Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Ανατομία Μυοσκελετικού, Ερωτήσεις - Απαντήσεις, 2010-2011
1)

Ποιο επίπεδο μπορεί να συμπεριλάβει τη σπονδυλική στήλη σε όλο το
μήκος της;
Μέσο οβελιαίο επίπεδο, αντίστοιχο προς την οβελιαία ραφή του κρανίου.

2)

Τι είδους επίπεδα περνούν διαμέσου και των δύο γληνοβραχιόνιων
αρθρώσεων;

3)

Ποιοι
α)
β)
γ)

τύποι επιπέδων είναι εγκάρσια:
στο μικρό δάκτυλο του χεριού
στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού
στο λαιμό

4)

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε υμενογενή και χονδρογενή οστά στον
ενήλικα;
Δεν υπάρχει διαφορά.

5)

Πού βρίσκεται ο ερυθρός μυελός στον ενήλικα;
Στον ενήλικα ο ερυθρός μυελός των οστων ανευρίσκεται μόνο στις
μυελοκυψέλες των:
σπονδύλων
οστών του κρανίου
στερνου
πλευρών
κλείδας
ωμοπλάτης
ανώνυμων οστών
άνω επιφύσεων του μηριαίου και του βραχιόνιου οστού

6)

Ποιό μέρος του σώματος εξετάζεται πιο συχνά για την αξιολόγηση της
σκελετικής
ωρίμανσης;
Αριστερό ή μη επικρατούν χέρι

7)

Είναι εμφανείς οι δευτερογενείς πυρήνες οστέωσης του γόνατος κατά τη
γέννηση;
Από τους δευτερογενείς πυρήνες οστέωσης προκύπτουν οι επιφύσεις των
οστών. Οι επιφύσεις των οστών στο γόνατο είναι οι πρώτες που
παρουσιάζονται και είναι πιθανό να είναι παρούσες κατά τη γέννηση.

8)

Ποια τμήματα των οστών των άκρων παραμένουν χόνδρινα στον
ενήλικα;
Οι αρθρικές επιφάνειες δεν επαλείφονται από περιόστεο αλλά από ένα
στρώμα χόνδρου που ονομάζεται αρθρικός χόνδρος (περιχονδρομένες
επιφάνειες) στα άκρα ένος ενήλικα.

9)

Ποια συνέπεια έχει η πρώιμη σύγκλειση των επιφύσεων;

1

Ανατομία Μυοσκελετικού

10)

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Δώστε παραδείγματα αρθρώσεων:
α)
επίπεδη
αρθρικές αποφύσεις των σπονδύλων
β)
γίγγλυμη ή γωνιώδης
μέρη άρθρωσης αγκώνα
γ)
τροχοειδής
άνω κερκιδωλενική άρθρωση
δ)
ελλειψοειδής
κερκιδοκαρπική άρθρωση
ε)
εφιππιοειδής
καρπομετακάρπια άρθρωση αντίχειρα
στ)κονδυλική
ελλειψοειδής διαξονικές μετακαρπιοφαλαγγικές
ζ)
σφαιροειδής
άρθρωση ισχίου

11)

12)

Ποια είναι η προέλευση και οι λειτουργίες του αρθρικού υγρού;
Προέλευση: Β κύτταρα αρθρικού υμένα
Λειτουργίες:
α)
τρέφει τον αρθρικό χόνδρο με διάχυση και
μεταγωγή
β)
λιπαίνει τις αρθρικές επιφάνειες χαμηλώνοντας την τριβή
γ)
αμβλύνει τις πλήξεις κατανέμοντας ομοιόμορφα τις
συμπιστικές δυνάμεις
δ)
προσφέρει περιβάλλον σταθερής οξύτητας για τους
αρθρικούς χόνδρους δεδομένου ότι κατά τη λειτουργία της
άρθρωσης το pH του αρθρικού υγρου βαθμιαία μειώνεται
Ποια είναι η σπουδαιότητα της σχέσης μεταξύ της επιφυσιακής πλάκας
(συζευκτικού
χόνδρου) και της γραμμής (θέσης) πρόσφυσης του αρθρικού θυλάκου;

13)

Ποιο είναι το πλεονέκτημα των πτεροειδών μυών;
Αυξημένη ελκτική ισχύς.

14)

Πώς υποδιαιρούνται τα 31 ζεύγη των νωτιαίων νεύρων;
8Α, 12Θ, 5Ο, 5Ι, 1Κ

15)

16)

Ποια είναι η βασική λειτουργική διαφορά μεταξύ των κοιλιακών και
ραχιαίων ριζών των
νωτιαίων νεύρων;
Πρόσθια/κοιλιακή ρίζα: Κινητικές ή φυγόκεντρες ίνες προερχόμενες από
τους
κινητικούς νευρώνες του προσθίου κέρατος του νωτιαίου
μυελού
Οπίσθια/ραχιαία ρίζα: Αισθητικές ή κεντρομόλες ίνες προερχόμενες
από κύτταρα του
νωτιαίου γαγγλίου
Ποιοι είναι οι δυο θεμελιώδεις τύποι αναφοράς της δερματικής
κατανομής των
2

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

αισθητικών ινών στα νωτιαία νεύρα;
17)

Τι είναι το δερμοτόμιο;
Περιοχή του δέρματος που δέχεται αισθητικές ίνες από ένα ορισμένο
επίπεδο του νωτιαίου μυελού ή στη μια πλευρά από ένα ορισμένο
νωτιαίο νεύρο.

18)

Σε ποια νόσο γίνεται εμφανές με το μάτι ένα δερμοτόμιο;
Ερπητας ζωστήρας

19)

Ποιο είναι το πρώτο οστό που προκύπτει με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας της
οστεογένεσης;
Πτέρνα
Πρώτο επιμήκες: κλείδα

20)

Ποιο είναι το πιο έξω ψηλαφητό οστικό μόρφωμα του ώμου;
Μείζον βραχιόνιο όγκωμα.

21)

Ποια νεύρα είναι πιο επιρρεπή σε κάκωση μετα από κάταγμα του
βραχιονίου;
Μασχαλιαίο ν. σε επαφή με χειρουργικό αυχένα.
Κερκιδικό ν. στη σπειροειδή αύλακα.
Ωλένιο ν. στην παρατροχίλια απόφυση.

22)

Ποια είναι η σχέση μεταξύ των επικονδύλων του βραχιονίου και της
κορυφής του
ωλεκράνου;
Επικόνδυλοι ονομάζονται η παρατροχίλια και απαρακονδύλια απόφυση.
Στην οπίσθια επιφάνεια του βραχιονίου οστού μεταξύ των επικονδύλων
σχηματίζεται ο ωλεκρανικός βόθρος. Το ωλέκρανο κατά την έκταση
του πήχη εισέρχεται στον ωλεκρανικό βόθρο.

23)

Ποιοι σπουδαίοι μύες εμπλέκονται:
α)
στη ρίψη και απώθηση (σπρώξιμο)
β)
στην αναρρίχηση και στο κτύπημα με σφυρί
γ)
στο σχεδιασμό μιας γραμμής από άκρη σε άκρη του μαυροπίνακα
Παράρτημα Ι

24)

Τι είναι η πτερυγοειδής ωμοπλάτη και πώς προκαλείται;
Οξεία οστική προεξοχή. Η προεξοχή είναι η κάτω γωνία της ωμοπλάτης
που φαίνεται να προεξέχει απότομα προς τα πίσω. Η ανύψωση των
βραχιώνων προκαλεί αύξηση της προβολής αυτής. Το εσω χείλος της
ωμοπλάτης προβάλλει και υπάρχει κάποια απώλεια μάζας του πρόσθιου
οδοντωτού μυός που προσφύεται στην κορυφή της ωμοπλάτης.
Προκαλείται από βλάβη του μακρού θωρακικού νεύρου που νευρώνει το
μυ αυτό, το οποίο δύναται να τραυματιστεί από νύσσον όργανο,
μεταφορά μεγάλων βαρών, εγχειρήσεις θώρακα ή αφαίρεση
μασχαλιαίων λεμφαδένων στη διάρκεια μαστεκτομής.
3

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

25)

Ποια είναι η κύρια επίπτωση της παράλυσης του τραπεζοειδούς;
Περίπτωση ετερόπλευρης παράλυσης τραπεζοειδούς:
Αδυναμία ανύψωσης και έλξης προς τα πίσω του ώμου και δυσχέρεια
ανύψωσης του βραχίονα πάνω από το οριζόντιο επίπεδο.
Χαρακτηριστικό κλινικό σημείο βλάβης της νωτιαίας μοίρας της ΕΣ ΧΙ
(παραπληρωματικό νεύρο που νευρώνει τον τραπεζοειδή) είναι η πτώση
του ώμου.

26)

Τι προσδίδει τη στρογγυλότητα στον ώμο;
Ο δελτοειδής μυς.

27)

Ποιες δομές σχηματίζουν το μυοτενόντιο πέταλο του ώμου;
Οι 4 μύες της ωμικής ζώνης:
υπερακάνθιος
υπακάνθιος
ελάσσων στρογγύλος
υποπλάτιος
Οι τένοντες των μυών προφύονται στον αρθρικό θύλακο της άρθρωσης
του ωμου.
Το τενόντιο πέταλο του ώμου προσδίδει σταθερότητα και παρέχει
προστασία στην άρθρωση του ώμου, σταθεροποιώντας την άρθρωση
του ώμου μέσα στην ωμογλύνη.
Πλην του υπακάνθιου οι 3 υπόλοιποι μύες στρέφουν το βραχιόνιο οστό.
Ωμικός θόλος:
Προστατευτικό τόξο πάνω από την άρθρωση του ώμου που σχηματίζεται
από την κορακοείδη απόφυση, το ακρώμιο και τον ακρωμιοκορακοείδη
σύνδεσμο.

28)

Πάνω σε τι βρίσκεται το κατώτερο πρωτεύον στέλεχος του βραχιονίου
πλέγματος;
Πορεύεται πάνω στην πρώτη πλευρά, πίσω από την υποκλείδια αρτηρία.

29)

Γιατί το άνω άκρο είναι σε έσω στροφή μετά από μια “ανώτερου τύπου”
στο βραχιόνιο
πλέγμα;
Σε περίπτωση βλαβης του άνω πρωτεύοντος στελέχους του βραχιονίου
πλέγματος υπάρχει βλάβη στα Α5 και Α6 νεύρα (απόσπαση ριζών) με
συνέπεια τη σοβαρή παράλυση των μυων: δελτοειδής, δικέφαλος
βραχιόνιος, πρόσθιος βραχιόνιος, βραχιονοκερκιδικός, υπερακάνθιος,
υπακάνθιος και ελάσσων στρογγύλος.
Αν η βλάβη εντοπίζεται μόνο στο Α5 νεύρο δεν εμφανίζονται αισθητικές
διαταραχές, αφού το Α5 δεν παρέχει αποκλειστική αισθητική νεύρωση
σε καμία περιοχή του σώματος.
Σε βλαβη των Α5 και Α6 παρατηρείται υπαισθησία της έξω επιφάνειας
του άνω άκρου.
Χαρακτηριστική θέση φιλοδωρήματος σερβιτόρου:
Προσαγωγή και έσω στροφή του άνω άκρου και κάμψη του καρπού.

4

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

30)

Γιατί μπορει να προκύψει γαμψοχειρία από μια “κατώτερου τύπου”
κάκωση στο
βραχιόνιο πλεγμα;
Περίπτωση τραυματισμού του κάτω πρωτεύοντος στελέχους του
βραχιόνιου πλεγματος (Α8-Θ1) με απόσπαση των προσθιων και οπίσθιων
ριζών των νωτιαίων νεύρων. Η παράλυση και η αναισθησία αφορούν
στους μύες και στη δερματική περιοχή που νευρώνονται από το ωλένιο
νεύρο. Οι κύριες διαταραχές εντοπίζονται στις κινήσεις του καρπού και
των δακτύλων (αδυναμία κάμψης καρπού και κινήσεις αυτοχθόνων
μυών του χεριού). Η υπαισθησία υπάρχει στην έσω επιφάνεια του
βραχίονα,του πήχη και του χεριού.

31)

Ποια τα αποτελέσματα της παράλυσης του δελτοειδή μυ;
Ατροφία του δελτοειδούς επέρχεται σε σοβαρή βλάβη του μασχαλιαίου
ν. με αποτέλεσμα την απώλεια του στρογγυλού σχήματος του ώμου και
την αποπλάτυνση του.
Κατά την κλινική εξέταση της μυικής ισχύος του δελτοειδούς, ο ασθενής
φέρνει το άνω άκρο σε απαγωγή. Η μειωμένη ικανότητα του μυός να
διατηρήσει σε απαγωγή το άκρο, καθώς ο εξεταστής ασκεί αντίσταση
στον πήχη, δηλώνει βλάβη του μασχαλιαίου νεύρου.
Σε περιπτώσεις παράλυσης του δελτοειδούς, η κεφαλή του βραχιονίου
εξαιτίας της βαρύτητας του άνω άκρου απμακρύνεται από το ακρώμιο.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κατά την ψηλάφηση του ώμου να γίνεται
δυνατή η παρεμβολή των δακτύλων ανάμεσα στα δύο ανατομικά
μορφώματα.

32)

Ποια είναι τα 2 κύρια διαμερίσματα του βραχίονα;
Πρόσθια οστεοϊνώδης θήκη:
Καμπτήρες μύες: δικέφαλος βραχιόνιος
πρόσθιος βραχιόνιος
κορακοβραχιόνιος
Οπίσθια οστεοϊνώδης θήκη:
Εκτείνοντας μύς:
τρικέφαλος βραχιόνιος
και αντίστοιχα αγγεία και νέυρα.

33)

Ποιες είναι οι κύριες δράσεις του δικέφαλου βραχιόνιου μυός;
Άρθρωση του αγκώνα: ισχυρός καμπτήρας (ιδιαίτερα σε υπτιασμένο
πήχη)
υπτιαστής
Άρθρωση του ώμου:
επικουρικός καμπτήρας
ελαφρά απαγωγή
σταθεροποίηση της αρθρωσης του ώμου (ιδιαίτερα
σε παράλυση
του δελτοειδή μυός)
Σύνολο ενεργειών: παραδειγμα κίνησης: είσδυση τιρμπουσόν στο φελό

34)

Ποια νωτιαία τμήματα σχετίζονται με την:
α)
κάμψη του αγκώνα
5

Ανατομία Μυοσκελετικού

Α5,
Α5,
Α5,
β)
Α6,
35)

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Α6 (μυοδερματικό ν. - προσθιος βραχιόνιος - κύριος καμπτήρας)
Α6, Α7 (μυοδερματικό ν. - κορακοβραχιόνιος)
Α6 (μυοδερματικό ν. - δικέφαλος βραχιόνιος)
έκταση του αγκώνα
Α7, Α8 (κερκιδικό ν. - τρικέφαλος βραχιόνιος)

Πού βρίσκεται το ωλένιο νεύρο σε επαφή με το βραχιόνιο;
Πίσω από την παρατροχίλια απόφυση του βραχιονίου οστού.

36)

Μεταξύ ποιων μυών ή κεφαλών μυών τα νευρα κερκιδικό, μέσο και
ωλένιο εισέρχονται
στο αντιβράχιο;
Κερκιδικό: Πορεύεται ακριβώς κάτω από το χείλος του
βραχιονοκερκιδικού μυός, όπου
και διχάζεται σε επιπολής και εν τω
βάθει κλάδο.
Μέσο:Πορεύεται στο έσω πλάγιο της βραχιόνιας αρτηρίας και αφήνει
τον αγκωνιαίο βόθρο περνώντας μεταξύ της ωλένιας και της
βραχιόνιας κεφαλής του
στρογγύλου πρηνιστή.
Στο κατώτερο τμήμα του αγκωνιαίου βόθρου η βραχιόνια
αρτηρία και το μέσο νεύρο καλύπτονται από την απονεύρωση
του δικέφαλου βραχιονίου.
Ωλένιο:
Εισέρχεται στον πήχη μεταξύ των δύο κεφαλών του ωλενίου
καμπτήρα του καρπού

37)

Ποιες σημαντικές δομές βρίσκονται επί τα εντός του τένοντα του
δικεφάλου στον
αγκωνιαίο βόθρο;
Βραχιόνια αρτηρία και μέσο νεύρο.

38)

Ποια είναι τα δύο κύρια διαμερίσματα του αντιβραχίου;
Πρόσθιο καμπτικό διαμέρισμα:
Επιπολής στιβάδα:
ωλένιος καμπτήρας του καρπού
μακρός παλαμικός
κερκιδικός καμπτήρας
στρογγύλος πρηνιστής
Μεση στιβάδα:
επιπολής κοινός καμπτήρας των δακτύλων
Εν τω βάθει στιβάδα: εν τω βάθει κοινός καμπτήρας των δακτύλων
μακρός καμπτήρας του αντίχειρα
τετράγωνος πρηνίστης
Νεύρωση: μέσο νεύρο
πλήν του ωλένιου καμπτήρα του καρπού και το έσω ημιμόριο του εν τω
βαθεί κοινού καμπτήρα των δακτύλων που νευρώνονται από
το ωλένιο ν.
Οπίσθιο διαμέρισμα:
Επιπολής: βραχιονοκερκιδικός
μακρός κερκιδικός εκτείνων τον καρπό
βραχύς κερκιδικός εκτείνων τον καρπό
κοινός εκτείνων τα δάκτυλα
εκτείνων το μικρό δάκτυλο
6

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

ωλένιος εκτείνων τον καρπό
αγκωνιαίος
Εν τω βάθει στιβάδα: υπτιαστής
μακρός απαγωγός του αντίχειρα
βραχύς εκτείνων τον αντίχειρα
μαρός εκτείνων τον αντίχειρα
εκτείνων το δείκτη
Νεύρωση:
39)

Κερκιδικό νεύρο

Που βρίσκεται η κοινή εκφυση των επιπολής εκτεινόντων;
Παρακονδύλια απόφυση
κοινή έκφυση καμπτήρων: παρατροχίλια απόφυση.

40)

Ποια σημαντικά οστά σχηματίζουν το έδαφος της ανατομικής
ταμπακοθήκης;
Σκαφοειδές και μείζον πολύγωνο.
Η κερκιδική αρτηρία διασχίζει το έδαφος της ανατομικής
ταμπακοθήκης.

41)

Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της παράλυσης του κερκιδικού νεύρου;
Χαρακτηριστική πτώση του καρπού λόγω κατάργησης της δράσης των
εκτεινόντων μυών και αισθητικές διαταραχές της ράχης του χεριού.

42)

Πού εντοπίζεται το μέσο νεύρο στον καρπό;
Διέρχεται κάτω από τον εγκάρσιο σύνδεσμο καρπού, διαμέσου του
καρπιαίου σωλήνα και μεταξύ των τενόντων του επιπολής καμπτήρα των
δακτύλων και του κερκιδικού καμπτήρα του καρπού μυός.

43)

Ποιοι μύες νευρώνονται από το πρόσθιο μεσόστεο νεύρο;
Νευρώνει τους μυες της εν τω βάθει στιβάδας του πρόσθιου τμήματος
του αντιβραχίου:
μακρός καμπτήρας του αντίχειρα
τετράγωνος πρηνιστής
εν τω βάθει κοινός καμπτήρας των δακτύλων - έξω ημιμόριο
Το έσω ημιμόριο του εν τω βάθει κοινού καμπτήρα τον δακτύλων
νευρώνεται από το
ωλένιο ν.
Κλάδος του μέσο νεύρου.

44)

45)

Ποια δομή είναι οδηγό σημείο για την ψηλάφηση της κερκιδικής
αρτηρίας;
Κερκιδικός καμπτήρας του καρπού.
Ποιο το περιεχόμενο και ποια η κλινική σημασία του καρπιαίου
σωλήνα;
Σχηματισμός:
Σχηματίζεται από το εν τω βάθει τόξο (καμάρα) των
οστών του καρπού και

7

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

από τον καθεκτικό σύνδεσμο των
καμπτήρων τενόντων (εγκάρσιο
σύνδεσμο του καρπού.
Περιεχόμενο:
4 τένοντες του εν τω βάθει κοινού καμπτήρα των
δακτύλων
4 τένοντες του επιπολής κοινού καμπτήρα
των δακτύλων
τένοντας του μακρού καμπτήρα του
αντίχειρα
μέσο νέυρο
Πάνω απο τον καρπιαίο σωλήνα περνούν:
ωλένια αρτηρία
ωλένιο νεύρο
τενοντας του μακρού παλαμικού
Σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα:
Είναι σύνδρομο παγίδευσης του μέσου νεύρου λόγω παγίδευσής
του στον καρπιαίο
σωλήνα
46)

Ποια η κλινική σημασία της παλαμιαίας απονεύρωσης;
Ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης ή νόσος του Dupuyten:
Πάθηση που χαρακτηρίζεται από συρρίκνωση και προοδευτική
ίνωση της παλαμιαίας
απονεύρωσης, με αποτέλεσμα τη βράχυνση και πάχυνση των
ινωδων ταινιών που
εκτείνονται από την απονεύρωση ως τις βάσεις των φαλάγγων. Με
τη βράχυνση των
ινωδων αυτών ταινιών τα δάκτυλα έλκονται σε θέση κάμψης στις
μετακαρπιοφαλαγγικές αρθρώσεις και εγκαθίσταται αδυναμία
εκτασής τους.
Παλαμιαία απονεύρωση:
Ισχυρή τριγνική μοίρα της εν τω βάθει περιτονίας η οποία
καλύπτει τα μαλακά μόρια
και τους τένοντες των καμπτήρων μυών της παλάμης

47)

Ποιο νωτιαίο επίπεδο είναι υπεύθυνο για τη νεύρωση των μικρών μυών
του χεριού;
Α8-Θ1

48)

Ποια η νεύρωση των μυών του θέναρος;
Παλίνδρομος κλάδος του μέσου νεύρου Α8, Θ1

49)

Ποιες είναι οι συνέπειες της διατομής του μέσου νεύρου στο επίπεδο
του καρπού;
Αδυναμία αντίθεσης του αντίχειρα (παράλυση μυών του θέναρος)
Αδυναμία κάμψης μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων και έκτασης των
μέσοφαλαγγικών αρθρώσεων του 2ου και 3ου δακτύλου (παράλυση 1ου
και 2ου
ελμινθοειδούς)
Αισθητικές διαταραχές:
έξω μοίρα της παλάμης
8

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

παλαμιαία επιφάνεια του αντίχειρα
πρώτα 2μιση δακτύλα και αντίστοιχες κοίτες νυχιών
50)

Ποιες είναι οι εκδηλώσεις μιας παράλυσης του ωλενίου νεύρου στο
χέρι;
Αισθητικές διαταραχές:
έσω μοίρα χεριού
πέμπτο δάκτυλο
έσω ήμισυ του τέταρτου δακτύλου
Μείωση της μυικής ισχύος της προσαγωγής και απαγωγής των
δακτύλων (παράλυση
μεσόστεων μυών)
Αδυναμία προσαγωγής αντίχειρα (παράλυση προσαγωγού μυός του
αντίχειρα)
Γαμψοχειρία:
Υπερέκταση στις μετακαρπιοφαλαγγικές αρθρώσεις
και μερική κάμψη στις
μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις (παράλυση των
2 έσω ελμινθοειδών μυών)
του 4ου και 5ου δακτύλου
Επέρχεται μετά από μεγάλο χρονικό
διάστημα βλάβης του ωλένιου ν.

51)

Ποια νεύρα ελέγχονται με τη δοκιμασία αίσθησης στην έξω πλευρά του
δείκτη και στην
έσω πλευρά του μικρού δακτύλου;
Έξω πλευρά του δείκτη: μέσο νεύρο
Έσω πλευρά του μικρού δακτύλου: ωλένιο νεύρο

52)

Πώς είναι προσανατολισμένο το πυελικό οστό στην ανατομική θέση;
Το πυελικό οστό στην ανατομική θέση είναι προσανατολισμένο έτσι
ώστε το πρόσθιο
χείλος της κορυφής της ηβικής σύμφυσης να βρίσκεται στο ίδιο
κατακόρυφο επίπεδο με
της πρόσθιες ανω λαγόνιες άκανθες.

53)

Πού στηρίζεται το σωματικό βάρος στην καθιστή θέση;
Ισχιακά κυρτώματα

54)

Για ποιες δομές είναι οδηγό σημείο το ηβικό φύμα;
Βουβωνικός σύνδεσμος (ηβικό φύμα - σημείο προσφυσης του βουβωνικού
σ.)
Πιο πάνω και επί τα εκτός του ηβικού φύματος βρίσκεται το
υποδερμάτιο στόμιο του βουβωνικού πόρου.

55)

Συγκρίνετε την κοτύλη με την ωμογλύνη.
Κοτύλη:
Ημισφαιρική
Σχηματίζεται από τμήματα του ηβικού, ισχιακού και λαγόνιου οστού
Κοτυλιαία εντομή: προς τα κάτω της κοτύλης
δίοδος αγγείων και νεύρων
Κοτυλιαίος βόθρος: το μη αρθρικό της τμήμα και αποτελεί συνέχεια
της κοτυλιαίας
εντομής
9

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

σημείο πρόσφυσης του συνδέσμου
της κεφαλής του μηριαίου
Το πλατύτερο άνω μέρος της μεταβιβάζει το μεγαλύτερο βάρος του
σώματος από την πύελο στο μηριαίο
Άρθρωση ισχίου (με μηριαίο)
Ωμογλύνη:
Ρηχή γληνοειδής κοιλότητα
Σχήμα κόμματος
Τμήμα της ωμοπλάτης
Άρθρωση ώμου (με βραχιόνιο)
56)

57)

58)

59)

Γιατί η αιμάτωση της μηριαίας κεφαλής έχει κλινική σημασία;
Γύρω από τη βάση του μηριαίου αυχένα σχηματίζεται προς τα πίσω από
ένα μεγάλο κλάδο της έσω περισπώμενης αρτηρίας του μηρού και προς
τα εμπρός από μικρότερους
κλάδους της έξω περισπώμενης αρτηρίας
του μηρού ένας εξωαρθρικός αρτηριακός δακτύλιος.
Τα περισσότερα κατάγματα του αυχένα είναι ενδαρθρικά και
συνοδεύονται από ρήξη των αγγείων τουαυχένα που προέρχονται από
τον ενδαρθρικό αγγειακό δακτύλιο. Υπάρχει επομένως κίνδυνος
νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου.
Όταν κάποιος είναι γονατιστός σε ποιες δομές κύρια στηρίζεται;
Επιγονατιδικός σύνδεσμος και κνημιαίο κύρτωμα.

Πώς βρίσκουμε
α)
το φύμα του προσαγωγού στο μηριαίο;
Βρίσκεται πιο πάνω και πίσω από το έσω υπερκονδύλιο κύρτωμα
του μηριαίου οστού
β)
την κεφαλή της περόνης;
Στην έξω επιφάνεια του γόνατος το οπίσθιο έπαρμα σχηματίζεται
από τον δικέφαλο
μηριαίο μυ που απολήγει στην ψηλαφητή κεφάλη της περόνης.
Σχέσεις έξω - έσω σφυρού.
Έσω σφυρό:
μπροστά:
πίσω:
Έξω σφυρό:
μπροστά:
πίσω:

60)
61)

Σε ποια νωτίαια επίπεδα αντιστοιχεί το ισχιακό νεύρο;
Πρόσθιοι κλάδοι Ο4, Ο5, Ι1, Ι2, Ι3
Ποια η σχέση του ισχιακού νεύρου με τον απιοείδη μυ;
Οι πρόσθιοι κλάδοι των Ο4, Ο5, Ι1, Ι2, Ι3 συγκλείνουν στο κάτω χείλος
του απιοείδους
μυός.
10

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Το ισχιακό ν. εισέρχεται στη γλουτιαία χώρα ως μια αποπλατυσμένη
ταινία κάτω από τον
απιοειδή μυ και αποτελεί το εξωτερικότερο των
ανατομικών στοιχείων που αναδύονται
κάτω απο τον απιοειδή.
62)

Ποια είναι τα κύρια διαμερίσματα του μηρού;
Πρόσθιο διαμέρισμα:
Μείζων ψοΐτης (πρόσθιοι κλάδοι Ο1, Ο2, Ο3)
Λαγόνιος
Έσω πλατύς
Μέσος Πλατύς
Έξω Πλατύς
Ορθός Μηριαίος
Ραπτικός
Νεύρωση: Μηριαίο νεύρο πλην μείζονος ψοΐτη
Έσω διαμέρισμα:
Ισχνός προσαγωγός
Κτενίτης
Μακρός προσαγωγός (+ εσω στροφη μηριαίου)
Βραχύς προσαγωγός
Μέγας προσαγωγός (+ έσω στροφή μηριαίου)
Έξω θυροειδής (έξω στροφέας)
οταν ενεργούν όλοι μαζί (πλην του έξω θυροειδούς):
προσαγωγή του μηριαίου )
Νεύρωση: Θυροειδές νεύρο (πλην του κτενίτη μηριαίο νεύρο)

Οπίσθιο διαμέρισμα:
Δικέφαλος μηριαίος
Ημιτενοντώδης
Ημιϋμενώδης
Ονομάζονται ιγνυακοί μύες. Διασχίζουν την άρθρωση του ισχίου
όσο και την άρθρωση
του γόνατος. Κάμπτουν την κνήμη στην
άρθρωση του γόνατος και εκτείνουν τον μηρό
στην άρθρωση του
ισχίου. Στροφείς και των δύο αρθρώσεων. Νευρώνονται από το
ισχιακό νεύρο.
63)

Τι είναι η λαγονοκνημιαία ταινία;
Πάχυνση της πλατίας περιτονίας προς τα έξω, η οποία ξεκινά από το
φύμα της λαγόνιας
ακρολοφίας, κατευθύνεται προς τα κάτω κατα
μήκος του έξω χείλους του σκέλους και
καταφύεται στον έξω κόνδυλο
της κνήμης. Δέχεται τενοντώδεις ενισχύσεις από τον τείνοντα την
πλατία περιτονία και τον μέγα γλουτιαίο μυ.

64)

Πώς αφορίζεται ο μηριαίος δακτύλιος;
Έξω: το χώρισμα ανάμεσα στο μηριαίο δακτύλιο και τη μηριαία φλέβα
11

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Πίσω: άνω κλάδος ηβικού οστού, ο οποίος καλύπτεται από τον κτενίτη
μυ και την
περιτονία του
Έσω: βοθριαίος σύνδεσμος και το βουβωνικό δρέπανο
Μπροστά: έσω τμήμα βουβωνικού συνδέσμου
65)

Ποια είναι τα κύρια περιεχόμενα
α)
του μηριαίου τριγώνου;
Περιεχόμενο:
Κοινή μηριαία αρτηρία και κλάδοι της
Μηριαία φλέβα και κλάδοι της
Μηριαίο νεύρο και κλαδοι του
Έξω μηροδερματικό νεύρο
Μηροβουβωνικό ή όσφυοβουβωνικό
νεύρο (κλάδος αιδιομηρικού ν.)
Λεμφαγγεία και μερικά βουβωνικά
λεμφογάγγλια
Όρια: Πάνω: Βουβωνικός σύνδεσμος
Έσω: Έσω χείλος μέγα προσαγωγού μυός
Έξω: Έσω χείλος ραπτικού
Βάση: από τον βουβωνικό σύνδεσμο.
Οροφή: πλατία περιτονία που περιλαμβάνει την
ηθμοειδή περιτονία
Έδαφος:
από τα έσω προς τα έξω σχηματίζεται από
μακρό προσαγωγό, κτενίτη
και λαγονοψοΐτη
β)

του πόρου των προσαγωγών
Το σημειο διασταύρωσης του ραπτικού και του μακρού
προσαγωγού μυός.
Περιεχόμενο:

Μηριαία φλέβα (βρίσκεται πίσω από την αρτηρία)
Μηριαία αρτηρία
εν τω βαθει μηριαία αγγεία δεν εισχωρούν στον πόρο

Τοιχώματα: Εξωτερικά: Έξω πλατύς
Οπισθοεσωτερικά: Μακρός και Μέγας
προσαγωγοί
Μπροστά: Ραπτικός μυς
66)

Ποια η κύρια δράση του τετρακέφαλου;
Όλες οι μοίρες: έκταση κνήμης στην άρθρωση του γόνατος
Ορθός μηριαίος: σταθεροποιεί την άρθρωση ισχίου
βοηθά τον λαγονοψοΐτη στην κάμψη
του μηρού στην άρθρωση του
ισχίου

67)

Τι είναι το σαφηνές νεύρο και μέχρι πού νευρώνει το δέρμα;
Δερματικός κλάδος του μηριαίου νεύρου. Νευρώνει το δέρμα και την
περιτονία στην
πρόσθια και έσω επιφάνεια της κνήμης. Πορεύεται
στην ράχη του άκρου ποδιού μπροστά από το έσω σφυρό και νευρώνει
12

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

το δέρμα κατά μήκος της έσω επιφάνειας του
κεφαλή του πρώτου μεταταρσίου.

ακρου ποδιού έως την

68)

Ποιος είναι ο πιο σημαντικός κλάδος της μηριαίας αρτηρίας;
Εν τω βάθει μηριαία αρτηρία, μεγαλύτερος κλάδος της κοινής μηριαίας
αρτηρίας και η
κύρια αρτηρία μηρου.

69)

Τι αποτελεί οδηγό σημείο για την εντόπιση του κοινού περονιαίου
νεύρου και ποιες είναι
οι κύριες επιπτώσεις σε βλάβη του νεύρου αυτού;
Το κοινό περονιαίο νεύρο ψηλαφάται καθώς περιελίσσεται πίσω και έξω
από τον αυχένα
της περόνης.
Παράλυση όλων των εκτεινόντων μυών του άκρου ποδιού και των μυών
που ανασπούν
το έξω χείλος του άκρου ποδιού. Η κατάργηση της
ανάσπασης του έξω χείλους και της ραχιαίας κάμψης (έκταση) του άκρου
ποδιού προκαλεί κρέμασμα του ποδιού προς τα κάτω. Μια κατάσταση η
οποία είναι γνωστή σαν πτώση του άκρου ποδιού. Αισθητική
απώλεια στην πρόσθια και έξω επιφάνεια της κνήμης και της ράχης του
άκρου ποδιού,
περιοχές που νευρώνονται από το επιπολής και εν τω
βάθει περονιαίο ν.

70)

Από τι εξαρτάται η σταθερότητα της άρθρωσης του ισχίου;
Οι παράγοντες που συμμετέχουν στη σταθερότητα της άρθρωσης είναι
αφενός το σχήμα και η φορά των αρθρικών επιφανειών (οστικός
πράγοντας σταθερότητας) και αφετέρου ο τόνος των μυών που
περιβάλλουν την άρθρωση (μυικός παράγοντας σταθερότητας), ενω
συμβάλλουν επίσης η ισχύς του αρθρικού θύλακα καθώς καιτο
αναπτυγμένο του κοτυλιαίου δακτυλίου και της περιφερούς ζώνης.
Μυικός παράγοντας σταθερότητας:
μπροστά: λαγονοψοΐτης
κτενίτης
πίσω:
μέσος γλουτιαίος
έσω και έξω θυροειδής
δίδυμοι
τετράγωνος μηριαίος
απιοειδής
πάνω και επί τα εκτός: μικρός γλουτιαίος
Σύνδεσμοι που περιβάλλουν τον αρθρικό θύλακο:
λαγονομηρικός (ισχυρότερος)
ηβομηρικός
ισχιομηρικός

71)

Ποια η νεύρωση των αρθρώσεων του ισχίου και του γόνατος;
Τα νεύρα της άρθρωσης του ισχίου προέρχονται από το μηριαίο νεύρο
διαμέσου του
νεύρου του ορθού μηριαίου μυός, το θυροειδές νεύρο
διαμέσου του πρόσθιου κλάδου
του, το ισχιακό νεύρο διαμέσου του
νεύρου του τετράγωνου μηριαίου και το άνω
γλουτιαίο νεύρο.
13

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Τα νεύρα της αρθρώσης του γόνατος είναι κλάδοι του θυροειδούς, του
μηριαίου, του
κνημιαίου και του κοινου περονιαίου.
72)

Γιατί η άρθρωση του γόνατος ταξινομείται στις κονδυλικές και όχι
στις γίγγλυμες
αρθρώσεις;

73)

Σε ποια θέση η άρθρωση του γόνατος θεωρείται κλειδωμένη;
Στην όρθια στάση η άρθρωση του γόνατος καθηλώνεται στη θέση της.

74)

Ποιοι ορογόνοι θύλακοι επικοινωνούν με την αρθρική κοιλότητα στο
γόνατο;
Υπερεπιγονατιδικός ορογόνος θύλακος (του τέτρακέφαλου)
Γαστροκνήμιος ορογόνος θύλακος
Ιγνυακός ορογόνος θύλακος
Ημιϋμενώδης ορογόνος θύλακος

75)

Ποια τα κύρια διαμερίσματα στην κνήμη;
Πρόσθιο εκτατικό διαμέρισμα:
Πρόσθιος κνημιαίος
Μακρός εκτείνων το μέγα δάκτυλο
Μακρός εκτείνων τους δακτύλους
Τρίτος περονιαίος
υπευθυνοι για τη ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής
διάρθρωσης και την έκταση
των δακτύλων
Νευρωση: Εν τω βάθει περονιαίο νεύρο
Έξω ή περονιαίο διαμέρισμα:
Μακρός περονιαίος
Βραχύς περονιαίος
πελματιαία κάμψη και έσω στροφή άκρου ποδός
Νεύρωση: Επιπολής περονιαίο νέυρο
Οπίσθιο διαμέρισμα:
Επιπολής στιβάδα:
Δικέφαλος της γαστροκνημίας
Υποκνημίδιος
Πελματικός
δικέφαλος της γαστροκνημίας:
κάμπτει πελματιαία
το άκρο πόδι
ανυψώνει τη πτερνα κατά
τη βάδιση
κάμπτει το γόνατο
υποκνημίδιος:
καμπτει ραχιαία το άκρο πόδι
σταθεροποιεί την κνήμη στο
άκρο πόδι
πελματικός:
υποστηρίζει ασθενώς τον δικεφαλο
της γαστροκνημίας στην
πελματιαία κάμψη του
άκρου ποδιού
14

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

κάμψη γόνατος
Εν τω βάθει στιβάδα:
Ιγνυακός
Μακρός καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου
Μακρός καμπτήρας των δακτύλων
Οπίσθιος κνημιαίος
ιγνυακός: ασθενής κάμψη γόνατος
ξεμπλοκάρισμα γόνατος
μακρός καπτήρας του μεγάλου δακτύλου:
δακτύλου
πελματιαία κάμψη ποδός

κάμψη μεγάλου
υποστήριξη

ποδικής καμάρας
μακρός καμπτήρας των δακτύλων: κάμψη των
δακτύλων
πελματιαία κάμψη ποδός
υποστήριξη ποδικής καμάρας
οπίσθιος κνημιαίος:
ποδός
Νεύρωση:

πελματιαία κάμψη άκρου ποδός
έσω στροφή άκρου

Κνημιαίο Νεύρο

76)

Ποια νεύρα συνοδεύουν τις κύριες αρτηρίες στην κνήμη;
Πρόσθια κνημιαία αρτηρία και εν τω βάθει περονιαίο
Οπίσθια κνημιαία αρτηρία και κνημιαίο νεύρο

77)

Ποιοι μύες είναι κύρια υπεύθυνοι
α)
για την προς τα έσω κλίση (inversion) του ποδιού;
β)
για την προς τα έξω κλίση (eversion) του ποδιού;

78)

Τι είναι ο τρικέφαλος της γαστροκνημίας;
Ο δικέφαλος της γαστροκνημίας και ο υποκνημίδιος

79)

Ποια είναι η δράση του ιγνυακού μυός;
ιγνυακός: ασθενής κάμψη γόνατος
ξεμπλοκάρισμα γόνατος

80)

81)

Ποιες είναι οι κύριες εκδηλώσεις μιας βλάβης του κνημιαίου νεύρου;
Παράλυση όλων των μυών στο οπίσθιο διαμέρισμα της κνήμης καθώς
και των μυών του πέλματος του άκρου ποδιού. Όταν οι τελευταίοι
παραλύσουν ο ασθενής είναι ανίκανος
να κάμψει τα δάκτυλα ή να
σταθεί πάνω σε αυτά.
Απώλεια της αίσθησης στο πέλμα του άκρου ποδιού με ευαισθησία στην
πίεση.
Δερμοτομικά, ποια νωτιαία νεύρα είναι υπεύθυνα για τη νεύρωση του
χεριού και του
15

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

ποδιού;
Άνω άκρο: Α5-Θ1
Χέρι: Α6-Α8
Κάτω άκρο: Ο1-Ι3
Πόδι: Ο4-Ι1
82)

Ποια αγγεία αναζητούμε για την ψηλάφηση του σφυγμού στο πόδι;
Μηριαία αρτηρία
Ιγνυακή αρτηρία
Οπίσθια κνημιαία
Ραχιαία του ποδός

83)

Ποιες δομές βρίσκονται μεταξύ έσω σφυρού και πτέρνας;
Στον ταρσιαίο κόλπο διέρχονται τα εξής:
τένοντας του μακρού καμπτήρα των δακτύλων
κνημιαίο νεύρο
οπίσθια κνημιαία αρτηρία και δύο δορυφόρες φλέβες
τένοντας του μακρού καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου
τένοντας του οπίσθιου κνημιαίου

84)

85)

Ποιες δομές διατρέχουν την πρόσθια επιφάνεια της ποδοκνημικής
άρθρωσης από έξω
προς τα μέσα;
Εν τω βαθει περονιαίο νεύρο
Πρόσθια κνημιαία αρτηρία η οποί μπροστά από την ποδοκνημική
άρθρωση μεταπίπτει
στη ραχιαία του ποδός
Ποιες δομές βρίσκονται πίσω από το έξω σφυρό;
τένοντας του μακρού περονιαίου μυός
τένοντας του βραχέος περονιαίου μυός

86)

Τι είναι ο δελτοειδής σύνδεσμος της ποδοκνημικής;
Ισχυρός σύνδεσμος που συνδέει το έσω σφυρό με τα οστά του ταρσού.
Αποτελείται από 4 τμήματα που ονομάζονται συμφωνα με τις οστικές
τους προσφύσεις:
κνημοσκαφοειδής
προσθιος και οπίσθιος αστραγαλοκνημικός
πτερνοκνημικός
Ισχυροποιει την αρθρωση, συγκρατεί τη πτέρνα και το σκαφοειδές κοντά
στον αστράγαλο και βοηθά στη διατήρηση της έσω πλευράς του άκρου
ποδιού και της έσω επιμήκους καμάρας.

87)

Ποια η κλινική σπουδαιότητα του έξω πλάγιου συνδέσμου της
ποδοκνημικής άρθρωσης;
Συνδέει το έξω σφυρό με τον αστράγαλο και την πτέρνα και αποτελείται
από:
πρόσθιο και οπίσθιο αστραγαλοπερονικό σύνδεσμο
πτερνοπερονικό σύνδεσμο
Είναι ο πιο συχνά τραυματιζόμενος σύνδεσμος της ποδοκνημικής
άρθρωσης.

16

Ανατομία Μυοσκελετικού

88)

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Ποιες είναι οι σημαντικότερες διαμεσο-μετατάρσιες αρθρώσεις και
ποιες σημαντικές
κινήσεις συμβαίνουν σ’αυτές;
Έσω και μεσαία μεσομετατάρσιες αρθρώσεις:
προσεκβολές της μεσαίας ταρσομετατάρσιας άρθρωσης
μεταξύ των πλάγιων επιφανειών των βάσεων του 2ου - 3ου
και 3ου - 4ου
μεταταρσίου αντίστοιχα
Έξω μεσομετατάρσια άρθρωση:
προσεκβολή της έξω ταρσομετατάρσιας άρθωσης
μεταξύ των πλάγιων επιφανειών των βάσεων του 4ου - 5ου
μεταταρσίου
Ελαφρά κίνηση μετατόπισης των μεταταρσίων
Μεταξύ των μεταταρσίων είναι δυνατές μόνο μικρές ατομικές
κινήσεις
Προσαρμογή σε ανώμαλο έδαφος

89)

Ποια η σχέση της γραμμής βαρύτητας με τις αρθρώσεις του ισχίου,
του γόνατος και της
ποδοκνημικής;
Η γραμμή βαρύτητας γέρεται κατακόρυφα από το κέντρο βάρους του
σώματος μέχρι το έδαφος. Διασχίζει τις αρθρώσεις του ισχίου, του
γόνατος και της ποδοκνημικής.
90)
Ποιο σπονδυλικό επίπεδο αντιστοιχεί στη λαβή του στέρνου;
Θ3-Θ4
91)

92)

Τι πορεύεται στην άνω επιφάνεια της πρώτης πλευράς;
Στο έσω χείλος της άνω επιφάνειας προσθίως και οπισθίως του φύματος
του πρόσθιου
σκαληνού σχηματίζονται 2 αύλακες. Η πρόσθια
υποδέχεται την υποκλείδια φλέβα και η
οπίσθια την υποκλείδια
αρτηρία και το κάτω πρωτεύον στέλεχος του βραχιονίου
πλέγματος.
Πώς γίνεται η αρίθμιση των πλευρών;
Ανάλογα με το σπόνδυλο με τον οποίο αρθρώνονται.

93)

Ποια η δράση του διαφραγματος στην αναπνοή;
Κατά την εισπνοή η κάθετη διάμετρος του θώρακα αυξάνει λόγω της
καθόδου του
διαφράγματος που οφείλεται στη σύσπασή του. Κατά
την εκπνοή η κάθετη διάμετρος
επανέρχεται λόγω της αρνητικής
πίεσης στις υπεζωκοτικές κοιλότητες που δημιουργείται
από την
ελαστική επαναφορά των πνευμόνων.

94)

Ποια νεύρα είναι
α)
μεσοπλεύρια;
οι πρόσθιοι κλάδοι των Θ1-Θ11 θωρακικών σπονδύλων
ονομάζονται μεσοπλεύρια
νεύρα γιατί εισδύουν στα
μεσοπλευρία διαστήματα
β)

υπολέυρια;
ο πρόσθιος κλάδος του Θ12 ονομάζεται υποπλεύριο νεύρο γιατί
πορεύεται κάτω από
τη 12η πλευρα
17

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

γ)

θωρακο-κοιλιακά;
τα 5 κάτω μεσοπλεύρια νεύρα (Θ7-Θ11) ονομάζονται θωρακοκοιλιακά γιατί
νευρώνουν το θωρακικό και το κοιλιακό τοίχωμα
95)

Τι σημαίνει να βλέπουμε ακτινολογικά στις πλευρές να παρουσιάζονται
εντομές (notching
of the ribs);

96)

Τι είναι ο βουβωνικός σύνδεσμος;
Το κάτω χείλος της απονεύρωσης του έξω λοξού μυός σε κάθε πλευρά
σχηματίζει το
βουβωνικό σύνδεσμο. Εκτείνεται από την πρόσθια άνω
λαγόνια άκανθα μέχρι το ηβικό
φύμα.

97)

Χώροι κάτω από το βουβωνικό σύνδεσμο;
Το διάστημα ανάμεσα στο βουβωνικό σύνδεσμο και το πρόσθιο χείλος
του ανώνυμου
οστού λέγεται χώρος κάτω από το βουβωνικό
σύνδεσμο και διαμέσου αυτού επικοινωνεί το κύτος της κοιλιά με το
μηρο. Ο λαγονοκτενικός σύνδεσμος χωρίζει το χώρο κάτω από το
βουβωνικό σύνδεσμο σε μυικό χώρο προς τα έξω και σε αγγειακό χώρο
και μηριαίο δακτύλιο προς τα έσω.

98)

Ποιο είναι το όριο μεταξύ μείζονας και ελάσσονας πυέλου;
Η είσοδος της πυέλου και η ανώνυμη γραμμή αποτελούν το όριο. Πάνω
από το όριο εντοπίζεται η μείζονα πύελος και κάτω από το όριο η
ελάσσονα πύελος.

99)

Στην ανατομική θέση σε ποια κατεύθυνση βρίσκεται η πυελική
επιφάνεια του σώματος
της ηβικής σύμφυσης;
Η πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα και η ηβική σύμφυση βρίσκονται στο ίδιο
μετωπιαίο επίπεδο (κατακόρυφα)

100)

Τι είδους άρθρωση είναι η ιερολαγόνια;
Ισχυρή διαρθρο-αμφιάρθρωση ακανόνιστα επίπεδη μεταξύ των
επιφανείων του ιερου
και του λαγόνιου οστού.
Διαφέρουν από τις τυπικές διαρθρώσεις κατά το ότι έχουν πολύ
περιορισμένη
κινητικότητα.
Μεταφέρουν το μεγάλυτερο μέρος του βάρους του σώματος στα ισχιακά
οστά.

101)

Ποια είναι η δομή της ηβικής σύμφυσης;
Βρίσκεται στη μέση γραμμή και αποτελεί διαρθρο-αμφιάρθρωση μεταξύ
των άνω
κλάδων των δυο ηβικών οστών. Καλύπτεται από λεπτό
υαλοειδή χόνδρο και μεταξύ τους
παρεμβάλλεται ευμεγέθης
ινοχόνδρινος δίσκος, ο μεσοηβικός δίσκος. Ο δίσκος είναι παχύτερος
στις γυναίκες και περιέχει σχισμοειδή κοιλότητα επίσης μεγαλύτερη στις
γυναίκες (μεγαλύτερη κινητικότητα)
Σύνδεσμοι της ηβικής σύμφυσης:
άνω ηβικός
18

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

κάτω ηβικός (καμαρωτός σύνδεσμος)
Οι τενόντιες ίνες του έξω λοξού και του ορθού κοιλιακού μυός ενισχύουν
από μπροστά
την άρθρωση.
102)

Πόσοι σπόνδυλοι είναι ευκίνητοι;
7Α, 5Ο ευκίνητοι και 12Θ μερικώς ευκίνητοι

103)

Ποια είναι τα κυρτώματα της σπονδυλικής στήλης;
Πρωτογενή:
Θωρακικό
Ιεροκοκκυγικό
Δευτερογενή:
Αυχενικό
Οσφυϊκό
Πρωτογενή ονομάζονται τα κυρτώματα που έχουν την ίδια καμπή με
αυτή του εμβρύου.

104)

Πόσες και ποιες αποφύσεις χαρακτηρίζουν ένα σπονδυλικό τόξο;
Εφτά αποφύσεις:
1 Ακανθώδης απόφυση: στο σημείο συνένωσης των δυο πετάλων
προς τα πίσω
2 Ανω και 2 Κάτω αρθρικές αποφύσεις: στη περιοχή συνένωσης
αυχένα - πετάλου
2 Εγκάρσιες αποφύσεις: στο σημείο συνένωσης αυχένα - πετάλου

105)

Τι είναι το μεσοσπονδύλιο τρήμα και τι περιέχει;
Σχηματίζεται μεταξύ της κάτω εντομής του αυχένα του υπερκείμενου
σπονδύλου και της
άνω εντομής του αυχένα του υποκείμενου
σπονδύλου.
Όρια: Πίσω: Ζυγαποφυσική άρθρωση μεταξύ των αρθρικών αποφύσεων
Μπροστά: Μεσοσπονδύλιος δίσκος και παρακείμενα
σπονδυλικά σώματα
Περιεχόμενο: Νωτιαία νεύρα και αντίστοιχα αιμοφόρα αγγεία

106)
107)

Μεταξύ ποιων σπονδύλων βγαίνει το Α8 νωτιαίο νεύρο;
Α7-Θ1
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά “κλειδιά” του αυχενικού, θωρακικού,
οσφυϊκού και ιερού
σπονδύλου
Αυχενικός: Εγκάρσια τρήματα
Δισχιδής ακανθώδης απόφυση
Τριγωνικό σπονδυλικό τρήμα
Τετραγωνα σώματα
Θωρακικού:Γλύνες στα πλάγια των σωμάτων των σπονδύλων για
αρθρωση με τις
πλευρές
Καρδιόσχημα σώματα
Κυκλικά σπονδυλικά τρήματα
19

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Οσφυϊκός: Συμπαγή, κυλινδρικά σώματα
Σταθερά, τριγωνικά, ευμεγέθη τρήματα
(μεγαλύτερα στους κινούμενους
σπονδύλους)
Απουσία πλευρικών γλυνών
Ιεροί: Συνενωμένοι σε ένα σχήμα σφηνοειδούς οστού
4 ζεύγη οπίσθιων και 4 ζεύγη πρόσθιων ιερών τρημάτων
Μια μεγάλη γλύνη σχήματος L σε κάθε πλευρά για την
αρθρωση με τα πυελικά
οστά
108)
109)

Τι είναι ο ισθμός του σπονδύλου και ποια η κλινική του σημασία;
Που τελειώνει ο υπαραχνοειδής χώρος;
Ο2-Ι2

110)

Τι είναι η δισχιδής ράχη;
Δυσπλασία κατά την οποία οι 2 πλευρές ορισμένων σπονδυλικών τόξων,
συνήθως σε κατώτερους σπονδύλους αποτυγχάνουν να συνενωθούν κατά
τη διάρκεια της ανάπτυξης
με αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός
ανοιχτού σπονδυλικού σωλήνα.
Δύο τύποι:
Λανθάνουσα δισχιδής ράχη (συνηθέστερος):
Το έλειμμα είναι στον σπονδυλικό τόξο Ο5 ή Ι1 σπονδύλου
Πλήρης αποτυχία συνένωσης του οπίσθιου τόξο στην οσφυοϊερή
χώρα με μεγάλη
προβολη των μηνίγγων (σοβαρότερος)

111)

Ποιοι είναι οι προσπονδυλικοί μύες;
Βρίσκονται μπροστά απότ τους αυχενικούς σπονδύλους και καλύπτονται
προσθίως από
την προσπονδυλική περιτονία. Ενεργούν για την κάμψη
του τραχήλου και της κεφαλής
πάνω στον τράχηλο. Νευρώνονται
από τους προσθιους πρωτεύωντες κλάδους των αυχενικών νεύρων.
Επιμήκης τραχηλικός (μεγαλύτερος)
Επιμήκης κεφαλικός
Πρόσθιος ορθός κεφαλικός
Πλάγιος ορθός κεφαλικός

112)

113)

Ποιοι από τους μύες της ράχης μπορούν ευκολότερα να
αναγνωριστούν in vivo;
Τραπεζοειδής
Πλατύς ραχιαίος
Ιερονωτιαίοι
Μείζων και Έλασσων ρομβοειδής
Ποιες είναι οι κύριες δράσεις των εν τω βάθει μυών της ράχης;
Διατήρηση της στάσης και των κινήσεων της σπονδυλικής στήλης και
της κεφαλής.

20

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

114)

Ποιοι μύες της ράχης συμπεριλαμβάνονται στο “ακανθεγκάρσιο”
σύστημα;
Σπληνιοειδής κεφαλικός
Σπληνιοειδής αυχενικός

115)

Ποιος είναι ο κυρίαρχος μυς στο “εγκαρσιο-ακανθώδες” σύστημα;
Ημιακανθώδης (κυρίαρχος)
Πολισχιδείς μύες
Περιστροφείς μύες

116)

Ποια είναι η πιο σπουδαία δομή που βρίσκεται στο υπινιακό τρίγωνο;
Σπονδυλική αρτηρία
Υπινίδιο νεύρο (οπίσθιος κλάδος Α1)
Όρια: Μείζων οπίσθιος ορθός κεφαλικός (πάνω και έσω)
Άνω λοξός κεφαλικός (πάνω και έξω)
Κάτω λοξός κεφαλικός (κάτω και έξω)
Έδαφος:
Οροφή:

Οπίσθιο επιπωματικό υμένα και το οπίσθιο τόξο του Α1
Ημιακανθώδης κεφαλικός

117)

Πόσοι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι υπάρχουν στο σώμα;
Δεν υπάρχει μεσοσπονδύλιος δίσκος μεταξύ του Α1 και Α2.
Ο κατώτερος λειτουργικός δίσκος βρίσκεται μεταξύ του Ο5 και του Ι1.

118)

Τι είναι ο μεσοσπονδύλιος δίσκος;
Παρεμβάλλεται μεταξύ των σωμάτων 2 παρακείμενων σπονδύλων
Αποτελείται από ένα εξωτερικό ινώδη δακτύλιο που περιβάλλει ένα
εσωτερικό πηκτοειδή πυρήνα.
Ινώδης δακτύλιος:
Αποτελείται από ενα εξωτερικό δακτύλιο
κολλαγόνου ο οποίος
περιβάλλει μια πλατύτερη ζώνη
ινώδους χόνδρου που έχει
πεταλιώδη διάταξη.
Πηκτοειδής πυρήνας: Γεμίζει το κέντρο του μεσοσπονδύλιου δίσκου
Έχει ζελατινώση
σύσταση
Απορροφά τις δυνάμεις
συμπίεσεις μεταξύ των σπονδύλων

119)

Μια κήλη δίσκου μεταξύ των Ο4 και Ο5 ποια ρίζα πιθανότατα πιέζει;
Πιθανότατα πιέζει την πρόσθια ρίζα του Ο5

120)

Ποιες αρθρώσεις κινούνται
α)
όταν κάνουμε ενα καταφατικό νεύμα με κίνηση της κεφαλής
ατλαντοινιακές αρθρώσεις (Α1 άτλαντας - ινιακοί κόνδυλοι
κρανίου)
β)
όταν κουνάμε το κεφάλι αριστερά δεξιά στην περίπτωση που
θέλουμε να δείξουμε
άρνηση
21

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

ατλαντοαξονικές (στροφή Α1 άτλαντα στον οδόντα του Α2
άξονα)
121)

Ποια είναι τα πλέον ευκίνητα τμήματα της σπονδυλικής στήλης;
Αυχενική και οσφυϊκή μοίρα

122)

Σε ποιο επίπεδο σταματά ο νωτιαίος μυελός;
Νεογέννητα: Ο2-Ο3
Ενήλικες: κάτω χείλος Ο1

123)

Τι είναι το μυελοτόμιο;
Το τμήμα του νωτιαίου μυελού από το οποίο εκφύονται δεξιά και
αριστερά τα οπίσθια
και πρόσθια ριζικά νημάτια.

124)

Πού βρίσκονται τα νωτιαία γάγγλια;
Στα μεσοσπονδύλια τρήματα και στηρίζονται στους αυχένες των
σπονδυλικών τόξων

125)

Πόσα νωτιαία νεύρα υπάρχουν στο σώμα;
31: 8Α, 12Θ, 5Ο, 5Ι, 1Κ

126)

Πώς βγαίνουν τα νωτιαία νεύρα σε σχέση με τα αριθμημένα
σπονδυλικά σώματα;
Εξέρχονται από το μεσοσπονδύλιο τρήμα που σχηματίζεται από τον
αντίστοιχο και
υπερκείμενο σπόνδυλο.

127)

Τι είναι η ιππουρίδα;
Η δέσμη των νευρικών ριζιδίων στον υπαραχνοειδή χώρο της κατάληξης
του νωτιαίου
μυελού ονομάζεται ιππουρίδα και βρίσκεται κάτω από
τον Ο2 σπόνδυλο στον σπονδυλικό σωλήνα των ενηλίκων.

128)

Σε πιο επίπεδο κάτω από το νωτιαίο μυελό σταματά ο αραχνοειδής
χώρος;

129)

Πού γίνεται η οσφυονωτιαία παρακέντηση;
Ο νωτιαίος μυελός τερματίζεται στο επίπεδο του μεσοσπονδύλιου δίσκου
Ο1 και Ο2, ενώ
ο υπαραχνοειδής χώρος φτάνει στην περιοχή του κάτω
χείλους του Ι2 σπονδύλου. Ληψη
ΕΝΥ γίνεται στο μεσοδιάστημα όπου
ο ασθενής τοποθετείται σε πλάγια η πρηνή θέση.

130)

Τι περιλαμβάνει ο αξονικός σκελετός;
Ο σκελετός του κορμού ή αξονικός σκελετός περιλαμβάνει το σκελετό
του ιδίως κορμού και το σκελετό της κεφαλής.

131)

Ποια οστά σχηματίζουν το εγκεφαλικό κρανίο; (7)
Μετωπιαίο
2 Βρεγματικά
2 Κροταφικά
Σφηνοειδές
Ινιακό

22

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

132)

Ποια οστά σχηματίζουν το σπλαγχνικό κρανίο; (9)
Ζευγη από: ρινικά
ζυγωματικά
ανω γνάθο
υπερώια
Μονοφυές: Κάτω γνάθος

133)

Σε ποιο οστό ανήκει η μαστοειδής απόφυση;
Κροταφικό οστό

134)

Πού βρίσκεται το τουρκικό εφίππιο και οι κλινοειδείς αποφύσεις;
Τουρκικό εφιππιο:
Ανήκει στο σφηνοειδές οστό
Βρίσκεται μεταξύ των πρόσθιων και οπίσθιων κλινοειδών
αποφύσεων

135)

Πού βρίσκεται ο ακουστικός πόρος;
Βρίσκεται πάνω από την πρόσθια μοίρα του σφαγιτιδικού τρήματος στη
λιθοειδή μοίρα
του κροταφικού οστού.
Περιεχόμενα:
προσωπικό ν.
ακουστικό ν.
διάμεσο ν.
λαβυρινθικά αγγεία

136)

Πού βρίσκεται το σφαγιτιδικό τρήμα;
Ονομάζεται και οπίσθιο ρηγματώδες τρήμα.
Μεταξύ του ινιακού οστού και της λιθοειδούς μοίρας του κροταφικού
οστού.
Εντοπίζεται στο οπίσθιο άκρο της λιθοϊνιακής σχισμής.
Περιεχόμενα:
Ανω βολβός έσω σφαγίτιδας φλέβας (Οπίσθια μοίρα σφαγιτιδικού
τρήματος)
Προς τα εμπρός και έσω από τη φλέβα κατερχονται:
γλωσσοφαρυγγικό ν.
πνευμονογαστρικο ν.
παραπληρωματικό ν.
κάτω λιθοειδής κόλπος

137)

Πού βρίσκεται το καρωτιδικό τρήμα;
Βρίσκεται στη λιθοειδή μοίρα του κροταφικού οστού.
Περιεχόμενα:
Εσω καρωτίδες συνοδευόμενες από πλέγμα
συμπαθητικών ινών

138)

Τι περναέι από το ωοειδές τρήμα;
ΕΣ V
Κάτω γναθικό ν.
Τρίτος κλάδος τρίδυμου
Επικουρική μηνιγγική αρτηρία
23

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

139)

Πού βρίσκεται το κάλαιο και το τετρημμένο πέταλο;
Το κάλαιο αποτελεί ακρολοφία που μοιάζει με λειρί πετείνου και
προβάλλει προς τα
πάνω από το ηθμοειδές οστό. Σε κάθε πλευρά
του καλαίου υπάρχει στενό ηθμοειδές
τετρημμένο πέταλο από τα
πολυάριθμα τρήματα του οποίου διέρχονται τα οσφρητικά νεύρα.
Αποτελούν θέσεις πρόσφυσης του μέσου διαφράγματος ή πτυχής της
σκληράς μήνιγγας που ονομάζεται δρέπανο του εγκεφάλου.
140)
Πώς εξερχεται από το κρανίο το παραπληρωματικό νεύρο;
Διαμέσου του σφαγιτιδικού τρήματος
141)

Ποια οστά ενώνονται με τη στεφανιαία ραφή;
Μετωπιαίο και δύο βρεγματικά οστά

142)

Ποια οστά ενώνονται με την οβελιαία ραφή;
2 βρεγματικά οστά μεταξύ τους

143)

Ποιοι μύες είναι οι μασητήρες μύες;
Κροταφίτης μασητήρας
Έσω και έξω πτερυγοειδής

144)

Ποιος είναι ο μυς του φιλιού;
Τομικός μυς

145)

Ποιος μυς βοηθάει στο να σηκώσουμε τα φρύδια μας;
Μετωπιαίος

146)

Ποιος μυς μας επιτρέπει να κλείσουμε τα μάτια μας;
Σφιγκτήρας μυς των βλεφάρων

147)

Τι είναι το μυώδες πλάτυσμα;
Πλατύς, λεπτός, γραμμωτός μυς ο οποίος βρίσκεται μέσα στην υποδόρια
περιρονία του
τραχήλου.
Ανέρχεται προς το πρόσωπο στην πρόσθια επιφάνεια του τραχήλου.
Καλύπτει την άνω μοίρα του πρόσθιου τραχηλικού τριγώνου και την
πρόσθια και κάτω μοίρα του οπίσθιου τραχηλικού τριγώνου.
Προς τα πάνω συνενώνεται με τους μιμικού μυες.
Τεντώνει το δέρμα του τραχήλου π.χ. ξύρισμα.
Έλκει τις γωνίες του στόματος προς τα κάτω.
Συμβάλλει στην κατάσπαση της κάτω γνάθου.

148)

Τι κίνηση γίνεται όταν συσπώνται ταυτόχρονα οι δύο
στερνοκλειδομαστοειδείς και τι
όταν μόνο ο ένας;
Σε σύσπαση του ενός, κλίση της κεφαλής προς το σύστοιχο πλάγιο.
Σε σύσπαση και των 2 μυών, κάμψη του τραχήλου και έλξη της κεφαλής
προς τα εμπρός
και άνω.

149)

Μέρη του κροταφικού οστού.
Μοίρες:
λεπιδοειδής
λιθοειδής
24

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

τυμπανική
μαστοειδής
150)

Τι είναι το λιθοειδές;
Μείζον λιθοειδές ν.:
Στο γονατώδες γάγγλιο το προσωπικό ν. δίνει το μείζον λιθοειδές
ν.
Αναδύεται από το ομώνυμο σχίσμα το οποίο βρίσκεται στην
πρόσθια επιφάνεια της
λιθοειδούς μοίρας του κροταφικού οστού.

151)

Ποια είναι τα κύρια μέρη του ινιακού οστού;
Μοίρες:
κόγχη
βασική μοίρα
2 πλάγιες ή κονδυλικές (σημείο εμφάνισης των ινιακών κονδύλων ατλαντοινιακή
άρθρωση)

152)

Πώς σχηματίζεται η κροταφογναθική άρθρωση;
Γωνιώδης άρθρωση
Επιφάνειες που συμμετέχουν είναι:
Κόνδυλος της κάτω γνάθου προς τα κάτω
Αρθρικό φύμα και η κροταφική γλύνη της λεπιδοειδούς μοίρας του
κροταφικού οστού
Παρεμβάλλεται ωοειδής ινοχόνδρινος διάρθριος δίσκος που χωρίζει την
κοιλότητα σε
άνω και κάτω μοίρα.Ο διάρθριος δίσκος συνενώνεται

153)

Ποια είναι τα κύρια μέρη του σφηνοειδούς οστού;
8 Οστά:
μετωπιαίο
βρεγματικά
κροταφικά
ινιακό
ίνιδα
ζυγωματικά
υπερώια
ηθμοειδές
Κύρια μέρη:
Σώμα
Μείζονες πτέρυγες
Ελάσσονες πτέρυγες

154)

Πώς εξετάζεται κλινικά το παραπληρωματικό νεύρο; (τραπεζοειδής μυς)
Η ετερόπλευρη παράλυση του τραπεζοειδούς μυός διαπιστώνεται με την
αδυναμία
ανύψωσης και έλξης προς τα πίσω του ώμου του ασθενούς και τη
δυσχέρεια ανύψωσης
του βραχίονα πάνω από το οριζόντιο επίπεδο.
Η πτώση του ώμου είναι ενα από τα χαρακτηριστικά κλινικά σημεία της
βλάβης της νωτιαίας μοίρας της εγκεφαλικής συζυγία ΧΙ
(παραπληρωματικό ν.).

25

Ανατομία Μυοσκελετικού

155)

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Ποια σημαντικά στοιχεία περιέχονται στο οπίσθιο τραχηλικό τρίγωνο;
Περιεχόμενα:
Έξω σφαγίτιδα
Υποκλείδια φλέβα
Τρίτη - έξω μοίρα της υποκλείδιας αρτηρίας
Ινιακή αρτηρία
Επιπολής τραχηλική αρτηρία
Όρια:
Μπροστά: οπίσθιο χείλος στερνοκλειδομαστοειδούς
Πίσω: πρόσθιο χείλος τραπεζοειδούς
Κάτω: μέσο τριτημόριο κλείδας

156)

Όρια του καρωτιδικού τριγώνου και σημαντικές δομές που
περιέχονται;
Όρια: άνω γαστέρα του ωμοϋοειδούς
οπίσθια γαστέρα του διγάστορα
πρόσθιο χείλος στερνοκλειδομαστοειδούς
Περιεχόμενο:
κοινή καρωτίδα και κλάδοι της

157)

Σχέσεις σκαληνών με υποκλείδια αγγεία και βραχιόνιο πλέγμα;
Μέσος σκαληνός: βρίσκεται πίσω από τον πρόσθιο κλάδο του
βραχιονίου
πλέγματος και την τρίτη μοίρα
της υποκλείδιας αρτηρίας
Πρόσθιος σκαληνός:
βρίσκεται μπροστά από τον πρόσθιο κλάδο
του βραχιονίου
πλέγματος και την τρίτη μοίρα της υποκλείδιας αρτηρίας
και πίσω από την
υποκλείδια φλέβα

158)

Προσφύσεις των σκαληνών μυών και λειτουργία τους.
Πρόσθιος σκαληνός:
Έκφυση:
Πρόσθια φύματα των εγκάρσιων αποφύσεων Α3Α6
Κατάφυση: Φύμα του σκαληνού και ανω επιφάνεια της
πρώτης πλευράς
Ενέργεια: Ανυψώνει την πρώτη πλευρά
Καμπτεί πλαγίως την αυχενική μοίρα
της ΣΕ
Μέσος σκαληνός:
Έκφυση:
Εγκάρσιες αποφύσεις Α2-Α7
Κατάφυση: Άνω επιφάνεια πρώτης πλευράς μεταξύ του
φύματος και της αύλακας
της
υποκλείδιας αρτηρίας
Ενέργεια: Ανυψώνει την πρώτη πλευρά
26

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Καμπτεί πλαγίως την αυχενική μοίρα
της ΣΕ
Οπίσθιος σκαληνός:
Έκφυση:
Οπίσθια φύματα των εγκάρσιων αποφύσεων Α4Α6
Κατάφυση: Άνω επιφάνεια της πρώτης πλευράς
Ενέργεια: Ανυψώνει την δεύτερη πλευρά
Καμπτεί πλαγίως την αυχενική μοίρα
της ΣΕ
159)

Ποια είναι τα περιεχόμενα του καρωτιδικού ελύτρου;
Αποτελεί σωληνώδη πάχυνση της τραχηλικής περιτονίας που εκτείνεται
από τη βάση του κρανίου ως τη ρίζα του τραχήλου. Σχηματίζεται από
πέταλα της τραχηλικής και της
προσπονδυλικής περιτονίας.
Η κάτω μοίρα του καρωτιδικού ελύτρου περιέχει:
κοινή καρωτίδα αρτηρία (προς τα έσω)
έσω σφαγίτιδα φλέβα (προς τα έξω)
πνευμονογαστρικό ν. (προς τα πίσω)
αγκύλη του υπογλωσσίου ν.
εν τω βάθει τραχηλικούς λεμφαδένες
Πίσω από το έλυτρο φέρεται η τραχηλική μοίρα του συμπαθητικού
στελέχους.

160)

Πώς γίνεται η αναπνοή σε ηρεμία;
Συσπάται το διάφραγμα και το κοιλιακό περιεχόμενο ωθείται προς τα
κάτω και εμπρός. Ταυτόχρονα αυξάνεται η κάθετη διάμετρος της
θωρακικής κοιλότητας.
Τα πλευρικά τόξα ανέλκονται και μετακινούνται προς τα έξω
προκαλώντας άυξηση της
εγκάρσιας διαμέτρου του θώρακα.
Η εκπνοή είναι παθητική κατά την ήρεμη αναπνοή. Οι πνεύμονες και το
θωρακικό
τοίχωμα είναι δομές ελαστικές που τείνουν να επανέλθουν
στη θέση ισορροπίας τους.

161)

Ποιοι είναι οι αναπνευστικοί μύες;
Εισπνευστικοί:
Διάφραγμα (σημαντικότερος)
Έξω μεσοπλεύριοι
Επικουρικοί εισπνευστικοί:
σκαληνοί μύες
στερνοκλειδομαστοειδής
Εκπνευστικοί:
Κοιλιακού τοιχώματος: (σημαντικότεροι)
Ορθοί κοιλιακοί
Έσω λοξοί
Έξω λοξοί
Εγκάρσιοι κοιλιακοί
Επικουρικοί εκπνευστικοί:
27

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Έσω μεσοπλεύριοι
162)

Πώς σχηματίζεται το βραχιόνιο πλέγμα και ποια νεύρα προκύπτουν;
Το βραχιόνιο πλέγμα σχηματίζεται από τους πρόσθιους πρωτέυοντες
κλάδους των Α5-Α8
και το μεγαλύτερο μέρος του πρόσθιου του κλάδου του Θ1 νεύρου, τα
οποία αποτελούν τις ρίζες του βραχιονίου πλέγματος. Οι ρίζες λίγο
μετά την έκφυσή τους δέχονται ένα φαιο αναστομωτικό κλάδο από το
συμπαθητικό στέλεχος και στη συνέχεια εισδύουν στο οπίσθιο τραχηλικό
τρίγωνο, περνώντας μεταξύ του πρόσθιου και οπίσθιου σκαληνού μυός.
Πορεύονται πάνω και πίσω από την υποκλείδια αρτηρία.
Σχηματισμός πρωτευόντων στελεχών:
Το άνω πρωτέυον στέλεχος σχηματίζεται από τη συνένωση των Α5
και Α6 ρίζων.
Το μέσο πρωτεύον στέλεχος αποτελεί τη συνέχεια της Α7 ρίζας
Το κάτω πρωτεύον στέλεχος σχηματίζεται από τη συνένωση των
Α8 και Θ1 ριζών.
Τα πρωτέυοντα στελέχη εκφύονται από τις ρίζες, πορεύονται προς τα
πλάγια και έξω
πάνω από την πρώτη πλευρά και εισδύουν στη
μασχάλη. Το κάτω πρωτεύον στέλεχος
βρίσκεται πάνω από την πρώτη
πλευρά και πίσω από την υποκλείδια αρτηρία. Τα αλλα
δύο
πρωτεύοντα στελέχη εντοπίζονται ψηλότερα.
Καθένα από τα πρωτεύοντα στελέχη δίνει ένα πρόσθιο και ένα οπίσθιο
κλάδο.
Σχηματισμός δευτερευόντων στελεχών:
Το έξω δευτερεύον στέλεχος σχηματίζεται από τη συνένωση των
προσθίων κλάδων
των άνω και μέσου πρωτευόντων στελεχων,
δηλαδή περιέχει ίνες από τα Α5-Α7
νωτιαία νεύρα. Εντοπίζεται
έξω από τη δεύτερη μοίρα της μασχαλιαίας αρτηρίας.
Το έσω δευτερεύον στέλεχος αποτελεί τη συνέχεια του πρόσθιου
κλάδου του κάτω
πρωτεύοντος στελέχους, δηλαδή περιέχει ίνες
από τα Α8 και Θ1 νωτιαία νεύρα.
Εντοπίζεται στο έσω πλάγιο
της δεύτερης μοίρας της μασχαλιαίας αρτηρίας.
Το οπίσθιο δευτερεύον στέλεχος αποτελεί συνένωση των 3
οπίσθίων κλάδων των
πρωτευόντων στελεχών και περιέχει ίνες
από τα Α5-Θ1 νωτιαία νεύρα (όλα δηλαδή τα
νωτιαία νεύρα που
σχηματίζουν το βραχιόνιο πλέγμα). Εντοπίζεται πίσω από τη
δεύτερη μοίρα της μασχαλιαίας αρτηρίας.
Κάθε δευτερεύον στέλεχος αποσχίζεται σε 2 τελικούς κλάδους:
Το έξω δευτερεύον αποσχίζεται στο μυοδερματικό και την έξω
ρίζα του μέσου νεύρου.
Το έσω δευτερεύον αποσχίζεται στο ωλένιο και την έσω ρίζα του
μέσου νεύρου.
Το οπίσθιο ή ραχιαίο δευτερεύον στέλεχος αποσχίζεται στο
μασχαλιαίο και το
κερκιδικό.
Κλάδοι των ριζών:
28

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Μικροί μεταμερείς κλάδοι από τα Α5-Α8 για τους μυς του
τραχήλου
Κλάδος Α5 για το φρενικό νεύρο
Οι ρίζες δίνουν:
ραχιαίο νέυρο της ωμοπλάτης (μείζων και έλασσων
ρομβοειδής)
μακρό θωρακικό νεύρο (πρόσθιος οδοντωτός)
Κλάδοι των πρωτευόντων στελεχών:
2 νεύρα από το άνω πρωτεύον στέλεχος:
υπερπλάτιο νεύρο (υπερακάνθιος και υπακάνθιος)
υποκλείδιο νεύρο (υποκλείδιος)
Κλάδοι του έξω δευτερεύοντος στελέχους:
έξω θωρακικό νεύρο (μείζων θωρακικός)
μυοδερματικό νεύρο (τρεις καμπτήρες του πρόσθιου
διαμερίσματος - τερματίζεται ως
έξω δερματικό νεύρο του αντιβραχίου)
έξω ρίζα του μέσου νεύρου
Κλάδοι του έσω δευτερεύοντος στελέχους:
έσω θωρακικό νεύρο (έλασσων θωρακικός και μείζων θωρακικός)
έσω δερματικό νεύρο ή έσω βραχιόνιο υποδόριο νεύρο
(αναστομώνεται με το μεσοπλευριοβραχιόνιο νεύρο που
προέρχεται Θ2 νωτίαιου
νεύρου - έσω επιφάνεια του βραχίονα
και έδαφος της μασχάλης)
έσω δερματικό νεύρο (δέρμα της έσω επιφάνειας του αντιβραχίου
μεχρι και τον
καρπό)
έσω ρίζα του μέσου νεύρου
ωλένιο νεύρο
(δέχεται έναν αναστομωτικό κλάδο από την έξω ρίζα του
μέσου νευρου
μεταφέροντας ίνες του Α7 νωτιαίου νεύρου
- όλους τους αυτόχθονες μύες πλην
των μυών του θέναρος
και των δύο έξω ελμινθοειδών, ωλένιος καμπτήρας του
καρπού, έσω ημιμόριο του εν τω βάθει κοινού καμπτήρα των δακτύλων,
δέρμα της
παλάμιαίας επιφάνειας του μικρού δακτύλου, του
έσω ημιμορίου του παράμεσου
δακτύλου και της
αντίστοιχης περιοχής της παλάμης και του καρπού, το δέρμα της
ραχιαίας επιφάνειας του έσω τμήματος του χεριού.)

Μέσο νεύρο:
Σχηματίζεται μπροστά από την τρίτη μοίρα της μασχαλιαίας
αρτηρίας από τη
συνένωση μιας έξω και μιας έσω ρίζας από τα
ομώνυμα δευτερεύοντα στελέχη.
29

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Νευρώνει: περισσότερους μύες του προσθίου διαμερίσματος πλην
του ωλένιου
καμπτήρα του καρπού και το
έσω ημίμοριο του εν τω βάθει κοινού
καμπτήρα των δακτύλων)
τρεις μύες του θέναρος
δύο έξω ελμινθοειδείς (κινήσεις δείκτη και
μέσου δακτύλου)
δέρμα της παλαμιαίας επιφάνειας των
προς τα έξω τριών και μισού
δακτύλων ,
της έξω πλευράς της παλάμης και της μεσότητας του καρπού
Κλάδοι του οπισθίου δευτερεύοντος στελέχους:
άνω υποπλάτιο νεύρο (υποπλάτιος μυς)
θωρακορραχιαίο νεύρο (πλατύς ραχιαίος)
κάτω υποπλάτιο νεύρο (υποπλάτιος, μείζονα στρογγύλο)
μασχαλιαίο νεύρο (δελτοειδής και ελάσσων στρογγύλος)
κλάδοι:
άνω - έξω δερματικό νεύρο του βραχίονα
(δέρμα της περιοχλης του
δελτοειδούς)
συνοδεύεται από την οπίσθια περισπώμενη αρτηρία
κερκιδικό νεύρο (όλους τους μυς του οπισθίου διαμερίσματος του
βραχίονα και του
αντιβραχίου, δέρμα οπίσθιας επιφάνειας του
βραχίονα και του αντιβραχίου, του
κατώτερου τμήματος της έξω
επιφάνειας του βραχίονα και του έξω τμήματος της
ραχιαίας
επιφάνειας του χεριού)
κλάδος του:
οπίσθιο δερματικό νεύρο του βράχιονα ή
οπίσθιο βραχιόνιο
υποδόριο
νεύρο (δέρμα της οπίσθιας επιφάνειας του βραχίονα)
163)Πώς σχηματίζεται το οσφυϊκό πλέγμα και ποια νεύρα προκύπτουν;
Το οσφυϊκό πλέγμα σχηματίζεται από του πρόσθιους κλάδους των Ο1 Ο3 και το
μεγαλύτερο μέρος του πρόσθιου κλάδου του Ο4. και δέχεται
ίνες από το υποπλεύριο νέυρο Θ12.
Σχηματίζεται στη μάζα του μείζονος ψοΐτη μυός, μπροστά από την
πρόσφυση του στις
εγκάρσιες αποφύσεις των οσφυϊκών σπονδύλων.
Σε σχέση με το μείζονα ψοϊτη οι κλάδοι αναδύονται:
εμπρός:
αιδοιομηρικό νεύρο
έσω: θυροειδές νεύρο
έξω: λαγονοϋπογάστριο νεύρο
λαγονοβουβωνικό νεύρο
μηριαίο νεύρο
έξω δερματικό του μηρού ή έξω μηροδερματικό νεύρο
Λαγονοϋπογάστριο και Λαγονοβουβωνικό:
Ο πρόσθιος κλάδος του Ο1 νωτιαίου νεύρου κατά την ανάδυση του
από το έξω χείλος
του μείζονος ψοΐτη μυός διαιρείται στο
λαγονοϋπογάστριο και το λαγονοβουβωνικό
νεύρο.
Λαγονοϋπογάστριο
(κινητικοί κλάδοι για έσω λοξό και
εγκάρσιο κοιλιακό,
αισθητικοί κλάδοι - έξω
δερματικός για δέρμα οπισθιοπλάγιας
γλουτιαίας χώρας και πρόσθιος δερματικός κλάδος για
30

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

δέρμα
βουβωνικής χώρας)

ηβικής ή

Λαγονοβουβωνικό
εγκάρσιο κοιλιακό,

(κινητικοί κλάδοι για έσω λοξό και
δέρματικοί κλάδοι: άνω-

έσω τμήμα μηρού, ρίζα πέους,
προσθια επιφάνεια όσχεου στους άνδρες, εφηβαίο ή μεγάλα
χείλη στις γυναίκες)
το λαγονοβουβωνικό νεύρο περνά
μέσα από το βουβωνικό πόρο
Αιδοιομηρικό νεύρο:
Εκφύεται από τους πρόσθιους κλάδους των Ο1 και Ο2 νεύρων
Κλάδοι:
Γεννητικός ή αιδοιϊκος κλάδος:
εισχωρεί στον βουβωνικό πόρο
άνδρες
(κρεμαστήρας μυς, δέρμα του ανώτερου
πρόσθιου τμήματος του
όσχεου)
γυναίκες
(δέρμα εφηβαίου και τα μεγάλα χείλη του
αιδοίου)
συνοδεύει τον στρογγύλο σύνδεσμο της
μήτρας
Μηριαίος κλάδος:(δέρμα του ανώτερου τμήματος της
πρόσθιας επιφάνειας του
μηρού)
περνά πίσω από το βουβωνικό σύνδεσμο
και εισδύει στη μηριαία θήκη
Έξω δερματικό νεύρο του μηρού ή Μηροδερματικό νεύρο:
Εκφύεται από τους πρόσθιους κλάδους των Ο2 - Ο3 νωτιαίων
νεύρων (δέρμα της
πρόσθιας και της έξω επιφάνειας του
μηρού μέχρι το επιπέδο του γόνατος)
Θυροειδές νεύρο:
Εκφύεται από τους πρόσθιους κλάδους των Ο2 - Ο4 νωτιαίων
νεύρων.
διασχίζει το θυροειδή πόρο, περιοχή όπου και
διαιρείται σε πρόσθιο και οπίσθιο
κλάδο
Κλάδοι δίνουν:
αρθρικούς κλάδους:
άρθρωση του ισχίου
άρθρωση γόνατος (σε
συνδυασμό με το σαφηνές νεύρο)
μυικούς κλάδους: έσω θυροειδής
κτενίτης
μακρός προσαγωγός
ισχνός προσαγωγός
βραχύς προσαγωγός
31

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

μέγας προσαγωγός
δερματικούς κλάδους: έσω επιφάνεια του μηρού
έσω επιφάνεια του
ανώτερου τμήματος του κάτω άκρου (σε
συνδυασμό με το σαφηνές νεύρο)
Μηριαίο νεύρο:
Εκφύεται από τους πρόσθιους κλάδους των Ο2 - Ο4 νωτιαίων
νεύρων.
περνά κάτω από το βουβωνικό σύνδεσμο, στο έξω
πλάγιο της μηριαίας αρτηρίας
Κλάδοι:
Δερματικοί:έσω και εμδιάμεσα υποδόρια νεύρα για το δέρμα
της πρόσθιας
επιφάνειας
του μηρού
σαφηνές νεύρο (δέρμα της έσω
επιφάνειας της κνήμης

Μυϊκοί:

Αρθρικοί:

λαγόνιος
κτενίτης
ραπτικός
ορθός μηριαίος
έσω πλατύς μηριαίος
μέσος πλατύς μηριαίος
έξω πλατύς μηριαίος
άρθρωση ισχίου
άρθρωση γόνατος

164)Πώς σχηματίζεται το ιερό πλέγμα και ποια νεύρα προκύπτουν;
Σχηματίζεται από τους πρόσθιους κλάδους των Ι1-Ι4 νωτιαίων νευρων
και το οσφυοϊερο στέλεχος (Ο4,Ο5), αντίστοιχα προς την πρόσθια
επιφάνεια του απιοειδούς μυός. Δέχεται
φαιούς αναστομωτικούς
κλάδους από γάγγλια του συμπαθητικού συστήματος, που μεταφέρουν
μεταγαγγλιακές συμπαθητικές ίνες, και πυελικά σπλαγνικά νεύρα (από Ι2Ι4)
που διανέμουν προγαγγλιακές παρασυμπαθητικές ίνες στο πυελικό
τμήμα του προσπονδυλικού πλέγματος.
Κύριοι κλάδοι:
Ισχιακό νεύρο:
Το μεγαλύτερο νέυρο του σώματος.
Μεταφέρει νευρικές ίνες από τα Ο4 - Ι3 νεύρα.
Σχηματίζεται στην πρόσθια επιφάνεια του απιοείδους και
εγκαταλείπει την πυελική
κοιλότητα δια του μείζονος
ισχιακού τρήματος κάτω από τον απιοειδή.
Διασχίζει τη γλουτιαία χώρα και διαιρείται στα:
κοινό περονιαίο: ραχιαίες υποδιαιρέσεις των Ο4, Ο5,
Ι1, Ι2 και Ι3
κνημιαίο: κοιλιακές υποδιαιρέσεις των Ο4, Ο5, Ι1, Ι2
και Ι3
32

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Νευρώνει: μύες του οπίσθιου διαμερίσματος του μηρού και
της κνήμης
δέρμα άκρου ποδιού και του έξω
τμήματος της κνήμης
Αιδοιϊκό νεύρο:
Σχηματίζεται μπροστά από το κατώτερο τμήμα του
απιοειδούς μυός από κοιλιακές
υποδιαιρέσεις των Ι2 - Ι4.
Εγκαταλείπει την πυελική κοιλότητα δια του μείζονος
ισχιακού τρήματος κάτω από
τον απιοειδή μυ και εισδύει στη
γλουτιαία χώρα.
Διαγράφει αγκύλη γύρω από τον ελάσσονα ισχιοϊερό
σύνδεσμο και διαμέσου του
ελάσσονος ισχιακού τρήματος
επιστρέφει στην πυελική κοιλότητα.
Σε όλη τη διαδρομή του συνοδεύεται από τα έσω αιδοιϊκά
αγγεία.
Νευρώνει: δέρμα και γραμμωτούς μυς του περίνεου
Άλλοι κλάδοι:
Άνω γλουτιαίο νεύρο:

ραχιαίες υποδιαιρέσεις Ο4 - Ι1
περνα
διαμέσου του μείζονος ισχιακού τρήματος πάνω
από τον απιοειδή
(μέσος γλουτιαίος,
μικρός γλουτιαίος, τέινων την πλατία
περιτονία)
Κάτω γλουτιαίο νεύρο: ραχιαίες υποδιαιρέσεις Ο5 - Ι2
αφήνει την
πύελο περνώντας από το μείζον ισχιακό
τρήμα κάτω από τον απιοειδή
(μέγας γλουτιαίος)
Νεύρο έσω θυροειδούς και συνοδό νέυρο του άνω διδύμου μυός:
κοιλιακές υποδιαιρέσεις Ο5 - Ι2
εγκαταλείπει την πύελο από το μείζον
ισχιακό τρήμα κάτω από τον
απιοειδη,
διαγράφει αγκύλη γύρω από την ισχιακή άκανθα και επιστρέφει
στο περίνεο διαμέσου του ελάσσονος ισχιακού
τρήματος
(έσω θυροειδής στην έσω πλευρά του)
Νεύρα του τετράγωνου μηριαίου, κάτω διδύμου και το οπίσθιο
μηροδερματικό:
εγκαταλείπουν την πύελο δια του μείζονος ισχιακού
τρήματος κάτω από τον
απιοειδή και νευρώνουν τους
ομώνυμους μύες και τις αντίστοιχες περιοχές του
δέρματος
Διατιτραίνον δερματικό νεύρο:
εξερχεται της πυέλου διατρυπώντας άμεσα τον μείζονα
ισχιοϊερό σύνδεσμο
33

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

(δέρμα της πρόσθια επιφάνειας των γλουτών)
Νεύρο του απιοειδούς μυός (και νέυρα για τον ανελκτήρα του
πρωκτού και τον
κοκκυγικό μυ):
εκφύονται από το ιερό πλέγμα και καταλήγουν στον
προορισμό τους χωρίς να
εγκαταλείψουν την πυελική
κοιλότητα.
165)Πώς εξέρχεται της πυέλου το ισχιακό νεύρο;
Διαμέσου του μείζονος ισχιακού τρήματος κάτω από τον απιοειδή μυ.
166)Πορεία του ισχιακού, του κνημιαίου και του περονιαίου νεύρου.
Ισχιακό νεύρο:
Σχηματίζεται στο κάτω χείλος του απιοειδούς από τα Ο4 - Ι3.
Εξέρχεται από την πύελο
μέσω του κάτω τμήματος του
μείζονος εσχιακού τρήματος και εισέρχεται στη
γλουτιαία
χώρα κάτω από τον απιοειδή μυ. Επί τα εντός του εμφανίζονται το κάτω
γλουτιαίο νεύρο και τα ομώνυμα αγγεία, τα έσω αιδοιϊκά αγγεία
και το αιδοιϊκό
νεύρο. Πορεύεται εν τω βάθει σε σχέση με τον
μέγα γλουτιαίο μυ και ανάμεσα στον
μείζονα τροχαντήρα και
το ισχιακό κύρτωμα. Συνεχίζει την πορέια του πάνω στο
ισχιακό
οστό και περνά πίσω από τον έσω θυροειδή, τον τετράγωνο μηριαίο και
το
μέγα προσαγωγό μυ. Στο μέσο του μηρού διαχωρίζεται σε
κνημιαίο και κοινό
περονιαίο.
Κνημιαίο:
Στην αρχή καλύπτεται από τον ημιϋμενώδη μυ. Κατέρχεται από το
μέσο του ιγνυακού
βόθρου πίσω από την ιγνυακή φλέβα και
αρτηρία (το ανατομικό στοιχείο ππου
βρίσκεται σε πιο
επιπολής θέση). Στο κάτω χέιλος του ιγνυακού μυός, διέρχεται μαζί
με τα οπίσθια κνημιαία αγγεία βαθύτερα από το τενόντιο τόξο του
υποκνημίδιου
μυός. Στη συνέχεια κατέρχεται στο μέσο επίπεδο
της γαστροκνημίας βαθύτερα του
υποκνημίδιου μυός και
διατρέχει πάνω στον οπίσθιο κνημιαίο μυ. Εγκαταλείπει το
οπίσθιο
διαμέρισμα της κνήμης περνώντας βαθύτερα του λακιδωτού συνδέσμου
στο
μέσο διάστημα μεταξύ έσω σφυρού και πτέρνας και
βρίσκεται ανάμεσα στα οπίσθια
κνημιαία αγγεία και στον
τένοντα του μακρό καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου μυός.
Πίσω
και κάτω από το έξω σφυρό αποσχίζεται σε έσω και έξω πελματιαίο
νεύρο.
Χορηγεί κλάδους σε όλους τους μυς του οπισθίου
διαμερίσματος της κνήμης,
αρθρικούς κλάδους που
νευρώνουν την άρθρωση του γόνατος και οι έσω
πτερναίοι κλάδοι του νευρώνουν το δέρμα της πτέρνας
περιλαμβάνοντας και την
επιφάνεια η οποία
σηκώνει το βάρος του σώματος.
Ένας κλάδος του το έσω δερματικό νεύρο της
γαστροκνημίας συνδέεται με τον
αναστομωτικό
κλάδο του κοινού περονιαίου και σχηματίζουν μαζί το
γαστροκνήμιο νεύρο, το οποίο νευρώνει το δέρμα της έξω και οπίσθιας
επιφάνειας του κάτω τριτημορίου της κνήμης και της
έξω πλευράς του άκρου
ποδιού.
34

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

167)Πορεία του κερκιδικού νεύρου.
Ο μεγαλύτερος κλάδος του βραχιόνιου πλέγματος.
Εισέρχεται στο βραχίονα πίσω από τη βραχιόνια αρτηρία προς τα έσω
του βραχιόνιου
οστού και μπροστά από τη μακρά κεφαλή του
τρικέφαλου βραχιόνιου μυός. Φέρεται και κινείται στη σπειροειδή αύλακα
συνοδεύομενο από την εν τω βάθει βραχιόνια αρτηρία.
Στη συνέχεια
διατρυπά το έξω μεσομύιο διάφραγμα και συνεχίζει την καθοδική του
πορεία μεταξύ του πρόσθιου βραχιονίου και του βραχιονοκερκιδικού
μυός ως το επίπεδο της παρακονδύλιας απόφυσης όπου αποσχίζεται σε
εν τω βάθει και επιπολής
κλάδο.
Ο επιπολής κλάδος του κερκιδικού φέρεται προς τα κάτω, μπροστά από
το στρογγύλο
πρηνιστή και κάτω από το βραχιονοκερκιδικό μυ. Στο
κάτω τριτημόριο του αντιβραχίου φέρεται προς τα πίσω, κάτω από τον
τένοντα του βραχιονοκερκιδικού μυός και εισέρχεται στην οπίσθια
οστεοϊνώδη θήκη του αντιβραχίου. Διατρυπά την εν τω βάθει
περιτονία και νευρώνει το δέρμα της ράχης του καρπου, του χεριού, του
αντίχειρα και
του ενός ή δύο και μισού πρώτων δακτύλων.
Ο εν τω βάθει κλάδος του κερκιδικού κατανέμεται στους μύες και τις
αρθρώσεις.
Φέρεται καθοδικά και οπισθίως και χορηγεί κλάδους στον βραχύ
κερκιδικό εκτείνοντα
τον καρπό και τον υπτιαστή μυ. Διατρυπά τον
υπτιαστή και εισέρχεται στους μύες της οπίσθιας οστεοϊνώδους θήκης
του αντιβραχίου, όπου νευρώνει τους εκτείνοντες μύες.
Χορηγεί κλάδο, το ραχιαίο μεσόστεο ν. το οποίο νεωρώνει τους εν τω
βάθει εκτείνοντες μύες.
168)Πορεία του μέσου νεύρου.
Εισέρχεται στον πήχη μαζί με τη βραχιόνια αρτηρία. Πορεύεται πάνω
στον πρόσθιο
βραχιόνιο μυ και μεταξύ των δύο κεφαλών του
στρογγύλου πρηνιστή, στις οποίες χορηγεί κλάδους. Στο αντιβράχιο
πορεύεται εν τω βάθει του επιπολής κοινού καμπτήρα των δακτύλων. Στη
συνέχεια φέρεται προς τα κάτω μεταξύ του επιπολής και εν τω βάθει
κοινού καμπτήρα των δακτύλων και κοντά στον καρπό φέρεται επιπολής,
μεταξύ των τενόντων του επιπολής κοινού καμπτήρα των δακτύλων και
του κερκιδικού καμπτήρα του καρπού, κάτω από τον τένοντα του μακρού
παλαμικού μυός. Διέρχεται από τον καρπιαίο
σωλήνα κάτω από τον
εγκάρσιο σύνδεσμο του καρπού.
Κλάδοι:
Αισθητικά κλωνία:

άρθρωση του αγκώνα
παλαμιαία επιφάνεια
πλάγια των πρώτων τριών

δακτύλων
το έξω ημιμόριο του τέταρτου
δακτύλου
ράχη των κάτω ημιμορίων των
πρώτων 3 δακτύλων
Μυϊκά κλωνία:

στρογγύλος πρηνιστής
τετράγωνος πρηνιστής
35

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

καμπτήρες μύες του
αντιβραχίου πλην του ωλένιου καμπτήρα του
καρπού και την έσω μοίρα του εν τω βάθει κοινου καμπτήρα
των
δακτύλων (ωλένιο ν.)
Τρεις μύες θέναρος
1ος και 2ος ελμινθοειδείς μύες
Παλαμιαίος μεσόστεος κλάδος:
εν τω βάθει κοινού καμπτήρα
των δακτύλων (πλην
ωλένιας μοίρας)
μακρός καμπτήρας του αντίχειρα
τετράγωνος πρηνιστής
αισθητικοί κλάδοι στην άρθρωση του
καρπού
Παλαμιαίος δερματικός κλάδος:
δέρμα μεταξύ του μακρού
παλαμικού και του
κερκιδικού καμπτήρα του καρπού
δέρμα έξω μοίρας
της παλάμης
169)Πορεία του ωλένιου νεύρου. (το νεύρο των λεπτών χειρισμών)
Εκφύεται από το έσω δευτερέον στέλεχος του βραχιονίου πλέγματος.
Φέρεται μπροστά από τον τρικέφαλο βραχιόνιο μυ, προς τα έσω της
βραχιόνιας αρτηρίας. Στη μεσότητα του βραχίονα διατρυπά του έσω
μεσομύιο διάφραγμα και κατέρχεται μεταξύ αυτού και της έσω κεφαλής
του τρικέφαλου βραχιονίου.
Πορέυεται μεταξύ της παρατροχίλιας απόφυσης και του ωλεκράνου και
εισέρχεται στον πήχη μεταξύ των δύο κεφαλών του ωλένιου καμπτήρα
του καρπού. Περνά κάτω από τον ωλένιο καμπτήρα του καρπού και πάνω
στον εν τω βάθει κοινό καμπτήρα των δακτύλων, συνοδεύοντας την
ωλένια αρτηρία. Φέρεται στην έσω πλευρά της ωλένιας αρτηρίας και
προς τα έξω του τένοντα του ωλένιου καμπτήρα του καρπού. Πορέυεται
επιπολής κάτω από περιτονία και δέρμα. Διατρυπά την εν τω βάθει
περιτονία και φέρεται πάνω από τον εγκάρσιο σύνδεσμο του καρπού μαζί
με την ωλένια αρτηρία προς τα έξω του πισοειδούς οστού, μεταξύ του
πισοειδούς και του άγκιστρου του αγκιστρωτού οστού. (δίοδος αυτή με
κάλυψη από τον εγκάρσιο σύνδεσμο ονομάζεται σωλήνας του Guyon).
Κάτω από το επίπεδο του καρπού χορηγεί τον παλαμιαίο δερματικο και
τον ραχιαίο δερματικό κλάδο. Στο περιφερικό χείλος του εγκάρσιου
συνδέσμου του καρπού διχάζεται σε επιπολής και εν τω βάθει κλάδο.
Μύες:ωλένιος καμπτήρας του καρπού
ωλένια μοίρα του εν τω βάθει κοινού καμπτήρα των
δακτύλων
εν τω βάθει κλάδος:
μύες οπισθοθέναρος
εσω δυο ελμινθοειδείς
προσαγωγός του
αντίχειρα
μεσόστεοι μύες
Αρθρώσεις: επιπολής κλάδος: κερκιδοκαρπική
ίδιες αρθρώσεις
των οστών του καρπού
36

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

καρπομετακάρπιες
μεσοβασικές
μετακάρπιες
Αισθητικοί κλάδοι:

άρθρωση αγκώνα
παλαμιαίος κλάδος:

έσω

ραχιαίος δερματικός:

οπίσθια

επιφάνεια της παλάμης
επιφάνεια της έσω μοίρας του χεριού
επιπολής κλάδος: προσθιες
επιφάνειες πέμπτου και μισού
τετάρτου δακτύλου
170)Πορεία του μυοδερματικού νεύρου.
Εκφύεται από το έξω δευτερεύον στέλεχος του βραχιονίου πλέγματος.
Αρχίζει αντίστοιχα
προς το κάτω χέιλος του ελάσσονος θωρακικού
μυός, διατρυπά τον κορακοβραχιόνιο και φέρεται προς τα κάτω μεταξύ
του δικεφάλου και του πρόσθιου βραχιονίου μυός. Στο έξω χείλος του
τένοντα του δικεφάλου, πορεύεται υποδόρια και ονομάζεται έξω
δερματικό νεύρο του πήχη καινευρώνει το δέρμα της πρόσθιας και έξω
επιφάνειας του πήχη.
Μύες:Κορακοβραχιόνιος
Δικέφαλος βραχιόνιος
Πρόσθιος βραχιόνιος
171)Αισθητική νεύρωση του χεριού.
Επιπολής κλάδος του ωλένιου νεύρου:
δέρμα της παλαμιαίας επιφάνειας του μικρού δακτύλου και το έσω
ημιμόριο του
παράμεσου δακτύλου
Παλαμιαίος κλάδος ωλένιου νεύρου:
δέρμα της έσω πλευράς της παλάμης
Ραχιαίος κλάδος ωλένιου νεύρου:
δέρμα της έσω πλευράς της ράχης του χεριού
μεγαλύτερο μέρος του δέρματος της ραχιαίας επιφάνειας του
μικρού και του έξω
ημιμορίου του παράμεσου δακτύλου
Μέσο νεύρο:
δέρμα του αντίχειρα, του δείκτη και του μέσου
δακτύλου και την έξω
πλευρά του
παράμεσου δακτύλου
Παλαμιαία δακτυλικά νεύρα: (κλάδοι του μέσου νεύρου)
δέρμα της παλαμιαίας επιφάνειας των προς τα έξω τριών
και μισού δακτύλων
δερματικές περιοχές της ραχιαίας επιφάνειας των
ονυχοφόρων φαλαγγών των
προς τα έξω τριών και μισού
δακτύλων
Επιπολής κλάδος του κερκιδικού:
περνα πάνω από την ανατομική ταμπακοθήκη
37

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

δέρμα της ραχιαίας - έξω επιφάνειας της παλάμης
δέρμα της ραχιαίας επιφάνειας των ονυχοφόρων φαλαγγών
των τριών και μισού
προς τα έξω δακτύλων
172)Αισθητική νεύρωση του ποδιού.
Έσω πτερνικοί κλάδοι κνημιαίου νεύρου:
δέρμα πτέρνας
Εσω πελματιαίο νεύρο: (κλάδος κνημιαίου νεύρου)
δέρμα του μεγαλύτερου τμήματος των προσθίων δύο τριτημορίων
του πέλματος, τις
παρακείμενες έξω και έσω επιφάνειες των
πρώτων τριών δακτύλων και την έξω
επιφάνεια του τρίτου
δακτύλου
Κοινά πελματιαία δακτυλικά νεύρα: (3 υποδιαιρέσεις του έσω
πελματιαίου ν.)
έξω και έσω επιφάνειες του πρώτου έως τέταρτου δακτύλου
Έξω πελματιαίο νέυρο: (κλάδος κνημιαίου ν.)
λωρίδα δέρματος του έξω πλαγίου των πρόσθιων 2 τριτημορίων
του πέλματος
πελματιαία επιφάνεια του μικρού δακτύλου
εξωτερικό τμήμα της πελματιαίας επιφάνειας του τέταρτου
δακτύλου
Ίδιο πελματιαίο δακτυλικό νεύρο: (κλάδος του επιπολής κλάδου του έξω
πελματιαίου ν.)
έξω πλευρά του μικρού δακτύλου
Κοινό πελματιαίο δακτυλικό νεύρο: (κλάδος του επιπολής κλάδου του
έξω πελματιαίου ν.):
δίνει ίδια πελματιαία δακτυλικά νεύρα στο δέρμα των έξω
του τέταρτου και έσω
του πέμπτου δακτύλου πλάγιων
επιφανειών.
Εν τω βάθει περονιαίο νεύρο:
δέρμα παρακείμενων ραχιαίων επιφανειών του πρώτου και
δεύτερου δακτύλου και
στη μεταξύ αυτών μεσοδακτύλια πτηχή
Ραχιαία δακτυλικά νεύρα: (δύο υποδιαιρέσεις του εν τω βάθει περονιαίου
ν.)
δέρμα των παρακείμενων επιφανειών του πρώτου και δεύτερου
δακτύλου
Επιπολής περονιαίο νεύρο:
μεγαλύτερο μέρος του δέρματος της ραχιαίας επιφάνειας του
ποδιού και των
δακτύλων μέσων των ραχιαίων δακτυλικών
νεύρων, πλην του δέρματος των
παρακείμενων πλαγίων του
πρώτου και δεύτερου δακτύλου (εν τω βάθει περονιαίο)
και του
δέρματος της έξω πλευράς του ποδιού και του μικρού δακτύλου
(γαστροκνήμιο ν.)
38

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Τελικοί κλάδοι γαστροκνήμιου νεύρου:
δέρμα της έξω πλευράς του ποδιού και της ραχιαίας και έξω
επιφάνειας του μικρού
δακτύλου
Τελικοί κλάδοι σαφηνούς νεύρου
δέρμα της έσω πλευράς του κεντρικού τμήματος του ποδιού
173)Πώς αφορίζεται ο ιγνυακός βόθρος και ποιες σημαντικές δομές περιέχει;
Όρια:
πάνω και έξω:
δικέφαλος μηριαίος
πάνω και έσω:
ημιϋμενώδη και ημιτενοντώδη
κάτω και έξω:
πελματικός μυς και έξω κεφαλή του
γαστροκνήμιου
κάτω και έσω:
έσω κεφαλή του γαστροκνήμιου μυός
Έδαφος:

θύλακος της άρθρωσης του γόνατος
επιφάνειες μηριαίου οστού και κνήμης
ιγνυακός μυς

Οροφή:
εν τω βάθει περιτονία (ένωση προς τα πάνω με την πλατία
περιτονία του μηρού
και προς τα κάτω με την εν τω
βάθει περιτονίας της κνήμης)
Περιεχόμενα:

λίπος
ιγνυακά αγγέια (φλέβα, αρτηρία,

λεμφαγγεία)
κνημιαίο και κοινό περονιαίο νεύρο
ελάσσονα σαφηνή φλέβα
τελικός κλάδος του οπίσθιου
μηροδερματικού ν.
αρθρικός κλάδος του θυροειδούς νεύρου
4-6 ιγνυακά λεμφογάγγλια
ιγνυακός ορογόνος θύλακος

174)Πώς αφορίζεται ο καρπιαίος σωλήνας και ποιο είναι το περιεχόμενο του;
Σχηματισμός:
Σχηματίζεται από το εν τω βάθει τόξο (καμάρα) των
οστών του καρπού και
από τον καθεκτικό σύνδεσμο των
καμπτήρων τενόντων (εγκάρσιο
σύνδεσμο του καρπού.
Περιεχόμενο:
4 τένοντες του εν τω βάθει κοινού καμπτήρα των
δακτύλων
4 τένοντες του επιπολής κοινού καμπτήρα
των δακτύλων
τένοντας του μακρού καμπτήρα του
αντίχειρα
μέσο νέυρο
175)Πώς σχηματίζεται το κανάλι του Guyon στον καρπό;
39

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Μεταξύ του πισοειδούς οστού, και των καμπτήρων τενόντων, και του
άγκιστρου του
αγκιστρωτού οστού. Δίοδος που καλύπτεται από τον
εγκαρσιο σύνδεσμο του καρπού.
176)Τρίγωνος χώρος - τετράπλευρος χώρος - τρίγωνο διάστημα: Ορισμός και
δομές που
διέρχονται.
Τρίγωνος χώρος:
Περιοχή επικοινωνίας μεταξύ της μασχάλης και της οπίσθιας
ωμοπλατιαίας χώρας
Όρια: έσω χείλος της μακράς κεφαλής του τρικέφαλου βραχιόνιου
άνω χείλος του μείζονος στρογγύλου
κάτω χείλος του ελάσσονος στρογγύλου
Περιεχόμενα:
περισπώμενη ωμοπλατιαία αρτηρία και φλέβα
Τετράπλευρος χώρος:
Πέρασμα για νεύρα και αγγεία που πορεύονται μεταξύ πιο
πρόσθιων περιοχών (της
μασχάλης) και της οπίσθιας
ωμοπλατιαίας χώρας.
Όρια: κάτω χείλος του ελάσσονος στρογγύλου
χειρουργικός αυχένας του βραχιόνιου οστού
άνω χείλος του μείζονος στρογγύλου
έξω χείλος της μακράς κεφαλής του τρικέφαλου
βραχιονίου
Περιεχόμενα:
μασχαλιαίο νεύρο
οπίσθια περισπώμενη βραχιόνια
αρτηρία και φλέβα
Τριγωνικό διάκενο:
Χρησιμεύει σαν δίαυλος μεταξύ του πρόσθιου και οπίσθιου
διαμερίσματος του
βραχίονα και μεταξύ του οπισθίου
διαμερίσματος του βραχίονα και της μασχάλης.
Όρια: έξω χείλος της μακράς κεφαλής του τρικέφαλου βραχιόνιου
διάφυση του βραχιόνιου οστού
κάτω χείλος του μείζονος στρογγύλου
Περιεχόμενα:
κερκιδικό νεύρο
εν τω βάθει βραχιόνια αρτηρία και
αντίστοιχες φλέβες
177)Πώς σχηματίζεται ο πόρος των προσαγωγών;
Τα τοιχώματα του πόρου:
Εξωτερικά: έξω πλατύς μυς
Οπίσθιοεσωτερικά:
μακρός προσαγωγός
μέγας προσαγωγός
Μπροστά: ραπτικός
Οροφή: Ραπτικός και υποραπτική περιτονία

178)Ονομάστε μύες που διασταυρώνουν 2 αρθρώσεις.
Ισχίου και γόνατος:
40

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Ορθός μηριαίος
Ραπτικός
Ισχνός προσαγωγός
Δικέφαλος μηριαίος
Ημιτενοντώδης
Ημιϋμενώδης
Γόνατος και ποδιού:
Γαστροκνήμιος
Πελματικός
Ώμου και αγκώνα:
Δικέφαλος βραχιόνιος
Τρικέφαλος βραχιόνιος
179)Τι είναι οι ινώδεις αρθρώσεις;
Διαχωρίζονται σε:
Ραφές:
μόνο στο κρανίο
τα παρακείμενα οστά συνάπτονται με λεπτό στρώμα συνδετικού
ιστού τον ραφιαίο σύνδεσμο
Γομφώσεις:
μόνο μεταξύ των δοντιών και του παρακείμενου οστού
βραχείες ίνες κολλαγόνου φέρονται στον περιοδοντικό σύνδεσμο
μεταξύ της ρίχας του δοντιού και της οστέινης θήκης
Συνδεσμώσεις:
αρθρώσεις όπου δύο παρακείμενα οστά συνάπτονται με ένα
σύνδεσμο
π.χ. ωχρός σύνδεσμος που συνδέει δύο παρακείμενα σπονδυλικά
πέταλα
μεσόστεος υμένας που συνδέει την κερκίδα και την ωλένη
στον πήχη
180) Επιγραμματικά περιγράψτε την αιματική ροή από την κοινή λαγόνια
μέχρι το άκρο πόδι.
Κοινή λαγόνια - έξω λαγόνια - μηριαία αρτηρία (συνέχεια έξω λαγόνιας
μετά το βουβωνικό σύνδεσμο, μέσω του πόρου των προσαγωγών) ιγνυακή αρτηρία (συνέχεια μηριαίας) μετά τον ιγνυακό βόθρο διχάζεται
σε πρόσθια και οπίσθια κνημιαία
πρόσθια κνημιαία - ραχιαία αρτηρία του ποδός
οπίσθια κνημιαία - διαρείται σε έσω και έξω πελματιαία και δίνει κλάδο
την περονιαία αρτηρία
181)Επιγραμματικά περιγράψτε την αιματική ροή από την αριστερή κοιλία
μέχρι το αριστερό
χέρι.
Αριστερή κοιλία - Αορτή (αορτικό τόξο) - Αριστερή υποκλείδια Αριστερή μασχαλιαία
αρτηρία - Βραχιόνια αρτηρία - διχασμός στον
αγκώνα σε αριστερή κερκιδική και αριστερή ωλένια αρτηρία - αρτηρίες
παλάμης, ραχιαίας επιφάνειας του χεριού και
δακτύλων
41

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Δεξί χέρι: από το αορτικό τόξο το αίμα περνα στο βραχιονιοκεφαλικό
στέλεχος
(ανωνυμη αρτηρία) και μετά στην
δεξιά υποκλείδια
182)

Κλάδοι της υποκλείδιας αρτηρίας.
σπονδυλική
έσω θωρακική
θυρεοαυχενικό στέλεχος
πλευραυχενικό στέλεχος
η εγκάρσια τραχηλική αρτηρία

183)

Κλάδοι της έσω λαγόνιας αρτηρίας.
ομφαλική
θυροειδής
κάτω κυστική
κολεϊκή
μητριαία
μέση αιμορροϊδική
έσω αιδοιϊκή
κάτω γλουτιαία
άνω γλουτιαία
λαγονοσφυϊκή
πλάγιες ιερές

184)

Φλεβική επιστροφή από το κάτω άκρο μέχρι το επίπεδο της κάτω
κοίλης φλέβας.
φλέβες άκρου ποδός - μείζονα και ελάσσονα σαφηνής (επιπολείς)
οπίσθιες κνημιαίες, περονιαίες και πρόσθια κνημιαία φλέβα (εν τω
βάθει) εκβάλλουν στην ιγνυακή (εν τω βάθει)
ελάσσονα σαφηνής εκβάλλει στην ιγνυακή φλέβα
ιγνυακή φλέβα μεταπίπτει σε μηριαία φλέβα(εν τω βάθει)
μείζονα σαφηνής εκβάλλει στη μηριαία φλέβα
μηριαία φλέβα συνεχίζει ως έξω λαγόνια
έξω λαγόνια συμβάλλει με την έσω λαγόνια και σχηματίζουν την κοινή
λαγόνια
εκβάλλει στην κάτω κοίλη φλέβα

185)

Φλεβική επιστροφή από το άνω άκρο μέχρι το δεξιό κόλπο.
Επιπολείς φλέβες:
φλέβες του άκρου χεριού - βασική φλέβα (προς τα έσω) και κεφαλική
φλέβα (προς τα έξω)
μασχαλιαία: σχηματίζεται από τη συμβολή της βασιλικής και των
έσω και έξω
βραχιόνιων φλεβών
κεφαλική: εκβάλλει στη μασχαλιαία
μασχαλιαία - υποκλείδια φλέβα (συνέχεια της μασχαλιαίας) - ανώνυμη
φλέβα (συμβολή υποκλείδιας και έσω σφαγίτιδας φλέβας) - άνω κοίλη
φλέβα - δεξιός κόλπος

186)

Κλάδοι του αορτικού τόξου.
ανώνυμη αρτηρία που διχάζεται σε δεξιά κοινη καρωτίδα και δεξια
υποκλείδια
42

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

αριστερή κοινή καρωτίδα
αριστερή υποκλείδια
187)

Ποιας αρτηρίας είναι κλάδος η σπονδυλική αρτηρία και ποια πορεία
ακολουθεί μέχρι την
είσοδό της στο κρανίο;
Κλάδος της πρώτης μοίρας της υποκλείδιας αρτηρίας.
Ξεκινά από τη βάση του τραχήλου και ανέρχεται κάθετα μέσα από τα
εγκάρσια τρήματα
των Α σπονδύλων. Κλίνει προς τα έξω στο
εγκάρσιο τρήμα του άξονα Α2, ανεβαίνει κάθετα στο εγκάρσιο τρήμα
του άτλαντα Α1, τυλίγεται γύρω από την άνω μοίρα του
πλάγιου
ογκώματος του άτλαντα Α1, διατρυπά τον οπίσθιο επιπωματικό
ατλαντοϊνιακό
υμένα, τη σκληρή και αραχνοειδή μήνιγγα, εισέρχεται
στον υπαραχνοειδή χώρο της παρεγγεφαλονωτιαίας δεξαμενής στο
επίπεδο του ινιακού τρήματος. Πορεύεται προς τα
εμπρός στην
πρόσθια έξω επιφάνεια του προμήκους μυελού και ενώνεται με την
αντίθετή της στο κάτω χείλος της γέφυρας για να σχηματίσει τη βασική
αρτηρία.

188)

Πώς σχηματίζεται το μεσοσπονδύλιο τρήμα;
Σχηματίζεται μεταξύ της κάτω εντομής του αυχένα του υπερκείμενου
σπονδύλου και της
άνω εντομής του αυχένα του υποκείμενου
σπονδύλου.
Όρια: Πίσω: Ζυγαποφυσική άρθρωση μεταξύ των αρθρικών αποφύσεων
Μπροστά: Μεσοσπονδύλιος δίσκος και παρακείμενα
σπονδυλικά σώματα
Περιεχόμενο: Νωτιαία νεύρα και αντίστοιχα αιμοφόρα αγγεία

189)

Ποιες είναι οι κύριες μορφολογικές διαφορές των τυπικών σπονδύλων:
αυχενικού,
θωρακικού, οσφυϊκού;
Αυχενικός: Εγκάρσια τρήματα
Δισχιδής ακανθώδης απόφυση
Τριγωνικό σπονδυλικό τρήμα
Τετραγωνα σώματα
Θωρακικού:Γλύνες στα πλάγια των σωμάτων των σπονδύλων για
αρθρωση με τις
πλευρές
Καρδιόσχημα σώματα
Κυκλικά σπονδυλικά τρήματα
Οσφυϊκός: Συμπαγή, κυλινδρικά σώματα
Σταθερά, τριγωνικά, ευμεγέθη τρήματα
(μεγαλύτερα στους κινούμενους
σπονδύλους)
Απουσία πλευρικών γλυνών

190)

Περιγράψτε το ιερό οστό.
Πέντε συγχωνευμένοι ιεροί σπόνδυλοι.
43

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Τριγωνικό σχήμα με την κορυφή προς τα εμπρός,
καμπύλο με κοίλη
πρόσθια και κυρτή
οπίσθια επιφάνεια.
Δύο μεγάλες γλύνες σχήματος L , μια σε κάθε πλάγια επιφάνεια για την
άρθρωση με τα
πυελικά οστά.
4 ζεύγη οπίσθιων ιερών τρημάτων και 4 ζεύγη πρόσθιων ιερών
τρημάτων για την έξοδο
των αντίστοιχων οπίσθιων και πρόσθιων
κλάδων των ιερών νωτιαίων νέυρων.
191)

192)

193)

Πώς αφορίζεται η έξοδος της πυέλου;
Πίσω:ιερό οστό
κόκκυγας
Μπροστά: ηβική σύμφυση
Πλάγια:
ισχιακά κυρτώματα
Πώς αφορίζεται η είσοδος της πυέλου;
Ανώνυμη ή τελική γραμμή (τοξοειδής γραμμή, ηβική και κτενιαία
ακρολοφία)

Ποια οστικά μορφώματα είναι ψηλαφητά στο ανρώπινο σώμα (πλην
της κεφαλής);

44

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

45

Ανατομία Μυοσκελετικού

194)

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Τι είναι το μηριαίο τρίγωνο;
Όρια:
πάνω:βουβωνικός σύνδεσμος
έσω: έσω χείλος μέγα προσαγωγού
46

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

έξω: έσω χείλος ραπτικού
Έδαφος:
σχήμα υδροροής
από έσω προς τα έξω: μακρός προσαγωγός
κτενίτης
λαγονοψοΐτης
Οροφή:
πλατία περιτονία
195)

Σύνδεσμοι γόνατος, αγκώνα, ισχίου.
Γόνατο:
Επιγονατιδικός σύνδεσμος
Πλάγιοι συνδεσμοι: περονιαίος έξω πλάγιος
κνημιαίος έσω πλάγιος
Χιαστοί:πρόσθιος χιαστός
οπίσθιος χιαστός
Λοξός ιγνυακός (τένοντας ημιϋμενώδους μυός)
Τοξοειδής ιγνυακός
Αγκώνας:
Πλάγιοι σύνδεσμοι: έξω κερκιδικός
έσω ωλένιος
Δακτυλιοειδής σύνδεσμος της κερκίδας
Ισχίο:
Λαγονομηρικός
Ηβομηρικός
Ισχιομηρικός
Στρογγύλος σύνδεσμος ή σύνδεσμος της κεφαλής του μηριαίου

196)

197)

Σύνδεσμοι της σπονδυλικής στήλης.
Πρόσθιος επιμήκης:
πρόσθιο μέρος των σπονδυλικών σωμάτων
Οπίσθιος επιμήκης:
οπίσθιο μέρος των σπονδυλικών σωμάτων
Ωχροί σύνδεσμοι: στα δύο πλάγια της ΣΣ
μεταξύ των πετάλων
παρακείμενων σπονδύλων
Επακάνθιος:
κορυφές ακανθώδων αποφύσεων Α7 - ιερό οστό
Αυχενικός: κορυφές ακανθώδων αποφύσεων κρανίο - Α7
Μεσακάνθιοι:
μεταξύ των παρακείμενων ακανθωδων αποφύσεων

Καταφύσεις μυών και θέσεις στο ανώτερο τμήμα κνήμης - περόνης.
Καταφύσεις μυών:
Ανώτερο τμήμα κνήμης:
47

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

ραπτικός: κάτω από το κνημιαίο κύρτωμα στην πρόσθια
επιφάνεια της κνήμης
ισχνός προσαγωγός:
έσω επιφάνεια ανώτερου τμήματος
κνημιαίας διάφυσης
ημιτενοντώδης: έσω επιφάνεια ανώτερου τμήματος κνήμης
ημιϋμενώδης:
αύλακα και παρακείμενο οστό της έσω και
οπίσθιας επιφάνειας
του κνημιαίου
κονδύλου
Ανώτερο τμήμα περόνης:
δικέφαλος μηριαίος:
κεφαλή της περόνης
Θέσεις μυών:
Ανώτερο τμήμα κνήμης:
υποκνημίδιος:
υποκνημίδια γραμμή και έσω χείλος κνήμης
ιγνυακός: οπίσθια επιφάνεια άνω άκρου κνήμης
μακρός καμπτήρας των δακτύλων: έσω πλευρά της οπίσθιας
επιφάνειας της κνήμης
μακρός περονιαίος:
έξω κνημιαίος κόνδυλος
πρόσθιος κνημιαίος:
έξω επιφάνεια κνήμης
μακρός εκτείνων τα δάκτυλα:
έξω κνημιαίος κόνδυλος
Ανώτερο τμήμα περόνης:
υποκνημίδιος:
οπίσθια επιφάνεια κεφαλής, αυχένα και ανώτερου
τμήματος
διάφυσης της περόνης
μακρός περονιαίος:
κεφαλή και ανώτερο τμήμα έξω επιφάνειας
περόνης
μακρός εκτείνων τα δάκτυλα:
άνω ημιμόριο έσω επιφάνειας
περόνης
198)

Ελμινθοειδείς και μεσόστεοι μύες στο χέρι.
Ελμινθοειδείς:
4 λεπτοί μύες που εκφυονται από τους τένοντες του εν τω βάθει
κοινού καμπτήρα των
δακτύλων (2 έξω μέσο νεύρο, 3 έσω εν τω
βάθει κλάδος ωλένιου ν.)
κάμπτουν τους δακτύλος στις μετατάρσιοφαλαγγικές αρθρώσεις
εκτείνουν τις μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις
τοποθετούν τους δακτύλους στη θέση του γραψίματος
Μεσόστεοι:
8 μύες μεταξύ των μετακάρπιων
Διατάσσονται σε 2 στιβάδες (4 παλαμιαίοι και 4 ραχιαίοι)
Οι ραχιαίοι μεσόστεοι απάγουν τους δακτύλους
Οι παλαμιαίοι μεσόστεοι προσάγουν τους δακτύλους
Συμβάλλουν στην ενέργεια των ελμινθοειδών.
γράψιμο, δακτυλογράφηση, πιάνο

48

Ανατομία Μυοσκελετικού

199)

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Μύες του αντιβραχίου.

Επιπολής και μέση στιβάδα πρόσθιας επιφάνειας αντιβραχίου
Όνομα μυός

Εκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση

Ενέργεια

Στρογγύλος
πρηνιστής

Παρατροχίλια
απόφυση
Κορωνοειδής
απόφυση ωλένης

Μεσότητα έξω
επιφάνειας σώματος
κερκίδας

Μέσο Νεύρο Α6, Α7

Πρηνισμός και κάμψη
του πήχη

Κερκδικός
καμπτήρας του
καρπού

Παρατροχίλια
απόφυση

Βάση 2ου
μετακαρπίου

Μέσο Νεύρο Α6, Α7

Κάμψη και απαγωγή
του χεριού

Μακρός παλαμικός

Παρατροχίλια
απόφυση

Κάτω ημιμόριο του
εγκάρσιου
συνδέσμου,
παλαμιαία
απονεύρωση

Μέσο Νεύρο Α7, Α8

Κάμψη του χεριού και
τάση της παλαμιαίας
απονεύρωσης

Ωλένιος καμπτήρας
του καρπού

Βραχιόνια κεφαλή:
παρατροχίλια
Ωλένια κεφαλή:
ωλέκρανο και
οπίσθια χείλος
ωλένης

Πισοειδές οστό,
αγκιστρο του
αγκιστρωτου, 5ο
μετακάρπιο

Ωλένιο νεύρο Α7, Α8

Κάμψη και
προσαγωγή του
χεριού

Επιπολής κοινός
καμπτήρας των
δακτύλων

Βραχιονωλενική
κεφαλή:
παρατροχίλια, έσω
πλάγιος σύνδεσμος,
κορωνοειδής
απόφυση
Κερκιδική κεφαλή:
Άνω ημιμόριο του
πρόσθιου χείλους της
κερκίδας

Σώμα της μέσης
φάλαγγας 2ου - 5ου
δακτύλου

Μέσο Νεύρο Α7, Α8,
Θ1

Κάμψη μέσης
φάλαγγας του 2ου 5ου δακτύλου,
ισχυρή ενέργεια:
κάμψη πρώτης
φάλαγγας

Εν τω βάθει στιβάδα πρόσθιας επιφάνειας αντιβραχίου
Όνομα μυός

Εκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση

Ενέργεια

Εν τω βάθει κοινός
καμπτήρας των
δακτύλων

Άνω τρία
τεταρτημόρια της
έσω και πρόσθιας
επιφάνειας της
ωλένης, μεσόστεος
υμένας

Βάση της τρίτης
φάλαγγας του 2ου 5ου δακτύλου

Ωλένια μοίρα:
ωλένιο ν. Α8, Θ1

Κάμψη της τρίτης
φάλαγγας

Μακρός καμπτήρας
του αντίχειρα

Πρόσθια επιφάνεια
κερκίδας, μεσόστεος
υμένας

Βάση ονυχοφόρου
φάλαγγας αντίχειρα

Παλαμιαίο μεσόστεο
ν. (κλαδος μέσου ν.
Α8, Θ1)

Κάμψη ονυχοφόρου
φάλαγγας

Τετράγωνος
πρηνιστής

Κάτω τεταρτημόριο
της πρόσθιας
επιφάνειας της
ωλένης

Κάτω τεταρτημόριο
της πρόσθιας
επιφάνειας της
κερκίδας

Παλαμιαίο μεσόστεο
ν. (κλαδος μέσου ν.
Α8, Θ1)

Πρηνισμός πήχη
Συγκράτηση οστών
πήχη στη θέση τους

Κερκιδική μοίρα:
μέσο ν. Α8, Θ1

Επιπολείς μύες οπίσθιας ή εκτατικής επιφάνειας πήχη
49

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Όνομα μυός

Εκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση

Ενέργεια

Βραχιονοκερκιδικός

Υπερκονδύλια
ακρολοφία άνω 2
τριτημόρια

Έξω επιφάνεια κάτω
άκρου κερκίδας

Κερκιδικό ν. Α5, Α6,
Α7

Κάμψη του πήχη

Μακρός κερκιδικός
εκτείνων τον καρπό

Έξω χείλος
βραχιόνιου

Βάση 2ου
μετακαρπίου

Κερκιδικό ν. Α6, Α7

Έκταση και απαγωγή
του χεριού στην
άρθρωση του καρπού

Βραχύς κερκιδικός
εκτείνων τον καρπό

Παρακονδύλια
απόφυση

Βάση 3ου
μετακαρπίου

Εν τω βάθει κλάδος
κερκιδικού Α7, Α8

Έκταση και απαγωγή
του χεριού στην
άρθρωση του καρπού

Κοινός εκτείνων τους
δακτύλους

Παρακονδύλια
απόφυση

Ραχιαία απονεύρωση
2ου - 5ου

Ραχιαίο μεσόστεο ν.
Α7, Α8 (κλάδος
κερκιδικού)

Έκταση 2ου - 5ου
δακτύλου στις
μετακαρπιοφαλαγγικέ
ς
Έκταση του χεριού
στην άρθρωση του
καρπού

Ίδιος εκτείνων το
μικρό

Παρακονδύλια
απόφυση

Ραχιαία απονεύρωση
5ου

Ραχιαίο μεσόστεο ν.
Α7, Α8 (κλάδος
κερκιδικού)

Εκταση 5ου δακτύλου
στη
μετακαρπιοφαλαγγική
και στη
μεσοφαλαγγική

Ωλένιος εκτείνων τον
καρπό

Παρακονδύλια
απόφυση
Οπίσθιο χείλος
ωλένης

Βάση 5ου
μετακαρπίου

Ραχιαίο μεσόστεο ν.
Α7, Α8 (κλάδος
κερκιδικού)

Έκταση και
προσαγωγή του
χεριού στην
άρθρωση του καρπού

Αγκωνιαίος

Παρακονδύλια
απόφυση

Εξω επιφάνεια
ωλεκράνου
Άνω μοίρα οπίσθιας
επιφάνειας ωλένης

Κερκιδικό ν. Α7, Α8,
Θ1

Συμμετοχή στην
έκταση του αγκώνα
και σταθεροποίηση
της άρθρωσης
Απαγωγή της ωλένης
κατά τη διάρκεια του
πρηνισμού

50

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Εν τω βάθει μύες οπίσθιας επιφάνειας αντιβραχίου
Όνομα μυός

Εκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση

Ενέργεια

Υπτιαστής

Παρακονδύλια
απόφυση,
Έξω πλάγιος και
δακτυλιοειδής
σύνδεσμος,
Ακρολοφία του
υπτιαστή της ωλένης

Έξω οπίσθια και
πρόσθια επιφάνεια
άνω τριτημόριου
κερκίδας

Εν τω βάθει κλάδος
του κερκιδικού Α5,
Α6

Υπτιασμός πήχη
(στροφή της
κερκίδας)

Μακρός απαγωγός
του αντίχειρα

Οπίσθια επιφάνεια
ωλένης, κερκίδας και
μεσόστεος υμένας

Βάση πρώτου
μετακαρπίου

Απαγωγή αντίχειρα
και έκταση του στην
καρπομετακάρπια
άρθρωση

Βραχύς εκτείνων τον
αντίχειρα

Οπίσθια επιφάνεια
κερκίδας και
μεσόστεος υμένας

Βάση μετακάρπιας
φάλαγγας αντίχειρα

Έκταση μετακάρπιας
φάλαγγας αντίχειρα
στην
καρπομετακάρπια
άρθρωση

Μακρός εκτείνων τον
αντίχειρα

Οπίσθια επιφάνεια
ωλένης και
μεσόστεος υμένας

Βάση της
ονυχοφόρου
φάλαγγας οτυ
αντίχειρα

Ίδιος εκτέινων το
δείκτη

Οπίσθια επιφάνεια
ωλένης και
μεσόστεος υμένας

Ραχιαία απονεύρωση
του 2ου δακτύλου

51

Ραχιαίο μεσόστεο
νέυρο Α7, Α8

Έκταση ονυχοφόρου
φάλαγγας στην
μετακαρπιοφαλαγγική
και μέσοφαλαγγική
άρθρωση του
αντίχειρα
Έκταση 2ου
δακτύλου και
συμμετοχή στην
έκταση του χεριού

Ανατομία Μυοσκελετικού

200)

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Μύες της κνήμης.

Πρόσθιο διαμέρισμα κνήμης
Όνομα μυός

Εκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση

Ενέργεια

Πρόσθιος κνημιαίος

Έξω κόνδυλος και
κάτω τριτημόριο της
έξω επιφάνειας της
κνήμης

Έσω και κάτω
επιφάνεια του
πρώτου σφηνοειδούς
και βάση πρώτου
μετακαρπίου

Εν τω βάθει
περονιαίο νεύρο Ο4,
Ο5

Ραχιαία κάμψη και
έσω στροφή άκρου
ποδός

Μακρός εκτείνων το
μέγα δάκτυλο

Μέσο τριτημόριο της
πρόσθιας επιφάνειας
της περόνης και
μεσόστεου υμένα

Ραχιαία επιφάνεια
της βάσης της
ονυχοφόρου
φάλαγγας του
μεγάλου δακτύλου

Μακρός εκτείνων
τους δακτύλους

Έξω κόνδυλος
κνήμης,
άνω 3/4 της
πρόσθιας επιφάνειας
της περόνης και
μεσόστεου υμένα

Μέση και ονυχοφόρα
φάλαγγα των
τεσσάρων έξω
δακτύλων

Τρίτος περονιαίος

Κάτω τριτημόριο της
πρόσθιας επιφάνειας
τηε πρόνης και
μεσόστεου υμένα

Ράχη της βάσης του
5ου μεταταρσίου

Έκταση μεγάλου
δακτύλου
Ραχιαία κάμψη άκρου
ποδός

Εν τω βάθει
περονιαίο νεύρο Ο5,
Ι1

Έκταση τεσσάρων
έξω δακτύλων
Ραχιαία κάμψη ποδός

Ραχιαία κάμψη και
ανάσπαση έξω
χείλους άκρου ποδός

Έξω διαμέρισμα κνήμης
Όνομα μυός

Εκφυση

Κατάφυση

Μακρός περονιαίος

Κεφαλή και δύο άνω
τριτημόρια έξω
επιφάνειας της
περόνης

Βάση 1ου
μεταταρσίου και 1ο
σφηνοειδές

Βραχυς περονιαίος

κάτω δύο τριτημόρια
της έξω επιφάνειας
της περόνης

Ραχιαία επιφάνεια
του φύματος στην
έξω πλευρά της
βάσης του 5ου
μεταταρσίου

52

Νεύρωση

Επιπολής περονιαίο
νεύρο Ο5, Ι1, Ι2

Ενέργεια

Έξω στροφή και
ελαφρά πελματιαία
κάμψη άκρου ποδός

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Οπίσθιο διαμέρισμα κνήμης (επιπολής στιβάδα)
Όνομα μυός

Εκφυση

Γαστροκνήμιος

Έξω κεφαλή:
έξω επιφάνεια έξω
μηριαίου κονδύλου
Έσω κεφαλή:
ιγνυακή επιφάνεια
του μηριαίου οστού
πάνω από το έσω
κόνδυλο

Υποκνημίδιος

Οπίσθια επιφάνεια
της κεφαλής της
περόνης,
Άνω τεταρτημόριο
της οπίσθιας
επιφάνειας της
περόνης
Ιγνυακή γραμμή και
έσω χείλος της
κνήμης

Πελαμτικός

Κατάφυση

Νεύρωση

Ενέργεια
Πελματιαία κάμψη
άκρου ποδός,
Ανύψωση πτέρνας
κατά τη βάδιση,
Κάμψη γόνατος

Οπίσθια επιφάνεια
της πτέρνας δια του
Αχίλλειου τένοντα

Κνημιαίο νεύρο Ι1, Ι2

Πτερνικός τένοντας

Ραχιαία κάμψη άκρου
ποδός,
Σταθεροποίηση
κνήμης πάνω στο
άκρο πόδι

Κάμψη γόνατος

Οπίσθιο διαμέρισμα κνήμης (εν τω βάθει στιβάδα)
Όνομα μυός

Εκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση

Ενέργεια

Ιγνυακός

Έξω επιφάνεια έξω
κονδύλου και έξω
μηνίσκου

Οπίσθια επιφάνεια
κνήμης πάνω από
την ιγνυακή γραμμή

Κνημιαίο νεύρο Ο4,
Ο5, Ι1

Ασθενής κάμψη και
ξεμπλοκάρισμα
γόνατος

Μακρός καμπτήρας
του μεγάλου
δακτύλου

Κατώτερα δύο
τριτημόρια της
οπίσθιας επιφάνειας
της περόνης,
Κάτω τμήμα
μεσόστεου υμένα

Βάση της
ονυχοφόρου
φάλαγγας του
μεγάλου δακτύλου

Μακρός καμπτήρας
των δακτύλων

Μέσο τριτημόριο της
οπίσθιας επιφάνειας
της κνήμης κάτω από
την ιγνυακή γραμμή

Βάσεις των
ονυχοφόρων
φαλαγγών των έξω
τεσσάρων δακτύλων

Οπίσθιος κνημιαίος

Μεσόστεος υμένας,
Οπίσθια επιφάνεια
κνήμης κάτω από την
ιγνυακή γραμμή,
Οπίσθια επιφάνεια
περόνης

Φύμα σκαφοειδούς
οστού,
Σφηνοειδές,
Κυβοειδές,
Βάσεις 2ου-4ου
μεταταρσίου

Κάμψη μεγάλου
δακτύλου,
Πελματιαία κάμψη
άκρου ποδός,
Υποστήριξη ποδικής
καμάρας
Κνημιαίο νεύρο Ι2, Ι3

53

Κάμψη έξω
τεσσάρων δακτύλων,
Πελματιαία κάμψη
άκρου ποδός,
Υποστήριξη ποδικής
καμάρας
Κνημιαίο νεύρο Ι4, Ι5

Πελματιαία κάμψη και
έσω στροφή άκρου
ποδός

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

Παράρτημα Ι - Ενδεικτικές κινήσεις μυών
Κάρφωμα πασσάλου με βαριά:
ρομβοειδής
Μεταφορά μεγάλου βάρους με το άνω άκρο σε θέση προσαγωγής:
υπερακάνθιος
Στροφή βίδας πάνω σε ξύλινη επιφάνεια από δεξιόχειρα:
δικέφαλος βραχιόνιος
Αφαίρεση του φελλού από ένα μπουκάλι κρασί με τιρμπουσον:
δικέφαλος βραχιόνιος
Γροθιά του χεριού
εν τω βάθει κοινός καμπτήρας των δακτύλων
επιπολής κοινός καμπτήρας των δακτύλων
Θέση γραψίματος, δακτυλογράφησης, πιάνου
ελμινθιειδείς
μεσόστεοι
Ενέργεια ενάντια στη βαρύτητα
λαγονοψοΐτης
Σταύρωμα ποδιών
ραπτικός
Αναρρίχηση
τετρακέφαλος μηριαίος
μέγας γλουτιαίος
μείζων θωρακικός (κύριος)
ελάσσων θωρακικός
τραπεζοειδής
Τρέξιμο
τετρακέφαλος μηριαίος
μέγας γλουτιαίος
Άλμα
τετρακέφαλος μηριαίος
Ανύψωση από μια καρέκλα
τετρακέφαλος μηριαίος
Ανασήκωση από καθιστή θέση ή θέση στάσεως
μέγας γλουτιαίος
Σταθεροποίηση κίνησης όταν καθόμαστε
μέγας γλουτιαίος
Στάση προσοχής
54

Ανατομία Μυοσκελετικού

Μαρίνα Λεωνίδου, Σταύρος Παπαδάκος

μέγας γλουτιαίος
Στάση στο ένα πόδι
Μακρός περονιαίος
Προστασία μηρού από απαγωγή
μέσος γλουτιαίος
μικρός γλουτιαίος
Στάση στα δάκτυλα - Ανύψωση πτέρνας
τρικέφαλος γαστροκνήμιος
Μακρός καπτήρας του μεγάλου δακτύλου
ισχυρός πρωθητήρας κατά τη βάδιση, το δρόμο, το άλμα
αναπήδηση στο βηματισμό
γρήγορη εκκίνηση (sprinters)
Έλξη σε μονόζυγο
ελάσσων θωρακικός
Κούρδισμα ρολογιού
Βραχύς εκτείνων τον αντίχειρα
Δείχνουμε
Ίδιως εκτείνων το δείκτη

55