lÉÉ pÉÔsÉÏ uÉÉå WûÉåsÉÏ

eÉÏeÉÉ, eÉÏeÉÉ AÉæU eÉÏeÉÉ
eÉoÉ qÉæÇ cÉÉæSWû xÉÉsÉ MüÐ WÒûC iÉoÉ xÉå WûÏ pÉÉpÉÏ qÉÑfÉå NåûQûiÉÏ jÉÏÇ ÌMü AoÉ cÉÉæSWû ÌMü WûÉåMüU pÉÏ iÉÑqÉlÉå
AoÉ iÉMü cÉÑSuÉÉlÉÉ lÉWûÏÇvÉÑÂ ÌMürÉÉ. PûÏMü Wæû AaÉU xÉÉæsÉWû iÉMü iÉÑqÉlÉå lÉWûÏÇ cÉÑSuÉÉrÉÉ iÉÉå iÉÑqWûÉUÏ cÉÔiÉ
MüÉ E«ÉOûlÉ qÉÑfÉåÇ AmÉlÉå xÉærÉÉÇ
rÉÉlÉÏ iÉÑqWûÉUå
pÉrrÉÉ xÉå MüUuÉÉlÉÉ mÉQåûaÉÉ.
sÉåÌMülÉ CxÉMüÐ lÉÉæoÉiÉ lÉWûÏÇ
AÉrÉÏ.
qÉæÇ xÉÉåsÉWû MüÐ WûÉålÉå uÉÉsÉÏ jÉÏ.
oÉUxÉ mÉlSìWû rÉÉ
xÉÉæsÉWû MüÉ ÍxÉlÉ ,eÉuÉÉlÉÏ MüÐ
UÉiÉåÇ, qÉÑUÉSÉåÇ Måü
ÌSlÉ.
sÉqoÉÏ, aÉÉåUÏ, aÉÉsÉÉåÇ mÉU aÉÑsÉÉoÉ
ÎZÉsÉ UWåû
jÉå,AÉæU cÉÉåsÉÏ Måü EpÉÉU...
oÉxÉ rÉÑÇ MüWÒûÇ
ÌMü xÉÉUÏ
xÉWåûÍsÉrÉÉÇ qÉÑfÉå SåZÉ MüU
eÉsÉiÉÏ jÉÏÇ AÉæU
sÉQèMåü xÉÉUå qÉUiÉå jÉå.AÉæU uÉWû
qÉåUÏ mÉWûsÉÏ
WûÉåsÉÏ jÉÏ, eÉÏeÉÉ Måü
xÉÉjÉ. oÉxÉliÉ MüÐü oÉrÉÉU, oÉÉWûU mÉsÉÉvÉ SWûMü UWåû jÉå AÉæU AlSU qÉåUÏ cÉÉåsÉÏ Måü ...oÉxÉ ÌoÉlÉÉ
oÉÉiÉ ÌMü AlaÉQûÉD sÉåiÉÏ jÉÏ, oÉÉU oÉÉU vÉÏvÉå Måü xÉÉqÉlÉå ZÉQûÏ WûÉåiÉÏ jÉÏ. MüpÉÏ eÉÉåoÉlÉ Måü EpÉÉU AcNåû
sÉaÉiÉå, MüpÉÏ ZÉÑS vÉqÉÉï eÉÉiÉÏ. MüpÉÏ qÉlÉ MüUiÉÉ ÌMü oÉxÉ MüÉåC MüxÉ Måü mÉMüQû Måü SoÉÉ sÉå, SoÉÉåcÉ
sÉå...
MÑüNû ÌSlÉ mÉWûsÉå eÉoÉ qÉåUÏ oÉQûÏ SÏSÏ MüÐ vÉÉSÏ WÒûrÉÏ jÉÏ iÉÉå WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ lÉåû ZÉÑoÉ eÉqÉ MüU aÉÉsÉÏrÉÉÇ xÉÑlÉÉrÉÏÇ
AÉæU qÉælÉå eÉÏeÉÉ eÉÏ xÉå MüÉåyoÉU qÉæÇ vÉiÉï qÉlÉuÉÉ sÉÏ ÌMü uÉWû WûÉåsÉÏ qÉåÇ eÉÂU AÉrÉåaÉåÇ AÉæU
SÉå-cÉÉU ÌSlÉ UWåûÇaÉå. mÉU WûÉåsÉÏ Måü MÑüNû ÌSlÉ mÉWûsÉå ElÉMüÉ TüÉålÉ AÉrÉÉ ÌMü ElWåû WûÉåsÉÏ ÌMü vÉÉqÉ MüÉå WûÏ
MüWûÏÇ oÉÉWûU eÉÉlÉÉ Wæû CxÉÍsÉrÉå ElÉMüÉ AÉlÉÉ jÉÉåQûÉ qÉÑÎvMüsÉ Wæû. qÉælÉå ElÉxÉå ËUYuÉåxOû MüÐ , ÌMü MüqÉ
xÉå MüqÉ jÉÉåQûÏ SåU Måü ÍsÉrÉ åSÏSÏ Måü xÉÉjÉ AÉ eÉÉrÉåÇ. ÌTüU rÉWû iÉrÉ WÒûAÉ ÌMü, uÉWû WûÉåsÉÏ MüÉå xÉÑoÉWû AÉ
eÉÉrÉåÇaÉå AÉæU WûÉåsÉÏ ZÉåsÉ MüU SÉåmÉWûU MüÉå uÉÉmÉxÉ cÉsÉå eÉÉrÉåÇaÉå. WûÉåsÉÏ Måü LMü ÌSlÉ mÉWûsÉå xÉå WûÏ WûqÉ
sÉÉåaÉ iÉærÉÉËUrÉÉÇ MüU UWåû jÉå. RåûU xÉÉUÉ aÉÑsÉÉsÉ, AoÉÏU AÉæU UÇaÉ, eÉÏeÉÉ MüÉå UÇaÉlÉå Måü ÍsÉrÉå LYSqÉ mÉYMåü
mÉãÇOû, pÉÇaÉ uÉÉsÉÏ aÉÑÎfÉrÉÉ, PûlQûÉD xÉÉUÉ CliÉeÉÉqÉ qÉælÉå ÌMürÉÉ. WûÉåsÉÏ Måü mÉWûsÉå uÉÉsÉÏ UÉiÉ qÉæÇ AÉæU
pÉÉpÉÏ SåU UÉiÉ iÉMü ÌMücÉålÉ qÉåÇ WûÏ sÉaÉå UWåû ÎeÉxÉxÉå ÌMü WûÉåsÉÏ uÉÉsÉå ÌSlÉ Måü ÍsÉrÉå MüÉåC MüÉqÉ oÉÉMüÐ lÉ UWåû.
WûÉåsÉÏ MüÐ xÉÑoÉWû MümÉQåû MüUÉoÉ WûÉå eÉÉlÉå Måü QûU xÉå qÉælÉå LMü mÉÔUÉlÉÏ TëüÉMü mÉWûlÉÏ, WûsMåü UÇaÉ
MüÐ. mÉU mÉÑUÉlÉÏ WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ uÉWû jÉÉåQûÏ NûÉåOûÏ AÉæU oÉWÒû iÉ OûÉDOû jÉÏ ÎeÉxÉxÉå qÉåUå EpÉÉU AÉæU EpÉU MüU
xÉÉqÉlÉå AÉ UWåû jÉå. UÇaÉ xÉå oÉcÉlÉå Måü ÍsÉL qÉæÇ WûÉjÉ mÉæU mÉU uÉæxÉÍsÉlÉ sÉaÉÉ UWûÏ jÉÏ iÉÉå pÉÉpÉÏ lÉå
qÉÑÇfÉå ÍcÉRûÉiÉå WÒûL MüWûÉ," lÉlS UÉlÉÏ, eÉUÉ lÉÏcÉå uÉÉsÉå CsÉÉMåü qÉåÇ pÉÏ, AlSU iÉMü EÇaÉsÉÏ QûÉsÉ MüU sÉaÉÉ
sÉÉå AÉæU AaÉU vÉUqÉ sÉaÉ UWûÏ WûÉå iÉÉå qÉæÇ sÉaÉÉ SÕÇ. pÉÉpÉÏ ÌMü xÉsÉÉWû qÉÉlÉ MüU , mÉælOûÏ xÉUMüÉMüU
qÉælÉå uÉWûÉÇ pÉÏ uÉæxÉåsÉÏlÉ sÉaÉ sÉÏ. fÉÉÇOåûÇ iÉÉå qÉælÉå MüsÉ UÉiÉ WûÏ xÉÉTü-xÉÔTü MüU sÉÏ jÉÏ. qÉåUÏ MüÉåC msÉÉÌlÉaÉÇ
lÉWûÏÇ jÉÏ , mÉU YrÉÉ mÉiÉÉ...AmÉlÉÏ MÑüÇuÉÉUÏ aÉÑsÉÉoÉÏ OûÉDOû cÉÔiÉ SåZÉ MüU iÉÉå LMü oÉÉU qÉæÇ pÉÏ vÉqÉÉï
aÉrÉÏ mÉU kÉÏUå xÉå qÉælÉå sÉåÌoÉrÉÉ MüÉå TæüsÉÉMüU ZÉÑoÉ uÉæxÉsÉÏlÉ sÉaÉÉrÉÏ. LMü msÉÉxOûÏMü Måü mÉÉEcÉ qÉåÇ qÉælÉå xÉÉUå

UÇaÉ UZÉ ÍsÉrÉå AÉæU SÉå UÇaÉ xÉå pÉUÏ oÉÉsOûÏ NûiÉ mÉU UZÉ sÉÏ. uÉWûÏÇ qÉæÇ AÉæU pÉÉpÉÏ DÇiÉeÉÉU MüUlÉå
sÉaÉå.
WûÉåsÉÏ MüÉ WÒûQèSÇaÉ vÉÑà WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ. AÉeÉ lÉ NûÉåQåûaÉåÇ WûqÉ WûqÉeÉÉåsÉÏ, ZÉåsÉåaÉåÇ WûqÉ WûÉåsÉÏ,...cÉÉWåû pÉÏaÉå iÉåËU
cÉÑlÉËUrÉÉ cÉÉWåû pÉÏaÉå cÉÉåsÉÏ, sÉÉEQûxmÉÏMüU mÉU ÌÄTüsqÉÏ WûÉåsÉÏ aÉÉlÉÉåÇ MüÐ AÉuÉÉeÉ, cÉÉUÉåÇ AÉæU UÇaÉ, aÉÑsÉÉsÉ,
ÌmÉcÉMüÉUÏrÉÉÇ,OûÉåsÉÏ oÉlÉÉ oÉlÉÉ MüU sÉQèMåü UÇaÉ, WÒûQûSÇaÉ, qÉcÉÉ UWåû jÉå, oÉÏcÉ oÉÏcÉ qÉåÇ MüoÉÏU...MüoÉÏUÉ...xÉÉ
UÉ..UÉ AÉæU lÉÉqÉ sÉå sÉå MüU aÉÉsÉÏrÉÉÇ, mÉU AÉeÉ aÉÉsÉÏrÉÉÇ pÉÏ AcNûÏ sÉaÉ UWûÏ jÉÏÇ.iÉpÉÏ qÉælÉå AmÉlÉÉ
lÉÉqÉ xÉÑlÉÉ...
lÉMüoÉåxÉU MüÉaÉÉ sÉå pÉÉaÉÉ, xÉærÉÉÇ ApÉÉaÉÉ lÉÉ eÉÉaÉÉ,
EQû EQû MüÉaÉÉ xÉÇaÉÏiÉÉ MüÐ cÉÉåÍsÉrÉÉ mÉå oÉæPûÉ,... pÉÉpÉÏ lÉå CvÉÉUÉ ÌMürÉÉ, lÉlS UÉlÉÏ SåZÉÉå iÉÑqWûÉUÉ " uÉWû"(
uÉWû qÉåUÏ aÉsÉÏ Måü qÉÉåQû mÉU UWûiÉÉ jÉÉ AÉæU UÉåeÉ uÉWûÉÇ ZÉQûÉ UWûlÉÉ, qÉåUå xMÔüsÉ Måü OûÉDqÉ mÉU,
AYxÉU qÉåUå mÉÏNåû mÉÏNåû eÉÉlÉÉ, NåûQûlÉÉ, vÉÉrÉS ExÉÏlÉå qÉÑfÉå mÉWûsÉÏ oÉÉU eÉuÉÉlÉÏ AÉlÉå MüÉ LyxÉÉxÉ MüUÉrÉÉ,
qÉæÇ ExÉMüÉå ÍsÉÄnOû lÉWûÏÇ SåiÉÏ jÉÏ mÉU xÉoÉMüÉå qÉÉsÉÔqÉ jÉÉ ÌMü uÉWû qÉåUÉ SÏuÉÉlÉÉ Wæû). qÉælÉå ÍNûmÉlÉå MüÐ
MüÉãÍvÉvÉ MüÐ mÉU pÉÉpÉÏ qÉå qÉÑlfÉå kÉYMüÉ Så MüU xÉÉqÉlÉå MüU ÌSrÉÉ. ExÉlÉå qÉÑfÉÇå SåZÉMüU aÉÉlÉÉ mÉÔUÉ ÌMürÉÉ...
EQû EQû MüÉaÉÉ xÉÇaÉÏiÉÉ MüÐ cÉÉãÍsÉrÉÉ mÉå oÉæPûÉ, AUå, eÉÉåoÉlÉÉ MüÉ xÉoÉ UxÉ sÉå pÉÉaÉÉ...
AÉæU LMü UÇaÉ pÉU aÉÑooÉÉUÉ xÉÏkÉå qÉåUå EmÉU TåüMüÉ eÉÉå PûÏMü qÉåUå oÉÉrÉåÇ eÉÉåoÉlÉ mÉU sÉaÉÉ AÉæU uÉWû LYSqÉ UÇaÉ
xÉå sÉÉsÉ WûÉå aÉrÉÉ.qÉæÇ LYSqÉ ÍxÉWûU aÉrÉÏ AÉæU ExÉlÉå AÉæU ExÉMåü xÉÉÍjÉrÉÉåÇ lÉå ÌTüU eÉÉåU xÉå aÉÉrÉÉ,
AUå, oÉÑU uÉÉsÉÏ, oÉÑUÉ lÉ qÉÉlÉÉå WûÉåsÉÏ Wæû.
EQû EQû MüÉaÉÉ xÉÇaÉÏiÉÉ MüÐ xMüOïû mÉå oÉæPûÉ, AUå, oÉÑËUrÉÉ MüÉ xÉoÉ UxÉ sÉå pÉÉaÉÉ..lÉMüoÉåxÉU MüÉaÉÉ sÉå
pÉÉaÉÉ,
xÉærÉÉÇ ApÉÉaÉÉ lÉÉ eÉÉaÉÉ,
pÉÉpÉÏ lÉå qÉÑfÉåÇ UÇaÉ pÉUÏ oÉÉsOûÏ mÉMüQûÉ SÏ AÉæU qÉælÉå pÉÏ PûÏMü ExÉMåü EmÉU QûÉsÉ SÏ. pÉÉpÉÏ lÉå qÉåUå UÇaÉå
EUÉãeÉ MüÉå MüxÉ Måü SoÉÉrÉÉ AÉæU ÍcÉRûÉrÉÉ,
" lÉlS UÉlÉÏ vÉÑÂAÉiÉ iÉÉå AcNûÏ WûÉå aÉrÉÏ Wæû."
WûqÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå mÉiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ cÉsÉÉ mÉU eÉÏeÉÉ eÉÏ mÉÏNåû uÉÉsÉå SUuÉÉeÉå xÉå AÉ aÉrÉå jÉå. fÉOû xÉå qÉæÇ AÉæU
pÉÉpÉÏ lÉÏcÉå AÉrÉå. WûqÉlÉå msÉÉlÉ ÌMürÉÉ jÉÉ ÌMü WûqÉ SÉålÉÉå ÍqÉsÉ MüU eÉÏeÉÉ eÉÏ MüÉå UaÉQåûÇaÉå mÉU uÉWû
msÉÉlÉ WûÏ UWû aÉrÉÉ. SÏSÏ lÉå pÉÉpÉÏ MüÉå mÉMüQû ÍsÉrÉÉ AÉæU eÉÏeÉÉ lÉå qÉÑÇfÉå. eÉÏeÉÉ mÉWûsÉå WûÏ AmÉlÉå WûÉjÉÉåÇ qÉæÇ
aÉÉRûÉ sÉÉsÉ UÇaÉ sÉaÉÉ MüU AÉrÉå jÉå AÉæU ElWûÉålÉå fOû qÉåUå MÑüuÉÉÇUå aÉÉsÉÉåÇMüÉå SoÉÉåcÉ ÍsÉrÉÉ AÉæU qÉåUå
aÉÑsÉÉoÉÏ aÉÉsÉÉåÇ MüÐ UaÉQûÉD qÉxÉsÉÉrÉÏ cÉÉsÉÔ WûÉå aÉrÉÏ. qÉælÉå AmÉlÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå ElÉMüÉ WûÉjÉ NÒûÑQûÉlÉå MüÐ MüÉãÍvÉvÉ
MüÐ mÉU MüÉåC AxÉU lÉWûÏÇ WÒûAÉ. mÉWûsÉÏ oÉÉU qÉåUå OûÏlÉ aÉÉsÉÉåÇ mÉU ÌMüxÉÏ qÉSï MüÉ WûÉjÉ mÉQûÉ AÉæU
oÉxÉ LåxÉÉ sÉaÉ UWûÉ jÉÉ ÌMü... UÇaÉ EmÉU sÉaÉ UWûÉ jÉÉ AÉæU aÉÏsÉÏ qÉæÇ lÉÏcÉå WûÉå UWûÏ jÉÏ. ElÉMüÉ WûÉjÉ aÉÉsÉ xÉå
lÉÏcÉå xÉUMüÉ iÉÉå qÉæÇ xÉqÉfÉÏ MüÐ... mÉU AxÉsÉ ÌlÉvÉÉlÉÉ iÉÉå MüWûÏÇ AÉæU jÉÉ. eÉoÉ iÉMü qÉæÇ xÉqÉfÉ
mÉÉiÉÏ, ElÉMüÐ EaÉÇÍsÉrÉÉÇ qÉåUå MÑüuÉÉÇUå EpÉÉUÉåÇ Måü EmÉUÏ pÉÉaÉ MüÉå , ÄTëüÉMü Måü AlSU bÉÑxÉMüU, UÇaÉ UWûÏ jÉÏÇ. qÉæÇ
MüÉÇmÉ EPûÏ. eÉÏeÉÉ lÉå eÉÉåU sÉaÉÉMüU AÉæU AlSU WûÉjÉ QûÉsÉ MüU qÉåUå MüÍsÉrÉÉåÇ MüÉå UÇaÉlÉÉ, qÉxÉsÉlÉÉ,
UaÉQûlÉÉ vÉÑà MüU ÌSrÉÉ. vÉqÉï pÉÏ sÉaÉ UWûÏ jÉÏ, AcNûÉ pÉÏ sÉaÉ UWûÉ jÉÉ. qÉæÇ EmÉU EmÉU WûÉjÉ NÒûQûÉlÉå ÌMü
MüÉãÍvÉvÉ MüU UWûÏ jÉÏ mÉU qÉlÉ rÉWûÏ MüWû UWûÉ jÉÉ ÌMü...eÉÏeÉÉ eÉÏ lÉå qÉåUÉ LMü eÉÉåoÉlÉ AoÉ AcNûÏ
iÉUWû ÄTëüÉMü Måü ASÇU mÉMüQû ÍsÉrÉÉ jÉÉ AÉæU SÕxÉUÉ uÉWû ÄTëüÉMü Måü EmÉU xÉå WûÏ SoÉÉ UWåû jÉå. ElWûÉålÉå qÉåUÏ OûÏlÉ
oÉëÉ ZÉÉåsÉlÉå MüÐ MüÉãÍvÉvÉ MüUiÉå WÒûL MüWûÉ,

" MüoÉ iÉMü ClÉ MüoÉÑiÉUÉãÇ MüÉå AlSU oÉlS MüU Måü UZÉÉãaÉÏ", (ElWåû YrÉÉ mÉiÉÉ ÌMü ClWåû C¨Éå ÌSlÉÉã xÉå qÉælÉå
ElWûÏ Måü sÉÏrÉå xÉqWûÉsÉ MüU UZÉÉ jÉÉ).
oÉëÉ ZÉÉåsÉMüU ElWûÉålÉå ZÉÔoÉ RåûU xÉÉUÉ xÉÔZÉÉ UÇaÉ, EmÉU xÉå oÉëÉ Måü AlSU QûÉsÉ ÌSrÉÉ AÉæU AoÉ qÉåUå SÉålÉÉåÇ
eÉÉåoÉlÉÉå MüÐ UaÉQûÉD qÉxÉsÉÉD MüUlÉå sÉaÉå. eÉoÉ qÉåUÏ MüÉåÍvÉvÉÉãÇ MüÉ MüÉåD AxÉU lÉWûÏÇ WÒAÉ iÉÉå qÉSS Måü
ÍsÉrÉå qÉælÉå pÉÉpÉÏ ÌMü AÉåU SåZÉÉ, mÉU uÉWûÉÇ iÉÉå WûÉsÉiÉ AÉæU aÉQûoÉQû jÉÏ.
cÉåWûUå iÉÉå SÉålÉÉå sÉÉåaÉÉåÇ Måü AcNûÏ iÉUWû xÉå UÇaÉå mÉÑiÉå jÉå WûÏ, pÉÉpÉÏ lÉå SÏSÏ Måü osÉÉEeÉ qÉåÇ AcNûÏ iÉUWû WûÉjÉ
QûÉsÉ UZÉÉ jÉÉ AÉæU SÏSÏ pÉÏ, pÉÉpÉÏ Måü osÉÉEeÉ Måü oÉOûlÉ ZÉÉåsÉlÉå MüÐ MüÉåvÉÏvÉ MüU UWûÏÇ
jÉÏ.AÉcÉÇsÉ iÉÉå SÉålÉÉå Måü mÉÔUÏ iÉUWû xÉå WûOåû WÒûL jÉå.
qÉåUÉ krÉÉlÉ EkÉU jÉÉ AÉæU CkÉU eÉÏeÉÉ MüÉ LMü UÇaÉ mÉÑiÉÉ WûÉjÉ qÉåUå ÄTëüÉMü Måü AlSU mÉWÒûÇcÉ aÉrÉÉ. eÉoÉ iÉMü
qÉæÇ xÉqWûsÉÔÇ, qÉåUÏ eÉÉÇbÉ xÉå WûÉjÉ EmÉU mÉWÒûÇcÉ MüU, ElWûÉålÉå qÉåUÏ mÉælOûÏ Måü EmÉU xÉå qÉåUÏ... MüxÉ MüU
SoÉÉåcÉ ÍsÉrÉÉ AÉæU EmÉU xÉå WûÏ UÇaÉ sÉaÉÉlÉå sÉaÉå. qÉæÇ LYSqÉ ÌaÉlÉaÉÏlÉÉ aÉrÉÏ. LMü WûÉjÉ EmÉU qÉåUÏ eÉuÉÉlÉÏ MüÐ
MüsÉÏrÉÉåÇ MüÉå UaÉQû qÉxÉsÉ UWûÉ jÉÉ AÉæU SÕxÉUÉ qÉåUÏ MÑüluÉÉUÏ eÉÉbÉÉåÇ Måü oÉÏcÉ...mÉU eÉÏeÉÉ MüÐ SÒvOû
EaÉÇÍsÉrÉÉã MüÉå CxÉxÉå xÉiÉÉåwÉÇ jÉÉãQåû WûÏ jÉÉ. qÉælÉåÇ AmÉlÉÏ eÉÉbÉåÇ MüxÉ MüU ÍxÉMüÉåQíû UZÉÏ jÉÏÇ sÉåÌMülÉ uÉWû mÉælOûÏ
Måü pÉÏiÉU bÉÑxÉMüU qÉåUå aÉÑsÉÉoÉÏ sÉåoÉÏrÉÉ MüÉå pÉÏ sÉÉsÉ MüUlÉå sÉaÉÏÇ. CxÉ QûoÉÑsÉ LåxxÉÉsOû xÉå qÉæÇ
LYSqÉ oÉåMüÉoÉÔ WûÉå aÉrÉÏ. MÑüNû vÉqÉï AÉæU sÉÉeÉ Måü qÉÉUå AÉæU MÑüNû...qÉÑfÉå LåxÉÉ MüpÉÏ lÉWûÏÇ sÉaÉÉ jÉÉ...qÉåUÉ
mÉÔUÉ vÉUÏU MülOíûÉãsÉ xÉå oÉÉWûU WûÉå UWûÉ jÉÉ... qÉåUÏ eÉÉÇbÉåÇ AmÉlÉå AÉmÉ ÄTæüsÉ UWûÏjÉÏÇ...AÉæU eÉÏeÉÉ lÉå
CxÉMüÉ ÄTüÉrÉSÉ EPûÉMüU AmÉlÉÏ EaÉÇsÉÏ MüÐ ÌOûmÉ qÉåUÏ...qÉåUÏ rÉÉãlÉÏ qÉåÇ QûÉsÉ ÌSrÉÉ...qÉÑfÉåÇ LåxÉÉ sÉaÉÉ eÉæxÉå ÌMü
MüÉåC 440 uÉÉåsOû MüÉ fÉOûMüÉ sÉaÉÉ WûÉå. jÉÉãQûÏ SåU oÉÉS qÉæ jÉÉåQûÉ xÉqWûsÉÏ AÉæU SÉålÉÉå WûÉjÉÉãÇ xÉå
ElÉMüÉ WûÉjÉ WûOûÉlÉå MüÐ MüÉåÍvÉvÉ MüUlÉå sÉaÉÏ.
mÉU pÉÉpÉÏ qÉåUÏ qÉSS MüÉå AÉ aÉDÇ.
ElWûÉålÉå UÇaÉ pÉUÏ LMü oÉÉsOûÏ EPûÉMüU eÉÏeÉÉ mÉU TåüÇMüÐ. mÉU qÉåUå eÉÏeÉÉ eÉÏ pÉÏ MüqÉ cÉÉsÉÔ cÉÏeÉ lÉWûÏÇ jÉå,
ElWûÉålÉå qÉÑfÉå AÉaÉå MüU ÌSrÉÉ AÉæU xÉÉUÉ UÇaÉ qÉåUå EmÉU mÉQûÉ AÉæU uÉÉå pÉÏ erÉÉSÉ qÉåUå xÉÏlÉå mÉU.
eÉÏeÉÉ lÉå cÉÉsÉÉMüÐ xÉå eÉÉå xÉÔZÉÉ UÇaÉ qÉåUå eÉÉåoÉlÉ mÉU sÉaÉÉrÉÉ jÉÉ uÉWû AoÉ mÉÔUÏ iÉUWû aÉÏsÉÉ WûÉåMüU... AÉæU
oÉëÉ iÉÉå ElWûÉålÉå lÉ ÍxÉÄTïü ZÉÉåsÉÏ jÉÏ oÉÎsMü qÉåUå xÉÏlÉå xÉå AcNûÏ iÉUWû xÉå WûOûÉ SÏ jÉÏ...CxÉÍsÉrÉå
AoÉ qÉåUÉ OûÏlÉ eÉÉåoÉlÉ lÉ ÍxÉÄTïü UÇaÉ xÉå AcNûÏ iÉUWû sÉÉsÉ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ oÉÎsMü pÉÏaÉÏ ÄTëüÉMü xÉå ÍcÉmÉMü MüU
Måü mÉÔUÏ iÉUWû xÉå ÌSZÉ UWûÉ jÉÉ.
sÉåÌMülÉ AoÉ uÉWû pÉÉpÉÏ MüÉå mÉMüQûlÉå MüÐ MüÉæÍvÉvÉ MüU UWåû jÉå CxÉÍsÉrÉå qÉæÇ ÄTëüÏ WûÉå aÉrÉÏ.
eÉÏeÉÉ lÉå iÉÉå qÉÑfÉåÇ AcNûÏ iÉUWû WûU eÉaÉWû UÇaÉ ÌSrÉÉ jÉÉ mÉU uÉWû xÉÔZÉå WûÏ oÉcÉå jÉå AÉæU AoÉ qÉåUÉ qÉÉæMüÉ jÉÉ.
qÉælÉå AmÉlÉå ZÉÉxÉ mÉåÇOû MüÐ OèrÉÔoÉ ÌlÉMüÉsÉÏ AÉæU SÉå UÇaÉ ÍqÉsÉÉMüU WûjÉåsÉÏ mÉU RåûU xÉÉUÉ aÉÉRûÉ UÇaÉ oÉlÉÉrÉÉ,
ZÉÔoÉ aÉÉRûÉ sÉÉsÉ AÉæU MüD ÌSlÉ iÉMü lÉ NÕûOåû LåxÉÉ.
eÉÏeÉÉ eÉÏ lÉå pÉÉpÉÏ MüÉå SÉålÉÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå oÉsMüÏ xÉÉTü xÉÉTü MüWÕûÇ iÉÉå , pÉÉpÉÏ Måü SÉålÉÉå pÉUå pÉUå xiÉlÉÉåÇ MüÉå
mÉMüQû UZÉÉ jÉÉ, mÉU pÉÉpÉÏ pÉÏ ÌoÉlÉÉ ExÉMüÐ MüÉåC ÌTü¢ü ÌMürÉå, ElÉMåü xÉÏlÉå mÉU UÇaÉ sÉaÉÉ UWûÏ jÉÏÇ.
qÉåUå ÍsÉrÉå mÉÔUÉ qÉÉæMüÉ jÉÉ.
qÉælÉå AmÉlÉå SÉålÉÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå ElÉMåü aÉÉsÉÉåÇ mÉU AcNûÏ iÉUWû xÉå UÇaÉ sÉaÉÉlÉÉ vÉÑ MüU ÌSrÉÉ. ElÉMüÉ mÉÔUÉ cÉåWûUÉ
qÉæÇ AmÉlÉÏ qÉeÉÏï xÉå UÇaÉ UWûÏ jÉÏ.rÉWûÉÇ iÉMü MüÐ ElÉMüÉ qÉÑÇWû ZÉÑsÉuÉÉMüU SÉÇiÉÉåÇ mÉU pÉÏ qÉælÉå sÉÉsÉ
UÇaÉ xÉå qÉÇeÉlÉ MüUÉrÉÉ.SÏSÏ mÉÔUÏ iÉUWû lrÉÔOíûsÉ jÉÏÇ, CxÉÍsÉrÉå AoÉ WûqÉ SÉålÉÉåÇ eÉÏeÉÉ mÉU pÉÉUÏ mÉQû UWåû
jÉå.NûÏlÉÉ-fÉmÉOûÏ qÉåÇ pÉÉpÉÏ MüÐ cÉÔÇÍcÉrÉÉÇ osÉÉEeÉ xÉå oÉÉWûU pÉÏ jÉÉåQûÏ ÌlÉMüsÉ AÉrÉÏ jÉÏÇ AÉæU eÉÏeÉÉ lÉå
ElWåû ZÉÔoÉ UaÉQû MüU UÇaÉÉ jÉÉ mÉU pÉÉpÉÏ lÉå pÉÏ ElWåû OûÉmÉsÉåxÉ MüU ÌSrÉÉ AÉæU WûqÉ SÉålÉÉå lÉå ÍqÉsÉ MüU ElÉMåü

WûÉjÉ AcNûÏ iÉUWû mÉÏNåû oÉÉkÉÇ ÌSrÉå. pÉÉpÉÏ lÉå MüQûÉWûÏ MüÐ MüÉÍsÉZÉ xÉå ZÉÑoÉ mÉYMüÉ MüÉsÉÉ UÇaÉ oÉlÉÉrÉÉ jÉÉ
uÉWû ExÉå sÉålÉå aÉrÉÏÇ AÉæU qÉæÇ eÉÏeÉÉ xÉå AmÉlÉÉ oÉSsÉÉ ÌlÉMüÉsÉlÉå sÉaÉÏ. SÉålÉÉå WûÉjÉÉåÇ qÉåÇ mÉåÇOû sÉaÉÉMüU qÉæÇ mÉÏNåû
xÉå, ZÉQûÏ WûÉå, ElÉMåü mÉåOû, xÉÏlÉå, WûÉjÉ WûU eÉaÉWû UÇaÉ sÉaÉÉlÉå sÉaÉÏ. ElÉMåü SÉålÉÉå
ÌlÉmmÉsxÉ MüÉå ( eÉæxÉå uÉWû qÉåUå eÉÉåoÉlÉ MüÉå UaÉQû UWåû jÉå uÉæxÉå WûÏ, oÉsMüÏ ExÉxÉå pÉÏ MüxÉMüU )UaÉQèiÉå WÒûL
qÉælÉå eÉÏeÉÉ eÉÏ MüÉå
ÍcÉRûÉrÉÉ,
" YrÉÉåÇ eÉÏeÉÔ, AÉmÉ iÉÉå
ÍxÉÄTïü OûÉmÉ qÉæÇ WûÉjÉ QûÉsÉ UWåû jÉå AÉæU WûqÉ sÉÉåaÉÉå lÉå
iÉÉå AÉmÉ MüÉå OûÉmÉsÉåxÉ WûÏ
MüU
ÌSrÉÉ."
" AcNûÉ, ApÉÏ C¨iÉÉ
ENûsÉ UWûÏ jÉÏ, eÉUÉ xÉÉ qÉælÉå UÇaÉ sÉaÉÉ ÌSrÉÉ
iÉÉå..."eÉÏeÉÉ lÉå ÍvÉMüÉrÉiÉ
Måü OûÉålÉ qÉåÇ
MüWûÉ.
" AUå, uÉÉå iÉÉå qÉæÇ
AÉmÉMüÉå oÉÑ®Ò oÉlÉÉ UWûÏ jÉÏ." SÉålÉÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå
ÌlÉmmÉsxÉ MüÉå SoÉÉiÉå WÒûL qÉælÉå ÌTüU ÍcÉRûÉrÉÉ.
" PûÏMü Wæû, AoÉMüÐ eÉoÉ qÉæÇ QûÉsÉÔÇaÉÉ lÉ, iÉoÉ iÉÑqÉ cÉÉWåû ÎeɨÉÉ ÍcÉssÉÉlÉÉ , qÉæÇ NûÉåQèlÉå uÉÉsÉÉ..." eÉÏeÉÉ MüÐ
oÉÉiÉ MüÉå oÉÏcÉ qÉåÇ WûÏ MüÉOèiÉå WÒûL qÉælÉå MüWûÉ,
" AUå PûÏMü Wæû , eÉÏeÉÔ QûÉsÉ sÉÏeÉÏrÉåaÉÉ, ÎeɨÉÉ qÉlÉ MüWåû QûÉsÉ sÉÏeÉÏrÉåaÉÉ, AÉmÉ MüÐ rÉWû xÉÉsÉÏ QûUlÉå
uÉÉsÉÏ lÉWûÏÇ, WûÉåsÉÏ iÉÉå WûÉåiÉÏ WûÏ WæûQûÉsÉlÉå QûsÉuÉÉlÉå Måü ÍsÉrÉå, mÉU ApÉÏ iÉÉå AÉmÉ QûsÉuÉÉCrÉå." ElÉMüÐ
mÉÏPû mÉU ZÉÔoÉ MüxÉ MüU AmÉlÉå EpÉÉUÉåÇ MüÉå SoÉÉiÉå WÒûL AÉæU ÌlÉcÉsÉå pÉÉaÉ MüÉå pÉÏ ElÉMåü mÉÏNåû UaÉQèiÉå WÒûrÉå
qÉålÉæ ElWåû cÉæsÉåÇeÉ ÌMürÉÉ. iÉoÉ iÉMü pÉÉpÉÏ MüÉÍsÉZÉ Måü xÉÉjÉ AÉ aÉrÉÏ jÉÏÇ AÉæU ElÉMåü AÉkÉå qÉÑWûÇ mÉU
ZÉÑoÉ eÉqÉ MüU ExÉå UaÉQèlÉå sÉaÉÏÇ.
" YrÉÉåÇ eÉÏeÉÉ eÉÏ ÌMüxÉ Måü xÉÉjÉ qÉÑÇWû MüÉsÉÉ ÌMürÉÉ." qÉælÉåÇ ElWåû ÌTüU NåûQûÉ.
" AUå AÉæU ÌMüxÉ Måü xÉÉjÉ, ExÉÏ xxÉÉsÉÏ, qÉåUÏ ÍNûlÉÉsÉ lÉlS Måü xÉÉjÉ." AoÉ iÉMü WûqÉ sÉÉåaÉÉå MüÐ cÉÑmÉcÉÉmÉ
WûÉåsÉÏ SåZÉiÉÏ,SÏSÏ lÉå oÉÉåsÉÉ. eÉÏeÉÉ MüÉ AÉkÉÉ qÉÑWûÇû MüÉsÉÉ jÉÉ AÉæU oÉÉMüÐ AÉkÉå mÉU qÉæÇ xÉÄTåüS
uÉÉÌlÉïvÉ MüÉ mÉåÇOû sÉaÉÉ UWûÏ jÉÏ. pÉÉpÉÏ eÉÉå AoÉ mÉÏPû mÉU MüÉsÉÉ UÇaÉ sÉaÉÉ UWûÏ jÉÏÇ, oÉÉåsÉ mÉQûÏÇ,
" AUå lÉlSåÇ iÉÉå xÉÉssÉÏ xÉoÉ ÌMü xÉoÉ WûÉåiÉÏ WûÏ WæûÇ oÉcÉmÉlÉ MüÐ ÍNûlÉÉsÉ, rÉå YrÉÉå lÉWûÏÇ MüyiÉÏ MüÐ qÉåUå lÉÇSÉåÇD
WûÏ oÉWûlÉcÉÉåS WæûÇ oÉÎsMü xÉÉjÉ xÉÉjÉ...rÉå MüyiÉå WÒûL ElWûÉålÉå AmÉlÉÉ MüÍsÉZÉ sÉaÉÉ WÒûAÉ WûÉjÉ
ElÉMåü ÌmÉduÉÉQåû QûÉsÉ ÌSrÉÉ AÉæU...aÉÉÇQÕû WæûÇ , MüWû MüU AmÉlÉÏ oÉÉiÉ mÉÔUÏ MüÐ. eÉÏeÉÉ MüÐ ÍcÉWÒûÇMü xÉå WûqÉ
sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå AlSÉeÉ sÉaÉ aÉrÉÉ ÌMü pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉÇ UÇaÉ sÉaÉÉrÉÉ Wæû. pÉÉåsÉå xuÉU qÉåÇ pÉÉpÉÏ lÉå MüWûÉ,
" AUå, lÉlSÉåD eÉÏ , LMü EÇaÉsÉÏ qÉåÇ WûÏ...qÉÑlfÉå iÉÉå qÉÉsÉÔqÉ jÉÉ ÌMü AÉmÉ oÉcÉmÉlÉ Måü aÉÉlQÕû WæûÇ... sÉaÉiÉÉ Wæû
mÉëæÎYOûxÉ NÕûOû aÉrÉÏ Wæû...ZÉæU...qÉæÇ MüUuÉÉ SåiÉÏ WÕûÇ."
oÉåcÉÉUå eÉÏeÉÉ eÉÏ, ElMåü SÉålÉÉå WûÉjÉ oÉÇkÉå jÉå AÉæU xÉÉsÉÏ AÉæU xÉsÉWûeÉ SÉålÉÉå...pÉÉpÉÏ ZÉÔoÉ eÉqÉ MüU ’
ÌmÉduÉÉQåû AlSU iÉMü AÉæU qÉæÇ pÉÏ ZÉÔoÉ eÉqÉ MüU...qÉælÉå xÉU qÉæÇ ZÉÔoÉ xÉÔZÉÉ UÇaÉ AÉæU oÉÉMüÐ WûU eÉaÉWû
AmÉlÉÉ mÉYMüÉ mÉåÇOû...eÉÏeÉÉ MüÐ AcNûÏ WûÉsÉiÉ WûÉå UWûÏ jÉÏ. pÉÉpÉÏ iÉpÉÏ LMü oÉÉsOûÏ qÉåÇ UÇaÉ pÉU MüU sÉå
AÉrÉÏÇ. eÉÏeÉÉ eÉÏ Måü " uÉWûÉÇ" CvÉÉUÉ MüUiÉå WÒûL, oÉÉåsÉÏÇ,
" rÉWû eÉaÉWû AoÉ iÉMü sÉaÉiÉÉ Wæû oÉcÉÏ Wæû". ( xÉÑoÉWû MüÐ, pÉÉÇaÉ MüÐ SÉå SÉå aÉÑfÉÏrÉÉ, eÉÏeÉÉ lÉå eÉÉå qÉåUÏ
cÉÔÇcÉÏ MüÐ eÉÉå UaÉQûÉrÉÏ MüÐ, WûÉåsÉÏ MüÉ qÉÉWûÉæsÉ, qÉæÇ pÉÏ oÉåvÉqÉï WûÉå aÉrÉÏ jÉÏ)
" WûÉÇ pÉÉpÉÏ ," MüWûMüU qÉælÉå ElÉMüÉ mÉÉeÉÉqÉÉ AÉaÉå MüÐ AÉåU ZÉÏÇcÉ ÌSrÉÉ, AÉæU pÉÉpÉÏ lÉå mÉÔUÏ oÉÉsOûÏ MüÉ
UÇaÉ " ExÉMåü " EmÉU ElQåûsÉ ÌSrÉÉ. mÉU pÉÉpÉÏ lÉå ÌTüU MüWûÉ,

" AUå, uÉWûÉÇ mÉålOû pÉÏ iÉÉå sÉaÉÉAÉå" AÉæU ElWûÉålÉå qÉåUÉ mÉåÇOû sÉaÉÉ WûÉjÉ eÉÏeÉÉ eÉÏ Måü mÉÉeÉÉqÉå qÉåÇ QûÉsÉ MüU
"ExÉå" mÉMüQûÉ ÌSrÉÉ. mÉWûsÉÏ oÉÉU qÉåUå MÑüuÉÉÇUå, OûÏlÉ WûÉjÉÉåÇ lÉå ’ExÉå’ NÒûAÉ jÉÉ AÉæU qÉæÇ LYSqÉ
ÍxÉWûU aÉrÉÏ...qÉåUÏ mÉÔUÏ SåWû qÉåÇ qÉxiÉÏ NûÉ aÉrÉÏ...sÉåÌMülÉ qÉæÇ bÉoÉQûÉ, vÉqÉÉï UWûÏ jÉÏ...uÉWû ZÉÔoÉ
MüQûÉ...oÉQûÉ...sÉaÉ UWûÉ jÉÉ. pÉÉpÉÏ lÉå TüÉåxÉï MüUiÉå WÒûrÉå MüWûÉ,
" AUå, WûÉåsÉÏ Måü ÌSlÉ xÉÉsÉÏ eÉÏeÉÉ MüÉ sÉlQû mÉMüQûlÉå qÉåÇ vÉqÉÉïrÉåaÉÏ iÉÉå...MæüxÉå cÉsÉåaÉÉ...ApÉÏ cÉÔiÉ qÉåÇ
eÉÉrÉåaÉÉ iÉÉå cÉÔiÉU EPûÉ EPûÉ MüU Måü sÉÏsÉÉåaÉÏ" AÉæU ElWûÉålÉå qÉåUå WûÉjÉ qÉåÇ sÉlQû mÉMüQûÉ WûÏ ÌSrÉÉ.qÉæÇ pÉÏ
qÉxiÉÏ qÉåÇ sÉlQû qÉåÇ UaÉQû MüU mÉåÇOû sÉaÉÉlÉå sÉaÉÏ. CxÉÏ oÉÏcÉ eÉÏeÉÉ eÉÏ lÉå AmÉlÉÉ WûÉjÉ NÒûQûÉ ÍsÉrÉÉ. mÉU eÉoÉ
iÉMü uÉWû mÉMüQû mÉÉiÉå WûqÉ AÉÇaÉlÉ Måü SÕxÉUå NûÉåU mÉU jÉå.