Bilaga 5.

1 till revisionsinstruktion för partnerorganisation /Giltig sedan 1 januari 2005 (reviderad i juni 2007)

Revisionsintyg
Nedan redogörs för de revisionsintyg som ska användas vid rapportering. Revisionsintyg som till någon del avviker från nedanstående formulering är ett orent revisionsintyg och kommer behandlas som ett sådant av SMR. Den del av slutrapporten som avser den ekonomiska redovisningen ska signeras av revisorn.

1. Revisionsintyg för bidrag > 200 tkr

Revisionsintyg
Jag (vi) har granskat (partnerorganisationens namn) rapport för insats (insatsnummer) som avlämnats enligt avtal med (medlemsorganisationens namn) daterat (datum). Granskningen har utförts enligt god revisionssed samt enligt Svenska missionsrådets revisionsinstruktion. Rapporten har upprättats i enlighet med ovanstående avtal med (medlemsorganisationens namn). Jag (vi) föreslår att Svenska missionsrådet godkänner rapporten. Ort/datum Namn Titel

1 (2)

2. Revisionsintyg för bidrag > 200 tkr, används då partnerorganisationen förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led

Revisionsintyg
Jag (vi) har granskat (partnerorganisationens namn) rapport för insats (insatsnummer) som avlämnats enligt avtal med (medlemsorganisationens namn) daterat (datum). Jag (vi) har även granskat (partnerorganisationens namn) interna kontroll avseende revision i de partnerorganisationer, i alla efterföljande led, som (partnerorganisationens namn) har avtal med avseende ovanstående insats. Granskningen har utförts enligt god revisionssed samt enligt Svenska missionsrådets revisionsinstruktion. Rapporten har upprättats i enlighet med ovanstående avtal med (medlemsorganisationens namn). Den interna kontrollen av revision i efterföljande led ger ingen anledning till anmärkning. Jag (vi) föreslår att Svenska missionsrådet godkänner rapporten. Ort/datum Namn Titel

3. Revisionsintyg för bidrag < 200 tkr

Revisionsintyg
Jag (vi) har granskat (partnerorganisationens namn) rapport för insats (insatsnummer) som avlämnats enligt avtal med (medlemsorganisationens namn) daterat (datum). Jag (vi) föreslår att Svenska missionsrådet godkänner rapporten. Ort/datum Namn

2 (2)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful