You are on page 1of 5

lÉÉ pÉÔsÉÏ uÉÉå WûÉåsÉÏ

eÉÏeÉÉ, eÉÏeÉÉ AÉæU eÉÏeÉÉ

eÉoÉ qÉæÇ cÉÉæSWû xÉÉsÉ MüÐ WÒûC iÉoÉ xÉå WûÏ pÉÉpÉÏ qÉÑfÉå NåûQûiÉÏ jÉÏÇ ÌMü AoÉ cÉÉæSWû ÌMü WûÉåMüU pÉÏ iÉÑqÉlÉå AoÉ iÉMü cÉÑSuÉÉlÉÉ lÉWûÏÇvÉÑ ÌMürÉÉ. PûÏMü Wæû AaÉU xÉÉæsÉWû iÉMü iÉÑqÉlÉå lÉWûÏÇ cÉÑSuÉÉrÉÉ iÉÉå iÉÑqWûÉUÏ cÉÔiÉ

MüÉ E«ÉOûlÉ qÉÑfÉåÇ AmÉlÉå xÉærÉÉÇ pÉrrÉÉ xÉå MüUuÉÉlÉÉ mÉQåûaÉÉ. sÉåÌMülÉ CxÉMüÐ lÉÉæoÉiÉ lÉWûÏÇ qÉæÇ xÉÉåsÉWû MüÐ WûÉålÉå uÉÉsÉÏ jÉÏ. xÉÉæsÉWû MüÉ ÍxÉlÉ ,eÉuÉÉlÉÏ MüÐ ÌSlÉ. sÉqoÉÏ, aÉÉåUÏ, aÉÉsÉÉåÇ mÉU aÉÑsÉÉoÉ jÉå,AÉæU cÉÉåsÉÏ Måü EpÉÉU ÌMü xÉÉUÏ xÉWåûÍsÉrÉÉÇ qÉÑfÉå SåZÉ MüU sÉQèMåü xÉÉUå qÉUiÉå jÉå.AÉæU uÉWû WûÉåsÉÏ jÉÏ, eÉÏeÉÉ Måü xÉÉjÉ. oÉxÉliÉ MüÐü oÉrÉÉU, oÉÉWûU mÉsÉÉvÉ SWûMü UWåû jÉå AÉæU AlSU qÉåUÏ cÉÉåsÉÏ Måü

rÉÉlÉÏ iÉÑqWûÉUå

AÉrÉÏ. oÉUxÉ mÉlSìWû rÉÉ UÉiÉåÇ, qÉÑUÉSÉåÇ Måü

ÎZÉsÉ UWåû oÉxÉ rÉÑÇ MüWÒûÇ

eÉsÉiÉÏ jÉÏÇ AÉæU qÉåUÏ mÉWûsÉÏ

MüWÒûÇ eÉsÉiÉÏ jÉÏÇ AÉæU qÉåUÏ mÉWûsÉÏ oÉxÉ ÌoÉlÉÉ oÉÉiÉ ÌMü AlaÉQûÉD sÉåiÉÏ

oÉxÉ ÌoÉlÉÉ

oÉÉiÉ ÌMü AlaÉQûÉD sÉåiÉÏ jÉÏ, oÉÉU oÉÉU vÉÏvÉå Måü xÉÉqÉlÉå ZÉQûÏ WûÉåiÉÏ jÉÏ. MüpÉÏ eÉÉåoÉlÉ Måü EpÉÉU AcNåû sÉaÉiÉå, MüpÉÏ ZÉÑS vÉqÉÉï eÉÉiÉÏ. MüpÉÏ qÉlÉ MüUiÉÉ ÌMü oÉxÉ MüÉåC MüxÉ Måü mÉMüQû Måü SoÉÉ sÉå, SoÉÉåcÉ sÉå MÑüNû ÌSlÉ mÉWûsÉå eÉoÉ qÉåUÏ oÉQûÏ SÏSÏ MüÐ vÉÉSÏ WÒûrÉÏ jÉÏ iÉÉå WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ lÉåû ZÉÑoÉ eÉqÉ MüU aÉÉsÉÏrÉÉÇ xÉÑlÉÉrÉÏÇ AÉæU qÉælÉå eÉÏeÉÉ eÉÏ xÉå MüÉåyoÉU qÉæÇ vÉiÉï qÉlÉuÉÉ sÉÏ ÌMü uÉWû WûÉåsÉÏ qÉåÇ eÉÂU AÉrÉåaÉåÇ AÉæU

SÉå-cÉÉU ÌSlÉ UWåûÇaÉå. mÉU WûÉåsÉÏ Måü MÑüNû ÌSlÉ mÉWûsÉå ElÉMüÉ TüÉålÉ AÉrÉÉ ÌMü ElWåû WûÉåsÉÏ ÌMü vÉÉqÉ MüÉå WûÏ MüWûÏÇ oÉÉWûU eÉÉlÉÉ Wæû CxÉÍsÉrÉå ElÉMüÉ AÉlÉÉ jÉÉåQûÉ qÉÑÎvMüsÉ Wæû. qÉælÉå ElÉxÉå ËUYuÉåxOû MüÐ , ÌMü MüqÉ xÉå MüqÉ jÉÉåQûÏ SåU Måü ÍsÉrÉ åSÏSÏ Måü xÉÉjÉ AÉ eÉÉrÉåÇ. ÌTüU rÉWû iÉrÉ WÒûAÉ ÌMü, uÉWû WûÉåsÉÏ MüÉå xÉÑoÉWû AÉ eÉÉrÉåÇaÉå AÉæU WûÉåsÉÏ ZÉåsÉ MüU SÉåmÉWûU MüÉå uÉÉmÉxÉ cÉsÉå eÉÉrÉåÇaÉå. WûÉåsÉÏ Måü LMü ÌSlÉ mÉWûsÉå xÉå WûÏ WûqÉ sÉÉåaÉ iÉærÉÉËUrÉÉÇ MüU UWåû jÉå. RåûU xÉÉUÉ aÉÑsÉÉsÉ, AoÉÏU AÉæU UÇaÉ, eÉÏeÉÉ MüÉå UÇaÉlÉå Måü ÍsÉrÉå LYSqÉ mÉYMåü mÉãÇOû, pÉÇaÉ uÉÉsÉÏ aÉÑÎfÉrÉÉ, PûlQûÉD xÉÉUÉ CliÉeÉÉqÉ qÉælÉå ÌMürÉÉ. WûÉåsÉÏ Måü mÉWûsÉå uÉÉsÉÏ UÉiÉ qÉæÇ AÉæU pÉÉpÉÏ SåU UÉiÉ iÉMü ÌMücÉålÉ qÉåÇ WûÏ sÉaÉå UWåû ÎeÉxÉxÉå ÌMü WûÉåsÉÏ uÉÉsÉå ÌSlÉ Måü ÍsÉrÉå MüÉåC MüÉqÉ oÉÉMüÐ lÉ UWåû. WûÉåsÉÏ MüÐ xÉÑoÉWû MümÉQåû MüUÉoÉ WûÉå eÉÉlÉå Måü QûU xÉå qÉælÉå LMü mÉÔUÉlÉÏ TëüÉMü mÉWûlÉÏ, WûsMåü UÇaÉ MüÐ. mÉU mÉÑUÉlÉÏ WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ uÉWû jÉÉåQûÏ NûÉåOûÏ AÉæU oÉWÒûûiÉ OûÉDOû jÉÏ ÎeÉxÉxÉå qÉåUå EpÉÉU AÉæU EpÉU MüU xÉÉqÉlÉå AÉ UWåû jÉå. UÇaÉ xÉå oÉcÉlÉå Måü ÍsÉL qÉæÇ WûÉjÉ mÉæU mÉU uÉæxÉÍsÉlÉ sÉaÉÉ UWûÏ jÉÏ iÉÉå pÉÉpÉÏ lÉå qÉÑÇfÉå ÍcÉRûÉiÉå WÒûL MüWûÉ," lÉlS UÉlÉÏ, eÉUÉ lÉÏcÉå uÉÉsÉå CsÉÉMåü qÉåÇ pÉÏ, AlSU iÉMü EÇaÉsÉÏ QûÉsÉ MüU sÉaÉÉ

sÉÉå AÉæU AaÉU vÉUqÉ sÉaÉ UWûÏ WûÉå iÉÉå qÉæÇ sÉaÉÉ SÕÇ. pÉÉpÉÏ ÌMü xÉsÉÉWû qÉÉlÉ MüU , mÉælOûÏ xÉUMüÉMüU qÉælÉå uÉWûÉÇ pÉÏ uÉæxÉåsÉÏlÉ sÉaÉ sÉÏ. fÉÉÇOåûÇ iÉÉå qÉælÉå MüsÉ UÉiÉ WûÏ xÉÉTü-xÉÔTü MüU sÉÏ jÉÏ. qÉåUÏ MüÉåC msÉÉÌlÉaÉÇ

lÉWûÏÇ jÉÏ , mÉU YrÉÉ mÉiÉÉ

aÉrÉÏ mÉU kÉÏUå xÉå qÉælÉå sÉåÌoÉrÉÉ MüÉå TæüsÉÉMüU ZÉÑoÉ uÉæxÉsÉÏlÉ sÉaÉÉrÉÏ. LMü msÉÉxOûÏMü Måü mÉÉEcÉ qÉåÇ qÉælÉå xÉÉUå

AmÉlÉÏ

üÇuÉÉUÏ aÉÑsÉÉoÉÏ OûÉDOû cÉÔiÉ SåZÉ MüU iÉÉå LMü oÉÉU qÉæÇ pÉÏ vÉqÉÉï

UÇaÉ UZÉ ÍsÉrÉå AÉæU SÉå UÇaÉ xÉå pÉUÏ oÉÉsOûÏ NûiÉ mÉU UZÉ sÉÏ. uÉWûÏÇ qÉæÇ AÉæU pÉÉpÉÏ DÇiÉeÉÉU MüUlÉå

sÉaÉå. WûÉåsÉÏ MüÉ WÒûQèSÇaÉ vÉÑà WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ. AÉeÉ lÉ NûÉåQåûaÉåÇ WûqÉ WûqÉeÉÉåsÉÏ, ZÉåsÉåaÉåÇ WûqÉ WûÉåsÉÏ,

cÉÉWåû pÉÏaÉå iÉåËU

cÉÑlÉËUrÉÉ cÉÉWåû pÉÏaÉå cÉÉåsÉÏ, sÉÉEQûxmÉÏMüU mÉU ÌÄTüsqÉÏ WûÉåsÉÏ aÉÉlÉÉåÇ MüÐ AÉuÉÉeÉ, cÉÉUÉåÇ AÉæU UÇaÉ, aÉÑsÉÉsÉ,

ÌmÉcÉMüÉUÏrÉÉÇ,OûÉåsÉÏ oÉlÉÉ oÉlÉÉ MüU sÉQèMåü UÇaÉ, WÒûQûSÇaÉ, qÉcÉÉ UWåû jÉå, oÉÏcÉ oÉÏcÉ qÉåÇ MüoÉÏU

UÉ UÉ

lÉÉqÉ xÉÑlÉÉ

lÉMüoÉåxÉU MüÉaÉÉ sÉå pÉÉaÉÉ, xÉærÉÉÇ ApÉÉaÉÉ lÉÉ eÉÉaÉÉ,

EQû EQû MüÉaÉÉ xÉÇaÉÏiÉÉ MüÐ cÉÉåÍsÉrÉÉ mÉå oÉæPûÉ,

uÉWû qÉåUÏ aÉsÉÏ Måü qÉÉåQû mÉU UWûiÉÉ jÉÉ AÉæU UÉåeÉ uÉWûÉÇ ZÉQûÉ UWûlÉÉ, qÉåUå xMÔüsÉ Måü OûÉDqÉ mÉU, AYxÉU qÉåUå mÉÏNåû mÉÏNåû eÉÉlÉÉ, NåûQûlÉÉ, vÉÉrÉS ExÉÏlÉå qÉÑfÉå mÉWûsÉÏ oÉÉU eÉuÉÉlÉÏ AÉlÉå MüÉ LyxÉÉxÉ MüUÉrÉÉ, qÉæÇ ExÉMüÉå ÍsÉÄnOû lÉWûÏÇ SåiÉÏ jÉÏ mÉU xÉoÉMüÉå qÉÉsÉÔqÉ jÉÉ ÌMü uÉWû qÉåUÉ SÏuÉÉlÉÉ Wæû). qÉælÉå ÍNûmÉlÉå MüÐ

MüÉãÍvÉvÉ MüÐ mÉU pÉÉpÉÏ qÉå qÉÑlfÉå kÉYMüÉ Så MüU xÉÉqÉlÉå MüU ÌSrÉÉ. ExÉlÉå qÉÑfÉÇå SåZÉMüU aÉÉlÉÉ mÉÔUÉ ÌMürÉÉ

EQû EQû MüÉaÉÉ xÉÇaÉÏiÉÉ MüÐ cÉÉãÍsÉrÉÉ mÉå oÉæPûÉ, AUå, eÉÉåoÉlÉÉ MüÉ xÉoÉ UxÉ sÉå pÉÉaÉÉ

AÉæU LMü UÇaÉ pÉU aÉÑooÉÉUÉ xÉÏkÉå qÉåUå EmÉU TåüMüÉ eÉÉå PûÏMü qÉåUå oÉÉrÉåÇ eÉÉåoÉlÉ mÉU sÉaÉÉ AÉæU uÉWû LYSqÉ UÇaÉ xÉå sÉÉsÉ WûÉå aÉrÉÉ.qÉæÇ LYSqÉ ÍxÉWûU aÉrÉÏ AÉæU ExÉlÉå AÉæU ExÉMåü xÉÉÍjÉrÉÉåÇ lÉå ÌTüU eÉÉåU xÉå aÉÉrÉÉ,

AUå, oÉÑU uÉÉsÉÏ, oÉÑUÉ lÉ qÉÉlÉÉå WûÉåsÉÏ Wæû. EQû EQû MüÉaÉÉ xÉÇaÉÏiÉÉ MüÐ xMüOïû mÉå oÉæPûÉ, AUå, oÉÑËUrÉÉ MüÉ xÉoÉ UxÉ sÉå pÉÉaÉÉ pÉÉaÉÉ, xÉærÉÉÇ ApÉÉaÉÉ lÉÉ eÉÉaÉÉ,

pÉÉpÉÏ lÉå qÉÑfÉåÇ UÇaÉ pÉUÏ oÉÉsOûÏ mÉMüQûÉ SÏ AÉæU qÉælÉå pÉÏ PûÏMü ExÉMåü EmÉU QûÉsÉ SÏ. pÉÉpÉÏ lÉå qÉåUå UÇaÉå EUÉãeÉ MüÉå MüxÉ Måü SoÉÉrÉÉ AÉæU ÍcÉRûÉrÉÉ, " lÉlS UÉlÉÏ vÉÑÂAÉiÉ iÉÉå AcNûÏ WûÉå aÉrÉÏ Wæû." WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå mÉiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ cÉsÉÉ mÉU eÉÏeÉÉ eÉÏ mÉÏNåû uÉÉsÉå SUuÉÉeÉå xÉå AÉ aÉrÉå jÉå. fÉOû xÉå qÉæÇ AÉæU pÉÉpÉÏ lÉÏcÉå AÉrÉå. WûqÉlÉå msÉÉlÉ ÌMürÉÉ jÉÉ ÌMü WûqÉ SÉålÉÉå ÍqÉsÉ MüU eÉÏeÉÉ eÉÏ MüÉå UaÉQåûÇaÉå mÉU uÉWû msÉÉlÉ WûÏ UWû aÉrÉÉ. SÏSÏ lÉå pÉÉpÉÏ MüÉå mÉMüQû ÍsÉrÉÉ AÉæU eÉÏeÉÉ lÉå qÉÑÇfÉå. eÉÏeÉÉ mÉWûsÉå WûÏ AmÉlÉå WûÉjÉÉåÇ qÉæÇ aÉÉRûÉ sÉÉsÉ UÇaÉ sÉaÉÉ MüU AÉrÉå jÉå AÉæU ElWûÉålÉå fOû qÉåUå MÑüuÉÉÇUå aÉÉsÉÉåÇMüÉå SoÉÉåcÉ ÍsÉrÉÉ AÉæU qÉåUå

MüoÉÏUÉ xÉÉ

AÉæU lÉÉqÉ sÉå sÉå MüU aÉÉsÉÏrÉÉÇ, mÉU AÉeÉ aÉÉsÉÏrÉÉÇ pÉÏ AcNûÏ sÉaÉ UWûÏ jÉÏÇ.iÉpÉÏ qÉælÉå AmÉlÉÉ

pÉÉpÉÏ lÉå CvÉÉUÉ ÌMürÉÉ, lÉlS UÉlÉÏ SåZÉÉå iÉÑqWûÉUÉ " uÉWû"(

lÉMüoÉåxÉU MüÉaÉÉ sÉå

eÉÏeÉÉ
eÉÏeÉÉ

aÉÑsÉÉoÉÏ aÉÉsÉÉåÇ MüÐ UaÉQûÉD qÉxÉsÉÉrÉÏ cÉÉsÉÔ WûÉå aÉrÉÏ. qÉælÉå AmÉlÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå ElÉMüÉ WûÉjÉ NÒûÑQûÉlÉå MüÐ MüÉãÍvÉvÉ MüÐ mÉU MüÉåC AxÉU lÉWûÏÇ WÒûAÉ. mÉWûsÉÏ oÉÉU qÉåUå OûÏlÉ aÉÉsÉÉåÇ mÉU ÌMüxÉÏ qÉSï MüÉ WûÉjÉ mÉQûÉ AÉæU

oÉxÉ LåxÉÉ sÉaÉ UWûÉ jÉÉ ÌMü lÉÏcÉå xÉUMüÉ iÉÉå qÉæÇ xÉqÉfÉÏ MüÐ

UÇaÉ EmÉU sÉaÉ UWûÉ jÉÉ AÉæU aÉÏsÉÏ qÉæÇ lÉÏcÉå WûÉå UWûÏ jÉÏ. ElÉMüÉ WûÉjÉ aÉÉsÉ xÉå

mÉU AxÉsÉ ÌlÉvÉÉlÉÉ iÉÉå MüWûÏÇ AÉæU jÉÉ. eÉoÉ iÉMü qÉæÇ xÉqÉfÉ

mÉÉiÉÏ, ElÉMüÐ EaÉÇÍsÉrÉÉÇ qÉåUå MÑüuÉÉÇUå EpÉÉUÉåÇ Måü EmÉUÏ pÉÉaÉ MüÉå , ÄTëüÉMü Måü AlSU bÉÑxÉMüU, UÇaÉ UWûÏ jÉÏÇ. qÉæÇ

MüÉÇmÉ EPûÏ. eÉÏeÉÉ lÉå eÉÉåU sÉaÉÉMüU AÉæU AlSU WûÉjÉ QûÉsÉ MüU qÉåUå MüÍsÉrÉÉåÇ MüÉå UÇaÉlÉÉ, qÉxÉsÉlÉÉ, UaÉQûlÉÉ vÉÑà MüU ÌSrÉÉ. vÉqÉï pÉÏ sÉaÉ UWûÏ jÉÏ, AcNûÉ pÉÏ sÉaÉ UWûÉ jÉÉ. qÉæÇ EmÉU EmÉU WûÉjÉ NÒûQûÉlÉå ÌMü

MüÉãÍvÉvÉ MüU UWûÏ jÉÏ mÉU qÉlÉ rÉWûÏ MüWû UWûÉ jÉÉ ÌMü

eÉÏ lÉå qÉåUÉ LMü eÉÉåoÉlÉ AoÉ AcNûÏ

iÉUWû ÄTëüÉMü Måü ASÇU mÉMüQû ÍsÉrÉÉ jÉÉ AÉæU SÕxÉUÉ uÉWû ÄTëüÉMü Måü EmÉU xÉå WûÏ SoÉÉ UWåû jÉå. ElWûÉålÉå qÉåUÏ OûÏlÉ oÉëÉ ZÉÉåsÉlÉå MüÐ MüÉãÍvÉvÉ MüUiÉå WÒûL MüWûÉ,

" MüoÉ iÉMü ClÉ MüoÉÑiÉUÉãÇ MüÉå AlSU oÉlS MüU Måü UZÉÉãaÉÏ", (ElWåû YrÉÉ mÉiÉÉ ÌMü ClWåû C¨Éå ÌSlÉÉã xÉå qÉælÉå ElWûÏ Måü sÉÏrÉå xÉqWûÉsÉ MüU UZÉÉ jÉÉ). oÉëÉ ZÉÉåsÉMüU ElWûÉålÉå ZÉÔoÉ RåûU xÉÉUÉ xÉÔZÉÉ UÇaÉ, EmÉU xÉå oÉëÉ Måü AlSU QûÉsÉ ÌSrÉÉ AÉæU AoÉ qÉåUå SÉålÉÉåÇ eÉÉåoÉlÉÉå MüÐ UaÉQûÉD qÉxÉsÉÉD MüUlÉå sÉaÉå. eÉoÉ qÉåUÏ MüÉåÍvÉvÉÉãÇ MüÉ MüÉåD AxÉU lÉWûÏÇ WÒAÉ iÉÉå qÉSS Måü

ÍsÉrÉå qÉælÉå pÉÉpÉÏ ÌMü AÉåU SåZÉÉ, mÉU uÉWûÉÇ iÉÉå WûÉsÉiÉ AÉæU aÉQûoÉQû jÉÏ. cÉåWûUå iÉÉå SÉålÉÉå sÉÉåaÉÉåÇ Måü AcNûÏ iÉUWû xÉå UÇaÉå mÉÑiÉå jÉå WûÏ, pÉÉpÉÏ lÉå SÏSÏ Måü osÉÉEeÉ qÉåÇ AcNûÏ iÉUWû WûÉjÉ QûÉsÉ UZÉÉ jÉÉ AÉæU SÏSÏ pÉÏ, pÉÉpÉÏ Måü osÉÉEeÉ Måü oÉOûlÉ ZÉÉåsÉlÉå MüÐ MüÉåvÉÏvÉ MüU UWûÏÇ jÉÏ.AÉcÉÇsÉ iÉÉå SÉålÉÉå Måü mÉÔUÏ iÉUWû xÉå WûOåû WÒûL jÉå. qÉåUÉ krÉÉlÉ EkÉU jÉÉ AÉæU CkÉU eÉÏeÉÉ MüÉ LMü UÇaÉ mÉÑiÉÉ WûÉjÉ qÉåUå ÄTëüÉMü Måü AlSU mÉWÒûÇcÉ aÉrÉÉ. eÉoÉ iÉMü

qÉæÇ xÉqWûsÉÔÇ, qÉåUÏ eÉÉÇbÉ xÉå WûÉjÉ EmÉU mÉWÒûÇcÉ MüU, ElWûÉålÉå qÉåUÏ mÉælOûÏ Måü EmÉU xÉå qÉåUÏ

SoÉÉåcÉ ÍsÉrÉÉ AÉæU EmÉU xÉå WûÏ UÇaÉ sÉaÉÉlÉå sÉaÉå. qÉæÇ LYSqÉ ÌaÉlÉaÉÏlÉÉ aÉrÉÏ. LMü WûÉjÉ EmÉU qÉåUÏ eÉuÉÉlÉÏ MüÐ

MüsÉÏrÉÉåÇ MüÉå UaÉQû qÉxÉsÉ UWûÉ jÉÉ AÉæU SÕxÉUÉ qÉåUÏ MÑüluÉÉUÏ eÉÉbÉÉåÇ Måü oÉÏcÉ

EaÉÇÍsÉrÉÉã MüÉå CxÉxÉå xÉiÉÉåwÉÇ jÉÉãQåû WûÏ jÉÉ. qÉælÉåÇ AmÉlÉÏ eÉÉbÉåÇ MüxÉ MüU ÍxÉMüÉåQíû UZÉÏ jÉÏÇ sÉåÌMülÉ uÉWû mÉælOûÏ Måü pÉÏiÉU bÉÑxÉMüU qÉåUå aÉÑsÉÉoÉÏ sÉåoÉÏrÉÉ MüÉå pÉÏ sÉÉsÉ MüUlÉå sÉaÉÏÇ. CxÉ QûoÉÑsÉ LåxxÉÉsOû xÉå qÉæÇ

LYSqÉ oÉåMüÉoÉÔ WûÉå aÉrÉÏ. MÑüNû vÉqÉï AÉæU sÉÉeÉ Måü qÉÉUå AÉæU MÑüNû

MüxÉ MüU

mÉU eÉÏeÉÉ MüÐ SÒvOû

qÉÑfÉå

LåxÉÉ MüpÉÏ lÉWûÏÇ sÉaÉÉ jÉÉ

qÉåUÉ

mÉÔUÉ vÉUÏU MülOíûÉãsÉ xÉå oÉÉWûU WûÉå UWûÉ jÉÉ

qÉåUÏ eÉÉÇbÉåÇ AmÉlÉå AÉmÉ ÄTæüsÉ UWûÏjÉÏÇ

AÉæU

eÉÏeÉÉ lÉå

CxÉMüÉ ÄTüÉrÉSÉ EPûÉMüU AmÉlÉÏ EaÉÇsÉÏ MüÐ ÌOûmÉ qÉåUÏ

qÉå

rÉÉãlÉÏ qÉåÇ QûÉsÉ ÌSrÉÉ

qÉÑfÉåÇ

LåxÉÉ sÉaÉÉ eÉæxÉå ÌMü

MüÉåC 440 uÉÉåsOû MüÉ fÉOûMüÉ sÉaÉÉ WûÉå. jÉÉãQûÏ SåU oÉÉS qÉæ jÉÉåQûÉ xÉqWûsÉÏ AÉæU SÉålÉÉå WûÉjÉÉãÇ xÉå ElÉMüÉ WûÉjÉ WûOûÉlÉå MüÐ MüÉåÍvÉvÉ MüUlÉå sÉaÉÏ.

mÉU pÉÉpÉÏ qÉåUÏ qÉSS MüÉå AÉ aÉDÇ. ElWûÉålÉå UÇaÉ pÉUÏ LMü oÉÉsOûÏ EPûÉMüU eÉÏeÉÉ mÉU TåüÇMüÐ. mÉU qÉåUå eÉÏeÉÉ eÉÏ pÉÏ MüqÉ cÉÉsÉÔ cÉÏeÉ lÉWûÏÇ jÉå, ElWûÉålÉå qÉÑfÉå AÉaÉå MüU ÌSrÉÉ AÉæU xÉÉUÉ UÇaÉ qÉåUå EmÉU mÉQûÉ AÉæU uÉÉå pÉÏ erÉÉSÉ qÉåUå xÉÏlÉå mÉU.

eÉÏeÉÉ lÉå cÉÉsÉÉMüÐ xÉå eÉÉå xÉÔZÉÉ UÇaÉ qÉåUå eÉÉåoÉlÉ mÉU sÉaÉÉrÉÉ jÉÉ uÉWû AoÉ mÉÔUÏ iÉUWû aÉÏsÉÉ WûÉåMüU

oÉëÉ iÉÉå ElWûÉålÉå lÉ ÍxÉÄTïü ZÉÉåsÉÏ jÉÏ oÉÎsMü qÉåUå xÉÏlÉå xÉå AcNûÏ iÉUWû xÉå WûOûÉ SÏ jÉÏ CxÉÍsÉrÉå AoÉ qÉåUÉ OûÏlÉ eÉÉåoÉlÉ lÉ ÍxÉÄTïü UÇaÉ xÉå AcNûÏ iÉUWû sÉÉsÉ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ oÉÎsMü pÉÏaÉÏ ÄTëüÉMü xÉå ÍcÉmÉMü MüU Måü mÉÔUÏ iÉUWû xÉå ÌSZÉ UWûÉ jÉÉ. sÉåÌMülÉ AoÉ uÉWû pÉÉpÉÏ MüÉå mÉMüQûlÉå MüÐ MüÉæÍvÉvÉ MüU UWåû jÉå CxÉÍsÉrÉå qÉæÇ ÄTëüÏ WûÉå aÉrÉÏ. eÉÏeÉÉ lÉå iÉÉå qÉÑfÉåÇ AcNûÏ iÉUWû WûU eÉaÉWû UÇaÉ ÌSrÉÉ jÉÉ mÉU uÉWû xÉÔZÉå WûÏ oÉcÉå jÉå AÉæU AoÉ qÉåUÉ qÉÉæMüÉ jÉÉ. qÉælÉå AmÉlÉå ZÉÉxÉ mÉåÇOû MüÐ OèrÉÔoÉ ÌlÉMüÉsÉÏ AÉæU SÉå UÇaÉ ÍqÉsÉÉMüU WûjÉåsÉÏ mÉU RåûU xÉÉUÉ aÉÉRûÉ UÇaÉ oÉlÉÉrÉÉ, ZÉÔoÉ aÉÉRûÉ sÉÉsÉ AÉæU MüD ÌSlÉ iÉMü lÉ NÕûOåû LåxÉÉ. eÉÏeÉÉ eÉÏ lÉå pÉÉpÉÏ MüÉå SÉålÉÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå oÉsMüÏ xÉÉTü xÉÉTü MüWÕûÇ iÉÉå , pÉÉpÉÏ Måü SÉålÉÉå pÉUå pÉUå xiÉlÉÉåÇ MüÉå mÉMüQû UZÉÉ jÉÉ, mÉU pÉÉpÉÏ pÉÏ ÌoÉlÉÉ ExÉMüÐ MüÉåC ÌTü¢ü ÌMürÉå, ElÉMåü xÉÏlÉå mÉU UÇaÉ sÉaÉÉ UWûÏ jÉÏÇ. qÉåUå ÍsÉrÉå mÉÔUÉ qÉÉæMüÉ jÉÉ. qÉælÉå AmÉlÉå SÉålÉÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå ElÉMåü aÉÉsÉÉåÇ mÉU AcNûÏ iÉUWû xÉå UÇaÉ sÉaÉÉlÉÉ vÉÑ MüU ÌSrÉÉ. ElÉMüÉ mÉÔUÉ cÉåWûUÉ qÉæÇ AmÉlÉÏ qÉeÉÏï xÉå UÇaÉ UWûÏ jÉÏ.rÉWûÉÇ iÉMü MüÐ ElÉMüÉ qÉÑÇWû ZÉÑsÉuÉÉMüU SÉÇiÉÉåÇ mÉU pÉÏ qÉælÉå sÉÉsÉ UÇaÉ xÉå qÉÇeÉlÉ MüUÉrÉÉ.SÏSÏ mÉÔUÏ iÉUWû lrÉÔOíûsÉ jÉÏÇ, CxÉÍsÉrÉå AoÉ WûqÉ SÉålÉÉåÇ eÉÏeÉÉ mÉU pÉÉUÏ mÉQû UWåû jÉå.NûÏlÉÉ-fÉmÉOûÏ qÉåÇ pÉÉpÉÏ MüÐ cÉÔÇÍcÉrÉÉÇ osÉÉEeÉ xÉå oÉÉWûU pÉÏ jÉÉåQûÏ ÌlÉMüsÉ AÉrÉÏ jÉÏÇ AÉæU eÉÏeÉÉ lÉå ElWåû ZÉÔoÉ UaÉQû MüU UÇaÉÉ jÉÉ mÉU pÉÉpÉÏ lÉå pÉÏ ElWåû OûÉmÉsÉåxÉ MüU ÌSrÉÉ AÉæU WûqÉ SÉålÉÉå lÉå ÍqÉsÉ MüU ElÉMåü

AÉæU

WûÉjÉ AcNûÏ iÉUWû mÉÏNåû oÉÉkÉÇ ÌSrÉå. pÉÉpÉÏ lÉå MüQûÉWûÏ MüÐ MüÉÍsÉZÉ xÉå ZÉÑoÉ mÉYMüÉ MüÉsÉÉ UÇaÉ oÉlÉÉrÉÉ jÉÉ uÉWû ExÉå sÉålÉå aÉrÉÏÇ AÉæU qÉæÇ eÉÏeÉÉ xÉå AmÉlÉÉ oÉSsÉÉ ÌlÉMüÉsÉlÉå sÉaÉÏ. SÉålÉÉå WûÉjÉÉåÇ qÉåÇ mÉåÇOû sÉaÉÉMüU qÉæÇ mÉÏNåû xÉå, ZÉQûÏ WûÉå, ElÉMåü mÉåOû, xÉÏlÉå, WûÉjÉ WûU eÉaÉWû UÇaÉ sÉaÉÉlÉå sÉaÉÏ. ElÉMåü SÉålÉÉå ÌlÉmmÉsxÉ MüÉå ( eÉæxÉå uÉWû qÉåUå eÉÉåoÉlÉ MüÉå UaÉQû UWåû jÉå uÉæxÉå WûÏ, oÉsMüÏ ExÉxÉå pÉÏ MüxÉMüU )UaÉQèiÉå WÒûL

qÉælÉå eÉÏeÉÉ eÉÏ MüÉå

)UaÉQèiÉå WÒûL qÉælÉå eÉÏeÉÉ eÉÏ MüÉå ÍcÉRûÉrÉÉ, ÍxÉÄTïü OûÉmÉ qÉæÇ WûÉjÉ

ÍcÉRûÉrÉÉ, ÍxÉÄTïü OûÉmÉ qÉæÇ WûÉjÉ QûÉsÉ UWåû jÉå AÉæU WûqÉ sÉÉåaÉÉå lÉå MüU

ENûsÉ UWûÏ jÉÏ, eÉUÉ xÉÉ qÉælÉå UÇaÉ sÉaÉÉ ÌSrÉÉ Måü OûÉålÉ qÉåÇ

AÉmÉMüÉå oÉÑ®Ò oÉlÉÉ UWûÏ jÉÏ." SÉålÉÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå

" YrÉÉåÇ eÉÏeÉÔ, AÉmÉ iÉÉå

iÉÉå AÉmÉ MüÉå OûÉmÉsÉåxÉ WûÏ

ÌSrÉÉ."

 

"

AcNûÉ, ApÉÏ C¨iÉÉ

iÉÉå

"eÉÏeÉÉ

lÉå ÍvÉMüÉrÉiÉ

MüWûÉ.

" AUå, uÉÉå iÉÉå qÉæÇ

ÌlÉmmÉsxÉ MüÉå SoÉÉiÉå WÒûL qÉælÉå ÌTüU ÍcÉRûÉrÉÉ.

" PûÏMü Wæû, AoÉMüÐ eÉoÉ qÉæÇ QûÉsÉÔÇaÉÉ lÉ, iÉoÉ iÉÑqÉ cÉÉWåû ÎeɨÉÉ ÍcÉssÉÉlÉÉ , qÉæÇ NûÉåQèlÉå uÉÉsÉÉ

oÉÉiÉ MüÉå oÉÏcÉ qÉåÇ WûÏ MüÉOèiÉå WÒûL qÉælÉå MüWûÉ,

" eÉÏeÉÉ MüÐ

" AUå PûÏMü Wæû , eÉÏeÉÔ QûÉsÉ sÉÏeÉÏrÉåaÉÉ, ÎeɨÉÉ qÉlÉ MüWåû QûÉsÉ sÉÏeÉÏrÉåaÉÉ, AÉmÉ MüÐ rÉWû xÉÉsÉÏ QûUlÉå

uÉÉsÉÏ lÉWûÏÇ, WûÉåsÉÏ iÉÉå WûÉåiÉÏ WûÏ WæûQûÉsÉlÉå QûsÉuÉÉlÉå Måü ÍsÉrÉå, mÉU ApÉÏ iÉÉå AÉmÉ QûsÉuÉÉCrÉå." ElÉMüÐ

mÉÏPû mÉU ZÉÔoÉ MüxÉ MüU AmÉlÉå EpÉÉUÉåÇ MüÉå SoÉÉiÉå WÒûL AÉæU ÌlÉcÉsÉå pÉÉaÉ MüÉå pÉÏ ElÉMåü mÉÏNåû UaÉQèiÉå WÒûrÉå qÉålÉæ ElWåû cÉæsÉåÇeÉ ÌMürÉÉ. iÉoÉ iÉMü pÉÉpÉÏ MüÉÍsÉZÉ Måü xÉÉjÉ AÉ aÉrÉÏ jÉÏÇ AÉæU ElÉMåü AÉkÉå qÉÑWûÇ mÉU ZÉÑoÉ eÉqÉ MüU ExÉå UaÉQèlÉå sÉaÉÏÇ.

" YrÉÉåÇ eÉÏeÉÉ eÉÏ ÌMüxÉ Måü xÉÉjÉ qÉÑÇWû MüÉsÉÉ ÌMürÉÉ." qÉælÉåÇ ElWåû ÌTüU NåûQûÉ.

" AUå AÉæU ÌMüxÉ Måü xÉÉjÉ, ExÉÏ xxÉÉsÉÏ, qÉåUÏ ÍNûlÉÉsÉ lÉlS Måü xÉÉjÉ." AoÉ iÉMü WûqÉ sÉÉåaÉÉå MüÐ cÉÑmÉcÉÉmÉ WûÉåsÉÏ SåZÉiÉÏ,SÏSÏ lÉå oÉÉåsÉÉ. eÉÏeÉÉ MüÉ AÉkÉÉ qÉÑWûÇû MüÉsÉÉ jÉÉ AÉæU oÉÉMüÐ AÉkÉå mÉU qÉæÇ xÉÄTåüS uÉÉÌlÉïvÉ MüÉ mÉåÇOû sÉaÉÉ UWûÏ jÉÏ. pÉÉpÉÏ eÉÉå AoÉ mÉÏPû mÉU MüÉsÉÉ UÇaÉ sÉaÉÉ UWûÏ jÉÏÇ, oÉÉåsÉ mÉQûÏÇ,

" AUå lÉlSåÇ iÉÉå xÉÉssÉÏ xÉoÉ ÌMü xÉoÉ WûÉåiÉÏ WûÏ WæûÇ oÉcÉmÉlÉ MüÐ ÍNûlÉÉsÉ, rÉå YrÉÉå lÉWûÏÇ MüyiÉÏ MüÐ qÉåUå lÉÇSÉåÇD

WûÏ oÉWûlÉcÉÉåS WæûÇ oÉÎsMü xÉÉjÉ xÉÉjÉ

ElÉMåü ÌmÉduÉÉQåû QûÉsÉ ÌSrÉÉ AÉæU

sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå AlSÉeÉ sÉaÉ aÉrÉÉ ÌMü pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉÇ UÇaÉ sÉaÉÉrÉÉ Wæû. pÉÉåsÉå xuÉU qÉåÇ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ,

rÉå

yiÉå WÒûL ElWûÉålÉå AmÉlÉÉ MüÍsÉZÉ sÉaÉÉ WÒûAÉ WûÉjÉ WæûÇ , MüWû MüU AmÉlÉÏ oÉÉiÉ mÉÔUÏ MüÐ. eÉÏeÉÉ MüÐ ÍcÉWÒûÇMü xÉå WûqÉ

aÉÉÇQÕû

" AUå, lÉlSÉåD eÉÏ , LMü EÇaÉsÉÏ qÉåÇ WûÏ

qÉÑlfÉå iÉÉå qÉÉsÉÔqÉ jÉÉ ÌMü AÉmÉ oÉcÉmÉlÉ Måü aÉÉlQÕû WæûÇ

sÉaÉiÉÉ Wæû

mÉëæÎYOûxÉ NÕûOû aÉrÉÏ Wæû

oÉåcÉÉUå eÉÏeÉÉ eÉÏ, ElMåü SÉålÉÉå WûÉjÉ oÉÇkÉå jÉå AÉæU xÉÉsÉÏ AÉæU xÉsÉWûeÉ SÉålÉÉå

ÌmÉduÉÉQåû AlSU iÉMü AÉæU qÉæÇ pÉÏ ZÉÔoÉ eÉqÉ MüU

æU qÉæÇ MüUuÉÉ SåiÉÏ WÕûÇ."

pÉÉpÉÏ ZÉÔoÉ eÉqÉ MüU

ælÉå

xÉU qÉæÇ ZÉÔoÉ xÉÔZÉÉ UÇaÉ AÉæU oÉÉMüÐ WûU eÉaÉWû

AmÉlÉÉ mÉYMüÉ mÉåÇOû eÉÏeÉÉ

AÉrÉÏÇ. eÉÏeÉÉ eÉÏ Måü " uÉWûÉÇ" CvÉÉUÉ MüUiÉå WÒûL, oÉÉåsÉÏÇ,

MüÐ AcNûÏ WûÉsÉiÉ WûÉå UWûÏ jÉÏ. pÉÉpÉÏ iÉpÉÏ LMü oÉÉsOûÏ qÉåÇ UÇaÉ pÉU MüU sÉå

" rÉWû eÉaÉWû AoÉ iÉMü sÉaÉiÉÉ Wæû oÉcÉÏ Wæû". ( xÉÑoÉWû MüÐ, pÉÉÇaÉ MüÐ SÉå SÉå aÉÑfÉÏrÉÉ, eÉÏeÉÉ lÉå eÉÉå qÉåUÏ cÉÔÇcÉÏ MüÐ eÉÉå UaÉQûÉrÉÏ MüÐ, WûÉåsÉÏ MüÉ qÉÉWûÉæsÉ, qÉæÇ pÉÏ oÉåvÉqÉï WûÉå aÉrÉÏ jÉÏ)

" WûÉÇ pÉÉpÉÏ ," MüWûMüU qÉælÉå ElÉMüÉ mÉÉeÉÉqÉÉ AÉaÉå MüÐ AÉåU ZÉÏÇcÉ ÌSrÉÉ, AÉæU pÉÉpÉÏ lÉå mÉÔUÏ oÉÉsOûÏ MüÉ UÇaÉ " ExÉMåü " EmÉU ElQåûsÉ ÌSrÉÉ. mÉU pÉÉpÉÏ lÉå ÌTüU MüWûÉ,

" AUå, uÉWûÉÇ mÉålOû pÉÏ iÉÉå sÉaÉÉAÉå" AÉæU ElWûÉålÉå qÉåUÉ mÉåÇOû sÉaÉÉ WûÉjÉ eÉÏeÉÉ eÉÏ Måü mÉÉeÉÉqÉå qÉåÇ QûÉsÉ MüU "ExÉå" mÉMüQûÉ ÌSrÉÉ. mÉWûsÉÏ oÉÉU qÉåUå MÑüuÉÉÇUå, OûÏlÉ WûÉjÉÉåÇ lÉå ExÉåNÒûAÉ jÉÉ AÉæU qÉæÇ LYSqÉ

ÍxÉWûU aÉrÉÏ

qÉåUÏ

mÉÔUÏ SåWû qÉåÇ qÉxiÉÏ NûÉ aÉrÉÏ

sÉåÌMülÉ

qÉæÇ bÉoÉQûÉ, vÉqÉÉï UWûÏ jÉÏ

uÉWû

ZÉÔoÉ

MüQûÉ

oÉQûÉ

sÉaÉ

UWûÉ jÉÉ. pÉÉpÉÏ lÉå TüÉåxÉï MüUiÉå WÒûrÉå MüWûÉ,

 

" AUå, WûÉåsÉÏ Måü ÌSlÉ xÉÉsÉÏ eÉÏeÉÉ MüÉ sÉlQû mÉMüQûlÉå qÉåÇ vÉqÉÉïrÉåaÉÏ iÉÉå

MæüxÉå

cÉsÉåaÉÉ

ApÉÏ

cÉÔiÉ qÉåÇ

eÉÉrÉåaÉÉ iÉÉå cÉÔiÉU EPûÉ EPûÉ MüU Måü sÉÏsÉÉåaÉÏ" AÉæU ElWûÉålÉå qÉåUå WûÉjÉ qÉåÇ sÉlQû mÉMüQûÉ WûÏ ÌSrÉÉ.qÉæÇ pÉÏ qÉxiÉÏ qÉåÇ sÉlQû qÉåÇ UaÉQû MüU mÉåÇOû sÉaÉÉlÉå sÉaÉÏ. CxÉÏ oÉÏcÉ eÉÏeÉÉ eÉÏ lÉå AmÉlÉÉ WûÉjÉ NÒûQûÉ ÍsÉrÉÉ. mÉU eÉoÉ

iÉMü uÉWû mÉMüQû mÉÉiÉå WûqÉ AÉÇaÉlÉ Måü SÕxÉUå NûÉåU mÉU jÉå.

ÍsÉrÉÉ. mÉU eÉoÉ iÉMü uÉWû mÉMüQû mÉÉiÉå WûqÉ AÉ ÇaÉlÉ Måü SÕxÉUå NûÉåU mÉU jÉå.