CAÙ C CAÂ U HOÛ I TRAÉ C NGHIEÄ M (PHAÀ N DAO ÑOÄ NG CÔ HOÏ C

)
Caâ u 1: Dao ñoä ng ñieà u hoø a laø :
A. Dao ñoä ng coù phöông trình tuaâ n theo qui luaä t hình sin hoaë c cosin ñoá i vôù i thôø i gian.
B. Coù chu kyø rieâ ng phuï thuoä c vaø o ñaë c tính cuû a heä dao ñoä ng
C. Coù cô naê ng laø khoâ ng ñoå i vaø tæ leä vôù i bình phöông bieâ n ñoä
D. A, B, C ñeà u ñuù ng
Caâ u 2: Cô naê ng cuû a moä t con laé c loø xo tæ leä thuaä n vôù i
A. Li ñoä dao ñoä ng B. Bieâ n ñoä dao ñoä ng
C. Bình phöông bieâ n ñoä dao ñoä ng D. Taà n soá dao ñoä ng
Caâ u 3: Cho con laé c loø xo dao ñoä ng khoâ ng ma saù t treâ n maë t phaú ng nghieâ ng 1 goù c so vôù i
maë t phaú ng naè m ngang, ñaà u treâ n coá ñònh, ñaà u döôù i gaé n vaä t m, loø xo ñoä cöù ng K. Khi
quaû caà u caâ n baè ng, ñoä giaû n loø xo laø , gia toá c troï ng tröôø ng g. Chu kyø dao ñoä ng laø : αlΔ
A. T = K2mπ B. T = l2gΔπ
C. T = l2gsinΔπα D. T = l.sin2gΔαπ
Caâ u 4: Neá u choï n goá c toï a ñoä ôû vò trí caâ n baè ng thì ôû thôø i ñieå m t, heä thöù c ñoä c laä p dieå n taû
lieâ n heä giöõ a li ñoä x, bieâ n ñoä A, vaä n toá c v vaø taà n soá goù c ω cuû a vaä t dao ñoä ng ñieà u hoø a
laø :
A. A2 = v2 + x2 B. 2ω2ωA2 = 2ωx2 + v2
C. x2 = A2 + v2 D. 2ω2ω2ωv2 + 2ωx2 = A2
Caâ u 5: Vaä n toá c töù c thôø i trong dao ñoä ng ñieà u hoø a bieá n ñoå i
A. Cuø ng pha vôù i li ñoä B. Ngöôï c pha vôù i li ñoä
C. Leä ch pha vuoâ ng goù c so vôù i li ñoä D. Leä ch pha 4π so vôù i li ñoä
Caâ u 6: Gia toá c töù c thôø i trong dao ñoä ng ñieà u hoø a bieá n ñoå i
A. Cuø ng pha vôù i li ñoä B. Ngöôï c pha vôù i li ñoä
C. Leä ch pha vuoâ ng goù c so vôù i li ñoä D. Leä ch pha 4π so vôù i li ñoä
Caâ u 7: Trong moä t dao ñoä ng ñieà u hoø a, ñaï i löôï ng naø o sau ñaâ y cuû a dao ñoä ng khoâ ng phuï
thuoä c vaø o ñieà u kieä n ban ñaà u
A. Bieâ n ñoä dao ñoä ng B. Taà n soá
C. Pha ban ñaà u D. Cô naê ng toaø n phaà n
Caâ u 8: Trong dao ñoä ng cuû a con laé c loø xo, nhaä n xeù t naø o sau ñaâ y laø sai:
A. Chu kyø rieâ ng chæ phuï thuoä c vaø o ñaë c tính cuû a heä dao ñoä ng
B. Löï c caû n cuû a moâ i tröôø ng laø nguyeâ n nhaâ n laø m cho dao ñoä ng taé t daà n
C. Ñoä ng naê ng laø ñaï i löôï ng khoâ ng baû o toaø n
D. Bieâ n ñoä dao ñoä ng cöôõ ng böù c chæ phuï thuoä c vaø o bieâ n ñoä cuû a ngoaï i löï c tuaà n hoaø n
Caâ u 9: Trong dao ñoä ng cuû a con laé c ñôn, nhaä n xeù t naø o sau ñaâ y laø sai
A. Ñieà u kieä n ñeå noù dao ñoä ng ñieà u hoø a laø bieâ n ñoä goù c phaû i nhoû
B. Cô naê ng E = 12Ks02
C. Bieâ n ñoä dao ñoä ng cöôõ ng böù c chæ phuï thuoä c vaø o bieâ n ñoä ngoaï i löï c tuaà n hoaø n
D. Khi ma saù t khoâ ng ñaù ng keå thì con laé c laø dao ñoä ng ñieà u hoø a.
Caâ u 10: Moä t con laé c loø xo ñoä cöù ng K treo thaú ng ñöù ng, ñaà u treâ n coá ñònh, ñaà u döôù i gaé n
vaä t. Ñoä giaû n taï i vò trí caâ n baè ng laø . Cho con laé c dao ñoä ng ñieà u hoø a theo phöông thaú ng

ñöù ng vôù i bieâ n ñoä A (A < ). Trong quaù trình dao ñoä ng löï c taù c duï ng vaø o ñieå m treo coù ñoä
lôù n nhoû nhaá t laø : lΔlΔ
A. F = 0 B. F = K(lΔ - A)
C. F = K( + A) D. F = K. lΔlΔ
Caâ u 11: Moä t con laé c loø xo ñoä cöù ng K treo thaú ng ñöù ng, ñaà u treâ n coá ñònh, ñaà u döôù i gaé n
vaä t. Ñoä giaû n taï i vò trí caâ n baè ng laø . Cho con laé c dao ñoä ng ñieà u hoø a theo phöông thaú ng
ñöù ng vôù i bieâ n ñoä A (A > ). Trong quaù trình dao ñoä ng löï c cöï c ñaï i taù c duï ng vaø o ñieå m
treo coù ñoä lôù n laø : lΔlΔ
A. F = K.A + B. F = K(lΔlΔ + A)
C. F = K(A - ) D. F = K. lΔlΔ + A
Caâ u 12: Bieâ n ñoä cuû a moä t con laé c loø xo thaú ng ñöù ng dao ñoä ng ñieà u hoø a
A. Laø xmax
B. Baè ng chieà u daø i toá i ña tröø chieà u daø i ôû vò trí caâ n baè ng
C. Laø quaõ ng ñöôø ng ñi trong 14 chu kyø khi vaä t xuaá t phaù t töø vò trí caâ n baè ng hoaë c vò trí
bieâ n
D. A, B, C ñeà u ñuù ng
Caâ u 13: Khi thay ñoå i caù ch kích thích dao ñoä ng cuû a con laé c loø xo thì:
A. ϕ vaø A thay ñoå i, f vaø khoâ ng ñoå i B. ωϕvaø E khoâ ng ñoå i, T vaø thay ñoå i ω
C. ϕ; A; f vaø ñeà u khoâ ng ñoå i D. ωϕ, E, T vaø ω ñeà u thay ñoå i
Caâ u 14: Moä t con laé c loø xo coù ñoä cöù ng 150N/m vaø coù naê ng löôï ng dao ñoä ng laø 0,12J.
Bieâ n ñoä dao ñoä ng cuû a noù laø :
A. 0,4 m B. 4 mm
C. 0,04 m D. 2 cm
Caâ u 15: Moä t vaä t dao ñoä ng ñieà u hoø a vôù i bieâ n ñoä 4 cm. Khi noù coù li ñoä laø 2 cm thì vaä n
toá c laø 1 m/s. Taà n soá dao ñoä ng laø :
A. 1 Hz B. 1,2 Hz
C. 3 Hz D. 4,6 Hz
Caâ u 16: Moä t con laé c loø xo treo thaú ng ñöù ng vaø dao ñoä ng ñieà u hoø a vôù i taà n soá 4,5Hz.
Trong quaù trình dao ñoä ng chieà u daø i loø xo bieá n thieâ n töø 40 cm ñeá n 56 cm. Laá y g = 10
m/s. Chieà u daø i töï nhieâ n cuû a noù laø :
A. 48 cm B. 46,8 cm
C. 42 cm D. 40 cm
Caâ u 17: Moä t con laé c loø xo, quaû caà u coù khoá i löôï ng m = 0,2 kg. Kích thöôù c cho chuyeå n
ñoä ng thì noù dao ñoä ng vôù i phöông trình: x = 5sin4πt (cm). Naê ng löôï ng ñaõ truyeà n cho
vaä t laø :
A. 2 (J) B. 2.10-1 (J)
C. 2.10-2 (J) D. 4.10-2 (J)
Caâ u 18: Moä t con laé c loø xo treo thaú ng ñöù ng, ñaà u treâ n coá ñònh, ñaà u döôù i treo 1 vaä t m =
100g. Keù o vaä t xuoá ng döôù i vò trí caâ n baè ng theo phöông thaú ng ñöù ng roà i buoâ ng nheï . Vaä t
dao ñoä ng vôù i phöông trình: x = 5sin4t2π⎛ ⎞ π+⎜ ⎟ ⎝ ⎠ cm

Choï n goá c thôø i gian laø luù c buoâ ng vaä t, laá y g = 10 m/s2. Löï c duø ng ñeå keù o vaä t tröôù c khi
dao ñoä ng coù cöôø ng ñoä
A. 0,8 N B. 1,6 N
C. 3,2 N D. 6,4 N
Caâ u 19: Moä t con laé c loø xo dao ñoä ng vôù i phöông trình: x = 4cos4πt (cm). Quaõ ng ñöôø ng
vaä t ñi ñöôï c trong thôø i gian 30s keå töø luù c t0 = 0 laø :
A. 16 cm B. 3,2 m
C. 6,4 cm D. 9,6 m
Caâ u 20: Moä t vaä t dao ñoä ng ñieà u hoø a vôù i phöông trình: x = 0,05sin20t (m). Vaä n toá c
trung bình trong 14 chu kyø keå töø luù c t0 = 0 laø :
A. 1 m/s B. 2 m/s
C. 2π m/s D. 1π m/s
Caâ u 21: Moä t vaä t dao ñoä ng ñieà u hoø a vôù i phöông trình: x = 1,25sin(20t + 2π) cm.Vaä n
toá c taï i vò trí maø ñoä ng naê ng nhoû hôn theá naê ng 3 laà n laø :
A. 25 m/s B. 12,5 m/s
C. 10 m/s D. 7,5 m/s
Caâ u 22: Con laé c loø xo goà m 1 loø xo chieà u daø i töï nhieâ n 20 cm. Ñaà u treâ n coá ñònh. Treo
vaø o ñaà u döôù i moä t khoá i löôï ng 100g. Khi vaä t caâ n baè ng thì loø xo daø i 22,5 cm. Töø vò trí
caâ n baè ng keù o vaä t thaú ng ñöù ng, höôù ng xuoá ng cho loø xo daø i 26,5 cm roà i buoâ ng khoâ ng
vaä n toá c ñaà u. Naê ng löôï ng vaø ñoä ng naê ng cuû a quaû caà u khi noù caù ch vò trí caâ n baè ng 2 cm
laø :
A. 32.10-3 J vaø 24.10-3 J B. 32.10-2 J vaø 24.10-2 J
C. 16.10-3 J vaø 12.10-3 J D. Taá t caû ñeà u sai
Caâ u 23: Moä t loø xo chieà u daø i töï nhieâ n 20cm. Ñaà u treâ n coá ñònh, ñaà u döôù i coù 1 vaä t 120g.
Ñoä cöù ng loø xo laø 40 N/m.Töø vò trí caâ n baè ng, keù o vaä t thaú ng ñöù ng, xuoá ng döôù i tôù i khi loø
xo daø i 26,5 cm roà i buoâ ng nheï , laá y g = 10 m/s2. Ñoä ng naê ng cuû a vaä t luù c loø xo daø i 25 cm
laø :
A. 24,5.10-3 J B. 22.10-3 J
C. 16,5.10-3 J D. 12.10-3 J
Caâ u 24 : Moä t con laé c loø xo treo thaú ng ñöù ng, ñaà u döôù i coù vaä t m. Choï n goá c toï a ñoä ôû vò
trí caâ n baè ng, truï c Ox thaú ng ñöù ng, chieà u döông höôù ng leâ n. Kích thích quaû caà u dao ñoä ng
vôù i phöông trình: x = 5sin(20t - 2π) cm. Laá y g = 10 m/s2 Thôø i gian vaä t ñi töø luù c t0 = 0
ñeá n vò trí loø xo khoâ ng bieá n daï ng laà n thöù nhaá t laø :
A. 30π (s) B. 15π (s)
C. 10π (s) D. 5π (s)
Caâ u 25: Moä t vaä t dao ñoä ng ñieà u hoø a vôù i phöông trình: x = 2sin(20πt + 2π) cm.Nhöõ ng
thôø i ñieå m vaä t qua vò trí coù li ñoä x = +1 cm laø :
A. t = 1K6010−+ (K ≥ 1) B. t = 1K6010+ (K 0) ≥
C. A vaø B ñeà u ñuù ng D. A vaø B ñeà u sai

Caâ u 26: Moä t con laé c loø xo treo thaú ng ñöù ng, ñaà u döôù i coù khoá i löôï ng m = 100 g. Vaä t dao
ñoä ng vôù i phöông trình: x = 4sin(20t + 2π) (cm) Khi theá naê ng baè ng 3 ñoä ng naê ng thì li
ñoä cuû a vaä t laø :
A. +3,46 cm B. -3,46 cm
C. A vaø B ñeà u sai D. A vaø B ñeà u ñuù ng
Caâ u 27: Moä t vaä t dao ñoä ng ñieà u hoø a vôù i phöông trình: x = 4sin(3t + 3π) cm . Cô naê ng
cuû a vaä t laø 7,2.10-3 (J)
Khoá i löôï ng quaû caà u vaø li ñoä ban ñaà u laø :
A. 1 Kg vaø 2 cm B. 1 Kg vaø 23 cm
C. 0,1 Kg vaø 23cm D. Taá t caû ñeà u sai
Caâ u 28: Moä t vaä t dao ñoä ng ñieà u hoø a theo phöông ngang vôù i phöông trình: x = 20sin2t
(cm) π .Vaø o moä t thôø i ñieå m naø o ñoù vaä t coù li ñoä laø 5cm thì li ñoä vaø o thôø i ñieå m 18 (s)
ngay sau ñoù laø :
A. 17,2 cm B. -10,2 cm
C. 7 cm D. A vaø B ñeà u ñuù ng
Caâ u 29: Moä t vaä t dao ñoä ng ñieà u hoø a theo phöông ngang vôù i phöông trình: x = 2sin3t
(cm) π . Tæ soá ñoä ng naê ng vaø theá naê ng cuû a vaä t taï i li ñoä 1,5 cm laø :
A. 0,78 B. 1,28
C. 0,56 D. Taá t caû ñeà u sai
Caâ u 30: Moä t vaä t khoá i löôï ng m = 1 kg dao ñoä ng ñieà u hoø a vôù i phöông trình: x = 10sint
(cm) π . Löï c phuï c hoà i taù c duï ng leâ n vaä t vaø o thôø i ñieå m 0,5s laø :
A. 2N B. 1N
C. 12 N D. Baè ng 0
Caâ u 31: Moä t con laé c loø xo treo thaú ng ñöù ng, ñaà u döôù i coù vaä t m = 0,5kg; phöông trình
dao ñoä ng cuû a vaä t laø : x = 10sint (cm) . Laá y g = 10 m/s2 π Löï c taù c duï ng vaø o ñieå m treo
vaø o thôø i ñieå m 0,5 (s) laø :
A. 1 N B. 5N
C. 5,5 N D. Baè ng 0
Caâ u 32: Moä t con laé c loø xo goà m vaä t naë ng khoá i löôï ng 0,1 kg vaø loø xo ñoä cöù ng 40 N/m
treo thaú ng ñöù ng. Cho con laé c dao ñoä ng vôù i bieâ n ñoä 3 cm. Laá y g = 10 m/s2
Löï c cöï c ñaï i taù c duï ng vaø o ñieå m treo laø :
A. 2,2 N B. 0,2 N
C. 0,1 N D. Taá t caû ñeà u sai
Caâ u 33: Moä t con laé c loø xo goà m vaä t naë ng khoá i löôï ng 0,1 kg vaø loø xo ñoä cöù ng 40 N/m
treo thaú ng ñöù ng. Vaä t dao ñoä ng ñieà u hoø a vôù i bieâ n ñoä 2,5 cm. Laá y g = 10 m/s2. Löï c cöï c
tieå u taù c duï ng vaø o ñieå m treo laø :
A. 1 N B. 0,5 N
C. Baè ng 0 D. Taá t caû ñeà u sai
Caâ u 34: Moä t con laé c loø xo treo thaú ng ñöù ng, ñaà u döôù i coù vaä t khoá i löôï ng m = 0,1 kg, loø
xo ñoä cöù ng K = 40N/. Naê ng löôï ng cuû a vaä t laø 18.10-3 (J). Laá y g = 10. Löï c ñaå y cöï c ñaï i
taù c duï ng vaø o ñieå m treo laø :

A. 0,2 N B. 2,2 N
C. 1 N D. Taá t caû ñeà u sai
Caâ u 35: Moä t con laé c loø xo thaú ng ñöù ng, ñaà u döôù i coù 1 vaä t m dao ñoä ng vôù i bieâ n ñoä 10
cm. Tæ soá giöõ a löï c cöï c ñaï i vaø cöï c tieå u taù c duï ng vaø o ñieå m treo trong quaù trình dao ñoä ng
laø 73. Laá y g = 2 = 10 m/s2. π Taà n soá dao ñoä ng laø :
A. 1 Hz B. 0,5Hz
B. 0,25Hz D. Taá t caû ñeà u sai
Caâ u 36 : Moä t vaä t dao ñoä ng ñieà u hoø a vôù i phöông trình: x = A sin(tω+ϕ) Trong khoaû ng
thôø i gian 160(s) ñaà u tieâ n, vaä t ñi töø vò trí x0 = 0 ñeá n vò trí x =A32 theo chieà u döông vaø
taï i ñieå m caù ch vò trí caâ n baè ng 2cm thì noù coù vaä n toá c laø 403πcm/s . Khoá i löôï ng quaû caà u
laø m = 100g. Naê ng löôï ng cuû a noù laø
A. 32.10-2 J B. 16.10-2 J
C. 9.10-3 J D. Taá t caû ñeà u sai
Caâ u 37: Moä t vaä t m = 1,6 kg dao ñoä ng ñieà u hoø a vôù i phöông trình : x = 4sint. Laá y goá c
toï a ñoä taï i vò trí caâ n baè ng. Trong khoaû ng thôø i gian ω30π(s) ñaà u tieâ n keå töø thôø i ñieå m
t0=0, vaä t ñi ñöôï c 2 cm. Ñoä cöù ng cuû a loø xo laø :
A. 30 N/m B. 40 N/m
C. 50 N/m D. 6N/m
Caâ u 38: Moä t vaä t m = 1kg dao ñoä ng ñieà u hoø a theo phöông ngang vôù i phöông trình:
x = A sin(tω+ϕ) . Laá y goá c toï a ñoä laø vò trí caâ n baè ng 0. Töø vò trí caâ n baè ng ta keù o vaä t
theo phöông ngang 4cm roà i buoâ ng nheï . Sau thôø i gian t = 30πs keå töø luù c buoâ ng, vaä t ñi
ñöôï c quaõ ng ñöôø ng daø i 6cm. Cô naê ng cuû a vaä t laø :
A. 16.10-2 J B. 32.10-2 J
C. 48.10-2 J D. Taá t caû ñeà u sai
Caâ u 39: Con laé c loø xo dao ñoä ng ñieà u hoø a theo phöông ngang vôù i bieâ n ñoä A. Li ñoä vaä t
khi ñoä ng naê ng cuû a vaä t baè ng phaâ n nöû a theá naê ng cuû a loø xo laø :
A. x = A3± B. x = ±2A3
C. x = A2± D. x = A32±
Caâ u 40: Moä t con laé c loø xo ñoä cöù ng K treo thaú ng ñöù ng, ñaà u döôù i coù vaä t khoá i löôï ng
m=100g, laá y g = 10 m/s2. Choï n goá c toï a ñoä O taï i vò trí caâ n baè ng, truï c Ox thaú ng ñöù ng.
Kích thích cho vaä t dao ñoä ng vôù i phöông trình: x = 4sin(20t + 6π) cm. Ñoä lôù n cuû a löï c do
loø xo taù c duï ng vaø o giaù treo khi vaä t ñaï t vò trí cao nhaá t laø :
A. 1 N B. 0,6 N
C. 0,4 N D. 0,2 N
Caâ u 41: Con laé c loø xo treo thaú ng ñöù ng dao ñoä ng ñieà u hoø a theo phöông trình:
x = 2sin(20t + 2π) cm Chieà u daø i töï nhieâ n cuû a loø xo laø l0 = 30 cm . Laá y g = 10 m/s2.
Chieà u daø i toá i thieå u vaø toá i ña cuû a loø xo trong quaù trình dao ñoä ng laø :
A. 30,5 cm vaø 34,5 cm B. 31 cm vaø 36 cm
C. 32 cm vaø 34 cm D. Taá t caû ñeà u sai

Caâ u 42: Moä t loø xo ñoä cöù ng K, treo thaú ng ñöù ng, chieà u daø i töï nhieâ n l0 = 20cm. Khi caâ n
baè ng chieà u daø i loø xo laø 22 cm. Kích thích cho quaû caà u dao ñoä ng ñieà u hoø a vôù i phöông
trình: x = 2sin5πt (cm) . Laá y g = 10 m/s2 .Trong quaù trình dao ñoä ng, löï c cöï c ñaï i taù c
duï ng vaø o ñieå m treo coù cöôø ng ñoä 2(N) . Khoá i löôï ng quaû caà u laø :
A. 0,4 Kg B. 0,2 Kg
C. 0,1 Kg D. 10 (g)
Caâ u 43 : Moä t loø xo chieà u daø i töï nhieâ n l0 = 40 cm treo thaú ng ñöù ng, ñaà u döôù i coù 1 vaä t
khoá i löôï ng m. Khi caâ n baè ng loø xo daû n 10 cm. Choï n truï c Ox thaú ng ñöù ng, chieà u döông
höôù ng xuoá ng, goá c toï a ñoä taï i vò trí caâ n baè ng. Kích thích cho quaû caà u dao ñoä ng vôù i
phöông trình: x = 2sin(t2πω+) (cm) . Chieà u daø i loø xo khi quaû caà u dao ñoä ng ñöôï c nöû a
chu kyø keå töø luù c baé t ñaà u dao ñoä ng laø :
A. 50 cm B. 40 cm
C. 42 cm D. 48 cm
Caâ u 44: Moä t loø xo khoá i löôï ng khoâ ng ñaù ng keå , chieà u daø i töï nhieâ n l 0 = 125 cm treo
thaú ng ñöù ng, ñaà u döôù i coù quaû caà u m. Choï n goá c toï a ñoä ôû vò trí caâ n baè ng, truï c Ox thaú ng
ñöù ng, chieà u döông höôù ng xuoá ng. Vaä t dao ñoä ng vôù i phöông trình: x = 10sin( 2t6ππ−)
cm. Laá y g = 10 m/s2 . Chieà u daø i loø xo ôû thôø i ñieå m t0 = 0 laø :
A. 150 cm B. 145 cm
C. 135 cm D. 115 cm
Caâ u 45: Moä t vaä t dao ñoä ng ñieà u hoø a vôù i phöông trình x = 2sin(20t + 2π) cm. Vaä n toá c
vaø o thôø i ñieå m t = 8π (s) laø :
A. 4 cm/s B. -40 cm/s
C. 20 cm/s D. 1 m/s
Caâ u 46: Vaä t m dao ñoä ng ñieà u hoø a vôù i phöông trình: x = 20sin2t (cm). Gia toá c taï i li ñoä
l0 cm laø : π
A. -4 m/s2 B. 2 m/s2
C. 9,8 m/s2 D. 10 m/s2
Caâ u 47: Moä t con laé c loø xo ñoä cöù ng K = 100N/m, vaä t naë ng khoá i löôï ng m = 250g, dao
ñoä ng ñieà u hoø a vôù i bieâ n ñoä A = 4cm. Laá y t0 = 0 luù c vaä t ôû vò trí bieâ n thì quaõ ng ñöôø ng
vaä t ñi ñöôï c trong thôø i gian 10π(s) ñaà u tieâ n laø :
A. 12 cm B. 8 cm
C. 16 cm D. 24 cm
Caâ u 48: Moä t con laé c loø xo dao ñoä ng ñieà u hoø a khoâ ng ma saù t treâ n maë t phaú ng naè m
ngang. Loø xo ñoä cöù ng K, khoá i löôï ng quaû caà u laø m, bieâ n ñoä dao ñoä ng laø A. Khaú ng ñònh
naø o sau ñaâ y laø sai:
A. Löï c ñaø n hoà i cöï c ñaï i coù ñoä lôù n F = KA
B. Löï c ñaø n hoà i cöï c tieå u laø F = 0
C. Löï c ñaå y ñaø n hoà i cöï c ñaï i coù ñoä lôù n F = K(A - lΔ). Vôù i lΔ laø ñoä daû n loø xo taï i vò trí
caâ n baè ng
D. Löï c phuï c hoà i baè ng löï c ñaø n hoà i

Caâ u 49: Moä t con laé c loø xo goà m quaû caà u khoá i löôï ng m vaø loø xo ñoä cöù ng K. Khaú ng ñònh
naø o sau ñaâ y laø sai
A. Khoá i löôï ng taê ng 4 laà n thì chu kyø taê ng 2 laà n
B. Ñoä cöù ng giaû m 4 laà n thì chu kyø taê ng 2 laà n
C. Khoá i löôï ng giaû m 4 laà n ñoà ng thôø i ñoä cöù ng taê ng 4 laà n thì chu kyø giaû m 4 laà n
D. Ñoä cöù ng taê ng 4 laà n thì naê ng löôï ng taê ng 2 laà n
Caâ u 50: Chu kyø dao ñoä ng ñieà u hoø a cuû a con laé c loø xo khoâ ng phuï thuoä c vaø o
A. Ñoä cöù ng loø xo B. Vó ñoä ñòa lyù
C. Ñaë c tính cuû a heä dao ñoä ng D. Khoá i löôï ng quaû caà u
Caâ u 51: Moä t vaä t M chuyeå n ñoä ng troø n ñeà u vôù i vaä n toá c goù c ω coù hình chieá u x leâ n moä t
ñöôø ng thaú ng naè m trong maë t phaú ng quó ñaï o laø OP. Khaú ng ñònh naø o sau ñaâ y laø sai
A. x tuaâ n theo qui luaä t hình sin hoaë c cosin ñoá i vôù i thôø i gian
B. Thôø i gian maø M chuyeå n ñoä ng baè ng thôø i gian P chuyeå n ñoä ng tΔ
C. Vaä n toá c trung bình cuû a M baè ng vaä n toá c trung bình cuû a P trong cuø ng thôø i gian t Δ
D. Taà n soá goù c cuû a P baè ng vaä n toá c goù c cuû a M
Caâ u 52: Xeù t hai con laé c: loø xo vaø con laé c ñôn. Khaú ng ñònh naø o sau ñaâ y laø sai
A. Con laé c ñôn vaø con laé c loø xo ñöôï c coi laø heä dao ñoä ng töï do neá u caù c löï c ma saù t taù c
duï ng vaø o heä laø khoâ ng ñaù ng keå
B. Con laé c ñôn laø dao ñoä ng ñieà u hoø a khi bieâ n ñoä goù c laø nhoû vaø ma saù t beù
C. Chu kyø con laé c ñôn phuï thuoä c vaø o vò trí cuû a vaä t treâ n traù i ñaá t vaø nhieä t ñoä cuû a moâ i
tröôø ng
D. Ñònh luaä t Hookes (Huù c) ñoá i vôù i con laé c loø xo ñuù ng trong moï i giôù i haï n ñaø n hoà i cuû a
loø xo
Caâ u 53: Moä t vaä t khoá i löôï ng m = 400g treo vaø o 1 loø xo ñoä cöù ng K = 160N/m. Vaä t dao
ñoä ng ñieà u hoø a theo phöông thaú ng ñöù ng vôù i bieâ n ñoä 10cm. Vaä n toá c cuû a vaä t taï i trung
ñieå m cuû a vò trí caâ n baè ng vaø vò trí bieâ n coù ñoä lôù n laø :
A. 3 m/s B. 203 cm/s
C. 103 cm/s D. 2032 cm/s
Caâ u 54: Xeù t con laé c loø xo coù phöông trình dao ñoä ng : x = Asin(tω+ϕ)
Khaú ng ñònh naø o sau ñaâ y laø sai
A. Taà n soá goù c laø ñaï i löôï ng xaù c ñònh pha dao ñoä ng
B. Taà n soá goù c laø goù c bieá n thieâ n trong 1 ñôn vò thôø i gian
C. Pha dao ñoä ng laø ñaï i löôï ng xaù c ñònh traï ng thaù i dao ñoä ng cuû a vaä t vaø o thôø i ñieå m t
D. Li ñoä con laé c vaø gia toá c töù c thôø i laø 2 dao ñoä ng ngöôï c pha
Caâ u 55: Moä t con laé c loø xo dao ñoä ng theo phöông ngang vôù i chieà u daø i quó ñaï o laø 14cm,
taà n soá goù c (rad/s). Vaä n toá c khi pha dao ñoä ng baè ng 3πrad laø :
A. 7 cm/s B. π73π cm/s
C. 72π cm D. 73π cm/s

Caâ u 56: Moä t loø xo treo thaú ng ñöù ng, ñaà u treâ n coá ñònh, ñaà u döôù i coù vaä t m = 100g, ñoä cöù ng K = 25
N/m, laá y g = 10 m/s2. Choï n truï c Ox thaú ng ñöù ng, chieà u döông höôù ng xuoá ng. Vaä t dao ñoä ng vôù i
phöông trình: x = 4sin(55t6ππ+) cm . Thôø i ñieå m luù c vaä t qua vò trí loø xo bò daû n 2 cm laà n ñaà u tieâ n
laø :
A. 130 s B. 125s
C. 115s D. 15s
Caâ u 57: Moä t loø xo treo thaú ng ñöù ng, ñaà u treâ n coá ñònh, ñaà u döôù i coù vaä t m = 100g, ñoä cöù ng K = 25
N/m, laá y g = 10 m/s2. Choï n truï c Ox thaú ng ñöù ng, chieà u döông höôù ng xuoá ng. Vaä t dao ñoä ng vôù i
phöông trình: x = 4sin(55t6ππ+) cm, Löï c phuï c hoà i ôû thôø i ñieå m loø xo bò daû n 2 cm coù cöôø ng ñoä :
A. 1 N B. 0,5 N
C. 0,25N D. 0,1 N
Caâ u 58: Moä t loø xo khoá i löôï ng khoâ ng ñaù ng keå , treo vaø o moä t ñieå m coá ñònh, coù chieà u daø i töï nhieâ n
l0. Khi treo vaä t m1 = 0,1 kg thì noù daø i l1 = 31 cm. Treo theâ m moä t vaä t m2=100g thì ñoä daø i môù i laø l2
= 32 cm. Ñoä cöù ng K vaø l0 laø :
A. 100 N/m vaø 30 cm B. 100 N/m vaø 29 cm
C. 50 N/m vaø 30 cm D. 150 N/m vaø 29 cm
Caâ u 59: Moä t loø xo khoá i löôï ng khoâ ng ñaù ng keå , coù chieà u daø i töï nhieâ n l0, ñoä cöù ng K treo vaø o moä t
ñieå m coá ñònh. Neá u treo moä t vaä t m1 = 50g thì noù daû n theâ m 2m. Thay baè ng vaä t m2 = 100g thì noù
daø i 20,4 cm. Choï n ñaù p aù n ñuù ng
A. l0 = 20 cm ; K = 200 N/m B. l0 = 20 cm ; K = 250 N/m
C. l0 = 25 cm ; K = 150 N/m D. l0 = 15 cm ; K = 250 N/m
Caâ u 60: Moä t loø xo treo thaú ng ñöù ng ñaà u döôù i coù 1 vaä t m dao ñoä ng ñieà u hoø a vôù i phöông trình: x =
2,5sin(105t + 2π) cm. Laá y g = 10 m/s2 . Löï c cöï c tieå u cuû a loø xo taù c duï ng vaø o ñieå m treo laø :
A. 2N B. 1N
C. Baè ng 0 D. Fmin = K(Δl - A)
Caâ u 61: Con laé c loø xo goà m quaû caà u m = 300g, k = 30 N/m treo vaø o moä t ñieå m coá ñònh. Choï n goá c
toï a ñoä ôû vò trí caâ n baè ng, chieà u döông höôù ng xuoá ng, goá c thôø i gian laø luù c vaä t baé t ñaà u dao ñoä ng .
Keù o quaû caà u xuoá ng khoû i vò trí caâ n baè ng 4 cm roà i truyeà n cho noù moä t vaä n toá c ban ñaà u 40 cm/s
höôù ng xuoá ng. Phöông trình dao ñoä ng cuû a vaä t laø :
A. 4sin(10t - 2π) cm B. 42sin(10t + 4π) cm
C. 42sin(10t - 4π) cm D. 4sin(10πt + 4π) cm
Caâ u 62: Moä t con laé c loø xo treo thaú ng ñöù ng K = 2,7 N/m quaû caà u m = 0,3 Kg. Töø vò trí caâ n baè ng
keù o vaä t xuoá ng 3 cm roà i cung caá p moä t vaä n toá c 12 cm/s höôù ng veà vò trí caâ n baè ng. Laá y t0 = 0 taï i vò
trí caâ n baè ng Phöông trình dao ñoä ng laø :
A. 5sin(3t - π) cm B. 5sin(3t) cm
C. 5sin(3t + 4π) cm D. 5sin (3t - 2π) (cm)
Caâ u 63: Khi treo quaû caà u m vaø o 1 loø xo thì noù daû n ra 25 cm. Töø vò trí caâ n baè ng keù o quaû caà u
xuoá ng theo phöông thaú ng ñöù ng 20 cm roà i buoâ ng nheï . Choï n t0 = 0 laø luù c vaä t qua vò trí caâ n baè ng
theo chieà u döông höôù ng xuoá ng, laá y g = 10 m/s2 . Phöông trình dao ñoä ng cuû a vaä t coù daï ng:
A. 20sin(2t + π2π) cm B. 20sin(2πt) cm
C. 45sin2πt cm D. 20sin(100πt) cm
Caâ u 64: Con laé c loø xo treo thaú ng ñöù ng goà m vaä t m = 250g loø xo K = 100 N/m. Keù o vaä t xuoá ng
döôù i cho loø xo daû n 7,5 cm roà i buoâ ng nheï . Choï n truï c Ox thaú ng ñöù ng, chieà u döông höôù ng leâ n, goá c
toï a ñoä ôû vò trí caâ n baè ng, t0 = 0 luù c thaû vaä t. Laá y g = 10 m/s2. Phöông trình dao ñoä ng laø :
A. x = 7,5sin(20t - 2π) cm B. x = 5sin(20t - 2π) cm
C. x = 5sin(20t + 2π) cm D. x = 5sin(10t - 2π) cm

Caâ u 65: Moä t loø xo ñaà u treâ n coá ñònh, ñaà u döôù i treo moä t vaä t khoá i löôï ng m. Vaä t dao ñoä ng ñieà u hoø a
thaú ng ñöù ng vôù i taà n soá f = 4,5 Hz. Trong quaù trình dao ñoä ng, chieà u daø i loø xo thoû a ñieà u kieä n 40
cm ≤ l ≤ 56 cm. Choï n goá c toï a ñoä ôû vò trí caâ n baè ng, chieà u döông höôù ng xuoá ng, goá c thôø i gian luù c
loø xo ngaé n nhaá t. Phöông trình dao ñoä ng cuû a vaä t laø :
A. x = 8sin(9t) cm B. x = 16sin(9ππt - 2π) cm
C. x = 8sin(4,5t - π2π) cm D. x = 8sin(9πt - 2π) cm
Caâ u 66: Moä t loø xo ñoä cöù ng K, ñaà u döôù i treo vaä t m = 500g, vaä t dao ñoä ng vôù i cô naê ng 10-2 (J). ÔÛ
thôø i ñieå m ban ñaà u noù coù vaä n toá c 0,1 m/s vaø gia toá c 3− m/s2. Phöông trình dao ñoä ng laø :
A. x = 4sin(10t + π2π) cm B. x = 2sint (cm)
C. x = 2sin(10t + 3π) cm D. x = 2sin(20t + 3π) cm
Caâ u 67: Hai loø xo coù cuø ng chieà u daø i töï nhieâ n. Khi treo vaä t m = 200g baè ng loø xo K1 thì noù dao
ñoä ng vôù i chu kyø T1 = 0,3s. Thay baè ng loø xo K2 thì chu kyø laø T2 = 0,4(s).
Noá i hai loø xo treâ n thaø nh moä t loø xo daø i gaá p ñoâ i roà i treo vaä t m treâ n vaø o thì chu kyø laø :
A. 0,7 s B. 0,35 s
C. 0,5 s D. 0,24 s
Caâ u 68: Hai loø xo coù cuø ng chieà u daø i töï nhieâ n. Khi treo vaä t m = 200g baè ng loø xo K1 thì noù dao
ñoä ng vôù i chu kyø T1 = 0,3s. Thay baè ng loø xo K2 thì chu kyø laø T2 = 0,4(s).
Noá i hai loø xo vôù i nhau baè ng caû hai ñaà u ñeå ñöôï c 1 loø xo coù cuø ng ñoä daø i roà i treo vaä t m vaø o phía
döôù i thì chu kyø laø :
A. 0,24 s B. 0,5 s
C. 0,35 s D. 0,7 s
Caâ u 69: Hai loø xo coù cuø ng chieà u daø i töï nhieâ n. Khi treo vaä t m = 200g baè ng loø xo K1 thì noù dao
ñoä ng vôù i chu kyø T1 = 0,3s. Thay baè ng loø xo K2 thì chu kyø laø T2 = 0,4(s).
Maé c hai loø xo noá i tieá p vaø muoá n chu kyø môù i baâ ygiôø laø trung bình coä ng cuû a T1 vaø T2 thì phaû i treo
vaø o phía döôù i moä t vaä t khoá i löôï ng m’ baè ng:
A. 100 g B. 98 g
C. 96 g D. 400 g
Caâ u 70: Moä t loø xo ñoä cöù ng K = 200 N/m treo vaø o 1 ñieå m coá ñònh, ñaà u döôù i coù vaä t m=200g. Vaä t
dao ñoä ng ñieà u hoø a vaø coù vaä n toá c taï i vò trí caâ n baè ng laø : 62,8 cm/s. Laá y g=10m/s2. Laá y 1 loø xo
gioá ng heä t nhö loø xo treâ n vaø gheù p noá i tieá p hai loø xo roà i treo vaä t m, thì thaá y noù dao ñoä ng vôù i cô
naê ng vaã n baè ng cô naê ng cuû a noù khi coù 1 loø xo. Bieâ n ñoä dao ñoä ng cuû a con laé c loø xo gheù p laø :
A. 2cm B. 22cm
C. 22cm D. 22cm
Caâ u 71: Moä t vaä t khoá i löôï ng m = 2kg khi maé c vaø o hai loø xo ñoä cöù ng K1 vaø K2 gheù p song song thì
dao ñoä ng vôù i chu kyø T = 23πs. Neá u ñem noù maé c vaø o 2 loø xo noù i treâ n gheù p noá i tieá p thì chu lyø luù c
naø y laø : T’ = 3T2. Ñoä cöù ng K1 vaø K2 coù giaù trò:
A. K1 = 12N/m ; K2 = 6 N/m B. K1 = 18N/m ; K2 = 5N/m
C. K1 = 6N/m ; K2 = 12 N/m D. A vaø C ñeà u ñuù ng
Caâ u 72: Hai loø xo gioá ng heä t nhau, chieà u daø i töï nhieâ n l0 = 20cm, ñoä cöù ng K = 200N/m gheù p noá i
tieá p roà i treo thaú ng ñöù ng vaø o moä t ñieå m coá ñònh. Khi treo vaø o ñaà u döôù i moä t vaä t m = 200g roà i kích
thích cho vaä t dao ñoä ng vôù i bieâ n ñoä 2cm. Laá y g = 10m/s2. Chieà u daø i toá i ña lmax vaø toá i thieå u lmin
cuû a loø xo trong quaù trình dao ñoä ng laø :
A. lmax = 44cm ; lmin = 40cm B. lmax = 42,5cm ; lmin = 38,5cm
C. lmax = 24cm ; lmin = 20cm D. lmax = 22,5cm ; lmin = 18,5cm
Caâ u 73: Vaä t m beà daø y khoâ ng ñaù ng keå , maé c nhö hình veõ :
K1 = 60 N/m ; K2 = 40 N/m. ÔÛ thôø i ñieå m t0 = 0, keù o vaä t sao cho loø xo K1 daû n 20cm thì loø xo K2 coù
chieà u daø i töï nhieâ n vaø buoâ ng nheï . Choï n O laø vò trí caâ n baè ng, phöông trình dao ñoä ng cuû a vaä t laø :

A. x = 8sin(10t2ππ+) cm B. x = 12sin(10t2ππ+) cm
C. x = 8sin(10t2ππ−) cm D. x = 12sin(10t2ππ+) cm
Caâ u 74: Moä t loø xo chieà u daø i töï nhieâ n l0 = 45cm ñoä cöù ng K0 = 12N/m. Luù c ñaà u caé t thaø nh 2 loø xo
coù chieà u daø i laà n löôï t laø 18cm vaø 27cm. Sau ñoù gheù p chuù ng song song vôù i nhau vaø gaé n vaä t m =
100g vaø o thì chu kyø dao ñoä ng laø :
A. 55π (s) B. 255 (s)
C. 55 (s) D. Taá t caû ñeà u sai.
Caâ u 75: Con laé c loø xo dao ñoä ng theo phöông ngang vôù i phöông trình: x=10sin(2t+2π) cm . Thôø i
gian ngaé n nhaá t töø luù c t0 = 0 ñeá n thôø i ñieå m vaä t coù li ñoä -5cm laø :
A. 6π (s) B. 4π (s)
C. 2π (s) D. 12 (s)
Caâ u 76: Con laé c loø xo coù ñoà thò nhö hình veõ : Phöông trình dao ñoä ng cuû a vaä t laø :
A. x = 4sin10t (cm) π
B. x = 8sin5t (cm) π
C. x = 4sin(5t - π2π) (cm)
D. x = 4sin(5t + π2π) (cm)
Caâ u 77: Moä t vaä t dao ñoä ng ñieà u hoø a vôù i bieâ n ñoä 6cm, taï i li ñoä -2cm tæ soá theá naê ng vaø ñoä ng naê ng
coù giaù trò
A. 3 B. 26
C. 98 D. 89
Caâ u 78: Moä t loø xo ñoä cöù ng K treo thaú ng ñöù ng vaø o ñieå m coá ñònh, ñaà u döôù i coù vaä t m=100g. Vaä t
dao ñoä ng ñieà u hoø a vôù i taà n soá f = 5Hz, cô naê ng laø 0,08J laá y g = 10m/s2
Tæ soá ñoä ng naê ng vaø theá naê ng taï i li ñoä x = 2cm laø
A. 3 B. 13
C. 12 D. 4
Caâ u 79: Moä t loø xo coù ñoä cöù ng ban ñaà u laø K quaû caà u khoá i löôï ng m. Khi giaû m ñoä cöù ng 3 laà n vaø
taê ng khoá i löôï ng vaä t leâ n 2 laà n thì chu kyø môù i
A. Taê ng 6 laà n B. Giaû m 6 laà n x(cm)-4Ot(s) 0,4+4
C. Khoâ ng ñoå i D. Giaû m 66 laà n
Caâ u 80: Moä t con laé c loø xo ñoä cöù ng K = 20N/m dao ñoä ng vôù i chu kyø 2s. Khi pha dao ñoä ng laø
2πrad thì gia toá c laø 203−cm/s2. Naê ng löôï ng cuû a noù laø :
A. 48.10-3(J) B. 96.10-3 (J)
C. 12.10-3 (J) D. 24.10-3 (J)
Caâ u 81: Moä t loø xo ñoä cöù ng K = 80 N/m. Trong cuø ng khoaû ng thôø i gian nhö nhau, neá u treo quaû
caà u khoá i löôï ng m1 thì noù thöï c hieä n 10 dao ñoä ng, thay baè ng quaû caà u khoá i löôï ng m2 thì soá dao
ñoä ng giaû m phaâ n nöû a. Khi treo caû m1 vaø m2 thì taà n soá dao ñoä ng laø 2πHz. Tìm keá t quaû ñuù ng
A. m1 = 4kg ; m2 = 1kg B. m1 = 1kg ; m2 = 4kg
C. m1 = 2kg ; m2 = 8kg D. m1 = 8kg ; m2 = 2kg
Caâ u 82: Moä t con laé c loø xo goà m quaû caà u m = 100g dao ñoä ng ñieà u hoø a theo phöông ngang vôù i
phöông trình: x = 2sin(10t6ππ+) cm . Ñoä lôù n löï c phuï c hoà i cöï c ñaï i laø :
A. 4N B. 6N
C. 2N D. 1N

------------

Đáp án ở trang sau
ÑAÙ P AÙ N

1. D 2. C 3. C 4. B 5. C 6. B 7. B
8. D 9. C 10. B 11. B 12. D 13. A 14. C
15. D 16. B 17. D 18. A 19. D 20. C 21. B
22. A 23. C 24. A 25. C 26. D 27. B 28. D
29. A 30. B 31. C 32. A 33. C 34. A 35. A
36. A 37. B 38. B 39. 40. B 41. A 42. B
43. D 44. B 45. B 46. A 47. C 48. C 49. D
50. B 51. C 52. D 53. A 54. B 55. A 56. C
57. B 58. A 59. B 60. C 61. B 62. A 63. B
64. B 65. D 66. C 67. C 68. A 69. B 70. B
71. D 72. A 73. B 74. A 75. A 76. D 77. C
78. A 79. D 80. C 81. B 82. C

TT l uyeä n thi ÑH CLC Vónh Vieã nĐề số 1 (Trung tâm luyện thi Hồng Đức)

C©u 1: Chän ph- ¬ng ¸n sai. Quang phæ liªn tôc ph¸t ra tõ:
A. ChÊt r¾n bÞ nung nãng B. ChÊt khÝ cã tØ khèi nhá bÞ nung nãng
C. ChÊt khÝ khi nÐn m¹nh bÞ nung nãng C. ChÊt láng bÞ nung nãng
C©u 2: Chän ph- ¬ng ¸n sai khi nãi vÒ tia tö ngo¹i
A. T¸c dông rÊt m¹nh lªn kÝnh ¶nh.
B. Gièng nh- tia hång ngo¹i tia tö ngo¹i kh«ng cã b¶n chÊt sãng ®iÖn tõ.
C. Cã t¸c dông nhiÖt rÊt m¹nh
D. Cã mét sè t¸c dông sinh häc.
C©u 3: Chän ph- ¬ng ¸n sai khi nãi vÒ phÐp ph©n tÝch quang phæ.
A. PhÐp ph©n tÝch quang phæ lµ phÐp x¸c ®Þnh thµnh phÇn hîp thµnh c¸c chÊt dùa vµo
quang phæ cña chóng.
B. Trong phÐp ph©n tÝch ®Þnh tÝnh, nhËn biÕt sù cã mÆt cña c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau
trong mÉu ®em ph©n tÝch. PhÐp ph©n tÝch quang phæ ®Þnh tÝnh tiÖn lîi ë chç: ®¬n gi¶n
vµ cho kÕt qu¶ nhanh h¬n phÐp ph©n tÝch ho¸ häc.
C. Trong phÐp ph©n tÝch ®Þnh l- îng, chØ x¸c ®Þnh ®- îc nång ®é cña c¸c thµnh phÇn
trong mÉu mµ kh«ng x¸c ®Þnh ®- îc thµnh phÇn hîp thµnh cña mÉu.
D. PhÐp ph©n tÝch quang phæ ®Þnh l- îng cã - u ®iÓm: rÊt nh¹y, cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn
®- îc mét nång ®é rÊt nhá (cì 0,002%) cña chÊt nµo ®ã trong mÉu.
C©u 4: Khi sãng truyÒn qua c¸c m«i tr- êng vËt chÊt, ®¹i l- îng kh«ng thay ®æi lµ
A. N¨ng l- îng sãng B. Biªn ®é sãng C. B- íc sãng D. TÇn sè sãng
C©u 5: M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu sö dông phæ biÕn trong thùc tÕ lµ
A. kiÓu kh«ng ®ång bé B. kiÓu c¶m øng C. kiÓu tù c¶m D. kiÓu tõ ®éng
C©u 6: Khi chïm s¸ng truyÒn qua c¸c m«i tr- êng c- êng ®é bÞ gi¶m lµ v×
A. biªn ®é gi¶m B. sè l- îng tö gi¶m
C. n¨ng l- îng tõng l- îng tö gi¶m D. sè l- îng tö vµ n¨ng l- îng tõng l- îng tö gi¶m
C©u 7: §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn phô thuéc vµo
A. c- êng ®é cña chïm s¸ng kÝch thÝch B. N¨ng l- îng cña tõng ph«t«n hÊp thô ®- îc
C. sè ph«t«n hÊp thô ®- îc C. sè ph«t«n chiÕu vµo
C©u 8: Víi ¸nh s¸ng kÝch thÝch cã b- íc sãng tho¶ m·n ®Þnh luËt quang ®iÖn thø nhÊt
th× c- êng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ kh«ng phô thuéc vµo
A. sè ph«t«n chiÕu vµo anèt B. sè ph«t«n chiÕu vµo catèt
C. sè electron bøt ra khái catèt trong 1
gi©y
D. sè electron ®Õn catèt trong 1 gi©y
C©u 9: Ph«t«n ¸nh s¸ng kh«ng cã
A. n¨ng l- îng B. ®éng l- îng C. khèi l- îng D. khèi l- îng vµ ®éng l- îng
C©u 10: C«ng tho¸t cña mét kim lo¹i cho biÕt
A. N¨ng l- îng tèi thiÓu cÇn cung cÊp ®Ó bøt electron ra khái bÒ mÆt kim lo¹i
B. N¨ng l- îng tèi ®a cÇn cung cÊp ®Ó bøt electron ra khái bÒ mÆt kim lo¹i
C. N¨ng l- îng cña ph«t«n chiÕu vµo kim lo¹i
D. §éng n¨ng cùc ®¹i cña electron ra khái bÒ mÆt kim lo¹i
C©u 11: Tia phãng x¹ kh«ng cã tÝnh chÊt nµo sau ®©y:
A. lµm ®en kÝnh ¶nh B. ion ho¸ c¸c chÊt
C. lµm ph¸t quang D. gióp x- ¬ng t¨ng tr- ëng
C©u 12: Ph¶n øng h¹t nh©n nh©n t¹o kh«ng cã c¸c ®Æc ®iÓm nµo sau ®©y:
A. to¶ n¨ng l- îng B. t¹o ra chÊt phãng x¹
C. kh«ng kiÓm so¸t ®- îc D. n¨ng l- îng nghØ b¶o toµn
C©u 13: §é hôt khèi cña h¹t nh©n

A. lu«n d- ¬ng B. lu«n ©m C. lu«n b»ng 0 D. cã thÓ ©m, d- ¬ng nh- ng kh«ng =0
C©u 14: H¹t n¬trino vµ h¹t gama kh«ng cã cïng tÝnh chÊt nµo sau ®©y:
A. khèi l- îng nghØ b»ng kh«ng B. chuyÓn ®éng víi vËn tèc ¸nh s¸ng
C. kh«ng mang ®iÖn, kh«ng cã sè khèi D. b¶n chÊt sãng ®iÖn tõ
C©u 15: C¸c h¹t nh©n nÆng (Uran, Plut«ni..) vµ h¹t nh©n nhÑ (Hi®r«, Hªli...) cã cïng
tÝnh chÊt nµo sau ®©y
A. cã n¨ng l- îng liªn kÕt lín B. dÔ tham gia ph¶n øng h¹t nh©n
C. tham gia ph¶n øng nhiÖt h¹ch D. g©y ph¶n øng d©y chuyÒn
C©u 16: Thùc chÊt cña phãng x¹ bªta trõ lµ
A. Mét pr«t«n biÕn thµnh 1 n¬tr«n vµ c¸c h¹t kh¸c.
B. Mét n¬tr«n biÕn thµnh 1 pr«t«n vµ c¸c h¹t kh¸c.
C. Mét ph«t«n biÕn thµnh 1 n¬tr«n vµ c¸c h¹t kh¸c.
D. Mét ph«t«n biÕn thµnh 1 n¬trin« vµ c¸c h¹t kh¸c.
C©u 17: Trong quang phæ v¹ch hi®r«, bèn v¹ch n»m trong vïng ¸nh s¸ng tr«ng thÊy
cã mµu lµ
A. ®á,cam,chµm, tÝm B.®á, lam, chµm,
tÝm
C. ®á, cam, lam, tÝm D.®á, cam, vµng,
tÝm
C©u 18: VËn dông mÉu nguyªn tö Bo, gi¶i thÝch ®- îc:
A. Quang phæ v¹ch cña nguyªn tö hi®r«, nguyªn tö hªli.
B. Quang phæ v¹ch cña nguyªn tö hi®r«, nguyªn tö natri,...
C. Quang phæ v¹ch cña nguyªn tö hi®r«, vµ c¸c i«n t- ¬ng tù.
D. ChØ quang phæ v¹ch cña nguyªn tö hi®r«.
C©u 19: Trong th«ng tin liªn liªn l¹c d- íi n- íc ng- êi ta th- êng sö dông
A. sãng dµi vµ cùc dµi B. sãng trung v× nã bÞ n- íc hÊp thô Ýt
C. sãng ng¾n v× nã ph¶n x¹ tèt trªn mÆt
n- íc
C. sãng cùc ng¾n v× nã cã n¨ng l- îng lín
C©u 20: VËt kÝnh cña mét m¸y ¶nh lµ thÊu kÝnh máng cã d¹ng ph¼ng låi lµm b»ng thuû
tinh cã chiÕt suÊt 6 , 1 n = . B¸n kÝnh cong cña mÆt låi lµ ( ) cm 6 R = . Dïng m¸y ¶nh ®Ó
chôp ¶nh cña mét ng- êi ch¹y qua víi vËn tèc ( ) h / km 18 v = , theo ph- ¬ng vu«ng gãc
víi trôc chÝnh cña vËt kÝnh, c¸ch m¸y ¶nh ( ) cm 500 d = . Hái thêi gian èng kÝnh më tèi ®a
lµ bao nhiªu ®Ó ®é nhoÌ cña ¶nh kh«ng qu¸ ( ) mm 2 , 0 .
A. ( ) ms 95 , 1 t
max
= A B. ( ) ms 96 , 1 t
max
= A C. ( ) ms 97 , 1 t
max
= A D. ( ) ms 98 , 1 t
max
= A
C©u 21: Mét ng- êi cã ®iÓm cùc cËn c¸ch m¾t ( ) cm 18 OC
C
= . Hái ng- êi ®ã ph¶i ®øng
c¸ch g- ¬ng cÇu cã tiªu cù ( ) cm 12 f ÷ = mét kho¶ng bao nhiªu ®Ó cã thÓ nh×n thÊy ¶nh
cña m×nh vµ m¾t ph¶i ®iÒu tiÕt tèi ®a.
A. 10cm B. 12 cm C. 8cm D. 7cm
C©u 22: Mét kÝnh hiÓn vi mµ vËt kÝnh cã tiªu cù f
1
, thÞ kÝnh cã tiªu cù f
2
vµ ®é dµi quang
häc o. Mét ng- êi cã kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt lµ § vµ ®iÓm cùc viÔn c¸ch m¾t lµ OC
V
,
®Æt m¾t s¸t vµo thÞ kÝnh ®Ó ng¾m chõng ë ®iÓm cùc viÔn. §é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi lµ:
A.
V 2 1
2
2
V
OC
.
f f
f
G
§ f §
2
+ o ÷ o
= B.
V 2 1
2
2
V
OC
.
f f
f
G
§ f §
2
÷ o + o
=
C.
V 2 1
2
2
V
OC
.
f f
f
G
§ f §
2
+ o + o
= D.
V 2 1
2
2 1
V
OC
.
f f
f f
G
§ f §
2
+ + o
=
C©u 23: §é béi gi¸c cña kÝnh thiªn v¨n khi ng¾m chõng cùc cËn, cùc viÔn, v« cùc lÇn l- ît
lµ G
C
, G
V
, G
·
. Chän ph- ¬ng ¸n ®óng.
A. G
C
< G
V
< G
·
B. G
V
<G
C
< G
·
C. G
C
< G
·
< G
V
D. G
·
< G
V
< G
C


C©u 24: Mét vËt tham gia ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph- ¬ng, cïng tÇn sè vµ
cã d¹ng nh- sau: ( ) ( ) cm t sin x
1 1
4 2 ¢ + = , ( ) ( ) cm t sin x
2 2
4 2 ¢ + = víi t ¢ ¢ s ÷ s
1 2
0 . BiÕt
ph- ¬ng tr×nh dao ®éng tæng hîp ( ) ( ) cm 6 / t 4 sin 2 x t + = . H·y x¸c ®Þnh
1
¢ .
A. π/6 B. - π/6 C. π/2 D. - π/2
C©u 25: Mét con l¾c ®¬n d©y treo cã chiÒu dµi ( ) m 5 , 0 , qu¶ cÇu cã khèi l- îng
( ) g 10 m = Cho con l¾c dao ®éng víi li ®é gãc nhá trong kh«ng gian cã lùc F cã h- íng
th¼ng ®øng tõ trªn xuèng cã ®é lín 0,04 N. LÊy ( )
2
s / m 8 , 9 g = , 1416 , 3 = t . X¸c ®Þnh chu
kú dao ®éng nhá
A. 1,1959 s B. 1,1960 s C. 1,1961 s D. 1,192 s
C©u 26: XÐt ®- êng ®i cña tia s¸ng ®¬n s¾c qua l¨ng kÝnh. BiÕt gãc tíi mÆt AB lµ
0
1
45 i = , l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang
0
60 A = vµ cã chiÕt suÊt 2 n = . X¸c ®Þnh gãc
lÖch khi ®ã. NÕu t¨ng hoÆc gi¶m gãc tíi mét vµi ®é th× gãc lÖch sÏ thay ®æi thÕ nµo?
A.
0
30 , t¨ng B.
0
30 , gi¶m C.
0
45 , gi¶m D.
0
45 , t¨ng
C©u 27: §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ mèi t- ¬ng quan gi÷a vËt vµ ¶nh qua g- ¬ng
cÇu lâm?
A. VËt thËt n»m ngoµi kho¶ng OC cho ¶nh thËt n»m trong kho¶ng CF. KÝch th- íc cña
¶nh lín h¬n vËt.
B. VËt thËt n»m trong kho¶ng CF cho ¶nh thËt n»m ngoµi kho¶ng OC. KÝch th- íc cña
¶nh lín h¬n vËt.
C. VËt thËt n»m trong kho¶ng OF cho ¶nh ¶o sau g- ¬ng. KÝch th- íc cña ¶nh lín h¬n
vËt.
D. VËt n»m ë F cho ¶nh ë v« cïng.
C©u 28: Khi chiÕu mét bøc x¹ cã b- íc sãng ( ) m 546 , 0 µ = ì vµo bÒ mÆt catèt cña mét tÕ
bµo quang ®iÖn. Dïng mµn ch¾n t¸ch ra mét chïm hÑp c¸c electron quang ®iÖn cã
vËn tèc cùc ®¹i vµ h- íng nã vµo mét tõ tr- êng ®Òu c¶m øng tõ ( ) T 10 B
4 ÷
= vu«ng gãc
víi ph- ¬ng vËn tèc ban ®Çu cña electron th× quü ®¹o electron ®i trong tõ tr- êng lµ
®- êng trßn cã b¸n kÝnh ( ) cm 332 , 2 R = . TÝnh vËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña electron.
A. 0,4.10
6
m/s B. 0,5.10
6
m/s C. 0,6.10
6
m/s D. 0,7.10
6
m/s
C©u 29: Trong thÝ nghiÖm giao thoa I©ng kho¶ng c¸ch hai khe ( ) mm 1 a = , kho¶ng c¸ch
hai khe ®Õn mµn ( ) m 2 D = . Giao thoa víi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c th× trªn mµn chØ quan s¸t
®- îc 11 v©n s¸ng mµ kho¶ng c¸ch hai v©n ngoµi cïng lµ ( ) mm 8 . X¸c ®Þnh b- íc sãng.
A. 0,45 µm B. 0,4 µm C. 0,48 µm D. 0,42 µm
C©u 30: Mét ng- êi cã thÓ nh×n râ c¸c vËt c¸ch m¾t ( ) cm 12 th× m¾t kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt.
Lóc ®ã ®é tô cña thuû tinh thÓ lµ ( ) dp 5 , 62 . Khi quan s¸t trong tr¹ng th¸i ®iÒu tiÕt tèi ®a
th× ®é tô cña thuû tinh thÓ lµ ( ) dp 5 , 67 . X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm cùc cËn ®Õn m¾t.
A. 5,5 cm B. 6,5 cm C. 7,5 cm D. 8,5 cm
C©u 31: M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu v« tuyÕn gåm mét cuén d©y cã ®é tù c¶m L
vµ mét bé tô ®iÖn gåm tô ®iÖn cè ®Þnh
0
C m¾c song song víi mét tô xoay
x
C . Tô xoay
cã ®iÖn dung thay ®æi tõ ( ) pF 10 C
1
= ®Õn ( ) pF 250 C
2
= . Nhê vËy m¹ch thu cã thÓ thu
®- îc c¸c sãng cã b- íc sãng tõ ( ) m 10
1
= ì ®Õn ( ) m 30
2
= ì . X¸c ®Þnh ®é tù c¶m L.
A. ( ) H 936 , 0 L µ = B. ( ) H 937 , 0 L µ = C. ( ) H 938 , 0 L µ = D. ( ) H 939 , 0 L µ =
C©u 32: BiÕt hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã biÓu thøc
( ) V t 100 sin . 2 240 u t = , c- êng ®é dßng hiÖu dông trong m¹ch
( ) A 1 I = ,
AM MB
u u vµ lÖch pha nhau t/3,
AB MB
u u vµ lÖch pha
nhau t/6,
AB AN
u u vµ lÖch pha nhau t/2. T×m ®iÖn trë thuÇn cña cuén d©y.
A. ( ) O = 40 r
B. ( ) O = 2 40 r C. ( ) O = 3 40 r
D. ( ) O = 60 r

C©u 33: Trong m«i tr- êng vËt chÊt ®µn håi, cã hai nguån kÕt hîp A, B gièng hÖt nhau
c¸ch nhau ( ) cm 5 . NÕu sãng do hai nguån nµy t¹o ra cã b- íc sãng ( ) cm 2 = ì th× trªn
®o¹n AB cã thÓ quan s¸t ®- îc bao nhiªu cùc ®¹i giao thoa
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
C©u 34: Chän ph- ¬ng ¸n sai.
A. ChØ cã thÓ gi¶i thÝch ®- îc c¸c ®Þnh luËt quang ®iÖn trªn c¬ së thõa nhËn thuyÕt
l- îng tö cña Pl¨ng.
B. Nh÷ng nguyªn tö hay ph©n tö vËt chÊt kh«ng hÊp thô hay bøc x¹ ¸nh s¸ng mét
c¸ch liªn tôc, mµ thµnh tõng phÇn riªng biÖt, ®øt qu·ng.
C. Chïm ¸nh s¸ng ®- îc coi nh- mét chïm h¹t ph«t«n.
D. Khi ¸nh s¸ng truyÒn ®i, n¨ng l- îng c¸c ph«t«n gi¶m dÇn nªn c- êng ®é chïm s¸ng
gi¶m dÇn.
C©u 35: ChiÕu ¸nh s¸ng tr¾ng do mét nguån nãng s¸ng ph¸t ra vµo khe cña mét m¸y
quang phæ th× trªn tÊm kÝnh cña buång ¶nh sÏ thu ®- îc:
A. mét d¶i s¸ng mµu ®á
B. c¸c v¹ch s¸ng rêi r¹c
C. c¸c v¹ch s¸ng tèi xen kÏ nhau
D. mét d¶i s¸ng mµu s¾c biÕn thiªn liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm
C©u 36: Mét ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu cña m¸y hót bôi lµm viÖc sau ( ) h 75 , 0 t = tiªu tèn
mét l- îng ®iÖn n¨ng lµ ( ) Wh 5 , 127 A = (tÝnh theo c«ng t¬ ®iÖn). BiÕt hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu
dông cña l- íi ®iÖn lµ ( ) V 220 U = vµ dßng hiÖu dông ch¹y qua ®éng c¬ lµ ( ) A 2 , 1 I = .
X¸c ®Þnh c«ng suÊt vµ hÖ sè c«ng suÊt cña ®éng c¬.
A. 0,85 B. 0,66 C. 0,64 D. 0,76
C©u 37: Chän ph- ¬ng ¸n sai.
A. Céng h- ëng lµ hiÖn t- îng biªn ®é dao ®éng c- ìng bøc t¨ng nhanh ®ét ngét ®Õn
mét gi¸ trÞ cùc ®¹i khi tÇn sè cña dao ®éng tù do b»ng tÇn sè riªng.
B. HiÖn t- îng céng h- ëng c¬ häc tuú vµo tõng tr- êng hîp cô thÓ mµ nã cã lîi hoÆc cã
h¹i ®èi víi con ng- êi.
C. Mét em nhá chØ cÇn dïng mét lùc nhá ®Ó ®- a vâng cho ng- êi lín b»ng c¸ch ®Èy nhÑ
chiÕc vâng mçi khi nã lªn tíi ®é cao nhÊt gÇn chç em ®øng. Nh- thÕ, em bÐ ®· t¸c dông
lªn vâng mét lùc c- ìng bøc cã tÇn sè b»ng tÇn sè riªng cña vâng lµm cho vâng dao ®éng
céng h- ëng víi biªn ®é cùc ®¹i.
D. ChiÕc cÇu, bÖ m¸y, khung xe v.v... lµ nh÷ng hÖ dao ®éng cã tÇn sè riªng. NÕu v×
mét nguyªn nh©n nµo ®ã chóng dao ®éng céng h- ëng víi mét dao ®éng kh¸c th×
chóng sÏ dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i vµ cã thÓ bÞ gÉy, bÞ ®æ
C©u 38: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo trôc Ox (O lµ vÞ trÝ c©n b»ng), vËn tèc cña vËt
khi ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng cã ®é lín ( ) ( ) s / cm 20 s / cm 8 , 62 t ~ vµ gia tèc cùc ®¹i cña vËt lµ
( )
2
s / m 2 . LÊy 10
2
= t . Chän gèc thêi gian lµ lóc vËt cã li ®é lµ ( ) cm x 2 10
0
÷ = vµ ®ang
®i theo chiÒu d- ¬ng cña trôc to¹ ®é. X¸c ®Þ nh pha ban ®Çu.
A. ¢ = - t/4 B. ¢ = + t/4 C. ¢ = + 3t/4 D. ¢ = - 3t/4
C©u 39: X¸c ®Þnh chu k× b¸n r· cña ®ång vÞ ièt I
131
53
biÕt r»ng sè nguyªn tö cña ®ång vÞ
Êy cø mét ngµy ®ªm th× gi¶m ®i 8,3%.
A. 4 ngµy B. 3 ngµy C. 8 ngµy D. 10 ngµy
C©u 40: Chän ph- ¬ng ¸n sai.
A. MÆc dï h¹t nh©n nguyªn tö ®- îc cÊu t¹o tõ c¸c h¹t mang ®iÖn cïng dÊu hoÆc
kh«ng mang ®iÖn, nh- ng h¹t nh©n l¹i kh¸ bÒn v÷ng.

B. Lùc h¹t nh©n liªn kÕt c¸c nucl«n cã c- êng ®é rÊt lín so víi c- êng ®é lùc t- ¬ng tÜnh
®iÖn gi÷a c¸c proton mang ®iÖn d- ¬ng.
C. Lùc h¹t nh©n lµ lo¹i lùc cïng b¶n chÊt víi lùc ®iÖn tõ.
D. Lùc h¹t nh©n chØ m¹nh khi kho¶ng c¸ch gi÷a hai nucl«n b»ng hoÆc nhá h¬n kÝch th- íc
cña h¹t nh©n.
C©u 41: Trªn mÆt n- íc cã hai nguån kÕt hîp B A vµ dao ®éng theo ph- ¬ng th¼ng
®øng víi ph- ¬ng tr×nh lÇn l- ît lµ ( ) cm
6
t 40 sin a u
1 1
|
.
|

\
| t
+ t = , ( ) cm
2
t 40 sin a u
2 2
|
.
|

\
| t
+ t = .
Hai nguån ®ã, t¸c ®éng lªn mÆt n- íc t¹i hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau ( ) cm 18 . BiÕt vËn
tèc truyÒn sãng trªn mÆt n- íc ( ) s / cm 120 v = . Gäi C vµ D lµ hai ®iÓm trªn mÆt n- íc
sao cho ABCD lµ h×nh vu«ng. TÝnh sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc tiÓu trªn ®o¹n
CD.
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
C©u 42: Chän ph- ¬ng ¸n sai.
A. HiÖn t- îng quang dÉn lµ hiÖn t- îng gi¶m m¹nh ®iÖn trë cña b¸n dÉn khi bÞ chi Õu
s¸ng.
B. Mçi ph«t«n ¸nh s¸ng bÞ hÊp thô sÏ gi¶i phãng mét electron liªn kÕt ®Ó nã trë thµnh
mét electron tù do chuyÓn ®éng trong khèi chÊt b¸n dÉn. C¸c electron nµy trë thµnh
c¸c electron dÉn.
C. Mçi electron liªn kÕt ®- îc gi¶i phãng, sÏ ®Ó l¹i mét “ lç trèng” mang ®iÖn d- ¬ng.
D. Nh÷ng lç trèng nµy kh«ng thÓ chuyÓn ®éng tõ nót m¹ng nµy sang nót m¹ng kh¸c vµ
do ®ã kh«ng tham gia vµo qu¸ tr×nh dÉn ®iÖn.
C©u 43: Trong thÝ nghiÖm giao thoa I©ng kho¶ng c¸ch hai khe S
1
vµ S
2
lµ ( ) mm 1 ,
kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ph¼ng chøa hai khe vµ mµn ¶nh lµ ( ) m 1 . Nguån s¸ng S ph¸t
¸nh s¸ng tr¾ng cã b- íc sãng n»m trong kho¶ng tõ ( ) m 4 , 0 µ ®Õn ( ) m 75 , 0 µ ). Hái t¹i
®iÓm M c¸ch v©n s¸ng trung t©m ( ) mm 4 cã mÊy bøc x¹ cho v©n s¸ng?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
C©u 44: Mét ng- êi cã ®iÓm cùc viÔn xa v« cïng vµ ®iÓm cùc cËn c¸ch m¾t 20 (cm)
nh×n vËt AB qua mét hÖ gåm hai thÊu kÝnh héi tô O
1
cã tiªu cù ( ) cm 30 f
1
= vµ O
2
cã tiªu
cù ( ) cm 4 f
2
= . Hai thÊu kÝnh ®Æt ®ång trôc c¸ch nhau ( ) cm 34 . M¾t ®Æt s¸t t¹i O
2
. T×m
kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn O
1
khi ¶nh cuèi cïng r¬i vµo ®iÓm cùc cËn cña m¾t?
A. 1379 cm B. 1380 cm C. 1381 cm D. 1382 cm
C©u 45: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ m« t¶ bëi ph- ¬ng tr×nh: ( ) ( ) cm 4 / t 5 sin 6 x
1
t + t = .
X¸c ®Þnh thêi ®iÓm lÇn thø hai cã vËn tèc ( ) s / cm 15 v
1
t ÷ = .
A. 1/60 s B. 11/60 s C. 5/12 s D. 7/12 s
C©u 46: Chän ph- ¬ng ¸n sai khi nãi vÒ dßng ®iÖn xoay chiÒu ®- îc sö dông réng r·i
A. §èi víi c¸c øng dông thùc tiÔn nh- th¾p s¸ng, ®un nÊu, ch¹y c¸c m¸y qu¹t, m¸y
c«ng cô... th× dßng ®iÖn xoay chiÒu còng cho kÕt qu¶ tèt nh- dßng ®iÖn kh«ng ®æi.
B. Dßng ®iÖn xoay chiÒu dÔ s¶n xuÊt h¬n (m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu cã cÊu t¹o ®¬n
gi¶n h¬n m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu).
C. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã thÓ t¶i ®i xa ®- îc víi hao phÝ Ýt vµ chi phÝ Ýt, viÖc ph©n phèi
®iÖn còng thuËn tiÖn h¬n nhê m¸y biÕn thÕ. Khi cÇn cã dßng ®iÖn mét chiÒu, ng- êi ta
cã thÓ chØnh l- u dßng ®iÖn xoay chiÒu ®Ó t¹o ra dßng ®iÖn mét chiÒu.
D. Dßng ®iÖn xoay chiÒu dÔ t¨ng, gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ (nhê m¸y biÕn thÕ) so víi dßng
®iÖn mét chiÒu. Tuy nhiªn, dßng ®iÖn xoay chiÒu kh«ng thÓ cung cÊp mét c«ng suÊt rÊt
lín.

C©u 47: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu nh- h×nh vÏ, X lµ
®éng c¬ ®iÖn ( ) O = 3 10 Z
C
, ( ) O = 10 R ,
( ) V 120 U
AB
= , ( ) V 60 U
MB
= , ( ) V t 100 sin 6 60 u
AM
t = .
ViÕt biÓu thøc hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai ®iÓm A, B.
A. ( ) ) V ( 6 / t 100 sin 2 120 u
AB
t + t = B. ( ) ) V ( 6 / 5 t 100 sin 2 120 u
AB
t + t =
( ) ) V ( 6 / t 100 sin 2 120 u
AB
t ÷ t = ( ) ) V ( 6 / 5 t 100 sin 2 120 u
AB
t ÷ t =
C©u 48: Mét ®iÖn cùc cã giíi h¹n quang ®iÖn lµ ( ) nm 332
0
= ì , ®- îc chiÕu bëi bøc x¹ cã
b- íc sãng ( ) nm 83 = ì thÝch hîp xÈy ra hiÖn t- îng quang ®iÖn. Sau khi chiÕu mét thêi
gian ®iÖn cùc ®- îc nèi víi ®Êt qua mét ®iÖn trë R = 1 (O) th× dßng ®iÖn cùc ®¹i qua
®iÖn trë lµ
A. 10,225 A B. 11,225 A C. 12,225 A D. 13,225 A
C©u 49: M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung biÕn thiªn vµ
cuén c¶m cã ®é tù c¶m ( ) ( ) H 288 / 25 L
2
µ t = . §Ó cã thÓ b¾t ®- îc d¶i sãng ng¾n cã b- íc
sãng tõ ( ) m 10 ®Õn ( ) m 50 th× ®iÖn dung biÕn thiªn trong kho¶ng nµo?
A. 3 pF – 8 pF B. 3 pF – 80 pF C. 3,2 pF – 80 pF D. 3,2 pF – 8 pF
C©u 50: B¾n h¹t o vµo h¹t nh©n nit¬ N
14
7
®øng yªn, xÈy ra ph¶n øng h¹t nh©n:
p O N
17
8
14
7
+ ÷ + o . BiÕt r»ng hai h¹t sinh ra cã vÐc t¬ vËn tèc nh- nhau. X¸c ®Þnh ®éng
n¨ng cña h¹t anpha. Cho khèi l- îng cña c¸c h¹t nh©n: u 0015 , 4 m =
o
; u 9992 , 13 m
N
= ;
( )
2
P O
c / Mev 931 u 1 ; u 0073 , 1 m ; u 9947 , 16 m = = =
A. 1,553 MeV B. 1,556 MeV C. 1,554 MeV D. 1,555 MeV150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TN ÔN THI ĐH-CĐ

1.
a.
b.
c. LC t d.
f = 1/2 π L C
2.

a.3.

a. b. Hai4.
o

a. tgφ = RωC b. tgφ = -RωC c. tgφ = 1/R ω C d. tgφ = - 1/R ω
C
5. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình như sau: x
1
=
A
1
sin(ωt + φ
1
); x
2
= A
2
sin(ωt + φ
2
). Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại khi
độ lệch pha của hai dao động thành phần có giá trị nào sau đây?
a. |φ
2
– φ
1
|

= (2k + 1)π b. |φ
2
– φ
1
|

= (2k + 1)π/2 c. |φ
2
– φ
1
|

= 2kπ d. a hoặc
b
6. Lực căng dây ở vị trí có góc lệch xác định bởi:
a. T = mg(3cosα
o
- 2cosα) b. T = mg(3cosα - 2cosα
o
)
c. T = mg(2cosα – 3mgcosα
o
) d. T = 3mgcosα
o
– 2mgcosα
7.

a.
b.
c.

8.

2
=10)
a. 0,1 H b. 0,2 H c. 0,5 H d.
0,8 H
9. Khảo sát hiện tượng giao thoa trên một dây đàn hồi AB có đầu A nối với nguồn có
chu kỳ T, biên độ a, đầu B là đầu phản xạ có thể cố định hay tự do. Phương trình

sóng tới tại đầu phản xạ B: U
TB
= asin(2 πt/T). Trường hợp đầu B cố định. Phương
trình sóng tới, sóng phản xạ tại điểm M cách B một khoảng x là:
a. U
t M
= asin2π(t/T + x/λ); U
PM
= a sin2π(t/T – x/λ)
b. U
t M
= asin2π(t/T – x/λ); U
PM
= a sin2π(t/T + x/λ)
c. U
t M
= asin2π(t/T + x/λ); U
PM
= -a sin2π(t/T – x/λ)
d. U
t M
= asin2π(t/T – x/λ); U
PM
= -a sin2π(t/T + x/λ)
10. Phương trình nào sau đây là phương trình dao động tổng hợp của hai dao động điều
hòa cùng phương, cùng tần số: x
1
= 4sin10 t; x
2
= 4 3 sin(10t +π /2) ?
a. x = 8sin(10t + π /3) b. x = 8sin(10t - π /3)
c. x = 4 3 sin(10t - π /3) d. x = 4 3 sin(10t + π /2)
11.

a.

b.

12.
234
) = 233,9904u; m(Th
230
) = 229,9737u; m(He) =
4,0015u.
a. 0,227.10
-10
J b. 0,227.10
-11
J c. 0,227.10
-7
J d.
0,227.10
-8
J
13.

a. 40 cm b. 60 cm c. 80 cm d.
30 cm
14.

a. 0,72 μm b. 2,7 μm c. 0,18 μm
d. 0,27 μm
15. (I

a. an.
b.
c.

16. Một vật khi dich chuyển khỏi vị trí cân bằng một đoạn x chịu tác dụng của một lực f
= -kx thì vật dao động ...... . Điền vào chỗ trống (......) một trong các cụm từ sau:
a. Điều hòa b. Tự do c. Cưỡng bức
d. Tắt dần
17.
ngang có tần số 100 Hz ta có sóng dừng, trên dây có 4 múi nguyên. Vận tốc truyền
sóng trên dây có giá trị bao nhiêu?
a. 20 m/s b. 40 m/s c. 30 m/s
d. 60 m/s
18.


a. 0,8 m b. 0,85 m c. 0,75 m d.
0,6 m
19.

quang điện

a. I b. II c. III và IV

20. sai u.
a.

b.

c.
d.
21.
1
S
2
1

a. 6 cm b. 12 cm c. 18 cm

22.

a. 48 cm b. 36 cm c. 24 cm d.
12 cm
23.

a.24.

a. 110 v b. 220 v c. 380 v d.
127 v
25. (I) Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực ngoài; (II) Vì tần số của lực
ngoài cũng là tần số dao động tự do của hệ. Chọn:
a.26.

a.27.
a.

b.
c.

d.
28.

a.29. sai:
a. b. Làm cho một số
chất phát quang
b.

30.

a. 6,6 μm b. 6,06 μm c. 0,066 μm
d. 0,66 μm
31.

a. 1,6.10
4
Hz b. 3,2.10
4
Hz c. 1,6.10
3
Hz d.
3,2.10
3
Hz
32. Hiệu điện thế giữa hai đầu một cuộn cảm thuần L có biểu thức: U = U
o
sin(ωt + α).
Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là i = I
o
sin(ωt + φ). I
o
và φ có giá trị nào
sau đây?
a. I
o
= U
o
ωL φ = π/2 b. I
o
= U
o
ωL φ = -π/2
c. I
o
= U
o
/ωL φ = α - π/2 d. I
o
= U
o
/ωL φ = α + π/2
33.
a.
pha.
b.

c.
dây.
d.
34. Hai điểm M
1
, M
2
ở trên cùng một phương truyền của sóng, cách nhau một khoảng d.
Sóng truyền từ M
1
tới M
2
. Độ lệch pha của sóng ở M
2
so với sóng ở M
1
là:
a. Δφ = 2πd/λ b. Δφ = -2πd/λ c. Δφ = 2πλ/d d.
Δφ = -2πλ/d
35. Mặt trời có khối lượng 2.10
30
kg và công suất bức xạ 3,8.10
26
W.
a) Sau mỗi giây khối lượng của mặt trời giảm đi bao nhiêu?
b) Nếu công suất bức xạ không đổi thì sau một tỉ năm nữa phần khối lượng giảm
đi bằng bao nhiêu phần trăm hiện nay?
a. a) 42.10
9
kg , b) 0,07% b. a) 4,2.10
9
kg , b) 0,07%
c. a) 4,2.10
9
kg , b) 0,007% d. a) 4,2.10
8
kg , b) 0,007%
36.
1
, f
2

a.
1
+ f
2
37. Phải đặt một vật thật cách thấu kính hội tụ tiêu cự f một khoảng bap nhiêu để để cho
khoảng cách giữa vật và ảnh thật cho bởi thấu kính có giá trị nhỏ nhất:
a. d = f b. d = 2f c. d = 0,5f d.
d = 4f
38. Tính năng lượng liên kết riêng của hạt α. Biết m
α
= 4,0015u, m
p
= 1,0073u, m
n
=
1,0087u.
a. 7,1 MeV b. 71 MeV c. 0,71 MeV d.
0,071 MeV
39.

a. 380 v b. 220 v c. 127 v d.
110 v
40.

a. ax/D b. λD/ a c. λa/ D d.
λx/ D
41.

a. 12 A b. 6 A c. 5 A d.
10 A
42.

a. 18,9 A b. 56,7 A c. 38,6 A
d. 19,8 A
43.
1 1
2 2
1 2

a. 35 KHz b. 24 KHz c. 50 KHz
d. 48 KHz
44. Điều nào sau đây là sai khi nói về năng lượng trong dao động điều hòa của con lắc lò
xo?
a. Cơ năng của con lắc tỷ lệ với bình phương của biên độ dao động
b. Cơ năng là một hàm số sin theo thời gian với tần số bằng tần số dao động của
con lắc
c. Có sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng
d. Cơ năng tỷ lệ với bình phương của tần số dao động
45.

a.
b.
c.

46. Năng lượng của một con lắc biến đổi bao nhiêu lần nếu tần số của nó tăng gấp 3 lần
và biên độ giảm 2 lần?

a. 3/2 lần b. 2/3 lần c. 9/4 lần d.
Không đổi
47.
16 μA
a. 6,2.10
13
b. 10
17
c. 10
16

d. 10
14

48.

a.49.
30
o

a. 15
o
b. 30
o
c. 45
o
d.
75
o

50. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi ...(I)... của lực ngoài bằng ...(II)... của dao động
cưỡng bức. Điền vào chỗ trống (......) một trong các cụm từ sau:
a. (I) Biên độ, (II) Tần số b. (I) Tần số, (II) Tần
số
c. (I) Pha, (II) biên độ d. (I) Tần số, (II) pha
51.
o


a. i = 20
o
b. i = 30
o
c. i = 45
o

d. i = 60
o

52.

a.53.

a. 24 cm b. 12 cm c. 16 cm d.
20 cm
54. Một con lắc Iò xo gồm một vật khối lượng m = 100 g treo vào đầu một lò xo có độ
cứng k = 100 N/m. Kích thích vật dao động. Trong quá trình dao động, vật có vận tốc
cực đại bằng 62,8 cm/s. Xem π
2
= 10. Biên độ dao động của vật là:
a. 1 cm b. 2 cm c. 7,9 cm d.
2,4 cm
55. Phương trình nào sau đây là phương trình dao động tổng hợp của hai dao động điều
hòa cùng phương, cùng tần số: x
1
= 4sin10πt; x
2
= 4 3 sin(10πt + π/2) ?
a. x = 8sin(10πt + π/3) b. x = 8sin(10πt - π/3) c. x = 4 3 sin(10πt - π/3) d.
x = 4 3 sin(10πt)
56. Một lò xo khối lượng không đáng kể có chiều dài tự nhiền l
0
, được treo vào một điểm
cố định. Treo vào lò xo một vật khối lượng m
1
= 100g thì độ dài của lò xo là l
1
= 31

cm. Treo thêm một vật khối lượng m
2
= 100g vào lò xo thì độ dài của lò xo là l
2
= 32
cm. Lấy g = 10 m/s
2
. Chiều dài l
0
là:
a. 30 cm b. 20 cm c. 30,5 cm d.
28 cm
57.

a.58.

a.59. Sóng truyền trên dây Ax dài với vận tốc 8 m/s. Phương trình dao động của nguồn A:
U
A
= 3sin100πt (cm). Phương trình dao động của điểm M cách A một khoảng 24cm
là:
a. U
M
= 3sin100πt b. U
M
= -3sin100πt c. U
M
= 3sin(100πt -
0,6π) d. U
M
= 3cos100πt
60.
a.

b.
235
d. Câu b và c
đúng
61. Tạo sóng ngang trên một dây đàn hồi 0x. Một điểm M cách nguồn phát sóng O một
khoảng d = 50 cm có phương trình dao động U
M
= 2sinπ(t – l/20 ) cm, vận tốc truyền
sóng trên dây là 10 m/s. Phương trình dao động của nguồn O là:
a. U
0
= 2sinπ(t + l/20) b. U
0
= 2cos(πt – π/20 ) c. U
0
= 2sin(πt – π/20 ) d.
U
0
= 2sinπt
62.
pha?
a.

b. n khi
rôto quay.
c.
d.
63.

quang

a. I b. II c. III
d. IV
64. Bán kính của hạt nhân tăng cùng với số khối A theo quy luật gần đúng: R = R
o
.A
1/3
,
với R
o
= 1,2 fermi. So sánh bán kính của hạt nhân H
1
1
và U
238
92


a. R
U
= 6,2R
H
b. R
H
= 6,2R
U
c. R
U
= R
H
d.
R
U
= 3,1R
H

65.

a.

66.

a. 0,5 b. 0,866 c. 0,25 d.
0,577
67. (I) Khi nhiệt độ tăng thì đồng hồ quả lắc chạy chậm; (II) Vì chu kỳ của con lắc tỷ lệ
nghịch với nhiệt độ. Chọn:
a.

c.

68. Dao động ...... là dao động của một hệ chỉ chịu ảnh hưởng của nội lực. Điền vào chỗ
trống (......) một trong các cụm từ sau:
a. Tuần hoàn b. Tự do c. Cưỡng bức d.
Tắt dần
69. (I) Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực ngoài; (II) Vì tần số của lực
ngoài cũng là tần số dao động tự do của hệ. Chọn:
a.

c.

70. Một dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời: i = 2,828sin314t (A). Tần số dòng
điện là:
a. 100 Hz b. 25 Hz c. 50 Hz
d. 314 Hz
71. Trong dao động điều hòa của con lắc đơn, cơ năng của con lắc bằng:
a. Thế năng của nó ở vị trí biên c. Động năng của nó
khi qua vị trí cân bằng
b. Tổng động năng và thế năng ở một vị trí bất kỳ d. a, b, c đều đúng
72.
bao nhiêu?
a. 6,25 b. 10 c. 12,5 d.
3,125
73.

a. G = δ.f
1
.Đ.f
2
b. G = δĐ/f
1
.f
2
c. G = f
1
.f
2
/Đδ d.
G = Đ.δ/(f
1
+f
2
)
74.


a. 180 Ω b. 200 Ω c. 400 Ω d.
480 Ω
75.

a.

c.

76. Một vật dao động điều hòa, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm. Biên độ dao
động của vật là:
a. 6 cm b. - 6 cm c. 12 cm d.
-12 cm
77. Điều nào sau đây là đúng khi nói về bước sóng của sóng?
a. Bước sóng là khoảng truyền của sóng trong thời gian một chu kỳ
b. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điềm có dao động cùng pha ở
trên cùng một phương truyền sóng
c. Bước sóng là đại lượng biểu thị cho độ mạnh của sóng d. Cả a
và b đều đúng
78.
o

a. I = U
o
/ ) L (R
2 2 2
e + b. I = U
o
/ ) L 2(R
2 2 2
e + c. U
o
/2 ) L (R
2 2 2
e +
d. U
o
/ ) Z (R
2
L
2
+
79.

a.

80.
ε = l’ = 3.10-
4 rad
a. 7,5.10
-3
cm b. 1,5.10
-3
cm c. 7,5.10
-4
cm d.
7,5.10
-2
cm
81. Tại một thời điểm O trên mặt thoáng của một chất lỏng yên lặng, ta tạo một dao động
điều hòa vuông góc mặt thoáng có chu kỳ 0,5 s, biên độ 2 cm. Từ O có các vòng
sóng tròn loang ra ngoài, khoảng cách hai vòng liên tiếp là 0,5 m. Xem biên độ sóng
không giảm. Gốc thời gian là lúc O bắt đầu dao động từ vị trí cân bằng theo chiều
dương. Phương trình dao động ở điểm M cách O một khoảng 1,25 m là:
a. U
M
= 2sin(4πt - π/2) b. U
M
= 2sin(4πt - π/2) c. U
M
= 2sin4πt
d. U
M
= -2sin4πt
82. Cho u = 1,66.10
-27
kg; m
P
= 1,0073u; m
n
= 1,0087u; N
A
= 6,02.10
23
mol
-1
α

a. 2,7.10
12
J b. 27.10
10
J c. 26.10
12
J
d. 27.10
12
J
83.

a.
b.
c. d.

84.
o
o


a. Z = ) L R) ((R
2 2 2
o
e + + , tgφ = ωL.(R
o
+ R) b. Z = ) L R) ((R
2 2 2
o
e + + ,
tgφ = ωL/(R
o
+ R)
c. Z = ) L R
2 2 2
e + , tgφ = (R
o
+ R)/ωL d. Z = ) L R
2 2 2
e + , tgφ =
ωL/(R
o
+ R)
85.

a. D = 2( n -1 )/R b. D = 2R( n -1 ) c. D = ( n -1)R/2
d. D = (n -1)/2R
86.

a.
b.
c.

87. Quang ph
hợp điền vào chỗ trống:
a.

88.
a. α β

89. (I) Nếu nhiệt độ không thay đổi, càng lên cao chu kỳ dao động của con lắc đơn càng
tăng vì (II) gia tốc trọng trường nghịch biến với độ cao. Chọn:
a.

c.

90.
a.
-8
m


91.
1
= 1cm, f
2

a.

92.

a.

93. Hai con lắc đơn có chiều dài l
1
= 64 cm, l
2
= 81 cm dao động nhỏ trong hai mặt
phẳng song song. Hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo cùng chiều lúc t = 0. Xác
đinh thời điểm gần nhất mà hiện tượng trên tái diễn, g = 10 m/s
2
?
a. 16 s b. 28,8 s c. 7,2 s d.
14,4 s
94. (I) Có một thau nước mà mặt nước trong thau hình tròn tại tâm của hình tròn ta tạo
một dao động điều hòa có phương thẳng đứng thì thấy trên mặt nước c

a.

c.

95.
a.
b.

c.
d.
96.
a.

c. có dạng những vạch màu riêng biệt
97.
a. Einstein b. Planck c. Bohr d.
De Broglie
98.

-4

a. U
L
= 400sin(100πt + π 4 ) b. U
L
= 400sin(100πt – π/4 )
c. U
L
= 400sin(100πt - 3π/4 ) d. U
L
= 400sin(100πt + 3π/4
)
99.
a. Einstein b..Planck c. Bohr d. De Broglie
100.
a.
b.
c.

101. Na
25
11

a. H
0
= 6,65.10
18
Bq b. H
0
= 6,65.10
18
Ci c. H
0
= 6,73.10
18
Bq d.
H
0
= 6,60.10
17
Bq

102. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình: x = )
3
t
2
sin(
t
+
t
cm. Ở thời điểm t
= 1 s, pha dao động, ly độ của chất điểm lần lượt bằng:
a. π/3 và 3 3 /2 cm b. π /3 và 3 cm c. 5π/6 và - 3 cm d.
5π/6 và 3 3 cm
103. Xét phản ứng kết hợp: D + D → T + P. Biết khối lượng hạt nhân m
D
= 2,0136u; m
T
=
3,016u; m
P
= 1,0073u. Năng lượng mà một phản ứng tỏa ra bằng:
a. 3,63 MeV b. 3,63 eV c. 36,3 MeV
d. 36,3 eV
104.
= Đ/F ?
IIa. I b. II c. III

105. sai:
a.
b.
c.
d.
106. Tại một thời điểm O trên mặt thoáng của một chất lỏng yên lặng, ta tạo một dao động
điều hòa vuông góc mặt thoáng có chu kỳ 0,5 s, biên độ 2 cm. Từ O có các vòng
sóng tròn loang ra ngoài, khoảng cách hai vòng liên tiếp là 0,5 m. Xem biên độ sóng
không giảm. Vận tốc truyền sóng có giá trị:
a. 1 m/s b. 0,25 m/s c. 0,5 m/s d.
1,25 m/s
107. (I) Sóng âm không truyền được qua chân không; (II) Vì sóng cơ học lan truyền trong
một môi trường nhờ lực liên kết giữa các phần tử vật chất của môi trường. Chọn:
a. H108.
2
max o
v = hf - A
a.
không liên quan


109. Dao động ...... là dao đông của một vật được duy trì với biên độ không đổi nhờ tác
dụng của lực ngoài tuần hoàn. Điền vào chỗ trống (......) một trong các cụm từ sau:
a. Điều hòa b. Tự do c. Cưỡng bức d.
Tuần hoàn
110.


a.
không liên quan


111.

a.

ên nhân trên
112.

a.
không liên quan


113.

a.
không liên quan
c.

114.
sau:
a.


115.

a. 12Ω b. 24Ω c. 20Ω d.
10Ω
116.
a. X
2
3
và Y
3
7
b. X
2
1
và Y
3
4
c. X
3
2
và Y
7
3
d.
X
1
2
và Y
4
3

117.
bao
nhiêu?
a. 1,5 cm b. 2,5 cm c. 3 cm d.
4 cm
118. sai

a.

d. Ảnh đối xứng vật qua
gương

119.

a. 4 b. 2 c. 3 d.
6
120. Một dòng điện xoay chiều đi qua một điện trở R = 50 (Ω) nhúng trong một nhiệt
lượng kế chứa 1 lít nước. Sau 7 phút, nhiệt độ của nhiệt lượng kế tăng 10
0
C, nhiệt
dung riêng của nước C = 4200 J/kgđộ. Xác định cường độ cực đại của dòng điện?
a. 2 A b. 2 A c. 1 A d.
2 2 A
121.

a.
b.
c.
d.
122.
a.

123.

a. 75 v b. 125 v c. 50 v d.
100 v
124. Sóng dọc truyền được trong các môi trường nào?
a. Rắn và lỏng b. Rắn và lỏng c. Lỏng và khí d.
Rắn, lỏng và khí
125.
nhiêu?
a. 240 cm b. 180 cm c. 160 cm d.
200 cm
126.

a. 25.10
-6
J b. 10
-6
J c. 4.10
-6
J d.
20.10
-6
J
127.
a.


rong gương
128. U
235
92
5,13.10
26
7
J/kg.
a. 28 kg b. 28.10
5
kg c. 28.10
7
kg d.
28.10
6
kg
129.


a.

130. (l) Trong điều kiện bỏ qua mọi lực cản thì dao động của con lắc đơn luôn luôn là dao
động điều hòa có biên độ không đổi; Vì (II) nếu không có lực cản thì cơ năng của
con lắc được bảo toàn. Chọn:
a. Hai hát biểu đều đúng và có tương quan b. Hai hát biểu đều đúng và
không tương quan
c. Phát biểu l đúng, phát bíểu II sai d. Phát biểu I sai, phát biểu II
đúng
131. Một con lắc đơn được thả không vận tốc từ vị trí có ly độ góc α
0
. Khi con lắc đi qua
vị trí có ly độ góc α thì vận tốc của con lắc được xác định bằng biểu thức nào?
a. v = ) cos (cos gl 2
o
o + o b. v = ) cos (cos gl 2
o
o ÷ o
c. v = ) cos (cos gl
o
o ÷ o d. v = 2gl( cos α - cos α 0 )
132. (I) Nếu nhiệt độ không thay đổi, càng lên cao chu kỳ dao động của con lắc đơn càng
tăng; (II) Vì gia tốc trọng trường nghịch biến với độ cao. Chọn:
a. Hai hát biểu đều đúng và có tương quan b. Hai hát biểu đều đúng và
không tương quan
c. Phát biểu l đúng, phát bíểu II sai d. Phát biểu I sai, phát biểu II
đúng
133.
o

a. 0,097 mm b. 0,97 mm c. 9,77 mm d.
0,79 mm
134. Hai lò xo có độ cứng k
1
, k
2
, có chiều dài bằng nhau. Khi treo vật khối lượng m vào
lò xo k1 thì chu kỳ dao động của vật là T
1
= 0,3 s. Khi treo vật vào lò xo k
2
thì chu kỳ
dao động của vật là T
2
= 0,4 s. Khi treo vật vào hệ hai lò xo nối nhau một đầu thì chu
kỳ dao động của vật là:
a. 0,35 s b. 0,5 s c. 0,7 s d.
0,24 s
135. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6sin(π t + π/2) cm. Ở thời
điểm t = ½ s chất điểm ở vị trí nào, có vận tốc bằng bao nhiêu?
a. x = 0, v = 6π cm/s b. x = 0, v = -6π cm/s c. x = 6 cm, v = 0 d.
x = -6 cm, v = 0
136. α:
a.
d
137.

a. 8,2.10
-2
A b. 8,2.10
-3
A c. 0,82 A d.
4,1.10
-2
A
138. Hai dao động điều hòa có cùng tần số. Trong điều kiện nào thì ly độ của hai dao động
bằng nhau ở mọi thời điểm?
a. Hai dao động có cùng biên độ b. Hai dao động cùng pha
c. Hai dao động ngược pha d. a và b
139.

a.

b.

c.
d.
140.

a. c. Sau gương 60 cm d.
Sau gương 15 cm
141. Một dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời i = I
o
sin(ωt + φ). Cho dòng điện đi
qua điện trở R = 50 thì nhiệt lượng tỏa ra trong thời gian 6 phút 58 giây làm nhiệt độ
của 1 lít nước tăng 20
o
C. Nhiệt dung riêng của nước là C = 4180 J/kgđộ. Tính I
o
?
a. 2 A b. 2 A c. 22 A d.
4 A
142. c:
a. m = m
0
e
λt
b. N = N
0
e
-λt
c. H = H
0
e
λt
d.
N = N
0
/e
-λt

143.
i d.
a. Hai hát biểu đều đúng và có tương quan b. Hai hát biểu đều đúng và
không tương quan
c. Phát biểu l đúng, phát bíểu II sai d. Phát biểu I sai, phát biểu II
đúng
144. Công thức nào sau đây không được dùng để tính chu kỳ dao động của con lắc lò xo?
a. T =
k
m
2t b. T =
e
t 2
c. T =
g
l
2t d.
T =
f
1

145.

a. 11,2 mA b. 1,12 mA c. 0,112 mA d.
112 mA
146. sai
a. n
b.
c.

d.
147. Nguyên

a. 0,121 μm b. 0,657 μm c. 0,103 μm d.
0,013 μm
148.
o


a. I =
2
C
o
) Z R ( 2
U
+
b. I =
) Z R ( 2
U
2
C
2
o
+
c. I =
) Z R (
U
2
C
2
o
+
d.
) Z R ( 2
U
2
C
2
o
+

149. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, biết D = 3m, a = 1 mm, λ = 0,6 μm.
Tại vị trí cách vân trung tâm 6,3 mm, ta thấy có :
a. Vân sáng bậc 5 b. Vân sáng bậc 4 c. Vân tối bậc 6 d.
Vân tối bậc 4
150.

a. Hai phát biểu đều đúng và có tương quan b. Hai hát biểu đều đúng và
không tương quan
c. Phát biểu l đúng, phát bíểu II sai d. Phát biểu I sai, phát biểu II
đúng1. Ph- ¬ng tr×nh täa ®é cña mét chÊt ®iÓm M dao ®éng ®iÒu hßa cã d¹ng:
x = 6sin(10t-t ) (cm). Li ®é cña M khi pha dao ®éng b»ng
π
6
÷

A. x = 30 cm
B. x = 32 cm
C. x = -3 cm
D. x = -30 cm
2. Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l
1
dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× T
1
= 1,5s. Mét con l¾c ®¬n
kh¸c cã chiÒu dµi l
2
dao ®éng ®iÒu hßa cã chu k× lµ T
2
= 2 s. T¹i n¬i ®ã, chu k× cña con l¾c
®¬n cã chiÒu dµi l = l
1
+ l
2
sÏ dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× lµ bao nhiªu?
A. T = 3,5 s
B. T = 2,5 s
C. T = 0,5 s
D. T = 0,925 s
3. Chän ph¸t biÓu ®óng trong nh÷ng ph¸t biÓu sau ®©y.
A. Khi chÊt ®iÓm qua vÞ trÝ c©n b»ng th× vËn tèc vµ gia tèc cã ®é lín cùc ®¹i.
B. Khi chÊt ®iÓm qua vÞ trÝ c©n b»ng th× vËn tèc cùc ®¹i vµ gia tèc cùc tiÓu.
C. Khi chÊt ®iÓm ®Õn vÞ trÝ biªn th× vËn tèc triÖt tiªu vµ gia tèc cã ®é lín cùc ®¹i.
D. Khi chÊt ®iÓm ®Õn vÞ trÝ biªn ©m th× vËn tèc vµ gia tèc cã trÞ sè ©m.
4. Ph- ¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hßa cña mét chÊt ®iÓm M cã d¹ng x = Asint (cm). Gèc thêi
gian ®- îc chän vµo lóc nµo?
A. VËt qua vÞ trÝ x = +A
B. VËt qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d- ¬ng
C. VËt qua vÞ trÝ x = -A
D. VËt qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu ©m
5. Mét vËt cã khèi l- îng m treo vµo lß xo cã ®é cøng k. KÝch thÝch cho vËt dao ®éng ®iÒu
hßa víi biªn ®é 3cm th× chu k× dao ®éng cña nã lµ T = 0,3s. NÕu kÝch thÝch cho vËt dao
®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é 6cm th× chu k× dao ®éng cña con l¾c lß xo lµ

A. 0,3 s C. 0,6 s
B. 0,15 s D. 0,423 s

6. Ph- ¬ng tr×nh täa ®é cña 3 dao ®éng ®iÒu hßa cã
d¹ng 2sin ( ), 3sin( ) ( ), 2 cos( )( )
2 3
2
1
t cm x t cm x t cm x
t
e e e = ÷ = = KÕt luËn nµo sau ®©y
lµ ®óng?
A. x
1
, x
2
ng- îc pha.
B. x
1
, x
3
ng- îc pha
C. x
2
, x
3
ng- îc pha.
D. x
2
, x
3
cïng pha.
7. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ n¨ng l- îng trong dao ®éng ®iÒu hßa cña con l¾c lß xo?
A. C¬ n¨ng cña con l¾c lß xo tØ lÖ víi b×nh ph- ¬ng biªn ®é dao ®éng.
B. Cã sù chuyÓn hãa qua l¹i gi÷a ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng nh- ng c¬ n¨ng ®- îc b¶o
toµn.
C. C¬ n¨ng cña con l¾c lß xo tØ lÖ víi ®é cøng k cña lß xo.
D. C¬ n¨ng cña con l¾c lß xo biÕn thiªn theo quy luËt hµm sè sin víi tÇn sè b»ng tÇn sè
cña dao ®éng ®iÒu hßa.
8. Cho dao ®éng ®iÒu hßa cã ph- ¬ng tr×nh täa ®é: x = 3cost (cm). Vect¬ Fresnel biÓu diÔn
dao ®éng trªn cã gãc hîp víi trôc gèc Ox ë thêi ®iÓm ban ®Çu lµ
A. 0 rad
B.
6
t
rad
C.
2
t
rad
D.
2
t
÷
rad
9. Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng gåm mét qu¶ cÇu khèi l- îng m g¾n vµo lß xo cã ®é
cøng k. §Çu cßn l¹i cña lß xo g¾n vµo mét ®iÓm cè ®Þnh. Khi vËt ®øng yªn, lß xo d·n
10cm. T¹i vÞ trÝ c©n b»ng, ng- êi ta truyÒn cho qu¶ cÇu mét vËn tèc ®Çu v
0
= 60cm/s h- íng
xuèng. LÊy g = 10m/s
2
. Biªn ®é cña dao ®éng cã trÞ sè b»ng
A. 6 cm
B. 0,3 m
C. 0,6 m
D. 0,5 cm
10. Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng gåm mét qu¶ cÇu khèi l- îng m = 0,4 kg g¾n vµo lß xo
cã ®é cøng k. §Çu cßn l¹i cña lß xo g¾n vµo mét ®iÓm cè ®Þnh. Khi vËt ®øng yªn, lß xo
d·n 10cm. T¹i vÞ trÝ c©n b»ng, ng- êi ta truyÒn cho qu¶ cÇu mét vËn tèc v
0
= 60 cm/s
h- íng xuèng. LÊy g = 10m/s
2
. Täa ®é qu¶ cÇu khi ®éng n¨ng b»ng thÕ n¨ng lµ
A. 0,424 m
B. ± 4,24 cm
C. -0,42 m
D. ± 0,42 m
11. N¨ng l- îng cña mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hßa

A. t¨ng 9 lÇn khi biªn ®é t¨ng 3 lÇn.
B. gi¶m 8 lÇn khi biªn ®é gi¶m 2 lÇn vµ tÇn sè t¨ng 2 lÇn.
C. gi¶m 16 lÇn khi tÇn sè t¨ng 3 lÇn vµ biªn ®é gi¶m 9 lÇn.
D. gi¶m lÇn khi tÇn sè dao ®éng t¨ng 5 lÇn vµ biªn ®é dao ®éng gi¶m 3 lÇn.
12. Mét vËt cã khèi l- îng m = 1 kg dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× T = 2 s. VËt qua vÞ trÝ c©n
b»ng víi vËn tèc v
0
= 31,4 cm/s. Khi t = 0, vËt qua vÞ trÝ cã li ®é x = 5 cm theo chiÒu d- ¬ng
quÜ ®¹o. LÊy p
2
= 10. Ph- ¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hßa cña vËt lµ
A. x = 10 sin(pt +
6
t
) (cm)
B. x = 10 sin(pt +
3
t
) (cm)
C. x = 10 sin(pt -
6
t
) (cm)
D. x = 10 sin(pt -
5
6
t
) (cm)
13. Mét vËt cã khèi l- îng m = 1 kg dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× T = 2 s. VËt qua vÞ trÝ c©n
b»ng víi vËn tèc v
0
= 31,4 cm/s. Khi t = 0, vËt qua vÞ trÝ cã li ®é x = 5 cm ng- îc chiÒu
d- ¬ng quÜ ®¹o. LÊy p
2
= 10. Ph- ¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hßa cña vËt lµ
A. x = 10 sin(pt +
6
t
) (cm)
B. x = 10 sin(pt +
3
t
) (cm)
C. x = 10 sin(pt -
6
t
) (cm)
D. x = 10 sin(pt +
5
6
t
) (cm)
14. Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa, cïng ph- ¬ng, cïng tÇn sè cã ph- ¬ng
tr×nh: x
1
= 3sin(4pt +
2
3
t
) (cm) ; x
2
= 3sin4pt (cm). Dao ®éng tæng hîp cña vËt cã ph- ¬ng
tr×nh
A. x = 3 sin(4pt +
3
t
) (cm)
B. x = 3sin(4pt +
2
3
t
) (cm)
C. 3sin(4pt +
6
t
) (cm)
D. 3sin(4pt -
6
t
) (cm)
15. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai ?
A. Dao ®éng t¾t dÇn lµ dao ®éng cã biªn ®é gi¶m dÇn theo thêi gian.
B. Dao ®éng c- ìng bøc lµ dao ®éng chÞu t¸c dông cña mét ngo¹i lùc biÕn thiªn
tuÇn hoµn.
C. Khi céng h- ëng dao ®éng x¶y ra, tÇn sè dao ®éng c- ìng bøc cña hÖ b»ng
tÇn sè riªng cña hÖ dao ®éng ®ã.
D. TÇn sè cña dao ®éng c- ìng bøc lu«n b»ng tÇn sè riªng cña hÖ dao ®éng.

16. Lùc t¸c dông g©y ra dao ®éng ®iÒu hßa cña mét vËt lu«n ……………MÖnh ®Ò nµo sau ®©y
kh«ng phï hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trªn?
A. biÕn thiªn ®iÒu hßa theo thêi gian.
B. h- íng vÒ vÞ trÝ c©n b»ng.
C. cã biÓu thøc F = -kx
D. cã ®é lín kh«ng ®æi theo thêi gian.
17. N¨ng l- îng cña mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hßa
A. t¨ng 16 lÇn khi biªn ®é t¨ng 2 lÇn vµ chu k× gi¶m 2 lÇn.
B. gi¶m 4 lÇn khi biªn ®é gi¶m 2 lÇn vµ khèi l- îng t¨ng 2 lÇn.
C. gi¶m 9 lÇn khi tÇn sè t¨ng 3 lÇn vµ biªn ®é gi¶m 2 lÇn.
D. gi¶m 25/4 lÇn khi tÇn sè dao ®éng t¨ng 5 lÇn vµ biªn ®é dao ®éng gi¶m 2
lÇn.
18. Mét con l¾c lß xo gåm vËt nÆng khèi l- îng m = 0,1 kg, lß xo cã ®é cøng k = 40 N/m. Khi
thay m b»ng m’ = 0,16 kg th× chu k× cña con l¾c t¨ng
A. 0,0038 s
B. 0,083 s
C. 0,0083 s
D. 0,038 s
19. Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng cã vËt nÆng khèi l- îng m = 100g ®ang dao ®éng ®iÒu
hßa. VËn tèc cña vËt khi qua vÞ trÝ c©n b»ng lµ 31,4 cm/s vµ gia tèc cùc ®¹i cña vËt lµ 4
m/s
2
. LÊy p
2
= 10. §é cøng cña lß xo lµ
A. 16 N/m
B. 6,25 N/m
C. 160 N/m
D. 625 N/m
20. Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph- ¬ng, cïng tÇn sè cã ph- ¬ng
tr×nh: x
1
= 5sin(pt - p/2) (cm); x
2
= 5sinpt (cm). Dao ®éng tæng hîp cña vËt cã ph- ¬ng tr×nh
A. x = 5 2 sin(pt -p/4 ) (cm)
B. x = 5 2 sin(pt + p/6) (cm)
C. x = 5sin(pt + p/4) (cm)
D. x = 5sin(pt - p/3) (cm)
21. Chän ph¸t biÓu ®óng.
A. Dao ®éng t¾t dÇn lµ dao ®éng cã tÇn sè gi¶m dÇn theo thêi gian.
B. Dao ®éng tù do lµ dao ®éng cã biªn ®é chØ phô thuéc vµo ®Æc tÝnh cña hÖ,
kh«ng phô thuéc c¸c yÕu tè bªn ngoµi.
C. Dao ®éng c- ìng bøc lµ dao ®éng duy tr× nhê ngo¹i lùc kh«ng ®æi.
D. Dao ®éng tuÇn hoµn lµ dao ®éng mµ tr¹ng th¸i dao ®éng ®- îc lÆp l¹i nh- cò
sau nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau.
22. Chän ph¸t biÓu sai .
A. Dao ®éng ®iÒu hßa lµ dao ®éng ®- îc m« t¶ b»ng mét ®Þnh luËt d¹ng sin
(hoÆc cosin) theo thêi gian, x = Asin(wt+¢), trong ®ã A, w, ¢ lµ nh÷ng h»ng
sè.
B. Dao ®éng ®iÒu hßa cã thÓ ®- îc coi nh- h×nh chiÕu cña mét chuyÓn ®éng trßn
®Òu xuèng mét ®- êng th¼ng n»m trong mÆt ph¼ng quü ®¹o.
C. Dao ®éng ®iÒu hßa cã thÓ ®- îc biÓu diÔn b»ng mét vect¬ kh«ng ®æi.

D. Khi mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa th× vËt ®ã còng dao ®éng tuÇn hoµn.
23. Khi mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa, ph¸t biÓu nµo sau ®©y cã néi dung sai ?
A. Khi vËt ®i tõ vÞ trÝ biªn vÒ vÞ trÝ c©n b»ng th× ®éng n¨ng t¨ng dÇn.
B. Khi vËt ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn vÞ trÝ biªn th× thÕ n¨ng gi¶m dÇn.
C. Khi vËt ë vÞ trÝ biªn th× ®éng n¨ng triÖt tiªu.
D. Khi vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng th× ®éng n¨ng b»ng c¬ n¨ng.
24. Sù dao ®éng ®- îc duy tr× d- íi t¸c dông cña mét ngo¹i lùc tuÇn hoµn ®- îc gäi lµ
A. dao ®éng tù do.
B. dao ®éng c- ìng bøc.
C. dao ®éng riªng.
D. dao ®éng tuÇn hoµn.
25. Hai dao ®éng ®iÒu hßa thµnh phÇn cïng ph- ¬ng, cïng tÇn sè, cïng pha cã biªn ®é lµ A
1

vµ A
2
víi A
2
=3A
1
th× dao ®éng tæng hîp cã biªn ®é A lµ
A. A
1
.
B. 2A
1
.
C. 3A
1
.
D. 4A
1
.
26. B- íc sãng ®- îc ®Þnh nghÜa
A. lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm gÇn nhau nhÊt trªn cïng mét ph- ¬ng truyÒn
sãng mµ dao ®éng cïng pha.
B. lµ qu·ng ®- êng sãng truyÒn ®i ®- îc trong mét chu k×.
C. lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai nót sãng gÇn nhau nhÊt trong hiÖn t- îng sãng dõng.
D. nh- c©u A hoÆc c©u B.
27. Trong hiÖn t- îng giao thoa sãng, nh÷ng ®iÓm trong m«i tr- êng truyÒn sãng lµ cùc tiÓu
giao thoa khi hiÖu ®- êng ®i cña sãng tõ hai nguån kÕt hîp tíi lµ
A. d
2
- d
1
= k
λ
2

B. d
2
- d
1
= (2k + 1)
λ
2

C. d
2
- d
1
= k
λ

D. d
2
- d
1
= (k + 1)
λ
2

28. Mét sîi d©y ®µn håi dµi l = 100 cm, cã hai ®Çu A vµ B cè ®Þnh. Mét sãng truyÒn trªn d©y
víi tÇn sè 50 Hz th× ta ®Õm ®- îc trªn d©y 3 nót sãng, kh«ng kÓ 2 nót A, B. VËn tèc truyÒn
sãng trªn d©y lµ
A. 30 m/s
B. 25 m/s
C. 20 m/s
D. 15 m/s
29. Sãng däc
A. chØ truyÒn ®- îc trong chÊt r¾n.
B. truyÒn ®- îc trong chÊt r¾n, chÊt láng vµ chÊt khÝ.
C. truyÒn ®- îc trong chÊt r¾n, chÊt láng, chÊt khÝ vµ c¶ ch©n kh«ng.
D. kh«ng truyÒn ®- îc trong chÊt r¾n.
30. §é to cña ©m lµ mét ®Æc tÝnh sinh lý phô thuéc vµo

A. vËn tèc ©m.
B. b- íc sãng vµ n¨ng l- îng ©m.
C. tÇn sè vµ møc c- êng ®é ©m.
D. vËn tèc vµ b- íc sãng.
31. Trong hiÖn t- îng giao thoa sãng, nh÷ng ®iÓm trong m«i tr- êng truyÒn sãng lµ cùc ®¹i
giao thoa khi hiÖu ®- êng ®i cña sãng tõ hai nguån kÕt hîp tíi lµ
A. d
2
- d
1
= k
λ
2

B. d
2
- d
1
= (2k + 1)
λ
2

C. d
2
- d
1
= k
λ

D. d
2
- d
1
= (k + 1)
λ
2

32. Sãng ngang truyÒn ®- îc trong c¸c m«i tr- êng nµo?
A. R¾n vµ mÆt tho¸ng chÊt láng
B. Láng vµ khÝ
C. R¾n, láng vµ khÝ
D. KhÝ vµ r¾n
33. Khi sãng truyÒn cµng xa nguån th× ……………cµng gi¶m. Chän côm tõ thÝch hîp nhÊt trong
c¸c côm tõ sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng cho hîp nghÜa.
A. n¨ng l- îng sãng
B. biªn ®é sãng
C. vËn tèc truyÒn sãng.
D. biªn ®é sãng vµ n¨ng l- îng sãng
34. Sãng truyÒn theo mét sîi d©y ®- îc c¨ng n»m ngang vµ rÊt dµi. BiÕt ph- ¬ng tr×nh sãng t¹i
nguån O cã d¹ng u
O
= 3sin4
t
t (cm,s), vËn tèc truyÒn sãng lµ v = 50 cm/s. NÕu M vµ N lµ
2 ®iÓm gÇn nhau nhÊt dao ®éng cïng pha víi nhau vµ ng- îc pha víi O th× kho¶ng c¸ch
tõ O ®Õn M vµ N lµ
A. 25 cm vµ 75 cm
B. 37,5 cm vµ 12,5 cm
C. 50 cm vµ 25 cm
D. 25 cm vµ 50 cm
35. Ph- ¬ng tr×nh sãng t¹i nguån O cã d¹ng: u
O
= 3sin10
t
t (cm,s), vËn tèc truyÒn sãng lµ v =
1m/s th× ph- ¬ng tr×nh dao ®éng t¹i M c¸ch O mét ®o¹n 5cm cã d¹ng
A.
3sin(10 )( )
2
u t cm
t
t = +

B.
3sin(10 )( ) u t cm t t = +

C.
3sin(10 )( )
2
u t cm
t
t = ÷

D.
3sin(10 )( ) u t cm t t = ÷


36. Thùc hiÖn giao thoa sãng c¬ víi 2 nguån kÕt hîp S
1
vµ S
2
ph¸t ra 2 sãng cã cïng biªn ®é
1cm, b- íc sãng
ì
= 20cm th× t¹i ®iÓm M c¸ch S
1
mét ®o¹n 50 cm vµ c¸ch S
2
mét ®o¹n 10
cm sÏ cã biªn ®é
A. 2 cm
B. 0 cm
C.
2
cm
D.
2
2
cm
37. Trong mét m«i tr- êng cã giao thoa cña hai sãng kÕt hîp th× hai sãng thµnh phÇn t¹i
nh÷ng ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é tæng hîp cùc ®¹i sÏ cã ®é lÖch pha lµ
A.
t ¢ 2 k = A

B.
) 1 2 ( + = A k ¢
t

C.
) 1 2 ( + = A k ¢
2
t

D.
t ¢ k = A

38. Hai nguån sãng kÕt hîp S
1
vµ S
2
(S
1
S
2
= 12cm) ph¸t 2 sãng kÕt hîp cïng tÇn sè f = 40Hz,
vËn tèc truyÒn sãng trong m«i tr- êng lµ v = 2m/s. Sè v©n giao thoa cùc ®¹i xuÊt hiÖn
trong vïng giao thoa lµ
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
39. VËn tèc cña sãng truyÒn trªn mét sîi d©y ®µn håi sÏ phô thuéc vµo
A. biªn ®é sãng.
B. gia tèc träng truêng.
C. b- íc sãng.
D. søc c¨ng d©y.
40. TÇn sè cña mét sãng c¬ häc truyÒn trong mét m«i tr- êng cµng cao th×
A. b- íc sãng cµng nhá.
B. chu k× cµng t¨ng.
C. biªn ®é cµng lín.
D. vËn tèc truyÒn sãng cµng gi¶m.
41. Sãng nµo trong nh÷ng sãng nªu sau ®©y lµ sãng däc?
A. Sãng ©m.
B. Sãng ®iÖn tõ.
C. Sãng trªn mÆt n- íc.
D. Sãng thÇn.
42. ¢m thanh truyÒn nhanh nhÊt trong m«i tr- êng nµo sau ®©y?
A. Kh«ng khÝ.
B. N- íc.
C. S¾t.
D. KhÝ hi®r«.
43. Khi sãng ©m truyÒn tõ kh«ng khÝ vµo trong n- íc, ®¹i l- îng nµo sau ®©y lµ kh«ng ®æi?
A. VËn tèc.

B. Biªn ®é.
C. TÇn sè.
D. B- íc sãng.
44. Trong cïng mét m«i tr- êng truyÒn sãng, sãng cã tÇn sè 200Hz sÏ cã ……. gÊp ®«i sãng
cã tÇn sè 400 Hz. H·y t×m tõ thÝch hîp nhÊt trong c¸c tõ sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng cho
hîp nghÜa.
A. chu k×
B. biªn ®é
C. b- íc sãng
D. tÇn sè gãc
45. Sãng ngang lµ sãng cã ph- ¬ng dao ®éng
A. n»m ngang.
B. th¼ng ®øng.
C. vu«ng gãc víi ph- ¬ng truyÒn sãng.
D. trïng víi ph- ¬ng truyÒn sãng.
46. §¹i l- îng nµo sau ®©y cña sãng kh«ng phô thuéc m«i tr- êng truyÒn sãng?
A. TÇn sè dao ®éng cña sãng.
B. VËn tèc sãng.
C. B- íc sãng.
D. TÇn sè sãng, vËn tèc sãng vµ b- íc sãng.
47. Trong c¸c ph¸t biÓu sau, ph¸t biÓu nµo sai ?
A. Qu¸ tr×nh truyÒn sãng lµ qu¸ tr×nh truyÒn n¨ng l- îng.
B. Trong sù truyÒn sãng chØ cã pha dao ®éng truyÒn ®i, c¸c ph©n tö vËt chÊt
dao ®éng t¹i chç.
C. Sãng c¬ häc lµ sù lan truyÒn cña dao ®éng trong m«i tr- êng vËt chÊt theo
thêi gian.
D. VËn tèc truyÒn sãng trong m«i tr- êng lµ h÷u h¹n.
48. Chän ph¸t biÓu ®óng vÒ miÒn nghe ®- îc ë tai ng- êi?
A. MiÒn nghe ®- îc phô thuéc vµo biªn ®é vµ tÇn sè cña sãng ©m.
B. MiÒn nghe ®- îc lµ miÒn giíi h¹n gi÷a ng- ìng nghe vµ ng- ìng ®au.
C. MiÒn nghe ®- îc cã møc c- êng ®é tõ 0 ®Õn 130 dB.
D. C¶ ba ph¸t biÓu trªn ®Òu ®óng.
49. Chän ph¸t biÓu sai trong c¸c ph¸t biÓu sau.
A. B- íc sãng lµ ®o¹n ®- êng sãng truyÒn ®- îc trong kho¶ng thêi gian mét chu
k× cña sãng.
B. Trªn mét ®- êng truyÒn sãng, hai ®iÓm c¸ch nhau béi sè nguyªn lÇn nöa
b- íc sãng th× dao ®éng ng- îc pha nhau.
C. B- íc sãng lµ kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt gi÷a hai ®iÓm trªn mét ®- êng truyÒn
sãng vµ dao ®éng cïng pha.
D. Trªn mét ®- êng truyÒn sãng, hai ®iÓm c¸ch nhau béi sè ch½n lÇn nöa b- íc
sãng th× dao ®éng ®ång pha.
50. Quan s¸t sãng dõng trªn d©y AB dµi l = 2,4m ta thÊy cã 7 ®iÓm ®øng yªn, kÓ c¶ hai ®iÓm
ë hai ®Çu A vµ B. BiÕt tÇn sè sãng lµ 25Hz. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ
A. 20m/s
B. 10m/s

C. 8,6m/s
D. 17,1m/s
51. Dßng ®iÖn xoay chiÒu lµ dßng ®iÖn ……………………Trong c¸c côm tõ sau, côm tõ nµo
kh«ng thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trªn?
A. mµ c- êng ®é biÕn thiªn theo d¹ng hµm sin.
B. mµ c- êng ®é biÕn thiªn theo d¹ng hµm cosin.
C. ®æi chiÒu mét c¸ch ®iÒu hßa.
D. dao ®éng ®iÒu hßa.
52. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mét ®o¹n m¹ch ®iÖn xoay chiÒu chØ cã cuén thuÇn c¶m cã ®é
tù c¶m L =
1
t
H cã biÓu thøc: u = 200sin(100 pt +
2
t
) (V). BiÓu thøc cña c- êng ®é dßng
®iÖn trong m¹ch lµ
A. i = 2sin (100 pt +
4
t
) (A)
B. i = 2sin (100 pt +
2
t
) (A)
C. i = 2sin (100 pt -
2
t
) (A)
D. i = 2 sin (100 pt ) (A)
53. Cho mét ®o¹n m¹ch xoay chiÒu RLC nèi tiÕp. BiÕt L =
2
t
H, C =
2
t
F. §Æt vµo hai ®Çu
®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ cã biÓu thøc: u = 120sin 100 pt (V). Thay ®æi R ®Ó c- êng ®é
dßng ®iÖn hiÖu dông trong m¹ch ®¹t cùc ®¹i. Khi ®ã
A. c- êng ®é hiÖu dông trong m¹ch lµ I
max
= 2 A.
B. c«ng suÊt m¹ch lµ P = 240 W.
C. ®iÖn trë R = 0.
D. c«ng suÊt m¹ch lµ P = 0.
54. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mét ®o¹n m¹ch ®iÖn xoay chiÒu lµ: u = 100sin(100 pt -
2
t
) (V),
c- êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch lµ: i = 4 sin(100 pt -
2
t
) (A). C«ng suÊt tiªu thô cña ®o¹n
m¹ch ®ã lµ
A. 200 W
B. 400 W
C. 800 W
D. mét gi¸ trÞ kh¸c.
55. Mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha cã r«to lµ mét nam ch©m ®iÖn gåm 10 cÆp cùc.
§Ó ph¸t ra dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè 50 Hz th× vËn tèc quay cña r«to ph¶i b»ng
A. 300 vßng/phót
B. 500 vßng/phót
C. 3000 vßng /phót
D. 1500 vßng/phót.
56. Mét ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha cã hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc mçi pha lµ 220 V. BiÕt
c«ng suÊt cña ®éng c¬ lµ 10,56 kW vµ hÖ sè c«ng suÊt b»ng 0,8. C- êng ®é dßng ®iÖn
hiÖu dông qua mçi cuén d©y cña ®éng c¬ lµ
A. 2 A

B. 6 A
C. 20 A
D. 60 A
57. Nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra sù hao phÝ n¨ng l- îng trong m¸y biÕn thÕ lµ do
A. hao phÝ n¨ng l- îng d- íi d¹ng nhiÖt n¨ng táa ra ë c¸c cuén s¬ cÊp vµ thø
cÊp cña m¸y biÕn thÕ.
B. lâi s¾t cã tõ trë vµ g©y dßng Fuc«.
C. cã sù thÊt tho¸t n¨ng l- îng d- íi d¹ng bøc x¹ sãng ®iÖn tõ.
D. tÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n nªu trong A, B, C.
58. Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu h×nh sin cã c- êng ®é hiÖu dông lµ 2
2
A th× c- êng ®é dßng
®iÖn cã gi¸ trÞ cùc ®¹i b»ng
A. 2A
B.
1
2

A
C. 4A
D. 0,25A
59. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña m¹ng ®iÖn d©n dông b»ng 220V. Gi¸ trÞ biªn ®é cña hiÖu
®iÖn thÕ ®ã b»ng bao nhiªu?
A. 156V
B. 380V
C. 310V
D. 440V
60. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña m¹ng ®iÖn d©n dông b»ng 220V. Gi¸ trÞ biªn ®é cña hiÖu
®iÖn thÕ ®ã b»ng bao nhiªu?
A. 156V
B. 380V
C. 310V
D. 440V
61. Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu cã c- êng ®é i = 5
2
sin100pt (A) th× trong 1s dßng ®iÖn ®æi
chiÒu
A. 100 lÇn.
B. 50 lÇn.
C. 25 lÇn.
D. 2 lÇn.
62. §èi víi dßng ®iÖn xoay chiÒu, cuén c¶m cã t¸c dông
A. c¶n trë dßng ®iÖn, dßng ®iÖn cã tÇn sè cµng nhá cµng bÞ c¶n trë nhiÒu.
B. c¶n trë dßng ®iÖn, dßng ®iÖn cã tÇn sè cµng lín cµng Ýt bÞ c¶n trë.
C. ng¨n c¶n hoµn toµn dßng ®iÖn.
D. c¶n trë dßng ®iÖn, dßng ®iÖn cã tÇn sè cµng lín cµng bÞ c¶n trë nhiÒu.
63. Cho dßng ®iÖn xoay chiÒu h×nh sin qua m¹ch ®iÖn chØ cã ®iÖn trë thuÇn th× hiÖu ®iÖn thÕ
tøc thêi gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë
A. chËm pha ®èi víi dßng ®iÖn.
B. nhanh pha ®èi víi dßng ®iÖn.
C. cïng pha víi dßng ®iÖn.

D. lÖch pha ®èi víi dßng ®iÖn
2
t
.
64. §iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra hiÖn t- îng céng h- ëng ®iÖn trong ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp ®- îc
diÔn t¶ theo biÓu thøc nµo sau ®©y?
A. w =
1
LC

B. f =
1
2 LC t

C. w
2
=
1
LC

D. f
2
=
1
2 LC t

65. Khi cho dßng ®iÖn xoay chiÒu cã biÓu thøc i = I
0
sinwt (A) qua m¹ch ®iÖn chØ cã tô ®iÖn th×
hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai cùc tô ®iÖn
A. nhanh pha ®èi víi i.
B. cã thÓ nhanh pha hay chËm pha ®èi víi i tïy theo gi¸ trÞ ®iÖn dung C.
C. nhanh pha
2
t
®èi víi i.
D. chËm pha
2
t
®èi víi i.
66. Mét ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp. BiÕt U
OL
=
1
2
U
OC
.

So víi hiÖu ®iÖn thÕ u ë hai ®Çu ®o¹n
m¹ch, c- êng ®é dßng ®iÖn i qua m¹ch sÏ
A. cïng pha
B. sím pha
C. trÔ pha
D. vu«ng pha
67. Khi ®Æt vµo hai ®Çu mét èng d©y cã ®iÖn trë thuÇn kh«ng ®¸ng kÓ mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay
chiÒu h×nh sin th× c- êng ®é dßng ®iÖn tøc thêi i qua èng d©y
A. nhanh pha
2
t
®èi víi u.
B. chËm pha
2
t
®èi víi u.
C. cïng pha víi u.
D. nhanh hay chËm pha ®èi víi u tïy theo gi¸ trÞ cña ®é tù c¶m L cña èng d©y.


68. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã d¹ng: i =
2
sin100pt (A) ch¹y qua mét cuén d©y thuÇn c¶m cã
c¶m kh¸ng lµ 100 O th× hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu cuén d©y cã d¹ng
A. u = 100
2
sin(100pt -
2
t
) (V)
B. u = 100
2
sin(100pt +
2
t
) (V)
C. u = 100
2
sin100pt (V)

D. u = 100 sin(100pt +
2
t
) (V)
69. Trong ®o¹n m¹ch xoay chiÒu RLC nèi tiÕp, dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ cïng pha khi
A. ®o¹n m¹ch chØ cã ®iÖn trë thuÇn.
B. trong ®o¹n m¹ch x¶y ra hiÖn t- îng céng h- ëng ®iÖn.
C. ®o¹n m¹ch chØ cã ®iÖn trë thuÇn hoÆc trong m¹ch x¶y ra céng h- ëng.
D. trong ®o¹n m¹ch dung kh¸ng lín h¬n c¶m kh¸ng.
70. Gi÷a hai ®iÖn cùc cña mét tô ®iÖn cã dung kh¸ng lµ 10W ®- îc duy tr× mét hiÖu ®iÖn thÕ
cã d¹ng: u = 5
2
sin100pt (V) th× dßng ®iÖn qua tô ®iÖn cã d¹ng
A. i = 0,5
2
sin(100pt +
2
t
) (A)
B. i = 0,5
2
sin(100pt -
2
t
) (A)
C. i = 0,5
2
sin100pt (A)
D. i = 0,5sin(100pt +
2
t
) (A)
71. Trong mét ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp: TÇn sè dßng ®iÖn lµ f = 50Hz, L = 0,318 H.
Muèn cã céng h- ëng ®iÖn trong m¹ch th× trÞ sè cña C ph¶i b»ng
A. 10
-3
F
B. 32mF
C. 16mF
D. 10
-4
F
72. Mét ®o¹n m¹ch ®iÖn gåm R = 10W, L =
120
t
mH, C =
1
120t
F m¾c nèi tiÕp. Cho dßng ®iÖn
xoay chiÒu h×nh sin tÇn sè f = 50Hz qua m¹ch. Tæng trë cña ®o¹n m¹ch b»ng
A. 10
2
W
B. 10W
C. 100W
D. 200W
73. Cho dßng ®iÖn xoay chiÒu i = 4
2
cos100pt (A) qua mét èng d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m
L =
1
20
mH th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu èng d©y cã d¹ng
A. u = 20
2
sin(100pt + p) (V)
B. u = 20
2
sin100pt (V)
C. u = 20
2
sin(100pt +
2
t
) (V)
D. u = 20
2
sin(100pt -
2
t
) (V)
74. Mét ®o¹n m¹ch AB m¾c nèi tiÕp cã dßng ®iÖn xoay chiÒu 50Hz ch¹y qua gåm: ®iÖn trë R
= 6W; cuén d©y thuÇn c¶m kh¸ng Z
L
= 12W; tô ®iÖn cã dung kh¸ng Z
C
= 20W. Tæng trë Z
cña ®o¹n m¹ch AB b»ng
A. 38W kh«ng ®æi theo tÇn sè.
B. 38W vµ ®æi theo tÇn sè.
C. 10W kh«ng ®æi theo tÇn sè.

D. 10W vµ thay ®æi theo tÇn sè dßng ®iÖn.
75. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu hiÖu dông?
A. Gi¸ trÞ hiÖu dông ®- îc ghi trªn c¸c thiÕt bÞ sö dông ®iÖn.
B. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña dßng ®iÖn xoay chiÒu ®- îc ®o víi v«n kÕ DC.
C. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cã gi¸ trÞ b»ng gi¸ trÞ cùc ®¹i chia
2
.
D. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña dßng ®iÖn xoay chiÒu cã gi¸ trÞ b»ng hiÖu ®iÖn
thÕ biÓu kiÕn lÇn l- ît ®Æt vµo hai ®Çu R trong cïng mét thêi gian t th× táa ra
cïng mét nhiÖt l- îng.
76. Khi mét ®iÖn tr- êng biÕn thiªn theo thêi gian sÏ sinh ra
A. ®iÖn tr- êng vµ tõ tr- êng biÕn thiªn.
B. mét dßng ®iÖn.
C. ®iÖn tr- êng xo¸y.
D. tõ tr- êng xo¸y.
77. Chu k× dao ®éng ®iÖn tõ tù do trong m¹ch dao ®éng LC ®- îc x¸c ®Þnh bëi hÖ thøc nµo
sau ®©y?
A. T = 2p
L
C

B. T = 2p
C
L

C. T =
2
LC
t

D. T = 2p
LC

78. Trong m¹ch dao ®éng cã sù biÕn thiªn t- ¬ng hç gi÷a
A. ®iÖn tÝch vµ dßng ®iÖn.
B. ®iÖn tr- êng vµ tõ tr- êng.
C. hiÖu ®iÖn thÕ vµ c- êng ®é dßng ®iÖn.
D. n¨ng l- îng tõ tr- êng vµ n¨ng l- îng ®iÖn tr- êng.
79. T×m ph¸t biÓu sai vÒ ®iÖn tõ tr- êng.
A. Mét tõ tr- êng biÕn thiªn theo thêi gian sinh ra mét ®iÖn tr- êng xo¸y biÕn
thiªn ë c¸c ®iÓm l©n cËn.
B. Mét ®iÖn tr- êng biÕn thiÕn theo thêi gian sinh ra mét tõ tr- êng xo¸y ë c¸c
®iÓm l©n cËn.
C. §iÖn tr- êng vµ tõ tr- êng xo¸y lµ c¸c ®- êng cong kÝn bao quanh c¸c ®- êng
søc tõ cña tõ tr- êng biÕn thiªn.
D. Sù biÕn thiªn cña ®iÖn tr- êng gi÷a c¸c b¶n tô ®iÖn sinh ra mét tõ tr- êng nh-
tõ tr- êng do dßng ®iÖn trong d©y dÉn nèi víi tô.
80. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Trong sãng ®iÖn tõ, dao ®éng cña ®iÖn tr- êng cïng pha víi dao ®éng cña tõ tr- êng.
B. Trong sãng ®iÖn tõ, dao ®éng cña tõ tr- êng trÔ pha
2
t
so víi dao ®éng cña ®iÖn
tr- êng.
C. Trong sãng ®iÖn tõ, dao ®éng cña tõ tr- êng trÔ pha p so víi dao ®éng cña ®iÖn
tr- êng.

D. T¹i mçi ®iÓm trªn ph- ¬ng truyÒn cña sãng ®iÖn tõ, th× dao ®éng cña c- êng ®é ®iÖn
tr- êng E cïng pha víi dao ®éng cña c¶m øng tõ B.
81. §iÒu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng víi sãng ®iÖn tõ ?
A. Sãng ®iÖn tõ gåm c¸c thµnh phÇn ®iÖn tr- êng vµ tõ tr- êng dao ®éng.
B. Cã vËn tèc kh¸c nhau khi truyÒn trong kh«ng khÝ do cã tÇn sè kh¸c nhau.
C. Mang n¨ng l- îng.
D. Cho hiÖn t- îng ph¶n x¹ vµ khóc x¹ nh- ¸nh s¸ng.
82. T×m kÕt luËn ®óng vÒ ®iÖn tõ tr- êng.
. A. §iÖn tr- êng trong tô biÕn thiªn sinh ra mét tõ tr- êng nh- tõ tr- êng cña mét nam
ch©m h×nh ch÷ U.
. B. Sù biÕn thiªn cña ®iÖn tr- êng gi÷a c¸c b¶n tô ®iÖn sinh ra mét tõ tr- êng nh- tõ
tr- êng do dßng ®iÖn trong d©y dÉn nèi víi tô.
. C. Dßng ®iÖn dÞch øng víi sù dÞch chuyÓn cña c¸c ®iÖn tÝch trong lßng tô.
. D. V× trong lßng tô kh«ng cã dßng ®iÖn nªn dßng ®iÖn dÞch vµ dßng ®iÖn dÉn b»ng
nhau vÒ ®é lín nh- ng ng- îc chiÒu.
83. T×m ph¸t biÓu sai vÒ n¨ng l- îng trong m¹ch dao ®éng LC.
A. N¨ng l- îng dao ®éng cña m¹ch gåm cã n¨ng l- îng ®iÖn tr- êng tËp trung ë tô
®iÖn vµ n¨ng l- îng tõ tr- êng tËp trung ë cuén c¶m.
B. N¨ng l- îng ®iÖn tr- êng vµ tõ tr- êng biÕn thiªn ®iÒu hßa víi cïng tÇn sè cña
dßng xoay chiÒu trong m¹ch.
C. Khi n¨ng l- îng cña ®iÖn tr- êng trong tô gi¶m th× n¨ng l- îng tõ tr- êng trong cuén
c¶m t¨ng lªn vµ ng- îc l¹i.
D.T¹i mäi thêi ®iÓm, tæng cña n¨ng l- îng ®iÖn tr- êng vµ n¨ng l- îng tõ tr- êng lµ
kh«ng ®æi, nãi c¸ch kh¸c, n¨ng l- îng cña m¹ch dao ®éng ®- îc b¶o toµn.
84. NhËn ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. T¹i mäi ®iÓm bÊt k× trªn ph- ¬ng truyÒn, vect¬ c- êng ®é ®iÖn tr- êng
uur
E
vµ vect¬
c¶m øng tõ
ur
B
lu«n lu«n vu«ng gãc víi nhau vµ c¶ hai ®Òu vu«ng gãc víi ph- ¬ng
truyÒn.
B. Vect¬
uur
E
cã thÓ h- íng theo ph- ¬ng truyÒn sãng vµ vect¬
ur
B
vu«ng gãc víi
uur
E
.
C. Vect¬
ur
B
h- íng theo ph- ¬ng truyÒn sãng vµ vect¬
uur
E
vu«ng gãc víi
ur
B
.
D. Trong qu¸ tr×nh lan truyÒn cña sãng ®iÖn tõ, c¶ hai vect¬
ur
B

uur
E
®Òu kh«ng cã
h- íng cè ®Þnh.
85. Sãng ®iÖn tõ lµ qu¸ tr×nh lan truyÒn trong kh«ng gian cña mét ®iÖn tõ tr- êng biÕn thiªn.
KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ t- ¬ng quan gi÷a vect¬ c- êng ®é ®iÖn tr- êng
uur
E

vµ vect¬ c¶m øng tõ
ur
B
cña ®iÖn tõ tr- êng ®ã.

A.
uur
E

ur
B
biÕn thiªn tuÇn hoµn cã cïng tÇn sè.

B.
uur
E

ur
B
biÕn thiªn tuÇn hoµn cã cïng pha.

C.
uur
E

ur
B
cã cïng ph- ¬ng.

D.
uur
E

ur
B
biÕn thiªn tuÇn hoµn cã cïng tÇn sè vµ cïng pha.
86. M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ lµ m¹ch kÝn gåm
A. nguån ®iÖn mét chiÒu vµ tô C.
B. nguån ®iÖn mét chiÒu vµ cuén c¶m.
C. nguån ®iÖn mét chiÒu, tô C vµ cuén c¶m.
D. tô C vµ cuén c¶m L.

87. Sãng ®iÖn tõ ®- îc c¸c ®µi truyÒn h×nh ph¸t cã c«ng suÊt lín cã thÓ truyÒn ®i mäi ®iÓm
trªn mÆt ®Êt lµ sãng
A. dµi vµ cùc dµi.
B. sãng trung.
C. sãng ng¾n.
D. sãng cùc ng¾n.
88. NhËn xÐt nµo d- íi ®©y lµ ®óng?
A. Sãng ®iÖn tõ lµ sãng däc gièng nh- sãng ©m.
B. Sãng ®iÖn tõ lµ sãng däc nh- ng cã thÓ lan truyÒn trong ch©n kh«ng.
C. Sãng ®iÖn tõ lµ sãng ngang cã thÓ lan truyÒn trong mäi m«i tr- êng, kÓ c¶
ch©n kh«ng.
D. Sãng ®iÖn tõ chØ lan truyÒn trong chÊt khÝ vµ bÞ ph¶n x¹ tõ c¸c mÆt ph¼ng
kim lo¹i.
89. Nh÷ng dao ®éng ®iÖn nµo sau ®©y cã thÓ g©y ra sãng ®iÖn tõ?
A. M¹ch dao ®éng hë chØ cã L vµ C.
B. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã c- êng ®é lín.
C. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã chu k× lín.
D. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè lín.
90. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch dao ®éng lµ sai ?
A. N¨ng l- îng cña m¹ch dao ®éng gåm n¨ng l- îng ®iÖn tr- êng tËp trung ë
tô vµ n¨ng l- îng tõ tr- êng tËp trung ë cuén c¶m.
B. N¨ng l- îng ®iÖn tr- êng vµ n¨ng l- îng tõ tr- êng biÕn thiªn tuÇn hoµn theo
tÇn sè chung lµ tÇn sè cña dao ®éng ®iÖn tõ.
C. T¹i mäi thêi ®iÓm, tæng n¨ng l- îng ®iÖn tr- êng vµ n¨ng l- îng tõ tr- êng lµ
kh«ng ®æi.
D. Dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch dao ®éng lµ dao ®éng tù do.
91. Sãng ®iÖn tõ ®- îc ¸p dông trong th«ng tin liªn l¹c d- íi n- íc thuéc lo¹i
A. sãng dµi.
B. sãng trung.
C. sãng ng¾n.
D. sãng cùc ng¾n.
92. Sãng ®iÖn tõ ®- îc ¸p dông trong tiÕp vËn sãng qua vÖ tinh thuéc lo¹i
A. sãng dµi.
B. sãng trung.
C. sãng ng¾n.
D. sãng cùc ng¾n.
93. Khi nãi vÒ tÝnh chÊt sãng ®iÖn tõ, ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai ?
A. Sãng ®iÖn tõ thuéc lo¹i sãng ngang.
B. Sãng ®iÖn tõ truyÒn ®- îc trong ch©n kh«ng.
C. T¹i mçi ®iÓm cã sãng ®iÖn tõ, ba vect¬
B
,
E
,
v
lµm thµnh tam diÖn
vu«ng thuËn.
D. Sãng ®iÖn tõ truyÒn ®i mang theo n¨ng l- îng tØ lÖ víi lòy thõa bËc 4 cña
tÇn sè.
94. N¨ng l- îng ®iÖn tõ trong m¹ch dao ®éng ®- îc tÝnh theo c«ng thøc

A. W =
2
2
CU

B. W =
2
2
LI

C. W =
C
Q
2
2

D. W =
2 2
2 2
Li Cu
+

95. Chu k× dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch dao ®éng ®- îc tÝnh theo c«ng thøc
A. T =
LC
t 2

B. T = 2p
LC

C. T = 2p
C
L

D. T =
LC t 2
1

96. Mét sãng ®iÖn tõ cã b- íc sãng 25m th× tÇn sè cña sãng nµy lµ
A. f = 12 (MHz)
B. f = 7,5.10
9
(Hz)
C. f # 8,3.10
- 8
(Hz)
D. f = 25 (Hz)
97. Mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm tô cã ®iÖn dung C = 2.10
- 6
(F) vµ cuén thuÇn c¶m cã ®é
tù c¶m L = 4,5.10
- 6
(H). Chu k× dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch lµ
A. 1,885.10
- 5
(s)
B. 5,3.10
4
(s)
C. 2,09.10
6
(s)
D. 9,425 (s)
98. Mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm cuén thuÇn c¶m L = 5.10
- 6
(H) vµ tô C. Khi ho¹t ®éng,
dßng ®iÖn trong m¹ch cã biÓu thøc i = 2sinwt (mA). N¨ng l- îng cña m¹ch dao ®éng nµy

A. 10
- 5
(J).
B. 2.10
- 5
(J).
C. 2.10
- 11
(J).
D. 10
- 11
(J).
99. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch dao ®éng LC lµ sai ?
A. N¨ng l- îng ®iÖn tr- êng vµ n¨ng l- îng tõ tr- êng biÕn thiªn víi cïng tÇn
sè.
B. N¨ng l- îng tõ tr- êng tËp trung ë cuén d©y, n¨ng l- îng ®iÖn tr- êng tËp
trung ë tô ®iÖn.
C. Dao ®éng ®iÖn tõ cã tÇn sè gãc w = (LC)
-0.5

D. N¨ng l- îng ®iÖn tr- êng biÕn thiªn cïng tÇn sè víi dao ®éng ®iÖn tõ trong
m¹ch.

100. N¨ng l- îng ®iÖn tr- êng trong tô ®iÖn cña m¹ch dao ®éng ®- îc tÝnh b»ng c«ng thøc nµo
d- íi ®©y?
A. W
®
=
2
1
Cu
2

B. W
®
=
2
1
.
C
Q
2
0

C. W
®
=
2
1
Q
o
U
o


D. C¶ 3 c«ng thøc trªn ®Òu ®óng.
101. Mét tia s¸ng truyÒn trong kh«ng khÝ tíi gÆp mÆt tho¸ng cña mét chÊt láng cã chiÕt suÊt n
=
3
d- íi gãc khóc x¹ r b»ng bao nhiªu ®Ó tia ph¶n x¹ vu«ng gãc víi tia tíi ?
A. 30
0

B. 45
0

C. 60
0

D. 90
0
102. Trong hiÖn t- îng ph¶n x¹ toµn phÇn th×
A. tia s¸ng truyÒn tõ m«i tr- êng chiÕt quang h¬n sang m«i tr- êng chiÕt
quang kÐm
B. tia s¸ng truyÒn tõ m«i tr- êng chiÕt quang kÐm sang m«i tr- êng chiÕt
quang h¬n
C. Gãc tíi lín h¬n gãc giíi h¹n ph¶n x¹ toµn phÇn.
D. hai ®iÒu kiÖn ®Ò cËp trong A vµ C ®Òu tho¶ m·n.
103. VËt s¸ng vµ mµn ®Æt song song vµ c¸ch nhau 45 cm. Mét thÊu kÝnh héi tô ®Æt trong
kho¶ng gi÷a vËt vµ mµn. Ta thÊy cã hai vÞ trÝ thÊu kÝnh cho ¶nh râ nÐt trªn mµn. Hai vÞ trÝ
nµy c¸ch nhau 15 cm. T×m tiªu cù cña thÊu kÝnh.
A. 10 cm
B. 20 cm
C. 15 cm
D. 30 cm
104. Mét thÊu kÝnh ph©n k× máng ghÐp s¸t ®ång trôc víi mét thÊu kÝnh máng héi tô cã ®é tô 3
dp. HÖ nµy cho mét ¶nh thËt gÊp 2 lÇn vËt khi vËt xa hÖ 80 cm. §é tô cña thÊu kÝnh ph©n
k× lµ
A. -6 dp
B. -1,875 dp
C. -3 dp
D. -1,125 dp.
105. Mét thÊu kÝnh ®Æt tr- íc mét vËt; m¾t nh×n vËt qua kÝnh. Khi di chuyÓn kÝnh theo ph- ¬ng
vu«ng gãc víi trôc chÝnh th× thÊy ¶nh di chuyÓn cïng chiÒu. §ã lµ thÊu kÝnh
A. héi tô
B. héi tô nÕu lµ vËt thËt
C. ph©n k×
D. cã thÓ héi tô hoÆc ph©n k×
106. Mét thÊu kÝnh héi tô giíi h¹n bëi mét mÆt cÇu låi vµ mét mÆt ph¼ng, chiÕt suÊt n = 1,5 ®Æt
trong kh«ng khÝ. B¸n kÝnh mÆt cÇu lµ 50 cm. Tiªu cù cña thÊu kÝnh lµ bao nhiªu ?

A. f = 25cm
B. f = 100cm
C. f = 200cm
D. f = -150cm
107. Mét ng- êi chØ nh×n râ c¸c vËt c¸ch m¾t tõ 10 cm ®Õn 50 cm ®Æt m¾t s¸t sau kÝnh lóp cã
tiªu cù f = 10 cm ®Ó quan s¸t mét vËt nhá ë tr¹ng th¸i m¾t ®iÒu tiÕt tèi ®a. §é béi gi¸c G
b»ng
A. 5
B. 1,2
C. 6
D. 2,4
108. Mét tia s¸ng truyÒn tõ m«i tr- êng (1) ®Õn m«i tr- êng (2) d- íi gãc tíi 48
0
, gãc khóc x¹ 35
0
.
VËn tèc ¸nh s¸ng truyÒn trong m«i tr- êng (2)
A. lín h¬n trong m«i tr- êng (1)
B. nhá h¬n trong m«i tr- êng (1)
C. b»ng trong m«i tr- êng (1).
D. kh«ng x¸c ®Þnh ®- îc.
109. §èi víi thÊu kÝnh héi tô, kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn thÊu kÝnh b»ng kháang c¸ch tõ ¶nh ®Õn
thÊu kÝnh nÕu vËt n»m c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n b»ng
A. 4 lÇn tiªu cù.
B. 2 lÇn tiªu cù.
C. tiªu cù.
D. mét nöa tiªu cù.
110. L¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A vµ chiÕt suÊt n = . Khi ë trong kh«ng khÝ th× gãc lÖch cã
gi¸ trÞ cùc tiÓu D
min
= A. Gãc chiÕt quang A b»ng
A. 30
o

B. 60
o

C. 45
o

D. 75
0
111. Thùc hiÖn giao thoa víi ¸nh s¸ng tr¾ng, trªn mµn quan s¸t ®- îc h×nh ¶nh nh- thÕ nµo?
A. V©n trung t©m lµ v©n s¸ng tr¾ng, hai bªn cã nh÷ng d¶i mµu nh- cÇu vång.
B. Mét d¶i mµu biÕn thiªn liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm.
C. C¸c v¹ch mµu kh¸c nhau riªng biÖt hiÖn trªn mét nÒn tèi.
D. Kh«ng cã c¸c v©n mµu trªn mµn.
112. Quang phæ v¹ch thu ®- îc khi chÊt ph¸t s¸ng ë tr¹ng th¸i
A. r¾n
B. láng
C. khÝ hay h¬i nãng s¸ng d- íi ¸p suÊt thÊp
D. khÝ hay h¬i nãng s¸ng d- íi ¸p suÊt cao
113. Quang phæ v¹ch thu ®- îc khi chÊt ph¸t s¸ng ë tr¹ng th¸i
A. r¾n
B. láng
C. khÝ hay h¬i nãng s¸ng d- íi ¸p suÊt thÊp
D. khÝ hay h¬i nãng s¸ng d- íi ¸p suÊt cao
114. HiÖn t- îng quang häc nµo sau ®©y sö dông trong m¸y ph©n tÝch quang phæ?

A. HiÖn t- îng khóc x¹ ¸nh s¸ng.
B. HiÖn t- îng ph¶n x¹ ¸nh s¸ng.
C. HiÖn t- îng giao thoa ¸nh s¸ng.
D. HiÖn t- îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng.
115. M¸y quang phæ lµ dông cô dïng ®Ó
A. ®o b- íc sãng c¸c v¹ch quang phæ
B. tiÕn hµnh c¸c phÐp ph©n tÝch quang phæ
C. quan s¸t vµ chôp quang phæ cña c¸c vËt
D. ph©n tÝch mét chïm ¸nh s¸ng phøc t¹p thµnh nh÷ng thµnh phÇn ®¬n s¾c
116. Tia tö ngo¹i cã tÝnh chÊt nµo sau ®©y?
A. Kh«ng lµm ®en kÝnh ¶nh.
B. BÞ lÖch trong ®iÖn tr- êng vµ tõ tr- êng.
C. KÝch thÝch sù ph¸t quang cña nhiÒu chÊt.
D. TruyÒn ®- îc qua giÊy, v¶i, gç.
117. Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng dïng 2 khe Young c¸ch nhau 0,8mm, c¸ch mµn 1,6
m. T×m b- íc sãng ¸nh s¸ng chiÕu vµo nÕu ta ®o ®- îc v©n s¸ng thø 4 c¸ch v©n trung t©m
lµ 3,6 mm.
A. 0,4 mm
B. 0,45 mm
C. 0,55 mm
D. 0,6 mm
118. Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng dïng 2 khe Young biÕt bÒ réng 2 khe c¸ch nhau
0,35mm, tõ khe ®Õn mµn lµ 1,5 m vµ b- íc sãng l = 0,7 mm. T×m kho¶ng c¸ch 2 v©n s¸ng
liªn tiÕp.
A. 2 mm
B. 3 mm
C. 4 mm
D. 1,5mm

119. Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng dïng 2 khe Young. T×m b- íc sãng ¸nh s¸ng l chiÕu
vµo biÕt a = 0,3mm, D = 1,5m, i = 3mm.
A. 0,45 mm
B. 0,60 mm
C. 0,50 mm
D. 0,55 mm
120. Chän c©u tr¶ lêi ®óng. Trong thÝ nghiÖm Young, c¸c khe ®- îc chiÕu s¸ng b»ng ¸nh s¸ng
tr¾ng cã b- íc sãng tõ 0,4 mm ®Õn 0,75 mm. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe lµ 0,5 mm,
kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe ®Õn mµn lµ 2 m. §é réng quang phæ bËc mét quan s¸t ®- îc
trªn mµn lµ
A. 1,4 mm
B. 1,4 cm
C. 2,8 mm
D. 2,8 cm
121. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ m¸y quang phæ?

A. Lµ dông cô dïng ®Ó ph©n tÝch chïm ¸nh s¸ng cã nhiÒu thµnh phÇn thµnh nh÷ng thµnh
phÇn ®¬n s¾c kh¸c nhau.
B. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn t- îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng.
C. Dïng ®Ó nhËn biÕt c¸c thµnh phÇn cÊu t¹o cña mét chïm s¸ng phøc t¹p do mét nguån
s¸ng ph¸t ra.
D. Bé phËn cña m¸y lµm nhiÖm vô t¸n s¾c ¸nh s¸ng lµ thÊu kÝnh.
122. Quang phæ MÆt Trêi ®- îc m¸y quang phæ ghi ®- îc lµ
A. quang phæ liªn tôc.
B. quang phæ v¹ch ph¸t x¹.
C. quang phæ v¹ch hÊp thô.
D. Mét lo¹i quang phæ kh¸c.
123. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ tia hång ngo¹i?
A. Lµ nh÷ng bøc x¹ kh«ng nh×n thÊy ®- îc, cã b- íc sãng lín h¬n b- íc sãng cña ¸nh
s¸ng ®á.
B. Cã b¶n chÊt lµ sãng ®iÖn tõ.
C. Do c¸c vËt bÞ nung nãng ph¸t ra. T¸c dông næi bËt nhÊt lµ t¸c dông nhiÖt.
D. øng dông ®Ó trÞ bÞnh cßi x- ¬ng.
124. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ hiÖn t- îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng?
A. Nguyªn nh©n cña hiÖn t- îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng lµ do ¸nh s¸ng truyÒn qua l¨ng kÝnh bÞ
t¸ch ra thµnh nhiÒu ¸nh s¸ng cã mµu s¾c kh¸c nhau.
B. ChØ khi ¸nh s¸ng tr¾ng truyÒn qua l¨ng kÝnh míi x¶y ra hiÖn t- îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng.
C. HiÖn t- îng t¸n s¾c cña ¸nh s¸ng tr¾ng qua l¨ng kÝnh cho thÊy r»ng trong ¸nh s¸ng
tr¾ng cã v« sè ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã mµu s¾c biÕn thiªn liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm.
D. C¸c vÇng mµu xuÊt hiÖn ë v¸ng dÇu mì hoÆc bong bãng xµ phßng cã thÓ gi¶i thÝch do
hiÖn t- îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng.
125. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c?
A. Mçi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã mét mµu x¸c ®Þnh gäi lµ mµu ®¬n s¾c.
B. Mçi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã mét b- íc sãng x¸c ®Þnh.
C. VËn tèc truyÒn cña mét ¸nh s¸ng ®¬n s¾c trong c¸c m«i tr- êng trong suèt kh¸c nhau lµ
nh- nhau.
D. ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh«ng bÞ t¸n s¾c khi truyÒn qua l¨ng kÝnh.
126. KÕt qu¶ nµo sau ®©y khi thÝ nghiÖm víi tÕ bµo quang ®iÖn lµ kh«ng ®óng?
A. §èi víi mçi kim lo¹i lµm cat«t, ¸nh s¸ng kÝch thÝch ph¶i cã b- íc sãng l nhá h¬n mét
giíi h¹n l
0
nµo ®ã.
B. HiÖu ®iÖn thÕ h·m phô thuéc vµo c- êng ®é chïm ¸nh s¸ng kÝch thÝch.
C. C- êng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ tØ lÖ thuËn víi c- êng ®é chïm ¸nh s¸ng kÝch thÝch.
D. Khi U
AK
= 0 vÉn cã dßng quang ®iÖn.
127. Khi chiÕu sãng ®iÖn tõ xuèng bÒ mÆt tÊm kim lo¹i hiÖn t- îng quang ®iÖn x¶y ra nÕu
A. sãng ®iÖn tõ cã nhiÖt ®é cao
B. sãng ®iÖn tõ cã b- íc sãng thÝch hîp
C. sãng ®iÖn tõ cã c- êng ®é ®ñ lín
D. sãng ®iÖn tõ ph¶i lµ ¸nh s¸ng nh×n thÊy ®- îc
128. HiÖn t- îng quang ®iÖn lµ qu¸ tr×nh dùa trªn
A. sù gi¶i phãng c¸c ªlectron tõ mÆt kim lo¹i do t- ¬ng t¸c cña chóng víi ph«t«n.
B. sù t¸c dông c¸c ªlectron lªn kÝnh ¶nh.

C. sù gi¶i phãng c¸c ph«t«n khi kim lo¹i bÞ ®èt nãng.
D. sù ph¸t s¸ng do c¸c ªlectron trong c¸c nguyªn tö nh÷ng tõ møc n¨ng l- îng
cao xuèng møc n¨ng l- îng thÊp.
129. TÝnh vËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c ªlectron quang ®iÖn khi biÕt hiÖu ®iÖn thÕ h·m lµ
12V. Cho e = 1,6.10
-19
C; m
e
= 9,1.10
-31
kg.
A. 1,03.10
5
m/s
B. 2,89.10
6
m/s
C. 4,12.10
6
m/s
D. 2,05.10
6
m/s
130. Nguyªn tö hi®r« nhËn n¨ng l- îng kÝch thÝch, ªlectron chuyÓn lªn quü ®¹o N, khi ªlectron
chuyÓn vÒ quü ®¹o bªn trong sÏ ph¸t ra
A. mét bøc x¹ cã b- íc sãng l thuéc d·y Banme
B. hai bøc x¹ cã b- íc sãng l thuéc d·y Banme
C. ba bøc x¹ cã b- íc sãng l thuéc d·y Banme
D. kh«ng cã bøc x¹ cã b- íc sãng l thuéc d·y Banme
131. HiÖn t- îng nµo sau ®©y lµ hiÖn t- îng quang ®iÖn?
A. £lectron bøt ra khái kim lo¹i bÞ nung nãng
B. £lectron bËt ra khái kim lo¹i khi cã ion ®Ëp vµo
C. £lectron bÞ bËt ra khái kim lo¹i khi kim lo¹i cã ®iÖn thÕ lín
D. £lectron bËt ra khái mÆt kim lo¹i khi chiÕu tia tö ngo¹i vµo kim lo¹i
132. §Ó triÖt tiªu dßng quang ®iÖn ta ph¶i dïng hiÖu thÕ h·m 3V. Cho e = 1,6.10
-19
C; m
e
=
9,1.10
-31
kg. VËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña ªlectron quang ®iÖn b»ng
A. 1,03.10
6
m/s
B. 1,03.10
5
m/s
C. 2,03.10
5
m/s
D. 2,03.10
6
m/s
133. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai ?
A. Gi¶ thuyÕt sãng ¸nh s¸ng kh«ng gi¶i thÝch ®- îc hiÖn t- îng quang ®iÖn.
B. Trong cïng m«i tr- êng ¸nh s¸ng truyÒn víi vËn tèc b»ng vËn tèc cña sãng ®iÖn tõ.
C. ¸nh s¸ng cã tÝnh chÊt h¹t; mçi h¹t ¸nh s¸ng ®- îc gäi lµ mét ph«t«n.
D. ThuyÕt l- îng tö ¸nh s¸ng chøng tá ¸nh s¸ng cã b¶n chÊt sãng.
134. Chän c©u tr¶ lêi ®óng.
A. Quang dÉn lµ hiÖn t- îng dÉn ®iÖn cña chÊt b¸n dÉn lóc ®- îc chiÕu s¸ng.
B. Quang dÉn lµ hiÖn t- îng kim lo¹i ph¸t x¹ ªlectron lóc ®- îc chiÕu s¸ng.
C. Quang dÉn lµ hiÖn t- îng ®iÖn trë cña mét chÊt gi¶m rÊt nhiÒu khi h¹ nhiÖt ®é xuèng
rÊt thÊp.
D. Quang dÉn lµ hiÖn t- îng bøt quang ªlectron ra khái bÒ mÆt chÊt b¸n dÉn.
135. Khi ªlectron trong nguyªn tö hi®r« ë mét trong c¸c møc n¨ng l- îng cao L, M, N, O,…
nh¶y vÒ møc n¨ng l- îng K, th× nguyªn tö hi®r« ph¸t ra v¹ch bøc x¹ thuéc d·y
A. Laiman
B. Banme
C. Pasen
D. Thuéc d·y nµo lµ tïy thuéc vµo eletron ë møc n¨ng l- îng cao nµo.
136. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ hiÖn t- îng quang dÉn?

A. HiÖn t- îng quang dÉn lµ hiÖn t- îng ®iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn gi¶m m¹nh khi ®- îc
chiÕu s¸ng thÝch hîp.
B. HiÖn t- îng quang dÉn cßn gäi lµ hiÖn t- îng quang ®iÖn bªn trong.
C. Giíi h¹n quang ®iÖn bªn trong lµ b- íc sãng ng¾n nhÊt cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch g©y ra
®- îc hiÖn t- îng quang dÉn.
D. Gi íi h¹n quang ®i Ön bªn trong hÇu hÕt l µ l ín h¬n gi íi h¹n quang ®i Ön ngoµi .
137. ChØ ra ph¸t biÓu sai
A. Pin quang ®iÖn lµ dông cô biÕn ®æi trùc tiÕp n¨ng l- îng ¸nh s¸ng thµnh ®iÖn n¨ng.
B. Pin quang ®iÖn ho¹t ®éng dùa vµo hiÖn t- îng quang dÉn.
C. Quang trë vµ pin quang ®iÖn ®Òu ho¹t ®éng dùa vµo hiÖn t- îng quang ®iÖn ngoµi.
D. Quang trë lµ mét ®iÖn trë cã trÞ sè phô thuéc c- êng ®é chïm s¸ng thÝch hîp chiÕu vµo
nã.
138. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai ?
A. Nguyªn tö chØ tån t¹i trong nh÷ng tr¹ng th¸i cã n¨ng l- îng x¸c ®Þnh, gäi lµ tr¹ng th¸i
dõng.
B. Trong c¸c tr¹ng th¸i dõng, nguyªn tö chØ hÊp thu mµ kh«ng ph¸t x¹.
C. Mçi khi nguyªn tö chuyÓn tõ tr¹ng th¸i dõng cã møc n¨ng l- îng E
m
sang tr¹ng th¸i
dõng cã møc n¨ng l- îng E
n
th× nã sÏ bøc x¹ (hoÆc hÊp thu) mét ph«t«n cã n¨ng l- îng
m n
E E ÷ = hf
mn
.
D. Trong c¸c tr¹ng th¸i dõng cña nguyªn tö, ªlectron chØ chuyÓn ®éng quanh h¹t nh©n
theo nh÷ng quü ®¹o cã b¸n kÝnh hoµn toµn x¸c ®Þnh gäi lµ quü ®¹o dõng.
139. Bèn v¹ch thÊy ®- îc trong quang phæ ph¸t x¹ cña nguyªn tö hi®r« thuéc vÒ d·y
A. Pasen.
B. Laiman.
C. Banme.
D. Br¨ckÐt.
140. Ph«t«n cã b- íc sãng trong ch©n kh«ng lµ 0,5µm th× sÏ cã n¨ng l- îng lµ
A. 2,5.10
24
J.
B. 3,975.10
- 19
J.
C. 3,975.10
- 25
J.
D. 4,42.10
- 26
J.
141. Mét chÊt phãng x¹ sau 10 ngµy ®ªm gi¶m ®i 3/4 khèi l- îng ban ®Çu. Chu k× b¸n r· cña
chÊt nµy lµ
A. 20 ngµy
B. 5 ngµy
C. 24 ngµy
D. 15 ngµy
142. §¬n vÞ ®o khèi l- îng trong vËt lý h¹t nh©n lµ
A. kg
B. ®¬n vÞ khèi l- îng nguyªn tö (u).
C. ®¬n vÞ eV/c
2
hoÆc MeV/c
2
.
D. c©u A, B, C ®Òu ®óng.
143. Trong phãng x¹ a th× h¹t nh©n con sÏ
A. lïi hai « trong b¶ng ph©n lo¹i tuÇn hoµn.
B. tiÕn hai « trong b¶ng ph©n lo¹i tuÇn hoµn.

C. lïi mét « trong b¶ng ph©n lo¹i tuÇn hoµn.
D. tiÕn mét « trong b¶ng ph©n lo¹i tuÇn hoµn.
144. Ph- ¬ng tr×nh phãng x¹:
Ar n X Cl
37
18
A
Z
37
17
+ ÷ +
. Trong ®ã Z, A lµ
A. Z = 1; A = 1
B. Z = 1; A = 3
C. Z = 2; A = 3
D. Z = 2; A = 4.
145. Cho ph¶n øng h¹t nh©n sau:
McV 3,25 n He H H
1
0
4
2
2
1
2
1
+ + ÷ +

BiÕt ®é hôt khèi cña
H
2
1
lµ Dm
D
= 0,0024 u vµ 1u = 931 MeV/c
2
. N¨ng l- îng liªn kÕt cña
h¹t nh©n
He
4
2

A. 7,7188 MeV
B. 77,188 MeV
C. 771,88 MeV
D. 7,7188 eV
146. Khèi l- îng cña h¹t nh©n
Be
10
4
lµ 10,0113 (u), khèi l- îng cña n¬tr«n lµ m
n
= 1,0086 (u),
khèi l- îng cña pr«t«n lµ m
p
= 1,0072 (u) vµ 1u = 931 MeV/c
2
. N¨ng l- îng liªn kÕt cña h¹t
nh©n
Be
10
4

A. 64,332 (MeV)
B. 6,4332 (MeV)
C. 0,64332 (MeV)
D. 6,4332 (KeV)
147. H·y cho biÕt x vµ y lµ c¸c nguyªn tè g× trong c¸c ph- ¬ng tr×nh ph¶n øng h¹t nh©n sau
®©y:
Be
9
4
+ o  x + n
p +
F
19
9

O
16
8
+ y
A. x:
C
14
6
; y:
H
1
1

B. x:
C
12
6
; y:
He
4
2

C. x:
C
14
6
; y:
Li
7
3

D. x:
B
10
5
; y:
Li
7
3

148. Tõ h¹t nh©n
Ra
226
88
phãng ra 3 h¹t a vµ mét h¹t b
-
trong mét chuçi phãng x¹ liªn tiÕp, khi
®ã h¹t nh©n t¹o thµnh lµ
A.
224
84
X

B.
X
214
83

C.
218
84
X

D.
224
82
X

149. Mét nguån phãng x¹ nh©n t¹o võa ®- îc cÊu t¹o thµnh cã chu k× b¸n r· 2 giê, cã ®é
phãng x¹ lín h¬n møc ®é phãng x¹ an toµn cho phÐp 64 lÇn. Hái ph¶i sau thêi gian tèi
thiÓu bao nhiªu ®Ó cã thÓ lµm viÖc an toµn víi nguån nµy?
A. 6 giê
B. 12 giê

C. 24 giê
D. 128 giê
150. Kh¸c biÖt quan träng nhÊt cña tia g ®èi víi tia a vµ b lµ tia g
A. lµm mê phim ¶nh.
B. lµm ph¸t huúnh quang.
C. kh¶ n¨ng xuyªn thÊu m¹nh
D. lµ bøc x¹ ®iÖn tõ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful