PETÍCIA na zavedenie dištančného elektronického vzdelávania pre samosprávu cez AVS pomocou webinárov.

Petícia je určená rade Asociácie vzdelávania samosprávy (ďalej AVS), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, e-mail: avs@juko.sk, Tel/fax: 051 / 77 342 15, www.avs-rvc.sk , IČO: 37902938, DIČ: 2021744340

My, dolu podpísaní občania, žiadame na základe článku 4 stanov AVS o urýchlené zabezpečenie možnosti dištančnej formy školení poskytovaných pre členov samosprávy a ich zamestnancov realizovaných cez AVS aj formou webinárov. Meno a Priezvisko Adresa trvalého pobytu Podpis

Petíciu podáva a na styk s orgánom verejnej správy je určený: Mgr. Laťák Peter, Babín 212. Podpisový hárok č.:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful