahkan Baginda menjawab:
¯≅· β!>¯,™ ’¸¸´‘ ¯≅δ ¸Ζ´ āω¸| ¦¸:, ωθ™¯‘ ∩_⊂∪
Katakanlah (wahai Muhammad): "Maha Suci Tuhanku! Bukankah aku ini
hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?" (Al-Isra': 93)
www.mykonsis.org
10
Perhatikan perkara ini dalam surah al-Isra' yang bermaksud:
¦θl!·´ρ _l š∅¸ΒσœΡ ,l _.> ¸>±. !´Ζl ´_¸Β ¸_¯‘¸¦ l´.θ,⊥ƒ ∩_⊃∪ ρ¦ βθ>. šl πΨ> _¸Β ¸≅Š¸ƒ‾Υ
¸¸´Ζ¸s´ρ ¸¸´>±.· ¸≈γΡ¸¦ !γl≈l¸> ¦´¸,¸>±. ∩_⊇∪ ρ¦ 1¸1`.· ´,!ϑ´.l¦ !ϑ´ ¸ϑs— !´ΖŠls !±.¸´ ρ¦ ´’¸.!.
¸<!¸, ¸π÷¸¸‾≈lϑl¦´ρ ξ‹¸,· ∩_⊄∪ ρ¦ βθ>ƒ ,l ¸Š, _¸Β ¸∃`¸>`— ρ¦ ’∋¯¸. ’¸· ¸,!ϑ´.l¦ _l´ρ š∅¸ΒσœΡ
,¸¯Š¸·`¸¸l _.> Α¸”∴. !´ΖŠls !´,≈.¸´ …ντ¸1‾Ρ ¯≅· β!>¯,™ ’¸¸´‘ ¯≅δ ¸Ζ´ āω¸| ¦¸:, ωθ™¯‘ ∩_⊂∪
Dan mereka berkata: "Kami tidak sekali-kali akan beriman kepadamu (wahai
Muhammad), sehingga engkau memancarkan mata air dari bumi, untuk kami.
Atau (sehingga) engkau mempunyai kebun dari pohon-pohon tamar dan
anggur, kemudian engkau mengalir-kan sungai-sungai dari celah-celahnya
dengan aliran yang terpancar terus-menerus. Atau (sehingga) engkau
gugurkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana yang engkau
katakan (akan berlaku); atau (sehingga) engkau bawakan Allah dan malaikat
untuk kami menyaksikannya. Atau (sehingga) engkau mempunyai sebuah
rumah terhias dari emas; atau (sehingga) engkau naik ke langit; dan kami
tidak sekali-kali akan percaya tentang kenaikanmu ke langit sebelum engkau
turunkan kepada kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya.
"Katakanlah (wahai Muhammad): "Maha Suci Tuhanku! Bukankah aku ini
hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?" (Al-Isra': 90-93)
Demikianlah al-Quran menetapkan secara terang dan jelas bahawa nabi Muhammad
s.a.w. adalah manusia dan rasul. Dalam membenarkan dakwaan kerasulan Baginda, al-Quran
tidak bergantung kepada perkara yang menyalahi adat kebiasaan dan mukjizat, bahkan hanya
berdailog dengan akal dan hati.
_ϑ· ¸Š¸¸`ƒ ´<¦ β¦ …«ƒ¸‰γƒ _´¸:„ …ν´‘‰. ¸Ο≈l`™¸∼¸l
Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk
kepadanya, nescaya Dia melapangkan dadanya (membuka hatinya) untuk
menerima Islam. (Al-An'am: 125)
Sumber rujukan Sirah Nabi s.a.w.
Hanya terdapat empat sumber rujukan utama Sirah Nabi s.a.w yang diperakui:
1. Al-Quran al-Karim
Al-Quran merupakan sumber rujukan asasi yang kita cedok daripadanya Sirah Nabi
s.a.w.. Al-Quran al-Karim telah menyingkap kehidupan Nabi s.a.w. semasa kecil:
¯Νl¦ 쉸>† !ϑŠ¸.ƒ “´ρ!↔· ∩∉∪ ì‰>´ρ´ρ ω!. “‰γ· ∩∠∪
Bukankah Dia mendapati engkau yatim piatu lalu Dia memberikan
perlindungan? Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar), lalu
Dia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu - Al-Quran)? (Ad-Dhuha:
6-7)
www.mykonsis.org
11
Al-Quran juga memaparkan akhlak Baginda yang mulia dan terpuji:
,‾Ρ¸|´ρ ’l-l ¸_l> ¸ΟŠ¸Ls ∩⊆∪
Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. (Al-
Qalam: 4).
Al-Quran turut membicarakan tentang keperitan dan sikap degil yang dihadapi oleh
Baginda s.a.w. di jalan dakwah. Al-Quran juga menyebut tentang beberapa gelaran yang
diberikan oleh orang musyrik kepada Baginda demi menyekat agama Allah ‘Azza wa Jalla
daripada tersebar, seperti ahli sihir dan orang gila. Selain itu, al-Quran juga memaparkan
hijrah Rasul s.a.w., serta membentangkan pertempuran-pertempuran penting yang Baginda
lalui selepas Hijrah. Antaranya Perang Badar, Uhud, Ahzab, Perdamaian Hudaibiyah,
Pembukaan Makkah dan Perang Hunain. Al-Quran juga memperkatakan tentang sesetengah
mukjizat Baginda seperti mukjizat Isra' dan Mi'raj.
Ringkasnya al-Quran telah membicarakan banyak peristiwa dalam Sirah Rasul s.a.w..
Oleh kerana al-Quran1 merupakan kitab paling dipercayai di atas muka bumi dan terbukti
kebenaran secara mutawatir, seorang manusia yang berakal tidak sepatutnya terIikir untuk
meragui nas-nas dan kekukuhan Iakta sejarahnya. Oleh itu, peristiwa-peristiwa sirah yang
didedahkan oleh al-Quran ini secara mutlak dianggap sebagai sumber sirah paling sahih.
Namun dapat diperhatikan bahawa al-Quran tidak menyingkap peristiwa sirah secara
terperinci, tetapi sekadar menyentuhnya secara ringkas. Dalam membicarakan sesuatu
purtempuran perang, al-Quran tidak menyatakan sebab-sebab berlaku peperangan tersebut,
bilangan orang Islam dan orang musyrik yang terlibat, mahupun bilangan tentera yang
terbunuh atau ditawan di kalangan orang musyrik. Ia sekadar membincangkan pengajaran
perang dan pedoman yang boleh diambil. Demikianlah sikap al-Quran dalam setiap kisah
berkenaan para nabi dan umat terdahulu. Oleh itu kita tidak boleh berpada dengan hanya
bergantung kepada nas-nas al-Quran yang berkaitan dengan Sirah Nabi s.a.w. untuk
mendapatkan gambaran kehidupan Rasul s.a.w. yang lengkap.
2. Sunnah yang Sahih
Sunnah Nabi s.a.w. yang sahih terkandung dalam kitab karangan para imam hadis yang
diakui kejujuran mereka lagi dipercayai di dunia Islam. Kitab-kitab itu ialah:
Kitab Sunan Sittah (enam buah kitab hadis): Iaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
Sunan Abu Daud, Sunan an-Nasaie, Sunan at-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah. Begitu juga
kitab al-Muwatto' karangan Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad. Kitab-kitab ini,
terutamanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berada di tangga teratas dari aspek kesahihan,
dipercayai dan pembuktiannya. Sementara kitab-kitab lain mengandungi hadis-hadis sahih
dan hasan. Sesetengahnya juga mengandungi hadis daiI.
Sebahagian besar kisah kehidupan Nabi s.a.w., peristiwa, peperangan dan amalan
Baginda terkandung dalam kitab-kitab ini. Daripadanya, kita dapat membentuk pemikiran
yang menyeluruh berkenaan Sirah Rasul s.a.w. (sekalipun ia kadang-kadang tidak saling
melengkapi). Antara perkara yang meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap
kitab-kitab ini ialah, hadis-hadisnya telah diriwayatkan dengan sanad yung bersambung
hingga kepada para sahabat r.a.. Merekalah yang bergaul dengan Rasulullah dan sentiasa
bersama Baginda. Allah juga telah memenangkan agamaNya melului mereka, Rasulullah
s.a.w. sendiri yang mendidik mereka. Oleh itu mereka adalah generasi paling sempurna
dalam sejarah. Sama ada dari segi keluhuran akhlak, kekuatan iman, kejujuran percakapan,
ketinggian roh dan kesempurnaan akal. Dengan ini, setiap hadis yang mereka riwayatkan
www.mykonsis.org
12
daripada Rasul dengan sanad yang sahih dan bersambung, kita wajib menerimanya sebagai
satu hakikat sejarah tanpa ragu lagi.
Para orientalis yang mempunyai misi tersembunyi cuba meragukan kesahihan kitab-kitab
sunan yang berada di hadapan kita ini. Mereka turut disokong oleh orang Islam yang menjadi
pengikut mereka. Mereka mempunyai pegangan agama yang rapuh dan terpengaruh dengan
Barat dan cendikiawannya. Tujuan mereka semua ialah meruntuhkan Syariah dan
menimbulkan keraguan terhadap peristiwa dalam Sirah. Namun Allah yang
bertanggungjawab memelihara agamaNya, telah menyediakan golongan yang menolak
kebatilan dan tipu daya tersebut sehingga menjerut batang leher mereka sendiri. Dalam buku
saya, as-Sunnah wa Makanatuha min at-Tasyri al-Islami (Sunnah dan Kedudukannya Dalam
Perundangan Islam), saya telah dedahkan penat lelah ulama kita menyaring Sunnah Nabi
s.a.w.. Saya juga menyenaraikan beberapa kekeliruan yang ditimbulkan oleh para orientalis
dan pengikut mereka. Kemudian saya bahaskan melalui perbahasan ilmiah. Saya berharap
kepada Allah agar memberi ganjaran pahala kepada saya kerana usaha tersebut. Juga, semoga
Allah memasukkannya dalam lembaran suratan amalan kebaikan saya pada hari
pembentangan amalan
3. Syair Arab pada Zaman Kerasulan
Tidak diragui bahawa orang musyrik telah menyerang Rasul s.a.w. dan dakwah Baginda
melalui lidah para penyair mereka. Ini memaksa orang Islam menjawabnya melalui lidah para
penyair mereka pula seperti Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawwahah dan lain-lain lagi.
Buku-buku sastera dan sirah yang ditulis selepas zaman itu mengandungi banyak syair-syair
sebegini. Melalui syair-syair ini, kita dapat membuat kesimpulan tentang Iakta-Iakta
berkaitan suasana persekitaran s.a.w. hidup dan dakwah Islam mula lahir.
4. Kitab-kitab Sirah
Pada mulanya kisah dalam Sirah Nabi s.a.w. hanya merupakan hadis-hadis yang
diriwayatkan oleh para sahabat r.a. kepada generasi selepas mereka. Sesetengah sahabat
memberikan perhatian khusus terhadap setiap peristiwa yang berlaku dalam sirah Nabi s.a.w.
dan pendetailannya. Kemudian, para tabien menukilkan riwayat-riwayat ini dan mencatatnya
dalam lembaran simpanan mereka. Sesetengah mereka memberi perhatian khusus terhadap
usaha ini, contohnya: Aban bin 'Othman bin 'AIIan r.a (32-105H) dan 'Urwah bin az-Zubair
bin al-'Awwam (23-93H). Contoh di kalangan tabien kecil pula iulah, Abdullah bin Abu
Bakar al-Ansori (meninggal dunia pada 135H), Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri
(50-124H) yang mengumpulkan sunnah pada zaman 'Umar bin 'Abdul 'Aziz hasil
perintahnya, juga 'Asim bin 'Umar bin Qatadah al-Ansori (meninggal dunia 129H).
Kemudian keprihatinan terhadap Sirah telah berpindah kopada generasi selepas mereka,
sehingga generasi ini menulis sirah dalam penulisan yang khusus (diasingkan daripada
bidang yang lain). Di antara pengarang awal Sirah yang paling terkenal ialah Muhammad bin
Ishaq bin Yasar (Ibnu Ishaq) (meninggal dunia 152H). Jumhur 'ulama dan para ahli hadis
bersepakat mengatakan beliau thiqah, kecuali Malik dan Hisyam bin ' Urwah bin az-Zubair.
Diriwayatkan bahawa Malik dan Hisyam mempertikaikan beliau. Namun, kebanyakan 'ulama
muhaqqiqin menaIsirkan tindakan kedua-dua orang 'alim besar ini mempertikaikan
kethiqahan Ibnu Ishaq adalah disebabkan persengketaan peribadi yang berlaku di antara
mereka.
Ibnu Ishaq pula telah menulis kitab al-Maghazi. Kitab ini mengandungi hadis-hadis dan
riwayat-riwayat, yang (didengarnya sendiri di Madinah dan Mesir. Dukacitanya, kitab ini
tidak sampai kepada kita. la telah hilang bersama kitab-kitab lain yang hilang daripada
warisan ilmu kita yang kaya. Akan tetapi, kandungan kitab itu masih kekal terpelihara.
www.mykonsis.org
13
Kerana Ibnu Hisyam telah meriwayatkannya dalam kitab sirah beliau daripada jalan riwayat
gurunya, al-Bakka-ie, salah seorang murid Ibnu Ishaq yang terkenal.
Sirah Ibnu Hisyam
Beliau ialah Abu Muhammad Abdul Malik bin Ayyub al-Himyari (dikenali dengan
Ibnu Hisyam). Membesar di Basrah dan meninggal dunia pada tahun 213 atau 218H
mengikut perbezaan riwayat. Ibnu Hisyam telah menulis kitab as-Sirah an-Nabawiyah. Kitab
ini mengandungi peristiwa sirah yang diriwayatkan oleh gurunya, al-Bakka-ie daripada Ibnu
Ishaq, di samping peristiwa sirah yang beliau riwayatkan sendiri daripada guru-gurunya. Iaitu
riwayat yang tidak disebut oleh Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya. Beliau telah menyebut
riwayat Ibnu Ishaq yang tidak menepati citarasa ilmunya dan yang dikritiknya. Kitab ini
muncul sebagai sumber Sirah Nabi s.a.w. yang paling amanah, paling sahih. dan paling teliti.
Ia diterima oleh orang ramai menyebabkan mereka terus menamakan kitab itu dengan nama
beliau; Sirah Ibnu Hisyam. Kitabnya ini telah disyarahkan oleh dua orang 'alim diri Andalus:
as-Suhaili (508-581H) dan al-Khusyani (535-604H)
Tobaqot Ibnu Saad
Beliau ialah Muhammad bin Saad bin Mani' az-Zuhri (dikenali dengan Ibnu Saad).
Lahir di Basrah pada 168H dan meninggal dunia di Baghdad pada 230H. Beliau adalah
seorang penulis kepada Muhammad bin 'Umar al-Waqidi (130-207HJ, ahli sejarah yang
terkenal dalam bidang kisah-kisah peperangan dan sirah. Ibnu Saad menyusun tulisannya
dalam kitabnya, at-Tobaqot (selepas menulis tentang Sirah Rasul a.s. dengan menyebut
nama-nama sahabat dan tabien mengikut lapisan generasi (tobaqot), kabilah dan kawasan
mereka. Kitab beliau, at-Tobaqot dianggap antara sumber awal sirah yang paling dipercayai
dan Iaktanya paling terpelihara dengan dinyatakan latar belakang sahabat dan tabien.
Tarikh at-Tobari
Abu JaaIar Muhammad bin Jarir at-Tobari (224-310H). Seorang imam, Iaqih, ahli
hadis dan pengasas mazhab Iiqh yang kurang tersebar. Penulisan beliau di bidang sejarah,
tidak terbatas kepada Sirah Rasul a.s., bahkan sejarah umat-umat sebelumnya. Beliau
menyediakan bahagian yang khusus untuk Sirah Baginda a.s., seterusnya menyambung
perbicaraan tentang sejarah negara-negara Islam sehingga beliau hampir meninggal dunia.
Apa yang diriwayatkan oleh at-Tobari boleh dijadikan hujah dan dipercayai. Walau
bagaimanapun, banyak riwayat dhaiI atau batil yang beliau sebut, beliau berpada dengan
menyandarkan riwayat tersebut kepada perawinya. Ini kerana puda zaman beliau, orang
ramai mengenali perawi tersebut. Contohnya, apa yang diriwayatkan daripada Abu MikhnaI.
Abu MikhnaI adalah seorang pengikut Syiah yang taksub. Namun begitu at-Tobari banyak
memasukkan riwayat beliau ke dalam tulisannya dengan cara menyandarkan riwayat tersebut
kepada Abu MikhnaI. At-Tobari seolah-olah melepaskan tanggungjawab riwayat tersebut dan
meletakkannya ke bahu Abu MikhnaI.
Perkembangan penulisan Sirah
Kemudian, penulisan Sirah terus berkembang. Sesetengah aspek telah ditulis secara
khusus dan berasingan seperti, Dala-il an-Nubuwwah (Tanda-tanda Kenabian) oleh al-
Asbahani, Syama-il al-Muhammadiyyah (Perwatakan Muhammad) oleh at-Tirmizi, Zadul
Ma'ad (Bekalan ke Tempat Kembali) oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, as-SyiIa’
(Kesembuhan) oleh Qadhi 'Iyadh dan al-Mawahib al-Ladunniyah (Bakat-bakat Kurniaan
Tuhan) oleh al-Qastoluni. Ia disyarah dalam lapan jilid oleh az-Zarqani yang meninggal pada
tahun 1122H.
Demikianlah, 'ulama masih terus menulis berkenaan Sirah ar-Rasul a.s. dengan cara
www.mykonsis.org
14
moden yang diterima oleh citarasa anak-anak masa kini. Di antara kitab paling terkenal pada
zaman moden kita ialah kitab Nur al-Yaqin Ii Sirah Sayyid al-Mursalin oleh Syeikh
Muhammad al-Khudhori rahimahullah. Kitabnya telah mendapat sambutan yang baik dan
diputuskan untuk dipelajari di sekolah-sekolah agama di kebanyakan ceruk rantau Alam
Islami.
www.mykonsis.org
15
Bahagian 1
KEHIDUPAN BAGINDA SEBELUM DIUTUSKAN SEBAGAI RASUL
A) Peristiwa-peristiwa Sejarah
Riwayat-riwayat yang sabit berkenaan kehidupan Baginda s.a.w. sebelum diutuskan
sebagai Rasul menunjukkan kepada kita beberapa hakikat berikut:
1. Bani Hasyim merupakan keturunan Quraisy yang paling mulia. Manakala Quraisy
pula adalah kabilah 'Arab yang paling mulia dan berketurunan bersih. Mereka juga memiliki
kedudukan yang paling tinggi di kalangan bangsa Arab. Diriwayatkan daripada al-Abbas r.a.,
daripada Rasulullah s.a.w., Baginda bersabda:
“Sesungguhnya Allah mencipta makhluk ini, lalu Dia menciptakan aku
daripada sebaik-baik makhluk dan daripada sebaik-baik kelompok mereka
(manusia). Dia juga menjadikan aku daripada sebaik-baik kumpulan di
antara dua kumpulan (Arab dan bukan Arab). Kemudian Dia meneliti
pemilihan kabilah-kabilah secara rapi, maka Dia menciptakan aku daripada
sebaik-baik kabilah (Quraisy). Kemudian Dia meneliti pemilihan keluarga-
keluarga secara rapi, maka Dia menciptakan aku daripada sebaik-baik
keluarga (Bani Hasyim). Sementara aku adalah sebaik-baik jiwa (sehingga
dipilih menjadi rasul dan penutup segala nabi) dan sebaik-baik keluarga di
kalangan mereka. (asal-usul keturunan ibu bapa dan nenek moyang Baginda
tiada yang lahir daripada perzinaan, bahkan melalui pernikahan yang sah)”.
(Riwayat at-Tirmizi dengan sanad yang sahih).
Oleh kerana keturunan Baginda s.a.w. adalah mulia di kalangan Quraisy, kita tidak temui
isu keturunan menjadi bahan celaan mereka terhadap Nabi s.a.w.. Ini disebabkan kemuliaan
keturunan Baginda cukup jelas kepada mereka. Quraisy telah mencela Baginda dengan
banyak isu yang direka-reka tetapi bukan dalam isu keturunan.
2. Baginda membesar sebagai anak yatim. Bapa Baginda, Abdullah telah meninggal
dunia ketika ibu Baginda baru mengandungkan Baginda dua bulan. Apabila Baginda berusia
6 tahun, ibu Baginda, Aminah pula meninggal dunia. Oleh itu, semasa kecil Baginda s.a.w.
telah merasai pahit maung tidak mendapat belaian kasih sayang ibu bapa. Selepas itu,
Baginda telah dipelihara oleh datuk Baginda, Abdul Muttolib. Ketika berumur 8 tahun, datuk
Baginda pula meninggal dunia. Dengan itu Baginda selanjutnya dipelihara oleh bapa saudara
Baginda, Abu Tolib sehingga Baginda besar dan dewasa. Keyatiman Baginda ini telah
disebut oleh al-Quran al-Karim dengan Iirman Allah Taala:
¯Νl¦ 쉸>† !ϑŠ¸.ƒ “´ρ!↔· ∩∉∪
Bukankah Dia mendapati engkau yatim piatu, lain Dia memberikan
perlindungan? (Ad-Dhuha: 6)
3. Rasulullah s.a.w. menghabiskan empat tahun pertama zaman kanak-kanak di padang
pasir, di perkampungan Bani Saad. Oleh itu, Baginda membesar dengan tubuh yang kuat,
jasmani yang sejahtera, lidah yang Iasih, jiwa yang berani dan mampu menunggang kuda
dengan baik sekalipun masih kecil usianya. Bakat-bakat Baginda terasah dalam kemurnian
dan keheningan padang pasir, dibawah kilauan pancaran matahari dan udara yang bersih.
4. Keunggulan Baginda telah diketahui sejak kecil lagi. Tampak pada roman mukanya
tanda-tanda kecerdikan yang menimbulkan rasa sayang kepada sesiapa yang melihat
Baginda. Apabila Rasul s.a.w. datang ke majlis datuknya semasa zaman kanak-kanak,
www.mykonsis.org
16
Baginda duduk di atas tilam datuknya. Sedangkan jika datuknya duduk di atas tilam itu, tiada
seorangpun anak-anaknya (bapa saudara Rasul) akan duduk di atasnya. Oleh itu, bapa-bapa
saudara Baginda cuba menariknya daripada tilam tersebut. Lantas Abdul Muttolib berkata:
Biarkan cucuku ini. Demi Allah dia memiliki keistimewaan.
5. Pada awal remaja, Baginda s.a.w. mengembala kambing untuk penduduk Makkah
dengan bayaran upah beberapa qirat (1/24 dinar). Telah sabit daripada Baginda s.a.w.,
bahawa Baginda bersabda:
اُ ,''َ · َ »َ -َ ·'ا _َ =َ رْ-َ · `ِ إ ¸ِ -َ - ْ¸ِ -'َ - : َ ل 'َ · -ا َ ل,ُ -َ ر 'َ , َ -َ -أَ و : 'َ -أَ و
Semua nabi pernah mengembala kambing. Mereka bertanya: Kamu juga
wahai Rasulullah? Baginda menjawab: Aku juga begitu.
Dalam riwayat lain, Baginda bersabda:
َ -َ ·َ - 'َ - ُ ªُ -'َ =ْ -َ ا ُ ªَ ' َ ل'َ -َ · َ »َ -َ ·'ا _َ =َ ر `ِ إ '´ ,ِ -َ- ُ -ا : َ ب'َ = َ 'َ · ؟ ِ -ا َ ل,ُ -َ ر 'َ , َ -ْ -َ اَ و : ً -´ ´َ - .ْ ه ` 'َ +ُ -ْ ,َ =َ ر 'َ -َ أَ و
َ =, ِ را َ ¸َ · َ _'َ =
Semua Nabi yang diutuskan Allah pernah mengembala kambing. Maka
sahabat Baginda bertanya kepadanya: Kamu juga wahai Rasulullah? Lantas
Baginda tnenjawab: Aku juga begitu. Aku pernah mengembala kambing untuk
penduduk Makkah dengan upah beberapa qirat.
Kemudian, apabila umur Baginda mencapai 25 tahun, Baginda berniaga untuk
Khadijah binti Khuwailid. Baginda berniaga bermodalkan harta Khadijah dengan mendapat
bayaran upah.
6. Baginda s.a.w. tidak menyertai rakan-rakan sebayanya di kalangan remaja Makkah
dalam bersukaria dan berIoya-Ioya. Allah telah memelihara Baginda daripada terlibat dalam
gejala tersebut. Kitab-kitab sirah menceritakan dengan panjang lebar, semasa usia remajanya,
Baginda terdengar suara nyanyian daripada salah sebuah rumah di Makkah sempena majlis
perkahwinan. Baginda teringin menyaksikannya. Tetapi Allah menjadikan Baginda tertidur.
Baginda hanya terjaga setelah matahari panas terik. Baginda juga tidak terlibat bersama
kaumnya menyembah berhala, makan sembelihan untuk berhala, minum arak dan bermain
judi. Baginda juga tidak pernah bercakap celupar dan berkata kesat.
7. Sejak Baginda mula mumayyiz, Baginda dikenali mempunyai akal yang matang dan
pandangan yang bernas. Peristiwa perletakan Hajarul Aswad ke tempatnya di Kaabah
menjadi bukti yang jelas terhadap perkara ini. Kaabah telah dilanda banjir menyebabkan
dindingnya retak. Oleh itu, penduduk Makkah membuat keputusan meruntuhkannya dan
memperbaharui binaannya. Mereka melaksanakan keputusan itu. Namun, apabila pembinaan
sampai ke peringkat meletak Hajarul Aswad ke tempat asalnya, mereka bertengkar tentang
siapakah yang akan mendapat penghormatan untuk meletak Hajarul Aswad ke tempatnya.
Setiap kabilah ingin mendapat penghormatan itu. Pertelingkahan bertambah hebat sehingga
mereka saling mengancam untuk berperang. Kemudiannya mereka bersetuju untuk merujuk
kepada orang pertama yang memasuki pintu masuk Bani Syaibah (salah satu pintu Masjidil
Haram pent) sebagai hakim.
Sejurus kemudian, orang pertama yang memasuki masjid melalui pintu itu ialah
Rasulullah s.a.w.. Apabila mereka melihat Baginda, mereka berkata: Ini al-Amin (gelaran
kepada Rasulullah s.a.w.). Kami rela dengan hukumannya. Apabila Baginda diberitahu
tentang pertelingkahan tersebut, Baginda menyelesaikan masalah itu dengan penyelesaian
yang dipersetujui oleh semua pihak yang bertelingkah. Baginda membentangkan kain
selendangnya, kemudian mengambil Hajarul Aswad dan diletakkan ke atas kain itu. Baginda
www.mykonsis.org
17
komudiannya menyuruh setiap kabilah niemegang hujung selendang. Apabila mereka
mengangkatnya dan Hajarul Aswad itu tiba ke tempat letaknya, Baginda mengambil dan
meletakkannya ke tempatnya dengan tangan Baginda. Mereka semua berpuashati. Allah telah
mengelakkan daripada berlaku pertumpahan darah orang-orang Arab melalui kecerdikan dan
kebijaksanaan akal Baginda sehingga ke satu tempoh yang hanya diketahui oleh Allah.
8. Semasa remaja, Baginda s.a.w. dikenali sebagai seorang yang jujur dan amanah di
kalangan kaumnya, Baginda terkenal dengan hubungan baik, menepati janji, perjalanan hidup
mengikut landasan yang lurus dan reputasi baik. Ini menarik minat Khadijah untuk memberi
tawaran kepada Baginda agar memperniagakan harta dagangannya melalui sebuah kaIilah
yang pergi ke kota Busra setiap tahun. Khadijah telah menyerahkan harta dagangan kepada
Baginda, sekali ganda lebih banyak berbanding yang diberikan kepada lelaki daripada
kaumnya sendiri. Apabila Baginda pulang ke Makkah, hamba Khadijah, Maisarah telah
menceritakan kepadanya sikap amanah dan ikhlas Baginda. Khadijah juga melihat
keuntungan banyak yang diperolehi dalam perniagaan tersebut. Kesemua itu mendorong
beliau untuk menggandakan upah Baginda daripada yang telah dijanjikan. Perkara ini juga
menarik minat Khadijah untuk melamar Baginda. Baginda telah menerima lamaran Khadijah
sedangkan Baginda 15 tahun lebih muda daripadanya. Kata-kata Khadijah merupakan
perakuan terbaik terhadap kebaikan akhlak Baginda sebelum kenabian. Kata-kata ini beliau
ungkapkan ketika menenangkan Baginda yang pulang dalam keadaan menggeletar ketakutan
setelah didatangi wahyu di Gua Hira: "Tidak sekali-kali. Demi Allah, Allah tidak akan sekali-
kali menghina kamu. Kamu menghubungkan silaturrahim, membela pihak yang lemah,
memberi pendapatan kepada yang tidak berharta, memuliakan tetamu dan menolong mereka
yang berhak."
9. Baginda bermusaIir keluar dari Makkah sebanyak dua kali. Pertama, bersama bapa
saudara Baginda, Abu Tolib ketika berusia 12 tahun. Kedua, ketika berusia 25 tahun, sebagai
peniaga kepada harta dagangan Khadijah. Kedua-dua destinasi perjalanan ini ialah kota Busra
di Syam. Dalam kedua-dua perjalanan ini, Baginda mendengar perbualan para peniaga,
melihat kesan-kesan negara yang dilaluinya, juga adat-adat yang diamalkan oleh
penduduknya.
10. Beberapa tahun sebelum diutuskan sebagai Nabi, Allah telah menimbulkan rasa cinta
kepada Baginda s.a.w., untuk pergi ke Gua Hira (sebuah bukit yang berdekatan dengan
Makkah dan terletak di barat laut Makkah). Baginda berkhalwah di dalamnya selama sebulan
(iaitu dilakukan dalam bulan Ramadhan. pent.) kerana memikirkan tanda-tanda kebesaran
Allah dan kehebatan kekuasaan-Nya. Perkara ini berterusan sehingga datang wahyu dan
turunnya al-Quran al-Karim kepada Baginda.
www.mykonsis.org
18
B) Pengajaran dan Pedoman
Daripada kisah-kisah di atas, pengkaji akan mendapati beberapa pengajaran dan kesimpulan
seperti berikut:
1. Sekiranya pendakwah kepada Allah atau pengislah berada di kedudukan yang mulia
di kalangan masyarakat, orang ramai akan lebih tertarik untuk mendengar seruannya.
Menjadi kebiasaan, masyarakat akan memperlekehkan para pengislah dan pendakwah
sekiranya mereka berasal daripada latar belakang yang tidak dikenali atau keturunan yang
hina. Apabila pendakwah yang menyeru masyarakat merupakan orang yang berketurunan
mulia atau mempunyai kedudukan, mereka tidak mampu mentohmah pendakwah tersebut.
Mereka hanya mampu mereka-reka Iitnah bagi melepaskan diri daripada mendengar dakwah
atau kata-katanya. Oleh kerana itu, setelah Rasul s.a.w. mengirimkan surat kepada Hercules
(Maharaja Rom) mengajak beliau dan kaumnya kepada Islam, soalan pertama yang
ditanyakan oleh Hercules kepada Abu SuIIian ialah: "Bagaimanakah keturunan Muhammad
dalam masyarakatmu?" Abu SuIIian menjawab, (ketika itu beliau masih lagi musyrik): "Dia
daripada keturunan kami yang paling mulia." Apabila Hercules selesai bertanya dan
mendengar jawapan Abu SuIIian tentang diri Baginda, Hercules menerangkan rahsia soalan-
soalan yang dikemukakannya. Hercules berkata kepada Abu SuIIian: "Aku tanyakan
kepadamu, bagaimanakah keturunannya? Kamu mendakwa bahawa dia daripada keturunan
kamu yang paling mulia. Demikianlah, Allah hanya memilih nabi daripada golongan yang
mulia dalam kaumnya dan mempunyai keturunan yang paling baik." Benar, Islam tidak
meletak apa-apa nilai kepada kemuliaan keturunan dalam menilai amalan seseorang. Namun,
seseorang menjadi lebih mulia, berkedudukan dan mudah menempa kejayaan jika dia
berketurunan dan berkeperibadian mulia. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih disebut:
ا,ُ +-َ · اَ ذِ إ ِ م`ْ -`ا ¸ِ · ْ»ُ هُ ر 'َ ,ِ = ِ ªَ ,ِ 'ِ ه'َ =ْ'ا ¸ِ · ْ»ُ هُ ر 'َ ,ِ =
Mereka yang terpilih semasa jahiliah adalah juga mereka yang terpilih
semasa Islam sekiranya mereka memahami.
2. Ketabahan pendakwah menanggung keperitan sebagai anak yatim atau kesusahan
hidup semasa kecil, menjadikan beliau lebih sensitiI dengan nilai-nilai kemanusiaan yang
mulia. Dia menjadi lebih belas simpati kepada anak yatira, orang miskin dan mereka yang
diseksa. la juga menjadikan beliau berusaha untuk berlaku adil, melakukan kebajikan dan
mengasihi golongan ini. Setiap pendakwah perlu kepada aset peri kemanusiaan yang mulia
untuk membolehkan beliau merasai kesengsaraan orangyang lemah dan susah. Tiada yang
boleh membekalkan perasaan kemanusiaan ini kepadanya kecuali beliau sendiri mengalami
kesulitan yang dirasai oleh golongan yang lemah seperti anak-anak yatim, para Iakir dan
miskin.
3. Pendakwah yang hidup dalam suasana yang lebih hampir kepada Iitrah semulajadi
dan jauh daripada kehidupan kompleks, kemurnian Iikiran, kekuatan akal, tubuh badan dan
jiwa juga kesejahteraan rasional dan pemikiran akan mudah dibentuk. Oleh keranu itu, Allah
tidak memilih orang Arab untuk melaksanakan risalah Islam secara kebetulan atau tanpa
tujuan. Bahkan kerana mereka lebih berjiwa murni, berpemikiran sejahtera dan berakhlak
mantap. Mereka lebih cekal menanggung kesukaran perang di jalan Allah dan menyebarkan
risalah-Nya ke seluruh ceruk dunia jika dibandingkan dengan bangsa bertamadun yang
berjiran dengan mereka.
4. Hanya orang yang cerdik dan cerdas layak memegang tampuk dakwah dan
kepimpinannnya. Orang yang bodoh dan sederhana pandai tidak layak menyandang
kepimpinan gagasan, pengislahan mahupun kerohanian. Bahkan antara peraturan hidup,
www.mykonsis.org
19
mereka yang bodoh, berpemikiran bercelaru dan pelik, tidak layak memimpin mana-mana
bidang kehidupan. Sekiranya secara kebetulan atau situasi yang ada memberi peluang kepada
mereka untuk memegang pusat kepimpinan, dia akan jatuh menjunam. Masyarakat akan
memecatnya setelah mendapati tindak tanduknya menunjukkan kebodohan, kejanggalan dan
pemikirannya yang bercelaru.
5. Dalam urusan sara hidup, seseorang pendakwah perlu bergantung kepada usaha
peribadinya dan sumber pencarian yang mulia. Dia tidak mengemis, merendah harga diri atau
hina.
Pendakwah yang benar dan mulia tidak rela hidup dengan hasil sedekah dan
pemberian orang.
Adakah mereka masih lagi mempunyai harga diri setelah mereka sendiri bertindak
menjatuhkan maruah diri dengan sibuk meminta dan mengemis, walaupun bukan secara
terang-terangan?! Apabila kita temui ada yang mendakwa dirinya berdakwah dan memberi
tunjuk ajar, namun dalam masa yang sama sibuk mengaut harta orang ramai dengan
bermacam-macam helah, sebenarnya dia menghina diri sendiri. Bagaimana pula kaum dan
jiran memandangnya?! Sesiapa yang merelakan dirinya hina, bagaimana dia mampu
mengajak kepada kemuliaan akhlak, berdiri teguh menghadapi thaghut dan pembuat Iasad,
memerangi kejahatan dan kerosakan, serta membangkitkan roh kemuliaan, harga diri dan
istiqamah dalam diri umat?!
6. Kehidupan pendakwah yang lurus semasa remaja dan perjalanan hidup yang baik
lebih menjamin kejayaan beliau dalam dakwah kepada Allah, pengislahan akhlak dan
memerangi mungkar. Ini kerana, dia tidak akan berhadapan dengan orang yang mencemuh
keperibadiannya ketika dia masih belum berkecimpung dalam dakwah. Ramai yang kita
temui melakukan dakwah islah, khususnya pengislahan akhlak; Iaktor terbesar orang ramai
menolak mereka ialah komen terhadap latar belakang hidup mereka yang tercemar dan
akhlak mereka yang menyeleweng. Bahkan rekod masa lampau yang buruk menimbulkan
keraguan terhadap kejujuran pendakwah seperti mereka. Mereka ditohmah berselindung di
sebalik dakwah islah untuk mencapai sesuatu tujuan. Mereka juga dituduh hanya memulakan
seruan pengislahan setelah merasa puas dengan kelazatan hidup dan syahwat. Mereka
dianggap telah berada dalam kondisi atau usia yang tiada harapan lagi untuk mengejar
kebendaan, harta, kemasyhuran atau kemegahan. Sementara itu, pendakwah yang hidup di
atas landasan yang betul semasa remajanya akan sentiasa mengangkat kepala (tidak boleh
diperendah-rendahkan) dengan dahi yang berseri-seri. Musuh-musuh pengislahan tidak
menemui jalan untuk mencemuh masa lalunya yang terdekat mahupun yang lampau. Mereka
tidak mampu mengeksploitasi sejarah lampau yang terpesong untuk memburukkan namanya
atau mengajak orang ramai memperlekehkannya. Betul, Allah menerima taubat orang yang
bertaubat dan kembali kepada-Nya dengan jujur dan ikhlas. Allah menghapuskan kejahatan
yang lalu dengan kebaikan beliau yang kini. Akan tetapi, perkara ini tidak sama dengan
pendakwah yang menunggu-nunggu kejayaan dakwahnya, disebabkan perjalanan hidupnya
yang sentiasa berada di atas landasan yang lurus dan reputasinya yang baik.
7. Pengalaman pendakwah berkelana, bergaul dengan orang ramai, memahami adat,
situasi dan masalah mereka, memberi kesan besar kepada kejayaan dakwahnya. Pendakwah
yang berinteraksi dengan orang ramai hanya melalui buku dan esei tanpa bergaul dengan
mereka yang mempunyai berbagai aliran, adalah golongan yang gagal dalam dakwah islah.
Orang ramai tidak akan mendengar kata-kata mereka. Seruan mereka tidak akan dapat
diterima oleh akal, kerana orang ramai melilihat mereka jahil tentang kondisi dan
permasalahan masyarakat. Sesiapa yang mahu mengislah golongan beragama, dia perlu hidup
bersama mereka di masjid, di majlis dan dalam masyarakat mereka. Sesiapa yang ingin
www.mykonsis.org
20
mengislah golongan buruh dan peladang, dia mesti hidup dengan mereka di kampung dan
kilang. Makan bersama di rumah mereka dan berbual dengan mereka dalam persekitaran
masyarakat mereka. Sesiapa yang ingin mengislah urus niaga yang berlaku dalam
masyarakat, dia patut bergaul dengan mereka di pasar, gedung perniagaan, kilang, kelab dan
majlis mereka. Sesiapa yang berhasrat mengislah keadaan politik, dia hendaklah bercampur
dengan ahli-ahli politik, mengenali organisasi mereka, mendengar ucapan mereka, membaca
perjalanan program dan parti mereka. Dia juga perlu mengenal pasti persekitaran mereka
tinggal, latar belakang pengetahuan yang mereka jadikan sumber dan hala tuju mereka. Agar
dia tahu bagaimana bercakap dengan mereka tentang sesuatu perkara dan perkara tersebut
tidak menyebabkan mereka menjauhkan diri. Lantaran itu, dia dapat mengetahui bagaimana
melakukan pengislahan terhadap mereka melalui strategi yang tidak mendorong mereka
memeranginya disebabkan rasa benci dan beremosi. Itulah pengalaman hidup dan
pengetahuan berkaitan kemanusiaan yang mesti dimiliki oleh pendakwah. Ini
membolehkannya merealisasikan Iirman Allah Taala:
_Š¦ ’|¸| ¸≅‹¸,™ ,¸,´‘ ¸πϑ>¸>'!¸, ¸πL¸s¯θϑl¦´ρ ¸π´Ζ.>'¦
Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan
dan nasihat pengajaran yang baik. (An-Nahl: 125)
Alangkah indahnya kata-kata yang ma'thur:
ªُ ',ُ -َ رَ و -ا ُ ب-َ ´ُ , ْنَ أ َ نوُ -, ِ ¸ُ -َ أ ، ْ»ِ +ِ ',ُ -ُ= ِ رْ-َ · َ _'َ = ْ¸´ -'ا ا ,ُ -ِ = 'َ =
"Hendaklah kamu berucap kepada manusia mengikut tahap kemampuan akal
mereka. Adakah kamu mahu Allah dan Rasul-Nya didustakan?"
8. Dari masa ke semasa, pendakwah kepada Allah mestilah mempunyai waktu untuk dia
bersendiri. Dalam tempoh itu, rohnya berhubung dengan Allah Jalla Sya'nuh. Jiwanya
dibersihkan daripada kotoran akhlak tercela dan kehidupan kacau bilau di sekelilingnya.
Bersendiri seumpama ini akan mengajak pendakwah memuhasabah diri, andainya dia cuai
melakukan kebaikan, tergelincir dari landasan yang dituju dan menjauhi jalan hikmah. Boleh
jadi dia melakukan kesilapan dalam cara, manhaj dan jalan, atau dia tenggelam bersama
orang ramai dalam perdebatan dan perbincangan. Sehingga dia alpa daripada zikrullah,
bermesra dengan-Nya dan lupa mengingati akhirat sama ada syurga mahupun neraka.
Perdebatan tersebut menyebabkannya lupa tentang kesengsaraan dan kesakitan mati. Oleh
kerana itu, tahajjud dan qiamullail menjadi Iardhu bagi Nabi s.a.w. dan hanya sunat kepada
orang lain. Orang yang sepatut mengambil berat amalan sunat ini ialah para pendakwah ke
jalan Allah, syariat dan syurga-Nya. Khulwah (bersendirian), tahajjud dan qiamullail di
penghujung malam mempunyai kelazatan yang tidak diketahui kecuali mereka yang Allah
muliakan melalui amalan-amalan tersebut. Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata seketika
selepas bertahajjud dan beribadat: "Kelazatan yang kami kecapi jika diketahui oleh raja-raja,
pasti mereka akan memerangi kami demi memperolehinya."
Cukuplah untuk pedoman kita, Iirman Allah Tabaraka wa Taala yang ditujukan
kepada Baginda s.a.w.:www.mykonsis.org
21
!κš‰!‾≈ƒ `≅¸Β“ϑl¦ ∩⊇∪ ¸Ο· Ÿ≅‹l¦ āω¸| ξ‹¸l· ∩⊄∪ …«±`.¸Ρ ¸ρ¦ `_1Ρ¦ «Ζ¸Β ξ‹¸l· ∩⊂∪ ρ¦ Š¸— ¸«‹ls ¸≅¸.´‘´ρ
β¦´,¯¸1l¦ ξ‹¸.¯¸. ∩⊆∪ !‾Ρ¸| ’¸.l`Ζ™ š‹ls ω¯θ· ξ‹¸1. ∩∈∪ β¸| π∞¸:!Ρ ¸≅‹l¦ ´‘¸δ ‘‰:¦ !↔L´ρ `Π´θ·¦´ρ
ξ‹¸· ∩∉∪
Wahai orang yang berselimut! Bangunlah sembahyang Tahajjud pada waktu
malam, selain dari sedikit masa (yang tak dapat tidak untuk berehat). Iaitu
separuh dari waktu malam, atau kurangkan sedikit dari separuh itu. Ataupun
lebihkan (sedikit) daripadanya; dan bacalah al-Quran dengan "Tartil".
(Sayugialah engkau dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masing-
masing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu, kerana) sesungguhnya
Kami akan menurunkan kepadamu wahyu (Al-Quran yang mengandungi
perintah-perintah) yang berat (kepada orang-orang yang tidak bersedia
menyempurnakannya). Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat
kesannya (kepada jiwa), dan lebih tetap betul bacaannya. (Al-Muzzammil: 1-
6)
www.mykonsis.org
22
Bahagian 2
PERMULAAN WAHYU SEHINGGA HIJRAH KE HABSYAH
A) Peristiwa-peristiwa Sejarah
Di dalam tempoh ini, peristiwa-peristiwa sejarah berikut terbukti berlaku:
1. Wahyu diturunkan kepada Rasul s.a.w.: Apabila Nabi s.a.w. berusia genap 40 tahun,
Jibril turun membawa wahyu kepada Baginda. la berlaku pada hari Isnin, 17 Ramadhan.
Imam al-Bukhari r.hm. meriwayatkan kepada kita tentang cara penurunan wahyu dalam
Kitab Sahihnya dengan sanad yang bersambung kepada Aishah, kata beliau:
Perkara pertama yang mula-mula berlaku kepada Rasulullah s.a.w. ialah
mimpi baik semasa tidur. Baginda hanya bermimpi melihat ia datang seperti
cahaya subuh. Kemudian ditimbulkan kepada Baginda rasa cinta untuk
berkhulwah (bersendirian). Baginda berkhulwah di Gua Hira. Baginda
beribadat di dalamnya untuk beberapa malam sebelum pulang menemui
keluarganya bagi mengambil bekalan untuk khulwah seterusnya. Kemudian
Baginda kembali menemui Khadijah, mengambil bekalan yang seumpamanya.
Sehinggalah wahyu kebenaran diturunkan kepada Baginda ketika berada di
Gua Hira. Malaikat (Jibril) datang menemui Baginda seraya berkata:
Bacalah. Baginda berkata: Aku tidak tahu membaca. Baginda menceritakan:
Maka dia memegang dan menutupi aku sehingga aku merasa kepenatan.
Kemudian dia melepaskan aku. Dia berkata lagi: Bacalah. Maka aku berkata:
Aku tidak tahu membaca. Maka dia memegang dan menutupi aku untuk kali
kedua sehingga aku merasa penat. Kemudian dia melepaskan aku. Dia
berkata kembali: Bacalah. Maka aku berkata: Aku tidak tahu membaca. Maka
dia memegang dan menutupi aku untuk kali ketiga. Kemudian dia melepaskan
aku seraya berkata:
¦¸·¦ ¸Ο`™!¸, ,¸,´‘ “¸%!¦ _l> ∩⊇∪ _l> ´_≈.Σ¸¸¦ _¸Β ¸_ls ∩⊄∪ ¦¸·¦ ,š,´‘´ρ `Π¸´¸¦ ∩⊂∪ “¸%!¦ ´Ο‾l.
¸Οl1l!¸, ∩⊆∪ ´Ο‾l. ´_≈.Σ¸¸¦ !Β `Οl Λ¹-ƒ ∩∈∪
Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan
(sekalian makhluk). Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku.
Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang mengajar manusia
melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak
diketahuinya. (Al-Alaq: 1-5)
Setelah itu, Rasulullah s.a.w. pulang dalam keadaan gementar. Baginda mendapatkan
Khadijah binti Khuwailid r.ha. seraya berkata: "Selimutkan aku, selimutkan aku." Khadijah
segera menyelimutkan Baginda sehingga hilang rasa takut. Baginda menceritakan apa yang
berlaku dan berkata: "Aku bimbangkan diriku."
Lantas Khadijah berkata: "Tak mungkin. Demi Allah, Allah tidak sekali-kali akan
menghina kamu. Kamu menyambung silaturrahim, menanggung pihak yang lemah, memberi
pendapatan kepada yang tidak berharta, memuliakan tetamu dan menolong mereka yang
hak."
Setelah itu, Khadijah bersama Rasulullah s.a.w. berangkat menemui Waraqah bin
NauIal bin Asad bin 'Abdul 'Uzza. Waraqah merupakan sepupu Khadijah. Beliau seorang
lelaki yang menganut agama Nasrani semasa jahiliyah. Beliau juga boleh menulis dalam
www.mykonsis.org
23
bahasa Ibrani. Beliau telah menulis Injil dengan bahasa Ibrani setakat yang dikehendaki
Allah. Ketika pertemuan ini, dia telah tua dan buta. Khadijah berkata: "Wahai sepupuku,
dengarlah (kisah) daripada anak sahabatmu." Maka Waraqah bertanya kepada Baginda:
"Wahai anak sahabatku, apa yang kamu lihat?" Lantas Rasulullah s.a.w. menceritakan apa
yang telah dilihatnya. Waraqah berkata: "Ia adalah Namus (pembawa wahyu, iaitu Jibril)
yang pernah turun kepada nabi Musa a.s.. Alangkah baiknya kalau aku masih muda remaja
dan kuat. Semoga aku masih hidup ketika kaum kamu mengusirmu keluar." Lantas
Rasulullah s.a.w. bertanya: "Adakah mereka akan mengusir aku keluar?" Dia berkata: "Ya.
Tiada seorang lelaki yang datang membawa seperti apa yang kamu bawa, pasti akan
dimusuhi. Sekiranya aku sempat dengan hari itu, aku akan menolong kamu semampuku."
Tidak lama kemudian, Waraqah meninggal dunia. Sementara wahyu pula telah terhenti
sementara waktu.
Dalam riwayat Ibnu Hisyam daripada Ibnu Ishaq disebut: Jibril datang menemui
Rasulullah s.a.w. ketika Baginda sedang tidur di Gua Hira. Dia datang dengan membawa
sejenis bekas daripada sutera yang diletakkan kitab di dalamnya. Jibril berkata: "Bacalah
(wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). Dia
menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah.
Yang mengajar manusia melaluipena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak
diketahuinya." (Al-Alaq: 1-5). Baginda berkata: "Maka aku membacanya. Kemudian, setelah
selesai dia beredar, lalu aku terjaga daripada tidur. Seolah-olah tertulis dalam hatiku satu
tulisan." Baginda berkata: "Maka aku keluar (daripada gua itu) sehingga aku berada di
tengah-tengah bukit. Aku dengar satu suara daripada langit berkata: "Wahai Muhammad,
kamu adalah utusan Allah, aku adalah Jibril." Baginda berkata: "Lantas aku mendongak
kepalaku ke langit untuk melihat. Tiba-tiba (muncul) Jibril dalam bentuk seorang lelaki yang
menyandarkan kedua-dua kakinya di uIuq langit. Dia berkata: "Wahai Muhammad, kamu
adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril." Baginda berkata: "Aku tercegat melihatnya, tidak
mara mahupun berundur. Aku memalingkan mukaku daripadanya di uIuq langit. Namun
apabila aku memandang ke arah langit yang lain, aku tetap melihatnya juga. Aku terus
tercegat berdiri, tidak ke depan mahupun ke belakang sehinggalah Khadijah mengutuskan
utusan-utusannya mencariku.... (hingga akhir riwayat).
2. Orang pertama yang beriman dengan Baginda dan memeluk Islam ialah isteri
Baginda, Khadijah r.ha., kemudian sepupu Baginda, Ali r.a.. Ketika itu Ali masih kanak-
kanak berumur 10 tahun. Kemudian diikuti pula oleh bekas hamba Baginda, Zaid bin
Harithah. Kemudiannya Abu Bakar as-Siddiq r.a.. Hamba sahaya yang mula-mula sekali
memeluk Islam ialah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Oleh itu, Khadijah merupakan orang yang
pertama beriman dengan Baginda secara mutlak. Rasulullah s.a.w. telah bersembahyang
bersamanya pada petang hari Isnin. la merupakan hari pertama Baginda bersembahyang.
Solat ketika itu dilakukan dua rakaat di waktu subuh dan dua rakaat di waktu petang.
3. Kemudian wahyu terhenti untuk seketika. Berlaku perselisihan riwayat tentang
tempohnya. Yang paling lama ialah tiga tahun dan paling singkat ialah enam bulan. Riwayat
enam bulan itulah yang sahih. Ketika tempoh terputusnya wahyu, Rasulullah s.a.w. merasa
susah hati dan amat dukacita, sehingga Baginda hampir-hampir keluar ke kawasan bukit dan
ingin menghumbankan diri daripada puncaknya
2
. Baginda menyangka Allah telah
membencinya setelah memilihnya untuk tugas risalah yang mulia. Selepas itu, wahyu
kembali turun kepada Baginda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab

2
Ayat: "hampir-hampir menghumbankan diri daripada kemuncak bukit kerana dukacita wahyu terhenti
sekalipun terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhah, ia adalah daripada retorika az-Zuhri. Ia tidak bersambung kait
dengan riwayat asal. Sebagaimana yang disebut oleh pengarang kitab Fathul Bah. Lihat Fathul Bah 12/316.
www.mykonsis.org
24
Sahihnya, daripada Jabir bin Abdullah al-Ansori, daripada Nabi s.a.w.:
Ketika aku sedang berjalan-jalan, tiba-tiba aku mendengar satu suara daripada langit. Aku
mengangkat pandanganku. Rupa-rupanya ia adalah malaikat yang telah datang kepada aku
di Gua Hira'. Malaikat itu sedang duduk di atas kerusi di antara langit dan bumi. Aku
merasa takut kepadanya, lantas aku pulang. Aku berkata: Selimutkan aku. Maka Allah Taala
telah menurunkan:
!κš‰!‾≈ƒ `¸¸.´‰ϑl¦ ∩⊇∪ `Ο· ¯‘¸‹Ρ!· ∩⊄∪ ,−,´‘´ρ ¸¸¸>· ∩⊂∪ ,,!´‹¸.´ρ ¯¸¸´γL· ∩⊆∪ “>”¸l¦´ρ ¯¸>δ!· ∩∈∪
Wahai orang yang berselimut! Bangunlah serta berilah peringatan dan
amaran (kepada umat manusia). Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah
kebesaran-Nya! Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan. Dan
segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. (Al-Muddathir: 1-5)
Setelah itu wahyu turun berterusan.
4. Selepas itu, Rasulullah s.a w. mula berdakwah kepada Islam di kalangan orang yang
dipercayai (kerasionalan) akalnya selama tiga tahun cukup. Hasilnya, beberapa orang lelaki
dan wanita yang terkenal dengan pemikiran yang matang dan jiwa yang sejahtera, telah
memeluk Islam.
Setelah bilangan mereka yang memeluk Islam mencapai kira-kira 30 orang, Allah
memerintahkan Rasul-Nya s.a.w. untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Ini
dinyatakan dalam Iirman-Nya:
_‰.!· !ϑ¸, `¸Βσ. `_¸¸s¦´ρ ¸_s _,¸´¸¸:ϑl¦ ∩_⊆∪
Oleh itu, sampaikanlah secara berterus-terang apa yang diperintahkan
kepadamu (wahai Muhammad), dan janganlah engkau hiraukan bantahan
dan tentangan kaum kafir musyrik itu. (Al-Hijr: 94)
5. Ekoran dakwah secara terang-terangan itu, bermulalah peringkat menyakiti orang-
orang mukmin yang baru memeluk Islam. Bahkan Rasulullah s.a.w. turut disakiti. Orang
musyrik merasa bimbang apabila Rasul memperbodohkan pemikiran mereka, membongkar
kecacatan tuhan-tuhan mereka dan mengemukakan agama baru kepada mereka. Agama itu
mengajak kepada Tuhan yang Esa. Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata dan pandangan,
sedangkan Dia yang mengetahui hakikat pandangan mata. Dia juga Tuhan yang Maha Lemah
Lembut lagi Maha Mengetahui apa yang telah dan akan berlaku.
6. Dalam tempoh ini Rasul s.a.w. bersama orang-orang mukmin berhimpun secara sulit
di rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam. Al-Arqam bin Abi al-Arqam ketika itu telah memeluk
Islam. Baginda membacakan ayat-ayat al-Quran al-Karim yang diterimanya kepada mereka
di samping mengajar mereka hukum-hakam dan syariat agama yang telah diturunkan ketika
itu.
7. Pada suatu hari, Rasul s.a.w. diperintahkan untuk memberi amaran kepada kaum
keluarganya yang terdekat. Maka Baginda berdiri di bukit SoIa, menyeru satu persatu
keluarga Quraisy. Baginda mengajak mereka kepada Islam dan meninggalkan penyembahan
berhala. Baginda memotivasi mereka kepada syurga dan memberi amaran tentang neraka.
Ekoran dakwah itu, Abu Lahab menengking Baginda: "Celaka kamu, adakah untuk ini kamu
mengumpulkan kami?"
8. Quraisy ingin bertindak ke atas Rasul s.a.w., namun bapa saudara Baginda, Abu Tolib
www.mykonsis.org
25
melindunginya. Beliau enggan menyerahkan Baginda kepada mereka. Setelah Quraisy
beredar, Abu Tolib meminta Baginda untuk mengendur-kan dakwahnya. Baginda menyangka
bapa saudaranya tidak lagi mahu membantunya, maka Baginda mengucapkan kata-katanya
yang masyhur:
-ا -¸+=, _-= ¸-`ا ا-ه ك¸-' ن' _'= ير'-, ¸· ¸--'او ¸-,-, ¸· ¸--'ا ا,·-و,' »=', -او
ª-آ¸-'- ª-ود ='ه'و'
"Demi Allah, wahai bapa saudaraku! Kalau mereka meletakkan matahari di
sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku meninggalkan
urusan ini, sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya, sehingga-lah Allah
memenangkannya atau aku binasa kerananya".
9. Selepas peristiwa tersebut, orang musyrik semakin hebat menyakiti Rasul s.a.w. dan
para sahabat. Sehingga ada yang mati diseksa dan ada yang buta.
10. Apabila Quraisy melihat orang-orang mukmin tetap teguh dengan aqidah mereka
(sekalipun diseksa dan disakiti), mereka membuat keputusan untuk berunding dengan Rasul
s.a.w.. Mereka menawarkan harta sebanyak mana yang Baginda mahu, atau melantik Baginda
sebagai raja mereka. Namun Baginda menolak semua tawaran itu.
11. Melihatkan kedegilan dan penyiksaan berterusan Quraisy terhadap para sahabat,
Rasulullah s.a.w. berkata kepada para sahabatnya: "(Bagaimana) kalau sekiranya kamu keluar
ke bumi Habsyah. Di sana ada seorang raja yang tidak menzalimi sesiapa yang tinggal di
negerinya. (Kamu tinggal di sana) sehinggalah Allah menjadikan untuk kamu jalan keluar
kepada kesulitan kamu ini."
Oleh itu, para sahabat berhijrah ke sana untuk kali pertama seramai 12 orang lelaki
dan 4 wanita. Namun, selepas menerima khabar pengislaman Umar dan kejayaan Islam,
mereka pulang kembali ke Makkah. Akan tetapi, tak lama kemudian mereka pergi semula ke
Habsyah bersama orang-orang mukmin yang lain. Bilangan mereka dalam hijrah kali kedua
ke Habsyah ini seramai 83 orang lelaki dan 11 orang wanita.
12. Selanjutnya, orang-orang musyrik bertindak memboikot Rasulullah s.a.w., Bani
Hasyim dan Bani Muttolib. Orang musyrik tidak lagi berjual beli, bernikah dan bergaul
dengan mereka. Orang musyrik juga tidak menerima sebarang perdamaian daripada mereka.
Pemboikotan itu berlanjutan selama dua atau tiga tahun. Rasul s.a.w. dan orang yang
bersamanya berhadapan dengan kesulitan yang teruk kesan pemboikotan tersebut. Ia berakhir
hasil usaha tokoh-tokoh Quraisy yang rasional.
B) Pengajaran dan Pedoman
1. Apabila Allah ingin mendorong seseorang hamba berdakwah kepada kebaikan dan
pengislahan, Dia akan mencampakkan ke dalam hatinya, rasa benci kepada kese-satan dan
kerosakan yang dilakukan oleh masyarakatnya.
2. Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah bercita-cita menjawat tugas kenabian dan tidak
pernah mengimpikannya. Apa yang Allah ilhamkan kepada Baginda hanyalah rasa cinta
untuk berkhulwah melakukan ibadat. Allah mengilhamkan perasaan tersebut sebagai proses
pembersihan dan persediaan rohani untuk memikul bebanan risalah. Sekiranya Baginda s.a.w.
bercita-cita memperolehi kenabian, nescaya Baginda tidak takut ketika wahyu diturunkan
kepadanya. Baginda juga tidak akan menemui Khadijah meminta penerangan tentang rahsia
kejadian yang dilihatnya dalam Gua Hira itu. Rasul s.a.w. mendapat kepastian bahawa
Baginda adalah Rasul, hanya setelah melihat Jibril. Begitu juga setelah Waraqah bin NauIal
menegaskan perkara itu kepada Baginda. Waraqah memberitahu Baginda, apa yang dialami
www.mykonsis.org
26
Baginda di dalam gua tersebut adalah wahyu yang pernah diturunkan kepada nabi Musa a.s..
3. Jika dakwah islah merupakan satu perkara yang janggal kepada kepercayaan dan
mentaliti kebanyakan orang ramai, pendakwah tidak perlu menyampaikannya secara lantang.
Dia perlu menangguh langkah dakwah secara terang-terangan sehinggalah sebilangan
manusia telah mengimani dakwah tersebut dan sanggup berkorban apa sahaja, mahal
mahupun murah, demi jalan dakwah. Langkah ini dilakukan supaya jika pelopor dakwah
disakiti, para pengikut yang beriman dengan dakwahnya akan bangkit melakukan kewajipan
dakwah (menggantikan beliau). Dengan itu, kesinambungan dakwah akan terjamin.
4. Rasulullah s.a.w. telah mengejutkan Arab dengan perkara yang asing bagi mereka.
Oleh itu, mereka menyanggah keras dakwah Baginda. Cita-cita mereka hanya untuk
menghapuskan Baginda dan para sahabat. Penentangan ini merupakan jawapan dalam bentuk
sejarah terhadap dakwaan pejuang perkauman. Mereka mendakwa nabi Muhammad s.a.w.
dan risalah Baginda mewakili cita-cita dan aspirasi Arab ketika itu. Ini adalah dakwaan yang
melucukan. la ditolak oleh Iakta-Iakta sejarah yang diperakui, sebagaimana yang kita dapati.
Sebab yang mendorong mereka membuat dakwaan sebegini hanyalah berpunca daripada
sikap ekstrim dalam mendokong seruan perkauman. Dakwaan ini juga didorong oleh
keinginan mereka menjadikan Islam sebagai urusan yang lahir daripada keperibadian dan
pemikiran Arab. la juga merupakan keingkaran yang nyata terhadap kenabian Rasul s.a.w. di
samping merendahkan-rendahkan risalah Islam.
5. Walaupun setelah golongan jahat dan sesat mengenakan seksaan dan penindasan ke
atas orang-orang mukmin, mereka tetap berpegang dengan akidah mereka. Ini menjadi bukti
kejujuran iman dan keikhlasan pegangan akidah mereka. la juga menunjukkan ketinggian
jiwa dan rohani mereka. Mereka menganggap kesakitan yang menimpa hanyalah sebagai satu
kerehatan perasaan, juga ketenangan jiwa dan akal. Mereka lebih mendambakan keredhaan
Allah Jalla Sya'nuh berbanding penyeksaan, halangan dan penindasan yang dialami oleh
jasad mereka.
Penguasaan hakiki bagi orang-orang mukmin yang jujur dan pendakwah yang ikhlas
adalah kepada roh-roh mereka, bukan kepada tubuh badan mereka. Mereka segera menyahut
tuntutan rohani tanpa menghiraukan kerehatan, kekenyangan dan kelazatan yang dituntut
oleh jasad mereka. Dengan sikap inilah, dakwah telah menang dan kebanyakan orang ramai
ber-jaya dibebaskan daripada kegelapan kesesatan dan kejahilan.
6. Sabda Rasul s.a.w. kepada bapa saudara Baginda Abu Tolib dan keengganan Baginda
menerima tawaran harta dan takhta yang ditawarkan oleh Quraisy menjadi bukti kebenaran
dakwaan kerasulan Baginda. la juga menjadi bukti kesungguhan Baginda membawa petunjuk
kepada manusia. Demikian juga, seseorang pendakwah sepatutnya tekad meneruskan
dakwahnya walau bagaimana golongan batil berhimpun menentangnya. Dia perlu mengalih
pandangannya daripada godaan mereka yang menawarkan kemegahan dan pangkat. Bagi
orang-orang mukmin, susah payah di jalan kebenaran merupa-kan kerehatan jiwa dan hati
mereka. Pada mereka, redha Allah dan syurga-Nya lebih mulia dan lebih berharga daripada
segala pangkat, kemegahan dan harta dunia.
7. Pendakwah mestilah berada bersama-sama para penyokongnya untuk tempoh tertentu
pada setiap hari atau setiap minggu. la bertujuan untuk mempertingkat-kan keimanan mereka
terhadap dakwah, mengajar mereka tentang jalan, cara dan adab dakwah. Dia wajib
menjadikan perhimpunan mereka rahsia apabila bimbang keselamatan diri dan jamaahnya
terancam ekoran perhim-punan terang-terangan. Langkah ini agar golongan batil tidak
berkomporomi menghapuskan mereka atau mening-katkan penyeksaan dan penindasan ke
atas mereka.
www.mykonsis.org
27
8. Seorang pendakwah mestilah mengambil berat tentang kaum kerabatnya. Dia perlu
menyampaikan dakwah islah kepada mereka. Namun sekiranya mereka menolak, dia akan
mempunyai alasan di hadapan Allah dan manusia terhadap kerosakan dan kesesatan kaum
kerabatnya itu.
9. Apabila pendakwah mendapati jamaahnya dalam bahaya, sama ada kepada nyawa
atau berbentuk ancaman Iitnah kepada pegangan akidah, dia mestilah menyediakan tempat
yang selamat untuk penyokongnya daripada pencerobohan golongan batil tersebut. Usaha ini
tidak menaIikan kewajipan para pendakwah kebenaran untuk berkorban. Namun jika
bilangan mereka sedikit, golongan batil akan berjaya menghapuskan mereka dan
melenyapkan dakwah sekaligus. Sementara kewujudan mereka di tempat yang selamat,
menjadi jaminan kepada kesinambungan dakwah dan penyebarannya.
10. Perintah Rasulullah s.a.w. kepada para sahabat agar berhijrah ke Habsyah sebanyak
dua kali menunjukkan ikatan agama sesama golongan beragama (walaupun berbeza agama
mereka) adalah lebih kuat dan kukuh. Ini berbanding ikatan mereka dengan penyembah
berhala dan golongan atheis. Agama-agama Samawi dari segi sumber dan asas-asasnya yang
aahih, sepakat dalam objektiI utama sosial. la juga sepakat dalam persoalan keimanan kepada
Allah, rasul-rasul-Nya dan hari Akhirat. Kebersamaan ini menjadikan jalinan kekerabatan
antara agama-agama ini lebih kukuh berbanding mana-mana jalinan lain; Sama ada ikatan
kaum kerabat, hubungan darah ataupun tempat tinggal yang berpasakkan pegangan atheism,
keberhalaan dan kekuIuran terhadap syariat Allah.
11. Golongan batil tidak mudah menyerah kalah kepada pendokong kebenaran. Setiap
kali usaha pembasmian dakwah yang digunakan gagal mencapai objektiInya, mereka akan
mencipta cara dan medium yang lain. Demikianlah penentangan ini akan berterusan
sehinggalah kebenaran benar-benar mencapai kemenangan yang muktamad dan
kebatilan menghembus naIasnya yang terakhir.
www.mykonsis.org
28
Bahagian 3
SELEPAS HIJRAH KE HABSYAH HINGGA HIJRAH KE MADINAH
A) Peristiwa-peristiwa Sejarah
Fasa ini lebih istimewa berbanding Iasa-Iasa yang lain ekoran berlaku beberapa peristiwa
yang terkenal:
1. Abu Talib, bapa saudara Rasulullah s.a.w. telah meninggal dunia pada tahun ke-10
kerasulan. Abu Talib semasa hayatnya, kuat mempertahankan anak saudaranya, iaitu
Rasulullah s.a.w.. Quraisy tidak berjaya menyakiti diri Nabi s.a.w. sepanjang hayat Abu Talib
kerana mereka hormat dan gerun kepadanya. Apabila beliau meninggal dunia, Quraisy mula
berani bertindak kasar terhadap Nabi s.a.w.. Lantaran itu, kematian beliau menimbulkan rasa
sugul yang mendalam kepada Nabis.a.w..Nabi bersungguh-sungguh mendesak Abu Talib
untuk mengucap kalimah syahadah ketika beliau terbaring nazak pada saat-saat akhir
kematiannya. Namun Abu Talib enggan kerana bimbang beliau akan mendapat malu daripada
kaumnya.
2. Khadijah r.ha. juga meninggal dunia pada tahun yang sama. Sebelum itu, Khadijah
berperanan meringankan kerungsingan dan kesedihan Rasul s.a.w. lantaran permusuhan
Quraisy yang dihadapi Baginda. Apabila beliau meninggal dunia, Baginda merasa terlalu
dukacita. Tahun kematian bapa saudara Baginda, Abu Tolib dan isterinya, Khadijah
dinamakan sebagai "Tahun Dukacita".
3. Apabila tipu daya dan perbuatan menyakiti Rasul s.a.w. yang dilakukan oleh Quraisy
semakin hebat, iaitu selepas kematian bapa saudara dan isteri Baginda, Baginda menuju ke
TaiI. Baginda ke sana dengan harapan akan mendapat sambutan yang baik dan sokongan
kepada dakwahnya di kalangan Bani ThaqiI. Namun mereka menolak dakwah Baginda secara
kasar. Mereka menghasut kanak-kanak untuk menyakiti Baginda. Kanak-kanak tersebut telah
melontar batu ke arah Baginda sehingga darah mengalir daripada kedua kaki Baginda yang
suci. Baginda telah berlindung di sebuah kebun. Baginda memanjatkan doa kepada Allah
dengan penuh khusyuk:
· -·- ,´-أ =,'إ »+''ا س'-'ا _'= ¸-ا,هو ¸-',= ª'·و ¸-, ', ¸,-=ا¸'ا »=رأ --أ ¸,-=ا¸'ا »=رأ --أ
----'ا بر ¸-ر --أو ¸,-· و-= _'إ ¸-'´- ¸- _'إ ي¸-إ ª-'´- ¸,-- _'إ مأ ¸--+=-, =- ¸´, »' نإ
· ¸'= --= ¸' _-وأ ¸ه =-,·'= ¸´'و ¸''-أ ` تا,--'ا ª' تء'-أ ي-'ا =+=و ر,-- ذ,=أ ضر`ا و
-'='ا ª' -·¸-أو -¸=`او ',--'ا ¸-أ ª,'= _'-و ت' ===- ¸'= .=, وأ =--= ¸- ل¸-, نأ _--·'ا ='
-= =-`إ ة,·`و ل,=`و _-¸- _
“Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu kelemahan kekuatanku, sedikitnya
kemampuanku dan hinanya aku pada pandangan manusia. Wahai Tuhan
Yang Maha Pengasih, Kamulah Tuhan golongan yang lemah dan Kamu juga
Tuhanku. Kepada siapa Kamu serahkan aku ? Kepada orang jauh yang
memandangku dengan wajah bengis
3
atau kepada musuh yang menguasai
urusanku? Sekiranya Kamu tidak murka kepadaku, aku tidak peduli (apa yang
menimpa). Namun keselamatan daripada-Mu lebih melapangkan aku. Aku
berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari kegelapan serta
memperelokkan urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung daripada
kemarahan-Mu atau kemurkaan-Mu terkena kepadaku. Kamu berhak untuk
mencela aku sehingga Kamu redha. Tiada kuasa dan tiada kekuatan
melainkan dengan-Mu.”

3
iaitu melihat dengan pandangan benci. Ia adalah kiasan kepada permusuhan dan kebencian.
www.mykonsis.org
29
4. Rasulullah s.a.w. pulang dari TaiI dalam keadaan dakwah-nya tidak mendapat
sebarang sambutan daripada kaum ThaqiI. Yang ada hanyalah keislaman Addas, hamba
kepada Utbah dan Syaibah, anak-anak lelaki Rabiah. Addas merupakan seorang hamba
beragamaNasrani. Kedua-dua tuannya meminta beliau menghidangkan setangkai anggur
kepada Rasul s.a.w. semasa Baginda sedang berlindung dalam sebuah kebun. Mereka
memerintah beliau berbuat demikian setelah melihat Rasulullah kepenatan dan layanan buruk
ThaqiI kepada Baginda. Apabila Addas menghidangkan anggur itu kepada Raaul s.a.w.,
Baginda mula memakannya seraya berkata: Bismillah (Dengan nama Allah). Ucapan
basmalah itu menarik perhatian Addas, kerana tiada sesiapa di kalangan kaum itu
mengucapkan kalimah seperti itu. Beliau memeluk Islam setelah berdialog dengan Nabi
s.a.w..
5. Berlaku mukjizat Isra' dan Mi'raj. Terdapat perselisihan berkenaan tarikh peristiwa ini
berlaku. Secara pasti ia berlaku sebelum hijrah pada tahun ke-10 kenabian atau selepasnya.
Pendapat sahih yang dipegang oleh jumhur ulama, Isra' dan Mi'raj berlaku pada suatu malam
secara jaga melibatkan jasad dan roh Nabi s.a.w.. Baginda diisra'kan daripada Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa. Kemudian Baginda dimi'rajkan ke langit yang tinggi. Seterusnya pulang
kembali kerumah Baginda di Makkah pada malam itu juga. Baginda memberitahu Quraisy
tentang mukjizat itu. Mereka mempersenda dan memperlekehkan Baginda. Namun Abu
Bakar dan mereka yang kuat imannya telah membenarkan Baginda.
6. Pada malam Isra' dan Mi'raj tersebut, sembahyang lima waktu diIardhukan ke atas
setiap orang Islam yang baligh dan berakal.
7. Rasul s.a.w. menemui kabilah-kabilah Arab yang datang semasa musim haji
(sebagaimana kebiasaan Baginda setiap tahun). Baginda mengajak mereka kepada Islam dan
menyeru mereka meninggalkan penyembahan berhala. Ketika Baginda berada di Aqabah,
salah satu tempat melontar jamrah, Baginda telah menemui satu rombongan kaum Aus dan
Khazraj. Lantas Baginda mengajak mereka kepada Islam dan mereka menerimanya.
Bilangan mereka ketika itu ialah tujuh orang. Setelah itu mereka pulang ke Madinah, lalu
menceritakan kepada kaum mereka tentang pertemuan tersebut dan Islam yang mereka anuti.
8. Pada tahun berikutnya, tahun ke-12 kerasulan, ketika musim haji, 12 orang lelaki
Ansar telah datang ke Makkah. Mereka berhimpun dan berbaiah dengan Nabi s.a.w.. Mereka
pulung ke Madinah bersama utusan khas Nabi s.a.w., Musab bin Umair. Baginda
mengutuskan beliau untuk membacakan al-Quran dan mengajarkan Islam kepada orang Islam
di sana. Dengan itu Islam berkembang luas di Madinah.
9. Pada tahun seterusnya (tahun ke-13 kerasulan), sekumpulan Ansar telah datang pada
musim haji. Mereka berhimpun dengan Nabi s.a.w. secara sembunyi. Bilangan mereka
seramai 70 orang lelaki dan dua orang wanita. Mereka berbaiah untuk menolong dan
menyokong Baginda, mempertahankan Baginda sebagaimana mereka mempertahankan
wanita dan anak-anak mereka sendiri. Mereka pulang ke Madinah setelah Baginda memilih
12 orang ketua kalangan mereka sebagai wakil kepada kaum mereka.
www.mykonsis.org
30
B) Pengajaran dan Pedoman
1. Kadang-kadang ada kaum kerabat pendakwah yang tidak bersama dengan dakwahnya
tetapi bertindak melindunginya. Situasi ini memberi Iaedah kepada dakwah ketika ia masih
lemah. Kerana dia akan bertindak menghalang golongan jahat membunuh atau
menyakiatinya. Oleh yang demikian, sentimen kabilah dan kekeluargaan kadang-kadang
boleh digunakan oleh pendakwah untuk melindungi dakwahnya selama mana beliau tidak
seiringan (turut serta) melakukan kemungkaran bersama kaumnya.
2. Isteri solehah yang beriman dengan dakwah kebenaran akan mempermudahkan
banyak kesulitan yang dialami oleh suami yang berdakwah. Ini akan berlaku jika si isteri
turut serta berkongsi kerungsingan dan penderitaan suami. Dengan perkongsian tersebut, si
isteri akan meringankan bebanan kerungsingan suami. Ia juga akan membangkitkan dalam
diri suami rasa untuk meneruskan dakwah dan tetap teguh di atas jalannya. Oleh itu, si isteri
dapat memberi kesan kepada kejayaan dan kemenangan dakwah. Sikap Khadijah r.ha.
terhadap Rasulullah s.a.w. merupakan contoh paling mithali yang boleh dilakukan oleh
seorang isteri yang beriman dengan dakwah kebaikan. Dia berperanan besar terhadap
kejayaan suaminya sebagai pendakwah. Begitu juga keteguhan dan istiqomah beliau dalam
dakwah. Kehilangan isteri seperti ini merupakan kerugian besar semasa pertempuran
pengislahan sedang berlaku sengit. Kerugian ini menyebabkan suami yang berdakwah tidak
dapat mengawal perasaannya, bahkan merasa sugul dan putus asa.
3. Kesedihan kerana kehilangan seorang kerabat yang berperanan melindungi dakwah
walaupun dia tidak beriman merupakan kesedihan yang terbit daripada keikhlasan
berdakwah. Sementara kesedihan terhadap kehilangan seorang isteri yang beriman dan ikhlas
terbit daripada rasa setia kepada isteri yang telah menjadi contoh dalam pengorbanan dan
sokongan. Oleh kerana itu, ketika Abu Talib meninggal dunia, Rasul s.a.w. bersabda:
"Semoga Allah merahmati dan mengampun kamu. Aku akan tetap memohon
ampun untuk kamu sehinggalah Allah menegah aku."
Oleh yang demikian, orang Islam ketika itu telah mencontohi Rasul mereka. Mereka
turut memohon ampun untuk keluarga mereka yang mati dalam keadaan musyrik.
Sehinggalah turun Iirman Allah Tabarak wa Taala:
!Β šχl´ ¸¯_¸,Ζl¸l š_¸¸%!¦´ρ ¦θ`ΖΒ¦´, β¦ ¦ρ`¸¸±-.`.„ _,¸é¸¸:ϑl¸l ¯θl´ρ ¦θΡlŸé ’¸|`ρ¦ †¸¯¸· _¸Β ¸‰-,
!Β š_,,. ¯Νλ ¯Ν·κΞ¦ ´¸≈>.¦ ¸ΟŠ¸>>'¦ ∩⊇⊇⊂∪
Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, meminta
ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri,
sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli
neraka. (At-Taubah: 113)
Dengan turunnya ayat tersebut, Nabi s.a.w. tidak lagi memohon ampun untuk Abu
Talib. Begitu juga orang Islam tidak lagi memohon ampun kepada keluarga musyrik yang
mati,
Oleh kerana sebab-sebab di atas, sepanjang hayat Rasul s.a.w., Baginda terus
mengingati kelebihan. Khadijah, memohon rahmat untuknya dan berbuat kebajikan kepada
teman-temannya. Sikap Rasulullah ini membuatkan Aishah r.ha. merasa cemburu dengan
Khadijah (padahal Khadijah telah meninggal dunia). Ini kerana Aishah sering mendengar
pujian Nabi s.a.w. kepada Khadijah. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aishah r.ha,
www.mykonsis.org
31
katanya:
Aku tidak merasa cemburu kepada isteri-isteri Nabi s.a.w. sebagaimana aku
cemburu kepada Khadijah. Aku tidak melihat Khadijah, namun Nabi s.a. w.
sering menyebut-nyebutnya. Ada masanya Baginda menyembelih kambing,
kemudian Baginda memotongnya lalu Baginda mengirimkan kepada teman-
teman Khadijah. Ada masanya aku berkata kepada Baginda: Seolah-olah
tiada wanita di dunia ini melainkan Khadijah. Baginda bersabda: "Dia
sekian-sekian... dia sekian-sekian... (menyebut jasa dan kebaikan Khadijah).
Aku juga mendapat anak daripadanya (Khadijah)."
3. Pemergian Rasul s.a.w. ke TaiI setelah penduduk Makkah menolak dakwahnya
merupakan bukti kepada tekad yang kental dalam jiwa Rasul untuk meneruskan dakwahnya.
la juga merupakan bukti sikap tidak putus asa Nabi s.a. w. terhadap penerimaan orang ramai
kepada dakwah. Baginda mencari medan baru untuk dakwah setelah terdapat halangan-
halangan yang menyekat dakwah di medan pertamanya (kota Makkah). Sementara hasutan
Bani ThaqiI kepada kanak-kanak dan golongan bodoh daripada kaum mereka supaya
menyakiti Rasul s.a.w., menjadi bukti bahawa kejahatan sama sahaja walau di mana ia
berada. Kejahatan bergantung harap kepada golongan bodoh untuk menyakiti para
pendakwah. Peristiwa kaki Nabi s.a.w. luka mengalirkan darah padahal Baginda adalah Nabi
yang mulia, menjadi contoh penting kesakitan dan penindasan yang akan ditanggung oleh
pendakwah di jalan Allah. Manakala doa abadi Nabi s.a.w. semasa berada di kebun menjadi
penegasan kepada kejujuran Rasul dalam dakwah dan keazamannya untuk terus
melaksanakan tugas dakwah meskipun berhadapan dengan berbagai kesulitan. Perkara yang
penting bagi Baginda hanyalah redha Allah semata-mata. Baginda tidak menghiraukan redha
para pembesar, pemimpin, orang awam dan kebanyakan.
¸''-' `· ¸'= --= =- ¸´, »' ن'
"Sekiranya Kamu tidak murka kepadaku, aku tidak peduli (apa yang menimpa)."
Dalam doa Baginda terkandung cara-cara memperolehi bekalan kekuatan daripada
Allah. Iaitu dengan cara kembali dan meminta pertolongan-Nya ketika kesengsaraan yang
dipikul pendakwah semakin berat. Doa ini juga menunjukkan perkara yang paling ditakuti
oleh pendakwah ialah kemurkaan dan kemarahan Allah ke atas beliau. Bukannya kemurkaan
makhluk selain-Nya.
5. Mukjizat lsra' dan Mi'raj mempunyai banyak rahsia. Kami hanya sebutkan tiga sahaja:
Pertama: Menghubungkait isu Masjidil Aqsa dan kawasan sekitarnya dengan isu
Dunia Islam. Ini kerana Makkah selepas perutusan Rasul s.a.w. telah menjadi pusat
perhimpunan Dunia Islam dan kesatuan visinya. Peristiwa Isra' Mi'raj ini juga menunjukkan
usaha mempertahankan Palestin sebenarnya mewakili usaha mempertahankan Islam itu
sendiri. Setiap orang Islam di pelbagai ceruk bumi wajib melaksanakannya. Kecuaian
mempertahan dan membebaskan Palestin merupakan kecuaian terhadap Islam. la merupakan
jenayah yang akan dihukum oleh Allah kepada setiap orang yang beriman dengan Allah dan
Rasul-Nya.
Kedua: Isra' Mi'raj menjadi simbol kepada ketinggian kedudukan orang Islam dan
lambang kepada kewajipan mengangkat dirinya mengatasi hawa naIsu dan syahwat dunia.
Dia juga wajib menjadi manusia yang tiada tolok bandingnya dikalangan seluruh manusia.
Sama ada dari segi kedudukannya yang tinggi, visinya yang mulia dan sikapnya yang sentiasa
berlegar dalum lingkungan nilai-nilai yang mithali untuk selama-lamanya.
Ketiga: Isra' Mi'raj juga menunjukkan penerokaan angkasa dan keluar daripada
www.mykonsis.org
32
tarikan graviti bumi boleh diusahakan. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasul kita
merupakan angkasawan pertama dalam sejarah dunia seluruhnya. Meneroka angkasa
seterusnya pulang ke bumi dengan selamat adalah perkara yang boleh berlaku. Sekalipun ia
berlaku kepada Rasulullah s.a.w. secara mukjizat pada zaman Baginda, namun ia boleh
terjadi kepada manusia biasa melalui ilmu dan idea.
6. KeIardhuan solat pada malam Isra' dan Mi'raj menunjukkan hikmah kenapa solat
disyariatkan. Allah seolah-olah berIirman kepada hamba-hamba-Nya yang beriman:
Sekiranya Mi'raj Rasul kamu dengan jasad dan roh ke langit merupakan mukjizat, kamu pula
diperuntukkan solat lima waktu setiap hari, sebagai mi'raj (anak tangga) untuk kamu naik
menemui-Ku dengan roh dan hati kamu. Jadikan solat lima kali sehari sebagai peningkatan
roh yang boleh mengangkat kamu daripada tenggelam dalam hawa dan syahwat kamu, serta
memperlihatkan kamu kebesaran, kekuasaan dan keesaan Aku. Ini mendorong kamu untuk
memimpin muka bumi ini, bukan dengan cara memperhamba, menguasai dan menakluki
(orang lain). Bahkan melalui jalan kebaikan dan ketinggian, juga dengan cara kesucian dan
peningkatan roh menerusi jalan solat.
7. Proses memperkenal diri yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kabilah-kabilah pada
musim haji menjadi bukti bahawa seseorang pendakwah tidak sepatutnya membataskan
dakwah mengajak manusia kepada kebaikan dalam lingkungan majlis dan persekitaran
dirinya sahaja. Bahkan dia mestilah pergi ke setiap tempat manusia berhimpun atau lokasi
yang berkemungkinan mereka berhimpun. Dia juga tidak sepatutnya berputus asa dengan
penolakan mereka daripada semasa ke semasa. Kadang-kadang Allah menyediakan untuk
beliau, penyokong-penyokong yang beriman dengan dakwahnya yang baik, padahal dia tidak
pernah terIikir dan menjangkakannya. Kadang-kadang kelompok kecil yang mendapat
hidayah hasil usaha beliau dalam beberapa sempena akan memainkan peranan besar terhadap
penyebaran dakwah. Kelompok kecil itu juga berperanan dalam merealisasikan kemenangan
akhir dakwah terhadap kejahatan dan konco-konconya.
Keimanan tujuh orang pertama Ansar yang bertemu dengan Rasulullah s.a.w. untuk
kali pertama, telah menyebabkan kemasukan Islam ke Madinah. perkara itu memberi kesan
kepada penyebaran Islam dan penguasaannya di sana. la membuka jalan kepada orang-orang
mukmin yang tertindas di Makkah untuk menjadikan Madinah sebagai destinasi hijrah dan
pusat mereka berhimpun. Rasulullah pula memperolehi tempat yang aman untuk
membangunkan negara dan menyebarkan dakwah. Dari negara itu, para sahabat Baginda
melancarkan penentangan kepada syirik dan orang musyrik. Mereka melancarkan perang dan
pertempuran yang berakhir dengan kemenangan berkekalan di pihak iman dan kekalahan
abadi di pihak syirik. Semoga Allah meredhai kaum Ansor, yang terdiri daripada Aus dan
Khazraj. Mereka mempunyai jasa yang tidak putus-putus kepada Islam, orang Islam dan
seluruh alam. Semoga Allah juga meredhai saudara mereka, kaum muhajirin yang terlebih
dahulu beriman sebelum mereka, serta yang telah berkorban di jalan Allah dengan segala
yang berharga, baik harta mahupun kampung halaman. Semoga Allah turut memasukkan kita
bersama mereka semua ke dalam syurga Ridhwan.
www.mykonsis.org
33
Bahagian 4
HIJRAH SEHINGGA NABI STABIL DI MADINAH
A) Peristiwa-peristiwa Sejarah
1. Quraisy mendapat tahu tentang keislaman sekumpulan penduduk Yathrib. Lantaran
itu, mereka meningkatkan penyeksaan kepada orang-orang mukmin di Makkah. Lalu Nabi
s.a.w. mengarahkan orang-orang mukmin berhijrah ke Madinah. Mereka berhijrah secara
sembunyi kecuali Umar r.a.. Beliau telah memberitahu orang musyrik Quraisy tentang
penghijrahannya seraya berkata: "Sesiapa yang mahu ibu kehilangan anaknya, esok tunggu
aku di tengah wadi ini." Namun tiada seorang pun berani keluar menyahut cabarannya.
2. Apabila Quraisy merasa yakin bahawa orang Islam telah memperolehi kekuatan dan
perlindungan di Madinah, mereka mengadakan satu persidangan di Dar an-Nadwah. Mereka
bersidang untuk memikirkan langkah menghapuskan Rasul s.a.w. sendiri. Mereka
memutuskan untuk memilih seorang pemuda yang gagah daripada setiap kabilah. Kemudian
kesemua pemuda tersebut membunuh Baginda serentak. Justeru itu, tuntutan darah Baginda
akan teragih kepada setiap kabilah menyebabkan Bani ManaI (keluarga Rasulullah) tidak
upaya memerangi mereka semua dan terpaksa menerima bayarun diat sahaja. Setelah itu
pemuda-pemuda yang diwakilkan untuk membunuh Rasul s.a.w. berhimpun di muka pintu
rumah Baginda pada malam Hijrah. Mereka menunggu Baginda keluar untuk membunuhnya.
3. Pada malam tersebut Rasulullah s.a.w. tidak tidur di tempat tidurnya. Baginda telah
meminta Ali r.a. untuk tidur di tempatnya itu. Baginda juga memerintahkan beliau agar
memulangkan barang-barang amanah yang disimpan oleh orang kaIir Quraisy kepada
Baginda pada keesokan harinya kepada pemiliknya. Rasul s.a.w. telah meninggalkan
rumahnya tanpa disedari oleh pemuda-pemuda yang diwakilkan untuk membunuhnya.
Baginda pergi ke rumah Abu Bakar. Sebelum itu, Abu Bakar telah menyiapkan dua
kenderaan untuknya dan Rasul s.a.w.. Mereka berdua memutuskan untuk keluar dari Makkah.
Abu Bakar mengupah Abdullah bin Uraiqit ad-Daili, seorang musyrik untuk menjadi
penunjuk jalari ke Madinah. Dengan syarat dia mengelakkan jalan yang biasa diketahui dan
menggunakan jalan lain yang tidak diketahui oleh kaIir Quraisy.
4. Rasulullah s.a.w. dan sahabat Baginda, Abu Bakar keluar berhijrah pada hari Khamis,
1 Rabiul Awal, tahun ke-53 kelahiran Baginda s.a.w.. Hanya Ali r.a. dan keluarga Abu Bakar
r.a. yang mengetahui tentang hijrah Baginda tersebut. Anak-anak perempuan Abu Bakar,
Aishah dan Asma' berperanan menyediakan bekalan untuk mereka berdua. Asma' telah
memotong sebahagian daripada tali ikat pinggangnya, lalu mengikat mulut karung makanan
tersebut. Daripada peristiwa itu, dia digelar: "Zat an-Nitoqain" (Perempuan yang mempunyai
dua tali ikat pinggang). Dengan bantuan Abdullah bin Uraiqit, Rasulullah s.a.w. dan Abu
Bakar menghala ke Yaman sehingga sampai ke Gua Thur. Mereka bersembunyi di dalamnya
selama tiga malam. Turut bermalam bersama mereka, Abdullah bin Abu Bakar yang masih
remaja. Beliau seorang pemuda yang berpengetahuan, mahir, peka dan cepat memahami.
Beliau akan keluar meninggalkan mereka pada waktu sahur lalu berpagi-pagian bersama
Quraisy Makkah seolah-olah beliau tidur di Makkah. Apa-apa rancangan jahat terhadap
Rasulullah dan Abu Bakar yang beliau dengar daripada Quraisy, akan diingat sehinggalah
beliau menyampaikannya kepada mereka berdua pada waktu petangnya.
5. Kiamat seolah-olah berlaku kepada Quraisy setelah Rasulullah s.a.w. terlepas
daripada usaha membunuhnya. Mereka keluar mengejar Baginda mengikut jalan Makkah
yang biasa tetapi gagal menemui Baginda. Mereka menghala menuju jalan ke Yaman
sehingga sampai di muka Gua Thur. Sebahagian daripada mereka berkata: "Boleh jadi
Muhammad dan temannya ada di dalam gua ini." Namun sebahagian yang lain menjawab:
www.mykonsis.org
34
"Kamu tidak nampakkah apa yang ada di muka gua ini. Bagaimana labah-labah menganyam
sarangnya dan burung-burung bersarang di srni? Ini menunjukkan tiada seoran0067pun yang
memasuki gua ini sejak sekian lama." Abu Bakar r.a. melihat kaki-kaki mereka ketika mereka
sedang berdiri di muka gua itu. Beliau menggeletar bimbangkan nyawa Rasul s.a.w., seraya
berkata: "Demi Allah! Wahai Rasulullah, kalau salah seorang daripada mereka melihat ke
tempat letak kakinya, nescaya dia akan melihat kita." Rasul s.a.w. mententeramkannya
dengan bersabda:
"Wahai Abu Bakar, kamu sangka kita berdua, sedangkan Allah adalah yang
ketiga"
6. Quraisy mengutuskan utusan menemui kabilah-kabilah dengan membawa tawaran
sejumlah besar harta yang cukup menggoda sesiapa yang tamak. Tawaran ini ditujukan
kepada sesiapa yang menemui Rasul s.a.w. dan teman Baginda, membunuhnya, atau
menawannya. Oleh itu, Suraqah bin Ja'syam menyahut tawaran itu. Dia bertekad dalam
dirinya untuk mencari Rasulullah s.a.w. dan Abu Bakar demi membolot sendiri hadiah
tersebut.
7. Setelah usaha memburu dan mencari Rasulullah s.a.w. dan temannya, Abu Bakar
terhenti, mereka berdua keluar daripada gua tersebut bersama-sama penunjuk jalan mereka.
Mereka melalui jalan pantai (pantai Laut Merah) merentasi jarak yang jauh. Namun Suraqah
telah berjaya menjejaki mereka. Apabila Suraqah mendekati mereka berdua, kaki-kaki
kudanya terbenam ke dalam pasir dan tidak berupaya untuk berjalan. Dia mencuba sebanyak
tiga kali supaya kudanya menuju ke arah Rasul s.a.w., namun kudanya tetap enggan. Pada
ketika itu, dia yakin bahawa di hadapannya ialah seorang Rasul yang mulia. Lantas dia
meminta supaya Rasul s.a.w. berjanji memberikannya sesuatu, jika dia menolong Baginda.
Baginda menjanjikan untuknya dua gelang tangan yang dipakai oleh Kisra. Suraqah
kemudiannya pulang ke Makkah dan berlakon seolah-olah dia tidak menemui sesiapa.
8. Rasul s.a.w. dan teman Baginda (Abu Bakar) telah sampai ke Madinah pada 12
Rabiul Awal. Baginda sampai ke sana setelah para sahabat lama menanti. Mereka keluar
setiap pagi ke pinggir Madinah dan hanya pulang setelah matahari memancar terik pada
waktu tengah hari. Apabila mereka melihat Baginda, mereka merasa amat gembira. Kanak-
kanak mula mendendangkan nasyid diiringi dengan gendang-gendang:
Bulan purnama telah terbit kepada kami,
dari jalan-jalan bukit ul-Wada.
Wajib ke atas kami untuk bersyukur,
terhadap seruan penyeru kepada Allah.
Wahai utusan yang diutuskan kepada kami,
Kami datang bersama perkara yang dipatuhi.
9. Dalam perjalanan Baginda s.a.w. ke Madinah, Baginda singgah di Quba, sebuah
kampung di selatan Madinah. Kira-kira dua batu dari Madinah. Baginda telah mengasaskan
masjid pertama yang dibina dalam Islam dan tinggal di sana selama empat hari. Kemudian
Baginda bertolak ke Madinah pada pagi Jumaat. Ketika Baginda di perkampungan Bani
Salim bin 'AuI, waktu solat Jumaat telah masuk. Lalu Baginda membina sebuah masjid di situ
dan menunaikan solat Jumaat pertama dalam Islam. Baginda s.a.w. menyampaikan khutbah
pertama dalam Islam. Seterusnya Baginda menyambung perjalanan menuju ke Madinah.
Apabila sampai di sana, tindakan pertama yang dilakukan ialah memilih tempat unta Baginda
berhenti duduk, untuk dijadikan sebagai masjid. Tempat tersebut adalah milik dua orang
www.mykonsis.org
35
kanak-kanak Ansor yang yatim. Baginda tawar menawar harga tanah tersebut dengan mereka
berdua. Kedua-dua kanak-kanak itu berkata: "Kami berikannya kepada kamu, wahai
Rasulullah." Namun Baginda berkeras untuk membelinya dengan harga 10 dinar emas yang
dibayar menggunakan harta Abu Bakar. Kemudian Baginda melakukan kempen agar orang
Islam turut serta membina masjid. Mereka segera melakukannya. Rasul s.a.w. turut terlibat
bersama mereka memindahkan batu bata, sehinggalah sempurna pembinaan masjid tersebut.
Dinding masjid itu dibina daripada batu bata dan bumbungnya daripada pelepah-pelepah
kurma yang diletakkan pada batang-batang kurma.
10. Kemudian Baginda s.a.w. mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansor. Baginda
menjadikan untuk setiap Ansor seorang saudara daripada Muhajirin. Ada seorang Ansor telah
membawa saudara Muhajirinnya ke rumahnya. Beliau menawarkan kepada saudara
Muhajirinnya untuk membahagi sama rata semua barang yang terdapat di dalam rumahnya.
11. Kemudian Rasulullah s.a.w. menulis satu piagam bertulis antara Muhajirin dan Ansor.
Di dalamnya Baginda berjanji untuk berbaik-baik dengan Yahudi di samping mengakui hak
mereka dalam agama dan harta. Ibnu Hisyam telah menyatakan piagam tersebut dengan
panjang lebar dalam kitab sirahnya. Ia mengandungi prinsip-prinsip yang menjadi dasar asas
kepada negara Islam yang pertama. Di dalamnya dinyatakan prinsip kemanusiaan, keadilan
sosial, toleransi agama dan kerjasama demi kemaslahatan masyarakat yang patut dirujuk,
diIahami dan dihaIal oleh setiap pelajar.
Kami sebutkan beberapa prinsip am yang terkandung dalam piagam bersejarah yang
abadi ini:
1. Kesatuan umat Islam tanpa sebarang diskriminasi antara mereka.
2. Persamaan warga-warga umat Islam dari segi hak dan kemuliaan.
3. Umat Islam perlu saling bahu membahu kecuali dalam kezaliman, dosa dan permusuhan.
4. Penyertaan umat dalam menentukan bentuk hubungan dengan musuh-musuh mereka.
Seluruh orang Islam perlu mempunyai satu pendirian terhadap musuh mereka.
5. Penubuhan masyarakat di atas sistem yang terbaik dan teguh.
6. Membenteras pemberontak negara dan pengganggu gugat sistem awam di samping
kewajipan agar tidak membantu mereka.
7. Hak perlindungan kepada sesiapa yang ingin hidup bersama orang Islam apabila dia
menjalinkan hubungan baik, bekerjasama, tidak menzalimi dan mencerobohi hak orang
Islam.
8. Bukan Islam mempunyai hak dalam agama dan harta mereka. Mereka tidak dipaksa
memeluk agama Islam dun harta mereka tidak boleh dirampas.
9. Bukun Islam mestilah memberi sumbangan kepada pembiayaan negara sebagaimana
orang Islam memberi sumbangan.
10. Bukan Islam mestilah bekerjasama dengan orang Islam untuk menghalang bahaya yang
menggugat entiti negara melalui penentangan terhadap setiap pencerobohan.
11. Bukan Islam juga mestilah turut serta menanggung kos peperungan selagi mana negara
berada dalam keadaan perang.
12. Negara mestilah membantu bukan Islam yang dizalimi sebagaimana ia menolong setiap
orang Islam yang dicerobohi.
13. Orang Islam dan bukan Islam tidak boleh sama sekali melindungi musuh-musuh negara
www.mykonsis.org
36
dan konco-konco mereka.
14. Sekiranya kemaslahatan umat terletak pada per-damaian, semua warga wajib menerima
perdamaian. Sama ada orang Islam mahupun bukan Islam.
15. Seseorang tidak dihukum dengan sebab dosa atau kesalahan orang lain. Seorang
penjenayah sebenarnya melakukan jenayah terhadap diri dan keluarganya sendiri.
16. Kebebasan bergerak dalam negara dan kebebasan untuk keluar negara adalah terpelihara
di bawah perlindungan negara.
17. Tiada perlindungan kepada orang yang berdosa dan orang yang zalim.
18. Masyarakat ditegakkan di atas dasar kerjasama dalam kebajikan dan taqwa, bukan dalam
dosa dan permusuhan.
19. Prinsip-prinsip di atas diperlihara oleh dua kekuatan:
- Kekuatan maknawi (spiritual) iaitu: Keimanan rakyat kepada Allah, merasakan
muraqabah-Nya (pemerhatian Allah) terhadap mereka dan penjagaan-Nya kepada sesiapa
yang berbuat baik dan setia.
- Kekuatan maddiyyah (material) iaitu: Kepimpinan negara yang diwakili oleh Nabi
Muhammad s.a.w..
B) Pengajaran dan Pedoman
1. Jika seorang mukmin yakin dengan kekuatannya, dia tidak diminta menyembunyikan
tindakannya. Bahkan dia hendaklah menyatakan secara lantang tanpa menghiraukan musuh-
musuh dakwahnya selagi mana dia percaya boleh menewaskan mereka. Ini sebagaimana yang
dilakukan oleh Umar r.a. ketika beliau ingin berhijrah. Peristiwa ini juga membuktikan
bahawa pendirian yang tegas akan menggerunkan musuh-musuh Allah dan mencampakkan
rasa takut ke dalam diri rnereka. Tidak diragukan, sekiranya mereka mahu berkumpul untuk
membunuh Umar, mereka mampu melakukan. Namun, pendirian Umar yang berani telah
mencampakkan rasa kecut ke dalam diri setiap mereka. Mereka bimbang sekiranya Umar
dihalang, ibunya akan kehilangannya. Pendukung kejahatan amat kedekut (tak sanggup
kehilangan) nyawa dan amat mencintainya.
2. Ketika golongan batil berputus asa untuk menyekat dakwah kebenaran dan islah; Dan
ketika orang-orang mukmin terlepas daripada genggaman dan berada di tempat yang selamat,
mereka akan mengambil tindakan terakhir dengan membunuh pendakwah yang melakukan
pengislahan tersebut. Mereka menyangka jika mereka membunuhnya, mereka bebas daripada
gangguan dan dakwahnya terkubur. Demikian cara Iikir golongan jahat dan musuh
pengislahan pada setiap zaman. Kami telah saksikan dan lihat kejadian seperti ini dalam
hidup kami.
3. Seorang kader yang jujur dan ikhlas kepada dakwah islah sanggup mengorbankan
nyawanya untuk pemimpinnya. Kerana keselamatan dakwah bergantung kepada keselamatan
pemimpin. Dan jika pemimpin terkorban, dakwah akan terbiar dan lemah. Tindakan Ali r.a.
tidur di tempat tidur Rasul s.a.w. pada malam Hijrah merupakan pengorbanan nyawa untuk
menyelamatkan nyawa Rasulullah s.a.w.. Ini kerana ada kemungkinan pedang pemuda-
pemuda Quraisy akan dihayunkan ke kepala Ali r.a. sebagai membalas dendam, ekoran
beliaulah yang memudahkan Rasulullah s.a.w. menyelamatkan diri. Namun Ali r.a. tidak
menghiraukan perkara tersebut. Cukuplah bagi beliau, jika Rasulullah s.a.w., Nabi umat dan
pemimpin dakwah terselamat.
4. Orang musyrik menyerahkan barang milik mereka untuk disimpan oleh Rasulullah
www.mykonsis.org
37
s.a.w., sedangkan pada ketika yang sama mereka memerangi dan bertekad untuk membunuh
Baginda. Tindakan ini menjadi bukti bahawa dalam diri musuh-musuh islah terdapat
keyakinan terhadap kejujuran, amanah dan ketulusan jiwa pendakwah. Mereka juga yakin
perjalanan hidup pendakwah lebih baik berbanding mereka. Pendakwah mempunyai sanubari
yang lebih murni. Namun buta hati, sikap keras kepala dan pendirian konservatiI untuk terus
berpegang dengan adat resam dan aqidah sesat telah mendorong mereka memerangi dan
memasang tipu daya. Bahkan jika berkesempatan, mereka melakukan komplot untuk
membunuhnya.
5. Pemimpin dakwah, ketua negara atau ketua gerakan islah tidak dianggap pengecut
atau lari daripada mati jika berIikir untuk menyelamatkan diri daripada konspirasi pihak yang
menunggu-nunggu saat untuk membunuhnya. Mereka juga bukan kedekut untuk
mengorbankan nyawa dan roh. Mereka bertindak sedemikian lantaran untuk menjayakan
semula gerakan islah dengan lebih agresiI dan aktiI di medan yang lain.
6. Peranan yang dipikul oleh Abdullah bin Abu Bakar membuktikan pengaruh pemuda
terhadap kejayaan dakwah. Mereka merupakan tiang kepada dakwah islah. Kesan keberanian
mereka untuk berkorban dan menggadaikan diri menyebabkan dakwah mara dengan laju ke
arah kemenangan. Kita dapati semua orang mukmin pada awal Islam adalah pemuda.
Rasulullah s.a.w. berusia 40 tahun ketika diutuskan sebagai Rasul. Abu Bakar r.a. pula lebih
muda tiga tahun daripada Baginda. Sementara Umar lebih muda daripada mereka berdua. Ali
r.a. pula paling muda antara mereka semua. Manakala Othman r.a. juga lebih muda daripada
Rasulullah s.a.w.. Demikian juga Abdullah bin Masud, Abdul Rahman bin AuI, al-Arqam bin
Abi al-Arqam, Said bin Zaid, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir r.a. dan lain-lain lagi.
Semuanya adalah pemuda. Mereka memikul beban dakwah di atas pundak mereka. Mereka
sanggup menanggung pelbagai pengorbanan di jalannya, merasa riang dengan siksaaan,
kesakitan dan kematian demi kerananya. Melalui mereka, Islam telah menang. Di atas usaha
mereka dan saudara-saudara mereka, negara KhulaIa ar-Rasyidin tertegak dan berlaku
pembukaan Islam yang indah. Dengan jasa mereka, Islam telah sampai kepada kita dan Allah
telah membebaskan kita daripada kejahilan, kesesatan, keberhalaan, kekuIuran dan keIasikan.
7. Peranan Aishah dan Asma r.ha. ketika Hijrah Rasul s.a.w. membuktikan wanita
diperlukan dalam dakwah islah. Emosi mereka lebih halus dan lebih kuat desakannya. Jiwa
mereka lebih toleransi dan hati mereka lebih baik. Apabila wanita beriman dengan sesuatu
perkara, mereka tidak lagi menghiraukan segala kesusahan untuk menyebarkan keimanannya.
Mereka berusaha meyakinkan suami, adik beradik dan anak-anak tentang perkara tersebut.
Jihad wanita untuk Islam pada zaman Rasul s.a.w. merupakan lembaran-lembaran putih
berseri. Ini menegaskan kepada kita hari ini, gerakan pengislahan Islam akan terus melangkah
perlahan dan kurang eIektiI dalam masyarakat sehinggalah wanita menyertainya. Mereka
membina generasi pemudi di atas asas iman, akhlak, kesucian dan kemurnian. Selain menjadi
isteri dan ibu, mereka lebih mampu menyebarkan nilai-nilai yang diperlukan oleh masyarakat
kita hari ini di kalangan wanita berbanding lelaki. Wanita Islam berjasa besar dalam
mendidik generasi sahabat yang masih kanak-kanak, begitu juga generasi tabiun. Wanita
Islamlah yang telah berperanan membentuk generasi-generasi ini di atas dasar akhlak dan
adab Islam. Mereka juga berperanan membina generasi-generasi ini atas asas kecintaan
kepada Islam dan Rasulhya. Generasi tersebut merupakan generasi yang paling agung
diketahui oleh sejarah dari segi tekad, juga kemurnian perjalanan hidup serta kebaikan agama
dan dunia.
Hari ini kita wajib memahami hakikat ini. Lantas kita berusaha agar para pemudi dan
para isteri membawa panji-panji dakwah islah ke tengah-tengah masyarakat wanita. Mereka
melebihi separuh daripada umat. Justeru itu kita dituntut memberi perangsang kepada anak-
www.mykonsis.org
38
anak dan adik-beradik perempuan kita untuk mempelajari syariah di sekolah-sekolah yang
dipercayai pengajaran Islamnya, seperti Kuliah Syariah di universiti kita.
Roda pengislahan Islam mampu kita tolak ke depan lebih kuat setiap kali bertambah
bilangan pemudi-pemudi yang alim tentang agama, Iaqih tentang syariat, mahir dengan
sejarah Islam, mengasihi Rasulullah s.a.w., berakhlak dengan akhlak Baginda dan akhlak
Ummahat al-Mukminin. Kita juga semakin menghampiri hari masyarakat Islam akan tunduk
kepada hukum hakam Islam dan syariatnya. Perkara ini akan menjadi realiti, insya Allah.
8. Penglihatan orang musyrik telah disekat daripada melihat RasuluUah s.a.w. dan
sahabat Baginda (Abu Bakar) di Gua Thur. Sedangkan mereka berada di situ. Terdapat juga
riwayat-riwayat yang menceritakan tentang sarang labah-labah dan anak-anak burung
menetas di mulut gua tersebut. Semua kejadian ini adalah antara contoh yang menjadikan
hati-hati merasa tunduk khusyuk terhadap penjagaan Tuhan kepada para rasul, para
pendakwah dan kekasih-Nya. Allah yang merahmati hamba-Nya tidak akan mengizinkan
Rasul s.a.w. jatuh ke dalam genggaman orang musyrik, kemudian mereka menghapuskan
Baginda dan dakwahnya. Dia mengutuskan Baginda sebagai rahmat untuk seluruh alam.
Demikianlah Allah bersikap belas kepada hamba-hamba-Nya yang berdakwah dan ikhlas
pada saat-saat genting. Dia juga menyelamatkan mereka daripada situasi yang kritikal.
(Dalam banyak kejadian), Allah menutup pandangan golongan yang mahu melakukan
kejahatan dan pengkhianatan terhadap para pendakwah. Peristiwa Rasul dan Abu Bakar
terselamat selepas orang musyrik mengepung mereka berdua di Gua Thur membenarkan
Iirman Allah Tabarak wa Taala;
!‾Ρ¸| ¸´.ΖΨl !Ψl™'‘ š_¸¸%!¦´ρ ¦θ`ΖΒ¦´, ’¸· ¸οθ´Š>'¦ !´‹Ρ‘‰l¦ Π¯θƒ´ρ `Πθ1ƒ ‰≈γ:¸¦ ∩∈⊇∪
Sesungguhnya Kami tetap membela serta mempertahan-kan Rasul-rasul Kami
dan orang-orangyang bvriman - dalam kehidupan dunia ini danpada saat
bangkitnya saksi-saksi (pada hari kiamat). (Ghafir: 51)
Dan Iirman Allah Tabaraka wa Taala:
āχ¸| ´<¦ _¸·≡‰`ƒ ¸_s _¸¸%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´,
Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. (Al-Hajj: 38)
9. Semasa di Gua Thur, Abu Bakar takut kalau-kalau orang musyrik melihat beliau dan
Rasul s.a.w.. Ia menjadi sikap yang patut dimiliki oleh kader dakwah yang jujur bersama
pemimpinnya yang amanah pada saat bahaya mengeli-linginya. Beliau merasa bimbang dan
simpati terhadap keselamatan nyawa pemimpinnya. Abu Bakar pada ketika itu tidak
bimbangkan keselamatan dirinya sendiri. Jika beliau bimbangkan keselamatan dirinya,
nescaya beliau tidak akan menemani Rasulullah s.a.w. dalam hijrah yang bahaya itu. Beliau
mengetahui balasan paling minima adalah bunuh jika orang musyrik dapat menangkapnya
bersama Rasulullah s.a.w.. Namun behau bimbangkan nyawa Rasul yung mulia dan masa
depan Islam sekiranya Rasul s.a.w. jatuh ke dalam genggaman orang musyrik.
10. Dalam jawapan Rasul s.a.w. kepada Abu Bakar untuk meredakan kebimbangannya:
"Wahai Abu Bakar, kamu sangka (kita) berdua, sedangkan Allah adalah yang
ketiga"
Ini menjadi contoh keyakinan benar terhadap Allah, rasa tenang dengan pertolongan-
Nya dan bertawakkal kepada-Nya ketika susah. la juga menjadi bukti jelas tentang kebenaran
www.mykonsis.org
39
dakwaan Rasul s.a.w. sehagai Nabi. Walaupun Baginda berada dalam situasi paling gawat,
namun jelas tanda-tanda ketenangan pada diri Baginda. Baginda s.a.w. yakin bahawa Allah
yang mengutuskan nya mombawa petunjuk dan rahmat kepada manusia paeti tidak akan
membiarkannya pada saat-saat itu. Adakah kamu lihat ketenangan seperti ini terbit daripada
orang yang berlagak sebagai nabi dan meniru siIat kerasulan? Pada situasi-situasi sebegini,
akan tampak perbezaan jelas antara pendakwah islah dengan orang yang sekadar mendakwa
dan menyamar. Hati-hati pendokong dakwah ini sentiasa dan selama-lamanya melimpahkan
rasa redha dengan Allah dan yakin dengan pertolongan-Nya. Sementara mereka yang hanya
berlagak, keberaniannya akan luntur ketika berhadapan dengan perkara yang menakutkan dan
kecundang ketika susah. Mereka juga tidak mendapati Allah sebagai pelindung mahupun
pembantu.
11. Jelas kepada kita, peristiwa Suraqah menemui Rasul s.a.w., namun tidak berupaya
menangkap Baginda menjadi satu bukti kenabian Rasul s.a.w.. Kaki kudanya telah terbenam
ke dalam tanah ketika ia menuju ke arah Rasul s.a.w. Apabila Suraqah turun dan
menghalakannya ke arah Makkah, kuda itu kembali bangun daripada tersungkur. Apabila dia
ingin menghalakan kembali ke arah Rasul s.a.w., kudanya kembali lemah dan tidak bermaya.
Pada pandangan kamu adakah perkara ini berlaku kepada sesiapa sahaja? Atau ia hanya
berlaku pada nabi yang diutus dan disokong oleh Allah dengan kemenangan dan
pertolongan? Sekali-kali tidak. Inilah yang diIahami oleh Suraqah. Lantas dia memanggil
Rasul s.a w. untuk meminta keamanan. Dia mengetahui Rasul s.a.w. mempunyai penjagaan
Tuhan yang tidak mampu diketahui oleh keupayaan manusia. Oleh itu, dia rela menanggung
kerugian terlepas habuan hadiah daripada Quraisy, sebaliknya memenangi janji Rasulullah
s.a.w. untuknya.
12. Janji Rasul s.a.w. kepada Suraqah untuk memberikan dua gelang Kisra kepadanya
merupakan satu lagi mukjizat. Manusia yang kelihatan lari daripada kaumnya tidak akan
memberi harapan untuk membuka Parsi dan menguasai harta perbendaharaan Kisra kecuali
dia seorang nabi yang diutuskan. Janji Rasulullah s.a.w. kepada Suraqah ini benar-benar
terjadi. Suraqah meminta Umar bin al-Khattab untuk menunaikan janji Rasul s.a.w.
kepadanya apabila dia terlihat kedua-dua gelang Kisra adalah antara harta rampasan perang.
Oleh itu, Umar memakaikannya kepada Suraqah di hadapan sekumpulan sahabat, seraya
berkata: "Segala puji bagi Allah yang merampas gelang daripada Kisra dan memakaikannya
kepada Suraqah bin Jasyam al-Arabi."
Demikianlah mukjizat berlaku berturut-turut dalam hijrah ini. Kejadian demi kejadian
adalah untuk menambahkan keimanan orang-orang mukmin. Ia juga bertujuan agar
menimbulkan keyakinan kepada ahli Kitab yang ragu atau ingkar bahawa Baginda adalah
rasul daripada Tuhan sekelian alam.
13. Penduduk Yathrib yang beriman di kalangan Ansor dan Muhajirin merasa gembira
kerana Rasulullah s.a.w. tiba dengan selamat. Kegembiraan ini telah menyebabkan kaum
wanita dan kanak-kanak turut keluar dari rumah-rumah mereka. Manakala kaum lelaki pula
meninggalkan kerja-kerja mereka. Secara zahir, Yahudi juga turut mengambil sikap
menyertai penduduk Madinah meraikan kegembiraan mereka. Namun batin, mereka merasa
sakit hati ekoran wujud persaingan kepimpinan baru. Kegembiraan orang-orang mukmin
bertemu dengan Rasul mereka tiduk pelik. Lantaran Bagindalah (dengan izin Tuhan) yang
menyelamatkan mereka daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya kebenaran dan menuju
jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Sementara sikap Yahudi juga tiada
keganjilan. Mereka memang dikenali dengan sikap mengampu (bermulut manis) dan niIaq
(bermuka-muka) kepada masyarakat yang sudah hilang penguasaan mereka. Mereka juga
terkenal dengan sikap marah dan dengki terhadap sesiapa yang merampas hak ketuanan
www.mykonsis.org
40
mereka ke atas bangsa lain. Begitu juga kepada sesiapa yang menghalang mereka daripada
merampas harta orang di atas nama hutang (melalui amalan riba), atau menghalang mereka
menumpahkan darah orang di atas nama nasihat dan cadangan pendapat. Yahudi masih terus
berdendam terhadap setiap orang yang membebaskan bangsa lain daripada penguasaan
mereka. Dendam ini diakhiri dengan tipu daya dan konspirasi, seterusnya pembunuhan jika
mereka mampu. Inilah perangai dan siIat semulajadi mereka. Mereka telah melakukan
tindakan seperti itu terhadap Rasulullah s.a.w. setelah Baginda menetap di Madinah.
Sekalipun piagam yang dibuat antara Baginda dengan mereka bertujuan untuk bekerjasama
dan saling hidup dengan aman, namun Yahudi merupakan satu kaum yang sentiasa dan
selama-lamanya menyalakan api peperangan:
!ϑ‾l´ ¦ρ‰·ρ¦ ¦´‘!Ρ ¸,¯¸>l¸l !δ!±L¦ ´<¦
Tiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. (Al-
Maidah: 64)
14. Daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika Hijrah ke Madinah, jelas kepada
kita Nabi s.a.w. tidak singgah di satu-satu tempat melainkan perkara pertama yang dilakukan
ialah membina masjid sebagai tempat orang-orang mukmin berhimpun. Baginda telah
membina Masjid Quba ketika bermukim di situ selama empat hari. Baginda juga telah
membina sebuah masjid di pertengahan jalan antara Quba dan Madinah, apabila tiba waktu
solat Jumaat di perkampungan Bani Salim bin AuI di tengah-tengah wadi tersebut, Wadi
Ranuna.
Apabila Baginda sampai ke Madinah, kerja pertama yang dilakukan ialah membina
masjid di situ.
Ini menunjukkan kepada kita, kepentingan masjid dalam Islam. Semua ibadat dalam
Islam berperanan membersihkan jiwa, menyucikan akhlak dan menguatkan ikatan tolong-
menolong sesama orang Islam. Solat berjamaah, solat Jumaat dan solat dua Hari Raya
merupakan lambang zahir yang cukup kuat kepada perpaduan orang Islam. Ia menjadi
lambang kesatuan perjuangan dan matlamat, juga lambang kerjasama dalam kebajikan dan
taqwa. Tidak ragu lagi, masjid membawa mesej kemasyarakatan dan kerohanian yang agung
kedudukannya dalam kehidupan orang Islam. Ia berperanan menyatukan saI-saI, mendidik
jiwa, menyedarkan hati dan akal, menyelesaikan masalah serta mempamerkan kekuatan dan
kekukuhan mereka.
Sejarah masjid dalam Islam membuktikan ketumbukan-ketumbukan tentera Islam
dilancarkan dari masjid untuk meliputi muka bumi dengan hidayah Allah. Dari masjid juga
terpancar sinaran cahaya kebenaran dan hidayah kepada orang Islam dan bukan orang Islam.
Di dalamnya juga benih-benih tamadun Islam tumbuh subur dan berkembang. Bukankah Abu
Bakar, Umar, Othman, Ali, Khalid, Saad, Abu Ubaidah dan tokoh-tokoh besar dalam sejarah
Islam yang lain merupakan anak-anak murid sekolah Muhammad yang berpusat di Masjid
an-Nabawi?!
Keistimewaan lain bagi masjid dalam Islam ialah, pada setiap minggu akan
berkumandang dan bergenia kalimah kebenaran melalui lidah khatibnya. Khatib-khatib
berkhutbah mengingkari kemungkaran, menyuruh makruI, menyedarkan kelalaian, menyeru
agar bersatu, menentang si zalim, atau memberi amaran kepada thaghut. Kami dapat saksikan
semasa zaman kanak-kanak, bagaimana masjid menjadi pusat pelancaran gerakan-gerakan
nasionalis melawan penjajah Perancis. Para pemimpin jihad juga berpaut pada masjid untuk
menentang penjajahan dan Zionis. Pada hari ini kita lihat masjid tergendala daripada
www.mykonsis.org
41
melaksanakan tugas terbesarnya. Fenomena ini tidak lain merupakan dosa sesetengah khatib
di kalangan pegawai-pegawai upahan atau orang-orang jahil yang alpa. Pada hari para
pendakwah yang tegas berpegang dengan kebenaran, alim dengan syariat, ikhlas kepada
Allah dan Rasul-Nya, penasihat kepada pemimpin-pemimpin orang Islam dan rakyatnya
menaiki mimbar masjid dan mengimamkan pengunjungnya, masjid akan kembali ke tempat
kepimpinan dalam organisasi kemasyarakatan kita. Pada ketika itu masjid kembali
berperanan mendidik ramai tokoh, mengeluarkan sebilangan wira, mengislah keIasadan,
memerangi mungkar juga membina masyarakat di atas asas ketaqwaan kepada Allah dan
mengejar keredhaan-Nya.
Kami berharap masjid dapat berIungsi sedemikian (insya Allah) apabila golongan
perintis yang suci murni menduduki mimbar-mimbar dan seluruh ruangnya. Mereka dari
kalangan pemuda-pemuda yang beriman, berpengetahuan tentang agama Allah dan berakhlak
dengan akhlak Rasulullah s.a.w..
15. Proses persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor yang dilakukan oleh Rasul s.a.w.
merupakan tanda-tanda zahir paling jelas tentang keadilan kemanusiaan dan akhlak membina
dalam Islam. Muhajirin merupakan golongan yang meninggalkan harta dan tanah mereka
demi jalan Allah. Mereka datang ke Madinah tanpa memiliki apa-apa saki baki dunia . Ansor
pula merupakan kaum yang kaya dengan hasil tanaman, harta dan perusahaan mereka. Oleh
itu, seseorang saudara perlu menanggung saudaranya. Dia berkongsi dengan saudaranya
kesenangan dan kesusahan hidup. Dia juga menempatkan saudaranya di rumahnya
selagimana rumahnya lapang untuk mereka berdua. Dia memberi separuh hartanya kepada
saudaranya selagi mana dia tidak memerlukannya dan serba eukup. Apakah ada keadilan
sosial di dunia ini yang menyamai kedudukan persaudaraan ini?!
Mereka yang tidak mengakui dalam Islam ada keadilan sosial, merupakan golongan
yang tidak mahu cahaya Islam mengejutkan pandangan orang ramai dan menguasai hati
mereka. Boleh jadi mereka merupakan golongan yang berpemikiran rigid dan membenci
setiap perkataan baru walaupun ia disukai oleh manusia. Dalam Islam terdapat bukti keadilan
sosial ini. Bagaimana keadilan sosial dalam Islam dapat dinalikan sedangkan peristiwa
persaudaraan yang unik ini terdapat dalam lipatan sejarah? Persaudaraan ini dilakukan oleh
pendokong syariah, nabi Muhammad s.a.w. sendiri. Baginda sendiri yang menyelia
persaudaraan tersebut. Di atas asas-asas persaudaraan inilah Baginda menegakkan
masyarakat dan negara Islam pertama. Maha suci, ya Allah. PenaIian hakikat ini adalah
penipuan yang besar!
16. Dalam piagam bertulis yang dimateraikan oleh Rasul s.a.w., terkandung dasar
persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Terdapat juga dasar kerjasama antara orang Islam
dan bukan orang Islam. Ini merupakan bukti yang tidak boleh disangkal. Bukti bahawa dasar
keadilan sosial adalah asas tertegaknya negara Islam. Sementara asas hubungan orang Islam
dengan bukan Islam adalah hidup aman damai selagi mana mereka berbaik-baik dan tidak
mengancam ketenteraman negara. Prinsip kebenaran, keadilan, kerjasama dalam kebajikan
dan taqwa, bekerja untuk kebaikan manusia serta menolak penindasan golongan jahat
daripada masyarakat pula merupakan slogan-slogan yang paling tertonjol dilaungkan oleh
negara Islam. Demikianlah prinsip negara Islam di mana sahaja ia tertegak, juga pada mana-
mana zaman ia terbentuk. la tertegak di atas prinsip-prinsip paling unggul dan paling adil.
Pada hari ini, prinsip-prinsip tersebut bertepatan dengan prinsip paling mulia yang
membentuk negara juga menaungi manusia. Pada zaman kita ini, usaha untuk mene-gakkan
negara dalam masyarakat Islam yang berpandu-kan prinsip-prinsip Islam merupakan usaha
yang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia berkenaan deIinisi negara. Selain itu
umat Islam akan berjaya merealisasikan pembinaan masyarakat yang paling kuat, paling
www.mykonsis.org
42
sempurna, paling bahagia dan paling progresiI.
Walau apapun situasi yang berlaku, adalah menjadi maslahah kepada kita untuk
memastikan negara dibina di atas asas-asas Islam. Mengabaikan kemaslahatan ini bererti kita
berhadapan dengan kerosakan dan kebinasaan. Islam. tidak menyakiti orang bukan Islam
dalam negara Islam. Ia tidak menindas akidah mereka, juga tidak mengurangkan hak-hak
mereka, Kenapakah wujud kebimbangan jika ada negara Islam ingin melaksanakan syariat
Islam dan menegakkan hukum hakamnya, padahal keseluruhan syariat dan hukum hakam
Islam mengandungi keadilan, kebenaran, kekuatan, persaudaraan dan jaminan sosial yang
menyeluruh di atas asas persaudaraan, kasih sayang dan kerjasama yang mulia? Kita tidak
akan dapat membebaskan diri daripada penjajahan melainkan dengan seruan Islam. Oleh itu,
orang-orang yang berjuang hendaklah berjuang di atas jalan ini:
¯θl´ρ β¦ Ÿ≅δ¦ ´“¸1l¦ ¦θ`ΖΒ¦´, ¦¯θ1.¦´ρ !´Ζ`>.±l Ν¸κ¯,ls ¸¸≈´¸, ´_¸Β ¸,!ϑ´.l¦ ¸_¯‘¸¦´ρ _¸>≈l´ρ ¦θ,‹´
Μγ≈Ρ‹>!· !ϑ¸, ¦θΡ!Ÿé βθ,¸.>ƒ ∩_∉∪
Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta
bertaqwa, tentulah Kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan)
yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit dan bumi. (Al-Araf: 96)
β¦´ρ ¦‹≈δ ‘¸L≡´¸¸. !ϑŠ¸1.`.`Β νθ`-¸,.!· Ÿω´ρ ¦θ`-¸,−.. Ÿ≅,´.l¦ −¯¸±.· ¯Ν>¸, _s .¸&¸#‹¸,™ ¯Ν>¸l≡Œ
Ν>8¯.´ρ .¸«¸, ¯Ν÷‾l-l βθ1−.. ∩⊇∈⊂∪
Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) yang betul lurus,
maka hendaklah kamu menurut-nya; dan janganlah kamu menurut jalan-jalan
(yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan
kamu dari jalan Allah. (Al-An'am: 153)
¦Œ¸|· ´_-l, ´_γl>¦ ´_δθ>¸.Β!· ¸∃ρ`¸-ϑ¸, ρ¦ ´_δθ·¸‘!· ¸∃ρ`¸-ϑ¸, ¦ρ‰¸κ−¦´ρ “´ρŒ ¸Α‰s `Ο>Ζ¸Β
¦θϑŠ¸·¦´ρ ο‰≈γ:l¦ ¸< ¯Ν÷¸l≡Œ 1sθ`ƒ .¸«¸, _Β βl´ ∅¸Βσ`ƒ ¸<!¸, ¸Θ¯θ´‹l¦´ρ ¸¸¸>ψ¦ _Β´ρ ¸_−.ƒ ´<¦
≅->† …`&! l´>¸ƒΧ ∩⊄∪ «·`—¯¸ƒ´ρ _¸Β ¸‹> Ÿω ´¸¸..>† _Β´ρ ¯≅´´θ.ƒ ’ls ¸<¦ ´θγ· …«,`.> β¸| ´<¦
_¸l≈, .¸ν¸¸Β¦ ‰· Ÿ≅-> ´<¦ ¸≅>¸l ¸,`_: ¦´‘‰· ∩⊂∪
Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhan-Nya
dan meninggalkan larangan-Nya), nescaya Allah akan mengadakan baginya
jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkannya). Serta memberinya
rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan (Ingatlah), sesiapa
berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya (untuk
menolong dan menyelamat-kannya). Sesungguhnya Allah tetap melakukan
segala perkara yang dikehendaki-Nya. Allah telahpun menentukan kadar dan
masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. (At-Tolaq: 2-3)
www.mykonsis.org
43
‘¸↔‾≈l¦´ρ ´_`.¸≥ƒ ´_¸Β ¸_Š¸>ϑl¦ _¸Β ¯/>¸←!.¸Σ ¸β¸| `Ο.¯,.¯‘¦ ´_·κ:´‰¸-· π.≈l. ¸¸γ:¦ ‘¸↔‾≈l¦´ρ `Οl ´_.¸>†
¸≈l`ρ¦´ρ ¸Α!´Η-¸¦ ´_γl>¦ β¦ ´_-Ÿ.ƒ ´_γlΗ- _Β´ρ ¸_−.ƒ ´<¦ ≅->† …`&! _¸Β .¸ν¸¸¯∆¦ ¦¸.„ ∩⊆∪
Dan (ingatlah), sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah
memudahkan baginya segala urusannya. (At-Tolaq: 4)
,¸l≡Œ '¸¯∆¦ ¸<¦ …`&!“Ρ¦ `Ο>¯‹l¸| _Β´ρ ¸_−.ƒ ´<¦ ¯¸¸±>`ƒ «Ζs .¸«¸.!↔¸¯‹™ ¯Ν¸L-`ƒ´ρ …`&! ¦´¸>¦ ∩∈∪
Sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan
kesalahan-kesalahannya, dan akan membesarkan pahala balasannya. (At-
Tolaq: 5)
www.mykonsis.org
44
Bahagian 5
PEPERANGAN RASUL S.A.W.
A) Peristiwa-peristiwa Sejarah
Nabi s.a.w. hampir-hampir tidak sempat menetap selesa di Madinah apabila siri
peperangan antara Baginda dengan Quraisy dan kabilah-kabilah Arab yang menyokong
mereka bermula. Ahli-ahli sejarah Islam meletakkan beberapa istilah bagi siri peperangan ini.
Mereka menamakan peperangan antara orang Islam dan orang musyrik yang disertai oleh
Nabi s.a.w. sebagai Ghazwah. Sementara pertempuran kecil yang berlaku antara kedua pihak
dan tidak disertai oleh Rasul s.a.w. dinamakan sebagai Sariyyah. Bilangan ghazwah
sebanyak 26 ghazwah sementara bilangan sariyyah pula sebanyak 38 sariyyah. Namun dalam
perbincangan tergesa-gesa ini, kami hanya menyebut ghazwah yang terkenal sahaja, iaitu
sebanyak 11 ghazwah:
1. Ghazwah Badar al-Kubra
Ia berlaku pada 17 Ramadhan tahun ke-2 hijrah. la bermula apabila Nabi s.a.w.
mempelawa para sahabat Baginda untuk menyekat kaIilah dagang Quraisy yang pulang dari
Syam ke Makkah. Misi asal sekatan itu bukannya dengan tujuan peperangan. Walau
bagaimanapun kaIilah yang diketuai oleh Abu SuIIian tersebut telah terselamat daripada
sekatan orang Islam. Namun Abu SuIIian sebelum itu telah mengutuskan utusan kepada
Quraisy untuk keluar melindungi kaIilahnya. Rentetan permintaan tersebut, Quraisy telah
keluar dengan bilangan kira-kira 1000 orang tentera. Antaranya 600 orang tentera berbaju
perisai, 100 ekor kuda yang dipakaikan 100 baju perisai. Ini tidak termasuk baju perisai
tentera pejalan kaki dan 700 ekor unta. Mereka turut membawa penyanyi-penyanyi
perempuan yang memukul gendang dan menyanyi mengutuk orang Islam.
Sementara itu, bilangan orang Islam pula seramai 313 atau 314 orang. Kebanyakan
mereka daripada golongan Ansor. Mereka membawa 70 ekor unta dan dua atau tiga ekor
kuda sahaja. Mereka bergilir-gilir dalam kumpulan-kumpulan kecil menaiki unta tersebut
dari satu masa ke satu masa. Sebelum Nabi s.a.w. memasuki pertempuran, Baginda ingin
mengambil pandangan para sahabatnya, khususnya kaum Ansor. Baginda ingin mengambil
pandangan mereka untuk terlibat dalam peperangan. Kaum Muhajirin telah mencadangkan
kepada Baginda untuk terlibat dalam peperangan itu. Mereka telah berucap dengan baik.
Kemudian Ansor menyedari Baginda mahukan pandangan mereka. Lantaran itu, Saad bin
Muaz, ketua Ansor, berkata kepada Baginda: "Wahai Rasulullah, kami telah beriman dengan
kamu, membenarkan risalahmu. Kami menyaksikan apa yang kamu bawa adalah benar dan
kami telah berikan janji juga ikrar untuk mendengar arahan dan taat kepadamu. Oleh itu,
teruskan wahai Rasulullah, apa yang kamu mahu. Kami tetap akan bersama kamu. Demi
Tuhan yang mengutuskan kamu membawa kebenaran, kalau kamu bentangkan kepada kami
laut ini, nescaya kami akan meng-harunginya bersama kamu. Tiada seorang pun daripada
kami yang tercicir. Kami tidak benci untuk bertemu dengan musuh kami besok. Kami kaum
yang sabar ketika perang dan jujur (tidak belot) ketika bertemu musuh. Semoga Allah
membuatkan sesuatu berlaku kepada kalangan kami yang menggembirakan kamu.
Berangkatlah bersama kami dengan berkat Allah."
Sahabat yang lain juga berucap seumpama itu. Rasul s.a.w. merasa gembira dengan
jawapan itu, seraya bersabda:
"Berangkatlah kamu dengan berkat Allah. Bergembiralah. Sesungguhnya
Allah telah menjanjikan kepadaku untuk berhadapan dengan salah satu
kumpulan; sama ada kafilah dagang ataupun angkatan tentera."
www.mykonsis.org
45
Kemudian Rasul s.a.w. berjalan sehingga sampai ke perigi Badar yang paling hampir
lalu Baginda berhenti di situ. Lantas al-Hubab bin al-Munzir bertanya: "Wahai Rasulullah!
Adakah tempat ini ditetapkan oleh Allah Taala kepada kamu; di mana kamu tidak boleh
terkedepan mahupun terkebelakang. Atau ia merupakan buah Iikiran, strategi perang dan tipu
helah?"
Rasul s.a.w. menjawab:
"Bahkan ia berdasarkan buah fikiran, strategi perang dan tipu helah".
Maka al-Hubab bin al-Munzir mencadangkan kepada Baginda agar berpindah ke
tempat lain yang lebih strategik dan membolehkan orang Islam menyekat air Badar sampai
kepada orang musyrik. Oleh itu, Rasul s.a. w. dan para sahabat Baginda berangkat sehingga
mereka sampai ke tempat yang dicadangkan oleh al-Hubab. Mereka kemudiannya berhenti di
situ. Seterusnya Saad bin Muaz mencadangkan agar dibina sebuah khemah untuk Rasul
s.a.w. di belakang barisan tentera Islam. Sekiranya Allah memuliakan mereka dengan
kemenangan, itulah yang mereka sukai. Jika tewas, Baginda boleh menaiki tunggangannya
dan kembali menyertai orang Islam di Madinah. Saad berkata kepada Baginda: "Sebahagian
orang Islam tidak hadir bersama kita, wahai Nabi Allah. Ini bukanlah bererti cinta kami
terhadapmu lebih hebat berbanding mereka. Jika mereka tahu kamu akan berperang, nescaya
mereka tidak tercicir untuk turut serta bersamamu."
Oleh itu, Nabi s.a.w. mendoakan kebaikan untuk Saad bin Muaz. Baginda
memerintahkan agar dibina sebuah khemah untuk Baginda. Apabila kedua-dua kumpulan
(orang Islam dan orang musyrik) bersemuka, Rasul s.a.w. meluruskan barisan orang Islam,
membakar semangat mereka untuk berperang dan memotivasi mereka untuk mati syahid.
Baginda bersabda:
ª-='ا -ا ª'=د' `' ¸---¸,= `--- '---=- ا¸-'- .--,· .=ر م,,'ا »+'-'-, ` ،--,- ¸--- ي-'او
"Demi Tuhan yang jiwaku di dalam genggaman-Nya, sesiapa yang
memerangi mereka (tentera orang musyrik) pada hari ini, kemudian dia
terbunuh dalam keadaan penuh kesabaran dan ikhlas, terus maju dan tidak
lari dari medan pertempuran, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam
syurga."
Setelah itu Baginda pulang ke khemah bersama Abu Bakar dengan dikawal oleh Saad
bin Muaz yang siap menghunuskan pedangnya. Rasul s.a.w. mula berdoa. Antara doa
Baginda:
م`-`ا .ه' ¸- ª-'-·'ا --ه ='+- ن' »+''ا ك-=وو ك-+= ك---' ¸-' »+''ا ) ن,-ر'=-'ا ن,--,-'ا (
ضر`ا ¸· --·-`
"Ya Allah, aku menagih janji dan jaminan-Mu. Ya Allah, jika Kamu
binasakan kelompok ini (pejuang-pejuang mukmin), Kamu tidak akan
disembah lagi di muka bumi."
Baginda memanjangkan sujudnya, sehingga Abu Bakar berkata: "Cukuplah.
Sesungguhnya AlIah akan melaksanakan janji-Nya untukmu."
Kemudian peperangan meletus dan berakhir dengan kemenangan orang Islam. Kira-
kira 70 orang musyrik telah terbunuh termasuk ketua mereka yang paling tegar dengan
kesyirikannya, Abu Jahal. Turut terbunuh sebahagian pemimpin mereka. Mereka yang
ditawan pula kira-kira 70 orang. Baginda telah memerintahkan agar semua yang terbunuh
dikebumikan. Baginda pulang ke Madinah dan melakukan syura dengan para sahabat
Baginda tentang urusan tawanan perang. Umar mencadangkan supaya mereka dibunuh. Abu
www.mykonsis.org
46
Bakar pula mencadangkan supaya mereka menebus diri mereka. Rasul s.a.w. menerima
cadangan Abu Bakar. Oleh itu, orang musyrik telah menebus tawanan mereka dengan harta.
Terdapat beberapa ayat al-Quran al-Karim telah turun berkenaan Ghazwah Badar ini.
Allah Taala berIirman dalam surah Ali Imran:
‰1l´ρ `Ν´´¸.Ρ ´<¦ ¸‘‰,¸, ¯Ν.Ρ¦´ρ '!¸Œ¦ ¦θ1.!· ´<¦ ¯Ν>l -l βρ`¸>:· ∩⊇⊄⊂∪ Œ¸| `Αθ1. š_,¸Ψ¸Βσϑl¸l _l¦
¯Ν>´Š¸±>ƒ β¦ ¯Ν´´‰¸ϑ`ƒ Ν>š,´‘ ¸π.≈l.¸, ¸¸≈l¦´, ´_¸Β ¸π>¸¸‾≈lϑl¦ _,¸l´”∴`Β ∩⊇⊄⊆∪ ´’l, β¸| ¦ρ¸¸¸`.. ¦θ1−..´ρ
Ν´θ.!ƒ´ρ _¸Β ¯Ν¸δ¸‘¯θ· ¦‹≈δ ¯Ν´Š¸‰ϑ`ƒ Ν>š,´‘ ¸π.ϑƒ´ ¸¸≈l¦´, ´_¸Β ¸π>¸¸‾≈lϑl¦ _,¸Β¸¯θ.`Β ∩⊇⊄∈∪ !Β´ρ `&#->
´<¦ āω¸| “´¸:, ¯Ν>l _¸⌡ϑL.¸l´ρ Ν>,θl· .¸«¸, !Β´ρ ¸`.Ζl¦ āω¸| _¸Β ¸‰Ψ¸s ¸<¦ ¸“ƒ¸•-l¦ ¸Ο‹¸>>'¦ ∩⊇⊄∉∪
_L1´‹¸l !·¸L ´_¸Β _¸¸%!¦ ¦ρ`¸±´ ρ¦ ¯Ν·κ.¸,>ƒ ¦θ,¸l1Ψ´Š· _,¸,¸←l> ∩⊇⊄∠∪
Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam
peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah (kerana kamu sedikit
bilangannya dan kekurangan alat perang). Oleh itu bertaqwalah kamu
kepada Allah, supaya kamu bersyukur (akan kemenangan itu). (Ingatlah
wahai Muhammad) ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman
(untuk menguatkan semangat mereka): "Tidakkah cukup bagi kamu, bahawa
Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat yang diturunkan
?," Bahkan (mencukupi. Dalam pada itu) jika kamu bersabar dan bertaqwa,
dan mereka (musuh) datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya
Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing.
Dan Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu melainkan kerana
memberi khabar gembira kepada kamu, dan supaya kamu tenteram dengan
bantuan itu. Dan (ingatlah bahawa) pertolongan yang membawa
kemenangan itu hanya dari Allah Yang Maha kuasa, lagi Maha Bijaksana.
(Kemenangan Badar itu) kerana Allah hendak membinasakan satu golongan
dari orang-orang kafir atau menghina mereka (dengan kekalahan), supaya
mereka kembali dengan hampa kecewa. (All Imran: 123-127)
Al-Quran juga menegur Rasulullah s.a.w. kerana menerima tebusan harta bagi tawanan
perang. Allah Taala berIirman:
!Β šχl´ ¸¯_¸,Ψ¸l β¦ βθ>ƒ …`&! “´¸`.¦ _.> š∅¸‚.`ƒ ’¸· ¸_¯‘¸¦ šχρ‰ƒ¸¸. ´_¸s !´‹Ρ‘‰l¦ ´<¦´ρ
‰ƒ¸¸`ƒ ο¸¸>ψ¦ ´<¦´ρ “ƒ¸•s 'ΟŠ¸>> ∩∉∠∪ Ÿω¯θl '¸≈.¸´ ´_¸Β ¸<¦ _,™ ¯Ν>´.ϑl !ϑ‹¸· ¯Ν.‹>¦ ´,¦‹s
Λ¸¸Ls ∩∉∇∪
Tidaklah patut bagi seseorang Nabi mempunyai orang-orang tawanan
sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Kamu
rnenghendaki harta benda dunia (yang tidak kekal), sedang Allah
rnenghendaki (untuk kamu pahala) akhirat. Dan (ingatlah), Allah Maha
www.mykonsis.org
47
Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Kalaulah tidak (kerana) adanya ketetapan dari
Allah yang telah terdahulu, tentulah kamu ditimpa azab seksa yang besar
disebabkan (penebus diri) yang kamu ambil (dari orang-orang tawanan) itu.
(Al-Anfal: 67-68)
2. Ghazwah Uhud
Ghazwah Uhud berlaku pada hari Sabtu, 15 Syawal, tahun ke-3 hijrah.
Sebab berlaku ghazwah ini Quraisy ingin menuntut bela terhadap kekalahan dalam
Ghazwah Badar. Mereka membuat persiapan sehingga mereka benar-benar bersedia untuk
memerangi Rasul s.a.w. di Madinah. Mereka keluar dalam angkatan tentera seramai 3,000
pejuang, tidak termasuk bilangan tentera Ahabisy.
4
Dalam angkatan ini terdapat 700 tentera
berbaju perisai dan 200 pahlawan berkuda. Bersama mereka juga, 17 orang wanita termasuk
Hindun binti 'Utbah, isteri Abu SuIIian. Bapanya telah terbunuh dalam Ghazwah Badar.
Quraisy bergerak sehingga sampai ke tengah-tengah wadi menghala ke Uhud (sebuah bukit
tinggi yang terletak dua batu di utara Madinah) bertentangan dengan Madinah. Mengikut
pendapat Rasul s.a.w. dan beberapa orang sahabat, orang Islam tidak perlu keluar
menghadapi mereka. Bahkan orang Islam hendaklah bertahan di dalam kota Madinah.
Sekiranya orang musyrik menyerang mereka, orang Islam akan menghalang mereka. Namun
sebahagian pemuda-pemuda Islam serta sesetengah Muhajirin dan Ansor bersemangat untuk
keluar dari Madinah dan meiawan orang musyrik di tempat perhimpunan mereka. Khususnya
mereka yang tidak turut serta dalam Ghazwah Badar dan tidak memperolehi kemuliaan
berperang dalam ghazwah tersebut.
Lantaran itu, Rasulullah s.a.w. telah beralah kepada pendapat mereka. Baginda masuk
ke dalam rumah, memakai baju perisai, seraya meletakkan dinding perisai di belakang
tubuhnya dan memegang tombak di tangan. Kemudian Baginda keluar menemui orang Islam
dengan menggantung pedangnya di leher. Mereka yang mencadangkan kepada Baginda
untuk keluar berperang di luar Madinah telah menyesal, kerana mereka menjadi sebab
memaksa Baginda melakukan tindakan yang bertentangan dengan pendapat peribadi
Baginda. Mereka berkata kepada Rasul s.a.w.: "Kami tidak seharusnya menyalahi pendapat
kamu. Oleh itu, buatlah apa yang kamu mahu, atau kamu duduk di sini sekiranya kamu
mahu."
Maka Rasul s.a.w. menjawab kepada mereka dengan sabda Baginda:
“Tidak wajar bagi seorang nabi, apabila dia memakai baju perisainya untuk
dia menanggalkannya semula, sehinggalah Allah memberikan hukuman
antaranya dan musuhnya.”
Kemudian Baginda bersama kira-kira 1,000 orang Islam telah berangkat keluar
Madinah termasuk 100 tentera berbaju perisai dan 2 pahlawan berkuda.
Ketika orang Islam berhimpun untuk keluar, Rasul s.a.w. melihat satu kumpulan
Yahudi mahu turut keluar bersama Abdullah bin Ubai bin Salul, ketua orang munaIik. Rasul
s.a.w. bertanya: "Adakah mereka telah Islam?" Mereka berkata: "Tidak wahai Rasulullah."
Baginda bersabda:
“Suruh mereka pulang. Kita tidak meminta pertolongan orang musyrik untuk
memerangi orang musyrik.”
Di pertengahan jalan, Abdullah bin Ubai bin Salul bersama 300 orang munaIik

4
Kaum yang dihubungkan kepada sebuah bukit di sebelah bawah Makkah yang dipanggil "Habisy". Mereka
merupakan sekutu Quraisy.
www.mykonsis.org
48
menarik diri daripada turut serta membantu orang Islam berperang. Oleh itu, bilangan orang
Islam hanya tinggal 700 orang. Kemudian Rasul s.a.w. meneruskan perjalanan sehingga
sampai ke medan Uhud. Baginda menjadikan tenteranya membelakangi bukit Uhud dan
menghadap tentera musyrik. Baginda telah membariskan tentera Islam, melantik seorang
ketua bagi setiap pasukan. Baginda juga memilih 50 orang pemanah yang diketuai oleh
Abdullah bin Jubair al-Ansori, untuk melindungi bahagian belakang orang Islam daripada
serangan balas tentera musyrik dari arah belakang. Baginda berpesan kepada mereka:
"Lindungi belakang kami supaya mereka tidak datang menyerang kita dari
arah belakang. Hujani mereka dengan anak-anak panah. Kuda tidak dapat
melawan panah. Kita akan terus menang selagimana kamu tetap tidak
berganjak daripada tempat kamu. Ya Allah, aku bersaksikan Engkau dalam
menghadapi mereka ".
Dalam riwayat lain, Baginda berpesan kepada mereka:
"Jika kamu melihat kami dilanggar garuda (kiasan kepada kebinasaan yang
cukup teruk), jangan kamu tinggalkan tempat kamu ini sehingga aku kirim
utusan kepada kamu. Sekiranya kamu melihat kami mengalah-kan kaum
(musyrik) itu atau kami menewaskan mereka dan mereka terbunuh, jangan
kamu tinggalkan tempat kamu sehingga aku hantar utusan kepada kamu."
Kemudian, bermulalah peperangan. Allah telah membantu orang Islam menentang
musuh-musuh mereka. Orang Islam telah membunuh sebilangan mereka. Pihak musuh
kemudiannya melarikan diri. Oleh itu, orang Islam sibuk memungut harta rampasan perang
yang mereka dapati di kem orang musyrik. Para pemanah di belakang mereka melihat
perkara tersebut. Mereka berkata: "Apa yang kita akan buat sedangkan Allah telah
memenangkan Rasul-Nya?" Mereka terIikir untuk meninggalkan posisi masing-masing untuk
memperolehi habuan rampasan perang. Lantas, ketua mereka, Abdullah bin Jubair
memperingatkan mereka tentang pesanan Rasul s.a.w.. Namun, mereka menjawab bahawa
peperangan telah tamat dan tidak perlu lagi untuk kekal di tempat mereka, Hanya Abdullah
berserta 10 orang lain enggan meninggalkan posisi masing-masing. Khalid bin al-Walid
(sebagai ketua sayap kanan angkatan orang musyrik ketika itu) melihat para pemanah telah
meninggalkan posisi mereka di belakang tentera Islam, lantas berpatah balik menyerang
hendap dari arah belakang.
Angkatan tentera Islam tidak menyedari serang hendap melainkan setelah pedang-
pedang menyerang mereka di sana sini. Ikatan barisan mereka menjadi kacau bilau. Ketika
itu juga, tersebar khabar angin bahawa Rasul s.a.w. telah terbunuh. Sebahagian mereka telah
lari pulang ke Madinah. Orang musyrik dapat sampai kepada Rasul s.a.w.. Batu-batu yang
mereka lontar mengenai Baginda sehingga Baginda jatuh pengsan, mukanya luka, kedua
lututnya bercalar, bibir bawahnya berdarah dan topi di kepalanya pecah. Dua cincin rantai
topi itu telah terbenam masuk ke pelipis Baginda. Orang musyrik bertambah ramai
menyerang Rasul s.a.w. untuk membunuh Baginda. Baginda s.a.w. tetap bertahan bersama-
sama sekumpulan orang mukmin, antara mereka ialah: Abu Dujanah yang bertindak menjadi
perisai Rasulullah s.a.w.. Dia melindungi Baginda daripada anak-anak panah orang musyrik.
Anak-anak panah itu telah menembusi belakang tubuhnya. Antara mereka lagi, Saad bin Abi
Waqqas. Beliau telah memanah pada hari tersebut kira-kira 1,000 anak panah. Antaranya
lagi, Nasibah Ummu 'Umarah al-Ansoriyyah. Dia meninggalkan tugas memberi minum
tentera yang cedera, untuk bertempur menggunakan pedang dan memanah demi
mempertahankan Rasulullah. Dia terus bertempur sehinggalah sebatang anak panah hinggap
mengenai tengkuknya, menyebabkan luka yang dalam. Bersama-sama Nasibah juga, suami
dan dua orang anaknya yang turut serta mempertahankan Rasulullah. Rasulullah s.a.w.
www.mykonsis.org
49
mendoakan untuk mereka:
“Semoga Allah memberkati kamu sekeluarga.”
Lantas Nasibah berkata: "Doakan kepada Allah supaya kami menemanimu di
syurga."
Lantas Baginda berdoa:
"Ya Allah, jadikan mereka teman-temanku di syurga."
Nasibah r.ha. berkata selepas itu: "Aku tidak mempedulikan lagi bencana yang menimpaku
dalam urusan dunia."
Baginda s.a.w. telah berkata berkenaan Nasibah:
"Aku tidak menoleh ke kanan dan he kiri pada hari Ghazwah Uhud,
melainkan aku melihatnya berperang di hadapanku".
Pada hari tersebut, Nasibah mendapat 12 luka, sama ada akibat tikaman tombak
mahupun tetakan pedang.
Pada saat-saat genting itu, Ubai bin KhalaI telah cuba untuk sampai kepada Rasul
s.a.w. bertujuan membunuh Baginda. Dia bersumpah tidak akan berpatah balik. Maka Nabi
s.a.w. mengambil sebatang tombak daripada sahabat yang bersama Baginda, lalu
merejamnya ke leher Ubai. Rejaman tersebut menyebab kematiannya. Ubai bin KhalaI juga
merupakan satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi s.a.w. dalam semua ghazwah
Baginda.
Kemudian Baginda s.a.w. dapat berdiri dan bangun dipangku oleh Tolhah bin
Ubaidillah. Baginda memandang ke arah orang musyrik dan ternampak sekumpulan daripada
mereka berada di atas bukit. Lantas Baginda menghantar sahabat menghalau mereka turun
seraya berkata:
"Tidak sepatutnya mereka berada lebih tinggi daripada kita. Ya Allah, tiada
kekuatan bagi kami metainkan dengan Kamu".
Pertempuran telah berakhir. Abu SuIIian menyatakan kelegaan hatinya dan hati orang
musyrik yang lain, setelah berjaya menebus kekalahan mereka dalam Ghazwah Badar dengan
kata-katanya: “Hari ini merupakan bayaran bagi hari Badar.”
Di antara mereka yang terbunuh dalam peperangan ini ialah Hamzah, bapa saudara
Rasul s.a.w.. Hindun, isteri Abu SuIIian telah mengkelar-kelar mayatnya, membelah
jantungnya dan mengunyahnya. Dia merasa kepahitan jantung itu, lalu memuntahkannya.
Rasul s.a.w. merasa amat sedih melihat keadaan Hamzah, lantas berkata:
“Sekiranya Allah memenangkan aku ke atas Quraisy di sesuatu tempat, aku
akan kelar 30 orang lelaki daripada mereka.”
Namun selepas itu Allah melarang daripada mengelar mayat.
Bilangan orang Islam yang terbunuh dalam pertempuran ini ialah kira-kira 70 orang,
sementara jumlah orang musyrik yang terbunuh ialah 23 orang.
Allah Taala telah menurunkan beberapa ayat berkenaan ghazwah ini bagi merawat
kelukaan hati orang-orang mukmin dan menyedarkan mereka tentang punca-punca kekalahan
yang menimpa mereka. Allah berIirman dalam surah Ali Imran:
Ÿω´ρ ¦θ`Ζ¸γ. Ÿω´ρ ¦θΡ“>´ `Ν.Ρ¦´ρ β¯θls¸¦ β¸| Ο.Ψ´ _,¸Ζ¸Βσ•Β ∩⊇⊂_∪ β¸| ¯Ν>`..ϑƒ _¯¸· ‰1· ´_Β
www.mykonsis.org
50
Π¯θ1l¦ _¯¸· …`&#:¸Β ,l¸.´ρ `Π!−ƒ¸¦ !γl¸ρ¦‰Ρ _,, ¸_!Ψl¦ ´Νl-´‹¸l´ρ ´<¦ š_¸¸%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´, ‹¸‚−.ƒ´ρ ¯Ν>Ζ¸Β
´,¦‰κ− ´<¦´ρ Ÿω ´¸¸>† _,¸Κ¸l≈Ll¦ ∩⊇⊆⊃∪ ´_¸¯>ϑ`Š¸l´ρ ´<¦ _¸¸%!¦ ¦θ`ΨΒ¦´, _>ϑƒ´ρ š_¸¸¸¸±≈>l¦ ∩⊇⊆⊇∪ Θ¦
Λ.¯,¸.> β¦ ¦θl>‰. πΨ>l¦ !´ϑl´ρ ¸Οl-ƒ ´<¦ _¸¸%!¦ ¦ρ‰ γ≈> ¯Ν>Ζ¸Β ´Νl-ƒ´ρ _¸¸¸¸¸≈¯.l¦ ∩⊇⊆⊄∪
Dan janganlah kamu merasa lemah (dalam perjuangan mempertahan dan
menegakkan Islam), dan janganlah kamu berdukacita (terhadap apa yang
akan menimpa kamu), padahal kamulah orang-orang yang tertinggi
(mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan) jika kamu orang-orang
yang (sungguh-sungguh) beriman. Jika kamu (dalam peperangan Uhud)
mendapat luka (tercedera), maka sesungguhnya kaum (musyrik yang
mencerobohi kamu) itu telah (tercedera juga dan) mendapat lukayang sama
(dalam peperangan Badar). Dan demikian itulah keadaan hari-hari (dunia
ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan), kami gilirkan
dia antara sesama manusia, (supaya menjadi pengajaran) dan supaya nyata
apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman (dan yang
sebaliknya), dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu
orang-orang yang mati Syahid. Dan (ingatlah), Allah tidak suka kepada
orang-orang yang zalim. Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang
yang beriman (dari dosa-dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang
kafir. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk Syurgapadahal
belum lagi nyata kepada Allah (wujudnya) orang-orang yang berjihad (yang
berjuang dengan bersungguh-sungguh) di antara kamu, dan (belum lagi)
nyata (wujudnya) orang-orang yang sabar (tabah dan cekal had dalam
perjuangan)? (Maksud Ali Imran: 139-142)
Selang beberapa ayat selepas itu, Allah berIirman lagi:
‰1l´ρ `Ν÷·‰. ´<¦ …ν‰s´ρ Œ¸| ΝγΡθ´.>. .¸«¸ΡŒ¸|¸, ´_.> ¦Œ¸| `Ο.l¸:· ¯Ν.s“≈Ψ.´ρ ’¸· ¸¸Β¸¦
Μ.Š.s´ρ _¸Β ¸‰-, !Β Ν>1´‘¦ !Β šχθ™,¸>. Ν÷Ψ¸Β _Β ‰ƒ¸¸`ƒ !´‹Ρ‘‰l¦ Ν÷Ψ¸Β´ρ _Β ‰ƒ¸¸`ƒ
ο¸¸>ψ¦ ¯Ν. ¯Ν÷·¸. ¯Ν·κ.s ¯Ν>´Š¸l.¯,´Š¸l ‰1l´ρ !±s ¯Ν÷Ψs ´<¦´ρ ρŒ ¸≅.· ’ls _,¸Ζ¸Βσϑl¦ ∩⊇∈⊄∪
¤ Œ¸| šχρ‰¸-`.. Ÿω´ρ šχ…'θl. ´’ls ¸‰>¦ ^θ™¯¸l¦´ρ ¯Νéθ`s‰ƒ ’¸· ¯Ν>1¸>¦ ¯Ν÷,≈.!·
!¯ϑs ¸´Ο-¸, ŸξŠ÷¸l ¦θΡ“`>. ’ls !Β ¯Ν÷.!· Ÿω´ρ !Β ¯Ν÷,≈.¦ ´<¦´ρ ´¸,¸,> !ϑ¸, βθlϑ-. ∩⊇∈⊂∪
Dan demi sesungguhnya, Allah telah menepati janji-Nya (memberikan
pertolongan) kepada kamu ketika kamu (berjaya) membunuh mereka
(beramai-ramai) dengan izin-Nya, sehingga ke masa kamu lemah (hilang
semangat untuk meneruskan perjuangan) dan kamu berbalah dalam urusan
(perang) itu, serta kamu pula menderhaka (melanggar perintah Rasulullah)
sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai
(kemenangan dan harta rampasan perang). Di antara kamu ada yang
www.mykonsis.org
51
menghendaki keuntungan dunia semata-mata, dan di antara kamu ada yang
menghendaki akhirat, kemudian Allah memalingkan kamu daripada
menewaskan mereka untuk menguji (iman dan kesabaran) kamu; dan
sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu, (semata-mata dengan limpah
kurnia-Nya). Dan (ingatlah), Allah sentiasa melimpahkan kurnia-Nya kepada
orang-orang yang beriman. (Ingatlah) ketika kamu berundur lari dan tidak
menoleh kepada sesiapa pun, sedang Rasulullah (yang masih berjuang
dengan gagahnya) memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang
kamu (untuk berjuang terus tetapi kamu tidak mematuhinya). Oleh sebab itu
Allah mem-balas kamu (dengan peristiwa) yang mendukacitakan (kekalahan),
dengan sebab perbuatan (kamu menderhaka) yang mendukacitakan
(Rasulullah) itu, supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput
dari kamu, dan tidak (pula bersedih) akan apa yang menimpa kamu. Dan
(ingatlah), Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang
kamu lakukan. (Maksud Ali Imran: 152-153)
3. Ghazwah Bani Nadhir
Bani Nadhir merupakan salah satu ras Yahudi yang tinggal berjiran dengan kota
Madinah. Mereka juga merupakan sekutu Khazraj. Mereka telah memetarai perjanjian
dengan orang Islam sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian keamanan dan kerjasama
yang telah kami sebut sebelum ini. Namun tabiat jahat dan khianat yang berakar umbi dalam
jiwa Yahudi mendorong mereka untuk melanggar perjanjian mereka. Ketika Rasul s.a.w. dan
beberapa orang sahabat Baginda berada di perkampungan Bani Nadhir, Baginda telah
bersandar ke dinding rumah kaum itu. Tiba-tiba mereka melakukan komplot jahat untuk
membunuh Baginda dengan cara melontarkan batu dari atas rumah ke arah Baginda. Baginda
s.a.w. mengetahuinya, lantas bingkas bangun dengan segera seolah-olah mempunyai sesuatu
keperluan. Baginda menuju ke Madinah diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian Baginda
mengutuskan Muhammad bin Maslamah kepada Bani Nadhir memberitahu: "Kamu
hendaklah keluar daripada negaraku. Jangan kamu tinggal bersama-samaku di sini. Kamu
telah cuba belot." Kemudian Baginda s.a.w. memberi tempoh 10 hari kepada mereka untuk
keluar dari kampung tersebut.
Bani Nadhir bersiap-siap untuk keluar dari kampung mereka ekoran amaran itu.
Namun Abdullah bin Ubai, ketua golongan munaIik mengutuskan utusannya kepada mereka.
Melalui utusannya, beliau melarang mereka keluar dan berjanji untuk menghantar 2,000
orang daripada kaumnya untuk mempertahankan mereka. Justeru itu, mereka mengubah
Iikiran daripada keluar meninggalkan kampung halaman kepada bertahan di dalam kubu
mereka. Mereka menghantar utusan kepada Rasulullah s.a.w. menyatakan: "Kami tidak akan
keluar daripada kampung halaman kami. Buatlah apa yang kamu mahu." Oleh itu, Baginda
s.a.w. bersama sahabatnya keluar untuk memerangi mereka. Panji-panji Baginda telah
dibawa oleh Ali bin Abi Tolib. Apabila Yahudi melihat tentera Rasulullah, mereka merejam
anak panah dan batu ke arah tentera Islam. Bantuan yang dijanjikan kepada mereka oleh
ketua munaIik tidak sampai. Baginda s.a.w. mengepung mereka, namun mereka tetap sabar
bertahan. Lantaran itu, Baginda terpaksa menebang pokok-pokok kurma mereka. Pada ketika
itu, mereka berkata: "Kami akan keluar dari negeri kamu." Baginda s.a.w. mengenakan syarat
kepada mereka agar keluar tanpa membawa senjata. Mereka hanya dibenarkan keluar
bersama harta mereka yang mampu dibawa oleh seekor unta. Baginda juga menjamin darah
mereka akan terpelihara, tidak akan ditumpahkan walau setitik. Apabila mereka ingin keluar
dari kampung halaman mereka, mereka mengambil segala benda yang boleh dibawa dan
meruntuhkan rumah-rumah mereka. Agar orang Islam tidak dapat menggunakannya. Mereka
berangkat keluar, sebahagian mereka berhenti menetap di Khaibar, 100 batu dari Madinah.
www.mykonsis.org
52
Sementara sebahagian yang lain berhenti menetap di Jarsh, selatan Syam. Namun hanya dua
orang sahaja daripada mereka yang selamat.
Surah al-Hasyr telah diturunkan berkenaan peperangan ini. Antaranya Iirman Allah
Taala:
´θδ “¸%!¦ _¸>¦ _¸¸%!¦ ¦ρ`¸±´ _¸Β ¸≅δ¦ ¸¸≈.¸>l¦ _¸Β ¯Ν¸δ¸¸≈ƒ¸Š ¸Αρ¸¸ ¸¸:>'¦ !Β `Ο.⊥ΨL β¦ ¦θ`>`¸ƒ†
¦θ‘ΖL´ρ Ογ‾Ρ¦ `Ογ.-¸Ρ!Β Ν·κΞθ´.`> ´_¸Β ¸<¦ `Νγ9.!· ´<¦ _¸Β ¸‹> `Οl ¦θ,¸..>† ∃‹·´ρ ’¸· `Ν¸κ¸,θl·
¸s”¸l¦ βθ,¸¸ƒ† Ν·κ:θ`‹, ¯Ν¸κ‰¸‰ƒ!¸, “¸‰ƒ¦´ρ _,¸Ζ¸Βσϑl¦ ¦ρ¸¸¸.s!· ’¸|`ρ!‾≈ƒ ¸¸≈.¯,¸¦ ∩⊄∪ ω¯θl´ρ β¦
¸.´ ´<¦ `Ο¸γŠl. ´,ξ∨l¦ ¯Ν·κ´,‹-l ’¸· !´‹Ρ‘‰l¦ ¯Νλ´ρ ’¸· ¸ο¸¸>ψ¦ ´,¦‹s ¸‘!Ζl¦ ∩⊂∪ ,¸l≡Œ ¯Ν·κΞ!¸,
¦θ—·!: ´<¦ …`&!θ™´‘´ρ _Β´ρ ¸−!:„ ´<¦ β¸|· ´<¦ ‰ƒ¸‰: ¸,!1¸-l¦ ∩⊆∪
Dia-lah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara Ahli Kitab -
dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali mereka berhimpun
hendak memerangi Rasulullah. Kamu (wahai umat Islam) tidak menyangka
bahawa mereka akan keluar (disebabkan bilangannya yang ramai dan
pertahanannya yang kuat), dan mereka pula menyangka bahawa benteng-
benteng mereka akan dapat menahan serta memberi pertindungan kepada
mereka (dari azab) Allah. Maka Allah menimpakan (azab-Nya) kepada
mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka, serta
dilemparkan-Nya perasaan cemas takut ke dalam hati mereka, (lalu) mereka
membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri (dari
dalam) sambil tangan orang-orang yang beriman (yang mengepung mereka
berbuat demikian dari luar). Maka insaflah dan ambillah pelajaran (dari
peristiwa itu) wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata
hatinya. Dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetap-kan pengusiran
(yang demikian buruknya) terhadap mereka, tentulah Dia akan menyeksa
mereka di dunia; dan mereka pula akan beroleh azab seksa nerakapada hari
akhirat kelak. (Mereka ditimpakan azab) yang demikian, kerana mereka
menentang (perintah) Allah dan Rasul-Nya. Dan (ingatlah), sesiapa yang
menentang (perintah) Allah, maka sesungguhnya Allah amat-lah berat azab
seksa-Nya. (Maksud Al-Hasyr: 2-4)
4. Ghazwah al-Ahzab
Ghazwah al-Ahzab dinamakan juga dengan Ghazwah Khandak. Ia berlaku pada
Syawal, tahun ke-5 hijrah.
Sebabnya, apabila Bani Nadhir selesai diusir, beberapa orang ketua mereka datang ke
Makkah mengajak dan mengapi-apikan Quraisy untuk memerangi Rasul s.a.w.. Quraisy telah
menyahut ajakan itu. Seterusnya pemimpin-pemimpin Yahudi pergi ke GhatIan. Di sana,
Bani Fazzarah, Bani Murrah dan Asyjak telah menerima ajakan mereka dan berangkat
menuju ke Madinah. Apabila Baginda s.a.w. mendengar kedatangun angkatan mereka,
Baginda bermesyuarat dengan para sahabat. Salman telah mencadangkan kepada Baginda
supaya digali parit di sekeliling Madinah. Lalu Rasul s.a.w. memerin-tahkan agar digali parit.
Baginda sendiri turut terlibat menggali parit-parit itu. Apabila Quraisy dan sekutu mereka
www.mykonsis.org
53
sampai, mereka merasa terpegun dengan parit-parit yang mereka saksikan. Ini kerana Arab
tidak mempunyai sebarang pengalaman dalam penggalian parit seperti ini. Bilangan tentera
bersekutu Quraisy sejumlah 10,000 orang sementara bilangan orang Islam hanya 3,000
orang. Huyai bin Akhtob salah seorang Yahudi yang berperanan menyemarakkan semangat
Quraisy dan sekutu-sekutunya menentang orang Islam, telah pergi menemui Kaab bin Asad,
penghulu Bani Quraizoh. Dia meminta beliau melanggar perjanjian damai antara Bani
Quraizoh dengan orang Islam. Nabi s.a.w. terIikir untuk melakukan perdamaian dengan Bani
Quraizoh dengan cara membayar satu pertiga hasil buah-buahan Madinah kepada mereka.
Namun kaum Ansor dengan rasa megah terhadap agama mereka, menolak untuk tunduk
kepada pihak Bani Quraizoh yang telah belot kepada perjanjian dan pakatan.
Peperangan bermula apabila beberapa pahlawan berkuda musyrik berjaya melepasi
parit tersebut di salah satu bahagiannya yang sempit. Orang Islampun bertempur dengan
mereka. Selanjutnya, Nu'aim bin Mas'ud bin 'Amir datang bertemu Rasul s.a.w. memberitahu
Baginda bahawa dia telah memeluk Islam, sedangkan kaumnya tidak mengetahui
keislamannya. Beliau juga merupakan kawan kepada Bani Quraizoh. Mereka mempercayai
dan meyakininya. Beliau berkata kepada Rasul s.a.w.: "Arahkan aku apa yang kamu mahu."
Maka Rasul s.a.w. bersabda kepadanya:
"Di kalangan kita, kamu hanyalah seorang sahaja. Oleh itu, sekiranya kamu
dapat, lakukanlah sesuatu untuk mengalahkan musuh. Sesungguhnya perang
adalah tipudaya".
Justeru itu, Nu'aim menggunakan kelicikannya sehingga berjaya memecahbelahkan
pakatan Quraisy dan sekutunya dengan Bani Quraizoh. Dia menimbulkan prasangka dalam
hati setiap kumpulan terhadap kumpulan lain. Allah telah menghantar angin kencang ke atas
tentera bersekutu pada suatu malam yang amat sejuk, sehingga periuk-periuk bertaburan dan
khemah-khemah mereka terkoyak. Jiwa tentera bersekutu diselubungi rasa takut, lalu mereka
berangkat pulang pada malam itu juga. Apabila pagi, orang Islam tidak men-dapati seorang
pun orang musyrik yang masih berada di situ.
Dalam peperangan ini, Allah menurunkan beberapa ayat dalam kitab-Nya yang
mulia:
!κš‰!‾≈ƒ _¸¸%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´, ¦ρ`¸´Œ¦ πϑ-¸Ρ ¸<¦ ¯/>‹l. Œ¸| ¯Ν>.´ ,l> Šθ`Ζ`> !´Ζl™¯‘!· ¯Ν¸κ¯,ls !>†¸‘ ¦´Šθ`Ζ`>´ρ ¯Νl
!δρ¸. βlŸé´ρ ´<¦ !ϑ¸, βθlϑ-. ¦´¸,¸., ∩_∪ Œ¸| Ν´ρ',!> _¸Β ¯Ν>¸·¯θ· _¸Β´ρ Ÿ≅±`™¦ ¯Ν>Ζ¸Β Œ¸|´ρ
¸¸s¦— `¸≈.¯,¸¦ ¸¸-l,´ρ Uθl1l¦ ¸¸>!Ψ>l¦ βθ‘Ζ´L.´ρ ¸<!¸, !Ρθ`Ζ—Ll¦ ∩⊇⊃∪ ,¸l!´Ζδ ´’¸l.¯,¦
šχθ`Ζ¸Βσϑl¦ ¦θl¸“l`—´ρ ω¦“l¸— ¦´‰ƒ¸‰: ∩⊇⊇∪
Wahai orang-orang yang beriman, kenangkanlah nikmat Allah yang
dilimpahkan-Nya kepada kamu. Semasa kamu didatangi tentera (Al-Ahzab),
lalu Kami hantarkan kepada mereka angin ribut (yang kencang) serta
angkatan tentera (dari malaikat) yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan
(ingatlah) Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Masa itu ialah
masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan dari
sebelah hilir (tempat pertahanan) kamu; dan masa itu ialah masa
pemandangan mata kamu tidak berketentuan arah (kerana gempar dan
www.mykonsis.org
54
bingung) serta hati pun resah gelisah (kerana cemas takut), dan kamu
masing-masing pula menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai
sangkaan. Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman, dan
digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat
dahsyat. (Maksud Al-Ahzab: 9-11)
Kemudian Allah menjelaskan pendirian golongan munaIik, sikap mereka yang tidak
membantu dan tindakan mereka yang menarik diri dari medan pertempuran. Seterus-nya
Allah menerangkan pula perihal orang-orang mukmin:
Dan pada masa orang-orang yang beriman melihat tentera Al-Ahzab,
berkatalah mereka:" Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya
kepada kami dan benarlah (apa yang telah dijanjikan) Allah dan Rasul-Nya".
Dan (angkatan tentera musuh yang mereka lihat) itu tidak memberi sebarang
kesan kepada mereka selain daripada menambahkan iman dan penyerahan
diri mereka bulat-bulat kepada Allah. Di antara orang-orang yang beriman
itu, ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya
kepada Allah (untuk berjuang membela Islam); maka di antara mereka ada
yang telah selesai menjalankan janjinya itu (lalu gugur syahid), dan di
antaranya ada yang menunggu giliran; dan mereka, pula tidak mengubah
(apa yang mereka janjikan itu) sedikitpun. (Berlakunya yang demikian)
supaya Allah membalas orang-orang yang benar disebabkan kebenaran
mereka, dan menyeksa orang-orang yang munafik jika Dia kehendaki, atau
Dia menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun,
lagi Maha Mengasihani. Dan Allah telah menghalau kembali (angkatan
tentera) orang-orang yang kafir itu (ke tempat masing-masing) dengan
keadaan mereka geram marah (kerana gagal dan hampa), mereka tidak
mendapat sebarang keuntungan. Dan Allah selamatkan orang-orang yang
beriman dari bencana menghadapi peperangan itu. Dan (ingatlah) adalah
Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa.(Maksud Al-Ahzab': 22-25)
5. Ghazwah Bani Quraizoh
Ghazwah Bani Quraizoh. berlaku pada tahun ke-5 hijrah sebaik sahaja selepas
Ghazwah Ahzab. Ini kerana beberapa sebab. Antaranya, Rasulullah telah menyaksikan
bagaimana isi hati Yahudi Bani Quraizoh yang keji, belot serta berpihak kepada Quraisy dan
sekutu-sekutunya. Pada saat-saat genting pertempuran Ahzab, mereka mengisytiharkan
pembatalan perjanjian dengan Baginda s.a.w.. Mereka juga berniat melakukan jenayah berat
yang boleh melenyapkan semua orang Islam. Padahal mereka tinggal bersama Rasul s.a.w. di
Madinah. Niat dan rancangan jahat mereka gagal apabila Ghazwah Ahzab telah tamat
sebagaimana yang berlaku (tentera bersekutu Qurasiy meninggalkan Madinah tanpa dapat
mengalahkan orang Islam). Oleh ini, Rasulullah s.a.w. berpandangan untuk mengambil
tindakan tatatertib ke atas pengkhianat dan pembelot ini. Baginda juga memutuskan untuk
membersihkan Madinah selaku pusat jihad dan dakwah daripada mereka. Tujuannya agar
tidak berlaku lagi situasi-situasi yang membuka ruang kepada mereka untuk sekali lagi
membantai dan membinasakan orang Islam. Jelas sikap mereka sebagaimana kebiasaan sikap
belot Yahudi yang keji.
Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aishah r.ha., bahawa apabila Rasulullah s.a.w.
pulang pada hari Ghazwah Khandaq, Baginda telah meletakkan senjata dan mandi. Tatkala
itu, Jibril datang menemui Baginda dalam keadaan kepalanya dilitupi debu-debu, seraya
berkata: "Kamu telah meletakkan senjata? Demi Allah, aku belum meletakkannya." Baginda
bertanya: "Di mana?" Jibril berkata: "Di sana." Seraya menunjuk ke arah Bani Quraizoh.
www.mykonsis.org
55
Aishah berkata: "Maka Rasulullah s.a.w. keluar memerangi mereka."
Rasul s.a.w. mengarahkan seorang sahabat menyeru orang ramai supaya tiada seorang
pun daripadamereka bersembahyang Asar melainkan di perkampungan Bani Quraizoh.
Kemudian Baginda keluar bersama mereka. Panji-panji Baginda telah dibawa oleh Ali r.a..
Orang Islam yang terkumpul seramai 3,000 orang, sementara kuda pula sebanyak 36 ekor.
Apabila Ali menghampiri kubu Bani Quraizoh, dia telah mendengar ucapan yang buruk
tentang Rasulullah s.a.w. dan isteri-isteri Baginda. Beliau telah memberitahu perkara tersebut
kepada Nabi s.a.w. dan meminta Baginda agar tidak menghampiri Bani Quraizoh yang keji
itu. Baginda s.a.w. menjawab, apabila mereka melihat Baginda, mereka tidak akan
memperkata sesuatu yang buruk. Ini kerana Baginda tahu sikap berpura-pura dan mengampu
mereka. Jika mereka melihat Baginda, mereka bersikap lembut dengannya sebagaimana yang
dijangka oleh Baginda s.a.w.. Orang Islam telah mengepung mereka selama 25 malam.
Setelah mereka tersepit dengan keadaan itu, mereka tunduk kepada hukuman Rasul s.a.w..
Mereka telah dihakimi oleh Saad bin Muaz, penghulu kaum Aus. Bani Quraizoh merupakan
sekutu kepada kaum Aus. Saad telah menghukum pejuang-pejuang mereku dibunuh, zuriat
mereka dijadikan tawanan dan harta-harta mereka dibahagi-bahagikan. Rasul s.a.w.
melaksanakan hukuman beliau itu. Dengan itu, konspirasi, adu domba dan komplot Yahudi
di Madinah dan sekitarnya ke atas Rasulullah s.a.w. dan dakwahnya telah habis dihapuskan.
Dalam peperangan ini, turun ayat-ayat al-Quran al-Karim yang menjelaskan
pembelotan Yahudi, pelanggaran mereka terhadap perjanjian dan sikap mereka yang tidak
menolong orang Islam dalam Ghazwah Ahzab:
Œ¸|´ρ ¸l!· π±¸←!L ¯Ν·κ.¸Β Ÿ≅δ!‾≈ƒ ´,¸¸.ƒ Ÿω Π!1`Β ¯/>l ¦θ`-¸>¯‘!· `β¸‹↔.`.„´ρ _ƒ¸¸· `Ν·κ.¸Β ¯_¸,Ζl¦ βθlθ1ƒ
β¸| !´Ζ.θ`‹, ο´‘¯θs !Β´ρ ´‘¸δ ¸ο´‘¯θ-¸, β¸| βρ‰ƒ¸¸`ƒ āω¸| ¦´‘¦¸¸· ∩⊇⊂∪ ¯θl´ρ ¸l¸>Š Ν¸κ¯,ls _¸Β !δ¸‘!L·¦ ¯Ν.
¦θl¸¸™ π´Ζ.¸±l¦ !δ¯θ.ψ !Β´ρ ¦θ:´,l. !κ¸, āω¸| ¦¸,¸.„ ∩⊇⊆∪ ‰1l´ρ ¦θΡl´ ¦ρ‰γ≈s ´<¦ _¸Β `≅¯,· Ÿω šχθ—l´θ`ƒ
¸≈,Š¸¦ βl´´ρ ‰γs ¸<¦ ωθ↔`.Β ∩⊇∈∪ ≅· _l `Ν>-±Ζƒ '‘¦¸¸±l¦ β¸| Ο.¯‘¸· š∅¸Β ¸,¯θϑl¦ ¸ρ¦ ¸≅.1l¦
¦Œ¸|´ρ āω βθ`-−.ϑ. āω¸| ξ‹¸l· ∩⊇∉∪
Dan juga masa itu ialah masa segolongan di antara mereka berkata: "Wahai
penduduk Yathrib, tempat ini bukan tempat bagi kamu (untuk berjuang di
sini), oleh itu baliklah". Dan sebahagian dari mereka pula meminta izin
kepada Nabi (hendak balik) sambil berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah
kami memerlu-kan perlindungan", pada hal ia tidak memerlukan
perlindungan. Mereka hanya bertujuan hendak melarikan diri (dari berjuang
menegakkan Islam). Dan kalaulah tempat-tempat kediaman mereka itu
diserang oleh musuh dari segala penjurunya, kemudian mereka diajak
berpaling tadah menentang Islam, sudah tentu mereka akan melakukannya,
dan mereka tidak bertangguh lagi tentang itu melainkan sebentar sahaja.
Pada hal sesungguhnya mereka telahpun mengikat janji dengan Allah
sebelum itu, iaitu mereka tidak akan berpaling undur (dari medan perang
yang mereka hadiri). Dan (ingatlah)janji setia dengan Allah itu akan ditanya
kelak (tentang penyempurnaannya). Katakanlah (wahai Muhammad):
www.mykonsis.org
56
"Kalaulah kamu melarikan diri dari kematian atau dari pembunuhan maka
perbuatan melarikan diri itu tidak sekali-kali mendatangkan faedah kepada
kamu; dan kalaulah kamu pada hari ini terlepas sekalipun, maka kamu tidak
juga akan menikmati kesenangan hidup melainkan sedikit masa sahaja".
(Maksud Al-Ahzab: 13-16)

Α“Ρ¦´ρ _¸¸%!¦ Οδρ`¸γ≈L _¸Β ¸≅δ¦ ¸¸≈.¸>l¦ _¸Β ¯Ν¸γŠ¸.!´Š. ∃‹·´ρ ’¸· `Ν¸γ¸,θl· ¸s”¸l¦ !1ƒ¸¸·
šχθl.1. šχρ¸¸.!.´ρ !1ƒ¸¸· ∩⊄∉∪ ¯Ν>.´‘ρ¦´ρ ¯Ν·κ.¯‘¦ ¯Νδ¸≈ƒ¸Š´ρ ¯Νλ≡´θΒ¦´ρ !.¯‘¦´ρ ¯Νl !δθ↔L.
šχl´´ρ ´<¦ ’ls ¸≅é ¸,`_: ¦¸ƒ¸‰· ∩⊄∠∪
Dan Dia menurunkan golongan Ahli Kitab (kaum Yahudi)yang membantu
tentera musuh itu, dari benteng-benteng mereka (menyerah diri), setelah
diisikan-Nya hati mereka dengan perasaan gerun. (Lalu mereka diadili dan
dijatuhkan (fiukuman); sebahagian di antara-nya kamu bunuh, dan sebahagian
lagi kamu tawan. Dan Dia menjadikan kamu mewarisi tanah-tanah dan rumah-
rumah serta harta benda mereka, danjuga tanah-tanah (di negeri-negeri lain)
yang belum kamu men-jejaknya. Dan (ingatlah) adalah Allah Maha Kuasa atas
tiap-tiap sesuatu. (Maksud Al-Ahzab: 26-27)
6. Ghazwah al-Hudaibiyyah
Ghazwah al-Hudaibiyyah berlaku pada bulan Zulkaedah, tahun ke-6 hijrah.
Antara latar belakang peristiwa ini, Rasulullah s.a.w. telah bermimpi bahawa
Baginda memasuki Baitullah al-Haram bersama para sahabatnya dalam keadaan aman dan
bercukur kepala atau memotong rambut. Mereka tidak merasa takut kepada sesuatu. Maka
Baginda memerintah orang ramai bersiap keluar ke Makkah bagi mengerjakan umrah dan
bukan untuk berperang dengan Quraisy. Muhajirin dan Ansor telah keluar bersama Baginda
didorong oleh rasa rindu untuk melihat Baitullah al-Haram setelah dihalang berbuat demikian
selama enam tahun. Rombongan tersebut turut disertai oleh Arab Badwi. Baginda s.a.w.
meletakkan di hadapannya "Hadyu" iaitu unta dan binatang ternakan korban yang dibawa ke
Baitullah al-Haram sebagai mengagung dan memuliakannya. Baginda telah berihram di satu
tempat bernama Zul HulaiIah agar orang ramai khususnya Quraisy mengetahui bahawa
Baginda bukan mahu berperang.
Bilangan mereka yang keluar bersama Baginda kira-kira 1,500 orang. Mereka tidak
keluar membawa senjata kecuali senjata bagi para pengembara pada zaman tersebut iaitu
pedang yang bersarung. Baginda berjalan sehinggu tiumpai di UsIan. Seorang lelaki datang
yang memberitahu Baginda:
"Quraisy telah mendengar kedatanganmu. Oleh itu, mereka telah keluar dengan memakai
(kulit harimau seraya bersumpah dengan nama Allah, bahawa kamu tidak akan sekali-kali
masuk ke Makkah". Maka Baginda s.a.w. bersabda:
"Hai kasihannya Quraisy, mereka mabuk perang! Apa yang akan menimpa
mereka, jika mereka membiarkan aku berurusan dengan semua orang Arab?!
Sekiranya bangsa Arab mencederakan aku, itulah yang mereka mahukan.
Sekiranya Allah memenangkan aku ke atas bangsa Arab, mereka boleh
www.mykonsis.org
57
memasuki Islam beramai-ramai. Kalau Quraisy tidak mahu berbuat
demikian, mereka boleh berperang. Mereka mempunyai kekuatan. Apa yang
Quraisy sangkakan? Demi Allah, aku akan terus berjuang demi agama yang
Allah utuskan aku, sehingga Dia memenangkannya, atau urat tengkuk ini
bercerai (aku mati)".
Apabila Baginda sampai di Hudaibiyyah (satu tempat berhampiran Makkah dan
sekarang ini terletak antara kota itu dengan jalan Jeddah), beberapa orang lelaki daripada
bani Khuzaah datang menemui Baginda bertanyakan sebab kedatangan. Baginda
memberitahu bahawa Baginda hanya datang untuk menziarahi Baitullah dan mengerjakan
umrah. Lalu mereka pulang dan memberitahu Quraisy: "Kamu tergopoh-gapah terhadap
Muhammad. Dia tidak datang untuk berperang, bahkan datang hanya untuk menziarahi
Baitullah ini." Quraisy berkata: "Tidak. Demi Allah (kami tidak akan benar) dia memasuki
Makkah untuk menguasai kami secara kekerasan buat selama-lamanya. Dan orang Arab tidak
menuduh sedemikian terhadap kami."
Kemudian Quraisy menghantar Urwah bin Mas'ud at-ThaqaIi untuk berunding
dengan Rasul s.a.w. tentang perkara tersebut. Selepas perbincangan, dan selepas berlaku
beberapa peristiwa antara Urwah dengan sebahagian sahabat, dia pulang menemui Quraisy
lalu menceritakan apa yang dilihat. Dia menceritakan bagaimana kecintaan para sahabat
kepada Rasulullah s.a.w.. Mereka begitu hormat kepada Baginda dan cenderung untuk
melakukan perdamaian. Namun Quraisy enggan menerimanya. Kemudian Rasul s.a.w.
mengutus Othman bin AIIan menemui penduduk Makkah untuk menegaskan kepada mereka
tujuan kedatangan Baginda s.a.w. dan para sahabat. Othman terlewat pulang lalu tersebar
berita di kalangan orang Islam bahawa beliau telah dibunuh. Ketika itu, Rasul s.a.w. berkata:
"Kita tidak akan berganjak sehingga kita memerangi kaum tersebut."
Baginda mengajak orang Islam berbaiah untuk berjihad dan mati syahid di jalan
Allah. Mereka telah berbaiah dengan Baginda di bawah sebatang pokok "Tolh" (pokok
acacia). Mereka berjanji tidak lari dari medan; penentuannya sama ada diadakan perdamaian
ataupun mati syahid.
Apabila Quraisy mengetahui berita baiah tersebut, mereka merasa takut. Pada
pandangan mereka, perdamaian bersyarat dengan Baginda perlu dilakukan. Baginda
dikehendaki pulang ke Madinah pada tahun itu dan datang kembali pada tahun depan.
Baginda hanya dibenarkan bermukim selama tiga hari di Makkah dengan hanya membawa
senjata biasa seperti tombak dan pedang yang tersarung. Untuk itu, Quraisy mengutuskan
Suhail bin 'Amru bagi menyempurnakan perdamaian tersebut. Akhirnya perdamaian
dimeterai mengikut kemahuan Quraisy. Berlaku gencatan senjata di antara kedua-dua pihak
selama 10 tahun. Perdamaian Hudaibiyyah juga memutuskan, sesiapa yang datang daripada
pihak Muhammad ke Makkah, mereka tidak memulangkannya, sementara sesiapa yang
datang kepada Muhammad dari Makkah, mereka perlu memulangkannya. Perkara tersebut
begitu sukar diterima oleh orang Islam. Seba-hagian mereka berbahas dengan Nabi s.a.w.
berkenaan syarat-syarat tersebut. Antara mereka yang paling keras menentang ialah Umar,
Sehinggakan Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Aku adalah hamba Allah. Dia tidak akan mempersia-siakan aku".
Kemudian Rasul memerintahkan para sahabat melakukan tahallul (langkah-langkah
keluar daripada ikatan ihram) umrah. Namun, mereka tidak melakukannya ekoran terlalu
kesal, setelah dihalang memasuki Makkah. Mereka juga sukar untuk menerima syarat-syarat
perdamaian tersebut. Oleh itu, Baginda s.a. w. mengambil inisiatiI memulakannya sendiri.
Lalu Baginda bertahallul daripada umrah. Lantas tindakan Baginda itu diikuti oleh semua
www.mykonsis.org
58
orang Islam. Namun selepas itu, syarat-syarat yang sukar diterima oleh orang Islam tetapi
diredhai oleh Rasul s.a.w. ternyata memberi Iaedah besar. Ini tercapai kerana Baginda
berpandangan jauh, berIikiran tajam dan mendapat bantuan wahyu sehingga membolehkan
Baginda berIikir dan bertindak dengan tepat.
Lantaran pulangan Iaedah yang banyak ini, Allah telah menamakan peperangan ini
sebagai kemenangan yang nyata. Allah berIirman:
!‾Ρ¸| !Ψ`>.· ,l !´>.· !´Ζ¸¸,•Β ∩⊇∪ ¸¸±-´‹¸l ,l ´<¦ !Β Π´‰1. _¸Β š¸,ΡŒ !Β´ρ ¸>!. ¯Ο¸.`ƒ´ρ …«.ϑ-¸Ρ
,‹ls ,ƒ¸‰¯κ´‰´ρ !L≡´¸¸. !ϑ‹¸1.`.•Β ∩⊄∪ 츴.Ζƒ´ρ ´<¦ ¦´¸`.Ρ ¦“ƒ¸•s ∩⊂∪
Sesungguhnya Kami telah membuka bagi perjuanganmu (wahai Muhammad)
satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Kemenangan yang dengan sebabnya
Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan yang
terkemudian, dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, serta
menambahkanmu hidayah ke jalan yang lurus (dalam mengembangkan Islam
dan melaksanakan hukum-hukumnya). Dan dengan sebabnya Allah
memberikanmu pertolongan (untuk mencapai kejayaan) dengan sepunuh-
penuh dan sehandal-handal pertolongan (yang tidak ada bandingannya).
(Maksud Al-Fath: 1-3)

Kemudian Allah memperkatakan tentang perjanjian baiah dengan Rasul s.a.w.
melalui Iirman-Nya:
β¸| š_¸¸%!¦ ,Ρθ`-¸ƒ!,`ƒ !ϑ‾Ρ¸| šχθ`-¸ƒ!,`ƒ ´<¦ ‰ƒ ¸<¦ −¯θ· ¯Ν¸κ‰¸‰ƒ¦ _ϑ· ¸>‾Ρ !ϑ‾Ρ¸|· ¸>Ζƒ ’ls
.¸«¸.±Ρ _Β´ρ ’·ρ¦ !ϑ¸, ‰γ≈s «‹l. ´<¦ ¸«‹¸.σ`‹.· ¦´¸>¦ !ϑ‹¸Ls ∩⊇⊃∪
Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia (baiah)
kepadamu (wahai Muhammad – untuk berjuang menentang musuh), mereka
hanya-sanya memberikan pengakuan taat setia kepada Allah; Allah
mengawasi keadaan mereka memberikan taat setia itu (untuk membalasnya).
Oleh itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya maka bahaya
tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya; dan sesiapa yang
menyempurnakan apa yang telah dijanji-kannya kepada Allah, maka Allah
akan memberi kepadanya pahala yang besar. (Maksud Al-Fath: 10)
Allah telah meredhai mereka yang terlibat dalam Baiah ar-Ridhwan yang berlangsung
di bawah sebatang pokok. Firman-Nya:
¤ ‰1l š_¸.´‘ ´<¦ ¸_s š_,¸Ζ¸Βσϑl¦ Œ¸| šΡθ`-¸ƒ!,`ƒ ¸>´ ¸ο¸>:l¦ ´Ν¸l-· !Β ’¸· ¯Ν¸κ¸,θl· Α“Ρ!·
π´ΖŠ¸>´.l¦ ¯Ν¸κ¯,ls ¯Νγ,≈.¦´ρ !´>.· !´,ƒ¸¸· ∩⊇∇∪
Demi sesungguhnya! Allah reda akan orang-orang yang beriman, ketika
mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad) di
www.mykonsis.org
59
bawah naungan pohon (yang termaklum di Hudaibiyah); maka (dengan itu)
ternyata apa yang sedia diketahui-Nya tentang (kebenaran iman dan taat
setia) yang ada dalam hati mereka, lalu Dia menurunkan semangat tenang
tenteram kepada mereka, dan membalas mereka dengan kemenangan yang
dekat masa datangnya. (Maksud Al-Fath: 18)

Allah memperkatakan tentang mimpi Rasulullah yang menjadi sebab berlakunya
Ghazwah Hudaibiyyah:
‰1l šX‰. ´<¦ `&!θ™´‘ !ƒ¯,”¸l¦ ¸´_>l!¸, ´_l>‰.l ‰¸>`.ϑl¦ Π¦¸>l¦ β¸| ´,!: ´<¦ š_,¸Ζ¸Β¦´,
_,¸1¸l>Χ ¯Ν>™ρ','‘ ´_ƒ¸¸¸´.1`Β´ρ Ÿω šχθ·!ƒ´ ´Ν¸l-· !Β ¯Νl ¦θϑl-. Ÿ≅-∨· _¸Β ¸βρŠ š¸l≡Œ !´>.·
!´,ƒ¸¸· ∩⊄∠∪
Demi sesungguhnya! Allah tetap menyatakan benar Rasul-Nya dalam
perkara mimpi itu dengan kenyataan yang sebenar; iaitu sesungguhnya kamu
tetap akan memasuki Masjid Al-Haram - insya Allah (pada masa yang
ditentukan-Nya) - dalam keadaan aman (menyempurnakan ibadat umrah
kamu) dengan mencukur kepala kamu, dan kalau (tidakpun) menggunting
sedikit rambutnya, serta kamu tidak merasa takut (akan peng-khianatan
musuh sehingga kamu keluar balik dari situ). (Allah menangguhkan
berlakunya kenyataan itu) kerana Dia mengetahui (adanya feadah dalam
penangguhan itu) yang kamu tidak mengetahuinya; maka Dia menyediakan
sebelum (terlaksananya mimpi) itu, satu kemenangan yang dekat (masa
berlakunya). (Maksud Al-Fath: 27)
Moga-moga ini merupakan isyarat kepada pembukaan Makkah yang merupakan hasil
daripada perdamaian Hudaibiyyah. Ini akan kami sebutkan dalam pengajaran dan pedoman,
insya Allah. Kemudian Allah menegaskan tentang penguasaan agama ini dan
kemenangannya. Firman-Nya:
´θδ ”¸%!¦ Ÿ≅™¯‘¦ …`&!θ™´‘ “‰γl!¸, ¸_¸¸Š´ρ ¸´_>l¦ …ν¸¸γL`‹¸l ’ls ¸_¸¸´‰l¦ .¸&¸#´ ’∀´´ρ ¸<!¸, ¦´‰‹¸γ:
(Allah yang menyatakan itu) Dia lah yang telah mengutus RasulNya
(Muhammad, s.a.w) dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang
benar (agama Islam), supaya Dia memenangkannya dan meninggikannya
atas segala bawaan agama yang lain; dan cukuplah Allah menjadi Saksi
(tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul-Nya itu).( Al-Fath: 28)
7. Ghazwah Khaibar
Ghazwah Khaibar berlaku pada akhir Muharram, tahun ke-7 hijrah. Khaibar
"merupakan sebuah oasis besar yang didiami oleh Yahudi. Terletak 100 batu di utara
Madinah menghala ke Syam.
Sebab berlaku peperangan ini: Setelah Nabi s.a.w. memperolehi keamanan daripada
pihak Quraisy hasil perdamaian yang dicapai di Hudaibiyyah, Baginda memutuskan untuk
membersihkan saki baki Yahudi di sekeliling Madinah. Tindakan ini diambil setelah Yahudi
www.mykonsis.org
60
dibersihkan daripada Kota Madinah. Yahudi di Khaibar mempunyai kubu-kubu yang kukuh.
Di dalamnya terdapat kira-kira 10,000 orang pejuang. Mereka juga mempunyai kemampuan
senjata dan peralatan yang besar di samping terkenal sebagai pakar muslihat, permainan
kotor dan tipudaya. Oleh itu, masalah ini perlu dibersihkan segera sebelum mereka menjadi
punca kekacauan dan kebimbangan orang Islam di ibukota mereka, Madinah. Dengan ini,
Rasul s.a.w. bersepakat untuk keluar memerangi mereka pada akhir Muharram. Baginda
keluar memerangi mereka dalam satu angkatan seramai 1,600 orang pejuang termasuk 200
orang pahlawan berkuda. Baginda telah mengumumkan panggilan perang kepada para
sahabat yang menyertai Baginda dalam Ghazwah Hudaibiyyah sebelum ini. Baginda berjalan
sehingga tiba di pinggir Khaibar lalu berkata kepada para sahabat: "Berhenti!". Kemudian
Baginda berdoa:
،¸''-ا '-و ¸,=',-'ا برو ،¸''·ا '-و _--'ا ¸,-ر`ا برو ¸''=' '-و _--'ا تا,--'ا بر »+''ا
ذ '-و ح',¸'ا برو ¸-و 'ه¸- ¸- =- ز,·-و ،'+,·'- ¸,=و '+'ها ¸,=و ª,¸-'ا --ه¸,= =''-- '-' ،¸,ر
-ا »-'- ا,--·ا ،'+,· '- ¸-و '+'ها
“Ya Allah, Tuhan seluruh langit dan apa yang dinaunginya, Tuhan seluruh
bumi dan apa yang ditanggungnya, Tuhan seluruh syaitan dan apa yang
disesatkan mereka, Tuhan seluruh angin dan apa yang diterbangkannya.
Kami memohon kepada Kamu kebaikan kampung ini, kebaikan penduduknya
dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Kami berlindung dengan Kamu
daripada kejahatannya, kejahatan penduduknya dan kejahatan apa yang ada
di dalamnya. Maralah kamu semua dengan nama Allah .”
Apabila sampai di Khaibar, Nabi s.a.w. berpengkalan hampir dengan salah satu kubu
Khaibar bernama Hisn an-Natoh. Yahudi telah menghimpunkan pejuang-pejuang mereka di
dalamnya. Hubab bin al-Munzir mencadangkan agar angkatan tentera Islam berpindah
tempat, kerana dia cukup kenal dengan penduduk an-Natoh. Mereka terkenal dengan
panahan yang jauh dan tepat apatah lagi kedudukan mereka terletak lebih tinggi daripada
kedudukan orang Islam. Oleh itu, anak-anak panah mereka lebih cepat meluncur turun
mengenai barisan tentera Islam. Mereka juga boleh menyerang hendap orang Islam pada
waktu malam dengan berselindung di celah-celah pokok-pokok kurma yang banyak. Oleh
demikian, Rasul s.a.w. bersama tentera Islam mengambil langkah berpindah ke tempat yang
lain. Pertempuran kemudiannya bermula dan orang Islam membuka satu demi satu kubu
kecuali dua kubu terakhir. Penduduk kedua kubu tersebut mahu berdamai dengan syarat
darah pejuang-pejuang mereka terpelihara dan zuriat mereka dilepaskan (tidak dijadikan
tawanan). Mereka juga meletakkan syarat agar mereka dibenarkan keluar dari bumi Khaibar
bersama-sama zuriat. Mereka setuju keluar dengan hanya sehelai sepinggang. Baginda s.a.w.
berdamai dengan mereka dengan syarat-syarat tersebut. Sekiranya mereka menyembunyikan
sesuatu ketika keluar dari kubu tersebut, perlindungan Allah dan rasul-Nya terbatal. Mereka
kemudiannya meninggalkan kedua-dua kubu tersebut. Orang Islam mendapati di dalam
kedua-dua kubu tersebut terdapat senjata yang banyak dan lembaran-lembaran Taurat.
Yahudi telah datang menuntut kitab tersebut. Baginda mengarahkan agar ia dipulangkan
kepada mereka. Bilangan Yahudi yang terbunuh dalam peperangan ini seramai 93 orang
sementara orang Islam yang syahid seramai 15 orang.
8. Ghazwah Mu'tah
Ghazwah Mu'tah berlaku pada Jamadil Awal, tahun ke-8 hijrah. Mu'tah merupakan
sebuah kampung di pinggir Syam. Sekarang ia dinamakan dengan al-Karak. Letaknya di
tenggara Laut Mati.
Sebab peperangan ini; Rasul s.a.w. telah mengutus al-Harith bin Umair al-Azdi.
www.mykonsis.org
61
Beliau membawa sepucuk surat kepada al-Harith bin Abi Syamir al-Ghassani, Raja Basrah
yang menjadi wakil Herkules. Dalam surat itu, Baginda s.a.w. mengajaknya kepada Islam (ia
merupakan antara surat yang diutuskan oleh Baginda s.a.w. kepada maharaja-maharaja dunia
dan raja-raja Arab. Perutusan ini dilakukan selepas perdamaian Hudaibiyyah). Apabila
utusan Baginda tiba di Mu'tah, salah seorang raja Arab Ghassan yang tunduk kepada Caesar
Rom bertanya kepadanya: "Kamu mahu pergi ke mana? Boleh jadi kamu salah seorang
utusan Muhammad?" Lantas utusan Baginda s.a.w. menjawab: "Ya." Lalu raja tersebut
mengikat dan memenggal lehernya.
Berita pembunuhan tersebut sampai kepada Rasulullah s.a.w.. Baginda merasa amat
sedih kerana tiada utusan Baginda yang dibunuh selain daripada beliau. Baginda
mempersiapkan satu angkatan tentera Islam seramai 3,000 orang. Baginda melantik Zaid bin
Harithah sebagai panglima mereka. Baginda berpesan, sekiranya Zaid mati syahid, mereka
hendaklah melantik JaaIar bin Abi Tolib (sebagai penggantinya). Sekiranya JaaIar pula mati
syahid, mereka hendaklah melantik Abdullah bin Rawwahah (sebagai pengganti seterusnya).
Baginda mengarahkan Zaid mara ke tempat pembunuhan al-Harith bin Umair (di Mu'tah)
dan menyeru penduduk di sana kepada Islam. Sekiranya mereka menolak seruan tersebut,
tentera Islam hendaklah memohon pertolongan Allah dan memerangi mereka. Baginda
berpesan kepada mereka dengan sabdanya:
“Aku berpesan kepada kamu supaya bertaqwa kepada Allah dan berbuat baik
kepada orang Islam yang bersama kamu. Perangilah sesiapa yang kufur
kepada Allah dengan nama dan demi jalan Allah. Jangan kamu belot (jika
diadakan perjanjian) atau mencuri rampasan perang (sebelum diagih-
agihkan). Jangan kamu membunuh kanak-kanak, wanita, orang tua yang tak
berdaya dan pendita yang memencilkan diri digereja. Jangan kamu
memusnahkan pokok kurma, memotong pokok atau meruntuhkan binaan.”
Kemudian angkatan tentera Islam berangkat dengan mengharapkan keberkatan Allah.
Rasul s.a.w. sendiri telah menghantar mereka berlepas (dari Madinah). Mereka terus berjalan
sehingga sampai ke Ma'an
5
. Di sana, mereka mendapat berita bahawa Herkules telah
menghimpunkan satu angkatan tentera yang besar. Angkatan tersebut telah berpengkalan di
Maab, salah sebuah kampung al-Balqak (kawasan perkampungan yang dibangunkan oleh
Damsyik. Kotanya dikenali dengan Amman). Mereka terdiri daripada bangsa Rom dan Arab
yang menganut agama Nasrani. Bkoran itu, orang Islam telah bermesyuarat sesama mereka.
Mereka berpandangan untuk meminta bantuan daripada Rasulullah s.a.w. atau Baginda
memberi arahan lain untuk mereka lakukan. Namun Abdullah bin Rawwahah membangkang
seraya berkata: "Demi Allah, peperangan yang kamu benci ini merupakan tujuan sebenar
kamu keluar. Kamu mengejar mati syahid. Kita tidak memerangi manusia berdasarkan
bilangan, kuantiti yang ramai mahupun kekuatan. Kita memerangi mereka hanya berbekalkan
agama yang Allah muliakan kita dengannya. Sesungguhnya kesudahan perang ini hanya
salah satu daripada dua kebaikan: sama ada kemenangan ataupun mati syahid."
Oleh itu, orang ramai bersetuju dengan beliau untuk memasuki kancah pertempuran.
Seterusnya, peperangan bermula. Zaid telah berperang sehingga syahid. Kemudian
JaaIar bin Abi Tolib menerima panji-panji angkatan tentera Islam menggantikan beliau.
JaaIar pada mulanya berperang di atas kudanya kemudian terpaksa turun dan berperang
dengan berjalan kaki. Tangan kanannya telah terpotong, lantas dia memegang panji-panji
Islam dengan tangan kirinya. Kemudiannya tangan kirinya pula terpotong. Lalu dia memeluk
panji-panji itu sehingga akhirnya beliau r.a. turut syahid. Pada mayat beliau, terdapat lebih

5
Sebahagian ulama memanggilnya Mu'an.
www.mykonsis.org
62
daripada 70 kesan luka antara tetakan pedang ataupun tikaman lembing. Kemudian Abdullah
bin Rawwahah mengambil panji-panji tersebut dan berperang sehingga dia turut syahid.
Setelah itu orang Islam bersepakat melantik Khalid bin al-Walid sebagai panglima tentera
(ini adalah peperangan pertama yang beliau sertai setelah memeluk Islam). Beliau
menggunakan kelicikan perangnya sehingga berjaya menyelamatkan angkatan tentera Islam
daripada binasa. Dia pulang bersama-sama angkatan tentera Islam itu ke Madinah.
Pertempuran ini merupakan pertempuran pertama yang dilalui oleh orang Islam di
luar semenanjung-tanah Arab untuk melawan Rom. la dinamakan sebagai Ghazwah
sekalipun tidak dihadiri oleh Rasul s.a.w. kerana ramai bilangan pejuang
yang terlibat dalam peperangan ini mencecah sehingga 3,000orang. Ini berbeza dengan
bilangan tentera dalam sariyyah-sariyyah yang lain.
Rasulullah s.a.w. telah menggelarkan Khalid bin al-Walid dalam peperangan ini
dengan gelaran "SaiIullah" (Pedang Allah).
9. Ghazwah al-Fath ,
Ghazwah al-Fath merupakan peperangan membuka kota Makkah. Ia berlaku pada
Ramadan, tahun ke-8 hijrah.
Sebabnya; perdamaian Hudaibiyyah membolehkan mana-mana kabilah Arab
melakukan pakatan dengan Rasulullah s.a.w.jika mereka mahu. Mereka juga bebas untuk
melakukan pakatan dengan Qurasiy. Bani Bakar telah bersetuju untuk melakukan pakatan
dengan Quraisy, sementara Khuzaah bersetuju melakukan pakatan dengan Rasulullah s.a.w..
Pada tahun ke-8 hijrah, Bani Bakar melakukan pencerobohan ke atas Khuzaah. Mereka
membunuh kira-kira 20 orang lelaki daripada Khuzaah. Quraisy turut terlibat membekalkun
harta dan senjata kepada Bani Bakar. Apabila berita itu sampai kepada Rasul s.a.w., Baginda
merasa amat marah, lantas mempersiapkan tentera Islam untuk memerangi Quraisy. Namun
Baginda tidak mahu memberitahu orang ramai hala tuju tenteranya, supaya Quraisy tidak
bersiap sedia. Jika Quraisy membuat persiapan menghadapi tentera Islam, ia akan
mengakibatkan kehormatan Tanah Haram tercemar dan serata ceruknya akan dipenuhi
cebisan-cebisan mayat (ramai nyawa yang terkorban).( Hatib bin Abi Baltaah al-Badariy
telah mengutuskan surat secara rahsia ke Makkah, memberitahu penduduk Makkah
berkenaan kedatangan Rasul untuk menyerang mereka. Namun, Allah telah memberitahu
Rasul-Nya tentang surat tersebut. Baginda menghantar beberapa orang sahabatnya mengejar
wanita yang membawa surat itu untuk memeriksanya. Mereka akhirnya menemui surat
tersebut. Oleh itu, Rasul s.a.w. memanggil Hatib, seraya bersabda: "Apa yang mendorong
kamu melakukan perbuatan ini?" Hatib menjawab: "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku
beriman dengan Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak berubah atau menukar imanku. Namun, aku
seorang lelaki yang tidak mempunyai asal-usul dan hubungan kekeluargaan dalam kaum itu
(Quraisy). Sedangkan aku mempunyai anak dan keluarga yang tinggal dengan mereka. Oleh
itu, aku berlagak baik dengan mereka untuk keselamatan kaum keluargaku."
Lantas Umar berkata: "Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya.
Sesungguhnya lelaki ini telah munaIik." Rasulullah s.a.w. berkata kepada Umar: "Dia telah
terlibat dalam Ghazwah Badar. Kamu tidak tahu boleh jadi Allah memerhati ahli-ahli Badar,
lalu Dia berIirman: Lakukanlah apa yang kamu mahu. Sesungguhnya Aku telah
mengampunkan kamu."
Rasul s.a.w. telah bertolak daripada Madinah pada 10 Ramadan. Dalam perjalanan
tersebut Baginda telah berbuka puasa. Tindakan tersebut diikuti oleh orang ramai, ekoran
kepenatan dan kesusahan yang mereka hadapi dalam perjalanan. Bilangan mereka ketika
keluar dari Madinah seramai 10,000 orang. Dalam perjalanan beberapa kabilah Arab
www.mykonsis.org
63
bergabung dengan mereka. Ketika di Marr az-Zohron, pengawal-pengawal Rasulullah s.a. w.
terserempak dengan Abu SuIIian bersama dua orang temannya. Lalu para pengawal Baginda
menahan dan membawa mereka mengadap Nabi s.a.w.. Kemudian Abu SuIIian memeluk
Islam.
Al-Abbas (Rasulullah telah menemuinya di pertengahan jalan. Al-Abbas ketika itu
sedang menuju ke Madinah untuk berhijrah dan memeluk Islam) berkata: Abu SuIIian
seorang lelaki yang cintakan kemegahan. Anugerahkan kepadanya sesuatu yang boleh
dibanggakannya. Maka Rasulullah bersabda:
"Sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Suffian, dia mendapat keamanan."
Kemudian tentera Islam sampai di Makkah. Penyeru Rasulullah s.a.w.
mengisytiharkan: "Sesiapa yang masuk ke rumahnya dan mengunci pintu, dia mendapat
keamanan. Sesiapa yang memasuki masjid, dia mendapat keamanan. Sesiapa yang masuk ke
dalam rumah Abu SuIIian, dia juga mendapat keamanan." Namun, terdapat 15 orang Ielaki
yang melakukan jenayah besar terhadap Islam dan Rasulnya telah dikecualikan daripada
jaminan keamanan tersebut.
Kemudian Rasulullah s.a.w. memasuki Makkah dengan menaiki tunggangannya.
Baginda masuk Makkah dalam keadaan tunduk sehingga dahinya hampir-hampir menyentuh
pelana tunggangannya, sebagai tanda bersyukur kepada Allah di atas kemenangan yang
paling besar itu. Selepas itu Rasul s.a.w. tawaI di Baitullah dan menghapuskan berhala-
berhala di sekelilingnya yang mencapai bilangan 360 buah. Kemudian Baginda memasuki
Kaabah dan bersembahyang dua rakaat di dalamnya. Setelah selesai, Baginda berdiri di muka
pintu Kaabah, sementara Quraisy mengintai-ngintai apakah yang akan diperbuat oleh
Baginda kepada mereka. Antara kata-kata Baginda ketika itu ialah: "Wahai sekelian Quraisy,
apakah yang kamu sangka aku akan lakukan kepada kamu?" Mereka menjawab: "Kebaikan.
Kamu saudara yang mulia dan anak kepada saudara yang mulia." Maka Rasulullah s.a.w.
bersabda: "Pada hari ini, aku katakan kepada kamu sebagaimana kata-kata saudaraku, YusuI
sebelum ini: "Kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan (tentang perbuatan
kamu yang telah terlanjur itu), semoga Allah mengampunkan dosa kamu, dan Dia lah jua
Yang Maha Mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani." (YusuI: 92). Pergilah
kamu. Kamu semua dibebaskan."
Kemudian orang ramai berhimpun di sekitar bukit SoIa untuk berbaiah dengan
Rasulullah s.a.w. di atas nama Islam. Rasul s.a.w, duduk mengadap mereka di atas bukit
SoIa . Baginda mengambil baiah dengan janji untuk mendengar dan taat kepada Allah dan
Rasul-Nya sedaya upaya mereka. Kaum lelaki telah melakukan baiah terlebih dahulu,
kemudian diikuti oleh wanita. Baginda tidak berjabat tangan dengan mana-mana wanita di
kalangan mereka. Di antara wanita yang berbaiah ialah Hindun, isteri Abu SuIIian. Hindun
tergolong di kalangan orang yang telah dihalalkan darahnya oleh Baginda pada hari
pembukaan Makkah. Namun, apabila Baginda mengetahui beliau turut serta dalam baiah
tersebut, Baginda memaaIkan beliau disebabkan baiah yang dilakukannya itu.
Pada hari pembukaan Makkah tersebut, Rasulullah s.a..w. memerintahkan Bilal agar
melaungkan azan solat Zohor di atas Kaabah. Quraisy yang hadir terkejut besar dengan
perbuatan tersebut. Ketika itu mereka belum memeluk Islam lagi. Namun Rasulullah s.a.w.
ingin perbuatan itu dilakukan dengan sengaja kerana ia mengandungi rahsia yang besar dan
hikmah yang agung.
10. Ghazwah Hunain
Ghazwah Hunain berlaku pada 10 Syawal tahun ke-8 hijrah, beberapa hari selepas
pembukaan Makkah.
www.mykonsis.org
64
Sebabnya; apabila Allah membuka Makkah untuk Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin
Hawazin dan ThaqiI menyangka setelah Rasulullah s.a.w. menyelesaikan masalah di
Makkah, Baginda akan menghalakan serangan kepada mereka pula. Lantaran itu, mereka
berazam untuk memulakan dahulu peperangan dengan Baginda. Mereka telah melantik
Malik bin AuI sebagai ketua. Pada hari tersebut dia baru berusia 30 tahun. Malik telah
memerintahkan mereka membawa segala harta, wanita-wanita, anak-anak dan binatang
ternak bersama-sama ke medan perang. Dia mengarahkan demikian agar ia lebih mendorong
mereka untuk terus berjuang. Bilangan pejuang mereka dalam pertempuran yang ditunggu-
tunggu ini antara 20,000 hingga 30,000 orang.
Oleh yang demikian, Rasulullah s.a.w. mengisytiharkan keazaman Baginda untuk
keluar memerangi mereka. Semua orang yang berada di Makkah turut keluar berperang.
Mereka terdiri daripada para sahabat yang datang bersama Baginda dalam pembukaan
Makkah dan orang-orang yang baru memeluk Islam. Rasulullah s.a.w. berjalan sebingga
sampai ke Wadi Hunain, tiba-tiba Hawazin dan sekutu-sekutunya menyerang mereka dalam
kesuraman subuh. Orang Islam telah menyerang balas menyebabkan musuh susut dan tewas.
Kemudian orang Islam sibuk mengumpul harta rampasan perang. Oleh itu, orang musyrik
kembali menyerang orang Islam dengan anak-anak panah sehingga ikatan barisan tentera
Islam bercerai berai. Penduduk Makkah dan orang Islam yang baru memeluk Islam lari
sedangkan Rasulullah s.a.w. tetap kekal bertahan di atas baghal Baginda, seraya bersabda:
"Aku Nabi, tidak dusta. Aku keturunan Abdul Muttolib."
Tersebar berita angin di kalangan orang Islam bahawa Nabi s.a.w. telah terbunuh.
Kebanyakan mereka mencampak-kan senjata lantaran berputus asa. Namun ada sekumpulan
Muhajirin dan Ansor tetap berjuang di sekeliling Baginda. Al-Abbas (beliau seorang yang
bersuara lantang) menyeru orang Islam: "Rasulullah masih hidup." Lalu orang Islam yang
lari berpatah balik kepada Baginda. Bilangan mereka semakin ramai sehingga mereka
mencapai kemenangan untuk kali kedua. Tentera Islam mengejar tentera musyrik,
membunuh dan menawan mereka. Harta rampasan musuh amat banyak. Rasul s.a.w. terlebih
dahulu membahagi-bahagikannya kepada golongan muallaI yang baru memeluk Islam, tanpa
memberi apa-apa kepada Ansor berdasarkan keimanan dan kejujuran keislaman Ansor (yang
tidak perlu lagi kepada balasan habuan keduniaan terhadap pengorbanan mereka).
Al-Quran telah turun berkenaan pertempuran ini:
‰1l `Νé´¸.Ρ ´<¦ ’¸· ´ _¸L¦´θΒ ¸ο´¸,¸.Ÿé Π¯θƒ´ρ ¸_,´Ζ`> Œ¸| ¯Ν÷.,>s¦ ¯Ν÷.´¸.´ ¯Νl· ¸_-.
¯Ν÷Ζs !↔‹: ¸·!.´ρ `Ν÷‹l. ⇓¯‘¸¦ !ϑ¸, ¸,`>´‘ ¯Ν. Ν.Šl´ρ š_¸¸¸¸,‰•Β ∩⊄∈∪ ¯Ν. Α“Ρ¦
´<¦ …«.⊥‹¸>™ ’ls .¸&¸!θ™´‘ ’ls´ρ š_,¸Ζ¸Βσϑl¦ Α“Ρ¦´ρ ¦´Šθ`Ζ`> `Οl !δρ¸. ´,‹s´ρ š_¸¸%!¦
¦ρ`¸±´ š¸l≡Œ´ρ ',¦“> _¸¸¸¸±≈>l¦ ∩⊄∉∪
Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam
banyak medan-medan perang dan di medan perang Hunain, iaitu semasa
kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai; maka
bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikitpun;
dan (semasa kamu merasa) bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu;
kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. Kemudian Allah menurunkan
www.mykonsis.org
65
semangat tenang tenteram kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang
beriman, dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya, serta
Dia menyeksa orang-orang kafir itu (dengan kekalahan yang membawa
kehancuran); dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang
kafir. (Maksud At-Taubah: 25-26)
Peperangan ini adalah pertempuran penting yang terakhir berlaku antara Islam dan
orang musyrik. Tak lama selepas itu, seluruh bangsa Arab telah memecahkan berhala-berhala
dan memeluk agama Islam.
11. Ghazwah Tabuk
Ghazwah Tabuk dinamakan juga dengan Ghazwah al-'Usrah (Peperangan yang
Susah). Ia berlaku pada Rajab, tahun ke-9 hijrah. Tabuk ialah nama sebuah tempat yang
terletak di antara Wadi al-Qura di bumi Hijaz dengan Syam.
Sebab peperangan ini ialah, Rom telah mengumpul angkatan tentera yang ramai di
Syam termasuk daripada kabilah Lakhm, Juzam, Amilah dan Ghassan yang merupakan kaum
Arab beragama Nasrani. Tujuan Maharaja Rom, Herkules mengumpulkan angkatan tentera
tersebut adalah untuk menyerang Madinah dan menghapuskan negara yang baru terbina di
semenanjung tanah Arab tersebut. Berita-berita tentang Madinah serta siri kemenangannya
menimbulkan kebimbangan dan ketakutan kepada beliau.
Rasulullah s.a.w. mengajak orang ramai untuk keluar berperang. Waktu itu
merupakan waktu amat susah dan panas. Orang-orang mukmin yang jujur menyahut seruan,
tersebut dengan rela hati. Namun terdapat tiga orang yang tidak menyertai angkatan tersebut.
Padahal mereka merupakan golongan beriman yang jujur. Rasul s.a.w. juga meminta
golongan berada agar membiayai keperluan ketenteraan tersebut. Lantas mereka
menyumbangkan harta benda yang banyak. Abu Bakar telah menyumbang seluruh hartanya,
sejumlah 40,000 dirham. Umar pula menyumbang separuh hartanya. Sementara Othman
turut menyumbang harta yang banyak. Beliau telah mempersiapkan satu pertiga keperluan
tentera Islam, hinggakan Rasulullah s.a.w. mendoakan untuk beliau dengan sabdanya:
"Selepas hari ini, apa-apa yang dilakukan Othman tidak akan
memudaratkannya."
Beberapa orang sahabat yang miskin datang bertemu Baginda lantaran mereka tidak
mempunyai tunggangan yang boleh mereka naiki. Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Aku tidak dapat menyedia tunggangan yang boleh membawa kamu."
Oleh itu, mereka bersurai dengan air mata bergelinangan kesedihan lantaran tidak
mempunyai apa-apa untuk disumbangkan. Manakala seramai lebih 80 orang munaIik tidak
menyertai peperangan ini. Terdapat juga segelintir Arab Badwi mengemukakan keuzuran
kepada Baginda dengan alasan-alasan yang tidak benar. Walau bagaimanapun, Baginda tetap
menerima alasan mereka itu.
Rasulullah s.a.w. berangkat dengan tenteranya seramai 30,000 orang pejuang dan
10,000 ekor kuda. la merupakan angkatan tentera paling besar yang pernah dilihat oleh Arab
ketika itu. Baginda meneruskan perjalanannya sehingga sampai ke Tabuk. Baginda
bermukim di situ selarna kira-kira 20 malam tanpa menghadapi sebarang tipu daya daripada
musuh, mahupun peperangan. Peperangan ini merupakan Ghazwah terakhir yang disertai
oleh Rasulullah s.a.w.. Mengenai ghazwah ini, Allah Tabarak wa Taala berIirman:

www.mykonsis.org
66
‰1l šU!. ´<¦ ’ls ¸¯_¸,Ζl¦ š_¸¸¸¸>≈γϑl¦´ρ ¸‘!.Ρ¸¦´ρ š_¸¸%!¦ νθ`-,.¦ ’¸· ¸πs!™ ¸ο¸`.`-l¦ _¸Β
¸‰-, !Β Š!Ÿé _ƒ¸“ƒ ´,θl· ¸_ƒ¸¸· `ΟγΨ¸Β ¯Ο. ´,!. `Ο¸γŠl. …«‾Ρ¸| `Ο¸γ¸, ∃ρ',´‘ 'ΟŠ¸>¯‘ ∩⊇⊇∠∪ ’ls´ρ
¸π.≈l.l¦ š_¸¸%!¦ ¦θ±¸l> ´_.> ¦Œ¸| ¸·!. `Ν¸κ¯,ls `_¯‘¸¦ !ϑ¸, ¸,`>´‘ ¸·!.´ρ `Ο¸γŠl. `Ογ´.±Ρ¦
¦θ‘ΖL´ρ β¦ āω !>lΒ ´_¸Β ¸<¦ ω¸| ¸«‹l¸| ¯Ο. ´,!. `Ο¸γŠl. ¦θ,θ.´‹¸l β¸| ´<¦ ´θδ ´,¦¯θ−.l¦ `ΟŠ¸>¯¸l¦ ∩⊇⊇∇∪
Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang Muhajirin
dan Ansar yang mengikutnya (berjuang) dalam masa kesukaran, sesudah
hampir-hampir terpesong hati segolongan dari mereka (daripada menurut
Nabi untuk berjuang); kemudian Allah menerima taubat mereka;
sesungguhnya Allah Amat Belas, lagi Maha Mengasihani terhadap mereka.
Dan (Allah menerima pula taubat) tiga orang yang ditangguhkan
(penerimaan taubat mereka) hingga apabila bumi yang luas ini (terasa)
sempit kepada mereka (kerana mereka dipulaukan), dan hati mereka pula
menjadi sempit (kerana menanggung dukacita), serta mereka yakin bahawa
tidak ada tempat untuk mereka lari dari (kemurkaan) Allah melainkan
(kembali bertaubat) kepada-Nya; kemudian Allah (memberi taufiq serta)
menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Sesungguhnya
Allah Dia lah Penerima taubat lagi Maha Mengasihani. (Maksud At-Taubah:
117-118)
Turut diturunkan ayat-ayat yang mencerita tentang sikap orang-orang munaIik dan
Arab Badwi yang meminta keuzuran agar tidak menyertai peperangan. Dalam ayat-ayat ini
terdapat teguran Allah kepada Rasul-Nya yang menerima alasan mereka Kamu akan temui
ayat-ayat ini dalam surah at-Taubah.
B) Pengajaran dan Pedoman
Terlebih dahulu kita akan memperkatakan tentang pensyariatan perang dalam Islam,
Iaktor-Iaktor dan kaedah-kaedah umumnya.
Rasul s.a.w. memulakan dakwah Baginda dengan seruan yang baik dan nasihat.
Baginda membacakan kitab Allah kepada kaumnya. Di samping berbicara dengan mereka
melalui hati dan akal, Baginda turut berbicara tentang perkara-perkara yang boleh
mencelikkan mata mereka terhadap kepercayaan keberhalaan, khuraIat, kesesatan dan
kejahilan mereka. Namun kaumnya membalas seruan lembutnya itu dengan halangan dan
ejekan. Kemudian dengan tuduhan yang direka-reka dan tindakan menyakiti (Baginda serta
orang Islam). Akhirnya dengan komplot untuk membunuh Baginda. Sehinggalah Allah
menyediakan satu tempat untuk dakwah Baginda yang membolehkan Baginda menetap
dengan aman dan tenang. Namun begitu, di penempatan barunya itu, Baginda berhadapan
pula dengan dua kekuatan yang menunggu-nunggu peluang untuk membinasakan Baginda:
a) Quraisy yang tidak lena tidur ekoran penghijrahan Nabi dan para sahabat Baginda ke
Madinah. Apatah lagi penduduknya telah beriman dengan dakwah Baginda. Lantaran itu
Baginda memperolehi kekuatan. Senario ini mengoyak-ngoyakkan lagi urat hempedu
Quraisy (menaikkan lagi kemarahan mereka).
b) Yahudi. Sejak awal Nabi s.a.w. menetap di Madinah, Baginda bersungguh-sungguh untuk
mengadakan hubungan damai dengan Yahudi. Namun Yahudi mempunyai perangai suka
www.mykonsis.org
67
berdengki, gemar melakukan tipu daya dan konspirasi. Oleh itu, belum sempat Nabi s.a.w.
stabil di Madinah dan memperolehi kepimpinan daripada Muhajirin dan Ansor, rasa dengki
dan marah pemimpin-pemimpin Yahudi telah terpancar terhadap kepimpinan Baginda.
Kerana Baginda telah menyaingi mereka dan menguasai sepenuhnya Madinah.
Sepanjang tempoh Rasul s.a.w. menetap di Makkah, ayat-ayat al-Quran turun kepada
Baginda memintanya agar bersabar terhadap kata-kata orang musyrik.
¸¸¸.¦´ρ ’ls !Β βθlθ1ƒ ¯Νδ¯¸>δ¦´ρ ¦¸>δ ξŠ¸Η- ∩⊇⊃∪
Dan bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka (yang
menentangmu), dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik.
(Al-Muzzammil: 10)
Setiap kali turun ayat-ayat yang menggesa agar Baginda bersabar terhadap tindakan
orang-orang musyrik yang menyakiti mereka, setiap kali itu juga orang musyrik
meningkatkan usaha menyakiti, melakukan tipu daya dan permusuhan terhadap orang Islam.
Pada ketika itu, orang Islam tidak berupaya untuk menyekat angkara mereka. Ini disebabkan
orang Islam ketika itu lemah dan bilangan mereka sedikit. Apabila kedudukan dan pengaruh
Nabi.s.a.w. telah stabil di Madinah dan orang Islam mempunyai kekuatan dan perlindungan,
mereka mula bersemuka dengan kekuatan dan permusuhan Quraisy. Mereka juga bersemuka
dengan hasad dengki dan siIat keji Yahudi yang berkemungkinan menceroboh mereka pada
bila-bila masa. Islam adalah agama yang realistik. Islam tidak memejamkan mata daripada
realiti dengan mengikut sangkaan waham atau nilai yang ideal di hadapan kaum yang tidak
beriman dan tidak menghormati' nilai tersebut. Islam mestilah berlindung di belakang
kekuatan dan bersedia untuk menghapuskan apa-apa pencerobohan. Islam juga terpaksa
bertindak menghapuskan kekuatan dan kemampuan batil. Tindakan ini perlu agar medan
dakwah terbuka dengan baik dan bebas. Ini membolehkan dakwah berdailog dengan akal,
membersihkan jiwa, memperbaiki keIasadan dan menegakkan panji-panji kebaikan yang
dijadikan petunjuk. Menara-menara api kebenaran akan menyinari jalan kepada sesiapa yang
mencari petunjuk, kebaikan dan panduan.
Oleh kerana semua Iaktor ini dan Iaktor lain, Allah telah mensyariatkan perang
kepada orang-orang mukmin pada tahun ke-2 hijrah, dengan menurunkan ayat-ayat berikut:
β¸Œ¦ _¸¸%#¸l šχθl.≈1`ƒ ¯Νγ‾Ρ!¸, ¦θϑ¸lL β¸|´ρ ´<¦ ’ls `Ο¸δ¸¸`.Ρ '¸ƒ¸‰1l ∩⊂_∪ _¸¸%!¦ ¦θ`>¸¸>¦ _¸Β
Ν¸δ¸¸≈ƒ¸Š ¸¸¯,-¸, ¸´_> ω¸| χ¦ ¦θlθ1ƒ !Ψš,´‘ ´<¦ Ÿω¯θl´ρ _·Š ¸<¦ ´_!Ζl¦ Ν·κ.-, ¸_-,¸, ¸Β¸´‰λ
_¸Β≡´θ. _´‹¸,´ρ ,≡´θl.´ρ ‰¸>≈.Β´ρ `¸Ÿé‹`ƒ !κ,¸· `Ν`™¦ ¸<¦ ¦¸,¸:Ÿé āχ´¸´.Ζ´Šl´ρ ´<¦ _Β …ν¸´.Ψƒ
āχ¸| ´<¦ ”¸θ1l “ƒ¸“s ∩⊆⊃∪ _¸¸%!¦ β¸| ¯Νγ≈Ψ>Β ’¸· ¸_¯‘¸¦ ¦θ`Β!·¦ οθl¯.l¦ ¦'θ.¦´,´ρ οθŸé“l¦
¦ρ`¸Β¦´ρ ¸∃ρ`¸-ϑl!¸, ¦¯θγΡ´ρ ¸_s ¸¸>Ζϑl¦ ¸<´ρ π,¸1≈s ¸‘θ`Β¸¦ ∩⊆⊇∪
Diizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) yang diperangi (oleh
golongan penceroboh), kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya; dan
sesungguhnya Allah Amat Berkuasa untuk menolong mereka (mencapai
kemenangan). laitu mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan
www.mykonsis.org
68
tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar, (mereka diusir) semata-mata
kerana mereka berkata: “Tuhan kami ialah Allah”. Dan kalaulah Allah tidak
mendorong sesetengah manusia menentang pencerobohan sesetengahnya
yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja
(kaum Nasrani), dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi), dan juga
masjid-masjid (orang Islam) yang sentiasa disebut nama Allah banyak-
banyak padanya dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang
menolong agama-Nya (agama Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi
Maha Kuasa. Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka
kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang
serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang
dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan (ingatlah) bagi
Allah jualah kesudahan segala urusan. (Al-Hajj: 39-41)
Ayat di atas merupakan ayat-ayat pertama yang diturunkan berkenaan peperangan
dan keizinan untuk terlibat dengannya. Eloklah kita meneliti sejenak, mengenali hikmah
keizinan untuk berperang, Iaedah dan objektiInya:
1) Pada permulaan ayat disebut, orang-orang mukmin diizinkan berperang. Perkara yang
sepatutnya diperhatikan; Allah menggunakan laIaz χθl.≈1`ƒ (mereka yang diperangi) untuk
orang-orang mukmin. Di antara kaedah bahasa Arab yang dimaklumi, apabila sesuatu hukum
dihubungkait dengan mana-mana kata terbitan, ia memberi erti kata dasar perkataan itu
menjadi 'illah (sebab) kepada hukum tersebut. Perkataan χθl.≈1`ƒ (mereka yang diperangi)
adalah kata terbitan daripada kata dasar ª''-'--'ا (perang). Maksudnya: Orang-orang
mukmin yang diizinkan berperang adalah golongan yang telah diperangi; iaitu golonganyang
telah ditindas, disiksa dan diisytiharkan perang ke atas mereka. Ini jelas menunjukkan 'illah
(sebab) keizinan kepada mereka untuk berperang iaiah kerana berlakunya penindasan ke atas
mereka sebelum ini. Dengan itu, perang tersebut berperanan menghapuskan pencerobohan
terhadap mereka. Ia juga sebagai menangani tindakan pihak lain dengan tindakan yang sama.
Ini sebagaimana Iirman Allah Taala:
`¸¯κ:l¦ `Π¦¸>'¦ ¸¸¯κ:l!¸, ¸Θ¦¸>'¦ ¸≈Β`¸>'¦´ρ '_!.¸· ¸_ϑ· “‰.s¦ ¯Ν>‹l. ¦ρ‰.s!· ¸«‹ls ¸≅:¸ϑ¸, !Β
“‰.s¦ ¯Ν>‹l. ... ∩⊇_⊆∪
Oleh itu sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu maka
balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang
dilakukannya kepada kamu... (Al-Baqarah: 194)
Juga Iirman-Nya:
¦τℜ“>´ρ ¸π∞¸¯Š™ π∞¸¯Š™ !γl.¸Β ... ∩⊆⊃∪
Dan (jika kamu hendak membalas maka) balasan sesuatu kejahatan ialah
kejahatan yang bersamaan dengannya... (As-Syura: 40)
2) Ayat ini juga mengandungi kenyataan bahawa orang Islam telah diperangi dan
dicerobohi secara zalim tanpa sebarang alasan yang wajar. Ini terkandung dalam Iirman
www.mykonsis.org
69
Allah; oleh kerana mereka dizalimi. Justeru itu, orang-orang mukmin di Makkah bukanlah
golongan yang zalim mahupun kejam. Mereka hanyalah golongan yang mempertahankan
aqidah. Mereka juga merupakan golongan yang menyeru kaum mereka untuk membebaskan
diri daripada sangkaan waham, khuraIat dan akhlak yang buruk.
3) Dalam ayat yang kedua pula terdapat keterangan berkenaan Iakta-Iakta berkaitan
penindasan yang berlaku dalam sejarah. Ia menyatakan orang-orang mukmin yang diizinkan
berperang ini telah diusir keluar daripada kampung halaman mereka. Tiada kezaliman yang
lebih dahsyat; daripada perbuatan mengusir manusia dari negara tumpah darahnya dan
perbuatan menghalau dari tanahnya.
4) Dalam ayat ini juga, terdapat penjelasan tentang sebab yang menjadi punca orang-
orang mukmin ini diusir dari kampung halaman mereka. Puncanya; pegangan mereka
berbeza dengan kaum mereka. Iaitu dalam soal anutan ajaran berhala dan penyembahan
tuhan-tuhan palsu. Mereka menyembah Allah yang Satu lagi Esa. Oleh itu, golongan
mukmin telah ditindas kerana soal aqidah. KaIir Quraisy tidak mahu mereka mempunyai
kebebasan dalam soal tersebut.
5) Selagi mana orang-orang mukmin tidak memiliki kebebasan beraqidah, selagi itulah
peperangan dibolehkan. Kerana peperangan disyariatkan untuk menjamin kebebasan aqidah
ini. Pada kebiasaannya, kebebasan dalam soal aqidah merupakan nilai hidup yang paling
dibanggakan oleh manusia.
6) Kemudian Allah menjelaskan Iaedah peperangan yang disyariatkan kepada orang
mukmin. la tidak terbatas kepada jaminan kebebasan beragama bagi kelompok mereka
sahaja, bahkan pengikut-pengikut agama Samawi yang lain, Yahudi dan Nasrani turut
mendapat Iaedah. Pada hari tersebut orang Islam berperang dengan golongan penyembah
berhala yang tidak mempunyai agama. Jika orang-orang mukmin kuat, mereka berupaya
melindungi tempat-tempat ibadat Yahudi dan Nasrani di samping melindungi masjid-masjid.
Mereka berperang agar golongan penyembah berhala dan atheis tidak berkuasa. Orang
mukmin berperang untuk menyekat golongan tersebut dari-pada memerangi agama-agama
Ilahi dan menutup tempat-tempat ibadat mereka. Perkara tersebut jelas dalam Iirman-Nya
dalam ayat ini: tempat pertapaan rahib-rahib-dinamakan juga biara, gereja-gereja Nasrani dan
rumah ibadat Yahudi.
Dengan itu, jelas peperangan dalam Islam bukan untuk memusnahkan agama-agama
Samawi mahupun meruntuhkan tempat-tempat ibadatnya. Bahkan untuk melindungi agama-
agama ini daripada penguasaan golongan atheis dan penyembah berhala, dan menghalang
mereka daripada memusnah dan menutup tempat-tempat ibadat.
7) Dalam ayat ketiga pula, terdapat keterangan berkenaan natijah yang diperolehi
daripada kemenangan orang-orang mukmin dalam peperangan yang disyariatkan ini.
Kemenangan orang-orang mukmin dalam perang tidak mengakibatkan bangsa-bangsa lain
dijajah, sumber alam mereka dikuasai, kekayaan negara mereka dirampas atau maruah
mereka dihina. Bahkan ia menatijahkan kemaslahatan kemanusiaan dan Iaedah komuniti-
komuniti manusia, iaitu:
a) Menyebarkan kerohanian yang tinggi dalam alam sejagat menerusi jalan ibadat.
(mereka mendirikan solat).
b) Menyebarkan keadilan aosial antarabangsa-bangsa menerusi jalan zakat. (mereka
mengeluarkan zakat).
c) Merealisasikan kerjasama demi kebaikan masyarakat, kemuliaan dan peningkatan
taraInya. (mereka menyuruh perkara kebaikan).
www.mykonsis.org
70
d) Bekerjasama membanteras kejahatan jenayah dan kerosakan. (mereka mencegah
kemungkaran).
Ini merupakan hasil kemenangan orang-orang mukmin dalam peperangan mereka
dengan musuh-musuh. Ia akan menegakkan negara Islam, yang bekerja demi meningkatkan
ketinggian rohani dan amalan saling bantu-membantu dalam masyarakat. Begitu juga,
kedudukan manusia ditingkatkan melalui jalan kebaikan di samping bekerja menghalang
keruntuhannya akibat jalan kejahatan. Apakah matlamat kemanusiaan yang lebih mulia
berbanding matlamat yang diletakkan dalam pensyariatan perang dalam Islam ini? Adakah
matlamat peperangan lain yang pernah diketahui oleh bangsa-bangsa dahulu mahupun
sekarang, yang menyamai matlamat ini? Sama ada dari segi Iaedahnya yang meliputi semua
manusia, mahupun pembinaan komuniti-komuniti masyarakatnya? Proses pembinaan
masyarakat ini dilaksanakan dengan langkah yang membawa kepada peningkatan dan
kemajuan kemanusiaan yang konstruktiI, tanpa berpatah kembali kepada era jahiliah yang
pertama. Era jahiliah yang pertama adalah zaman yang dipenuhi kebebasan tanpa batas,
terungkainya nilai-nilai akhlak, ketidakpercayaan kepada Tuhan (atheisme), peperangan dan
pertumpahan darah. Gejala ini telah berlaku dalam proses pembangunan yang dilakukan
dalam tamadun material Barat.
Apabila kita telah mengetahui objektiI dan matlamat Islam membenarkan
peperangan, kita. akan memahami erti sebenar kata-kata "perang di jalan Allah". Jihad
dijalan Allah adalah jihad untuk merealisasikan kebaikan, kesejahteraan, ketinggian dan
keadilan dalam masyarakat. Sabilillah bermaksud jalan menuju kepada Allah. Jalan menuju
kepada Allah tidak akan tercapai kecuali menerusi jalan kebaikan, kasih sayang serta
kerjasama dalam kebajikan dan taqwa. Bukan melalui kerjasama dalam perkara dosa dan
permusuhan.
Ini merupakan perbincangan ringkas berkenaan objektiI-objektiI pensyariatan perang
dalam Islam dan sebab-sebab sejarah mengapa peperangan diizinkan. Seterusnya, kita akan
membicarakan tentang pengajaran dan pedoman yang terkandung dalam pertempuran-
pertempuran awal Islam pada zaman Rasul s.a.w. Saya ingin membicarakan pengajaran
setiap pertempuran ini satu persatu. Namun masa adalah singkat. Pembicaraan sedemikan
akan mengambil ruang berpuluh-puluh halaman muka surat. Oleh itu, saya terpaksa
mengumpulkan semua pengajaran-pengajaran ini sekaligus. Bagi setiap pertempuran, saya
sebutkan lebih daripada satu pengajaran. Semoga saya dapat menghuraikan pengajaran-
pengajaran bagi setiap pertempuran secara terperinci dan satu persatu di kesempatan lain,
insya Allah. Moga-moga saya juga diberi kelapangan masa dan sembuh daripada penyakit.
1. Pertempuran pertama yang dibicarakan ialah Ghazwah Badar. Nabi s.a.w. telah keluar
untuk nienghalang kaIilah dagang Quraisy yang dalam perjalanan pulang ke Makkah dari
Syam. Namun kaIilah tersebut dapat menyelamatkan diri mereka. Dalam masa yang sama
tentera musyrik telah bertekad untuk berperang. Fakta pertempuran Badar telah kami
sebutkan sebelum ini. Usaha menyekat kaIilah dagang Quraisy ini bukan menunjukkan
keinginan untuk mengambil harta atau menyamun di jalan, sebagaimana yang didakwa oleh
para orientalis; pereka-cipta Iitnah. Bahkan usaha tersebut didorong oleh tujuan menuntut
ganti rugi daripada Quraisy. Tuntutan ini dibuat dengan cara mengambil harta dagangan
mereka sebagai bayaran "ganti bagi harta-harta Muhajirin yang telah dirampas oleh mereka.
Quraisy telah memaksa Muhajirin atau kebanyakan mereka meninggalkan rumah, tanah dan
harta mereka Sesiapa yang diketahui telah berhijrah dan tiada lagi di Makkah, rumahnya
akan dijual dan harta-hartanya dirampas. Undang-undang membalas tindakan pihak lain
dengan tindakan yang sama, telah diperakui dalam undang-undang antarabangsa hari ini.
Undang-undang ini mengharuskan perbuatan seumpama ini, sebagaimana yang berlaku
www.mykonsis.org
71
antara kita dengan Israel. Yang penting untuk kita beri perhatian, Ghazwah Badar ini telah
didahului oleh tujuh percubaan menghalang rombongan dagang Quraisy. Mereka yang
terlibat dalam percubaan-percubaan ini hanyalah di kalangan Muhajirin. Tiada seorangpun
Ansor yang dihantar dalam percubaan-percubaan tersebut. Ini kerana, sekiranya Muhajirin
menghalang kaIilah dagang Quraisy dan menguasainya, Muhajirin melakukannya dengan
hak yang diperakui oleh semua undang-undang; baik undang-undang Ilahi, mahupun
perundangan wadhie (ciptaan manusia). Kami nyatakan tujuh percubaan tersebut:
1. Pengutusan Hamzah pada awal bulan yang ke-7 selepas Hijrah.
2. Sariyyah ‘Ubaidah bin al-Harith pada awal bulan ke-8 selepas Hijrah.
3. Sariyyah Saad bin Abi Waqqas pada awal bulan ke-9 selepas Hijrah.
4. Ghazwah Waddan pada bulan ke-12 selepas Hijrah.
5. Ghazwah Buwat pada awal bulan ke-13 selepas Hijrah.
6. Ghazwah Badar al-Ula juga pada bulan 13 selepas Hijrah.
7. Ghazwah al-‘Asyirah pada awal bulan ke 16 selepas Hijrah.
Semua anggota sariyyah dan ghazwah ini terdiri daripada kaum Muhajirin sahaja.
Tiada seorang Ansor pun di kalangan mereka. Ini memperkuatkan huraian yang kami telah
katakan.
2. Kemenangan dalam pertempuran bukan bergantung dengan kuantiti atau kelengkapan
persenjataan sahaja, tetapi dicapai dengan kekuatan roh maknawi yang dimiiliki oleh tentera.
Tentera Islam dalam pertempuran-pertempuran ini mewakili aqidah yang suci, iman yang
menyala-nyala, kegembiraan untuk mati syahid, juga keinginan mendapat pahala dan syurga
Allah. Mereka juga mewakili kegembiraan kerana bebas merdeka daripada kesesatan,
perpecahan dan kerosakan. Sementara tentera orang musyrik pula mewakili aqidah yang
rosak, akhlak yang punah, ikatan sosial yang terlerai, tenggelam hanyut dalam kelazatan
dunia serta asobiyyah yang membuta tuli kepada adat resam yang lapuk, nenek moyang yang
lalu dan tuhan-tuhan yang palsu.
Lihatlah tindak-tanduk yang dilakukan oleh kedua-dua angkatan tentera tersebut
sebelum peperangan bermula. Sebelum peperangan bermula, orang musyrik berkeras untuk
berpengkalan selama tiga hari (di Badar). Tujuan mereka ialah untuk berpesta arak sambil
didendangkan nyanyian oleh penyanyi-penyanyi wanita dan diiringi pula dengan paluan
gendang serta menyalakan unggun-unggun api di persekitaran mereka. Semua ini dilakukan
agar bangsa Arab mendengar dan berasa gerun terhadap mereka. Mereka menyangka
tindakan tersebut sebagai cara untuk mencapai kemenangan. Sebaliknya, sebelum
peperangan bermula, orang Islam menghadapkan hati-hati mereka kepada Allah, memohon
daripada-Nya kemenangan, mengharap-harapkan mati syahid dan menghidu bau-bauan
syurga. Rasul s.a.w. menyungkur sujud dengan penuh rendah diri meminta Allah menolong
hamba-hamba-Nya yang beriman. Natijahnya golongan yang bertaqwa lagi khusyuk beroleh
kemenangan, manakala golongan yang leka dan berpoya-poya ditimpa kekalahan.
Sesiapa yang membandingkan bilangan tentera Islam dengan bilangan tentera
musyrik dalam setiap pertempuran, dia akan dapati bilangan tentera musyrik jauh lebih ramai
daripada tentera Islam. Meskipun begitu, kemenangan berpihak kepada orang Islam,
termasuklah pertempuran Uhud dan Hunain yang telah dimenangi oleh orang Islam. Jika
tidak kerana kesilapan yang dilakukan oleh tentera Islam dalam kedua-dua pertempuran dan
tindakan mereka melanggar arahan Rasulullah s.a.w., nescaya orang Islam tidak akan
menemui kekalahan langsung.
www.mykonsis.org
72
3. Kekuatan azam angkatan tentera, semangat untuk mengharungi pertempuran dan
kegembiraan untuk bertemu musuh merupakan Iaktor-Iaktor yang mendorong panglima
perang melaksanakan perancangannya. Faktor ini juga meyakinkannya untuk mencapai
kejayaan dan kemenangan. Fenomena ini berlaku sebagaimana dalam pertempuran Badar.
4. Seorang panglima tentera tidak sepatutnya memaksa tenteranya untuk berperang atau
mengharungi medan-medan pertempuran, sekiranya mereka tidak berminat dan tidak
bersemangat untuk berperang. Dia tidak bertindak sedemikian sehinggalah dia benar-benar
pasti tentang kerelaan dan semangat mereka. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh
Rasulullah s.a.w. Baginda telah meminta pandangan sahabat-sahabatnya sebelum memasuki
kancah pertempuran.
5. Sikap waspada tentera bawahan terhadap keselamatan nyawa pemimpin mereka
merupakan tindakan yang diputuskan oleh keinginan untuk mencapai kejayaan dalam
pertempuran dan dakwah. Seseorang pemimpin perlu menerima keputusan itu kerana
hidupnya bererti hidupnya dakwah. Kehilangan nyawanya pula bererti kekalahan dalam
pertempuran.
Kita dapat lihat dalam pertempuran Badar, bagaimana Rasul s.a.w. menerima dengan
rela hati khemah ditegakkan khas untuk Baginda. Kita juga dapat lihat dalam pertempuran
lain: Uhud dan Hunain, bagaimana orang-orang mukmin dan mukminat yang jujur dengan
keimanannya melingkungi dan melindungi Rasul mereka daripada panahan musuh. Sehingga
mereka menjadikan diri mereka sebagai perisai. Baginda s.a.w. tidak pernah melarang
tindakan mereka padahal Baginda seorang yang berani dan mendapat sokongan Allah.
Bahkan Baginda telah memuji para sahabat yang mempertahankannya. Baginda memuji
keberanian dan mendoakan Nasibah, Ummu 'Umarah kerana melindunginya. Baginda berdoa
agar beliau, suami dan anak-anaknya menjadi teman Baginda di syurga kelak.
6. Allah Tabarak wa Taala menghantar tentera-tentera-Nya mengelilingi hamba-hamba-
Nya yang beriman lagi jujur dalam pertempuran-pertempuran mereka. Dia menurunkan para
malaikat pada hari peperangan Badar dan menghantar angin kencang pada hari peperangan
Ahzab.
Selagimana orang-orang mukmin berperang dijalan-Nya, Allah tidak akan meninggalkan
mereka sendirian lantaran Dia telah berIirman:
šχl´´ρ !ˆ1> !Ψ‹ls ¸`.Σ _,¸Ζ¸Βσϑl¦ ∩⊆∠∪
Dan sememangnya menjadi tanggungjawab Kami menolong orang-orang
yang beriman. (Ar-Rom: 47)
āχ¸| ´<¦ _¸·≡‰`ƒ ¸_s _¸¸%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´,
Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. (Al-Hajj: 38)
Antara peribadi pendakwah.yang jujur ialah diaberharap agar musuh-musuhnya
mendapat hidayah. "Dia juga membuka ruang kepada mereka (untuk beriman), dengan
harapan moga-moga Allah mencampakkan petunjuk ke dalam hati mereka. Oleh itu kita
dapat memahami rahsia mengapa Rasul s.a.w. cenderung untuk mengambil bayaran tebusan
bagi tawanan perang Badar. Baginda berharap agar Allah akan memberi petunjuk kepada
mereka. Baginda juga berharap zuriat selepas mereka akan menyembah Allah dan berdakwah
kepada-Nya. Al-Quran al-Karim menegur tindakan Rasul s.a.w. tersebut kerana terdapat
kemaslahatan lain bagi Islam ketika itu. Iaitu untuk menggerunkan musuh-musuh Allah dan
www.mykonsis.org
73
membanteras ketua-ketua penganjur Iitnah dan kesesatan. Sekiranya tawanan-tawanan
perang Badar dibunuh, nescaya penentangan Quraisy akan lemah. Kerana pemimpin-
pemimpin mereka serta golongan yang mengapi-apikan Iitnah untuk menentang orang Islam
telah dihapuskan.
Rahsia lain Rasul s.a.w. menerima bayaran tebusan ialah; al-‘Abbas, bapa saudara
Rasul s.a.w. turut menjadi tawanan perang Badar. Al-‘Abbas mempunyai beberapa jasa
membantu Rasul s.a.w. sebelum beliau mengumumkan keislamannya. Beliau telah hadir
bersama Baginda dalam peristiwa Baiah Aqabah Kedua yang berlangsung secara rahsia. Dia
juga melaporkan kepada Rasul setiap pergerakan Quraisy. Bagi saya, perkara ini
menunjukkan beliau merupakan seorang orang Islam yang menyembunyikan keislamannya.
Bagaimana Rasul boleh membunuhnya sedangkan inilah kedudukan beliau bersama
Baginda? Jika al-‘Abbas seorang Islam dan Rasul s.a.w. menjatuhkan hukuman bunuh ke
atasnya, Baginda melanggar syariat yang mengharamkan pembunuhan seorang muslim.
Sekiranya beliau seorang musyrik, syariat Islam tidak membezakan antara kaum kerabat
mahupun orang asing. Syariat bersikap tegas dan memusuhi sesiapa saja yang memerangi
Allah dan Rasul-Nya. Orang musyrik dan munaIik pula akan merebut peluang ini untuk
mengheboh-hebohkan diskriminasi ini. Mereka juga akan menggunakan peluang ini untuk
melemahkan kepercayaan terhadap keadilan dan kebersihan Baginda daripada pengaruh
hawa naIsu dalam segala tindak tanduknya. Perkara ini tidak membawa apa-apa
kemaslahatan kepada dakwah.
8. Melanggar arahan pemimpin yang tegas dan jauh pandangannya akan membawa
kepada kerugian dalam pertempuran. Ini terjadi dalam Ghazwah Uhud. Jika para pemanah
yang ditempatkan oleh Rasulullah s.a.w. di belakang tentera Baginda tetap tidak berganjak
dari tempat mereka sebagaimana yang diarahkan, nescaya tentera musyrik tidak dapat
mengepung tentera Islam.Tentera musyrik juga tidak akan berjaya menukar kekalahan
mereka pada permulaan pertempuran kepada kemenangan. Demikianlah kesan melanggar
perintah pemimpin. Ia boleh melenyapkan peluang dan memberi kemenangan kepada musuh.
Allah telah memberi amaran azab kepada orang-orang mukmin sekiranya mereka melanggar
perintah Rasul mereka. Dia berIirman:
¸‘‹`>´Šl· _¸¸%!¦ βθ±¸l!ƒ† _s .¸ν¸¸¯∆¦ β¦ ¯Ν·κ´,Š¸.. π´Ζ.¸· ρ¦ ¯Ν·κ´,¸¸.`ƒ ´,¦‹s 'ΟŠ¸l¦ ∩∉⊂∪
Beringat serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala bencana, atau ditimpa azab
seksa yang tidak ferperi sakitnya. (An-Nur: 63)
9. Tamak kepada harta rampasan perang dan Iain-lain habuan kebendaan akan
membawa kepada kegagalan seterusnya kekalahan. Ini berlaku dalam pertempuran Uhud,
iaitu apabila para pemanah meninggalkan pos-pos mereka lantaran tamak untuk merebut
harta rampasan perang. Situasi begini juga terjadi dalam pertempuran Hunain apabila orang
Islam telah menang pada permulaannya. Sebahagian mereka merasa tamak kepada harta
rampasan perang, lalu berhenti daripada mengejar musuh yang berundur. Akibatnya musuh
kembali menyerang orang Islam dan mereka tewas. Jika bukan kerana sokongan Allah dan
keteguhan Rasul s.a.w. bersama tentera mukmin yang jujur di sekelilingnya untuk tetap
bertahan, nescaya kekalahan tersebut tidak akan bertukar kepada kemenangan besar
sebagaimana yang berlaku.
Demikian juga sikap tamak para pendakwah terhadap habuan dunia dan tindakan
mereka menghimpun harta, rumah dan tanah. Sikap ini akan menjejaskan dakwah dan
memberi kesan negatiI kepada jiwa manusia. Ia menyebabkan orang ramai meragui kejujuran
pendakwah terhadap apa yang diserunya. Ia juga akan mendorong manusia menuduhnya
www.mykonsis.org
74
melakukan dakwah bukan kerana keredhaan Allah 'Azza wa Jalla. Bahkan demi mengumpul
puing-puing habuan dunia dengan memper-gunakan nama agama dan pengislahan. Anggapan
sedemikian merupakan halangan orang ramai untuk menerima agama Allah. Anggapan ini
juga memburukkan imej sesiapa sahaja yang menyeru kepada pengislahan sekalipun dia jujur
dan ikhlas.
10. Dalam peperangan Uhud keteguhan Nasibah, Ummu ‘Ammarah bersama suami dan
anak-anaknya untuk terus tetap berdiri mengelilingi Rasulullah s.a.w. ketika pertahanan
tentera Islam bolos, menjadi salah satu bukti penglibatan besar wanita Islam dalam
perjuangan dakwah Islam. Ia juga menjadi bukti terhadap keperluan kita pada hari ini kepada
wanita Islam yang memikul bebanan dakwah kepada Allah. Wanita Islam berperanan untuk
berdakwah kepada Allah di tengah kelompok pemudi, isteri dan ibu. Mereka juga berperanan
mengasuh anak-anak untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, berpegang dengan Islam dan
ajarannya, juga bekerja untuk kebaikan dan kemurnian masyarakat.
Selagi mana medan dakwah tidak disertai oleh pendakwah di kalangan pemudi Islam
atau bilangan mereka tidak men-cukupi, selagi itulah dakwah akan terus melangkah pendek
dan gerakan islah akan terus tempang. Situasi ini akan berterusan sehinggalah separuh umat
ini (golongan wanita) mendengar dakwah kebaikan. Seterusnya, sanubari dan hati-hati
mereka tersedar untuk mencintai kebajikan, tampil maju untuk agama dan segera berpegang
dengan ikatannya yang kukuh.
11. Kecederaan Rasulullah s.a.w. dalam peperangan Uhud merupakan peransang kepada
para pendakwah agar bersabar menghadapi segala cabaran yang menimpa mereka dijalan
Allah. Sama ada berbentuk kesakitan tubuh badan, sekatan kebebasan dengan dipenjara
mahupun ditangkap ataupun dihukum mati mahupun dibunuh. Allah Taala telah berIirman
dalam kitab-Nya yang mulia:
Οl¦ ∩⊇∪ ¸¸.>¦ '_!Ζl¦ β¦ ¦θ´´¸.`ƒ β¦ ¦θlθ1ƒ !ΨΒ¦´, ¯Νδ´ρ Ÿω βθ`Ζ.±`ƒ ∩⊄∪ ‰1l´ρ !Ζ.· _¸¸%!¦
_¸Β ¯Ν¸γ¸l¯,· ´_ϑl-´‹l· ´<¦ š_¸¸%!¦ ¦θ·‰. ´_ϑl-´‹l´ρ _,¸,¸‹≈>l¦ ∩⊂∪

Alif, Laam, Miim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan
dibiarkan dengan hanya berkata: "Kami beriman", sedang mereka tidak diuji
(dengan sesuatu cubaan)? Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji
orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka (dengan ujian yang
demikian), nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang
sebenar-benar-nya beriman, dan nyata pula apa yang diketahui-Nya tentang
orang-orang yang berdusta. (Al-Ankabut: 1-3)
12. Perbuatan orang musyrik mengkelar mayat tenteraIslam dalam peperangan Uhud,
khususnya Hamzah, bapa saudara Rasul s.a.w., merupakan bukti jelas bahawa musuh Islam
tidak berperikemanusiaan dan tidak berhati peruti. Mengkelar si mati bukanlah menyakitinya
sebagaimana kambing yang disembelih tidak merasa sakit kulitnya disiat. Namun ia menjadi
bukti kebencian yang bersarang di jiwa mereka. Perasaan benci ini terserlah melalui
perbuatan-perbuatan ganas sebegini. Tindakan kejam ini menyakiti perasaan manusia yang
hidup dan berperikemanusiaan.
Sebagaimana tindakan orang musyrik terhadap mayat tentera Islam pada peperangan
Uhud, demikianlah juga kita dapat melihat perlakuan Yahudi terhadap mayat orang Islam
www.mykonsis.org
75
yang terbunuh dalam pertempuran Palestin. Tindakan kejam kedua-dua golongan ini terbit
daripada sumber yang satu, iaitu jiwa mereka yang tidak beriman dengan Allah dan hari
akhirat. Itulah tanda kebencian mereka terhadap orang-orang beriman kepada Allah, Rasul-
rasul-Nya dan hari Akhirat dengan iman yang benar lagi jujur.
13. Tindakan Rasul s.a.w. menerima cadangan al-Hubab bin al-Munzir agar berpindah
dari tempat pertempuran yang dipilih Baginda pada peperangan Badar, begitu juga ketika
peperangan Khaibar, meruntuhkan rasa bongkak golongan diktator yang menguasai rakyat
tanpa kemahuan dan kerelaan mereka.Golongan ini mendakwa diri mereka bijaksana dan
berpandangan jauh. Ini mendorong mereka memperlekehkan kemahuan rakyat. Mereka juga
mengenepikan cadangan para intelek, bijak pandai dan tokoh pemikir. Padahal Rasulullah
s.a.w. (yang Allah tahu mempunyai siIat-siIat paling kamil yang melayakkan Baginda
membawa risalah paling akhir dan paling sempurna) menerima pandangan para sahabatnya
yang pakar dalam hal ehwal ketenteraan dan bentuk bumi yang diperlukan dalam
pertempuran. Baginda tidak berkata: "Aku Rasulullah. Padaku, cukup apa yang aku suruh
atau apa yang aku larang. Aku tak perlu kepada yang lain." Bahkan, Baginda menerima
cadangan dan buah Iikiran mereka dalam urusan yang wahyu tidak diturunkan kepada
Baginda. Bagaimana pula dengan kebanyakan penguasa yang kita lihat mereka tidak
mempunyai apa-apa kelebihan akal, ilmu atau pengalaman berbanding orang ramai? Bahkan
kelebihan mereka terletak kepada cengkaman mereka ke atas jentera pemerintahan setelah
dia berpeluang menguasainya. Apatah lagi dengan golongan yang mempunyai pengetahuan,
ilmu dan pengalaman yang lebih rendah daripada kebanyakan rakyat di bawah pemerintahan
mereka? Tidakkah menjadi kewajipan mereka meminta pandangan para bijak pandai,
menerima nasihat para penasihat dan mengambil kepintaran mereka yang berpengalaman?!
Peristiwa-peristiwa sejarah yang dekat mahupun yang lampau, menunjukkan kepada
kita bahawa kesombongan diktator telah membinasakan mereka dan umat. Dia
menghumbankan umat ke jurang yang dalam dan sukar untuk didaki kembali melainkan
selepas puluhan atau ratusan tahun. Oleh itu, tindakan Rasul s.a.w. menerima pandangan al-
Hubab dalam peperangan Badar dan Khaibar menjadi contoh teladan kepada setiap
pemerintah yang ikhlas, setiap panglima yang bijak dan setiap pendakwah yang jujur.
Antara slogan pemerintahan dalam Islam yang paling tertonjol ialah konsep syura.
¯Νδ`¸Β¦´ρ “´‘θ: ¯Ν'η´Ζ¸,
Dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat (bersyura) sesama
mereka. (As-Syura: 38).
Manakala siIat paling terserlah bagi pemerintah Islam yang terbilang dalam sejarah; dia
meminta pandangan orang lain dan tidak bersikap kuku besi. Dia bertukar-tukar pandangan
dengan pakar-pakar yang berkecimpung secara khusus dalam setiap isu yang
dikendalikannya.
¯Νδ¯‘¸ρ!:´ρ ’¸· ¸¸¯∆¸¦
Dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan
hal-Hal keduniaan) itu. (Ali Imran: 159)
¦θl↔`.· Ÿ≅δ¦ ¸¸´¸%!¦ β¸| `Ο.Ψ´ Ÿω βθΗ¹-. ∩⊆⊂∪
www.mykonsis.org
76
Oleh itu bertanyalah kamu (wahai golongan musyrik) kepada orang-orang
yang berpengetahuan agama jika: kamu tidak mengetahai. (An-Nahl: 43 &
Al~Anbiya: 7)
14. Posisi Baginda berada di barisan hadapan dalam setiap pertempuran dan penglibatan
Baginda dalam kancah peperangan bersama tentera Islam (kecuali dalam peperangan yang
dicadangkan oleh para sahabat Baginda untuk tidak berbuat demikian), menjadi dalil bahawa
jawatan kepimpinan hanya disandang oleh seorang yang berani dan tetap teguh pendiriannya.
Mereka yang pengecut dan lemah tidak layak memimpin rakyat, menerajui tentera, atau
untuk mengepalai gerakan-gerakan pengislahan dan dakwah kebaikan. Keberanian pemimpin
dan pendakwah yang dilihat menerusi tindak tanduk dan gerak kerja beliau akan menaikkan
semangat dan motivasi tentera juga penyokongnya. Ia lebih ampuh berbanding 1,000 pidato
bersemangat yang disampaikan di khalayak ramai. Menjadi kebiasaan tentera bawahan dan
para penyokong untuk mengambil bekalan kekuatan daripada keutuhan panglima dan
pemimpin mereka. Sekiranya semasa berlaku pertembungan pemimpin bersikap pengecut
dan lemah di saat-saat genting, beliau akan merosakkan perjuangan. Sedangkan beliau yang
mengangkat panji-panjinya. Sikap beliau tersebut benar-benar merosakkan perjuangan.
15. Tentera bawahan dan penyokong dakwah tidak boleh melanggar arahan pemimpin
yang tegas lagi berpandangan jauh dalam sesuatu perkara yang diputuskan oleh beliau.
Setelah mereka bertukar-tukar pendapat dan mengemukakan pandangan kepadanya,
pemimpin yang memikul tanggungjawab paling besar seperti ini patut diberi kepercayaan.
Sekiranya selepas perbincangan tersebut, beliau memutuskan sesuatu perkara, mereka
mestilah mentaatinya. Ini sebagaimana yang berlaku kepada Rasulullah s.a. w. semasa
perdamaian al-Hudaibiyah. Rasul s.a.w. telah memilih syarat-syarat perdamaian. Tenyata
syarat-syarat ini membawa kemaslahatan kepada dakwah. Perdamaian itu merupakan
kemenangan politik kepada Baginda. Bilangan orang yang baru beriman dalam tempoh dua
tahun selepas perdamaian itu meningkat berkali-kali ganda berbanding bilangan mereka yang
memeluk Islam sebelumnya. Kejayaan ini tercapai sedangkan para sahabat merasa sukar
untuk menerima sesetengah syarat perdamaian tersebut. Hinggakan sebahagian mereka telah
terkeluar daripada adab sopan santun yang sepatutnya dijaga ketika berurusan dengan Rasul
atau pemimpinnya. Fenomena yang sama terjadi kepada Abu Bakar semasa kes-kes murtad
mula timbul (di kalangan kabilah-kabilah Arab). Semua sahabat berpandangan agar tidak
keluar memerangi golongan murtad itu. Sebaliknya Abu Bakar berpandangan mereka perlu
memerangi golongan tersebut. Apabila beliau memutuskan demikian, mereka mentaatinya.
Mereka bertungkus lumus berperang. Ternyata keputusan yang diambil oleh Abu Bakar
untuk memerangi golongan murtad tersebut, itulah yang memperkukuhkan Islam di
semenanjung tanah Arab. Ia juga membolehkan orang-orang mukmin menjelajah serata
ceruk bumi selaku pembuka negara, pembawa petunjuk dan pemberi pedoman.
16. Di antara pemintaan Rasul s.a.w. kepada Nu’aim bin Mas’ud dalam Ghazwah Ahzab
ialah agar dia memecahkan kerjasama antara tentera bersekutu sedaya upayanya. Permintaan
ini menjadi dalil bahawa melakukan tipu daya dalam memerangi musuh adalah diakui syara',
sekiranya tipu daya tersebut boleh membawa kemenangan. Setiap cara yang membawa
kemenangan (dalam perang) dan mengurangkan pertumpahan darah adalah diterima dari
perspektiI Islam, kecuali belot dan khianat. Permintaan ini merupakan kebijaksanaan politik
dan strategi ketenteraan Rasul s.a.w. Ia tidak menaIikan prinsip-prinsip akhlak Islam.
Maslahat mengurangkan bilangan mangsa perang merupakan maslahat kemanusiaan.
Maslahat mengalahkan kejahatan, kekuIuran dan Iitnah juga merupakan maslahat
kemanusiaan dan maslahat akhlak. Oleh itu, menggunakan tipu daya dalam pertempuran
selaras dengan akhlak kemanusiaan yang melihat peperangan sebagai satu kejahatan yang
besar. Sekiranya keadaan darurat menuntut berlakunya peperangan, menjadi kewajipan untuk
www.mykonsis.org
77
menamatkannya dengan apa cara sekalipun. Ini kerana perkara darurat dilakukan sekadarnya
sahaja. Allah mensyariatkan peperangan hanya untuk memelihara agama, umat atau bumi.
Oleh itu, melakukan tipu daya yang membawa kepada kekalahan musuh merupakan satu
usaha mempercepat-kan kemenangan hak. Oleh itu, diriwayatkan daripada Rasul s.a.w.
dalam Ghazwah Ahzab, Baginda bersabda kepada Nu'aim bin Mas'ud:
ªَ =ْ-ُ = ُ بْ¸َ ='ا
"Perang adalah tipu daya."
Ini merupakan prinsip yang diterima pakai dalam semua syariat dan undang-undang.
17. Rasulullah s.a.w. menerima cadangan Salman untuk menggali parit sedangkan teknik
ini tidak pernah diketahui oleh bangsa Arab sebelum itu, menjadi dalil bahawa Islam tidak
menyekat untuk menggunakan pengalaman bangsa-bangsa lain yang memberi Iaedah kepada
umat dan manIaat kepada masyarakat. Tidak ragu-ragu lagi, penggalian parit memberi Iaedah
besar kepada usaha mempertahankan Madinah daripada bahaya tentera bersekutu Quraisy.
Tindakan Rasulullah s.a.w. menerima cadangan ini juga menjadi bukti sikap Ileksibel dan
kesediaan Baginda s.a.w. untuk menerima perkara-perkara baik yang terdapat di kalangan
bangsa-bangsa lain. Rasul s.a.w. telah bersikap demikian lebih daripada sekali. Ketika
Baginda ingin mengutuskan suratnya kepada para raja, gabenor dan pemimpin negara,
Baginda diberitahu: Menjadi kebiasaan raja-raja tidak menerima apa-apa surat kecuali surat
yang dicop dengan nama pengutusnya. Dengan itu, Baginda terus memerintahkan agar
diukirkan untuk Baginda satu cincin yang bertulis: Muhammad Rasulullah. Sejak itu,
Baginda mengecop surat-suratnya dengan cincin tersebut. Selepas pembukaan Makkah,
apabila rombongan daripada seluruh pelusuk tanah Arab datang menemui Baginda
menyatakan keislaman mereka, Baginda diberitahu: Wahai Rasulullah, menjadi kebiasaan
raja-raja dan pemimpin-pemimpin menyambut kedatangan mana-mana rombongan dengan
pakaian yang cantik dan mahal. Oleh itu, Rasulullah s.a.w. memerintahkan agar dibelikan
untuk Baginda sehelai pakaian baru yang bermutu. Dikatakan harga pakaian itu sampai
kepada 400 dirham. Ada pula yang mengatakan ia berharga 400 ekor unta. Baginda
kemudiannya menyambut rombongan yang datang dengan memakai pakaian tersebut. Inilah
tingkah laku Rasul yang diutuskan dengan agama paling akhir dan kekal sehingga ke akhir
zaman. Menjadi kemaslahatan kepada para pengikut Baginda pada setiap zaman dan semua
keadaan untuk mengambil apa-apa yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain.
Mereka, perlu mengambil apa-apa yang berIaedah dan tidak bercanggah dengan hukum
hakam serta kaedah umum syariat mereka daripada bangsa-bangsa lain. Keengganan untuk
berbuat demikian adalah kebekuan yang tidak diterima oleh tabiat Islam. Dalam
perlembagaannya yang kekal (al-Quran) dinyatakan:
¸¸:,· ¸Š!,¸s ∩⊇∠∪ _¸¸%!¦ βθ`-¸ϑ.`.„ Α¯θ1l¦ βθ`-¸,−.´‹· …«´Ζ.>¦
Oleh itu gembirakanlah hamba-hamba-Ku. Yang berusaha mendengar
perkataan-perkataan yang sampai kepadanya lalu mereka memilih dan
menurut akan yang sebaik-baiknya (pada segi hukum agama).(Az-Zumar: 17-
18)
Sikap beku ini juga tidak dapat diterima oleh tabiat Rasulnya. Kita telah lihat contoh-
contoh berkenaan perkara baik yang diambil Baginda daripada bangsa-bangsa lain. Baginda
jugalah yang bersabda:

www.mykonsis.org
78
'ه-=و ¸-' '+---', ¸-,-'ا ª''- ª-´='ا
“Hikmah itu barang yang hilang daripada orang mukmin. Dia menuntutnya
di mana sahaja dia temui”
6

Pada zaman mutakhir ini, khususnya selepas zaman kebangkitan Eropah, orang Islam
ditimpa keruntuhan. Orang Islam lupa terhadap prinsip Islam yang agung ini. Mereka juga
menentang setiap pengislahan yang dicedok daripada orang lain sedangkan mereka amat
memerlukannya. Mereka mundur ketika mana orang lain semakin maju.
¸<´ρ π,¸1≈s ¸‘θ`Β¸¦ ∩⊆⊇∪
Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. (Al-Hajj: 41)
18. Berdasarkan pesanan Rasulullah s.a.w. kepada angkatan tentera Islam dalam
Ghazwah Muktah, kamu dapat perhatikan nilai belas kemanusiaan yang terdapat dalam
peperangan Islam. Islam tidak membunuh sesiapa yang tidak berperang mahupun
merosakkan apa yang ditemui dalam perjalanannya kecuali kerana dharurat yang amat
sangat. Selepas kematian Baginda, para sahabat dan orang Islam pada pelbagai zaman
mematuhi pesanan-pesanan ini. Peperangan mereka merupakan peperangan yang paling
bersiIat belas kasihan yang pernah diketahui sejarah. Orang Islam semasa berperang lebih
lembut akhlaknya dan lebih bersikap belas kasih berbanding umat-umat lain semasa mereka
tidak berperang. Sejarah telah mencatatkan lembaran-lembaran putih untuk orang Islam
berkenaan perkara ini. Sebaliknya, ia mencatatkan halaman-halaman hitam untuk umat-umat
lain. Bahkan sejarah masih terus mencatat Ienomena tersebut hingga ke hari ini. Siapakah di
kalangan kita yang tidak tahu tentang keganasan yang digunakan oleh tentera Salib untuk
membuka Baitul Maqdis? Atau tidak tahu tentang sikap perikemanusiaan yang dilakukan
oleh Solahuddin terhadap tentera Eropah, apabila beliau mengambil kembali Baitul Maqdis?!
Siapakah di kalangan kita yang melupai keganasan panglima-panglima dan tentera-tentera
Salib ketika mereka menguasai ibu-ibu kota Islam seperti Tarabulus, al-Maarrah dan Iain-lain
lagi? Atau melupai sikap belas rahmat panglima-panglima dan tentera-tentera Islam ketika
mereka mengambil kembali kota-kota tersebut daripada genggaman penjajah dan
perampasnya?
Kita pada hari ini, hidup dalam era sikap bermuka-muka Eropah. Mereka mendakwa
bertamadun, berperikemanusiaan dan cintakan kebaikan untuk bangsa-bangsa, sedangkan
mereka merosakkan negara-negara serta menumpahkan darah orang tua, wanita dan kanak-
kanak yang tidak bersenjata. (Amat dukacita), kita hidup pada zaman tertegaknya negara
Israel di atas bumi Palestin yang dirampas. Dunia mengetahui kedahsyatan perangai primitiI
dan ganas Yahudi di Dir Yasin, Qubayyah, HaiIa, YaIa, ‘Akka, SoIad dan lain-lain lagi
bandar mahupun kampung. Namun begitu, Yahudi mendabik dada kononnya mereka
mendokong kemanusiaan. Padahal mereka melakukan sebaliknya. Sedangkan kita bekerja
untuk kemanusiaan, bukan sekadar ucapan manis di bibir. Ini kerana kita merupakan bangsa
yang jiwanya (benar-benar) menjunjung seindah-indah prinsip akhlak, baik semasa aman
mahupun perang. Kita melaksanakan prinsip-prinsip ini dengan jiwa yang ceria lagi tenang.
Sementara jiwa Yahudi pula kosong daripada prinsip-prinsip ini. Mereka hanya sekadar
mencanangkannya untuk bermuka-muka dan melekakan orang lain. Kita juga merupakan
bangsa yang beriman dengan Allah yang Maha Gagah lagi Maha Pengasihani. Kekuatan kita
hanyalah melalui sikap belas rahmat. Sedangkan mereka (Yahudi) berpandangan, salah satu
cara bermuka-muka ialah dengan mengingkari perbuatan kita yang menyiIatkan Allah

6
Lihat Kitab “KasyIul al-KhaIa” karangan al-‘Ajluni berkenaan riwayat-riwayat hadis ini.
www.mykonsis.org
79
dengan siIat kuat dan keras. Mereka mendakwa bahawa mereka menyiIatkan-Nya dengan
siIat kasih sayang dan belas simpati. Padahal hubungan mereka dengan bangsa-bangsa lain
tidak menunjukkan tanda-tanda kasih sayang dan belas simpati (yang digembar-gemburkan)
tersebut. Begitu juga peperangan mereka dengan orang Islam dan penganut agama mereka
sendiri yang bermusuh dengan mereka. Kita merupakan bangsa yang tidak berperang kecuali
untuk kebaikan kemanusiaan. Kita juga merupakan manusia yang paling berjasa kepada
kemanusiaan. Sementara mereka hanya berperang untuk menyerang, merampas, menguasai
dan menjajah. Mereka adalah manusia yang paling memusuhi kemanusiaan.
Kita berperang dengan mereka pada hari ini untuk mempertahankan tanah, hak dan
kemuliaan. Tiada gunanya kita mendendangkan prinsip-prinsip kita kepada kaum yang tidak
memahami prinsip belas kasihan, akhlak mulia dan perikemanusiaan. Bahkan kita wajib
meneruskan perjuangan kita menentang mereka, dengan berpegang kepada prinsip-prinsip
(akhlak) yang dianjurkan oleh Rasul dan syariat kita. Sehinggalah Allah mejatuhkan
hukumannya antara kita dan mereka. Dialah sebaik-baik hakim.
19. Sekiranya tentera tidak mempunyai semangat, iman dan kejujuran yang seia sekata.
Bahkan ada segolongan yang berjiwa kalah sebelum berjuang, mengejar upah dan cuai, ia
tidak dapat menjamin kemenangan ke atas musuhnya. Ini sebagaimana yang berlaku dalam
Ghazwah Hunain. Demikian juga perihal dakwah. Ia tidak boleh bergantung harap kepada
ramainya pihak yang bertepuk tangan untuknya. Bahkan perlu bergantung kepada bilangan
orang-orang yang beriman dengannya dan sanggup berkorban di jalannya.
20. Pengajaran lain yang dapat kita ambil daripada Sirah Rasul s.a.w. tentang peperangan
Baginda ialah pendirian Baginda terhadap Yahudi. Begitu juga pendirian mereka terhadap
Baginda dan dakwahnya. Sejak Rasul s.a.w. mula menetap di Madinah, Baginda cukup
prihatin terhadap mereka. Baginda mengadakan hubungan damai dengan mereka, memberi
jaminan terhadap agama dan harta mereka serta mengadakan perjanjian bertulis dengan
mereka. Namun mereka kaum yang khianat. Tak lama kemudian, mereka melakukan
komplot untuk membunuh Baginda. Komplot ini menjadi sebab kepada Ghazwah Bani
Nadhir. Selanjutnya mereka membatalkan perjanjian ketika saat-saat paling kritikal semasa
Ghazwah Ahzab. Tindakan mereka ini pula menjadi sebab kepada Ghazwah Bani Quraizoh.
Kemudian, mereka berhimpun pula dari segenap rantau, mempersiapkan senjata dan
merancang konspirasi. Mereka berkumpul untuk menghapuskan Madinah dan orang-orang
mukmin di kota itu secara khianat dan keji. Usaha ini telah menjadi sebab kepada Ghazwah
Khaibar. Mereka merupakan kaum yang tiada guna berbuat baik , tidak boleh dipercayai
janjinya dan tidak setia kepada perjanjian. Adakah Nabi perlu membiarkan tindakan mereka?
Adakah Baginda perlu menanggung risiko komplot jahat, pengkhianatan dan pelanggaran
janji mereka? Adakah Baginda dan sahabat-sahabatnya sentiasa perlu hidup dalam suasana
bimbang dan waspada menunggu Iitnah dan konspirasi (mereka)? Dengan ketegasan Nabi
terhadap Yahudi, Baginda telah menjamin keamanan sempadan negara barunya. Penyebaran
dakwahnya ke seluruh semenanjung tanah Arab dan ke serata pelusuk dunia juga dapat
dijayakan. Hanya Yahudi, orang yang taksub dan imperialis yang mencela tindakan tegas
Baginda terhadap mereka. Saksikanlah sejarah kehidupan Yahudi selepas zaman Rasulullah
s.a.w.. Tidakkah semua sejarah mereka merupakan konspirasi, komplot jahat, kerosakan dan
pengkhianatan? Seterusnya lihatlah perjalanan kehidupan mereka pada zaman moden kini,
bukankah ia juga sedemikian? Ada di kalangan kita yang tertipu dengan kata-kata manis
Yahudi termasuk ketika berlaku perang Palestin dan tertegaknya negara Israel. Mereka
mengajak untuk bekerjasama dengan Yahudi. Ada di kalangan kita, pihak yang diseret oleh
negara-negara besar selaku rakan-rakan Yahudi untuk menganjurkan kerjasama dengan
Yahudi. Hasilnya, mereka berputih mata menyerah kalah dan timbul idea-idea yang buruk
ketika menangani isu Palestin. Selepas ini, sepatutnya tiada siapa lagi yang terpedaya dengan
www.mykonsis.org
80
mereka (Yahudi). Kita tidak mempunyai jalan lain untuk membebaskan diri daripada
kejahatan Yahudi melainkan dengan bersikap tegas sebagaimana ketegasan Rasul s.a.w.
dalam ber-interaksi dengan mereka. Ketegasan ini dilakukan supaya kita dapat menjamin
keselamatan negara kita. Agar kita boleh memperuntukkan waktu bagi peranan baru kita
pada masa mendatang dalam membawa risalah Islam dan kesejahteraan kepada bangsa-
bangsa di seluruh dunia.
Ini merupakan amanah yang kita sampaikan kepada generasi baru dengan penuh
kejujuran dan keimanan. Mudah-mudahan mereka dapat melakukan apa yang tidak dapat
dilakukan oleh generasi kita yang mengalah ini.
21. Ghazwah Mu'tah merupakan pertembungan pertama orang Islam dengan Rom. Jika
bukan kerana Arab Ghassan telah membunuh utusan Rasulullah yang diutus kepada Raja
Basrah, ada kemungkinan pertembungan ini tidak akan berlaku. Walau bagaimanapun,
pembunuhan utusan Baginda kepada Raja Basrah dianggap sebagai satu perbuatan
menceroboh oleh semua syariat agama, di samping menunjukkan tiadanya semangat
kejiranan yang baik. Ia juga menunjukkan kecenderungan untuk mengekalkan kejahatan di
kalangan agen-agen Rom dan wakil-wakil boneka ciptaan mereka. Oleh kerana itu,
Rasulullah s.a.w. memutuskan untuk menghantar angkatan tentera ke Mu'tah sebagai amaran
kepada penduduk Mu'tah dan ketua-ketua mereka daripada bangsa Rom tentang kekuatan
negara baru Islam, juga kesediaan negara itu untuk mempertahankan dirinya. Amaran
tersebut supaya mereka tidak terIikir untuk mencerobohi negara Islam tersebut. Apabila
orang Islam sampai ke Mu'tah, mereka mendapati bala tentera yang terdiri daripada bangsa
Rom dan Arab beragama Nasrani yang tunduk di bawah pemerintahan mereka. Ahli-ahli
sejarah menganggarkan bilangan bala tentera ini seramai 200,000 orang dan dipimpin oleh
saudara lelaki Herkules. Mereka berpengkalan di Maab, yang terletak berhampiran Amman
pada hari ini. Bala tentera ini memperkuatkan lagi ramalan Rasulullah berkenaan tekad Rom
untuk memerangi dan menghapuskan negara baru Islam. Ini kerana mereka bimbang
tertegaknya sebuah negara Arab yang berdaulat di semenanjung tanah Arab. Ia menjadi
amaran berakhirnya penjajahan mereka ke atas negara tersebut. Ia juga menjadi amaran
tamatnya perhambaan mereka terhadap Arab yang tinggal bersempadan negara mereka dan
berhampiran Hijaz. Demikianlah latar belakang bermulanya pertempuran antara orang Islam,
dengan Rom.
22. Ghazwah Tabuk ataupun Ghazwah al-‘Usrah merupakan tanda-tanda yang jelas
bagaimana peranan iman yang benar terhadap jiwa-jiwa mukmin. Iman tersebut membakar
keazaman mereka untuk berperang dan mendorong tangan-tangan mereka untuk
menghulurkan harta. Iman juga menimbulkan kemanisan jiwa untuk menempuh cuaca panas,
kesulitan dan kepenatan demi jalan Allah dan mengejar keredhaan-Nya. Oleh itu, apabila tiga
orang mukmin yang memiliki keimanan yang benar tidak keluar berperang dalam Ghazwah
ini tanpa keuzuran, Rasul s.a.w. memerintahkan supaya mereka diboikot. Dengan itu, isteri-
isteri dan bapa-bapa mereka tidak lagi berbual dengan mereka, apatah lagi kebanyakan orang
Islam. Pemboikotan ini mendesak sebahagian mereka mengikat dirinya di tiang masjid. Yang
lain pula mengurungkan diri di rumah. Sehinggalah Allah menerima taubat mereka. Iaitu
setelah orang Islam. mempelajari satu pengajaran yang cukup mendalam tentang sesiapa
yang tercicir daripada menunaikan kewajipan tanpa sebarang alasan. Alasan yang ada
hanyalah mengutamakan kerehatan daripada berpenat lelah dan memilih naungan yang teduh
daripada kepanasan juga keterikan matahari.
23. Dalam ghazwah pembukaan Makkah pula terkandung pengajaran dan pedoman yang
tidak dapat dihuraikan dalam helaian halaman muka surat yang sedikit ini. Dalam peristiwa
ini, kita dapati tabiat Rasul s.a.w. selaku pendakwah yang tidak mempunyai apa-apa perasaan
www.mykonsis.org
81
benci dendam terhadap para penentangnya. Baginda telah menabur jasa kepada mereka
setelah bertarung dengan mereka selama 21 tahun. Setelah mereka melakukan segala cara
untuk menghapuskan Baginda dan pengikutnya. Namun, apabila Baginda berjaya
menewaskan mereka dan menakluki ibu kota keberhalaan mereka, Baginda hanya memohon
keampunan Allah bagi pihak mereka dan membebaskan mereka.
Dalam sejarah tiada manusia yang melakukan tindakan atau perbuatan sebegini.
Namun ia dilakukan oleh seorang Rasul yang mulia. Baginda tidak menginginkan jawatan
raja atau kekuasaan daripada dakwahnya. Bahkan Allah mengkehendaki Baginda untuk
berperanan sebagai penunjuk hidayah dan pembuka hati juga akal. Oleh kerana itu, Baginda
memasuki Makkah dalam keadaan khusyuk merendah diri dan bersyukur kepada Allah.
Baginda tidak angkuh sebagaimana keangkuhan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agung
yang menakluki negara-negara.
24. Tindakan yang dilakukan oleh Rasul s.a.w. terhadap penduduk Makkah mempunyai
hikmat yang lain. Allah telah mengetahui bahawa Arab akan menjadi pembawa
risalah-Nya kepada alam semesta. Oleh itu, Dia mengekalkan nyawa penduduk Makkah yang
merupakan pemimpin-pemimpin Arab agar mereka menganut agama
Allah, selanjutnya berangkat membawa risalah petunjuk dan nur hidayah kepada bangsa
seluruh dunia. Mereka menyumbangkan nyawa, kerehatan dan jiwa mereka
untuk menyelamatkan bangsa-bangsa ini daripada buta petunjuk, juga mengeluarkan mereka
daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya kebenaran.
25. Pengajaran terakhir daripada pembukaan Makkah dan pertempuran-pertempuran
Baginda s.a.w. ialah tentang kemenangan Allah. Kemenangan ini berlaku dalam tempoh
begitu singkat yang tidak dapat digambarkan oleh akal. Ini antara bukti paling besar yang
menunjukkan Muhammad s.a.w. benar-benar seorang utusan Allah. Ia juga menunjukkan
Islam merupakan seruan Allah yang pasti dibantu oleh-Nya. Allah membantu dakwah Islam,
para pendakwah, orang-orang beriman dan pembawa panji-panji-Nya. Dia tidak akan
membiarkan dakwah-Nya yang benar lagi menjadi rahmat dan cahaya penyuluh kehidupan
begitu sahaja. Allah merupakan Tuhan yang Maha Benar, lagi Maha Pemurah dan Maha
Pengasihani. Rahmat-Nya meliputi setiap perkara. Allah juga penyinar kepada langit dan
bumi (dengan menurunkan hidayat-Nya). Siapakah yang dapat memadamkan cahaya
(hidayat) Allah?! Bagaimana Dia boleh meredhai batil menang menewaskan kebenaran
dalam pertarungan penamat? Atau meredhai keganasan, kekerasan dan kerosakan mendapat
kejayaan akhir mengalahkan kasih belas dan kebaikan?!
Walaupun begitu, Rasulullah s.a. w. dan orang Islam juga mendapat kecederaan
dalam pertempuran Uhud dan Hunain. Sebahagian mereka pula terkorban syahid. Ini kerana,
dalam dakwah pasti berlaku ujian, kecederaan dan korban.
āχ´¸´.Ζ´Šl´ρ ´<¦ _Β …ν¸´.Ψƒ āχ¸| ´<¦ ”¸θ1l “ƒ¸“s ∩⊆⊃∪
Dan sesungguknya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agama-Nya
(agama Islam); sesungguknya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa. (Al-Hajj:
40)
www.mykonsis.org
82
Bahagian 6
PERISTIWA PENTING SELEPAS
PEMBUKAAN MAKKAH SEHINGGA
KEWAFATAN RASUL S.A.W.
(A) GHAZWAH HUNAIN
Kaum Hawazin telah berhimpun untuk memerangi Rasul s.a.w. selepas Allah
membuka Makkah untuk Rasul-Nya dan orang-orang Islam. Tambahan pula penentangan
Quraisy yang memakan masa selama 21 tahun sejak permulaan risalah runtuh akibat
pembukaan itu. Akhirnya tercetuslah pertempuran antara Hawazin dengan tentera Islam.
Pendetailan peristiwa ini kamu boleh dapati dalam “Sirah Ibnu Hisyam”.
Kami sebutkan antara pengajaran yang diperolehi daripada ghazwah ini sebagaimana
berikut:
1. Pengajaran daripada sikap bongkak Malik bin 'AuI (ketua Hawazin) dan kedegilannya
enggan mendengar nasihat Duraid bin as-Simmah (bekas ketua Hawazin). Sikapnya ini
timbul kerana kerakusan untuk memimpin, terpedaya dengan Iikiran sendiri yang disangka
betul dan rasa angkuh tidak mahu dikeji kaumnya (sedangkan dia seorang pemuda yang kuat
lagi ditaati). Dia bimbang kaumnya akan berkata: "Dia mendengar nasihat seorang tua
bangka yang tak berdaya lagi." Sekiranya dia mendengar nasihat Duraid, kerugian besar harta
dan aib yang teruk lantaran wanita-wanita mereka menjadi tawanan perang dapat dielakkan.
Namun sikap bongkak dan keangkuhan sebagai pemimpin membawa kebinasaan dan
mengakibatkan kerugian kepada bangsa. Rasa bongkak Malik menyebabkan dia enggan
menyerah kalah kepada kekuatan Islam yang telah berjaya menundukkan keangkuhan
Quraisy. Quraisy ditundukkan setelah perjuangan yang panjang dan pertarungan yang sengit.
Malik menyangka dirinya dan para pengikut, juga harta yang dimilikinya, mampu
mengalahkan kekuatan Islam. Sedangkan kekuatan baru Islam mengatasi kemampuan beliau
dan kaumnya. Sama ada dari segi spiritual, objektiI dan susunan organisasi. Selanjutnya,
sikap bongkak beliau menyebabkan wanita-wanita dan harta benda kaumnya turut dibawa
bersama keluar berperang. Tujuan beliau berbuat demikian untuk menyekat kaumnya
daripada menyerah kalah. Dia melanggar nasihat Duraid yang berkata kepadanya: “Tidak ada
apa yang boleh mempertahankan orang yang tewas.”
7
Dia alpa terhadap kekuatan orang Islam
yang akan diperanginya. Mereka tidak bergantung kepada harta, bilangan mahupun persiapan
untuk mengharapkan kemenangan. Bahkan mereka hanya bergantung kepada kekuatan Allah
Yang Maha Perkasa lagi Maha Gagah, dan janji-Nya untuk memberi kemenangan dan
syurga. Malik juga lupa kekalahan tidak dapat dihalang oleh keinginan melindung wanita dan
harta. Sebaliknya ia dapat ditolak dengan kecintaan meluap-luap untuk mendapat pahala
Allah dan takutkan hukuman-Nya. Allah telah mengancam orang-orang yang melarikan diri
kerana menyerah kalah di medan jihad dengan azab yang pedih dan pembalasan yang
dahsyat:
_Β´ρ ¯Ν¸γ¸l´θ`ƒ ¸‹¸¸Β¯θƒ …ν¸,Š āω¸| !·¸¯¸>.`Β ¸Α!.¸1¸l ρ¦ ¦”¸,>.`Β †|¸| ¸π⁄¸· ‰1· ´,!, ¸¸Ÿ.-¸, š∅¸Β ¸<¦
«1´ρ!Β´ρ `ΝΨγ> š[♥¸,´ρ ¸,¸.RQ¦ ∩⊇∉∪
Dan sesiapa berpaling undur dari menentang mereka pada ketika itu - kecuali

7
Maksudnya: wanita dan harta benda tidak dapat membantu mereka jika mereka tewas dalam perang. Oleh itu.
bukan tindakan yang bijak untuk melibatkan wanita dan harta benda dalam pertempuran. (pent.).
www.mykonsis.org
83
dia bergerak ke arah lain (untuk menjalankan tipu muslihat) peperangan,
atau hendak menyatukan diri dengan pasukan yang lain -maka sesungguhnya
dia tetaplah mendapat kemurkaan dari Allah, dan tempatriya ialah neraka
jahanam; sedang neraka jahanam ialah seburuk-buruk tempat kembali. (Al-
Anfal: 16)
Demikianlah kekalahan yang menimpa Malik dan kabilahnya, Hawazin serta orang
lain yang turut bersama mereka. Akibat sikap bongkak dan takabur beliau ini tidak hanya
menimpa dirinya sahaja, bahkan seluruh kaumnya. Ini kerana mereka taat dengan sikap degil
dan bongkak beliau. Apabila Malik mengancam untuk membelah perutnya jika mereka tidak
menyokong pendapatnya, mereka segera mematuhi Malik. Jika sekiranya mereka mengikut
nasihat bekas ketua mereka yang berpengalaman dan menyekat keangkuhan pemimpin muda
mereka, nescaya mereka tidak ditimpa kekalahan tersebut. Mereka takut dengan kemarahan
pemimpin yang bongkak. Jika mereka bertanya kepada diri sendiri: “Apa yang akan berlaku
kalau kita menyebabkan dia marah?” Jawapannya ialah: “Mereka akan kehilangan pemimpin
mereka!” Apakah akibatnya jika berlaku demikian? Apakah akibat kehilangan pemimpin
yang bongkak dan individualistik; peminpin yang ingin mendapatkan kemuliaan bertempur
melawan musuh yang lebih lama berkecimpung dan lebih berpengalaman dalam hal ehwal
pertempuran? Adakah setaraI nyawa seorang individu dengan nyawa kabilah atau umat
manusia semuanya? Allah telah memperingatkan kita dalam al-Quran tentang akibat orang
ramai tunduk kepada hawa naIsu pembesar dan pemimpin yang bongkak. Allah Taala
berIirman tentang kisah Musa dengan Firaun:
´¸‚.`™!· …«Β¯θ· νθ`s!L !· ¯Νγ‾Ρ¸| ¦θΡl´ !´Β¯θ· _,¸1¸.≈· ∩∈⊆∪ !´ϑl· !Ρθ±™¦´, !Ψϑ1.Ρ¦ `ΟγΨ¸Β
¯Νγ≈Ψ·¸s!· š_,¸-´Η-¦ ∩∈∈∪ ¯Νγ≈Ψl->· !±l™ ξ:Β´ρ š_¸¸¸¸>ζ¸l ∩∈∉∪
Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka
patuh kepadanya. Kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
Maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka lalu
kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut), Dan kami jadikan mereka
sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. (Az Zukhruf
: 54-56)
Maksudnya: Apabila mereka membuatkan Kami (Allah) murka (dengan perbuatan
mereka berpaling daripada kebenaran dan mengikut pemimpin mereka yang thaghut lagi
bongkak), Kami menghukum mereka, lalu Kami tenggelamkan mereka semua...
2. Selain menunjukkan kewajipan melakukan persediaan yang sempurna untuk
berperang(tindakan Rasulullah s.a.w. meminjam 100 baju perisai dan senjata yang diperlukan
daripada SoIwan yang masih musyrik turut menunjukkan keharusan untuk rnembeli atau
meminjam senjata daripada orang kaIir). Pembelian dan pinjaman ini harus dengan syarat ia
tidak menyebabkan orang kaIir menjadi kuat dan mendapat kekuasaan. Atau mereka
menggunakannya sebagai satu medium untuk menyakiti dan memudaratkan orang Islam.
Rasulullah s.a.w. meminjam senjata daripada SoIwan selepas pembukaan Makkah. Ketika
itu, SoIwan terlalu lemah dan tak bermaya sehingga dia tidak berdaya untuk mengenakan
apa-apa syarat kepada Rasulullah s.a.w. Ketidakupayaan SoIwan ini terbukti melalui kata-
kata beliau kepada Rasul s.a.w. apabila Baginda meminta senjata tersebut: "Adakah ini satu
rampasan, wahai Muhammad?" Rasul s.a.w. menjawab: "Bukan, ia pinjaman yang dijamin
sehinggalah kami memulangkannya kembali kepada kamu".
www.mykonsis.org
84
Peristiwa ini juga menjadi salah satu contoh kemuliaan akhlak orang-orang Islam
dalam berurusan dengan musuh-musuh mereka yang telah kalah. Sekiranya Rasulullah s.a.w.
ingin merampas senjata tersebut, Baginda memang boleh melakukannya dan SoIwan tidak
mampu berbuat apa-apa. Namun ini merupakan tunjuk ajar Nabi tentang erti kemenangan dan
cara berurusan dengan musuh yang tewas. Baginda juga mengajar agar kita tidak tamakkan
harta mereka selepas tamat pertempuran. Kami tidak tahu sesiapa yang bersikap sedemikian
sebelum mahupun selepas Muhammad s.a.w.. Cara tentera yang menang berurusan dengan
lawan yang kalah sedangkan mereka monguasai harta, maruah dan hak-hak mereka
merupakan bukti kukuh kata-kata kami.
!Β Ÿ≅-> ´<¦ ¸≅`>¸¸l _¸Β ¸_,,l· ’¸· .¸«¸·¯θ> !Β´ρ Ÿ≅-> `Ν>>≡´ρ—¦ ‘¸↔‾≈l¦ βρ`¸¸γ≈L. ´_·κ.¸Β
¯/>¸.≈γΒ¦ !Β´ρ Ÿ≅-> ¯Ν´´ ,!´Š¸sŠ¦ ¯Ν´´,!Ψ¯,¦ ¯Ν>¸l≡Œ Ν>l¯θ· ¯Ν>¸δ≡´θ·!¸, ´<¦´ρ `Αθ1ƒ _>l¦ ´θδ´ρ
“¸‰γƒ Ÿ≅‹¸,´.l¦ ∩⊆∪
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar
8
itu
sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu
saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan
(yang benar). (Al-Ahzab: 4)
3. Ketika Rasulullah s.a.w. keluar untuk berperang dalam pertempuran ini, seramai
12,000 orang telah turut serta bersama Baginda. 10,000 orang adalah yang datang bersama
Baginda dan Madinah dan terlibat dalam pembukaan Makkah. Mereka terdiri daripada
Muhajirin, Ansor dan kabilah-kabilah yang berjiran dengan Madinah atau berada di
pertengahan jalan ke Madinah. Dua ribu orang lagi merupakan rnereka yang baru memihak
Islam selepas pembukaan Makkah. Kebanyakannya, hidayah Islam masih belum bertapak
kukuh di dalam hati. Mereka memasuki Islam setelah segala harapan untuk menentang dan
menewaskannya hancur. Oleh itu, dalam angkatan tentera Islam ini terdapat mereka yang
benar-benar beriman. Mereka telah menjual nyawa dan jiwa mereka kepada Allah demi
mengangkat kemuliaan agama-Nya. Angkatan ini juga mengandungi golongan yang lemah
dan kurang pegangan agama. Mereka memeluk Islam kerana terpaksa, memendamkan
kebencian kepada Islam dan kepedihan jiwa terhadap kemenangannya. Keseluruhan angkatan
tentera tidak mempunyai tahap yang sama dari segi kekuatan roh spiritual dan keyakinan
terhadap objektiI perperangan yang dilakukan. Ada di kalangan mereka, pihak yang inginkan
harta rampasan dan habuan kemenangan. Oleh itu, kekalahan awal yang berlaku bukanlah
suatu yang pelik. Apabila Rasulullah s.a.w. melihat tentera yang ramai bersamanya, Baginda
bersabda:
"Kita tidak ditewaskan pada hari ini kerana bilangan tentera yang sikit
9
"

8
zhihar ialah perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku atau
perkataan lain yang sama maksudnya. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila dia
Berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya. tetapi setelah
Islam datang, Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya
dengan membayar kaIIarat (denda).
9
Ucapan ini tidak terbukti daripada sabda Rasulullah saw.. Ibnu Ishaq meriwayatkannya dalam kitabnya, al-
Maghazi, Rangkaian sanadnya putus dan ada perawinya yang tidak dikenali. Dikatakan: pengucap kata-kata ini
www.mykonsis.org
85
Maksudnya: Tentera yang ramai tidak akan tewas kecuali kerana aspek-aspek maknawi yang
berkaitan dengan kejiwaan tentera, keimanan, kekuatan rohani, keikhlasan dan pengor-banan
mereka. Rasulullah s.a.w. telah menggariskan kepada kita satu kaedah yang agung, iaitu
kemenangan tidak dicapai dengan bilangan yang banyak, mahupun senjatayangbermutu.
Tetapi ia dicapai dengan kekuatan (spiritual yang memenuhi jiwa para pejuangl Kekuatan
spiritual itu mendorong mereka untuk berkorban dan berbakti. Al-Quran beberapa kali
menegaskan perkara ini, antaranya Iirman Allah Taala:
ΝŸé _¸Β ¸π⁄¸· ¸'#Š¸l· ¸,l s π⁄¸· ο´¸,¸.Ÿé ¸βŒ¸|¸, ¸<¦ ´<¦´ρ _Β _¸¸¸¸¸≈¯.l¦ ∩⊄⊆_∪
"Berapa banyak (yang pernah terjadi), golongan yang sedikit berjaya
menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah', dan Allah (sentiasa)
bersama-sama orang-orang yang sabar". (Al-Baqarah: 249)
Dalam ayat-ayat yang diturunkan selepas selesai pertempuran ini, terdapat kenyataan
jelas yang menyentuh pengertian ini:
Π¯θƒ´ρ ¸_,´Ζ`> Œ¸| ¯Ν÷.,>s¦ ¯Ν÷.´¸.´ ¯Νl· ¸_-. ¯Ν÷Ζs !↔‹: ¸·!.´ρ `Ν÷‹l. ⇓¯‘¸¦
!ϑ¸, ¸,`>´‘ ¯Ν. Ν.Šl´ρ š_¸¸¸¸,‰•Β ∩⊄∈∪ ¯Ν. Α“Ρ¦ ´<¦ …«.⊥‹¸>™ ’ls .¸&¸!θ™´‘ ’ls´ρ š_,¸Ζ¸Βσϑl¦
Α“Ρ¦´ρ ¦´Šθ`Ζ`> `Οl !δρ¸. ´ ,‹s´ρ š_¸¸%!¦ ¦ρ`¸±´ š¸l≡Œ´ρ ',¦“> _¸¸¸¸±≈>l¦ ∩⊄∉∪
Dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan
sebab bilangan kamu yang ramai; maka bilangan yang ramai itu tidak
mendatangkan faedah kepada kamu sedikitpun; dan (semasa kamu merasa)
burnt yang luas itu menjadi sernpit kepada kamu; kemudian kamu berpaling
undur melarikan diri. Kemudian Allah menurunkan semangat tenang
tenteram kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan
Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya, serta Dia menyeksa
orang-orang kafir itu (dengan kekalahan yang membawa kehancuran); dan
yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang kafir. (At-Taubah:
25-26)
4. Ketika orang Islam dalam perjalanan ke medan pertempuran sebahagian mereka
berkata kepada Rasulullah s.a.w.: "Wahai Rasulullah buatkan untuk kami Zat Anwat
10

sebagaimana mereka (orang musyrik) mempunyai Zat Anwat". Rasul sa.w. menjawab: "Demi
Tuhan yang diri Muhammad dalam genggaman-Nya, kamu telah berkata sebagaimana kaum
Musa berkata kepadanya:
!Ρ—´θ≈>´ρ _¸.,¸, Ÿ≅ƒ¸,ℜ´¸`.¸| ¸`>,l¦ ¦¯θ.!· ’ls ¸Θ¯θ· βθ±>-ƒ ´’ls ¸Θ!Ψ.¦ ¯Νλ ¦θl!· _›θϑ≈ƒ ≅->¦
!´Ζl !´γ≈l¸| !ϑ´ `Ογl πγ¸l¦´, Α!· ¯Ν>‾Ρ¸| Π¯θ· βθlγ>´ ∩⊇⊂∇∪

ialah Salamah bin Salamah bin Waqsy. Ada yang mengatakan. Abu Bakar. Ada yang mengatakan: al-Abbas.
Dan ada yang mengatakan: Seorang lelaki daripada Bani Bakar.
10
Nama gelaran pokok yang dijadikan tempat untuk menggantung senjata-senjata dan berteduh oleh orang
musyrik. (Ibnu Athir al-Jazari, an-Nihayah Ii Gharib al-Hadis). (pent.)
www.mykonsis.org
86
"Wahai Musa buatlah untuk kami suatu tuhan (berhala) sebagaimana mereka
mempunyai beberapa tuhan."Nabi Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu ini
adalah kaum yang jahil." (al-Araf: 138).
Ia adalah jalan-jalan ikutan. Kamu akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum
kamu (Yahudi dan Nasrani)".
Dalam peristiwa ini, Rasulullah s.a.w. menjelaskan umat ini akan mengikut jalan
umat sebelum mereka. Baginda menyatakannya, sebagai amaran terhadap gejala ini. Umat
Islam melakukannya kerana kejahilan menguasai mereka. Umat yang mengenali kebaikan
dan keIasadan, jalan mudarat dan jalan manIaat, akan mengambil dan berpegang dengan
kebaikan di samping menolak dan lari daripada keIasadan. Mereka enggan melalui mana-
mana jalan yang memudaratkan sekalipun umat lain melaluinya. Oleh itu, apabila mereka
mengikuti jalan taqlid tanpa mempedulikan akibatnya, mereka telah meletakkan sesuatu
bukan pada tempatnya. Inilah kejahilan yang disebut oleh Allah:
!Ρ—´θ≈>´ρ _¸.,¸, Ÿ≅ƒ¸,ℜ´¸`.¸| ¸`>,l¦ ¦¯θ.!· ’ls ¸Θ¯θ· βθ±>-ƒ ´’ls ¸Θ!Ψ.¦ ¯Νλ ¦θl!· _›θϑ≈ƒ ≅->¦
!´Ζl !´γ≈l¸| !ϑ´ `Ογl πγ¸l¦´, Α!· ¯Ν>‾Ρ¸| Π¯θ· βθlγ>´ ∩⊇⊂∇∪
"Wahai Musa buatlah untuk kami suatu tuhan (berhala) sebagaimana mereka
mempunyai beberapa tuhan." Nabi Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu ini
adalah kaum yang jahil. " (Al-Araf: 138)
Umat yang mempercayai diri sendiri, bangga dengan keperibadiannya dan gembira
dengan kebenaran dan kebaikan yang dimiliki, pasti enggan mengekori orang lain. Mereka
tidak akan menuruti orang lain dalam perkara yang menyakiti diri dan menaIikan prinsip-
prinsip yang mereka pegang. Sekiranya mereka bertaqlid, bererti mereka berkeperibadian
lemah, berpemikiran kacau bilau, tunduk kepada hawa naIsu dan terjebak dalam kelemahan
juga kehancuran. SiIat-siIat tersebut merupakan siIat jahiliah. Allah menyelamatkan kita
daripada siIat tersebut melalui perutusan Rasul, Kitab dan syariat-Nya. Dari perspektiI
dakwah pengislahan, berilmu dan jahil bukannya bermaksud kemampuan membaca dan buta
huruI. Tetapi, ia bermaksud petunjuk dan kesesatan atau kesedaran dan kebodohan. Umat
yang sedar tentang perkara yang memberi Iaedah dan perkara yang memudaratkan,
merekalah umat yang berilmu sekalipun mereka buta huruI. Manakala umat yang tidak
mendapat petunjuk tentang jalan dan manhaj kebaikan, merekalah umat yang jahil sekalipun
mereka mengetahui pelbagai ilmu dan menguasai bermaeam rupa bentuk budaya.
Keruntuhan sesuatu umat (mana-mana umat sekalipun) berpunca daripadajahiliah
menguasai perasaan dan hawanaIsu anak bangsa mereka. Tanyalah kepada sejarah: Bukankah
tamadun Yunan dan Rom runtuh akibat penguasaan jahiliah?!
Mereka yang bertaqlid tetap jahil walau setinggi mana mereka belajar. Mereka tetap
kanak-kanak walau sedewasa mana umur mereka. Mereka akan terus dianggap sebagai
keanak-anakan dan jahil sehinggalah mereka memerdekakan diri daripada taghut.
5. Setelah orang Islam tewas dan bertempiaran lari meninggalkan Rasulullah s.a.w. pada
permulaan pertempuran, Syaibah bin Othman menyangka dia akan dapat menuntut bela ke
atas Baginda s.a.w.. Bapanya telah terbunuh semasa Ghazwah Uhud. Syaibah berkata:
"Apabila aku menghampiri Rasulullah s.a.w. untuk membunuh Baginda, datang sesuatu yang
menakutkan aku. Aku tidak berdaya menghadapinya. Justeru itu, aku tahu bahawa Baginda
terpelihara."
www.mykonsis.org
87
Peristiwa seperti ini berulang kali berlaku dalam sirah. Ia berlaku kepada Abu Jahal
dan Iain-lain penentang di Makkah dan Madinah. Semua peristiwa membuktikan Allah
mencampakkan rasa gerun musuh terhadap Nabi s.a.w.. Ia menakutkan mereka yang cuba
membunuh Baginda. Ini merupakan bukti kebenaran dakwaan kerasulan Rasulullah s.a.w.. la
juga menjadi bukti bahawa Allah tetap memelihara Nabi-Nya daripada segala tipudaya. Allah
juga memelihara Baginda agar terus hidup sehinggalah Baginda berjaya menyam-paikan
risalah, menunaikan amanah, menyelamatkan semenanjung tanah Arab daripada jahiliah dan
menghantar-kan anak-anak bangsa itu ke seluruh dunia. Mereka mengajar, mendidik dan
menyelamatkan manusia yang lain. Jika bukan kerana perlindungan Allah kepada Rasul-Nya,
nescaya orang musyrik telah berjaya menamatkan riwayat Baginda sejak permulaan dakwah
lagi. Jika ini terjadi, agama dan nikmat Allah tidak akan sempurna. Begitu juga, cahaya
kebenaran, hidayah dan rahmat risalah tidak akan sampai kepada kita. Perjalanan sejarah pula
tidak akan bertukar. Manusia tidak bebas daripada kesesatan dan kesengsaraan. Kemanusiaan
telah merdeka hasil daripada penyebaran Islam serta tamatnya era kediktatoran dan kuku besi
terhadap rakyat. Melalui Islam, kemanusiaan juga bebas daripada kuasa raja dan pemimpin
yang menegakkan kekuasaan mereka di atas dasar pencerobohan dan kezaliman. Mereka
menyekat rakyat daripada merasai kemuliaan harga diri atau menuntut bela atas kezaliman
yang mereka alami. Semua ini tercapai dengan anugerah Allah yang memelihara Rasul-Nya,
sehingga Baginda berjaya melaksanakan amanah (risalah) dengan sempurna tanpa sebarang
kekurangan.
Tidak ragu-ragu lagi, kurniaan Allah kepada Rasul-Nya begitu besar:
šχl´´ρ `≅.· ¸<¦ ,‹ls !ϑŠ¸Ls ∩⊇⊇⊂∪
Dan adalah kurnia Allah yang dilimpahkan-Nya kepadamu amatlah besar.
(An-Nisa’: 113)
Jasa Rasul-Nya kepada kemanusiaan juga adalah besar:
!Β´ρ š≈Ψl™¯‘¦ āω¸| πΗ-‘ š_,¸ϑl≈-l¸l ∩⊇⊃∠∪
Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan
untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, (Al-Anbiya': 107)
Apa yang pasti, para pendakwah yang terselamat daripada tipu daya dan perangkap
musuh merupakan penerusan kepada anugerah yang besar ini. Anugerah ini bermula dengan
pemeliharaan Allah kepada Rasul-Nya.
Oleh itu, para pendakwah mestilah sentiasa meminta perlindungan Allah (setelah
mengambil langkah berjaga-jaga dan waspada). Mereka juga mestilah bernaung di bawah
keperkasaan dan kekuasaan-Nya serta meyakini Dia bersama mereka sebagai Penolong dan
Penjaga. Mereka turut meyakini sesiapa yang diselamatkan Allah daripada tipu daya musuh
dakwah, dia akan terselamat. Walaubagaimana hebat kekuasaan musuh dan selicik mana tipu
daya, komplot dan jenayah mereka. Perlindungan hanyalah perlindungan Allah. Bantuan
hanyalah bantuan Allah. Kegagalan adalah kerana tiada bantuan dan perlindungan-Nya. Yang
pasti semua yang terlaksana merupakan ketentuan qada' dan arahan-Nya:
β¸| `Ν´¸´.Ζƒ ´<¦ Ÿξ· ¸¸l!s ¯Ν>l ... ∩⊇∉⊃∪
Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tidak ada sesiapa
www.mykonsis.org
88
pun yang akan dapat mengalahkan kamu. (Ali Imran: 160)
Hebat mana sekalipun tipu daya manusia yang zalim, pertolongan Allah Yang Maha
Adil lebih hebat dan agung. Oleh itu, seseorang pendakwah atau pengislah tidak boleh
bersikap pengecut mahupun takut. Orang yang beriman dengan Allah lagi meyakini
pertolongan dan sokongan-Nya tidak akan berlengah-lengah menunaikan tuntutan kebenaran.
... šχl´´ρ !ˆ1> !Ψ‹ls ¸`.Σ _,¸Ζ¸Βσϑl¦ ∩⊆∠∪
Dan sememangnya menjadi tanggungjawab Kami menolong orang-orang
yang beriman. (Ar-Rum: 47)
β¸| _¸¸%!¦ βρ–Š!>† ´<¦ …`&!θ™´‘´ρ ,¸¸‾≈l`ρ¦ ’¸· _,¸lŒ¸¦ ∩⊄⊃∪ ¸.Ÿé ´<¦ ā_,¸ls¸ !Ρ¦ ’¸l™'‘´ρ
āχ¸| ´<¦ ¯“¸θ· "“ƒ¸•s ∩⊄⊇∪
Sesungguhnya orang-orang yang menentang (perintah) Allah dan Rasul-Nya,
mereka termasuk dalam golongan yang amat hina. Allah telah menetapkan:
"Sesungguhnya Aku dan Rasul-rasul-Ku tetap mengalahkan (golongan yang
rnenentang)." Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha kuasa. (Al-
Mujadalah: 20-21)
Hakikat ini bukanlah menaIikan kejayaan musuh-musuh Allah bertindak ke atas
sesetengah pemirnpin Islam di kalangan pendakwah islah. Ia juga tidak menaIikan
kemungkinan musuh-musuh itu dapat menghapus mahupun menyakiti mereka. Kematian
adalah pasti. Ia merupakan salah satu suratan nasib anak Adam. Sesiapa yang tertulis suratan
takdirnya mati di tangan orang-orang zalim, kematian itu merupakan satu kemuliaan dan
nikmat yang Allah kurniakan kepadanya. Kematian di jalan Allah adalah syahid. Manakala
kesakitan demi dakwah kebenaran adalah kemuliaan. Sementara ujian kerana pengislahan
adalah pahala yang kekal.
... š¸l≡Œ `Ογ‾Ρ!¸, Ÿω `Ογ,¸¸.`ƒ !ϑL Ÿω´ρ '¸.Ρ Ÿω´ρ π.ϑƒΧ ’¸· ¸≅‹¸,™ ¸<¦ Ÿω´ρ šχθ↔Lƒ
!´∞¸L¯θΒ 1‹¸-ƒ ´‘!±÷l¦ Ÿω´ρ šχθl!´Ζƒ _¸Β ¸ρ‰s ξ‹‾Ρ āω¸| ¸¸.´ Ογl .¸«¸, ≅ϑs _¸l≈. āχ¸|
´<¦ Ÿω _‹¸.`ƒ ¸>¦ _,¸Ζ¸.`>ϑl¦ ∩⊇⊄⊃∪
Yang demikian kerana sesungguhnya (tiap-tiap kali) mereka merasai dahaga,
dan merasai penat lelah, dan juga merasai lapar (dalam perjuangan) pada
jalan Allah; dan (tiap-tiap kali) mereka menjejak sesuatu tempat yang
menimbulkan kemarahan orang-orang kafir; dan juga (tiap-tiap kali) mereka
menderita sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh melainkan semuanya
itu ditulis bagi mereka: (pahala) amal yang soleh. Sesungguhnya Allah tidak
menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
(At-Taubah: 120)
6. Pada permulaan pertempuran, orang-orang Islam dikejutkan dengan serang hendap
yang dilakukan oleh pihak musuh. Serangan itu menyebabkan tentera Islam kelam kabut,
kacau bilau dan bertempiaran lari meninggalkan Rasulullah s.a.w., Hanya segelintir mereka
www.mykonsis.org
89
yang tetap teguh (bertempur) bersama Baginda. Rasulullah kemudiannya mula melaungkan:
"Datang kepadaku, wahai manusia! Ayuh datang kepadaku! Aku adalah
Rasulullah. Aku Muhammad bin Abdullah."
Namun, orang ramai tidak mendengar suara Baginda. Oleh itu, Baginda meminta al-
Abbas; seorang yang bersuara lantang untuk melaungkan kepada tentera Islam: "Wahai
pasukan Ansor! Wahai pasukan orang-orang yang berbaiah di bawah pokok Samurah
(mereka yang berbaiah dalam Baiah ar-Ridhwan)!" Lantas mereka menjawab: "Ya, kami di
sini sedia menerima arahan. Ya, kami di sini sedia menerima arahan." Terdapat tentera yang
cuba memusing untanya (untuk menyahut seruan itu), namun tidak berupaya berbuat
demikian. Lantaran itu, dia mengambil pedang, perisai dan menyarung baju besinya. Dia
merempuh turun dan melepaskan untanya. Dia kemudian-nya menuju kepada arah suara tadi
sehinggalah menemui Rasulullah s.a.w.. Setelah 100 orang berhimpun bersama Baginda,
mereka bertindak menghadapi dan memerangi musuh. Akhirnya kemenangan berjaya
dicapai.
Dalam peristiwa ini terkandung beberapa pedoman dan pengajaran yang patut diteliti
oleh para pendakwah dan tentera kebenaran. Kekalahan dakwah dalam pertempuran
kemungkinan berpunca daripada kelemahan aqidah sesetengah pendukungnya,
ketidakikhlasan kepada kebenaran dan ketidaksediaan mereka untuk meleburkan segala-gala
di jalannya. Keteguhan pemimpin dakwah menghadapi apa-apa krisis, keberanian dan
keyakinan beliau kepada Allah dan pertolongan-Nya, mempunyai kesan besar untuk
menukarkan kekalahan kepada kemenangan. Pejuang yang ada bersamanya akan mendapat
semangat baru, meskipun sebelum itu mereka merasa lemah dan ragu-ragu. Kekalahan juga
dapat ditukar menjadi kemenangan jika tentera jujur dan tetap teguh bersama pemimpin
mereka yang berani lagi ikhlas. Mereka yang tetap teguh bertempur bersama Rasulullah
s.a.w. setelah berlaku kekalahan pada permulaan perang; Mereka yang menyahut panggilan
Rasul s.a.w. tidak melebihi 100 orang; Pada ketika mereka terhimpun, perjalanan
pertempuran mula bertukar. Bantuan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman juga
mula tiba. Kesannya pihak musuh mula tewas. Semangat dan barisan mereka mula lemah.
Setiap kali pemimpin dakwah memperingatkan para pengikutnya bahawa mereka berada di
atas kebenaran dan Allah bersama orang-orang beriman yang jujur, semangat mereka akan
bertambah kuat. Mereka akan semakin maju untuk berbakti dan berkorban.
Baginda s.a.w. bersabda:
"Aku adalah Rasulullah."
Di dalam riwayat lain, bukan daripada Ibnu Hisyam pula, Baginda bersabda:
"Aku adalah Nabi. Aku tidak berdusta. Aku adalah anak Abdul Muttolib."
Kata-kata ini menjadi bukti kebenaran dakwaan kerasulan Rasulullah s.a.w.. Ia turut
menjadi bukti keyakinan Baginda terhadap pertolongan Tuhannya. Seseorang pemimpin
sepatut-nya bersikap sedemikian ketika menghadapi saat-saat genting. Dia hendaklah yakin
dengan dirinya dan berlindung dengan Tuhannya. Dia juga perlu komited terhadap
pertolongan dan penjagaan-Nya. Keyakinan pemimpin kepada objektiI, matlamat dan risalah
yang dibawanya memberi impak terbesar kepada kejayaan. Ia juga merupakan tarikan kepada
orang ramai untuk bersamanya. Keyakinan ini membawa impak besar dalam meringankan
bebanan jiwanya. Dia akan redha dan tenang dalam memikul keperitan perjuangan.
7. Pendirian Ummu Sulaim binti Milhan (dalam pertempuran ini) menjadi salah satu
kebanggaan wanita muslimah pada zaman permulaan Islam. Beliau bersama suaminya, Abu
Tolhah turut terlibat dalam pertempuran ini. Ketika itu, Ummu Sulaim yang sedang hamil
www.mykonsis.org
90
membebat perut dengan baju gaunnya. Dalam masa yang sama unta milik suaminya ada
bersama-sama nya. Dia bimbang unta itu akan terlepas. Oleh itu, dia memasukkan tangannya
ke dalam tali dan besi kekang unta tersebut. Rasulullah s.a.w. ternampak gelagatnya, lantas
berkata: "Ummu Sulaim?" Dia menjawab: "Ya, demi bapa dan emak aku, wahai Rasulullah!
Bunuhlah mereka yang melarikan diri daripada kamu sebagaimana kamu memerangi orang
yang memerangi kamu. Mereka sememangnya layak diperlakukan demikian." Baginda
menjawab:
"Tidak cukupkah Allah (berbuat demikian), wahai Ummu Sulaim?!"
Ummu Sulaim juga memiliki sebilah khanjar. Suaminya, Abu Tolhah bertanya
kepadanya mengapa beliau memiliki khanjar tersebut. Dia menjawab: "Khanjar ini aku ambil,
kalau-kalau orang musyrik menghampiriku, aku akan lukakannya!" Jawapan itu
mengkagumkan Abu Tolhah dan menarik perhatian Rasul s.a.w..
Demikianlah kedudukan wanita Islam sebelum ini. Demikian juga kedudukan mereka
yang sepatutnya pada masa mendatang. Dia berani, sama-sama memberi sumbangan dalam
pertempuran mempertahankan agama dengan turut melibat-kan diri dalam kancah
pertempuran. Apabila dia diperlukan atau musuh menghampirinya, dia sendiri membalas
serangan tersebut agar tidak dijadikan tawanan perang. Wanita muslimah dalam sejarah
permulaan Islam mempunyai lembaran-lembaran jasa bakti, pertarungan, pengorbanan dan
keberanian yang gilang gemilang. Peristiwa-peristiwa ini menjadi tamparan kepada para
orientalis dan golongan Barat yang taksub. Mereka memberitahu bangsa mereka bahawa
Islam menghina dan memperlekehkan wanita. Mereka juga mendakwa risalah Islam dalam
batasannya yang normal tidak memperuntukkan tempat yang selayaknya bagi wanita dalam
masyarakat. Malah mereka terus mengada-adakan cerita palsu mendakwa Islam tidak
membuka ruang syurga kepada wanita. Wanita tidak akan memasuki syurga walau macam
sekalipun dia melakukan kebaikan, ibadat dan ketaqwaan!!!
Tanpa kita meneliti kepada nas al-Quran dan Sunnah yang terang-terang menolak
dogengan ini, sejarah Islam sendiri telah mencatatkan jasa-jasa wanita Islam dalam
menyebarkan Islam. berdakwah dan berkorban di jalannya. Ini sedikitpun tidak pernah
dicatatkan oleh sejarah mana-mana agama lain. Peristiwa yang berlaku kepada Ummu Sulaim
dalam pertempuran ini (pertempuran Hunain) merupakan satu contoh daripada ratusan contoh
yang memperkatakan tentang peranan wanita. Bukan tujuan kami menjawab dakwaan
musuh-musuh Islam yang taksub dalam topik ini. Kami lebih prihatin memetik pengajaran
yang cukup jitu daripada peristiwa Ummu Sulaim ini bagi memberangsangkan kita agar
menyeru wanita Islam. Menyeru mereka agar melakukan tugas asal dan semulajadi mereka
iaitu berkhidmat untuk Islam dan mendidik generasi kita yang akan datang di atas petunjuk
dan prinsip-prinsip Islam. Pada hari ini terdapat dua golongan wanita Islam; golongan wanita
yang solehah lagi baik, tetapi hanya terbatas kepada perlaksanaan solat, tilawah al-Quran dan
menjauhi perkara haram. Segolongan lagi hanyut dalam arus tamadun Barat. Mereka
menukarkan adab sopan santun Islam dan akhlak wanita Arab Islam dengan kod etika dan
nilai moral wanita Barat. Kod etika dan nilai moral ini telah mengheret mereka, keluarga dan
bangsa kepada bala bencana dan kesengsaraan. Lebih malang lagi ada pihak yang berperanan
menelanjangkan wanita Arab Islam daripada akhlak dan kriteria yang pernah diasuhkan oleh
semulia-mulia generasi dalam sejarah. Generasi mulia tersebut mempunyai jasa dan kualiti
yang tinggi, agung lagi abadi. Islam dan sejarahnya, khususnya sejarah Rasulullah s.a.w. pula
mengajak wanita Islam hari ini untuk kembali tampil berkhidmat kepada Islam dan
masyarakatnya. la mengajak mereka berkhidmat dalam ruang lingkup tugas semulajadi,
mendidik dan ciri-ciri kewanitaan yang sejati seperti keperibadian mulia, kesucian diri,
kesopanan dan sikap malu.
www.mykonsis.org
91
Kamu perhatikan, adakah para pemudi Islam kita yang komited beragama mengulangi
sejarah Khadijah, Aishah, Asma', al-Khansa', Ummu Sulaim dan Iain-lain tokoh seumpama
mereka? Adakah mereka memutar kembali sejarah tokoh-tokoh mukminat yang abadi dan
bintang-bintang yang bergemelapan tersebut kepada kita pada hari ini? Adakah
sememangnya sukar untuk ditemui kembali puluhan Khadijah, Aishah, Asma' dan Ummu
Sulaim di kalangan mereka pada hari ini? Sekali-kali tidak. Tunjuk ajar yang betul dan
keimanan yang sedar lagi gemilang sudah cukup untuk melahirkan tokoh-tokoh seumpama
mereka. Namun, siapakah yang akan membuka lembaran abadi untuk wanita Arab Islam pada
zaman kita kini? Siapakah yang akan melakukannya tanpa menghirau tipu daya golongan
penyesat dan ejekan musuh kepada kebaikan, kebenaran, kesusilaan dan agama?
8. Dalam pertempuran ini, Rasulullah s.a.w. menemui seorang wanita yang telah
dibunuh oleh Khalid bin al-Walid. Orang ramai mengerumuni wanita tersebut. Baginda
bertanya: "Siapa ni?" Mereka menjawab: "Seorang wanita yang telah dibunuh oleh Khalid
bin al-Walid." Lantas Rasulullah s.a.w. mengarahkan beberapa orang sahabat yang ada
bersamanya: "Cari Khalid dan katakan kepadanya: Rasulullah s.a.w. melarang kamu
membunuh kanak-kanak, wanita dan buruh kerahan."
Tidak ragu-ragu lagi, larangan membunuh golongan lemah dan mereka yang tidak
terlibat dalam peperangan merupakan peraturan yang tersendiri digariskan oleh Islam. Oleh
itu Islam melarang tenteranya membunuh para pendita, wanita, orang tua, kanak-kanak dan
mereka yang dipaksa berperang seperti petani dan buruh. Dalam sejarah peperangan di dunia,
sebelum mahupun selepas Islam hingga hari ini, perundangan yang unggul lagi
berperikemanusiaan sebegini tidak pernah berlaku. Satu kebiasaan dan diterima di kalangan
semua bangsa, peperangan mengharuskan kaum yang berperang unt,uk membunuh musuh
tanpa kecuali. Zaman ini ialah zaman diisytiharkan hak asasi manusia. la juga merupakan
zaman ditegakkan badan dunia dan antarabangsa untuk menyekat pencerobohan serta
membantu bangsa tertindas sebagaimana yang digembar-gemburkan. Namun, jiwa
kemanusiaan masih belum mencecah tahap yang tinggi dan mulia hingga dapat
mengisytiharkan pengharaman membunuh kelompok-kelompok masyarakat tadi. Kita cukup
kenal dengan pemusnahan bandar dan penghuninya dalam Perang Dunia Pertama dan Perang
Dunia Kedua. Kita juga amat ariI tentang peperangan yang dilakukan oleh golongan penjajah
terhadap pemberontakan rakyat yang menuntut hak mereka untuk hidup mulia.
Golongan penjajah menghalalkan pemusnahan bandar dan kampung. Mereka
menghalalkan pembunuhan ribuan atau puluhan ribu penduduknya dengan tujuan
memadamkan api pemberontakan. Perancis telah melakukan kekejaman ini di Algeria lebih
daripada sekali. Begitu juga dengan tindakan England di banyak koloni jajahannya. Ataupun
tindakan Portugis terhadap koloni jajahannya di AIrika pada hari ini.
Kita tak pernah tahu sedikitpun dalam sejarah mana-mana untuk berperang. Namun
Islam sejak 14 kurun lalu telah melarang secara jelas perbuatan membunuh mereka. Perkara
bangsa di dunia, dahulu mahupun kini, terdapat larangan membunuh buruh dan kaum tani
yang dipaksa ini tidak terhenti sekadar larangan perundangan, bahkan ia menjadi realiti yang
berlaku. Kamu dapat lihat dalam pertempuran Hunain ini, Rasulullah s.a.w. selaku
pendukung syariat dan penyampainya marah terhadap pembunuhan seorang wanita. Baginda
menghantar arahan kepada beberapa panglimanya agar tidak menyerang wanita, kanak-kanak
dan buruh kerahan.
Ketika Baginda mempersiapkan angkatan tentera Usamah untuk memerangi Rom
(beberapa hari sebelum kewaIatan Baginda), antara pesanan Baginda kepada mereka ialah:
Larangan membunuh wanita, kanak-kanak, orang tua dan pendita yang tidak berperang atau
tidak membantu peperangan. Pesanan yang sama dilakukan oleh pengganti Baginda, Abu
www.mykonsis.org
92
Bakar as-Siddiq r.a. ketika beliau meneruskan penghantaran Usamah, juga semasa beliau
mengarahkan ketumbukan tentera untuk berperang di jalan Allah, jalan kebenaran, kebaikan,
petunjuk dan keadilan. Demikian juga sikap yang dilakukan oleh "pedang Allah", Khalid bin
al-Walid r.a. semasa pembukaan Iraq. Beliau tidak melakukan sebarang tindakan buruk
kepada kaum petani yang sedang bercucuk tanam di tanah-tanah mereka. Prinsip-prinsip
kemanusiaan yang mulia dan tidak diketahui oleh sejarah mana-mana tentera di muka bumi
ini telah menjadi adat resam tentera Islam di mana-mana pada pelbagai zaman.
Kesungguhan tentera Islam untuk berpegang dengan adat resam ini ditunjukkan
kepada kamu oleh tindak tanduk Solahuddin ketika berurusan dengan tentera Salib setelah
beliau mengalahkan mereka dan mengambil kembali Baitul Maqdis. Beliau telah memberi
keamanan kepada orang-orang tua, tokoh-tokoh agama, wanita, kanak-kanak, bahkan tentera-
tentera Salib yang gagah. Beliau menghantar mereka kembali kepada kaum mereka dengan
kawalan tentera Islam. Beliau juga tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka.
Sedangkan sikap tentera Salib ketika menawan Baitul Maqdis jelas menunjukkan
pengkhianatan, sikap keji, keganasan dan perangai hina. Tentera Salib menjanjikan keamanan
nyawa dan harta kepada penduduk Islam Baitul Maqdis sekiranya mereka mengangkat
bendera putih (menyerah kalah) di atas Masjid al-Aqsa. Oleh itu, orang-orang Islam
berhimpun beramai-ramai di dalamnya kerana terpedaya dengan janji tersebut. Apabila
tentera Salib memasuki Baitul Maqdis, mereka menyembelih semua orang yang berlindung di
Masjid al-Aqsa tanpa mengira sesiapa. Bilangan mereka yang disembelih di dalam masjid itu
mencecah kepada 70,000 orang. Mereka terdiri daripada para ulama, para zahid, wanita dan
kanak-kanak. Hinggakan seorang penulis Kristian menghantar berita gembira penawanan
kota itu kepada Pope dengan kata-kata bangga: Darah-darah telah mengalir di jalan-jalan
sehinggakan panglima-panglima berkuda Salibi mengharungi limpahan darah yang
menenggelami kaki-kaki kuda mereka.
Hari ini, kita memperkatakan perkara ini bukanlah untuk berbangga dan bermegah
dengan sejarah pembukaan, para panglima dan tentera kita. Mereka digambarkan oleh
Gustave Le Bon : "Sejarah tidak mengenali pembuka negara yang lebih berbelas kasih dan
adil berbanding Arab". Kita mengimbaunya untuk menyedarkan bahawa kita sebelum ini
lebih berperikemanusiaan dan berbuat kebajikan berbanding orang-orang Barat pada kurun
ke-20 ini. Agar golongan Barat tidak dapat memperdayakan kita. Meskipun mereka
mencanangkan kepada kita tentang hak asasi manusia, Hari Kanak-kanak, Hari Ibu sebagai
bukti ketinggian tamadun mereka. Mereka menipu orang yang lurus bendul dan bebal.
Mereka memperdayakan golongan yang mendakwa dirinya anak bangsa dan para
cendikiawan kita tetapi hilang keyakinan dengan umat dan sejarah sendiri.
Kami mahu generasi kita pada hari kini menyedari komplot jahat ini. Mereka
hendaklah yakin dengan agama dan warisan tamadun kemanusiaan mereka yang mulia.
Justera itu, mereka tidak tunduk kepada golongan Barat seumpama tunduknya seorang Iakir
yang hina di hadapan seorang kaya yang berkuasa. Data pemikiran mereka juga tidak
bertelagah sesama sendiri tanpa dapat membezakan antara kaca dan permata sebagaimana
kelkatu yang bertelagah memasuki api lalu terbakar di dalamnya.
Ilmu mengesahkan Islam sebagai sebaik-baik agama. Dan ajaran yang paling hampir
dengan Iitrah dan paling menjamin kebaikan manusia. Sejarah juga membuktikan peperangan
Islam merupakan peperangan yang paling berbelas kasihan, paling sedikit bala bencana,
paling banyak kebaikan dan paling mulia misinya. Setiap hari ditemui bukti-bukti baru
bahawa Islam merupakan agama Allah, Muhammad itu pesuruh Allah dan orang-orang Islam
yang jujur itu merupakan hamba-hamba-Nya yang terpilih dan terbaik di kalangan seluruh
manusia.
www.mykonsis.org
93
Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di merata-rata
tempat (dalam alam yang terbentang luas ini) danpada diri mereka sendiri, sehingga ternyata
jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka
kebenaran itu dan belumkah cukup (bagi mereka) bahawa Tuhanmu mengetahui dan
menyaksikan tiap-tiap sesuatu? (Fussilat: 53)
9. Rasulullah dan orang Islam telah mengejar kaum Hawazin yang tewas sehingga
mereka tiba ke penempatan kaum ThaqiI di ToiI. Baginda dan orang Islam mengepung kota
itu beberapa hari tetapi gagal membukanya. Setelah itu, Baginda pulang ke Madinah. Dalam
perjalanan, Baginda membahagi-bahagikan harta rampasan perang Hunain. la terdiri daripada
6,000 tawanan sahaya dan wanita di samping unta dan kambing yang tidak diketahui
jumlahnya. Baginda memberi bahagian yang banyak kepada pemuka-pemuka Arab untuk
menarik minat mereka kepada Islam.
Baginda juga memberi harta yang banyak kepada Quraisy. Namun Ansor tidak
memperolehi apa-apapun. Sebahagian Ansor memperkatakan hal tersebut. Mereka
melahirkan rasa sedih kerana tidak mendapat apa-apa bahagian daripada rampasan tersebut.
Hinggakan sebahagian mereka berkata: "Rasulullah s.a.w. telah bertemu kembali kaum
Baginda." Maksudnya: Baginda telah melupakan kita setelah Allah membukakan Makkah
dan Quraisy memeluk Islam. Oleh yang demikian, Rasulullah s.a.w. mengumpul kaum Ansor
dan berucap kepada mereka Setelah Baginda memuji Allah, Baginda bersabda:
"Wahai kaum Ansor! Aku telah mendengar kata-katamu. Ia mengandungi
celaan kepadaku. Bukankah kamu sebelumnya sesat, lalu Allah memberi
petunjuk kepada kamu? Miskin, lalu Allah menjadikan kamu kaya? Saling
bermusuhan, lalu Allah mempertautkan hati-hati kamu?" Mereka menjawab:
"Benar! Allah dan Rasul-Nya lebih berjasa dan lebih berbakti." Kemudian
Baginda bersabda lagi: "Wahai kaum Ansor! Kenapa kamu tidak menjawab
kata-kataku?" Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah apa lagi yang patut kami
katakan? Allah dan Rasul-Nya mempunyai jasa dan bakti." Baginda
bersabda: "Demi Allah, kalau kamu mahu, kamu boleh jawab. Jawapan kamu
adalah benar dan diterima. Kamu boleh jawab: Kamu (wahai Rasulullah)
datang kepada kami dalam keadaan kamu didustai (kaummu), lalu kami yang
mempercayai kamu. Terbiar tanpa pertolongan, lalu kami yang menolongmu.
Diusir, lalu kami membelamu. Serba kekurangan, lalu kami berkongsikan
harta denganmu.
Wahai kaum Ansor, adakah diri kamu merasa tidak puas hati terhadap sisa-
sisa dunia yang aku gunakan untuk menarik minat kaum tersebut agar
memeluk Islam. Sedangkan aku serahkan kamu kepada keislaman kamu.
Wahai kaum Ansor, tidakkah kamu redha orang ramai kembali bersama
kambing dan unta, sedangkan kamu pulang kepada tunggangan kamu
bersama Rasulullah? Demi Tuhan yang jiwa Muhammad dalam genggaman-
Nya, jika bukan kerana Hijrah, nescaya aku seorang Ansor. Sekiranya orang
ramai melalui satu lorong di bukit, sedangkan Ansor melalui lorong yang
lain, nescaya aku melalui lorong yang dilalui Ansor. Ya Allah, rahmatilah
Ansor, anak-anak dan cucu-cucu Ansor."
Maka kaum Ansor menangis sehingga janggut-janggut mereka basah. Mereka
berkata: "Kami redha dengan pembahagian dan habuan yang dilakukan oleh Rasulullah."
Di sini terdapat beberapa permasalahan yang boleh diberi komentar tentangnya:
Pertama: Isu harta rampasan perang sebagai satu bahagian daripada sistem perang
www.mykonsis.org
94
dalam Islam. Musuh-musuh Islam menjadikannya sebagai medium untuk menyerang Islam.
Mereka mendakwanya ia merupakan salah satu Iaktor material pengisytiharan perang dalam
Islam. Ia juga sebagai insentiI yang cukup berkesan kepada tentera-tentera Islam untuk
berkorban dan berbakti. Lantaran itu, mereka bermati-matian merebut harta rampasan selepas
tamat peperangan sebagaimana yang berlaku dalam pertempuran ini.
Tak diragui bahawa setiap pengkaji yang adil dan sedar menolak dakwaan ini. Ini
kerana Iaktor peperangan dalam Islam berbentuk spiritual. Ia bertujuan menyebarkan
kebenaran, menolak gangguan jahat dan pencerobohan. Ini dinyatakan secara jelas dalam
ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis. Adalah pelik, seseorang sanggup berkorban nyawa dan
mendedahkan keluarganya kepada pengabaian, kerana tamakkan habuan material walau
macam mana besar habuan tersebut. Tamak kepada habuan material tidak berupaya
melahirkan keperwiraan luar biasa yang terserlah di kalangan pejuang-pejuang Islam pada
zaman permulaan Islam. Ia juga tidak dapat melahirkan natijah yang menakjubkan
sebagaimana berlaku dalam peperangan Islam dengan Arab semasa hayat Rasulullah. Begitu
juga pertempuran Islam dengan Parsi dan Rom selepas itu. Sedangkan pihak musuh-musuh
Islam sendiri mempunyai dorongan ketamakan material. Harta-harta dan orang Islam pasti
akan menjadi habuan mereka sekiranya orang Islam kalah. Orang Islam bukan satu-satunya
pihak yang mengagih-agihkan harta dan memperhambakan musuh mereka apabila menang.
Bahkan Ienomena ini merupakan tindak tanduk mana-mana angkatan tentera yang berperang.
Kenapakah ketamakan material yang dimiliki oleh musuh Islam ini tidak menghasilkan
keperwiraan luar biasa atau natijah yang mengkagumkan? Sebagaimana yang terserlah di
kalangan tentera Islam dan dipamerkan dalam siri peperangan Islam?
Berbagai peristiwa yang berlaku dalam peperangan menaIikan sama sekali dorongan
material merupakan pemangkin paling utama dalam jiwa tentera Islam. Dalam pertempuran
Badar, Uhud, Mu'tah dan Iain-lain lagi, wira-wira Islam maju ke medan pertempuran
mengharapkan kemuliaan mati syahid dan nikmat syurga. Hinggakan salah seorang daripada
mereka melemparkan buah-buah tamar daripada mulutnya apabila mendengar janji Rasul
s.a.w. tentang balasan syurga bagi para syuhada. Beliau mengharungi pertempuran seraya
berkata: "Wah, bagusnya! Tiada apa lagi yang menghalang aku untuk memasuki syurga
melainkan tamar-tamar ini? Demi Allah, (Jika aku menghabiskan makan tamar ini), ia adalah
kehidupan yang panjang (melambatkan aku ke syurga)!" Selanjutnya, beliau terus berperang
sehingga terbunuh. Yang lain pula tampil menyerang musuh seraya berkata: "Syurga!
Syurga! Demi Allah aku mencium baunya lebih dekat dari Bukit Uhud." (Peristiwa ini
berlaku ketika pertempuran Uhud).
Dalam pertempuran dengan Parsi, Rustum menawarkan harta atau pakaian kepada
orang Islam agar mereka membatal-kan rancangan berperang dan pulang semula ke negara
mereka. Namun ketua utusan tentera Islam menjawab: "Demi Allah, kami tidak keluar kerana
perkara ini. Apa yang kami mahu ialah menyelamatkan kamu daripada penyembahan sesama
hamba kepada penyembahan Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Sekiranya
kamu memeluk Islam, kami akan pulang. Sementara kerajaan dan tanah kamu tetap kekal
milik kamu. Kami tidak akan merebut apa-apa pun daripada kamu." Adakah ini jawapan
gerombolan tentera yang keluar untuk mendapatkan rampasan perang juga menguasai tanah
dan harta benda?!
Peristiwa para pejuang mengharapkan rampasan perang dalam pertempuran Hunain
dan ketidakpuasan hati Ansor kerana tidak mendapat agihan dijadikan bukti dakwaan palsu
mereka. Mereka sengaja bersikap memejamkan mata terhadap realiti pertempuran dan pihak-
pihak yang terlibat dalam peperangan. Mereka yang mengharapkan rampasan perang tersebut
terdiri daripada mereka yang baru memeluk Islam. Hidayah Islam masih belum bertapak
www.mykonsis.org
95
kukuh dalam jiwa mereka sebagaimana golongan Islam yang sebelumnya. Oleh itu, orang-
orang Islam seperti Abu Bakar, Umar, Othman, Ali, Abdul Rahman bin AuI, Tolhah, az-
Zubair dan para sahabat besar yang awal menyahut seruan Islam, tidak mengharap habuan
rampasan perang tersebut. Rasa tidak puas hati Ansor pula hanyalah kata-kata sesetengah
mereka yang berpandangan pembahagian rampasan perang pada hari tersebut diagih tidak
sama rata. Fenomena sebegini berlaku kepada kebanyakan manusia pada setiap zaman dan
tempat. la timbul dalam diri mana-mana manusia yang berada dalam situasi seumpama ini.
Tangisan mereka apabila Nabi s.a.w. berucap kepada mereka adalah bukti paling jelas
tentang keinginan Ansor untuk mencapai redha Allah, pahala dan syurga-Nya, juga ketaatan
kepada Rasul-Nya. Antara ucapan Baginda: "Tidak-kah kamu redha orang ramai kembali
bersama kambing dan unta, sedangkan kamu pulang kepada tunggangan kamu bersama
Rasulullah?" Mereka mengutamakan untuk berdamping dengan Rasulullah dan tinggal
berdekatan Baginda berbanding harta benda dan keuntungan. Adakah logik mereka dituduh:
Mereka berjihad hanya untuk mengaut harta dan keuntungan?
Tiada guna untuk mempersoalkan: Kenapa Islam menjadikan rampasan perang hak
tentera yang berperang bukan hak negara sebagaimana zaman kita ini? Kerana persoalan
sebegini menunjukkan mereka alpa tentang tabiat manusia dan adat resam peperangan pada
zaman tersebut. Bukan hanya tentera Islam membahagi-bahagikan 4/5 rampasan perang
kepada tenteranya, Parsi dan Rom turut berbuat sedemikian. Bahkan pengagihan tersebut
digunakan oleh semua angkatan tentera. Sekiranya seseorang mujtahid pada hari ini
berpendapat rampasan perang yang diperolehi oleh tentera Islam pada zaman ini perlu
diserahkan kepada negara, ia masih dalam lingkungan memahami persoalan ini berdasarkan
prinsip dan ruh Islam.
Kedua: Keputusan Nabi s.a.w. memberi agihan rampasan perang lebih kepada mereka
yang baru memeluk Islam berbanding tentera lain menunjukkan kebijaksanaan Baginda.
Baginda s.a.w. ariI dengan personaliti kaumnya dan berpandangan jauh dalam mengurus
sesuatu perkara. Mereka merupakan golongan yang sentiasa memerangi Rasulullah dan
enggan menerima dakwah sehinggalah pembukaan Makkah. Sebahagian mereka juga
gembira dengan kekalahan orang Islam pada permulaan pertempuran ini (Hunain). Oleh itu,
usaha menjinakkan hati dan menyemai perasaan tentang keistimewaan mereka memeluk
Islam dari sudut material mesti dilakukan. Kerana mereka memerangi Islam disebab Iaktor
material ini. Pada hakikatnya, mereka sebagai pemuka-pemuka kaum, memerangi Islam
kerana ingin mengekalkan kepimpinan dan menjaga kepentingan material mereka. Apabila
Islam menghancurkan kekuatan mereka dengan pembukaan Makkah, ada kemungkinan
masih terdapat dalam jiwa mereka rasa benci terhadap kemenangan tersebut. Mungkin timbul
juga rasa tidak puas hati dengan kekalahan dan runtuhnya kekuatan mereka.
Islam merupakan agama pembawa petunjuk dan pengislah. Islam tidak berpada
dengan hanya memberi tekanan dan menggunakan kekerasan tanpa menghiraukan
penerimaan jiwa dan hati, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan sistem yang
bergantung kepada kekerasan untuk tertegak dan kekal. Bahkan hati mesti terbuka untuk
menerima Islam, merasa gembira dengan petunjuknya dan rindu kepada prinsip juga
teladannya. Pemberian tersebut merupakan tindakan bijak selagi pemberian (kurnia) kepada
sesetengah manusia berIaedah untuk memperbaiki hati dan menghapuskan permusuhan
mereka. Rasulullah mengambil keputusan yang sangat bijak sehingga mereka redha terhadap
apa yang dilakukan oleh Baginda s.a.w..
Allah mengetahui dakwah-Nya pasti berkembang ke timur dan barat dunia setelah ia
menguasai semenanjung tanah Arab. Oleh itu, seluruh Arab mesti disediakan untuk memikul
risalah ini dan berkorban di jalannya. Sekiranyajiwa para pemuka dipulihkan dengan
www.mykonsis.org
96
pemberian ini, hati mereka akan terbuka untuk menerima cahaya dakwah. Mereka juga akan
bersedia memikul bebanan dakwah. Inilah yang benar-benar terjadi. Setelah Rasulullah
menjinakkan hati para pemimpin tersebut, rasa tidak puas hati dan kebencian kepada Islam
dan dakwahnya lenyap daripada diri mereka. Apabila tentera Islam mula menjelajah bumi
demi menyampaikan prinsip Islam dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan kesesatan
kepada cahaya Islam, semenanjung tanah Arab telah bersedia untuk memikul tugas bersejarah
yang agung ini. Para pemimpin yang telah jinak hati mereka ini merupakan golongan pertama
yang redha dan mara dalam pertempuran pembebasan tersebut. Sejarah mengesahkan
pertarungan hebat mereka dalam siri pembukaan tersebut. Mereka juga mempunyai jasa besar
dalam memperkukuhkan tunggak-tunggak Islam di luar semenanjung tanah Arab. Mereka
menguruskan kerajaan Islam yang luas dan memimpin tenteranya yang melimpah-limpah.
Mereka tetap diiktiraI sebagai mujahid. Meskipun pada permulaan Islam, mereka
merupakan golongan yang dijinakkan (melalui berbagai pemberian). Ataupun mereka lambat
memeluk Islam sehingga selepas pembukaan Makkah. Kebiasannya, mereka yang
terkemudian berjaya menyusul mereka yang terdahulu. Orang yang lemah dapat mencapai
keistimewaan orang yang kuat. Begitu juga ramai orang yang memperolehi keikhlasan
beramal walaupun memulakannya tanpa ikhlas. Al-Hasan rahimahullah berkata: "Kami
menuntut ilmu ini bukan kerana Allah, namun ilmu ini tetap mendorong agar ia dilakukan
kerana Allah." Tokoh lain pula berkata: "Kami menuntut ilmu ini tanpa niat, namun niat
datang kepada kami selepas itu." Cukuplah Allah menjanjikan kebaikan kepada golongan
yang lewat memeluk Islam ini, sebagaimana Iirman-Nya:
!Β´ρ ¯/>l āω¦ ¦θ1¸±Ζ. ’¸· ¸≅‹¸,™ ¸<¦ ¸<´ρ W≡´¸,¸Β ¸,≡´θ≈´Κ´.l¦ ¸_¯‘¸¦´ρ Ÿω “¸θ.`.„ Ο>Ψ¸Β _Β _±Ρ¦
_¸Β ¸≅¯,· ¸_.±l¦ Ÿ≅.≈·´ρ ,¸¸‾≈l`ρ¦ `ΝLs¦ π>´‘Š ´_¸Β _¸¸%!¦ ¦θ1±Ρ¦ _¸Β ‰-, ¦θl .≈·´ρ ξ´´ρ ‰s´ρ ´<¦
_.`.>'¦ ´<¦´ρ !ϑ¸, βθlϑ-. ¸,¸,> ∩⊇⊃∪
Tidaklah sama di antara kamu, orang-orang yang membelanjakan hartanya
serta turut berperang sebelum kemenangan (Nabi menguasai Makkah).
Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan
hartanya serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap satu puak dari
keduanya, Allah janjikan (balasan) yang sebaik-baiknya. Dan (ingatlah),
Allah Maha Mendalam Pengetahuan-Nya akan apa yang kamu kerjakan.(Al-
Hadid: 10)
Ketiga: Tindakan Rasulullah s.a.w. mengumpul dan meredakan rasa terkilan Ansor
kerana tidak mendapat apa-apa bahagian daripada rampasan perang, menjadi bukti
kebijaksanaan politik dan kelembutan akhlak Baginda s.a.w. Apabila komen sesetengah
Ansor berkaitan agihan rampasan perang sampai kepada Baginda, Baginda mengambil
langkah proaktiI untuk meredakan rasa terkilan tersebut. Baginda mengumpulkan mereka
untuk tujuan itu. Baginda menyampai-kan ucapan yang bijaksana sekalipun Baginda tahu
mereka mencintai dan setia mengikutinya. Mereka telah mengorban-kan darah dan harta
mereka di jalan Allah. Tiada kebimbangan berlaku sesuatu yang mengurangkan iman atau
menghumban mereka ke dalam kemarahan Allah dan Rasul-Nya. Namun Baginda memilih
untuk menghilangkan prasangka yang mula tersemat dalam Iikiran sesetengah mereka
tentang isu tersebut. Ini salah satu sunnah terpuji yang mesti diikuti oleh para pemimpin dan
ketua bersama penyokong dan pencinta mereka. Musuh menunggu-nunggu untuk
mengekploitasi apa-apa kejadian atau kata-kata yang melemahkan pergantungan para
www.mykonsis.org
97
pengikut terhadap pemimpin mereka. Syaitan mem-punyai komplot yang jahat dan licik
tipudayanya. Oleh itu, para pemimpin tidak boleh cuai mendapatkan dukungan penyokong
walau mereka amat mempercayai para penyokong mereka.
Seterusnya, perhatikan teknik bijak lagi berkesan yang digunakan oleh Baginda s.a.w.
agar mereka berpuas hati dan yakin terhadap hikmah keputusan Baginda tersebut. Baginda
menyebut jasa-jasa mereka kepada dakwah Islam, bantuan mereka kepada Baginda dan
inisiatiI segera mereka untuk memperbenarkan Baginda. Sedangkan ketika itu kaum Baginda
sendiri mendustai dan mengusir Baginda. Baginda menyebut jasa-jasa mereka ini setelah
memperingatkan mereka tentang jasa Allah kepada mereka. Allah telah menyelamatkan
mereka daripada kesesatan, perpecahan dan permusuhan. Semua ini disebut agar mereka
mudah menerima kehilangan semua keuntungan harta dunia (rampasan perang tersebut) jika
dibanding dengan kebahagiaan dan petunjuk yang mereka perolehi. Dengan demikian,
Baginda menegaskan dua perkara kepada mereka:
a) Baginda tidak menyebelahi kaumnya dengan melupakan Ansor, sebagaimana dakwaan
sesetengah mereka.
b) Keputusan Baginda menyekat mereka daripada menerima rampasan perang berdasarkan
kepada kekuatan beragama, kehebatan iman dan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-
Nya.
Sepanjang usiaku, tiada teknik lain yang lebih berkesan daripada teknik ini untuk
memuaskan hati mereka yang berjasa dan lama dalam dakwah. Iaitu di kalangan mereka yang
beriman dengannya, ikhlas, jujur serta tidak mengharapkan balasan mahupun terima kasih.
Selawat dan salam Allah ke atas Baginda. Alangkah benar Iirman Allah berkenaan Baginda:
,‾Ρ¸|´ρ ’l-l ¸_l> ¸ΟŠ¸Ls ∩⊆∪
Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia.(Al-
Qalam: 4)
Keempat: Reaksi Ansor setelah mendengar ucapan Baginda s.a.w. merupakan contoh
kejujuran iman dan kehalusan jiwa yang paling menarik. Mereka juga mengenang jasa Allah
kerana memberi petunjuk dan menganugerahkan taqwa kepada mereka. Mereka menyiIatkan
usaha mereka menolong, menyokong dan berjihad sebagai kurniaan Allah dan Rasul-Nya.
Mereka juga menyatakan bahawa, jika bukan kerana Allah, nescaya mereka tidak mendapat
petunjuk. Jika bukan kerana Rasul-Nya, nescaya hati dan pandangan mereka tidak mendapat
cahaya petunjuk. Jika bukan kerana Islam, nescaya Allah tidak akan menyatukan kembali
kaum mereka setelah berpecah, atau memelihara darah mereka yang mengalir tanpa nilai.
Jika bukan kerana Islam, pasti Allah tidak akan menyelamatkan mereka daripada penguasaan
Yahudi kepada kemuliaan Islam, atau membebaskan mereka daripada jiran mereka (Yahudi)
yang memperkudakan mereka. Mereka juga mengisytiharkan; mereka mengutamakan
Rasulullah mengatasi segala limpahan harta dan keseronokan dunia Apabila Rasulullah s.a.w.
mendoakan kerahmatan untuk mereka, anak-anak dan cucu-cucu mereka, air-air mata mereka
bercucuran gembira kerana keprihatinan Rasulullah s.a.w.. Apatah lagi doa Baginda
merupakan doayang mustajab. Adakah lagi bukti lain kepada kejujuran iman? Adakah di sana
cinta yang lebih mulia dan indah daripada cinta ini? Semoga Allah meredhai mereka dan
menjadikan mereka redha. Semoga Dia mengabadikan nama mereka di dunia dan
menyertakan kita bersama mereka dalam syurga an-Naim. Hidup di samping Rasul-Nya yang
dicintai lagi agung dan golongan yang Allah telah kurniakan nikmat ke atas mereka di
kalangan para nabi, siddiqin, syuhada' dan mereka yang hampir dengan-Nya.
www.mykonsis.org
98
Akhimya, peristiwa yang berlaku antara Rasulullah s.a.w. dan Ansor ini, mestilah
diingati oleh setiap pendakwah dan dihaIal oleh setiap penuntut ilmu. la antara peristiwa yang
dapat menambahkan iman serta menggelorakan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah s.a.w.
dan sahabatnya r.a..
www.mykonsis.org
99
(B) MERUNTUHKAN PATUNG BERHALA
Nabi Ibrahim a.s. (bapa para nabi selepas nabi Nuh a.s.) merupakan antara mereka
yang memerangi ajaran keber-halaan anutan kaumnya. Sehingga kaumnya cuba membakar-
nya sebagaimana yang diceritakan oleh al-Quran al-Karim. Apabila Baginda datang ke
Makkah, Baginda meninggalkan anaknya, Ismail a.s. dan ibunya di situ. Setelah Ismail
meningkat remaja, mereka berdua sama-sama membina Kabah untuk dijadikan rumah ibadat
Allah dan destinasi haji kepada orang ramai. Anak-anak Ismail semakin ramai (mereka
dikenali sebagai Arab Musta'ribah, sebagaimana yang dinamakan oleh ahli-ahli sejarah).
(Dari zaman ke zaman) Mereka masih tidak mengenali ajaran menyembah berhala dan
patung. Kemudian menjadi satu ibadat kepada sesiapa yang mengembara meninggalkan
Makkah, membawa seketul batu daripada Tanah Haram sebagai memuliakannya dan tanda
kerinduan kepada Makkah. Di mana sahaja mereka singgah, mereka akan meletakkan dan
bertawaI mengelilinginya sebagaimana mereka mengelilingi Kaabah. Mereka berbuat
demikian untuk mengambil keberkatan dengannya, juga tanda cinta dan rindu mereka kepada
Tanah Haram. Amalan ini berterusan sehinggalah 'Amru bin Luhayy membawa masuk
amalan menyembah berhala kepada mereka (ahli sejarah mengatakan kejadian ini berlaku
500 tahun sebelum perutusan Nabi). Dia merupakan orang pertama yang mengubah agama
Ismail a.s..
Asal-usulnya adalah seperti berikut: Dia merupakan penjaga pintu Kaabah selepas
pengusiran Jurhum dari Makkah dan kawasan sekitarnya. Tak lama selepas itu, dia ditimpa
sakit yang teruk. Dia diberitahu: "Di Balqa', Syam terdapat sebuah mata air panas (sekarang
ini, tempat itu dikenali sebagai al-Hammah), jika kamu ke sana, kamu akan sembuh." Lalu
dia ke sana dan mandi di situ. Dia kemudiannya sembuh. Dia mendapati penduduk di situ
menyembah berhala, lantas bertanya: "Apa ini?" Mereka menjawab: "Kami meminta hujan
turun dan kemenangan menewaskan musuh dengan patung-patung ini." Lantas, dia meminta
mereka memberikan sebahagian patung tersebut kepadanya. Mereka memberikan kepadanya.
Kemudian dia membawa patung itu ke Makkah dan menegakkannya di sekeliling Kaabah.
11

Selepas itu. penyembahan berhala tersebar luas di semenanjung tanah Arab, hinggakan setiap
penghuni rumah di Makkah mempunyai sebuah berhala yang mereka sembah di rumah.
Apabila mereka mahu bermusaIir, perkara terakhir yang diperlakukan di rumahnya ialah
mengusap-usap berhala tersebut. Apabila pulang daripada musaIir, perkara pertama yang
dilakukan setelah memasuki rumahnya ialah mengusap-usap berhala tersebut.
Setelah itu, penyembahan berhala di kalangan Arab menjadi-jadi. Ada di antara
mereka yang membina rumah berhala. Ada pula yang membina patung. Sesiapa yang tidak
mampu membina patung mahupun rumah berhala, dia mendirikan seketul batu di Tanah
Haram atau di mana-mana yang mereka rasa bagus untuk menempatkannya. Dia
kemudiannya mengelilinginya sebagaimana dia mengelilingi Baitullah. Ketika muisaIir dan
singgah di sesuatu tempat, seseorang itu akan mengutip empat ketul batu. Dia akan memilih
batu manakah yang paling bagus, lalu menjadikannya sebagai tuhan. Tiga ketul batu lagi
dijadikan sebagai batu alas periuk. Apabila berangkat, dia meninggalkannya. Apabila
berhenti di perhentian yang lain, dia akan melakukan perbuatan yang sama.
12

Arab mempunyai tiga berhala terbesar yang diagung-agungkan. Mereka mengerjakan
haji dan menyembelihkan korban untuknya. Berhala yang paling tua ialah "Manat". la dibina
di pinggir pantai menghala ke arah al-Musyallal di Qadid yang terletak antara Madinah dan
Makkah. Semua Arab mengagungkannya dan yang paling mengagungkannya ialah kaum Aus
dan Khazraj. Apabila Rasulullah s.a.w. keluar untuk membuka Makkah pada tahun ke-8

11
Kitab al-Asnam, Hisyam bin Muhammad bin as-Sa-ib al-Kalby, m.s 8.
12
Kitab al-Asnam, Hisyam bin Muhammad bin as-Sa-ib al-Kalby, m.s 33.
www.mykonsis.org
100
hijrah, Baginda mengutuskan Ali r.a. ke tempat berhala tersebut. Ali telah meruntuhkannya,
seterusnya mengambil barang-barang yang dipersembahkan kepada berhala itu, lalu
membawanya kepada Nabi s.a.w.. Antara barang yang diambilnya ialah; dua bilah pedang
yang dihadiahkan untuk berhala itu oleh al-Harith bin Abi Syamir al-Ghassani, raja Ghassan.
Al-Harith merupakan raja yang membunuh Syuja' bin Wahb al-Asadi r.a., utusan Nabi s.a.w.
kepadanya yang mengajak kepada Islam. Tiada utusan Nabi s.a.w. yang dibunuh selain
Syuja'.
Berhala kedua bernama "al-Lat". Ia terletak di ToiI. Merupakan sebongkah batu
empat segi. Quraisy dan semua Arab mengagungkannya. Selepas Nabi s.a.w. pulang ke
Madinah daripada pembukaan Makkah, rombongan ThaqiI datang menemui Baginda.
Mereka meminta Baginda s.a.w. membiarkan al-Lat tidak diroboh selama tiga tahun. Namun
Baginda enggan menerima permintaan mereka. Mereka terus memohon penangguhan
daripada Baginda dengan mengurangkan tempohnya setahun demi setahun, tetapi Baginda
tetap enggan. Sehinggalah mereka meminta penangguhan untuk tempoh sebulan sahaja,
namun Baginda masih enggan menerimanya.
Ibnu Hisyam berkata: (Berdasarkan penjelasan mereka), Mereka ingin pemusnahan
berhala tersebut ditangguhkan agar mereka terselamat daripada tindak tanduk golongan yang
bodoh, wanita dan anak-pinak mereka. Mereka juga meminta penangguhan sehingga seluruh
penduduk TaiI memeluk Islam agar pemusnahan al-Lat tidak menimbulkan kejutan kepada
kaum mereka. Namun Rasulullah enggan menerima permo-honan itu. Baginda mengutuskan
Abu SuIIian bin Harb dan al-Mughirah bin Syu'bah agar meruntuhkannya. Apabila al-
Mughirah mula memukul dengan cangkulnya, wanita-wanita ThaqiI keluar menangis
meratapkan al-Lat seraya bersyair:
Hendaklah kamu menangis sungguh-sungguh untuk si pembela,
(Lantaran) mereka yang keji telah menyerahkannya
(untuk diruntuhkan),
Mereka (yang keji) itu tidak pandai berlawan pedang (mempertahankannya).
Maksudnya: Alangkah hibanya! Al-Lat sebelum ini menjadi pembela kami daripada musuh-
musuh dan menolak bala bencana, telah diserahkan oleh orang-orang yang keji untuk
diruntuhkan. Orang-orang yang keji tersebut tidak memper-tahankannya mahupun bertarung
pedang demi untuknya.
Berhala ketiga bernama "al-'Uzza"
13
. Ia berada di sebelah kanan sesiapa yang
bermusaIir dari Makkah ke Iraq. Kaum Quraisy mengagungkannya. Apabila al-Quran turun
mengutuk berhala itu juga berhala-berhala yang lain, Quraisy merasa amat marah. Ketika
Abu Uhaihah iaitu Said bin al-'As bin Umaiyah bin 'Abd Syams bin 'Abd ManaI sakit nazak,
Abu Lahab datang menziarahinya. Abu Lahab mendapatinya menangis, lantas bertanya:
"Apakah yang menyebabkan kamu menangis wahai Abu Uhaihah? Adakah kamu menangis
kerana kematian yang pasti?" Dia menjawab: "Tidak. Tetapi aku bimbang al-'Uzza tidak akan
disembah lagi selepas (kematian) aku!" Abu Lahab berkata: "Demi Allah! Semasa hayatmu ia
tidak disembah keranamu. Begitu juga selepas ketiadaanmu, penyembahannya tidak akan
ditinggalkan kerana kematianmu." Lantas Abu Uhaihah berkata: "Sekarang, aku tahu bahawa
aku mempunyai pengganti!" Kesungguhan Abu Uhaihah berpenat lelah menyembah berhala

13
Uzza adalah batang pohon kurma yang disembah oleh Bani GhatIan. Mereka mendirikan di atasnya sebuah
pondok. Uzza mempunyai penjaga. (Mu'jam Buldan). (pent.).
www.mykonsis.org
101
itu menakjubkan Abu Lahab.
14

Pada tahun pembukaan Makkah, Nabi s.a.w. memanggil Khalid bin al-Walid dan
memerintahkannya untuk bertolak memusnahkan berhala tersebut. Apabila Khalid sampai
kepada berhala itu, penjaganya, Dubayyah bin Harami asy-Syaibani berseru:
Wahai Uzza lawanlah dengan keras, janganlah kamu mendustakan,
Lemparkan kain selendang dan sinsingkan baju untuk melawan Khalid,
Sekiranya kamu tidak membunuh Khalid pada hari ini, Kamu akan menanggung kehinaan
segera dan membantunya mengalahkanmu.
Lantas Khalid berkata:
Wahai 'Uzza, keingkaran untuk kamu bukan keampunan, Aku lihat Allah telah menghinamu.
Mereka mendakwa berhala itu berupa seorang wanita habsyi yang berambut kusut
masai. Wanita itu meletakkan tangannya di atas bahunya dan berada dalam batang pokok
yang ditebang oleh Khalid. Dia telah menentang Khalid dalam rupa bentuk sedemikian.
Khalid memenggalnya mengakibatkan kepalanya terbelah. Rupa-rupanya wanita itu hitam
seperti arang. Apabila Khalid memberitahu Rasulullah tentang perlaksanaan tugas tersebut,
Baginda a.s. bersabda: "Itulah al-Uzza. Tiada lagi al-Uzza selepas ini bagi Arab. Ia tidak akan
disembah lagi selepas hari ini".
15

Inilah berhala-berhala Arab yang paling terkenal pada zaman jahiliah. la disebut oleh
al-Quran melalui Iirman Allah:
`Λ.ƒ´,¸·¦ ¸≈‾ll¦ ““`-l¦´ρ ∩⊇_∪ οθ´ΖΒ´ρ π.¸l!.l¦ ´“¸>¸¦ ∩⊄⊃∪
(Setelah kamu - wahai kaum musyrik Makkah -mendengar keterangan yang
membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah) maka adakah kamu nampak
bahawa "Al-Lat" dan "Al-Uzza". Serta "Manat" yang ketiga, yang bertaraf
rendah lagi hina itu (layak disembah dan dianggap sebagai anak-
anakperempuan Allah)? (An-Najm: 19-20)
Ketika Rasulullah memasuki Baitul Haram pada hari pembukaan Makkah, Baginda
menemui gambar-gambar malaikat dan lain-lain lagi. Baginda juga mendapati gambar nabi
Ibrahim a.s. dalam bentuk memegang anak-anak panah yang digunakan untuk tilikan nasib.
Baginda lantas bersabda: Semoga Allah memerangi mereka. Mereka menjadikan syeikh kami
(nabi Ibrahim) tempat menilik nasib menggunakan anak panah. Apa kaitan nabi Ibrahim
dengan panah-panah tilikan nasib? "Bukanlah nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama
Yahudi, dan bukanlah dia seorang pemeluk agama Kristian, tetapi dia seorang yang tetap di
atas dasar Tauhid sebagai seorang Muslim (yang taat dan berserah bulat-bulat kepada

14
Kitab al-Asnam, Hisyam bin Muhammad bin as-Sa-ib al-Kalby, m.s 23.
15
Dalam Mu'jam al-Buldan menukilkan satu riwayat daripada Abu Soleh daripada Abdullah bin Abbas r.a.,
beliau berkata: Uzza merupakan syaitan betina yang mendiami antara tiga batang pokok di tengah-tengah kebun
tamar. Apabila berlaku pembukaan Kota Makkah, Rasulullah s.a.w. telah mengutus Khalid bin al-Walid.
sabdanya: "Pergilah kamu ke tengah-tengah kebun tamar dan kamu akan berjumpa dengan tiga batang pohon
tamar. Tembanglah batang yang pertama." Lalu Khalia pergi dan menebang pohon yang pertama. Kemudian
beliau kembali bertemu dengan Rasulullah, lalu Baginda bertanya: "Adakah kamu menjumpai sesuatu?"
"Tidak"; jawab Khalid. "Tebang pohon yang kedua."; arah Baginda s.a.w.. Beliau pergi melaksanakan arahan
tersebut dan kembali bertemu dengan Rasulullah. Baginda bertanya: "Adakah kamu menjumpai sesuatu?"
"Tidak"; jawab Khalid "Tebang pohon yang ketiga."; arah Baginda s.a.w. lagi. Apabila beliau berhadapa-dengan
pohon ketiga, keluar seekor syaitan betina berambut kusut masai dan meletakkan dua tangannya di atas bahu
sambil menampakkan taringnya. Lalu Khalid memancung kepalanya (pent.).
www.mykonsis.org
102
Allah), dan dia pula bukanlah dari orang-orang musyrik." (maksud Ali Imran: 67)
Baginda memerintahkan agar semua gambar-gambar tersebut dipadamkan. Perintah
Baginda itu terus dilaksanakan.
Ibnu Abbas berkata: Rasulullah s.a.w. memasuki Makkah pada hari pembukaannya
dengan menaiki tunggangan Baginda. Baginda juga melakukan tawaI menggunakan
tunggangannya itu. Di sekeliling Baitullah terdapat patung-patung berhala yang diikat dengan
timah. Nabi s.a.w. menunjuk isyarat kepada berhala-berhala itu menggunakan sebatang
ranting kayu di tangannya, seraya berkata:
¯≅·´ρ ´,l> ‘_>l¦ _δ—´ρ `≅¸L≈,l¦ β¸| Ÿ≅¸L≈,l¦ βl´ !·θδ— ∩∇⊇∪
Telah datang kebenaran (Islam), dan hilang lenyaplah perkara yang salah
(kufur dan syirik); sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara
yang tetap lenyap. (Al-Isra’: 81)
Mana-mana berhala yang ditunjuk oleh Baginda dari arah hadapan akan tumbang
terlentang ke belakang. Sementara mana-mana berhala yang ditunjuk dari arah belakang akan
tumbang tersungkur ke depan. Sehingga tiada lagi berhala yang tinggal tegak. Kesemuanya
tumbang.
Selepas beberapa bulan pembukaan Makkah, semua berhala di semenanjung tanah
Arab telah diruntuhkan dari singgahsananya. Para penyembahnya telah mengkuIurinya.
Mereka yang pernah menyembah berhala kelmarin, bertukar menjadi malu kerana kecetekan
pemikiran mereka hingga sanggup menyembah batu yang tidak memberi mudarat atau
manIaat, mahupun menolak sesuatu kejadiari.
Sejak awal risalah Islam, Islam bertindak menyebarkan keburukan berhala-
berhalayang dijadikan tuhan ini, mencela penyembahannya serta menyeru kepada agama
Iitrah; menyembah Allah Pencipta alam kejadian dan Tuhan sekalian alam. Semenanjung
tanah Arab, diketuai oleh Quraisy telah menentang dakwah ini. Mereka melihat dakwah ini
sebagai satu seruan yang amat pelik.
Ÿ≅->¦ πλ¸ψ¦ !´γ≈l¸| ¦‰¸>≡´ρ β¸| ¦‹≈δ ',`_:l ',!>`s ∩∈∪
"Patutkah dia menafikan tuhan-tuhan yang berbilang itu dengan mengatakan:
Tuhan hahya Satu? Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang
menakjubkan!" (Sad: 5)
Semenanjung tanah Arab saling bertelagah dan kacau bilau ekoran agama baru ini.
Mereka cuba membunuh dan menghapuskan Rasulnya dengan segala cara. Namun akhirnya
kemenangan berpihak kepada Rasulullah s.a.w. selepas perjuangan yang berlarutan selama 21
tahun. Baginda membuka ibu kota keberhalaan (Makkah), memusnahkan tuhan-tuhannya,
menewaskan bala tenteranya dan menumpaskan konspirasi para pemimpinnya. Adakah akal
dapat mempercayai semua ini lantaran ia berjaya disempurnakan dalam tempoh sesingkat ini?
Ketika Rasulullah s.a.w. memulakan dakwah, tiada seorang manusia pun bersama Baginda.
Bolehkah kejayaan ini tercapai, jika bukan kerana Allah yang menjadi Pengatur di belakang
dakwah ini, mempersiapkan ketumbukan tenteranya dan memandu perjalanan
pertempurannya?

www.mykonsis.org
103
¯Νl· ¯Νδθl.1. ∅¸>≈l´ρ ´<¦ `Ογl.· !Β´ρ ¸‹Β´‘ Œ¸| ¸‹Β´‘ ∅¸>≈l´ρ ´<¦ ’Γ´‘ ´’¸l¯,`Š¸l´ρ
š_,¸Ζ¸Βσϑl¦ «Ζ¸Β ,ξ, !´Ζ.> āχ¸| ´<¦ _‹¸ϑ™ 'ΟŠ¸l. ∩⊇∠∪
Dan bukanlah engkau (wahai Muhammad) yang melempar ketika engkau
melempar, akan tetapi Allah jualah yang melempar (untuk membinasakan
orang-orang kafir). (Al-Anfal: 17)
Muhammad bin Abdullah telah menamatkan tragedi pemikiran Arab yang berterusan
hampir 500 tahun atau lebih. Baginda membebaskan akal Arab daripada belenggu dan
khuraIat keberhalaan. Baginda juga menyelamatkan kehormatan mereka daripada penghinaan
dan kekejian kepercayaan itu. Baginda membuka pintu-pintu kemerdekaan dan kemulian
abadi untuk Arab. Mereka memasuki pintu-pintu itu tanpa keluar kembali. Rasulullah s.a.w.
telah berkata benar dengan sabda Baginda:
“Selepas ini tiada lagi al-Uzza untuk Arab. Ia tidak akan disembah lagi
selepas hari ini.”
Semenanjung tanah Arab telah mengucapkan selmat tinggal kepada kehidupan
keberhalaan untuk selama-lamanya. Pemikiran Arab telah mencapai usia matang. Mereka
tidak rela untuk kembali semula ke zaman kanak-kanak; zaman keberhalaan yang mendorong
penganutnya meletakkan dahinya ke kaki batu yang tuli lagi bisu. Selepas kewaIatan
Rasulullah s.a.w., peperangan dan Iitnah telah berlaku. Ada di kalangan mereka yang
mengaku nabi. Ada pula yang membangkang al-Quran. Akan tetapi kita tidak mendengar
seorang Arab pun yang berIikir untuk kembali kepada kepercayaan keberhalaan dan tuhan-
tuhannya. Ini kerana seorang yang berusia matang tidak akan kembali menjadi kanak-kanak
lagi. Semua perubahan ini dicapai dengan sempurna hasil jasa nabi Muhammad s.a.w. dan
risalah Baginda. Setiap orang Arab (sejak zaman nabi) sehingga tamatnya dunia ini terhutang
budi kepada Baginda kerana menyelamat dan membebaskan mereka daripada keberhalaan.
Baginda juga berjasa dalam meningkatkan petunjuk kepada bangsa-bangsa di muka bumi ini,
sama ada mereka yang mengikuti petunjuk itu, mahupun yang menolaknya. Allah telah
menjelaskan perkara ini dengan Iirman-Nya:
´θδ “¸%!¦ ¸-, ’¸· ´_↵¸¯‹¸Β¸¦ ωθ™´‘ ¯Ν·κ.¸Β ¦θl.ƒ ¯Ν¸κ¯,ls .¸«¸.≈ƒ¦´, ¯Ν¸κ,¸´“`ƒ´ρ `Νγϑ¸l-`ƒ´ρ ¸≈.¸>l¦
πϑ>¸>'¦´ρ β¸|´ρ ¦θΡl´ _¸Β `≅¯,· ’¸∀l ¸≅≈l. ¸_,¸,•Β ∩⊄∪
Dia-lah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang (Arab) yang
Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad s.a.w.) dari bangsa mereka
sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang
membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan-Nya), dan membersihkan mereka
(dari i’tiqad yang sesat), seta mengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran)
dan Hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum syarak). Dan
sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah
dalam kesesatan yang nyata. (Al-Jumuah: 2)www.mykonsis.org
104
(C) GHAZWAH TABUK
Secara ringkas, pengajaran dan pedoman yang paling penting dalam Ghazwah ini
ialah:
Pertama: Sebab ghazwah ini berlaku; Rom telah mengumpulkan angkatan tentera
yang besar di Syam. Maharajanya, Herkules telah memberi upah kepada penduduk-
penduduknya selama setahun. Kablah-kabilah Arab juga telah bergabung dengan tentera ini.
Mereka terdiri daripada kabilah: Lakhm, Juzam, Ghassan dan Amilah. Rom kemudiannya
menghantar pasukan tentera hadapan mereka al-Baqa’ (kawasan perkampungan yang dibina
oleh penduduk Damsyiq. Terletak antara Syam dan Wadi al-Qura). Apabila berita itu sampai
kepada Rasulullah s.a.w., Baginda mengajak orang ramai untuk keluar berperang ke Tabuk.
Baignda menyeru mereka supaya bersiap sedia, di samping menyeru golongan kaya untuk
meyumbang dan menderma.
Ini menjelaskan kepada kita tabiaat peperangan dalam Islam. Peperangan dalam Islam
bukan bersikap menceroboh atau provokasi. Tetapi bertujuan mempertahankan agama dan
negara, mencegah penceroboh serta menghalang mereka daripada mengganggu dan membuat
kerosakan. Ini dinyatakan secara jelas oleh banyak ayat al-Quran. Kami telah memperkatakan
tentang sebab-sebab disyariatkan perang dalam Islam, objektiI dan jalan-jalannya. Kami telah
terangkan perkara-perkara tesebut dalam nota kuliah untuk tahun satu. Keberangkatan
Rasulullah s.a.w. untuk keluar ke Tabuk selepas persiapn dan perhimpunan angkatan Rom
menjadi penyokong kepada kata-kata kami ini.
Kesediaan sesetengah kabilah Arab untuk bersama Rom menentang orang Islam
menjadi bukti bahawa mereka berada jauh daripada keIahaman dan risalah pembebasan yang
dibawa oleh Islam kepada manusia secara umum dan Arab secara khusus. Jika mereka
mengetahuinya, nescaya mereka akan menolak untuk emnajdi pembantu Rom melawan anak
bangsa mereka sendiri di kalangan orang Arab Islam.
Kedua: Seruan Rasul s.a.w. agar bersiap sedia untuk berperang dibuat ketiak waktu
susah, panas dan musim buah-buahan dipetik. Orang-orang beriman yang jujur dan segera
menyahut seruan Rasul tersebut tanpa mempedulikan kesusahan mahupun kemiskinan.
Orang-orang munaIik pula menarik diri. Mereka mengemukakan pelbagai alasan.
Demikianlah, hakikat orang-orang yang ikhlas dan orang-orang munaIik akan jelas terserlah
pada waktu-waktu genting. Mereka yang berlagak akan terbongkar pekungnya pada waktu
dugaan. Allah Taala telah berIirman:
Οl¦ ∩⊇∪ ¸¸.>¦ '_!Ζl¦ β¦ ¦θ´´¸.`ƒ β¦ ¦θlθ1ƒ !ΨΒ¦´, ¯Νδ´ρ Ÿω βθ`Ζ.±`ƒ ∩⊄∪ ‰ 1l´ρ !Ζ.· _¸¸%!¦ _¸Β
¯Ν¸γ¸l¯,· ´_ϑl-´‹l· ´<¦ š_¸¸%!¦ ¦θ·‰. ´_ϑl-´‹l´ρ _,¸,¸‹≈>l¦ ∩⊂∪
Alif, Laam, Miim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan
dibiarkan dengan hanya berkata: “Kami beriman,” sedang mereka tidak diuji
(dengan sesuatu cubaan)? Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji
orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka (dengan ujian yang
demikian), nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang sebenar-
sebenarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahui-Nya tentang orang-
orang yang berdusta. (Al-Ankabut: 1-3)
Dakwah dan bangsa hanya tertegak dan bangkit melalui pembersihan saI-saInya
daripada golongan munaIik dan penipu. Hanya orang yang mempunyai keazaman yang
www.mykonsis.org
105
benar, niat yang ikhlas dan prinsip yang kukuh akan tetap teguh menghadapi kesusahan.
Alangkah ramai orang yang lemah iman dan para penipu menghalang perjalanan dakwah
islah dalam umat. Mereka berusaha menyekat Islam daripada meraih atau melambatkan
kemenangan walau seketika. Angkatan tentera Islam dalam ghazwah Tabuk telah
emnyinkirkan mereka yang seumpama ini. Pekung mereka terbongkar. Kelemahan iman dan
kerapuhan azam mereka terserlah. Satu angkatan tentera yang mempunyai saI yang tersusun,
bersatu padu, iman yang kukuh dan setia kepada janji lebih berIaedah kepada umat walaupun
bilangan mereka kecil. Mereka lebih hampir kepada kemenangan berbanding dengan tentera
yang bilangannya besar tetapi berbeza gagasan, kemampuan dan keteguhan.
ΝŸé _¸Β ¸π⁄¸· ¸'#Š¸l· ¸,ls π⁄¸· ο´¸,¸.Ÿé ¸βŒ¸|¸, ¸<¦ ´<¦´ρ _Β _¸¸¸¸¸≈¯.l¦ ∩⊄⊆_∪
"Berapa banyak (yang pernah terjadi), golongan yang sedikit berjaya
menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah; dan Allah (sentiasa)
bersama-sama orang-orang yang sabar". (Al-Baqarah: 249)
Ketiga: Para sahabat yang kaya segera menyumbang menderma. Contohnya Abu
Bakar, Umar, Othman dan lain-lain. Ini menjadi bukti terhadap tindak tanduk keimanan
dalam jiwa orang-orang mukmin. Iman mendorong mereka untuk segera melakukan
kebaikan, juga melawan hawa naIsu dan naluri diri. Iman ini diperlukan oleh setiap umat dan
setiap dakwah untuk menjamin kemenangan ke atas musuh dan menjamin kewujudan
sumber-sumber danayang mereka perlukan. Kita dapati umat kita pada hari ini amat
memerlukan keimanan sebegini. Kerana kita berdepan dengan berbagai musuh, bebanan
berat, pertempuran dahsyat dan, kekuatan dan kelicikan musuh. Oleh itu, kita tidak dapat
menewaskannya melainkan dengan menggandakan pengorbanan harta, jiwa, hawa naIsu dan
syahwat. Ini hanya dapat dicapai oleh agama yang mempunyai keIahaman sahih tentang
hakikat keimanan. Agama ini mendidik jiwa-jiwa untuk ikhlas menyumbang dan berpenat
lelah untuk umat mereka. Mereka melakukannya sebagai satu jihad yang diberi ganjaran oleh
Allah, sebagaimana Dia memberi ganjaran kepada mujahidin di medan perjuangan.
Usaha terbaik yang sepatutnya dilakukan oleh para pengislah dan pemimpin
kebangkitan ialah menyemai agama dalam jiwa-jiwa manusia dengan baik. Setiap
penentangan kepada agama, seruan untuk membebaskan diri daripadanya atau reaksi
mempersendakan agama merupakan jenayah nasional yang boleh mengakibatkan natijah
paling buruk dan kesan paling bahaya. Demikianlah yang diajarkan oleh Allah kepada kita. la
disahkan oleh sejarah lalu dan dibuktikan oleh pengalaman masa kini. PenaIian tentang
hakikat ini merupakan kesilapan yang hanya dilakukan oleh merekayang jiwanya tidak ikhlas
kepada kebenaran, hatinya tidak terbuka kepada kebaikan dan peribadinya tidak dihiasi siIat-
siIat ketinggian mahupun kemuliaan.
Keempat: Terdapat mereka yang datang menemui Rasulullah s.a.w., meminta
keizinan Baginda untuk berperang tetapi terpaksa ditolak kerana Baginda tidak memperolehi
tunggangan yang boleh membawa mereka. Mereka telah beredar dengan linangan air mata
kerana sedih disebabkan terhalang daripada memperolehi kemuliaan berjihad bersama
Rasulullah s.a.w.. Peristiwa yang diceritakan oleh Allah dalam kitab-Nya ini merupakan
contoh paling indah tentang kehebatan iman mencipta perkara yang luar biasa. Kebiasaan
manusia akan gembira apabila dia terselamat daripada bahaya dan jauh daripada peperangan.
Namun orang-orang mukmin yang jujur ini menangis. Mereka menganggap diri mereka telah
terlepas daripada memperolehi habuan pahala Allah yang besar dan peluang mencapai mati
syahid di jalan-Nya. Adakah terdapat prinsip yang bertindakbalas dalam jiwa sebagaimana
tindakbalas iman dalam jiwa mereka ini? Apakah pula kerugian yang menimpa umat apabila
www.mykonsis.org
106
mereka ketiadaan tokoh-tokoh sebegini?
Kisah tiga orang yang tidak pergi berjihad kerana mengutamakan kerehatan, tidak
mahu berpanas dan lebih suka tinggal di rumah, padahal mereka adalah orang-orang mukmin
yang jujur, mengandungi pengajaran yang banyak. Selepas beberapa ketika, iman dalam jiwa
mereka tersedar. Lantas mereka mengetahui bahawa mereka telah melakukan dosa yang besar
kerana tidak turut serta bersama Rasulullah s.a.w. dan orang-orang mukmin. Namun begitu,
keinsaIan ini tidak menyebabkan mereka terlepas daripada hukuman. Hukuman mereka
cukup keras dan membuatkan mereka serik. Seluruh masyarakat memboikot mereka. Orang
ramai hinggakan isteri-isteri mereka dilarang bercakap dan berbicara dengan mereka. Setelah
terbukti kejujuran taubat, penyesalan, kesedihan dan dukacita mereka, Allah mengurniakan
keampunan kepada mereka. Apabila mereka diberitahu tentang khabar gembira tersebut,
mereka girang tidak terhingga. Sesetengah mereka mensedekahkan harta dan pakaian mereka
sebagai tanda kesyukuran kepada Allah di atas nikmat keredhaan dan keampunan-Nya.
Pengajaran sebegini menghalang mukmin yang jujur keimanannya daripada culas
dalam kerja-kerja yang wajib. Dia tidak akan rela berehat sedangkan orang ramai berpenat
lelah. Apatah lagi bersenang lenang sedangkan orang ramai bersusah payah. Inilah tabiat
iman; kamu sentiasa merasakan bahawa kamu merupakan ahli dalam satu kumpulan atau
sebahagian daripada keseluruhan bahagian. la juga menye-babkan kamu merasakan apa yang
menimpa kumpulan turut menimpa kamu. Begitu juga, apa yang berIaedah kepada mereka,
turut berIaedah kepada kamu. Kesenangan tiada erti jika umat dalam kesusahan dan
penderitaan. Rehat tiada lazat-nya sekiranya orang lain penat dan letih. Kamu juga merasakan
sikap meninggalkan kewajipan merupakan satu tanda kekurangan iman dan kecacatan agama.
Ia juga merupakan dosa yang perlu bertaubat dan kembali kepada Allah.
Kisah ini juga memberi pengajaran kepada kita, bahawa akidah mengatasi hubungan
kerabat. Begitu juga, perlaksanaan sistem yang diakui syarak didahulukan daripada mematuhi
hawa naIsu dan emosi. Hubungan kerabat pula tidak dapat membantu apa-apa di hadapan
kemarahan dan kemurkaan Allah.
¸‘‹`>´Šl· _¸¸%!¦ βθ±¸l!ƒ† _s .¸ν¸¸¯∆¦ β¦ ¯Ν·κ´,Š¸.. π´Ζ.¸· ρ¦ ¯Ν·κ´,¸¸.`ƒ ´,¦‹s 'ΟŠ¸l¦ ∩∉⊂∪
Oleh itu, hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta
berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala bencana, atau ditimpa azab seksa
yang tidak terperi sakitnya. (An-Nur: 63)
www.mykonsis.org
107
(D) HAJJATUL WADA (HAJI SELAMAT TINGGAL)
Hajjatul Wada merupakan satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.
selepas diutuskan sebagai Rasul. Apabila orang ramai mendengar Rasulullah s.a.w. akan
mengerjakan haji pada tahun tersebut, mereka berbondong-bondong datang dari pelbagai
pelusuk semenanjung tanah Arab untuk sama-sama mengerjakan haji. Hinggakan bilangan
mereka (mengikut sesetengah ahli sejarah) mencapai jumlah 114 ribu orang. Kami anggap
bilangan ini adalah bilangan anggaran. Jika tidak, bagaimanakah mereka boleh dihitung dan
ditentukan bilangan seramai itu?
Rasulullah s.a.w. telah menyampaikan khutbah Baginda yang masyhur. Setiap
penuntut wajib menghaIalnya kerana ia mengandungi pengisytiharan prinsip-prinsip umum
Islam, la juga merupakan khutbah terakhir Baginda. Di dalamnya terkandung:
"Wahai manusia! Dengarlah sabdaku. Aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak
akan menemui kamu selepas tahun ini di tempat ini untuk selama-lamanya.
(Ramalan ini adalah antara mukjizat Rasulullah s.a.w.). Wahai manusia!
Darah dan harta kamu mesti dihormati sehingga kamu bertemu kembali
dengan Tuhan kamu. la mesti dihormati sebagaimana kehormatan hari kamu
ini (Hari Arafah) dan kehormatan bulan kamu ini (bulan haram Zulhijjah).
Kamu akan bertemu dengan Tuhan kamu, lalu Dia akan menyoal kamu
tentang amalan-amalan kamu. Sesungguhnya aku telah menyampaikan.
Sesiapa yang mempunyai amanah, hendaklah dia menunaikan amanah itu
kepada pemberi amanah. Semua amalan riba dihapuskan. Namun kamu
berhak memiliki modal kamu tanpa kamu menzalimi atau dizalimi. Allah telah
menetapkan tiada riba (lagi diamalkan). Oleh itu, semua riba kepunyaan
Abbas bin Abdul Muttolib dihapuskan. Setiap tuntutan darah pada zaman
jahiliah digugurkan. Tuntutan darah pertama yang aku gugurkan ialah darah
Ibnu Rabiah bin al-Harith bin Abdul Muttolib (dia disusukan oleh Bani Laith
dan telah dibunuh oleh Huzail). Dia merupakan tuntutan darah jahiliah
pertama yang aku mulakan pengguguran tuntutannya.
Wahai manusia! Syaitan telah berputus asa buat selama-lamanya untuk dia
disembah lagi di bumi kamu ini. Namun sekiranya dia dipatuhi dalam perkara
lain yang kamu anggap lekeh, ia sudah cukup untuk menyenangkan hatinya.
Oleh itu, berwaspadalah terhadap agama kamu.
Wahai manusia! Perbuatan menangguh tarikh bulan-bulan haram adalah
penambahan kepada kekufuran. Orang-orang kafir menyesatkan orang ramai
dengan perbuatan itu. Mereka menghalalkan bulan tersebut untuk setahun
dan mengharamkannya untuk setahun yang lain dengan tujuan melakukan
perkara-perkara yang Allah haramkan. Justeru itu, mereka menghalalkan
perkara yang diharamkan Allah dan mengharamkan perkara yang dihalalkan
Allah. Waktu telah berputar sebagaimana keadaan asalnyapada hari Allah
menciptakan langit dan bumi. Bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan.
Empat bulan daripadanya adalah bulan haram: tiga bulan berturut-turut dan
satu lagi ialah Rajab Mudhar1 yang berada antara Jamadil Akhir dengan
Syaaban.
Wahai manusia! Kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu dan mereka
pula mempunyai hak ke atas kamu. Hak kamu ke atas mereka ialah mereka
tidak boleh membenarkan sesiapa yang kamu bend (sama ada lelaki mahupun
wanita, mahram mahupun ajnabi) memasuki rumah kamu. Mereka juga tidak
www.mykonsis.org
108
boleh
Kaum Mudhar amat memuliakan bulan Rajab. Oleh kerana itu, bulan tersebut
dikaitkan dengan mereka. melakukan perkara keji. Sekiranya mereka
melakukannya, Allah membenarkan kamu untuk meninggalkan tidur dengan
mereka dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak keras. Sekiranya
mereka berhenti daripada perbuatan-perbuatan ini, mereka berhak mendapat
rezeki dan pakaian yang baik. Terimalah pesanan aku untuk berbuat baik
dengan wanita ini. Mereka adalah pembantu kamu. Mereka tidak
memperolehi apa-apa bagi diri mereka. Kamu mengambil mereka sebagai
amanah Allah serta menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah.
Fahamilah sabdaku ini, wahai manusia! Sesungguhnya aku telah
menyampaikan. Aku telah tinggalkan kepada kamu satu perkara yang
jelas,jika kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat selama-
lamanya: Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya. Wahai manusia! Dengar dan
fahamilah sabdaku. Kamu tahu bahawa setiap orang Islam saudara kepada
orang Islam yang lain. Sesungguhnya orang Islam bersaudara. Milik
saudaranya tidak halal bagi seseorang kecuali apa yang diberikannya dengan
rela hati. Oleh itujangan kamu menzalimi diri-diri kamu. Ya Allah, adakah
aku telah menyampaikan?"
Perkara pertama yang menarik perhatian dalam peristiwa Hajjatul Wada ialah
kehadiran manusia yang begitu ramai bersama Rasul s.a.w.. Mereka datang dari segenap
pelusuk semenanjung tanah Arab. Mereka beriman dengan Baginda, membenarkan
risalahnya serta patuh kepada arahan-nya. Sedangkan 23 tahun sebelum itu, mereka
semuanya berpegang kepada keberhalaan dan syirik. Mereka mengingkari prinsip-prinsip
risalah Baginda dan merasa pelik dengan seruan tauhid yang disampaikan oleh Baginda.
Mereka juga menjauhkan diri daripada kritikan Baginda terhadap nenek moyang mereka
yang menyembah berhala, juga hujah Baginda memperbodohkan khayalan mereka. Bahkan
ramai antara mereka yang menentang dan menunggu-nunggu masa untuk bertindak kepada
Baginda. Bahkan mereka merancang untuk membunuh, mempersiapkan angkatan untuk
menyerang dan bertarung dengan Baginda menggunakan pedang juga lembing.
Bagaimanakah revolusi perubahan yang mengkagumkan ini berlaku dalam tempoh sesingkat
ini? Bagaimanakah Rasulullah s.a.w. dapat menukar kelompok manusia yang ramai ini
daripada pegangan keberhalaan, jahiliah, kerosakan dan perpecahan kepada mentauhidkan
Allah, mengenali zat dan siIat-Nya, bersatu padu dan mempunyai satu objektiI juga
matlamat? Bagaimana mereka boleh mencintai Baginda sedangkan sebelum ini mereka
memusuhi, kuat menentang dan terus bertelingkah dengan Baginda? Seorang manusia, walau
sepintar, selicik dan sehebat mana peribadinya, adalah mustahil dia mampu mencapai
perubahan ini dalam masa ratusan tahun. Kita tidak pernah mendengar Ienomena sebegini
pada umat terdahulu mahupun kini. Perubahan ini pasti disebabkan oleh kebenaran risalah,
sokongan langit, pertolongan Allah dan mukjizat agama yang syumul lagi sempurna. Agama
ini dijadikan sebagai penyempur-naan nikmat Allah ke atas hamba-hamba-Nya dan penutup
risalah-Nya kepada manusia. Allah menghendaki agama ini berperanan menghentikan
kesengsaraan umat yang sesat di celah lorong-lorong kehidupan, juga yang hina kerana hawa
naIsu dan sentimen 'asobiyyah. Dia juga mahu menunjukkan mereka jalan hidayah dan
membuka mata mereka kepada cahaya kebenaran. Dia ingin melantik mereka sebagai
pemimpin bangsa-bangsa dan perubah perjalanan sejarah. Dia juga mahu mereka
menghapuskan kehinaan manusia, seterusnya mewariskan kepada mereka, hikmah dan Kitab
yang menjadi petunjuk dan peringatan kepada orang-orang yang berakal.
Seratus empat belas ribu orang manusia yang sebelumnya mendustai, memerangi,
www.mykonsis.org
109
membenci dan memberontak terhadap Baginda, bertukar menjadi mereka yang mempercayai,
mematuhi, mencintai dan mentaati Baginda. Semua itu dalam tempoh 23 tahun. Ini adalah
perbuatan Allah Yang Maha Benar lagi Maha Nyata. Maha suci Allah daripada apa yang
mereka sekutukan. Maha suci zat Rasul-Nya daripada apa yang dikatakan oleh para atheis.
Maha Suci Tuhan kamu, Tuhan Yang Maha Mulia daripada apa yang mereka siIatkan.
Selamat ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan sekelian alam.
Perkara kedua yang menarik perhatian dalam peristiwa hajjatul Wada ini ialah
khutbah yang bertenaga lagi jitu yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. kepada semua
manusia. Begitu juga dengan pengisytiharan prinsip-prinsip selepas sempurna risalah dan
kepimpinan Baginda. la merupakan penegasan terhadap prinsip-prinsip yang diisytiharkan
sejak permulaan dakwahnya. Iaitu ketika Baginda masih keseorangan, ditindas, sedikit dan
lemah. la adalah prinsip yang tetap dan tidak berubah, sama ada ketika sedikit mahupun
ramai, ketika perang mahupun aman, kalah mahupun menang, dunia menentang mahupun
menerimanya, musuh kuat mahupun lemah. Sedangkan kita mengetahui terdapat di kalangan
pemimpin-pemimpin dunia, mereka yang berbolak balik ialam pegangan akidah dan prinsip.
Pegangan mereka bercanggah ketika lemah dan ketika kuat. Cara dan objektiI mereka pula
berubah-ubah. Mereka menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka
sembunyikan dalam diri. Mereka juga mengajak kepada perkara yang mereka tidak percayai.
Mereka memakai pakaian pendeta ketika lemah dan kulit serigala ketika kuat. Fenomena ini
adalah kerana mereka itu "rasul" kepada maslahat, sedangkan para Nabi adalah rasul kepada
Allah. Amat jauh beza antara mereka yang mengerumuni bangkai busuk dengan mereka yang
berenang dalam lautan cahaya petunjuk. Begitu juga terlalu jauh beza mereka yang bekerja
untuk diri sendiri dengan mereka yang bekerja untuk kemanusiaan. Juga amat jauh beza
antara penyokong-penyokong syaitan dengan penyokong-penyokong Tuhan ar-Rahman.
Allah Pelindung (Yang mengawal dan menolong) orang-orang yang beriman. Dia
mengeluarkan mereka dari kegelapan (kuIur) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang
kaIir, penolong-penolong mereka ialah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya (iman)
kepada kegelapan (kuIur). Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. (Al-
Baqarah: 257)
www.mykonsis.org
110
(E) PENGUTUSAN TENTERA USAMAH
Usaha terakhir Rasulullah s.a.w. ialah mempersiapkan satu angkatan tentera ke Syam
di bawah pimpinan Usamah bin Zaid bagi menyebar dan mempertahankan dakwah. la juga
merupakan usaha menghalang serangan penceroboh dan tindakan proaktiI untuk berhadapan
dengan musuh yang menunggu-nunggu peluang menyerang negara Islam yang baru
ditegakkan. Baginda memerintahkan beliau untuk menginjakkan kaki di sempadan al-Balqa'
dan ad-Darum di bumi Palestin. Angkatan tentera tersebut terdiri daripada golongan
Muhajirin, Ansor dan orang Islam yang tinggal di sekeliling Madinah. Tiada seorang pun
yang terkecuali. Ketika angkatan tersebut berkumpul di Madinah bersedia untuk berangkat,
Rasulullah s. a.w mula jatuh sakit; Sakit yang berakhir dengan kewaIatan Baginda. Oleh itu,
bala tentera tersebut menangguhkan perjalanan mereka kerana menunggu sehingga Rasul
sembuh. Mereka juga ingin mendapat saranan dan petunjuk Baginda. Namun beberapa hari
selepas itu Rasulullah s.a.w. waIat. Allah telah memilih Baginda untuk kembali ke pangkuan-
Nya. Iaitu setelah Baginda menunaikan amanat, menyampaikan risalah dan mempersiapkan
seluruh semenanjung tanah Arab untuk membawa panji-panji Islam. Mereka telah bersedia
untuk menyebarkan peradaban dan ajarannya ke segenap ceruk bumi. Ketika itu tentera Islam
juga telah mampu untuk memikul beban amanah yang membawa impak besar kepada sejarah.
Baginda diwaIatkan selepas tersedia anggota tentera yang layak untuk mengharungi siri
pertempuran demi amanah tersebut. Para panglima berkaliber untuk memimpin peperangan
dan tokoh-tokoh agung lagi soleh untuk menguruskan negara telah berjaya dilahirkan.
Selawat dan salam Allah ke atas Rasul-Nya. Semoga Allah membalas Baginda dengan
sebaik-baik balasan bagi pihak kita dan kemanusiaan. Jika bukan kerana Baginda dan
tenteranya yang setia, jika bukan kerana tenteranya menunaikan amanah selepas Baginda,
nescaya sekarang ini kita berada dalam kesesatan yang nyata.
Allah telah memuliakan Rasul-Nya dengan kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada
para Nabi sebelum Baginda. Usia Baginda dipanjangkan sehingga Baginda dapat
menyaksikan hasil dakwah dan perjuangannya melitupi seluruh semenanjung tanah Arab.
Dakwah Baginda membersihkan bumi Arab daripada berhala untuk selama-lamanya. Dakwah
Baginda juga menjadikan mereka yang meruntuhkan berhala dengan tangan-tangan mereka
sendiri merasa gembira dengan nikmat Allah yang telah menyelamat-kan mereka daripada
kesesatan. Padahal merekalah yang menyembah, sujud dan memohon pendampingan dengan
berhala tersebut. Baginda juga membentuk mereka agar bersedia menjelajah muka bumi
membawa cahaya petunjuk yang dikurniakan Allah kepada mereka untuk manusia. Generasi
yang menyembah dan mempertuhankan berhala. Hidup semasa jahiliah dalam keadaan alpa
di samping memiliki keupayaan dan bakat yang tidak tersusun. Kemudian generasi inilah
yang bertindak memecahkan berhala dan membangunkan negara Arab yang pertama dalam
keseluruhan sejarah Arab. Negara yang ditegakkan tersebut berperanan memikul risalah,
menggariskan objektiI dan bertindak sebagai guru juga penyelamat kepada bangsa lain di
sekelilingnya. Mereka merupakan peneroka yang bangga dengan petunjuk, cahaya dan
kebaikan yang dibawa. Mereka bersimpati dengan kejahilan, kegelapan dan keruntuhan yang
dialami oleh bangsa-bangsa lain. Sedangkan sebelum ini, Arab kagum dan mengagungkan
bangsa-bangsa tersebut. Bahkan mereka tunduk kepada mereka dalam politik, pemikiran dan
sosial. Ini merupakan peristiwa yang unik dalam sejarah dahulu mahupun moden. Pengutusan
Usamah merupakan simbol kepada peristiwa tersebut dan hasil produk risalah yang bertuah
lagi berkat ini.
Selanjutnya, Rasulullah s.a.w. telah melantik Usamah bin Zaid memimpin angkatan
tentera tersebut padahal beliau adalah seorang remaja berusia 20 tahun. Di bawah
kepimpinannya terdapat tokoh veteran Muhajirin dan Ansor seperti Abu Bakar, Umar,
Othman, Ali dan lain-lain tokoh yang terlebih dahulu memeluk Islam dan telah terbukti
www.mykonsis.org
111
keperwiraan mereka. Mereka juga lebih tua dan berkedudukan berbanding Usamah. Tindakan
Rasulullah ini mempamerkan salah satu sunnah Islam yang terpuji. la memansuhkan
perbezaan antara manusia yang berdasarkan kemegahan, usia dan jasa. la juga mengutamakan
keupayaan yang baik tanpa mengira usia dan kedudukannya. Seterusnya, sejarah telah
mengesahkan bahawa ia tidak pernah melahirkan tokoh yang agung dan berkaliber seperti
tokoh-tokoh agung ini. Namun mereka redha untuk berada di bawah kepimpinan Usamah
yang muda belia. Ini menunjukkan sejauh mana tahap penga-suhan jiwa dan akhlak yang
telah mereka capai, hasil daripada usaha, petunjuk, didikan dan tunjuk ajar Rasulullah s.a.w.
Melantik Usamah menjadi ketua kepada tokoh-tokoh seperti Abu Bakar, Umar,
Othman dan Ali merupakan peristiwa besar yang tak pernah dialami oleh mana-mana bangsa.
Ia merupakan sejarah pertama yang menunjukkan kewajipan membuka ruang kepada
keupayaan dan kepintaran para remaja, juga kewajipan membenarkan mereka memimpin
urusan-urusan jika mereka berkelayakan. Sekiranya orang Islam selepas itu sentiasa
mengingati pengajaran besar ini, nescaya bencana dan mala petaka akan lenyap daripada
sejarah Islam. Begitu juga keributan dan Iitnah yang mengganggu gugat tiang negara Islam
dan melemahkan kekuatannya akan hilang. Alangkah bijaknya tindakan Rasulullah yang
disokong oleh wahyu langit. Baginda juga dikurniakan kebijaksanaan, pendapat yang tepat,
pandangan yangjauh dan kemampuan politik yang hebat. Keistimewaan ini tidak diberikan
kepada para nabi sebelum Baginda. la juga tidak diketahui terdapat pada mana-mana tokoh
besar sejarah sebelum dan selepas Baginda. Semoga Allah meredhai Usamah yang masih
muda belia. Tahniah kepada beliau kerana mendapat kepercayaan Rasulullah berkenaan
keupayaannya untuk memimpin, kejujuran azamnya dan keislamannyayang baik. Tahniah
sekali lagi kepada beliau kerana telah dijadikan Baginda sebagai contoh teladan kepada
remaja-remaja kita yang beriman lagi beramal.
www.mykonsis.org
112
(F) KEWAFATAN RASULULLAH S.A.W.
Rasulullah s.a.w. waIat setelah Baginda mengetahui ajalnya telah hampir melalui
jalan wahyu. Baginda mengucap selamat tinggal kepada orang ramai pada Hajjatul Wada'.
Hati-hati para sahabat berdebar-debar, gelisah dan bimbang sekiranya ajal Baginda telah
hampir. Namun apabila ajal yang ditetapkan oleh Allah datang, ia tidak dapat ditangguhkan.
Apabila berita kewaIatan Rasul s.a.w. tersebar, semua para sahabat menjadi kacau bilau
kerana tragedi yang dahsyat itu. Madinah bergegar hebat. Ramai para sahabat yang besar dan
mereka yang terdahulu memeluk Islam hilang kewarasan akalnya. Ada di kalangan mereka
yang lidahnya kelu. Ada yang jatuh lumpuh tak berdaya bergerak. Ada pula (iaitu Umar)
yang menghunus pedangnya seraya melarang orang ramai mengatakan Rasulullah s.a.w. telah
waIat. Beliau mendakwa Baginda sekadar koma dan akan kembali semula kepada mereka.
Hanya Abu Bakar seorang sahaja yang masih teguh jiwanya. Beliau masuk menziarahi
Rasulullah s.a.w. sedang Baginda kaku diselubungi (selimut) di atas katilnya. Beliau lantas
mengucupi Baginda seraya berkata: "Aku tebus kamu dengan bapa dan ibuku, wahai
Rasulullah! Alangkah eloknya kamu ketika hidup mahupun mati! Kematian yang Allah
suratkan kepadamu telah kamu rasai. Kamu tidak akan ditimpa kematian lagi selepas ini
untuk selama-lamanya. Wahai Rasulullah, ingatilah kami di sisi Tuhanmu." Kemudian Abu
Bakar keluar menemui orang ramai. Beliau berucap kepada mereka seraya berkata: "Wahai
manusia! Sesiapa yang menyembah Muhammad. Muhammad telah mati. Sesiapa yang
menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak mati." Kemudian dia
membacakan Iirman Allah:
!Β´ρ ‰´ϑ>Χ āω¸| Αθ™´‘ ‰· ¸l> _¸Β ¸&¸#¯,· `≅™”¸l¦ _`¸¸|·¦ ,!Β ρ¦ Ÿ≅¸.· Λ.¯,l1Ρ¦ ´’ls ¯Ν>¸,≈1s¦ _Β´ρ
`¸¸l1Ζƒ ’ls ¸«‹,¸1s _l· ¯¸.ƒ ´<¦ !↔‹: “¸“>´‹™´ρ ´<¦ _¸¸¸¸÷≈:l¦ ∩⊇⊆⊆∪
Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudahpun
didahului oleh beberapa orang Rasul (yang telah mati atau terbunuh). Jika
demikian, kalau dia pula mati atau terbunuh, (patutkah) kamu berbalik
(berpaling tadah menjadi kafir)? Dan (ingatlah), sesiapa yang berbalik
(menjadi kafir) maka dia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah
sedikitpun; dan (sebaliknya) Allah akan memberi balasan pahala kepada
orang-orang yang bersyukur (akan nikmat Islam yang tidak ada
bandingannya itu). (Ali Imran: 144)
Apabila Abu Bakar membaca ayat al-Quran tersebut, mereka tersedar daripada
kejutan yang dahsyat itu. Mereka seolah-olah tidak pernah mendengar ayat tersebut sebelum
itu. Kata Abu Hurairah: Umar berkata: "Demi Allah, tidak terlintas Iirman Allah yang
demikian melainkan apabila aku mendengar Abu Bakar membacanya. Lantas aku terkejut
dan kebingungan sehingga aku terduduk ke bumi kerana kedua kaki ku tidak berdaya
menanggungku. Ketika itu aku tahu bahawa Rasulullah s.a.w. telah mati."


www.mykonsis.org
113
Pengajaran
Terdapat dua pengajaran yang cukup mendalam di sini:
Pertama: Para sahabat terkejut dengan kematian Rasulullah s.a.w. hingga seolah-olah
kematian tidak mungkin berlaku kepada Baginda. Padahal kematian itu penghujung kepada
setiap kehidupan. Fenomena ini berlaku kerana mereka amat mencintai Rasulullah s.a.w..
Cinta mereka itu menyerap ke dalam darah dan urat saraI mereka. Kehebatan kejutan kerana
kehilangan kekasih adalah mengikut kadar kecintaan tersebut. Kita lihat orang yang
kehilangan anak atau bapa, masih tidak mempercayai dia telah kehilangannya berhari-hari
lamanya. Apakah cinta di dunia ini yang mencapai kehebatan cinta para sahabat yang baik ini
kepada Rasulullah s.a.w.? Allah telah memberi petunjuk kepada mereka melalui Baginda.
Baginda juga telah menyelamatkan mereka daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya
kebenaran, mengubah kehidupan mereka, membuka pemikiran dan pandangan mereka, serta
mengangkat mereka ke tahap tokoh pemimpin yang agung. Selanjutnya lagi, Baginda juga
berperanan sebagai pendidik, hakim dan pemberi panduan kepada mereka. Mereka merujuk
kepadanya ketika malapetaka, meminta panduan ketika berhadapan dengan peristiwa-
peristiwa dan mengambil Iirman Allah untuk mereka melalui Baginda. Mereka juga
mengambil hadis-hadis dan pengajaran Baginda untuk mereka. Apabila Rasulullah s.a.w.
waIat, semua ini telah terputus. Kejutan apakah lagi yang lebih hebat dan dahsyat daripada
kejutan ini?
Kedua: Pendirian Abu Bakar menunjukkan beliau seorang yang memiliki jiwa yang
teguh dan bersemangat waja ketika berhadapan dengan malapetaka. Kriteria ini tidak dimiliki
oleh sahabat lain. Ini menjadikan beliau orang yang paling layak untuk menggantikan
Rasulullah s.a.w.. SiIat ini juga terbukti ketika beliau menangani gerakan murtad di
semenanjung tanah Arab.

BAHAGIAN 5: PEPERANGAN RASUL S.A.W. A) Peristiwa-peristiwa Sejarah 1. Ghazwah Badar al-Kubra 2. Ghazwah Uhud 3. Ghazwah Bani Nadhir 4. Ghazwah al-Ahzab 5. Ghazwah Bani Quraizoh 6. Ghazwah al-Hudaibiyyah 7. Ghazwah Khaibar 8. Ghazwah Mu'tah. 9. Ghazwuh al-Fath 10. Ghazwah Hunain 11. Ghazwuh Tabuk B) Pengajaran dan Pedoman BAHAGIAN 6: PERISTIWA PENTING SELEPAS PEMBUKAAN MAKKAH SEHINGGA KEWAFATAN RASUL S.A.W. a) Ghazwah Hunain b) Meruntuhkan Patung Berhala c) Ghazwah Tabuk d) Hajjatul Wada (Haji Selamat Tinggal ) e) Pengutusan Tentera Usamah f) Kewafatan Rasulullah s.a.w. g) Pengajaran

44 44 44 47 51 52 54 56 59 60 62 63 65 66 82 82 99 104 107 110 112 113

www.mykonsis.org

2

PRAKATA Segala puji bagi Allah yang mengutuskan para Rasul-Nya dengan membawa keterangan dan petunjuk. Tujuannya agar mereka mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, dan menunjukkan kepada mereka jalan Allah Yang Maha Agung lagi Terpuji. Selawat dan salam ke atas sebaik-baik Rasul dan semulia-mulia pendakwah; Saidina Muhammad s.a.w., penyudah segala rasul. Oleh itu Allah menjadikan sirahnya sebagai contoh teladan kepada setiap mukmin dalam semua aspek kehidupan mereka; kecil dan besar. Syariat yang dibawa Baginda juga adalah penyudah segala syariat. Oleh itu Allah menjadikan risalah Baginda sebagai risalah yang paling sempurna, memenuhi keperluan manusia di pelbagai suasana dan zaman. Selawat dan salam ke atas Baginda s.a.w. dan para sahabatnya yang membawa petunjuk lagi berbakti; golongan yang diketahui Allah kesejahteraan fitrah, kebenaran aqidah dan keagungan pengorbanan mereka. Lantaran itu Allah memuliakan mereka melalui tanggungjawab menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Mereka sanggup mengalirkan darah dan meninggalkan tanah air demi memperjuangkan risalah Islam. Mereka melakukan semua itu sehingga berjaya menunaikan tanggungjuwab yang diamanahkan, menyampaikan risalah, memberikan nasihat kerana Allah dan Rasul-Nya. Mereka memiliki jasa kepada kemanusiaan yang tidak mampu digambarkan. Setiap orang Islam terhutang budi kepada mereka sehingga hari Kiamat. Semoga keredhaan Allah menjadi milik mereka dan milik sesiapa sahaja yang menyintai mereka serta memperjuangkan panji-panji dakwah selepas mereka sehingga hari kiamat. Catatan ini saya tulis secara tergesa-gesa dan ketika itu saya sedang sakit tenat. Iaitu selepas saya menyampaikannya dalam beberapa kuliah kepada mahasiswa tahun pertama Fakulti Syariah. Dalam catatan tersebut saya cungkilkan beberapa aspek qudwah yang terdapat dalam sirah Rasulullah s.a.w.. Setiap individu Islam, para pendakwah, ulama dan fuqaha hendaklah meneliti dan sentiasa meneliti sirah Baginda s.a.w.. Supaya mereka memiliki kemuliaan lantaran mengambil teladan daripada Rasulullah s.a.w.. Agar mereka juga mampu membuka pintu kejayaan dakwah kepada manusia dan mendapat keredhaan Allah serta segala amalnya diterima. Mudah-mudahan mereka mendapat kemuliaan berada bersama Rasulullah s.a.w. di dalam syurga yang kekal abadi. Sesungguhnya Allah berfirman:

4 $yγŠÏù šÏ$Î#≈yz ã≈yγ÷ΡF{$# $yγÏFóss? ÏΒ ”̍ôfs? M≈¨Ζy_ ã&ù#Åzô‰ãƒ …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# ÆìÏÜム∅tΒuρ ... ; ∩⊇⊂∪ ÞΟŠÏàèø9$# ã—öθx ø9$# šÏ9≡sŒuρ y
Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam Syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kejayaan yang amat besar. (An-Nisa': 13) Saya membahagikan perbincangan ini berdasarkan metodologi berikut; A. Muqaddimah. Ia mengandungi dua perbincangan; Membincangkan keistimewaan sirah Rasulullah s.a.w. dan faedah mempelajarinya. Membincangkan sumber sirah dan rujukannya yang sahih.

www.mykonsis.org

3

tβθà)Å¡≈x ø9$# ãΝèδçŽsYò2r&uρ šχθãΨÏΒ÷σßϑø9$# ãΝßγ÷ΖÏiΒ 4 Νßγ©9 #ZŽöyz tβ%s3s9 É=≈tGÅ6ø9$# ã≅÷δr& š∅tΒ#u öθs9uρ Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia. istiqamah dan idealisme masyarakat Islam dapat dikembalikan. Hingga seolah-olah Rasulullah s.a. Sekaligus bakal menempatkan mereka sekali lagi di persada kepimpinan dan peneraju bangsa-bangsa di dunia. Oleh itu mereka akan membawa nilai-nilai dan pengajaran sirah ke dalam jiwa mereka. perjalanan hidup yang bersih dan usaha-usaha pengislahan yang mereka lakukan akan menjadi teladan kepada orang ramai." (pent.) www. Dalam Bahagian 6.w.w. Pihak Kuliah Syariah sedang berusaha menanam minat kepada para mahasiswa dan mahasiswinya agar mempelajari pengajian Sirah Baginda yang bersih.a.. akal dan tingkah laku mereka.mykonsis. Ramadhan 1381H 1 Bahagian 6 hingga Bahagian 10 tidak sempat dibahaskan oleh penulis mengikut pembahagian ini. Pengaruh Baginda dan risalahnya kepada alam. Fiqh sirah. la membekalkan tenaga kepada hati.a. "Peristiwa-peristiwa penting yang berlaku selepas Pembukaan Makkah sehingga kewafatan Rasul s.org 4 . Saya memohon kepada Allah agar memberi taufiq kepada saya untuk meneliti dengan detil Sirah Nabi s. beliau hanya mengulas beberapa pengajaran daripada berbagai peristiwa penting yang berlaku selepas Pembukaan Makkah sehingga kewafatan Baginda s. dalam tempoh masa yang singkat dan tergopoh-gapah ini. Akhlak Baginda serta fitnah orientalis dan missionaris. sikap istiqamah. la mengandungi 10 bahagian • • • • • • • • • • Kehidupan Baginda sebelum diutuskan menjadi Rasul Kehidupan Baginda selepas menjadi Rasul sehingga hijrah ke Habsyah Kehidupan Baginda selepas hijrah ke Habsyah sehingga hijrah ke Madinah. Hasilnya. Penghijrahan Baginda sehingga kedudukan Baginda stabil di Madinah.a. Bahagian 6 ini ditulis di bawah topik. Firman Allah Taala mengenai umat Islam dapat dicapai sekali lagi: 3 «!$$Î/ tβθãΖÏΒ÷σè?uρ ̍x6Ζßϑø9$# Çtã šχöθyγ÷Ψs?uρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ tβρâ÷ß∆ù's? Ĩ$¨Ψ=Ï9 ôMy_̍÷zé& >π¨Βé& uŽöyz öΝçGΖä. (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji). Perkembangan Islam di semenanjung tanah Arab selepas Pembukaan Makkah. (Ali 'Imran: 110) Mustofa as-Sibaie Damsyik. Lantaran itu kemurniaan.B. Peperangan Baginda bermula dari peperangan Badar sehingga Pembukaan Makkah.w. hidup dalam kehidupan umat Islam umpama sinaran mentari yang menyinari kegelapan kehidupan mereka. Supaya matlamat pengajaran subjek ini di Kuliah Syariah dapat dicapai.w. serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). Ciri-ciri perundangan Islam di Madinah.1 Kehidupan Baginda selepas Pembukaan Makkah sehingga kewafatan.

yang ada pada hari ini telah bercampur aduk antara peristiwa-peristiwanya yang sahih dengan pemalsuan dan pindaan yang dimasukkan oleh Yahudi. Fakta ini sahaja sudah cukup menyebabkan kesahihan sirah Musa a. Pengajian ini juga menjadi kemestian ulama. Sirah Musa a. yang sebenar. Pengajian ini juga akan membuka hati dan jiwa manusia untuk menerima pendakwah.a.w.org 5 .. Injil-injil yang diiktiraf secara rasmi oleh gereja-gereja Kristian hanya diperakui selepas beratus-ratus tahun kematian al-Masih. telah kita terima melalui susur galur ilmiah yang paling tepat dan paling pasti (Kita akan rnelihatnya ketika membincangkan sumber rujukan Sirah).a.s. Pertikaian yang sama juga diperkatakan terhadap sirah Isa a. hubung kait Injil-injil ini dengan penulisnya tidak disahkan melalui susur galur ilmiah yang memuaskan hati.a. tidak terdapat dalam mana-mana sirah rasul-rasul Allah terdahulu. Ia juga memudahkan kita mengesan peristiwa dan mukjizat yang ditokok tambah oleh akal yang jahil dan gemar menambahkan sifat-sifat mengkagumkan kepada Rasulullah s. Justeru itu. siapakah mereka? Pada zaman manakah mereka hidup? Jika keraguan ini timbul terhadap sirah rasul-rasul selaku tukuh agama yang tersebar luas di dunia.a. Contohnya. tempat berlindung ketika berlaku kacau bilau dan huru hara.mykonsis. Kami ringkaskan keistimewaan Sirah Nabi s. Keistimewaan sirah yang sahih lagi tiada sebarang keraguan ini.s. Kita tidak dapat merujuk kepada Taurat yang ada kini untuk memahami sirah Musa a. Sirah Nabi s. orang Islam tidak dapat beriman dengan kesahihan sirahnya melainkan apa yang dinyatakan dalam al-Quran al-Karim dan Sunnah Nabawiyyah yang sahih. hidup atau sebaik sahaja selepas kematiannya. Ini membuatkan orang ramai melihat Syariah umpama Khalifah Muktasim.a. pendakwah kepada Allah dan pengislah sosial. Ramai pengkritik Barat meragui kandungan sesetengah safarnya (surah-surah dalam Taurat). Para pengkritik Barat juga berselisih mengenai sesetengah nama penulis tersebut. kesucian risalah dan keagungan perjalanan hidup Baginda. la hanyalah diambil secara tergesa-gesa oleh para sami sesama mereka.a. Kisah hidup mereka hanya berlegar di kalangan pengikut mereka sahaja.PENDAHULUAN Keistimewaan Sirah Nabi s.s. Sirah Rasulullah s. mempunyai pelbagai keistimewaan yang menjadikan pengajiannya satu kepuasan roh. Ia tidak mempunyai asal-usul yang diperakui daripada kaca mata kajian ilmiah.w. istimewa lantaran ia merupakan sirah yang menceritakan sejarah nabi utusan Allah ataupun sejarah keagungan seorang tokoh islah yang paling sahih.s. Susur galur ilmiah ini tidak memberi ruang untuk kita meragui kebenaran peristiwa besar dan penting yang berlaku.w. pada zaman-zaman terkemudian melebihi apa yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Setiap generasi www. yang terdapat di dalam Taurat diragui. Sebahagian mereka memutuskan secara pasti bahawa sesetengah safar itu tidak ditulis pada masa Musa a.w.w. Injil. yang paling menonjol dalam perbincangan berikut: Pertama: Sirah Nabi s. akal dan nilai sejarah. Buddha dan Confucious. la tidak diriwayatkan dengan sanad yang bersambung hingga kepada penulisnya.s. Dengan itu. Tanpa sebarang kewajaran ilmiah. la hanya ditulis setelah berlalu tempoh masa yang lama tanpa diketahui siapakah penulisnya. Apatah lagi. pengislahan yang diseru oleh para pengislah lebih menghampiri kejayaan dan lebih menepati sasaran.injil ini dipilih daripada ratusan Injil yang tersebar luas di tangan penganut Kristian ketika itu. Dia menyangka tokok tambah ini boleh menunjukkan kemuliaan kedudukan. keraguan yang lebih kuat berlaku terhadap sirah tokoh-tokoh agama dan ahli falsafah lain yang bilangan pengikutnya di dunia mencapai ratusan juta orang.w. Pengajian ini menjamin mereka mampu menyampaikan Syariah kepada orang ramai dengan pendekatan yang menarik.

s. Kehidupan Baginda tidak disertakan dengan dongeng-dongeng.w. Ini menjadikan sirah Baginda s. sumber pencarian Baginda sebelum kenabian dan pengembaraan-pengembaraannya ke luar Makkah sehinggalah Allah rnengutuskannya sebagai Rasul yang mulia. Abdullah dengan ibu Baginda. jelas dan terang seumpama matahari. Lantaran perbezaan ini.a. Hal yang sama diperkatakan tentang Isa a. kita tidak mengetahui hal ehwal beliau selepas kenabian melainkan peristiwa yang berkaitan dengan dakwah dan sedikit tentang cara hidupnya.s.w. gaya.w. penyembah berhala tentang tuhan sembahan mereka. Fenomena seperti ini tidak mudah didapati di kalangan mana-mana rasul yang terdahulu. dan sirah mereka.. kita dapati sirah yang paling sahih dan paling diterima pakai secara mutawatir ialah sirah Muhammad.a. akan jelas kepada kita perbezaan nyata antara Sirah Baginda s. Aminah sehingga Baginda s. bangun. Kita hanya mengetahui sedikit sahaja berkenaan kehidupan baginda selepas kenabian. Selanjutnya. zaman remaja mahupun sumber pencariannya sebelum kenabian. Sebagaimana kata sesetengah pengkritik Barat: Muhammad s. Bahkan pendetilan dalam meriwayat sirah Baginda hingga ke tahap mereka menyatakan kepada kita bilangan uban di kepala dan janggut Baginda s. Di manakah kedudukan maklumat ini berbanding dengan maklumat yang disebutkan oleh sumber-sumber sirah yang sahih? Sumber-sumber ini menyebutkan secara detil kehidupan peribadi Rasul kita seperti makan. Apabila kita bandingkan hal ini dengan cerita-ceritayang diriwayatkan oleh orang Kristian tentang perjalanan hidup Isa a.mykonsis.w. rupa bentuk.a. Muhammad s. Ini tidak memberi gambaran sempurna berkenaan keperibadiannya kepada kita.a. Injil menceritakan bahawa baginda telah memasuki haikal Yahudi dan berbincang dengan pendita-penditanya. jelas dan sempurna setiap hal ehwal Baginda selepas perutusan tersebut daripada setahun ke setahun. keluarga dan suasana persekitarannya. duduk. sama ada sedikit mahupun banyak. Namun ia tidak mengeluarkan Baginda daripada sifat kemanusiaannya. wafat.w. Kita juga mengetahui secara lebih detil.menokok tambah riwayat generasi sebelumnya. Allah Taala berfirman dalam kitab-Nya yang mulia: www. Rasulullah s. juga tidak ditokok tambah dengan sifat ketuhanan. Dakwaan ketuhanan kepada Isa a. interaksi dengan keluarga. pada setiap peringkat hidupnya amat jelas. Kita tidak tahu sesuatu pun tentang Musa a.s. penganut Buddha tentang Gauthama Buddha. solat dan pergaulan Baginda dengan para sahabatnya.w. menceritakan perjalanan hidup seorang manusia yang dimuliakan Allah dengan risalah-Nya.a.s. dan Gauthama Buddha menyebabkan mereka berdua tidak boleh menjadi contoh teladan kepada manusia dalam kehidupan peribadi dan kemasyarakatannya. Oleh yang demikian.a.w. Sebaliknya.w. zaman remaja.org 6 . sejak perkahwinan bapa Baginda. Ketiga: Sirah Rasulullah s. Kita tidak mengetahui apa-apa tentang zaman kanak-kanaknya melainkan apa yang diceritakan oleh Injil-injil hari ini. ibadat.a.w.a. satusatunya tokoh yang lahir di bawah sinaran matahari. Kita mengetahui banyak perkara tentang kelahiran.. Oleh itu. Inilah satu-satunya kejadian yang disebutkan tentang zaman kanak-kanaknya. zaman kanak-kanak. Manakala selain daripada itu adalah perkara yang dilitupi kabus tebal. ia memberi kesan jangka panjang kepada tingkah Iaku kemanusiaan dan kemasyarakatan pengikut-pengikut mereka. ketika zaman kanak-kanak. pakaian. Kedua: Kehidupan Rasulullah s.a. percakapan. akan terus menjadi model manusia yang kamil kepada sesiapa yang ingin hidup bahagia dan mulia dari segi diri. Mereka menambah riwayat-riwayat berunsur lagenda dan khurafat yang tidak dapat dipercayai oleh akal yang cerdas dan bebas daripada ketaksuban kepada agama-agama itu.

pendidik. isiteri dan anak-anak.w. ia menceritakan kepada kita perjalanan hidup Baginda sebagai ketua Negara yang mengasas sistem ampuh dan jitu untuk negaranya. atau lain-lain lagi yang ditunjukkun oleh Sirah Muhammad s.a. Ini menjadikan para sahabat Baginda mengasihinya sebagaimana mereka mengasihi diri mereka sendiri. Mereka hanya layak menjadi contoh teladan (sekiranya mereka layak menjadi contoh www. Namun dalam catitan sirahnya yang terdapat di tangan orang-orang Kristian. (Al-Ahzab: 21) Keempat: Sirah Rasulullah s. atau suami. Begitu juga. daripada jiwanya kepada jiwa mereka. bapa. adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik.a. kepala negara.w. rumah atau barang.. kawan.w. politikus. Ini menjadikan Baginda contoh teladan yang baik untuk setiap pendakwah.org 7 . Sirah menceritakan kepada kita perjalanan hidup Rasul sebagai seorang suami dan bapa yang mempamerkan sikap belas kasihan. catatan sejarah berkenaan sirah rasul terdahulu. yϑÏj9 ×πuΖ|¡ym îοuθó™é& «!$# ÉΑθß™u‘ ’Îû öΝä3s9 tβ%x. Pendek kata: Sirah Rasulullah s. panglima perang yang jaguh. selaku pemuda yang amanah dan berakhlak mulia.a. bapa. politikus. Kita tidak dapati kesyumulan seperti ini atau hampir sama dengannya dalam catatan sejarah yang masih kekal pada kita. Baginda melindungi negaranya itu dengan penuh waspada. keterangan yang boleh dijadikan contoh teladan kepada pahlawan perang. meliputi semua aspek kemanusiaan dalam masyarakat.s. Ia turut menceritakan kepada kita perjalanan hidup Rasulullah sebagai pendakwah kepada Allah yang mencari cara paling efektif untuk memastikan dakwahnya diterima. ia menceritakan kepada kita perjalanan hidup Rasul selaku seorang teman yang melaksanakan kewajipan persahabatan serta memenuhi komitmen dan adab-adabnya. ketua negara dan demikianlah seterusnya. meliputi setiap sudut kemanusiaan yang dimiiiki manusia. Napoleon dan lain-lain lagi tokoh-tokoh sejarah. ô‰s)©9 Å uø u © Demi sesungguhnya. iaitu sebelum Allah memuliakan Baginda dengan risalahNya. Isa a.. bapa. Ia menceritakan kepada kita perjalanan hidup Muhammad s.a. Musa adalah model pemimpin umat yang telah menyelamatkan umatnya daripada belenggu pengabdian. Akan tetapi kita tidak dapati dalam sirah baginda. panglima..tzFψ$# tΠöθ‹9$#ρ !$# (#θã_ötƒ tβ%x. iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (heredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat. Ia menerangkan kepada kita kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang sesuai untuk misi itu sahaja. beliau tidak mewakili seorang panglima perang.mykonsis. Bahkan melebihi kasih mereka kepada keluarga dan kaum kerabat mereka. Plato. Ia juga menceritakan perjalanan hidup Rasul selaku pendidik dan pemberi tunjuk ajar yang menyelia pendidikan para sahabat Baginda dengan pendidiknn yang ideal. Perihal yang sama berlaku pada Buddha. atau suami (kerana dia tidak berkahwin). Confucious. Ini mendorong mereka untuk cuba mencontohi Baginda dalam sehalus-halus perkara sehinggalah ke sebesar-besar perkara. pengasas agama dan falsafah yang terdahulu mahupun yang terkemudian. suami. Aristotle. pula menjadi model seorang pendakwah yang zuhud. ikhlas dan jujur. Ia juga meriwayatkan Baginda sebugai pendakwah yang mencurah tenaga dan usaha yang maksimum untuk menyampaikan risalahnya. meninggalkan dunia dalam keadaan dia tidak mempunyai harta. pendidik. jiran yang amanah dan pengikat janji yang jujur. Begitu juga. Baginda memindahkan nilai-nilai pendidikan itu daripada rohaninya sendiri ke dalam rohani mereka. hubungan yang baik serta memberi perbezaan jelas antara yang mana hak dan mana kewajipan untuk suami.w. penggubal perundangan. Sirah Baginda juga menceritakan kepada kita perjalanan hidup seorang pahlawan yang berani. ketua negara. politikus yang berjaya. Ini menjamin negara tersebut untuk berjaya.

seterusnya memperolehi penyokong. Ia merupakan mukjizat yang boleh diterima oleh akal. Di antara bukti tersebut ialah: al-Quran al-Karim. Sirah Rasulullah s.a. iaitu dalam bidang yang mereka terserlah dan terkenal dengannya. Sirah para nabi terdahulu menunjukkan kepada kita bahawa orang ramai beriman setelah melihat mukjizat dan perkara pelik yang menyalahi adat berlaku kepada rasul-rasul tersebut.org 8 .s. mengetahui tempoh masa yang terlalu singkat dalam menyampaikan risalah sehingga kefawatan Baginda iaitu 25 tahun.teladan) untuk satu aspek daripada pelbagai aspek kehidupan. merawat penyakit. Inilah yang diriwayatkan oleh kitab-kitab Injil kepada kita.w. menghidupkan orang mati serta memberitahu kaumnya apa yang mereka makan dan apa yang tersimpan di rumah mereka.a. Allah menceritakan kepada kita bahawa antara tunggak utama yang Allah berikan kepada nabi Isa a. Semua ini berlaku dengan izin Allah Azzawajalla.s.. Ketika hampir wafat. Contoh palingjelas ialah sirah nabi Isa a. penentangan mereka melalui pelbagai cara sehingga ke tahap merancang pembunuhun Baginda. Baginda seorang yang bijaksana dan mendapat taufiq dalam kepimpinannya. Bahkan semata-mata dengan cara yang normal. Dokongan Ilahi ini adalah dokongan yang unik dalam sejarah.a. membuktikan kepada kita kebenaran risalah Baginda hanya melalui bukti-bukti lojik yang boleh diterima akal.a. Suatu yang pasti bahawa orang Islam yang tidak pernah melihat Nabi s. keupayaan mempengaruh dan kemenangan juga menunjukkan Baginda benar-benar seorang nabi. dan tidak pernah menyak-sikan mukjizat.a. menyampaikan risalah.w. berdakwah. Walau bagaimanapun.w. Baginda berperang. mukjizat berbentuk material tetap menjadi hujah dalam berhadapan dengan mereka yang menyaksikannya.w.a. Bagi sesiapa yang mengetahui pegangan dan budaya masyarakat Arab ketika itu. www. Jika terpaksa berperang. Mukjizat-mukjizat ini menjadi penyebab orang ramai beriman kepada Nabi 'Isa secara beramai-ramai. seterusnya tunduk kepadanya. Kurniaan Allah kepada baginda seperti tabah (thabat). adalah satu-satunya sirah yang memberi dalil yang tidak diragui tentang kebenaran risalah dan kenabian Baginda kepada kita. bukan dengan cara paksaan atau kemenangan perang. Kelima: Sirah Muhammad s. semua pemilik pelbagai bakat dan semua manusia ialah Muhammad s.w. Bahkan kita tidak dapati Baginda mempunyai mukjizat yang menyebabkan orang kafir yang ingkar menjadi beriman kerana mukjizat tersebut. Mukjizat ini menyebabkan setiap manusia berakal lagi bersikap adil dan insaf pasti beriman dengan kebenaran dakwaan kerasulan Muhammad s. kekuatan. Mukjizat yang berlaku bukanlah faktor utama orang Arab beriman dengan dakwah Baginda. Bukan dengan cara peristiwaperistiwa pelik yang melanggar adat kebiasaan mahupun mukjizat. mengetahui ketidak seimbangan kekuatan Baginda dengan pihak lawan dalam setiap pertempuran yang Baginda menangi. untuk meyakinkan orang Yahudi tentang kebenaran risalahnya ialah boluh menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta. Dakwahnya tersebar melalui cara iman (keyakinan).. semua ini memberikan keyakinan bahawa Muhammad adalah benar-benar pesuruh Allah. mereka beriman dengan kebenaran risalah Baginda hanya kerana bukti-bukti lojik yang qat’ie dan masuk akal yang menunjukkan kebenaran dakwaan kenabiannya.w. lalu disakiti. Ini berbeza sama sekali dengan sirah para nabi terdahulu yang disimpan oleh para pengikutnya. Dalam al-Quran. Allah tidak akan mendokong sesiapa yang mendustakan-Nya. Baginda s..mykonsis. Mereka beriman tanpa meletakkan akal sebagai hakim dalam menilai prinsip-prinsip dakwah para rasul tersebut. Ia adalah perjalanan hidup seorang manusia kamil. Satu-satunya manusia dalam sejarah yang boleh menjadi contoh teladan untuk semua golongan. Baginda mengharungi kehidupan bersama dakwahnya dengan mendapat kejayaan demi kejayaan. Namun. dakwah Baginda telah berkembang meliputi seluruh semenanjung tanah Arab.

s. bahkan sebagai tuhan dan anak tuhan (Maha suci Allah daripada perkara ini). agama Kristian tersebar melalui perkara luar biasa dan pelik yang menyalahi adat kebiasaan. dia akan dapati dalam usaha meyakinkan manusia.w. (AlAnkabut: 50-51) Apabila orang-orang kafir Quraisy melampaui batas dengan menuntut mukjizat daripada Rasulullah s.a. Selepas pemergian nabi Isa a.mykonsis. Buta huruf Baginda s. juga pengetahuan sempurna berkenaan Rasul yang buta huruf. bukan sebagai rasul..w. sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu.. ö≅yδ ’În1u‘ tβ$ysö7ß™ ö≅è% § Katakanlah (wahai Muhammad): "Maha Suci Tuhanku! Bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?" (Al-Isra': 93) www. menjadikan al-Quran yang dibawanya sebagai bukti kebenaran risalah Baginda.a.org 9 . dan aku hanyalah seorang Rasul pemberi amaran yang jelas nyata" (Patutkah mereka meminta mukjizat-mukjizat yang lain?) tidakkah cukup bagi mereka bahawa Kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan itu mengandungi rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Sesiapa yang meneliti al-Quran al-Karim.a. Di sini kita dapat lihat kistimewaan yang jelas dalam sirah Rasul s. Sekiranya Allah memuliakan Rasul-Nya s. ia hanyalah penghormatan kepada Baginda s. Sehingga kita boleh katakan bahawa agama Kristian yang diimani oleh pengikutnya adalah agama yang tertegak di atas perkara luar biasa dan pelik yang menyalahi adat kebiasaan.w. al-Quran bergantung kepada budi bicara akal. bukan di atas keyakinan akal yang rasional. Tidak ada seorangpun yang beriman dengan Baginda disebabkan melihat mukjizat yang menyalahi adat kebiasaan.w.mereka beriman dengan Isa a. Allah memerintahkan Baginda menjawab: ∩⊂∪ Zωθß™‘ #ZŽ|³o0 āωÎ) àMΖä.a.a. Bahkan dia beriman disebabkan keyakinan akal dan jiwa.s. Ia juga bertujuan mendiamkan penentangnya yang sombong. dengan mukjizat yang menyalahi adat kebiasaan. Safar Kerja Rasul-Rasul menjadi bukti utama kepada perkara ini. Inilah yang diceritakan oleh al-Quran kepada kita.. penyaksian pancaindera terhadap kebesaran ciptaan Allah. Allah Taala berflrman dalam surah al-Ankabut: Î7Β ÖƒÉ‹tΡ O$Ρr& $yϑ‾ΡÎ)uρ !$# y‰ΨÏã àM≈tƒFψ$# $yϑ‾ΡÎ) ö≅è% ( ϵÎn/§‘ ÏiΒ ×M≈tƒ#u ϵ‹n=tã ^Ì“Ρé& Iωöθs9 (#θä9$s%uρ ê • t ! « ø š Zπϑômt9 Ï9≡sŒ ’Îû āχÎ) 4 óΟÎγøŠn=tæ ‘n=÷Fム|=≈tFÅ6ø9$# y7ø‹n=tã $uΖø9t“Ρr& !$‾Ρr& óΟÎγÏ õ3tƒ óΟs9uρr& ∩∈⊃∪ y s š 4 ∩∈⊇∪ šχθãΖÏΒ÷σム5Θθs)Ï9 3“tò2ÏŒuρ ö Dan mereka berkata "Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad) mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Jawablah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya (urusan menurunkan) mukjizat-mukjizat itu adalah tertentu bagi Allah.w.

a. atau (sehingga) engkau naik ke langit. Al-Quran al-Karim telah menyingkap kehidupan Nabi s.a.w. lalu Dia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu .w yang diperakui: 1. al-Quran tidak bergantung kepada perkara yang menyalahi adat kebiasaan dan mukjizat. bahkan hanya berdailog dengan akal dan hati. sehingga engkau memancarkan mata air dari bumi. u!$yϑ¡¡9$# xÝÉ)ó¡è@ ÷ρr& ∩⊇∪ #—ŽÉfø s? $yγn=≈n=Åz t≈yγ÷ΡF{$# tÉdfx çGsù 5=uΖÏãuρ š∅ÏΒ÷σœΡ s9uρ Ï!$yϑ¡¡9$# ’Îû 4’n∋ös? ÷ρr& >∃ã÷zã— ÏiΒ ×MøŠt/ y7s9 tβθä3tƒ ÷ρr& ∩⊄∪ ¸ξ‹Î6s% Ïπx6Í×‾≈n=yϑø9$#uρ «!$$Î/ ∩⊂∪ Zωθß™§‘ #ZŽ|³o0 āωÎ) àMΖä. semasa kecil: ∩∠∪ 3“y‰yγsù ~ω$|Ê x8y‰y`uρuρ ∩∉∪ 3“uρ$t↔sù $VϑŠÏKtƒ x8ô‰Égs† öΝs9r& ! Bukankah Dia mendapati engkau yatim piatu lalu Dia memberikan perlindungan? Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar). Dalam membenarkan dakwaan kerasulan Baginda. "Katakanlah (wahai Muhammad): "Maha Suci Tuhanku! Bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?" (Al-Isra': 90-93) Demikianlah al-Quran menetapkan secara terang dan jelas bahawa nabi Muhammad s. sebagaimana yang engkau katakan (akan berlaku). untuk kami.w.⊥tƒ ÇÚö‘F{$# zÏΒ $uΖs9 tàfø s? 4®Lym y7s9 š∅ÏΒ÷σœΡ s9 (#θä9$s%uρ u’ÎAù's? ÷ρr& $¸ |¡Ï.a. dan kami tidak sekali-kali akan percaya tentang kenaikanmu ke langit sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya. adalah manusia dan rasul.w.Perhatikan perkara ini dalam surah al-Isra' yang bermaksud: 9≅ŠÏƒ‾Υ ÏiΒ ×π¨Ψy_ šs9 tβθä3s? ÷ρr& ∩⊃∪ %—æθç7. (Al-An'am: 125) Sumber rujukan Sirah Nabi s. Atau (sehingga) engkau gugurkan langit berkeping-keping atas kami. Atau (sehingga) engkau mempunyai kebun dari pohon-pohon tamar dan anggur. $uΖøŠn=tã |Môϑtãy— $yϑx. $uΖøŠn=tã tΑÍi”t∴è? 4®Lym y7ÍhŠÏ%ãÏ9 Dan mereka berkata: "Kami tidak sekali-kali akan beriman kepadamu (wahai Muhammad).mykonsis.org 10 . nescaya Dia melapangkan dadanya (membuka hatinya) untuk menerima Islam. ö≅yδ ’În1u‘ tβ$ysö7ß™ ö≅è% 3 …çνäτtø)‾Ρ $Y7≈tFÏ. kemudian engkau mengalir-kan sungai-sungai dari celah-celahnya dengan aliran yang terpancar terus-menerus.Al-Quran)? (Ad-Dhuha: 6-7) www. atau (sehingga) engkau bawakan Allah dan malaikat untuk kami menyaksikannya.w.a. Atau (sehingga) engkau mempunyai sebuah rumah terhias dari emas. Al-Quran al-Karim Al-Quran merupakan sumber rujukan asasi yang kita cedok daripadanya Sirah Nabi s.a. ( ÉΟ≈n=ó™∼Ï9 …çνu‘‰|¹ ÷yuŽô³o„ …çµtƒÏ‰ôγtƒ βr& ª!$# ϊ̍ムyϑsù M ô Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya. Hanya terdapat empat sumber rujukan utama Sirah Nabi s..

serta membentangkan pertempuran-pertempuran penting yang Baginda lalui selepas Hijrah.. (AlQalam: 4). mahupun bilangan tentera yang terbunuh atau ditawan di kalangan orang musyrik. Sunnah yang Sahih Sunnah Nabi s.a. Ringkasnya al-Quran telah membicarakan banyak peristiwa dalam Sirah Rasul s. Sementara kitab-kitab lain mengandungi hadis-hadis sahih dan hasan. peristiwa.a. bilangan orang Islam dan orang musyrik yang terlibat.w.a. kekuatan iman. Al-Quran juga menyebut tentang beberapa gelaran yang diberikan oleh orang musyrik kepada Baginda demi menyekat agama Allah ‘Azza wa Jalla daripada tersebar. terutamanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berada di tangga teratas dari aspek kesahihan. yang sahih terkandung dalam kitab karangan para imam hadis yang diakui kejujuran mereka lagi dipercayai di dunia Islam.. di jalan dakwah. seorang manusia yang berakal tidak sepatutnya terfikir untuk meragui nas-nas dan kekukuhan fakta sejarahnya. Al-Quran juga memperkatakan tentang sesetengah mukjizat Baginda seperti mukjizat Isra' dan Mi'raj.è=äz 4’n?yès9 y7‾ΡÎ)uρ Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia.w. yang lengkap.w. Sebahagian besar kisah kehidupan Nabi s.a..w. Rasulullah s. Uhud.w. Merekalah yang bergaul dengan Rasulullah dan sentiasa bersama Baginda. dipercayai dan pembuktiannya. peperangan dan amalan Baginda terkandung dalam kitab-kitab ini. Allah juga telah memenangkan agamaNya melului mereka. Ahzab.a. Selain itu. Pembukaan Makkah dan Perang Hunain. tetapi sekadar menyentuhnya secara ringkas.w.. Ia sekadar membincangkan pengajaran perang dan pedoman yang boleh diambil. Namun dapat diperhatikan bahawa al-Quran tidak menyingkap peristiwa sirah secara terperinci.w. 2. Sama ada dari segi keluhuran akhlak. Sunan an-Nasaie. peristiwa-peristiwa sirah yang didedahkan oleh al-Quran ini secara mutlak dianggap sebagai sumber sirah paling sahih. Dengan ini. Demikianlah sikap al-Quran dalam setiap kisah berkenaan para nabi dan umat terdahulu. Sahih Muslim.Al-Quran juga memaparkan akhlak Baginda yang mulia dan terpuji: ∩⊆∪ 5ΟŠÏàtã @.a. seperti ahli sihir dan orang gila. Kitab-kitab ini.a. Sesetengahnya juga mengandungi hadis daif. Oleh itu mereka adalah generasi paling sempurna dalam sejarah. Kitab-kitab itu ialah: Kitab Sunan Sittah (enam buah kitab hadis): Iaitu kitab Sahih Bukhari. Oleh itu kita tidak boleh berpada dengan hanya bergantung kepada nas-nas al-Quran yang berkaitan dengan Sirah Nabi s. al-Quran tidak menyatakan sebab-sebab berlaku peperangan tersebut. Sunan at-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah. Begitu juga kitab al-Muwatto' karangan Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad.org 11 .w. Oleh kerana al-Quran1 merupakan kitab paling dipercayai di atas muka bumi dan terbukti kebenaran secara mutawatir. kejujuran percakapan.a. al-Quran juga memaparkan hijrah Rasul s. Dalam membicarakan sesuatu purtempuran perang. setiap hadis yang mereka riwayatkan www. kita dapat membentuk pemikiran yang menyeluruh berkenaan Sirah Rasul s.a.mykonsis. untuk mendapatkan gambaran kehidupan Rasul s. Oleh itu. Antaranya Perang Badar. Al-Quran turut membicarakan tentang keperitan dan sikap degil yang dihadapi oleh Baginda s.a. hadis-hadisnya telah diriwayatkan dengan sanad yung bersambung hingga kepada para sahabat r. Sunan Abu Daud. Perdamaian Hudaibiyah. ketinggian roh dan kesempurnaan akal.w. Daripadanya. sendiri yang mendidik mereka. Antara perkara yang meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap kitab-kitab ini ialah. (sekalipun ia kadang-kadang tidak saling melengkapi).

Para orientalis yang mempunyai misi tersembunyi cuba meragukan kesahihan kitab-kitab sunan yang berada di hadapan kita ini. juga 'Asim bin 'Umar bin Qatadah al-Ansori (meninggal dunia 129H). Sesetengah sahabat memberikan perhatian khusus terhadap setiap peristiwa yang berlaku dalam sirah Nabi s.org 12 . Akan tetapi. Mereka mempunyai pegangan agama yang rapuh dan terpengaruh dengan Barat dan cendikiawannya.a. Kemudian keprihatinan terhadap Sirah telah berpindah kopada generasi selepas mereka.a. kitab ini tidak sampai kepada kita. Jumhur 'ulama dan para ahli hadis bersepakat mengatakan beliau thiqah. para tabien menukilkan riwayat-riwayat ini dan mencatatnya dalam lembaran simpanan mereka. Kitab ini mengandungi hadis-hadis dan riwayat-riwayat. kepada generasi selepas mereka. Saya juga menyenaraikan beberapa kekeliruan yang ditimbulkan oleh para orientalis dan pengikut mereka. Syair Arab pada Zaman Kerasulan Tidak diragui bahawa orang musyrik telah menyerang Rasul s. semoga Allah memasukkannya dalam lembaran suratan amalan kebaikan saya pada hari pembentangan amalan 3. dan pendetailannya. hidup dan dakwah Islam mula lahir. Contoh di kalangan tabien kecil pula iulah. Abdullah bin Abu Bakar al-Ansori (meninggal dunia pada 135H). Buku-buku sastera dan sirah yang ditulis selepas zaman itu mengandungi banyak syair-syair sebegini. saya telah dedahkan penat lelah ulama kita menyaring Sunnah Nabi s. Tujuan mereka semua ialah meruntuhkan Syariah dan menimbulkan keraguan terhadap peristiwa dalam Sirah. 4. hanya merupakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat r. Saya berharap kepada Allah agar memberi ganjaran pahala kepada saya kerana usaha tersebut.a. Ibnu Ishaq pula telah menulis kitab al-Maghazi. Di antara pengarang awal Sirah yang paling terkenal ialah Muhammad bin Ishaq bin Yasar (Ibnu Ishaq) (meninggal dunia 152H). kita wajib menerimanya sebagai satu hakikat sejarah tanpa ragu lagi. telah menyediakan golongan yang menolak kebatilan dan tipu daya tersebut sehingga menjerut batang leher mereka sendiri. Sesetengah mereka memberi perhatian khusus terhadap usaha ini. Abdullah bin Rawwahah dan lain-lain lagi. kita dapat membuat kesimpulan tentang fakta-fakta berkaitan suasana persekitaran s. Diriwayatkan bahawa Malik dan Hisyam mempertikaikan beliau.w. kandungan kitab itu masih kekal terpelihara.w.w. Dukacitanya. sehingga generasi ini menulis sirah dalam penulisan yang khusus (diasingkan daripada bidang yang lain).a. dan dakwah Baginda melalui lidah para penyair mereka.a. Namun Allah yang bertanggungjawab memelihara agamaNya.a.daripada Rasul dengan sanad yang sahih dan bersambung. Ini memaksa orang Islam menjawabnya melalui lidah para penyair mereka pula seperti Hasan bin Thabit. Juga. Dalam buku saya..mykonsis. Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri (50-124H) yang mengumpulkan sunnah pada zaman 'Umar bin 'Abdul 'Aziz hasil perintahnya. Kitab-kitab Sirah Pada mulanya kisah dalam Sirah Nabi s. kebanyakan 'ulama muhaqqiqin menafsirkan tindakan kedua-dua orang 'alim besar ini mempertikaikan kethiqahan Ibnu Ishaq adalah disebabkan persengketaan peribadi yang berlaku di antara mereka. kecuali Malik dan Hisyam bin ' Urwah bin az-Zubair. as-Sunnah wa Makanatuha min at-Tasyri al-Islami (Sunnah dan Kedudukannya Dalam Perundangan Islam).w. yang (didengarnya sendiri di Madinah dan Mesir.w. www. Kemudian. Namun. Mereka turut disokong oleh orang Islam yang menjadi pengikut mereka.a (32-105H) dan 'Urwah bin az-Zubair bin al-'Awwam (23-93H). la telah hilang bersama kitab-kitab lain yang hilang daripada warisan ilmu kita yang kaya. Melalui syair-syair ini. contohnya: Aban bin 'Othman bin 'Affan r. Kemudian saya bahaskan melalui perbahasan ilmiah.

banyak riwayat dhaif atau batil yang beliau sebut.. tidak terbatas kepada Sirah Rasul a. Beliau adalah seorang penulis kepada Muhammad bin 'Umar al-Waqidi (130-207HJ. Ini kerana puda zaman beliau. yang paling amanah. di samping peristiwa sirah yang beliau riwayatkan sendiri daripada guru-gurunya.s.s. orang ramai mengenali perawi tersebut.s.s. Ia diterima oleh orang ramai menyebabkan mereka terus menamakan kitab itu dengan nama beliau. Beliau menyediakan bahagian yang khusus untuk Sirah Baginda a. Lahir di Basrah pada 168H dan meninggal dunia di Baghdad pada 230H. Sirah Ibnu Hisyam. Kitabnya ini telah disyarahkan oleh dua orang 'alim diri Andalus: as-Suhaili (508-581H) dan al-Khusyani (535-604H) Tobaqot Ibnu Saad Beliau ialah Muhammad bin Saad bin Mani' az-Zuhri (dikenali dengan Ibnu Saad). beliau berpada dengan menyandarkan riwayat tersebut kepada perawinya. Penulisan beliau di bidang sejarah. Apa yang diriwayatkan oleh at-Tobari boleh dijadikan hujah dan dipercayai. Kitab beliau. dan paling teliti. Perkembangan penulisan Sirah Kemudian. paling sahih. Demikianlah. seterusnya menyambung perbicaraan tentang sejarah negara-negara Islam sehingga beliau hampir meninggal dunia. bahkan sejarah umat-umat sebelumnya.org 13 . Dala-il an-Nubuwwah (Tanda-tanda Kenabian) oleh alAsbahani. Ibnu Hisyam telah menulis kitab as-Sirah an-Nabawiyah. Zadul Ma'ad (Bekalan ke Tempat Kembali) oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. dengan menyebut nama-nama sahabat dan tabien mengikut lapisan generasi (tobaqot). salah seorang murid Ibnu Ishaq yang terkenal. ahli hadis dan pengasas mazhab fiqh yang kurang tersebar. Kitab ini muncul sebagai sumber Sirah Nabi s. Abu Mikhnaf adalah seorang pengikut Syiah yang taksub. Ia disyarah dalam lapan jilid oleh az-Zarqani yang meninggal pada tahun 1122H. Membesar di Basrah dan meninggal dunia pada tahun 213 atau 218H mengikut perbezaan riwayat. at-Tobaqot (selepas menulis tentang Sirah Rasul a. Syama-il al-Muhammadiyyah (Perwatakan Muhammad) oleh at-Tirmizi. Beliau telah menyebut riwayat Ibnu Ishaq yang tidak menepati citarasa ilmunya dan yang dikritiknya. Tarikh at-Tobari Abu Jaafar Muhammad bin Jarir at-Tobari (224-310H). Namun begitu at-Tobari banyak memasukkan riwayat beliau ke dalam tulisannya dengan cara menyandarkan riwayat tersebut kepada Abu Mikhnaf. apa yang diriwayatkan daripada Abu Mikhnaf. kabilah dan kawasan mereka.a. At-Tobari seolah-olah melepaskan tanggungjawab riwayat tersebut dan meletakkannya ke bahu Abu Mikhnaf. al-Bakka-ie. penulisan Sirah terus berkembang. dengan cara www. Kitab ini mengandungi peristiwa sirah yang diriwayatkan oleh gurunya. faqih. at-Tobaqot dianggap antara sumber awal sirah yang paling dipercayai dan faktanya paling terpelihara dengan dinyatakan latar belakang sahabat dan tabien. as-Syifa’ (Kesembuhan) oleh Qadhi 'Iyadh dan al-Mawahib al-Ladunniyah (Bakat-bakat Kurniaan Tuhan) oleh al-Qastoluni.w.Kerana Ibnu Hisyam telah meriwayatkannya dalam kitab sirah beliau daripada jalan riwayat gurunya.. Sirah Ibnu Hisyam Beliau ialah Abu Muhammad Abdul Malik bin Ayyub al-Himyari (dikenali dengan Ibnu Hisyam). Iaitu riwayat yang tidak disebut oleh Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya. Walau bagaimanapun. al-Bakka-ie daripada Ibnu Ishaq. Contohnya. 'ulama masih terus menulis berkenaan Sirah ar-Rasul a. ahli sejarah yang terkenal dalam bidang kisah-kisah peperangan dan sirah. Sesetengah aspek telah ditulis secara khusus dan berasingan seperti. Seorang imam.mykonsis. Ibnu Saad menyusun tulisannya dalam kitabnya.

www.moden yang diterima oleh citarasa anak-anak masa kini. Kitabnya telah mendapat sambutan yang baik dan diputuskan untuk dipelajari di sekolah-sekolah agama di kebanyakan ceruk rantau Alam Islami.org 14 . Di antara kitab paling terkenal pada zaman moden kita ialah kitab Nur al-Yaqin fi Sirah Sayyid al-Mursalin oleh Syeikh Muhammad al-Khudhori rahimahullah.mykonsis.

Sementara aku adalah sebaik-baik jiwa (sehingga dipilih menjadi rasul dan penutup segala nabi) dan sebaik-baik keluarga di kalangan mereka. Selepas itu. telah merasai pahit maung tidak mendapat belaian kasih sayang ibu bapa. jasmani yang sejahtera.a.a. Oleh itu. Apabila Rasul s.a. jiwa yang berani dan mampu menunggang kuda dengan baik sekalipun masih kecil usianya. Kemudian Dia meneliti pemilihan kabilah-kabilah secara rapi. maka Dia menciptakan aku daripada sebaik-baik keluarga (Bani Hasyim). Manakala Quraisy pula adalah kabilah 'Arab yang paling mulia dan berketurunan bersih. semasa kecil Baginda s. Rasulullah s. (asal-usul keturunan ibu bapa dan nenek moyang Baginda tiada yang lahir daripada perzinaan. Quraisy telah mencela Baginda dengan banyak isu yang direka-reka tetapi bukan dalam isu keturunan. lalu Dia menciptakan aku daripada sebaik-baik makhluk dan daripada sebaik-baik kelompok mereka (manusia). daripada Rasulullah s. Keyatiman Baginda ini telah disebut oleh al-Quran al-Karim dengan firman Allah Taala: ∩∉∪ 3“uρ$t↔sù $VϑŠÏKtƒ x8ô‰Égs† öΝs9r& Bukankah Dia mendapati engkau yatim piatu. Baginda bersabda: “Sesungguhnya Allah mencipta makhluk ini.a. Aminah pula meninggal dunia. adalah mulia di kalangan Quraisy.mykonsis. menghabiskan empat tahun pertama zaman kanak-kanak di padang pasir. Bapa Baginda.org 15 . Apabila Baginda berusia 6 tahun.w. ibu Baginda. datang ke majlis datuknya semasa zaman kanak-kanak. Abdullah telah meninggal dunia ketika ibu Baginda baru mengandungkan Baginda dua bulan. Abu Tolib sehingga Baginda besar dan dewasa.a.a. kita tidak temui isu keturunan menjadi bahan celaan mereka terhadap Nabi s.w. Ini disebabkan kemuliaan keturunan Baginda cukup jelas kepada mereka. Abdul Muttolib. 2.w. 4.w.a. Bani Hasyim merupakan keturunan Quraisy yang paling mulia. (Riwayat at-Tirmizi dengan sanad yang sahih). maka Dia menciptakan aku daripada sebaik-baik kabilah (Quraisy). Oleh itu. Keunggulan Baginda telah diketahui sejak kecil lagi. di perkampungan Bani Saad. Kemudian Dia meneliti pemilihan keluargakeluarga secara rapi. Diriwayatkan daripada al-Abbas r. Mereka juga memiliki kedudukan yang paling tinggi di kalangan bangsa Arab.Bahagian 1 KEHIDUPAN BAGINDA SEBELUM DIUTUSKAN SEBAGAI RASUL A) Peristiwa-peristiwa Sejarah Riwayat-riwayat yang sabit berkenaan kehidupan Baginda s.. bahkan melalui pernikahan yang sah)”. Bakat-bakat Baginda terasah dalam kemurnian dan keheningan padang pasir. lidah yang fasih. lain Dia memberikan perlindungan? (Ad-Dhuha: 6) 3. Oleh kerana keturunan Baginda s.. Tampak pada roman mukanya tanda-tanda kecerdikan yang menimbulkan rasa sayang kepada sesiapa yang melihat Baginda.w. Baginda telah dipelihara oleh datuk Baginda. Baginda membesar sebagai anak yatim.w. Dia juga menjadikan aku daripada sebaik-baik kumpulan di antara dua kumpulan (Arab dan bukan Arab). dibawah kilauan pancaran matahari dan udara yang bersih. www.. Dengan itu Baginda selanjutnya dipelihara oleh bapa saudara Baginda. datuk Baginda pula meninggal dunia. sebelum diutuskan sebagai Rasul menunjukkan kepada kita beberapa hakikat berikut: 1. Ketika berumur 8 tahun.a. Baginda membesar dengan tubuh yang kuat.w.

org 16 . orang pertama yang memasuki masjid melalui pintu itu ialah Rasulullah s.a. bapa-bapa saudara Baginda cuba menariknya daripada tilam tersebut. Pada awal remaja. Baginda juga tidak terlibat bersama kaumnya menyembah berhala. mengembala kambing untuk penduduk Makkah dengan bayaran upah beberapa qirat (1/24 dinar). Oleh itu. Baginda berniaga untuk Khadijah binti Khuwailid..w. mereka berkata: Ini al-Amin (gelaran kepada Rasulullah s. Baginda juga tidak pernah bercakap celupar dan berkata kesat.a. Dalam riwayat lain. penduduk Makkah membuat keputusan meruntuhkannya dan memperbaharui binaannya. minum arak dan bermain judi. Peristiwa perletakan Hajarul Aswad ke tempatnya di Kaabah menjadi bukti yang jelas terhadap perkara ini. tiada seorangpun anak-anaknya (bapa saudara Rasul) akan duduk di atasnya. Baginda menyelesaikan masalah itu dengan penyelesaian yang dipersetujui oleh semua pihak yang bertelingkah.Baginda duduk di atas tilam datuknya. Sejurus kemudian.mykonsis. Oleh itu.). tidak menyertai rakan-rakan sebayanya di kalangan remaja Makkah dalam bersukaria dan berfoya-foya. Baginda berniaga bermodalkan harta Khadijah dengan mendapat bayaran upah. 5. 7. Demi Allah dia memiliki keistimewaan. Baginda dikenali mempunyai akal yang matang dan pandangan yang bernas. Sedangkan jika datuknya duduk di atas tilam itu. Telah sabit daripada Baginda s. Kaabah telah dilanda banjir menyebabkan dindingnya retak. Maka sahabat Baginda bertanya kepadanya: Kamu juga wahai Rasulullah? Lantas Baginda tnenjawab: Aku juga begitu. bahawa Baginda bersabda: َ ‫َ ِ ْ َ ِ إ َ ْر َ ا َ َ َ َ ُا: َأ َ َ َ ر ُ ل ا َ ل: َأ‬ ‫َ و‬ َ َ ‫و‬ َ ِ Semua nabi pernah mengembala kambing.a. Apabila mereka melihat Baginda. Setiap kabilah ingin mendapat penghormatan itu. apabila pembinaan sampai ke peringkat meletak Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Baginda terdengar suara nyanyian daripada salah sebuah rumah di Makkah sempena majlis perkahwinan.w. Kitab-kitab sirah menceritakan dengan panjang lebar.a.w.a. makan sembelihan untuk berhala. Kemudian. Namun.w. kemudian mengambil Hajarul Aswad dan diletakkan ke atas kain itu.. Sejak Baginda mula mumayyiz. Pertelingkahan bertambah hebat sehingga mereka saling mengancam untuk berperang. Allah telah memelihara Baginda daripada terlibat dalam gejala tersebut. Baginda bersabda: ً َ ‫ه‬ ْ َ ُ ْ َ ‫َ َ َ َ ا ُ َ ِ إ ر َ ا َ َ َ َ َ ل َ ُ ا ْ َ ُ ُ : وا ْ َ َ ر ُ ل ا ِ ؟ ََ َ ب: وأ َ ر‬ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ِ َ ‫َ َ َ َ ار‬ ِ Semua Nabi yang diutuskan Allah pernah mengembala kambing. Tetapi Allah menjadikan Baginda tertidur. Lantas Abdul Muttolib berkata: Biarkan cucuku ini. 6. semasa usia remajanya. Mereka bertanya: Kamu juga wahai Rasulullah? Baginda menjawab: Aku juga begitu. Baginda s. Kami rela dengan hukumannya. mereka bertengkar tentang siapakah yang akan mendapat penghormatan untuk meletak Hajarul Aswad ke tempatnya. Mereka melaksanakan keputusan itu. Kemudiannya mereka bersetuju untuk merujuk kepada orang pertama yang memasuki pintu masuk Bani Syaibah (salah satu pintu Masjidil Haram pent) sebagai hakim. Baginda s. apabila umur Baginda mencapai 25 tahun. Apabila Baginda diberitahu tentang pertelingkahan tersebut. Baginda hanya terjaga setelah matahari panas terik. Baginda teringin menyaksikannya. Baginda membentangkan kain selendangnya. Aku pernah mengembala kambing untuk penduduk Makkah dengan upah beberapa qirat. Baginda www.w.

Baginda terkenal dengan hubungan baik. menepati janji. ketika berusia 25 tahun.w. Perkara ini juga menarik minat Khadijah untuk melamar Baginda. Kamu menghubungkan silaturrahim. Baginda s. pent.org 17 . perjalanan hidup mengikut landasan yang lurus dan reputasi baik. hamba Khadijah. sekali ganda lebih banyak berbanding yang diberikan kepada lelaki daripada kaumnya sendiri. Baginda mengambil dan meletakkannya ke tempatnya dengan tangan Baginda. Baginda bermusafir keluar dari Makkah sebanyak dua kali. Kata-kata Khadijah merupakan perakuan terbaik terhadap kebaikan akhlak Baginda sebelum kenabian. Dalam kedua-dua perjalanan ini. Apabila Baginda pulang ke Makkah. Perkara ini berterusan sehingga datang wahyu dan turunnya al-Quran al-Karim kepada Baginda. untuk pergi ke Gua Hira (sebuah bukit yang berdekatan dengan Makkah dan terletak di barat laut Makkah). Khadijah juga melihat keuntungan banyak yang diperolehi dalam perniagaan tersebut.komudiannya menyuruh setiap kabilah niemegang hujung selendang.) kerana memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan kehebatan kekuasaan-Nya. Pertama. Baginda berkhalwah di dalamnya selama sebulan (iaitu dilakukan dalam bulan Ramadhan. Apabila mereka mengangkatnya dan Hajarul Aswad itu tiba ke tempat letaknya. Allah telah menimbulkan rasa cinta kepada Baginda s. Ini menarik minat Khadijah untuk memberi tawaran kepada Baginda agar memperniagakan harta dagangannya melalui sebuah kafilah yang pergi ke kota Busra setiap tahun. Kesemua itu mendorong beliau untuk menggandakan upah Baginda daripada yang telah dijanjikan. Abu Tolib ketika berusia 12 tahun." 9. bersama bapa saudara Baginda. Khadijah telah menyerahkan harta dagangan kepada Baginda.w. Allah tidak akan sekalikali menghina kamu. Baginda telah menerima lamaran Khadijah sedangkan Baginda 15 tahun lebih muda daripadanya. Baginda mendengar perbualan para peniaga. Kedua-dua destinasi perjalanan ini ialah kota Busra di Syam. Allah telah mengelakkan daripada berlaku pertumpahan darah orang-orang Arab melalui kecerdikan dan kebijaksanaan akal Baginda sehingga ke satu tempoh yang hanya diketahui oleh Allah. juga adat-adat yang diamalkan oleh penduduknya. 10. www. Demi Allah. melihat kesan-kesan negara yang dilaluinya. Kedua. Mereka semua berpuashati. Beberapa tahun sebelum diutuskan sebagai Nabi. Semasa remaja. memuliakan tetamu dan menolong mereka yang berhak. sebagai peniaga kepada harta dagangan Khadijah.mykonsis. membela pihak yang lemah.a. memberi pendapatan kepada yang tidak berharta.. dikenali sebagai seorang yang jujur dan amanah di kalangan kaumnya. Kata-kata ini beliau ungkapkan ketika menenangkan Baginda yang pulang dalam keadaan menggeletar ketakutan setelah didatangi wahyu di Gua Hira: "Tidak sekali-kali.a. 8. Maisarah telah menceritakan kepadanya sikap amanah dan ikhlas Baginda.

Hercules berkata kepada Abu Suffian: "Aku tanyakan kepadamu.org 18 . Tiada yang boleh membekalkan perasaan kemanusiaan ini kepadanya kecuali beliau sendiri mengalami kesulitan yang dirasai oleh golongan yang lemah seperti anak-anak yatim. bagaimanakah keturunannya? Kamu mendakwa bahawa dia daripada keturunan kamu yang paling mulia. berpemikiran sejahtera dan berakhlak mantap. para fakir dan miskin. tubuh badan dan jiwa juga kesejahteraan rasional dan pemikiran akan mudah dibentuk. kekuatan akal. setelah Rasul s. Mereka lebih cekal menanggung kesukaran perang di jalan Allah dan menyebarkan risalah-Nya ke seluruh ceruk dunia jika dibandingkan dengan bangsa bertamadun yang berjiran dengan mereka. orang miskin dan mereka yang diseksa. Islam tidak meletak apa-apa nilai kepada kemuliaan keturunan dalam menilai amalan seseorang. orang ramai akan lebih tertarik untuk mendengar seruannya. 4. Oleh kerana itu. pengislahan mahupun kerohanian." Benar. soalan pertama yang ditanyakan oleh Hercules kepada Abu Suffian ialah: "Bagaimanakah keturunan Muhammad dalam masyarakatmu?" Abu Suffian menjawab. 3. menjadikan beliau lebih sensitif dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia. 2. mengirimkan surat kepada Hercules (Maharaja Rom) mengajak beliau dan kaumnya kepada Islam.B) Pengajaran dan Pedoman Daripada kisah-kisah di atas. masyarakat akan memperlekehkan para pengislah dan pendakwah sekiranya mereka berasal daripada latar belakang yang tidak dikenali atau keturunan yang hina. pengkaji akan mendapati beberapa pengajaran dan kesimpulan seperti berikut: 1. Orang yang bodoh dan sederhana pandai tidak layak menyandang kepimpinan gagasan. Bahkan antara peraturan hidup. Bahkan kerana mereka lebih berjiwa murni. kemurnian fikiran. Ketabahan pendakwah menanggung keperitan sebagai anak yatim atau kesusahan hidup semasa kecil. melakukan kebajikan dan mengasihi golongan ini. la juga menjadikan beliau berusaha untuk berlaku adil. Sekiranya pendakwah kepada Allah atau pengislah berada di kedudukan yang mulia di kalangan masyarakat. Pendakwah yang hidup dalam suasana yang lebih hampir kepada fitrah semulajadi dan jauh daripada kehidupan kompleks.mykonsis. Mereka hanya mampu mereka-reka fitnah bagi melepaskan diri daripada mendengar dakwah atau kata-katanya. Menjadi kebiasaan. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih disebut: ‫ِ َ ره ْ ِ ا ْ َ هِ َ ِ ِ َ ره ْ ِ ا ْ م إ َا َ ُ ا‬ ‫ِ ِذ‬ ُُ ِ ُُ Mereka yang terpilih semasa jahiliah adalah juga mereka yang terpilih semasa Islam sekiranya mereka memahami. Apabila pendakwah yang menyeru masyarakat merupakan orang yang berketurunan mulia atau mempunyai kedudukan.w. berkedudukan dan mudah menempa kejayaan jika dia berketurunan dan berkeperibadian mulia. Hercules menerangkan rahsia soalansoalan yang dikemukakannya. Allah tidak memilih orang Arab untuk melaksanakan risalah Islam secara kebetulan atau tanpa tujuan. Namun. Allah hanya memilih nabi daripada golongan yang mulia dalam kaumnya dan mempunyai keturunan yang paling baik. (ketika itu beliau masih lagi musyrik): "Dia daripada keturunan kami yang paling mulia. www. Dia menjadi lebih belas simpati kepada anak yatira. Oleh keranu itu.a." Apabila Hercules selesai bertanya dan mendengar jawapan Abu Suffian tentang diri Baginda. Demikianlah. mereka tidak mampu mentohmah pendakwah tersebut. Hanya orang yang cerdik dan cerdas layak memegang tampuk dakwah dan kepimpinannnya. seseorang menjadi lebih mulia. Setiap pendakwah perlu kepada aset peri kemanusiaan yang mulia untuk membolehkan beliau merasai kesengsaraan orangyang lemah dan susah.

Dia tidak mengemis. Pendakwah yang berinteraksi dengan orang ramai hanya melalui buku dan esei tanpa bergaul dengan mereka yang mempunyai berbagai aliran. Seruan mereka tidak akan dapat diterima oleh akal. Masyarakat akan memecatnya setelah mendapati tindak tanduknya menunjukkan kebodohan. Sekiranya secara kebetulan atau situasi yang ada memberi peluang kepada mereka untuk memegang pusat kepimpinan. Allah menghapuskan kejahatan yang lalu dengan kebaikan beliau yang kini. 5. Bahkan rekod masa lampau yang buruk menimbulkan keraguan terhadap kejujuran pendakwah seperti mereka. dia akan jatuh menjunam. situasi dan masalah mereka. Mereka juga dituduh hanya memulakan seruan pengislahan setelah merasa puas dengan kelazatan hidup dan syahwat. kemasyhuran atau kemegahan. Adakah mereka masih lagi mempunyai harga diri setelah mereka sendiri bertindak menjatuhkan maruah diri dengan sibuk meminta dan mengemis. Sesiapa yang mahu mengislah golongan beragama. memahami adat. Musuh-musuh pengislahan tidak menemui jalan untuk mencemuh masa lalunya yang terdekat mahupun yang lampau. seseorang pendakwah perlu bergantung kepada usaha peribadinya dan sumber pencarian yang mulia. pengislahan akhlak dan memerangi mungkar. Pendakwah yang benar dan mulia tidak rela hidup dengan hasil sedekah dan pemberian orang. 7. harta. memerangi kejahatan dan kerosakan. bagaimana dia mampu mengajak kepada kemuliaan akhlak. Dalam urusan sara hidup. faktor terbesar orang ramai menolak mereka ialah komen terhadap latar belakang hidup mereka yang tercemar dan akhlak mereka yang menyeleweng. Bagaimana pula kaum dan jiran memandangnya?! Sesiapa yang merelakan dirinya hina. harga diri dan istiqamah dalam diri umat?! 6. Allah menerima taubat orang yang bertaubat dan kembali kepada-Nya dengan jujur dan ikhlas. Betul. dia tidak akan berhadapan dengan orang yang mencemuh keperibadiannya ketika dia masih belum berkecimpung dalam dakwah. Sementara itu. Mereka dianggap telah berada dalam kondisi atau usia yang tiada harapan lagi untuk mengejar kebendaan. sebenarnya dia menghina diri sendiri. Orang ramai tidak akan mendengar kata-kata mereka. Mereka ditohmah berselindung di sebalik dakwah islah untuk mencapai sesuatu tujuan. Ramai yang kita temui melakukan dakwah islah. disebabkan perjalanan hidupnya yang sentiasa berada di atas landasan yang lurus dan reputasinya yang baik. perkara ini tidak sama dengan pendakwah yang menunggu-nunggu kejayaan dakwahnya. berdiri teguh menghadapi thaghut dan pembuat fasad. Kehidupan pendakwah yang lurus semasa remaja dan perjalanan hidup yang baik lebih menjamin kejayaan beliau dalam dakwah kepada Allah. khususnya pengislahan akhlak. walaupun bukan secara terang-terangan?! Apabila kita temui ada yang mendakwa dirinya berdakwah dan memberi tunjuk ajar. Mereka tidak mampu mengeksploitasi sejarah lampau yang terpesong untuk memburukkan namanya atau mengajak orang ramai memperlekehkannya. tidak layak memimpin mana-mana bidang kehidupan. namun dalam masa yang sama sibuk mengaut harta orang ramai dengan bermacam-macam helah. dia perlu hidup bersama mereka di masjid. Pengalaman pendakwah berkelana.mykonsis. di majlis dan dalam masyarakat mereka. bergaul dengan orang ramai. serta membangkitkan roh kemuliaan.mereka yang bodoh. berpemikiran bercelaru dan pelik. kejanggalan dan pemikirannya yang bercelaru. adalah golongan yang gagal dalam dakwah islah. Sesiapa yang ingin www. merendah harga diri atau hina.org 19 . Akan tetapi. Ini kerana. memberi kesan besar kepada kejayaan dakwahnya. pendakwah yang hidup di atas landasan yang betul semasa remajanya akan sentiasa mengangkat kepala (tidak boleh diperendah-rendahkan) dengan dahi yang berseri-seri. kerana orang ramai melilihat mereka jahil tentang kondisi dan permasalahan masyarakat.

Sehingga dia alpa daripada zikrullah. Orang yang sepatut mengambil berat amalan sunat ini ialah para pendakwah ke jalan Allah. Makan bersama di rumah mereka dan berbual dengan mereka dalam persekitaran masyarakat mereka. dia mesti hidup dengan mereka di kampung dan kilang. Lantaran itu.a. atau dia tenggelam bersama orang ramai dalam perdebatan dan perbincangan. gedung perniagaan. dia hendaklah bercampur dengan ahli-ahli politik. tahajjud dan qiamullail menjadi fardhu bagi Nabi s." Cukuplah untuk pedoman kita. Adakah kamu mahu Allah dan Rasul-Nya didustakan?" 8. pasti mereka akan memerangi kami demi memperolehinya.a. Agar dia tahu bagaimana bercakap dengan mereka tentang sesuatu perkara dan perkara tersebut tidak menyebabkan mereka menjauhkan diri. Dalam tempoh itu.mengislah golongan buruh dan peladang. Dari masa ke semasa. dia dapat mengetahui bagaimana melakukan pengislahan terhadap mereka melalui strategi yang tidak mendorong mereka memeranginya disebabkan rasa benci dan beremosi. pendakwah kepada Allah mestilah mempunyai waktu untuk dia bersendiri. bermesra dengan-Nya dan lupa mengingati akhirat sama ada syurga mahupun neraka. Oleh kerana itu. Sesiapa yang berhasrat mengislah keadaan politik. Bersendiri seumpama ini akan mengajak pendakwah memuhasabah diri. Perdebatan tersebut menyebabkannya lupa tentang kesengsaraan dan kesakitan mati. Boleh jadi dia melakukan kesilapan dalam cara. membaca perjalanan program dan parti mereka.w. latar belakang pengetahuan yang mereka jadikan sumber dan hala tuju mereka. (An-Nahl: 125) Alangkah indahnya kata-kata yang ma'thur: ُ ُ ‫ْ َ َ َ ْر ُ ُ ِ ِ ْ ، أ ُ ِ ُون أنْ ُ َ ب ا ور‬ ََ ُ ََ َ ِ ‫َ ُِ ا ا‬ "Hendaklah kamu berucap kepada manusia mengikut tahap kemampuan akal mereka.org 20 . dan hanya sunat kepada orang lain. manhaj dan jalan. dia patut bergaul dengan mereka di pasar.: www. mengenali organisasi mereka.w. firman Allah Tabaraka wa Taala yang ditujukan kepada Baginda s. andainya dia cuai melakukan kebaikan. Jiwanya dibersihkan daripada kotoran akhlak tercela dan kehidupan kacau bilau di sekelilingnya. kilang.mykonsis. mendengar ucapan mereka. syariat dan syurga-Nya. tergelincir dari landasan yang dituju dan menjauhi jalan hikmah. kelab dan majlis mereka. Dia juga perlu mengenal pasti persekitaran mereka tinggal. Itulah pengalaman hidup dan pengetahuan berkaitan kemanusiaan yang mesti dimiliki oleh pendakwah. tahajjud dan qiamullail di penghujung malam mempunyai kelazatan yang tidak diketahui kecuali mereka yang Allah muliakan melalui amalan-amalan tersebut. rohnya berhubung dengan Allah Jalla Sya'nuh. Ini membolehkannya merealisasikan firman Allah Taala: ( ÏπuΖ|¡pt:$# Ïπsàãöθϑø9$#uρ Ïπyϑõ3Ïtø:$$Î/ y7În/u‘ È≅‹Î6y™ 4’n<Î) í÷Š$# ø Ï y Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata seketika selepas bertahajjud dan beribadat: "Kelazatan yang kami kecapi jika diketahui oleh raja-raja. Sesiapa yang ingin mengislah urus niaga yang berlaku dalam masyarakat. Khulwah (bersendirian).

Ataupun lebihkan (sedikit) daripadanya. Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya (kepada jiwa). dan bacalah al-Quran dengan "Tartil".mykonsis. atau kurangkan sedikit dari separuh itu. dan lebih tetap betul bacaannya. (Al-Muzzammil: 16) www.≅Ïo?u‘uρ ϵø‹=tã ÷Š— ρr& ∩⊂∪ ¸ξ‹Î=s% µΖΒ Èà)Ρ$# Íρr& ÿ…çµx óÁÏoΡ ∩⊄∪ Wξ‹Î=s% āω) Ÿ≅ø‹©9$# ÉΟè% ∩⊇∪ ã≅ÏiΒ¨“ßϑø9$# $pκš‰r'‾≈tƒ È n Î ÷ ç ÷Ï ó Î ãΠθ%r&uρ $\↔ôÛuρ ‰x©r& }‘Ïδ È≅ø‹©9# sπy∞Ï©$tΡ ¨βÎ) ∩∈∪ ¸ξ‹É)rO Zωöθs% šø‹n=tã ’Å+=ãΖy™ $‾ΡÎ) ∩⊆∪ ¸ξ‹Ï?ös? tβ#uöà)ø9$# u ø ‘ $ ù ∩∉∪ ¸ξ‹Ï% Wahai orang yang berselimut! Bangunlah sembahyang Tahajjud pada waktu malam. (Sayugialah engkau dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masingmasing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu. selain dari sedikit masa (yang tak dapat tidak untuk berehat).org 21 . Iaitu separuh dari waktu malam. kerana) sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu wahyu (Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah) yang berat (kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya).

berangkat menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin 'Abdul 'Uzza. 17 Ramadhan.a.Bahagian 2 PERMULAAN WAHYU SEHINGGA HIJRAH KE HABSYAH A) Peristiwa-peristiwa Sejarah Di dalam tempoh ini. pulang dalam keadaan gementar.: Apabila Nabi s." Khadijah segera menyelimutkan Baginda sehingga hilang rasa takut. Allah tidak sekali-kali akan menghina kamu. Kemudian Baginda kembali menemui Khadijah. Sehinggalah wahyu kebenaran diturunkan kepada Baginda ketika berada di Gua Hira.mykonsis. Maka dia memegang dan menutupi aku untuk kali ketiga. kata beliau: Perkara pertama yang mula-mula berlaku kepada Rasulullah s.a." Setelah itu.w. Dia berkata kembali: Bacalah. memuliakan tetamu dan menolong mereka yang hak. Kemudian ditimbulkan kepada Baginda rasa cinta untuk berkhulwah (bersendirian). Imam al-Bukhari r. Rasulullah s. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.w.F{$# y7š/u‘uρ ù&tø%$# ∩⊄∪ @.a. Bacalah.org 22 . Kemudian dia melepaskan aku. selimutkan aku.n=y{ ∩⊇∪ t. Kamu menyambung silaturrahim. menanggung pihak yang lemah. Beliau seorang lelaki yang menganut agama Nasrani semasa jahiliyah. Beliau juga boleh menulis dalam www. Maka aku berkata: Aku tidak tahu membaca. Baginda beribadat di dalamnya untuk beberapa malam sebelum pulang menemui keluarganya bagi mengambil bekalan untuk khulwah seterusnya. (Al-Alaq: 1-5) Setelah itu.hm.w. Demi Allah. Wahyu diturunkan kepada Rasul s. la berlaku pada hari Isnin. berusia genap 40 tahun. Baginda menceritakan apa yang berlaku dan berkata: "Aku bimbangkan diriku.w.w. Baginda hanya bermimpi melihat ia datang seperti cahaya subuh.a. Kemudian dia melepaskan aku. Jibril turun membawa wahyu kepada Baginda.ha. memberi pendapatan kepada yang tidak berharta. seraya berkata: "Selimutkan aku. Baginda menceritakan: Maka dia memegang dan menutupi aku sehingga aku merasa kepenatan. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Maka aku berkata: Aku tidak tahu membaca. Kemudian dia melepaskan aku seraya berkata: zΟ‾=tæ “Ï%©!$# ∩⊂∪ ãΠtø. mengambil bekalan yang seumpamanya. ialah mimpi baik semasa tidur.n=y{ “Ï%©!$# y7În/u‘ ÉΟó™$$Î/ ù&tø%$# ∩∈∪ ÷Λs>÷ètƒ óΟs9 $tΒ z≈|¡ΣM}$# zΟ‾=tæ ∩⊆∪ ÉΟn=s)ø9$$Î/ Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). Baginda mendapatkan Khadijah binti Khuwailid r. Dia berkata lagi: Bacalah." Lantas Khadijah berkata: "Tak mungkin. meriwayatkan kepada kita tentang cara penurunan wahyu dalam Kitab Sahihnya dengan sanad yang bersambung kepada Aishah. Khadijah bersama Rasulullah s.n=tã ôÏΒ z≈|¡ΣM}$# t. dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Baginda berkhulwah di Gua Hira. peristiwa-peristiwa sejarah berikut terbukti berlaku: 1. Waraqah merupakan sepupu Khadijah. Baginda berkata: Aku tidak tahu membaca.a. Malaikat (Jibril) datang menemui Baginda seraya berkata: Bacalah. Maka dia memegang dan menutupi aku untuk kali kedua sehingga aku merasa penat.

lalu aku terjaga daripada tidur. apa yang kamu lihat?" Lantas Rasulullah s. Waraqah berkata: "Ia adalah Namus (pembawa wahyu. Khadijah berkata: "Wahai sepupuku. Kemudiannya Abu Bakar as-Siddiq r. iaitu Jibril) yang pernah turun kepada nabi Musa a. Aku terus tercegat berdiri. Ketika pertemuan ini. Ketika itu Ali masih kanakkanak berumur 10 tahun. Aku memalingkan mukaku daripadanya di ufuq langit. Semoga aku masih hidup ketika kaum kamu mengusirmu keluar. Dia berkata: "Wahai Muhammad.a. Aku dengar satu suara daripada langit berkata: "Wahai Muhammad.w. aku adalah Jibril. Sebagaimana yang disebut oleh pengarang kitab Fathul Bah. kamu adalah utusan Allah. Namun apabila aku memandang ke arah langit yang lain. Baginda berkata: "Maka aku membacanya. Kemudian diikuti pula oleh bekas hamba Baginda." Tidak lama kemudian.. la merupakan hari pertama Baginda bersembahyang. Alangkah baiknya kalau aku masih muda remaja dan kuat.w. pasti akan dimusuhi. Beliau telah menulis Injil dengan bahasa Ibrani setakat yang dikehendaki Allah. Lihat Fathul Bah 12/316. tidak mara mahupun berundur.w. Selepas itu.. Tiada seorang lelaki yang datang membawa seperti apa yang kamu bawa. Waraqah meninggal dunia. wahyu kembali turun kepada Baginda.w.. Khadijah r.mykonsis. Baginda menyangka Allah telah membencinya setelah memilihnya untuk tugas risalah yang mulia." (Al-Alaq: 1-5). Dalam riwayat Ibnu Hisyam daripada Ibnu Ishaq disebut: Jibril datang menemui Rasulullah s. Bacalah." Baginda berkata: "Aku tercegat melihatnya. menceritakan apa yang telah dilihatnya. Sementara wahyu pula telah terhenti sementara waktu. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku." Baginda berkata: "Lantas aku mendongak kepalaku ke langit untuk melihat. ia adalah daripada retorika az-Zuhri.ha. Zaid bin Harithah. Sekiranya aku sempat dengan hari itu.a. Rasulullah s.a. 3. aku tetap melihatnya juga. telah bersembahyang bersamanya pada petang hari Isnin.a. dengarlah (kisah) daripada anak sahabatmu.org 23 . kamu adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril.. Oleh itu.bahasa Ibrani. Kemudian. (hingga akhir riwayat). Orang pertama yang beriman dengan Baginda dan memeluk Islam ialah isteri Baginda.. Riwayat enam bulan itulah yang sahih. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tiba-tiba (muncul) Jibril dalam bentuk seorang lelaki yang menyandarkan kedua-dua kakinya di ufuq langit. aku akan menolong kamu semampuku. Ali r. bertanya: "Adakah mereka akan mengusir aku keluar?" Dia berkata: "Ya." Baginda berkata: "Maka aku keluar (daripada gua itu) sehingga aku berada di tengah-tengah bukit. Kemudian wahyu terhenti untuk seketika. dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Berlaku perselisihan riwayat tentang tempohnya.w.a. Solat ketika itu dilakukan dua rakaat di waktu subuh dan dua rakaat di waktu petang. Jibril berkata: "Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). sehingga Baginda hampir-hampir keluar ke kawasan bukit dan ingin menghumbankan diri daripada puncaknya2." Maka Waraqah bertanya kepada Baginda: "Wahai anak sahabatku. merasa susah hati dan amat dukacita..s. Rasulullah s. sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab 2 Ayat: "hampir-hampir menghumbankan diri daripada kemuncak bukit kerana dukacita wahyu terhenti sekalipun terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhah. Khadijah merupakan orang yang pertama beriman dengan Baginda secara mutlak. Yang paling lama ialah tiga tahun dan paling singkat ialah enam bulan." Lantas Rasulullah s. Hamba sahaya yang mula-mula sekali memeluk Islam ialah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Ia tidak bersambung kait dengan riwayat asal.a. Dia datang dengan membawa sejenis bekas daripada sutera yang diletakkan kitab di dalamnya.. Ketika tempoh terputusnya wahyu. ketika Baginda sedang tidur di Gua Hira. 2.a. Yang mengajar manusia melaluipena dan tulisan. dia telah tua dan buta. setelah selesai dia beredar. tidak ke depan mahupun ke belakang sehinggalah Khadijah mengutuskan utusan-utusannya mencariku. Seolah-olah tertulis dalam hatiku satu tulisan. www. kemudian sepupu Baginda.

7. namun bapa saudara Baginda.w. beberapa orang lelaki dan wanita yang terkenal dengan pemikiran yang matang dan jiwa yang sejahtera. (Al-Hijr: 94) 5. lantas aku pulang.a. telah memeluk Islam. Rasulullah s. Ekoran dakwah itu. Pada suatu hari. maka hendaklah engkau jauhi.w. Maka Allah Taala telah menurunkan: ∩∈∪ öàf÷δ$$sù t“ô_”9$#uρ ∩⊆∪ öÎdγsÜsù y7t/$u‹ÏOuρ ∩⊂∪ ÷ŽÉi9s3sù y7−/u‘uρ ∩⊄∪ ö‘É‹Ρr'sù óΟè% ∩⊇∪ ãÏoO£‰ßϑø9$# $pκš‰r'‾≈tƒ Wahai orang yang berselimut! Bangunlah serta berilah peringatan dan amaran (kepada umat manusia). Al-Arqam bin Abi al-Arqam ketika itu telah memeluk Islam.org 24 . Rupa-rupanya ia adalah malaikat yang telah datang kepada aku di Gua Hira'. Bahkan Rasulullah s. turut disakiti. Dalam tempoh ini Rasul s. tiba-tiba aku mendengar satu suara daripada langit. 6. Baginda memotivasi mereka kepada syurga dan memberi amaran tentang neraka. dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. bermulalah peringkat menyakiti orangorang mukmin yang baru memeluk Islam. diperintahkan untuk memberi amaran kepada kaum keluarganya yang terdekat. Aku berkata: Selimutkan aku. Selepas itu.w. Abu Lahab menengking Baginda: "Celaka kamu. Ini dinyatakan dalam firman-Nya: ∩⊆∪ tÏ. adakah untuk ini kamu mengumpulkan kami?" 8. Orang musyrik merasa bimbang apabila Rasul memperbodohkan pemikiran mereka.a. Hasilnya.w.: Ketika aku sedang berjalan-jalan.a w.Sahihnya. Dan segala kejahatan.Ύô³ßϑø9$# Çtã óÚ̍ôãr&uρ ãtΒ÷σ? $yϑÎ/ ÷íy‰ô¹$$sù è Oleh itu. Rasul s. Baginda membacakan ayat-ayat al-Quran al-Karim yang diterimanya kepada mereka di samping mengajar mereka hukum-hakam dan syariat agama yang telah diturunkan ketika itu. Aku mengangkat pandanganku. Allah memerintahkan Rasul-Nya s.a. bersama orang-orang mukmin berhimpun secara sulit di rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam. mula berdakwah kepada Islam di kalangan orang yang dipercayai (kerasionalan) akalnya selama tiga tahun cukup.mykonsis. Dan Tuhanmu.w. sampaikanlah secara berterus-terang apa yang diperintahkan kepadamu (wahai Muhammad). Malaikat itu sedang duduk di atas kerusi di antara langit dan bumi. Abu Tolib www. sedangkan Dia yang mengetahui hakikat pandangan mata. Agama itu mengajak kepada Tuhan yang Esa.. 4. maka ucaplah dan ingatlah kebesaran-Nya! Dan pakaianmu. (Al-Muddathir: 1-5) Setelah itu wahyu turun berterusan. Maka Baginda berdiri di bukit Sofa.a. membongkar kecacatan tuhan-tuhan mereka dan mengemukakan agama baru kepada mereka. untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. daripada Nabi s. Quraisy ingin bertindak ke atas Rasul s.a. Dia juga Tuhan yang Maha Lemah Lembut lagi Maha Mengetahui apa yang telah dan akan berlaku. Setelah bilangan mereka yang memeluk Islam mencapai kira-kira 30 orang.w. Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata dan pandangan. Baginda mengajak mereka kepada Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Ekoran dakwah secara terang-terangan itu. menyeru satu persatu keluarga Quraisy. daripada Jabir bin Abdullah al-Ansori. maka hendaklah engkau bersihkan.a. Aku merasa takut kepadanya.

9. Di sana ada seorang raja yang tidak menzalimi sesiapa yang tinggal di negerinya.w. Apa yang Allah ilhamkan kepada Baginda hanyalah rasa cinta untuk berkhulwah melakukan ibadat.w. sehingga-lah Allah memenangkannya atau aku binasa kerananya". Rasulullah s. mereka pulang kembali ke Makkah. wahai bapa saudaraku! Kalau mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku meninggalkan urusan ini. bernikah dan bergaul dengan mereka.a. Akan tetapi. Mereka menawarkan harta sebanyak mana yang Baginda mahu. Begitu juga setelah Waraqah bin Naufal menegaskan perkara itu kepada Baginda.org 25 .a. (Kamu tinggal di sana) sehinggalah Allah menjadikan untuk kamu jalan keluar kepada kesulitan kamu ini.a. pernah mengimpikannya. Dia akan mencampakkan ke dalam hatinya. tak lama kemudian mereka pergi semula ke Habsyah bersama orang-orang mukmin yang lain. Sehingga ada yang mati diseksa dan ada yang buta. para sahabat berhijrah ke sana untuk kali pertama seramai 12 orang lelaki dan 4 wanita. Apabila Quraisy melihat orang-orang mukmin tetap teguh dengan aqidah mereka (sekalipun diseksa dan disakiti).a. tidak pernah bercita-cita menjawat tugas kenabian dan tidak 2. Selepas peristiwa tersebut. Bani Hasyim dan Bani Muttolib. B) Pengajaran dan Pedoman 1. mereka membuat keputusan untuk berunding dengan Rasul s. Namun. apa yang dialami www. mendapat kepastian bahawa Baginda adalah Rasul.w. nescaya Baginda tidak takut ketika wahyu diturunkan kepadanya. Waraqah memberitahu Baginda. 11. Abu Tolib meminta Baginda untuk mengendur-kan dakwahnya. sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya. hanya setelah melihat Jibril. dan orang yang bersamanya berhadapan dengan kesulitan yang teruk kesan pemboikotan tersebut.a. Baginda juga tidak akan menemui Khadijah meminta penerangan tentang rahsia kejadian yang dilihatnya dalam Gua Hira itu.w. orang-orang musyrik bertindak memboikot Rasulullah s.a. atau melantik Baginda sebagai raja mereka. 12.w.a. Selanjutnya.. Ia berakhir hasil usaha tokoh-tokoh Quraisy yang rasional. Baginda menyangka bapa saudaranya tidak lagi mahu membantunya. maka Baginda mengucapkan kata-katanya yang masyhur: ‫ا‬ ‫كهاا‬ ‫ن‬ ‫ري‬ ‫وا‬ ‫اا‬ ‫آ‬ ‫و‬ ‫دو‬ ‫وا‬ ‫وه‬ "Demi Allah. Pemboikotan itu berlanjutan selama dua atau tiga tahun.mykonsis. orang musyrik semakin hebat menyakiti Rasul s. Apabila Allah ingin mendorong seseorang hamba berdakwah kepada kebaikan dan pengislahan." Oleh itu.w. Namun Baginda menolak semua tawaran itu. Rasul s. Sekiranya Baginda s. bercita-cita memperolehi kenabian. dan para sahabat. Setelah Quraisy beredar.w.w. Beliau enggan menyerahkan Baginda kepada mereka.melindunginya. 10.. Nabi Muhammad s. rasa benci kepada kese-satan dan kerosakan yang dilakukan oleh masyarakatnya. selepas menerima khabar pengislaman Umar dan kejayaan Islam.a. Melihatkan kedegilan dan penyiksaan berterusan Quraisy terhadap para sahabat. Orang musyrik juga tidak menerima sebarang perdamaian daripada mereka. berkata kepada para sahabatnya: "(Bagaimana) kalau sekiranya kamu keluar ke bumi Habsyah. Rasul s. Bilangan mereka dalam hijrah kali kedua ke Habsyah ini seramai 83 orang lelaki dan 11 orang wanita. Orang musyrik tidak lagi berjual beli. Allah mengilhamkan perasaan tersebut sebagai proses pembersihan dan persediaan rohani untuk memikul bebanan risalah.

. 5. mengajar mereka tentang jalan. mereka tetap berpegang dengan akidah mereka. Walaupun setelah golongan jahat dan sesat mengenakan seksaan dan penindasan ke atas orang-orang mukmin. Penguasaan hakiki bagi orang-orang mukmin yang jujur dan pendakwah yang ikhlas adalah kepada roh-roh mereka. susah payah di jalan kebenaran merupa-kan kerehatan jiwa dan hati mereka. para pengikut yang beriman dengan dakwahnya akan bangkit melakukan kewajipan dakwah (menggantikan beliau).s. Bagi orang-orang mukmin. Sabda Rasul s. Rasulullah s. la juga merupakan keingkaran yang nyata terhadap kenabian Rasul s. Dengan itu. sebagaimana yang kita dapati.a. Pada mereka. Dakwaan ini juga didorong oleh keinginan mereka menjadikan Islam sebagai urusan yang lahir daripada keperibadian dan pemikiran Arab. bukan kepada tubuh badan mereka. la bertujuan untuk mempertingkat-kan keimanan mereka terhadap dakwah. telah mengejutkan Arab dengan perkara yang asing bagi mereka. Jika dakwah islah merupakan satu perkara yang janggal kepada kepercayaan dan mentaliti kebanyakan orang ramai. 4. halangan dan penindasan yang dialami oleh jasad mereka. Langkah ini agar golongan batil tidak berkomporomi menghapuskan mereka atau mening-katkan penyeksaan dan penindasan ke atas mereka. la juga menunjukkan ketinggian jiwa dan rohani mereka. Ini menjadi bukti kejujuran iman dan keikhlasan pegangan akidah mereka. www. cara dan adab dakwah. di samping merendahkan-rendahkan risalah Islam.w. la ditolak oleh fakta-fakta sejarah yang diperakui. dakwah telah menang dan kebanyakan orang ramai ber-jaya dibebaskan daripada kegelapan kesesatan dan kejahilan. demi jalan dakwah.a. Mereka lebih mendambakan keredhaan Allah Jalla Sya'nuh berbanding penyeksaan. pada setiap hari atau setiap minggu.w. Ini adalah dakwaan yang melucukan.w. kesinambungan dakwah akan terjamin. dan risalah Baginda mewakili cita-cita dan aspirasi Arab ketika itu. kekenyangan dan kelazatan yang dituntut oleh jasad mereka. Dia perlu mengalih pandangannya daripada godaan mereka yang menawarkan kemegahan dan pangkat. redha Allah dan syurga-Nya lebih mulia dan lebih berharga daripada segala pangkat. pendakwah tidak perlu menyampaikannya secara lantang. seseorang pendakwah sepatutnya tekad meneruskan dakwahnya walau bagaimana golongan batil berhimpun menentangnya. Cita-cita mereka hanya untuk menghapuskan Baginda dan para sahabat. Sebab yang mendorong mereka membuat dakwaan sebegini hanyalah berpunca daripada sikap ekstrim dalam mendokong seruan perkauman. Penentangan ini merupakan jawapan dalam bentuk sejarah terhadap dakwaan pejuang perkauman.Baginda di dalam gua tersebut adalah wahyu yang pernah diturunkan kepada nabi Musa a. mahal mahupun murah. mereka menyanggah keras dakwah Baginda. Dia perlu menangguh langkah dakwah secara terang-terangan sehinggalah sebilangan manusia telah mengimani dakwah tersebut dan sanggup berkorban apa sahaja. Mereka mendakwa nabi Muhammad s.w. Pendakwah mestilah berada bersama-sama para penyokongnya untuk tempoh tertentu 7. juga ketenangan jiwa dan akal. Oleh itu.a. Dia wajib menjadikan perhimpunan mereka rahsia apabila bimbang keselamatan diri dan jamaahnya terancam ekoran perhim-punan terang-terangan. 3. la juga menjadi bukti kesungguhan Baginda membawa petunjuk kepada manusia. Demikian juga.org 26 . kepada bapa saudara Baginda Abu Tolib dan keengganan Baginda menerima tawaran harta dan takhta yang ditawarkan oleh Quraisy menjadi bukti kebenaran dakwaan kerasulan Baginda.mykonsis. Langkah ini dilakukan supaya jika pelopor dakwah disakiti.a. Mereka segera menyahut tuntutan rohani tanpa menghiraukan kerehatan. Dengan sikap inilah. kemegahan dan harta dunia. 6. Mereka menganggap kesakitan yang menimpa hanyalah sebagai satu kerehatan perasaan.

Kebersamaan ini menjadikan jalinan kekerabatan antara agama-agama ini lebih kukuh berbanding mana-mana jalinan lain. keberhalaan dan kekufuran terhadap syariat Allah. Namun sekiranya mereka menolak. rasul-rasul-Nya dan hari Akhirat. kepada para sahabat agar berhijrah ke Habsyah sebanyak dua kali menunjukkan ikatan agama sesama golongan beragama (walaupun berbeza agama mereka) adalah lebih kuat dan kukuh. Apabila pendakwah mendapati jamaahnya dalam bahaya. Agama-agama Samawi dari segi sumber dan asas-asasnya yang aahih. Dia perlu menyampaikan dakwah islah kepada mereka. Seorang pendakwah mestilah mengambil berat tentang kaum kerabatnya. hubungan darah ataupun tempat tinggal yang berpasakkan pegangan atheism. Perintah Rasulullah s. Sementara kewujudan mereka di tempat yang selamat.a. la juga sepakat dalam persoalan keimanan kepada Allah. Demikianlah penentangan ini akan berterusan sehinggalah kebenaran benar-benar mencapai kemenangan yang muktamad dan kebatilan menghembus nafasnya yang terakhir. Golongan batil tidak mudah menyerah kalah kepada pendokong kebenaran. Usaha ini tidak menafikan kewajipan para pendakwah kebenaran untuk berkorban. dia mestilah menyediakan tempat yang selamat untuk penyokongnya daripada pencerobohan golongan batil tersebut. mereka akan mencipta cara dan medium yang lain. sepakat dalam objektif utama sosial. sama ada kepada nyawa atau berbentuk ancaman fitnah kepada pegangan akidah.8.w. 9. www. golongan batil akan berjaya menghapuskan mereka dan melenyapkan dakwah sekaligus. 11. Sama ada ikatan kaum kerabat. Ini berbanding ikatan mereka dengan penyembah berhala dan golongan atheis. 10. Namun jika bilangan mereka sedikit.mykonsis. Setiap kali usaha pembasmian dakwah yang digunakan gagal mencapai objektifnya. dia akan mempunyai alasan di hadapan Allah dan manusia terhadap kerosakan dan kesesatan kaum kerabatnya itu.org 27 . menjadi jaminan kepada kesinambungan dakwah dan penyebarannya.

a. Khadijah berperanan meringankan kerungsingan dan kesedihan Rasul s. sedikitnya kemampuanku dan hinanya aku pada pandangan manusia. Kamu berhak untuk mencela aku sehingga Kamu redha. aku tidak peduli (apa yang menimpa). bapa saudara Rasulullah s.w.w. Mereka menghasut kanak-kanak untuk menyakiti Baginda.a.w. Baginda menuju ke Taif. 2. Tiada kuasa dan tiada kekuatan melainkan dengan-Mu. Abu Tolib dan isterinya.a. kematian beliau menimbulkan rasa sugul yang mendalam kepada Nabis.. sepanjang hayat Abu Talib kerana mereka hormat dan gerun kepadanya. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari kegelapan serta memperelokkan urusan dunia dan akhirat. Kepada siapa Kamu serahkan aku ? Kepada orang jauh yang memandangku dengan wajah bengis3 atau kepada musuh yang menguasai urusanku? Sekiranya Kamu tidak murka kepadaku. Abu Talib semasa hayatnya. Apabila beliau meninggal dunia.. Kamulah Tuhan golongan yang lemah dan Kamu juga Tuhanku. Baginda ke sana dengan harapan akan mendapat sambutan yang baik dan sokongan kepada dakwahnya di kalangan Bani Thaqif. Baginda memanjatkan doa kepada Allah dengan penuh khusyuk: ‫أ أر ا ا‬ ‫ا س أر ا ا‬ ‫وه ا‬ ‫و‬ ‫إ ي إن‬ ‫أم إ‬ ‫و‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫ات و ا رض‬ ‫ا ي أ ءت ا‬ ‫أ ذ رو‬ ‫ه أو‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫أن ل‬ ‫وا‬ ‫أ ا‬ ‫ةإ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫وأ‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫تو‬ ‫ا‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫ا إ‬ ‫رب ا‬ ‫وأ‬ “Ya Allah.a. Sebelum itu. yang dilakukan oleh Quraisy semakin hebat. Abu Talib. Lantaran itu.a. Namun keselamatan daripada-Mu lebih melapangkan aku.w. Tahun kematian bapa saudara Baginda.w.org 28 . telah meninggal dunia pada tahun ke-10 kerasulan. Namun mereka menolak dakwah Baginda secara kasar.Bahagian 3 SELEPAS HIJRAH KE HABSYAH HINGGA HIJRAH KE MADINAH A) Peristiwa-peristiwa Sejarah Fasa ini lebih istimewa berbanding fasa-fasa yang lain ekoran berlaku beberapa peristiwa yang terkenal: 1.mykonsis. Khadijah dinamakan sebagai "Tahun Dukacita". iaitu selepas kematian bapa saudara dan isteri Baginda. aku mengadu kepada-Mu kelemahan kekuatanku.w.w. Baginda merasa terlalu dukacita. Khadijah r. Aku berlindung daripada kemarahan-Mu atau kemurkaan-Mu terkena kepadaku. Apabila beliau meninggal dunia.a. Quraisy tidak berjaya menyakiti diri Nabi s. Quraisy mula berani bertindak kasar terhadap Nabi s.Nabi bersungguh-sungguh mendesak Abu Talib untuk mengucap kalimah syahadah ketika beliau terbaring nazak pada saat-saat akhir kematiannya. Apabila tipu daya dan perbuatan menyakiti Rasul s.a. Namun Abu Talib enggan kerana bimbang beliau akan mendapat malu daripada kaumnya.. Baginda telah berlindung di sebuah kebun. Ia adalah kiasan kepada permusuhan dan kebencian. juga meninggal dunia pada tahun yang sama. iaitu Rasulullah s. Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih. www.ha. lantaran permusuhan Quraisy yang dihadapi Baginda. 3.” 3 iaitu melihat dengan pandangan benci. Kanak-kanak tersebut telah melontar batu ke arah Baginda sehingga darah mengalir daripada kedua kaki Baginda yang suci. kuat mempertahankan anak saudaranya.

Bilangan mereka seramai 70 orang lelaki dan dua orang wanita.w.w. Baginda mengutuskan beliau untuk membacakan al-Quran dan mengajarkan Islam kepada orang Islam di sana.4. Baginda mengajak mereka kepada Islam dan menyeru mereka meninggalkan penyembahan berhala.a. Mereka mempersenda dan memperlekehkan Baginda.w.a. lalu menceritakan kepada kaum mereka tentang pertemuan tersebut dan Islam yang mereka anuti. Beliau memeluk Islam setelah berdialog dengan Nabi s. Secara pasti ia berlaku sebelum hijrah pada tahun ke-10 kenabian atau selepasnya.a. Terdapat perselisihan berkenaan tarikh peristiwa ini berlaku.w. 12 orang lelaki Ansar telah datang ke Makkah. Mereka pulang ke Madinah setelah Baginda memilih 12 orang ketua kalangan mereka sebagai wakil kepada kaum mereka. Bilangan mereka ketika itu ialah tujuh orang. pulang dari Taif dalam keadaan dakwah-nya tidak mendapat sebarang sambutan daripada kaum Thaqif. Ucapan basmalah itu menarik perhatian Addas.w. secara sembunyi. Mereka berbaiah untuk menolong dan menyokong Baginda. www.a. Rasulullah s. Pendapat sahih yang dipegang oleh jumhur ulama. Seterusnya pulang kembali kerumah Baginda di Makkah pada malam itu juga. 5.. hamba kepada Utbah dan Syaibah. ketika musim haji..a.w. Baginda mula memakannya seraya berkata: Bismillah (Dengan nama Allah). Ketika Baginda berada di Aqabah. Mereka berhimpun dan berbaiah dengan Nabi s. Pada tahun seterusnya (tahun ke-13 kerasulan). sekumpulan Ansar telah datang pada musim haji.a. anak-anak lelaki Rabiah. Apabila Addas menghidangkan anggur itu kepada Raaul s. Pada tahun berikutnya.a. Kemudian Baginda dimi'rajkan ke langit yang tinggi. Pada malam Isra' dan Mi'raj tersebut. Berlaku mukjizat Isra' dan Mi'raj. Addas merupakan seorang hamba beragamaNasrani. mempertahankan Baginda sebagaimana mereka mempertahankan wanita dan anak-anak mereka sendiri.a. Mereka berhimpun dengan Nabi s.org 29 . 9. Isra' dan Mi'raj berlaku pada suatu malam secara jaga melibatkan jasad dan roh Nabi s. Setelah itu mereka pulang ke Madinah. Mereka memerintah beliau berbuat demikian setelah melihat Rasulullah kepenatan dan layanan buruk Thaqif kepada Baginda. Baginda memberitahu Quraisy tentang mukjizat itu. semasa Baginda sedang berlindung dalam sebuah kebun. Lantas Baginda mengajak mereka kepada Islam dan mereka menerimanya..w. sembahyang lima waktu difardhukan ke atas setiap orang Islam yang baligh dan berakal. Yang ada hanyalah keislaman Addas. Mereka pulung ke Madinah bersama utusan khas Nabi s. Rasul s.w. Kedua-dua tuannya meminta beliau menghidangkan setangkai anggur kepada Rasul s. salah satu tempat melontar jamrah. kerana tiada sesiapa di kalangan kaum itu mengucapkan kalimah seperti itu.w. Dengan itu Islam berkembang luas di Madinah. tahun ke-12 kerasulan.a. Namun Abu Bakar dan mereka yang kuat imannya telah membenarkan Baginda. Baginda diisra'kan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa... 7. 8. Baginda telah menemui satu rombongan kaum Aus dan Khazraj. menemui kabilah-kabilah Arab yang datang semasa musim haji (sebagaimana kebiasaan Baginda setiap tahun). 6. Musab bin Umair.mykonsis.

Ini akan berlaku jika si isteri turut serta berkongsi kerungsingan dan penderitaan suami. Aku akan tetap memohon ampun untuk kamu sehinggalah Allah menegah aku. Begitu juga orang Islam tidak lagi memohon ampun kepada keluarga musyrik yang mati.a. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aishah r. bersabda: "Semoga Allah merahmati dan mengampun kamu. sentimen kabilah dan kekeluargaan kadang-kadang boleh digunakan oleh pendakwah untuk melindungi dakwahnya selama mana beliau tidak seiringan (turut serta) melakukan kemungkaran bersama kaumnya. Ia juga akan membangkitkan dalam diri suami rasa untuk meneruskan dakwah dan tetap teguh di atas jalannya. Khadijah. www. Nabi s. Begitu juga keteguhan dan istiqomah beliau dalam dakwah.org 30 .ha. Sementara kesedihan terhadap kehilangan seorang isteri yang beriman dan ikhlas terbit daripada rasa setia kepada isteri yang telah menjadi contoh dalam pengorbanan dan sokongan. Oleh yang demikian. Dengan perkongsian tersebut. memohon rahmat untuknya dan berbuat kebajikan kepada teman-temannya.w.mykonsis.B) Pengajaran dan Pedoman 1. sepanjang hayat Rasul s.. si isteri dapat memberi kesan kepada kejayaan dan kemenangan dakwah. merupakan contoh paling mithali yang boleh dilakukan oleh seorang isteri yang beriman dengan dakwah kebaikan. Kadang-kadang ada kaum kerabat pendakwah yang tidak bersama dengan dakwahnya tetapi bertindak melindunginya. kepada Khadijah. 2. Rasul s.ha." Oleh yang demikian.a. Situasi ini memberi faedah kepada dakwah ketika ia masih lemah.w. Kehilangan isteri seperti ini merupakan kerugian besar semasa pertempuran pengislahan sedang berlaku sengit. sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Baginda terus mengingati kelebihan. terhadap Rasulullah s. sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri. tidak lagi memohon ampun untuk Abu Talib.w. Sehinggalah turun firman Allah Tabarak wa Taala: ω÷èt/ . meminta ampun bagi orang-orang musyrik. 3.ÏΒ 2†n1öè% ’Í<'ρé& (#þθçΡ%Ÿ2 öθs9uρ tÅ2Ύô³ßϑù=Ï9 (#ρãÏ øótGó¡o„ βr& (#þθãΖtΒ#u šÏ%©!$#uρ ÄcÉ<¨Ζ=Ï9 šχ%x.w. ketika Abu Talib meninggal dunia. Kesedihan kerana kehilangan seorang kerabat yang berperanan melindungi dakwah walaupun dia tidak beriman merupakan kesedihan yang terbit daripada keikhlasan berdakwah. Mereka turut memohon ampun untuk keluarga mereka yang mati dalam keadaan musyrik.a. bahkan merasa sugul dan putus asa. Kerugian ini menyebabkan suami yang berdakwah tidak dapat mengawal perasaannya. merasa cemburu dengan Khadijah (padahal Khadijah telah meninggal dunia). Dia berperanan besar terhadap kejayaan suaminya sebagai pendakwah. si isteri akan meringankan bebanan kerungsingan suami. (At-Taubah: 113) Dengan turunnya ayat tersebut. orang Islam ketika itu telah mencontohi Rasul mereka. Isteri solehah yang beriman dengan dakwah kebenaran akan mempermudahkan banyak kesulitan yang dialami oleh suami yang berdakwah. Sikap Rasulullah ini membuatkan Aishah r. š¨t7s? $tΒ $ Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman. $tΒ ∩⊇⊇⊂∪ ÉΟŠÅspgø:# Ü=≈ysô¹r& öΝåκ¨Ξr& öΝçλm. Ini kerana Aishah sering mendengar pujian Nabi s.a.a. Sikap Khadijah r. Oleh kerana itu. Oleh itu. Oleh kerana sebab-sebab di atas.ha. Kerana dia akan bertindak menghalang golongan jahat membunuh atau menyakiatinya.w.

Kedua: Isra' Mi'raj menjadi simbol kepada ketinggian kedudukan orang Islam dan lambang kepada kewajipan mengangkat dirinya mengatasi hawa nafsu dan syahwat dunia. Baginda mencari medan baru untuk dakwah setelah terdapat halanganhalangan yang menyekat dakwah di medan pertamanya (kota Makkah). Kejahatan bergantung harap kepada golongan bodoh untuk menyakiti para pendakwah.w. la merupakan jenayah yang akan dihukum oleh Allah kepada setiap orang yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya. la juga merupakan bukti sikap tidak putus asa Nabi s. terhadap penerimaan orang ramai kepada dakwah.. namun Nabi s. Dia juga wajib menjadi manusia yang tiada tolok bandingnya dikalangan seluruh manusia." 3. menjadi bukti bahawa kejahatan sama sahaja walau di mana ia berada. (menyebut jasa dan kebaikan Khadijah)." Dalam doa Baginda terkandung cara-cara memperolehi bekalan kekuatan daripada Allah. orang awam dan kebanyakan.a. telah menjadi pusat perhimpunan Dunia Islam dan kesatuan visinya. Baginda tidak menghiraukan redha para pembesar. ke Taif setelah penduduk Makkah menolak dakwahnya merupakan bukti kepada tekad yang kental dalam jiwa Rasul untuk meneruskan dakwahnya. pemimpin. semasa berada di kebun menjadi penegasan kepada kejujuran Rasul dalam dakwah dan keazamannya untuk terus melaksanakan tugas dakwah meskipun berhadapan dengan berbagai kesulitan..a. Kecuaian mempertahan dan membebaskan Palestin merupakan kecuaian terhadap Islam. Perkara yang penting bagi Baginda hanyalah redha Allah semata-mata.a. Setiap orang Islam di pelbagai ceruk bumi wajib melaksanakannya. menjadi contoh penting kesakitan dan penindasan yang akan ditanggung oleh pendakwah di jalan Allah.a.. Manakala doa abadi Nabi s. dia sekian-sekian. kemudian Baginda memotongnya lalu Baginda mengirimkan kepada temanteman Khadijah. w.a. visinya yang mulia dan sikapnya yang sentiasa berlegar dalum lingkungan nilai-nilai yang mithali untuk selama-lamanya.katanya: Aku tidak merasa cemburu kepada isteri-isteri Nabi s. Peristiwa kaki Nabi s. Aku juga mendapat anak daripadanya (Khadijah). Peristiwa Isra' Mi'raj ini juga menunjukkan usaha mempertahankan Palestin sebenarnya mewakili usaha mempertahankan Islam itu sendiri. w. Ketiga: Isra' Mi'raj juga menunjukkan penerokaan angkasa dan keluar daripada www. Baginda bersabda: "Dia sekian-sekian. Sama ada dari segi kedudukannya yang tinggi. sering menyebut-nyebutnya. Sementara hasutan Bani Thaqif kepada kanak-kanak dan golongan bodoh daripada kaum mereka supaya menyakiti Rasul s.. Mukjizat lsra' dan Mi'raj mempunyai banyak rahsia. luka mengalirkan darah padahal Baginda adalah Nabi yang mulia.w.org 31 . Iaitu dengan cara kembali dan meminta pertolongan-Nya ketika kesengsaraan yang dipikul pendakwah semakin berat. Ini kerana Makkah selepas perutusan Rasul s.a.w.w. Doa ini juga menunjukkan perkara yang paling ditakuti oleh pendakwah ialah kemurkaan dan kemarahan Allah ke atas beliau.w.a.mykonsis.a. Aku tidak melihat Khadijah. Kami hanya sebutkan tiga sahaja: Pertama: Menghubungkait isu Masjidil Aqsa dan kawasan sekitarnya dengan isu Dunia Islam. Pemergian Rasul s. ‫ن‬ "Sekiranya Kamu tidak murka kepadaku. Bukannya kemurkaan makhluk selain-Nya. sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah.. Ada masanya aku berkata kepada Baginda: Seolah-olah tiada wanita di dunia ini melainkan Khadijah. Ada masanya Baginda menyembelih kambing.w. 5. aku tidak peduli (apa yang menimpa).

Allah seolah-olah berfirman kepada hamba-hamba-Nya yang beriman: Sekiranya Mi'raj Rasul kamu dengan jasad dan roh ke langit merupakan mukjizat.w. sebagai mi'raj (anak tangga) untuk kamu naik menemui-Ku dengan roh dan hati kamu. Mereka mempunyai jasa yang tidak putus-putus kepada Islam.tarikan graviti bumi boleh diusahakan. telah menyebabkan kemasukan Islam ke Madinah. penyokong-penyokong yang beriman dengan dakwahnya yang baik. para sahabat Baginda melancarkan penentangan kepada syirik dan orang musyrik.w.a. padahal dia tidak pernah terfikir dan menjangkakannya. la membuka jalan kepada orang-orang mukmin yang tertindas di Makkah untuk menjadikan Madinah sebagai destinasi hijrah dan pusat mereka berhimpun. 7. Dari negara itu. secara mukjizat pada zaman Baginda. menguasai dan menakluki (orang lain). Proses memperkenal diri yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kabilah-kabilah pada musim haji menjadi bukti bahawa seseorang pendakwah tidak sepatutnya membataskan dakwah mengajak manusia kepada kebaikan dalam lingkungan majlis dan persekitaran dirinya sahaja. Semoga Allah meredhai kaum Ansor. 6. orang Islam dan seluruh alam. Rasulullah pula memperolehi tempat yang aman untuk membangunkan negara dan menyebarkan dakwah. www. kamu pula diperuntukkan solat lima waktu setiap hari. Semoga Allah turut memasukkan kita bersama mereka semua ke dalam syurga Ridhwan. Keimanan tujuh orang pertama Ansar yang bertemu dengan Rasulullah s. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sekalipun ia berlaku kepada Rasulullah s. Kefardhuan solat pada malam Isra' dan Mi'raj menunjukkan hikmah kenapa solat disyariatkan. Meneroka angkasa seterusnya pulang ke bumi dengan selamat adalah perkara yang boleh berlaku. Kadang-kadang kelompok kecil yang mendapat hidayah hasil usaha beliau dalam beberapa sempena akan memainkan peranan besar terhadap penyebaran dakwah. Jadikan solat lima kali sehari sebagai peningkatan roh yang boleh mengangkat kamu daripada tenggelam dalam hawa dan syahwat kamu. serta yang telah berkorban di jalan Allah dengan segala yang berharga.a.mykonsis. kekuasaan dan keesaan Aku. serta memperlihatkan kamu kebesaran. baik harta mahupun kampung halaman. Bahkan melalui jalan kebaikan dan ketinggian. kaum muhajirin yang terlebih dahulu beriman sebelum mereka. juga dengan cara kesucian dan peningkatan roh menerusi jalan solat.org 32 . namun ia boleh terjadi kepada manusia biasa melalui ilmu dan idea. bukan dengan cara memperhamba. Semoga Allah juga meredhai saudara mereka. yang terdiri daripada Aus dan Khazraj. untuk kali pertama. Kelompok kecil itu juga berperanan dalam merealisasikan kemenangan akhir dakwah terhadap kejahatan dan konco-konconya. Dia juga tidak sepatutnya berputus asa dengan penolakan mereka daripada semasa ke semasa. Bahkan dia mestilah pergi ke setiap tempat manusia berhimpun atau lokasi yang berkemungkinan mereka berhimpun. perkara itu memberi kesan kepada penyebaran Islam dan penguasaannya di sana. Rasul kita merupakan angkasawan pertama dalam sejarah dunia seluruhnya. Kadang-kadang Allah menyediakan untuk beliau. Ini mendorong kamu untuk memimpin muka bumi ini. Mereka melancarkan perang dan pertempuran yang berakhir dengan kemenangan berkekalan di pihak iman dan kekalahan abadi di pihak syirik.

w. telah meninggalkan rumahnya tanpa disedari oleh pemuda-pemuda yang diwakilkan untuk membunuhnya. Quraisy mendapat tahu tentang keislaman sekumpulan penduduk Yathrib. akan diingat sehinggalah beliau menyampaikannya kepada mereka berdua pada waktu petangnya.. Apa-apa rancangan jahat terhadap Rasulullah dan Abu Bakar yang beliau dengar daripada Quraisy. untuk tidur di tempatnya itu. Justeru itu.a.a. Rasul s. peka dan cepat memahami.a.Bahagian 4 HIJRAH SEHINGGA NABI STABIL DI MADINAH A) Peristiwa-peristiwa Sejarah 1. seorang musyrik untuk menjadi penunjuk jalari ke Madinah. mengarahkan orang-orang mukmin berhijrah ke Madinah. Baginda telah meminta Ali r. tidak tidur di tempat tidurnya.w. Mereka menghala menuju jalan ke Yaman sehingga sampai di muka Gua Thur.a. Beliau akan keluar meninggalkan mereka pada waktu sahur lalu berpagi-pagian bersama Quraisy Makkah seolah-olah beliau tidur di Makkah. 1 Rabiul Awal. tahun ke-53 kelahiran Baginda s. Abu Bakar mengupah Abdullah bin Uraiqit ad-Daili.w. Baginda pergi ke rumah Abu Bakar. dia digelar: "Zat an-Nitoqain" (Perempuan yang mempunyai dua tali ikat pinggang). Abu Bakar keluar berhijrah pada hari Khamis. dan keluarga Abu Bakar r. Rasulullah s.w. Asma' telah memotong sebahagian daripada tali ikat pinggangnya.. Beliau seorang pemuda yang berpengetahuan.a.a. Daripada peristiwa itu.w. yang mengetahui tentang hijrah Baginda tersebut. Dengan bantuan Abdullah bin Uraiqit.a. Sebahagian daripada mereka berkata: "Boleh jadi Muhammad dan temannya ada di dalam gua ini.mykonsis. berhimpun di muka pintu rumah Baginda pada malam Hijrah. terlepas daripada usaha membunuhnya.a. Dengan syarat dia mengelakkan jalan yang biasa diketahui dan menggunakan jalan lain yang tidak diketahui oleh kafir Quraisy. 3. Mereka bersidang untuk memikirkan langkah menghapuskan Rasul s. 4.w. Mereka menunggu Baginda keluar untuk membunuhnya. Apabila Quraisy merasa yakin bahawa orang Islam telah memperolehi kekuatan dan perlindungan di Madinah.w.w." Namun sebahagian yang lain menjawab: www. dan Abu Bakar menghala ke Yaman sehingga sampai ke Gua Thur. Mereka bersembunyi di dalamnya selama tiga malam. Pada malam tersebut Rasulullah s.. Kiamat seolah-olah berlaku kepada Quraisy setelah Rasulullah s. Sebelum itu.a. Turut bermalam bersama mereka. Abdullah bin Abu Bakar yang masih remaja. Lantaran itu. Abu Bakar telah menyiapkan dua kenderaan untuknya dan Rasul s. 5.a. Kemudian kesemua pemuda tersebut membunuh Baginda serentak. mahir. Beliau telah memberitahu orang musyrik Quraisy tentang penghijrahannya seraya berkata: "Sesiapa yang mahu ibu kehilangan anaknya." Namun tiada seorang pun berani keluar menyahut cabarannya. Mereka berdua memutuskan untuk keluar dari Makkah. Setelah itu pemuda-pemuda yang diwakilkan untuk membunuh Rasul s.a.w. Hanya Ali r.org 33 .a. esok tunggu aku di tengah wadi ini. Mereka berhijrah secara sembunyi kecuali Umar r. Rasulullah s. Lalu Nabi s. Mereka keluar mengejar Baginda mengikut jalan Makkah yang biasa tetapi gagal menemui Baginda. mereka mengadakan satu persidangan di Dar an-Nadwah.w. sendiri.a. mereka meningkatkan penyeksaan kepada orang-orang mukmin di Makkah. lalu mengikat mulut karung makanan tersebut. Baginda juga memerintahkan beliau agar memulangkan barang-barang amanah yang disimpan oleh orang kafir Quraisy kepada Baginda pada keesokan harinya kepada pemiliknya. 2. Mereka memutuskan untuk memilih seorang pemuda yang gagah daripada setiap kabilah. tuntutan darah Baginda akan teragih kepada setiap kabilah menyebabkan Bani Manaf (keluarga Rasulullah) tidak upaya memerangi mereka semua dan terpaksa menerima bayarun diat sahaja. Aishah dan Asma' berperanan menyediakan bekalan untuk mereka berdua. Anak-anak perempuan Abu Bakar.a. dan sahabat Baginda.

org 34 . Baginda telah mengasaskan masjid pertama yang dibina dalam Islam dan tinggal di sana selama empat hari. Beliau menggeletar bimbangkan nyawa Rasul s. Kira-kira dua batu dari Madinah. Lantas dia meminta supaya Rasul s.w. sedangkan Allah adalah yang ketiga" 6.a.a. Kami datang bersama perkara yang dipatuhi. dan temannya. Kanakkanak mula mendendangkan nasyid diiringi dengan gendang-gendang: Bulan purnama telah terbit kepada kami. membunuhnya.a.w. Tawaran ini ditujukan kepada sesiapa yang menemui Rasul s. Tempat tersebut adalah milik dua orang www." Abu Bakar r.w. Apabila sampai di sana. ke Madinah. kalau salah seorang daripada mereka melihat ke tempat letak kakinya... Pada ketika itu. Namun Suraqah telah berjaya menjejaki mereka.w. Dalam perjalanan Baginda s. Mereka keluar setiap pagi ke pinggir Madinah dan hanya pulang setelah matahari memancar terik pada waktu tengah hari. Ketika Baginda di perkampungan Bani Salim bin 'Auf. namun kudanya tetap enggan.mykonsis. mereka berdua keluar daripada gua tersebut bersama-sama penunjuk jalan mereka.a. dari jalan-jalan bukit ul-Wada.a. Wajib ke atas kami untuk bersyukur. 7.w. Rasul s. Mereka melalui jalan pantai (pantai Laut Merah) merentasi jarak yang jauh." Rasul s. Baginda singgah di Quba. Baginda s.a. 9.w."Kamu tidak nampakkah apa yang ada di muka gua ini. kaki-kaki kudanya terbenam ke dalam pasir dan tidak berupaya untuk berjalan. Dia mencuba sebanyak tiga kali supaya kudanya menuju ke arah Rasul s. Suraqah kemudiannya pulang ke Makkah dan berlakon seolah-olah dia tidak menemui sesiapa. dia yakin bahawa di hadapannya ialah seorang Rasul yang mulia. berjanji memberikannya sesuatu. Oleh itu. Quraisy mengutuskan utusan menemui kabilah-kabilah dengan membawa tawaran sejumlah besar harta yang cukup menggoda sesiapa yang tamak. jika dia menolong Baginda.w.a.a.w. Baginda menjanjikan untuknya dua gelang tangan yang dipakai oleh Kisra. kamu sangka kita berdua. seraya berkata: "Demi Allah! Wahai Rasulullah.a. Abu Bakar terhenti. dan teman Baginda (Abu Bakar) telah sampai ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. dan teman Baginda. Setelah usaha memburu dan mencari Rasulullah s. untuk dijadikan sebagai masjid.w.a. menyampaikan khutbah pertama dalam Islam. nescaya dia akan melihat kita. Kemudian Baginda bertolak ke Madinah pada pagi Jumaat. Apabila Suraqah mendekati mereka berdua.w. mententeramkannya dengan bersabda: "Wahai Abu Bakar. sebuah kampung di selatan Madinah. Baginda sampai ke sana setelah para sahabat lama menanti. Lalu Baginda membina sebuah masjid di situ dan menunaikan solat Jumaat pertama dalam Islam. atau menawannya. waktu solat Jumaat telah masuk. Wahai utusan yang diutuskan kepada kami. Apabila mereka melihat Baginda. tindakan pertama yang dilakukan ialah memilih tempat unta Baginda berhenti duduk. dan Abu Bakar demi membolot sendiri hadiah tersebut. Bagaimana labah-labah menganyam sarangnya dan burung-burung bersarang di srni? Ini menunjukkan tiada seoran0067pun yang memasuki gua ini sejak sekian lama. Dia bertekad dalam dirinya untuk mencari Rasulullah s. Seterusnya Baginda menyambung perjalanan menuju ke Madinah. melihat kaki-kaki mereka ketika mereka sedang berdiri di muka gua itu. mereka merasa amat gembira. terhadap seruan penyeru kepada Allah. Suraqah bin Ja'syam menyahut tawaran itu. 8.a.

Persamaan warga-warga umat Islam dari segi hak dan kemuliaan.kanak-kanak Ansor yang yatim. Ada seorang Ansor telah membawa saudara Muhajirinnya ke rumahnya. bekerjasama. 12. Baginda menjadikan untuk setiap Ansor seorang saudara daripada Muhajirin. keadilan sosial. toleransi agama dan kerjasama demi kemaslahatan masyarakat yang patut dirujuk. 11. Dinding masjid itu dibina daripada batu bata dan bumbungnya daripada pelepah-pelepah kurma yang diletakkan pada batang-batang kurma. Bukun Islam mestilah memberi sumbangan kepada pembiayaan negara sebagaimana orang Islam memberi sumbangan. Kemudian Baginda melakukan kempen agar orang Islam turut serta membina masjid. Kedua-dua kanak-kanak itu berkata: "Kami berikannya kepada kamu. sehinggalah sempurna pembinaan masjid tersebut. Ia mengandungi prinsip-prinsip yang menjadi dasar asas kepada negara Islam yang pertama. 13. 9.w. Kemudian Baginda s. Seluruh orang Islam perlu mempunyai satu pendirian terhadap musuh mereka.w. difahami dan dihafal oleh setiap pelajar. 5. wahai Rasulullah. Rasul s. Ibnu Hisyam telah menyatakan piagam tersebut dengan panjang lebar dalam kitab sirahnya. 3. Kesatuan umat Islam tanpa sebarang diskriminasi antara mereka. Di dalamnya dinyatakan prinsip kemanusiaan. menulis satu piagam bertulis antara Muhajirin dan Ansor. Kami sebutkan beberapa prinsip am yang terkandung dalam piagam bersejarah yang abadi ini: 1. Membenteras pemberontak negara dan pengganggu gugat sistem awam di samping kewajipan agar tidak membantu mereka. Baginda tawar menawar harga tanah tersebut dengan mereka berdua. Bukan Islam mestilah bekerjasama dengan orang Islam untuk menghalang bahaya yang menggugat entiti negara melalui penentangan terhadap setiap pencerobohan.org 35 .mykonsis. Beliau menawarkan kepada saudara Muhajirinnya untuk membahagi sama rata semua barang yang terdapat di dalam rumahnya. Mereka tidak dipaksa memeluk agama Islam dun harta mereka tidak boleh dirampas.a.w. Di dalamnya Baginda berjanji untuk berbaik-baik dengan Yahudi di samping mengakui hak mereka dalam agama dan harta. Umat Islam perlu saling bahu membahu kecuali dalam kezaliman. tidak menzalimi dan mencerobohi hak orang Islam. Orang Islam dan bukan Islam tidak boleh sama sekali melindungi musuh-musuh negara www.a. Penubuhan masyarakat di atas sistem yang terbaik dan teguh. Hak perlindungan kepada sesiapa yang ingin hidup bersama orang Islam apabila dia menjalinkan hubungan baik. 7. Bukan Islam juga mestilah turut serta menanggung kos peperungan selagi mana negara berada dalam keadaan perang. 4. 11. Mereka segera melakukannya.a. 8. Bukan Islam mempunyai hak dalam agama dan harta mereka. 10. 10. 2. turut terlibat bersama mereka memindahkan batu bata." Namun Baginda berkeras untuk membelinya dengan harga 10 dinar emas yang dibayar menggunakan harta Abu Bakar. mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansor. 6. Kemudian Rasulullah s. dosa dan permusuhan. Negara mestilah membantu bukan Islam yang dizalimi sebagaimana ia menolong setiap orang Islam yang dicerobohi. Penyertaan umat dalam menentukan bentuk hubungan dengan musuh-musuh mereka.

a. Nabi umat dan pemimpin dakwah terselamat. Cukuplah bagi beliau. Demikian cara fikir golongan jahat dan musuh pengislahan pada setiap zaman.a. bukan dalam dosa dan permusuhan. 19. 14. sekiranya mereka mahu berkumpul untuk membunuh Umar. pada malam Hijrah merupakan pengorbanan nyawa untuk menyelamatkan nyawa Rasulullah s. Tidak diragukan.. Kerana keselamatan dakwah bergantung kepada keselamatan pemimpin. Namun. Bahkan dia hendaklah menyatakan secara lantang tanpa menghiraukan musuhmusuh dakwahnya selagi mana dia percaya boleh menewaskan mereka. dia tidak diminta menyembunyikan tindakannya. Mereka bimbang sekiranya Umar dihalang. Peristiwa ini juga membuktikan bahawa pendirian yang tegas akan menggerunkan musuh-musuh Allah dan mencampakkan rasa takut ke dalam diri rnereka. B) Pengajaran dan Pedoman 1. Prinsip-prinsip di atas diperlihara oleh dua kekuatan: . Ini kerana ada kemungkinan pedang pemudapemuda Quraisy akan dihayunkan ke kepala Ali r.a.w. Jika seorang mukmin yakin dengan kekuatannya.a. semua warga wajib menerima perdamaian.. 3. . Orang musyrik menyerahkan barang milik mereka untuk disimpan oleh Rasulullah www.a.w. ekoran beliaulah yang memudahkan Rasulullah s. Namun Ali r. Seorang kader yang jujur dan ikhlas kepada dakwah islah sanggup mengorbankan nyawanya untuk pemimpinnya. mereka mampu melakukan. Masyarakat ditegakkan di atas dasar kerjasama dalam kebajikan dan taqwa..a. ketika beliau ingin berhijrah. Pendukung kejahatan amat kedekut (tak sanggup kehilangan) nyawa dan amat mencintainya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Umar r. menyelamatkan diri. tidur di tempat tidur Rasul s. Mereka menyangka jika mereka membunuhnya. jika Rasulullah s. mereka bebas daripada gangguan dan dakwahnya terkubur. Seorang penjenayah sebenarnya melakukan jenayah terhadap diri dan keluarganya sendiri.dan konco-konco mereka. Tindakan Ali r. Kami telah saksikan dan lihat kejadian seperti ini dalam hidup kami. 17.w.w. merasakan muraqabah-Nya (pemerhatian Allah) terhadap mereka dan penjagaan-Nya kepada sesiapa yang berbuat baik dan setia. tidak menghiraukan perkara tersebut. Sama ada orang Islam mahupun bukan Islam. Dan ketika orang-orang mukmin terlepas daripada genggaman dan berada di tempat yang selamat. 15.Kekuatan maknawi (spiritual) iaitu: Keimanan rakyat kepada Allah. 2.org 36 . Seseorang tidak dihukum dengan sebab dosa atau kesalahan orang lain. Kebebasan bergerak dalam negara dan kebebasan untuk keluar negara adalah terpelihara di bawah perlindungan negara. mereka akan mengambil tindakan terakhir dengan membunuh pendakwah yang melakukan pengislahan tersebut.w.mykonsis.a. pendirian Umar yang berani telah mencampakkan rasa kecut ke dalam diri setiap mereka. ibunya akan kehilangannya. Sekiranya kemaslahatan umat terletak pada per-damaian. sebagai membalas dendam. Dan jika pemimpin terkorban. dakwah akan terbiar dan lemah. 16.Kekuatan maddiyyah (material) iaitu: Kepimpinan negara yang diwakili oleh Nabi Muhammad s.a. Tiada perlindungan kepada orang yang berdosa dan orang yang zalim.a. 18. 4. Ketika golongan batil berputus asa untuk menyekat dakwah kebenaran dan islah.

Wanita Islam berjasa besar dalam mendidik generasi sahabat yang masih kanak-kanak.. merasa riang dengan siksaaan. berusia 40 tahun ketika diutuskan sebagai Rasul. sikap keras kepala dan pendirian konservatif untuk terus berpegang dengan adat resam dan aqidah sesat telah mendorong mereka memerangi dan memasang tipu daya. Demikian juga Abdullah bin Masud. Peranan Aishah dan Asma r. Manakala Othman r. Jiwa mereka lebih toleransi dan hati mereka lebih baik.mykonsis. Kita dapati semua orang mukmin pada awal Islam adalah pemuda. Selain menjadi isteri dan ibu. Justeru itu kita dituntut memberi perangsang kepada anak- www.a. Semuanya adalah pemuda.a. 5. Ammar bin Yasir r. Mereka bertindak sedemikian lantaran untuk menjayakan semula gerakan islah dengan lebih agresif dan aktif di medan yang lain. Abu Bakar r. Hari ini kita wajib memahami hakikat ini. membuktikan wanita diperlukan dalam dakwah islah. gerakan pengislahan Islam akan terus melangkah perlahan dan kurang efektif dalam masyarakat sehinggalah wanita menyertainya.s.w. akhlak. Mereka membina generasi pemudi di atas asas iman.a. pula paling muda antara mereka semua. Dengan jasa mereka. pula lebih muda tiga tahun daripada Baginda.a. Mereka berusaha meyakinkan suami.w. Islam telah sampai kepada kita dan Allah telah membebaskan kita daripada kejahilan.a.ha. mereka lebih mampu menyebarkan nilai-nilai yang diperlukan oleh masyarakat kita hari ini di kalangan wanita berbanding lelaki. Wanita Islamlah yang telah berperanan membentuk generasi-generasi ini di atas dasar akhlak dan adab Islam. Namun buta hati. Bahkan jika berkesempatan.. Di atas usaha mereka dan saudara-saudara mereka. mereka tidak lagi menghiraukan segala kesusahan untuk menyebarkan keimanannya. mereka melakukan komplot untuk membunuhnya. amanah dan ketulusan jiwa pendakwah. Pemimpin dakwah. kesesatan. kekufuran dan kefasikan.w. Mereka juga yakin perjalanan hidup pendakwah lebih baik berbanding mereka. kesucian dan kemurnian. keberhalaan. Rasulullah s. Kesan keberanian mereka untuk berkorban dan menggadaikan diri menyebabkan dakwah mara dengan laju ke arah kemenangan. Sementara Umar lebih muda daripada mereka berdua. Mereka juga berperanan membina generasi-generasi ini atas asas kecintaan kepada Islam dan Rasulhya. Ali r. Islam telah menang. Mereka juga bukan kedekut untuk mengorbankan nyawa dan roh.org 37 .w. sedangkan pada ketika yang sama mereka memerangi dan bertekad untuk membunuh Baginda. dan lain-lain lagi. al-Arqam bin Abi al-Arqam. Mereka merupakan tiang kepada dakwah islah. 7. Bilal bin Rabah. kesakitan dan kematian demi kerananya. ketua negara atau ketua gerakan islah tidak dianggap pengecut atau lari daripada mati jika berfikir untuk menyelamatkan diri daripada konspirasi pihak yang menunggu-nunggu saat untuk membunuhnya.w.a. Generasi tersebut merupakan generasi yang paling agung diketahui oleh sejarah dari segi tekad. Mereka sanggup menanggung pelbagai pengorbanan di jalannya. Mereka melebihi separuh daripada umat. merupakan lembaran-lembaran putih berseri. Abdul Rahman bin Auf. Apabila wanita beriman dengan sesuatu perkara.a. Melalui mereka. 6. begitu juga generasi tabiun. Ini menegaskan kepada kita hari ini. Lantas kita berusaha agar para pemudi dan para isteri membawa panji-panji dakwah islah ke tengah-tengah masyarakat wanita.a. juga kemurnian perjalanan hidup serta kebaikan agama dan dunia. adik beradik dan anak-anak tentang perkara tersebut. Jihad wanita untuk Islam pada zaman Rasul s. juga lebih muda daripada Rasulullah s. negara Khulafa ar-Rasyidin tertegak dan berlaku pembukaan Islam yang indah. Tindakan ini menjadi bukti bahawa dalam diri musuh-musuh islah terdapat keyakinan terhadap kejujuran. Peranan yang dipikul oleh Abdullah bin Abu Bakar membuktikan pengaruh pemuda terhadap kejayaan dakwah. Emosi mereka lebih halus dan lebih kuat desakannya. Pendakwah mempunyai sanubari yang lebih murni. Mereka memikul beban dakwah di atas pundak mereka.a. ketika Hijrah Rasul s. Said bin Zaid.

Roda pengislahan Islam mampu kita tolak ke depan lebih kuat setiap kali bertambah bilangan pemudi-pemudi yang alim tentang agama.. 10. Abu Bakar pada ketika itu tidak bimbangkan keselamatan dirinya sendiri. (Ghafir: 51) Dan firman Allah Tabaraka wa Taala: 3 (#þθãΖtΒ#u tÏ%©!$# Çtã ßìÏù≡y‰ãƒ ©!$# āχÎ) Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Ia menjadi sikap yang patut dimiliki oleh kader dakwah yang jujur bersama pemimpinnya yang amanah pada saat bahaya mengeli-linginya.a. para pendakwah dan kekasih-Nya.w.anak dan adik-beradik perempuan kita untuk mempelajari syariah di sekolah-sekolah yang dipercayai pengajaran Islamnya.a. ∩∈⊇∪ ߉≈yγô©F{$# ãΠθà)tƒ Πöθtƒuρ $u‹Ρ‘‰9$# Íο4θuŠptø:$# ’Îû (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$#uρ $oΨn=ߙ①çŽÝÇΖoΨs9 $‾ΡÎ) t ÷ Sesungguhnya Kami tetap membela serta mempertahan-kan Rasul-rasul Kami dan orang-orangyang bvriman .a. la juga menjadi bukti jelas tentang kebenaran www. kepada Abu Bakar untuk meredakan kebimbangannya: "Wahai Abu Bakar. Semasa di Gua Thur. Perkara ini akan menjadi realiti. mengasihi Rasulullah s.w. Terdapat juga riwayat-riwayat yang menceritakan tentang sarang labah-labah dan anak-anak burung menetas di mulut gua tersebut.a. sedangkan Allah adalah yang ketiga" Ini menjadi contoh keyakinan benar terhadap Allah. jatuh ke dalam genggaman orang musyrik. berakhlak dengan akhlak Baginda dan akhlak Ummahat al-Mukminin.org 38 . (Al-Hajj: 38) 9.a. insya Allah.mykonsis. Beliau merasa bimbang dan simpati terhadap keselamatan nyawa pemimpinnya. Abu Bakar takut kalau-kalau orang musyrik melihat beliau dan Rasul s. seperti Kuliah Syariah di universiti kita. faqih tentang syariat. kamu sangka (kita) berdua.w. mahir dengan sejarah Islam. nescaya beliau tidak akan menemani Rasulullah s. jatuh ke dalam genggaman orang musyrik.a.w. Jika beliau bimbangkan keselamatan dirinya.dalam kehidupan dunia ini danpada saat bangkitnya saksi-saksi (pada hari kiamat). Allah menutup pandangan golongan yang mahu melakukan kejahatan dan pengkhianatan terhadap para pendakwah. Peristiwa Rasul dan Abu Bakar terselamat selepas orang musyrik mengepung mereka berdua di Gua Thur membenarkan firman Allah Tabarak wa Taala. 8.w. Allah yang merahmati hamba-Nya tidak akan mengizinkan Rasul s. Dalam jawapan Rasul s..a. dan sahabat Baginda (Abu Bakar) di Gua Thur. Demikianlah Allah bersikap belas kepada hamba-hamba-Nya yang berdakwah dan ikhlas pada saat-saat genting. Penglihatan orang musyrik telah disekat daripada melihat RasuluUah s. Dia mengutuskan Baginda sebagai rahmat untuk seluruh alam. Beliau mengetahui balasan paling minima adalah bunuh jika orang musyrik dapat menangkapnya bersama Rasulullah s. Dia juga menyelamatkan mereka daripada situasi yang kritikal.w. kemudian mereka menghapuskan Baginda dan dakwahnya. dalam hijrah yang bahaya itu.w..a. Kita juga semakin menghampiri hari masyarakat Islam akan tunduk kepada hukum hakam Islam dan syariatnya. Semua kejadian ini adalah antara contoh yang menjadikan hati-hati merasa tunduk khusyuk terhadap penjagaan Tuhan kepada para rasul.w. (Dalam banyak kejadian). Namun behau bimbangkan nyawa Rasul yung mulia dan masa depan Islam sekiranya Rasul s. rasa tenang dengan pertolonganNya dan bertawakkal kepada-Nya ketika susah. Sedangkan mereka berada di situ.

yakin bahawa Allah yang mengutuskan nya mombawa petunjuk dan rahmat kepada manusia paeti tidak akan membiarkannya pada saat-saat itu. 11. seraya berkata: "Segala puji bagi Allah yang merampas gelang daripada Kisra dan memakaikannya kepada Suraqah bin Jasyam al-Arabi. Sementara sikap Yahudi juga tiada keganjilan. keberaniannya akan luntur ketika berhadapan dengan perkara yang menakutkan dan kecundang ketika susah. Penduduk Yathrib yang beriman di kalangan Ansor dan Muhajirin merasa gembira kerana Rasulullah s.w.dakwaan Rasul s.w." Demikianlah mukjizat berlaku berturut-turut dalam hijrah ini. Oleh itu.w. mempunyai penjagaan Tuhan yang tidak mampu diketahui oleh keupayaan manusia. Umar memakaikannya kepada Suraqah di hadapan sekumpulan sahabat.w.w. Mereka memang dikenali dengan sikap mengampu (bermulut manis) dan nifaq (bermuka-muka) kepada masyarakat yang sudah hilang penguasaan mereka. Sementara mereka yang hanya berlagak. Hati-hati pendokong dakwah ini sentiasa dan selama-lamanya melimpahkan rasa redha dengan Allah dan yakin dengan pertolongan-Nya. Walaupun Baginda berada dalam situasi paling gawat. Suraqah meminta Umar bin al-Khattab untuk menunaikan janji Rasul s. Baginda s. Manusia yang kelihatan lari daripada kaumnya tidak akan memberi harapan untuk membuka Parsi dan menguasai harta perbendaharaan Kisra kecuali dia seorang nabi yang diutuskan. tiba dengan selamat.. Kegembiraan ini telah menyebabkan kaum wanita dan kanak-kanak turut keluar dari rumah-rumah mereka. Janji Rasul s. Apabila dia ingin menghalakan kembali ke arah Rasul s. untuk meminta keamanan.a.a.a. peristiwa Suraqah menemui Rasul s.a w. Mereka juga tidak mendapati Allah sebagai pelindung mahupun pembantu.a. sehagai Nabi. Dia mengetahui Rasul s.w.a. Inilah yang difahami oleh Suraqah. Kaki kudanya telah terbenam ke dalam tanah ketika ia menuju ke arah Rasul s. Yahudi juga turut mengambil sikap menyertai penduduk Madinah meraikan kegembiraan mereka. kuda itu kembali bangun daripada tersungkur. Kegembiraan orang-orang mukmin bertemu dengan Rasul mereka tiduk pelik.a. 12. kepada Suraqah ini benar-benar terjadi.a. Adakah kamu lihat ketenangan seperti ini terbit daripada orang yang berlagak sebagai nabi dan meniru sifat kerasulan? Pada situasi-situasi sebegini. Namun batin. kepadanya apabila dia terlihat kedua-dua gelang Kisra adalah antara harta rampasan perang.w.w. Secara zahir. namun jelas tanda-tanda ketenangan pada diri Baginda.w.a. Apabila Suraqah turun dan menghalakannya ke arah Makkah. Oleh itu. Kejadian demi kejadian adalah untuk menambahkan keimanan orang-orang mukmin. Jelas kepada kita.a. Lantaran Bagindalah (dengan izin Tuhan) yang menyelamatkan mereka daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya kebenaran dan menuju jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.a. sebaliknya memenangi janji Rasulullah s. Janji Rasulullah s. dia rela menanggung kerugian terlepas habuan hadiah daripada Quraisy..w. Ia juga bertujuan agar menimbulkan keyakinan kepada ahli Kitab yang ragu atau ingkar bahawa Baginda adalah rasul daripada Tuhan sekelian alam..org 39 . namun tidak berupaya menangkap Baginda menjadi satu bukti kenabian Rasul s. 13. mereka merasa sakit hati ekoran wujud persaingan kepimpinan baru.mykonsis. Lantas dia memanggil Rasul s. kudanya kembali lemah dan tidak bermaya. akan tampak perbezaan jelas antara pendakwah islah dengan orang yang sekadar mendakwa dan menyamar. Pada pandangan kamu adakah perkara ini berlaku kepada sesiapa sahaja? Atau ia hanya berlaku pada nabi yang diutus dan disokong oleh Allah dengan kemenangan dan pertolongan? Sekali-kali tidak. Mereka juga terkenal dengan sikap marah dan dengki terhadap sesiapa yang merampas hak ketuanan www. untuknya.a. Manakala kaum lelaki pula meninggalkan kerja-kerja mereka.w.w. kepada Suraqah untuk memberikan dua gelang Kisra kepadanya merupakan satu lagi mukjizat.a.

setelah Baginda menetap di Madinah.org 40 . Ali. Saad. Sekalipun piagam yang dibuat antara Baginda dengan mereka bertujuan untuk bekerjasama dan saling hidup dengan aman. seterusnya pembunuhan jika mereka mampu. Ia berperanan menyatukan saf-saf. Baginda juga telah membina sebuah masjid di pertengahan jalan antara Quba dan Madinah. Di dalamnya juga benih-benih tamadun Islam tumbuh subur dan berkembang.w. menyucikan akhlak dan menguatkan ikatan tolongmenolong sesama orang Islam. Khatib-khatib berkhutbah mengingkari kemungkaran. Dari masjid juga terpancar sinaran cahaya kebenaran dan hidayah kepada orang Islam dan bukan orang Islam. Para pemimpin jihad juga berpaut pada masjid untuk menentang penjajahan dan Zionis. Sejarah masjid dalam Islam membuktikan ketumbukan-ketumbukan tentera Islam dilancarkan dari masjid untuk meliputi muka bumi dengan hidayah Allah. bagaimana masjid menjadi pusat pelancaran gerakan-gerakan nasionalis melawan penjajah Perancis.mykonsis. menyedarkan kelalaian.w. jelas kepada kita Nabi s. menentang si zalim. menyelesaikan masalah serta mempamerkan kekuatan dan kekukuhan mereka. menyeru agar bersatu. Solat berjamaah. Wadi Ranuna. menyedarkan hati dan akal. Yahudi masih terus berdendam terhadap setiap orang yang membebaskan bangsa lain daripada penguasaan mereka. Begitu juga kepada sesiapa yang menghalang mereka daripada merampas harta orang di atas nama hutang (melalui amalan riba). Daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika Hijrah ke Madinah. Semua ibadat dalam Islam berperanan membersihkan jiwa. kepentingan masjid dalam Islam. Pada hari ini kita lihat masjid tergendala daripada www. Ia menjadi lambang kesatuan perjuangan dan matlamat. Allah memadamkannya. menyuruh makruf. pada setiap minggu akan berkumandang dan bergenia kalimah kebenaran melalui lidah khatibnya. Kami dapat saksikan semasa zaman kanak-kanak. Abu Ubaidah dan tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam yang lain merupakan anak-anak murid sekolah Muhammad yang berpusat di Masjid an-Nabawi?! Keistimewaan lain bagi masjid dalam Islam ialah.mereka ke atas bangsa lain. Umar. Khalid. Inilah perangai dan sifat semulajadi mereka. Baginda telah membina Masjid Quba ketika bermukim di situ selama empat hari. Tidak ragu lagi. Bukankah Abu Bakar. (AlMaidah: 64) 14. Ini menunjukkan kepada kita. tidak singgah di satu-satu tempat melainkan perkara pertama yang dilakukan ialah membina masjid sebagai tempat orang-orang mukmin berhimpun. Mereka telah melakukan tindakan seperti itu terhadap Rasulullah s. atau menghalang mereka menumpahkan darah orang di atas nama nasihat dan cadangan pendapat. mendidik jiwa. juga lambang kerjasama dalam kebajikan dan taqwa. Dendam ini diakhiri dengan tipu daya dan konspirasi. kerja pertama yang dilakukan ialah membina masjid di situ.a. Tiap kali mereka menyalakan api peperangan. masjid membawa mesej kemasyarakatan dan kerohanian yang agung kedudukannya dalam kehidupan orang Islam. namun Yahudi merupakan satu kaum yang sentiasa dan selama-lamanya menyalakan api peperangan: 4 ª!$# $yδr'x ôÛr& É>öysù=Ïj9 #Y‘$tΡ (#ρ߉s%÷ρr& !$yϑ‾=ä. Apabila Baginda sampai ke Madinah. solat Jumaat dan solat dua Hari Raya merupakan lambang zahir yang cukup kuat kepada perpaduan orang Islam. atau memberi amaran kepada thaghut.a. apabila tiba waktu solat Jumaat di perkampungan Bani Salim bin Auf di tengah-tengah wadi tersebut. Othman.

melaksanakan tugas terbesarnya. Fenomena ini tidak lain merupakan dosa sesetengah khatib di kalangan pegawai-pegawai upahan atau orang-orang jahil yang alpa. Pada hari para pendakwah yang tegas berpegang dengan kebenaran, alim dengan syariat, ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, penasihat kepada pemimpin-pemimpin orang Islam dan rakyatnya menaiki mimbar masjid dan mengimamkan pengunjungnya, masjid akan kembali ke tempat kepimpinan dalam organisasi kemasyarakatan kita. Pada ketika itu masjid kembali berperanan mendidik ramai tokoh, mengeluarkan sebilangan wira, mengislah kefasadan, memerangi mungkar juga membina masyarakat di atas asas ketaqwaan kepada Allah dan mengejar keredhaan-Nya. Kami berharap masjid dapat berfungsi sedemikian (insya Allah) apabila golongan perintis yang suci murni menduduki mimbar-mimbar dan seluruh ruangnya. Mereka dari kalangan pemuda-pemuda yang beriman, berpengetahuan tentang agama Allah dan berakhlak dengan akhlak Rasulullah s.a.w.. 15. Proses persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor yang dilakukan oleh Rasul s.a.w. merupakan tanda-tanda zahir paling jelas tentang keadilan kemanusiaan dan akhlak membina dalam Islam. Muhajirin merupakan golongan yang meninggalkan harta dan tanah mereka demi jalan Allah. Mereka datang ke Madinah tanpa memiliki apa-apa saki baki dunia . Ansor pula merupakan kaum yang kaya dengan hasil tanaman, harta dan perusahaan mereka. Oleh itu, seseorang saudara perlu menanggung saudaranya. Dia berkongsi dengan saudaranya kesenangan dan kesusahan hidup. Dia juga menempatkan saudaranya di rumahnya selagimana rumahnya lapang untuk mereka berdua. Dia memberi separuh hartanya kepada saudaranya selagi mana dia tidak memerlukannya dan serba eukup. Apakah ada keadilan sosial di dunia ini yang menyamai kedudukan persaudaraan ini?! Mereka yang tidak mengakui dalam Islam ada keadilan sosial, merupakan golongan yang tidak mahu cahaya Islam mengejutkan pandangan orang ramai dan menguasai hati mereka. Boleh jadi mereka merupakan golongan yang berpemikiran rigid dan membenci setiap perkataan baru walaupun ia disukai oleh manusia. Dalam Islam terdapat bukti keadilan sosial ini. Bagaimana keadilan sosial dalam Islam dapat dinalikan sedangkan peristiwa persaudaraan yang unik ini terdapat dalam lipatan sejarah? Persaudaraan ini dilakukan oleh pendokong syariah, nabi Muhammad s.a.w. sendiri. Baginda sendiri yang menyelia persaudaraan tersebut. Di atas asas-asas persaudaraan inilah Baginda menegakkan masyarakat dan negara Islam pertama. Maha suci, ya Allah. Penafian hakikat ini adalah penipuan yang besar! 16. Dalam piagam bertulis yang dimateraikan oleh Rasul s.a.w., terkandung dasar persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Terdapat juga dasar kerjasama antara orang Islam dan bukan orang Islam. Ini merupakan bukti yang tidak boleh disangkal. Bukti bahawa dasar keadilan sosial adalah asas tertegaknya negara Islam. Sementara asas hubungan orang Islam dengan bukan Islam adalah hidup aman damai selagi mana mereka berbaik-baik dan tidak mengancam ketenteraman negara. Prinsip kebenaran, keadilan, kerjasama dalam kebajikan dan taqwa, bekerja untuk kebaikan manusia serta menolak penindasan golongan jahat daripada masyarakat pula merupakan slogan-slogan yang paling tertonjol dilaungkan oleh negara Islam. Demikianlah prinsip negara Islam di mana sahaja ia tertegak, juga pada manamana zaman ia terbentuk. la tertegak di atas prinsip-prinsip paling unggul dan paling adil. Pada hari ini, prinsip-prinsip tersebut bertepatan dengan prinsip paling mulia yang membentuk negara juga menaungi manusia. Pada zaman kita ini, usaha untuk mene-gakkan negara dalam masyarakat Islam yang berpandu-kan prinsip-prinsip Islam merupakan usaha yang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia berkenaan definisi negara. Selain itu umat Islam akan berjaya merealisasikan pembinaan masyarakat yang paling kuat, paling

www.mykonsis.org

41

sempurna, paling bahagia dan paling progresif. Walau apapun situasi yang berlaku, adalah menjadi maslahah kepada kita untuk memastikan negara dibina di atas asas-asas Islam. Mengabaikan kemaslahatan ini bererti kita berhadapan dengan kerosakan dan kebinasaan. Islam. tidak menyakiti orang bukan Islam dalam negara Islam. Ia tidak menindas akidah mereka, juga tidak mengurangkan hak-hak mereka, Kenapakah wujud kebimbangan jika ada negara Islam ingin melaksanakan syariat Islam dan menegakkan hukum hakamnya, padahal keseluruhan syariat dan hukum hakam Islam mengandungi keadilan, kebenaran, kekuatan, persaudaraan dan jaminan sosial yang menyeluruh di atas asas persaudaraan, kasih sayang dan kerjasama yang mulia? Kita tidak akan dapat membebaskan diri daripada penjajahan melainkan dengan seruan Islam. Oleh itu, orang-orang yang berjuang hendaklah berjuang di atas jalan ini:

(#θç/¤‹x. Å3≈s9uρ ÇÚö‘F{$#uρ Ï!$yϑ¡¡9$# zÏiΒ ;M≈x.tt/ ΝÍκöŽn=tã $uΖóstGx s9 (#öθs)¨?$#uρ (#θãΖtΒ#u #“tà)ø9$# Ÿ≅÷δr& ¨βr& öθs9uρ ∩∉∪ tβθç7Å¡õ3tƒ (#θçΡ$Ÿ2 $yϑÎ/ Μßγ≈tΡõ‹s{r'sù
Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta bertaqwa, tentulah Kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit dan bumi. (Al-Araf: 96)

öΝä3Ï9≡sŒ 4 Ï&Î#‹Î7y™ tã öΝä3Î/ s−§x tGsù Ÿ≅ç6¡9$# (#θãèÎ7−Fs? Ÿωuρ ( çνθãèÎ7¨?$$sù $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ ‘ÏÛ≡uŽÅÀ #x‹≈yδ ¨βr&uρ ∩⊇∈⊂∪ tβθà)−Gs? öΝà6‾=yès9 ϵÎ/ Νä38¢¹uρ
Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurut-nya; dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. (Al-An'am: 153)

óΟä3ΖÏiΒ 5Αô‰tã ô“uρsŒ (#ρ߉Íκô−r&uρ 7∃ρã÷èyϑÎ/ £èδθè%Í‘$sù ÷ρr& >∃ρã÷èyϑÎ/ £èδθä3Å¡øΒr'sù £ßγn=y_r& zøón=t/ #sŒÎ*sù ©!$# È,−Gtƒ tΒuρ 4 ̍ÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ Ú∅ÏΒ÷σムtβ%x. tΒ ϵÎ/ àátãθムöΝà6Ï9≡sŒ 4 ¬! nοy‰≈y㤱9$# (#θßϑŠÏ%r&uρ ©!$# ¨βÎ) 4 ÿ…çµç7ó¡ym uθßγsù «!$# ’n?tã ö≅©.uθtGtƒ tΒuρ 4 Ü=Å¡tFøts† Ÿω ß]ø‹ym ôÏΒ çµø%ã—ötƒuρ ∩⊄∪ %[`tøƒxΧ …ã&©! ≅yèøgs† ∩⊂∪ #Y‘ô‰s% &óx« Èe≅ä3Ï9 ª!$# Ÿ≅yèy_ ô‰s% 4 Íν̍øΒr& à Î=≈t/
Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya), nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkannya). Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan (Ingatlah), sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya (untuk menolong dan menyelamat-kannya). Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendaki-Nya. Allah telahpun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. (At-Tolaq: 2-3)

www.mykonsis.org

42

4 zôÒÏts† óΟs9 ‘Ï↔‾≈©9$#uρ 9ßγô©r& èπsW≈n=rO £åκE£‰Ïèsù óΟçFö;s?ö‘$# ÈβÎ) ö/ä3Í←!$|¡Σ ÏΒ ÇÙŠÅsyϑø9$# zÏΒ zó¡Í≥tƒ ‘Ï↔‾≈©9$#uρ è Îp ∩⊆∪ #ZŽô£ç„ ÍνÍ÷ö∆r& ôÏΒ …ã&©! ≅yèøgs† ©!$# È,−Gtƒ tΒuρ 4 £ßγn=÷Ηxq z÷èŸÒtƒ βr& £ßγè=y_r& ÉΑ$uΗ÷qF{$# àM≈s9'ρé&uρ
Dan (ingatlah), sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya. (At-Tolaq: 4)

∩∈∪ #—ô_r& ÿ…ã&s! öΝÏà÷èãƒuρ ϵÏ?$t↔Íh‹y™ çµ÷Ζtã öÏe s3ム©!$# È,−Gtƒ tΒuρ 4 óΟä3ö‹s9Î) ÿ…ã&s!t“Ρr& «!$# â÷ö∆r& y7Ï9≡sŒ
Sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya, dan akan membesarkan pahala balasannya. (AtTolaq: 5)

www.mykonsis.org

43

nescaya kami akan meng-harunginya bersama kamu. la bermula apabila Nabi s.w. iaitu sebanyak 11 ghazwah: 1. Demi Tuhan yang mengutuskan kamu membawa kebenaran. Baginda ingin mengambil pandangan para sahabatnya. Bilangan ghazwah sebanyak 26 ghazwah sementara bilangan sariyyah pula sebanyak 38 sariyyah.w. Rasul s. Saad bin Muaz. Berangkatlah bersama kami dengan berkat Allah.W. mempelawa para sahabat Baginda untuk menyekat kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam ke Makkah. Ahli-ahli sejarah Islam meletakkan beberapa istilah bagi siri peperangan ini.a.a. Mereka membawa 70 ekor unta dan dua atau tiga ekor kuda sahaja. Namun Abu Suffian sebelum itu telah mengutuskan utusan kepada Quraisy untuk keluar melindungi kafilahnya. Tiada seorang pun daripada kami yang tercicir. Misi asal sekatan itu bukannya dengan tujuan peperangan." Sahabat yang lain juga berucap seumpama itu. Lantaran itu. kami telah beriman dengan kamu.w. Mereka menamakan peperangan antara orang Islam dan orang musyrik yang disertai oleh Nabi s. Sementara pertempuran kecil yang berlaku antara kedua pihak dan tidak disertai oleh Rasul s. seraya bersabda: "Berangkatlah kamu dengan berkat Allah. khususnya kaum Ansor. merasa gembira dengan jawapan itu. hampir-hampir tidak sempat menetap selesa di Madinah apabila siri peperangan antara Baginda dengan Quraisy dan kabilah-kabilah Arab yang menyokong mereka bermula. Mereka bergilir-gilir dalam kumpulan-kumpulan kecil menaiki unta tersebut dari satu masa ke satu masa. Antaranya 600 orang tentera berbaju perisai. Sementara itu. berkata kepada Baginda: "Wahai Rasulullah.Bahagian 5 PEPERANGAN RASUL S. Kebanyakan mereka daripada golongan Ansor. sama ada kafilah dagang ataupun angkatan tentera. Ini tidak termasuk baju perisai tentera pejalan kaki dan 700 ekor unta. ketua Ansor. memasuki pertempuran.w. A) Peristiwa-peristiwa Sejarah Nabi s. Kami kaum yang sabar ketika perang dan jujur (tidak belot) ketika bertemu musuh. kami hanya menyebut ghazwah yang terkenal sahaja.a.w. teruskan wahai Rasulullah.org 44 . kalau kamu bentangkan kepada kami laut ini. Ghazwah Badar al-Kubra Ia berlaku pada 17 Ramadhan tahun ke-2 hijrah. sebagai Ghazwah. Rentetan permintaan tersebut. Kaum Muhajirin telah mencadangkan kepada Baginda untuk terlibat dalam peperangan itu.mykonsis. Kami tetap akan bersama kamu. Mereka turut membawa penyanyi-penyanyi perempuan yang memukul gendang dan menyanyi mengutuk orang Islam.w.a. Namun dalam perbincangan tergesa-gesa ini. apa yang kamu mahu. dinamakan sebagai Sariyyah." www.A.a. Sebelum Nabi s. Kemudian Ansor menyedari Baginda mahukan pandangan mereka. Semoga Allah membuatkan sesuatu berlaku kepada kalangan kami yang menggembirakan kamu. 100 ekor kuda yang dipakaikan 100 baju perisai. Bergembiralah. Quraisy telah keluar dengan bilangan kira-kira 1000 orang tentera. membenarkan risalahmu. Kami tidak benci untuk bertemu dengan musuh kami besok. Kami menyaksikan apa yang kamu bawa adalah benar dan kami telah berikan janji juga ikrar untuk mendengar arahan dan taat kepadamu. Baginda ingin mengambil pandangan mereka untuk terlibat dalam peperangan. bilangan orang Islam pula seramai 313 atau 314 orang. Mereka telah berucap dengan baik.a. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku untuk berhadapan dengan salah satu kumpulan. Walau bagaimanapun kafilah yang diketuai oleh Abu Suffian tersebut telah terselamat daripada sekatan orang Islam. Oleh itu.

kemudian dia terbunuh dalam keadaan penuh kesabaran dan ikhlas.w. Ya Allah." Kemudian peperangan meletus dan berakhir dengan kemenangan orang Islam. Mereka kemudiannya berhenti di situ. itulah yang mereka sukai.org 45 .a. aku menagih janji dan jaminan-Mu. Abu www. Atau ia merupakan buah fikiran. Antara doa Baginda: (‫ر ن‬ ‫نا‬ ‫م )ا‬ ‫ه ا‬ ‫ه ا‬ ‫ن‬ ‫ك وو ك ا‬ ‫ك‬ ‫ا رض‬ ‫ا‬ "Ya Allah. meluruskan barisan orang Islam. Mereka yang ditawan pula kira-kira 70 orang. Maka al-Hubab bin al-Munzir mencadangkan kepada Baginda agar berpindah ke tempat lain yang lebih strategik dan membolehkan orang Islam menyekat air Badar sampai kepada orang musyrik. Saad berkata kepada Baginda: "Sebahagian orang Islam tidak hadir bersama kita. Turut terbunuh sebahagian pemimpin mereka.w.Kemudian Rasul s. Sekiranya Allah memuliakan mereka dengan kemenangan. dan para sahabat Baginda berangkat sehingga mereka sampai ke tempat yang dicadangkan oleh al-Hubab. mendoakan kebaikan untuk Saad bin Muaz.w. strategi perang dan tipu helah?" Rasul s." Setelah itu Baginda pulang ke khemah bersama Abu Bakar dengan dikawal oleh Saad bin Muaz yang siap menghunuskan pedangnya.a. Seterusnya Saad bin Muaz mencadangkan agar dibina sebuah khemah untuk Rasul s. Rasul s. sesiapa yang memerangi mereka (tentera orang musyrik) pada hari ini. Nabi s.a.w. Oleh itu. w. Rasul s. Baginda pulang ke Madinah dan melakukan syura dengan para sahabat Baginda tentang urusan tawanan perang.a. Sesungguhnya AlIah akan melaksanakan janji-Nya untukmu. Jika tewas." Baginda memanjangkan sujudnya. Apabila kedua-dua kumpulan (orang Islam dan orang musyrik) bersemuka. menjawab: "Bahkan ia berdasarkan buah fikiran. Ini bukanlah bererti cinta kami terhadapmu lebih hebat berbanding mereka. wahai Nabi Allah. terus maju dan tidak lari dari medan pertempuran. mula berdoa. di mana kamu tidak boleh terkedepan mahupun terkebelakang. Kirakira 70 orang musyrik telah terbunuh termasuk ketua mereka yang paling tegar dengan kesyirikannya. Baginda telah memerintahkan agar semua yang terbunuh dikebumikan.a.a. Jika mereka tahu kamu akan berperang. Umar mencadangkan supaya mereka dibunuh.mykonsis. Baginda bersabda: ‫ا ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا مر‬ ، ‫وا ي‬ "Demi Tuhan yang jiwaku di dalam genggaman-Nya.a. Baginda memerintahkan agar dibina sebuah khemah untuk Baginda. nescaya mereka tidak tercicir untuk turut serta bersamamu." Oleh itu. strategi perang dan tipu helah". Lantas al-Hubab bin al-Munzir bertanya: "Wahai Rasulullah! Adakah tempat ini ditetapkan oleh Allah Taala kepada kamu. sehingga Abu Bakar berkata: "Cukuplah. Rasul s. Kamu tidak akan disembah lagi di muka bumi. Abu Jahal. membakar semangat mereka untuk berperang dan memotivasi mereka untuk mati syahid. Baginda boleh menaiki tunggangannya dan kembali menyertai orang Islam di Madinah. di belakang barisan tentera Islam.w. jika Kamu binasakan kelompok ini (pejuang-pejuang mukmin).w. pasti Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. berjalan sehingga sampai ke perigi Badar yang paling hampir lalu Baginda berhenti di situ.

Dan Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu melainkan kerana memberi khabar gembira kepada kamu. dan supaya kamu tenteram dengan bantuan itu. dan mereka (musuh) datang menyerang kamu dengan serta-merta.£‰Ïϑムβr& öΝä3uŠÏ õ3tƒ ã&s#yèy_ $tΒuρ ∩⊇⊄∈∪ tÏΒÈhθ|¡ãΒ Ïπs3Í×‾≈n=yϑø9$# zÏiΒ 7#≈s9#u Ïπ|¡ôϑsƒ¿2 Νä3š/u‘ öΝä. (Kemenangan Badar itu) kerana Allah hendak membinasakan satu golongan dari orang-orang kafir atau menghina mereka (dengan kekalahan). Terdapat beberapa ayat al-Quran al-Karim telah turun berkenaan Ghazwah Badar ini.÷ŠÏ‰ôϑム#x‹≈yδ öΝÏδÍ‘öθsù ÏiΒ Νä." Bahkan (mencukupi.w.uŽ|ÇtΡ ô‰s)s9uρ (#θà)−Gs?uρ (#ρçŽÉ9óÁs? βÎ) 4 #’n?t/ ∩⊇⊄⊆∪ tÏ9u”∴ãΒ Ïπs3Í×‾≈n=yϑø9$# zÏiΒ 7#≈s9#u ÏπsW≈n=sWÎ/ Νä3š/u‘ öΝä. Dan (ingatlah bahawa) pertolongan yang membawa kemenangan itu hanya dari Allah Yang Maha kuasa. Rasul s.000 malaikat yang bertanda masing-masing. supaya mereka kembali dengan hampa kecewa. menerima cadangan Abu Bakar. Allah Taala berfirman dalam surah Ali Imran: s9r& šÏΨÏΒ÷σßϑù=Ï9 ãΑθà)s? øŒÎ) ∩⊇⊄⊂∪ tβρãä3ô±n@ öΝä3ª=yès9 ©!$# (#θà)¨?$$sù ( ×'©!ÏŒr& öΝçFΡr&uρ 9‘ô‰t7Î/ ª!$# ãΝä.t7y™ «!$# zÏiΒ Ò=≈tGÏ.w. Oleh itu. Oleh itu bertaqwalah kamu kepada Allah. Dan (ingatlah). bahawa Allah membantu kamu dengan 3. sedang kamu berkeadaan lemah (kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang). kerana menerima tebusan harta bagi tawanan perang. nescaya Allah membantu kamu dengan 5. orang musyrik telah menebus tawanan mereka dengan harta.000 tentera dari malaikat yang diturunkan ?. Kamu rnenghendaki harta benda dunia (yang tidak kekal). sedang Allah rnenghendaki (untuk kamu pahala) akhirat.org 46 . (Ingatlah wahai Muhammad) ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman (untuk menguatkan semangat mereka): "Tidakkah cukup bagi kamu.Bakar pula mencadangkan supaya mereka menebus diri mereka. Allah Taala berfirman: ª!$#uρ $u‹÷Ρ‘‰9$# uÚttã šχρ߉ƒÌè? 4 ÇÚö‘F{$# ’Îû š∅Ï‚÷Wム4®Lym 3“uŽó€r& ÿ…ã&s! tβθä3tƒ βr& @cÉ<oΨÏ9 šχ%x.θè?ù'tƒuρ ∩⊇⊄∉∪ ÉΟ‹Å3ptø:$# Í“ƒÍ•yèø9$# «!$# ωΨÏã ôÏΒ āωÎ) çŽóǨΖ9$# $tΒuρ 3 ϵÎ/ Νä3ç/θè=è% ¨È⌡yϑôÜtGÏ9uρ öΝä3s9 3“uŽô³ç0 āωÎ) ª!$# ∩⊇⊄∠∪ tÎ6Í←!%s{ (#θç6Î=s)ΨuŠsù öΝåκtJÎ6õ3tƒ ÷ρr& (#ÿρãx x.mykonsis. tÏ%©!$# zÏiΒ $]ùtsÛ yìsÜø)u‹Ï9 Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar. $tΒ ë>#x‹tã öΝè?õ‹s{r& !$yϑ‹Ïù öΝä3¡¡yϑs9 t. (All Imran: 123-127) Al-Quran juga menegur Rasulullah s. supaya kamu bersyukur (akan kemenangan itu). Ÿωöθ©9 ∩∉∠∪ ÒΟŠÅ3ym ͕tã ª!$#uρ 3 nοtÅzFψ$# ߉ƒÌãƒ ∩∉∇∪ ×ΛÏàtã Tidaklah patut bagi seseorang Nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Allah Maha www. lagi Maha Bijaksana.a. Dalam pada itu) jika kamu bersabar dan bertaqwa.a.

orang Islam akan menghalang mereka.org 47 .a. apabila dia memakai baju perisainya untuk dia menanggalkannya semula. Mereka berkata kepada Rasul s. seraya meletakkan dinding perisai di belakang tubuhnya dan memegang tombak di tangan. menjawab kepada mereka dengan sabda Baginda: “Tidak wajar bagi seorang nabi. Mereka membuat persiapan sehingga mereka benar-benar bersedia untuk memerangi Rasul s. atau kamu duduk di sini sekiranya kamu mahu. isteri Abu Suffian.000 pejuang. Sekiranya orang musyrik menyerang mereka.a. sehinggalah Allah memberikan hukuman antaranya dan musuhnya. Kalaulah tidak (kerana) adanya ketetapan dari Allah yang telah terdahulu.w.a. lagi Maha Bijaksana.w. Namun sebahagian pemuda-pemuda Islam serta sesetengah Muhajirin dan Ansor bersemangat untuk keluar dari Madinah dan meiawan orang musyrik di tempat perhimpunan mereka. tahun ke-3 hijrah. Rasul s. dan beberapa orang sahabat.a. Ketika orang Islam berhimpun untuk keluar. Bapanya telah terbunuh dalam Ghazwah Badar. orang Islam tidak perlu keluar menghadapi mereka. Quraisy bergerak sehingga sampai ke tengah-tengah wadi menghala ke Uhud (sebuah bukit tinggi yang terletak dua batu di utara Madinah) bertentangan dengan Madinah.: "Kami tidak seharusnya menyalahi pendapat kamu.” Di pertengahan jalan. Rasulullah s.a.w.a. tentulah kamu ditimpa azab seksa yang besar disebabkan (penebus diri) yang kamu ambil (dari orang-orang tawanan) itu. Mereka merupakan sekutu Quraisy.4 Dalam angkatan ini terdapat 700 tentera berbaju perisai dan 200 pahlawan berkuda.Kuasa.000 orang Islam telah berangkat keluar Madinah termasuk 100 tentera berbaju perisai dan 2 pahlawan berkuda. Khususnya mereka yang tidak turut serta dalam Ghazwah Badar dan tidak memperolehi kemuliaan berperang dalam ghazwah tersebut. Mengikut pendapat Rasul s. Baginda masuk ke dalam rumah. Abdullah bin Ubai bin Salul bersama 300 orang munafik Kaum yang dihubungkan kepada sebuah bukit di sebelah bawah Makkah yang dipanggil "Habisy". Bahkan orang Islam hendaklah bertahan di dalam kota Madinah.” Kemudian Baginda bersama kira-kira 1. melihat satu kumpulan Yahudi mahu turut keluar bersama Abdullah bin Ubai bin Salul. Oleh itu. Kemudian Baginda keluar menemui orang Islam dengan menggantung pedangnya di leher. telah beralah kepada pendapat mereka. 15 Syawal. Kita tidak meminta pertolongan orang musyrik untuk memerangi orang musyrik. tidak termasuk bilangan tentera Ahabisy. Bersama mereka juga.w.mykonsis.w. Mereka keluar dalam angkatan tentera seramai 3. Ghazwah Uhud Ghazwah Uhud berlaku pada hari Sabtu. Lantaran itu. Sebab berlaku ghazwah ini Quraisy ingin menuntut bela terhadap kekalahan dalam Ghazwah Badar. buatlah apa yang kamu mahu. Rasul s. memakai baju perisai. Mereka yang mencadangkan kepada Baginda untuk keluar berperang di luar Madinah telah menyesal. di Madinah. ketua orang munafik. 4 www. (Al-Anfal: 67-68) 2." Maka Rasul s.w.a. bertanya: "Adakah mereka telah Islam?" Mereka berkata: "Tidak wahai Rasulullah.w." Baginda bersabda: “Suruh mereka pulang. kerana mereka menjadi sebab memaksa Baginda melakukan tindakan yang bertentangan dengan pendapat peribadi Baginda. 17 orang wanita termasuk Hindun binti 'Utbah.

a. Baginda s. Dua cincin rantai topi itu telah terbenam masuk ke pelipis Baginda." Kemudian. Kita akan terus menang selagimana kamu tetap tidak berganjak daripada tempat kamu. Mereka berkata: "Apa yang kita akan buat sedangkan Allah telah memenangkan Rasul-Nya?" Mereka terfikir untuk meninggalkan posisi masing-masing untuk memperolehi habuan rampasan perang. Kemudian Rasul s. mereka menjawab bahawa peperangan telah tamat dan tidak perlu lagi untuk kekal di tempat mereka. tetap bertahan bersamasama sekumpulan orang mukmin. aku bersaksikan Engkau dalam menghadapi mereka ". Baginda menjadikan tenteranya membelakangi bukit Uhud dan menghadap tentera musyrik. Bersama-sama Nasibah juga. Orang musyrik dapat sampai kepada Rasul s. untuk bertempur menggunakan pedang dan memanah demi mempertahankan Rasulullah. Batu-batu yang mereka lontar mengenai Baginda sehingga Baginda jatuh pengsan. untuk melindungi bahagian belakang orang Islam daripada serangan balas tentera musyrik dari arah belakang. Baginda juga memilih 50 orang pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair al-Ansori. kedua lututnya bercalar. Namun.a..w. Rasulullah s. Antara mereka lagi. Baginda berpesan kepada mereka: "Jika kamu melihat kami dilanggar garuda (kiasan kepada kebinasaan yang cukup teruk). lantas berpatah balik menyerang hendap dari arah belakang.a.000 anak panah. Orang musyrik bertambah ramai menyerang Rasul s. ketua mereka. jangan kamu tinggalkan tempat kamu sehingga aku hantar utusan kepada kamu. Hujani mereka dengan anak-anak panah. tersebar khabar angin bahawa Rasul s. Baginda telah membariskan tentera Islam. Abdullah bin Jubair memperingatkan mereka tentang pesanan Rasul s.w. orang Islam sibuk memungut harta rampasan perang yang mereka dapati di kem orang musyrik.. suami dan dua orang anaknya yang turut serta mempertahankan Rasulullah. Dia meninggalkan tugas memberi minum tentera yang cedera.w. Saad bin Abi Waqqas.org 48 . Oleh itu. melantik seorang ketua bagi setiap pasukan. Baginda berpesan kepada mereka: "Lindungi belakang kami supaya mereka tidak datang menyerang kita dari arah belakang. Oleh itu. bilangan orang Islam hanya tinggal 700 orang.w. Antaranya lagi. Sekiranya kamu melihat kami mengalah-kan kaum (musyrik) itu atau kami menewaskan mereka dan mereka terbunuh. menyebabkan luka yang dalam. Angkatan tentera Islam tidak menyedari serang hendap melainkan setelah pedangpedang menyerang mereka di sana sini. Beliau telah memanah pada hari tersebut kira-kira 1. www. Ya Allah.w. bermulalah peperangan. Ikatan barisan mereka menjadi kacau bilau..mykonsis. jangan kamu tinggalkan tempat kamu ini sehingga aku kirim utusan kepada kamu.a.w.a.w. Dia melindungi Baginda daripada anak-anak panah orang musyrik.a. Dia terus bertempur sehinggalah sebatang anak panah hinggap mengenai tengkuknya. Dalam riwayat lain. untuk membunuh Baginda. Para pemanah di belakang mereka melihat perkara tersebut. Pihak musuh kemudiannya melarikan diri. Sebahagian mereka telah lari pulang ke Madinah. antara mereka ialah: Abu Dujanah yang bertindak menjadi perisai Rasulullah s. Anak-anak panah itu telah menembusi belakang tubuhnya. Khalid bin al-Walid (sebagai ketua sayap kanan angkatan orang musyrik ketika itu) melihat para pemanah telah meninggalkan posisi mereka di belakang tentera Islam. Hanya Abdullah berserta 10 orang lain enggan meninggalkan posisi masing-masing. telah terbunuh. mukanya luka.a.a. Allah telah membantu orang Islam menentang musuh-musuh mereka. Ketika itu juga.menarik diri daripada turut serta membantu orang Islam berperang. Lantas.w. meneruskan perjalanan sehingga sampai ke medan Uhud. Nasibah Ummu 'Umarah al-Ansoriyyah. bibir bawahnya berdarah dan topi di kepalanya pecah. Orang Islam telah membunuh sebilangan mereka. Kuda tidak dapat melawan panah.

a.a. Allah Taala telah menurunkan beberapa ayat berkenaan ghazwah ini bagi merawat kelukaan hati orang-orang mukmin dan menyedarkan mereka tentang punca-punca kekalahan yang menimpa mereka. Allah berfirman dalam surah Ali Imran: ¡§tΒ ô‰s)sù Óyös% öΝä3ó¡|¡ôϑtƒ βÎ) ∩⊇⊂∪ tÏΖÏΒ÷σ•Β ΟçGΨä.mykonsis. Maka Nabi s. bapa saudara Rasul s.mendoakan untuk mereka: “Semoga Allah memberkati kamu sekeluarga.w.ha.a. mengambil sebatang tombak daripada sahabat yang bersama Baginda.a. sama ada akibat tikaman tombak mahupun tetakan pedang.a.w. telah berkata berkenaan Nasibah: "Aku tidak menoleh ke kanan dan he kiri pada hari Ghazwah Uhud. Dia bersumpah tidak akan berpatah balik.w.a. isteri Abu Suffian telah mengkelar-kelar mayatnya. Abu Suffian menyatakan kelegaan hatinya dan hati orang musyrik yang lain. Bilangan orang Islam yang terbunuh dalam pertempuran ini ialah kira-kira 70 orang. berkata selepas itu: "Aku tidak mempedulikan lagi bencana yang menimpaku dalam urusan dunia. Rasul s. Lantas Baginda menghantar sahabat menghalau mereka turun seraya berkata: "Tidak sepatutnya mereka berada lebih tinggi daripada kita.” Lantas Nasibah berkata: "Doakan kepada Allah supaya kami menemanimu di syurga. Nasibah mendapat 12 luka. Baginda memandang ke arah orang musyrik dan ternampak sekumpulan daripada mereka berada di atas bukit.” Namun selepas itu Allah melarang daripada mengelar mayat. aku akan kelar 30 orang lelaki daripada mereka. Ubai bin Khalaf telah cuba untuk sampai kepada Rasul s. lantas berkata: “Sekiranya Allah memenangkan aku ke atas Quraisy di sesuatu tempat. Pada saat-saat genting itu..w. dalam semua ghazwah Baginda.org 49 . membelah jantungnya dan mengunyahnya. bertujuan membunuh Baginda. merasa amat sedih melihat keadaan Hamzah. jadikan mereka teman-temanku di syurga.w. setelah berjaya menebus kekalahan mereka dalam Ghazwah Badar dengan kata-katanya: “Hari ini merupakan bayaran bagi hari Badar. Ya Allah. Pertempuran telah berakhir. lalu memuntahkannya.a. tiada kekuatan bagi kami metainkan dengan Kamu". Kemudian Baginda s." Lantas Baginda berdoa: "Ya Allah. lalu merejamnya ke leher Ubai.w.” Di antara mereka yang terbunuh dalam peperangan ini ialah Hamzah.w. sementara jumlah orang musyrik yang terbunuh ialah 23 orang. melainkan aku melihatnya berperang di hadapanku". Hindun. dapat berdiri dan bangun dipangku oleh Tolhah bin Ubaidillah. Rejaman tersebut menyebab kematiannya." Baginda s. Dia merasa kepahitan jantung itu." Nasibah r. Ubai bin Khalaf juga merupakan satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi s. βÎ) tβöθn=ôãF{$# ãΝçFΡr&uρ (#θçΡt“øtrB Ÿωuρ (#θãΖÎγs? Ÿωuρ www. Pada hari tersebut.

Allah telah menepati janji-Nya (memberikan pertolongan) kepada kamu ketika kamu (berjaya) membunuh mereka (beramai-ramai) dengan izin-Nya. kami gilirkan dia antara sesama manusia.ÏiΒ ΜçGøŠ|Átãuρ ∩⊇∈⊄∪ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ’n?tã @≅ôÒsù ρèŒ ª!$#uρ 3 öΝà6Ψtã $x tã ô‰s)s9uρ ( öΝä3uŠÎ=tFö. Allah berfirman lagi: ̍øΒF{# ’Îû öΝçFôãt“≈oΨs?uρ óΟçFù=ϱsù #sŒÎ) #_¨Lym ( ϵÏΡøŒÎ*Î/ ΝßγtΡθ¡ss? øŒÎ) ÿ…çνy‰ôãuρ ª!$# ãΝà6s%y‰|¹ ô‰s)s9uρ $ ß ß‰ƒÌãƒ ¨Β Νà6ΨÏΒuρ $u‹÷Ρ‘‰9$# ߉ƒÌãƒ ¨Β Νà6ΨÏΒ 4 šχθ™6Åsè? $¨Β Νä31u‘r& !$tΒ Ï‰÷èt/ . Dan (ingatlah). dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang yang mati Syahid. Jika kamu (dalam peperangan Uhud) mendapat luka (tercedera). Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk Syurgapadahal belum lagi nyata kepada Allah (wujudnya) orang-orang yang berjihad (yang berjuang dengan bersungguh-sungguh) di antara kamu. dan janganlah kamu berdukacita (terhadap apa yang akan menimpa kamu). (supaya menjadi pengajaran) dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman (dan yang sebaliknya).uŠÏ9 öΝåκ÷]tã öΝà6sùt|¹ §ΝèO 4 nοtÅzFψ$# öΝà6t7≈rOr'sù öΝä31t÷zé& þ’Îû öΝà2θããô‰tƒ Û^θß™§9$#uρ 7‰ymr& #’n?tã šχ…âθù=s? Ÿωuρ šχρ߉ÏèóÁè? øŒÎ) * ∩⊇∈⊂∪ tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ 7ŽÎ6yz ª!$#uρ 3 öΝà6t7≈|¹r& !$tΒ Ÿωuρ öΝà6s?$sù $tΒ 4’n?tã (#θçΡt“óss? ŸξøŠx6Ïj9 5dΟtóÎ/ $Cϑxî Dan demi sesungguhnya. Dan demikian itulah keadaan hari-hari (dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan). maka sesungguhnya kaum (musyrik yang mencerobohi kamu) itu telah (tercedera juga dan) mendapat lukayang sama (dalam peperangan Badar).mykonsis.org 50 . serta kamu pula menderhaka (melanggar perintah Rasulullah) sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai (kemenangan dan harta rampasan perang).ysôϑtƒρ (#θãΨtΒ#u tÏ%©!$# ª!$# }ÈÅcsyϑãŠÏ9uρ ∩⊇⊆⊃∪ tÉΚÎ=≈©à9$# =Ïtä† Ÿω ª!$#uρ 3 u!#y‰pκà− u ∩⊇⊆⊄∪ tΎÉ9≈¢Á9$# zΝn=÷ètƒuρ öΝä3ΖÏΒ (#ρ߉yγ≈y_ tÏ%©!$# ª!$# ÉΟn=÷ètƒ $£ϑs9uρ sπ¨Ψyfø9$# (#θè=äzô‰s? βr& ÷Λäö7Å¡ym Dan janganlah kamu merasa lemah (dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam). dan (belum lagi) nyata (wujudnya) orang-orang yang sabar (tabah dan cekal had dalam perjuangan)? (Maksud Ali Imran: 139-142) Selang beberapa ayat selepas itu.öΝä3ΖÏΒ x‹Ï‚−Gtƒuρ (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# ª!$# zΝn=÷èu‹Ï9uρ Ĩ$¨Ψ9$# t÷t/ $yγä9Íρ#y‰çΡ ãΠ$−ƒF{$# y7ù=Ï?uρ 4 …ã&é#÷VÏiΒ Óyös% tΠöθs)ø9$# ôΘr& ∩⊇⊆⊇∪ šÍÏ ≈s3ø9$# t. padahal kamulah orang-orang yang tertinggi (mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan) jika kamu orang-orang yang (sungguh-sungguh) beriman. Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa-dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir. sehingga ke masa kamu lemah (hilang semangat untuk meneruskan perjuangan) dan kamu berbalah dalam urusan (perang) itu. Di antara kamu ada yang www.

menyatakan: "Kami tidak akan keluar daripada kampung halaman kami. Ketika Rasul s. mengepung mereka. sedang Rasulullah (yang masih berjuang dengan gagahnya) memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu (untuk berjuang terus tetapi kamu tidak mematuhinya). Mereka berangkat keluar. 100 batu dari Madinah. dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu.a. Mereka juga merupakan sekutu Khazraj. Justeru itu." Baginda s. mereka merejam anak panah dan batu ke arah tentera Islam. tidak akan ditumpahkan walau setitik. mereka mengambil segala benda yang boleh dibawa dan meruntuhkan rumah-rumah mereka.w. Dan (ingatlah). sebahagian mereka berhenti menetap di Khaibar.w. Apabila mereka ingin keluar dari kampung halaman mereka. Buatlah apa yang kamu mahu. Ghazwah Bani Nadhir Bani Nadhir merupakan salah satu ras Yahudi yang tinggal berjiran dengan kota Madinah. Melalui utusannya.a. ketua golongan munafik mengutuskan utusannya kepada mereka. Kamu telah cuba belot.w. dengan sebab perbuatan (kamu menderhaka) yang mendukacitakan (Rasulullah) itu. (semata-mata dengan limpah kurnia-Nya).w. Agar orang Islam tidak dapat menggunakannya. Oleh sebab itu Allah mem-balas kamu (dengan peristiwa) yang mendukacitakan (kekalahan). beliau melarang mereka keluar dan berjanji untuk menghantar 2. Pada ketika itu. www.w. dan tidak (pula bersedih) akan apa yang menimpa kamu.org 51 . Baginda s. Namun tabiat jahat dan khianat yang berakar umbi dalam jiwa Yahudi mendorong mereka untuk melanggar perjanjian mereka. Mereka telah memetarai perjanjian dengan orang Islam sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian keamanan dan kerjasama yang telah kami sebut sebelum ini. Baginda terpaksa menebang pokok-pokok kurma mereka. mengenakan syarat kepada mereka agar keluar tanpa membawa senjata. Apabila Yahudi melihat tentera Rasulullah. lantas bingkas bangun dengan segera seolah-olah mempunyai sesuatu keperluan. namun mereka tetap sabar bertahan. Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. memberi tempoh 10 hari kepada mereka untuk keluar dari kampung tersebut. dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Baginda mengutuskan Muhammad bin Maslamah kepada Bani Nadhir memberitahu: "Kamu hendaklah keluar daripada negaraku.w. Bantuan yang dijanjikan kepada mereka oleh ketua munafik tidak sampai.a. mereka berkata: "Kami akan keluar dari negeri kamu.menghendaki keuntungan dunia semata-mata. bersama sahabatnya keluar untuk memerangi mereka. Baginda juga menjamin darah mereka akan terpelihara. mengetahuinya.mykonsis. Baginda s.a. Lantaran itu.a. Jangan kamu tinggal bersama-samaku di sini. Tiba-tiba mereka melakukan komplot jahat untuk membunuh Baginda dengan cara melontarkan batu dari atas rumah ke arah Baginda.a.w. kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji (iman dan kesabaran) kamu. Bani Nadhir bersiap-siap untuk keluar dari kampung mereka ekoran amaran itu. Mereka menghantar utusan kepada Rasulullah s. Panji-panji Baginda telah dibawa oleh Ali bin Abi Tolib. dan beberapa orang sahabat Baginda berada di perkampungan Bani Nadhir. Namun Abdullah bin Ubai. mereka mengubah fikiran daripada keluar meninggalkan kampung halaman kepada bertahan di dalam kubu mereka.a. Baginda telah bersandar ke dinding rumah kaum itu. supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput dari kamu." Kemudian Baginda s. Allah sentiasa melimpahkan kurnia-Nya kepada orang-orang yang beriman. (Ingatlah) ketika kamu berundur lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun." Oleh itu. Baginda s. Dan (ingatlah). (Maksud Ali Imran: 152-153) 3. Mereka hanya dibenarkan keluar bersama harta mereka yang mampu dibawa oleh seekor unta. Baginda menuju ke Madinah diikuti oleh para sahabatnya.000 orang daripada kaumnya untuk mempertahankan mereka.

tÏ%©!$# ylt÷zr& ü“Ï%©!$# uθèδ ãΝÍκÍ5θè=è% ’Îû t∃x‹s%uρ ( (#θç7Å¡tGøts† óΟs9 ß]ø‹ym ôÏΒ ª!$# ãΝßγ9s?r'sù «!$# zÏiΒ ΝåκçΞθÝÁãm óΟßγçGyèÏΡ$¨Β Οßγ‾Ρr& (#þθ‘Ζsßuρ βr& Iωöθs9uρ ∩⊄∪ ̍≈|Áö/F{$# ’Í<'ρé'‾≈tƒ (#ρçŽÉ9Fôã$$sù tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# “ω÷ƒr&uρ öΝÍκ‰Ï‰÷ƒr'Î/ ΝåκsEθã‹ç/ tβθç/̍øƒä† 4 |=ô㔍9$# t öΝåκ¨Ξr'Î/ y7Ï9≡sŒ ∩⊂∪ Í‘$¨Ζ9$# Ü>#x‹tã ÍοtÅzFψ$# ’Îû öΝçλm. Dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetap-kan pengusiran (yang demikian buruknya) terhadap mereka. Surah al-Hasyr telah diturunkan berkenaan peperangan ini.a. sesiapa yang menentang (perintah) Allah. kerana mereka menentang (perintah) Allah dan Rasul-Nya. tahun ke-5 hijrah.Sementara sebahagian yang lain berhenti menetap di Jarsh.w. Kamu (wahai umat Islam) tidak menyangka bahawa mereka akan keluar (disebabkan bilangannya yang ramai dan pertahanannya yang kuat). Di sana. Sebabnya. Baginda sendiri turut terlibat menggali parit-parit itu. dan mereka pula menyangka bahawa bentengbenteng mereka akan dapat menahan serta memberi pertindungan kepada mereka (dari azab) Allah. Seterusnya pemimpin-pemimpin Yahudi pergi ke Ghatfan.a. apabila Bani Nadhir selesai diusir. (Maksud Al-Hasyr: 2-4) 4. Apabila Baginda s. Quraisy telah menyahut ajakan itu. beberapa orang ketua mereka datang ke Makkah mengajak dan mengapi-apikan Quraisy untuk memerangi Rasul s. maka sesungguhnya Allah amat-lah berat azab seksa-Nya.mykonsis. Apabila Quraisy dan sekutu mereka www.w. (lalu) mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri (dari dalam) sambil tangan orang-orang yang beriman (yang mengepung mereka berbuat demikian dari luar). Maka insaflah dan ambillah pelajaran (dari peristiwa itu) wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. Namun hanya dua orang sahaja daripada mereka yang selamat. serta dilemparkan-Nya perasaan cemas takut ke dalam hati mereka. Baginda bermesyuarat dengan para sahabat. Lalu Rasul s. Ghazwah al-Ahzab Ghazwah al-Ahzab dinamakan juga dengan Ghazwah Khandak. Ia berlaku pada Syawal. Bani Fazzarah. Dan (ingatlah). Bani Murrah dan Asyjak telah menerima ajakan mereka dan berangkat menuju ke Madinah.uρ ( $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû öΝåκu5¤‹yès9 uIξy∨ø9$# ÞΟÎγøŠn=tæ ª!$# |=tGx.a. selatan Syam. mendengar kedatangun angkatan mereka.w. Maka Allah menimpakan (azab-Nya) kepada mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka. dan mereka pula akan beroleh azab seksa nerakapada hari akhirat kelak. ∩⊆∪ É>$s)Ïèø9$# ߉ƒÏ‰x© ©!$# ¨βÎ*sù ©!$# Ée−!$t±ç„ tΒuρ ( …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# (#θ—%!$x© Dia-lah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara Ahli Kitab dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah. Antaranya firman Allah Taala: ( (#θã_ãøƒs† βr& óΟçF⊥oΨsß $tΒ 4 Ύô³ptø:$# ÉΑ¨ρL{ öΝÏδ̍≈tƒÏŠ ÏΒ É=≈tGÅ3ø9$# È≅÷δr& ôÏΒ (#ρãx x. Salman telah mencadangkan kepada Baginda supaya digali parit di sekeliling Madinah.org 52 . (Mereka ditimpakan azab) yang demikian.. memerin-tahkan agar digali parit. tentulah Dia akan menyeksa mereka di dunia.

Ini kerana Arab tidak mempunyai sebarang pengalaman dalam penggalian parit seperti ini. Dia meminta beliau melanggar perjanjian damai antara Bani Quraizoh dengan orang Islam. mereka merasa terpegun dengan parit-parit yang mereka saksikan.mykonsis. Mereka mempercayai dan meyakininya.ρâ!$y_ øŒÎ) ∩∪ #—ŽÅÁt/ tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ ª!$# tβ%Ÿ2uρ 4 $yδ÷ρts? u u’Í?çGö/$# y7Ï9$uΖèδ ∩⊇⊃∪ O$tΡθãΖ—à9$# «!$$Î/ tβθ‘ΖÝàs?uρ tÅ_$oΨysø9$# ÛUθè=à)ø9$# ÏMtón=t/uρ ã≈|Áö/F{$# ÏMxî#y— ∩⊇⊇∪ #Y‰ƒÏ‰x© Zω#t“ø9Η (#θä9Ì“ø9ã—uρ šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# Wahai orang-orang yang beriman.a. lalu Kami hantarkan kepada mereka angin ribut (yang kencang) serta angkatan tentera (dari malaikat) yang kamu tidak dapat melihatnya. menolak untuk tunduk kepada pihak Bani Quraizoh yang telah belot kepada perjanjian dan pakatan. Allah menurunkan beberapa ayat dalam kitab-Nya yang mulia: öΝ©9 #YŠθãΖã_uρ $\t†Í‘ öΝÍκöŽn=tã $uΖ=y™ö‘r'sù ׊θãΖã_ öΝä3ø?u!%y` øŒÎ) ö/ä3ø‹n=tæ «!$# sπyϑ÷èÏΡ (#ρãä. lalu mereka berangkat pulang pada malam itu juga.000 orang sementara bilangan orang Islam hanya 3. Namun kaum Ansor dengan rasa megah terhadap agama mereka. Nabi s. orang Islam tidak men-dapati seorang pun orang musyrik yang masih berada di situ.a. Dan (ingatlah) Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Nu'aim menggunakan kelicikannya sehingga berjaya memecahbelahkan pakatan Quraisy dan sekutunya dengan Bani Quraizoh.a. dan masa itu ialah masa pemandangan mata kamu tidak berketentuan arah (kerana gempar dan www. Huyai bin Akhtob salah seorang Yahudi yang berperanan menyemarakkan semangat Quraisy dan sekutu-sekutunya menentang orang Islam. Justeru itu. terfikir untuk melakukan perdamaian dengan Bani Quraizoh dengan cara membayar satu pertiga hasil buah-buahan Madinah kepada mereka.org 53 .øŒ$# (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ ù øŒÎ)uρ öΝä3ΖÏΒ Ÿ≅x ó™r& ôÏΒρ öΝä3Ï%öθsù ÏiΒ Νä. sekiranya kamu dapat. kamu hanyalah seorang sahaja. Oleh itu. memberitahu Baginda bahawa dia telah memeluk Islam." Maka Rasul s. Dalam peperangan ini.w. Dia menimbulkan prasangka dalam hati setiap kumpulan terhadap kumpulan lain. kenangkanlah nikmat Allah yang dilimpahkan-Nya kepada kamu.w. Sesungguhnya perang adalah tipudaya". Masa itu ialah masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan dari sebelah hilir (tempat pertahanan) kamu. bersabda kepadanya: "Di kalangan kita.a. telah pergi menemui Kaab bin Asad. Beliau berkata kepada Rasul s. Apabila pagi. Beliau juga merupakan kawan kepada Bani Quraizoh. Peperangan bermula apabila beberapa pahlawan berkuda musyrik berjaya melepasi parit tersebut di salah satu bahagiannya yang sempit.w.sampai. Selanjutnya.000 orang.w. Nu'aim bin Mas'ud bin 'Amir datang bertemu Rasul s. Semasa kamu didatangi tentera (Al-Ahzab). penghulu Bani Quraizoh. Bilangan tentera bersekutu Quraisy sejumlah 10. sedangkan kaumnya tidak mengetahui keislamannya. Orang Islampun bertempur dengan mereka. lakukanlah sesuatu untuk mengalahkan musuh. sehingga periuk-periuk bertaburan dan khemah-khemah mereka terkoyak.: "Arahkan aku apa yang kamu mahu. Allah telah menghantar angin kencang ke atas tentera bersekutu pada suatu malam yang amat sejuk. Jiwa tentera bersekutu diselubungi rasa takut.

Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman.a. seraya berkata: "Kamu telah meletakkan senjata? Demi Allah.a. Jelas sikap mereka sebagaimana kebiasaan sikap belot Yahudi yang keji.bingung) serta hati pun resah gelisah (kerana cemas takut). Ini kerana beberapa sebab. dan mereka. di Madinah. Seterus-nya Allah menerangkan pula perihal orang-orang mukmin: Dan pada masa orang-orang yang beriman melihat tentera Al-Ahzab. bahawa apabila Rasulullah s. Ghazwah Bani Quraizoh Ghazwah Bani Quraizoh.w... Baginda juga memutuskan untuk membersihkan Madinah selaku pusat jihad dan dakwah daripada mereka. Baginda telah meletakkan senjata dan mandi. Jibril datang menemui Baginda dalam keadaan kepalanya dilitupi debu-debu. Mereka juga berniat melakukan jenayah berat yang boleh melenyapkan semua orang Islam. dan kamu masing-masing pula menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. aku belum meletakkannya. dan digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat dahsyat. berkatalah mereka:" Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami dan benarlah (apa yang telah dijanjikan) Allah dan Rasul-Nya". berlaku pada tahun ke-5 hijrah sebaik sahaja selepas Ghazwah Ahzab.w. Padahal mereka tinggal bersama Rasul s. berpandangan untuk mengambil tindakan tatatertib ke atas pengkhianat dan pembelot ini. Tujuannya agar tidak berlaku lagi situasi-situasi yang membuka ruang kepada mereka untuk sekali lagi membantai dan membinasakan orang Islam.(Maksud Al-Ahzab': 22-25) 5.mykonsis. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aishah r.w. Di antara orang-orang yang beriman itu. pulang pada hari Ghazwah Khandaq. dan menyeksa orang-orang yang munafik jika Dia kehendaki. Tatkala itu.a. Dan Allah telah menghalau kembali (angkatan tentera) orang-orang yang kafir itu (ke tempat masing-masing) dengan keadaan mereka geram marah (kerana gagal dan hampa). Oleh ini.a.ha. pula tidak mengubah (apa yang mereka janjikan itu) sedikitpun. Rasulullah s. (Maksud Al-Ahzab: 9-11) Kemudian Allah menjelaskan pendirian golongan munafik. lagi Maha Mengasihani. (Berlakunya yang demikian) supaya Allah membalas orang-orang yang benar disebabkan kebenaran mereka. maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu (lalu gugur syahid). Rasulullah telah menyaksikan bagaimana isi hati Yahudi Bani Quraizoh yang keji. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. dan di antaranya ada yang menunggu giliran. ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah (untuk berjuang membela Islam).org 54 . atau Dia menerima taubat mereka. sikap mereka yang tidak membantu dan tindakan mereka yang menarik diri dari medan pertempuran. Pada saat-saat genting pertempuran Ahzab. Antaranya.w. www. Niat dan rancangan jahat mereka gagal apabila Ghazwah Ahzab telah tamat sebagaimana yang berlaku (tentera bersekutu Qurasiy meninggalkan Madinah tanpa dapat mengalahkan orang Islam). Dan (angkatan tentera musuh yang mereka lihat) itu tidak memberi sebarang kesan kepada mereka selain daripada menambahkan iman dan penyerahan diri mereka bulat-bulat kepada Allah. Dan (ingatlah) adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa." Baginda bertanya: "Di mana?" Jibril berkata: "Di sana. Dan Allah selamatkan orang-orang yang beriman dari bencana menghadapi peperangan itu. mereka tidak mendapat sebarang keuntungan." Seraya menunjuk ke arah Bani Quraizoh. mereka mengisytiharkan pembatalan perjanjian dengan Baginda s. belot serta berpihak kepada Quraisy dan sekutu-sekutunya.

w.mykonsis. dan dakwahnya telah habis dihapuskan. Bani Quraizoh merupakan sekutu kepada kaum Aus. dan mereka tidak bertangguh lagi tentang itu melainkan sebentar sahaja. Rasul s.w. Katakanlah (wahai Muhammad): www.w. melaksanakan hukuman beliau itu.w. keluar memerangi mereka.org 55 .. Kemudian Baginda keluar bersama mereka.. Saad telah menghukum pejuang-pejuang mereku dibunuh. Orang Islam yang terkumpul seramai 3.w.a. dan isteri-isteri Baginda. pelanggaran mereka terhadap perjanjian dan sikap mereka yang tidak menolong orang Islam dalam Ghazwah Ahzab: tβθä9θà)tƒ ¢É<¨Ζ9$# ãΝåκ÷]ÏiΒ ×.a. Mereka telah dihakimi oleh Saad bin Muaz. tempat ini bukan tempat bagi kamu (untuk berjuang di sini).a. mereka bersikap lembut dengannya sebagaimana yang dijangka oleh Baginda s." Rasul s. Setelah mereka tersepit dengan keadaan itu. sementara kuda pula sebanyak 36 ekor. Dalam peperangan ini. penghulu kaum Aus. Dengan itu. Orang Islam telah mengepung mereka selama 25 malam.000 orang.a. turun ayat-ayat al-Quran al-Karim yang menjelaskan pembelotan Yahudi.ƒÌsù ãβÉ‹ø↔tGó¡o„uρ 4 (#θãèÅ_ö‘$$sù ö/ä3s9 tΠ$s)ãΒ Ÿω z>ΎøYtƒ Ÿ≅÷δr'‾≈tƒ öΝåκ÷]ÏiΒ ×πx Í←!$©Û Ms9$s% øŒÎ)uρ §ΝèO $yδÍ‘$sÜø%r& ôÏiΒ ΝÍκöŽn=tã ôMn=Åzߊ öθs9uρ ∩⊇⊂∪ #Y‘#tÏù āωÎ) tβρ߉ƒÌãƒ βÎ) ( >οu‘öθyèÎ/ }‘Ïδ $tΒuρ ×οu‘öθtã $uΖs?θã‹ç/ ¨βÎ) šχθ—9uθムŸω ã≅ö6s% ÏΒ ©!$# (#ρ߉yγ≈tã (#θçΡ%x.w.Aishah berkata: "Maka Rasulullah s.a.a. oleh itu baliklah". mereka tidak akan memperkata sesuatu yang buruk. Jika mereka melihat Baginda. mereka tunduk kepada hukuman Rasul s. ô‰s)s9uρ ∩⊇⊆∪ #ZŽÅ¡o„ āωÎ) !$pκÍ5 (#θèV¬7n=s? $tΒuρ $yδöθs?Uψ sπuΖ÷FÏ ø9$# (#θè=Í×ß™ È≅÷Fs)ø9$# Íρr& ÏNöθyϑø9$# š∅ÏiΒ Οè?ö‘tsù βÎ) â‘#tÏ ø9$# ãΝä3yèx Ζtƒ ©9 ≅è% ∩⊇∈∪ Zωθä↔ó¡tΒ «!$# ߉ôγtã tβ%x. sudah tentu mereka akan melakukannya. Ini kerana Baginda tahu sikap berpura-pura dan mengampu mereka. Dan kalaulah tempat-tempat kediaman mereka itu diserang oleh musuh dari segala penjurunya. kemudian mereka diajak berpaling tadah menentang Islam. adu domba dan komplot Yahudi di Madinah dan sekitarnya ke atas Rasulullah s.a. Beliau telah memberitahu perkara tersebut kepada Nabi s.w. mengarahkan seorang sahabat menyeru orang ramai supaya tiada seorang pun daripadamereka bersembahyang Asar melainkan di perkampungan Bani Quraizoh. Apabila Ali menghampiri kubu Bani Quraizoh.a. zuriat mereka dijadikan tawanan dan harta-harta mereka dibahagi-bahagikan.uρ 4 t≈t/÷ŠF{$# ∩⊇∉∪ Wξ‹Î=s% āωÎ) tβθãè−Fyϑè? āω #]ŒÎ)uρ Dan juga masa itu ialah masa segolongan di antara mereka berkata: "Wahai penduduk Yathrib. Mereka hanya bertujuan hendak melarikan diri (dari berjuang menegakkan Islam).a. Dan (ingatlah)janji setia dengan Allah itu akan ditanya kelak (tentang penyempurnaannya). pada hal ia tidak memerlukan perlindungan. dia telah mendengar ucapan yang buruk tentang Rasulullah s.w. dan meminta Baginda agar tidak menghampiri Bani Quraizoh yang keji itu. konspirasi. menjawab.w.a. Dan sebahagian dari mereka pula meminta izin kepada Nabi (hendak balik) sambil berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami memerlu-kan perlindungan". apabila mereka melihat Baginda.. Panji-panji Baginda telah dibawa oleh Ali r. iaitu mereka tidak akan berpaling undur (dari medan perang yang mereka hadiri). Baginda s. Pada hal sesungguhnya mereka telahpun mengikat janji dengan Allah sebelum itu.

maka kamu tidak juga akan menikmati kesenangan hidup melainkan sedikit masa sahaja".org 56 . bahawa kamu tidak akan sekali-kali masuk ke Makkah". Rombongan tersebut turut disertai oleh Arab Badwi.a. meletakkan di hadapannya "Hadyu" iaitu unta dan binatang ternakan korban yang dibawa ke Baitullah al-Haram sebagai mengagung dan memuliakannya. Baginda berjalan sehinggu tiumpai di Usfan. Bilangan mereka yang keluar bersama Baginda kira-kira 1.mykonsis.w. Maka Baginda s. (Lalu mereka diadili dan dijatuhkan (fiukuman). danjuga tanah-tanah (di negeri-negeri lain) yang belum kamu men-jejaknya. dan kalaulah kamu pada hari ini terlepas sekalipun. mereka boleh www.a. Baginda telah berihram di satu tempat bernama Zul Hulaifah agar orang ramai khususnya Quraisy mengetahui bahawa Baginda bukan mahu berperang.500 orang. Antara latar belakang peristiwa ini. jika mereka membiarkan aku berurusan dengan semua orang Arab?! Sekiranya bangsa Arab mencederakan aku."Kalaulah kamu melarikan diri dari kematian atau dari pembunuhan maka perbuatan melarikan diri itu tidak sekali-kali mendatangkan faedah kepada kamu. tahun ke-6 hijrah. Mereka tidak keluar membawa senjata kecuali senjata bagi para pengembara pada zaman tersebut iaitu pedang yang bersarung. itulah yang mereka mahukan. Baginda s. Sekiranya Allah memenangkan aku ke atas bangsa Arab.≡uθøΒr&uρ öΝèδt≈tƒÏŠuρ öΝåκyÎö‘r& öΝä3rOu‘÷ρr&uρ ∩⊄∉∪ $Z)ƒÌsù šχρçŽÅ€ù's?uρ šχθè=çGø)s? ∩⊄∠∪ #\ƒÏ‰s% &óx« Èe≅à2 4’n?tã ª!$# šχ%x.uρ Dan Dia menurunkan golongan Ahli Kitab (kaum Yahudi)yang membantu tentera musuh itu. setelah diisikan-Nya hati mereka dengan perasaan gerun.w. Rasulullah s. Oleh itu. Muhajirin dan Ansor telah keluar bersama Baginda didorong oleh rasa rindu untuk melihat Baitullah al-Haram setelah dihalang berbuat demikian selama enam tahun.a. mereka telah keluar dengan memakai (kulit harimau seraya bersumpah dengan nama Allah. Maka Baginda memerintah orang ramai bersiap keluar ke Makkah bagi mengerjakan umrah dan bukan untuk berperang dengan Quraisy. telah bermimpi bahawa Baginda memasuki Baitullah al-Haram bersama para sahabatnya dalam keadaan aman dan bercukur kepala atau memotong rambut. (Maksud Al-Ahzab: 26-27) 6. Seorang lelaki datang yang memberitahu Baginda: "Quraisy telah mendengar kedatanganmu. bersabda: "Hai kasihannya Quraisy. sebahagian di antara-nya kamu bunuh. dan sebahagian lagi kamu tawan.w. Ghazwah al-Hudaibiyyah Ghazwah al-Hudaibiyyah berlaku pada bulan Zulkaedah. mereka mabuk perang! Apa yang akan menimpa mereka. Mereka tidak merasa takut kepada sesuatu. dari benteng-benteng mereka (menyerah diri). Dan Dia menjadikan kamu mewarisi tanah-tanah dan rumahrumah serta harta benda mereka. Dan (ingatlah) adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (Maksud Al-Ahzab: 13-16) $Z)ƒÌsù |=ô㔍9$# ãΝÎγÎ/θè=è% ’Îû t∃x‹s%uρ öΝÎγŠÏ¹$uŠ|¹ ÏΒ É=≈tGÅ3ø9$# È≅÷δr& ôÏiΒ Οèδρãyγ≈sß tÏ%©!$# tΑt“Ρr&uρ 4 $yδθä↔sÜs? öΝ©9 $ZÊö‘r&uρ öΝçλm.

Apa yang Quraisy sangkakan? Demi Allah. Baginda dikehendaki pulang ke Madinah pada tahun itu dan datang kembali pada tahun depan. atau urat tengkuk ini bercerai (aku mati)".a. Apabila Quraisy mengetahui berita baiah tersebut. Demi Allah (kami tidak akan benar) dia memasuki Makkah untuk menguasai kami secara kekerasan buat selama-lamanya. sehingga Dia memenangkannya. mereka merasa takut. Antara mereka yang paling keras menentang ialah Umar. Selepas perbincangan. Sehinggakan Rasulullah s. mereka boleh berperang. Namun Quraisy enggan menerimanya. w..a. mereka tidak melakukannya ekoran terlalu kesal. setelah dihalang memasuki Makkah. Dia menceritakan bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah s. Baginda hanya dibenarkan bermukim selama tiga hari di Makkah dengan hanya membawa senjata biasa seperti tombak dan pedang yang tersarung. mengutus Othman bin Affan menemui penduduk Makkah untuk menegaskan kepada mereka tujuan kedatangan Baginda s. Othman terlewat pulang lalu tersebar berita di kalangan orang Islam bahawa beliau telah dibunuh.memasuki Islam beramai-ramai. Kemudian Rasul memerintahkan para sahabat melakukan tahallul (langkah-langkah keluar daripada ikatan ihram) umrah. Dan orang Arab tidak menuduh sedemikian terhadap kami. sesiapa yang datang daripada pihak Muhammad ke Makkah.mykonsis. Quraisy mengutuskan Suhail bin 'Amru bagi menyempurnakan perdamaian tersebut. perdamaian bersyarat dengan Baginda perlu dilakukan. Perkara tersebut begitu sukar diterima oleh orang Islam. bersabda: "Aku adalah hamba Allah. Ketika itu. Mereka telah berbaiah dengan Baginda di bawah sebatang pokok "Tolh" (pokok acacia). Mereka berjanji tidak lari dari medan." Quraisy berkata: "Tidak.w. mereka tidak memulangkannya.w. Dia tidak datang untuk berperang." Baginda mengajak orang Islam berbaiah untuk berjihad dan mati syahid di jalan Allah. Mereka mempunyai kekuatan.w. Apabila Baginda sampai di Hudaibiyyah (satu tempat berhampiran Makkah dan sekarang ini terletak antara kota itu dengan jalan Jeddah). dan selepas berlaku beberapa peristiwa antara Urwah dengan sebahagian sahabat. berkenaan syarat-syarat tersebut. Oleh itu. penentuannya sama ada diadakan perdamaian ataupun mati syahid. Lantas tindakan Baginda itu diikuti oleh semua www. Perdamaian Hudaibiyyah juga memutuskan. Pada pandangan mereka. Baginda memberitahu bahawa Baginda hanya datang untuk menziarahi Baitullah dan mengerjakan umrah. berkata: "Kita tidak akan berganjak sehingga kita memerangi kaum tersebut. Lalu mereka pulang dan memberitahu Quraisy: "Kamu tergopoh-gapah terhadap Muhammad. Akhirnya perdamaian dimeterai mengikut kemahuan Quraisy. Untuk itu. aku akan terus berjuang demi agama yang Allah utuskan aku. dia pulang menemui Quraisy lalu menceritakan apa yang dilihat. dan para sahabat. Kalau Quraisy tidak mahu berbuat demikian.w. Mereka juga sukar untuk menerima syarat-syarat perdamaian tersebut.a. beberapa orang lelaki daripada bani Khuzaah datang menemui Baginda bertanyakan sebab kedatangan. Dia tidak akan mempersia-siakan aku". bahkan datang hanya untuk menziarahi Baitullah ini. mengambil inisiatif memulakannya sendiri. Seba-hagian mereka berbahas dengan Nabi s.a.a.org 57 . Rasul s. sementara sesiapa yang datang kepada Muhammad dari Makkah. mereka perlu memulangkannya. Berlaku gencatan senjata di antara kedua-dua pihak selama 10 tahun. Baginda s.a." Kemudian Quraisy menghantar Urwah bin Mas'ud at-Thaqafi untuk berunding dengan Rasul s.w.a. tentang perkara tersebut. Mereka begitu hormat kepada Baginda dan cenderung untuk melakukan perdamaian.w. Namun.a. Lalu Baginda bertahallul daripada umrah. Kemudian Rasul s.w.

orang Islam. Firman-Nya: tΑt“Ρr'sù öΝÍκÍ5θè=è% ’Îû $tΒ zΝÎ=yèsù Íοtyf¤±9$# |MøtrB štΡθãèƒ$t7ムøŒÎ) šÏΖÏΒ÷σßϑø9$# Çtã ª!$# š_ÅÌu‘ ô‰s)©9 * Î ∩⊇∇∪ $Y6ƒÌs% $[s÷Gsù öΝßγt6≈rOr&uρ öΝÍκöŽn=tã sπuΖŠÅ3¡¡9$# Demi sesungguhnya! Allah reda akan orang-orang yang beriman. Dan dengan sebabnya Allah memberikanmu pertolongan (untuk mencapai kejayaan) dengan sepunuhpenuh dan sehandal-handal pertolongan (yang tidak ada bandingannya). Ini tercapai kerana Baginda berpandangan jauh. Namun selepas itu. (Maksud Al-Fath: 10) Allah telah meredhai mereka yang terlibat dalam Baiah ar-Ridhwan yang berlangsung di bawah sebatang pokok. serta menambahkanmu hidayah ke jalan yang lurus (dalam mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya). sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya. Oleh itu. ternyata memberi faedah besar. dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu.w. dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dijanji-kannya kepada Allah. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian. maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. Allah mengawasi keadaan mereka memberikan taat setia itu (untuk membalasnya). ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad) di www.a. Lantaran pulangan faedah yang banyak ini. syarat-syarat yang sukar diterima oleh orang Islam tetapi diredhai oleh Rasul s. Allah telah menamakan peperangan ini sebagai kemenangan yang nyata.w. Allah berfirman: …çµtFyϑ÷èÏΡ ¢ΟÏFãƒuρ t¨zr's? $tΒuρ šÎ7/ΡsŒ ÏΒ tΠ£‰s)s? $tΒ ª!$# y7s9 tÏ øóu‹Ïj9 ∩⊇∪ $YƏÎ7•Β $[s÷Gsù y7s9 $oΨóstFsù $‾ΡÎ) ∩⊂∪ #¹“ƒÍ•tã #—ŽóÇtΡ ª!$# x8tÝÁΖtƒuρ ∩⊄∪ $Vϑ‹É)tFó¡•Β $WÛ≡uŽÅÀ y7tƒÏ‰öκu‰uρ y7ø‹n=tã Sesungguhnya Kami telah membuka bagi perjuanganmu (wahai Muhammad) satu jalan kemenangan yang jelas nyata. melalui firman-Nya: 4’n?tã ß]ä3Ζtƒ $yϑ‾ΡÎ*sù y]s3‾Ρ yϑsù 4 öΝÍκ‰É‰÷ƒr& s−öθsù «!$# ߉tƒ ©!$# šχθãè΃$t7ム$yϑ‾ΡÎ) y7tΡθãè΃$t6ムšÏ%©!$# ¨βÎ) ∩⊇⊃∪ $Vϑ‹Ïàtã #—ô_r& ϵ‹Ï?÷σã‹|¡ù ©!$# çµø‹n=tæ y‰yγ≈tã $yϑÎ/ 4’nû÷ρr& ôtΒuρ ( ϵšø tΡ s Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia (baiah) kepadamu (wahai Muhammad – untuk berjuang menentang musuh). mereka hanya-sanya memberikan pengakuan taat setia kepada Allah.org 58 .mykonsis.a. (Maksud Al-Fath: 1-3) Kemudian Allah memperkatakan tentang perjanjian baiah dengan Rasul s. berfikiran tajam dan mendapat bantuan wahyu sehingga membolehkan Baginda berfikir dan bertindak dengan tepat.

( Al-Fath: 28) 7. s.a. serta kamu tidak merasa takut (akan peng-khianatan musuh sehingga kamu keluar balik dari situ).mykonsis. tahun ke-7 hijrah. insya Allah.insya Allah (pada masa yang ditentukan-Nya) . Baginda memutuskan untuk membersihkan saki baki Yahudi di sekeliling Madinah. Kemudian Allah menegaskan tentang penguasaan agama ini dan kemenangannya. satu kemenangan yang dekat (masa berlakunya). dan kalau (tidakpun) menggunting sedikit rambutnya. ÈÏd‰9$# ’n?tã …çνtÎγôàã‹Ï9 Èd. memperolehi keamanan daripada pihak Quraisy hasil perdamaian yang dicapai di Hudaibiyyah. iaitu sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjid Al-Haram . maka (dengan itu) ternyata apa yang sedia diketahui-Nya tentang (kebenaran iman dan taat setia) yang ada dalam hati mereka. lalu Dia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka. Ghazwah Khaibar Ghazwah Khaibar berlaku pada akhir Muharram. maka Dia menyediakan sebelum (terlaksananya mimpi) itu.org 59 .uρ 4 Ï&#ä. Sebab berlaku peperangan ini: Setelah Nabi s. (Maksud Al-Fath: 18) Allah memperkatakan tentang mimpi Rasulullah yang menjadi sebab berlakunya Ghazwah Hudaibiyyah: šÏΖÏΒ#u ª!$# u!$x© βÎ) tΠ#tysø9$# y‰Éfó¡yϑø9$# £è=äzô‰tGs9 ( Èd. dan cukuplah Allah menjadi Saksi (tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul-Nya itu). Terletak 100 batu di utara Madinah menghala ke Syam.a.w) dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar (agama Islam). supaya Dia memenangkannya dan meninggikannya atas segala bawaan agama yang lain.dalam keadaan aman (menyempurnakan ibadat umrah kamu) dengan mencukur kepala kamu. dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya.ysø9$$Î/ $tƒö”9$# ã&s!θß™u‘ ª!$# šXy‰|¹ ô‰s)©9 $[s÷Gsù šÏ9≡sŒ Èβρߊ ÏΒ Ÿ≅yèy∨sù (#θßϑn=÷ès? öΝs9 $tΒ zΝÎ=yèsù ( šχθèù$sƒrB Ÿω zƒÎŽÅ_Çs)ãΒuρ öΝä3y™ρââ‘ tÉ)Ïk=ptèΧ ∩⊄∠∪ $—6ƒÌs% Demi sesungguhnya! Allah tetap menyatakan benar Rasul-Nya dalam perkara mimpi itu dengan kenyataan yang sebenar. (Allah menangguhkan berlakunya kenyataan itu) kerana Dia mengetahui (adanya feadah dalam penangguhan itu) yang kamu tidak mengetahuinya.bawah naungan pohon (yang termaklum di Hudaibiyah).w. Tindakan ini diambil setelah Yahudi www. Ini akan kami sebutkan dalam pengajaran dan pedoman.ysø9$# ÈÏŠuρ 3“y‰ßγø9$$Î/ …ã&s!θß™u‘ Ÿ≅y™ö‘r& ü”Ï%©!$# uθèδ Íj (Allah yang menyatakan itu) Dia lah yang telah mengutus RasulNya (Muhammad. Khaibar "merupakan sebuah oasis besar yang didiami oleh Yahudi. (Maksud Al-Fath: 27) Moga-moga ini merupakan isyarat kepada pembukaan Makkah yang merupakan hasil daripada perdamaian Hudaibiyyah. Firman-Nya: #Y‰‹Îγx© «!$$Î/ 4’s∀x.

Nabi s. Mereka juga mempunyai kemampuan senjata dan peralatan yang besar di samping terkenal sebagai pakar muslihat.a.org 60 . masalah ini perlu dibersihkan segera sebelum mereka menjadi punca kekacauan dan kebimbangan orang Islam di ibukota mereka. Letaknya di tenggara Laut Mati.mykonsis.dibersihkan daripada Kota Madinah. Tuhan seluruh bumi dan apa yang ditanggungnya.a. berdamai dengan mereka dengan syarat-syarat tersebut. Baginda keluar memerangi mereka dalam satu angkatan seramai 1.a. Oleh itu.600 orang pejuang termasuk 200 orang pahlawan berkuda. permainan kotor dan tipudaya. Ghazwah Mu'tah Ghazwah Mu'tah berlaku pada Jamadil Awal. Hubab bin al-Munzir mencadangkan agar angkatan tentera Islam berpindah tempat. Yahudi telah datang menuntut kitab tersebut. Kami berlindung dengan Kamu daripada kejahatannya. Yahudi telah menghimpunkan pejuang-pejuang mereka di dalamnya. Bilangan Yahudi yang terbunuh dalam peperangan ini seramai 93 orang sementara orang Islam yang syahid seramai 15 orang. Pertempuran kemudiannya bermula dan orang Islam membuka satu demi satu kubu kecuali dua kubu terakhir. Baginda mengarahkan agar ia dipulangkan kepada mereka. Oleh demikian. Rasul s. Rasul s. Mereka kemudiannya meninggalkan kedua-dua kubu tersebut. anak-anak panah mereka lebih cepat meluncur turun mengenai barisan tentera Islam. bersama tentera Islam mengambil langkah berpindah ke tempat yang lain. Sekarang ia dinamakan dengan al-Karak. Tuhan seluruh syaitan dan apa yang disesatkan mereka.w.w.” Apabila sampai di Khaibar. 8.a. Orang Islam mendapati di dalam kedua-dua kubu tersebut terdapat senjata yang banyak dan lembaran-lembaran Taurat. perlindungan Allah dan rasul-Nya terbatal. Kemudian Baginda berdoa: ، ‫و ا‬ ‫ه و‬ ‫ز‬ ‫، ورب ا‬ ‫،و‬ ‫و ا‬ ‫ا‬ ‫ورب ا ر‬ ‫اه و‬ ‫و‬ ‫ه ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ات ا‬ ‫ا رب ا‬ ، ‫ورب ا ح و ذر‬ ‫،ا ا‬ ‫اه و‬ “Ya Allah. Di dalamnya terdapat kira-kira 10. Mereka terkenal dengan panahan yang jauh dan tepat apatah lagi kedudukan mereka terletak lebih tinggi daripada kedudukan orang Islam. tahun ke-8 hijrah.000 orang pejuang. Maralah kamu semua dengan nama Allah . Mu'tah merupakan sebuah kampung di pinggir Syam.w. Sekiranya mereka menyembunyikan sesuatu ketika keluar dari kubu tersebut. Kami memohon kepada Kamu kebaikan kampung ini. kebaikan penduduknya dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Baginda berjalan sehingga tiba di pinggir Khaibar lalu berkata kepada para sahabat: "Berhenti!". kejahatan penduduknya dan kejahatan apa yang ada di dalamnya. Rasul s. berpengkalan hampir dengan salah satu kubu Khaibar bernama Hisn an-Natoh. bersepakat untuk keluar memerangi mereka pada akhir Muharram. telah mengutus al-Harith bin Umair al-Azdi.w. www. Yahudi di Khaibar mempunyai kubu-kubu yang kukuh. Baginda s. Tuhan seluruh langit dan apa yang dinaunginya. Baginda telah mengumumkan panggilan perang kepada para sahabat yang menyertai Baginda dalam Ghazwah Hudaibiyyah sebelum ini. Dengan ini. Penduduk kedua kubu tersebut mahu berdamai dengan syarat darah pejuang-pejuang mereka terpelihara dan zuriat mereka dilepaskan (tidak dijadikan tawanan). Oleh itu. Mereka juga boleh menyerang hendap orang Islam pada waktu malam dengan berselindung di celah-celah pokok-pokok kurma yang banyak. kerana dia cukup kenal dengan penduduk an-Natoh. Mereka juga meletakkan syarat agar mereka dibenarkan keluar dari bumi Khaibar bersama-sama zuriat.a. Sebab peperangan ini. Tuhan seluruh angin dan apa yang diterbangkannya. Mereka setuju keluar dengan hanya sehelai sepinggang.w. Madinah.

a. atau Baginda memberi arahan lain untuk mereka lakukan. Perutusan ini dilakukan selepas perdamaian Hudaibiyyah). sekiranya Zaid mati syahid. peperangan yang kamu benci ini merupakan tujuan sebenar kamu keluar.” Kemudian angkatan tentera Islam berangkat dengan mengharapkan keberkatan Allah. Kemudian Jaafar bin Abi Tolib menerima panji-panji angkatan tentera Islam menggantikan beliau. Pada mayat beliau. mengajaknya kepada Islam (ia merupakan antara surat yang diutuskan oleh Baginda s. tentera Islam hendaklah memohon pertolongan Allah dan memerangi mereka.a. mereka mendapat berita bahawa Herkules telah menghimpunkan satu angkatan tentera yang besar. Sekiranya mereka menolak seruan tersebut. Baginda mempersiapkan satu angkatan tentera Islam seramai 3. Kemudiannya tangan kirinya pula terpotong.Beliau membawa sepucuk surat kepada al-Harith bin Abi Syamir al-Ghassani. Perangilah sesiapa yang kufur kepada Allah dengan nama dan demi jalan Allah. mereka hendaklah melantik Abdullah bin Rawwahah (sebagai pengganti seterusnya). Angkatan tersebut telah berpengkalan di Maab. orang ramai bersetuju dengan beliau untuk memasuki kancah pertempuran. Mereka terdiri daripada bangsa Rom dan Arab yang menganut agama Nasrani.000 orang. Dalam surat itu. memotong pokok atau meruntuhkan binaan. orang tua yang tak berdaya dan pendita yang memencilkan diri digereja. Apabila utusan Baginda tiba di Mu'tah.. Baginda merasa amat sedih kerana tiada utusan Baginda yang dibunuh selain daripada beliau.a. kepada maharaja-maharaja dunia dan raja-raja Arab. Seterusnya. Jangan kamu belot (jika diadakan perjanjian) atau mencuri rampasan perang (sebelum diagihagihkan). sendiri telah menghantar mereka berlepas (dari Madinah). Sekiranya Jaafar pula mati syahid.a. Baginda melantik Zaid bin Harithah sebagai panglima mereka.a. lantas dia memegang panji-panji Islam dengan tangan kirinya.w. salah sebuah kampung al-Balqak (kawasan perkampungan yang dibangunkan oleh Damsyik. salah seorang raja Arab Ghassan yang tunduk kepada Caesar Rom bertanya kepadanya: "Kamu mahu pergi ke mana? Boleh jadi kamu salah seorang utusan Muhammad?" Lantas utusan Baginda s. Rasul s." Oleh itu.w. Kita memerangi mereka hanya berbekalkan agama yang Allah muliakan kita dengannya. mereka hendaklah melantik Jaafar bin Abi Tolib (sebagai penggantinya). Namun Abdullah bin Rawwahah membangkang seraya berkata: "Demi Allah. Mereka berpandangan untuk meminta bantuan daripada Rasulullah s.w.w. Baginda berpesan kepada mereka dengan sabdanya: “Aku berpesan kepada kamu supaya bertaqwa kepada Allah dan berbuat baik kepada orang Islam yang bersama kamu. Sesungguhnya kesudahan perang ini hanya salah satu daripada dua kebaikan: sama ada kemenangan ataupun mati syahid. Jangan kamu memusnahkan pokok kurma.w. www. Raja Basrah yang menjadi wakil Herkules. Lalu dia memeluk panji-panji itu sehingga akhirnya beliau r. menjawab: "Ya. Kotanya dikenali dengan Amman). Berita pembunuhan tersebut sampai kepada Rasulullah s. Tangan kanannya telah terpotong. Baginda s. orang Islam telah bermesyuarat sesama mereka. Zaid telah berperang sehingga syahid. kuantiti yang ramai mahupun kekuatan. Baginda berpesan. terdapat lebih 5 Sebahagian ulama memanggilnya Mu'an.w. peperangan bermula. Baginda mengarahkan Zaid mara ke tempat pembunuhan al-Harith bin Umair (di Mu'tah) dan menyeru penduduk di sana kepada Islam. turut syahid. Kamu mengejar mati syahid.mykonsis. Kita tidak memerangi manusia berdasarkan bilangan. wanita. Mereka terus berjalan sehingga sampai ke Ma'an5. Bkoran itu.a." Lalu raja tersebut mengikat dan memenggal lehernya.a. Di sana. Jaafar pada mulanya berperang di atas kudanya kemudian terpaksa turun dan berperang dengan berjalan kaki.org 61 . Jangan kamu membunuh kanak-kanak.

Ini berbeza dengan bilangan tentera dalam sariyyah-sariyyah yang lain.w. sementara Khuzaah bersetuju melakukan pakatan dengan Rasulullah s.mykonsis.. Oleh itu.w. Dia pulang bersama-sama angkatan tentera Islam itu ke Madinah. Tindakan tersebut diikuti oleh orang ramai. aku berlagak baik dengan mereka untuk keselamatan kaum keluargaku.w. seraya bersabda: "Apa yang mendorong kamu melakukan perbuatan ini?" Hatib menjawab: "Wahai Rasulullah. Quraisy turut terlibat membekalkun harta dan senjata kepada Bani Bakar. memberitahu penduduk Makkah berkenaan kedatangan Rasul untuk menyerang mereka. 9.daripada 70 kesan luka antara tetakan pedang ataupun tikaman lembing. Baginda merasa amat marah. Beliau menggunakan kelicikan perangnya sehingga berjaya menyelamatkan angkatan tentera Islam daripada binasa.a.jika mereka mahu. supaya Quraisy tidak bersiap sedia. Kamu tidak tahu boleh jadi Allah memerhati ahli-ahli Badar. demi Allah.a.a. Oleh itu. Baginda menghantar beberapa orang sahabatnya mengejar wanita yang membawa surat itu untuk memeriksanya. telah menggelarkan Khalid bin al-Walid dalam peperangan ini dengan gelaran "Saifullah" (Pedang Allah). la dinamakan sebagai Ghazwah sekalipun tidak dihadiri oleh Rasul s. Dalam perjalanan tersebut Baginda telah berbuka puasa.000orang. Ghazwah al-Fath merupakan peperangan membuka kota Makkah. perdamaian Hudaibiyyah membolehkan mana-mana kabilah Arab melakukan pakatan dengan Rasulullah s.000 orang. Sebabnya. ia akan mengakibatkan kehormatan Tanah Haram tercemar dan serata ceruknya akan dipenuhi cebisan-cebisan mayat (ramai nyawa yang terkorban).a. Ia berlaku pada Ramadan. Allah telah memberitahu Rasul-Nya tentang surat tersebut. Pertempuran ini merupakan pertempuran pertama yang dilalui oleh orang Islam di luar semenanjung-tanah Arab untuk melawan Rom. Sesungguhnya Aku telah mengampunkan kamu.. Pada tahun ke-8 hijrah.org 62 .w. ekoran kepenatan dan kesusahan yang mereka hadapi dalam perjalanan. biarkan aku penggal lehernya. aku beriman dengan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan aku mempunyai anak dan keluarga yang tinggal dengan mereka. Apabila berita itu sampai kepada Rasul s. Aku tidak berubah atau menukar imanku.( Hatib bin Abi Baltaah al-Badariy telah mengutuskan surat secara rahsia ke Makkah.w." Rasul s. tahun ke-8 hijrah. Setelah itu orang Islam bersepakat melantik Khalid bin al-Walid sebagai panglima tentera (ini adalah peperangan pertama yang beliau sertai setelah memeluk Islam). Rasul s. kerana ramai bilangan pejuang yang terlibat dalam peperangan ini mencecah sehingga 3. Bani Bakar telah bersetuju untuk melakukan pakatan dengan Quraisy." Rasulullah s. telah bertolak daripada Madinah pada 10 Ramadan. Namun." Lantas Umar berkata: "Wahai Rasulullah. aku seorang lelaki yang tidak mempunyai asal-usul dan hubungan kekeluargaan dalam kaum itu (Quraisy). Kemudian Abdullah bin Rawwahah mengambil panji-panji tersebut dan berperang sehingga dia turut syahid. Mereka juga bebas untuk melakukan pakatan dengan Qurasiy.w. Mereka akhirnya menemui surat tersebut.a. memanggil Hatib. Sesungguhnya lelaki ini telah munafik. Rasulullah s. Bani Bakar melakukan pencerobohan ke atas Khuzaah.a. lalu Dia berfirman: Lakukanlah apa yang kamu mahu. Ghazwah al-Fath . lantas mempersiapkan tentera Islam untuk memerangi Quraisy.a.w. Jika Quraisy membuat persiapan menghadapi tentera Islam.w. Namun. Dalam perjalanan beberapa kabilah Arab www. berkata kepada Umar: "Dia telah terlibat dalam Ghazwah Badar. Bilangan mereka ketika keluar dari Madinah seramai 10. Namun Baginda tidak mahu memberitahu orang ramai hala tuju tenteranya.a. Mereka membunuh kira-kira 20 orang lelaki daripada Khuzaah.

dia mendapat keamanan.a.bergabung dengan mereka." Kemudian orang ramai berhimpun di sekitar bukit Sofa untuk berbaiah dengan Rasulullah s.w. Namun Rasulullah s. pengawal-pengawal Rasulullah s. w. kemudian diikuti oleh wanita. Kemudian Rasulullah s.w. Pergilah kamu. Kamu semua dibebaskan.a. ingin perbuatan itu dilakukan dengan sengaja kerana ia mengandungi rahsia yang besar dan hikmah yang agung.a. apabila Baginda mengetahui beliau turut serta dalam baiah tersebut.. Di antara wanita yang berbaiah ialah Hindun. memerintahkan Bilal agar melaungkan azan solat Zohor di atas Kaabah. 10. Ketika itu mereka belum memeluk Islam lagi.a. Lalu para pengawal Baginda menahan dan membawa mereka mengadap Nabi s.mykonsis. Kaum lelaki telah melakukan baiah terlebih dahulu. Namun. Hindun tergolong di kalangan orang yang telah dihalalkan darahnya oleh Baginda pada hari pembukaan Makkah." Kemudian tentera Islam sampai di Makkah. isteri Abu Suffian. Baginda masuk Makkah dalam keadaan tunduk sehingga dahinya hampir-hampir menyentuh pelana tunggangannya.. Ketika di Marr az-Zohron.a.org 63 . Baginda tidak berjabat tangan dengan mana-mana wanita di kalangan mereka.w. tawaf di Baitullah dan menghapuskan berhalaberhala di sekelilingnya yang mencapai bilangan 360 buah. dia mendapat keamanan. Quraisy yang hadir terkejut besar dengan perbuatan tersebut. Ghazwah Hunain Ghazwah Hunain berlaku pada 10 Syawal tahun ke-8 hijrah.w. sebagai tanda bersyukur kepada Allah di atas kemenangan yang paling besar itu. Kamu saudara yang mulia dan anak kepada saudara yang mulia. Setelah selesai. Baginda memaafkan beliau disebabkan baiah yang dilakukannya itu.a.w.a. aku katakan kepada kamu sebagaimana kata-kata saudaraku. Baginda mengambil baiah dengan janji untuk mendengar dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya sedaya upaya mereka.w.a. di atas nama Islam. terserempak dengan Abu Suffian bersama dua orang temannya. Rasul s. Sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Suffian." (Yusuf: 92). Anugerahkan kepadanya sesuatu yang boleh dibanggakannya. Selepas itu Rasul s. Maka Rasulullah bersabda: "Sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Suffian.a. Baginda berdiri di muka pintu Kaabah." Maka Rasulullah s. Penyeru Rasulullah s.a. terdapat 15 orang Ielaki yang melakukan jenayah besar terhadap Islam dan Rasulnya telah dikecualikan daripada jaminan keamanan tersebut. dia juga mendapat keamanan.w. Al-Abbas ketika itu sedang menuju ke Madinah untuk berhijrah dan memeluk Islam) berkata: Abu Suffian seorang lelaki yang cintakan kemegahan.w. mengisytiharkan: "Sesiapa yang masuk ke rumahnya dan mengunci pintu. Al-Abbas (Rasulullah telah menemuinya di pertengahan jalan. bersabda: "Pada hari ini. semoga Allah mengampunkan dosa kamu. Antara kata-kata Baginda ketika itu ialah: "Wahai sekelian Quraisy. www.w. memasuki Makkah dengan menaiki tunggangannya. dan Dia lah jua Yang Maha Mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Sesiapa yang memasuki masjid. Kemudian Abu Suffian memeluk Islam. Rasulullah s. dia mendapat keamanan. beberapa hari selepas pembukaan Makkah. Pada hari pembukaan Makkah tersebut. Kemudian Baginda memasuki Kaabah dan bersembahyang dua rakaat di dalamnya." Namun. sementara Quraisy mengintai-ngintai apakah yang akan diperbuat oleh Baginda kepada mereka. Yusuf sebelum ini: "Kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan (tentang perbuatan kamu yang telah terlanjur itu). apakah yang kamu sangka aku akan lakukan kepada kamu?" Mereka menjawab: "Kebaikan. duduk mengadap mereka di atas bukit Sofa .

a. Kebanyakan mereka mencampak-kan senjata lantaran berputus asa. Oleh itu. Malik telah memerintahkan mereka membawa segala harta. Mereka telah melantik Malik bin Auf sebagai ketua. Dia mengarahkan demikian agar ia lebih mendorong mereka untuk terus berjuang.w.w. Bilangan mereka semakin ramai sehingga mereka mencapai kemenangan untuk kali kedua. tanpa memberi apa-apa kepada Ansor berdasarkan keimanan dan kejujuran keislaman Ansor (yang tidak perlu lagi kepada balasan habuan keduniaan terhadap pengorbanan mereka). Kemudian Allah menurunkan www." Tersebar berita angin di kalangan orang Islam bahawa Nabi s. Rasul s.Sebabnya. wanita-wanita. tidak dusta. menyelesaikan masalah di Makkah. Aku keturunan Abdul Muttolib. membunuh dan menawan mereka. dan (semasa kamu merasa) bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu. Penduduk Makkah dan orang Islam yang baru memeluk Islam lari sedangkan Rasulullah s.a. apabila Allah membuka Makkah untuk Rasul-Nya. öΝà6÷Gt6yfãr& øŒÎ) € A÷uΖãm Πöθtƒuρ € . Al-Quran telah turun berkenaan pertempuran ini: Çøóè? öΝ=sù öΝà6?uŽøY. tiba-tiba Hawazin dan sekutu-sekutunya menyerang mereka dalam kesuraman subuh. Rasulullah s. Kemudian orang Islam sibuk mengumpul harta rampasan perang. Harta rampasan musuh amat banyak. anak-anak dan binatang ternak bersama-sama ke medan perang. seraya bersabda: "Aku Nabi." Lalu orang Islam yang lari berpatah balik kepada Baginda. tetap kekal bertahan di atas baghal Baginda. maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikitpun.mykonsis. Pada hari tersebut dia baru berusia 30 tahun. pemimpin-pemimpin Hawazin dan Thaqif menyangka setelah Rasulullah s. orang musyrik kembali menyerang orang Islam dengan anak-anak panah sehingga ikatan barisan tentera Islam bercerai berai. terlebih dahulu membahagi-bahagikannya kepada golongan muallaf yang baru memeluk Islam.org 64 .w. Rasulullah s. Al-Abbas (beliau seorang yang bersuara lantang) menyeru orang Islam: "Rasulullah masih hidup. mereka berazam untuk memulakan dahulu peperangan dengan Baginda. Bilangan pejuang mereka dalam pertempuran yang ditunggutunggu ini antara 20. Orang Islam telah menyerang balas menyebabkan musuh susut dan tewas.a.000 orang. Baginda akan menghalakan serangan kepada mereka pula. telah terbunuh. mengisytiharkan keazaman Baginda untuk keluar memerangi mereka. Lantaran itu. Semua orang yang berada di Makkah turut keluar berperang. Mereka terdiri daripada para sahabat yang datang bersama Baginda dalam pembukaan Makkah dan orang-orang yang baru memeluk Islam.000 hingga 30.a.w.w.οuŽÏWŸ2 zÏÛ#uθtΒ ’Îû ª!$# ãΝà2uŽ|ÇtΡ ô‰s)s9 n è x ô t tΑ“Ρr& ΝO ∩⊄∈∪ š̍/ô‰•Β ΝçGøŠ©9uρ §ΝèO ôMt6ãmu‘ $yϑ/ Ù⇓ö‘F{$# ãΝà6ø‹n=tæ ôMs%$|Êuρ $\↔ø‹x© öΝà6Ζtã t § è Î Î šÏ%!$# >¤‹tãuρ $yδρs? óΟ©9 #YŠθãΖ_ tΑt“Ρr&uρ šÏΖÏΒ÷σϑø9$# ’n?tãuρ Ï&Î!θß™u‘ ’n?tã …çµtGt⊥‹Å3y™ ª!$# © z ÷ t ã ß 4 ∩⊄∉∪ tÍÏ ≈s3ø9$# â!#t“y_ šÏ9≡sŒuρ 4 (#ρãx x. Tentera Islam mengejar tentera musyrik.w. berjalan sebingga sampai ke Wadi Hunain. iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang dan di medan perang Hunain.a.a. kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. Oleh yang demikian. Namun ada sekumpulan Muhajirin dan Ansor tetap berjuang di sekeliling Baginda.

Tak lama selepas itu. Orang-orang mukmin yang jujur menyahut seruan. Berita-berita tentang Madinah serta siri kemenangannya menimbulkan kebimbangan dan ketakutan kepada beliau. 11. Baginda meneruskan perjalanannya sehingga sampai ke Tabuk.w. Terdapat juga segelintir Arab Badwi mengemukakan keuzuran kepada Baginda dengan alasan-alasan yang tidak benar. Peperangan ini merupakan Ghazwah terakhir yang disertai oleh Rasulullah s. mahupun peperangan." Oleh itu. Rom telah mengumpul angkatan tentera yang ramai di Syam termasuk daripada kabilah Lakhm. Padahal mereka merupakan golongan beriman yang jujur. Beliau telah mempersiapkan satu pertiga keperluan tentera Islam. Umar pula menyumbang separuh hartanya. mendoakan untuk beliau dengan sabdanya: "Selepas hari ini.w.a.a. Rasulullah s. Herkules mengumpulkan angkatan tentera tersebut adalah untuk menyerang Madinah dan menghapuskan negara yang baru terbina di semenanjung tanah Arab tersebut.000 orang pejuang dan 10. Namun terdapat tiga orang yang tidak menyertai angkatan tersebut.w. Waktu itu merupakan waktu amat susah dan panas.000 dirham." apa-apa yang dilakukan Othman tidak akan Beberapa orang sahabat yang miskin datang bertemu Baginda lantaran mereka tidak mempunyai tunggangan yang boleh mereka naiki. mengajak orang ramai untuk keluar berperang. Lantas mereka menyumbangkan harta benda yang banyak. Baginda bermukim di situ selarna kira-kira 20 malam tanpa menghadapi sebarang tipu daya daripada musuh. Ghazwah Tabuk Ghazwah Tabuk dinamakan juga dengan Ghazwah al-'Usrah (Peperangan yang Susah). dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang kafir. berangkat dengan tenteranya seramai 30.a. Allah Tabarak wa Taala berfirman: www.a.org 65 . Rasul s. Rasulullah s. Amilah dan Ghassan yang merupakan kaum Arab beragama Nasrani. seluruh bangsa Arab telah memecahkan berhala-berhala dan memeluk agama Islam. sejumlah 40.. Manakala seramai lebih 80 orang munafik tidak menyertai peperangan ini. Abu Bakar telah menyumbang seluruh hartanya. serta Dia menyeksa orang-orang kafir itu (dengan kekalahan yang membawa kehancuran). Rasulullah s. Walau bagaimanapun. Juzam.w. hinggakan Rasulullah s. dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya. la merupakan angkatan tentera paling besar yang pernah dilihat oleh Arab ketika itu.w.w. tahun ke-9 hijrah.mykonsis. memudaratkannya.a. Ia berlaku pada Rajab. (Maksud At-Taubah: 25-26) Peperangan ini adalah pertempuran penting yang terakhir berlaku antara Islam dan orang musyrik. bersabda: "Aku tidak dapat menyedia tunggangan yang boleh membawa kamu. juga meminta golongan berada agar membiayai keperluan ketenteraan tersebut. Mengenai ghazwah ini. tersebut dengan rela hati.a. Baginda tetap menerima alasan mereka itu.semangat tenang tenteram kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Tabuk ialah nama sebuah tempat yang terletak di antara Wadi al-Qura di bumi Hijaz dengan Syam. Tujuan Maharaja Rom. Sebab peperangan ini ialah. mereka bersurai dengan air mata bergelinangan kesedihan lantaran tidak mempunyai apa-apa untuk disumbangkan. Sementara Othman turut menyumbang harta yang banyak.000 ekor kuda.

kesesatan dan kejahilan mereka. dan hati mereka pula menjadi sempit (kerana menanggung dukacita). Dan (Allah menerima pula taubat) tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat mereka) hingga apabila bumi yang luas ini (terasa) sempit kepada mereka (kerana mereka dipulaukan). Rasul s. Namun Yahudi mempunyai perangai suka www. sesudah hampir-hampir terpesong hati segolongan dari mereka (daripada menurut Nabi untuk berjuang). lagi Maha Mengasihani terhadap mereka.mykonsis. Namun begitu.w.ÏΒ Íοt¡èø9$# Ïπã$y™ ’Îû çνθãèt7?$# šÏ%©!$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ š̍Éf≈yγßϑ9$#uρ ÄcÉ<¨Ζ9$# ’n?tã ª!$# šU$¨? ‰s)©9 . B) Pengajaran dan Pedoman Terlebih dahulu kita akan memperkatakan tentang pensyariatan perang dalam Islam. Baginda membacakan kitab Allah kepada kaumnya. memulakan dakwah Baginda dengan seruan yang baik dan nasihat. Di samping berbicara dengan mereka melalui hati dan akal. kemudian Allah menerima taubat mereka. b) Yahudi. Lantaran itu Baginda memperolehi kekuatan. sesungguhnya Allah Amat Belas. ó ã t ¨ ø ’n?tãuρ ∩⊇⊇∠∪ ÒΟŠÏm§‘ Ô∃ρâu‘ óΟÎγÎ/ …çµΡ) 4 óΟÎγøŠ=tæ z>$s? ¢ΟO óΟßγ÷ΨÏiΒ 9. Baginda turut berbicara tentang perkara-perkara yang boleh mencelikkan mata mereka terhadap kepercayaan keberhalaan.ƒÌsù Ü>θè=è% à ƒÌ“tƒ yŠ$Ÿ2 $tΒ Ï‰÷èt/ ‾Î n è óΟßγÝ¡à Ρr& óΟÎγøŠn=tæ ôM%$|Êuρ ôM6ãmu‘ $yϑÎ/ ÞÚö‘{# ãΝÍκöŽn=tã ôMs%$|Ê #sŒÎ) #¨Lym (#θà Ïk=äz šÏ%©!$# ÏπsW≈n=¨W9$# s t F $ ∩⊇⊇∇∪ ÞΟŠÏm§9$# Ü>#§θ−G9$# uθδ ©!$# ¨β) 4 (#þθç/θçFu‹Ï9 óΟÎγŠn=tæ z>$s? ¢ΟèO ϵø‹s9Î) HωÎ) «!$# zÏΒ r'yfù=tΒ āω βr& (#þθ‘Ζsßuρ è Î ø Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mengikutnya (berjuang) dalam masa kesukaran. di penempatan barunya itu.a. Baginda bersungguh-sungguh untuk mengadakan hubungan damai dengan Yahudi. kemudian Allah (memberi taufiq serta) menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Senario ini mengoyak-ngoyakkan lagi urat hempedu Quraisy (menaikkan lagi kemarahan mereka).w. Namun kaumnya membalas seruan lembutnya itu dengan halangan dan ejekan. faktor-faktor dan kaedah-kaedah umumnya. Apatah lagi penduduknya telah beriman dengan dakwah Baginda. Akhirnya dengan komplot untuk membunuh Baginda. Sesungguhnya Allah Dia lah Penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Sehinggalah Allah menyediakan satu tempat untuk dakwah Baginda yang membolehkan Baginda menetap dengan aman dan tenang. khurafat.a. menetap di Madinah. Sejak awal Nabi s. serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat untuk mereka lari dari (kemurkaan) Allah melainkan (kembali bertaubat) kepada-Nya.org 66 . Kemudian dengan tuduhan yang direka-reka dan tindakan menyakiti (Baginda serta orang Islam). (Maksud At-Taubah: 117-118) Turut diturunkan ayat-ayat yang mencerita tentang sikap orang-orang munafik dan Arab Badwi yang meminta keuzuran agar tidak menyertai peperangan. Dalam ayat-ayat ini terdapat teguran Allah kepada Rasul-Nya yang menerima alasan mereka Kamu akan temui ayat-ayat ini dalam surah at-Taubah. Baginda berhadapan pula dengan dua kekuatan yang menunggu-nunggu peluang untuk membinasakan Baginda: a) Quraisy yang tidak lena tidur ekoran penghijrahan Nabi dan para sahabat Baginda ke Madinah.

dengan menurunkan ayat-ayat berikut: ÏΒ #θã_̍zé& tÏ%!$# ∩⊂∪ 퍃ωs)s9 ΟÏδΎóÇtΡ 4’n?tã ©!$# ¨βÎ)uρ 4 (#θßϑÎ=àß öΝßγ‾Ρr'Î/ šχθè=tG≈s)ムtÏ%©#Ï9 tβÏŒé& ( ÷ © ó ôMΒÏd‰çλ°. Oleh kerana semua faktor ini dan faktor lain.a.org 67 . kebaikan dan panduan. rasa dengki dan marah pemimpin-pemimpin Yahudi telah terpancar terhadap kepimpinan Baginda. Apabila kedudukan dan pengaruh Nabi. memperbaiki kefasadan dan menegakkan panji-panji kebaikan yang dijadikan petunjuk. Ini disebabkan orang Islam ketika itu lemah dan bilangan mereka sedikit.a.a.ym ΎötóÎ/ ΝÏδ̍≈tƒÏŠ t ÷ Î | ÷ ø …νçŽÇΨtƒ tΒ ª!# χuŽÇΖuŠs9uρ 3 #ZŽÏVŸ2 !$# ãΝó™$# $pκŽÏù ㍟2õ‹ãƒ ߉Éf≈|¡tΒuρ ÔN≡uθn=|¹uρ Óìu‹Î/uρ ßìÏΒ≡uθ|¹ ÿç Ý $ ā Ý « nοθ2“9$# (#θs?#uuρ ο4θn=¢Á9$# (#θãΒ$s%r& ÇÚö‘F{$# ’Îû öΝßγ≈¨Ψ©3¨Β βÎ) tÏ%©!$# ∩⊆⊃∪ ̓tã :”Èθs)s9 ©!$# āχÎ) 3 4 Ÿ ¨ â n ∩⊆⊇∪ Í‘θãΒW{$# èπt6É)≈tã ¬!uρ 3 ̍s3Ζßϑø9$# Çtã (#öθyγtΡuρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ (#ρãtΒr&uρ Diizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) yang diperangi (oleh golongan penceroboh). mereka mula bersemuka dengan kekuatan dan permusuhan Quraisy. Islam mestilah berlindung di belakang kekuatan dan bersedia untuk menghapuskan apa-apa pencerobohan.w. membersihkan jiwa. Oleh itu. melakukan tipu daya dan permusuhan terhadap orang Islam.s. Islam adalah agama yang realistik. orang Islam tidak berupaya untuk menyekat angkara mereka. (Al-Muzzammil: 10) Setiap kali turun ayat-ayat yang menggesa agar Baginda bersabar terhadap tindakan orang-orang musyrik yang menyakiti mereka. stabil di Madinah dan memperolehi kepimpinan daripada Muhajirin dan Ansor. dan sesungguhnya Allah Amat Berkuasa untuk menolong mereka (mencapai kemenangan).w. Kerana Baginda telah menyaingi mereka dan menguasai sepenuhnya Madinah. Ini membolehkan dakwah berdailog dengan akal. Sepanjang tempoh Rasul s. gemar melakukan tipu daya dan konspirasi. <Ùèt7/ ΝåκÕèt/ }¨$¨Ζ9$# «!$# ßìùyŠ Ÿωöθs9uρ 3 ª!$# $oΨš/u‘ (#θä9θà)tƒ χr& HωÎ) @d. telah stabil di Madinah dan orang Islam mempunyai kekuatan dan perlindungan.mykonsis. ∩⊇⊃∪ WξŠÏΗsd #\ôfδ öΝèδöàf÷δ$#uρ tβθä9θà)tƒ $tΒ 4’n?tã ÷ŽÉ9ô¹$#uρ y Dan bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka (yang menentangmu). Mereka juga bersemuka dengan hasad dengki dan sifat keji Yahudi yang berkemungkinan menceroboh mereka pada bila-bila masa.w. setiap kali itu juga orang musyrik meningkatkan usaha menyakiti. dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik. belum sempat Nabi s.berdengki. Pada ketika itu. Tindakan ini perlu agar medan dakwah terbuka dengan baik dan bebas. Islam tidak memejamkan mata daripada realiti dengan mengikut sangkaan waham atau nilai yang ideal di hadapan kaum yang tidak beriman dan tidak menghormati' nilai tersebut. ayat-ayat al-Quran turun kepada Baginda memintanya agar bersabar terhadap kata-kata orang musyrik. kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya. laitu mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan www. Islam juga terpaksa bertindak menghapuskan kekuatan dan kemampuan batil. Menara-menara api kebenaran akan menyinari jalan kepada sesiapa yang mencari petunjuk. Allah telah mensyariatkan perang kepada orang-orang mukmin pada tahun ke-2 hijrah. menetap di Makkah.

(Al-Baqarah: 194) Juga firman-Nya: ∩⊆⊃∪ . nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani). Dengan itu.. Maksudnya: Orang-orang mukmin yang diizinkan berperang adalah golongan yang telah diperangi..( $yγè=÷WÏiΒ ×πy∞ÍhŠy™ 7πy∞ÍhŠy™ (#äτℜt“y_uρ Dan (jika kamu hendak membalas maka) balasan sesuatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya. Perkataan χθè=tG≈s)ム(mereka yang diperangi) adalah kata terbitan daripada kata dasar ‫( ا‬perang). lagi Maha Kuasa.. perang tersebut berperanan menghapuskan pencerobohan terhadap mereka.. Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat.. Ia juga sebagai menangani tindakan pihak lain dengan tindakan yang sama. Allah menggunakan lafaz χθè=tG≈s)ム(mereka yang diperangi) untuk orang-orang mukmin. (As-Syura: 40) 2) Ayat ini juga mengandungi kenyataan bahawa orang Islam telah diperangi dan dicerobohi secara zalim tanpa sebarang alasan yang wajar.org 68 . Ini sebagaimana firman Allah Taala: $tΒ È≅÷VϑÎ/ ϵø‹n=tã (#ρ߉tFôã$$sù öΝä3ø‹=tæ 3“y‰tGôã$# Çyϑsù 4 É$|ÁÏ% àM≈tçtø:$#uρ ÏΘ#tptø:$# ̍öꤶ9$$Î/ ãΠ#tptø:$# ãöꤶ9$# Ï n Ò ã ∩⊇⊆∪ . ia memberi erti kata dasar perkataan itu menjadi 'illah (sebab) kepada hukum tersebut. dan juga masjid-masjid (orang Islam) yang sentiasa disebut nama Allah banyakbanyak padanya dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agama-Nya (agama Islam). disiksa dan diisytiharkan perang ke atas mereka. apabila sesuatu hukum dihubungkait dengan mana-mana kata terbitan. Ini terkandung dalam firman www. faedah dan objektifnya: 1) Pada permulaan ayat disebut. Di antara kaedah bahasa Arab yang dimaklumi. Perkara yang sepatutnya diperhatikan. sesungguhnya Allah Maha Kuat.mykonsis. (mereka diusir) semata-mata kerana mereka berkata: “Tuhan kami ialah Allah”. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan.. dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar... 4 öΝ3ø‹n=tæ 3“y‰tGôã$# ä Oleh itu sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu.tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar. Ini jelas menunjukkan 'illah (sebab) keizinan kepada mereka untuk berperang iaiah kerana berlakunya penindasan ke atas mereka sebelum ini. mengenali hikmah keizinan untuk berperang. orang-orang mukmin diizinkan berperang. Eloklah kita meneliti sejenak. Dan kalaulah Allah tidak mendorong sesetengah manusia menentang pencerobohan sesetengahnya yang lain. (Al-Hajj: 39-41) Ayat di atas merupakan ayat-ayat pertama yang diturunkan berkenaan peperangan dan keizinan untuk terlibat dengannya. dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi). iaitu golonganyang telah ditindas.

Mereka menyembah Allah yang Satu lagi Esa. Kafir Quraisy tidak mahu mereka mempunyai kebebasan dalam soal tersebut. Yahudi dan Nasrani turut mendapat faedah. iaitu: a) Menyebarkan kerohanian yang tinggi dalam alam sejagat menerusi jalan ibadat. mereka berupaya melindungi tempat-tempat ibadat Yahudi dan Nasrani di samping melindungi masjid-masjid. 5) Selagi mana orang-orang mukmin tidak memiliki kebebasan beraqidah. Pada kebiasaannya. orang-orang mukmin di Makkah bukanlah golongan yang zalim mahupun kejam. c) Merealisasikan kerjasama demi kebaikan masyarakat. Bahkan ia menatijahkan kemaslahatan kemanusiaan dan faedah komunitikomuniti manusia. gereja-gereja Nasrani dan rumah ibadat Yahudi. daripada perbuatan mengusir manusia dari negara tumpah darahnya dan perbuatan menghalau dari tanahnya. Ia menyatakan orang-orang mukmin yang diizinkan berperang ini telah diusir keluar daripada kampung halaman mereka. Orang mukmin berperang untuk menyekat golongan tersebut dari-pada memerangi agama-agama Ilahi dan menutup tempat-tempat ibadat mereka. la tidak terbatas kepada jaminan kebebasan beragama bagi kelompok mereka sahaja. Bahkan untuk melindungi agamaagama ini daripada penguasaan golongan atheis dan penyembah berhala. Perkara tersebut jelas dalam firman-Nya dalam ayat ini: tempat pertapaan rahib-rahib-dinamakan juga biara. www. 6) Kemudian Allah menjelaskan faedah peperangan yang disyariatkan kepada orang mukmin. jelas peperangan dalam Islam bukan untuk memusnahkan agama-agama Samawi mahupun meruntuhkan tempat-tempat ibadatnya. 3) Dalam ayat yang kedua pula terdapat keterangan berkenaan fakta-fakta berkaitan penindasan yang berlaku dalam sejarah. bahkan pengikut-pengikut agama Samawi yang lain. Jika orang-orang mukmin kuat. oleh kerana mereka dizalimi. (mereka mendirikan solat). Puncanya. Dengan itu.mykonsis. sumber alam mereka dikuasai. Kemenangan orang-orang mukmin dalam perang tidak mengakibatkan bangsa-bangsa lain dijajah. Pada hari tersebut orang Islam berperang dengan golongan penyembah berhala yang tidak mempunyai agama. terdapat keterangan berkenaan natijah yang diperolehi daripada kemenangan orang-orang mukmin dalam peperangan yang disyariatkan ini. Justeru itu. Tiada kezaliman yang lebih dahsyat. kebebasan dalam soal aqidah merupakan nilai hidup yang paling dibanggakan oleh manusia. Kerana peperangan disyariatkan untuk menjamin kebebasan aqidah ini. terdapat penjelasan tentang sebab yang menjadi punca orangorang mukmin ini diusir dari kampung halaman mereka. Mereka juga merupakan golongan yang menyeru kaum mereka untuk membebaskan diri daripada sangkaan waham. selagi itulah peperangan dibolehkan. Mereka berperang agar golongan penyembah berhala dan atheis tidak berkuasa. golongan mukmin telah ditindas kerana soal aqidah. pegangan mereka berbeza dengan kaum mereka. kemuliaan dan peningkatan tarafnya. Mereka hanyalah golongan yang mempertahankan aqidah. kekayaan negara mereka dirampas atau maruah mereka dihina. 4) Dalam ayat ini juga.org 69 . Iaitu dalam soal anutan ajaran berhala dan penyembahan tuhan-tuhan palsu.Allah. (mereka mengeluarkan zakat). b) Menyebarkan keadilan aosial antarabangsa-bangsa menerusi jalan zakat. 7) Dalam ayat ketiga pula. (mereka menyuruh perkara kebaikan). Oleh itu. dan menghalang mereka daripada memusnah dan menutup tempat-tempat ibadat. khurafat dan akhlak yang buruk.

Ini merupakan hasil kemenangan orang-orang mukmin dalam peperangan mereka dengan musuh-musuh. Tuntutan ini dibuat dengan cara mengambil harta dagangan mereka sebagai bayaran "ganti bagi harta-harta Muhajirin yang telah dirampas oleh mereka. Bagi setiap pertempuran. Saya ingin membicarakan pengajaran setiap pertempuran ini satu persatu. sebagaimana yang berlaku www. Fakta pertempuran Badar telah kami sebutkan sebelum ini. telah diperakui dalam undang-undang antarabangsa hari ini.d) Bekerjasama membanteras kejahatan jenayah dan kerosakan. ketinggian dan keadilan dalam masyarakat. Pembicaraan sedemikan akan mengambil ruang berpuluh-puluh halaman muka surat. saya terpaksa mengumpulkan semua pengajaran-pengajaran ini sekaligus. kesejahteraan. akan memahami erti sebenar kata-kata "perang di jalan Allah". terungkainya nilai-nilai akhlak. yang menyamai matlamat ini? Sama ada dari segi faedahnya yang meliputi semua manusia.w. Namun kafilah tersebut dapat menyelamatkan diri mereka. 1. (mereka mencegah kemungkaran). Apakah matlamat kemanusiaan yang lebih mulia berbanding matlamat yang diletakkan dalam pensyariatan perang dalam Islam ini? Adakah matlamat peperangan lain yang pernah diketahui oleh bangsa-bangsa dahulu mahupun sekarang. Moga-moga saya juga diberi kelapangan masa dan sembuh daripada penyakit. Seterusnya. Era jahiliah yang pertama adalah zaman yang dipenuhi kebebasan tanpa batas. Gejala ini telah berlaku dalam proses pembangunan yang dilakukan dalam tamadun material Barat. Pertempuran pertama yang dibicarakan ialah Ghazwah Badar. Oleh itu. Apabila kita telah mengetahui objektif dan matlamat Islam membenarkan peperangan. saya sebutkan lebih daripada satu pengajaran. Jihad dijalan Allah adalah jihad untuk merealisasikan kebaikan. Usaha menyekat kafilah dagang Quraisy ini bukan menunjukkan keinginan untuk mengambil harta atau menyamun di jalan. kedudukan manusia ditingkatkan melalui jalan kebaikan di samping bekerja menghalang keruntuhannya akibat jalan kejahatan. insya Allah. peperangan dan pertumpahan darah. Semoga saya dapat menghuraikan pengajaranpengajaran bagi setiap pertempuran secara terperinci dan satu persatu di kesempatan lain. Undang-undang membalas tindakan pihak lain dengan tindakan yang sama. telah keluar untuk nienghalang kafilah dagang Quraisy yang dalam perjalanan pulang ke Makkah dari Syam.org 70 . Bahkan usaha tersebut didorong oleh tujuan menuntut ganti rugi daripada Quraisy. Dalam masa yang sama tentera musyrik telah bertekad untuk berperang. mahupun pembinaan komuniti-komuniti masyarakatnya? Proses pembinaan masyarakat ini dilaksanakan dengan langkah yang membawa kepada peningkatan dan kemajuan kemanusiaan yang konstruktif. kita akan membicarakan tentang pengajaran dan pedoman yang terkandung dalam pertempuranpertempuran awal Islam pada zaman Rasul s. Nabi s.a. Namun masa adalah singkat. Sabilillah bermaksud jalan menuju kepada Allah. Jalan menuju kepada Allah tidak akan tercapai kecuali menerusi jalan kebaikan. kasih sayang serta kerjasama dalam kebajikan dan taqwa. yang bekerja demi meningkatkan ketinggian rohani dan amalan saling bantu-membantu dalam masyarakat. kita. sebagaimana yang didakwa oleh para orientalis.w. rumahnya akan dijual dan harta-hartanya dirampas.mykonsis.a. Ia akan menegakkan negara Islam. Undang-undang ini mengharuskan perbuatan seumpama ini. Ini merupakan perbincangan ringkas berkenaan objektif-objektif pensyariatan perang dalam Islam dan sebab-sebab sejarah mengapa peperangan diizinkan. ketidakpercayaan kepada Tuhan (atheisme). tanah dan harta mereka Sesiapa yang diketahui telah berhijrah dan tiada lagi di Makkah. Begitu juga. tanpa berpatah kembali kepada era jahiliah yang pertama. Bukan melalui kerjasama dalam perkara dosa dan permusuhan. pereka-cipta fitnah. Quraisy telah memaksa Muhajirin atau kebanyakan mereka meninggalkan rumah.

Rasul s. Tentera Islam dalam pertempuran-pertempuran ini mewakili aqidah yang suci.org 71 . Mereka juga mewakili kegembiraan kerana bebas merdeka daripada kesesatan. Natijahnya golongan yang bertaqwa lagi khusyuk beroleh kemenangan. nescaya orang Islam tidak akan menemui kekalahan langsung. mahupun perundangan wadhie (ciptaan manusia). Sariyyah ‘Ubaidah bin al-Harith pada awal bulan ke-8 selepas Hijrah.a. Yang penting untuk kita beri perhatian. kemenangan berpihak kepada orang Islam.a. perpecahan dan kerosakan. Mereka menyangka tindakan tersebut sebagai cara untuk mencapai kemenangan. Ghazwah al-‘Asyirah pada awal bulan ke 16 selepas Hijrah. Ghazwah Buwat pada awal bulan ke-13 selepas Hijrah. 4. Ghazwah Badar al-Ula juga pada bulan 13 selepas Hijrah. sebelum peperangan bermula. memohon daripada-Nya kemenangan. www. dia akan dapati bilangan tentera musyrik jauh lebih ramai daripada tentera Islam. tetapi dicapai dengan kekuatan roh maknawi yang dimiiliki oleh tentera. 7. juga keinginan mendapat pahala dan syurga Allah. 5. mengharap-harapkan mati syahid dan menghidu bau-bauan syurga. sekiranya Muhajirin menghalang kafilah dagang Quraisy dan menguasainya.w. Meskipun begitu. ikatan sosial yang terlerai. Mereka yang terlibat dalam percubaan-percubaan ini hanyalah di kalangan Muhajirin. 2.mykonsis. iman yang menyala-nyala. Ghazwah Badar ini telah didahului oleh tujuh percubaan menghalang rombongan dagang Quraisy. Ghazwah Waddan pada bulan ke-12 selepas Hijrah. tenggelam hanyut dalam kelazatan dunia serta asobiyyah yang membuta tuli kepada adat resam yang lapuk. 3. Pengutusan Hamzah pada awal bulan yang ke-7 selepas Hijrah. 6. Ini memperkuatkan huraian yang kami telah katakan. Ini kerana.. kegembiraan untuk mati syahid. Muhajirin melakukannya dengan hak yang diperakui oleh semua undang-undang. Lihatlah tindak-tanduk yang dilakukan oleh kedua-dua angkatan tentera tersebut sebelum peperangan bermula. termasuklah pertempuran Uhud dan Hunain yang telah dimenangi oleh orang Islam. Kemenangan dalam pertempuran bukan bergantung dengan kuantiti atau kelengkapan persenjataan sahaja. Tiada seorangpun Ansor yang dihantar dalam percubaan-percubaan tersebut.antara kita dengan Israel. akhlak yang punah. menyungkur sujud dengan penuh rendah diri meminta Allah menolong hamba-hamba-Nya yang beriman. Semua anggota sariyyah dan ghazwah ini terdiri daripada kaum Muhajirin sahaja. orang musyrik berkeras untuk berpengkalan selama tiga hari (di Badar). Sebaliknya. Tujuan mereka ialah untuk berpesta arak sambil didendangkan nyanyian oleh penyanyi-penyanyi wanita dan diiringi pula dengan paluan gendang serta menyalakan unggun-unggun api di persekitaran mereka. Sebelum peperangan bermula. Sariyyah Saad bin Abi Waqqas pada awal bulan ke-9 selepas Hijrah. Semua ini dilakukan agar bangsa Arab mendengar dan berasa gerun terhadap mereka. orang Islam menghadapkan hati-hati mereka kepada Allah. Sementara tentera orang musyrik pula mewakili aqidah yang rosak. baik undang-undang Ilahi. Sesiapa yang membandingkan bilangan tentera Islam dengan bilangan tentera musyrik dalam setiap pertempuran. Kami nyatakan tujuh percubaan tersebut: 1.w. nenek moyang yang lalu dan tuhan-tuhan yang palsu. Tiada seorang Ansor pun di kalangan mereka. Jika tidak kerana kesilapan yang dilakukan oleh tentera Islam dalam kedua-dua pertempuran dan tindakan mereka melanggar arahan Rasulullah s. manakala golongan yang leka dan berpoya-poya ditimpa kekalahan. 2.

w.3.w. Baginda s. Oleh itu kita dapat memahami rahsia mengapa Rasul s.uρ Dan sememangnya menjadi tanggungjawab Kami menolong orang-orang yang beriman. (Ar-Rom: 47) 3 (#þθãΖtΒ#u tÏ%©!$# Çtã ßìÏù≡y‰ãƒ ©!$# āχÎ) Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah s. Iaitu untuk menggerunkan musuh-musuh Allah dan www. suami dan anak-anaknya menjadi teman Baginda di syurga kelak.a. Baginda berharap agar Allah akan memberi petunjuk kepada mereka.mykonsis.w. menerima dengan rela hati khemah ditegakkan khas untuk Baginda. dengan harapan moga-moga Allah mencampakkan petunjuk ke dalam hati mereka. Ummu 'Umarah kerana melindunginya. Sehingga mereka menjadikan diri mereka sebagai perisai. 6. Selagimana orang-orang mukmin berperang dijalan-Nya. bagaimana orang-orang mukmin dan mukminat yang jujur dengan keimanannya melingkungi dan melindungi Rasul mereka daripada panahan musuh. Seseorang pemimpin perlu menerima keputusan itu kerana hidupnya bererti hidupnya dakwah. Kehilangan nyawanya pula bererti kekalahan dalam pertempuran. Baginda telah meminta pandangan sahabat-sahabatnya sebelum memasuki kancah pertempuran. Kita juga dapat lihat dalam pertempuran lain: Uhud dan Hunain. Allah Tabarak wa Taala menghantar tentera-tentera-Nya mengelilingi hamba-hambaNya yang beriman lagi jujur dalam pertempuran-pertempuran mereka. Baginda juga berharap zuriat selepas mereka akan menyembah Allah dan berdakwah kepada-Nya. Kekuatan azam angkatan tentera. 5. Sikap waspada tentera bawahan terhadap keselamatan nyawa pemimpin mereka merupakan tindakan yang diputuskan oleh keinginan untuk mencapai kejayaan dalam pertempuran dan dakwah. Kita dapat lihat dalam pertempuran Badar. Baginda berdoa agar beliau. Fenomena ini berlaku sebagaimana dalam pertempuran Badar.a. 4.org 72 .a. tidak pernah melarang tindakan mereka padahal Baginda seorang yang berani dan mendapat sokongan Allah.w.a. Al-Quran al-Karim menegur tindakan Rasul s. Bahkan Baginda telah memuji para sahabat yang mempertahankannya. Dia tidak bertindak sedemikian sehinggalah dia benar-benar pasti tentang kerelaan dan semangat mereka. Baginda memuji keberanian dan mendoakan Nasibah.yang jujur ialah diaberharap agar musuh-musuhnya mendapat hidayah.a. Dia menurunkan para malaikat pada hari peperangan Badar dan menghantar angin kencang pada hari peperangan Ahzab. bagaimana Rasul s. cenderung untuk mengambil bayaran tebusan bagi tawanan perang Badar. Allah tidak akan meninggalkan mereka sendirian lantaran Dia telah berfirman: ∩⊆∠∪ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# çŽóÇnΣ $oΨø‹n=tã $ˆ)ym šχ%x. (Al-Hajj: 38) Antara peribadi pendakwah. Faktor ini juga meyakinkannya untuk mencapai kejayaan dan kemenangan. tersebut kerana terdapat kemaslahatan lain bagi Islam ketika itu. sekiranya mereka tidak berminat dan tidak bersemangat untuk berperang. Seorang panglima tentera tidak sepatutnya memaksa tenteranya untuk berperang atau mengharungi medan-medan pertempuran.w. "Dia juga membuka ruang kepada mereka (untuk beriman). semangat untuk mengharungi pertempuran dan kegembiraan untuk bertemu musuh merupakan faktor-faktor yang mendorong panglima perang melaksanakan perancangannya.

Al-‘Abbas mempunyai beberapa jasa membantu Rasul s. Mereka juga akan menggunakan peluang ini untuk melemahkan kepercayaan terhadap keadilan dan kebersihan Baginda daripada pengaruh hawa nafsu dalam segala tindak tanduknya. Ini terjadi dalam Ghazwah Uhud.a.w. Beliau telah hadir bersama Baginda dalam peristiwa Baiah Aqabah Kedua yang berlangsung secara rahsia. Orang musyrik dan munafik pula akan merebut peluang ini untuk mengheboh-hebohkan diskriminasi ini. Kerana pemimpinpemimpin mereka serta golongan yang mengapi-apikan fitnah untuk menentang orang Islam telah dihapuskan. Syariat bersikap tegas dan memusuhi sesiapa saja yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Allah telah memberi amaran azab kepada orang-orang mukmin sekiranya mereka melanggar perintah Rasul mereka.a. Dia berfirman: ∩∉⊂∪ íΟŠÏ9& >#x‹tã Νκz:ÅÁƒ ÷ρ& îπuΖ÷FÏù öΝåκz:ŠÅÁè? βr& ÿÍνÍ÷ö∆r& ôã tβθà Ï9$sƒä† tÏ%©!$# Í‘x‹ósuŠù=sù r ë ö å ã r t Beringat serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala bencana. bersama tentera mukmin yang jujur di sekelilingnya untuk tetap bertahan. Akibatnya musuh kembali menyerang orang Islam dan mereka tewas. perkara ini menunjukkan beliau merupakan seorang orang Islam yang menyembunyikan keislamannya.membanteras ketua-ketua penganjur fitnah dan kesesatan.a. sebelum beliau mengumumkan keislamannya. nescaya kekalahan tersebut tidak akan bertukar kepada kemenangan besar sebagaimana yang berlaku. syariat Islam tidak membezakan antara kaum kerabat mahupun orang asing. Melanggar arahan pemimpin yang tegas dan jauh pandangannya akan membawa kepada kerugian dalam pertempuran. menerima bayaran tebusan ialah. Jika para pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah s.org 73 . di belakang tentera Baginda tetap tidak berganjak dari tempat mereka sebagaimana yang diarahkan. Ia juga akan mendorong manusia menuduhnya www.w. Bagi saya.mykonsis. Ia boleh melenyapkan peluang dan memberi kemenangan kepada musuh.w. Baginda melanggar syariat yang mengharamkan pembunuhan seorang muslim. atau ditimpa azab seksa yang tidak ferperi sakitnya. nescaya penentangan Quraisy akan lemah. Ini berlaku dalam pertempuran Uhud. Tamak kepada harta rampasan perang dan Iain-lain habuan kebendaan akan membawa kepada kegagalan seterusnya kekalahan. lalu berhenti daripada mengejar musuh yang berundur. iaitu apabila para pemanah meninggalkan pos-pos mereka lantaran tamak untuk merebut harta rampasan perang. Demikian juga sikap tamak para pendakwah terhadap habuan dunia dan tindakan mereka menghimpun harta.w.Tentera musyrik juga tidak akan berjaya menukar kekalahan mereka pada permulaan pertempuran kepada kemenangan. Situasi begini juga terjadi dalam pertempuran Hunain apabila orang Islam telah menang pada permulaannya. Perkara ini tidak membawa apa-apa kemaslahatan kepada dakwah. Rahsia lain Rasul s. al-‘Abbas. Ia menyebabkan orang ramai meragui kejujuran pendakwah terhadap apa yang diserunya. Sekiranya beliau seorang musyrik. Sebahagian mereka merasa tamak kepada harta rampasan perang. 8. Bagaimana Rasul boleh membunuhnya sedangkan inilah kedudukan beliau bersama Baginda? Jika al-‘Abbas seorang Islam dan Rasul s. (An-Nur: 63) 9.w.a. rumah dan tanah. nescaya tentera musyrik tidak dapat mengepung tentera Islam. Sekiranya tawanan-tawanan perang Badar dibunuh. turut menjadi tawanan perang Badar. Jika bukan kerana sokongan Allah dan keteguhan Rasul s. Demikianlah kesan melanggar perintah pemimpin.w.a. Dia juga melaporkan kepada Rasul setiap pergerakan Quraisy. Sikap ini akan menjejaskan dakwah dan memberi kesan negatif kepada jiwa manusia. bapa saudara Rasul s. menjatuhkan hukuman bunuh ke atasnya.a.

merupakan bukti jelas bahawa musuh Islam tidak berperikemanusiaan dan tidak berhati peruti. Miim.a. maka (dengan ujian yang demikian). Mereka juga berperanan mengasuh anak-anak untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya.a. selagi itulah dakwah akan terus melangkah pendek dan gerakan islah akan terus tempang. demikianlah juga kita dapat melihat perlakuan Yahudi terhadap mayat orang Islam www. (Al-Ankabut: 1-3) 12.uŽøIムβr& â¨$¨Ζ9$# |=Å¡ymr& ∩⊇∪ $Ο!9# t ∩⊂∪ tÎ/É‹≈s3ø9$# £yϑn=÷èu‹s9uρ (#θè%y‰|¹ šÏ%©!$# ª!$# £yϑn=÷èu‹n=sù ( öΝÎγÎ=ö6s% ÏΒ Alif. nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benar-nya beriman. berpegang dengan Islam dan ajarannya. Dalam peperangan Uhud keteguhan Nasibah. Kecederaan Rasulullah s. Anggapan sedemikian merupakan halangan orang ramai untuk menerima agama Allah. Allah Taala telah berfirman dalam kitab-Nya yang mulia: tÏ%©!$# $¨ΖFsù ô‰s)s9uρ ∩⊄∪ tβθãΖtFø ムŸω öΝèδuρ $¨ΨtΒ#u (#þθä9θà)tƒ βr& (#þθä.melakukan dakwah bukan kerana keredhaan Allah 'Azza wa Jalla. sekatan kebebasan dengan dipenjara mahupun ditangkap ataupun dihukum mati mahupun dibunuh. Ia juga menjadi bukti terhadap keperluan kita pada hari ini kepada wanita Islam yang memikul bebanan dakwah kepada Allah. Sebagaimana tindakan orang musyrik terhadap mayat tentera Islam pada peperangan Uhud. 10. Namun ia menjadi bukti kebencian yang bersarang di jiwa mereka. Perbuatan orang musyrik mengkelar mayat tenteraIslam dalam peperangan Uhud. 11. Situasi ini akan berterusan sehinggalah separuh umat ini (golongan wanita) mendengar dakwah kebaikan. tampil maju untuk agama dan segera berpegang dengan ikatannya yang kukuh. Bahkan demi mengumpul puing-puing habuan dunia dengan memper-gunakan nama agama dan pengislahan. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: "Kami beriman". dan nyata pula apa yang diketahui-Nya tentang orang-orang yang berdusta. Tindakan kejam ini menyakiti perasaan manusia yang hidup dan berperikemanusiaan. Perasaan benci ini terserlah melalui perbuatan-perbuatan ganas sebegini. Selagi mana medan dakwah tidak disertai oleh pendakwah di kalangan pemudi Islam atau bilangan mereka tidak men-cukupi. sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan)? Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Anggapan ini juga memburukkan imej sesiapa sahaja yang menyeru kepada pengislahan sekalipun dia jujur dan ikhlas.mykonsis. sanubari dan hati-hati mereka tersedar untuk mencintai kebajikan. khususnya Hamzah. Sama ada berbentuk kesakitan tubuh badan.w. isteri dan ibu. Wanita Islam berperanan untuk berdakwah kepada Allah di tengah kelompok pemudi. Laam. Mengkelar si mati bukanlah menyakitinya sebagaimana kambing yang disembelih tidak merasa sakit kulitnya disiat.a. Ummu ‘Ammarah bersama suami dan anak-anaknya untuk terus tetap berdiri mengelilingi Rasulullah s.w.. bapa saudara Rasul s. menjadi salah satu bukti penglibatan besar wanita Islam dalam perjuangan dakwah Islam.w. Seterusnya. juga bekerja untuk kebaikan dan kemurnian masyarakat. ketika pertahanan tentera Islam bolos. dalam peperangan Uhud merupakan peransang kepada para pendakwah agar bersabar menghadapi segala cabaran yang menimpa mereka dijalan Allah.org 74 .

a. Oleh itu. Apatah lagi dengan golongan yang mempunyai pengetahuan. (yang Allah tahu mempunyai sifat-sifat paling kamil yang melayakkan Baginda membawa risalah paling akhir dan paling sempurna) menerima pandangan para sahabatnya yang pakar dalam hal ehwal ketenteraan dan bentuk bumi yang diperlukan dalam pertempuran.w. menunjukkan kepada kita bahawa kesombongan diktator telah membinasakan mereka dan umat. Mereka juga mengenepikan cadangan para intelek. begitu juga ketika peperangan Khaibar. menerima nasihat para penasihat dan mengambil kepintaran mereka yang berpengalaman?! Peristiwa-peristiwa sejarah yang dekat mahupun yang lampau. Itulah tanda kebencian mereka terhadap orang-orang beriman kepada Allah. cukup apa yang aku suruh atau apa yang aku larang.w. meruntuhkan rasa bongkak golongan diktator yang menguasai rakyat tanpa kemahuan dan kerelaan mereka. 13. ( Í÷ö∆F{$# ’Îû öΝèδö‘Íρ$x©uρ Dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan hal-Hal keduniaan) itu. iaitu jiwa mereka yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. menerima cadangan al-Hubab bin al-Munzir agar berpindah dari tempat pertempuran yang dipilih Baginda pada peperangan Badar. öΝηuΖ÷t/ 3“u‘θä© öΝèδãøΒr&uρ æ Dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat (bersyura) sesama mereka. dia meminta pandangan orang lain dan tidak bersikap kuku besi. Tindakan kejam kedua-dua golongan ini terbit daripada sumber yang satu.a. (Ali Imran: 159) ∩⊆⊂∪ tβθçΗ>÷ès? Ÿω óΟçGΨä. Rasulrasul-Nya dan hari Akhirat dengan iman yang benar lagi jujur. Aku tak perlu kepada yang lain." Bahkan. βÎ) ̍ø. Dia bertukar-tukar pandangan dengan pakar-pakar yang berkecimpung secara khusus dalam setiap isu yang dikendalikannya. Tindakan Rasul s. menerima pandangan alHubab dalam peperangan Badar dan Khaibar menjadi contoh teladan kepada setiap pemerintah yang ikhlas. Padaku. Ini mendorong mereka memperlekehkan kemahuan rakyat. setiap panglima yang bijak dan setiap pendakwah yang jujur. Padahal Rasulullah s. tindakan Rasul s. Antara slogan pemerintahan dalam Islam yang paling tertonjol ialah konsep syura. ilmu atau pengalaman berbanding orang ramai? Bahkan kelebihan mereka terletak kepada cengkaman mereka ke atas jentera pemerintahan setelah dia berpeluang menguasainya. (As-Syura: 38). Baginda tidak berkata: "Aku Rasulullah. Dia menghumbankan umat ke jurang yang dalam dan sukar untuk didaki kembali melainkan selepas puluhan atau ratusan tahun.org 75 .yang terbunuh dalam pertempuran Palestin. Manakala sifat paling terserlah bagi pemerintah Islam yang terbilang dalam sejarah.Golongan ini mendakwa diri mereka bijaksana dan berpandangan jauh. bijak pandai dan tokoh pemikir.mykonsis.a.Ïe%!$# Ÿ≅÷δr& (#þθè=t↔ó¡sù s www.w. Baginda menerima cadangan dan buah fikiran mereka dalam urusan yang wahyu tidak diturunkan kepada Baginda. ilmu dan pengalaman yang lebih rendah daripada kebanyakan rakyat di bawah pemerintahan mereka? Tidakkah menjadi kewajipan mereka meminta pandangan para bijak pandai. Bagaimana pula dengan kebanyakan penguasa yang kita lihat mereka tidak mempunyai apa-apa kelebihan akal.

w. mereka mestilah mentaatinya. Setelah mereka bertukar-tukar pendapat dan mengemukakan pandangan kepadanya. kecuali belot dan khianat.a. sekiranya tipu daya tersebut boleh membawa kemenangan.org 76 . beliau akan merosakkan perjuangan. Mereka bertungkus lumus berperang. Apabila beliau memutuskan demikian. Sebaliknya Abu Bakar berpandangan mereka perlu memerangi golongan tersebut. Tenyata syarat-syarat ini membawa kemaslahatan kepada dakwah.Oleh itu bertanyalah kamu (wahai golongan musyrik) kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika: kamu tidak mengetahai.w. Setiap cara yang membawa kemenangan (dalam perang) dan mengurangkan pertumpahan darah adalah diterima dari perspektif Islam. Ia juga membolehkan orang-orang mukmin menjelajah serata ceruk bumi selaku pembuka negara.a. 15. Sekiranya semasa berlaku pertembungan pemimpin bersikap pengecut dan lemah di saat-saat genting. menjadi dalil bahawa jawatan kepimpinan hanya disandang oleh seorang yang berani dan tetap teguh pendiriannya. Perdamaian itu merupakan kemenangan politik kepada Baginda.a.000 pidato bersemangat yang disampaikan di khalayak ramai. semasa perdamaian al-Hudaibiyah. Mereka yang pengecut dan lemah tidak layak memimpin rakyat. w. Kejayaan ini tercapai sedangkan para sahabat merasa sukar untuk menerima sesetengah syarat perdamaian tersebut. telah memilih syarat-syarat perdamaian. Permintaan ini menjadi dalil bahawa melakukan tipu daya dalam memerangi musuh adalah diakui syara'. Sekiranya keadaan darurat menuntut berlakunya peperangan. Hinggakan sebahagian mereka telah terkeluar daripada adab sopan santun yang sepatutnya dijaga ketika berurusan dengan Rasul atau pemimpinnya. Semua sahabat berpandangan agar tidak keluar memerangi golongan murtad itu. Sikap beliau tersebut benar-benar merosakkan perjuangan. pembawa petunjuk dan pemberi pedoman. Ini sebagaimana yang berlaku kepada Rasulullah s. pemimpin yang memikul tanggungjawab paling besar seperti ini patut diberi kepercayaan. Ia tidak menafikan prinsip-prinsip akhlak Islam. Di antara pemintaan Rasul s. (An-Nahl: 43 & Al~Anbiya: 7) 14.mykonsis. Fenomena yang sama terjadi kepada Abu Bakar semasa kes-kes murtad mula timbul (di kalangan kabilah-kabilah Arab). itulah yang memperkukuhkan Islam di semenanjung tanah Arab. atau untuk mengepalai gerakan-gerakan pengislahan dan dakwah kebaikan. menggunakan tipu daya dalam pertempuran selaras dengan akhlak kemanusiaan yang melihat peperangan sebagai satu kejahatan yang besar.w. Rasul s. kepada Nu’aim bin Mas’ud dalam Ghazwah Ahzab ialah agar dia memecahkan kerjasama antara tentera bersekutu sedaya upayanya. kekufuran dan fitnah juga merupakan maslahat kemanusiaan dan maslahat akhlak. menerajui tentera. 16. Bilangan orang yang baru beriman dalam tempoh dua tahun selepas perdamaian itu meningkat berkali-kali ganda berbanding bilangan mereka yang memeluk Islam sebelumnya. Sedangkan beliau yang mengangkat panji-panjinya. Permintaan ini merupakan kebijaksanaan politik dan strategi ketenteraan Rasul s. Tentera bawahan dan penyokong dakwah tidak boleh melanggar arahan pemimpin yang tegas lagi berpandangan jauh dalam sesuatu perkara yang diputuskan oleh beliau. Maslahat mengalahkan kejahatan. beliau memutuskan sesuatu perkara. Ia lebih ampuh berbanding 1. Maslahat mengurangkan bilangan mangsa perang merupakan maslahat kemanusiaan. Ternyata keputusan yang diambil oleh Abu Bakar untuk memerangi golongan murtad tersebut. Posisi Baginda berada di barisan hadapan dalam setiap pertempuran dan penglibatan Baginda dalam kancah peperangan bersama tentera Islam (kecuali dalam peperangan yang dicadangkan oleh para sahabat Baginda untuk tidak berbuat demikian). Oleh itu.a. Keberanian pemimpin dan pendakwah yang dilihat menerusi tindak tanduk dan gerak kerja beliau akan menaikkan semangat dan motivasi tentera juga penyokongnya. Menjadi kebiasaan tentera bawahan dan para penyokong untuk mengambil bekalan kekuatan daripada keutuhan panglima dan pemimpin mereka. Sekiranya selepas perbincangan tersebut. mereka mentaatinya. menjadi kewajipan untuk www.

dalam Ghazwah Ahzab. penggalian parit memberi faedah besar kepada usaha mempertahankan Madinah daripada bahaya tentera bersekutu Quraisy. Baginda jugalah yang bersabda: www. umat atau bumi. gabenor dan pemimpin negara. menerima cadangan Salman untuk menggali parit sedangkan teknik ini tidak pernah diketahui oleh bangsa Arab sebelum itu.w. Tidak ragu-ragu lagi.w.a.org 77 . Menjadi kemaslahatan kepada para pengikut Baginda pada setiap zaman dan semua keadaan untuk mengambil apa-apa yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Ada pula yang mengatakan ia berharga 400 ekor unta.a. menerima cadangan ini juga menjadi bukti sikap fleksibel dan kesediaan Baginda s.a. Baginda diberitahu: Wahai Rasulullah.a. menemui Baginda apabila rombongan daripada seluruh pelusuk tanah Arab datang menyatakan keislaman mereka. Dikatakan harga pakaian itu sampai kepada 400 dirham. menjadi kebiasaan raja-raja dan pemimpin-pemimpin menyambut kedatangan mana-mana rombongan dengan pakaian yang cantik dan mahal.w. diriwayatkan daripada Rasul s. Mereka. melakukan tipu daya yang membawa kepada kekalahan musuh merupakan satu usaha mempercepat-kan kemenangan hak. Rasul s.menamatkannya dengan apa cara sekalipun.w." Ini merupakan prinsip yang diterima pakai dalam semua syariat dan undang-undang. Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya (pada segi hukum agama).a. Rasulullah s. Baginda terus memerintahkan agar diukirkan untuk Baginda satu cincin yang bertulis: Muhammad Rasulullah. Baginda kemudiannya menyambut rombongan yang datang dengan memakai pakaian tersebut. Baginda diberitahu: Menjadi kebiasaan raja-raja tidak menerima apa-apa surat kecuali surat yang dicop dengan nama pengutusnya.w. Oleh itu. Selepas pembukaan Makkah. Kita telah lihat contohcontoh berkenaan perkara baik yang diambil Baginda daripada bangsa-bangsa lain. Dengan itu. menjadi dalil bahawa Islam tidak menyekat untuk menggunakan pengalaman bangsa-bangsa lain yang memberi faedah kepada umat dan manfaat kepada masyarakat. Ini kerana perkara darurat dilakukan sekadarnya sahaja. memerintahkan agar dibelikan untuk Baginda sehelai pakaian baru yang bermutu. Oleh itu. Ketika Baginda ingin mengutuskan suratnya kepada para raja. Keengganan untuk berbuat demikian adalah kebekuan yang tidak diterima oleh tabiat Islam. Dalam perlembagaannya yang kekal (al-Quran) dinyatakan: 4 ÿ…çµuΖ|¡ômr& tβθãèÎ6−Fu‹sù tΑöθs)ø9$# tβθãèÏϑtFó¡o„ tÏ%©!$# ∩⊇∠∪ ÏŠ$t7Ïã t÷ŽÅe³t6sù Oleh itu gembirakanlah hamba-hamba-Ku. telah bersikap demikian lebih daripada sekali. perlu mengambil apa-apa yang berfaedah dan tidak bercanggah dengan hukum hakam serta kaedah umum syariat mereka daripada bangsa-bangsa lain. Rasulullah s.w. Allah mensyariatkan peperangan hanya untuk memelihara agama. Inilah tingkah laku Rasul yang diutuskan dengan agama paling akhir dan kekal sehingga ke akhir zaman.(Az-Zumar: 1718) Sikap beku ini juga tidak dapat diterima oleh tabiat Rasulnya. Baginda bersabda kepada Nu'aim bin Mas'ud: َ ْ ُ ‫ا َ ْب‬ ُ "Perang adalah tipu daya.a. 17. Baginda mengecop surat-suratnya dengan cincin tersebut. Tindakan Rasulullah s. Oleh itu.mykonsis. Sejak itu. untuk menerima perkara-perkara baik yang terdapat di kalangan bangsa-bangsa lain.

Mereka juga menentang setiap pengislahan yang dicedok daripada orang lain sedangkan mereka amat memerlukannya. Sejarah telah mencatatkan lembaran-lembaran putih untuk orang Islam berkenaan perkara ini. Orang Islam lupa terhadap prinsip Islam yang agung ini. Berdasarkan pesanan Rasulullah s. Kita melaksanakan prinsip-prinsip ini dengan jiwa yang ceria lagi tenang. Mereka hanya sekadar mencanangkannya untuk bermuka-muka dan melekakan orang lain. ∩⊆⊇∪ Í‘θãΒW{$# èπt6É)≈tã ¬!uρ Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Bahkan sejarah masih terus mencatat fenomena tersebut hingga ke hari ini.‫و ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ “Hikmah itu barang yang hilang daripada orang mukmin. baik semasa aman mahupun perang. Dunia mengetahui kedahsyatan perangai primitif dan ganas Yahudi di Dir Yasin. www. Sementara jiwa Yahudi pula kosong daripada prinsip-prinsip ini.mykonsis. Ini kerana kita merupakan bangsa yang jiwanya (benar-benar) menjunjung seindah-indah prinsip akhlak. para sahabat dan orang Islam pada pelbagai zaman mematuhi pesanan-pesanan ini.a. berperikemanusiaan dan cintakan kebaikan untuk bangsa-bangsa. hidup dalam era sikap bermuka-muka Eropah. Padahal mereka melakukan sebaliknya. Kekuatan kita hanyalah melalui sikap belas rahmat. Mereka mendakwa bertamadun. Peperangan mereka merupakan peperangan yang paling bersifat belas kasihan yang pernah diketahui sejarah. Qubayyah. Sofad dan lain-lain lagi bandar mahupun kampung. kita hidup pada zaman tertegaknya negara Israel di atas bumi Palestin yang dirampas. Islam tidak membunuh sesiapa yang tidak berperang mahupun merosakkan apa yang ditemui dalam perjalanannya kecuali kerana dharurat yang amat sangat. bukan sekadar ucapan manis di bibir. al-Maarrah dan Iain-lain lagi? Atau melupai sikap belas rahmat panglima-panglima dan tentera-tentera Islam ketika mereka mengambil kembali kota-kota tersebut daripada genggaman penjajah dan perampasnya? Kita pada hari ini.w. Yahudi mendabik dada kononnya mereka mendokong kemanusiaan. Sedangkan kita bekerja untuk kemanusiaan. ia mencatatkan halaman-halaman hitam untuk umat-umat lain. Namun begitu. Siapakah di kalangan kita yang tidak tahu tentang keganasan yang digunakan oleh tentera Salib untuk membuka Baitul Maqdis? Atau tidak tahu tentang sikap perikemanusiaan yang dilakukan oleh Solahuddin terhadap tentera Eropah. Haifa. khususnya selepas zaman kebangkitan Eropah. apabila beliau mengambil kembali Baitul Maqdis?! Siapakah di kalangan kita yang melupai keganasan panglima-panglima dan tentera-tentera Salib ketika mereka menguasai ibu-ibu kota Islam seperti Tarabulus. ‘Akka. salah satu cara bermuka-muka ialah dengan mengingkari perbuatan kita yang menyifatkan Allah 6 Lihat Kitab “Kasyful al-Khafa” karangan al-‘Ajluni berkenaan riwayat-riwayat hadis ini. wanita dan kanakkanak yang tidak bersenjata. Kita juga merupakan bangsa yang beriman dengan Allah yang Maha Gagah lagi Maha Pengasihani.org 78 . kamu dapat perhatikan nilai belas kemanusiaan yang terdapat dalam peperangan Islam. Sebaliknya. (Amat dukacita). Sedangkan mereka (Yahudi) berpandangan. Yafa. Mereka mundur ketika mana orang lain semakin maju. sedangkan mereka merosakkan negara-negara serta menumpahkan darah orang tua. orang Islam ditimpa keruntuhan. Orang Islam semasa berperang lebih lembut akhlaknya dan lebih bersikap belas kasih berbanding umat-umat lain semasa mereka tidak berperang. Dia menuntutnya di mana sahaja dia temui”6 Pada zaman mutakhir ini. (Al-Hajj: 41) 18. Selepas kematian Baginda. kepada angkatan tentera Islam dalam Ghazwah Muktah.

a. Ia tidak boleh bergantung harap kepada ramainya pihak yang bertepuk tangan untuknya. Mereka berkumpul untuk menghapuskan Madinah dan orang-orang mukmin di kota itu secara khianat dan keji. pengkhianatan dan pelanggaran janji mereka? Adakah Baginda dan sahabat-sahabatnya sentiasa perlu hidup dalam suasana bimbang dan waspada menunggu fitnah dan konspirasi (mereka)? Dengan ketegasan Nabi terhadap Yahudi. tentang peperangan Baginda ialah pendirian Baginda terhadap Yahudi. Ada di kalangan kita. pihak yang diseret oleh negara-negara besar selaku rakan-rakan Yahudi untuk menganjurkan kerjasama dengan Yahudi. Hanya Yahudi. Kita berperang dengan mereka pada hari ini untuk mempertahankan tanah. Usaha ini telah menjadi sebab kepada Ghazwah Khaibar. akhlak mulia dan perikemanusiaan. Saksikanlah sejarah kehidupan Yahudi selepas zaman Rasulullah s. Kita juga merupakan manusia yang paling berjasa kepada kemanusiaan. mereka berputih mata menyerah kalah dan timbul idea-idea yang buruk ketika menangani isu Palestin. dengan berpegang kepada prinsip-prinsip (akhlak) yang dianjurkan oleh Rasul dan syariat kita. mempersiapkan senjata dan merancang konspirasi.org 79 . merampas. Dialah sebaik-baik hakim. 19.dengan sifat kuat dan keras. 20.mykonsis. kerosakan dan pengkhianatan? Seterusnya lihatlah perjalanan kehidupan mereka pada zaman moden kini. Bahkan perlu bergantung kepada bilangan orang-orang yang beriman dengannya dan sanggup berkorban di jalannya. Tindakan mereka ini pula menjadi sebab kepada Ghazwah Bani Quraizoh. Namun mereka kaum yang khianat. Pengajaran lain yang dapat kita ambil daripada Sirah Rasul s. Adakah Nabi perlu membiarkan tindakan mereka? Adakah Baginda perlu menanggung risiko komplot jahat.w. Bahkan kita wajib meneruskan perjuangan kita menentang mereka.w. iman dan kejujuran yang seia sekata. Mereka mendakwa bahawa mereka menyifatkan-Nya dengan sifat kasih sayang dan belas simpati. mengejar upah dan cuai. bukankah ia juga sedemikian? Ada di kalangan kita yang tertipu dengan kata-kata manis Yahudi termasuk ketika berlaku perang Palestin dan tertegaknya negara Israel. mereka berhimpun pula dari segenap rantau. ia tidak dapat menjamin kemenangan ke atas musuhnya. Sejak Rasul s. Begitu juga pendirian mereka terhadap Baginda dan dakwahnya. menguasai dan menjajah. Penyebaran dakwahnya ke seluruh semenanjung tanah Arab dan ke serata pelusuk dunia juga dapat dijayakan. Komplot ini menjadi sebab kepada Ghazwah Bani Nadhir. Baginda mengadakan hubungan damai dengan mereka. Hasilnya.a.a. Kita merupakan bangsa yang tidak berperang kecuali untuk kebaikan kemanusiaan. Mereka mengajak untuk bekerjasama dengan Yahudi. Tiada gunanya kita mendendangkan prinsip-prinsip kita kepada kaum yang tidak memahami prinsip belas kasihan. Padahal hubungan mereka dengan bangsa-bangsa lain tidak menunjukkan tanda-tanda kasih sayang dan belas simpati (yang digembar-gemburkan) tersebut. Ini sebagaimana yang berlaku dalam Ghazwah Hunain. orang yang taksub dan imperialis yang mencela tindakan tegas Baginda terhadap mereka. Sekiranya tentera tidak mempunyai semangat. Demikian juga perihal dakwah. Baginda telah menjamin keamanan sempadan negara barunya. sepatutnya tiada siapa lagi yang terpedaya dengan www. Sehinggalah Allah mejatuhkan hukumannya antara kita dan mereka. Tidakkah semua sejarah mereka merupakan konspirasi. hak dan kemuliaan. Kemudian. Tak lama kemudian. Sementara mereka hanya berperang untuk menyerang.. komplot jahat. Selanjutnya mereka membatalkan perjanjian ketika saat-saat paling kritikal semasa Ghazwah Ahzab.w. Mereka adalah manusia yang paling memusuhi kemanusiaan. tidak boleh dipercayai janjinya dan tidak setia kepada perjanjian. Baginda cukup prihatin terhadap mereka. Selepas ini. Bahkan ada segolongan yang berjiwa kalah sebelum berjuang. memberi jaminan terhadap agama dan harta mereka serta mengadakan perjanjian bertulis dengan mereka. mereka melakukan komplot untuk membunuh Baginda. Begitu juga peperangan mereka dengan orang Islam dan penganut agama mereka sendiri yang bermusuh dengan mereka. mula menetap di Madinah. Mereka merupakan kaum yang tiada guna berbuat baik .

23.w. Rasulullah s. Alasan yang ada hanyalah mengutamakan kerehatan daripada berpenat lelah dan memilih naungan yang teduh daripada kepanasan juga keterikan matahari. 22. isteriisteri dan bapa-bapa mereka tidak lagi berbual dengan mereka. apatah lagi kebanyakan orang Islam.w. Rasul s. dalam ber-interaksi dengan mereka. pembunuhan utusan Baginda kepada Raja Basrah dianggap sebagai satu perbuatan menceroboh oleh semua syariat agama. memutuskan untuk menghantar angkatan tentera ke Mu'tah sebagai amaran kepada penduduk Mu'tah dan ketua-ketua mereka daripada bangsa Rom tentang kekuatan negara baru Islam.a. Amaran tersebut supaya mereka tidak terfikir untuk mencerobohi negara Islam tersebut. yang terletak berhampiran Amman pada hari ini. Ghazwah Tabuk ataupun Ghazwah al-‘Usrah merupakan tanda-tanda yang jelas bagaimana peranan iman yang benar terhadap jiwa-jiwa mukmin. Ini kerana mereka bimbang tertegaknya sebuah negara Arab yang berdaulat di semenanjung tanah Arab. Mudah-mudahan mereka dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh generasi kita yang mengalah ini. di samping menunjukkan tiadanya semangat kejiranan yang baik. Jika bukan kerana Arab Ghassan telah membunuh utusan Rasulullah yang diutus kepada Raja Basrah. Kita tidak mempunyai jalan lain untuk membebaskan diri daripada kejahatan Yahudi melainkan dengan bersikap tegas sebagaimana ketegasan Rasul s. 21.a. Oleh kerana itu. Ia juga menjadi amaran tamatnya perhambaan mereka terhadap Arab yang tinggal bersempadan negara mereka dan berhampiran Hijaz. mereka mendapati bala tentera yang terdiri daripada bangsa Rom dan Arab beragama Nasrani yang tunduk di bawah pemerintahan mereka. ada kemungkinan pertembungan ini tidak akan berlaku. Oleh itu. Ia menjadi amaran berakhirnya penjajahan mereka ke atas negara tersebut. dengan Rom. Apabila orang Islam sampai ke Mu'tah. Pemboikotan ini mendesak sebahagian mereka mengikat dirinya di tiang masjid. apabila tiga orang mukmin yang memiliki keimanan yang benar tidak keluar berperang dalam Ghazwah ini tanpa keuzuran. Dalam ghazwah pembukaan Makkah pula terkandung pengajaran dan pedoman yang tidak dapat dihuraikan dalam helaian halaman muka surat yang sedikit ini. Agar kita boleh memperuntukkan waktu bagi peranan baru kita pada masa mendatang dalam membawa risalah Islam dan kesejahteraan kepada bangsabangsa di seluruh dunia. kita dapati tabiat Rasul s.org 80 . Bala tentera ini memperkuatkan lagi ramalan Rasulullah berkenaan tekad Rom untuk memerangi dan menghapuskan negara baru Islam. Dalam peristiwa ini. Demikianlah latar belakang bermulanya pertempuran antara orang Islam.w. Iaitu setelah orang Islam. Yang lain pula mengurungkan diri di rumah. selaku pendakwah yang tidak mempunyai apa-apa perasaan www. memerintahkan supaya mereka diboikot.a. Iman juga menimbulkan kemanisan jiwa untuk menempuh cuaca panas.000 orang dan dipimpin oleh saudara lelaki Herkules.a.w. Mereka berpengkalan di Maab. Ketegasan ini dilakukan supaya kita dapat menjamin keselamatan negara kita. Ia juga menunjukkan kecenderungan untuk mengekalkan kejahatan di kalangan agen-agen Rom dan wakil-wakil boneka ciptaan mereka. kesulitan dan kepenatan demi jalan Allah dan mengejar keredhaan-Nya. mempelajari satu pengajaran yang cukup mendalam tentang sesiapa yang tercicir daripada menunaikan kewajipan tanpa sebarang alasan.mykonsis. Iman tersebut membakar keazaman mereka untuk berperang dan mendorong tangan-tangan mereka untuk menghulurkan harta. Ghazwah Mu'tah merupakan pertembungan pertama orang Islam dengan Rom. Ini merupakan amanah yang kita sampaikan kepada generasi baru dengan penuh kejujuran dan keimanan. juga kesediaan negara itu untuk mempertahankan dirinya. Ahli-ahli sejarah menganggarkan bilangan bala tentera ini seramai 200. Sehinggalah Allah menerima taubat mereka. Dengan itu. Walau bagaimanapun.mereka (Yahudi).

benci dendam terhadap para penentangnya. terhadap penduduk Makkah mempunyai hikmat yang lain.a.w. Ia juga menunjukkan Islam merupakan seruan Allah yang pasti dibantu oleh-Nya. Oleh kerana itu. Baginda hanya memohon keampunan Allah bagi pihak mereka dan membebaskan mereka. Setelah mereka melakukan segala cara untuk menghapuskan Baginda dan pengikutnya. Namun. Namun ia dilakukan oleh seorang Rasul yang mulia. dalam dakwah pasti berlaku ujian. orang-orang beriman dan pembawa panji-panji-Nya. para pendakwah. Siapakah yang dapat memadamkan cahaya (hidayat) Allah?! Bagaimana Dia boleh meredhai batil menang menewaskan kebenaran dalam pertarungan penamat? Atau meredhai keganasan. Allah telah mengetahui bahawa Arab akan menjadi pembawa risalah-Nya kepada alam semesta. Bahkan Allah mengkehendaki Baginda untuk berperanan sebagai penunjuk hidayah dan pembuka hati juga akal. apabila Baginda berjaya menewaskan mereka dan menakluki ibu kota keberhalaan mereka. Pengajaran terakhir daripada pembukaan Makkah dan pertempuran-pertempuran Baginda s. Baginda memasuki Makkah dalam keadaan khusyuk merendah diri dan bersyukur kepada Allah.a. Ini kerana. kekerasan dan kerosakan mendapat kejayaan akhir mengalahkan kasih belas dan kebaikan?! Walaupun begitu.a. Baginda tidak angkuh sebagaimana keangkuhan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agung yang menakluki negara-negara. Allah merupakan Tuhan yang Maha Benar. Dalam sejarah tiada manusia yang melakukan tindakan atau perbuatan sebegini. benar-benar seorang utusan Allah. Oleh itu. Dia tidak akan membiarkan dakwah-Nya yang benar lagi menjadi rahmat dan cahaya penyuluh kehidupan begitu sahaja. sesungguknya Allah Maha Kuat. Tindakan yang dilakukan oleh Rasul s. kerehatan dan jiwa mereka untuk menyelamatkan bangsa-bangsa ini daripada buta petunjuk. (Al-Hajj: 40) www. ialah tentang kemenangan Allah.w.a. dan orang Islam juga mendapat kecederaan dalam pertempuran Uhud dan Hunain. Baginda tidak menginginkan jawatan raja atau kekuasaan daripada dakwahnya. Ini antara bukti paling besar yang menunjukkan Muhammad s. juga mengeluarkan mereka daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya kebenaran. 25. Rahmat-Nya meliputi setiap perkara. kecederaan dan korban. Sebahagian mereka pula terkorban syahid.w. Kemenangan ini berlaku dalam tempoh begitu singkat yang tidak dapat digambarkan oleh akal. Baginda telah menabur jasa kepada mereka setelah bertarung dengan mereka selama 21 tahun. Mereka menyumbangkan nyawa. w. Rasulullah s. selanjutnya berangkat membawa risalah petunjuk dan nur hidayah kepada bangsa seluruh dunia.mykonsis. Dia mengekalkan nyawa penduduk Makkah yang merupakan pemimpin-pemimpin Arab agar mereka menganut agama Allah.org 81 . lagi Maha Kuasa. Allah juga penyinar kepada langit dan bumi (dengan menurunkan hidayat-Nya). lagi Maha Pemurah dan Maha Pengasihani. Allah membantu dakwah Islam. ∩⊆⊃∪ ̓tã :”Èθs)s9 ©!$# āχÎ) 3 ÿ…çνçŽÝÇΨtƒ tΒ ª!$# āχuŽÝÇΖuŠs9uρ Dan sesungguknya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agama-Nya (agama Islam). 24.

Akhirnya tercetuslah pertempuran antara Hawazin dengan tentera Islam. Sedangkan kekuatan baru Islam mengatasi kemampuan beliau dan kaumnya. Sama ada dari segi spiritual. Tujuan beliau berbuat demikian untuk menyekat kaumnya daripada menyerah kalah.mykonsis. sikap bongkak beliau menyebabkan wanita-wanita dan harta benda kaumnya turut dibawa bersama keluar berperang. dan janji-Nya untuk memberi kemenangan dan syurga. Rasa bongkak Malik menyebabkan dia enggan menyerah kalah kepada kekuatan Islam yang telah berjaya menundukkan keangkuhan Quraisy. Quraisy ditundukkan setelah perjuangan yang panjang dan pertarungan yang sengit. selepas Allah membuka Makkah untuk Rasul-Nya dan orang-orang Islam. Tambahan pula penentangan Quraisy yang memakan masa selama 21 tahun sejak permulaan risalah runtuh akibat pembukaan itu.a. Sebaliknya ia dapat ditolak dengan kecintaan meluap-luap untuk mendapat pahala Allah dan takutkan hukuman-Nya. Malik menyangka dirinya dan para pengikut. Sikapnya ini timbul kerana kerakusan untuk memimpin.A. (A) GHAZWAH HUNAIN Kaum Hawazin telah berhimpun untuk memerangi Rasul s. Oleh itu. objektif dan susunan organisasi. Mereka tidak bergantung kepada harta. Kami sebutkan antara pengajaran yang diperolehi daripada ghazwah ini sebagaimana berikut: 1. Malik juga lupa kekalahan tidak dapat dihalang oleh keinginan melindung wanita dan harta.). kerugian besar harta dan aib yang teruk lantaran wanita-wanita mereka menjadi tawanan perang dapat dielakkan. 7 www. bukan tindakan yang bijak untuk melibatkan wanita dan harta benda dalam pertempuran. Dia melanggar nasihat Duraid yang berkata kepadanya: “Tidak ada apa yang boleh mempertahankan orang yang tewas.Bahagian 6 PERISTIWA PENTING SELEPAS PEMBUKAAN MAKKAH SEHINGGA KEWAFATAN RASUL S. juga harta yang dimilikinya." Sekiranya dia mendengar nasihat Duraid.org 82 . mampu mengalahkan kekuatan Islam.”7 Dia alpa terhadap kekuatan orang Islam yang akan diperanginya.kecuali Maksudnya: wanita dan harta benda tidak dapat membantu mereka jika mereka tewas dalam perang.w. Pengajaran daripada sikap bongkak Malik bin 'Auf (ketua Hawazin) dan kedegilannya enggan mendengar nasihat Duraid bin as-Simmah (bekas ketua Hawazin). Allah telah mengancam orang-orang yang melarikan diri kerana menyerah kalah di medan jihad dengan azab yang pedih dan pembalasan yang dahsyat: «!# ∅Β =ŸÒtóÎ/ u!$t/ ô‰s)sù 7π⁄Ïù 4†n<Î) #¸”ÉiystGãΒ ÷ρr& @Α$tGÉ)Ïj9 $]ùÌhystGãΒ āωÎ) ÿ…çνtç/ߊ 7‹Í×tΒöθtƒ öΝÎγÏj9uθムtΒuρ $ š Ïi 5 t ∩⊇∉∪ 玍ÅÁpRùQ$# š[ø♥Î/uρ ( ãΝ¨Ψγy_ çµ1uρù'tΒuρ y Dan sesiapa berpaling undur dari menentang mereka pada ketika itu .W. Selanjutnya. Bahkan mereka hanya bergantung kepada kekuatan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Gagah. (pent. terpedaya dengan fikiran sendiri yang disangka betul dan rasa angkuh tidak mahu dikeji kaumnya (sedangkan dia seorang pemuda yang kuat lagi ditaati). bilangan mahupun persiapan untuk mengharapkan kemenangan. Pendetailan peristiwa ini kamu boleh dapati dalam “Sirah Ibnu Hisyam”. Namun sikap bongkak dan keangkuhan sebagai pemimpin membawa kebinasaan dan mengakibatkan kerugian kepada bangsa. Dia bimbang kaumnya akan berkata: "Dia mendengar nasihat seorang tua bangka yang tak berdaya lagi.

w. 2. Sofwan terlalu lemah dan tak bermaya sehingga dia tidak berdaya untuk mengenakan apa-apa syarat kepada Rasulullah s.a. Ini kerana mereka taat dengan sikap degil dan bongkak beliau. mereka segera mematuhi Malik. ia pinjaman yang dijamin sehinggalah kami memulangkannya kembali kepada kamu". meminjam senjata daripada Sofwan selepas pembukaan Makkah.w.w. Dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. kami menghukum mereka lalu kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut). Ketidakupayaan Sofwan ini terbukti melalui katakata beliau kepada Rasul s. Rasulullah s.a.. Apabila Malik mengancam untuk membelah perutnya jika mereka tidak menyokong pendapatnya. meminjam 100 baju perisai dan senjata yang diperlukan daripada Sofwan yang masih musyrik turut menunjukkan keharusan untuk rnembeli atau meminjam senjata daripada orang kafir). Jika mereka bertanya kepada diri sendiri: “Apa yang akan berlaku kalau kita menyebabkan dia marah?” Jawapannya ialah: “Mereka akan kehilangan pemimpin mereka!” Apakah akibatnya jika berlaku demikian? Apakah akibat kehilangan pemimpin yang bongkak dan individualistik. menjawab: "Bukan. dan tempatriya ialah neraka jahanam. Ketika itu.dia bergerak ke arah lain (untuk menjalankan tipu muslihat) peperangan. apabila Baginda meminta senjata tersebut: "Adakah ini satu rampasan. öΝßγ‾ΡÎ) 4 çνθãã$sÛr'sù …çµtΒöθs% £#y‚tGó™$$sù ∩∈∉∪ š̍ÅzEζÏj9 WξsVtΒuρ $Z n=y™ öΝßγ≈oΨù=yèyfsù ∩∈∈∪ šÏèuΗødr& öΝßγ≈oΨø%øîr'sù t Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanya. Jika sekiranya mereka mengikut nasihat bekas ketua mereka yang berpengalaman dan menyekat keangkuhan pemimpin muda mereka. Mereka takut dengan kemarahan pemimpin yang bongkak. Kami menghukum mereka. bahkan seluruh kaumnya.w. Allah Taala berfirman tentang kisah Musa dengan Firaun: óΟßγ÷ΨÏΒ $oΨϑs)tGΡ$# $tΡθà y™#u !$£ϑn=sù ô ∩∈⊆∪ tÉ)Å¡≈sù $YΒöθs% (#θçΡ%x. nescaya mereka tidak ditimpa kekalahan tersebut. Selain menunjukkan kewajipan melakukan persediaan yang sempurna untuk berperang(tindakan Rasulullah s. peminpin yang ingin mendapatkan kemuliaan bertempur melawan musuh yang lebih lama berkecimpung dan lebih berpengalaman dalam hal ehwal pertempuran? Adakah setaraf nyawa seorang individu dengan nyawa kabilah atau umat manusia semuanya? Allah telah memperingatkan kita dalam al-Quran tentang akibat orang ramai tunduk kepada hawa nafsu pembesar dan pemimpin yang bongkak.mykonsis. atau hendak menyatukan diri dengan pasukan yang lain -maka sesungguhnya dia tetaplah mendapat kemurkaan dari Allah. lalu Kami tenggelamkan mereka semua. Pembelian dan pinjaman ini harus dengan syarat ia tidak menyebabkan orang kafir menjadi kuat dan mendapat kekuasaan. www. Maka tatkala mereka membuat kami murka..a.a.a. Hawazin serta orang lain yang turut bersama mereka. wahai Muhammad?" Rasul s. sedang neraka jahanam ialah seburuk-buruk tempat kembali.org 83 .w. (AlAnfal: 16) Demikianlah kekalahan yang menimpa Malik dan kabilahnya. Kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Atau mereka menggunakannya sebagai satu medium untuk menyakiti dan memudaratkan orang Islam. Akibat sikap bongkak dan takabur beliau ini tidak hanya menimpa dirinya sahaja. (Az Zukhruf : 54-56) Maksudnya: Apabila mereka membuatkan Kami (Allah) murka (dengan perbuatan mereka berpaling daripada kebenaran dan mengikut pemimpin mereka yang thaghut lagi bongkak).

ysø9$# Αθà)tƒ !$#ρ ( öΝä3Ïδ≡uθùr'/ Νä3ä9öθs% öΝä3Ï9≡sŒ 4 öΝä. Oleh itu. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).w. Namun ini merupakan tunjuk ajar Nabi tentang erti kemenangan dan cara berurusan dengan musuh yang tewas. Ansor dan kabilah-kabilah yang berjiran dengan Madinah atau berada di pertengahan jalan ke Madinah. Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda).org 84 . seramai 12. Baginda bersabda: "Kita tidak ditewaskan pada hari ini kerana bilangan tentera yang sikit9" zhihar ialah perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku atau perkataan lain yang sama maksudnya. pihak yang inginkan harta rampasan dan habuan kemenangan. ingin merampas senjata tersebut. alMaghazi. Dua ribu orang lagi merupakan rnereka yang baru memihak Islam selepas pembukaan Makkah. Ketika Rasulullah s. Mereka memeluk Islam kerana terpaksa.a. Mereka terdiri daripada Muhajirin. keluar untuk berperang dalam pertempuran ini.Peristiwa ini juga menjadi salah satu contoh kemuliaan akhlak orang-orang Islam dalam berurusan dengan musuh-musuh mereka yang telah kalah. £åκ]ÏΒ βρãγ≈sàè? ‘Ï↔‾≈©9$# Νä3_≡uρø—r& ≅yèy_ $tΒuρ 4 ϵÏùöθy_ ’Îû É÷t7ù=s% ÏiΒ 9≅ã_tÏ9 ª!$# Ÿ≅yèy_ $¨Β ÷ t Î ã y Ÿ θδuρ ¨.u!$oΨö/r& öΝä. 9 Ucapan ini tidak terbukti daripada sabda Rasulullah saw. Dikatakan: pengucap kata-kata ini 8 www.a. Ibnu Ishaq meriwayatkannya dalam kitabnya. memendamkan kebencian kepada Islam dan kepedihan jiwa terhadap kemenangannya. (Al-Ahzab: 4) 3. tetapi setelah Islam datang. maruah dan hak-hak mereka merupakan bukti kukuh kata-kata kami. Kebanyakannya.a. 10.a. Ada di kalangan mereka. Baginda juga mengajar agar kita tidak tamakkan harta mereka selepas tamat pertempuran. Keseluruhan angkatan tentera tidak mempunyai tahap yang sama dari segi kekuatan roh spiritual dan keyakinan terhadap objektif perperangan yang dilakukan.mykonsis. Mereka telah menjual nyawa dan jiwa mereka kepada Allah demi mengangkat kemuliaan agama-Nya.w.000 orang adalah yang datang bersama Baginda dan Madinah dan terlibat dalam pembukaan Makkah. kekalahan awal yang berlaku bukanlah suatu yang pelik. dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). hidayah Islam masih belum bertapak kukuh di dalam hati. Angkatan ini juga mengandungi golongan yang lemah dan kurang pegangan agama. Cara tentera yang menang berurusan dengan lawan yang kalah sedangkan mereka monguasai harta. Rangkaian sanadnya putus dan ada perawinya yang tidak dikenali. Kami tidak tahu sesiapa yang bersikap sedemikian sebelum mahupun selepas Muhammad s. dalam angkatan tentera Islam ini terdapat mereka yang benar-benar beriman. yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja.w. Mereka memasuki Islam setelah segala harapan untuk menentang dan menewaskannya hancur.w. melihat tentera yang ramai bersamanya. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila dia Berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya.u!$uŠÏã÷Šr& Ÿ≅yèy_ $tΒuρ 4 ö/ä3ÏG≈yγ¨Βé& u è ã ª u ø Î ∩⊆∪ Ÿ≅‹Î6¡¡9$# “ωôγtƒ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Sekiranya Rasulullah s.000 orang telah turut serta bersama Baginda. Apabila Rasulullah s. Oleh itu.. Baginda memang boleh melakukannya dan Sofwan tidak mampu berbuat apa-apa. dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar8 itu sebagai ibumu..

iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai.w. kamu telah berkata sebagaimana kaum Musa berkata kepadanya: ≅yèô_# y›θßϑ≈tƒ (#θä9$s% 4 Νçλ°.a. (Al-Baqarah: 249) Dalam ayat-ayat yang diturunkan selepas selesai pertempuran ini. keikhlasan dan pengor-banan mereka. (pent.a.w. maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikitpun. Al-Quran beberapa kali menegaskan perkara ini. terdapat kenyataan jelas yang menyentuh pengertian ini: ⇓‘F{$# ãΝ6ø‹=tæ ôM%$|Êuρ $\↔ø‹x© öΝà6Ζtã Çóè? öΝn=sù öΝà6è?uŽøYx. serta Dia menyeksa orang-orang kafir itu (dengan kekalahan yang membawa kehancuran). dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang kafir. Tetapi ia dicapai dengan kekuatan (spiritual yang memenuhi jiwa para pejuangl Kekuatan spiritual itu mendorong mereka untuk berkorban dan berbakti. (Ibnu Athir al-Jazari. 10 Nama gelaran pokok yang dijadikan tempat untuk menggantung senjata-senjata dan berteduh oleh orang musyrik. dan (semasa kamu merasa) burnt yang luas itu menjadi sernpit kepada kamu. (At-Taubah: 25-26) 4.: "Wahai Rasulullah buatkan untuk kami Zat Anwat10 sebagaimana mereka (orang musyrik) mempunyai Zat Anwat".Maksudnya: Tentera yang ramai tidak akan tewas kecuali kerana aspek-aspek maknawi yang berkaitan dengan kejiwaan tentera. Kemudian Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. telah menggariskan kepada kita satu kaedah yang agung. antaranya firman Allah Taala: ∩⊄⊆∪ tΎ9≈¢Á9$# yìtΒ ª!$#uρ 3 !$# βøŒÎ*Î/ OοuŽÏWŸ2 Zπt⁄Ïù ôMt7n=xî A's#ŠÎ=s% 7πt⁄Ïù ÏiΒ ΝŸ2 É « È "Berapa banyak (yang pernah terjadi). 5Θ$oΨ¹r& #’n?tã βθà ä3÷ètƒ 7Θöθs% ’n?tã (#öθs?r'sù tóst7ø9$# Ÿ≅ƒÏℜuŽó€Î) ûÍ_t7Î/ $tΡø—uθ≈y_uρ $ ö ô t 4 ∩⊇⊂∇∪ tβθè=yγøgrB ×Πöθs% öΝä3‾ΡÎ) tΑ$s% 4 ×πyγÏ9#u óΟßγs9 $yϑx. Ada yang mengatakan. kemudian kamu berpaling undur melarikan diri.org 85 . Rasul sa.) www. mahupun senjatayangbermutu. kekuatan rohani. keimanan. $Yγ≈s9Î) !$uΖ©9 ialah Salamah bin Salamah bin Waqsy.w. golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah'. menjawab: "Demi Tuhan yang diri Muhammad dalam genggaman-Nya. Ada yang mengatakan: al-Abbas. Abu Bakar. dan Allah (sentiasa) bersama-sama orang-orang yang sabar". šÏ%©!# z>¤‹tãuρ $yδ÷ρts? óΟ©9 #YŠθãΖã_ tΑt“Ρr&uρ $ !t $ Dan di medan perang Hunain.mykonsis. dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya. Ketika orang Islam dalam perjalanan ke medan pertempuran sebahagian mereka berkata kepada Rasulullah s. an-Nihayah fi Gharib al-Hadis). öΝà6÷Gt6yfôãr& øŒÎ) € A÷uΖãm ôtΠöθtƒuρ Ù ö à n s ø šÏΖΒσϑø9$# ’n?ãuρ Ï&Î!θß™u‘ ’n?tã …çµtGt⊥‹Å3y™ !$# tΑt“Ρr& §ΝèO ∩⊄∈∪ š̍Î/ô‰•Β ΝçGøŠ©9uρ §ΝèO ôMt6ãmu‘ $yϑÎ/ Ï ÷ ß t 4 ª ∩⊄∉∪ tÍÏ ≈s3ø9# â#“y_ šÏ9≡sŒuρ 4 (#ρãx x. Dan ada yang mengatakan: Seorang lelaki daripada Bani Bakar. Rasulullah s. iaitu kemenangan tidak dicapai dengan bilangan yang banyak.

a. 5Θ$oΨ¹r& #’n?tã βθà ä3÷ètƒ 7Θöθs% ’n?tã (#öθs?r'sù tóst7ø9$# Ÿ≅ƒÏℜuŽó€Î) ûÍ_t7Î/ $tΡø—uθ≈y_uρ $ ö ô t 4 ∩⊇⊂∇∪ tβθè=yγøgrB ×Πöθs% öΝä3‾ΡÎ) tΑ$s% 4 ×πyγÏ9#u óΟßγs9 $yϑx."Wahai Musa buatlah untuk kami suatu tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan. Inilah kejahilan yang disebut oleh Allah: ≅yèô_# y›θßϑ≈tƒ (#θä9$s% 4 Νçλ°. berilmu dan jahil bukannya bermaksud kemampuan membaca dan buta huruf. ia bermaksud petunjuk dan kesesatan atau kesedaran dan kebodohan. Kamu akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kamu (Yahudi dan Nasrani)". $Yγ≈s9Î) !$uΖ©9 "Wahai Musa buatlah untuk kami suatu tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan. " (Al-Araf: 138) Umat yang mempercayai diri sendiri. tunduk kepada hawa nafsu dan terjebak dalam kelemahan juga kehancuran. Mereka tidak akan menuruti orang lain dalam perkara yang menyakiti diri dan menafikan prinsipprinsip yang mereka pegang. Allah menyelamatkan kita daripada sifat tersebut melalui perutusan Rasul. Keruntuhan sesuatu umat (mana-mana umat sekalipun) berpunca daripadajahiliah menguasai perasaan dan hawanafsu anak bangsa mereka. akan mengambil dan berpegang dengan kebaikan di samping menolak dan lari daripada kefasadan. bererti mereka berkeperibadian lemah.. pada permulaan pertempuran. Tanyalah kepada sejarah: Bukankah tamadun Yunan dan Rom runtuh akibat penguasaan jahiliah?! Mereka yang bertaqlid tetap jahil walau setinggi mana mereka belajar. pasti enggan mengekori orang lain. datang sesuatu yang menakutkan aku. berpemikiran kacau bilau. Umat yang sedar tentang perkara yang memberi faedah dan perkara yang memudaratkan. jalan mudarat dan jalan manfaat. 5. Dari perspektif dakwah pengislahan.w. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat jahiliah. merekalah umat yang berilmu sekalipun mereka buta huruf. Sekiranya mereka bertaqlid."Nabi Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil.a. Mereka tetap kanak-kanak walau sedewasa mana umur mereka." (al-Araf: 138). Setelah orang Islam tewas dan bertempiaran lari meninggalkan Rasulullah s. Umat Islam melakukannya kerana kejahilan menguasai mereka. Dalam peristiwa ini.org 86 . merekalah umat yang jahil sekalipun mereka mengetahui pelbagai ilmu dan menguasai bermaeam rupa bentuk budaya. Ia adalah jalan-jalan ikutan. Mereka enggan melalui manamana jalan yang memudaratkan sekalipun umat lain melaluinya. Mereka akan terus dianggap sebagai keanak-anakan dan jahil sehinggalah mereka memerdekakan diri daripada taghut. aku tahu bahawa Baginda terpelihara.a." Nabi Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil.w. Baginda menyatakannya. Syaibah berkata: "Apabila aku menghampiri Rasulullah s. mereka telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tetapi. Kitab dan syariat-Nya.w. untuk membunuh Baginda. Oleh itu.a. Rasulullah s. Umat yang mengenali kebaikan dan kefasadan. bangga dengan keperibadiannya dan gembira dengan kebenaran dan kebaikan yang dimiliki. Manakala umat yang tidak mendapat petunjuk tentang jalan dan manhaj kebaikan. Bapanya telah terbunuh semasa Ghazwah Uhud. Syaibah bin Othman menyangka dia akan dapat menuntut bela ke atas Baginda s. Aku tidak berdaya menghadapinya. apabila mereka mengikuti jalan taqlid tanpa mempedulikan akibatnya.mykonsis. sebagai amaran terhadap gejala ini. menjelaskan umat ini akan mengikut jalan umat sebelum mereka." www. Justeru itu.w.

cahaya kebenaran. Ia menakutkan mereka yang cuba membunuh Baginda. la juga menjadi bukti bahawa Allah tetap memelihara Nabi-Nya daripada segala tipudaya. Anugerah ini bermula dengan pemeliharaan Allah kepada Rasul-Nya. hidayah dan rahmat risalah tidak akan sampai kepada kita. para pendakwah mestilah sentiasa meminta perlindungan Allah (setelah mengambil langkah berjaga-jaga dan waspada). menyelamatkan semenanjung tanah Arab daripada jahiliah dan menghantar-kan anak-anak bangsa itu ke seluruh dunia.Peristiwa seperti ini berulang kali berlaku dalam sirah. Kegagalan adalah kerana tiada bantuan dan perlindungan-Nya.÷ŽÝÇΖtƒ βÎ) Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan.a. nescaya orang musyrik telah berjaya menamatkan riwayat Baginda sejak permulaan dakwah lagi. (Al-Anbiya': 107) Apa yang pasti. dia akan terselamat. Mereka menyekat rakyat daripada merasai kemuliaan harga diri atau menuntut bela atas kezaliman yang mereka alami. ( öΝä3s9 |=Ï9$xî Ÿξsù ª!$# ãΝä. Melalui Islam. Yang pasti semua yang terlaksana merupakan ketentuan qada' dan arahan-Nya: ∩⊇∉⊃∪ .mykonsis.w. para pendakwah yang terselamat daripada tipu daya dan perangkap musuh merupakan penerusan kepada anugerah yang besar ini. mendidik dan menyelamatkan manusia yang lain. kemanusiaan juga bebas daripada kuasa raja dan pemimpin yang menegakkan kekuasaan mereka di atas dasar pencerobohan dan kezaliman. kurniaan Allah kepada Rasul-Nya begitu besar: ∩⊇⊇⊂∪ $VϑŠÏàtã 7ø‹n=tã «!$# ã≅ôÒsù šχ%x. Mereka turut meyakini sesiapa yang diselamatkan Allah daripada tipu daya musuh dakwah. komplot dan jenayah mereka. Perjalanan sejarah pula tidak akan bertukar.org 87 . Kemanusiaan telah merdeka hasil daripada penyebaran Islam serta tamatnya era kediktatoran dan kuku besi terhadap rakyat. Oleh itu. Jika ini terjadi.uρ y Dan adalah kurnia Allah yang dilimpahkan-Nya kepadamu amatlah besar. Semua peristiwa membuktikan Allah mencampakkan rasa gerun musuh terhadap Nabi s. Begitu juga.w. Mereka mengajar. Mereka juga mestilah bernaung di bawah keperkasaan dan kekuasaan-Nya serta meyakini Dia bersama mereka sebagai Penolong dan Penjaga.. Walaubagaimana hebat kekuasaan musuh dan selicik mana tipu daya. agama dan nikmat Allah tidak akan sempurna. maka tidak ada sesiapa www. Ia berlaku kepada Abu Jahal dan Iain-lain penentang di Makkah dan Madinah. Perlindungan hanyalah perlindungan Allah.. Jika bukan kerana perlindungan Allah kepada Rasul-Nya. Ini merupakan bukti kebenaran dakwaan kerasulan Rasulullah s.. Tidak ragu-ragu lagi. Allah juga memelihara Baginda agar terus hidup sehinggalah Baginda berjaya menyam-paikan risalah. sehingga Baginda berjaya melaksanakan amanah (risalah) dengan sempurna tanpa sebarang kekurangan. Manusia tidak bebas daripada kesesatan dan kesengsaraan. (An-Nisa’: 113) Jasa Rasul-Nya kepada kemanusiaan juga adalah besar: ∩⊇⊃∠∪ Ïϑn=≈yèù=Ïj9 ZπtΗqy‘ āωÎ) š≈oΨù=y™ö‘r& !$tΒuρ š ô Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad). Bantuan hanyalah bantuan Allah.. Semua ini tercapai dengan anugerah Allah yang memelihara Rasul-Nya. melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. menunaikan amanah.a.

dan juga (tiap-tiap kali) mereka menderita sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh melainkan semuanya itu ditulis bagi mereka: (pahala) amal yang soleh. Hanya segelintir mereka www.org 88 . Orang yang beriman dengan Allah lagi meyakini pertolongan dan sokongan-Nya tidak akan berlengah-lengah menunaikan tuntutan kebenaran." Sesungguhnya Allah Maha Kuat. šχθä↔sÜtƒ Ÿωρ «!# È≅‹Î6y™ ’Îû ×π|ÁyϑøƒxΧ Ÿωuρ Ò=|ÁtΡ Ÿωuρ Ø'yϑsß óΟßγç6ÅÁムŸω óΟßγ‾Ρr'Î/ šÏ9≡sŒ .. kematian itu merupakan satu kemuliaan dan nikmat yang Allah kurniakan kepadanya. Manakala kesakitan demi dakwah kebenaran adalah kemuliaan. ∩⊆∠∪ tÏΖÏΒ÷σϑø9$# çŽóÇnΣ $oΨø‹n=tã $ˆ)ym šχ%x. (AlMujadalah: 20-21) Hakikat ini bukanlah menafikan kejayaan musuh-musuh Allah bertindak ke atas sesetengah pemirnpin Islam di kalangan pendakwah islah.. seseorang pendakwah atau pengislah tidak boleh bersikap pengecut mahupun takut. (Ali Imran: 160) Hebat mana sekalipun tipu daya manusia yang zalim. Sementara ujian kerana pengislahan adalah pahala yang kekal. dan juga merasai lapar (dalam perjuangan) pada jalan Allah.. ß Dan sememangnya menjadi tanggungjawab Kami menolong orang-orang yang beriman... pertolongan Allah Yang Maha Adil lebih hebat dan agung. orang-orang Islam dikejutkan dengan serang hendap yang dilakukan oleh pihak musuh. Kematian di jalan Allah adalah syahid. dan (tiap-tiap kali) mereka menjejak sesuatu tempat yang menimbulkan kemarahan orang-orang kafir. (Ar-Rum: 47) 4 ’Í?™â‘uρ O$tΡr& āÎ=øîV{ ª!$# =FŸ2 ∩⊄⊃∪ tÏj9sŒF{$# ’Îû y7Í×‾≈s9'ρé& …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# tβρ–Š!$ptä† tÏ%©!$# ¨βÎ) þ ß t | t ÿ ∩⊄⊇∪ Ö“ƒÍ•tã “Èθs% ©!$# āχÎ) . Serangan itu menyebabkan tentera Islam kelam kabut. Sesungguhnya orang-orang yang menentang (perintah) Allah dan Rasul-Nya. mereka termasuk dalam golongan yang amat hina. Kematian adalah pasti.mykonsis.w. Pada permulaan pertempuran.uρ . dan merasai penat lelah. u $ χÎ) 4 ìx=≈|¹ ×≅ϑtã ϵÎ/ Οßγs9 |=ÏGä. kacau bilau dan bertempiaran lari meninggalkan Rasulullah s. Oleh itu. Ia merupakan salah satu suratan nasib anak Adam. Sesiapa yang tertulis suratan takdirnya mati di tangan orang-orang zalim.a. āωÎ) ¸ξø‹‾Ρ 5iρ߉tã ôÏΒ šχθä9$uΖtƒ Ÿωuρ u‘$¤ à6ø9$# àá‹Éótƒ $Y∞ÏÛöθtΒ ā Î y ∩⊇⊄⊃∪ tÏΖÅ¡ósßϑø9$# tô_r& ßì‹ÅÒムŸω ©!$# Yang demikian kerana sesungguhnya (tiap-tiap kali) mereka merasai dahaga. Allah telah menetapkan: "Sesungguhnya Aku dan Rasul-rasul-Ku tetap mengalahkan (golongan yang rnenentang). (At-Taubah: 120) 6. Ia juga tidak menafikan kemungkinan musuh-musuh itu dapat menghapus mahupun menyakiti mereka. lagi Maha kuasa. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.pun yang akan dapat mengalahkan kamu.

Baginda s. Mereka yang menyahut panggilan Rasul s. kami di sini sedia menerima arahan. Rasulullah kemudiannya mula melaungkan: "Datang kepadaku.w. matlamat dan risalah yang dibawanya memberi impak terbesar kepada kejayaan. Kekalahan dakwah dalam pertempuran kemungkinan berpunca daripada kelemahan aqidah sesetengah pendukungnya. Setelah 100 orang berhimpun bersama Baginda. Dia hendaklah yakin dengan dirinya dan berlindung dengan Tuhannya. Ummu Sulaim yang sedang hamil www. Pendirian Ummu Sulaim binti Milhan (dalam pertempuran ini) menjadi salah satu kebanggaan wanita muslimah pada zaman permulaan Islam. ketidakikhlasan kepada kebenaran dan ketidaksediaan mereka untuk meleburkan segala-gala di jalannya. Ya. dia mengambil pedang.w. Kesannya pihak musuh mula tewas.. keberanian dan keyakinan beliau kepada Allah dan pertolongan-Nya.w. Pejuang yang ada bersamanya akan mendapat semangat baru. Dia merempuh turun dan melepaskan untanya. tidak melebihi 100 orang. Dalam peristiwa ini terkandung beberapa pedoman dan pengajaran yang patut diteliti oleh para pendakwah dan tentera kebenaran.a. Seseorang pemimpin sepatut-nya bersikap sedemikian ketika menghadapi saat-saat genting. Mereka yang tetap teguh bertempur bersama Rasulullah s. Pada ketika mereka terhimpun. meskipun sebelum itu mereka merasa lemah dan ragu-ragu.. mereka bertindak menghadapi dan memerangi musuh. Setiap kali pemimpin dakwah memperingatkan para pengikutnya bahawa mereka berada di atas kebenaran dan Allah bersama orang-orang beriman yang jujur. Ia turut menjadi bukti keyakinan Baginda terhadap pertolongan Tuhannya. Semangat dan barisan mereka mula lemah. Beliau bersama suaminya. mempunyai kesan besar untuk menukarkan kekalahan kepada kemenangan. semangat mereka akan bertambah kuat. Kekalahan juga dapat ditukar menjadi kemenangan jika tentera jujur dan tetap teguh bersama pemimpin mereka yang berani lagi ikhlas." Namun." Terdapat tentera yang cuba memusing untanya (untuk menyahut seruan itu). bukan daripada Ibnu Hisyam pula. Dia juga perlu komited terhadap pertolongan dan penjagaan-Nya. setelah berlaku kekalahan pada permulaan perang.a. Baginda meminta alAbbas. Dia akan redha dan tenang dalam memikul keperitan perjuangan." Kata-kata ini menjadi bukti kebenaran dakwaan kerasulan Rasulullah s.yang tetap teguh (bertempur) bersama Baginda." Di dalam riwayat lain. Abu Tolhah turut terlibat dalam pertempuran ini. Akhirnya kemenangan berjaya dicapai. Keyakinan pemimpin kepada objektif. Aku Muhammad bin Abdullah.w. Baginda bersabda: "Aku adalah Nabi. Aku adalah anak Abdul Muttolib. Mereka akan semakin maju untuk berbakti dan berkorban. Bantuan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman juga mula tiba. seorang yang bersuara lantang untuk melaungkan kepada tentera Islam: "Wahai pasukan Ansor! Wahai pasukan orang-orang yang berbaiah di bawah pokok Samurah (mereka yang berbaiah dalam Baiah ar-Ridhwan)!" Lantas mereka menjawab: "Ya.mykonsis. orang ramai tidak mendengar suara Baginda. perisai dan menyarung baju besinya. Lantaran itu. Ia juga merupakan tarikan kepada orang ramai untuk bersamanya. Keyakinan ini membawa impak besar dalam meringankan bebanan jiwanya.w. 7.a.org 89 . perjalanan pertempuran mula bertukar. bersabda: "Aku adalah Rasulullah. Dia kemudian-nya menuju kepada arah suara tadi sehinggalah menemui Rasulullah s. wahai manusia! Ayuh datang kepadaku! Aku adalah Rasulullah.a. Ketika itu. Keteguhan pemimpin dakwah menghadapi apa-apa krisis. namun tidak berupaya berbuat demikian.a. Oleh itu. kami di sini sedia menerima arahan. Aku tidak berdusta.

ternampak gelagatnya.mykonsis.w. Mereka memberitahu bangsa mereka bahawa Islam menghina dan memperlekehkan wanita. Peristiwa yang berlaku kepada Ummu Sulaim dalam pertempuran ini (pertempuran Hunain) merupakan satu contoh daripada ratusan contoh yang memperkatakan tentang peranan wanita.org 90 . la mengajak mereka berkhidmat dalam ruang lingkup tugas semulajadi. tilawah al-Quran dan menjauhi perkara haram. Suaminya. Lebih malang lagi ada pihak yang berperanan menelanjangkan wanita Arab Islam daripada akhlak dan kriteria yang pernah diasuhkan oleh semulia-mulia generasi dalam sejarah. Oleh itu. Dia bimbang unta itu akan terlepas. demi bapa dan emak aku. Mereka juga mendakwa risalah Islam dalam batasannya yang normal tidak memperuntukkan tempat yang selayaknya bagi wanita dalam masyarakat. Mereka menukarkan adab sopan santun Islam dan akhlak wanita Arab Islam dengan kod etika dan nilai moral wanita Barat.a. Wanita muslimah dalam sejarah permulaan Islam mempunyai lembaran-lembaran jasa bakti. aku akan lukakannya!" Jawapan itu mengkagumkan Abu Tolhah dan menarik perhatian Rasul s. Peristiwa-peristiwa ini menjadi tamparan kepada para orientalis dan golongan Barat yang taksub. tetapi hanya terbatas kepada perlaksanaan solat. pertarungan. berdakwah dan berkorban di jalannya. Islam dan sejarahnya. pula mengajak wanita Islam hari ini untuk kembali tampil berkhidmat kepada Islam dan masyarakatnya. Kod etika dan nilai moral ini telah mengheret mereka. lantas berkata: "Ummu Sulaim?" Dia menjawab: "Ya. dia memasukkan tangannya ke dalam tali dan besi kekang unta tersebut. Generasi mulia tersebut mempunyai jasa dan kualiti yang tinggi. sejarah Islam sendiri telah mencatatkan jasa-jasa wanita Islam dalam menyebarkan Islam. pengorbanan dan keberanian yang gilang gemilang. Malah mereka terus mengada-adakan cerita palsu mendakwa Islam tidak membuka ruang syurga kepada wanita.membebat perut dengan baju gaunnya. kesucian diri. Kami lebih prihatin memetik pengajaran yang cukup jitu daripada peristiwa Ummu Sulaim ini bagi memberangsangkan kita agar menyeru wanita Islam. Demikian juga kedudukan mereka yang sepatutnya pada masa mendatang. Pada hari ini terdapat dua golongan wanita Islam. keluarga dan bangsa kepada bala bencana dan kesengsaraan. kalau-kalau orang musyrik menghampiriku. kesopanan dan sikap malu. dia sendiri membalas serangan tersebut agar tidak dijadikan tawanan perang. Rasulullah s. Dia berani. wahai Rasulullah! Bunuhlah mereka yang melarikan diri daripada kamu sebagaimana kamu memerangi orang yang memerangi kamu. Abu Tolhah bertanya kepadanya mengapa beliau memiliki khanjar tersebut. sama-sama memberi sumbangan dalam pertempuran mempertahankan agama dengan turut melibat-kan diri dalam kancah pertempuran. wahai Ummu Sulaim?!" Ummu Sulaim juga memiliki sebilah khanjar. Apabila dia diperlukan atau musuh menghampirinya. golongan wanita yang solehah lagi baik.. khususnya sejarah Rasulullah s. ibadat dan ketaqwaan!!! Tanpa kita meneliti kepada nas al-Quran dan Sunnah yang terang-terang menolak dogengan ini. Bukan tujuan kami menjawab dakwaan musuh-musuh Islam yang taksub dalam topik ini. agung lagi abadi. mendidik dan ciri-ciri kewanitaan yang sejati seperti keperibadian mulia. www. Ini sedikitpun tidak pernah dicatatkan oleh sejarah mana-mana agama lain. Dalam masa yang sama unta milik suaminya ada bersama-sama nya.w. Menyeru mereka agar melakukan tugas asal dan semulajadi mereka iaitu berkhidmat untuk Islam dan mendidik generasi kita yang akan datang di atas petunjuk dan prinsip-prinsip Islam. Demikianlah kedudukan wanita Islam sebelum ini. Segolongan lagi hanyut dalam arus tamadun Barat.w.a. Dia menjawab: "Khanjar ini aku ambil. Mereka sememangnya layak diperlakukan demikian.a." Baginda menjawab: "Tidak cukupkah Allah (berbuat demikian). Wanita tidak akan memasuki syurga walau macam sekalipun dia melakukan kebaikan.

org 91 . Kamu dapat lihat dalam pertempuran Hunain ini. Baginda menghantar arahan kepada beberapa panglimanya agar tidak menyerang wanita." Tidak ragu-ragu lagi. orang tua. Namun. Rasulullah s. terdapat larangan membunuh buruh dan kaum tani yang dipaksa ini tidak terhenti sekadar larangan perundangan. Aishah." Lantas Rasulullah s. Asma'. Zaman ini ialah zaman diisytiharkan hak asasi manusia. Ummu Sulaim dan Iain-lain tokoh seumpama mereka? Adakah mereka memutar kembali sejarah tokoh-tokoh mukminat yang abadi dan bintang-bintang yang bergemelapan tersebut kepada kita pada hari ini? Adakah sememangnya sukar untuk ditemui kembali puluhan Khadijah. kanak-kanak dan buruh kerahan. Kita cukup kenal dengan pemusnahan bandar dan penghuninya dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kita tak pernah tahu sedikitpun dalam sejarah mana-mana untuk berperang. kebenaran.Kamu perhatikan. Dalam sejarah peperangan di dunia. Perancis telah melakukan kekejaman ini di Algeria lebih daripada sekali. jiwa kemanusiaan masih belum mencecah tahap yang tinggi dan mulia hingga dapat mengisytiharkan pengharaman membunuh kelompok-kelompok masyarakat tadi. Dalam pertempuran ini. adakah para pemudi Islam kita yang komited beragama mengulangi sejarah Khadijah. Namun. Baginda bertanya: "Siapa ni?" Mereka menjawab: "Seorang wanita yang telah dibunuh oleh Khalid bin al-Walid.w.uk membunuh musuh tanpa kecuali. al-Khansa'.w. Golongan penjajah menghalalkan pemusnahan bandar dan kampung. larangan membunuh golongan lemah dan mereka yang tidak terlibat dalam peperangan merupakan peraturan yang tersendiri digariskan oleh Islam.w. siapakah yang akan membuka lembaran abadi untuk wanita Arab Islam pada zaman kita kini? Siapakah yang akan melakukannya tanpa menghirau tipu daya golongan penyesat dan ejekan musuh kepada kebaikan. mengarahkan beberapa orang sahabat yang ada bersamanya: "Cari Khalid dan katakan kepadanya: Rasulullah s. dahulu mahupun kini.a. kanak-kanak. Asma' dan Ummu Sulaim di kalangan mereka pada hari ini? Sekali-kali tidak. sebelum mahupun selepas Islam hingga hari ini. Ataupun tindakan Portugis terhadap koloni jajahannya di Afrika pada hari ini. Aishah. Orang ramai mengerumuni wanita tersebut. Rasulullah s.a. Satu kebiasaan dan diterima di kalangan semua bangsa. kanak-kanak dan mereka yang dipaksa berperang seperti petani dan buruh.w. Begitu juga dengan tindakan England di banyak koloni jajahannya. Kita juga amat arif tentang peperangan yang dilakukan oleh golongan penjajah terhadap pemberontakan rakyat yang menuntut hak mereka untuk hidup mulia. kesusilaan dan agama? 8. Tunjuk ajar yang betul dan keimanan yang sedar lagi gemilang sudah cukup untuk melahirkan tokoh-tokoh seumpama mereka. Ketika Baginda mempersiapkan angkatan tentera Usamah untuk memerangi Rom (beberapa hari sebelum kewafatan Baginda). wanita dan buruh kerahan. Pesanan yang sama dilakukan oleh pengganti Baginda.a. Namun Islam sejak 14 kurun lalu telah melarang secara jelas perbuatan membunuh mereka. antara pesanan Baginda kepada mereka ialah: Larangan membunuh wanita. orang tua dan pendita yang tidak berperang atau tidak membantu peperangan. Mereka menghalalkan pembunuhan ribuan atau puluhan ribu penduduknya dengan tujuan memadamkan api pemberontakan.mykonsis.a. bahkan ia menjadi realiti yang berlaku. selaku pendukung syariat dan penyampainya marah terhadap pembunuhan seorang wanita. melarang kamu membunuh kanak-kanak. Perkara bangsa di dunia. la juga merupakan zaman ditegakkan badan dunia dan antarabangsa untuk menyekat pencerobohan serta membantu bangsa tertindas sebagaimana yang digembar-gemburkan. Oleh itu Islam melarang tenteranya membunuh para pendita. wanita. menemui seorang wanita yang telah dibunuh oleh Khalid bin al-Walid. perundangan yang unggul lagi berperikemanusiaan sebegini tidak pernah berlaku. peperangan mengharuskan kaum yang berperang unt. Abu www.

Hari Kanak-kanak. Beliau telah memberi keamanan kepada orang-orang tua. Mereka hendaklah yakin dengan agama dan warisan tamadun kemanusiaan mereka yang mulia. orang-orang Islam berhimpun beramai-ramai di dalamnya kerana terpedaya dengan janji tersebut. Sejarah juga membuktikan peperangan Islam merupakan peperangan yang paling berbelas kasihan.a. Mereka memperdayakan golongan yang mendakwa dirinya anak bangsa dan para cendikiawan kita tetapi hilang keyakinan dengan umat dan sejarah sendiri.000 orang. Oleh itu. Beliau juga tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka. Ilmu mengesahkan Islam sebagai sebaik-baik agama. Khalid bin al-Walid r. kita memperkatakan perkara ini bukanlah untuk berbangga dan bermegah dengan sejarah pembukaan. ketika beliau meneruskan penghantaran Usamah. bahkan tenteratentera Salib yang gagah. Beliau tidak melakukan sebarang tindakan buruk kepada kaum petani yang sedang bercucuk tanam di tanah-tanah mereka. wanita. paling sedikit bala bencana. sikap keji. Setiap hari ditemui bukti-bukti baru bahawa Islam merupakan agama Allah. Beliau menghantar mereka kembali kepada kaum mereka dengan kawalan tentera Islam. www. Muhammad itu pesuruh Allah dan orang-orang Islam yang jujur itu merupakan hamba-hamba-Nya yang terpilih dan terbaik di kalangan seluruh manusia. Hinggakan seorang penulis Kristian menghantar berita gembira penawanan kota itu kepada Pope dengan kata-kata bangga: Darah-darah telah mengalir di jalan-jalan sehinggakan panglima-panglima berkuda Salibi mengharungi limpahan darah yang menenggelami kaki-kaki kuda mereka.org 92 . Kita mengimbaunya untuk menyedarkan bahawa kita sebelum ini lebih berperikemanusiaan dan berbuat kebajikan berbanding orang-orang Barat pada kurun ke-20 ini. Mereka digambarkan oleh Gustave Le Bon : "Sejarah tidak mengenali pembuka negara yang lebih berbelas kasih dan adil berbanding Arab". Mereka menipu orang yang lurus bendul dan bebal. kebaikan. Bilangan mereka yang disembelih di dalam masjid itu mencecah kepada 70. petunjuk dan keadilan. paling banyak kebaikan dan paling mulia misinya.mykonsis. Kesungguhan tentera Islam untuk berpegang dengan adat resam ini ditunjukkan kepada kamu oleh tindak tanduk Solahuddin ketika berurusan dengan tentera Salib setelah beliau mengalahkan mereka dan mengambil kembali Baitul Maqdis. mereka tidak tunduk kepada golongan Barat seumpama tunduknya seorang fakir yang hina di hadapan seorang kaya yang berkuasa. mereka menyembelih semua orang yang berlindung di Masjid al-Aqsa tanpa mengira sesiapa. Sedangkan sikap tentera Salib ketika menawan Baitul Maqdis jelas menunjukkan pengkhianatan. Prinsip-prinsip kemanusiaan yang mulia dan tidak diketahui oleh sejarah mana-mana tentera di muka bumi ini telah menjadi adat resam tentera Islam di mana-mana pada pelbagai zaman. Meskipun mereka mencanangkan kepada kita tentang hak asasi manusia. para panglima dan tentera kita. Agar golongan Barat tidak dapat memperdayakan kita. Data pemikiran mereka juga tidak bertelagah sesama sendiri tanpa dapat membezakan antara kaca dan permata sebagaimana kelkatu yang bertelagah memasuki api lalu terbakar di dalamnya. juga semasa beliau mengarahkan ketumbukan tentera untuk berperang di jalan Allah. tokoh-tokoh agama. Apabila tentera Salib memasuki Baitul Maqdis. kanak-kanak. Tentera Salib menjanjikan keamanan nyawa dan harta kepada penduduk Islam Baitul Maqdis sekiranya mereka mengangkat bendera putih (menyerah kalah) di atas Masjid al-Aqsa. Demikian juga sikap yang dilakukan oleh "pedang Allah". keganasan dan perangai hina. Mereka terdiri daripada para ulama. semasa pembukaan Iraq. para zahid. jalan kebenaran. wanita dan kanak-kanak. Dan ajaran yang paling hampir dengan fitrah dan paling menjamin kebaikan manusia.Bakar as-Siddiq r. Hari Ibu sebagai bukti ketinggian tamadun mereka.a. Justera itu. Hari ini. Kami mahu generasi kita pada hari kini menyedari komplot jahat ini.

w." Baginda bersabda: "Demi Allah. sedangkan kamu pulang kepada tunggangan kamu bersama Rasulullah? Demi Tuhan yang jiwa Muhammad dalam genggamanNya. Ia mengandungi celaan kepadaku. Bukankah kamu sebelumnya sesat. lalu kami yang mempercayai kamu.mykonsis. Jawapan kamu adalah benar dan diterima. Wahai kaum Ansor." Di sini terdapat beberapa permasalahan yang boleh diberi komentar tentangnya: Pertama: Isu harta rampasan perang sebagai satu bahagian daripada sistem perang www.000 tawanan sahaya dan wanita di samping unta dan kambing yang tidak diketahui jumlahnya. lalu Allah menjadikan kamu kaya? Saling bermusuhan. Hinggakan sebahagian mereka berkata: "Rasulullah s. Wahai kaum Ansor. Baginda pulang ke Madinah. rahmatilah Ansor. Rasulullah dan orang Islam telah mengejar kaum Hawazin yang tewas sehingga mereka tiba ke penempatan kaum Thaqif di Toif. Rasulullah s. jika bukan kerana Hijrah. tidakkah kamu redha orang ramai kembali bersama kambing dan unta. lalu kami yang menolongmu.org 93 . sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu dan belumkah cukup (bagi mereka) bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu? (Fussilat: 53) 9. sedangkan Ansor melalui lorong yang lain. Baginda membahagi-bahagikan harta rampasan perang Hunain. Kamu boleh jawab: Kamu (wahai Rasulullah) datang kepada kami dalam keadaan kamu didustai (kaummu). Mereka berkata: "Kami redha dengan pembahagian dan habuan yang dilakukan oleh Rasulullah.a. Sekiranya orang ramai melalui satu lorong di bukit. adakah diri kamu merasa tidak puas hati terhadap sisasisa dunia yang aku gunakan untuk menarik minat kaum tersebut agar memeluk Islam." Maka kaum Ansor menangis sehingga janggut-janggut mereka basah.a. telah bertemu kembali kaum Baginda.w. anak-anak dan cucu-cucu Ansor. Terbiar tanpa pertolongan. Setelah itu." Kemudian Baginda bersabda lagi: "Wahai kaum Ansor! Kenapa kamu tidak menjawab kata-kataku?" Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah apa lagi yang patut kami katakan? Allah dan Rasul-Nya mempunyai jasa dan bakti. lalu Allah mempertautkan hati-hati kamu?" Mereka menjawab: "Benar! Allah dan Rasul-Nya lebih berjasa dan lebih berbakti. mengumpul kaum Ansor dan berucap kepada mereka Setelah Baginda memuji Allah." Maksudnya: Baginda telah melupakan kita setelah Allah membukakan Makkah dan Quraisy memeluk Islam. Oleh yang demikian. la terdiri daripada 6. kalau kamu mahu. Baginda bersabda: "Wahai kaum Ansor! Aku telah mendengar kata-katamu. Mereka melahirkan rasa sedih kerana tidak mendapat apa-apa bahagian daripada rampasan tersebut. nescaya aku seorang Ansor. Diusir. Baginda juga memberi harta yang banyak kepada Quraisy. Dalam perjalanan. lalu kami berkongsikan harta denganmu. Ya Allah. Sedangkan aku serahkan kamu kepada keislaman kamu. Baginda memberi bahagian yang banyak kepada pemuka-pemuka Arab untuk menarik minat mereka kepada Islam. nescaya aku melalui lorong yang dilalui Ansor. Sebahagian Ansor memperkatakan hal tersebut.Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di merata-rata tempat (dalam alam yang terbentang luas ini) danpada diri mereka sendiri. lalu kami membelamu. Serba kekurangan. kamu boleh jawab. Namun Ansor tidak memperolehi apa-apapun. lalu Allah memberi petunjuk kepada kamu? Miskin. Baginda dan orang Islam mengepung kota itu beberapa hari tetapi gagal membukanya.

Tak diragui bahawa setiap pengkaji yang adil dan sedar menolak dakwaan ini. Kenapakah ketamakan material yang dimiliki oleh musuh Islam ini tidak menghasilkan keperwiraan luar biasa atau natijah yang mengkagumkan? Sebagaimana yang terserlah di kalangan tentera Islam dan dipamerkan dalam siri peperangan Islam? Berbagai peristiwa yang berlaku dalam peperangan menafikan sama sekali dorongan material merupakan pemangkin paling utama dalam jiwa tentera Islam. Sementara kerajaan dan tanah kamu tetap kekal milik kamu. Beliau mengharungi pertempuran seraya berkata: "Wah.a. Kami tidak akan merebut apa-apa pun daripada kamu. kerana tamakkan habuan material walau macam mana besar habuan tersebut.dalam Islam. bagusnya! Tiada apa lagi yang menghalang aku untuk memasuki syurga melainkan tamar-tamar ini? Demi Allah. Hinggakan salah seorang daripada mereka melemparkan buah-buah tamar daripada mulutnya apabila mendengar janji Rasul s. kami tidak keluar kerana perkara ini. Mereka sengaja bersikap memejamkan mata terhadap realiti pertempuran dan pihakpihak yang terlibat dalam peperangan. Harta-harta dan orang Islam pasti akan menjadi habuan mereka sekiranya orang Islam kalah. beliau terus berperang sehingga terbunuh. Mu'tah dan Iain-lain lagi. ia adalah kehidupan yang panjang (melambatkan aku ke syurga)!" Selanjutnya. Yang lain pula tampil menyerang musuh seraya berkata: "Syurga! Syurga! Demi Allah aku mencium baunya lebih dekat dari Bukit Uhud. Dalam pertempuran dengan Parsi. Begitu juga pertempuran Islam dengan Parsi dan Rom selepas itu. (Jika aku menghabiskan makan tamar ini). Hidayah Islam masih belum bertapak www. Lantaran itu.org 94 . Tamak kepada habuan material tidak berupaya melahirkan keperwiraan luar biasa yang terserlah di kalangan pejuang-pejuang Islam pada zaman permulaan Islam. Bahkan fenomena ini merupakan tindak tanduk mana-mana angkatan tentera yang berperang. Sekiranya kamu memeluk Islam. kami akan pulang. Mereka mendakwanya ia merupakan salah satu faktor material pengisytiharan perang dalam Islam. Dalam pertempuran Badar. Ini dinyatakan secara jelas dalam ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis. Ia juga sebagai insentif yang cukup berkesan kepada tentera-tentera Islam untuk berkorban dan berbakti. Orang Islam bukan satu-satunya pihak yang mengagih-agihkan harta dan memperhambakan musuh mereka apabila menang. wira-wira Islam maju ke medan pertempuran mengharapkan kemuliaan mati syahid dan nikmat syurga." Adakah ini jawapan gerombolan tentera yang keluar untuk mendapatkan rampasan perang juga menguasai tanah dan harta benda?! Peristiwa para pejuang mengharapkan rampasan perang dalam pertempuran Hunain dan ketidakpuasan hati Ansor kerana tidak mendapat agihan dijadikan bukti dakwaan palsu mereka. Ini kerana faktor peperangan dalam Islam berbentuk spiritual. menolak gangguan jahat dan pencerobohan. Sedangkan pihak musuh-musuh Islam sendiri mempunyai dorongan ketamakan material. Apa yang kami mahu ialah menyelamatkan kamu daripada penyembahan sesama hamba kepada penyembahan Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Musuh-musuh Islam menjadikannya sebagai medium untuk menyerang Islam. Ia juga tidak dapat melahirkan natijah yang menakjubkan sebagaimana berlaku dalam peperangan Islam dengan Arab semasa hayat Rasulullah. tentang balasan syurga bagi para syuhada. mereka bermati-matian merebut harta rampasan selepas tamat peperangan sebagaimana yang berlaku dalam pertempuran ini.w. Namun ketua utusan tentera Islam menjawab: "Demi Allah. Mereka yang mengharapkan rampasan perang tersebut terdiri daripada mereka yang baru memeluk Islam. Adalah pelik. Rustum menawarkan harta atau pakaian kepada orang Islam agar mereka membatal-kan rancangan berperang dan pulang semula ke negara mereka." (Peristiwa ini berlaku ketika pertempuran Uhud). Uhud. seseorang sanggup berkorban nyawa dan mendedahkan keluarganya kepada pengabaian.mykonsis. Ia bertujuan menyebarkan kebenaran.

Mungkin timbul juga rasa tidak puas hati dengan kekalahan dan runtuhnya kekuatan mereka.a.kukuh dalam jiwa mereka sebagaimana golongan Islam yang sebelumnya. Fenomena sebegini berlaku kepada kebanyakan manusia pada setiap zaman dan tempat. Oleh itu. Baginda s.w. Bukan hanya tentera Islam membahagi-bahagikan 4/5 rampasan perang kepada tenteranya. Parsi dan Rom turut berbuat sedemikian. azZubair dan para sahabat besar yang awal menyahut seruan Islam. merasa gembira dengan petunjuknya dan rindu kepada prinsip juga teladannya. Bahkan hati mesti terbuka untuk menerima Islam. Kerana mereka memerangi Islam disebab faktor material ini. sedangkan kamu pulang kepada tunggangan kamu bersama Rasulullah?" Mereka mengutamakan untuk berdamping dengan Rasulullah dan tinggal berdekatan Baginda berbanding harta benda dan keuntungan. Antara ucapan Baginda: "Tidak-kah kamu redha orang ramai kembali bersama kambing dan unta. Islam tidak berpada dengan hanya memberi tekanan dan menggunakan kekerasan tanpa menghiraukan penerimaan jiwa dan hati. la timbul dalam diri mana-mana manusia yang berada dalam situasi seumpama ini.. memerangi Islam kerana ingin mengekalkan kepimpinan dan menjaga kepentingan material mereka. sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan sistem yang bergantung kepada kekerasan untuk tertegak dan kekal. usaha menjinakkan hati dan menyemai perasaan tentang keistimewaan mereka memeluk Islam dari sudut material mesti dilakukan. juga ketaatan kepada Rasul-Nya. ia masih dalam lingkungan memahami persoalan ini berdasarkan prinsip dan ruh Islam. Rasulullah mengambil keputusan yang sangat bijak sehingga mereka redha terhadap apa yang dilakukan oleh Baginda s. tidak mengharap habuan rampasan perang tersebut. Ali. Rasa tidak puas hati Ansor pula hanyalah kata-kata sesetengah mereka yang berpandangan pembahagian rampasan perang pada hari tersebut diagih tidak sama rata. Sekiranyajiwa para pemuka dipulihkan dengan www. Apabila Islam menghancurkan kekuatan mereka dengan pembukaan Makkah. Allah mengetahui dakwah-Nya pasti berkembang ke timur dan barat dunia setelah ia menguasai semenanjung tanah Arab. Sekiranya seseorang mujtahid pada hari ini berpendapat rampasan perang yang diperolehi oleh tentera Islam pada zaman ini perlu diserahkan kepada negara.mykonsis. Tangisan mereka apabila Nabi s.w. orangorang Islam seperti Abu Bakar. Mereka merupakan golongan yang sentiasa memerangi Rasulullah dan enggan menerima dakwah sehinggalah pembukaan Makkah.w. seluruh Arab mesti disediakan untuk memikul risalah ini dan berkorban di jalannya. Tolhah. pahala dan syurga-Nya. memberi agihan rampasan perang lebih kepada mereka yang baru memeluk Islam berbanding tentera lain menunjukkan kebijaksanaan Baginda. Pada hakikatnya. Islam merupakan agama pembawa petunjuk dan pengislah.a.org 95 . Abdul Rahman bin Auf. berucap kepada mereka adalah bukti paling jelas tentang keinginan Ansor untuk mencapai redha Allah.w. Oleh itu.a. Umar. Kedua: Keputusan Nabi s. Sebahagian mereka juga gembira dengan kekalahan orang Islam pada permulaan pertempuran ini (Hunain). arif dengan personaliti kaumnya dan berpandangan jauh dalam mengurus sesuatu perkara. ada kemungkinan masih terdapat dalam jiwa mereka rasa benci terhadap kemenangan tersebut. mereka sebagai pemuka-pemuka kaum. Othman. Oleh itu. Adakah logik mereka dituduh: Mereka berjihad hanya untuk mengaut harta dan keuntungan? Tiada guna untuk mempersoalkan: Kenapa Islam menjadikan rampasan perang hak tentera yang berperang bukan hak negara sebagaimana zaman kita ini? Kerana persoalan sebegini menunjukkan mereka alpa tentang tabiat manusia dan adat resam peperangan pada zaman tersebut. Pemberian tersebut merupakan tindakan bijak selagi pemberian (kurnia) kepada sesetengah manusia berfaedah untuk memperbaiki hati dan menghapuskan permusuhan mereka. Bahkan pengagihan tersebut digunakan oleh semua angkatan tentera.a.

pemberian ini, hati mereka akan terbuka untuk menerima cahaya dakwah. Mereka juga akan bersedia memikul bebanan dakwah. Inilah yang benar-benar terjadi. Setelah Rasulullah menjinakkan hati para pemimpin tersebut, rasa tidak puas hati dan kebencian kepada Islam dan dakwahnya lenyap daripada diri mereka. Apabila tentera Islam mula menjelajah bumi demi menyampaikan prinsip Islam dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya Islam, semenanjung tanah Arab telah bersedia untuk memikul tugas bersejarah yang agung ini. Para pemimpin yang telah jinak hati mereka ini merupakan golongan pertama yang redha dan mara dalam pertempuran pembebasan tersebut. Sejarah mengesahkan pertarungan hebat mereka dalam siri pembukaan tersebut. Mereka juga mempunyai jasa besar dalam memperkukuhkan tunggak-tunggak Islam di luar semenanjung tanah Arab. Mereka menguruskan kerajaan Islam yang luas dan memimpin tenteranya yang melimpah-limpah. Mereka tetap diiktiraf sebagai mujahid. Meskipun pada permulaan Islam, mereka merupakan golongan yang dijinakkan (melalui berbagai pemberian). Ataupun mereka lambat memeluk Islam sehingga selepas pembukaan Makkah. Kebiasannya, mereka yang terkemudian berjaya menyusul mereka yang terdahulu. Orang yang lemah dapat mencapai keistimewaan orang yang kuat. Begitu juga ramai orang yang memperolehi keikhlasan beramal walaupun memulakannya tanpa ikhlas. Al-Hasan rahimahullah berkata: "Kami menuntut ilmu ini bukan kerana Allah, namun ilmu ini tetap mendorong agar ia dilakukan kerana Allah." Tokoh lain pula berkata: "Kami menuntut ilmu ini tanpa niat, namun niat datang kepada kami selepas itu." Cukuplah Allah menjanjikan kebaikan kepada golongan yang lewat memeluk Islam ini, sebagaimana firman-Nya:

t,x Ρr& ô¨Β Οä3ΨÏΒ “ÈθtGó¡o„ Ÿω 4 ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÛW≡uŽÏΒ ¬!uρ «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû (#θà)Ï Ζè? āωr& ö/ä3s9 $tΒuρ ª!$# y‰tãuρ yξä.uρ 4 (#θè=tG≈s%uρ ߉÷èt/ .ÏΒ (#θà)x Ρr& tÏ%©!$# zÏiΒ Zπy_u‘yŠ ãΝsàôãr& y7Í×‾≈s9'ρé& 4 Ÿ≅tG≈s%uρ Ëx÷Gx ø9$# È≅ö6s% ÏΒ ∩⊇⊃∪ ׎Î7yz tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ ª!$#uρ 4 4o_ó¡çtø:$#
Tidaklah sama di antara kamu, orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sebelum kemenangan (Nabi menguasai Makkah). Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap satu puak dari keduanya, Allah janjikan (balasan) yang sebaik-baiknya. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam Pengetahuan-Nya akan apa yang kamu kerjakan.(AlHadid: 10) Ketiga: Tindakan Rasulullah s.a.w. mengumpul dan meredakan rasa terkilan Ansor kerana tidak mendapat apa-apa bahagian daripada rampasan perang, menjadi bukti kebijaksanaan politik dan kelembutan akhlak Baginda s.a.w. Apabila komen sesetengah Ansor berkaitan agihan rampasan perang sampai kepada Baginda, Baginda mengambil langkah proaktif untuk meredakan rasa terkilan tersebut. Baginda mengumpulkan mereka untuk tujuan itu. Baginda menyampai-kan ucapan yang bijaksana sekalipun Baginda tahu mereka mencintai dan setia mengikutinya. Mereka telah mengorban-kan darah dan harta mereka di jalan Allah. Tiada kebimbangan berlaku sesuatu yang mengurangkan iman atau menghumban mereka ke dalam kemarahan Allah dan Rasul-Nya. Namun Baginda memilih untuk menghilangkan prasangka yang mula tersemat dalam fikiran sesetengah mereka tentang isu tersebut. Ini salah satu sunnah terpuji yang mesti diikuti oleh para pemimpin dan ketua bersama penyokong dan pencinta mereka. Musuh menunggu-nunggu untuk mengekploitasi apa-apa kejadian atau kata-kata yang melemahkan pergantungan para
www.mykonsis.org

96

pengikut terhadap pemimpin mereka. Syaitan mem-punyai komplot yang jahat dan licik tipudayanya. Oleh itu, para pemimpin tidak boleh cuai mendapatkan dukungan penyokong walau mereka amat mempercayai para penyokong mereka. Seterusnya, perhatikan teknik bijak lagi berkesan yang digunakan oleh Baginda s.a.w. agar mereka berpuas hati dan yakin terhadap hikmah keputusan Baginda tersebut. Baginda menyebut jasa-jasa mereka kepada dakwah Islam, bantuan mereka kepada Baginda dan inisiatif segera mereka untuk memperbenarkan Baginda. Sedangkan ketika itu kaum Baginda sendiri mendustai dan mengusir Baginda. Baginda menyebut jasa-jasa mereka ini setelah memperingatkan mereka tentang jasa Allah kepada mereka. Allah telah menyelamatkan mereka daripada kesesatan, perpecahan dan permusuhan. Semua ini disebut agar mereka mudah menerima kehilangan semua keuntungan harta dunia (rampasan perang tersebut) jika dibanding dengan kebahagiaan dan petunjuk yang mereka perolehi. Dengan demikian, Baginda menegaskan dua perkara kepada mereka: a) Baginda tidak menyebelahi kaumnya dengan melupakan Ansor, sebagaimana dakwaan sesetengah mereka. b) Keputusan Baginda menyekat mereka daripada menerima rampasan perang berdasarkan kepada kekuatan beragama, kehebatan iman dan kecintaan mereka kepada Allah dan RasulNya. Sepanjang usiaku, tiada teknik lain yang lebih berkesan daripada teknik ini untuk memuaskan hati mereka yang berjasa dan lama dalam dakwah. Iaitu di kalangan mereka yang beriman dengannya, ikhlas, jujur serta tidak mengharapkan balasan mahupun terima kasih. Selawat dan salam Allah ke atas Baginda. Alangkah benar firman Allah berkenaan Baginda:

∩⊆∪ 5ΟŠÏàtã @,è=äz 4’n?yès9 y7‾ΡÎ)uρ
Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia.(AlQalam: 4) Keempat: Reaksi Ansor setelah mendengar ucapan Baginda s.a.w. merupakan contoh kejujuran iman dan kehalusan jiwa yang paling menarik. Mereka juga mengenang jasa Allah kerana memberi petunjuk dan menganugerahkan taqwa kepada mereka. Mereka menyifatkan usaha mereka menolong, menyokong dan berjihad sebagai kurniaan Allah dan Rasul-Nya. Mereka juga menyatakan bahawa, jika bukan kerana Allah, nescaya mereka tidak mendapat petunjuk. Jika bukan kerana Rasul-Nya, nescaya hati dan pandangan mereka tidak mendapat cahaya petunjuk. Jika bukan kerana Islam, nescaya Allah tidak akan menyatukan kembali kaum mereka setelah berpecah, atau memelihara darah mereka yang mengalir tanpa nilai. Jika bukan kerana Islam, pasti Allah tidak akan menyelamatkan mereka daripada penguasaan Yahudi kepada kemuliaan Islam, atau membebaskan mereka daripada jiran mereka (Yahudi) yang memperkudakan mereka. Mereka juga mengisytiharkan; mereka mengutamakan Rasulullah mengatasi segala limpahan harta dan keseronokan dunia Apabila Rasulullah s.a.w. mendoakan kerahmatan untuk mereka, anak-anak dan cucu-cucu mereka, air-air mata mereka bercucuran gembira kerana keprihatinan Rasulullah s.a.w.. Apatah lagi doa Baginda merupakan doayang mustajab. Adakah lagi bukti lain kepada kejujuran iman? Adakah di sana cinta yang lebih mulia dan indah daripada cinta ini? Semoga Allah meredhai mereka dan menjadikan mereka redha. Semoga Dia mengabadikan nama mereka di dunia dan menyertakan kita bersama mereka dalam syurga an-Naim. Hidup di samping Rasul-Nya yang dicintai lagi agung dan golongan yang Allah telah kurniakan nikmat ke atas mereka di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada' dan mereka yang hampir dengan-Nya.

www.mykonsis.org

97

Akhimya, peristiwa yang berlaku antara Rasulullah s.a.w. dan Ansor ini, mestilah diingati oleh setiap pendakwah dan dihafal oleh setiap penuntut ilmu. la antara peristiwa yang dapat menambahkan iman serta menggelorakan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah s.a.w. dan sahabatnya r.a..

www.mykonsis.org

98

Hisyam bin Muhammad bin as-Sa-ib al-Kalby. www. dia akan melakukan perbuatan yang sama. lalu menjadikannya sebagai tuhan. Ada pula yang membina patung.s. dia ditimpa sakit yang teruk. keluar untuk membuka Makkah pada tahun ke-8 11 12 Kitab al-Asnam. Amalan ini berterusan sehinggalah 'Amru bin Luhayy membawa masuk amalan menyembah berhala kepada mereka (ahli sejarah mengatakan kejadian ini berlaku 500 tahun sebelum perutusan Nabi). Kitab al-Asnam..s. kamu akan sembuh. Dia akan memilih batu manakah yang paling bagus. Kemudian dia membawa patung itu ke Makkah dan menegakkannya di sekeliling Kaabah. dia meninggalkannya. hinggakan setiap penghuni rumah di Makkah mempunyai sebuah berhala yang mereka sembah di rumah. Apabila mereka mahu bermusafir. penyembahan berhala di kalangan Arab menjadi-jadi. dan ibunya di situ. Sesiapa yang tidak mampu membina patung mahupun rumah berhala. Semua Arab mengagungkannya dan yang paling mengagungkannya ialah kaum Aus dan Khazraj. Baginda meninggalkan anaknya.) merupakan antara mereka yang memerangi ajaran keber-halaan anutan kaumnya. Ismail a. la dibina di pinggir pantai menghala ke arah al-Musyallal di Qadid yang terletak antara Madinah dan Makkah. Mereka memberikan kepadanya. perkara pertama yang dilakukan setelah memasuki rumahnya ialah mengusap-usap berhala tersebut. m. Apabila Rasulullah s. Dia kemudiannya mengelilinginya sebagaimana dia mengelilingi Baitullah. Ketika muisafir dan singgah di sesuatu tempat. Anak-anak Ismail semakin ramai (mereka dikenali sebagai Arab Musta'ribah.s 33. Apabila berangkat. Tak lama selepas itu. Kemudian menjadi satu ibadat kepada sesiapa yang mengembara meninggalkan Makkah. mereka akan meletakkan dan bertawaf mengelilinginya sebagaimana mereka mengelilingi Kaabah. dia mendirikan seketul batu di Tanah Haram atau di mana-mana yang mereka rasa bagus untuk menempatkannya. penyembahan berhala tersebar luas di semenanjung tanah Arab. Dia mendapati penduduk di situ menyembah berhala. Ada di antara mereka yang membina rumah berhala.s. Tiga ketul batu lagi dijadikan sebagai batu alas periuk. membawa seketul batu daripada Tanah Haram sebagai memuliakannya dan tanda kerinduan kepada Makkah. Apabila Baginda datang ke Makkah. juga tanda cinta dan rindu mereka kepada Tanah Haram.mykonsis. jika kamu ke sana. Dia merupakan orang pertama yang mengubah agama Ismail a. Setelah itu. Apabila berhenti di perhentian yang lain.org 99 . Syam terdapat sebuah mata air panas (sekarang ini.(B) MERUNTUHKAN PATUNG BERHALA Nabi Ibrahim a. (bapa para nabi selepas nabi Nuh a. Setelah Ismail meningkat remaja." Lantas.a.12 Arab mempunyai tiga berhala terbesar yang diagung-agungkan.11 Selepas itu. seseorang itu akan mengutip empat ketul batu.s. Di mana sahaja mereka singgah. Berhala yang paling tua ialah "Manat". mereka berdua sama-sama membina Kabah untuk dijadikan rumah ibadat Allah dan destinasi haji kepada orang ramai. Asal-usulnya adalah seperti berikut: Dia merupakan penjaga pintu Kaabah selepas pengusiran Jurhum dari Makkah dan kawasan sekitarnya. perkara terakhir yang diperlakukan di rumahnya ialah mengusap-usap berhala tersebut. Dia diberitahu: "Di Balqa'. Hisyam bin Muhammad bin as-Sa-ib al-Kalby. tempat itu dikenali sebagai al-Hammah).s 8. lantas bertanya: "Apa ini?" Mereka menjawab: "Kami meminta hujan turun dan kemenangan menewaskan musuh dengan patung-patung ini. sebagaimana yang dinamakan oleh ahli-ahli sejarah). (Dari zaman ke zaman) Mereka masih tidak mengenali ajaran menyembah berhala dan patung. Mereka berbuat demikian untuk mengambil keberkatan dengannya. m. Apabila pulang daripada musafir. Mereka mengerjakan haji dan menyembelihkan korban untuknya.w." Lalu dia ke sana dan mandi di situ. dia meminta mereka memberikan sebahagian patung tersebut kepadanya. Sehingga kaumnya cuba membakarnya sebagaimana yang diceritakan oleh al-Quran al-Karim. Dia kemudiannya sembuh.

lalu membawanya kepada Nabi s. Berhala kedua bernama "al-Lat".a. lantas bertanya: "Apakah yang menyebabkan kamu menangis wahai Abu Uhaihah? Adakah kamu menangis kerana kematian yang pasti?" Dia menjawab: "Tidak.. Mereka (yang keji) itu tidak pandai berlawan pedang (mempertahankannya). Baginda mengutuskan Ali r. (pent. Ketika Abu Uhaihah iaitu Said bin al-'As bin Umaiyah bin 'Abd Syams bin 'Abd Manaf sakit nazak. wanita-wanita Thaqif keluar menangis meratapkan al-Lat seraya bersyair: Hendaklah kamu menangis sungguh-sungguh untuk si pembela. ke tempat berhala tersebut. rombongan Thaqif datang menemui Baginda. Mereka meminta Baginda s. Ali telah meruntuhkannya. dua bilah pedang yang dihadiahkan untuk berhala itu oleh al-Harith bin Abi Syamir al-Ghassani.w.a. Ia berada di sebelah kanan sesiapa yang bermusafir dari Makkah ke Iraq. Tetapi aku bimbang al-'Uzza tidak akan disembah lagi selepas (kematian) aku!" Abu Lahab berkata: "Demi Allah! Semasa hayatmu ia tidak disembah keranamu. Maksudnya: Alangkah hibanya! Al-Lat sebelum ini menjadi pembela kami daripada musuhmusuh dan menolak bala bencana. Abu Lahab mendapatinya menangis.. (Lantaran) mereka yang keji telah menyerahkannya (untuk diruntuhkan). namun Baginda masih enggan menerimanya. Merupakan sebongkah batu empat segi.w. raja Ghassan. kepadanya yang mengajak kepada Islam. Ia terletak di Toif. membiarkan al-Lat tidak diroboh selama tiga tahun. Selepas Nabi s. Abu Lahab datang menziarahinya. Quraisy merasa amat marah. telah diserahkan oleh orang-orang yang keji untuk diruntuhkan. Uzza mempunyai penjaga. (Mu'jam Buldan). Namun Rasulullah enggan menerima permo-honan itu. Sehinggalah mereka meminta penangguhan untuk tempoh sebulan sahaja.a.a." Lantas Abu Uhaihah berkata: "Sekarang. Baginda mengutuskan Abu Suffian bin Harb dan al-Mughirah bin Syu'bah agar meruntuhkannya.a.w. pulang ke Madinah daripada pembukaan Makkah. Namun Baginda enggan menerima permintaan mereka. aku tahu bahawa aku mempunyai pengganti!" Kesungguhan Abu Uhaihah berpenat lelah menyembah berhala Uzza adalah batang pohon kurma yang disembah oleh Bani Ghatfan. utusan Nabi s. wanita dan anak-pinak mereka.a.). Mereka ingin pemusnahan berhala tersebut ditangguhkan agar mereka terselamat daripada tindak tanduk golongan yang bodoh. Ibnu Hisyam berkata: (Berdasarkan penjelasan mereka).a.mykonsis. Kaum Quraisy mengagungkannya.org 100 . Apabila alMughirah mula memukul dengan cangkulnya.w. Mereka mendirikan di atasnya sebuah pondok. penyembahannya tidak akan ditinggalkan kerana kematianmu. Al-Harith merupakan raja yang membunuh Syuja' bin Wahb al-Asadi r. tetapi Baginda tetap enggan. Berhala ketiga bernama "al-'Uzza"13. Antara barang yang diambilnya ialah. Mereka juga meminta penangguhan sehingga seluruh penduduk Taif memeluk Islam agar pemusnahan al-Lat tidak menimbulkan kejutan kepada kaum mereka. yang dibunuh selain Syuja'. Mereka terus memohon penangguhan daripada Baginda dengan mengurangkan tempohnya setahun demi setahun. seterusnya mengambil barang-barang yang dipersembahkan kepada berhala itu. Begitu juga selepas ketiadaanmu.w.hijrah. Orang-orang yang keji tersebut tidak memper-tahankannya mahupun bertarung pedang demi untuknya. 13 www. Tiada utusan Nabi s. Quraisy dan semua Arab mengagungkannya. Apabila al-Quran turun mengutuk berhala itu juga berhala-berhala yang lain.

wahai kaum musyrik Makkah -mendengar keterangan yang membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah) maka adakah kamu nampak bahawa "Al-Lat" dan "Al-Uzza". Baginda lantas bersabda: Semoga Allah memerangi mereka. Sekiranya kamu tidak membunuh Khalid pada hari ini. beliau berkata: Uzza merupakan syaitan betina yang mendiami antara tiga batang pokok di tengah-tengah kebun tamar.). Aku lihat Allah telah menghinamu. Tiada lagi al-Uzza selepas ini bagi Arab. Kemudian beliau kembali bertemu dengan Rasulullah. Ia tidak akan disembah lagi selepas hari ini". dan bukanlah dia seorang pemeluk agama Kristian.s 23. yang bertaraf rendah lagi hina itu (layak disembah dan dianggap sebagai anakanakperempuan Allah)? (An-Najm: 19-20) Ketika Rasulullah memasuki Baitul Haram pada hari pembukaan Makkah.s. Lemparkan kain selendang dan sinsingkan baju untuk melawan Khalid. jawab Khalid. Tembanglah batang yang pertama.a.mykonsis. lagi. lalu Baginda bertanya: "Adakah kamu menjumpai sesuatu?" "Tidak". keluar seekor syaitan betina berambut kusut masai dan meletakkan dua tangannya di atas bahu sambil menampakkan taringnya. Wanita itu meletakkan tangannya di atas bahunya dan berada dalam batang pokok yang ditebang oleh Khalid. Mereka mendakwa berhala itu berupa seorang wanita habsyi yang berambut kusut masai. arah Baginda s." Lalu Khalia pergi dan menebang pohon yang pertama. janganlah kamu mendustakan. tetapi dia seorang yang tetap di atas dasar Tauhid sebagai seorang Muslim (yang taat dan berserah bulat-bulat kepada Kitab al-Asnam.. Apa kaitan nabi Ibrahim dengan panah-panah tilikan nasib? "Bukanlah nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi. Kamu akan menanggung kehinaan segera dan membantunya mengalahkanmu.s. memanggil Khalid bin al-Walid dan memerintahkannya untuk bertolak memusnahkan berhala tersebut. sabdanya: "Pergilah kamu ke tengah-tengah kebun tamar dan kamu akan berjumpa dengan tiga batang pohon tamar.w. Baginda bertanya: "Adakah kamu menjumpai sesuatu?" "Tidak".w. Apabila Khalid memberitahu Rasulullah tentang perlaksanaan tugas tersebut. Baginda menemui gambar-gambar malaikat dan lain-lain lagi. Hisyam bin Muhammad bin as-Sa-ib al-Kalby.15 Inilah berhala-berhala Arab yang paling terkenal pada zaman jahiliah.14 Pada tahun pembukaan Makkah. bersabda: "Itulah al-Uzza. Dubayyah bin Harami asy-Syaibani berseru: Wahai Uzza lawanlah dengan keras. Dalam Mu'jam al-Buldan menukilkan satu riwayat daripada Abu Soleh daripada Abdullah bin Abbas r. la disebut oleh al-Quran melalui firman Allah: ∩⊄⊃∪ #“t÷zW{$# sπsWÏ9$¨W9$# nο4θuΖtΒuρ ∩⊇∪ 3“¨“èø9$#uρ |M≈‾=9$# ãΛä÷ƒutùr& ã s (Setelah kamu .a. Dia telah menentang Khalid dalam rupa bentuk sedemikian. Apabila berlaku pembukaan Kota Makkah. "Tebang pohon yang kedua.a.". Lantas Khalid berkata: Wahai 'Uzza. Lalu Khalid memancung kepalanya (pent.a.". Rasulullah s. Apabila Khalid sampai kepada berhala itu. Apabila beliau berhadapa-dengan pohon ketiga. Baginda juga mendapati gambar nabi Ibrahim a. Nabi s. Khalid memenggalnya mengakibatkan kepalanya terbelah.w.a.itu menakjubkan Abu Lahab. Rupa-rupanya wanita itu hitam seperti arang. dalam bentuk memegang anak-anak panah yang digunakan untuk tilikan nasib. penjaganya. Beliau pergi melaksanakan arahan tersebut dan kembali bertemu dengan Rasulullah. Baginda a.org 101 . keingkaran untuk kamu bukan keampunan. Mereka menjadikan syeikh kami (nabi Ibrahim) tempat menilik nasib menggunakan anak panah. telah mengutus Khalid bin al-Walid. jawab Khalid "Tebang pohon yang ketiga.w. arah Baginda s.. 15 14 www. Serta "Manat" yang ketiga. m.

" (maksud Ali Imran: 67) Baginda memerintahkan agar semua gambar-gambar tersebut dipadamkan. Di sekeliling Baitullah terdapat patung-patung berhala yang diikat dengan timah. diketuai oleh Quraisy telah menentang dakwah ini.w.w. bertukar menjadi malu kerana kecetekan pemikiran mereka hingga sanggup menyembah batu yang tidak memberi mudarat atau manfaat. mempersiapkan ketumbukan tenteranya dan memandu perjalanan pertempurannya? www. selepas perjuangan yang berlarutan selama 21 tahun. Mereka cuba membunuh dan menghapuskan Rasulnya dengan segala cara. mahupun menolak sesuatu kejadiari. (Al-Isra’: 81) Mana-mana berhala yang ditunjuk oleh Baginda dari arah hadapan akan tumbang terlentang ke belakang.a. Sejak awal risalah Islam.a. Islam bertindak menyebarkan keburukan berhalaberhalayang dijadikan tuhan ini. menunjuk isyarat kepada berhala-berhala itu menggunakan sebatang ranting kayu di tangannya. Sementara mana-mana berhala yang ditunjuk dari arah belakang akan tumbang tersungkur ke depan. memulakan dakwah. Baginda juga melakukan tawaf menggunakan tunggangannya itu. Bolehkah kejayaan ini tercapai. memasuki Makkah pada hari pembukaannya dengan menaiki tunggangan Baginda. menyembah Allah Pencipta alam kejadian dan Tuhan sekalian alam. Ibnu Abbas berkata: Rasulullah s.a.org 102 .Fψ$# Ÿ≅yèy_r& "Patutkah dia menafikan tuhan-tuhan yang berbilang itu dengan mengatakan: Tuhan hahya Satu? Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang menakjubkan!" (Sad: 5) Semenanjung tanah Arab saling bertelagah dan kacau bilau ekoran agama baru ini. dan dia pula bukanlah dari orang-orang musyrik.w. jika bukan kerana Allah yang menjadi Pengatur di belakang dakwah ini. Adakah akal dapat mempercayai semua ini lantaran ia berjaya disempurnakan dalam tempoh sesingkat ini? Ketika Rasulullah s. Mereka yang pernah menyembah berhala kelmarin. Nabi s. tiada seorang manusia pun bersama Baginda. Para penyembahnya telah mengkufurinya. Kesemuanya tumbang. Sehingga tiada lagi berhala yang tinggal tegak. ∩∈∪ Ò>$yfãã íóy´s9 #x‹≈yδ ¨βÎ) ( #´‰Ïn≡uρ $Yγ≈s9Î) sπoλÎ.Allah).yδy—uρ ‘. Perintah Baginda itu terus dilaksanakan.mykonsis. seraya berkata: ∩∇⊇∪ $]%θèδy— tβ%x. sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap.ysø9$# u!%y` ö≅è%uρ Telah datang kebenaran (Islam). Selepas beberapa bulan pembukaan Makkah. Mereka melihat dakwah ini sebagai satu seruan yang amat pelik. Semenanjung tanah Arab.w. Ÿ≅ÏÜ≈t7ø9$# ¨βÎ) 4 ã≅ÏÜ≈t6ø9$# t. Baginda membuka ibu kota keberhalaan (Makkah). Namun akhirnya kemenangan berpihak kepada Rasulullah s. dan hilang lenyaplah perkara yang salah (kufur dan syirik). menewaskan bala tenteranya dan menumpaskan konspirasi para pemimpinnya. semua berhala di semenanjung tanah Arab telah diruntuhkan dari singgahsananya. mencela penyembahannya serta menyeru kepada agama fitrah.a. memusnahkan tuhan-tuhannya.

” Semenanjung tanah Arab telah mengucapkan selmat tinggal kepada kehidupan keberhalaan untuk selama-lamanya. Ada pula yang membangkang al-Quran. Selepas kewafatan Rasulullah s. sama ada mereka yang mengikuti petunjuk itu.mykonsis. Akan tetapi kita tidak mendengar seorang Arab pun yang berfikir untuk kembali kepada kepercayaan keberhalaan dan tuhantuhannya. zaman keberhalaan yang mendorong penganutnya meletakkan dahinya ke kaki batu yang tuli lagi bisu.) dari bangsa mereka sendiri. telah berkata benar dengan sabda Baginda: “Selepas ini tiada lagi al-Uzza untuk Arab. Mereka tidak rela untuk kembali semula ke zaman kanak-kanak. dan risalah Baginda. Pemikiran Arab telah mencapai usia matang. Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Baginda membuka pintu-pintu kemerdekaan dan kemulian abadi untuk Arab. βÎ)uρ sπyϑõ3Ïtø:$#uρ Dia-lah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang (Arab) yang Ummiyyin.w. Baginda juga menyelamatkan kehormatan mereka daripada penghinaan dan kekejian kepercayaan itu. Ada di kalangan mereka yang mengaku nabi.w. yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan-Nya).t“ãƒuρ ϵÏG≈tƒ#u öΝÍκöŽn=tã (#θè=÷Ftƒ öΝåκ÷]ÏiΒ Zωθß™u‘ z↵Íh‹ÏiΒW{$# ’Îû y]yèt/ “Ï%©!$# uθèδ Ïk ∩⊄∪ &Î7•Β 9≅≈n=|Ê ’Å∀s9 ã≅ö6s% ÏΒ (#θçΡ%x.org 103 . seorang Rasul (Nabi Muhammad s.w. Setiap orang Arab (sejak zaman nabi) sehingga tamatnya dunia ini terhutang budi kepada Baginda kerana menyelamat dan membebaskan mereka daripada keberhalaan.a. Semua perubahan ini dicapai dengan sempurna hasil jasa nabi Muhammad s.a.a.a. Mereka memasuki pintu-pintu itu tanpa keluar kembali.. Baginda membebaskan akal Arab daripada belenggu dan khurafat keberhalaan. peperangan dan fitnah telah berlaku.w. Baginda juga berjasa dalam meningkatkan petunjuk kepada bangsa-bangsa di muka bumi ini. Allah telah menjelaskan perkara ini dengan firman-Nya: |=≈tGÅ3ø9$# ãΝßγßϑ=yèãƒuρ öΝÍκŽÏj. dan membersihkan mereka (dari i’tiqad yang sesat). (Al-Anfal: 17) Muhammad bin Abdullah telah menamatkan tragedi pemikiran Arab yang berterusan hampir 500 tahun atau lebih. seta mengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum syarak). mahupun yang menolaknya. (Al-Jumuah: 2) www.u’Í?ö7ãŠÏ9uρ 4 4’tΓu‘ ©!$# €∅Å3≈s9uρ |Mø‹tΒu‘ øŒÎ) |Mø‹tΒu‘ $tΒuρ 4 óΟßγn=tGs% ©!$# €∅Å3≈s9uρ öΝèδθè=çFø)s? öΝn=sù ∩⊇∠∪ ÒΟŠÎ=tæ ìì‹Ïϑy™ ©!$# āχÎ) 4 $—Ζ|¡m ¹Iξt/ çµ÷ΖÏΒ šÏΖÏΒ÷σßϑø9$# y Dan bukanlah engkau (wahai Muhammad) yang melempar ketika engkau melempar. akan tetapi Allah jualah yang melempar (untuk membinasakan orang-orang kafir). Rasulullah s. Ia tidak akan disembah lagi selepas hari ini. Ini kerana seorang yang berusia matang tidak akan kembali menjadi kanak-kanak lagi.

Tetapi bertujuan mempertahankan agama dan negara.w. Hanya orang yang mempunyai keazaman yang www. Mereka terdiri daripada kabilah: Lakhm. di samping menyeru golongan kaya untuk meyumbang dan menderma. Herkules telah memberi upah kepada pendudukpenduduknya selama setahun.a. Kami telah memperkatakan tentang sebab-sebab disyariatkan perang dalam Islam. Jika mereka mengetahuinya. Ini menjelaskan kepada kita tabiaat peperangan dalam Islam. maka (dengan ujian yang demikian). nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang sebenarsebenarnya beriman.(C) GHAZWAH TABUK Secara ringkas. Kami telah terangkan perkara-perkara tesebut dalam nota kuliah untuk tahun satu. Terletak antara Syam dan Wadi al-Qura). Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: “Kami beriman. Baginda mengajak orang ramai untuk keluar berperang ke Tabuk. untuk keluar ke Tabuk selepas persiapn dan perhimpunan angkatan Rom menjadi penyokong kepada kata-kata kami ini. Kedua: Seruan Rasul s.. Mereka yang berlagak akan terbongkar pekungnya pada waktu dugaan.” sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan)? Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. dan nyata pula apa yang diketahui-Nya tentang orangorang yang berdusta. Juzam. Kablah-kabilah Arab juga telah bergabung dengan tentera ini. Ghassan dan Amilah. Maharajanya. Kesediaan sesetengah kabilah Arab untuk bersama Rom menentang orang Islam menjadi bukti bahawa mereka berada jauh daripada kefahaman dan risalah pembebasan yang dibawa oleh Islam kepada manusia secara umum dan Arab secara khusus.org 104 . agar bersiap sedia untuk berperang dibuat ketiak waktu susah. Ini dinyatakan secara jelas oleh banyak ayat al-Quran. nescaya mereka akan menolak untuk emnajdi pembantu Rom melawan anak bangsa mereka sendiri di kalangan orang Arab Islam. Orang-orang munafik pula menarik diri. Miim.a. objektif dan jalan-jalannya. Keberangkatan Rasulullah s. (Al-Ankabut: 1-3) Dakwah dan bangsa hanya tertegak dan bangkit melalui pembersihan saf-safnya daripada golongan munafik dan penipu.a. Laam. pengajaran dan pedoman yang paling penting dalam Ghazwah ini ialah: Pertama: Sebab ghazwah ini berlaku.w.mykonsis. Allah Taala telah berfirman: ÏΒ tÏ%©!$# $¨ΖtFsù ô‰s)s9uρ ∩⊄∪ tβθãΖtFø ムŸω öΝèδuρ $¨ΨtΒ#u (#þθä9θà)tƒ βr& (#þθä.uŽøIムβr& â¨$¨Ζ9$# |=Å¡ymr& ∩⊇∪ $Ο!9# ∩⊂∪ tÎ/É‹≈s3ø9$# £yϑn=÷èu‹s9uρ (#θè%y‰|¹ šÏ%©!$# ª!$# £yϑn=÷èu‹n=sù ( öΝÎγÎ=ö6s% Alif. panas dan musim buah-buahan dipetik. Demikianlah.w. hakikat orang-orang yang ikhlas dan orang-orang munafik akan jelas terserlah pada waktu-waktu genting. Mereka mengemukakan pelbagai alasan. Apabila berita itu sampai kepada Rasulullah s. mencegah penceroboh serta menghalang mereka daripada mengganggu dan membuat kerosakan. Orang-orang beriman yang jujur dan segera menyahut seruan Rasul tersebut tanpa mempedulikan kesusahan mahupun kemiskinan. Baignda menyeru mereka supaya bersiap sedia. Rom telah mengumpulkan angkatan tentera yang besar di Syam. Peperangan dalam Islam bukan bersikap menceroboh atau provokasi. Rom kemudiannya menghantar pasukan tentera hadapan mereka al-Baqa’ (kawasan perkampungan yang dibina oleh penduduk Damsyiq.

juga melawan hawa nafsu dan naluri diri. Umar. Ini hanya dapat dicapai oleh agama yang mempunyai kefahaman sahih tentang hakikat keimanan.. Mereka melakukannya sebagai satu jihad yang diberi ganjaran oleh Allah.w.a. la disahkan oleh sejarah lalu dan dibuktikan oleh pengalaman masa kini. (Al-Baqarah: 249) Ketiga: Para sahabat yang kaya segera menyumbang menderma. Peristiwa yang diceritakan oleh Allah dalam kitab-Nya ini merupakan contoh paling indah tentang kehebatan iman mencipta perkara yang luar biasa. kita tidak dapat menewaskannya melainkan dengan menggandakan pengorbanan harta. jiwa. Mereka berusaha menyekat Islam daripada meraih atau melambatkan kemenangan walau seketika.benar. hatinya tidak terbuka kepada kebaikan dan peribadinya tidak dihiasi sifatsifat ketinggian mahupun kemuliaan. Othman dan lain-lain. meminta keizinan Baginda untuk berperang tetapi terpaksa ditolak kerana Baginda tidak memperolehi tunggangan yang boleh membawa mereka. hawa nafsu dan syahwat. Ini menjadi bukti terhadap tindak tanduk keimanan dalam jiwa orang-orang mukmin. ∩⊄⊆∪ tΎÉ9≈¢Á9$# yìtΒ ª!$#uρ 3 «!$# ÈβøŒÎ*Î/ OοuŽÏWŸ2 Zπt⁄Ïù ôMt7n=xî A's#ŠÎ=s% 7πt⁄Ïù ÏiΒ ΝŸ2 "Berapa banyak (yang pernah terjadi). bebanan berat. Mereka telah beredar dengan linangan air mata kerana sedih disebabkan terhalang daripada memperolehi kemuliaan berjihad bersama Rasulullah s. iman yang kukuh dan setia kepada janji lebih berfaedah kepada umat walaupun bilangan mereka kecil. golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. Satu angkatan tentera yang mempunyai saf yang tersusun. Kerana kita berdepan dengan berbagai musuh. Agama ini mendidik jiwa-jiwa untuk ikhlas menyumbang dan berpenat lelah untuk umat mereka. Penafian tentang hakikat ini merupakan kesilapan yang hanya dilakukan oleh merekayang jiwanya tidak ikhlas kepada kebenaran. Setiap penentangan kepada agama. Alangkah ramai orang yang lemah iman dan para penipu menghalang perjalanan dakwah islah dalam umat. Namun orang-orang mukmin yang jujur ini menangis. dan Allah (sentiasa) bersama-sama orang-orang yang sabar".mykonsis.w. Iman ini diperlukan oleh setiap umat dan setiap dakwah untuk menjamin kemenangan ke atas musuh dan menjamin kewujudan sumber-sumber danayang mereka perlukan. Contohnya Abu Bakar.a. Mereka lebih hampir kepada kemenangan berbanding dengan tentera yang bilangannya besar tetapi berbeza gagasan. Kita dapati umat kita pada hari ini amat memerlukan keimanan sebegini.. Mereka menganggap diri mereka telah terlepas daripada memperolehi habuan pahala Allah yang besar dan peluang mencapai mati syahid di jalan-Nya. Oleh itu.org 105 . Angkatan tentera Islam dalam ghazwah Tabuk telah emnyinkirkan mereka yang seumpama ini. niat yang ikhlas dan prinsip yang kukuh akan tetap teguh menghadapi kesusahan. Iman mendorong mereka untuk segera melakukan kebaikan. Adakah terdapat prinsip yang bertindakbalas dalam jiwa sebagaimana tindakbalas iman dalam jiwa mereka ini? Apakah pula kerugian yang menimpa umat apabila www. Demikianlah yang diajarkan oleh Allah kepada kita. kekuatan dan kelicikan musuh. pertempuran dahsyat dan. Keempat: Terdapat mereka yang datang menemui Rasulullah s. seruan untuk membebaskan diri daripadanya atau reaksi mempersendakan agama merupakan jenayah nasional yang boleh mengakibatkan natijah paling buruk dan kesan paling bahaya. Kebiasaan manusia akan gembira apabila dia terselamat daripada bahaya dan jauh daripada peperangan. Kelemahan iman dan kerapuhan azam mereka terserlah. kemampuan dan keteguhan. sebagaimana Dia memberi ganjaran kepada mujahidin di medan perjuangan. Pekung mereka terbongkar. Usaha terbaik yang sepatutnya dilakukan oleh para pengislah dan pemimpin kebangkitan ialah menyemai agama dalam jiwa-jiwa manusia dengan baik. bersatu padu.

Inilah tabiat iman. Kamu juga merasakan sikap meninggalkan kewajipan merupakan satu tanda kekurangan iman dan kecacatan agama. Sesetengah mereka mensedekahkan harta dan pakaian mereka sebagai tanda kesyukuran kepada Allah di atas nikmat keredhaan dan keampunan-Nya. Selepas beberapa ketika. Orang ramai hinggakan isteri-isteri mereka dilarang bercakap dan berbicara dengan mereka. atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. iman dalam jiwa mereka tersedar. Rehat tiada lazat-nya sekiranya orang lain penat dan letih. Apabila mereka diberitahu tentang khabar gembira tersebut.a. keinsafan ini tidak menyebabkan mereka terlepas daripada hukuman. turut berfaedah kepada kamu. mereka girang tidak terhingga. mengandungi pengajaran yang banyak. Namun begitu. perlaksanaan sistem yang diakui syarak didahulukan daripada mematuhi hawa nafsu dan emosi.mereka ketiadaan tokoh-tokoh sebegini? Kisah tiga orang yang tidak pergi berjihad kerana mengutamakan kerehatan. (An-Nur: 63) www. hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala bencana.org 106 . Begitu juga. bahawa akidah mengatasi hubungan kerabat. la juga menye-babkan kamu merasakan apa yang menimpa kumpulan turut menimpa kamu. Hukuman mereka cukup keras dan membuatkan mereka serik. dan orang-orang mukmin. kamu sentiasa merasakan bahawa kamu merupakan ahli dalam satu kumpulan atau sebahagian daripada keseluruhan bahagian. Begitu juga. ∩∉⊂∪ íΟŠÏ9r& ë>#x‹tã öΝåκz:ÅÁム÷ρr& îπuΖ÷FÏù öΝåκz:ŠÅÁè? βr& ÿÍνÍ÷ö∆r& ôtã tβθà Ï9$sƒä† tÏ%©!$# Í‘x‹ósuŠù=sù Oleh itu. Apatah lagi bersenang lenang sedangkan orang ramai bersusah payah.mykonsis. Kisah ini juga memberi pengajaran kepada kita. Setelah terbukti kejujuran taubat. tidak mahu berpanas dan lebih suka tinggal di rumah. Hubungan kerabat pula tidak dapat membantu apa-apa di hadapan kemarahan dan kemurkaan Allah. Allah mengurniakan keampunan kepada mereka. kesedihan dan dukacita mereka. apa yang berfaedah kepada mereka. penyesalan. Dia tidak akan rela berehat sedangkan orang ramai berpenat lelah. Seluruh masyarakat memboikot mereka. Ia juga merupakan dosa yang perlu bertaubat dan kembali kepada Allah.w. Lantas mereka mengetahui bahawa mereka telah melakukan dosa yang besar kerana tidak turut serta bersama Rasulullah s. Kesenangan tiada erti jika umat dalam kesusahan dan penderitaan. padahal mereka adalah orang-orang mukmin yang jujur. Pengajaran sebegini menghalang mukmin yang jujur keimanannya daripada culas dalam kerja-kerja yang wajib.

boleh jadi aku tidak akan menemui kamu selepas tahun ini di tempat ini untuk selama-lamanya. mereka berbondong-bondong datang dari pelbagai pelusuk semenanjung tanah Arab untuk sama-sama mengerjakan haji. Hinggakan bilangan mereka (mengikut sesetengah ahli sejarah) mencapai jumlah 114 ribu orang.w. berwaspadalah terhadap agama kamu. Bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan.(D) HAJJATUL WADA (HAJI SELAMAT TINGGAL) Hajjatul Wada merupakan satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasulullah s.a. Sesungguhnya aku telah menyampaikan. Dia merupakan tuntutan darah jahiliah pertama yang aku mulakan pengguguran tuntutannya. Di dalamnya terkandung: "Wahai manusia! Dengarlah sabdaku. Kami anggap bilangan ini adalah bilangan anggaran. Apabila orang ramai mendengar Rasulullah s.). Justeru itu. lalu Dia akan menyoal kamu tentang amalan-amalan kamu. Mereka juga tidak www. Wahai manusia! Kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu dan mereka pula mempunyai hak ke atas kamu. Hak kamu ke atas mereka ialah mereka tidak boleh membenarkan sesiapa yang kamu bend (sama ada lelaki mahupun wanita. Setiap penuntut wajib menghafalnya kerana ia mengandungi pengisytiharan prinsip-prinsip umum Islam. Tuntutan darah pertama yang aku gugurkan ialah darah Ibnu Rabiah bin al-Harith bin Abdul Muttolib (dia disusukan oleh Bani Laith dan telah dibunuh oleh Huzail). Aku tidak tahu. Semua amalan riba dihapuskan. Namun sekiranya dia dipatuhi dalam perkara lain yang kamu anggap lekeh. mahram mahupun ajnabi) memasuki rumah kamu. la mesti dihormati sebagaimana kehormatan hari kamu ini (Hari Arafah) dan kehormatan bulan kamu ini (bulan haram Zulhijjah). Setiap tuntutan darah pada zaman jahiliah digugurkan. akan mengerjakan haji pada tahun tersebut. selepas diutuskan sebagai Rasul. Sesiapa yang mempunyai amanah. (Ramalan ini adalah antara mukjizat Rasulullah s. Kamu akan bertemu dengan Tuhan kamu. Wahai manusia! Perbuatan menangguh tarikh bulan-bulan haram adalah penambahan kepada kekufuran.mykonsis. telah menyampaikan khutbah Baginda yang masyhur. la juga merupakan khutbah terakhir Baginda.w. bagaimanakah mereka boleh dihitung dan ditentukan bilangan seramai itu? Rasulullah s. Oleh itu. Allah telah menetapkan tiada riba (lagi diamalkan).w. Waktu telah berputar sebagaimana keadaan asalnyapada hari Allah menciptakan langit dan bumi.w. Oleh itu.org 107 .a. Empat bulan daripadanya adalah bulan haram: tiga bulan berturut-turut dan satu lagi ialah Rajab Mudhar1 yang berada antara Jamadil Akhir dengan Syaaban. Mereka menghalalkan bulan tersebut untuk setahun dan mengharamkannya untuk setahun yang lain dengan tujuan melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. mereka menghalalkan perkara yang diharamkan Allah dan mengharamkan perkara yang dihalalkan Allah.a. Orang-orang kafir menyesatkan orang ramai dengan perbuatan itu. hendaklah dia menunaikan amanah itu kepada pemberi amanah. semua riba kepunyaan Abbas bin Abdul Muttolib dihapuskan. Jika tidak. Wahai manusia! Darah dan harta kamu mesti dihormati sehingga kamu bertemu kembali dengan Tuhan kamu. Namun kamu berhak memiliki modal kamu tanpa kamu menzalimi atau dizalimi.a. Wahai manusia! Syaitan telah berputus asa buat selama-lamanya untuk dia disembah lagi di bumi kamu ini. ia sudah cukup untuk menyenangkan hatinya.

Seratus empat belas ribu orang manusia yang sebelumnya mendustai. seterusnya mewariskan kepada mereka.w. Agama ini dijadikan sebagai penyempur-naan nikmat Allah ke atas hamba-hamba-Nya dan penutup risalah-Nya kepada manusia. juga hujah Baginda memperbodohkan khayalan mereka. Ya Allah. Kamu tahu bahawa setiap orang Islam saudara kepada orang Islam yang lain.a. pertolongan Allah dan mukjizat agama yang syumul lagi sempurna. Dia juga mahu mereka menghapuskan kehinaan manusia. jahiliah. mengenali zat dan sifat-Nya. Allah menghendaki agama ini berperanan menghentikan kesengsaraan umat yang sesat di celah lorong-lorong kehidupan.org 108 . Dia ingin melantik mereka sebagai pemimpin bangsa-bangsa dan perubah perjalanan sejarah. Sekiranya mereka berhenti daripada perbuatan-perbuatan ini. bersatu padu dan mempunyai satu objektif juga matlamat? Bagaimana mereka boleh mencintai Baginda sedangkan sebelum ini mereka memusuhi.a. bulan tersebut dikaitkan dengan mereka. selicik dan sehebat mana peribadinya. Mereka tidak memperolehi apa-apa bagi diri mereka. Terimalah pesanan aku untuk berbuat baik dengan wanita ini. Sesungguhnya orang Islam bersaudara. memerangi. wahai manusia! Sesungguhnya aku telah menyampaikan. Bahkan mereka merancang untuk membunuh. Oleh itujangan kamu menzalimi diri-diri kamu. kerosakan dan perpecahan kepada mentauhidkan Allah. hikmah dan Kitab yang menjadi petunjuk dan peringatan kepada orang-orang yang berakal. kamu tidak akan sesat selamalamanya: Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya. www. dapat menukar kelompok manusia yang ramai ini daripada pegangan keberhalaan. Sedangkan 23 tahun sebelum itu.jika kamu berpegang teguh dengannya. Perubahan ini pasti disebabkan oleh kebenaran risalah. adalah mustahil dia mampu mencapai perubahan ini dalam masa ratusan tahun. Bahkan ramai antara mereka yang menentang dan menunggu-nunggu masa untuk bertindak kepada Baginda. walau sepintar. Mereka beriman dengan Baginda. Bagaimanakah revolusi perubahan yang mengkagumkan ini berlaku dalam tempoh sesingkat ini? Bagaimanakah Rasulullah s. Mereka juga menjauhkan diri daripada kritikan Baginda terhadap nenek moyang mereka yang menyembah berhala. Sekiranya mereka melakukannya. adakah aku telah menyampaikan?" Perkara pertama yang menarik perhatian dalam peristiwa Hajjatul Wada ialah kehadiran manusia yang begitu ramai bersama Rasul s. Aku telah tinggalkan kepada kamu satu perkara yang jelas.mykonsis. mereka semuanya berpegang kepada keberhalaan dan syirik. Oleh kerana itu. Kita tidak pernah mendengar fenomena sebegini pada umat terdahulu mahupun kini.boleh Kaum Mudhar amat memuliakan bulan Rajab. Wahai manusia! Dengar dan fahamilah sabdaku.w. Allah membenarkan kamu untuk meninggalkan tidur dengan mereka dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak keras. Mereka mengingkari prinsip-prinsip risalah Baginda dan merasa pelik dengan seruan tauhid yang disampaikan oleh Baginda. kuat menentang dan terus bertelingkah dengan Baginda? Seorang manusia. Fahamilah sabdaku ini. Mereka adalah pembantu kamu. mereka berhak mendapat rezeki dan pakaian yang baik. melakukan perkara keji.. sokongan langit. Kamu mengambil mereka sebagai amanah Allah serta menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah. mempersiapkan angkatan untuk menyerang dan bertarung dengan Baginda menggunakan pedang juga lembing. membenarkan risalahnya serta patuh kepada arahan-nya. Dia juga mahu menunjukkan mereka jalan hidayah dan membuka mata mereka kepada cahaya kebenaran. Mereka datang dari segenap pelusuk semenanjung tanah Arab. Milik saudaranya tidak halal bagi seseorang kecuali apa yang diberikannya dengan rela hati. juga yang hina kerana hawa nafsu dan sentimen 'asobiyyah.

la merupakan penegasan terhadap prinsip-prinsip yang diisytiharkan sejak permulaan dakwahnya.a. penolong-penolong mereka ialah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya (iman) kepada kegelapan (kufur). Iaitu ketika Baginda masih keseorangan.w. mencintai dan mentaati Baginda.org 109 . Maha suci zat Rasul-Nya daripada apa yang dikatakan oleh para atheis. mematuhi. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kufur) kepada cahaya (iman). Cara dan objektif mereka pula berubah-ubah.mykonsis. Sedangkan kita mengetahui terdapat di kalangan pemimpin-pemimpin dunia. mereka kekal di dalamnya. Allah Pelindung (Yang mengawal dan menolong) orang-orang yang beriman. bertukar menjadi mereka yang mempercayai. Juga amat jauh beza antara penyokong-penyokong syaitan dengan penyokong-penyokong Tuhan ar-Rahman. kepada semua manusia. Dan orang-orang yang kafir. Mereka memakai pakaian pendeta ketika lemah dan kulit serigala ketika kuat. musuh kuat mahupun lemah. sama ada ketika sedikit mahupun ramai. Ini adalah perbuatan Allah Yang Maha Benar lagi Maha Nyata. Mereka menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka sembunyikan dalam diri. sedikit dan lemah. Amat jauh beza antara mereka yang mengerumuni bangkai busuk dengan mereka yang berenang dalam lautan cahaya petunjuk. (AlBaqarah: 257) www. la adalah prinsip yang tetap dan tidak berubah. ketika perang mahupun aman. kalah mahupun menang. Semua itu dalam tempoh 23 tahun. Fenomena ini adalah kerana mereka itu "rasul" kepada maslahat. Maha Suci Tuhan kamu.membenci dan memberontak terhadap Baginda. Tuhan Yang Maha Mulia daripada apa yang mereka sifatkan. Perkara kedua yang menarik perhatian dalam peristiwa hajjatul Wada ini ialah khutbah yang bertenaga lagi jitu yang disampaikan oleh Rasulullah s. mereka yang berbolak balik ialam pegangan akidah dan prinsip. ditindas. sedangkan para Nabi adalah rasul kepada Allah. Pegangan mereka bercanggah ketika lemah dan ketika kuat. Begitu juga terlalu jauh beza mereka yang bekerja untuk diri sendiri dengan mereka yang bekerja untuk kemanusiaan. Begitu juga dengan pengisytiharan prinsip-prinsip selepas sempurna risalah dan kepimpinan Baginda. Mereka itulah ahli neraka. Selamat ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan sekelian alam. dunia menentang mahupun menerimanya. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Mereka juga mengajak kepada perkara yang mereka tidak percayai.

Arab kagum dan mengagungkan bangsa-bangsa tersebut. Ketika angkatan tersebut berkumpul di Madinah bersedia untuk berangkat. Bahkan mereka tunduk kepada mereka dalam politik. Baginda memerintahkan beliau untuk menginjakkan kaki di sempadan al-Balqa' dan ad-Darum di bumi Palestin.mykonsis. pemikiran dan sosial. Jika bukan kerana Baginda dan tenteranya yang setia. Dakwah Baginda juga menjadikan mereka yang meruntuhkan berhala dengan tangan-tangan mereka sendiri merasa gembira dengan nikmat Allah yang telah menyelamat-kan mereka daripada kesesatan. Othman. la juga merupakan usaha menghalang serangan penceroboh dan tindakan proaktif untuk berhadapan dengan musuh yang menunggu-nunggu peluang menyerang negara Islam yang baru ditegakkan. Mereka merupakan peneroka yang bangga dengan petunjuk. telah melantik Usamah bin Zaid memimpin angkatan tentera tersebut padahal beliau adalah seorang remaja berusia 20 tahun.a.(E) PENGUTUSAN TENTERA USAMAH Usaha terakhir Rasulullah s.org 110 . a. Oleh itu. Angkatan tentera tersebut terdiri daripada golongan Muhajirin. ialah mempersiapkan satu angkatan tentera ke Syam di bawah pimpinan Usamah bin Zaid bagi menyebar dan mempertahankan dakwah. Ali dan lain-lain tokoh yang terlebih dahulu memeluk Islam dan telah terbukti www. menyampaikan risalah dan mempersiapkan seluruh semenanjung tanah Arab untuk membawa panji-panji Islam. Tiada seorang pun yang terkecuali. Baginda juga membentuk mereka agar bersedia menjelajah muka bumi membawa cahaya petunjuk yang dikurniakan Allah kepada mereka untuk manusia. menggariskan objektif dan bertindak sebagai guru juga penyelamat kepada bangsa lain di sekelilingnya. Ansor dan orang Islam yang tinggal di sekeliling Madinah.w. Namun beberapa hari selepas itu Rasulullah s. Usia Baginda dipanjangkan sehingga Baginda dapat menyaksikan hasil dakwah dan perjuangannya melitupi seluruh semenanjung tanah Arab. Sedangkan sebelum ini. Selawat dan salam Allah ke atas Rasul-Nya.w mula jatuh sakit. Kemudian generasi inilah yang bertindak memecahkan berhala dan membangunkan negara Arab yang pertama dalam keseluruhan sejarah Arab. kegelapan dan keruntuhan yang dialami oleh bangsa-bangsa lain. Hidup semasa jahiliah dalam keadaan alpa di samping memiliki keupayaan dan bakat yang tidak tersusun. Iaitu setelah Baginda menunaikan amanat. Rasulullah s. Ketika itu tentera Islam juga telah mampu untuk memikul beban amanah yang membawa impak besar kepada sejarah.a. sujud dan memohon pendampingan dengan berhala tersebut. Padahal merekalah yang menyembah. Semoga Allah membalas Baginda dengan sebaik-baik balasan bagi pihak kita dan kemanusiaan. Selanjutnya. Umar. Rasulullah s. Ini merupakan peristiwa yang unik dalam sejarah dahulu mahupun moden. Sakit yang berakhir dengan kewafatan Baginda. wafat.w. Mereka juga ingin mendapat saranan dan petunjuk Baginda. Di bawah kepimpinannya terdapat tokoh veteran Muhajirin dan Ansor seperti Abu Bakar. cahaya dan kebaikan yang dibawa. Pengutusan Usamah merupakan simbol kepada peristiwa tersebut dan hasil produk risalah yang bertuah lagi berkat ini. Negara yang ditegakkan tersebut berperanan memikul risalah.w. Para panglima berkaliber untuk memimpin peperangan dan tokoh-tokoh agung lagi soleh untuk menguruskan negara telah berjaya dilahirkan. bala tentera tersebut menangguhkan perjalanan mereka kerana menunggu sehingga Rasul sembuh. Generasi yang menyembah dan mempertuhankan berhala. Dakwah Baginda membersihkan bumi Arab daripada berhala untuk selama-lamanya. Allah telah memuliakan Rasul-Nya dengan kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada para Nabi sebelum Baginda.a. nescaya sekarang ini kita berada dalam kesesatan yang nyata. Baginda diwafatkan selepas tersedia anggota tentera yang layak untuk mengharungi siri pertempuran demi amanah tersebut. Mereka telah bersedia untuk menyebarkan peradaban dan ajarannya ke segenap ceruk bumi. Allah telah memilih Baginda untuk kembali ke pangkuanNya. Mereka bersimpati dengan kejahilan. jika bukan kerana tenteranya menunaikan amanah selepas Baginda.

www.a. Umar. Baginda juga dikurniakan kebijaksanaan. juga kewajipan membenarkan mereka memimpin urusan-urusan jika mereka berkelayakan. Keistimewaan ini tidak diberikan kepada para nabi sebelum Baginda.mykonsis. petunjuk. la juga mengutamakan keupayaan yang baik tanpa mengira usia dan kedudukannya. Mereka juga lebih tua dan berkedudukan berbanding Usamah. pandangan yangjauh dan kemampuan politik yang hebat. Ini menunjukkan sejauh mana tahap penga-suhan jiwa dan akhlak yang telah mereka capai. Seterusnya. sejarah telah mengesahkan bahawa ia tidak pernah melahirkan tokoh yang agung dan berkaliber seperti tokoh-tokoh agung ini.w. Melantik Usamah menjadi ketua kepada tokoh-tokoh seperti Abu Bakar. la memansuhkan perbezaan antara manusia yang berdasarkan kemegahan. Semoga Allah meredhai Usamah yang masih muda belia. Begitu juga keributan dan fitnah yang mengganggu gugat tiang negara Islam dan melemahkan kekuatannya akan hilang. Ia merupakan sejarah pertama yang menunjukkan kewajipan membuka ruang kepada keupayaan dan kepintaran para remaja. Tindakan Rasulullah ini mempamerkan salah satu sunnah Islam yang terpuji. pendapat yang tepat. Tahniah kepada beliau kerana mendapat kepercayaan Rasulullah berkenaan keupayaannya untuk memimpin. Tahniah sekali lagi kepada beliau kerana telah dijadikan Baginda sebagai contoh teladan kepada remaja-remaja kita yang beriman lagi beramal. Namun mereka redha untuk berada di bawah kepimpinan Usamah yang muda belia. didikan dan tunjuk ajar Rasulullah s. hasil daripada usaha. nescaya bencana dan mala petaka akan lenyap daripada sejarah Islam. Othman dan Ali merupakan peristiwa besar yang tak pernah dialami oleh mana-mana bangsa. kejujuran azamnya dan keislamannyayang baik. Alangkah bijaknya tindakan Rasulullah yang disokong oleh wahyu langit. la juga tidak diketahui terdapat pada mana-mana tokoh besar sejarah sebelum dan selepas Baginda. usia dan jasa.keperwiraan mereka. Sekiranya orang Islam selepas itu sentiasa mengingati pengajaran besar ini.org 111 .

Apabila berita kewafatan Rasul s.w. Sesiapa yang menyembah Allah. ingatilah kami di sisi Tuhanmu.A.w. semua para sahabat menjadi kacau bilau kerana tragedi yang dahsyat itu. telah wafat.a.W. Rasulullah s. Namun apabila ajal yang ditetapkan oleh Allah datang. sesiapa yang berbalik (menjadi kafir) maka dia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun.w. Madinah bergegar hebat. Kamu tidak akan ditimpa kematian lagi selepas ini untuk selama-lamanya. wahai Rasulullah! Alangkah eloknya kamu ketika hidup mahupun mati! Kematian yang Allah suratkan kepadamu telah kamu rasai.mykonsis. (Ali Imran: 144) Apabila Abu Bakar membaca ayat al-Quran tersebut." www. Beliau masuk menziarahi Rasulullah s. wafat setelah Baginda mengetahui ajalnya telah hampir melalui jalan wahyu.w. Mereka seolah-olah tidak pernah mendengar ayat tersebut sebelum itu.a. tersebar. telah mati. Hati-hati para sahabat berdebar-debar. Lantas aku terkejut dan kebingungan sehingga aku terduduk ke bumi kerana kedua kaki ku tidak berdaya menanggungku. dan (sebaliknya) Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur (akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu)." Kemudian dia membacakan firman Allah: tΒuρ 4 öΝä3Î6≈s)ôãr& #’n?tã ÷Λäö6n=s)Ρ$# Ÿ≅ÏFè% ÷ρr& |N$¨Β 'Î*sùr& 4 ã≅ß™”9$# Ï&Î#ö7s% ÏΒ ôMn=yz ô‰s% ×Αθß™u‘ āωÎ) ϑptèΧ $tΒuρ ∩⊇⊆⊆∪ t̍Å6≈¤±9$# ª!$# “Ì“fu‹y™ρ 3 $\↔ø‹x© ©!$# §ŽÛØtƒ n=sù ϵø‹t6É)tã 4’n?tã ó=Î=s)Ζtƒ ô u Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudahpun didahului oleh beberapa orang Rasul (yang telah mati atau terbunuh). Wahai Rasulullah. Muhammad telah mati. Beliau mendakwa Baginda sekadar koma dan akan kembali semula kepada mereka. Baginda mengucap selamat tinggal kepada orang ramai pada Hajjatul Wada'.a. mereka tersedar daripada kejutan yang dahsyat itu. gelisah dan bimbang sekiranya ajal Baginda telah hampir. Hanya Abu Bakar seorang sahaja yang masih teguh jiwanya. Ramai para sahabat yang besar dan mereka yang terdahulu memeluk Islam hilang kewarasan akalnya.w. ia tidak dapat ditangguhkan. tidak terlintas firman Allah yang demikian melainkan apabila aku mendengar Abu Bakar membacanya. sedang Baginda kaku diselubungi (selimut) di atas katilnya. Beliau berucap kepada mereka seraya berkata: "Wahai manusia! Sesiapa yang menyembah Muhammad. sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak mati." Kemudian Abu Bakar keluar menemui orang ramai. Ada yang jatuh lumpuh tak berdaya bergerak. kalau dia pula mati atau terbunuh.org 112 . Ada di kalangan mereka yang lidahnya kelu.a. Ketika itu aku tahu bahawa Rasulullah s. Ada pula (iaitu Umar) yang menghunus pedangnya seraya melarang orang ramai mengatakan Rasulullah s. (patutkah) kamu berbalik (berpaling tadah menjadi kafir)? Dan (ingatlah).a. Beliau lantas mengucupi Baginda seraya berkata: "Aku tebus kamu dengan bapa dan ibuku.(F) KEWAFATAN RASULULLAH S. Jika demikian. Kata Abu Hurairah: Umar berkata: "Demi Allah.

semua ini telah terputus. Cinta mereka itu menyerap ke dalam darah dan urat saraf mereka. masih tidak mempercayai dia telah kehilangannya berhari-hari lamanya. Padahal kematian itu penghujung kepada setiap kehidupan. Selanjutnya lagi.a.org 113 . serta mengangkat mereka ke tahap tokoh pemimpin yang agung.a.. wafat.w.w. Kita lihat orang yang kehilangan anak atau bapa.w. www..w. hakim dan pemberi panduan kepada mereka. Kehebatan kejutan kerana kehilangan kekasih adalah mengikut kadar kecintaan tersebut.mykonsis. Baginda juga telah menyelamatkan mereka daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya kebenaran.Pengajaran Terdapat dua pengajaran yang cukup mendalam di sini: Pertama: Para sahabat terkejut dengan kematian Rasulullah s.a.w.a.a. mengubah kehidupan mereka. Mereka merujuk kepadanya ketika malapetaka. Sifat ini juga terbukti ketika beliau menangani gerakan murtad di semenanjung tanah Arab. Fenomena ini berlaku kerana mereka amat mencintai Rasulullah s. Baginda juga berperanan sebagai pendidik. Mereka juga mengambil hadis-hadis dan pengajaran Baginda untuk mereka. Apabila Rasulullah s.? Allah telah memberi petunjuk kepada mereka melalui Baginda. Kejutan apakah lagi yang lebih hebat dan dahsyat daripada kejutan ini? Kedua: Pendirian Abu Bakar menunjukkan beliau seorang yang memiliki jiwa yang teguh dan bersemangat waja ketika berhadapan dengan malapetaka. meminta panduan ketika berhadapan dengan peristiwaperistiwa dan mengambil firman Allah untuk mereka melalui Baginda. hingga seolah-olah kematian tidak mungkin berlaku kepada Baginda. Apakah cinta di dunia ini yang mencapai kehebatan cinta para sahabat yang baik ini kepada Rasulullah s. Kriteria ini tidak dimiliki oleh sahabat lain. membuka pemikiran dan pandangan mereka. Ini menjadikan beliau orang yang paling layak untuk menggantikan Rasulullah s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful