NR.

l VEEBRUAR 1995

Turism on tiinapiieval maailma k6ige suurem ja k6ige kiiremini kasvav majandusharu. WTO (World Tourism Organization) andmeil suureneb turismi kogukiiive iga aastaga ca 4 Vo. Erinevalt enamikust teistest suurematest majandusharudest

huvi-objektide -

efekte nii piirkonna elanikele kui keskkonnale. Kiilastajate
looduse, traditsioonilise

randade,

kultuuri, kohaJike tavade tileekspluateeri-mine turismi
poolt on mitmel pool maailmas viinud nende hiivimisele. Need negatiivsed kogemused ning uued tulevikusuhted on viinud turismi sel ktimnendil

ei ole turismi kohta

peaaegu

mingeid keskkonnaalaseid eeskirju v6i m[Zirusi, ehkki turism toob tihti kaasa negatiivseid

muffangupunkti.

Suur

osa

maailma turismimajandusest on v6tnud suuna sotsiaalselt, kultuuriliselt ja tikoloogiliselt siiiistvamale turismile (sustainable tourism). Siilistev turism on eesmiirgiks kdigile turismiliikidele ja kOigile turismipiirkondadele. Massiturismi suure mahu t6ttu annavad ka tagasihoidlikud nihked paremuse poole siin suuri <ikoloogiliselt ja sotsiaalselt

positiivseid efekte. Nagu iga
teine majanilusharu peab turism arvestama kesk-konnandudeid.

tarbijad hak-kavad seda n6udma, tiipselt samuti nagu
nad tiina nOuavad paljude teiste

Ka

td<istusharude toodetelt ja
Rahvus-vahelise ning ametiv6imud mitmetes tiihtsamates turismipiirkonnas on juba aru saanud turu miirguannetest ja aktiivselt aiustanud turismi kohandamist vastavalt keskkonnan6uetele. Selles arengus algusest peale kaasa ldtimine saab ka Eestimaa turismiettev6tetele turustamise sei sukohast hiidavaj alikuks.

teenustelt.

turismi olulised osad

"KODIIKANDT'OKOTI'RISMI

ALGATI'SETEABELEHT

NR.1 VEEBRTJAR 1995

f6r(ffi$
Termini "6koturism" v6ttis 1983 aastal
kasutusele

2.

mehhiklane Hector Ceballos-Lascurain. Ta defineeris seda puutumatutes kui: "reisimist suhteliselt looduspiirkondades, eesmiirgiga dppida tundma, vaadelda ja nautida piirkonna loodustja kultuuri." Okoturism tiinapiieva mdistes on siiiistva turismi arenenum

jiitta turismist majandusliku tulu saamise vdimalusest. Samuti ei tohiks neile turismi peale suruda. On kaks moodust kohalike kaasamiseks - iiiirida nende teenuseid vOi pakkuda neile vdimalust ise turismi korraldada.
soositum viimane.

Kohalikke elanikke s.o. isikuid, kes elavad turismipiirkonnas v6i selle vahetus lliheduses ei tohi ilma

ja

"Kodukandi" kohaliku arengu eesmiirkidest liihtuvalt on

rangemini reguleeritud vorm. See on koondnimetus kvaliteefiurismile, mille eesmiirgiks on tegutseda loodus- ja keskkonnakaitse, teadmiste levitamise, kultuurilise
m6istmise ja kohaliku majanduse arendamise heaks. See on

rahvale, keskkonnale ja majanduse arengule. Tiinapiieval, mil keskkonnateadlikkus turismis kasvab, v6ib 0koturism oma k6rgete ambitsioonidega - viiikesemahulisus, kultuurija keskkonnasObralikkus - olla eeskujuks ja teeniiitajaks kogu turismimajandusele.

traditsioonilisest turismist enamat n6udev ja raskemini teostatav, aga v6ib anda mitmeid positiivseid efekte

3. Okoturismi edu eelduseks on koostiiii erinevate huvigruppide vahel, looduse ja kultuuri - iihiste ning
k6igile
kiittesaadavate ressursside haldamiseks ja
kasutamiseks. On vaj alik, et turismipiirkonna eraettev6tjad,

riiklik

erinevad iihisele niigemusele turismi olemusest, nii turismi positiivsetest v6imalustest turismiga kaasneda v6ivatest

iihiskondlikud organisatsioonid jduaksid

sektor, kohalikud omavalitsused

ja

kui ka

probleemidest.

Okoturismi defineeritakse kui: "vastutustundlikku reisimist looduspiirkondades, mis toetab looduskeskkonna kaitset ning kohalike elanike heaolu." ("Responsible travel to natural areas that promotes conservation and well-being
of local people.") - The Ecotourism Society, U.S.A.

4. Osa turismist saadavast tulust peab minema piirkonna loodus- ning kultuuriressursside siilitamiseks. Loodus ia kultuur saavad viiiirtuse. Mitte ainult mets ei peaks
olema kasulik kiilastajale vaid ka kiilastaja metsale. Eestis loomulikult ei olda harjunud m6ttega, et looduses viibimise

On viilja toodud 4 iihist nimetajat, mis on

omased

dkoturismile nii Lapimaal, Keenias, Ecuadoris, Nepaalis ja mujal, kus cikoturism on saavutanud edu praktikas. l.Reise koraldades tuleb liihtuda looduslikest piirangutest

eest peaks raha maksma. Rahvusvahelistes turismipiirkondades on aga liiga madalad hinnad v6i isegi hinna
puudumine
rimise.

tihti

p0hjustanud ressursside tileekspluatee-

ja

v6i ressursi taluvusvdime (Carrying capacity) on piiratud.
arvestada,

et

mistahes piirkonna

Okoturism: * kaitub hoolikalt looduse ja kultuuriga, mida turistidele
elamuseks pakutakse.

Okoloogilise taluwsv6ime k6rval tuleb arvestada ka sotsiaalse taluvusv6imega. See on tase, mida iiletamata
turism ei tekita pahameelt kohalike elanike seas ega m6juta negatiivselt kohalikku eluviisi. Taluwsv6ime dkoloogilise ning sotsiaalse tasandi k6rval on dkoturismile omane ka turistlik ehk pigem kvalitatiivne tasand, mille ktillastumine

*

toetab looduskaitset

ja kohalike elanike majanduslikku ning esitab rea n6udmisi nii

heaolu,

* *

on

viiikesemahuline

reisij atele kui reiside korraldajatele.

suurendab reisijate arusaamist loodusest, kultuurist,

toimub viihemtundlikes piirkondades tihti esimeses jiirjekorras. See on, kui turismielamuse viiiirtus turistide silmis viiheneb nende endi rohkuse t6ttu. Okoturistid on tavaliselt eriti tundlikud selle tasandi suhtes ning tihti on
nad eksklusiivse elamuse eest valmis maksma rohkem kui
arvame.

keskkonnast ja kohalikust arengust.

Need taluvusv6ime erinevad tasandid esinevad alati
iiheskoos, aja jooksul need muutuvad. Oskuslikult turismi

korraldades saab piirkonna taluvusv6imet t6sta. Planeerimatu turismi areng aga vdib kergesti kaasa tuua
piirkonna taluwsvdime ktillastumise.

'KODI'KANDT'dKOTIIRISMI

ALGATIISETEABELEHT

NR.l VEEBRUAR 1995

maaelu edendamisele suunatud kohaliku arengu programm, mis on

"Kodukant"

on

kiilade, viiikeasulate

ja

toimunud iile-eestilised kiilade arenguriihmade kohtumised arenguprograrnmide kavandamiseks. Neist kohtumistest on

alguse saanud l98Ondate aastate l6pu maaelu ja iseseisvumise iirkamisliikumisest ning ktilade
kokkutulekutest maal.

Koost00 eeskiitt Rootsi ja Soome kohaliku arengu liikumistega on viimase kahe aasta jooksul aidanud vahendada meile seal edukaks osutunud maaelu arengu ettev6tmisi. Partneriteks on olnud spontaanselt tekkinud koosttidpiirkonnad, nn. pilootalad Rapla maakond ja Viljandi maakond koos Rootsi Jiink0pingi laiini ja Kopparbergi ltbniga. Koostdiiseminare on korraldatud mitmetest eluvaldkondadest nagu lambakasvatus, metsandus, kohalik planeerimine, kiilade, valdade ja
maakonna koost66 iihise arengustrateegia leidmiseks jne. Pilootalade tegewse sihiks on olnud ka teiste Eesti maakondade ja piirkondade kaasatdmbamine kohalikul algatusel pdhinevasse arenguliikumisse. Alates 1993.

alguse saanud kogu maad hdlmavad "Kodukandi" alaprojektid nagu Maanaiste Tugikeskuste projekt, mis tegeleb naiste tii0h6ivega maal, K0lade Teabetubade projekt, mille sihiks on arvutiteenuste ja arwtiside rakendamine maapiirkondade t66ihdive olukorra
parandamiseks ni,ng Okoturismi

Algatus.

,

poolt heal<s kiidetud Regionaalpoliitika kontseptsioonist, mis p. 4.2. siitestab: Piirkondade areng
Valitsuse

"Kodukant'95' lahtub 1994. a. detsembris Eesti Vabariigi

pdhineb eeskaft kohalikul algatusel. Riik
regionaalpoliitikat koostdds kohalike
el anike

teostab

ning nende ilhenduste, asutuste ja omavalitsustega. Riik soodustab kohaliku algatuse avaldumist ja tugevnemist

j a ettev dtj ate

ning toetab neid algatusi, mis aitavad
r egi

kaaso.

onaal pol i t i ka ii les an ne te la hend am

i s el e.

aastast

on

siiflstlikuks ia efektiivseks kasutamiseks.
Okoturismi Algatus sai "Kodukandi" programmi iihe alaprojektina tiiistuurid sisse septembris 1994. Suure t0ti selleks on iira teinud konsulent Jan Wigsten Rootsi ettev6ttest Eco Tour Production. Projekti iimber on koondunud nii kogenud turismiettevOtteid kui ka entusiastlikke tiritaj aid Vdrumaalt j a Virumaalt, Soomaalt ja Saaremaalt. Projekt on leidnud heakskiitu inimestelt vabariigi turismiametist, p6llumajanduse ministeeriumist, keskkonnaministeeriumist, siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalse arengu ametist, Eestimaa
Liihtepunktiks on iga piirkonna looduslikud
eeldused

ning turismi pUUame sobitada nende eelduste

jargi.
See ei ole just kdige tavalisem liihenemisviis. Suur osa turismitddstusest on juhitud turu poolt ning tihti mdistetakse liiga hilja v6imalusi, mis Oigesti planeeritud ja organiseeritud turism vdib pakkuda looduskaitse ning kohaliku arengu seisukohalt. Kiiesoleva proj ekti peamiseks eesmiirsiks on toetudes rahvusvahelistele kogemustele, informeerida tihiskonda sellistest v6imalustest ning luua

Looduse Fondist, kaitsealade liidust
iooduskaitsealadelt.

ia

paljudelt

struktuur nende v6imaluste realiseerimiseks intelligentsel
viisil.

Kogu turismitd6stuse kiiibest ca 95%

moodustavad

majutamine, transport, toitlustamine, kaubandus. See tiihendab, et selle raha kulutavad turistid hoiellides,
rongides, lennukites, bussides, restoranides, kauplustes s.o. rajatistes, millel on konkreetne.omanik. Siin on iiks turismi vastuolusid, sest enamus turiste ei reisi selleks,et magada hotellides vdi s6ita bussides. Samas ei p6hjusta turism probleeme seoses nende kindlale omanikule kuuluvate raj atiste kasutamisega. Turismi poolt tekitatud probleemid,

MIDA PAKUB PROJEKT?
Eesti turism teeb oma esimesi samme. Tehakse suuri
investeeringuid majutusasutustesse ja infrastruktuuri. Ehkki ja kultuuriturismiks on vtiga head, on see turismiliik halvasti arenenud. Samas on see iiks kiiremini
eeldused loodusarenevaid turusegmente kiiresti kasvavas turisminduses.

niiiteks sellistes armastatud turismipiirkondades nagu Vahemeremaad on seotud kindla omanikuta k6igile kiittesaadavate ressursside nagu loodus ja kultuur
iileekspluateerimise ja hiivitamisega.

ja

Projekt kujundab Eesti looduslikud eeldused kvaliteetseks sisukaks reisitooteks ning pakub seda liibi viilis- ja eestimaiste vahendaj ate rahvusvahel i sel turismiturul. ERASEKTORILE tiihendab see kohalikul tasandil uut vOimalust ettev6tluseks, rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil uut teenust, mida turul pakkuda.

Kodukandi Okoturismi Algatus keskendub sellele, et leida

parimaid lahendusi konkreetse omanikuta, k6isile
kiittesaadavate ressursside

-

looduse

ja

kultuuri

(

j?irg lehektiljel a )

TEABELEHT

Okoturism on huvitavaks vdimaluseks nn. "iiiirealadele", kus sotsiaalmajanduslikud probleemid on teravad. Tihti langevad neeci alad geograafiliselt kokku puutumatute, metsikute loodusmaastikega. Sellistes piirkondades on dkoturismil ilmsed eeldused kujuneda

huvigruppide

Uhlst

nagemust

kohalikul tasandil turismi olemusest, v6imalustest ja vdimalikest probleemidest. Kuna iiks luli vdib vaiira

kiiitumisega ukkuda kogu toote imago, tuleks vtilja t60tada iihised p6himdffed, standardid juhised
turismiettevdtetele ja turistidele.

kohaliku "majanduse mootoriks. "

RIIGILE sooviks projekt

olla nakub viilia: Reisiettev6tetel kasutada niiv6rd kohalikke teenuseid ja tooteid kui

partneriks, et rakendada loodusturismi

potensiaal iihiskonna hiivanguks ja

"s1!g@!"

leida soovitud

l.

Okoturistlikke

arenguteid erinevate Eesti piirkondade

vOimalik.

jaoks.

Tihti on
osa

unikaalsete kultuuri- ja ORGANI-

2. Kaitsealadel on vajalik dialoog ettevOt€te ja kaitseala juhtide vahel, kus, millal ja mil miiiiral turism on
soovitav ning mil moel saab turism
toetada kaitsealasid.

looduspiirkondade siiilitamisel oluline

UttIsxoNnuxEL

SATSIOONIDEL. Projekti iiheks eesmiirgiks on, koos turismifirmadega leida vahendeid looduse ja kultuuri-

piirandi kaitseks
hOlmab.

ja

3. Giidide poolt edastatav info nii eestlastest kui viilismaalastest turistidele peab olema tOeliselt
asjatundlik. Eesmiirgiks pakkuda

hooldamiseks

nendes piirkondades, mida projekt

Neljas oluline huvigrupp on pooNoRrp - gEl{@Ee!!{DID, mis on moodustatud selleks, et
arendada viiikeettevdtlust, kaitsta keskkonda ja bioloogilist mitmekesisust. Projekt pakub fondidele

kliendile kvaliteetset elamust ja samas teadvustada looduse ja kultuuri kaitsmise vajalikkust ja
tiihtsust.

REISIKASIRAAMAT
Projekt koostab Eestimaa loodus- ja kultuuriturismi tutvustava reisikiisiraamatu (reference manual). Manual on mdeldud kasutamiseks rahvusvahelises turismimajanduses ja koosneb kahest osast. Uldosa annab iilevaate Eesti loodusest, kultuurist, ajaloost,

v6imalusi oma vahendite kasutamiseks, €t aidata kaasa
iikoturismi arengule Eestis.

Miirkimisviiiime on,

et

Okoturismi

projektist v6idavad k6ik, ka need Eesti inimesed, ettevdtted, asutused organi

erinevatest looduskaitsealadest ja rahws- ning loodusparkidest. Samuti

satsioonid, keda see otseselt ei puuduta. Nimelt turustades Eestit kui loodusturismi maad, aitab projekt oluliselt kaasa Eesti imago parandamisele Liiiines.

suguseid praktilisi niipuniiiteid. Manuali teine osa sisaldab

saavad Eestisse reisijad mitme-

pOnru6rrBn
Turism on kompleksne majandusharu, mis koondab suure hulga viiikeettev6tjaid, valitsusasutusi ning teisi

reisikonaldajate pakkumisi Eesti eri piirkondadest. Selle all mOeldakse iihe- ja / vOi mitmepiievaseid nn. reisimooduleid, millest turistid saavad viiga mugavalt ja isikliku

maitse jargi koostada

oma

huvigruppe,
sOltuvad.

kes k6ik

Eestis. Manualist tuleb pikemalt juttu teabelehe
puhkusepaketi
jiirgnevais numbreis.

iiksteisest

Et koost06 oleks

t6eliselt

efektiivne, on vaialik nende erinevate

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful