Don Failla

Làm th nào Th c hi n doanh nghi p L n và thành ñ t Trong kinh doanh theo m ng

10 bài h c trên chi c khăn ăn
Ngư i d ch: Vi n quang

2002

M ñ u

Gi i thi u v MLM
Ti p th nhi u t ng (MultiLevel Marketing - MLM) chi m m t v trí quan tr ng trong s các phương pháp bán hàng hi n ñ i: ñó là m t trong nh ng phương pháp ñang phát tri n m nh nh t, ñ ng th i cũng gây ra nhi u tranh lu n nh t. Nhi u ngư i ch coi MLM như m t hi n tư ng mode c a nh ng năm 80, song th c t ý nghĩa c a nó l n hơn nhi u. Trong nh ng năm 90 này doanh s c a các công ty MLM lên t i hơn 100 t ñô-la m t năm. M c tiêu c a cu n sách này là thông qua các minh h a ch ra cho B n th y th nào là MLM. B n s bi t ñư c cách làm th nào ñ gi i thi u v MLM cho ngư i khác m t cách hi u qu . ðây là tài li u hư ng d n th c hành, ñư c vi t ra nh m giúp B n trong vi c ñào t o các c ng s c a mình. T năm 1973 ông Don Failla ñã chu n b tư li u cho “Các bài h c trên chi c khăn ăn”. Cu n sách này ñư c so n t các tư li u ñó. Tôi ñ• tham gia MLM t năm 1969. Cu n sách này bao g m ñ y ñ các tư li u ñã có cho ñ n nay c a “Các bài h c trên chi c khăn ăn”. Trư c khi ñi sâu vào chi ti t c a “Các bài h c”, cho phép tôi tr l i câu h i cơ b n nh t và thư ng ñư c ñưa ra nhi u nh t : “MLM là gì?”. Trong cu n sách này ta s s d ng các khái nơi m “MLM” và “Kinh doanh d ng nhi u t ng”. Marketing (bán hàng) có nghĩa là ñưa hàng ho c d ch v t ngư i s n xu t ñ n ngư i tiêu dùng. Multi t c là nhi u, có nghĩa là l n hơn m t. Level là m c, t ng hay là th h . Vì v y ta còn có th g i là “kinh doanh theo nhi u th h ”. Tuy nhiên ta ch d ng l i thu t ng “nhi u t ng” như là thu t ng ph bi n hơn c . Nó ph bi n ñ n m c mà nhi u h th ng dây chuy n ho c h th ng d ng hình tháp v truy n bá hàng hóa cũng t g i là “các chương trình Multi-Level”. Vì th danh t MLM ñã b l m d ng và nhi u công ty m i theo MLM ñã t nghĩ ra m t s tên g i khác, ví d như UnơiLevel Marketing (bán hàng d ng m t t ng) hay là “network marketing” (bán hàng theo m ng). Trong th c t t n t i ba cách bán hàng cơ b n : 1) Bán l : d ng mà t t c chúng ta ñ u bi t, như c a hàng bách hoá, c a hàng rau qu . . . có th vào và mua gì ñó. 2) Bán th ng (hay là bán tr c ti p): ví d như b o hi m, bán m ph m, tri n lãm - bán d ng c b p . . . 3) Bán hàng theo d ng nhi u t ng (MLM): là d ng mà cu n sách này mô t . Không ñư c nh m d ng này v i các d ng khác, ñ c bi t là bán th ng mà ngư i ta r t hay l n v i MLM. Cũng có th k thêm d ng th tư - ñó là ñ t hàng theo bưu ñi n, có ngư i coi là MLM song ñúng ra nó g n v i cách bán th ng hơn. D ng th năm, d ng mà ngư i ta cũng r t hay l n v i MLM ñó là “d ng hình tháp” (pyramide) là d ng ho t ñ ng b t h p pháp. Nguyên nhân ch y u là

trong h th ng ki u như v y không có s chuy n ñ ng c a hàng hóa hay d ch v . Và n u hàng hóa không chuy n ñ ng thì không th nói gì ñ n kinh doanh, hu ng h là kinh doanh nhi u t ng. Có th ñây v m t tính ch t thì có hi n tư ng nhi u t ng, song không h có kinh doanh. Nhi u ñi u không ñư c hi u c n k là do ngư i ta không th y s khác nhau gi a MLM và bán hàng tr c ti p. Ngư i ta nghĩ r ng MLM là ki u bán th ng b ng cách ñi t căn h này sang căn h khác, nhà này sang nhà khác. Có th c B n cũng ñã nghĩ như v y khi th y nh ng nhân viên ñi gõ c a t ng gia ñình ñ chào bán m t cái gì ñó. Có nhi u ñ c trưng phân bi t gi a bán hàng nhi u t ng v i bán l và bán tr c ti p. ð c trưng ñi n hình nh t là ch trong MLM B n làm vi c vì l i ích c a mình nhưng không bao gi B n ñơn ñ c c . Trư c h t B n ñư c mua hàng c a Công ty theo giá buôn. B n có th t s d ng hàng c a công ty, và hơn th B n c n ph i s d ng. ð u tiên nhi u ngư i quan h v i công ty cũng là nh m ñ ñư c mua theo giá buôn, r i sau ñó h tr nên -nghiêm túc hơn-. Vì B n ñư c mua theo giá BUÔN, do ñó n u mu n B n có th bán l i theo giá BÁN L và như v y là có L I. ði u chưa hi u v MLM là ch ngư i ta hình dung r ng n u B n mu n ho t ñ ng thành công thì B n ph i BáN HàNG. Cũng có m t s nơi ñòi h i ph i ñ t ñư c m t lư ng bán l nào ñ y r i m i ñư c gi m giá. N u B n mu n ho c có th có ñòi h i ph i bán l m t lư ng hàng nào ñó, song thành công chính ch có th có ñư c b ng cách t ch c m ng lư i ho t ñ ng. C n ph i ñ t ñư c sao cho vi c bán hàng là k t qu t nhiên c a t ch c ho t ñ ng. Nhi u ngư i ñã th t b i do ti p c n v n ñ theo chi u ngư c l i: t ch c ho t ñ ng ch y u nh m vào bán hàng. Khi ñ c h t “Các bài h c trên chi c khăn ăn” B n s hi u vì sao h th ng như v y không ho t ñ ng ñư c. T “bán hàng” gây cho nhi u ngư i nh ng ý nghĩ không thu n. Trong MLM không c n ph i bán hàng theo ý nghĩa truy n th ng, nhưng HÀNG C N PH I V N ð NG, b i vì n u thi u ñi u ñó thì s không ai có ti n c . Don Failla ñã ñ nh nghĩa bán hàng là ti p c n ñ n m t ngư i l nh m ñ bán ñư c m t cái gì ñ y, và theo ñ nh nghĩa như th thì ñây là không c n ph i bán. Ta nh c l i: Hàng c n ph i v n ñ ng, n u khác ñi thì không ai có ti n c . MLM còn có m t cách g i khác la “Kinh doanh theo m ng” (Network marketing). Khi B n t o l p m t ho t ñ ng MLM t c là B n t o ra m t m ng lư i ñ theo ñó, B n tìm con ñư ng v n ñ ng hàng hóa. Bán l - ñó là n n t ng c a Kinh doanh theo m ng. Trong MLM, hay nói cách khác trong Kinh doanh theo m ng, vi c bán hàng ñư c th c hi n khi các nhân viên gi i thi u hàng v i b n bè, láng gi ng, ngư i thân. Như B n th y, không ai ti p c n v i ngư i l c . ð có th t o d ng m t s nghi p l n và thành công c n ph i có s cân b ng. B n c n ph i ñ ñ u và ñào t o m t h th ng MLM cho t i khi t o ra m t l p ngư i mua n ñ nh t nh ng b n bè, láng gi ng, ngư i thân. ð ng có c bán

hàng m t cách ñơn ñ c. Hãy nh r ng MLM hay là Kinh doanh theo m ng có nghĩa là t o ra m t t ch c trong ñó m i m t thành viên ch c n bán r t ít hàng. ði u ñó hi u qu hơn nhi u so v i vi c B n c c m t mình làm t t c . N u theo dõi B n s th y là các công ty MLM r t ít qu ng cáo. Qu ng cáo c a h ch y u là thông qua giao ti p gi a ngư i này v i ngư i kia. B i vì các công ty dành ñư c m t lư ng ti n l n ñ ñưa vào s n xu t nên ch t lư ng hàng cao hơn nhi u so v i hàng bán l thông thư ng. Ch c ch n là B n có th gi i thi u v i ngư i b n c a mình m t lo i hàng c c t t gi ng v i lo i mà anh ta v n thư ng s d ng. Ch c n thay th lo i ñã s d ng t lâu b ng lo i m i mà qua kinh nghi m c a mình B n bi t ch c ch n là r t t t. Gi thì B n ñã rõ là MLM không ph i là ñi duy t các căn h ñ gi i thi u hàng cho nh ng ngư i không quen. Tôi bi t m t s công ty MLM ñã kh ng ñ nh r ng n u ch ñơn gi n gi i thi u cho b n bè v m t lo i hàng hay d ch v thì t c là B n ñã làm ñư c ñ ng tác “bán” c n thi t. (Còn chúng ta thì t t hơn s g i ñó là “gi i thi u” vì th c t ñúng là như v y). Còn m t ñi u khác phân bi t gi a MLM v i bán hàng tr c ti p, ñó là v n ñ ñ ñ u nh ng ngư i bán hàng (nh ng nhà doanh nghi p). Trong bán hàng tr c ti p cũng như trong m t s công ty MLM ngư i ta g i là tuy n ngư i, song ñ ñ u và tuy n ngư i không hoàn toàn là gi ng nhau. N u ñ ñ u ai ñó thì th c t là d y cho ngư i ta làm ñư c ñi u gi ng như B n làm, và cũng t c là d y cho anh ta cách xây d ng doanh nghi p riêng c a mình. Chúng tôi mu n nh n m nh là ñây có s khác nhau cơ b n gi a vi c ñ ñ u m t ngư i v i vi c ch ñơn thu n giúp cho anh ta “bư c vào” doanh nghi p. N u B n ñ ñ u ai ñó t c là B n lãnh trách nhi m v mình. N u B n không lãnh trách nhi m v mình thì có nghĩa là B n ñã làm h i ngư i mà B n giúp ñ ñ b t ñ u công vi c. Trong trư ng h p này c n ph i có mong mu n giúp cho ngư i c ng s m i t o l p doanh nghi p riêng. Cu n sách này s ch rõ ph i làm gì và làm như th nào ñ ñ t ñư c thành công trong vi c này. Trách nhi m c a ngư i ñ ñ u là d y cho các c ng s áp d ng t t c nh ng gì h ñã ñư c h c. Cu n sách này nh m phát huy kh năng c a B n ñ nh n trách nhi m v mình. ð ñ u, ñó là ho t ñ ng cho phép doanh nghi p MLM tr thành to l n. Khi t ch c c a B n b t ñ u l n m nh B n s tr thành nhà doanh nghi p ñ c l p và thành ñ t. B n tr thành ngư i lãnh ñ o c a chính mình. N u B n làm vi c trong m t công ty bán hàng tr c ti p thì là B n làm vi c vì l i ích c a công ty. N u B n quy t ñ nh r i kh i công ty, chuy n sang m t ch khác, thì c n ph i k t thúc t t c và b t ñ u l i t ñ u. Khác v i ñi u ñó, trong các công ty MLM th c t ñã cho th y khi B n r i ñ n m t vùng khác thì B n v n ti p t c ñ ñ u m i ngư i mà không m t ñi nh ng giá tr t o nên b i nhóm ngư i c a B n. Trong các công ty MLM B n có th làm ñư c nhi u ti n. Trong m t s công ty thì ñi u này nhanh hơn, còn trong nh ng công ty khác thì ch m hơn.

Song l i nhu n ph thu c vào t ch c công vi c ch không bao gi ph thu c vào lư ng bán hàng. Trong m t s công ty vi c bán hàng có th ñ m b o m t cu c s ng không t i, song v n li ng thì ch có th t o nên b ng t ch c doanh nghi p như là m c ñích hàng ñ u. Ngư i ta thư ng b t ñ u doanh nghi p MLM v i hy v ng làm ñư c 50, 100 hay 200 ñô-la m t tháng. Sau ñó b ng nhiên h hi u ra r ng n u làm vi c m t cách nghiêm túc thì có th ki m ñư c 1000, 2000 ñô-la m t tháng ho c nhi u hơn n a. C n nh c l i r ng không ai có th ki m ñư c s ti n ñó ch b ng bán hàng, s ti n như v y ch có th ki m ñư c b ng t o l p doanh nghi p. M c ñích th nh t c a cu n sách này là phát huy kh năng t o l p doanh nghi p MLM c a B n, m t doanh nghi p l n, phát tri n nhanh và thành công. M c ñích th hai là chu n b cho B n m t tinh th n làm vi c c n ph i có ñ i v i MLM. N u như có ai ñó nghĩ r ng MLM là không h p pháp, t ch c c a nó gi ng v i c u trúc hình tháp thì s xu t hi n nhi u v n ñ trong vi c ñ ñ u. C U TRÚC HÌNH THÁP Bán cái không t n t i Tuy n m ngư i và không h p l

Nh ng giá tr r t ñáng ng T tc ñ ut t

V trí MLM

trên ñ nh

N u B n g p ph i khái ni m như th thì c n ph i ñưa ra nh ng b ng c ch ng t r ng hi u MLM là c u trúc hình tháp là sai. Thí d trên hình v ñó ch rõ. C u trúc hình tháp ñư c thi t l p t trên xu ng dư i và ch có l i cho nh ng ngư i

năm th ba là 75 tri u. MLM là con ñư ng ch c ch n cho nh ng ngư i sáng t o cũng như cho nh ng nhà s n xu t mu n tung ra th trư ng s n ph m m i. ðó là m t ngành kinh doanh kh ng l . v i tư cách m t h th ng thương m i. ñã t n t i hơn 35 năm nay. Còn trong tam giác MLM m i ngư i ñ u b t ñ u t dư i và m i ngư i ñ u có kh năng t o ñư c doanh nghi p l n hơn nhi u l n so v i ngay c ngư i ñ ñ u c a mình. Ph n l n m i ngư i ñ u không ng là MLM l n như v y. Chúng tôi bi t m t công ty trong năm ñ u có doanh s 2 tri u ñô-la. trong nh ng năm 90 doanh s hàng năm c a các công ty MLM là hơn m t trăm t ñô-la. là nh ng ngư i ñ u tiên c a c u trúc hình tháp. ðã có nh ng công ty MLM có doanh s lên t i vài t ñô-la m t năm. Sau ñó B n có th b t ñ u quá trình ñ ñ u c a mình trong doanh nghi p MLM. nhưng không có hàng tri u ñô-la và không mu n giao hàng ñ bán nh tay ngư i khác. Trong năm sau danh s lên 15 tri u. Và không m t ai có th nói ñư c r ng ñó là m t ngành kinh doanh t i. hi u ñư c s khác nhau gi a bán l . Như tôi ñã nh c t trư c. . M c ñích mà h ñ t ra cho t i h t năm th 5 là .ñ ng trên. Ta ñã n m ñư c thông tin chung v MLM. bán tr c ti p và MLM. Kinh doanh d ng nhi u t ng. Nh ng nguyên t c ñ ra trong cu n sách này t o ra nh ng kh năng ñ ñ t m c ñích y.ñ t doanh s c a năm là 1 t ñô-la.

Hãy h i h r ng h có ñ ng ý s khác nhau này là l n không. Ngư i nghe s ph n ng. b i vì s xu t hi n nhi u v n ñ khi ñ ñ u m t ngư i không có kh năng v toán h c. Hãy nh n m nh : “S khác nhau là r t l n.CHƯƠNG 1 BÀI H C TRÊN CHI C KHĂN ĂN S 1 “ Hai l n hai là b n” Hãy luy n bài h c này th t k v i c ng s c a B n cho t i khi h n m ñư c h t các chi ti t c a công vi c ñang mu n gi i thi u v i h . làm h nóng lòng mu n xông ngay ra ñư ng ph ñ ñ ñ u c th gi i và làm ra r t nhi u ti n b ng MLM. t t nh t là ta c ti p t c. Khi vi t 3x3 chúng ta ñ c to: “B n ñ ñ u ba ngư i và d y cho h ( ñây ta s d ng t “d y”) ñ sao cho c ba ngư i m i ngư i ñ u có th d y cho ba ngư i n a. K t qu là 256 ngư i. Ta k t thúc b ng b ng 5x5. . B n ch c n .” . . là n u ai không bi t làm phép nhân. song . . thì t t nh t không nên ñào t o anh ta. Ta chú ý ñ n s khác nhau gi a 16 và 81. Trong b ng 4x4 : ñây m i m t ngư i ñ ñ u thêm 2 ngư i so v i b ng 2x2. 2 x2 4 x2 8 x2 16 _______ 30 3 x3 9 x3 27 x3 81 _______ 120 4 x4 16 x4 64 x4 256 _______ 340 5 x5 25 x5 125 x5 625 _______ 780 Chúng ta nói ñùa thêm. và khi B n chưa k t thúc câu thì h ñã nói : “Khác nhau là r t l n khi m i ngư i ñ ñ u thêm 2 ngư i”. B i vì B n mu n r ng suy nghĩ c a h ph i ñi ñúng hư ng ngay t ñ u.”. Bài h c này s tác ñ ng r t m nh ñ n h . M i m t ngư i ñ ñ u thêm m t ngư i l n hơn. làm h mu n b t c chim ñang bay. B n hãy gi i thích cho h r ng trong th c t s khác nhau ñây ch là “1”. . Bài h c này cho phép ta nh n th y vi c ñào t o ngư i và giúp h lúc ban ñ u quan tr ng như th nào. Ch c ch n B n s c m th y ph n ng c a ngư i nghe vì h b t ñ u hi u ra b n ch t c a v n ñ .

thì ñã thành 7800 ngư i tiêu th hàng. Chúng ta s g p nhi u ngư i cũng làm trong các công ty MLM gi ng như chúng ta và h ng c nhiên sao công ty c a chúng ta l i phát tri n nhanh th . Khi mà B n ñã hi u h t c “10 bài h c trên chi c khăn ăn”.. Trong b t kỳ công ty MLM nào. Hãy ñ ý ñ n c t 5x5. . 256 hay 625). C ng thêm chính 780 ngư i c ng s c a B n n a . Khi B n còn chưa ñ t ñ n ñi u này th nào cũng có ngư i h i : “Có ai c n ph i bán gì không?”. ñ ñ u cho 5 ngư i nghiêm túc.ñó chính là phương pháp mà qua ñó B n có th ki m ñư c nhi u ti n. Cũng có th là B n ph i ñ ñ u 10. Cu n sách này d y cách ñào t o sao cho h nhanh chóng tr thành nh ng ngư i t ch c công vi c nghiêm túc. Trên hàng th nh t s “5 ” th hi n s ngư i mà B n ñ ñ u và là nh ng ngư i mu n ti n hành doanh nghi p c a mình m t cách nghiêm túc. thì ñó là m t s lư ng ñáng k . B n s th y là ngư i c a B n tr nên “nghiêm túc” nhanh hơn là nh ng ngư i b t ñ u doanh nghi p mà l i không n m ñư c v n ñ . Chúng ta s nghe ñư c là h làm vi c v i 25-50 ngư i.li u B n có nghĩ r ng ñ i quân 8580 ngư i tiêu th là ñ m b o cho B n m t xí nghi p làm ra ti n không ñ n n i t i. T m c th p nh t c a L u năm góc ñ n m c cao nh t tr c . và h l i h i chúng ta r ng “B n làm ñư c cái gì th . N u B n là ngư i tích c c nh t ñ nh B n ñã nghe th y câu h i như th . B n hãy tư ng tư ng ñ n quân ñ i. n u B n có 780 ngư i c ng s . 15 hay 20 ngư i ñ tìm ra 5 ngư i nghiêm túc. 81. Khi nào h c ñ n “bài h c trên chi c khăn ăn” s 2 v tri u ch ng c a nhà doanh nghi p-phá s n trong MLM tôi s gi i thích vì sao n u m c 1 có nhi u ngư i thì là ñi u không t t. S khác nhau này là th c s ñáng k trong khi ta ch c n ñ ñ u thêm 3 ngư i n a.2 hay 3 ngư i. Tôi ñ m b o r ng n u B n hi u nh ng nguyên t c cơ b n nêu ra trong cu n sách này thì ch trong vòng 6 tháng B n s chia tay v i nh ng ngư i có th ñã có thâm niên 6-8 năm. Tôi còn bi t có ngư i làm vi c trong MLM v i 100 ngư i m c 1. ð i v i ph n ñông thì tương ñ i d hi u th nào là ñ ñ u thêm 1. M i m t ngư i trong s nhi u ngư i ch c n thêm m t chút . Bây gi B n hãy tư ng tư ng mình trong b ng cu i cùng. Chúng ta có th tr l i b ng cách h i l i : “B n làm vi c v i bao nhiêu ngư i m c 1?” (m c 1 là m c mà B n ñ ñ u tr c ti p). còn chúng tôi thì không?”. ngư i thân quen c a mình. h m ñ i. M t s khác bi t ghê g m”. mà h cũng chính là ngư i s d ng. N u m i ngư i có 10 ngư i mua hàng trong s b n bè. Hãy nh r ng là B n ch làm vi c v i 5 ngư i nghiêm túc ch không ph i là v i c m t ñ i quân. mhưng ñ hình dung ra các con s dòng dư i thì ñã khó hi u hơn (16. Nh ng ngư i này ñã t ng ho t ñ ng lâu hơn chúng ta.nói : “T ng s s là 625 ngư i. các l c lư ng không quân. . biên phòng b bi n v. m i m t ngư i trong ñó l i ñ ñ u 5 ngư i ti p . ( ñây ta nói ñ n nh ng ngư i không ho t ñ ng m t cách nghiêm túc mà ch là nh ng ngư i mua hàng). và trong ñ i c a B n t ng s ñã lên 780 ngư i. nghĩa là B n ñ ñ u 5 ngư i. Do v y c n ti n hành ñ n cùng “bài h c trên chi c khăn ăn” này và gi i thích 2x2=4 cho t i 780 nhà doanh nghi p.v..

Vì th mà nhi u ngư i trong s h ñã phá s n. ð ng có c làm vi c cùng m t lúc v i hơn 5 ngư i nghiêm túc. nhưng tôi chưa t ng th y m t nơi nào mà có th làm vi c hi u qu v i hơn 5 ngư i. Có nh ng nơi ch có th làm vi c hi u qu v i 3 hay 4 ngư i. Không th hi u ñư c là t i sao có nh ng ngư i bư c vào MLM mà l i nghĩ r ng là có th làm vi c hi u qu ñư c v i 50 ngư i m c 1. Th nghĩ xem. Khi ñó B n ñư c gi i phóng và l i có th b t ñ u công vi c v i nh ng ngư i nghiêm túc khác và c n luôn tuân th nguyên t c ch làm vi c tr c ti p v i 5 ngư i.thu c lãnh ñ o m c nào cũng không quá 5 hay 6 ngư i (tr m t s trư ng h p ñ c bi t). West Point hay là An napolice có kinh nghi m hơn 200 năm mà h cũng không nghĩ r ng có ai ñó có kh năng ñi u hành nhi u hơn 5-6 ngư i. Sau này s ñ n lúc h có th t l c phát tri n t ch c c a mình không c n ñ n s giúp ñ c a B n n a. Hãy cho h hi u r ng B n ñ ñ u h có nghĩa là B n b t ñ u xây d ng các phân nhóm. vì v y nh ng câu h i c a B n s ñư c gi i ñáp khi ñ c ti p cu n sách này. ði u ñó là không th có ñư c. “Các bài h c trên chi c khăn ăn” b sung cho nhau r t t t. . ð c ti p cu n sách này B n s hi u vì sao.

cũng như ngư i b t kỳ nào. bây gi ñã thành hai. H l p t c liên h hàng này v i nh ng lo i hàng mà h ñã bi t mà không c n nghe B n gi i thích ph i bán như th nào. và cách xây d ng m t doanh nghi p l n và thành công trong MLM như th nào. V n ñ xu t hi n v i các nhà doanh nghi p ch y u là ch khi nhìn th y B n gi i thi u lo i hàng r t t t h l p t c vào vi c ngay.CHƯƠNG 2 BÀI H C TRÊN CHI C KHĂN ĂN S 2 Tri u ch ng c a nhà doanh nghi p-phá s n T i sao khi làm vi c trong MLM nhi u nhà doanh nghi p l i phá s n? “Bài h c trên chi c khăn ăn s 2” s ch ra nh ng sai l m mà nh ng nhà doanh nghi p chuyên nghi p thư ng m c ph i. ñ u có th ñ t ñư c ñi u này mà không c n ph i bán gì theo nghĩa thông d ng thư ng ngày c a t “bán hàng”. Chúng ta không ñ ñ u ngư i cho công ty bán hàng tr c ti p. Ti p t c nghiên c u “các bài h c trên chi c khăn ăn” ta s xem xét m t s thí d . thì k t qu s là m t s ñ nh hư ng sai. h không hi u r ng MLM là m t phương pháp bán hàng. C n hi u cho ñúng: tôi nghĩ r ng m t nhà doanh nghi p-chuyên nghi p s mang l i l i ích to l n cho t ch c c a B n n u. ñã nghiên c u “10 bài h c trên chi c khăn ăn” và hi u ñư c b n ch t c a chúng. ch khi ñó m i có th nói ñư c là h ñã sao chép ñư c chính h . C n ph i gi i thích cho h rõ r ng n u h th c s mu n sao chép mình thì c n ph i ñ t t i chi u sâu 3 l p. Ph n l n m i ngư i (nh t là các nhà doanh nghi p) cho r ng n u B n ñ ñ u ai ñó thì có nghĩa là B n ñã sao chép ñư c mình. . Không ñúng là ch n u ngư i ñư c ñánh d u vòng tròn th nh t ñi kh i thì ngư i ñư c ñ ñ u (t c là ngư i vòng tròn th hai) cũng ñi luôn. Nghe có v h p lý. Ph n l n m i ngư i khi vào cu c m c ph i s l n l n. song th c ch t là không ñúng. Lúc ñ u có m t vòng. b i vì h cho r ng h là nh ng nhà chuyên nghi p. cũng như b t kỳ ai. Ta s ch ra t i sao ñ ñ u 10 nhà giáo l i t t hơn là ñ ñ u 10 nhà doanh nghi p. Chúng ta ñ ñ u ngư i cho h th ng MLM. cái n sau cái kia). (Hãy v hai vòng tròn. B n ch t c a v n ñ l i chính là ch ta không mu n nói v vi c ph i bán như th nào. t c là ñây không có s ti p t c. H . Chúng ta mu n gi ng cho h bi t c n ph i ñ ñ u và gi ng ti p như th nào. N u như B n không th cùng ng i v i h và gi i thích vài ñi u ñơn gi n v MLM và s khác bi t gi a nó v i bán hàng tr c ti p.

B n ch nói v nguyên t c này thôi mà không nói thêm ñi u gì khác thì cũng có th nói r ng trong tay B n ñã có chìa khoá ñ có th thành công hơn nhi u ngư i khác trong ho t ñ ng MLM. Tuy nhiên n u A không ñư c h c cách ph i d y cho B cách ñ ñ u như th nào thì công vi c cũng không ch y và s ch m d t. B n ñ ñ u cho A (vòng tròn ti p theo ghi A). Nhưng n u B n d y cho A cách ñ ñ u như th nào thì A s ñi ñ ñ u B. N u B n chưa ñ t ñư c chi u sâu ba l p thì coi như B n chưa ñ t ñư c gì. và ch khi ñó B n m i b t ñ u sao chép mình. C n ph i nh n m nh l i: Ph i ñ t ñư c chi u sâu ba l p.N u ngư i ñ ñ u c a B n rơi m t trư c khi B n n m ñư c công vi c c a công ty m t cách th c ch t. B¹n B¹n A A B C Gi s B n trên ñ nh (v vòng tròn ñ u tiên và ghi “B n”). Bây gi th là B n ñã có chi u sâu ba l p. B n ph i d y cho A cách mà A ph i d y cho B cách ñ ñ u ra sao thì khi ñó B m i bi t cách ñ ñ u C hay là ngư i b t kỳ nào ñó. Ch sau khi ñ t ñư c ñi u ñó thì B n m i có th coi là ñã sao chép ñư c mình. nghe và ñ c v k t qu c a m i ngư i. hãy n i hai vòng tròn l i. Anh ta xem trưng bày s n ph m. N u như B n b vi c thì A không bi t ph i làm gì b i vì B n chưa d y gì cho A c . Bây gi ta s xét xem ñi u gì s x y ra v i nhà doanh nghi p. và như v y công vi c s ch m d t. thì có l B n s th y r ng công vi c không ch y. N u như B n r i kh i ñây (ví d như B n ph i ñi sang vùng khác ñ làm vi c v i ngư i khác ch ng h n) thì nhóm c a B n v n ti p t c làm vi c.ta không quên r ng anh ta là nhà doanh nghi p! B i vì . N u như v i nh ng ngư i mà B n ñ ñ u. và ngư i ñ ñ u ñây không thích ng v i h th ng. Khi ñã có thông tin “ñ y mình” nhà doanh nghi p b t ñ u bán “như ñiên” . cũng như nghe k l i là ngư i ta ñã làm như th nào.

sau khi tham gia MLM 24 tháng ñã có thu nh p 15 nghìn ñô-la m t tháng. “Tuy t v i! . Ta s dùng các con s ñ mô t nh ng ngư i như Charles ñ th y rõ h b h ng vi c như th nào. nghĩa là có thêm 650 ngư i n a. ñ ñ u và ñ ñ u. Ph n ñông nh ng ngư i thành ñ t trong MLM không có kinh nghi m thương trư ng. M i tu n l nhà doanh nghi p xu t s c s ñ ñ u ba.chúng ta nói v i nhà siêu doanh nghi p (t m g i anh ta là Charles). H làm ñư c ñi u ñó chính vì b ng cách d y nh ng ngư i khác ph i làm như th nào. ð n lư t ngư i ñ ñ u Charles. b n ngư i theo MLM. 130 x5 Charles ______ 650 780 . anh ta cũng chán. C Charles cũng th . Sau ñó thì Charles s làm gì? Anh ta s ñ ñ u. Gi s Charles ñ ñ u 130 ngư i. m i ngư i l i ñ ñ u 5 ngư i ti p.anh ta ñã bi t v bán hàng tr c ti p nên anh ta giao ti p v i ngư i l không khó khăn gì. “Charles. Khi ngư i ta không ph i là nh ng nhà giáo chuyên nghi p thì ngư i ta cũng v n có kinh nghi m ñào t o. n u anh mu n làm ñư c nhi u ti n thì anh s không ñ t ñư c ch b ng bán hàng ñâu. hơn n a l i không kiên nh n và nghĩ r ng s ch ng ñ t ñư c gì. N u B n không làm vi c v i h m t cách hi u qu (Và không th nào hi u qu ñư c n u B n làm vi c cùng m t lúc v i hơn 5 ngư i) thì B n s th y h chán n n và r i b công vi c. mà nh ng ngư i ñư c ñ ñ u s rơi r ng v i t c ñ không kém khi h ñư c lôi kéo vào. ði u gì s x y ra sau ñó? S ñ n lúc (mà ñi u này không c n ph i ñ i lâu). Tôi bi t m t thày giáo và m t ngư i hi u trư ng. ñ ñ u v i t c ñ giông bão. và t t nh t là nên b ñi ñ tìm cái gì có th bán ñư c. V y là trong t ch c ñã có 780 ngư i (B n th y s này có quen không?). t ng hy v ng làm giàu ñư c nh vào Sharles cũng chán và b ñi n t. mà c n ph i ñ ñ u nh ng ngư i khác”.

B n hãy h i các c ng s c a mình : “Các B n nghĩ th nào. giúp cho anh ta ñ ñ u ngư i khác là quan tr ng hơn nhi u so v i vi c tôi ti p t c ñi ñ ñ u ngư i m i cho mình. và chính ông cũng quen v i anh ta b ng cách ñó. Trong m t t ch c mà tôi tham gia tôi có ñ ñ u m t thanh niên tên là Karl. H s ñ ñ u m t ngư i nào ñó. anh ta s nói : “à. D y t t c nh ng gì B n ñã h c ñư c t cu n sách này . ?” S xu t hi n câu h i : “Th thì d y cái gì?”. và s ñư c v vai khích l và ñư c khen là “tuy t di u”. ñây là giúp cho 5 ngư i ñã ñư c ñ ñ u trư c. N u như B n ñã hi u “tri u ch ng c a nhà doanh nghi p . C n th n : C n ph i gi anh ta l i! Anh ta v n chưa hi u ngư i ta d y ñi u gì trong chương này ñâu.. Tôi ñã giao cho anh ta vi c ph i g i ngay cho con gái ñ ngăn ng a nh ng sai l m có th x y ra ñ sao cho công vi c ñư c ñi ñúng hư ng. . Tôi h i anh ta có s n gi y bút ñó không và ñã nói v n t t cho anh ta b c tranh “2x2=4”. th mà h v n b vi c. c n bao nhiêu th i gian ñ ñ ñ u 4 ngư i? T nh ng ngư i ñ u tiên thì còn l i ñư c bao nhiêu khi B n ñi t i s 130? B n s th y là h r ng r t nhanh. N u B n ch cho nhà doanh nghi p rõ ñi u ñó. Ông Don Failla cũng kh ng ñ nh kinh nghi m này.” Và anh ta s ra ñi ñ hành ñ ng ngay. hay là . B n s hi u ra r ng so v i 780 ngư i ñư c mô t trong “bài h c trên chi c khăn ăn s 1” thì m t mát ñây là r t l n. Tôi nói chuy n v i Karl qua ñi n tho i và nói r ng như th là r t t t. . ði u gì s x y ra v i 5 ngư i ñ u? H l i b vi c. và sau ñó là t t c nh ng ñi u còn l i. có s n kh năng n m b t v n ñ nhanh. B n nghĩ th nào. ñ ñ u 5 ngư i nghiêm túc và ñào t o h ñ h l i có th ñào t o ti p. Karl k cho tôi nghe là anh ta ñ ñ u con gái s ng Tenesi và cô này bi t h t m i ngư i s ng trong thành ph .mư i bài h c trên chi c khăn ăn. và ngư i bán hàng m i s khoe v i h : “Này. . t i sao nh ng nhà doanh nghi p l i phá s n .phá s n” thì B n có th ñ ng viên h . Song ñ ng th i ph i nh n m nh là ngoài m i ñư c ngư i r i còn ph i giúp h b t ñ u ñư c công vi c. Sang tu n sau anh ta l i g i ñư c 5 ngư i n a. bây gi tôi ñã hi u là ph i làm gì r i. Anh ta ñã g i ñi n ngay và t ñó ñ n gi doanh nghi p c a h ñã ho t ñ ng r t t t.Sau khi v hình. trong tu n qua tôi ñã tìm ñư c 5 ngư i m i ñ y!”.. . N u như tôi ñ ñ u ai ñó thì ñ i v i tôi vi c ñi cùng anh ta. trư ng h p nào t t hơn. Sau ñó tôi b sung thêm là c n nói cho anh ta vài ñi u ñ anh ta truy n ñ t l i cho con gái. . Hãy d y cho h th nào là “hai l n hai là b n”. M t trong nh ng ngư i c a ông ñã gi ng “bài h c trên chi c khăn ăn” qua ñi n tho i. Ph n ñông trong MLM ngư i ta v n làm vi c khích l nh ng ngư i khác.

Trong trư ng h p c a chúng ta ñây thì “Cali ñ y n ng” có nghĩa là B n ñ t t i ñ nh cao trong doanh nghi p c a mình. do ñó có th chuy n s ti n ñó cho vi c c i ti n s n ph m làm cho ch t lư ng s n ph m tăng cao hơn nhi u so v i các s n ph m tương t ñư c bán theo ki u bán l thông thư ng. ð ñi ñ n Cali B n ph i tiêu th xăng d u và ph i mua ñ u ñ n ñ bù vào ch ñã dùng. Nh ng ngư i ñã ki m ñư c 100 000 và 200 000 ñô-la m t năm (ho c nhi u hơn th ) ñ u ñã và ñang làm c b n vi c. H u h t các công ty MLM ñ u ph i làm ñư c như v y. nghĩa là B n luôn luôn s d ng hàng c a công ty mà B n tham gia. ñi u này tương ñương v i vi c ñ ti n ñ n ñ nh cao B n v n ph i thư ng xuyên s d ng hàng. . 500 ñô-la và có th hơn n a. Lý do là các công ty MLM không ph i chi m t lư ng ti n l n cho qu ng cáo.B n lên ñ n ñ nh cao. B n s d ng hàng và c mua thêm. Ví d như sau : hãy tư ng tư ng là B n cùng gia ñình quy t ñ nh làm m t cu c du l ch b ng ô-tô ñi t Washington mưa gió t i Caliphornia ñ y n ng. S ti n c n ñ có th lên ñư ng ñư c ñóng vai trò là s v n ban ñ u ph i b ra và công ty MLM mà B n ch n ñ b t ñ u s nghi p.780 ngư i bán hàng ñ i v i công ty nào thì ñó cũng là m t ñ m b o thu nh p ñáng k . L i th th hai khi B n s d ng hàng là B n s khâm ph c hàng m t cách th c s . Vi c th hai c n làm là ph i mua xăng và d u. h s không ch nh ví d mà s nh luôn c 4 nhi m v ph i làm. S ti n này thông thư ng dao ñ ng t 0 ñ n 100. T t nhiên B n ñã hi u l i th như th nào n u như ñ m b o ñư c ñi u cơ b n là hàng ph i d bán. mua thêm mãi.CHƯƠNG 3 BÀI H C TRÊN CHI C KHĂN ĂN S 3 “B n vi c c n ph i làm” Trong bài h c trên chi c khăn ăn th nh t chúng ta ñã nói v m t s nhi m v . Còn trong bài này chúng ta s nói v m t s vi c mà B n b t bu c ph i làm ñ ñ t thành công trong MLM. B n có th k l i ñi u này cho các ñ ng nghi p. Khi B n t i nơi t c là B n ñ t th ng l i . Còn khi hàng khó bán thì ngư i ta bán qua m ng bán l thông thư ng ho c bán b ng cách bán tr c ti p. Vi c th nh t c n ph i làm là ng i vào xe và lên ñư ng. Hãy nh l i “bài h c trên chi c khăn ăn s 1” . ð có th d nh v b n vi c này chúng ta s minh ho b ng ví d c th . Trong ho t ñ ng MLM chúng ta s d dàng hơn khi hàng c a ta là lo i d bán. trong bài th hai thì nói v ñi u không ñư c làm.

Trong s 4 vi c ñã nêu n u làm t t 3 vi c ñ u thì cũng s ñ n ñư c Cali. Hãy chú ý xem. khi ñó chính h s vào s 4. ch y theo xa l . Nghĩa là khi xu t hi n các nhà doanh nghi p thu c m c 3 trong nhóm c a B n thì có nghĩa là B n ñang s 3. chưa có l n nào ta nói ñ n vi c ph i ra ph bán hàng cũng như chưa nói ñ n chuy n bán hàng theo nghĩa thông thư ng v n bi t. 10 ngư i là ñ ho c ít hơn cũng ñư c. Sang s cao. Vì th ch c B n cũng mu n sang ñư c s cao (s 4) càng s m càng t t.là B n hãy t n d ng th i gian ñ gi i thi u hàng c a mình v i nh ng ngư i b n d c ñư ng.Vi c th ba ph i làm là ph i sang s cao hơn. nhưng n u ch luôn ch y theo s m t thì ch ng bao gi ñ n ñư c Cali. B n không c n ph i có nhi u ngư i mua hàng. còn B n thì là 125 l n vào s 3. Vào s 5 b ng cách nào? Ch ñơn gi n là hãy giúp cho nh ng ngư i mà B n ñ ñ u ñ h có th giúp cho ngư i c a h vào ñư c s 3. 2. Khi B n ñ ñ u ñư c ai ñó t c là B n ñang ñi s m t. ði u ñó cũng gi ng như trong doanh nghi p c a B n. ñ nh ng ngư i ñó ñ n lư t mình l i 5 l n vào s 1. còn B n thì vào ñư c s 5. Vi c th tư trên ñư ng ñi Cali . 4. N u như B n mu n B n có th gi i thi u cho ngư i l : khi nh ng ngư i l hi u ñư c ưu th c a hàng và chính sách kinh doanh c a công ty B n thì h s tr thành ngư i quen c a B n. ð n ñây ta c n ph i th y r ng qua ba bài h c và b n vi c c n làm. Ta ch nói ñ n vi c c n ph i gi i thi u hàng cho b n bè. Trong m t bài h c sau chúng tôi s nêu cách xác ñ nh ai s là m t ñ ng nghi p nghiêm túc trong công vi c. 3. ð có th vào s thì ñ i v i công vi c c a ta ñây là ph i ñ ñ u ñư c ngư i. Hãy d y cho h hi u là khi ñ ñ u ai ñó t c là h ñang vào s 1. Khi ngư i m c 1 c a B n vào ñư c s 3 thì t c là B n vào ñư c s 4. và khi h vào ñư c s 4 thì t c là B n vào ñư c s 5. Gi i thi u hàng cho B n bè. cũng như ñ n ñư c b t kỳ m t ch nào. T t nhiên B n cũng bi t là khi b t ñ u chuy n ñ ng thì không ai vào s cao c . 1. . Ng i vào xe và kh i ñ ng. t c là có 5 ngư i nghiêm túc. Chúng ta có th ng i vào xe. T t c chúng ta ñ u b t ñ u b ng s m t (B n c n bi t r ng là xe c a chúng ta ch y không có h p s t ñ ng). B n hãy d y cho 5 ngư i c a B n bi t cách d y ti p cho 5 ngư i c a h . N u như m i ngư i c ng s c a B n có 10 ngư i mua thì quá ñ r i. ði u ñó có nghĩa là vi c th tư s tr nên ít quan tr ng hơn. Như v y h ñã 25 l n vào s 2. xe ch y s 4 êm bi t bao. M t cách r t t nhiên B n l i mu n ngư i c a B n vào s 4. ngư i quen. Dùng hàng. Làm sao ñ h dùng và công nh n ch t lư ng s n ph m. B n cũng mu n r ng 5 ngư i c a B n cùng cài s . C n ph i 5 l n cài s 1. Khi c 5 ngư i c a B n vào s 1 t c là B n ñã 25 l n s 2.

4 hay là 6 ngàn ñô-la m i tháng. Ch c B n s v i h i : “Th thì v n ñ là ch nào?”. Khi B n b t tay vào công vi c MLM thì ph i có ngư i ñ ñ u. Nhưng khi có b ng r i thì làm ra ñư c bao nhiêu ti n?. Khi ngư i ta bư c vào ho t ñ ng trong m t công ty MLM thì nhi u ngư i nghĩ r ng là không c n ph i bi t thêm gì c . Chúng tôi không mu n B n lo l ng là B n không th truy n bá ki n th c mà B n lĩnh h i ñư c cho ngư i khác. h t tu n này sang tu n khác. Cu n sách mà B n ñang ñ c ñây chính là chìa khoá d n ñ n thành công c a ngày mai. Tôi khuyên B n hãy xác ñ nh cho mình m c ñích rõ ràng. 1000 hay 1500 ñô-la m i tháng thay vào vi c c hàng ngày ñi t i ch làm vi c. Vi c r t quan tr ng ph i làm là tìm ra ñư c 5 ngư i th c s mu n làm vi c. Vì th b ra m i tu n t 5-10 gi ñ nghiên c u “10 bài h c trên chi c khăn ăn” s lĩnh h i ñư c th nào là doanh nghi p MLM. thì ch ng bao gi B n ñi ñư c ñ n nơi c . Hãy c m sách ñ c và nghiên c u ñi. Và B n cũng không c n làm như th . còn khi lên ñ n ñ nh thì B n ñã ph i bi t cách d y cho ngư i khác ñ h có th d y ti p cho ngư i c a h . Ngày nào cũng ñ n trư ng. N u B n hi u và làm t t 3 ñi u thì B n s có ñư c quan ni m ñúng và ñ y ñ v MLM. Khi ti n theo b c thang kinh doanh ñư c m t n a thì B n ph i n m rõ c “10 bài h c trên chi c khăn ăn”. Nhưng không ph i như v y.C n nh r ng n u B n không chú tr ng ñ n vi c th 3 (t c là sang s cao) mà l i r t chú tr ng vào vi c th 4. V y ñó chính là nh ng ngư i mà ta c n nói chuy n vì ai cũng mu n có thu nh p như th . ðó là m t s liên k t h tr . Th t là thú v n u sau m t th i gian ng n B n tr thành m t b c th y. N u ngư i ñ ñ u c a B n là ngư i ñ ñ u chân chính thì anh ta s giúp B n khi làm vi c v i 5 ngư i ñ u tiên c a B n. ð ng quên r ng xe ñ ñi ñ n Cali là không có s t ñ ng. B n có bi t nh ng ngư i như v y không? Câu tr l i c a B n cũng gi ng như c a tôi thôi : “Ai cũng mu n ñi u ñó c ”. ðơn gi n là ph i trích ra t 5-10 gi m i tu n t s th i gian r i c a mình ñ xây d ng công vi c. C n ph i tìm nh ng ngư i mu n làm ra 600. không ai ñ i ñư c ñ n lúc B n n m ñư c ñ sâu t t c m i ñi u ñ có th gi ng l i ñư c. h c c ngày cho ñ n n a ñêm. Khi g p m i ngư i và h i công vi c c a h th nào B n thư ng nghe câu tr l i là : “Không g p ñư c ai mu n bán hàng c ”. sáu và có th là mư i l n. hi u ñư c t t c nh ng ñi u ñó ñ truy n ñ t l i nh ng bài h c này cho ngư i c a B n. Khi làm vi c v i m t ngư i m i thì ngay t ñ u c n tìm cách ñ tác ñ ng lên ti m th c c a anh ta con s “5”. Khi ngư i ñ ñ u gi ng cho các c ng s c a B n v “các bài h c trên chi c khăn ăn” thì ñ ng th i cũng là gi ng cho chính B n. Hãy ch m d t vi c tìm ngư i bán hàng. B n và tôi ñ u bi t r ng ngư i ta h c các trư ng ñ i h c là ñ ti p thu ki n th c và ñi u ñó là r t quý. Sau khi nh n ñư c nhi m v như th thì c n ñ c ñi ñ c l i năm. năm này sang năm khác. 3. ð n 3 ph n 4 thì B n ph i d y l i ñư c cho ngư i khác. sau m t năm B n có th làm ra 2. V y có ñáng trích ra m i tu n 5-10 gi ñ làm vi c này hay không? . Th c t là l n ñ u tiên B n m i ñ c và nghiên c u các nguyên t c này. Chính các nhà doanh nghi p hay m c sai l m này. Có th B n cũng trong s ñó.

Ch sau ñó m i ñư c tính là th t s làm vi c. B i vì trong cu c ch y ñây không có ñích nên ai cũng có th th ng. M i quy n sách anh ta ñ c. B n hãy nh nh ng năm còn ñi h c v i nh ng cu c ch y ñua h t vòng này ñ n vòng khác. ð có thành tích khi thi ñ u thì c n ph i luy n t p. m i ñơn v hàng mà anh ta dùng và truy n bá ti p . Ta v nh ng mũi tên ch ngư i ñang ch y ñu i nhóm và ngư i ch y trư c b t lên kh i nhóm và ñang c gi v trí d n ñ u c a mình. Ngư i c gi v trí d n ñ u thư ng ch y nhanh hơn so v i khi ph i c ch y cho k p nhóm. Tôi luôn gi l i d y c a ngư i m c sư tinh th n c a tôi và treo văn phòng c a mình dòng ch sau : NH NG NGƯ I TH T B I DUY NH T LÀ NH NG NGƯ I LÀM LIÊN T C KHÔNG BI T T M D NG.ñó là s nh p cu c cho ñ t hu n luy n chu n b cho tháng ti p theo là tháng làm vi c ñ u tiên. ð ch ng l i ñi u ñó thì cách t t nh t là ph i thuy t ph c cho m i ngư i th y s b t ñ u có ch t lư ng quan tr ng như th nào. m i phút h c t p v i ngư i ñ ñ u. b i vì h nghĩ là ch ng bao gi ñu i k p ñư c nh ng ngư i ñó. Khi ngư i ta l n ñ u tiên bư c vào MLM và b t ñ u không ñư c t t l m thì có th x y ra trư ng h p chán chư ng khi th y ngư i lãnh ñ o c a mình ñã vư t xa lên trư c. N u B n ñ ñ u ai thì ph i làm cho anh ta hi u r ng 2-6 tu n ñ u làm vi c c n coi là th i gian t p s . H c n ph i hi u r ng ñ i v i ngư i m i b t ñ u doanh nghi p thì chưa ñư c tính th i gian b ra khi chưa k t thúc giai ño n t p s dài ng n tuỳ theo m i ngư i. N u ñ n tháng ti p theo mà anh ta chưa s n .Ph i th a nh n r ng ñó là m t phương pháp h c r t hay. có ph i th không? CHƯƠNG 4 BÀI H C TRÊN CHI C KHĂN ĂN S 4 “ðào cho ñ n t n n n ñ t c ng” S e ng i qu th t là m t trong nh ng v n ñ khó khăn c a nh ng ngư i mà B n m i ñ ñ u. m i cu n băng anh ta nghe. m i cu c g p mà anh ta tham gia. Ta v b c tranh có hình nh ng ngư i ñang ch y.

ñó là lúc công vi c ñư c ñ y m nh. Nhưng khi B n ñ t ñ n m c 2. Khi B n d y cho ngư i c a B n bi t cách d y ti p ngư i c a h thì là lúc h ñang ñi ñúng hư ng ñ t i nh ng l p sâu (t i b n ch t). N u xu t phát t t thì m i có kh năng th hi n ñư c t c ñ t t trong cu c ñua. N u như B n ñã làm vi c nhi u tháng và th y r ng chưa ñ t ñư c gì c thì ñ ng có chán. ð ng chi u sâu th 4 c a t ch c thì công vi c b t ñ u thông thoáng và ngôi nhà b t ñ u l n nhanh. B n s nh n th y là khi m i b t ñ u xây d ng ta có c m giác ph i r t lâu. Không cho phép anh ta t coi mình là ñã b t ñ u làm vi c n u anh ta v n chưa chu n b xong hoàn toàn. Khi B n có 125 ngư i m c 3 thì t c là B n ñã t i ñư c l p sâu. V i h thì v n ñ cũng như th ! Nhưng không ai có th tính ñ n nh ng thành công rõ ràng. ñào nhi u tháng ròng khi ch còn 15 c m n a là t i vàng thì l i b ñi. B n s luôn dũng c m và hưng ph n khi th y ngôi nhà ñang xây c a B n ngày m t nâng cao lên. C m i m t l n gi ng bài h c “hai l n hai là b n” là m t l n tôi l i ng c nhiên v nh ng kh năng ti m n trong MLM. Bây gi B n có th xây lên cao r i. B n hãy v lên toà nhà hành chính cao t ng . Vi c này gi ng như trư ng h p nh ng ngư i ñi tìm vàng. ta m i có th nhìn th y ngôi nhà hi n lên. ñ n s tăng trư ng th c s khi chưa ñ t t i chi u sâu m c th 4. Song ñ n m t lúc khi ñã vư t kh i m t ñ t thì ngôi nhà c a chúng ta l n lên m i tu n l m t t ng . t c là d y cho ngư i c a B n bi t cách ñ ñ u (ñó ñã là 25 ngư i) thì ph i dùng máy xúc. L i ñi m l n nh t c a “các bài h c trên chi c khăn ăn” là khi d y h cùng v i ngư i c a h thì t t c có th chuy n ñư c sang tr ng thái t làm hưng ph n. ñ c và hi u ñư c t t c nh ng ñi u s trình bày. ði u ñó không có nghĩa là B n b t bu c ph i m c 4 hay m c 5. Bây gi là lúc B n ñang dùng máy ñào ñ t. Như v y là trư c cu c ñua ph i “kh i ñ ng” t t. ð tm m .dư ng như ñó là doanh nghi p riêng c a B n. Bây gi ta hãy xem các nhà doanh nghi p.sàng làm vi c ñư c m t cách nghiêm túc thì tháng ñó v n ñư c coi là tháng t p s . g n như mãi mãi. N u B n h c t p. và ph i nghĩ xem c n ph i làm nh ng gì ñ ñư c như v y. ði u ñó có nghĩa là n n móng v n ñang ñư c xây d ng. Khi b t ñ u ñ ñ u 5 ngư i nghiêm túc ñ u tiên t c là B n ñang ñào n n b ng x ng. Hãy v như c n ph i có khi nó ñư c hoàn thành. M i hư ng phát tri n trên ñ sâu th tư ñ u có nghĩa là B n b t ñ u lên t ng và các t ng s d n d n hi n ra.

. Ngôi nhà ñư c xây trên n n móng mà n n móng này không d a vào n n ñ t c ng thì không th nào xây lên cao ñư c và r t d ñ . . . N u có ai ñó trong s các c ng s c a anh ta ñ ñ u ñư c 5 ngư i thì anh ta cũng ch ng th nào ti n cao hơn s 2. B n s không b t t l i s 2 n a. Các bài h c sau thì nói lúc nào cũng ñư c.Hình v trên minh ho n n móng ngôi nhà c a ngư i ñ ñ u cùng m t lúc 130 ngư i. Trong cu c hành trình ñ n Cali nhà doanh nghi p ñ ñ u m t lúc 130 ngư i thì lúc nào cũng ñi b ng s 1. ch c ch n B n s hi u r ng r t mong mu n ph i ñ t ñư c chi u sâu c n thi t. Khi nghiên c u t i : “bài h c trên chi c khăn ăn s 9” (Khích l . Ngay c trong trư ng h p nhóm bao g m 780 ngư i và m i ngư i ñ ñ u m t khách hàng “trăm ph n trăm” thì cũng là v n không có chi u sâu.) và các bài h c khác. C n ph i ki n t o n n t ng ñ sâu và B n s sang ñư c s cao hơn. Hãy nghiên c u k “các bài h c trên chi c khăn ăn” này ñi và s d ng các bài h c này. khi mà ngư i c a B n ñã b t ñ u ñ ñ u nh ng ngư i khác. Trư c khi chuy n sang “bài h c trên chi c khăn ăn s 5” tôi mu n nh c l i r ng : C n ph i nhanh chóng trình bày càng nhanh càng t t 4 bài h c ñ u tiên.

cái th hai là “b c” và cái th ba là “r ng”. Khi tàu c p b n B n có th thu ñư c l i nhu n không ph thu c tr ng lư ng hàng mang trên tàu. hai tu n ho c ñ• lâu. ðó chính là m t trong nh ng nguyên nhân khích l tôi. . s ch ra cách ph i ñ t ñ n ñ nh cao không ph thu c B n tham gia công ty MLM nào. ð i ña s m i ngư i ñ u r t ít hy v ng là con tàu s c p b n. Ph n ñông m i ngư i s ph i b t ñ u xây d ng m t công vi c m i c a mình. N u B n nghiên c u và áp d ng “các bài h c trên chi c khăn ăn” thì B n s có m t c ng ñúng lúc tàu c a B n c p b n. Các con tàu ñó là tương ng v i ngư i trong nhóm c a B n. Ngư i bi quan thì kh th t lên : “Tôi th t là không may. do v y n u gi i thi u ñư c cho m t nhóm thì t t hơn là cho m t ngư i. V n ñ là ch ñ i ña s m i ngư i không có ñư c ñi u ñó. là nơi mà con tàu c a B n c p b n. . không ph thu c B n có tr c ti p ñ ñ u hay không. Bài h c này là m t bài h c h p d n. . nhưng quan tr ng là ch gi ñây B n ñã quy t ñ nh th c s b t tay vào vi c và phát tri n lên. Khi nói chuy n v i m i ngư i B n có th t o cho h m t ni m hy v ng . Ta g i con tàu th nh t là con tàu “vàng”.” Trong h th ng MLM con tàu c a B n qu th c ñang c p b n.CHƯƠNG 5 BÀI H C TRÊN CHI C KHĂN ĂN S 5 “Nh ng con tàu trên bi n” B n có th m i vào vi c m t tu n. khi tàu c a tôi c p b n thì tôi l i ñang ñ ng b n ô-tô hay là sân bay. H u như m i m t ngư i trong chúng ta ñ u ñã nghe câu nói : “Khi con tàu c a tôi c p b n .”. MLM qu th c cho chúng ta kh năng bi n mơ ư c thành th c t . MLM cho ta kh năng bư c vào vi c mà không ph i ch u m t thu nh p hi n có. B n cũng s t th y ngư i ta c g ng làm vi c 30-40 năm ñ r i v hưu và “bi t cu c ñ i” như th nào. Bây gi ta s ch ra cách ph i làm th nào ñ con tàu c a B n c p b n. ðôi khi tôi h i m i ngư i xem h có m t ngư i bà con ñã quên lãng mà sau khi ch t ñi ñã di chúc l i cho h m t kho n ti n không. b n ch c năm ti p theo ñây h không c n ñi làm cho m t công s ñ ñ cho lương hưu và ra ñi. nhưng trong MLM thì kh năng y là có. và không c n ph i ch ñi u ñó t i 30-40 năm. H có th ñ ng m c b t kỳ nào theo hàng d c ñ ñ u c a B n. Khi mô t cho m t ngư i b t kỳ v ñi u này ta hãy v ba con tàu trên bi n. Gi ñây B n ñã ñ ñ u nhi u ngư i. bên trên ho c bên dư i ta v “b ”.hy v ng r ng ba. ñ r i cu i cùng ph i c g ng t n t i b ng m t ñ ng lương ch b ng n a trư c ñây.

Nh ng con tàu r ng ñó là nh ng ngư i ñã vào vi c nhi u tháng r i mà l n nào g p cũng ph i thuy t ph c h là công vi c s ch y. Có danh m c ngư i. Vì B n luôn có danh m c bên ngư i (có ñúng v y không) nên c n ph i ñi n ngay tên m i vào. . cho r ng không c n ph i giúp ñ . 5. s d ng th i gian r i c a mình ñ bi t m i ñi u v s n ph m và các kh năng kinh doanh. 3. Có hưng ph n v i công vi c. Sau vài ngày khi c n g i cho ai ñó B n gi danh m c ra và cái tên m i kia hi n ra trư c m t B n. và ñi u ñó làm cho anh ta hưng ph n. 2. Mua và bán s n ph m. th thì B n s giúp cho con tàu nào v ñ n b ? Câu tr l i c a B n t t nhiên s là “tàu vàng”. H luôn tìm th y nh ng ñi m tiêu c c và r t d chán. B n có th tình c ñ n m t ch mà ñã lâu B n chưa ñ n. “Nh ng con tàu vàng” . Anh ta n m khá rõ công vi c vì v y luôn bi t ph i làm gì. Có m c ñích c th và rõ ràng. Ph n ñông m i ngư i c làm vi c v i nh ng con tàu r ng cho t i khi hi u ñư c bài h c này. Yêu c u giúp ñ . M t con tàu vàng hay là m t ngư i nghiêm túc thư ng th hi n qua nh ng ñ c tính sau : 1. Th thì t i sao ph n ñông ngư i ta c thích làm vi c v i nh ng con tàu r ng? Chính b i vì ph n ñông ñó chưa bao gi tham gia vào nh ng vi c gi ng như th này. và B n s c nh ra nh ng ngư i ñang s ng và ñã t ng s ng ñó. hư ng d n h n a vì ñ ng nào h cũng s c p b n. H thư ng xuyên nêu nh ng câu h i và mu n nh n ñư c tr l i. Danh m c y ph i ñư c vi t ra. Nó s tr thành tàu vàng hay bi n thành tàu r ng là tuỳ thu c vào ñi u B n s làm vi c v i nó như th nào. Có mong mu n cháy b ng mu n h c h i. Khi B n b t ñ u ñ ñ u m t ngư i m i thì ta coi ñó là m t con tàu b c. Trong bài h c ñ u tiên ta nói v 5 ngư i nghiêm túc c a B n t c là nói v nh ng con tàu vàng. Khi hi u b n ch t c a bài h c r i thì h b t ñ u làm vi c v i nh ng con tàu “vàng”. 6. Vi t ra ñ lúc nào cũng có th ñi n thêm tên m i và không b quên. Có trách nhi m. Anh ta mu n cùng B n ti p xúc v i ngư i mà anh ta ñ nh ñ ñ u ho c ñ nh ñào t o.tương ng là nh ng ngư i nghiêm túc. ngư i ta ñã ñ ñ u h r i l i b m c h cho s ph n. Nhưng h s không th chuy n ñ ng ñư c n u thi u m t n n t ng sâu c n thi t cho m t công trình thành ñ t. N u B n không vi t l i ngay lúc ñó thì có kh năng B n ch ng bao gi còn nh ñ n cái tên ñó n a. Nói m t cách ñơn gi n hơn là càng nhi u tàu b c tr thành tàu vàng thì B n càng ít ph i ñ ñ u s ngư i ñ t ñó có ñư c 5 ngư i nghiêm túc. 4.Bi t r ng khi tàu c p b n thì hàng trên tàu là l i nhu n c a B n. và mong mu n khát khao th c hi n m c ñích y.

Anh ta r t mong B n ñ n thăm. Khi ta ñi n tho i cho các con tàu r ng thì h luôn nghĩ là chúng ta ñang tìm cách ép h . ð n m t lúc nào ñó. ði u khác nhau cơ b n gi a con tàu vàng và b c là ch tàu b c vào vi c còn chưa lâu ñ có th hi u sâu và ti n hành công vi c m t cách nghiêm túc. Nh p cu c. S tăng trư ng s ñ t ñư c m t cách t nhiên n u h hi u và lĩnh h i ñư c h t “các bài h c trên chi c khăn ăn” và hư ng t m nhìn c a mình t i ñ nh cao. Tôi mu n B n làm quen v i 3 t quan tr ng sau ñây. N u B n hi u ñư c 3 t này thì B n có th kh i ñ ng ñư c b t kỳ chương trình MLM nào: 1. mô t cho h chuy n ñi ñ n Cali trên cơ s “bài h c trên chi c khăn ăn s 3”. Vi c ñ u tiên c n làm là gi i thi u công vi c cho ngư i m i. Bên anh ta B n r t vui. các con tàu r ng còn chưa chìm (t c là nh ng ngư i còn chưa b cu c) cũng như các con tàu b c còn chưa bi n thành vàng s nh n . Vì th chúng ta ph i hu n luy n cho ngư i c a chúng ta tránh xa các con tàu r ng. có th là trong các cu c ñi n tho i. cũng ch ng h có danh sách. sao cho h hi u là B n mu n giúp ñ h ch không ph i là s d ng h . Th có nghĩa là h nghĩ r ng là B n mu n an i h . Khi gi i thi u xong thì ñ ngh anh ta nh p cu c. c v công vi c cũng như ñ gi i trí. b i vì ñi u này lây lan l n nhau.7. Nh ng “con tàu r ng” không có m c ñích. ðó là nh ng ngư i luôn luôn ph i ch ng minh cho h t t c . B n s c m th y ñi u ñó qua gi ng nói. nói chung là h không nghiêm túc. T t c chúng ta ñ u thích có m t trong t p th nh ng ngư i suy nghĩ l c quan. 3. Hãy gi i thi u cho m i ngư i v MLM trong chương m ñ u v i các cách bán hàng khác và nêu ra bài h c ô2x2=4 . Hãy làm vi c v i h . n u ñáng l ph i làm vi c v i tàu vàng B n l i ñi làm vi c v i tàu r ng . Tăng trư ng. hơn n a h còn có ph n ng tiêu c c. C n ph i lĩnh h i ñư c r ng khi tàu r ng chìm . Gi i thi u. có th qua g p g v i các ñ i tác khác. B n ph i th hi n. Quay l i v i ngư i thu c d ng tàu r ng. 8. và B n c m th y r ng h không có ý ch cú ñi n tho i c a B n.dù là m t hay nhi u cái. Ph n l n th i gian ph i làm vi c v i tàu vàng ñ ki n t o ñư c b sâu c n thi t. Còn khi ta g i ñi n cho các con tàu vàng thì h hi u ngay r ng ta mu n giúp h . ch làm vi c v i các tàu vàng và làm vi c v i các tàu b c thì ph i giúp h bi n thành vàng. Ta còn có th li t kê nhi u ñ c tính khác c a “con tàu vàng”.thì h s kéo luôn c B n chìm theo. B n mu n giúp h và g i ñi n cho h . L c quan. Khi nh p cu c r i anh ta s suy nghĩ là s ñ t ñư c gì trong chương trình này và s liên t c tăng trư ng. 2.

r ng là trong công vi c này không ph i bán gì h t. hãy nh r ng là ñ ng có bao gi . ñ ñ u và xây d ng công vi c mà thôi. Hãy cho ngư i c a B n hi u r ng là B n g i ñi n cho h là ñ giúp ñ ch không ph i là ñ ki m tra. không ph i là con tàu r ng. N u B n h i h là h ñã bán ñư c gì thì ph n ng ñ u tiên c a h là h s nghĩ r ng B n r t quan tâm xem ñi u ñó mang l i cho B n ñư c bao nhiêu ti n . Ki m tra là nhi m v c a ngư i giám ñ c kinh doanh c a công ty chuyên v bán tr c ti p ch không ph i là vi c c a B n. N u như B n là con tàu r ng thì ch c B n ñã không ñ c cu n sách này. Chúng ta ñang làm vi c không ph i là theo d ng bán tr c ti p mà là d ng MLM. Còn m t ñi u n a cũng r t quan tr ng : ñ ng có bao gi . ñang chìm và không th nào d ng quá trình ñư c thì ñ ng có h xu ng ñáy cùng h . N u làm th thì có nghĩa là s m t h t ý nghĩa nh ng ñi u B n v n nói v i anh ta. thì n u có th hãy g i ñi n cho m t ngư i khác t nhánh c a anh ta và nói v i ngư i m i này là B n có th giúp cho ngư i ñó g p g và nói chuy n v i ngư i mà ngư i ñó mu n.th y là B n làm vi c không c n gì ñ n h . N u B n mu n nói chuy n v i m t ngư i nào ñó trong nhóm c a B n mà B n ñ ñ u. Sau ñó B n hãy g i ñi n cho ngư i ñ u tiên mà B n mu n làm vi c và báo cho anh ta hay r ng B n v a nói chuy n v i m t ngư i c ng s c a anh ta ñang nóng lòng mu n có m t cu c g p g chung.và h nghĩ như v y thì cũng ph i thôi. ho c ít ra cũng là con tàu b c ñang ñi ñúng hư ng ñ bi n thành tàu vàng. Ch c n ph i ti p t c như v y. Ti n s t ñ n n u như trư c h t B n quan tâm ñ n ñi u ph i giúp cho m i ngư i thành ñ t. Còn n u trư c khi ñ c sách B n c m th y là con tàu r ng thì bây gi B n ñã là con tàu vàng. mu n h p tác v i B n và cùng B n l n m nh lên. B n ñ c thân m n . Song n u B n m o hi m ñ c nâng h lên khi h ñang chìm (t c là làm vi c v i con tàu v a ñang chìm v a r ng) thì r t có th h s lôi B n xu ng ñáy theo. Vào nh ng lúc như th B n có th d dàng nâng h lên. T v trí ñáy có th h s g i ñi n và thăm B n. . Gi thì ch c là B n ñã th y rõ s khác nhau là như th nào r i. h i m t ngư i m i là tu n qua anh ta ñã bán ñư c bao nhiêu s n ph m. Ông Zig Zigler ñã ñưa ra ñ nh nghĩa như sau : “B n s ñ t ñư c t t c m i th m t cách r t ñơn gi n n u B n h t mình giúp ñ nh ng ngư i khác ñ t ñư c ñi u mà h mu n”. Anh ta ch ph i gi i thi u hàng cho b n bè. N u có ai ñó ñang ngu i quan h ñi. và th y là c n thi t ph i g i ñi n cho B n. K t thúc bài h c này chúng tôi hy v ng là B n.

) r ng h có bi t có ai ñó mu n ki m thêm ti n không.là m t nghiên c u th c ra mà nói có liên h ch t ch ñ n bài h c “Nh ng con tàu trên bi n”. Gi i thích: N u tôi bi t Carol. Chú ý ñ n ph n ng c a h . Ph n ng c a h s nói lên cho B n ñi u gì? Trong ph n l n các trư ng h p ph n ng s là “Cái gì th ?”. tôi m i tham gia m t công vi c m i r t hay. Ngư i ta s c m th y b t ti n n u b lôi kéo vào m t bài gi ng m t ti ng rư i ñ ng h mà không có khái ni m vì sao ph i ñi (M t s công ty hư ng d n nhân viên c a mình là trong nh ng trư ng h p như v y không c n ph i nói gì c ). cô bán hàng c a hàng rau. M i m t c ng s c a B n r t c n ph i bi t th nào là “m i nhân v t th ba” và làm ñi u ñó như th nào. Vì v y tôi g p Carol và nói ki u như sau: “Carol này. quan tâm ñ n m t công vi c ph ?”. . nguyên nhân là ch ngay c khi Carol mu n và có nhu c u ph i ki m thêm thì cô ta v n mong sao cho tôi luôn nghĩ r ng tình tr ng v t ch t c a cô là t t. Tôi h i cô ta r ng li u cô ta có bi t ai ñó không. B n có th tr l i b ng cách h i l i : “Anh ñã t ng nghe gì v kinh doanh theo m ng chưa?” Câu tr l i có th là “có” ho c “không”. C n nói trư c là ch c n m t gi ñ ng h ñ k t t c . nói chung tôi không quan tâm ñ n ñi u ñó”. T i sao tôi không làm như v y. N u như ngư i ta h i B n ñó là cái gì. N u là “có” thì hãy h i xem h bi t ñư c gì và b t ñ u m t câu chuy n chung v Kinh doanh theo m ng.CHƯƠNG 6 BÀI H C TRÊN CHI C KHĂN ĂN S 6 “M i nhân v t th ba” ð tài c a bài h c này . N u h ñã h i “cái gì th ?” thì không nên làm tăng s tò mò c a h . h mu n bi t k hơn xem ñó là vi c gì. . Có th cô có bi t ai ñó ñang quan tâm ki m thêm ti n. Nói ñơn gi n nghiên c u này ñư c g i là “m i nhân v t th ba”. ông th c t tóc. Vì v y n u tôi h i thì cô ta s tr l i : “Không. C n nh n m nh m t s ñ c ñi m và l i th c a MLM (hãy v n dùng ki n th c c a chương M ñ u: Gi i thi u v MLM). bà quét d n . ð ng tham trút thông tin m t góc ph hay là t i ch làm vi c c a h . thì tôi không ñ n th ng cô ta và KHÔNG h i xem cô ta có quan tâm ñ n vi c ki m thêm ti n không. Sau ñó hãy m i h ñ n ch B n (n u h quan tâm ñ n công vi c) và gi i thi u v chương trình c th mà B n tham gia. Nguyên nhân c a ph n ng như v y là ch nhân v t mu n ki m thêm ti n mà h bi t ñó chính là b n thân h . cô s giúp tôi ñư c nhi u ñ y. nhưng trư c khi quy t ñ nh. Hãy h i mư i ngư i ñ u tiên mà B n g p m t cách ng u nhiên (anh công nhân tr m xăng. B n th làm thí nghi m mà xem. Hãy ñ ý : nhân v t th ba ñây là ai ñó.

Ch có th có hai phương án khi h th y m t con tàu. B n h i m t ai ñó r ng h có bi t ngư i nào c n có thu nh p thêm không thì t c là B n ñã h m t con tàu xu ng nư c. còn cô thì tr l i “không”. B ph n ñ i c u quay lưng và ñi v ch c a mình và t ñó tr ñi không m i ai nh y n a. Khi ñ ñ u B n s g p nh ng ngư i mà B n có th nói v công vi c. N u nó bi thì tuy t v i r i. Ph n l n m i ngư i ñ u s làm m t cái gì ñó. N u hu n luy n cho các c ng s cách làm vi c t t thì không c n ph i tìm ngư i. Không ai thích b t ch i c . ði qua su t c gian phòng c u t i bên cô gái và m i cô nh y. C u ta r t tin ch c r ng c phòng nh y nhìn th y c u ta b t ch i. tôi không bi t ai c ” thì B n có th nói v i h “T t. còn h thì mu n B n làm vi c v i h . B n càng th nhi u tàu thì xác su t ñ có con tàu nào ñó tr v là tàu vàng càng cao. B n ph i th nhi u tàu. Hãy ñáp ng mong mu n c a h . Nh ng con tàu ch vàng v ñó là nh ng ngư i mà ta s cùng làm vi c. . con tàu mà B n trư c ñây ñã th xu ng bi n. Hãy nghĩ v ñi u mà B n mong ư c khi con tàu c a B n c p b n. n u tình c g p ai có nguy n v ng như th thì báo cho tôi nhé” (và ñưa card visit c a B n cho h ). Chàng ta s nh y su t c ñêm. Khi nghe câu tr l i “Không.m t cách không ñ y ñ . ði u ñó g i là “s b ph n ñ i”. Ta hãy hình dung c u thanh niên l n ñ u tiên có m t t i bu i vũ h i. H s là do h cho r ng ñ i tác s tr l i “không”. Nó s bi ho c nó s chìm.vũ h i trong trư ng h c. các c ng s c a B n s nói r ng là h mong mu n tr thành các con tàu vàng. r i m t cô khác n a. N u B n ch th m t con tàu xu ng nư c và nó tr v là tàu r ng thì cũng ch có gì hay ho khi mà nó tr v . ð chi n th ng “n i s hãi b t ch i” chúng tôi r t mu n r ng B n có kh năng t b t mình nói chuy n v i càng nhi u ngư i càng t t. Lý do là B n v a nói r ng B n mu n làm vi c ch v i nh ng con tàu vàng. N u cung c p không ñ thông tin thì h s có m t b c tranh l n l n và câu tr l i c a h s không th là “có” mà ch là “không”. Sau khi h c hai “bài h c trên chi c khăn ăn” s 5 và s 6. Hãy ghi nh nơi con tàu h th y. Hãy giúp cho nó bơi ñ nó mang vàng tr v . M t thanh niên thu c d ng khác cũng m i m t cô gái nh y. khi cô tr l i “không” c u ta s m i m t cô khác. b i vì h ñã không t ch i B n. N u nó chìm thì còn c n gì n a? B i vì B n v n ñang ñ ng c ng cơ mà. ð làm ñư c ñi u ñó B n hãy tư ng tư ng B n ñang ñ ng c ng. Thí d ñi n hình .

CHƯƠNG 7 BÀI H C TRÊN CHI C KHĂN ĂN S 7 “B n s d ng th i gian c a mình th nào?” ð th dư i ñây ch rõ c n ph i s d ng th i gian như th nào. Nhưng B n nên nh l i khi ngư i ñ ñ u c a B n giúp B n làm vi c ñ ñ u thì ñó cũng là m t ph n c a th i gian h c. sau ñó là ba. và khi mà B n có 5 ngư i nghiêm túc r i thì B n không c n t n th i . Khi ngư i ñ ñ u c a B n làm vi c thì nói cho ñúng B n cũng ñã ñư c t m ng ñ cũng tr thành ngư i ñ ñ u. Ban ñ u c n s d ng 100% th i gian ñ ñ ñ u các c ng s c a B n. Trong ho t ñ ng MLM ngay t ñ u B n ñã có th ñ ñ u cũng như ngư i ta ñã ñ ñ u B n. r i sau ñó hai ngư i nghiêm túc. Khi B n bư c vào m t chương trình MLM thì ñ u tiên b n thân B n là m t công vi c. b n. D n d n lư ng th i gian dành cho ñ ñ u s gi m ñi. Th i gian c n cho vi c ñ ñ u Th i gian B n có th h i : “Nhưng không l l i không c n dành th i gian cho vi c h c sao. C n ph i ñ ñ u l n hơn 5 ngư i ñ t ñó l c ra ñư c 5 ngư i mu n tr thành nghiêm túc. N u B n mu n công vi c c a B n ñ t ñư c thành công thì c n tìm ra ñư c năm ngư i nghiêm túc ñ B n ñ ñ u. vì m y tu n l ñ u ñư c tính là tháng h c t p mà?” B n nói ñúng. T i sao? B i vì ñ u tiên B n g p ñư c m t ngư i nghiêm túc.

Khi B n có 5 ngư i nghiêm túc thì c n dành 95% th i gian ñ làm vi c v i h . Công vi c ñó là bán hàng nhưng không ph i theo nghĩa thông thư ng.5% th i gian n a ñ gieo m m. khi mà m t trong 5 ngư i nghiêm túc ñã trư ng thành không còn c n chăm sóc. Như th . Khi mà h ñã làm vi c ñ sâu c a m c ba và m c b n khi xây d ng các nhóm c a mình.gian ñ tìm ngư i n a.5% th i gian ñ ph c v khách mua hàng và b n bè. B n c n nh r ng là B n chi 100% th i gian cho quay vòng hàng hoá. ðó là k t qu t nhiên c a công vi c mà B n hư ng vào các c ng s c a mình. 2. . và 2. h không c n B n n a thì lúc ñó B n có th tìm ti p nh ng ngư i nghiêm túc khác ñ ñ ñ u thay th ch nh ng ngư i ñã trư ng thành. tư i t m n a thì B n có th làm vi c v i các h t gi ng mà B n ñã gieo ñ cho các h t gi ng này n y m m. mà chính xác hơn chúng ta g i là gi i thi u. B n dành th i gian ñ ñ ñ u năm “con tàu vàng”.

V i con ngư i cũng như v y. như v y các c ng s s bi t B n ñâu vào các th i ñi m khác nhau trong tu n t i. N u B n mang ñ n m t cành c i tươi (t c là ngư i còn nghi ng ) ñ góp vào “ng n l a reo” thì khi ñ t vào l a nó s nhanh chóng khô ñi và s tr thành m t ph n c a ng n l a. Trong th i gian s p t i ñây. Trư c ñó B n có th so n s n th i gian bi u. N u tôi mu n b n A ti p thu m t thông tin nào ñó. Hai ngư i các b n ng i ñ ch m t ngư i n a. Ngư i ñ ñ u c a B n vào vi c ñã lâu và là m t cành c i. Hãy chú ý xem khi ngư i ñ ñ u c a B n ñ n thì năng lư ng s tăng lên bao nhiêu. nhà hàng ch ng h n. Khi mà ngư i th tư ñ n thì B n có th b t ñ u công vi c. Khi B n c m ba cành c i l i thì s có ti ng l a reo. Th thì cũng gi ng như m t cành c i tươi mà l i không ñ t vào ñâu. và tôi tr c ti p gi i thi u v i anh ta. Gi s r ng B n m i b t ñ u công vi c và ñang là m t c ng c i. Có nghĩa là B n mu n cùng ngư i ñ ñ u c a B n cùng v i m t-hai ngư i trong nhóm. N u c m ba cành c i l i thì ng n l a s to. Ch phù h p nh t ñ làm vi c này là nhà hàng.ñó là s sôi s c nóng b ng c a B n. Hãy ch n m t th i ñi m không ñông khách. khi B n cùng v i ngư i ñ ñ u c a B n s g p m t ai ñ y.CHƯƠNG 8 BÀI H C TRÊN CHI C KHĂN ĂN S 8 “Nóng sôi s c” Có th ñ t cho bài h c này m t tên khác là “Ng n l a reo”. Ta hãy tư ng tư ng là ñang ñi tr i. Chương trình MLM . ði u gì s x y ra n u như B n lúc nào cũng m t mình và như m t ngư i m i vào vi c nói chuy n v i m t ngư i còn hoài nghi. và B n là ngư i ñ n ñ u tiên. M t cành c i và m t c ng c i thì ñã ñ ñ t o nên ng n l a. ví d 10 gi sáng hay là 2 gi trưa. áp d ng “các bài h c trên chi c khăn ăn” ñ thúc ñ y và gây hưng ph n cho h . Ch m t ñi u là bên c nh B n còn có ai ñó thì ñã có ý nghĩa nhi u r i. N u c m l i thì l a l i bùng lên. ði u này cũng gi ng v i vi c n u như t t c to ñi tìm c i ñ cho “ng n l a reo”. khi ngư i th ba ñ n thì năng lư ng quanh bàn s tăng thêm n a. thì có kh . B n s quan sát th y quanh bàn có bao nhiêu năng lư ng (hay là không có tí nào). mà bên bàn thì ch có hai ngư i (B n và sponsor c a B n). Ngư i ñ ñ u c a B n có th b t ñ u câu chuy n. Giai ño n này chúng ta g i là “ng n l a reo” hay là “cu c h p sôi s c”. N u có hai cành c i thì s có ng n l a nh . N u như tách các cành c i v i nhau thì l a s t t. N u B n ch có m t cành c i thì có nghĩa là B n chưa có gì c .

H ng i. b n ngư i thì ngư i ta không ñ n. Chú ý xem khi B n r i kh i ch nh ng ngư i còn l i v n ti p t c câu chuy n r t sôi n i. nhưng ñ ng quên . R t d nh n bi t h . mà còn tăng cư ng ni m tin vào công vi c và nâng cao ki n th c. Khi quanh B n v n còn ba. . công vi c s v t v . Bài h c “Ng n l a reo” lúc nào cũng b t ñ u b ng vi c ta k cho m i ngư i ñ n d v nh ng ñ c tính t t ñ p v hàng c a ta. ð ng quên r ng m t cu c “g p g sôi s c” không có nghĩa là t ñ u ñ n cu i ch có m t ngư i nói. nhưng h s ñ n n u B n còn m t mình. ði u ñó s thôi thúc Nik tham gia vào vi c càng s m. Khi k t thúc m t bu i nói chuy n trong m t cu c g p g sôi s c như v y. hơi ng v sau. Nik. Còn m t kh năng n a ñ ñ t m nh hơn “ng n l a reo”. Bài h c c n k t thúc b ng câu : “Ti p t c suy nghĩ ñi. Khi mà B n ñã thông th o v công vi c r i thì B n có th gi i thi u ñư c v i b t kỳ ai. v s n ph m ho c v chính sách kinh doanh) và làm vài bài “th c hành lái xe”. Hãy t o ñi u ki n cho m i ngư i ñ n g n B n. ñ nghe ñư c t t hơn. B n có th tin ch c r ng m t s ngư i trong ñó r t quan tâm ñ n công vi c.năng anh ta s “không nghe th y” ñi u mà tôi mu n nói cho anh ta. Ai trong s nh ng ngư i tham d cũng ñ u có th c m ch ch. . Khi còn ñang ng i thì ch nói v công vi c. trư c khi chia tay B n hãy quan sát thêm. Còn n u tôi k cho B nghe m t ñi u gì ñó mà A cũng nghe th y. B n có th ki n thi t công vi c toàn theo ki u “g p g sôi s c” như v y b i vì B n ti n hành gi i thi u c MLM l n ñ ñ u th c s . Tôi ñã ch ng ki n nh ng ngư i kích ñ ng ñ n n i ngay trong cu c h p h ñ ng b t d y ñ ch y ñi g i ñi n tho i cho b n bè. Tôi cho là nguyên nhân duy nh t mà không ph i t t c m i ngư i ñ u tham gia vào MLM là vì h không hi u ñó là cái gì. . ð ng có c ñ gi i quy t v n ñ Trung c n ñông hay m t v n ñ t m c th gi i nào khác. “G p g sôi s c” không ch hư ng d n và thông tin cho công vi c bán hàng. “G p g sôi s c” là m t phương ti n tuy t di u ñ k t n i các kho ng tr ng gi a các bu i gi i thi u v công vi c (hãy xem thêm chương 14). B n có th nói v ô-tô (v công ty.” C u ta tr l i : “Tôi bi t r i. nhưng chúng ta làm vi c là cho b n thân mình”. Công vi c s v t v ñ y. N u vai trò c a B n có tính ch t lãnh ñ o thì B n có th t m ngh b ng cách ñi r a tay hay ñi go ñi n tho i. ði u này r t có n tư ng nh t là trong s nh ng ngư i nói chuy n có nh ng ngư i làm vi c 8 ti ng m t ngày và h ph i v vì gi ngh trưa ñã k t thúc. Chúng ta ñây là ñ chia s v i nhau ý ki n t o d ng công vi c như th nào. thì anh ta s nghe ñư c nhi u hơn r t nhi u so v i khi tôi nói tr c ti p v i anh ta. nhưng chúng ta làm vi c cho b n thân mình”. Có th nói thêm : “S g p l i nhé. ðó là nh ng ngư i “cùng nghe” cùng tham d vào cu c nói chuy n c a chúng ta.

bán hàng. m t ñi xu ng và m t ñi lên. làm vi c v i ngư i ñ ñ u. t c là m c quan h b ng 0. B n s bi t cách làm vi c v i các c ng s như th nào và cách khích l h có hi u qu . N u m c ñ quan h . (Ta s xem xét ngay sau ñây “khích l t dư i lên”.CHƯƠNG 9 BÀI H C TRÊN CHI C KHĂN ĂN S 9 “Khích l và quan h ” M t trong nh ng “bài h c trên chi c khăn ăn quan tr ng nh t” . hay là các d ng khác nhau c a ki u khích l t trên xu ng. Không th nói các d ng ñó là không t t. và “khích l ñi lên” là ki u “ñ u ñ n”. m r ng ph m vi quen bi t . các d ng như v y r t c n thi t. và g i “khích l ñi xu ng” là “b n nư c nóng”. Ngư i này không bi t tí gì v công vi c. ð có th gi i thi u công vi c m t cách hi u qu B n c n có m c ñ quan h không dư i 10 ñ . ðánh d u chi u mũi tên. Ch c B n ñã t ng có m t t i các cu c g p g khích l mà sau ñó B n c m th y B n có th ñ y nhanh vi c ki n thi t công vi c. nhưng không có ai nói cho h bi t h ph i làm gì và làm như th nào. Chú ý là có hai ki u khích l : khích l ñi xu ng và khích l ñi lên. ñ c sách. Hãy tư ng tư ng là B n mu n trình bày v quan h v i ai ñó. Khích l ði xu ng ði lên “B n nư c nóng” “ð u ñ n” Sau ñó B n v hai mũi tên.ñó là bài h c v khích l . tôi mu n nói m t chút v quan h . Khi mà B n t m nư c nóng thì hình như nư c càng nóng thì sau ñó càng nhanh ngu i. Sau hai tu n thì h ñã rơi vào tr ng thái tr m u t. Trư c khi nói ñ n khích l ñi lên. Nó làm B n th y sáng t và qu th c khích l m i ngư i. ba ngày hưng ph n.. Ngay c vi c ñ c cu n sách này cũng là “b n nư c nóng”.) D các chuyên ñ . Ba ngày h ñư c khích l . ñó là b n nư c nóng. Vì v y sau ñó là h l m ñi. Tôi ñã th y nh ng ngư i tham gia các cu c g p ñ khích l và ho t ñ ng hưng ph n c a h ch kéo dài ba ngày. Nhưng ch sau vài tu n cùng l m là vài tháng B n l i ngu i ñi. Xin gi i thích như sau.. Hãy b t ñ u t vi c vi t t “KHÍCH L ” lên ph n trên c a chi c khăn ăn hay là trên b ng.

ðúng ra là h ph i nghe l i ngư i ñ ñ u chân chính c a mình. Ngư i ñ ñ u c a B n giúp B n ñ ñ u ngư i khác. Vì th c n ph i bi t tr l i các ý ki n ph n bác và các câu h i có th có. ñ n lư t mình B n l i giúp nh ng ngư i ñó ñ ñ u nh ng ngư i ti p theo và nh ng ngư i m c 1 c a B n s có thêm vài ñ trong m c ñ quan h . ñây d có th m c sai l m vì v y ngay t ñ u c n c g ng tránh. H mu n b t ñ u công vi c nhưng h ñã ñ hưng ph n chưa? H thu c m t nhánh ñang phát tri n. Còn chưa có ñi u ki n lĩnh h i ki n th c h ñã mu n “lên ñư ng” và nói chuy n v i ngư i quen. Trong các trư ng h p như trên các m c quan h th p hơn 10 ñ . làm sao ñ t ñư c tr ng thái n ñ nh. Bây gi thì m c này s ñư c duy trì m t th i gian dài hơn so v i trư c ñây cho ñ n lúc nó l i t t xu ng kho ng 10 ñ . V n là sai l m ch ñ ñ u m t s lư ng ngư i nhi u hơn s c n ph i có ñ có th làm vi c m t cách hi u qu . Ngư i ñ ñ u c a B n giúp B n ñ ñ u nh ng ngư i tr c ti p c a B n. có th t i 20 ñ . ngư i có nguy n v ng và có kh năng giúp ñ h xây d ng doanh nghi p. Ngư i ñ ñ u Ngư i ñ ñ u SP sp SP Charles 1 1 1 1 =5 B n =11 1 2 2 2 1 2 2 . h ký h p ñ ng. và chính h cũng tr nên ñánh giá âm luôn. Các c ng s m i ñ n nghe gi i thi u. H mu n làm giàu. Câu h i ñ t ra: làm th nào gi ñư c m c quan h khong 18 ñ ? Hay nói cách khác. Ngay c bà con h hàng và B n bè có thi n c m cũng có th ch u nh hư ng như v y vì có th h cũng ñã nghe ai ñó ñã t ng mu n làm giàu và ñã th t b i và k l i c m giác âm c a mình. không b như qu bóng n y lên n y xu ng? Ch có m t cách ñ ñ t s n ñ nh . M i m t ngư i thu c m c hai s tương ng cho B n hai ñ . B t ñ u b ng 5 ngư i. H còn chưa bi t ñư c m t cách th c s c n ph i ng x như th nào v i nh ng ngư i hoài nghi và ñánh giá âm. B n có th thêm vài ñ r t nhanh nhưng B n cũng l i m t ñi vài ñ cũng r t nhanh. g n 18 ñ .c a B n dư i 10 ñ thì ñ ng có k v i ai v công vi c b i vì B n s b kéo chìm xu ng. M t ñ c a h s là hai ñ c a B n. Chú ý r ng khi ñ ñ u 5 ngư i B n m i có 5 ñ . Bây gi ta nói v “khích l t dư i lên”. B n có ngư i ñ ñ u.ñó là khích l t dư i lên. Sau ñó thì m c quan h s ñư c nâng lên. Có th nh n th y n u B n giúp cho m t ngư i thu c m c 1 c a B n ñ ñ u ñư c 5 ngư i thì t c là B n ñã vư t lên hơn 10 ñ .

Ngư i ñ ñ u B n 1 1 2 1 2 4 4 4 8 B n s hi u ñi u này có s c m nh như th nào khi mà l n ñ u tiên B n ñ t ñư c nó. Carol Tom Bill . Trên cơ s kinh nghi m c a B n thì h cũng s ñư c khích l . Ta xem thí d sau: Carol ñ ñ u Tom. Càng ñào sâu xu ng thì công vi c càng khích l B n hơn. Rõ ràng là Bill ñã r t c g ng.Hãy chú ý xem ñi u gì s x y ra n u như B n ñào t o ti p ñ nh ng ngư i trong t ch c ñ ñ u ñư c m c th p hơn. Hãy truy n bá tinh th n ñó cho các c ng s c a mình càng nhanh càng t t. Trên hình v ta th y mũi tên ñi lên. Tom g i ñi n báo là tu n qua Bill ñã ñ ñ u ñư c 5 ngư i nghiêm túc. còn Tom thì ñ ñ u Bill. Khi ñó x y ra hi n tư ng như sau : S khích l ñư c truy n t dư i lên qua m i m t ngư i n m trong d y ñ ñ u. M c ba: tương ng 4 ñ . Vì v y hi n tư ng này ñư c g i là “khích l t dư i lên”. m c b n : 8 ñ .

m c 3 ho c th p hơn n a. nh ng ngư i m i vào cu c ñó l i gi ng như nh ng con tàu b c. V y làm th nào ñ bi n b c thành vàng? C n tìm ñư c ngư i th p hơn h . . Có nghĩa là quan h c a B n ph i có ñ nh hư ng. N u B n ñ ñ u ai ñó thì c n b t . nhưng ñ ng ñóng vai trò m t tr i và không g i Bill là soong nư c . Trong nhóm c a B n có m t m t tr i như th . mà ph i c n ít nh t là 100 ñ . N u 98.C n ph i giúp ñ các c ng s mà B n ñ ñ u trong vi c h tr ngư i c a h . M i m t ngư i ñ u có b n bè. và B n ti p t c : “Ngư i mà anh (Bill) ñ ñ u gi ng như cái soong ñ ng nư c” (chú ý r ng : B n thân B n ñang ñ ñ u Bill. Ngay c khi toàn Ban lãnh ñ o c a công ty MLM h p m t và B n ng i vào c nh h thì nư c v n ch ng th nào sôi ñư c. Chúng ta ñã bi t là n u ch có m t tr i không thôi thì v n chưa ñ ñ nư c sôi. Ngư i ta thư ng nói r ng : ð thôi thúc m i ngư i nhanh hơn và hi u qu hơn thì ñ m t ng n n n dư i ñít v n t t hơn là ñ m t ng n ñu c trên ñ u. B n c n luôn nh r ng ngư i ñ ñ u c a B n s giúp B n. Khích l ki u “b n nư c nóng” cũng không th làm ñư c ñi u ñó. . Khi mà B n làm vi c v i con tàu vàng thì các con tàu b c cũng chuy n d n thành vàng. Không có gì khích l ngư i ta m nh hơn b ng có ngư i phía dư i ñang làm gì ñó. B n luôn mu n m t ñi u là nh ng ngư i mà B n ñ ñ u luôn ph thu c vào B n. T ng quát l i. Bây gi t t c ñ u ñã bi t ph i làm gì ñ t o l p m t doanh nghi p l n. Thí d : B n ñ ñ u anh Bill. ñó là m t con tàu b c. ðó là th i ñi m mà nh ng ngư i c ng s c a B n ñã bi t cách gi ng d y cho ngư i c a h sao cho nh ng ngư i kia có th trình bày ñư c h t c “mư i bài h c trên chi c khăn ăn”. Bây gi B n có th tìm ki m m t ngư i nghiêm túc. Khi m t ngư i b t tay vào cu c. Hãy h tr ngư i c a B n khi h giúp ñ b n bè c a h ti p t c ñ ñ u xu ng m c th p hơn. S ñ n m t th i ñi m mà h th y không c n gì B n n a. H ñư c khích l nhưng chưa th g i là nghiêm túc ñư c.99 ñ thì nư c v n chưa sôi. H có th nâng m c quan h c a B n lên hơn 10 ñ nh ng nư c có sôi hay không thì ch ph thu c vào B n. Lúc ñó c n ph i làm gì? Hãy h sâu xu ng t ng dư i ñó và làm vi c v i con tàu vàng.vì như v y là không khéo). M t tr i nhi u năng lư ng hơn t t c các hành tinh khác mà ta bi t” (ñ y là m t l i khen ng i). con tàu vàng th c s ñ u tiên trong dãy c a B n. Và b t ng m t m c th p nào ñó xu t hi n m t ngư i qu th c là con tàu vàng. Sponsor s cùng v i B n và giúp B n ñ ñ u. Khi nào thì nư c b t ñ u sôi? Khi B n ñ t soong nư c vào gi a sa m c nóng b ng thì v n c n ph i ñ t 100 ñ ñ nư c có th sôi. B n bi t m t s ngư i mà sponsor c a B n không bi t h . B n khác gì m t tr i. Nói m t cách khác. N u có ngư i v trí th p hơn th c s tích c c (t c là vàng) thì nh ng ngư i b c phía trên s ph i th t lên “c n ph i c g ng thôi.”. H không th ph thu c vào B n m i ñư c. B n b o v i Bill r ng : “Bill . n u không thì công vi c làm sao chuy n ñ ng ñư c. C n nh r ng n u m c quan h c a B n là 100 ñ và B n ch c n 10 ñ ñ ho t ñ ng hi u qu thì khi ñó B n có th nói chuy n v i b t kỳ ngư i nào v ho t ñ ng c a B n. B n hãy g p g các c ng s c a mình và giúp ñ h ñ ñ u b n bè c a h .

V y B n hãy xem l i các thanh c i d phòng c a B n ñi. Th thì v i nh ng ngư i còn l i s th nào? Hãy coi h là nh ng thanh c i d phòng. Khi mà nư c ñã sôi thì M t tr i (t c là ngư i ñ ñ u) có th ñi mà nư c v n sôi. n u như có m t c ng s mà “nư c ñang sôi” thì anh ta trông s gi ng như trong hình v dư i ñây. C n nh r ng ngoài anh ta ra B n còn ñ ñ u nh ng ngư i khác. nhưng bây gi thì s n sàng r i. B n mu n h tr ñ cho nư c sôi ph i không? C n làm vi c v i nhóm c a mình sâu bao nhiêu thì b p l a ñun nư c c a B n càng nóng b y nhiêu. Khi nư c ñang sôi v n ti p t c làm vi c v i nh ng ngư i nghiêm túc. Có th là trư c ñây khi B n ñ ñ u h thì h còn chưa s n sàng ñ làm vi c nghiêm túc. Không ñư c quên r ng bên dư i soong ch ñ ch cho 5 thanh c i (ñi u này ñã ñư c nói ñ n trong bài h c trên chi c khăn ăn s 1). Ta nh n th y là nư c chưa th sôi ñư c vì m i ch có 5 ñ n u như 5 ngư i nghiêm túc c a B n còn chưa ñ ñ u ai. Không nh t thi t ngư i ñư c ñ ñ u trư c ph i là sôi trư c. mà ñúng hơn là ñ xét xem c n ph i ñ t thêm m t m i l a n a hay là thúc cho nh ng m i l a ñang cháy ñư c to hơn. B n có 5 ngư i ñư c B n ñ ñ u nghĩa là t phía dư i soong có 5 thanh c i. Ngư i ñư c tính là ñ u tiên khi anh ta ñư c coi là nghiêm túc và có kh năng thi t l p và ñưa t ch c c a mình vào ho t ñ ng ñ sâu nh t ñ nh. N u B n ñã gi i thi u cho ai ñó v ñi u này thì khi B n g i ñi n cho anh ta. Ngay c khi có 15 c ng s tham d vào công vi c c a B n thì B n ch có th làm vi c hi u qu v i 5 ngư i ñ ng th i. Cũng có th là h ch xem công vi c c a B n có t t không. anh ta s bi t là B n mu n giúp anh ta. khi m t ho c vài ngư i trong s nh ng ngư i thu c m c 1 c a B n ñã có nư c sôi thì trư c khi b t tay vào tìm ngư i m i hoàn toàn c n xem l i nh ng ngư i d phòng xem có gì x y ra không. Nói tóm l i. ñó là s lư ng c i c c ñ i ñ bao h t ñáy soong. Trong chương trình MLM.ñ u b ng cách ñ t nóng soong t phía dư i. . Có th là ph i ñ ñ u 10-20 ngư i thì m i g p ñư c 5 ngư i nghiêm túc. Không ph i g i ñi n ñ châm ng n ñu c trên ñ u. Nhưng n u như có ba ngư i trong s h ñ t ñ n m c ba và hai ngư i ñ t ñ n m c 5 thì nư c b t ñ u sôi. M t s ph i h p b t kỳ cho ñ 100 ñ phía dư i soong thì ñ u làm cho nư c sôi.

B t ñ u b ng vi c v hình ngũ giác và vi t ch “B n”.5). ð n lúc này thì b n thân B n ñã chu n b ti p ñư c 5 ngư i nghiêm túc m c th nh t. nh ng ngư i này th c s mu n làm ch s ph n c a mình (trên hình th hai ta ñi n vào c nh bên : 2 tháng . ta có th áp d ng ñ i v i m t ño n th i gian b t kỳ). và hoàn toàn ñúng ch khi trong bài h c cu i cùng này ta k câu chuy n nh nhàng v cu c du l ch toán h c c a hình ngũ giác. và ñ i v i B n thì ñó là 25 ngư i m c th hai. “Ngũ giác tăng trư ng” cho m t cách nhìn ñ th y t ch c c a B n có th phát tri n nhanh như th nào n u áp d ng các nguyên t c ñã ñư c nêu ra trong cu n sách này. ñi u r t phù h p ñ nh ng ngư i ñã ñ c cu n sách này t khích l . Tháng th hai B n Hai tháng ti p qua ñi (t c là th i gian cu i c a tháng th tư) 5 ngư i mà B n ñ ñ u trong tháng th hai. Hình ngũ giác bây gi có d ng như sau : B n . Tháng ñ u là tháng chu n b và ta s ñánh giá s tăng trư ng sau hai tháng m t l n (ñó là thí d . ñã nghiên c u và làm ñư c ñi u mà B n ñã làm.CHƯƠNG 10 BÀI H C TRÊN CHI C KHĂN ĂN S 10 “Ngũ giác tăng trư ng” Con s “năm” kỳ di u ñư c nh c t i xuyên su t cu n sách này. Tháng th nh t B n Chu n b Sau ñó B n vào vi c và trong hai tháng B n ñ ñ u 5 ngư i.

Tháng th tám B n Bài h c này l i m t l n n a ch ra : v n ñ làm vi c v i ngư i c a B n theo chi u sâu và d y cho h cũng làm như B n là quan tr ng như th nào. Hãy duy t l i ngũ giác m t l n n a và ñi n s li u cho t i h t năm. ch gi l i nhóm hình thành t 5 ngư i ñ u tiên nghiêm túc c a B n thôi. Hơn 3000. Hãy nói cho ngư i ñang nghe B n bi t r ng ch m t nhóm ñư c xây d ng lên thôi thì có th mang l i thu nh p cho B n ít nh t là 6000 ñô-la m t tháng r i. có 25 ngư i thu c m c hai dư i c a mhóm 5 ngư i th hai thu c m c 1 c a B n. Bây gi thì B n th ñưa chi c khăn ăn (hay là ñưa b ng) cho ngư i nghe ñ h t ñi n s li u c a tháng th 10 xem. N u B n mu n nh n m nh ñ n ngôi nhà xây ch c ch n theo chi u sâu thì có th b h t các nhóm khác.Tháng th tư B n Sau 6 tháng thì B n s có 125 ngư i m c ba phía dư i c a 5 ngư i ñ u tiên thu c m c 1 c a B n. Gi thì B n hãy lên ñư ng và ti n hành công vi c ñi. Ta th y là bên c nh s 10 có khi không ñ ch vi t vì con s to quá. Thí d ch ra là ngư i ta có th có ñư c k t qu l n bi t bao. Tháng th sáu B n ð n h t 8 tháng thì hình ngũ giác có d ng như sau. mà chính xác là 3125. . và cu i cùng là thêm nhóm 5 ngư i nghiêm túc th ba thu c m c 1 mà t B n ti p t c ñ ñ u ñư c.

nghi p. Trong khi ti p xúc ta g p hai lo i ngư i và gi a h có 4 ki u liên k t sau : 1. . mà th c t là trong quá trình t o d ng công vi c chúng ta gi i thi u hàng hoá cho nh ng ngư i quen. 4. anh có th làm ñư c ñi u ñó. Ngư i không làm doanh nghi p ñ ñ u ngư i không làm doanh B n thân B n s thu c v m t trong 4 d ng trên. Ki u khích l ñây là “B n bi t làm ñi u ñó. Ngư i không làm doanh nghi p ñ ñ u ngư i làm doanh nghi p. ðây là liên k t mà trong ñó tôi coi B n cũng như tôi. M i m t ngư i ñ u có th gi i thi u hàng hoá hay là d ch v cho b n bè c a mình.” C n ph i ñ i tho i v i ngư i không làm doanh nghi p th nào v v n ñ t o d ng doanh nghi p ? Ph n l n nh ng ngư i không làm doanh nghi p ñ u không bi t là không có s b t bu c t o d ng công vi c l n theo MLM (ñ ng quên r ng khi tôi nói “B n không c n ph i bán” thì có nghĩa là B n không c n ph i ti p xúc v i ngư i l và thuy t ph c h mua m t cái gì ñó mà h không c n). Trong h th ng MLM chúng ta bán. b i vì B n bi t cách bán”. Ta s gi i thích ph n ng ñ i v i các d ng liên k t khác nhau và phương pháp t t nh t ñ ñi u khi n các d ng liên k t ñó. Tôi ñã t ng tham gia bán hàng tr c ti p nhưng tôi không bao gi yêu thích th c s ho t ñ ng này. 3. Trong liên k t d ng th nh t (ngư i làm doanh nghi p c g ng ñ ñ ñ u ngư i không làm doanh nghi p). B n d ng liên k t. Ngư i làm doanh nghi p ñ ñ u ngư i không làm doanh nghi p. 2. Tôi nghĩ r ng di n m o và nhân cách c a tôi làm m i ngư i s nói: “Don.CHƯƠNG 11 “Ngư i làm doanh nghi p ch ng ngư i không làm doanh nghi p. b i vì tôi là ngư i làm doanh nghi p. Có th d dàng gi i thích cho ngư i không làm doanh nghi p bi t là có kh năng t o d ng công vi c t t như th nào n u như ta gi i thích cho h 4 d ng liên k t. Ngư i làm doanh nghi p ñ ñ u ngư i làm doanh nghi p. vì anh bi t cách bán mà!”. Khi nghe h t h s th y r t rõ t i sao ngư i không làm doanh nghi p l i có th t o d ng ñư c công vi c l n và thành công.

ðã lâu. Nói chung chính là như th . ðó là m t ngh ch lý. ñang mu n ñ ñ u m t bà n i tr .20000 ñô-la m t tháng. nh ng ngư i mà ta ti p xúc không thư ng xuyên vì cho r ng h không bi t bán hàng. R t khó mà gi i thích ñi u gì cho m t ngư i mà lúc nào cũng ng t l i B n. không ph i là doanh nghi p. Và bây gi tôi v n m c. Còn tôi thì tin tư ng r ng MLM có thu nh p cao hơn (cho nh ng ngư i bi t cách làm). cũng b i vì h không ph i là nh ng ngư i làm doanh nghi p. Ch c ñ n ñây B n ñã hi u b n ch t v n ñ . Nhân t th hai .Còn tôi thì ñã bi t r ng các giáo viên ph thông. Vì th bà ta quy t ñ nh t ch i và nói “Vì bà bi t bán hàng nên bà làm ñư c như v y”. Khi hi u v các liên k t này h s th y rõ t i sao nh ng ngư i không làm doanh nghi p l i có l i th hơn khi t o d ng công vi c. Ph n l n nh ng ngư i ñang tham gia vào MLM l i hy v ng vào s 5% này. Bà n i tr t ch i vì không th cho phép mình mua s m qu n áo m i ñư c. Nhưng còn có m t ñi m riêng là trong MLM qu n áo có nh hư ng tr c ti p ñ n c m giác c a nh ng ngư i s cùng tham gia công vi c v i B n. Trư c h t c n gi i thích 4 d ng liên k t.không ph i là ngư i làm doanh nghi p. Tôi ñã giàu lên. H u như t t c nh ng ngư i làm doanh nghi p ñ u bi t r ng thương m i là m t ngh có thu nh p cao nh t (m c dù có th cũng là ngh có thu nh p th p nh t). Hãy tư ng tư ng m t ngư i ph n ăn m c ñ p. Có hai phương pháp ñ c i ti n cách giao ti p v i nh ng ngư i không làm doanh nghi p. D ng liên k t th hai . T t nhiên hàng năm tôi v n ph i ghé qua Honolulu ñ b sung thêm qu n áo. Còn n u không thì hãy ăn m c m t cách t do (càng ñ t n công thuê gi t là). và ngư i c a tôi các m c ñ u tiên cũng v y. S khác bi t ñây là r t l n. các k sư thư ng ñ t thành công l n. V n ñ xu t hi n ñây là B n ph i c g ng ñ gi i thích ñi u gì ñ y cho m t ngư i ñã bi t h t các th . mà ph n l n là v i nh ng ngư i không làm doanh nghi p. luôn nói xen và cu i cùng làm cho . Ngư i ph n ăn m c ñ p trông ra dáng m t ngư i làm doanh nghi p làm cho bà n i tr nghĩ r ng bà ta cũng s ph i ăn m c như v y n u bà ta tham d công vi c. Rõ ràng ñó là nguyên nhân cơ b n gi i thích vì sao nh ng ngư i phân ph i hàng thư ng nh n không nhi u ti n. b i vì chúng tôi ñào t o các nhân viên phân ph i c a mình không ph i ñ h làm vi c v i nh ng ngư i làm doanh nghi p. Ch có 5% dân s là nh ng ngư i làm doanh nghi p. ð thuy t ph c là anh ta còn chưa bi t h t t t c thì ch c n h i m t ñi u là t i sao anh ta v n chưa có thu nh p 10000 . T t c h ñ u theo ñu i con s 5% này. nhưng ph n l n m i ngư i khi tham gia MLM ñ u ñi tìm nh ng ngư i làm doanh nghi p. các bà n i tr .ngư i không làm doanh nghi p ñ ñ u ngư i làm doanh nghi p.qu n áo c a B n. còn 95% là nh ng ngư i không làm doanh nghi p. T c là n u B n mu n ngư i ta tin là B n ñã th c s trong doanh nghi p thì hãy m c như nh ng nhà doanh nghi p. t c là tìm nh ng ngư i có ít xác xu t ñ có th th c hi n doanh nghi p thành công. không nghe ñ n ñ u ñ n ñũa m t ý gì c a B n. lúc Honolulu tôi ñã s m vài cái áo sơ mi ki u Ha-oai. M t ngư i nào ñó vào m t bu i mai không c n d y kh i giư ng mà v n có thu nh p. Có l B n ñã t ng nghe : trong doanh nghi p qu n áo ph c v cho l i ích công vi c. vì nó t o cho tôi dáng v t do.

Hãy l y l i cu n sách và giao cho ngư i khác. N u ñ c xong mà anh ta không mu n nh p cu c thì không c n quay l i ñ tài này n a. N u anh ta ñ c chăm chú thì có th là anh ta th y hay. ði u duy nh t c n ph i làm ñây là ñưa cho nhà doanh nghi p kia m t cu n sách v lòng ñ thành công trong MLM và nói r ng n u trong nh ng ngày còn l i c a cu c ñ i anh ta không mu n ñi tìm ngư i mua hàng ti p theo thì hãy ñ c k cu n sách ñó ñi. và n u anh ta nh p cu c thì ñ m b o 100% là công vi c s t t. Có l n tôi ñã nói v i anh ta : “Tom này. còn có trư ng h p nào thu n l i cho công vi c hơn n a không? Quan h ñây là “n u như anh ñã làm ñư c thì tôi cũng làm ñư c”. Khi anh ta ñã ñ c h t thì B n h ng quay l i và bàn lu n v i anh ta.ngư i làm doanh nghi p ñ ñ u ngư i làm doanh nghi p. b i vì m i m t ngư i mà c u nói chuy n v công vi c s bi t r ng m t khi mà c u làm ñư c thì ngư i ta cũng làm ñư c”. Vi c n ng nh t trong MLM mà tôi ñã t ng làm là gi i thích cho chính nh ng ngư i làm doanh nghi p MLM. V y B n c n có ít nh t 5 b n ñ cho nh ng cu n sách ñó làm thay công vi c c a B n. Tôi k cho B n nghe trư ng h p có m t ngư i mà tôi ñ ñ u và r t là t nh t khi cùng v i anh ta ñi làm vi c v i nh ng ngư i khác. D ng liên k t th tư . Vì ph n l n m i ngư i trong MLM ñ u ñi tìm nh ng nhà doanh nghi p nên khi mà B n ñang c d t anh ta vào vi c thì ñã có ngư i khác k p gi i thi u v i anh ta v chương trình MLM c a mình.Ngư i không làm doanh nghi p ñ ñ u ngư i không làm doanh nghi p. n u c u hi u v MLM thì c u s t o ñư c cơ nghi p ñ y. Không c n gì d ng liên k t này c n u như B n không quá mong m i ñư c làm vi c v i ch 5% dân s . . Anh ta không nhìn th ng vào m t mà toàn nhìn nghiêng ngó. R t may là tôi không bao gi làm vi c y n a và tôi khuyên B n cũng v y. Khi B n v a tìm ñư c h thì h ñã mu n lao vào làm trong m y công ty MLM m t lúc.B n ph i b ñi. ch ng khác gì ph i ng i 4 gi li n ñ ch cho s n khô. ði u ñó s t o ra cho B n bi t bao thu n l i khi B n tìm ngư i cho s nghi p MLM c a mình. D ng liên k t th ba . C n gì ph i lao ñ u vào tư ng khi cu n sách có th làm vi c thay B n. B n c n hi u rõ b n d ng liên k t và n m ñư c ngư i mà B n c n nói chuy n là thu c v liên k t nào.

r i sau ñó l i tr l i ñ ñ u anh ta như là m t khách mua hàng mãn nguy n thì B n chính là ngư i phát âm . (Nh ng h sơ ñã k t thúc là k t qu c a nhi u năm nghiên c u khoa h c k t h p v i thí nghi m. Trong các chuyên ñ tôi v n thư ng ñ ngh m i ngư i tính t t c các ch “f”. Khi mà trong ñ u còn ñ c là “v” thì B n không có kh năng nhìn th y ch “f”. Có th B n thì nhìn th y h t các ch ôf vì ñây câu này ñư c vi t ra ch không ph i ñư c ñ c lên. Ph n l n ñ u tính ñư c ch có ba. N u B n hi u ñư c ñi u này B n s làm nên ñư c cơ nghi p l n ñ y. r i ngày hôm sau thì ñ nh ñ ñ u ngư i ta và thuy t giáo r ng không c n ph i bán gì? Chúng ta có m t thí nghi m nh cho th y r ng trí óc không có kh năng ñ ng th i gi ñư c hai thông tin trái ngư c nhau.) Có th là B n mu n ñ c thêm m t l n n a. T i sao l i hôm nay thì bán cho ngư i ta m t cái gì ñó. Sau khi nh c l i thì ch có mư i ngư i là th y h t các ch này. còn B n thì l i thuy t ph c anh ta r ng ñây là MLM và không c n ph i bán gì c (không c n bán theo nghĩa ph i g p nh ng ngư i không quen ñ thuy t ph c h mua cái mà h không c n ho c là không mu n). ðó là nguyên nhân vì sao m t ngư i không làm doanh nghi p. M t l n gi ng chuyên ñ Columbuse bang Ohio cho hơn 400 ngư i nghe. Nguyên nhân mà ngư i ta không nh n th y có 6 ch “F” là ch t “of” ñư c ñ c như “ov” trong ñ u. ngư i mà ñ u tiên ñư c B n bán cho m t cái gì ñó r i sau ñó B n l i ñ nh ñ ñ u anh ta.CHƯƠNG 12 “ð ng ñ v i cái ñ u” Trí óc con ngư i cùng m t lúc không th gi ñư c hai thông tin trái ngư c nhau. Chú ý là ngư i ta còn d ng l i c nh ng t “of” mà v n không nhìn ra ch “f”. Th tính xem có bao nhiêu ch “F” trong câu. B n ñã lúc nào th y dòng ch này chưa? FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF MANY YEARS. Khi l n ñ u tiên B n bán hàng cho m t ai ñó. cũng làm vi c này. Tôi làm l i m t l n n a. Thí nghi m này là không có gì liên quan t i trình ñ h c v n mà ch là thí d v ho t ñ ng c a trí não. không nghe B n nói. mà không có ai ñ m ñư c 6 ch . Anh ta s b o r ng anh ta không bi t bán.

. N u như ngư i ta không mu n s d ng các kh năng mà ch mua m t s hàng. H s tr l i : “Không” và s th a nh n là h cũng có th làm ñư c ñi u ñó. B n cũng ñã th y t i sao ñ i v i các nhà doanh nghi p thì l i có v n ñ khi vào MLM. Li u có ñơn gi n hơn không n u ta thay các âm thành “v”? Vì v y ngay t ñ u ta gi i thi u kh năng trư c r i sau ñó m i ñ n hàng.trong ñ u ch “v”. N u h nói “chúng tôi không bi t bán” thì B n tr l i : “Khi g p nhau lúc ñ u tôi có bán cho anh cái gì không?”. Vì trư c khi b t ñ u t o l p công vi c thì trong ñ u h ch “f” ñã ñư c thay b ng ch “v” r i. thì lúc nào ta cũng có th quay l i v n ñ và làm l i. ð i v i anh ta thì MLM s ch hi u ñư c n u như ngay t ban ñ u c n gi i phóng anh ta kh i ch “v”.

. .B n có th ti n hành t t c các vi c ñó song song v i các vi c khác không liên quan t i MLM. M t s ngư i sau m y tu n ñ u làm vi c trong MLM ñã m t t tin. Tôi nghĩ r ng ñúng hơn thì cách ti p c n ph i như sau: “Trong th i gian t i ñây tôi có th ñ ngh cho ai ra kh i công vi c?” N u như B n tin r ng sau hai. Không ai có th ch ra ngành cao h c nào có th cho kh năng g n ñư c như v y. T t c s không kéo dài quá 6 tháng. B n có nh ph i khó khăn th nào ñ qua m t h c kỳ lĩnh h i ñư c các ki n th c ñó. Hãy nh l i th i sinh viên khi ñi hi u sách mua sách chu n b cho h c kỳ sau. Trư ng h c mà ý ta mu n nói ñây là trư ng h c NH P CU C. B n v t v m i mang v ñư c ñ n nhà ñ b t ñ u nghiên c u. tham gia các cu c g p khích l . tài li u khích l . thì ñã qua 3-5 gi r i. u ng tách cà-phê. Ch 6 tháng là B n có th h c h t nh ng gì c n thi t ñ v ngh sau 2-3 năm. nói chuy n v i ngư i m i . Th i gian còn l i c n cho vi c ñ c các tài li u ñã n ñ nh. N u có ai ñó nói v i B n r ng s dành ra 30 ngày ñ xem công vi c có ch y không thì không nên phí th i gian vì ngư i ñó. Ph n l n h ñ u có cách ti p c n g n gi ng như sau: “Tôi có th lôi kéo ñư c ai vào công vi c c a mình?”. T lúc B n ra kh i nhà. ñ tham d th c hành. N u trong vòng 6 tháng m i tu n anh ta dành 5-10 gi cho vi c này thì anh ta ch c ch n s thu c bài. tham gia g p g . n ng và ñ s .v y thì có gì ñ B n lo l ng khi B n chưa làm ñư c gì nhi u qua m y tháng ñ u trong MLM.CHƯƠNG 13 “Tr v trư ng h c” Khi m i ñ ñ u m t ngư i ñ truy n bá hàng hoá thì quan h c a B n v i anh ta có ý nghĩa r t l n. Vi c anh ta v ngh ñây ch có nghĩa là “anh ta không ñi làm n u anh ta qu th c mu n v y”. g p sponsor. ðó là nh ng cu n sách dày. Chính ngành MLM c c kỳ h p d n làm ñư c ñi u ñó. Trên các chuyên ñ mà tôi hư ng d n t i M và Canada tôi thư ng nêu cho m i ngư i câu h i sau : “Ai bi t có ngành h c nào mà khi t t nghi p sau 2-3 năm làm vi c có th có lương hơn 50 000 ñô-la m t năm?” Tôi chưa th y ai nói ñã g p hi n tư ng như v y. ba năm m t ngư i nào ñó có th ra ñi khi mà B n ñã d y cho anh ta kh năng này trong m t bài h c 20 phút. . thì còn c n ph i gi i thi u kh năng ñó v i ngư i l làm gì n a? ð cho m t ngư i sau 2-3 năm có th v ngh v i ti n lương hơn 50 ngàn ñô-la m t năm thì anh ta b t bu c ph i “ng i l i sau bàn h c” m t th i gian nào ñó. ngoài ra cũng không có hy v ng là sau 2-3 năm có th v ngh ñư c . Th khi B n ñi h c có ai tr ti n cho B n không. Tôi cho là h không có qu y n m t tin tư ng khi chưa h c qua th i gian 6 tháng trong trư ng h c MLM.

N u bác sĩ có gi i ph u B n sau m y tu n h c trư ng ñ i h c thì k t qu cũng ch có gì kh quan hơn. H b t ñ u khi k t thúc trư ng ñ i h c ch không ph i khi b t ñ u làm sinh viên. R t nhi u ngư i bư c vào MLM v i hy v ng là ngay l p t c s ki m ñư c nhi u ti n. Ngoài ra n u 5 l n g p g riêng thì ngư i c ng s c a B n s có 5 l n ñư c nghe B n nói thì t t hơn nhi u n u ch nghe m t l n. N u g p m t lúc nhi u ngư i thì ch c n m t ngư i trong s h có ph n ng âm là l p t c s lan sang nh ng ngư i kia và làm nh hư ng x u ñ n h . Bây gi B n hãy xem nh ng ngư i ñang h c trư ng ñ i h c. Song trư c h t là ph i ñi h c. B n có th nêu m t thí d ñơn gi n v v n ñ thi t l p m t doanh nghi p có thu nh p t t t 6 tháng ñ n 3 năm. 125 là ch nh ng khách hàng chính ho c là nh ng ngư i m i. Sau m t ñ t th c hành như v y thì anh ta s n sàng ñi giúp ñ các c ng s c a mình. Gi s là B n có m t c ng s m i và B n nói v i anh ta : “Li u h t tháng th nh t c u có th ñ ñ u ñư c 5 ngư i t s ngư i quen c a c u ho c nh ng ngư i c u g p v i s giúp ñ c a tôi? Có bao nhiêu ngư i mu n h c ñư c cách t o d ng doanh nghi p ñ ch sau 2-3 năm là có th rút lui?” H u h t m i ngư i ñ u nói : “Ngư i nào tôi g p cũng ñ u mong mu n tr thành như v y”. Nói ñúng ra thì ñó là m t trong các phương án ñã nêu c a “bài h c trên chi c khăn ăn s 1”. H càng b t ñ u hành ñ ng như v y s m bao nhiêu thì thành công th c s cũng s ñ n v i B n s m b y nhiêu. ho c h không hi u h t cách làm th nào ñ ñ t ñư c ñi u ñó. Anh ta s tr nên lành ngh khi anh ta ñào t o các c ng s cũng gi ng y như B n ñã tr thành chuyên nghi p khi B n tr i qua th c hành. Song ñi u ñó ñòi h i th i gian. T t nh t là g p t ng ngư i m t. B n hãy h i m t bác sĩ. Song cũng không có gì ñáng s n u ph i sau 1 năm m i làm ñư c như v y. Khi B n k v bài h c này thì các con s 5. Trư c khi d y ngư i khác thì ph i t mình h c ñư c cách ph i d y th nào. m t lu t sư hay m t ngư i thu c m t ngh b t kỳ nào xem h ñã th c hành trong ngh c a mình ñã lâu chưa. C n ph i hư ng d n ngư i c a B n. Khi ngư i c a B n giúp ñ 5 ngư i kia thì B n cũng ph i cùng giúp cho các nhóm nh ñó và hư ng d n ñ m i ngư i cùng làm ñư c như th . Còn n u h i m t ngư i làm vi c trong MLM xem anh ta tham gia công vi c ñư c bao lâu thì anh ta s tính t ngày ký h p ñ ng truy n bá s n ph m. Không c n ph i nhi u th i gian. Không ñư c ph m sai l m khi cùng v i c ng s c a B n g p m t lúc c 5 ngư i. B n ch th t v ng khi không thu ñư c ho c không x y ra ñi u mà B n d ñ nh. 25. Khi qua ñư c 6 tháng ñ u thì v n còn 3 năm rư i n a thì m i có th ñi tìm vi c. ñ ng có ñi tính xem s làm ñư c bao nhiêu ti n mà là ph i ñào t o các m c th p hơn và làm vi c cùng v i h . ch c n khong 20 phút. Còn B n thì không ñư c quên r ng B n ch b t ñ u MLM khi B n ñã h c ñư c cách ph i làm như th nào. N u các c ng s c a B n g p khó khăn khi ñ i tho i v i b n bè c a mình v công vi c thì c b n là do h không tin r ng sau 2-3 năm h có th ngh vi c. Hình nh như sau : . ð n cu i c a tháng th 6 thì B n ñã ñ t ñ sâu m c 3. Vi c này kéo dài không ít hơn 6 tháng. ð thành công trong MLM thì c n ph i d y cho ngư i khác làm th nào ñ ñ t ñư c thành công. N u như ñ n ngày th 30 B n ñ ñ u ñư c 5 ngư i nghiêm túc thì B n ph i có kh năng giúp cho ngư i c a B n cũng ñ ñ u ñư c 5 ngư i như v y sau tháng th ba.

bên dư i s “155” còn có m t s lư ng khách hàng cũng ñư c mua hàng theo giá buôn mà ta còn chưa tính ñ n. nên s ngư i tiêu dùng ñã là 1705. Tôi dùng con s này b i tôi có tính b o th . t o ñi u ki n cho nhi u ngư i thì còn xu t hi n nh ng ngư i khác là khách hàng tr c ti p c a B n. 2. Gi thi t là m i ngư i c ng s c a B n có 10 ngư i quen ñã tr thành khách hàng. Ngư i phân ph i ñư c mua hàng theo giá buôn. Bài h c ñ n ñây còn có hình nh như sau : 155 c ng s nghiêm túc x 10 khách hàng ______________________________________________ cu i tháng th 1 -51550 b n bè-khách hàng +155 c ng s -khách hàng cu i tháng th 2 -25ñư c mua theo giá buôn cu i tháng th 3 -1251705 t ng s khách hàng B n Bây gi ta nhân s 1705 v i 30 ñô-la. B n c n khuy n khích các c ng s c a B n m nh d n s d ng s n ph m m i ñ cho ngư i khác th y. B n Thu nh p hàng tháng 2000$-6000$ 155 c ng s -phân ph i x 10 khách hàng cu i tháng th 1 -51559 b n bè-khách hàng +155 c ng s -khách hàng cu i tháng th 2 -25ñư c mua theo giá buôn . N u nhân v i 155 thì ta có 1550 ngư i tiêu th hàng. Không c n ph i kích ñ ng quá m c trí não ngư i m i. anh ta là ngư i hào phóng b i anh ta cũng ñ ng th i là ngư i tiêu dùng. Ngoài ra chính 155 ngư i c ng s cũng là khách tiêu th hàng.B n: cu i tháng th 1 cu i tháng th 2 cu i tháng th 3 -5-25-125/ 155 Bây gi B n ñã có 155 ngư i phân ph i hàng nghiêm túc. 3. C n ph i tính ñ n ba nguyên nhân d n ñ n t i sao nh ng ngư i phân ph i l i tiêu dùng nhi u hơn nh ng ngư i khách ch thu n tuý tiêu dùng thôi: 1. Ngư i phân ph i bi t rõ và t t hơn v toàn b s n ph m. ñó là doanh s bán hàng trong tháng. Ngư i phân ph i dùng hàng nhi u còn m t l là luôn ñ th hi n. N u B n t o d ng công vi c m t cách ñúng ñ n. M t ngư i ñ ng ñ sâu th 3 có th h i : “Th n u ñi u này ch có trong m t năm ch không ph i 6 tháng thì sao? Khi ñó có ñáng làm vi c không?”. Ph n l n m i ngư i ñ u mua hàng v i s lư ng l n hơn 30 ñô-la m i tháng.

v s khác nhau gi a 5 và 6. ñây s có câu h i l n : N u h t 6 tháng ñã thu nh p 2000-6000$ hàng tháng thì lên ñ n ñ nh thu nh p s là bao nhiêu? B n hãy tư ng tư ng là l i m t l n n a s ng i sau bàn h c và dành ra 5-10 gi m i tu n ñ h c 6 tháng n a ñ bi t cách làm vi c như th nào. C n nh n m nh là ñây B n ch làm vi c v i 5 ngư i nghiêm túc. S này dao ñ ng t 2000-6000$ vì m i ngư i có th có hơn 10 ngư i B n. . V i doanh s hơn 50 000$ m t tháng (không k m t s khách hàng cũng ñư c mua theo giá buôn) thì thu nh p c a B n s là 2000-6000$ m t tháng. ð n ñây t c là B n ñang phút th 10 hay th 15 c a bài h c. N u câu tr l i là “có” thì có th sang bài h c sau. Hãy h i m t ngư i m i xem anh ta có th b th i gian ra ñ h c “lái xe” không.cu i tháng th 3 -125- 1705 t ng s khách hàng X 30$ 51 000$ doanh s Nhân 30$ v i t ng s ngư i tiêu dùng (1705) ta có k t qu là 51 000$. Khi k t thúc bài h c thì ngư i m i ñã có th quan tâm v công vi c. N u anh ta tr l i “không” thì ta chuy n sang s n ph m và gi i thi u như cho m t khách hàng.

B n 125 625 3125 15625 78125 khác nhau 91 671 ? ? ? B n 216 1296 ? ? ? . 7. ð tăng trư ng trên cơ s nh ng ngư i mà B n ñã m i vào vi c thì B n c n ph i l a ch n. T t nhiên là ch khác nhau có 1. Hãy ch n l y m t ngư i thu c s ngư i mà B n xây d ng ñư c trong th i gian B n làm vi c v i 5 ngư i nghiêm túc ñ u tiên thu c tuy n m t. V y bài h c ñ n ñây s có hình nh như sau : B n 5 25 125 khác nhau 1 11 91 B n 6 36 216 công ty nào thì sau m c 5 t l thu nh p cũng s cao hơn. Có nơi là t m c 7. Ti p t c ta có 6x36-5x25=91. V y ta ch c n ph i nh 2 s ñ u là 3. Bài h c có d ng như sau (ti p t c c a b ng trên) . V y ta s tính ti p cho m c 5. N u ti p t c thì gi a 5x5 và 6x6 s khác nhau là 11. T c là B n ñư c gi i phóng và b t ñ u ñi ñ ñ u ngư i m i cũng như làm vi c v i tuy n m i. Bài h c này th c t là d ti p thu. mà anh ta có kh năng tách ra ñư c s m nh t. Sau m c 4 thì ba ch s sau là 125 ho c 625. 15 và 78. Bây gi B n có 6 ngư i nghiêm túc tuy n 1. Khi nào thì th i ñi m ñó xu t hi n : khi ngư i c ng s c a B n có t ch c riêng ít nh t là có chi u sâu 3 l p.CHƯƠNG 14 “Trò chơi các ch s vì l i ích công vi c” B n s làm gì khi m t c ng s c a B n thu c tuy n th nh t (t c là ngư i mà B n tr c ti p gi i thi u) không c n ñ n s giúp ñ c a B n n a? (Hãy nh l i “bài h c trên chi c khăn ăn s 9”). 6. Hãy ch ra s khác bi t gi a 5 và 6.

Nhưng trên th c t ñó là vi c c a sponsor-thày giáo. ñ ñ u nhi u ngư i tuy n 1 thì gi ng như trò chơi “thêm và b t”. ð ñ u Bill. ch là d y cho các c ng s chi u sâu 3 m c. còn bên ph i là 1554. Khi B n d y cho t ng 3 thì là B n ñã m c 5. Tôi nói v i Tom: “Khi b t ñ u ñ ñ u ngư i m i thì ñi u quan tr ng nh t là d y cho anh ta cách ñ anh ta ñ t ñư c chi u sâu m c 3 càng s m càng t t”. Trư c khi Tom ti p thu ñư c h t ñi u này thì Tom cũng ñã ñư c khích l (xem l i “bài h c trên chi c khăn ăn s 9”). T t hơn là ph i chơi trò “phép nhân” . B n d y cho Tom ñ Tom n m ñư c r ng các c ng s c a Tom có 3 m c chi u sâu. sponsor và m t l n n a sponsor. V y B n có th g i ý cho c ng s c a mình th y công vi c nh ng m c th p có ý nghĩa l n như th nào. Tom giúp Bill làm vi c chi u sâu 3 m c. ð cho ngư i ta nghĩ h ng. Sau ñó Tom s d y cho các c ng s ñó ñi u mà B n d y cho Tom. và do ñó B n có chi u sâu l n hơn n a. Qu th c con s 201 811 là r t l n. Dư i B n có 5 m c. Bài h c có d ng như sau : B n 5 25 125 khác nhau 1 11 91 B n 6 36 216 . và m t l n n a sponsor-thày giáo. Ví d : tôi là Carol. B n s không th thành công trong MLM ñư c khi mà B n chưa d y ñư c cách ph i làm vi c trong h th ng như th nào. Gi thì B n ñã hi u vì sao trong MLM có nhi u thày giáo t t ñ n th ch ? Ph n l n các nhà doanh nghi p khi b t ñ u công vi c trong MLM luôn nghĩ r ng ñây là vi c c a sponsor. Hãy h i ngư i c a B n : “K t qu s ra sao m c 7?”. ð chi ñư c trò này thì ch c n làm gì nhi u. C n gì ph i c t mình vào m t s lư ng l n ngư i m c 1? ð ng nào thì B n cũng ch ng th làm vi c v i t t c m i ngư i ñư c. Ta nh n th y t ng s các c ng s phía bên trái là 780. T ng s lư ng khác nhau c a c 4 m c là 774. ta có con s khác nhau gi a 1296 và 625 là 671. T c là g p hai l n. ðúng ra là 201 811.ñó là “kinh doanh nhi u t ng”. là MLM. tôi ñ ñ u Tom. Khác bi t s là hơn 200 000.ð n ñây thì hãy ñ cho c ng s c a B n t hoàn t t các con tính cho ñ n m c 7. Tom t ra là m t h c trò t t. ðây là m t phương án ñã nêu “bài h c trên chi c khăn ăn s 2” và có d ng như hình bên : Gi thì B n hãy tính chi u sâu. Song ph n l n ngư i nghe không th tr l i ñư c dù ch g n ñúng. N u như có m t nh ng ngư i quan tâm khác thì hi u qu tác ñ ng s còn l n hơn. Ngoài ra. Ti p t c bài h c v s khác bi t gi a 5 và 6 t i m c 4.

. sau ñó nhân k t qu v i 12 tháng (1 năm). r i nhân v i 30 ñô-la trong m t tháng. Gi thì B n ñã hi u t i sao sau 2-3 năm là có th v ngh ñư c. Nhân s 780 và 1554 v i 10 ngư i b n-khách hàng. C ng s b n bè-khách hàng v i s ngư i c ng s .625 T ng s 780 671 774 1296 1554 ð n ñây t B n ti p t c ñi. B n không th cho phép mình ch ñ ñ u theo b r ng mà thi u chi u sâu ñư c. Chú ý là ñây ta không tính ñ n nh ng khách hàng ñư c mua theo giá buôn.

) Nhi u chuyên ñ ñã kh ng ñ nh th i ñi m này. Bu i g p g như th ph n l n di n ra như sau : trong m t căn h hay trong phòng khách s n ngư i ta x p các dãy gh như trong r p hát. ñã chán r i. Và ñi u gì s x y ra ? Không ai ñ n c .song ñó là lo i vi c mà m i ngư i thư ng s hơn c s ch t. v s n ph m và t t nhiên là v sơ ñ kinh doanh. Vì ñã m i ng u nhiên m t s lư ng l n ngư i nên h d ng m i riêng vì nghĩ là ngư i ñã quá ñ r i. song t i sao các v khách không t n d ng kh năng l n này ñ vào vi c? Có v như nh ng ñi u h nghe và h th y h ñ u thích.ch có 5% . (Nhìn chung thì ñây là m t th i ñi m r t quan tr ng: h khư c t m t kh năng ch không khư c t B n. R t ít . Gi thì ch c B n ñã hi u t i sao h không t n d ng cơ h i ñã ñư c t o ra. ch có 3 ngư i là khách. V lãnh ñ o nói chuy n v i các khách m i. N u như không ph i làm ngay thì ch sau m t th i gian nào ñó ñúng là ph i ti n hành các bu i như v y th t . T s 22 ngư i có m t thì 19 ngư i là distributer. M c dù cu c g p g là r t có ý nghĩa. m t ngư i ăn v n l ch s gi i thi u v công ty. B n s th y khuôn m t m i ngư i tr nên nh nhõm th nào khi B n nói r ng ñó ch là ñùa. Hi n tư ng như v y ta có th g i là ôg p g tàn l i . T c là ông ta ch làm vi c v i 3 ngư i ñ n l n ñ u. Nguyên nhân r t là ñơn gi n. Còn nh ng ngư i phân ph i thì ñã bi t bao l n có m t trong các bu i như v y và nhi u l n nghe ñi nghe l i cùng m t th . v s n ph m và v chính sách kinh doanh. Nói chung bu i gi i thi u như v y kéo dài m t gi ho c m t gi rư i. H s ph i ñ ng trư c ñám ñông và phát bi u. Hãy li c m t nhìn các v khách và ñánh giá tình hình khi ngư i gi i thi u trình bày v công ty. nhưng h v n c tr l i “không”. B i vì chính h bư c vào công vi c b ng con ñư ng như v y nên h tin ch c r ng toàn b công vi c là t cu c g p ñó.là giơ tay. Khi tôi nói : “Vì tôi có ít th i gian nên ch ñ ñ g p m t ngư i thôi.CHƯƠNG 15 “Chương trình th c hành doanh nghi p ñ i l p v i các cu c g p ng u nhiên hàng tu n” Ph n l n m i ngư i bư c vào MLM b ng các cu c g p ng u nhiên hàng tu n. và do ñó c n kéo nh ng ngư i khác t i nh ng cu c g p như v y. Qua ngư i gi i thi u h th y m t ngư i “thành ñ t”. . H nghĩ là h cũng ph i ti n hành các bu i trình di n như v y ñ tr nên thành ñ t. ð ng ñ cho câu tr l i “không” làm B n chán n n. Phía trư c gi a phòng là b ng ñen. ð ngh ai mu n g p tôi ñ nói ñi u gì ñó thì giơ tay”. ði u ñó làm chúng ta th t v ng. Ph n l n s ngư i ñư c m i không ñ n.

trong 6 tháng v i 5-10 gi m i tu n. v s n ph m và v sơ ñ kinh doanh. “nh p cu c” và “tăng trư ng”. Còn t ít quan tr ng nh t là t “bán”. ð ngh các v khách c m theo máy ghi âm. ð u tiên là trình bày công vi c v i ai ñó. Ngoài ra ñ h c ñư c thì có th ch c n quay l i máy ghi âm cho các b n bè c a mình nghe. Trong MLM có hai t quan tr ng hơn t t c . Tuỳ vào ham mu n c a anh ta ñ n m c nào. Còn 10 phút thì nói v sơ ñ kinh doanh. Ch c n nh c anh ta r ng anh ta c n ng i l i vào bàn h c và h c 5-10 gi m t tu n trong 6 tháng ñ nghiên c u công vi c. Sau ñó là c g ng ñ ñưa ñư c ngư i ñó vào nh p cu c. anh ta s ñư c khích l và bi t làm vi c. Sau này có th dùng l i các băng ghi ñó ñ cho các bài h c ñư c s ng ñ ng ho c ñ dùng như nh ng công c ph tr khi h ñ ñ u ngư i khác. Khi anh ta m i vào vi c anh ta m i ch nghĩ là s ki m thêm . Chúng ta r t hài lòng g p g t i nhà hàng. C m giác này không ph thu c s lư ng c a ñám ñông. B i vì B n ñã nói t ñ u là ch hai mươi phút nên ngư i nghe s chú ý và th y ai cũng có th h c ñư c cách ti n hành bu i gi i thi u như v y. Trong bu i g p ñ u tiên ñ ng c k h t c nh ng gì c n ph i nghiên c u trong su t c 6 tháng. N u như trư c khi g p nhau h ñã “bi t lái xe r i” thì s d dàng giúp h ch n l a m t xe ô-tô v a ý (xem bài h c s 3). Có m t s v ch t ch công ty cũng hay toát m hôi l nh khi c n ph i phát bi u ngay c trư c H i ñ ng giám ñ c hay trư c nh ng c ñông c a chính công ty mình. còn trong gi ăn trưa thì còn có th làm ñư c m y bu i như th . Có th rút ng n bu i gi i thi u xu ng 20 phút b ng cách sau: gi i thi u v công ty 3 phút là ñ . N u bu i gi i thi u v công ty.Tôi bi t rõ hàng trăm ngư i khoái chí ng i r t lâu ñ nói chuy n v i b n bè quanh c c cà-phê. Th mà h im b t khi h m i ch nghĩ là ph i phát bi u trư c ñám ñông. Nói chung không c n ph i k t t c các ph n phía sau c a sơ ñ kinh doanh ñ ngư i m i có th vào vi c. Như v y ta ti t ki m ñư c r t nhi u th i gian. Li u B n có th làm ñư c bao nhiêu bu i gi i thi u dài như v y? N u B n có th rút ng n xu ng còn 20 phút thì ngay trong lúc gi i lao u ng cà-phê B n cũng gi i thi u ñư c. Chia sơ ñ kinh doanh ra làm nhi u ph n tách bi t. ñó là “ñ ñ u” và “ñào t o”. Ba t sau ñây cũng là ba t quan tr ng : “trình bày”. Sau m t chút nói chuy n ng n không nh c gì ñ n các ưu vi t c a MLM B n hãy nói là mu n gi i thi u trong kho ng 20 phút v công ty. Luôn luôn ph i thay t này b ng t “gi i thi u”. Tôi r t thích n u nh ng ngư i m i ñ c ñư c cu n sách này trư c cu c g p. vào gi v ng khách. còn 7 phút là gi i thi u v s n ph m k c cho xem m u n a. công vi c c a anh ta s tăng trư ng. Chúng ta s g p nh ng ngư i m i theo d ng g p riêng hay theo ki u “g p g sôi s c” (xem “bài h c trên chi c khăn ăn s 8”). v s n ph m và v sơ ñ kinh doanh kéo dài m t gi rư i thì B n ph i th n tr ng xem nên m i ai. B n có mu n tránh n i s hãi khi B n t o d ng doanh nghi p không? B n có mu n ti n hành các cu c g p hàng tu n m t cách h p d n không? N u ñ n lúc nào ñó B n hi u ñư c B NG CÁCH NÀO. thì công vi c c a B n lúc ñó s tăng trư ng r t nhanh.

Khi mà B n d y cho các c ng s c a mình v công ty. Vì các b n ch g i thêm m i khi có ngư i m i ñ n ch không g i ngay cho c nhóm nên ông ch nhà hàng không c n ph i ph c v thêm gì c . Bu i gi i thi u ñã ghi vào băng thì c n ph i chu n b công phu. v s n ph m và v sơ ñ kinh doanh. M t ngư i có th ñào t o ñư c c m t thành ph . và ñi u ñó là c n thi t ñ cho các c ng s c a B n c m th y khích l . N u s d ng toàn b th i gian gi i thi u ch ñ nói v m t v n ñ thì không khác gì m t cái bao ñ y mèo mà ch thò m t con ra. vì v y không ph i e ng i là m t ngư i nào ñó ch thành công khi ph i ñ ng lên và nói v i c ñám ñông. B n có th nói thêm là n u h u bàn ph c v ch m thì không có gì là ng i c . R t c n thi t là trong m t tu n B n ph i t p h p ñư c ngư i c a mình ít nh t m t l n. Khác v i bu i gi i thi u. N u ngư i c a B n quên máy ghi âm nhà thì hãy dùng máy c a B n và ghi ngay trư c khi bu i gi i thi u k t thúc. N u B n c m th y là ngư i B n m i hoài nghi không bi t anh ta có làm vi c ñư c không thì B n ch c n nói v i anh ta : “Trư c khi c u quy t ñ nh l n cu i cùng sao c u không ñ n d m t bu i g p g hàng tu n c a chúng tôi. Th nói v i ch nhà hàng là B n có m t nhóm và c n ph i g p nhau hàng tu n. Băng ghi v bu i gi i thi u. B n ñã nh n th y là m t bài nói tr nên d tin hơn khi B n là m t ngư i ngoài ng i d so v i khi bài nói là ch dành cho B n nghe. Không c n ph i chi nhi u ti n cho các cu c g p. Có th m i b n bè ñ n vào lúc 7 gi hay 7 gi rư i ñ cùng nhau ăn t i. c n ñ ngh m i ngư i ghi l i các câu h i xu t hi n ñ khi k t thúc thì h i và tr l i ngay. và cùng lúc thì ba v khách cũng ch ng ki n ñư c vi c ñó x y ra như th nào. vì ph c v nhanh ñây là không c n thi t. bên tách cà-phê có th gi i thi u v i b n bè v công ty.300-500 ñô-la m t tháng. Ông ch và các h u bàn ñ u khoái th y B n nói trư c như v y. . Các cành c i ph i ch m vào ñ t o ra năng lư ng c n thi t. bu i ñào t o hàng tu n ch y u là dành cho các c ng s nhi u hơn là dành cho khách m i. Tho thu n này ch ph i chi ti n ăn t i và cùng l m là 10% pu c-boa. Hãy nh l i “bài h c trên chi c khăn ăn s 8” v “cu c g p sôi s c”. h c n ph i ñư c nói chuy n v i nhau. Nh ng ngư i không c n ăn thì ñ n vào 7 gi 45 là v a. Bu i ñào t o như v y không nên kéo dài quá m t gi . c u s th y chúng tôi ñào t o ngư i m i như th nào?” M c ñích c a sinh ho t hàng tu n là ñào t o ñ các c ng s trong vòng 20 phút. Có nhi u nhà hàng mà ñó có th dùng ch không m t ti n. là m t bi u hi n tôn tr ng theo nghĩa B n không c t bu i gi i thi u ra hai phút m t. Bu i g p b t ñ u vào 8 gi chi u và k t thúc lúc 9 gi rư i. v s n ph m và v sơ ñ kinh doanh. Còn trong khi gi i thi u c chuy n h t ý này sang ý khác thì s làm m t ñi tính liên t c. sau 6 tháng thì anh ta ñã nghĩ ñ n s ti n vài nghìn ñô-la m t tháng r i. thì các v khách cũng h c ñư c nhi u ñi u. mà B n chuy n cho c ng s m i. Còn v a nói v a tr l i thì không th gói g n vào 20 phút. Thành công th c s c a bu i h p như v y là ch 19 ngư i c ng s s tr nên thành th o vi c hơn. Khi b t ñ u bu i gi i thi u 20 phút.

ch không ph i là d m t bu i gi i thi u. Khi m i khách ñ n thì ngay t ñ u ñã ph i báo trư c cho h r ng là h d m t bu i ñào t o. . Khi ñó thì anh ta s lĩnh h i v n ñ qua n i dung mà ngư i ch trì di n trình ñ ñào t o các c ng s trong cu c g p ñào t o ñó.Theo kinh nghi m c a chúng tôi thì m t cu c g p g như v y là r t thú v cho các c ng s n u h mu n d n thêm khách ñ n. Cũng có th có trư ng h p B n m i khách ñ n d bu i ñào t o hàng tu n mà khách thì l i chưa d bu i gi i thi u 20 phút. Có th g i ý ñ các c ng s c a B n thanh toán ti n ăn t i hay ti n cà-phê cho khách (mà th c ch t sau s tính vào chi phí chung). N i dung gi i thi u h s th y trong khi gi ng bài.

là h s b phá s n. ðây có ph i là ho t ñ ng hình tháp không? Không. Tôi mu n nói v i anh r ng n u như anh tr l i “có” thì anh có th hoàn toàn tin tư ng là tôi s ñào t o ñ anh vào vi c ñư c.CHƯƠNG 16 “Các câu h i quan tr ng và các thông s gi i ñáp” Như tôi ñã nh n m nh trong “bài h c trên chi c khăn ăn s 4”. và toà nhà cũng không hi n ra khi B n chưa làm xong m t n n móng v ng ch c. vì th khi h i B n v h th ng hình tháp là ñ nh b t ch t B n . MLM ñã ho t ñ ng hơn 50 năm r i. Th hai là B n gi i thi u cho h nh ng cái mà h c n ho c nh ng cái mà h mu n mua. ñ thu tinh. mà ch c n gi i thi u cho B n bè. Ngư i mà B n ñang làm vi c s làm th chương trình c a B n. b i vì ph n l n nh ng ngư i phân ph i hàng không bi t ph n ng v i nh ng câu h i tương t như th này ra sao. “Bán hàng t c là giao ti p v i ngư i l nh m bán ñư c m t cái gì ñ y mà h không c n ho c không mu n mua”. Khác nhau gi a MLM và các h th ng hình tháp là ch các h th ng hình tháp là không h p l . B n s chưa th y toà nhà khi mà B n chưa xây xong móng. B n ñã th y nh ng bu i gi i thi u soong n i. Có c n ph i bán hàng không? Không! Bán hàng là k t qu t nhiên c a vi c xây d ng t ch c. N u như tôi nghĩ r ng anh không thành công thì tôi ñã ch ng nói m t câu nào v i anh v v n ñ này”. công vi c c a B n gi ng như m t toà nhà l n ñang xây d ng. ðó là cái mà ph n l n ngư i ta g i là bán hàng. Trong MLM không bao gi ph i làm m t ñi u gì tương t như th c . thi t b báo ñ ng cháy hay là máy hút b i. Khi mà ngư i ta ñưa ra h th ng hình tháp ñ ph n bác B n thì ch y u. V vi c này thì B n cũng có th nêu cho chính mình câu h i sau : ôTôi gi i thi u kh năng này cho m t ngư i khác ñ làm gì n u như tôi nghĩ r ng là anh ta s không thành công? B n có th nói thêm : ôSau 30 ngày B n s bi t v công vi c nhi u hơn và lúc ñó B n s hi u r ng t i sao nh ng kh năng m i này l i thôi thúc tôi nhi u th . . Không c n ph i bán. tôi c m th y th . Trong MLM B n s chưa thu nh p ñư c gì (và s không có gì là h ng thú c ) khi B n còn chưa t o d ng ñư c n n móng c a công vi c. B n có th nói v i m t ngư i không làm doanh nghi p r ng : “Tôi th y là anh còn hoài nghi có vào vi c hay không. N u MLM là b t h p pháp thì ñã b ñóng c a t lâu. Trư c h t là B n làm vi c v i nh ng ngư i mà B n bi t.

Hãy nh l i bài h c s 9. Hãy k cho các B n anh v tư tư ng chung c a MLM và gi i thi u h cho tôi. Khi mà c hai v ch ng ñ u cùng tham gia vào MLM thì không ch ñơn gi n là 1+1=2. Nói cách khác là tôi s d ng liên h c a anh. Tôi thì còn nghĩ r ng b t l i nhi u hơn. Tôi không có th i gian cho công vi c này. ði u ñó là không ñúng. N u B n làm vi c m c th p hơn m c mang l i l i nhu n thì t c là B n ñã châm ng n l a dư i ñít nh ng distributer. N u ñi u ñó ñư c th c hi n thì có nghĩa là công vi c s ti n v t. N u công ty tr c ti p ñ ñ u B n thì B n ch d a vào chính mình thôi. còn tôi thì 2 gi ”. M i ngư i trong dãy ñ ñ u và ñ ng trên B n ñ u giúp ñ và ng h ho t ñ ng c a B n. ði u này không th ngăn c n ñư c B n. Thành công c a các xí nghi p nh cho th y là các thành viên khác c a gia ñình cũng “s n sàng chi n ñ u”. Ph n l n các trư ng h p ch có m t ngư i v ho c ch ng tham gia công vi c. th i gian c a tôi. ñây s xu t hi n m t tác ñ ng kỳ di u. mà là 1+1= cái gì ñó l n hơn nhi u.Tôi không th tham d vào vi c này ñư c Ph n l n các công ty MLM khi gia nh p không c n ph i ñ u tư quá 100 ñôla. V tôi không quan tâm ñ n vi c này. và như v y s t o ra thu nh p thêm. Anh ch chi có 2 phút. M c nào là m c c n ph i làm vi c th p nh t? Càng ñi xu ng sâu càng t t. Gi a “tuy n ngư i” và ñ ñ u có 4 y u t khác nhau sau : 1) liên h 2) th i gian 3) năng lư ng 4) phương pháp N u tôi làm vi c v i m t ngư i r t b n thì tôi s nói như sau : “Tôi s không chi m th i gian c a anh mà ch s d ng các liên h c a anh thôi. Càng nhi u ngư i gi a B n và công ty càng t t. Có l i ñi m gì không khi chính công ty truc ti p ñ ñ u m t ngư i nào ñó? Không. khi ngư i ta nói ôtôi ñ• làm ñư c ñi u ñó thì có nghĩa là tôi có s ti n l n hơn s mà tôi c n chi. hay là tôi có th i gian ñ chi cho các vi c ñó. năng lư ng c a tôi và k năng c a tôi. Còn n u làm vi c cho ông ch thì hoàn toàn không ng c nhiên n u B n ôkhông làm ñư c ñi u ñó . N u như m t ngư i không mu n làm thuê cho ông ch trong qu •ng ñ i còn l i c a mình thì anh ta không th không tham gia công vi c. Ph n l n nh ng ngư i phân ph i hàng (distributer) không ñi sâu hơn m c ñang mang l i thu nh p. Tuy n ngư i và ñ ñ u khác nhau th nào? . Theo suy nghĩ c a tôi.

. Còn ñ ñ u là làm cho m t ngư i m i th y h p d n v MLM và B n lãnh trách nhi m ñào t o anh ta. Sponsor không giúp ñ . cho t i khi g p ngư i giúp ñ B n. M có kho ng t 5 ñ n 7 tri u distributer. . . Cách 2 gi xe ch y có m t thành ph . . ðó là sai l m l n. Làm th nào? B n hãy tìm lên phía trên theo dãy sponsor. . còn ñ ñ u thì s ch m hơn. b) ñây an ngh m t ngư i tên là . Trên ñ th s khác nhau gi a bán hàng l n và ñ ñ u di n r ng so v i làm vi c ch v i 5 ngư i nghiêm túc th hi n như th nào? . . S li u này là c a Liên ñoàn MLM qu c gia trong h i th o t i Las-Vegas vào tháng 2 năm 1984). . MLM phát tri n nhanh th nào? Kho ng 30% m t năm. Vì th t t nh t là ñ ng b vi c cũ ngay khi còn chưa t o ra m t h u phương v ng và ph i làm ra t MLM m t lư ng ti n ít nh t là l n hơn hai l n so v i vi c cũ. .. N u công ty này chán thì hãy tìm công ty khác. Sponsor c a B n n u anh ta không tích c c thì ñ ng nào anh ta cũng r ng và B n s tr thành ngư i tuy n 1 c a sponsor ñ ñ u B n. ngư i chưa bao gi t o d ng cơ nghi p l n nhưng không b cu c. Trong trư ng h p x u nh t thì ch c n b h t vi c. Lúc ñó B n hãy ñ ñ u c b n ngư i còn l i. Còn n u tôi phá s n thì sao? Trong MLM thì s không có phá s n.. ði u này quá t i r t nhi u và d n ñ n ph i làm ra nhi u ti n NGAY BÂY GI . Tôi bi t 5 ngư i ñó. Tôi thì tôi s áp d ng “cu c g p sôi s c” ñ gi i thi u c 4 ngư i kia cho m t ngư i. Hãy tư ng tư ng là trên bia m c a B n sau này s có th có hai hàng ch sau (hãy ñi n tên mình vào ch tr ng) : a) ñây an ngh m t ngư i tên là . . Còn n u không thì cũng ch ng sao. ð n nay (t c là kho ng năm 80) có kho ng 1500 công ty làm vi c trong lĩnh v c này. Tôi nên ñ ñ u c năm hay ch nên ñ ñ u m t ngư i và anh ta s ñ ñ u nh ng ngư i còn l i? ð ng có bao gi ñ t ngư i này vào dư i ngư i kia n u như B n không k t hai bên l i ñ t ñó gi a h n y sinh quan h h p tác và ng h l n nhau. . . Nhưng ñ ng có bao gi b vi c. . ngư i ñã m t l n trong ñ i kh i s r i sau ñó b cu c. Bao gi thì có th b ñư c vi c ñang làm? Nhi u distributer chưa chi ñã mu n ch làm công vi c chính c a mình.Tuy n ngư i t c là lôi kéo ngư i ñã có kinh nghi m làm trong MLM vào công vi c. N u sau ñó h h p tác v i nhau thì r t t t. B ng “tuy n ngư i” thì có th t o d ng công vi c nhanh hơn. R t khó mà xây d ng d n n n t ng n u như gi s ngay tu n này ñã ph i n p ti n nhà ch ng h n.

và hơn th n a mong mu n và có th ñ n ñ giúp ñ anh ta gi i thi u công vi c cho b n bè. Hãy h i xem nh ng c ng s m i mu n ñ ng ñư ng nào. Trong l i ích c a B n ch có dãy ñ ñ u phía trên là làm vi c và giúp B n.Distributer bán nhi u hàng và ñ ñ u di n r ng ñư c mô t theo ñư ng A. t i m t nhà ga có m t nhà hàng ñ p. Các bu i như v y r t d bi n thành các cu c “g p g sôi s c”. N u h nói là h mu n ñư ng B thì ph i nói là : “N u c u mu n ñ ng vào ñư ng B thì nh ng tháng ñ u c u chưa có nhi u ti n ñâu. Hãy nói cho h hi u là h có th g i ñi n cho B n vào b t c lúc nào. Hãy t o d ng trong ph m vi c nư c. Carsbande. li u có th có ai ñó t m c th ba c a B n mà B n chưa bao gi g p cũng như nói chuy n l i ñ n nhà riêng c a B n ñ ăn t i không? N u . B n nghĩ th nào. Có m t l n chúng tôi có m t “cu c g p g sôi s c” trên tàu ho . Hi u không?” C n nh c ñi nh c l i r ng cho ñ n t n cu i tháng th 6 là ph i kiên trì ch u ñ ng. ðó là cơ h i tuy t di u ñ các distributer t San-Diego g p g các ñ ng nghi p t Los-Angeles. r ng B n lúc nào cũng s n sàng. T o d ng doanh nghi p không có nghĩa là xây d ng ch theo ki u láng gi ng hay là trong thành ph c a mình. th i gian b t bu c cho v n ñ ñào t o. nh ng ngư i khác thì ñi t Los-Angeles v phía nam. N u B n không thích anh ta thì B n r t khó có th chi cho anh ta nhi u th i gian ñư c. Các bu i c m tr i cũng như các cu c g p g ng u h ng là có ti m năng l n. B n s ph i chi nhi u th i gian ñ làm cho anh ta thành ñ t. Còn B n thì có kh năng làm vi c cho tuy n th p hơn. Kho ng gi a ch ng ñư ng. Không c n ñ ñ u ngư i mà B n c m th y không tho i mái. Kho ng 45 ngư i t t p ñ ăn t i. Các distributer ñi t San-Diego lên phía b c. Ph i v n d ng h t vùng lãnh th mà B n có. Các nh n xét b sung Khi ñ ñ u m t c ng s m i thì ñi u quan tr ng nh t là ph i hư ng d n ñ anh ta t khích l mình làm vi c cho chính l i ích c a mình. H u h t các distributer ñ u nghĩ r ng g i ñi n cho sponsor là qu y nhi u anh ta. và B n hãy tin r ng ñó là s ñ u tư h u hi u nh t. Dù là ñ làm gì thì m t cu c h i h p g p nhau gi a các distributer là ñ u ñem l i nh hư ng r t t t. Còn distributer làm vi c v i 5 ngư i nghiêm túc thì th hi n k t qu theo ñư ng B.

gi c mơ c a h ch c là ñ p hơn cu c s ng c a h nhi u. Có khi nào B n nghĩ xem B n s t mình chi ph i m t ph n bao nhiêu c a cu c ñ i mình. Vì th khi làm vi c m c th p theo chi u sâu thì c n chú ý ñ n nh ng ngư i xung quanh B n. Cu c s ng tuy t v i bi t bao. ð phá các m c dư i nhanh nh t thì không có gì b ng than th . B n ñã th y. 1 gi rư i ñ n 2 gi là ñ di chuy n. Tìm ngư i c ng s là công vi c n ng. ð ng v i c t b vi c cũ trư c khi thành công trong MLM. Nhưng khi ñ t ñư c thành tích thì B n s có nhi u th i gian t do. n u như B n hư ng vào ñâu ñó v i m c ñích g p m t cô gái ñ p thì B n ch th y ai c . Qu th c như v y. Khi thành công trong MLM. trong MLM cũng như v y. Gi c mơ c a B n s ñư c th c hi n n u B n d y ngay và b t ñ u xây d ng m t cách tích c c doanh nghi p c a mình trong MLM. ð cho m t ngư i thu c m c th p hơn trong t ch c c a B n không ng i ñ ngh B n giúp ñ thì c n ph i g p nhau. H bi t r ng hàng t i hàng tri u ngư i xem ti-vi và ch có m t s r t ít ngư i tr thành tri u phú. Ngoài ra khi thành ñ t thì ng cũng ít hơn. V y thì B n còn ñư c bao nhi u th i gian ñ làm cái gì mà B n mu n? Ph n l n ngư i ta có ñư c 3-5 gi trong m t ngày. ñ n n i không nên ng quá m c c n thi t. .ñó là m t ngư i thành ph trong tay ôm c p sách. Hy v ng r ng B n s g p ñư c nh ng ngư i ng trên 10 gi m t ngày. Gi i pháp t t nh t ñây là : gi i thi u b n bè cho sponsor c a mình vì trong con m t h thì sponsor là chuyên gia. C n g p t t c nh ng ngư i thu c tuy n 3. Còn n u B n mu n g p m t cô gái c th thì xung quanh s r t nhi u các cô ñ p. và h bây gi gi i thi u B n v i b n bè c a h . B n qu th c ñã tr thành ch nhân c a s ph n mình. Bây gi thì B n là chuyên gia. ñúng trong trư ng h p ph n cũng như trư ng h p nam gi i. Khi B n bi t mình s tr nên giàu có thì ñ t nhiên B n s tr nên r t b n r n. Nh ng ngư i thành ñ t trong MLM thư ng r t ít xem ti-vi.như không thì t i sao B n l i có th nghĩ r ng anh ta s g i ñi n cho B n ñ ñ ngh giúp ñ . Ngư i thu c tuy n 1 thì B n bi t r i. Khó mà làm chuyên gia trư c m t nh ng ngư i quen. B n ñã ng m t 8 gi . B n s th y B n s g p m t s ngư i l n như th nào. và ngoài ra còn m t vài vi c n a c n ph i làm. mà ch ñ tiêu khi n B n m i ti n hành xây d ng công vi c c a mình hay là dành th i gian xem qua các chương trình truy n hình. và g i ñi n cho t t c nh ng ngư i thu c tuy n 4. B n ñ ñ u B n bè. B n s làm gì v i cu c s ng c a mình n u như B n có kh năng t mình phân b ph n l n cu c s ng? B n có ñi du l ch không? T i sao ngư i ta ít ñi du l ch th ? Vì không có ti n? Hay vì không có th i gian? Hay là vì c hai nguyên nhân ñó? Hãy t o d ng công vi c n ñ nh trong MLM và B n s có c hai. B n có bi t th nào là m t chuyên gia không? Chuyên gia . ph i bi t c tuy n 2 n a. N u B n mu n than th ñi u gì thì ch than th lên phía trên và không bao gi ñư c than th xu ng phía dư i.

N u B n có m t b r ng nh t ñ nh và m t b sâu ñáng k dư i các c ng s c a B n. ð ñư c công nh n ngư i ta s n sàng làm t t c . thì nh ng ngư i ñó s “quay ñĩa” mà không c n B n. B n hãy t n d ng m i trư ng h p ñ khuy n khích thành công c a các ñ ng nghi p. n u các nhà doanh nghi p ñ ñ u quá nhi u distributer và h không có ñ th i gian ñ giúp ñ các distributer ñó m t cách tho ñáng. Trong MLM cũng v y. Ch c là B n ñã nhìn th y ngư i quay m t cái ñĩa trên ñ u m t cây g y dài? Và khi c 5 cái ñĩa ñã quay thì anh ta v i tr l i cái ñ u tiên ñ quay nó l i. MLM cho con ngư i kh năng làm ra ti n và còn cho c th i gian ñ hư ng th ti n n a. S công nh n là r t quan tr ng. Còn B n thì l i b t ñ u quay cái ñĩa m i. .Theo ñ nh nghĩa c a tôi thì “tôi ñã làm ñư c” có nghĩa là tôi có nhi u ti n hơn lư ng tôi ph i chi trong khong th i gian mà tôi có. S b n r n không l n này s ñư c ñ n bù g p b i. thì có nghĩa là tôi v n chưa “làm ñư c”. Theo B n thì ñi u gì s x y ra n u anh ta mu n quay cùng m t lúc 25 cái ñĩa? T t c s ñĩa s v . N u như kỳ ngh hàng năm c a tôi ch có 3-4 tu n. Tôi bi t nhi u ngư i làm ra ti n l n nhưng h không có c th i gian ñ chi ti n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful