Впдич за Нефпрмалнп Образпвание

NO.NET.MK

ПРАКТИЧЕН ВОДИЧ:

КАКО ДА КРЕИРАТЕ И ОДРЖУВАТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ВЕСНИК
вер: 1.1

Автпр: Дејан Спасески
Скппје, Август 2010 гпд.

NO.NET.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник

Copyright © 2009 Впдиш за Нефпрмалнп Образпвание, Македпнија.
Сите права се задржани
Без пгранишуваое, ниту еден дел пд пвпј прирашник не мпже да се репрпдуцира или
пренесува вп билп кпја фпрма или преку билп какви средства (електрпнски, механишки,
фптпкппирашки, снимаое и други) на билп кпј јазик, без претхпдна дпзвпла пд
сппственикпт на правата.
Единственп имате пвластуваое пвпј прирашник да гп птпешатите и да гп кпристите за
лишна упптреба.
Автпрпт на пвпј прирашник влпжил наппр за да се псигура дека спдржината и
инструкциите вп негп се кприсни, инфпрмативни и вредни. Автпрпт не нуди никакви
гаранции за тпшнпст, применливпст или целпснпст на спдржините пд пвпј прирашник.
Дппплнителнп, автпрпт не ја прифаќа пдгпвпрнпста за билп каква директна или
индиректна загуба или щтета кпја директнп или индиректнп се ппјавила преку примената
на инфпрмациите спдржани вп пвпј прирашник.
Нивптп на успех кпе ќе гп ппстигнете преку резултатите пд предлпжените шекпри пд пвпј
прирашник зависи пд времетп кпе ќе гп ппсветите за реализација на наведените метпди и
техники. Бидејќи пвие фактпри се разлишни за секпја индивидуа, автпрпт не мпже да гп
гарантира ващипт успех или ващата зарабптка, ниту да биде пдгпвпрен за ващите
активнпсти.
Автпрпт не е пдгпвпрен ниту гарантира за пднесуваоетп на веб сајтпвите наппменати или
преппрашани вп пвпј прирашник, ниту за сппствениците на пвие веб сајтпви.

_____________________________________________________________________________________
info@no.net.mk
2

NO.NET.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник

Спдржина:

1

Впвед.................................................................................................................

Страна
5

2

Штп претставува Email маркетинг?...................................................................

6

3

10 Причини зпштп да пдберете Еmail маркетинг.............................................

8

4

Видпви Еmail маркетинг...................................................................................

10

5

Интернет сервиси..............................................................................................

11

6

Привлекуваое членпви на Email маркетинг листа..........................................

13

7

Најдпбри практики при градеое листи............................................................

15

8

Десет практични спвети за пбезбедуваое спдржини.....................................

18

9

21 Идеја за спдржина за електрпнски весник.................................................

22

10

Структура на електрпнскипт весник.................................................................

27

11

Недпстатпци на Email Маркетингпт..................................................................

29

12

Листа на сервиси за електрпнски весници......................................................

30

_____________________________________________________________________________________
info@no.net.mk
3

Редпвнптп испраќаое инфпрмации дп шленпвите на дистрибутивната листа е пдлишен нашин да изградите круг на луде кпи се интересираат да прпшитаат за Вас или сакаат да дпзнаат ппвеќе за ващите прпдукти и услуги. Беще пптребнп да гп пдржам ппстпјанипт кпнтакт сп ппсетителите на веб страната. пред ппвеќе пд една и ппл гпдина кај мене се рпди идејата да спздадам нещтп нпвп на македпнскипт интернет прпстпр.NO. Дејан Спасески кппрдинатпр на No. Веб прпект кпј ќе биде пплезен за мнпгу нащи спградани.net. Иакп идејата за вакпв веб сајт не беще нпва. да ги сппиме нащите искуства и да спздадеме нпва вреднпст за Вас и ващите клиенти.Mk или Впдич за Нефпрмалнп Образпвание. се рпди прпектпт No. Ќе ни претставува задпвплствп да спрабптуваме. ел.NET.Mk _____________________________________________________________________________________ info@no. Дпкплку Ви е пптребна ппмпщ пкплу креираоетп и пдржуваоетп на електрпнски весник за ващите сегащни или пптенцијални клиенти.Net. инж.mk 4 .Net.Net. Овпј прпект придпнесе за брзп време да се ппјават ущте некплку прпекти пд пвпј тип. пдржуваое и дистрибуција на електрпнски весник. Веб сајт кпј ќе нуди инфпрмации за надградба на нефпрмалнптп пбразпвание на нащите шитатели. Целта на пвпј веб прпект е пппуларизација на нефпрмалнптп пбразпвание вп нащата земја. дипл.Mk. Овпј впдиш е резултат на мпјата желба мпите ппзитивни искуства и преппраки да ги пренесам на сите Вас кпи планирате или би сакале да креирате електрпнски весник. Она щтп сакав да гп издвпјува пвпј прпект пд другите е ппсетителите и шитателите редпвнп и навременп да ги дпбиваат инфпрмациите кпи се пбјавуваат на No. слпбпднп мпжете да не кпнтактирате. Бидејќи вп тпј мпмент не ппстпеще ниту еден веб сајт сп инфпрмации за пбуки и семинари вп нащата земја.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник Обраќаое на автпрпт Ппшитувани. Најдпбар нашин за тпа беще креираое.

Yahoo. Вп ерата на инфпрмации препвладуваат бизниси врзани за интернет сп мпдерни веб ппртали и апликации. мпжнпста за брзп реагираое итн. Тие пвпзмпжуваат на брз и лесен нашин задпвплуваое на пптребите на кприсниците. _____________________________________________________________________________________ info@no.. PayPal. Денес е мнпгу пплеснп пд билп кпга да стигнеме дп билп кпја инфпрмација. Кпристеоетп на интернет за маркетинг и прпмпвираое на ващите прпдукти и услуги претставува мала и незнашителна инвестиција. дпстапнпста вп секпе време и на кпе билп местп.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник 1. Пришини за тпа има ппвеќе. Вп текпт на една гпдина се прпдуцираат ппвеќе инфпрмации пткплку щтп биле прпдуцирани вкупнп претхпднп вп ппследните 5. DELL. Сп ппјавата на интернетпт секпја инфпрмација станува ущте пплеснп дпстапна. Ние самите ги селектираме извприте на инфпрмации кпи ќе ги сметаме за верпдпстпјни. Леснп мпже да се увериме вп тпшнпста на инфпрмациите преку прпверка пд некплку разлишни извпри. препвладуваат брендпвите пд инфпрматишката технплпгија IBM. Чпвекпвипт ум прави селекција на извприте на инфпрмации на кпи ќе им верува и ппшнува да ги игнприра нерелевантните извпри на инфпрмации. Skype. Amazon. мпжнпста за рабпта пд дпма или кпја билп друга лпкација. Впвед Ера на инфпрмации. Чпвекпвипт ум дневнп прима ппвеќе пд 5. E-bay.net.NO.. а пспбенп пд пбласта на интернет бизниспт какп щтп се Google.mk 5 . Пптпа заппшна ерата на инфпрмации кпја сеущте трае. немаоетп пптреба пд материјални средства или ппсебни прпстприи. какп щтп се минималнипт влпг. Microsoft. Вп ппследните анализи и статии за мпменталнп најскапите брендпви вп светпт.000 инфпрмации.000 гпдини. Facebook. Индустриската ера заврщи кпн крајпт на псумдесетите гпдини пд минатипт век. Еден пд најбрзите нашини за заппшнуваое бизнис е интернет бизнис. HP. Hotmail.NET. Интернет. а пд друга страна мпжнпстите кпи ги нуди за впзврат се непрпценливи. Благпдарение на гплемипт брпј на извпри и на инфпрмации и средствата на кпмуникација.

Нивнптп електрпнскп сандаше станува централната тпшка за кпмуникација сп целипт свет. Мнпгумина признаваат дека првата рабпта кпја ја прават наутрп е прпверка на електрпнската ппщта. Тпј ја ппттикнува интеракцијата сп купувашите. Ппради тпа се ппвеќе бизниси вклушуваат email маркетинг вп нивнипт маркетинг микс. настани. Оваа алатка мпже да се искпристи за да се наспшат шитателите вп кпнкретни прпдажни места. прпдажби и прпмпции. Претставува дпбар пристап за градеое релации и стекнуваое дпверба пд купувашите. Email прпмпциите се мпќна и интересна алатка кпја предизвикува брзи реакции пд шитателите. Набрзп пптпа прераснал вп средствп за злпупптреба и агресивна маркетинщка фпрма кпја ппшнала да ги пплни електрпнските сандашиоа сп несакани ппраки.mk 6 .NET. Преку кпмуницираое. Штп претставува Email маркетинг Email маркетинг е нашин за директнп рекламираое или прпмпција на ващите прпдукти и услуги. мпжете ппдпбрп да ги разберете пптребите на ващите сегащни и идни купуваши. Секпја ппрака испратена дп пптенцијален или ппстпешки клиент. Електрпнска ппшта. Без пглед на тпа какп ќе гп дефинирате успехпт. Денес рабптите се изменети и email маркетингпт се враќа назад на задпвплствп и на испраќашите и на примателите. и тпа гп прават сп прилишнп гплем успех.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник 2. При тпа какп средствп за кпмуникација и за испраќаое ппраки дп шитателите се кпристи електрпнска ппщта. Електрпнска ппшта Глпбалнипт пазар денес се пптпира на електрпнската ппщта (email). На ппшетпкпт тпј претставувал пдлишен нашин за кпмуникација без трпщпци за ппщтенски марки.NO. мпже да се смета за email маркетинг. Email маркетинг. Истприја Email маркетингпт се ппјавил пред дваесет гпдини. Тие се кпристат за зајакнуваое брендпви и за зајакнуваое лпјалнпст на купувашите. Експертите и малите бизнисмени се слпжуваат дека 54% oд малите бизниси гп избрале email маркетингпт какп најдпбра алатка за online прпмпција и наведуваое на интернет кприсниците и пптрпщувашите дп нивнипт веб сајт и нивните прпдавници.net. Email маркетинг е една пд најпппуларните маркетинг алатки дпстапни за бизниси пд кпј билп тип и гплемина. преку email маркетинг мпжете да ппстигнете исклушителни резултати сп инвестираое на мнпгу малку време и средства. _____________________________________________________________________________________ info@no. за спздаваое интерес за пдредени каталпзи. Еmail маркетингпт мпже да рабпти вп пплза на ващипт бизнис. Штп претставува Email маркетинг? Истприја.

системпт функципнира! _____________________________________________________________________________________ info@no.NO. Лудетп прппадаат. кпмпаниите прппадаат.NET.net.mk 7 .MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник Систем кпј функципнира Статистиката ппкажува дека 99% пд нпвпрпдените дистрибутивни листи прппадаат вп текпт на првите две гпдини пд свпетп ппстпеое.

NET. телефпнски ппвик или пдеое вп прпдавница. На интернет се дпстапни гплем брпј сервиси и рещенија кпи се лесни за кпристеое. Ппвикпт за акција мпже да биде мнпгу јасен: “Кликнете пвде дпкплку сакате да имате преднпст за пваа ппнуда”. Email маркетинг е трпщпк за прпщируваое на бучетпт за маркетинг кпј секпј мпже да си гп дпзвпли.NO. За разлика пд директната ппщта.”. Резултатите се изразуваат какп “брпј на птвпраоа”.. 10 Причини зпштп да пдберете Еmail маркетинг Цена. Прпдажба. Одгпвпрпт на пдредена кампаоа гп дпбивате вп рпк пд 48 шаса пд времетп кпга ппраката првишнп е испратена. дпдека другите медиуми нудат испраќаое писмп. Откакп ќе ја прпшитаат ппраката. наместп пасивнп да шекате да се вратат и ппвтпрнп да гп ппсетат ващипт веб сајт. И ппкрај тпа щтп email маркетингпт стана мнпгу пппуларна алатка за прпмпвираое на прпдукти и услуги. щтп кажува кплкумина ја _____________________________________________________________________________________ info@no. Еднпставнпст. резултатите пд email кампаои се леснп мерливи. Дпвплни се самп некплку кликпви за да пптврди нарашката. Мерливпст За разлика пд другите маркетинг средства. Ниска цена Email маркетингпт е еден пд најефективните фпрми на рекламираое. на шитателите не им е пптребнп мнпгу време за да превземат следен шекпр. Глпбална дпстапнпст Друга преднпст вп пднпс на другите медиуми е щтп не е пгранишена на пдреден регипн пднпснп за самп некплку минути мпжете да стигнете дп кпе билп лице на кпе билп местп вп светпт. Брзина. или “за да наушите ппвеќе за пвпј сервис. некпи кпмпании сеущте се впздржуваат да гп кпристат бидејќи не се инфпрмирани за придпбивките кпи тпј мпже да им ги дпнесе.mk 8 . Тие пвпзмпжуваат да се избегнат трпщпци за креативнпст и дизајн. или “за да гп ппсетите пвпј настан. Пптенцијални купувачи.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник 3. Глпбалнпст. Брза реакција Еmail маркетингпт предизвикува брза реакција кај шитателите.”. Ефективнпст Email маркетингпт ви пвпзмпжува ппактивнп да кпмуницирате сп ващите сегащни и идни купуваши. Ефект... Email маркетингпт е дваесет пати ппевтин сппреден сп трпщпците за директната ппщта. кај негп скпрп и да нема прпдукција. пешатаое или ппщтенски трпщпци. Трајнпст.net. Мерливпст.. Публика.

Секпј маркетинг микс треба да вклуши и email маркетинг кампаоа. нп мпже да не се спремни да ги купат веднащ. Вкрстена прпдажба Преку email маркетинг мпжете да ги инфпрмирате ващите купуваши за други прпдукти или услуги за кпи би мпжеле да бидат заинтересирани. За разлика пд другите медиуми. Еднпставнпст Ппстпјат веб-базирани прпдукти за email маркетинг за мали и средни бизниси. ќе бидете слпбпдни да се скпнцентрирате единственп на спдржината на ващипт весник. щтп кажува кплкумина кликнале на линкпвите вп ващата ппрака или кпј кликнал на пвие линкпви. или “стапка на кликпви”. Публика Сп Email маркетинг мпжете интернет кприсниците да ги наспшите кпн ващата веб страница. Најгплемипт дел пд нив ппседуваат прпфесипнални пбрасци (темплејти). email маркетингпт дпзвплува да се наспшите кпн пдредена група кпја е најадекватна да стане ващ кприсник.NO. Така ппстпјанп ќе се згплемува кругпт на ващите ппсетители. Кпга ќе се пдлушат за купуваое.net. Дппплнителнп мпже да имаат и механизам за следеое и известуваое. Ппраката истпвременп се испраќа дп илјадници шитатели. Одржуваоетп ппстпјана кпмуникација сп ващите сегащни и пптенцијални купуваши ќе Ви ппмпгне да стекнете дпверба кај ващата публика. Пптенцијални купувачи Ппсетителите се интересираат за ващите прпдукти или услуги. Испратените ппраки се птвпраат самп некплку шаса пткакп ќе се испратат. Мпже да си птвпрат нпва email адреса за да ги архивираат ващите ппраки за вп иднина. пплеснп ќе се сетат на Вас. Сами мпжете да ги кпристите пвие сервиси и да креирате и испраќате електрпнски весници. прпмпции и спппщтенија дневнп или неделнп. На тпј нашин се згплемува сппбраќајпт на ващипт веб сајтпт и се прпмпвираат негпвите спдржини.mk 9 . Така. какп и ппција за автпматскп испраќаое вп претхпднп утврден термин. _____________________________________________________________________________________ info@no.NET.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник виделе ващата ппнуда или електрпнски весник. кпга кприсниците ќе гп прпверат свпетп сандаше. сегментаципни листи и мпжнпсти за таргетираое. дпдека пстатпкпт пд рабптата ќе биде заврщена пд некпј друг. Дплг живптен век Email маркетингпт има ппдплг живптен век пткплку спцијалните медиуми какп щтп се Twitter или Facebook бидејќи на пвпј нашин ппраките стигнуваат директнп вп електрпнскп сандаше на примателпт.

NET.Едуцираое и инфпрмираое на ващите купувашите .MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник 4.Градеое релации сп сегащните и пптенцијалните купуваши .NO.Прпмпвираое на ващипт бренд .Згплемуваое на прпдажбата и сппбраќајпт на веб страната .mk 10 .Градеое кредибилитет _____________________________________________________________________________________ info@no.Прпмпција на ващите рекламни кампаои . Сп кпристеоетп на email маркетингпт мпжете да изградите имич на прпфесипнална кпмпанија и да ја згплемите брзината на реакција на шитателите.Ппзиципнираое на ващата кпмпанија какп валиден ресурс . Читателите мпже да се привлешат сп еднпставна ппрака за итнп пријавуваое дпкплку шитателпт веднащ кликне и гп следи ващипт линк.Да ги инфпрмирате ващите клиенти за ващипт бизнис. Email кампаои Email кампаоите какп средства за прпмпција мпже да се кпристат за: .Дпбиваое или извлекуваое мислеое пд ващите купуваши . Електрпнски весник. Видпви Еmail маркетинг Кампаоа. Електрпнски весници Електрпнските весници најдпбрп е да се скпристат за: . Секпј пд нив има свпи преднпсти и пбата мпже да се искпристат за да се максимизираат резултатите.net. Ппстпјат два вида на email маркетинг и тпа: email кампаои и електрпнски весници. пппусти или бпнуси кпи мпжете да ги нудите на сите кпи гп следеле линкпт. Ващите email ппраки гп реплицираат ващипт бизнис. Мпжете да вклушите и други видпви на реклама какп на пример куппни.

На ппшетпкпт тпа изгледа леснп. Пптребнп е мнпгу време и труд за да се изврщи пдредена сегментација на шленпвите на листата. Сп згплемуваое на брпјпт на шленпвите на листата пваа задаша станува пгрпмнп пптпваруваое. сппред еден или ппвеќе наведени критериуми. Автпматизиранп испраќаое.NET. Автпматизираоетп ќе ви ппмпгне вп вакпв прпблем.mk 11 . така пваа пбврска станува слпжена и пплна сп грещки. туку и ќе ви ппмпгне вп избегнуваое грещки и впдеое ажурна евиденција за статуспт на шленпвите. Сегментација на членпви Одредени интернет сервиси нудат мпжнпст за сегментација на шленпвите при самптп зашленуваое на листата. пптребнп е да имате јасен прпцес за тпа какп мпжете да гп изведете и какп мпжете да ги искпристите инфпрмациите кпи ги дпбивате пд ващите кпнтакти. Еве ущте некплку технишки шекпри кпи би мпжеле да ги превземете за максималнп да ги искпристите придпбивките кпи ги нуди email маркетингпт. Интернет сервиси Спфистициран сервис. нп какп щтп ќе се згплемува брпјпт на шленпви. Екстремнп е истпщтувашки и кпга електрпнскипт весник перипдишнп се испраќа дп пгрпмен брпј на шитатели. пспбенп дпкплку листата расте секпјдневнп. Кпристеое гптпв сервис за email маркетинг Кпристеое сервис кпј нуди и пдржуваое база на шленпви на листата. Градеоетп и пдржуваоетп на ващата листа мпжете да гп врщите рашнп. На пвпј нашин ќе мпжете да ги прганизирате ващите кпнтакти сппдветнп и да им испраќате весник сп спдржини кпи се адекватни на нивните пптреби. Автпматизиранп ажурираое статус на членпвите на листата Ова е пспбенп наппрнп ппради фактпт дека треба да се впди евиденција за статуспт на секпј пд шленпвите. Тпа не самп щтп ќе ви защтеди време и труд. Затпа е пптребнп пва да се предвиди на самипт ппшетпк. Автпматизирани ажурираое. Имате мпжнпст да изберете _____________________________________________________________________________________ info@no. впзраст. За да се максимизираат преднпстите кпи мпже да ги имате пд сегментацијата. Обрасци. Сп пва пред шленпвите на листата ќе ја ппкажете ващата прпфесипналнпст вп пна щтп гп рабптите.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник 5. Автпматизиранп време и датум на испраќаое Оваа ппција Ви стпи на распплагаое вп склпп на скпрп сите сервиси.net. Ви нуди мпжнпст да ажурираоетп на спдржините вп електрпнскипт весник гп заврщите некплку дена или некплку седмици ппранп пд денпт на испраќаое на електрпнскипт весник.NO. наципналнпст. Сегментација. Оваа сегментација мпже да се врщи сппред ппл.

NET. а и дистрибуцијата на електрпнскипт весник ќе треба да ја врщите мануелнп или ќе треба да дпплатите за да израбптенипт дизајн гп вметнете вп некпј пд ппстпешките сервиси. вп зависнпст пд критериумпт за сегментација кпј гп сметате за релевантен.mk 12 . Оваа ппција најшестп е вградена вп цената за кпристеое на сервиспт и за неа не е пптребнп дппплнителнп плаќаое.net. Кпристеое на гптпви пбрасци за електрпнски весник Израбптката на дизајнпт на електрпнскипт весник треба да се пстави на прпфесипналци.NO. Дпкплку и се пдлушите да ангажирате прпфесипналнп лице.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник сппред кпј критериуми ќе се врщи сегментацијата и за неа треба да се пдлушите пред заппшнуваое дп листата. тпа мпже да ве шини мнпгу затпа щтп секпја прпмена вп дизајнпт ќе бара интервенција пд негпва страна. Затпа ппстпешките интернет сервиси за email маркетинг нудат мпжнпст за избпр на некпј пд претхпднп израбптените гптпви пбрасци за електрпнски весник. _____________________________________________________________________________________ info@no. Ппдпцна пваа сегментација мпжете да ја искпристите за испраќаое на инфпрмации самп дп пдреден дел пд шленпвите на листата.

Средби. пптребнп е најпрвп да ја ппбарате нивната адреса.NET. Избегнувајте да ги лажете или изигрувате лудетп. Вп спрптивнп трпщите вреден ресурс какп щтп е ващипт веб сајт. сп стратегија за градеое листи и зашленуваое нпви шленпви.net. Ппдарпци. Тпа мпже самп да гп унищти ващипт бренд. Даваоетп ппдарпк ќе привлеше дел пд нив да се зашленат на ващата листа. _____________________________________________________________________________________ info@no. Дел пд ващата маркетинг стратегија би требалп да нуди ппдарпк или некаква друга награда. Ова важи самп дпкплку стратегијата за градеое листа ја кпристите правилнп. бесплатен траш или интервју сп ппзната лишнпст. Вие треба да настапите прпфесипналнп и да ги убедите за да Ви ја пстават нивната email адреса. Откакп ќе ги внесат. Ващата листа на адреси ќе Ви служи за напдаое на нпви пптенцијални купуваши. Дпкплку сакате да изградите дпбра листа на шленпви. Email маркетингпт е пдлишен нашин за да гп изградите ващипт бренд. Пријатели на пријатели. пдредена кприсна алатка. Пример: Освен ппдарпк мпжете да ппнудите бесплатен извещтај за анализа на ващипт пазар.mk 13 . пптребни се седум гледаоа на пдреден прпдукт или услуга за да купувашпт се пдлуши да ги купи. ушествп вп наградна игра.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник 6. Сп кпристеое email маркетинг.NO. Блпгерај. Привлекуваое членпви на Email маркетинг листа Одржуваое листа. Ппстпјат мнпгу веб страници кпи впппщтп немаат ппција за заинтересираните ппсетители да ја пстават нивната адреса. Одржуваое листа сп email адреси Најдпбрата алатка вп стратегијата за email маркетинг е пдржуваое листа сп email адреси. Спцијални медиуми. Не мпжете да ги привлешете лудетп да се запищат на ващата email листа еднпставнп самп ппради ващите убави збпрпви или мпдерни слики. пппуст за купуваое ващи прпдукти. Најгплемипт прппуст на гплем брпј веб сајтпви е грещката сп ппстпјанп прибираое на нпви шленпви на листата. сп задпвплствп ќе ги шитате ппвратните инфпрмации пд шитателите. презиме и адресата. Веб сајт. Ќе ппмпгне вп ващипт наппр за маркетинщка прпмпција и издигнуваоетп на брендпт. бесплатни кпнсултации. Преднпста на ппцијата за зашленуваое е да ги дпбиете негпвптп име. Вебинари. Дпкплку се кпристи правилнп за маркетинщка прпмпција. ќе имате мпжнпст да гп згплемите брпјпт на пптенцијални купуваши. Ппнудете бесплатни прпдукти Ова е далеку најпрпдуктивната стратегија за најгплемипт дел на email маркетинг кампаои. тие веќе се шленпви на ващата email листа. Вп прпсек. Опција за зачленуваое пд вашипт веб сајт Ова изгледа прилишнп еднпставнп.

Заинтересираните лица ущте веднащ дпдадете ги на листата. Имајте ппдгптвени визит карти за да си размените.net. Блпгерај Лудетп блпгираат 24/7.NET. Пребарувајте пп блпгпвите врзани за ващипт пазар. вп кпја ќе бидат наведени ващата email и интернет адреса. _____________________________________________________________________________________ info@no. Прпверете какви релевантни инфпрмации мпжете да им ппнудите. Ова ви дава мпжнпст да ставите лице зад брендпт. Дпкплку сте вп мпжнпст пвпзмпжете им на лице местп да се регистрираат на листата. наппменете дека е вп ред весникпт да гп прпследат дп свпите пријатели. услуга или друга ваща ппнуда е пдлишен нашин за привлекуваое нпви купуваши и прибираое инфпрмации.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник Спцијални медиуми Кпристеоетп на алатки какп Facebook и Twitter мпже мнпгу да Ви ппмпгне при привлекуваоетп на нпви ппсетители и шитатели. најверпјатнп имаат ущте некпј пријател или ппзнаник на кпгп би му се дппадале истите спдржини. Лудетп веднащ ќе се зашленат на ващата листа. Штпм ќе ја заврщите. Нема ппдпбра замена пд лишнп заппзнаваое и претставуваое. Регрутираое пријатели на членпвите Ова е пдлишна стратегија за да ја прпщирите листата на адреси. Спппщтете им на сите вп ващата спцијална мрежа за ващипт електрпнски весник или извещтај и какви кпристи тие мпже да имаат пд негп. Организираое вебинари Испраќаое на известуваое за бесплатен впведен вебинар за ващипт прпдукт. кпнференции или трибини. Средби за ширеое кпнтакти Средби за вмрежуваое и саеми се пдржуваат мнпгу шестп. Дпкплку им се дппадаат спдржините. леснп мпжете ващата презентација да ја кашите на YouTube.mk 14 . Вп ващипт весник кпј гп праќате дп шленпвите на листата. Вклушете ги лудетп вп ващата кпмуникација. Какп пптпис на ппраките вклушете ги ващите email и интернет адреса. Редпвнп ппсетувајте ги настаните пд кпи мпжете да имате кприст. Скпрп секпгащ имаат пптреба пд гпвпрници или ушесници.NO. Лпкални прганизации ппстпјанп прганизираат настани какп дебати.

Чекпр два е кпга лицетп пптврдува преку ппраката кпја сервиспт за регистрација му ја испраќа на email адресата сп кпја се регистрирал. Сп пваа ппрака мпжете нпвипт шлен да гп инфпрмирате ппвеќе за ващата email листа и кпј вид на инфпрмации ќе им ги испраќате преку неа. ппл. Перипд. Дпбредпјде.net. Вп истата ппрака наппменете време и датум кпга лицетп се регистриралп. Демпграфски ппдатпци. Ппчитувајте ги читателите Eлектрпнскипт весник не треба да претставува инвазија на приватнпста. лишен интерес. Изјавете пред ващите идни шленпви дека никпгащ нема да ги пбјавите ващите ппдатпци. Не дпзвплувајте да _____________________________________________________________________________________ info@no. Вреднпст. Ппрака за дпбредпјде Обезбедете ппрака за дпбредпјде за секпј нпв шлен на листата. Двпјна регистрација – сп дпзвпла Email листите се спздаваат за да шитателите дадат дпзвпла да се рекламирате кај нив. Дпкплку на ващипт веб сајт дпдадете ппција за регистрација за дпбиваое весник. сп секпјдневнп испплнет живпт сп вппбишаени пбврски. лпкација и прпфесија.NET. Спамерите маспвнп испраќаат ппраки секпму криејќи се зад легални веб страници. Одјавуваое. Тпј се испраќа дп пбишни луде. пбидете се да реализирате барем дел пд нив. Гарантираое приватнпст Никпј не сака спам. какп щтп се: впзраст. Вп прпдплжение следуваат шекпри и практитки кпи не се задплжителни. Приватнпст. Најдпбри практики при градеое листи Двпјна регистрација. Правилнптп кпристеое на Email маркетинг знаши дека е пптребнп да се применат некплку разлишни стратегии и дпкажани практики за да се види кпја пд нив е најфункципнална и кплку пвпј тип на маркетинг мпже да биде кприсен. Чекпр еден е кпга лицетп ја внесува свпјата адреса преку ващата веб страна. ниту дека ќе ги прпдадете некпму. Дпкплку не мпжете да ги примените сите наведени тпшки.mk 15 . Преппзнатливпст. Ден вп седмица.NO. Прибираое верпдпстпјни демпграфски ппдатпци На ващата веб страница дпдадете фпрма за зашленуваое вп кпја ќе биде пптребнп идните шленпви да внесат специфишни инфпрмации кпи мпже да ви бидат кприсни за ващата следна кампаоа. кпристете ја ппцијата за двпјна регистрација.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник 7. Двпјнптп пптврдуваое се спстпи пд два шекпри. нп мпжете да ги примените при градеоетп на ващата листа на email адреси. Мнпгу брзп кај ващите шитатели ќе се наметнете какп сигурен и дпверлив извпр на инфпрмации.

или пак двапати месешнп. Дпкплку не сакаат вп иднина ппвеќе да гп дпбива весникпт. Верпјатнп ќе стравувате дека гплем брпј на шленпви на листата ќе се пдјават. Градеоетп на дпверба сп пптенцијалните купуваши не мпже да се слуши преку нпќ. пткплку вп текпт на рабптната седмица. Дпкплку сепак сметате дека не мпжете да пбезбедите дпвплнп интересни спдржини за шитателите.NET.NO. Ден вп седмицата Важнп е електрпнскипт весник да гп испраќате секпгащ вп ист ден вп седмицата. Перипдпт на кпј ќе гп испраќате електрпнскипт весник треба да гп пдредите сппред типпт на инфпрмациите кпи ќе ги презентирате на шитателите. пднпснп градеое релација сп сегащни и идни купуваши е преку редпвнп или перипдишнп дистрибуираое електрпнски весник. ќе се збпгувате. мпжете да размислувате за неделнп издание. кпнзистенција и релевантнпст сп тек на време. На ппшетпкпт и на крајпт на секпј електрпнски весник да стпи наппмена защтп им се испраќа таа ппрака. мпжете да изберете термини какп секпј први и петнаесетти вп месецпт или секпја втпра седмица. Кај ппследнава ппција. Дпкплку инфпрмациите кпи би биле интересни се менуваат скпрп секпј ден. Лудетп ги преппзнаваат и ппшитуваат пние кпмпании кпи ппкажале интегритет. Градете ги листите _____________________________________________________________________________________ info@no. Мнпгу реткп инфпрмациите кпи се дистрибуираат преку електрпнски весник се на дневна база иакп вп светпт ппстпјат примери и за тпа. Избпрпт на денпт мпжете да гп направите вп зависнпст пд спдржините вп електрпнскипт весник. треба да имаат на распплагаое ппција за пдјавуваое кпја е дадена на днптп на весникпт. Мпжете да заврщите вп кпрпата за птпадпци или да ве маркираат какп спамер.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник ве пбвинат дека ги трупате сп премнпгу непптребни спдржини. Перипд на испраќаое Еден пд најдпбрите нашини за привлекуваое шитатели.net. Мпжнпст за пдјавуваое Ппнекпгащ лудетп не се сеќаваат защтп се пријавиле или пд каде ги дпбиваат електрпнските весници. Наппмената треба да спдржи инфпрмација преку кпј веб сајт примателпт се регистрирал за дпбиваое на електрпнскипт весник. брпјпт на лудетп кпи се пдјавуваат е мнпгу мал.mk 16 . пд ппнеделник дп петпк. вп тпј слушај. вп тпј слушај мпжете да размислите за испраќаое на електрпнски весник трипати месешнп (на секпи десет дена). нп всущнпст вп реалнпста. Изградете дпверба Се щтп е вреднп пдзема време. Одредени статистики ппкажуваат дека најгплемипт брпј на ппраки се прпшитани вп втпрник и дека вп текпт на викендпт се шитаат ппмалку електрпнски ппраки. Сепак јаснп наведете дека дпкплку шитателпт ппвеќе не сака да дпбива ппраки пд Вас. Ошигледнп е дека се пријавиле за ващата листа нп вп медувреме забправиле кга се зашлениле или пак сфатиле дека впппщтп немале таква намера.

За среќа. Пптребнп е да се знае какп да се кпристи ефективнп и правилнп.NET.mk 17 .MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник давајќи им на ващите шитатели вистинска вреднпст.NO. Пришината дали примателпт ќе гп прпшита сте Вие. сеущте мпжете да се стекнете сп дпверба кај лудетп преку email маркетинг. Бидете преппзнатливи Секпгащ имајте на ум дека наслпвпт или темата на весникпт не е пришината дали примателпт ќе гп птвпри или не. Останете на ващите ветуваоа: пдржувајте ги спдржините еднпставни. Кпга примателпт на весникпт ќе гп прпшита ващетп име веднащ да мпже да се сети щтп рабптите. _____________________________________________________________________________________ info@no. Ве ппддржува и Ви верува. јасни и интересни. на слики.net. Еmail маркетингпт за мали кпмпании мпже да биде пдлишна алатка за згплемуваое прпдажбата. Дпкплку сте присутни на најгплемипт брпј спцијални медиуми. Директнипт кпнтакт секпгащ е мнпгу ппдпбар нашин за впсппставуваое дпверба. медиуми. Она щтп Вие гп претставувате какп бренд. примателпт ќе гп преппзнае ващетп име и ќе ги птвпри и ќе ги прпшита спдржините бидејќи Ве ппзнава. Тпгащ сте успеале на вистински нашин да гп искпристите ващетп online присуствп. нп пптребнп е да наушите да ги избегнувате грещките. статии и кпментари.

ппгледнете гп извещтајпт за тпа кплку лица ги прпшитале спдржините или кплку лица кликнале пдреден линк. ниту Следете ги цифрите Откакп ќе гп испратите електрпнскипт весник. Сп пваа тактика ќе избегнете трпщеое време за ппдгптвуваое спдржини за секпе издание и вп секпе време ќе имате резерва. Кпнкуренти.NET. Прпдажба. Папката и дпкументпт мпже да се кпристат за вметнуваое спдржини и материјали. Папка за спдржини. актуелнпст. Кпга ќе се дпближат рпкпвите за издаваое на електрпнскипт весник. Пример: Напищете статија кпја нема да ја изгуби временската релевантнпста за шитателите и пдлпжете ја настрана за итни слушаи. Цифри. шитаме или слущаме секпјдневнп. Партнери. пптребнп е електрпнскипт весник ппстпјанп да гп имате вп глава. _____________________________________________________________________________________ info@no. Избпр. пваа папка за спдржини нуди мнпщтвп на ппции кпи ќе ги имаме на распплагаое при ппдгптвуваоетп на следнптп издание. Следуваат десет практишни спвети какп ппстпјанп да пбезбедувате интересни спдржини за ващипт електрпнски весник. Дпкплку пдреден наслпв или линк предизвикал пгрпмен брпј на кликпви. За истата намена мпжете да кпристите и ппстпјанп птвпрен дпкумент на ващипт кпмпјутер. Искпристете ги пвие извещтаи за да наушите за интересите на шитателите. Пример: За да функципнира пва.mk 18 . Вп тпј слушај се јавува притиспк за щтп ппбрзп да се дпјде дп идеи и се најдат материјали за пбјавуваое. Резервна спдржина. Мнпгу ппдпбра практика е пдржуваое папка (фплдер) на ващипт кпмпјутер сп спдржини за електрпнски весник. Ппстпјанп пдржувајте папка за спдржини Обебедуваоетп спдржини за електрпнски весник најшестп станува задаша или припритет кпга рпкпвите ќе притиснат.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник 8. ппстпјанп какп щтп ќе се ппјавуваат. шестппати мпже да бидат мнпгу дпбра идеја/наслпв за следнипт електрпнски весник.net. Рабптите кпи ги гледаме. Рециклираое. Десет практични спвети за пбезбедуваое спдржини Секпј щтп на интернет дистрибуира редпвен електрпнски весник знае дека главната рабпта е да пбезбеди дпвплнп интересни спдржини за да гп задржи вниманиетп на шитателите. Дплжина и фреквенција. Обезбедете резервна спдржина Од гплема ппмпщ е дпкплку имате пбезбеденп резервна спдржина пдлпжена настрана за ситуации кпга ќе бидете вп теснец сп време.NO. ќе знаете на щтп да ги фпкусирате спдржините за идните изданија.

Тие ппстпјанп слущаат пращаоа и интереси врзани за прпдуктите и услугите кпи ги нудите. Одете пнаму каде штп пдат вашите читатели Дпзнајте ги веб страниците кпи ващите шитатели ги ппсетуваат и дпзнајте щтп ги интересира. Сите пвие инфпрмации даваат наспки за тпа кпј вид на спдржини и наслпви се најинтересни за ппсетителите. ќе треба да се размисли за нашин какп да придпбиете щтп ппгплем брпј на регистрирани шленпви пд трагашите пп сини алатки. Следете ги нивните спдржини и линкпви кпи ги презентираат.NET. Затпа искпристете ги нивните инфпрмации и сугестии за кприсни спдржини. Пример: Дпкплку ващипт систем за пребаруваое е дпвплнп напреден.mk 19 . Тие претставуваат пдлишен извпр на инфпрмации за спдржините на ващипт електрпнски весник. Дпзнајте щтп вели блпгерската заедница за ващипт бизнис. Кпи секции пд ващата веб страница се најппсетени. Кпга лицетп пд пдделпт за прпдажба ппстпјанп гп слуща истптп _____________________________________________________________________________________ info@no. блпгпви и сл.net. Дпкплку сите регистрирани шитатели ја ппсетиле ващата веб страница ппради црвените алатки. мпжете дури и да видите кпи термини на пребаруваое ги дпвеле ппсетителите на ващата веб страница и кпи пд нив пптпа се регистриралe да гп пдбиваат ващипт електрпнски весник. Ќе дпбиете идеи кпи мпжете да ги примените на ващетп издание. Набљудувајте ги другите електрпнски весници пд ващата пбласт.NO. Ппсетувајте релевантни фпруми. Разгпварајте сп претставниците за прпдажба и сп службата за купувачи Ващите врабптени секпјдневнп се среќаваат сп сегащните и идните купуваши. Регистрирајте се за дпбиваое електрпнски весник пд вашите кпнкуренти Дпзвплете им на другите кпи се вп ваща ппзиција да бидат ваща инспирација. MSN) или сервис за пребаруваое пп блпгпви за да најдете релевантни теми и наслпви. за ващите прпдукти и услуги.Дппплнителнп. Забележете ги наслпвите кпи ви изгледаат дека ќе привлешат најгплем интерес и дистрибуирајте ги дп ващите шитатели. или за ващипт сектпр. Пример: Секпј врабптен вп една прганизација мпже да дппринесе за спдржините на електрпнскипт весник. Yahoo. кпи збпрпви и фрази ппсетителите најшестп ги внесуваат при пребаруваоетп на ващата страницата. сајтпви на спцијални мрежи.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник Ппгледнете ги и ващите веб извещтаи. Пример: Напищете на пример дека прпдавате црвени и сини алатки. Пример: Google има механизам за пребаруваое пп блпгпви. а ппстпјат и пдредени веб сајтпви (Technorati) кпи биле израбптени исклушивп за таа намена. вп тпј слушај мпжеби следните спдржини треба да се фпкусираат на црвените алатки. Кпристете пдреден сервис за пребаруваое на интернет (Google.

Партнерствптп сп пвие електрпнски весници е пдлишен нашин за сппделуваое спдржини сп нив. Публика Прпверете ги сите ппраки сп наслпв "out of office" кпи Ви се враќаат ппсле секпе испраќаое на електрпнскипт весник. Дпбрп е да се пбезбедат щтп ппвеќе ппвратни инфпрмации пд шитателите.net.NO. Вп такпв слушај. а тие за впзврат треба да пбезбедат дел пд спдржината за ващипт весник. Рециклирајте спдржини Не треба ппстпјанп да пищувате и креирате нпви материјали и спдржини самп за електрпнскипт весник. Партнер Читателите на ващипт електрпнски весник имаат слишни интереси сп шитателите на други електрпнски весници кпи не претставуваат директна кпнкуренција. Ппттикнете ги и пхрабрете ги ващите шитатели преку пвие фпрми за ги пставаат свпите кпментари.mk 20 . Рециклирајте спдржини пд други сегменти на ващипт бизнис. предвидете пдреден прпстпр за шитателите да пстават кпментари и предлпзи за наслпви и теми кпи би сакале да ги видат вп електрпнскипт весник. Овие ппраки спдржат пптпис сп целпсни ппдатпци и титула за шитателпт. Вие пбезбедувате дел пд спдржината за нивнипт весник. Секпја ппрака вп ващата кпмуникација сп шитателите кпристете ја за да дпзнаете щтп ппвеќе детали за ващите шитатели. Дискусија сп читателите _____________________________________________________________________________________ info@no. пспбенп акп шитателите на весникпт ги немаат прпшитанп пвие спдржини. Пример: Електрпнскипт весник се кпристи какп нашин шитателите да стигнат веднащ дп спдржините на пдреден блпг без да мпраат секпјдневнп да ги следните дневните ппстираоа.NET. впсппставете партнерствп сп тие електрпнски весници. На пвпј нашин електрпнскипт весник ги препакува спдржините кпи секпјдневнп се пбјавуваат на блпгпт. щтп мпже да Ви ппмпгне да изградите ппдпбра слика за ващата шитателска публика. би мпжел да сугерира тпа пращаое да се вметне вп следнипт брпј на електрпнскипт весник. Дпзвплете им на читателите да избираат На ващипт веб сајт.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник пращаое пд разни купуваши. Пример: сервис за web hosting мпже да ги дели свпите спдржини сп интернет маркетинг кпмпанија прпизвпдител на перспнални кпмпјутери сп спфтверска кпмпанија хптелски ланец сп авипнска кпмпанија итн.

Следнипт лпгишен шекпр е маркираое на ппраката и испраќаое вп папката за спам ппраки.mk 21 . Сп спздаваое дискусија. ќе бидете пријатнп изненадени кпга ќе примате реакции пд шитателите или кпга ќе се вклушат вп пдредена дискусија. Читателите си гп ценат прпстпрпт вп нивнптп сандаше. тпгащ размислете дали треба да ја намалите фреквенцијата на испраќаое и/или дплжината на електрпнскипт весник. Читателите ги шитаат и се вклушуваат вп дискусија.NO. Мпже да се дпзнае ппвеќе за щтп размислуваат. Вп издаващтвптп нема ппправка за вакпв шекпр. Пптребнп е да се навлезе вп кпнверзацијата кпја се пдвива вп нивната глава. ващите шитатели ќе бидат ппмалку тенденципзни ващите ппраки да ги сметаат за спам. Затпа намалете ја фреквенцијата или дплжината на ващипт електрпнски весник на нивп на кпе мпжете да гарантирате пдржуваое стандардни и кпнзистентни спдржини на ппдплг рпк. Дпкплку не пбезбедувате ппстпјанп интересни и релеватни инфпрмации за нив. тие брзп гп губат интереспт за ващипт електрпнски весник.NET. Ќе шувствуваат ппмал притиспк. Дпкплку ги примените гпресппменатите сугестии. Пример: Една пд најдпбрите практики вп email маркетингпт кај малите фирми е да се испраќа електрпнски весник сп интересни пращаоа. Дпбрп е да се птвпри дискусија за прпблемпт кпј гп имаат. Размислете за намалуваое на дплжината и фреквенцијата на испраќаое Дпкплку заппшнете да се машите сп пбезбедуваое спдржини за секпј брпј.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник Преку дискусија мпже да се привлеше знашителен интерес на шитателите. Не самп щтп ги игнприраат безлишните спдржини туку и се засилува шувствптп дека дпбиваат несакана електрпнска ппщта. _____________________________________________________________________________________ info@no. Дпкплку некпму му се јаде стек.net. Тпа ќе ги намали щансите ващите ппраки да бидат пзнашени какп спам или да не бидат прпшитани. најверпјатнп нема да имате билп каква щанса да му прпдадете сладплед затпа щтп нема да ве слуща. за кпи теми би сакале да прпшитаат.

Најгплемипт брпј електрпнски весници пбјавуваат статии на разни теми. Преппрака. Иднина..net. идеја. Приказна. изведба. Интервјуа.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник 9. Какп да. кпмпанија. Не треба пва да гп направите премнпгу надменп.. нпвпст. Одгпвпри. Анегдпти.. нп не дп тплку за да ви ја дпнесе ппсакуваната вреднпст или дпбивка. прпдукт. Мислеое. Сугерирајте рещение. Осврти... Пример: Најнпви примери за вакви спвети се пние за ппдпбрп искпристуваое уреди какп перспнален кпмпјутер. Самппрпмпвираоетп е дпбрп. Образпвание. Мислеое / анализа Ппнудете издржана анализа или субјективнп мислеое на релевантна тема. идустриски развпј. _____________________________________________________________________________________ info@no.NO. Какп да. Тие ќе ви ппмпгнат да защтедите дел пд свпетп време за размислуваое. Студија.. или пак уред за меначираое на време. 21 Идеја за спдржина за електрпнски весник Решение. настан. ващите услуги или нещтп другп щтп би ги интересиралп шитателите. Спвети. Најдпбрп пд. Нп статиите не се се. Квизпви. Какп да дпбијат максимална кприст пд ващите прпдукти. Сезпна. Нпвпсти. чебен кпмпјутер или мпбилен телефпн. Хпрпр. лап тпп. Извпри. Статистики. итн. Напищете впдиш за тпа какп најдпбрп да се изврщи пдредена задаша или какп најдпбрп да се искпристи пдреден прпдукт или услуга.NET. Прпблем / решение Идентификувајте пдредени прпблеми сп кпи се судруваат шитателите. Ппглед кпн иднината Напищете статија вп кпја ја предвидувате иднината за кпја билп дејнпст вп кпја сте вие вклушени.mk 22 . Пример: Не треба да избирате актуелни прпблеми кпи мпже да бидат рещени исклушивп сп ваща експертиза или сп пдреден ващ прпдукт. Најдпбри спвети Прпдуцирајте серија на спвети за да им ппмпгнете на лудетп какп ппбрзп да ја заврщат свпјата рабпта. и сп нив не заврщува спдржината на електрпнскипт весник. Следуваат 21 идеја за статии и за други спдржина вп весникпт. Анкета.

NET. Пример: Опищете ваще ужаснп бизнис искуствп. Имајте ја вп предвид и сезпната на гпдищни пдмпри и сезпната за бизнис. Пптпа направете паралела и сппредба сп пдредена бизнис ситуација или настан. Тие сакаат сами да извлешат ппука пд тудите прпблеми. Обидете се да ја најдете паралелата кпја ппстпи вп ващата дејнпст. кпја е ирелевантна на ващипт кпнтекст. Пример: Ппгледнете ги студиите на слушај кпи најмнпгу Ве импресипнирале. Сезпналитет Изберете ги ващите статии сппред сезпната. Пример: Напищете извещтај врзан за пдредена приказна или пдредена нпвпст. Искпристете гп за да извлешете ппука за други слишни бизнис ситуации. ппвикајте се на статијата и напищете дппплнуваое испитувајќи дали сте биле вп правп или не (и дпкплку не сте биле вп правп. Пример: Израбптете студија на слушај вп кпја ќе се прпмпвира ващипт прпдукт или услуга. Напищете шетивп кпе шитателите ќе мпже да гп применат вп нивните секпјдневни ситуации. Студија на случај Студиите на слушај презентираат кпнкретни ситуации сп кпи требалп да се справи пдредена ситуација. спдржат мнпщтвп на издржани и практишни детали пд кпи шитателите мпжат да наушат. Ппстпи разлика ппмеду студија на слушај и сведпшеое. Пп пдреден перипд. Пример: Гплем брпј електрпнски весници вп текпт на летптп нудат прпмпција на аранжмани за летуваое.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник Пример: Напищете статија сп ваще лишнп предвидуваое на иднината вп пдреден сектпр за кпј сметате дека имате напредни ппзнаваоа. и вистински брпјки така щтп лудетп мпже да дпбијат претстава за влијаниетп кпе гп имале превземените шекпри. Нп не пищувајте самп една гпла студија кпја секпј ќе мпже да ја забправи щтпм ја прпшита. Неспмненп.net. зпщтп?) Приказни и анегдпти Напищете приказна кпја сметате дека е интересна за ващите шитатели. Пример: Напищете неверпјатна или инспиративна анегдпта. Осврти _____________________________________________________________________________________ info@no. Читателите сакаат да шитаат за прпблемите на другите луде и какп тие се справиле сп нив. Не е дпвплен самп еден клиент кпј ќе изјави: "ние гп искпристивме пвпј прпдукт и мнпгу ни ппмпгна".mk 23 .NO.

Размислете за издание "најдпбар електрпнски весник" дпсега.NO. Оспбенп кпга немате ппдгптвенп спдржини навреме. нп кпи не се судруваат сп ващата сппствена ппнуда. книги и други слишни рабпти за кпи сметате дека ващата публика мпже да има кприст. Пример: Спдржините кпи ќе резултираат пд избпрпт на најдпбрите електрпнски весници претстауваат пдлишнп рещение за итни слушаи. Лудетп мнпгу брзп ќе се измпрат пд ппвтпруваоетп. Немпјте да претерувате сп фреквенцијата на пбјавуваое. Сп анкетите на шитателите им давате щанса да ппмпгнат вп наспшуваоетп на идните спдржини.mk 24 . Преппрака за настани Преппрашајте им на шитателите настани кпи сметате дека би биле интересни за нив. Образпвна спдржина Обидете се да гп искпристите ващипт електрпнски весник за да изградите решник или база на знаеое. Пример: Резултатите пд ваквите анкети и испитуваоа претставуваат вредна ппдлпга за креираое на идните спдржини.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник Вметнете псврти на други прпдукти и услуги пд други лица. Преку анкетите мпжете да гп дпзнаете нивнптп мислеое или став за пдредена тема. Овие спдржини биле прпшитани пд ппгплемипт дел пд ващата мпментална публика. Анкети / бараое за ппвратни инфпрмации Ущте еднп пдлишнп рещение за итни слушаи е анкета за шитателите. Пптпа сумирајте ги пдгпвприте вп нпва статија кпја ќе ја пбјавите некплку изданија ппдпцна. Мпжете да интервјуирате ИТ прпфесипналци за главните прпблеми сп кпи се сппшуваат на рабпта. Пример: Најдете временски независни спдржини и материјали кпи биле креирани на самипт ппшетпк на електрпнскипт весник. Нп не треба да се даваат псврти на прпдукти и услуги пд кпнкуренцијата. Обидете се да најдете вреден материјал кпј е нпв за ппгплемипт дел пд нив.NET. Испитајте ги брпјките за брпјпт на приматели и за дплжината на нивнптп шленствп.net. _____________________________________________________________________________________ info@no. Пример: Направете псврт на кприсни алатки. Мпже да се пбјавуваат редпвнп или перипдишнп. Мпжнп е да се сугерира пдвраќаое вп ващите кпментари. Избпр на најдпбрите спдржини Ппгледнете наназад и утврдете щтп се дпкажалп какп најпппуларнп кај шитателите вп минатптп. Пример: Мнпгумина издаваши вп весникпт имаат секција "термин на седмицата".

Мпжете да интервјуирате лица пд ващата прганизација. Извпри на инфпрмации Одредени електрпнски весници се базирани исклушивп на кпнцептпт за наспшуваое лудетп кпн други веб сајтпви на интернет. Сепак се дпвплнп дпбри за да се разбие мпнптпнијата пд ппстпјанп исти спдржини. и online и offline: вебинари. кпментари.NET. Целпкупната спдржина на еден електрпнски весник мпже да биде изградена исклушивп на спдржини пд шитателите. Сите ващи мисли треба да се спсредптпшат на избпрпт на партнер за интервјуираое.net. спвети. Тпа е какп избираое на една тема и дпделуваое некпму да напище статија на таа тема.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник Пример: Преппрашувајте кприсни настани. Овие пращаоа мпже да иницираат гплема креативнпст кај вас.. Пример: Размислете за ппставуваое на фпрум на ващипт веб сајт. статии. кпнференции. _____________________________________________________________________________________ info@no. Скпрп секпј денес се судрува сп прпблемпт недпстиг на време. Одгпвпраое на прашаоа Размислете за креираое на ппсебен електрпнски весник за пдгпвпр на пращаоа пд шитателите. Тие ќе ви дадат мпжнпст да ја ппкажете ващата струшнпст и шитателите сп правп ќе се шувствуваат какп некпј да ги слуща. Дпкплку интервјутп е вербалнп. рабптилници . Тие знаат да гп ценат тпа. Краткп пребаруваое пп интернет и избпр на најкприсните линкпви пд пдредена пбласт е услуга кпја шитателите би ја ценеле. интервјуа. Наведете краткп пбјаснуваое за тпа зпщтп сметате дека пвие линкпви се вредни за прпверка. Тие мпже да испраќаат щеги.mk 25 . Пример: Упатете ги шитателите кпн други веб страници. online алатки. ќе ви треба време да гп снимите разгпвпрпт и пптпа да гп пренесете на хартија.. пптрпщуваши или експерт кпј е вп пдредена врска сп бизниспт. темата на интервјутп и на самите пращаоа.NO. Интервјуа Интервјуата се пдлишна спдржина за електрпнски весник. дпкплку мпжете да ги анимирате да се вклушат сп сппствени спдржини. и сл. Изреки и мисли Ова рещение не е најсппдветнп за најгплемипт брпј на B2B електрпнски весници. пращаоа. шитатели. Пример: Не пптценувајте гп трудпт кпј треба да гп влпжите. Пример: Ващите шитатели мпже да бидат пдлишен извпр на спдржини. сведпшеоа и сл.

Квизпви Дајте им щанса на шитателите да ги тестираат свпите ппзнаваоа преку интерактивен квиз. Пример: Инфпрмации за луде какп брпјки и луде какп листи. Лудетп сеущте сакаат да дпбиваат ппдарпци и затпа и ушествуваат вп наградните игри.net..."."Најдпбри 5 пришини за да ја прпмените ващата рабпта СЕГА"... "Најгплеми 10 предизвици сп кпи се сппшува ИТ перспналпт".NO.". _____________________________________________________________________________________ info@no..". впппщтп не ппшнувајте. Оспбенп дпкплку мпжете да приберете ппдатпци пд разлишни извпри. Се разбира. Статистика и листи Ппказатели и статистики пп дејнпсти секпгащ дпбрп ппминуваат кај шитателите. "Седум шекпри дп.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник Нпвпсти Известуваое за нпвпсти вп релевантната дејнпст. пптребнп е да се искпмбинираат некплку разлишни типпви на спдржина.."Најдпбри 5 email клиенти за ващипт мпбилен телефпн". Забавен дел кпј не е задплжителен. Пример: Креирајте квиз за идентификуваое пбласти и теми кпи мпже да се пппплнат самп сп ващата струшнпст/ппмпщ.. За да креирате квалитетни спдржини кпи најмнпгу пдгпвараат на ващата публика. ниту еден пд ппнудените предлпзи нема да функципнира пдделнп. Пример: Ппгледнете некпј медиумски сајт кпј пбјавува практишни статии и ќе забележите дека секаде ппстпи секција какп "Најдпбри 5 нашини за.. Наградни игри Наградните игри претставуваат ущте еден дпбар нашин за привлекуваое внимание на шленпвите на листата.mk 26 . Ппжелнп е наградите кпи ќе ги дпделувате вп наградната игра да бидат вп кпнтекст сп спдржините на ващипт електрпнски весник. Квизпт мпже нп и не мпра да биде врзан за ващипт прпдукт или услуга. Дпвплнп е да заппшнете сп билп кпја спдржина и никпгащ ппвеќе нема да размислувате за рпкпт за заврщуваое на следнптп издание на електрпнскипт весник.. сп щтп на лудетп ќе им защтедите време и труд да не гп прават тпа самите..NET. За пва е пптребнп да се влпжи гплем труд и дпкплку не сте спремни на тпа. "Десет спвети за. Недпстатпк е щтп е исцрпувашкп пд аспект на пптребата пд ппстпјанп прибираое на инфпрмации сп цел да имате уникатен електрпнски весник.

NET. ппради фактпт щтп не ппстпи кпнверзација. Претхпднп. Структура на електрпнскипт весник Назив. Скенираое. Сп пвие термини ќе звушите какп да ви е единственп важнп да гп прпдадете ващипт прпдукт. на ващите шитатели и пптенцијални купуваши треба да им ппкажете дека се грижите за нив. какп на пример прпдажба преку телефпн.mk 27 . Дппплнителнп. Обидете се да гп ппгпдите интереспт на ващите пптенцијални купуваши пред да се пбидете да им гп прпдадете ващипт прпдукт. Ова мпже да се ппстигне сп директнп пбраќаое кпн нив. Дпдаваоетп пптпис сп ващетп лишнп име и презиме претставува и дпбар нашин да се прпмпвирате самите себе. Првп щтп ппмислуваат е дека ващата главна намера е да им гп прпдадете ващипт прпдукт. Кпга примателите ќе прпшитаат назив на кпмпанија вп пплетп за назив на ппраката. Кај електрпнски весници леснп се избегнува кпнтактпт сп другите лица бидејќи не се шувствува притиспкпт да се пдгпвпри на пбраќаоетп. а не да ги задпвплите пптребите на шитателите. _____________________________________________________________________________________ info@no. Ваща цел мпже да биде прпдажба на ващипт прпдукт или услуга. Она щтп треба да стпи вп пплетп за назив е кратка ппрака кпја аспцира на нещтп сп щтп Вие би мпжеле да им ппмпгнете на шитателите. пбидете се да заппшнете дискусија. Тпа е еден пд елементите щтп лудетп ги прави да се шувствуваат непријатнп. а не дека мислите самп на прпдажба. Мпжете вп електрпнскипт весник да вметнете и малку лишни кпментари зад кпи ќе стпјат ващетп име и презиме. Назив Една пд најлпщите практики е да се впище називпт на ващата фирма вп пплетп за наслпв на ппраката. Вреднпст. Обраќаое Вп електрпнските весници треба да се избегнуваат пдредени фрази или термини кпи мпже да ги пдвратат ващите пптенцијални купуваши. Целта на секпј сппственик на бизнис е да спздаде врска сп пптенцијалните купуваши. Наместп тпа. Лице зад електрпнскипт весник Треба да внимавате секпгащ да ппстпи лишнпст кпја стпи зад електрпнскипт весник.NO. Лице.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник 10. ващите шитатели ќе гп избегнат притиспкпт за купуваое. Обраќаое.net. Двата термини кпи навистина треба да ги забправите се "Јас" и "Ние". Структура. скпрп без исклушпк ја брищат ппраката без да ја прпшитаат.

NET. Кпристете щтп ппвеќе параграфи сп ппмала спдржина. прпверете ги ущте најмалку еднащ и прпценете дали Вие би ги прпшитале дпкплку вам ви ги испратиле. кплку щтп ги скенираат сп ппглед.NO. текстпт е кратпк и сместен е вп кплпна на левата страна. италик. дпкплку не ги нагласите битните делпви. Притпа сп цел да се нагласат ппбитните делпви пд весникпт мпже да се кпристат бплд. Заглавие пд веб сај Дпбра практика е да гп искппирате заглавиетп пд ващипт блпг или ващипт веб сајт и да гп вметнете на ппшетпкпт на ващипт електрпнски весник.net. На шитателите ќе им биде пплеснп да се сетат щтп шитаат и пд кпгп шитаат. Ова треба ппстпјанп да гп имате предвид. Пример: Какп тест испратете еден вакпв весник на некплку ващи пријатели и ппбарајте гп нивнптп мислеое. Така шитаоетп на спдржините леснп и интереснп.mk 28 . Дпкплку спдржините се здпдевни.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник Структура на спдржини Испраќаое на предплги спдржини и весници впди кпн губеое шитатели. Скенираое на спдржината Вп пдредени електрпнски весници. примателпт ќе ја избрище ппраката. Лудетп не пбрнуваат тплку внимание на деталите вп спдржините. _____________________________________________________________________________________ info@no. Оваа кпнструкција е навистина лесна за шитаое. Па така. Откакп ќе ги напищете. или ппдвлешени фпнтпви. тие мпже да пстанат незабележани пд шитателите.

Hotmail). Оваа адреса ја искпристуваат за зашленуваое. Ова мпже да стане тренд кај следните генерации. Yahoo. нп пстанува еден пгрпмен дел пд младите кпи ппвеќе време ппсветуваат на спцијалните медиуми пткплку на електрпнската ппщта. Дпкплку се зафатени. Спам.net. _____________________________________________________________________________________ info@no. самп пкплу 11% прпценти пд тинејчерите прпверуваат електрпнска ппщта секпј ден. Адреси. Недпстатпци на Email Маркетингпт Игнприраое. гп дпбиваат ващипт ппдарпк и пптпа никпгащ ппвтпрнп не ја прпверуваат ппщтата на таа адреса.NO. Вп таквите слушаи. Ппстпи мпжнпст за прпмена на нивните навики пткакп ќе се врабптат. тие креираат нпва email адреса (Gmail. Вп пдреден мпмент ващите шитатели ќе ппшнат да шувствуваат дека пд вас гп исцрпиле сетп пна щтп е кприснп и дека ващите ппраки претставуваат самп ващ банален пбид за некаква прпдажба. Некприсни адреси Некпи луде птвпраат нпви електрпнски адреси самп за да гп дпбијат пна щтп гп нудите бесплатнп и никпгащ да не ги прпшитаат ващите ппраки. Игнприраое ппраки Лудетп се пплеснп ги игнприраат email ппраките. Пптпа сп нпвата адреса се регистрираат на ващата листа щтп е и дпвплнп вп тпј мпмент. Вие всущнпст се натпреварувате сп сите други пристигнати ппраки вп нивнптп електрпнскп сандаше.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник 11. Ппстпјат механизми да пткакп ја испратите ппраката да изгледа дека тие ја птвприле и прпшитале. Чиста прпдажба Навистина е предизвик за шитателите ппстпјанп да им нудите пдредена вреднпст и тпа на ппдплг рпк. а всущнпст истата била игнприрана и автпматски била избрищана.mk 29 . Вп секпе време имаат еден куп ппраки за кпи немаат време да ги прпшитаат. Навики на читателите Сппред ппследните тврдеоа. тпгащ тие самп сп ппглед ппминуваат преку наслпвите на електрпнските ппраки и испраќашите. Навики. Спам филтри Спвесните приматели на ппраки мпже да си ппстават правила за примаое на електрпнската ппщта. Прпдажба.NET.

com eGOware—www.equilibrix.com Blizzard E‑ mail—www.com—www.egoware.com eNewsetter Pro—www.com E‑ mail Logic—http://e‑maillogic.com DocuMatix Email Manager—www.endai.com Endai Worldwide—www.com emailBlast—www.email-marketing-central.emailforms.emailblast.com Email-Marketing–Reports.NET.com AVI Mail—www.aviatech.ewaydirect.ActionMessage.com Bronto Software—http://bronto.admail. ActionMessage—www.edrplc.documatix.dynamicsdirect.com EmailLabs—http://emaillabs.com Admail.net Atomic Mail—www.emailmarketingcampaign.com eProspecting (e‑mail marketing for Realtors)—www.NO.co.emailxtra. Вп листата е даден самп мал дел пд ваквите ресурси кпи Ви стпјат на распплагаое и кпи мпжете да ги најдете на интернет.eprospecting.net—www.com BlueHornet Networks—www.net.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник 12.com ennectMail—www.biz Emailforms—www.com Email Marketing Software Solutions—www.com—www.bluehornet.amailsender.com Equilibrix—www.com EDR—www.com Email Marketing Central—www.mk 30 .com Customized Web Services—http://customizedwebservices.uk EmailXtra.emailtools.customerparadigm.ennectmail.com activMailMan—www.com eWayDirect—www.email-marketing-reports.com eNewsletter—www.com Customer Paradigm—www. Вреди да ги ппсетите и да ги разгледате нивните ппнуди.atomic-mail.com AtomPark Software—www.activmailman.com Aviatech—www.com _____________________________________________________________________________________ info@no. Листа на сервиси за електрпнски весници Следува листа на електрпнски сервиси кпи нудат услуги за email маркетинг и електрпнски весници.blizzardemail.com Dynamics Direct—www.enewsletterpro.constantcontact.com Constant Contact—www.avimail.

com—www.listrak.com Info.com iRealty—www.com gravityMail—www.purereach.com NetHawk Interactive—www.pure360.com Mailout.com Interactive Marketing System—www.co.com M4Internet—www.profitsmartdm.mailtube.m4Internet.Internetmailmanager.nextmark.com Profit Smart DM Software—www.mailout.listsorcerer.infonow-opt-in.ipost.net.com—www.com Online Email Marketing—www.net PR Newswire—http://prnewswire.com IN BOX Marketing—www.com _____________________________________________________________________________________ info@no.com nTarget—www.com Ezemail—www.onletterhead.com Listrak—www.newsletterpro.au Lencom Software—www.com Inbox Interactive—www.html-email-marketing.irealty.com NextMark—www.resultsmail.ezemail.now—www.com Html Email Marketing—www.com ResultsMail—www.gravitymail.net NewsGoodies—http://newsgoodies.uk Market Wire—http://marketwire.com.com Harvest Digital—www.biz Online-Marketers—www.mk 31 .com iPost.inboxinteractive.inboxmarketinginc.nethawk.online-marketers.mailgenie.com List Sorcerer—www.com Pure Reach—www.com Internet Mail Manager—www.com Pure—www.globalintellisystems.NET.ntarget.com My Mail Genie—www.com Onletterhead—www.NO.com NewsletterPro—www.interactivemarketingsystem.com Mailtube Email Marketing—www.harvestdigital.lencom.biz Global IntelliSystems—www.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник ExactTarget—http://exacttarget.mymailgenie.

com VIBEdirect—www.com Tugnut—www.sourcekit.theemailcompany.windymail.co.NO.com SmartMail—www.touchpointec.smartmail.com Satori Software—www.subscribermail.com The Email Company—www.com WindyMail—www.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник Rich E‑ mail Marketing—www.co.com _____________________________________________________________________________________ info@no.sevista.satorisoftware.com SubscriberMail—www.com Touchpoint Energized Communications—www.com VerticalResponse—www.richemailmarketing.NET.net.com VastCast Media—www.nz Sourcekit Email Manager—http://emailmanager.vibedirect.uk Sevista eMarketing Technology—www.verticalresponse.vastcastmedia.tugnut.mk 32 .

тие никпгащ нема да купат пд вас. знаши дека email маркетингпт ќе станува се ппсилен вп гпдините щтп дпадаат. Еднащ щтпм ве заппзнаат. спвети.mk 33 . слпбпден тренинг или нещтп другп щтп ќе има вистинска вреднпст за нив. Треба да им ппнудите ппмпщ. Вие кпмуницирате сп шитателите. Без пглед на тпа дали кпристите еден сегмент пд негп или сте примениле ппппщирна стратегија.NET.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник Заклучпк Email маркетингпт се пфпрми вп ппследниве некплку гпдини и изгради пдреден кредибилитет.net. Преку негп. ве засакаат и заппшнат да ви веруваат. трикпви. Секпгащ размислувајте за пришината ппради кпја гп испраќате електрпнскипт весник. и вие за нив ќе бидете вредни. Дпкплку шитателите имаат шувствп дека не им давате пдредена вреднпст. Дпкплку знаете щтп тие сакаат и им ппмпгнете тпа да гп дпбијат. тие ќе бидат ппдгптвени да спрабптуваат сп вас! _____________________________________________________________________________________ info@no. Мпжнпста за таргетираое на купуваши и дпбиваое нивна спгласнпст да им испраќате ппраки.NO.

Дппплнителнп на пвпј веб сајт се презентираат и спдржини и линкпви врзани за интелигенција и нејзин развпј.net. курсеви.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник Впдич за Нефпрмалнп Образпвание – NO. какп и за лпгика и лпгишки загатки. предаваоа. Објавените инфпрмации и нпвпстите се презентираат преку веб сајтпт и преку неделнипт електрпнски весник кпј се дистрибуира дп шленпвите на email листата.NET.mk/ _____________________________________________________________________________________ info@no.NO.NET. Ппвеќе инфпрмации за пвпј прпект мпжете да дпбиете на негпвата веб страница: http://www. На пвпј веб сајт се презентираат инфпрмации за пбуки.MK Впдиш за Нефпрмалнп Образпвание е веб прпект шија главна цел е пппуларизација на Нефпрмалнптп Образпвание вп нащата земја. кпнференции и други слишни настани пд Нефпрмалнп Образпвание.no.net.mk 34 . семинари.

net.spaseski linkedin: Dejan Spasesk _____________________________________________________________________________________ info@no. Има гплемп искуствп вп даваое ппддрщка за спфтверски апликации и пбука за нивнп кпристеое. Овпј веб прпект е вп целпсна негпва сппственпст. Дппплнителнп свпите знаеоа ппстпјанп ги надградува сп шитаое литература пд странски автпри пд пбласта на развпј на лишни и делпвни вещтини. а веб сајтпт http://www.mk 35 .NO. Од мај 2000 гпдина станува шлен на Менса Македпнија – Здружение на градани сп натпрпсешна интелигенција.no. какп и двегпдищнп искуствп вп спфтверска кпмпанија. Негпвп хпби се енигматиката и рещаваое лпгишки загатки. Од физишки активнпсти се занимава сп рекреативнп планинареое и впзеое велпсипед.mk skype: dejan.mk гп стартува вп текпт на Јуни 2009 гпдина. Има искуствп какп шлен на управен пдбпр на некплку невладини пргазнизации и здруженија на градани.net.NET.MK – Какп да креирате и пдржувате електрпнски весник Кратка биографија на авторот Дејан Спасески пп прпфесија е диплпмиран електрп инженер.Net. 070. а се занимавал и сп бизнис анализа на пптребите на клиенти. Има пдлишни ппзнаваоа на англискипт јазик. на свпја лишна иницијатива гп заппшнува прпектпт No. Дејан Спасески тел. Вп Април 2009 гпдина.342.2009 гпдина.05. Вп перипдпт пп диплпмираоетп има ппсетуванп гплем брпј пбуки за развпј на делпвни вещтини и за лишен развпј. Рабптел какп прпектен меначер на некплку гплеми прпекти.no. Дпсега има рабптенп вп три македпнски кпмпании и притпа се стекнал сп искуствп вп пдржуваое на мрежи и пперативни системи. а ппсетувал курсеви за италијански и гршки јазик. Првипт брпј на електрпнскипт весник излегува на 24.net.mk www.997 mail: info@no.Mk Bпдиш за Нефпрмалнп Образпвание. Има бпгатп десетгпдищнп искуствп вп меначираое на ИТ пддел вп дистрибутивни кпмпании. Дппплнителнп рабптел на имплементација и пдржуваое на системи за кпнтрпла на квалитет. Веќе три гпдини е шлен на ракпвпдствптп на Skopje Hash House Harriers.net.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful