NR.

z APRILL 1995

"KODUKANDI" OKOTURISMI ALGATUSE TEABELEHT

Giitcbory March 23-26' 1995 23

R95

DOKUMENT

annab iilevaate siiistva turismi

ja

6koflrrismi

jfiest

m6istetest. Need mdisted on viimastel aastatel leidnud

turismimess TLJR 95. Mess on juba aastaid suurim ja ttihtsaim P6hjamaades, sel aastal oli osalejaid rohkem

-

26 miirtsil toimus Goteborgis traditsiooniline

tihedamat ning paraku ka vastutushmdetut pruukimist. WWF peab vega oluliseks, et neid m6isteid ei "l6rtsitaks". Dokument sisaldab ka WWF-i
himmet kesku s?iiistvast turismist ja dkoturismist ning ettepanekuid tegutsemiseks. Uks olulisemaid ett€panekuid on luua

kui 100 maast seal hulgas ka Eestist, kulastajaid oli
ligi 50000

Uks suundumusi tiinapiieva turismis on, et jfiest
suurern osa inimestest eelistab puhlarse ajal, passiivselt

ramas lebamiselg jefta kehakatted selga ning olla fiiiisiliselt (ia ka vaimselt) aktiivne. Sellega on ka p6hjendatud, et teist aastat jfiest oli TLJR-il tilrelepanu keskrnes Aktiivne Turism (Active Tourism).
Toimus rida aktiivse puhkamise vdimalusi tutvustavaid semiftre nii niitusel osalejatetele kui ka ktilastajarele-

ROOTSI OTOTUNTSMI ITHENDUS See peaks olema s6lttrmatu frhendus, mille liilcneks saaks astuda Rootsi turismifirmad, organisatsioonid, asutused ja iilcikisikud. Okoturismi Uhenduse loomine onolnud 0ks WWF-i projektgrupi eesmiirke. Uhenduse to6ks oleks Okoturismi ideele ja praktilisele teostamisele tugcva kandepirura rajamine nii Rootsis kui ka rahvusvahelises turismis.

hulk firmasid pakkus selliseid aktiivse puhkamise viise nagu jalgrattas6it kanuus6it,
Lugematu
ratsutaming purjaamine, jalgsimatkad kalaptiiik, golf,
miigironimine,
j

KESKKONNAMA,RGISTUS
Uks loodava tihenduse esimesi eesmirke olels sOlmida lepingud reisikorraldajatega, kes taotlevad oma reiside dkoturistlikeks nimetamist. Ettev6tte4 kes lepingu s6lrniva4 saavad kasutada iihenduse logo oma reiside turustamisel. See annab ettevdtetele konkurentsieeliseid keskkonnateadlike klientide v6itnisel. Samas seab ta ettev6ttele ka rea n6udeid.

alrt j ne.

PRESSIKONVERENTSI

korraldas turismimessil TLJR

95

Ulenraailse

Loodusfondi WWF-i Okoturismi projektgupp Rootsis. WWF-i pressisekretir Marie von Zeipel nimetas seda

"keskkonnas6braliku reisimise stardipauguks.' Avalikkuselo esitleti dokumenti "WWF ja turismSflflstev turism ja Okoturism." Pressikonverentsi juhtis projektgrupi liige ja "Kodukandi' Okoturismi
Algatuse Rootsipoolne veAaja Jan Wigsten.

Samal moel

on plaanis mtirgistada ka

tavalisi

turismireise, mis suudavavad klientidele selgelt niiidata oma siiastvat suhtr,rmist keskkonda ning taotlevad sii.iswa turismi miirgistust.

"WWF ia turism. Siistev turism ia Okoturism"
PROJEKTGRITPPI

on

kuulub I I liig* erinevatest sekoritest - Rootsi Turismiirhendusest, WWF-st, Looduskaitse Ametist,

"Kodukandi" Okoturismi Algatuse poolt t6lgitud ka eesti kelde. Seda saate t€llida
teabelehe aadressilt.

Keikonnaministreriumist, turismifirmadest ja abistusorganisatsioonidest. Grupp on kiinud koos paar aastat, arutanud turismist tulenevaid probloeme ja otsinud v6imalusi nende probleemide lalrendamiseks. Vilja on todtatud juhtnddrid, kuidas hoida turismi piirides, mida loodus ja keskkond talub.

iX:liiii:iiiiii:iii:iirri:rlii::i:Iii+ixl:li:ii:iliiiiirx:liiill::it::ii:i::::ixiixi"1#ii+Xiii:iiiiii,.

i

A(ODUKANDI" OKOruRBAI ALCATUSE

TEAAELEHT

NR.2 APRILL

'995

Reisikisiraarnatu kmstamine

on

praegu "Kodukandi"

uks teine trend maailma turismis on, et

REISIMOODULID

paljudele

Otonrismi Algatuse tiks tahtsamaid tegemisi. Suve hakul
valmiv kasiraamat ehk manuaal aitab tunstada reise libi eestirnaiste ja vilismaiste vahendajate Dlemaailmsel
turismiturul.

inimestele on tiihtis osa kogu reisielamusest kodus reisi planeerimine ja reisipaketi kmstamine. Et lcesiraamatus sisaldwaid reisimmduleid saaks omavahel kombineerida ja neist koostada erinevaid pakette, peaksid need vastama
mOningatele tingimustele
:

lv{anuadist saavad Eestimaale reisijad konkreetseid nfipunltiteid ning mitmesugust vajalikku teavet siinsetest

oludest. Raarnat tutrnrstab peale
eesmerkidest.

konkreetsete

!! Iga reisimoodul onturismipakett, mis sisaldab jiirgpisi teenuseid: majutamine, toitlustamine, transport, kohalik

reisivdimaluste ka Eestima looftst, rahvast ja kultuuri ning annab iilevaate looduskaitse ja regionaelarengu

MANUAAL KOOSNEB KAHEST OSAST: Uldosa pea.frikid kisitlwad: "Kodukandi" programmi ja
Otcoturismi Algatusr, loodusq kultuuri, ajalugg keelt. Eraldi peatukid tul€vad ka kdigist kaitsealadest, mida

reisikisiraarnatu teises osas kulastamiseks rdlja
pakutakse.

ja lOppeks departures). Neiteks, et viieiepaevasd (5) reisimoodnlid algaksid lOpeksid reedeti, neljaplevased (4) esrnaspewiti moodulid algaksid reedeti ja ldpeksid esmaspiieviti. Lisaks neile kahele pikenule v6iks pakkuda liihemaid mooduleid mis v6ivad toimuda swalistel niidalapiievadel. !! Reisimooduli esimesel piiwal v6iks programm alata

reisijuht-giid. !! Otstaftekas olels, et iiks moodul algaks

elati samadel nnddapicvadel (ftxed

ja

Teine osa sisaldab reisimooduleid - konkreetseid reisiprograrnme Eesti erinerratest piirkondadest. Enamus "Kodukandi' projektis kaasa l6vaist ett€vdtiaist elavad ise piirkonnas, kus nad reise korraldavad. K0igil

plrestldund ja viimasel piieval ldppeda ennelilund. See v6irnaldab grupi transporti eri moodulite vahel. Ka moodulite dg- ja ldpppunktide valikul tuleb arvestada
transpordiv6imalustega.

klsiraanatus osalejail tuleb ka$tada reiside llbi viimisel niivdrd palju kohdikke teenuseid ja tooteid kui v6imalilc Sellega arendatakse kohalikku majandust ja
toetatakse kohalike elanike heaolu.

sisaldab vahendustasu vahendajatele, vilis- ja eestimaistele reisikorraldajatele ja reisibiiroodele. Praktikas varieen$ vabendustasu (komisjonitasu) suurus sdltuvalt
vahendaja poolt tehtavatest kulutustest lO-25Vo-

!!!! Igal moodulil peab olema hind. Reisikorraldajal $l€b esitada mooduli letihind. mis kehtib 1996 aasta suvel, minimaalselt kahe (2) turisti korral. Irtihind

Reisiprogrammid on soovitav ettw6tjatel-reisikorraldajatel viilja t66tada koost(bs kohaliku looduskaitseala juhtidega. Kindlasti tul€b igd ettw6tjal kooskdlastada reiside konkreetsed osa4 mis toimwad
kaitsealusel territooriumil. Nendele osadele tuleb saada piirtonnas looduskaitse eest vastutajate heakskiit. iihisett tuteb ke leida v6imalusi' kuidas turism saab toetada lmduse ja kultuuripirandi kaitset ja siilitamist Reisikiisiraamahr iilesehitus tugineb tiinapeeva turismi iihel suundumusel, et reisida soovitakse jfiest enam individuaalselt v6i vlikestes gruppides - perega v6i
s6prade seltskonnas. Seepiirast

!!

Otstarbekas oleks esitada

ka atlahindlus

gmpile,

niiiteks alates 6 inimesest?. !! Transport moodulite vahel ei kuulu hinna sisse, kiill aga nrleks transpordiv6imalustele m6elda. K:isiraamat annab

turistidele teada ligikaudse tihiskondliku transpordi ja
takso kilomeetrihinna.

Ftr'.A RAAMAT ! " lvlanuali esimene versioon tuleb vliikeses tiraazhis, mustvalge, ilma piltideta ja see on m6eldud kasutamiseks

" KUI

turismffirmadele. Edaspidi antakse valja ka turistidele mdeldud, suuretiraazhiline, illustreeritud, kvaliteetpaberil
variant. Raamatus esitatud mooduleist on potensiaalsel kliendil lihtne koostada oma maitse jirgi reisipakett Eestimaal, seega on neid ka lihtne miiiia. Viihemtiihtis pole, et projekti partnerite omavaheline koost6<i on kor*reetsem, lihtsam ja hrlemuslikum.

ei

peaks reisil osalejate

maksimaalne ary riletama 12-15 inimest. Maksimaalne turistide arv on ka oluline dkoturistlik kriteerium, piirkonna taluvuse (carrying capacity) ule tuleb jailegi n6u pidada looduskaitse td6tajatega. Kindlasti hileb ka iira neidata minimaalne osdejate arv, mille korral reisikorraldaja garanteerib reisi toimumise. Selleks v6iks olla 2 inimest.

TEABELEHT
Olaturismi Uningu logo htiutab Madagascaril kasvcvat Reisiiate Puud
(Ravenala Madagasc ar i s).

Puu on saj andeid varustanud j anuse id rdndai aid kosatava j oogiveega-

THE ECOTOURISM SOCIETY

ffi'

Okoturismi Utringu peakorter asub Vermontis, U.S.A.-s. Okoturismi Uhing on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis on piihendunud turismist looduskaitse ja siidstva arengu'tti<iriistau tegemiseks ressursside leidmisele ja ekspertiisi rajamisele. Utring teenindab reisikorraldajaid, looduskaitsetti'btajaid, valitsusasutusi, majutuskohtade omanikke, giide, uurijaid, konsultante ja teisi, kes ptifiavad dkoturismi ellu viia kogu maailmas. Organisatsiooni eesmiirgid on : + Koolitus- ja treeningprogrammide ellu kutsumine, + Informatsiooniteenustega osutamine, + dkoturismi standardite ja kriteeriumite vitja totitamine, + Rahvusvahelise koosto<iv6rgu rajamine, + Okoturismi mudelite uurimine ja arendamine. Okoturismi Uhingu missiooniks on okoturism, defineerituna iihingu poolt kui: "Va.sutufiundlik rekimine, mis toetab Ioodttsluitset ja leohalikc elanike heaolu. " reaalsuseks muuta, ellu viia.

Euroopa Oko Agro Turismi Keskuse peakorter asub Amsterdamis, Hollandis- ECEAT (European Cente of Eco Agro Tourism) on noor ja arenev mittetulunduslik organisatsioon, mis tihendab peamiselt ldaEuroopa, kuid ka Hiine-Euroopa turismitalusid. Eestist on ECEAT-i koost<idpartneriteks Eestimaa Talunike Keskliiduturismiosakondja . "Kodukandi" Okoturismi Algatus. ECEAT annab vdlja talusid tutvustavaid broshtiire "Holiday on an organic fatffi"., mida seni on levitatud peamiselt Kesk-Euroopa maades. Balti riikide iihises broshiiiiris on ka rida Eestimaa talusid. Erin6udeks talude valikul on keemiliste taimekaitsevahendite ja mineraalvietiste miftekasutamine.

ECEAT
EuroPean Centre
f or

Eco Agro

Tourism n

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful