Tabelul IV.3.

5, "

I)

ObI
)

)

.iesare medie<!)

.Obseniaiii : a) am reprezinta rezistenta 1a rupere 1a compresiune a rocii in stare saturata. determinata pe epruvete cubice conform STAS 6200/5-71. ' . b) 1n interva1ul indicat, valorile se aleg tinind seama de compactitatea ~i de starea de degradare a rocii semistincoase. Ele nu variaza cu adincimea de fundare si dimensiunile in plan ale fundatiilor. c)!n intervalul indicat, valorile se aleg tinind seama de consisteuta pamintului argilos aflat in interspati], interpolind intre valorile minime pentru Ie = 0,5 ~i maxime, corespunzind lui Ie = 1. d) In cazul in care datorita naturii pamintulni nu este posibila prelevarea pe probe netulburate, stabilirea gradului de indesare sau de consistenta se poate face pe baza rezultatelor penetrarii dinamice . . e) La panllnturicoezive, avind valori intennediare ale indicelui de consistenta L; ~i ale indicelui porilor. e, se 'admite interpol area liniara a valorii presiunii- conventionale de calcul pe -terenul de fundare de sub talpa fundatiei, dupa Ic~i .dupa e succesiv. ", ...Pentrupaminturile .sensibile la .umezire sau contractile pentru stabilirea valorii presiunii conventionale de calcu1 se vor folosi prescrippii speciale. Pentru paminturile argiloase avind Ie > 1, valoarea PcO"v. se alege astfe1 : I .;' -r .,. ,,' "" ;
1'","

GOO 500 350 251) 300 250 150
-isten ta

= 1;

pentru nisipiuri

~rgiIo.ase;"~aloil1e A.,.v.cor~spunzatoare

lui Ie =

=1

425 350 425 350 -, 300 850 725 425 350 .puri prll.foase 'uri argiloase

I

I, = I

=1

r•

iinturi vegetale

~O,5 --

pentru prafuri argiloase, argile prafoase, argile, valorile din coloana Ie = 1 se majoreaza cu 20%. La constructiile cu subsol se adopta pentru presiunile convenjionale de calcul valorile corespunaatoars celei mai mici dintre valori1e D sau D', unde: D este adincimea de fundare masurata de la cota terenului sistematizat, 1a exteriorul zidului de subsol; D' = qly, in care:' q este supraincarcarea permanenti'i aplicata 1a nivelul talpii fundajieiJn parte a interioara a zidului de subsol, in kPa; 'Y - greutatea volumica de calcul a straturilor situate deasupra talpii fundatiei, in interiorul zidului de subsol, in kN/m3• . Pentru fundatiile avind lafimea talpii B ;?!: 5 m, valorile din tabel se majoreaza astfel: - la bolovanisuri, pietrisuri si paminturi nisipoase cu exceptia nisipurilor prafoase cu 50%; - la nisipuri prafoase ~i paminturi argiloase cu 20%. Pentru 1,0 < B < 5 m se interpoleaza liniar valorile din tabel si cele corespunzatoare la B = 5 rn. Pelltru adincimi de fundare D, > 2,0 m valoarea p se calculeaza cu formula: in care:

S; =0,8

-~O
:0

,0

150

P"",•. este
K y

150 100

presiunea conventionala de calcul (tab. IV.3.S); un coeficient (tab. IV.3.6); greutatea volumica de calcul a straturilor situate deasupra nivelului talpii fundatiei (calculata ca medie ponderata cu grosimea straturilor), in kNJm3• 1 m,

Pc"'" stabilita pentru D,

Pentru D,

<

Pc."v.

= 1 m si O,SPcr.nv. pentru D,

se determini'i prin' interpolare intre valoarea = 0 m. 201

Tabelul IV.3.5, b Caraeterl:r:areu eonstruc~lllor lunetie de etasa de Importanti
Cla5a de imp.- rtAnti\.

Pentru

e

=

Ie = 1,0

Ie = 0,7
Valoareah Hitimea talpii E •.. 2,0 m. Pentru fun se majoreaza eu Deci presin,
pco ..v. = 277 A rezultat ~i H'itimea fund.

I

Catnctcrizare

I

II

III

IV

Constructii de importantii deosebita: constructil monumentaIe, c1Adiri care adapostesc bunuri cultural-arlistice de mare valoare, constrnc~ii de prima nccesitate in caz de cutremur, .constructii a cAror ieslre din functiune are 0 inf1uen~ll deosebiU. asupra economie! nationale Constructii de importanta curcntll. (toate constructiile cu excePlia celor din clasele I, III, IV) Construc?i a caror functiune nu duce la aglomerliri de oamen! sau care 'nu adilpostesc utilaje ~i alte bunuri greu de inlocuit _ Constructitle complexelor Industriale agrozootehnice Constructii puttn importante destinate a adapost! bunuri de micll. valoare ~i un personal restrins de deservire cu acces nepermanent

Tabelul JV.3.6 Valorll!! coeficlentulul K pentrn ealeutul preslunli eonvenJ.l0nllle; adtnclml de lundare lDal marl de 2 m
Denumlrea pihnlntu1ui

de fundare 0 poate preluaef este D, = 2,5 1 = 0,5; y = 17 Rezoluare. In functie sare ID = 0,5 : Din tabeli medie avem V Pentru a tiei B = 3,0 n punzatoars It = ISO kPa p{ valoarea din

IV.a.7. 0 1 B = 3,0 m, fur

Bolovanlsurl, pietri~uri ~i pIlmtnturi nislpoase (cu exceptia nisipurilor prafoase) Nisipuri prll.foase cu excepT tia argilelor Argile

I I

K

2,5 2,0 1,5

Se interpoleazii Ie = 0,5;

liniar valoriJe lui pr.(lflv. pentru

Ie = O,~ ~1 e = 0,9. . v

e = 0,7 e = 1,0 e = 0,9

Pronv. = 300 kPa;

Peo....

= 225 kPa;
0,2 . 75 _ 0,3 t
i

PC.N•. = 300 _

Pentru

Ie = 1,0 ~i e = 0,9 vom avea:
{=

= 300
= 350 kPa;

-: 50 = 250 kPa.

B=3,O B =5,0 B =4,0 B=2,O

B = 1,0

0,7 1,0

e

Pco...,.
Aonv.

Pentru 1 Pentru a eu relatia : = 33 = 317 kPa inter,

=

= 300 kPa ;
0,2 . 50
0,3

e = 0,9

PC.flU. = 350 _

PC.".:D,>2
in care: K e K =1 Deci:

= 350 -

• Vo~ .det~rmina valoarea lui PCIHI •• pentru polind Iiniar mtre 10 = 0,5 ~i Ie = 1,0. 202

I e = 0,7 ~i e = 0,9,

i

p"

-- -

------- -_

-

---

---------_ ---------J

Tabelul IV.3.5, b
,i

Pentru

e = 0,9'; Ie = 0,5 ....

Pconv. = 250 kPa;
= 250

Ie = 1,0 Pcm. = 317 kPa; Ie = 0,7 .. , PcO"v. = 250 +

0'::567

+ 26,8 = 276,8

kPu.

lie, c1adiri care 'uctii de prima
iunctiune are
0

.eptla celor din
-ni sau care "nu

Valoarea lui pronv. = 277 kPa este valabila pentru fundatii avind latimea talpii B = 0,6 ... 1,0 m ~i adincimea de fundare D, = 1,0 ... •.. 2,0 m. Pentru fundatiile avind liitimea taIpii B ~. 5 m, valorile din tabel se rnajoreaza cu 20% pentru nisipuri prafoase ~i paminturi argiloase. Deci presiunea conventionala pentru B =6 m va fi: pconv. = 277

+ 0,2

. 277

. 277

+ 55,4 = 332,4

kPa.
=

mica

valoare

!7i

A rezultat Ao"•. = 332 kPa pentru ~i latimea fundatiei B =6 m.

cazul in care e

0,9, L;

= 0,7

IV.3.7. 0 hala industriala cu un singur nivel avind 1atimea fundatiei B = 3,0 m, fundata pe un strat de, nisip fin prafos, transmite terenului de fundare 0 presiune pnel = 200 kPa. Sa se determine dad. pamintul poate pre1ua eforturile transmise de 'fundatie, a carei adincirne de fundare este D, = 2,5 m. Nisipul-are urrnatoarele cara<;teristici: S. = 0,85; ID = = 0,5; y = 17,4 kN/m3• Rezoloare. 1n functie de gradu1 de umiditate S. = 0,85 > 0,80 si gradul de in desare ID = 0,5> 0,33 nisipul estefoarte umed ~i are indesare medie. Din tabelul IV.3.5, pentru nisip fin prafos, foarte umed, de indesare medie avem valoarea = 150 kPa. Pentru a afla presiunile conventionale corespunzatoare latimii fundatiei B = 3,0 m se va interpola liniar intre valori1e Pm.". = 150 kPa corespunzatoare lui B = 1,0 m si Pco"". = 150 0,2 . 150 = 150 30 = = 180 kPa pentru B = 5 rn, valoare care a fost sporita cu 20% fat a de valoarea din tabel corespunzatoare pentrulB = 0,6 ... 1,0 m.
PCONV.

+

+

),5

~i e = 0,9.

s
50 = 250 kPa.

r

I

B B B B B

= 1,0 m = 3,0 m = 5,0 m = 4,0 m = 2,0 m

PcOflV.
PCONV.

= 150 kPa x Prortv. = 180 kPa. = 30 kPa x, de unde x = 2

• 30 4

= 15 kPa.

Pentru B = 3,0 m rezulta P,m. = 150 15 = 165 kPa. Pentru adincimi de fundare D, > 2,0 rn, valorile PCOfl.. se calculeaza cu relatia :
I

+

Pron":Dp2o = P;n". +K

.

r .(D, -

2) conform STAS 8316/77,

33

= 317 kPa
inter-

= 0,9,

in care: K este coeficient cc .depinde de natura pamintului ; K = 2,0 pentru nisipuri prafoase, Pc"" •. D, = 2~= 165 2 . li,4(2.5 - 2.0) = 165 34,8,: 0,5 = = 165 17,4 = 182,4 kPa. Deci : P"'I = 200 kPa > f.,OUt·. = ]82 kPa.

+

+

+

203

.. -. . sa su corte sarcina translllisa de' futida1ie, Pentru .c~ t orcnul de fundare ~~elll Ptrei posibilitati: fa-2_ a lllodlitca a111111asameutul,. t' latirnea conmarirn adincilllea de fundare (D,) ~i sa menr1l1em a sa· stanta (B = const] ;. t. b) sa marim latimea fundatiei ~i·sa. mentinem ~I - cons .•
I ) ~

Rczolvare.

Prin calculul . STAS 8316-77, t care: Q este In. ni dt
m

111

c) sa marim

ati.t D/ tit'!]i B. . avea . a) Yom 1ua D / -, 3"2 m . In . acest .. ....vom_. . : ~ . " caz . .' = 165 2 . 17,~(3:2 -~2,O)·. 165 34,8 . 1,2 =
pCfJJl1·.n,=3.2 . _

+

= 165

.

+ 41,76 ='206,76}{Pa.

-

~

+

R m B = 3,0

ca A, te cc

. DeCl: P ..d = 2"00 kPa si Dr = 3,2 m. ". -

207 kPa .. .2 Presiunea b) Yom lua B . o m ~i D/ = .a m. pentru B ;;>; 5 m va. fi : p,.n,'. = 180 kPa. . Pentru

< P CO".,. =

pentru cazul dnd

corespunzatoare
,',-.;;,

1n cazul in c fa 1a de verticaHi. 1 mativ orizontale, de fundare, eu exe sici in care:

D, = ·'!-,5;. pc..... D, _'2,5 = 180 +.2 . 17,4{2,5~2,o) = 197,4 kPa;

P"I

= 200 kPa

>'pio.... =197

p;/

estc

·kPa.

.~

In aceasta situa tie oricit am rnari latimea fundatici, sporul de c~pacitate portaut a dat de aceasta componenta nu este suticient pentru ca terenul de fundare sa rezistc. .' , c) Impunem B '4,Om si D, = 3,5 m.,
Pentru B = 4,0 111 vom avca : B = 1,0 m pc.,w. = 150 kPa
B = 4,0 m x

in care: y

B B
B

=
= =

5,0 m
-1,0
111

pc ..... = pc.".. .=

180 kPa.
--

3,0 m

30 kPa x, de unde X=

3.30 ?4

2 = -,~kPa.

PC.flV. pco"'"
D, _ 3,0

150

+ 22,5 = 172,5 kPa.
=

q c
kPa.

Pentru D, = 3,0 m, valoarea presiunii va fi:
=

172,5

+2

. 17,4(3 - 2)

172,5

+ 34,8 = 207,3

1n acest caz pentru B = 4,0 m si D/ = 3,0 m

POOd. = 200 kPa

< p,m.

= 207 kPa.

IV.3.S. Fundatia unei cladiri avind Uitimea B = 2,5 m si L = 3,0 m, reazerna pc un strat de argila prafoasa, foarte compresibil, la cota -2,50 m fata de nive1ul terenului amenajat. Cunoscind craracteristicile terenului de fundare: y = 18,0 kN/m3: e = 1,2; 411= 15°: c = 20 kPa, sa se determine capacitatea portanta a terenului de fundare conform STAS 8316-77, folosind calculul la starea limita de capacitate portanta, tndircarea transmisa fundajiei se aplica ell 0 excentricitate e = 0,15 m dupa directia lui B.
204

Di mensiunil€ formulele

in care : L, B s'

_j

el>e2

"_'

-

----

-----

\ de Iundatie,

Rczolvare.-

Ui~imea const. ;

Prin calculul terenului la starea limit a de- capacitate portantji, STAS 8316-77, trebuie _sa, se asigurefespectarea conditiei Q~ m R, in care;

dupa

Q este incarcarea de calcul asupraterenului

.1-

?-

R
In -

cind B = 3,0 respunzatoare

de fundare provenita din actiunile din grupari speciale. Aceasta poate fi de natura unei presiuni efective, forta de alunecare, moment de rasturnare etc.; .capacitatea portanta de calcul a terenului de fundare. - -:Aceasta poate fi de natura unei presiuni critice, rezistente la forfeeare, moment de stabiIitate etc, ; coeficient al conditiilor de lucru.
0

=

197,4 kPa;

-ul de capaci.ntru ca' tere-

In cazul in care rezultanta incarcarii de ealcul prezinta 0 inclinare fa~a de verticala mai mica'de 5 ~i in conditiile unei stratificatii aproximativ orizontale, pentru capacitatea portanta de calcul a terenului de de fundare, eu exceptia terenurilor stincoase se recomandaurilizarse, expresiei P;j -~ -me . per - (kPa), in care; p;j' estc 'prcsiunea medic verticala pe teren, rezultat a prin impartiTe~ '_c'~inponentei verticale '>a rezultatei incarcarii de calcul (provenita din grupareaspeciala cea mai defavorabila) la suprafata redusa a fundatiei, in kPa ; m. - -- codicient al conditiilor_de_lucru, egal cu unitatea; P.. - presiunea critica, in kPa, calculata cu formula
in care; y
B'

Per

= yB'

Fla.

q c.
207,3 kPa. c

. Ny . qNgAq CN.A. (kPa) , este greutatea volurnica'[de calculastraturilor de pamint de sub talpa .fundajiei, _in ~N/m3; latimea redusa a fundatiei, in m; coeficierrti de capacitate portanta care depind de valoarea decalcul a unghiuluide frecare interioara cP al straturilor de pamint de sub talpa - fundatiei, conform tabelului IV.3.7; supraincarcarea de calcul care actioneaza la nivelul talpii fundatiei, lateral fata de fundatie, in kPa; valoarea de calcul a coeziunii straturilor de pamint de sub talpa fundajiei, in kPa; coeficieuti de forma ai talpii fundatiei, conform tabelului IV.3.8. L' ~i B' se deterrnina cu (m),

'Y +

+

: L = 3,0 m, ota -2,50 m .ile terenului , sa se deter'~S 8316-77,
e e = 0,15 m

Di mensiunile formulele

reduse ale talpii fundatiei L'

= L - 2e1
2ez(m),

B' = B -

in care: L. B sint dimensiunile talpii fundatiei, ~n m ; ..j e1,e2 excentricitatile rezultantei incarcarii de calcul fata de axa transversala respectiv fata de axa longitudinalji a talpii fundatiei, in m. 205

Tabelul IV.3.T CoefilllenJIl de eapaellRte portantil In (unetle de ungblul de Ireeare InterloarA

~
0° 5° 10° 15° 20° 22°30 25° 27°30 30° 32°30 35° .- 37°30 40° 42°30 45°

\

Ny

\

•11' G

\

\" ,,

-,

,.

0,0 0,1 0,2 0,7 1,8 2,7 4,1 6,1 9,0 . 13,6 20,4 31,0 47,7 75,0 120,5

1,0 1,6 2,5 3,9 6,4 8,2 10,7 13,9 18,4 24,6 33,3 45,8 64,2 91,9 134,9

5,1 6,5 8,3 11,0 14,8 , 17,5 . 20,7 24,9 30,1 37,0 46,1 58,4 75,3 99,3 133,9

..

V.I. Un stilp 50) cm2, transrr ment incovoietor presupunind di S€ beton annat. Capa D, = 3 111 este dt
X

Tab,:ul I V.3.S
",

Rezoluare. Se impun pe !]i A = 1,75 m. Greutatea pr .dc urnplutura si

CoeUelentll de lonna al tlllpll lundallel

i':r

')'.'

:l.,

Continua
Dreptunghiulad. . BIL ~ 0,2 PUratA, circulara 1

1,0

1,0 B'
L'

+

0,31,3

1-04-

B' 1ncarcarca Exeentricita

G
(

, L' 0,6

1
1~

Suprafata redusa este A' = L' . B' (mZ). 1n cazul nostru e1 = 0; e'1, = 0,15 m. B' = 2,5 - 2 . 0,15 ~ 2,5 - 0,3 = 2,2 m ; L' = L = 3,0 m. Pentru <l> = 15 valorile coeficientilor de capacitate portanta se scot din tabelul tV.3.7: N; = 0,7; N, = 3,9; N, = 11,0.
0 ,

.Presiunile

e

Forma fundatiei fiind dreptunghiulara ell!!_ = ~ = 0,83 , L 3 ficientii de forma ai talpii fundatiei \'OT fi egali eu : A,

>

0,2, coe-

=

Aq

=

1

B' + 0,3 -; L"

I. = 1 - 0,4 . _ ;
y

U'

I,'

.

Ae = Af = 1
1 •...,

+ 0,3
a ,4

. .::..:. = 1
3,0

'>?

+ 0,22
J

Pl: P2
a) Stabilirea Conform no -cu blocul de bet du-se conditiile :
1. b. -=-=

=
I
J

1 22 ,.
'

= 1-

. .:::. = I - 0 29 3,0

= 0 71 .
J

q = y . D, = 18 . 2.5 = 45 kPa.
Valoarea presiunii critice va fi:

Per
206

= 18 ·2,2 ·0,7 ·0,71

=

19,68

+ 214.11 + 268,4

+ 45

·3,9

. ],22

+ 20

. 11,0 . 1,27. =

L

B

= 502,19 k Pa.

!.:_=~=(
L

B

In aceste relajii

~---

) 11'.3.7' 1111

CAPITOLUL V
\. r

FUNDATII DE SUPRAFATA
5,1 6,5 8,3
1,0

!O,7
!.J,9

4,8 7,5

In.1

~i,O
Ib,1 i8,4

'5,3
Ifj,3

u.s
1 IV.3.B

(25 X fundatiei 0 incarcare axiala N = 1430 kN si un moment incovoietor M = 215 k'Nm. Sa se dimensioneze fundatia stilpului presupuniud ca se realizeaza dintr-un bloc de beton simplu si cuzinet de beton annat. Capacitatea portanta a terenului de fundare la cot a de fundare D, = 3 111 este de 3,7 daN/cm2•
X 50) em!, transmite

V.I. Un stilp at unui cadru din beton armat cu dimensiunile

Rezoluare. Se irnpun pentru suprafata bazei funda tiei dimensiunile: si A = 1,75 m. Greutatea de umplutura
B = 3,50 m

proprie a fundatici se poate calcula folosind volumul comun si beton cu 0 greutate volumica medie, G, = A . B . D, . Ylned; Armed = 20 kN/rn3; G, = 1,75 . 3,50 . 3,0 . 20 = 367,5 kN.

~L'
B'

indircarea

totala care actioneaza N,
=

N

+ G, = 1430 + 367,5
M N, 215 = -- = 1798

pe talpa

fundatiei

va fi:

= 1797,5 kN.

Excentricitatea
L

fortei N" e1 = -

la nivelul tiilpii: 0,12 m.

3,0 Ill. portantfi se scot 0,83

=

.Presiunile
PI,2

efective
=
B. A

pc talpa
el) B

vor fi egale cu :

=

> 0,2,

coe-

_!!..!._ll ± 6.

=

1798 1,75 . 3,50

(I ±

6· 0,12); 3,5

PI = 353,9 kN/m! = 3,54 daN/em' < 3,7 daN/cm2; P2 = 233,16 kN/m2 = 2,33 daN/cm2> 0.

.,.

a) Stabilirea

dimensiunilor

ouzinetului .

Conform normativului P. 10-77, su -afata de contact a cuzinetului cu blocul de beton simplu se alege din . rente economice, respectindu-se conditiile :
I. b. - =- =

L

B

°-- °
,:>:>...

6,:>,

pen t ru

.'

cu

0

singura

treapta :

1,0 ' 1,2~ =
I.

.!!_ = ~ = 0,40 ... 0,50, pentru
L B

bloc cu doua sau trei trepte. in plan ale cuzinetului. 20i

1n aceste relajii ,. ~i b. sint dimensiunile

in care: datiei este realizat din beton simplu marca Considennd di. blocu un 'd' iunile cuzinetului vor fi egale cu : B75 ~i aldltuit din doua trepte, Imens _ -) TIl' -0) B - 1040 050) . 3 ;,0 = (1,40 .. , 1,70 , b = (0,40 .. , O,;, . - \' . .., ' , 0 -0) A 40 0 50) . 1 75 = (0,7 ... 0,88) ill. 1 - (0 40 ~. , . .., ' ;uzine~ul u ~o~ alege 'din beton armat marea B 150 eu dimensiuoile :
, If

A

=

-to
lI.T 1. ¥

Pentru det SlUnilor cr 0 ~i
<10

b • = 150 cm, 1. = 75 em.
Excentricitatea

for~ei
2

la baza euzinetului va fi:
N 1430

=

.J_

b,-

112

I

b.

e = M =~

=

0,15 m

Presiunilc pe cuzinet la nivelul blocului de fundatie sint (fig. V.I):
,1.2

11

=11 ., 1

N

(

b•. I.,
.

1±____2
.

6.~)
b,

=

1430 l'I±6.0,15}. .. -, 0,75 ,1,5 1,5
. '

M
.1.

= 2033,77 kN/m2
0'2

' 20,34 daN/c'm2;
2 •

z=-S'"

75,50'

r

= 508,44 kNjm2 = 5,08 daN/em

b) Armarea cuzittetu1ui. Inaltimea h. a cuzinetului. sa satisfaca conditi~le:

care nu va fi mai midi de 30 em, trebuie

Pentru st limit a de rezi de unde :

h, ~ 30 cm;
1 = b,
::a:

.!:!.. > ! ;~~0,25;
I~ 3 b.
r

-

2

b.

=

1,50 - 0,50 = 2

0,50 m'
1

1 = 0,75 -

2

0,25 =

0,25 m, in care: R, e Pentru daN/cm2 pel

Vorn irnpune
l2

b, = 50 crn ;
50

~ =~

= 1>!;

3

!:.!. =
b.

50 = 150

0,33> 0,25.

Pentru calculul momentelor incovoietoare necesare armarii cuziuetului, pentru cuzineji de forma dreptunghiulara ~i stilpi de sectiune dreptunghiulara, se due din coljurile bazei stilpului drepte iodinate la 45° fata de axele fundatiei ~i se considera pentru calcul ca, cuzinetul este taiat in patru console de aceste drepte. Peotru fundatii dreptunghiulare cu indrcare excentrica ~i 12 > 1., valoarea momentelor incovoietoare este

B

Corespu: = 0,534%. ] Corespu Arrnatura F

Au = II

j

M = "'"
r I1m.d

p

-:.12
Y

6

(3 . b

+ 4l.)

da Ncm ;

13 em.
23 em. Bloc egala cu 80
14 Geotchnic~

Aay = ~

Fig,

V.1. Calculul

armiiturii

cuzinetului,

= at + a. daN jcm2, __ 2

208

:1

o ...

simplu marca or fi egale ell :
1,75) rn :

in care:

... 0,88) m. .u dimensiunile :

A = I. este latura midi a cuzinetului, in em; b latura mare a sectiunii stilpului, in em; a - latura midi a sectiunii stilpului, in cm; a - presiunea la baza cuzinetuluivIn. daN/cm! . lui M~ si MN, va trebui sa calculam '
()2)

Pentru determinarea srunilor a 0 ~i ()a'
0'0

valorile predaN /cm2;
~

=

(i2

+

be - 1" {()1 b. l~

= 5,08
= 5,08

+

150 -:- 50 150-"
l~

(20,34-5,08)
,.

= 15,25

a~ =

()2

+ be -

sint (fig. V.l):

~

()t -

(i2)

+ 150-

25(20,34-5,08)
----

= 17,80 daN/cmll

()",.a '-

20,34+5,08 -1271 -,
2------

d a N'I cm,11·
--- ..~, -,

M"

= 75 ~ 50

2

(2 . 20,34

+ 1"5,25)_
_

2:I'(i7~8+
.;;,,_ r--':' c, 7"'
'0-

15',25):
r

1-661 745 daNcm.

daNem;

.ilI, 30 em, trebuie

=~

12 71

. 2:)2,(~_:_~0t-,~;:t~~::..-:J;330990
~---+--~---_- _ ..... .. _

Pentru stabilirea sectiunii de~arrrl~.tUfKptininetoda de ca1cul la starea limita de rezistenta a betonului-se) poate aplica relatia :

M ~ b . h; .
de unde:
=-~ 0,25 m, B=

R:"

B,

"

in care: R, este rezistenta de ca1cul a betonului la compresiune. Pentru e1emente din beton arrnat solicitate la incovoiere, daN/em2 pentru beton .de marcaB150 ..
lnrii cuainetului,
0

R.

=

70

rte taiat in patru
ire eu indircare
aloarea

me dreptunghiula 45 fa}a. de
mornen-

!toy = hOt< -

ho,,= h - a = 50 - 3,5 = 46,5 cm: 1 = 46,S - 1 = 45,S ern,
1661745

B
"

=

= 0,146;

B=

75 . 46,S' • 70

330990 150 . 45,5' . 70

0,015.

Corespunzator = 0,534%, pentru Corespunzator Arrnatura pe cele Au

lui B" = 0,147 se gaseste un procent de armare pz = OB 37. lui B, = 0,015 se scoate p, = 0,05%, pentru OB 37. doua directii va fi:
Aay = f>, . be - hoy;
100

= p,. .
100
0,534

le . hOt<;
.

iaKcm;

Au = 13 em.
Aay

100

75 . 46,S

= 18,62 emll. Vom alege 6020

=

18,84 em! la

, -it.) daNcm ;

=

0;: . 150 ·45,5

=

3,41 ern". Vom (alege

7010

= 5,49 ern- la
eu inalt imea, 209

23 em. Bloeul de beton simplu il VOID alege din doua : trepte egala eu 80 em (fig. V.2).
14 Geolehnidi Ii Iundatn

Din tabelul '\ 3 !ji 4 daNfcm2, vr

sa

avem

tg!Xl:O

Vom rmpunc directia
~.
SZ-120 2-170
E

scurta

V<

"

compresiune loca form STAS 101( Calculul la cr

in care:

K, este
R. A&

A& = (,
r.

=

(I

A, = l~ K,=l
i}'.20 , Fig. V.2. Funda\ie
.. _ sectlune ;b _
~-

/0 lJ

em .

b

K, ·..A,

N =1
Deci verifir
este satisfacuta
1 - armAturs <lIn ottlr; A." 2 - annAlur ..

izolat!i bloc ~i cuzinet. A1ci!.tuire: ~i armare cuzinet:
cueinet In .Ian; A ... ; 3 armltura de re.!stenlA

armare

de re ,i.ten\1I

dimensiunilor blocului de beton. Conform normativului P.I0-77 in cazul unei fundatii rigide va trebui -ca pentru unghiul de rigiditate sa. se respecte valorile admisibile date in tabelul V.l. Deschiderea in consola a blocului de Iundajie este : _B 11--- -- - b. _ 3,50 - 1,50 = 1,00 m. 2
2 Tabelul V.l Valori ole tg expentru preleetarea fundaPUor rlglde
Valor; mlnime Presiunea ma~ima P4! teren 10 daN/om' ZidArie de piatrA laU cArAmidA

c) Stabilirea

\'.2. Sa se siunile de (25 ;

rabila au rezul ietor M = 200

Terenul in care de beton simpl - strat v stare natural a - argila : tici gcotehnic€ Rezoluare. Vom imp L = 2,2 m.

p<2 2<p<3 3<p<4 4<p<6

I

,Ie tg .. pentru :

BSO

I I, I
B75 BIOO

Bl50

2,0 2,0

-- -- -- -],6 1,1
1,8

1,3

1,2
],4

1,1

1,0

sa intre minim
Oreutate: Incarcare

Adincirne:

-

--

-

--

1,6

--

],3

-

-- -1,8

1,5

--

1,3

1,6

210

- Din tabelul V.} pentru B75 ~i pentru presiuni pe teren euprinse intre 3 si 4 daN/em!, vom scoate tg (l = 1,6, Pentru fundatia calculata va trebui sa avem tg
(/.1

=

H~

Vom impune
".

1,6, de un de H.~ 1,6. m. ~ doua trepte egale eu 80cm ,HI = Hz = 80 em. Pe
25J

directia

scurta vom avea tg (lz = ~= 3,2

> tg

«adm

= 1,6. Verificarea

Ia

compresiune locala (strivire) sub cuzinetul _de beton armat se face conform STAS 10 107/0-76" . . CalcuIuIla compresiune locala al zon"elor de rezernare se facecu relatia : N~ in care: K, este coeficientul

x, . A •.

R., K, = .... t 3 JA
A.

functie

A. de raportu 1 -;

A. = (I. + 211) (be 2b1) !Ji A. = 1. : b.; R. - rezistenta la compresiune a ·betonului. A.
A.
I{
I

+

V A.

=

(75

+2

. 25) (150.+ 2 .. 50) = 125 . 250 = 31 250 em!;,

= =

i, . b~ = 75 ' 150 = 11 250 em":

V
3

--

31 250 11250.'.

=

1,406;

'.

..

rare

K, ·,A, ' R.=1,406 '.11250 ' 70 .. 1107225 N = 1430 kN < 11072,5 kN Deci werificarea este satisfacuta, la strivire a cuzinetului

d~N = 11 072,5 kN simplu

pe bloeul de beton

gide va trebui isibile date in

T',1

\'.2. Sa se proiecteze fundatia unui stilp din beton armat eu dimensiunile de (25 X 40) emil, stiind di din gruparea speciala cea mai defavorabila au rezultat 0 mcarcare axiala N = 850 kN~i un moment incovoietor M = 200 kNm, care actioneaza dupa dircctia laturii lungi a stilpului, Terenul in care se va amplasa fundatia izolata, ce va fi realizata din bloc de beton simplu si cuzinet de bcton armat este alcatuit din: - strat vegetal avind grosimea de 1,50 m si greutatea volurnica in stare naturala y = 17,5 kNjm3: - argila prlifoasa avind grosimea de 4,0 m !ji urmatoarels caracteristici geotehnice: )' = 19,0 kNJm3; 4> = 20°; c = 12 k Pa.
Rezoloare.

so
-

L
¥

=

Vom impune 2,2 m.

pentru

dimensiunile

fundatiei

valorile : B::_ 1,75 m :

o

Adin<:it?ea de f\u;dare 0 vom determina. din conditia ea talpa funda tiei sa intre mmim 20 em in terenul bun de fundare, Vom impune D, - 1,80 m , Greutatea fundajiei va fi egala cu : .
G,

=

1,75 . 2,2 ' 1,8 . 20 ce actioneaza

=

138,6 kN. este: 988,6 kN.

3

Indirearea

totala N,

la baza fundatiei

=N

+ G, = 850 + 138,6 =

211

DimenSiunile mulele:

reduse

ale 'talpii

fundatiei ' -,

L.';~i B' se determiooCll

for-

Mom entul c zinetului va da 0 e; _

L' = L - 2el; B' = B - 2e2;
It=M= 200'_-,0,20m;

=-=.. N

AT

»,

988,6

e2~0;

'.

Presi unile p avea valorile (fi:
0'1'

L' = 2,2 B' = B Conform pe talpa STAS fundatiei

2 : 0,20 = 2,2n~,

= 1,75

0,40 ~.1,8Qm;~ ~ \

,_

= '0,75 --

85

8316-77, trebuie

in cazul incarcarilor

din

gruparea

special

a,
0'1
O'~

= 11:: = 2764,5 = -498,5 Armarea kN/ kl'-

isa fie indeplinita

urrnatoarea

conditie

1n

care:

cu

P;t = Per _
P"
Y
=

N, A' , E'

-

' 988,6

1,80, 1,75

= 313,84

-

kPa;

ni, = 1-

coeficient'al presiunea
= '( ,

conditiilor de;lucru;'
critica 'pe teren :,'- .

Yom alege ,

)

B' , Ny . A., + q , N. ' A" c . N. '. A.; 19,0 kN/m3; B' = B 1,75 m,
IV,3), se .vor scoate va-

+

P~ntru Iorile :

II> _:._ 20o~ -di~ tabeluIIV.3.7(capitolul

~l

N: = 1,8; N. = 6,4; N, = 14.8: :~q = Yuhu+ Ii' hi = 1,5 ' 17,5 + 0,3 . 19,0
Coeficientii

Deoarece l, illr vom apli Db figura
-=-0". CI, 0"1

= 26,25 + 5,7 = 31,95
folosind formulele . 1,75 = 1,29;
1,80 '

pe care avem
kPa.
I, - d

A." A",
IV,3).

A" ii vom deterrnina' 1

din tabelu1

d

IV.3.8

(capitolul

I-e = A. -

+ 0,3
L'

' !!_
L'

=

1

+ 0,3

). = 1 '''Y,

0,4!!:..

=

1 -0,4

. 1,75 = 0 61 .
1,80' ,

--0"1

0"1

[(

p,,= 19

. 1,5 . 1,8 . 0,61

Deci : P;f = 313,84 kPa < pc, = 524,18 Presiunile pe talpa fundatiei vo~'fi:

+ 31,95

' 6,4 . 1,29+ 12 . 14,8 ' 1,29=524,18

kPa. Aria

o neces

kPa.
6 '2°,
,2

P •.2 Pl P2
I,

= A~t B (1

± :1)

=

1 ~~~'~?
,::>,_

(1

±

2

°1'=

256,78 (1

±

0,55);

= Pmu = 396,84 blocul
VOT

kPa ~

Pt,

= 524,18 kPa; in doua trepte

in care:

c
R

= Pm,,, = 115,55 kPa
debeton fi egale cu:

> 0,
simplu

Alegind -cuzinet ului

(B 100) dimensiunile

I

An«

=

= (0,40 ...

0,50) . L = (0,40 .. , 0,50) ; ~,2 - (0:88 .. , 1,1); ' l, = 1,00 m.

b. = (0,40 . , , O,~O) . B = (0,40 .. ,0,50) , 1,75 = (0,7 ... 0,88) ;
Alegem: b. = 0,75 m ; 212

Se aleg 2£ simplu se va
Facind no A = b, =
au =

I7,8E

I
----------------..

i

--,~

I

rmirx'i

ell for-

Mom entul ee actioneaza la baza cuzinetului va da 0 excentricitate egala eu :
M ez = N

= 200 = 850

0,24
,

m.

,.

avea valorile

Presiunile
..

pe talpa cuzinetului vor (fig. V:3): " '.,

~50 0,7., , 1,0

(I ±

area speciala, nditie

=

1133 (1

± 1,44) ; .'

6, 0,24) ~ , 1,0' ',':

,

I

z=

100 - 40

,.;?:,-;-,=

30

c~;.,'='~'

'. 1·

.75

_ 25,

2S

em.

Vom alege It, = 40cm
lz 30

¥

vornverifica
'3 b."

condijiile :
75

~ = ~ = 1,33 > ~; !!!..
or seoate va,31,95 kPa.
.e din tabelul

=~ =

0,53

> 0,25.

Deoarece l, = 30 em> l. = 25 .cm . pentru eaIculul momentelor J.U. ~i J.VJ r Yom aplica formulele :de Ia exemplul V.l. Din figura V.3 se vor determina valorile lui 0'0 si 0'3 si a distantei d, pe care avem eforturi de intindere In euzinet.
~=
a. e I, - d. d

de unde d
I. d (lz d

=,_a_1

a,
0'3

+ al

_

.

1.=

. 4,99, ' 27.65 4.99

+

100 = 15,29 em;
9

-a,

(/. - d) I. f(, -

I.) • .
0'0-

= 27,65 '
27,65(84.71

79,71

84,71.
-

=

2602 da Nj em- ; , 1786 da Nj em, • 3 ,

_

30) _

d) --

IzJi '
a,

84.71
.

,..

'=
."

-

=524,18 kPa.

G",.d -

+ at
2

_
-,

27.65 - 4.99
2'"

_

-,

11 33 d a N/ em. 3
.

Aria necesara pentru
1

±

0,55);
in care:

armatura de ancoraj va rezulta _ c· T _ c A ~,.-----.d • a, . b. ,
R 2 R

din relajia :

c R

= 1,5 (coeficient

dimensiunile
1,1) ;

.L~nec

A

de siguranta}: = 2 100 daNjcm2 [rezistenta de calcul la intindere a otelului OB 37). 1,5 . 15.29 . 4,99 . 75 _? 04 2 _, em
_

2,2100

0,88) ;

Se aleg 2012 = 2,26 ems, iar lungimea de ancoraj in blocul de beton simplu se va lua l. = 40012 = 40, 1,2 = 50 em. Facind nota tiile : A = b. = 75 em; lz = 30 em; , 0'1 - 27,65 daNjem2; z; au = 17,86 daN/em 1. = 25 em; 0'3 = 26,02 da Njcm- :

I"'.~~'~;;;~? ! II. I .Jj?
Nf. illv .

213

,009

O"'la~

.-1133
, 6

daN/ems,
J

b=4O em' vbrn determina

valorile lui Ms ~i M,. 779daNem;

Verifiearea

t

M =7~ M

(2 .27,65 =
,

+ 17,86) (3· 40

'

.

26

51

(26,02

+ 17,86) =708
'

11,33.25" 6

+ 4 ' 30)=283
" , "',

250 daNem. daN/ems. 1 = ~5,5 cm '

pe direct
Valorile lui tt

Cuzinetul i1 vom alege din BlS0 avind R. =70 ho% = h _ a = 40 - 3,5 = 36,5 em; , hoy = ho% B=
.. M. _ 708779 1= 0,1; b•. II:" . R. 75 . 36,5" . 70

B 100 si pentru Verificarea

1
1

B
,

=

M, I•. II:, . R.

=

283250 100 • 35~51 .70.

= 0,032;
de

Corespunzator beton

lui B. ~i B,. din tabe1ele p'entru calculul seetiunilor

armat la ineovoiere gasim; _ pentru :B. -:- 0,104,corespunde P.. = 0,366%; _ pentru B; = 0,039, eorespunde P. = 0,133%. Cantitatea de armatura pe e~le doua directii va fi: ': A ax
,

K, . At . ]

P. = - bto· hOx
100

0,366 . 7S' . 36 , 5' = ,-100

==

10,02 cmi',

p, l h " 0,133 . l'00 . 3~ 5 =,4 72 em.2 0, 4. "Y = _ . c· 0)' =' -,-, . 100 ,100 '

Deci verifies satisf::1cutlL

Pe directia x-="x vom alege 7014 = 10,78 emS la 11 em, iar pe directia y-y 7010 = 5,49 em! la 15 em. _ B1o~ul de. beton simplu vom alege din doua trepte eu inaltimea de i~ em: iar 11ltlmea 30 em dupa directia x-x si 25 em dupa direc~ia )'-y

V.3. Sa se ( de grosime 50 c ~OO kX /m, rezu arnplasa fundat
-

it

(fIg. \-.4).

strat VI praf ar~

tI>=24°;

Rezolvare. latimii B.

Pentru a (

8=170cm

I

in care: P, es conform STA~ P, = D, . Adincimea provin din gru para eu presit

/011

[m

lui P~" deoar
simplu ~i

Pentru

pl

Fig. V.4. Pundatie

izolaU alclltuitA din bloc de beton cuzinet de beton armat.

Pentru <I> Nl = 0,72; ],

214

·
,

~ ---

lui 111,. ~iM •.

Verifiearca

unghiului

de rigiditate:
70 tglXl = 30

18 779daNem; Tern. IN/em .
l

pe directia pe directia

x-x:
y- y :

= 2,33
2,8>

> tg tg

IX""",

=

1,8;

tgIX2=

70 25

-=

(XlI4m

=

1,8.

= 35,5

em'

BIOO si pentru presiuni maxi me pe teren cuprinse intre 4 ~i 6 daN/ems. Verificarea Ab
=

Valorile lui tg oc"" au fost scoase din tabelul V.I pentru beton de maroa ...
la eompresiune
1)

locala :

(l.

+ 2l

(be

+ 2b

N ~ KI . A •. R.;
1)

'=

(100

+ 2·

30) (75

+2
';

. 25) = 20000

em":

ul secti unilor de

A.

=

100 . 75

=

7 500 em": 1,38,

K,= R.

=

V

3--

--=
7500',

20000

1,38 ·7500

·70 - 724500 daN

=

7245 kN;

N = 850 kN

<

7 245 kN.

Deei verifiearea la strivire a cuzinetului pe blocul de beton simplu este satisfacuta.
1,

iar pe direc-

)u directia y-y

eu inaltimea de

V.3. Sa se dimensioneze fundatia unui zid portant exterior din caramida, de grosime 50 em. Zidul este solicitat de 0 incarcare distribuita liniar de 200 kS/m, rezultata din gruparea fundamentala. Terenul, in care se va amplasa fundatia, are in componenta urmatoarea stratificatie : - strat vegetal in grosime de 90 em, avind Y. = 17,2 kNJm3; - praf argilos, cu urmatoarele caracteristici geotehnice :
41> =

24°; c = 4,5 kPa; Yl = 18,6 kN/ms ~i L; = 0,8. valoarea

OkN

'

Rezoloare. Pentru a dimensiona fundatia zidului trebuie sa determinam latimii B. B=--, P, - p, in care: P, este capacitatea portanta a terenului de fundare, calculata conform STAS 8316-77; p, = D, . y ...ed - presiunea consumata de greutatea proprie a fundatiei. Adincimea de fundare 0 vom alege D, = 1,20 m. Deoarece sarcinile provin din gruparea fundamentala, presiunea efectiva pe teren 0 vom compara cu presiunea Iimitji
N

PPI
plu ~i

=

miff·

B . N,

+ qNa + cN

3)·

Pentru predimensionare se poate neglija primul termen din formula lui Ppl' deoarece latimea fundatiei nu este cunoscuta. Pentru $ = 240 din tabelul IV.3.4 (v. cap. IV.3) se scot valorile : N, = 0,72; N2 = 3,87; Ns = 6,45. 215

."
"

I~h,' ~
...·1\_

-\,/: ,~,~I"!
'.
,.

Din tabelul

IV.3.3

(v. cap. IV.3)

pentru

paminturi

argiloase en kPa;

i, ~ 0,5 se seoate m, = 1,35. q 'y.h. -(1 hI = 17,2 . 0,9

+

+ 0,3
= 24

. 18,6
3 ;

=

21,06

N =30 kN1m. ~t centriea ~i cunos .a terenul ui de fu se cere sa se ve fundatie i.
Rezolvare.

j

=rl~=

18,6 kN/m ·3,87

P7' =

m,{qN

2

+ cNa) =

1,35(21,06

p~=

+ 4,5
kPa.

. 6,45) = 149,21 kPa;

1,2 . 20

D111 figura V sarcinii N faFl C fundatiei.
c=
B- b --=
2

Presiunea

disponibil~ a terenului de fundare va fi: P. = PI - P, = 149,21 - 24 = 125,21 kPa.
20000 5 B..... , -N =_=_=19,7,em. , p, , 125,21

Momentul it incareare oxcent -cerrtrul de greut Af=;{·e=:

Vom adopta B = 160 em. __ Funda~ia 0 vom realiza din doua trepte : 0 treapta inferioara din beton simplu B50 si una superioara din B75. Inal~imea treptci inferioare se va, determina inJunetie de unghiul ..de rigiditate (X.•• " 2 Pent ru B50 ~i penti~ presi~ni maxirne pc tere~ mai mici de 2 da)l" /em , tg (1.1 ~ 1,3, iar pentru B75; tg exz ~ 1,2(v. tab. V.1).
~ B - b ~t _ 1,6 - 0,5 1 3 - 072 g exl . , -, h 1 "" --'
2 2 m.

Presiunile, t Iundat ie. se vor

Vom . eonsidera

hI ='75

em ~i la~imea, treptei
'
1X2=

II = 35 em. Pentru

treapta

superioara

avem

hz ~ 12 . tg

0,90 -:- 0,50 2,1 .

2

= 024
.

m. '

G

Vom alege: h2 = 45 c~ si laiimca treptei 12 = 20 em. Dimensiunile fundatiei sint prezentate in figura V.S. Verifiearea presiunilor pe talpa fundatiei :

_ N +Gf P t,--A,
G,

~ PI'"

= B, . D, . y ....d = 1,6 . P.,= 200 + 38,4
1,6· 1,0

1,2 . 20 = 38,4 kN/m; = 149 kPa
.

Deoarece p le poate prE presi une P .nU P
Ell

de fundare.

Presiunea terenului va fi:

PI"

= 1,35(18,6

+ 4,5

. 1,6 ·0,72

+ 21,06

. 3,87 ...;-

. 6,451) = 178 kPa.

c=

Deci

P.,

= 149

kPa

< PpJ

= 178

kPa.

~e:enul nu-si pier de eapacitatea portanta d~t.?r~ta eforturilor transmise de fundatia riglda III trepte.
Fig. v.5. Fundatie rigid! nua sub ziduri. conti-

pg

=

Presiunea

.V.4. Un zid din beton simplu de 20 em groslme wt~ansmiteA unei fundatii continui de 50 em laf1me, 0 incarcare distribuita liniar

p

216

argiloase :";Pa;

eu

N =30 kN /m.9tiind 'ca incarcarea este excentrica :jii cunoscind capacitatea portanta a terenului de fundare, p, = 3,2 daNjcm2, se cere sa se verifice presiunile ]pe talpa fundatie i. .

-49,21 kPa;

Rczoluare. Din figura V.6, rezulta excentricitatea
sarcinii N fat fundatiei .'

a

de centrul

de grcutate

al

e

= --

B-b 2

= 0,5-0,2 2

= Ol,::l

nl.
.~ p/.,57kPo
m

lara din beton zenoare se va

Momentul incovoietor 1~f,produs de 'incarcare excentrica N, calculat fata de centrul de greutate al fundatiei, va fi:

p_2-'7kPo 1

111/

=

N .e

=

30 ·0,15

=

4,5 kNmjm.

Dnux:<n:lk

Pr esiunile, transmise pe teren de catre fundaj ie, se vor calcula cu formula:
_N+Gf P 1,2--AI

±

Fig. V.6. ·Funda~ie continua rigida incarcata excentric, M. W'
I

A, = B . 1 = 0,5
5 cm. Pentru

1 = 0,5 0 042 m, 8

TAT- ·Y1

~

6

-

0,5" . 1 -, [.6

G1 = D, ·B . Yb
Pl,2 = 30

=

1,2. 0,5 ·22

=

13,2 kN/m;

+

13,2

0,5

±

4,5 = 86,4
0,042

±

107,14;

Pl = pmu = h = -20,74
presiune Pint... pe care de fundare.
EU 0

193,54 kPa;
kPa

< O.
disponibila a terenului

Deo arece pe talpa fundatiei apar eforturi de intindere pe care pamintul le poate prelua, se va face calculul cu sectiunea activa. Vom calcula 0
vom compara cu presiunea
2N, 3c . 1
,

P max
,06 . 3,87 ~Pa. 178 kPa. rtea portanta fundatia riilu de 20 ern eontinui de ·ibuitii. liniar

_
-

.

+

N

= 43,2 kN/m e
= 0,5 2'

incacare

c

=2

!.-

0 15 =
2· 43,2 3·0.1·

°

axiala :

: , 10 m ,

1 = 1,0 m ;

P",u
P.
Presiunea

=

P4 =r. - P,;
= DI . Yb = 1,2 ·22 = 26,4 kPa

1

= 288 kPa;

disponibila

a

terenului

P.

=

3,2 - 0,264 -

0,264 daN/cm2. fundare : 2,936 daN/cmz = 294 kPa; de

=

pm,.,. =

288 kPa

< P4 =

294 kPa.

217

-----------------------------------------------------

Pe lli}imea funda}iei egala. cu 0 r~partitie triuoghiulara a efortunlor de compresiune, cu valoarea maxima pmu =288 kPa.

B' = 3c = 0,3 m vom avea

Se va alege B

"'C_.aL __

I

B

Fig. V.7. Limita de aplicab.ilit~te a funda~iilor rigide contlnUl.

V.5. 0 diafragma de betoo armat de grosime ~ = 50 ~m,. trat;smite unei fundatll contmui 0 incarcare N = 350 kN/m (fig. V.7t Presupunind tg IX = 1,1 se cer~ sa se determine pina la ce preslune pe teren se poate executa 0 fundatie rigida ?

In acest caz, I

p=

Rezolvare. Valoareamaxima a latimii fundatiei, peste care nu se mai poate executa o fundatie rigida continua se calculeaza eu formula: Billa s =
N

Greutatea

pro

=

350 kN; tg

ex. .

1,1; Yoo 20 kNJm3; 1 = 1,0 m ; =

V

2N
y",' t' g
Cl

.

B",u= Presiunea minima v a £i egaHi cu :

pinji la care se poate executa
N

V

2·350 20· 1,1

= 5,6 5 m.
0

forma initi Se observa ca de la 119 kPa la 1: sfert din greutatea rigida

10

fundatie

pm;.. =
pm;" = ~
5,65 . 1

B.as•

1

+ B-a .. ~
2

. tg

ex. •

Ymu; = 118,6 kPa.

V.G. Un stllp rigide 0 ioca.r~are care este prestune: care se mai poati Rezolvare.

+

(5,65 - 0,5) • 2

1,1 . 20 = 62,06

+ 56,64

Pentru presiuni pe tereo de pina la 119 kPa se poate executa 0 fundatie rigida, a carei latime este Bm,.x = 5,65 m. !naltimea fundatiei rigide va fi: H=L.tg
N',

Valoarea rna); poate executa 0 j

B-a .... L =--= 2

5,65-0,5 2

2-8 =~cm' '

,

H = 2,58 • 1,1 = 2,84 ~ 2,85 m. Daca eapacitatea portanta a terenului de fundare este mai mare decit P",i..,_ dimensi~oi1e f~odatiei se reduc cons!derabil. Admitind P, = = 1,0 ~d~N/cm (capa.cl~atea portanta a terenului de fundare) se poate calcula lat1mea fundatiei corespunzatoare acestei presiuni cu formula

Vom alege:

e.: =
= 6,18

V
3

-

42

P
2P

=~

'P

+

B-a -2ex. •

10 ~

. tg ex. •

Y~ ..

P" la limita P
150 kPa;

= P,

;

+ B(B

-

a) . tg 2 . 350

22 B2 218

+ B(B - 0,5) . 1,1 . 20 = 2 . 150 . B; 700 + 22 B2 - 11 B - 300 B = 0 ; 311 B + 700 = 0 sau B2 - 14,14 B + 31,8 = 0;

Y = 2p, . B; ..

P,=

P = 350 kN/m;

Inaltimea 10 datiei este: H = L=
B,.. s-a

=

2

= 2,95 m ~ 3,

= 3 . 1,2 =

ndatiei egala cu 'om avea 0 reua a eforturie, cu valoarea kPa.
.gma de

B

_
1.2 -

14,14

± .../14,141 2

4 .31,8

_ -

14,14 i~ 8,53 . 2 '

Bl

=

11,34 m;

BI

=

2,81 m. va fi:

beton = 50 em, transeontinui 0 In;~/m (fig. V.7). ; 1,1 se cere sa la ce presiune executa 0 fun-

Se va alege B = 2,80 m . in acest caz, presiunea careapare pe talpa fundatiei
0,5 .

P=~
!naltimea
H

2,8· 1

+ 2,8 L
=

2

1,1 . 20 = 150,3 kPa.
..

fundatici

in acest ~caz este:

=

L . tg 0:; H

=

B - a = 2,8 - 0,5 22' m.

=

1,15 m;

1,15 . 1,1 = 1,27 va fi:
=

.i poate executa

Greutatea

proprie a fundatiei Gz
=

2,8 . 1,3 . 22

80,08 kN/m.

) m;

In forma initiala : G1 = 5,65 . 2,85 . 20 = 322,05 kN/m. Se observa eli la 0 sporire relativ midi a presiunii terenului (de 25%, de la 119 kPa la 150 kPa) greutatea fundatiei se reduce la mai mult de un sfert din greutatea initial a (de la 322 kN/m la 80 kN/m). rigida V.S. Un stilp rigide 0 incarcare care este presiunea care se mai poate Rezoluare.
0

fundatie

al unei hale industriale transmite unei fundatii izolate concentrata N = 1500 kN (fig. V.S). Sa se calculeze minima ce 0 poate prelua terenul de fund are, pina la executa 0 fundatie izolata rigida,

'" 118,6 kPa.
-oate executa

~imea fuuda.tiei n;

Valoarea maxima a Hitimii unei fundatii izolate, peste care nu se mai poate executa 0 fundatie rigida, se .calculeaza eu formula:

N = 1500 kN;

y,. = 20 kNjm3•

nai mare decit .lmitind P, = I se poate call formula

Vom alege: tg B"",,,,

=

V

0:

= 1,2;

4 . 1 500

20· 1,2

=

P,;
=

= 6,18 m ~ 6,20 m.
tnaltimea maxima a fundatiei este : H = L . tg 0:. L
= B ...... - a

350 kN/m;

=

6,20 -

0.3

=
=

2

2 FIg. V.S. Limita de aplicabilitate rigide.
II.

=0;

=

2,95 m ~ 3,0 m; H = 3 . 1,2 = 3,6 m.

fundatiilor izolate

219

Presiunea minima pi~a la care se poate executa 0 fundatie izolata rigida va fi egala eu: I' . ... , k --2N Bill.., -,- at· g ex' Y., mit>· .

sa se Din prim;

P

+
2

I

B,nu

2

pm;" = ~
,

6,21 I

+ 6,2 -

0,3, .

1,2 . 20 = 109,82 kPa.

Fundatia izolata rigifla sepoate executa pina la 0 presiune a terenului de fundare pm;" = 110 k1f.a, In acest caz Iundatia va avea suprafata At = = (6,2 X 6,2) m2 9i 0 rinaltime H = 3,6 m. V.7. Sa se dimensioheze fundatia unci diafragme de beton armat in grosime de 25 em, solicitata rcu 0 incarcare centrica, distribuita Iiniar 1'1 = 400 kN 1m. Capaeitatea portanta a terenului de fundare este P, =1,8 daN/croll, iar adircimea de fundare D, = 1,2 m. Resoluare. I Aria necesara a fundatiei continui elastice va fi egala cu

Considerin rezulta R, = ~ Corespunzator

HjB

Rezult.a : Pentru a

din tabel
v

,I·
I

"N

Ante

. = -, p,

in carep4

= PI

~ p, rep~ezinta presiunea disponibila a terenului de Iuudare : -p, =)y,. . D, = 20· 1,2 = 24 kPa;

P.=
,A""" =
. ,400

1180 - 24 = 156 kPa; 2,56; vom alege A""" = 2,60 m2•
.'

156i

~fomentul care. apare in sectiunea A -A (fig. V.9) datorita presiunii reactlve a terenului de fundare va fi ega! cu :
, p, . t» M = --2-'

In care: L = '

1

2 60

- , 5= 1 17~ 2 ' v In;

02

Din tabe

111 = 156. 117,52 '_: 2 -

Ina ltimea H a fund tiei se alcge astfe1 ca : - b etonul sa C 1 .' . intindere; poa pre ua smgur eforturile unitare

4

·

10 ~-69 d'N / J a em m. prin cipale de Vom aleg se ia It = 20 Cantitate

Corespur = 0,167%.
j

undatie elasticll continuli sub zlduri.

"

cm2/m. Arrnatur armatura de

Arrnarea

220

-------+---~-----," ,,_--

;ie izolata rigida

Din prima

sa se asigure rigiditatea la incovoiere conditie vom calcula:
1 ,Ito = r

v~
.--. b . R.
~6:0

a fundajiei.

'a.

.ine a terenului -uprafata AI =
:)(:t011

Considerind di fundatia .o realizam din beton arrnat de mardi EIS0, rezulta R. = 70 daN/em2•. .' . . Corespunzator procentului minim de arm are fl..l. = 0,05%, rezulta r = 8,13. ho = 8,13 .

in -tribuita liniar fundare este
armat

Vl~~ =
+

10,08 ern. ale lui

Rezulta : H = ho 3 = 10,08 3 = 13 ern. Pentru a respecta conditia a doua vom alege valorile mmnne HIB din tabelul V.2, functie de presiunea maxima pe teren.
Tabelul V.2 Volorlle roportulul HIB pentru proteetarea fundollllor elosllee

+

cu

ilui de fundare ;

Presiunea maxima pe teren daN/em'

HjBmin

,

Vnl-.rile raportului HI B peste care nu mai este necesara vertIlcarea la fortA tllietoare
BIOO

I

1I150

.orita presiunii Din tabelul

1 2 3 4 5 6

0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25

0,20 0,21 0,23 0,26 0,28 . 0,30

0,20 0,21 0,22 0,23 0,26 0,28

V.2, pentru

B 150 si
H B

P

= 2 da Njcm", avem:

- = 0,21;
11 = 0,21 . B prin cipale de Vom alege H se ia h = 20 cm. Cantitatea
B;
=

=

0,21 ·2,6

=

0,55 m,

60 em; .iar inaltimea fundatiei la marginea obeliscului . .. _. ... _ .. dupa directia x-x se va calcula astfel : ,unde
B, hox = 60 - 3,5 = 56,5
10769 56,5~ . 70

de arrnatura
= h' M..
0.. •

R.

cm :

=

= 0,048.

')/m

ae

-=-

Corespunzator 0,167%.
I

lui B.
100

=

0,049 se gaseste un proeent
'

de armare

A

=

Aaz =
~ de ror e I

A , b . hox

= 0,167 •
100

100 . 56 5 = 9 44 ern".
,.

arrnatura

Armarea em2/m. Arrnatura

0

vom face cu OB 37, alegind (de repartitie)

Aax

lI.e

= 9012 = 10,17

de rezistenta.

longitudinala
Aay

se impune 1,02 cm2•

minim

10% din

=

0,1 . 10,17

=

221

Solicit1irile
2 Yom alege Aay = 3010 = 2,36 cm /ro. Arrnarea este indicata in figura V.9. V.8. Sa se dimensioneze fundatia unui stilp cu sectiunea de (40 X 60) ems a.supra caruia aetioneaza 0 forta axiaUi N = 1 800 kN si un moment M = 300 kNm care provin din ea1culul static la actiuni seismice. Cota de fundare este de -2,00 m fata de ±O,OO, care este cota pardoselii. Capacitatea portanta a terenului de fundare pentru sarcini speciale este Per =

Presiunile

Pl~=,-

I

A

= 500 kPa.

Rezolvare. Se impun dimensiunile talpii fundatiei A = 1,80 m ~i B = 3,0 m, latura mare fiind paralela eu directia de actiune a momentului (fig. V .10). 1) Conform tabe1ului V.2 pentru presiunea maxima P = 5 daN/cml iei ~i beton EISO se alege H/B = 0,26, de unde rezulta inrutirnea talpii fundat : H = 0,26 . 3,00 = 0,78 ~ 0,80 m, iar h=H 80 = -3

PI = P"'''''
P2

= 4E

= pm;" = 2E

3

= 25 em.

Din comp: de fundare re: bine alese.

Incarcarea suplimentara din greutatea proprie a fundatiei are valoarea: lui de umplutura G, = 2,0 . 3,0 . 1,8 ·20 = 216 kN.

si a pamintu-

2) Armar Pentru d vederea ealcul Ura indircari In aceast punzatoare g'

p,

= l.8.

21

~~~~~~4cm
B :JOOcm ----I :L8SkR7~ \\ \

l-/:eocm
Scml825J

P~ = PI P~ = P2
CU valoi coeficien filar Cind pI

\\\\1 111\ \1 I 1111111
8:JOOcm

II\i\ill1
--- ..._;
r-

1 0]=26 kPo

~I

J

I I

c;

m

1511> 70 10 20e m
I

Valorile

I

in functie

(

Fig. V.IO. Fundatii

izolate

rigide.

222

Solieitlirile e (40 x 60) emJ - si un moment ismice. Cota de ardoselii. Capaziale este per =

tot ale la nivelu1 cotei de fundare NI = N

sint : kN;

+ G, = 1800 + 216 = 2016
M = 300 kNm.

Presiunile

pe talpa fundatiei
A .B

se vor calcula eu formula:
M care: e1 = NI 300 =--2016

Pl2,

NI = --

[1 ± -6·

B

ell , In .

=

0 1- m. :>
'

si B = 3,0 .m, ul ui (fig. V .10). P = 5 daN/eml talpii fundatiei :

PI,2

=

2016 (1 1,8· 3,0

± 6;

0.15) ,3,0

=

373,33 (1

± 0,3)

;

PI

=

P"'4%
Pm;"

=

486 kPa

< per > O.

=500

kPa;

P:

=

= 261 kPa

!1

si a pamintu-

Din cornpararea presiunilor efective eu 'capacitatea portanta a terenului de fundare rezulta ea dimensiunile impuse pentru baza fundatiei au fost bine alese. 2) Armarea talpii fundatiei, Pentru determinarea presiunii eu care se incarca talpa fundatiei in vederea ca1culului armaturii se vor Iua in considerare incarcarile exterioare, Hira incarcarile provenite din greutatea fundatiei. in aceasta situajie vom scadea din presiunile pe talpa eforturile corespunzlitoare greutajii fundatiei,

P, =

1.8. 3,0

216

=

40 kPa -

presiunea datiei :

datorita

greutatii

proprii

a fun-

P~ = PI - P, = 486 - 40 = 446 kPa; P~ = P2 - P. = 261 - 40 = 221 kPa. Cu valorile P~ ~i p;, vom ealcula valorile lui M,. ~i .1'11'0 cu ajutorul
coeficientilor A, fL ~i
'1).

Cind presiunea

pe teren
=

variaza

liniar

intre : vor fi:

P,.,u

=

P~

si

Pm;"
1"'["

p~ expresiile momentelor
.B3
A

= p;

+

(P~ - P;)BI
IL

(daNcm);
I'~ + p~ (daN/cm2) 2

M • = P~red . A3· 1')

0

p'm,d-

Valorile coeficientilor A, fL ~i 'I) se deterrnina in functie de rapoartele AlB, a/A, bjB,

din tabelele
0,45

V.3 ;;i V.4

Ii =

A

1,8 3,0 =

0,6;

Ii

b

= 3,0 = 0,2;

0.6

A

a

=~

=

0 2.zo.
223'

:'"

;

,~~~( I

,.

{. .

~'

,

Tabelul ValorUe eoellelentilor
1)

V.3

'I' \~
0,15

'." \ ,.n \ '." \ '." \ '." \ '." \ '" \ ,.,. \ '." \ ,~. \ '."
15
11 11 12
11

~\:ffff
............ t':IC') t':It':IC')C')C')

~ \0 \0 \~ \00 ~\
11)1
C') i C')C')C')t')C') a?\a?\f'\r-\~ ~

~~_::_~

16
14 12

~~_::_\~_::_ 16 17 18 ---------17 16
15 20 13 14 15 12 11 13 14
15

2~
21 19

-----0,5 0,20 10
9

13 12
11

---------------------------10 9
9

~\:~\c;\~\~\

0,25

10
9

11

16 14 24 21 19

17
15

0,30 0,10 0,15

8

10

10

12

12

13 22 20 18

13

~ 12
11

14 13

~\~ 14 15

18 16

19

20 18

26 23 20

t
o

C')

~ ~\~\~\~\~
C')

0,6

------------------~ 16 15 14 13

11

17

----------0,20 10 12
11

13
11

---------------------17 16 14 13 12 10
0,25 10
9

10 9

12
11

13

14

15

_---- 18 17 16
15

0,30

11

15 14 13 0,10 --------------------18

16

17

18

20

21 19 ~

23 21 -;-

25 22 ---;;-

27 24 -2-2 20 18 27

f ~\:_1_\°1°1°;
.... \ .... 1<') \<') \t':I C') C"lC')t':IO"lC')
0 '"

C')\~\~\-\t')t')t')C')C')

gj

_\O\OI~\cn I~\~ I~ 1- ~
C')<')0"l~~ C') C')t':IC')O"lO"lC'

e-

Col

0) 10) \00 ~~~~~e

\00 \1'

~

C') C') t':I C') O"l C

0,7

-- -- -- -0,25 0,30 10 11

12 0,15 0,20 ~-

13

14

15

16

17

~

~

--;;-

--;;-

----W-l()
13 14

11 -1-115

-- -- -12 13 14
16 18 19

-1-4-

--1-5- -;-

--

--1-1-

121314
20

15

-- -16 17
-15-16 22 23

---18 -1-725

------------ 17 ---------- 23 20 21 18 15 16 13 12 0,15 ---------------------21 20 18 17 16 14 15 13 12 11 0,8 0,20 ---------------------19 18 17 15 16 14 13 12 11 11 0,25 -0,30 -- -10 11 -11 -- -- ---12 13 14 15 -1-6- --1--'- --1-8
0,10 0,15 0,9 0,20

0,10

23 21 -1-928 26

~1~I~l~l~ ; ° 10) \0) 1 I~ . ~I~I~\~I~; ~ ~1~1~1~ ~I~**~\~ .. - ~1~\~I~\~ ;;;. ~I~\~l~l~
Q '"

C') ~

~

~

~

00 ; c

-e

;i\:
...
0

:t

..c

:t

~III)III)III)III) ~C'-1C'-1C'-1C'-1 ~I~I~I~I; II)I........ \ \ ~~~~~I....~

-------15 13 14 14 -----12 13 13 14

14

15

16

17

-----18 19 17 ---16

18

19

21

--------------19 20 20 22 24 22

22

24

26

-e

18

~

C'-1~C'-1~C'

-\-1-1°\0
.... ~ ° ~ ° oc
~

0,10 _ 0,1:)
1,0

1-1 13 12 12 II

15 14 13 12 12

16 15 1-1 13 13

17

16
15 14 13

__18 17

I

0,20 0,25 0,30

16--------'----23 17 18 19 21
-1-' - --__ :)_ 16 14 ~

? _0 -- 18

.

21 -- 20

23 -- 21

25 -- 23

I

II)

II) c:
co

1::1

:c;

"<:

26 -- 24

28 -- 26 24 -23 -2-1-

;; o· 0 0

-1::1 "<:

16~ ~

--17

--18

_-20

--21

--w-

0

II)

224

15 -

Geotebnlc!

~i

Tabelul

V.3

.'.!6

I

0,28

I

0,30

!!

-

16 15 i3

18

-

23 20 17
16

-

24 21 19

1-

-

1-1 24

17 15

'0 8 6

~2

21 23 -

_.
-

26

--

19

5 :3 :1

-

17 16

-18
17

20

9

--

.,-~!!
-:>

7 18 -') 17
:l !

20

24 22 20

27

-18
27

7 0

s

-23 25 -21 23 -21 19 -19 18
24 26 22

25

_: -

~ I

26

28

-,
)

-

20 19

-20
28 26
24

-22

24

;I~I~I~I~ ~1~JMlgl~ ~1~1~1~1~ ~ ~I~I~I~I~ ~lgl~I~I~ ~I~I~I~I~ ~ ~~ ~1~1~1~1~ MI~I~I~I~ ~I~I~I~I~ ~ ~I~I~I~I~ ~I~I~I~I~ ~I~I~I~I~ ~~ ~I~I~I~I~ ~lgl~I~I~ ~I~I~I~I~ ~ ~I~I~I~I~ gl~I~I~I~ ~I~I~I~I~ ~1~1~1~1~~lgl~I~I~ ~I~I~I~I~ ~I~I~I~I~ ~I~I~I~I~ ~I~I~I~I~ ~ ~ ~'~'~I~I~ ~I~I~I~I~ ~I~'~I~I~ e'I ~IMlglgl~ ~I~I~I~I~ ~I~I~'~'~ ~ ... ~'~IMIMIM ~I~I~I~I~ ~I~I~I~I~ ~ ~I~I~'~I~ ~I~I~I~I~ ~I~I~I~I~ ~~I~I~I~I~ ~I~I~'~I~ ~1~1e'l1-10 °1~'~'~1~ ~'~'~I~'e'I ~IMIN'OI~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. -=- :'='='=1= :,=,=,=,: :,=,=,=,: :1:'=1 :'=1:'=': :,=,=,:,= : ~ ~I~'~I~'M ~1~1~1~1~ ~'~I~I~'~ ~ ~'~I~I~I~ ~I~I~'~I~ ~I~'~I~'~ ~ ... ~'~I~'~I~ MIN,N'-IO -'Ol~'~'~ ~ ~I~'~I~'~ N'-'O'~I~ ~'01~1~1~ ~ ~M'M'~'glg ~I~'~I~I~ ~'~r~I~I~ ~ ~'~I~I~I~ ~'~'~'~I~ ~I~I~I~'~ ::~ -::I~I~I~I~ 8l1~1~1~1~ ~I~I~I~I~ ~ ~ ~~ ~I~I~I~I~ ~I~I~I~I~ ~ ~ ~g'~I~I~I~ ~1~18l'~'~ ~I~I~'~I~ ~ ~'~I~I~I~ ~1~1~1~1~ ~I~I~'~I~ I ~I~I~I~I~ ~I~'~'~I~ ~I~I~I~'~ ~ ~18l18l1~1~ ~I~I~'~I~ ~'~I~I~I! !~ ~I~I~I~I~ ~ ~'~I~'~I~ gl~'~I~I~ ~I~I~I~'~ 8l1~1~lgl~ ~I~I~I~I~ ~ I ~ ~'~'~I~I~ ~I~I~I~I~ ~I~I~'~I! ~ -:: ~I~I~I~I~ ~I~I~I~'~ ~I~I~I!I~ ~ . ~~I~I~I~I~ ~I~'~I~I~ ~I~I~I~I~ ~ ~'~I~I~I~ ~I~I~I~I~ ~'~I~'~I~ ~ -::I~I~I~I~ ~I~I~I~I~ ~I~I~I!I! ~ ~ ~I~I~I~I~ ~I~I~I~I~ ~I~I!I~I~ ~1~1~1~1~ ~I~I~I~'~ ~I~I~I~I~ ~ ~I~I~I~I~ ~I~I~I~I~ ~I~I~I!I! ~ -::I~'~I~I~ ~I~I~I~'~ ~I!I!'~'~ : ~ ~I~I~I~'~ ~I~I~'!I! ~I:I~I~'~ ~I~I~I~I~ ~J~I~'~'~ !I!'~'~': ~ ~1~lgl~l~ ~1~1!1~1~ !'~I:':I~ ~I~'~I~'~ ~I!I~I~I~ !I:I~I~I~ ! ~I~I~I~I~ ~I~I!I:I~ :I~I~I~I~
"It
~ Q ~

o

...

0

,:

~~~~~~'~~~~~~~~~~~~

__

~~

~,N

_

d

...

N

~

2

~

o -::

)---26 I I

~
-

~

:0

'"i o·0 0 o·o·o· 0 ---'--'-"":'__:_

o~o~oo~o~oo~o~oo~o~oo~o~oo~o~o~ ...... -C'JC'I~..... ~~C":I_ ..... ~~C") .......... 0 o· 0 o·o·o· o· 0 0 o·

0'

0°,°'

C"~~('I"J--~~C":ll-_~NC': 0° o·0'10' o·o·
0"

u
.!:j

1

0" o· c' ~

~I-~:
-!-

;

24

-

---'---'---'--'--

-L......!....~I

_:____:__...:...__.:__1

-j;I

23 21

i

,

20

~.

I

;:. It
I~
225

,~

15 -

Geotehntca

$i fundatu

RezoltJare. ~ q .. .. ~. Pentru
!ji

valorile rapoartelor
'1)

de mai sus vom scoate din tabe1eIe V.3 A = 22; ~= 26;

V.4 coeficien~ii:
= 17;

Momentul axiale N fata ( M=N ·e

pm.a
I

=

446

+ 221
2

= 333,5 kPa " 5048811 daNcm;

M=
..

2,21 . 300' 22

+ (4,46 3.34 •
17

2,21) . 300· = 26

M=
"

1803 = 1 145816 daNcm; B_
"-

a) Determi
M" B. h~. R.

B_
"-

M"
A . h~x' R.

PI.l =
1 = 75,5 cm ;

h • = H _ 3,5 = 80 - 3,5 = 76,5 cm ; hOy = hox o

B" =

5048811 180 . 76,S' . 70

= 0,068, pentru

B = 0,068 corespunde
.

p. = 0,234% ;

B=
"

1 145 816 300 • 75,S· • 70

= 0 0096,
'

PI.2 =
p, = 0,05%

Deoarece B ••• = 0,01, vom lua procentul minim de armare Au = P.. • A • hos =
100 . 0,234 • 100

180 ·76,5=3222
"

em": vom alege 13018=

P1 = S PI =,~

= 33,02 cmi la 14 em. A ..,. = p" • B .
100
Zid de cotcon

Ito

)'

= 0,05
100

Presiunea excentricita til depa~ind eu 1 ponal

. 300 . 75,5 = 11,33 emS; vom alege 15010 = 11,77cmlla 20 cm. Armarea se face cu bare OB .37 ~i se preziotli in figura V.10. V.9. Sli se dimensioneze fundatia unui stilp de beton armat (B 200) cu sectiunea (40 X 60) cml ~ . inhltimca h = 3,60 m, solicitat la 0 incarcare axiala 1~ kN. Stilpul fiind hnga un zid de calcan, fundajia nu se poate dezvolta simetric (fig. V.1l). Cota de fundare se gaseste Ita -1,50 m fata de nivelul terenului, iar stratul de f~ndare este alcatuit dintr-o arglla nisipoasa in stare plastica caracterizata printr-un coeficient d~ tasare k = 3 daN/em3• Capacitatea portanta a terenului la c~ta de fundare este p. = = 3,~ daN/cmll•

Momentu cu rig

unde:

K. ~i K,=-

J

4

A= TLOem

If

K.=(

v

E •..

K,

=

Pig. V.II. Fundatie acentric! tn raport cu-stilpul.

226

lin tabe1e1e V.3

Rezoloare. Momentul ee apare pe talpa fundatiei datorita axiale N fata de mijlocul talpii fundatiei va fi: M = N . eo. Se impun dimensiunile fundatiei B excentricitatii forjei 1,4 m.

=

3,0 rn, A

=

Ncm ;

1,4 - 0,4 2

= 0,50 m ;

M = 1000 ·0,5 = 500 kNm;

G, = 1,5 . 1,4 . 3,0 . 20 = 126 kN; N, = 1000 a) Determinarea
=

+ 126 =

1126 kN.

75,5 em;

P 1.2

= --.!!.!_ A.B
M

(I ± ~J
B' 500 1126 '

presiunilor elective pe term.

.

P. = 0,234%;

el = I

N.·

= --

= 0 44 m'

,

are P.,
1

=

0,05

%

P 1.2

=~

1,4 . 3,0

(1

± 6 • 0,44) 3
=

= 268 09 (1
'

± 0 "88)

.

alege 13018=

PI = 504 kPa

PI

= 32 kPa

> P, > O.

350 kPa;

14 em.
f)

h_
0,-

0.05 100

.,33 em": vom 77 cms la 20 em. e eu bare OB in figura V.IO. nensioneze funIe beton armat .ea (40 X 60) em2 = 3,60 m, 50~arcare axiala Stilpul fiind :alcan, fundatia svolta simetrie de fundare se m lata de niiar stratul de tuit dintr-o ar- . stare plastica ntr-un coefici= 3 daNjcm", .nta a terenului are este P•. =
I

Presiunea efectiva pe teren, obtinuta Ura a tine seama de redueerea excentricitatii datorita continuitatii dintre stilp ~i fundatie este mare, depasind eu mult capacitate a portanta a terenului de fundare. Momentul M = 500 kNm il vom repartiza stilpului ~i fundatiei proportional cu rigiditatile la rotire ale aeestora. M = M.
• K.

K.

+ K,

(daNem);

M, = M

K,

K.

+ K,

,

unde: K, ~i K, K. = 4
. K.
11

reprezintli rigiditatea la rotire a stilpului, respeetiv a fundatiei ; (daNcm) pentru eazul in care stilpul este incastrat la nivelul planseului : rigiditatea sectiunii de beton; al betomodulul de elasticitate nului pentru B 200; momentul lui;

E.

=

240 000 daN/eml =320 000 em'
I

Ib

= 40' . 60 12

de inertie al stilpu-

K. = 0,6 . 240000 . 320000 = 4,61 . 1010 da Ncms ; K

= 4·

K. 11

= 4.4,61.10
360

1 •

=

5,12 . 108 daNem;

K, = k . I, (daNem);

227

~~.~ .

....

.

,;.

I =~
J

= 300·
12

140' 12

= 6,86.10'

em' - momentul funda1iei;

de iner~ie al

V0111

alcge
1

un de H =0,3 . = 0,9 m,

1(,
,
}'1
I

=

3 . 6,86 . 10

'

= 2,06

. lOB daNcm; = 356,55 kNm; =' 500 2.06 7.18

h=

AI = 500 .
=

5,12. 10' 5.12. 10' + 2,06 . 10' 206 . 10' 5.12 . 10' + 2.06 :. 10'

hOI< = H - 3,5 :; = 86,5

500 .'

143 45 kN =, m.

R, = 95 da
B 200; B

Presiuni1e

pe talpa

funda}iei

vor fi:
B

P 1,1
e2----_

=~h±~); A.B\
_

.- .

J1.

hos'

1689333 In'
'

Mf N.

143,45 1 126 6· 0,13) 3

0 13'
t

86,5' . 300 • !

Pl.I =

1 126

ft ±

= 268,09(1±

0,26) ;

Pt = 337,8 kPa < PI ='350 ~Pa; Ps = 198,4 kPa > O. Pt ~i

1,4. 3,0 ~

Deoareee B lua proeentul mare P. = 0,05( Armatura :
.. , '. .

Aas= P•.
•.
t '•.

100.

b) Armarea junda!iei.

Pentru armarea UUpii funda}iei vom scadea din presiunile efortul dat de greutatea proprie a fundajiei Pr'

P2'

= 0,05

100'

.300 .86,

! :...

P

=~ = 126= , A .B 1,4 . 3,0

30 kPa ;
'.

P~ = PI - P, '-:- 337,8 P; = PI - P, = 198,4 P
Momentul

30 = 307,8 kPa ; 30 :__168,4 kPa;
168,4 _

"Se: alcge' = 13,34 ern", 18 em. , . ;1:

ArmUura

'.... - P; + p; ~_ _
2

307,8

+
2

238 kP a.

hoy = Ilos - 0 = 85

fala

de seeliunea
/
II ~

1-1

(M.):
II

M. = Din figura

1
,S

(2P~

+ P~) + -f (3P~+ P~)·
l~= 120 'em.

Peutru

.1

V.12 deducern : I. = 100 em;
A

p~ = P~ + p~ - P; . 1. = 168
M . •=
40 . 100'

+ 30B -168
140

100 = 268 kPa' 1689333

'

6

(2

1,68

+ 2,68)+ 6
2,38
6

100'

(3 . 1,68 (M,);

+ 2,68)=

daNem:

Momentul fala

M. =
A

P:d

de sectiunea

2-2

Armaturi - pe d - pe d: .A.nnarea V.12. Pentru c trare in fun'

Se alege

(3 . A . 1; - 21!) =

(3 ·140 .1202-2

.1(){)3)=1 605707

daNem.
croll

v.tO. Sa
care tra
incovoietor

Pent!u ~edu<:ereaconsumului de otel se recomandii ca HjB sa fie cuprins mtre O,2~ ~1 O,3~. 228

tndirearc a pi

j

de inertie

at

Yom alcge - = 0,30, de
B

H

unde H

= 0,3 . B = 0,3 . 3 =
h=H 3

= 0,9 m, ho" kNm.

= 0,3 m.

H - 3,5 = 90 - 3,5 = = 86,5 cm : : R, = 95 daN/emz pentru B 200; B=
• M" _ 'h!" . B· R.
.j

=

,,

p",'2]8kP~

- ----

1689333

86,S" . 300 • 95

= 0,0079.

Deoarece B ....=O,Ol vom lua proeentul minim de armare p" = 0,05%. Arrnatura pe directia x:

,I',

A .... = P••
= 0,05 100

100 '

B . ho:c =
=

,

.300 .86,5 alege

12,98 cmt, la

= 13.34 ern", adica 18 em.

Se

17010 = 010

,...,,'"-mIIIIllJIl[
_

'!

pi'

W.'.'Po
;..,
i. ',;,

Armatura

pe dircctia y: 1=
M,

p'; =':?Ij8'kPO

hOy = ho" - 0 = 86,5 = 85,5 em;

Fig. V.12. Fundatie excentrlca in raport Dctalii armare. 1605707 001685,S! .-140. 95 =, ~.,'

cu

stnpul.

B=

,

n:...

A . R.

Pentru

B

= 0,017, corespunde P. = 0,077%.
100 100
Cln 2 •

kPa; :9 333 daN em ;

1

P.. 0,077 A ay = - A . hOY = -- 140 . 8- - -- 922 o.o -,

,'

Se alege 12010 = 9,42 cm', adica 010 Ia 12 cm. Armaturile constructive de la partea superioara : - pe directia x (a = 40 em) 2012; - pe directia y (b = 60 cm) 3012. Annarea fundatiei se face cu bare OB 37 ~i este prezentata in' figura V.12. Pentru ca stilpul sa poata prelua mornentul M, in sectiunea de incastrare in fundatie, acesta se va arma suplimentar.

5707 daNcm. : sa fie cuprins

V.l0. Sa se proiecteze fundatia pahar a unui stilpcu sectiunea '(25 X ~O) cm2 care transmite 0 incarcare axiala, N = 1 430 kN ~i un moment incovoietor J1=215 kNm eapaeitatea portauta a: tercnului fiind 3 daN /em2 tnciirearf a pe stilp inaintc de intarirea mortarului de solidarizare este 300 kN
229

Rezolvare.
La predimensionare se impun (fig. V.13): adincimea. paharului H = 0,70 m ; grosnnea maxima a·placii H =0,80 ~; grosimea fundului paharului HI = = 50 em ; grosimea plaeii la exterior h' = !!_ . " !!_ = 35 em ;
2 3

Rezu1ta presiu daN/em'. :Momente1e metoda trapezl

r

:l
JOCI6

tajimea peretelui paharului su~ b = 40 cm : Bitimea peret~l~ paharului [os = 75 e~; lat1mea. medie a paharulU1 b",_ =

A

..

_

-

to.15

"

b;

Pe directi

A-~"r

=~

2

= 55,75 em. paha-

Verifiearea peretilor rului se face cu relatia: M- N
11" :::;; 1,4 3

Sa ~ distributiei pla = 1,20 rn, iar
-y

v.n.

b_ . H; .

R7,

un de : b., = tatimca

stilpu-

t

LO 20 50
I ;"

(0
I

I.!J

'70

J

lui. " "!nlocnind: _ 143000 2 150 000 ~ 50 3

_ ...

n, = Nll ,"
=.:....l\.:
Indrcare Trebuie
r

Rezolvare.

1,4 . 55,75 . la stra-

!

Fig. V.13. Pundatii pahar.

. 70' . 5.
din conditia

Dimensionarea fundului paharului pungere se face cn rela.tia

de verifieare

Se ia !n~tiD

~i neglijind i
unde: No = 300 kN este sarcina stilpului inainte de intarirea rului de monolitizare ; rezistenta normata la intindere fundatiei ; perimetrul stilpului. mortaa talpii

Pu,

R7=

5 daN/cmll

U =2(a+b) = 150 ern
~

q =tt . D, = IV.3.1 (v. ca unghiul de .:

R7.

= 30000 US. 150

= 40 em' ,

H1= 50 em..

, Trebuie sa fie ~espectata

~i conditia 120

H,+H.~ _!!_ sau 50
ti .

R7

+ 70>

RezultiilHiti
150 .5

1430

;

> ~.
75

N,

I

.Armarea talpii fundatiei se face folosind pentru calcul metoda trapeZulU1. Dimensiunile talpii A = 1,75 m ~i B = 3,50 m. H.
230

~

+ H, = 1,20

m

onare se irn.dincimea pam; grosimea =0,80 m; groiharului H, = placii la exteH 3

Rezulta presiunile pe talpa daN/cml. Momenteleincovoietoare: metoda trapezu1ui).

fundatiei : M.

PI

=

2,93 daN/cml 9i P2

=

1,73

= 507,2 kNm 9i M.

= 82 kNm (din

ho* = 120 - 3 = 117 cm;

r=

."I

= 3S'cm

'

. Au =
:0,15.175. 100

VA.

ho• M.

= 117 = 0,687;
170 R,

....

rezulta tL= 0,15%.

paharului SUS nea peretelui = 75 cm; lati:arului brMd = em.
.retilor pahaelajia :

117

= 30,7 cm2, rezulta 16016 (A. .

= 32,17 cml).

Pe directia y se impune !L = 0,15%.
A ")I

=

0,15 . 350 . 116
100 .

'I. = 598 cm, rezu ltV 30016 , a

(A • = 60 , 33 cm. 2)

V.lt. Sa se proiecteze grinda de fundatie din figura V.14 In ipotcza distributiei plane a presiunilor reactive, adincimea de fundare fiind D, = = 1,20 m, iar terenul de fundare avind : y = 19,34 kN/m3, c = 12 kN/ml 9i <Xl = 11,5°.
~.

Wmea stilpu: 150 000 -

l

Rezoluare.
Nl = Nu = 715 kN; N2 = Ns = ... NlO = 1430 kN; . .. = - MIO = ~Ml1 = 215 kNm. tndircarea axiala totala N = "f.N. = 14300 kN. Trebuie sa avem indeplinita relatia : P'I=1_~
L· B·

M; = M'J, =

:.4 .

55,75 .

ficare la straSe ia inallimea tarirea rnorta.dere a talpii grinziiHp=

p~.
ImpunindD,=I,20 m

(1 ... ~) ·L= 1m.
+c

9i neglijind influenta

primu1ui termen rezulta :
v•
I

P., = _!_ . 100

B' .•I>,y . N "t ,

. N , ... ).. + q . N • . • . • 1'1 '

...
_ 70 >
1430 . 150 . 5 '

l

q = "'{ D, = 19,34 . 1,20 = 23,25 kN/m2 = 0,2325 daN/cm2. Din tabelu1 . IV.3.1 (v. cap. IV.3) se scot coeficientii de capacitate portanta functie de unghiul de frecare interioara :

__

=_ p,:'= 0,12 ·9·

1,01

+ 0,2325

·2,9 . 1,01 ~ 1,76 daN/cmll.
=
4500.
1430000

RezultalHilimea::

grinzii:

[B ~

_N_ L· P.,

1,76

= 1,80 m;

B = 200 cm = 2 m. Nt

metoda tra pe-

_L
Fig. V.14. IncllrcArlle grlnzi de funda1ie.

231

Ai=',±,±,±,±·,
I 2 J ~ 5 6 7 8

115

"10

nJO

11.30

100

100

100

1410

-II.JO

lOa

'175

9

10

I

rr

,d',d',k,ct-,G;
'2 TJ

Mn
,

= 215 ·5+

n

15

16

11

18

19

111111111111111111!!llllllllllllkQlllllllllllllllllllll11!1111!111
p= 160.2=J20ktl/m

M12st = 215 . 5
,-

+

Fig. V.lS. Presiune efectlvll. sub grlndll..

Presiunea

efectiva este:

P., = _!!__

l
M13 = 215 ·4+

L. B

=

14300 45·2

= 160 kN/m2•

Se considera grinda static determinata incarcatj; cu fortele si mornentele transmise de stiIp ~i cu presiunile reactive, pentru care, se traseaza diagramele M, T, urmind. a fi apoi corectate.
MA'I=O;

+1
M14s, = 215 . 4 -l

MAiI,=215; M1=215+320

2,25.2,25 2 4,5 2

-715.2,25=583

'

kNm;

, ; ,M2s1

== 215 + 320

·4,4

715 ·4,5 = 227 kNm;
= 442 kNm;

M2d, = 227 M3 = 2 ·215
!

+ 215

,2

M."

=2

M, = 215 ·3

+ 320 . 6,75 6.75 - 715 . 6,75 - 1430 ·2,25 = -310 kNm; , 9 . 210 + 320 . 9 . - . 715 ·91430 ·45 = 520 lcNm : 2 ' M41., = 520 + 215 = 735 kNm; + 320 . 11,25· 11~25- 715 . 11,25 _ 1430 (6,75 + 2,25) =
,..'

r-

l
!
I
i

M15 = 215 ·3 _;

M16st = 215 ·3

= 75 kNm;

U6"
1

= 215'.3

+ 320

. 13,5 .

1~5 -

715·13,5

-

1 4.30{9+4,5) = 895kNm;

M1'1 = 215 ·2

M6t4r = 895
,~

+ 215 = 1 110 kNm'
15;75 -

;= 215 .'4 ~ 320 . 15,75

715 . 15, 75 - 1430 (11,25

+ 6,75 +
=

+ 24.75 +
MI8sl = 215 . ~

+ 2,25)
Ms.1

= 460 kNm; 1430 (13,5

,215.

4

+ 320

. 18 . ~ - 715 . 18 -

+ 9 + 4,5)
I

=
M. = 215 . 5

+ 320

-

M8tU = 1160

+ 215

1160 kNm;

=1375 kNm' ,
-

Ml,

=

215 ·1

202-

,0•

2-

20,25

7"10'20,25 =775

1430 (15,75 + 11,25+

+ 29.25 + 24,
MBJt

,
Mlo =-215 ·5 +320

+ 6,25 + 2,25)
·22,5·

kNm;

= 215

.

~.s - 715. 22,5 ., 1430 fl8_+ 13,5 1875 kNm;

+9+

+ 4,5) =
232

u io
7 18 19

?IS

ct ',et;;
Ii 1111111

Mll = 215 . 5 + 320 ·24,75

24,75 -'2

715 ·24,75....,.. 430 (20,25+ 15,75+ 1

+ 11,25+ 6,25 + 2,25) = 975 kNm:
M12'1 =

215 . 5 +320 ·27

¥-

715 ·27 - 1430 (22,50+.18

+

13,5 + 9

+ 4,5) = 2 075 kNm;
M12d, ~le!li momentele
se traseaza dia-

= 2075 - 215 = 1860 kNm;
2 -

M13 = 215 ·4 + 320 . 29.25 29,25

715 .29,25 -1430

(24,75+20.25 +

+ 15,75+ 11,25+ 6,25 + 2,25) = 1 160kNm;
Must =

,25=583 kNm;
~m;

215 . 4 + 320 ·31,5

+ 13,5+
MI4 &4,

31,5 2

715 ·31,5 - 1430 (27 + 22,5 + 18 +

9 + 4,5) = 1970 kNm;

= 1 970 - 215 = 1 755 kNm;

= -310

kNm;

520 kNm;

f ~.

M16 = 215 ·3

.+ 20,25 + 15,75+ 11,25'+ 6,75 + 2,25) = 1 125 kNm;
MI6st =

+ 320 ·33,75 33,75 2

715 '33,75 _ 1430 (29,25 + 24.25 +

),,~

,~- +
,5) =

r) -,2-) = ~

215 ·3 + 320 . 36~ - 715 ·36 - 1 430{31,5+ 27 + 22,5 + 18 + 2

+ 13.5 + 9 + 4.5) = 2085
-:-

kNm;

M16d,

2 08S - 215 = 1 870 kNm;
2 -

895kNm ;

M17 = 215 . 2 + 320 . 38,25 38,25

715 . 38,25 _ 1 430 (33,75 + 29,25 +

+ 24,75 + 20,25 + 15,75 + 11,25+ 6,75 + 2,25) = l 130 kNm; [1.25+ 6,75 +
Mls" = 215 . 2

+ 9 + 4,5) =
MIl

+ 320 . 40,5 + 22,5 + 18 +

40,5 2

715 . 40,5 - 1 430 (36 + 31,5 + 271+

13,5+ 9 + 4,5) = 2 280 kNm;

M18d, = 2280 - 215 = 2 065 kNm;

,75 + 11,25+

.

+ 29,25 + 24,75 + 20,25 +,15,75 + 11,25+:6,75 + 2,25) = 1415
Msol

= 215 . 1 + 320 ·42,75

42~75 -

715 . 42,75 - 1430 (38,24 +33,75+ kNm;

= 215 . 1 + 320 . 45 ~ 2

- 715 . 45 - 1 430 (40,5+ 36 + 31,5 + 27 + 4,5) = 2465 kNm; 2250 kNm;

+-

13,5 + 9 +

+ 22,5 + 18 + 13,5 + 9 +
MB4, = 2465 - 215
II:

llM = 2 250 kNm. 233

-.

'--_

..

_----._-----------

---'---

T8s
Corectarea diagramei M Ad, = 2 de momente 15 ; M
1

{kNm):
2,25 , 45

.=

-715 - 3. T.o T,o••

MAsl =;O
201

=

-583 -

2250

=

-695,5;

M = 227 -

4,52250 45

= 2;

M24,

=

442 4.t

44'552250

= 217: 70 ;

I

M a = - 310 - -45 2250 = M44, = 734 45
9

6,75

647 5 . ",

M
5

= 520 -

45

! 2 250 =

~T14s1= -715-7

2 250

=

285

;

M = 75 -

~225O
45 1::

= -487,5; 2250 = 435;
45

r;
TIl

Ms.1 = 895 _ 13,52250
45

= 220;

M6d, = 1 110 M==
Ssl

T TI6d,= 795 - 14
TIs,

15,75 .; -3275' " M 7 = 460 - _- 2250 45

1 160 - ~2 250 = 260; = -237,5; 250 = -262,5; 2250-= 510;
31,S

M6d, = 1375 - ~2 250 = 475;
45

M = 775 - ~2250
9

J

45

TJ

M

lOll

=

1875

-:----:t5

'24,752250

- 750 .

-

•.

M11 = 975 - ~2 M12d, = 1860
'

45

MI2$I

= '2 075-

~ 2250 = 725;
45

_:Z

r

l
I
Corectarea

45

Mu

= =

-.

1160 - --2250
45

- 29,25

= -302,5;

Must

=
.

1970 - -

2 250

45

=

395'

,

M 14d,

1 755 - _'
=

31 5 2250 = 45

180;

M 15 = 1 125 - -

33,75 2 250 = 45 36 45

-5

62 5 . ,,

MI6sI

2085 - ~2 250 = 285;
45 38,252 45 40,S 45

M,6d, = 1870- - 2250 = 70; lv118s1 = 2 280= 1415 45'
40,S 2 45'

T3 =

15

+ 85
2

=

M

17

= 1 130 -

250 = -782,5; 2 250 = 40;
MID

250 = 255 . =-722 5'

Ml8d, = 2065 -

42,752250

"

T",

M

BII

= 2465 - ~ 2250 = 215;

~

M B<l, = 2250 - ~ 2250 = O. ~
,

1.
I
T _ ,- 45+2 Tn=5O; T14d, = -695
TISsI

Diagrama TArt
=

de forta taietoare, 0; _ TAdr = -715; + 320 ·6,75 = 15; -695; -685;

T (in kN) : Tl = -715 + 320 ·2,25 = 5;

T2s1 = -715 + 320 ·4,5 = 725;
Ta = -2145

T2d,= 725 - 1430
T4$1 = -2145

=

-705;

+ 320 ·9 = 735; .11,25=25;

T4d,=735-1430=
T 6d,= 234

T&=-715-2 T7 = -715 - 3

.1430+320

= 755;

T S.I = -715 - 2 . 1430 + 320 . 13,5 = 745; 745 - 1430
=

1430 + 320·15,75 =35;

Cu M si dinala 9i trai

T8•,=
=

-715-3.1'430+320
Tfl = -715

·18=755;

Ts.t.=755-1430=-675;

-695,5;

TIOd

- 4 . 1430 320 ·20,25 = 45; = -715 - 4 . 1430 + 320 .22,5 = 765;
Tlo.b

+

= 765 - 1 430 = -665; Tu = -715 - 5 . 1430 + 320 .24,75 = 55;

2250 = 70;
) = -487,5;

Tl2d = -715 - 5 . 1 430
Tl3 TUsl= -715-7

+ 320

. 27 = 775 ;

=

T12d, = 775 - 1 430 = -665; -715 - 6 . 1 430 320 . 29,25 = 65 ;

+

250 = 435; . 250 = 260: ;0 = -237,5; 30 = -262,5; 250 = 510; ~2 250= 395', ~ :50 = -562,5; '250 = 70: 2250 = 255;
',0 = -:-722,5; TI6d,= 795 -

·1430+320 ·31,5=785; TI4d,=785-1430=-645; TIS = -715 - 7 . 1430 + 320 ·33,75 = 75;
TI6sI

= -715

-7

1 430 = -635;
Tl&1

·1430 320 ·36 = 795; Tl7 = -715 - 8 . 1 430 + 320 ·38,25=85 ;

+

= -715

TIStI•

- 8·1430 + 320 ·40,5 = 805; = 805 - 1430 = - 1430 = -625;

Tu = -715 - 9 . 1 438 + 320 . 42,75 = 95 ; ....
I
I

l
T T2$1 -Ta -_
15 + 85 __
2

TBst = -715 - 9 . 1430 + 320 . 45 = 815 TBd, = 815 - 715
=

10. (T in kN):
5

Corectarea diagramei de forte taietoare
Ad,

= 725

-715 - 815 765 2 = -,

. -

TI = -

+2 95

= 50 .
'

+ 625 2

-

675 .
, 735

T

2d,-

705 - 805 2 -

-

755 .
,
-

50 "
25

T 4st -_

+ 635 _ 68~ . ~,
2
T6s1

T 4d, _ -

-695 - 795 2

745 . •

T 5-

+ 75 2

-

50 .
,

= 745:

645 =

695 ;
= 50 .

250 = O.

J
I
j
I

I

I

T6d.- T8st --

-685 - 785 2 755

-

73- . ~

'

T. =

35

+ 65 2

+ 655 - 705 ,. 2 T 1051765

TStI, =

-675 - 775 = 2

-725'

25 = 5;
= -705;

- 45 + 55 . T·--2- - 50 ,

+ 665 - 715', 2 -

T1oJ,

= -715; TI4S1
=

r., = 50 ;
T14J,
=

TI2.., = 725;

I

TI2d, = -705; Tl6st = 745; Ta = 50;

TI3 = 50; T16d.= -685; T

735 :

·9 = 735; ) . 11,25=25; 15,75 =35;

-695;

Tn = 50;
TI8d,

Tn = 50 ;
T Bd, = O.

TISsI = 755;

=

-675;

B., = 765 :

l) .

Cu M ~i T astfel determinati urmeaza a se calcula armatura Iongitudinala ~i transversal a a grinzilor de fundatie. 235

·JOO

a
SOO
IOIJO 1500 2000 1500

[--Fundatia se Momeutul de

Baa
500 '00

laO
0

laO '00
!jaG

1
\
I I

_____

Curba

cOf"ectatd

Fig. V.16. Diagrama de momente !ii forte tiUetoare.

.... ,

t

~\'.'
b _ I

2

V.12. Sa se traseze diagramc1e de presiuni, sageti, forta taietoare ~i momente ineovoietoare pentru grinda de fundatie din figura V.17 in ipoteza Wi1~kler. Se foloseste beton eu marca B 250 si otel OB 37. Se cere rezolvarea pentru K = 1,5 daN/em3 ~i K = 3,0 daN/ema• Rezoluare. Se imparte grinda in 13 porjiuni introducindu-se fortele fictive VI' .. ... , V, la distantele prezentate in figura V.IB. Pentru calculul momentnlui de inertie se admite 0 in1iltime medie constanta H = 0,50 m;

!!... = 0,60 = 2 4' !:._ =
b 0,25 " H

0,20 = 0,50

0,4.

I

2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 -1,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,8 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0

P,d30kN

....

'1=360kN

i

..

I

....,
\

s.e

P,dOOk"

!

1106 1 127 1 147 1 166 1 186 1205 1224 1242 1261 1279 1296 1314 1331 1384 1365 1382 1398 1414 1430 1446 1461 1499 1536 1 571 1605
1 639

1671 1 70~ 1731 1 76~ 1791 ISH 1 SS~

Fig. V.17. Schema de Incarcare ~i sectiune a grinzii..

236

.

I

I

,~

,

'9 \

-ioo
a
500
fMO

~9

C\
/
I

1500 2000 2500 900 600 (00 200

5';_
Ie

I-I...::Oc..:..7..:;;65;.._~.I---.;o,,-.7,:..;85;"__'+'~!'5Q!90.l90J9a!!E!W1.21f}9D)900a/
0.10 0.55
1,17

0.785

1

us
0.735

0 76

0.26

J

Fig. V.18. Schema de calcul a grlnzfl.

I

I

Fundatia se executa. din beton B 250 ~i otel OB 37. Momeutul de inertie pentru 0 sectiune in T se poate calcula cu relatia I

1 1
I

a
200 .00 1)00

='YI

0'

__

b. H'

12

'1j

= 1,477

(tab .. V.6).
Tabelul V.6

I I
I

II

1

,

Valorlle eoelle!entulul

"l .

1O'
0,15 0,20 0,25 0,30 11 0,35

I l ....
i. taietoare

I I I

N
I

0,04 2

O,OS

0,08

0,08 5

0,10 6

-- -4 3
1 129 1 153 1 177 1201 1224 1246 1268 1290 1312 1333 1354 1374 1394 1413 1433 1452 1470 1489 1501 1525 1542 1585 1626 1665 1703 1739 1775 1809 1841 1873 1904 1933 1962 1 150 1 178 1206 1233 1259 1284 1310 1334 1358 1382 1405 1428 1450 1472 1493 1514 1534 1555 1574 1594 1613 1659 1703 1745 1786 1824 1861 1897 1 931 1974 1996 2027 2056

-- -1 189 1223 1256 1289 1321 1351 1381 1410 1439 1466 1493 1 519 1545 1570 1594 1610 1641 1663 1685 1·707 1728 1779 1827 1872 1915 1956 1995 2032 2068 2101 2134 2165 2194 1222 1262 1300 1337 1372 1407 1440 1473 1504 1534 1564 1592 1620 1647 1673 1698 1723 1747 1770 1793 1815 1868 1917 1964 2008 2049 2088 2125 2160 2193 2225 2255 2284

0,12

-7
1251 1295 1337 1377 1416 1453 1489 1524 1557 1590 1620 1650 1620 1707 1734 1760 1786 1810 1834 1857 1880 1933 1983 2029 2073 2113 2152 2188 2222 2254 2456 2313 2341

-- -- -.8 9 10
1286 1335 1381 1425 1467 1507 1545 1582 1617 1651 1683 1714 1679 1772 1800 1826 1852 1877 1900 1924 1946 1998 2047 2092 2134 2173 2209 2243 2276 2306 2334 2361 2387 1328 1381 1431 1478 1523 1565 1604 1642 1678 1812 1744 1775 1744 1833 1859 1885 1910 1934 1957 1979 2000 2050 2095 2137 2176 2212 2246 2277 2306 2334 2360 2385 2408 1353 1408 1459 1507 1552 1594 1633 1670 1705 1739 1770 1800 1804 1856 1881 1906 1930 1953 1974 1995 2016 2063 2106 2146 2183 2218 2250 2280 2309 2336 2362 2386 2409

-1366 1422 1473 1520 1564 1605 1644 1680 1714 1747 1777 1806 1828 1860 1886 1910 1933 1955 1977 1997 2017 2064 2107 2147 2185 2220 2254 2285 2316 2345 2373 2399 2425

-12
1371 1426 1477 1524 1567 1608 1646 1682 1715 1747 1778 1807 1834 1861 188G 1910 1934 1957 1979 2000 2021 2070 2116 2159 2200 2239 2277 2313 2348 2382 2415 2447 2478

I

~i 17 in ipoteza

3,0 da.Njcm", 'ictive VI ... Htime medie

2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4.6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,0 5,8 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0

1 106 1 127 1 147 1 166 1 186 1205 1224 1242 1 261 1279 1296 1314 1331 1384 1365 1382 1398 1414 1430 1446 1461 1499 1536 1571 1605 1639 1671 1702 1732 1762 1791 1818 1859

,

237

Valorile lui 1) se dau in tabelul V.6 pentru 0 sectiune in T functie de [aportul intre inaltimea placii ~i inaltiraea sectiunii, respectiv latimea talpii ~i Hitimea inimii. I. = 1,477 A. Pentru rezu1ta:
4~ 1 = .;J --

f.

~
-0,

25 . 501 12

2,4

= 384 63~,41 em'. daN/eml•
~

-

B 250, Ea

= 270000

pentru k = 1,5 daN/em

3

Vb.

=
K

V

4 . 270000 • 384635,41 = 260,65 60 . 1,5

~ 261 em.

a) Determinarea Funetille

fortelor fictive

V l' V 2' V 3' V,. in tabelul V.7.
Tabelul V.7

CPI' CP2' CP3' <;It

sint prezentate

Valorile functll10r pentru calculul dupA metoda Winkler a grlDZilor .~eZllrte pe un medlu elastic

!;

I

~,
1.0000 0,9907 0,9651 0,9267 0,8784 0,8231 0,7628 0,6997 0,6448 0,6354 0,5712 0,5083 0,4476 0,3899 0,3355 0,2849 0,2384 0,2079 0,1959 0,1576 0,1234 0,0932 0,0667 0,0439 0,0244 0,0080 0,0000

I

'II.

I

q:.

I

'1'.

.-'

'0,0 0,1 0,2 0,3 .0,4 0,5 0,6 0,7 7</4 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 7</2 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 37</4

0,0000 0,0903 0,1627 0,2189 0,2610 0,2908 0,3099 0,3199 0,3224 0,3223 0,3185 0,3096 0,2967 0,2807 0,2626 0,2430 0,2226 0,2079 0,2018 0,1812 0,1610 0,1415 0,1230 0,1057 0,0895 0,0748 0,0670

1,0000 0,8100 0,6398 0,4888 0,3564 0,2415 0,1431 0,0599 0,0000 -0,0093 -0,0657 -0,1108 -0,1457 -0,1716 -0,1897 -0,2011 -0,2068 -0,2079 -0,2077 -0,2047 -0,1985 -0,1899 -0,1794 -0,1675 -0,1548 -0,1416 -0,1340

1,0000 0,9003 0,8024 0,7077 0,6174 0,5323 0,4530 0,3798 0,3224 0,3131 0,2527 0,1988 0,1510 0,1091 0,0129 0,0419 0,0158 0,0000 -0,0059 -0,6235 -0,0376 -0,0484 -0,0563 -0,0618 -0,0682 -0,0668 -0,0670

",-"",

2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 7< 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 5~/4 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 6",/4 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 7",/4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 8",/4 6,3 6,4

-0, -0,
-0, -0, -0

-0 -0 -0 -0 -0
-(
_I

-{

-~

238

in T functie de tiv latimea Ulpii

Tabelul V.7 (conhnual'6)
f;

I

"'.
-0,0056 -0,0166 -0,0254 -0,0320 -0,369 -0,0403 -0,0423 -0,0431 -0,0432 -0,0431 -0,0422 -0,0408 -0,0389 -0,0366 -0,0341 -0,0314 -0,0286 -0,0279 -0,0258 -0,0231 -0,0204 -0,0179 -0,0155 -0,0132 -0,0111 -0,0092 -0,0090 .!.O,O085 -0,0059 -0,0046 -0,0033 -0,0023 -0,0014 -0,0006 0,0000 0,0000 0,0005 0,0010 0,0073
I

I

"'.
0,0613 0,0492 0,0383 0,0287 0,0204 0,0132 0,0070 0,0019 0,0000 -0,0024 -0,0058 -0,0085 -0,0106 -0,0121 -0,0131 -0,0137 -0,0140 -0,0139 -O,OI3~ -0,0136 -0,0131 -0,0125 -0,0117 -0,0108 -0,0100 -0,0091 -0,0090 -0,0082 -0,0073 -0,0065 -0,0057 -0,0049 -0,0042 -0,0035 -0,0058 0,0000 0,0005 0,0010 0,0013 0,0015 0,0017 0,0018 0,0019 0,0019 0,0019 0,0018

I

"',
-0,1282 -0,1149 -0,1019 -0,0895 -0,0771 -0,0666 -0,0563 -0,0469 -0,0432 -0,0383 -0,0306 -0,0237 -0,0177 -0,0124 -0,0079 -0,0040 -0,0008 0,0000 0,0139 0,0040 0,0057 0,0070 0,0079 0,0085 0,0089 0,0090 0,0090 0,0089 0,0087 0,0084 0,0080 0,0075 0,0069 0,0064 0,0058 0,0058 0,0052 0,0046 0,0041 0,0036 0,0031 0,0026 0,0022 0,0019 0,0018 0,0015

I

"'.
-0,0669. -0,0658 -0,0636 -0,0608 -0,0573 -0,0534 -0,0493 -0,0450 -0,0432 -0,0407 -0,0364 -0,0323 -0,0283 -0,0245 -0,0210 -0,0177 -0,0147 -0,0139 -0,0120 -0,0095 -0,0074 -0,0054 -0,0038 -0,0023 -O,OOll -0,0001 0,0000 0,0007 0,0014 0,0019 0,0023 0,0026 0,0028 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 0,0024 0,0022 0,0020 0,0019 0,0018 0,0017

2,4

- 1,5 daN/em3

:61 em.
I

2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1

~
3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 5~/4 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 6~/4 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 7~/4 5,5 5,6 5,7 5,8

V.7.
Tabeiul

v.?

pc un medlu e]astJe

r;:', r

1,0000 0,9003 0,8024 0,7077 0,6174 . 0,5323 0,4530 0,3798 0,3224 0,3131 0,2527 0,1988 0,1510 0,1091 0,0129 0,0419 0,0158 0,0000 -0,0059 -0,0235 -0,0376 -0,0484 -0,0563 -0,0618 -0,0632 -0,0668 -0,0670

I ~.

I
!,

-

5,9 6,0 6,1 6,2 8rcl4 6,3 6,4

0,0015 0,0017 0,0018 0,0019 0,0019 0,0019 0,0018

I

239

Tabelul V.7 (continuare)

Seciiwnea

~
6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 97t/4

.

\

IP,

\

IP.

I

'1>.

I

0 Se determir

'1>,

P=K
Forta

I

0,0018 0,0017 0,0016 0,0015 0,0014 0,0013 0,0012

0,0018 0,0017 0,0016 0,0015 0,0014 0,0013 0,0012

0,0021 0,0009 0,0006 0,0004 0,0002 0,0001 0,0000

0,0015 0,0013 0,0011 0,0010 0,0008 0,0007 0,0006

V,

V. P,

SecJiunea 0 Pona V, V,

neglijind
.. \

influenta
IP.!!;)

fortelor
'I>'!~

Va 9i V,.
\ Q-

20,73 t 77,36 t 33 t 36 t P, = 30 t V~ = 85,63 t Va = 29,90 t

= = p. =

=

t -~

\

I.

\

f

·'P.(tl \

M_0'1>'(!;) 4

Po
Secliunea 1
Forta

Pl p. p.

=

= =

33 t 36 t 30 t

\

1.57 0,785 0,30 1.25 2,01

-0,2079 0 0,4888 -0,18065 -0,17721

0 0,3224 0,7077 0,091 -0,05685

0 0,1612 -11,68 -1.64 0,85

-0,1357 Vl 0 10,5251 -4,2435 -3,4689

I

-

I

-

I

V=
2

I

-12,47

t

I

\

~

2,8127 tm

I

c;>,

0,1612 V2 -0,1357 Sectiunea
Porta

12,47 = 0;

12,47 = 77,36 t; 0.1612 -2.8127 -0,1357

VI

+ 2,8127 = 0;
ncglijind influenta
cp,(~

V=
1

= 20,73 t. V2•

= 20,73 t 1,72 VI = 77,36 t 0,935 0,15 P1 = 33 t 1,10 PI = 36 t 1,86 P, = 30t V. = 85,63 t 2,91 3,69 V.=29,90
i;l

0,1
O,f

0,1 0,. 0, -0,1 -0,1

13 -

fortelor
'P,ct)

VI ~i

\
p
·1, 4

\

t -.!. 1
I.

Pi p. P,

=
= =

I
I

I

I

Q-fc:>·!I;)

I

M = --cp,(!;)

PI = 2,95 daN,

V,

V.

33 t 36 t 30 t

1,97 1,02 0,26 0,785 1,57

-0,18225 -0,11778 0,5492 0 -0,2079

-0,05393 0,18924 0,74558 0,3224 0

-0,89 3,41 11,18 -0,16 VI 0

-3,9243 -2,7690 10,7506 0 -0,1357 VI 4,0573 tm

Ql = -4,85 t;
I

Seqiunea 2
Porta

I
-0,1357

-

-

1

V=

I
-13,7 -0,16

13,7 t

\

-0,16 V,

+ 13,7 = 0; + 4,0573 = 0;

=8563
'

,


, '

Vl = v. =

Vs

V=
s

-4,0573 -0,1357

= 2990 t.

20,73 t 77,36 t Pi = 33 t PI = 36 t p. = 30 t VI = 85,63 V. ~ 29,90 t

tl
I

1,87 1,09 0 0,95 1,71 2,76 3,54

~ ~ I { ( -( -(

• Calculul presiunii pe term, al forlei tliietoare ~i al momentului voietor in sec!iunile 0 . .. 13. 240

inco-

16 -

Geolebnicll ,i I"

V.7 (continuare}

Sectiunea 0 Se deterrnina numai

Po(M

0

= 0;

Qo = 0) ;
I .

Ij).

P

= K . y = _p_ tpl(~) =
2 . b . 1,

2 . 0,6· 2,61

P . IJll(;){.!_]'
p= __

nt"

0,0015 0,0013 0,0011 0,0010 0,0008 0,0007 0,0006

Forta

,..

I

t -~

I,

I

'Pl(~

p_.

I . "'(~)

\

2 . b . I,

10

20,73 77,36 P1 = 33 t p. = 36 t Pa = 30 t V. = 85,63 V;=29,90

V, V.

= =

t t

t t

1,57 0,785 0,30 1,25 2,01 3,06 3,84 ,

0,2079 0,6448 0,9267 0,3627 0,06442 -0,04278 -0,03028 _:_ 3,036 _ -, 1,5

0,1376 1,5926 0,9764 0,4168 0,0617 -0,1169 -0,0289

P .1, .\l-'P,(t)

Po
Sectiunea
Forla

=

3,036 daN/cmll;

Yo - --

2 02

cm .

-0,1357 V. 10,5251 -4,2435 -3,4689 2,8127 tm

o

7

I

~
1,72 0,935 0,15 1,10 1,86 2,91 3,69

I

<;>.c;)

!

1'= _- P

2'~ ./.

. -I .:;>,1<;)1I
10

<;>.(;)

I

M- -.-:;>,(!;) ».t,

I

'1'.(1;;)

jQ --

f

'P.(~)

'3 t.

V1 = 20,73 t V. = 77,36 t P1 = 33 t p. = 36 t Pa = 30 t V. = 85,63 t V. = 29,90

0,15076 0,546 0,9779 0,4476 0,10528 -0,0405 -0,03435

+0,0997 +1,3486 +1,0303 +0,5144 +0,1008 -0,1107 -0,0327

-0,20346 -0,0837 . 0,7249 -0,1457 -0,19334 -0,06557 -0,1629

- 2,7521 - 4,2250 +15,6089 - 3,4225 - 3,7846 - 3,6636 - 0,00835

-0,02632 0,2311 0,85135 0,1510 -0,4408 -0,05299 -0,02139

- 0,272 + 8,939 -14,047 - 2,718 + 0,661 + 2,269 + 0,319

II
If--

I

2,95 da)://cm'

I
tm;

I

-2,4018 tml

I

-

4,85 t

p. I.
4

'P.(~)

PI

-3,9243 -2,7690 10,7506 -0,1357

2,95 daN/cmt; Ql = -4,85 t :

=

111)

=

-2,40

2,95 Yl =- = 1,9- cm. , 1,5

o

I

Scqiunea 2
Forta

Va

4,0573 tm
VI V. p.

II
e

9,(<;)

11'-2-'1',(;)1
2·6·1.

cr,(l';)

I

M- -4-""(~) p."

)0 t.

20,73 t V,36 t = 33 t PI = 36 t p. = 30 t V. = 85,63 VI -= 29,90 t

=

*"

tl

1,87 1,09 0 0,95 1,71 2,76 3,54

0,10528 0,4536 1,0000 0,5398 0,1542 -0,0348 -0,03793

+ 0,70 +11,20 +10,54 + 9,20 + 1,48 - 0,95 - 0,36

-0,19334 -0,14221 1,0000 -0,0883 -0,2041 -0,08206 -0,01558

+ -

2,62 7,18 21,53 2,07 3,99 4,585 - 0,30 O,77tm

1I

I

,",m
0,04408 0,15578 1,0000 0,2258 -0,0249 -0,0587 -0,0268

I

Q --

f<l>·(tJ
0,46 6,03 ±16,5 - 4,06 + 0,37 + 2,51 + 0,40

+

-

zentului lnco-

I
16 GeotebDlc6

I
,I fUlldatU

I

28,81

tIm-I

I

I

-lI,7lt +21,29t

241

p,

1\1., = 0,77 tm; Q~ = -11,71 t; Q~' = 21,29 t.

= 2,88 daN

femz ;
)'2

P5
2,88 = -=, 192 em. 1,5

=

2,69 daN/c:

M5= -12,27 tm Q5 = -4,88 t.

Secliunea6

5ec,~unea 3 f
Forta \ t-

f.\

""tt)

\ I>~

.z: ""t~) \ 2·b·',

'Il.(tl

\ M~7'!"(!;) \ p.r,

,!"ttl

\Q= - ~ "',(~)
- 0,62 + 3,09 +13,40 - 6,12 _ 0,17 + 2,75 + 0,52 12,85 t

Forta

It -'f.\

<Il,{

VI V. PI

= 77,36 t = 33 t P, = 36 t p. = 30 t V. = 85,63 t V, = 29,90 t

=

20,73 t

2,06 1.28 0,19 0,76 1,52 2,57 3,35

0,053 0,3464 0,9677 0,6611 0,2299 -0,02276 -0,0415

+ +

0,35 8,56 +10,20 + 7,60 + 2,20 - 0,62 - 0,40
27,89

-0,1723 -0,1861 0,6568 0,0184 _0,2070 _0,1058 -0,02715

- 2,33 - 9,39 +14,14 + 0,43 - 4,05 - 5,91 - 0,53

-0,0596 0,0800; 0,8122 0,3398 0,01146 -0,0643 -0,0344

VI = VI PI = P, =

= 77,36 t
= = =

p.
V. V,

20,73 t 2,63 1,85 0,76 33 t 0,19 36 t 0,95 30 t 85,63 t 2,00 2,78 29,9 t

-0,' 0, 0 0, 0, 0, -0,
1

2,79 daN fern" M3 = -7,64 tm; Q3 = 12,85 t;
=

P3

\

\
;

\

tim'

I
1,5

I

-7,64tm

I

\

\

\

Ps

= 2,72 daN/'

2,79 Y3 = -=, 186 em.

!vI 8 = -5,46 tn: Qs = -11,42 t

Secliunea 4
FOlta \t-

To \

<;o,(t)

\1>- -p-""tt)\ 2·6·1,
+ 0,11 + 6,23 + 9,36 + 8,98 +3,07 - 0,08 - 0,41

q:,(t)

I

M-

-,-""tt) N,

I

""t~)

\Q- -

,";-

Secli-unea 7
For~

f"',t~
VI VI PI

I~~I ~
2,82 2,04 0,95 0 0,76 1,81 2,59

20,73t 77,36t 33t P, 36t P, = 30t V, = 85,63t Va = 29,9 t
VI V. PI

= = = =

I

2,25 1,47 0,38 0,57 1,33 2,38 3,16

0,0162 0,2523 0,8881 0,7809 0,3203 -0,00288 -0,0432

-0,1482 -0,2051 0,3829 0,1726 -0,1931 -0,1294 -0,0432

- 2,00 -10,35 + 8,24 + 4,05 - 5,79 - 7,23 - 0,84

-0,066 0,0236 0,6355 0,4768 0,0636 -0,06692 -0,0432

- 0,68 + 0,91 +10,49 - 8,58 - 0,95 + 2,87 + 0,65

= = P, =

20,73 t 77,36 t 33 t 36 t p. = 30 t V, = 85,63 t V, = 29,9 t

=

-

-

p,

1\1, = -13,92 tm; Q, = 4,71 t;

= 2,72 daN/ern2;

II
It - f.1
2,44 0,57 0,38 1.14 2,19 2,97
1,66

I
I

27,26 tim'

I
1,5

I

-13,92tm

I

I

4,71 t

II
P7
1t,t[ 7

2,72 y,=-=,

182 em.

=

2,77 dar = -0,93 t
8

Seqiunea
Forta

5
""Itl _ -0,010 0,17292 0,7809 0,8810 0,4245 0,02635 -0,0417
P

20,73 t 77,36 t 33 t 36 t PI = 30 t V. = 85,63 t V. = 29,9 t
VI

= v. = PI = PI =

,
242

,

- 0,070 + 4,27 + 8,23 +10,13 + 4,07 + 0,72 - 0,40
26,95

I

'1',(;)

I
I

u
1,66 -10,39 + 3,72 + 8,99 - 3,05 - 8,72 - 1,16 -12,27tm

-0,12288 -0,2059 0,1726 0,3829 -0,15606 -0,15607 -0,0594

-

I
I

Seciiunea
""It) -0,06646 -0,01646 0,4768 0,6355 0,1342 -0,0649 -0,0505

I
I

Q

Forla VI = 20,73 t V. = 77,36 t PI 33 t PI = 36 t p. = 30 t V, = 85,63 t

z: 0,69
- 0,64 + 7,87 -11,44 - 2,01 + 2,78 + 0,75 4,88 t

It- 701
3,m 2,23 1,14 0,19 0,57 1,62 2,40

-

=

I

Vs=29,9t

tim",

p" = 2,69 daN/ems;

em.

M6= -12,27 tm; Qs = -4,88 t. Seqiunea
6

Yf>=-='

2,69 1,5

180

cm.

)\

<P.(~)

IQ- - f<p·(I;)
- 0,62 + 3,09 +13,40 - 6,12 - 0,17 + 2,75 + 0,52

Porta

II;=~I
2,63 1,85 0,76 0,19 0,95 2,00 2,78

!P.!tl -0,0287 0,1083 0,6611 0,9677 0,5398 0,0667 -0,0359

I

p=

2·b·/.

.s: !p,!!;ll

... (1;)

i

M=-4-C;>I(~) r.t, - 1,29 - 9,80 + 0,40 +15,42 - 1,73 -10,02 + 1,56

I

Q.(~)

IQ= -

f

<p.!tl

-0,0596 0,0800; 0,8122 0,3398 0,01146 -0,0643 -0,0344

VI = 20,73 t V. = 77,36 t PI = 33 t PI = 36 t p. = 30 t V. = 85,63 t Va = 29,9 t

- 0,19 + 2,67 + 6,97 +1l,12 + 5,17 1,82 - 0,34

+

-0,0957 -0,1942 0,0184 0,6568 -0,0883 -0,1794 -0,08006

-0,0622 -0,043 0,3398 0,8122 0,2258 -0,0563 -0,058

- 0,64 - 1,66 + 5,61 -14,62 - 3,39 2,41 + .0,87

+

I

I

12,85 t

I
P.
Sectiunea
For1"

I

I

27,22

tlm"

I
1,5

I I

-

5,46tm

l
I

I

-11,42 t

= 2,72 daN/cm2; Me = -5,46 tm; Q. = -11,42 t;

2,72 Ya = -- =,181

CIll.

<P.(~)

I

Q= -

f

·':'t

7

<P.(~)

-0,066 0,0236 0,6355 0,4768 0,0636 -0,06692 -0,0432

- 0,68 + 0,91 +10,49 - 8,58 - 0,95 + 2,87 + 0,65 4,71 t

I~-*1
I

'1',(;)

Ip--p-<p·(~) 2·b·I,
- 0,25 + 1,42 + 5,69 +11,49 + 6,33 + 3,29 - 0,23

I

q;.(!;)

P·l. M--.-'I'.!f;)

c;>.(~)

!Q- -

f<p·(~)

Vl VI PI PI p.

2,82 2,04 0,95 = 33 t 0 = 36 t 0,76 = 30 t V. = 85,63 t 1,81 V. = 29,9 t 2,59

=

= 77,36 t

20,73 t

-0,0376 0,0576 0,5398 1,0000 0,6611 0,1204 -0,0245

I
P7
Sectiunea 8

I
tm;

I

-0,0755 -0,1746 -0,0883 1,0000 0,0184 -0,1976 -0,1032

- 1,02 - 8,81 - 1,90 +23,49 + 0,36 -11,04 - 2,01

-0,0565 -0,0585 0,2258 1,0000 0,3398 -0,0387 -0,0638

0,59 2,26 +. 3,73 ±18,O - 5,10 + 1.66 + 0,95

27,74 t/m1i

I

-

O,93tm

I
2,77 1,5

I

-19,61 t + 16,39 t

= 2,77 daN/cm!;

1\-'11 = -0,93

Q~ = -19,61 t; Q~r = 16,39 t;

Y7 =

= 1,85 em.

\ I

c;>.(~)

-0,06646 -0,01646 0.4768 0,6355 0,1342 -0,0649 -0,0505

I
I

Q

FarIa

11;= 7.1
'3,01 2,23 1,14 0,19 0,57 1,62 2,40

'1' (1;)
-0,0424 0,0195 0,4245 0,9677 0,7809 0,1882 -0,0056

Ip--p
+ +

2.b·I,

C;>'!~I

'I'.(t) -0,0554 -0,1508 -0,15606 0,6568 0,1726 -0,2071 -0,1282

IM--.-9.(I;) r-i, - 0,75 - 7,61 - 3,36 +15,43 + 3,38 -11,57 - 2,50

I

CP.(~'

I -f
Q-

'1',(1;)

.:.... ,69 0 - 0,64 7,87 -11,44 - 2,01 + 2,78 + 0,75

+

= 20,73 t V. = 77,36 t PI = 33 t PI = 36 t Pa = 30 t V. = 85,63 t V. = 29,9 t
VI

- 0,28 + 0,48 + 4,47 +11,12 7,48 5,15 - 0,05

-0,0489 -0,0657 0,1342 0,8122 0,4768 -0,00942 -0,0669

J

-

4,88t

I

I

I

28.35 tIm-

I

- 0,51 - 2,54 + 2,21 +14,62 - 7,15 0,40 + 1,00

+

I

-

6.98 tm

t

I

8.03 t

243

------------------~---------------------------------------~-------

P8

= 2,84 daN fem" M8 = -6,98 tm;.

;

Pn
Y8 =
2,84 1,5

= 1,89 em.

Q8 = 8,03 t; Sectiunea
FOlIa

3,36 daN Ie Q~II = .: 17,19 t; 1vI11 = 0,76 tm;
=

9

I~~ ~I
I

<p,("!;)

\p-

2·~·!IQ'~~)

I

Q.(~)

I

M - -4-Q,(~1 r-«

I

q>,(F;)

I

Qt~= 12,81
p;

t;

Q- -

: Q.(~)

J

Secliunea 12
FOlta

VI = 20,73 t 3,20 V. = 77,36 t 2,42 1,33 PI = 33 t 0,38 p. = 36 t 0,38 p. = 30 t V, = 85,63 t 1,43 2,21 V. = 29,9 t

-0,0431 -0,0078 0,3203 0,8810 0,8810 0,2710 0,0228

- 0,29 - 0,19 + 3,37 +10,13 + 8,44 + 1,41 + 0,22

-0,0383 -0,1255 -0,1931 0,3829 0,3829 -0,2028 -0,1535

- 0,52 - 6,33 - 4,16 + 8,99 + 7,50 -11,33 - 2,99 \-8,84tm

-0,0407 -0,0668 0,0636 0,6355 0,6355 0,0341 -0,0654

0,42 - 2,58 + 1,05 +11,."', - 9,53 ..... 1,46 + 0,98

II
t 3,71
2,93 1,46 0,89 0,13 0,92 1,70

q>,

VI = 20,73

V.

\

P. = 2,91
Qg
=

I I
-

29,09

t/m'l

l

I
I
I

0,52 t

PI p. V. Va

Pl

= =

-0,

77,36 t 33 t = 36 t = 30 t = 85,63 t = 29,9 t

-0,

o
0 0 0

0

iVIg= -8,84

daN/eml!; tm; -0,52 t. 10

Y9 =

2,91 = 1,94 1,5

em; ,

II
...~
Q

Sectiunea
Porta

II
t

Q,(~l

P 0,27 0,64 + 4,47 + 8,98 + 9,27 +10,06 + 0,59

1

Q,(I';)

I

M

'1'.(1';)

I
-

I

P12

= 3,43 daN M12 = -2,46 ti Q12 = 5,88 t; 13

Sectiunea

VI
V. P, p. P, V, V.

20,73 t 3,39 2,61 = 33 t 1,14 = 36 t 0,57 = 30 0,19 = 85,63 t 1,24 = 29,9 t 2.02
= 77,36 t

=

t

-0,0409 -0,0261 0,4245 0,7809 0,9677 0,3681 0,0620

-0,0244 -0,1007 -0,15606 0,1726 0,6568 -0,1788 -0,1770

- 0,33 - 5,08 - 3,36 + 4,05 +12,86 - 9,99 - 3,45

-0,0327 -0,0633 0,1342 0,4168 0,8122 0,0950 -0,0574

0,34 2,45 + 2,21 + 8,58 -12,18 - 4,07 + 0,86

I
FOlta

I
p;

I
",m

32,46

t/mol

1.. ,0;)

5,30 tm

!

1-

7,39

t

Vl = 20,73 t VI = 77,36 t PI = 33 t PI = 36 t Pa = 30 t V, = 85,63 t Va = 29,9 t

3,84 3,06 1,59 1,02 0,26 0,79 1,57

PIO = 3,25 daN/ems; QIO = -7,39 t; Seqiunea 11

MlO = -5,30 tm;

JI0

3,25 = -- =,2 16 em. 1,5

!

I

I

,

= 20,73 t Vi = 77,36 t Pl = 33 t p. = 36 t PI = 30 t V, = 85,63 t VI = 29,9 t
V,

3,58 - -0,0371 2,80 -0,0369 1,33 0,3203 0,76 0,6611 0 1,0000 0,4780 05 1, 1 1,83 0,1143

1I

p

I

I
-

AI

I

..,r;) -0,0253 -0,0573 0,0636 0,33398 1,0000 0,1749 -0,0408

I,
-

P13 = 3,34 dal'
Q

0,25 - 0,91 + 3,37 + 7,60 + 9,58 +13,07 + 1,09 33,55

-0,0135 -0,0777 -0,1931 0,0184 1,0000 -0,1283 -0,1959

0,18 3,92 4,16 + 0,43 +19,58 - 7,17 - 3,82

I
I

II
2-11

I

1

0,26 2,22 + 1,05 + 6,12 ±15,0 - 7,49 + 0,61 1-17,19 t +12,81 t

I' I

!

JIl3 = -3, 15 ~ Q13 = -1,25 t b) Determ. tuturor fortelc To=O; 0,1612 = 12,47; Mo=O;

t/m'l

I

0,76 tm

+ 0,652:

-0,1

Pu = 3,36 daN/cmz;

Q~'l = -17,19 t; lv[ 11 = 0,76 tm;

3,36 Yu = -- =,224 em. 1,5

Qt~= 12,81 t;
12

Secjiunea
-0,0407 -0,0668 0,0636 0,6355 0,6355 0,0341 -0,0654 1 - 0,42 - 2,58 + 1,05 +11,44 - 9,53 - 1,46 + 0,98 O,52t
Forta

I

~
3,71 2,93 1,46 0,89 0,13 0,92 1,70

I

op,(!;)

I

~
- 0,22 - 1,01 + 2,66 + 6,64 + 9,42 +15,27 + 1,50

!

op.(~J

I

M

I

"'.(~)

1

Q

vl = 20,73 t VI = 77,36 t PI = 33 t p. = 36 t P3 = 30 t V, = 85,63 t V. = 29,9 t

-0,0338 -0,0409 0,2523 0,5776 0,9830 0,5586 0,1576

-0,0075 -0,0635 -0,2051 -0,0601 0,7589 -0,075 -0,2047

- 0,10 - 3,21 - 4,42 - 1,41 +14,86 - 4,19 - 3,99

-0,0207 -0,0520 0,0236 0,2587 0,8709 0,2419 -0,0235

- 0,21 - 2,01 + 0,39 + 4,66 +13,06 -10,36 - 0,35

II
Pu
'I
l'

I

34,26

t/m·t

!1,5

2,46 tm

I

I

5,88

t

Q

I

= 3,43 daN/emZ; M12 = j~2,46 tm; Q12 = 5,88 t;

3,43 Y12= -=, 228 em.

Secti ... ea 13
Forla

-0,0327 -0,0633 0,1342 0,4768 0,8122 0,0950 -0,0574

1-

- 0,34 - 2,45 + 2,21 + 8,58 -12,18 - 4,07 + 0,86 7,39 t

II
I;

'I',(l;)

I
+ + + +

P

I

9.(~)

I

M

I
I
I
I

9.(~)

I

Q

VI = 20,73 t VI'" 77,36 t PI = 33 t PI = 36 t Pa = 30 t V. = 85,63 t Va = 29,9 t

3,84 3,06 1,59 1,02 0,26 0,79 1,57

-0,3028 -0,0428 0,200 0.496 0,942 0,6448 0,2079

= 2,16 em.

I
Q

I

I

I

2,00 1,06 2,11 5,70 9,02 17,63 + 1,98 33,38

-0,0027 -0,0507 -0,2076 -0,1178 0,5492 0,0000 -0,2079

- 0,04 - 2,56 - 4,47 - 2,77 +10,75 0 - 4,06

-0,0165 -0,0467 -0,0037 0,1892 0,7456 0,3234 0,0000

- 0,17· - 1,81 - 0,06 + 3,41 + 11,18 -13,80 0

t/m'j

I3,34
1,5

3,15

tm

I

-

1,25

t

.

,.

Pl3

= 3,34 daN/emZ;

.l'vI13 = -3,15 tm; Q13 = -1,25 t; _

Y13 = -

= ? ?? em. -,--

-0,0253 -0,0573 0,0636 0,33398 1,0000 0,1749 -0,0408

- 0,26 - 2,22 + 1,05 + 6,12 ±15,O - 7,49 + 0,61 -17,19 t \ +12,81 t

b) Determinarea forielor fictive: 0,1612 V2-0,5 = 12,47;

VI' V2, Va, V,. Se

consideta

influenta

t uturor fortelor in sectiunile de capat 0 ~i 13.

To=O;

V,cp,{V",)-0,5·V3·tp,(V3)=

cp",(Vs)= -0,0165; q>,{V",)= -0,04672 tps(Va) = -0,0027 ; tpa(V",) = -0,05066;
245

CP4(Vt) =' - 0,0165 ; <P.(V 2) = - 0,0467 ; <fIS(V 1) -0,0027;

Secliunea 0 Se deterrnir

u; = 0;
Prin

+0,6525 V2<f13(V2)= -4,0573;
inlocuire

-0,1357

Va

+ 0,6525

V1<fl3(Vl)

+

=

p=k·y=-

2.

<Pa(V 2) = -0,0507;

I

1

0,1612· -0,1357 . -0,1612 . -0,1357 .

V

.0,04672 . V, . 0,5· 0,0165 . V3 = 12,47; VI _ 0,6525 ·0,05066 . V. -0,6525 ·0,0027· Va=-2,8127; V, - 0,5 .0,0165 . VI - 0,5 ·0,0467 . V2 = -13,7; Va _ 0,6525 . 0,0027 . V I - 0,6525 . 0,0507 . V 2 = -4,0573 ;
2

+ 0,5

se obtine

sistemul:

+

VI = 2, VI = 62, Pt = 33

PI = 36 p. = 30

V. = 75, Va = 14,

Rezolvind sistemul, se obtin : VI = 2,59 t; V2 = 62,72 t ;

TT3 = 14,16 t; V, = 75,32 t.

Verificarea for/elor fictive.
0
Forta

Po

= 2,65 daNj,
2,65 1,5 '
j

Seciiunea

Yo='--=
\

1~

~
1,57 0,785 0,30 1,25 2,01 3,06 3,84

\

cpl(~1

I
-

M

I

9.(~1

I

Q

Secliunea

1

V. PI

VI=

=

p. = p. =

=

V, . V.

= =

2,59 t 62,72 t 33 t 36 t 30 t 75,32 t. 14,16 t

...

-0,2079 0 0,4888 -0,18065 -0,17721 -0,0507 -0,0027

0,35 0 + 10,53 -4,24 -3,47 -2,49 -0,02 -0,04 tm

0 0,3224 0,7077 0,091 -0,056..'15 -0,0467 -0,0165

0 -10,11 +11,67 + 1,64 - 0,85 - 1,76 - 0,12 0,47 t

V1 = 2,59 t 1,72 V2 = 62,72 t 0,935

I
Sectiunea 13
FO$

I
t 3,84 3,06 1,59 1,02 0.26 0,79 1,57

I
cp,(tl -0,0027 -0,0507 -0,2076 -0,1178 0,5492 0 -0.2079

I I
9.(~1

PI = 33 t 0,15 Pa = 36 t 1,10 p. = 30 t 186 V, = 75,32 t 2:91 V3 = 14,16 t 3,69

\

I

I

I

M

I

r.
Q

= 2.64 daN)
1,33 tm

1'\;[1 =

2,59 t V1V. = 62,72 t PI = 33 t p. = 36 t p. = 30 t V. = 75.32 t Va = 14,16 t

-

-0,005 - 2,07 - 4,47 - 2,78 + 10,75 0 - 1,92

-0,0165 -0,0467 -0,0037 0.1892 0,7456 0,3224 0

I
I

+ 0,02 + 1,46 + 0.06 - 3,41 -11,18 + 12,14 0 0,91 t

Seciiunea 2
For\a <;

I
246

I

-

I

-

0,5 tm

I
~t

I

•. Calculul presiunii pe teren al ]. t . uoietor in sectiunile 0 .. , 73. ' orte: tdietoare
v"

VI = 2,59 t 1,87 V. = 62.72 t 1,09 o PI = 33 t 0,95 p. = 36 t 1,71 p. = 30 t V. = 75,32 t 2,76 3,54 V. = 14,16

tl

I-

al momentului

inco-

-0,0165 ; - 0,0467; -0,0027 ; -0,0507 ;

Seciiunea 0 Se determina

numai P

Po

(M 0 = 0; Qo
2 ' 0,6 . 2,61

= 0)_

P

=

k .Y

=

2 . b . I.

!PI(~} =

1

P . CPI(~) = 0,3192848 - P. CPI(~)·

Forta

,12,47 ; 1'3=-2,8127 ; -13,7 ; ;-2 = -4,0573 ;

I

~
1,57 0,785 0,30 1,25 2,01 3,06 3,84

I

9.(~)

I

P

VI = 62,72 t PI 33 t PI = 36 t Pa = 30 t V. 75,32 t Va = 14,16 t

V1=

2,59

t

=

=

0,2079 0,6448 0,9267 0,3627 0,06442 -0,04278 -0,03028

+ 0,1719 + 12,9124 + 9,764 + 4,169 + 0,617 - 1,0288 - 0,1369

I

I

I

Po

I

26,468

tIm'

=

2,65 daNjcmZ;
=

Yo = .2,65 p
Q

1,77 em.

Sectiunea 1
Forta

-t
7

~5
i

s

0 -10,11 + 11,67 + 1,64 - 0,85 - 1,76 - 0,12 0,47 t

I

~
1.72 0,935 0,15 1,10 1,86 2,91 3,69

I

9.m

I

p + 0,1246 + 10,9339 +10,303 + 5,144 + 1,008 - 0,9739 - 0,1552

I

9,(1;)

I

M

I

9,(F;)

I

Q

2,59 t V. = 62,72 t Pl = 33 t p. = 36 t p. = 30 t V, = 75,32 t Va = 14,16 t

Vl=

0,15776 0,546 0,9779 0,4476 0,10528 -0,0405 -0,03435

-0,20346 -0,0837 0,7249 -0,1457 -0,19334 -0,06557 -0,00835

- 0,3438 - 3,4254 +15,6089 - 3,4225 - 3,7846 - 3,2225 - 0,0771

-0,02632 0,2311 0,85135 0,151 -0,04408 -0,05299 -0,02135

+ 0,0341 - 7,2472 +14,047 + 2,718 - 0,661 - 1,9956 - 0,1511

I
PI

I

I

I

26,384

tIm"

I
Yl
2,64 = -= 1,5

1,33 tm

I

I

6,74

t

I
;5 7 ,7 '2 :6
'-I

Q

= 2,64 daN jcm2 ; AIl = 1,33 tm; QI = 6,74

t;

1,I em, -6

I I

+ 0,02 + 1,46 + 0,06 - 3,41 -11,18 +12,14 0 0,91 t

Seciiunea 2
Forta VI

I

F;

I

91(~)

I
+

P

I

<;1,(<;)

I

101

I

't',{F;)

I

Q

I

= _2,59 t V. = 62,72 t PI = 33 t p. = 36 t PI = 30 t V, = 75,32 t V. = 14,16 tj

1,87 1,09 0 0,95 1,71 2,76 3,54

0,10528 0,4536 1,0000 0,5398 0,1542 -0,0349 -0,03798

+ 0,0871 + 9,0836 +10,540 + 6,200 1,480 - 0,8392 - 0,1719 26,379 tlm'l

-0,19344 -0,14221 1,0000 -0,0883 -0,2041 -0,0824 -O,OI5~8
--

-0,3269' -5,8199 +21,530 - 2,070 - 3,990 - 4,0497 .!.. 0,1439

-0;U4488 0,15578 1,0000 0,2258 -0,0249 -0,0587 -0,0268

+0.0571 -4,8852 ±16,90 + 4,06 - 0,37 - 2,2106 - 0,1897

-nnentului inca-

I

I

I

I

5,13 tm

I

I

+ 12,96 t -20,04 t

24:7

,

.
"

~
'

.

,

~ ~
,

.~

P2

M2 Q~ = 12,96, t;
Sec

= 2,64 daN /cmz ; = 5,13 tm;

Y2

= 2,64 1,5

= 1,76 em;

2,62 daN/cll -7,19 tm; Q5 = 3,38 t; J15
=

Po =

Q~' = 20,04 t;

Sec{iunea 6

r mea
Lt
jror'[u

3

I

~
2,06 1,28 0,19 0,76 1,52 2,57 3,35

I

cP, ~)

1

P + 0,0438 + 6,9368 +10,20 + 7,60 + 2,20 - 0,5473 - 0,1876

1

'hm
-0,1723 -0,1861 0,6558 0,0184 -0,2070 -0,1058 -0,02715

I

M

I

~.(~)

I

For\"
Q

\

I;

\

'I'll;)

1-

VI VI

2,59 t v. = 62,72 t Pl = 33 t P, = 36 t p. = 30t V. = 75,32 t V. = 14,16 t
VI =

0,053 0,3464 0,3677 0,6611 . 0,2299 -0,02276 -0,0415

_ 0,2912 - 7,6161 +14,14 + 0,43 - 4,05 - 5,1996 - 0,2508

-0,0596 0,08 0,8122 0,3398 0,01146 -0,0643 -0,0344

+ 0,0771 - 2,5088 -13,40 + 6,12 + 0,17 - 0,0826 - 0,2436 \9,87 t

2,59 t 62,72 t P, 33 t PI = 36 t PI = 30 t V. = 75,32 t V. = 14,16 t

=

= =

2,63 1,85 0,76 0,19 0,95 2,00 2,78

-0,0:: O,H 0,6' O,9( 0,5:0 0,0(' -0,0::

P3

II
;

I
I

26,24

tIm'

I
2,62 1,5

1-

2,84 tm

I
I

-

Ps

=

2,69 daNlcl

= 2,62 da N fem2 M3 = -2,84 t m ; Q3 = -9,87 t m ;

Y8=-=

1, euI. 75

Ms = -3,58 tm ; Qs = 11,2979 t :

Sectiunea 4 ,
PorIa

I

~

I

cp,(~)

p

I

'Il'(~)

I

...
9.(!;)

\ Secliunea
Porja

7

I ~I
..

JI

I

Q

VI =

VI = 2,59 tl 2,25 V, = 62,72 t 1,47 P1 = 33 t 0,38 0,57 p. = 36 t p. = 30 t 1,33

V. = 75,32 t V. = 14,16 t

2,38 3,16

0,0162 0,2523 0,8881 0,7809 0,3203 -0,00288 -0,0432

+0,0134 +5,0524 +9,36 +8,98 +3,07 -0,0693 -0,1953

-0,1482 -0,2051 0,3829 0,1726 -0,1931 -0,1294 -0,0432

-0,2505 -8,3937 +8,24 +4,05 -5,79 -6,3595 -0,3991

- 0,066 0,0236 0,6355 0,4768 0,0636 - 0,06692 - 0,0432

+ 0,0855 - 0,74 -10,49 + 8,58 + 0,95 - 2,5202 - 0,3059

I.

I

·

VI PI PI PI

2,59 t 62,72 t 33 t = 36 t = 30 t v. = 75,32 t V, = 14,16

= =

2,82 2,04 0,95

o

-0,< 0,( 0,1
1,(

tj

0,76 1,81 2,59

0,1 0,:
-0,(

I
Sectiunea
Forta

I

I

26,21

tIm"

I
1,5

I

-8,90tm

I

,

-

4,44 t

p, = 2,62 daN/cm3;
Q, = -4,44 t :
5 11I, = -8,90 tm :

2,62 -y, = - = 1,/~ em.

I

I

p, ~ 12,74 daNI" lH 7 = 4,01 tm;
Seciiunea 8
Forta

I

~
2,44 1,66 0,57 0,38 1,14 2,19 2,97

I

'Il'(~)

I
-

p

I

'I"(~)

I

M

I
1,

;.(t)

I

Q

I
tl

~
3,01 2,23 0,19 0,57 1,62 2,40
1,14

I

I

cp,r

VI = P1

PI

= = p. = V. =
V.

v. =

=

2,59 t 62,72 t 33 t 36 t 30 t 75,32 t 14,16 t

-0,01 0,17292 0,7809 0,881 0,4245 0,02635 -0,0417

0,00826 + 3,4628 + 8,23 +10,13 + 4,07 + 0,6336 - 0,1885 26,32 t/m"1

-0,12288 -0,2059 0,1726 0,3829 -0,15606 -0,15607 -0,0594

-0,2077 -8,4264 +3,72 +8,99 -3,05 -7,6702 -0,5488

- 0,06646 - 0,01646 0,4768 0,6355 0,1342 - 0,0649 0,0505

+ 0,08605 + 0,5162 - 7,87 +11,44 + 2,01 - 2,444 - 0,3575

= V. = V. =
p.

P, = 33 t

VI = 2,59 t v. = 62,72 t

I

-0,

r, =

36 t 30 t 75,32 t, 14;16

I
I

0, 0, 0, 0, 0, -0,

I
248

I

I

I-

7,19 tm

I

3,38 t

I

P 5' = 2 62 daN/em2:
M';
=

,

-7,19

trn ;

2,63 Y. =-=, 1,5

1 76 em.

O« =3,38t;
Sectiunea 6
Forta
Q

I
t tl

~

I

q>,(~)

I

p - 0,0237 + 2,1688 + 6,97 +11,12 + 5,17 + 1,604 - 0,1623

I

'P.(~)

I

M

I

",{;)
-0,0622 -0,043 -0,3398 0,8122 0,2258 -0,0563 -0,058

,I
I+
+ + + -

Q

1-0,0596 0,08 I 0,8122 , 0,3398 0,01146 -0,0643 -0,0344

I

+ 0,0771 - 2,5088 -13,40 + 6,12 + 0,17 - 0,0826 - 0,2436 9,87 t

VI = 2,~9 t 2,63 V. = 62,72 t 1,85 0,76 PI = 33 t 0,19 PI = 36 0,95 PI = 30 t 2,00 V4 =75,32 V3 = 14,16 t 2,78

-0,0287 0,1083 0,6611 0,9677 0,5398 0,0667 -0,0359

-0,0957 -0,1942 0,0184 0,6568 -0,0883 -0,1794 -0,08006

- 0,1617 - 7,9476 + 0,40 +15,42 - 1,73 - 8,8168 - 0,7397

0,0805 1,3484 5,61 14,62 3,39 2,1203 0,4106 11,2979 t

I

I

I

26,85

t/mll
Y5

l
=
2,69 = 1,5

3,58 tm

I

I

.,..

I

PIl = 2,69 daN/cm2; ~U.= -3,58 trn ; Q. = 11,2979 t; Sectiunea
Forta

1,79 em.

7

j

;>,(!;)

I

Q

I

e

q>,(~)
1 1

p

I

"'.(~
-0,0755 -0,1746 -0,0883 1,0000 0.0184 -0.1976 -0,1032

I

M

I

""m
-0,0565 -0,0585 0,2258 1,0000 0,3398 -0.0387 -0,0638

Q
1

- 0,066 0,0236 0,6355 0,4768 0,0636 - 0,06692 - 0,0432

+ 0,0855 - 0,74 -10,49 + 8,58 + 0,95 - 2,5202 - 0,3059

Vl VI PI PI PI V4 VI

= 2,59 t - 62,72 t = 33 t

2,82 2,04 0,95 0 = 36 t 0,76 = 30 t = 75,32 t 1,81 = 14.16 2.59

tl

-0,0376 0,0576 0,5398 1.0000 0,6611 0,1204 -0.0245

- 0,0311 + 1,1535 + 5.690 +11.490 + 6.330 + 2,8954 - 0,11077 27,42

- 0,1276 - 7,1454 - 1,900 . +23,49 + 0,36 - 9,7113 - 0.9535 4,01 tm

+ 0,0732 + 1,8346 - 3,73 ±18,OO + 5,10 - 1,4574 - 0,4517 + 19,37 t -16,63 t

I

-

4,44 t

tim'

p, = 2,74 da Njcm"; M7 = 4,01 trn;
Seciiunea 8
Forta Q

Q~' = 19,37 t; Qsl = -1663 r : 7 .,

Y7

2,74 =1,5

=. 183 CIIl.

I

t

I

'I'.lt)

- 0,06646 - 0,01646 0,4768 0,6355 0,1342 - 0,0649 - 0,0505

+ 0,08605 + 0,5162 - 7,87 +11,44 + 2,01 - 2,444 - 0,3575 3,38 t

2,59 t 3,01 62.72 t 2,23 1,14 33 t 0,19 36 t 0,57 P~ = 30 t Y4 = 75,32 t 1,62 2,40 ; V a =·14'16 . •
VI = VI = PI = PI =

I

I

P

I

q>,(~)

I

II

I

'Plm

I

Q

tl

-0,0424 0,0195 0,4245 0,9677 0,7809 0.1882 -0,0056

- 0,0351 + 0,3904 + 4,47 +11,12 + 7.48 + 4,5259 - 0.0253

-O,~554 -0, 508 -0,15606 -0,6568 0,1726 -0,2071 -0,1282

- 0.0936 - 6,1715 - 3,36 +15,43 + 3,38 -10,1782 - 1,1845

-0,0489 -0,0657 0,1342 0,8122 0.4768 - 0,00942 -0,0669

+ 0,0633 + 2,0604 - 2,21 -14,62 + 7,15 - 0,3548 - 0.4736

II

I

27.92

t/mll

I

-

2,18 tm

I

I

-12,51

t

249

Ps

=

2,79 da Njcm";

Qa = -12,51 t; Sectiunea 9
Forla

M8 = -2,18 tm;

2,79 y,=-=, 1,5

186 cm.

Pu

= 3,005

daN,

Mu = 4,30 tm;

Qfl = 17,42 t;
q>1(~)

I

~

I

I
+

P

I

'I'.(~)

I

!tI

I

'1',(;;)

I

Q

Qf;

= - 12,58 t;

Vl = 2,59 t 3,20 Va = 62,72 t 2,42 1,33 PI = 33 t 0,38 PI = 36 t 0,38 P, = 30 t V. = 75,32 t 1,43 VI = 14,16 t 2,21

-0,0431 -0,0078 0,3203 0,881 0,881 0,271 0,0228

0,03564 0,1562 3,37 +10,13 + 8,44 + 6,5172 + O,lI~tl 28,44 tlm' ,

-0,0383 -0,1255 -0,1931 0,3829 0,3829 -0,2028 -0,1535

-0,0647 -5,136 -4,16 +8,99 +7,50 -9,9668 -1,4182

-0,0407 -0,0668 0,0636 0,6355 0,6355 0,0341 -0,0654

- 0,0527 + 2,0948 - 1,050 -11,44 + 9,53 + 1,2842 - 0,463

Sectiunea 12
Forta

~

<PI'

2,84 <laN/cmll; M,= -4,2f$~tm; Q, = 0,0087 t;
=

Pe

I
10

I
I

I
I

1I

4,26 tm

I I

I

0,0087 t

VI = 62,72 t PI = 33 t p. = 36t P, = 30 t V. = 75,32 t

V1=

Va

=

3,71 2,93 1,84 0,89 0,13 0,92 14,16 t 1.70 2,59 t

-0,(
-O,t

0,1 O,! O.f 0
O,f

y.

2,84 =-=, 1,5

190 cm.

Seciiunea
Furta

I

~

'l'1(~)

P

I

'I'.{~)

M

",.m

I

P12 = 3,05 daN/
Q

Mn = 2,95 tm;
Qu
= -6,43 73

trr

= = P= PI = PI = V. =
Vl VI

2,59 t 3,39 62,72 t 2,61 33 t 1,52 l 36 t 0,57 30 t 0,19 75,32 t 1,24 V. = 14,16 t 2,02

-0,0409 -0,0261 0,2299 0,7809 0,9677 0,3681 0,062

-0,0338 -0,5227 +2,4223 +8,980 +9,270 +8,8523 +0,2803

-0,0244 -0,1007 -0,2070 0,1726 0,6568 -0,1788 -0,1770

- 0,0412 - 4,1211 - 4,4572 + 4,050 +12,860 - 8,79 - 0,1154

- 0,0327 - 0,0633 0,001146 0,4768 0,8122 0,095 - 0,0574

+ 0,0423 + 1,9851 - 0,0241 - 8,580 +12,18 + 3,58 - 0,4063 8,78 t

Seciiunea
Forta

I
PIO
=

,

I

29,25 tIm',

I
1,5

-

0,62 tm

I

I

2\J10= -0,62 tm; QI0 = 8,78 t;

2,93 daN/cmll;

2,93 9YlO=- = 1,~CIU.

l VI = 2,59 t V. = 62,72 t Pl = 33t p. = 36 t s, = 30 t V. = 75,32 t V. = 14,16 t

3,84 3,06 1,97 1,02 0,26 0,79 1.57

-0 -0 0 0 0 0 0

Secliunea
For\a

11

= r, = PI =
PI

= 2,59 t v. = 62,72 t
VI

II
~
3,58 2,80 1,7. 0,76 0 1,05 1,83

q>1(~1

I

p - 0,0307 - 0,7389 + 1,6247 + 7,600 + 9,58 +11,4952 + 0,5168

v. =
V. =

33 t 36 t 30 t 75,32 t 14,16 t

-0,0371 -0,0369 0,1542 0,6611 1,0000 0,478 0,1143

I

'hI;)

I

M

I

q>.(~)

f

.'
Q

P13

= 3,08 daN

-0,0135 -0,0777 -0,2041 0,0184 1,0000 -0,1283 -0,1959

- 0,0228 - 3,1799 - 4,3948 + 0,430 +19,58 - 6,3054 - 1,8099

-0,0253 -0,0573 -0,0249 0,3398 1,0000 0,1749 -0,0408

+ 0,0328 + 1,7969 + 0,4109 - 6,120 ±t5,OO + 6,5867 - 0,2886

M13 = 0,05 tm; Q13 = 0,033 t;
Diagramele pen B. Pentru I• Schema

II
250

I

30,04 tlm-,

I

4,30tm

I

I

+17,42 t 12,58 t

=

gri

Pll
Mu

= 3,005
= =

daN/cmll;
Yll
3,005 =Ts

4,30 tm; 17,42 t;

Qf,
Q

=,

2003

ern.

Q~~ = -12,58 Sectiunea
1'0$

t;

-0,0407 -0,0668 0,0636 0,6355 0,6355 0,0341 -0,0654

0,0527 + 2,0948 - 1,050 -11,44 + 9,53 + 1,2842 - 0,463 0,0087 t

12

I

f;

I

'I>,(!;)

I

P

I

'1>,(1;)

I

jl

I
I

"'.(~)

I

Q

VI

PI = 33t p. = 36t Pa = 30t V. = 75,32 t V. = 14,16 t

V,

= 2,59 t = 62,72 t

3,71 2,93 1,84 0,89 0,13 0,92 1,70

-0,0338 -0,0409 0,11132 0,5776 0,9830 0,5586 0,1576

- 0,0279 - O,IU9 + 1,1729 + 6,64 + 9,42 +13.4335 + 0,7125

-0,0075 -0,0635 -0,19506 - 0,0601 0,7589 -0,075 -0,2047

- 0,0127 - 2,5987 -4,2001 - 1,41 +14,86 - 3,6859 - ],8913

-0,0207 -0,052 -0,04192 0,2587 0,2709 0,2419 -0,0235

+ 0,0268 + 1,6307 + 0,6917 - 4,66 -13.06 + 9,1099 - 0,1664

II
Pu = 3,05 daN/cmS;
Q

I

30,53

tIm']
Yn =

I

2,95 tm

I

-

6,43 t

M12 = 2,95 tm; Q12 = -6,43 tm;
Sectiunea
Forla VI = 2,59

3,05 = 1,5

2,03 cm.

0,0327 0,0633 0,001146 0,4768 0,8122 0,095 0,0574

+ 0,0423 + 1,9851 - 0,0241 - 8,580 +12,18 + 3,58 - 0,4063 8,78 t

13

V,
PI PI Pa

V, Va

3.84 62,72 t 3,06 = 33 t 1,97 1,02 = 36 t = 30 t 0,26 = 75,32 t 0,79 = 14,16 t 1,57

=

t'

I

~

I

'1',(1;)

I

P

I

'1',(1;)

I

M

I

<:>,(1;)

I

Q

-0,3028 -0,0428 0,07465 0,496 0,942 0,6442 0,2079

- 0,2504 - 0,8571 + 0,7865 + 5,70 + 9,02 +15,5064 + 0,9399
30,845 t/m·1

-0,0027 -0,0507 -0,18255 -0,1178 0,5492 0,0000 -0,2079

- 0,00456 - 2,0749 - 3,9308 - 2,770 +10,75 0,0000 - 1,9209

- 0,0165 - 0,0467 - 0,06015 +0,1892 0,7456 0,3224 0,0000

+ 0,0237 + 1,4645 + 0,9925 - 3,4056 -11.184 +12,1416 0,000

I
Q

I
'

I
1,5

O,0489tm! I

I

0,033

t

Pl3 = 3,08 daN/cm2;
M13

=

0,0253 0,0573 0,0249 0,3398 1,0000 0,1749 0,0408

0,0328 1,7969 0,4109 6,120 ± 15,00 + 6,5867 - 0,2886 +17,42 t -12,58 t

+ + + -

Q13

Diagramele pentru p, T si M sint prezentate in figura V.19. B. Pentru k

-

0,05 tm; = 0,033 t;

3,08 Yu=-=,

207 em.

I, =

Vs.
4 --

=

3

daN/cms
4

rezulta:
3~635',41 = 60 . 3,0

4EI
k

= .. 1/4.270000.

V

219 em.

Schema grinzii se prczinta

in figura V.20.

-._ .•..

_---------------------


-_ P=330kN. . 1 P =360kN 2

Deiermina.

13=3 OOkN
10
<::> <::>

Sectiunea 0
.

07
c.o

.. --...., ......... ~ ~ ..... ~ '" c.o ~ "'''' '" '" '" '" '" '" '" '"
23
l.
c.o c.o

5

6

78

9

11 12 7 3

p[dON/cm2j

t:!

Q:)

..., ~g; ...,...,

k, = 1,5daNcmJ

V, VI

1
( {

P, = 33 t p. = 36 t p. = 30 t

V.

V.

T

(k NJ

Mo =0;

-0

Qo = o.
Sectiunea
FOlIa

-0

13

o
Fig. V.19. Dfagrame1e p, M, T pentru K

M (kNm,

V,
V

Pi PI p.

• = 33 t
= =

=

1,5 daN/em".

V, V.

36 t 30 t

I

I
1
f

{

0,00432E 0,00262 -0,1138 -0,1612

Prin

rezolv~ VI = 4,31 t Verificar •

Sec;iunea 0

L-..

~

~T' J ~.L

Forta

v, =

'J.

I

P, PI

v. = 55,94
= =

4,31

I
I

», = v. = 61,9 v. = 8,8

33 t 36 t 30 t

t t

t
t

Fig. V.20. Schema

de calcul a grinzii.

252

_____ L

I

Determinarea.

forielor

fictive.

Secfiunea 0
For\a

II
~
1.57 0,785 0,37 1,51 2,42 3,53 4,31.

.
q>.(~)

I

M

I

CP.(t)

\

Q

'/cm2; ;daNcm3

VI V.

PI

= 33 t p. = 36 t p. = 30 t
V, V.

-0,2079 0 0,3961 -0,2069 -0,12554 -0,01611 - 0,00709
I

-O,1138V) 0 +7,1565 -4,0779 -2,0619 -0,00882 V, O,OO3882V.

0 0,3224 0,6445 0,0136 -0,0668 0,02716 -0,00524

0 -0,1612 VI +10,634 + 0,2448 - 1,002 - 0,01358 V, - 0,00262 V.

I

NJ

Mo =0;
Qo
Sectiunea
Forta

-0,1138~Vl
-0,1612 V2

- 0,00882 V.
-

+ 0,003882

Va

+

1,0167 = 0;
=

=

0;
13

0,01358 V, - 0,00262

Va

+ 9,8768

0.

-

I

~
3,53 2,37 1.23 0,32 0,785 1,57

~Nm,

VI PI PI

I 4,31

I

q;.(~)

I

}.f

I

cp.lt) .

I

Q

33 t 36 t p. = 30 t
=

V.

=

V, V.

-:-0,00709 .+0,004325 VI -0,01611 -0,00882 V. -2,4857 -0,13758 -3,6319 -0,18427· 0,46232· +7,5937 0 0 -0,2079 . -0,1138 V.

-0,00524 -0,02716 -0,06687 0,08376 0,68964 0,3224 0

+ 0,00262 VI + 0,01358 V. + 1,1034 - 1,1034 -10,3446 + 0,1612 v~ 0

Rezulta sistemul: 0,004325 0,00262 -0,1138 { -0,1612 Prin

VI - 0,00882 V2 - 0,1138 Vl + 0,01358 V2 + 0,1612 VI - 0,00882 V, + 0,003882 VI - 0,01358 V, - 0,00262

V3 Va
V3

V. - 10,7489 =

+

1,4761

=
= =

+ 1,0167 + 9,8768

° ° ° °
t.

rezolvarea sisternului se obtine : VI = 4,31 t; V2 = 55,94 t; V. • Verificarea forielor f£ctive,

=

8,80 t;

v, = 61,90

Secliunea 0
l'orta

I
t

e
1,57
0,785

V=
I

I

cp,m
-0,2079 .0 0,3961 -0,2069 -0,12554 -0,0]61 ] 0,00709

I

M

I

'P.(t)

I

Q

4,31 V. - 55,94 PI = 33 t PI = 36 t p. = 30 t V, = 61.9 V. = 8,8

t

t
t

0,37 1,51 2,42 3 1 ,53 4,31

-0,4906 0 +7,1565 -4,0779 -2,0619 -0,5459 +0,0034 -00164
tm

0 0,3224 0,6445 0,0136 -0,0668 -0,02716 -0,00524

I

I

0 -9,0175 +10,634 + 0,2448 - 1,002 - 0,8406 - 0,0231 000443 t

I

I
::!53

Seciiunea
FarIa

13

Secliunea

2

II
~
4,31 3,53 2,37 1,23 0,32 0,785 1,57

CP.(~)

I
°

M

-I

CP.(~)

I

Q

Far\a

~
1,94 1,16 0 1,14 2,05 3,16 3,94

~.{

VI = 4,31 t VI = 55,94 t

PI PI

p. V.=619t V8'8 t ,

.-

= = =

33 t 36 t 30 t

0,00709 _0,01611 _0,13758 _0,18427 0,46232 -0,2079

°

+0,0167 -0,4934 -2,4857 -3,6319 +7,5937 -1,0017

-0,00524 -0,02416 -0,06687 0,08376 0,6896" 0,3224

°

+ 0,01129 + 0,1597 + 1,1034 - 1,5077 -10,3446 9,9783

VI

V, = 55,94
PI P,

=

4,31 t
t

= 33 t = 36 t p. = 30t

1

I
2bl.

I
CPl(~) =

-0,0023

tm

1

I
Qo

°

V, = 61,9 t V. = 8,8 t

0,( 0', 1,1 0" 0,1 -0,1 -0,'

0,00039 t

• Calculul presiunii pe teren, al forfei tdietoare incoeoietor in sec/ittnileO ... 13, Seciiunea 0 - se determina numai Po (M 0 = 0;

~i al momentului

P2

=

2,67 daNte

M2 = 5,35 tm;
Scctiunea 3
Foria

=

0).

p

=

k .Y =~

2.0,6·

1

2,19

P . CPl(~)= 0,3805175 . P . CPl(~)'

For1&
VI = 4,31 t V. = 55,94 t PI = 33 t p. = 36 t P, = 30 t V, = 61,9 t Va = 8,8 t

I

~
1,57 0,785 0,37 2,42 3,53 4,31
1,51

1

'l'l(~)

I

I

F;

I

t;

f>

VI VI

0,2079 0,6448 0,89289, 0,23415 -0,0078 -0,0382 -0,01766

+ 0,3267 +13,7253 +11,2121 + 3,2075 - 0,089 - 0,8999 - 0,05914

PI

p. p. = 30 t

= 4,31 t = 55,94 t = 33 t = 36 t

V. = 61,9 t V. = 8,8 t

2,17 1,38 0,23 0,91 1,82 2,93 3,71

0 0 0 0

-c
\

fj

-(

I
Po
Seqiunea
Farta
1

I
Yo=

I
I I

27,42

tIm'

I
P3 =
Seqiunea 4

= 2,74 daN/em:l;

2,74 = 0,91 3

em.

2,68 daN Ma = -2,53 tr Q3 = - 11,83 1

1
F; 1 'I'.(F;1

I
+ + + + + -

f>

'1'.(1;)

M

I

cp.{F;)

I

Q

FarIa

I

F;

I
-

4,31 t 55,94 t PI 33 t PI 36 t p. = 30 t V, = 61,9 t V. = 8,8 t
V.

VI=

= = =

1,75 0,97 0,18 1,32 2,23 3,34 4,12

-

0,1405 0,5269 0,9728 0,3254 0,01948 -0,04164 -0,02256

0,2304 11,2157 12,2155 4,4575 0,2223 0,9808 0,0755 27,29

-0,2016 -0,0973 0,6738 -0,1919 -0,1508 - 0,02784 0,00434

- 0,4757 - 2,9800 +12,1739 - 3,7823 - 2,4769 - 0,9435 + 0,0209

- 0,03055 0,2149 0,8219 0,0667 - 0,06568 - 0,03176 - 0,00908

+ 0,0658 - 6,0107 +13,5614 + 1,2006 - 0,9852 - 1,0758 - 0,0399 6,72
1 t

VI = 4,31 t 2,40 V. = 55,94 t 1,61 0,46 PI = 33 t 0,68 p. = 36 t 1,59 Pa = 30 t V, == 61,9 t 2,70 "'3 = 8,8 t 3,48

-

1

I

I

t/mll Yl 2,73 _ -, 3

I

1,536

tml

I
p,
M Q4
=-

I
3,95 t;

PI

At1 = 1,54 trn : Ql = 6,72 t; ,

= 2,73 daN/em':

091 em.

= 2,59 daN/ = -6,49; t

254

Secliunea 2
Q

Por\8

I

~
1,94 1,16 0 1,14 2,05 3,16 3,94

I

""It) 0,0826 0,4110 1,0000 0,42452 0,0553 -0,0431 -0,02748

I
+
+ + + + -

P

I

'Polt) -0,1057 -0,16124 1,0000 -0,15606 -0,17345 -0,04174 0,00038

I

M

I
I

"',I~l - 0,05156 0,12586 1,0000 1,13424 - 0,05905 - 0,04242 - 0,01362

I

Q

+ +

+

0,01129 0,1597 1,1034 - 1,5077 --10,3446 9,9783

VI Vw PI PI
Pa

= = = =

o

V,

VI

4,31 t 55,94 t 33 t 36 t = 30 t == 61,9 t = 8,8 t

0,4961 6,2781 11,9742 7,7385 1,3397 0,9634 0,1176 26,75 t/mll

- 0,4382 - 4,9383 +18,0675 - 3,0759 - 2,8489 - 1,4146 + 0,001349

+ 0,1111 - 3,5203 ±16,5 + 2,4163 -0,8858 - 1,3129 ...:... 0,0599

0,00039 t

I
M2
=

I
,

I
""m
0,03025 0,29492 0,95358 0,56491 0,11736 -0,0409 -0,03383

I
t:
J

5,35 tm

I
.

+13,25 t -19,75 t

aJ momentului
= 0). . p . CPl(~)'

P 2, = 2 67 daN/cm2•
5,35 tm; Sectiunea 3
Forta

Qg
Q

= 13,25 t;

d, 2_

-1975 ,

2,67 Yz=-=, 3,0

089 cm. -

I

t

I

I

p

~

",,(t)

I

AI

I

<p,(t)

I

Q

VI = 4,31 t V, = 55.94 t PI = 33 t PI = 36 t p. = 30 t V, == 61,9 t V. = 8,8 t

2,17 1,38 0,23 0,91 1,82 2,93 3,71

+ 0,4961 + 6,2781 +11,9742 + 7,7385 + 1,3397 - 0,9634 - 0,1133

-0,15861 -0,19882 0,5945 -0,07021 -0,19678 -0,06351 -0,00751

- 0,3743 - 6,0893 +10,7411 - 1,38838 - 3,2321 - 2,1524 - 0,0362

- 0,06418 0,0481 0,77399 0,24731 - 0,03976 - 0,05217 - 0,02067

+ 0,1383 - 1,3454 -12,7709 + 4,4516 - 0,5964 - 1,6147 - 0,0909

P3

I
=

I

I

26,75 tIm-I

I-

2,53 tm

I

I

-11,83

t

2,68 daN/cm2; M3 = - 2,53 tm;
= - 11,83 t ;

Q3

Y8 =. 2,68 = 0,89 ern. 3,0

5ecliunea 4
Q Fo$

I

t

I

<P.(t)

I

P

I

~.Itl -0,1282 -0,2074 0,28746 +0,04792 -0,20761 -0,0895 -0,0189

I
+ + -

M

I

...,(F;)

1
+ + +

Q

- 0,03055 0,2149 0,8219 0,0667 ·0,06568 - 0,03476 - 0,00908

+ 0,0658 - 6,0107 + 13,5614 + 1,2006 - 0,9852 - 1,0758 - 0,0399 6,72 t

VI= VI = PI = PI =

4,31 t 55,94 t 33 t 36t p. = 30 t V, = 61,9 t Va = 8,8 t

2,40 1,61 0,46 0,68 1,59 2,70 3,48

-0,0056 0,19207 0,84522 0,71232 0,20015 -0,032 -0,03928

- 0,009184 + 4,0884 +10,6135 + 9,7578 + 2,2848 - ,0,7537 - 0,1315

0,3025 6,3521 5,1937 0,9400 3,4099 3,0331 0,09106 6,49 tm

- 0,0669 - 0,00766 0,56634 0,3944 - 0,00373 - 0,0608 - 0,0291

0,1442 0,2143 9,3446 7,0992 - 0,0559 - 1,8818 - 0,128 3,95 t

I
p,

I

I

25,85

t/m'l
2,59 y,=-= 3,00

1-

I

I-

= 2,59 daN/cmz, M = - 6,49; tm Q, = - 3,95 t;

086 ern. ,

255

;' ~.

SecJiunea 5
For~

Secliunea 8

I

t

""It) -0,02672 0,11132 0,71232 0,84522 0,30008 -0,0144 -0,04256 -

P

'II.I~ -0,09942 -0,19506 0,07654 0,28746 -0,19768 -0,11756 -0,03368 -

M

Q

Forta

\

t

\

'1',1: -O,<i
-O,C

V1= 4,31 t V,'" 55,94 t P1=-33t P,,,, 36t PI -= 30t V, ... 61,9 t V, = 8,8 t

2,62 1,84 0,68 0,46 1,37 2,48 3,26

+ +

0,0438 2,3594 8,9447 +11,5784 + 3,4256 - 0,3392 - 0,1425

+

0,2346 5,9141 1,3829 + 5,6658 - 3,2469 - 3,9841 - 0,1623 6,55 tm

- 0,06304 - 0,04192 0,39444 0,56634 0,0512 - 0,06602 - 0,03812

+

0,1359 + 1,1725 - 6,5083 +10,194 + 0,168 - 2,0433 - 0,1677 3,55 t

VI' = 4,31 t 3,31 V, = 55,94 t 2,53 1,37 PI = 33 t 0,23 P, = 36 t 0,68 p. = 30 t 1,79 V. = 61,9 t V. = 8,8 t 2,57

-0,(

O,~ O,~ O,~ 0,1

1Ps
Q5
= 2,58 daN/cms; = 3,55 t ;

1
086 em.

Mi = -6,55 tm;

Yo

2,58 =-=, 3,0

p,

= 2,73 daNlcl

Qa = -8,44 t;
Ma= -1,40 tm Secliunea 9
Q

Sectiunea
Forta

6

I

t 2,85 2,07 0,91 0,23 1,14 2,25 3,03

1

'I',(~)

I
-

P

I

'II.(tl

I

M

I
I

'II.ltl

I

Forts
+ 0,1193 + 1,6824 - 4,0806 +13,9318 + 2,0136 - 2,0427 - 0,2112

v,=55,94t P, = 33 t p. = 36 P, = 30 t V, = 61,9 t V, = 8.8 t

,,> =4,31 tl

t

-0,0386 0,05074 0,56491 0,95358 0,42452 0,0162 -0,04254

+ +

I I

0,06331,080 7,09361 +13,0621 + 4,8461 + 0,3816 - 0,1424 26,26

-0,07215 -0,17107 -0,07021 0,5945 -0,15606 -0,1482 -0,05348

- 0,1103 - 5,2394 - 1,2685 +11,7176 - 2,5633 - 5,0225 - 0,2577

- 0,05535 - 0,06015 0,24731 0,77399 0,13424 - 0,0660 - 0,04801

II
t

'II

VI=

1

I

tIm',

13,0

2,80 tm

1

I

4,31 t 3,54 V•... 55,94 t 2,76 1,60 PI = 33 t 0,46 p. = 36 t 0,45 p. = 30 t V. = 61,9 t 1,56 V. = 8,8 t 2,34

-0

-0 0

~

(

(

(

11,41 t

Pe
Q&

J,[ 6 =

= 2,63 daN/cruZ; -2,80 trn ; = 11,41 t;

II
p.
= 2,79 daN!. M, = -3,35 tr t;

2,63 Y. = - =,088

em,

Q. = 0,018

Sectiunea 7
Forta .

I

t

I
!.

'P,lt)

I

P

I

9.(tl

I
+ -

M

I

Secliunea
'P.(t)

10

I

Q Forta

4,31 t 3,08 V, = 55,94 t 2,30 P, = 33 t 1,14 p. = 36 t 0 P, = 30 t 0,91 v. = 61,9 t 2,02 V. = 8,8 t 2,80

v, =

II
t 3,76 2,98 1,82 0,68 0,23 1,34 2,12

-0,04294 0,0080 0,42452 1,0000 0,56491 0,06214 -0,0369

- 0,0704 + 0,1703 + 5,3307 +13,6986 + 6,4487 + 1,4636 - 0,1236

-0,04878 -0,1416 -0,15606 1,0000 -0,07021 -0,17702 -0,0777

0,1151 4,3368 2,8196 19,71 1,1532 5,9992 0,1191 5,17
tm

- 0,04586 - 0,0668 0,13424 1,0000 0,24731 - 0,0574 - 0,0573

+ 0,0988 + 1,8684 - 2,215 ± 18,00 + 3,7096 - 1,7765 - 0,2521

P7 256

I

I

I

26,92

tIm'

I
-1657 ,
t: ,

2,69 daN/cm2; J[ 7 = 5,17 tm ;

Q: = 1943 t ,: ,
Qd, 7
=

I

VI = 4,31t V, "" 55,94t PI =33t P,=36t r, = 30 t VI - 61,9 t V. = 8,8 t

I

I

+ 19,43 t 16,57 t

Y7

=-2,69 = 3,0

089 cnI. ,

PIO = 2,87 daN, Mlo = 1,461 trr
17 Geolehnic3 ~i
j

Secliunea 8
Q Forla

\

~

I

",.(1';)

I
+ + + + -

p

I

... (1';)

\ + + \-

!of

I

<;lIm

I

Q

- 0,06304 - 0,04192 0,39444 0,56634 0,0512 - 0,06602 - 0,03812

+ + + + -

0.1359 1,1725 6,5083 10,194 0,768 2,0433 0,1677 3,55 t

V1'= 4,31 t 3,31 VI= 55,94 t 2,53 1,37 PI = 33 t 0,23 PI = 36 t 0,68 PI = 30 t V. = 61,9 t 1,79 V. = 8,8 t 2,57

-0,04206 -0,01748 0,30008 0,95358 0,71232 0,12682 -0,02276

0,0689 0,4889 3,7681 13,0627 8,1315 2,9871 0,0762 27,32 t/m·1

-0,02991 -0,1136 -0,19768 0,5945 0,07654 -0,19912 -0,1058

0,07058 3,4792 3,5716 11,7176 1,2572 6,7482 0,5097 1,40 tm

- 0,03599 .- 0,06558 0,0512 0,77399 0,39444 - 0,03901 - 0,06486

+ 0,07756 + 1,8343 - 0,8448 -13,9318 + 5,9166 - 1,2074 - 0,2827

1

,0

- = 0,86 cm.

sa

Pa

I
tm;

I

I

I

-

8,44 t

= 2,73 daN/cm2;

Qa = -8,44 t;
Ma= -1,40

Y. =

2,73 - =,091 3,0

em.

I
I

'!l.m
- 0,05535 - 0,06015 0,24731 0,77399 0,13424 - 0,0660 - 0,04801

I

Secliunea 9
Q Porta

+ 0,1193 + 1,6824 - 4,0806 +13,9318 + 2,0136 - 2,0427 - 0,2112 11,41 t

II
f;

'1'.(1;)

I

P - 0,0623 - 0,7437 + 2,3499 +11,5783 + 9,7118 + 5,0147 + 0,00893

I

'1'.(1;)

I
+ + -

M

VI = 4,31 t V. "",,55,94 t PI = S3t p. = S6t p. = 30 t V. = 61,9 t V. = 8,8 t

3,54 2,76 1,60 0,46 0,45 1,56 2,34

-0,03798 -0,03494 0,11159 0,84522 0,85075 0,2129 0,002667

I

-0,01558 -0,08242 -0,2077 0,28746 0,29895 -0,20734 -0,13624

0,03676 2,5242 3,7526 5,6658 4,9103 7,0268 0,6564 3,35 tm

.

I

<;l.(:;)

I

Q

- 0,02678 - 0,0587 - 0,0059 0,56634 0,57485 0,00278 - 0,06684

+ 0,0571 + 1,6418 + 0,0974 -10,1941 + 8,6228 + 0,086 - 0,294

\

\

I
P.
Seciiunea 10

\

I

27,95 t/mll

I
3,0

-

I

I

0,018 t

= 2,79 daN/erne; Me = -3,35 tm; Q, = 0,018 t;

2,79 y.= -=, 093 cm.

I

'I'.(t)

I

Q
Porta

- 0,04586 - 0,0668 0,13424 1,0000 0,24731 - 0,0574 - 0,0573

+ 0,0988 + 1,8684 - 2,215 ± 18,00 + 3,7096 - 1,7765 - 0,2521

I

I;

I

'1'.(1;)

I

P

I

9.(t)

I
+ + -

M

I

'11.(1;)

I

Q

1

I

+ 19,43
-16,57

V1= 4,31t VI'" 55,94t PI =.33t PI _.36t p. = 30t V. = 61,9 t V. - 8,8 t

3,76 2,98 1,82 0,68 0,23 1,34 2,12

-0,03248 -0,0419 0,11736 0,71232 0,95358 0,31526 0,040

- 0,05327 - 0,8919 + 1,4737 + 9,7578 +10,8856 + 7,4256 + 0,1339

-0,00556 -0,05836 -0,19678 0,07654 b,5945 -0,19426 -0,16496

t t

2,69 = 089 , 3,0

cm.

PlO

I
Gemehnica

I
~i fundatu

I

28,73

tIm'

I

1-

~

0,0131 1,7874 3,5553 1,5086 9,7646 6,5836 0,7948 1,461

-0,01902 -0,05012 -0,03976' 0,39444 0,77399 0,0605 -0,06248

+ 0,041 + 1,4019. + 0,656 - 7,0999 . +11,6096 + 1,8725 - 0,2749

tm\
3,0

I

8,21 t

= 2,87 daN/cmll;. MlO = 1,461 trn ;
17 -

QIO

=

8,21 t;

2,87 YIO = =,096 cnl,

257

~-

.;

..
:;

..
~f

"'J:;";~":;"!'

'/

(-[4;"
~,··",C

Secuunea
PorIa

11

P. ':3~ .
!;.

II

'l',!tl -0,02688 -0,04301 0,0553 0,56491 1,0000 0,44183 0,09622

I

P

I

'P,m 0,00163 -0,03753 -0,17345 -0,07021 1,0000 -0,14829 -0,19076

I

M

I

cp.!t1 -0,01219 -0,04027 -0,05905 0,24731 1,0000 0,14681 -0,04732

I

,-'

Q

01
+ 0,02627 + 1,1264 + 0,9743 - 4,4316 ±15,OO + 4,5438 - 0,2082 +17,01 t -12,99 t

23
CQ

4,31 t 3,99 55,94 t 3,21 2,05 PI 33 t 0,91 r, = 36 t 0 p. = 30t I,ll V. = 61,9 t 1,89 V. = 8,8 t VI V.

= = =

- 0,04326 - 0,9155 + 0,6944 + 7,7384 +11,4155 +10,4069 + 0,3222

+ 0,003846 - 1,1494 - 3,1338 - 1,3838 +16,425 - 5,0256 - 0,9191

.~

CO

(\j

C'.j

~

c...;
.....
;

Pll
Mu Sectiunea
Porta

II =
=

I
'P,!t1 -0,02175 -0,04122 0,02276 0,46581 0,97534 0,53975 0,14734

29,62

tIm'

I
'

I
t;
cp,It1 0,00485 -0,02577 -0,15348 -0,13523' 0,70788 -0,08825 -0,20284

4,82 tm

I
3,0

I
I

2,96 daN/cmll; 4,82 tm;

QS'=1701
11

Q~~= - 12,99 t ;

2,96 Yll =- = 099 cm, ,

12

I

I;

I

I

P

I

1

M

1

'P.m -0,00845 -0,03353 -0,06536 0,16534 0,84156 0.22575 -0,02773

Q

VI == 4,31 t VI = 55,94 t PI = 33 t PI = 36 t p. == 30 t V, = 61,9 t V, = 8.8 t

4,15 3,37 2,21 1,07 0,16 0,95 1.73

- 0,03567 - 0,8774 + 0,2858 + 6,3809 +11,134 + 12,7133 + 0,4934

+ 0,01144 - 0,7893 - 2,7729 - 2,6654 +11,6269 - 2,9908 - 0,9773 1,44 tm

+ 0,01821 + 0,9378. 1,0784 - 2,9761 -12,6774 + 6,9869 - 0,122

+

.: ,,,:,~

1
P12 =

I
t 4,32 3,54 2,38 1,23 0,32 0,785 1,57

I
'P,lt1 -0,01742 -0,03798 -0,0028 0,37385 0,91704 0.6448 0,2079

30,09 t/m'l

I

1
3,01 3,0

I
I

1-

6,75 t"

., ~
-.

"iJ12.l
_/~'

'"' .10 ~

I

3,01 daN/cmll; M12= 1,44 tm; Qu = -6,75 t : Sectiwnea 13
Porta

~ 10 cm. , ~

Y12=-=

Diagr~fu
V.13. Sa
stilpi in ipob determina va este preienta1 in £igura ·V. P1 =t,Ps

1

I

I

p

I

cp.ltl 0,00718 -0,01558 -0,1311 -0,17703 0,46232 0 -0,2079

I
+ +

M

cp.(~l -0,00508 -0,02678 -0,06695 0,09824 0,68964 0,3224 0

Q

I,_~

VI = 4,31 t VI = 55,94 t PI = 33t p. = 36t PI = 30t V.'= 61.9 t V. = 8,8 t

- 0,02857 - 0,8084 - 0,0362 + 5,1212 +10,4684 +15,1876 + 0.6962 30,60 tIm·

0,0169 0,4772' 2,3686 3,4893 7,5936 0 - 1,0017 O,27tm

+ 0,0109 + 0,749 + 1,1047 - 1,7683 -10,3446 + 9,9783 0

K =8i

P,

I

1-

=2,£ E. =2H

0,24 t
Fig.

3,06 da Njcms ; Mu= 2,7 trn :' Q18 = -0,27 ~;
=

P18

Y13 = ~~ = 1,02 em,

258

f? = 330kN 1 01
-0,01219 -0,04027 -0,05905 0,24731 1,0000 0,14681 -0,04732 + + + 0,02627 1,1264 0,9743 4,4316 ± 15,00 + 4,5438 - 0,2082 +17,01 t -12,99 t .96 -= 1,0

'2=360kN

, ,'-13 ;;300 kN
10
r-,

2

3

4
Ol

5 co
C")

6
10
Ol

78 co ~ ~ ~

9
Ol e-,

11 12 13
10
0')

co ~ co r,j ~

co
t\I

<Q.

III

~

III

C\J

N

c-.j

co

~

~

C
C")

p{daN/cm2]

~
C")

K =300daN/cm2

2'

099 cm. ,
T{kN}

. -0,00845 : -0,03353 -0,06536 0,16534 0,84156 0,22575 -0,02773

1-

+ 0,01821 + 0,9378 + 1,0784 - 2,9761 -12,6774 + 6,9869 _; 0,122 6,75 t .

o
~- ~ ;i
Fig. V.21. Diagramele p, T, M pentru K
Q, ."",

M{kNmJo

=

3 daN/em-,

Q

-0,00508 -0,02678 -0,06695 0,09824 0,68964 0,3224

o

+ 0,0109 + 0,749 + 1,1047 - 1,7683 -10,3446 + 9,9783

Diagramele p, T !ji M sint prezentate in figura V.21. V.13. Sa se calculeze grinda transversal a de fundatie sub un sir de stilpi in ipoteza distributiei presiunii reactive dupa ipoteza Winkler. Se vor determina valorile presiunilor reactive !}i ale sagetilor. Schema de calcul este prezentatli in figura V.22. Grinda are sectiunea transversal a prezentata in figura V. 23.

Pl~Ps=823,2kN;
K = 8 daN/emS P, = 2,90 daN/cml, Eo =210 000 daN/em2

P2=1558,2kN.
(B 150)

1-

o

0,24 t Fig. V.22. Schema de calcul,

j

p,

6,00

r
259

.,11\ b070

M =-{X1[<1 4.
(l

1

......
• 1"-

~ 1,~O8\.
. Io._,..

l
f

.

l"P'f''tO
e,"~,!10m.
Fig. V.23. Sectlune transversal'.

~

Rezoloare. Se considera : B = 130 em. Momentul de inerjie : 1= 16986 700 em'. Ca1culul factorului de amortizare:
s r+; ex = .:/ K· B --

cr·

V

;-unae':'-K .-- g-daNlcni ;'-B'-;-}30'
3

-

'.

cm-;--.--.:. :, ~. .

. '-'"

4· E~ . I

.

<1>3(5,378)

E. = 21-0000 daN/cmz;
at

'V

1= 16986700

em'.
1040 142688

"
= 0,00293 cm=>.

8 . 130 4 . 210000 . 16986700

= 0,01 . -: /

V

Delimitarea

grinzii:

Xl (0,0000 - (
.1 ',', ;.','

ex . 1 300 = 0,00293 . 1 300 = 3,ao < 5; rezulta grlnda de lungime finita care se calculeaza cumetoda.fortelor fietive..__()31ei.ch )., .. _, .. _,_~ Conditia de capat pentru punctul 1: T = 0; M = 0 (fig. V.24). Pentru forte concentrate:
2 "

T = - .!..{X1[cf),{o:xt) Xl
I I I
I

-

<I>,(cxx~)] -

+ X [<I>,(o:xz)
2

- <I>,{o:x;)] = 0;

• 'Calenl
•• t _J. ,,,:

P1[<I>,(o:Pt)

+ <I>,(o:p~)]

P2«1>,(CXP2)J}

Yl=-

QJ

, 2·.

X ,1
I I
I

'1 = 82J.2kN
3
],516
c< ,
01 PI : 1. _22_~~___~ z]

P, = 823.2kN Xi
I

Xi

I,)

~

12'
C. T!.6 761

I

!

i

I

«1>1(!XXI) ~ «1>1 {!ix,) ~ «1>1(CXPl)

=

~

__

90,
s"

Yl=
59]

2.10
+82

O,002~

'" I'~" -F10(>; I()()I./

T_+- __

TT

"'~i' 5.378 Fig. V.24. Sectiunea I.

• Ca1cu

PI =

K,

260

M = _1_ {Xl [<%la(cx'X+<%la(cxX~)] I)
4· '" . .

+X

2

[<%la(CX~2) <%la(CXX~)] Pl[<%la(CXPl)

+

+

+

+ <%l3(CXP~) Pa<%la(CXP2)} + =0;
- <%l,(4.593)]

XI[<%l,(~)

+ X2[<I>,(~)
2

- <I>,{5.378)] -

Pl[<I>,(O.146)

+ +

X1[$3(i)
·rsalA.

+ <%l,(3,762)] - P Q,(1.904) = 0; ± cIt a (4,593)] + X=[¢3(-~) ± ¢s(5.378)] + PI . + <Da{3,762)] + P!Qa{l,904) = 0;
<D, (~)
= 0,3224;

[lI>a(O,146)

11>,(4,593) = -0,0011;

e, (-i J =

0;

$ ,(5.378) <D3 ~). j

'0,0029; 0;

¢ ,(0,146) ; 0,9003 <D, =.(1,904) =;-0,0484;, <D3(~,593)

;11>,(3,762)

. -0,0177;

= 0,0089; . ¢sl~)

= - 0,0079 ;
=

«1>3(5,378) = 0,0064; XI(O,3224

_<Da(0,146) = 0,7292; «1>3 (1,904) = -0,1899.

<%ls(3,762)

-0,0040; - 0,0177) -'

+ 0,0011) + X (0;OOOO 2

x, (0,0000
:ii de lungime
i), '..,...- ._,.
-= 0 (fig. V.24).

- 0,0089)

+ X (-0,20792

-

(},0029) - 82320(0,9003 155820 (':_0,0484) _: 0 ;

. - 0,(040) 0,0089 0,0089 X
2

. Xl . Xl =

+ 155820(-0,1899) = - 0,2015 . X + 30108 + 0,2143 . X 36760
2 2 -

0,(064)

+ 82320(0,7292-

°;

- 0;
= 0;

=

0.2144

34935

1'62 000 d~N~'XI
'

= 202 000 daN.

Calculul sagelii in punctul 1: .
2 ·Kl

Yl = -"'- {Xl [11>1 (CXX1) <%l1(CXX~)] X2[«I>I(ax2)

+

{i ~i
I

I

If
I
I

Pt[¢I{OCPI} <DI(OCX1) $1(0,785) = 0,6354; = <!l1(U2)

+

+ + II>I(CXP~)]+ P2
.

..

+ ¢1(OCX~)] +
;

,

'i

$l(OCXn

=

. <D1(ap2); «1>1(4,593) = -0,0111

j_J_

I

\

<D1(cxx;) = <D1(5,378) <DI(CXPl)= <D1(0,146) = 0,9907 ;<%lI(CXP~) = ¢1(3,762) <D1{OCP2) «1>1(1,904) = 0,0932; = $1{1,570) = 0,2079; KI

=

= =

-0,0006; -0,0314;

=

K .B

=

8 . 130

=

1040

daN/em!; - 0,006)

YI

0,00293 = 2.1040

[202000(0,6354

- 0,0111)

+ 162000(0,2079
·0,0932]

+

+ 82320(0,9907
• Calculul presiunii
PI = K . Yl

- 0,0314)

+

155820 1:

= 0,357 em.

in punetul

= 8 ·0,357 = 2,85 daN/em! < PI = 2,90 da Njcm",
26·1

• Caleulul sageW in punetul .2 (fig. V.25).. , Aplicind acelasi .procedeu ea !ji pentru punctu1 1, se ea1culeaz.a ~unetiile ~l' ~3 si ~, pe baza tabelelor existente in lite:at~ra de s?eclal~tate. Cu valorile functiilor astfel determinate se ealculeaza sageata !j1 preslunea in punetul 2. Sageata are urmatoarea valoare :
¥

Y%

=

+ 82320(1,0000

0,00293 2 . 1 040

[202000(0,5712

- 0,0155)

+ 162000

(0,1576 - 0,0023)
= 0,332 em .

+

t--'--

(f).'"C.9:;
1.

(fx,'

71(

- 0,0389)

+ 155820

·0,1234]

• Caleulul presiunii in punetul 2. PI = K . Yz = 8 . 0,332 = 2,66 da.Njcm" < P, • Calculul sagetii in sectiunea 3 (fig. V.26), Ya

=

2,90 daN/emt

.

=

0,00293 2 . 1040

[202 000(0,1234 - 0,0389)

+ 162 000 ( -0,0254
< P, =

- 0,0179)

+

t 82320(0,5712 - 0,0254) 155820 . 0~5712) = 0,203 em . • Caleulul .presiunii reactive inseetiunea 3.

+

p"

=

K . Y3

=

8 .0,203

=

1,62 daN/eml - 0,0320)

2,90 daN/eml

Ca1culul sagetii
"2. 1040
0,00293

inpunctul

4 (fig. V.27).

y,

=

[202 000 (-0,0320

+ 162 000 {-0,0408

- 0,0408}

+

+ 82 320(0,1576 + 0,1576) + 155820
• Calculul presiunii • Caleulu1 presiunii rigida. reactive
=

. 1,0000)] = 0,219 em. in sectiunea 4.

p, = K . y, = 8 . 0,219

1,75 daN/emz < P, = 2,90 daN/eml . in ipoteza ca grinda de fundatie este perfect
-

P ----

P

B .L

320 460 -, _ 130 . 1 300

1 90 d a.l: em.I N/

V.14. Sa se ealculeze grinda transversala de fundatie sub un sir de stilpi ill ipoteza lui Winkler. Schema de ealcul este prezentata in figura ~W. . PI = p;, = 82320 daN; ~ :H = 135 em; h., = 40 em P2 = 155820 daN; B = 135 em; b = 80 em Ml = M;_ = 1646400 daNem; K = 10 daN/em3; M. = 1558 200 daNem; E&=210000 daN/eml• Rezoloare. Se aplica principiul suprapunerii efectelor "(fig. V.29). Caleulul momentului de inerjie al talpii fundatiei : I = 20819 564 ern'. Calculul
CIt

=

262

v

factorului
K. B

de amortizare:
=

• . E •. I

V

10·135 •.
210000 . 20819564

=

000298
'

ern"? .

.alculeaza funcde specialitate. Ita !ji presiunea - 0,0023) 332 cm.

x" f' I I ,

I

I

~
CfK"C.9J1
q

t

3
-o.Pz' 1.758

J'
Cl(K" 4.L78

p'
]'

+

x,' t. 715

I:· ,I
I

,X;
I

IX'

I2

l'

l..

I

(2.785 ~ ;tl5 j0.785 I
01

o.K,,5.]]2

Il.i' J,515

.,
Xi

'

Fig, V,2S. Sectiunea 2.

t - 0,0179)

+

X2 1 I

X, I

~ em.

I

l
r
L

I

I

ClI' ~1758
o.x : 2,689 c.><"J 4 74

,

I Clo','758
C{

r

I

I

X;,
I

x , ,2689

I
I

I

I

f
b78~n?8r; )8 -

'
0.746

q><i: J.47' J 575

0,0408)

+
X2 X,

Fig, V.26. Sectiunea 4.

9 em. daN/emil. ie este perfect

X'

X'

1
l
t I

I

1

,
0.",1810
<X

].
I

D:= 26J9 <x,,'=3569

,

7•

l' I

I'

l

1

0.,,=2595 qD,,:o.87~ ._ 0879 0.0>=0.879, 3,516

I

I

I

I

0.785.0,785 0,11.6 ._

O(),'"J53
1 758

I

sub un sir de ntata in figura
p

f

.t
P;

Fig. V.27. Seethmea 3.

= 40 cm
II.

=80 cm

+M, +M;
P,
PJ

rhMi
IQ~
16:',6Lkr:m +

P'IJ,
62J21<N

6_00

...

6.00

Fig. V.28, Schema de calcul.

1

t.'J,21< N

I

1

II

Fig, V.29. Suprapunerea

efecteJor.

263

I

'<i
2
<Xp'"
i

q

Xl
1 I I

~l
I I

~r
'1"

I ,.,

I

3

1.
3.576

3'

2'

I

I.

t
:'1:"< •

,O,I~9
,

0: o; : 3,725 '
<X

c:ix/1.7
0,7850,78

p,:1,9J7 ax"L,659

"'x,~4

,0.785

Fig, V.30. Sectiunea 1.

Calculi

Delimitarea grinzii:_ . (X , L = 0,00298 ' 1300 = 3,88 < 5; rezulta grinda de lungime Iinita. Calculu1 grinzii de 1ungime finita se face cu ajutoru1 metodei forjelor fictive si a momentelor fictive (Bleich). Ipoteza I de incarcare, Conditia de capat pentru punctu1 1 (fig. V.30) : T=O;
M=O.

KI=K.' ., Yl=,2·

,

Yl =

0,00298

2. 135Q

+ 82:
"

Pentru forte concentrate; T
=.

Calcul ,: :

..!.. {Xl [~4 ((XXI) - -~4((1X~)) 2 .•.,." ..
-PI[~;,((XPI)
1'

M = - {X I [cI>3(otXI)
4(1,

+ P [<l>3(otPl)
t

+ ~,((XP~)] - Pa, ~,(IXP2)} = O.. " •. .., + cI>3((XXt)] + X [$a( OCX2) + otX!)] + ' ..,+ ~3(IXP~)] + P2 ' cI>3((XP~)} = 0;
2 ~3( ~l> ~3

+ X2[~,(U2) ....... "

PI
.,

= K,
,0,00298

- cI>,(IXX;)) ..

• Y2
=

Calcul

+ 823 .r

,

2 . 13S(

Calcu
" r .,·t

Scotind din tabcie valorile functiilor

~i «l>" rezulta :

-pz"oK
,.'

0,3235 X, - 0,0029 X2 - 64950 = 0; 0,0089 Xl - 0,2015 Xz 36400 = 0, de unde: Xl = 202000 daN; X2 = 190000 daN;

+

•. SageE ...... Ya=O,l58 em

X .. I
1

XI
1

P,
I
I

t

I

_ ayt ~ 1.828
<Xx :

I..
2.613

J

I

J
"'p.=o.S9'1
3 576

Pi
J
1

X'
I' n
I

x;

y,=O,l63 en

• ,S~g~
~ '<·""'f:'l

'x., ·X

2,1

,~

.

.~

"

ae_. ~1,68"

Ll
-----{

I I

0..785 0.78510.1':9

1

<XA=0,89(,i
I

ax; = L.WI

Fig, V,3t. Sectiunea 2.

264

Xl
I
I I

X2 X,
I I
I

I
I

P,

__j_

I

I

I

I

t

I

<XXf=

o,9J'

12

1
<x01=1.788

J'
0(

P'

X'
I' I I

X' ,2

3'
«»:» '.510
l<i=5.295

12'

l'

t

I

I

I I

0<)<;'.719 0.785 0.7850."9
<X

'=3.576

Fig. V.32. Sectiunea 3.

• Calculul sagetii in sectiunea 1. Kl = K . B = 10 . 135= 1 350 kg/em3; guue finita,
ietodei fortelor Y1 Yl = -"'2·

s,

{XI [<I>t(exXt) + <l>1(axDJ + X2[<I>I(exX2 + <l>l(exX~)J+
2 •

0,00298 2. 1350

+ <l>l(exP~)J + P <1>1 (exP2)}; [202000(0,6468 - 0,0111) + 190 000 (0,2079 + Pt[<I>t(exPl) - 0,0314)

0,0006)

+

+ 82320(0,9907
PI
=

+ 155820
1.

·0,0932] = 0,286 em.

e Calculul presiunii in punctul K . Yl

=

10 ·0,286

=

2,86 da Njcrn":

P. = 2,90 daN/cm2.
(0,1576 - 0,0014)
=

• Y2 = AX~)]
ulta :

Calculul sagetii in sectiunea 2 (fig. V.31).
0,00298 2 . 1350

[202000 (0,5712 - 0,0132)

+
• • •

+ 190000

+

+

82320(1,0000 - 0,0366)

+

155820 . 0,1234]

0,264 em. daN/cmz.

Calculul presiunii in sectiunea 2. P2 =K . Ya = 10 ·0,264 = 2,64 daN/ems;

P. = 2,90

Sageata 9i presiunea in punctul 3 (fig. V. 32) : Sageata presiunea in punetul 4 (fig. V.33):

Ya=0,158 em; P3 = K ' Ya = 10·0,158 = 1,58 daN/emll; P.=2,90daN/em2•

X' !'

Y' ,,".,

y.=O,l63 em;

p,=K . y,= 10
P,.

·0,163=

1,63 daN/ems;
P'1

P.=2,90
X' I'
I I

daN/emll.

1'2
v'

X,
I I I

I
-'
I

L
,

3 a.P!

=

r:
3.576

Xi ,

J'

1.788

O(e.i=
C(

2·1

I

'.788 xi=2,722 xz.=J.507 -I

"

I

" <:1.)'1 :2.722

,

"

a. x2

= J,507

·1

,0.785,0.785 ,0."9

I

Ol

Fig. V.33. Sectiunea

4.

265

.. _-'-,

,J

p] 3'

.

p;

• Calculul presiunii in ipoteza . grinda de fundatie este rigida :
l'

eli

p=

_p_

B .L

=

320460 = 135 • 1 400

1,72 daN/cml.

Fig. V.34. Dlagrama preslunilor reactive.

Diagrama presiunilor reactive din actiunea fortelor concentrate este prezentata in figura V.34. • Calculul momentelor incovoietoare.

M = _1_ Pentru
M=
1 4.

4 . a:

{Xl[q,3(~1) 1:

+ CP3(a.x~)] + XZ[CP3(~X2)+ cpll(~xm + P1[cp,(a:Pl) + + cpa(lXpnJ + r, . cp3(~P2)' + 0,0089) + 190 000(-0,2079 + 0,0064) + 0,0079) + 155820(- 0,1899)] = O.

punctul

1 0.00298

[202000(0,0000

82320(0,08100 Procedind in mod analog ~i pentru punctele 2, 3 si 4 ca pentru punctul I, se obtine : M2= - 91850 daN-cm; M3=- 6850000 daNcm; }[,=67oo000daNcm. • Calculul T=
Tl = 2

+

fortelor taietoare. cp,(IXX~)]

-..!.. {Xl[cp,(~Xl)
2

+ X [cp,(1XX
2
2 •

2)

-cp,(IXX~)]

-

P1[cp,(IXPI)

2. [202000(0,3224
daN;

+ cp,(IXPi)] - P cp,(lXpz); + 0,0011) + 190000(0,0000
T3 = 34580 daN;

in care:

N

/
- 0,0029) -

E 1,3

r, = 13700

- 82 320(0,9003 - 0,0210) -

155820 (- 0,0484)] = 0 ; T, = 74810 daN.

Verifica

tn ipoteza II!~i III procedeul de calcul este asemanator numai ca in loc de forte fictive se folosesc momente fictive. Conditiile de capat se vor scrie in acelasi mod. Se suprapun efectele din cele trei ipoteze gasindu-se in. final sagetile, presiunile reactive, momentele incovoietoare ~i fortele t!lietoare. Se verified dad. presiunile reactive efective sint mai mid ca presrunea terenului si se dimensioneaza grinda de fundatie la moment incovoietor ~i forta taietoare. faca V.IS. Sa se gaseasca forma rational a a unui zid de sprijin care sa. satisurmatoarele conditii : a) sa se verifice la alunecare; b) sa se verifice la stabilitate; c) distribujia eforturilor unitare normale pe talpa sa fie uniforma'. Rezolvare. Se ~~nsiderazidul -de sprijin din figura V.3S. Verificarea la alunecare se face cure1atia' ,
N.

in care:

I,'

M, M, 1,5 Conditia sa fie unifor

in care: M (
(j -

--

f

.

E

~ 1,3,

ICalculul calculata duj Dad n01 A - ar:
Al aT

266

1
I

in ipoteza Hi : ~,72 daN/cm'.

di

active din acti.ste prezentata . incovoietoare.

79

+ 0,0064) +

=0. pentru punctul

iOO000 daN cm.
Fig. V_3S.Zid de sprijin de greutate .

.:xx~)]

-

in care: N

- 0,0029) -

=0; daN. r numai ca in (: capat se vor -ze gasindu-se -are ~i for'tele ai mici ca prenent incovoieu care

este forta verticala ; coeficientul de frecare la talpa zidului; f - impingerea activa a pamintului : E 1,3 - coeficientul de siguranta. Verificarea la stabilitate se face cu rel alia M.;;;;:
M,

1,5,

In care:

M. este momentul. de stabilitate falii de punctul 01; M, - momentul de rasturnare faFt de punctul 01 ; 1,5 - coeficientul de siguranta. Conditia ca distributia eforturilor unit are norrnale pe talpa zidului sa fie uniforma este data de urmatoarele relatii M = 0 ~i
a=

sa

satis-

!!_ ,
1·1

in care: kI este momentul tuturor fortelor (care dau stabilitate care) fala de punctul 0; ie uniforms.
alI

lji alune-

efortul unitar normal pe talpa zidului; lalimea talpii zidului. Calculul se face pentru un metru liniar de zid, impingerea activa fiind calculata dupa ipoteza Rankine. Daca notam : A - aria rationala a zidului de sprijin ; Al - aria dreptunghiului in care se inscrie zidul ; 267

---------------_._.

_

A2

!}i

AI. -

ariile triunghiurilor

ee diminueaza

aria dreptunghiului,

ce

notatiile

din

-,

se poate serie: A = Al - AI - A3 ; .AI = (1 11) • H ; Aa = 0,5 . II . H; A3 = 0,5 . 11 . h. Rezulta : A = I . H 11 . H - la . H . 0,5 - 0,5 . 11 • h, (<<1) unde: II este proiectia orizontala a portiunii din zid Hi.iata de la partea inferioara ; 12 proiectia orizontaia a portiunii de zid taiata de la partea superioara ; . h inrutimea portiunii de zid taiata de Iii. partea ioferioara; H inaitimea zidului de sprijin. 3 Se considera ca pamintul care. impinge asupra zidului are y=20 kN/m • Pamintul din spatele zidului este un nisip cu unghiul de frecare Interioara <1> = 30°, rezistenta terenului de fundare este a = 2 daN/cml, iar coeficientul de frecare, f = 0,4. Incarcerea vertical a se ca1culeaza. astfel i: N = y . A = y[H(l 11 - 0,5 . 1a) - 0,5 .11 • h].

M'=-

" s, r''2 l
'_E,n , 1ql,
"1 . H

+

+

Inlocuind 0,25 . I s
2

.

-3"'!L

·h

+

.

(1.'

h· H· I· 2
C01

Inloeuind in
!L . I· H -

r

·1
I R

Dad\. notam :

+

Calculul impingerii

active specifice se face astfel: tgl(45° -

e1 = Y • ho'

~I= 't : ho

rela tia (otl) .se. '!L;

ea = y(H - h ho) • !L; e3 = y(H ho) . !L;

+

+

HI - 0 65
''

(1' ~ +1

!!.!. . !!... - , H H
Xl

ho -

inaltimea

echivalenta

provenita

din supraindircare;

e. = ea • a = y . !L(H - h
e, = es : a = y . !L(H
a= 1-

+ ho) It - 2. tg \ h
~ tg <1»;

<1>1 ; '

sau:

+ 1·,
~
X4

+ ho)( 1 h

- 0,65 '!L'

tg

e . tg $ = 1 .

~ tg «ll.

. Rezultantele

impingerilor pe metru sint : El = e1(H - h) = y . ho . !L . (H - h) ; E2 = O,5(e2 - e1)(H - h) = 0,5 . y . !L (H - h)2 ;

rezulta :
_.G.

Din rela tia (IX
Xl • X. -

0,25 .
3

E3 = e, . h = r . !L . h(H - h

+ ho) (1-l

~ tg

$) ;
-05
0 ,

x,_~
3

E, = (e5 - e,) : h . 0,5 = 0,5 . r Rezultanta impingerii este: E,.. 0,5 . r '!L(H2+h . ho 3 . ko ·H)-r·!L·l obtine : OCUln

. !L . h{h - 11 • tg <1».
. tg<l>(H +?h stabilitatea
1 -

,

In!

.

d N'.'

+

.h)

ljt

E

10

relatia

care asigura

la alunecare

se

Din relatia «(II
Xl

+

f . I .H-O+ f . 11 .H

• H - 0,5 . f . 12 . H - 0 5 . f . I . h - 1 95 h ' 1 , '!L'o' ,65.!L . ho . h - 0,65 . !L . H2 1 3· . t <l> • I . H - 0,65 . !L • tg 11> • 11 . h 2,6 . !L ~ ~g 11> ~ h o ~ I l' =10 (lXa )

+

+

Din (otl) rezu

ireptunghiului,

Cu notatiile M'=,

din figura V.35 se calculeaza M: "
') ql ('- - -2 . I.
23

'I,' + qz-.+q. 2 H+
,,3,

(I

-

22

11 I ' +' - ) + q. .(. -23 + -1) -

:_ E; ( 1X1) aiatii de la parL

H

2

+ 11_
II·H 6

E'I;'

2[1,_

Ea

.,!!.. -

2.

E•

.!!.
3

= O.
,',

1nlocuind
,.

ql'

q2' q3,
'.

025 .1 .1. H _
2
3

+ 'eH•1 + 1: . H 2' '2'
i"'"
6

s, :;;i

EI,

E., Ea :;;i E, se obtine :
025 .11 • b . I _ II· " 3 1£ • h •. 6 h.H 6

de la partea

-- • !L . ho " HI -.•

j_,.'. HI .ho . !L • hI - --

"

+
'

tea inferioara ; e y=20 kN/m • -care interioara iar coeficientul
3

+ 1£' , 11''2 Hit• • ,

g

'(b

_

~ h2 3, 'L,

. .--.

. ,11 • tg ~

+ ' !L • h
,"

• 11 • ho • tg ~ = O. :.

(lXa)

lnlocuirid in conditia cr= N:pe N, seobtine
!L • 1 . H - y . 11 • H-

.

0,5 . Is . H - 0,5 . y .11 • h - cr . 1 = 0. (<x,)

11 _ X" 2, -

It] .

Daca notam :
,1

-=
H

Xl'

I, "_
-

X'

H

H,

3,

_'

h = H

X

"

relatia

(IXI) sepoate

scrie : '.

HI(/~ ~
- 065
.'

+f· ;

-'0,5 :/,', ~-O,5

~,,:,~ -1,95'!L'
H'

~
HR

-

l!!. . .!!... -: H H
Xl

0,65 . !L + 1,3 . !L' tg ~ . !!. -0,65 '!L . tg~ !!. . .!!...

+ 2 ,6 . (.L
sau :

tg ~

+ I·
H

X2 -

0,5

·1·
,
-

X3':"'"

!!.) = 0,5·1· X •• X,
ho
HH
-X2 -

°

+

-

1,95 •

(.L • ~

H

-

- 0,65 . !L • ~

X,

-

0,65 . [.L

1,3 . !L • tg ~
. !L . tg ~
,

+ 2,6

zs:
H

h

X2 =

°

0,65 . !L • tg ~ .

X2 • X,

+

It_'

Din relatia (1X3) se scoate in factor comun H3 :;;i cu notatiile rezulta : ' 0,25 .
3 Xl • X3 -

de mai sus

X, -

~);
g<l».

• .2 + 0,5 • Xl
6
1£' h.

• X.

_ r. . x, _
·h}.
se

'

+ 0,5 . x= ~

0,25 .

Xl

• Xz (b X
'I;

2 . ,,110 _

• Xl _

3H

6H

" • tg

+ 2ho-O,5
a alunecare

Din relatia (IX,) sescoate iii.lactor eomun H2 :;;i se obtine :
Xl

3,

(b

• XI •

:t, +
• .JI .

4.

~_ 6
(.l'

• X,

6H
(b ,

+ 1£ ' tg
=.

•X
,

_

h•. tg H,

X a " X,

°

2

+

X2 .;

0,5 .
Xl

,,95 . (.L • ho . ,11' H=

Din (<Xl) rezultji :
A

~.J •

0,5 .
-

X2

'X, ,','1"

-

_, _(1_ Xl

H

=

0.

0.

(0:2)

H'

=

+ XI -

0,5 .

X3 --'-

0,5 .

X2 • X,.

269

--------~--

---

".

~

Din punct de vedere matematic sepune problema gasirii valorii minime pentru A ~inind seama ea este functie de 4 variabile, Xl' X2, X3 si X" legate intre ele numai prin 3 ecuajii, In final A = f(x,) ; extremele acestei functii sint pentru X, = 0,2 si X, = 1,0. . Z. V. Tagareli (1969) rezolvind numeric cazul prezentat pentru ho=O, dli in tabelul V.S urmatoarele forme rationale de ziduri de sprijin.
Tabuul V.8 Zid de .prlJln
tnlUtimea
H • ddulul de eprljin, III m 10

\

I4

I
1,0 0,21 0,16 0,25

6

"".= H ""I = Ii
x.
l

II

-- -- -0,16 0,27 0,42 0,23

0,2

I

I
1,0 0,2 0,26 0,35

8

I
1,0 0,2
'---

I
0,7
.-

12

I--

-- -0,36 0,18 0,28

=H =A HI I. H

'I

-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- --- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -0,018 0,07 0,08 0,008 !l,15 0,098 0,23 0,219 0,214 0,211 0,208 0,205 0,34 0,32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -0,39 0,41 0,43 0,431 0,44 0,45 0,468 0,473 0,475 0,476 0,478 0,48 0,499 0,504 0,35 0,13 0,146 0,153 0,162 0,173 0,205 0,8 0,12

0,47

-- -- -- -- -- -- -0,473 0,476 0,476 0,477 0,478 0,6 0,6

0,5

0,6

0,8

i.o

0,2

1,0

"".

Se da zidul de sprijin din figura V.36. Se cere sa se verifice zidul la alunecare ~i rasturnare. Sa se stabileascapresiunile pe talpa ~i eforturile in beton.

- v.ts.

Rezolvare. Diagrama inJ este data. in figur Solicitarile, b sint prezentate in Verificarea IE

Soliel· tana

VaJoarea kN

':26°30'
t=78.6SkN/mJ

E.1B Ea.y E.1B E,." E.aB E .. , E.Ul E••, E.Ul E"

Eal,

G. G, G,
'G,s Jlig. V.36. Zid de sprijill.

Gl

E,B

-_

G..

Gpt

19,26 48,00 3,83 33,80 8,50 54,50 83,00 190,00 10,9 104,0 2,28 21,80 105,00 145,00 185,00 156,00 . 19,90 .87,7 191,70

~70

rii valorii minime
2' X3 si XC, legate oleacestei functii

at pentru ho=O, , sprijin.
Tabelul V.S

I
0,8
-

12

1,0

0,2

1,0 0,6

-- --

-- -0,12

76 0,477 0,478 0,6
-

-- -- -- --- -- -- -0,32

62 0,173 0,205 0,8
-

Fig.

V.37. Distributia Impingerli pll.mlntuluf.

II 0,208 0,205 0,34

-

-- -- --

--

76 0,478 0,48

0,499 0,504

se verifice zidul alpS. §i eforturile

Rezoluare, Diagrama impingerii active §i pasive calculatii in ipoteza Coulomb este data. in figura V.37. Solicitarile, brajul de pirghie a1 acestora §i greutajile proprii ale zidului sint prezentate in tabelul V.9 ~i figura V.38. Verificarea la alunecare se face cu relatia n = f· EV = 0,5. 1 022,85 = 1,25.
• EH Tabelul V.9 408,50

'mJ

Solld-

tarea

Valoarea kN

Bratul (atA d. verticala Wpil

Bra\Ul (alA de

talpA
m

I/ml

E.1,. EOl1l Eo.,. E.I1l EllS" EoaB E •• ,. E,Ul E ... ,. E.uc E~,. E~1l

-

G1 G. G. G, Gn G,.. G,..

19,26 48,00 3,83 33,80 8,50 54,50 83,00 190,00 10,9 104,0 2,28 21,80 105,00 145,00 185,00 156,00 ' 19,90 87,7 191,70

0,776

0,184 0,148 0,100 0,000 0,770 1,360 2,530

1,02 1,02 1,153 2,95 2,95 -

6,216 4,782 2,530 0,580 0,405 .,... 7,775

Fig. V.38. Fortele care actioneazll. asupra zldulul de sprijin.

271

• Verificarea 1a rastumare in. jurul punctului A .. Momentul de stabilitate, M. = 3710 kNm. Momentul de rasturnare. Mr = 1 383 kNm.
n=
,

M·=~=2,68.
Mr 1383 V M W

Verificarea presiunilor 'pe talpa fundatiei.

PI2=-±-' , A
unde: A

= B . 1 = 5,90
= 5,90'
.

mS;

W =~
6

1

=

5,85 m3;

6

M

V

P 1,2

= 637,7 kNm; = 1 022,85 kN; _ 1 022,85 ± 637,7
-

5,9

. 5,85 '

PI
• Verificarea

P2

=

283 kN/m2 = 63 kN/m2

< pc, = 300 < pc, = 300

kN/m2; kN/m2•

eforturilor
0'12

in beton. l:v M
= -A

,

± -, W

l:V = 667,13 kN; M = 681,45 kNm; A = 3,5 . 1,00 = 3,5 m2; W
= 3,51 a
al 0'2

~i necunoscutel pendul rigid ca ~i semispatiulu La calculul grinda incastrai accstora Hind ' Ce1e n 2' nut din couditi: Xl ... X. si d

+

1,00 =

2,05 mS;
681.45 . 2,05'

XI311 X1321 X1301 X1+

_
1.1 -

6 667.13 3,5

±

= 522 kN/m2

<

= - 142 kN{m2

< R,

R, (la beton); (la beton).

X1a1 -

V.17. Pentru grinda din figura V.39 se cere sa se determine di~gram~le de varia tie ale presiunilor efective, forjelor taietoare ~i mO.mentel.ormcovoietoare folosind metoda J emocikin. Terenul este caracterizat prm : a) E = 12500 kNjm2; v = 0,35 ~i b) E = 5000 kNjm2l; v = 0,35. Rezoluare. 1) Principii ale metodei J emocikin. Calculul grinzilor de fundare pe mediu deformabil, dupa aceasta metoda, se bazeaza pe ipoteza deformatiilor elastice generale, acceptind pentru teren modelul seinispajiului sau semiplanului infinit elastic. _ Grinda de latime B ~ilungime L se imparte intr-un nurnar de n panouri egale de lungime c = LIn. Diagrama reala a presiunilor reactive in lungul grinzii se inlocuieste cu 0 diagrama in trepte, considerind ca pe lungimea unui panou presiunile sint uniform repartizate. Se inlocuiesc diagramele de presiuni ale fiecarui subdomeniu k cu rezultanta lor Xk, sistemul transformindu-se intr-o grinda continua supusa actiunii solicitarilor exterioare
272

Coeficientii inului din punc

p
~
fo )
I--

Fi 18 CeoleiLnicl ,i I

QdJm

_!

2,50 m

100m

10. 70

m

c:;

~13_3_0_kN

r

I

A~~J_38_n_k_N

~~

=:J
a

b Fig, V,39. Dimensiuni

~j

incarcari,

~i nccunoscutelor X.' Suportul necunoscutei X. se 'considera ca este un pendul rigid care transmite valoarea acesteia ca forta concentrata grinzii !}i semispatiului (fig. V.40). La calculul grinzii continue pe reazeme tasabile se ia ca sistem de baza grinda incastrata care are posibilitatea de a se deplasa ~i roti, marimea acestora fiind Yo ~i respectiv CPo· Cele n 2 necunoscute sint determinate din sistemul de ecuatii obtinut din conditia de asigurare a continuitatii grinzii in puncte1e de aplicatie Xl ... X. si din conditia de echilibru a grinzii. '

+

ine diagramele itelor incovoieprin: a) E =

};,Pjaj. Coeficienjii 8'(1 ai necunoscutelor X., reprezinta deplasarea reazeinului din punctul k determinata de aplicarea unei forte unitare in puncl

+ X 00lj + Xl + X + .... , Xia + X a +
Xl0al
2 2 22

.

.

+ X.o •• - 11.P + X. = 'SP
+ X.a.
1;

Yo -

a.cpo = 0;

=

F?=360kN
c
r

~)aaceasta meceptind pentru
yo
fa
1-

aT de panouri dive in lungul a pe lungimea sc diagramele .istemul transilor exterioare
18 -

n

._X_' ~X~2~_X_J__ IX~' __ °k=O' a,
=0 O'

X_5 ~X_6 __
x

X_7 ~X,0' Xg __

B

=

0

Fig. VAO. Schema de calcu1 in casnl metodei Jemocildn.
Ceal.l!.nicl ,1 fund_IIi

273

Volorlle eoefJ

), .

elentulul

<0> II

~

--c

0,50

1,0

1,50

2,0

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

\
4,375 17.00 37.125 64,00 96,875 135,00 177,625 224,00 273,375 325,00 378,125 432,00 4,75 18,50 40,50 76,00 106,25 148,50 196,00 248.00 303,75 382,50 423,50 486,00 549,25

\

0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

0,25 0,50

5,00

5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00

9,00 9,50 10,00

8,50

-

0,625 2,00

-

1,00 3,50 3,75

-

-

1,75 1,375 6,50 5,00 10,125 13,5 16,00 22,00 - 31,25

-

-

-

-

-

2,125 8,00 16,875 28,00 40,625 54,00

-

-

2,50 9,50 20,25 34,00 50,00 67,50 85,75

-

2,875 11,00 23,625 40,00 59,375 81,00 104,125 128,00
-

-

-

-

3,25 12,50 27,00 46.00 68,75 94,50 122,50 153,00 182,25

-

3,623 14,00 30,315 52,00 78,125 108,00 140,875 176,00 212,625 250,00

-

-

4,00 13,50 33,75 58.00 87,50 121,50 159,25 200,00 245,00 287,50 332,75

-

-

-

-

-

-

tul i, peplasarea 8., est~ ~ompu~~ din depl~sarea datorita inr.ovoierii grinzii si din deplasarea datonta tasarii terenului, Dcplasarea all se calculeaza eu relatia 8., = aWtl Fw

+

unde :
rs.:;S/l
(J.

E
(1 ..I)

n; •

ct

6E•.
Ir •

I c· I'

, pentru problema spatiala ; pentru problema plana:

" c
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

c "

:==

E
(1 "I)

Cllu::-

(

at -;

)2 • (3 -;a, -

6E.·

00

a. -; ) ;

se pot determina si din tabelul V.lO.

Tas1rile unitare, Fa, sint date in tabelul V.12 pentru problema spatiala si tabell.l1V.II pentru problema plana. t
Tabelul

V.11

Coeflclentfl Ft, ¥I C pentru problema

planA
FA.

,
11

I

Fki

I

C

()

0,5 1,0 1,5
2,0 2,5 $.0

3,5

.,0 .,5 5,0

-3,29583 -4,15658 -4,75136 -5,20536 -5,57421 -5,88499 -6,15357 -6,39032 -6,60181

-

0

2,00000 3,38629 4,19721 4,77258 5,21887 5,58351 5,89182 6,15888 6,39443 6,60517

-

I
I

c

"

I

I

C

5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5

-6,79290 -6,96746 -7,12802 -7,27647 -7,41455 -7,54396 -7,66517 -7,77591 -7,88806 -7,99082 8,08815

6,79577 6,96980 7,12988 7,27812 7.41609 7,54517 7,66643 7,78073 7,88886 7,99146 8,08904

12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 0,500 0,333 0,250 0,200 0,167 0,143 0,125 0,111 0,100 0,091 0,083 0,077 0,071 0,067 0,063 0,059 0,056 0,053 0,050

214

Valorlle eoell

Tabelul V.10 elentulul
c..l~j

4,50

5,00

5,50

6,00

I I

I
6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00

I

9,50

10,00

3,25 12,50 27,00 -16,00 68,75 94,50 122,50 153,00 182,25

3,623 14,00 30,375 52,00 78,125 108,00 140,875 176,00 212,625 250,00

4,00 13,50 33,75 58,00 87,50 121,50 159,25 200,00 245,00 287,50 332,75

-

4,375 17,00 37,125 64,00 96,875 135,00 177,625 224,00 273,375 325,00 378,125 432,00
-

-

4,75 18,50 40,50 76,00 106,25 148,50 196,00 248,00 303,75 382,50 423,50 486,00 549,25

-

5,125 20,00 43,875 78,00 115,625 162,00 214,375 272,00 334,125 400,00 488,875 540,00 612,325 686,00

-

-

5,5 21,50 47,25 82,00 125,00 175,50 232,75 296,00 364,50 437,50 514,25 594,00 676,00 739,50 843,75

-

-

-

5,875 23,00 50,625 88,00 134,375 189,00 251,125 320,00 394,875 "75,00 559,625 648,00 739,375 833,00 928,125 1024,00

-

-

6,25 6,625 24,50 26,00 54,00 57,375 100,00 91,00 143,75 153,125 202,50 216,00 269,50 287,875 344,00 368,00 455,625 425,25 550,00 512,50 650,375 605,00 756,00 702,00 866,125 802,75 980,00 906,50 1012,50 1096,875 1 120,00 1216,00 1228,25 1336,625 - 1458,00

-

-

7,00 27,50 60,75 106,00 162,52 229,50 306,25 392,00 486,00 587,50 695,75 810,00 929,50 1053,50 1 181,25 1312,00 1445,00 1579,50 1714,75

-

7,375 29,00 64,125 112,00 171,875 243,00 324,625 416,00 516,375 625,00 741,125 864,00 '992,875 1 127,00 1265,625 1408,00 1553,375 I 701,00 1850,125 2000,00

erii grinzii
Coellelentll Ft. pentnl problelDB .papalA
F",

Tabelul V.12

<
%

c If

b

2 3

<

I

b - =1
t

I

-

b t

-

2

I•

~-!I

I

-

b
t

-

4

I

<

b

=5

V.1O. na spatiala
Tabelul V.1t

c
6,79577 6.96980 7,12988 7,27812 7,41609 7,54517 7,66643 7,78073 7,88886 7,99146 8,08904

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11

00

1 0,500 0,333 0,250 0,200 0,167 0,143 0,125 0,111 0,100 0,091 0,083 0,077 0,071 0,067 0,063 0,059 0,056 0,053 0,050

4,265 1,069 0,508 0,336 0,251 0,200 0,167 0,143 0,125 0,111 0,100

3,525 1,038 0,505 0,335 0,251 0,200 0,167 0,143 0,125 0,111 0,100

2,406. 0,929 0,490 0,330 0,249 0,199 0,166 0,143 0,125 0,111 0,100 0,091 0,083 0,077 0,071 0,067 . 0,063 0,059 0,056 0,053 0,050

1,867 0,829 . 0,"69 0,323 0,246 0,197 0,165 0,142 0,124 0,111 0,100

1,542 0,746 0,446 0,315 0,242 0,196 0,164 0,141 0,124 0,111 0,100

1,322 0,678 0,424 0,305 0,237 0,193 0,163 0,140 0,123 0,110 0,099
I

215

----

___J~

..

._

~,
"

,
,

.~ • ;~f.~
~r,

Termenii relatia unde:

!J..., iau in consideratie

Iortele exterioare

~i se calculeaza

en

811 = CUu

•~

~i

CUtl

,Ja: r (3. a: ~
plane;, spatiale.
",,' ,,' -,

k = 1, k = 1, k = I, k = I,

i _7

i~'-8
i ,=' 9 i= H

a: ) . -.

Necun6s~ute1eyo lji ~o r~prezint~v~lori1~ tite cu coeficientul ~ care are valoarea ;:

reale Yo lji respectiv <Po inmul" '

Calculul celoi se va efectua in a si i = 1 .. , 10 c) Calculul tl

sir
1;

13'

1"

,

1

_,'I"
E .c
Vi,

E'

incazul

problemei

!J..b =

E8
j=1

3

" '~'
...

1':,

Pentru j = 1 in cazulproble~~i Cu al

1-

=

30

,'. 2) Calculul grinziiIn cazul cind terenul prezinta urmatoarele caracteristici.elastice E = .12500 kN/m2 si v = 0,35., 'a) Calculul ~i}ixarea unor date' prima;e, Tinind cont de, dimensiunile sectiunii transversale a grinzii din figura V,39,b, se calculeaza pozitia centrului de greutate lji momentul de inertie I. : YQ I=
• 25. 30' 12

= 60 . 20, 10 + 30 ' 25 . 35 =19,62

__

60. 10 + 30: ,25, '12

em;

_ _,_,

= 9,3061 . 1
,.

+ 25

. 30 . 15383

+ 60 . 20' + 60

. 20 . 9622 =384711 58 em'
'

Orinda se realizeaza din beton B 250 cu modulul de elasticitate E. = daN/cm2, ' -Se alege un numar de 10 panouri de lungime 0,6 m; k = 1 , " 10 lji c = 0,60 m, ' Se calculeaza coeficientul ,~ pentru cazul problemei spatiale:
= 270000 ~=
1" E, c-' _ 6 • E •• 1(1 - vi)

Conducind ( menilor de incar' Valorile sint Din rezolva: lji termenii liberi

"

x, =122,328

3,14.125,60' • 6 . 270000 ' 384711,58

I 1 - 0,35"

=9,3061
,

. 10-3,

ld X 5 =86,~76 ~d X, = 100,836 k~ d) Calculul Presiunea e. de relatia : ~

, ' b) Calc,"l,"l coeficienJilor
i

'f~~~;g,face folosind ~e
,k = 1; i

8."
tabelele V.IO lji V,l~,p~ntru
•~

"

k:= 1 ".·10
~ .: ' ~
e c

lji
~i

=

1 ; " 811 =
CUll

CUll

+ Fill
. '

unde ;r
C

pentru
,:. ,

= 0,3

-

a, _

c

-=

a1

c

-

_

03 , avem

= 0,25, lar pentru ,
3

= 0 lj1 -=
c

b

ce ~=~O,~
Pl
p"

1 objinem

Fll

3,525, 811 = 0,25 . 9,3061 . 10= 1,00; CU13 = 1,75; CUI' = 2,5,' CUI" = 3,25,' 6; CUI. = 4,0;
CUn
~
U

k = 1; i = 2; k = 1; i = 3; k = 1; i = 4; k = 1, 'i = 5;

+ 3,525

= 3,5273;

P.

k = I, i 276

=

1,038; 812 = 1,0473 ;,:: = 0,505; 813 = 0,5212856; = 0,335,' 01& = 0 ,3582652' ,; <:F15 = 0,2;:;:]', 015 = 02812448 ; , Fl. = 0,200', 018 = 02372244 ; ,
=
oJ I>
Q

Fu F13 FI,

= 339,8 kPa = 24~,6kPa = 263,0 kPa Valorile de]

I>

Pentru cia obtinern : Yo =

.alculeaza

cu

~
.:

k = 1, i= 7; k = 1, i ,:-8;

CAl17 CAll. CAllI
&l110

k

=

k = 1, i=

1, i _ 9; 10;

"":""-4,75 F17 ~0,167; ~11 = 0,2112039; ': = 5,5; FlI =0,1_43 ~18 = 0,1941835; = 6,25; Fli ,~0;125 811 = 0,1831631 ; = 7,0; Fno ~0)11 8110 == 0,1761427.

ctiv !Po inmul-

Calculul celorlalti coeficienti t, pentru k = 2 ... 10 si i = 1 se va efeetua in acelasi .mod. Valorile coeficientilor Btl pentru k = 1 si i = 1 ... ,10 sint dati in tabelul V. 13 e) ,Calculul termenilor ~tll' Alp =
jml

a

10 10

i:

~lj

PI' unde;

aii

=
:

(J.CAllj

cu

CAllj
"

=

(~)lI
C

(3 ~ C

~I'
C

Pentru j = 1; 2; 3; avem at =80 CU al
arele caracte-,CAll'

=

30 em vom
. --

,obtine

em; az = 330 em

CAl11

=

=

(~)Z

60 ;

(3.
60_

330 60

~I= 4,0
60 ,60:
CAl13

(30 'SO-30) 60 J (3.
Z

§i as

= 530 em.

60 - 00

= 0,875,

,

-:

zii din figura

le inertie I.:
Alp = 9',3061 . 103

".' CAl18 "
__

."(30)3 =-

'~(CAl11P1 (0,875 . 330

+ PI + Pal + 4,0· 360 + 6,5·
CAl1ll

(_ 3· 530 ' 60

-- 30) = 6,5. --

='

3~) = 34,234815.

~4711,58 em'. :ieitate E. =

= 1 .. , 10 ~i

Conduetnd calc~lu(in acelasi mod se obtin §i celelalte valori ale termenilor de incarcare At;pell:tru· k = 2 ... 10.' Valorile sint date ill tabelul V.13. Din rezolvarea sistemului de ecuatii avind coeficientii necunoseutelor ~itermenii liberi dati in tabelul V.130btinem:

iale:
61 . 10-3.

x, = 122,328
X 5 =86,976

-

kN; ,kN;

=

1 ...

10 ~i
~1

X, = 100,836 kN; XlO= 136,836 kN ; Yo= 692,382 ; ;Po = 0.1543144. d) Calculul presiunilor elective, a deplasarii ,~i rQtirii. capatului liber. Presiunea efectiva, sub un panou k de lungime c ~ilatime B, este data de relatia ; . ',' ,. " ~.
:::

x, -:-89,3SS'kN;

x, =92,34

-

,kN;

Xa= :88,128 kN; X,=86,724 kN; X,=91,62" kN; - X8= 94,68 kN;

..

.

,~.

al =-= 03 ,

.

c

= 1 obtinem

ce
PI

Pt=~.c , B
c =' 0,60 m; B= 0,60 ~ vomobtine
::
= 240,9 kPa;

p; = 263,0
., ,. "
I •

P5 = 241,6 kPa; Ps

= 339,8 kPa;

pz=

256,5 kPa;

kPa; P.-= 280,1kPa; P10 = 380,1 kPa, Valorile deplasarii ),,0 §i rotirii !Po sint date de relatiile : ·_ Y 0Yo(}

= 248,~ kPa;

P.'2044,8 kPa; p, P'I = 254,5 kPa;

7t.E.

-

.,,1)

c

.' ~l!po

= 7t"

CPo(} - vi) E. c •

Pentru datele problernei E = 1.25 kNjem2, obtinem: Yo = 2,578 em ~i CPo = 0,0005747 rad.

c

= 60 em si

v=

0,35

277

,.
'~"

.
>'" ~ ,'t

...

::.:

-

-

-;"

j

~

T
00 ~ ~ IN

~ 'd"ie

: :p.';l. I'l ..

--... <l
e,

0

• ~.!01

.~ d =S:::: d;a--io i3l'ld
~881'$
CIO IN C'1
-'

....

'd

._ e
:';:::'.0
"'--

..

f,,)': ~f,,)

==:pd
....

.. '"
C')

f,,)

~. ~
C'l

l;O'
IN

~

00 .,.,

Ill'

s
0

~
0

""
I I

00
00 IN

~ ""

~.
""
I I
0

N

N

.,., ""
0 ~

0
-' M

CIO 0

"" ~
~
",

",

00

~

00

""
~
I

",,'

co
0

N' C'1

",

""
0
",

gj'

oo

""

0 ~. .,.,
0>

~

-

0

~
I

0 0 IN

I
0

I~

0

I I

a>

0

I I

11) -'

N

~

I'-

...

..
.;

I

-'

I

-'

!:::

(j)

C'l

M 00

~~ ~

...

... 0

-

~
II)

11)
",

0
11)

~ ~

I - I - I ... I - I - I ... I
I
I

I

N

I

M

~
I

I I
00
-'

",

"" I
-'

0

0

I

I

I

0

i2) 0
0 <P O· 0 .,.,

O· 0 N

c:i ~ or O· ~ ~ ~ ~
N

r0",

~

e-

~

C'l N O·

"" :2
II)

0

-"" -It!.

~ "" 0
C'1 M <P

~

0 M-


a>

..... ""
~ N
0

IN C'1

""

",

N'

"" ""
0

~.

:2 .,.,
11)-

...
.,.,
N

"" N "" oo'

",

0

00

rxj

en

11)

~

a>

",,'

""

...
0
M

~ 0 oo ~

a>

....

"" ~O·

co

~ .....
II)

C'l ",

C'1

oo

~.
M
II)

co ....

I

I

0

0
",

""
I

N'

$ ~ ~
gj

M'

"" ""
N

<P 0

on' a> roa>

~ M
M <P

M C'1.

a>

e--

N'

M M'

0;

..
0 <P N 00 00'

...

" -'
00'

.,., "" "" .... .... ""

~

.:

a> ~

N

00 0>.

$

C'l C'l'

!:::

a>

.....
a> roa>

t-:

M

~

-i -' -Ql

"" ~.

",

co ~ ~. co

...
I I

",

0

I

~.
....
II)

....
II)

0

I

0

ro-

.r;
I
0 N r0-

~ N

<P

.,.,
<P
II)

"

en

~

00'

I

a>

0

Fig_ VAl

C'l

I

II)

on'

ro-

C'1

""
iii

I
-'

tn

figura V

0 C'l M

e) Calculul

I

Sectiunea 0: T, Sectiunea 1: Sectiunea 1':

.;


C'1 00 ." C'l

C'!

;;

N

N
II)

GO

oo

-:i

.:
C'l C'l
11).

-r0O> r0-

.... •

ro-

C'1'

on'

N C'1

s

CO)

e-)

~

~ C'l $
<P M <P

~ ° .....
C'l

,'(

",

c::i

N

...;
GO

-

-

a>

N

a> roro-

"" -I
a>

!:::
C'l

r-

M M'

C').

~.
0 N 0>

~ 00

""
rN N

a>.

~

C'1'

~

:il

N' C'1

~ ....

a>

N

0 r0-

ro-

o ri

... '"

.,.,

..

I

0 r0C'1

I

1 _.

c:i

0

I

ri
CO

iii

II)

GO

on.

S

C'l

... ....
_.

~ ~

r0-

t

... °
."

.... ""

C'l

."

liD
ri

..
~R

-'
~

II)

; o·

CO)

....

--'
a> ....
N

~.

""

C'l.

"" s ...

...

~ CIO
II)

0

N ""

M

:! ~.;

- I I I .... I I
N
C')

ri

O.

-

.... ""

C'l

c:i

C'1

."

~

C'1

~

-

0

0
C'1 M N

<P ."

",

~
."

0

""

."

<P

-I "" I I I ~ - I ...
~
c:i

"" 0

....
~

-~
M

!~
a>

II)

0 Ill.

:2 ...;
C'l

on

....

....

11)1

0

~
ro-

0

I I
-'

I

0

on

Secjiunea 2:

I

0 a>

I

Sectiunea 3:

0

0-

'" -

M

0

I

Sectiunea 4:

00

N

278

,.0.00

.f.1

2.00

'2=360kN

®
®
o o
-

no (k"a'
400
l(J)

o
I
It:>

100
vTITrt:,-t-L..I...J..."':~"""'~.....,""""'~~J...L,J;:.;,r,.....,.::;;a.ll,l;!:,LA-+O(k N 1

....
o

I

e e» e 50
6).
..o;nTTTirT~u...u...J.t-l.J...ll~-rn...,.,..,n;.o~~TTTr\-r.,;r_-+O ( k I'i mJ

700

I

o

....
It:>

I

o
Fig. VAL Diagrame de presiune, for~a tlHetoare ~i moment pentru E = 12500 kN/m" ~i v = 0,35.

50

lao

-I s I
CO)

incovoietor

tn figura VAl se prezinta diagrama presiunii efective in lungul grinzii. e) Calculul fortei. tdietoare. Sec~iuneaO: To = O. Sectiunea 1: T I = Xl = 122,328
2 2

~
CO)

I

.... ~
I

o

=

61,164 kN.

Sectiunea 1':

T~~g= Xl + Pz T~~
=

0,2 . 0,6 = 122,328 + 256,5 . 0,2· 0,6 =

~

s
I
o
It:>

= 153,108 kN;

T~,.gXl

PI
2

= 153,108 - 330 = - 176,892 kN.

-I

s I
CO)

Sectiunea 2: ~ecti unea 3:

T2 =

+ X, - PI

=

122,328+

= - 161,502 kN.
X. -

92,34 2

330

=

T. = Xl + XI +

I

+ 88,128
2

2

.PI = 122,328 + 92,34 +

_

330 = - 71,268 kN.
2

o I

Sectiunea 4:

T, = Xl + Xz +

Xa + X. - PI = 122,328 +

=--1C'-l

+ 92,34 + 88,128

+

86,724 2

330

=

16,158 kN.
279

Sectiunea

5:

Ts = T4

+

X.
2

+

XI_:_
2_

16,158

+~6,724 2

+

86,976 2

=

Sectiunea 4:

.. f.

Sectiunea 6:

r:' = T 6
T=
7

= 103,008 kN.
+

XI +
2

X. 2

=

103,008

+

86,976 + 2

89,388 2

=
Sectiunea 5:
=
J~

T:' = tic Sectiunea 7: Se itiunea 8: Te
=

= 191,19 kN;
PI

r:: + x. +
2

=

191,19 - 360
=_

= - 168,81 kN.

X, 2

168,81

+ 89,388 +
2

91.62 2

= - 78,306 kN.

T7

+ x, + X.
2

= _ 78,306

2

+ 91,62 +
2
94,68

94,68

=

Sectiunea 6:

II

2

=

14,844kN.
_

Secti unea 9:

T. = Ta

+ X. + X.
2 2

14,844

+

2

+

100,836

-

2

= 112,602 kN.

Sectiuuea 9' :

r;_c

= T, + T~,c -

p, ·0,2 ·0,6 = 112,602
= 146,214 kN;

+ 280,1

·0,2 ·0,6 =

Sectiunea 7 :

1

r;~ =
Sectiunea 10: .
TlO =

-\
100,836

Pa = 146,214 - 300 = - 153,78 kN.
2

T, + x,

+ Xlo _
2

_

P3 = 112,602-L

2

+

+
Sectiunea 11: T 11 - T 10 + -

136,836 _ 2

300 = - 68,562 kN.
68 562

X10

2"" - -,
-

+ -2- 136,836 -

-,

0 144 ...,. ..., 0

SectittllCa 8:

f) C alculul momenielor incouoietoare.

Sectiunea 0: Sectiunea 1 : Sectiuuea 1':

M 0 = 0. M = Xl
1

2

• 0,3

2

=

122,328 . 0,3 2 2'

= 9 1746 kN

m.

MI, = Xl ·0,5

+ P2
xs . 2
2

·0,2 ·0,6 .

o~?= 122,328 . 0,5

+
Sectiunea 9:

+ 256,5
Sectiunea 2:
Mz =

. 0,012 = 64,242 kNm.
0,3 -

Xl . 0,6
92,34 2

+

+
Secti unea 3:
Ma =
=

. 0,3 _ 2

330 .

°

PI

·01'

=

122328 ·06+ , , kNm
.

"

1

=

473223

Xl . 1,2

122,328 .

+ Xz ·0,6 + x2s . 0,3 - PI ·07' 2. 1,2 + 92,34 ·0,6 + 88,128. 0,3 2 2 =-

Sectiunea 9':
=

330 .07=
'

22,1928 kNm.

Secjiunea 10 :

280

---------------

----

__ ..___
.

,,6.976 --= 2

Sectiunea 4:

M,'

Xl ·1,8 + X2·1,2 + X3 . 0,6+

X4 2

0,3 2

PI

.

1,3 =

--=
2

89.388

= 122,328 . 1,8 + 92,34 . 1.2 + 88,128 . 0,6 +

+ 86,724
2

• 0,3 _

-2

330 . 1,3 = - 38,6205 kNm.
-- --

'31 kN. t91.62 2

Sectiunea 5:
=

M5 = Xl ·2,4 + Xa . 1,8+ Xa '1,2 + X, .-0,6+
330 . 1,9 = ·1,8

XI

2

. 0,3_

2

- PI . 1,9 -- 122,328 ·2;4 + 92,34 . 1,8 + 88,128 . 1,2 +
+ 86,724 . 0,6 +
86,976 • 0,3 _

94.68 2

-

Sectiunea 6:

Me = Xl ·3,0

+ XI
X4• 2

2

2

- 2,8859 kNm.
·1,2

·2,4
0,3 -

+ X3

+ X,

+

+ XI) ·0,6 +
,0.836

2

330 ·2,5

= 122,328 ·3,0 +
85,1889 kNm.

+ 92,34 ·2,4 + 88,128 . 1,8+ 86,724 . 1,2 + 86,976 . . 06+
,
89,388

2

. 0.3 _

2

330 . 2,5

=

,1 . 0,2 . 0,6 = 78 kN.
1,836 ':!

Secjiunea 7:

M, =

x, . 3,6+Xz
X,. 2 2

·3,0 +Xa ·2,4 + X, '1,8 +X5 ·1,2+

+ Xa ·0,6+

0,3 -

Pl' 3,1 -PI'

0,6=122,328.3,6+ +

+

+ 92,34 ·3,0+88,128 + 89,388 . 0,6 -

·2,4 +86,724 ·1,8 + 86,976·1,2
91,62 . 0,3 -

2

2

330 . 3,1-360.0,6

=

= 10,887 kNm.

0,144 ~ 0.

Secj iunca 8:

M8

= X; . 4,2 + X2

3,6 + X3 ·3,0 + X, ·2,4 +

+ X5

. 1,8 +X8 ' 1,2

+ X,

.0,6

+

xs .
2

0,3 -

2

PI.3,7+

- P2 . 1,2 = 122,328 ·4,2+92,34
+86,724 ·2,4+86,976 ~2,328 . 0,5 + Sectiunea 9: + -M.
=
94,68.

·3,6 +88,128·3,0

·1,8 + 89,388 '1,2+

91,62 ·0,6+

2

0,3 _

2

330 .3,7 - 360 ·1,2 = - 8,3814 kNm.

328 ·0,6+
m.

XlO ·0,6 +
2 2

x•.
2

0.3 -

2

P3

0,2 = 136,836 .0,6 +

+ Sectiunea 9': ·0,7= Sectiunea 10 :
JY, 10

100,836 . 0.3 _

300 . 0,2

= 29,6643 kNm.
0~1 =

0,7 = -330

II,Ig,

= XlO . 0,4

+ PI ·0,1

·0,6 .
2

136,836 .0,4 +

+ 280,1 ·0,1 ·0,6'· ~ = 55,5747 k.Nm.
~{. -

Xl. 2

-

0,3 _ 2

--

136.836 2

-

0,3 2

= 10 2627 k 'Nm.
T

'

281

B

< BIi",

= 0,

II

armatura in zona Corespunzator P% = 0,50 in cazt

Necesarul de :

® ®
~~~W£~nTInTI~~~nn~~---ra

A.

o :~ 100
loa
IDakN lOa kN
HI
kNm

1,00

Sectiunea

4:

M B

Sectiunea 6:

M B

sa

-(0

25
7'

ot:~r
Secliunea 8:

Fig. V.42. Diagrame de presiune, foql tlUetoare ~i moment tncovoietor pentru E = 5000 kN/ml ~i v = 0,35.

B

3) Calculul grinzii in cazul cind terenul prezinta urmatoarele caracteristici elastice : E = 5000 k.lI.l/m2 si v = 0,35. Calculul este efeetuat in seopul evidentierii influentei caracteristicilor elastice ale terenului de fundare fata de cazul de la punctul 2. Etapele de rezolvare sint aceleasi ea in eazul anterior. Pastrind aceleasi earaetcristici geometrice si de incarcare intervin modificari privind coeficientii sistemului de ecuatii, determinate de sehimbarea parametrului IX din relatia de ealcul a coeficientilor 8. si a termenilor liberi ~~p. Rezultatele obtinute sint prezentate in figura V.42 prin diagramelc de varia tie ale presiunii, fortei taietoare si momentului incovoietor.
j

1

Pentru Sectiunea 9'

arms

4) Armareagrinzii. a) Armarea longitudinalii.

Caleulul s-a -efectuat considerind grinda de sectiune dreptunghiulara eu inaItimea h = 50 em ~i Hitimea b = 25 em. Acoperirea cu beton a armaturii a = 3,5 em. Sectiunea 1':
Ml, = 64,24 kNm; ho = h a = 46,5 em ;
64.24 . It}' 25 . 46,5"

t

b) Armare Considerind mornentul incov grinzii este: AI = 38(

B=
282

--=
b . h:

MI'

12,37 daN/cmz;

B < BUm = O,42R, = 0,42 . 115 = 48,3 da Njcm''. Nu este necesara arrnatura in zona cornprimata. Corespunzator lui B, rotunjit la valoarea imediat superioara, rezultji P% = 0,50 in eazul dnd arrnarea longitudinala se face eu PC 52. Necesarul de armatura:
'X,: 989.B2kN

1:
C\ 'U

A=

bill •

P=

100

25,46,5 100

.

0,5

=

5,81 cms :

~~oa k"l1
KN

3014 + 1016; Sectiunea 4: M, = 38,62 kNm;

A. = 6,63 emS.

200
lOa

o
lOOkN 200 kN

B - -- M. b•

It:

38,62, IOC -, 25 . 46,525 ' 46,5 • 100

7 14 d a N/ em, I· 0 30 - 3 48
,I

P
.

= 030°//0 . , ,

A.-

I em,

2014 Sectiunea 6:

+ 1016;
=

A.

=

-5,09 cmS,

M. = 85,18 kNm; B

=~

b•

It:

=

85,18.10· 25 . 46,5'

15,75-daN/em ; '
,

p '.

0,60%;

A=
• -oietor pentru

25 . 46,S .

2014 Sectiunea 8: B =~

+ 2 016;
= 8,38 ' lOt
25 . 46,51

100

060 = 6 A.

in

emS.
ern",

= 7,10

Ms = 8,38 kNm;
b•

oarele caracteris1 2.

It:

=

1,55 da Njcm":
=

p=

0 1Oo/c .
'
0
J

caracteristioilor Pentru Sectiunea 9'

A. arrnare uniform B = M., A.

= 25.46,5.0,10
100

1,16 ems.

?astrind aceleasi ri privind coefiparametrului IX
AlP'

a. se considera
kNm;

aceiasi armatura din sectiunea 4, 10,28 daN/emS; 4,65 emZ;

u; = 55,57
b . h:

=

prin diagramele rvoietor.

55,57· 10~ = 25 . 46,546,5 • 0,40 100 .

p = 0,40%;

= 25·

=

30 14+ 1 0 16; A. = 6,63 emll. dreptunghiulara rea cu beton a' b) Armare

transuersald:

Considerind presiunea reactiva la valoarea maxima de 380,1 kN/m2, momentul incovoietor ee solicita plaea in sectiunea de margine a inimii grinzii este: M = 380,1
,0,175"
2

=

5,82 kNrn pe metru de grinda,

283

O~m

l~m

2.Dm

1170m

Fl
, 1(/>/1,

<D

1 l= 160

2

.I

, 1~16 31 2~
II,

(J)L=120.

"

I rtJ I'

@

II l~ /30

2-2

VI. t. Sa se d, eforturilor unitan pilotului (fig. Vr.I x 30 cm2 sub 0 in considerind di vi un fel de rezisteni Rezoluare . . Calculul apro: unitare sub virful prin £recare pe sup tului se face dup~
11"",~

~

rpCTIl
l£_JiQJ _Fig. V.43~ Armarea grinzii.

=---at

4P

'ltd • La • tg

Cu b

=

100 em §i ho = h -

a = 20 -

3,5 = 16-,5 em;

B

=

100 . 16,5'

5,82.

1<J4

= 2,13;

P

unghi mental

= 30°, rezulta :

= 0,15%;

(OB 37)
emS.

11,

A. = Sc va arma eu 508

16,5 :100 100

.0,15 = 2,47

pe metru liniar (fig. V.43).

Raza in juri suprafata lateral

distanta minima VI.2. Sa se in planul virfuri la distanta 0,5

Rezolvare.
Inlocuind ~ ecuatia parabolt

Diagrams efort VI.2 .. Eforturile VI. 1. 284

0.70m CAPITOL UL VI

~
l¢tl~

FUNDATII PE PILOTI ~I CBESOANE

@

I'

1,130

VI.t. Sa se determine distribujia eforturilor unitarer.in .pla nut virfului pilotului (fig. VI.I) cu sectiunea 30 x x 30 cm2 sub 0 incarcare P = 300 kN . considerind di virful ..nu opune nici . un fel de rezistenta. Rezoluare. Calculul aproximativ al eforturilor unitare sub virful pilotului, transmise prin frecare pe suprafata laterala a pilotului se face dupa metoda Birbaumer, 4P 0'''' .... = . Considerind un unghi ex = 30°, mental rezulta :
"il. L •. tge

P:JQOIIN

-.
a.1

I o· S?I
'11
C

I

'F'.~' :!}__ ?50

L

••

x / rea/a ,.-,.D.s/nbutKJ --..
-

-.

--=.._ ....

~~1J.i~!.rrpuIIfJ leor~.co

__

.

determinat
=

experi-

Fig. VI.1. Distributia eforturilor unitare In planul virfului pilotului.

0'''' ....

4·300 = 3,14 . 0,30 . 10 . tg 30·

220,64 kN/ms.

Raza in jurul pilotului, dupa care avem eforturi unitare din frecare pe suprafata laterala, este: R = "\/ La

\f

• d • tg ox 2

=' / 10,00 . 0,30 . 0,578
\I
2

= 0,93 m ~ 3 . d,

distanta minima dintre piloji recomandata de STAS 2561/3-76.

VI.2. Sa se traseze diagrama de distributie a efortului unitar vertical in planul virfurilor a doi piloti, cu caracteristicile din exemplul VI.I, situa ti la distanta 0,5 m.
Rezoloare. Inlccuind distributia ecua jia para bolei este : reala de eforturi cu
0

distributie

parabolica,

Diagrama efortului unitar vertical in planul virfurilor se prezinta in figura VI.2. Eforturile unit are in punctele de coordonate XI sint date in tabelul
VI. 1.

285

Nr crt. \

2 3

Piloti int pe ultimt Piloti int
a) piimin

-

mi fin pr:

b) PAmin

~ig. VI.2. Distrfbufia eforturilor.
Ttabelul VI.l

0,5 < - pt' - atl
ar]

c) pAmin'

V.lorUe elortulul unltar

%,

0,10

".

1217,47

I I

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

209,981

197,23

I

179,50

I

I
1

A = 0,30
0,70

I

0,80

156,751

129

96

II
58

II
0,90

0,93

lui (tab. VI.3) .
0

U = 4·0,30 = R· = 7320 kP

7

1

Suprapunind diagramele de eforturi unitare ale eelor doi piloti rezulta diagrama finala de eforturi unitare in planul virfurilor. VI.3. Un pilot de beton armat (B 300) avind sectiunea de 30 X 30 em· si lungimea de 11,00 m este introdus prin bat ere pin a la adincimea ceruta, Stratificatia terenului este aratata in figura V1.3. Sa se ealculeze eapacitatea portanta a pilotului la incarcari vcrticale, orizontale ~i la smulgere.
Argr/a n/srpoasa
\;'

~a
"I

Plmln1

],~ .,,<.E

EI "

Piotr;,

1--::

Ie =0.6 J : 18kN/mJ
Argdd prdfoas6 le:O.7 I' = 19kN/mJ

Rezoluare.
a) Capacitatea portanta la incarcari axiale a pilotilor flotanti este data de formula (STAS 2561/3-76) R = K(ml ' R' . A ~ m •. U .

r.lt

·1,),

Nrsrp gros,er r
'CI ~ ~.~ ~ -. ~

.....

~med:v 'D,0.9

¢.._, ••

0:.(1

(=19.1.

Fig. VI.3. Stratificatia

terenului.

unde: K = 0,7 este eoeficicnt de omogenitate : m1 = I; m. = 1 - coeficienti ai conditiilor de lueru (tab.
V1.2) ;

4 8300 -- -- 5 8800 6~ -- -- 7 9700 6! -10 -- -7: 10500 -- -- 15 11700 -- -- -7 ! 20 12600 8: -- -- 25 13400 81 -- -- 30 14200 9' -- -- 35

61

15000 10 ~

I," -

II~'

tului i (tab.

rozisten]

1

286

Tabelul VI.2 Coellelenlll eondlJlllor de luer.

Nr crt.

I
Piloti b1\tuti

ModuJ de executie

8

pilotuJuJ

I I ....
"',
1,0 1,0

--2

1

--

1,0

--3

Pilotl Introdusi prin spalare in paminturi nisipoase cu condipa bateri! pe ultimul metru fArii.splUare Piloti Introdusi prin vlbrare, in urmlltorele pil.minturi: a) plminturl nislpoase, saturate, de indesare medie: - mijlocii ~I grosiere - fine - prafoase b) PAminturi argiloase cu Indlce de consistent! 0,5 < I. -c 1,0 - prafuri nisipoase - argile nisipoase san prAfoase - argile c) pAminturi argiloase cu indice de consistent! 1. ~ 1,0

.-1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0

0,6

1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 1,0

Tabel"'

vi.'

0.80

0,90

0,93

aria sectiunii transversale; U = 4 . 0,30 = 1,20 m - perimetrul sectiunii transversale; R· = 7320 kPa - rezistenta normata a pamintului sub virful pilotului (tab. VI.3) ; .
T abelu! V 1.3

A = 0,30 X 0,30'= 0,09 rnll -

58

7

o
Redste_Ja normati

loi piloti rezulta
~e i. la

PAIIIInturi necoeelve

de 30

X 30 ern adincimea

..,1

l

-.:;~

~.! <.9

a"

Pi.tr~

I

. man

I .. I
Nisipuri m~lh

Nlslp prAtes fine ;;01,0

PAm!nturi coeelve

cu

Ie

I
R
a

0.9

I

0,8

I

0,7

I

0,6

I

0,5

I

0.4

citatea portanta . -crticale, orizon-

mta la incarcari ti este data de
-76)
I .

4 8300 6600 3000 1900 1250 8300 5100 3800 2500 1600 1200 700 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5 800 6700 3100 2000 1300 8800 6200 4000 2800 2000 1300 -- 8800 -- --' -- -- -- -- -- -- -- -- -7 9700 6900 4300 3300 2200 1400 850 -- 9700 6900 3300 2200 1400 -- -- -- -- -- -- -10 10500 7300 3500 2400 1500 10500 7300 5000 3500 2400 1500 900 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

_11700 --

U.

'l:./.-

'1,),

- coeficient i ai

itate;

ficient

de omo-

15 -20 -- 25 -30 35

7500 4000

--

2800 3100

1600

11700

7500 5600

4000

2800

1600

1000

12600 8200 4500 -- -- --

-_

--

--

1700 1800 1900

--

12600

13400

--

8800 5000
--

14200

9400 5500

3400 --

--

3500

13400 8800 6800 5000 -- -- -- -14200 9400 7900 IS 000 10000 8000 6000

8200 6200 4500 -- -- -5500

3100
I

3400 1800 -- -3500 4000

1700 1 100 -- -1200 -1900 1300

15000 1000016000

4000

conditiilor de lucru (tab. \'1.2) ;

2000

2000 1400

It -

rezistenja norrnata pe suprafata laterala a pilotului la mijloeul stratului i (tab. VIA); 287

~~

Tabeltll VI.4 Rezlstenf.a normatA pe BupralaJa lauralA.
PlmInturi Adlnclm... mrole a atratuJul m ~o'liere .1 medii

I

necoestve

PAmlnturi coeslve cu 1. prMoase

fine

I

1,,0,8

I

0,7

\

0,6

\

0,5

I

0,4

I

0,3

I"
35 42 48 53 56 60 65
72

[kPa)

Nisipuri annate 23 30 15 --

~i

p.

1
2

23 30 35 38 40 43 46 51 56 61 66 70

15 20 25 27 29 32 34 38

35 42

---

---

12 17

--

5 7

--

2 3

Nisipuri de indesare Nisipuri ~I pietri~ri

3 4 5 7 10 15 20 25 30 35

48 35 -- -53 38 22 27 -- -- -- --9 --5 40 24 6 56 29 10 -- -- -- -- -60

-- -25 . 20 4 8 -- -- -- --20 25
11

PlI.niinturi coezlve to

Considerind c c) Capacitate de formula

~I~
48 --

7

79 86 93 100

I

I

41

44
47 50

-72 10 51 38 28 14 -- -- -- -12 79 56 41 30 16 -- -- -- -- -- -44 86 32 61 18 -- -- -- -- -34 20 931~_£_
--100 71 50 36 22

65

'34

'26 --

12

8

data

R.... = 0,70 .. 0,(

f~ =

17,5 kPa; j; = 40 kPa; h = 44 kPa ; l, - lungimea pilotului in contract cu stratul i. Rezulta: R = 0,7·1 ·[1 ·7320 ·0,09 + 1 .1,20.

r. = 63,8 kPa ;
+ 40,00·4,00+

VI.4. Sa se c tat peloccu .d.= Stra tifica tia din .'exemplul V Resoluare: Capacitatea de formula :
"j;". ..'

(17,50.3,00

+ 44,00, . 2,00 + 63,80 . 1,50)] = 793,96 ~ 794 kl'T. b) Rezistenta norrnata a pilotului vertical la solicitari orizontale este data de formulele (STAS 2561/3-76) : in cazul in care pilotul este considerat incastrat in radier: _ P c,·or2 . ]1.['.11 I.

(kN)' ,

unde: K, A, U ~ exemplului prece dati in tabelele V

in cazul in care pilotul este considerat artieulat in radier: Pc.. or = in care:
Mcap

I>I..
10

p

(kN),

este moment incovoietor capabil calculat conform prescriptiilor in vigoare pentru calculul elementelor de beton armat, in kNm (conform ipotezelor din proicctul tip nr. 5100/1974); lo = 3 . d = 3 . 0,30 = 0,90 m - lungimea conventionala de incastrare in m (tab. VI.S). 288

Betonaretn uscat : Betonare 'sub norol

19 -

Geotehnlca ,I func

Tabelul VI.4 LllnulDl~a eonveQtlonal1 delneastrare
e cu i,
".

Tabslul VI.!i

s

I

0,4

I

Dcnumlrea 0,3

p4mtutulul

I ..~
-

I,

Nisipurl afinate ~i plminturi

coezive avtnd I, <; 0,5

4· d
3. d 2·d

7 -

.,

.n
:4 -

.,

-

:5

'8 "J
.')

:6

'-

18 -- -q 20 - -- -~ {6 22 -

-

5 2 -- -7 3 -- -4 8 -- -:; 9 -- -10 6 -- -7 11 -- -8 12 -- -10 14 -- -12 16 -- --

Nisipuri de indesare medie ii pliminturi coezive avtnd 0,5 < I, <; 0,75 Nisipuri !ii pletrl!iurl Indesate, paminturi coezive avind 0,75 < 1,";:; 1 Pinitnturi coezive tari. avtnd I,

>

1

1,5 ' d

Considednd eli pilotul este articulat in radier rezulta : . Por•o,

= 28,8/0,9 = 32
I: ~.; .
I .' '. -,-c

kN.

c) Capacitatea portanta a pilotilor solicitati la forte de, smulgere este data de formula: ' R...·'K .

;,n'. tJ . r:,/:

. lp
=

unde: K, U, J:, l, au aceeasi set;nnificatie ca la punctul a, iar m

0,60.

R.m = 0,70 . 0,00 . 1,20 .. (17,50'. 3,00
. +63,80 . 1,50)
=

+ 40,00
.~. -

. 4.00 + 44,00 ·2,00 +

199,68

!::::

200 kN.

t-..Pa;

VJ.4. Sa se calculeze capacitatea portanta a unui pilot flotant, executat pe .loc cu d:- 0,80 m. ., " Stratificatia terenului,> precum ~i caracteristicile pilotului sint cele din .'exemplul VI.3.
.

- 40,00 . 4,00+
kN.

Reeoloare, '

:'

. ... -

'J;

orizontale este adier:

Capacitatea portanta de formula : R =K .

a unui pilot flotant executat pe loc este data

unde >[(, A, U si au aceeasi semnificatie si valori ca la punctul a al exernplului precedent, iar ma ~i m, sint coeficienti ai conditiilor de lucru dati in tabelele VI.6 si VI.7. .
T'abelul Coe-rleleDlll
eOD dllUlor

r:

(m. ' R· . A+ m, . U r:, r: . t,),

radier:
de IDem

VI.6

nforrn prescripe beton arrnat,
nr, 51(0/1974); onala de incas-

Tehnotogiil

de betoaare

a pilotulul

"'.
1,0 0,8

Betonare In meat sau sub apa . Betonare sub norol

19 -

Ceotehnlce

~i fundatli

289

Tabelul VI.7 eoeflelepllleoDdlflllor
Modul d. u:ecu\le al pllo\ilor

n

- 'co(:
I;· .,.

de lueru
\ PAminturi nlsipoue

I
III-

nJDblbtti argil~

Pentru

de fac dc'

determii

Pilot{ en mantaua introdusIL prin batere Iii betonul compaetat_ prin vlbrare Pilo\i cu mantaua prln batere introdusll prln batere ,I betonul compactat

0,7 1,0 0,6 1,0

0,6 1,0 0,5 1,0

m, =0,6 pentru
(v. tab. VI.7) ~

Pi10tf foratl de oriee alt tip inclusiv en bulb Pilot esecutat prin vibropresare

Tabelul VI.8 RezisteDta Donnall
AdIllclmea ~ului piIotuJul (III] ;a. 1,0 Valorlle It' Illfunc\le de hldicele de conai.tell!A 1 ~ a pAmJatului

\

0,8

I

0,6

I

< 0,6

3 5 10 20

600 750 1100 1800

500 600 900 1600

450 750 1350

-

250 350 1050
600

;n = ~. = 34 0 (pent rezultl valorile
at
0

= 0,30

NT = 34,6; N. D = 10,50 m

R· se ia conform tabelului VI.8 in cazul pilotilor executati pe loe, care reazema cu baza pe un pamint eoeziv, eu conditia asigurarii patrunderii bazei pilotului in stratul respectiv pe 0 adincime egala cu eel putin diametrul pilotului sau a bulbului, sau se calculeaza cu relatia de mai jos dad reazema eu baza pe strate necoezive (bolovanis, pietris cu nisip sau nisipuri). R· = a.{y . db . NT Yl . D& • Nt}.

11»

+

I'

28

Ny

9,5 18,6

Semnificatia Y

parametrilor, volumica

din formula de mai sus, este: a pamintului de sub virful pilotului, in
N.

greutatea kN/rns;

Y1

valoarea medie ponderata a greutatilor volumiee ale straturilor stdibatute de pilot, in kNjrn3; diametrul pilotului sau bulbului, in m; fi~ de calcul a pilotului, in m, care se stabileste astfel: daca D ~ n . db' se consider a D, = n . db; daca D < n . db' se considers D, = D;

Y = 19,40
'"(1

=--

18· :

D

!U1

fi~ reala a pilotului (adincimea la care se gaseste baza pilotumasurat~ de la nivelul terenului natural sau pentru mfrastructunle podurilor de la nive1uI fundului albiei, finind seama de adincimea de afuiere), in m ;

/7

are acr

290

Tabelul V1.7

I

Pamlntwi Dialpoue

I
"'.

PlmIDtwi argiloase

coeficient in functie de gradul de indesare 1D al pamlntului de la baza pilotului, conform tabelului VI.9; factori de capacitate portanta. dati in tabelul VI.IO, in functie de <1>-. Pentru determinarea capacitajii poitant~a pilotului flotant se va lua: prin vibrare

0,7 1,0 0,6 1,0

0,6 1,0 0,5 1,0

m, =0,6 pentru piloti introdusi prinbatere
(v. tab. VI.7) si rna = I (v. tab. VI.6).

!}i eton compactat b

Tabelul V1.9 Fa,torll
ID

de eapaeltate
II

portantA

VI.S

-I
0.5" 0,4" 0,3"

1

..
10 15 20

0

... 0,33

0,34 ... 0,66 0,67 ... 1.0
',6

50 50 )0

;0

a. = 0,300; n = 20, pentru 1D = 0,9 (tab VI.9) ; <1>- = 34 0 (pentru stratul de nisip grosier !}i mediu) ~ din tabelul VI.lO rezulta valorile:

NT = 34,6; N, = 64,0 ;
D

=

10,50 m

10,50

< 20

. 0;80

D, = 10,50 m :
Tab,rul vt.to po"aotA.
34

.tati pe loc, care irarii patrunderii .a cu eel putin relatia de mai jos -tris eu nisip sau

FactorU ie .eapaeltate

-

11)'

I

26

I

28 '

I-

30

I_.
-

32'

I

36

I - 34,6 48,6 27,6

I

38

I

.0

NT

9,5 18,6

12,6 24,8

17,3 32,8

24,4 45,S

71,6 27,0

108,0 185,0

este: irful pilotului, in ice ale straturilor
N.
54,0

r=
.., _
11 -

19,40 kN/ms;
18· 3

+ 19 ' 4 + 19,2
3

.2

+ 19,4 .

1,5

.ste astfel : i. ; ;e!}tebaza pilotuural sau pentru ilui albiei, tintnd
A =~=

+ 4 + 2 + 1,5
X

= 18,80 kN/mS;

R- = 0 . 30(19,40 ' 0,80 . 34,60
4 3,14 0,80' 4·'

+ 18,80
mi. m;
,

' 10,50 . 64,0)

= 3951,17 kPa ;

=0503

U=r. .d=3,14

·0,80=2,51

j:

are aceeasi valoare ca in exemplul precedent. 291

Capacitatea

portanta

a pilotului la Incarcari verticale este: .4+ 44

R = 0,7[3 951,i7 ~0;503

4- O~6; 2,51 {17,5 ·3 +40 -1- 63,8 . 1,5)] " 1 sOs,88 kN.

·2+
em!
Berbec
Berbec
SUS!

VI.5. Un pilot prefabricat din beton armat cu sectiunea de 30x30 este introdus Intr-un teren nisipos prin batere., " Cunoscind : ' ' , , ' a) caracteristicile utilajului de batere: berbec suspendat; - HI = 100 cm, ina1timea de cadere a berbecu1ui; - Qo = 30 kN, gi-~utate~"b~b~c~ui;
b) caracteristicile,pilotului:

dies

_ A = 0,3·_0,3 - 0-,09 mt, aria sectiunii vpilotului : - q = 26 kN, gretitatea pilotului; c) refuzul pilotului (patrunderea medie sub 0 lovitura] ca1culat cu relatia : e = E., unde E reprezint a patrundereapilotuluisub
10 18,3 " 10 ,,; ,.0

Rezulta no

=1:

serie de 10 '
"!

H; = H

lovituri date dupa minimum '48 de' ore de la terminarea baterii.
, ~;.-' • ~ c _: : ~.:; :. ',>,',

r; =-~

, ",
,

e =--=

";

1,83 em;
" h;·~
...- \:1

se cere determinarea

capacitajii portante a pilotului. se calculeaza cu formula

'R=O;7
-

"

Rezoluare. .Capacitat.ea portanta

prefabricat;-din bolovar Sectiunea-pi Rezolvar

VI.G•. S~

,',R ='K"'m·
unde: K = 0,7; m = 1,00; Pc> toarea formula '

P;", ,\

incarcarea critica, stabilita cu: urma1I.~A.

r; =-_no2,A

+"l/(no2'A)I+

V

.

00+O,2 Q.H
00

+Q

Q•

,

0

0

Capacita in terenuri n a) pe ba b) Fe ba
Tabelul VI. 11

, unde : no estc coeficient ce se adopta in tabelul VI.ll,

in kPa; unde : m = ' Rft=

VaIorfle _ftelentulul
Tipul 'plJotulul ,I conditil.., de batele

fto

Pilot de beton annat (cu clciulll de protectie} Pilot de lemn (fill!. dlduli de protectie]

-

I

'" tPa
1500 1000

K=( K=(

Rezulta '. Capaeita minata confo

H0

_

inal~imea de cadere a berbecului, in em, conform tabelului

VI. 12.

292

este: +44-2+ ea de 30 x30 emZ

, '.' ,'~: . ..' '''r .

.' r,ab~lul
_.-' ".rtlcaU
Pilot!

V 1.12

.
Tlpuri de berbec

..

I
Berbec suspend at sau cu actiune simpli!. Berbec dlesele sau cu actiune dubli!.

It
,Ho

Pilot! Incllnatl

Ho
H.=--

=

HI

=

O,8HI

100E.

Q.

80E. H.=--

,

Q.

in care: Hl este m~mea Eo

curse! pi!.rtii berbeculuJ, care loveste, in cm;

!
i

- energia de lovire a berbecului, in kNm;
-

~" .

lui; lr1i) ealculat eu

Qo

greutatea pi!.rtii care loveste, in kN.

1·.··-··

Rezulta : ,1 500 kPa; H; = 100 cm.;
no ij
, .' ;.

,

'"

..
'.

b 0 serie de 10 terii, -; ,:,:,~
_-, 1

:

,

i

.~

, ';

'.

30

30

+ 0,2 . 26 . 30 . 100 = + 26
,

", -:-342,4.L,·kN,.; .... i. 'i:! R= 0,7 ·342,41
.:j

= 239,68 kN.

VI.G. Sa se 'determine capacitatea portanta a un~i pilot de b~'ton armat prefabricat, .introdus prin batere, eu virful rezemat pe un teren alcatuit: din bolovaniscu pietris. .,. Sectiunea pilotului este de 30 X 30 emS.
Rezoloare. Capacitatea portanta a pilotilor in terenuri nestincoase se determina a) pe baza capacitatii portante b) pe baza capacitatii portante unde : m R" purtatori pe virf, introdusi prin batere astfel : a pilotulni, ca clement de beton annat; a terenului rczultata din formula'

!

ibilita cu urma-

.n,
kPa;

'(kN),'

R = K . m . R" . A (kN),
Tabelul VI. 11

=

1,00; A

=

0,3 . 0,3 = 0,09 m2; terenuri alcatuite din bolovanisuri, pietrisuri eu nisip, argila de, consistenta tare (STAS 2561/3-76); pilotii introdusi prin batere ; pilotii executati pe loco ·0,09 = 1260 kN.
,I

= 20 000 kPa - pentru

kPa

'"

K = 0,7 pentru
1500 1000

K

= 0,5 pentru

Rezulta : R = 0,7·20000 VI. 12.

abelului

Capacitatea portanta a pilotului se adopta cea mai midi valoare determinata conform punctelor a) ~i b). .. :

-- -------

.-.

-----

(J

100 200 300 1.00 500 6CXJ 700 800 900 ax; 11001.<00 1XXJ TI,(J)

~(kNl

Rezolvare.
1) Numiil Se detern

,
-I

20

]0
.,

pilot in grup.

unde : R, este lui in grup la 2) Calcul2' Capacitatea pc calculata in ex

40
S(mml

Fig. VIA. Corelatia P-S.

VI.7. Din incercarea statics de compresiune la forte 'verticale a unui pilot de proba din beton .armat prefabricat cu latura de .0,40 X 0,40 cms s-au obtinut rezultatele prezentate in tabelul VI.13 ~i figura VIA.
·TaMul VI.13

utilizare al pile Pentru pilr lului VI. 14. _

R, = m •. R,

.. ..

. . ;. ~ I;!

't j

meii.reara statlel 10 un pilot

~~ ~

I 1

0

1 98119612941

390

I

490

I

5881

686

1

785

1

883

1

981 11 07911

m_j127S

11

373

0 1°,2910,6610,9311.291 1.9012,3412.8113.5114.2616,1517,21111

116,31138,1

Sa se determine capacitatea portanta la comprcsiune a pilotului. Rezoluare. Se intocmeste diagrama Incarcare-tasare figura VIA Incarcarea critic a (STAS 2561/2-74). Capacitatea portanta este data de formula:
R =K •
!ji

se stabileste

m . P;«;
Nisip indesat Nisip de indesarc Nisip afinat Nisip prlHos fun(
ArgilA prAfoasA s

m = 1,00;

Per = 1257 kN;
K = 0,7; R = 0,7 . 1275 = 892,5 kN.

VI.8. Sa se determine numiirul de piloti prefabricati introdusi prin bat ere necesari unei fundajii, solicitata la comprcsiune centrica Q =
= 2300 kN.

' Stratificatia terenului !ji caracteristicile pilotului sint indicate in figurile VI.5 §i VI.6. 294

ArgilA in stare p Mil, argile in sta

~(kNi

Rezoluare.

1) Numl1rul de Pilo/i. Se determina eu relatia

t1; G· !gc,r

.cc

n=_g_,

R,

unde: R, este eapacitatea portanta a pilotului in grup la incarcari axiale. 2) Calculul capacitl1/ii portante a unui pilot it~ grup. Capacitatea portanta a pilotului izolat a fost calculata in exemplu1 VI.3. R = 794 kN. R~ = m•. R, unde: m. este eoeficientul de utilizare al pilotului in grupa,
vcrticale a unui 0,40 X 0,40 emS
ra Fig. VI.5. Stratificatia terenului.

Pentru pilotii flotanti in terenuri coezive m. = f lului VI.14.

(:.).

conform tabe-

VI.4.

Tabelul Tabelul VI.1J Valorlle eoefirleDtului de utUizare
1,0

VI.14

, II

17711

275

11

3731

"

1.8

1,6

1,4

0,8

0,6

III

116,31138,11
r

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

0,70

0,60

1n rclatia
r0 e,

lui m. este distants dintre axele pilotilor (r ...iK = 3 . d) ; raza de influenta a pilotului; grosimea stratului (i) in contact cu pilotul ; ungbi de freeare parnint-beton conform tabelului VI. 15.
Tabtlul CDllbiul de treeure pAmlnt-beton VI.15

lotului,
)'1

I, se stabileste

= }:I, . tg e,

D<1Il1IIllr ...

~mlntului

I

"
7° 6°

I

tg

'f

Nisip indesat Nisip de indesare medie Nisip afinat

0,125 0,105 0,087 0,087 ... 0,105 0,105 0,070 0

5° 50 ...6° 60 40 00

introdusi centrica,

Q

priu
=

Nisip prAios functie de indesare ArgilA prAfoasllsau argilA in stare tare
ArgilA

Iicate in figurile

in stare plasticll in stare curgatoare

Mil, argile

295

ro = 3,00 ·0,07

4,00 ·0,105 2,00 ·0,105 1,50 ·0,125 = 1,027 ID. Dispunind pilotii la distants minima (STAS 2561/3-76), r = 3 . d = = 3 . 0,30 = 0,9 m, rezulta : r 0.90 =,0878 , pnn In erpo 1 . int - = -are I" Illara m. =,0734 ;
¥

+

+

+

R,

'"

= 0,734 ' 794
2300, -583

1.027

. n=

= 583 kN; 3 ,;):::. pI 0,.1 di SpU~lca 9~ 4 'I t' . =

....

A

III

fi . Igura VI "6

In cazul in care pilotul ar fi supus la smulgere sau la incarcari orizontale, detaliile de incastrare ale pilotului in radier sint date in figura VI.7. VI.9. Sa se determine inumarul de piloti neeesari unei fundatii (fig, VI.8), solicitata la compresiune excentrica Q = 5000 kN eu excentricitatea e = 0,35 m. Se vor folosi piloti din beton annat prefabricat a carer capacitate portanta a fost calculata in exemplul precedent pentru 0 distanta intre piloti egala cu 3d, Resoluare. 1) Stabilirea numarului de Pilo/i, n= Q
=

f'

l

2)

suuu.
VOl

.R . !t, unde
R,

: !t= 1,1 ...

1,15 - coeficient de neuniformitate (Titovici) ;
5000 . 1,15

Pilotii

5000 kN' , R ,

=

583 kN' '583 = n

=

9,85 ::: 10 piloti. l'

a=3·d+2 pilotii vor fi 4 pentru care s· distribujie ne: b = 4·

3) Distrib Se calcule

rezulta: ._._..
".

'

',,,~
I,

'~:.

Fig. VI.7. tncastrarea

pilotilor In radier,

.Cu aceste Segmentu piloti dintr-un

2.96

5frinduf/ de pioN

~ • T

5 = 1,027.m. 3), r = 3 . d =

c

icarcari orizonin figura Vr.7. :i fundatii (fig. excentricitatea
iror capacitate

)(

,.....-+- --+

+
+

+ +

.........,
+ . ..

h~ l!2 JC..!_~ ~I 8 <0 "
1 <lJl<l ~~I~V)

E

+

I:~~~..L~?'_JEJ
Determinate grafic

+

I.E~
V) V)

distanta intre

Fig. VI.9. Distributia pilotilor,

tate (T£tovici) ;

o

piloti.

radierului. Pilotii vor fi distribuiti pe latura -A, pe 2 rinduri rezultind : a =3 .d 2 . 1,5 . d = 3·0,30 3 ·0,30 = 1,80 m. Pe latura B, pilotii vor fi distribuiti la distanta (3,5.;.4) d, mai mare decit distanta pentru care s-a calculat capacitatea portanta, avind in vedere eventuala distributie neuniforma a lor.

2) Stabilirea dimensiunilor

+

+

.1 ...

b

=

4 ·3,5 . d

+ 2 . 1,5 . d = 4

·3,5 ·0,3

+ 0,9 = 5,10

m.

j

3) Distribu/ia graficd a Pilo/ilor pe radier (metoda trapezului ) . Se calculeaza distributiaeforturilor pe talpa radierului.
al.2

I •
pe piloti.

=L

a.b

(1 ±.!.:.!.) =
b

5000 1,8 . 5,1

(1 ±

6· 0,35),5,10

rezulta :
al = 764 kPa; as = 327 kPa.

Cu aceste valori se face construcjia grafica din figura VI.9. Segmentul A'E' se imparte in n = 5 parji egale, n fiind numarul de piloti dintr-un rind paralel eu latura mare a radierului.
297

r
.ITef

2.20

lQ:5OOOkl'l IJS 255

tI

I
Piiot orefabrrcat

4) Verificare. .Pilotii astfe1 dispusi sint incarcati fiecare CU 0 sarcina:

3) Calculul i Excentricitat

3d

it'"

P=-=-=500
n

Q

5000

J(}x30

10

kN.

M= ,
4) Calculul e S, = _g_:.
J

2

3

5

minima intre piloti (v. fig. VI.9) fiind 2,5·d < 0,85 < 3· d, (admisa de literatura de specialitate), capacitatea portanta a pilotului marginal este:
R=
,

Distanta

"

m .R.
_ ._

Pilotul

.!_ = 0,85 = ' ". 1,027

= 0,83;

m.

= 0,715;
< R,.

5, (kN)

R, = 0,715 . 794 = 560 kN,
rezulta P tn cazul in care distanta mmima nu este respectata se reia ca1culul marind dimensiunile radierului sau rnodificind distantele intre piloti, ca in exemplul VI.10.

Fig. VI.lO. Grupll de pilotl.·

:Cel-,mai mar, tanta a pilotului nata. Modificarea tIU a respecta pr rna a pilotilor ..

VI. to. Sa se verifice eforturile in pilotii unei fundatii solicitate ca in figura VI.lD. Capacitatea portanta a pilotului in -grup R, = 583 kN. Rezoloare. 1) Determinarea centrului de greutate al grupului de Pilo/i.

5) Verificare
Ecuatia de 1 . 2(563,5 535,1

+

VI.11. Sa se figura VI .11, fok Rezoluare, Principiul n dupa trei directii Se prelunge rezulta punctul Se uDe~e·i\ obtine directia 1. Se descomp tn punctul Eforturile) R'1_

XIG=

(0,45

+ 1,35 + 2,35 + 3,20 + 4.20) . 2 _ -,
10

2 33 -

m.

2) Coordonaiele pilolilor. Fata de axe1e principale ale grupei de piloti:

1
I0.87 0,757 s 2,07 4,29 19.10

Pilotul

1-1,88 3.54 -0,98 0,96

3

-0,08. 0,0064

3-

s, -.!.

1: ~: = 2·9,55""

Cunoscind: se poate determ bilindu-se ~ dir

298

~l

sint incarca ti

3) Calculul incarcarilor. Excentricitatea fortei Q fata de centrul de grentate al pilotiler : e. = 2,33 - 2,20
=

0,13 m;

= 500 kN.
l

lvI, piloti

= - Q '. e. = -

5000 . 0,13

=-

650 kNm.

d <0,85 < a·d, ie specialitate), _pilotului mar0,85 =--= 1,027

intre

.l
I

4) Calculul eforturilor din pikli. 5 = _g_ • "
Pilot ...

±

M _.

1: ~:

~I

= 5000
10

=F

650 • 19,10

x = 500 -,- 34 03· x .
I . -,-, ,

),715 ; = 560 kN,

S, (kN)

I I

2

3


470,3

5,

563,9

535,1

502,7

430

R,. .stanta minima : reia calculul radierului sau .ntre piloti, ca solicitate ca in = 583 kN.

J
I

. ·<:el-:mai mare efort 51 = 563,9 kN este mai mic decit capacitatea portanta a pilotulni R, = 583 kN, deci grupa de piloti este corect dimensionata . Modificarea distantelor intre piloti (faja de exemplul precedent), pentru a respeeta prevederile STAS 2561/3-76, a dus la 0 Incarcare neuniforrna a pilotilor. 5) Verificarea calculelor,
Ecua jia de proiectie pe verticala este1:S 4 = Q . . 2{563,5 535,1 502,7 470,3 430)' - 5 003,~ ~ 5 000 kN .

+

+

+

'oti,

VI.ll. Sa se determine eforturiIe in pilotii unui radier solicit at ca in figura VI. 11, folosind metoda Culmimn (metoda- poligonului de forte).
Rezoloare.

.

-

+

-

n.

I ~.
I

1

Principiul metodei CZllmann consta in deseompuner·eaunei forte Q dupa trei directii : ~1' ~2' ~I' Constructia grafica este data in figura VI. 12. Se prelungeste directia ~a pina la intersectia cu suportul forjei Q, rezulta punctul 1\-11, Se uneste M 1 cu punctul de intcrsectie M 2 al directiilor b.l, b.a ~i se obtine directia b.. Se descompune pe cale grafica Q dupa directia b. ~i b.a, rezultind : R,,2 = I 350 kN; Ra = 1 450 leN. tn punctul
ll-I2

se descompune R,,2 dupa directiile RI = - 1 700 kN; Rl

~l

~i at rezultind :

= 2600

leN.

Eforturile _in pilotii de directie b.l se considera egale eu :
2,07 4,29 .55 - 19,10

R~ =

R. = 2600 3 3

= 867

leN:(3 fiind numarul de piloti de directie ~l)'

Cunoscind aceste solicitari, precum ~i eapacitatea portanta a pilojilor, se poate determina numarul de piloti necesari pentru fiecare directie, stabilindu-se ~ dimensiunile radierului in sens transversal.
299

--_._-----------

~/

./
,!
(.j

,.

/

0QL
...Fig, .vr.n .. Pilo.1i,$nclinatl. .' _.-';o'#. .. .'.. ,... ':. .. ,~.• ~:.".';' >"".
: •• ' .•• 1

_4I.."_

_ .. :.!'

'.::';~'~"~

·· .. ·'l ...l.·~.

_,~.

Fig. VI.12. Metoda Culmann.

\

j.'

VI.12;, Sai,~e yeri£iCe. tU!lda1ia_:pe 'piloti. (fig. VI. ~3) cunoscind : capacitatea -po"i·tanta la ixic~rcliri verticale apilotului
._ '<':"" -'~ ...

,""!

J .~

,',

.

_, ..

,_

-,

,

,-

R, = 160 kN; .

..

unde: n este,?',~d! nu Xi - abs
I
...

.1;

Vi -

efo

capacitatea capacitatea

protanta 1a forte orizonta1e R", = 48 kN; po,rtantli 1a smulgere R,... = 50 kN.

Xl = X~XI = 1,40
.;:. ." •• __ I ..... ~L .;

. Rezoloare ..
"1)"'Determlnarea centyului de greuiaie algyupei de
"._ . ":XG:=

. , .·<;!X.i,}2~~
; .' : I ~

,x~+x;+x~ =
n

2· 0,50

+

1,40

4

+

2,30

Pilo/i. = 1,175

EX~=2
m
.

...:i V 1-- No:±· Vl=..-,:.'

. 2) Determinarea
!

Excentricitatea ,J .... -.;
X'T

eforlurilor. in centrul de greutate al piloiilor, forjei .este : '.
r.....,

360

"

."

f: :'-

.'

/.

eA. = - = = 0,50 m; . ·N··; 360 .

M-lSO"

..

,

..

I

V2=-,
! .. I"

360

= 1,03 - 0,50 =O,53,·a,bscisa· punctului de aplicatie a1 torsorului. Reducind indirdirile in centrul de greutate al grupei de piloti, rezulta :

N~ = 360

kN.: '~~

=

3sO(1,175

':':'0,53) .

232 kNm;

1!G

=

~sOkN.
.' .....

."'. ,...., 360 Vs=. !.• :

~4, I
,4

4; i:LfJl·l

.

.J.i~

.~~: .;;:.;.'.~. ·"v,,,",.:'.., .~

3) - b~iermtnared eforturilor' inpilofi. Eforturil~ ve~ica~e in piloti sint date de formula:

'N:±!M •. x,"
,.

pi1o~ii inclil dtrcliriaxiale; l~ componenta oriz

,~'.x:,..', .

HI' ":
}

(.J I

....

_ ....

,.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful