„VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA“ BLACE

SEMINARSKI RAD
Predmet: ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Tema: Elektronsko bankarstvo

Profesor: Vladimir Mladenovic

Studenti: Zlatkovic Svetislav 06/08III

Blace 2011. god.

Seminarski rad

I UVOD
Elektronsko bankarstvo predstavlja pokušaj spajanja više različitih tehnologija od kojih se svaka razvija u drugom smeru i na drugačiji način. Prvi elektronski transfer novca izvršen je jos davne 1860. godine. Transfer je izvršila firma Western Union iz SAD-a, uz pomoć telegrafa. Kasnije je telegrafski transfer novca postao uobičajan. Jedan od najvećih platnih i obračunskih sistema današnjice, američki Fedvajer (Fedvire), započeo je sa radom 1918. godine, kao servis za telegrafski transfer novca pri Sistemu federalnih rezervi SAD-a. Jedna tipična trgovinska transakcija može obuhvatati nekoliko različitih strana i različitih dokumenata, a svi oni moraju da se provere, prenesu, ponovo unesu u različite informacione sisteme, obrade i uskladište. U oblasti međubankarskog izveštavanja trenutno dominira SWIFT, koji je osnovan 1973 godine u Briselu. SWIFT je u vlasništvu njegovih članica tj. Konzorcijuma koji se sastoji od preko 2.200 banaka. Za tehnologizaciju bankarstva na malo od ključnog su značaja trendovi u informacionoj i komunikacionoj tehnologiji, upotreba javnih računarskih mreža (pre svega Interneta), kao i razvoj i primena metoda kriptografije. Brže, sigurnije, lakše i jednostavnije poslovanje na Internetu ciljevi su koje pred banke i druge finansijske institucije postavlja sve zahtevnije finansijsko tržište.

___________________________________________________________________________ 2

___________________________________________________________________________ 3 . C2C – Consumer to Consumer – model razmene između kupaca. 3. Sa stanovišta on-line perspektive – daje mogućnost kupovine i prodaje proizvoda i informacija putem Interneta i drugih on-line servisa. B2B – Business to Business – elektronsko poslovanje koje se odvija između preduzeća. B2C . Elektronsko poslovanje na Internetu kreće od Web sajta – prezentacionog karaktera. U sledećoj fazi to je E-business. Elektronsko poslovanje se može definisati na različite načine. C2B – Consumer to Business – model u kome potrošači udruženo ili pojedinačno nude proizvode i usluge kompanijama. kompanija. Potrošači naručuju proizvode elektronskim putem od preduzeća. pa se proširuje davanjem informacija i postaje u inteligentni e-business end to end poslovni processor. Generalno. Najpopularniji kanal elektronskog poslovanja je INTERNET. kupovina i prodaja.2. 2. kompijuterske mreže ili nekog drugog sredstva. Sa stanovišta komunikacija – predstavlja dostavljanje informacija. elektronsko poslovanje je kupovina i prodaja informacija. Poseban značaj imaju kod tenderan za porudžbine vlade ili vladinih organizacija. DEFINICIJA ELEKTRONSKOG POSLOVANJA Poslovanje u kome se poslovne transakcije prevashodno ostvaruju elektronskim putem poznato je pod imenom elektronsko poslovanje (e-business). B2G – Business to Goverment – poslovanje između preduzeća i vlade. digitalnih tehnologija nad već automatizovanim poslovnim transakcijama.Seminarski rad II ELEKTRONSKO POSLOVANJE 2. 2. MODELI ELEKTRONSKOG POSLOVANJA Podela prema učesnicima: 1.1. brže i jeftinje. Sa stanovišta usluga – predstavlja alat koji korisnicima usluga daje podatke o firmama i nudi servise boljeg uvida u ponudu. Sa stanovišta poslovanja – predstavlja primenu novih.Business to Consumer – poslovanje između preduzeća i potrošača. Ova tri modela elektronskog poslovanja se najviše koriste. 2. Ostali modeli e-poslovanja koji se manje koriste: 1. proizvoda/usluga ili plaćanje putem telefona. proizvoda i usluga putem računarske mreže i podrška za bilo koju vrstu poslovnih transakcija putem digitalne infrastrukture.

Nemogućnost praćenja porasta obima platnog prometa iznad određene granice .Elektronska uprava (e-goverment) .3 . G2B – Government to Business 5. Dosadašnji sistemi plaćanja zasnivali su se na žiro i čekovnom platnom prometu. Potreba za uvođenjem elektronskog prenosa sredstava u papirni platni promet javila se kada je obim platnog prometa narastao do te mere da je postalo nemoguće da se obavlja na postojeći način zbog fizičkih ili finansijskih ograničenja. Dakle osnovni problemi u funkcionisanju papirnih sistema plaćanja su: .Elektronska prodaja (e-sales) . ___________________________________________________________________________ 4 . Plaćanje se definiše kao prenos novčanih sredstava sa jednog fizičkog ili pravnog lica na drugo da bi se izvršila konverzija dužničko poverilačkog odnosa.Elektronska trgovina (e-commerce) . 4.Učenje na daljinu (e-learning) 3. C2G – Consumer to Goverment – model interakcije centralne i lokalne vlasti sa građanjima.Troškovni pritisak usled porasta obima platnog prometa Sve ovo uticalo ja na potiskivanje papirnog načina plaćanja u korist elektronskog sistema plaćanja.Elektronsko izdavaštvo (e-publiching) . Prve ideje za rešavanje problema porasta obima papirnih tokova platnog prometa kroz proces kompijuterizacije i eliminisanja papira dala su dva američka profesora Jacobs Henry i Robert Gregory. G2C – Government to Consumer 6. Suština koncepta kompijuterizacije sistema plaćanja sastoji se u mogućnosti da se tehničko-tehnološke i ekonomske karakteristike informacione tehnologije iskoriste za: eliminisanje papira iz sistema plaćanja povećanje brzine transakcionih i informacionih tokova snižavanje transakcionih troškova. G2G – Government to Goverment Podela prema delatnosti: . Papirni platni promet karakterisala je ogromna količina papira usled porasta obima finansijskih transakcija što je dovodilo do većih troškova banaka.Seminarski rad 3.Elektronsko bankarstvo (e-banking) . a osim toga platni promet zahtevao je i dosta vremena za finalizaciju plaćanja. POTREBA ZA ELEKTRONSKIM PRENOSOM SREDSTAVA Platni promet predstavlja sva plaćanja koja se vrše između pravnih i fizičkih lica.

kompijutera ili magnetne trake) prenosi novac između dva mesta bez fizičkog prenosa gotovine.Seminarski rad Pojava elektronskog novca nametnula je potpuno novu filozofiju u bankarstvu koja se zasnivala na elektronskoj razmeni podataka i sredstava (EFT). ___________________________________________________________________________ 5 . telefona. EFT ili elektronski transfer novca je postupak kojim se pomoću elektronskog prenosa poruke (putem elektronskog terminala.

). Te godine je Skot Kuk napisao program pod nazivom Quicken. Bankomati se prave kao floorstand mašine ili se ugrađuju u zid. Prvi bankomat vezuje se za filijalu britanske “Barcclays” banke 1967. uplate. Performanse ovih proizvoda su danas prilično ujednačene.1. Potreban je poseban softver instaliran na klijentovom računaru sa kog se jedino i mogu obavljati transakcije.trendovi u informacionoj i komunikacionoj tehnologiji . Potrošači su prvo pokazali malu zainteresovanost za korišćenje svojih personalnih računara u bankarstvu. Delovi bankomata su tastatura. otplate kredita. od kojih se u zadnje vreme ističe Money kompanije Microsoft. To je softver koji omogućava ljudima da uz pomoć personalnog računara vode brigu o svom novcu.razvoj i primena metoda kriptografije..PC) bankarstvo predstavlja kombinaciju karakteristika programa za lične finansije i elektronskog plaćanja računa. koji je doživeo veliki uspeh. monitor. On-lajn (kućno. isplate. Sastoje se iz dva osnovna dela: dela za manipulaciju novcem i dela za manipulaciju podacima vezanim za deponovana sredstva korisnika. Gotovina se podiže pomoću platnih kartica (kreditnih ili debitnih). U nizu novina koje su uslovile razvoj elektronskog bankarstva posebno mesto zauzima softver za lične finansije. Elektronsko bankarstvo (e-bankarstvo) je novi vid racionalizacije bankarskih potencijala i definiše se kao skup raznovrsnih načina izvođenja finansijskih transakcija upotrebom informacione i telekomunikacione tehnologije. Ubrzo je dobio konkurenciju u vidu drugih programa. Prva verzija programa za lične finansije pojavila se još 1983 godine. godine. Na afirmaciju elktronskog bankarstva od presudnog značaja su bili: . konverzija valuta. otvor za podizanje novca i zvučnik. Sve brži razvoj ___________________________________________________________________________ 6 .Seminarski rad III ELEKTRONSKO BANKARSTVO 3. Elektronsko bankarstvo je širok pojam i pored Internet bankarstva obuhvata brojne vrste digitalizovanih transakcija koje ne moraju da se baziraju samo na Internet tehnologiji (automatizacija transfera novčanih sredstava. transfer sredstava na druge račune. RAZVOJ ELEKTRONSKOG BANKARSTVA Primena savremenih elektronskih digitalnih računara u oblasti bankarstva omogućila je pojavu elektronskih transakcija digitalnog tipa. Pored podizanja gotovine bankomati omogućavaju i polaganje depozita. otvor za karticu. Prvi korak ka elektronskom bankarstvu bili su bankomati (Automated Teller Machines – ATMs). plaćanje sa drugih računa i slično. Danas se stvari dosta menjaju.upotreba javnih računarskih mreža . Bankomati su uređaji za polaganje i podizanje gotovog novca bez fizičkog prisustva bankarskog službenika. Razvoj elektronskog bankarstva u današnjem smislu reči započeo je krajem 60-ih i početkom 70-ih godina XX veka. Sledeći značajan korak u razvoju elektronskog bankarstva načinjen je promocijom on-line bankarstva..

koje nude mogućnost za trgovinu akcijama putem mobilne mreže. E-Trade.Internet je veoma efikasan i jeftin distribucioni kanal.stvaranje imidža inovativne banke koja klijentima nudi rešenja zasnovana na savremenim i bezbednim tehnologijama .integrisano elektronsko povezivanje platnih prometa u nacionalnim i vannacionalnim okvirima .mogućnost racionalizacije bankarskih potencijala .lakše preuzimanje potrebnih datoteka ___________________________________________________________________________ 7 . jednostavne upotrebe. Dva ključna razloga zbog kojih su banke zainteresovane za Internet bankarsto su: .otvaranje novih tržišnih kanala . usmereno je ka onim bankarskim proizvodima i uslugama koje se isporučuju elektronskim kanalima.stalan uvid u stanje svih računa . PREDNOSTI ELEKTRONSKOG BANKARSTVA Osnovne prednosti elektronskog bankarstva sa stanovišta banaka su: .lakše pridobijanje klijenata čije banke ne podržavaju elektronsko poslovanje . Mobilno bankarstvo omogućava izvršavanje transakcija putem prenosnih računara. Najnovija generacija mobilnih telefona poseduje mogućnost povezivanja na Internet. Prirodni naslednik on-lajn bankarstva je Internet bankarstvo (Internet Banking). Ameritrade i MSDW Online.korisnici Interneta su uglavnom mlađi ljudi sa većim stepenom obrazovanja i većim prihodima od prosečnog klijenta . digitalnih ličnih organizatora i mobilnih telefona. s obzirom da broj korisnika mobilnih telefona daleko prevazilazi broj korisnika Interneta. Najnoviji trend u elektronskom bankarstvu je tzv. što znači da korisnik može pristupiti svojoj finansijskoj instituciji pomoću mobilnog telefona i izvršiti željene transakcije.jednostavnije izvođenje marketinških akcija… Osnovne prednosti elektronskog bankarstva sa stanovišta klijenata su: . 3.Seminarski rad on-line bankarstva rezultat je bezbednosti. Vodeće na ovom polju u SAD-u su brokerske firme kao što su DLJ Direct. Prognozira se da će mobilno bankarstvo doživeti čak i snažniju ekspanziju od Internet bankarstva u narednih 3-5 godina. Mobilno bankarstvo (Mobile Banking). tj. Fidelity.24h/7dana pristup banci .smanjenje troškova poslovanja .2. kao i rasterećenje osoblja . korisnosti cene koje su pre toga ometale njegovo šire prihvatanje.kvalitetnija i racionalnija preraspodela poslova unutar banke.lakše dokazivanje svojih konkurentskih mogućnosti . Procenjuje se da banke koje nude Internet bankarstvo već danas poseduju 40% depozitne baze u SAD. Predstavlja obavljanje bankarskog poslovanja posredstvom Interneta.

kao što su kreditni rizik.Seminarski rad obavljanje poslova u vreme kad to klijentu najviše odgovara povezivanje korisničkih modula sa postojećim bankarskim aplikacijama razbijanje geografskih barijera . degradacija. kamatni rizik i tržišni rizik mogu takođe proisteći iz aktivnosti u vezi sa elektronskom novcem i elektronskim bankarstvom..Elektronsko vođeno poslovanje sa komitentima i za njihov račun Elektronski vođeni međubankarski poslovi zahtevaju visok stepen sigurnosti. kroz Internet bankarstvo i kroz mobilno bankarstvo. izobličenje ili uništenje podataka. Elektronski vođeni poslovi sa komitentima i za njihov račun realizuju se na četiri načina: upotrebom automatskih samouslužnih šaltera (ATM) i bankomata (CDs). Najvažnija briga učesnika tj.. kao i visok stepen efikasnosti u disponiranju finansijskim aktivama.Elektronski vođeni međubankarski poslovi . U sadašnjoj fazi razvoja elektronskog bankarstva i novca izgleda da će operativni. Ovakvi zahtevi nameću poterbu korišćenja različitih privatnih računarskih mreža čija se arhitektura razlikuje od onih javnih. Zbog svega toga je u elektronskom bankarstvu neophodan proces upravljanja rizikom. procene rizika 2. kroz elektronsko bankarstvo na daljinu. praćenje rizika. reputacioni i pravni rizik biti najvažnije kategorije rizika za većinu aktivnosti u vezi sa elektronskim novcem i elektronskim bankarstvom. Budući da su računarske mreže kojima se kreće novac složene treba računati na sledeće probleme: integritet (celovitost) podataka. Target. VRSTE ELEKTRONSKIH BANKARSKIH POSLOVA Osnovne vrste elektronskih bankarskih poslova su: . SWIFT. koji se sastoji od tri osnovna elementa: 1. tajnosti i postojanosti podataka. 3. Tradicionalni bankarski rizici. klijenata elektronskog bankarstva jeste tajnost podataka i transakcija. RIZICI ELEKTRONSKOG BANKARSTVA Specifični rizici kojima se izlažu banke u elektronskom bankarstvu i aktivnostima u vezi sa elektronskim novcem mogu se grupisati prema grupama rizika. 3. Najpoznatiji svetski sistemi ove vrste su: Fedwire. Chips. otvorenih i svima dostupnih. rizik likvidnosti. moguća oštećenja.4.3. ACH. CIS. kontrole izloženosti riziku 3. ___________________________________________________________________________ 8 .

U kojoj meri će biti zaštićen sistem elektronskih plaćanja zavisi od: .obima i prirode rizika .kadrova koji treba da iznesu ovaj problem . Poznato je da svako kreiranje novca nosi u sebi rizik od bankrotstva. Pored toga. Ovakvo kretanje izazvaće fluktuaciju novčane mase u sajberspejsu koja će uticati na novčanu masu u realnom svetu.Seminarski rad Moguće ekonomske posledice elektronskog novca i elektronskog bankarstva sastojaće se u njihovom uticaju na devizne kurseve i novčanu masu.stepena tolerancije postojanja rizika od strane finansijske institucije . Tada će doći do kreiranja novog novca. pa će ukupni iznos elektronskog novca premašiti iznos deponovanog realnog novca. Masovno učešće na deviznim tržištima od strane učesnika koji nisu profesionalni dileri i brokeri može da dovede do nestabilnosti deviznih kurseva.stepena poverenja u okruženje … ___________________________________________________________________________ 9 . Zbog nepostojanja neke institucije koja bi vršila ulogu centralne banke u sajberspejsu (ulogu garanta likvidnosti ili poslednjeg utočišta bankarskog sistema).visine štete i prirode problema koje rizik donosi . uporedo sa širenjem ekonomije Interneta banke mogu da odobravaju potrošačima kredite u formi elektronskog novca.finansijskih sredstava potrebnih za obezbeđenje od rizika . bankrotstvo neke banke može izazvati lančanu reakciju i dovesti do finansijske krize.

a decembra 1997. Postavljanje informacija 3. posredstvom Interneta. Dvosmerna komunikacija 4.nije potreban specijalan softver i ne postoje podaci uskladišteni na klijentovom hard disku (veća sigurnost pri obavljanju transakcijama) . godine.Seminarski rad IV INTERNET BANKARSTVO 4. multimedijalne i da omogućavaju kompletno poslovanje direktno na Internetu. Omogućavanje transakcija Pri obavljanju bankarskih transakcija u Internet bankarstvu: . bez fizičkog prisustva u banci danas je uobičajna pojava u razvijenim zemljama sveta. najekonomičniji i najefikasniji način obavljanja bankarskog poslovanja. Banke koriste različite načine da klijentima omoguće što efikasnije i bezbednije obavljanje bankarskih transakcija iz kuće. ali je razvoj Internet bankarstva i rast broja korisnika bio spor sve do početka 90-ih godina. telekomunikacije i kompijutere. One moraju biti interaktivne. Banke su Internet prihvatile kao sredstvo za obezbeđivanje maksimalno efikasnog sistema u obavljanju bankarskog poslovanja. Obavljanje kompletnog bankarskog poslovanja direktno iz kuće. sa sedištem u Atlanti. softverskog i zaštitnog sistema. godine registrovano je milion korisnika Internet bankarskih usluga u SAD. Razvoj Internet bankarstva tekao je kroz četiri faze: 1.1. RAZVOJ INTERNET BANKARSTVA Internet je nezavisna kompijuterska mrža koja u sebi objedinjuje informacije. Sagledavanje prednosti.pristup banci i računu je moguć sa bilo kog mesta na svetu (pod uslovom da na tom mestu postoji kompijuter priključen na Internet) . godine broj korisnika Internet bankarstva popeo se na 4. SAD.2 miliona korisnika. ljude. Iste godine osnovana je i prva specijalizovana Internet banka na svetu – Security First Network Bank. Iz tih razloga banke su u svom Internet poslovanju uvele niz inovacija ___________________________________________________________________________ 10 .banka brine o održavanju hardverskog. problema i nedostataka 2. Internet bankarstvo predstavlja najbrži. Aprila 1996. Wells Fargo banka je maja 1995. Internet bankarstvo ili sajber bankarstvo (CyberBanking) predstavlja obavljanje bankarskog poslovanja direktno iz kuće. Danas Internet prezentacije moraju pružiti i nešto više. Od tog vremena do danas preko 200 svetskih banaka nudi svojim klijentima kompletan asortiman proizvoda i usluga Internet bankarstva. Početak PC bankarstva ili Internet bankarstva datira iz 1980. godine izradila prvi Web bankarski program za obavljanje poslovanja na Internetu.

Internet banke pružaju usluge svojim klijentima 24 časa dnevno. 4.. RAZLIKE IZMEĐU INTERNET I TRADICIONALNOG BANKARSTVA Osnovna prednost Internet banaka u odnosu na tradicionalne banke je u njihovom neograničenom radnom vremenu. zgrada i opreme nego u Internet bankarstvu. Master Card…) Trgovina hartijama od vrednosti Obustave plaćanja (Stop Payment) Menjački poslovi (samo u evropskim bankama) Provera stanja na računima klijenata Elektronski transferi između računa Obavljanje brokerskih usluga za klijente banke Odobravanje hipotekarskih i ostalih kredita Provera transakcija iz predhodnog perioda na svim računima klijenata . 7 dana u nedelji. o stanju klijentovih ulaganja. Unos i kontrola podataka platnih naloga u Internet bankarstvu prepušta se komitentu dok u običnim bankama sve bi to morali da unose i kontrolišu zaposleni u banci. specijalne finansijsko-softverske programe koji brinu o budžetu klijenata. Banka svojom pojavom na Internetu dokazuje svoje konkurentne mogućnosti i svoj razvoj kao solidna.Seminarski rad (virtualne poslovnice. informacije o aktivnostima banke. Bankarski proizvodi i usluge koje nude većina banaka u svom Internet poslovanju su: Otvaranje i korišćenje tekućih računa Otvaranje i korišćenje čekovnih računa Otvaranje i korišćenje zajmovnog računa (Loan account) Otvaranje i korišćenje depozitnih računa Plaćanje računa elektronskim putem Korišćenje sistema kreditnih kartica (Visa. ulaganjima…). 365 dana godišnje dok u klasičnom uslovima banka je mogla da komunicira samo dok je trajalo radno vreme ili preko nekog informacionog šaltera koji bi radio neprekidno. Samim tim i troškovi obavljanja bankarskog poslovanja u tradicionalnom bankarstvu veći su od onih u Internet bankarstvu.E-mile korespodencija (dostavljanje svih najvažnijih informacija za klijentovo poslovanje: informacije sa svetskih berzi.) Savetodavna funkcija Internet bankarstvo moguće je obavljati sa bilo kog mesta u svetu. stabilna i tehnološki napredna firma.. Za obavljanje kvalitetnog bankarskog poslovanja u tradicionalnom bankarstvu potrebno je mnogo više ljudi. ___________________________________________________________________________ 11 .2.

Cena pojedinačne transakcije je 10-15 puta niža od cene obrade transakcija na klasičan način preko šaltera.Seminarski rad Provizije koje plaćaju za obavljanje bankarskih usluga u Internet bankarstvu su iste ili niže od onih u tradicionalnom bankarstvu. U klasičnom bankarstvu korisnik je vezan za mesto i zemlju gde postoji filijala banke u kojoj ima otvorene račune. Elektronsko bankarstvo primorava na visok stepen zaštite pristupa podacima i na strani klijenta i kod banke što nije slučaj u klasičnom bankarstvu. ___________________________________________________________________________ 12 . Danas ljudi mogu “imati banku“ unutar svog doma. da korisnik ima kompijuter povezan na Internet i da zna sve šifre koje su potrebne za ulazak na njegov račun. Internet banke ne moraju da otvaraju svoje filijale jer se celokupno poslovanje obavlja preko Interneta bez obzira gde se komitenti nalazili.potrebno je da korisnik ima otvoren račun u nekoj banci koja pruža usluge Internet bankarstva. dok obične banke otvaraju svoje filijale što zahteva dodatne troškove. Sa Interneta banka može da pokrije znatno veći geografski prostor ne otvarajući nove ekspoziture.

Mikro-plaćanja sada čine graničnu oblast elektronskog plaćanja. . Ovaj sistem počinje da se koristi 1994. a zasnovan je na karticama sa mokročipom. Mikro-plaćanja su elektronska plaćanja male vrednosti koja su specijalno dizajnirana za elektronsku trgovinu na Internetu. Osnovni problem modela za mikro-plaćanje je ogroman jaz između njihove tehnološke sofisticiranosti i primitivnosti poslovnih modela. godine i predstavlja prvi platni sistem zasnovan na programskim i digitalnim novčanicama Czber Cash Wallet koji kupci moraju koristiti prilikom kupovine. Mikro-plaćanje (pa čak i piko-plaćanje) su termini koji se sve češće čuju na Internetu. . Najpoznatiji sistemi plaćanja: .1. Funkcioniše na bazi sertifikata koja glasi na donosioca. . Najpoznatiji off-line sistemi su Mondex i VisaCash.Mondex – sistem digitalnog novca koji je razvila firma Mondex. CyberCoin (firme CyberCash). a koji pored bankomata obuhvataju kreditne kartice/debitne kartice i Point-of-sale (POS) sisteme (sistemi za elektronski transfer novca na mestu prodaje). U tradicionalnom sistemu plaćanja na malo postoji nekoliko sistema za elektronski transfer novca (EFT) koji se danas koriste. .Firstvirtual – jedan od prvih platnih sistema koji je počeo 1994. Najpoznatiji funkcionalni sistemi u ovoj oblasti su: Millicent (podrazumeva da kupac kupi karticu. pre svega za trgovinu nematerijalnim dobrima.E-cash – anonimni digitalni novac čija se ispravnost proverava on-line od strane odgovarajuće finansijske institucije. OSNOVNI SISTEMI PLAĆANJA Plaćanje se definiše kao prenos novčanih sredstava sa jednog fizičkog ili pravnog lica na drugo. Najpoznatiji on-line sistemi su E-cash firme (DigiCash i NetCash). prosleđuje se posredstvom brokera).Cyber cash – počeo sa radom 1995.Seminarski rad V PLAĆANJE PUTEM INTERNETA 5. NetBill (sistem razvijen na Carnegie Mellon univerzitetu). Digitalni novac ne treba poistovećivati sa elektronskim novcem. godine da se koristi na Internetu. ___________________________________________________________________________ 13 . . da bi se izvršila konverzija dužničko poverilačkog odnosa. godine. Od svih sistema digitalnog novca Mondex je po svojim karakteristikama najpribližniji realnom novcu.Net cash – predstavlja upotrebu već postojećih računovodstvenih sistema i procesa u finansijskim institucijama.Visa cash – predstavlja projekat kompanije Visa. Trenutno najpoznatiji sistemi plaćanja na Internetu zasnovani na digitalnom novcu su: on-line i off-line. novac se skida sa nje. Sistemi digitalnog novca bazirani su na digitalnim novčanicama koje su u vidu digitalnih signala smeštene na fiksni disk u računaru ili na mikročip implementiran u plastičnu karticu.

Dva osnovna oblika elektronskog novca: 1. Elektronski novac omogućava kupovinu roba i usluga pomoću računara u okviru komercijalnih računarskih mreža ili poslovnih bankarskih mreža. plaćanje preko bankomata . Takva plaćanja se mogu vršiti u prodavnicama koje imaju odgovarajuće terminale i vrše se tako što terminal automatski skida iznos sa kartice i taj iznos odobrava prodavnici.anoniman (digitalan novac u užem smislu) Obe vrste mogu se raščlaniti na još dve kategorije: .elektronski transfer sredstava na tački prodaje .2. Za razliku od papirnog novca koji prestaje da donosi kamatu kada ga podignete sa računa. elektronski novac može da donosi kamatu sve do trenutka kada ga potrošite. ___________________________________________________________________________ 14 . Mrežni elektronski novac Prvi oblik (Mondex.identifikovan . Elektronski novac se definiše kao specifična „monetarna informacija“ koja se putem elektronskog impulsa u „realnom vremenu“ prenosi između transaktora koji obavljaju plaćanja.podizanje i polaganje gotovine.Seminarski rad 5. Oblik zasnovan na karticama 2. Elektronski novac ne poznaje granice. Postoje dve vrste elektronskog novca: .on line e-novac . SREDSTVA PLAĆANJA Jedna od ključnih komponenti elektronskog bankarstva je elektronsko plaćanje. Zamenjuje gotovinu i čekove i omogućava kupovinu preko računara.raspolaganje finansijskim sredstvima iz kuće bez odlaska u banku (homebanking).) su zasnovani na plastičnim karticama koje građanji koriste za manja plaćanja. Osnovna sredstva plaćanja: • Elektronski novac • Kreditne kartice • Elektronski čekovi • Elektronski nalozi Elektronski novac – Najveće tehnološko dostignuće u razvoju bankarstva jer se on može mnogo preciznije kontrolisati od papirnog novca. Kod elektronskog novca postoji mogućnost autorizacije i praćenja transakcija tako da tradicionalne banke mogu da postanu suvišne. Visa Cash i sl.off line e-novac Prednosti elektronskog novca su: .

što omogućava osobi na koju kartica glasi da kupuje robu i usluge na teret svog računa koji se periodično zadužuje.Seminarski rad Mrežni elektronski novac (Network Monez ili Cybercash) karakterističan je po tome što se elektronske vrednosti elektronskog novca nalaze na hard diskovima personalnih računara. kartice sa magnetnom pistom). Za sve tipove kartica struktura i sadržaj podataka moraju biti propisani ISO 7831 međunarodnim standardom i svaka kartica mora zadovoljiti određenje tehnološke karakteristike. 2. Transfer se vrši preko telekomunikacionih mreža. godine. gotovinu i sl. Kreditne kartice sve više zamenjuju gotovinu i čekove. Godine 1950. Nove tehnologije elektronskog novca obuhvataju čitav niz pristupa u kojima je monetarna vrednost u formi elektronskog signala. smeštena bilo na plastičnu karticu (sistemi kartica sa uskladištenom vrednošću) ili fiksni disk u računaru (sistem digitalnog novca). Prilikom plaćanja kreditnom karticom korisnik aktivira kreditnu liniju i troši novac banke izdavaoca. Kreditnom karticom je lako rukovati i relativno je imuna na finansijski gubitak. Kreditne kartice pojavile su se u SAD 1920. Kartice sa uskladištenom vrednošću trenutno obuhvataju dve bazične tehnologije: 1. Kreditne kartice su uzurpirale neke od najstarijih rutinskih funkcija tradicionalnog bankarstva – zahvaljujući kreditnim karticima potrošači sad mogu da primaju izveštaje. ___________________________________________________________________________ 15 . kada su neke firme počele da izdaju platne kartice svojim potrošačima i koje su mogle da se koriste smo u prodajnim objektima kompanije koja ih je izdala. kartice sa uskladištenom vrednošću na magnetnoj traci (tzv. a da ne moraju ići u banku. Vlasnik kartice obično plaća godišnju nadoknadu ili nadoknadu pri uključenju. Inteligentne ili smart kartice). Korisnici imaju zaštitu jer kompanija koja je izdala kreditnu karticu odgovorna je (zajedno sa maloprodajom) za sve kupovine obavljene tom kreditnom karticom. Diners Club prvi organizovani sistem izdaje prvu univerzalnu karticu koja je mogla da se koristi u raznovrsnim prodajnim objektima. One su kombinovale svoje operacije i sada su najveće kompanije za kreditne kartice Access/MasterCard i Visa/BarclayCard. One omogućavaju brzu i ekonomičnu obradu hiljade potrošačkih i trgovinskih transakcija. Najpoznatije kreditne kartice su Visa i MasterCard u SAD i Access i Barclaycard u Evropi. kartice sa uskladištenom vrednošću na mikročipu ( tzv. Vlasnik kreditne kartice ima mogućnost da plaća mesečne račune ili da uzme kredit do određenog limita po mesečnoj kamatnoj stopi sa specificiranim minimalnim otplatama svakog meseca. uglavnom preko Interneta. Kreditne kartice – obično se definišu kao mali komad kartona ili plastike koji sadrži neko sredstvo za identifikaciju (potpis ili sliku).

povećana sigurnost usled korišćenja digitalnog potpisa . Kartice sa mikročipom (smart kartice). Laserske (optičke) kartice. Elektronski ček može biti poslat i primljen kao bilo koji e-mail.mala osetljivost ne eventualne probleme u mreži ili na nekom njenom čvoru. digitalno potpisan kojim se nalaže banci da isplati iznos novca na potpisnikov račun u određenom roku. 2.ne zahtevaju da korisnik obelodanjuje informacije o svom računu prilikom učestvovanja na on-line aukcijama . ___________________________________________________________________________ 16 . Debitne kartice su kartice čije se korišćenje može vršiti samo do iznosa pokrića na depozitnom računu komitenta.smanjuju se poštanski troškovi slanja čekova .Seminarski rad Postoje tri sasvim različite strane u korišćenju kreditnih kartica. Po principu funkcionisanja platne kartice se dele na: 1. Prema tehnološkoj osnovi platne kartice dele se na: 1.jeftiniji su za prodavca od kreditnih kartica .ne zahtevaju da kupac stalno šalje poverljive finansijske informacije putem WEB-a . Standardne plastične kartice. 2. Kreditne kartice (Pay Later). Elektronski čekovi – elektronski dokument. Sistemi digitalnog plaćanja čekovima imaju prednosti: .transakcije su brže . 3. Sistemi digitalnog plaćanja čekovima teže da prošire funkcionalnost postojećih čekovnih računa i da omoguće da se ovi računi koriste kao platni mehanizam prilikom on-line kupovine. 4.veća fleksibilnost u upravljanju sa čekovima . To su vlasnik kartice. Kreditne kartice su kartice koje sadrže kreditni limit koji potrošač može da koristi prilikom obavljanja kupovne transakcije ili povlačenja gotovine. Debitne kartice (Pay Now). trgovac i banka. Kartice sa magnetnom trakom (magnetne kartice).

zato banke nastoje da razviju sve savršenije sisteme zaštite. Zaštita nikad nije apsolutna i najveća greška je poći od toga da je postignuta apsolutna zaštita jer uvek postoje slabe tačke. Klijenti ipak imaju poverenje u Internet banke jer one kao i ostale finansijske institucije garantuju svojim klijentima naknadu sredstava u slučaju pljačke.) . Zato korišćenje kriptografije predstavlja veoma važnu sigurnosnu meru prilikom dizajniranja platnih sistema i protokola. Sigurnost predstavlja najveću brigu banaka koje nude usluge elektronskog bankarstva i najčešće je definisana kao kombinacija tehnologija. Integritet podataka se može obezbediti (SSL-Secure Socket Layer. otvorene mreže kojima svako ima neograničen pristup... šake. Četiri osnovna sigurnosna servisa su: 1. pa veliki problem predstavlja nedovoljna bezbednost transakcija koje se obavljaju preko Interneta.upotrebom kriptografskih algoritama. Neporicanje poruka – servis koji sprečava pošiljaoca da porekne slanje i sadržaj poruke. Identifikacija – Proveravanje identiteta kojim se korisnik predstavlja. smart kartica. mera i postupaka zaštite informacija od neovlašćenog eksploatisanja.Seminarski rad VI SIGURNOST BANAKA NA INTERNETU Internet spada u javne tj. S-HTTP Secure HayperText Transfer Protokol .Identifikacija na osnovu nečega što jesmo (identifikacija na osnovu korisnikovih fizičkih karakteristika – skeniranje prsta. Postoji mnogo mera zaštite koje se mogu primeniti kao zaštita od mnogobraojnih hakera ali ne postoji savršen sistem zaštite..) 2. glasa. Tajnost podataka – ostvaruje se šifrovanjem. ___________________________________________________________________________ 17 . Internet banke kao i tradicionalne banke mogu biti opljačkane. kriptografski koprocesor je osnov za identifikaciju) .Identifikacija na osnovu nečega što imamo (token. Identifikacija korisnika u elektronskom poslovanju može biti: .. odnosno primaoca da porekne prijem i sadržaj poruke.Identifikacija na osnovu nečega što znamo (PIN-tajni broj koji treba zapamtiti i za rad na Internetu potrebno je više PIN-ova za svaki server posebno) .Gps informacija (mesto gde se nalazi) 4. 3. Integritet podataka – obezbeđivanje razmene finansijskih i drugih podataka između banke i korisnika tako da niko neovlašćen ne može iskoristiti i zameniti podatke.

a problem je u distribuciji ključeva. Za više korisnika mora postojati više ključeva.proveru identiteta pošiljaoca . ___________________________________________________________________________ 18 .Svrha digitalnog potpisa je da potvrdi autentičnost sadržaja poruke.zaštitu tajnosti informacija i sprečava otkrivanje sadržaja poruke.Javni ključ se šalje kroz mrežu. Kriptografska zaštita obuhvata: . .Digitalni potpis Simetrično šifrovanje .sprečava neovlašćene izmene informacija tj obezbeđuje integritet informacija. Svaka izmena na poruci se odmah registruje. Digitalni sertifikat – je lična karta u sayber prostoru. Digitalni potpis . Sertifikat autoriteti su ti koji dokazuju identitet.obezbeđuje autentičnost informacija.Simetrično šifrovanje ili šifrovanje tajnim ključem .Postoje dva ključa: javni i tajni i vezani su određenom transformacijom.a tajni se unosi samo kod dešifrovanja. . Algoritmom od poruke proizvoljnog sadržaja stvara se zapis fiksne dužine (512 bita) koji u potpunosti odslikava sadržaj poruke.Digitalni sertifikat . Tajnost se zasniva na tajnosti ključa.Seminarski rad Najbolja je kriptografska zaštita i ona omogućava: . Asimetrično šifrovanje .Ključ za šifrovanje i ključ za dešifrovanje su isti. Ovo šifrpovanje nije pogodno za Internet.Asimetrično šifrovanje ili šifrovanje javnim ključem . a serveri i klijenti se preko njih prepoznaju.

Vremenom je sve više ljudi počelo da koristi Internet i povoljnosti koje on pruža svojim korisnicima. Srpske banke će prevaliti dugačak put dok ne izgrade sopstvene kompijuterske sisteme sposobne da omoguće nesmetano i bezbedno obavljanje Internet bankarskog poslovanja. tako i za uključenje u međunarodne organizacije i tokove. „Zakon o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu“ koji je u fazi donošenja kod nas neophodan je preduslov za pravnu zasnovanost elektronskog poslovanja. Za pouzdano funkcionisanje elektronskog poslovanja od posebnog značaja je pravna regulacija. lakše. efikasnije i bezbednije obavljanje bankarskih poslova na Internetu. vojna lica i univerzitetski profesori. pa i u našoj zemlji doveo do mogućnosti da se poslovanje obavlja elektronskim putem. Međutim biće potrebno još mnogo godina dok se Internet i poslovanje na njemu implementira u svim delovima sveta.Seminarski rad VII ZAKLJUČAK Razvoj Internet tehnologije je svuda u svetu. ___________________________________________________________________________ 19 . Glavni zadatak bankarskih institucija u svetu biće da obezbedi što kvalitetnije. Internet kao potpuno novi vid komunikacije u početku prihvatilo je veoma malo ljudi i to prvenstveno naučnika. To je kompleksan zahvat koji zahteva angažovanje stručnjaka različitih oblasti i znatne novčane investicije.

. 2..................1.............13 VI SIGURNOST BANAKA NA INTERNETU ......................4. 10 V PLAĆANJE PUTEM INTERNETA 5.. Definicija elektronskog poslovanja......... 2..............1........... 7 Rizici elektronskog bankarstva.............. 4....... 3......3..... 5..................................................................2..... 2 Potreba za elektronskim prenosom sredstava...........................................................................3................................. ....1.......... 9 Razlike između internet bankarstva i tradicionalnog bankarstva ......1.... Razvoj internet bankarstva.....................2............................ 3 III ELEKTRONSKO BANKARSTVO 3....2..........2................ 5 Prednost elektronskog bankarstva..................... 6 Vrste elektronskih bankarskih poslova...... 18 ___________________________________________________________________________ 20 .......... 2 Modeli elektronskog poslovanja...... 3.... 16 VII ZAKLJUČAK ........................................................................ 3....12 Sredstva plaćanja ...........Seminarski rad Sadržaj: I UVOD....... Razvoj elektronskog bankarstva.......... Osnovni sistemi plaćanja................1 II ELEKTRONSKO POSLOVANJE 2.............................................. 7 IV INTERNET BANKARSTVO 4.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful