You are on page 1of 128

Source : http://vettipaiyal.blogspot.

com/

1
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட 1

அ பாடா ஒ வழியா ெமெஜ வ ேசதா !க.


!க. இத ெப!க%
ராப' ஜா இேக.
இேக. ெகாைமல) ெகாைம!க.
ெகாைம!க. MGேரால
ேரால இ*ற
எ!க ஆப'ல இ ெமெஜ வ ேசர*-ள எ!க ஊல இ
கட0ேக ேபாய'டலா!க.
ேபாய'டலா!க. ஓ எ!க ஊ எ2னேன உ!க5* ெசா6லைல
இ6ைல.
இ6ைல. எ!க ஊ ேப திேகாவ'0!க.
திேகாவ'0!க. திவ7ணாமைலல இ
அைர மண' ேநர:ல ேபாய'டலா .
ேபாய'டலா .

இ ப ;ட திவ7ணாமைல ப தா2 ப'க ேபாேற2.


ேபாேற2. இ2ைன* ேவற
ெபௗணமியா ேபாய'சி.
ேபாய'சி. பல எ ப) சீ கிைடகற
கிைடகற க>ட தா2.
தா2.
அதா2 மவாலா ேபாகாம ேநரா ெமெஜேக வேட2.
வேட2. ெமெஜ
ப டா7ல ெகா?ச க>ட படா சீ ப'சிடலா .
ப'சிடலா .

ெமெஜல உ-ள
@ைழ?ச Aத6ல ஒ
காப' *சிடற ந ம
பழக!க.
பழக!க. அB அத
ேகா:தா காப'தா!க ந ம
◌ஃேபவைர
◌ஃேபவைர.
வைர. அ? EபாF*
இGவளB H பரான காப'
ந ம ஊல கிைடகா!க.
கிைடகா!க.
இ!க ஒ காப' *சி
வதிடேற2.
வதிடேற2.

காப' வழக ேபால H பரா இ !க.


!க. அB நம* ஏ:த மாதிJ
டரா!கா,
டரா!கா சகைர ெகா?ச க மியா.
க மியா. கமா ெசா2னா ந ம
ேகாயA:K அ7ணLணா
அ7ணLணா காப' மாதிJ.
மாதிJ. சJ காப' ராண:த நிM:ேவா .
நிM:ேவா .
நா2 அைத ப:தி ேபச ஆர ப'சா ேபசிேட இ ேப2.
இ ேப2.

இGவளB ேநர ேபசிேட இேகா .


இேகா . எ2 ேபைர ெசா6லல பா!க.
பா!க. எ2
ேப...
ேப... ஐேயா அ!க வர ப திவ7ணாமைல ப மாதிJ ெதJ).
ெதJ).
இ!க Aத6ல பல ேபாF இட ப' ேபா
ப' ேபா .
ேபா .

ஆஹா...
ஆஹா... அத பல உகார இடமி6ைல!க.
இடமி6ைல!க. அதா2 இத பல
ஏறிேட2.
ஏறிேட2. அ? மண' ேநர நி2P ேபாக Aயா இ6ைலயா?
இ6ைலயா இத
QR ேப உகார சீ ல உகாரேவ என* ப'கா.
ப'கா. இதாS ேவற
வழிய'6லாததால உகாகிேட!க.
உகாகிேட!க. அ: யாராவ வதா ந சீ ல

2
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

உகார ெசா6லP .
ெசா6லP . ஜ2ன6 சீ ல இகற அத ஆைள எ ப) நகர
ெசா6ல Aயா.
Aயா. நல உகா ேபாறைத வ'ட ேவற ெகாைம
இ6ைல.
இ6ைல. அதா2 இ ப ஓரமாேவ ஒ உகா இேக2.
இேக2.

எ2ன!க இGவளB ேபசி) எ2 ேபைர ெசா6ல ேநரமி6ைல பா!க.


பா!க.
நா2 தா!க ரவ'.
ரவ'. ரவ' ச!க.
ச!க. இத ராப' ஜா ஊல தா2 ;*-ல
ேவைல ெசFயேற2.
ெசFயேற2. அ7ணா )னTவசி ேக பல நாP எ2 எதிJ
மாலதி) ெசல ஆேனா .
ஆேனா . அவ MS ப7ண ேபாய'டா.
ேபாய'டா. நா2 QR
வஷமா அ!க தா2 * ைப ெகா இேக2.
இேக2.

நா2 ந6ல ைபய!க.


ைபய!க. ஆனா அ ப ப ெகா?ச ெபாF ம ெசா6Sேவ2.
ெசா6Sேவ2.
அல Aகியமான ஒ7R பல ேபா* பக:ல இ*ற யா
ேகடாS ேவைல ேத இகறP ெசா6ற.
ெசா6ற. ெகா?ச ந6லா கல
கலP ேபா* .
ேபா* . நிைறய ேப அைவ ெகா பா!க.
ெகா பா!க. அடகாசமான 
எ6லா ெகா பா!க.
ெகா பா!க. நாP ந6ல ைபயனா ேக*ேவ2
ேக*ேவ2.
ேவ2. ஏ2னா
ேவைல* ேபாறP ெசா2னா ச பள:ைத ப:தி தா2 அதிக ேப வா!க.
வா!க.
அதா2 இ ப.
இ ப.

இ2ைன* யா சிக மாடா!க ேபால.


ேபால. சJ பாகலா .
பாகலா . எ ப)
பக:ல ஒ ஆ- வவா2 இ6ைல.
இ6ைல.

ஆஹா...
ஆஹா... எ2ன!க அத ெபா7R ந ம பக:ல வ நி*.
நி*. இட:ைத
மா:த
மா:த ெசா6ல ேபாறா!களா?
ேபாறா!களா தி திP Aழிசி நி*.
நி*.அேனகமா
ந* உகார ெசா6SP நிைனகிேற2...
நிைனகிேற2...

ந சீ * ேபாக ெவசிடாேள!!!


ெவசிடாேள!!! எ2ைன ந சீ ல உகார ெவச
அவ5* இ*!க ஆ ...
ஆ ...

3
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட 2

எ2ன!க இ ப அநியாயமா ந மள நசீ ல உகார ெவசிடா!க.


ெவசிடா!க.
இ2P அ? மண' ேநர இத சீ ல உகா ேபாகP .
ேபாகP . அB
அத பக ெகா?ச நிைறய இட வ'.
வ'. ஏ2னா இத கால:ல
பச!கைள எவP ந ப மாறாP!க.
மாறாP!க. அதனால தா2.
தா2. ெரா ப Wகமா
இ*ற மாதிJ இ* இ6ைல!க.
இ6ைல!க. இ!க வேர2

அ7ேண!
அ7ேண! அத ஜ2னைல ெகா?ச
"அ7ேண
திற!கேள2.
திற!கேள2. வ7
ற படக பற Qகலா "
Qகலா "

நாP ெதாறக AயYசி


"நாP
ெச?ேச2பா.
ெச?ேச2பா. Aயல.
Aயல. நZ ேவணா
AயYசி ெச?சி பாேர2"
பாேர2"

ெகா?ச நக!க"
"ெகா?ச நக!க"

...

அதா2 ெசா2ேன2 இ6ைல த ப'.


"அதா2 த ப'. எ2னால
எ2னால ெதாறக AயைலP.
AயைலP.
பா:தZ!களா.
களா. உ!களாைல) Aயல"
Aயல"

 ேச!!!
ேச!!! இ2ைன* நம* ேநரேம சJய'6ைல!க.
சJய'6ைல!க. அத ஜ2னைல
ெதாறக Aயைல!கற ;ட ப'ரசைனய'6ைல!க.
ப'ரசைனய'6ைல!க. எ2னால ெதாறக
AயைலP அவ ெசா2னBடேன அத ெபா7R "க5"
க5"*P
சிசதா2 அசி!கமா ேபாய'சி.
ேபாய'சி. இ* ;டவா!க சிJ பா!க.
சிJ பா!க.

த ப' தி7ணாமைலேயவா?"
"த ப' தி7ணாமைலேயவா

இ6ைல!க.
இ6ைல!க. பக:ல திேகாய'0!க.
"இ6ைல!க திேகாய'0!க. தி7ணாமைல ேபாF மாறி
ேபாகP "
ேபாகP "

இ2ைன* ெபௗணமியாேச!
"இ2ைன* ெபௗணமியாேச! பல இட கிைட*மா?"
கிைட*மா

மண' இ ப 8 தாேன ஆ*.


"மண' ஆ*. ப2ென7,
ப2ென7 ஒ மண'ெக6லா ப
தி7ணாமைல* ேபாய'
ேபாய' .
ய' . நாS அ? மண'* தா2 எ6லா
கிJவல :தி A பா!க.
A பா!க. அதனால ெபஷ6 பல அடகாசமா
உகாேட ேபாய'டலா!க"
ேபாய'டலா!க"

4
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

அB சJதா2.
"அB சJதா2. த ப' ெப!க%ல எ2ன ப7றZ!க?"

ஆஹா...
ஆஹா... ஆர ப'சிடா!கFயா.
ஆர ப'சிடா!கFயா. எ2ன ெசா6லலா ?
ெசா6லலா இ* A2னா
ஒ:தகிட இ ப தா!க ;*6ல ேவைல ெசFயேறP ெசா2ேன2.
ெசா2ேன2.
அ* அவ அ!க எ2ன த ப' ப7றZ!கP ேகடா.
ேகடா. நாP எ2ன
ெசா6றP ெதJயாம,
ெதJயாம க [டல ஏதாவ ேதடறவ!க5* க7 ப'சி
ெகாகறP ெசா2ேன2.
ெசா2ேன2. உடேன அவ பக:ல உகாதித அத
பா, த ப'!
த ப'! எ2
பா "த ப' * ைபய ஒ வாரமா காேணா .
காேணா . ெகா?ச க7
ப'சி ெகா"
ெகா"P ேகடா!க.
ேகடா!க. இத தடைவ மMப) ந6லவனா மாறிட
ேவ7ய தா2.
தா2.

நா2 இ!க ேவைல ேத இேக!க"


"நா2 இேக!க"

எ2ன பசிகீ !க த ப'"


"எ2ன த ப'"

நா2 க [ட இ?சினTயJ! பசிேக!க.


"நா2 பசிேக!க. ஆM மாசமா ேவைல
ேத இேக2"
இேக2"

இ!க தா2 அத ப * நிைறய ேவைல இ*P ெசா6றா!கேள?"


"இ!க ெசா6றா!கேள

அெத6லா
"அெத6லா மா!க.
மா!க. அ* நிைறய இ*.
இ*. Aகியமா ந6ல
காேல\ல பசா ேக பலேய ேவைல* ேசதிகலா .
ேசதிகலா . நா2
மாராதா2 பேச2.
பேச2. அதா2 ெகா?ச ேலடா*"
ேலடா*"

கவைல படாத த ப'.


"கவைல படாத த ப'. ெபௗணமி அ2ைன* மைலல கா6 ெவகற
இ6ைல.
இ6ைல. சீ கிரேம ேவைல கிைட* "
கிைட* "

சJ!க.
சJ!க. ெரா ப ந2றி"
"சJ!க ந2றி"

எ2ன!க.
எ2ன!க. இவ எB அதிகமா ேபச மாறா.
மாறா. இ* A2னா
வதவ!க நிைறய ேப அB!க ெசாதகார பச!க இ!க ேவைல
ெசFயறைத ப:தி எ6லா
எ6லா கைத அள வ' இ பா!க.
இ பா!க. க ெபனT
ேப,
ேப ச பள இைத எ6லா சJயா ெதJ?சி ெவசி பா!க.
ெவசி பா!க. ஆனா
யா* அல ேட எGவளB கடறா!கP ெதJயா.
ெதJயா.

எ[ ம] ! நZ!க ◌ஃ ெர>ஷரா ேவைல ேதடறZ!களா?"


"எ[ களா

எ2ன!க அத ெபா7R ேபச ஆர ப'சிசி...


ஆர ப'சிசி... சJ வ'!க கடைலய
ஆர ப' ேபா ...
ஆர ப' ேபா ...

5
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

மனதி6 ேதா2றிய *ற-

கடைலேபா வா^வாேர வா^வா மYெற6லா


ெமாைகேபா ப'2 ெச6பவ

6
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 3

எ[ ம] ! நZ!க ◌ஃ ெர>ஷரா ேவைல ேதடறZ!களா?"


"எ[ களா

ஆமா!க...
ஆமா!க... நZ!க எ2ன ப7றZ!க?"
"ஆமா!க க

என* இ!க நாS க ெபனTல ேவைல கிைடசி*.


"என* கிைடசி*. எல ேசரலா P
ேயாசிசி இேக2"
இேக2" ெசா6லிவ' ேலசாக சிJ:தா-.
சிJ:தா-.

கலகறZ!க.
"கலகறZ க. எ ப!க ஒேர சமய:ல நாS க ெபனTல ேவைல?
ேவைல ஒ
க ெபனTல ேவைல கிைடசா ேசராம தி பB ேவைல ேதவ!களா?"
Z
!களா

இ6ைல!க.
இ6ைல!க. ேபான மாச இ2◌ஃேபாஸி
"இ6ைல!க இ2◌ஃேபாஸி அெட7 ப7ேண2.
ப7ேண2. இத
மாச அச7ச,
அச7ச ஐப'எ ,
ஐப'எ ச:ய QR அெட7 ப7ேண2.
ப7ேண2.
எ6லா:* இத வார தா2 Jச6 வ . ◌ஃப'ெர7*
எ6லா a ெகா: இ2ைன* தா2 ஊ* கிள பேற2.
கிள பேற2. அ!க
ேபாF எ!க வல
Z அ பா,
அ பா அ7ணாகிட
அ7ணாகிட எ6லா ேபசி ஏதாவ ஒ AB
ெசFயP "
ெசFயP "

நZ!க எ2ன AB ெச?சிகீ !க?"


"நZ க

என* எைத ைச ப7றP இ2P ெதJயல.


"என* ெதJயல. அேனகமா அச7ச
தா2 ேசேவP நிைனகிேற2"
நிைனகிேற2"

ஆ6 தி ெப!க"
"ஆ6 ெப!க"

ேத!!க.
ேத!!க. நZ!க வ ஆM மாசமா P ெசா2ன Z!க இ2P ேவைல
"ேத!!க
கிைடகலயா?"
கிைடகலயா

எ2ன!க ப7ண.
"எ2ன!க ப7ண. லேக இ6ைல!க"
இ6ைல!க"

ல எ6லா ெசா6லாதZ!க.
"ல க. எ6லா:* AயYசி தா!க Aகிய .
Aகிய . இேத
எ2ைன எ:ேகா!க.
எ:ேகா!க. இ2◌ஃேபாஸி ம அெட7 ப7ண'
நிM:திய'கலா .
நிM:திய'கலா . வ'டா AயYசியால தா2 இ ப ைகல நாS ஆஃப
ெவசிேக2
ெவசிேக2"
ேக2"

எ2ன!க ப7ண.
"எ2ன!க ப7ண. எவP கா6 ெலடேர அP ப மாறாP!க.
மாறாP!க. நாP
எGவளேவா AயYசி ெச?சி தா2 பாகேற2"
பாகேற2"

நZ!க எ ப எ6லா க ெபனT* அ ைள ப7றZ!க?"


"நZ க

7
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

நா2 ஒGெவா க ெபனTகா ெர) எ: ேபாF அத க ெபனT


"நா2
வா ேம2கிட ெகா ேப!க.
ெகா ேப!க. அவ வா!கி ெவசி*வா"
ெவசி*வா"

அ பறமா அைத எ6லா எைட* ேபா


"அ பறமா 7ட6 வா!கி
சா ப'வா.
சா ப'வா. எ2ன!க இ தமி^ சினTமா ஹZேரா மாதிJ ப7றZ!க?

யாராவ ெதJ?சவ!க இதா ெரஃப ப7ண ெசா6றைத வ'
இ ப ப7ண' இகீ !க?"

என* ெதJ?சவ!க யா


"என* யா இ!க இ6ைல!க.
இ6ைல!க. நா!க தா2 எ!க
காேல\ல Aத6 ெச.
ெச. அதனால சீ னTயஸு இ6ைல.
இ6ைல. நா!க நாS
◌ஃப'ெர7 வ
Z எ: த!கி ேவைல ேத இேகா .
இேகா .
ஒ:தவP* இ2P கா6 ெலடேர வரல"
வரல"

இ ப ேவைல ேதனா கா6 ெலட வரா.


"இ ப வரா. கா6 வலி தா!க வ .
வ .
ஆ2 ைல2ல ஒW!கா அ ைள ப7R!க.
ப7R!க. அ பேய உ!க ெமய'6
ஐ) ,
ஐ) ◌ஃேபா2 ந ப என* ெகா!க.
ெகா!க. என* ஏதாவ ெதJ?சா
உ!க5* அP பேற2"
அP பேற2"

சJ!க"
சJ!க"
"சJ!க

உ!க5* எ2ன லா!ேவ\ ெதJ) ?"


"உ!க5* ெதJ)

தமி^,
தமி^ இ!கிலி>"
"தமி^ இ!கிலி>"

ஏ2 க2னட ,
"ஏ2 க2னட மைலயாள எ6லா க:க ேவ7ய
ேவ7ய தாேன?
தாேன இத
ஜ2ம:ல உ!க5* ேவைலேய கிைடகாP நிைனகேற!க"
நிைனகேற!க"

ஏ!க இ ப ெசா6றZ!க?"
"ஏ!க க

நா2 எ2ன ேராகராமி! லா!ேவ\ ெதJ) P ேகேட2.


"நா2 ேகேட2. நZ!க எ2னனா
கYற தமி^,
தமி^ இ!கிலி>P கைதைய வ' இகீ !க?"
!க

எ2ன!க ப7ண உ!கைள மாதிJ நிைறய இ7டவ')


"எ2ன!க இ7டவ') அெட7
ப7ண'தா ெதJ) .
ெதJ) . என* C ெகா?ச ெகா?ச ெதJ)!க"
ெதJ)!க"

" 'C' ேய ெகா?ச ெகா?ச தா2 ெதJ)மா?


ெதJ)மா இ ப6லா ெபாறகற
*ழைதேய லின,
லின ஜாவாP எ6லா ெதJ?சி தா2 ெபாற*!க.
ெபாற*!க.
நZ!க எ2னனா 'C' ேய ெகா?ச தா2 ெதJ) P ெசா6றZ!க"
க"

எ2ன!க ப7ற.
"எ2ன!க ப7ற. சல இகற தா2 அக ைபல வ "
வ "

8
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

இGவளB ேக-வ'* ேபசாம ;*ல ேவைல ெசFயறேன


ெசா6லிய'கலா ேபால இ*!க.
இ*!க. ந6லா கடைல வM:திகலா .
வM:திகலா .
இ ப ெமாைகயா ேபா .

ஹி ...
ஹி ... ஊல இ வதBடேன என* மறகாம ◌ஃேபா2
"ஹி
ப7R!க.
ப7R!க. எ2 ◌ஃப'ர7 ஒ:த2 'C'ல
ல ப'.
ப'. அவ2கிட உ!க5*
இ7ேரா ப7ண'வ'டேற2"
ப7ண'வ'டேற2"

சJ!க.
சJ!க. க7 பா.
"சJ!க க7 பா. ஆமா நZ!க தி7ணாமைலேயவா?"
தி7ணாமைலேயவா ேபைச திைச
தி ப'ேய ஆகP!க.
ஆகP!க.

இ6ைல!க.
இ6ைல!க. நா2 க-ள*றிசி.
"இ6ைல!க க-ள*றிசி. தி7ணாமைலல இ ப மாறி
ேபாகP "
ேபாகP "

ஆமா இ2ைன* ெபௗணமியாேச


"ஆமா ெபௗணமியாேச.
யாேச. நZ!க ஏ2 ேசல ேபாF ேபாகாம
இத Eல வறZ!க?"

இ2ைன* ெபௗணமியா?
"இ2ைன* ெபௗணமியா என* அ ெதJயாேத.
ெதJயாேத. இத பக ெகா?ச
சீ கிரமா ேபாகலா P வேட2.
வேட2. அ ப ேபானா ெர7 மண' ேநர
பக அதிகமா*ேம"
அதிகமா*ேம"

சJ வ'!க.
"சJ வ'!க. ெபஷ6 ப ஏதாவ இ* மாறி ேபாய'கலா
ேபாய'கலா "
லா "

சJ!க.
சJ!க. நZ!க எ ப மMப) ெப!க% வறZ!க?"
"சJ!க க

நா2 தி!ககிழைம இ!க இ ேப2.


"நா2 இ ேப2. நZ!க?"

நா2 ஒ வார கழிசி தா2.


"நா2 தா2. ஜாய'னT! ேட இ2P ெர7 வார
கழிசி தா2 இ*.
இ*. சீ கிர வ ம எ2ன ெசFய ேபாேறா
ெசா6S!க"
ெசா6S!க"

அB சJதா2"
"அB சJதா2"

ஒ7R ேகடா த பா எ:க மாc!கேள?"


"ஒ7R மாc!கேள

ெசா6S!க"
ெசா6S!க"
"ெசா6S!க

உ!க ேப எ2னாP ெசா6லேவய'6ைலேய?"


"உ!க ெசா6லேவய'6ைலேய

எ2 ேப நி:யா.
"எ2 நி:யா. உ!க ேப?"
ேப

ரவ' ச!க"
"ரவ' ச!க"

9
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஒ வழியாக திவ7ணாமைல* வேடா!க.


வேடா!க. அட பாவ'களா பஸ
எ* இ!க நிM:தனாP!க?
நிM:தனாP!க அநியாயமா ெர7 கிேலா ம] ட*
A2னாேய நிM:திடாP!கேள.
நிM:திடாP!கேள. ஏ2டா திவ7ணாமைல* ெபௗணமி
அ2ைன* வரவP!க
எ6லாேம கிJவல:கா
வராP!க.
வராP!க. உ!க பதி* ஒ
அளேவ இ6ைலயா?
இ6ைலயா ஒேர
சாமியா ;டமா ெதJ)ேத.
ெதJ)ேத.

எ2ன!க இ ப டா7
"எ2ன!க
மாதிJ ெதJயைலேய?"
ெதJயைலேய Kக
கலக:திலிதா-
கலக:திலிதா- நி:யா.
நி:யா.

ஆமா!க.
ஆமா!க. பைஸ மைல
"ஆமா!க
பக:ல நிM:திடாP!க.
நிM:திடாP!க.
பா!க திவ'ழா மாதிJ
இ*"
இ*"

ஆமா .
ஆமா . இ ப எ2ன ப7ற?"
"ஆமா ப7ற

அ பேய நட ேபானா ப ேட7 வ வா!க"


"அ பேய வா!க"

ெர7 ேப ேபசிகிேட வதல ெர7 கிேலா ம] ட நடதேத


ெதJயைல!க.
ெதJயைல!க. ேபசாம
ேபசாம ப: கிேலா ம] ட* A2னாேய வ7ய
நிM:திய'கலா ேபால.
ேபால. அ7ணாமைலயா மகிைமேய தனTதா2 ேபால.
ேபால.

க-ள*றிசில இ வத ெபஷ6 பெஸ6லா எகாம நிM:தி


ெவசிகா!க.
ெவசிகா!க. எ6லா ;டமா இகா!க ஆனா எவP அ!க
இ*ற ஆப'சைஸ ேபாF ேகக
ேகக மாறா!க!க.
மாறா!க!க. இ!க நாேன ேபாF
ேககேற2.
ேககேற2. எ2ன!க எ6லா பஸு நாS மண'* ேமல தா2 எ பP
ெசா6றாP!க.
ெசா6றாP!க.
பாவ இத ெபா7ைண வ' ேபாகB மன வரைல.
வரைல. இ ப நா2
எ2ன ப7ண?
ப7ண QR மண' ேநர ப டா7ல உகாரதா?
உகாரதா

நா2 ேகக ஆர ப'ச எ6லா மக5


மக5 இத ஆப' பக வர
ஆர ப'சிடா!க.
ஆர ப'சிடா!க. எ6லா ேகடா எ ப) ஒ பஸாவ
வ'வா2.
வ'வா2. எ ப) ஏ:தி வ'ட ேவ7ய தா2.
தா2.

எ2னடா ;ட:திலி ெவளTய வடP பாகறZ!களா?


களா அ ப தாேன
பல இட ப'க A) .
A) . எ பB ;ட:ேதாட ேகாவ'தா
ேகாவ'தா ேபாடேவ
;டா!க.
;டா!க. ஆஹா அ!க ஒ ப வர மாதிJ ெதJ)ேத.
ெதJ)ேத. ஆமா

10
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

க-ள*றிசி ப தா2.
தா2. தி பதில இ வ இ*.
இ*. எ6லா
உ-ள ச7ைட ேபா இகறா!க.
இகறா!க. எ பேயா நம* உதவற*
அத தி பதி பாலாஜிேய ப அP ப'ய'கா2.
அP ப'ய'கா2.

ஒ வழியா பல நி:யா* சீ ேபா உகார ெவசா !க.


!க.
ெவ-ளTகிழைம!கறதால Jட2 J ல ;ட இ6ைல.
இ6ைல. ஜ2ன6
சீ லேய உகார ெவசா . இ!க அவ ஏேதா எ!கிட ேபசP P
AயYசி ப7ற மாதிJ இ*.
இ*. ஒ நிமிஷ ெவய' ப7R!க.
ப7R!க.

ஏ ரவ'...
"ஏ ரவ'... ெரா ப ெரா ப ேத!
ேத!.
!. க7 பா ெப!க% வதBடேன
உன* கா6 ப7ேற2.
ப7ேற2. அ பற ஒ Aகியமான வ'ஷய .
வ'ஷய . என*
ேவைலய'6ைல.
ேவைலய'6ைல. நாP உ2ைன மாதிJ தா2 ேவைல ேத இேக2.
இேக2.
ெப!க% வத ெர7 ேப ேச ேவைல ேதடலா ..."
ேதடலா ..."

11
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 4

பா!க.
பா!க. ந ம தா2 டகா6P பா:தா இத ெபா7R நம* ேமல
இ*!க.
இ*!க. எ ப தா2 இ ப ;ச படாம ெபாF ெசா6றா!கேளாP
ெதJயைல!க.
ெதJயைல!க. இ ப எ* எ2ைன அ ப பாகறZ!க?
க நா2 மா ஒ
ெபாF ெசா2ேன2.
ெசா2ேன2. அத ெபா7R
ெபா7R எ ப ெதாட க7னT)ஸா
அ பா:தZ!க இ6ைல.
இ6ைல. இல என* அைவ ேவற.
ேவற. ;*6ல
ேவைல ெசFயற என* ஆM மாசமா ேவைல ேதடற ெபா7R அைவ
ப7R பா!க.
பா!க. அ தா2 ெகாைம.
ெகாைம.

.....

எ2னடா இ2ைன* ெவ-ளTகிழைம இவ2 ஊ* ேபாகைலP


பாகறZ!களா
களா?
ளா நா2 மாச:* ஒ தடைவ தா2 ஊ* ேபாகற
வழக .
வழக . ேபான வார ேபானதால இத வார ேபாகைல.
ேபாகைல. இ ப எ2
EA* ேபாய' இேக2.
இேக2. எ2 E ேகாரம!கலா பக:ல இ*ற
வ'ேவ நகல இ*.
இ*. அதா2 இத 201 ப ப'சி ேபாய' இேக2.
இேக2.
141 வர ெகா?ச ேநரமா*
ேநரமா* ேபால.
ேபால.

இ2ைன* எ2ன ளாP


ேககறZ!களா?
களா கWத ெகடா
; வ!கற மாதிJ
நா!க ◌ஃப'Jயா இதா
Forum. அ பேய அ!க ஒ
ெர7 QR மண' ேநர
:தி,
:தி கி>ணா கேபல
ஒ ெவ ெவ வ
பாலாஜில ஒ பட
பா:,
பா: Kக வரைலனா சீ 
 வ'ைளயா ஒ நாS,
நாS அ?
மண'கா ப ேபா .
ப ேபா .

இ!க ஏேதா ேபா2 வ யாP பாகேற2.


பாகேற2. எேதா ந பல இ
வ.
வ.

ஹேலா,
ஹேலா ரவ' ஹிய"
"ஹேலா ஹிய"

நா!க வ' ேரால இ ; ப'டேறா .


"நா!க ; ப'டேறா . நZ!க எ!க வாேம2கிட
ெகா:த ெர) கிைட .
. உ!க5* நாைள*
நாைள* இ7டவ'[.
இ7டவ'[. காைலல
அ? மண'* எலரானT சி ரா?* வ!க.
வ!க. அ!க நZ!க
ெர) ெகா:த வாேம2 இ பா.
இ பா. அவகிட இ2ைன*

12
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

சனTகிழைம நாைள* ெவ-ளTகிழைம!கற ேகா ேவ ெசா2னா அவ


இ7டவ'[ நடகற இட:* உ!கைள ; ப'
; ப' வவா"
வவா"

இ அத ெபா7R ேவைல தா!க.


தா!க. ஊல இ வடா ேபால

காைலல அ?
"காைலல மண'கா?"
மண'கா

ஆமா!க"
ஆமா!க"
"ஆமா!க

நா2 இ ப ஊ* கிள பேற2.


"நா2 கிள பேற2. தி!க கிழைம காைலல QR மண'கா
அத பக வேவ2.
வேவ2. அ ப ேவணா அெட7 ப7ணலாமா?
ப7ணலாமா நா2
ேவணா Aதா ேந: சனTகிழைம ேந:
ேந: ெவ-ளTகிழைமP ேகா ேவ
ெசா6றேன"
ெசா6றேன"

இ பெய6லா ப7றதால தா2 உ!க5* ேவைலேய கிைடக


"இ பெய6லா
மாc!*.
மாc!*. ேபான வார தாேன ஊ* ேபான Z!க.
Z!க. அ*-ள எ2ன
தி ப ஊ*"
ஊ*"

வ' ேரா HR*


"வ' ேரா * நா2 ேபான வார ஊ* ேபானெத6லா ;ட ெதJ).
ெதJ).
அதனால தா!க நZ!க இதியாவ'லேய ெபJய க ெபனTயா இகீ !க"
க"

ஹேலா நா2 நி:யா ேபசேற2"


"ஹேலா ேபசேற2"

எத நி:யா?"
"எத நி:யா

ஹி ...
ஹி ... நிைனெவ6லா நி:யா.
"ஹி நி:யா. உ!க ;ட அ2ைன* பல வதேன
அத நி:யா"
நி:யா"

ஓ... ந ம dபா* பா.


"ஓ பா. நாS ஆஃப ெலட வா!கன நி:யாவா?"
நி:யாவா

ஆமா .
ஆமா . நZ!க ெசா6றைத பா:தா
"ஆமா பா:தா நிைறய நி:யாைவ ெதJ) ேபால?"
ேபால

அெத6லா இ6ைல!க...
"அெத6லா இ6ைல!க... என* உ!க ேப ;ட மற ேபா "

ஆமா.
ஆமா. இவ கஜினT Hயா.
"ஆமா Hயா. எ6லா:ைத) மற ேபாய'டா.
ேபாய'டா. மா
கைதவ'டாத பா"
கைதவ'டாத பா"

ெசம வாயாயா இகா பா!க.


பா!க.

சJ ெசா6S!க.
"சJ ெசா6S!க. எ ப ஊல இ வதZ!க?"

நா2 இ2ைன* காைலல தா2 வேத2.


"நா2 வேத2. வ'யாழகிழைம கிள ப'னா
;ட அதிக இகாP ேயாசிசி வேத2"
வேத2"

13
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

பய!கரமான :திசாலி!க நZ!க.


"பய!கரமான க. உ!க5ேக ேவைல கிைடகலனா அல
ஏேதா சதி இ*P நிைனகிேற2"
நிைனகிேற2"

சதி இ6ைல!க.
"சதி இ6ைல!க. எ2 வ'தி.
வ'தி. நா2 ேவைல ேத ெப!க% வேத ஒ
மாச தா2 ஆ "

ஓ அதாேன பா:ேத2...
"ஓ பா:ேத2... இ6ைலனா உ!க :திசாலி:தன:* ஒ ப:
பதிைன?சி ஆஃப ெலட வா!கிய' பe!கேள."
கேள."

ஓறZ!க பா:தZ!களா?"
"ஓறZ களா

இ6ைல இ6ைல.
"இ6ைல இ6ைல. மா ெசா2ேன2"
ெசா2ேன2"

அ பற அ2ைன* நZ!க ப7ண உதவ'* ெரா ப ந2றி.


"அ பற ந2றி. இ6ைலனா
அ2ைன* ப ப'சி ேபாக ெரா ப க>ட பகP .
க>ட பகP . இத தடைவ
மறகாம கால7ட எ: வேட2.
வேட2. ெபௗணமி அ2ைன*
க7 பா ற பட மாேட2"
மாேட2"

ஹி "
ஹி "
"ஹி

அ பற இத வார ஏதாவ இ7டவ'[ அெட7 ப7றZ!களா?"


"அ பற களா

இ6ைல!கேள.
இ6ைல!கேள. ஏ2 நZ!க ஏதாவ
"இ6ைல!கேள ஏதாவ அெட7 ப7றZ!களா?"
களா

ஆமா .
ஆமா . நாைள* ேகாரம!களால XYZ க ெபனTல காைலல 10 மண'*
"ஆமா
வா இ2.
இ2. 70% * ேமல இதா அெட7 ப7ணலா .
ப7ணலா . ெவM C
ெதJ?சா ேபா P ெசா6றா2.
ெசா6றா2. மா வ அெட7 ப7ண'
பாகறZ!களா?"
களா

ஆஹா...
ஆஹா... எ2ன!க இ வ பா ேபா ? இ ப எ2ன ப7ணலா ?
ப7ணலா
இ ேபாWைத* உ7ைமைய ெசா6ல ேவ7டா .
ேவ7டா . நாமS அவைள
கலாF ேபா .
கலாF ேபா .

சJ!க.
சJ!க. வர ைர ப7ேற2"
"சJ!க ப7ேற2"

எ2ன ைரயா?
"எ2ன ைரயா உ!க5ேக ஓவரா ெதJயல.
ெதJயல. ஒW!கா நாைள* வ
ேச!க"
ேச!க"

எ2ன!க இ ப ேபசி இ* ேபாேத க ப7ண'டா?


ப7ண'டா ெரா ப ரா!கி
ப'ச ெபா7ணா
ெபா7ணா இகா.
இகா. ந ம ைகல ரா!* கானா எ6லா ரா!கா
ேபா) P பா பாடற நமேகவா!க?
நமேகவா!க நாைள* ேபாகாம எேக
ஆகிடலா .
ஆகிடலா . அவ ேகடா ெபாF ெசா6ற* நம* ெதJயாதா எ2ன?
எ2ன

14
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 5

எ2ன!க ◌ஃேபார ல :த ேபாேற2,


ேபாேற2 பட:* ேபாக ேபாேற2,
ேபாேற2 சீ 
வ'ைளயாட ேபாேறP ெசா6லி இ ப கால!கா:தால ைகல
ெர[ேமாட இ!க வதிேகP பா:தZ!களா?
களா மா வ'ைளயா*
தா2.
தா2. அவ- எ2ைன எ ப நாS க ெபனTல ேவைல கிைடசி*P
ஏமா:தனாேலா,
ஏமா:தனாேலா அைத வ'ட நா2 அவ5* ப6 ெகாகP P தா2
இத ஐயா.
ஐயா. நZ!க எ2ைன
எ2ைன எB த பா நிைனக மாc!கP என*
ெதJ) .
ெதJ) .

இத ெர[ ல எ2ேனாட ேபைர தவ'ர எ6லாேம ெபாF தா2.


தா2. இத
ெப!க%ல,
ெப!க%ல இத சி2ன க ெபனTல எவP* எ2ைன ெதJய ேபா*.
ேபா*.
இ!க ெமாைப6 அ*,
அ* ெகா?ச ெவய' ப7R!க ேபசி
வடேற2.
வடேற2.

ேஹF நி:யா.
"ேஹF நி:யா. ெசா6S!க.
ெசா6S!க. எ!க இகீ !க?"

நா2 இ7டவ'[ அ7ெட7 ப7ண ேபாேற2.


"நா2 ேபாேற2. நZ!க வa!களா?
வa!களா
இ6ைலயா?"
இ6ைலயா

நா2 இ2P சJயா J ேப ப7ணல.


"நா2 ப7ணல. அ: ஏதாவ ெபJய
க ெபனTயா இதா ெசா6S!க.
ெசா6S!க. சி2ன க ெபனT எ6லா ேவ7டா "
ேவ7டா "

ப'6 ேக Jடய ஆகறாரா .


"ப'6 ஆகறாரா . நZ!க
!க ேவணா அத ேவைலல
ேசகறZ!களா?"
களா

இ உ!க5ேக ஓவரா ெதJயைலயா?


"இ ெதJயைலயா இத சி2ன க ெபனT வ'டா அ
ஒ7Rல தா2 ேவைல இகா?"
இகா

சJ ெட2ஷனாகாதZ!க.
"சJ க. நZ!க எ!க த!கிய'கீ !க?"

நா2 பக:ல வ'ேவ நகல தா2 த!கிய'ேக2."


"நா2 த!கிய'ேக2."

அ ப அ பேய வதZ
"அ ப வதZ!க2னா,
க2னா இ7டவ'[ அெட7 ப7ண',
ப7ண' ெர7
ேப பக:ல ஏதாவ ஒ ந6ல ஓட6ல சா ப'டலா இ6ைல?"
இ6ைல

நZ!க இ7டவ'[ Aசி ; ப'!க.


"நZ ; ப'!க. நா2 வேர2"
வேர2"

சJ!க"
சJ!க"
"சJ!க

15
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஏ2 இ ப எ6லா எ2ைன அ ப AைறகறZ!க?


க எ:தைன ெபாF தா2
ெசா6ேவP எ7ண'
எ7ண' இகீ !களா?
களா நா2 ெசா2ன ஒ தாF ெபாF
தா2.
தா2. ம] திெய6லா அேதாட * ெபாF.
ெபாF.

எ ப) இ2ைன* இவP!க இ7டவ'[ல த ப' தவறி;ட ெசல


ஆகிட;டா!கற தா!க எ2ேனாட ேவ7தேல.
ேவ7தேல. இேதா அத வாயா
பெகல வ இகா பா!க.
பா!க. அ2ைன* பா:தைத வ'ட
இ2ைன* இ2P ெகா?ச அழகா ெதJயறா பா!க.
பா!க. அழகா தா
ேபா,
ேபா பாடாைவ எ* ேபாடRேமா அகாக ேபா,
ேபா ேமசி!
ேமசி!கா ெபா ேதாP இ6லாம,
இ6லாம கா7ரா!கா ேபா அழகா
வதிகா.
வதிகா. d6 ேபாடாமா ெச ேபாறகற இ2P
இ2P அழகா
இ*.
இ*. இவ இ7டவ'[* வதாளா இ6ைல ெபா7R பாக
வதிகா!கP நிைனசி வதாளாேன ெதJயல.
ெதJயல. ரவ'!
ரவ'! ெரா ப
அைலயாதP நZ!க ெசா6ற என* ேக*.
ேக*. அதனால இேதாட
நி பா*ேவா .
நி பா*ேவா .

அட பாவேம.
அட பாவேம. நZ!க இ!க என* A2னாேய வc!களா?
"அட பாவேம வc!களா ேச
சா ப'டலா P ெசா2னBடேன அ*-ள வc!க.
வc!க. நா2 இ7டவ'[
Aசி தா2 வேவ2"
வேவ2"

ஆமா!க நZ!க ெசா6லி ப: நிமிஷ:ல நா2 ெர[ ைட ப7ண',


"ஆமா!க ப7ண'
J7 அB எ:,
எ: பற வேட2"
வேட2"

அ ப,
அ ப நா2 ◌ஃேபா2 ப7R ேபா நZ!க இ!க
"அ ப இ!க தா2 இகீ !க"
க"

ஆமா.
ஆமா.
"ஆமா மா ஒ ச ைரஸா இகேமP தா2 நா2 ெசா6லல"
ெசா6லல"

இெத6லா ஒ ச ைரஸா.
"இெத6லா ச ைரஸா. நZ!க இத இ7டவ'[ ளTய ப7ணா அ
ச ைர"
ச ைர"

நZ!க நாS க ெபனTல ஆஃப ெலட வா!கனவ!களாேச.


"நZ வா!கனவ!களாேச. நZ!க
தாராளமா ேபசலா "
ேபசலா "

கி7ட6 ப7றZ!க
"கி7ட6 !க பா:தZ!களா?"
களா

இ6ைல
"இ6ைல மா ெசா2ேன2.
ெசா2ேன2. ஆமா நZ!க தனTயா வதிகீ !கேள.
கேள. உ!க
;ட ேவைல ேதடற ◌ஃப'ெர7 யா வரைலயா?"
வரைலயா

இ6ைல!க.
இ6ைல!க.
"இ6ைல!க
நா2 எ2 ளா ேம வ'னTதாகாB ,
வ'னTதாகாB அவ அகாB ேச
த!கிய'ேகா .
த!கிய'ேகா . வ'னTதா ஊ* ேபாய'கா.
ேபாய'கா. அவ அகா இ!க ஒ
க ெபனTல ேவைல பாகறா!க."
பாகறா!க."

16
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஹி "
ஹி "
"ஹி

சJ,
சJ உ!க ◌ஃப'ெர7 யா வரைலயா?"
"சJ வரைலயா

இ6ைல!க.
இ6ைல!க. அவP!க எ6லா K!கி இகா!க.
"இ6ைல!க இகா!க. A2னாேய
ெசா6லிய'தா J ேப ப7ண'ய' பா!க"
ப7ண'ய' பா!க"

ஆமா.
ஆமா. இ* இB!க5* ஒ வஷ:* A2னாேய
"ஆமா
ெசா6வா!களா*
ெசா6வா!களா* .
* . மா ைர ப7ண' பாகலா P வரதி6ல"
வரதி6ல"

அB!க அ ப தா2.
"அB!க தா2. நZ!க வ'!க"
வ'!க"

இ ப6லா ேக-வ'யா!க ேககறாP!க.


ேககறாP!க. இ* ேகாவர2ல சி:தில
சிவ*மா* ராதிகா எ2ன ேவ7 P சர:*மா ேகடாேர,
ேகடாேர அைதேய
ேககலா .
ேககலா . நாP த பா எWதP P
எWதP P க>ட ப எWதி
வதிேக2.
வதிேக2. இவP!க எ6லா எ* க ெபனT நட:தறா!கP
ெதJயைல.
ெதJயைல. அேதா நி:யா ெவளTய வடா.
வடா. ெமய'7ைட2 ப7ணP .
ப7ணP .

எ ப எWதன Z!க?"
"எ ப Z!க

எ2ன!க இGவளB க>டமா ேககா!க.


"எ2ன!க ேககா!க. என* ஒ7R;ட
ெதJயல"
ெதJயல"

அ பா..
அ பா.. என* பரவால.
"அ பா பரவால. பாதி* ேமல கெரP நிைனகிேற2.
நிைனகிேற2. ெரா ப
க>டமி6ைல.
க>டமி6ைல. ஆனா ெகா?ச க>ட தா2"
தா2"

உ!க அளB* ப ஸா இதா பரவாய'6ைல"


"உ!க பரவாய'6ைல"

எ2ன!க.
எ2ன!க. நZ!க இ?சினTயJ! பசி தாேன வதZ!க.
"எ2ன!க க. உ!க5* ேவைல
கிைடகற ெரா ப க>ட ேபால"
ேபால"

எ2ன!க இ ப ெசா6றZ!க"
"எ2ன!க க"

சJ கவைல படாதZ!க.
"சJ க. எ!க E ல நிைறய ேப ேச தா2
ப ேபா .
ப ேபா .நZ!க வா!க உ!க5* நா!க ெசா6லி தேரா "
தேரா "

ெரா ப ேத!ஸு!க.
"ெரா ப ேத!ஸு!க. ஆனா ெபா7R!க த!கிய'கற வ*
Z நா2
வர ந6லா இகா."
இகா."

அFேயா..
அFேயா.. ெரா ப தா2..
"அFேயா தா2.. அ!க எ!க ளா பச!க5 வவா!க.
வவா!க. நிைறய
நிைறய
ேப ேச தா2 ப ேபா .
ப ேபா . பய படாம வா!க"
வா!க"

17
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

சJ.."
சJ.."
"சJ

மண' பனTெர7ேட காலா .. பக:ல எ!கயாவ ந6ல ஓட6


"மண'
இகா?"
இகா

பக:ல தா2 கி>ணா காேப இ*..


"பக:ல இ*.. மதிய சா பா H பரா
இ* "
இ* "

இெத6லா ெதJ?சி ெவசிேகா!க.


"இெத6லா ெவசிேகா!க. ஆனா இ7டவ'[ல ேககற
ேககற
ேக-வ'* ம பதி6 ெதJ?சிகாதZ!க"
க"

எ2ன!க ப7ற...
"எ2ன!க ப7ற... உ!கைள மாதிJ ஆ5!க5* அதிக Qைளைய
எ: ஊ:தி எ!க5* *ைறசிடா2 ேபால"
ேபால"

எ2Pேமா பதில பாயச ஊ:தற மாதிJ ெசா6றZ!க.


"எ2Pேமா க. சJ வா!க சா ப'ட
ேபாகலா "
ேபாகலா "

கி>ணா கேபல சா பா


ெரா ப ந6லா இ !க.
!க.
எ பB ேபால ெவ5:
கயா . எ!க நி:யாைவ
காேணா P பாகறZ!களா?
களா
அவைள ப ஏ:தி
அP ப'ேட2.
அP ப'ேட2. ◌ஃேபார
ேபாகலாமாP ேககலா P
ேயாசிேச2.
ேயாசிேச2. அ பற அ
சJய'6ைலP ேதாR . அதா2
பல ஏ:திவ'டா . அ
எ ப!க ெபா7R!க
ெபா7R!க வாய திற ேபச ஆர ப'சா நிM:தாம ேபசறா!க?
ேபசறா!க

சீ கிர உ7ைமைய ெசா6லிடP P ேதாP!க.


ேதாP!க. இ6ைலனா ஏதாவ
ப'ரசைனயாக வாF ப'*P ேதாP.
ேதாP. சா2 கிைட* ேபா
ெசா6லிடா ரவ'P எ2 மன அக ெசா6S.
ெசா6S. பாகலா ...
பாகலா ...

18
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 6

எ2னடா
எ2னடா இ பெவ6லா இவ2 ◌ஃேபா2லேய அதிக ேநர ேபசி
இகாP பாகறZ!களா?
களா எ2ன!க ப7ண?
ப7ண தினA அவ5* மா
எ2ன ப7றP ேககலா P ◌ஃேபா2 ப7ேற2.
ப7ேற2. அ ெர7 QR மண'
ேநரமாகி.
ேநரமாகி. இல ேவற இத க ெபனTகாரP!க ஒ மண' ேநர:*
ஒ தடைவ க ப7ண'டறாP!க
ப7ண'டறாP!க.
P!க. யா எGவளB ேநர ேபசினா
இB!க5* எ2ன!க வ ? பாதி ேபசி இ* ேபாேத க
ஆகி .
ஆகி . அ பற மMப) ேபச ேவ7யதா ேபாய'.
ேபாய'.

எ2 ேமல சேதகமா இதா நZ!க5 ேக பா!க.


ேக பா!க.

எ2ன ப7ண' இக?"


"எ2ன இக

நா!க இ2ைன* ந6லா ஊ


"நா!க :தி வேதா .
வேதா . உன* ஒ7R
ெதJ)மா?
ெதJ)மா என* ஊ :தறனா ெரா ப ப'* "
ப'* "

என* வ7ல ஊ
"என* :தறனா ப'* .
ப'* . ஐ2c2 ;ட
ெசா6லிகா 'I love to travel, but hate to arrive'P
P "

ேஹ ேஹ...
"ேஹ ேஹ...
இ ப ஐ2c2
ேப ெசா6லி
◌ஃப'கைர ப' அ
ப7றெத6லா
பைழய கால .
கால .
இ பெவ6லா
ெபா7R!க5*
பச!க ேபாகிJயா
இதா தா2
ப'* "
ப'* "

பராவாய'6ைல ெபா7R!க எ6லா ெகா?ச A2ேனறிc!க ேபால.


"பராவாய'6ைல ேபால.
A2னாெய6லா ேபாகிJ ராஜா!கள தா2 ப'* P ெசா6லி
இதZ!க.
க. இ பெவ6லா ஒ ப கீ ழ இற!கி ேபாகிJகைள)
ப'* P ஆர ப'சிc!க"
ஆர ப'சிc!க"

ஆமா .
ஆமா . அ பேய பச!க ம ஒW!*.
"ஆமா ஒW!*. நாமலா ேபசற
ெபா7R!கைள வ' மாட2 ைட ெபா7R!க ப'2னா தாேன
:வ!க"
Z
!க "

19
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

மாட2 ெபா7R!கைள ைச ேவணா அ பா!க.


"மாட2 அ பா!க. ஆனா மனைச
ெகாகற ேஹா லி
ேஹா லி ெபா7R!க-ட தா2.
தா2. ப:Jல;ட பா ேமான6
ப'2னா :தனாS கைடசியா Lமிகாைவ:தா2 க6யாண
ப7ண'*வா.
ப7ண'*வா. பச!க5* எ பBேம ந6லா பழகற ெபா7R!கைள
ைக ப'க தா2 ப'* "
ப'* "

ப'* ப'* ைகய உைடசா எ6லா சJயாகி "


"ப'* சJயாகி "

சJ இ* ேமல) எ!க ெமாைகைய ேகடா நZ!க ெட2ஷனாகிவ!க.


Z
!க .
இத வ
Z எ7 அவ வ*
Z எ2ைன வர ெசா6லிய'கா.
ெசா6லிய'கா. சனTகிழைம
ேபாகலா P இேக2.
இேக2. அ!க அவ ளா ேம எ6லா
இ7ர[ ப7ண'வ'டேறP ெசா6லிய'கா...
ெசா6லிய'கா...

எ2ன!க சனTகிழைம காைலல எ!க கிள ப' இேகP பாகறZ!களா?


களா
அதா2 அ2ைனேக ெசா2ேனேன.
ெசா2ேனேன. நி:யா வ*
Z தா2.
தா2.

இ2ைன* அ!* வ ேச பகலா P ெசா6லிய'கா.


ெசா6லிய'கா. வ
Z
ேடல நிைறய நா- வர ெசா2னா.
ெசா2னா. நா2 ேவற ◌ஃப'ெர7 வ*
Z
ேபாேற2,
ேபாேற2 அ இP ெபாF ெசா6லி ெவசிேக2.
ெவசிேக2. இ2ைன* எ ப)
எ ப)
உ7ைமைய ெசா6லிடலா P ளா2.
ளா2.

அவ ◌ஃப'ெர7 எ6லா* ஒ cலி! இகா .


இகா .
ஒGெவா:த* ஏதாவ ஒ ந6ல க ெபனTல ேவைல ெசFயறவ!க
ஒ:தராவ ெதJ?சிகP P.
ெதJ?சிகP P. அ ப தா2 ெரஃப ப7ற* ,
ப7ற*
ஓ பனT! இதா
ெசா6ற* வசதியா
இ* P
இ* P அ ப ஒ
திடமா .
திடமா . என* யாைர)
ெதJயாP ெசா2ேன2.
ெசா2ேன2.
மா அசி வ' அ பறமா
பா:கலா P
ெசா6லிய'கா.
ெசா6லிய'கா.

ஒ வழியா BTMேல
ேல அB*
வதா !க.
!க. இ ப அவ Eைம
க7ப' ேபாகP .
ேபாகP .
இ2ைனேக ெசா6லலாமா
இ6ைல அ:த Aைற
பா* ேபா
ெசா6லலாமாP இ ப ஒேர

20
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ேயாசைனயா இ*.
இ*. இ!க ெச6◌ஃேபா2 அ* நி:யாவா தா2
இ பா.
இ பா.

ஏ எ!க இக?"
"ஏ இக

நா2 BTM வேட2.


"நா2 வேட2. இ2P அ? நிமிஷ:ல உ!க வல
Z
இ ேப2"
இ ேப2"

சா* காைலல எWதிJசி வர* இGவளB ேநரமாகிசா?"


"சா* ேநரமாகிசா

இ6ைல.
இ6ைல. நா2 ஒ2ப மண'* எ6லா கிள ப'ேன2.
"இ6ைல கிள ப'ேன2. இ!க வ
ேசர* ெர7 மண' ேநரமாகி "

சJ.
சJ. எ!க) ேவைக பாகாம வ ேச"
"சJ ேச"

அெத6லா ப:திரமா வேவா .


"அெத6லா வேவா . நZ எB பய பட ேவ7டா "
ேவ7டா "

ஐேயா.
ஐேயா. இவ அ பேய *ழைத.
"ஐேயா *ழைத. இவ* ஏதாவ ஆகி P
பய படேறா .
ய படேறா . ெபா7R!கைள பா: அ!க இ!க நி2PடாதP
ெசா2ேன2.
ெசா2ேன2. இ!க எ2 ◌ஃப'ெர7 எ6லா ெவய' ப7ண'
இகா!க"
இகா!க"

இேதா வேட2.
"இேதா வேட2. நZ ெகா?ச ெவளTய வதா வ
Z ஈசியா
க7ப'சிடலா "
க7ப'சிடலா "

எ2ன ற படற* இGவளB ேநரமாகிசிP பாகறZ!களா?


களா எ2ன
ப7ண?
ப7ண எ6லா இ ப தா2 கிள பறா!க.
கிள பறா!க. மதிய ேபானBடேன அவ
◌ஃப'ெர7 எ6லாைர) அறிAக ப:தி ெவசா.
ெவசா. QR பச!க நாS
ெபா7R!க.
ெபா7R!க. எ6லா ந6லா ேபசனா!க.
ேபசனா!க. அ பற சா ப'ட ஆர ப'ேசா .
ஆர ப'ேசா .
அடகாசமா சைமசிதா!க.
சைமசிதா!க. ெவ6ல ேபாடாத சா பா,
சா பா உைளகிழ!*
உைளகிழ!*
வMவ6,
வMவ6 மிள* ரச ,
ரச சகைர ேபாடாம தய'ைர சா பால ேபா
சா ப'ட.
சா ப'ட. எ6லாேம H பரா இத.
இத. நி:யா இGவளB H பரா
சைம பாP நZ!க5
எதிபா:திக மாc!க.
மாc!க. நாP உ!கைள மாதிJேய எதிபாகைல.
எதிபாகைல.

அ பற சா ப' எ6லா* Kக கலக


கலக .
க . அ பேய ேபசிகிேட
ெபாW ஓசி.
ஓசி. ஒ அ? மண'கா ேர> தா2 எ6லா* C
ெசா6லி தர ஆர ப'சா2.
ஆர ப'சா2. ைபயP* ஓரளB* ெதJ?சித.
ெதJ?சித. ஆனா
நிைறய வ'ஷய மி ப7ணா2.
ப7ணா2. என* எ2ன ப7றேன ெதJயல.
ெதJயல.
அ பேய நா2 ெகா?ச ெகா?சமா ேக-வ' ேககற மாதிJ ேக,
ேக அவ2
வாFலேய ெசா6லி ெகாக ெவேச2.
ெவேச2.

21
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ெரா ப க>டமா ேபாய'சி!க.


ேபாய'சி!க. ஒ சில இட:ல நா2 ேக-வ' ேக
அவP* Jயல.
Jயல. அ பற எ!க காேல\ல இ ப ெசா6லி ெகா:தா!கP
நா2 ெசா6லி ெகாக ஆர ப'சிேட2.
ஆர ப'சிேட2. நி:யா* எ2 ேமல சேதக
வதி*மாP
வதி*மாP ெதJயல.
ெதJயல.

ெகா?ச ேநர:ல அ!க வத வ'ேனாதினT அகா ெசா6லி ெகாக


ஆர ப'சி எ2ைன கா பா:தினா!க.
கா பா:தினா!க. வ'ேனாதினT அகா ெப!க%ல தா2
ஒ ெபJய சா ேவ க ெபனTல ேவைல பாகறா!க.
பாகறா!க. அB!க த!கசி
வ'னTதா தா2 நி:யாேவாட காேல\ ேம.
ேம. QR ேப ேச
ேச தா2 E
எ: த!கிய'கா!க.
த!கிய'கா!க. அB!க ஓரளB* ந6லா ெசா6லி ததா!க.
ததா!க.
அB!க ப7ண சி2ன சி2ன த ைப ம நா2 தி:திேன2.
தி:திேன2. ஒ மாதிJ
சிJசிகிேட பா:தா!க.
பா:தா!க. இைத தா2 அ பேவ "ரவ'"
ரவ'"ைய ைக மைற பா
இ6 P ெசா2னா!க ேபால.
ேபால.

அ பற எ மண'கா
மண'கா சைமக ஆர ப'சிடா!க.
ஆர ப'சிடா!க. Aக ஒ2பதைர*
மண'* ேமல ஆ . அதா2 சா ப' ப ஏற*-ள மண' ப:*
ேமல ஆ . இ2ைன* அவகிட ெசா6ல வாF கிைடகல.
கிைடகல. இ*
ேமல ெசா2னா ஒ * ப6கிடேய தம அ வா!க ேவ7ய இ*
ேபால.
ேபால.

இனTேம
இனTேம நாம சதிக ெகா?ச நா- ஆ* ேபால..
ேபால.. அ வைர* எ2ைன
ஞாபக ெவசிேகா!க...
ெவசிேகா!க... நா2 தா2 ரவ' ச!க...
ச!க...

22
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 7

பா: QR வார ஆகிசிP இ பயா மற ேபாய'வ!க.


Z
!க . நா2
தா!க ரவ'.
ரவ'. QR வாரA வ
Z எ7 நி:யா வ*
Z ேபாேன2.
ேபாேன2. ஊ*
;ட ேபாகைல.
ேபாகைல. ேபான வார எ2 Eேம அேஷாைக) ; ப'
ேபாய'ேத2.
ேபாய'ேத2. அவP எ2ேனாட ;*-ல தா2 ேவைல ெசFயறா2.
ெசFயறா2.
ஆனா ேவைல ேதடறாP ெபாF ெசா6லி தா2 ; ப' ேபாய'ேத2.
ேபாய'ேத2.
அவ2 எ ப பா:தாS ேபசிேட இகற ைட .
ைட .

இ பெவ6ல ஒ நாைள* அ? ஆM மண' ேநர ◌ஃேபா2ல


ேபசிகேறா .
ேபசிகேறா . ஆனா எ2ன ேபசேனா P அ:த நா- ஞாபகமிக
மாc!*.
மாc!*. ஆனா ஜாலியா இ*.
இ*. இத மாதிJ நா2 எ பBேம
சேதாஷமா இத இ6ைலP நிைனகிேற2.
நிைனகிேற2.

நம* ப'சி ெபா7Rகிட ேபசினாேவ இGவளB சேதாஷமா


இ* P நா2 நிைனகல.
நிைனகல. அB ம:த ெபா7R!க யாகிட ேப
ேபா நா2 இGவளB சேதாஷமாB இத இ6ைல.
இ6ைல. இத வார
ஊ* ேபாகலா P ளா2.
ளா2. அவ5 வரதா ெசா6லிய'கா.
ெசா6லிய'கா.
திவ7ணாமைல ேபாF அ!க இ அவ க-ள*றிசி ேபாகலா P
ளா2.
ளா2.

நாைள* தாேன ெவ-ளTகிழைம.


ெவ-ளTகிழைம. அதா2 நாைள* இரா:திJ
கிள பலா P ளா2.
ளா2. அவ காைலல கிள பலாமாP ேகடா.
ேகடா. நா2 தா2
ஒ நா- AWசா வணாகி .
Z
ணாகி . அதனால ஒ எ ஒ2ப மண'கா
கிள பலா .
கிள பலா . அ ப தா2 வ'ய காைலல திவ7ணாமைலல இ ப
கிைட* P ெசா6லிய'ேக2.
ெசா6லிய'ேக2. பாகலா .
பாகலா .

இ!க நி:யா ேபா2 ப7றா ேபசி வேர2.


வேர2.

இத ேநர:ல எ!க கிள ப' ேபாய' இேகP பாகறZ!களா?


களா ஏேதா
Aகியமான வ'ஷய உடேன கிள ப' வாP ெசா6லி ◌ஃேபா2 ப7ணா.
ப7ணா.
அவ *ர6ல) ஏேதா பதட ெதJ?சி.
ெதJ?சி. அதா2 உடேன கிள ப'ேட2.
கிள ப'ேட2.
அவ வ*
Z ேபாF
ேபாF ேசர*-ள எ ப) மண' ப:தாகி P
நிைனகிேற2.
நிைனகிேற2.

எ2னா ?"
"எ2னா

ஒ2P இ6ல.
"ஒ2P இ6ல. நZ இ2ைன* ரா:திJ இ!க ேட ப7ண A)மா?"
A)மா

Jயல"
Jயல"
"Jயல

23
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ெகா?ச ப'ரசைனயாகிசி.
"ெகா?ச ப'ரசைனயாகிசி. இ2ைன* ரா:திJ இ!க ேட ப7ண'
நாைள* காைலல சீ கிரமா வ'ேனாதினT அகாைவ)
அகாைவ) ,
) வ'னTதாைவ)
; ப' ேபாF அB!க வல
Z வ' நாம அ பேய ந ம ஊ*
ேபாகலா ."
ேபாகலா ."

உ-ள வ'ேனாதினT அகாB ,


அகாB வ'னTதாB அழற ச:த ேக*.
ேக*. க7 பா
ஏேதா சிJயசா நடதி*.
நடதி*. எ2னP ெதJயாம எ ப உதவறP ெதJயல.
ெதJயல.

சJ.
சJ. வ'ஷய எ2னP நா2 ெதJ?சிகலாமா?
"சJ ெதJ?சிகலாமா ெதJய;டாP நிைனசா
ேவ7டா "
ேவ7டா "

இ6ைல ரவ'.
"இ6ைல ரவ'. ெகா?ச ேநரமாக ெசா6ேற2"
ெசா6ேற2"

ஹி ...
ஹி ...
"ஹி ேர>,
ேர> ெசதி6,
ெசதி6 அ7 எ6லா எ2ன ஆனா!க?"
ஆனா!க

இத ேநர பா: பச!க எ6லா எ!க காேல\ ஈசிஈ ைபய2


"இத
ஒ:தP* Jஜிட ேமேர\P ேந: ெமரா
ெமரா கிள ப' ேபாFடாP!க.
ேபாFடாP!க.
அதா2 உன* ேபா2 ப7ண ேவ7யதா ேபா "

நZ எ2ன வ'ஷய P ெசா2னா எ2னால எ ப உதவ A) P


"நZ
பா ேப2.
பா ேப2. இத இட:ைத பா:தா ஏேதா ெபசா நடத மாதிJ இ*"
இ*"

ஹி ....
ஹி .... வ'ேனாதினT அகா Hைச அெட ப7ணா!க"
"ஹி ப7ணா!க"

வா?"
வா
"வா

ஆமா.
ஆமா. ஏேதா ஒ ◌ஃேபா2 கா6
"ஆமா
வ . அWகிேட கிசP*
ேபானா!க.
ேபானா!க. நா2 ப'2னாலேய
ேபாேன2.
ேபாேன2. க:தி எ: ைகல
க ப7ண ேபானா!க.
ேபானா!க. ந6ல
ேவைள நா2 த:ேட2.
த:ேட2.
வ'னTதாB சJயா வடா.
வடா.
அ ப இ ெர7 ேப
அWகிேட இகா!க.
இகா!க. என*
பயமா இ . நZ பக:ல
இதா ெகா?ச ைதJயமா
இ* P நிைனேச2.
நிைனேச2. அதா2
வர ெசா2ேன2"
ெசா2ேன2"

24
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஹு ...
ஹு ... உன* ஏதாவ ஐயா இகா?"
"ஹு இகா

இ6ைல.
இ6ைல. வ'னTதா* ;ட எ2னP Jயல.
"இ6ைல Jயல. அ ப இ ஏ2கா
ஏ2காP ேக அW இகா"
இகா"

ஏதாவ லG ேமடரா?"
"ஏதாவ ேமடரா

ெதJயல.
ெதJயல. ஆனா என* ெதJ?சி அ ப இகாP தா2 நிைனகிேற2"
"ெதJயல நிைனகிேற2"

சJ.
சJ. அகாகிட நா2 ேபசி பாகேற2"
"சJ பாகேற2"

இ ப ேவ7டாேம"
"இ ப ேவ7டாேம"

இக .
இக . அB!க என* அகா தா2.
"இக தா2. வா ேபாF ேபசலா "
ேபசலா "

உ-ள வ'ேனாதினT அகாB ,


அகாB வ'னTதாB அW க7R வ!கிய'த.
Z
!கிய'த .
எ ப ஆர ப'கறP ெதJயல.
ெதJயல. இதாS ந மலால உதவ A?சா
க7 பா உதவ' ஆகP .
ஆகP .

அகா.
அகா. ஏ2கா இ ப ப7ண!க?
"அகா Z
!க ஏதாவ ப'ரசைனனா,
ப'ரசைனனா நா!க எ6லா
இ6ைல?"
இ6ைல

இ6ல பா.
இ6ல பா. உன* எ6லா இ ெசா2னா Jயா"
"இ6ல பா Jயா"

அகா.
அகா. எ2ைன நZ!க ேவற ஆளா தான பாகறZ!க?
"அகா க உ!கள நா2
நா2 எ2 அகா
மாதிJ தா2 பாகேற2.
பாகேற2. எ2கிட ெசா2னா உ!க பார *ைற) P நZ!க
நிைனசா ெசா6லலா .
ெசா6லலா . இ6ைலனா ேவணா .
ேவணா . ஆனா எத
காரண:காகB த பா AB எகாதZ!க.
க. வ Z ஆ ேத ◌ஃபா ["
["

ஹி "
ஹி "
"ஹி

அைர மண' ேநரமா யா ேபசாம,


ேபசாம ஒ:த Aக:ைத ஒ:த
ஒ:த பா:
இேதா .
இேதா . வ'ேனாதினT அகா ேபச ஆர ப'கறா!க.
ஆர ப'கறா!க. இ!க.
இ!க.

என* ஏதாவ ஒ7R ஆகிசினா யா கவைல படாதZ!க.


"என* க. என*
உ!ககிட ெசா6லற* ஒ7R தா2 இ*.
இ*. எத காரண:காகB
◌ஃேப ேபா ேவைல* ேசடாதி!க.
ேசடாதி!க. அGவளB தா2.
தா2. இ*
இ* ேமல
எ2கிட எB ேபசாதZ!க"
க"

ஏதாவ லG ேமடP நிைனேச2.


நிைனேச2. ப'ரசைன ெபசா இ* ேபால
இ*...
இ*...

25
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 8

எ2ன!க ஏதாவ லG ேமடரா இ* லபமா சமாளTசி சமாதான


ப7ண' ெவசா ப'2னா நம* இத அகா ெஹ6 ப7Rவா!கP
பா:ேத2.
பா:ேத2. ப'ரசைன ெகா?ச ெபசா இ* ேபால இ*.
இ*.

ேமட எ2னP ஓரளB* J?சி ேபாசி.


ேபாசி. அகா ◌ஃேப ேபா
ேச பா!க ேபால.
ேபால. அ எ ப) க ெபனTல ெதJ?சி* .
ெதJ?சி* .
ேவைலைய வ' KகறP ெசா6லிய' பாP!க.
ெசா6லிய' பாP!க. ஆனா அ*
தYெகாைல ப7ண'கPமா எ2ன?
எ2ன இ6ைல இB!க ◌ஃேபP ெதJ?சி
க ெபனT HRஓ
ஓ, ேமனஜேரா இB!கைள த பா பய2ப:திக
பா:தி பாP!கேளா?
பா:தி பாP!கேளா இகான வாF ெரா ப அதிகமா இ*.
இ*.
இ6ைலனா எவனாவ ◌ஃப'ெர7 ட6 ேக ஆ பாP!க
ஆ பாP!க.
ேப ேவா .
ேவா . ெபா7R!க எ* ேவணா எ ப ேவணா AB எ பா!க.
எ பா!க.

வ'னTதா,
வ'னTதா நி:யா.
"வ'னTதா நி:யா. வல
Z சா ப'ட ஏதாவ இகா?"
இகா

""

எ2ன Aழிசி இகீ !க?


"எ2ன க சா ப'ட ஏதாவ தயா ப7R!க.
ப7R!க. இ2P
ஒ மண' ேநர:ல எ6லா சJயாகி "
சJயாகி "

""

ேபா!க.
ேபா!க. நா2 தா2 ெசா6ேற2
"ேபா!க ெசா6ேற2 இ6ைல"
இ6ைல"

ெர7 ேப கிசP* ேபாய'டா!க.


ேபாய'டா!க. அ பாடா.
அ பாடா.

ெசா6S!ககா,
ெசா6S!ககா ேவைல
"ெசா6S!ககா
வ' Kகிேவா P
ஏதாவ ெசா2னா!களா?"
ெசா2னா!களா

இ6ைல"
இ6ைல"
"இ6ைல

அ ப Aத6 வ'ஷய
இ6ைல.
இ6ைல. இ2P ெகா?ச
சீ Jயஸான
வ'ஷயமா:தா2 ப.
ப.

சJ எ2ன ேகடாP!க?
"சJ ேகடாP!க
ஏதாவ த பா நடகிடா!களா
நடகிடா!களா?"
டா!களா

26
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

வ'ேனாதினT அகா Aக வ'J?சைத பா* ேபா அB!க5*


ஆசயA ,
ஆசயA பயA ேசேத வ* ேபால இ*.
இ*.

நZ!க ெசா6S ேபாேத என* Jய ஆர ப'சிசி.


"நZ ஆர ப'சிசி. க ெபனT HRஆ
ஆ,
ேமனஜரா இ6ைல ◌ஃப'ெர7P ;ட :தற யாராவதா?"
யாராவதா

ெதJயல?"
ெதJயல
"ெதJயல

ஏதாவ ேம7 ப7ணா!களா?"


"ஏதாவ ப7ணா!களா

பண தா2"
"பண தா2"

நZ!க இ2P ெகா?ச வ'வரமா ெசா2னா,


"நZ ெசா2னா நாைள* காைலல ப'ரசைன
தZ .
 . பய படாம எ2கிட ெசா6S!க"
ெசா6S!க"

நா2 MCA A* ேபா கைடசி ெசமடல ஒ ேப பல ஊ:திகி .


"நா2
ந6லா தா2 எWதிய'ேத2.
எWதிய'ேத2. அ ப
அ ப இ ◌ஃெபய'லாய'ேட2.
◌ஃெபய'லாய'ேட2. ஒ
ஆM மாச வல
Z இ பJைச எWதி Jச6 வ ேபா
கிடதட ஒ2ப மாசமாய'சி.
மாசமாய'சி. ெப!க% தா2 பக P இ!க ேவைல
ேதட வேத2.
வேத2. எB கிைடகல.
கிைடகல. அ பற ஒ கா6 ெச2டல ேச
ஒ ப: மாச ேவைல ெச?ேச2
ெச?ேச2.
ேச2. அ பற எ2 ◌ஃப'ெர7 எ6லா
கா6 ெச2டல இகற ப'2னா ப'ரசைனயா* P ெசா6லி ஒ
ெரய'னT! இ2[ல ஜாவா பக ெசா2னா!க.
ெசா2னா!க. நாP பேச2.
பேச2.
அத இ2[லேய ெர7 வஷ எபeJய2 சப'ேக
ததா!க.
ததா!க. அைத ெவசி இத க ெபனTல
க ெபனTல ேவைல* ேசேத2"
ேசேத2"

ஹி "
ஹி "
"ஹி

ஒ மாச கழிசி ஒ ◌ஃேபா2 வ . அல நா2 ◌ஃேப ேபாடைத


"ஒ
ப:தி எ!க ஊ ப:திJைகல எ6லா ேபா நாறசிவP ெசா6லி
பயAM:தி கா ேகடா!க.
ேகடா!க. நாP பய:ல கா ெகா:ேத2.
ெகா:ேத2. அ பற
நா2 எ2 ◌ஃேபா2 ந பைர
ந பைர மா:திேட2.
மா:திேட2. இ2ைன* கெரடா மMப)
எ2 ந ப* ேபா2 ப7ணா!க.
ப7ணா!க. ந ப மா:தினா க7 ப'க
AயாதாP ெசா6லி அசி!க அசி!கமா தினா!க.
தினா!க. நாைள* பண
எ: வர ெசா6லிய'கா!க.
ெசா6லிய'கா!க. இ6ைலனா நா2 ◌ஃேப ேபாடைத)
அைத மைறக கா ெகா:தைத)
ெகா:தைத) எ!க ஊ ப:திJைகல
ேபாேவP மிரடறா!க.
மிரடறா!க. என* பயமா இ*.
இ*. இவP!க எ2ைன
வ' ைவக மாடாP!க ேபால"
ேபால"

அழாதZ!க.
"அழாதZ க. Aத6ல அWைகைய நிM:!க.
நிM:!க. யாரா இ* P ஏதாவ
ேயாசிசீ !களா?"
களா

27
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

யாேன என* சJயா ெதJயல"


"யாேன ெதJயல"

Aத6ல நZ!க பய படறைத


"Aத6ல பய படறைத நிM:!க.
நிM:!க. இத மாதிJ ெபJய க ெபனTல
◌ஃேபல மக- ேசரா!கP எத ப:திJைகல) அGவளB சீ கிர
ேபாடமாடா!க.
ேபாடமாடா!க. ஏ2னா அ அத க ெபனTேயாட வளசிைய)
ெர ேடஷைன) பாதி* .
பாதி* . அB நZ!க ேவைல* ேசதிகற
க ெபனT,
க ெபனT இதியாBல தைல சிறத
சிறத சா ேவ க ெபனTல ஒ7R.
ஒ7R. அதனால
எத ப:திJைகல) அB!க க ெபனT ஆ5!கைள ப:தி த பா ேபாட வ'ட
மாடா!க.
மாடா!க. ஏ2னா அB!க இ7டவ'[ ராச சJ இ6ைலP ம:தவ!க
ேபச அ வாF பளTசி .
வாF பளTசி . அதனால ப:திJைகல ேபாேவா P அவ2
ெசா2னைத ெவசி நZ!க பய பட
பய பட ேவ7டா "
ேவ7டா "

நிஜமாவா ெசா6ற?"
"நிஜமாவா ெசா6ற

ஆமா .
ஆமா . ச:தியமா நZ!க எ2ைன ந பலா .
"ஆமா ந பலா . அB இத மாதிJ
ந பக:த2ைம இ6லாத ஆ5!ககிட இ வர எ6லா:ைத)
ெவசி இத மாதிJ ேபாட மாடா!க.
மாடா!க. அதனால நZ!க அவP*
பய படறைத நிM:!க.
நிM:!க. இ ப நாம இ யாரா இக A) P
ேயாசி ேபா .
ேயாசி ேபா . அ* ஏ:த மாதிJ நாம அB!கைள c6 ப7ண'கலா "
ப7ண'கலா "

ஹி "
ஹி "
"ஹி

உ!ககிட ேபசினவ!க தமி^ல ேபசினா!களா?"


"உ!ககிட ேபசினா!களா

ஆமா "
ஆமா "
"ஆமா

உ!கைள இ7டவ'[ ப7ண HR, உ!க ேமனஜ யாராவ தமி^


"உ!கைள
ஆ5!களா?"
ஆ5!களா

இ6ைல.
இ6ைல. HR வட இதியாகார,
"இ6ைல இதியாகார ேமனஜ ஆதிரா"
ஆதிரா"

ஹு
ஹு .
"ஹு . உ!க c ல எ:தைன ெபா7R!க?"
ெபா7R!க

ெமா:த நாS ெபா7R!க"


"ெமா:த ெபா7R!க"

சJ அல எ:தைன ேப அ!க ேலரலா ேசதா!க?"


"சJ ேசதா!க

நா2 ம தா2.


"நா2 தா2. ம] தி எ6லா அத க ெபனTலேய ◌ஃெபரஷரா
ேசதவ!க"
ேசதவ!க"

அ ப இ உ!க ேமனஜ ேவைலயா இக வாF *ைறB.


"அ ப *ைறB. ஏ2னா
அB!க ப7ற
ப7ற ஒ ராஸ மாதிJ இ*.
இ*. ஒ:தகாக இGவளB

28
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

J எக மாடா!க.


மாடா!க. எ2ேனாட கண' HR இ6ைலனா உ!க
ெர7 யாராவ ஒ:தவ!க தா2"
தா2"

எ2 ◌ஃப'ெர7ஸா இக வாF ப'6ைல.


"எ2 வாF ப'6ைல. ஏ2னா நா2 ந ப மா:தி எத
ப'ெர7* ெகாகல.
ெகாகல. எ6லா வ'னTதா
வ'னTதா ந பல தா2 கா7டா
ப7றா!க"
ப7றா!க"

ஹி ....
ஹி .... உ!க ஆப'ல இ7ரா ெந இ*ேம.
"ஹி இ*ேம. அல அ ேட
ப7ண Z!களா?"
Z!களா

ஆமா .
ஆமா . எ2 c ல] அ ேட ப7ண ெசா2னா.
"ஆமா ெசா2னா. அதனால ேபான வார
தா2 ப7ேண2"
ப7ேண2"

அ பனா HR*
"அ பனா * சா2 அதிக .
அதிக . அB!க ெகா?ச ேப ேச இத
மாதிJ
மாதிJ லபமா ப7ணலா .
ப7ணலா . ேவைல* ேச ேபாேத ◌ஃேபP ெதJ?சி
ஆ- எ: அ பறமா அB!கைள ப:தி ம:த வ'ஷய!கைள ெதJ?சி
லபமா மிரடலா "
மிரடலா "

இகலா "
இகலா "
"இகலா

அேத மாதிJ உ!க c ல யாகாவ உ!க ேமல ர> இகலா P


"அேத
நZ!க ◌ஃபe6 ப7றZ!களா?"
களா

அ ப இகற
"அ ப இகற மாதிJ ெதJயல.
ெதJயல. எ6லா ந6லா தா2 ேபசறா!க.
ேபசறா!க.
அBமி6லாம நா2 ேசேத ெர7 மாச தா2 ஆகிய'*"
ஆகிய'*"

ஹி "
ஹி "
"ஹி

உ!க c ல தமி^ பச!கேளா இ6ைல ெபா7R!கேளா யாராவ


"உ!க
இகா!களா?"
இகா!களா

ஆமா .
ஆமா . ஒ ைபய2,
"ஆமா ைபய2 ஒ ெபா7R"
ெபா7R"

அல யா ேமலயாவ சேதக படற மாதிJ?"


"அல மாதிJ

இ6ைல.
இ6ைல. அB!க ெர7 ேப ெரய'னT!ல இ ஒ7ணா
"இ6ைல
இகறவ!க அ7 ேத ஆ இ2 லG வ': ஈ அத"
அத"

அ ப அB!களா இக Aயா!கறZ!க?"


"அ ப க

ஆமா "
ஆமா "
"ஆமா

29
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆஹா...
ஆஹா... ஒ Aகியமானைத வ'டேன.
"ஆஹா வ'டேன. நZ!க ெரய'னT!
ேபான Z!கேள.
Z!கேள. அB!க தாேன உ!க5* ◌ஃேப எபeJய2
ெகா:தா!க?"
ெகா:தா!க

ஆமா"
ஆமா"
"ஆமா

ஹG ஐ மி இ?
"ஹG இ ஷி...
ஷி... க ஆ2.
ஆ2. ேத இ ய ைஹ சா2
ஆஃ ெத பeய'! தி க6 J.
க6 J. ஏ2னா திடைன உவாகறவP*
திட2கிட இ திடற லப "
லப "

வ'ேனாதினT அகா Aக:ல ஒ அதிசி ெதJ?சி


ெதJ?சி...

30
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 9

ரவ',
ரவ' உ2னால க7 பா இ ெரய'னT! இ2)ல இகவ!க
"ரவ'
ஒ:தவ!க ேவைலதாP ெசா6ல A)மா?"
A)மா

நிசயமா அB!க தாP இ ப இகற நிைலைமல ெசா6ல Aயா.


"நிசயமா Aயா.
என* இ2P ெகா?ச இ2◌ஃபேமஷ2 ேவR "
ேவR "

ஹி "
ஹி "
"ஹி

உ!ககிட Aத6 தடைவ கா


"உ!ககிட ேக* ேபா நZ!க காைச அB!க
அகB7ல ேபாடேறP ெசா2ன Z!களா?"
Z!களா

நா2 ெசா2ேன2.
"நா2 ெசா2ேன2. அB!க ஒ:கல"
ஒ:கல"

அ பற ?"
அ பற
"அ பற

எ2ைன ேநரா பJடா காப'


"எ2ைன
ெச2ட* வர ெசா2னா!க.
ெசா2னா!க. அ!க
ஒ:த நZல சைட) ,
சைட) க ேப7
ேபா தனTயா காப' *சி
இ பா.
இ பா. நாP காப' வா!கி அவ
எதில ேபாF உகாரR P
ெசா2னா!க"
ெசா2னா!க"

அ பற ?"
அ பற
"அ பற

பாதி *சி AசBடேன எ2 ேஹ7 ேபல இ பண:ைத எ:


"பாதி
ெகாகR P ெசா2னா!க"
ெசா2னா!க"

ஹி "
ஹி "
"ஹி

அ பற காப' *சி AசBடேன அவ ;டேவ ெவளTய வ அவ


"அ பற
ேபாற ைடரhP* ஆ ேபாசிடா ேபாகP P ெசா2னா!க"
ெசா2னா!க"

ஹி .
ஹி . ெல ம] தி!"
"ஹி தி!"

பண:ைத அகB7ல ேவ7டா P ெசா2ன சJ.


சJ. ஆனா மக- வர
இட:ல வ அவP* எதில உகா ஏ2 காப' *க
ெசா2னாP!க?
ெசா2னாP!க அ பற ஏ2 அவ2 எWதிJ*
எWதிJ* ேபா ;டேவ எW
ெவளTய வர ெசா2னாP!க?
ெசா2னாP!க

31
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ச தி! ◌ஃப'>ஷி.
◌ஃப'>ஷி. இ6ைல!களா?
இ6ைல!களா ெபாவா இத மாதிJ ப'ரசைன
ப7றவP!க Aக:ைதேய காட மாடா!கேள.
மாடா!கேள.

பண:ைத ஏதாவ கவல ெவசி ெகா:தZ!களா?"


"பண:ைத களா

இ6ைல பா.
இ6ைல பா. பண:ைத எத கவல) ைவகாம ெகாகP P
"இ6ைல பா
ெசா2னா!க
ெசா2னா!க.
2னா!க. எ6லாேம A2னாேய ெதளTவா ெசா6லிடா!க"
ெசா6லிடா!க"

ஹி "
ஹி "
"ஹி

இ ெகா?ச க>டமான வ'ஷயமா தா2 இ* ேபால.


ேபால. ந ம தமி^
பட:ல எ6லா ஒ பாலிதி2 ைபல :தி ண' ைபல ெவசி ெகாக
ெசா6Sவா!க.
ெசா6Sவா!க. இவP!க ஏ2 பண:ைத எல) ேபாடாம அவ2 ைகல
தர ெசா6லிய'கா!க
ெசா6லிய'கா!க.
கா!க. பண:ைத ைகல ெகா: ேச ெவளTய
வரR .
வரR . இல ஏேதா சீ Jயஸா இ* ேபால இ*!க.
இ*!க. உ!க5*
ேதாணல?
ேதாணல

சJ நZ!க எ* கவைல படாதZ!க.


"சJ க. இ தா2 எ2ேனாட ஆட.
ஆட. Aத6ல
உ!க ெரய'னT! இ2[,
இ2[ அ: உ!க HR, அ: உ!க
◌ஃப'ெர7 ;ட:ல
;ட:ல ஒ:த2.
ஒ:த2. எ ப) க7ப'சிடலா "
க7ப'சிடலா "

நாைள* எ2ைன கா
"நாைள* எ: ெரயா இக ெசா6லிய'காP!க"
ெசா6லிய'காP!க"

அெத6லா ேபாக ேதைவய'6ைல.


"அெத6லா ேதைவய'6ைல. பா:கலா .
பா:கலா . வா!க இ ப Aத6ல
சா ப'டலா "
சா ப'டலா "

இ6ைல என* ேவ7டா பா"


"இ6ைல ேவ7டா பா"

வா!ககா.
வா!ககா. பசியா இதா என* Qைள ேவைல ெசFயா"
"வா!ககா ெசFயா"

ரவ'.
ரவ'. என* ஒ சேதக "
"ரவ' சேதக "

ெசா6S!ககா"
ெசா6S!ககா"
"ெசா6S!ககா

இGவளB வ'ஷய உன* ெதJ).


"இGவளB ெதJ). ஆனா நி:யா உன* எBேம
ெதJயா.
ெதJயா. நZ 0 P ெசா6லி இகா.
இகா. என* உ2 ேமலேய சேதகமா
இ*"
இ*"

கிழி?சி.
கிழி?சி. உ!ககிட ம உ7ைமைய ெசா6ேற2.
"கிழி?சி ெசா6ேற2. நி:யாகிட
நி:யாகிட
ெசா6லாதZ!க"
க"

நா2 உ7ைமைய ெசா6லி AசBடேன வ'ேனாதினT அகா Aக:ல


ெபJய ஆசJய .
ஆசJய . எ2னால இத ப'ரசைனைய சமாளTக A) P

32
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

அB!க5* ஓரளB* ந ப'ைக வசி!க.


வசி!க. அB!கேள சா ப'ட ஓ.
ஓ.ேக
ெசா6லிடா!கனா பா!கேள2.
பா!கேள2. இ!க சா ப' வடேற2
வடேற2.
டேற2.

இத வல
Z என* ெதJ?சி யாேம ேபசாம சா ப'டற இ தா2 Aத6
தடைவ.
தடைவ. நி:யா 0 ;ட ேபசைல.
ேபசைல. நாP எGவளேவா டாப'
ஆர ப'ேச2 எB ெவா அB ஆகைல!க.
ஆகைல!க. சJ வ'!க.
வ'!க. ந ம இ ப
ப'ரசைனைய ப:தி ேயாசி ேபா .
ேயாசி ேபா . ேவற எைத) ேயாசிகாம இத
சினாJேயால
சினாJேயால ம கா2ச2ேரஷ2 ெசFேவா .
ெசFேவா . ஒGெவா ◌ஃப'ேரமா
பாகலா .
பாகலா .

பJடா காப' ஷா அB ேடால ேச ேபா பா!க.


ேபா பா!க. *ைட *ைடயா
இ* .
இ* . ஒ *ைட* கீ ழ ஒ அ? ஆM ேப ேசல உகா காப'
*கலா .
*கலா . இ ப இ* ேபா அ!க ஒ:தவ2 ம
ம ஒ
*ைட* கீ ழ காப' *கறா2.
*கறா2. அ!க ந ம வ'ேனாதினT அகா காப'
வா!கி ேபாறா!க.
ேபாறா!க. இ ப அவP* எதில ந ம அகா உகாரா!க.
உகாரா!க. பாதி
காப'ைய *ச* அ பற கா எ: ெகாகறா!க.
ெகாகறா!க. அத பண இ ப
ந ம க7R* ெதJ).
ெதJ). அ எத கவல) இ6ைல
இ6ைல.
ைல. இ ப காப' *சி
Aகறா!க.
Aகறா!க. ெர7 ேப ஒகா எW ெவளTய MG ேரா*
வரா!க.
வரா!க. ெர7 ேப ெவGேவற திைசல ேபாறா!க.
ேபாறா!க.

இ தா2 என* ெகா?ச Jகியா இ*.


இ*. இத மாதிJ ெபா
இட:* வர ெசா6றவ2 ஒ7R :திய'6லாம ெசா6லலா .
ெசா6லலா . இ6ைல
ெரா ப
ெரா ப :திசாலியா இதா ெசா6லலா .
ெசா6லலா . ந ம மா இகற
ெர7டாவ வைகயா தா2 என* ப.
ப. Aத6 வைகல இகறவ2
ந ப மா:தன* அ பறA க7ப'சிக மாடா2.
மாடா2. அ ப அதி
:திசாலியா இகவ2 இத மாதிJ ெச?சா எ2ன காரண இகலா ?
இகலா
பண
பண மேம ேநாகமா இகாP எ2 மன * ப.
ப.

HR இைத ப7ணலா .
ப7ணலா . இB!கைள க7ப'கற லப .
லப . இB!க
◌ஃேபP ெசா6லி அத இ7[ல இ ப7ற மாதிJ HR*
*
ேபா2 ப7ணாலா .
ப7ணாலா . அவ2 இத அகாைவ ; ப' வ'சாJசா ந6லவ2.
ந6லவ2.
இ6ைலனா த அ!க இகலா
இகலா .
கலா . ஆனா அ ப ப7ணா இத அகா
ேவைல ேபாய' .
ேபாய' . அதனால அத ஐயா கைடசியா ைவகலா .
ைவகலா .

அ: ெரய'னT! இ7[.


இ7[. இவP!க5 இேத மாதிJ
ெபா7R!கைள த பா பய2ப:தலா .
பய2ப:தலா . இைத க7ப'கB வழி
இகP .
இகP .

33
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 10

Java is an object oriented programming language. I beleive you people will have some
knowledge on programming languages like C, C++

எ2னடா இவ2 இ!க


உகாதிகறாP
பாகறZ!களா?
களா சJ எ2ன
ப'ரசைனP இற!கி
பா:டலா P
பா:டலா P இத
ெரய'னT! இ2[ல
ேசேடா .
ேசேடா . அ எ2ன
"ேடா "
ேடா "P ெசா6றாP
பாகறZ!களா?
களா நாP
நி:யாB தா2
ேசதிேகா .
ேசதிேகா . அவைள
ேசர ேவ7டா P நா2
எGவளேவா ெசா2ேன2.
ெசா2ேன2. அவ தா2 ெபா7R!க5* எ!க)ேம சில
அவா7ேட\ இ* .
இ* . அதனால ெர7 ேபேம ேச க7
ப'கலா P ளா2.
ளா2.

அ பற வ'ேனாதினT அகா அ2ைன* ஆப' ேபாகல.


ேபாகல. அவP* கா
ெகாகல.
ெகாகல. அேத மாதிJ அB!க ஊல எத ப:திJைகல) எB த பா
வரல.
வரல. ெச6 ◌ஃேபாைன ஆஃ ப7ண' ெவசி QR நாளா எ!க)
ேபாகாம உகாதிகா!க.
உகாதிகா!க. இ2P பய இ*.
இ*.

நா2 தினA காைலல ஏW மண'* ஆப' ேபாய' மதிய QR


மண'* வேர2.
வேர2. அ பற நாS மண'* இத ெரய'! இ7[.
இ7[.
நாS மண'ல இ அ? மண' வைர* ளா.
ளா. அ பற ேல
அவ.
அவ.ேவற லா கிைடகல.
கிைடகல. ெரா ப ெகாைமயா இ*.
இ*. எ ப)
இ2P ெர7 வார:*-ள ஏதாவ % கிைடகாமலா ேபா* ?
ேபா*
அ ப ஏதாவ கிைடசா இத ெகாைமல இ எேக ஆகிடலா .
ஆகிடலா .

என* ேச ேபாேத ெகா?ச சேதக வர மாதிJ தா2 இ*.


இ*.
அ ளTேகஷ2ல நிைறய ◌ஃப'6 ப7ண ெசா6றா!க.
ெசா6றா!க. அ பா,
அ பா அ மா,
அ மா ;ட
ப'றதவ!கைள ப:தின வ'வர எ6லா ேக*.
ேக*. ெர7 ேப
எ6லா:ைத) மா:தி தா2 ெகா:திேகா .
ெகா:திேகா .

இத ெர7 நா-ல இ!க இகறவ!கைள ேநா ப7ண இதா2.


இதா2.

34
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

Jஸ ஷனT Eபா அழகா இகா!க.


இகா!க. ெதளTவா ேபசறா!க.
ேபசறா!க. இ!க மா
வ'சாJக வதவ!க எ6லா இத இ2[ல ேசர* பாதி காரண
இB!களா தா2 இ பா!க.
இ பா!க.

அஸிெட7 ெவYறி அ7ணா ெரா ப ந6லவரா ெதJயறா.


ெதJயறா. பச!க5*
எ6லா ந6லா ெஹ6 ப7றா.
ப7றா. நிைறய ெட ெமJய6 எ6லா
பச!க5* ைசேலாைட6 ப7ண' ெகாகறா.
ெகாகறா. ேந: ;ட ஜாவா
பகிற பச!க5* ஆரகி- ெமJய6 எ6லா ைசேலாைட6
ப7ண' ெகா:தா.
ெகா:தா. அ* கா வா!கறதி6ைல ேபால.
ேபால. இவைர ெவசி
ஏதாவ க7ப'க ைர ப7ணலா .
ப7ணலா . பாகலா .
பாகலா .

ெரய'ன ப:தி எB அதிகமா ெதJயல.


ெதJயல. எ6லா பசி Aசி
ேவைல ேதடற
ேதடற ;ட மாதிJ ெதJ).
ெதJ). ஒ சில ேவைல) பா:
இ!க பா ைடமாB ேவைல ெசFவா!க ேபால ெதJ).
ெதJ). எ!க5*
ஜாவா எகற *மார2.
*மார2. இ!க நிைறய தமி^ ஆ5!க தா2.
தா2. இ*
Aதின ேப* ஜாவா எகறவ ;ட தமி^ தா2.
தா2. ஆரகி- எகற,
எகற
C, )னT,
)னT டா ெந எ6லா:* பாட எகறல) தமி^ ஆ5!க
இகா!க.
இகா!க.

இ ப எ2Pைடய ளா2 ஆராகி- கிளா* எ2ேனாட ◌ஃப'ெர7


அேசாைக ேசர ைவகற தா2.
தா2. அ ஏ2 ஆராகி- ளாP
ேயாசிகறZ!களா?
களா அ* காரண இ*.
இ*. உ!க5ேக ேபாக ேபாக
ேபாக J) .
J) .

அவP* இத ப'ரசைன எ6லா ெதJ) .


ெதJ) . அவP என* க7 பா
உதவறP ெசா6லிய'கா2.
ெசா6லிய'கா2. அ:த தி!க கிழைமல இ அவP*
ளா.
ளா. ஏW மண' ேப.
ேப.

---------

இத ஒ வார:ல எB ெபசா எB நடகல.


நடகல. அத *மாரP*
ஜாவா ஓரளB*
ஓரளB* தா2 ெதJ?சி*.
ெதJ?சி*. நா2 ெகா?ச க>டமா ேக-வ'
ேகடா,
ேகடா நா2 அ:த ளால ெசா6றP ெசா6றா.
ெசா6றா. அ பற நா!க
ேல ல இ* ேபா திேன> சாைர ; ப' வரா.
வரா. திேன> அத
ேக-வ'* எ6லா சாதாரணமா ெசா6றா.
ெசா6றா. இத அளB ;ட ஜாவா
ெதJயாம *மார2 எ ப
எ ப இ!க கால:ைத ஓறா.
ஓறா. *மாரP அத
ஆரகி- எகற ேரA ெரா ப ேளா ேபால.
ேபால. ேர ெரா ப கடைல
ேபாடறா.
ேபாடறா.

நா2 ேக-வ' ேககறைத பா: நி:யாB* ெரா ப சேதாஷ .


சேதாஷ . அேத
மாதிJ ேல ல ெர7 ேப ஒேர சிட தா2.
தா2. அவ5 இ ப தா2

35
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஜாவா க: இகா


இகா.
கா. அவகிட *மார2 ெரா பேவ வழியறா.
வழியறா.
அவ* எ ப) ஆ இ* P நிைனகிேற2.
நிைனகிேற2. ெவYறி
அ7ணைன) இவ ஓவரா வ'ர இகா.
இகா. அதனால அத
அ7ணைன ைகல ேபாடா ேவைல சீ கிர நட* .
நட* . ஆனா அவ இ ப
ஓ ஓ ேவைல ெச?சி இகாேர.
இகாேர. எ ப
எ ப இவைர ந ம மடகலா P
ேயாசிகP .
ேயாசிகP .

எ ப) அேசா ஒ ெர7 QR நா-ல அத அ7ணைன மடகி


ேபாவா2.
ேபாவா2. அ ப தா2 அ:த ேவைலைய ஆர ப'க A) .
A) .
இ2ைன* தா2 அவ2 ேசடாேன.
ேசடாேன. அ:த வார:ல எ ப)
க7ப'சிடலா .
க7ப'சிடலா .

---------

அேசா ேச இ2ைனேயாட ஒ வாரமா . எB ெபசா ப7ணாம


இகா2.
இகா2. அவP* ஒ ேவைல ெகா:ேக2.
ெகா:ேக2. அைத ம அவ2
ப7ண'டானா,
ப7ண'டானா நா!க அ:த வார ேகா ேபாகPமா இ6ைல
ேவ7டாமாP AB எ:டலா .
எ:டலா . மண' ப2ென7 ஆ . இ2P
அவ2 ஆைள ேவற காேணா .
காேணா . ேபா2
ேபா2 ேவற வ' ஆஃ ஆகி*.
ஆகி*.
ஒ2Pேம Jயைலேய.
Jயைலேய. ஏதாவ ப'ரசைனயாகி*மா?
ப'ரசைனயாகி*மா

36
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 11

எ2ன!க மண' பனTெர7 ஆ இ2P அேசாைக காேணா .


காேணா . என*
ேவற ெகா?ச பயமா இ*.
இ*. ஏதாவ ப'ரசைனல மாய' பானா?
மாய' பானா
இ2P ெகா?ச ேநர பா ேபா அ பறA அவ2 வரலனா நாேன
இ2[ கிள ப' ேபாக ேவ7ய தா2.
தா2. இ!க வ7 ச:த
ேக*.
ேக*. அேசாP நிைனகிேற2.
நிைனகிேற2.

ேடF மசா2.
"ேடF மசா2. Finally, I got it"

அேசா ைகல அத சி ெதJ).


ெதJ). ஒ வழியா சாதிசிடாP
நிைனகிேற2.
நிைனகிேற2.

எ படா மசா2?"
"எ படா மசா2

எ6லா ந ம ெவYறி அ7ணைன ெவசி தா2.


"எ6லா தா2. கெரடா ெவYறி
அ7ணைன) ேரைம) ெவசிகி ஒ ேக ேள ப7ேண2
ெவா அB ஆகி "

எஸல7.
எஸல7. நZ இத சீ எ:த அவ!க5* ெதJயா தாேன"
"எஸல7 தாேன"

ஆமா .
ஆமா . ெரா ப ேநர ேல ல இேகP
"ஆமா இேகP ேர எ2ன வ'ஷய P
ேகடா.
ேகடா. நாேன ெசாதமா ஒ ராஜ ைர ப7ேற2.
ப7ேற2. வல
Z ஆரகி-
இ6லாததால ேல லேய ப7ேறP ெசா2ேன2.
ெசா2ேன2. ேர ◌ஃபe6 ஆகி
ெவYறிைய ; ப' யா* ெதJயாம ஆரகி- சீ எ: தர
ெசா2னா."
ெசா2னா."

அ பற ?"
அ பற
"அ பற

" ெவYறி அத EA* ; ப' ேபாF இத சீ எ6லா எ:


ேத இதா.
இதா. நாP உ-ள ேபாF ஒGெவா சீ யா பா:
இேத2.
இேத2. நாP ஆரகி- சீ ேதடேறP நிைனசி வ'டா.
வ'டா.
இ2[ேடாட ம7:லி ேப அ சீ ைய ஒ வழியா க7ப'சி
ெவYறி* ெதJயாம ேட2.
ேட2. ஆனா இ நாS மாச:* A2னா
எ:த ேபால.
ேபால. க7Rல படல"
படல"

பரவால.
பரவால. எஸல7 ெவா.
"பரவால ெவா. சJ ந ம ேடடா ேபல இ ேபா
ப7Rேவா .
ப7Rேவா . அ பற உ2 ேபா2 எ2னா ? நா2 ெரா ப ேநர ைர
ப7ேண2"
ப7ேண2"

அ சா\ ேபாட மறேட2.


"அ மறேட2. இ ப ேபாடP "
ேபாடP "

37
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஒ வழியா Aத6 பைய


தா7யா !க.
!க. இைத ெவசி
தா2 ப'ரசைன இத இ2
[லயா இ6ைல
ெவளTயவாP க7 ப'க
A) .
A) . இத இ2[ல
இ6ைலனா அ: HR தா2.
தா2.
நாைள*-ள இத
இ2[டாP
ெதJ?சி .
ெதJ?சி . அ ப அத சீ ல
எ2ன இ*P
ேயாசிகறZ
ேயாசிகறZ!களா?
களா

அதா2 அத இ2[ேடாட அஃப'ஷிய6 இ2◌ஃபேமஷ2 இகற


ேடடாேபேஸாட,
ேடடாேபேஸாட ேப அ ைப6 இகற CD. ெபJய ெபJய க ெபனT
எ6லா இ2Jெம7ட6 ேப அ தா2 எ பா!க.
எ பா!க. இத மாதிJ சி2ன
இ2[ எ6லா ேடாட6 ேப அ எ பா!க.
எ பா!க. ெபJய
ெபJய க ெபனT
எ6லா ெடFலி,
ெடFலி வலி,
Z
லி ம7:லி எ பா!க.
எ பா!க. இ!க மாச மாச
எகறா!க.
எகறா!க. இ ப ந ம ைகல இகற சீ ல நாS மாச:* A2னா
வைர* பசவ!கேளாட இ2◌ஃபேமஷ2 இ* .
இ* . அைத ெவசி
நாைள* ந ம வ'ைளயாைட ஆர ப'கலா .
ஆர ப'கலா .

இ2ைன* காைலல இ


இ நாP அேசா* நி:யா வல
Z தா2
இேதா .
இேதா . எ2ன ேபசP எ ப ேபசP P வ'ேனாதினT அகாகிட
வ'சாJசிேட2.
வ'சாJசிேட2. ெரா ப ேநர ரா ப7ேணா .
ப7ேணா . எ!க வ
Z பக:ல
இகற L:ல இ ப7ணா தா2 ேசஃ .
ேசஃ . நாைள* யாராவ
வ'சாJசா;ட அத அ7ண2
அ7ண2 ந மல கா ெகாக மாடா.
மாடா. அதா2
Jட2 வ இேகா .
இேகா .

எ2ன!க அத ேடடா ேபல இ எ:த ேபா2 ந பல இப


ேப* ப7ண'ேட2 Jயாiேன சJய'6ைல.
சJய'6ைல. பச!க ஒ சில ந ம
மிரனா பதிS* ந மல மிரடறாP!க.
மிரடறாP!க. ஒ சில ெமர-றாP!க
ெமர-றாP!க.
P!க.
எவPேம இ* A2னா இத மாதிJ கா6 வத மாதிJேய Jயா
ப7ண மாறாP!கேள.
மாறாP!கேள. அ பனா ஒ ேவைள இவ!க டாெக
ெபா7R!க ம தானா?
தானா அ ப லபமா க7ப'சிடலாேம.
க7ப'சிடலாேம.

எ2ன!க ெபா7R!க பாதி ேப ந ப Does Not ExistP


P வ ம] தி ேப
பய படறா!கேள
பய படறா!கேள தவ'ர இ* A2னா கா6 வத மாதிJ Jயா
ப7ணேவ மாறா!க.
மாறா!க. ஒ ேவைள இத இ2[ல

38
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ப'ரசைனய'6ைலேயா?
ப'ரசைனய'6ைலேயா ேதைவய'6லாம சேதக படேமா?
சேதக படேமா சJ ேநரமா .
நா ப ேபா2 காSமா . இ ப அ:த ஆ ஷ2 HR தா2.
தா2.

இGவளB க>ட ப அத ெரய'னT! இ2[ எ6லா ேச


ைய
CDைய கைடசியா அ!க எB ப'ரசைனய'6ைல!கற மாதிJ
ெதJ).
ெதJ). அB ஒ வைகல ந6ல தா2 இனTேம ேகா ேபாக
ேதைவய'6ைல.
ேதைவய'6ைல. நி:யா பகP P ஆைச படா ேபாகலா P
நிைனகிேற2.
நிைனகிேற2. ெர7 வாரமா தினA அவ;ட ேபசி பழகமாய'
பழகமாய' .
அதனால அவ;ட ேபசறகாக ேபாகலா .
ேபாகலா . எ2ன ெசா6றZ!க?

அேசா இ* ேமல ேபாக ேவ7டா .


ேவ7டா . இ ப அ: எ2ன ப7றP
ெதJயல.
ெதJயல. வ'ேனாதினT அகாB அக பற ந ப மா:திடா!க.
மா:திடா!க.
ேவற எB ◌ஃேபா2 காS வரைல.
வரைல. இேதாட இத க7ப'கறைத
நிM:திகலாமா
நிM:திகலாமா? * ேபா2 ப7ணா ப'ரசைன.
மா HR* ப'ரசைன. அ* ேவற ேவைல
ேத இ!க இ எேக ஆகிடலா .
ஆகிடலா .

ஓ.கா.
கா. மMப) த ப7ண'ட மாதிJ இ*.
இ*. ஐ தி! வ' ேவ இ2
ைர ரா.
ரா.

ேடF அேசா.
"ேடF அேசா. ஒ Aகியமான வ'ஷய:ைத ேநா ப7ணாம
வ'ேடா டா"
வ'ேடா டா"

எ2னடா ெசா6ற?"
"எ2னடா ெசா6ற

ந ம வ'ேனாதினT அகா* ேபா2 கா6 வதBடேன ந ப மா:திேனP


"ந ம
ெசா2னா!க இ6ைல"
இ6ைல"

ஆமா "
ஆமா "
"ஆமா

அேத மாதிJ ந ம ேபா2 ப7ண ெபா7R!க5 மா:திதா!கனா


"அேத
அB!க5* "Number does not exist"P
P தாேன வ .
வ . ந ம அைத வ'
ம:தவ!க எ6லா* ப7ண'ய'ேகா
ப7ண'ய'ேகா . இத ெபா7R!க ந பைர
க7 ப'சி கா6 ப7ணா தா2 ந ம அனாலிஸி சJயா வ "
வ "

39
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 12

ந ம ேபா2 ப7ண ெபா7R!க5 வ'ேனாதினT அகா மாதிJ ந ப


"ந ம
மா:திதா!கனா அB!க5* "Number does not exist"P
P தாேன வ .
வ .
ந ம அைத வ' ம:தவ!க எ6லா* ப7ண'ய'ேகா .
ப7ண'ய'ேகா . இத
ெபா7R!க ந பைர க7 ப'சி கா6 ப7ணா தா2 ந ம அனாலிஸி
சJயா வ "
வ "

ஆமா டா மசா2.
"ஆமா டா மசா2. அைத எ ப மி ப7ேணா ?
ப7ேணா இ தா2 Aகியமான
வ'ஷயேம.
வ'ஷயேம. சJ இ ப அB!க ந ப எ!க இ க7ப'கற
க7ப'கற?"
கற

எ ப) அத ேடடா ேபல யா யா எத க ெபனTல ேவைல


"எ ப)
கிைடசி*P லி இ* .
இ* . இ2[ல எ ப) அைத
ெமய'7ெடய'2 ப7Rவா!க.
ப7Rவா!க. அத லில இ அB!க க ெபனTைய
ப' ேபா .
ப' ேபா . அத க ெபனTல ந ம ◌ஃப'ெர7 யாராவ
இகா!களாP
இகா!களாP பா: ந ப ப' ேபா "
ப' ேபா "

H படா மசா2.
"H படா மசா2. ஆனா நாைள* ல] வாேச.
வாேச. எ ப ந ப ப'க?
ப'க
நாளா2னT* தி!க கிழைம தாேன.
தாேன. அ ப ப' ேபா .
ப' ேபா . ஓேக?"
ஓேக

இ6ைல.
இ6ைல. இல இகற லில எ ப) TCS, Infy, Wiproல
"இ6ைல ல யாராவ
ேசதி பா!க.
ேசதி பா!க. அ!க இ*ற ந ம ஆ5!க எவைனயாவ நாைள*
ஆப' ேபாF ந ப பா: ெசா6Sேவா .
ெசா6Sேவா . அல எ ப) ஓரளB*
நிைறய ேப கிைட பா!க.
கிைட பா!க. லபமா க7ப'சிடலா "
க7ப'சிடலா "

ஓேக.
ஓேக. ட2"
"ஓேக ட2"

ஒ வழியா ப: ேபேராட ◌ஃேபா2 ந ப ப'சிசாசி!க.


ப'சிசாசி!க. இ ம
ெவா அB ஆகிசினா அ:
அ: எ2ன ப7ணP ேயாசிகP .
ேயாசிகP . இ ப
◌ஃேபா2 ப7ண தா2 ேபாய'ேக2.
ேபாய'ேக2. ெகா?ச கரகர பான *ர6ல
ேபசR .
ேபசR . அGவளB தா2.
தா2. ேந: நா2 ேப ேபா நZ!க ேககல இ6ைல.
இ6ைல.
இ ப ேக5!க.
ேக5!க.

இ!க J! ேபா*...
ேபா*...

ஹேலா.
ஹேலா. கவ'தாவா?"
"ஹேலா கவ'தாவா

யா பeகி!"
"யா கி!"

40
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

நா!க தா2 ேபசேறா .


"நா!க ேபசேறா . நாைள* காைலல இபதாய'ர எ: தயாரா
ெவசி"
ெவசி"

வா.
வா. ஹூ ஆ [?
"வா [ ஹூ d [ வா7?"
வா7

எ2னடா உடேன க ப7ண'டேனP பாகறZ!களா?


களா இ* ேமல ேபசினா
ஆ தா2.
தா2. இ!க அ:த ந ப* ப7ேற2.
ப7ேற2. இ2ைன* எ ப)
இத ப: ேப*
ப7ண'டா ◌ஃப'J
ஆகிடலா .
ஆகிடலா .

ஹேலா ல>மி"
"ஹேலா ல>மி"

ஆமா .
ஆமா . நZ!க யா
"ஆமா
ேபசற?"
ேபசற

நா!க தா2 ேபசேறா .


"நா!க ேபசேறா .
நாைள* காைலல
இபதாய'ர எ: தயாரா
ெவசி"
ெவசி"

நா2 ெகா: ெர7 வார ;ட ஆகலேய.


"நா2 ஆகலேய. ஏ2 இ ப எ2 உய'ைர
எகறZ!க?
க எ2ைன தயB ெச?சி வ'!கேள2.
வ'!கேள2. ள Z"
Z"

சJ.
சJ. மMப)
"சJ மMப) ஒ7ணா ேததி ப7ேறா "
ப7ேறா "

ஓ. கா.
கா. அ ப இைத ப7ற க7 பா ெரய'னT! இ2[ல
இகற ஒ ஆ- தா2 ப7ண'ய'கP .
ப7ண'ய'கP . இ6ைல இ ஒ * பா
;ட இகலா .
இகலா .

இ!க அ:த ந ப* ப7ேற2.


ப7ேற2.

இ2ைன* ப7ண ப: ேபல ஆM ேப ஏYகனேவ கா


ெகா:திகா!க
ெகா:திகா!க.
:திகா!க. அ ப ப'ரசைன இத ெரய'னT! இ2[ தா2.
தா2.
இ!க உடேன நி:யா* ◌ஃேபா2 ப7ணR .
ப7ணR .

ஹேலா நாதா2 ேபசேற2"


"ஹேலா ேபசேற2"

நாதாP என* ெதJ?சவ!க யா* ேப இ6ைலேய"


"நாதாP இ6ைலேய"

0ஸு வ'ைளயாடற* இ ேநரமி6ைல.


"0ஸு ேநரமி6ைல. ஒ Aகியமான வ'ஷய "
வ'ஷய "

ெசா6S!க சா
"ெசா6S!க சா. நா!க உ!க ;ட எB வ'ைளயாட மாேடா "
மாேடா "

41
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ெமாத6ல இத வ'ஷய:ைத ேக5.


"ெமாத6ல ேக5. ப'ரசைன எ!கP நாம ெக
ப7ண கெரடா ஒ அB ஆகிசி.
ஆகிசி. ப'ரசைன அத ெரய'னT!
இ2[ல தா2.
தா2. ஆனா யா காரண P ேபாக ேபாக தா2
க7ப'கP "
க7ப'கP "

அ ப ேந: ரா:திJ நZ ெசா2ன ஐயா ஒ அB ஆகிசா?"


"அ ப ஆகிசா

ஆமா .
ஆமா . ெமா:த ப: ந ப கிைடசி.
"ஆமா கிைடசி. அல ஆM ேப கா
ெகா: இகா!க.
இகா!க. இ2P ெமா:த லிைட) ப'சா எ:தைன
ேபP ெதJ?சி "
ெதJ?சி "

அட பாவ'களா.
அட பாவ'களா. அ ப இ:தைன ேபேராட லிைட) எ:
"அட பாவ'களா
ேபாலிஸூ* ேபாய'டலாமா
ேபாய'டலாமா?"
ய'டலாமா

இ6ைல.
இ6ைல. யாP ெதளTவா ெதJயாம,
"இ6ைல ெதJயாம சJயான வ'ன இ6லாம ேபானா
நமேக ேப ◌ஃைபய ஆகி P நிைனகிேற2.
நிைனகிேற2. இ2P ெர7 வார
ெவய' ப7Rேவா .
ப7Rேவா . அ*-ள இ2P பலமான வ'ன கிைட* .
கிைட* .
அ ப ெமா:த ேபைர) ப'கலா "
ப'கலா "

உன* யா ேமலயாவ டB இகா?"


"உன* இகா

ஆமா "
ஆமா "
"ஆமா

""

நா2 ெசா2ன நி:யா அதிசியாகிடா

42
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 13

அட எ2னடா தி!க- கிழைம ரா:திJ இத ேநர:ல நி:யா வல


Z நா!க
எ6லா இேகா P பாகறZ!களா?
களா எ ப) இனTேம ஒ நா- ;ட
ளா தவறவ'ட;டாP
தவறவ'ட;டாP தா2 ேபாய' இ!க வதிேகா .
வதிேகா .
வ'ேனாதினT அகா பக:ல யாேரா சா ஒ ைபய2 உகாதிகாP
பாகறZ!களா?
களா

அ7ணா:த ேப கிேஷா.


கிேஷா. அவ தா2 வ'ேனாதினT அகாைவ அ!க
இ2[ல ேசர ெசா2ன ந6ல ந7ப.
ந7ப. அவ அேத இ2[ல
ஒ எ ஒ2ப மாச:* A2னா பசிகா.
பசிகா. அதா2 அவகிட
இைத ப:தி ேபசி பாகலா P நாP அேசா* இ!க வதிேகா .
வதிேகா .
வ'ேனாதினT அகா தி திP Aழிசி இகா!க.
இகா!க. அவேர ேபச
ஆர ப'கறா.
ஆர ப'கறா. இ!க

வ'P யாேரா உ2ைன மிரனா!கP ெசா6ற.


"வ'P ெசா6ற. கா ெகா:ேதP
ெசா6ற.
ெசா6ற. இGவளB ெபJய ப'ரசைனய'* ேபா ஏ2 எ2கிட ஒ
வா:ைத ;ட ெசா6லைல"
ெசா6லைல"

கிேஷா.
கிேஷா. என* எ2ன ப7றேன ெதJயல.
"கிேஷா ெதJயல. ேநரA அதிகமா ெகாகல.
ெகாகல.
கா ெகா: வதBடேன த ப7ண'டேமாP பய:ல
யாகிட) ெசா6லைல.
ெசா6லைல. அBமி6லாம அவ2 உ2 ◌ஃப'ெர7ல
ஒ:த ெசா6லி தா2 நா!க வதிேகா P ேவற மிரனா2"
மிரனா2"

சJ.
சJ. இ ப ப'ரசைன எ!கP ெதJ?சிசி இ6ைல.
"சJ இ6ைல. ந ம பச!க ஒ
நால?சி ேப ேபாF அ!க இகவP!க எ6லா:ைத) நாS த
தனா ஒ:க ேபாறாP!க"
ேபாறாP!க"

ஆஹா.
ஆஹா. இவ இ2P ெபசாகிவா
ெபசாகிவா ேபால.
ேபால. இ!க அவைர
க7ேரா6 ப7ேற2.
ப7ேற2.

அ7ணா.
அ7ணா. ஒ நிமிஷ .
"அ7ணா நிமிஷ . இத மாதிJ அதல இற!கினா ப'ரசைன திைச
மாறி .
மாறி . இ ப7றவ!க ெகா?ச ேட?ச பா!களா தா2
ெதJயறா!க"
ெதJயறா!க"

அவP!களா?
அவP!களா அத ேர ,
"அவP!களா ேர திேன>,
திேன> ெவYறி எ6லா ேட?ச பா!களா?
பா!களா
நாS சா: சா:தனா ஒ:க ேபாறாP!க"
ேபாறாP!க"

எ ப இB!க QR ேப தாP ெசா6றZ!க?"


"எ ப க

ஆமா .
ஆமா . இ ெபJய ரகசிய .
"ஆமா ரகசிய . திேனஷு ெவYறி) ஒேர ஊகாரP!க.
ஊகாரP!க.
திேனைஷேய அத ெவYறி தா2 ேச:வ'டா2.
ேச:வ'டா2. அத ேர அ பல

43
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

இ ெபா7R!க ப'2னாேய :தி இ பா2


இ பா2. இவP!க தா2
அ ப இ இகாP!க.
இகாP!க. இ ப எவனாவ சா இவP!க ;ட
ேசதிதாS இவP!க QR ேப இ6லாம அவP!களால எB
ப7ண Aயா"
Aயா"

திேனஷு ெவYறி) ஒேர ஊகாரவ!களா?


"திேனஷு ஊகாரவ!களா அதிக ேபசி நா!க
பா:தேத இ6ைல"
இ6ைல"

திேன> யாகிட)ேம அதிக


"திேன> அதிக ேபச மாடா2.
மாடா2. ெவYறி எ6லாகிட)
அதிகமா ேப வா2.
வா2. நா!க ேசத ல எ6லா kM இkMP
எ6லாகிட) கா வா!கி இ பா2.
இ பா2. நா2 அ!க QR மாசமா
ேபாய'ேத2.
ேபாய'ேத2. மா ேல [ ப7றகாவ ேபாேவ2.
ேபாேவ2. கைடசியா
பா* ேபா ெவYறி
ெவYறி ெசய'2,
ெசய'2 ேநாகியா N- Series ேபா2 எ6லா
ெவசிதா2"
ெவசிதா2"

ஹி ...
ஹி ... ஆனா இ ப அ பெய6லா இ6ைல.
"ஹி இ6ைல. ெரா ப சாதாரணமா தா2
இகா.
இகா. ◌ஃேபா2 ;ட Motorazr தா2 ெவசிகா.
ெவசிகா. அ ;ட பழ
மாதிJ தா2 ெதJ).
ெதJ). ைகல கா வதBடேன ஆட ேபா பாP
நிைனகிேற2.
நிைனகிேற2. அ பற அவைன அடகி ெவசி பா!க"
ெவசி பா!க"

இகலா .
இகலா . அவP* அGவளவா வ'வர ப:தாP தா2.
"இகலா தா2. எ ப)
தனTயா மடகி நாS சா: சா:தினா க7ப'சிடலா "
க7ப'சிடலா "

அெத6லா ேவ7டா .
"அெத6லா ேவ7டா . எ6லா இவைன மாவ' எேக
ஆகிட ேபாறா!க.
ஆகிட ேபாறா!க. அதனால ெமா:தமா
ெமா:தமா ப'கலா .
ப'கலா . அ* A2னா நZ!க
இ2ெனா ெஹ6 ப7ணP "
ப7ணP "

ெசா6S பா ப7ேற2."
"ெசா6S பா ப7ேற2."

" இத லில கா ெகா:த ெபா7R!க எ6லா ேப இ*.


இ*. உ!க
ேபல பச ராேஜவJ!கற ெபா7R கா ெகா:திகா!க.
ெகா:திகா!க.
அB!ககிட நாம ேபச ஏYபா ப7ண A)மா
A)மா?"
)மா

ராேஜவJயா?
ராேஜவJயா ந6லா பா: தா2 மிரடறாP!க.
"ராேஜவJயா மிரடறாP!க. அத ெபா7R
அதிகமா பச!ககிடேய ேபச மாடா.
மாடா. என* பழகெம6லா
எBமி6ைல.
எBமி6ைல. நா2 ; ப'டா ேபச வவாளாP ெதJயல"
ெதJயல"

ைர ப7ண' பாகலாேம.


"ைர பாகலாேம. அேசா நZ எ2ன நிைனகிற?"
நிைனகிற

மசி.
மசி. எ ப) ெவYறி)
"மசி ெவYறி) இல இ2வா6G ஆகிகாP ெதJ).
ெதJ).
ேபசாம அவைன [ ப7ண'ேய ப'கலா P நா2 நிைனகிேற2"
நிைனகிேற2"

44
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

எ படா?"
எ படா
"எ படா

கிேஷா!
கிேஷா! நZ!க ஏதாவ பாP ; ப'டா ெவYறி வவானா?"
"கிேஷா வவானா

ெதJயைல.
ெதJயைல. ைர ப7ண' பாகலா .
"ெதJயைல பாகலா . ஏ2?"
ஏ2

அவைன அ ப வர ெவசா அவைன ெவசி ெமா:தமா ப'கற* நா2


"அவைன
வழி ப7ேற2"
ப7ேற2"

ேடF அ த எ6லா ேவ7டா P நிைனகிேற2"


"ேடF நிைனகிேற2"

ஏ2டா எ2ைன பா:தா அத ப7றவ2 மாதிJயா இ*.


"ஏ2டா இ*. அவைன
ெடனாலாஜிைய ெவசிேய நாம ப'கலா .
ப'கலா . நா2 அ* வழி ப7ேற2"
ப7ேற2"

அேசா ெசா6ல ெசா6ல எ6லா அவைன அதிசயமாக பாக


பாக
ஆர ப'சிடா!க.
ஆர ப'சிடா!க. எ ப) அவ2 இல தா2 வ நி பாP
நிைனேச2.
நிைனேச2. அவைன ெசா6லி *:தமி6ைல.
*:தமி6ைல. அவ2 ப'ராஜ அ ப.
அ ப.

எ2ன!க,
எ2ன!க கைடசியா ெவYறி மாற* A2னா நி:யாகிட நா2
மா*ேவ2 ேபால.
ேபால. அத அளB* ஐயா ெசா6லி இகா2.
இகா2.

அேசா
அேசா நZ ெசா6ற
"அேசா
என* ஓேகP ப.
ப.
அவைன எ ப)
பாP ெசா6லி
எ!கயாவ த-ளT
வர எ2 ெபாM .
ெபாM .
அக பற ஒ
வார:ல அவ2
மாடலனா அ:த வார
எ!க பச!ககிட ெசா6லி
அவைன அசி நா!க
உ7ைமைய வா!கேறா .
வா!கேறா .
உ!க5* ஓேகவா"
ஓேகவா"

சJ.
சJ. எ2னடா ரவ'.
"சJ ரவ'. ஓேக தாேன?"
தாேன

இ ஒ அB ஆ*மா?


ஆ*மா சJ எ* நாம5 சJP ெசா6Sேவா .
ெசா6Sேவா .
எ ப) அவ பாP ; ப' வக பற ஒ வார
இ*6ல.
இ*6ல. அ ப பா:*ேவா .
பா:*ேவா .

என* ஓேக"
"என* ஓேக"

45
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 14

எ2னடா இவ2 சாதாரண ெரய'னT! இ2[ல அசிெட7டா


இ இ ப ஊல ெநலெம6லா வா!கி ேபாடறாP பாகறZ!களா?
களா
ஒ2ைறயனா ப ப பசி இவP!கேள இGவளB ச பாதி* ேபா
இGவளB J எ: இேகா .
இேகா . இ;ட இ6ைலனா எ ப?
எ ப

எ2ேனாட இத சேதாஷமான வா^ைக* Aகிய காரண திேன>


தா2.
தா2. எ6லா அவேனாட ஐயால தா2 ஓ இ*.
இ*. அவP*
ஆர ப:ல இேத பண:ல இ>டமி6ைல.
இ>டமி6ைல. அறிவ'கவ2 பண
ச பாதிகP இ6ைலனா அவ2 அறிைவ ெவசி ேவற ஒ:தவ2 பண
ச பாதி பா2.
ச பாதி பா2. நா2 ெர7டாவத
ெர7டாவத ப7ண' இேக2.
இேக2. அகாக அவP*
எல)ேம இ>டமி6ைலP ெசா6லிட Aயா.
Aயா. என* ேதைவயான
பண:ைத அவ2 ெகாகறா2.
ெகாகறா2. அவைன நா2 சேதாஷமா ெவசிேக2.
ெவசிேக2.

எ2னடா இவ2 ஏேதா ெரா ப


மமமா ேபசி இகாP
பாகறZ!களா?
களா அ ப எ6லா
ஒ7Rமி6ைல.
ஒ7Rமி6ைல. உ!ககிட
உ!ககிட
ெசா6லாமலா?
ெசா6லாமலா ஆனா நா2
ெசா6றைத மனேசாட
ெவசிேகா!க.
ெவசிேகா!க. யாகிட)
ெசா6லிடாதி!க.
ெசா6லிடாதி!க. நா2
யாைர) ெகாைல ப7ணல.
ப7ணல.
ெமா:தமா ஏமா:தBமி6ைல.
ஏமா:தBமி6ைல.
எ!க ெரய'னT! இ2[ல பகிறவ!க நிைறய ேப ெபாF ெசா6லி
ேவைல* ேசரா!க.
ேசரா!க. அB!க5* எ!க இ2[லேய சஃப'ேக
சஃப'ேக
அசி தரா!க.
தரா!க.

நா2 தா2 அத சஃப'ேகேட ப'J7 அB எ: ெகாகேற2.


ெகாகேற2.
நா பதாய'ர ,
அ ப ஏமா:தி ெபாF ெசா6லி ேசரவ!க ச பள மாச நா பதாய'ர
ஐ பதாய'ர P இ*.
இ*. அ ப ஏமா:தறவ2 இGவளB ச பாதி* ேபா,
ேபா
நா2 ம இ!க எ* இGவளB
இGவளB க>ட படR ?
க>ட படR இத ஊல
ஏமா:தறவ2 தா2 ந6லா இகா2.
இகா2. அதனால நா2 அB!கைள ஏமா:தி
பண பறிகலா P ேயாசிேச2.
ேயாசிேச2.

அ* திேன> தா2 அைமயான ேயாசைன ெசா2னா2.


ெசா2னா2. பச!கைள
மிரடலா P எ2ேனாட ேயாசைன.
ேயாசைன. ஏ2னா இ!க பச!க தா2 அதிக .
அதிக .
ப:ல நாS ேப ஏமாதா!கனா
ஏமாதா!கனா ;ட மாச நா பதாய'ர ,
நா பதாய'ர ஐ பதாய'ர P
ச பாதிகலா P நா2 ேயாசிேச2.
ேயாசிேச2. திேன> தா2 அ ேவ7டா P

46
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ெசா2னா2.
ெசா2னா2. பச!க ப: ேப* ◌ஃேபா2 ப7ணா அல ஒ:த2
க7ப'சா;ட ப'ரசைன அதிகமாகி .
அதிகமாகி .

பச!க த ெச?சாS பய பட மாடா!க.


மாடா!க. ெபா7R!கைள
ெபா7R!கைள ப'கலா .
ப'கலா .
அB!க தா2 த ெச?சா அ ெவளTய ெதJய;டா பய பவா!க.
பய பவா!க.
நாS பச!கைளவ'ட ஒ மாச:* ஒ ெபா7R மானா ேபா .
ேபா .
ப'ரசைனய'6லாம ச பாதிகலா P அவ2 ஐயா ெகா:தா2.
ெகா:தா2. அத ஒ
ஐயா தா2 இ ப நா2 மாச ெர7 லச:* ேமல ச பாதிக
ச பாதிக வழி
ப7ண'ய'*.
ப7ண'ய'*.

அ ப எ2னடா மிரவா!கP ேயாசிகறZ!களா?


களா அெத6லா ெரா ப
மிரட மாேடா .
மாேடா . மண' ப:தைர ஆ . எ ப) அத ெபா7R PG*
*
வதி* .
வதி* . இதா2 சJயான ேநர .
ேநர . இ ப *மா ◌ஃேபா2 ப7றா2
நZ!கேள ேக5!கேள2.
ேக5!கேள2.

ஹேலா அகிலாவா?"
"ஹேலா அகிலாவா

ஆமா .
ஆமா . நZ!க யா ேபசற?"
"ஆமா ேபசற

அ இக .
"அ இக . ேவைலெய6லா ந6லா ேபா*தா?"
ேபா*தா

H பரா ேபா*.
"H பரா ேபா*. நZ!க யாP ெசா6S!கேள2"
ெசா6S!கேள2"

◌ஃேப ேபா க ெபனTைய ஏமா:தி ேவைல* ேபானா எ பc


"◌ஃேப
H பரா ேபாகாம இ* ?"
இ*

நZ!க யா?
"நZ யா உ!க5* எ2ன ேவ7 ?"
ேவ7

மாச
மாச நா ப:தி Qவாய'ர ச பள தாேன?
"மா தாேன ெபா7R!க5* ேட
ேவற க மியாேச.
க மியாேச. எ ப) A ப:தி அ?சாய'ர ைக* வரா?"
வரா

யா நZ? உன* எ2ன ேவ7 .


"யா ேவ7 . இத பயAM:ற ேவைல எ6லா எ2
கிட ேவ7டா .
ேவ7டா . ேபாF எ!க ேவணா ெசா6லிேகா.
ெசா6லிேகா. மி?சி ேபானா ேவைல
ேபா*மா
ேபா*மா"
மா"

நZ வ':தாசல தாேன?
"நZ தாேன உ!க அ பா ஹிடJ cச.
cச. அ மா ஹB
◌ஃைவ தான.
தான. நாைள* சாயதிர உ2 ◌ஃேபாேடாேவாட நZ இ ப
க ெபனTைய ஏமா:தி ேவைல* ேசதிகP வ'W ர மாைல மலல
வ .
வ . உ!க அ பா,
அ பா அ மா ெபைம பவா!க"
ெபைம பவா!க"

ஐேயா அ ப ஏ ப7ண'டாதZ
"ஐேயா ப7ண'டாதZ!க.
க. உ!க5* எ2ன ேவR ?
ேவR நா2
நாைளேக ேவைலைய வ'டேற2.
வ'டேற2. அ ப எB ப7ண'டாதZ!க"
க"

47
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

Aத6 மாச ச பள வா!கி ப'ேய.


"Aத6 வா!கி ப'ேய. அத ஏமா: பண:ைத உ2
அ பP* ெகா7 ேபாF ெகா:யா?"
ெகா:யா

இ6ைல.
இ6ைல. நா2 இ2P ஊ* ேபாகல.
"இ6ைல ேபாகல. உ!க5* எ2ன ேவR
ேவR ?
R
ள Z ெசா6S!க"
ெசா6S!க"

சJ உ2 ச பள:ல இ இப ஆய'ர EபாF எ: ெரயா ைவ.


"சJ ைவ.
எ!க வ ெகாகP P நாைள* காைலல எ மண'* நா2
◌ஃேபா2 ப7ண' ெசா6ேற2.
ெசா6ேற2. அ*-ள ஏதாவ ஏமா:தலா P ேயாசிசா
ந>ட உன* தா2"
தா2"

க7 பா நா2 ஏமா:த


"க7 பா ஏமா:த மாேட2.
மாேட2. உ!க அகB7 ந ப ேவணா
ெசா6S!க.
ெசா6S!க. நாைள* காைலலேய ரா2◌ஃப ப7ண'டேற2"
ப7ண'டேற2"

நா2 ெசா6றைத ம நZ ெசF.


"நா2 ெசF. இத இபதாய'ர:ேதாட உ2ைன
வ'டேற2.
வ'டேற2. ஏதாவ த பா ப7ணலா P ேயாசிசா உ2 வா^ைகேய
அழி?சி .
அழி?சி . உ!க அ பா,
அ பா அ மாB சேதாஷமா ஊல வாழ Aயா.
Aயா.
அ பற எத ◌ஃப'ெர7* இைத ப:தி ◌ஃேபா2 ப7ண' ேபசாத.
ேபசாத.
ஏ2னா உ2ைன ப:தி ெசா2னேத அல ஒ:த2 தா2.
தா2. நZ யாகாவ
◌ஃேபா2 ப7ணP ெதJ?சா நZ உ2 வா^ைகைய மறட ேவ7ய
தா2.
தா2. உ2 ஒ மாச ச பள:ல பாதி பண:காக நZ உ2
வா^ைகையேய
வா^ைகையேய அழிசிக மாேடP நிைனகிேற2"
நிைனகிேற2"

க7 பா நா2 எB ெசFயமாேட2"


"க7 பா ெசFயமாேட2"

சJ.
சJ. நாைள* காைலல எ மண'* கா
"சJ எ: ெரயா இ.
இ. நா!க
உன* எ மண'* ◌ஃேபா2 ப7Rேவா "
ப7Rேவா "

48
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 15

ஒ வழியா அத ெபா7Rகிட இ


இ இபதாய'ர வா!கியா .
இ2ைன* காைலல எ2ன ேபசிேனா P நZ!க ேககல இ6ைல.
இ6ைல. இதா2
அவ5* ெகா:த இ7ரh2.
இ7ரh2.

சJயா ப: மண'* MG ேரால இ*ற பJடா கா ப' ஷா * வர.


"சJயா வர.
அ!க ம?ச சைட க பா7 ேபாட ஒ ஆ- தனTயா உகா
காப'
காப' *சி இ பா2.
இ பா2. நZ) ஒ காப' வா!கி ேபாF அவP*
எதில உகா காப' *கற.
*கற. நZ பாதி *ச உடேன உ2 ேஹ7
ேபல இ பண எ: அவP* ெகாகP .
ெகாகP . பண:ைத எத
கவல) ேபா ெகாக ;டா.
;டா. அ* அ பற காப' *சி
*சி
அவ2 ;டேவ எW ெவளTய வர.
வர. அவ2 ேபாற திைச* எதில ேபாய'.
ேபாய'.
அGவளB தா2.
தா2. எத இட:ல) அழ;டா.
அழ;டா. நZ ஒW!கா நடகிடா
நா!க ஒW!கா நட*ேவா ."
நட*ேவா ." அGவளB தா2

பண வா!க *மா எ* ேபானாP பாகறZ!களா?


களா எ2ைன)
திேனைஷ) தா2 அத ெபா7R* ெதJ)ேம.
ெதJ)ேம. *மா* அ?சாய'ர
EபாF.
EபாF. ம] தி எ6லா என* தா2.
தா2. *மா அவ2 ;டாளT ைர)
இ!க ஒ லா\ல ேவைல ெசFயறாP!க.
ெசFயறாP!க.

எ2னடா திேனஷு* எB இ6ைலP ேயாசிகறZ!களா?


களா இ2P ஒ
ெர7 மாச:* அ பற அத பண ெகா:த
ெகா:த ெபா7ேண அவP*
தாேன.
தாேன. அ* ேமல அவP* எ2ன ேவR ?
ேவR

நZ!க பாகறைத பா:தா திேன> ெரா ப ெகடவ2P நிைனகிற மாதிJ


ெதJ)?
ெதJ) அ ப ஒ7R அவ2 ெரா ப ெகடவனT6ைல.
ெகடவனT6ைல. அவ2 எத
ெபா7ைண) ஒ தடைவ* ேமல ெதாட மாடா2.
மாடா2. அB Aத6
தடைவ ப7ணP .
ப7ணP . அGவளB தா2.
தா2.

அவP* பண:ல ஆைசய'6ைல.


ஆைசய'6ைல. என* பண ேவR .
ேவR . அதனால
அவP* ெபா7R!க ஆைசைய நா2 தா2 ஏYப:திேன2.
ஏYப:திேன2. இ ப
எ2ைன வ'ட ெபJய த ைப அவ2 ப7றா2.
ப7றா2. ஏதாவ மானா அவP*
த7டைன அதிக .
அதிக . அதனால அவ2 அதிகமா சிதிகறா2.
சிதிகறா2. பாகா பா
திட ேபாடறா2
ேபாடறா2. பண:ேதாட நா2 சேதாஷமா இேக2.
இேக2.

திேன> மாதிJ ஒ :திசாலிைய நZ!க பாக Aயா.


Aயா. எ!க
கிராம:லேய பசி இ?சினTயரானவ2 அவ2 தா2.
தா2. அ பற இேத
ெப!க%ல ஒ சா ேவ க ெபனTல தா2 ேவைல* ேசதா2.
ேசதா2. நாS
வஷ ந6லா ேவைல ெச?சா2.
ெச?சா2.

49
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

அ ப
அ ப தா2 Lண'மா அ!க ேசதா.
ேசதா. ஆM
மாச:*-ள அவP Lண'மாB
காதலிக ஆர ப'சா!க.
ஆர ப'சா!க. Lண'மா
ெரா ப அழ*.
அழ*. ந6ல ெபா7R.
ெபா7R. ஆனா
ந6லா ஊ :வா.
:வா. ஒ தடைவ அவ
c பச!க5 ெபா7R!க5 இத
நாசா ப * ேபாF த7ண'
அசி*!க.
அசி*!க.

அத ேநர பா: அவ c ல


இ*ற ஒ ெபா7R திேனஷு*
ேபா2 ப7ண' ெசா6லி . ேகாபமா
அ!க ேபான திேனஷு*,
திேனஷு*
Lண'மா* ப லேய ச7ைட.
ச7ைட.
ேகாப:ல அவ2 அவைள
அசிடா2.
அசிடா2. அைத பா:
ேகாபமான அவ cேம ஒ:த2
திேனைஷ அக அ பற ப ல இத எ6லா இவைன ேபா
ேபா
அசிடா!க.
அசிடா!க. அ2ைன* ேவைல* ேபாறைத நிM:தினவ2 தா2.
தா2.
அ* அ பற Lண'மாB இவP* ◌ஃேபா2 ப7ணல.
ப7ணல.

ஆM மாச ஊல ைப:தியகாரனாட :தி இதா2.


இதா2. நா2 தா2
ேபசி அவைன நா2 ேவைல ெசFயற ெரய'னT! இ2[ல ேசர
ெசா6லி மMப) ெப!க% ; ப' வேத2.
வேத2. இவ2 இ2[ல
ேச பதிQP மாசமா .

நா!க இத ேவைடைய ஆர ப'சி ஒ2ப மாசமா . இ வைர*


பதினாM ஆ!க மா*!க.
மா*!க. அல ப2ென7 ஆ அவP* பலி
ெகா:திேக2.
ெகா:திேக2. இ2P நிைறய ெகா ேப2.
ெகா ேப2. அவP*
அவP* ெதJயாம நா2
ஒ திட ெவசிேக2.
ெவசிேக2. அ ம சஸஸாசினா இ2P ஒ
வஷ:ல நா2 ேகாcவர2 தா2.
தா2.

எ6லா ெபா7R!க5* ந6லா ேவைல கிைடசி,


கிைடசி ைக நிைறய
ச பாதிகP P ேவ7ேகா!க.
ேவ7ேகா!க. எ2னடா அB!க5* ேவைல
கிைடகP P ேவ7க ெசா6ேறP
ெசா6ேறP பாகறZ!களா.
களா. ஆ ெகாW:தா
லி* சேதாஷ தாேன.
தாேன.

இ!க *மா வதிகா2.


வதிகா2. ேபசி வேர2.
வேர2.

எ2ன *மா?
"எ2ன *மா எ2ன ப'ரசைன?"
ப'ரசைன

50
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

அத தி7க6 ெபா7R ேபா2 ந ப மா:திசி ேபால"


"அத ேபால"

ேத@*&%$
ேத
"ேத மக5!க.
மக5!க. இவ5க5* இேத ேவைலயா ேபா . ெமாத மாச
கா ெகா:தBடேன
ெகா:தBடேன ந ப மா:திடறா5!க.
மா:திடறா5!க. இ.
இ. ந ப ப'சி தேர2"
தேர2"

சJ7ேண"
சJ7ேண"
"சJ7ேண

பா!க.
பா!க. இைதேய தா2 எ6லா ப7R!க.
ப7R!க. ந ப மா:தினா ந ப
க7ப'க Aயாதா?
Aயாதா எ ப) ந ப மா:தி ஒ மாச:ல க ெபனT
ைசல அ ேட ப7ண'ய' பா5!க.
ப7ண'ய' பா5!க. எ!க இ7[ல
இ7[ல பசி அ!க
ேவைலல ேசதிக பச!க5* மா ◌ஃேபா2 ப7ண' வா!க
Aயாதா எ2ன?
எ2ன

ேவற ஒ ெபJய க ெபனTல இ ஆஃப வதி*.


வதி*. அத ெபா7R
ந ப மாறி ேபால ெகா?ச பா: ெசா6SP ெசா2னா பா:
ெசா6லிட ேபாறாP!க.
ேபாறாP!க. இெத6லா என* திேன>
திேன> ெசா6லி ெகா:த
தா2.
தா2. இ ப J)தா நா2 ஏ2 அவைன இGவளB கழறP.
கழறP. ெகா?ச
இ!க அத தி7க6 ெபா7R ந ப வா!கி *மா* ெகா:
வேர2.
வேர2.

51
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 16

அேசா அ2ைன* சாதாரணமா ெசா6லி வடா!க


வடா!க.
டா!க. ஆனா அைத
எ!க ேதைவேக:த மாதிJ கடைம ப7ற* ெர7 ேப ேச
ேவைல ெச? QR நா- ஆகி . QR நா-ல நா2 ெர7 நா-
ளா ேவற ேபாகைல.
ேபாகைல. நா2 வரைலP நி:யாB ேபாகைல.
ேபாகைல. அவ-ட
சJயா ேபசB Aயல.
Aயல. ெரா ப ேகாபமா இகா.
இகா. அ* தா2
இ2ைன*
இ2ைன* ளா ேபாய' ெர7 ேப ெவளTய சா ப'
ேபாகலா P ளா2.
ளா2.

ளால ஒ வா:ைத;ட ேபசாம அைமதியா இகா.


இகா. எ2ன ஆ*ேமா
ெதJயல.
ெதJயல. நா2 ேவற ெவYறி,
ெவYறி ேர ,
ேர திேன> எ6லா ம:தவ!க ;ட எ ப
ேபசறா!கP பாகறலேய இ7ரடா இததால அவ5* இ2P
ேகாப ேபால.
ேபால.

ஒ வழியா கி>ணா கேப வ Aத6 தடைவ உகாத இட:ேல


உகாேடா .
உகாேடா . நா2 என* Aத6ல இலி ெசா6லிேக2.
ெசா6லிேக2. அ:
இயா ப ெசா6லலா P ளா2.
ளா2. அவ மசா6 ேதாைச ெசா6லிகா.
ெசா6லிகா.
ேபசேவ மாறா.
மாறா. அைமதியா இகா.
இகா.

நி:யா,
நி:யா ஏ2 இ ப
"நி:யா இ ப அைமதியா இக?
இக எ2னா ?"

ஒ7Rமி6ைல"
ஒ7Rமி6ைல"
"ஒ7Rமி6ைல

அவேளாட *ர6ல ஜZவேன இ6லாம இ*.


இ*.

ெசா6S.
ெசா6S. ஏ2 இ ப அைமதியா இக?
"ெசா6S இக மMப) வ'ேனாதினT அகா
ஏதாவ த பா Aெவ:தா!களா?"
Aெவ:தா!களா

நா2 ேகட எ2ைன Aைறக ஆர ப'கிறா.


ஆர ப'கிறா. இத ெபா7R!க எ2ன
நிைனகிறா!கேன
நிைனகிறா!கேன Jய மாc!*ேத.
மாc!*ேத.

உன* எ ப பா:தாS அேத ேயாசைன தானா?"


"உன* தானா

ஏ2?
ஏ2 அ* இ ப எ2ன?"
"ஏ2 எ2ன

உன* இ பெவ6லா எ2 ஞாபகேம இகறதி6ைல.


"உன* இகறதி6ைல. ெர7 நாளா
என* ◌ஃேபா2 ;ட ப7ணல.
ப7ணல. அெத6லா அகைற இகறவ!க5*
தாேன ஞாபக இ* "
இ* "

52
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

இ ப அ தா2 ப'ரசைனயா
"இ ப ப'ரசைனயா?
சைனயா உ2 ஞாபக எ பB இ*.
இ*. ஆனா இ ப
Aத6 ைரயாJ வ'ேனாதினT அகா ப'ரசைன.
ப'ரசைன. அ* அேசா ெரா ப
க>ட ப இகா2.
இகா2. நா2 உதவலனா எ ப?"
எ ப

எ பB சா ப'ட ேபாற* A2னா ◌ஃேபா2 ப7Rவ.


"எ பB ப7Rவ. ெர7 நாளா
அ ;ட ப7ணல"
ப7ணல"

ெர7 நாளா ஆப'ஸு*


ஆப'ஸு* ;ட ேபாகலP இவகிட எ ப ெசா6ற?
ெசா6ற
ேநர கால பாகாம ேவைல ெச?சி அைத Aேசா .
Aேசா . ெட!
ப7றேக ஒ நா- AWசா ஆய' . அல) எ:தைன வ'தமா
ப7ேணா P எ!க5* தா2 ெதJ) .
ெதJ) . சJ சமாளT ேபா .
சமாளT ேபா .

அ இ6ல.
"அ இ6ல. நா2 உ2 ;ட ேபா2 ப7ண' ேபசி இதா,
இதா ைவகேவ
மன வரா.
வரா. அேசா பாவ .
பாவ . அதா2"
அதா2"

நZ Aதா ேந: ◌ஃேபா2 ப7RவP மதிய அ?


"நZ மண' வைர*
ெவய' ப7ேண2.
ப7ேண2. அ பற வ'னTதா எ2னP வ'சாJசBடேன
சா ப'ேட2"
சா ப'ேட2"

0சா நZ? நாைள* க6யாணமாகி ேபானா எ2ன ப7Rவ?"


"0சா ப7Rவ

அ பB ெவய' ப7Rேவ2"
"அ பB ப7Rேவ2"

உ2 ஷ2 க2ன:லேய ெர7 ெகா பா2"


"உ2 ெகா பா2"

ெகா:தா நா2 வா!கிகேற2.


"ெகா:தா வா!கிகேற2. அல உன* எ2ன ப'ரசைன?
ப'ரசைன இனTேம நZ
ஒW!கா சா ப'ட ேபாற* A2னா ◌ஃேபா2 ப7R"
ப7R"

எ2ன ப'ரசைனயா?
"எ2ன ப'ரசைனயா இத மாதிJ நா2 சா ப'ட ேபாற* A2னா ஒ
ெபா7R* கா6 ப7ேறP ெதJ?சா
ெதJ?சா எ2 ெபா7டா எ2 க2ன:ல
ெர7 ெகா பா"
ெகா பா"

ெபா7டா தாேன.
"ெபா7டா தாேன. ெகா:தா வா!கிேகா"
வா!கிேகா"

அ பாவ'.
அ பாவ'. சJ.
"அ பாவ' சJ. இனTேம நா2 உன* கா6 ப7ேற2.
ப7ேற2. அ ப
இ6ைலனாS ஒ மண'*-ள நா2 ◌ஃேபா2 ப7ணைலனா சா .
சா .
நா2 ஏதாவ Aகியமான ேவைலல இதா என* அ பற உ2
ேயாசைனலேய ேவைல ெசFய Aயாம ேபாய' .
ேபாய' . எ2ன சJயா?"
சJயா

ஒ SMSஆவ
"ஒ ஆவ ப7ண'ேட2.
ப7ண'ேட2. ள Z"
Z"

சJ.
சJ. இ ப ஒW!கா சா ப'டறயா?"
"சJ சா ப'டறயா

53
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

கி>ணா கேப வ ந6லா சா ப'டாம ேபாவனா?


"கி>ணா ேபாவனா நZ ஒW!கா சா ப'"
சா ப'"

இவைள சமாளTகற ெரா ப க>ட தா2 ேபால...


ேபால...

---------------

ெரா ப நாைள*
நாைள* அ பற கிேஷாகிட இ ◌ஃேபா2 வதி*.
வதி*. ஆ2
ைச ேபாேற2 ;ட பச பச!க ெகா?ச ேப* என* ேச: a
ெகாகேறP ெசா6றா2.
ெசா6றா2. நாைள* சாயதிர மவாலால இகற
ம[ரா* ஏW மண'கா வர ெசா6றா2.
ெசா6றா2. எ* திேன>கிட ஒ
வா:ைத ேக ேபாகலா .
ேபாகலா .

திேன>,
திேன> ந ம இ2[ல ஒ ப: மாச:* A2னா கிேஷாP
"திேன>
ஒ:த2 ஜாவா பசாேன.
பசாேன. ஞாபகமிகா?"
ஞாபகமிகா

ஏ2?"
ஏ2
"ஏ2

அவ2 ஏேதா ஆ2ைச ேபாேற2.


"அவ2 ேபாேற2. அதனால a ெகாகேறP நாைள*
வர ெசா6றா2.
ெசா6றா2. அதா2 ேபாலாமாP உ2கிட ேககலா P பா:ேத2
பா:ேத2"

அவ2;ட இ* A2னா ேபாய'கயா?"


"அவ2;ட ேபாய'கயா

அவ2 ;டP தனTயா ேபானதி6ைல.


"அவ2 ேபானதி6ைல. அவP!க நால?சி பச!க ேச
ேவைல கிைடச ப என* த7ண' a ெவசாP!க.
ெவசாP!க. நா2 தா2 அ ப
ேகேட2"
ேகேட2"

அ பனா ஏYகனேவ அத பச!கேளாட ெவளTய ேபாய'க?"


"அ பனா ேபாய'க

ஆமா "
ஆமா "
"ஆமா

உ2 ◌ஃேபா2ல ந ம
"உ2 ந ம பச!க *மா,
*மா ைர ந ப எ6லா எBமி6ைல
தாேன?"
தாேன

நZ தா2 அத ந ப எ6லா ேடா ப7ண' ைவக ;டாP


"நZ
ெசா6லிகேய.
ெசா6லிகேய. அதனால அB!க ந ப எ6லா மன பாட தா2 ப7ண'
ெவசிேக2.
ெவசிேக2. எ!க) எWதி;ட ைவகல"
ைவகல"

ந6ல.
ந6ல. அ ப ேபா"
"ந6ல ேபா"

பச!க அ ப மாதிJேய
மாதிJேய தா2 இ பB அரைட அசி இகாP!க.
இகாP!க.
எ2கிட) அேத மாதிJ தா2 ேபசறாP!க.
ேபசறாP!க. கிேஷா ◌ஃப'ரா2
ேபாறானா .
ேபாறானா . அ!க இகற ெபா7R!க எ6லா பய!கர மாடலா

54
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

இ பா!களா .
இ பா!களா . ெகா: ெவச ைபய2.
ைபய2. ந ம திேன> ம அ!க
இதா2னா அGவளB தா2.
தா2.

ஆட ப7ண ஆர ப'ச ப:


நிமிஷ:ல இ கிேஷா
◌ஃேபா2லேய ேபசி
இகா2.
இகா2. யாரா இ* ?
இ*
இGவளB ேநர ேபசி
இகா2.
இகா2.

ெவYறி அ7ணா,
"ெவYறி அ7ணா எ2 ◌ஃேபா2
சா\ தZர மாதிJ இ*.
இ*. உ!க
◌ஃேபாP* ப7ண
ெசா6லமா?"
ெசா6லமா

சJ ப7ண ெசா6S.
"சJ ெசா6S. இதா2
ந ப 98********" அவ2 எ2 ந பைர ேக அவ2 ◌ஃேபா2ல ெசா6லி
இகா2.
இகா2.

இ!க கா6 வ.


வ.

ஹேலா"
ஹேலா" ஒ ெபா7R *ர6 தா2 ேக*.
"ஹேலா ேக*. அவ2கிட ெகா:டலா .
ெகா:டலா .

ெவYறி அ7ணா ெபா7R தான?"


"ெவYறி தான ரேம> தா2 ேகடா2

ஆமா டா.
ஆமா டா. ஏேதா ெபா7Rகிட தா2 இGவளB ேநர கடைல
"ஆமா டா
ேபா
ேபா இகா2."
இகா2." நா2 ெசா6லி Aச எ6லா "ஓ"P ச:த
ேபாறாP!க.
ேபாறாP!க. எ6லா தி ப' பாகறா!க

அ7ணா நா2 ஒ அ?
"அ7ணா நிமிஷ:ல வடேற2.
வடேற2. எ6லா சா ப'
இ!க"
இ!க" ெசா6லி எ2 பதிைல எதிபாகாம ◌ஃேபா2 ேபசிேட கீ ழ
இற!கி ேபாய'டா2.
ேபாய'டா2. சJ சி2ன ைபய2.
ைபய2. எ ப) வ ப'6 கனா
ேபா .
ேபா .

------

ஒ வழியா அேசா ெசா2ன மாதிJ ெவYறிைய ; ப' வ அவ2


ெச6◌ஃேபாைன எ: கீ ழ வேட2.
வேட2. பக:ல இகற ஒ
கைடல அேசா* ,
அேசா* ரவ') ேல டா ேபாட கா: இகா!க.
இகா!க.

கிேஷா.
கிேஷா. *.
"கிேஷா *. அத ◌ஃேபாைன *"
*" அேசா ெட2ஷனா இகா2.
இகா2.
அவைன வ'ட நா2 ெட2ஷனா இேக2.
இேக2.

55
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

அேசா அத ◌ஃேபாைன


ல கெண ப7ண'
USBல
ேல டா ல இ ஏேதா
சா ேவ இ2டா6
ப7ணா2.
ப7ணா2. ஒ தடைவ
அவ2 ெச6◌ஃேபா2ல
இ கா6 ப7ணா2.
ப7ணா2.
மா ெட
ெடP ெசா2னா2.
ெசா2னா2.
க ப7ண'
ப7ண'.
ண'. அவ2
ேல டா ல ஒ ◌ஃேபா6டைர திறதா2.
திறதா2. அல ஒ ேவG ◌ஃைப6
இத.
இத. அைத ஓ ப2 ப7ணா2.
ப7ணா2. அ "ெட ெட"
ெட" எ2ற.
எ2ற.

Now we have made this as a Covert Listening Device...

56
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 17

ந6ல பயா a Aசி வ*


Z வதா
வதா !க.
!க. பய படற அளB*
ெபசா எBமாகல.
எBமாகல. இ!க திேன>கிட இ ◌ஃேபா2 வ.
வ.

ெசா6S திேன>.
"ெசா6S திேன>. இ ப தா2 வ*
Z வேத2"
வேத2"

எB ப'ரசைனய'6ைலேய?"
"எB ப'ரசைனய'6ைலேய

எBமி6ல.
எBமி6ல. எ6லா ஜாலியா ேபசி இதா!க"
"எBமி6ல இதா!க"

" மMப) பச!க எ6லாகிட) நZ ந6லா


ந6லா ேபசின ந6ல* தா2.
தா2.
ப'2னா இத பச!க எ6லா ேதைவ பவா!க"
ேதைவ பவா!க"

ஆமா .
ஆமா . நாP அதனால தா2 எ6லாகிட) பைழய பேய ஜாலியா
"ஆமா
ேபசி இேத2."
இேத2."

எB சேதக படற மாதிJ நடகல இ6ல"


"எB இ6ல"

இ6ல.
இ6ல. ஐேயா ஒ7R மறேட2.
"இ6ல மறேட2. கிேஷா ஒ ெபா7Rகிட
ேபசி இதா2.
இதா2. திcP அவ2 ◌ஃேபா2 சா\ தZசிP எ2
◌ஃேபாைன வா!கி கீ ழ ேபாய'டா2.
ேபாய'டா2. ஒ ப: நிமிஷ கழிசி தா2
வதா2"
வதா2"

ெபா7Rகிட தா2 ேபசினா2P ந6லா ெதJ)மா?"


"ெபா7Rகிட ெதJ)மா

ஆமா.
ஆமா. நா2 ;ட ேபசிேன2"
"ஆமா ேபசிேன2"

சJ அத ெபா7R ந ப என* ெசா6S"


"சJ ெசா6S"

ஏ2?"
ஏ2
"ஏ2

எ* அத ந ப* L:ல இ ப7ண' க2◌ஃப ப7ண'கலா .


"எ* ப7ண'கலா .
ந ம ஜாகிரைதயா இகற ந6ல"
ந6ல"

இ பா: ெசா6ேற2"
"இ ெசா6ேற2"

l "
l "
"l

திேன> அல எத ந ப இ6ைல.


"திேன> இ6ைல. கா6 ஹிடJ எ6லா ெடலி
ப7ண'டா2 ேபால"
ேபால"

அத;ட நZ ேநா ப7ணலயா?"


"அத;ட ப7ணலயா

57
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

அவ2 ◌ஃேபா2 ேபசி வதBடேன எ6லா அவைன ஓனா!க.


"அவ2 ஓனா!க.
நா2 அல மற ேபாய'ேட2"
ேபாய'ேட2"

ஹி ...
ஹி ... அவ2 ம:தப எ ப ேபசினா2?"
"ஹி ேபசினா2

அவ2 ந6லா தா2 ேபசினா2.


"அவ2 ேபசினா2. அவ2 ேமல எB சேதக படற மாதிJ
இ6ைல"
இ6ைல"

சJ.
சJ. எ ப) அவ2 ேவற ஏதாவ ந ப ேததாS
"சJ ேததாS கிைடசிகா.
கிைடசிகா.
ஒ ேவைள அத ெபா7R ந ப ேதைவய'6லாம உ2 ெச6◌ஃேபா2ல
இக ேவ7டா P ெடலி ப7ண'கலா "
ப7ண'கலா "

ேவற எB ப'ரசைனய'காதி6ல"


"ேவற ப'ரசைனய'காதி6ல"

ேவற எதாவ ப'ரசைன ப7ணா அத கிேஷாைர கவனTசிகலா "


"ேவற கவனTசிகலா "

எ2ன ெசா6ற திேன>?"


"எ2ன திேன>

அவ2 எ2ைன* ஆ2 ைச ேபாேறP ெசா6லிய'கா2?"


"அவ2 ெசா6லிய'கா2

இ2P நாS நா-ல கிள பேறP ெசா6லிய'கா2"


"இ2P ெசா6லிய'கா2"

ஒ வார கழிசி ◌ஃேபா2 ப7Rேவா .


"ஒ ப7Rேவா . அ ப அவ2 ேபாகைலP
ெதJ?சா அ பற அவைன கவனTசிகலா "
கவனTசிகலா "

திேன>,
திேன> அ ப ஏதாவனா நாம ேபசாம எேக பாகி ஊ*
"திேன>
ேபாய'டலா டா.
ேபாய'டலா டா. எ ப) மாச ெர7 லச வதி6ைல.
வதி6ைல. உன*
ேதைவயானைத ந ம ஏJயாBலேய மாச மாச ஏYபா ப7ேற2.
ப7ேற2.
கிேஷா ெகா?ச ெபJய இட டா"
இட டா"

ஒ:தP* பய ஊ* ஓடறதா?


"ஒ:தP* ஓடறதா Lண'மா ஏYப:ன காய:*
என* ம ேவR ெவYறி.
ெவYறி. அ இ6லாம எ2னால இக Aயா"
Aயா"

என* J) திேன>.


"என* திேன>. இதாS ..."
இதாS ..."

எB ேபசாத.
"எB ேபசாத. ப'ரசைன வதா நா2 பா:கேற2.
பா:கேற2. உன* பண
கிைட*தி6ைல.
கிைட*தி6ைல. என* ம கிைடகR .
கிைடகR . அGவளB தா2.
தா2. ந ம
ஊல இகற எ6லா என* ம இ6ைல.
இ6ைல. இத ஊல,
ஊல இத
ேவைல ெசFயற!க தா2 என*
என* ம.
ம. J?சிதா?"
J?சிதா

சJ.
சJ. ஏதாவ ப'ரசைனனா உன* ெசா6ேற2.
"சJ ெசா6ேற2. இனTேம எ*
ஜாகிரைதயா இேக2.
இேக2. நZ K!*"
K!*"

58
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

சJ.
சJ. நாைள* பாகலா "
"சJ பாகலா "

சJ"
சJ"
"சJ

எ ப இதவ2 இ ப எ ப ஆய'டா2 பா:தZ!களா?


களா அவைன என
;டேவ ெவசிகP P ெசா6லி நா2 அவP*
அவP* ெகா:த மேத இ ப
எGவளB ப'ரசைனயாகிசி பா!க.
பா!க. இ2P அவP* Aத6 தடைவ
ெகா:த ஞாபகமி*.
ஞாபகமி*. அத ெபா7R ேப வ'ஜயலiமி.
வ'ஜயலiமி. *மா*
ேபச ெசா6லி அ2ைன* எWதி ெகா:தேத நா2 தா2.
தா2. திேன>* ;ட
ெதJயா.
ெதJயா. அவ2 ேபசன இ2P எ2 க7R
க7R A2னாேய இ*.
இ*.

ஹேலா"
ஹேலா"
"ஹேலா

ஹேலா.
ஹேலா. யா ேபசற?"
"ஹேலா ேபசற

நா!க தா2 ேபசேறா .


"நா!க ேபசேறா . நா!க எ6லா நாைள* ஊைரவ' ேபாேறா "
ேபாேறா "

தயB ெச?சி எ2ைன வ'!கேள2.


"தயB வ'!கேள2. ள Z"
Z"

அதா2 நாP ெசா6ேற2.


"அதா2 ெசா6ேற2. இ தா2 உன* கைடசி ◌ஃேபா2.
◌ஃேபா2. நாைள*
வ'ய காைலல நா!க இத ஊைரவ' ேபாேறா .
ேபாேறா . எ!க5* அவசரமா
கா ேதைவ ப.
ேதைவ ப. இ* ேமல உன* எ பBேம ◌ஃேபா2 ப7ண
மாேடா .
மாேடா . நZ பய பட ேவ7டா .
ேவ7டா . நZ கா ெகா* ேபா எ:த
◌ஃேபாேடா எ6லா ;ட உன* ெகா:திடேறா .
ெகா:திடேறா . எ!க5* ப:தாய'ர
இ ப அவசரமா ேதைவ ப"
ேதைவ ப"

இத ேநர:ல நா2 எ!க


"இத எ!க ேபாேவ2"
ேபாேவ2"

இ ப ேவணா .
"இ ப ேவணா . நாைள* காைலல ஒ அ?சைர மண'கா நா!க ெசா6ற
இட:ல வ ெகா:.
ெகா:. எ!க5* ஏW மண'* ெரய'2.
ெரய'2. நZ கா
ெகாகறைத ெவசி தா2 நா!க ஊ* ேபாக A) .
A) . நZ வரைலனா
அ பற ெர7 ேப*ேம க>ட .
க>ட . எGவளேவா ெகா:ட.
ெகா:ட. கைடசி
ப:தாய'ர தா2.
தா2. இ* ேமல உ2ைன ெதாதரB ப7ண மாேடா "
மாேடா "

நிஜமா ெசா6றZ!களா?"
"நிஜமா களா

ஆமா.
ஆமா. ச:தியமா ெசா6ேறா .
"ஆமா ெசா6ேறா . நாைள* காைலல ஒ அ?சைர மண'கா
கலாசி பாைளய:ல இகற ராஜூ ெகௗடா ெதBல Qணாவ
aல இகற ஹூைச2 லா\ பக:ல வா.
வா. நாேன வ உ2கிட
எ6லா சாசிைய) ெகா: கா வா!கிகேற2"
வா!கிகேற2"

59
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

அத இட:* எ6லா நா2 வர Aயா.


"அத Aயா. நZ!க ேவணா மவாலா
வ!கேள2.
வ!கேள2. நா2 உ!க5* பண எ: தேர2"
தேர2"

நZ எ2ன ப7ணP P நா2 ெசா6ேற2.


"நZ ெசா6ேற2. நா2 எ2ன ப7ணP P நZ
ெசா6ல;டாP ெசா2ன
ெசா2ன மற ேபாசா?
ேபாசா நா!க இற!கி
வேகா P ேமல ஏறலா P நிைனச உன* தா2 வ'பaத .
வ'பaத .
ஒW!கா ப ப'சி வா.
வா. மாெக ேபாற எ6லா பஸு அ!க தா2
வ .
வ . ேவற யாைர) ; வதா நா2 ெவளTயேவ வர மாேட2.
மாேட2. நZ
காேசாட வரைலனா அ பற உ2 வா^ைகலேய ப7ற ெபJய த இ
தா2.
தா2. மறடாத.
மறடாத. சJயா காைலல அ?சைர மண'"
மண'"

ஹூைச2 லா\ பக:ல தா2 A: லா\.


லா\. அல தா2 ந ம பச!க
*மா ,
*மா ைர) ேவைல ெசFயறாP!க.
ெசFயறாP!க. ெர7:* நBல ஒ
ெர7 அ ச இ* .
இ* . அ சாகைட த7ண' வரகாக ெர7
ெர7
லா\ கார!க5 வ'ட இட .
இட . அத சைத மைறகற* ஒ கதB
இ* .
இ* . அ எ பB L தா2 இ* .
இ* . அத ச வழியா ேபானா
A: லா\ ப'2 பக கா ெபௗ7 ேபாக A) .
A) . கா ெபௗ7*
ப'6!* நBல நாS அ இட இ* .
இ* . அல இ
இ லபமா
வரா7டாB* ேபாகலா .
ேபாகலா . அ!க Aத6 E காலியா தா2 இ .

அத வ'ஜி ெபா7R எதிபா:த மாதிJேய பயகிேட அத லா\


பக:ல வ இதா.
இதா. அ!க இத நாய'!க ;ட K!கி தா2
இ . சJயா அத ச பக:ல *மா
*மா நி2P இதா2.
இதா2. அத
ச கதB தி .

அவ பயகிேட
காைச ேஹ7 ேபல
இ எகற ேநர
பா: ப'2னா இ
வத ைர அவ
Aக:ல
ேளாேராஃபா கலத
7ைட ெவசி
அW:தினா2.
அW:தினா2. அ பேய
*மா அவ காைல
ப'சி Kகி
Kகி
ச*-ள ேபாய'டாP!க.
ேபாய'டாP!க. உ-ள ேபானBடேன ைர அத கதைவ
அைடசிடா2.
அைடசிடா2. ெமா:தமா இெத6லா ப: ெநா*-ள நட

60
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஏW மண'* திேனைஷ நா2 தா2 லாஜி* ; ப' வேத2.


வேத2.
அவP* எ2னP Jயேவ இ6ைல.
இ6ைல. அத EA* ; ப' ேபாF
கதைவ Qேன2
Qேன2.
ேன2. உ-ள க6ல வ'ஜி அைர மயக:ல இ .
அவP* ஒேர அதிசி.
அதிசி.

என* நZ எGவளேவா உதவ' ப7ணற.


"என* ப7ணற. அதா2 உன* எ2 கி "
கி "

இ6ைல ெவYறி.
"இ6ைல ெவYறி. என* இல எ6லா இ7ர இ6ைல.
இ6ைல. அத
ெபா7ைண வ'"
வ'"

திேன>.
திேன>. Lண'மா உ2ைன எ ப அசி!க ப:தினா
"திேன> அசி!க ப:தினா.
தினா. இத ெபா7R!க
எ6லா இ ப தா2.
தா2. உ2 வலி* இ தா2 ம.
ம. நா2 ெசா6ேற2.
ெசா6ேற2.
ேக5.
ேக5. நZ ஆடா இதா உ2ைன அ பா!க.
அ பா!க. நZ லியா இ"
இ" ெசா6லி
அவைன உ-ள வ' ெவளTய வ கதைவ Qேன2.
Qேன2.

ஒ மண' ேநர கழிசி திேன> வதா2.


வதா2.

நZ ெசா2ன சJதா2
"நZ சJதா2.
Jதா2. எ2 வலி* இ தா2 ெப மP நாP
நிைனகிேற2.
நிைனகிேற2. இ ப நா2 உலக:ைதேய ெஜய'ச மாதிJ சேதாஷமா
இேக2...
இேக2... I am the God"

அவ2 Aக:ல ஒ ெவறி ெதJ?சி.


ெதJ?சி. அ தா2 என* ேவR .
ேவR .

ெவYறி,
ெவYறி அ:த ஆ எ ப கிைட* ?"
"ெவYறி கிைட*

61
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 18

திேன> கிள ப'


ேபானக பற ைர அத
ெபா7R இத EA*
ேபானா2.
ேபானா2. ஒ மண' ேநர
கழிசி அவ2 வதBடேன
*மா ேபானா2.
ேபானா2. அத
ெபா7R அைர மயக:லேய
இ . மMப) மயக
ம ெகா: கதைவ
L வடா!க.
வடா!க. அ பற
ரா:திJ அவைள ஹூைச2
லா\ல ேவற ஒ EA*
எ: ேபாய'டா!க.
ேபாய'டா!க.

அவ எ ப ேவணா
எWதிJகலா P இ .
காைலல அ? மண'*
அலார ெவசி வதாP!க.
வதாP!க. அ பேய கதB பக:ல ஒ ெலட
ெவசி வதா!க.
வதா!க. அத ெலட எWதற* திேன> உதவ' ப7ணா2.
ப7ணா2.
உதவ' ப7ணாP ெசா6றைதவ'ட அவ2 தா2 அைத தயா ப7ணாேன
ெசா6லலா .
ெசா6லலா . நZ!க5 அைத பசி பா!கேள2.
பா!கேள2.

வ'ஜயல>மி,
வ'ஜயல>மி
உ2ைன மாச மாச மிர கா வா!கற எ!க5* ெவM: ேபா .
இனTேம நா!கேள கா ேககாம நZேய ெகாகP P இ ப நடக
ேவ7யதா ேபா . நZ ேபாலில ேபாகலா P நிைனசா,
நிைனசா அ உன*
எதிரா தா2 நட* .
நட* . ேபாF அத ெபல தைலயைண* அல இகற
◌ஃேபாேடாைவ பா.
பா.

எ2ன அத ◌ஃேபாேடா எ6லா பா:தியா?


பா:தியா அ நZ ெர7 மாச கா
ெகா:த ப எ:த.
எ:த. இ ப நZ பா:த வJைசல பா:தா நZ கா வா!கின
மாதிJ ெதJ)தா?
ெதJ)தா வJைசைய மா:தி பா:தா அ ப தா2 ெதJ) .
ெதJ) . நZ கா
வா!கி ஒ7ணா எWதிJகற.
எWதிJகற. அவ2 ;டேவ ெவளTய வைர*
ேபாறைத ெவசி நZ இத ஊல ரா:த6 ெதாழி6 ப7ண' இதP
தாராளமா ெசா6ல A)
A) .
) . ;டேவ நZ ெபாF ெசா6லி ேவைல வா!கின,
வா!கின
அ* தா2 அத ெதாழி6 ப7ணP ெசா6ல A) .
A) .

62
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

நZ அைர மயக:ல எ!க ஆ5;ட ப7ண வcேயாவா


Z ெரகா ஆகி
இ ப CDல
ல இ*.
இ*. நZ ேபாலிஸு* ேபானா அத CDைய
ைய நZ) ,
உ2 அ பா,
அ பா
அ மாB ஒ7ணா ேச பாக ேவ7ய
ேவ7ய இ* .
இ* . நZ தYெகாைல
ப7ண'கலா P AB எ:தா உ2 அ பா,
அ பா அ மா உ2ைன கைடசியா நZ
ெபாறத ப இகற மாதிJ பாக ேவ7யதா இ* .
இ* . அ* ேமல
அB!க5 உய'ேராட இக மாடா!கP உன* நா2 ெசா6லி ெதJய
ேவ7ய இ6ைல.
இ6ைல. அ* அ பற இ7டெநல) ,
இ7டெநல) எ6லா
ெச6◌ஃேபா2ல) உ2 பட தா2 பா பா!க.
பா பா!க.

இல இ நZ த ப'கP னா ஒேர வழி தா2 இ*.


இ*. மாசா மாச
எ!க5* தர ேவ7ய காைச ெகா:.
ெகா:. அGவளB தா2.
தா2. இனTேம நZ
ேநல ;ட வர ேவ7டா .
ேவ7டா . நா!க ெசா6ற அகB7ல QR ேததி*-ள
ேததி*-ள
காைச ேபா.
ேபா. அ ப இ6ைலனா உன* தா2 வ'பaத .
வ'பaத . எ!க5*
பண தா2 ேவR .
ேவR . நZ ேதைவய'6ைல.
ேதைவய'6ைல.

அத ◌ஃேபாேடாைவெய6லா அேத இட:ல ெவசி எ!க) நிகாம


ேநரா ப டா7 ேபாF ப ப'சி வ*
Z ேபா.
ேபா. யாகிட)
ேபசாம ேபா.
ேபா. இ2P வ'யல.
வ'யல. அதனால
அதனால யா உ2ைன இ!க பாக
மாடா!க.
மாடா!க. அதனால உடேன கிள .
கிள . இத கத:ைத)
◌ஃேபாேடா;டேவ ெவசி ேபா.
ேபா. த பான Aவ எ:தா ந>ட
உன* தா2.
தா2. எ!க5* இபதாய'ர:ேதாட ேபா .

......

ெலடைர பா:தZ!களா.
களா. எGவளB அடகாசமா எWதிய'கா2
பா:தZ!களா.
!களா. அதா2 திேன>.
!களா திேன>. இதாS அவைன நா2 ந பல.
ந பல.
பசவ!கைள எ பB ந ப ;டா!கற எ2ேனாட எ7ண .
எ7ண . அ ப
நா2 எ2ன ப7ேணP பாகறZ!களா.
களா.

திேன> எWதன ெலடல இத இத ஒ வJைய ம நா2 மா:தி


எWதிேன2...
எWதிேன2...

இத ேபாேடா ம இ6லாம நZ எத


"இத எத ண') இ6லாம இகற
◌ஃேபாேடாB எ!ககிட இ*.
இ*. நZ ேபாலிஸு* ேபானா அத
ேபாேடாைவ நZ) ,
உ2 அ பா,
அ பா அ மாB ஒ7ணா ேச பாக
ேவ7ய இ* .
இ* . "

இைத:தா2 நா2 இ ப மா:திய'ேக2

63
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

நZ அைர மயக:ல எ!க ஆ5;ட ப7ண வcேயாவா


"நZ Z ெரகா
ஆகி இ ப CDல
ல இ*.
இ*. நZ ேபாலிஸு* ேபானா அத CDைய
ைய நZ) ,
உ2
அ பா,
அ பா அ மாB ஒ7ணா ேச பாக ேவ7ய இ* ."
இ* ."

இ ப J?சி*ேம,
J?சி*ேம நா2 அவP* ெதJயாம எ2ன ப7ணP.
ப7ணP. ஆமா,
ஆமா
நZ!க நிைனகிற சJ தா2.
தா2. அவ2 அத ெபா7ைண ப7ணைத தா2 நா2
அவP* ெதJயாம வேயா
Z எ: ெவசிேக2.
ெவசிேக2. அ அத லா\லேய
ப:திரமா இ*.
இ*. நாைள* என* எB ெதJயாP அவ2 வ'லக
சா2 இ*.
இ*. அவ2 அறிைவ ெவசி எ!கைள மாவ' அவ2
த ப'சி ேபாகB வாF ப'*.
வாF ப'*. அகாக நா!க QR ேப
ேப ேச
எ:த A2ெனசிJைக நடவைக தா2 இ.
இ. திேனஷு* இ
ெதJயா.
ெதJயா. இ
கைடசியா பய2ப:த ேவ7ய அதிர .
அதிர .

ஏேதா த பா நடக ேபா*P எ2 மன ல ெசா6லிேட இ*.


இ*. இ!க
நா2 *மா* ஒ ◌ஃேபா2 ப7ண'டேற2.
ப7ண'டேற2.

ஹேலா ெவYறி"
"ஹேலா ெவYறி"

*மா.
*மா. நா2 நாைள*
"*மா நாைள* ஊ* ேபாகலா P இேக2.
இேக2. ைகல இகற
கா * ஏதாவ இட வா!க A)மாP பாக ேபாேற2.
ேபாேற2. இத Aைற
மசா2 ேபல வா!கலா P இேக2"
இேக2"

சJ.
சJ. அ பேய எ!க வ*
"சJ Z ேபாய' ஏதாவ கா ெகா: வாேய2"
வாேய2"

நZ கவைல படாத.
"நZ கவைல படாத. உ2 ஆ:தாைவ பா: கா ெகா: வேர2"
வேர2"

சJ.
சJ. இ ப நZ திcP ஊ* ேபானா திேன> எB ெசா6ல
"சJ
மாடானா?"
மாடானா

என* அவ2;ட ஏதாவ ப'ரசைன வமாP பய:ல தா2


"என*
இகற காைசெய6லா பகேற2"
பகேற2"

ஏ2?
ஏ2 ஏதாவ மிரனானா?"
"ஏ2 மிரனானா

இ6ைல.
இ6ைல. A2ெனசJைக தா2.
"இ6ைல தா2. ஏதாவ மிரனா
மிரனா அவP* தா2
ப'ரசைன"
ப'ரசைன"

ஆமா "
ஆமா "
"ஆமா

64
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

அ பற அத CDைய
"அ பற ைய எ6லா எ* இ2ெனா கா ப' ேபா ைவ.
ைவ.
நா2 வத வா!கி அைத ப:திரமான ஒ இட:ல ெவசிகேற2.
ெவசிகேற2.
ஏதாவ ப'ரசைனயாகி ஒ ெச ேபானா;ட இ2ெனா2P இ* "
இ* "

சJ"
சJ"
"சJ

அத சி2ன ைபய2 இ*


"அத இ* ேபா ேபாF கா ப' ேபா.
ேபா. ேவற யாராவ
இதா CDல
ல எ2னP ேகடா ப'ரசைனயாகி .
ப'ரசைனயாகி . எ6லா
மா*ேவா "
மா*ேவா "

அதா2 ெதJ)ேம.
"அதா2 ெதJ)ேம. நZ பய படாத"
பய படாத"

சJ.
சJ. ஜாகிரைத"
"சJ ஜாகிரைத"

இ ெவசி அவைன ம தாேன மிரட ேபாற?"


"இ ேபாற

இ6ைல.
இ6ைல. அ* மமி6ைல.
"இ6ைல மமி6ைல. அத ெபா7R!கைள) மிர
மிர ல பா
வா!கலா P இ ப ஒ திடமி*"
திடமி*"

ஏ2 திcP"
"ஏ2 திcP"

இேக2..
ெமா:தமா வா!கி ஊ பக ேபாய'டலா P ேயாசிசி இேக2
"ெமா:தமா
ஊல ேபாF Jய6 எேட ப7ண'கலா P ஒ திட இ*.
இ*. ந ம
QR ேப ேசேத ப7ணலா .
ப7ணலா . இைத ப:தி எ6லா எ2 மசா2கிட
மசா2கிட
ேபச தா2 உடேன ேபாேற2"
ேபாேற2"

சJ.
சJ. நா2 இ2ெனா கா ப' ேபா ைவகேற2"
"சJ ைவகேற2"

சJ.
சJ. நா2 ஊ* ேபாF ; ப'டேற2"
"சJ ; ப'டேற2"

சJ.
சJ. ேவற எB வ'ஷயமி6ைலேய"
"சJ வ'ஷயமி6ைலேய"

இ6ைல.
இ6ைல. அ பற பாகலா "
"இ6ைல பாகலா "

சJ.
சJ. நா2 K!க ேபாேற2.
ேபாேற2. நாைள* காைலல எW ஊ* கிள பP .
கிள பP .

...........................................

எ2ன மண' ெர7டா இ2P இவ2 K!கலேயP பாகறZ!களா?


களா
இGவளB ேநர நி:யாகிட தா2 ேபசி இேத2.
இேத2. E ல எ6லா
K!கி இகா!க.
இகா!க. அேசா சீ கிரேம K!கிடா2.
K!கிடா2. நாS நாளா ேகா
ப7ணல அவ2 பய!கர டய ஆகிடா2
ஆகிடா2.
டா2. நாP தா2 ேகா!

65
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ப7ேண2.
ப7ேண2. ஆனா அெத6லா நி:யாகிட ெசா6ல Aயா.
Aயா.
அBமி6லாம அவ;ட ேப ேபா என* KகA வர மாc!*.
மாc!*.

எ2ன வதBடேன லா -
லா -டா ைப ஓ ப2 ப7ேறP பாகறZ!களா?
களா ெவYறி
யாகாவ ஏதாவ ேபசினாP பா: K!கலா
K!கலா .

ஏேதா ெர7 ◌ஃைப6 இ*.


இ*. இ!க ேக வேர2.
வேர2.

66
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 19

எ2னடா இGவளB சீ கிரமா எW ெவளTய ேபாய' இேகா P


பாகறZ!களா?
களா நா2 ேந: ரா:திJ அத ேபா2 ேபைச ேகட*
அ பற K!கேவய'6ைல.
K!கேவய'6ைல. ப:
ப: ஏேதேதா சிதைன ஓேட இ*.
இ*.
அதா2 ஆM மண'ெக6லா அேசாைக எW ப'ேட2.
எW ப'ேட2. ஒ c *சி
வதா ந6லா ேயாசிகலா P அவ2 தா2 ெசா2னா2.
ெசா2னா2. அதா2 ேபாய'
இேகா .
இேகா . அB இத ெப!க% *%* இதமா இ* .
இ* .

ஒ வழியா c *சி வதா


வதா !க.
!க. அேசா அைத மMப) ேக
இகா2.
இகா2. ேக Aசிடா2 ேபால.
ேபால. ெகா?ச இ!க அேசா ஏேதா
ேபச வரா2.
வரா2.

எ2ன ெவYறி) திேனஷு தானா?"


"எ2ன தானா

ஆமா அேசா.
"ஆமா அேசா. அ ப தா2 ெதJ)."
ெதJ)."

சJ இ ப எ2ன ப7ணலா ?
"சJ ப7ணலா இத ஆேயா ◌ஃைபேலாட ேபாலிகிட
ேபாய'டலாமா?
ேபாய'டலாமா ெவYறி
ெவYறி அவ2 ஊ* ேபாற*-ள ப'சிவா!க"
ப'சிவா!க"

இ6ைல.
இ6ைல. என* அ சJயா படல.
"இ6ைல சJயா படல. என* ஒ ஐயா இ*"
இ*"

ெசா6S"
ெசா6S"
"ெசா6S

அவ2 ேப ேபா ஏேதா ஒ CDைய


"அவ2 ைய ப:தி ேபசினா2.
ேபசினா2. அைத ப:தி
திேனஷு* ெதJயாP ெசா2னா2.
ெசா2னா2. அேத மாதிJ அ யா ைகலயாவ
மானா ;7ேடாட எ6லா
எ6லா மா*ேவா P ெசா2னா2"
ெசா2னா2"

கெர.
கெர. அல எ2ன இ* P ஏதாவ ெக ப7ண'யா?"
"கெர ப7ண'யா

அல எ2ன இ* P எ2னால ெதளTவா ெசா6ல Aயல.


"அல Aயல. ஆனா அ
ஒ CD இ6ைல.
இ6ைல. நிைறய CD. அB அத CDல
ல திேன>* தா2
ப'ரசைனP ெசா2னா2.
ெசா2னா2. அைத ெவசி ெபா7R!கைள இ2P
இ2P மிர
ல பா கா வா!கலா P ெசா2னா2"
ெசா2னா2"

அ ப அத CDைய
"அ ப ைய நாம வா!கிடா அைத ெவசி லபமா அவP!கைள
மா வ'டலா "
வ'டலா "

கெர.
கெர. அBமி6லாம நாம எ6லா இல ச பத பேகா P
"கெர
ேபாலிஸு* ெசா6லாமேல அவP!கைள மாவ'டலா "
மாவ'டலா "

ஏ2.
ஏ2. நாம ேபாலிஸு*
"ஏ2 ேபாலிஸு* ேபானா எ2ன?"
எ2ன

67
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

நாம ேபானா நம* ெபJய ப'ரசைன.


"நாம ப'ரசைன. அ பற வ'ேனாதினT அகா*
ப'ரசைன வ .
வ . ேவற வழிய'6ைலனா நாம அைத ப7ண' தா2 ஆகP .
ஆகP .
ஆனா இத மாதிJ CD கிைடசா அைத நாம ேபாலிஸு* ந ம ேப
ெசா6லாமேல அP ப'னா;ட ேபா "
ேபா "

*.
*. நாP பயகிேட
"* பயகிேட இேத2.
இேத2. சJ அத CDைய
ைய எ ப வா!கற?"
வா!கற

ேவற வழிய'6ைல Caller ID spoofing [ ப7ண' தா2 ஆகP "


"ேவற ஆகP "

ேடF R&D ராஜ எ6லா:ைத) [ ப7ண ெசா6றZேயடா"


"ேடF யடா"

எ2Pேமா நZ!கேள க7ப'ச மாதிJ ேபசறZ!கேளடா.


"எ2Pேமா கேளடா. இ* எ6லா
எGவளB சவ
Z ரைவட இகா!கP ெதJ)மி6ல.
ெதJ)மி6ல. ஏேதா VOIP [
ப7ணாம ெச6◌ஃேபா2லேய சா ேவ Qலமா ப7ற மாதிJ நZ!க
கடைம ப7ண'கீ !க.
க. ஞாபக ெவசிேகா
ெவசிேகா"
சிேகா"

சJ.
சJ. இ ப நம* எ* அ?"
"சJ அ

ெவYறி ெச6 ◌ஃேபா2ல இ ப7ற மாதிJ ப7ணா தா2 இைத


"ெவYறி
லபமா சாதிக A) .
A) . இ ப அத சா ேவ [ ப7ணா நா2 ெவYறி
◌ஃேபா2ல இ ப7ற மாதிJ ேபா* .
ேபா* . அத *மா ெவYறி தா2
ப7றாP நிைனசி*வா2.
நிைனசி*வா2. ெவYறி
ெவYறி மாதிJேய நா2 ேபசிடேற2.
ேபசிடேற2. "

சJ.
சJ. அவ2கிட எ2ன ேபச ேபாற?"
"சJ ேபாற

அைத நாைள* பா:ேகா.


"அைத பா:ேகா. அ*-ள உ2 ெச6◌ஃேபா2ல அத
சா ேவ இ2டா6 ப7ண' இ2ைன* AWசா ெட ப7ண'டலா .
ப7ண'டலா .
நா2 ெவYறி மாதிJ ேபச இ2P ெகா?ச ராc எ:கேற2"
எ:கேற2"

68
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

சJ ஓேக"
"ச ஓேக"

........

எ2னடா ெகா?ச ெட2ஷனா இேகP பாகறZ!களா?


களா ெச6◌ஃேபா2ல
Caller ID Spoofing ந6லா ேவைள ெசF).
ெசF). நிைறய ெட! ெச?சி
பா:தா . நாP ெவYறி மாதிJ ந6லா ேபசி பழகிேட2.
பழகிேட2. ஆனா இ ப
எதில இகறவ2 எ2ன ேபசினாS ேபசி சமாளTகP
சமாளTகP . ரா:திJ AWசா
ெவYறி ெச6◌ஃேபாP* ப7ண' பா:ேட2.
பா:ேட2. அ Not Reachable Areaல

தா2 இ*.
இ*. நா2 ேபசி அவP* சேதக வதாS அவ2 உடேன
ப7ண Aயா.
Aயா. இ!க அேசா அத *மா* டய6 ப7ண'
ெகாகறா2.
ெகாகறா2. J! ேபாக ஆர ப'சிசி.
ஆர ப'சிசி.

ெசா6S ெவYறி
"ெசா6S ெவYறி.
Yறி. எ2ன ஊ* ப:திரமா ேபாய'டயா?"
ேபாய'டயா

ப:திரமா ேபாய'ேட2 *மா.


"ப:திரமா *மா. ஒ Aகியமான வ'ஷய .
வ'ஷய . அ தா2
◌ஃேபா2 ப7ேண2"
ப7ேண2"

ெசா6S"
ெசா6S"
"ெசா6S

ேந: உ2ைன எ6லா CD)


"ேந: ) கா ப' ேபாட ெசா2னேன.
ெசா2னேன. அைத ேபா
ெவசிடயா?"
ெவசிடயா

இ6ைலேய"
இ6ைலேய"
"இ6ைலேய

சJ.
சJ. அல ெர7டாவ CDைய
"சJ ைய ம உடேன கா ப'
கா ப' ேபாடP "
ேபாடP "

ெர7டாவனா யா?
"ெர7டாவனா யா அத திசி ெபா7ணா?
ெபா7ணா ேப;ட சசிேரகாேவா
எ2Pேமா"
எ2Pேமா"

ஆமா .
ஆமா . அேத தா2.
"ஆமா தா2. அத ெபா7R* இ ப ேபசினா ைளயா
லசகண*ல கறடலா .
கறடலா . அத CDைய
ைய எ: ஒ கா ப' ேபா
ேபாF திேன>கிட ெகா.
ெகா. அவ2 ேபசி*வா2"
ேபசி*வா2"

திேன>கிடயா
திேன>கிடயா?
"திேன>கிடயா அவP* இைத பா:தா ந மல ஒழிசி கட
மாடானா?"
மாடானா

பய படாத.
பய படாத. ம] தி எ6லா ந மகிட தா2 இ*.
"பய படாத இ*. நா2 ெசா6றைத ேக5.
ேக5.
ம] தி எ6லா நா2 ேநல வ ெசா6ேற2.
ெசா6ேற2. ம:த CDைய
ைய எ6லா ப:திரமா
ஒளTசி ெவசி.
ெவசி. சJயா?"
சJயா

சJ"
சJ"
"சJ

69
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

அ பற .
அ பற . ெசா6ல மறேட2
"அ பற மறேட2.
ேட2. அத CDல
ல இ!கில] >ல நா2 ெசா6றைத
எWதி ெகா7 ேபாF ெகா.
ெகா. அ ப தா2 இ2[ல யா*
சேதக வரா"
வரா"

இ2[லயா ெகா7 ேபாF ெகாகற?"


"இ2[லயா ெகாகற

ஆமா .
ஆமா . ேநரமி6ைல.
"ஆமா ேநரமி6ைல. அத ெபா7R சீ கிர ெப!க%ைரவ'
ேபாய' .
ேபாய' . அதா2.
அதா2. சJ நா2 ெசா6றைத ஒ ேப பல
ேப பல எWதிேகா.
எWதிேகா. அ பற
அத ைபயைன அைத CDல
ல எWத ெசா6லி ெகா7 ேபாF ெகா"
ெகா"

சJ"
சJ"
"சJ

ஓ ஆ ஏ சி எ6 இ.
"ஓ இ. தி ப ெசா6S"
ெசா6S"

ஓ ஆ ஏ சி எ6 இ"
"ஓ இ"

சJ.
சJ. நா2 நாைள* உன* ◌ஃேபா2 ப7ேற2.
"சJ ப7ேற2. அ வைர* நZ
ப7ணாத.
ப7ணாத. நா2 ெவளTய ேபாேற2.
ேபாேற2. அ!க எ2னால இைத ப:தி ேபச

Aயா
Aயா.
யா. திேன> இைத எ6லா பா:*வா2."
பா:*வா2."

சJ ெவYறி"
"சJ ெவYறி"

நா2 ெவசிடேற2.
"நா2 ெவசிடேற2.அ பற பாகலா "
பாகலா "

சJ"
சJ"
"சJ

ஆ7டவா.
ஆ7டவா. ஒ வழியா ேபசி Aசிேட!க.
Aசிேட!க. நா!க திட ேபாட மாதிJ
எ6லா ந6ல பயா நடகP .
நடகP . இ வைர* எ6லா சJயா நட*.
நட*.
இ ம நடகலனா
நடகலனா இGவளB ப7ண ேவ.
ேவ. சJ இ ப உடேன
இ2[ கிள பP .
கிள பP .

ஒ வழியா இ2[ வ ேசதாசி!க.


ேசதாசி!க. நி:யா நா2 ◌ஃேபா2
ேபசற* A2னாேய இ2[ வடா.
வடா. யாராவ திேன>கிட
CD ெகா:தா அவைள ேபாF வா!கி ைவக ெசா2ேன2.
ெசா2ேன2. இ2P
வரைலP
வரைலP ெசா6லிடா.
ெசா6லிடா. இனTேம தா2 வவா!க ேபால.
ேபால.

இ!க யாேரா ஒ:த2 வரா2.


வரா2. அவைன திேன> பா:த ெட2ஷனா
ெவளTய ேபாறா.
ேபாறா. அவைன Aைறசிகிேட ேபாறா.
ேபாறா. அவ2 அத CD
கவைர ஏேதா ெசா6லி ெகா: ேவகமா ேபாய'டா2.
ேபாய'டா2. அேனகமா
"ெவYறி ெகாக ெசா2னா"
ெசா2னா"P ெசா6லிய' பா2.
ெசா6லிய' பா2.

70
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

இ!க ஒ அ? நிமிஷ கழிசி வா!கி வேர2.


வேர2.

திேன> அத CDைய


ைய பா: *ழ பமாேவ இகா2.
இகா2. இ!க ேபாF
ேபசேற2.
ேபசேற2. அெக* ;ட நி:யாB P ேயாசிகறZ!களா?
களா ெபா7R!க
A2னா எ6லா ந6லவனா தா2 இ பா!க.
இ பா!க. இ!க அவ2 பக:ல
ேபாயா

சா"
சா"
"சா

எ2ன பா?"
எ2ன பா
"எ2ன பா

ெவYறி சாகிட ஆரகி- CD ேகேதா .


"ெவYறி ேகேதா . சா எWதி தேரP
ெசா6லிய'தா.
ெசா6லிய'தா. இ ப ெகா?ச ேநர:* A2னா ◌ஃேபா2 ப7ண'
உ!ககிட ெகா:திேக2.
ெகா:திேக2. வா!கிேகா!கP ெசா2னா"
ெசா2னா"

திேன> எ!கைள சேதகமா பாகிறாP அவ2 க7Rல ெதJ)...


ெதJ)...

71
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 20

ெவYறி சாகிட ஆரகி- CD ேகேதா .


"ெவYறி ேகேதா . சா எWதி தேரP
ெசா6லிய'தா.
ெசா6லிய'தா. இ ப ெகா?ச ேநர:* A2னா ◌ஃேபா2 ப7ண'
உ!ககிட ெகா:திேக2.
ெகா:திேக2. வா!கிேகா!கP ெசா2னா
ெசா2னா"

திேன> எ!கைள சேதகமா பாகிறாP அவ2 க7Rல ெதJ)...


ெதJ)...

அ பயா?
அ பயா ஆரகி- எத ெவஷ2 ேகதZ!க?"
"அ பயா க

ஆரகி- 9ஐ
"ஆரகி- ஐ தா2 ேகேதா .
ேகேதா . இ ப தா2 உ!ககிட யாேரா
◌ஃப'ெர7ைட வ' ெகா:தP ெசா2னா"
ெசா2னா"

ஓ அவா?
"ஓ அவா இ ப தா2 ந ம சாஃ ேவ எ6லா
எ6லா ைவகிற சவ E ல
ெவேச2.
ெவேச2. இ!கேய இ!க.
இ!க. நா2 ேபாF எ: வேர2"
வேர2"

அத CD வா!கி அவ சவ EAேக ேபாகல.


ேபாகல. ேநரா இ!க வதைத
பா:ேத2.
பா:ேத2. இ ப இ ப ெசா6லி ேபாறா.
ேபாறா. அGவளB தா2
த பாய'சிP நிைனகிேற2.
நிைனகிேற2.

எ2ன!க திcP *மார2 இத EA* வரா.


வரா. திேன> ஏேதா ேக ேள
ப7ற மாதிJ இ*.
இ*.

எ2ன ெர7 ேப இத ேநர:ல வதிகீ !க?


"எ2ன !க உ!க ளா ஈவனT!
தாேன?"
தாேன

ஆமா சா.
"ஆமா சா. ஒ சா ேவ வா!கலா P வேதா "
வேதா "

ஓ அவா?
"ஓ அவா அைத திேன> ேத இகா.
இகா. நZ!க லா வேக
Z
ஒW!கா வரைல இ6ல"
இ6ல"

ஆமா சா.
"ஆமா சா. ெகா?ச பசன6 ஒ"
ஒ"

சJ.
சJ. நா2 ேபான வார உ!க ளாஸு* எ:தைத அ:த ேப*
"சJ
எக ேபாேற2.
ேபாேற2. நZ!க ெர7 ேப இ ப எ2 ;ட வா!க"
வா!க"

ஆஹா...
ஆஹா... இ ப எ2ன ப7றP ெதJயைலேய.
ெதJயைலேய. சJ வேரா P ெசா6லி
எேக ஆகிடலா .
ஆகிடலா .

சJ சா.
"சJ சா. வேரா "
வேரா "

சJ நா2 ளா ேபாேற2பா.


"சJ ேபாேற2பா. வ ேச!க"
ேச!க"

72
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ந6ல ேவைள!க ெசா6லி ேபாய'டா.


ேபாய'டா.

இ ப எ2ன ப7ண ேபாற ரவ'"


"இ ப ரவ'"

நி:யா,
நி:யா நZ அவ ளாஸு* ேபா.
"நி:யா ேபா. நா2 ேபாF திேனைஷ பா: வேர2"
வேர2"

சJ"
சJ"
"சJ

ஆஹா...
ஆஹா... எ!க ேத) திேனைஷ காேணா .
காேணா . எ!க ேபானாP
ெதJயைலேய
ெதJயைலேய.
யைலேய. இ ப எ2ன ப7ணலா ?
ப7ணலா

..............................

உ!க எ6லா;ட) நிதானமா ேபசP P நா2 ெரா ப நாளா நிைனசி


இேத2.
இேத2. இ ப பா!க.
பா!க. இ ப ஒ பதடமான H^நிைலல ேபறச மாதிJ
ஆகிசி.
ஆகிசி. நா2 தா2 திேன>.
திேன>. எ2 ேமல உ!க எ6லா* ேகாப
இ* .
இ* . அ* நா2 எB ெசFய Aயா.
Aயா. இத உலக எ பBேம
Unfair தா2.
தா2. இ ப பா!க.
பா!க. எBேம ெதJயாP நா2 நிைனசி இத
ெவYறிேய எ2 A*ல *:திய'கா2.
*:திய'கா2.

இ ப தா2 எ2 E ல அைத CDல


ல நா2 பா:ேத2.
பா:ேத2. என* ெதJயாம நா2
ஒ ெபா7ண ப7ணைத
ப7ணைத CDல
ல ப'சிகா2.
ப'சிகா2. அைத ஏ2 அவ2 இ ப
எ2 ைகல ெகா: அத ைபய2 ைகல ெகாக ெசா6லP P தா2
என* Jயைல.
Jயைல. ஒ ேவைள அத ைபய2 ஏதாவ ட6 ேக
ஆடறானாP Jயைல.
Jயைல. இ ப என* இகற ஒேர கவைல,
கவைல இேத மாதிJ
ம:த ெபா7R!கைள ப7ணைத) CDல
ல ப'சிகா!களாP
ப'சிகா!களாP
க7ப'கற தா2.
தா2.

அ* தா2 இ ப லாஜு*


ேபாய' இேக2.
இேக2. அைத
ெதJ?சக பற Aத6ல அத
ைபயைன ப'கP .
ப'கP . அ பற
ெவYறி,
ெவYறி *மா,
*மா ைர* இ*
ஆ .
ஆ . இ!க லா\ வசி.
வசி.

ெவYறி அவ2 E ல தா2 இகா2


ேபால
ேபால. கதB திற தா2 இ*.
இ*.
இ!க உ-ள ேபாF காJய:ைத
Aசி வேர2.
வேர2.

எ2ன திேன>.
"எ2ன திேன>. அத CD தாேன?"
தாேன

73
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

இ6ைல *மா.
"இ6ைல *மா. நZ த பா எ: வதிக.
வதிக. ெவYறி ◌ஃேபா2 ப7ண'
உ2கிட ம] தி எ6லாA இ*.
இ*. எP சJயா பா: எ:ேகாP
ெசா2னா2.
ெசா2னா2. அதா2
அதா2 வேத2"
வேத2"

ஓ. அ பயா?
"ஓ அ பயா இ எ: தேர2"
தேர2"

எ2ன!க திcP ◌ஃேபா2 அ*.


அ*.

இ!கேய இ திேன> வேர2.


"இ!கேய வேர2. உ-ள சJயா சின6 கிைடகா"
கிைடகா"

எ2ன!க ெசா6லி ெவளTய ேபாறா2.


ேபாறா2. இ!க எ2ன ேபசறாP இ!க
இேத ேக*.
ேக*.

ெசா6S ெவYறி"
"ெசா6S ெவYறி"

""

ஆமா .
ஆமா . திேன> இ!க
"ஆமா இ!க தா2 வதிகா2"
வதிகா2"

""

ஆமா .
ஆமா . அத CD இ6ைல.
"ஆமா இ6ைல. ேவற CDP
P ெசா2னா2."
ெசா2னா2."

""

இ6ல.
இ6ல. நா2 இ2P ெகாகல"
"இ6ல ெகாகல"

""

சJ நா2 அ இ!க இ6லP ெசா6லி அP ப'டேற2.


"சJ அP ப'டேற2. நZ பய படாத"
பய படாத"

இ!க உ-ள வரா2.


வரா2. ெவYறி* ஊல இ சினேல கிைடகாேத.
கிைடகாேத.
எ ப சJயா இத ேநர:ல நா2 இ!க இ பP ப7றா2.
ப7றா2.

என* எBேம Jயைல.


Jயைல. எ ப) இவைன மிர வா!கி ேபாேய
ஆகP .
ஆகP .

திேன>.
திேன>. நZ ெசா6ற CD ெவYறிகிட இ*.
"திேன> இ*. அவ2 வதBடேன
வா!கிேகா"
வா!கிேகா"

பா!க எGவளB திமிரா ேபசறா2.


ேபசறா2.

சJ.
சJ. அ ப உ2 கிட இகற CDையயாவ
"சJ ையயாவ ெகா"
ெகா"

எ2கிட எBமி6ல"
"எ2கிட எBமி6ல"

74
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ேவற வழிேய இ6ைல!க.


இ6ைல!க. இவைன மிரயாவ வா!கி ேபாகP .
ேபாகP .
இத க:திைய எ* ெகா7 வத ந6லதா ேபா .

திேன>.
திேன>. எ* இ ப க:திெய6லா எகற?
"திேன> எகற நம*-ள எத
ப'ரசைன) ேவ7டா "
ேவ7டா "

நாP அைத தா2 ெசா6ேற2.


"நாP ெசா6ேற2. எ2 A*லேய *:த பாகறZ!களாடா?
களாடா
Aத6ல அத CDெய6லா
ெய6லா ெகா.
ெகா. உ2ைன எB ெசFய மாேட2"
மாேட2"

எ2 ைகல க:தி இGவளB அழகா,


அழகா பளபள பா இ* P நாேன நிைனசி
பா:ததி6ைல!க.
பா:ததி6ைல!க. யாேரா கதைவ திறகற ச:த ேக*.
ேக*. ைர
வடா2 ேபால.
ேபால.

ஆஆஆஆஆ...."
ஆஆஆஆஆ...." எ2ன!க எ2 ைகல
"ஆஆஆஆஆ ைகல ஒேர ர:தமா இ*.
இ*. க:தி ைக ப'
ம ெதJ).
ெதJ).

நா2 ைரைய தி ப'


பா:த ேநர:ல இத
*மா எ2 ேமல
பாF?சிடா2.
பாF?சிடா2. எ2ன
ப7றP ெதJயாம
நா2 க:தியால ேவகமா
தக,
தக அவ2 கீ ^
தாைடல *:தி
உ-ள ேபாய'சி.
ேபாய'சி.
ெவM ைக ப'
ம அவ2
தாைட*
தாைட* கீ ழ ெதJ).
ெதJ).
க:தி AWசா அவ2
தைல*-ள ேபாய'சி ேபால.
ேபால.

ைர நா2 ேவR ேன ப7ணல.


"ைர ப7ணல. எ2ைன அ ப பாகாத"
பாகாத"

ைர நா2 ெசா2னைத ேககாம எ2 ேமல பாFசிடா2.


பாFசிடா2. எ2 கW:ைத
ப'சிடா!க.
ப'சிடா!க. Q வ'ட Aயைலேய.
Aயைலேய. ேடF எ2ைன வ'டா.
வ'டா. வ'டா.
வ'டா.
நா2 ெசா6ற
ெசா6ற அவP* ேககல ேபால.
ேபால. ஆ... தைலைய ப'2னா
ெசB:ல இகறா2.
இகறா2. வலி உய' ேபா*.
ேபா*. யாராவ வா!கேள2.
வா!கேள2.
யாராவ வ எ2ைன கா பா:!கேள2.
கா பா:!கேள2. ப'2னா தைல*-ள
எ2Pேமா ;ரான ஒ7R இற!கிசி ேபால.
ேபால. நிைறய ேப கதைவ
திற வரா!க.
வரா!க. எ2ைன கா ப:திவா!
கா ப:திவா!....

75
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஆ லி ஆட - 21

ரவ' எWதிJடா.
"ரவ' எWதிJடா. எWதிJசி இத ேப ப பா"
பா"

எ2னடா?
எ2னடா இ சாயதிரமா காைலலயா?
"எ2னடா காைலலயா மண' எ2ன?"
எ2ன

இ காைலல ஏW மண'.
"இ மண'. Aத6ல க7ைண திற.
திற. இத ேப பைர பா"
பா"

எ2ன ேபா*?"
"எ2ன ேபா*

திேன> ஒ:தைன ெகா2Pடா.


"திேன> ெகா2Pடா. அவைர) யாேரா ெகா2Pடா!க.
ெகா2Pடா!க.
திேனைஷ ெகா2னவைன ேபாலி அெர ப7ண'டா!க.
ப7ண'டா!க. அவ2
எ6லா:ைத) ெசா6லிடா2.
ெசா6லிடா2. உடேன அB!க ◌ஃேபா2 ப7ண'
ெவYறிைய) அெர ப7ண'டா!க ேபால.
ேபால. ெபJய கவ ேடாJயா
ல Aத6 பக:ல வதி*?"
Times of Indiaல வதி*

எ ப?"
எ ப
"எ ப

இ நா2 இ2P AWசா பகைல"


"இ பகைல"

சீ கிர ப"
"சீ ப"

இதா!க வ'ஷய அல ேபாதா!க.


ேபாதா!க. தகவ6 ெதாழி6@ப ைறய'6
ஏமாYறி ேவைல* ேசத ெப7கைள
ெப7கைள ஒ * ப6 பயAM:தி கா
பறி:த.
பறி:த. ேமS பல தவறான வ'ஷய:திY* பய2ப:திய'கலா எ2M
கத பகிற.
கத பகிற. ேநYM அவக5*- நடத ப'ரசைனய'6 இவ
மரணமைடதன.
மரணமைடதன. ஒவைர அகிலித மக- ப': ெகா:தன.
ெகா:தன.
அவ ெகா:த வா*Qல:தி2 Qல
Qல தமி^நாலித அவக5ைடய
;டாளT ெவYறி எ2பவ ைக ெசFய படா.
ெசFய படா. ெவYறி) ,
ெவYறி) ெகாைல
ெசFய பட திேனஷு அத ெப7க5* பாட ெசா6லி ெகா:த
ெரய'னT! இ2[6 பண' ெசFதன எ2ப *றி ப'ட:தக.
*றி ப'ட:தக.
அத இ2[ ெமா:தA சீ 6 ைவக பட.
ைவக பட. அ!ேக ப:த
மாணவகளTடA ேபாலி வ'சாரைண ெசFத.
ெசFத.

அ!ேக ப: ேவைல* ேசத மாணவக-,


மாணவக- மாணவ'க- பYறிய தகவைல
ேபாலி ெவளTய'ட மM: வ'ட.
வ'ட. அவக- ேவைல ெசF)
நிMவன!களTடA ேபாலி அவகைள வ'சாJக ேவ7டா எ2M
ேகாJைக ைவ:-ள
ைவ:-ள.
-ள.

அேத பக:ல சா ேவ க பனT HR நிைறய ேப ேப


ெகா:திகா!க.
ெகா:திகா!க. இத Fake ப'ரசைனைய எ ப எதி ெகா-றP

76
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

எ6லா இ2ைன* ேபச ேபாறதா ெசா6லிய'கா!க.


ெசா6லிய'கா!க. இத வ'ஷய
இGவளB சீ Jயஸா* P யா நிைனசி பாகலP ெசா2னா!க.
ெசா2னா!க.

ரவ'.
ரவ'. இெத6லா
"ரவ' இெத6லா இக ,
இக ேந: சாயதிர வ ேபா நZ K!கி
இத.
இத. ரா:திJ எW ப' பா:ேதா ,
பா:ேதா அ பB அசி ேபாட மாதிJ
K!கி இத.
இத. எ2ன ஆ ?"

ஓ. என* இ ப தா2 ஞாபகேம வ.


"ஓ வ. ேந: மதியேம நா2
இ2[ல இ வ*
Z வேட2
வேட2.
ேட2. திேன> எ2கிட CD
ெகாகாம ஏமா:தி ேபாய'டா2.
ேபாய'டா2. என* எ2ன ப7றP ெதJயல.
ெதJயல.
ெமாத6ல அவ2 அத *மாகிட தா2 ேபாF ம] தி CD எ6லா
வா!*வாP ேயாசிசி ேவகமா வ*
Z வ அத Caller ID spoofing
சா ேவ இ2டா6 ப7ண ◌ஃேபா2ல இ *மா*
*மா* ◌ஃேபா2
ப7ேண2.
ப7ேண2. அ ப கெரடா திேன> அ!க தா2 இதா2.
இதா2. அவ2கிட CD
ெகாக ேவ7டா P ெசா2ேன2.
ெசா2ேன2. அவ2 சJP ெசா2னா2.
ெசா2னா2. என*
அ* அ பற எ2ன ப7றP ெதJயாம ேயாசிசிேட இேத2"
இேத2"

அ பேய K!கியா?"
"அ பேய K!கியா

இ6ைல.
இ6ைல. திcP நி:யா ◌ஃேபா2 ப7ண'
"இ6ைல ப7ண',
7ண' அவைள யாேரா ெபா7R
பாக வரா!க,
வரா!க உடேன கிள ப' வாP வல
Z ெசா2னா!கP ெசா2னா.
ெசா2னா.
என* எ2ன ெசா6றேன ெதJயல.
ெதJயல. அவ5* எ2னP Jயல.
Jயல. உடேன
கிள ப'டா.
கிள ப'டா. என* எBேம ேயாசிக Aயல.
Aயல. ஏேதா ேயாசிசிேட
இேத2.
இேத2. அ பேய K!கிேட2.
K!கிேட2. ப: பதிைன?சி நாளா
நாளா சJயா
Kகமி6ைல.
Kகமி6ைல. அதா2 அ பேய K!கிேட2"
K!கிேட2"

ஹி ...
ஹி ... அ ப நZ ◌ஃேபா2 ப7R ேபா அத *மா ,
"ஹி *மா திேனஷு
உய'ேராட இகா!க."
இகா!க."

ஆமா .
ஆமா . ஒ ேவைள நா2 ◌ஃேபா2 ப7ணதால தா2 அB!க ெர7
"ஆமா
ேப ச7ைட ேபா ெச:டா!கேளா?"
ெச:டா!கேளா

ேடF,
ேடF நZ ஏ2 ெட2ஷனாகற
"ேடF ெட2ஷனாகற.
ஷனாகற. வ Z ஆ ஜ ய d6.
d6. அவP!க எ2ன எ2ன
த ப7ணா!கேளா.
ப7ணா!கேளா. அத CDகாக
காக ெர7 உய' ேபாய'*னா அல
எ2னெவ6லா இ*ேதா.
இ*ேதா. அவP!க இ* A2னா யாைரயாவ
ெகா2P ;ட இகலா .
இகலா . நZ ெட2ஷனாகாத.
ெட2ஷனாகாத. ந ம எB த ப7ணல"
ப7ணல"

இதாS ..
இதாS .. இ ப என*
"இதாS என* ஒ மாதிJ இ*.
இ*. ஒ ேவைள நாம
A2னாேய ேபாலில ேபாய'தா,
ேபாய'தா இ பெய6லா ஆகாம
இதி*ேமா?"
இதி*ேமா

77
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

இ!க பா.
"இ!க பா. எB ந ம ைகல இ6ைல.
இ6ைல. அவ2 ப7ண த * அவP*
த7டைன.
த7டைன. அGவளB தா2.
தா2. நZ Aத6ல எW *ளTசி வா.
வா. ந ம
ஆப' ேபாேவா .
ேபாேவா . இ2ைனல இ
இ ஒW!கா ேவைல பாகலா .
பாகலா . எத
ெட2ஷP ேவ7டா .
ேவ7டா . A2ன மாதிJேய சேதாஷமா இகலா .
இகலா .
சJயா?"
சJயா

ஹு "
ஹு "
"ஹு

ஒ ேவைள நா2 ப7ண த பால தா2 நி:யா எ2 வா^ைகல இ


இGவளB சீ கிர ேபாறாேளா???
ேபாறாேளா

அ:த நா- AWக எ6லா ேப பைல) இைத ப:தி தா2


ேபசிகிடா!க.
ேபசிகிடா!க. இத ப'ரசைனைய தZக சா ேவ க ெபனT எ6லா
ேச ஒ AB* வதிதா!க.
வதிதா!க. இனTேம எத இய பா அBடா
இதாS ◌ஃப'ெர>ஷரா எ:*ேவா .
எ:*ேவா . அேத மாதிJ ஜாவா,
ஜாவா டா ெந,
ெந
ெமய'2 ◌ஃப'ேர P ேகா ேபாறவ!கைள அத *றி ப'ட
*றி ப'ட ◌ஃபe6ல
இ7டவ'[ ப7ண' எ:*ேவா .
எ:*ேவா . ஆனா அB!கைள ◌ஃப'ெர>ஷரா
தா2 ேச:*ேவா .
ேச:*ேவா . அB!கைள அத ெரய'னT!* ஏ:த மாதிJ
ராஜல ேபாேவா P ெசா6லி எ6லா க ெபனTக5
ெசா6லிடா!க.
ெசா6லிடா!க.

அ பற TCS, Infosys, Wipro, Satyam எ6லா ேச ஒ E ◌ஃபா


ப7ண'ய'கா!க.
ப7ண'ய'கா!க. அல எ6லா சா ேவ க ெபனT!க5 அB!க
எ ளா[ இ2◌ஃபேமஷைன ெரஜிட ப7ணP .
ப7ணP . ஒGெவா சா ேவ
இ?சினTய* ஒ ந ப தர ப P இனTேம இ7டவ'[ அெட7
ப7R ேபா ெர[ேமல அத ந ப ெகாகP P
ெகாகP P
ெசா6லிடா!க.
ெசா6லிடா!க. அதனால இ ப இகற எ6லா* ஒ ந ப
தவா!க.
தவா!க. அ கைடசி வைர* மாறேவ மாறா.
மாறா. அெமJகால
ேசாஷுய6 ெசகி[JP ஒ ந ப இ*மா .
இ*மா . அேத மாதிJேய
சா ேவ இ?சினTய ந பP ஒ7R ெகா:வா!க.
ெகா:வா!க.

அதனால எபeJய2 இ6லாத


இ6லாத யா அGவளB சீ கிர ◌ஃேப
ேபா வர Aயா.
Aயா. அேத சமய ,
சமய quantitative aptitude, Shakuntula Devi
இெத6லா பக வ' பமி6லாதவ!க ஏதாவ ேகா ேபாய' அ
ம அெட7 ப7ண' ேபாகலா .
ேபாகலா .

A?ச வைர* க ெபனT எ6லா இற!கி வதிகா!க


வதிகா!க.
!க. பாகலா ,
பாகலா
இல எ ப ந ம ஆ5!க ஏமா:தறா!கP.
ஏமா:தறா!கP.

......

78
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

எ2னடா கால!கா:தால ஆப' ேபாகாம ேவற பக ேபாய' இகP


பாகறZ!களா?
களா நி:யா ஊல இ வேடP ◌ஃேபா2 ப7ணா.
ப7ணா. நா2
தா2 உடேன கிள ப' வேரP ெசா6லி கிள ப'ேட2.
கிள ப'ேட2. ெர7 நாளா
சJயா
சJயா ேவைலேய ெசFய Aயைல!க.
Aயைல!க. மா அவைள பா:டா;ட
ேபா .
ேபா . ேபாF ந6லா ேவைல ெசFயலா P ேதாP.
ேதாP. அதா2
கிள ப'ேட2.
கிள ப'ேட2.

வழிய'லேய வ'ேனாதினT அகாB ,


அகாB வ'னTதாB ேபாய' இதா!க.
இதா!க.
வ'னTதா ஏேதா இ7டவ'[ அெட7 ப7ண ேபாறா ேபால.
ேபால. அேனகமா
வ'ேனாதினT அகா யா
யா Qலமாவ ெரஃபர2 ப'சி பா!கP
நிைனகிேற2.
நிைனகிேற2.

நி:யா *ளTசி ◌ஃப'ெர>ஷா இ*றா.


இ*றா. Kக கலக:ல இ பாP
நிைனேச2.
நிைனேச2.

எ2னா ?"
"எ2னா

எ6லா ந6ல பயா A?சி"


"எ6லா A?சி"

ஏ2 இGவளB அவசர ?"


"ஏ2 அவசர

ெஜமனTல இகாரா .
"ெஜமனTல இகாரா . வ' ேரால ேவைல பாகறாரா .
பாகறாரா . ெர7 வார
ெவேகஷ2ல வதிகா.
வதிகா. அதா2 உடேன கிள ப' வர ெசா6லிடா!க"
ெசா6லிடா!க"

ஹி ...
ஹி ... எ ப க6யாண ?"
"ஹி க6யாண

ெதJயல"
ெதJயல"
"ெதJயல

ெஜமனT ேபாறயா?"
"ெஜமனT ேபாறயா

அ ப தா2 நிைனகிேற2.
"அ ப நிைனகிேற2. பாகலா .
பாகலா . எ6லா ந6ல பயா
AயPமி6ைல"
AயPமி6ைல"

ஹி "
ஹி "
"ஹி

அ சJ.
"அ சJ. நா2 தா2 ேராமி!ல இகP
இகP ெதJ) இ6ைல.
இ6ைல. அ பற
எ* நா2 சா ப'ேட2,
சா ப'ேட2 நZ ஒW!கா சா ப'P ெர7 நாளா ெமேச\
ப7ண'ேட இத?
இத உ2னால இப EபாF த7ட "
த7ட "

நZ தாேன ெமேசஜாவ அP P ெக?சின"


"நZ ெக?சின"

நா2 ெக?சினனா?
"நா2 ெக?சினனா மா ெசா2ேன2.
ெசா2ேன2. நZ சீ Jயசா எ:கிடா நா2
எ2ன ப7ண?"
ப7ண

79
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

சJ.
சJ. நா2 கிள பேற2"
"சJ கிள பேற2"

எ2னால இ* ேமல இ!க இக Aயா.


Aயா.

இ.
இ. இ ப ேபாF எ2ன ப7ண ேபாற?
"இ ேபாற உன* எ2ன ேவைலயா இ*?
இ*
எ2 ;ட ெகா?ச ேநரமிேற2"
ேநரமிேற2"

எ ப மனசாசி இ6லாம ெசா6றா பா!க.


பா!க.

உ2 ;ட வா^ைக AW இகP P தா2 ஆைச பேட2


"உ2 ஆைச பேட2.
ேட2. ஆனா
இ ப எ2னால இ!க ஒ நிமிஷ ;ட இக Aயா.
Aயா. ள Z நா2
கிள பேற2"
கிள பேற2"

எ2ன ெசா2ன?
"எ2ன ெசா2ன தி ப ெசா6S"
ெசா6S"

நா2 எB ெசா6லல.


"நா2 ெசா6லல. நா2 கிள பP "
கிள பP "

ரவ'.
ரவ'. எ2ன ெசா2ன?
"ரவ' ெசா2ன எ2 Aக:ைத பா: ெசா6S"
ெசா6S"

நா2 எB ெசா6லைலP ெசா2ேன2 இ6ைல"


"நா2 இ6ைல"

நிஜமா நZ எB
"நிஜமா எB ெசா6லல.
ெசா6லல. எ2 ;ட வா^ைக AW இகP P
ஆைச பேடP ெசா6லல?
ெசா6லல ெபாF ெசா6லாத"
ெசா6லாத"

ஆமா ெசா2ேன2.
"ஆமா ெசா2ேன2. என* உ2ைன ப'சி*.
ப'சி*. நZ இ6லாம இக
A)மாP ெதJயைல.
ெதJயைல. இத ெர7 நா-ல ம:த எத வ'ஷய:ைத)
ேயாசிக வ'டாம எ2 மன AWக நZ தா2 ஆரமிசி
ஆரமிசி இத.
இத. இ ப
எ2னனா எ2ைன வ' ேபாறP ெசா6ற.
ெசா6ற. நா2 உ2ைன ந6லா
பா: ேப2 நி:யா.
நி:யா. உன* எ2 ேமல ந ப'ைக இ6ைல?"
இ6ைல

நி:யா க7R கல!கி*...


கல!கி*...

என* ந ப'ைக இகா இ6ைலயா!கற Aகியமி6ைல.


"என* Aகியமி6ைல. உனேக
எB ேவைலய'6ைல.
ேவைலய'6ைல. உ2ைன எ ப
எ ப எ!க அ பா,
அ பா அ மா ந வா!க?
ந வா!க
அைத ேயாசிசியா ரவ'?"
ரவ'

என* ேவைலய'6ைல!கற தா2 ப'ரசைனயா?


"என* ப'ரசைனயா அ பனா நா2 இ ப
உ2கிட உ7ைமைய ெசா6ேற2.
ெசா6ேற2. நா2 ;*-ல ேவைல ெசFயேற2.
ெசFயேற2.
QR வஷ எபeJய2.
ய2. நா2 இ ப எத நா க ெபனTல
இ7டவ'[ அெட7 ப7ணாS
ப7ணாS எ:*வா!க.
எ:*வா!க. உ!க வல
Z பய பட
ேவ7டா P ெசா6S.
ெசா6S. நா2 உ2ைன ராண' மாதிJ பா:*வP
ெசா6S"
ெசா6S"

80
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

எ2ன நZ ;*-ல ேவைல ெசFயைறயா?


"எ2ன ெசFயைறயா உன* ;*6ல சேச
ஒW!கா ப7ண ெதJயா.
ெதJயா. அதிசில ஏதாவ Qைள *ழ ப'சா?"
*ழ ப'சா

ச:தியமா நா2 ;*-ல தா2 ேவைல ெசFயேற2.


"ச:தியமா ெசFயேற2. இ!க பா எ2 ஐ
கா"
கா"

அ ப எ2கிட இ:தைன நா- ெபாF ெசா6லிக?


"அ ப ெசா6லிக அ ப தாேன?"
தாேன

நZ எ2கிட நாS ேவைல கிைடசிP ஏமா:தின,


"நZ ஏமா:தின நா2 பதிS*
ப7ேண2.
ப7ேண2. உ2கிட உ7ைமைய ெசா6லP P நிைறய தடைவ AயYசி
ப7ேண2.
ப7ேண2. ஆனா வாF கிைடகல.
கிைடகல. அத ப'ரசைனல நா2 இைத
மறதிேட2.
மறதிேட2. ஐ அ Jயலி சாJ"
சாJ"

சJ இ ப நZ எ2ைன நிஜமா காதலிகறP நா2 ந பP னா நா2 எ2ன


"சJ
ப7ண ெசா2னாS ப7Rவ'யா?"
ப7Rவ'யா

மாேட2.
மாேட2. இ வைர* நா2 உ2கிட பழகின வ'த:ல உன* ஏ2
"மாேட2
ேமல ந ப'ைக வரலனா,
வரலனா இனTேமS வர ேவ7டா
ேவ7டா "

ேபாடா"
ேபாடா" ெசா6லிவ' க2ன:தி6 அைறதா-.
"ேபாடா அைறதா-.

இ ப ேபசி ேபசிேய எ2ைன மயகிேயடா"


"இ ப மயகிேயடா"

எ2ன?
எ2ன நா2 உ2ைன மயகினனா?"
"எ2ன மயகினனா

ஆமா .
ஆமா . உ2 ;ட ஒ நா- ;ட ேபசைலனா எ2னால நாமலா இக
"ஆமா
Aயாத அளB* மயகி ெவசிக?
ெவசிக நZ சா ப'டயா சா ப'டலயாP
ெதJயாம எ2னால
எ2னால சா ப'ட ;ட Aயாத அளB* மயகி ெவசிக?
ெவசிக
நா2 அ2ைன* ெசா2ன ப அைத ;ட J?சிகாம உ2 ஷ2
க2ன:ல ெர7 ெகா பாP ெசா6ற.
ெசா6ற. உன* மனசாசிேய இ6ைலP
நிைனசிகிேட2"
நிைனசிகிேட2"

0 . நா2 உ2 ஷ2 க2ன:ல ெர7 ெகா பாP ெசா2ேன2.


"0 ெசா2ேன2.
எ2ன ெகா பாP ெசா2னனா?
ெசா2னனா எ ப) நா2 தா2 உ2ைன க6யாண
ப7ண'க ேபாேற!கற ைதJய:ல ெசா2ேன2"
ெசா2ேன2"

சJ அ ப எ2ன ெகா ப?"


"சJ ெகா ப

ேவR னா இ ப ெகாகவா"
"ேவR னா ெகாகவா"

ஏF.
ஏF. பக:ல வராத.
"ஏF வராத. யா இ6லாத வல
Z வ இ ப ஒ சி2ன
*ழைதகிட த பா ப7றிேய.
ப7றிேய. ேபா.
ேபா. த-ளT ேபா"
ேபா"

81
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஐFேயா...
ஐFேயா... அ பாவ'.
"ஐFேயா அ பாவ'. நா2 உ2ைன ெதாடனா?
ெதாடனா பக:ல வரேக இத
ெமா: ெமா:தற.
ெமா:தற. க6யாண:* அ பற உன* இ*.
இ*. ஆ. இைத
மறடேன.
மறடேன. எ2ைன ப'சி என* ேவைல இ6ைலP நZ ேவற
ஒ:தைன பா: ஓேக ெசா6லி வதிக இ6ல"
இ6ல"

உன* எ6லா எவ2 ேவைல ெகா:தா2?


"உ ெகா:தா2 நZ வ'ேனாதினT அகாகிட
ெசா2னா என* வ'ஷய வராம ேபாய'மா?"
ேபாய'மா

அ பாவ'.
அ பாவ'. உன* ெதJ)மா?
"அ பாவ' ெதJ)மா இ* தா2 ெபா7R!ககிட ரகசிய
ெசா6ல ;டாP ெசா6லிய'கா!க ேபால"
ேபால"

நZ ெசா2ன அ:த நாேள அத அகா எ2கிட ெசா6லிடா!க"


"நZ ெசா6லிடா!க"

அ ப இ ப ெபா7R பாகற எ6லா ராமாவா?"


"அ ப ராமாவா

இ6ைல.
இ6ைல. அ உ7ைம.
"இ6ைல உ7ைம. ஆனா ேபாF என* வ' பமி6ைலP
ெசா6லி வேட2.
வேட2. ந ம வ'ஷய:ைத எ2 அ7ண'கிட) ைலடா
ெசா6லி வதிேக2.
வதிேக2. ெஹ6 ப7ேறP ெசா6லிய'கா!க"
ெசா6லிய'கா!க"

எ ப அGவளB ைதJயமா ெசா6லி


"எ ப ெசா6லி வத?
வத நா2 உ2ைன ரேபா
ப7ணைலனா?"
ப7ணைலனா

நZ ப7RவP என* ெதJ) "


"நZ ெதJ) "

ஹி "
ஹி "
"ஹி

அ பற ப'ரசைனெய6லா A?சிசிP வ'ேனாதினT அகா


"அ பற
ெசா2னா!க"
ெசா2னா!க"

ஆமா .
ஆமா . ஆனா எ2னால தா2 ெர7 உய' ேபா P என* ெரா ப
"ஆமா
க>டமாய'*"
க>டமாய'*"

இ6ைல ரவ'.
"இ6ைல ரவ'. உ2னால நிைறயா ந6ல நடதி*.
நடதி*. இத Lமி* எத
உய' வரR ,
வரR எத உய' ேபாகP எ பேவா AB ப7ண'யா . அ
ந ம ைகல இ6ைல"
இ6ைல"

ஹி ...
ஹி ... இதாS என* மன ல ஒ வ:த இேட
"ஹி
இ*"
இ*"

கவைல படாத.
கவைல படாத. நா2 உ2 ;ட இேக2"
"கவைல படாத இேக2"

82
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

நி:யா,
நி:யா உ2 ைகைய நா2 ெகா?ச ேநர ப'சிகறதா?
"நி:யா ப'சிகறதா என* ஏேதா
ெரா ப பாகா பா இகற மாதிJ இ* "
இ* "

எ2ன!க இ* ேபாF Aைறகிறா?


Aைறகிறா

சJ Aைறகாத.
"சJ Aைறகாத. நா2 ேககல"
ேககல"

ெகா?ச ேநர ப'சிகறP ெசா6ற?


"ெகா?ச ெசா6ற இத வா^ைக AWக
ப'சிகறP ெசா6S"
ெசா6S" ைகைய நZனா-...
னா-...

வா^ைக AWக ப'சிதா வலிகா?"


"வா^ைக வலிகா

""

ஐFேயா நா2 வ'ைளயா* ெசா2ேன2...


"ஐFேயா ெசா2ேன2... அகாத அகாத"
அகாத"

ஆ லி ஆட A?சி...


(ஆ A?சி... இ!க ேவற ஆட ஆர ப'சிசி.
ஆர ப'சிசி. நாம
நைடைய கேவா )
கேவா )

Comments from the readers. You can also give your comments either in the author’s blog
or you can mail him to his ID : balaji.manoharan@gmail.com

110 comments:

ெவ பய6 said...

ெவYறிகரமா கைத Aசாசி!க... இத ஒ ப*தி* மமி6லாம


ெமா:த கைத* உ!க க:ைத ெசா2னா ந6லா இ* ...

83
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

தனTயா வ'மசன ேபாடாS ஓேக தா2 :)

இத ெதாட எWத ஊக ப:திய அைன: உ-ள!க5* ந2றி...

12:35 AM

பா said...

ெதாட ப: வேத2.ந2றாக ெகா7 ெச2றZக-.actual ஆ


இத மாதிJ கைதக- ப பதி6 அGவளவாக ஆவ காட
மாேட2.ஆனாS உ!க- கைத ப':தித.வா^:க-.ேமS
ெதாட!க-

12:54 AM

ெவ பய6 said...

//பா said...

ெதாட ப: வேத2.ந2றாக ெகா7 ெச2றZக-.actual ஆ


இத மாதிJ கைதக- ப பதி6 அGவளவாக ஆவ காட
மாேட2.ஆனாS உ!க- கைத ப':தித.வா^:க-.ேமS
ெதாட!க-//

மிக ந2றி பா...

ெதாட எWத AயYசி ெசFகிேற2 :)

12:56 AM

Ramya Ramani said...

அடேட ஒ Fake Problemku Solution ெசா6லி ந 2P A , ரவ'


நி:யாைவ) ேச: அைமயா A?சி* கைத.. ப..

கைத Perfect-ஆ ெதாட!கி , அைமயான ரால பயண' .. பமா


A?சி ..

Congratulations :)

84
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

1:01 AM

வ'ஜF ஆன: said...

wow!!!

super!!!

nacchu climax!!!!

wonderful!!!

aahaaha!!! ohhohoo!!!!

1:01 AM

ெவ பய6 said...

// Ramya Ramani said...

அடேட ஒ Fake Problemku Solution ெசா6லி ந 2P A , ரவ'


நி:யாைவ) ேச: அைமயா A?சி* கைத.. ப..

கைத Perfect-ஆ ெதாட!கி , அைமயான ரால பயண' .. பமா


A?சி ..

Congratulations :)//

ஆஹா...

ெரா ப ந2றிமா...

1:08 AM

ெவ பய6 said...

//வ'ஜF ஆன: said...

wow!!!

85
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

super!!!

nacchu climax!!!!

wonderful!!!

aahaaha!!! ohhohoo!!!!//

மிக ந2றி வ'ஜF ஆன: :)

கைத பரபர பா ேபானதால ைளமா ஜாலியா இகP P


ெகா?ச ெபசாேவ எWதிேட2 :)

1:09 AM

Manikandan Neelan said...

Wow... Nice Vetti... Keep it up...

1:15 AM

ெவ பய6 said...

//Manikandan Neelan said...

Wow... Nice Vetti... Keep it up...//

மிக ந2றி மண'க7ட2 :)

1:18 AM

Anonymous said...

vetti, you are great. its an excellent story. ending is lovely.


(just like starting of the story)

//எ ப மனசாசி இ6லாம ெசா6றா பா!க.//


//"எ2ன நZ ;*-ல ேவைல ெசFயைறயா? உன* ;*6ல சேச

86
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஒW!கா ப7ண ெதJயா. அதிசில ஏதாவ Qைள


*ழ ப'சா?"//

LOL

//"ச:தியமா நா2 ;*-ல தா2 ேவைல ெசFயேற2. இ!க பா எ2


ஐ கா"//

:))oh oh,poor ravi, how smart you were, but see what happened to you.
Girls are sweet. but they like to make you little stupid at times.

(honestly, so far i thought Ravi is way ahead in fibbing league, certainly he is,
but nithya is the referee)

they'll make a cute couple though

Shrek

1:23 AM

சரவண*மர2 said...

பாலாஜி, கைத H ப... காத6, சQக , செப2'2P பல


வ'ஷய!கைள கல அைமயா ெகா7 ேபாய' இேத...

1:24 AM

Anonymous said...

I have read all the parts very interesting story.

1:30 AM

திவா said...

ப ப ப !
பரவாய'6ைல. ெகா?ச இய6பா ெகா7 ேபாய'கீ !க. ஒ
வரா ல
Z பல வ'ஷய!க- ெசFயற கடசில தானா சில

87
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

வ'ஷய!க- நட Aயற தா2 ப' இ*.


கைத தைல தா2 ெபாதைல. QG கB2ட QG 2P
இதாதா2 அ ெபா .
ரகசியமா என* ம ெசா6S!க. இதில எGவளB Kர
உ7ைம? ;-)◌ஃேப, ◌ஃ ெரஷ பாலிஸி,....
எ பேயா நா2 இனTேம எ2 ெச6 ேபாைன யா* தர மாேட2.
ரவ'ய மா வ'c!க, பாவ ! ஹு . எ6லாேம ந6லதா
நடடாேத! :-))

வா^:க-!

1:38 AM

ெவ!கராம2 said...

தினA Aத6 ேவைல, ஆ லி ஆட ப ப தா2.


சJ:திர நாவ6க- அ6லாம6, நா2 ப:த Aத6 ெதாடகைத இ
தா2.
H பரா இத.
அ:த எ ேபா. . . ?

1:51 AM

saravanan said...

I read the story from the first part. actually i thought it will be love story
between ravi and nithya only.. but the story changed entirely once the other
characters came and now the end is superb... please write some other stories
same like this one... good writings... continue the good work...

2:10 AM

Sridhar Narayanan said...

ந6ல எளTைமயான நைட. பா:திர!க- பாைவய'லி


ச பவ!கைள ெசா6ற உ:திக-. Fake ேபாடற எ ப2P பதிB
எWத ேபாேற2P இத நZ!க அதY* ஒ தZB ெசா6லி கைதைய
Aசிகீ !க. :-)

88
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

இத ஹிதி சினTமா மாதிJ ஒ ஜாலியான -ளேலா ெடனTக6


:J6லரா எWதிய'கீ !க. வா^:க-.

சிYசில ளTேஷகைள தவ':திகலா . 2-3 கைதய'ல கி>ணா


கஃேப சா பாைட பாரா ேப றா!க. அக பக ேவற எத
ேஹாடS சிகைலயா? :-)

கைதெசா6லி ேவM பா:திர!க- மாறி ேப ேபா ஒேர மாதிJேய


இகற மாதிJ ஒ ◌ஃபeலி!. :-)

PDF ெதா* பா தரவ'றகிக ஒ லி! ேபா ெகா:தZ!க2னா


ெமா:தமா பக வசதியாக இ* . :-)

ெதாட கைத எW!க.

2:47 AM

aparnaa said...

very nice ! Every episode maintained the same fire and suspense! very well
written! Congrats!!

2:59 AM

mgnithi said...

Vetti,

kathai romba nalla irunthuchu.. 21 episodes ithai peru vidama padichathe


unga thiramikku proof..

kathaiye characters vachi solrathu nalla idea.. it gives a cinema feel to the
story...

Story thrilla poitu irukkum pothum Romance part anga anga introduce panni
iruntheengana nalla irunthirukkum.. so that startingla oru hero-heroin
meeting endingla oru romancenu illama full storylayum oru backgroundla
romance continue aana maathiri irukkum...

pona thadavai adicha comment enna aachune theriiyale. so repeatu..

89
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

3:13 AM

Anonymous said...

//எ2ன நZ ;*-ல ேவைல ெசFயைறயா? உன* ;*6ல சேச


ஒW!கா ப7ண ெதJயா.//

ெரா ப இரசி:ேத2.:))

ந6லா எWதறZ!க. ெதாட எW!க..

Kathir

3:37 AM

Anonymous said...

Dear Vetti,

Supera irundadu, ethirpartha climax but dialogues made it interesting.

Cheers
Christo

3:50 AM

Monicz said...

Wow! kathai romba superb!


Gautham menon movie patha feel irundhudu. Keep writing anna! :)

4:21 AM

Anonymous said...

Good Story. I liked it

5:26 AM

90
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

Anbu said...

Thala oru attendance pottukkaren....irunga porumaya kathya padichittu varen

5:48 AM

siva gnanamji(#18100882083107547329) said...

//பாகலா. இல எ ப ந ம ஆ5!க ஏமா:தறா!கP..//

அ!

6:11 AM

siva gnanamji(#18100882083107547329) said...

ந6ல ேவைள!
அவக- கணைக அவகேள தZ:ெகா7ட மாதிJ கைதைய
A:-ள Zக-; அ பாவ'கைள ேபால] வ'சாரைண வைளய:திY*-
ெகா7ேபாகாததிY* பாரா!

6:17 AM

Raghav said...

அடகாசமான கைத பாலாஜி.. ஆர ப':ததி6 இ ெகா?சA


ெதாFவ'6லாம, H பரா ெகா7 ேபாய'தZ!க.. ெமய'லி6 வத
உ!கேளாட Kற6 கைத பச பேவ நZ!க யா2P ெதJயாம
ரசிேச2.. இ ேபா வ'யகிேற2..

வா^:க-.

7:42 AM

TBCD said...

ெவ,

அைமயான கைத..!!!

91
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

வ'டாம6 ெதாட பக ைவ:த வ'த அைம...!!!

கிJ ப'! கைத ேகா..(Gripping Story line) :P !!!

8:04 AM

Divyapriya said...

கைத டா ளா...H பரா A?சி ...ெரா ப ந6ல :J6லி!


story...
கைடசிய'ல ரவ'* , நி:யாவ'Y* இைடேய வ வசன!கள
எ6லா ஒ 2சிJ ேபாடேய ப Aேச2…ெரா ப அழ* +
இய6, இெத6லா கைதல இGேளா நாளா இ6லேய2P இ ப தா2
◌ஃபeலி!ஸா இ* :-) அதனால, சீ கரேம இ2ெனா காத6 கைத
எWதி!க அ7ணா…

8:44 AM

Anonymous said...

VETRI STILL ALIVE AND UNDER POLICE CUSTODY. THE MOPHILE PHONE OF
KUMAR WILL BE TRACEABLE. THEY CAN TAKE CALL RECORDS FROM SERVICE
PROVIDER. DON'T YOU THINK THEY WILL ENQUIRE THE WHOLE CASE AND
CATCH RAVI & ASHOK.
ANY WAY A LOT OF TECHNOLOGY INFORMATION ALONG INSIDE THE STORY,
LIKE SUJATHA, WE CAN'T IDENTIFY WHETHER THIS IS POSSIBLE OR NOT.
YOU CAN SERIOUSLY TRY TO WRITE FICTIONS.

9:09 AM

ெவ பய6 said...

// Anonymous said...

VETRI STILL ALIVE AND UNDER POLICE CUSTODY. THE MOPHILE PHONE OF
KUMAR WILL BE TRACEABLE. THEY CAN TAKE CALL RECORDS FROM SERVICE
PROVIDER. DON'T YOU THINK THEY WILL ENQUIRE THE WHOLE CASE AND
CATCH RAVI & ASHOK.

92
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ANY WAY A LOT OF TECHNOLOGY INFORMATION ALONG INSIDE THE STORY,


LIKE SUJATHA, WE CAN'T IDENTIFY WHETHER THIS IS POSSIBLE OR NOT.
YOU CAN SERIOUSLY TRY TO WRITE FICTIONS.//

ந7பேர,
ந6லா ேயாசிசிகீ !க. நிசய க7ப'கP P AயYசி
ெசFதா க7ப'கலா . எ2ன தா2 சி கா ெவசி க7ப'க
AயைலனாS ெச6 ◌ஃேபா2ல ஹாேவ ந ப ஒ7R
இ* . அைத ெவசி க7ப'கலா .

எ2Pைடய ெந!கிய உறவ'ன ஒ:த ேபாலில இகா.


அவ அ ப தா2 பல லச EபாF ெச6 ◌ஃேபா2 திைட
க7ப'சா. சவ
Z ரைவட உதவ' ப7ணா க7 பா
க7ப'கலா .

ஆனா ேபாலி* ெகாைலகான காரண திேனஷு* இB!க


ெச?ச ேராக . அB திேன> ெகாைல ெசFயB AயYசி
ெசFயல. அ எதிபாராத வ'ப: அ பP ைர வா*Qல
ெகா:டா2. அத ேகாப:ல ைர அவைன தாக அவ2
இறடா2.

இ ப அB!க5* A2னா இ*ற ெபJய ப'ரசைன அத CD.


அ பற எ:தைன ெபா7R!க இத மாதிJ ப'ரசைனல
மாகா!க!கற தா2.

அ பற இத மாதிJ எ:தைன ெரய'னT! இ2[ இ*,


அதனால எ2ன எ2ன ப'ரசைன வ P தி ப'டா!க. இ
அ பேய ேவற பக தி ப'சி. இB!க த ப'சிடா!க :)

10:08 AM

ARUL said...

very good story...i can't understand sime IT terms much...but it's a really
good and interesting story!

10:16 AM

93
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

லiமி said...

பாலாஜி, கைத ந6லா இ7ர!கா எ: ேபாய' அழகா


A c!க. கலக6. ந6ல திJ6ல கைதேயா ;ட
ெராமா2ஸு Kவ' அைமயா ப7ண'ய'கீ !க. வா^:க-.

10:28 AM

ெவ பய6 said...

//Anonymous said...

vetti, you are great. its an excellent story. ending is lovely.


(just like starting of the story)

//எ ப மனசாசி இ6லாம ெசா6றா பா!க.//


//"எ2ன நZ ;*-ல ேவைல ெசFயைறயா? உன* ;*6ல சேச
ஒW!கா ப7ண ெதJயா. அதிசில ஏதாவ Qைள
*ழ ப'சா?"//

LOL

//"ச:தியமா நா2 ;*-ல தா2 ேவைல ெசFயேற2. இ!க பா எ2


ஐ கா"//

:))oh oh,poor ravi, how smart you were, but see what happened to you.
Girls are sweet. but they like to make you little stupid at times.

(honestly, so far i thought Ravi is way ahead in fibbing league, certainly he is,
but nithya is the referee)

they'll make a cute couple though

Shrek//

மிக ந2றி >ெர :)

ரவ'* அ ேமல அ. அதா2 இ ப ஆகிடா2. எ2ன தா2


:திசாலினாS *YறBணB வதா அGவளB தா2. ப'ரசைன)

94
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஓரளB* சா6G ஆகிசி.

மMப) சJ ஆகிவா2. நி:யா ைக ப'சிடா2 இ6ைல :)

நி:யா* அவைன ஒ:க ெவசிேடா P (ேவைல + காத6)


சேதாஷ . அதா2 ஓவ ஆட :)

10:37 AM

ெவ பய6 said...

//சரவண*மர2 said...

பாலாஜி, கைத H ப... காத6, சQக , செப2'2P பல


வ'ஷய!கைள கல அைமயா ெகா7 ேபாய' இேத...//

மிக ந2றி சரவண*மர2 :)

10:37 AM

ெவ பய6 said...

// Anonymous said...

I have read all the parts very interesting story.//

மிக ந2றி ந7பேர :)

10:38 AM

ெவ பய6 said...

//திவா said...

ப ப ப !

// பரவாய'6ைல. ெகா?ச இய6பா ெகா7 ேபாய'கீ !க. ஒ


வரா ல
Z பல வ'ஷய!க- ெசFயற கடசில தானா சில வ'ஷய!க-
நட Aயற தா2 ப' இ*.//

95
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ஓவ ஹZேராய'ச உட ஆகாP தா2 :)

// கைத தைல தா2 ெபாதைல. QG கB2ட QG 2P


இதாதா2 அ ெபா .
//

தைல ஆ லி ஆட வ'ைளயாைட *றிகல.. ஆ மானா


லி எ2னெவ6லா ஆட ேபா P நிைனசி ெவச. அ பேய
ஹZேராேவாட ஆடA :)

// ரகசியமா என* ம ெசா6S!க. இதில எGவளB Kர


உ7ைம? ;-)◌ஃேப, ◌ஃ ெரஷ பாலிஸி,....//
இ* அ: ஒ பதிB ேபாடேற2... Making of ஆ லி ஆட :)

// எ பேயா நா2 இனTேம எ2 ெச6 ேபாைன யா* தர


மாேட2.//

ஏ2 யா* ெதJயாம ஏதாவ ப7றZ!களா ;) (Just kidding)

//
ரவ'ய மா வ'c!க, பாவ ! ஹு . எ6லாேம ந6லதா
நடடாேத! :-))
//

வ'தி வலிய :)

// வா^:க-!//

ெதாட உYசாக ப:தி வததY* மிக ந2றி திவா :)

10:48 AM

ெவ பய6 said...

//ெவ!கராம2 said...

தினA Aத6 ேவைல, ஆ லி ஆட ப ப தா2.


சJ:திர நாவ6க- அ6லாம6, நா2 ப:த Aத6 ெதாடகைத இ

96
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

தா2.
H பரா இத.
அ:த எ ேபா. . . ?//

மிக ந2றி ெவ!கராம2...

அ: ெகா?ச வ':தியாசமான கைத... சீ கிரேம.

அ* A2னா ஒ ◌ஃபe6 * கைத எWதலா P ளா2.. ெச ம


ஜாலியா :)

இத வ
Z எ7 ந6ல ெர எ:கேற2 :)

10:50 AM

ெவ பய6 said...

// Sridhar Narayanan said...

ந6ல எளTைமயான நைட. பா:திர!க- பாைவய'லி


ச பவ!கைள ெசா6ற உ:திக-. Fake ேபாடற எ ப2P பதிB
எWத ேபாேற2P இத நZ!க அதY* ஒ தZB ெசா6லி கைதைய
Aசிகீ !க. :-)//

ஹி ஹி ஹி...

இத Fake ப'ரசைன இ ேபாைத* தZரா. இத மாதிJ ஒ AB


வதா எ6லா* சேதாஷ தா2. எ6லா அதிக கா
கிைடகP P Fake ேபாடறதி6ைல. ஒ எ7J ேவR .
அGவளB தா2. அ* தா2 இ!க ெபJய ப'ரசைன. ஏேதா ஒ
காரண:காக Aத6 வஷ தவற வ'டறவ!க5* வாF 
கிைடகP .

Fake ேபா ேவைல* ேச இ ப பைடைய கிள பற நிைறய


ேப என* ெதJ) . அB!க5* ந6ல வாF கிைடசிதா
இ2P சேதாஷமா இதி பா!க :) இ2P ேப ேவா :)

// இத ஹிதி சினTமா மாதிJ ஒ ஜாலியான -ளேலா


ெடனTக6 :J6லரா எWதிய'கீ !க. வா^:க-.//

97
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

மிக ந2றி rத.. (நா2 இதி படேம பாக மாேட2... ஒ அ?சாM


ஷாகா2 பட பா:திேக2. அGவளB தா2 :)

// சிYசில ளTேஷகைள தவ':திகலா . 2-3 கைதய'ல கி>ணா


கஃேப சா பாைட பாரா ேப றா!க. அக பக ேவற எத
ேஹாடS சிகைலயா? :-)
//

நா2 இத வைர* கி>ணா காேப தா2... ◌ஃேபார ல ேசல


கிச2 வ . அ அநியாய வ'ைல :(

அB ெவ6ல ேபாட சா பாைர சா ப' ெவM:


ேபானவ!க5* அ ஒ ேதவாமித மாதிJ :)

//
கைதெசா6லி ேவM பா:திர!க- மாறி ேப ேபா ஒேர மாதிJேய
இகற மாதிJ ஒ ◌ஃபeலி!. :-)
//
ஓ... இைத நா2 ேநா ப7ண'கேற2 :)

// PDF ெதா* பா தரவ'றகிக ஒ லி! ேபா ெகா:தZ!க2னா


ெமா:தமா பக வசதியாக இ* . :-)
//
ப7ண'ேவா :)

// ெதாட கைத எW!க.//

இதியா ேபாற வைர* எWேவ2.. அ* அ பற ெதJயா :)

11:10 AM

ெவ பய6 said...

//aparnaa said...

very nice ! Every episode maintained the same fire and suspense! very well
written! Congrats!!//

98
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

மிக ந2றி அபணா... அத எதிபா ைப ஈகட A)மாP


பயேட எWதிேன2. ந6ல பயா A?சிசி :)

11:15 AM

ெவ பய6 said...

//mgnithi said...

Vetti,

kathai romba nalla irunthuchu.. 21 episodes ithai peru vidama padichathe


unga thiramikku proof..//

மிக ந2றி mgnithi... இைத அ:த கைதல) கா பா:த AயYசி


ெசFயேற2.

// kathaiye characters vachi solrathu nalla idea.. it gives a cinema feel to the
story...
//
இல நிைறய க>ட இ*!க. பல இட!க-ல ெசா6ல ேவ7ய
வ'ஷய!கைள ெசா6ல Aயாம வாசகக- [க:ேக வ'ட
ேவ7யதா ேபா ...

ந6ல ேவைள, அைத யாராவ ப'2sட:ல ேகடறா!க :)

// Story thrilla poitu irukkum pothum Romance part anga anga introduce
panni iruntheengana nalla irunthirukkum.. so that startingla oru hero-heroin
meeting endingla oru romancenu illama full storylayum oru backgroundla
romance continue aana maathiri irukkum...
//
அ கைதேயாட ெட ேபாைவ *ைறசி P ஒ பய தா2..
நிைறய காத6 கைத எWதியா . இத கைதல காத6 ஒ ஊMகாF
தா2. ஊMகாF அளB* இதா ேபா P வ'ேட2 :)

// pona thadavai adicha comment enna aachune theriiyale. so repeatu..//

மMப) அச* மிக ந2றி :)

உ!க ேபைர கைடசி வைர* ெசா6ல மாறZ!கேள :)

99
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

11:25 AM

ெவ பய6 said...

//Anonymous said...

//எ2ன நZ ;*-ல ேவைல ெசFயைறயா? உன* ;*6ல சேச


ஒW!கா ப7ண ெதJயா.//

ெரா ப இரசி:ேத2.:))

ந6லா எWதறZ!க. ெதாட எW!க..

Kathir//

மிக ந2றி கதி :)

11:59 AM

ெவ பய6 said...

//Anonymous said...

Dear Vetti,

Supera irundadu, ethirpartha climax but dialogues made it interesting.

Cheers
Christo//

Thanks a lot Christo :)

12:00 PM

ெவ பய6 said...

//Monicz said...

Wow! kathai romba superb!

100
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

Gautham menon movie patha feel irundhudu. Keep writing anna! :)//

மிக ந2றி ேமானTகா... இ!கிலி பட கா ப' மாதிJ ெதJ)தா? :)

12:01 PM

ெவ பய6 said...

//Anonymous said...

Good Story. I liked it//

மிக ந2றி ந7பேர :)

12:10 PM

ெவ பய6 said...

// Anbu said...

Thala oru attendance pottukkaren....irunga porumaya kathya padichittu


varen//

எ2ன அ2,
இ2P பசி Aகைலயா :))

12:12 PM

ெவ பய6 said...

// siva gnanamji(#18100882083107547329) said...

//பாகலா. இல எ ப ந ம ஆ5!க ஏமா:தறா!கP..//

அ!//

:))

12:13 PM

101
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ெவ பய6 said...

// siva gnanamji(#18100882083107547329) said...

ந6ல ேவைள!
அவக- கணைக அவகேள தZ:ெகா7ட மாதிJ கைதைய
A:-ள Zக-; அ பாவ'கைள ேபால] வ'சாரைண வைளய:திY*-
ெகா7ேபாகாததிY* பாரா!//

மிக ந2றி சிவஞான ஜி :)

12:15 PM

ஜி said...

பனT வ'W மலவள ஆர ப'ச ல ெவ ைடSல ஒ


காத6 கைதP ம தா2 ெநனேச2. அ ற ஆ லி ஆட P
ைட6 ேச? ப7ண' கைத* ஒ கிய ேபா, கள:த
மா:தியைம , ஒGெவா ப*திைய) வ'Mவ'M பா ெகா7
ேபான Z!க... ஒ திைர பட:* ேவ7ய அைன:
அ ச!கைள) ெகா7, அேத மாதிJ ◌ஃபாAளால (காத6ல
ஆர ப' , அ ற பறிB, ஹZேராய' சீ 2, வ'6ல2 சாB,
கைடசியா ேச காத6) ந6லா ெகா7 ேபாய'தZ!க... பட:ல
வற மாதிJ ஹZேரா* மேம AW ெபாM ைப) ெகாகாம,
கதாநாயகேனாட ந7ப2, வ'6ல2க5*-ேளேய வ'6ல2க-P
ந6ல வ':தியாசமாேவ இத... ெவM பா* ம வ
ஆ ேபாற ஹZேராய'2 மாதிJ இ6லாம நி:யாைவ) ேக!ல
ேச:கி கைத AWக ெகா7 வத அைம... அவரவ
ேகாண:ல இ கைத நகத H ப.. ந6ல ேவைள QP
ேபேராட ேகாண:ல ம நிM:திc!க.. இ6லனா ேடாட6
க2◌ஃப'[ ஆகி* ...

வாசககைள எதிபாக ைவ* எW: உ!க5* எ பேவா


வதிசி... திைரகைத எWவத ப:தி ெகா?ச ஆரா?சி, இ2P
ெநைறய ந6ல கைதகள திைரகைத வBல எWதி அ:த
தள:* ெச6ல வா^:க- :))))

ைப த ேவ.. அGவளB பாகமா ஹZேரா அனாலிஸி எ6லா


ப7ணதால, இMதி) இ2P வார>யமா இ* P ஒ

102
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

எதிபா இத.. அதனால ைளேம ம ட*P A?ச


மாதிJ ப* ேபா ஒ ◌ஃபeலி!... ஆனா ப A* ேபா
அத ◌ஃபe6 இ6ல.. அைமயா Aச மாதிJதா2 இ*..:))

12:46 PM

ெவ பய6 said...

// Raghav said...

அடகாசமான கைத பாலாஜி.. ஆர ப':ததி6 இ ெகா?சA


ெதாFவ'6லாம, H பரா ெகா7 ேபாய'தZ!க.. ெமய'லி6 வத
உ!கேளாட Kற6 கைத பச பேவ நZ!க யா2P ெதJயாம
ரசிேச2.. இ ேபா வ'யகிேற2..

வா^:க-.//

ஆஹா... பாராY* ந2றி ராகG.

1:31 PM

ெவ பய6 said...

// TBCD said...

ெவ,

அைமயான கைத..!!!

வ'டாம6 ெதாட பக ைவ:த வ'த அைம...!!!

கிJ ப'! கைத ேகா..(Gripping Story line) :P !!!//

மிக ந2றி TBCD...

நZ!க ெதாட பகிறZ!கP ஒ வா:ைத ;ட ெசா6லல :)

1:32 PM

103
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ெவ பய6 said...

//Divyapriya said...

கைத டா ளா...H பரா A?சி ...ெரா ப ந6ல :J6லி!


story...
கைடசிய'ல ரவ'* , நி:யாவ'Y* இைடேய வ வசன!கள
எ6லா ஒ 2சிJ ேபாடேய ப Aேச2…ெரா ப அழ* +
இய6, இெத6லா கைதல இGேளா நாளா இ6லேய2P இ ப தா2
◌ஃபeலி!ஸா இ* :-) அதனால, சீ கரேம இ2ெனா காத6 கைத
எWதி!க அ7ணா…//

எWதன எ6லாேம காத6 கைத தா2மா.. அதா2 வ':தியாசமா இைத


AயYசி ெச?ேச2 :)

அ: நிசய ஒ ◌ஃபe6 * கைத எWதேற2 :)

1:33 PM

ெவ பய6 said...

//ARUL said...

very good story...i can't understand sime IT terms much...but it's a really
good and interesting story!//

மிக ந2றி அ-...

ஒ சில ெடமினாலஜி JயைலனாS கைதைய ரசிக ைவக


A) P ந ம தைலவ ஒ:த கைத எWதின பட Qலமா
ெதJ?சிகிேட2 :)

(ேவற யாமி6ல... ஜாதா தா2 அ.. பட : ேராஜா)

1:37 PM

ெவ பய6 said...

104
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

//லiமி said...

பாலாஜி, கைத ந6லா இ7ர!கா எ: ேபாய' அழகா


A c!க. கலக6. ந6ல திJ6ல கைதேயா ;ட
ெராமா2ஸு Kவ' அைமயா ப7ண'ய'கீ !க. வா^:க-.//

க6யாணமான ைகேயாட ந ம பக:* வதிகீ !கேள அகா...

திமண வா^:க-!!!

பாராY* ந2றி :)

1:38 PM

ெவ பய6 said...

ஜி,
இGவளB ெபJய வ'மசனேம எWதிடயா? மிக ந2றி...

இத கைத எWத Aகற வைர* பய இேட தா2


இத. எ6லா ABல வ'6ல2, ஹZேரா* நBல ஒ
ெபJய ஆட எதிபா பா!கேள, நாம அைத ெகாக
ேபாறதி6ைலேயP... ஆனா எ6லா இத Aைவ) ரசிசா!க...

அேவ ெபJய தி தி.. கைடசியா வத காத6 வசன!க- அைத


எ6லாைர) மறக ைவசிசி :)

1:41 PM

Syam said...

vetti, urgentaa 19,20,21 padichu mudichuten, super aah story mudichu


irukeenga...will come with detailed comments later...

1:53 PM

ம!க% சிவா said...

105
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

நி:யா சி ) இ2 ெஜமனT இத ரவ' ைபயைன எ6லா ந பாத!!

:))))

2:03 PM

நாேடா said...

பாலாஜி, இத ப*தி ெரா ப H ப.. 21'ைலேய A?சி P


எதி பாகைல, ஆனா ந6ல AB..
இ ேபா கைதய ஆற ப:ல இ பசா, ேலசா 'ட'*P A?ச
மாதிJ ேதாP P நிைனகிேற2..இ2ெனா நா- AWசா பசி
கெம7 ேபாடேற2..

எ ப இதாS , இத கைத+ெசா2ன வ'த சா2ேஸ இ6ல..


ெரா ப ந6லாய'த.. வா^:க-!

2:07 PM

ம!க% சிவா said...

நிைறவான ெதாட!

2:09 PM

ெவ பய6 said...

//Syam said...

vetti, urgentaa 19,20,21 padichu mudichuten, super aah story mudichu


irukeenga...will come with detailed comments later...//

நா,
மிக ந2றி.. ெபாMைமயா வா!க :)

2:50 PM

ெவ பய6 said...

106
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

//ம!க% சிவா said...

நி:யா சி ) இ2 ெஜமனT இத ரவ' ைபயைன எ6லா ந பாத!!

:))))//

ஹா ஹா ஹா :)

2:50 PM

ெவ பய6 said...

// நாேடா said...

பாலாஜி, இத ப*தி ெரா ப H ப.. 21'ைலேய A?சி P


எதி பாகைல, ஆனா ந6ல AB..
இ ேபா கைதய ஆற ப:ல இ பசா, ேலசா 'ட'*P A?ச
மாதிJ ேதாP P நிைனகிேற2..இ2ெனா நா- AWசா பசி
கெம7 ேபாடேற2..

எ ப இதாS , இத கைத+ெசா2ன வ'த சா2ேஸ இ6ல..


ெரா ப ந6லாய'த.. வா^:க-!//

கேண>,
நிசய கைத ட*P A?ச மாதிJ தா2 இ* . அ தா2
டாெக . கைத எ ப A) P நிைனகிற மாதிJ எWத;டா :)

நா2 A2னா ◌ஃேபா2ல ெசா2ன மாதிJ :J6 இததா?

2:52 PM

ெவ பய6 said...

//ம!க% சிவா said...

நிைறவான ெதாட!//

மிக ந2றி சிவா :)

107
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

2:53 PM

க ப' | Kappi said...

ெசம கலக6 ெதாட!


ஆர ப:ல ெகா?சA ெதாFவ'6லாம வ'Mவ'M பா ெகா7
ேபான சிற ! ஏYகனேவ பலேப ெசா2ன மாதிJ ஆh2, காெம,
ெராமா2P ஹி பட:* உ7டான அ:தைன அ சA
சJயான வ'கித:ல கல*!! ெதாட கல*!க! :)

3:18 PM

Syam said...

//ெசம கலக6 ெதாட!


ஆர ப:ல ெகா?சA ெதாFவ'6லாம வ'Mவ'M பா ெகா7
ேபான சிற ! ஏYகனேவ பலேப ெசா2ன மாதிJ ஆh2, காெம,
ெராமா2P ஹி பட:* உ7டான அ:தைன அ சA
சJயான வ'கித:ல கல*!! ெதாட கல*!க! :)//

க ப' இ ந6லா இ6ல...வா!*ன கா * ேமல ;BலனாS


பரவாய'6ல...ஆனா இ பாதி கா * ;ட இ6ல....இ2P ெகா?ச
ச:தமா ;B!க.... :-)

3:36 PM

ெவ பய6 said...

// க ப' | Kappi said...

ெசம கலக6 ெதாட!


ஆர ப:ல ெகா?சA ெதாFவ'6லாம வ'Mவ'M பா ெகா7
ேபான சிற ! ஏYகனேவ பலேப ெசா2ன மாதிJ ஆh2, காெம,
ெராமா2P ஹி பட:* உ7டான அ:தைன அ சA
சJயான வ'கித:ல கல*!! ெதாட கல*!க! :)//

ெரா ப ந2றி பா :)

3:40 PM

108
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ெவ பய6 said...

//Blogger Syam said...

//ெசம கலக6 ெதாட!


ஆர ப:ல ெகா?சA ெதாFவ'6லாம வ'Mவ'M பா ெகா7
ேபான சிற ! ஏYகனேவ பலேப ெசா2ன மாதிJ ஆh2, காெம,
ெராமா2P ஹி பட:* உ7டான அ:தைன அ சA
சJயான வ'கித:ல கல*!! ெதாட கல*!க! :)//

க ப' இ ந6லா இ6ல...வா!*ன கா * ேமல ;BலனாS


பரவாய'6ல...ஆனா இ பாதி கா * ;ட இ6ல....இ2P ெகா?ச
ச:தமா ;B!க.... :-)//

நா,
ஏ2 இத ெகால ெவறி?????

3:40 PM

Raja said...

ெவ, நிஜமாகேவ அைமயான ெதாட கைத...


கிைளமா ெரா ப H ப...*றி பா ரவ' நி:யா ஊட6...ஷ!க பட
அளB* ஒ ெமேச\ ேவற ெசா6லி இகீ !க...
இல Aகிய அ ச எ2னP பா:தா, Comedy, Romance n Thrill
சJயான அளBல ப7ண' mix இதி!க...
நZ!க இ2P இத மாதிJ நிைறய ெதாட கைத எWவதY*
மனதார வா^:க-...

3:47 PM

LOLLU said...

super'a kondupoi arumaiya mudichu irukeenga vetti.. vaazhthukkal.. vaa vaa


sangathula arambicha thodarkathaiyayum seekiram continue panna
arambikkalamaey..

aana inikku semma dose from my thangamani bcoz of u..

109
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

vetti rasigar peravai


chicago

4:50 PM

யா:aக2 said...

aha.. yenoda comment kanoma pochey ..

Vetti.. story was a good entertainer.. but mudicha vidham thaan konjam
yemaatram.. romba simple-ah mudinjirucho-nu thonudhu..

Aadu Puli aatam-nadhum.. sila parts of Mind game between hero & villain-nu
nenachitu irunthaen.. moreover.. unga disclaimar warning vera... oru velai
adhai vachi over expectation paniteyno ?! :-)

ultimately did enjoy it :-)

5:01 PM

Prabu Raja said...

Happyss Endyinggss...

Katha nalla irunthuchi Mr. Balaji.

1:55 AM

Malar said...

மிகB அைமயான ெதாட..... ப:த அைனவ* ப'*


வ'த:தி6 எWதிகி!க... ேமS பல கைதக- பைடக
வா^:க-!!!

மல

4:54 AM

தமிழினT..... said...

110
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

அ படா...கைதய ஒ வழியா ப ேபா Aசி!களா...?!


இனTேம நா2 நி மதியா ேவைல பா ேப2....

ஆ லி ஆட - பா 2 எ ப ஆர ப'க ேபாறZ!க ெவ? :)))))

1:24 PM

நாேடா said...

//நா2 A2னா ◌ஃேபா2ல ெசா2ன மாதிJ :J6 இததா?//

ஆமா பாலாஜி... ெமவா ஆற ப' ந6ல :Jலி!கா ேவகமா


ெகா7 ேபாய' Aசிட.. :J6 ம P இ6ல, எ6லா கலத
ந6ல திைரகைத!

3:52 PM

நாேடா said...

//(ஆ லி ஆட A?சி... இ!க ேவற ஆட ஆர ப'சிசி.


நாம நைடைய கேவா )//

இ எ2ன ஆட பாலாஜி??

3:54 PM

Divya said...

ஒ தZJ6ல நாவ6 ப Aச தி தி , இ:ெதாட பச


ஏYப!

இ ப*திய'6 நி:யா-ரவ' உைரயாட6 H ப !!!

ெதாடJ2 Aத6 ப*திய'லி கைடசி ப*திவைர* வ'Mவ'M 


ெதாFயவ'6ைல!!
திகிS* , தி ப!க5* ப?சமி6ைல.......கலக6 ெதாட
அ7ணா:))

இத இMதி ப*தி இ2P ;ட வாரஸியமா உ!களால

111
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

எWதிய'க A) அ7ணா:-)

பமா கைதைய Aச......ப Aக மன * இதமா இத,


வா^:க-!!!

6:40 PM

இவ2 said...

!7ணா H ப!க7ணா.. ெவய' ப7ண ைவ ெவய' ப7ண


ைவ ஒமாதிJ கைதய A c!க.... ந6ல ேவகமான அேத
ேநர ந6லா இத கைத

7:43 PM

Anonymous said...

Really nice and enjoyed as it entertained with all aspects of a good story.
Good to shape for a movie story. Even try for a 40 to 45 scene screen play
and give a final version, lots of cine industry dubakkoors will copy your story
if not purchase from you.

Keep on writing and this will give you more ourage and strength.

12:28 AM

வ'ஜF சி2னசாமி said...

மிக அைமயான நாவ6. பாராக-.

இ2P பல பைட கைள உவாக வா^:க-...

எ6லா part-) ெமா:தமா ஒ webpage-6 ேபாடா பக ஈஸியா


இ* -P நிைனகிேற2...

-வ'ஜF சி2னசாமி

12:41 PM

112
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ெவ பய6 said...

// LOLLU said...

super'a kondupoi arumaiya mudichu irukeenga vetti.. vaazhthukkal.. vaa vaa


sangathula arambicha thodarkathaiyayum seekiram continue panna
arambikkalamaey..

aana inikku semma dose from my thangamani bcoz of u..

vetti rasigar peravai


chicago//

ஆஹா...

அத ெதாடைர இ2P ஞாபக ெவசிகீ !களா??? ஒ2றைர


வஷமாேச... கைதேய என* மற ேபா ... Kசி த
பாகிேற2 :)

அ: எWத நிைறய இ*...

10:18 PM

ெவ பய6 said...

//யா:aக2 said...

aha.. yenoda comment kanoma pochey ..

Vetti.. story was a good entertainer.. but mudicha vidham thaan konjam
yemaatram.. romba simple-ah mudinjirucho-nu thonudhu..

Aadu Puli aatam-nadhum.. sila parts of Mind game between hero & villain-nu
nenachitu irunthaen.. moreover.. unga disclaimar warning vera... oru velai
adhai vachi over expectation paniteyno ?! :-)

ultimately did enjoy it :-)//

யா:aக2,
உ!க எதிபா என* ெதJ) . ஆனா கைதைய நா2 A2னாேய

113
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ேயாசிசி ெவசதால மா:த ேவ7டா P வ'ேட2... இத


கைதேய அ: எWத ேபா* ஒ கைதகான பய'Yசி தா2.
வ'Mவ'M பா நம* எWத வமாP ஒ ய பJேசாதைன தா2 இ
:)

10:19 PM

ெவ பய6 said...

// Prabu Raja said...

Happyss Endyinggss...

Katha nalla irunthuchi Mr. Balaji.//

மிக ந2றி ப'ர ராஜா...

10:20 PM

ெவ பய6 said...

//Malar said...

மிகB அைமயான ெதாட..... ப:த அைனவ* ப'*


வ'த:தி6 எWதிகி!க... ேமS பல கைதக- பைடக
வா^:க-!!!

மல//

மிக ந2றி மல...

க7 பா எWத AயYசி ெசFகிேற2 :)

10:21 PM

ெவ பய6 said...

//நாேடா said...

114
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

//நா2 A2னா ◌ஃேபா2ல ெசா2ன மாதிJ :J6 இததா?//

ஆமா பாலாஜி... ெமவா ஆற ப' ந6ல :Jலி!கா ேவகமா


ெகா7 ேபாய' Aசிட.. :J6 ம P இ6ல, எ6லா கலத
ந6ல திைரகைத!//

மிக ந2றி கேண> :)

10:22 PM

ெவ பய6 said...

//நாேடா said...

//(ஆ லி ஆட A?சி... இ!க ேவற ஆட ஆர ப'சிசி.


நாம நைடைய கேவா )//

இ எ2ன ஆட பாலாஜி??//

இ2P ெகாழத -ைளயாேவ இகீ !கேள ;)

10:23 PM

ெவ பய6 said...

//Divya said...

ஒ தZJ6ல நாவ6 ப Aச தி தி , இ:ெதாட பச


ஏYப!

இ ப*திய'6 நி:யா-ரவ' உைரயாட6 H ப !!!

ெதாடJ2 Aத6 ப*திய'லி கைடசி ப*திவைர* வ'Mவ'M 


ெதாFயவ'6ைல!!
திகிS* , தி ப!க5* ப?சமி6ைல.......கலக6 ெதாட
அ7ணா:))
//
ெரா ப ந2றிமா... A2னாேய உ2 ப'2sடைத எதிபா:ேத2 :)

115
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

//
இத இMதி ப*தி இ2P ;ட வாரஸியமா உ!களால
எWதிய'க A) அ7ணா:-)
//
தி தியா இ6ைலP எGவளB அழகா ெசா6லிய'க :)

//
பமா கைதைய Aச......ப Aக மன * இதமா இத,
வா^:க-!!!//

அ தா2 எதிபா:த. கைடசி வைர* வ'Mவ'M பாேவ இதா


எ ப... ெகா?ச நிதானமா சேதாஷமா Aசா தாேன
பசவ!க5* தி தி இ* :)

10:25 PM

ெவ பய6 said...

//இவ2 said...

!7ணா H ப!க7ணா.. ெவய' ப7ண ைவ ெவய' ப7ண


ைவ ஒமாதிJ கைதய A c!க.... ந6ல ேவகமான அேத
ேநர ந6லா இத கைத//

ஹா ஹா ஹா...

ேபான ஜனவJல ஆர ப'ச கைத இ6ைல!களா??? எ2ன ப7ண


இ ப தா2 AகP P இதி* :)

10:40 PM

ெவ பய6 said...

// Anonymous said...

Really nice and enjoyed as it entertained with all aspects of a good story.
Good to shape for a movie story. Even try for a 40 to 45 scene screen play
and give a final version, lots of cine industry dubakkoors will copy your story
if not purchase from you.

116
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

Keep on writing and this will give you more ourage and strength.//

இல அ ப ப7ண Aயா. ஒ J இ*... நிைறய ேப*


இ Jயா. அதனால கா ப') அக Aயா :))

அத அளB* திறைமய'தா அவ* எ2 பாராக- :)

ெசா6ல மறேட2, உ!க மன திறத பாராY* எ2 ந2றிக-


:)

10:41 PM

ெவ பய6 said...

// வ'ஜF சி2னசாமி said...

மிக அைமயான நாவ6. பாராக-.

இ2P பல பைட கைள உவாக வா^:க-...

எ6லா part-) ெமா:தமா ஒ webpage-6 ேபாடா பக ஈஸியா


இ* -P நிைனகிேற2...

-வ'ஜF சி2னசாமி//

மிக ந2றி வ'ஜF சி2னசாமி...

ஒ PDFல ேபாடற மாதிJ ளா2 ப7ண' இேக2.. பாகலா


:)

10:43 PM

ambi said...

 மா ப7ண' ெதாட ப கி தா2 இேத2. ைக


நைனக தா2 ேநரமி6ல. :)

அதா2 நZ!கேள ெசா6லிc!கேள, ெமா:த கைதைய ப:தி க:

117
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ெசா6லB P:

இேதா ஒ நிமிஷ இ!க, ேகா H மாகி ச02 ேசல ஏறி


உகா வ'மசன ப7ேற2: :))

1) கைதய'2 ஓட ெசம வ'வ' .

2) கதாபா:ர!கைள அறிAகப:தின வ'த ெரா ப அைம.

வாசகக5* ெகாழ ப வட ;டா! எ2பதி6 எ:கிட


கவன *றி ப'ட த*த.

3) திைரகைத - அதாவ கைத ஓட:ைத ஒ *றி ப'ட கதாபா:ர


வழியா ெசா2ன ெடனT H ப. கைடசி நாS எப'ேசால வ'6ல2
வழியா கைதைய ெகா7 ேபான :திசாலிதன . ஏ2னா ந ம
கைதய'2 நாயகP* இேத6லா ெதJ? இக வாF ப'6ைலேய!

4) கைடசி 3 எப'ேசா6 ெகா?ச தமாறின ெதJ?ச. *றி பா


பாக #20. (இ6ல எ2 Jத6 தா2 தவறா?) 20வ எப'ேசா ெரா ப
அவசர அவசரமா காசிகைள நக:தி இகற மாதிJ இ*.

5) AB ந6லா இ*. ஆனா இ ப இராம நாராயண2, எ.வ'


ேசக ராமா மாதிJ க: எ6லா ெவ இக ேவணாேமா?

சில வ'ஷய!கைள வாசக பாைவ* வ' வ'டP .

"ஏ ப'லி ைப பாரதி ராஜா"P ெசா6லி ைகைய ; ப'டP .

ைகய ப' கி கடYகைரய'6 ஓ ேபான 'அைலக- ஓFவதி6ைல'


ராதாB கா:தி* எ ப பலசர* வா!கி, வாடைக வல
Z
* ப நட:தினா!க?P எ6லா கா இக ;டா. :))

ெமா:த:தி6 ஆ லி ஆட எ6ேலாைர) ஒ ஆ ஆ


வ'ட. :))

1:16 AM

அ6 said...

118
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

பாலாஜி,
ஒேர வா:ைதய'6 ெசா6லP னா 'அச:த6'.

ஆனா ந ம ேக ட2 பட மாதிJ ப'ரசைன* Fake ப'ரசைன*


தZB ெசா2ன ம ெகா?ச ஓவேரா2P ப... ம:த ப
ஆர ப Aத6 AB வைர அமகளமான ஆட ..

6:57 AM

ரச2னா said...

Vetti,

Nice story, more than that wonderful narration which made the story much
more interesting. And a happy ending makes it sweet.

You are rocking as usual

11:02 AM

கா said...

intha kathaiku ellam vimarsanam pannura alavuku ennaku arivu illai :D


irunthalum solluren...

what a story!
(in a good way anna)

11:12 AM

Anonymous said...

Hi,

Ennanga andha CDyil irukiravanga ellam thappichutaangala? adhu pathi


neenga mention pannavae ilayae...

Regards,
Nandakumar G.

119
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

11:35 AM

ெவ பய6 said...

// ambi said...

 மா ப7ண' ெதாட ப கி தா2 இேத2. ைக


நைனக தா2 ேநரமி6ல. :)

அதா2 நZ!கேள ெசா6லிc!கேள, ெமா:த கைதைய ப:தி க:


ெசா6லB P:
//

நா2 ெசா6லி தா2 நZ!க ெசா6லPமா? உ!க5* இ6லாத


உJைமயா :)

//
இேதா ஒ நிமிஷ இ!க, ேகா H மாகி ச02 ேசல
ஏறி உகா வ'மசன ப7ேற2: :))
//

ஆஹா... ஆர ப'சிடா!கயா.. ஆர ப'சிடா!க :)

// 1) கைதய'2 ஓட ெசம வ'வ' .

2) கதாபா:ர!கைள அறிAகப:தின வ'த ெரா ப அைம.

வாசகக5* ெகாழ ப வட ;டா! எ2பதி6 எ:கிட


கவன *றி ப'ட த*த.

3) திைரகைத - அதாவ கைத ஓட:ைத ஒ *றி ப'ட கதாபா:ர


வழியா ெசா2ன ெடனT H ப. கைடசி நாS எப'ேசால வ'6ல2
வழியா கைதைய ெகா7 ேபான :திசாலிதன . ஏ2னா ந ம
கைதய'2 நாயகP* இேத6லா ெதJ? இக வாF ப'6ைலேய!
//

மிக ந2றி :)

// 4) கைடசி 3 எப'ேசா6 ெகா?ச தமாறின ெதJ?ச. *றி பா

120
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

பாக #20. (இ6ல எ2 Jத6 தா2 தவறா?) 20வ எப'ேசா ெரா ப


அவசர அவசரமா காசிகைள நக:தி இகற மாதிJ இ*.
//
அ பயா ெதJ?சி??? நா2 ஆறா பாக:* அ பற ஒேர Phaseல
எWதின மாதிJ தா2 நிைனேச2.. ஆனா எWதிய வ'த:தி6 எத
பதடA இ6ைல. ரசிசி தா2 எWதிேன2 :)

// 5) AB ந6லா இ*. ஆனா இ ப இராம நாராயண2, எ.வ'


ேசக ராமா மாதிJ க: எ6லா ெவ இக ேவணாேமா?
//
இ6ைல அ ப'. ஒ சில வ'ஷய!கைள கைதக-ல தா2 லபமா
ெசா6ல A) . இைத ெவM க: பதிவா ேபாடா நிைறய
வ'வாத!க- வ . அைத ெசFய வ' பமி6ைல. அதனால கைதல
நடகற மாதிJ கா7ப'சிடா யா அைத ப:தி வ'வாதிக
Aயா :)

அேத மாதிJ இல யா* இ ப ெசFயாதZ!கP ேபாலி ெசா6ற


மாதிJ இதா தா2 அ அறிBைர ெசா6ற மாதிJ. இ ஒ கனB
மாதிJ மாYற:ைத எதிபாகற தா2. ஷ!க பட மாதிJP
ைவ!கேள2 :)

// சில வ'ஷய!கைள வாசக பாைவ* வ' வ'டP .


//
நிைறய வ'ஷய!கைள வ' ெவசிேக2. Aகியமா அத
ெபா7R!கேளாட நிைலைம. வ'சாரைனல அB!க5* எ2ன
த7டைன கிைட* . ெவYறிேயாட சிதைன எ பெய6லா
இ* P நிைறய வ'ஷய!கைள வ' ெவசிேக2 :)

// "ஏ ப'லி ைப பாரதி ராஜா"P ெசா6லி ைகைய ; ப'டP .


//
ஆஹா...

// ைகய ப' கி கடYகைரய'6 ஓ ேபான 'அைலக-


ஓFவதி6ைல' ராதாB கா:தி* எ ப பலசர* வா!கி, வாடைக
வல
Z * ப நட:தினா!க?P எ6லா கா இக
;டா. :))//

மக5* இGவளB வ'Mவ'M * அ பற ஒ சேதாஷமான

121
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

AB ேவ7 . அதா2 ெராமா2 எ6லா .. உ!கைள மாதிJ


டய ப மா:தி இகவ!க5* எ6லா அ Jயா..
வயசாகிசி6ல ;)

// ெமா:த:தி6 ஆ லி ஆட எ6ேலாைர) ஒ ஆ ஆ


வ'ட. :))//

அழகான வ'மசன:திY* ந2றி :)

1:06 PM

ெவ பய6 said...

// அ6 said...

பாலாஜி,
ஒேர வா:ைதய'6 ெசா6லP னா 'அச:த6'.
//
மிக ந2றி :)

//
ஆனா ந ம ேக ட2 பட மாதிJ ப'ரசைன* Fake ப'ரசைன*
தZB ெசா2ன ம ெகா?ச ஓவேரா2P ப... ம:த ப
ஆர ப Aத6 AB வைர அமகளமான ஆட ..//

ரமணா என* ப'ச பட .. எ!க ஊகார (Aகதா


க-ள*றிசி தா2) ைடர ப7ண பட :)

1:09 PM

ெவ பய6 said...

// ரச2னா said...

Vetti,

Nice story, more than that wonderful narration which made the story much
more interesting. And a happy ending makes it sweet.

122
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

You are rocking as usual//

மிக ந2றி ரச2னா :)

1:10 PM

ெவ பய6 said...

// கா said...

intha kathaiku ellam vimarsanam pannura alavuku ennaku arivu illai :D


irunthalum solluren...

what a story!
(in a good way anna)//

காவா இ ப ெசா6ற??? ஓ ேநா :)

1:10 PM

ெவ பய6 said...

// Anonymous said...

Hi,

Ennanga andha CDyil irukiravanga ellam thappichutaangala? adhu pathi


neenga mention pannavae ilayae...

Regards,
Nandakumar G.//

ேபாலி க பனTகைள எ6லா வ'சாJக ேவ7டா , அத


ெப7க5ைடய வா^ைக பாதிக ப P ெசா6றைத ெவேச
அB!க அத CDகைள எ6லா அழிசி பா!கP நாம
J?சிகலா . They do care for the people :)

1:12 PM

123
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ambi said...

//நா2 ெசா6லி தா2 நZ!க ெசா6லPமா? உ!க5* இ6லாத


உJைமயா //

ROTFL :)

//இைத ெவM க: பதிவா ேபாடா நிைறய வ'வாத!க- வ .//

உ7ைம தா2! ெதளTவா தா2 இகா!க பா! :))

//உ!கைள மாதிJ டய ப மா:தி இகவ!க5* எ6லா அ


Jயா.. வயசாகிசி6ல //

அGGGGG, ேவணா வலி*, இ!க எ!க தல ைக கிட


ெசா6லி தேர2. :p

உ!க வல
Z ;ட வைளகா A? இ* இ6ல, மா
நியாபகப:திேன2, அGேளா தா2! :))

12:54 AM

ெவ பய6 said...

//ambi said...

//நா2 ெசா6லி தா2 நZ!க ெசா6லPமா? உ!க5* இ6லாத


உJைமயா //

ROTFL :)

//இைத ெவM க: பதிவா ேபாடா நிைறய வ'வாத!க- வ .//

உ7ைம தா2! ெதளTவா தா2 இகா!க பா! :))


//

எ:தைன Aைற அ வா!கிய' ேபா ;)

124
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

// //உ!கைள மாதிJ டய ப மா:தி இகவ!க5* எ6லா


அ Jயா.. வயசாகிசி6ல //

அGGGGG, ேவணா வலி*, இ!க எ!க தல ைக கிட


ெசா6லி தேர2. :p

உ!க வல
Z ;ட வைளகா A? இ* இ6ல, மா
நியாபகப:திேன2, அGேளா தா2! :))//

நா!க எ6லா இ2P மனசளBல [:தா தா2 இேகா . எ2ன


தல. சJதாேன ;)

2:23 PM

திGயா said...

101 ெமாF ைவகலா P வேத2 அ7ணா:))

12:39 AM

rahini said...

nalla kathai peyarthaan wedippayal


paarthaa apadi illa

rahini

11:12 AM

ெவ பய6 said...

//திGயா said...

101 ெமாF ைவகலா P வேத2 அ7ணா:))//

ெமாF ெவச* ெரா ப டா! த!கசி :)

11:56 AM

125
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ெவ பய6 said...

// rahini said...

nalla kathai peyarthaan wedippayal


paarthaa apadi illa

rahini//

நZ!க எ2ன ெசா6றZ!கேன ப'Jயலேய :(

கைத ேப ந6லா இ*. ஆனா இத கைத* ெபா:தமா


இ6ைலP ெசா6றZ!களா? :)

11:57 AM

Prabakar Samiyappan said...

அைமயான கைத!க .. எ2ன ஒ வ'Mவ'M ..எ2ன ஒ


ெடனாலஜி .. அைமயான dialogs .. அைன: பதிBகைள) ஒேர
Qசாக ப:ேத2

ேமS ேமS ந6ல பல ெதாடகைள எWத எ2 மணமாத


வா^:க-

2:39 PM

gayathri said...

ஆ லி ஆட -1 part ennga pa

naan padikanum 1 part konjam post panuga pa plese

7:34 AM

ெவ பய6 said...

//Prabakar Samiyappan said...


அைமயான கைத!க .. எ2ன ஒ வ'Mவ'M ..எ2ன ஒ

126
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

ெடனாலஜி .. அைமயான dialogs .. அைன: பதிBகைள) ஒேர


Qசாக ப:ேத2

ேமS ேமS ந6ல பல ெதாடகைள எWத எ2 மணமாத


வா^:க-
//

மிக ந2றி ப'ரபாக...

உ!கைள மாதிJ எ6லா ெகாகற உYசாக தா2 ெதாட


எWத ைவ*. ெசGவாF கிழைம வைர* ேவைல ெரா ப அதிக .
அைத Aசி அ பற ேவகமா எWத ஆர ப'கிேற2 :)

9:55 AM

ெவ பய6 said...

//gayathri said...
ஆ லி ஆட -1 part ennga pa

naan padikanum 1 part konjam post panuga pa plese


//

பா 1 இேதா

http://vettipaiyal.blogspot.com/2008/07/blog-post_29.html

You can also click here

9:56 AM

gayathri said...

ஆ லி ஆடம-1 part naan sonnathukaka pothathuku first thanks.1-21


part mothama padichen.
katha rompa nalla ethuthi irukenga.
Neegal inum pala kathaikal elutha en vazthukkal.

2:07 AM

127
Source : http://vettipaiyal.blogspot.com/

gayathri said...

ஆ லி ஆட -1to21 parts onna padichen


katha rompa nalla irunthuthu

inum pala kathaikal elutha en valthukkal

128