PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC – ĐÁNH GIÁ NHÓM

CHUYÊN ĐỀ 2 – CÁC XU THẾ DẠY HỌC HIỆN ĐẠI
Chủ đề thảo luận số 1

Ví dụ: Phương pháp dạy học nghiên cứu tình huống
Lớp 08E… – Nhóm số … (đóng ngay sau trang bìa)

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Mức độ tham gia & hiệu quả

Đánh giá Ký tên

1

2

3

4

5

Hà Nội, ngày … tháng … năm … Nhóm trưởng

CÁCH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ VÀ HIỆU QUẢ THAM GIA THỰC HIỆN BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ

Tham gia tích cực. D. Tham gia tích cực nhưng hiệu quả chưa cao C. hiệu quả B.A. Tham gia chưa tích cực. hiệu quả kém Không tham gia .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful