~Š¤


cŠÙç

1

~Š¤
cŠ Ùç
æqh
i

~Š¤

cŠÙç

2

~Š¤
cŠ Ùç

:

[ Âx *

æqh
i

:

'

~fz ZgÔLkZ'

:

šLkZ'

:

Ñ *
GG
szwïE
LG3Ò¨$

jœ£Zg ‡z

:•Z mez8
iì

Y 2009'Æ Z

:

•
®
á Z õg @
ä_e]…

ü

yÎ 0
Ô~fzZgÔzZ8Y Ô 255

:

•…†
7

+92-51-5598046

:

•y¯

+92-51-5781355

:

•c
:é~ Z

info@brasstacks.biz
www.brasstacks.pk

:

‚d
V
z

Xì YYH„aÆ)¬b #Ð]i YZ Å'Ã[ ÂkZ :^â

~Š¤

cŠÙç

3

Â7
~Š¤
cŠ ÙçÆæqh
i [»–¦ÃŠgzZg ót‹szc[ÂÃk

i
G
G
szwïEG3Ò¨$ÃVñZ¤
z6{iXX ‰ K í6yz ~z KŽ ì F
6VñZ¤
z6yZ 0Ð
E
ž @
ì ˆ~Š ^Å[ÂÆ™ ( ¿»% J e~ szwÃ8
egkg ) ïEG3J" Z æ¾h$ZR
ª

ÊZñgzZ VÓ ñƒ s J e ~ ]gß! ÂXÙ{Š.ZÐ kZ vß {Š c
iÐ {Šc
i
T¾ X ˆðÑ ~ ¿+zD
à©Ð n¾Å ä™}WëÐ ÎZ¤
gzZ y!
i zŠg Z

XìˆÅ[Åp
ggZ Œ
Û '
zgŠuÃ:gzZx|ÆVñZ¤
z6

Vƒ¯
 !
» ðÉga}gø m
zˆgzZ}gt~yÆMg‡Ð áZjkZ

{•
á : Zi•
Û
g ót‹‘

~Š¤

cŠÙç

05
15

4

õg @
Åx ÂÙçh
]

];Ž zÅ])ÙçhÑÃ *Š

-1
-2

26

~ÐÆVEèM%Z

-3

36

/i ‚ÙçÅVE=

-4

47
57
66
79
90
101
110
120
132
143
157
169
173

wŽgßÙçÅyÎ 0

wŽgßňÆxk
 ~uzŠ

æWÅx ÂÙç! f~¨Z

wŠ •»x ÂÙç! f

y2Æx ÂÙç! fh
]

]â ZŠZis ÜÆx ÂÙç! fh
]

x ÂÙçòsZ :i+4

]gz¢Å]â ZŠZ6
RCÑ ç

]âZŠZáZzäYK6
RäÓ


k
½ò Zú~y
WÅWZZ
‡

-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14

]*
vÆ~g îf
ÇZ6 -15

4Š¿»V¸ãzÛ~~FZÙçÅyÎ 0 -16
H4´
èG45Gg â u 6 -17

~Š¤

cŠÙç

5

~Š¤
cŠ Ùç
õg @
Åx ÂÙçh
]

x  Ùç kZÆ ¬~ Vßj´Ð ugzZ r šZ ù Zg f •Æ li ‚±q
Z

@
Y c
¯ xÝÃx Z¸Z)gfÆ x ÂkZX • „gƒ 0
(Ðzz ,@
'
Y c
Ñ 7ck

zg m
gwg 8gîã=Xìg ZŠ™m{q
Z»{•x Z¸ZgzZpZ * ZðWÔJ®gz~kZXì

X •¿x¤

ucx ªÆx ÂkZƬ~ *Šx Ó)g fÆ< ^

ÎgzZÖZs WJÔ

ë ó ówYŠ L LÐZ y›Ô• ìg™g OZ » }T ~Š· ž 7µ ðÃ~ ] !
kZ

eZì ;gƒ 쇎 x Ât X ì c
Zg eÐ •Æ w YŠ Ã#
Ö Z KZ äðÑC
Ù Égå —X •

7Zž @
ì *
0
„6
VÍßÆ™ì‡x »¬~*Š ~g7ˆn ZgzZx ª »LZuZôZÑ

Xì Ìïq »ÌZIèaÆy Zx Ât»yú•
Û zwYŠXn Yc
¯xÝ

ä ~ 1jX • ñW- D ¯ ‘ÓgzZ’•ZÐ w ‚Vzg ZD
5
Ù y¨
Z ~ *Š
ä Vâ ›Ì~ Üž ©6¢ÄÜÔkg à žÔxzg ïG
L 3E‹Ò]³Ð #
Ö ÓÅ y{
Xì Å#
Ö Ó

•Z~èâ ~«£ÆV'•{ŠŽñX •*Zzg~ :WÆVñ¸Ð w ‚Vzg ZD
Ù

6~0
egzZäÎg ®Z »x ÂÙçÆV'•x ÓyZX ‰ð¯ ’•~(
~(äVzI
~ *Š ~g7 Z åE<XÅXì Sgg ZŒ
Û'
7 zgŠÅäÎèYì ÌZq
Z ÅVjÆ äÎX å

Åx ÂÙçtèYì HwEZ cœ£Cg ˆÃäÎå äVâ ¨
ZX å@
ƒw EZ*
Î

~Š¤

cŠÙç

6

s§Åx ÂáZz ~0
egzZäÎ{g !
zŠ *Šžì ÒÃt Åg ñs§~uzŠ²Xì Š ã
q
Z

pì CWÃ]!
ÏKgC
Ù „t X N YW: {g !
zŠnÆ~0
egzZ äÎ ZŠ IX}™: cg
Xì s ÜÆx ÂòsZkZx ÂZg7»¬

~0
e~á$
Æ xnª 劎ñÌx  ÑZz wâ á$
Æ wâ ~ uÄÂ *Š

~VjÆ~0
egzZäÎÔ+Š AT¾X å@
™ Zƒ Ì!Š n»Y âZ ~uzŠ Åä3 c
1gÔ

»´™Ì~<
 gzZyWŒ
Û W Zz ÏZXì CƒŠ ã
Åx ÂÙçÌË´™èY å @
™ Zƒ „

òsZnÆ ~0
egzZ äΪì Zƒ™f »g bŠgzZ ëgŠ Ì~ g
Š q Zz yWŒ
Û Xì c
W™f
3‹Ò]ì eì ì‡6~0
Ëc
xzg ïGLE
egzZ äÎ õg @
Ùç ~g ‚X •zxi Ñ»x ÂÙç
Z ¯}g ‚¹)X¸ òZg „nÆ~0
Z
egzZ äÎ(C
Ù Ô Bá w V„ ÅžgzZ

7zgŠq
Z KZ ÌÅ~0
egzZ äÎ b§ÏZXceãƒg0
Zn Zå 7Å´™X¸
Xì wJ.
Þ ‡~*Š ~g7žŽì

~ VjÆ ~0
e gzZ äÎy¨
Z Z
 U¬

Z¤
q
Z }X¸ Dƒ Š Zi W{z ¸ D™ H +Š A

nÆäÎ

\g- {zÂå¸B‚ÆVjÆäÎÐuòŠ W

(C
Ù ´™t mZèY åŠ Zi W{z  @
™]g ˆÌ™ Y

kZXn ¯ xÝÃx ¸ì~g7 ,c
¿q
Z ðà ´~\g- ž å: e(ZX ¶wJ.
Þ ‡

Zƒ ´~ ug c
E Â}™]gˆ¤
Z ¿ðà Zƒ ´~ yÎ 0
ž å: eÌt {z´Æ

ZX¸Š Zi Wy ¨
q
ZgzZ å @
ƒ~ª
zŠÝZ+Š AªXá wïz CZÐ ~kZ ~Š·

èY σ7¶~gŠÅkZ ÌÂá ïÐZˆw‚Τ
ZgzZ}Š !
Š~ }i³*
Îy¨
Z

X åg ZG0
x ÂÙç{zÐzzÅ! pkZ Å~0
egzZäÎXì Sgg ZŒ
Û '
7zgŠÅäÎ

"ž å: (ZX å @
7*
Ñ™&

ðeÐ }*
ÎÐZ Âå Le *
Ѫ
zŠ ~ ~r{ •
á Š !
ðä
Z
äÎÌÐZ Âå Le *
¯ ´™Å\Wo ÔŠ¤
ZX CY ~Š wZ e~ Lg â xÜ ª
zŠ $gŠ

~Š¤

cŠÙç

7


™8»´™gzZ ©
ZV½» ~Šg ÌðÃ{zž å: ec kZX¸ D 7ä¯ „nÆ
ƒ: ¶~gŠÅ´™~Tžì Yƒ „x Â(Zq
Zx ÂÙçg ZG0
Ѓ
 » *ŠçO
Xƒg0
ZnZgŠÝZÅ´™~Tžx Â(Zq
Zª

Åx  ~ŠÎ~xsZ ªì c
Šg ZŒ
Û x ZwÃY !
g²w 'Ã]g ˆ~ˆyWŒ
Û ä \¬vZ

kZ \W~ ]æ {gH6ZŽ gzZ• ï Š nŒ
Û V5Ñ ZÎ\W¤
ZÃy¨
Zq
ZX 7öRðÃ

@
Y ¹ ó óY !
g L LÐZ~! ²²•ëŠÎëÐZ •D™wßzV5Ñ ZZ
ZiÐÎq
ZÐ

Ü zkZX åì‡Ì¬x »Y !

g6~0
ezäÎgzZŠÎªì „q
Z p»p ÖZx ÓyZXì

c
C ~}g !
Æ V- Š· V ˜ 6gîm{ ä *™yWŒ
Û X¸ D™ 1ŠÎ~Š· gpŠÎÌ
ǃ 'Yt …aÆvÐ x  ~ŠÎÆy ZXì Hg ZŠ¸ÌÐ x ÂÙçê ZV;zì
^q
Z Å „ ŠÎ Ì]g ˆq
Š 4
Æ V-Š· X • D™ù +Š A Ùç ~Š·ž

kZ …Xì H k
 y´Z s ÜÆ Vß Zz ä3ŠÎgzZ ŠÎä w
å Îgn Z gzZ vZ²Xì

>gÎX ?ì Hk
 y´Z s ÜÆ Y !
gäw
å ÎggzZvZžì zz Hžce *
™g¨~}g !

ÆVß Zz ä™g !
zg » »ŠÎ{z´ÆkZì Š
Hy´Z »k
 îWs ÜÆWæ~/Â
ž•, ZáZz ä™x » »Y !
gzŠÎžì c
â•
Û ä \¬vZXì Š
Hk
 y´Z Ìs Ü

ôZžŽ ì x  » w YŠ x  Ùç {ŠŽña kZ X ì Zƒ H Ñî !
™gä y- Î

ÙçÆ *Š ~g7 ™Ö~ LZu Z ~Š· ~Ën ZX ì xzFz xi Ñ c x ªÆ LZu Z

g±Z ]g @
žìt wZÎXì YY 3g ~g Y î Z=
Í Ùç »Vñ¸gzZ• M
Äg~1‡Ãx Â

Ñ$

~k'
Î| l
eÔÐb§¾jZgzZåHtû´™gzZY !
gÔŠÎÐ

+Š A»w â Ë\WZ
 Xì ´™q~Š ã
èYì ]gz¢ÅKô™¬Ðƒ

Z6gîÆ wVXce ム7 k^KZ mZ • ïŠ ~á$
q
\Wq Ž • D™

KZä¿q
Z~}Ñ çkZX •D™wEZnÆ~0
egzZ äÎvß~}Ñ ç

³n Æ ~0
egzZ äÎ ?ž ¹Ð VÍß ä kZ X 3g ó J
ó L Lä kZ x *
ä à Åy»Š

~Š¤

cŠÙç

8

*
Î CZ ?žz™ (Z Z åE<XÅX • f
 ^ßvßiŠ FXì Cƒ‰
Ü Š »¯
 !
Æ Tƒ DQ

V5ÑZÎ ?¤
ZªX VƒêŠ™~g Y¦gÅä΄ ãZ»~gzZzŠ Zz™ ¦k0
}÷™Ñ

]g ˆ6
Vz¦g~:Wvß ?6ä7]gz¢gzZVƒêŠ}Š¦g ÅVAÑZλ~ÂzŠ
ä VrZ Âì [ƒ ì‡J q
Zž Š
ƒ y EZÃVÍßZ
 X Zƒ „ (Z~ˆçOÔß™

,¦g „ÎgzZ• ˆ¿g~JV5Ñ ZΤ
ZX Bá , ¦g™ Zz™ ¦~JV5ÑZ
@
WJ³¦g KZ {zXì Cƒ]gz¢ÃòŠ WTXì Ç]!
ÂQ•„g^~ Lg â
vßž ¬Š ä JZ
 ~ˆ Xì ã‚ W~(ÂJ
VŒ Xì ©
á V5Ñ Z KZgzZì

,¦g k0
n Zèa Â;g 7„ WðÃch
 *
ÎgzZ • ìg ` x »6Vz¦ggzZ • lp
X ,Š™ qzÑ *
™~g Y ,¦g ÅVAÑZg ZD
Ù ñO ÅÎä kZ Z åE<XÅå Âg (Z »ä™~g Y

x¥ÃVÍßX ðƒY Z’Z Åx ÂÆJÐ VŒX ‰P,¦g {Š™~g Y ÅVAÑZÎât

ž ¬Št h
'
× ä´ â ÆJZ
 Xì 7„ ŠŽñ *
Î Âú Æ Vz¦g yZž å:

,¦gŽ [ Z ª c
Š™T
¸ gzZ 1 *
Î » VÍß ä kZ • „g ^ „ ,¦g ~ Lg â

yZ vßgzZ å [ƒ T
¸ *
ΊŽñú ê ZèY ‰,¦g P{zÔ‰„g x˜~ Lg â

[ƒ T
¸³*
Î{z ,gpŠÎž å: „ x¥7Zž¸ ìg™wEZa kZ ÃVz¦g

7„ŠŽñV5ÑZ V;zpи s§ÅJ {z Â`Ø »|kZÃVÍßyŠ TXì

ƒDZ- ŠJZ åE<Xʼn
6
j§ÏZÐ]ÒgpŠÎ~Š·~\g- }g7~~œ,z,gzZ,ÛÎÔ,zOG

‰Z *
ÎÐ VÍßgzZ¸ D Î 3»Š KZgpŠÎ~Š·((~ \g- Xìg D™æWgc
DZ-Š J ˆ Æá²} hðC
Ù QgzZ Zƒi ¸W »ÄJ ~ gzŠ Cc
Š !
WâX¸ D™

s§Åzg m
gwg 8gzZ°Z e O%ZX ¶CYƒÃÅB™Jª
zŠ ÅVÍßV-XÑ äƒ
ÃÄO%Z Z åE<XÅì °Ze O%Z ´™~(Ð ƒ
‰
Ü z kZèYì ]gz¢Å ¶ŠzÂÌ
X σã‚W~KÃx ÂÙçÆ*ŠÐK

~Š¤

cŠÙç

9

VÍߎ¸, ZJO%Zf
ÇZ6Ð ¹~ VÇ;Š ÅY 80gzZ 70Å~œ,zg VZ

ÅgzŠ {ŠŽñX¸ D™ H ~g Y ,¦g ÃVÍßá$
Æ kZgzZ¸ n
g k0
LZ *
λ

X ðƒÐV;zY Z’ZÅ^âJkZc
ÍX •,¦g„zÅäδ™~½»

n Æ ~0
e gzZ äÎV;z ‰
Ü z kZ Â Zƒ Äc
gŠM%Z Z
 ~ Y 1492 '
Æ Z 19

{ŠŽñª¸ Dƒ wEZn Æ „ äÎÌ~ ž~â ¤'X¸ D™ Zƒ wEZ

ÅVËO%Z ÌäóÖ
ó Zs WJL L~ˆX å @
ƒw EZö »äÎ(Å&
î 0
~â¤'
^â ´™ q
Z B‚B‚ Æ VjÆ äÎgzZ Å Ç

@
™tÃV6™VâzŠ yZJX c
Zz™sg ”Ìó ó&
î 0
LL
Æ ´™kZ ª ¶´™ ó ó Gold Backed L Lq
Zt X å

Ö Zs WJ

Æ äÎ~M%Z J
 ~œ, ÞZX 劎ñ *
Îú
k0
ê Zž ¬Št Z
 ä VËX ;g òZg x  » Vj

eZ¤
7
ZX •ˆ~Š™~g Y ,¦g Å9zgg ZD
Ù @'
n ZgzZì ŠŽñ*
Î »9zgÎsÜ
Îâ¤
Z‰
Ü z à ª @
YƒDZ- Š Jí ÂCY Vh
 *
Ή
Ü z à Š Z®~(q
Z ÅVÍß

Z~ ~ m
q
ôZaÆ kZX å @
ƒŠŽñ*
Î »VÍßÎV;z ÂD Y VJh
 *
Î CZvß
Z ò *
q
"Northern Rock" »ÖZ ~ „ w qX "Run on the Banks"ì b ˜Z

~J‰ äZdb LZvßZ
 žì Zƒ „ (ZÇ!
ÌB‚nZXì ZƒDZ- ŠJ
,¦gZ
ZiÐäΊŽñk0
LZäVËy ZX Š
ƒDZ- ŠJíX¸7„ŠŽñb

{Š c
iÐ {Š c
i7Zž @
• D™ÒÃÅ ¶Š nŒ
Û {Š c
iÐ {Š c
iJtX • ðƒ Å ~g Y
èÑqìg ~gYx Âtž•T e {z Z åE<XÅXì ]¡éZ ‹ayp »y¨
ZXnƒÝqŠÎ

c
{gGíX¸ ìgƒDZ- Š J FˆÆ w ‚MäC
Ù ~M%ZX ì yi Zá)x Ât

3g ógó zm
gwg 8L Lx *
ä Hì‡JZ (q
Z~M%Z~Y 1913päVËf
ÇZ6


~Š¤

cŠÙç

10

Å#
Ö ÓO%Zt ªì J f
ÇZ6q
Z zg mg wg 8 O%Zžì t ]!
ÔzÂ

J àÑZ ÔJ DÔJ Ô ~ y Î 0
Zž ì „ (Z Ç!
¤
t Xì 7!

ðÃ6Jà »yÎ 0
Ö ÓgzZ Bh
#
y

à ó óy Î 0
s WJ ÃL LpJ }uzŠgzZ
g¦Æ ux Â,ZXn™~gY ^â´™ ãÎ 0
ÔyÎ 0
Ö Ó„:gzZìg:g (Z
#

Xƒ~Vð;ÆVÍßPsÜŽì @äƒ~g ¤cŠ „Ð

x ÂÆ~gî kZ »VE=̉
Ü z kZ Š
Hì‡Jzg m
g wg 8~Y 1913 Z

O%Z™ Zz™k0
Þ ~ 4 õ 0
.
sÜÐ kô» O%Z ä VrZ X å cÎg zW
Z m{~

´™O%Z „zg m
g wg 8sÜ{ÒWž @
c
Š}ŠÃ ó ózg m
g wg 8L gL (Z »ä™~g Y ´™

~ m
ôZ ë Î}h
y
{ Æ zg m
g wg 8 p ä VË f
ÇZ6kŠX n \ Y
gg (Z » ä™~gYgzZ LY ´™ÅM%Z ~Š· {gG kŠ ª• ë "Shares"~
n

Âì Se *
™~g Y ´™#
Ö ÓO%Z ÌZ
 X$
Ë \ Y7Šp^â CZ #
Ö ÓO%ZX •
äì Cƒ mZ #
Ö ÓXì g¦u +pgzZ d
¾z ÐtX ì g nŒ
Û Ð zg m
g wg 8{z

ÇZ6q
f
Z¡Žì ¸ö»zg m
gwg 8ñOÆ#
Ö ÓO%Z~M%ZgzZì ¸ö

ì Ìz » VËZ~ kZX • D `p,~Š· {g !
kŠ Ãzg m
g wg8Xì J
Xì @
YH ZŠ Z«oÐ[ˆÆ‚bÎ

~ Y 1913e Z•
Û ÙçZ (
Ѓ
 »]Ñ»

L gX Š
H ì‡ zg m
g wg 8 Z
 c
Wt ‚

@
ƒ ¦k0
Æ zg m
g wg 8tâu Zg ‚ » VË
 @
ƒd
Œ
Û Æ äƒDZ- Š J ÌZ
 Xì

úÆVËyZ {zž å êŠ -Ãx ¸zg m
gwg 8
Jzg m
gwg 8

b nZ  Zƒ DZ- Š J ðä
Z gzZ ì Z9

Ãx  ~ŠÎkZX • pôk0
Æ zg m
g wg 8

~Š¤

cŠÙç

11

DZ-Š Jt Æ™q
Z q
Z ÌQ pX ¶~gz¢ bŠ -t Ãx ¸O%ZaÆ p
g ì‡
X c
Wt ‚6gîÆv÷g›Zq
Zzg m
gwg8ˆá²¼çO¸D Yƒ

tÐ #
Ö ÓO%Zä VrZž•g !¤ãZŽ •vßyÃty
Wžìt ]!
ÅWÎ

ì C7
]gz¢ÅV¦ÌZ
 Ã#
Ö ÓO%Z[ ZX $
Ë ™7~g Y´™KZ{zž 1áh

I#
Ö ZŠB‚ê ZÉ 7~Š·sÜvßt X ì gnŒ
Û Ð VË~Š·f
ÇZ6{z Â
kZ ä VM• ÐZÆ V- Š· p7~Š· ŠpvßtX • ï•
á Ìã= ó ó4
»EL L

Xì Zƒ3gì‡ÃÄ<}g7
4$~•
.nG
ÃVÍßpXì {ÑçvŒ6VÍßPtžì Zƒ–Ðá ZjÆçEE
Û ~¹
4$~•
.nG
Z¬ Ð VE=Xì cÎgzW
q
Z H ȍEE
Û yZ6ˆÆ < O%Zžx¥7t

ÐVl°Š ã
mZXì Hx »J
w‚ÎFc ä™g Zû{ZgÅx ÂkZ äTå{z¤

4$~•
.nG
„ çEE
Û ó ó Templar KnightsgzZ Hospitaller L L~ Vl°ªì Cƒ qzÑ
ä al
ÂñWt ‚ ë›ÝZê Z Z
 X¸ ñƒ ¶ ð|C
Ù „ gzZ¸ ã=t X¸

Xì @
Y¹ "Richar Zopay"&¶ÌÌ‚ÎvgzZq
Z éZX c
Š™ »™g âg â 7Z
"Seal of the &ì œ$q
Z61 Å°Z e O%Z

žì @
Ww ZÎq
Z~‚f Ug ¯™NŠÐZXì @
Y ¹ US"

°Ze O%Z1• íY „k

z£±KZ6´™KZ ´ ˜x Ó

^x ZC
Ù Z kZXì Zƒ ¯ ^x ZC
Ù Z6Tì ´™uZz {z Å *Š

ìt ] !
ÅWÎXì ðƒ µç Wd
¾z Ðq
Z6
zZÆ

?ìôZzHаZe O%Z»^x ZC
Ù Zž
4$~•
.nG
Û
]|sàWê ZXì 6e
Š·Š ã
,ì {oIè(Zq
Z+
=gzZ ~çE
ðƒµçWÅwYŠgzZx ZC
Ù ZÆyú•
Û 6°Z e O%ZaÏZXì yú•
Û sàWï ZÉ 7öWP\ñ
~g7Ì‚ÎvO%ZX •M
™g¨6kZ™ VZ°Z e O%ZŠp\ WX •7V*¹¡tXì

~Š¤

cŠÙç

12

Ë6^â´™Æ yÎ 0
Z ?ì „g™ H6^â°Ze O%Z$mZ Xì ðƒ #~ *Š
¤

x ÂÙçO%Z Zg7 Xì 7]!
KgtèYXce *
ƒ y.6G + W ƒ$ÅyZ0
{

áZzä`gzZá Zzp
g ì‡Ôá Zz ä¯ÃTì«6
°Ze O%ZgzZÄ<ÔY !
gÔŠÎ
4$~•
.nG
³Ð dZz `g Y~M%ZXì Œ6VƒZ'

uO%Z} (} ({z¤

tX • çEE
Û

4$~•
.nG
Åä™ »x ÂïZäkZZ
 XÆnë Z'

Z ñZθ çEE
Û g7x ÓáZzäWJ
[Z

c
Š Zz™OÃkZÂÅÒÃ

Z åE<XÅ$
Ë ™7wEZn Æ ~0
egzZ äÎx ¸O%Z [ Zž Š
Hy´Zt ~ Y 1933

{w ‚FgzZ: â`
°Z eg ZD
Ù kŠ~]gßÅ ~igzs ÜgzZ ÇñY Hw EZ „°Ze sÜ[Z
á$
n ZgzZ ñZz™ ¦~zg m
g wg 8nÆ äÎLZx ¸O%Z ~g7 Z åE<XÅX σ ZwÅ

èY H„ (Z ÌäÖZs WJ‰
Ü z kZÐX ÇñY H~g Y^â´™O%ZÐZ~

°Ze ä7 Å äÎ ÷zZ ° ~ 1933X å *
™ ì‡x  CZ ~ *Š ~g7 ä VE=

*
ÎÐ VÍßÐ [ˆÏZ ä zg mg wg 8  å @
ƒ»°Ze O%Z äöq
Z » äÎX ¶

Æ÷zZ °°Ze ä~á$
gzZ c
Š Zz™ ¦k0
ê Z *
Î CZ ä x ¸O%ZX c
Š™ qzÑ *
y
h

O%Z[Zž Hy ´Z {g !
zŠ ä#
Ö ÓO%Zˆá²„} hðXa™Ýq°ZeÐ[ ˆ

Z ªÐ ¯ »°Z e ]ö » ä΄z+ Wë[ZgzZ • M
q
™wEZnÆ äÎ
J™á°Ze äZ
 vß„zX ˆ~Š™¶‚ : Z~gŠÅ´™O%Zg0
ZÆ w‚
•z *
Î JŠ W »VÍß b§kZgzZ c
Šö JŠ WñO Å ¶Šö »°Z e äæZ ä J ÂñW

O%Zžì {ZÍ õg @
X 7c
϶ s ¸z" x ¸ž Š
¬Š)g fÆ/ŠkZX Š
ƒ T
¸

][ Zž ¹ˆyŠPgzZì »°Z eä *
Î÷zZ °ž Š
¹s§q
Z ªX µs ¸çx Zú

ñÐ +
Y Å#
Ö ÓO%ZX Š
H•Æ yâ ‡z}Z
‡¾ƒ
 ty
WXì ÷zZ ° »° Z e
]ðZ e O%Zˆ w ‚q
ZXìg g
 vßgzZ H ½ä Ë: Y7 ä Ë: Z åE<XŶÌ
xk
 ~uzŠX å‰
Ü z»¬Ðxk
 ~uzŠtX Š
c
Š}ŠDÐ[ˆÆ÷zZ°°Z e

~Š¤

cŠÙç

13

Xì ;gg ZŠ™Z(
¹~ö}g ‚kZ»

xk
 X ‰qŠÎ¹ (c kZX å ¢
~ŒÃäÎƽ *Š ä VrZ [Z

Ç+Z „ zŠ sÜ~ *Š X ÅŠæ à â ÅÓc ä™ 0
(°ä VÍß4Z~xzŠ
'

6
Cg…Îp¶ðƒÐv W~\g- }g7XM%ZgzZCg …ÎX å{íf *
ÎV˜ž‰

k0
Æ o TèÑq¸ ìg™ ‰ Z *
Î\e g
 i,Æ C g …ÎX Zƒ 7úðÃ

Cg …ÎvßèY H7úV;z Ìä ËpXce *
ƒú¬ Ð ƒ
 6kZƒª
zŠ

kZgzZ Š
c
Š™g66h
 nŒ
Û Ã´ ˜d
¾nŠ wîÃxk
 ~uzŠX¸ìg ZÅg… ~
X ˆÅ~äΪª
zŠ Çà ßzÅnŒ
Û

~ *Š ä ~{ ã¹Åx ¬ OÆ V- Š·ÄÑJ‚ ä V- Š·ˆ Æ xzŠ xk

 c

g¢Zu ZgzZ IÅÝq Vc
Šg^ ÅVÍß~ËnZX Š
H{"Z66äe } (
wg 8câyÅkZVZi ZˆX Š
ƒ{ n\g- Zg7~xk
 ~uzŠX ˆÅg Zû{ ZgÅx ªÆ

@
ƒ Ýq ŠÎÐZ „ Ú Z å êŠ nŒ
Û AÃV”Æ \g- zg m
g wg 8 X c
Š… ä zg m
g

xk
 ~uzŠX Š
ƒ qzÑ )M%Z~ 5ZŠ Z ÅnŒ
Û *
Î »´ ˜g Z-â Æ *ŠçOX å

LZ {z ª¸ ` V~ zg m
g wg 8 O%Z ]
{ fÆ ä΂ ÏZÆ *Š J
8{Æ

cŠÅ} ¤Z @¬ LZ ä VÍßyZX¸` ;J
\g- }g7 Ã"µu +p

ðWgzZJ®gzÔ{•x Z ¸Z•Æ}@çkZX •ë ó óezzH'
{@çL Lë&H{@çq
Z
» *Š •)ž å *
¯ y â ‡ (Z q
ZÑ»pZ *Z ðW6gîm{X c
W~ ¿x ª »pZ * Z

ŠŽñ*
Î61 ,}™w EZ ´™+Z ðÃ:gzZn™: wEZ ´™g•ÃäÎo ðÃ
kZž Š
Hê~} @ç ezz H'
Z åE<XŶ_ƒ »Ðzz Åk
 „¬Â´™Å\g- Xƒ

‰ „, z Ç!
X ñY 3g ì‡Ìg ±Z »VÍßB‚B‚gzZ ñY ~Š Ýz h
'
× Ãx Â

¸ ÌäVrZX ,™ Y7ÅkZvßž @
å c
Š ¯‹q
Z™ž *
Î »x ¸~g7ä~%‚
X ,™ Y7mZvßž @
c
Š} Š™ ¯"
»x ÂÙç6 q
ZÃVÍßž H

~Š¤

cŠÙç

14

*Š ~g7 ÃY !
g ªx  ~ŠÎ)gfê• }g ZŠ Z {zJ®gzgzZ pZ *Z ðW6gî~Š ã

HÌêt~}@ç ezzH'
Š
XKqzѶŠ2Œ
Û äVrZ~ˆXì Š
c
;~

zŠ6gîÆwVX c
Š Îf
g Þ
 Zq
ZB‚Æ°ZegzZX ǃ°ZeúÆ´™Å´ ˜x Óž

gzZì ª
zŠ ÇúÆ°ZesÜ~*ŠªÇƒ°Zeq
Z»9zgk•Qc
ǃ&
î 0
Z»°Ze
q

gîx ¬X ¶]gz¢ÅnŒ
Û Ã\g-}g76
x !ZÆxzŠxk
 Xì°ZeúÆV6™¹!
Cƒ µZz ¶~gŠÅ´™Ð kZ Â,Š \Y ´™{Š c
i~o LZ\WZ
 žìt @
ƒ6
o LZê ZèaXK qzÑLY i°Ze Vzƒe ä VrZXì @
ƒ†ŸZ~ ðµgzZì

~g7äVrZs§~uzŠ1Z7
7W
Z eZ6
uO%Z íX¸ìgƒ7wEZ°Ze~

vßtçO¶g¤ÅVz°Ze *Š ~g7 Ð zg Å}@ç ezz H'
X c
Š™ qzÑ *
™nzHÃ *Š

qzÑ ä™ ¦°Ze k0
LZ ä ´ ˜x Ó b§kZ gzZ ïŠ nŒ
Û ~ °Ze gzZ DY V;z
XØŠ™

zŠ~yßgzZugc
EXH[NZ»°ZesÜaÆ]gˆ@¬ÐÅÑee
.äVrZ

È4ÌÐ äÎ\WðZe ªXå @
M
ƒg!
zg»~Vz°ZeV˜‰ ñ¯Þ
 ZbW}(
çOXå MŠÎ6kZÃ\W ¸ n
g~ VË\W¤
Z°Ze²å @
7ÜeÃäÎèY¸
ÑZz•6

Û LZ\g- gzZŠ
ƒ qzÑ A
 Ð~!xÂt~*Š ~g7ˆÆxk
 ~uzŠ


Û Ãzik

gwg8)gfÆ#
Ö ÓO%Z\g-žì ]gz¢ÅK]!
tVŒX Îä[ŠÎ
O%Z  å êŠ nŒ
Û Ð [ˆÆ‚b Ã#
Ö ÓO%Zzgm
g wg8¤
Z ªå ;g™5ZŠ Z Å

Æzgm
gwg8{Z
ÃF
x ÓäåxÂ~ŠÎƒ
 tX¶îŠ nŒ
Û ÐW6
ŠÎ bÑ‚ä#
Ö Ó

Xå@
ƒÃi,~Š·

/ / // /

~Š¤

cŠÙç

15

] ;ŽzÅ] )ÙçhÑÃ*Š
~g«Ô /gZz .
Þ ‰Ô¶~‡g ÅïgZ Ô µX • 2~ 1 y¨
Zx ÓÆ *Š `W

tâuzz Å]ZçyZ X • ]Zç} (} (ƒ
 t Ôc ZgÎÑZz äƒ ~ yzizZgzZ ÏŠßW

X• ~Š· ã=P áZz ä` Ãx kZ Xì ì‡6Y !
gŠ ã
ÅTì x  Ùç: ZgZŠ
å ÎgnZgzZvZžì Âzz ðÃX •ñWá6ä;ŠÆ„nà *Š ~g7{zžìt]!
w
u +p

:ÆyWŒ
Û gzZ õg@
ÃkZ •WX ì Zƒ Hk
 y´Z s ÜÆ x ÂÆ Y !
ggzZ VÍßyZ ä
4‘
¦gzZ ýP^-]|*
¦ŠŽñ~gZzyWŒ
Û aÆÑkZX•Ù Š~©
öWPgG]|*

ì ~gz¢akZ bŠáZjê ZX •ïqÆÌZe
.]uZz‰K yÒÐáZjÆ
X c
0
„ù6
*Š ð|äV-Š·gzZ Zƒeùƒ
 tžñYZì~™]!

ÅV- Š·gzZVÇ|å~èâ X •~*Š ð|iR
g ZÊÆVE=6
gî~Š ã

ÃV-Š· Ð g ±Z ]g @
Xì „g Cg \
Ï ŠÃV- Š·å *Š ð|gzZ • „g Cƒ V× Z±

t` WQX •ñWD™]ÐÐ yZå ð|X Ñï™}ŠrŠÐíz LZä VÇ|
»y ZX • Ù Š ~©: ]g @
ÃVÂ!
 yZX ?• ìg öÐ ! x»ö CZðY
ƒ

X ǃ._ÆyWŒ
Û gzZ: ‘Ô]g @
øÚ

Xì Ð x  Ùçh
]
Æ ` Wm„
 Zg { Z'
» î ZzÆ ýP^- ]|~ *™yWŒ
Û

{æ7 Õ~•¹ ~ yZX • 7V *¹® {zÔ• ~Š BVŽ )g fÆY m
Z ävZ
}g ø ` WŽ ǃ „zQX Ð N VZ yvÂÐ Z7$Ð yZ ë¤
Za kZ Xì

Ð yZä { •
á Š !
Æ^ÂñWC
Ù !
Ðã{zZ
 žìtr» ýP^- ]|Xì ;gƒB‚

X • Yƒ ï•
á ~#
Ö Ó~÷gzZ •W\ WX Vƒ Le bŠ {Ç ðÃÃ\ W~žì ¹t

~Š¤

cŠÙç

16

X zŠ™áZj}÷äZ •

Æ}iªzŠ}Š ng ÑZíZ•

=?ž ¹ÐkZä ýP^- ]|

Ã{ •
á Š !
aÆw”Æ]g Ziz kZ äVrZX žâ : Z•

]g Ziz ä VrZ~ V/}uzŠ

¿kZ ] :S~Š ã
zŠtX Vƒ Ì ó l
ó LgLzZ Vƒ Ì ó óïL L~ž¸t {zØŠ bÑŠŽ

ªXì ~gz¢¹*
ƒl»¿kZwzZXƒ @
`x ÂC1â »x ¸KZŽ Âe ãƒòi Ñ~

» kZxzŠ Xì ã™ù ãZôŇg Åb gzZì *
`ùx  Ùçžce *
ƒØ t Ð Z
Ü ¤âZÿˤ

ZX}™: ìgzZ}™«™ÅäZ•
{z ªì ~gz¢*
ƒóï
ó LL

Åx ¸~g7 {z Â}™ ãZôŇg Åb Ô ñ`Ãx  ÙçgzZ ]1â ±{zž ñY ~Š }Š

Xì Yw$
k

¼

[Zpn ZÃ{ •
á Š !
ä ýP^- ]|X ¶_ï’ Wãqzgq
Z¬ÐkZÃýP^- ]|

ZtX ÇñWµ»w‚] ‚ˆn ZgzZ σ ãZzZ•
q
Û ÅI gzZxnw‚] ‚ž¶ðC¨Å

x OZÅ]1â »^ž c
Š µñÃyZävZˆn ZX å{g •
á Z+
Y Åäƒ0
'
ªÅyZd

ÌŒ0
Å®
 ZgiB‚B‚ÆäZ•
ÂÑex OZ »]1â ä ÙP WX Š
W~B; ÆyZ

 oÇgX „g ãZzZ•
ƒ
Û ÅI w ‚]‚~^ž Zƒt³X Å ãZôŇg Åb gzZ ð¯

^ÂñWw ‚]‚Æ µZ
 V- X ðƒ à ¥p~^Ðzz Åä™wEZÐ j§
^vßÆV¸´Æk0
k WX ¶jy EZbZ•
Û ÅuZgpªå; g™„áÃê }g7
]|Xì êŠáÃVÍߎì { Z'

u(q
Z~^ž åg•¸V;zX¸D Wh
áÐ

X¸ŠŽ z ãqzggzZ ÑÆvZ ýP^- ]|X ñWh
á™^Ð ys Ìð¸Æ ýP^ÆgâñƒØŠÆvZgzZDÔ«™Ã] â¥kZ ä VrZB’ WgzZ;f ãqzgŽÃyZ

ì‡s »ZgzZ„~z)Ū
zŠ Ôs¬z ðZ~êÉ ~o sÜ: ÂHwEZB‚

&¶P ÅV- Š· ä u 0
yWŒ
Û Xì ÌZ ¹ Åx OZÆ ª
zŠ ~ +Š }g øX Zƒ

¦]
{ fÆ ~0
egzZ äÎÔxzŠ X • D™O^
Y*
ÃY m
Zžìt V
¶ «éZX • ðC

ìÐs§ÅvZtž•ëgzZ•˜ŠpÃ[ÂÅvZÔxÎX D™7ay

gzZ•D™

~Š¤

cŠÙç

17

D™Š Y~ }i gzZ • s1 ^ÑvßtX @
ƒ H 7~g Y ¬ðà (Z ä vZèÑq

Å« £Æ]g ˆtž• ëgzZ • D™x » »Y !
gtžì H~}g !
ê Z yWŒ
Û X•
~}g !
Æ V- Š· y Z y WŒ
Û Xì c
Šg Z Œ
Û x ZwÃY !
ggzZ w 'Ã]g ˆävZèÑqì q

IZžì HyWŒ
Û X ïŠ 7zÂ6kZ y›pì g¦u +pq
ZŽ Ôì @
CNë Zq
Z

Ð, Š™:Zzt ÂN ZÅg ¶g c
zŠ k0
ª
ÆyZ\W¤
Zž•vß,Z ‰Ð~ [Â

\E
Ù w â »~Š·)žì {o»yZèY8™7:Zz¶g ðƒ~Š Å\WŽ •,Z‰gzZ
Xì w'*

Åy¨
ZC
Ù ¹!
X • vß{h
IÆvZ ~Š·sÜžìt wßZ ~Š ã
»bÃã=

}i ÅyZÃyZgzZ, ŠžðŠ Ô,™OÃyZžì hÃV- Š·Xì w 'z'
Wz] ³Ôwâ ÔyY

N Y~¼
 ~Š·x Óžì ¢ÌtÃyZX B7y¨
Z {zÃx Z¸Z†X ,™4Š"Ð

wï7ZvZQXÐN YaÆVâŠ} hð‰ Ì~ 3{z¤
Zžì yZZ »yZXÐ
vZÊpÏLZtžakZX •ñƒ ñ¯ Špä VrZZ
•t X Ç} Š w Ze~ ¼
™

4Z ÅyZXì …JXì ÒÅvZ6yZ ~ |²X • B}È {h
I Æ
gzZ (((t ._Æ*™y WŒ
Û Xì ÒÌÅV ¤•
Û gzZÝñ6yZÐzz ÅVÆw

ã=gzZ ~Š· ¸ a
ÅŠ Yx Ó~ *Š ` WX @
™7I Š Y¦

Ù vZ²• D™ 0
C
'Š Y

0
(gzZµÔ]g ¸z O~ *Š ~g7t aÏZXƒï»yZ6*Š ~g7ž•T et X •
'
gzZzg m
g wg 8ŠpvßtXì 7{ Zz6ðÃÅz'
WgzZ wâ z yY ÅgzZ ËÃyZèY• D™

ÆV- Š·X D™7ay

Ç!
~ {Zg ÅvZgzZ•D™ ¦ÃäÎgzZw â~ VËõÎ

gzZ]g ¸z OÔY !
gԊΊ ã
Åx ÂÙçÆ*Š ä VrZžì CW™Ð ã‚ W] !
t0

gzZ *
™x ¬ Ã~g »$
gzZ ðZ'
ÔÙJ~ Vñ¸Ô ¥
Z « Æ VáÓX Å ì‡6~Š !
'gzZ „ n
X •wßZ~Š ã
Æy ZÔ bŠÄgÆZh ZÃ<
Ø è
4‘]|ž ÇÚgŠ c
Å „ öWP\ñ]|tÉ X¸ ñW7™á <Ñ5 öWPgG
]!
Z
q

~Š¤

cŠÙç

18

4H
&
4‘
3.H-oG
èY ¸ ñW™á ›z g \ ~ kYZ š
 öWPgG
]|B‚Æ ïHE
®zZX ¶<Ñ

ZX å Š
q
òU »›Ð ~ kZž å c
Š™ qzÑ *
™Ç*
Ð ñÚ ZÃyâ ‡ä V- Š·
ÑZz ä™g¢6kZž Hg ZÜZ ä V- Š·Âðƒ]!
ŶŠ ZwÃ]gúg »$
q
ZZ
 û%
g4‘ Ü zkZX ñY HÇ*
yâ ‡
ðZ'

tŠpäT}™g ¢¿„zjZž c
â•
Û ä öWP G]|‰
4‘
µq
Z ðûZ
 ._Æ yZ X¸ ñW™á x • » ›gzZg \ öWPgG]|Xƒ Å:
4
gzZ b
¬Ôx3
¹{zžìg¦ÐáZjÆ öWPgG‘]|X zŠ™t ‚n ZÌw Ç ZuzŠ ?Â}g â

g4‘
ZX¸áZzä™›
Âñƒ4ZŠ~( { Ç]Š „)KX ‰ kYZš
 öWP G]|û%q

» ŠÎgzZ ‰ðƒ ðÎ ,ö KZ ä Vzgp ŠÎ ~ öÆ KèY X ‰ W ~ w°
E
4F
-G
7
ZƒwEZ »iç?E
*( money changers)aÆyZ~V1Â5X¸ìg™g !
zg »

V- Š·x » Zg ‚t X å @
ƒwEZ »gpŠÎ ( money lenders)~ V1 ãZ6
²ì
4
ðÃX Zg â æZgzZ,Š«
Z ,ö™ W~uä öWPgG‘]|X å;gƒ~öÆK~ãZôÅ
g4‘
]Š „gzZì y »vZt Lž
L c
â•
Û Ìt ä ÙP WXÐ,™{C
Ù b»w ° öWP Gž å Y™7g¦
Xóì
ó 1¯| ¥
»VzgaÃkZä?Xì(Å
4
4
tX Hú6x  ~ŠÎä öWPgG‘Z
 ¶ð¯ ‰
Ü Î Z li ‚ÅOÆ öWPgG‘]|ä V- Š·
g4‘
g4‘
öWP G]|Z
 p¸ ìg™“
 ZŠ'
Ã öWP G]|{z¬ Ð kZXì `gŠ ~ gZƒ

4
ŠÎ öWPgG‘]|X Š
ƒC
Ù !
Г
 ZŠ'
Åy Zt  Hú6a
Å¬Æ VE=gzZ V-Š· ä
è7~ yWŒ
Û sÜ]!
t Xì k
 ÅvZs ÜÆ Y !
gèY¸ s ÜÆ Y !
ggzZ ~gp
4E
&Z x ÓÉ ì ðƒ
 Xì êŠ ¯ xÝÃ+
Z
¨
Z Y !
gèYì Å k
 s ÜÆ Y !
gäYG
éP5E
4
*
g â 7Šp7Z ~Š·X Åli ‚ÅOÆyZ ä V- Š·ÂHú6x ÂkZ ä öWPgG‘]|
4
òzgà öWPgG‘]|žÅli ‚äVrZX åòzg Ì3
gÍgzZ ¶#
Ö Óòzg‰
Ü z kZX¸ T e
4
òzgž Hw ZÎtgzZÇòŠ WPk0
Æ öWPgG‘]|äVrZX ñY c
Zz™O)g fÆ3

4‘]|¤
gzZ CY Åg¦]zŒ t ÂzŠ: w¸ž ë öWPgG
Z ?7c
ñY H ZŠ Z w¸Ã#
Ö Ó

~Š¤

cŠÙç

19

s ÜÆ}oÆyZ ÂzŠ w¸žë ÙP W¤
ZgzZ C™ðZzgg »Js ÜÆy Z#
Ö Óòzg
g4‘
‰™Ãwe kZ öWP G]|X å7^
Yq
Š 4
ÆyZ bŠ w¸Ãx ÂƬèY Cƒ]!
4‘
Š [ZŽ (Zä\WgzZ
Žž åt [ZŽ » öWPgG]|X ~ 7ã3ÅìæZgzZ‰ƒyZªÔŠž c

½5q
Zž ¬Št Z
 ä V- Š·X zŠÃvZ {zì h»vZŽgzZzŠÃ{•
á Š !
{zì h»{ •
á Š !
{”ì‡ä VrZ Âì „g™{nÃx ÂÆY !
gê ZgzZì „g™ú6}oê ZŽì ˆ W

qzÑ *
™ li ‚ a Æ ä™ {n Ã}o6 kZ ñƒ D™ wEZ Ã}Ç Ï(

ÆÖZs WJgzZzg m
gwg 8Ô~Š·6gî~Š ã
Xì ;gƒ¸ Ç!
~*Š ` WX ~Š™

X •ìg™ ãZôŇgŪ
zŠ Å *Š ~g7)g f

É
Ü ¤ Y ¯O%Z ~Š· ` W b§ÏZ å Š
Hw EZÞòzg b§T‰
Ü z kZ

Ã+
¨
Z „ {oòsZ sÜèYX • ìg™wEZ s ÜÆ}ogzZ ] xòsZ

~« £Æ x Â: Zg ZŠtâutÃÙçgzZ ðà c
K Z· ZXì Y™Š Zi WÐ x ÂÆ Y !
g
èYì ŠŽñ¢
 &Å“
 {çs ÜnZ~}oòsZ sܲ ‚
g7‰
Ü ¤ðÃ

VzŠ ã
Xì ì‡6
VzŠ ã
+Z™?
Ø Ðx ÂÆY !
gŽì ŠŽñx ÂÙçwŠ •~xsZ

X ¶Åì‡ã ZzZ•
Û ÅuZgp~^ä ýP^- ]|6

éZ ÔÆ™#
Ö Ó6yZÔ™ ¯ s ¸ç ÃVÇ|{z X T e *
±7ŠpÐ Vâ›~Š·

X •ìg™g »/i ‚s ÜÆV⠛ƙspVå0
éZgzZÆ™wzN‡gŪ
zŠ
4
ÔHwEZ s ÜÆ öWPgG‘]|Þòzg ä V-Š· ;
% dZÆ ‰
Ü z kZ b§T

ÆM%Z »Vâ ›X •ìg™wEZ s ÜÆVâ ›ÃVÇ|~Š·Æ` W„,z

;gƒ HB‚ÆyZžì 7{i Z0
ZÃVÃ%ZXì c
¯äV- Š·/µ»äZz™xŠ £B‚

gzZV- Š·X •g ZÎ~Š·6V⊤
éZX •` 0x ¸xÝ~(
Ѓ
 Å *Š O%ZXì
4
!
fÍž•ë ð|X ¶Åä¾li ‚ÅOÆ öWPgG‘]|žì x¥b§hZÃVÇ|
4‘ä vZžì {o» Vâ ›²å Š
4‘]|vZ
µÃV7ŠÆ öWPgG
c
Š Jm
6à ÎÃ öWPgG

~Š¤

cŠÙç

20


1VZs§Åy• W{0

iÃÙP WgzZ c
Š w Z e~

aΦ½ZÔŠ ã
Ôd
•mZ[Š Zuß »d
•ÌË

g•¹ » õg @
~â ¤'J
 Xì @
™C
Ù ªÃyDg gzZ

s Wù%wz*
Z LZ ä kZ Xì Zg¦
q
²•
á gzZ d
Š Z

uÑ ð•
á g ZŠ™q
ZÆ (Merchant of Venice)ßz

wßz£Œ
Û {zž ì c
C g ZŠ™ » V- Š· ~(Shylock)

Æ*Š ~g7Xìg »ÃU»J
“
 Í »ŸaÆä™

(Chr istop her

ßg â •
Û :™ X • D™ ]ÐÐ J
 Ð zz Å wz*
kZ ~Š·

„ +Z ÅV- Š·Ì~(The Jew of Malta) ó ótâ s Wæ~Š L L[ ÂÅ Marlowe)

´ÅòzgX ¶]ÐÅ •Z s ÜÆ V-Š·~ [Š Z ußÆ VÇ|Xì ˆsk

¦
X åÔŠ »yY ÅV- Š·ÂY G

ä VrZèY ?K qzÑä™x ZŠZ HaÆ î X LZ ä VrZžì t w ZÎ[Z
H
.Ô®7
›~•
Û Lá
L $
\zg, Zž Hg (Zi§t äVrZX åxg „~*Š ð|
UC
Ù ªŽ ó óçE

ìZæ ~ *Š ð|gzZ ñ¯ {z¤
} (} (ä VrZX¸ ~Š· 6gî ãzg0
ZpÔ+Š Ñ

ZuzŠ ä VrZX å [ƒ w EZi§t ~ Vl°É å7*i§tX Å qzÑ ã™

VÒZy

¹B‚B‚Æ äg¦
‰
Ü z~ Y Gð|X H qzÑ *
™ Za Š YzŽž Ht x »

Æ™ ¦ª
zŠ z w â {z´Æ kZX¸ ‰ 0gp]Øg Y GIZgzZ \g- X ‰Iƒ Za

Å];Žz 4ZgzZ å c
Š™ 0
0z Õä Y GX ¶x ¬¼$
'
X¸ D™7ay

gzZ¸ n
g

Hg â Áz6X ¶„gƒ ]zŒ „,z ‰
Ü z kZX Š
ïµñs ÜÆ Y GÃV- Š· 6Y ¯

6
gî ~Š ã
X ¶]zŒ s ÜÆ Y G ´ÅžŽ Å qzÑîq
Z ~ Y 1520 ä êß

Q ¶ {z¤
µ Z µ ZzŠ¬X Zƒ "
U
{Š yv¹ *
ƒ {eÐ G´Åòzg »VÇ|

òzgyv{Š c
iЃ
 X Zñgzi¹äîkZ~Ö ZX Zƒ»W
Z ¹ÜZ » G´Åòzg

~Š¤

cŠÙç

21

µñ{zt X 1™g (Z<
Ø èÁz6ä ôgzZ s W@z {•
á Š !
ÆÖ Zž Zƒt à G´Å

Ç*
Ì~Vâ ›{zg¦¸Xce *
ƒµ ZЄ
 (Ã<
Ø èž 5r z•
Û Ãg¦kZZ
å
» G´ÅòzgxTX¸g¦{”(F
ÆV- Š·ƒ
 tX •D™ÒÃÅä™

X Zƒ qzÑ *
½Z GÁz6
Ô Zƒ»g (Z

x ÓÆ ÖZ áZz äWˆ n Z³Ð ó óôgzZ s W@zL L

g¨6
] !
kZ\WX¸` W~ŒÆV-Š·b§~g7{ •
á Š !
JˆÆw‚k•ã½n Z¯Y G »ÖZZ
 ž,™

Z ÌÖZ s WJ b§ Å zg m
q
g wg 8X ¯ ÖZ s W

Ð ÖZ ~ ð;Š ÅY 80 Å ~œ,ÛÎX å ^
Z6ÚZ ã=

ôgzZs W@z

Ï( X¸ ìg½Z Áz6gzZ å ;gƒ »W
Z » ´Å òzg

Æ ~œ,ð,gzZ ,ÛÎX ¶„g Wk0
Æ Áz6‰
Ü ¤

Y {•
á Š !
Ô~Š·X c
VZ {Z
Ãg7½Ðò OZ$
gzZ ~FZkZ äV- Š·gzZ Zƒ 0
'
Š Yt yxgŠ

VrZx »tX B™~1‡LZÃ{•
á Š !
ž åtÑ »yZX¸ìgY Dƒ F
Œ
d
Û Æ‰
Ü z
VrZ~ *Š ð|gzZ å [Y ~ŒÆyZ Y GÁz6X 1™å~ Y 1680 ã½ä
ä T å^
Z6ÚZ ~Š· ˜t X Š
c
Š x *
»ÖZ s WJ ÃT å 1™ì‡ÌJCZ ä

X c
Š£Œ
Û »VjÄÑFÉ
Ü zÓ •
á Š !
G
(
6žkZ ~ Ô@
ƒ 7[z¾ `gÎ6ž ~â ¤'
Tž åHt iye øŸzg
ÐY 16896¤'
ÐzzÅi,~Š·yZXì k0
}ֻ
zŠ ÅkZèYVƒ@
™#
Ö Ó

~}g !
Æž~â ¤'
*ŠX å [ ƒnzH»VjÆäÎ[g Zq
ZJ
Y 1815³

i&
î 0
[g Zq
Zž~â ¤'

²ì „g™#
Ö Ó6*Š ~g7 Žì ž{ztž¶„Yt

s WJ ~ ž~â ¤'
X ¶$
Ë ™7ZŠ Z ~ ]gßÌË{z nŒ
Û t gzZ ¶nzHÅ

…{z •n k0
ÆTX M
Äg 7nÆ äÎvßž c
Š Zz™ òZg yâ ‡t äÖZ

~Š¤

cŠÙç

22

G
(
Ÿ
^â´™nZ {zX}Š}Š
yZ0
{iye ø zg× W× WQXÐ ,™~g Yö »äÎ c
G
(
X¸ d
 õ0
g eÆTÔ å~Š·»*`
iye øŸzgX 1™ïå6
Ö Zs WJ ä

ÅßRZzž åt w qX ñ¯ w î ; < V ;z ä VrZX¸Š !
W~ V”ZÆ \g- Ž

kZÔ ¯ Ö Z s WJ ~ Y 1694 X¸ ìg™~Š· zç àâ ÅVh•
Û VâzŠ ~ k

ÖZ s WJžì @¢.
Þ ‡*
]!
t X ;g ^
Z6ÚZ ˜q
Zt J
w‚ÎðJh ZŒZÆ

DZz™(~ :WgzZ¸ ïŠ 2 Œ
Û ÃoC
Ù vßt X å Zƒ Hï6ž~â ¤'ä
G
(
Ÿ
Ð kZ c
¾ä iye ø zg «o A ~ VlAz X¸

ÌÃLg â u 6ÅyßX c
¾7~k
 Ìˈn Z c
¬
G
(
- ½ÔZ » y Z0
.
{ iye øŸzg X c
Zz™ ÷™ ä VrZ

kZzs Wu- e

ÅßRZz X å @
™ Zƒgz ‰
Ü ¤ {Š c
iÐ àZ ½ÔZ Å#
Ö Ó
G
(
u- eÃye øŸzg¬ÐY¸Ã#
Ö Ó~â ¤'~ k

G
(
u 6 ä iye øŸzg X ¶_ V¸Å ì Å kZz s W

“Þ~â¤'
~ k
 ÅßRZzžŒvß ÂK qzÑ Š‰~â ¤'
~ Lg â

V- Š·PU
Zx Ót XØŠ™qzÑ ŠPU
Z ~â ¤'
LZ äVÍßÐzz ÅkZXì ˆƒ
G
(
Ÿ
X ñ¾i&
î 0
•õ 0
~yŠq
Zäiye ø zgž Zƒt³X¸ìgh
y

ÐZÆ

~M%ZX å @
™Šæ Åž~â ¤'
Ö Zs WJÐzz ÅpŠ C1â ~ *Š ~g7

Ù ~M%ZX ¶ÅÝq ~Š Zi WÐ6¤'
C
äM%ZèY¶CYð0
]йs ÜÆyZ
G
G
(
(
7IÃiye øŸzg Z åE<XÅì Zƒ H 0
»iye øŸzgŠ Y{”Za ~6¤'
'
ž å} Y¿
G
(
YH
aÆ ä¯ †
 ÚZ < LZÃy Z0
{gzZ q
Zž Ht w¾ä ye øŸzgX å @

~ÝZ {zì ;g™x »t yZ0
{Žž Zƒx¥Ã *ŠˆÆ w ‚J‚Ôk• ã½X 5M%Z
G
(
Ÿ
8 ZL Lx *
» kî ; < kZ Xì 7kî ; < g UŠp {z Xì xi 5 »i ye ø zg

ìgööH~Š·ž åŠ
™ÃökZ~Y 1836ó- g hZgœO%ZXì ó Ì
ó gñ

~Š¤

cŠÙç

23

X •M
àyvÃM%Z b§¾{zgzZ•

-g hZX c
Wt ‚~ ^Åzg mg wg 8~ˆ Ž åJ gzZ q
Z » V-Š· ~M%Z

XØŠ Zz™ ¦~ VË~g »u™wïÐ JkZ PU
ZäÓ~ #
Ö ÓgzŠ LZ äó
s WJX 5x • ÃÖ Z s WJ aÆ Šæ Ug ¯ä VÍßyZ X Î äƒ {nJt Z åE<XÅ
Treasury i&
!
~ n
R
Æ yZgzZØŠ™È *
™wJ PU
Z x ÓÆ #
Ö ÓO%Z ä ÖZ

x PZx°Ùç~M%ZV- X c
Š™g ïZÐ ä™t{)z´™Ô^âÔPU
ZÔ.
Þ Ô Bonds
Xì @
B ó óY 1837s W÷™ L LyZdtX Š
W

VrZ ö¸ ã½X 1Æ™{ nÃuO%Z ä VrZ!$
» ~g ZfÅó-g hZ

ZžìtÑ»ìX •ë ó ó Great Plan of 1857L L;|{g !
¤
zŠ~Y 1857 ä

o kZ™wï…CZ‰
Ü zÌË{z ƒ ;g™wzN‡g Ū
zŠ Åo}g7 yZ0
{ N
gq
Z
: ¦~ Vð; PÃV¦žìtK~Š ã
q
Z »+Š}g øXì Y™Š !
'
z{ nuÅ

7w¸6ª
zŠ ~ +Š }g ø X z™„gzZ z™ ay

jZÉ Åg: Æ™ ¦… X zŠ äƒ
ay

wâ Xì @
7
*
™ZŠ Zw¸6kZÂÅgÆ™ ¦w â¤
Z ªì w¸6
Y V ; }g ø Xì
Xì ZÇ!
ÐkZx »VÇ|gzZV-Š·Xì 7w¸6
ä™

Ø è Ä
 c
g ä V-Š· Z

Z åE<XÅX ågz$¹ GÁz6~ i ¸W Â Hµ ZÐ <

6¤'
Ì` WX ~hg7yYÅkZJ
[ZgzZ1=
Í Ð~g âƒ~(
É
Ü zY { •
á Š !
äVrZ
G
(
Vc
g ZŠ¸gž ©•] ©RŒ
Û ¹B‚Æiye øŸzgÆ>²Z•à Zz ä™#
Ö Ó6
G
G
(
(
76r šZ ù Zg f Ãiye øŸzg L\ Wž• D™x »™¾ Ú Z iye øŸzgX • Ì
X •ìg™ ó ó#
Ö Ó L 6
L *Š {zèÑq ï Š7- zÚZ L{zX M
NŠ

ó ó Learned Protocols of the Elder's of Zion L xL *
»T’[ Âq
Z~ kzg~Y 1905

Ô‰ƒw ‚ÎXˆ~Š\ YgzZ ˆÅ ~ga Ð ±Ã~Š· ò Z ¸ÑZ ΞŽ ¶mz*Švq
Zt Xå

Çq
Z F
6V1µÆ V- Š· ²ÃIz6t X • ñƒÒ 6ä™"
UN
ÑÃ[ Â kZ ~Š·

~Š¤

cŠÙç

24

C1â Ô å *
¯ LZu Z Ô ¶ã™ì‡#
Ö ÓKZ~ *Š ~g7 ä VE=6Š ã
,¶m
z*Š

¾ä VrZžì –Ìt ~ kZX å *
¯ xÝÃVñ¸gzZ {nÃx Z¸ZgzZ¸ ä™wzNx Â
G
(
X åï•
á ÌyZ0
{ »iye øŸzg~{z¤

áZz™[ ÂtXì *
™ï6
*ŠÐi§
G
(
EE
"•
²ÃIz6
ðZ’ZäVÍßyZ Âå;g½ZyZ0
{iye øŸzgZ
 ~^澨3G
Û ~Y 1783
B‚Æ ‰
Ü z ?ì *
™ï b§¾6*ŠpB‚Æ VE=ž å Š
c
C ~XX¸‘

t V˜ ~ *ŠX @
ƒ 7™f »[ Â kZ Ì~ r šZ ùZg f [Z Xìg ï Š ¹F
jZtB‚

ãZz ä VrZ ~ [ kZX • D™ÒÃÅ ä™T
¸ÐZ ~Š· Ôì CWÃ[Â

žìt «~y Z•ˆÅð_ ZÑŽaÆkZXÐ,™ï6*Šëžì –~p ÖZ

,Š h ÂÐ g¦Æ ]Zz)Ô~Š Zi WÔe
g/SqÃyZ XÐ ,™gz$ÃVáÓ{ŠŽñ
,™wzNÇg Ū
zŠ ÅyZ {z ÂÏN Yƒ {n‘ÓXÐ,™ Za {Ñç{g ZzWªXÐ

„™ÃökZ {zž @
Ð,Š™{nÃ}Ñ çÆ™x ¬~g »$
gzZðZ'
ÔÙJ~Vâ ZŽ âXÐ

XÐ ,™ 0
'µXÐ ,™wEZaÆ rz•
Û Æ ]ZŠ ¢ LZ ÌÃ r šZ ùZg fX Ã:

N à yvÃb gzZ z'

Wz ]³ Å VÍß ~Š·) X Ð ,™ wzN ‡g Å uZgp

Ð,™ì‡#
Ö Ó@¬q
Z ÅV- Š· {z V- gzZÐ, ™ 0
'Š Ym
3
p~}ÑçXÐ
X ǃkYZš
œ

%»T

V- Š· „6Š ã
mZXì »J
Y 1905 ™áÐgzŠÆðŠ- ]|©:: ‘t

Internal Revenue kzuE-g9ÚZiŠ «b§ÏZX Hì‡zg m

gwg 8~Y 1913ä

X åy ⇠ã¨
Z)q
ZtX Š
c
Î w¸6ª
zŠ 6Š ã
,ðƒ ì‡~ Y 1913 Service
10,000 ~ Ë Æ œKZ ¿q
Z¤
Z X @
ƒ7w¸ðÃ6ª
zŠ ~ }Ñ ç òsZ

w¸6ª
zŠjZ Âì g™wßzŠp9zg 1000 c
800 Ð ~ kZ #
Ö ÓgzZì @
¾9zg
zg m
g wg 8ªx ÂVâzŠt ~ Y 1913Xì 7öRðÃ+Z~ +ŠÆvZX • ë
Y
58E«ˆ { âb Æ äƒ òZgx  »w¸gzZ
V- Š· )g fÆ k
 kZX ðƒ qzÑxëL E

~Š¤

cŠÙç

25

6kYZ š
 Ðzz ,X Š
HŠ !
z { nÃ6¢ÄÜXK Ýqœ£ u +p LZ ä
'
$ eg|!
X Zƒï »Vzm
ôZ
X Zƒ nzH »zg m
g wg 8\g- Zg7 ~ËnZX Š
–cæιG

$ e g|!
áZz ¶Š LZu ZÃ\Wëž –~ âÃV- Š· ä ž~â ¤'~ cæιG
G
(
{i Z0
Z ! l»‰
Ü ¤ÅyZÐ kZX å –Ãiye øŸzg ä #
Ö Ó~â ¤'
Ž åâ {zt X •
Xì YY c
Î
G
(
D™ 0
'Š YgzZ (~ *Š {zX • }ÒúÆ VE=gzZ V- Š· iye øŸzg
¸ Ì{Z'
uÆVE=ò Z ¸ÑZÎgzZ•D™wzNÃzg m
gwg 8gzZÖ Zs WJÔ•
: V- X ~Š Zz™÷™f
7w Zz ugc
Ež H/ŠZuzŠ q
Z ä VrZ~Y 1929X •vß

ä VË~Š· Wu yZèY ðƒ WO *Š ~g7 É Š
V6ä;ŠÆ „ nM%Z sÜ

wïÐ Lg â u 6‰LZ ‰
Ü z kZ ä VrZX ¶à ™wzN‡g Ū
zŠ Å *Š ~g7

aÆÚ Št sÜ] !
ŠtXn Y Å Za ( false recession ) ‡ Z%¦¡ž @
a
X •M
™{nùÃuÅV”Æ™wzN‡gŪ
zŠ {zž‰K

/ / // /

~Š¤

cŠÙç

26

ó~
ó ÐÆVE=M%Z L L
zg m
gE- ggzZzg m
g wg 8Æ VE=‰ K ì‡~ Y 1913 ä ë~ [Z1Z¸¦

äƒ~Y 1929Ôxk
 «äëXì Zƒ H™6M%Z äVrZŽ Åc6
x ÂÆ
ï6
‡g Åb ~}Ñ çã=•ÆTžÅcÌ6[òZ ]g @
yZgzZB™à Zz

ÅäÎä VrZ b§ÏZX f
 é:Zz LÔ ïŠ hg… ~ Lgâ {z LX¸ D™
ËX •M
W„~‚fÆ+ZŠ YgzZe Z•
Û x Ó,ZX HY Z`
Z »´™~½»gzZÅT
¸´™

å ;g WÃÃx ¸O%Z Hžì @
ƒ Zat w ZÎ[ZX $
Ë W7~¤

ŽÅ b§kZ~‚f ã¨
Z
?dž³H eZgzZì ;gƒ HB÷yZž

Hž ¬ ct ~ x ¸O%Z Âñƒ qzÑ *
ƒŠ !
W™ W~M%Z ~Š· Z
 ~ qzÑ

}g ø {zžce bŠ äƒg !¤Ú ZÃyZ HgzZce ´Š ]i YZ Å䃊 !
WVŒÃV- Š·

*
™wzN ðaÅb gzZ ä¯ J „B÷æWKZ ä V- Š· ?,™ï6‡g Åb

NŠ V**g» ÅV-Š· ~ \g- vߊ !
W~M%ZX å¡g!¤¹ ~Š· X ~Š™ qzÑ

zyÔVlKZp¸ 7vßs ¸z"gzZ¸" O%ZX ¶x¥Ãƒ
 õg @
ÅyZX¸`

{Š c
i s§ÅZkZ ä VrZž¸ sz^ãZ ~ 4z]
Å äZ™Š Zi WÃo gzZ ¹F
ìgƒŠ !
WVY~ o }g ø ~Š·ž¸ y.6J~ ekZ {z ë @
X c
Š 7y·Š

X•

X ÅwEZ b ˜Z Å ó|ó ¥
» Vzga gzZ Vz‚ L Lc y Z ä ó-g hZ ~ Y 1936
4
V- Š· p ÖZ ¸ Ç!
ä VrZ ÂZg â ÃVzgpŠ Î~Š· gzZ ‰ kYZ š
 öPgG‘]|Z

G$
aÐ ª!
éSE
5G4¨G
p ÖZt ä ó- g hZX óƒ
ó |¥
» Vzga vß ? Lž
L ¸ K wEZ c

~Š¤

cŠÙç

27

Å1zg 7Z ä kZ Z åE<XÅå{i Z0
Z b§hZ¹ » ~g kÅV- Š·ÌÃnë Z'
ZXÐVƒ
ë@
X ÅÒÃykÑZ ©Å% ïÐM%Z 7Z ä nx ;Z'
ZgzZ ó- g hZ X ÅÒÃ

X c
Š Zz™OäV- Š·ÃnëZ'
Z² e™:x »tó- g hZ

»T¶ó óeg ¯ L LvR
ñ~(Ð ƒ
 à Zz äƒ ì‡~M%Z~y
WÆ ~œ,ÞZ

(The ó æ
ó DÚZ ~Š L Lx *
» T è[ Â g Z0
•
á ¹q
Z ä kZ X å eg ¯ ~{ ´ â

Š Y ;~ *Š ~g7 ž –6gî ãZz ä kZ ~ [Â kZ X å International Jew)
&e
4hIÒE
{z XìB; » yZ~ XÔ[zZ úZ•
Û c
ƒ [zZ uðG
zÎXì {Š™ Za »V- Š·
Æ ÷+gzZ VËXìï »V- Š· 6r šZ ùZg f X • ~zq b§~g7 6}Ñç O%Z

X •D™wzN„z ÌÃc Æ¥gzZx  (O%ZžJ
VŒ X •ìg ` {zÃx Â

«ä kZX è[Â6kZgzZ H{@xgN»„ÆV-Š·6}ÑçO%Z äeg ¯~{
ËÃk
 kZž @
~V”F)g fÆi ˜~dgzZÅ qzÑîq
Š
Z ÌcäZÃgxk

Xn YÑN

O%Z zg m
g wg 8 ÑZz äY c
¯ Ð s§Å V-Š· ˆ Æ Y 1913 ž å [ ™{z

5ZŠ Z Å nŒ
Û kZX σ nzHx ¸O%Z íX Ç}Š£Œ
Û Ã\g- }g7 )g fÆ #
Ö Ó

ó óeg ¯~{L LÌ` W~Š·Æ½ *Šžìzz¸X Ï}™ÍÑLåZ6
x ZúKZ#
Ö ÓaÆ
ð|YZq
Z {zèY¿g VZ7Ÿ ðÃ~ 䙕ÂÅkZ äVrZX •D™]ÐÐ

»Ãx  Ùç à¡ZÆ V-Š· ¬ Ð ƒ
 ä T å¿{z eg ¯~{ X å O%ZgzZ
»VzgzŠ'
× Ð vKZ ä kZ X ÅÒÃÅ ä™

L LX c
Š x  » ]`
Z {Š c
iÐ {Š c
igzZ H »w ¡Z

z‹ O%Z ÌÌZÃkZž ¶v[x» âZ ó óeg ¯

Vc
h Ç Î~M%Z J
Y 1912 Xì @

Cƒ µÅ veg ¯V c
h Ç SŠ WÐ ~ yZ‰¹

~Š¤

cŠÙç

28

]³ÃVñi 5 {zgzZ¸ D™]³Å´ â xi 5X¸ xi 5 vßVzg ZD
Ù ~ vkZX ‰

[Ât ä V- Š· X Q7~ ~k

$ÑËÅ *Š [ Z ó óæDÚZ ~Š L L[  ÅkZX å êŠ
X •DYï{¼n Z?,
pXì ~Š™T
¸6
gîå

]!
NZ Cg Zœ~M%ZZ
 X •ñW- Ù Š li ‚tÅV-Š·vßO%Zë Zx Ó

{zX åÌ ó ów0
yzg L Lg Zzy Z Cg Zœ ZŠq
Z ÉéyYgzZ â!
zZ uZg !
X¸ìgƒ
A

O%Z ä kZXì 7Á~•
Û gzZ ã=ŽXì ð| YZ¹

c
Š™ 0
[ zZ q
'
Z ~ ô ! Š Z O%Z gzZ k¯ wç

ÔJzg mgwg8ªx ÂX ‰ ØŠÐ s§ÅVE=Xì

Rò Zú[Z ´™PgzZ ´™ÄÔ]{fÆäÎÔ kzuE- g9ÚZ

Ð s§Å w 0
yzg ~ îCg ZœX • ` 0 c qçñ6
w 0
yzg

ä™ »zg mg wg 8{z X å¸X Z(Ð ƒ
 ÑZz äY c
VZ
ÅäÎúÆ°Ze O%Zž åt •ñeZgzZ å ;g™]!
Å

Œ0
zg{ ðƒ ð¯ ÅVE=y»EXce *
ƒ »LåZgzZ ´™PXce ム‰
Ü ¤

Šp]5ç LZgzZ Âe hš :Zz ã ¯KZ Ð «z tæÃM%Z Ôce ムsp
žìzz ¸ X¸ D™ ¹y›Ž å ;g} Šgzi6V Â!
x ÓyZ w 0
yzgX Âe% e

ó ów0
yzg L LX ˆ~Š 7ógÃðÃÃkZgzZ c
Š™i Z0
ZÃ6gîåÃkZ ä r šZ ùZg f ! f

ñƒ Çg ~g Y î Cg ZœKZ )g f Æ (Google)ÉÍgzZ(Youtube) [k- sÜ

žì ;gJ
ukZº»V-Š·6r šZ ùZg fÆyZXì 7~'
x ¸O%Z6
gî~Š ã

ÅVñÝÃVÃ%ZŽ •g ZÎ~Š·ÄÑ:eM6yŠ¤
Åx ¸Œ6
Š Z•
Û Z hz™ 25Ì[Z

gzZ ðþ"gzZg6{Š c
iÐx ¸O%Z~*Š‰
Ü zkZžìtÂsX •ìg™wEZ b§

~ *Š ÂO%ZX • ìg™'!
tëžÐ,™g ÖZ » À6kZ vß¼ Xì 7x ¸

~Š¤

cŠÙç

29

Xì _ƒDZ- Š #
Ö ÓO%Zžìt|²X •ìgQ D™ÙÈ

èY•ë 6DZ- ŠÃw Žgß+Z ƒnŒ
Û »ÄÑq
Z6kZgzZƒg ZD
Ù kŠ ãæ WÅˤ
Z

{i Z0
Z »ª
 qKZÃVÍßÆV;zX ì ª
q ÅM%Z¸X Y™7ZŠ ZgîËnŒ
Û CZ¿{z

ì ã™ÉŠpÐVð; LZä d
•kZ)g fÆx ÂÙçÏZX M
7™¼ {z1ì

nZgzZ 1™ï6]{ fÆ äÎÆM%Z ä V-Š· ~ Y 1933 Xì L)tèY

x ¸ ÂB*
Î » yZ ë¤
Zž å *
™/Št Ñ ïZ ‰
Ü z kZX ØŠ }Š i°Ze ~ŠgÃyZá$

X Å7ØZ'
× äËž¸` W¨
¸gŠkZ6x ¸O%Z {zJ
A
X 7c
Ï}™ØZ'
×
gzZ q
Z ä VrZ w‚ŒZX Bá ,¦ggzZ c
Š™áZjÆ V- Š· *
Î CZ ä VÃ%Z

X ~Š™Á 41%gŠÅ´™ÄžÅ•
w

°Ze 40*
Τ
Z` WX •D™gH7ÅkZÐè%KZ\Wžì @
ƒtnç»´™Ä

Æyâ ‡Ë%)g fÆ¬Æ #
Ö Óx »tX ì Yƒ Ì÷zZ °°Z e 20 À Âì ÷zZ °
~uzŠ x »t {zX • D™ÁÃgŠÅ´™{z)gf)ì Cƒ li ‚ÅV- Š·tXì Yƒ

T e *
™Ýqœ£{z ~Š·b§kZX¸ìgNŠÆ™6gîÆ"Š¬Ðxk

Ã6¢ÄÜäVrZ)gfÆxk
 «X¸n™7Ýq~xk
 «{zŽ¸

gzZJ
i•
Û Z ! f³Ðyg W6¢ÄܬРkZX c
Š™spu»«ztægzZ H{ n
à ó6
ó ¢ÄÜ L L{z • Zc
g y›ÌÎ` WX ¶ðƒ #J
^gzZÜæ³Ð \g-

X¸ñ¯™ïB÷V!Z•
Û gzZVÃ%Zä^l
'ÆV2c
gy ZX •ˆð¯™h Â
G
(
E5E
"L L~œ£Æxk
øŸzgä#
Ö Ó~â ¤'
~Tåï•
á Ìó óc°eg ð©ÒG
«

ZÐ x *
q
Æ LZu Z c y ZëžØŠ CÃV-Š·Æ*Š ~g7 \ Wž ¹™ÉâÃiye

~Š· V;zƙ쇺 CZ6¦ä Vzm
ôZ y ZgzŠ ÏZX • ìg Y ä¯ „
 c
gµ Z

*Š ~g7 ~Š· J
Y 1945 ³Ð1901 X åå*
ÌZx »1X Åg Zû {Zg Åx ªÆ„
 c
g

É O%Z sÜ: {zX¸ ìg™±Ã\WLZgzZ¸ìg ;„n)g fÆVØi ‚~

~Š¤

cŠÙç

30

X¸T eÌx ª»LZuZ {z, i Z {z´X¸T e*
™ï6
x ÂÙçÆ*Š ~g7

Ë~i•
Û Z„
 c
gtž ¹gzZ~Š m?Å䯄
 c
g ~Š·{eÃV- Š·äVzm
ôZ

V;zÆ™LöZK{zèY¸ìg™g ZÜZ c ¦~Š· 1~ yZ eÎ c
B ¯(

Ìä w YŠ X Ù#
Ö Ót V˜ gzZ ¶ œ

% » ªÆ y ZŽ • T e *
¯ ó óãÑ«L L
KB‚B‚V;z • ìg™x »6„
 c
g ÅLZu ZV˜ ~Š· Z åE<XÅXì *
WÐ •zèa
v WÅVl((tžì @
â•
Û„
 gŠÇ!
0ÆyZ *™yWŒ
Û X •ìg™LÌöZ

~g7 X ñZz™Oy¨
Z ó óhz™ õ0
L LyZgzŠÆxk
 ~uzŠgzZ «ä VrZX • D »¿
X c
Š™nzHCZÃ\g- }g7gzZÅ쇄
 c
gÅLZu ZX c
ŠÄgÆ™Š !
'
z{nà *Š

¶ª
 qtˆÆxk
 ~uzŠX Z hŽÐäÎðZ e {g !
zŠˆÆY 1934äV- Š·

X ¶ÏÅ ~Šg wÅ´™8g- X å [ V~ zg m
g wg 8 *
΂80 »\g- }g7ž

CYƒ ay

~ äh
y
Kzg.
Þ eq
Z {Z9~g7ž¶ª
qt Åx Zúy ZgzŠÆxk
 ~uzŠ

c
°^â´™c ä™x¤

Ã\WLZvß~÷Z•
Û gzZ c
7WÔC7}V¸´{Šik
 X¶

úÆ ´™¤
Zžì @
ƒ"
U
Ð kZX¸ Â^â´™² ¶P~ÇèY¸ D™

Xì CYƒ7"{zƒ:‰
Ü ¤ÅäÎ

D3 *
3Š Z•
Û Zb õ0
 ž ¶@Š yZgzŠÆ x ª LZ~ yj
Z
jZ ä ëwŽgßt

ÂCY Åsp~ ´™ ãjZ ´™ ãÎ 0
Å9zgÄÑ| l

ZX å @
W ãjZÄÑkŠ .
Þ Â¸

 ~oÔƒ: *
k
Î~u±Z
 X ¶CƒceíÑq
ZÅVð¢c äVZVc
g1

V;zžì @
ƒtwq »gi¹ Z•
Û ZQ ƒ„g™~g Y´™ •Z" cä™LÊp#
Ö ÓÔƒ0
'

\g- Zg7X å;gƒ¸~\g- yZgzŠÆxk
 ~uzŠXì CWKzg.
Þ e Å9zgÄÑq
Z

Åb ‰
Ü z kZŽ å [ f•
 t ‚ÆÖ Z s WJ}VË~Š· gzZ zg m
g wg 8
X¸ìg™wzNÃäÎgzZða
H"
ÌËÅ *Šèaž Hêt ä VrZ~}@ç(Bretton Woods)i ezz èEG45G'

~Š¤

cŠÙç

31

°Zeô™ªXce *
CZx »´™ãjÃy Z[Z Z åE<XÅì 7‰
Ü ¤ÅäÎúÆ´™

»°Ze 35 *
Î÷zZ q
Z¤
Z }ñY c
Š™³B‚Æ äÎðZ egzZ ñY c
Š™³B÷
E
"
tX σ°Z e q
Z 7 Å &
î 0
ß'
4 gzZ σ'
Z'
Æ°Ze q
Z 7 Å ø½5G•
Û ð`
10 ƒ

gzZ P~ x ÂÆ zg m
g wg 8X Hì‡x Ât ~ *Š ~g7 ä VrZX¸ •g ãjƒ

V5ÑZ 100 ÅäÎk0
Æ \ W¤
Zž ¹¬ ä ëž 6X • D YK ~g Y ^â~Šg

ÆVz¦g Å9zgÎ Â,Š™~g Y ,¦g Å9zg 200 \ WgzZƒ *
Î »9zg 100 c
ÔVƒ
PXì @
W~ŠŽ zx  ÙçPq
Z~ËÆ ƒ
 kZX žƒ P,¦gƒ
 ¹!
{ z´

: ~g Y ´™KZ#
Ö ÓO%Zž @
c
Š
Š}ŠÃJf
ÇZ6~Š·g (Z »ä™~g Y ´™


Û ÃVzuzŠM%Z‰‰èY ˆƒ«h
'
× wŽgßV-X} 7¢
nŒ
Û ÐZgzZn™

Œ6VË{gG Ð kŠ zg m
g wg 8X å ;g Y @
ƒ nzHÌŠp{zÐg ëg ÏZ Ôå ;g}Š

X¸ ïŠ nŒ
Û Ãx ¸O%ZJLgï•
á ~ kZgzZ å êŠ nŒ
Û Ã#
Ö ÓO%ZŽì {g ZŠ Z

Û ~M%Z V- X H qzÑ *
™ë Z•
Û £Œ
Û lÃx ¸O%ZˆÆxk
 ~uzŠ äVrZ


c
Z™sg ”×»ä™~g7]gz¢C
Ù³


Û ÃVâ ›ä·
å ]|Xì @
™SÅ vÐ nŒ
Û …<
Ø è Zgø @'
Æ kZ

&Z'Ãx  Ùçá Zz ½Ð nŒ
Û +Š Zg øX • ð2N ¬Š Å ä™Ýq ] •Ð
ŽgzZVƒ: b aÆ Ï0

i ]c
gz¢k0
Æ Tì C7ÿkZ ]gz¢ÅnŒ
Û Xì

ÆyZÆ™ï6x  ~g î gzZx  (Ôr šZ ùZg f O%Z äV- Š·Xƒ¾" zg6

™á nŒ
Û Ôd
¾c
ƒ w ¥p{z { Zp~àO%ZC
Ù )g fÆ T c
Zz™sg ”× (Z)g f

Xì @
gZ¦
Ï0

i

Vƒ d
¾\ Wžìt È » eg »^i
™Xì ÐáZjÆeg»^i
™w Žg߸

{z³nŒ
Û Ð~Š·q
Z\ WªXì C7*
™5ZŠ Z)g fÆi eg »^i
™Ã\WÔì[g Z c

~{gëÜæm¾ZzŠ¤
ZÐ j§kZX •D™ZŠ ZŠÎÃ~Š·kZQgzZ•Dh
y

,q

~Š¤

cŠÙç

32

Zƒ ´~M%Z Âì CƒÐ )g fÆ eg » ^i
™5ZŠ ZgzZ • ìg™]g ˆ™Ö Ì

HáZgÃx ¸O%Z™}Š£Œ
Û 6ŠÎÁäV- Š·V-Xì ©
w ïzCZÐ~kZ ~Š·
~uzŠ Z åE<XÅX ,™Ýq6^i
™Ì½Ô,h
y

6^i
™Ì~h ÇÔB6
^i
™Ìy{zž

nzHX ånzH~àO%ZC
Ù ž å [ƒ x ¬ Ú Z nŒ
Û ~}Ñ ç O%ZˆÆ xk

Xƒ: VY„~VÇ{z{ Zpì ã™5ZŠ ZÅŠÎÃV- Š·äkž
Z åtÈ»äƒ

ÐãæWnŒ
Û ž ˆƒnzHgŠkZ#
Ö ÓgzZx ¸O%Z~ËÆä™™ánŒ
Û x »C
Ù

ÆyZX ¶„g^I#Å#
Ö ÓO%Z ÂðW#
Ö ÓÅ~”Z
 ~Y 1963 Xì Š
™izˆ

Ö ÓO%ZgzZÃVËx ¸O%Z X Ù5ZŠ Z „ Ågi ÝZ {zž¸ 7b‚z ãZ k0
#
X ¶„g™5ZŠ ZÅŠÎÃzg m
gwg 8

Æzg m
gwg 8~”w ‚kZX •… YvßÁ¹Ž Zƒ§Zzë Z¹q
Z~Y 1963

yâ ‡t ä kZXìz »M WO%Z Ì` WŽ Hk0
¬q
Z ä kZX ZƒY Zg W•s Ü

kZ X Ïá 7nŒ
Û Ð zg mg wg 8gzZ Ï}™ ~g Y Šp´™KZ #
Ö ÓO%Zž Hk0
O%Zž H Ìêt ä ~”X c
ŠÄgÆ h Ãx  Ùç ã=gzZ zg m
g wg 8ä x ZŠZ

Ìn Æ ~0
egzZ äÎä kZ X ǃ *
Îú Æ kZ Ï}™ ~g Y ´™ÌÎ#
Ö Ó

Vz{gzZVzgaäY Z`
ZÆ°Ze ~”gzZ°Zes ; ~”X¸D Bi°Z e ~”ŽK~g Y

\Y i°Z e O%Z s§~uzŠX c
Š™ 0
yÃî~ x  ÙçÆ VE=Á~•
'
Û Œ6
°Ze O%ZoC
Ù » *ŠX å´™ìZ6q
Z „°Ze O%ZX¸ìg}Š nŒ
Û Ã *Š ~g7™\ Y

ä¯ Ìzg m
gÆ äÎLZ ä V”ÒZ~ ð;Š ÅY 60 X å ;g™ ¦6gîÆ ´™zg m
g

*
Î÷zZq
ZÃ\Wë,Š i°Z e 35 …\ Wž å c
¯yâ ‡t äzg m
gwg 8XØŠ™ qzÑ
¶ï•
á ~x ÂÆizg m
g wg 8]!
tèa X c
Š™ qzÑ *
y
h
*
Îä V”FZ åE<XÅÐ,Š
X å@
7
bŠ *
Î!õÑÃyZ Z åE<XÅ
Æ´™zg m
gðZ eäoC
Ù žt «X ‰¯
 !
» ã.6ð•ZaÆV- Š·'!

~Š¤

cŠÙç

33

Æ zg m
g wg 8 íX¸ ìgh
y
Ì*
Îá$
Æ i°Z e {zgzZ å c
Š™ qzÑ *
™ ¦6gî

*Š ~g7 ~Š·Ž *
΂80 » *ŠˆÆxk
 ~uzŠX ‰ƒqzÑ *
ƒ Á]
{fÆäÎ

Þ ‡*
.
cV- Š·%ZtX åŠ
ƒqzÑ )k0
Æ*Š ¹!
:Zz[ZÔ¸‰ á™^ßÐ
gzZ u™~g Y´™KZM%Z~« £Æzg mgwg 8ž ¹tä~”+
Y ~uzŠX åwJ

ÏñY CƒLª
 q Å#
Ö ÓO%Zž åt È »kZX Çá 7nŒ
Û Ð zg m
g wg 8

zŠ „ yZX Ï ñYƒ .
Þ ‡Æ äg @
Z nŒ
Û CZ× W× W{z gzZ

Oä êñÉ0
ËÃkZX Š
c
Zz™OÃ~”6¯ Å] ;Žz

½ÃÄzg m
gwg 8äkZž¶tzzÅOÆkZÉ åH7
-g hZgzZ Š
c
Zz™OÐzz ÏZ ÌÃnë Z'

Z , i Z IX å H


c
Š™{nÃuÅM%Z2X Š
H ZÎgz?f ÌÃó

~”ˆÆkZž ˆ~Š ZwJâZ Åä™ ½ÃÄzg m
g wg 8ÃyZ0
{Æ~”

*ŠgzZ Š
c
Š Zz™OÐZ ÂÅÌÒÃÅäWäˤ
ZX c
W7~„
 (¿ðÃ~ yZ0
{

YZq
Z ~”X c
Š™Š !
z{nÃy Z0
'
{kZäV- Š·V- X ¶]ñCU
Š q{zž Š
c
3ŠtÃ

Å'!
„zã½gzZ ¶Å]!
ÌÅäZ• :Zzã¯O%ZÐ x *
z ä kZX åO%Z
e

z »M WO%Z Ì` Wyâ ‡ Zƒ c
¯ » ~”X å ;g™~ îCg ZœKZ w 0
yzgŽ ‰
X @
™7ÒÃÅ䙿6yâ ‡kZ ÌðÈÆÚ Š• eZ1ì

ä VrZ • ìg Y ä
ÐB; ]{ fÆ äÎÆ yZž ¬Š Z
 äizm
g wg 8

ãjÌ°ZegzZσ7‰
Ü ¤ÅäÎÌúÆ°Z eˆÆ` Wž c
Š™y´Zt ~Y 1971
EI½&
ÃVÍßgzZ ~Š™ qzÑ *
™T
¸ Ì´™ÄäVrZ)g fÆÄzg m
g ÿ5kG•
Û Xì ´™

~ ´™7
z¼Z ]g ˆÅ *Š ̉
Ü z kZ XØŠ™ qzÑ ¶Š 2 Œ
Û ~ ´™7
z¼Z

Xì [ƒT
¸Ð©Ì½»6
gîiXì „gƒ

: ´™Ç~ Tì YƒLx  Ùç (Zžì ܇Р+ â ] !
t ]¡ ã¨
Z

~Š¤

cŠÙç

34

5G4]~ÏŠŽñÅx ÂÆ´™7
CYƒ>ðgzZ•D Yh Z ïHG3J" ÕäH
z¼ZnÁ!
XƒCY ð0
X ÏñYƒŠ !
z{nuÅ *Š ~g7~]gß+Z Âì
'
G
(
75 nŒ
Û »#
Ö ÓO%ZgzZx ¸O%Z ?• M
 Î {i Z0
Z »ª
zŠ Åiye øŸzg\W H
G
(
yzg ‡~, ZXì Š
c
ΰZegR
Î õ0
{i Z0
Z »ª
zŠ Åiye øŸzg²ì °ZegR
Å
X ¹ä öWP\ñ&ì CYWŠ c
X ó óÅðYZB‚}g vävZ b§TÔB÷t‘z™yˆ Z L L

ž c
Š[ZŽ äkZgzZ

Xóì
ó c
¾Ð]¸KZƒ
 tä~É 7yˆ Z»vZƒ
 tL L

YY c
Î {i Z0
Z »äZ•

n ZÐ kZX ‰CW6VŠzZ:eVÒe ÅäZ•

Æyzg ‡
G
(
Ÿ
K ¦gm ZÆ äÎ~ Vâ {µLZ ä VrZXì wq ¸ Ì» iye ø zg ` WXì
G
(
Ÿ
gzZ iye ø zg }VzgpŠÎ ~Š· yZ g ZlÛ Å ª
zŠ ÝZ Å *Š ~g7 X • ñƒ

}g !
Æ yZx ¸O%Zžì ‰
Ü ¤âZ k0
Æ yZXì ðƒ ÅÇZ ä {)zzg m
g wg 8
X$
Ë ™7¼ s ÜÆy ZÌŠŽz!
Æ+ Y¼ƒ
~

ì 7*
¯ g !¤ÃM%ZÑ»V- Š·ž• T e bŠ C6gîãZz ]!
t ÃM%Zë

O%Z hz™ 25 ä VrZXn Y ð;„n~ *Šž @
• ìg™wEZÐZ sÜ{zÉ

ŠÎ ð¾ ~g ‚ KZ {zˆ nZ Xì @
™x » yŠ Zg7 ~àO%Z ÷q
ZXì Zƒ c
¯ xÝÃx Zú
Xì ꊙ ZŠ Z6
gîÆŠÎÃVzgp

uÔ[²~Š:c ä™}g7 ] YZy
Z mLZ {zžìt wŽgßÅ#
Ö ÓO%Z

}uzŠ {z[Zžì [ƒnzH{Š c
i Ú Z »zg mgwg 8M%ZXì „gá nŒ
Û Ð y0
YgzZ

Xì ;g™ÒÃÅä™LÊp™á£Œ
Û 6
g Á ×ÐV”
f

X åj ã½{z åxïgZŽ æZèY å7{Š c
ia kZgi o Z•
Û Z~M%Z~ èâ

%äVrZ ( J
w‚ 110ª)J
Y 1970X HÄc
gŠ %û%«~Y 1860äVrZ

~Š¤

cŠÙç

35

gZzZaQ~V”y›èY ?VYžì @
ƒZatw ZÎX ¿g ÁÐ wÛ°°Ze 37Å

V”! fX åce %lÃ[fgzZ ¶k0
Æ[f^g¡ZR
gzZ ×F
x ÓX ¶7
z$
ª
ÅbZ•
Û Å %ÂX å @
Y c
0
~ ´ ˜›%èY ¿g Áð•Z 7 Å %ä
Å2 Œ
Û Ã~àO%ZC
Ù gzZ c
Š ¯ Ì‚Î%-+Ãx ¸O%Zp1¯4 ÂÃuKZ äVrZ

C7j,qàZzäY ~h
y

Ð*ŠÃ\ W ÂVƒìg\Y°Ze\ WZ
 X c
Šw Ze~ª

ZŠ ZÃ (OPEC)g zZgzZ Vâ›{z 7Ž Å%èY å ;g ï„ jÃyZ Ì%X •
ÃVâ ›ÐB; q
Z {z V- X¸ ïŠ Zz™ ¦~VËÆ4Z:Zzy›{zÔ¸ D™

XÐ,™ ZŠ ZŠÎÃ\ Wëž CY ~Št -X¸ f
á :ZzÐB; }uzŠgzZ¸ïŠ°Z e

X å@
ƒ~i°Zeg !
zg » »%èY¶C¯~°Zezg m
g LZ *Šx Óžìzz¸

7]gz¢ÌÅLY´™ÃyZˆÆY 1971Xì ]gz¢ÅK] ZŠg Zzi§»yZ

CªF
ëž ¹gzZ H qŽg ÌÐ yÎ 0
ä VrZ X ¶_ W´™7
Z¼ZèY ¶„g

ä#
Ö ÓO%Z X ðƒ lp¹ #
Ö Ó ãÎ 0
XÐ , Š °Z e [g Z q
ZÃ\Wc Vñ»

ðÃX •ØŠ™v°Ze[g Zq
Zäëž ~Š™~ÚZeZgsÜ~.
î » ZÆJÃ

Zx ¸ãÎ 0
q
._ÆkZX ðƒ Ã7
Z¼Z sÜX Zƒ7vVŒ Ð V;z*
Î c

,™:Zz°Ze hz™zŠ [g Zq
Zžì @
Y ¹Ðx ¸ãÎ 0
[ ZXì _ƒnzHÅ°Z e[g Z

Xì ðƒµxÝÅyZ *Š ~g7ÐzzÅTì x Â{ztXŠÎ;

/ / // /

~Š¤

cŠÙç

36

/i ‚ÙçÅVE=
cŠgzZspy¨
ZˆÆäƒgDW|ÅyZXì {z(e
.{nÝZ »VE=

Ð ~g ksÜ{zXì gz$e
.x Ât ÑZz äWÃo¢|gŠ pXì @
Yƒ 2~
{zžì ~0

zZ}
yâ•
Û Xì •Zz [pÐ we Å yZ ]+Z [gvZgzZ • ìg á x »

t1ì c
Š™ Âì‡x ÂZ (
Ú Z äVE=Xì i ‚/µ+4Ð Vzi ‚/µx Ó ( vZ)

ž•D â •
Û wD Z)´XXì 7Ì~wzNÆyZ ŠpŽì Š
0šq
Z+Z
Ï}™ÉŠp\WÐáLZd
•tC

uO%Zžì H³x Â(Zq
Z~M%ZäVrZX YÄg7쇊Ž zCZx Ât

[ZXì 7„ŠŽñª
zŠ ÇXì nzH¿C
Ù Xì ˆ{g™0u´eq
Z¡[Z

wEZ^â´™vßžìtÑ»yZX , ™w EZ eg »^i
™\Wžì ;g Y ¹Ð VÍß
X ÏN Y~Ûî » ZÆ\ W•Z 9gzZ ÇáïÐeg »P
 eÆ\ W ¶g KZg Z0
»ŠX ,™:

c
eg »^i
™Z
 ¿ÌðÃX σ7„]gz¢Å´™gzZЕg ÆÐ eg »P
 eb

x¥ ã‚ W !
gzZ • D™wzNR
ÛÆ yZ ý 4
ZR
kZ Âì @
™wEZ » eg » P
e

~ y0
Y X Bïb Ð J ËÆg7 ê\WXì Ž 4
ZR
ä ¿kZžì @

c
,h
y

} ÀˆÆ äW~ ug c
E ÔŒ °»ÆY ~ \•
á °» Ë c
~T
Þ ƒ Ë\ W

Çg {ó6•
wq
Zq
Z Å\ W{zÔVƒ~ äÃÌËÆ*Š \ WX ,™,
]~ ÅF
X •Dƒñƒ

+Zt X å Zƒ~[ Z1ZÔ™f »TXì y¶
»ç Wq
Z »^Å^x ZwZ6°Z e O%Z

CWÃÌ6ø} zƒ
 Æ ug c
Eç W„ +ZXì ñƒÇg {ó6*Š ~g7 Ž ì çW

(C
Ù ëž• T e *
Z™gz!
ÃVâ ¨
Z~ ÝZt X ¨WÃy ¶
t 6V»F~M%ZXì

~Š¤

cŠÙç

37

Ö ÓgzZž@¬q
#
Z~*Šëž•`Èty ´ÑZZã=X •ìg™ ãZô~g v

Ð x  kZ y¨
Z ðÃgzZÐ ,™ ãZôÅkZ ëX ǃ xÝ Zg ø y¨
ZC
Ù V˜ • T e *
¯

Zƒ HnzHÃ *Š ~g7sÜ:Ð eg»P
 egzZ eg »^i
™äVÍßyZX Çn™7x »C
Ù !

;g™ÌŽ {zžì yZªy¨
ZC
Ù » *ŠXì ÎäYHw EZ Ìc ÏÎYÃi eg »yZÉì

Å\W[Zžt n¾X ì Å ÃÅV7zg Ä Ð V¹ä VrZžì @
Y ^Ø Ãy Z Ôƒ

X ;g7vUðûÏ0

i

c
Šg¦t ä VrZXìE–
u ¹'
q
ZŽ ì 6‰ RFIDg ®Z {Š c
i » VE=[Z
+
B
I
E
5 Z~Ÿc
¹'
t )g fÆ èEj½G
Vð; Æ \WXì 7Ì]gz¢Å eg »P
 e [ Zžì

Ô eg » !Ù » \ W g
 t gzZ Ï ñY ~Š™ 4ZŠ g

x ¸O%Z/Š» kZX ǃ .
î » ZJgzZ áÑ8
ÇZg e

Ѓ
 Å *Šžì 7—ðÃ~]!
kZX ÇñY H6

c
zX •f
ZëÐyZì eŽ ~Š·X •O%Zx ¸ÛZ
 RFID
g

ðÃt‰• B{zžì @
™ Za !ßzgzZ lŽ Ú Z~ yZ
76gî: Zg » ŸgÃ\WLZŠp[Z O%ZXƒ¬ã• W

‰tž ǃtÐ kZX ñY H/Š»ä™4ZŠ‰ RFID~ŸÆyZž•ìg™

,™^ÌV˜ \Wm<!
~M%ZgzZ xk!
~ *Š ~g7 ÂÏñY Å4ZŠ ~ ŸZ

ŶŠ eg » c
¶gÔ~×ðÃÔÐN 3 *
3~T
Þ ƒÔÐ,h
y

]ðÃÔÐ,™’ •
á ÔÐ

\Wžì I »y ZX Çá 8
i
ggi
g¢
sÜÐ6zZÆ\ WX • YŠp\ WX 7]gz¢
» ~Š¤
cŠèa XÐ B Î r Zu »\WëaÆKg•Æ\ WÔÐVƒ Ì}~ *Š
ìZ`
‰t Xì *
¯ xÝÃVÍßÑÝZïZXÙ 4ZŠ ~ŸLZ‰t \ WZ åE<XÅì {ç

XnY ¿gÃ6
yZ)g fÆkZž @
•„g YðÎÌg0
ZÆŠ Z•
Û Z&

¸ ÌB‚Æ Vâ¨
Zt [Z b§kZ • D YáZ e ø ~ V‰Æ VÆ b§T

~Š¤

cŠÙç

38

 Å kZ Ð ,™t sÜ {z ǃ *
g
ñ ä VrZ Ãy¨
Z T [Z X • ìg™nç

((ä VrZX Çn™^}„:gzZ Çn h
y

¼: ¿{zQXÐ ,Š™ (off)s W

ÅkZÂÇ}g ¦
Ð ^g7 *Z c
ø} w g ¿ðÃZ
 ž• ñƒ ñÎé~ Vzà
E
I4H
54$ÃZ e
ìŠ
‰
Ü zkZÐV Œ{zì ZƒÎ(Tag)g~T¿tžÏìg CƒŠ lŠpèEjG

Z ÌðÃX ¨Y0: {ãà Zg7 ª ÇñY 1uzg•zÃkZ ÇƒÈ g »¿TgzZ

qzÑ ÜZe g~Vâ ¨
ZªZzäVrZX •7V*¹ðÃtX Çn 7Qx˜Ð ~Š Zi W

\Wžì @
YHt{"z6Xì ;g Y H6x *
Æ~Š Zi WgzZDƒ
 t~M%ZX •bŠ™
ÆZz™ ¦k0
}g ø*
Î Z åE<XÅX •M
Qx˜ì eV˜gzZ•M
h
y

ì eŽÐã‚ W

N Yƒ Ð kZ x » }g ‚Ôî Y á ‰ t ž Ð } {z À Xß™ Ýq ,¦g

H qzÑx » Ì6"µÆ äÎ r Zu)g fÆ Satellite Tracking SystemXÐ

ìg {g~gzŠ TëX Š
H7g»/µðûòÝZ(Ð kZJ
[Z~ ]Ñ»Xì Š

kZ~ Vzy}g ø •ž• ðC V*¶
~žg Ig
Š q Z ägå —~}g !
ÆkZ •

žì CW~™]!
[ ZX •Dƒìg k'
}¢Ælg !
‰ÐVƒìgƒ4ZŠ b§

X åc
Zg eЕÆw YŠÃV áZKZVYäY m
Zx Ó
"
4H
5G
ÌÎ~ *Šž å Hêt ä VrZ ~ {@çÆ ezz èEG
'ˆÆ xk
 ~uzŠ

ÌŠ ã
Å {•x Z ¸ZgzZ pZ * Z ðWä VrZ ~gzŠ ÏZ X žƒ 7Å äÎ{zÔ• Vl
™

Æ VE=žŽ ì {g ZŠ Z ã=q
Z {•x Z ¸Z X c
W~ ¿x ª» LZu Zˆ Æ kZ X ¿g

kZXÐN` ã=ÃTì/Šq
Z »ä¯ #
Ö Ó@¬t Xì Š
c
¯ ._ÆwÃIz6
Z |gŠ {•x Z ¸ZX ÏVƒ b§ÅV2 c
q
g c
V1ßžŽ žƒ Ág ÅyZ ‘Óx Ó~

äZÃg (É X ðZÃg7k
 ~(ðÃJ
 ` Wä{•x Z¸ZÂñY 1{^
YgNXì d
•
Û

X •Å 0
'
(äkZñOÆ

ä` ¯¢ZuZ~TðƒðZ±„
 Š'

iÎâÆ` ¯ÅLZuZgzZvZ[ x

~Y 2006

~Š¤

cŠÙç

39

ä VrZ¬ Ð kZ X H7¼ ä {•x Z ¸Z X c
Š Z h ZÐ V®Ã&
î á q
ZÆ {•x Z¸Z

7¼ Ì0Ð kZ ä {•x Z¸ZX H x ¬ O~ Vœ `
'Æ V/gzZ ya

r !
!, ZÃVÍßt Xì C¯ xÝÃVñ¸)g fÆpZ * Z ðWgzZJ@¬{•x Z¸ZX H

¬ Ï0

i +4¤
Zž• BvßXì 4äƒ ¢6x Â: Zg ZŠtâuÃVÍßž• D 3Š
X N YVYgzZ}ëQÂì M)g fÆx ÂkZi§»ä™

Ô•D ¾¼Ž y¨
ZXì „gƒg Zpc Kzg ʼn
Ü zzŠx ZúO%Z hz™ 25s§~uzŠ

B; Æy Zx Âtžì „g Y ð0
÷¡t Ì~M%Z[ZXì @
Yƒg 2
ÅŠÎz YÌ{z

gR75 M%ZgzZ • ^âJÆ°Z egR
g e sÜk0
Æy Z[ ZXì ;g Y À
Ð
{z Z åE<XÅX $
Ë ™7ZŠ ZnŒ
Û t ÌÂ}™ÒÃJ
#
Ö ª#
Ö ÓO%ZXì [ƒnzH»i°Z e
G
(
Ÿ
VM´ ˜x Ó[ ZpXì _0xÝÅi,ã=}uzŠgzZ iye ø zg6gîå

ˆƒDZ-Š #
Ö ÓO%Zžì [ƒ x¥ÃyZ Ô¸ ñ¯ ~°Z e zg m

 Z yg à LZ ä

zz ¸X •ïŠ™È bŠ nŒ
Ûh
'
× ÃkZvß ÂñYƒnzH{Š c
iÐuòŠ Wq
ZZ

{z Ô• ñƒÑ g mZÆi°Ze k0
ÆX´ ˜šgzZ[²~Š:Ôy0
Y ÔuÔkzgžì

zg- ]
{fÆi°Z e LZž•ìg aÎÌth
'
× gzZ•ìg HжŠ nŒ
Û Ã#
Ö ÓO%Z

N YM%Z :Zz°Zex Ót Âfƒ qzÑäƒ sp~ ´™~uzŠ zg m
gX ,™sp~
X ¨Yƒ{nx ÂÙç»yZ íXÐ

»M%Z à Ñž• ìg w ït {z i» kZXì „g¤
7 Å°Ze O%Z~ *Š ~g7 [Z

»6
gîÆ´™Ãi°Z eˆnZX Vƒï•
á GgzZM%Z àÑÔ Z”~TñYc
¯Š ŽZq
Z
fƒÇg PU
Z LZ~ i°Z e Ìä ËT~ *Š ~g7ž ǃt È »kZX ¨Y H

M%ZXÐÃYK 7w EZh
'
× ½»Æ~Šgt X σ76
Ö ÓO%Z ~g ZŠ)f ÅyZ
#

b§ÏZì ¯ uš »zg- b§TXì 3g ó óz\Z L Lä VrZx *
»T Ç}™~g Y ´™5

~Š¤

cŠÙç

40

Xì ;g ¯ušq
ZÐx *
Æz\ZM%Z

x ÓÆ *Š Z
 X ¨Yƒ qzÑæWgc6kZ ~ ‰
Ü zƒ
 oËgzZì g »/µZg ‚t

gzZ ÏñY¤
7Å°Z e ÂÐ ,Š™ qzÑ *
™sp~ ´™~uzŠÃ°Ze ´ ˜} (} (
ì [|m
£Œ
Û Ú Z6yZÐzz Ŷ~gŠÅ°Z eX ÏñYƒ qzÑ N PqC
Ù ÃVÃ%Z
tgzZ c
Š™ »Ã°Z e äVrZ¤
Zžì ]!
ÅWÎ[ ZXì 7y kZ ðà »5ZŠ Z ÅkZž

VÍß Â~*ŠX ǃ• H »uÅ *ŠQ ÂñYc
Š™ òZg6gîÆ´™Ãz\Zž 1™ê

Çg eg »P
 egzZ i eg »^i
™sÜä VÍßgzZ • 7̽»Æ ~Šg ªi°Ze k0
Æ
Ð w‚Îg e Ôt & ì x  Ùç u +pq
Z Xì u´e q
ZtX • ñƒ

Xì d
Œ
Û ¹w Zzi »x ÂkZ[ ZX¸ìg W- D `

ž „gW7™ÃVÍßžìzz ¸ X • ñƒÇg~ äÎ PU
Z LZ ä VE=

tâu™wïP U
Z LZã=Xì Š
VY µÚ Z *
ÎgzZ•„g YVY6
y• W©Å%
~(vßt Z åE<XÅXì ª
zŠ ÇÌ%Xì ;g Y Zh
y
%Ð j§eC
Ù X • ìg™~g »

X • ìg w ï œ
6 LZgzZ P U
Z LZaÆ vÐ x  Ùçwq {nkZÐ ~g âƒ
žì _ V6Õ+Zq
Z u@¬X ì à Zz äƒ {nu@¬žì x¥ÃyZèY

Xì $
Ë 0:
 »k
 ~‰
Ü záZzäW

kZ „Šp•ìg {gt ~}Ñ çTžt Âq
ZXì 6VzqzŠg ®Z » ~g îã=

Xì c
ŠÄgÆ™t¾ZÚ »y ZgzZì Zƒ c
¯xÝÃx ¸O%Z ä VrZ ª•ìg™\E
Ù Ã

á²} hðC
Ù žì { ZÍ õg @
XÐN;Š YÔÐN Y Ì(TtX쎄 *
ƒ »yZ

Æ V- Š·žìt {oIè ïZX • ï Š w ïÆg â Ð Ö
LZÃV-Š· ð|ˆÆ
Xì ^
YaÆyZwâ z yY »yZgzZ yp »yZgzZ•7„ y¨
ZÔy¨
ZÆ*Š ~g7 {z´

gzZg ZŠ™$
Ôg k Ô6x ¸kZžì @
ƒt x » ª Ð ƒ
 » yZ c ä™\E
Ù Ão ÌË

ÂH qzÑ ÜeÃgñZÆäZ•

Æ^ä ýP^- ]|Xì @
Y c
Š™™yZxc
Š$

~Š¤

cŠÙç

41

&Ãx ÂÙçkZ~ ªó óVƒ ÌlgzZVƒ Ìï~L Lc
â•
Û X H™f »VçpzŠ ä ÙP W

ã=X Vƒ ÑZz 䙫™~ ª @
™7Ìì~gzZ Vƒ } Y Ì*
`gzZ Vƒ Ì
 !
¯
» „ nÅ´ ˜yZ yZx{zX Vƒ: VÒpt ~ T• D ¯ {Z'
u »oÿkZ

X •‘

X • Cƒ _ ZÑFÅkZ Âì @
Y c
Š£Œ
Û Ão Ë)g fÆ J @¬gzZ pZ *Z ðW

~È/µgzZ ~g áÔg W! ÏXì @
Y H]ëÃVÍßÆ è%KZ~J Ãnún Z

gzZ ÙçÆo V˜ Çïq ÅÌZ m{ {z´n ZX • Dƒ òŠ WÆy Z~ z

õg @
~g øX •D™³vßg »$
gzZí{(Å}ZgzZïtV ;z•D YKŸ¦ÃŠ

X¸ìg™ ãZôÅgñZ à âvßtX c
àyvÃoäVMì ~ 7
~½ÐVÍß,Z

yZWZY Zgiz F}g øž ©X •ìg™æWgŠÐC
Ù !
Š Z•
Û Z³6VzÇ} (} (ë

{Š™³ÆpZ *Z ðWgzZJ@¬{zX •ìgxi 5 {°‡!
Æ Vzg ZŠ Z C1â ò Z¸ÑZ Î
Z ðƒ èÅ (John Perkins)+6yY a Æ KÃö}g7 kZ X • Dƒ
q
» (The Confessions of an Economic Hitman)[ Â Câ ¥gzZ ]gzp

~g ‚ä kZgzZì ;g @
™x »~ pZ *Z ðW' »[ ÂkZXì ïq »ÌZ¹·_
täkZ~/~y
W[ZX H{nÃV”™ïB‚ÆpZ * Z ðW/

¿tXì Å ÒÃÅ ä™ ZŠ Z {g ñ » Vƒk
LZ™É[Â

;g_C~ ä™\E
Ù ÃV”gzZ ä™ 0
''zŒ ÔäZ¤
‘Ó
gzZ ]Øg ÃVÍßt Xì ŠŽñ~ ]gß! Â ]o » kZgzZì

ž fƒ yZª \ WX ;g @
™ Ýq œ£ LZ ™ }Š VRŠ
+6
yY

gzZ•` {gxi 5.‚~ Vzg ZŠ Zy ZyZxÄÆo}g ø

¢t Ãy Z {zX •Dƒ~ ´ ˜}uzŠ Ûî » ZJÆyZ

ZgzZÐ,Š Ì#
¤
Ö ÓgzZÐ, ™Ì«™~g vÂÐz™¿6ì}g øž•D ÑŠ

~Š¤

cŠÙç

42

XÐ,Š™Ø{ Zg vÂÅà z°¬~g ø

sAò ¸]
{f x ÓÆ%ÆyZk
Z ä VrZX ¸ WZk

izÆyZk

Zt]~Y 1953
HÒ&z izg ~SRzg L LòŠ WLZÆ™~g Yî{°‡!
Æó óïG
ä} Z ðWÏX Hê »h
~
]zΠgzZ Zh
y

Ã]Zg ¶ ZgzZ 2- Cg ˆä VrZ X c
Š«
Z®»#
Ö Ó™ Zz™]zŒ )g f

»y ZžŽ ñW™á ~ #
Ö ÓÃ~U{•
á ŸgˆÆkZX H ay

…$gŠ" c ä™ 0
'

È % ïZž Hx ZŠZt s ÜÆM%Z ä ß{•
á ~ Y 1974 X åxÝz™â Z(Ð ƒ

X •D™x »t)g fÆTì Ññg ÃÄ»yZtX c
Š Zz™OÃß{•
á äVrZX c
Š™

 7~ }Ñ çy›~g áX • Dƒ ! ~g »uÉ 7˜äZ•
1

Æ }i

{z´ÆkZì ï•
á Ì@zð³Ð ’gzZ%Ã~ Tv Wªb6hZ wA]
ÃX $
Ë

äZ •

iX $
ˆ
Ë YÅ7~g áéZÔ•!ÅVâ ›x ÓžŽ ]ÍgzZ]
{fx ÓÆã0

yÎ 0
ã=[ZX •È±tX •K«ä\¬vZ…] *nx ÓgzZ´ÃÔ*
ÎÔm @
}
aÆ kZX ,™ï6b‚z CgŠgzZ N ¯ xÝÃx ZúÆ yÎ 0
ž @
• ìg ¯ : ¶
Ã

‰tŠ ™÷gzZQ÷c ä™t¾{ ÚZg øXì @
Y c
èÃVÍßg Z¼žì Cƒt oÑ«

X •Dƒ°»g Z¼

@
ƒ qzѳ% † Zˆ Æ kZXì @
ƒ xŠª ïZt Xì ;g ¸Ÿt ~ õg @
~g ø

X •T e bŠ£Œ
Û °Ze [g Zq
ZÃ\Wëž• ëgzZ•D Wk0
Æo kZ {zQXì

Ñ »X• ïŠ s Z@ZÃVâ Zxt Xì @
Y c
ŠÉ~ .
î » Z sÜÉ ïŠ 7£Œ
Û {z

ì c
Š™nzHÃyÎ 0
äVrZXì @
ƒ *
«~Vzîi ÅòÝÃx ¸zosÜgzZsÜ
c
Š nŒ
Û ~°ZeÃ\Wä ëèaž• ëÐ yÎ 0
{zX •ØŠ èÐZ LZ VŒ gzZ
ëÐ yÎ 0
{zX •Tgx » *
~ ¶ŠŠÎ{zëgzZ÷ŠÎÐ \W„~°Z e ë Z åE<XÅì

X ,™æW'
…äZ•

i CgŠLZ\Wž•
ˆ

w‚k•k• ©ÅyZ Z åE<XÅ•D™æ W'
od
¾Y âZ CgŠž fƒyZª\ W

~Š¤

cŠÙç

43

~Šg…™á ª
zŠ Ç{zžce ãƒd‚f ]!
ZX •7f(Ô•Sg6
q
(KZ
5ZŠ ZÅŠÎÌ{z•ìg} Š ~׎gzZ•ìgÉsÜÉ Xìg} Š7Ì°Z eƽ»

Æ J ®gzgzZ pZ *Z ðW{zX • ìg ^ßo Zgø óg’ {zX • D Y á :Zz ~

9zg kŠ°Ze¤
Z }X ,™=z ~ eô™{zž•s Z e î !
Š6
Vâ ZxyZÄ$
}g ø)g f

@
¾°Zeq
ZÆ™x »yŠ q
ZŽgzŠ'
× {zžì È »kZ Âì @
Y c
Š™9zgäñOÆ
[ZÔå*
g @
Z~w‚ õ0
£Œ
Û Ž äo}g7ªÇñ¾°Z eq
ZÆ™x »yŠzŠ {z[ZÔ å

Œ
d
Û Æäg@
Z£Œ
Û oZ
 X @
ƒ7„»gzŠq
g @
t V- X Ç}g @
Z~w ‚kŠ nŒ
Û {z

Qc
gzZ•ïŠ Zz™m: { c
(ÔŠ Y~o kZgzZ•ï Š Zz™=z~ e´™{zÂì (
X •ï Š «
Z®»V áÓ

ëZ¹~ kZ »} Z ðWÏgzZVâ Z+ (ÆyÎ 0
Xì g D»yZd Ï(yÎ 0
`W

BgzZì eZ «ÆV áÓŽì } Z ðWÏ^Š¤
cŠ ~(Ѓ
 Å *ŠXì g ZŠ™

Z(
Ѓ
 »e
g/ž7x¥Ãx ¸~g ø]!
ZXì CZ™OÃVƒ•
q
á Š !
gzZVâZxíz

¹Ð ]!
kZÃVÍßyZXì Z ¤Z »VE=gzZ} Z ðWÏ{zÔì @
Y H™6
뎊 Y
Xì iZ(Ð ƒ
 »b)Æo kZ e
g/ž• n
g ¢6]!
kZŽ σ 1

gzZyZxV ˜Ôƒ Cƒ8
-Å} Z ðWÏV ˜X ì 7e
g/~o‰
Ü z kZ|gŠ

YƒðYx PZÏ(V;zVƒÈ) Ï(ÎðJ egzZƒg â½ÅVzg Z¼Ôƒ[YZh
y
c
z

Ï( Vz%~ ´ ˜}uzŠ²• ¿g È) Ï( zŠ ä VrZ Â~ o LZ Xì

Xì @
Y c
Š™ 0
'
g_
Z Ï(~y Zƒ *
™{näVrZÃoTXì @
Y c
Š r z•
Û ÃVo)
XìÄ]gzpq
Z»wD Z)´~KkZ

g° Z Y ~Š Zi W Â x { ƒ „ ¤
Z

: · ì » ä™ { n à Vñ¸
Ê
4E
CGNŠ Ã c
{z X õJ/G
z}g ø X zŠ}Šg ÖZ ~Š Zi WÃVÍßs ¸ç ƒ *
™{ nÃVñ¸¤
Z ª

~Š¤

cŠÙç

44

L Âe
g/ L…X³NŠ ÃVâZ+( Xì @
™7™ J m
J(Ã]!
~gz¢)
Ð s§Å} Z ðWÏcp
gxõ…Xì @
Y c
¯ s ¸ç)g fÆ] Zg¦‰e
%W

ovߎ X Vð; ÆM%Z ðà Âì Zƒ •Vð; Æ]g ¸ðÃVŒXì CY ~ŠŠ Zæ Z à â
oZ
 QX @
Y Z hg7„.
Þ ‡Æ䙼 c
ì @
Y c
Š™OÃy Z•T e *
™¼ c

~Š™=z ~ e ´™ÅoÆ™ 0
g _
'
ZgzZ]ZŠ Y~o ÂLg7.
Þ ‡Æä™ ZŠ ZnŒ
Û
Xì CY

yZÄ$
yZX å°Ze [g Z Î&Ái Z Á ay
» ®Zg ø Xì 8
â ¹ Å ®~ *Š

7Å{i öJÔX Š
c
Š uzgjZ~ˆX à Z e Ö
ï®~°Ze[g Z 21äVâZx

ム[g ZÎâ c
ÎJ W ã½7 ÅsZ ÏK 8 X Š
ÑZe Ö
~ [g Z 14 ÃkZX ¶[g Z 140
b‚z CgŠ‰ZgzZ *
Î~ *Š X Š
ÑZ e Ö
ÆQwø[g Z 120 ã½ÃkZ X ¶ce

ñC Ãx ¸ä #
Ö Ó¸¦

ž 7Ìx¥Ãx ¸ ãÎ 0
gzZ • ñƒ Äc
gŠ ~ yÎ 0
Z(Ð ƒ
 » *Š 6x £ q
Z ~ yñ• XáZ e Ö
ƒ
 B; Æ VE=Ð Ùñ{%

ÅðtèYì Zqà ZzäƒwEZ {Š c
iЃ
‰
Ü zkZXì ZƒÄc
gŠ {íf »äÎ

~ ]
{ fÆ |
 ž H{@çq
Z ä #
Ö Ó¸¦

Xì @
ƒ wEZ Ì~ VÏgzZ Vzg @

sÜXì z » yZ ~ Þ
 Z u 6 „ : Xì 7z ðà » x ¸ ãÎ 0
gzZ #
Ö Ó ¹Ãz
wzN ã=ÃTÏñYá vÅC
Ù !
*
΂25Xì Š
c
Šz‚25Ã#
Ö Óy ñ•
KkZX •‰ØŠ Î .
ö V;zgzZì Š
c
Š™ qzÑx » »% ïÃäÎkZX •D™

B‚Æx ¸tXì ;g VÃVE={Z
ÃZg ‚žZ
 Xì „g™#
Ö Óyñ•ay
Zg ‚~
Xì $
Ë Zz™ »Ug ¯{@çtÂìq])#
Ö Ót¤
ZXìžðŠ Z(
¹

Vzhz™~yÎ 0
X Âeäƒw EZ c b #Åx ¸ãÎ 0
Ž • äZ •

Æ}it

ÌZM%ZXì ~|• ZŽ{íf »%Ã Z(Ð ƒ
J
 » *ŠX • ]
{f ãnÆ9zg

‚60 ƒ
 Ú »kZ~uXì @
™w EZ c ä™ Za ð*
ZÂ~o LZ´Ã‚M

~Š¤

cŠÙç

45

{z J
ÌZ ä #
Ö ÓãÎ 0
Xì ‚q
Z sÜ~ yÎ 0
²ì ‚ 40 ~ c
ZXì
&

7x »t ÐZ ã=p• Dƒg »"µXì ŠŽñ~ }iu ~g ø Ž Ñï7´Ã

ÐáZjÆïgZgzZ ð*
Z Â}g ø ÂÑ ä™wEZ´Ã CZyÎ 0
ZèY ïŠ äƒ
¤

~ ]
{ f yZÆ %Þ • ]*
kZ {Š c
i ¹ ÌÆ ]!
kZ X îYƒ Á¹ ]YZy
Z
X VƒŠŽñÌ}‹

Xì _ Yá ä%¼Ð VŒ {zXì vwzNžZ e ~(Ð ƒ
 Å *Š Degas

uugzZy ñ•Ô|•}g øXì Zi ZâÐ Vâ Z •
CgŠ·•Ão kZ ä]+Z[gvZ

X ÏŽ,qVâzŠtÃ\ WÔ,ŠÅVZ.Ì}\Wž•]
{ f ãZÆ’gzZ%~

"ßž @
•Çghg PU
Z LZ~ ]gßÅòg Wc_yñ•äÜÁÔŠ o

Ì6yZ • `Y K Äc
gŠ ¬ b‚zŽX nƒ: x » » ä™Äc
gŠ b‚z CgŠ~

X •UÐ ¹ÆkZ Âì m»{ ÇgÈÅgŠ ZÍJ
V˜X •ìg™çÜÁŠ¤
cŠ

X •ìg ¯Ðyz¬Æu{ÇgÈtëžìtë ZЃ

|m
£Œ
Û »°Ze[g ZÎF6si Z'
Xì ;g Y Ht¾ZÚ»yÎ 0
wø*Š ~g7‰
Ü zkZ

Rain Æ si Z'
Xì ;gƒ {nng Z {™ Zg7 Ð x  ã-ÆyZ Œ6Y !
ggzZŠÎXì [

yZaÆ~g»“
 »ž @
ì ;g Y c
°ÃyZ Ô• ñƒ“6Õg éVzg ZD
Ù žŽ Forest

ƺ´kZXì @
™~g7 xW‚70 Å *Š‘´1t »si Z'X ñY W}i k0
Æ
Xì „gƒºÅx W~ *Š Xì ;g Vyvh
”õÅyzizZÐ äƒ {n]Í
âñ0g »ÐXX •„g™x »] 24 ~*Š V c
1Xì „g| (
Ð ~!/g Zz.
Þ ‰

kZ }i c ®
 Zgi™ °]Í si Z'

Xì ;gƒ ` Zy
Z » à‚ WðZ e 0g »gzZ à‚ W

ñWÃyY ÅyZ J gzZ }g ZŠ Z C1â ò Z ¸ÑZ Î Xn g @
Zú1 »ŠÎž @
ì ;g™à {a

Æ *Š X • ìgƒ {Šß Wg«Xì „gƒ /g Zz .
Þ ‰Ð ä°]ͲX • ñƒ
4ÓŠ¯Žñ~V”Z
2kI
G
c
Š
Î{ i Z0
ZtgzZì „gƒ—RÅg«X •ìg£Ð~! çJ.G

~Š¤

cŠÙç

46

X ¨Y[ze‘´´‚ Zg ‚~w‚ 25{ÒWžì

Å[Z![Z ¶C™ ZƒØg Å\¬vZŽ lg !
žì 3g™ 0
'Š Y Ú Z ä VI$
yZ

~ *Š ã=Xì ;g VyvÃ
 y¨
Z Ôy Z³Ô|
 gŠ6}iÐ Tì 4'~ ^

kZ ä ëXn Y HwzNÃ~Š !
WÅ *Šž @
• T e *
g â »ÈÃVÍßÆ™ 0
'ºðZ½

V˜X •D™wzNô ˜ZÆ*Š {z)g fÆT•iZ%{ztžì c
C~[!
]|sÜ…Xì Zi ZâÐVâ Z•
CgŠÆnC
Ù …ä ]gŠÂì m»yÎ 0

J

]gz¢ÅKÃVß e ÅÔŠ …X Ì4gzZƒ Ì}ZŽ ì ]gz¢Åy Zx‰ ýP^"Know your enemy and know

ž å ¹ä Sun Tsu ^# ìXì

» V6& KZ Xì ~gz¢ 'Y ÌÃ\ WLZ {z´Æ ÔŠ c ! x» ªX yourself"
X Vƒ#
Ö y Z*
gzZk- âgzZOguZgŠ Z

/ / // /

~Š¤

cŠÙç

47

w ŽgßÙçÅyÎ 0
Ão ËJ ã=gzZJ®gz ÔpZ *Z ðW¤
Zžì [ƒ™f ~ [Z1ZÔž 6

o {z Z
 X • D™wßz ª
zŠ ÇÐ o kZ~á$
Æ nŒ
Û kZ • ïŠ nŒ
Û

gZŠ nŒ
Û¯
 !
Æ TX • ¶~gŠÅ´™{z Âì @
Yƒx » *
~ 5ZŠ Z ÅnŒ
Û
yZgzZì @
ƒ qzÑ¿» ~g áÅVzg ZŠ ZÆo kZˆn ZXì @
YW6x™z3gÆyZo

ì 7ŠzöJ
yÎ 0
sÜnçt Xì @
Y c
Š ¯ å 0
ZÃo™h
y
î ¸ÆV-hÃÃVzg ZŠ Z
*
¯ xÝCZô ˜yZ ã=|gŠX • g D » b)4Z Ì´ ˜}uzŠ Ð ¹É

Lg7Z Z
 ì e°tgzZ N ¯ xÝÃVâ ¨
Zx Óžì Ñ »VE=X • T e
ÌÃ]ZŠ Yã—gzZ 46x ¸{zaÆŠÅœ£y Z LZX ñY H„~]4Lg

~ ŠŽz ´ ˜6 Ð ¹ ˆ Æ xk
 «~ Ë Æ V1w4Z X • ïŠ Zƒ

6gî CgŠ´ ˜LgX • „gY Å'!
ŶŠ K
 F
âui Z Ìëz tæ[ZX ñW
X •f
™~1‡LZ7ZÐã‚We
.ã=gzZ•Dƒgz$

ž ©X • ìg™]g ˆ)g fÆ x  ~g î Æ VE=´ ˜x Ó~gzŠ {ŠŽñ

VâzŠtžìzz ¸X • D™„~ i°Z e 5ZŠ Z ÅVçŒ
Û gzZ +Š A ÌyZk

ZgzZ yÎ 0
ÍÑ x  ã=¸ X • x » *
~ ä™Ýq {Z
à { Zp§{Ð ]g ˆò Z¸ÑZ Î ´ ˜
gzZo CZ¤
ZXì c
Š™ qzÑ *
¯: ¶
ô ˜x ÓÆ*ŠÆ™q
Zq
Z ä VE=Æ™

äVE=¬XÐ ,±gz¢ë Â} 7Ì*
±Ð x ÂkZ…aÆäXx ÂòsZ

ã=X • ìg™]!
Å ä™ {nÃyÎ 0
gzZ yZk

Z {z [Z gzZ H {nÃy j
jZgzZ t Z²

• ìg ¯ uš } (} (ŠpgzZ • ìg™„~ V”Lg Lgô ˜y ›

~Š¤

cŠÙç

48

t ‚}g øw VÅ2-O%Zà ÑgzZ2-8g-~KkZXìgo¢q Ê CZ »yZž @

uš Kg•B‚ Æ ê ð¨Z c
n Ô´ ˜òsZ gzZ yÎ 0
ž T e 7vßt

t0
Ãx »kZX •T e *
™„~V”L gL gÆ™gz$Ãy Î 0
{zaÏZX ñ¯

„g Y ÅÌ„C1ÅVzg Zh
úŠÆyj
JgzZòg Wc_a •aÆäàJ
Š

V1ßÆ´ ˜Z[ZgzZ Hw EZÃVzŠ™äVrZ Ì~y*Š™ b§ÏZÇ!

X N Y^I´ ˜gzZƒZag _
Zy xgŠÆyZž @
•ìg Z±~:WÃ

y›s§~uzŠgzZì ;g Y H 0
Š Y~ V”™ ¯ Š ã
'
Ãè¸gzZ+
 —s§q
Z

y›x Óžìt Ñ » VÇZzgg »x ÓyZXì „gY ÅÒÃÅä™Á~Š !
WÅ ´ ˜

ÐZÔì ̉
Ü ¤bZŽ o w â Ñâ Ð b‚z CgŠX N Y} «~ËÆ yZ ´ ˜
Ôá!
ß{zaÆw”Æœ£ LZakZXì 7y‚ WÚ ZaÆVE=*
™1‡

X •ìg™ 0
(6
'
Šã
Åè¸gzZ+
—

ä®~{X ¶~Š K
 F
ä®~{~ Y 1974 Œ0
zg { O%Z Å ~œ,å Z

Ñ»TX åc
¯/µq
ZaÆŒ0
zg { O%Z~ Y 1974

f(Å *ŠèY ñY HÁÃ~Š !
WÅ´ ˜} (} (
Æ*Šž åt

~Š !
Wo ðä
ZìC
Ù ªXì {Š y vc]ZŠ ¢O%Z ~Š !
Wðƒ
akZXì @
ƒÂ¹ *
h ÂÃkZ ƒo¢Ð p ÒÆ b‚zgzZ
CgŠÆyZgzZ ñY HÁÃ~Š !
WÅ´ ˜yZžì ¸ xŠª»yZ

X ñY c
Š™„~ V”LgLg™h Âô ˜yZˆÆ kZX ñY Hï6b‚z

p°ãZz~(
g0
ZÆkZpì Zƒ – Control as a tool~} ŠzkZÆ®~{

ˆ~Š„
 zÅ´ ˜{¾X~KkZX ÏN Y ðZz™ 0
'(~ ´ ˜y Zžì ˆ~Š

X åï•
á Ìx *
»yÎ 0
~kZ¶

~Š¤

cŠÙç

49

ÙçgzZ *
™ÁÃ~Š !
WÅ´ ˜x ÓyZX •ï•
á Ìsi Z'
gzZ c
ZÔ c
&
0 *
~´ ˜yZ

y‚W » ä™ »"
¾q
Š 4
Æ yZXì ï•
á ~ ] ZŠ ¢ O%Z*
™gz$7ZÐ áZj

ÃVß Zz ä¯ "µÆ b§kZ ä u 0
yWŒ
Û X N YØŠ™ »d
¾žì ¸i§

ž•ëvßt²z™ 0
#
'
Ö Š Y~}ižì HÐVÍßy ZyWŒ
Û Xì c
Šg Z Œ
Û {h
I*
Xì [ƒqzÑæWgŠ¿6
/µÆɱkZÆ®~{X •ìg™ b &Z ÅVÍß Âë
X •„g YÅ 0
(gzZµÔVc
'
g F~´ ˜yZ[Z

x Z¸Z x ÓX • „g™'!
Ð y• W©ÅuZgp‰
Ü z kZ~ *Š ~g7 ÉyÎ 0

Æx »kZX c
¯ x ÂÙç@¬ä VE=aÆw”Æœ£ LZX •g D » ðµ

ux ÓÅ *Š •ÆkZX c
W~ŠŽz Federal Reserve BankJzg m
gwg 8a

V|~({g Š
Å *Š ÃkZì @
ƒ Za á ÌA ~ *Š b§ÏZ Xìï»°Z e O%Z6

V| ±•
Û gzZß'
ÔõÎÔO%ZÃg ZzZa x ÓJ
Lg â4³ÐEªX •C™wzN
X •C™wzN

Xì *
ƒ { n»uO%Zzz ~(q
Z ÅkZX • „g| (©Å%~ *Š ~g7 ` W

76´ ˜d
¾W
Z„
 Zg { Z'
»Tì ;gƒ µ% íXì „gƒ ¶~gŠÅ°Ze O%Z

Ð ÄgzæWùZg fXì „gƒ PuZgp~ ´ ˜d
¾:
 Æ äƒ µ%Xì ;g

| (B™~ w Žgß+ZX ÇñYƒ qzÑ *
7̵ íXì ;gƒ†ŸZ~ Vay
0

gzZì QZƒÃƒyxgŠÆ V1ßXì @
ƒ Za g _
Z ~ }Ñ ç}g7 gzZ ì CY

Xì @
Y| (
, ÃyxgŠÆx ZúgzZ#
Ö Ó
G
3Ÿ-#GZ ªwAÇ!
7µ¹ÃM%Z % CgŠèYì c
Š™ qzÑ *
¯ w ðE
äM%Z[Z
0
'µÌ~ og !¤‰M%ZÐzz kZ Xì ;g™ Za wAÇ!
Šp{z [ Z Z åE<XÅXì ;g

Å Vz÷Zž @
ì „g Y Å sp~ wA ŠßÇ!
` 30% Å hÅM%Z Xì ;gƒ

ÐwAÇ!
V c
h Çx Óà Zz½~M%ZJ
Y 2025žì/µ»M%ZX Ã^Vc

~Š¤

cŠÙç

50

X ñYc
Š™ 0
µ~*Š~p ÖZ}uzŠ ªX ÏN Yð`
'

Þ ‡Æw EZû%„q
.
ZsÜŽce ãƒ`{Š™g »6gî}žìt/µ»yZ
Œ ZgzZ Y17Õ
»`KZy ‚ Z åE<XÅXì @
Yƒg »"aÆäÇ Z`‹Z Õ
»kZXƒ
`Z åE<XÅì @
YœÕ
µÐZX • D 7äh
y
Õ
6 ÐZaÆ ä™“
 »`w‚

kZX Ç 7¼ aÆ äî *
3ÃVÃÈ1ì @
ƒ4—"g £Xì CYƒ PÌ
ì îŠ 9zg 80 Æ kZ #
Ö Ó Âƒ Za xn Å9zg Τ
Z Xì CYƒ {nűb§
Xì ‰™Ñ~Lg â xnKZ~9zg 125y ‚ Z åE<XÅXì @
ƒy v»9zg 20Ãy‚Ô

X Q7e
¬g ðÃô ˜d
¾gzZ•D™æ W'
xn´ ˜} (

Ö ÓgzZ}Š™ »e
#
¬g6’gzZ ã 0
Ô ðž ¹ÃyÎ 0
Ö ÓäJ®gz VâŠÔ
#

¾LZ ëžì È » kZ XÐ ,Š™ »e
d
¬g J
cŠ ëž c
ÑŠ ¢ ä yÎ 0
Z²ì C7PxnÅo LZÃM%ZXÐ,Š™ »ª
¤
œgzZZ
Z¯áZzYÃVâ ‚

xn{”æWgŠ~«£Æxnò £Xì C7:×ÐZ Â}™æ WgŠxnÐC
Ù !
M%Z
zx *
»Vâ ‚ò £~ᲄ} hðžìt @
ƒ Z åE<XÅXì @
Yƒ t¾ZÚ »y‚ ƒ :

ŶÅxngzZ • D™æW'
xn:ëžì w q ¸ Ì~ yÎ 0
Xì @
Yƒ »y¶

X •D™æWgŠxnPQ~]gß

X ñYH 0
'
µ~*Š ~g7ž @
ìŠ
Hg »/µ@¬q
ZÉ Zƒ77
eZ¼ƒ
t

áHtÎ/Zs܉
Ü z kZ²X ì ]gz¢ÅI Htg ZD
Ù &: Ñ‚‰
Ü z kZ~ *Š

gZzZa ÅI L¤
Zž å @
ƒt¬X Zƒ~ËÆä™Ág ZzZa ÅI ƒ
 t Xì ;gƒ Za

áô ˜d
¾c
¸f
h
y

xnVñZŠ ÂÐ ´ ˜÷Z´ ˜d
¾Â¶CYƒ ¶~
»áÂX •eÌ*
™„
áo÷Z¤
Z[ ZX ¶]ÒÅI ‰
Ü zk QX å@
Y c
Š}ŠŠ ZæZg•
Xì ;g YH Zaµh
”~*ŠXì 7e*
ƒ(Zžì µÚ Z

6V1µ} (} (
‰* e ˆF
gzZ * e ¨~ yÎ 0
~ ð;Š ÅY 1960 gzZY 1950

~Š¤

cŠÙç

51

gzZ ]ZyÃ\g- ˆÆ xk
 ~uzŠèY ¶wŽg߸ ~ *Š ~g7 ‰
Ü z k QX Zƒx »

¶7o¢âZ®
 Zgi ÅyZX å [ƒ {nÐ k
 \g- X ¶]gz¢ÅY âZ ÅÅ
 ä3
¾x Óž åt Ñ » TX ñZz™sg ”x ÂÆ ®
d
 Zgi ~ *Š ~g7 ä VrZ Z åE<XÅ
b§kZX ñ¯DÃbZ•
Û ÅuZgpaLZ\g- Æ™æWgŠÐZž @
,™ Za xn´ ˜
X HwEZcÑLZô ˜d
¾äVrZ

7Z1• T e *
y
h
uZgpo÷ZXì ¶Å uZgpH•Î{g Š
~ *Š ‰
Ü z kZ

ÅuZgp~\g- gzZM%ZXì „gƒ PuZgpžìzz ¸Xì 7„ [ ø
Š uZgp
~g Zl•
Û Zz k0
Æ yZ¬ Ð kZ Xì *
ƒ sp~ wAÇ!
» uZgpzz ~Š ã
Å ¶

X¸ïŠ™ùŸá‚¹{zÐzzÅY7Á~~r@¬på@
™Zƒ{íf

 gzZì ÑZz ä7µ~‰
Z
Ü záZz äWžce h™b§hZ ]!
t Ãx ¸~g ‚

Cƒ Á~Š !
WÅV”Ð VlX •Cƒ(aÆw”Æb‚z•D 7
µ~V”
vßt V˜ž 7(Z¸ ðà » *Š X c
Zz™OÃVâ ¨
Z VÅÑ ~ Z&
Zzg ä VE=Xì
E
2¢g Zz ŠßÇ!
Æ V- g F ªçJ.G
{zÃV”k
5
¹F
gzZ V”d
¾[ZXìg™70
'(

ii
Z~ ~R

ŠpäVrZž•ŠŽñ@ZØãZzÆ]!
kZX •T e *
àyv)g f

ii
Zt Ð V;zX H4ZŠ ~ ŸÆ VÍß~( i•
Û Z) ù»¬ Ð ƒ
 gzZ å Hg » k]
Zz

~Š !
WÅ *ŠÐÌ ii
Z~ *Š ~g7ž Zƒt ÃyZ {Z
ÃZ (q
ZX Š
c
;~ *Š ~g7k]
Zz
ÅXX •D ¯„Šp{z Ì] c
zŠ Z à Zz äƒw EZ c ` ´Æii
Z ZuzŠXì „gƒ Á

Xì @
ƒ{Z
ûi°Z etFÃyZÐ|
 z•
Û

Ôƒ k]
Zz »j e'X • ìg VZ {Z
ÃÐ b‚zŠpgzZ • ìg™ Za sp~ *Š vßt

ÃyÎ 0
{zgzZì s@ »yZ ÌyÎ 0
Xì @
WÃgZŠ™ »yZ(C
Ù Ôk]
Zz »ii
Z c
ƒ ¾Z`Z

X åHä®~{i ¸Wäìö@¬*
î…
q
ZtX •ìgàyv¹6
gîãzg0
Z

ÑZz äƒ 0
'µ~ w‚P ŒZžì x¥ÃkZèYì ;g™È ã0
» yÎ 0
]g ¸

~Š¤

cŠÙç

52

x Â~1{°‡!
™5~ :WÃVî c
gŠ LZ ä kZXì ;guzg „z Ìã0
»÷Š@ Xì

ñY $x ¸{zX ÏVƒ0
Ðzz Å ã 0
'
({ÒW~ *ŠÃ7Æw ŽgßkZXì c
Š¯
ïq ÅÌZ¹ wVÅ ýP^- ]|~ KkZX ǃágzZ]
{fÆ ã0
k0
Æ TÏ

w‚]‚~ož¶V- ¼žŽX ¶ðCô=Å[ ZpÉ
Ü z {•
á Š !
ä ýP^- ]|Xì

µ{zgzZ ÇñWµ »w ‚] ‚ˆÆkZèYz™ ¦á~ Vß ‚]‚y ZX σ ãZz•
Û ÅI

ÐzzÅiÕKZ {zì ~Š™ävZÃTX ÇA 7á~ê}g7ž ǃu +p Ú Z

XÐN Yƒ™6?ºÃVc
g FÔuÈÔk
 Ôµ:gzÇñY$

Ù ŠÃª
q ð5Z'z Ï( Åy Î 0
X • }g •
á Z ¹ ~® kZaÆ VzW

0
'
µu +p~yÎ 0
~Vß ‚PèYñYƒg ⃞ìÒ Ìcx ¸ãÎ 0
ñƒ

Tì c
Š™qzÑ¿Ì6
/µÆä™} i{ÆyÎ 0
äVE=Xì ÑZzäƒ

[ºXì Š
áá[ ºž Ǿ |•íX ǃ 0
µgzZÐ, ±~ :W"ß•Æ
'
uuX •ìg YK×t £}÷ž Ǿ yñ• Xì ;g uzg‡g ~g ø|•ž Ǿ
H5J"
X B7ö-ÍG
ZgÅð=ž Ǿ
ë]!
Z X • ui *
q
¹ a}g ø w‚P Œ Zžce h™b§hZ ]!
t

Zƒ~ dZzgzZ‹ŠÉ Zƒ7~Š !
WxsZê»ä™ c™* e r !
Ñ»ž•ìg™ãZz
vßt X ,g eÐ [Z±ÆvZ {zì H c™/µ» ä¯ * e r !
Ñ» ä VÍßXXì

¶ðWà ¥p~oГ
Æ* e ˆF
c
* e ¨X •T e *
g â ‚\ Ô »ÈÃ#
Ö Zy ›

ã0
k0
ÆXÏ•g {0

i~¸„zsÜ~*Š {ÒW?ÇñWùµÐ“
* e r !
ѻQ

 e¯ : DÃbZ•
Û Å uZgpyÎ 0
Z X σ ãZz•
¤
Û ÅuZgpgzZ fƒŠŽñ}ífÆ
x9{zq
ZX •ìg™¿#Å *e r !
Ñ»vßÆb§zŠX Ç} 7
*
™ o‚ » ã.6
¹

¯s ¸çÃyZžŽ •n
g¢6]Š ªKZ {zXì 7D»|ÃyZgzZ•| 7yZŽ •
Å *e r !
Ñ»Ž vßÆ n}uzŠXì ‚ 80 ƒ
 Ú » yZ ì „g ™Ýq {Z
Ã CZ ™

~Š¤

cŠÙç

53

T e *
àyvÃoÆ™¿#Å" µkZŽ • PU
Z ã={zÔ• D™¿#

Æ|•gzZuu îSÜÁ„
 6x ¸X D™7tÊŽ zÆ yÎ 0
ÌLvßtX •
,g eÐvZ vßtX • PU
Z Cg ¸ƒ
 t |gŠX •ìg™¿#Å *e r !
Ñ»vß

ÃVǸ y ›„ LZ {zžce *
WspÃVâ ZxX Ç}™ ¬$
aÆ yZ y ›C
Ù :gz
X •ìgg â ‚ \ »È

Ð ]g ¸ {z • ìg D™ÒÃÅ1zgyÅ * e r !
Ñ»Ž vß {zž,™g¨\ W

D™7e
DÐVµ@¬gzZDR{zXì ;guzgVY ã0
Zg ø{zžD™7e
D
Æòg Wc_a•vßt„:X •ìg Ö
VYVñZŠQuZgp:~o}g ø{zž

Å¿#Å * e r !
Ñ»²Xì „g Zz™ 0
]zŒ s ÜÆ„
'
 c
gŽ • D™]!

Ð*e r !
Ñ»èY ?ðƒ7cÝq§6ZÆ* e r !
Ñ»~Ÿg 0
VYXì CY

7]
{ fÆ ã0
Z X Âe h
¤
 o*
Æ lƒÃx ¸~g7 [ZX å c
WÐ dZzê 0
ÃVâ Zx²Ï} 7
Š k\ gzZuÈh
ø
”ÃyZX Ç} 7×ÃVEÎ 0
³»kZ Âfƒ
X *
7
7t•
Û ðÃ

x ¸ãÎ 0
èY ÏñWgzZce ãW~pvZY ¶
ZXì c
Š™yÒ/µZg7»yZ Z ä ë

}g ø•ÆTì li ‚@¬t Xì 7y‚ W*
¯s ¸z"ÃyZ[ZXì ˆ™/µt
Xì ;g Yc
Zz±~:WÃV1ßÆ™¶Å ã0
~o

Âì ’~ yñ•X ce *
ƒ {Z
ÃÐ kZÃyÎ 0
}g7 Âì {ÇgÈ ~|•¤
Z

ÆòXì @
™Ýq {Š .Z yÎ 0
Zg7 Ð ðÅuuXì @
VZ {Z
ÃÐ kZ yÎ 0
Zg7

Xì @
™w EZÐZy Î 0
Zg7Âì @
™ Zaá[ º¤
ZgzZì @
ƒny Î 0
Zg7Ðã0

ÔvZ w
å Îg {zì @
™]!
6á!
ßgzZè¸Ô +
 —ÌŽX •z »ŠŽ z „q
Z"ßx Ó

Xì ÔŠ +F
»yÎ 0
$
gzZVâ ›

:ì~ ~g ZŠ)f KZ {z • ^
Ã6VÂg Ziz dZ y ZxŽžì Å%Z kZ ]gz¢[Z

~Š¤

cŠÙç

54

/ VZ6ëÃÔŠ ˆřk
 ~(q
Z s ÜÆ y Î 0
Z~ w Žgß{ŠŽñX ,™
¤

÷~ V$~g ø XÐ ,Š™{ n„™ Zz±~ :W…{zèY σ 7]gz¢ÅäZ¤

;gY |6ìÆVE=öŽXce ¢
yTÃyZX •ï•
á v߉tŠ ™÷gzZQ
Xce*
¯x » *
ÃökZ…Ôì

VY e
D6ä™È ã0
Ð ]g ¸ä VrZžì bŠ [ ZŽ »]!
kZÃ]Š ª ~g ø

*e ¨
ÃwŠ •ÆkZ Âì Š
H »/µ» *eq
Z¤
Zž H7VYêtäVrZ ?Å7

aÆy Z)zgyÅV_e ?ì Hi»b)‰¶Å ã0
gzZy ZdÆuZgpX ÇñY c
¯
TXcg o ZÐ yZÔì ¬o]Š ª ~g ø Xì 7g » ðÃÃh
 ~g ZŠ)f 1ì y‚ W

Ï\ ÅÈ~¸Z
 b§ÏZX •CYƒ 0
Š lŠp( •D ;V c
'
g Fã=b§
»yZЉ
Ü zkZ Hï6´ ˜Z~Y 1601 ävc
ZÆZZ
&
 X Ç“g _
Z žƒ
kZ)g fÆVáÓgzZ i, ã=Ôcg7g » DRä VrZžì ;gg »Yi§„ q
Z
ã=„zX¸D™ c
Š i,ã=…x ÓÃvc
ZÆZXì Ho ¢ï6
&
º´c
o

ë¤
Z Ì~gzŠÆ` WX¸ìg}Š2 Œ
Û Ã#
Ö Ó~â ¤')g fÆÖZs WJi,
Xì ´ â Åg ZŠ™u‡e
ÒZÅyZÂBŠ™ VZx *
ÆiI]
Z es Weg1ÆVµyQ

:ÆkZX c
W7~ŠŽzxÜ {zì ;gƒ ` W¼ŽèYîY~©: ]g @
ë[Z

*
™ï6*Š ä VE=¬w‚Î õ0
X Ç} 7*
Y~ õg @
Åx  Cc
Š !
Wâ…c©

ëÅx Â~ŠÎTXì ¿g ;~Š !
gzZ]g ¸zO~ *Š ä VrZÐ A
'
X å H qzÑ

¸ìg}Šb Ã#
Ö Ó~â ¤'
{zX • i, ã=a
ÅŠ Y}g‚kZ Ô• ìg™]!
kZX • v߸ ÌúÆVáÓZgzZ gDRX ¶nzHÅyZ #
Ö Ó~â ¤'
gzZ
Æœ£xñèLZà *Š ð|Ô~Š·žìt|NŠq
ZXì ~gz¢¹ 'Ãb

{z ~ p ÖZ }uzŠ X • D ; „n)g f Æ VÇ| {z X • ìg D™wEZ a
X •ìg ¯s ¸çÃVÇ|

~Š¤

cŠÙç

55

X åï»VÇ|6
kYZš
 X¸Dƒ77~ä±Q*
ð|~Vl°
4$~•
.nG
6x *
ÆVl°*Š ð|X ¶ÅÒÃÅä¯ LZuZ ä V- Š· çEE
Û Ì‰
Ü z kZ

6
kYZš
 ™ Zz±Ð VÇ|ÃVâ ›ž åÑ»V- Š·X ¶ñƒK 0
'yÃîq
Z

 ä V-Š· ™ Zz±Ð Vâ›ÃVÇ|Xì Zƒ „ (Z Ç!
š
Ì[Z X B™ï Šp

úÆŠ Yx ÓkZX •ìg ±~ :Wð|gzZy›~ *Š ~g7 Xì 1™ï6kYZ

XìB;»VE=gzZV- Š·

gâ g â ÐZ @
WÃ~Š·ÃyZ}V˜ X¸ …
 7Ìd
Œ
Û ÆV-Š·ð|~èâ

gzZÆ VÇ|X å @
™7„ s çà ~Š· L  al
´Å ðzgX¸ ï Š wï™

X •‰„q
ZÇ!
]Ã%ZÐV- Š·gzZ] ZŠ ¢}g ø

ð| ƒ
 t {)z 6¤'
Ô ÷Z•
Û X å òZg x  » >
Ø •
á Š !
Ð w ‚Î F~ õg @

~'s ÜÆVâ ›ÃVÇ|ä V-Š· X ¶>
Ø ÷éZpÅ *Š ð|X ‰à

,™]!
6
kZë~[Z1ZŒZX ~Š (F
Åä™ï6V¸´y ›7ZgzZ c
»¿ b§

DRÔÆ™1‡ÃVƒ•
á Š !
gzZ #
Ö Ó{z?• ìg™]Š ª Å *Š ` W b§¾tžÐ
Æ VÇ|gzZÆ™w EZ s ÜÆ Vâ ›Ã]ÐÅ VÇ|Ô™}Š ¹F
Ãcg7g »

CZ *Š ð|X ì ;gƒÐ w‚ÎFtX • D™ 0
„n~ *Š ~g7 Æ™[Zy
'

ÃíZm
e
Xì c
Š™t¾ZÚÌ»yZäV-Š·pì „ghŽÐV- Š·m

_ƒxÝÅiE- gwg 8*Š ! fX •f
á w VÅ}Ñç! fc
M%ZsÜë

{nÌx  CÑç »yZB‚B‚Æ kZgzZì „gƒ {nuO%ZÐzz ÅnŒ
Û Xì

» yZ Xì _ƒ {n|
 ‚ ÅyZ0
{Æ yZžì t wq » Ì‚Î! f‰
Ü z kZXì Š
ƒ

ÑðÃk0
Æ Xž • ´ â Æ t ÜZg »$
,Z {z X • _ƒ {n]ªÜ ZgzZ {Ñ ç
Xì Å ZŠ Z7~g ¸ ¹ÅÏ0

ii§n6gzZe
Š â kZäVrZXì 7+
 qzggzZ

Xì ˆƒ qzÑ -(
]Ðs ÜÆV-Š·V;zžì Zƒt³»„nÅ}Ñ ç! f

~Š¤

cŠÙç

56

áZz䙊 !
'z {n…ž•BÃ]!
kZ ð|‘ñ7Xì ªd
¾z Ðq
Zt

• Dƒ qzÑ 3Z s ÜÆ y Z ð|Z
 žì ;gi§ *
Z6t » V- Š· X • ~Š·
Xì CY~Š™wzKs§ÅVâ ›zÂÅVÇ|

ð|X Ð ,™]!
-6[ òZÆ ðJ m
6Vâ ›ÅVÇ|ë~ [ Z1ZŒ Z

gzZì ;gƒ `z²» Kg 0
~i *
E~\g- Špªì „g| (]Ðs ÜÆV-Š· ~ *Š
ÐÂ~(ä VrZ& ¶ðW~‰
Ü ¤Kg 0
Ï(Ð x *
ÆwŠ{°‡!
Â~ ´7W

Xì „gáÀaθ Ì~*`
X H »

/ / // /

~Š¤

cŠÙç

57

wŽgßňÆxk
 ~uzŠ
B‚B‚Æ ä™ï6‡g ÅuZgp~ VÎ0
Å ~Š¤
cŠ Ùç ÅVE=

{z Ž ì x ª » #
Ö ÓuZz ~ *Š sÜgzZ sÜÑ ïZ Xì ï•
á Ì*
¯ xÝÃ *Š ~g7
ì bŠ ú{Ñç(ZÌ~[fÃyZ cw”Æœ£yZ1ÐN`™Ö~¦

!f)gfÆ"µ±„e
.äVrZXn 0:^z»g~{ZgÅ"µkZÆyZŽ

xÂãZ0
{gzZ ¹ÜZÔÙçb§¾äVrž
Z ì ~gz¢¹'tX HÝq„6
}Ñç
XìïqÅÌZ¹ÌwVÅy0
YB‚B‚Æ[f~KkZ?HŠ !
'
z{nÃ

[Z~Ën ZgzZ 1CZ‚ÎÃx ÂÙçÆVE=ˆÆxk
 ~uzŠ äy0
Y

*
™Ì~ ´ ˜y›vŠgzZ yÎ 0
/Š¸ ã=Xì „g 7ã™ ZŠ Z 7~g¸ Ãy0
Y
X •ìg {e

Xì ñƒK {íÃV\Wd
•! f ` WXì •Zz*
Ð õg @
KZ ±yZŽ â~g ø

•CY ðCZ]c
ZzggzZ d
•Ôe
g/ÅyZXì @
Y ¬ŠÐÃÅ—gùF
Å[f

ÅkZì c
àÃd
•~g øgzZ …ä VrZ yv Apì @
Y ¹x ¸Cc
¹F
ÃyZgzZ
ÅyZžì ãZz ]!
t Z åE<XÅXì Å 0
~Š !
'
gzZ „n~ *Š ~g7 ä VrZ X Q7w V
'
HigzZ m
zˆwŠ •žì OÎt …X Yƒ7wJ.
Þ ‡a}g øiðà Š
c
ŠÐ s§

?•

]c
ZzggzZ d
•KZ ä VrZ ª
z$
Å k
 C;gzZ {"Z6Æ w ‚Î| l

•Ü‡Ð WÎt vßXì c
Š™spÄgzZ aÎ~g øgzZ• ~Š™~zq6V~f}g ø
}g øXì c
Š ¯g D» ~²kˆ Z…äVrZXì Yƒ ÌwŠ •ðûd
•! fž

~Š¤

cŠÙç

58

CW] !
Å[fgzZM%ZZ
 1•f
™]!
™wZ e@W~V\W ÂÐ]g ¸yZx

D™g¦dZ ¹ Ãd
•mZ ëXì [™#
Ö Ó6ë [fèY • D Y »t Âì

fÍgzZ•á » ð•ZÐg0
Z1•}gÍ ÂUC
Ù ªŽ •Ìvß, ZyxgŠ}g øÌZX •

}Š ÎB; ÌÃq Td
•! fžì ~gz¢'Yt X • BZ}
ÃqC
Ù ÅVzm
ôZv!
uZgpÔ•D™ 0
'(~ *Š c ¶Š Zg –Ãx ÂÙç LZvßt ?ì C™• H eZ

Ì»ÄpÅyZ Ôd
•éZ Ô +Š ï Z Ô ]ªÜ Z ÅVñ¸B‚B‚Æ ä™ï6‡g Å

X •ïŠÄgÆ™t¾{ Ú

+-Zz ª x  ãZ0
{ ïZX ì [ƒ DZ- Š 6gî ¹Ü Z gzZ ãqzg {Ñ ç ! f ` W

ï~çV x)g fÆTx  » ~Š •
á ÔÛ- ÄÔ›B‚ÆŠ ÑzZÔ´gy·Š »VÍg )

gzZ

ëÐáZjkZ ?Zƒùƒ
 tXì [ƒt¾{ Ú»x ÂÆyZ]¾Ô•D¯yZ0
{™

X •ìg™{ Ç W~gTÅsfÃ\ W
G
E
( 5¢E
¢
Ÿ
5
Î
G
ZÐ x *
q
Æ ó óc&
î Ãæ uZg L LX ì Ä~Š· q
Z b§Åiye ø zg ÔæÎGuZg

~ ð;Š ÅY 60gzZ 50Xì @
™ë Z•
ÛzçaÆV1µ~ *Š ~g7 Žì {g ZŠ Z Z (¹
VÇ|áZz…~M%Z‰
Ü zkZX ¶]gz¢ÅVñi 5ÃyZgzZ¶6
`z²ÅÅM%Z
40gzZ 30 X å@

ƒŒ6
Èq
ZgzZV”Ô+-ZzyZ0
{O%ZA
X ‰dZ¹]c
ZzgÅ

E
¢
5
Î
G
 ä æ uZgX¸y ‚vßt ªX ¶}i KZ k0
Z
ÆVÃ%Z‚80 J
VÇ;Š ÅY

Å Vñi 5 ÃyZ ÂX qzÑ *
™æW'
Y âZ KZ ÔH qzÑ *
;x  Ùç CZ ~ *Š ~g7

)g f Æ kZ X Š
c
Š x *
» ó óc_ ðzzL LÃT Å qzÑîq
Z ä VrZX ~ 7]gz¢

ÂeY t £Æy ZÃVÂgúgzZì ;gƒÕ¹~ Vzy6VÂgúž Š
H qzÑ{"z6
¹F
±ž• ”iZ ¹} Èt UC
Ù ªXce *
Y c
Š µñ»å
C
Ù !
Ð VzyÌÃVÂgú

x » ~ V- 1gzZ†C
Ù !
Ð VzyÌ{z Ôì Œ6VÂgúŽ ~Š !
WÛ Åo c

äëž•D™t]!
tÌŠp~Š·X åu 0
*
¹ÑïZpÔ}™‘i 5Ô}™

~Š¤

cŠÙç

59

LåZ6
ãæWÅVzŠ%sÜZ åE<XŸD™ Hx »Š%sܬÐkZX H{ nÃ}Ñ ç! f

ä V- Š·X ¸ D™ Hð ]5çÐ VËgzZ¸ D™ 1nŒ
Û „Š%sÜX å @
™Î

BïC
Ù !
Ð VzyÃyZ b§¾gzZ , ™nzH b§¾Ã~Š !
WÛ† Åož eÎ
ÅVÂgúX Ïñ(g ZzZaÂÏ,™x »~ V- 1Ô ÏìC
Ù !
Ð Vzy'gúZ
 èY

6ãæWÅyZ {zQX ÏN Yƒ qzÑ *
ƒŠ Zi WÐ cÎgzWZÆVzŠ%{zgzZ ÏñWÌãæW

X Ï,™ qzÑ ¢
nŒ
Û )g fÆ i eg »^i
™Ì'gú{z´nZXÐ ÃÎ LåZ Ì

gzZŠ%Z
 ž Zƒ Za w ZÎtQX ÏñYƒ nzH~Š !
Wx Ó[ZX ¶nzH~Š !
WÛ¬
wY »VßjêäV-Š·A
?Çá0
yÃÃV”ÂÐ,™x »~ V- 1VâzŠ ]gú
VâX ñYc
Š Zz™4ZŠ~VßjÃV”„Ðw¯~ÎZ6gzZ~u3
ž åtÑ»T c
;

ÅV”ä Vßjê yZX ¸ _7~ Vßjê a gzZ¸ D™x »~ V-1\!

+Zq
Zg D »g _
Z~ VÇ;Š ÅY 60 gzZ 50,40,30 V- X ~ŠÄgÆ™sp„„z aÎ

Ãy ZŽ åx¥¼ „zsÜñkZX ¶$
Ë ™7½Ãx ÂÙçÆV- Š·Ž ðƒZa±

ñZ'mB‚Æ\ !
Vâ LZ »±kZX å @
Y c
J 7~ Vßjê {Š™ì‡ÆV- Š·

vßèY Š
ƒ {nx  ãZ0
{X Ð"(bÑÅ t :X 'äƒ x » *
Vc
Š•
á íX åx *
# Cƒ Cƒ ÁöZ‚
J
Û Z bÑÅ ~Š !
WV- XÑ äZryYÐ kZgzZÑKú1Ã~Š •
á

X ¶„ggƒ7„Za±5~}ÑçkZ~p ÖZ}uzŠX ˆV

y0
Y Xì C™s Z ‹Z » ¹FÙç Å y0
Y *Š ` WXì t ‚}gø wV Å y0
Y

bZ LZÃyÎ 0
ž • D™]!
t vß¼ Ì~ yÎ 0
X ì Zƒ ¯ ~1Å *Š ~g7

ž ì ]gz¢ÅKÃ] !
kZ Xce *
Y 0 {Ñç Qb§Å y 0
Y Æ™ { ng Ï

¹æîZzgq
Z {Ñ çã0
Y?Å ZŠ Z7HÅkZÔc
CZx ÂÙçŽ äy 0
YˆÆY 1945

V- Š· ˆÆ Y 1945 X ‰o¢¹ ] c
Zzg Ü{)z yZ0
{Ôg \ Ô›V˜ å{Ñ ç
¹!
Xì ‚ æ c
äsÜŠ Z®ÅVâ ZŽ âV ;z [ Zž c
Š™wqt »}Ñ ç ã0

~Š¤

cŠÙç

60

ƒŠ !
'
z{nyZ0
{V-XK7„ Za a äVrZžakZXì Œ6
Š Z•
Û Zñh1{Ñç

Vßjk0
ÆyZèY•D7
ä™ÈwjÎ&zŠw‚C
Ù ÃyZÐw‚kŠÔX ‰ {g™

X• ñƒ ñVZú1 » Vðh1 ‚ 70 yZŽ â‚ 30 X ì 7±5c ä™4ZŠ ~

V-1ÅyZíXD Z•7vßÐC
Ù !
aÆ~gzŠ'
× ~o LZ{zž•g2ãZã0
Y
Xì Ì»[fwq¸Xì [ƒŠ !

'
z{n{ÑçXì „gƒÁ¢
 &~gZzZaÅ

gzZVzyaÆyZÃXÔñh1g ZD
Ù {gGÂðWØh
”Åò¤
~÷Z•
ÛZ
 ~Y 2005

7ä™®ŠÃ\!
Vâ LZ™hgx » LZ LZaÆyZX ‰%Ô¸‰ hg~'
× ƒ®zZ
Z Åo zZÆ }Ñ ç ! ft X Š
q
ƒ ÂÜeÃVØÑg ZD
Ù {gG c #
Ö ÓgzZ ñW

Xì w V
[ : Zrz'
Wz ]³KZ „¬Ð äguÅ ãZŽŽì 7(Z^ ðÃ~[f ` W

wì ðà » V”Ã+-Zzž• _ƒgD » wZzigŠkZg ZŠZ ¹Ü Z Å}ÑçÆ yZXƒ

yZ0
{X • D Y- ™hgy{z „ Dƒ Ú!
Xì 7[Š Z »\ !
Vâ ÃV”Xì 7

Û Wb ÃVÍßyZ #

Ö Óžì _ƒt w Žgß~ \g- X @
ƒ 7Za „ w ZÎ Â » äJ (
XnYc
J(Ã~Š !
Wž @
,™ZaaŽì „g™
E
5¢uZg~[f
åt Ñ»yZX å *
î…
¹Ñ»q
’ÅVZ²t £ðƒ ð` ÅæÎG
gzZÐBÌŠÎÉÐBLÐ VâzŠ sÜ: {z ÂÐ,™x »VâzŠ\ !
gzZVâ Z
ž

kZX Š
ƒt¾{Ú »x  ãZ0
{}g7 íX ÇñY Zh —)gfÆVßjêÃV”ÆyZ

gD »o zZgŠkZg ZŠZ ¹Ü ZX •_ƒ »g ZŠZ ¹ÜZgzZ+
 qzgÐ}Ñ ç! f‰
Ü z
4
ÅT•D™{k
{zC
Ù gzZc
â•
Û Iä öWPgG‘]|Ð T•_C~x »,ZC
Ù vßž•

Å]¸~Š Z•
Û Z c ä` Vc
1KZ ÃyZX Zƒ wi *
[Z± » \¬vZ6LZu Z µ Ðzz
Ù !
C
äVrZÐá²¼ Z åE<XÅÏñYƒ»~Š !
WKZ ÅyZ~Vß ‚P{ÒWXì ]gz¢

zz mZ •ìg Z•ÃVÍßÐC
Ù !
Zo‰Z”gzZM%ZX •K qzÑäZjvßÐ
¤

~Š¤

cŠÙç

61

X •g »gŠxÝcä`x ÂCZÃy ZÉì 7›gzZg \

p•ïŠK
 F
"µvßtXì ¸ Be KZ \¬vZ²•ºBe KZvßt

s§Å[fÐ*Š ¹!
vß~Š Z®ÅVÅÑ[ZX•DYƒC
Ù !
Ð1‡ÆyZ]ÑqÒZ

ÃÔì Šó ±
ó +F
dZL ÃL \WLZŽ Ô±CŠŽñV;z~ËÆkZX •ñƒqzÑ*
Y
áZz ägâ yYgzZáZz 䙜{Š c
ivßáZz äWÐC
Ù !
èYì Š
ƒ hÑ {çh
”
X•ìg Y-D ¯(KZ~}ÑçkZ™hgúÃVÍß! f{zZ åE<XÅX •

vßÆC
Ù !
žì ;gƒt yvZ(ZuzŠÃ}Ñ ç! fª
z$
ÅVÍßáZzäWÐC
Ù !

Y~}ÑçkZ ä Vâ› îSX • ìgW™áB‚+Š CZgzZ ]c
Zzg Ôd
•KZ
{zgzZ • Vc
gz$~ Vâ ›p¤
ZXì H qzÑ *
;+ŠgzZ ]c
Zzg Ôg ZŠZ ¹ÜZ KZ™

k0
ÆV⛞Ð#âÆÚq
ZÃ}Ñ çDZ- Š kZ]!
t p•D™ÌV „@
Ã

X •D J(
yZ0
{ CZ Ì™{g~[fy›ž¸yZª{zX •ŠŽñg ZŠZ¹Ü ZÌÌZ

Å+-ZzÌagzZ•n
gw ì»V”LZy›ž ZƒWO¹Ð]!
kZ {Ñ ç! f

™ƒW
OÐg ZŠZ ¹ÜZgzZx ÂãZ0
{ÆVâ ›äVÍßйV- X •D™#
Ö }

ÃVzm
ôZž• y›{Š c
i ãZ~Ö Z îS\g- ‰
Ü z kZX c
Š™ qzÑ *
™wJxsZ

Š !
Wð¨ZgzZ y›sÜ~ V¸´ FV;zXƒ: „ y›WZk

iz † Z ïZ}žì˜}

B‚yÕgzZ t ÜZÔ+Š CZV˜ y ›X •ìgƒi Z0
Z WZ6}ÑçkZïZúx ÓtX •
X •D Y³B‚Ì]ÐcV- Š·îSVÇ)V;z•DY™á
:å¹äwD Z)´Ðá ZjÆ[f

Ï }™ ÉŠp \WÐ áLZ d
• ~g v C
ǃ g ZG0
*Ç ¶ : âW ? ui *˜ •
á Ž

X å7t/µ»V- Š· X ñY 0{g Z‘ »d
•›\g- ˆá²¼ž7êt

gzZq
Z »x  {”sg ”ÆV-Š·Xìg 7~B; ÆyZïZúÐ ¹Ð ¬lp

~Š¤

cŠÙç

62

Vl°žÑïiteZ äVrZX ÐÌ ]Ðs ÜÆyZ~\g-ž ZƒtÃy Zyv

B‚Æ Vâ ›Ì`Wð|X c
Š wZ e65ZgÆxŠ £Ð Vâ›ÃVÇ|)g fÆ
+E
ä (gœX •xŠ ƒ
{z~ˆX HwEZ » ó óVl°L LˆÆ õA ‚ÆyCZí*
 °ÅgzŠ {ŠŽñX ¶_ƒ VÈ] !
k
ÅwŠÆkZJ
A
1Š
?
Ø úÐ p ÖZ LZ
Xì 7t•
Û ðÃ~Vl°ÅgzŠÆ!
ò - Z+-Zb &gzZ

ìg™ wJxsZ vß ! fÐ g ëg ÏZ Ô• ìg™x *
ÃVâ ›{Š c
$
i A ~Š·

bzgÆ y]¤ {zpX ˆ0~{Åy ]¤gzZ ðWyj
jZ à i
g y Z-Z °ô~â ¤'
X•
y›vß~Š Z®~(¹Ì{z´n ZX ˆƒy›ˆÆð;gÐ{ž ðƒW
OâZÐ

wìßgzZÃßÃVâ ›gzZì HwìŠ Zi WgzZ w_Ô°•ÃŠpŽ {Ñç {z X • ìgƒ

{Ñ ç ! fX Hu| Z'
¹B‚n Zˆ Æ xsZ ÁJÆ à i
g y Z-Z ä kZ Ôì &
Xì {Ñ çïgzZÃßq
Z
Xì @
â•
Û \¬vZ~yWŒ
Û

XX冊nÖ]æ Ù^ÛÖ] á]ZZ

x »ÏZ Âì 1gzZ ðZ'
Ô ;aÆy ¨
Z~x » ˤ
ZXì ã‚ WB‚Æ ;C
Ù ª

" Ì{n u0
*
» V- Š· ëXce *
™lˆÃkZXì @
ƒ Zƒ 3g ÌU »íävZ~

ëXÐ ,™m
?ÌieZ ñƒ D™wEZõZñŠŽ ñ~x  ÏZgzZÐ ,™[ Õ

Æ VŽ ¯! f{z Xì ãZz ¹ ¿Šg » V- Š· XvZ Y ¶
ZÐ ,Š «
Z64Z we Å yZ
¹ÜZzCÑçgzZuÅyZ+
Y~uzŠX •ìg î„n™ƒ4ZŠ~V”y›)g f

A µZñÃVâ ›Z
 ~ èâžì @
™nZ‹Zt {Ñç! fXì ;ggƒŠ !
'z {nx Â

}uzŠ y›Z
 žì ~gz¢¹ 'Y] !
t pX Hï6´ ˜}uzŠ ÌäVrZÂ

ï6V”}uzŠ ~Š· gzZ ð|Z
 gzZåì @
ƒ ÷u| ïZ ¸ D™ï6´ ˜
?ì @
ƒ÷¿»yZ •D™

~Š¤

cŠÙç

63

Ð;‚h
”w ‚ 22 Ã\
å Wälg ñXì Åxå ™ Zg—wV~(
Ѓ
 ~KkZ

6
lg ñä Vâ ›gzZ\
å WZ
 pc
J e Õ» b§C
Ù 6V¹‚Æ\
å WgzZå\WX Hg ezŠ

ÌÃV7Š +F
LZ ªX c
$
Š™y ´Z » °çx ¬ cƒ
 ä\
å W Â 1™ ìlgzZ c
0

Xì ꊬ»¶Š™s ç…+Š Zg øX c
Šâ •
Û sç

LZgzZìg ì‡6g ZŠZ ¹Ü Z KZ {z p c
VZ yv¹ ä Vâ ›‰
Ü z kZp¤
Z

» °çx ¬ „ Dƒ 4ZŠ V;z  H ì kYZ š
 ä/
ñ ]|X Hs çÃV7Š + F

$
ðÃðgñð|yZgzŠÆá²kZX Å#
Ö Ów ‚ 800 ~ Üä Vâ ›X c
Š™y´Z

XƒHÕ6
yZXƒ Hw¡Z »VÇ|äVâ ›~Tìg܇Й§Zz (Z Ìq
Z

~ ÜyZgzŠÆ #
Ö ÓgzŠÆ Vâ ›Xƒ Å Za ÂðÃc yZ c
VƒK †t £

c
WV;z c ½w”ð|Ð *Š ~g7 ž¸ ìg {gÐ yjz ðZ ãZ ð|gzZ ~Š·
ä kZ ? @
ƒ H ÂD Y: Ð Üy›¤
Zž Y7 ä ËÐ •
á eg *
'`g YX¸ D™

6`z²Ä d
•{zžì @
ƒ"
U
Ð kZ ó Xó @
Y V60
e¬ w‚ÎzŠ y¨
Z L Lc
Š [ ZŽ

kcX¸Tg~gzŠÆßvß! fX å (Dark Age) ógó zŠq
g @
L L~[fA
X ¶

ÃVÍß FXå @
YƒÂ*
Y™^(~uzŠÐ(q
Zž¶«ÝgzZ A ÚZ~ ÷Z•
Û gzZ

X ¿gŠ ã
Åd
•ðƒDgzZCc
¹F
Z™ YV;zäVâ›Xå@
q
Yc
Š °{0

i™È¤

zŠ Y

~ Üä VÇ|Z
 X Å#
Ö Ów ‚ 800 V;zgzZ Åì‡6¢ÄÜä Vâ ›

~Š·gzZy ›ÂŠ
ÑïC
Ù !
™g â g â ÃVâ ›gzZ V-Š· Ð V;zgzZ ~Š “ÃVâ ›
c {C ˆ Æ ä3g â ~ Ü~Š·žì Ôg¨]!
tX ñW~6¢ÄÜVâzŠ

Ù !
C
Æ™ ZÎgÃyZ ä d
•! fª~Š {CÃyZ ä Vâ ›gzZ ñWk0
Æ6¢ÄÜ
X ~Š {CæZäd
•›gzZ Ñï

wVÌq
Z yZgzŠ kZX Å#
Ö ÓÌ6y *zy J
w‚g ZD
Ù q
Z ä Vâ ›{z´n Z

)g fÆ ›gzZg \ ÔxsZVŒÉƒ Hy›ÃË6gziÆg ZŒä Vâ ›ž7+Z

~Š¤

cŠÙç

64

m @
ZŠ~gƒÑÔ ²
ò +-Z¥~RZX Å V™ Y~ÚÍÚÍÆo äY 5ßX ;
X ;xsZ~R'
Ðj§kZX Å VÅxsZgzZãYò 1zZ+-Zx Â~‹ŠgzZj
ò

VÇ|J
w‚ 90kYZš
 X •Dƒ] c
ÃCÑ çgzZÏ(ÔÙçÆd
•C
Ù

Æ Vzh˜Æ yZ yp{zž c
· yp Ú Z » Vâ ›ä VÇ|yZgzŠ kZ X ;g ~ŒÆ

 ˆw ‚ 90 X å Š
Z
¬Š 7x ¬O(Z~ kYZš
 ¬Ð kZX å (J
VZ

»kZ1åce ¢
x ÙZ b§ÏZ ÌÃkZ ÂHï6kYZš
 {g !
zŠ ä !
ò - Z + -Z b &

F
xÓXî Y-ÐVŒgzZßyâ‚CZî Yž c
Š™s ç™ÈtçC
Ù äkZž åZ (
Ú Zsø
ZjZ{zX s17Âß ðÃ~}g!
q
Æ! -Z+-Z b&ð|Ì`WŠŽz!
ƃ

D™ ì kYZ š
 ä/
ñ ]|Ž åtzg „ztX • D™t,xZ•Z .
Þ ‡gzZx

ÜŽ åg ZŠ™„ztX 3gt ‚}gø6
µñÆl ìä·
å ]|Ñ}g\ }gøgzZñƒ
Xc
CZäVâ ›~6¢ÄÜgzZ

ÅkZgzZƒ Hï6o Ëä Vâ ›Z
 ž M7(Z§Zz Ìq
Z~ xs Z õg @

ÔXV„@
ÃgzZV™ä ëp¤
ZX •g ZŠZ ¹ÜZ ~g øtXƒ c
Š SJ
V¶
zx *
»d
•

7ÐB; ]c
Zzg ¹Ü Z KZ ë ‰
Ü z D™ð ]5çÐ V'•±)1Ô,±(

‚LÌ~ žKZ {z å M~ Vßy›yjz ðZŽ ÃVÇ)X ï Š äY

ž• t …vß „z ` WgzZ¸ TgÐ yjz ðZ~ V”y›{zX Zƒ 7
X ;6
gziÆg ZŒxsZ

’• ãZ6w ‚gZD
Ù FtX ‰CY ªg !¤ ¹ ~ õg @
àÅ yZk

Z gzZ xzg

Ð p Ò mã ¯y›X Nƒ: Zzg c ä™ ìÃyZ ã ¯y›Ð [²QX ‰
hŽ ðûVâzŠX ‰7?ëV‹g 0
VâzŠ~T¶k
 yi Zá)q
ZtX ‰gz$¹

àg !¤{zžì ]!
ÅWÎtX I3“àÅyZk

ZgzZxzgŠŽz!
n ZX å: „

Ô¸ DƒÁ } ÀÆ XÔ¶¶Åyâ ‚zi ‚ mk0
Æ TÔÐ ` ¯y›¿‘Ã

~Š¤

cŠÙç

65

Ð ¹ ä Vâ ›ˆÆ yZk

ZgzZxzg ?¶ž‰
Ü ¤ ÏyÃ~ kZ?I3“ðY

~Š !
Wò £äVrZˆÆŒV;zX 1™ï6¸ï•
á {)z^Ôx •
á ÔyZk

Z~X´ ˜

u|ŒÆVâ›äVÍßyZ¬w‚Î{ŠaíX c
CZtzg »g \ gzZ›É H7OÃ

X •y›J
 ` WgzZ HwJxsZ™ƒW

›`
@
V;zÉ ˆ7`¯›ðÃcä™ ìkz&ZXìkz&Zo›Z(Ѓ
 `W

gzZ\g- X;ª
z$ÅVz`
@
y›ÔxsZ~ º´}g7 kZX¸ ‰ ³x• »¹Wz ðZgzZ
xZ²ZtX;g’7)gfÆgZŒŽìxsZ+ŠÑZzÌ Ð~!{Šc
iЃ
‰
Ü zkZ~M%Z

!fX•{ç Z(Ѓ
 cyZwßZgzZgZŠZ ¹ÜZÔ]c
ÃÔd
•›èYì @
Yc
ÎakZ
h 3ZÐ a
ÃyZX•ï Š™ »±ÅVzuzŠ •Dƒ¨
¸tZ
 žì wtKZ Åd
•
Ôi•
Û Z ÔM%Z àÑÔM%Z !†Z
 X³ á wVÅgzŠ Cc
Š!
WâÆ w‚Î õ0
ÔX• w

M%Z àÑgzZ!†XH7¼ {z´Æ~Š!
'gzZ „ näVrZ ÂZƒì‡º!f6R'gzZ ´7W

yZèY• 7ŠŽñvßò £xÓ{z`WX¶~ Vzhz™É 7~ VÅÑ~Š!
Wò £Å ´7 WgzZ
ˆÅy6yp ã¨
ZgzZ VØÑÔVzGd
•t XK Ovß~ ŠZ®ÅVzhz™™ Y V;z ä VÍß

/ / // /

~Š¤

cŠÙç

66

æWÅx Â! f~¨Z
Vzhz™ž¶ˆƒ +Zw ŽgßV;z „g0
Zg0
ZÆw ‚äÆæWwX Åvc
ZÆZ
&

ÌÐ kZgzZÆ!z-Z ` Zu[Z⬠РkZX¸Ñ ä%Ð ºÃgzZ µÔuÈy¨
Z

Z » VŠ~Vî ÇC
q
Ù X å/ß&gi {Š c
iÐ ƒ
 w X ~ g ZzŠ ZÆ VáÓy›¬

» y*zy Ãw XX ¶à ¥pÎC
Ù gzZ¸ D™ c
Ç ZŠpágzZ ` *
Z CZ vßX å @
™ Zƒ [ Ñ@
Å k»Z ðZ½ Å º´}g7 Ð V˜ åyZŠá » y *zy/ßt X å @
Y ¹pÃ!u

X ¶Cƒ~g7]gz¢

ÅK]!
tVŒX H qzÑw ¡Z±q
ZˆÆäW~y*zyävc
ZÆZ
&

@
`
vßt „: X¸ ñW7Ð n¾Åä™#
Ö ÓV;z ~ qzÑvß {zžì ]gz¢
X¸ÃZ evßt|gŠX¸ìg™g â ^ß[pgzZ¸ìg VZ {Z
ûwŽgßsÜ{zX¸
V;z 7Z #
Ö ÓḧÆä™~Š !
gzZg â ^ßâZž å7Ì~ yáz ëzÆ yZ
'

N Yƒ [x» ~ ä™ï6ž~(Üy*zy {zgzZ Ï}Š }Š ]i YZ Åx ª

Y 1757X ¶_ƒgz$~œ

%‰
Ü zkZ#
Ö Óhžó$
ÅVâ ›gzZ ólpéZ1XÐ
Ägƙ핻y*zyävc
ZÆZJ
&
Y 1783X ðƒ]Š ÞÅ!z-Z ` Zu[Zâ~

ðZ½KZ\ Wž ¹ÃVâ‚ò £Æw XgzZXqzÑ *
Ç Z£zŠ äVrZ~ w XX c
Š

¶{z `q
ZÐ ~ V”yZX N Ç Z £gzW×É 7£àZz ä™~g7 ]c
gz¢
wEZ6
äe} (
~ ~7&
ZbÃgzZ å @
Wx »Æ`g {)z ZÀŽ å á
8
gÐ T

?åHÑ»äÇ ZyAZž @
ƒZatwZÎX ¶yAZ`~uzŠX å@
ƒ

Ð V1ÂÅ õg @
3*ZŠ ÅŠ YgzZ/Zy
ypÔVc
g » { nÔ 0zÕÔ {k
LZ äVzm
ôZ

~Š¤

cŠÙç

67

Ð wÅd
•~(gzZ o} (¹ q
Z u+
Y q
ZÆ c
Zèa X • ~Š wï
&
N,q +Z ϹРuæZ Ââ~ º´kZZ
 vc
ZÆZ ~â ¤'
&
Z åE<XÅ劎ñ
X¸ M
¾«o¹ÐyZ {zgzZ‰$
Ë ƒ|
 z•
Û VñZŠiZ¹~\g- Ž NƒqzÑ
Q °» {z gzZ ¶C¹ ~ \g- ÅVzq yZ X ¶ï•
á ñe gzZ y Ô Æg7 ~ yZ

ÂÅ qzÑ *
™]g ˆB÷uñƒD ¯gz$Ãw XZ
 äVÍßyZX ‰C™ •VñZŠ

ž¶Å b§kZ]g ˆÅVh•
Û VâzŠ yZX å@
™wßz7~~0
egzZäÎÐyZu

Åq Ë+Z ÃuèY å @
y
h
7¼ Ð yZ u²¸ D™ ~g Zh
y

Ð uvßt

b§kZ¼ ävc
ZÆZi»ZkZX CW³Ð\g- vc
&
ZÆZžŽ ¶: ]gz¢
&
B‚gzZ‰ Dƒ ~Š ¬Æ yAZvß ìX c
Š ¯ ~Š ¬»ä™wEZ yAZÃVÍßìž Ñï
Cg ˆä VrZ)g fÆ"wkZ LZX „g CY ŽÃuÆ™ Za yAZ~ w X B‚

~â ¤'i ¸Wt X Š
Hi ¸W»g !
zg »Æ] ¯6R~g »u~ V/}uzŠX 3gg Z Œ
Û 'yi ZÂ
3‹Ò]X ZƒÐ+
Y Åž
Y ¯gzZi ˜m~â ¤'
gzZ c
ŠDZg7Ãg !
zg »kZä6¤'ïGLE
Ãu~ ^Å ~0
egzZ äÎ6¤'
ŽtâuM{zçOX ‰ K wEZ cÑkZ Ì

Æ™2~V›}uzŠgzZyAZÔ~Ãx ¸ìäVrZtâu{Š c
i}ÐkZ å ;g}Š

X c
Š™qzÑ*
™wßz:Zz

vc
ZÆZÐ yZ ,qŽX ¶¿g™Z
&
¬~È0
6] ¯ä #
Ö Óìs§~uzŠ

;â ‡vßt Ðzz Å ~È0
6] ¯Å#
Ö ÓìX ‰CY ~h
y

6gî ãâ ‡{z ¶Ch
y

 Z (
,
Ѓ
 » *ŠgzZ~Š™qzÑhÅyAZäVrZçOX¸M
™7æW'
yAZ

{zaÆkZX¸D™ÛyAZ~u{z™ ¯œ

%ÃwXXn Yc
1eÃuž @
c
¯ugz

ðZ½ {zž ˆ~Š Î ~È0
6Vâ‚Æ wXX ¸ ë aÆ äÇ Z yAZÃVâ ‚ ò £

]¯X ‰ }g â y¨
Z hz™&zŠgzZ Š
7µ~ w X ~ËÆ TX M
 Ç Z 7k»Z

µÆ hz™ ðJh ZgzZ ‰ }g â vß ìhz™&Ð ðJ e ~ w‚MÐ ä¯
 !
Æ

~Š¤

cŠÙç

68

X Q7w VÅ]g ¸zOgzZÕ,Z~õg@
X ñƒW
OÌà Xn

1zg hÅ] ¯~ ð;Š ÅY 1830 ñƒ D™w EZ‰
Ü ¤ ä yZxÆ u

LZä6¤'
žpM
W7d
Œ
Û Æu³i ˜~dLZ {zž c
Š™G7ZaÆ
x *
Æ( (Å]¯ ) ó óig Zz *zZL L~ õg @
Îc
Š™i ¸W»Vl{°‡!
gzZÇi ˜m
X ~Š}Š “Ãu6
Y ¯Å~ F

'
~Yß(ä6¤'
Xì @
YHŠ c
Ð

ŒÆVzm
ôZJ
w‚Î| l
e ã½ì 5:ZzÃu¬ž²„¼ ÌZŽ 8
»8
;

VŒX å 1¯ œ

%CZÃkZÆ™ï6}k

kZ äÖZ~ËÆg Zz *zZ «X ;g~
b

ðZ ä VrZ ˆƒ “ÃuZ
 X¸ D™ÛuÐZQgzZ¸ D™{íf w â {z

~g ‚ KZ Ug6ÃuX ‰³#ugzZ u oѹ {z Xð _ ZÑŽ a Æ ~i ‚

XN ¯ œ

% Cg ˆ™ W~ Vzàì{zž ~Š }Š ]i YZt 7ZgzZ ,7´Š 7Z •ÇgÈ

[ZX c
Š Î6yAZgzZ ~ Ãx ¸ìä vc
Z ÆZgzZ ;g 8 Š ™ƒ '" { •
&
á Š !
»u
~ á$
¸ Dh
y
ñe Å9zg VÅÑt ¤
Zž ¶_ƒ {Š c
igŠ kZ C Å ]¯

vc
ZÆZ{Z
&
Ãx ÓgzZå;g Y~‚«
Z[Zyi Z ÂCg ˆª¸ÛyAZ ÅVzhz™

Å]Ñ» ª¶ˆ¿g6]¯~ê ¹ægzZ ¨Z ¹æŠ ã
Å6¤'žX å ;gƒÃ

éZžÅÒÃû%FäVâ ZxìX åi ¸WïZtX ¶6¤'
žHvg e ~(
Ѓ

*zZ ² L &
L ~ 7ã±k
 {g !
zŠÃu~ Y 1858 QiŠ q
ZX XzgÃVñ¤

u: âêyZ

} (
} (
x ÓÃ6¤'

gzZ ðƒ“Qû%q
ZÃu~ËÆk
 kZXì @
Y ¹ ógó Zz
X ˆƒÝq ð‚gJ
ð6ž ©V¸´

Ãu Âs§q
Z ä vc
Z ÆZžì U ë Z pu *
&
ç„ ¹ q
Z » õg @
t


Ìd
•! fÐ ]¯ yZ s§~uzŠ p 3g ñ {Z ~ Vls ÜÆ ]¯
yZZ åE<XŸ ãè6gî~Š ã
vßtèa X Š
c
¯ ~Š ¬»]¯Ãx ZúV;z6x *
Æ yjX µ
X ¶7~Šg^ðÃc[fc
cVÇ|~

~Š¤

cŠÙç

69

X ¶]gz¢ÅVzgzŠ'
× gzZÁg » c ÅKZ7ZgzZ ågzŠ »[zZ Qt ~ [f

FFgzZ¸ ìg™x » ~ V-1vßX ¶ˆ| (°» hzŠ Å Ï0

i Ð p ÒÆ äâi kZ

Æ·W‰¶+ZªÅyZX åZƒ ;\ ZÃ
 ïZ~ *Š ~g7X å;gƒx »~V¯

ðà c
ì©
á à Í Åº ðì Ð äÎÃ] Zg • D Y ëÆ™x » vß~gzŠ

c yjvßgzZ c
Zz™sg ”Ã]c
zŠ ZgzW¹yZ ä VrZ~ äâ i kZXì ©
8 f
r
Vµi ‚ ZzŠ ! fíz‹Ð yAZž fƒyZª™Ít\ WXÑ ä™w EZÃ]c
zŠ ZyZ

g»6
gîÆÚgzW¹q
Z {°‡!
äVµi ‚ ZzŠ ! f4Z ÌWà b§ÏZXì ð¯ä
Xì Å

J‚ ã½X ‰ðƒ sg ”55~ \g- ,qtgzZ ¶75â vg e ~ äâ i kZ

]Zg 3Z} (} (anZX ÅnÅY Zb
ZgzW¹yZ ä Vµi ‚ ZzŠgzZ iËZe J
w‚

îW~Vzg Zi !
O%ZgzZ\g- ]c
zŠ Zu*
çÜíz‹ÔyAZÔWÃX¸D Y ñZV

ò}tHÐ wEZÆ Y âZ yZž å7„ x¥Ãˉ
Ü z kZèY‰C™ Zƒ |
 z•
Û
]*
vzZ
Z¯n Z Âì CY ðZz™sg ”q 5ðÃ~}Ñ çÌLZ
 X fƒ A
%
]¯7ZgzZ¸`ƒ~Š ¬Æº vßVÅÑJ
Y 1920X •D Yµk'
F~+ Y

]
a ~Š ã
vc
Z ÆZ gzZ å ~Š· 5â 8g- gzZ Ïzg X¸ ~Š· ¸ á Zz ä™ ½
&

IègzZ Ì‚ÎwΞŽ ˆðÎ ~È0
6]¯~ ð;Š ÅY 1920 ~ \g- gzZM%ZX å

}'
ÄÆY âZgzW¹x ÓyZž Zƒx¥ÃVÍßA
X ˆðί
 !
Æ¿Šgh
”ÆV ò

~È0
6
qË]ZgVÂZg\ W¤
Z ƒŠŽñ~r~(âZ cCÅ]¯Z
 X •] ZW
Z
VØz•
Û ] ¯Z
 ž ågzŠ {ztXì CY ¬}ik

i6gîzzÉ Cƒ7»{z •D Î

x ÓyZhZzÐ|
 z•
Û Å]¯QX •ë 5â ëÎX ñƒqzÑ à
ugz,
vÆ
~Š ¬Æ º vßèY ¶ÂÔÅ]¯X Hi ¸W » Vñ¤

uv}ik

i KZ ä V ò
»]¯v߸ J
 ` W³Ð ‰
Ü z kZX ν ~ i Z0
Zvg !
zg » Zg‚tçOX¸`ƒ

~Š¤

cŠÙç

70

X •ñƒ“~*Š ~g7žŽ •ìg W- D™g !
zg »

~(Ð ƒ
 ~ yZ X • C™g !
zg » » Vzq &ë~(~(ŠŽ ñ~ *Š ` W

6•}uzŠ Xì Cƒ |
 z•
Û zh
y
Å ð*
ZÂÐ [ ˆÆ°Ze V17X ì Å%u

ãâ ‡VâzŠt Xì @
ƒ+Š A»°Z e V17É V1g Z~ Tì ÅhZzÐ Vzg Ï

Å *Š X • M
™+Š A~ VØVâzŠ y Z x ¬A ´ ˜x Óª• ×^
Y6gî
Åt ._Æ ^g7gq
Z Å {•x Z ¸ZXì hZzÐ ]¯Å~(Ð ƒ
 ~Š

™ƒÍzZÐ VzÃÅ~(âZXì C¾J
°Ze[7q
Z³Ð°Ze [gZÎ õ0
ã½
tž • ÎÐ ] !
kZ { i Z0
Z »‰
Ü ¤ mZXì C™wzN 5â& ìZ`
& ì „g™x »

»< ~ X• _C\z¤
gzZ vßWZ !
F~ kZgzZì „g™wzNÃ *Š ~g7 Å

«o»°Ze V1g Z ÑZz äƒÝqÐ Å~(âZžìt ]!
ÅWÎXì ï•
á Ì%
Xì @
YV ¹

„gƒÝqg ZzZaÅ]¯Ðê}g‚kZ]¾x ¢
zÔâ'
ÔCðåÔêtæÔu

kZX ‰ â'
QgzZx ¢
z¬O%ZgzZ úZ•
Û X ¸ê {WOÐ xzŠxk
 º´t X ¶

¶„g™Šæ ÅVŽ ¯ÞgÍ~ê }g ‚kZèa } Z ðWÏX åy Z ðZR
y®Í„x *
Ȑ
g!
zg »Æ] ¯c äJ(b‚z à â LZ} Z ðWÏZ åE<XÅX¸ìgg±s ÜÆx4
ñžŽ

~(Ð ƒ
 Å *Šž 7µ ðÃ~ ]!
kZX Š
0 {z¤
Z (Ð ƒ
 » *Š Ð áZjÆ

6qçñkZgzZ • ˆèÃÅ],Î]‚] ‚6kZXì } Z ðWÏ^lz•
Û ]¯
Xì ŠŽñÌŠ Zñ°»

C7h 7]i YZÐ kô»aÆ kZX @
ƒ 7[  [ ˆ ðà »b Æ ]¯

}X • D Y| Îx »vÃ} Z ðWÏ~ *Š ~g7 X @
ìZ 7Ð äZ •
O%Z…tèY

s Ü Å 2Z¸O%Z x » ƒ
 tX *
Zz™g » ã ¯gzZ*
Zz™ 0
''zŒ Ô¥
Z « Æ V áÓ

Xì îŠx •Zжg {Š™ÝqÐ|
 z•
Û Å]¯x »x Ót} ZðWÏX •~igz

~Š¤

cŠÙç

71

ÝqÐkZX åhÅ]¯Ñäˆð¯íÑ*Zq
ZÐx *
ÆM%Z~x¢
z

gzZgšÆ} Z ðWÏX ¶„g™ŠæÅ ŠgzZ ` Z¯Z ÞgÍs ÜÆx4
ñ} Z ðWÏжg {”
D™Š¤
cŠ gzZ xêZŽ ì *
™x » {zC
Ù ~ *Š ä VrZž åï•
á ~ V- gZŠ)f

K 7™{gg0
ZÆ yâ‡O%ZŽ x »,ZvŠgzZ ÃÅ]¯( ~uzŠ Ð(q
ZX •
Xì îŠx •Zжg {”ÝqÆ™zçéZgzZ46
uÅVØz•
Û ]¯} ZðWÏ{zM
Y

„gƒ Ìk
 t Z²yZk
Z~gzŠ kZX ðZz™ 0
]zŒ ä} Z ðWÏÌ~M%Z ! †
'

AZgzZ bZöáZz ä™g â ~ cÐ }iÃyZk

Z X ¶]gz¢ÅUZÃy Zk

ZçO X ¶
t ~ Lg â • yZk

ZX ñY ïÌZt 7ZÐ }ž¶ÒÃt éZX¸g »gŠ bZöÛ
E
2¢Z ZÚÃyZk
kZXì ŠŽñÌRg•q
ZÐ x *
Æó óçJ.G
ZL L~KkZX å ;gQ @

&
ðeÌZ
X åg ZŠ™ë Zq
ZgßzZ9™fZ »} Z ðWÏ~R

` Zuä kZX ÅØZ'
× „
 Š'
iaÆ1zgà î ;Æ vc
ZÆZ ä y Îã
&

ÅyÎãa kZX ðCZ iÕÏ(gzZ Y ¯B‚Æ V1Zâ}uzŠgzZ { •
á Š !
hÔ!z-Z
[ x» q
Z •Æ iÕ±q
Zû% «èY ì ~gz¢¹ *
™·_ » iÕ

X ¶ˆÅØZ'
×

[ZâZ
 ~ Y 1757Xì ~ [†g›²~ tæw X ÂñY à Z e { ó6'¤
Z

ˆ nZ Â Š
c
Š™Š !
z { nÃwX ~ á²Æ w‚ MägzZ ðƒ “Ã!z-Z ` Zu
'
Ž¸ Zg©yZxÆg›‰
Ü z kZX Å qzÑ *
™iÃ%6V¸´}uzŠzÂKZ äVzm
ôZ

O%ZgzZ ¶„g ±k
 Ì~M%Z6¤'
žZ
 ž ågzŠ {zt X ¸-ZzÆ yÎã
„gY ~±g 0
Ækâ ªzZd ~Š Zi Wk
 O%ZX ¶„g™ÒÃÅp
g~ŒLZÃVEß»

 X ¸ ìg™k
Z
 V; z¸ T e ÜïÃVzm
ôZŽ O%Z x Ó{zgzZ dZz `g Y X ¶

gzZ ‰™7ï(C
Ù {z Â,Š ;{Š c
iÐ ]gz¢+ WLZ Ì'¸K¬ ~(Ð ~(
M%ZXï6c
Z c
&
ï6M%ZX¸ 5 Zg „zŠ k0
ÆVgzm
ôZ[ ZX •CYƒ'"

~Š¤

cŠÙç

72

Å6¤'
M%Z6
gî~Š ã
X ˆ~±Ì~Š Zi Wk
 O%ZyZgzŠ ÏZX å ;g YÀ
ÐB;ê Z
~Ë)X ŒgzWúÃVß Zz äWÐC
Ù !
äVrZ¸Š !
WV;zŽ vßò £på ãß»

Ü z kZÃ6¤'

X IòÐB; ê Z V*ß » {zgzZ ðƒ “ÃVzm
ôZ ~ †
 ÃÆZ

• ,ŠÅV *ß » ~(âZ ä VrZž Zƒ kˆ Zt ÃVzm
ôZX åÄŠ h
”»ØZ'
× O%Z
Xce´Šs§ÅR'
{•zÂ~g7KZ7Z[Z Z åE<XÅ
äVzm
ôZ~ËnZX ðƒ“Ìg 0
kZÆŽ—ZÃVzm
ôZˆÆ!z-Z ` Zu

~Y ¨Z »6¤'žQX Š
ƒï•
á B‚Ævc
ZÆZ6¤'X ~ŠÅž~(
&
°»

s§Åãˆ Æ ]Š ÞÅ!z-Z ` Zu[ Zâ môZ ~R'{•X Zƒ qzÑ -(cÎgzW
Z

ÅZg©gzZyÎã{z¸ìg™ØZ'
× s ÜÆ6¤'

O%ZZ
 ¬ÐkZ1X ñW

x *
Æ ó óZg© L LÃÏmO%Z q
Z äM%Z yZgzŠ ÏZX¸ ìg™Ìp°ÅØZ'
×

s ÜÆ Vzm
ôZ Zg©~ g›Ž ;ZuÃØZ'
× q
’kZ äM%Z ª c
Š™xÎñÐ

±s ÜÆ Vzm
ôZ VâzŠ dZz `gYgzZ Zg©X å„ q
Z ÔŠ » VâzŠèY¸ ìg™

¿8Šp| 7yZZg©X Å ðZ‚
Û Z,jÅ}uzŠq
Z äVâzŠ‰
Ü zkZakZX¸ìg

㼎X¸ÌÁqgzZB`
Ôݬq
ZyÎãX Åš
 F
dZ¹Åd
LZäVrZX¸
q ÅwX Z
ª
 ä yÎãX Q7wVÅkZ~ õg @
Å c
Zžì gZ0
&
•
á Ú Z {z Hä

s§Å6¢ÄÜäyÎãçOX ¶$
Ë ï7ŠæðÃÃyÎãÐ V¦V;zž@Š

{Òú » yÎãžt ó$
1¶ÄÜ ~(Ð ƒ
 Å V⛉
Ü z kZŽ 5{Òú CZ
ãtLž
L ìk

’6GéZgzZì ŠŽñ~ w¾ZGéZ Ì`WXŠ
ƒwÙZ ïZV;z Âàw¾Z

éZ¸ ñWc„
 ZpgŠ ÅŠæ s§Å6¢ÄÜÐ y*zy ‰
Ü z kZŽ ½ZÆ yÎ

B‚ÆuäyÎãX ¶+
YÅuÄg7ë Z~uzŠ ÅyÎãóì
ó {Çx ZgW~y
W

yZykZgzZ ÅÝq Yß (Åä¯ 1gÐ kZX ð¯ Ì~gZ@Zg CgˆgzZK ì‡]©
X •ŠŽñä{g »Æä¯1g~g›Ì`WXc
VZ{Z
Ãg7½Ð]g'ì~

~Š¤

cŠÙç

73

[Z m
ôZž ¬ŠtZ
 äVrZ X Xì‡Vc
g Z@Zg Cg ˆ~Ug 0
g«äyÎã

, ZX Š
c
Š r z•
Û ÃYß(Y ¯ÐŠæÅ÷Z•
Û gzZ H‚ZgÐ ÷Z•
Û Â•ìg Y Dƒo ¢
ÅãX¸ Dƒ wEZ c «™ÅVd ´‚gzZœ£ Cg ˆžŽ ‰ Kg » i ˜ ~d
è%Ž \WX å‰
Ü z »w ZziÆ Vâ›{zž¶t ó$
p¶Åw¾iÕY ¯z Cg\
•
h
á X ,c:• CWx » ,ÛD
: Q Âì @
Ww Zzi » Vñ¸Z
 pN CZ iÕ

Ô~g Z¼ Åx ÂXì *
ƒg D » w Zzi [Z ä VrZž å Š
c
Š É~ k

¼ Å Vñ¸y ›
X µ¯
 !
»“ÅyÎã~g Z¼ÅtŠ ™÷zQ÷gzZ/i ‚ÅVV%

` Wž ¹™ƒ Z96lÑ éZ ä B`
môZ ‰
Ü z Æ ]Š ÞÅ y Îã~ Y 1799

ãX î0
™ ì y*zy vß {zž å: ¢ »] !
kZ 7Z¬ Ð kZXì Zg ø y*zy
_ƒgz$žh[ Zž åx¥7ZX Zƒ qzÑ *
ƒ Zg7[Zpt ïZˆÆ]Š ÞÅyÎ
ãXn™¨ £ » ` Zg ~â ¤'

Žž X 7¹!
B`
›c
g7 (Z ðÃ~ y *zygzZì

X êŠ w$
„õg @
@WtÂ@
YH:g ZzÐ1¤
Zž¶[ x»âZ iÕY ¯ÅyÎ

} (6R@¬ ä kZ X Š
J
\g- gzZ ÷Z•
Û Ô«zètæÔ6¢ÄÜÔuyÎã

ÃV!Z•
Û s§~uzŠ X H qzÑ *
™ ½Ãvc
Z ÆZgzZ Å ÒÃÅ ä¯ Š ŽZ } (
&

Åy ÎãX å –à
xÝ~k

¼ÅVâ›h
•
á 1Xn Y ÑïÃVzm
ôZž @
,Š ]¬Z%

1857 Ð Y 1757 X ,™g â ^ßgzZ]g ¸zO
ž ˆï”?Ãvc
ZÆZˆÆ]Š Þ
&

 yAZ ~uzŠgzZ «X ñƒ uh y¨
k
Z hz™F~ y*zyž åu ܃ Ú ZgzŠ »J
Y

X mò:Ð ~gzZ yAZÔº x ¸ì~g7 J
w ‚Î ã½X å [ƒ »Ç!
uˆÆ
Y 1910 Ð Y 1850X åg ZŠ™ë Z ¹ ~}®Š ãâ ‡)}g ‚kZ » vc
J
ZÆZ
&

O%ZgzZ 8g- QgzZIðZz™sg ”] ¯ Ì~M%ZgzZ\g- ~á²!‚J‚Æ

[pä VÍßyZÐ}®Š}g ‚kZX å [ƒ »x ¸ìžŽ Π䃕„z Ì»VÍß


Hë Z•
Û ÃV2!
ŽŠ
Zh
y

ÌZh
'
× Ð «o ¹!
gzZ 3gŠp¼ Ð ~ kZX c
¾ «o

~Š¤

cŠÙç

74

Æy Zk

Z vÌðà c
{g ZŠ ZäÓÌðÞ¶¿g™Z
¬~È0
6
gî{°‡!
ä#
Ö ÓO%Z

yZk

Zž‰¿g™Z
¬akZV c
È0
6yZk

Z äM%ZèY $
Ë ™7+Š A»nËB‚
¸ìg™Šæ ÌÅyZk
Z vßt Z åE<XÅå ;g 7gz$‰
Ü z kZ yZk

ZèaX ìg ~g Y k
 t Z²

gë¤
ÐZ Fê Z~ yas§~uzŠX å Zƒ c
¯„
 zŠÃÔŠÆÔŠ äVrZ‰
Ü z kZX

…\ W¤
Zž¶¿g ÎoÑc ð;g éZ ä yZk

ZX å 1™Y Z¨Z ävZ[x
θ ‰ƒ
)V x¤

ut ._Æ yâ ‡O%ZX8™Šæ 5 W~ äZzrÃV šZ yZ ë Â8ŠÌZ

ÝqÐ |
 z•
Û Å] ¯Ã†
 Ñ à Zz äW6c6W}g ‚kZ ä } Z ðWÏX ‰ãâ ‡
5â vg e} Z ðWÏXì i§±gzZ *
Z6¹»} Z ðWÏtX H Zg7 )g fÆ yæW{Š™

gzZ íz‹ÔWÃÐ [ ˆÆ VûgzZ • D™Ìg67Z {z¤
{z Âì C™+Š AÐ
} Z ðWÏaÆT•CY ðà~ V”¹!
Æ*ŠgzZM%ZÔ\g- Y âZgzW¹~uzŠ

}g ‚t [ ZXì @
Y c
Šx •Z)g fÆM%Z *Zx »tXì C™w EZi ˜^g¡ZR
LZ
X •` W6
x ¬©ë›

]!
Z Â,™·_» "Protocols of the learned elders of zion"\ W¤
q
Z

ê Z gzZ Vâ Z0
{ ÔV” ÔVYÅ ( ìÍ ) ~Š· ) ëž • ë ~Š· ž ì ãZz ¹

{g pôÐ ]ZW
Z ãzÛ{zž @
Ð Og™ XÃ}ÑçgzZ V” LZgzZ8™{nÃVzÑ ç
ðÃÅ LZuZXì @
;~ *Š ¹!
t ÃXì Lg gzŠ Ð ]ÃZy
y Z ŠpLZuZX Ã

{zXÐN WÃ7~VŠÆnË+ W{zX D™7ùŸ‰
Ü z CZ {zXì 7š–
™

Vzg ÏÔ]g ˆÔÏÎ YÔc6WvZÆ*Š ~Š·X •TgŠzöJ
g !
zg » LZzgŠu

ä VrZ Ã *Š ¹!
X • Tg sz^~ Vñ» Æ c
Z « Æ VáÓgzZ |
 z•
ÛÅ

yZÃ\ WLZ ~Š· Xì 3g™sz^~x  Cg ˆã=gzZ ~g »$
ÔÙÈÔÙJÔ]¯
X •n
g™ XÐVñ»

ï¸ (ZgzZq
Z7ZÂ5µñ»äƒ4ZŠÃ} Z ðWÏ~y j
jZZ
 ˆÆY 1979

~Š¤

cŠÙç

75

ÆŠ ˜ yjZX Å ~È/µvmZ ä VrZçOX ¸ M
™“
 »] ¯t V˜ž Š

ZÐ yæWkZgzZ,Š Ö
ÐìZÆ™Ýq] ¯Ð ùZg fÐ ¹ ä} Z ðWÏyZgzŠ

Ï7ZX •g ZzZa ʼn
Ü z ÏZ’eÆ ] ¯} (} (~ yÎ 0
Ü z kZXK c6

W
ÐZ Xì CY ð0
~ yj
jZ yAZžì ~gz¢ 'Y ]!
t X ¶Ýq e
×Å} Z ðW

TaÆ ¿}g ‚kZXì k
íz‹t ˆ)ì @
7*
gZ¦
Ð µ%}q
Z {°‡!
žìt ]!
¾z Ðq
d
ZXì á
~M%ZgzZ\g- sÜ{zì Cƒ]gz¢Å¡

t™½½?Ð \g- ÂZƒ[x»~ ä™ì‡ cÎgzWZ CZ~ º´kZM%Z ÌZ

x¥ÃVß Zz \g- HX Š
HwEZÃ~g Z@Zg Cg ˆaÆ kZgzZX Š
5yj
jZ ¡

?ǃw EZcѾ¡tž7

6
hÅ]¯~yÎ 0
ÐÙz•
Û u] ZgyŠ ( ANF) kg ¯À»g *
AZ ÅyÎ 0

~ yÎ 0
ƒ: (Z¤
Z X • CY ~Š °„6Vzuu™ñ]¯HVzg ZD
Ù Xì „g 0
1‡

~1~(
¹q
Z Å]¯yj
jZ~gzŠÆ2- e
zÎXƒíz‹~B; Æa a

:¼aÆ Å
 ä3k0
ÆVÍßX¶_ƒ {nÇ!
ÂuÅyj
jZèY å Š
0
- s§Å]¯ Ug6vß ÂÔƒ: *
3gzZ uZgpÔƒ: wzN ðÃZ
 ~ª
q Åk
 Xå

0X Z(
¹q
Ztc `¯ÏzgXXqzÑ*
™wEZ]¯ÌäV±zgçO•DY

Vß‚ FXZƒ „ (ZgzZ ñY c
J
Š ¯ ~Š ¬»]¯Ã `¯Ïzgž¶Òø ÌÅM%ZXŠ

»]¯~ ä™{nÞÏzgX •g BJ
Y ¨Z)gfÆ `Z¯Z Ïzg ]¯HVzgZD
Ù

C™+ŠA»UZY¯ÏzgžìŠ
¬Š~yj
jZX‰7C±ã¯éZXågZŠ™Z(
¹

g!
zg»{°‡!
ZtgzZ¸D™ 1]¯~á$
q
ÆUZ{zªÃ™Ýq]¯{zž @

Xå[0

~gzŠ!‚bê Z ÂñW~g ZMZZ
 ~Y 1995y ]¤žce *
™g¨6
]!
kZ…

ÅtÌä {•x Z¸Z]!
tX ¶_ƒ » 㽓
 »ÅyAZ~yj
jZJ
Y 2001 ª

~Š¤

cŠÙç

76

E4J&
y®Ívßtà º´Œ6
yZk

ZgzZyj
jZÔyÎ 0
X å[ƒÈ„¬ ÿº1GZR
y®ÍXì

{°‡!
äVrZ3gxŠ~yj
jZäVÃ%Z4Ž „DYÆy]¤X •ë¡™

`Z¯Z ngzZ O%ZV˜Š
c
Ñ~¿~V¸´yZx » Zg‚tgzZÅ qzÑ ãZz™“
 »Å]¯

ˆVJ
°Ze [g Zk•Îq
ZuÅ]¯~yj
jZž åt wq‰
Ü z kZX‰ŠŽñ

œ£} (} (¹nZgzZì „g Zz™ Za ]¯~y j
jZ™ú1yY} Z ðWÏ

X ì „g Y ð¯ íz‹ Ð T• „g Y Å Za ]¯ Å°Ze [g Z k• Îq
Z [ Z X •
i ‚ ZzŠx ÓgzZ´ ˜x ÓÆ*Š²ì @
Y c
Zj~yj
jZÐ*Š ~g7Acetic Hydrite

@
Wx »Æ ä¯ íz‹ sÜgzZ sÜ¡t ~ yj
jZžì x¥ b§hZÃVµ

wÅ?ž 7]i YZ ÃyÎ 0
X • D™æW'
¡Ãyj
jZ vßt ŠŽz!
n Z Xì
Xì ;g Y5yj
jZ Acetic Hydrite~?¾ž}™s
™

Zs ÜÆuX •CY ðZ{u{z•„g YÅ Za] ¯Ž~yj
q
jZ‰
Ü zkZ

›ž @
ì „g Y È]¯t Ì~ *Š ›x ÓXì „g Y Å ~g » Å k
 yAZ gzZ

»ÃÄpz d
•Ïzggz Z ´ ˜ð¨Z Vz ] ¯t X ñY H { nÃyÕz ÄpÔd
•
gzZ ´ ˜›Ôu]¯~g Zl~g ¸Ð yj
jZX • „g Y ÅwEZ Ìc ä™

Åyj
jZX 'Y È7M%Z]¯tžì g¨.
Þ ‡]!
t X •„g Y ð;~\g-

X •CYð;~*Š ¹!
‚} â •gzZ•„g YM%Z] ¯‚õ 0
Ðg esÜ

xZ¸ZtgzZì @
Y~xÂ~gîãè! fžŽì °Ze[g Zk•Îq
Zw»g!
zg»kZ

kZŽì @
ƒ„~VÍßyZgzZVâ ‚™ Wyj
jZ:Zz…t{g !
zŠž•gÑzŠ Z°ZÆ{•

ðWÏÏ! ~8
»8
; ™ ÎxZ²Z ZLgLgä VÍßyZX • hZzÐg!
zg»

ãâ‡)Jtž c
ÎxZ²Z6kZX c
Š Zz™ÈÃÔì !Å~$
¬Œ¸WãÎ 0
ZžŽ J
q
$ZzÐ]¯Ž 7(ZJðû *ŠXì _C~8
ƒ:_C~8
g&
Ñ*î•iE
g&
Ñ*

~Š¤

cŠÙç

77

ã=! fX ì »qâ °Ze [gZÎ õ0
Ái Z Á%tXƒ: g®Z6ñâuÆ ]¯ eZgzZ

ì @
Y HwEZÃV2ZgXcE
hÅ]¯~ *ŠXì6b ÏZg ®Z »x  ~g î
+
B
I
5E
~*ŠžŽ •D™wEZ èEj½G
ZgzZ ôucº vßèY•M
ÈÌ^zgii
Zë7Z

X•ìg0:
 Z(
Ѓ
 » î ;Æii
Z

D°™ñyZŽ âÆ ÀÃg *
AZ ~g ø Y âZgzW¹~uzŠ gzZ íz‹ ÔyAZ HVzg ZD
Ù

ƒ ;g™^g7Ä< ãèàg- gzZ ~7&
Z àg- Ô} Z ðWÏÃg !
zg »TpX •

D™ ay

9zgVzhz™6] ¯Š Z-ZaÆ} zvßXì eb§¾)zgÐZ

«o[pÐ kZQgzZ • D Î~g !
zg »kZ9zg V17É V1g Z s§~uzŠ²•
Æ ]¯ x  » < ªì ž~ }®Š ÏZ Y ’ Å d
•8g- Å ` WX • D ¾

Xì ;g^6
g !
zg »

žBŠÃVâZŽÆkg ¯ÀÃg *
AZ\WXn:™Ãö}g ‚kZž7É0

Z

X ï Š î7~y Î 0
ÐZgzZ•D °™ññÃ] ¯ O%Z~ yñ•b§¾{z
Xì [Yc
0
1‡6
] ¯J
uËžì ;gƒt{Z
Ãq
Z»4z]
ÅVÍßyZ

ð¨Z VzÄÑ k• :e ÔãZk

ZÄÑ :e Ð MX • _ 0X ë Z [Z ]¯

ŠŽñŠ Z•
Û Z, ZÄÑ k• :e ~ kzg b§ÏZgzZ}°!
ìÄÑ k• :e Ô}°!
Y 1948Xì {Š c
igŠ¾CÅ] ¯žÙg¦X •`ƒ ~Š ¬ÆÒÅ]¯Ž •

Š Z•
Û Z ~Š ¬Æ]¯gzZVØz•
Û ]¯¬Ðƒ
 ˆÆäW~g ZMZ äß} i î â ~
u0
Ð ÒkZÃug0
Zg0
ZÆ w‚&zŠgzZ ¶~ Vz%Š Z®j HO$gŠ" Ã

1‡6kZÐN CZ 7¿ŠgJ
Z
 ´ ˜›}uzŠgzZ yÎ 0
s ÜÆ] ¯X c
Š™

~ yj
jZžŽ ce ¨Ð Vµ ! fyZ …¬ Ð ƒ
 a kZX ì e*
*
0
hZ 7Z² ?• „g ŸV;z ¡t cѾ{zy
WX •„g Ÿ Acetic Hydrite

c6
WF
x ÓÆ} Z ðWÏXì @
ƒwEZ c] ¯sÜt ~ yj
jZžì x¥b§
x Z²Z6
y]¤} ZðWÏs§~uzŠX •ºÐãæWà ZzäƒÝqÐg !
zg »Æ]¯

~Š¤

cŠÙç

78

Ð Y 1995 y ]¤Q Âå (Z¤
ZXì hZzÐg !
zg »Æ ]¯ ãæ WéZžì C™ÙZ F
X¸ M
™w EZùZg f¸ Ì~Y 2001

1‡6
kZ6
gîåpì YY »zgÃkZ ÂJ
uq
Z Âì m»[!
‡ÆkZJ
V˜

! fÔ ‘ÓZXì ðƒ ~g »tâu{Š c
i ¹ ~g !
zg » kZèY YY c
0
7a kZ
~C
Ù Žtb§TX YY H7»ÐZž•_CJ
ukZ~kZ} Z ðWÏgzZÄ<

&ì g ÏZ(¹ ïZ] ¯ b§ÏZÔ•ìg™w EZà c
zLZgzZ/Ë~ m
eÔg Ï

ÆZŽ ìi§„ztXì ;g Y HwEZÐ j§g7½s ÜÆugzZ kzgÔ *Š›

*
¯ y â‡J¹ ~ yÎ 0
…c ÖÐ wŽgß~g ‚kZX å Hg (Z ä vc
Z
&
’e Ë„:gzZÔ Š
c
Jm
76
´M’e »]¯Ìq
Z~y Î 0
~Vß ‚kŠÔX ǃ

P{zÔ•KáZjÆM%Z™ñ’eÆ]¯Ž äyÎ 0
Xì ˆ~Š Zw~ekZÃ

áZzp
gmÐê kZžì |]g @
ZtX •D Yƒ ;gˆÆU» ZwÅVà
q

:W ï ZX ¸g ZŠ { Z9Æ} Z ðWÏ{zèY• ñƒ ;gÐM%Z’eÆ]¯} (} (
X¸ q
Ñ~g !
zg »„q
Z{zgzZåm~

/ / // /

~Š¤

cŠÙç

79

wŠ •»xÂÙç! f
z O~ *Š ÔHï6ª
zŠ ÅVÍß ä x  Ùç ã=kZg0
ZÆ w ‚Î&zŠ Ô

Ô}ÑçÔÅwzN‡g ÅuZgpÔX 0
Qh gzZ (Š YÔVc
'
g F~ VÍßÔÅ]g ¸

~ õg @
Å+
¨
Z¬Ð kZ {zì [ƒ¼Ž ~ w‚ÎzŠÔX X{nhgzZ+
¨
Z
X å c
Zg eÃVáZgzZ Vñ¸KZ ä Y m
Z x Ó~}g !
Æ X• ] uZz {ztX Zƒ 7L

~Tž ÇñW̉
Ü z (Z q
Zž å Hg ZŠ¸Æ™{Ç WÐ ‰
Ü z kZÃVâ ›Ìägå —

Î{Ša Ž } :{zX M
Y ñÎ 7} :R6kZžì ‰
Ü z à ©) Ú ZtX ǃ¼ ƒ
t

ðÃÅ yZ ~gzŠ kZÔ• K wEZ ~ iÆ b)ZLZ ä #
Ö Z y›~ w‚

c
Y™áX ðÃ\ Wk0
ê ZZ
 ž å @
™ Zƒti§ »VÍg )
}g ø X $
Ë ï7w V
žñW[ ZŽ¤
ZX •ñW7Ãy¨
ZÆ` Wb)tHž¸D™ Y7¬{z¸D™

Ð,Š Y f{z [ZŽ »b)yZž¸ ë {z ÂñW77…gzZ• F
62 zGb)t

gŠzöJ
n
b)yZ sÜÃ\WLZY fƉ
Ü z kZX fƒ Za b)t~gzŠÆX
s$

] Ñq‰‰žì akZ~+ ŠöRÅŠ ¿ZX¸DW7ÃVÍ߉
Ü zkZŽ¸
X •gs ï3 ZgaLZy›6Š ã
Å<ÑgzZ™ ¯Š ã
Ã<
 zyWŒ
Û ÔN Y

LJ
 ` W~xsZ õg @
X Q7w VmZ~xsZ õg @
gzZ+
¨
Zõg @
žìgzŠ (Zt

x » ~g îgzZuã=žŽƒˆƒì‡6x ÂÆ´™~½» {*Š ~g7ž Zƒ7(Z

~ Vð; Æ VE=gzZ V- Š· ª
zŠ x ÓÅ0#
Ö Zž Zƒ 7ÌtXƒ ;g™wzN

V¸ð|Å\g- äZ •

}g ‚n ZgzZƒ òsZ6¢ÄÜžì g¦.
Þ ‡*
] !
tXƒ

áZjƉ
Ü ¤gzZ ËÅ *Š ä VrZ äZ •

}g ‚gzZƒ ì‡#
Ö Óhc
Vƒ~B; Æ

~Š¤

cŠÙç

80

~ã¨
Z õg @
X ‰B
gk0
L Z äZ •
LZ‘ÓgzZ©ÜÔ´ ˜{zå X VƒØŠ™
]c
Z@ c
ðÉZg Ô} :{Š c
i ¹ Ð èâ …Xƒ nzHy¨
ZC
Ù » *Šž Zƒ 7(Z L

lˆ 5 ZgŠpa LZ ñƒ n
gt ‚Ã bzggzZ ÕÅ <
 z yWŒ
Û …X ÏA 7
yZXì c
Š™ä w
å Îgn ZgzZvZ 绂ÅTì »65Zg kZ …X fƒ ä™

CZ…X •7gŠ…` WŽžñƒÙ ŠÃb‚zyZñƒn
gt ‚Ã]uZzgzZ]Ñq

{zì ~g ø ª
zŠŽ Xì 7g !¤{Š c
i¹6gîÙç` W0#
Ö ZXì *
™lˆŠp3 Zg

zg- c
• ~°Z e Âc
]
{ fÆ!Š IgiÆ´ ˜y ›x Óªì ~B; Æ V- Š· Ì
X •ñƒÇg~VËÆ4ZŽ •~

¿Šg CgŠq
ZtèY ǃ7¿! ZŽt ÚgŠ c
ÂÐ,™ qzÑ *
™C
Ù ª¿Šg ëZ

{zÂì @
ƒ kˆZ » ~²gzZ òzøkˆ Z Ô ò » *
ÐZ Xì @
ƒ ~ ŠŽz Æ y¨
Z Ž ì
YGIX
c ä™spÃx ÂkZX ǃ7spx Ât Ð Vzq ƒ
 y Zpì @
WF
Z6~Šæ¾5k4Š

x Ât™ ¯œ

%Ãb)Xžìtg »i§»iÕkZX Ï} 7
ãCZ iÕo Z„¹

gzZ -Ã] ¸KZX BŠÃ‰
Ü ¤ ÅÔŠ ÔBŠÃV- gz$KZX -ÃkZì ;g Y c
`
~i !
¢tX ,h ÂÆ™q
Zq
ZÉ
Ü ¤ÅÔŠëž @
,™qzÑ *
™C
Ù ª¿ŠgÆ™q
Zq
Z


ZXì ÌyÅ}ÑçKZ(¹ q
Z ~ kZ ǃC
Ù ª¿ŠgŽèYì 7x » »

ÚZ x  »¬Xì 7x » e*
ðÃ{zÐ N C Ã\ W뼎Xì Ì~i ‚g ZŠ™gzZ ~i ‚

Â}™ÉŠpx Ât Z
 ì ;g™ÉŠp\WÐáLZx Ât Xì ;g WÃA7gz ‰
Ü ¤
X , Š™qzÑ *
ñ]¸KZëB‚B‚

x ÂrZ°gzZIèÔ¹Ü ZÔ CÑ çÔÙçq
Z CZ6(mZ ñƒ DUúÃx ÂkZë

hg e&~g øX fƒi! zZt X σ iÕpôgzZo Zq
Zt ÔÐN ¯ b§¾

~Š ¬ Å ´™ ~½» kZ {z X • ~Š ¬ Åx  ~g î kZŽ • ðƒ Za ~ x ÂÆ ¬kZ

ã¨
ZÐ w ‚Vzg ZD
Ù 6TXì YY H ì‡x  „z {g!
zŠž M
™7„g¦{zX •

~Š¤

cŠÙç

81

{zy
ZìÔ‰7ì‡6
x ÂÆY !
ggzZŠÎŽ Ô•~g ¦
’•~(
~(
+ZX •„g ¹’•

{zX¸nÆ ~0
egzZ äÎÌ~ yZ Ô¶ª
zŠ ÝZ Ìk0
Æ yZX ‰C™` ÂÌ
I
E
½&
Û L gLzZx ÂÆ~g îã=Ô´™~½»
c
ZC
Ù zŠx Â{z ` W ÂX ‰C™`76ó zó g mg ÿ5k G•
{zž•D™b‡…)g fÆx Â~g îLZgzZx Â(Ôc
zvßt X YY7VY

X Y W7Æ^ßLx Â

~g7 É 7aÆ Vâ ›sÜx  »w°žìt sÜÑ » Ï0

i ~g ø wq¾

ì _ƒð6
gîÁê]!
t Xì ~1+
¨
Z ` WXce*
ƒòZgaÆ+
¨
Z

7 ~g ¸…anZce *
™lˆwŠ •~ w qC
Ù …Xì 7wJ…x Âtž

X} 7
ã™ ZŠ Z: VY

Ãx  ÙçÆ xsZ Z åE<XÅ c
Š 7x  Ùç ðÃä xsZžì @
Y c
0
g¦ßt ·W

Ë eZ Xì xsZÔ xs Z X Ç} 7*
™t ÒZB‚Æ x ÂÆ K Z· ZgzZ x Â: Zg ZŠtâu

x Â: Zg ZŠtâu]:S¼ Åxs ZXì 7mðÃÐ x  Ùç: Zg ZŠtâu~ ]gß

Æä™åÃxs Zëžì 7t È eZp• Ì~ K Z· Z'!
¼ Ô•Ì~

å Îgn ZÔvZx  Ùç: Zg ZŠtâuX 4â g JŠ Zq ðÃÐ x Â: Zg ZŠtâu c
w
K Z· Za
` 7B‚æZ Ì~ ]gßËëXì xŠ ƒ„
 Zg { Z'

B‚Æ x  ÙçÆ xs ZgzZ

bÑŠX á._ÆxsZQ c
á._Æx Â: Zg ZŠtâuëž Ç} 7
*
™ê…X M

ñY 0 ._Æ xsZ {z ÂñY c
Š w ïŠÎ¤
ZÐ x Â: Zg ZŠtâuž • D YØŠ Ì
žt]!
~uzŠX 7„ Çìg Âx Â: Zg ZŠtâuQ ÂñYc
Š wïÃY !
ggzZŠÎ¤
Z|gŠX Ç

]gßË{zžì Š Y Ú Z~x ÂkZX ǃw¡ZÐzz Åx ÂkZ ÌŠŽz!
Æ% ïY !
g
X @
37éB‚ÆÏ0

i CgŠÅy¨
ZgzZ<ÑÔ]¡Ì~

ž c
â•
Û ä\
å W~ pÑg
uq
ZX å Hg ZŠ¸~}g !
Ɖ
Ü z kZ …ägå —

Ôƒ @
3:ŠÎŽ Ôƒ: ï•
á ~x ÂÆY !
gŽž Çìg7¹!
(Z y ¨
Z ðÞ ÇñW‰
Ü zq
Z

~Š¤

cŠÙç

82

ðà c
ÍX • ìg {g ~ x  ÏZ ëX Çã V ZðŠ eZ ÌjZ  ǃ @
3Ì: ŠÎ¿ðä
Z
g66½ ._Æ x  kZ ´ ˜y ›X ã½Xì 7C
Ù !
Ð x  kZ y¨
Z
[x» {zpÅÒÃÅå
Ðx ÂkZ äDâ ßgzZ#
Ö Óy]¤Åyj
jZÔyZk

ZX •

vߎ X •gŠÎÌ6kZ Ô• B
g .
î » ZŽÆ!Š Igi LZ‘Ó~g øX ñ0
ƒ7

x » {z ~ Vzg ZŠ Z XpÔ• ìg™œ• ìg ¾tig w '{zŠpžÍ• D™‘i 5
X •6
ŠÎ.
î » ZÆyZ•ìg™

Â,™„6
gî¦ù¤
ZÃ}ÑçkZX M
YñÎ7} :R6
Tžìnç(Zt

o¢jZgzZ • Š ã
Åx ÂÆ Y !
ggzZŠÎŽ {z q
Z XÐ N WÃy¨
ZÆ b§&+ W

ÆVzÑçy ›ÉVE=~kZX •g ZŠ)fÆp
gìZŠzì‡jZ {zX •ìg™

Ìtigw '{zX •‰ ú~x Â}'
q
Zp•y¨
ZiZ {zX •g6Ž •Ìvß

Žž•{z vß}ŠXì (VZðŠ »Y !
gJ
y Z1•T e *
™ÌœX • T e *
¾

’ W}vß{z•ìg™lÃc ä™spÃx ÂkZp•ñƒ Âö~x ÂkZ

X •ñƒÇg ~gYÒÃ)g fÆu}gzZŠ ˜}Ô)g fÆ

Ü

%LZgzZÃ\WLZX³™„
 gŠ ?KZ • T e ~p\W¤
Zžt Â]!
«

»xÂƬkZë:¤

zXÐì„Ðg0
ZÆxÂkZ 5Zgx Ó[ZèYX ,™±{g !

È Z'Ãx ÂkZ~ wŠ Ái Z ÁpM
M
 7™¼Ž • vß{z}uzŠXÐN Y0z

fƒvß}hðt XÐ,™ÒñÅä™spÃx ÂkZŽž•vß{z}ŠgzZ•
XÐBwñ{çZ(
¹»ä™Ãx»kZvßtp

Ž ǃ Za^ q
Zž Zƒx¥t Ãyú•
ÛZ
 Xì #â Å aÎgzZ†f Åyú•
Û x  »¬

tX¸ØŠ Zz%vßVÅÑaÆäZz%Ãa kZ ä kZ Âǃ {çaÆ>
Ø •
á Š !
mZ
ž ǃ {i Z0
Zt Z
 Ãx ÂkZXì ðƒµçWÅw YŠgzZGÅyú•
Û 6°ZenZžì x Â(Z
Za Ì¿Šg Ôì „g} Š ’ WgzZ ½ÃVÍߎ ì „gƒ Za q
’~ {z¤
c
o x ¸Ë

~Š¤

cŠÙç

83

}g ‚kZX ǃ6
Rò Z ¸ÑZÎgzZò ¸¿Šgt»yZXÐN 3Šgz¢¿Šg CZ {z Âì „g™

Xì MÐ<
 Ågå —…3g eZ?,™spù ñƒTg~x ÂƬÃA ç

~Ÿ Z
 X ¸ D™ c
â•
Û s Zî »~: { ÌA
åg—žìz » õg @
~g ø§Zzt

@
Y Hs Zî »~: {p¸ 7èZg6kZ y›gzZgå —X¸ ñƒÇg "
J‚Î&

l ìZ
 XM
 0
„{zž ðW] ¸âZ k0
ÆVâ ›Z
Š
Zh ‰
Ü z kZÃVG yZX å

Z~Ÿ Ð ug I„
q
 Š LZ • ñƒ 4ZŠ ~lB‚Æy•
á : ŽÃgå —6µñÆ
Z y›‰
q
Ü z kZgzZ @
ƒ ¿Šg „ ~ i ¸W¤
Zžì QÕÐ kZ …X Z h ÂÃ"
q
Z

‚ N
g ÂD Z”Ðg ñ„
 Zg { Z'
¤
ZX CYƒ Za w ŽgßÅ]g ¸z OÂï Š™ 0
']zŒ

aÆ¿ŠgX H“
 ZŠ'

B‚ÆñÃÕkZ ä Vâ ›1X @
Y c
Š™ »•z Â{z¤
y ›
ÐÑLZ;¯{z¤
~œ

%q
Z »Vâ ›X ¶ŠŽñ]Š ªãqzgk0
y ZX ð¯iÕ

7Mõ6VßßZ LZ6µñÌËX c
¯3 Zg CZ ä VrZB‚ÆiÕgzZ å î ι

ðÃä Vâ ›w‚ {¾~l X ÑZe 7Ì~ }çgzZ xŠ £Ã\WLZzz š p H

 ˆ Æ ]óX H7¨£Ð V7Š ÔH7]g ¸ z OÔÅ 7k
Z
 ÔÅ 7ØZ'
×
Cƒ Ì(~ kZXÑ w ‚FÌ~ 䙱Ä
 c
g kZ ÂðW~ŠŽz„
 c
g òs Z

Ìx  »s »Z Y •X ;g @
ƒ Ì{g e ð¸ X ;g á
Ìx  ÙçXìg D WÌMz Ô•g

X Zƒl ì~~ó,â~y
WgzZ Zƒì‡

{"Z6
ZsÜtX ¶„g™g !
q
zg »~~0
egzZäÎÐw ‚Vzg ZD
Ù õg @
ã¨
Zy
W

c
zŽìi§»ä¯s ¸çÃVñ¸tX Y^7x OZÐ~0
egzZ äΞìz »

TX •Pët à Zz äWÃy•ZxC
Ù „ Xì c
;äVrZ)g fÆ} "Z6
X ÏñYƒ{n~]Zg„q
ZuÅ *Š ~g7ÂHg ï ZäËж~gŠÅ°ZeyŠ

6kZ äi°ey›X ,&

ðe3 Zg wŠ • eZX 7ì pì CWÃL¹tC
Ù„

Z ` WgzZ ¶C™ c
q
WÅëgŠ q
Z ©%q
Z¬ w‚Î{Ša ~ ‰
Ü zÆgå —žì Å ï

~Š¤

cŠÙç

84

p ÒÆ ‰
Ü z kZ ´™Å ~0
egzZ äÎXì CW~ ëgŠ q
Z Ì{zÂñY à ï7Å©%
Z Ågå —Xì „ +z Ç!
q
gŠ ÅY âZ ÂñY ¬Š Ð p ÒÆ yizgzZgŠ ` WgzZÐ

qC
Ù Æg bŠgzZëgŠ ñZÎ6y¨
Z q ⵞ ÇñW‰
Ü zq
Zžìt x|»Tì g
u
4F
7ÎÃ]!
~ wj â , Zq
Z g
utž õJ/G
kZaÆx q
Z [ZX ÏñYƒ ³*
gŠÅ
ÆVÍßÆV;zX 7„ì ´™~ŠðÃ{z´Æg *ŠgzZëgŠV ˜Xì „g Yðâ•
Û yÒ
X ÏñYƒ~ŠgŽ σ´™ðÃ{z´Æg bŠgzZëgŠž¶Ð¹]!
ta

*
Y6ª
zŠ Ç… Âì *
XÃ+
¨
Z¤
ZXì CW~™ÕÅg
ukZ… ` W

Ãy ¨
Zq âµp•ìgÄg]
{ fÆ~0
egzZäÎÂk0
LZŠpi,ã=~Š·X ǃ

ÅTX N Y-6
]YgŠÆäÎëž ÇƒqzÑ b§ÏZ¿Šg eZ ÂXì c
Š Zñ½» ~Šg

‰™7spgŠgzZ7mZÐè%KZ‘ÓX @
ƒ7̆ŸZ~gio Z•
Û ZgzZgŠCZf

Æxs ZX Çìg *
Îå *
ÎX σ 7ÁgŠÅkZ ÌÂ,Š !
Š ~ }i w ‚Τ
ZÃäÎ
¸ D™wEZnÆäÎÆž ãZk

Z y›Ô~gzŠÆ+ ”ZgY #gzZgzŠ AzZ

û% «~ äâ iÆ y
ñ ¢]|X¸ áJ e 7n LZ ä Vâ ›‰
Ü z kZèY
~g7 {z Z åE
<XŸnÆ~0
egzZ äÎÌ{zX ñ¯ n LZ~„
 c
g òsZ ä Vâ ›
Y 1Ð [ˆÆyizgzZ å *
Î{zèa X¸D Y äâ ~ *Š
t•
Û ðÃÐ kZÃyZ Z åE<XÅå @

Xì ˆðÎH$6
kZž å@
7
7

Å yZÉ 7ª
zŠ Ç\W~ Tž ǃ x  » uu 0
*
{Š c
iÐ ƒ
 {zµš

Y !
gpXì 7gŠgzZ7ðÃŪ
zŠ kZ~«£Æª
zŠ ÇX ,™x »Ð Vz¦g
X ǃx »ÂtXì 7y‚ W ÜïjZžì [™e
Zu b§~'kZ~}Ñ çx  »

椒e ~y
Wä\
å WŽ BŠ™ VZq ZŠß Z›[»gå —X åx »Ât̬w‚Î{Ša

X ñƒ]ZzçyZgzŠ kZX •`ƒ w‚ 23 ã½~ f ÎgzZ VÅxsZ²ì c
â•
Û yÒ 6
¹!

Û , Z k0
ÆVÍß c
ånŒ
Û 6VÍß »Š » ZŠŽz!
nZ X Š
Hì‡{Ñ ç Zg7 X ZƒŠ ˜

~Š¤

cŠÙç

85

~¬ Ð ƒ
 ž å c
â•
Û y´Z~ qZŠß Z›[ägå —X¸ D™ 1ŠÎ{zÐ X¸
K »x Âx ÓÆŠÎgzZY !
gˆÆ` Wž c
â•
Û t äVrZX Vƒ @
™s çŠÎ »yZ0
{ LZ

„, Z Ç!
X å7y‚ W Â
Ð kZèY¸ìg^x Ât J
‰
Ü z kZ ªX • DY

X å: eZg ÖÐkZ6gî~g ¯1Š
c
Šg Z Œ
Û x Zwóg’Ã[ Zщ

m
z*Š 4Ð kZ 0Ð t £ ã¨
ZXìð´Z ~Š ã
» t £ ã ¨
Z q ZŠß Z›[

HyÒ ÃÜÁXX~ kZXì $
Š
Ë Y ~Š ~ w:gzZ µ¬ Ð kZ: ~ ]Ñ»

ZgzZì Yƒ »w ¡ZgzZÕ»nC
q
Ù ÂB¯ Š ã
ÃkZsÜë¤
Z~}Ñ çÆ` WÔì

Ô]y
WÔª
‚g Ô© ÂZ
•~Š ã
¬ Ð ƒ
 ägå —Xì Y0x  Ùç—g è.
Þ ‡

ž c
Š Cs ™s ™ägå —ˆÆVÂ!
x Óy Zp• ñC+
 Zu Zz Å\¬vZgzZ {o

^ß6
V˜žì Cƒ~}Ñç,ZY !
gXì Y}ŠY !
g:gzZì Yá Y !
g Â: y ›

mÔƒ›zg \ V ˜ ~ {Ñç ãqzgq
ZXƒ {Ñç„
 6{Š â ŽXƒ 46{Š â Ôƒ^R

ÂY !
gXì g¦³#Ç!
t ÂV;z ñY H y·Š » Vî Zç ÔV»ÔVB ÔV'¾Ôƒ
c
â•
Û ä\
å WX Å] !
Å}g e ð¸ägå —ˆÆ¶Šg ZŒ
Û x ZwÃx ÂÆY !
gXì w¡Z

{0
i {g !
zŠ Ãg¦Æ {g e ð¸ ~}Ñçy›q
Z ä \
å Wª• ð¸ ð¸ y ›ž

gzZy›q
ZÆlX å Hì‡g¦»] {Zññƒ D™]ós§Å¶æ ä\
å WX H

Å ð¸ LZ ?ž å ¹Ð yZgzZ å c
¯ ð¸Æ™ Z9B‚~ :WÃy›q
ZÆ ¶æ
ðÃ:~¶æk0
êÔg »ZX å7¼ k0
ÆVßZzä™]ógzZ¸`
'{zèYz™Šæ

LZ ?ž b§Tz™w ìb§kZ »}uzŠq
Zvß ?ž c
Š hæZÔ¶Š ZGY:gzZ ¶V
Zgz

 žÐ ,™yÒw Vq
k
Z sÜëÐá ZjÆ ]{ ZñkZXƒ D™wì » ð¸q

s§ÅVâ ›\
ñ W²ñƒg ë¤

Ð s§ÅVz•
Û » ð¸Æ@
ñ 0 ïEš{!]|~g$
èYzñjZž ¹Ð ð¸y›LZ ¬Šg ë¤
Ãð¸q LZ ä VrZ Z
 X¸ Ð
?ž HnZ ‹Zäð¸qê ZX Ï}Šb »aÆäZrÃkZ{zì÷Z¹V âmZ

~Š¤

cŠÙç

86

gzZvZŽì {zð¸o Z÷Xì 7¸g ðûyp Z÷7ž ¹äñïE{š!ƒð¸q}÷

[gzZ ðâ•
Û N @
Ã}Ñ çòsZ ä gå —,¶]{ Zñ{zt Xì @
Ñ yZZ6w
å Îgn Z
Å ` Wªz™#
Ö w ¡Z ÙçgzZ Y •~}Ñ ç LZ ?ž c
â•
Û 6gîãZz ~ qZŠß ZÁ

x Zw6
}uzŠq
ZŠ ZGYgzZw â z yY ÅVâ ›žìt{z Â,™yÒx|eZ¤
Z~ y!
i
Xì6w¡Z„Š ã
Åx ÂÆY !
g²X •

'!
Fägå —ÐáZjÆt £ÆVÂgúXì ˆÅ]!
Åt £ÆVÂgúˆn Z

@
ƒz~ V
Zgz » VÂgú}Xì g ZŠ™ë Z ¹ ~ x  ÙçòsZ»T• ðâ •
Û yÒ
yÂ{`
@
ZŠp"
q
ñ }
]|zzi Ågå —Xì ˆ ~Š ]i Y Z Å ä™g !
zg »ÃVÂgúXì

Å}Ñçòs Z *
™ ZŠ Z t £Æ yZžì ðâ•
Û N @
gzZ ã;Š ¢ mZg !
g !
ä\
å WX ‰

K s çŠÎÆ qY}g ‚ˆÆ ` Wž ¹gzZ c
Zz™ »x  »Y !
gä\
å WXì ]gz¢
¤6}gÍÃá» Ë„:gzZ ˆ~Š 7¤6á »Ã}gÍË~ xsZX • DY
wßZ~ Vz•¼ ëž7etX ì g¦ ãqzgq
Z ò¾Xì 6ò ¾Š ã
ŤXì

Xì ~Š™Ç*
<Ñ c
ì c
Š™Ç*
x  ÙçòsZ ä ëž}gzZ ,Š™ òZgÆŸgzZ

{Ñ ç ÷~ËÆ kZgzZ ?• Hg¦~Š ã
?• HwßZn Z ?ì Hx  ÙçòsZ

kZ X ǃ {Ñ ç ãqzg q
Z {zžì ] !
«Ð ƒ
 ?• H ä%à V ?Ç ñ0
ú

báZzä™›q
ZžŽ σ {z]Š ªÅkZX fƒy¨
Z +F
dZ+Z
‡Æ}Ñ ç

zŠ ¤
Z 6ŸÆ Xž fƒ vß {zt X Ï ñVZ ~g ZŠ )f Å}Ñ ç}g7 b§Å \!
,gŠ ezŠÃ\W Âì BgŠ eq
ZÃ
 ëž Çn™wZΙJZ ¿Ìðà ÂN YW,gŠ e
Vƒìg™x »Ã]Zg™° r Zl
¤
ZŽ fƒ, Z÷ZÆ„
 c
gòsZkZX •BÐV ¹

Âì x » CZ f¤
Z ?ì x » ~g »u c
ì x » CZ fžâ7 t Ð xi 5¬ÂñYWxi 5 ïZgzZ

g£t» c
Š gzZ âZ c
ÍXì Š
c
Š aÆ x » ~g »u= r Zl
tž • ïŠ u r Zl

X @
ƒ

~Š¤

cŠÙç

87

•g¸!
{Š c
i ¹ Ð ]c
Z@ y›ëXì g¦ » w 'gzZ x Zwg¦Ø{Ð ƒ

x ZwÌxnÔwzeÔ KzgÔwZŠÔ N
WÉì 7x ZwŠÎgzZ[ZÑsÜV;}g øX •vßáZz

Vƒ:g »6
ähgx ZwvßV ˜ž~}Ñç,Zq
ZXƒŠ
Zh
y

Ðð¾x Zw{z¤
ZÔì

òsZ ~ ] Ñq yZ ëž¾ t ðä
ZV;zX ,™: ×~ x ZwgzZ w'¾ig vßV˜ gzZ

{Ñ çãqzgq
ZŠ ã
Å}ÑçòsZ¬Ðƒ
 Xì 7etÂÐ,™ì‡x ÂÙç

Ô#
Ö Óy›ÅÖ0
Z Ô6¢Ä܉•`ƒ ì‡Ì¬ ~ õg @
}Ñç,ZXì

X å7x »ŠÎgzZY !
g~yZX ‰ì‡6s »ZZc
gx ÓtX {)z„
 c
gòsZ Ŷæ
w°X å7x  » w ¡Z ~ }Ñ çX ¶C™ ` 6gi Ç´™ òZg ~ VzÑç yZ

»}ÑçòsZX¸ D C w{z}
Æ}Ñ çòs ZŽ¸g ZŠ™à V,Zt X ås »Zz

Y •òsZ ðà »nËñƒ Tgg0
ZnZ Xì P´™~½»Xì 6gi Çx  Ùç
X Yƒ7쇂Ÿ

Ð x Â: Zg ZŠtâu äì ^Å‚ŸÙçz Y •òsZt • ìg CÃ\Wëx ÂŽ

DÄŪ
zŠ ~}Ñ çòsZ Xì 6]g ˆŠ ã
mZèYì 7ôZzgzZ mðÃ

: Zg ZŠtâu²zŠ äƒ#
Ö ¦~Vð; Pê
zŠžì ~žg Ig
Š q ZXì ¬»ä¯

c
Š
C 6gîãZzÃVâ›X , ™wzNÃx  Ùç}g7 vßPžì 6ÏZŠ ã
Åx Â
Ë Äg 7~Œ LZê
$
zŠ Ì#
Ö Óž ©X Yƒ 7wzN ~œ

% ðÃ6ª
zŠžì

}Ñ çà Vq
ZÃ\WëX •gŠ Zi Wy¨
Zžì Cƒ„b§kZª
zŠ~}Ñ çèY

(Zq
ZXƒgi ÇXƒ: Y !
g~T{Ñç(Zq
ZXì *
™ÝqäëŽ •ìg Cg¦»

xsZXì 7w¸6ª
zŠ ~ T{Ñç (Zq
Z Xƒ: ²„Ū
zŠ ~ T {Ñ ç
Ãb‚z±~Tžì @
ƒ{Ñç(Zq
ZtXì«6Y{ÃigzZì w¸6
YsÜ~

ä x Â: Zg ZŠtâuX • wßZ ~Š ã
Æ}Ñ çòsZtX @
Y c
Š 7~ Vð; ~g »u)
Xì ~Š™~g »u)qC
Ù

~Š¤

cŠÙç

88

„ÅŠ ZGY ~g »u)z ~g »u~ Tì g
u]gzp¹ÐáZjkZ Ågå —

gzZ º´Æ)¬{ ÃggzZ ã0
Ôv Wžì x|»pÑg
ukZXì Š
c
Š C~}g !
Æ
Ô*Zçz wßZÐá ZjÆ}i~x ÂòsZX fƒ~ŒÆg »ux ÓÆx ÓÔ}g ZŠ Z
s ™¹ wßZÆŠ ZGYgzZÆ V
Zgz ª„ÅV
Zgz Ô2Z ¸Ð áZjÆ }i ¦gi

X •7‡*ZçzwßZ,z~x Â: Zg ZŠtâuX •ñƒyÒ~p ÖZ

ˆ ~Š ÌZ ¹ Ã «™ Å uZgp gzZ s »Z Y •~ }Ñç òsZ ˆ n Z

Ì~g ZŠ)f ÅkZ Âì @
Y%»ÈÌÂq
Z¤
Z}g)ƤŠžì y Òt »/
ñ ]|Xì

Ѓ
 Æ·Wžì Š
c
Š™gHg £ {z »äsY •gzZ s »Z Y •ªX σZ
¬6í

{zì eX¸gZŠ)faÆqC
Ù ÑƉ
Ü zkZX M
™77wVmZ Ìx ÂÙç{•
X åYYc
š~}ÂÌÉ
Ü zYÑžJ
ukZw°gzZs »Z Y •Xƒ: VY„Â

CZ k0
Æ Vâ ›X • CZ”Ð x  ŠZ· ZgzZ: Zg ZŠtâuÆ VE='!
x Ót

gJŠ Zq ðÃÐ [f c
Ð tæžì 7~
 q ðà ‡…Xì ŠŽñx ÂÙç à V
à „Ð x  ÙçòsZ ä VrZ {z Âì ] !
hZ ðä
Z~ x ÂÆ yZX N CZ™á

{ŠŽñ~XX¸{ ^
Y © » »x ÂÙçgzZx Â: ZgŠtâut •K yÒäëÜÁŽ

7~ èâ …BVÅäh Âc
Åä™{nÃx ÂkZXì Š
Ht‹»]uZzgzZ ]Ñq
Å Vâ›gzZ ] Ñq Æ ` W…a n ZZ åE<XÅì Zƒ ì‡iŠ «x Ât èY X Ï Ž

Ô•N C] â´Ž äëñƒ BÃwjâÆ·WXì *
™g »¿Šg ._ÆV6&

~0
egzZäÎë •T e *
™~g Y ´™~½»{z¤
ZXì ŠŽñ~4Z Ìi»b)yZ

{z¤
ZXÐ,™] !
ÅwÓZš
 ë •D™]!
ÅJ{z¤
ZXÐ ,™]!
ÅVjÆ

ZXÐ,™]!
¤
Å„: ²Åª
zŠ ë •D™]!
Åä™ ¦~Vð; Pê
zŠ

tâuŽÃKkZC
Ù XЕe *
™t‚k

iÆ#
Ö ÓÃqC
Ù ë •T e *
™~g áÅqC
Ù {z

~Š¤

cŠÙç

89

tZ
 Xì Š ã
Å}Ñ çòs Zq
Zt Xì *
CZwŠ • eZ …ì Le *
™ÍÑx Â: Zg ZŠ

6s »ZgzZ yi Záq
F
Z ._Æ <
 z yWŒ
Û ä ëžÐ ÃÈëQ ÂÇñYƒƒ

(6\WA
Ð ,™ÒÃÅä™ì‡Ãx ÂkZ\WZ
 Xì Hð‚ŸY •òsZ

c
Š™ì‡x  à VòsZq
Z Z
 XÐ N Yz Z Ì« X žƒ 0
'Ì'zŒ X žƒ™

}g7 Æ yZk

Z Š
ƒ qzÑŸt ¤
ZX Ï}™ˆ
Ü ¬ eZ *Š ~g7 ž ÇÚgŠ c
Q Š

VÅÑ ä kZ ÂÇ}™{nÃx Ân Z^ q
Zž `Ø t Z
 Ãyú•
Û ž 6X ì {çÃx Â
X •D Zz™ 0
'( $gŠ"aÆä™ì‡Ãx ÂLZ Ìã=X¸ØŠ Zz™Oa
¿Šgäëc]Zç}g ‚yZXÐ,™¸ Ì~wtgzZ•`NŠ õg @
ÅyZë

X f λx Âòs Zì {zgzZ슎ñ3 Zg ãZzgzZs ™Ç!
k0
}g øXì *
™A
%
/ / // /

~Š¤

cŠÙç

90

y2Æx ÂÙçh
]

XÑ w‚ 400 Ái Z Á~ äƒ ì‡ÐZX c
W7~ŠŽz ]ZgV ÂZg ux  {ŠŽñ
~pÅx ÂÙç,Zq
ZëZ
 Xì Yw$
d
•gzZ aÎÅ}Ñ çÌËx ÂÙç
gzZ vg vg Å}Ñ çÃx Â, Z ƒ6w ¡ZgzZ CŠ c
a
i ÔÕŠ ã
ÅT• D™]!
Å

Æ :WÔƒ êŠ (F
Å^R^ßgzZ w ¡ZÆ VzuzŠ Ž x  (Z Xì @
7*
h 3Z Ð

*
™!Zi Z »yv{” Za Ðx Â,ZäëÔƒá
¯
 !
»ä™ Za'ÐÆ™[Zy


~*Š ~g7‰
Ü zkZXì *
¯{Ñçã¨
Z YZÐZÆ™úâui ZÅ}Ñç}g7gzZì

…¬ É 7» ä™spVå0
ÙçsÜXXì Š
c
Š™ì‡{Ñç ã-q
Z
Xì 'ÃZ

6X•y2õ 0
{zt Xì 6>ÃigzZ e Ô {izgÔ©ÝÔi úy »g Z õ0
Šã
Å+Š}g ø

c
ÏñY¤

]g qÅ+Š ÂñY¤
Ìy2q
Z¤
ZÐ~yZXì ~9]g qÅ+ Š}g ø
B™|
 ÙÅVâ2yZë¤
ZXì ì‡6Vâ2PÌx »¬ b§ÏZX ÏñY7
gz$

™ywŠ • eZëQgzZ ÏñY¤
M
]g qŬ Â,Š™gz$ c
,Š Z¤

ÃP Ð ~ yZgzZ

ypgzZ vg vg Å}Ñ çÃs »Zz w°gzZ ñY à$
: d
•Å}Ñ çJ
Z
 X•

7ì‡x  òsZ F
6s »Z z w° J
‰
Ü z kZÔ ñY c
Š È: ~ }g f q
Z q
Z Æ
ì ~gz¢Ì~i ‚y¨
Z Z åE<XÅXì @
ƒ ì‡6Vâ ¨
ZÉ 7~ Y Üs »Z z w°X Yƒ
Xì *
™Ç*
x ÂF
6
s »Zzw°„äVâ ¨
ZèY

yZ X • ñƒ Çg ~g Y Ãx  kZ Ž • ó óy¨
Z L L~h î ë Z gzZK~Š ã
»¬x Â

vßtX • y-~ |1• y ¨
Z {z ÂC
Ù „ X • ë ã=gzZ Á~•
Û ëÃVâ ¨
Z

~Š¤

cŠÙç

91

~g øX ì ~gz¢¹ 'TÃyZX • Ì~}Ñç ! fgzZ • ŠŽñÌyxgŠ}g ø

ó ó´™Ä L Ly2~Š ã
»y ZX • ŠŽñvß,Z Ì~ x  (gzZ}ÑçÔc
zÔ#
Ö Ó

~ *Š ~g7 )g fÆ ´™Ävßt X Yƒ 7ì‡w°x Â~ ÏŠŽñÅ ´™ÄXì

ÆVçŒ
Û X •ëx »Y !
ggzZŠÎÃkZÔ•D™ì‡Ð j§~g !
zg »Tx Âà¡Z
ŠÎgzZY !
gäw
å ÎgnZgzZvZžìzz ¸Xì @
Y c
¯ xÝQgzZ nzH¬ÃVñ¸)g f

H Za Š Zi WÃVâ ¨
Z ävZ Lž
L ì w¸g•»/
ñ ]|Xì Hk
 y´Z s ÜÆ x ÂÆ
ó Xó 1¯xÝÃyZГ
 ä?Ôì

Œ
Û 6ŠÎÆ™w EZô™ÄÁ~•
Û Xì @
ƒ qzÑ„Ðh
 nŒ
Û ¿»òÝ

ì 3g™ì‡x  ~g î h
]
ä VrZ™Ñ ~ wEZÃT• y2&Æ yZt X •
,¦gÔHT
¸ *
ÎÐ *Š ä V-Š· )gf Æ ÏZ X • D Z™ ¦x ¸g KZ vß V˜
EI½&
Û gzZ X~g Y
ÃyZaÆäegö Zg ‚tX c
ŠžðŠÃVÍß)g fÆ < zg m
g ÿ5k G•
~g ZŠ {g YZgzZ ~gá{z cx PZÆx ÂÙçh
]
kZX •ëJ{z&ce {gZŠ Zq
Z

~Š™ŠzöJ
VÍßP ª
zŠÆ™uF
Ä~z)Ū
zŠ X • D™g (Z iÕÅ

Xì CYƒì‡~g ZŠ {g YZÅyZV- gzZì CY

Ð*Š ! fm»X•„g™wzNV|~(12ðaÅuZgpÅ *Š ~g7‰
Ü zkZ
" »ÃkZ {z ԃР¹F
5gH
ì‡~g ZŠ {g YZ KZ6kZ™ ¯ æEÎG
Å}Ñ çm» Tq {zC
Ù Xì
H
H
H
5"g »žZ e ÔæEÎG
5"g » %ÔæEÎG
5g" »®Í~ yZ X • È zgР䃄ÃkZgzZ • D™
e ¯Ô æEÎG
H"

5gH
Vâ Z •

igzZ *
ˆ
™ì‡~g ZŠ {g YZ)g fÆVzg ZŠ Z,ZX •ï•
á {)zæEÎ5G
g »Y3
ZgzZæEÎG

ÔpZ * Z ðWÔJ@¬Ô{•x Z¸Z cx »kZXìz » iÕ~Š ã
ÅyZ *
™~g áÅ

Ô• D™x » » ä™CÃïŠá »Ž JgØs Wx Ó{zgzZJ õÎÔJCªF
ð¨Z

{z c ä¯ xÝÃy Z Ô,™ÒÃÅvÐ x ÂÆŠÎgzZ Y !
g vߎ X • Dƒ wEZ
Z ÌLåZB‚B÷Y !
q
g cp
g ì‡x »¬X •D™Z
¬LåZªx  »Vƒ

~Š¤

cŠÙç

92

*
ƒ: nzHŽgzZ•D™wßzb ÐVÍßnzH)g fÆY !
g ã=Xì y2~Š ã

ïZgzZ *
¯ xÝÃVÍßÑ »]â ZŠZ}g ‚yZXì @
Y N
ßÃkZÆ™Z
¬ L6kZ Ôì e

Xì *
™w¡ZÙç

~Xì @
YH7x Â(Z ðä
ZXì ˆÅy]g qt6
X•y2{zÆ¬Ä Ât

Ãx Âˤ
ZX YY ¹7x ÂòsZÃx ÂkZ ƒï•
á Ìy2q
Z ðÃÐ ~ Vâ2yZ

Ôƒ: ï•
áª
zŠ ÇÔƒ „gƒ wEZ ´™´egzZ ´™Ä~ kZÔ Vƒìg ` Á~•
Û
I
E
½&
Û Ôƒg !
zg »)g fÆ VË
˪
zŠ ~ËÆ kZgzZƒ „gƒ w EZ < zg mg ÿ5k G•
x  kZ¤
ZÔ Vƒ D™wzNÃlŠ¤
Ū
zŠŽƒ „g Y CƒŠzöJ
VÍßP c
J m{

gzZ <Ñ Ix  òsZÃxÂ,Z ÂVƒ Dƒ wEZ }N x ÓÆ w¡Z Ùç~

ÙçF
6
´™ÄäVz^#ÆgzŠ {ŠŽñžì Å]!
kZãZªXì t ZèB‚Æ+
¨
Z

ì w'©%žN Y™á wZÎtk0
Æ°eË\W¤
Z?c
Š}ŠgZŒ
Û ùw'gzZ ^
YÃx Â

{zÐV¦XžñYc
Š Ct~ˆÃ°ekZ¤
ZpXì w'©%ž Ç}Š[ZŽ {zÂxZwc
X ÏñYƒx ZwÌ©%w'{zÂñYà ñZgˆÆäCtgzZ•Æx Zw{zˆ~h
y

©%

ŠÎŽ Lž
L c
â•
Û ägå —Xì (J
¿C
Ù W
Z »kZžì òZg b§~'
kZ¬x ‰
Ü z kZ

ƬŽ ǃ*
CZx ÂÙçwŠ •q
ZÃVâ›[ZXóì
ó (VZðŠ »ŠÎÌJ
kZÔ@
37
Âì;gY1x ÂÙçu0
ЊÎsÜÈ »x ÂÙçòsZ¤
ZXƒZÐx ÂÙç

X•Ûî » Z,Z.
î » Z.
™Xì 7Ì~Ûî » Z.
™Æx ÂÙçƬ ŠÎQ
Â…X M
È7z»x  òsZÃyZ 늎z!
nZpì @
Y c
Š:Ôì @
Y 1ŠÎ: ~
ÆY !
ggzZŠÎgzZ ¶Š£Œ
Û „ b ˜Z ÅJXì nZ‹Zh
”Ì6
b ˜ZÅ< òsZ

ðÃÜ~gpŠÎòsZÔY ZŽ òsZÔ~gp[ZÑòsZ b§TX ì CƒwEZaÆx Â

gqÃK\WX •B
gÌZ¹²˜ZX Yƒ7ÌJòsZ b§kZÔ$
Ë ƒ7q
Å VÇ) …X • ðƒ ~Š ²˜Z …ä <
Ø è } g øX M
È7KÃgqgzZ

~Š¤

cŠÙç

93

X •C;~FZgzZg_
ZsÜ{zèYì7]gz¢Åh
gJŠ Z²˜Z
 ëX ë 7x ZwÃkZë Z åE<XÅì k
ƒ
¦
*
~x  {ŠŽñèa *
™wEZ^âƽ»
Y ^âÆ ½» {z ƒÑž7Èt eZpX • w '{z Z åE<XÅ• ñƒö~ x ÂkZ
^
gŠÅyZ „zgzZì @
™wzNx »¬ÃyZX •P{zZ åE<XÅì 7¦gúÆyZèaX •
Xì @
™Á

VËÆ VEè~ ]gßÅ´™yg Ãb Æ x ZúLZ ä VáÓÅ´ ˜y ›

ÆkZ #
Ö Óðä
ZpXì ˆ~Š}ŠÃg ñª
zŠ ÅVâ ›V- X •ñƒ ñZÅg~
XÐN Cgz¢i§eZë Âì ebŠK
 F
¿ÇÑs Ü

B÷V2c
g›)y ZQ c
™ïB÷V”›}uzŠ Zc
g y›6Rò Z ¸ÑZÎ

Ì{)z Þz« z Ô!
Y }´ ˜vŠX Vƒ T e *
™x »s ÜÆx ÂƬŽ ,™x »™ï
Æx ÂkZŽ •ŠŽñÜÁ,Z Ì~M%Z {z´ÆkZX •T e *
±s ÜÆx ÂkZ

x »s ÜÆ x ÂkZ ~”~ èâX w0
yzgg ZzyZ Cg ZœO%Z }• Y Zg W•s Ü
Xce*
™x »™ïB÷VÍß,Z cï¢Åx ÂòsZ LZÃVâ›Xì [™

ñ¯ ÆVEè~Š· X J;}•ñƒ ñCZx  »¬6gîåJÐ ¹

ä ëž}t Æ wÅÅ9q
Z¤
ZJt X • ‰ ñ¯ „ c Y !
ggzZŠÎJt ñƒ
, Z¼ Ì~ *Š y›X $
Ë ƒ 7¼ {z´Æt Zè ]!
t Âì ~Š™ qzÑ~g î òsZ

ŽÐ ,™7g!
zg » »Vzq +Z {zžì I »VËyZXì ˆÅÒÃÅä™ì‡J
VËyZX Ç ñY c
`6Š ã
Å ~g ZŠ •
 ZÑx Ât ._Æ yZXŠÎgzZ [ ZÑ }• x Zw

X •u‡Ì]5çÆ

7ëp• ìg™ÒÃÅ ä™ì‡x  Ùç òsZ}g ZŠ Z C1â òsZÐ ¹

Æ äƒ u 0
Ð Y !
ggzZŠÎÃ.
î » Z .
™èYì YY ¹J òsZÃyZ ÌZž B

´™Ä Ì{z Ð zz Å äƒz » x  Ùç {ŠŽñX YY ¹ 7.
î » Z òsZ ŠŽz!

~Š¤

cŠÙç

94

̊ΙÄg… CZ~ VË{Šß WÐ Y !
ggzZŠÎŽ •,ZJòsZ FX • D™wEZ

kZb Æig®ƒ.
î » Z {zèY•D™akZsÜòúŠ »äƒJòsZgzZ•f

ëž *
Yƒt6
kZgzZ bŠÈx ÂÙçòsZÃx Â, ZXƒ:x ZwŽ •D Î~g !
zg »

Xì F
6
„ŠžðŠŽìtÃßq
ZÔì c
Š ¯x ÂÙçòsZä

[ x» J
‰
Ü z kZÒÃÅä™ì‡x ÂòsZX •ìg {g~x ÂƬëw ÒZ °

~g î zg m
g Ô J òsZŠ .x *
t X @
Y c
Š™7{ nÃx  {ŠŽñƬJ
Z
$
Ë ƒ7
• ZÑnŒ

Û {z {Zp•ï Š »9zgg ZD
Ù nŒ
Û 1•Dƒ9zgÎk0
ÆyZª•ï•
á~
4$~•
.nG
gzZ çEE
Û ´ â ÆX•,Z ÂJòsZPX6oÑÅyvz œc
,Š6Š ã
Å ~g ZŠ
Jq
Zž ItXì Zƒ Hì‡x ÂtaÆä¯s ¸çÃVâ ›äVrZgzZ•ãè
Xì b ˜Z uoÑq
Z b ˜Z Å ó J
ó òsZ L LXì ¢ .
Þ ‡*
Ôì òsZ6gîå

~ *Š kZq ðÃÜY !
g òsZ Ô: L òsZÔ ~gpŠÎòsZXce *
™7„ w EZÐZ

kZ ~ÃÅvZX • ˆÅŠ XZaÆ ä;g _
Z~ Vâ ›²˜Zt X $
Ë ƒ7

ŽgzZì @
™ÒÃÅä¾~izgw 'Ì~ÏŠŽñÅx ÂƬŽì —¹ x £ »¿

Xì @
™ÒÃÅp
g ÁÐÁmCZÐx ÂkZ1ì ÂZƒª ~x ÂkZ Ug6

gzZVz^#y›X Q7wV~ õg @
!‚Î{Ša ÅVâ›,ì (Zy Zd {ŠŽñ

VŒXce ã™]!
6yZÃ{)z r šZ ù Zg fgzZ+ ®y›X •e ‹²˜ZtÃY f
EI½&
7Ãx ÂÆ <zg mg ÿ5k G•
Û {zèY•ìg™tY fgzZi°e›} (} (¹6
hZzÐ x ÂƬy›b§TXì Cƒ F
6ŠÎ~g î x Ó•Æ x  kZX B
Ãä• wŠ ¡X YY ¹7i§òsZà j§kZ Ô• D™ð ]5çÐ Vzg ZŠ Z
ì 76y›x ¬ {k
» j§òsZ)kZ Xì ˆà™Š XZ b ˜Z Å ó J
ó òs Z L L
{zgzZì ~g î ~ŠÎ)tžì @
Y c
Ct Ð s§Å}g ZŠ Z kZ c
JÔ#
Ö ÓÃx ZúèY

{zÂñYƒï•
á »x ZwÌ{¢q
Z¤
Z~|ŠzŠXì @
Z™ ¦b LZ~kZÆ™¢6
kZ

~Š¤

cŠÙç

95

7x ÂòsZ {zƒï•
á Ìy2q
Z »x ÂƬ~Tx ÂÙç ( ZXì @
Yƒ u0
*

LZ ëÆ™w$

zŠg ~ x  {ŠŽñXce x  ZÇ!
Z ÃVâ ›X YY c
q
B

Ô~Š ZÐZëc%$
Ãx ÂkZXì ]gz¢Å%$
6gîåÃkZX M
™7Ýqœ£
x Â{ŠŽñžce h™d‚f] !
tpÐ,™m?i6
Rò Z¸ÑZÎgzZò ¸Ô¦½Z
&‡Ôx »<òsZŠ .x *
Xì 7wJÿLE
c
ƒ»¬{zì eÔ
*
î…
¹q
Z äV- Š·Â¸ìg {e *
™µ ZÐx ÂÆY !
gÃ\WLZèay›

KZÃyZÔ ¶„gƒ wEZ ~ ]g ˆŽ ª
zŠ ÇgzZ b‚z Ô i -Æ Vâ ›ž |ö

ž Húæxk!
ÃVâ ›Æ*Š ~g7gzZm<!
ÃVâ ›ÆM%ZgzZ\g- c rs§
5.²ÜÑë
gzZÐ ,™~g »tâu~g !
zg »Ð s§Å\WëXÐ ,™ì‡< z ÕäF

CZy›žìt wßZ ~Š ã
»x ÂÙçòsZs§~uzŠX ¨Y c
Š}Š «o »kZÃ\ W

X •j§ZzŠ ]gˆgzZŠÎX ñ¾Æ™œŠpñOÆ侫o™}ŠÃgzZ Ë…

aÏZX • T e *
Ñ s§KZ… »Vâ ›6x *
Æ Y !
g òsZgzZ ~gpŠÎòs Z›)
X •ðƒà Åiz&

zòs ZäVËãè} (

Å[f]q ˜Z F
{Š c
i ~g ø Xì 7{Š™Š XZ ÅVâ ›b ˜Z ÅJ òs Z


ZXì {”æWgŠÐ[fx Âãâ ‡gzZÏ(ÔÙçZg øgzZe
g/~g øX •ðƒ ð¯

Åx ÂƬZ
a
 X êŠÄgÆZh ZÃy Zx »¬ ÂDƒJòs ZªZzJòsZŠ .x *
ì ;g™“
 ZŠ'ÃyZx  »¬¤
ZX u™7“
 ZŠ'
ÃJòsZ ÌË{z ÂÏ} 7^a 6
x *
ÆxsZÉ •7JòsZtQ Âì ;g} ŠÆwÅV H9ÃyZ~VÂg qKZgzZ

XìŠ Y6

~Š ã
gzZëZž @
ì @
Y c
{Z { Z({ ZpÃx ¸~]5çy Zž•T e *
™ãZz]!

Å]!
6]5çyZ~ :Wä {z¤
y›ËÌZ
J
 ` WXnY Å: ]!
6Vâ2
²
5.ÜÑqV#ž„gck
z ÕäF

iqtåX ˆÅ7]!
6
Vâ2~Š ã
â c
JWyZ Âì

~Š¤

cŠÙç

96

4$~•
.nG
Ãx ÂÙçÆçEE
Û gzZ ã=gzZ´™ÄÔx ÂÆY !
g„„ ¨
Ã~Vâ›X 7c
ì

)zgÄŪ
zŠgzZce*
ƒw ¡ZÙçž Ç¾tŽ ǃ„Y„ (Z ¨
à ?Ç}Šg ZŒ
Û^
Y

6]xÅgå —Ž w°x »Vâ ›ž u™G@
Å]!
kZ„„ ¨
Ã~Vâ›?ce

?ce*
ƒ7Ç*
~}Ñ ç›Ôì F

ïŠ ª ~] 5çLgL gå X ï Š ä™7] !
6
V1µCc
©vßt

lˆwŠ • »x ÂkZ…X Y^7x »¬žì 7öRŵz—~ ]!
kZX •
[ òÐW Ú Z: âižì @
Y H{"z6t ?ì e(Z Hžì ÞZt wZÎVŒXì *

~}Ñç)g fÆX7ex ª»Vzg ZŠ Z, ZX Y^7x »Ðª
zŠ Ç[ Zžì

ðÃgzZ~˜™á >ÃivßV˜ YY c
¯ 7{Ñ ç (ZXn Y c
¯ eÄ~z)Ū
zŠ
et Z åE<XÅ•ˆ0Zc
g@¬~(~(Ô•ñƒ ¶ x ÂÙç} (ãZX A : ÑZzh

{"z6ƒ
 t Xì Zc¿Ð w‚Vzg ZD
Ù 6TÇg ñCZÃx  ÙçkZy ¨
Zž7
Xì ;g YHaÆä™y.6
gzZ[sÃVÍß

Ë!õÑ {z {• T e *
¯ xÝÃ *Š ~g7 Ž ì 8 Š {n u 0
*
» V-Š· y¨
Z Z

]gzp¹ q
Z~ yWŒ
Û Ðá ZjÆV- Š· …Xì øÎ~}g !
Æx ÂwŠ •

ñOÆä™ %f ñÇ{z ¹Ãä™ %f ñÇÃLZuZ µZ
 ä\¬vZXì Qw V
VrZ b§kZXƒ q
HÔƒ C3 HÔƒ ~(ÔƒKgÔƒ Å8
g¾ñÇž‰ 7
~ ckZ

X 1™2~[ Z±Ã\ WLZgzZ~Š]úŠÃ…ÆvZä

kZ[ ZXì c
ŠÄgÆ™{ nà *Š ~g7äTì x Âx ZwgzZ ^
Y*
tžìð]!
Z
q

*
™lˆwŠ •…X ñY HlˆwŠ • eZ c
ñY c
`x ¸ HžSg 7öRÅwZÎ


ZJ
Z
 žì Ht y WŒ
Û X YY c
¯7Æ™µ ZÐ}Ñ çx ÂÙçX Ç} 7„

ñ¯ 7x  ãâ ‡gzZ CÑçÔ ÙçgzZ $
Ë ƒ 7~i ‚ {Ñ çJ
A
Ôƒ: ~i ‚g ZŠ™Å

]g t
]gzp¹ ~yWŒ
Û cyZX Ç-ùx Âtž•D™nZ‹Zvß¼X M
Y

~Š¤

cŠÙç

97

Xžì V-¼x|»T슎ñ~^Åe
W

x ÂkZ~žì HÐvZŽ Ôì Le»65ZgÆvZŽ Ôì @
™g (Zò ¾ÐvZŽ

¹])~ kZpVƒ Lex ª »x ÂÙçòsZwŠ •q
Z~gzZVƒ Le ð;gÐ
?Vz™ H~•

+Z +ZvZXì Cƒk

Š Åä™ÒÃsÜXì ꊙ qzÑ Üï 5Zg c kZvZ 6 ZŽ

 Z yg à LZ ë¤
Þ
Zž¾t ðä
ZX Y™7ÌVáy ¨
Zžì êŠ}Š tigÐ V»

}g !
kZ Â?Ð ,™ Zg Z ¦

ù ë Â,Š™È ¢
ŠÎÐ x ÂƬë c
Bá :Zz zg m
g
X ózŠ wÅäZ•

Æ}ia}g v~žì @
â•
Û vZ~

ÆÜæIÐ]ó+
YÅÜæ ägå —X åhñë Z¹» õg @
ÅVâ ›µ³

䙳6
B; Æ\
å W~}ƒ0
ZÆ]Zgg »ZZ
 X à ³6x £ÆµÐg »Z
X ‰ ugg »Zƒ
 Xß aÎ Zg f¬X z™#
Ö ³¹gzZ »zg7ZäòŠ Wq
Z Âãµc

x ÂƬ»žìt È »³kZ ?ì HÈ »³ kZƒ … Y ?Ñ1Q¿{z

™hgö‚ Wz x Zg WÔÏ,7ã±(ÔÏ} 7´Š ã!
Û Åwâ z yY LZÔÇ} 7*
Œ
±Ð

gzZ *ŠÐ s§ÅvZQp u7*
™ o‚ » VE.6gzZ ])ÔÇ} 7*
™ o‚ » V!Š
X *
™³™™aÎZ åE<XÅX ÇA Ì`
Z¹eZ~]y
W
³ Åw
å Îg ë[ZgzZ 1™Ô 1 aÎä ëž ¹™ƒy!
iq
 äg »Zƒ
 ˆÆkZ

7x » y‚ W *
ƒ y›X c
Š™ ZŠ Z h» ³ kZ ä g»Zž ¬Š ä *ŠQ X • D™

Xì ]!
àZzp
g}g óZ?B;tÂì ¸s ÜÆx ÂƬ¿Ž ·W îSXì

Å ä™ÌÃ#
Ö Ó]â ZŠZ¼ gzZì Y™6R~Š ZÐZ y¨
ZŽ • ,Z x »Ð ¹

}g ZŠ Z¬ ä Š Z•
Û ZáZz ä™ òZgÃyZX H7òZg ä VáÓx  »¬Xì ]gz¢
ˆŠ Ìú{g!
zŠÃx ÂkZÐj§ÏZX ‰ ™áZu~}Ñç× W× WQgzZ ñ¯
x ÂÙçwŠ •× W× WŽ Ïñ¯}gZŠ Z®
 ) ÔÐN ¯®
 )¬Š Z•
Û ZXì YY

~Š¤

cŠÙç

98

x Ât ` W6T ǃˆÆ|
 ÙÅVâ2yZÆx ÂƬx »tXÐ,™ qzÑyÅ
Xì Z9

&6
kZ ã=Ô6
R¦½Zc
ƒ6
R~Š ZÐZ {z{ ZpÔì @
ƒZ9ÌŽ s ÜÆx ÂƬ

~™âÔ•D ÎVc
È0
Ù窕D™ú6tigƳ #{zX •D™g ZzÐ Vzq
X •D™~9])ÙçgzZ s ïÐ

V~fÆ VÍßÔì @
Y Hx *
ÐZ Ô• D™ú6]³Å®
$
 ) kZ c
¿kZ ZuzŠ

X •D YñÎ]â Z²ZgzZ•D YKZa] ×zu“ÐáZjÆyZ~

Xì ?Š Å +
ú•
Û x  »¬Xì @
Y HúQ ¶ : x »Ð Vzq VâzŠ yZ Z

ÂÐ,™ ½Ãx ÂƬ\WZ
 žñY Œ:tXì F
Ñ!
еz—ÏŠŽñÅ]Zç
…c ä™ ½Ãx ÂkZX Ç} 7*
™7o‚ »] ZçÃ\ W6Rò ¸gzZ¦½ZÔ ~Š ZÐZ

ÎÅguÏ0

iÅyŠq
ZÅèžÐ•e *
ZC
Ù Š ]!
ÅyÎãëVŒX Ç} 7
*
™g »ÃŠp

Ì, z ãèð|gzZ ~Š·Xce 㙬 Ï0

iÐ z'

Wz ] ³ªì 4Ð Ï0

i!‚

LZ¬Ðƒ
 …aÆiÆZkZX • T ebŠg â Ð k\ gzZ uÈÃ *Š ~g7
c
Š Î6
~i ‚g ZŠ™ÅVâ ›gzi Zg7ägå —ÂñY1{^
Y »gzŠ VX Ç} 7
*
™o¢ÃyZZ

uÆ\
å WŠŽ z!
Æ])F
x ÓŠ Z•
Û ZÆT åúÅ}Ñ ç,Zq
ZÑ»\
å WX å
X N J(
ÐWÃ

HIÃVâ ›aÏZXì @
Š
YÏZ~›ÅVzŠ ZGYgzZVz• YÔª
zŠÔ*Šy¨
Z

ÔJq
ZÃVâ ›XÐ î Y {g™ƒÆ*Š ?:gz î ¯ : ,Š ZGYgzZ ,• Y {Š c
i¹žì

Å+Ša}gøXì +Š »Vz8ŠgzZVzèxsZXì Š
Hg »6
gîÆx ¸8ŠgzZlz•
Ûu

]³Å·
å ]|gzZ+Š LZÃËŽ 7Š•
Û (Z ðÃ~0#
Ö ZXì B
gp])gzZ]³
X @
ƒ7ðñ{zƒ: Za×gzZ])~ˤ
ZXƒ: Za q
’~kZgzZAŠ Zƒ@

0
zgÃ

gzZ}Ñç}gø `W b§ÏZ Ô¸ ñƒÇ g "
 J‚Î&~~: { b§T

~Š¤

cŠÙç

99

Ôì Zƒc
¯Z}
Ã9zgäËÔì Zƒc
¯[ZÃb äËX •"
J‚Î&Ì~Vߊ}gø
CZ¬Ð ƒ
 Ãy¨
ZX ì Zƒ c
¯Z}
ÃVCgzZV-h ÇÔª
zŠz wâ Ô}ÇÔŠ ZGY ä Ë

Âì Le*
™ì‡{ÑçF
6
w°gzZì Le*
™spÃx ÂƬªZz{z¤
Zžì *
™t‹CZf

gzZ]y
WJ
Z
 XÐ,7äh Â"
LgLgtŠŽñ~ wŠ LZ¬Ðƒ
 ÃkZ
7$gŠÐ Ußwâ »wÓZ š
 gzZì @
™ìy›Ôƒ: wì » „$

ZŽ t ‚ÆvZ

~i ‚gZŠ™ÅVâ›X ¨Y HŠ c
Ð x *
Ægp]ØgÃVâZxy›~ ]gß+ZX @

Xì Hx »¹ J
[Z ä Vâ›Xì Cƒ6Y ¯ ÅspÆ]y
WgzZmÐ w
å ÎggzZvZ

6
Y ¯Å+
 qzg}Ñçp‰@Š 7¬ÐkZ äy¨
ZŽ •ÅðÌ’•+Z

X6
Šã
Åe
Š âž:•Tgì‡

: wŠÐ*Šì H+
Yq
Zžì d
¾z ÐÚZtX @
™7mÑÐ*Š…+Š Zg ø

z]‡œÔ>ÃièYnYÅ]Zíz‘œž @
ì @
™N@
Åä¾wâ…t+
Y~uzŠgzZ îÎ

g!¤q
Z¤
ZXì Z
 Zz*
ƒL6
gîÙçÃy›X Y}Š7b
¬gzZd
¾Ô¨]Zí

ðñXì ̉
Ü ¤ÙçÉ 7‰
Ü ¤ãKsÜ{z Âì ˆ~Š ¤6ðñgz$Ãðñ
µc% ZezCZ~*Š {zžì Z
 Zz6
Vâ ›Xì ~gz¢Ì*
ƒo¢6
gî¹ÜZ»
X,™ZŠ ZgZŠ™

GL¢E
ÜZ
 ~ð;Š ÅY 1840
"ßq
ZÆ6¤'äÑy›A
¶„gƒgz$6¢ï

»]¡ÅVâ ›tX åŠ
7µ6V;zèYÇi ˜~d}½ÐuZgpgzZI ~C]
W

É 7àZzh
 y›X •D™gz¢Šæ ÅVzuzŠ {z1Vƒgz${ZpŠp{zžì Š
c
Š ¯z

B; ÑZz¶ŠgzZì 4B;ÑZz¶ŠÐB;áZzh
žì @
Y c
2t…Xì x ¸àZz¶Š
ÝqŠ ZGYgzZª
zŠ Ç…Xì n•
Û *
¾6ë ZåE<XÅXƒŠŽñ¼ ~B; Z
 ì e°
}7*
ƒL6
gîÙç…aÆkZXce *
™Ìay

~ {Zg ÅvZÐZQgzZì ã™

~Š¤

cŠÙç

100

tigžì Š
c
ŠÈJ
VŒ Â~ g
uXìi§+4 » ä¾c Vâ ›]g ˆ

D™: i Zñ »]g ˆgzZŠÎvß¼ X zŠ™–c ]g ˆ{ âÐ ~ y Z • { kŠÆ
c
Šg ZŒ
Û w'Ã]g ˆgzZx ZwÊÎävZp•,qÜq
ZŠÎgzZ]g ˆž•ë {zX •

ZëwÒZ °Xì µ ZÐ ëqC
q
Ù ÅVÇ)X •, q µ Z µ ZzŠ ]gˆgzZŠÎX ì

kZgzZì ãÑ ~p…X $
Ë ™7wJgîË+
¨
ZÃT• ñƒ ö~ x Â,Z

ÆVâ ›Ô VƒtŠ ™Žì *
™g »{z¤
q
Z »Š Z•
Û Z s,Z…X •i¢
Zc¼Æ~p

Ôσ 7g »®
 ) +Z J
Z
 X N ¯ DÄ~z)Ū
zŠgzZ , ™: ì~ w â
X Ï} 7´Š E¯Ãò ¾gzZ +
 qzg ¬ ª YY H7Ç*
x  Ùç òsZ ÌðÃ

žnb7 Ð ‰
Ü z YÑ™ƒ ~9Ì·(x ¬ q
Zž žƒ ã™o¢gŠkZg ZŠZ ¹Ü Z

?•VY,gŠ ezŠ6y$
}g vXì ðWgŠ eq
Zq
Z~{}g ø

]fX Ç} 7*
™spÏ0

i i§ÃVâ ›X Ï} 7´Š 7 ÅkZ c äÑ ~p

ÆvZX Ï} 7
ã™ÌŠæ Åt‘ÅvZgzZ Ç} 7*
™„ê
zŠ {” ¦ÔÏ} 7㙶~
Vƒ]q &Zˆ
i {z{ ZpVƒ0ÐV
ZgzgzZŠ ZGY {z{ZpD™7zëÅX]â ©Z

gîå…cx ªÆx ÂÙçòs Zq
ZX Ç} 7*
™¿6
yZ…Ôƒnç »¶Š >Ãi c
X •M
}Šx •ZuÐj§99•
Û CZë°X Ç} 7
*
ƒ4ZŠ~+Š LZ6
/ / // /

~Š¤

cŠÙç

101

]â ZŠZis ÜÆx ÂÙçh
]

X¸KãZzy2{zÆkZgzZ¶àZ eÝzg6
x ÂÙçã=äë~[ Z1Z¸¦

yZX •ìgƒ Zab)ŽÐzz Åx ÂÙçã=žì @
ƒ ZatwZÎXì ì‡x Ât6

¹ÂñÑ~pµ~]Z f KZ¤
Z¿C
Ù ?ì Y™ H6
R~Š ZÐZ¿q
ZaÆiÆ

ì‡x ÂÙçòsZ óg’„™Ñ~p~Ï0

ii§LZy›Xì Y}Šx •Z)*
g » Z(
X •M
™

Ùç ã=Xì ~gz¢ *
™: i Zñ »x  Ùç ã=gzZ òsZ¬ Ð ƒ
 c kZ

c
Vƒ ˜{ZpJXì w ÓZ š
 y2~Š ã
»x ÂÙçòsZ²Jy2~Š ã
»x Â

Xì @
ƒ {g ZŠ Z 4c
g k#q
Z wÓZ š
 ²• D™x »)gfÆ 8
g&
Ñ *{z Ô~g »u

w ÓZ š
 X • 'ƒŠŽñÌY âZ Å]gz¢{%izgB‚B‚Æ ª
zŠ Ç~ w ÓZ š

ƒ {g ZŠ Z ~g »uèa
Ü 1 gzZ • Cƒ ! ~z)ÅVâ ›x ÓY âZŠŽñ~ kZ Z åE<XÅì @

žì C™ê #
Ö ÓgzZ• CY ~Š ÃVzq]gz¢gzZ Y ZLÔ W)ÔY !
¾Y âZ {z ]gz¢

Cƒ ¦~ w ÓZ š
 > 2i ~g »ugzZ LÔãæW~g »ux ÓX 7yÃgzZì •¿yÃc
W
}Ñ çÉ Cƒ7¦~Vð; Pª
zŠV- Xì CY Å„~x Zúª
zŠ {zˆ)ì

n6
gî~z)x Zúx ÓÐ Tì Cƒ ~B; Æ yÎ c
ÑÔ÷Z }VzÒúÆ
X •M
ƒ

7‰
Ü ¤Åª
zŠ Ç61 ÅTì 6´™~½»Š ã
Åx ÂÙç ã={z´n Z

kZx  »´™~½»Xì 6( {)z ~0
e Ô*
Î )ª
zŠ ÇŠ ã
Åx ÂÙçòsZ²X Cƒ
Xì c
Š …ä<
 zyWŒ
Û žŽì xŠ ƒÐx Â~¡

~Š¤

cŠÙç

102

c
ñY 1)g fÆeg »^i
™{ ZpnŒ
Û Xì 8
g&
Ñ*y2 ZŠ»x ÂÙç ã=

nZXì 6
Y !
ggzZŠÎŠ ã
Ń
 yZÔ÷+g » c
ƒyß‘6
{zÔ)gfƽ4
ZR
~g !
zg »

7ŠÎ6
Tžì @
ƒnŒ
Û {zõnŒ
Û Xì6
õnŒ
Û gzZ]gˆŠ ã
Åx ÂÙçòsZ@'

ã={z´nZXì @
Y c
Š™sç nŒ
Û eZ ƒ ‚
g: fÅä™ ZŠ Z nŒ
Û ðä
ZgzZ @
ƒ

yŠ y¨
ZŽ ì @
ƒ6ãæWkZ LXì Cƒ >Ãi~x ÙçòsZ²L~x ÂÙç

Ù w‚C
C
Ù ªXì Œ6Vƒ‚ ]Ð MuO%ZXì @
¾Æ™œ]Zg

ÆV¸9sÜÿkZ²ì CY ¬~D3Æ„
 c
g ð¾Å¹&Å ~àO%Z

~Ú Šx »LåZXì òÝt |gŠp•ëx Â~g/ÐZvßt X •Xb

Š‹zb #Åx ZúL{z._Æ#
Ö ÓÅyZèYì ꊙ{íÃV\WgzZì @
WÃHŠ¹
{zXì zŠ Y » ~%‚t |gŠ X• CY ð¯ {)z XvgzZ 'gqªì @
Y H ay
c

žì zz ¸X• D™7™ ¯ ]gzp ð•ZÐZ c ä™"
U
9Ãx Â à ¡Z LZ
X CW7ÃÆZÅx ÂkZÃyZgzZìˆ|È÷6
V\WÅVÍß

ay
~ {Zg ÅvZ ª
zŠ z w â Xì Š
c
Š gzi ¹ 6] Zíz ‘œ~ x  Ùç òsZ

Åä™: ay

gzZp
gÆÀÀê
zŠx ÂÙç! f²ì ˆÅSg !
g !
Åä™

c
¿gzZ Ë6gîÆnŒ
Û J{zÃTì CY V~ VËYÅVÍßV- Xì êŠ (F

¦¶g cá²EÃx Zú{zžìzz ¸X ÙwßzŠÎÐ kZž @
•ï Š} ŠÃ}g ZŠ Z

ì êŠ ÌZ¹ÃlŠ¤
Ū
zŠ~}Ñçxs Zs§~uzŠX •ïŠ (F
ÅäZz™

~ Ÿb§TXì b§Åyp~ ŸÆ y¨
Z ª
zŠ Xì f(ª
zŠÐ lŠ¤

èY

}Ñ ç„, z Ôì CY 0¯
 !
» ~g FÂñY ug L¤
ZgzZì Sg ~g Y lŠ¤
Åyp

Xì @
Yđ'

ëgŠx ÂZg ‚ » Zg ‚:gzì ë Z¹lŠ¤
Ū
zŠ Ì~
G
]c
gz¢ÅVâ ¨
Zx Âòs Z²ì CY ~Š ÌZÃ] G
é5kIš$gzZ] ÷Zp~x Â! f
x  òsZ² • DJ (] ÷Zp Å Vâ ¨
Z sÜ ã=Xì @
™x ÈZ » ä™ ~g7

~Š¤

cŠÙç

103

Û )b§Tžzg Z ¦

b§kZ Ï0

ižì H…+ Š Zg øXì @
™~g7] c
gz¢ÅVâ ¨
Z
ã^ž: ÔzŠ y·Š s§Åä™ Zg7 Ï0
i ]c
gz¢ Z åE<XÅì : {•
Û )q
Z *Š Xì @
gZ¦

@
™SÅ vÐ yZ xsZžì zz ¸ X • C¯ …¸Ãy¨
Z ]÷ZpèY6]÷Zp

ŠÎÐ yZ cŠÅ]÷ZpKZ¿C
Ù ž @
•D »¿Ã]÷ZpÅy¨
Z ã=²Xì

ð¸»y-Ãy¨
Z ay
w‰gzZì ꊬ»ä;Vî 0
™NŠgŠ e…xsZXá nŒ
Û 6

Æ cy
w‰{)z uZgpgzZ } À Ô~h Ç Ôy YZ }] c
gz¢ ~Š ã
~g ø Xì H

Xì ~gz¢*
ƒD»Tì @
ƒ t•
Û ~] c
gz¢gzZc y

w‰Ô ÙÈX 'W7~}%f

Âe äZ´ 7} hŽ k• Âì $
Ë ƒ ~g7 ~ VzhŽ kŠÆ } À]gz¢Å\W¤
Z
X ǃï•
á ~c y

w‰gzZs Zu Z{zèY

Ðs§ÅvZ {zì Š
H «¼Ž …~ *Š kZžì êŠ aÎ: ZÔZŠ …+Š Zg ø

û%q
ZXì³»V@ÃKZ ÅyZ {zì Ýq¼ŽÃyZžì wìt »VÇ)²ì
\
[ZŽ ä kZX ó óÅ ðYZB‚}g vävZ‰Ôz™ ðYZL L¹Ð yzg ‡ä öWP ñ]|

uæ ó Xó ì c
¾Ð DLZgzZ Vð; LZ ä ~ ¼ ƒ
 t X Å7ðYZ ðÃävZ L Lc
Š

ZiŠ q
q
ZXÐ •e bŠ wVÅ î Zz ]gzpgzZ q
Z ëVŒ X … â 7y ˆZ »vZ

Z ä ~X ì Hx » »n¹ ` Wä ~ž ¹gzZ‰ V; Æ( xj%)£Z t ËZ r
q
™

ÿkZb „z ä? L Lc
Š [ZŽÐy EZ} (ä£Zt ËZX •ØŠ9zgÎÃd
¾
• yˆ Z »T•ØŠb Ð k0
LZ ‚yÃä ?X¸ØŠ ägzZ Ë»Ž •ØŠ

ëZ
 Xì ðƒ ~Š ÅvZqC
Ù ŠŽñk0
}g øžì ~gz¢¹ ´g¢t ªX óƒ
ó ìg
ÏZ…gzZ•}ÈÆvZëžì @
ƒ¢å… •ë XXáçÃqô]…ø äô nûû Öøžô ^³$þÞžôæø äô ×ùÖô ^$ÞžôZZ
:žì n•
Û »y¨
ZgzZì \¬vZ ´ â »ÚC
Ù ŠŽñ~ *Š kZXì *
Y™^ßs§Å

, Z~ õg @
~g ø X ñà{Z
Ã ÌÃVâ ¨
Z}uzŠÉƒnÐ VzÅvZŠpsÜ
x ÓŠŽñk0
LZgzZ c
Š™y!
Û ~ {ZgÅvZ¼ƒ
Œ
 CZ äVâ ›ž•}g ¦
Ì]uZz

~Š¤

cŠÙç

104

X ~Š™„~Y !
¾ª
zŠ

™ VZ {Z
Ã ^
Y*
Ð ]c
gz¢ÅVÍßXì 6w¡ZÆ VÍߊ ã
Åx  Ùç! f

’Ô%}]c
gz¢~Š ã
Xì @
Y 1 ¯ xÝÃyZQgzZì @
Y c
Š nŒ
Û 6ŠÎ~g ¸ ÃyZ

÷ZgzZ F
¾d
d
¾Ðzz Åx ÂkZXì CY ~Š™ßÏ0

i6VÍß™ J (©Å{)z
» VzuzŠ gzZ 46e
Š â ~ y¨
Zžì i ÚZ » x  ÙçÆ ¬t Xì @
Y ` @
ƒ F
÷Z

~B™¿C
Ù J
{ Z'
uÆo™áÐgÇZg e .Xì ;g Y k(
/_
» ä™w¡Z

Xì @
Yc
0
_C

ÐVâ »Š ZñOÆä™Ðy»Šq
Z~g Zh
y
¸D Yg Zi !
\WZ
 U¬

Xì ;g 0
rz•
Û g¦»Lg â 4[ZpX å@
Yƒ„~ Vzg Z0
»Š Z… V- X ¶Cƒ
Z\ WZ åE<XÅX •'Yï, qx ÓÅ]gz¢Ã\WnÆ¿„q
q
Z~V™g â4yZ
Cƒ #ñ•
á ÅV™g â 4yZ~ ´ ˜ZÆ*ŠX • f
™~g Zh
y
~g ‚Ð(„

gzZ ì @
Y `~ Ù
 Å ¿q
Z ñOÆ äƒ „~ Vzg Z0
»Š Z… V- X •
X C0
ƒ7„~z)Ū
zŠ~}Ñ ç

ƒ]g ˆX å@
™ Zƒ¸gq
Z »Š¤
•
á gzZŠ *ZIÐg »Åx Â! f~}Ñç}g ø

Š¤
•
á ²åêŠDgzZg \ ʤ
•
á Š *ZX å@
ƒÑZzIZuzŠ²ÑZzä2¿q
ZÔ{gzZ ðÃc

Xì Š
ƒ sp~ ºgÆ xi 5gzZ ´ â ¸gt ~ x  Ùç {ŠŽñX å @
™] ³ÅŠ *Z
@
Y `™hg~™â ãZ6{zÔA ~™âhZV˜ Ãxi 5X @
ƒ7mãqzg ðÃ~:W»yZ

¹ÜZ ðÃ6xi 5Â: Xì ©
Ägxi 5*™wïÃxi 5äZ6{z ÂA xi 5YZh
'
× Ã´ â Xì
Ù X • DƒC
C
Ù ª6}Ñç}g7 ] ZWZÆ x  ÙçkZ Z åE<XÅ6´ â „:gzZì ~È0
! f²Xì @
Y c
0
g¦ » w'¾ig ~ <
Ø è }g ø Xì @
ƒ W
OÐ x  kZ y¨
Z

~g [ ~ga c
ƒ ˆ ð¾Ð Y !
ggzZŠÎª
zŠ Xì 7×ðÃÅx Zw c
w'~ x  Ùç
{z Ân™×~x ZwgzZw 'žƒgÅ!
Ú Z {Ñ ç¤
ZpX @
77t•
Û ðæ

Ù 7ZÔÆ™
C

~Š¤

cŠÙç

105

V× Z'Üä™\E
Ù … »yZgzZ w¡Z »VÍßV- Xì ꊙ qzÑ Üï3 Zg 9Š lŠp

{z1ƒ: VY {Ši[f„ H{Zpy›» `WXì ŠŽñgÅt ~ Vâ ›X •CYƒ »

ÃVâ ›ä }Ñ ç! fpX 7ï•
á Âq x ZwðÃ~ uZgpÅkZžì 8 Šgz¢

ÌÃVâ ›™Èw'Ã~g î ä VrZXì c
Š™g66ä™x »x Zw)g fÆ„ŠžðŠ

Xì ~Šw Zeª
ÅkZ

yZž• à ©)ãZg¦{zX •ØŠg¦&0Ð x  Ùçä <
Ø è}g ø

» > 2ig¦ª Xì *
™Ç*
Ã] Zg¦y Z …Xn YØŠ 7J
 ` Wg¦Ùç4Ð
»]Zíz‘œg¦ZuzŠ X • s ï > 2i‚ðJ eÐ wâ {” ¦LZ w ‚C
Ù y›Xì

Xì Š
¹~u 0
yWŒ
Û X Üïz»W )z!
¾gzZ *
™ ay

w âCZ~{ ZgÅvZªì
X ó zó ™ ay

Ð~kZÔì c
ŠÃ\Wä뼎 L L:ÀF

c
Š™ ay
~ { Zg ÅvZ ƒ
 »ƒ
 {z ÔƒZ
ZiÐ ]gz¢Žžì t g¦ ZŠ{z´n Z

ñYƒ 0
'
[ zZÙçq
Z~ *Š ~g7ÂñYƒ òZg~}Ñç{ŠŽñg¦t¤
ZX ñY
ILG
" uq
vZëž HwZÎäVÍßÐ \
å W~Tžìžg Iì
ZÐáZjÆg¦kZX Ç

~{ZgÅvZ {zÔìZ
ZiÐ]gz¢~g vŽ L Lc
Š [ZŽ ä\
å WX , ™ ay
H~{ZgÅ\¬

Ð kZ äM?ì H > 2iž HwZÎgzZ c
Wk0
ÆMq
Z ¿q
Zû%q
ZX ó zó Š™ ay

X Vî C> 2iÅGgzZMq
ZQ c
Vî C> 2iÅ›ÔVî C> 2iÅ}ž HwZÎ

žìt>Ãi Å}ž ¹äMkZXì Cƒ „q
Z Â> 2iž ¹gzZ ´¿ÑZzä™wZÎ

t>Ãi Å›X z™ ay

~{ Zg ÅvZ‚ðJ e »kZ~y
WÆw ‚Ôì 3g™ ¦ä?w âŽ

ay

~{Zg ÅvZ‚} â*ñh ‚ ¹!
gzZÅgaLZ {zƒ T e Üï ?‚ðJ eŽžì
Xß Z e™ ay

~{ ZgÅvZÌ{zÔå3gaLZ‚ðJ eŽžìt>ÃiÅGgzZMX z™

yZ \¬vZXì @
ƒZ
ZiÐ ]gz¢~g øG {zì Lg Z 7½w ‚k0
}g ø w â Ž

, Z~ õg @
òsZ ~g ø X • D™ ay
wâ CZ c Ÿg ÅkZŽì @
â•
Û I ¹ÃVzÈ

~Š¤

cŠÙç

106

 Æ]Zíz >ÃipX ‰ƒg »6ä™y!
Ý
Û ¼ƒ
Œ
 CZvßž• }g ¦
Ì]uZz

D™I *
¾Æ™úœŠpñOÆä;B; {zž¸ D™ Zƒq])ãZ Ì
Ô>Ãi ÔVjÆ ~0
ez äÎÔwÓZš
 ÐáZjÆ x  ÙçòsZ ä ëJ
[ZX¸
we â ÙçòsZ à Vq
Z ñƒ n
gÃæÃVÂ!
 yZXì Å]!
ƒ
ÅV
ZgzgzZõnŒ
Û

Xì YY HÍÑ

'gÎ Å gzŠ V\W Âì m» V- g ZŠ )f Å ¿x ¬ q
Z 6R~Š ZÐZ J
 V˜

ÅX, Š ] ªÜ Z {z ÔØŠ wßZ {z ÃVâ ›ä \¬vZ )g f Æ VÂgÎy ZX BŠ

]y
WÔª
 ‚g Ô©  }VßßZ òs Z x ÓX X쇒•xä VrZ VZi Zˆ 6
Šã

éZpÅä™ ¦ª
zŠgzZ kƒ Åwâ X î Î: wŠ ~ *Šžì Š
c
Šgzi6]!
kZ~ {)z

C™…¸Ãy¨
Z, qx ÓtèYì @
™IÐ kZ…<
Ø èZg ø Xì ~]¡Åy¨
Z

c
Š
â•
Û I*
ÿkZ~ y WŒ
Û Xì Š
c
Š ¬» > 2igzZ ]Zíz‘œc î XÐ yZX •
*
3è1ì ‚
g ÌyZZ6]y
WgzZ w
å ÎgzvZ Ôì ‚
g Ì} izgÔì k7Âi úŽì

Ãi úÅ ¿kZ ä vZ X ‚
g 7B; 6uÆ dÔ @
™7„~ Y !
¾w â CZ X @
î7

Xì Š
¹¬oÿkZgzZì c
Šg ZŒ
Û ~g » c
g

É Çñà{Z
ÃÌÃW )gzZY !
¾B‚ÆVz÷Z {zÂǃÇ*
x ÂÙçòsZZ

Ð kZžì åÚ Z we â Ùç Š
c
¯ »gå —Xì @
ƒ „6Š‹z b #ÅY !
¾gzi {Š c
i »kZ

Å YB‚B‚Æ ä™ ay

6Ï0

i ‹ c
gz¢x Ât X YY 7„ c
¯ x  YZ {Š c
i
Çx  Ùçt Xì @
¯ eÌÄ~z) Ū
zŠ ~ }Ñ çgzZì êŠ Ì]i YZ

)ǃxŠ! zZt ÂñYƒ Ç*
` Wx Ât ¤
ZXì @
™g ®Z6{)z ~0
e Ô*
뻻
zŠ

]ZxÆ TÏ ñWà ¥p~ }Ñ çgzZ ¨Yƒ »Š lŠpx  F
6w ¡Z »¬)g f

Ѓ
 Zg ø ~« £Æx Âã=Ôx ÂÙçòsZXÐVƒC
Ù ª6Š•
ÛC
Ù Æ}Ñ ç
ìg}Š ^â~ŠgsÜÃVÍß~á$
™á ª
zŠ ÇÅ *Š ~g7 ã=Xì g Ïë Z

~Š¤

cŠÙç

107

gzZ Y !
¾Æ }Ñ çÐ T• ïŠ J (7 Å q C
Ù Ð è% KZ {z {z´n Z X •
”ä™g ®Z6
Ö Ó{zžì CYƒ ~'
#

gŠkZª
qÅyZg »y
WX •DƒW
OW )

yÎ 0
Xì @
¯ Dê
ñÅW )zY !
¾x ÂÙçòsZ²}™ª
ñÅyZ {zž•
]Ò ãÎ 0
Ð ¹X •D Yáï6gîÆ] ‡œgzZ > 2i9zg[g ZJ‚w ‚C
Ù ~
}g ZŠ ZÐ ¹]¾çSh
Z Ôw hß{•
Ø » y{ yZ/X • D™]Zíz‘œÐ

'Å] Zíz‘œgzZ > 2i~}ÑçžìtXpX •ìg^6]Zíz ]‡œ

X „g W7Ã

ÄÜ~ Y 1921 ª¶ˆƒ qzÑ *
WÌ´™~½»V;z~gzŠ ~y
WÆ6¢ÄÜ

qzÑÌY Z`
Z »´™~½»{z´ÆVjÆ~0
egzZäÎV;z„ IÐäƒ »Æ6¢
kZXì $
Ë Y ~Š~ ´™~½» > 2iž c
Š ò :t äi°eÆV ;z~ äâi kZX åŠ
ƒ

É 7~ ´™~½»ªÏñY ~Š „~ª
zŠ Çå > 2iž å òZg wßZt ¬ Ð

*
¯ DÃ5ZŠ Z Å > 2i ~ ª
zŠ ÇñO Å ´™ ~½» Ì` W…X ~ ª
zŠ ÝZ

e KZÐ V¦yZ {zžì êŠÃ{çË > 2i ÅV7zgg ZD
Ù kŠÐ wâ LZ¿q
ZXce

yZÐzz Ågio Z•
Û ZgzZ ðµ Â5Y c ~g Zh
y
{ç{zZ
 ˆ{ â PpX}Š™~Š •
áÅ

Æ<ÑÐZ \W¤
Z@'
Æ kZX ÏñY {g9zgg ZD
Ù ] ‚™ƒ ÁgŠÅV7zgg ZD
Ù kŠ

gZD
Ù {Ša ™| (Ð g ZD
Ù kŠ 7 Å kZˆ { â P ÂÐ , Š }Š *
Î »9zgg ZD
Ù kŠ ._
7ÅäÎèYÏñYƒ
X σ7WO{Š c
iÐðµkZ{zZ åE<XÅXì Sgf(

ñÑ {g !
zŠnÆ ~0
egzZ äΞ¸ ìg™ÒÃt Ì·¾' Ég .‚Æ .5
ZÆ .5 X • ˆÅ ÌlÃ{¤Ï¹ ~ ekZ X N Y
q

Æ~0
egzZ äÎ > 2i sÜ:žì _™êt #
Ö Ó Â~"ß

N YK wEZ Ì6gîÆ ´™n ¸É ÏñY Å ZŠ Z ~ Vj

kZ r š ù Zg f @¬1ì „g 0
rz•
Û Ð ~! aÎt ~ Vâ›XÐ

~Š¤

cŠÙç

108

X @
™7nÅ

=g &
ÿË\W¤
Z ` WX N CZ x  Ùç òsZ {zžì ~gz¢aÆ Vâ ›

¹³% »J
ä™Ýq ¶g™áÐ äZz™ ¦~Js
 {z • D™5ZŠ Z s

Yk0
Æ°æ¿{zÂ,™5ZŠ Z~VjÆ~0
ec
äÎ\ W¤
Z@'
ÆkZX ǃsî

t X @
VZ 7yvy¨
Z~ ]gß+ZX Çá h
y
Y âZ Å]gz¢gzZ Çá™Ýq ¶g™

vŠ]gzX fƒ7WOÐ ¶~gŠÅb gzZ 𵊠Z•
Û ZÆ}Ñ çÐ äCZi§

~0
egzZ äÎ > 2i6gî~Š ZÐZ ¿C
Ù Xì 7‹g Ç ðÃÅ vÐ ðµcŠ Z•
Û Zd
¾
N Yƒ qzÑ *
Wn Æ 9zg [g Z 60 ~ yÎ 0
w ‚C
Ù b§ kZX ì Y™ ZŠ Z ~

gzZ äÎ{zˆž²¼Ô•f
™wJÌi°Ze {z´Æ´™ ãÎ 0
gZ0
»Š [Z b§TXÐ

~pµ~ }ÑçŽ Çƒ xŠ! zZ q
Zt XÐ ,Š™ qzÑ *
™wJÌn Æ ~0
e

XÇãÊ Z•
Û Zd
¾{Z
Ã{Š c
iЃ
 »~pkZX Ƕ¯
 !
»äÑ

n eg Ϯ ~0
e gzZ äÎÌ:Z ÏÁZ i°æÅ yÎ 0
b§Å Vzg ZŠ ZÆ .5

äÎx Z¤
õ 0
„¬á Zz ARY XÐ,™wJn {zg Z0
»Š x Óˆ)X • $
Ë ™~g Y

Åy⠇РkZ „: gzZ ǃ 7]zŒ s ÜÆ #
Ö Óx ZŠZtX • `™ ~g Yn Æ
X ÏñWgz¢~pµq
Z~}Ñ çÐ Y Z`
ZÆx ÂkZpXì w ÈZ » ~igzs Ü
" Z~ X• ,Z ´ ˜›K!
2E
.H
wEZn Æ ~0
egzZ äÎçE
ñ
Æ *Š ‰
Ü z kZ
G

]g ˆy›~ Tì g¨k

i/µ» ä™ì‡w ÓZ š
 (Z q
Z ~ ÐzŠ X • „g™

X ǃ~]gßÅäÎx »C
ÙJ
ÙáÐ5ZŠ ZŪ
zŠgzZÐ,™~äÎ

ëXì Y™~g7]c
gz¢ÅVâ ¨
Zx ӎ슎ñ*
Î Ú ZXì 7¶ÅäÎ~*Š

ZtÉX ¨Y’~*Š ~g7¢i Z¢Y Z`
q
Z»x ÂÆVjÆ~0
egzZäΞë 7t
KZgzZ Ç}™+Š A~ ^Å äÎy ¨
Z Z
 X ǃæWgcóg’ 6Tì ¿N

× W× WX Çáï~„ ~0
egzZäÎÌ] Zí‘œ{z ÂÇÇg~]gßÅäÎY

~Š¤

cŠÙç

109

Tž Ç}Š ‡ŠúÃx ÂkZƬtž ǃ ! zZ Ú Z¿t X ¨Y0z »¿kZ¿C
Ù

Xì @
ƒŠ !
'z {n¡+F
¾»}ÑçÐ ž¶~gŠÅb Xì ðµ~ËÆ
d
Å ZŠ Z c ~ŠÛpÅ\¬vZ > 2iX 3Y t•
Û ~ LgzZ > 2ižÐ}¸Ð Vâ ›ë
ZÐ kZX ,™ ay
q

~ {Zg ÅvZZ
ZiÐ ]gz¢Z åE<XÅXì ~g6 *
™ ZŠ ZL²ì CY

Æäƒ ì‡x ÂÙçòsZX ÇÇg w ì »}uzŠ ¿C
Ù V˜ž ¨W~ŠŽ z {Ñ ç (Z

X ÇñÎ7»È~àÌðûoZ
 7gzŠ‰
Ü z{zvZY ¶
Zˆ
/ / // /

~Š¤

cŠÙç

110

x ÂÙçòsZ :i+4
<XÅÏñW6
¿C
Ù Z åE
zZÐnÉ X ÏñW7nÐ RÅ6
zZ ~pžì ð ]!
t

:ž•ëw D Zž 6Xì Y™ÍÑ6
zZLZÃx ÂÙçòsZ
Zg *»glÆI슕
ÛC
Ù C

òsZ c
~ <Ñ» XX Ç}™¿6VÂ!
x ÓyZ {zžá™êt Ì¿q
Z¤
Z

i Z¢'!
t Xì YÑ~p~(¹~}Ñ çÌ¿q
Z Âì Š
c
Š ¬~x ÂÙç

| (ðµX • ìg YK Za ]Ñqu *
ç~o‰
Ü z kZèY•~gz¢*
CÃx Zú¢

sÜ: Xì „g Y Å ¶~ gŠ Å ´™ ãÎ 0
Xì ;g Y H Za gi o Z•
Û Z ¦¡Xì „g

2~µgzZVlà *Š c ä™ÁÃ~Š !
WÅ *ŠXì ;g Y H 0
'
µ~*Š ~g7É yÎ 0
{Š™A
%ÅJ®gzgzZpZ * Z ðW#
Ö Ó~g ø Xì t ‚w Žgß~g ‚tgzZì ;g Y H

ÆvZp•7p ÖZaÆä™yÒžì u oÑ Ú Z¼ƒ
 tXì „g™ÍÑVå0
X •7k-â ëX •ŠŽñiÆb)yZk0
}g øÐa

Ž • ä™ÍÑ it ~ŠŽ z LZÃVâ›x ÓyZ Ái Z ÁgzZ x ¸Ô}Ñ ç}g7 [Z

”Z Å ~p~g ¯[ ZX 7»p
g g ZŒ
Û'
ÃwŽgßg ëg N kZ ‰
Ü ztX • n
g wŠ›gŠ

ŽžƒspwŽgß{zž @
,™spVŠ
0
i KZ ãÎ 0
žì Š
W‰
Ü z[ ZXì ]gz¢

ÔN
W~ >Ãi\ Wžì ŠŽñi! zZq
ZÐáZjÙçX슎ñÐ Vß ‚J‚¸¦

VÍß{zÔì @
7
t•
Û ŽÐzz Å î J m
g @
ZÆV†ž @
, ŠnÆ~0
egzZ äÎ c
wze
X}™: W
OÃh
y

‹¸Å

~}Ñ ç]Z W
ZÝZÆ > 2i6Vz¦g Ū
zŠ Xì ¿g6ª
zŠ ÝZ > 2i ä +Š

~Š¤

cŠÙç

111

qzÑ Üï > 2i ~ ~0
e gzZ äÎ „ Š Z•
Û ZÄÑ zŠ sÜ~ }Ñç¤
Z X Tg 7g ZŒ
Û '
X ÇñY7
t•
Û ¹Â,Š™

{zX •gZ-âgzZqª
zŠ ~ *ŠŽ Ôì H «¼ ¹ ävZÃXì n•
Û 6VÍßyZt

7µÂëÐkZÔì 7Kzgʼn
Ü zzŠÃä3LZk0
ÆTc
ì ‚\ »ÈŠpŽ y›

{ zq
ZXì ꊬ»ä™—g6Vâ¨
ZÆnzŠ <
Ø èZg øXáï]Zíz> 2i {zž M
™

*Š ävZÃT{z ZuzŠgzZƒ @
àJ
VzuzŠÐZ {zgzZƒ H «D»+ŠzyWŒ
Û ävZÃT

Xì ~gZŠ)f ëZq
Z *
ƒgZ-âXƒ @
™„~{Zg ÅvZÐZ {zgzZƒ Zi ZâÐ ª
zŠ •Z" ~
»"
ñ y¢*
¦¤
Z~}ÑçèYì @
7*
™ ZŠ Z ÌgZŠ™ »"
ñ y¢]|~}ÑçÃVÍß

Æ}Ñç±q
Z ÌLy›gzZåYƒ74L6
gîÙç{ÑçòsZÂ@
ƒ:ŠŽz

ì [gZ {g •
á Z ZgøXì @
ƒ ØgŠŽz» VÍß÷Z gzZ ( ~ }Ñç X M
 ½Z : 6gî

Ì䊕
Ûq
Z¤
ZX •M
Ñ•e *
Ñ~p¤
ZŠ Z•
Û ZgZ-âÆyÎ 0
Xì s§ÅVEÎ 0
gz¢ä 랎ì $
Ë ƒ 0
~pà©)q
'
ZvZY ¶
Z~o Âà™gzZ à Í]!
t ~gø

Xì ã Ñ

Ug¯ Âì CYƒ „ @
à c
tðÃÐ ?¤
Zžì Š
c
Šgzi6]!
kZg !
g!
~ + Š}g ø

g!
g !
…Å ðYZ TX • ŠgÃVÇZ'
V× YZèYz™ c
Š™x » » ðYZ c
n ðÃ

ÂñYc
Š h Â{izg c
ñY ~Š h Ân¤
ZX î î *
3ÃV»žì t {z ì CY ðÑŠ (F
ä™ÍÑÃTì zb
ë Z¹»}Ñ ç}g øt Xì YY H ZŠ Z {gñ™î *
3ÃV»

~uzŠ X • ŠŽñvß ¨gzZ d
¾ÔÆÈÌ` W~ }Ñ ç}g ø Xì ]gz¢Å

¼²X •ï Š™ ay

6Å
 ä3sÜ9zgÄÑq
Zq
ZŽ •ŠŽñÌvß,Z+
Y

ìt sÜzz ÅkZXì 7¼Ãä3k0
Æy Zž•ìg™ÉŠpÐzzkZsÜvß
Xì ;g Y@
ƒ»Ð}Ñç}g ø× W× WŸ»äî *
3ÃV»ž

{zÔì c
ŠÃ\WävZtigŽžë7t¦

Ù Ã\WëX σ ã™]!
C
: ‘~hðVŒ

~Š¤

cŠÙç

112

&zÐÔ ( KFC) ÏpZÆ \ WX ,™: ay

( Marriot )f
÷ c
( Mcdonalds )i åHÓE
¼ƒ
 tžì ~gz¢´gy·Š Ì»]!
kZp• 3ä3йV;zgzZ• Ygz¢
zŠ ðä
Zpì 7s
 DðÃ~ ä™ ay

bXì ÙÈÉ ì 7ï•
á ~ ]c
gz¢
&zÐ*
6
yÆ{çc
¨ÔdËÌ×Zg »9zgg ZD
Ù zŠQ Âì Y3~i åHÓE
3»9zgg ZD
Ù

vŠ ]gzX Ç}Š 71Ã\ W{zì Hä\ Ws ZuZ »9zgg ZD
Ù zŠŽQXì Y}Š

òsZgzZ +
 qzg Ôò ¾Æ y ›q
Z ]!
t X ì [ˆJ¹ Ì» kZ V ; Æ vZ

zŠ~‰
Ü zq
Zy ›q
ZV˜ Xƒ: ì‡x  »s »ZgzZw°žì s ÜÆx  CÑ ç
;gkF
Ãä3Æ9zgg ZD
Ù zŠaƹ}g7y›q
Zs§~uzŠ²ñ3*
3»g ZD
Ù
}™ ay

b ƽYgzZ}™~g7]÷ZpKZgz¢{z Â}™wŠ »y¨
Z ËLZ
 Xƒ

‘œ~ { Zg ÅvZQ c
}Š }Š ÌègzZ {ç ÔdË™á tig » V¦ „ ãZp

Ì~ tigÆ kZ  Çá™ï•
á ÌÃ{çgzZ dË~ VìpKZ ¿ðÃZ
 X}™


0
a[ Å *ŠÃV\WÅ¿,ZX ǃ7…¸~ *Š ¿(ZgzZ ÏñYƒ qzÑ ãW•
'

ÌŠp Âì Zi ZâÐ ª
zŠÃ\WävZ¤
ZX • ZgŠ &ÌÆ ðYZX Ï}™7W
O

4E
CG
~kZì H «Ã\WtigŽ ävZžtZuzŠX õJ/G
„Ì~{ ZgÅvZ™wÅwŠgzZ •3
Z k0
q
Æ\ W¤
ZžìtzgŠ ZŠgzZ ,Š™„~ { Zg ÅvZ JŠ WgzZ ,™wEZ JŠ WÐ
X ,Š}ŠÐZ\WKzg ~g7Å~g7ÂñW»ÈðÃgzZƒKzg„

'{C" k0

k W Âì @
™spÏ0

i KZÐ+
 mïÌ¿q
Z¤
Z~}Ñ ç

{z X ñ3µ{zž ¶éZph
”Å¿q
Zžì§Zz NŠ ¹ q
ZXì @
Y ’gâgzZ

~5 Zg Â4äY6
y»ŠÆ™ ¦b ÌZ
 {zX¸7b k0
ÆkZgzZ åòŠ Wd
¾

gzZ å @
YW:Zz™}ŠÃy Zb ñƒK ¦LZ ¿{zgzZ CYïÐZ {ç c
¨ÔdðÃ

X e37µJ
[Z {z•‰ƒk'
FX ꊙqzÑ *
™ ¦b Q

1nz ‚ ZhðÐ wÓZš
 c ] ‡zZg ¦
gzZ¸ ‰
Ü z YÑm
ñ +Z†0/ *
¦]|

~Š¤

cŠÙç

113

ñ WXì c
\
WÐV¹ Ûtž HÄc
gŠ ä\W ÂåÛ~yÆ\
ñ Wizgq
ZX¸D™

aÆ\
ñ Wä~` Wˆ)¶gX‚ZhðÐ~ay

Æizg~ž c
Š[ ZŽ äâZÅ

Žžì È »kZž c
â•
Û ä m
ñ +Z†0/]|6kZX 1 ¯ Û ‚ ZhðaÆV”gzZ
C™ c
X: ZizgâZ Å\ W AZ åE<XÅì Z
ZiÐ ]gz¢~÷{z Vƒ ©
Ð w ÓZ š
 ~wâ

~ Vzg Zi !
gzZ †,Z6ø} w g Ì` WX c
Š™ÁÐ w ÓZš
 ay
Ú Z CZ ä \
ñ W‰

¹!
gzZ • D 3 *
3 » ]Zg s܈ nZ X • D ¾yŠ Zg‚Ž • ñƒÆ cñ,Z

\Wì 7~gz¢ *
ƒ {•
á Š !
aÆ ä™‘œX • „~ {Zg Å \¬vZ¼ ƒ

¼ ÅV” b§ÏZX • M
 }Š ‘œ\ WÔVƒ D™x » ÌðÃÔVƒ6x £ ÌË{Zp

Vâ Z yiZmïZgzZ• _7~ wC } Z c
wC zZ ÂC
Ù „ Ž •t ‚}g ø ÌBV

{zž • Bt á Zz yê Z X • n
g ™ X X b Ð ~ ay
Ù
 LZ {zXì Ð
&zÐc
ËÐay

 kZat@'
Ù

ÆkZ1X •ìg Yi åHÓE
•ìg Y äh
y

X •D™~g7]gz¢Åq~
 qËc
M

ÅTñY Hì‡{g ZŠ Zq
Z c äî *
3ÃV»žì Å]!
kZ ]gz¢‰
Ü z kZ
Å
4»h.Z x ÍX Og ~1‡Ã]÷ZpKZžceÃVÍßX}™Špx ZúQ c
èEG
Ö Ó46
#
u

ävZÃX•ŠŽñvß,Z~}Ñ çXì zb
ë Z¹»}Ñ çgzZg ZŠZòsZ ~g ø
» ãÎ 0
ZVŒX •D™Ìay
q

~{ Zg ÅvZvßtvZ•
á âgzZì Zi ZâÐ9zgV1g Z

m»¿kZ ._ÆVÍß¼p7x¥6gîå~}g !
ÆkZXì ~gz¢*
™™f
G

Æ üG3©EZ¼
 äVrZX •Dî *
3ÃY ZLx ÓŠŽñ~ pÑ~
å tKXì Њ !

Dƒn Ð 5kZ vßVzg ZD
Ù x•
á z ðgzZì 3g™nzÈ »x ÍaÆVÍßk0
{z Âì c
Š ÃyZ ävZ X ,™ äZÂÅVâ ¶Ægå —~ ~
å tKž å Le wŠ » yZX •

X •ìg Ì™äZÂ

=ÂKZ Ì~ VâŠx ¬äVÍß[ Z1X •D™Šæ ÅV'¾~ypg { â vß ˜À

~Š¤

cŠÙç

114

KZ c ä™~g7 ]÷Zp KZ yŠ ñWëXì Å qzÑ *
™Šæ Å VÍßd
¾._Æ

Bzg˜Ž"6
~g Zh
y

ÅY âZ ~gz¢)™ Y~Vzg Zi !
X •D™ ay

ZiÐ]c
Z
gz¢
vßÐ ¹, ZèYN 0
1‡6cy
w‰žce ãƒÒÃt ¬Z åE<XÅX • D™ ay

Ëž• B\ W¤
ZXì '
Z'
Æ ’ •
á ÅyŠ q
Z Å\W ay
»¹}g7 ÆXž•

‚ ZhðÃg ZîZz ]ZŠ ¬ KZX ,™ c
Š™‘œgz¢9zg¼:¼ Âì ~gz¢¹ *
™ ay

(

ÌÉŠp™ WßÐ uÈvß~}Ñ çÏZX ,™uF
tzg: Zg ZŠ)f)gzZ ,™sp
Åy Z ¤
Zžì ª
zŠ âZ k0
Æ X• ŠŽñÌvß,Z ~}Ñç ÏZgzZ • ìg™

Ády
LZëžì i¸ »ZkZX σ7»ª
zŠ ÅyZ Ì•g C3Ìh]‚
X ,™„×Zg~V'¾gzZOg1‡6
]÷ZpKZÔ,™

žg Ig
uq
Z VŒ Xì yÕ»] Šz ]‡œž ǃ7gŠ w ZÎtQˆn Z

ù … ÂN Y 䙑œëZ
v
å Z wÎg c
ž Hw ZÎt Ð\
å Wä Ëžì ë Z ¹
ÌÃkZgzZì •Ž zŠ ÌÐZ ?ž c
â•
Û Š•
á g Z ägå —Â7yÃgzZì •yÞ ǃx¥

ž ̉
Ü z kZgzZƒ Dƒ •?Z
 žì êŠ Ì‰
Ü z kZvZ »èYXì 7•Ž

…äkZ ` WΕ7•ÆV zgzZV8gâZÅvZ ÂÌëX Dƒ7•?Z

X •¿g}Š

«tig {C " …gzZ}™s çÃV‘@
Ã~g ø {zž• D™ ¬Štå ÐvZ ë

•z d
¾gzZ • Dg @
Z w 3Å w!
ë Âì CW~g !
Å ä™ ay
Z
 pìg @

LжŠ‘œX , ™‘œX ,™ ay
{zƒÌŽ~{ ZgÅvZ ! Zg Z}
X •DQ D &

ðe

ë¬Xì Lgu 0
*
wâ ÂñY à ï: >Ãi¤
ZXì @
ƒÁwâ ЊÎgzZY !
gÉ @
ƒ7Áw â

vZÐZì {Š c
iÐ]gz¢wâ Žž•D™]!
të[ ZgzZ Å] !
6
t ÎZQgzZ > 2iä

Ð T Ç}™lŠ¤
~}Ñ ç {z ÂÐ ,™„w â \ WZ
 èY ,™„~ {Zg Å

™½ùŠpŽ Yƒ7ðñ¿{zÐ~? Lž
L c
â•
Û ägå —X ÏñWà ¥p~}Ñ ç

~Š¤

cŠÙç

115

X óƒ
ó »Ètä»kZ1á3

ÐZXì ‘œ` ´eZÂì ~gz$Åy¨
ZÏ<¤
ZX 4ƒã™ »Vc
gz$KZÃy¨
Z

× W× W ÂÇ}™ qzÑŸt y ¨
Z Z
 X }™ ay

w â ~ {Zg ÅvZ 4Š'
i {zžce
pB3 *
3~ V™ƒ +FdZÆ V˜ *Š \WX ÏN Y ¬ CƒgzŠ V c
gz$t ÅkZ
™î *
3èc
dÔq]gz¢Ë™{gÆÈŠp‰
Ü zq
Z\ WŽ M7¯gzZÙp{z+ W

Å ¶Š t £ñO Å`â t £Ô/_
» ã!
Û ~ }Ñ ç}g ø Z
Œ
 X • D™Ýq

X ǃì‡{Ñç+4q
ZA
ÂǃB;ÑZz¶ŠÉ 7B;ÑZzh
gzZ]!
Y
58E
Ð ~ yZ Z
 X¸ Âi J /
ñ ô&~ k
 ÈZyžì§Zzg•q
Z »utëL E
k0
ÆyZZ
 Ôî öÃð¸Âi}uzŠ}÷¬ž ¹ä!
ñ ôy ZŠ
c
Ñã0
k0
Æq
Z

{z Âãk0
Æ!
ñ ô}Š{z Z
 X î ö ã0
Ã!
ñ ô}Š¬ž c
â•
Û äVrZ Š
c
Ñã0

M ¸{zX ¸`ƒLÌ{z Âã k0
Æ!
ñ ô}uzŠ Z
 Ð ~¢{zX¸`ƒL

—Ú Zg ôZ/_
»xñ Z™/ôyZX¸`™lâ]Š ÞÄY Ì{z1ãk0
Æ!
ñ ô¬M ¸
Ì+Š Zg øX H7m
Ð ¶Š ã!
¤
Û aÆ }uzŠ q
Œ
Z ̉
Ü z D%ä VrZž å
zz ÅkZX • ‰ƒ T
¸ wqZ(t Ð}Ñç ` WXì êŠ ¬» ãZZY/_
kZ …

wJN ¬Š ÅVÍßXì CY à VZ•
'
Ð V;z Ôƒ ì‡x  »ŠÎV˜èYì ŠÎgzZY !
g
Xì ©
CZ 46
Š â {Ñ çZg7Xì @
e
Yƒx ZwwâgzZtigX •CYƒÈ*
ƒ

Vâ Z0
{ ]â l{Š c
iÐ ~ X• ] âlVÅÑ ‰
Ü z kZ~ VpZ°Åo ~g ø

X •Çg™ól6}uzŠq
ZäeÔ g
ÔÇÔð¸cŠ ZGYgzZ}iX •yxgŠÆ

¾ÃŠ ZGYžì 3g}Š¬q
ZÐá ZjÆV
ZgzävZX ,™: (ZgzZ4â {CÐvZ

: ÂñY c
Š™ÍÑB‚Æ s »ZgzZ w°¤
Z ¬» V
Zgz ~ }Ñ çX ñY H„b§

Ì„ÅŠ ZGY z ª
zŠgzZÐƒÐ äƒ ù Ÿ6]âl9zg Vzhz™É VÅÑsÜ
X ǃì‡ðZ~}Ñ çÐzz,σ~z)

~Š¤

cŠÙç

116

VÂgúg !
g !
~ q ZŠß Z›[ägå —X , geÐvZ Ì~A çÆVÂgúb§ÏZ

DY K Õ¹ Ð áZjÆ VÂgúV; }g ø Xì ðâ •
Û N @
Å ä™ ZŠ Z t £Æ
Ð yWŒ
Û V c
Š•
á ÅyZ Ô@
Y c
Š 7zÐ ~ }igzZŠ ZG Y 7Z b§ÅqY: â iX •

~Š ZG YÃyZž @
ì @
Y c
Š™®Š {0

iÃVÂgúX •D Y™†t £gzZ•'Y ~Š™

èY ,™: ÕgzZ ,g eÐ vZ ~ A çÆ VÂgúžceÃVÍßX } 7bŠ:zÐ

X •C™g®Z6
VzŠ%'gú

6}i c
Š ZGY Å¿}uzŠ Ëä ¿q
Z¤
Zžì N @
J¹ ~}g !
ÆkZ

Ô'gú~yZ0
{C
Ù X ǃŠ !
z{n~]y
'
Wz*Š¿{zgzZσ:•
'
~kZ ÂHï^
Y*
Å kZ Âì @
ƒ w ÙZ » \!
 X • CƒŠŽñ~ \zgÆ ~ç gzZ V“ ÔV î â ÔV@
Z
~Š™Ð yWŒ
Û ~Š •
á Åe Xì ~gz¢ *
™ ZŠ ZÃV@žŽ ì À
h»V@Ð ~Š ZGY

X ñY¬:C
Ù !
ÐyZ0
{™ƒ„Š ZGYž @
@
Yc
Š 7h~V
ZgzÃűgzZì CY

ÅkZ¬Ð äƒÈÄ »gzŠ'
× žì c
â•
Û ~}g !
Æt £ÆVzgzŠ'
× ägå —

ì @
ƒZakˆ Z »DCÑ çgzZ¢Ôy EZÔyj~gzŠ'
× ÐkZX z™ c
Š™ ZŠ Z ~gzŠ'
×

ÒÐq
Z~}Ñ ç}g øXÐN Yï6‰
Ü zÐZb ÆkZì ;g™{zœŽž

Ž=b }÷žì @
ƒ;g™g OZ¿C
Ù X •D Yauzgb ÆVÍßžì ~ 7
^

ZC
Ù gzZì @
Yƒ qzÑ¿Šgg Zze~}Ñ ç}g7QgzZVzŠg @
ZnŒ
Û »VÍß~gzZ
»}ÑçgzZyZ0
{}g7ÂñY` yj»Š•
Ûq
Z¤
ZXì @
ƒ 2~ã.6
6fgzZ1

t Ê•
ÛC
Ù Xì CYƒ qzÑ]g ¸z OgzZ ~g [ ~ga Ô} ×ÔV× Z±Xì @
Yƒ { nyj

É Xg:6
7sÜgzZ Ç}™ ZŠ Z6‰
Ü zb ÆkZ Çá x »ÌÐTžce*
™ê

~gzŠ'
× BzgÎB‚ÆgzŠ'
×q
Z ä\W¤
Zžìtnç»yˆ ZX ,™g (Znç »yˆ Z

σ Ùp{ C"ŽÃgzŠ'
× Ð kZX , Š™ ZŠ Z9zgäÎq
ZÃkZ6x !ZÆyŠ Âì Åð
»yˆ Z ÌB‚ÆVzuzŠ •D™µÂÅ{Š c
iÐ \¬vZ\W¤
ZXì yÒ .
Þ ‡*
{ zÔ

~Š¤

cŠÙç

117

}™nç »yˆ ZB‚Æ t‘ÅvZŽ Ç}™B‚Æ kZnç »yˆZvZX , ™nç
ÃVÍßÔ•n
g~1‡ÃV LZ {zžì ˆðC p°ÅVzÈÆvZ~ u 0
yWŒ
Û XÇ

Xì @
â•
Û IÃVß Zzä™yˆ Z\¬vZgzZ•ï Š™s ç

ZX c
q
Š Z¤
Þ‚6
zZÆ\
ñ Wä)i 5q
ZÅyZžì§Zzq
Z0Ð@
ñ x âZ]|

Ug¯äkZX ¶Cc
 F
š
Å yÏZgzZ ¶)i 5Å yÏZ {zp‰ W~ w°\
ñ WaÆx

W‹Z ä kZQX ‰ƒ lñ{\
e
ñ WX • n
g1‡6V LZ}ÈÆvZžS7e
Wt

s ç»ä ~ž c
â•
Û ä@
ñ x â Z]|X •D™s çÃVÍß}ÈÆvZžS7

Nä ~ Yž c
â•
Û ä\
ñ WX •D™yˆ Z6VÍß{zž ~Š| 7e
W‹Z ä kZQX H

X • s$
]Ñ»ŽÆVß ZzvZyZ•Dƒx £tX HŠ Zi W

> 2iŽ •vßÌ,ZX σ0
„nQ ÂÐ3â 7„] â©ZÆ\¬vZ\ WZ
'

vߤ
ZX •ìgg Z ¦
V Š
0

i KZ ñƒn
g ìZŠz ì‡Ãx ÂÆY !
g„
 Zg { Z'
gzZ ïŠ 7
ì È »Š YÆ}ÑçX ÇñYƒZa Š Y~}Ñç ÂÐ3â 7] â© ZÆvZ
gzZìg @
ƒ {n{Ñ çs§q
Zž Yƒ7(ZXÐу
 ÂÏÑ v WÃyq
ZZ
ž

6yLZ ¿ðÃgzZì +
 â‡Ñ ~ }Ñç¤
ZX ñY $Ð ] ZW
ZÆ kZ ¿ðÃ

»nkZX 7¼ ZÎÆ .lpt Âì ;g {gB‚Æs¬z ðZ {zžŒtÆ™ Z9g ZNa

Ãx  ÙçòsZë¤
ZXce 㙄ª
zŠ KZ …[ZX Y^7J
á²{Š c
ix Â

]â© Z}g ‚t Xì ã™Ð ]Z f KZY Z’Z ÅkZ … • D™]!
Å äJ m
y Zz6

c
òŠ Wg ZD
Ù q
Z sܤ
ZX •Š ã
Åx  Ùçòs Z „] â© ZtgzZì @
2+ Š Zg ø …

Xì $
Ë W~pà ©)~}ÑçÂ,Š™qzÑ*
™¿6
]â© ZyZ„òŠ WÄÑq
Z

ÂÑ ä±~ :W6ZÆV
Zgz yZ0
{q
Z¤
ZXì Cƒ qzÑÐ R~Š ZÐZ ~p

~ˆëÃkZì n•
Û Ž »„
 c
g òsZ~A çkZXì $
Ë ™ H#
Ö Ó~A çkZ

ÐV
Zgza kZì 7ŠŽñ„
 c
g òsZ åq
Z ÌZ k0
}g øX Ð NÑ ck

i

~Š¤

cŠÙç

118

X fƒä™iÐs »Zzw°6
R~Š ZÐZŠpÃVÍߟ0

VŒX •‰ ñC] â© Z~ +Š}g øÌÐáZjÆ}i“
 ».
Þ ‡ c
 Zgi
®

Ë„:gzZ•D™“
 »Šp{zÂ:1슎ñÂ}i• ZVzg ZD
Ù k0
ÆX•vß,Z6

w‚&¤
ZX z™“
 »ŠpÃkZì k0
}g v}iŽžìt ¬X •ïŠ 䙓
 »ÃgzZ

VÍßXX}™“
 »6kZ{zž @
ì$
Ë Y ~Š ÌÃË™áÐ?{zÂÐz™7“
 »J

,™~g »“
 »6kZX ,hg: à {ÃkZžceÃyZ Ôì ŠŽñ}i“
 ».
Þ ‡k0
Æ
H 0
'µ~ *Š ~g7 ‰
Ü zkZX σÆaÆt‘ÅvZ {zÐ,™“
 »ÌŽ \ WèY
{zÐZì ŠŽñÌZ”Ž »}i k0
ÆT Z åE<XÅXì ¶ÅI gzZä3~ogzZì ;g Y
Xce*
™ÝqágzZce ã™~g »“
 »6
kZXce*
Ñ~wEZ

]â© Z Ì~ <
 Â~ }g !
Æ kZì èZg Z ~g»u c
ì aÆ “
 » }iŽ

F+ZXì x  ©DV; }g ø Xì @
ƒ !Åžwâ ¦½Z »Vâ ›ž• ŠŽñ
ϹX •gƒ7„w EZÐzzÅ„ÅV
Zgzc
Vz×ðZ±Žž•ŠŽñ¥i¦½Z

7“
 »a kZ }i • Z VÅÑ VŒ X • ðƒ ~ 7à { {z • $
Ë Y ÅŠ !
WŽ ¥i +Z

³» + â :Ã]â ©ZÆvZŠ Yƒ
 t X •ìg^} × ãZ0
{gzZ©D6kZž „gƒ
Xì @
VZy vŠp{z@
î7*
3ÃVÃÈgzZ @
™7„V
ZgzÔmï7> 2iŽXì

b #ÅVâ ›7ZX î ¯ #
Ö ,• YgzZ ,Š ZGYžì c
â•
Û I6gîãZz ägå —

~x ÂÙçòsZX Ç} 7bŠ [ˆJ»yZ~ ]y
WèYzŠ™„Q c
z™wEZ~
ˤ
ZÔ ñY à á ˆÅ7“
 »¤
ZÔ*
™„Ã}i ªìKë Zq
Z]q &Z Å}i

X • ŠŽñ2Z ¸òsZ~ A çkZX ÏñYƒ !ÅkZ {z Âà ™“
 »}i’ä
I
I
• Y ~g ZŠ)f Åä™ ZŠ Z çl“NX • ë L¦gi ëÐZÔì @
ƒÝqçl“NŽ Ð }i ¦gi
6yZ f Î »yâ ‡òsZÆ‚Xì Sg~ ]ŒŠ e
ÒZ Å ~Š !
W~g ø Xì k
ÅVzg ZŠ

Xì }ik0
ÆyZèYì @
ƒ

~Š¤

cŠÙç

119

žvÎ\W¤
ZX H7x »ÇäkZèYauzgb ÆV#äëž•ëvß

\WnçŽ XЕg 7Æ}\ W ÂH7x »Çä \ ìZžá uzg`
Z »\WvZ¤
Z

Ù X ,™: V`B‚ÆVÍßX Ç}™B‚Æ\WvZnç„z8™B‚Æt‘ÅvZ
C

y›x Ó{zX N W7Ðyˆ ZB‚Æy Z1•D™VÒZy

{zX •xi 5k0
Æ¿

B™sp~giÝZÐZ Âì 7ŠÎ=g f » ãæWÅyZ¤
ZÔì ŠŽñª
zŠ k0
ÆX
kZëÆ™sp~ ~0
egzZäΞÐ}vß[ ZX B™sp~ ~0
egzZ äΪ
Ð kZ }iÝZ c
giÝZX BÄg~ i™ÑÆ J ÂQ7( ðä
ZXÐ Og V¹Ã

þžÐN Î7ò :6ËëX N 3ŠÎ6kZ™Ägb c
°Ze~J\Wžì 4¹

y›sàWq
Z ë X - ._Æ ¢
 & KZ gzZ ò ¾LZ ¿C
Ù 1X ce *
™H
KZ ÌŽ päYvZgzZ 3Y {z Z åE<XÅ• Vc
g6FÅVÍßVŒ X Tg 7~}Ñ ç
yZZg Ñ »kZž @
ŒZ'
~wŠ {z Y™7ŽgzZ}™gz¢Ôì Y™ A._Æ¢
&

zŠ {z c
ª
,h
y
}iì eÐ ª
zŠ KZ {z • ñƒö~ x ÂƬŽ Xƒ~ Vß Zz
è%ÅyZt Ô,Š ]‡œ6kZgzZ Bï > 2i6giÝZ kZQgzZ ,™ ¦~ ~0
e äÎ

yZ y›¤
Z XÐ Vƒ 7ù Ÿb Æ \ WgzZ Ç}Š •
'~ ÏZ vZ ÔvZ Y ¶
ZXì

X Ç} 7t•
Û ¹Â,™qzÑ*
™¿6
]â ZŠZ

/ / // /

~Š¤

cŠÙç

120

]â ZŠZÆRCÑ çs ÜÆx ÂÙçh
]

V:%ic kZ Âì Le *
Ñ ~p~}Ñ犕
Û ðä
Z ÂñY Å]!
6R~Š ZÐZ

ãqzg q
ZŽž Š
Hg¨6VÂ!
x ÓyZgzZ ~i ‚g ZŠ™Ô ~i ‚y¨
Z~gzŠ VèYì »gzŠ

ëXì 6t ÜZgzZg ZŠ™ ã ¨
ZŠ ã
Å}Ñ çòsZq
ZX • ‘
:
 » úÅ}Ñ ç
ËÐQaÆ TXì Y™ÍÑ6] Zf KZŠ•
Ûq
ZŽ Hg¨6] â© ZgzZiZ%x ÓyZ ä

X C77]gz¢Åyz¬zŠæäÓc
}Ñ ç

\¬vZŠ•
Û ðä
ZXì B
g pÌ4z]
~Š ZÐZgzZ+
 ªì n•
Û 6

ZC
Ù ÔbŠ > 2i

ÅV
ZgzÔx  »ª
ñÅ¨Ô >ÃiXìg ZŠ)fŠp{z Â}™: ¿6]â ©Z ñƒ ñCÆ
~Š ZÐZ, Z ƒ
 t ÜJ e ~ ª
zŠ ÇÃVN U
ZgzZ *
™ð Ã]q & Z ˆ
igzZŠ ZGY Ô„

™6D1.
M
Þ LZ\ Wƒ
 tXì 7]gz¢Å]i YZ Å Ë+ WcX• ] 5ç

U
"
qŠÎ¹žŽ • iZ%,Z¼6R¦½ZQ ÂN YƒN Z y¨
Z FZ
 1X •
X •M
™ 0

'
[zZ~}Ñ çgzZ•M
ƒ

òsZ Å ¶æ ä gå —V;z ÂÅ]ó+
Y ÅÜæ ä Vâ ›gzZ Zƒ »gzŠ VZ

tx
Ð X ‰ K } @ç FaÆ q Ê ãzÛ z ãzg0
ZÆ „
 c
g kZ X ¿gŠ ã
Å„
 c
g

ZÐ j§¾ž Š
Hðt~T c
0
ð{@çq
ZB‚ÆV-Š·Ðx *
ÆÜæ
~ã ¨
Z õ
è g @
w V,ˆ¿gŠ ã
Åx ÂÙç›q
ZˆÆkZXÐN YØŠx •ZgñZ
{0
i {g !
zŠÐZXì c
Š >ÐZ ä ë ` W1X ÏA Lˆ n Z: gzZì Q¬ Ð kZ:
›Y[Špägå —ÂZƒi ¸W»„
 c
g ÅÜæ Z
 ˆUg ¯Æ]óXì ]gz¢Åä™

Xì [Y Håa}g v+Š[Zž c
â•
Û y´Z~qZŠß Z

~Š¤

cŠÙç

121

]óZ
 y ›Xì } Y y›C
Ù ~ }g !
)ì tÃ{z {g e 𸠪] {Zñ

ÂãÜæ Ðl™hg,Š ZG YgzZ ,• YÔ¥i ð!
WÔª
zŠ z wâ Ôg !
y CZ ªÆ™

ÝZ »]{ Zñt X c
Š ¯ ð¸ ð¸ ~ :WÃ`
'q
ZÆlgzZg»Z q
ZÆÜæ ägå —

w¸NŠ b§kZéZ ?žÅÙ ¯ð¸ð¸~:WÃg »ZgzZ+`
'ägå —X åx|

¬Š ä õg @
Q Xì ‚
g w ì » ð¸}uzŠ ð¸ oq
Z‰Åg y·ŠgzZz™ª
ñÔz™
g!
zg » LZž ©gâY ÔyÔ,Š ZGYÔ,• Y KZ äVÍßX c
Š™ ZŠ Z htäVß ZzÜæž

t :Ã~çq
Z {zÅÌæ
 täVrZÔ‰V c
çZ
ZiÐq
Zk0
êgzZØŠ™„Ì
ä™ Z96VzcÆyZÃVǸLZäVrZXá™ b ïÐ kZ ZuzŠž @
•ïŠ}Š

kZsÜäVrZž¸q])ãZÌ+`
's§~uzŠX c
Š™x OZ »ª
ñéZ c

ïµñq
Z 7ZgzZX Ã} 96Vî 0
LZ {zÐ TžÅwJŠæ ÅVǸ LZJ
u

ÆlX ÙðŠpnç »tigz ~izg KZ)g fÆ ]g ˆzg !
zg » LZ {zˆ)ñY

Ξ åݬt »])pÅwJ  ¢
Šæ ä VrZž å dZ Ú Z t ÜZgzZg ZŠ™ » +`
'
XF:ú16g »Zž @
‰ƒ} 96
VzcLZÔeƒ~¢

ðâ •
Û V- ~qZŠß Z Á[ägå —N @
mZXìŠ ã
Åx ÂÙçòsZg¦»]{ Zñ

y›}uzŠz'
Wz]³~gvÔwâ Zg vÔyY~g vX •ð¸ð¸~:Wy ›x ÓLž
L

[ZpXì ]gz¢Åä™g ZË{g !
zŠg¦»] {Zñ6RÙçgzZ CÑç` WX óì
ó x Zw6

ò¾gzZyZZÔg ZŠ™Ôt ÜZ[ZXì 8 ŠÐ{óŪ
zŠÃqC
Ù žì Š
ƒ„
 6
{Š â Ú Zy ¨
Z

V;z Z
 žì $
Ë Y ¿g ~ ]gßkZ sÜŠ ã
Å}Ñç Ô™X @
Y Œ7g £Ã

ð¸òsZX ñYH{0

i {g !
zŠ7ZgzZñYH Za{g !
zŠÃmã qzggzZVßßZÆ]{ Zñ
„B‚Æ ð¸ LZ 6R~Š ZÐZ {z ì Š
c
Š¼ Ž Ãy›C
Ù žì g¦ (Z q
Z {g e
E
" ~(~(Î~ yÎ 0

.H
}g øž‰• çE
žì Š Z%Ð ] {Zñ6RCÑ çX}™
G

Åîb§kZXì Cƒwq
Z KZÅLg âC
Ù gzZ•VÌLg â Ôì ‹ñ~g !
zg »k0

~Š¤

cŠÙç

122

}g ZŠ Z, Z c
• Cƒ VÌz 2- +Z ~ Vzg ZŠ Z} (} (ª• Cƒ VÌD6R
(Zq
ZžìtÑ»ìX • D™±ÃŠpcDÆt £LZ {z)g fê•Dƒ

vßaÆ rz•
Û Æ}g e ð¸ gzZ ] {Zñ~}Ñ ç)g fÆ Tce *
ƒ Ìg¦
X ٱÊp

X ǃg ZŠ™ Z(¹ »]
)~ yZp• M
Y ñ¯ }g ZŠ ZÐ ¹ aÆÑkZ

6R~Š ZÐZëÎÃVßßZx ÓyZªÐN CZÃqË™ƒN Z6
RÅ‹ñy›Z

•¿{zƒ
 tX •M
ƒÝq ò}à ©)ÆÒÃkZ6R¦½Z •` CZ „¬

¹ðÃ~}ÑçaÆkZ „ :gzZì ]gz¢Å]i YZÅ#
Ö ÓÂ: …aÆX

Xì ]gz¢ÅäÑ[zZ Z(

tžì ~gz¢ÌakZg¦»]{ZñV ŒçOì ZƒJ~Vƒz¤
Z{Ñ çZg ø

gzZ+
 —Ô踞:ìð*
Æ+
¨
ZgzZ+Šm»:WZg øžì @
™{0

i {g !
zŠg¦{z
Zƒ J q
Z {Ñ ç›` WÐ zz Å ä™uF
Ã]{ ZñXì Š ã
~g øt Z åE<XÅX 6Ö

gzZmtZ
 Xì 6
mÐw
å Îgn ZgzZvZgzZ ãZZ]¸Š ã
Å}ÑçòsZXì {Ñ ç
,ì g¦{z ¸X •CYƒ„6Š ã
ÅÖz+
 —Ôè¸~¸Q Âì @
ƒgz$g¦

CY ðZz™(gzZ ]Ã%Z yxgŠ Æ yZ ™}Š Zƒ Ã] ‡¸Æ :WÆ y¨
Z Ð zz

rz•
Û » }g e ð¸ 6R¦½Z Š Z% Ð kZ  • D™ ] !
Å ]{ Zñ ë Z
 X•
 ¬Ðƒ
š
 Xì ]gz¢”Z Å ä™x »} (&cŠ‹ z b # Å}Ñ çXì

 X @
š
ƒ 7J wÓZ š
 žì ~gz¢D
gŠ c
]!
t VŒXì ]gz¢Å ä¯ wÓZ
wVX ñY ¿g {)zxnÔwze ÔwZŠ ÔN
Wc V'¾V˜ {g ZŠ Z (Zq
Zžì È »wÓZ

ÌwLg â q
ZgzZ wKq
Z V;z ˜i Ñ Âì Lg â gzZKðÃ~îq
Z¤
Z6gîÆ

Ô~g1Å L WÐyLZ¿C
Ù ~TB¯w ÓZš
 ¦½Zq
Zpv߃
 ÆîX σ
X ÃY~ŠjÊ Z•
Û Zg ZŠ *
ÆîkZY âZ {zž @
}Š}ŠqgzZðÃc
/e ȉ

~Š¤

cŠÙç

123

žìtg¦»ª
ñ6RÅ‹ñXì ª
ñªKg•¯ÎxŠ ZuzŠˆÆw ÓZš

]gz¢gzZW )Ô{ç Ô dŽ B™Zg~î LZÃVÍßyZ¤
ZáZz wLg â gzZî
ÅVÍßyZ Â7„ì Ç!
ãæWQ c
nƒ Zg Z ¦
ïZž7âZ ãæWj• å 0
Z c
•q
X ñYŪ
ñ

@
ƒ7(Z¿C
Ù ~î}g7c
}Ñ ç}g76gZžce *
ƒx¥t Ãy¨
Z

Cƒ Ì~î „zì Åo„ŽX • Dƒ Á¹ vß,ZXƒnЕÅ"
¾Ž
À
&Š k0
/ŸG
ïvß, ZйÃ\WõG
k WLZX •D¯o™ï„îLgLgXì

÷Z yZ X • ì [g Z c
ì hz™Ž • Ìvß,Z s§~uzŠ X • ¨z d
¾Ž îY

Xì CƒZ
¬~g ZŠ)f ÅŠæÅV'¾6
VÍß
Å
4»h.Zx Í‹ñg¦ZŠ
~yÎ 0
žìt {zÔ•T e *
¯g ZŠ™sàWŽ ëXì » èEG
Æä3V˜ ƒ: +Z wLg â ðÃÔKðÃÔDðÃÔy Z0
{ ðÃX ñÎ: »È¿ðÃ

~ yZgzZ Vƒ 3»Š Îg e &V˜ ~ Lg â q
Z Xƒ: [ ø
Š *
3aÆ V'¾‰
Ü z
eùtX Vƒìg x˜ÌÆÈvß¼ V;zžì eùt Ôƒ 3g yâ ‚ »9zg V1g Z
k WnZgzZ Vƒ Tg vß+F
÷Z k0
k WV˜ƒK~(¹ q
Z~ Lg â q
Zžì

KÐ ã‚W¹ x »ƒ
 t 6RÅ ‹ñX Vƒ D Y {gÆÈŽ Vƒ Ìvß,Z¼ k0
X •ìg™Ìx »}g ZŠ ZF,Z~yÎ 0
gzZ•M
Y

tÐ VâZxÆÀ` WpXce *
™ H~ekZÃ#
Ö Óž8™]!
Ì6
kZë

XÐN VZxŠµðÃ{zžceã™7µÂ

(Z VÌLg â gzZDÔKªì e6RÅ‹ñžŽ • ìg™]!
{z ‰
Ü z kZ ë

ÅîC
Ù ž ,™ÒÃÅK]!
t Xì $
Ë ™ (Z 2- gzŠ'
× ~ ~1q
ZX • $
Ë ™

(Zq
ZXì YY c
¯ÌW
‹ñq
ZÃwLgâC
Ù Xì YY c
¯ ÌW
‹ñq
Z~K

Ɖ
Ü zzŠ Ái Z ÁgzZƒxOZ »ª
ñÅVÍßW)z d
¾ÆîV˜ce *
ƒwÓZš

~Š¤

cŠÙç

124

ÃV»gzZV'¾äVÍßV˜ •ŠŽñÇ+Z~V²ÒZ}gø XƒxOZ »ä3
•M
3V;z*
3»‰
Ü zq
Z~yŠ {zžì ØÃ
 Xì 3g™xOZ {°‡!
»äî *
3

6
g !
gŠÆr
 ™@
ZŠ~gƒÑX Zƒ¯76gîÆ}gZŠ Zq
ZxÂtp•M
™¸*
» ðc

äaÐVß‚ÎâÔV;zXì $
Ë 3*
3™ YV;z~Š !
WÛÅgƒÑªìŠŽñxÂt

ÌˆÆ wÙZê ZŽ ¸ ‰ Æ™ qzÑxÂt Špvg)
{z Xì ;gW` x Ât F
Zá]

»+Š}gøtXì ]gz¢Åä;~îC
Ù gzZKC
Ù Åo}g7 ÃxÂkZXì ~gY

P ~î ÏZgzZ Vƒ f
3 *
3vß¼~î q
Zžì ] !
ÅxÑÄ Xì U ~Š ã

X N Y{gÆÈvß

" ÅVâ ›ž ǃxŠ! zZ¹t6RÅ‹ñ
2E
.H
ÏÁZ†ZÜ{zì eÔVƒ ÇZ ÌçE
ñ
G

~0
egzZ äÎB‚ÆJKZ~oŽ Vƒ yÇæW'
ÔVƒ:Z ÏÁZigi
R
ÔVƒ:Z

gbŠgzZ ëgŠ òs ZX Vƒg bŠgzZ ëgŠŽnÆ ~0
egzZ äÎ,Z ª,™~g YnÆ

äÎ]Z- 22 ° x Z¤
ætg (Zg e ._n Z •K äz wßZŽ ä <Ñ0Æ
Y .5Xì yizeg œq
Zt»gbŠ] ‚X •Dƒ'
Z'

nZëgŠ kŠgzZì á
g bŠq
Z»
"ñy›~ ´ ˜ZÆ *ŠgzZ • `ƒ ~g Ynt ~
2E
.H
ä™ ~g Yn LZ LZ çE
G

ä™+Š A» äÎ~ yÎ 0
Xce *
ƒ¿6kZ Ì~ yÎ 0
X •„gƒ ÇZ c

Ž ,™~g Yn egœÆ~0
egzZ äΞÐ}Ð yZë•ŠŽñvß ì[g ZáZz
X ,™qzÑ *
™ZŠ Z>Ãi~]gßÅg bŠzëgŠgzZVƒ._Æ<Ñ

pX • M
™wEZ Ì•Z ÅäÎvß~ ]gßÅäƒ: ëgŠ c
g bŠÆäÎ
E
" y›Xì gZŠ™ Z(¹ »çE
" y›c ! x» mZgzZ2E

.H
.H
{z~ çE
ñ
JÅ¿}g‚kZ
G
G
xÂÙçòsZžì CƒZ
¬~gZŠ)ft6
yZÔ•D™+Š A~~0
egzZäÎŽ Ôvß
XÙwEZB÷‹g ÇvßÎ,™~g YnÆ~0
egzZäÎcä™ì‡{g!
zŠÃ

™ ¯ ÌëgŠ zg bŠ ¦Ñq
Z {z • M
Ö
ÐZÆ™nÅ•
 Z Å äÎÅ vKZ {z¤
Z

~Š¤

cŠÙç

125

»«™ÅyZ J
V ˜X ,™ ZŠ Z > 2i~ kZgzZ ,™wEZ vß& • M
 Ñ~ Lgâ

Xì Cƒv(~uzŠÐ(q
Z ÂÌ´™~½»{ŠŽñÂì m
YÀE"
E
" Z

.H
ǃt³%ZuzŠˆÆkZ ö 5G™qzÑ *
™~g YnÆäÎçE
 ~µ%¬
G
" ›XÐ,7
2E
.H
6
V˜žN ¯ˆ³rß³n3³ŠÓ³m]®Í,ZçE
ñ
ä¯w ÓZš
 ®Í…ž
G
X N YáÅ~äÎÛî » Z

ìŠ
ÑÅW
8
i
R
‹ñq
Z6V;zXì „g™+Š A~ äÎ Þ
 Zq
Z~ ÐzŠ

ÆäÎÝZžŽ fƒ ~g Y s
 {zgzZ ǃ v*
ÎX÷ÅÛî » Z®Í{°‡!
vßV˜
X ZƒÐV ¹gzZùi ¸W»{)zs
 gzZ eg »^i
™ž•`™yÒ]!
tëX fƒwŠ •

Bzg hz™q
Z×k0
ƿˤ
ZXì dŠú× W× WÃx Â}g ‚kZ…[ZçO
9zghz™q
ZgzZN Yk0
ê Z\Wžì x »¸ »wzu Þ
 Z®ÍXáh
y
*
ÎeZ {zÂì

÷Z —œtX • M
™Ýq Ì*
Îk^\WQ c
B wÅ.
î » ZÐ kZ™h
y
*
λ
YÀE"
X Y™7d
¾x »tèY ö 5G7
㙽„ÃVz`
@
Å[ zZ Nq
Z aÆ kZX YY H7»Ð tzÈ c
\ÂÃx ÂÆ ¬{ŠŽñ

Hk0
ð!
Ð b§kZÐZXì ]gz¢nÎ [¢k^q
Z6x  kZ ªì ]gz¢
gzZ *
Î~ ]4+F
¾Æ}ÑçX , Š ~ ~0
d
egzZ äÎ > 2i KZ ëžì YY

w ÓZ š
 » ‹ÝgzZ î 6RÅ ‹ñgzZ DX ,™ ì‡x  » ª
 ñQ X N; ~0
e
Å
.
+F
gz$~}Ñ çž @
,™x OZ » èEG4»h Zx ÍgzZª
ñ„6RÅ‹ñgzZîX N ¯

yZÃVÍßd
¾ž @
,™~g Yn Æ ~0
egzZ äÎvß÷ZQXnY Ho ¢ÃV5

~:Wy›ž @
ÔN ¯ ˆrßn3ŠÓ³m] ®Í~:WˆnZgzZñY~Š > 2i~Vj
X Ù]g ˆ~~0
egzZäÎ

_ƒg ±Z.
Þ ‡*
´™~½»6gîižì {Š c
igŠkZ î J m
g @
Z~gŠÅ´™~½»

HÌ~ äÎ+Š A „z • M
™~°Z e + Š AgzZ• Dh
y

,q \WZ
 Xì

~Š¤

cŠÙç

126

ì 4ÐÃVÍßg¦tX ǃ*
Ñ:ZzÃx Âeg œ{”ðq
ZÆäÎakZXì YY
:WÃVâ ›sÜXì 7ÂÚ Zƒ
 tÙ ¢pX ǃùƒ
 t ~gzŠÆ` Wž

ˆrßn3ŠÓ³m] ®ÍäVâ ›~Њ b§TXcebŠ™qzÑ~äÎ+Š A~

÷ZX •M
Y ñ¯ ˆrßn3³ŠÓ³m] ®ÍÆb§kZÌ~yÎ 0
Ôì ÅÒÃÅä¯

áÅÛî » Z®Í c ]g ˆˆ nZgzZ N ¯ Þ
 Z®Ížì CƒZ
¬ ~g ZŠ)ft 6VÍß

Z yÎ 0
¤
},™]g ˆ~ :W~¸Z
 ž H7g¦t ä·¾'Æ .5X N Y

Âì @
ZjY âZ ÅÄÑ 80 Ð yÎ 0
Y .5gzZì @
Zjq Å9zg hz™q
ZÐ Y .5
-#Fs Wä
3.G
}uzŠq
ZY âZ ¹!
X ñY H Þ
 Z~ äÎ{zì ǹ!
ÄÑäŽ ª ïHE

sàWq
ZF
6
s »ZžŽ •g¦{ztXì {•„¹m
?t X N Y à ™ Þ
 Zá$
Æ
X •w e â î s Z

~g Zlå{z • ~g @
Z6}i kZ ,q Ž ävZXì ŠŽñ~g Zl•
Û Zz *
Î~ *Š

Z Xì ã™ c™se Å uerg sÜä ëX ì ŠŽñk0
q
}g ø *
ÎX • ~g @
Z
DY ñC nµÆ °Ze [g Z 65 ¬ Ž ]{f Æ äÎÆ uerg ._Æ a^g

tgzZ•D YñC]
{ fÆäÎÆ°Ze[g Z 240V ;z[ ZgzZ•ñƒ"
U
ß { zX ¸
Å]‚Xì 7]gz¢Å`â „ÐËÐ aÆvZ…X •~yñ•}g ø
p¶„gƒ »9 ÅkZª¶ãƒ c™~Y 2009 set X ì ZƒZ7*
În• Uè

»Ug ¯Ã}@çkZžì Z
 Zz6#
Ö Ó{ÒWXì ~Š}Š WÂh
'
× ÐZä#
Ö Ó{ŠŽñ
Ôì 7¶ÅäÎk0
ÆVâ›Xì ;g Y œwñÆV- hÃŽì *
ÎZg øtèY}™

BŠQF Âá Zz 䙼 ëXì ¶ðÃ~ VâZ •

Æ }i „:gzZì ¶Åª
zŠ:

ÃVâ » yZ sܤ
ZXì ŠŽñ´Ã »°ZeV1g Z ~ |•Xì rÅù äZ•
LZ }i

~g7 ]gz¢C
Ù KZ ëž fƒ b‚z ãZÐ aÆvZ k0
}g ø ÂñY c
Ñ~ wEZ
XÐÙ

~Š¤

cŠÙç

127

WXƒ ]gz¢Å\ Z Ã
y
 } (¹ ËaÆ Tìg™7] !
Åx Â,Z Ëë

[ˆ c
^e Wðà eZ •ïŠ}Š {P~KvßZ
 Xì ;g^ ÂÌx »KÅî
]gz¢Å\ Z Ã
 } (Ëc kZX î î *
3 »‰
Ü zzŠ Ái Z Á~Kq
ZX @
ƒ 7[Â

»ä3)g fÆVˆKX $
Ë ™7Šp] âOZÆä3Ɖ
Ü zzŠ wKHXì 7

*
3ÃV»¼B‚B‚Æ ìX ,Š ä™ Âì @
™ì ðä
ZgzZce bŠ™x OZ

pX Yƒ7¼ ÂQ ƒ: ¸¤
ZÔì ‰
Ü Zœz c
Š c
yZZgzZ+Š Š ã
X Çñî ÂÌ
x Ȼ
ñ~}Ñçy›C
Ù ~èâ X M
 7ugÐ n\ WÐ spÆãZZ"
»¶Åk»Z ðZ½ÃVÍßžìtXë Zq
Z » *ŠÉ }Ñç}g ø ` WX å @
ƒ6R±

b c äZz™ ` ´ k0ê Z • Dƒ g F vß Xì 7Kg•¯Î Xì o‚

Ò\Z ðÃÔ ñYƒXŠ q ðÃXì @

o·žì Cƒ âZ sÜ ãæ WX Dƒ7
c
ì @
7*
™‘Ã 7ZX @
ƒ 7ŠŽñJ
 Zu WðÃk0
Æ yZ Â} 7y WÂðà c
ñYƒ
Xì C7
ã™uF
]gz¢KZQ

¢t Ã\W~Tx Â{z» Kg•ìY ªì Kg•¯Î„Ñ»x ÂÆ]{ Zñ

ñäX Ç}™Šæ ~÷ð*
Æ+ Š sÜVƒ } Y: Ìx *
eZ~ {Zp ð¸Z÷žì @
ƒ

Z~ wŽgßkZX ñY c
ŠzÌÐ ~ V
ZgzÐZžì Š
c
ŠÈ Ú Z Â~}g!
Æ

ËX Ïìg 7¹!
]gz¢Å ÷g›Z ËQ ÂN Yƒ qzÑ *
ƒ ÍÑÆŸ ¹ÜZ ~Š ã

k0
k Wn ZÔ¶‚nZ~]gßÅ PŠ q c
¤Ëc
Zƒg F{z¤
ZžÏƒ7„tÃy¨
Z
B÷}uzŠ q
Z vß~}Ñç}g ø Ð aÆvZ X îW7cŠæ mZ vßÆ

LZ LZžce …a kZX Š
c
¯ 7x  c
{g ZŠ Z q
ZpX • D™yz¬{Š c

´ â »T
Þ ƒ~~fzZgŽ •… YÃ`
@
,Zq
ZŠpëX ,™ì‡w ÓZš
 ò £~ V²
*
3ÃV'¾Ð [ˆkZ ÑZz T
Þ ƒ {zX • D Y- ÆZz™ ¦b ™ Wk0
n ZvßXì

zŠ sÜXì Lg lg »Vî Zç z ¨Ôd
¾Vz%x •
á z ðC
Ù !
Æ y»zŠ mZXì êŠ î

~Š¤

cŠÙç

128

Z mZt X • Dƒ nÐ kZ vß Vz%~ gœ ~HX c ä3 Kzg Å ‰
q
Ü z
X} ŠíñZb
ÐZvZXì ÒÃ~Š ZÐZ

Z ?Yƒ 7VYt ~ ‹ñC
q
Ù ?YY H7VYt ~îC
Ù ž• D™wZÎt ë

ƒ‰
Ü z » ä3Z
 ž C™7VY (ZÔ• 3»Š Åqâ 9zg Vzhz™jwLg â

 ` îZpc äZë]]_ LZ`
@
Y ~uzŠX}™nzÈ » kZ pwLg â
+

7VY *
3ÃV»pƒ
 pÔ•D™Ìó ugzZ î ZßX •ä
6
VÃvÔ•D™

{Š c
i ã Z ~o ‰
Ü z kZXì $
Ë î *
3wLg âC
Ù ÃV»Î| l
eÎÁi Z Á ?M
î

7•ŽžtQ c
ÐNîù *
3Ê Z•
Û Z {Š c
i ãZ ëž'WÎëž7Š Z•
Û Zd
¾
ëZ Ú Zx ÂtXÙ qzÑx Ât\ W'Xì @
7t•
Û HÔ,Š ä3Ì7ZX÷3Ì{z•
ÐzzkZ¿ðÃX u™7ÉŠpÐzz ÅuÈy Z0
{ ðÃvZY ¶
Z~ yÎ 0
{ÒWž ǃ

7` ´ » V” LZ~ ~g F Q c
ÔY™7ª
ñÅV” LZ {zž uhg7g !
y CZ

x ÂtiŠq
ZgzZ•M
™ª
ñÅà}g7Žž•ÌãÎ 0
,Z,Z6VŒX YZz™

aÆäî *
3ÃVÃÈär
 ™Sh
ZgyZ†X ÇñY `k(
ÐWŠ lŠpQ ÂZ7
^
X ,™ÌŠp¼ Ô,hg:6r
 ™Sh
Zx »C
Ù pÅ qzÑîq
Z

DWÃLg] âZŠZtC
Ù „ X ǃiZuzŠt c 䙨£ » ~Š¤
cŠ Ùç@¬

Ѓ
 …Xì ~z))„Ū
zŠ ~gzŠ {ŠŽñX • M
Ñ ~p~(¹t p•

YY H! l6RÅ‹ñƒ
 t X • ä™] âZŠZ c ä¯ DKg•¯ÎÅVÍ߬
Xì ]gz¢Åä;6Rò ¸ÐZpì ;g̃(Z6
RKgKg6
V»°»gzZXì

b)LZëXì 7]gz¢ÅäZ”xÜ Ðx ÂkZƬžÙd‚f]!
Z
q

b§Tžì „, z Ç!
tX • M
ÈŠ !
WíÃx  {ŠÎ•
Û kZ× W× W™wïi»

k0
ð!
ÃðÅ Z 4Zzëpì Lg „zĪ•f
δ¾CZë ÂñYƒÈðÅ Z 4Zz

ž•T e {zXì Le *
g⠻ȅ[fèYì *
™ŠgÃx Â: Z¬kZ…X •ï Š™

~Š¤

cŠÙç

129

X “g _
ZgzZVƒ} ×~VzÑ çy›X a: ¹!
x » Kg•¯Î~o}g ø
V˜ ì *
™wEZ6gîÆiç‹ñÃ]
)KZXì 㙪
 ñÅy¨
ZC
Ù & ¸š ä ë
XƒÌxOZ»õnŒ
Û gzZƒÌcZgÔñYc
îÌ*
3ÃV»

vߨd
¾{zžì Š Z%Ð kZXì zb
ëZgzZ Z(¹ q
Z » wÓZ š
 õnŒ
Û

: ]gz¢Åh
2 Œ
Û 6ŠÎ~g ¸Ð)gfgzZ Ëc
ÐJÃyZXƒ]gz¢ÅnŒ
ÛÎ

žVƒq])ãZ ÌáZzh
õnŒ
Û s§~uzŠgzZ}ŠõnŒ
Û æZ {ÑçÉ }7
7ZÉ *
¯7~gö ÃVÍßäëèY,Š N
ß:Zz nŒ
Û {z ÂñYƒ~g7]gz¢éZZ

½7ZëÐnŒ
Û kZX•äZz™qzÑg!
zg »ê ZÐnŒ
Û kZªì *
™Z96
Vzcê Z

gzZ V„@
ÃgzZ V™~ qzÑXì *
™¼ ƒ
 t …6RÅî ÔgzZ ‹ñX • M
 Zߊ Ì
Xì *
¯Ì±Ãx ÂkZgzZì*
™x »t…p8™Ìx »ßvß¼ Ô4ƒÌPì

z~ x »( kZ „)g fÆ{ LZ {zì eá Zez CZ {zì ŠŽñŽ k0
)

nÆ~0
egzZ äÎXì ~gz¢qC
Ù J
ä¯Þ
 Z®Í³Ð äî *
3ÃÆÈXá

ñO Åä™cZR
S)g fÆJq
Z •C™]g ˆ~ :WV|x ÓÆ™~g Y

VáÓXì ¿.
Þ ‡Ì6RÅ ‹ñt Xì $
Ë Y Å]g ˆÌ)g fÆ Þ
 Z®Í›kZ

z ]‡œ%K‚ Zg »nËÐ V áÓgzZ%K k
 Ð Ä< Ë%K xŠ £Ð

c½ðÃX •}g ZŠ ZgzZ:^
k
g WϹVŒX •ìg^x Â} (
} (
Æ]Zí
x »c ƒz¯ÎðÃÔì ;g î *
3ðÃÔì ;g™x » c ` ´ÆV-g FðÃì ;g™x »

Ùç ã=kZŽ ì ¹!
*
¯ ‹ñ+Zq
ZÆ™^
k
gWÃVzq ~g ‚yZ sÜXì ;g™

~ õg @
!‚Î{Ša ~g øXì eƒ
 t X}™7x  ÙçòsZ~« £Æ x Â
Ü z kZžì ¸ |X •ØŠ ú}Ñ çF,Z äëX •ŠŽñBVVÅÑ+Z

\WQ X ,™¿6wßZÆ \WŠæ KZgzZ ,Š™i Z0
ZÃÇ!
~ A ç kZÃVáÓë

4£ÀG
ë~~ m
ôZ X ÇñÎ7»ÈðÃ~}ÑçkZgzZσqzÑ *
W•
'
ªZzž Ç õJ/G

~Š¤

cŠÙç

130

ž•
"There is enough for everybody's need but there is not enough
for everybody's greed"

'Xì @
ƒ Á̼ ¹ c ÓÑ²ì¼ ¹ c ä™~g7 'gz¢Åy¨
Z ª
X B™Á‚ ZhðÃVÂgz¢KZëžì Å%ZkZ]gz¢

äƒ äzx  {°‡!
Ȼ
ñXì Å`â „Ò~(¹ q
Z~}Ñ ç}g ø

X& ìZ`
¼gzZ •q]gz¢6gîÇvß¼èY ¨Y ïZg Ö Ð ÒkZ …Ð
ñ~îžì x¥Ãƒ
ª
¤
ZX ¨Yƒ »„i ZŽ »`â „k0
ê Z~V ÂgßVâzŠ
}: }QÐZgzZ ǃ ~g ögz&q
Z {zÂÇfâ „ðÊŽz!
n ZgzZì ŠŽñx »

~g ö gz& ~ }Ñçž M
™7È bŠ ‘œÐzz kZ sÜ\WXì YY c


)f Å 6gz$kZÆ}Ñ ç LZ6RÅ‹ñ\WXce ´g ~g Y ]Zíz‘œX •
žì HêtäwLg â Ëž-Ø…Àžƒ] !
ÅÙpXXÙ qzÑÜe~g ZŠ

ñWÌŽ Ô8™ c
Š™„‰
Ü zÆPzŠ ™ ZjCŠ kŠ: Zizg Ìë‰
Ü zÆ ä 3 ` W
5*
3~KˆÆ[fc
ˆÆò` Wž¾ wDðÞ YYH7VY (ZXá3
7x OZ »q kZáZzî VY Xgz¢ƒpƒ „ Kzg wZŠ ª *
3 ‚ {Š ‚ì eX u™

}™: ]!
Å Ý Ë}™: ]!
Å º•
Û ðÃXì 7e*
ðà *
™ (Z ? M
™

¹X ,™ª
ñéZ Âì @
Wdc
¨Ôd
¾ŽX}™: ] !
ÅÖgzZè¸Ô+
 —Ô

g6{zX M7µñ»äÎ}…{z7Zž•n
gakZsÜ…~ VËy›Ð
E
" ¸X •Dƒ

.H
xµZñ, ZÃVâ›x ÓyZÂÏN ¯ ˆ³rß³n3³ŠÓ³m] ®ÍZ
 çE
G
*
37ŠÎ{zpìtâuk0
êy›{zXƒ $
Ë Y Å•
 ZÑ~]g ˆ)g fêîW
" +Z¤
2E
.H
0
'[ zZ q
Z ÂN YW~ŠŽ z çE
ñ
Z XÐ ÃVZ {Z
ÃÐ V´ZñyZ {zÔT e
G

@
Y c
3ŠÎ™Äg~J…Q c
ì ~Š ZGYgzZ Þ
 Z u 6 ~g »tâu‰
Ü Î ZXì Yƒ

~Š¤

cŠÙç

131

X 7ŠŽñ3 Zg ðÃgzZk0
ÆVÍß{z´Ækž
Z akZXì

qzÑ *
W~p! zZq
ZÐ iÕkZ~}Ñç}g øžÐBŠ \WvZY ¶
Z
X ,™Y Z’Z Šp ñƒ D™kˆ Z » ~g ZŠ)f KZ X ,™#
Ö g OZ » V áÓ Z åE<XÅ 5Yƒ

X uŠ \¬vZ•
'

/ // //

~Š¤

cŠÙç

132

] â ZŠZáZzäYK6
RäÓ
ëZ¹g ZŠ™ »‰
Ü z#
Ö Óc ~pìYgzZåq
Zž YY H7i Z0
ZÃÃ|kZ

*
Ct É
Ü z#
Ö Ó…¤
ZX ñ¯ DÃf ÎÆ yâ ‡ÌËžì ~g ZŠ)f Å#
Ö Ót Xì

Æ•g6£kZ #
Ö Ó{zžì È eZ Âì ~g ZŠ)f mZŠ‹ z b #Åx ¸ž} 7

g»i§ »æWgŠ ¿6yZgzZ Vå0
{Zpë ƒ Œ6VÍßI Z *
Ö Ó¤
#
ZX ì 7„.
Þ ‡

gzZ b #Å c
¬gÐZžì @
ƒx¥b§hZÃÁq4q
ZXÐ,™7¿6
kZ {zÔ,Š C
6yZ #
Ö ÓÌŽ X8Š m
zˆÃ#
Ö ÓgzZ8™] !
6gñZ 4ZëXì *
™ Hc q Ê ±

X σí{{zÔÏ}™7¿6yZ#
Ö ÓŽgzZσðŸÅ ¹F
ÅyÎ 0
{z¯ ™¿

kZ¬ ] !
ÅM WëXÐ ,™]!
Ðá ZjÆ M WÆ yÎ 0
ë¬ Ð ƒ

bÑŠgzZ ch
”·WÈ) Ï(gzZ yZxZ~}g !
Æ kZèY • ìg™a
~M WXì „gƒc6ô=ÅM WXce *
ƒw b M W»ož•sz^~¶Š

~#
Ö ÓgzZ Vo) Ï(6kZX çF
,ðg !
gzZ ,Ί Ô,^W}• ˆÅçZF
Z

Åc c
s %Z6Tž• ìg™] !
Å{ kZÆ M Wƒ
 t pì @
Y c
0
s %Z

H 7nZ ‹Z ä ËJ
 ` W6Tì Ì (Zzq
Z » M WÆ yÎ 0
Xì $
Ë Y
x ÓëŽì U(Zq
Z »M W{zgzZ ˆÅ7çFc
~pðÃ~kZJ
 ` WÐ Y 1973gzZ
XЕe*
Z™Š c
ÃyZMÆÔZò ¸gzZVâZx

Æ yÎ 0
Šã
ÅyZ• ä™Ç*
ä VrZ ]â© ZŽ c ä`gze v !
Åo kZ

âZ klkZsÜy¨
ZgzZì ÅvZSq F
x Ó._ÆTXì ~pâŠÆM W

(Zq
Z~y Î 0
žì `gŠ Ìt ~d âŠÆM WXì ñƒ ñVZ6Vð+LZÃ

~Š¤

cŠÙç

133

X Ãg Z¦
Ï0

i ._Æ <
 z yWŒ
Û {zž Ç}Š ]i YZÃVâ ›Ž Ç ñY H ì‡x Â
H: g66äg Z¦
Ï0

i s ÜÆ <
 z yWŒ
Û Ãy›Ëž Ï ñ¯ DÃ]!
kZ #
Ö Ó

Ôw°gzZ Ç ñY c
¯„
 c
g k# òsZ Ãožì Š
H {°z » ]!
kZ ~ M WXnY

gzZyZM x ÓÆÔZò ¸X ÇñYc
¯DÃbZ•
Û ÅuZgpgzZs»ZÙçgzZY •Ô]Zz)
{zˆÆ ÕkZXÐ,™ Zg7 ÃâZgzZÑklkZ {zž• D3nÕÈZgzŠ Y Zgiz

Ï( ÌËX ?Š ðÃ: Ôì c ðÃ6Tìz{z » M WtX • ‘
MÆ ÔZ ò ¸

ˆ nZ Xìp⊠» M WÆ yÎ 0
t XÅ7çF
L~{ kZÆ M Wä ®
)

okZgzZǃ ._Æ<ÑgzZ~ÝzgÅ<
 zyWŒ
Û {zǃ¼Žž•DƒqzÑ2Z¸
kZXƒxŠ ƒÐ<
 zyWŒ
Û gzZ<ÑŽ ÇñYc
¯7yâ‡(Z ÌðÃc
¿(Z ÌðÃ~
kZ]!
t äë ` WXƒ6•gzZY !
gÔÕÔ w¡ZŠ ã
,Ç- 7x (Z ÌðÃ~o

Xì xŠ ƒÐxÂñƒñCÆw
å ÎggzZvZÔ„
 Zg{Z'
x »Y !
gèYì ½a

n\WZ
 ~ *Š kZ X Ç}™w ZÎ~ }g !
ÆÇñdZ yŠ Æ #
Ö ª \¬vZ

VE=F
6Y !
ggzZŠÎ\WQgzZÐN` ._Æ<
 z yWŒ
Û Ão kZëž•D 3

ólÆ ~g Z¼6VâZxyZ Ì._Æ yâ ‡~z*Š Â,™Ç*
~ o kZÃx ÂÆ
Å~p~ M Wä VMž•g » Âc ä`ólÆ~g Z¼6Š Z•
Û Z yZëXÐá
Æh
 Õ ._Æ M WÆ o kZŽ N Y ñ`: VY6y Z ]â lt p ì

Æ b§kZ6Vâ Zx}g øgzZ ÔZ ò ¸yZMÔ #
Ö Ó~g ø X • D™ì ÌŠŽz!
X Âe½]âl

ñY H¿6]ZŠñ•
Û ê Z Âì ] !
Å„
 (J
V˜X¸Ég Ï(}g ø WZZ
‡

¼žì YƒX • °»a}gø áZjÆåwÎggzZvZ ñWnç »<
 z yWŒ
Û V˜ gzZ

 z yWŒ
<
Û Lä VrZX¸ y¨
Zx ¬ {zèYƒ s %ZÐ VÂ!
¼ ÅWZZ
‡ÃVÍß

z w°Ô ~i ‚yâ ‡Ô ~i ‚#
Ö Óä WZZ
‡„ ‘
 y Î 0
X H7òúŠ » äƒC
Ù âÆ

~Š¤

cŠÙç

134

H Ì~ M W™f » Vzq x ÓyZ X c
Š
Šgzi6ä¯ „
 c
g k#òsZÃogzZ s »Z
WZZ
‡X Ð N ¯ „
 c
g k#òsZ q
ZÃyÎ 0
ëžì `gŠ6gî ãZz ~ kZ Xì

X ñ¯Dx ª»)¬ðZ {zžì ~g ZŠ)f ʼn
Ü z#
Ö Ótž åc
â•
Ûä

 yZX ‰Å «ÃyZ ävZŽ N Zz™Š c
ƒ
?{zÃ÷Œ
Û ä \¬vZ~ ÷Œ
Û >gÎ

žì c
Šgzi6
VÂ!
zŠ ävZXce*
ƒg Z¦

]Ãy Zž c
â•
Û ä\¬vZˆÆ™fÆVz
)¬ðZgzZÅ «ãZzZ•
Û ÅuZgpÃyZävZªõðZÐspgzZc
î *
3~uÈÃyZ

uÈžì ~gZŠ)f ~Š ã
Å#
Ö ÓÌËt Â,™]!
ÅgzŠ {ŠŽñ¤
ZX c
¯4Ãw ŽgßÅ

Ôb‚zk0
Æ#
Ö ÓÐaÆvZX}™ì‡y âZzðZ~ogzZ ñî *
3ÃVÍß~
žì t ] !
NŠ X Âe ã™ ~g7 Vc
g ZŠ)ft ÐZZ åE<XÅXì ¼ ƒ
‰
Ü ¤gzZg (Z

~g ZŠ)f AzZ ʼn
Ü z#
Ö Ó)¬ðZžì HyÒt „`ª~k

½«KZ ä WZZ
‡

„:gzZì Yƒ ì‡x  ðà Â: V;z Ô Vƒ 0
óu gzZŠ YÔ• ~ o TèYXì
'

Ѓ
 ZgøXì ( ¹Ü Z$
)B™gzZ]Øg a
Åb)~o‰
Ü zkZXì Yƒì‡w°

c
n Y ~Š #
Ö ÓÃTì 7]Š ª g Z0
ZZ +Z ~ oXì à q $
¹Ü Z ÔyZd Z(

B™Ž •Xm¾Z,ZÉ}™: ì{zÂñY~Š ~g ZŠ)f ÅwÓZš
 ÆVâ ›

X •D Y™\E
Ù ¼ƒ
 )g fÆ

}®Šá»äWZZ
‡X •ïqÆÌZ¹ ]ïge¬ÆWZZ
‡~KkZ

B÷ ~iz0
Z {ífèYì ¶ÅuZgp~ o `WXì Å]!
ÅvÐ ~iz0
Z {ífgzZ

 Xì » ~gz6!
Z
Û ZX åaXì „g| (ðµÐzz ,Xì 6`z²ÌhB‚
Œ

VßØgzZVzgZŠ ÃzÔVßZzVî ÇLZÔVß Zz\ÔVzgZŠ¸g LZñƒDÑ:~§{Ã^÷
ÀÏ-â ~x ZúÂVƒ: IZ {zÆXñY c
Š™^
Ã6VzÇ,ZæZgzZN Y ~Š Vc
™âÃ

Åwâ CZf LZÃb ÆwÓZš
 {zž•ðC]:StÅVâZx+F
ägå —Xì g
$
XïŠ 7y·Š ðÃs§Å)¬b#gzZ•D™lg\gzZ ~gz6!
Û ZÔ•D™ ay
Œ
b§

~Š¤

cŠÙç

135

X Ï,™7x » m
zˆtÔ•¹!
6
(KZ]ZŠ Yg etJ
Z
 ZåE<XÅ

Ï0

i ~ mŸžì Å yÒ oÑ ~Š ã
q
Z ä u0
yWŒ
Û Ð áZjÆ yâZ z ðZ

ðä
ZXB; á$
ÆB;gzZçWá$
ÆçWÔyYá$
ÆyYžì È »mŸXì

ñZwä#
Ö Ó{ŠŽñXceSgz¢ZwmZjZ._ÆVç»Æs»ZÂì@
™Õ¿

å1Ç6
M WäVÍßyZXìxŠ ƒÐ<
 zyWŒ
Û žŽìHy´Z»ä™»y⇻]ñ
Xìg™7¿6
ÇLZtpXÐ,™«™Åyâ‡Æw
å ÎgnZgzZvZtž

VzgZD
Ù Xì ~}犎z »oÐzz ,ì ~gYîÅ ~Š¤
cŠ~o‰
Ü z kZ

~îkZXì ;gƒŠ !
z {nÐzz Å ~Š¤
'
cŠ {Ñç Zg7X•` a
Z yÆVÍß{k
"
9
9
[Z çE?EE
J
zZÏ8)c
Vƒ çE?EE
zZÏ8X•_CÌvßPLZ}gø{z´ÆÜÁÔŠ¼
XìyZd»s»Zzw°„ŽZ(
Ѓ
 Xc
W7™áx »w°~okZQÌðÃ

rZ°X •:7gzZD°}g ZŠ Z2
™gzZt Ü Z$
Ѓ
ž•ët ë›gzZ]c

gzZD° Åo kZ Z åE<XÅXß™ Q »ÄÑ zŠ ñO Å ä™Vz »ÄÑ õ0
žì g•~ x Â
É 7¶Åb‚zzzÅkZXì YY¹„XXáçÃqô]…ø äô nûû Öøžô ^³³þÞ$žôæø äô ³×ù³Öô ^³Þ$žô ZZNŠw q »:7
X •D 3w 'ÌŠŽz!
Æ]ÑqJŽ •,Z QйÌ[ Zë @
Xì à q$

¹Ü Z
Æ«™Åyâ ‡Š .x *
Y ¯z ‰
Ü z kZX Æ VpZ° dZ c
Vƒ QÆ VpZ°wÎ{zì e

D±]âlÆV>ªgzZVzg »$
ÔVîÃZ eÔVŒ‡Vz¸X •ìgw ïkž6
VÃva

X Og ~g YÕCZ {zž @
•ï Š Zz™~'
ÃyZ§{Åä¾b gzZ•

)f AzZ Å#
Ö Óyâ Zz ðZXì *
™spÃx  ~ môZkZ ì‡Ð w ‚ 60 Ô…

„: gzZ M
™7ðnç ðÃ\WQ ÂÔM
 }Š 7s »Z ÃVÍß\ W¤
Z Xì ~g ZŠ
X •M
gJ‡Ã}Ñ ç

6b)x ÓyZ ä VrZpåX¸ Ì~ uLXì »B™gzZ]ØgX ZuzŠ

ìZ`
¸X¸ ïŠ ]ññZw6ìZ`
‰B™gzZ]Øg~ uX c
0
1‡Ð j§+4

~Š¤

cŠÙç

136

~b‚z[ø
Š k0
} g ø‰
Ü zkZX •ìg 3ÃogzZ•‰ 0gÎ *
cyÎ 0
[Z

DY {gaÆVñ» CªF
‚20Ð15sÜX •DYƒÃÅB™‚80ã½Ð

ÐzzÅVpŠ
c
Î9zg[gZ 120(eZX ˆÅ]!
Åä¯1q
ZV⊸¦

X•
Z q
q
Z vßt X ˆ ð¯ ~9zg [g Z 21 1„zg »y
W Â Š
c
Î({g !
zŠ »1kZ Z

ä WZZ
‡Xì X ¸ zz ÝZ Å àq$
X • D™ \E
Ù 9zg V1gZ ~ " µ
X åH™f »ZÏZÌ~[ æLZ~Y 1947

~g ZŠ)f Å b #¦½ZÅVâ ›Z
 Xì @
ñgzi Ì{®Š Ñ» ƒB™~oZ

->Ãid
Æm
Z8 *ZgzZ} Z +Z * ZÔyZxžì @
ƒ¸Q ÂñY ~Š}ŠÃVâZxI Z *

~Š ã
yZ #
Ö Ó¤
ZX • D™}g7 ]YZy
Z CZf LZgzZ • Dh
y
V c
h Ça LZÐ

nZ ÂÏ}Š ßF
6
~gz6Y !
Û ZgzZB™z]ØgÃ^÷gzZ)¬b #ÔŒ
ìzâZ }ÜÁ

2Z ¸ÔwßZX Zg øXì ]gz¢Å ]Š ª 4…XÐ N Yƒ y‚WiZ%Æ ˆ
•ìg D WyZxí{å VŒžì ¬$
ÅyÎ 0
Xì »]Š ª4É 7»½gzZ
¼: {zX¸ÌI Y{zÔ¸I Z*
ŽX¸… Y: „ *
™x »{zž åtX ïZX¸7í{Ž

™x » YZ ðà ÂBÍ{gt YZ ÌvßI Z *
èÑqX¸ F
 {gt„:gzZ¸ T e G
ì @
ƒÐZ »} Z ðWÏc
M%Z ðÃX •Dƒ„IZ *
ÒZ ÌžÆVâ ZxyZX •M

x » *
ÐZvßtÂñYWÌy ZxÔ™gzZ+4» *Št ‚ÆVzžy ZX »]g ¸ðà Â
ǃ *
Ñ :Zz yâ ‡ »mŸgzZ Ç} 7*
ƒÈg »Ð ñ6VßßZ…Z åE<XÅXÐ,Š ¯ yZx

ZXì ʼn
¤
Ü z ïG
L !ÓgzZ ¯zÔVŸÔVpZ°~g ZŠ)f ŶŠs »ZXA s »ZÃVÍßž @
Æ„
 c
g ãÎ 0
ž• f
 ÕvßtXce *
Yƒ spÃyZ ÂM
 }Š 7s »Z {z

Xìg™7t‰
Ü ß Z°p8™~g Z‡ 0
Åyâ ‡Æw
å Îgn ZgzZvZgzZyâ ‡

)ì ¿(Zq
ZY !
gèYì 7^
YY !
g~kZ ÂñY Å]!
Åx Â~Š OZòsZ

äª
Z°¦Ñ ¹ÃzgzZª
Z°+ F
dZ Åy Î 0
Xì Hk
 È ´Z ä w
å ÎggzZvZ s Ü

~Š¤

cŠÙç

137

6gî‚Ÿ!
ä^gÃ*4X}™ »Ãx ÂÆY !
gž•Çg™~g Y]â ©ZÉ
Ü zè#
Ö Ó

kZvßt Xì *
™spùx Âtžì 7„x¥ÃËpì 3g}Šê~}g !
kZ

Ôs »Zzw°ÙçÉ 7x »Y !
g~x  ~Š OZòsZX T e7Ì*
™spÃx Â

ÃXì ì‡6Y !
gx ÂÙç F
x Ó»yÎ 0
žìt ª
q ` WXì ]Zz)gzZ Kg•e ¯
wg 8Xì ´™~½»P~g ‚Xì 7*
Î61 Å´™Åƒ
 ÔJf
ÇZ6c
ƒJ

Xì @
ƒ†ŸZ~gio Z•
Û ZÐzzÅ<zg m
g

F
¾d
d
¾gzZ F
÷Z÷Zžì Å b§kZ¼ „„Ū
zŠ~}Ñ ç}g7·W

7wÓZ š
 ðÃ6R~g »uX ;gƒ7{Z
à » ]Zíz ]‡œÃVÍßX • ìg Y Dƒ
w ÓZ š
 }Š Zñ™Æ Vâ Zxžì Ý ¬t » ìX 7wðÃÅkZì ŽgzZXì

»b Æ w ÓZ š
 Ð b§kZ X • D Y ä3 *
3~ f
÷gzZ Ï8 Ô™wï… Ð

™ ay

6]Z f KZ 9zghz™!Î ã½~ w‚ õ0
}Z +Z *Z q
ZXì ;g Y H w¡Z
`´ »V”ÔÂ*ZÔy¯Ô Vc
h ÇÔ•Z 9Ô] ¬Z%ÅÔZ ð!
ßgzZ ÔZ ò ¸yZMXì êŠ

Dƒ ay

9zg [g Z 19 ã½Æ x ZúX • „gƒ ~g7 Ð V¦Æ x Zú] ÃZy

Ü
ƒ

0Ð ugzZ äsò ¸~g ZŠ)f ÅÔZ kZXì CW~ŠŽ z ÔZt ~Ë) •
-H
4](
7{Š c
iÐ ï
g wÅkZXì 7I Z ÌÅä™]!
6yZ {z1ì *
¯ Vå0
F.G
±){zì e Ôn Î74{Š c
i ÅyZŽ • D Y,
Vð; ÆyZ yZx}g ø X Cƒ

Xì w q¸ Ì»#
Ö Ó{ŠŽñX ±c
ƒ‰
Ü ¤

~h Çq
ZZ
 X ñ Y Z&

ðe wŠ •»kZQ c
ñYHÇÃx ÂÏZžìt OÎ…[Z

7]gz¢Åä™ ay

…h
'
× 6kZž• !Î\Wžì @
W‰
Ü zq
Z Âì CYƒ ãZ6

ÃkZÉ YY H7Çx Âtž7µðà Â~ ] !
kZXce bŠ™spÐZ ªì

M Wä VâZx}gøÇ »Tì ]gz¢Åx Â,Zq
ZgzZì ]gz¢Åä™sp
ž @
ƒ7x¥7ZZ åE<XÅ@
ƒ7„J 7M WäËÐ~yZx}g øЬ$
X å16

~Š¤

cŠÙç

138

~p~Š ã
É 7~g »0

k ~ x  {ŠŽñ Z åE<XÅX H7¼ ä VrZ J
[ ZX å HÇ{z

xÜ ÌZ {ÑçèYƒ: WO{Š c
i Ì{ÑçÐ T~p+Z q
Z Xì ]gz¢Å äÑ
ò ¸Ž • ] âZŠZ ~Š ã
,Z¼ pXì ãÑ ~p× W× W…Xì 7g » c ~p
z {nx  CÑ çgzZ q Ê ÔuÅo ‰ ñVZ: ]â ZŠZ {z¤
ZX •~gz¢c äs

X ÇñYƒŠ !
'

ÔŠ Xì ;g Y c
¯/µ» äg â ‚ \ »È…Xì „g Y ð;Ï-â ~ x Zú·W

»Vâ ZxgzZ VƒJ
ukZ]ZçZ
 Xì ;g™]!
Åäh ÂoÆ™ú6o}g ø
,™x » »íc
4ðÃyZxtžceD
g7yZÅ]!
kZ~]gß+Z ƒF

$
Ìwq

aÆä™ »Ão kZ ä \¬vZèY *
ƒ7k-â …X σ ~4vZY ¶
ZpXÐ
X c
¯7

ÆyX Vƒ TgagzZ\!
~Tì ÏÅäZy,Zq
Zw VÅy Î 0
Ü z kZ

žƒ wqt »\ !
ŠŽz!
n Z X • äZ •
V; zžƒ Ìx¥7ZgzZ Vƒ®Š äZ •

ÅV”LZaÆ5ZŠ Z ÅnŒ
Û kZQgzZá nŒ
Û ÐV- äñOÆ% ïäZ •
LZ

î » Z LZ ñO Å5ZŠ Z ÅnŒ
.
Û ™á b Ð V”yZgzZ}gâ »ÈÃV”ÔL »ƒ

ÌÐ \WLZgzZì í{ »V”LZ {z?Ð}H\ WÃ\!
,ZX}Š™qzÑ ´g~

» 䙊 !
'Vð; „ LZ y CZB‚B‚Æ äƒ xê » w
å ÎggzZvZ {z Xì ;g™ì

¶Åq+Z Ëk0
}g ø ! nÅvZXì wŽg߸ ã½ÌÅyÎ 0
Xì á
ÌZ
ñ
X Ù: ì‡x Â~Š OZq
ZCZgzZÃ:} 96
VzcLZëž7

@
ƒ {z LôZ• X LôZ•gzZôZz š X • Dƒ ùZg f zŠÆ ãæWÅ#
Ö ÓÌË

xi 5Æ#
Ö Ó\WXì @
Y–
LÐ~{Z 95 W„¬ÐY{Z 9ÐJ+ Wžì

~ äZ •

Æ#
Ö ÓLgzZì CY ~Š {Z9Æ™ CÍÅLÃ\ WÔÆvf
ÇZ6c

ìt@
ƒÐkZX •Dh
y

ëŽì @
Yc
Î6Y âZyZŽXì LôZzšZuzŠXì @
Y`

~Š¤

cŠÙç

139

KzgaÆV”LZŠŽz!
Æä™~gzŠ'
× œx •
á zðgzŠ'
× d
¾{g e"•» > 2iž

~ 6 y Zxs§ ~uzŠ²Xì Y Zz™ ` ´ » yZ „ : gzZ @
ƒ 7.
Þ ‡Æ äh
y

X •~g Y\R
ÆЊgzZ²»y¯Ôô¸Ô[ ZÑÔ~g »$

¦b‚z k0
Ɖ
Ü z#
Ö ÓXì °oÆ xs ZžŽ ì L^
Y*
Z L6ª
q
zŠ

Ö Ó~Š:èY @
#
Yc
Î7L6x Zú~[²~Š:X •b‚zCgŠ=g f ZuzŠ »ä™

vZ Ì~yÎ 0
Xì CÑg »ñz'
Ãb‚z CgŠªì C™ÝqÐ %ãæ WF
x ÓKZ

¬L6x ¸KZ Ì… Â,™wEZ7Z ë¤
Z
Zž• ŠŽñ]
{f CgŠãZÐ aÆ
Money saved is

~ ~ môZ & ì {z i§ ZŠX Ï } 77]gz¢Å ä™

Xì ãæW5 WÌYÅ\ Wªì @
Y¹ Money Earned

t•
Û ¹ ÂñY 1™wzNæZ¤
Zì C™Vjy

w‰gzZPìÔVâÈŽ ‰
Ü z#
Ö Ó

Xì á
9zg Vzhz™ ay
» } Z +Z * Z q
Zžì c
C Ã\ W¬ ä ë‰ Xì Y7

Ády
LZB‚Æ ~g Î ZgzZ ~ b
¬ {z¤
ZX • Dƒ ay

6VƒZ9Åy Z9zg Vzhz™
ÅY 1977 ÌÌZ {zžá ïŠ w VÅgœÆ yZk

ZÃ\WXì Y7t•
Û ¹ ÂB™

ì Lg ~ yäZ6!‚ 60 Æ \ !
LZ Xì @
™w EZ ~h Ç ãZ6
Ðw‚ 50aÏZXì êŠB‚»x ¸KZÌó zó, »w8L gLœ» !
YX

ñ +Z†0/ *
m
¦Xì C™›Ð kZ Ì[Z x ¸gzZì ;g™#
Ö Ó

Åb q
Zž¸ D™ Hx ÈZgŠkZ » â ZŽ ¸ yZxq
Z ÂÌ

~ x ¸~g7 Âì @
™ ay

™™âZÃw â yZxZ
 X ¶: eì

z,»w8

Xì @
YƒqzÑ *
ƒg ZËg¦»c
Š zâZŠ lŠp

i Z Á._ÆVéX •ŠŽñb‚zCgŠ}uzŠgzZ%Ô*
Î~g Zl•
Û Zz~y ñ•

æWgŠ´ÃyÎ 0
Xì 7Â{Š c
i Üï& ì ŠŽñV ;z |
 gzZ *
Î »°Z e [g ZÎzŠ Á

x »Ãy ZÐ w ‚J‚p• ŠŽñ]
{ f} (Ð ƒ
 Æ%ÃÆ *Š VŒ ²ì ;g™

~Š¤

cŠÙç

140

°Ze[g Z 40yÎ 0
Xì J
°Z e[7q
Z³Ð°Z e[g Z 500 7ÅyZX Š
c
Ñ7~
°Ze[g ZÎâÐ ]‚Ô]{fÆ%gzZ äÎÆ°Z e[g Z 200 k0
}g ø²ì nzH»

Ð ¹~ yZ Ô• ñW: Z•
ñZgiz Ìæ}g ø J
 ` WX • ŠŽñ]
{ fÆ%ÃÆ

gzZb Æo: Z•


k
iz¤
ZXì ~gz¢ *
ƒ ó óïL LgzZ ó l
ó L L»: Z •
ñZgiz²X¸ 2
™

Xì $
Ë ƒ4ª
qÅo ÂÇgÇÃ] 5ç

{)z ~0
e Ô*
ÎÔ´ÃÔ’Ô%}•Œ6]*n]
{ f Cc
©ÝZ~o}g ø

• ‰ ñÎ, Z .
ö gz0
X IðÎ 7×c ä™wEZÐ b§ 9» yZp
V˜X ,™æWgŠ %ÐC
J
Ù !
ž• g6ë Z åE<XÅX • º 6wzð gzZ w m
e ÔbW÷•
ÛŽ

°» c VY]‚ ~g ø {zž• b‚z ãZ k0
}g øÐ aÆvZ Âì ] !
Åb‚z
Z(k
õ0
Ð x  ~1Æ kzg Ôx  ~1 »yÎ 0
Ôì m»g ZzZa ÅI J
V˜X •
Æ x lZ Å V-!gzZ VÔI ~ *Š Xì o N
gk
kŠ Ð kzg yÎ 0
èÑq Xì

ÉŠpÐ uÈvߊŽz!
n ZXì @
ƒ ~ ´ ˜õ0
¬ Æ *Šg Ñ » yÎ 0
Ð áZj
X YY¹7¼ ZÎÆ‹Z *
ÅVâ ZxÐZX •ìgQ D™

Xce ´Š Î ~È0
6æ W'
Åk»Z¦givŠgzZwzeÔxnÔá6
gî~g ¯ÃyÎ 0
[Z

_ƒÉ ì à Zz äƒ ¶Å I ~ *Š ~g7 X • D
g ™w e~ o k»Zt …
èYÙ {ífáX ,Š™È*
™æW'

áCZJ
k'
Fëžì Å%ZkZ]gz¢‰
Ü z kZXì

} 7
*
îÌÃVǸy›}uzŠ…žì Y W̉
Ü z(ZXì ]gz¢ÅkZÃx ¸ÌZ

äY ñ¯ ]
{ f ! W~ o s§ ~uzŠ X • áZz äƒ 2 ~ 1 }g e " Ž

Ã{zá$
¨
n Zž c
C7tpì ÑZe™uF
/µ» * e r !
Ñ» ä #
Ö Ó{ŠŽñX Âe

;gWÃÌÃñ0
ZXƒ: o‚ » ¶Å ã0
ÃyÎ 0
~ w ‚PŒ Zž @
• ìg Y ä ¯ * e

ì ;g}Š ð3ŠÃ¿C
Ù Xì ;g™Èã0
Zg ø]g ¸žì } Y¿C
Ù Xì ÑZzä7µžì
÷c
ŠÔ * e •
á ¸Ô* e r !
Ñ» Z åE<XÅXì „g™Èã0
Zg ø™ ¯* e6
Þ »ñc
.
gŠ #
Ö Óði™ž

~Š¤

cŠÙç

141

ÌðZ• éZÆ™ðZ5ÅVî c
gŠ {ŠŽñX Âe ä¯ *eÆb§C
Ù } (Lg‰* e

Æ ã0
Ão [ ZXì nzÈ èg ¬t pñYƒ {íf » ã0
{Š c
iž @
ì$
Ë Y ðJ (
Xì ]gz¢ÅVzíf} (
} (

á :Zz }iÐ ¿kZ ._Æ ]â ©Z ¦Ñ{zžì ~g ZŠ)f ʼn
Ü z#
Ö ÓÌt
ÃxZú{zì ðƒ~ 7
à{Ž }iKZʼn
Ü z ïG
L !ÓgzZ}™:“
 »}iKZJ
w ‚&Žá
vZY ¶
ZXÙ:„Å ã0
Xƒ~ 7à{Žžƒ: +Z}i ðÃ(ËX ,Š}Š c䙓
»

ã0
~1&žì +Z }i • Z VzgZD
Ù gzZ • Cƒ Ì/g !
~ o kZX ǃ 7Á ã0
Æ V]X • LZ ñƒ D™wEZ ã0
ÁŽ • $
Ë Y ðΠ̣+ZXì @
™[§
Z

Xì e†ŸZ~g ZzZa¦gi)gfê•j§Ð¹,ZX•M
YñÎ]¸!

Cƒ š
 F
¦½Z V˜ • ´ ˜F,Z Ì{z´nZX • M
J$Ð uë

gzZ ~g »uXì *
™~g »“
 »sÜx » i•4nze/g à {°‡!
Æ` Z¯Z ©ìXì

KZ ä ë¤
Z X • M
YK qzÑ"µ} (} (Æ ®
 Zgi Ì•Æ ’
 ìg 0
˜
X Ï} 7ã™~È/µ{°‡!
aÆkZ… Âì ãJ (
g ZzZa

gZzZa• Z °~y0
YXì @
™~g7Šp]gz¢ÅI KZ {zpì o N
gq
Zy0
Y

yZh» ~È/µpì ŠŽñ¼ ƒ
 Ôã 0
Ô}i k0
}g ø Xì {Š c
ik
kŠÐ yÎ 0

hZ gzZ Yß(o Ž Xì „g Y ¬ Cƒ ÁgZzZa ~gø w‚C
Ù ž ì zz ¸ X ì

yÎ 0
C~iEX •D™ÝqgZzZa {Š c
ik
kŠÐ yÎ 0
{z Ô•D™wEZ,Š 3

ÅC;~KkZXìÐW¹ÐyÎ 0
~æW'

Å]¬¡~k

e {z²ì o N

Xì ;g™æW'

Y âZðƒµÐ|ŠzŠ~*Š ~g7ŠŽz!
Æ}iÁŽ³áwV„

}g øX , Š ¹F
Ã/g Ã~ß7gzZ/g Ã~k
eÔ®
 Zgi KZëžì ~gz¢a}g ø

} (} (~ /g Ã-X • M
™Ì/g Ã-ëXì x  ~1Z (Ð ƒ
 » *Š k0
ÅäñTÐ kZXì @
Y c
Š1e ~1{¼Zg7 X • CY à0
VM~ yZ™ ¯ }¼

~Š¤

cŠÙç

142

Ù !
C
{¼Zg7•DYƒg » {zZ
 QgzZ•Dƒ} (
•z aÆTX Cƒ71

(Cage /g ÃÞV;zƒ1ÏKg c
ÛV˜Xì @
ƒ „ (Z(C
Ù ~*ŠXì @
Y1wï

]gßC
Ù … Xì $
Ë Y Å Farming)

|ŠzŠ k0
}g øXì ãJ (
g ZzZa Å®
 Zgi


 o ðà p • gâ Y áZz ¶Š

*
3 ïZ Ž • 7ŠŽñ (Feed Mills)F
{Š c
igâ Y}g øž @
,™g »6VzŠ ã
³‚

Ð] âZŠZx ÓÃ\ Wä ëXì ÑZz äƒ 0
µu ܃~*Š ~g7žOgŠ c
'
X , Š|ŠzŠ

~ˆÆ®
 Zgi …Xì „g Y Å™k\ gzZuÈk
 6ë)g fÆX~Š „Ç W
4]Ãy‚c äJ (
ŶŠ ~ åHhE
g ZzZa ÅuZgpXì ]gz¢Åä™x »6
VzŠ ã
³‚

]âZŠZyZžì CƒZ
¬~g ZŠ)f ~g ¸6‰
Ü z#
Ö ÓXƒw¥py ‚ Zgøž @
ì ]gz¢

X} 7*
™: o‚ »] )~w…ž @
ñ¯DÃæWgc6

/ // //

~Š¤

cŠÙç

143


k
½ò Zú~y
WÅWZZ
‡
ëX ÂeäVZÉ
Ü z#
Ö ÓŽ ¶Å]!
Å]âZŠZyZ6
gîm{äë~[Z1ZÔ


k
½kZX¶ÅÐÔZi ‚y⇫ÅyÎ 0
äVrZŽ å H™f »k

½kZÅWZZ
‡ä
Ã)¬ ðZ ä VrZX¸ Âe ä™ÃVáÓ{ÒWŽ ¸ ñC]âZŠZ {z ä WZZ
‡~

z$
ª

ÅX¶Å]!
Åä™]âZŠZ{zgzZ¶Å]!
Å8{ÆB™gzZ]ØggzZp
g ì‡

~øÚÆ]Ñq@¬žÅ]!
Ì6kZ äëXnY c
¯„
 c
gk#òsZq
ZÃyÎ 0
o…b§¾X Âe ä™]âZŠZ HaÆä¯ DbZ•
Û ÅuZgpÃ#
Ö ÓãÎ 0
ƹF
Å®
 ZgiÔì *
™ ¦Ì{íf »uZgp b§ÏZXì 㙫™Å]
{fÆã0
Æ
3g pôÃyÎ 0
Ð µáZz äƒ 0
~ *Š ~g7 ~ wž @
'
• ä™]âZŠZ a
XƒÓŠp~A çÆIgzZuZgpyÎ 0
gzZnY

Žì k

½{ztXì©:q
Z»k

½kZXì ~gz¢bŠ!Zj »k

½q
ZÅWZZ
‡[Z

{â zŠ Ð w ÙZ LZ ªÅ ñƒ D™ b ¶Z » J ÃÃY 1948 ðÑŽ J ä WZZ
‡

X ¶k

½ò Zú~y
WÅWZZ
‡tX¬

\Wž ¹ÃyZ ä ËZ eX ¶[ Zy
{Š c
i¹ ËÅyZgzZ¸ ~ ]g c
i WZZ
‡Z

»J ÃgzZ äY c Z™WZZ
‡p»zgà ð¸ Ìä b »ÒÃ)HX M
™7^
~y
Wn%»yZžn ZŠŽz!
X¸ìg {e I]!
m{ ðÃ{zX¸ [@
" c ä™ b ¶Z

{z Ô¸ `ƒgz$¹ {zèY å Zƒ H IÐ ä™^ÃyZ ä VzËZeÔå [ V6R

Å õg @
~g ø [ZÃTÅk

½i ‚ õg @
t gzZ H b ¶Z »J ÃX ñWc Z™Ð ]g c
i
@
™] !
6kZ r šZ ùZg f „: gzZ ì ï•
á ~ [»t : Xì Š
c
Š™T
¸ Ð ],

~Š¤

cŠÙç

144

` WvߎX ¶@Š 7k

½t ¬ Ð kZ Ìä ëž • ìg™s Z ‹Zt 5'ëXì

t Ô• D™C
Ù ªwì×zggzZw_Ô¯ÎÊpgzZ•D™]!
Ž6VßßZÆWZZ
‡
*
¯w e â ÙçòsZq
ZÃyÎ 0
Žì { ZgÄcVÍßyQgzZXìç86
ìÆyZk

½
X •T e

< +Zq
Z{zž @
ÇVdŠÃ a^gÅJÃÐg¨¹~L LX c
â•
Û äWZZ
‡

»[fXnƒì‡w°~}Ñç)gf)gzZƒì‡6VzŠ ã
òsZŽn™Y Z`
Z »?6
[ƒx » *
~ä™gzŠÃ])F
x ÓÅ+
¨
Z {zžì {g» *
gzZgZgŠkZxÂÙçZƒ c
Š
zz ¸Xì 7F
6s »Zx ÂÙç! fXì Y XÐ „nà *Š „ {7ðÃ[ZgzZì

X NĻ
z$

ÅxÂÙç! fÌ(VâzŠtX •_ƒ0
'
(zŠ~*Šžì

nZXì Cc
¹F
¹Ðp ÒÆÅgzZ2[fXì à ™¹F
¹ä*Š ! f

Ùç »[fä\ W¤
ZXì „gƒ[Z Îðƒ7„n~(âZIÐkZ~õg @
ŠŽz!
ï 7w ¥pÃVâ ¨
Z ÌLgzZÐÙ7Ýqœ£ LZ ÌL\W Âc
CZ x Â

gzZ w°Š ã
ÅTì bŠ x  ÙçòsZ (Zà *ŠgzZì ã™A
%Špk

¼ KZ …XÐ
,Šx •(ZÃ+
¨
Zð*
Æäƒy›ëZ
 σA
ŠÅu}g øXƒ6
] Zz)

X ón
ó }Š ÙpgzZ à¥pjZŽÐ

kZ ä™ b ¶Z »JÊŽz!
Æ~g FKZWZZ
‡

¹!
Âc
CZx ÂÙç! fäë¤
ZžÃC…ž @
ñWa

Ãx ¸KZ äWZZ
‡XÐN Yƒ { nÌëB‚B‚Æ*Š
EI½&
©*
Ð<zg mg ÿ5kG•
Û gzZx » ~g î! fžÅÃ
VrZXìggzŠÐ x ÂÙç3 Zg WÐ ´™ÄgzZ} hŽ:

6
] Zz)gzZs »Zzw°Š ã
Åx ÂÙçLZ…ž ¹ä
•ìg™ b ¶Z »JÃWZZ
‡

zy

u~ *ŠX Vƒ"
U
{ZgÄc+
¨
Zëž @
ìD
g

~Š¤

cŠÙç

145

X ÙúÅ}Ñçw¥pq
ZgzZ•g

: Xì C™"
U
9Ô•`™~ [Z1ZÔëŽ ÔÃVÂ!
x Ó~g øk

½t ÅWZZ
‡

ÅTÔx ÂÙç Zƒ c
¯ »VEèžì "
U
t ÌÐÃNÙçgzZ ]g @
É òsZsÜ
EI½&
Û gzZ´™ÄŠ ã

7ä+
¨
Z õg @
x  Z'
gzZu 0
*
{Š c
iÐkZÔì6<zg m
g ÿ5kG•

à *Š ~g7 Ñ »x  Ùç ã=Xì [ V6ä;ŠÆ „ny¨
Z ª
z$
Å kZ X ¬Š

yZžì C™"
U
t ]Z m
z*Š ÅVE=Xì *
™uh Æ™2~ µgzZ ºÃ ÔuÈ
äŒ Z ªì *
ÑJ
[g Zq
ZÆ™ÁÃkZ Z åE<XÅì _ƒ[g Z 6 ~Š !
WÅ *Š ~ wìÆ

kZèYì ¿µèa *
™ 0
k
'
 X •Æñ¯/µ»OÆVÍß[g Z 5t ~ w‚
wzNŠp {z‡g Å uZgpèa Xì @
Y H 0
µgzZ V c
'
g F Z åE<XÅì @
ƒ yvÌCZ ~
LZsÜp•D ¯ Šp{z ÌV× ZzŠXì @
Yƒy‚ W*
™ 0
'µc yZ Z åE<XÅ• D™

ˆÅg » c ` ´Æ ii
Z X³ á wV Å ii
Z Xì @
Y 3g xzøÐ yZ Ã *Š ¹!
Xa
7Z {z •g D» ~gFkZ {Š c
iЃ
 Ž x Zúd
¾Æi•
Û Zž•CY ŽPâZV× ZzŠ

Xìj{Š™ «»we â Ùç! ftX M
ƒ73Æäh
y

~Š ã
…ŽÐN CÛZD
ïôZ {zë ZåE<XÅì ã™]!
ÐáZjÆyÎ 0
…èa
XÅ]!
ÐáZjÆbZ•
Û ÅuZgpäë~[Z1ZÔX•ãCZcä™Ýq Kg•
Æ]gz¢KZ k0
Æx ¸Ë¤
ZXÐ,™]!
6bZ•
Û ÅïgZ ª ó óKg•wAL Lë[Z

Z@'
¤
ÆkZXì $
Ë ` ã‚W !
ë »ugzZ]gˆKZ {z ƒ ïgZgzZ uZgp._
Xì CYƒŠ !

'
z{nu±ÂN YƒÈä{g»gzZVc
1ÔñYƒ»]gˆ

X1•g »Ãäh
y

ÌðPg Ù}g øXì yZdh
”» ð~o}g ø` W

B‚B‚nZgzZì „g| (~Š !
WÅožŠŽz!
Æ+ Yt Xì 7„ŠŽñðžìt

ž•` C¬ëzz mZX Š
c
Š 7y·Š s§Åg ZzZa Å ðÔ• „g| (Ì]c
gz¢
±„x » »y ZXì @
ƒŠ
5Ð s§ÅÄDÚZ c
J;ÔJ®gzå: Z •


k
izZg ø

~Š¤

cŠÙç

146

Xì @
ƒ ´g.
Þ ‡Æg ®Z6VzuzŠågzZ bŠ äƒ:LLÃkZÔ *
™t¾ZÚ»u

LÃùZg f wŠ •Æð*
Z ÂX ˆ~Š 7zÂLs§Åä™Äc
gŠ b‚z ãnžìzz ¸

{)z bW¯zPÔ’Ô%} ùZg f QÆ ð*
Z Âc ä™ Za ðÉ X Š
H7wEZ

È ×Âσ ¶Å ð*
ZÂèY å/µ» ä™xzøÐ ð*
ZÂÃx ¸t X ‰ K wEZ

 ZgiÐzz ÅTÐN YƒÈ giz¤ ÔiIR
®
XÐ,™7x »sz[kX ÏN Yƒ

X σW
O

Xä ëJ
ÌZX Âe ä™] âZŠZ6Rò Z ¸ÑZ ÎgzZ ±~ ekZÃ#
Ö Ó

áZjÆbZ•
Û ÅïgZX •c ä™4ÃwŽgß6gî ãzg0
Z {zì Å] !
6] 5ç
/J4X3 e´Š ¹F
kZX õG
ÃyZÆ™Äc
gŠ¢i Z¢b‚zÆïgZžìt ]!
ë ZЃ
Ð
tZ
 ~ DÆ x © dZX ¶Å]!
ÐáZjÆ ]{fÆ%Ã~|•ä ë¬ Ð

ìg™vß{zct X •!Åt Ãz c
•Æ|•b‚ztž ˆƒ qzÑct ÂðW]!

ŠŽñ~"ßÌËc
|•|gŠX •T e*
™gz$Ãt Ãz™}Š rz•
Û Ãá!
ߎ •

’à Zzå
Ðyñ•X •Dƒ!ÅyÎ 0
}g7É 7Æ"ßkZsÜ]
{f

wEZo Zg7ã0
»òXì C™×zgÃo}g7ðÅuuXì CYÅ ½ÃyÎ 0
}g7
»x ¸zo {zÔì @
™ÒÃÅ% Z e^Y~ëŽ Xì co}g7á»[ ºXì @

X ǃg¦ÔŠ+ F

$
G
T e Š Ã\z¤
?ÿ5!LÆ c
Z ]{fÆ %ÃÆ|•vß¼žì B¸t …
&
G
•- ez6
®«Ðƒ
 Å *Š ÿ5!Xnƒ: e(Zž @
ì ]gz¢Å•go Z…X •

äÎä #
Ö Ó¸¦
b§TXì B
g pŠ ~ ]
{fÆ%ÃÆ yÎ 0
Žì v
G
Ã\z¤
ÿ5!Ì]
{fÆ%Ãvß¼ [Z b§ÏZÔØŠ Ö
B;ÆV- Š·]
{fƶ@
gzZ

wÒZ °Xnƒ:ðnçtžì D
g {ó…Xì g»!W »VE=žŽ • ìg { e Š
•ŠŽñ]
{ ft ~ V¸´XèY YY H7akZx » » ðZ5Å]
{fÆ’gzZ %

~Š¤

cŠÙç

147

7pôÃVÅÑ ða’~g ø {zX • Æ ñ)ï vßÆ òg Wc_yñ• V ;z

7„ µñ»ä™ðZ5ÃvË{zXì CY ~Š™{níÑða’q
ZizgC
Ù X ï Š•g
Xì ~g ZŠ)f AzZÅ#
Ö Óx ª»)¬ðZÐp ÒkZX ïŠ

Z …X ¶Å] !
q
Ð á ZjÆ x ªÆ)¬ ðZ ~ k

½«KZ Ìä WZZ
‡

Æ„
 c
g ãÎ 0
gzZ ǃ *
W™á ~ }ÂÃVzŠ¤
cŠ )g fÆ x  rZ°o ¢

Æ6!
fä #
Ö ÓãÎ 0
 ~ Y 1971 X σ ã™Ìk
Z
 Ð VÍßg • u's Ü
yñ•¤
Z ` Wb§ÏZX ¶7k
 s ÜÆVÍß LZ {z ¶Åk
 Ð VzŠ¤
cŠ

7k
 s ÜÆ VÍß LZt Âì ;g Y •Ð Vð; 6WÐ VzŠ¤
cŠÆ òg Wc_
»XgzZì ;g™]g ¸„ C1 ÅXì k
 s ÜÆVzŠ¤
cŠ y ZtÉ ÏñB

‰K7] âZŠZj-s ÜÆyZJ
ÌZèaXì *
àyvÄ
 c
g ãÎ 0
Ñ
X •‰ƒ[x»J
uË~ÑLZ{zZ åE<XÅ

ËÐ yZX •D W™áÌZgzZš
 F
Ð yj
jZiz&
¾x ÓÆòg Wc_y ñ•

ãÎ 0
{zèY σ 㙫™Åyñ•/ß~ w qC
Ù …Xce *
™7î @
'x3»n

Æ™„ÃV1ßòg Wc_yñ• ª
z$
Å „C 1 Å]g ¸X ì â Z Å„
 c
g
Xì Se*
™gz$Ãt Ãz

ÅgŠ ZÍÃx Zú}g øXЕe*
C]!
ë Z¹ q
Z~}g !
Æ{ÇgÈÅgŠ ZÍVŒë

gŠ ZÍäVzg ZŠuPÆy ñ•~ð;Š ÅY 1860X CY7„ðC{zèY7x¥õg @

»yÎ 0
gŠ ZÍA
Ô¯ y Î 0
 žx¥7Ãx Zú~g ø ]!
Z
t X å c
ŠÖ
B; Æ Vzm
ôZ

ÅÔ¶~Š !
Wâ~â ¤'
žŽ ÔyqX 3g~ŒLZÃgŠ ZÍä Vzm
ôZJ
w ‚ÎX å7z

X åz »yqgŠ Z͉
Ü zÆ x ªÆ yÎ 0
X¸ D™wzNÃgŠ ZÍ m
ôZ)g fÆ #
Ö Ó

X Zh
y

gŠ ZÍÐ #
Ö ÓÅ yqÆ™ ¦LgzZ {P Ð x Zúä #
Ö Ó ãÎ 0
~ Y 1957

yñ• à Zz ä• h CZ6kZ ` WXì Zƒ ay

Ä yp »x ZúãÎ 0
~h
 :ZzgŠ ZÍ

~Š¤

cŠÙç

148

ãÎ 0
&X å c
ŠÖ
B; ÆVzm
ôZgŠ ZÍäZŠ ZŠ \!
ÆyZž ûÎ7VYt òg Wc_
X Z 7
:Zz{g !
¢
zŠ™}Š ð¾ÅÕypLZÃx ¸

yvÃkZ ÌŽ Xì hZzÐ ÏZ tig Zg øgzZŠŽz Zg ø Xì Vâ COŠ ~g ø yÎ 0
Xce Ìã™ ñ…gzZÐ ,™ ñ6kZ ë Z åE<XÅì ÔŠ eZ {z Ôì @
™]!
Åäà
Vâ COŠ KZ äVrZž b Ä7VY~y â¤
LZá Zz ä™] !
Åt £ÆVa•

cVâ COŠ kZä VMì â Z ÅVzLyZôô »yÎ 0
X ¶~Š Ö
B; ÆVz)

yÎ 0
É Ô‰~Š 7V*!
Û c[ ºgzZuuÔy ñ•Ô|•ä Vâ ›Xì ~Š yY
Œ
Xì 㙫™67C
Ù Åâ ZklkZäëX ‰~ŠV*!
Ûc
Œ

áZz 䙛РyÎ 0
gzZ x ZúäZ•
ŠŽñ~ yÎ 0
žì D
gŠ c
] !
t…

ðÃògzZ[ºÔyñ•ÔuuÔ|•™ƒµ ZÐyÎ 0
X •Æ„
 c
g ãÎ 0
gzZVÍß

D™ÒÃÅ% Z e‘¸ÎâÆV1ßZc
ÎâÆœ

%gzZV1ßvߎX n
g7ŠŽ z
X •g Z¼{zÔ•

X å H7¬Ð äh ÂyÎ 0
¹æä y×°ZšŽ • D™7i ZŽ „z vß{z

} ×~yC
Ù Xì Š
HŠ !
WŠ !
WxsZÐ V¦Æ Í2
 }gøž å @
™nZ ‹Zt {z
Žp•CƒÐ ƒ
 V„@
ÃgzZ V™X • D 7±~ :WÌð¸zŠX • Tg Dƒ
•D™ìB‚Æ VÍßyZgzZ Vâ ›ÔyÎ 0
ÔxsZ {z•D™]!
Åä ° y

•gpô, uuÅo kZž @
K y!
Û z'
Œ
Wz ]³Ôw â Ô3Y KZ c yÎ 0
ä VM
Xìg ìZŠzì‡otgzZ

ÅoZ
 á17VY‰
Ü zkZvßtX •+
$
{zÔ•D™]!
Åá!
ßvߎ

Ü z kZ Ü

 ƒ
 a • X å ; gY œB; ÆV- Š· *
Î »[g ZÎzŠgzZ ¶„g Y Žz'
W

Ð yZ ~á$
gzZ • D™x »aÆ ]ZŠ ¢Æ V- Š· Ì{zèYá1 7a kZ

D™wEZb‚zÆyñ•Ôœ

%gzZx ZúÆyÎ 0
 @'
Z
n ZX •D™wßzb

~Š¤

cŠÙç

149

XM
ƒ74¦

Ù ÐyÎ 0
C
vßtXì CYµv WÃyZ•

gzZ y ñ• Ô|•Xì ÑZz UIyÎ 0
žì „g Y ð;Ï- â ~ x ¸~g7 ‰
Ü z kZ

¼ÃyÎ 0
vZY ¶
ZXì 7]gz¢ÅäOŠ y»6]ÃZy

 yZX •ìgƒ µ Zuu
ƒ

ZwJÐ JÃkZ Ôì @
™] !
Å UIyÎ 0
¿ŽžÐ }J
VŒ ÂëX ǃ 7

ØŠÆvZžnÈt {zžce ãƒ7] P`
ÅËXce bŠ J m
6à ÎÉce ´Š

„gY ÅÒÃÅ䙄ÃV1ßgzZc
!
~ Vƒz¤
…Xì ÑZz îyvÕ ñƒ

èY ǃ7¼Ã„
 c
g kZÐaÆvZXì ]gz¢ÅK} NgzZ/i ‚t Xì
X •g »Ãä™y!
Û wâ zy YCZan ZŽ •ŠŽñvß,Z Ì` W
Œ

Xì *
ƒÓŠpòi Ñ…Xì ~g ZŠ)f Å#
Ö ÓkZ bŠ ¹F
Ãb‚zÆïgZÆo

ÅVYkŠ {ÒW~g øž • b‚zgŠkZ k0
}g øÉ ì 7¶Å b‚z k0
}g ø
yz¬Ð ´ ˜tä LZ…~eÆ b‚z CgŠX • $
Ë ƒ ~g7 ]c
gz¢ÅïgZ

Xì ]gz¢ÅäJ (

Xce¢
™ï•
á Ãu™w ïÃ]g ¸…Ð~íÑU
0
’yZk

ZÔyÎ 0
Ô]g ¸

yZk

Zë¤
ZX H7x » {Š c
iB‚Æy Zk
Z ä ëJ
ÌZ c ä™~g7]c
gz¢ÅïgZ

QÐ yZk

Z , uu ~g øèY ǃ Á¹ ay
» ^g¡ZRÂ,™æWgŠ wzð gzZ ’Ð

wzð : Zizg ë¤
Z Xì @
ƒ|
 z•
Û ~ yÎ 0
}g7gzZì @
W™ƒ Ûwzð ãZk

ZX•

%Ð UgzZ[²~Š:ëp¤
ZX •$
Ë ƒ ~g7 ]c
gz¢~g ø Â,™ 1™æ WgŠÐ y Zk

Z
Zg ø¤
Z~]gßÅçXce ´g~ÃÌÃyZk
Z6gîÆwŠ •…p•D™æ WgŠ
ÆyÎ 0
„‰žì ï•
á ~ V1µmÆ ]g ¸žŽ Ôì @
Y c
Š™È 3 Zg ~g«

xg g » c ÖÐ wŽgß+Z …X Ç }Š™È •ÇgÈ ~g ø ]g ¸ ƒ xŠ £B‚
g~ÃÌ5 ZgwŠ •ÆðaÅ%Éce ãJ(
p
g ZzZa Å%sÜ: …Xce

3 Zgpô{z ÂñWðaÅ%)g fÆ VÃR
ZÐ yZk
¤

ZXn VZ: {Z
Ã ÔŠž @
Âe

~Š¤

cŠÙç

150

ç6VÅÑU
0
’{ŠŽñÅyÎ 0
ŽŠ¤
cŠÆòg Wc_yñ•Xì Yƒ"
U
ÌÃíÑ U
0
’ ( uÔyÎ 0
ÔyZk
Z ) IPC c
( c
ZÔ y Î 0
&
Ôy Zk

Z ) IPI {z •ìg™

X •g »Y!WÆ} Z ðWÏ{zèY•M
¯: ¶

Ýq „C 1 ÅM%Z Ãòg Wc_yñ•

nÌËÎâ Æ yZk

ZgzZ yÎ 0
M%ZèYì

~ w qC
Ù …Xì ³ #J»}@ç Cg ˆÆ
c äs ò ¸~g ø t Xì *
™ Zg7 Ã} @ç kZ

Ð x  Ùç ! fë)g f Æ kZ Xì ~gz¢

;gwïC
Ù !
Ð x ÂÙç@¬ÃŠpyZk
ZX •M
 wÅ3 Zg »‡g ÅïgZ: ZŠ Zi W CZ™?
Ø
%à Zz äƒ)g fÆi°Z e6gîò Z¸ÑZÎZ åE<XÅXì o ÑZzä™ Za%èayZk

ZXì

Å%Æ kZgzZx ÂÙçÆ yZk

ZÐ „ nÅi°Ze íXì ;g wïC
Ù !
ÊpÐ ]g ˆÅ

X •M
™ð]5çLZB÷yZk

Z6gî: ZŠ Zi WëX Ç} 7
7t•
Û ðÃ6
-F
Ňg

CgŠX ,™lˆ 5 Zg wŠ •c ðawA KZ ëžì µñgŠ *
¹a}g ø ÌZ

Tì ŠŽñÌg
u]gzp¹ q
Z Å·
å ]|0Ð x  ÙçòsZgzZ b‚z
x|»g
ukZX •ÅgHŠzuÐáZjÆ]
{ fÆïgZgzZb‚z CgŠä\
å W~

yZ ªYY c
Šg ZŒ
Û 7! CZf ÅËÃyZX •!¦½Z ÅVâ ›,q&žìt
X$
Ë YÅ7~g áÅ

]
{ fÆïgZªv W -1
{)z, .Ô,1ªã0
-2

X •DƒwEZ c b #ÅVâ¨
ZŽ º´{zªÇ?gzZ]Í-3

!¦½ZÅVEÎ 0
x Ó{z•Ç?gzZ]
{ fÆã0
gzZïgZ Ìæ~yÎ 0

sÜ: ÃyÎ 0
Xì @'
n Z wŽgß~ x Â: Zg ZŠtâuh
]
Æ ` W²X Âe ãƒ

~Š¤

cŠÙç

151

sÜXì 7¶Å ïgZ k0
}g ø Xì *
ƒ ÓŠp Ì~ eÆ ïgZÉ uZgp
Ð5©E±Špwq @
ëÐzzÅB™gzZ•$

Xn™Ýq7w2Å öG

7¹F
Ãb‚z CgŠ}g ø Ž • ŠŽñv߉ tŠ ™÷gzZQ÷~ V$~g ø

gzZ ’Ô%X Âe äƒ ! Å #
Ö Ób‚ztžì t ] !
ëZÐ ƒ
 X ïŠ ¶Š

Å¿q
Z Ëx WgzZ Ýzg Å `gÎ b§TX $
Ë Y Å7~g áÅ]
{fÆ{)z%Ã

x »]gŠtX M
ƒ7! CZf ÅËÌ´ÃgzZ’Ô%„,z M
ƒ7! CZf

~x Â: Zg ZŠtâu! f@'

ÆkZXì ˆ~Š}Šg Z Œ
Û òi Ñ„~z)ÅVzq¼ Xì

ÌÅg«gzZ c
gŠ ~[fXì @
ƒw ¡Z »x ZúÐzz ÅTXì ˆ~Š™~g áÅqC
Ù
X , Š™~g áÌÅxWž ¸7'»yZXì _ƒ~g á

Å ZƒgzZ `gÎ{z´Æð*
Z ÂbZ…Xì ]gz¢Å¶Š ¹F
Ãb‚zCgŠV ;}gø

bŠ rz•
Û Ã]g ˆ~ê kZgzZce ã™Äc
gŠ Å]{f ãnXce *
™x » Ì6ð*

]!
Å ðaÅ’Ðy Zk
ZgzZyj
¾F
ž 6X Ž:,qà ZzäYÅæWgŠž @
ce

ž²¼ Xì $
Ë Y Å Za ð*
Z Â~g Zl•
Û Zz ÂN Ya™Äc
gŠ ]
{f x Ó¤
ZXì „gƒ

ÅKZ ~g øžì ª
qt [ZpXЯðÃ]g ¸ëž¶„g Y ÅÌ]!
t ÂI


z$
Åò OZ$
gzZB™Ô•$

É 7¯
 !
ƶŠðXì _ Vd
Œ
Û ÆäƒÈ
Xì ]gz¢Å¶ŠzÂ6
bZ•
Û ÅïgZ Z åE<XÅ

uÈŽì *
™y·Šs§ÅŠ‹z b #Å 6kZÆo¬Ðƒ
 äë{z´n Z

uZgpXƒj-w ŽgßÅbZ•
Û ÅïgZ~oZ
 žì Yƒ°x »t Xì ;g%Ð
4»h.ZÅx ÍÔbZ•
ÛÅ
ì ]gz¢ÌÅäVZxŠgzZq
Z…{z´Æª
 ñgzZwÓZš
 Ô èEG

s ç.
Þ ÆyZÔ•D WÁÐ 400 .
Þ ÆðgzZ 200 .
Þ Æ’ÆXvßx Óžt {zgzZ

ÂN YØŠ™s ç.
Þ Æ ’gzZ ðÆŠ Z•
Û Z +F
¾Æ}Ñç¤
d
ZX N YØŠ™

• M
Zz™s ç2 Œ
Û Æ V1g Z gzZ Vhz™vß ì [g Z ¤
ZX ǃ 7g D » „ n o

~Š¤

cŠÙç

152

} 77t•
Û m{ ðÃÌÐ ¶Š™s ç.
Þ Æ ’gzZ ðÆŠ Z•
Û Zg eÑgzZ ¨Ôd
¾
9zgV1g ZÃy ZXì CYÅëZ•
Û ðjV˜ •º´©DÐ ¹,ZÆyÎ 0

Xì Š
H{@çÐy ZèYì CY Å ½jakZðÅ

jÃVÍßg ZŠ *
gzZ d
¾Æ}Ñ ç™ X9zg V1g ZáZz äƒ ùŸ~ B™¤
Z

t £~Š ã
Æ x ZúðgzZ ’Xì $
Ë Y ~Š ¹F
Ã}Ñ ç ÂñY ~Š™ ½ ðgzZ ’

s ZuZ ÌÃx Zús§~uzŠX C™7yˆ Z6yZ Âì C™½,qtÃx Zú#
Ö Ó¤
ZX •

Æä°¢ y ZuzŠgzZVƒìg^:,*ZkŠ kŠ~ yq
Zžƒ:t Xce ÈÐ

ÃkZжŠ.
Þ »:,*Z °ŸZq
ZÔì Y}Š.
Þ »:,*ZkŠ ¿ŽXƒ: .
Þ ‡Ì
Xì ] !
¿.
Þ ‡tXì YYHs ç.
Þ »V'¾Fá$
n ZX Ç} 7
7t•
Û m{ ðÃ

æ •Æ ó zó Zg W+ZL LX • M
ƒiŠ lŠp]5ç ÂñY 10
1‡6B™Å9zg V1g Z

w ‚ F ÂN Ya Zdb ‰ K ÝqÐ B™¤
J
ZÐ yZ Ôì Š
Hs çÃVÍß

Xì $
Ë Y Å ë Z•
Û Ì’gzZ ð{z´nZ Xì YY c
Š *
3jÃVÍßg ZŠ *
gzZ d
¾
{Z'
u »oÃáZz&z'

WÅo²ì CY~Š ZwÅ{w ‚] ‚ÂÃga ¡‚V;}g ø
Xì @
Yc
Š¯

lwzð c yZX • D™w EZŠ Z•
Û Zd
¾Æ o {)z©g Ô ¡‚R
ñÔ¡‚

DZÏY + ZÏ~yZ {zÔ•CƒVc
h ÇÅÄÑ:e c
äkŠ k0
ÆVÍßXXce*
ƒ

Ì6Y +Z Ï¡‚R
ñCZ ÂòŠ Wd
¾q
Z@'
n ZX •M
™eg ¯Z Ìwzð {z²•

ge &~¡‚R
ñXì CY ~Š h Â#ÅkZÆ™Z
¬LÁ½~g ¸6kZX YZz™7

wzð¤
ZX Ï L I7#
Ö ª ðà ÂñY c
Š™ lwzð¤
Z c ¿áZz äZße wzð{

~ V-h Ç ÅVÅÑŽ gzZì ~ Vzhz™ ãæ WÅXñY Hc m¾Z yZ Âì *
™µ
™á ª
zŠÐŠ Z•
Û Zqª
zŠ Z
 ì e°„~z)Ū
zŠ ~}Ñ çX • DQ

z ðÆ yZžì Ìti§q
Z »„Ū
zŠ ~ VÍßd
¾X ñY ~Š™„~ V'¾

~Š¤

cŠÙç

153

{Š c
i ¹ Ž gzZ N YØŠ™ Á c
N YØŠ™ »LX N Y ØŠ™s ç.
Þ Æ’

X ñYc
Š}Š wzð jc
lÃyZVƒÔd
¾

uZgpëžì ~g (Z LZ}g øtX •M
YKg (Z j§FÆä™ »"
¾

®gzXì 7]gz¢Åh
 „ÐM%Z…aÆkZX N ¯ DÃbZ•
Û ÅïgZgzZ

~ ä™x »t Šp#
Ö Ó~g ø¤
ZXì 7]gz¢ÅÚ Š Ìs§ÅpZ * Z ðW c
J

x »Ðj§9D°Ôƒ4w ŽgßÅ)¬ðZ¤
ZXì yZÄ$

gzZg »$
Ôí{Âì Sgx » *
ÅuZgpÔN YK wEZÐ j§9]{fÆïgZÔƒs »Zzw°~ogzZ}™

KZëXÐ,%7Ð\ ÆÈvß}g øÔñYW#
Ö ª~*Š ~g7ì eƒ4bZ•
Û
ÆcŠ Z•
Û Z +F
¾Æ}ÑçŽ • M
d
 ¯ x  Ùç (Z ëX • M
 ¯ 4u

Šp~A çÆïgZÃyÎ 0
~ Vß‚kŠ {ÒWžce *
ƒ6]!
kZgzi Zg7 Zg ø Xƒ
B‚LZX Ï}™n{zÏ}Šx •Zx »t#
Ö ÓŽXì 7e*
*
™x »tX ñYHÓ

Xì n•
Û »x Zú*
™ŠæmZX ÌB‚ÆogzZÌ

~Tž•ïŠgzi6x ÂÙçòsZkZëXÐ,™] !
6x ÂÆ ~g îë[Z

ÅXJ
uq
ZÉ k¯]
ß„:gzZk¯wç: Ôƒ k¯6
Z: ~kZ ªƒ„~z)Ū
zŠ

Å"
¾¿ÌðÃ1•ìgÐå 6÷ZgzZ d
¾~ õg@
X Vƒ Cƒ ~g7 ]c
gz¢

;g™ ºÃŽ å7¿(Zðê
z$
Åx ÂÙçòsZX å@
ƒ;g™7¬Ï0

inЕ

wŽgß+ZXVƒ:x]1œÜô¸gzZ ~g ZÎÔk]ÔOç ` ´ÃkZ Ôƒ ‚\ »ÈÔƒ

Š Z®Åk¯wç~}ÑçX •DY0z»k¯wçvß{zÉ Sg7k¯]
ß ðÃ~
(Z~õg @
~g øX Âe7„ äƒc
VƒÁÐÁŠ Z•
Û Zd
¾Xceãƒ{Š c
iЃ
„

`ƒw¥pÝ
 Æ>ÃiX åM7ÑZzh
ðÃ1¸DQ™á>Ãivßžì c
W‰
Ü zÌ
µZñÆä¾ÃyZgzZ¸ T e *
¾Špɸ T e 7¢
>Ãiž¸q])gŠkZ c
¸

X¸xÌ

~Š¤

cŠÙç

154

y·Š »\W{Ñç Zg7X ì @
Y c
Šg ÇizgB÷ ~g ZŠpgzZ ] ³Ãy¨
Z~ x ÂòsZ

Ö Ót X C7ãZz™7÷g›Z f
#
ÇZ6c V” LZÿËXì @
™ª
ñgzZì ‚
g

ÂÇ}%»ÈÌÂq
Z}g )ƤŠ ñc
gŠž¸D™ ¹/
ñ ]|Xì Cƒ ~g ZŠ)f Å

ž Y™77wVÅ b§kZx  ÙçgzZ ðà » *ŠX σZ
¬6í Ì~g ZŠ)f ÅkZ

Ùç òsZt X}™wJÌ~g ZŠ)f Å È áZz ä%ÆÈgzŠ éVzg ZD
Ù ‰
Ü z YÑ
„Š ã
ÅT M
YK 7Ýqª
z$
Åx  Ùç! fZ
Z ¯áZzYÐ kZXì x Â
Xì CY¿g6
ä¯F
¾Ãd
d
¾gzZ F
÷ZÃ÷Z

C™ lŠ¤
)g f Æ VËf
ÇZ6ª
zŠ 97% ~ 6¤'ž ì t ª
q ‰
Ü z kZ

: ¦~ Vð; P ê
zŠžwßZ ~Š ã
{z ªì C™wzNS 3% sÜ#
Ö ÓXì

~x ÂÙçòsZ Xì @'
Ç!
ÆkZx ÂÙçòsZXì Š
{gƃ { nÔzŠ äƒ
I
E
½&
Û Šã
ÅVËf
ÇZ6Xì 7öRðÃÅVËf
ÇZ6
gzZ ´™ÄÔ < zg mg ÿ5k G•
I
E
½&
Û Xì Cƒ6wzNðaSÆŠ Z•
Û ZP
gio Z•
Û Z~}Ñç)g fÆ<zg m
g ÿ5k G•
ïŠ 3Š~VÂ3ÌÃb ŠŽñ*
vßt Xì Cƒ ðµ~ ËÆ gi o Z•
Û Z Xì @

^âJãZ wXì CYƒ qzчg c
-F
Ū
zŠ ¦¡~}Ñç}g7íX •

ìC
Ù ªX •  qzÑ *
™~g Y9zg 2000 vßt á$
Æ9zg 100 X Dƒ 7

Za„ h —Ðäƒ~g Y^â~g ZlâZV;zÔƒ: {Š c

 &~g ZzZaÅT{Ñç(Z

Xì „(Z Ì{ÑçZg øX ǃ

Xì f(
× W× WðaSÔƒ ˆ¿g6ª
zŠ ÇŠ ã
ÅTÔ~x ÂÙçLq
Z
@'
Æ kZX @
ƒ 7gi o Z•
Û Z Z åE<XÅì f(
× W× WÌŠ Z®ÅY âZŠŽñ~ Lg â í

v߃
 b§kZX •ëgio Z•
Û ZÐZ Âì CY| (
ðaSgzZf(
7Š Z®ÅY âZZ

wßZ ‚ {Š ‚t X • CY| (© íX • M ¸ c h
 ÃY âZ ŠzöŠŽñ~ Lg â
EI½&
7ZgZ ¦
J f
ÇZ6ÌðÃ%Æ Tì @
W~ ŠŽz Ð zz Å <z g m
g ÿ5k G•
Û

~Š¤

cŠÙç

155

g zg m
p
g 17% c
16 ÃVËf
ÇZ6žì wßZt » J Ã~ yÎ 0
` WX Y™

90 }Ð yZ\ W¤
ZX •M
}Š nŒ
Û Ð ^i 0
e LZt J
 90%c
80 ¹!
X •D 7

ǃ7{Z
ÃðÃÃyZX ǃ7etÆyZw– Â,Š nŒ
Û ‚10 gzZOgŠp^i 6e‚
XÐN YƒqzÑ*
ƒÈŠ lŠpJÆyZgzZ

*
™„
 gŠÃ}Ñ çLZ ä\W¤
ZX ñY HùiÃZkZžì @
ƒ Zat w ZÎ[Z

Äcá²¼ \W ƒ™?
Ø Ð x  Ùç ã=Ž ì *
CZ x  ÙçòsZ q
Z Ôì

*
ƒt wßZ ~Š ã
pXƒ: *
ÎgzZ ª
zŠ Çk0
Æ \ Wž J
Z
 Ô,™w EZ ´™

ëX 7~ Vð; Æi,f
ÇZ6ce ãƒ~ Vð; Æ#
Ö Ó‡gx ÓÅbžce
DC0Ð ]*
ÒÆ}çÆÖZs WJ~Y 1920 îSi,f
ÇZ6Ã\ W

VzÑçŽ •vß{zi,Lž
L ¹tñƒD™]!
Ћñq
ZÅi,äkZ~T•

Âce yjz ðZ~ ]Ñ»¤
ZgzZì Zƒ H 2~Š Yä ëà *Š ~g7 X • D™{nÃ

X ó óǃ*
™ »ÃVËf
ÇZ6

‚ P
V
 z ~gø \ W¤
ZX ì yÒ Š
c
Š ~ Y 1920» }çÆÖ Z s WJt

Xì ŠŽñçg WZg7t ~kZ ÂBŠ iÄŒ0
}g ø™ Y?www.brasstacks.biz

gzZgi o Z•
Û ZÐZÔì 㙄~z)Ū
zŠ Ôì bŠ rz•
Û ÃígzZ b #~}Ñç ˤ
Z
~g ø X Ç} 7*
™ »ÃVËf
ÇZ6Âì 㙄: c
z) Å V5gzZì *
X Ð ðµ
Jf
ÇZ6Ð *Š ~g7X Ç} 7*
™ŠzöÃyZ1•g™7 »J f
ÇZ6‘Ó

c
Š ¯ Ì‚Î%- +Ã}Ñ ç}g ø ä VrZgzZ • ìg™~g »tâu™ W~ o}g ø
Xì Š
c
Š «~nŒ
Û …)g fÆ8
9gzZ eg »^i
™Xì

ä™~g7 Ñ‹÷ZpKZ [Z Ô¸ D™4z]
§{ Å Ï0

i ] c
gz¢KZŽ vß {z

¸ Åi,f
ÇZ6Xì Š
c
Š™{ngzZ K
 F
" Ã}Ñç}g7X • ìgƒ É0
c

LZ ðä
Zžì 7µ ðÃ~%Z kZ Xì «osÜgzZ sÜÑ ïZžì ¤S

~Š¤

cŠÙç

156

Ĥ
ZX Ç} 7*
™ »Ä< f
ÇZ6ÃkZ Âì Le *
XÐ ~Š !
'z „nÃ}Ñ ç
ÇZ6Ž Z(Ð ƒ
f
 Xce ム~ wzNÆ „
 c
g Ì{z ƒk

*
¦
w EZ » ´™

X Ç} 7*
™ »Ã•kZ…gzZ•J

/ / // /

~Š¤

cŠÙç

157

] *
vÆ~g îf
ÇZ6
b§hZ ]!
tˆÆkZX •`™cà{6õg @
Åx  Ùç {ŠŽñëJ
[Z

[x»~ ä™wzNÃkZgzZ ä™spÃ}Ñçg î ˜ b§¾žì CYƒ ãZz
ƒ~ Vð; Pª
zŠ ~ËnZžìt yvZ(Ѓ
 »Jf
ÇZ6
X •Dƒ

^Ã ÓÑ~ yZÉ @
ƒ 7«osÜÑ »X~ Vð; Æ VÍß,ZXì CY {g™

Xì @
ƒ*
™~ŒLZÃVÍßgzZ}Ñ çÑ»yZXì Cƒ~½™^Ã

Xì @
Yƒ qzÑÐ Dyâ ‚ » „ n ÂñY ƒ~ Vð; Æ VÍßP ª
zŠ Z

ÆVÍßP ª
zŠ Å}Ñ çžì ¸ wßZ ~Š ã
» ¹F
Ùç ._Æ g
ugzZ yWŒ
Û

6
ŠÎgzZY !
g~}Ñç ã=)g fÆTi§ ZuzŠX ñY ~Š äƒ: ÇZ~Vð;
EI½&
EI½&
Û {z Ô• ï Š ózF
Ãx  ÙçF

Û Xì < zg mg ÿ5kG•
ëÈ »< zg m
g ÿ5k G•
ZnŒ
Û »9zgÎ4Zg !
g !
{zgzZ VƒŠŽñ9zgÎk0
ÆËž•` C Ã\W̬
EI½&
@¬ •Æ " µq
ZXì @
Y c
Š nŒ
Û 6ŠÎ)g f Æ zg m
g ÿ5kG•
Û Xìg êŠ ÃVÍß
ˆÆ´™´egzZ ´™´eˆÆ´™ÄX Š
Hv6´™ÄÐ äÎÃx ÂÙç

ÇZ6
f
=g f »äàJ
Št0
Ã"µ}g ‚kZX ¨Y c
Š™sp~(Chips)‰

X •J

ZŠ²Y !
ggzZŠÎg Ï ZuzŠ » yZ Xì ´™´e gzZÄg Ïq
Z » VËf
ÇZ6
EI½&
ŠpŽÃ¿kZë GΊpXì Äðµ~}ÑçÐzz ÅTì zg m
g ÿ5k G•
Û gÏ

I7Š¤
cŠÃVÍßyZ HX •ëŠ¤
cŠ IèÔì êŠg â vßF)g fÆç¿

Åx  Ùç ã=kZ?• ìg ; ~Š¤
cŠ Ùç)g fÆ x  ÙçkZŽ ce

~Š¤

cŠÙç

158

[g Z 5 ~ Vß ‚ äŒZ )g f Æ x  kZÆ ~g î gzZ• D%vß Vzhz™ª
z$

ãZÐ Vzg ÏbZXì [ Y c
¯/µ» ä™OÐ ùZg fvŠgzZ uÈÔ"
¾ÃVÍß

ÑZz äY c
0
~ *Š ~g7XÐ ,%ª
z$
Åx  ~g î h
]
kZ æÐ Vƒ 7Ovß

Æ]
{f ÔiÕà Zz äY ðCZ c ä™ÁgŠÅ9zg ÔðµÔyZd » ð*
ZÂgzZ uZgp

~g7žJ
Z
 ì 7„ eh ÂhŽ »]{fÆð*
ZÂgzZuZgpÑZz äY H6R@¬ÔyZd
Xƒ:~ŒÆVËf
ÇZ6
yZlŠ¤
Ū
zŠ~*Š

zg m
g wg 8ì eJ f
ÇZ6X • Òc *Š {zž• D™tŠpi,f
ÇZ6

*Š ƒ
 ƃ
 ÔJ f
ÇZ6ò £ c
ãzÛ ì‡~ yÎ 0
c
ƒÖZ s WJ ÔVƒJ

@
ƒ7„ {i Z0
ZÃyZp• Dƒ Ì4vß¼áZz ä™x »~ yZX • ÒaÆ

@
Y HŠ !
'z {nÃVzÑ çgzZ V”ÔVñ¸)g fÆ Tž•` 0z »x Â,Z {zž

)g fÆ"The Confessions of an Economic Hitman"[ ÂÅ +6
yYXì

ä™1‡ÃlŠ¤
Ū
zŠ ÔðµÐj§¾~g îžì CYƒ ãZz b§hZ¹] !
t
Xì Cƒw EZaÆ䙊 !
'
z{nÃVñ¸gzZ

c
ŠÄgÆ™spu»}Ñ ç}g7~ Vß ‚PÔäVËf
ÇZ6
~ yÎ 0

t »±yZŽ â~g ø ` WX î ;V î 0
™NŠgŠ ež¸ D™St å vg )
}g ø Xì

X N Y ~g Z¦
™á nŒ
Û VIgzZ ñY 1 nŒ
Û 6ŠÎž • Tg !θ {zžì wq

ˆ~Š wZ e ª
Å nŒ
Û Ã}Ñçx ÓX Bá 6nŒ
Û ¼ƒ
 n¾yÔ~h ÇÔ½Ô~g Zh
y

@
ƒt ¬Xì Q:6VÇgzZ P6×~h ÇV˜ ì Š
0ouZz » *Š yÎ 0

ÅVÍß[Z Xì @'
Æ kZnç[Z1¶QP6VÇgzZ ¶Q:q 6מ å
gzZ eg »g
 Ôeg »^i
™{Z
Ã »yZžì CY ~Š (F
ÃyZgzZì @
Y c
»¿ÃÑ]÷Zp

ÅyZžì *
Œ] !
t ÃVÍßÑ »x  Ùç ã=Xì ~ ä™wEZ ´™´e

Ù „ V- X N 0
C
s¬™á nŒ
Û 6ŠÎgzZ N Y 0xÝÆVE={zžì ~ ÏZ ~4

~Š¤

cŠÙç

159

Lg øÎt ‰
Ü zC
Ù y¨
ZXì CY h Z’ÅV ÂZg ÅyZ1ì @
Yƒ YZ¹ Ï0

ii§ »VÍß
Ã\ WLZ™ J(Ï0

i ]c
gz¢KZ ä y¨
ZX ì ã™ ZŠ Z “
 mÅ2 Œ
Û ä kZžì

Xì 1w Ze~Â

Zc ¿6]c
Ã! f{zèYì 5yƒ% » VËf
ÇZ6yZŠ Y{” Za ~ o

ÅYß(´egzZR
ÛXì ~•ÅkZ *Š ~g7É 7g D»x ÂkZ ËyÎ 0
X•
6"µkZX • M
™ì‡u´e~ *Š ~g7 vßtžì Š
W‰
Ü zt [ZÐzz
gzZì ;g Y c
;~Lg â 6äeWzô™´egzZVçŒ
Û Xì ;gƒ¿Ð ~!¹
TXÐ •e *
™7w Vq
Zë? VŒ Xì @
Y H76gîÆq +F
dZ Å *ŠÃyZ

x  Cc
Š !
WâÆVzm
ôZXì Cƒ òÝÙç[ Z b§ÏZÔ ¶Cƒ òÝ ãK¬ b§
Å ‡WLZ •zgzZ¸ D™ ;g~ yÆ ´ â LZŽ {z q
Z X¸ xÝÆ b§zŠ Ì~

ÏZgzZ¸ D 3 *
3Ð yZp,ŠÆ „ ‡W{zÔ@
™ ½ k]+4Ãy Z ‡WX D™#
Ö }

VX
Ž¸{zxÝ}uzŠX å»xÝûg »y Z1¸ D™ ;g ‡W~wjâ TTg~wj â

DYØŠ J m
Ì6
´M{zgzZ DY}g â } hÃÔ DY L »B;ÆyZX¸D™x »~

Ù ŠÐ]‹+
YÅVâ {cgz!
ÆVî ‡WLZ {zX å@
Yc
Š 7¼Ãä37ZX¸

X ýù CZ {zÐXN Y9} •PÐV;zž¸
EI½&
É *Š ! fsÜ: ™}Š 2 Œ
Û )g fÆ zg mg ÿ5k G•
ÛF
6ŠÎgzZ Y !
g ä VE=

Ãx ÂÙç ã=kZgzZ ‡WÆVñÝyZXì 1 ¯ xÝ CZ Ìô ˜k

¹F
5
‰yÎ 0
4$~•
.nG
»yZXì ;g^Ð ! x»¹Â~[fx Âtž}t\ W¤
ZX • çEE
Û á Zz ä`
nzHÌ{z |gŠ pX • x]1œÅ b§C
Ù ÃyZgzZì ]gzp¹ Ï0

i i§
{0
â ¹!
Xì ‚
g Zzgu|YZÐyZC
Ù „ ‡WZ åE<XÅ•Tg~yƇWŽ •xÝ{ztX •
4$~•
.nG
aÆVE=c ä™ Zg Z¦

ÃXgzZì C™x »~V X
Žì xÝ{zÅçEE
Û yZ *Š
gZ Œ
Û^
Yó xó ÂCc
Š !
Wâ L LÑZzä¯xÝž7Ç!
Èt»kZXì @
7
*
™ rZ6
Vz•›

~Š¤

cŠÙç

160

X •„xÝÌáZzäg Z ¦
Ï0

ihZ•Æx ÂÙç{ŠŽñX ñY c
Š}Š

Ì»/
ñ ]|Xì 1¯xÝÃ+
¨
Z äy¨
Zž å¹t ~k

½~y
WKZ äWZZ
‡

Zy ¨
¤
ZX ó ì
ó 1¯ xÝ CZÃyZÐ “
 ä?X å » Š Zi WÃV” LZ Âä Vî â Lž
L ì w¸
ìt Â~Š Zi WɃ: ZF
ò ¸gzZ Z}Ôoq
Z eZž7°»t sÜc kZ Âì e *
ƒŠ Zi W

}g øX ñ¾Šptig CZɃ: xÝ»x ÂÙç ã={zXƒ Z96Vzc LZŠpy¨
Zž

6
‡g ÅuZgp~g øXÐ,Š™{ n…{zvŠ]gzXì 73 Zg ðÃgzZ {z´ÆkZk0

ÄgÆ™spg ZŠZ ¹Ü ZgzZ CÑç ~g øXì ~ŒÆy Zu~g ø Xìï »yZ

¿C
Ù »}Ñç ` W²X Å7lgz6~g ø ™á nŒ
Û Lä VÍg )
}g ø X • ˆ~Š

%Zu *
ç¹t X ì ˆw$
d
•Å}Ñ çXì @
™g (Z j§6 Æh
 nŒ
Û
X •CYƒ{n~¸b§kZèYì

& Ç} 7*
Y s§Å x  Ùç kZ :Zz gzZ Ï} 7ã™× W~hðg ëg KZ …

kZXì *
¯xÝÃVÍßÑ»Tì ¦¡x ÂÙçŠ
c
Š »yZXì c
Š™ »äVE=

yZ¤
ZX ò £ c
Vƒ ò Z ¸ÑZ Î {z {Zp• J f
ÇZ6=g f ~Š ã
» ä™Ýq ÃÑ
ÏVƒ ~g7 b§¾] c
gz¢~Š ã
žì @
ƒ Zat wZÎ ÂñY 1™ê »ä™ »ÃVË

X {)z{)zÐVƒSÐV¹s
 ÔÐVƒvb§¾b }

kZX @
ƒ 7ÓÑ c
*
¾ «oÑ »VË~g »uX • ŠŽñÌJ~g »u~ yÎ 0

CZ6}Ñ ç{zX •Tg 3ßÃVÍßc äJ (
… CZ]ZgyŠJf
ÇZ6@'
Æ

:Zzª
zŠ ~g ‚Ð ë¤
Zž å ¹Ìä}çÆÖZs WJž 6X •T eï
ÐQÃ *Š ~g ‚] Zg VÂZg ë ÂñY c
Šg (Z » ä™^i 6e sÜ…gzZ ñY à á

t]c
gz¢~Š ã
Åy¨
Zq
ZXì ÝqÃVËf
ÇZ6
s܉
Ü ¤gŠkZX •M
h
y

(~uzŠÐ(q
ZÃb gzZn™~g Ys
 Ônw ïÔn™ ¦~Jb LZ{zž•

}ÜÁx ÓáZz ä™{ nÃ}Ñ çX • M
™ ÌJ ~g »ux » ƒ
 t X n™ v

~Š¤

cŠÙç

161

EI½&
X •hZzÐVËf
ÇZ6
{)zzg m
g ÿ5kG•
Û Ôu´eÔeg »^i
™Ô´™´e

LZ X Âe ä™ ]â ZŠZ H É
Ü z#
Ö Óž Ð ,™ ] !
Ð áZj kZ ë [Z

x ÂÙç ã=gzZ u´eÔh —¹Ü ZÔB™ÔgŠÁÅb Ôgi¹ Z•
Û ZÔðµÃ}Ñ ç

ÅVE=\ W¤
ZX ñY c
Š™ »ÃVËf
ÇZ6žìt xŠªÐ ƒ
 c äXÐ
ì‡x ÂÙç@¬CZžì Zƒ Hg ÖZ » ìZ³LZ ä VrZ~ yQ ÂBŠ ]Z m
z*Š -Z

,Š 7]i YZ Åä™ì‡J f
ÇZ6ÃgzZ Ë~ V¸´ {”ï LZ {zˆÆ ä™

VzuzŠ Špä VrZX ǃ wzN CZ »yZ6XÐ ,™x »J~g»uÆyZ sÜXÐ

kZÃgzZ ËV;z  ÇñYƒï »yZ Z
 1• ñƒK ì‡J f
ÇZ6~ V¸´Æ

kˆ Z »]!
kZÃyZXÐ ,™wzNÃu@¬Šp{z A
X Ð ,Š 7]i YZ Å]!

gzZ ¹ÜZ Ô Ùç Å}ÑçgzZ • ïŠ K
 FVå0
KZ µ Z Ð #
Ö ÓJ Žžì

X •Dƒu *
çð•Z{zÔ•D™sp|
 ‚ CÑ ç


k
*
¦
*
™ »7ZX •#â ÅC
Ù iJf
ÇZ6{Š™ì‡Æ VE=žìð Â] !
t

,jÅVËf
ÇZ6
X Ç}™wzNyÃlŠ¤
Åb ~}ÑçQžì ÞZt wZÎXì

„Š lŠpJf
ÇZ6b§kZX ,Š™g ïZÐ ä™g !
zg »6ŠÎ\Wžìti§ » (
Ë
I
E½&
…AX ,Š™g ïZÐä™~g î6zg mg ÿ5kG•
Û \Wžìti§ZuzŠXÐN YƒÈ
}Ñ çX ñY c
Š™g ïZÐ ¶Š nŒ
Û {Š c
iÐ kZX , Š nŒ
Û „ Ú Z슎ñk0
Æ\ W
ØŠ™ »{)z yßÔ8
C Ô8
9 Ô´™´Š Ôi eg »^i
™ }g »i§Æ ¶ŠžðŠÃ

XÐN YƒÈ{zgzZ ÇA 7«oÃVËf
ÇZ6
V- X N Y

ZŠp]Z &
q
ŠÎX • Õ
 ZÅTì 6ŠÎgzZY !
gŠ ã
Åg!
zg »ÆVËf
ÇZ6
I
E
½&
yv{Š c
i ÌÐ kZ´™ÄgzZì qu 0
*
{Š c
iÌЊÎzg m
g ÿ5kG•
Û Xì q~'
¹

wïÌÃq q
Z ËÐ ~ yZë¤
ZX ì ;g^6Vzq 4Zx ÂÙç »VE=²X {Š

VÂZgô™Ä~ T• ìg {g ~}Ñ ç,Z q
Z ëX ¨YƒŠ !
'z {nx Ât Â,Š

~Š¤

cŠÙç

162

]!
~'
Ѓ
 Ðá ZjÆ´™ÄXì 7e*
™spÐ äΪª
zŠ Ç]Zg

ÃlŠ¤
Ū
zŠ …¬ Ð ƒ
 Xì CY ¬ ~ Vð; f
ÇZ6lŠ¤
Ū
zŠžì t

Xì bŠ~wzNÆ„
 c
g™wïÐVð;f
ÇZ6

Âe c ä`x  CZÃ}Ñ çq
ZŽ • M
 }Š x •Z ]â}
x Ó{z J~g »u

akZ b ˜Z ÅJëÌcJ~g »uX {)znŒ
Û ÔÃÅb ÔÛî » ZÔ^i 6e }
zŠ ÇñOÆ´™Ä{z Z
ª
 X • D™g ®Z6´™ÄÌ{zèY•ìg™wEZ

èa J ~g »uXÐ }wÓZ š
 É 7J ÃyZ ë A
Ð N Y µ ä™g ®Z6
Jt X • Dƒ Æ VËf
ÇZ6Ž Dƒ 7œ£ {z Æ yZ Z åE<XÅì C` #
Ö Ó

V- gzZÐ,Š 7r z•
Û Ã8
CgzZ)ßÔ8
9 Ôu´eÔ´™´e Ôeg »^i
™

Xì ]gz¢Åä™]â ZŠZ óg’aÆkZX ¨YWî ZI~}Ñ ç

Åä™LÃw Žgß{”{n~g ‚kZXì ðµgzZgio Z•
Û ZÔnŒ
Û ~}Ñç‰
Ü zkZ

~g »u~ekZX ÃY ð¯Vå0
LgŠËÌ~ÏŠŽñÅ´™Äž @
ì ]gz¢

x » „z Ì{zžì 7xi Ñt 6VË~g»uXce bŠ ]o» ~g ZŠ)f {Š c
i¹ ÃVË
X •D™Jf
ÇZ6
Ž ,™
I
E½&
JDX zg m
g ÿ5k G•
Û ~ŠgzZY !
g~uzŠÔ´™Äq
ZX åH™f »Vzq&¬äë

ÃVzgZŠ Zf
g7g »ZgzZ•Ìf
nŒ
Û 6ŠÎƒ
 gzZ•Ûî » ZÆVzgZŠ Z ~g »ux Ó~

¾«o{zŠŽz!
M
ÆkZXcebŠ™Èg !
zg »6ŠÎÃVË~g»u[ZX •ÌïŠ nŒ
Û

žì ¹6
gîãZzÃ#
Ö ÓäVâzŠ^gÃ*4gzZ^gÃ<Ñwg8X •M
{gLgzZ•
eZ Z åE<XŶSe 7„ *
™x »t #
Ö ÓpX ñY c
CZxÂwŠ •Æ™ »Ãx  ~ŠÎgzZY !
g

Å}uzŠ q
ZÃ]â©ZÆ ^gÃ*4gzZ ^gÃ<Ñwg 8X Š
H7lˆiZuzŠ ðÃ
Xì;g’g _
ZÐzzkZXì @
Yƒg D»Y ZpZnçZåE<XÅì @
Y¹Ãä™ê™Ÿs§

~g »uñOÅVËf
ÇZ6Z
 ‡g ÅgiÆ}ÑçXì {Š ‚¹ i»b)yZ

~Š¤

cŠÙç

163

EI½&
b)Ð ¹ ÂÏñY ~Š™Z
¬ ~È0
6< zg mg ÿ5k G•
Û gzZ σ ~B; Æ VË
7nŒ
Û 6
ŠÎÃVzg ZŠ Z ~g »uX ǃ*
™Ø{»g!
zg » ~ŠÎ{z´ÆkZXÐN Yƒ»Š lŠp

~g î F
? ´™Ä {ŠŽñX Âe ä™~g Y 7nŒ
Û ~ŠÎÌÃVË~g »uXce ¢

X ~g »tâu~Vñ»w'}•z»x ÂÙçòsZŽ •Ì,Zx »Ð¹~x Â

~ VË~g »uÛî » ZÆ X}g ZŠ Z ~g »ux Óžce*
™gŠ ™¬[ ZÃ#
Ö Ó ãÎ 0
XÐVƒ ä™] âZŠZis ÜÆŠÎ[ ZX8™wßz„:gzZÐBŠÎ Â: {z•ŠŽñ
*
™ 7(Z h
'
× [ Z pX • `™ i Z0
Z ù Ã]â ©Z Æ w
å Îg Æ kZ gzZ vZ ë
Ðw ‚äñƒK ~g Y ]â ©Zs ÜÆŠÎÃ^gÃ*4gzZ^gÃ<Ñwg 8Xce

gzZ ]¬:Z ]g Ziz Ô¼ZŠ ]g ZizX Š
H7æWgŠ ¿wq @
6yZpì [ š
 ž²»Z
Zi

ŠÎ[ZX Ç} 7
7t•
Û ðÃ7Z Â, Š™È¢
ŠÎ6Ûî » ZJLZ¤
ZÔ'g Zizx Ó~uzŠ

Xce*
ƒÈ6
gî~g ¯

}7ŠŽñK»ŠÎ~ X• +Zx lZ Ϲ ÅÛî » Z Ì~ x  Ùç {ŠŽñ

@
ƒgz¢{Z
Ãt »y Z1YY c
Š7g ZŒ
Û^
Y7Z ._Æ<ÑÌQpÛî » Z .
™

*
™ Zg Z ¦
„ ~ V¦ LZ ñO Åh
 ŠÎÃVzg ZŠ Z ~g »uXì @
Y $ЊÎy¨
Zžì

6kZ ÂñY ÅÇ*
q ðÃ6RäÓ¤
ZXce *
™ ZŠ Zg ZŠ™ CZ ÌÃ#
Ö Ó{z´nZXce
X σ 0
'
Ö ª„:gzZ ÏñW7¶~ tigÐ8{ÆŠÎXì @
#
Yƒy‚W*
Zz™¿

Æ J ÃgzZ J D#
Ö ÓXì Cƒ Za Ç'
" ~ tiggzZ ¹· Z *
Ð ŠÎp

Ž ÃVzg ZŠ ZgzZ V1ߪ8
C f
g7g »J D{z´ÆkZX}™È ¢
ŠÎ6Ûî » Z

gzZÃ}ŠZuzŠ ÔÃ}uzŠ {g ZŠ Z q
Zžìt wŽgßXce bŠÆŠÎ% {z Ôì êŠ nŒ
Û
DV˜ •Ç+ZйXceãƒÈ]ÃZy

tXì ;g}Š nŒ
Û 6
ŠÎøaZŠ

*
¾«oÐùZg f „,ZÃVË~g »uX •M
¾«oÆ™~g »tâuJÃgzZJ
ŠzöJ
 ¶ 4
ZR
Ånm{¼ Êpä VËòsZŠ .x *
¼Xƒ: ï•
á ŠÎ~Xce

~Š¤

cŠÙç

164

EI½&
x Âì‡6
Šã
Åzg m
g ÿ5kG•
Û gzZY !
gèY ÇñY07x ÂòsZx ÂtÐkZXì 1™
X Yƒ7x ÂòsZÌL
I
E
½&
Û Ð VË~g »ux Óžìt {gtZg ø
X ñY c
Š™ »ÃŠÎgzZ Y !
gÔ < zg m
g ÿ5k G•

Å ¹F
ÙçÐ x ZŠZ kZX ÏñYƒ× Wg ëg Å ¹F
ÙçÐ kZžì w ì »VÍß¼

@
Yc
Š J(
ŠÎ bÑ Âì Le *
0
1‡6gio Z•
Û Z ÌZ
 JÃX σLÉ 7× Wgëg
Ågi ¦¡žìti§~¡²Xì CY ÅÒÃÅ1 zg „Ð x »ßÃx »ß ªì
EI½&
Û gzZY !
gÔ‡g
X ñYHwzNÃ{)zg m
g ÿ5k G•
Hù4Ãwe â kZžÐ ,™]!
Åä™ÇÃx  ÙçF
6´™~½»ëwÒZ °

Ëw ŽgßV˜•M
Ñ~ª
q+Zq
ZЪ
qu 0
*
åÃx ÂkZëª?ì YY

ÔY !
g …c kZXnY HspÐ ª
zŠ Çô™ÄˆÆ kZgzZ ñYƒLJ
u
EI½&
Û
7LÌLx  t :gz Xì ]gz¢ Å 1 zg à < f
ÇZ6gzZ zg m
g ÿ5k G•
I
E
½&
Û ÔY !
gy2ë ZÆx ÂÙç ã=X Yƒ
ë¤
ZX •´™ÄgzZJf
ÇZ6Ôzgmg ÿ5k G•
¯x ÂÙçwŠ •q
Zë Â,Š™spЪ
zŠ ÇÃy2¸agzZ,Š™ »y2&¬

s ¸z"Ãx Zúä#
Ö ÓX •¿.
Þ ‡tèY•ìg CakZë]âZŠZƒ
 t X •M

Ùç {ŠŽñV- gzZì 7¿.
Þ ‡ ` W{z å òZg x  ÙçŽ ¬ w‚Î{Šažì 3g ¯

Xì Š
c
Š™™6
x Zúx Â

vßaÆ kZX ÏVƒ ~g7 b§¾] c
gz¢ÅVÍßy
Wžì @
ƒ Za wZÎt VŒ

VÍߎ •ŠŽñJòsZŠ .x *
` WX •M
á ÌnŒ
Û 6
Šã
Å•
 ZÑÐVËäÓ
ÅVÍßX • M
™ÌJ ÃgzZJDx »t X •ìg}Š nŒ
Û 6Š ã
Å•
 ZÑÃ

4c
g 'gz¢x Ót {)z ÃÅ…ÔÜÅ.
î » Z c p
g pôÃb }]c
gz¢~Š ã

tžì xi Ñ6yZ Z åE<XÅ@
ƒ7*
¾«oÑ»VËyZX •$
Ë ƒ ~g7 Ì)g fÆVË

(ZJäÓÂì Y™/Š»ä™x »%ÆŠÎJ‚ N
gq
ZZ
 X ,™:g !
zg »6
ŠÎ

~Š¤

cŠÙç

165

žŽce*
`x »„)g fÆVË4c
gÆ™ »Jf
ÇZ6
Ã#
Ö Ó?Y™7VY

X ,™~g î~ŠÎ)

gzZ ^
Yt Xì w'gzZ ^
Y ~g î~ŠÎ)žce *
™7~
Z³t‡ÐV Â!
x ÓyZ

äëÌZèa pX 76ª
zŠ ÇXì @
™g ®Z „6´™ÄÌx ÂtèYì 7w '
™ñOÅÛî » Zá ZzŠÎgzZ «ovßžì Yƒt Z åE<XÅH7sp6gîåÃx ÂkZ
.

[™Š !
'
z{nÃVzÑçFxÂtXì sŠ ZáÆÉŠp¦½ZxÂÙç{ŠŽñX OgÛî » Z

X u™Š!
'
z{nÌÃh
'
× gzZì

ì‡Zc
gk#F·W~[fž 6Xñ¯DyEZÙç#
Ö Óžìt xŠåa

~yLZvß!fÐ ¹Xì 7]gz¢Åä™yÒp°Å„
 c
gk#…X •

tp•xÝÆVËyZÌvßÆM%ZgzZÖZX•D™wì¹»VñÝáZz•g
gzZ•X }À4gzZ *
34ÃyZ Z åE<XÅ•Tg „g0
ZÆ~g Z-Šge ÅyŽž•xÝ{z
BgzZ•ä
 ~} #È,*ZÆ´ â LZ {zXì „gƒ¬Ðj§4Ï0

i ÅyZ

vßg ZD
Ù 45~ÖZ~{âbÔžìtwŽgß|gŠXì dZ¹Ï0

ii§»yž
Z •
6
VÃv™wïÐVzyÃyZZåE<XÅn™ZŠ Z7ŠÎ6

Û {zž•`ƒy"ÐzzkZsÜ
W
Oh
”ÃVÍß ä ðµèYì {Š c
iÐ ƒ
 ~ k'
äÔŠ Z®t Xì Š
c
ŠN
yZd~M%ZgzZ ´7WXH†ŸZ~ ])Ń
 ä yZd@¬ÆuZgpXì 3g™

ìgY96VÃv{z Ôìg 0
™7ZŠ Z ÁÅVzyvߎXì u ܃ {Š c
i ÌÐ kZ

VX
ÐVzy[ZÔ¸D™ ;g~yƇW¬Ž xÝ{záZzäY ñ0
~[fX •
X •gezŠÐ1Š Z•
Û ZÆ}ÑçC
Ù ÐzzÅx ÂkZX •‰ V~

x  ~i Záq
Z„
 Zg { Z'
c äh ÂÃÄzg mg wg 8ä ~”gœO%Z~ èâ

ž Hy´ZgzZ HY Z`
Z » i°Ze ~”•Æ x  LZ ä ~”X ¶Å ÒÃÅ ä™ì‡

~äâikZ íX Ïá7nŒ
Û Ðzg mgwg 8gzZ Ï}™~g YŠp´™KZ#
Ö ÓO%Z

~Š¤

cŠÙç

166

X x  {Š™ì‡ » ~” ZuzŠ gzZ zg mg wg8q
Z X å ;gƒÐ s Z§Z zŠ Y Z`
Z » ´™O%Z
{ŠŽñX ¶: ]gz¢Åh
 nŒ
Û Ð zg mgwg 8ÃkZ Z åE<XÅå ;g\Y ^âLZèa ~”

X åHä~”~èâž 6Ç} 7*
™ì‡x ÂgzZq
Z ~i ZánZ cä™spÃx Â
ZX •z »M WO%Z Ì` W2Z ¸ñƒñ¯ÆkZ1c
¤
Š Zz™OäVE=ÂÃkZ
{zÂ9YŠp^â´™LZgzZá: nŒ
Û Ðzg m
gwg 8{zžì etgœO%Z ðÃÌ` W

X @
™7ÈtgœO%Z ÌðÙNŠ•» ~”pXì Y™x »t

 (ZX}™ì‡w ÓZš
š
 Çq
Z‰
Ü z#
Ö Ó~yÎ 0
žì ]gz¢”Z Å%ZkZ

VÍßV˜ñY c
¯ex ª »„
 c
gk#h
]
+Zq
ZV- Xƒ6ª
zŠ ÇŠ ã
ÅTwÓZ

gzZ ã0
Ô ðÔ ã 0
s ™c Å
 Ô] 1œÅ¡Ô½Ôy7ZX Vƒ ~g7] c
gz¢~Š ã
Å
X Vƒx] 1œ~Š ã
Ü’

x ÍÔª
ñ}Âe äƒ6RCÑ çŽ ¶Å]!
Å]â ZŠZyZ äë¬Ð kZ

Rò ¸X Âe äƒ Ì6Rò ¸x »}g ‚t X x ª »wÓZš
 6
RCÑ çgzZ½Ô èEG4»h Z

»ìz âZ~}Ñ çZ
 Xì ŠŽñ` Wž 6ce *
ƒ7w ÓZš
 » b§kZ6

X •M
ƒ4°»] Ñq ÂÇñYH ay

™™â ZÃb ÆwÓZš
 X ÇñY3gy·Š

äÎÔ´™ÅäÎgzZ ~0
e Ô‡g ÅuZgpgzZxn }ÏVƒŠŽñY âZ~ wÓZ š
 kZ

Xce*
ƒw ÓZš
 ~VsÇx *
»JÃX •k0
ÆJÃÌZŽ]
{fÆ

@
Y ¹„ w ÓZš
 ÃJÃ~òŠ Zi WˆÆ yÎ 0
x ªžì ] !
NŠ ¹t

]!
Åä™]â ZŠZŽ6RCÑ çäëžtU¿X Š
c
ŠÄgJÃx *
»kZ~ˆX å
j§ŒZ ~g ZŠ)f Å¿C
Ù Æo b§kZX ÂeäƒÌ6
Rò ¸]â ZŠZ „zÔ¶Å

äZ •

Æ}igzZì ª
zŠÔ•b‚z k0
}g øÐx™z aÆvZXì $
Ë Y ðVZÐ

Ðzz Å´™ÄXì ]Š ªyZÄ$
~gø ^z»g ~(Ð ƒ
 ~ 5Zg}gø X• Ì
0
1‡6q MÆ b‚z 4Z sÜ#
Ö Ó¤
ZX • D Yƒ ùŸ~x Zw]
{f‚}â}gø

~Š¤

cŠÙç

167

X σ¿6
uƿC
Ù gzZÇñÎ7»È^ðÃ~okZÂá

b§ÏZX¸K ~g Y i°Ze ~”ä~”b§TX •D™ç»xŠŒ Zë[Z

 X ǃ xŠë ZÐ ƒ
Z
 tX Âe ä™ ~g Yn Æ ~0
egzZ äÎ LZ Ãw ÓZ š

å c
Š|0
!
Ð ´™ÄÃVjÆ ~0
e ä #
Ö ÓA
X¸nÆ ~0
e ÌA
 ¯ yÎ 0
ˆƒ P~0
eˆ yŠP X σ'
Z'
´™Å ~0
e Å9zgq
ZgzZ ´™ÄÅ9zgq
Z ª

VjÔi°Z e ~”X ‰ƒ »ngzZ ~Š™ qzÑ ã¯ ~0
e™»nÆ~0
e ä VÍßgzZ
KZ~VªVâzŠ VjgzZÄÌÃyÎ 0
Ö Ób§kZX¸ŠŽñ~VªVâzŠÄgzZ
#

{z ©ÅyZ X Âe ム7{”ð Ð ¬©ÅVâzŠ pXce ã™~g Y ´™
454Xe ãƒ
G
ò Z ¸ÑZÎgzZƒ9zgÎ7ÅnÆ~0
e¤
ZX •~ Lg â ò Z¸ÑZÎŽ èG
vß b§kZ Xce ãYƒ9zg 120 7 Ån ÂñY| (7 Å ~0
e ~ Lg â

gzZ äÎðä
ZXÐ , ™wEZ „6gîÆ ´™ÃkZÉ Ð N» 7n Æ ~0
e
Å~0
egzZ äÎ~ Lg â ò Z¸ÑZ Ή‰ÂÌÇÇg6gîÆzg m
gÃVjÆ~0
e

X Çìg MDÌÃYÅ¿kZ Âǃ†ŸZ~7

>Ãi~ VjyZy ›ž @
ìŠ
W‰
Ü z » ä™~g Y {g !
zŠnÆ~0
egzZ äÎ[Z

K m
?]â ZŠZŽ 6RCÑ çä ëX ,™pô„~ ^ÅVjÃY KZgzZ , ™ ZŠ Z

ÏÁZ i°æ ÂC™7~g YnÆ ~0
egzZ äÎ#
Ö Ó¤
Zž åÌt q
ZÐ~ y Z¸
ÄÃVÍß[ZèYce *
™x »t ÌÃ#
Ö ÓX ,™~g Y ´™Å ~0
egzZ äÎKZ:Z
t {z Ï ñW#
Ö Ó4ÌŽ ~ yÎ 0
Xì Š
W‰
Ü z » äÑŠ ]•Ð ÒÜ´™

gzZ VËDÐ VËf
ÇZ6
…c ä™Ç*
Ãx  ÙçkZX Ï}™gz¢]â ZŠZ

70
'xŠ £~ }Ñ çª
z$
ÅTžì K
 F{zt Xì -(s§Åw ÓZ š
Q

7yZxyZÄ$
gzZ+
$
Ð w ‚k• Ôx »Ž Xì $
Ë Y ðÑ× W× W~pt X ǃ

ÔÆzgB™#
Ö ÓXce ãƒ(gzZ hZ+
 sÜXì e~ Vß ‚&x » {zÔn™

~Š¤

cŠÙç

168

Æ x  Ùçh
]
Ôñ¯ DÃbZ•
Û Å ïgZ gzZ uZgp Ô}™w EZ äZ•

Æ }i

ãæWâZgzZÏñYƒãZz•
Û âZÅ] 1œgzZuZgpk0
ÆkZQÂñ0
1‡6
bzg à¡Z

ŽÐN C]âZŠZ {zë~[Z1Z {ÒWXì $
Ë ™Y Z`
Z»VjÆ~0
egzZäÎ{zžÏƒ
)gzZ ]g ˆò Z ¸ÑZ Î Ôzg m

 Z yg à ªÂe ä™6Rò Z ¸ÑZ ΠÉ
Ü z#
Ö Ó
X {)z]©CgˆÐV¬

oTŽ •}gZŠZ Ùçu0
*
{zVâzŠJ®gzgzZpZ *Z ðWžÐ•eIÌt ë

žì–t~yâ‡ÆpZ*ZðWX•DhgÆ™Š!

'
z{nÃkZÔ•D™ì‡mB‚Æ
´g wìÌ»]!
kZÉ
Ü z#
Ö ÓZåE<XÅX u™7se~ VjÆ~0
egzZ äÎo ðÃ
X}ŠäW:d
Œ
Û ÃJ®gzgzZpZ*ZðW{zžce

/ // //

~Š¤

cŠÙç

169

4Š¿»V¸ãzÛ~~FZÅyÎ 0
»Xfƒä™Ì]âZŠZ,ZÃ#
Ö ÓsÜÆ~Š¤
cŠ Ùç~wŽgß{ŠŽñ

Z(Ѓ
 »we â Ùçã=J®gzgzZpZ *Z ðWXì Ð V!¤gzZV¸ãzÛm
G
( ÆVE=}g ZŠ ZtX•| ¥
5Ÿa

gzŽ
Z
cŠ {z)gfÆX•n
gwÅÛ ëE

X •D™Š !
'
z{nÆ™2~òÝÙçÃV”x Ó{z)gfÆ4ZX •D™~Š¤

_ ZÑKZ 7Zt Âì Cƒ]gz¢ÅV¦Ão ËÌZ
 žìt ]ZŠg Zzi§ »yZ

wš7"Structural Reform Package"ÐZX •ïŠ nŒ
Û 6Š ã
ÅVÎ0
KZgzZ
"¼G
5F
kZgzZì @
Y HwzNÃugzZVzg ZŠ Z)g fÆ ]q &Z yZ ªXì @
Y ¹ ÷Exg dg

LZ6VzÇë Zx ÓÆ o kZžì CY ÅÒÃt gzZì @
Y H~g Y nŒ
Û ~á$
Æ
H
H
4
]
4
H
5
k
G
]g Ziz ÔJ Ã }X N Y ñZz™gHòŠ W
yZ}g ZŠ Zt V- X {)z zgç ø½5 Ô: Z•

VE=x »p• Dƒ {Š™gHÆ x ZúÅyÎ 0
Ù „ vß {z X • D YW~B; Æ
C

©Å’ž•D™c_Љ
Ü z#
Ö Óž•D VZtxŠZuzŠ ã=X •D™c
4]àZzäY~ŠÃVâ ‚gzZN J (
| (.
Þ Æã0
gzZ’Ô ðV-X ,™ »V*‚WgzZ~ åHhE
4]X • DY
c
Š™g6Ã#
Ö ÓgzZ•D Y •Š ÎL6ÆnZgzZì CYƒ »~åHhE

ñO Åäƒ"
U
ÆnŒ
Û ÑZz äY 1c ¹F
±V- XáZ eú1h
'
× 6x Zú{zžì @
Y
Xì êŠ h Â#ÅogzZx ¸

*
Zr ù CZÐ J®gzgzZ pZ *Z ðWÐZ Âì *
ƒ Z96Vzc LZ ä x ¸Ë¤
Z

7„ et Âìg D™wJ_ ZÑ{Š™Z
¬ ÅJ ®gzgzZ pZ * Z ðW´ ˜x Ó¤
Z X ǃ

•Å b§kZVå0
ÅJ®gzgzZpZ * Z ðWXnƒŠ Zi W6gîÙço ðÞ Çnƒ

~Š¤

cŠÙç

170

Rß:Zz s§Å´™ÅäÎä ë² Y™7w EZ ´™g•ÃäÎ{g !
zŠ o ðÞ

yZ 7ZÔ• ñƒö~ ÐÆ J ®gzgzZ pZ * Z ðWŽ ´ ˜x Ó{zÆ *ŠXì

ÅkZ Âì @
™ÒÃÅäZ™Š Zi WÃ\ WLZo ðÃÌZ
 Xì ã™k
 s ÜÆVzg ZŠ Z

Xì CƒÐJ®gzc
pZ * ZðWðZ±«Ðƒ

ä™Ã‰
Ü z#
Ö Óc äƒ Š Zi W6gîÙçŽ Ð ,™]!
6] âZŠZ y Z ë [Z

°ZegzZ}Š™ŠgðZe #
Ö ÓžìtxŠªÐƒ
 XnƒZ96
VzcLZož @
Âe

ÏZì k
¸gzŠÐ pZ *Z ðWgzZJ®gz…b§TX}™[AZÐx ÂÙçF
6
E
IG
™lˆÌwŠ •»x ÂÙçF
6
°Z e b§
Ôx ÂÙç^i
™ø4Ó¡Ôx ÂÙçƽ»Xì *
EI½&
Û
+4q
Zy›~ËÆkZgzZXì YY H{ nÌ™ Z”~ :WÃ<zg m
g ÿ5k G•

~ :W~gzŠÆgå —kg ÃgzZxzgèžÐ j§TX • M
 }Š K
 F
x  Ùç
Ì~VlÙçÅÀ` Wb§ÏZX Ñï3 Zg CZ ä Vâ›Ð yxgŠÆyZ ÂN Z”

~ÎZ6
yZëžì xi Ña}g øt Xì YY c
Z”~:WÃV6™ZgzZV'•Z
bZögzZ–
 Zg…c ä™{ nÃx ÂƬž @
, ™{ngzZ ,h ÂÃyZX ,™ŠgÃV6™
/“EZŠ
Zƒ H Z9yÃîs ÜÆ yZk

Z äM%Zžìt wVq
Z ÅkZX} 7: ]gz¢Å õE
~ *Š ~g7 ž¶tzzÝZX å Zƒ H Z9yÃîs ÜÆt Z²ä VrZ¬ Ð kZgzZì

i°Zezg m

 Zyg ÃgzZ PU
Z Cc
©Æ*Š ~g7 b§kZgzZì Cƒ~°Ze ]g ˆÅ%

äyZk

Z[ZgzZ t Z²¬X ¶C7ãh
y
ð*
ZÂ~ i°Zeà *Š ~g7Ðzz ,X •‘
~

äM%ZÐzzÏZXceãƒ~ ( Euro)zg-ñOÅi°Ze|
 z•
Û Å%ž åHêt

zg- |
 z•
Û Å%ñO Å°Z e~ᲄ¼ {zžì Hêt ä y Zk

ZQX Hú6t Z²
._ÆŸkZ ä VrZX •q
ÑB‚Æy Zk
Z Þz« zgzZ kzg~x »kZgzZ u™~

yZk

ZÔkzgŽ ´ ˜x Ó{zÆ*Š~Ën ZXì ~zg-žŽì c
Š™ì‡Þ
 Z’z bW

qzÑ *
™ sp~ zg- Ð i°Ze PU
Z LZ { z • D h
y
’gzZ %Ð Þz« z gzZ

~Š¤

cŠÙç

171

X Ç} 7
W
ZZ'
¹eZ6uO%ZgzZ5Yƒ qzÑ *
7Å°Z e íX8Š™
¤

~ i°Z e VâzŠ gzZ • ìg™wzN ã=~Š· Þ
 Z bWug c
E gzZ y߉
Ü ßZ °

ÌZpXì Å]!
J
Åä`g Ïg !¤Ð ƒ
 CZ ä y Zk

Z~«£Æ kZX •
ŠgðZ e \Wžì g¦ YZ Ú Zt p• „g Y ~Š VRŠ sÜÉ Š
7c
` Ãg ÏkZ
~« £Æ°Z ežŽ ,™~ V6™x ÓyZ ]g ˆò Z¸ÑZ ÎgzZ Þ
 Z yg à LZÆ™

ô™q
Z Xì .
Þ £æ ~ :WaÆ ä™ï6]{f z b‚zÆ *Š x  »¬X Vƒ
àÏg ÃgzZòzg‰žƒgz$ b§kZVl
™VâzŠXì YYH{n™ Z”д™~uzŠ

PU
Z Cc
©x ÓÆyÎ 0
Ü zkZX ǃÃVâ ›{Z

ûkZX ‰ˆƒgz$™ Z”~:W

Xì ;g 3g â°Z eÐk'
FÔ²•~i°Z e


Û Ð [²~Š:gzZ y0
Y Ôu~ yZ Ôì ;g±(ŽM%Z~ t Z²gzZy j
jZ

ìg h
y
i&
!
Ð yZ ™}Š °Z e 6gîÆ nŒ
Û ÃM%Z ´ ˜x Ót Xì ;g Î…™á

ì 7y Z ðÃô ˜yZ[Zžì _ƒ nzHgŠkZ #
Ö ÓO%Z~ËÆTX •
È äh
y
i&
!
O%Z ä [²~Š: c
y0
Y Ô uyŠ TX nƒ :Zz nŒ
Û t » yZž

b§ÏZ°Z e yŠ kZ Â8Š 7Š ZæZ à â h
'
× aÆk
 O%Z {z[ Zž 1™êtc
ØŠ™

Æ*Š¤
Zžì x¥b§hZ ÌÃM%ZŠpXì @
Y c
Š™È ”Z »i ˜ ðZƒ‰ Ç}¤

Æð*
Z ÂîSX ÏñYƒ { nuO%Z Â~Š™ qzÑ *
™]g ˆ~ zg- ä ´ ˜x Ó

k0
LZ ä ´ ˜Z}uzŠgzZ [²~Š:Xì k0
Æ u!Š Igi Zg ‚ Â~ y Zy
[_
~ uO%Z :Zz Ìb§Ë´™gzZi°Z ex Ó{zgzZ•Çg™ ¦°Ze [g Z F

»„Ãi°Z e~]gß+Zžì c
Šg¦täM%ZaÏZXì 7„etèY $
Ë ƒ7
Xì ´™O%Z à Ñ5žŽ ñYÅwEZ ( AMERO )z\ZgzZñYc
Š™

~Š Zi Wt X Âeh
™sp~ ´™~uzŠ ËаZ e PU

 Z yg à LZÃyÎ 0

Xì {Š ‚
Û p¹Ð Vzg ÏbZ}g ø *ŠX σ hÆ á…É ÏA 7,Z…

~Š¤

cŠÙç

172

yÎ 0
Ö ÓxTXÐ,™7ZŠ ZŠÎë
#
æ ž} Š™: y´Zt yÎ 0
}žì˜}
7Z

¾¤
d
ZXì ;g :oC
Ù èYÐ ,™„ (Z Ì´ ˜ÎzŠh
'
× Æ *Š Â Hy´Zt ä

3Z …s ÜÆ yZ ?Ð ,±Ð ¾¾tQ ÂN Yƒ} 9™w ZeB; ~B; ´ ˜

KZgzZ z'
Wz ] ³Ô+Š LZ …Xì +Š » Vz8ŠÉ 7» Vߊ )
xsZ ÇÚgŠ c
X u7
Xcexgg »…ckZgzZfƒä™Ÿk^gzZ‰
Ü z'
cäXÃu
/ / // /

~Š¤

cŠÙç

173


4H
5G
èG
gâu 6
sg ”‰
Ü z kZ ä VE=¬ Ð ƒ
 g¦t Âì m» Lg â u 6Z J
V˜

Lg â u 6Z ~ gzŠ {ŠŽñçO X¸ ìgZz™sg ”x  ~gî h
]
{z Z
 X c
Zz™

{Z'
ã=)g fÆ Tì {g ZŠ Z (Z q
Zt Xì !W~Š ã
q
Z »p
g ~ 1‡Ãx  Ùç

ªì @
Y Hg !
zg »)g fÆi¥~ Lg â u 6X • D™wzNÃu@¬„
 Zg

Lg â c äJ(b‚z LZÃcg7g » ~(ÌËÅnkZ c
} w g yÎ 0
Ô} Z ðW8

z»vkZ\WˆÆäh
y

i¥X •f
h
y

vßZŽ •D 7
ä™7i¥~

x Zwg !
zg » » vkZ¤
Zìg M«o+ Ww ‚Æw‚ž•D™y Z\ WQX •D Y0
qzщ
Ü zkZb)Xì 7XðÃJ
VŒZ åE<XÅì=gf YZq
Z»yæWtÂQ Âì 7
Xì CYÅì‡Lg âu 6ZZ
 •Dƒ

i¥Æ VµZV ;zgzZ • DƒŠŽñi™z'
V˜ ì(+Z q
Z Lg â u 6

ì Cƒ „gƒ6(ÏZ|
 z•
Û zh
y
Åi¥ÆVµyZX •D YK 7t ‚ÆVÍß
zh
y
kZ {zgzZì @
ƒx » »™z'
´g‚ Zg Îâ ÆVh•
Û VâzŠ c |
 z•
Û zh
y
ʼngzZ

Xì C™„«o~ig®ƒ¥Ð~yæWKZw ‚C
Ù vXì @
™ÝqzÐ|
 z•
Û
«o : Ñ‚ + W • Çg h
y
i¥Î Æ cg7g» ’ hZ bW ä \W ¤
Z }
Y VâzŠ™z'
+
•D™|
 z•
Û c
• Dh
y

i¥t \ WZ
 X ǃÝq (Dividend)
Å «o: Ñ‚{zž @
• Dh
y
i¥akZ sÜvßÐ ¹ Xì @
™wßz zCZÐ

@
™|
 z•
Û i¥ŠŽñk0
L Z ~¤
Zžce 'Ãt•
Û kZ VŒ X ÙÝq zñO
Å «o¤
Z Vƒ ꊙ|
 z•
Û {zQ izg ŒZgzZ Vƒ ©
h
y
i¥Æ v~uzŠ Ug ¯gzZ Vƒ

~Š¤

cŠÙç

174

c «o: Ñ‚|
 z•
Û zh
y
Åi¥\ WVŒªX ózŠ uzg Ug ¯|
 z•
Û zh
y

~ Âì ÁbÑ

«oVŒ [ ZX •ìg™c záZz äƒÝqÐ |
 z•
Û zh
y
ʼny ZÉ 7
¿á Zzp
gi¥6
gîÆ«o: Ñ‚vŽ {zq
ZXì ;g YHÝqÐVh§Z&

Åi¥™z'Ž {z ZŠgzZ «oÑZz äƒÝqÐ |
 z•
Û zh
y
Åi¥ZuzŠXì C™ ZŠ ZÃ

~i !
<gzZ ñŽ j§VâzŠ ¹!
pì ÇÂi§ªXì @
™ÝqÐ|
 z•
Û zh
y

ä¤

n ‰Æ vV#žì CY ~Š ;{Z ¯Z~ Lg â ÒZX • D W~}%fÆ

Xì @
ƒ {Z
ù ÃyZì Cƒ ¿g™~g »tâu™h
y
‰ä VMvß {zgzZ • áZz
ðÃ~ o Ôì àZz äƒ sp#
Ö ÓÔì ÑZz äƒ yv¹ Ãv‰ •Z ¯Z Z

i¥Âg ZŠtâugzZi™z'
™;•Z ¯Z ÅnkZX ÏñYƒ spŒ0
•
h
á Š
ƒž }Š

gzZ•M ¸ch
 :Zzi¥{zQ ¶KѸ{zžì CW¸Z
 izgŒZX • f
h
y

i
8
R
} eÐZX •ìg Ö
VñZŠQ7Z{z[ Z¸}h
y

i¥{zäVMžì 4Ø

{i Z0
Z» î J m
g @
Z~7Åi¥vßtXì Y ZŽ ~ÝZtXì @
Y¹ (Day trading)

ÃgzZ Ç ò hzŠ Zh˜ ‚ yÞ • CY ðÎ …Ñ6hzŠ Å Vzh˜‰• DÎ,Z Ç!
¨
Xì Y ZŽq
Z „(ZÌLg â u 6Z åE<XÅì @
g ;ðÃgzZì ›
oÑðÃQX Ç}g;

Æ Lg â u 6X • D WÃñÅ~g !
zg » b§ÅVâ Z- Š vß~ Lgâ u 6Z

c
~!Š Z%ÐXì @
ƒÐ] ÒwEZ »p ÖZ‰( Bullish) c
( Bearish)ÐáZj

»9zgg ZD
Ù {¾LgzZì Š
1™gˆo&
Z C;»g ZD
Ù kŠ ` Wžì @
Y ¹ÒZXì ~q

u 6X •Dƒg ÑzŠ Z°Z L ÑgzZßÆu}g ‚Æ}g ‚tXì Š
ƒgˆo&
Z
Share

) ªg Zh
y
ÇÆ ‰Ž {z Âq
Z X • Dƒ ~h îÆ n&~ Lg â

}uzŠ X • D™Ýq «o: Ñ‚gzZ • Dh
y
i¥Ð vŽ • Dƒ ( Holders

Ú ZÃy Z Ôσ |
 z•
Û zh
y
{Š c
i ÎìC
Ù ª[ ZX • D™wßz zŽž• i™z'u 6

y
h
ʼn{Š c
iÐ {Š c
iž @
•D ;•Z¯ZŽž•i !
< {z}ŠgzZ ÇA z{Š c
i

~Š¤

cŠÙç

175

ì ~!~|
 z•
Û zh
y

Åi¥Š Z%Ðy DgÆ~!~Lg â X þ«oÐ|
 z•
Ûz

Ác
„gƒ7|
 z•
Û zh
y

Åi¥žì È »yDgÆ~qgzZ•ìg¾{Š c
ii™z'
ª
Xì „gƒ
G
(
Azž¶ˆƒ¸„¬ Ãiye øŸzg Ô‰~gY (7
CzZ
 ~Y 1830-34

Xì [Û
 6¤'
gzZì ðƒ ìà Duke of Willingtonkzs Wu- e~«£Æ
G
(
Ÿ
‰~â¤'k0
Æ XXØŠ™ qzÑ Š ‰~ Þ
 Z u 6 Åyßä ye ø zg

Æ#
Ö Ó~â ¤'ä VÍßx Ó Z åE<XÅX ì ˆƒ “Ã{•
á Š !
žÑKt gzZ‰ Z<
Í { z¸
G
(
ÂÐZèY å ;gh
y
i¥{z iye øŸzg s§~uzŠgzZØŠ™|
 z•
Û ~ ~r‰
yŠ „ q
Z Âì [ Û
 {•
á Š !
gzZì Š
g ; Azžâ¸t Z
 ~ˆ X¸ìgï‰
G
(
Ÿ
cZ™ž• ë Z ÌakZa}g ø ' !
t X c
¾ «oi&
î 0
VÅÑ ä iye ø zg~

u 6 izg ñWV; }g ø X • D™ „ (Z: Zizgó1} (} (Ì~ Lg â u 6

N
g{z Xì @
VZ yv„g ZŠtâu N
gÐ TX ì @
Y H÷™Qì @
Y c
VZÃLg â
ÅÉY ZŽ™;•Z¯Z: ZizgaƉΠõ0
c
ÎŽì @
ƒgi
R
} e N
gÔì @
ƒ~g ZŽ
gZŠtâu} (} (
²XƒÝq¼ÐZÐ |
 z•
Û zh
y
Åi¥h
•
á žì @
ƒ ;g™ÒÃ

~rXì x Zwg!
zg »tX •D Z¤
LgzZ DVZÃLg â LX •D™g !
zg » »i¥VÅÑ
{Z¯Z ÂL~ V èL)gzZLXì ^ÑgzZ d
•
Û *
™C
Ù ªyDg » ~qgzZ ~!~

M%Z~Y 1999Xì @
Y HáZgÃVÍßÆ™C
Ù ª~!LgzZì @
Y c


ÃLg â ™;
Xì [ƒ(Z Ì~

„ +Z Ç!
tXì @
Y HÌx » {z( 6 ( Hostile take over) ~ Lg â u 6

yt [ZèYX î Y òÐ VŒ?žñY ¹t ô âÆy™ß~ yÆˉì w V

žì $
Ë Y ~Š V- w VÅkZX •ë ó ó\z¤

ïL LëÐZ~ b ˜Zx ¬Xì Š
ƒ Zg ø
c
WáÐn¾Å&~Lg â ¹!
gzZ•Çgk0
LZi¥‚45ä´ âÆvq
Z

~Š¤

cŠÙç

176

gzZ• f
h
y

‰‚ ¢pB‚Æi™z'
gzZi’e~ Lg â 5#Æ´ â kZXì

7J
Øô â²X •f
™ï6v{zÂX •D YW‰~Š Z®~(k0
ê ZZ

tXì @
Y c
Š™4Š"ô â ÝZgzZì CY0´ â Kg 0
~uzŠq
Z]ZgVÂZg ªX @
ƒ

ÅTžì#â Å„x Â~g îtXì •
w¹Ü Z)q
Z6gîCÑçgzZx Zw6
gî¦Ñ
u 6vߎ Z åE<XÅXì WÂq
Z Åx  ~gî ÏZ Ìx  Zg7»Lg â u 6Xì 6Y !
gŠ ã

X ,™~g »tâu~‰ñOÅLgâ {z•T e*
™~g »tâu~Lg â

Æ^ÔúZ•
Û ~ž²ãxgŠÆY 1870-80XЕe bŠ wVÅw J m
ÎëVŒ

{•
á Š !
ä÷Z•
Û X å3
gÍq
Z »6¢ÄÜŽ Ôãk0
Æ Áq

wJ ^

Ή
Ü z kZX •ïŠ™ ¯ wJ ^

ÎÃ\ Wëž ¹Ð
Æ ÙZd J
yd ³Ð xzg {ìèY ¶ë Z Ìa kZ

i•
Û Z ž Cc
Š !
WâŬ Ð kZX ¶µ 1q
Z )g f
1q
Z Ö
ÆyZ Z åE<XŶCY s§ÅuQgzZ c
Z™x˜Ð
&
žÅæ
 Ã{ •
á Š !
Æ^ä #
Ö ÓúZ•
Û çOX ¶c e

D™ë ~g »tâu‚ k•ÂN Y 0ìg 0
}g ø \ W¤
Z
XÐ N 3pë «ogzZ N Î \Wtâu‚ k•gzZ •


Û ä V!Z•
Û çO 7¸ Âb k0
Æ{•
á Š !
Æ^

ä {•
á Š !
Æ ^çO X ~Š Zz™Ìã ;Š ¢ Å ä™ë Z•
Û
 Å *ŠtX ˆ01tˆÆT}h
ƒ
y

‰™á nŒ
Û

~g7 É6¤'

gzZ\g- ªÐäƒg Ñ{ZC
Ù•
á Cg ˆ~(Ð

Ã÷Z•
Û gzZ^Ð TX ÐäƒÐ 5 Zg ÏZ]g ˆ Å *Š

5ZŠ Z ÅnŒ
Û kZZ åE<XÅå 3gá nŒ
Û 6ŠÎ~g ¸ä {•
á Š !
Æ^èa 1Ðäƒ ãæW°»

gzZ ðÃk0
Æ{ •
á Š !
Æ^[ ZX ¶_ Y Kߪ
zŠ Å^J
‰
Ü z kZX ¶ÂaÆkZ

~Š¤

cŠÙç

177

ÃVµ Z~ Lg â ‰LZ \ Wž c
Š {gtÐZ ä #
Ö Ó~â ¤'Z åE<XÅ å: 3 Zg

{•
á Š !
Æ^4ŽX ñYƒ Ì5ZŠ Z ÅnŒ
Û gzZ ñYïz »\W+ Wž @
XØŠ™|
 z•
Û
GL!ÓÐíÂñÑ~Lg â ‰ä
6¤'

^
Î1b§kZX ah
y

‰{zä6¤'
ï

*Š ~g7² å7hðÃ6^

Î1»^J
 1983ªJ
w‚ÎQX ˆ0!Å÷Z•
Û gzZ
~Y 1953 X¸ìg%ÆÈvß~^s§~uzŠgzZ ¶„gƒ)g fÆ1ÏZ]g ˆÅ

gzZ ÷Z•
Û 6ZŽX ¶Ýq ÌŠæ ÅV±zg& 1á ~ sAò ¸Ã^

Î1äÜÜZ†w)

Æ^äT Š
`~ª
 Z°nçQX ðƒÝq! x»7ZgzZ c
Š™ú6^ä6¤'
X à™Çä6¤'

gzZ÷Z•
Û yæ Zì!‚ÎÅ^ªX c
Šê~h

} (} (]g ˆÅuZgpgzZ %ÔäÎX • „g| (©ÅÚC
Ù ~] Ñq {ŠŽñ

J(©Lª• D™„zt ì @
W~ Y Ž Æ y ZX • D™wzNg ZŠtâu ~Š·
u 6pì Yƒ »Š Y Zg‚ » Lg â ƒŠ Zi W¤
Z ]g ˆX • ï Š™ÁLgzZ • ïŠ

Ùç òsZ q
Z Z
 Xì x Zw{zì ;gƒ x » ÌŽ VŒXì x Âq
Z „ »¬ÌLg â

Ç«o: Ñ‚èY,h
y

gz¢‰vßX ǃ7tûLg â u 6~kZ ÂÇñWx Â

ŠŽz »y ZVƒ‰Ž k0
ÆVÍßgzZBÅŠp.
î » Z LZV|~Lg â u 6pì
Cƒ „gƒ|
 z•
Û zh
y

6R
Û Z åE<XÅX ì Š
c
Š™´e ÌÉ·Wb§Å´™Xƒ Ì
LZžceÃVµX Yƒ 7žðŠ~ kZ ƒ!Š n»‰Ç¤
ZXì »ðŠu ZužŽì

äh
y
ä TgzZ ¯„Ãv{z• ä™|
 z•
Û ‰LZ ä ËTž @
BÅiÚî »

ZɃ:g ZŠ™ðà »™z'
q
gzZƒ:ôZzÐ v~uzŠ » vËX}h
y

Ð „Vµ{z•

•Z ¯Zžì Cƒ éZp mZ ì @
ƒ ;g™|
 z•
Û zh
y
Å ‰¿Ž Xƒ x  Z_s ™
{Š c
i „ âZ ‰
Ü ¤ Åä;{Z ¯Z mZ ǃ ~h î Z(AŽX ñ¾{Š c
iÐ {Š c
igzZ ñ;

&zŠŸt Xì ;gƒ~V™g â u 6 FÅ *ŠÉ Þ
 Z u 6Z cZ™¼ ƒ
 ¸ X σ
Xì YƒÇx ÂÙçZg ‚Â}™ ñ#
Ö Ó¤
Zpì ~g YÐw‚

~Š¤

cŠÙç

178

ÏZX N Yƒsp~wÓZš
 Jò ¸ž @
ceãƒ~g îò ¸ñOÅ~g î˜

D™ÇâZ Å[fëXì YYc
¯ È0
ÃyZ • „g™x »V |Ž ~ oÐ j§

*
h ÂÆf: â ÝkZX •D YßúÆyZ Ìë •ë~.
Þ Æ,
‚{z¤
Zž•

6ŠÎgzZ ñŽ x  Ùç Zg ø²ì 6ŠÎgzZ ñŽŠ ã
Åx ÂkZÆ yZèYX ì ~gz¢

]gz¢Å8
i
R
} e~TX •M
YmgzZ}h
y
ÌÐj§w'‰Xì 7

zh
y
Å i¥{z Hž Og ~ ‚f Ã]!
kZ {z • T e *
™]g ˆvߎ ` WXì 7

«oØ{ {zQ c
• ìg™~i !
¢Æ™8
i
R
} e {z H ?• ìgá z6|
 z•
Û
?•ìg™Ýq

~0
egzZ äÎ > 2iž ¶Å]!
t ä ëX ,™ qzÑ Üï > 2i KZ\ W¬ Ð ƒ

*
Î »g ZD
Ù kŠ™ Y k0
Æ s ZÜÌË{z Âì k
g ZD
Ù kŠ > 2i Åˤ
Z }Xce Üï~

ðZ´ ~ y !
i Ås ZÜ&X Bh
y
„ ;q
Z » äÎ ÂQ7•
 Z Kg¤
Z Xá h
y

~ yWŒ
Û X• M
™„~ V î Zç gzZ d\W{z Xì @
WÁÌay
6kZ gzZ • ë

zwZÎ~Š·Â¹ » ã!
Û ÅñÇ7Zä\¬vZZ
Œ
 žì w Vq
ZÐáZjÆV- Š·
V- X {)z{)zƒH/mZgzZ ~(XÔKñXÔceãƒÅ b§¾ñÇž‰ 7
~[ ZŽ

~(Ï0

i Â %f ñÇK[ ZŽ zwZÎ%{z¤
ZX ~Š w Ze~[Z±yY KZ äVrZ
zŠ ÇñOÅ´™~½» > 2iž @
ª
•ìg™sp†f Å}Ñ çëX CYƒy‚ W

ÅkZQgzZ â7 ]gz¢ÅkZ¬ • ìg}Š > 2iÿË\W¤
Z X ñY à ï~

X ,Š™~g7]gz¢

ðÑ ~4~ }Ñ ç Â}Š y·Š6ä™ÍÑÃyZ #
Ö Ó• ØŠ ä ë]Zg¦Ž

~ä™å]úŠ Å+ŠÃgå —X Ò
 7] Zgz] Zg {z•k
°k#ÌÎXì $
Ë Y
J5G
"
4
E
Å
G
X
<
Æ}Š Zg Z¢ q
ZÃ}Ñçpce ã™7~i !
¢{Š c
i Ì…Z å XÑ k'ø
k0
}g ø {z´ÆkZèYì *
™¨£ »x ÂÙç ã=kZ ä ëX ì »™áB‚

~Š¤

cŠÙç

179

kZ…a)ì *
X ÌÃo LZgzZ}ÑçkZÔÃ\WLZ ä ëX 73 ZggzZ ðÃ

_ VJ
VÍßXpâ7]!
tJ
x Zúhz™!ÎÆyÎ 0
ÌZXì *
J
™x ¬Ãx •
~ *Š ›~g7 gzZ V-gE- ÔVœ» ZÃx • kZžì CƒZ
¬ ~g ZŠ)ft 6yZì

~g ZŠ)f KZÉì ;g™ H ZuzŠžvÎ:tX ñYHÀF
~Vâ !
iZ»kZgzZN à
X Ç}Š \¬vZ+ W`
Z eZXì n•
Û 6#
Ö Zy›~g7tX -ŠpÃ

B‚»áZzä™x» YZC
Ù Xì ]gz¢Å䯰c ä™Ðj§±Ãx»kZ

4E
4E
CG
C+G
»äî *
3ÃV»~Vî ÇC
Ù gzZKÔ~1ÔLgâÔîC
Ù X õJ/G
ZŠZ~´™k^>2iX õJ/G
Š
7ÌB‚gzZÐ,™ÒÃÅä™k-â Ã\Wvß~qzÑXVƒ: k-â Xce*
ƒxOZ

¬¸ Ì~ypgXì *
î *
3Ã6+F
gz$Æ}Ñç¬Ðƒ
 Ã\WpÐ,Š
\¬vZ¼Žžì6
]!
ÏZŠã
Å+Š}gøX îî *
3ÃV»ÂXM
Äg7{izg¤
Zžì

X,™„~W)._Æ®
 ,ZKZÃkZìc
ŠÃ\Wä

¶g k^ÃY KZƒ eJ
uTX • XÐ x  Ùç ã=Ã\ WLZˆÆ kZ

sp~ äÎÐZ \ W¤
Z ñO Åh
 ŠÎgzZ p
g ~ J ´™ ~½»XÙ pô~
LZpB Ö ~ öLZ™ŠÅ}i c
Og~JÐZ\ W—" Xì 4 Â,Š™

ËñO Åh
 ŠÎ™Äg~ V˪
zŠ KZÃVâ ›X N XÐ x  Ùç ã=Ã\ W
ãæWhZ ÌÐ «o: Ñ‚Xce ã™78
i
R
} e pÂeh
h
y
i¥Æ v

wEZÃäÎkZ6ä7]gz¢gzZ, ™~g »tâu~äΞìti§ZuzŠXì $
Ë ƒ

ï•
á ~ ]g ˆÅ yvz œÆ™•
 ZÑB‚Æ „
 zŠ Ëžì t i§ ZŠX ,™
4E
C+G
, Z X õJ/G
Š }Š 6ñZ™™á {)z y »Š c
}iQ c
Xì& +4]g ˆèY N Yƒ

ÆY !
ggzZŠÎÔ~g îÔ ~i !
<Ôd
•
Û Ã\ WLZy¨
Z)g fê•ŠŽñj§Ð ¹

žì ˆ~Š]g t
~e
Wq
Z~yWŒ
Û Xì Y¾w '¾ig™ XÐx Â

+ZÃkZgzZì @
™ qzÑ Üï 5Zg c kZvZ Ôì ©
™g (Z ò ¾ÐvZŽ L L:ÀF

~Š¤

cŠÙç

180

X ó ó@
ƒ7Ì~yáÆkZŽì @
™qzÑbŠ tigÐV»+Z

¨£ »]Ñq…pÏVƒ Â;‚z] )~ 5ZgkZX [
g•z½6vZakZ

}g ‚tX ,™ì‡w ÓZ š
 ~ o LZgzZ Og w ì » Vî Zç gzZ V»:X ǃ *

Ð ¹Xì 7]gz¢Å{7 Ð ËÃ\WcyZgzZ•M
™ÌŠpëŽ •x »,Z
GL!ÓŽ • Dƒ Ìx »,Z
:B‚‰
Ü z#
Ö ÓJ
Z
 gzZ • Dƒ 䙄 ä ‰
Ü zï
0‹ñ~(q
Z ÅVâ ›Ái Z ÁpYY H7spx ÂÙç Zg7 J
‰
Ü z kZ Â}Š
XÇgµ ZÐx ÂkZÃ\WLZŽì $
Ë

aÎm{q
Z~}ÑçJ
Z
 Âì m»wEZÆVjÆ~0
ezäÎJ
V˜

¦½ZJ
‰
Ü zkZX ,™wEZ´™Å~0
egzZäΊpvßZ
 žñYW:x £m{q
Zc
ÃkZQXì *
™¤
YZ aÎt ~ VÍßxŠª ZåE<XÅXì ¹ *
Zz™~g Yô™kZ6gî
~.5ž 6X 5W~pGÂЕetŠp ãÎ 0
VÅÑZ
 Xì ]gz¢Åä;

V|˜+ZV;zÐzz,¸ìg}Šgzi6]!
kZŠp·¾'ËZe~Y .5Xì [ƒ

Ô•V|{”t{zèa [ZX• „g™~gYgbŠgzZ ëgŠ c
nÆ~0
e äÎŽ I0
Z ÅyZ
™án {zvßXì „g™~gYnÆ~0
egzZ äÎ{z ZåE<XÅì ‹gÇgzZìKZq
žì x¥ÃyZèaX •ìg™wEZn{zÌc]g ˆ~:WvßX•ìg}Š > 2i

Ùçã=ëJ
‰
Ü z kZX fm
7yZz6~yÎ 0
aÎt J
Z
 X •n {”‹g Çt

+Z ðà c
Ô ~g !
zg » Z(
ðÃÔcZÏÁZi°æ+Z ÂðÃ~yÎ 0
XЕg D™òÝÅx Â

¶gÏZnÆäÎLZgzZ}™~gYnÆ~0
egzZäÎŽ ñJ(
ÐWxŠvf
ÇZ6

ÆyEZ ÌvßA
ÔÇñY0{gZŠ Zo¢q
Z »nkZ~oZ
 Xƒg»Ãh
 :Zz~

qzÑ Âu™qzÑx »t \z¤
q
Z c
vß¼ Z
 XÐ,Š™ qzÑ]gˆ~gbŠz ëgŠB‚

Ìðà •f
ÌZ´nÆ~0
egzZäÎÐg ‹Ë{z¤
ZžÏƒgz¢‰
Ü ŠÐZ~qzÑ
ckZZ åE<XÅPc
•ÌÝZntžÐN Y7~—vßX Ç}™7wJ7Z ÑZzy»Š
qzÑx »t #
Ö ÓJ
Z
 X#
Ö ÓQ c
ƒ vf
ÇZ6ì eXì ~gz¢ *
ƒ » KgåZ q
Z

~Š¤

cŠÙç

181

c_xZúž @
ì YY H{Ç WÃVÍßXì $
Ë Y Å Za Â„Ç WJ
‰
Ü z kZ Ái Z ÁÔC™7

~ Lgâ ‰
Ü z kZ X • T e *
™pô~ äÎñO Å ´™ ~½» Y KZ {zž,™

{zg‹ÂÏñ(
ÔéZgzZσZa „Ç WZ
 p„gï7•ZÅxZ¤
kŠgzZ õ0
ÅäÎ
Za „Ç W~ VÍßxŠª ZåE<XÅX ÏN Yƒ qzÑ NÐ ã‚WÃVÍßgzZÐ Og Ì• Z
Xì»ä™

KZÃVâ›X •ìgYKg »6g» ã=Xì Š
{g Á¹ ‰
Ü z k0
Æ Vâ ›

kZÃVÍßXǃ *
ƒg»6VzŠ ã
mc «™Å uKZgzZBZ'ÔqÊ Ôz'
Wz ]³

Å´™ c
,™÷™Lg â u 6vßt L3 ZéZ}
¤
Zž @
aïC
Ù !
Ð x  Ùç ã=

yÎ 0
Q Âá™Ã]!
t#
Ö Ó¤
ZXãyvÁÐÁ… Â,™ÒÃÅ䙶~gŠ
c
ƒºÅY âZ ÅÅ
 ä3{zì eXì Y{gpôÐ ]ZW
ZtáZz äƒ Za 6R@¬

yZ„)gfÆiÕ±q
ZÃ\WLZyÎ 0
ÔX »¶~gŠÅ´™Qc
yZd» ð*

k0
}g ø Xì a¹ » \¬vZ6ëXce ãg ; 7È …Xì Y XÐ ]ZŠ Y
*
™¼aÆ+ŠgzZo LZŽ •ŠŽñvßáZzp
gwŠ›gŠgzZÔyZŽ âX•ŠŽñb‚z
x¸t Â}Š Ì:B‚]Š ª¤
Zpì yZh»]Š ªV; }gøžìt˜Z ZgøX•T e
Xn™Lx ¦Ê Cž
Z @
ì$
Ë ƒ•6
gZ

[zZ (Zq
ZvZY ¶
ZXN;ÐWÃx •kZ\WX •D™íñ¬Š cyÎ 0
ë

X Ƕ ¯
 !
»~pãZzgzZÇñW6
RÅVzg›ZŠgzZY fÆ"Zy

ypË%žŽ ¨Wgz¢

/'/'/'/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful