$;łTusz HE}

EGuAMIH z Po p$ TAvt/ilłATERłAŁoe HAW$TWAtTWoRuYIIłJLĄ
Naany.iskoirnię: . . . . l t . .

a tywicarniterrno-i
terrnoplasĘłcnnyrni
;i*eerÓżnicepamiędzytwor.eywamł

puR#

*

3. KtÓre pojęcierna najstersus znaęzenie:
r al Bolirner
b)twoaywosztuczne
wielkocząpteczkovyy
6Ł\it'iąpek
- d) termoplast
n e) makrocaastecuka

"L'frt'TY

l r,ryarftc*Igv

monomeręilt:
abyar|ą#r chaniłanymożnananł1aÓ
4. JakijastwarunEkkoniecmy(aleniotvysbrczaJryy}
durufunkcyiny
byĆdwulubwięcejn.iż
sięniskątemperaturąwreenia
charakteryrnwal
ć w staniecielcłym

f} byĆ r*cn+funkcyjny

5- KtÓree pnedstarrionychni*ejaa|ężnŃci{t, 2,i odnosząsiędo:
"3t
)ł.,

:iil',:'#H'sf.*'ffi1il},ffi,
ill
h
c}elastomeru
łry
.f

o
.ł'
c

$
.ll

*
n
L

{!

7,

od|tształcgnlg

7ąJaki rodzajpeetwÓrstwa}est najbardziejehanktery*{czy dla ąMic epoksydołych?
(bl}taminorahie
c}wytheeanłe
d) kalandrowanle
$ntry"f
e) RIM
:
wyrnagają wyższycfternp*ratur ułIrya|tu
8. l(!Órg dwa zwymłenionycfl twor..ły.w
'poliwęglan
niskociśnięnigury,
, po|iety|en

ffiabdąpo|imeryaacji ' b)śrcdnĘ masącapEczkotlvą c}rczauternmas ąsfiecz|<oĘd} poenr{nydr 4}uecno*ał nbpziroagrn*anyctl'łirpan 20.CryrnrÓżnisię po|imeryłacja emu|syjna od$u$pen$yJneJ? c}typrn lnĘatora ę) ternperafurąreakcji ifii.M*'ł'p. pr. . .ot$ reasĘ pd(te[raf.$' KtÓre . }' polł(chlorek' PE .f.e napo|łmer:re ĘJd* 6*wyniku ru*kcli |.o|kllany(posbutadien' .spen d}metodąpo|imeryłaci s'yJneJ poliiapnenllffitĘsĘ od polbubnrłl{po||hfien. (sloopgnośdącbp|ną|chemlcaną e}||oścląwip'rpod!$fir$ b}stopnbmkry#ficzno c| d}słoptbmus|Ódo$Hnb )t \rJ ł / .epmran q9}rędeniem porł.ruiłtłeał&'n"ąę3 rv1lkseu}ą naJfrkszą #rhnnoślurudy: .ctyutułakqlofĘflu c}hopoffmsra||ł@ e}kopofimeraky&m|du'butadłmu i łtygnu c} btłdgutąchcmlccną dl sposabeffistabif. ł#L.i"# Pot"J i au.JĄCoblastAB$? uykopdimofbuładienu.liętf|en niskor|śnlen|cmry odtvt'ł$okoclśnlenlmrrego? taficuchfi ff bncnl.lych JŁdfu gs śfiłą (Ł}tnasą ccąsteczkonrą e} obeanościąłacuch&r boenych .sffi e wyrnianionychturrurcyw wfnytu} b}pollpmpybn ł poli{ocłan g}Rołiety|en d} pli{cft|orękwłn$u} 6 Glpoliamid Pf p# ffi*{.KtÓre'duła z wlfrnieniony*rtrłozywrnająnalrnniejgzągęgtośĆ? ?X winyłu}.l.rsttrya c) składem chprnicłnym b) spoeobemmodyfikacji -.4tbudorąłertctcha ts.9.Y{ł.uoruetybn)? !!' Jak najczęśdej c}'ncedą pa*ounnh prłe{homego G)mebdąt''łE:tsku b)mebdąspbkanh d)mebdąka|andmnanh e) metodelaminowania 18.iefize} d}fsdrajęmatrnosfery {baet|eno!!rel' 14'Gzymrl.pol|hobttt$en}: .CzymŃŹnĘ3lę pliar''ldy difatpzneod aoąntlrcąryęh? . & \ "Ę' ^ \r 13.JZąttffi #ć*ł) 4.?ę .' 19.rĘ&p {o{^ .Qus rł.żnislę polipropy|en atakty'ceny od irotaĘcrnego? a} metodąFnetwl.izaci i b)taryo|irrwrcpfuiago3Ęluftrl pdbubd|enui po|i*yrenu dl etp po||{a|q&nu nrcĘ|u}. Po|i(alkoho| winylowy}otrłymujecłę: g} metodąpa|ikondenaac{| tetodą ryłacjł dmubyjnej }otirn. Ceym$Ę rÓ*nipo.ł 4 .($*tąffA \ ł 4..łtłLdłefurłJ (l.

.1 wnEtvz.w ).ezklirĘ ełn.o7*fuu . ąy1a. ś"s{# 2 .tliu &r* .F{r.loi[...pĘ'*ł*t*f**u..lri| ^ l lłłls{^'diń . t.}. P0D5Iń}{ [ tt'lo*zy ?.Ło*. IIAI.ĄA'}\.łdał.tt. .*lł.r.t" Ł*yao. :vL1vt'w{c."*j ę f.Ą.c * 1 {łĘł.!...t.t...wrąŁl.oi.e'u... ą .il*Tklł * rnłra"ąLwi{ 11il-1 tłle. sJ\tlt*762ra łĘ r^lłozplr'ł.ł. ai w*l.h.o* .kt.t"altłtł[ pr' PP' PVĆ.u tła.ły .w.ł .l.lĄlł.L ŁY'^ł: ą()YgŁ.y. Ą: !. dJ.1.uw.\c*.{ od iĄ'..tw.łŁ.t 3 ę.ol.i.. Fł^Th.\.fui1 +rvllit*uls..l Ąd1t..' Aji..łwfut**y .1 r."ł.Tartl.r1r*r.Łn.tc&Ł l .ptlol y't '. ułie*it}hł' *ł'uJn {tnuav*..tĄt* ąn"tkoą* yd uy\'vł.tł..wiłtląfu{wrcłii.yr{.r. 7*łi^e. -{4Ąfipry" lduit- AI'k*-.irr* $*i..['..łui* * *"9|.h'!".*ł.ńfz*&tuilŁł.. {tułłw*. *Tvrur^.hłI.e'"' Ptfts{"łryy ?ęuly'ą p**'* Ani*t.r..\ o tutwę{ałł4onn B{psbnay a wri*t'r.ry.^1 P '.ti.l^ ul.h wtwa.uru..it.-.:4J..*.. |ull'* o. .. l..'Ł..ijtl^ {.'łtgŁn.ogt'łn\.ał*w"9łM.lł6eTtruN'} łttłłT€k|Ąt?ZNillBTMlł {Gzeyttil.'lt .e.n.**.i. r.Łopi lr1 .0 ey.r uŁ ę.

.r Ji" r*ulEg...c{ę lb' T..w.uł. I i r}i. | Wffi*.A[*r.nJ y*l.!|IŁ-$etJ&ftŁ--'*rrffił.fułuJłł-*.łl {'ł1t1 r-t6cl1 .ć'#ł'* -* * * |.f r.*:hffi.l. l'b.j.-.kif..-.nv.. łli# br.l*{lł...ho"Y pełImetr ł"fu..tto* l lł ..G. M*"..*...lV .."i..t.l{ #*f-! w. yi*y*.*Ł* ( ł"..4.ił.\qŁ 3.urt . *'"'i"ro*u"bg'.. tfr. ł w. 1Lt'fu1 l a'*.b u\ pąL.r"1*rn.Łv*ler) ttrr1rq ię*.*.ffi.*uŁ pu{unw I dwto'o*r .r*o.l {"apł.* v {i"ł [-}${'.t.... J*{'p.łfu*łi*.rr*ur "{ - d 'j ł iilt t I ftłł nui.nt.^.Ą.a..t..lĘp. *Ę ĄĄiiwię?źi.V..L#\ ...rr^i+-j brłgn' hle[s .gL*.f^sti *:Ę6*7ta.rt ufieą t ś..ąur.t. e} Nr. ŁtłaF'(&l 1.l -ąh*|Y łn ł?. Wfu {.fuo.ta. { |*.p *$. *. f l' głł-ta+ł.r-L. {y f'#.3Ę.*"ęp.

'*#.&'t..'łg[*rłtroLrr * Tn'r F lryytu.tł{eJ'* tŁy'. p ł*" G tSivrc{. t**. Irłf}J .o^s *ywt.{.le.ut ś} .!* * JI I 5h..{. tvuilŁą*i*L'Ifu B. rx.wiu Ski.t. 6*t*Ęi-..t'..w.# #} 'h.łt.nocru [ ł".rąir*fldły.i { ł- * 4/...udn.-l'-*tui.ł. iwł^ł'fu'.'tt.- Ą.. it*#*t..łe {r-r{"ttun* P-l "hru.un' i t" t*nw rcJł.u*ga'. I1p.tłĘY. sŁnn. 1 ..oj : tut |ww*r* ft.d.*'u u g*t.ł. \ .*'ł.t.^eć .* . o} ĄIw v n{f esł. {*or.va .{t?dt ĄŁł'.Lvr. {.łojs l'.40. r. +*.ŁlacwĄlrn} e} Ą.$ ..r'-6l-lęgfuąj-'.fiu*sir..r*..n{t.i.-łn*u{uo*Ę ul tao?*{.p.i.v #} Ii}.t.. ł. $fi'_}Ą#ry#'r .r* . tł..i4.rwr*{ ł tt.mł!.n'.[".t.|#ąthtr r*] s{o.. *tĘ.ts {*o- Ir ft'.nn".L.r.'iklno gp&fu.ł..*.r'r"c*..tnwy.il&.tl*.ąłg.J * #?ł.*lwt{'u' Iktrc.Ł.. .l r'MTiurup ! rl | lurłT'tą tt au.ct P*rrfu.}lt"lv Ąf .o^*J.t1...3 *.vs {rF p.*.ł.ł-aw*fułg.Łtu.nit .*t-i ..1*lł"i* ..r.Ąw.*{Ł' {ts h.t.t..*Pk*ĘitĄju * *t uu*.uł...iu{*"włrĄĄAfTiłu.vt * tgT}t*${'**.łw.łił* ł--.

! ff ffą F.r*tr' *t** t i& fr. f s" **..b +Ę* H...*f. tĘ" . .fi ąf #fffi* ffi"..-a*łdlrgd# rfr rąW- o**-Si lF. |..*xfi.' &{" .''* F* F . Ę # &"- Ś-łF *fl E{F # ry .-'- t & f*1* ę:1ł s # &.' t- lS "rx*..s uĘ d.# p* łr.rl t.i= .'łrć|ł . r'r' tr' F*.\ t rĘtr -ffi' mroro ffi --. f Fl'' f Jt # ffi t* B*-* f.-r r {J{3 *r f*'.#" _ If. .* F*- 'Ę Y.Ęl tr ts *'l E.lh"* * re *ł.1 ?.*ł {ĘĘ.- -t F- ##r.. H ffi 'I # {5 {*' 'F** ś ffi Ę.. rr iE|{Ęy.\ _ię.. I # ig .*r {_ ' t ę ?-i 'Ęrp ż'ł S!. P. fu B-T *:S * s' f.ę. t Ert -\r !!'-+-' .*. . !L * &" fr F tr f: f fli #-t* ... [* [ #r .-*.. ffi s "l* i.*:ł & $ tt'*":* F.f?1! lł** ! r* 1 # r jr H fffi **fl tfo tĘ| I"\ ł t I i* tr Ę* tr 'r-Ę tr Itl" 5 ..ł. *ł*.. . Sr f ".**.q* q5 1:"* I I Jtffi Itr l# le* ą-|. ' ffi .' (t.} {r. * 't * ' \-' s.r'. * F* l* # {t F* # **3 f fi -tąW 1# f\* Ęłrł Br \-Ę# łŁ." * . :-ł F.o {* ę?.ą.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful