P. 1
3.Giao Trinh SQL Va PL SQL

3.Giao Trinh SQL Va PL SQL

|Views: 4|Likes:
Published by thaiha05111987

More info:

Published by: thaiha05111987 on Sep 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2011

pdf

text

original

Sections

 • 1 Giíi thiÖu
 • 1.1 Môc tiªu kho¸ häc
 • 1.2 Khëi ®éng vµ tho¸t khái Oracle
 • 1.2.1 T¹i Server (Window NT)
 • 1.2.2 T¹i Client (Window 9x)
 • 1.3 Giíi thiÖu ng«n ng÷ SQL
 • 1.3.1 LÞch sö ph¸t triÓn cña ng«n ng÷ SQL
 • 1.3.2 ChuÈn SQL
 • 1.4 C¸c kh¸i niÖm trong CSDL
 • 1.5 Danh s¸ch rót gän c¸c ®èi t−îng CSDL
 • 1.6 C¸c lÖnh SQL
 • 1.7 Giíi thiÖu vÒ vÝ dô thùc hµnh
 • 1.7.1 M« h×nh quan hÖ d÷ liÖu
 • 1.7.2 M« t¶ d÷ liÖu
 • 2 LÖnh truy vÊn c¬ b¶n
 • 2.1 LÖnh truy vÊn c¬ b¶n
 • 2.2 C¸c thµnh phÇn kh¸c cña mÖnh ®Ò SELECT
 • 2.3 Gi¸ trÞ Null
 • 2.4 Läc d÷ liÖu tõ c¸c row cã cïng gi¸ trÞ
 • 2.5 HiÓn thÞ cÊu tróc b¶ng
 • 2.6 C¸c lÖnh cña c«ng cô SQL*Plus
 • 2.6.1 C¸c lÖnh so¹n th¶o
 • 2.6.2 C¸c lÖnh vÒ file
 • 2.6.3 C¸c lÖnh vÒ column
 • 2.7 Bµi tËp
 • 3 Truy vÊn d÷ liÖu cã ®iÒu kiÖn
 • 3.1 MÖnh ®Ò ORDER BY
 • 3.2 MÖnh ®Ò WHERE
 • 3.3 C¸c to¸n tö
 • 3.4 Bµi tËp
 • 4 C¸c hµm ¸p dông cho 1 dßng d÷ liÖu
 • 4.1 C¸c hµm sè
 • 4.2 C¸c hµm ký tù
 • 4.3 C¸c hµm ngµy
 • 4.4 C¸c hµm chuyÓn ®æi kiÓu
 • 4.5 Bµi tËp
 • 5 BiÕn runtime
 • 5.1 Bµi tËp
 • 6 C¸c hµm nhãm ¸p dông cho lín h¬n hoÆc b»ng 1 dßng d÷ liÖu
 • 6.1 C¸c hµm t¸c ®éng trªn nhãm
 • 6.2 MÖnh ®Ò GROUP BY
 • 6.3 Bµi tËp
 • 7 HiÓn thÞ néi dung d÷ liÖu tõ nhiÒu b¶ng
 • 7.1 Mèi liªn kÕt t−¬ng ®−¬ng
 • 7.2 Mèi liªn kÕt kh«ng t−¬ng ®−¬ng
 • 7.3 Mèi liªn kÕt céng
 • 7.4 Liªn kÕt cña b¶ng víi chÝnh nã
 • 7.5 C¸c to¸n tö tËp hîp
 • 7.6 Bµi tËp
 • 8 C¸c lÖnh truy vÊn lång nhau
 • 8.1 C©u lÖnh SELECT lång nhau
 • 8.2 Bµi tËp
 • 9 CÊu tróc h×nh c©y
 • 9.1 CÊu tróc h×nh c©y trong 1 table
 • 9.2 Kü thuËt thùc hiÖn
 • 9.3 Bµi tËp
 • 10 Tæng kÕt vÒ lÖnh select
 • 11 T¹o table
 • 11.1 LÖnh t¹o b¶ng
 • 11.2 C¸c quy t¾c ®Æt tªn object
 • 11.3 C¸c quy t¾c khi tham chiÕu ®Õn object
 • 11.4 KiÓu d÷ liÖu vµ ®iÒu kiÖn
 • 11.4.1 CHAR
 • 11.4.2 VARCHAR2
 • 11.4.3 VARCHAR
 • 11.4.4 NUMBER
 • 11.4.5 FLOAT
 • 11.4.6 LONG
 • 11.4.7 DATE
 • 11.4.8 RAW vµ LONG RAW
 • 11.4.9 ROWID
 • 11.4.10 MLSLABEL
 • 11.4.11 ChuyÓn ®æi kiÓu
 • 11.5 Constraint
 • 11.6 Bµi tËp
 • 12 c¸c lÖnh DDL kh¸c vµ d÷ liÖu trong tõ ®iÓn d÷ liÖu
 • 12.1 ChØnh söa cÊu tróc table
 • 12.2 C¸c lÖnh DDL kh¸c
 • 12.2.1 Xãa table
 • 12.2.2 Gi¶i thÝch b¶ng
 • 12.2.3 Thay ®æi tªn object
 • 12.2.4 Xãa d÷ liÖu cña table
 • 12.3 D÷ liÖu trong tõ ®iÓn d÷ liÖu
 • 12.4 Bµi tËp
 • 13 C¸c lÖnh Thao t¸c d÷ liÖu kh¸c
 • 13.1 ChÌn mét row vµo table
 • 13.2 ChØnh söa d÷ liÖu
 • 13.3 Xãa dßng
 • 13.4 Lçi rµng buéc d÷ liÖu
 • 13.5 LÖnh ®iÒu khiÓn giao dÞch
 • 13.6 Bµi tËp
 • 14 Sequence vµ index
 • 14.1 Sequence
 • 14.1.1 T¹o Sequence
 • 14.1.2 Xo¸ vµ söa sequence
 • 14.2 Index
 • 14.3 Bµi tËp
 • 15 T¹o view
 • 15.1 View
 • 15.2 Bµi tËp
 • 16 QuyÒn vµ b¶o mËt
 • 16.1 QuyÒn - PRIVILEGE
 • 16.2 ROLE
 • 16.3 Synonym
 • 17 tæng quan vÒ pl/sql vµ procedure builder
 • 17.1 Có ph¸p lÖnh PL/SQL
 • 17.2 PL/SQL block
 • 17.3 Giíi thiÖu Procedure builder
 • 18 có ph¸p lËp tr×nh
 • 18.1 IF
 • 18.2 LOOP vµ EXIT
 • 18.3 FOR
 • 18.4 WHILE
 • 18.5 GOTO
 • 19 cursor
 • 19.1 §Þnh nghÜa
 • 19.2 KiÓu d÷ liÖu Table vµ Record
 • 19.3 Sao kiÓu d÷ liÖu
 • 19.4 C©u lÖnh SELECT... INTO... trong PL/SQL
 • 19.5 Bµi tËp
 • 20 procedure vµ funtion
 • 20.1 Procedure
 • 20.2 Function
 • 20.3 Bµi tËp
 • 21 pakage
 • 21.1 Package
 • 22 database trigger
 • 22.1 Database Trigger
 • 22.2 Bµi tËp
 • 23 error handing
 • 23.1 Bµi tËp

www.nhipsongcongnghe.

net

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 2
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - Fpt
Hµ Néi, th¸ng 11 n¨m 2002.
§µo t¹o Oracle c¬ b¶n
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL


C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 3
Môc lôc
Môc lôc.................................................................................................................................................3
1 Giíi thiÖu.......................................................................................................................................6
1.1 Môc tiªu kho¸ häc ..............................................................................................................................6
1.2 Khëi ®éng vµ tho¸t khái Oracle.........................................................................................................6
1.2.1 T¹i Server (Window NT) .........................................................................................6
1.2.2 T¹i Client (Window 9x) ............................................................................................6
1.3 Giíi thiÖu ng«n ng÷ SQL ...................................................................................................................7
1.3.1 LÞch sö ph¸t triÓn cña ng«n ng÷ SQL .....................................................................7
1.3.2 ChuÈn SQL .............................................................................................................7
1.4 C¸c kh¸i niÖm trong CSDL.................................................................................................................7
1.5 Danh s¸ch rót gän c¸c ®èi t−îng CSDL ...........................................................................................8
1.6 C¸c lÖnh SQL ......................................................................................................................................8
1.7 Giíi thiÖu vÒ vÝ dô thùc hµnh.............................................................................................................9
1.7.1 M« h×nh quan hÖ d÷ liÖu..........................................................................................9
1.7.2 M« t¶ d÷ liÖu............................................................................................................9
2 LÖnh truy vÊn c¬ b¶n ...........................................................................................................10
2.1 LÖnh truy vÊn c¬ b¶n........................................................................................................................10
2.2 C¸c thµnh phÇn kh¸c cña mÖnh ®Ò SELECT..................................................................................10
2.3 Gi¸ trÞ Null..........................................................................................................................................11
2.4 Läc d÷ liÖu tõ c¸c row cã cïng gi¸ trÞ.............................................................................................11
2.5 HiÓn thÞ cÊu tróc b¶ng......................................................................................................................12
2.6 C¸c lÖnh cña c«ng cô SQL*Plus......................................................................................................12
2.6.1 C¸c lÖnh so¹n th¶o ...............................................................................................12
2.6.2 C¸c lÖnh vÒ file......................................................................................................13
2.6.3 C¸c lÖnh vÒ column...............................................................................................13
2.7 Bµi tËp................................................................................................................................................14
3 Truy vÊn d÷ liÖu cã ®iÒu kiÖn............................................................................................16
3.1 MÖnh ®Ò ORDER BY .........................................................................................................................16
3.2 MÖnh ®Ò WHERE...............................................................................................................................16
3.3 C¸c to¸n tö ........................................................................................................................................17
3.4 Bµi tËp................................................................................................................................................19
4 C¸c hµm ¸p dông cho 1 dßng d÷ liÖu..............................................................................20
4.1 C¸c hµm sè........................................................................................................................................20
4.2 C¸c hµm ký tù ...................................................................................................................................22
4.3 C¸c hµm ngµy ...................................................................................................................................26
4.4 C¸c hµm chuyÓn ®æi kiÓu.................................................................................................................28
4.5 Bµi tËp................................................................................................................................................29
5 BiÕn runtime..............................................................................................................................31
5.1 Bµi tËp................................................................................................................................................32
6 C¸c hµm nhãm ¸p dông cho lín h¬n hoÆc b»ng 1 dßng d÷ liÖu ........................32
6.1 C¸c hµm t¸c ®éng trªn nhãm ..........................................................................................................32
6.2 MÖnh ®Ò GROUP BY.........................................................................................................................34
6.3 Bµi tËp................................................................................................................................................35
7 HiÓn thÞ néi dung d÷ liÖu tõ nhiÒu b¶ng........................................................................35
7.1 Mèi liªn kÕt t−¬ng ®−¬ng .................................................................................................................35
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 4
7.2 Mèi liªn kÕt kh«ng t−¬ng ®−¬ng......................................................................................................35
7.3 Mèi liªn kÕt céng...............................................................................................................................36
7.4 Liªn kÕt cña b¶ng víi chÝnh nã .......................................................................................................36
7.5 C¸c to¸n tö tËp hîp ..........................................................................................................................36
7.6 Bµi tËp................................................................................................................................................37
8 C¸c lÖnh truy vÊn lång nhau...........................................................................................39
8.1 C©u lÖnh SELECT lång nhau. ..........................................................................................................39
8.2 Bµi tËp................................................................................................................................................40
9 CÊu tróc h×nh c©y...................................................................................................................40
9.1 CÊu tróc h×nh c©y trong 1 table .......................................................................................................40
9.2 Kü thuËt thùc hiÖn ............................................................................................................................41
9.3 Bµi tËp................................................................................................................................................42
10 Tæng kÕt vÒ lÖnh select .....................................................................................................44
11 T¹o table ...................................................................................................................................44
11.1 LÖnh t¹o b¶ng ...................................................................................................................................44
11.2 C¸c quy t¾c ®Æt tªn object ...............................................................................................................46
11.3 C¸c quy t¾c khi tham chiÕu ®Õn object...........................................................................................47
11.4 KiÓu d÷ liÖu vµ ®iÒu kiÖn..................................................................................................................47
11.4.1 CHAR....................................................................................................................47
11.4.2 VARCHAR2...........................................................................................................48
11.4.3 VARCHAR.............................................................................................................48
11.4.4 NUMBER...............................................................................................................48
11.4.5 FLOAT...................................................................................................................48
11.4.6 LONG....................................................................................................................49
11.4.7 DATE.....................................................................................................................49
11.4.8 RAW vµ LONG RAW............................................................................................50
11.4.9 ROWID..................................................................................................................50
11.4.10 MLSLABEL............................................................................................................50
11.4.11 ChuyÓn ®æi kiÓu ....................................................................................................50
11.5 Constraint..........................................................................................................................................51
11.6 Bµi tËp................................................................................................................................................52
12 c¸c lÖnh DDL kh¸c vµ d÷ liÖu trong tõ ®iÓn d÷ liÖu...............................................52
12.1 ChØnh söa cÊu tróc table ..................................................................................................................52
12.2 C¸c lÖnh DDL kh¸c ...........................................................................................................................53
12.2.1 Xãa table...............................................................................................................53
12.2.2 Gi¶i thÝch b¶ng ......................................................................................................53
12.2.3 Thay ®æi tªn object................................................................................................53
12.2.4 Xãa d÷ liÖu cña table.............................................................................................53
12.3 D÷ liÖu trong tõ ®iÓn d÷ liÖu ............................................................................................................54
12.4 Bµi tËp................................................................................................................................................54
13 C¸c lÖnh Thao t¸c d÷ liÖu kh¸c ......................................................................................55
13.1 ChÌn mét row vµo table ...................................................................................................................55
13.2 ChØnh söa d÷ liÖu..............................................................................................................................55
13.3 Xãa dßng ...........................................................................................................................................55
13.4 Lçi rµng buéc d÷ liÖu .......................................................................................................................56
13.5 LÖnh ®iÒu khiÓn giao dÞch................................................................................................................56
13.6 Bµi tËp................................................................................................................................................57
14 Sequence vµ index..................................................................................................................57
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 5
14.1 Sequence...........................................................................................................................................57
14.1.1 T¹o Sequence.......................................................................................................57
14.1.2 Xo¸ vµ söa sequence ...........................................................................................58
14.2 Index ..................................................................................................................................................58
14.3 Bµi tËp................................................................................................................................................59
15 T¹o view......................................................................................................................................59
15.1 View....................................................................................................................................................59
15.2 Bµi tËp................................................................................................................................................61
16 QuyÒn vµ b¶o mËt ...................................................................................................................61
16.1 QuyÒn - PRIVILEGE ..........................................................................................................................61
16.2 ROLE..................................................................................................................................................62
16.3 Synonym............................................................................................................................................63
17 tæng quan vÒ pl/sql vµ procedure builder...............................................................63
17.1 Có ph¸p lÖnh PL/SQL.......................................................................................................................63
17.2 PL/SQL block ....................................................................................................................................63
17.3 Giíi thiÖu Procedure builder............................................................................................................64
18 có ph¸p lËp tr×nh ...................................................................................................................66
18.1 IF ........................................................................................................................................................66
18.2 LOOP vµ EXIT....................................................................................................................................66
18.3 FOR....................................................................................................................................................67
18.4 WHILE................................................................................................................................................67
18.5 GOTO.................................................................................................................................................67
19 cursor ........................................................................................................................................68
19.1 §Þnh nghÜa .........................................................................................................................................68
19.2 KiÓu d÷ liÖu Table vµ Record...........................................................................................................69
19.3 Sao kiÓu d÷ liÖu ................................................................................................................................70
19.4 C©u lÖnh SELECT... INTO... trong PL/SQL......................................................................................70
19.5 Bµi tËp................................................................................................................................................70
20 procedure vµ funtion..........................................................................................................71
20.1 Procedure..........................................................................................................................................71
20.2 Function.............................................................................................................................................72
20.3 Bµi tËp................................................................................................................................................73
21 pakage.........................................................................................................................................73
21.1 Package .............................................................................................................................................73
22 database trigger ..................................................................................................................74
22.1 Database Trigger...............................................................................................................................74
22.2 Bµi tËp................................................................................................................................................75
23 error handing.........................................................................................................................76
23.1 Bµi tËp................................................................................................................................................78

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 6
1 Giíi thiÖu
1.1 Môc tiªu kho¸ häc
KÕt thóc kho¸ häc häc viªn ph¶i n¾m ®−îc
• HiÓu ®−îc ph−¬ng ph¸p, c¸c thµnh phÇn, thuËt ng÷ vµ thao t¸c trong CSDL quan hÖ
• T¹o ®−îc c¸c cÊu tróc d÷ liÖu nh− table, view dïng SQL
• Ghi, ®äc, vµ cËp nhËt d÷ liÖu trong CSDL
• X©y dùng c¸c PL/SQL block dïng Procedure Builder
1.2 Khëi ®éng vµ tho¸t khái Oracle
1.2.1 T¹i Server (Window NT)
SQLDBA cung cÊp c¸c dÞch vô qu¶n trÞ hÖ thèng, nh−: t¹o lËp CSDL, më - ®ãng CSDL, t¹o vµ qu¶n lý c¸c
USER ... C¸c b−íc ®Ó khëi ®éng t¹i Server nh− sau:
• Khëi ®éng m¸y chñ
• BËt dÞch vô OracleServiceXXX (trong ®ã XXX lµ tªn cña CSDL) b»ng c¸ch nhÊn vµo Start -> Program -
> Service -> OracleServiceXXX -> NhÊn chuét ph¶i -> NhÊn Start. Chó ý chØ bËt dÞch vô nµy khi ng−êi
cµi ®Æt kh«ng ®Ó chÕ ®é tù ®éng hay khi dÞch vô nµy ch−a ®−îc bËt.
• BËt dÞch vô OracleXXXTNSLÝstener (trong ®ã XXX lµ tªn cña Database Home) b»ng c¸ch nhÊn vµo
Start -> Program -> Service -> OracleXXXTNSLÝstener -> NhÊn chuét ph¶i -> NhÊn Start. Chó ý chØ bËt
dÞch vô nµy khi ng−êi cµi ®Æt kh«ng ®Ó chÕ ®é tù ®éng hay khi dÞch vô nµy ch−a ®−îc bËt.
• Khi bËt xong CSDL ®· s½n sµng ®Ó lµm viÖc
§Ó ®ãng CSDL cÇn lµm theo c¸c b−íc ng−îc l¹i:
• T¾t dÞch vô OracleXXXTNSLÝstener (trong ®ã XXX lµ tªn cña Database Home) b»ng c¸ch nhÊn vµo
Start -> Program -> Service -> OracleXXXTNSLÝstener -> NhÊn chuét ph¶i -> NhÊn Stop.
• T¾t dÞch vô OracleServiceXXX (trong ®ã XXX lµ tªn cña CSDL) b»ng c¸ch nhÊn vµo Start -> Program -
> Service -> OracleServiceXXX -> NhÊn chuét ph¶i -> NhÊn Stop.
• Shutdown m¸y chñ.
1.2.2 T¹i Client (Window 9x)
C¸c øng dông cña oracle ch¹y trong m«i tr−êng Windows víi giao diÖn graphic, c¸c øng dông th−êng dïng
cã SQL*Plus, Oracle Form, Oracle Report, Oracle Designer ... ViÖc ch¹y c¸c øng dông nµy hoµn toµn gièng
nh− viÖc ch¹y c¸c øng dông th«ng th−êng trong m«i tr−êng windows.
§Ó lµm viÖc víi c¸c øng dông truy cËp CSDL Oracle, ng−êi sö dông (NSD) ph¶i connect vµo CSDL. Cã hai
c¸ch ®Ó connect.
Connect NSD/password, vÝ dô NSD tªn Scott cã password lµ tiger th×
Connect Scott/tiger

Ph¸t lÖnh connect víi tªn NSD, khi ®ã Oracle sÏ hái password
Connect Scott
Enter password: *****
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 7
NSD cã thÓ lµm viÖc trong ph¹m vi cho phÐp cña m×nh mµ Oracle gäi lµ "khung c¶nh" (Schema) cña NSD.
Mçi khung c¶nh chøa nhiÒu ®èi t−îng c¸c lo¹i, NSD chØ cã thÓ t¸c ®éng lªn c¸c ®èi t−îng trong khung c¶nh
cña m×nh.
Trong c¸c øng dông ®Òu cã chøc n¨ng tho¸t vµ tù ®éng disconnect.
§Ó thùc hµnh phÇn SQL vµ PL/SQL gäi øng dông SQL* Plus.
1.3 Giíi thiÖu ng«n ng÷ SQL
1.3.1 LÞch sö ph¸t triÓn cña ng«n ng÷ SQL
M« h×nh c¬ së d÷ liÖu (CSDL) quan hÖ do E.F Codd ®−a ra vµo ®Çu thËp kû 70, tõ ®ã ®Õn nay nã liªn tôc
ph¸t triÓn trë thµnh m« h×nh CSDL phæ biÕn bËc nhÊt (RDBMS). M« h×nh quan hÖ gåm c¸c thµnh phÇn sau:
• TËp hîp c¸c ®èi t−îng vµ/hoÆc c¸c mèi quan hÖ
• TËp hîp c¸c xö lý t¸c ®éng tíi c¸c quan hÖ
• Rµng buéc d÷ liÖu ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vµ nhÊt qu¸n.
SQL (Structured Query Language, ®äc lµ "sequel") lµ tËp lÖnh truy xuÊt CSDL quan hÖ. Ng«n ng÷ SQL ®−îc
IBM sö dông ®Çu tiªn trong hÖ qu¶n trÞ CSDL System R vµo gi÷a nh÷ng n¨m 70, hÖ ng«n ng÷ SQL ®Çu tiªn
(SEQUEL2) ®−îc IBM c«ng bè vµo th¸ng 11 n¨m 1976. N¨m 1979, tËp ®oµn ORACLE giíi thiÖu th−¬ng
phÈm ®Çu tiªn cña SQL, SQL còng ®−îc cµi ®Æt trong c¸c hÖ qu¶n trÞ CSDL nh− DB2 cña IBM vµ SQL/DS.
Ngµy nay, SQL ®−îc sö dông réng r·i vµ ®uîc xem lµ ng«n ng÷ chuÈn ®Ó truy cËp CSDL quan hÖ.
1.3.2 ChuÈn SQL
N¨m 1989, viÖn tiªu chuÈn quèc gia Hoa kú (ANSI) c«ng nhËn SQL lµ ng«n ng÷ chuÈn ®Ó truy cËp CSDL
quan hÖ trong v¨n b¶n ANSI SQL89.
N¨m 1989, tæ chøc tiªu chuÈn quèc tÕ (ISO) c«ng nhËn SQL ng«n ng÷ chuÈn ®Ó truy cËp CSDL quan hÖ
trong v¨n b¶n ISO 9075-1989.
TÊt c¶ c¸c hÖ qu¶n trÞ CSDL lín trªn thÕ giíi cho phÐp truy cËp b»ng SQL vµ hÇu hÕt theo chuÈn ANSI.
1.4 C¸c kh¸i niÖm trong CSDL
Table lµ cÊu tróc l−u tr÷ c¬ b¶n nhÊt trong CSDL quan hÖ (RDBMS), nã bao gåm 1 hoÆc nhiÒu
column vµ 0 hoÆc nhiÒu row.
Row lµ tæ hîp nh÷ng gi¸ trÞ cña Column trong b¶ng. Mét row cßn cã thÓ ®−îc gäi lµ 1 record.
Column hiÓn thÞ mét lo¹i d÷ liÖu trong b¶ng, vÝ dô tªn phßng ban trong b¶ng phßng ban. Ng−êi ta thÓ
hiÖn nã th«ng qua tªn column vµ gi÷ sè liÖu d−íi c¸c kiÓu vµ kÝch cì nhÊt ®Þnh.
Field lµ giao cña column vµ row. Field chÝnh lµ n¬i chøa d÷ liÖu. NÕu kh«ng cã d÷ liÖu trong field
ng−êi ta nãi field cã gia trÞ lµ null.
Primary Key lµ mét column hoÆc mét tËp c¸c column x¸c ®Þnh tÝnh duy nhÊt cña c¸c row ë trong b¶ng. VÝ dô
m· phßng ban. Primary Key nhÊt thiÕt ph¶i cã sè liÖu.
Foreign Key lµ mét column hoÆc mét tËp c¸c column tham chiÕu tíi chÝnh b¶ng ®ã hoÆc mét b¶ng kh¸c.
Foreign Key x¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng.
Constraint lµ c¸c rµng buéc d÷ liÖu, vÝ dô Foreign Key, Primary Key...
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 8
VÝ dô:

10 CLARK 7782
30 BLAKE 7698
30 MARTIN 7654
20 JONES 7566
30 WARD 7521
30 ALLEN 7499
20 SMITH 7369
DEPTNO
DEPT EMP
ENAME EMPNO
OPERATIONS 40
SALES 30
RESEARCH 20
ACCOUNTING 10
DNAME DEPTNO
DEPT EMP
Primary key
Foreign key
Column
Row

1.5 Danh s¸ch rót gän c¸c ®èi t−îng CSDL
Table lµ cÊu tróc l−u tr÷ c¬ b¶n nhÊt trong CSDL quan hÖ (RDBMS), gåm row vµ column
View lµ cÊu tróc logic hiÓn thÞ d÷ liÖu tõ 1 hoÆc nhiÒu b¶ng
Sequence kÕt sinh gi¸ trÞ cho c¸c primary key
Index t¨ng tÝnh thùc thi cña c¸u truy vÊn
Synonym tªn t−¬ng ®−¬ng cña ®èi t−îng
Program unit gåm Procedure, function, package...
1.6 C¸c lÖnh SQL
LÖnh M« t¶
SELECT
Lµ lÖnh th«ng dông nhÊt, dïng ®Ó lÊy, xem d÷ liÖu trong CSDL.
INSERT
UPDATE
DELETE
Lµ 3 lÖnh dïng ®Ó nhËp thªm nh÷ng row míi, thay ®æi néi dung d÷ liÖu trªn c¸c row
hay xo¸ c¸c row trong table. Nh÷ng lÖnh nµy ®−îc gäi lµ c¸c lÖnh thao t¸c d÷ liÖu
DML (Data Manipulation Language)
CREATE
ALTER
DROP
RENAME
TRUNCATE

Lµ 3 lÖnh dïng ®Ó thiÕt lËp, thay ®æi hay xo¸ bá cÊu tróc d÷ liÖu nh− lµ table, view,
index. Nh÷ng lÖnh nµy ®−îc gäi lµ c¸c lÖnh ®Þnh nghÜa d÷ liÖu DDL (Data Definition
Language)
COMMIT
ROLLBACK
SAVE POINT
Qu¶n lý viÖc thay ®æi d÷ liÖu b»ng c¸c lÖnh DML. ViÖc thay ®æi d÷ liÖu cã thÓ ®−îc
nhãm l¹i thµnh c¸c transaction.
GRANT
REVOKE
2 lÖnh nµy dïng ®Ó g¸n hoÆc huû c¸c quyÒn truy nhËp vµo CSDL Oracle vµ c¸c cÊu
tróc bªn trong nã. Nh÷ng lÖnh nµy ®−îc gäi lµ c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn d÷ liÖu DCL (Data
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 9
Control Language)
1.7 Giíi thiÖu vÒ vÝ dô thùc hµnh
1.7.1 M« h×nh quan hÖ d÷ liÖu

EMP

DEPT
BONUS

SALGRADE

DUMMY

1.7.2 M« t¶ d÷ liÖu
Tªn KiÓu Kho¸ Gi¶i thÝch
DEPT
DEPTNO NUMBER(2) NOT NULL PK M· phßng ban
DNAME CHAR(14) Tªn phßng ban
LOC CHAR(13) §Þa chØ
SALGRADE
GRADE NUMBER PK Møc l¬ng
LOSAL NUMBER Gi¸ trÞ thÊp
HISAL NUMBER Gi¸ trÞ cao
EMP
EMPNO NUMBER(4) NOT NULL, PK M· nh©n viªn
ENAME CHAR(10), Tªn nh©n viªn
JOB CHAR(9), NghÒ nghiÖp
MGR NUMBER(4) FK (EMP.EMPNO) M· ng−êi qu¶n lý
HIREDATE DATE Ngµy gia nhËp c«ng ty
SAL NUMBER(7,2) L−¬ng
COMM NUMBER(7,2) Th−ëng
DEPTNO NUMBER(2) NOT NULL, FK (DEPT.DEPTNO) M· phßng ban


C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 10
2 LÖnh truy vÊn c¬ b¶n
2.1 LÖnh truy vÊn c¬ b¶n
SELECT [DISTINCT ] {*, column [alias],...}
FROM table;

• SELECT tr¶ lêi c©u hái lÊy d÷ liÖu nµo? (column, biÓu thøc...), trong mÖnh ®Ò SELECT cÇn cã Ýt nhÊt
1 column.
• FROM tr¶ lêi c©u hái lÊy d÷ liÖu ë ®Çu? (table, view...)
• DISTINCT chØ ®Þnh hiÓn thÞ 1 lÇn c¸c d÷ liÖu trïng nhau.
• * thay cho viÖc chØ tªn tÊt c¶ c¸c column
• alias ®−a ra nh·n cña column hiÓn thÞ d÷ liÖu.
Vd:
SELECT * FROM emp;
SELECT empno, ename, deptno, mgr FROM emp;
SELECT DISTINCT job nghenghiep FROM emp;

2.2 C¸c thµnh phÇn kh¸c cña mÖnh ®Ò SELECT
Trong mÖnh ®Ò SELECT cßn cã thÓ ®−a vµo c¸c thµnh phÇn kh¸c:
• BiÓu thøc to¸n häc
• Column alias
• C¸c column ®−îc ghÐp chuçi
• Literal
BiÓu thøc to¸n häc
Trong mÖnh ®Ò SELECT biÓu thøc to¸n häc cã thÓ c¸c gi¸ trÞ (column hoÆc hµng sè), c¸c to¸n tö, c¸c hµm.
C¸c to¸n tö ®−îc dïng lµ (+), (-), (*), (/). §é −u tiªn cña c¸c to¸n tö gièng trong phÇn sè häc. Vd:
SELECT ename, sal *12, comm FROM emp;
SELECT ename, (sal+250)*12 FROM emp;
Column alias
Trong mÖnh ®Ò SELECT, column alias lµ phÇn nh·n hiÓn thÞ cña column khi lÊy sè liÖu ra. Trong column
alias kh«ng ®−îc cã dÊu c¸ch vµ viÕt c¸ch sau tªn column mét dÊu c¸ch. Column alias ®−îc chÊp nhËn cã
dÊu c¸ch khi ®−îc ®Æt trong dÊu nh¸y kÐp (“ “).
Vd: (ANUAL chÝnh lµ column alias)
SELECT ename, SAL*12 ANUAL, comm FROM emp;
C¸c column ®−îc ghÐp chuçi
To¸n tö ghÐp chuçi (||) cho phÐp c¸c column ®−îc nèi víi nhau thµnh d¹ng chuçi. Cã thÓ cã nhiÒu to¸n tö
ghÐp chuçi trong cïng mét column alias. Vd:
SELECT empno||ename EMPLOYEE FROM emp;

SELECT ename || ' co luong la ' || (sal+250)*12 as "mieu ta" FROM emp;

Chuçi ®Æt trong nh¸y ®¬n, bÝ danh ®Æt trong nh¸y kÐp
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 11
Literal
Trong mÖnh ®Ò SELECT, literal lµ bÊt kú ký tù nµo, biÓu thøc, hay sè nµp mµ kh«ng ph¶i lµ column hoÆc
column alias. Vd:
SELECT empno||ename EMPLOYEE, ‘WORK IN DEPARTMENT’, deptno FROM emp;
2.3 Gi¸ trÞ Null
Cét cã gi¸ trÞ rçng (NULL) lµ cét ch−a ®−îc g¸n gi¸ trÞ, nãi c¸ch kh¸c nã ch−a ®−îc khëi t¹o gi¸ trÞ. C¸c cét
víi bÊt cø kiÓu d÷ liÖu nµo còng cã thÓ cã trÞ NULL, trõ khi ®−îc nã lµ khãa hay cã rµng buéc toµn vÑn NOT
NULL. Trong biÓu thøc cã bÊt kú gi¸ trÞ NULL nµo kÕt qu¶ còng lµ NULL. Vd:
SELECT ename, sal*12 + comm ANUAL_SAL FROM emp;

NULL trong c¸c hµm cña SQL
- Trong c¸c hµm lµm viÖc víi tõng cét hay hµm v« h−íng (scalar function)
C¸c hµm lo¹i nµy tr¶ vÒ trÞ null khi cã tham sè null, trõ hµm NVL vµ TRANSLATE cã thÓ tr¶ vÒ gi¸ trÞ thùc.
Có ph¸p cña hµm NVL
NVL (DATECOLUMN,’01-01-2001’)
NVL(NUMBERCOLUMN, 9)
NVL(CHARCOLUMN,’STRING’)

VÝ dô: NVL(comm,0) tr¶ vÒ trÞ 0 khi comm lµ null
SELECT ename, sal*12 + NVL(comm,0) ANUAL_SAL FROM emp;

- Trong c¸c hµm lµm viÖc víi nhãm c¸c cét (group function)
HÇu hÕt c¸c hµm lµm viÖc trªn nhãm bá qua trÞ null, vÝ dô nh− khi sö dông hµm AVG ®Ó tÝnh trung b×nh cho
mét cét cã c¸c gi¸ trÞ 1000, null, null, null, 2000 khi ®ã trung b×nh ®−îc tÝnh lµ (1000+2000)/2=1500, nh− vËy
trÞ null bÞ bá qua chø kh«ng ph¶i xem lµ trÞ 0.
NULL trong c¸c biÓu thøc so s¸nh, ®iÒu kiÖn
§Ó kiÓm tra cã ph¶i null hay kh«ng dïng c¸c to¸n tö IS NULL hoÆc IS NOT NULL. NÕu trong biÓu thøc so
s¸nh cã trÞ null tham gia vµ kÕt qu¶ cña biÓu thøc phô thuéc vµo trÞ null th× kÕt qu¶ lµ kh«ng x¸c ®Þnh, tuy
nhiªn trong biÓu thøc DECODE, hai gi¸ trÞ null ®−îc xem lµ b»ng nhau trong phÐp so s¸nh.
ORACLE xem c¸c biÓu thøc víi kÕt qu¶ kh«ng x¸c ®Þnh t−¬ng ®−¬ng víi FALSE, vÝ dô comm = NULL cã kÕt
qu¶ kh«ng x¸c ®Þnh vµ do ®ã biÓu thøc so s¸nh xem nh− cho kÕt qu¶ FALSE. Trong c©u lÖnh sau kh«ng cã
mÉu tin nµo ®−îc chän
SELECT * FROM emp WHERE comm=NULL;
NÕu muèn chän c¸c nh©n viªn cã comm lµ NULL th× ph¶i dïng to¸n tö IS NULL
SELECT * FROM emp WHERE comm IS NULL;

2.4 Läc d÷ liÖu tõ c¸c row cã cïng gi¸ trÞ
Mét c©u lÖnh truy vÊn cã thÓ tr¶ vÒ c¸c row cã cïng gÝa trÞ. Vd:
SELECT JOB FROM EMP;
SELECT DEPTNO FROM EMP;
SELECT JOB, DEPTNO FROM EMP;
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 12

§Ó läc lÊy mét gi¸ trÞ duy nhÊt ng−êi ta dïng mÖnh ®Ò DISTINCT. MÖnh ®Ò nµy ph¶i ®−îc ®Æt tr−íc tÊt c¶
c¸c column, sau mÖnh ®Ò SELECT. Vd:
SELECT DISTINCT JOB FROM EMP;
SELECT DISTINCT DEPTNO FROM EMP;
SELECT DISTINCT JOB, DEPTNO FROM EMP;
2.5 HiÓn thÞ cÊu tróc b¶ng
Có ph¸p
DESC[RIBE] table_name
(lÖnh nµy chØ ch¹y ®−îc trªn sqlplus, kh«ng ch¹y ®−îc trªn PL/SQL Develop)
VÝ dô:
DESC emp;
Name Null? Type
------------------------------- -------- ----
EMPNO NOT NULL NUMBER(4)
ENAME VARCHAR2(10)
JOB VARCHAR2(9)
MGR NUMBER(4)
HIREDATE DATE
SAL NUMBER(7,2)
COMM NUMBER(7,2)
DEPTNO NUMBER(2)
KiÓu d÷ liÖu NOT NULL nghÜa lµ column nhÊt ®Þnh ph¶i cã gi¸ trÞ.
2.6 C¸c lÖnh cña c«ng cô SQL*Plus
2.6.1 C¸c lÖnh so¹n th¶o
LÖnh M« t¶
A[PPEND] text
§−a thªm ®o¹n text vµo dßng hiÖn t¹i
C[HANGE] /old/new
ChuyÓn ®o¹n text cò thµnh ®o¹n text míi trong dßng hiÖn t¹i
C[HANGE] /text/
Xo¸ ®o¹n text trong dßng hiÖn t¹i
CL[EAR] BUFF[ER]
Xo¸ tÊt c¶ c¸c dßng trong SQL buffer
DEL
Xo¸ dßng hiÖn t¹i
DEL n
Xo¸ dßng n
DEL m n
Xo¸ dßng tõ m ®Õn n
I[NPUT]
Thªm mét sè dßng nhÊt ®Þnh
I[NPUT] text
Thªm dßng cã chøa text
L[IST]
LiÖt kª toµn bé c¸c dßng trong SQL buffer
L[IST] n
LiÖt kª dßng n
L[IST] m n
LiÖt kª dßng m ®Õn n
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 13
R[UN]
HiÓn thÞ vµ ch¹y lÖnh trong buffer
N
Nhµy ®Õn dßng n
N text
Thay dßng n bëi ®o¹n text
0 text
ChÌn 1 dßng tr−íc dßng 1
2.6.2 C¸c lÖnh vÒ file
LÖnh M« t¶
SAVE filename [.ext] [REP[LACE]|APP[END]]
Ghi néi dung bufer thµnh file. APPEND ®Ó ghi thªm
vµo file. REPLACE ®Ó chÌn lªn néi dung file cò.
GET filename [.ext]
Ghi néi dung file vµo buffer. MÆc ®Þnh phÇn ®u«i lµ
.sql
STA[RT] filename [.ext]
Ch¹y c¸c lÖnh trong file
@ filename [.ext]
Gièng lÖnh Start
ED[IT]
So¹n th¶o néi dung bufffer cã tªn lµ afiedt.buf
§Ó ch¹y néi dung buffer dïng lÖnh /
ED[IT] filename [.ext ]
So¹n th¶o néi dung file
SPO[OL] filename [.ext ] [OFF|OUT]
CÊt kÕt qu¶ hiÓn thÞ trªn mµn h×nh ra file. Vd:
SPOOL result.sql
....
SPOOL OFF

EXIT
Tho¸t khái SQL*Plus
2.6.3 C¸c lÖnh vÒ column
Có ph¸p
COLUMN [{column | alias} [option]]

LÖnh M« t¶
CLE[AR]
Xo¸ ®Þnh d¹ng cña column
FOR[MAT] format
ChuyÓn ®Þnh d¹ng cña cét d÷ liÖu
HEA[DING] text
§Æt nh·n co column
JUS[TIFY] align
C¸n tr¸i “ left , ph¶i - right, gi÷a - center cho nh·n
NOPRI[NT]

Èn column
NUL[L] text
HiÓn thÞ text nÕu gi¸ trÞ cña column lµ NULL
PRI[NT}
HiÓn thÞ column
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 14
TRU[NCATED]
Xo¸ chuçi t¹i cuèi dßng ®Çu tiªn khi hiÓn thÞ
WRA[PPED]
Phñ cuèi chuçi cña dßng tiÕp theo
WOR[D_WAPPED]
Gièng WAP nh−ng tõ kh«ng bÞ c¾t
L−u ý: c¸c ®Þnh d¹ng hiÓn thÞ nµy ®−îc l−u vµo bé nhí vµ ¸p dông cho mäi cét cã tªn nh− vËy, dï chóng ë
trong b¶ng nµo
Vd: ChØnh ®Þnh d¹ng vµ nh·n cña column
COLUMN ename HEADING ‘Employee|Name’ FORMAT A15
COLUMN sal JUSTIFY LEFT FORMAT $ 99,990.00
COLUMN hiredate FORMAT A9 NULL ‘ Not hired’
Vd: HiÓn thÞ ®Þnh d¹ng hiÖn t¹i cña column
COLUMN
COLUMN ename
Vd: Xo¸ ®Þnh d¹ng hiÖn t¹i cña column
COLUMN ename CLEAR
CLEAR COLUMN
C¸c lo¹i ®Þnh d¹ng
§Þnh
d¹ng
M« t¶ VÝ dô KÕt qu¶
An HiÓn thÞ dµi nhÊt n ký tù dïng cho c¸c column d¹ng ký tù
hoÆc d¹ng ngµy

9 HiÓn thÞ sè, kh«ng bao gåm sè 0 999999 1234
0 HiÓn thÞ c¶ sè 0 099999 01234
$ HiÓn thi $ $9999 $1234
L HiÓn thÞ ký tù L L9999 L1234
. HiÓn thÞ dÊu thËp ph©n 9999.99 1234.00
, HiÓn thÞ dÊu ph©n chia hµng ngh×n 9,999 1,234
2.7 Bµi tËp
1. Chän toµn bé th«ng tin trong b¶ng SALGRADE
GRADE LOSAL HISAL
---------- ---------- ----------
1 700 1200
2 1201 1400
3 1401 2000
4 2001 3000
5 3001 9999
2. Chän toµn bé th«ng tin trong b¶ng EMP
EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO
------ ---------- --------- ----- --------- ----- ------ ----------
7839 KING PRESIDENT 17-11-1981 5000 10
7698 BLAKE MANAGER 7839 01-05-1981 2850 30
7782 CLARK MANAGER 7839 09-06-1981 2450 10
7566 JONES MANAGER 7839 02-04-1981 2975 20
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 15
7654 MARTIN SALESMAN 7698 28-09-1981 1250 1400 30
7499 ALLEN SALESMAN 7698 20-02-1981 1600 300 30
7844 TURNER SALESMAN 7698 08-09-1981 1500 0 30
7900 JAMES CLERK 7698 03-12-1981 950 30
7521 WARD SALESMAN 7698 22-02-1981 1250 500 30
7902 FORD ANALYST 7566 03-12-1981 3000 20
7369 SMITH CLERK 7902 17-12-1980 800 20
7788 SCOTT ANALYST 7566 09-12-1982 3000 20
7876 ADAMS CLERK 7788 12-01-1983 1100 20
7934 MILLER CLERK 7782 23-01-1982 1300 10
3. HiÓn thÞ mäi lo¹i nghÒ nghiÖp
JOB
---------
ANALYST
CLERK
MANAGER
PRESIDENT
SALESMAN
4. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn vµ thu nhËp trong mét n¨m (REMUNERATION)
ENAME REMUNERATION
---------- ------------
KING 60000
BLAKE 34200
CLARK 29400
JONES 35700
MARTIN 16400
ALLEN 19500
TURNER 18000
JAMES 11400
WARD 15500
FORD 36000
SMITH 9600
SCOTT 36000
ADAMS 13200
MILLER 15600
14 rows selected.
5. HiÓn thÞ theo néi dung d−íi ®©y
Who, what and when
----------------------------------------------------------------------
KING HAS HELP THE POSITION OF PRESIDENT IN DEPT 10 SINCE 17-11-1981
BLAKE HAS HELP THE POSITION OF MANAGER IN DEPT 30 SINCE 01-05-1981
CLARK HAS HELP THE POSITION OF MANAGER IN DEPT 10 SINCE 09-06-1981
JONES HAS HELP THE POSITION OF MANAGER IN DEPT 20 SINCE 02-04-1981
MARTIN HAS HELP THE POSITION OF SALESMAN IN DEPT 30 SINCE 28-09-1981
ALLEN HAS HELP THE POSITION OF SALESMAN IN DEPT 30 SINCE 20-02-1981
TURNER HAS HELP THE POSITION OF SALESMAN IN DEPT 30 SINCE 08-09-1981
JAMES HAS HELP THE POSITION OF CLERK IN DEPT 30 SINCE 03-12-1981
WARD HAS HELP THE POSITION OF SALESMAN IN DEPT 30 SINCE 22-02-1981
FORD HAS HELP THE POSITION OF ANALYST IN DEPT 20 SINCE 03-12-1981
SMITH HAS HELP THE POSITION OF CLERK IN DEPT 20 SINCE 17-12-1980
SCOTT HAS HELP THE POSITION OF ANALYST IN DEPT 20 SINCE 09-12-1982
ADAMS HAS HELP THE POSITION OF CLERK IN DEPT 20 SINCE 12-01-1983
MILLER HAS HELP THE POSITION OF CLERK IN DEPT 10 SINCE 23-01-1982

14 rows selected.
6. HiÓn thÞ cÊu tróc b¶ng emp;
7. Thay ®æi nh·n vµ ®Þnh d¹ng hiÓn thÞ cña cét sal vµ hiredate trong b¶ng emp;
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 16
3 Truy vÊn d÷ liÖu cã ®iÒu kiÖn
3.1 MÖnh ®Ò ORDER BY
Có ph¸p
SELECT [DISTINCT ] {*, column [alias],...}
FROM table;
[WHERE condition]
[ORDER BY expr/position [DESC/ASC]]

MÖnh ®Ò ORDER BY dïng ®Ó s¾p xÕp sè liÖu ®−îc hiÓn thÞ vµ ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ sau cïng cña c©u lÖnh truy
vÊn, VÝ dô:
SELECT ENAME, JOB, SAL*12, DEPTNO
FROM EMP
ORDER BY ENAME;
MÖnh ®Ó ORDER BY mÆc ®Þnh s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn ASC[ENDING]
• Sè thÊp tr−íc
• Ngµy nhá tr−íc
• Ký tù theo b¶ng ch÷ c¸i
§Ó s¾p xÕp theo thø tù ng−îc l¹i (gi¶m dÇn) ®Æt tõ kho¸ DESC[ENDING] sau column cÇn s¾p thø tù. Vi dô:
SELECT ENAME, JOB, HIREDATE
FROM EMP
ORDER BY HIREDATE DESC ;
Order nhiÒu column
MÖnh ®Ò Order cßn cã thÓ s¾p xÕp nhiÒu column. C¸c column cÇn s¾p xÕp ®−îc viÕt thø tù sau mÖnh ®Ò
ORDER BY vµ c¸ch bëi dÊu phÈy (,). Column nµo gÇn mÖnh ®Ó ORDER BY h¬n cã møc ®é −u tiªn khi s¾p
xÕp cao h¬n. ChØ ®Þnh c¸ch thøc s¾p xÕp ASC/DESC ®−îc viÕt sau column c¸ch bëi mét dÊu c¸ch. VÝ dô:
SELECT DEPTNO, JOB, ENAME, SAL
FROM EMP
ORDER BY DEPTNO, SAL DESC ;
Order gi¸ trÞ NULL
Riªng ®èi víi gi¸ trÞ NULL, nÕu s¾p xÕp theo thø tù ASCENDING sÏ n»m ë c¸c vÞ trÝ cuèi cïng.
Chó ý
Cã thÓ chØ ®Þnh s¾p xÕp theo thø tù c¸c column trong mÖnh ®Ò SELECT. VÝ dô:
SELECT DEPTNO, JOB, ENAME, SAL
FROM EMP
ORDER BY 2;
3.2 MÖnh ®Ò WHERE
Có ph¸p
SELECT [DISTINCT ] {*, column [alias],...}
FROM table;
[WHERE condition (s)]
[ORDER BY expr/position [DESC/ASC]]

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 17
MÖnh ®Ò WHERE dïng ®Ó ®Æt ®iÒu kiÖn cho toµn bé c©u lÖnh truy vÊn. Trong mÖnh ®Ò WHERE cã thÓ cã
c¸c thµnh phÇn:
• Tªn column
• To¸n tö so s¸nh
• Tªn column, h»ng sè hoÆc danh s¸ch c¸c gi¸ trÞ
VÝ dô:
SELECT DEPTNO, JOB, ENAME, SAL
FROM EMP
WHERE SAL BETWEEN 1000 AND 2000 ;
Truy vÊn d÷ liÖu víi nhiÒu ®iÒu kiÖn
MÖnh ®Ò WHERE cho phÐp ghÐp ®−îc nhiÒu ®iÒu kiÖn th«ng qua c¸c to¸n tö logic AND/OR. To¸n tö AND
yªu cÇu d÷ liÖu ph¶i tho¶ m·n c¶ 2 ®iÒu kiÖn. To¸n tö OR cho phÐp d÷ liÖu tho¶ m·n 1 trong 2 ®iÒu kiÖn. VÝ
dô:
SELECT DEPTNO, JOB, ENAME, SAL
FROM EMP
WHERE SAL BETWEEN 1000 AND 2000
AND JOB = ‘MANAGER’;

SELECT DEPTNO, JOB, ENAME, SAL
FROM EMP
WHERE SAL BETWEEN 1000 AND 2000
OR JOB = ‘MANAGER’;

SELECT DEPTNO, JOB, EMPNO, ENAME, SAL
FROM EMP
WHERE SAL > 1500
AND JOB = ‘MANAGER’
OR JOB =’SALESMAN’;

SELECT DEPTNO, JOB, EMPNO, ENAME, SAL
FROM EMP
WHERE SAL > 1500
AND (JOB = ‘MANAGER’
OR JOB =’SALESMAN’);
3.3 C¸c to¸n tö
To¸n tö so s¸nh
• = : To¸n tö b»ng hay t−¬ng ®−¬ng
• !=, ^=, '+, <\> : To¸n tö kh¸c hay kh«ng t−¬ng ®−¬ng
• > : To¸n tö lín h¬n
• < : To¸n tö nhá h¬n
• >= : To¸n tö lín h¬n hoÆc b»ng
• <= : To¸n tö nhá h¬n hoÆc b»ng
C¸c to¸n tö logic
• NOT : Phñ ®Þnh mÖnh ®Ò
• AND : yªu cÇu d÷ liÖu ph¶i tho¶ m·n c¶ 2 ®iÒu kiÖn
• OR : cho phÐp d÷ liÖu tho¶ m·n 1 trong 2 ®iÒu kiÖn
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 18
C¸c to¸n tö cña SQL
• [NOT] BETWEEN x AND y : [Kh«ng] lín h¬n hoÆc b»ng x vµ nhá h¬n hoÆc b»ng y.
• IN (danh s¸ch) : thuéc bÊt kú gi¸ trÞ nµo trong danh s¸ch
• x [NOT] LIKE y : §óng nÕu x [kh«ng] gièng khung mÉu y.
C¸c ký tù dïng trong khu«n mÉu:
DÊu g¹ch d−íi ( _ ) : ChØ mét ký tù bÊt kú
DÊu phÇn tr¨m ( % ) : ChØ mét nhãm ký tù bÊt kú
• IS [NOT] NULL : kiÓm tra gi¸ trÞ rçng
• EXISTS : Tr¶ vÒ TRUE nÕu cã tån t¹i.
[NOT] BETWEEN x AND y
VÝ dô chän nh©n viªn cã l−¬ng n»m trong kho¶ng 2000 vµ 3000
SELECT * FROM emp WHERE sal BETEEN 2000 AND 3000;
IN (danh s¸ch)
Chän nh©n viªn cã l−¬ng b»ng mét trong 2 gi¸ trÞ 1400 hoÆc 3000
SELECT * FROM emp WHERE sal IN (1400, 3000);
T×m tªn phßng ban nÕu phßng ®ã cã nh©n viªn lµm viÖc.
SELECT dname FROM dept WHERE EXISTS
(SELECT * FROM emp WHERE dept.deptno = emp.deptno);
x [NOT] LIKE y
T×m nh©n viªn cã tªn b¾t ®Çu b»ng chuçi SMITH
SELECT * FROM emp WHERE
ename LIKE 'SMITH_';
§Ó chän nh÷ng nh©n viªn cã tªn b¾t ®Çu b»ng 'SM'
SELECT * FROM emp WHERE ename LIKE 'SM%';
§Ó t×m nh÷ng nh©n viªn cã tªn cã chuçi 'A_B'
SELECT ename FROM emp WHERE ename LIKE '%A\_B%'; ESCAPE '\'
V× ký hiÖu "_" dïng ®Ó ®¹i diÖn cho mét ký tù bÊt kú nªn nÕu kh«ng cã mÖnh ®Ò ESCAPE, c©u lÖnh trªn sÏ
t×m tÊt c¶ c¸c nh©n viªn tªn AAB, ABB, ACB, v.v... (nÕu kh«ng cã mÖnh ®Ò ESCAPE '\')
NÕu muèn ký hiÖu "_" mang ý nghÜa nguyªn thñy, tøc lµ kh«ng cßn ®¹i diÖn cho ký tù bÊt kú n÷a, ta ®Æt dÊu
"\" tr−íc ký hiÖu. §ång thêi khai b¸o thªm mÖnh ®Ò ESCAPE "\"
Ta còng cã thÓ dïng mét ký tù bÊt kú thay cho "\". Ch¼ng h¹n mÖnh ®Ò sau cã cïng kÕt qu¶ víi mÖnh ®Ò
trªn
SELECT ename FROM emp WHERE ename LIKE '%A^_B%'; ESCAPE '^'
Ta gäi c¸c ký tù nh− "\" hay "^" nãi trªn lµ c¸c ký tù ESCAPE.
IS [NOT] NULL
VÝ du
SELECT * FROM emp WHERE comm IS NULL ;
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 19
3.4 Bµi tËp
1. Chän nh©n viªn trong b¶ng EMP cã møc l−¬ng tõ 1000 ®Õn 2000 (chän c¸c tr−êng ENAME, DEPTNO,
SAL).
ENAME DEPTNO SAL
---------- ---------- ----------
ALLEN 30 1600
WARD 30 1250
MARTIN 30 1250
TURNER 30 1500
ADAMS 20 1100
MILLER 10 1300
Sal Between 1000 to 2000
2.HiÓn thÞ m· phßng ban, tªn phßng ban, s¾p xÕp theo thø tù tªn phßng ban.
DEPTNO DNAME
------ -----------
10 ACCOUNTING
40 OPERATIONS
20 RESEARCH
30 SALES
Order by dname
3. HiÓn thÞ danh s¸ch nh÷ng nh©n viªn lµm t¹i phßng 10 vµ 20 theo thø tù A,B,C
EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO
---------- ----------------- ----- ---------- ---------- ----- -----
7876 ADAMS CLERK 7788 12-01-1983 1100 20
7782 CLARK MANAGER 7839 09-06-1981 2450 10
7902 FORD ANALYST 7566 03-12-1981 3000 20
7566 JONES MANAGER 7839 02-04-1981 2975 20
7839 KING PRESIDENT 17-11-1981 5000 10
7934 MILLER CLERK 7782 23-01-1982 1300 10
7788 SCOTT ANALYST 7566 09-12-1982 3000 20
7369 SMITH CLERK 7902 17-12-1980 800 20
Where deptno in (10,20) order by ename asc
4. HiÓn thÞ tªn vµ nghÒ nghiÖp nh÷ng nh©n viªn lµm nghÒ th− ký (clerk) t¹i phßng 20.
ENAME JOB
---------- ---------
SMITH CLERK
ADAMS CLERK
Where upper(job)= upper('clerk') and deptno = '20'; (l−u ý vÊn ®Ò ch÷ Hoa-th−êng)
5. HiÓn thÞ tÊt c¶ nh÷ng nh©n viªn mµ tªn cã c¸c ký tù TH vµ LL.
ENAME
----------
SMITH
ALLEN
MILLER
Where ename like “%TH%“ or ename like “%LL%“
6. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn, nghÒ nghiÖp, l−¬ng cña nh÷ng nh©n viªn cã gi¸m ®èc qu¶n lý.
ENAME JOB SAL
---------- --------- ----------
SMITH CLERK 800
ALLEN SALESMAN 1600
WARD SALESMAN 1250
JONES MANAGER 2975
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 20
MARTIN SALESMAN 1250
BLAKE MANAGER 2850
CLARK MANAGER 2450
SCOTT ANALYST 3000
TURNER SALESMAN 1500
ADAMS CLERK 1100
JAMES CLERK 950
FORD ANALYST 3000
MILLER CLERK 1300

13 rows selected.
7. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn, m· phßng ban, ngµy gia nhËp c«ng ty sao cho gia nhËp c«ng ty trong n¨m 1983.
ENAME DEPTNO HIREDATE
---------- ---------- ---------
ADAMS 20 12-JAN-83
Where to_char(hiredate) like “%83“
Where hiredate like “%83“
8. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn, l−¬ng mét n¨m (ANUAL_SAL ), th−ëng sao cho l−¬ng lín h¬n th−ëng vµ nghÒ
nghiÖp lµ SALEMAN, s¾p theo thø tù l−¬ng gi¶m dÇn vµ tªn t¨ng dÇn.
ANUAL_SAL COMM
---------- ----------
19200 300
18000 0
15000 500


4 C¸c hµm ¸p dông cho 1 dßng d÷ liÖu
4.1 C¸c hµm sè
§Çu vµo vµ ®Çu ra lµ c¸c gi¸ trÞ kiÓu sè
ROUND(n[,m]) cho gi¸ trÞ lµm trßn cña n (®Õn cÊp m, mÆc nhiªn m=0)
TRUNC(n[,m]) cho gi¸ trÞ n lÊy m ch÷ sè tÝnh tõ chÊm thËp ph©n = Format(dl, “99999,00“)
CEIL(n) cho sè nguyªn nhá nhÊt lín h¬n hoÆc b»ng n =
FLOOR(n) cho sè nguyªn lín nhÊt b»ng hoÆc nhá h¬n n =
POWER(m,n) cho lòy thõa bËc n cña m =
EXP(n) cho gi¸ trÞ cña en =
SQRT(n) cho c¨n bËc 2 cña n, n>=0 =
SIGN(n) cho dÊu cña n. =
n<0 cã SIGN(n)= -1
n=0 cã SIGN(n)= 0
n>0 cã SIGN(n)= 1
ABS(n) cho gi¸ trÞ tuyÖt ®èi =
MOD(m,n) cho phÇn d− cña phÐp chia m cho n =
Mét sè hµm kiÓu sè tham kh¶o kh¸c:
LOG(m,n) cho logarit c¬ sè m cña n =
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 21
SIN(n) cosin cña n (n tÝnh b»ng radian) =
COS(n) cho cosin cña n (n tÝnh b»ng radian) =
TAN(n) cotang cña n (n tÝnh b»ng radian) =
VÝ dô hµm ROUND(n[,m])
SELECT ROUND(4.923,1),
ROUND(4.923),
ROUND(4.923,-1),
ROUND(4.923,2)
FROM DUMMY;

ROUND(4.923,1) ROUND(4.923) ROUND(4.923,-1) ROUND(4.923,2)
-------------- ------------ --------------- --------------
4.9 5 0 4.92
VÝ dô hµm TRUNC(n[,m])
SELECT TRUNC (4.923,1),
TRUNC (4.923),
TRUNC (4.923,-1),
TRUNC (4.923,2)
FROM DUMMY;

TRUNC(4.923,1) TRUNC(4.923) TRUNC(4.923,-1) TRUNC(4.923,2)
-------------- ------------ --------------- --------------
4.9 4 0 4.92
VÝ dô hµm CEIL(n)
SELECT CEIL (SAL), CEIL(99.9),CEIL(101.76), CEIL(-11.1)
FROM EMP
WHERE SAL BETWEEN 3000 AND 5000;

CEIL(SAL) CEIL(99.9) CEIL(101.76) CEIL(-11.1)
---------- ---------- ------------ -----------
5000 100 102 -11
3000 100 102 -11
3000 100 102 -11
VÝ dô hµm FLOOR(n)
SELECT FLOOR (SAL), FLOOR (99.9), FLOOR (101.76), FLOOR (-11.1)
FROM EMP
WHERE SAL BETWEEN 3000 AND 5000;

FLOOR(SAL) FLOOR(99.9) FLOOR(101.76) FLOOR(-11.1)
---------- ----------- ------------- ------------
5000 99 101 -12
3000 99 101 -12
3000 99 101 -12
VÝ dô hµm POWER(m,n)
SELECT SAL, POWER(SAL,2), POWER(SAL,3), POWER(50,5)
FROM EMP
WHERE DEPTNO =10;

SAL POWER(SAL,2) POWER(SAL,3) POWER(50,5)
---------- ------------ ------------ -----------
5000 25000000 1.2500E+11 312500000
2450 6002500 1.4706E+10 312500000
1300 1690000 2197000000 312500000
VÝ dô hµm EXP(n)
SELECT EXP(4) FROM DUMMY;

EXP(4)
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 22
----------
54.59815
VÝ dô hµm SQRT(n)
SELECT SAL, SQRT(SAL), SQRT(40), SQRT (COMM)
FROM EMP
WHERE DEPTNO =10;

SAL SQRT(SAL) SQRT(40) SQRT(COMM)
---------- ---------- ---------- ----------
5000 70.7106781 6.32455532
2450 49.4974747 6.32455532
1300 36.0555128 6.32455532
VÝ dô hµm SIGN(n)
SELECT SAL-NVL(COMM,0), SIGN(SAL-NVL(COMM,0)),
NVL(COMM,0)-SAL, SIGN(NVL(COMM,0)-SAL)
FROM EMP
WHERE DEPTNO =30

SAL-NVL(COMM,0)SIGN(SAL-NVL(COMM,0))NVL(COMM,0)-SAL SIGN(NVL(COMM,0)-SAL)
--------------- ----------- --------------- ---------------------
2850 1 -2850 -1
-150 -1 150 1
1300 1 -1300 -1
1500 1 -1500 -1
950 1 -950 -1
750 1 -750 -1

4.2 C¸c hµm ký tù
CONCAT(char1, char2) cho kÕt hîp cña 2 chuçi ký tù, t−¬ng tù nh− sö dông to¸n tö ||
INITCAP(char) cho chuçi víi ký tù ®Çu c¸c tõ lµ ký tù hoa
LOWER(char) cho chuçi ký tù viÕt th−êng (kh«ng viÕt hoa)
LPAD(char1, n [,char2]) cho chuçi ký tù cã chiÒu dµi b»ng n. NÕu chuçi char1 ng¾n h¬n n th× thªm vµo
bªn tr¸i chuçi char2 cho ®ñ n ký tù. NÕu chuçi char1 dµi h¬n n th× gi÷ l¹i n ký
tõ tÝnh tõ tr¸i sang
LTRIM(char1, n [,char2]) bá c¸c ký tù trèng bªn tr¸i
NLS_INITCAP(char) cho chuçi víi ký tù ®Çu c¸c tõ lµ ch÷ hoa, c¸c ch÷ cßn l¹i lµ ch÷ th−êng
REPLACE(char,search_string[,replacement_string]) : thay tÊt c¶ c¸c chuçi search_string cã trong chuçi char
b»ng chuçi replacement_string.
RPAD(char1, n [,char2]) Gièng LPAD(char1, n [,char2]) nh−ng c¨n ph¶i
RTRIM(char1, n [,char2]) bá c¸c ký tù trèng bªn ph¶i
SOUNDEX(char) cho chuçi ®ång ©m cña char.
SUBSTR(char, m [,n]) cho chuçi con cña chuçi char lÊy tõ vÞ trÝ m vÕ ph¶i n ký tù, nÕu kh«ng chØ n th×
lÊy cho ®Õn cuèi chuçi
TRANSLATE(char, from, to) cho chuçi trong ®ã mçi ký tù trong chuçi from thay b»ng ký tù t−¬ng øng trong
chuçi to, nh÷ng ký tù trong chuçi from kh«ng cã t−¬ng øng trong chuçi to sÏ bÞ
lo¹i bá.
UPPER(char) cho chuçi ch÷ hoa cña chuçi char
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 23
ASCII(char) cho ký tù ASCII cña byte ®Çu tiªn cña chuçi char
INSTR(char1, char2 [,n[,m]]) t×m vÞ trÝ chuçi char2 trong chuçi char1 b¾t ®Çu tõ vÞ trÝ n, lÇn xuÊt hiÖn thø m.
LENGTH(char) cho chiÒu dµi cña chuçi char
VÝ dô hµm LOWER(char)
SELECT LOWER(DNAME), LOWER(‘SQL COURSE’) FROM DEPT;

LOWER(DNAME) LOWER('SQL
-------------- ----------
accounting sql course
research sql course
sales sql course
operations sql course
VÝ dô hµm UPPER(char)
SELECT ENAME FROM EMP WHERE ENAME = UPPER(‘Smith’);

ENAME
----------
SMITH
VÝ dô hµm INITCAP(char)
SELECT INITCAP(DNAME), INITCAP(LOC) FROM DEPT;

INITCAP(DNAME) INITCAP(LOC)
-------------- -------------
Accounting New York
Research Dallas
Sales Chicago
Operations Boston
VÝ dô hµm CONCAT(char1, char2)
SELECT CONCAT(ENAME, JOB) JOB FROM EMP WHERE EMPNO = 7900;

JOB
-------------------
JAMES CLERK
VÝ dô hµm LPAD(char1, n [,char2])
SELECT LPAD(DNAME,20,’*’), LPAD(DNAME,20), LPAD(DEptno,20,’ ’)
FROM DEPT;

LPAD(DNAME,20,'*') LPAD(DNAME,20) LPAD(DEPTNO,20,'')
-------------------- -------------------- --------------------
******ACCOUNTING ACCOUNTING 10
******RESEARCH RESEARCH 20
******SALES SALES 30
******OPERATIONS OPERATIONS 40
VÝ dô hµm RPAD(char1, n [,char2])
SELECT RPAD(DNAME,20,’*’), RPAD(DNAME,20), RPAD(DEptno,20,’ ’)
FROM DEPT;

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 24
RPAD(DNAME,20,'*') RPAD(DNAME,20) RPAD(DEPTNO,20,'')
-------------------- -------------------- --------------------
ACCOUNTING ****** ACCOUNTING 10
RESEARCH ****** RESEARCH 20
SALES ****** SALES 30
OPERATIONS ****** OPERATIONS 40
VÝ dô hµm SUBSTR(char, m [,n])
SELECT SUBSTR(‘ORACLE’,2,4), SUBSTR(DNAME,2), SUBSTR(DNAME,3,5)
FROM DEPT;

SUBS SUBSTR(DNAME, SUBST
---- ------------- -----
RACL CCOUNTING COUNT
RACL ESEARCH SEARC
RACL ALES LES
RACL PERATIONS ERATI
VÝ dô hµm INSTR(char1, char2 [,n[,m]])
SELECT DNAME, INSTR(DNAME, ‘A’), INSTR(DNAME,’ES’),
INSTR(DNAME,’C’,1,2)
FROM DEPT;

DNAME INSTR(DNAME,'A') INSTR(DNAME,'ES') INSTR(DNAME,'C',1,2)
-------------- ---------------- ----------------- --------------------
ACCOUNTING 1 0 3
RESEARCH 5 2 0
SALES 2 4 0
OPERATIONS 5 0 0

VÝ dô hµm LTRIM(char1, n [,char2])
SELECT DNAME, LTRIM(DNAME,’A’), LTRIM(DNAME,’AS’),
LTRIM(DNAME,’ASOP’)
FROM DEPT;

DNAME LTRIM(DNAME,'A LTRIM(DNAME,'A LTRIM(DNAME,'A
-------------- -------------- -------------- --------------
ACCOUNTING CCOUNTING CCOUNTING CCOUNTING
RESEARCH RESEARCH RESEARCH RESEARCH
SALES SALES LES LES
OPERATIONS OPERATIONS OPERATIONS ERATIONS
VÝ dô hµm RTRIM(char1, n [,char2])
SELECT DNAME, RTRIM(DNAME,’A’), RTRIM(DNAME,’AS’),
RTRIM(DNAME,’ASOP’)
FROM DEPT;

DNAME RTRIM(DNAME,'A RTRIM(DNAME,'A RTRIM(DNAME,'A
-------------- -------------- -------------- --------------
ACCOUNTING ACCOUNTING ACCOUNTING ACCOUNTING
RESEARCH RESEARCH RESEARCH RESEARCH
SALES SALES SALES SALES
OPERATIONS OPERATIONS OPERATIONS OPERATIONS
VÝ dô hµm SOUNDEX(char)
SELECT ENAME, SOUNDEX(ENAME)
FROM EMP
WHERE SOUNDEX(ENAME)= SOUNDEX(‘FRED’);

ENAME SOUN
---------- ----
FORD F630
VÝ dô hµm LENGTH(char)
SELECT LENGTH(‘SQL COURSE’), LENGTH(DEPTNO), LENGTH(DNAME) FROM DEPT;
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 25

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 26
LENGTH('SQLCOURSE') LENGTH(DEPTNO) LENGTH(DNAME)
------------------- -------------- -------------
10 2 14
10 2 14
10 2 14
10 2 14
VÝ dô hµm TRANSLATE(char, from, to)
SELECT ENAME, TRANSLATE(ENAME,'C','F'), JOB,
TRANSLATE(JOB,'AR','IT')
FROM EMP
WHERE DEPTNO = 10;

ENAME TRANSLATE( JOB TRANSLATE
---------- ---------- --------- ---------
KING KING PRESIDENT PTESIDENT
CLARK FLARK MANAGER MINIGET
MILLER MILLER CLERK CLETK
VÝ dô hµm REPLACE(char,search_string[,replacement_string])
SELECT JOB, REPLACE(JOB, ‘SALESMAN’, ‘SALESPERSON’), ENAME, REPLACE(ENAME,
‘CO’,’PR’)
FROM EMP
WHERE DEPTNO =30 OR DEPTNO =20;

JOB REPLACE(JOB,'SALESMAN', ENAME REPLACE(ENAME,'CO','
--------- ----------------------- --------- ---------------
MANAGER MANAGER BLAKE BLAKE
MANAGER MANAGER JONES JONES
SALESMAN SALESPERSON MARTIN MARTIN
SALESMAN SALESPERSON ALLEN ALLEN
SALESMAN SALESPERSON TURNER TURNER
CLERK CLERK JAMES JAMES
SALESMAN SALESPERSON WARD WARD
ANALYST ANALYST FORD FORD
CLERK CLERK SMITH SMITH
ANALYST ANALYST SCOTT SPRTT
CLERK CLERK ADAMS ADAMS

VÝ dô c¸c hµm lång nhau:
SELECT DNAME, LENGHT(DNAME), LENGHT(TRANSLATE,DNAME, ‘AS’,’A’))
FROM DEPT;

DNAME LENGTH(DNAME) LENGTH(TRANSLATE(DNAME,'AS','A'))
-------------- ------------- ---------------------------------
ACCOUNTING 14 14
RESEARCH 14 13
SALES 14 12
OPERATIONS 14 13

4.3 C¸c hµm ngµy
MONTH_BETWEEN(d1, d2) cho biÕt sã th¸ng gi÷a ngµy d1 vµ d2.
ADD_MONTHS(d,n) cho ngµy d thªm n th¸ng.
NEXT_DAY(d, char ) cho ngµy tiÕp theo ngµy d cã thø chØ bëi char.
LAST_DAY(d) cho ngµy cuèi cïng trong th¸ng chØ bëi d.
VÝ dô hµm MONTH_BETWEEN(d1, d2)
SELECT MONTHS_BETWEEN( SYSDATE, HIREDATE),
MONTHS_BETWEEN('01-01-2000','05-10-2000')
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 27
FROM EMP
WHERE MONTHS_BETWEEN( SYSDATE,HIREDATE)>240;

MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,HIREDATE) TWEEN('01-01-2000','05-10-2000')
-------------------------------- --------------------------------
241.271055 -9.1290323
241.206539 -9.1290323
243.367829 -9.1290323

VÝ dô hµm ADD_MONTHS(d,n)
SELECT HIREDATE, ADD_MONTHS(HIRE,3), ADD_MONTHS(HIREDATE,-3)
FROM EMP
WHERE DEPTNO=20;

HIREDATE ADD_MONTHS ADD_MONTHS
---------- ---------- ----------
02-04-1981 02-07-1981 02-01-1981
03-12-1981 03-03-1982 03-09-1981
17-12-1980 17-03-1981 17-09-1980
09-12-1982 09-03-1983 09-09-1982
12-01-1983 12-04-1983 12-10-1982
VÝ dô hµm NEXT_DAY(d, char )
SELECT HIREDATE, NEXT_DAY(HIREDATE,’FRIDAY’), NEXT_DAY(HIREDATE,6)
FROM EMP
WHERE DEPTNO = 10;

HIREDATE NEXT_DAY(H NEXT_DAY(H
---------- ---------- ----------
17-11-1981 20-11-1981 20-11-1981
09-06-1981 12-06-1981 12-06-1981
23-01-1982 29-01-1982 29-01-1982
VÝ dô hµm LAST_DAY(d)
SELECT SYSDATE, LAST_DAY(SYSDATE), HIREDATE, LAST_DAY(HIREDATE),
LAST_DAY(’15-01-2001’)
FROM EMP
WHERE DEPTNO =20;

SYSDATE LAST_DAY(S HIREDATE LAST_DAY(H LAST_DAY('
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
28-03-2001 31-03-2001 02-04-1981 30-04-1981 31-01-2001
28-03-2001 31-03-2001 03-12-1981 31-12-1981 31-01-2001
28-03-2001 31-03-2001 17-12-1980 31-12-1980 31-01-2001
28-03-2001 31-03-2001 09-12-1982 31-12-1982 31-01-2001
28-03-2001 31-03-2001 12-01-1983 31-01-1983 31-01-2001
Mét sè hµm kh¸c cã thÓ ¸p dông cho kiÓu ngµy:
ROUND(date1) tr¶ vÒ ngµy date 1 t¹i thêi ®iÓm gi÷a tr−a 12:00 AM
ROUND(date1,’MONTH’) NÕu date 1 n»m trong nöa th¸ng ®Çu tr¶ vÒ ngµy ®Çu tiªn cña thµng, ng−îc l¹i
sÏ tr¶ vÒ ngµy ®Çu tiªn cña th¸ng sau.
ROUND(date1,’YEAR’) NÕu date 1 n»m trong nöa n¨m ®Çu tr¶ vÒ ngµy ®Çu tiªn cña thµng, ng−îc l¹i
sÏ tr¶ vÒ ngµy ®Çu tiªn cña n¨m sau.
TRUNC(date1, ’MONTH’) Tr¶ vÒ ngµy ®Çu tiªn cña th¸ng chøa date1
TRUNC(date1, ’YEAR’) Tr¶ vÒ ngµy ®Çu tiªn cña n¨m chøa date1
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 28
4.4 C¸c hµm chuyÓn ®æi kiÓu
TO_CHAR(number|date, ‘fmt’) ChuyÓn kiÓu sè vµ ngµy vÒ kiÓu ký tù.
TO_NUMBER(char) ChuyÓn ký tù cã néi dung sè sang sè
TO_DATE(‘chsr’,’fmt’) ChuyÓn ký tù sang kiÓu ngµy víi ®Þnh d¹ng ®Æt trong fmt.
DECODE(EXPR, SEARCH1, RESULT1, SEARCH2, RESULT2, DEFAULT):
So s¸nh biÓu thøc expr víi gi¸ trÞ search nÕu ®óng tr¶ vÒ gi¸ trÞ
result nÕu kh«ng tr¶ vÒ gi¸ trÞ default.
NVL(COL|VALUE, VAL) ChuyÓn gi¸ trÞ COL|VALUE thµnh val nÕu null.
Greatest(col|value1, col|value2) Tr¶ gi¸ trÞ lín nhÊt trong d·y gi¸ trÞ.

Vd:
SELECT To_char (sysdate, ‘day, ddth month yyyy’) from dummy;

SELECT EMPNO, ENAME, HIREDATE
FROM EMP
WHERE HIREDATE = TO_DATE (‘June 4, 1984’, ‘month dd, yyyy’);

INSERT INTO EMP (EMPNO, DEPTNO, HIREDATE
VALUES (777, 20, TO_DATE(’19-08-2000’, ‘DD-MM-YYYY’);

SELECT ENAME, JOB,
DECODE (JOB, ‘CLERK’,’WWORKER’,’MANAGER’,’BOSS’,’UNDEFINED’) DECODÑD_JOB
FROM EMP;

SELECT GREATEST(1000,2000), GREATEST(SAL,COMM) FROM EMP
WHERE DEPTNO = 10;

Mét sè khu«n d¹ng ngµy
SCC hoÆc CC thÕ kû; S chØ ngµy BC
YYYY hoÆc SYYYY n¨m; S chØ ngµy BC
YYY, YY, Y ChØ n¨m víi 3,2,1 ký tù sè
IYYY, IYY, IY, I ChØ n¨m theo chuÈn ISO
SYEAR, YEAR ChØ n¨m theo c¸ch ph¸t ©m cña ng−êi anh;
Q Quý trong n¨m
MM Gi¸ trÞ th¸ng víi 2 sè (01-12)
MONTH Tªn ®Çy ®ñ cña th¸ng theo tiÕng anh, ®ä dµi 9
MON Th¸ng víi 3 ký tù viÕn t¾t (JAN, FEB...)
WW, W TuÇn trong n¨m hoÆc trong th¸ng
DDD, DD, D Ngµy trong n¨m, th¸ng hoÆc tuÇn
DAY ChØ thø trong tuÇn
DY ChØ thø trong tuÇn víi 3 ký tù viÕt t¾t
J Ngµy Julian; b¾t ®Çu tõ ngµy 31/12/4713 tr−íc c«ng
nguyªn
AM, PM ChØ ®Þnh s¸ng, chiÒu
HH, HH12 HH24 ChØ giê trong ngµy (1-12) hoÆc (0-23)
MI Phót (0-59)
SS Gi©y (0-59)
SSSSS Sè gi©y ®Õn nöa ®ªm (0-86399)
/ . , - ®−îc tù ®éng thªm khi ®Æt trong khu«n d¹ng
“char” §o¹n ký tù ®Æt trong nh¸y ®óp ®−îc tù ®éng thªm khi ®Æt
trong khu«n d¹ng
TH Thªm phÇn thø tù (1
st
, 2
nd
, 4
th
)
SP Ph¸t ©m sè ( FOUR víi DDSP)
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 29
SPTH, THSP Ph¸t ©m vµ chuyÓn sang d¹ng thø tù ( First, second,
...)
RR Ngµy chuyÓn giao thiªn niªn kû víi c¸c n¨m <1999.
N¨m


0-49 50-99
N¨m hiÖn
t¹i
0-49 thÕ kû hiÖn
t¹i
ThÕ kû
sau
50-99 ThÕ kû tr−íc

ThÓ kû
hiÖn t¹i
Mét sè khu«n d¹ng sè


M« t¶ VÝ dô KÕt qu¶
9 X¸c ®Þnh hiÓn thÞ 1 sè 999999 1234
0 HiÓn thÞ c¶ sè 0 ë ®Çu nÕu ®é
dµi khu«n d¹ng lín h¬n sè
hiÖn cã
099999 001234
$ Thªm ký tù tiÒn tÖ $999999 $1234
L Thªm ký tù tiÒn tÖ b¶n ®Þa L999999 FF1234
. DÊu thËp ph©n 999999.99 1234.00
, DÊu ph©n c¸ch phÇn ngh×n 999,999 1,234
MI DÊu ©m ë bªn ph¶i ( víi c¸c
gi¸ trÞ ©m)
999999MI 1234-
PR Thªm ngoÆc nhän vµo c¸c gi¸
trÞ ©m
999999PR <1234>

EEE ChuyÓn sang hiÓn thÞ sè E 99.9999RRRR 1.234E+03
V Nh©n víi 10 n, n lµ sè c¸c sè
9 ®Æt sau V
9999V99 123400
B HiÓn thÞ c¶ gi¸ trÞ 0 nÕu =
0.
B9999.99 1234.00

4.5 Bµi tËp
1. LiÖt kª tªn nh©n viªn, m· phßng ban vµ l−¬ng nh©n viªn ®−îc t¨ng 15% (PCTSAL).
DEPTNO ENAME PCTSAL
---------- ---------- ----------
10 KING 5000
30 BLAKE 2850
10 CLARK 2450
20 JONES 2975
30 MARTIN 1250
30 ALLEN 1600
30 TURNER 1500
30 JAMES 950
30 WARD 1250
20 FORD 3000
20 SMITH 800
20 SCOTT 3000
20 ADAMS 1100
10 MILLER 1300
2. ViÕt c©u lÖnh hiÓn thÞ nh− sau:
EMPLOYEE_AND_JOB
--------------------
KING*******PRESIDENT
BLAKE********MANAGER
CLARK********MANAGER
JONES********MANAGER
MARTIN******SALESMAN
ALLEN*******SALESMAN
TURNER******SALESMAN
JAMES**********CLERK
WARD********SALESMAN
FORD*********ANALYST
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 30
SMITH**********CLERK
SCOTT********ANALYST
ADAMS**********CLERK
MILLER*********CLERK
3. ViÕt c©u lÖnh hiÓn thÞ nh− sau:
EMPLOYEE
-----------------
KING (President)
BLAKE (Manager)
CLARK (Manager)
JONES (Manager)
MARTIN (Salesman)
ALLEN (Salesman)
TURNER (Salesman)
JAMES (Clerk)
WARD (Salesman)
FORD (Analyst)
SMITH (Clerk)
SCOTT (Analyst)
ADAMS (Clerk)
MILLER (Clerk)
4. ViÕt c©u lÖnh hiÓn thÞ nh− sau:
ENAME DEPTNO JOB
---------- ---------- ---------------
BLAKE 30 Manager
MARTIN 30 Salesperson
ALLEN 30 Salesperson
TURNER 30 Salesperson
JAMES 30 Clerk
WARD 30 Salesperson
5. T×m ngµy thø 6 ®Çu tiªn c¸ch 2 th¸ng so víi ngµy hiÖn t¹i hiÓn thÞ ngµy d−íi d¹ng 09 February 1990.
6. T×m th«ng itn vÒ tªn nh©n viªn, ngµy gia nhËp c«ng ty cña nh©n viªn phßng sè 20, sao cho hiÓn thÞ nh−
sau:
ENAME DATE_HIRED
---------- --------------------------
JONES april,SECOND 1981
FORD december,THIRD 1981
SMITH december,SEVENTEENTH 1980
SCOTT december,NINTH 1982
ADAMS january,TWELFTH 1983
7. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn, ngµy gia nhËp c«ng ty, ngµy xÐt n©ng l−¬ng (sau ngµy gia nhËp c«ng ty 1 n¨m),
s¾p xÕp theo thø tù ngµy xÐt n©ng l−¬ng.

ENAME HIREDATE REVIEW
---------- ---------- ----------
SMITH 17-12-1980 17-12-1981
ALLEN 20-02-1981 20-02-1982
WARD 22-02-1981 22-02-1982
JONES 02-04-1981 02-04-1982
BLAKE 01-05-1981 01-05-1982
CLARK 09-06-1981 09-06-1982
TURNER 08-09-1981 08-09-1982
MARTIN 28-09-1981 28-09-1982
KING 17-11-1981 17-11-1982
JAMES 03-12-1981 03-12-1982
FORD 03-12-1981 03-12-1982
MILLER 23-01-1982 23-01-1983
SCOTT 09-12-1982 09-12-1983
ADAMS 12-01-1983 12-01-1984
8.HiÓn thÞ tªn nh©n viªn vµ l−¬ng d−íi d¹ng
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 31
ENAME SALARY
---------- ------------
ADAMS BELOW 1500
ALLEN 1600
BLAKE 2850
CLARK 2450
FORD 3000
JAMES BELOW 1500
JONES 2975
KING 5000
MARTIN BELOW 1500
MILLER BELOW 1500
SCOTT 3000
SMITH BELOW 1500
TURNER On Target
WARD BELOW 1500
9. Cho biÕt thø cña ngµy hiÖn t¹i
10. §−a chuçi d−íi d¹ng nn/nn, kiÓm tra nÕu khóng khu«n d¹ng tr¶ lêi lµ YES, ng−îc l¹i lµ no. KiÓm tra víi
c¸c chuçi 12/34, 01/1a, 99\88
VALUE VALID?
----- -------
12/34 YES
11. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn, ngµy gia nhËp c«ng ty, ngµy lÜnh l−¬ng sao cho ngµy lÜnh l−¬ng ph¶i vµo thø 6,
nh©n viªn chØ ®−îc nhËn l−¬ng sau Ýt nhÊt 15 ngµy lµm viÖc t¹i c«ng ty, s¾p xÕp theo thø tù ngµy gia nhËp
c«ng ty.
5 BiÕn runtime
D÷ liÖu thay thÕ trong c©u lÖnh
Dïng (&) ®Ó chØ phÇn thay thÕ trong c©u lÖnh.
NÕu dïng (&&) chØ biÕn thay thÕ th× sau c©u lÖnh biÕn thay thÕ vÉn cßn tån t¹i
VÝ dô
SELECT * FROM emp
WHERE &Condition

Enter value for condition: sal > 1000

Khi Êy c©u lÖnh trªn t−¬ng ®−¬ng

SELECT * FROM emp
WHERE sal > 1000
VÝ du 2:
Select ename, deptno, job
From emp
Where deptno = &&depno_please;
LÖnh Define
Khai b¸o vµ g¸n trÞ cho c¸c biÕn, vÝ dô khai b¸o biÕn condition cã tri 'sal > 1000'
DEFINE condition = 'sal > 1000'
Khi ®ã c©u lÖnh sau kh«ng yªu cÇu nhËp vµo gi¸ trÞ cho codition
SELECT * FROM emp
WHERE &Condition
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 32
§Ó lo¹i bá biÕn ra khái bé nhí dïng lÖnh UNDEFINE, vÝ dô
UNDEFINE condition
§Ó liÖt kª c¸c biÕn ®· khai b¸o dïng lÖnh DEFINE mµ kh«ng chØ biÕn, vÝ dô
DEFINE
DEFINE CONDITION = 'SAL > 1000'
VÝ dô:
DEFINE REM=’SAL*12+NVL(COMM,0)’

SELECT ENAME, JOB, &REM
FROM EKP ORDER BY & REM;
LÖnh Accept
Khai b¸o vµ g¸n trÞ cho biÕn víi dßng hiÓn thÞ
ACCEPT variable [NUMBER/CHAR] [PROMPT/NOPROMPT 'text'] HIDE
VÝ dô
ACCEPT Salary NUMBER PROMPT 'Salary figure: '
Salary figure : 3000
Tõ kho¸ hide cho phÐp che chuçi nhËp liÖu, hay dïng khi nhËp password.
ACCEPT password CHAR PROMPT 'Enter password: ' HIDE
Password : ******
5.1 Bµi tËp
1. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn, ngµy gia nhËp c«ng ty víi ®iÒu kiÖn ngµy gia nhËp c«ng ty n»m trong kho¶ng hai
biÕn runtime ®−îc nhËp vµo tõ bµn phÝm (&first_date, &last_date).
2. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn, nghÒ nghiÖp, l−¬ng, m· gi¸m ®èc, m· phßng ban víi ®iÒu kiÖn nghÒ nghiÖp b»ng
mét biÕn ®−îc nhËp vµo tõ bµn phÝm. (&job)
3. §Þnh nghÜa mét biÕn tÝnh thu nhËp mét n¨m cña nh©n viªn. Dïng biÕn nµy ®Ó t×m nh÷ng nh©n viªn cã thu
nhËp lín h¬n hoÆc b»ng $30000.
4. §Þnh nghÜa mét biÕn lµ kho¶ng thêi gian nh©n viªn lµm trong c«ng ty. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn vµ qu·ng thêi
gian nh©n viªn ®ã lµm viÖc víi ®iÒu kiÖn nh©n viªn lµ mét biÕn ®−îc nhËp vµo tõ bµn phÝm.
ENAME LENGTH OF SERVICE
---------- ---------------------
KING 19 YEAR 4 MONTHS


6 C¸c hµm nhãm ¸p dông cho lín h¬n hoÆc b»ng 1 dßng d÷ liÖu
6.1 C¸c hµm t¸c ®éng trªn nhãm
C¸c hµm t¸c ®éng trªn nhãm c¸c dßng d÷ liÖu t¸c ®éng lªn mét tËp hîp c¸c c¸c dßng d÷ liÖu. Gåm c¸c
hµm:
AVG([DISTINCT/ALL] n) Gi¸ trÞ trung b×nh cña n,kh«ng kÓ trÞ null
COUNT([DISTINCT/ALL] expr) Sè row cã expr kh¸c null
MAX([DISTINCT/ALL] expr) Gi¸ trÞ lín nhÊt cña expr
MIN([DISTINCT/ALL] expr) Gi¸ trÞ nhá nhÊt cña expr
STDDVE([DISTINCT/ALL] n) Ph−¬ng sai cña n kh«ng kÓ trÞ null
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 33
SUM([DISTINCT/ALL] n) Tæng cña cña n kh«ng kÓ trÞ null
VARIANCE([DISTINCT/ALL] n) Variance cña n kh«ng kÓ trÞ null
Chó ý tÊt c¶ c¸c hµm trªn nhãm mÉu tin ®Òu bá qua gi¸ trÞ NULL trõ hµm COUNT. Dïng hµm NVL ®Ó
chuyÓn ®æi vµ tÝnh gi¸ trÞ NULL.
Cã 2 c¸ch ®Ó dïng c¸c c¸c hµm nµy
• T¸c ®éng trªn toµn bé c¸c dßng d÷ liÖu cña c©u lÖnh truy vÊn
• T¸c ®éng trªn mét nhãm d÷ liÖu cïng tÝnh chÊt cña c©u lÖnh truy vÊn. Cïng tÝnh chÊt ®−îc chØ bëi mÖnh
®Ò
[GROUP BY expr]
[HAVING condition]
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 34
VÝ dô T¸c ®éng trªn toµn bé c¸c dßng d÷ liÖu cña c©u lÖnh truy vÊn:
Select AVG(SAL)
FROM EMP:
/TÝnh møc l−¬ng trung b×nh cña toµn bé nh©n viªn /

Select MIN(SAL)
FROM EMP
WHERE JOB =’CLERK’:
/TÝnh møc l−¬ng thÊp nhÊt cña nh©n viªn lµm nghÒ CLERK /
VÝ dô t¸c ®éng trªn mét nhãm d÷ liÖu cïng tÝnh chÊt cña c©u lÖnh truy vÊn.
SELECT JOB, AVG(SAL)
FROM EMP
GROUP BY JOB;
/ TÝnh møc l−¬ng trung b×nh cña tõng lo¹i nghÒ nghiÖp/
Chó ý: ChØ ®−îc cïng ®Æt trong mÖnh ®Ó SELECT c¸c hµm nhãm hoÆc c¸c column ®· ®Æt trong mÖnh ®Ò
GROUP BY. VÝ dô
§óng: SELECT MAX(SAL), JOB FROM EMP GROUP BY JOB;

Sai: SELECT MAX(SAL), JOB FROM EMP;


6.2 MÖnh ®Ò GROUP BY
Có ph¸p:
SELECT [DISTINCT ] {*, column [alias],...}
FROM table;
[WHERE condition]
[GROUP BY expr] [GROUP BY expr] [GROUP BY expr] [GROUP BY expr]
[H [H [H [HAVING condition] AVING condition] AVING condition] AVING condition]
[ORDER BY expr/position [DESC/ASC]]

MÖnh ®Ò GROUP BY sÏ nhãm c¸c dßng d÷ liÖu cã cïng gi¸ trÞ cña expr. VÝ dô GROUP BY JOB nghÜa lµ sÏ
nhãm c¸c nghÒ gièng nhau.
MÖnh ®Ò HAVING lµ ®Æt ®iÒu kiÖn cña nhãm d÷ liÖu. MÖnh ®Ò nµy kh¸c mÖnh ®Ò WHERE ë chç mÖnh ®Ò
WHERE ®Æt ®iÒu kiÖn cho toµn bé c©u lÖnh SELECT. VÝ dô:
SELECT JOB, MAX(SAL)
FROM EMP
WHERE JOB !=’MANAGER’
GROUP BY JOB;

JOB MAX(SAL)
--------- ----------
ANALYST 3000
CLERK 1300
PRESIDENT 5000
SALESMAN 1600

SELECT JOB, MAX(SAL)
FROM EMP
GROUP BY JOB
HAVING COUNT(*)>3;

JOB MAX(SAL)
--------- ----------
CLERK 1300
SALESMAN 1600

SELECT JOB, MAX(SAL)
FROM EMP
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 35
HAVING MAX(SAL)>=3000
GROUP BY JOB;

JOB MAX(SAL)
--------- ----------
ANALYST 3000
PRESIDENT 5000

6.3 Bµi tËp
1. T×m l−¬ng thÊp nhÊt, lín nhÊt vµ l−¬ng trung b×nh cña tÊt c¶ c¸c nh©n viªn
2. t×m l−¬ng nhá nhÊt vµ lín cña mçi lo¹i nghÒ nghiÖp
3. T×m xem cã bao nhiªu gi¸m ®èc trong danh s¸ch nh©n viªn.
4. T×m tÊt c¶ c¸c phßng ban mµ sè nh©n viªn trong phßng >3
5. T×m ra møc l−¬ng nhá nhÊt cña mçi nh©n viªn lµm viÖc cho mét gi¸m ®èc nµo ®ã s¾p xÕp theo thø tù t¨ng
dÇn cña møc l−¬ng.

7 HiÓn thÞ néi dung d÷ liÖu tõ nhiÒu b¶ng
7.1 Mèi liªn kÕt t−¬ng ®−¬ng
• Mèi liªn kÕt t−¬ng ®−¬ng ®−îc thÓ hiÖn trong mÖnh ®Ó WHERE.
• §Ó liªn kÕt trong mÖnh ®Ó WHERE ph¶i chØ râ tªn cña c¸c column vµ mÖnh ®Ò ®−îc ®Æt t−¬ng ®−¬ng.
Vd: emp.deptno =dept.deptno
• C¸c column trïng tªn ph¶i ®−îc chØ râ column ®ã n»m ë b¶ng n¶o th«ng qua tªn hoÆc qua alias. Tªn
trïng nµy cã thÓ ®Æt trong c¸c mÖnh ®Ò kh¸c nh− SELECT, ORDER BY..
Vd:
SELECT DEPT.DEPTNO, ENAME,JOB, DNAME
FROM EMP, DEPT
WHERE EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO
ORDER BY DEPT.DEPTNO;

SELECT A.DEPTNO, A.ENAME, A.JOB, B.DNAME
FROM EMP A, DEPT B
WHERE A.DEPTNO = B.DEPTNO
ORDER BY A.DEPTNO;

7.2 Mèi liªn kÕt kh«ng t−¬ng ®−¬ng
• Mèi liªn kÕt t−¬ng ®−¬ng ®−îc thÓ hiÖn trong mÖnh ®Ó WHERE.
• §Ó liªn kÕt trong mÖnh ®Ó WHERE ph¶i chØ râ tªn cña c¸c column vµ mÖnh ®Ò ®−îc ®Æt KH¤NG t−¬ng
®−¬ng.
Vd: WHERE E.SAL BETWEEN S. LOSAL AND S.HISAL
• C¸c column trïng tªn ph¶i ®−îc chØ râ column ®ã n»m ë b¶ng nµo th«ng qua tªn hoÆc qua alias. Tªn
trïng nµy cã thÓ ®Æt trong c¸c mÖnh ®Ò kh¸c nh− SELECT, ORDER BY..
VD:
SELECT E.ENAME,E.JOB, S.GRADE
FROM EMP E, SALGRADE S
WHERE E.SAL BETWEEN S. LOSAL AND S.HISAL;

§iÒu kiÖn liªn kÕt ®óng lµ sè c¸c b¶ng - 1 = sè c¸c ®iÒu kiÖn liªn kÕt
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 36
7.3 Mèi liªn kÕt céng
• Mèi liªn kÕt céng tr¶ vÒ c¶ c¸c gi¸ trÞ NULL trong biÓu thøc ®iÒu kiÖn. DÊu (+) ®Ó ë vÕ nµo tÝnh thªm c¸c
gi¸ trÞ NULL ë vÕ ®ã.
• Mét c©u lÖnh select chØ ®Æt ®−îc 1 mèi liªn kÕt céng, dÊu (+) ®Æt ë bªn ph¶i column liªn kÕt
• Trong mÖnh ®Ò WHERE cña mèi liªn kÕt céng kh«ng ®−îc dïng to¸n tö IN hoÆc OR ®Ó nèi c¸c ®iÒu
kiÖn liªn kÕt kh¸c.
Vd:
SELECT E.ENAME, D.DEPTNO, D.DNAME
FROM EMP E, DEPT D
WHERE E.DEPTNO (+)=D.DEPTNO
AND D.DEPTNO IN (30, 40);

ENAME DEPTNO DNAME
---------- ---------- -------------
BLAKE 30 SALES
MARTIN 30 SALES
ALLEN 30 SALES
TURNER 30 SALES
JAMES 30 SALES
WARD 30 SALES
40 OPERATIONS

7.4 Liªn kÕt cña b¶ng víi chÝnh nã
Cã thÓ liªn kÐt b¶ng víi chÝnh nã b»ng c¸ch ®Æt alias. VÝ du:
Select e.ename emp_name, e.sal emp_sal,
m.ename mgr_name, m.sal mgr_sal
from emp e, emp m
where e.mgr = m.empno
and e.sal <m.sal;

EMP_NAME EMP_SAL MGR_NAME MGR_SAL
---------- ---------- ---------- ----------
BLAKE 2850 KING 5000
CLARK 2450 KING 5000
JONES 2975 KING 5000
MARTIN 1250 BLAKE 2850
ALLEN 1600 BLAKE 2850
TURNER 1500 BLAKE 2850
JAMES 950 BLAKE 2850
WARD 1250 BLAKE 2850
SMITH 800 FORD 3000
ADAMS 1100 SCOTT 3000
MILLER 1300 CLARK 2450
7.5 C¸c to¸n tö tËp hîp
UNION KÕt hîp kÕt qu¶ cña nhiÒu c©u hái víi nhau, chØ gi÷ l¹i mét ®¹i diÖn cho c¸c mÉu tin trïng
nhau.
UNION ALL KÕt hîp kÕt qu¶ cña nhiÒu c©u hái víi nhau, c¸c mÉu tin trïng nhau còng ®−îc lÆp l¹i
INTERSET LÊy phÇn giao c¸c kÕt qu¶ cña nhiÒu c©u hái
MINUS LÊy kÕt qu¶ cã trong c©u hái thø nhÊt mµ kh«ng cã trong c©u hái thø hai (c©u hái sau to¸n tö
MINUS)

Vd:
Select job from emp where deptno = 10
Union
Select job from emp where deptno = 30;
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 37

JOB
---------
CLERK
MANAGER
PRESIDENT
SALESMAN

7.6 Bµi tËp
1. HiÓn thÞ toµn bé tªn nh©n viªn vµ tªn phßng ban lµm viÖc s¾p xÕp theo tªn phßng ban.
2. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn, vÞ trÝ ®Þa lý, tªn phßng víi ®iÒu kiÖn l−¬ng >1500.
ENAME LOC DNAME
---------- ------------- -----------
KING NEW YORK ACCOUNTING
BLAKE CHICAGO SALES
CLARK NEW YORK ACCOUNTING
JONES DALLAS RESEARCH
ALLEN CHICAGO SALES
FORD DALLAS RESEARCH
SCOTT DALLAS RESEARCH
3. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn, nghÒ nghiÖp, l−¬ng vµ møc l−¬ng.
ENAME JOB SAL GRADE
---------- --------- ---------- ----------
JAMES CLERK 950 1
SMITH CLERK 800 1
ADAMS CLERK 1100 1
MARTIN SALESMAN 1250 2
WARD SALESMAN 1250 2
MILLER CLERK 1300 2
ALLEN SALESMAN 1600 3
TURNER SALESMAN 1500 3
BLAKE MANAGER 2850 4
CLARK MANAGER 2450 4
JONES MANAGER 2975 4
FORD ANALYST 3000 4
SCOTT ANALYST 3000 4
KING PRESIDENT 5000 5
4. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn, nghÒ nghiÖp, l−¬ng vµ møc l−¬ng, víi ®iÒu kiÖn møc l−¬ng = 3.
ENAME JOB SAL GRADE
---------- --------- ---------- ----------
ALLEN SALESMAN 1600 3
TURNER SALESMAN 1500 3
5. HiÓn thÞ nh÷ng nh©n viªn t¹i DALLAS
ENAME LOC SAL
---------- ------------- ----------
JONES DALLAS 2975
FORD DALLAS 3000
SMITH DALLAS 800
SCOTT DALLAS 3000
ADAMS DALLAS 1100
6. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn , nghÒ nghiÖp, l−¬ng, møc l−¬ng, tªn phßng lµm viÖc trõ nh©n viªn cã nghÒ lµ cleck
vµ s¾p xÕp theo chiÒu gi¶m.
ENAME JOB SAL GRADE DNAME
---------- --------- ---------- ---------- --------------
MARTIN SALESMAN 1250 2 SALES
WARD SALESMAN 1250 2 SALES
ALLEN SALESMAN 1600 3 SALES
TURNER SALESMAN 1500 3 SALES
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 38
BLAKE MANAGER 2850 4 SALES
CLARK MANAGER 2450 4 ACCOUNTING
JONES MANAGER 2975 4 RESEARCH
FORD ANALYST 3000 4 RESEARCH
SCOTT ANALYST 3000 4 RESEARCH
KING PRESIDENT 5000 5 ACCOUNTING

7. HiÓn thÞ chi tiÕt vÒ nh÷ng nh©n viªn kiÕm ®−îc 36000 $ 1 n¨m hoÆc nghÒ lµ cleck. (gåm c¸c tr−êng tªn,
nghÒ, thu nhËp, m· phßng, tªn phßng, møc l−¬ng)
ENAME JOB ANUAL_SAL DNAME GRADE
---------- --------- ---------- -------------- ----------
JAMES CLERK 11400 SALES 1
SMITH CLERK 9600 RESEARCH 1
ADAMS CLERK 13200 RESEARCH 1
MILLER CLERK 15600 ACCOUNTING 2
FORD ANALYST 36000 RESEARCH 4
SCOTT ANALYST 36000 RESEARCH 4

8. HiÓn thÞ nh÷ng phßng kh«ng cã nh©n viªn nµo lµm viÖc.
DEPTNO DNAME LOC
---------- -------------- -------------
40 OPERATIONS BOSTON
9. HiÓn thÞ m· nh©n viªn, tªn nh©n viªn, m· ng−êi qu¶n lý, tªn ng−êi qu¶n lý

EMP_NAME EMP_SAL MGR_NAME MGR_SAL
---------- ---------- ---------- ----------
BLAKE 2850 KING 5000
CLARK 2450 KING 5000
JONES 2975 KING 5000
MARTIN 1250 BLAKE 2850
ALLEN 1600 BLAKE 2850
TURNER 1500 BLAKE 2850
JAMES 950 BLAKE 2850
WARD 1250 BLAKE 2850
FORD 3000 JONES 2975
SMITH 800 FORD 3000
SCOTT 3000 JONES 2975
ADAMS 1100 SCOTT 3000
MILLER 1300 CLARK 2450

10. Nh− c©u 9 hiÓn thÞ thªm th«ng tin vÒ «ng KING.
EMP_NAME EMP_SAL MGR_NAME MGR_SAL
---------- ---------- ---------- ----------
KING 5000
BLAKE 2850 KING 5000
CLARK 2450 KING 5000
JONES 2975 KING 5000
MARTIN 1250 BLAKE 2850
ALLEN 1600 BLAKE 2850
TURNER 1500 BLAKE 2850
JAMES 950 BLAKE 2850
WARD 1250 BLAKE 2850
FORD 3000 JONES 2975
SMITH 800 FORD 3000
SCOTT 3000 JONES 2975
ADAMS 1100 SCOTT 3000
MILLER 1300 CLARK 2450


EMP_NAME EMP_SAL MGR_NAME MGR_SAL
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 39
---------- ---------- ---------- ----------
BLAKE 2850 BLAKE 2850
MARTIN 1250 BLAKE 2850
ALLEN 1600 BLAKE 2850
TURNER 1500 BLAKE 2850
JAMES 950 BLAKE 2850
WARD 1250 BLAKE 2850
CLARK 2450 CLARK 2450
MILLER 1300 CLARK 2450
JONES 2975 JONES 2975
FORD 3000 JONES 2975
SMITH 800 JONES 2975
SCOTT 3000 JONES 2975
ADAMS 1100 JONES 2975

13 rows selected.
11. HiÓn thÞ nghÒ nghiÖp ®−îc tuyÓn dông vµo n¨m 1981 vµ kh«ng ®−îc tuyÓn dông vµo n¨m 1994.
12. T×m nh÷ng nh©n viªn gia nhËp c«ng ty tr−íc gi¸m ®èc cña hä.

8 C¸c lÖnh truy vÊn lång nhau
8.1 C©u lÖnh SELECT lång nhau.
Trong mÖnh ®Ò WHERE
/T×m nh÷ng nh©n viªn lµm cïng nghÒ víi BLAKE/
select ename, job
from emp
where job = (select job from emp where ename = ‘BLAKE’);

ENAME JOB
---------- --------
BLAKE MANAGER
CLARK MANAGER
JONES MANAGER

Trong mÖnh ®Ò HAVING
/T×m nh÷ng phßng cã møc l−¬ng trung b×nh lín h¬n phßng 30/

SELECT DEPTNO, AVG(SAL) FROM EMP
HAVING AVG(SAL) > (SELECT AVG(SAL) FROM EMP WHERE DEPTNO =30)
GROUP BY DEPTNO;

DEPTNO AVG(SAL)
--------- ----------
10 2916.66667
20 2175

To¸n tö SOME/ANY/ALL/NOT IN/EXITS
NOT IN : Kh«ng thuéc
ANY vµ SOME : So s¸nh mét gi¸ trÞ víi mçi gi¸ trÞ trong mét danh s¸ch hay trong kÕt qu¶ tr¶ vÒ
cña c©u hái con, ph¶i sau to¸n tö =
ALL : So s¸nh mét gi¸ trÞ víi mäi gi¸ trÞ trong danh s¸ch hay trong kÕt qu¶ tr¶ vÒ cña
c©u hái con.
EXISTS : Tr¶ vÒ TRUE nÕu cã tån t¹i.
VÝ dô
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 40
SELECT * FROM emp WHERE sal = ANY (SELECT sal FROM emp WHERE deptno=30);

SELECT * FROM emp WHERE sal >= ALL ( select distinct sal From emp Where deptno =30)
Order by sal desc;
SELECT ENAME, SAL, JOB, DEPTNO
FROM EMP
WHERE SAL > SOME ( SELECT DISTINCT SAL
FROM EMP
WHERE DEPTNO =30)
ORDER BY SAL DESC;

SELECT EMPNO, ENAME, JOB, DEPTNO
FROM EMP E
WHERE EXISTS ( SELECT EMPNO
FROM EMP
WHERE EMP.MGR = E.EMPNO);
/T×m nh÷ng ng−êi cã nh©n viªn/

8.2 Bµi tËp
9 CÊu tróc h×nh c©y
9.1 CÊu tróc h×nh c©y trong 1 table
Trong mét table cña CSDL ORACLE cã thÓ hiÖn cÊu tróc h×nh c©y. VÝ dô trong b¶ng EMP cÊu tróc thÓ hiÖn
cÊp ®é qu¶n lý.

KING EMPNO = 7839
CLARK JONES BLAKE
Mgr =7839
MILER SCOTT FORD ALLEN WARD MARTIN TUNNER JAMES
ADAMS SMITH
KING EMPNO = 7839
CLARK JONES BLAKE
Mgr =7839
MILER SCOTT FORD ALLEN WARD MARTIN TUNNER JAMES
ADAMS SMITH
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 41
• Root node lµ node cÊp cao nhÊt
• Child node lµ node con hay kh«ng ph¶i lµ root node
• Parent node lµ node cã node con
• Leaf node lµ node kh«ng cã node con
Level
Level lµ mét cét gi¶ chøa cÊp ®é trong cÊu tróc h×nh c©y. VÝ dô.
SELECT LEVEL, DEPTNO, EMPNO, ENAME, JOB, SAL
FROM EMP
CONNECT BY PRIOR EMPNO = MGR
START WITH MGR is NULL;

LEVEL DEPTNO EMPNO ENAME JOB SAL
---------- ---------- ---------- ---------- --------- ----------
1 10 7839 KING PRESIDENT 5000
2 30 7698 BLAKE MANAGER 2850
3 30 7654 MARTIN SALESMAN 1250
3 30 7499 ALLEN SALESMAN 1600
3 30 7844 TURNER SALESMAN 1500
3 30 7900 JAMES CLERK 950
3 30 7521 WARD SALESMAN 1250
2 10 7782 CLARK MANAGER 2450
3 10 7934 MILLER CLERK 1300
2 20 7566 JONES MANAGER 2975
3 20 7902 FORD ANALYST 3000
4 20 7369 SMITH CLERK 800
3 20 7788 SCOTT SALEMAN 3300
4 20 7876 ADAMS CLERK 1100
9.2 Kü thuËt thùc hiÖn
Cã thÓ ®Þnh nghÜa quan hÖ thõa kÕ trong c©u hái b»ng mÖnh ®Ò STAR WITH vµ CONNECT BY trong c©u
lªnh SELECT, mçi mÇu tin lµ mét node trong c©y ph©n cÊp. Cét gi¶ LEVEL cho biÕt cÊp cña mÉu tin hay cÊp
cña node trong quan hÖ thõa kÕ.
Có ph¸p:
SELECT [DISTINCT/ALL] [expr [c_ias]]
FROM [table/view/snapshot] [t_alias]
[WHERE condition]
[START WITH condition CONNECT BY PRIOR condition] [START WITH condition CONNECT BY PRIOR condition] [START WITH condition CONNECT BY PRIOR condition] [START WITH condition CONNECT BY PRIOR condition]
[GROUP BY expr] [HAVING condition]
[UNION/UNION ALL/INTERSET/MINUS select command]
[ORDER BY expr/position [DESC/ASC]]
Trong ®ã:
• START WITH §Æc t¶ ®iÓm ®Çu cña h×nh c©y. Kh«ng thÓ ®Ó column gi¶ level ë mÖnh ®Ó nµy.
• CONNECT BY ChØ column trong mèi liªn hÖ t×nh c©y.
• PRIOR §Þnh h−íng cÊu tróc. NÕu prior xuÊt hiÖn tr−íc mgr, Mgr sÏ ®−îc t×m tr−íc sau ®ã ®Õn
empno, ®©y lµ h×nh c©y h−íng lªn. NÕu prior xuÊt hiÖn tr−íc empno, empno sÏ ®−îc t×m tr−íc sau ®ã
®Õn empno, ®©y lµ h×nh c©y h−íng xuèng.
VÝ dô
SELECT LEVEL, DEPTNO, EMPNO, ENAME, JOB, SAL
FROM EMP
CONNECT BY PRIOR MGR = EMPNO CONNECT BY PRIOR MGR = EMPNO CONNECT BY PRIOR MGR = EMPNO CONNECT BY PRIOR MGR = EMPNO
START WITH empno = 7876;


C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 42
LEVEL DEPTNO EMPNO ENAME JOB SAL
---------- ---------- ---------- ---------- --------- ----------
1 20 7876 ADAMS CLERK 1100
2 20 7788 SCOTT SALEMAN 3300
3 20 7566 JONES MANAGER 2975
4 10 7839 KING PRESIDENT 5000
MÖnh ®Ò WHERE trong cÊu tróc h×nh c©y:
MÖnh ®Ò WHERE vµ CONNECT BY cã thÓ ®−îc dïng ®ång thêi trong cÊu tróc h×nh c©y. NÕu mÖnh ®Ò
WHERE lo¹i trõ mét sè row cña cÊu tróc h×nh c©y th× chØ nh÷ng row ®ã ®−îc lo¹i trõ. NÕu ®iÒu kiÖn ®Æt trong
mÖnh ®Ò CONNECT BY th× toµn bé nh¸nh cña row ®ã bÞ lo¹i trõ. V× dô
1.
SELECT LEVEL, DEPTNO, EMPNO, ENAME, JOB, SAL
FROM EMP WHERE ENAME != ‘SCOTT’
CONNECT BY PRIOR EMPNO = MGR
START WITH MGR IS NULL;

LEVEL DEPTNO EMPNO ENAME JOB SAL
---------- ---------- ---------- ---------- --------- ----------
1 10 7839 KING PRESIDENT 5000
2 30 7698 BLAKE MANAGER 2850
3 30 7654 MARTIN SALESMAN 1250
3 30 7499 ALLEN SALESMAN 1600
3 30 7844 TURNER SALESMAN 1500
3 30 7900 JAMES CLERK 950
3 30 7521 WARD SALESMAN 1250
2 10 7782 CLARK MANAGER 2450
3 10 7934 MILLER CLERK 1300
2 20 7566 JONES MANAGER 2975
3 20 7902 FORD ANALYST 3000
4 20 7369 SMITH CLERK 800
4 20 7876 ADAMS CLERK 1100

2.
SELECT LEVEL, DEPTNO, EMPNO, ENAME, JOB, SAL
FROM EMP
CONNECT BY PRIOR EMPNO = MGR AND ENAME != ‘SCOTT’
START WITH MGR IS NULL;

LEVEL DEPTNO EMPNO ENAME JOB SAL
---------- ---------- ---------- ---------- --------- ----------
1 10 7839 KING PRESIDENT 5000
2 30 7698 BLAKE MANAGER 2850
3 30 7654 MARTIN SALESMAN 1250
3 30 7499 ALLEN SALESMAN 1600
3 30 7844 TURNER SALESMAN 1500
3 30 7900 JAMES CLERK 950
3 30 7521 WARD SALESMAN 1250
2 10 7782 CLARK MANAGER 2450
3 10 7934 MILLER CLERK 1300
2 20 7566 JONES MANAGER 2975
3 20 7902 FORD ANALYST 3000
4 20 7369 SMITH CLERK 800
9.3 Bµi tËp
1. T×m tÊt c¶ c¸c nh©n viªn, ngµy gia nhËp c«ng ty, tªn nh©n viªn, tªn ng−êi gi¸m ®èc vµ ngµy gia nhËp
c«ng ty cña ng−êi gi¸m ®èc Êy.
EMP_NAME EMP_SAL MGR_NAME MGR_SAL
---------- ---------- ---------- ----------
BLAKE 2850 BLAKE 2850
MARTIN 1250 BLAKE 2850
ALLEN 1600 BLAKE 2850
TURNER 1500 BLAKE 2850
JAMES 950 BLAKE 2850
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 43
WARD 1250 BLAKE 2850
CLARK 2450 CLARK 2450
MILLER 1300 CLARK 2450
JONES 2975 JONES 2975
FORD 3000 JONES 2975
SMITH 800 JONES 2975
SCOTT 3300 JONES 2975
ADAMS 1100 JONES 2975

13 rows selected.
2. T×m nh÷ng nh©n viªn kiÕm ®−îc l−¬ng cao nhÊt trong mçi lo¹i nghÒ nghiÖp.
JOB MAX(SAL)
--------- ---------
ANALYST 3000
CLERK 1300
MANAGER 2975
PRESIDENT 5000
SALESMAN 1600
3. T×m møc l−¬ng cao nhÊt trong mçi phßng ban, s¾p xÕp theo thø tù phßng ban.
ENAME JOB DEPTNO SAL
---------- --------- ---------- ----------
KING PRESIDENT 10 5000
SCOTT SALEMAN 20 3300
BLAKE MANAGER 30 2850
4. T×m nh©n viªn gia nhËp vµo phßng ban sím nhÊt
ENAME HIREDATE DEPTNO
---------- ---------- ----------
CLARK 09-06-1981 10
SMITH 17-12-1980 20
ALLEN 20-02-1981 30
5. HiÓn thÞ nh÷ng nh©n viªn cã møc l−¬ng lín h¬n l−¬ng TB cña phßng ban mµ hä lµm viÖc.
EMPNO ENAME SAL DEPTNO
---------- ---------- ---------- ----------
7839 KING 5000 10
7566 JONES 2975 20
7902 FORD 3000 20
7788 SCOTT 3300 20
7698 BLAKE 2850 30
7499 ALLEN 1600 30
6. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn, m· nh©n viªn, m· gi¸m ®èc, tªn gi¸m ®èc, phßng ban lµm viÖc cña gi¸m ®èc, møc
l−¬ng cña gi¸m ®èc.
EMP_NUMBER EMP_NAME EMP_SAL MGR_NUMBER MGR_NAME MGR_DEPT MGR_GRADE
---------- --------------- ---------- ---------- ---------- ----------
7698 BLAKE 2850 7698 BLAKE 30 4
7654 MARTIN 1250 7698 BLAKE 30 4
7499 ALLEN 1600 7698 BLAKE 30 4
7844 TURNER 1500 7698 BLAKE 30 4
7900 JAMES 950 7698 BLAKE 30 4
7521 WARD 1250 7698 BLAKE 30 4
7782 CLARK 2450 7782 CLARK 10 4
7934 MILLER 1300 7782 CLARK 10 4
7566 JONES 2975 7566 JONES 20 4
7902 FORD 3000 7566 JONES 20 4
7369 SMITH 800 7566 JONES 20 4
7788 SCOTT 3300 7566 JONES 20 4
7876 ADAMS 1100 7566 JONES 20 4

13 rows selected.

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 44
10 Tæng kÕt vÒ lÖnh select
CÊu tróc lÖnh
SELECT [DISTINCT/ALL] [expr [c_ias]]
FROM [table/view/snapshot] [t_alias]
[WHERE condition]
[START WITH condition CONNECT BY condition]
[GROUP BY expr] [HAVING condition]
[UNION/UNION ALL/INTERSET/MINUS select command]
[ORDER BY expr/position [DESC/ASC]]
[FOR UPDATE OF [column]]
[NOTWAIT]
C¸c thµnh phÇn trong c©u lÖnh SELECT
DISTINCT ChØ chän 1 cho c¸c row gièng nhau trong kÕt qu¶
ALL KÕt xuÊt c¶ c¸c row gièng nhau
* Chän tÊt c¶ c¸c column trong table, view... table.*,
view.*, snapshot.*
Chän tÊt c¶ c¸c cét trong table, view hay snapshot ®−îc
chÞ ®Þnh
expr Chän c¸c biÓu thøc
c_alias Tªn cét trong kÕt qu¶ kÕt xuÊt. table, view, snapshot lµ
Tªn table, view hay snapshot
subquery C©u hái select con
t_alias Tªn cho c¸c table
WHERE Chän c¸c row tháa ®iÒu kiÖn trong mÖnh ®Ò WHERE
START WITH,CONNECT BY
Chän c¸c dßng trong thø tù thõa kÕ
GROUP BY Nhãm c¸c dßng cã expr gièng nhau
HAVING Chän nh÷ng nhãm tháa ®iÒu kiÖn mÖnh ®Ò HAVING
UNION, UNION ALL, INTERSET, MINUS Cho kÕt qu¶ kÕt hîp c¸c to¸n tö tËp
hîp
ORDER BY XÕp thø t− c¸c row theo expr hay position (trong danh
s¸ch select)
ASC, DESC TrËt tù xu«i (mÆc nhiªn) hay ng−îc
FOR UPDATE Khãa nh÷ng row ®−îc chän, cho biÕt b¹n cã ý ®Þnh xãa hay
cËp nhËt c¸c row nµy
NOTWAIT Tr¶ quyÒn ®iÒu khiÓn nÕu khi muèn lock row ®· bÞ lock
bëi user kh¸c.
11 T¹o table
11.1 LÖnh t¹o b¶ng
§Ó t¹o mét b¶ng míi dïng lÖnh CREATE TABLE, Có ph¸p nh− sau:
CREATE TABLE tablename
(column [datatype][DEFAULT expr][column_constraint]..) [table_constraint])
[PCTFREE integer][PCTUSED integer]
[INITRANS integer][MAXTRANS integer]
[TABLESPACE tablespace]
[STORAGE storage_clause]
[AS subquery]
Trong ®ã:
tablename : Tªn table cÇn t¹o
column : Tªn column trong table
[datatype] : KiÓu d÷ liÖu cña column
[DEFAULT expr] : Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cña column trong tr−êng hîp
NULL lµ expr
[column_constraint] : Rµng buéc cña b¶n th©n column
[table_constraint] : rµng buéc cña toµn b¶ng
[PCTFREE integer] : % trèng
[PCTUSED integer] : % sö dông
[INITRANS integer] : Sè b¶n ghi khëi t¹o
[MAXTRANS integer] : Sè b¶n ghi lín nhÊt
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 45
[TABLESPACE tablespace] : ChØ ®Þnh TABLESAPCE cho b¶ng
[STORAGE storage_clause] : Ghi mÖnh ®Ò l−u tr÷, ®¬n vÞ mÆc ®Þnh lµ KB trong
®ã c¸c c¸c chän lùa lµ: INITIAL - dung l−îng khëi
t¹o; NEXT - dung l−îng t¨ng tiÕp theo; MINEXTENTS
- % më réng nhá nhÊt; MAXEXTENTS- % më réng lín
nhÊt; PCTINCREASE - Tèc ®é t¨ng hµng n¨m.
[AS subquery] : t¹o b¶ng cã cÊu tróc gièng mÖnh ®Ò truy vÊn

VÝ dô 1
CREATE TABLE EMP
(EMPNO NUMBER NOT NULL CONSTRAINT PK_EMP PRIMARY KEY,
ENAME VARCHAR2(10) CONSTRAINT NN_ENAME NOT NULL CONSTRAINT
UPPER_ENAME CHECK (ENAME = UPPER(ENAME)),
JOB VARCHAR2(9),
MGR NUMBER CONSTRAINT FK_MGR REFERENCES
SCOTT.EMP(EMPNO),
HIREDATE DATE DEFAULT SYSDATE,
SAL NUMBER(10,2) CONSTRAINT CK_SAL
CHECK(SAL>500),
COMM NUMBER(9,0) DEFAULT NULL,
DEPTNO NUMBER(2) CONSTRAINT NN_DEPTNO NOT NULL
CONSTRAINT FK_DEPTNO REFERENCES SCOTT.DEPT(DEPTNO))
PCTFREE 5 PCTUSED 75
VÝ du 2
CREATE TABLE SALGRADE1
(GRADE NUMBER CONSTRAINT PK_SALGRADE PRIMARY KEY,
LOSAL NUMBER,
HISAL NUMBER)
TABLESPACE USER
STORAGE (INITIAL 6144 NEXT 6144
MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 5 PCTINCREASE 5)

VÝ dô 3
CREATE TABLE DEPT10
AS
SELECT EMPNO, ENAME, JOB, SAL
FROM EMP WHERE DEPTNO =10;
VÝ dô 4
CREATE TABLE EMP_SAL (NAME, SALARY,GRADE)
AS
SELECT ENAME, SAL, GRADE
FROM EMP, SALGARDE
WHERE EMP.SAL BETWEEN LOSAL AND HISAL ;

§Ó t¹o mét table míi, chóng ta cÇn ph¶i chuÈn bÞ mét sè th«ng tin sau:
• Table ph¶i ®−îc chuÈn hãa.
• Nh÷ng column mµ cho phÐp null nªn ®Þnh nghÜa sau ®Ó tiÕt kiÖm n¬i l−u tr÷.
• Gép c¸c table l¹i nÕu cã thÓ.
• ChØ ®Þnh c¸c th«ng sè pcfree vµ pctused
• Cã thÓ chØ ®Þnh 2 th«ng sè initstran, maxtrans
• Cã thÓ chØ ®Þnh tablespace cho table
• Cã thÓ −íc l−îng kÝch th−íc table, vµ c¸c th«ng sè cho storage.
TÝnh to¸n kÝch th−íc table (tham kh¶o):
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 46
1. TÝnh to¸n kho¶ng ®Üa cÇn thiÕt cho data block header. TÝnh theo c«ng thøc sau:
BLOCK HEADER = (FIXED HEADER + VARIABLE TRANSACTION HEADER) + ( TABLE
DIRECTORY + ROW DIRECTORY)

Trong ®ã:
fixed header = 57 bytes
variable transaction header = 23*gi¸ trÞ cña th«ng sè instrans
table directory =4
row directory = 2* sè l−îng row trong block.
2. TÝnh to¸n kho¶ng ®Üa trèng ®Ó chøa d÷ liÖu cña data block. TÝnh theo c«ng thøc sau:
Kho¶ng ®Üa trèng ®Ó chøa data = (block size -total block header) - (block
size -(fixed header+ variable transaction header))*(pctree/100)

Cã thÓ biÕt block size b»ng c¸ch dïng lÖnh
show parameters db_block_size.
3. TÝnh to¸n kho¶ng ®Üa trèng kÕt hîp b»ng gi¸ trÞ cña mçi row.
4. TÝnh to¸n kÝch th−íc trung b×nh cña row:
KÝch th−íc trung b×nh cña row = row header +A+B+C
A = Tæng chiÒu dµi cña c¸c cét <= 250 byte
B = Tæng chiÒu dµi cña c¸c cét > 250 byte
C = Kho¶ng ®Üa trèng kÕt hîp
5. QuyÕt ®Þnh sè row trung b×nh cho mét block:
avg rows /block = available space/average row size
6. TÝnh to¸n sè l−îng block
Block = sè row / sè row trung b×nh cho mét block

11.2 C¸c quy t¾c ®Æt tªn object
• Tªn dµi tõ 1 ®Õn 30 ký tù, ngo¹i trõ tªn CSDL kh«ng qu¸ 8 ký tù vµ tªn liªn kÕt cã thÓ dµi ®Õn 128 ký tù
• Tªn kh«ng chøa dÊu nh¸y (")
• Kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa ch÷ th−êng
• Tªn ph¶i b¾t ®Çu b»ng ký tù ch÷ trong bé ký tù cña CSDL
• Tªn chØ cã thÓ chøa ký tù sè trong tËp ký tù cña CSDL. Cã thÓ dïng c¸c ký tù _, $, #. ORACLE kh«ng
khuyÕn khÝch dïng c¸c ký tù $ vµ #.
• Tªn kh«ng ®−îc trïng víi c¸c tõ ®· dïng bëi ORACLE (xemphu lôc 1)
• Tªn kh«ng ®−îc c¸ch kho¶ng trèng
• Tªn cã thÓ ®Æt trong cÆp dÊu nh¸y kÐp, khi ®ã tªn cã thÓ bao gåm c¸c ký tù bÊt kú, cã thÓ bao gåm
kho¶ng trèng, cã thÓ dïng c¸c tõ khãa cña ORACLE, ph©n biÖt ch÷ hoa ch÷ th−êng.
• Tªn ph¶i duy nhÊt trong "kh«ng gian tªn" nhÊt ®Þnh. C¸c object thuéc cïng kh«ng gian tªn ph¶i cã tªn
kh¸c nhau.
C¸c bÝ danh cña cét, bÝ danh b¶ng, tªn ng−êi sö dông, mËt khÈu mÆc dï kh«ng ph¶i lµ c¸c object hoÆc c¸c
thµnh phÇn con cña object nh−ng còng ph¶i ®−îc ®Æt tªn theo c¸c quy t¾c trªn, ngo¹i trõ
BÝ danh cét, bÝ danh b¶ng chØ tån t¹i khi thùc hiÖn c¸c lÖnh SQL vµ kh«ng ®−îc l−u tr÷ trong CSDL, do vËy
kh«ng ¸p dông quy t¾c 9 vÒ kh«ng gian tªn.
MËt khÈu kh«ng thuéc vÒ kh«ng gian tªn nµo vµ do ®ã còng kh«ng ¸p dông quy t¾c 9.
Nªn ®Æt tªn theo mét quy t¾c ®Æt tªn thèng nhÊt
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 47
11.3 C¸c quy t¾c khi tham chiÕu ®Õn object
Có ph¸p chung khi tham chiÕu ®Õn c¸c object
S¬ ®å chung khi tham chiÕu c¸c object hoÆc thµnh phÇn cña c¸c object
Schema.Object.Part.@dblink
Trong ®ã
object Tªn object
schema Schema chøa object
part Thµnh phÇn cña object
dblink Tªn CSDL chøa object
ORACLE gi¶i quyÕt viÖc tham chiÕu c¸c object
Khi tham chiÕu ®Õn mét object trong c©u lÖnh SQL, ORACLE ph©n tÝch c©u lÖnh vµ vµ x¸c ®Þnh c¸c object
trong kh«ng gian tªn. Sau khi x¸c ®Þnh c¸c object, ORACLE thùc hiÖn c¸c thao t¸c mµ c©u lÖnh quy ®Þnh
trªn object. NÕu tªn object truy cËp kh«ng thuéc kh«ng gian tªn th× c©u lÖnh kh«ng ®−îc thùc hiÖn vµ cã
th«ng b¸o lçi.
C©u lÖnh sau thªm mét mÈu tin vµo b¶ng DEPT
INSERT INTO Dept VALUES (50, 'SUPPOR', 'PARIS')
Theo ng÷ c¶nh cña c©u lÖnh, ORACLE x¸c ®Þnh b¶ng Dept cã thÓ lµ
• Mét table trong schema cña b¹n
• Mét view trong schema cña b¹n
• §ång nghÜa riªng cho table hoÆc view
• §ång nghÜa chung cho table hoÆc view
Tham chiÕu ®Õn c¸c object kh«ng thuéc quyÒn së h÷u
§Ó tham chiÕu ®Õn c¸c object kh«ng thuéc schema hiÖn thêi, ph¶i chØ ra tªn cña schema chøa object muèn
truy cËp
schema.object
VÝ dô ®Ó xãa table EMP trong schema SCOTT
DROP TABLE scott.emp
Tham chiÕu c¸c object tõ xa
§Ó truy cËp ®Õn mét CSDL ë xa, sau tªn object ph¶i chØ ra tªn liªn kÕt CSDL (database link) cña CSDL chøa
object muèn truy cËp. Database link lµ mét schema object, ORACLE dïng ®Ó th©m nhËp vµ truy xuÊt CSDL
tõ xa.
11.4 KiÓu d÷ liÖu vµ ®iÒu kiÖn
11.4.1 CHAR
KiÓu CHAR dïng ®Ó khai b¸o mét chuçi cã chiÒu dµi cè ®Þnh, khi khai b¸o biÕn hoÆc cét kiÓu CHAR víi
chiÒu dµi chØ ®Þnh th× tÊt c¶ c¸c môc tin cña biÕn hay cét nµy ®Òu cã cïng chiÒu dµi ®−îc chØ ®Þnh. C¸c môc
tin ng¾n h¬n ORACLE sÏ tù ®éng thªm vµo c¸c kho¶ng trèng cho ®ñ chiÒu dµi. ORACLE kh«ng cho phÐp
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 48
g¸n môc tin dµi h¬n chiÒu dµi chØ ®Þnh ®èi víi kiÓu CHAR. ChiÒu dµi tèi ®a cho phÐp cña kiÓu CHAR lµ 255
byte
11.4.2 VARCHAR2
KiÓu VARCHAR2 dïng ®Ó khai b¸o chuçi ký tù víi chiÒu dµi thay ®æi. Khi khai b¸o mét biÕn hoÆc cét kiÓu
VARCHAR2 ph¶i chØ ra chiÒu dµi tèi ®a, c¸c môc tin chøa trong biÕn hay cét kiÓu VARCHAR2 cã chiÒu dµi
thùc sù lµ chiÒu dµi cña môc tin. ORACLE kh«ng cho phÐp g¸n môc tin dµi h¬n chiÒu dµi tèi ®a chØ ®Þnh ®èi
víi kiÓu VARCHAR2. ChiÒu dµi tèi ®a kiÓu VARCHAR2 lµ 2000 byte
11.4.3 VARCHAR
HiÖn t¹i ORACLE xem kiÓu VARCHAR2 vµ VARCHAR lµ nh− nhau, tuy nhiªn ORACLE khuyªn nªn dïng
VARCHAR2. ORACLE dù ®Þnh trong t−¬ng lai dïng kiÓu VARCHAR ®Ó chøa c¸c chuçi víi chiÒu dµi biÕn
®æi, nh−ng trong phÐp so s¸nh sÏ ®−îc chØ ®Þnh theo nhiÒu ng÷ nghÜa kh¸c nhau.
11.4.4 NUMBER
KiÓu sè cña ORACLE dïng ®Ó chøa c¸c môc tin d¹ng sè d−¬ng, sè ©m, sè víi dÊu chÊm ®éng.
NUMBER(p, s) trong ®ã
p: sè ch÷ sè tr−íc dÊu chÊm thËp ph©n (precision), p tõ 1 ®Õn 38 ch÷ sè
s: sè c¸c ch÷ sè tÝnh tõ dÊu chÊm thËp ph©n vÒ bªn ph¶i (scale), s tõ -84 ®Õn 127
NUMBER(p) sè cã dÊu chÊm thËp ph©n cè ®Þnh víi precision b»ng p vµ scale b»ng 0
NUMBER sè víi dÊu chÊm ®éng víi precision b»ng 38. Nhí r»ng scale kh«ng ®−îc ¸p dông cho sè víi dÊu
chÊm ®éng.
VÝ dô sau cho thÊy c¸ch thøc ORACLE l−u tr÷ d÷ liÖu kiÓu sè tïy theo c¸ch ®Þnh precision vµ scale kh¸c
nhau
D÷ liÖu thùc KiÓu L−u tr÷
7456123.89 NUMBER 7456123.89
7456123.89 NUMBER(9) 7456123
7456123.89 NUMBER(9,2) 7456123.89
7456123.89 NUMBER(9,1) 7456123.8
7456123.89 NUMBER(6) Kh«ng hîp lÖ
7456123.8 NUMBER(15,1) 7456123.8
7456123.89 NUMBER(7,-2) 7456100
7456123.89 NUMBER(-7,2) Kh«ng hîp lÖ
11.4.5 FLOAT
Dïng ®Ó khai b¸o kiÓu sè dÊu chÊm ®éng, víi ®é chÝnh x¸c thËp ph©n 38 hay ®é chÝnh x¸c nhÞ ph©n lµ 126.
FLOAT(b) Khai b¸o kiÓu dÊu chÊm ®éng víi ®é chÝnh x¸c nhÞ ph©n lµ b, b tõ 1 ®Õn 126. Cã thÓ chuyÓn tõ ®é
chÝnh x¸c nhÞ phËn sang ®é chÝnh x¸c thËp ph©n b»ng c¸ch nh©n ®é chÝnh x¸c nhÞ ph©n víi 0.30103
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 49
11.4.6 LONG
Dïng ®Ó khai b¸o kiÓu chuçi ký tù víi ®é dµi biÕn ®æi, chiÒu dµi tèi ®a cña kiÓu LONG lµ 2 gigabyte. KiÓu
LONG th−êng ®−îc dïng ®Ó chøa c¸c v¨n b¶n.
Cã mét sè h¹n chÕ khi dïng kiÓu LONG
• Mét table kh«ng thÓ chøa nhiÒu h¬n mét cét kiÓu LONG
• D÷ liÖu kiÓu LONG kh«ng thÓ tham gia vµo c¸c rµng buéc toµn vÑn, ngo¹i trõ kiÓm tra NULL vµ kh¸c
NULL
• Kh«ng thÓ index mét cét kiÓu LONG
• Kh«ng thÓ truyÒn tham sè kiÓu LONG cho hµm hoÆc thñ tôc
• C¸c hµm kh«ng thÓ tr¶ vÒ d÷ liÖu kiÓu LONG
• Trong c©u lÖnh SQL cã truy cËp c¸c cét kiÓu LONG, th× viÖc cËp nhËt hoÆc khãa c¸c b¶ng chØ cho phÐp
trong cïng mét CSDL
Ngoµi ra, c¸c cét kiÓu LONG kh«ng ®−îc tham gia trong c¸c thµnh phÇn sau cña c©u lÖnh SQL
• C¸c mÖnh ®Ò WHERE, GROUP BY, ORDER BY, CONNECT BY hoÆc víi t¸c tö DISTINCT trong c©u
lÖnh SELECT
• C¸c hµm sö dông trong c©u lÖnh SQL nh− SUBSTR, INSTR
• Trong danh s¸ch lùa chän cña c©u lÖnh SELECT cã sö dông mÖnh ®Ò GROUP BY
• Trong danh s¸ch lùa chän cña c©u hái con, c©u hái cã sö dông c¸c to¸n tö tËp hîp
• Trong danh s¸ch lùa chän cña c©u lÖnh CREATE TABLE AS SELECT
11.4.7 DATE
Dïng ®Ó chøa d÷ liÖu ngµy vµ thêi gian. MÆc dï kiÓu ngµy vµ thêi gian cã thÓ ®−îc chøa trong kiÓu CHAR vµ
NUMBER.
Víi gi¸ trÞ kiÓu DATE, nh÷ng th«ng tin ®−îc l−u tr÷ gåm thÕ kû, n¨m, th¸ng, ngµy, giê, phót, gi©y. ORACLE
kh«ng cho phÐp g¸n gi¸ trÞ kiÓu ngµy trùc tiÕp, ®Ó g¸n gi¸ trÞ kiÓu ngµy, b¹n ph¶i dïng TO_DATE ®Ó chuyÓn
gi¸ trÞ kiÓu chuçi ký tù hoÆc kiÓu sè.
NÕu g¸n mét gi¸ trÞ kiÓu ngµy mµ kh«ng chØ thêi gian th× thêi gian mÆc ®Þnh lµ 12 giê ®ªm, NÕu g¸n gi¸ trÞ
kiÓu ngµy mµ kh«ng chØ ra ngµy, th× ngµy mÆc ®Þnh lµ ngµy ®Çu cña th¸ng. Hµm SYSDATE cho biÕt ngµy vµ
thêi gian hÖ thèng.
TÝnh to¸n ®èi víi kiÓu ngµy
§èi víi d÷ liÖu kiÓu ngµy, b¹n cã thÓ thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n céng vµ trõ.
VÝ dô
SYSDATE+1 ngµy h«m sau
SYSDATE-7 c¸ch ®©y mét tuÇn
SYSDATE+(10/1440) m−êi phót sau
Ngµy Julian: Lµ gi¸ trÞ sè cho biÕt sè ngµy kÓ tõ ngµy 1 th¸ng giªng n¨m 4712 tr−íc c«ng nguyªn.
VÝ dô
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 50
SELECT TO_CHAR (TO_DATE('01-01-1992', 'MM-DD-YYYY'), 'J') JULIAN FROM DUAL
Cho kÕt qu¶
JULIAN
-----------------------------------------------
2448623
11.4.8 RAW vµ LONG RAW
KiÓu RAW vµ LONG RAW dïng ®Ó chøa c¸c chuçi byte, c¸c d÷ liÖu nhÞ ph©n nh− h×nh ¶nh, ©m thanh. C¸c
d÷ liÖu kiÓu RAW chØ cã thÓ g¸n hoÆc truy cËp chø kh«ng ®−îc thùc hiÖn c¸c thao t¸c nh− ®èi víi chuçi ký
tù.
KiÓu RAW gièng nh− kiÓu VARCHAR2 vµ kiÓu LONG RAW gièng kiÓu LONG, chØ kh¸c nhau ë chæ ORACLE
tù ®éng chuyÓn ®æi c¸c gi¸ trÞ kiÓu CHAR, VARCHAR2 vµ LONG gi÷a tËp hîp ký tù cña CSDL vµ tËp ký tù
cña c¸c øng dông.
11.4.9 ROWID
Mçi mÉu tin trong CSDL cã mét ®Þa chØ cã kiÓu ROWID. ROWID gåm
block.row.file, trong ®ã
block : chuçi hÖ hexa cho biÕt block chøa row
row : chuçi hÖ hexa cho biÕt row trong block
file : chuçi hÖ hexa cho biÕt database file chøa block
VÝ dô
0000000F.0000.0002
Row ®Çu tiªn trong block 15 cña data file thø hai.
11.4.10 MLSLABEL
KiÓu MLSLABEL dïng ®Ó chøa label d¹ng nhÞ ph©n mµ ORACLE dïng ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña b¶n th©n
hÖ thèng.
11.4.11 ChuyÓn ®æi kiÓu
Nãi chung mét biÓu thøc kh«ng thÓ gåm c¸c gi¸ trÞ thuéc nhiÒu kiÓu kh¸c nhau, tuy nhiªn ORACLE cho phÐp
chuyÓn ®æi gi−· c¸c kiÓu d÷ liÖu. ORACLE tù ®éng chuyÓn kiÓu cña d÷ liÖu trong mét sè tr−êng hîp sau
• Khi INSERT hoÆc UPDATE g¸n gi¸ trÞ cho cét cã kiÓu kh¸c, ORACLE sÏ tù ®éng chuyÓn gi¸ trÞ sang
kiÓu cña cét.
• Khi sö dông c¸c hµm hoÆc c¸c to¸n tö mµ c¸c tham sè cã kiÓu kh«ng t−¬ng thÝch th× ORACLE sÏ tù
®éng chuyÓn kiÓu.
• Khi sö dông to¸n tö so s¸nh mµ c¸c gi¸ trÞ cã c¸c kiÓu kh¸c nhau, ORACLE sÏ tù ®éng chuyÓn kiÓu.
VÝ dô 1
SELECT ename FROM emp WHERE hiredate = '12-MAR-1993'
ORACLE ®· tù ®éng chuyÓn chuçi '12-MAR-1993' sang kiÓu DATE trong phÐp so s¸nh
VÝ dô 2
SELECT ename FROM emp WHERE ROWID = '00002514.0001.0001'
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 51
ORACLE ®· tù ®éng chuyÓn chuçi '00002514.0001.0001' sang kiÓu ROWID trong phÐp so s¸nh
Ng−êi sö dông tù chuyÓn ®æi
ORACLE cung cÊp c¸c hµm ®Ó chuyÓn ®æi kiÓu, vÝ dô
• TO_NUMBER ChuyÓn sang kiÓu sè
• TO_CHAR ChuyÓn sang kiÓu ký tù
• TO_DATE ChuyÓn sang kiÓu ngµy
(xem phÇn tra cøu c¸c hµm vµ thñ tôc)
11.5 Constraint
C¸c d¹ng constraint gåm:
- NULL/NOT NULL
- UNIQUE
- PRIMARY KEY
- FOREIGN KEY ( Referential )
- CHECK

NULL/NOT NULL: rµng buéc column trèng hoÆc kh«ng trèng, trong vÝ dô mÖnh ®Ò rµng buéc:
CREATE TABLE DEPT (
DEPTNO NUMBER(2) NOT NULL, NOT NULL, NOT NULL, NOT NULL,
DNAME CHAR(14),
LOC CHAR(13),
CONSTRAINT DEPT_PRIMARY_KEY PRIMARY KEY (DEPTNO));
UNIQUE: ChØ ra rµng buéc duy nhÊt, c¸c gi¸ trÞ cña column chØ trong mÖnh ®Ò UNIQUE trong c¸c row cña
table ph¶i cã gi¸ trÞ kh¸c biÖt. Gi¸ trÞ null lµ cho phÐp nªu UNIQUE dùa trªn mét cét. Vd:
CREATE TABLE DEPT (
DEPTNO NUMBER(2),
DNAME CHAR(14),
LOC CHAR(13),
CONSTRAINT UNQ_DEPT_LOC UNIQUE(DNAME, LOC));

PRIMARY KEY: ChØ ra rµng buéc duy nhÊt (gièng UNIQUE), tuy nhiªn kho¸ lµ d¹ng kho¸ UNIQUE cÊp cao
nhÊt. Mét table chØ cã thÓ cã mét PRIMARY KEY. C¸c gi¸ trÞ trong PRIMARY KEY ph¶i NOTT NULL.
Có ph¸p khi ®Æt CONSTRAINT ë møc TABLE
[CONSTRAINT constraint_name] PRIMARY KEY (column, Column..)

Có ph¸p khi ®Æt CONSTRAINT ë møc COLUMN
[CONSTRAINT constraint_name] PRIMARY KEY

FOREIGN KEY ( Referential ): ChØ ra mèi liªn hÖ rµng buéc tham chiÕu gi÷a table nµy víi table kh¸c, hoÆc
trong chÝnh 1 table. Nã chØ ra mèi liªn hÖ cha-con vµ chØ rµng buéc gi÷a FOREIGN KEY b¶ng nµy víi
PRIMARY KEY hoÆc UNIQUE Key cña b¶ng kh¸c. VÝ dô quan hÖ gi÷a DEPT vµ EMP th«ng qua tr−êng
DEPTNO.
Tõ kho¸ ON DELETE CASCADE ®−îc hØ ®Þnh trong d¹ng kho¸ nµy ®Ó chØ khi d÷ liÖu cha bÞ xo¸ (trong b¶ng
DEPT) th× d÷ liÖu con còng tù ®éng bÞ xo¸ theo (trong b¶ng EMP).
CHECK: Rµng buéc kiÓm tra gi¸ trÞ
VÝ dô:
CREATE TABLE EMP
(EMPNO NUMBER NOT NULL CONSTRAINT PK_EMP PRIMARY KEY,
ENAME VARCHAR2(10) CONSTRAINT NN_ENAME NOT NULL CONSTRAINT
UPPER_ENAME CHECK (ENAME = UPPER(ENAME)),
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 52
JOB VARCHAR2(9),
MGR NUMBER CONSTRAINT FK_MGR REFERENCES
SCOTT.EMP(EMPNO),
HIREDATE DATE DEFAULT SYSDATE,
SAL NUMBER(10,2) CONSTRAINT CK_SAL
CHECK(SAL>500),
COMM NUMBER(9,0) DEFAULT NULL,
DEPTNO NUMBER(2) CONSTRAINT NN_DEPTNO NOT NULL
CONSTRAINT FK_DEPTNO REFERENCES SCOTT.DEPT(DEPTNO);

11.6 Bµi tËp
1. T¹o b¶ng PROJECT víi c¸c column ®−îc chØ ra d−íi ®©y, PROJID lµ promary key, vµ P_END_DATE >
P_START_DATE.
Column name Data Type Size.
------------------------------------
PROJID NUMBER 4
P_DESC VARCHAR2 20
P_START_DATE DATE
P_END_DATE DATE
BUDGET_AMOUNT NUMBER 7,2
MAX_NO_STAFF NUMBER 2
2.. T¹o b¶ng ASSIGNMENTS víi c¸c column ®−îc chØ ra d−íi ®©y, ®ång thêi cét PROJID lµ foreign key tíi
b¶ng PROJECT, cét EMPNO lµ foreign key tíi b¶ng EMP.
Column name Data Type Size.
------------------------------------------------
PROJID NUMBER 4 NOT NULL
EMPNO NUMBER 4 NOT NULL
A_START_DATE DATE
A_END_DATE DATE
BILL_AMOUNT NUMBER 4,2
ASSIGN_TYPE VARCHAR2 2

12 c¸c lÖnh DDL kh¸c vµ d÷ liÖu trong tõ ®iÓn d÷ liÖu
12.1 ChØnh söa cÊu tróc table
Dïng lÖnh ALTER TABLE ®Ó chØnh söa cÊu tróc b¶ng. Có ph¸p nh− sau:
ALTER TABLE tablename [ADD/MODIFY/DROP options ([column [column constraint)
[ENABLE clause] [DISABLE clause]

Trong ®ã:
ADD: thªm column hay constraint.
MODIFY: söa ®æi kiÓu c¸c column
DROP: bá constraint.
ENABLE/DISABLE: Che khuÊt hoÆc ®−a vµo sö dông c¸c CONSTRAINT mµ kh«ng xãa
h¼n
Chó ý:
• KhÝ dïng mÖnh ®Ò MODIFY kh«ng thÓ chuyÓn tÝnh chÊt cña COLUMN cã néi dung lµ NULL chuyÓn
thµnh NOT NULL;
• Kh«ng thÓ ®−a thªm mét cét NOT NUL nÕu table ®· cã sè liÖu. Ph¶i thªm cét NULL, ®iÒn ®Çy sè liÖu,
sau ®ã chuyÓn thµnh NOT NULL.
• Kh«ng thÓ chuyÓn ®æi kiÓu kh¸c nhau nÕu column ®· chøa sè liÖu
• Kh«ng thÓ dïng mÖnh ®Ò MODIFY ®Ó ®Þnh nghÜa c¸c CONSTRAINT trõ rµng buéc NULL/NOT NULL.
Muèn söa CONSTRAINT cÇn xo¸ chóng sau ®ã ADD thªm vµo.
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 53
VÝ dô 1
ALTER TABLE emp ADD (spouse_name CHAR(10);
VÝ dô 2
ALTER TABLE emp MODIFY (ename CHAR(25);
VÝ dô 3
ALTER TABLE emp DROP CONSTRAINT emp_mgr;
ALTER TABLE DROP PRIMARY KEY;
VÝ dô 4
ALTER TABLE dept DISABLE CONSTRAINT dept_prim;

12.2 C¸c lÖnh DDL kh¸c
12.2.1 Xãa table
Dïng lÖnh DROP TABLE ®Ó xo¸ b¶ng. Có ph¸p nh− sau:
DROP TABLE table_name [CASCADE CONSTRAINTS]
Trong ®ã:
Option CASCADE ®Ó xãa tÊt c¶ c¸c rµng buéc toµn vÑn liªn quan ®Õn table bÞ
xãa.
VÝ dô:
DROP TALE emp
Khi drop table th×:
• Xãa tÊt c¶ d÷ liÖu
• View vµ synonymliªn quan vÉn cßn nh−ng kh«ng cã gi¸ trÞ
• C¸c giao dÞch ch−a gi¶i quyÕt xong sÏ ®−îc commit
• ChØ ng−êi t¹o ra table hay DBA míi cã thÓ xãa table
12.2.2 Gi¶i thÝch b¶ng
Dïng lÖnh COMMENT ®Ó chó thÝch. VÝ dô
COMMENT ON TABLE EMP IS ‘ THONG TIN NHAN VIEN’;
COMMENT ON COLUMN EMP.EMPNO IS ‘ MA SO NHAN VIEN’;
12.2.3 Thay ®æi tªn object
Dïng lÖnh RENAME ®Ó thay ®æi tªn object. Có ph¸p nh− sau:
RENAME old TO new
Trong ®ã:
Old: Tªn cò
New: tªn míi
VÝ dô
RENAME emp TO employee
12.2.4 Xãa d÷ liÖu cña table
Dïng lÖnh TRUNCATE TABLE ®Ó xãa d÷ liÖu cña table, xãa tÊt c¶ c¸c row trong table. Có ph¸p nh− sau:
TRUNCATE TABLE table_name [REUSE STORAGE]
Trong ®ã:
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 54
Option REUSE STORAGE gi÷ l¹i khung ®Ó chøa, chØ xãa d÷ liÖu

12.3 D÷ liÖu trong tõ ®iÓn d÷ liÖu
Trung t©m cña c¬ së d÷ liÖu ORACLE lµ data dictionary. Data dictionary tù ®éng ®−îc t¹o ra khi c¬ së d÷
liÖu ORACLE ®−îc t¹o. ORACLE cËp nhËt lªn data dictionary b»ng c¸c lÖnh DDL (Data Define Language).
C¸c table cña tõ ®iÓn d÷ liÖu ®−îc t¹o ra b»ng lÖnh CREATE DATABASE vµ chØ ®−îc t¹o tõ user SYS. C¸c
view trong tõ ®iÓn d÷ liÖu chøc c¸c th«ng tin d−íi d¹ng dÔ nh×n h¬n b¶ng.
Cã c¸c d¹ng view lµ:
• USER_xxx: lµ nh÷ng ®èi t−îng thuéc user , vÝ dô c¸c b¶ng ®−îc t¹o bëi user
• ALL_xxx: lµ tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng mµ user cã quyÒn truy nhËp
• DBA_xxx: tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng trong database
• V$: C¸c thùc thi cña Server.
Ngoµi ra cßn cã c¸c view quan träng kh¸c lµ:
• DICTIONARY: Th«ng tin vÒ toµn bé c¸c table, view, snapshot trong tõ ®iÓn d÷ liÖu
• TABLE_PRIVILEGES: Th«ng tin vÒ viÖc g¸n quyÒn trªn c¸c ®èi t−îng
• IND: ®ång nghÜa cña USER_INDEX.
Muèn hiÓn thÞ toµn bé th«ng tin vÒ c¸c table, view, snapshot trong tõ ®iÓn d÷ liÖu dïng lÖnh
SELECT * FROM DICTIONARY;
HiÓn thÞ cÊu cña USER_OBJECT
DESCRIBE USER_OBJECT;
HiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c b¶ng m· user ®ã së h÷u:
SELECT OBJECT_NAME
FROM USER_OBJECT
WHERE OBJECT_TYPE = ‘TABLE’;

SELECT * FROM TAB;

SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLE;
HiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c lo¹i ®èi t−îng trong tõ ®iÓn d÷ liÖu:
SELECT DISTINCT OBJECT_TYPE
FROM USER_OBJECTS;

12.4 Bµi tËp
1. Thªm column COMMENTS kiÓu LONG vµo b¶ng PROJECTS. Thªm column HOURS kiÓu NUMBER
vµo b¶ng ASSIGNMENTS.
2. Sö dông view USER_OBJECTS hiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng user së h÷u.
3. Thªm rµng buéc duy nhÊt (UNIQUE) cho 2 column PROJECT_ID vµ EMPNO cña b¶ng ASSIGNMENTS.
4. Xem c¸c th«ng tin vÒ c¸c rµng buéc trong USER_CONSTRAINTS.
5. Xem trong USER hiÖn t¹i cã tÊt c¶ bao nhiªu b¶ng.
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 55
13 C¸c lÖnh Thao t¸c d÷ liÖu kh¸c
13.1 ChÌn mét row vµo table
§Ó chÌn mét row vµo table dïng lÖnh INSERT. Có ph¸p nh− sau:
INSERT INTO tablename ([column, column, ...])
VALUES (value, value ...);
VÝ dô
INSERT INTO dept (depno, dname, loc)
VALUES (50, 'MARKETING', 'SAN JOSE')
ChÐp d÷ liÖu tõ table kh¸c
INSERT INTO table [(column, column...)]
SELECT select_list
FROM table(s)
VÝ dô
INSERT INTO emp_tmp (ename, sal)
SELECT ename, sal FROM emp WHERE sal > 1000

13.2 ChØnh söa d÷ liÖu
§Ó chØnh söa d÷ liÖu dïng lÖnh UPDATE. Có ph¸p nh− sau :
UPDATE table [alias]
SET column [,column...] = [expr, subquery]
[WHERE condition]
VÝ dô 1
UPDATE emp
SET job = 'SALEMAN', hiredate = sysdate, sal = sal * 1.1
WHERE ename = 'SCOTT';
VÝ dô 2
UPDATE emp
SET comm = (SELECT comm FROM commission C
WHERE C.empno = emp.empno)
WHERE empno IN (SELECT empno FROM commission);
VÝ dô 3
UPDATE emp a
SET deptno =
(SELECT deptno FROM dept
WHERE loc = 'BOSTON'),
(sal, comm) = (SELECT 1.1*AVG(sal),1.5*AVG(comm)
FROM emp b
WHERE a.deptno = b.deptno)
WHERE deptno IN
(SELECT deptno FROM dept
WHERE loc = 'DALLAS' OR loc = 'DETROIT');

Chó thÝch:
- CËp nhËt c¸c nh©n viªn ë Dallas hoÆc Detroit
- Thay DEPTNO cña c¸c nh©n viªn nµy b»ng DEPTNO cña Boston
- Thay l−¬ng cña mçi nh©n viªn b»ng l−¬ng trung b×nh cña bé phËn * 1.1
- Thay commission cña mçi nh©n viªn b»ng commission trung b×nh cña bé phËn
* 1.5

13.3 Xãa dßng
§Ó xãa dßng dïng lÖnh DELETE. Có ph¸p nh− sau:
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 56
DELETE FROM table [WHERE condition]
VÝ dô
DELETE FROM emp
WHERE deptno = 10;

13.4 Lçi rµng buéc d÷ liÖu
Th«ng th−êng khi thùc hiÖn c¸c lÖnh thao t¸c d÷ liÖu hay gÆp ph¶i c¸c lçi rµng buéc toµn vÑn d÷ liÖu. C¸c lçi
nµy xuÊt hiÖn khi cã c¸c rµng buéc tr−íc ®ã mµ d÷ liÖu nhËp vµo, chØnh söa hay khi xo¸ ®i kh«ng ®¶m b¶o
c¸c ®iÒu kiÖn toµn vÑn. M· lçi:
ORA_02292: INTEGRITY CONSTRAINT
Sau ®ã b¸o tªn cña Constraint bÞ lçi.

13.5 LÖnh ®iÒu khiÓn giao dÞch
Mét c©u lÖnh SQL cã thÓ gåm
• LÖnh DML thao t¸c d÷ liÖu
• LÖnh DDL ®Þnh nghÜa d÷ liÖu
• LÖnh DCL ®iÒu khiÓn truy nhËp d÷ liÖu
Mét giao dÞch b¾t ®Çu khi mét lÖnh SQL ®−îc thùc hiÖn
Mét giao dÞch kÕt thóc mét trong c¸c tr−êng hîp sau:
• COMMIT hoÆc ROLLBACK
• C¸c lÖnh DDL vµ DCL thùc hiÖn (tù ®éng commit)
• Lçi, tho¸t khái SQL*Plus, hÖ thèng bÞ down.
Có ph¸p c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn giao dÞch:
COMMIT KÕt thóc giao dÞch hiÖn t¹i, thùc hiÖn c¸c chuyÓn ®æi d÷ liÖu
SAVEPOINT name X¸c ®Þnh ®iÓm savepoint cña giao dÞch
ROLLBACK [TO SAVEPOINT name] Quay l¹i d÷ liÖu ë ®iÓm SAVEPOINT hoÆc toµn bé giao dÞch.
SET AUTO[COMMIT] ON/OFF Tù ®éng COMMIt khi thùc hiÖn c¸c lÖnh Insert, update, delete.
VÝ dô:
INSERT INTO DEPT
VALUES (50,’TESTING’,’LAS VEGAS’);

SAVEPOINT INSERT_DONE;

UPDATE DEPT
SET DNAME = ‘MARKETING’;

ROLLBACK TO INSERT_DONE ;

UPDATE DEPT SET DNAME = ‘MARKETING’
WHERE DNAME =’SALES’;

COMMIT;

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 57
13.6 Bµi tËp
1. Thªm d÷ liÖu vµo b¶ng PROJECTS.
PROJID 1 2
P_DESC WRITE C030 COURSE PROOF READ NOTES
P_START_DATE 02-JAN-88 01-JAN-89
P_END_DATE 07-JAN-88 10-JAN-89
BUDGET_AMOUNT 500 600
MAX_NO_STAFF 1 1
2. Thªm d÷ liÖu vµo b¶ng ASSIGNMENTS.
PROJID 1 1 2
EMPNO 7369 7902 7844
A_START_DATE 01-JAN-88 04-JAN-88 01-JAN-89
A_END_DATE 03-JAN-88 07-JAN-88 10-JAN-89
BILL_RATE 50.00 55.00 45.50
ASSIGN_TYPE WR WR PF
HOURS 15 20 30
3. CËp nhËt tr−êng ASIGNMENT_TYPE tõ WT thµnh WR.
4. NhËp thªm sè liÖu vµo b¶ng ASSIGNMENTS.
14 Sequence vµ index
14.1 Sequence
14.1.1 T¹o Sequence
Sequence lµ danh s¸ch tuÇn tù cña con sè, vµ ®−îc t¹o bëi Oracle sever. Sequence dïng ®Ó t¹o khãa
chÝnh mét c¸ch tù ®éng cho d÷ lÖu.
Sequence th−êng dïng ®Ó t¹o khãa chÝnh trong sinh m· tù ®éng. Cã thÓ dïng chung cho nhiÒu ®èi t−îng.
Con sè sequence nµy cã chiÒu dµi tèi ®a lµ 38 sè.
§Ó t¹o sequence, dïng lÖnh create nh− sau
CREATE SEQUENCE sequence_name
INCREMENT BY integer
START WITH integer
[MAXVALUE integer]
[MINVALUE integer]
[CYCLE/NO CYCLE];

Trong ®ã:
INCREMENT BY : chØ ®Þnh kho¶ng c¸ch cña d·y sè tuÇn tù
START WITH : ChØ ®Þnh sè ®Çu tiªn cña d·y sè tuÇn tù
MAXVALUE : Gi¸ trÞ lín nhÊt cña d·y tuÇn tù
MINVALUE : Gi¸ trÞ nhá nhÊt cña d·y tuÇn tù
CYCLE/NO CYCLE: D·y tuÇn tù cã quay vßng khi ®Õn ®iÓm cuèi. MÆc ®Þnh lµ NO
CYCLE
VÝ dô:
CREATE SEQUENCE sample_sequence INCREMENT 1 STRAT WITH 2 MAXVALUE 100;


§Ó lµm viÖc víi c¸c sequence, dïng lÖnh SQL víi c¸c cét gi¶ sau
CURRVAL Cho gi¸ tri hiÖn thêi cña sequence
NEXTVAL T¨ng gi¸ tri hiÖn thêi cña sequence vµ cho gi¸ trÞ sau khi t¨ng ph¶i x¸c ®Þnh tªn sequence
tr−íc currval vµ nextval
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 58
sequence.CURRVAL
sequence.NEXTVAL
§Ó truy cËp c¸c sequence kh«ng thuéc schema hiÖn thêi, th× ph¶i chØ ra tªn schema
schema.sequence.CURRVAL
schema.sequence.NEXTVAL
§Ó truy cËp c¸c sequence tõ xa, th× cßn ph¶i chØ ra datalink
schema.sequence.CURRVAL@dblink
schema.sequence.NEXTVAL@dblink
Sö dông sequence
CURRVAL vµ NEXTVAL cã thÓ ®−îc sö dông trong c¸c tr−êng hîp sau:
• Trong danh s¸ch lùa chän cña c©u lÖnh SELECT
• Trong mÖnh ®Ò VALUES cña c©u lÖnh INSERT
• Trong mÖnh ®Ò SET cña c©u lÖnh UPDATE
• Kh«ng ®−îc sö dông CURRVAL vµ NEXTVAL trong c¸c tr−êng hîp sau
• Trong c©u hái con
• Trong c¸c view vµ snapshot
• Trong c©u lÖnh SELECT cã t¸c tö DISTINCT
• Trong c©u lÖnh SELECT cã sö dông GROUP BY hay ORDER BY
• Trong c©u lÖnh SELECT cã sö dông c¸c phÐp to¸n tËp hîp nh− UNION, INTERSET, MINUS
• Trong mÖnh ®Ò WHERE cña c©u lÖnh SELECT
• GÝa trÞ DEFAULT cña cét trong c©u lÖnh CREATE TABLE hay ALTER TABLE
• Trong ®iÒu kiÖn cña rµng buéc CHECK
14.1.2 Xo¸ vµ söa sequence
Söa b»ng lÖnh:
ALTER SEQUENCE sequence_name
INCREMENT BY integer
START WITH integer
[MAXVALUE integer]
[MINVALUE integer]
[CYCLE/NO CYCLE];
Xo¸ b»ng lÖnh:
DROP SEQUENCE sequence_name ;
14.2 Index
Index lµ mét cÊu tróc c¬ së d÷ liÖu, ®−îc sever sö dông ®Ó t×m mét row trong b¶ng mét c¸ch nhanh chãng.
Index bao gåm mét key value ( mét cét (column) trong hµng (row) ) vµ rowid.
Có ph¸p:
CREATE [UNIQUE]] INDEX index_name
ON TABLE ( column [,column...]);
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 59

• Dïng index ®Ó query cho nhanh.
• Dïng Index khi mµ viÖc lÊy d÷ liÖu <15% sè row trong b¶ng.
• Index nh÷ng column nµo dïng ®Ó nèi gi÷a c¸c b¶ng lÉn nhau.
• Kh«ng nªn dïng Index cho c¸c b¶ng nµo chØ cã vµi row.
• Primaryvµ unique key ( khãa chÝnh vµ khãa duy nhÊt) tù ®éng cã index, nh−ng nªn cã index cho foreign
key( khãa ngo¹i).
Sè l−îng index cho mét table lµ kh«ng giíi h¹n. Tuy nhiªn nÕu cã qu¸ nhiÒu index sÏ g©y ¶nh h−ëng ®Õn sè
liÖu khi mµ d÷ liÖu trong table bÞ thay ®æi thø tù theo index. VÝ dô: Thªm mét row vµo b¶ng tÊt c¶ c¸c Index
sÏ ®−îc update. Nªn chän lùa gi÷a yªu cÇu query, vµ insert, update ®Ó cã mét index hîp lý. §èi víi c¸c
kho¸ PRIMARY KEY vµ UNIQUE KEY tõ kho¸ UNIQUE ®−îc tù ®éng thªm khi t¹o INDEX.
VÝ dô:
CREATE INDEX i-ENAME ON EMP (ENAME);
Xo¸ INDEX b»ng lÖnh:
DROP INDEX index_name ;

14.3 Bµi tËp
1. T¹o Index trªn cét PROJID cho b¶ng ASSIGNMENT.
2. HiÓn thÞ danh s¸ch cña nh©n viªn thuéc sù qu¶n lý cña ng−êi cã tªn lµ 1 biÕn ®−îc nhËp tõ bµn phÝm
EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO
---------- ------- ------------- ---------- ----- ------ ----------
7698 BLAKE MANAGER 7839 01-05-1981 2850 30
7654 MARTIN SALESMAN 7698 28-09-1981 1250 1400 30
7499 ALLEN SALESMAN 7698 20-02-1981 1600 300 30
7844 TURNER SALESMAN 7698 08-09-1981 1500 0 30
7900 JAMES CLERK 7698 03-12-1981 950 30
7521 WARD SALESMAN 7698 22-02-1981 1250 500 30

15 T¹o view
15.1 View
View lµ mét table logic, view kh«ng ph¶i lµ n¬i l−u tr÷ d÷ liÖu ë møc vËt lý. C¸c thµnh phÇn cña view dùa
trªn table hoÆc lµ trªn view kh¸c. Mäi t¸c ®éng lªn view ®Òu g©y ¶nh h−ëng tíi table cña view ®ã, vµ ng−îc
l¹i. §Ó ®Þnh nghÜa mét view dïng query trªn mét b¶ng hay mét view nµo ®ã.
Có ph¸p
CREATE [OR REPLACE] [FORCE] VIEW view_name [(column, column,...)]
AS
SELECT statement
[WITH CHECK OPTION [CONSTRAINT constraint_name]];

Trong ®ã
OR REPLACE : ®Ó t¹o view chÌn lªn view cïng tªn
FORCE : ®Ó t¹o view c¶ khi table hay view nµo ®ã kh«ng
tån t¹i trong c©u lÖnh SELECT.
column, column, :Tªn c¸c column cña view
WITH CHECK OPTION : nÕu cã lÖnh insert hoÆc update lªn vie−, ql sÏ
kiÓm tra ®iÒu kiÖn phï hîp trong mÖnh ®Ò where cña
view. NÕu kh«ng d÷ liÖu sÏ chØ kiÓm tra c¸c rµng
buéc toµn vÑn cña b¶ng.
CONSTRAINT : chØ ra tªn cña ®iÒu kiÖn kiÓm tra.
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 60

VÝ dô 1
CREATE VIEW emp_view
AS
SELECT empno, ename, sal FROM emp WHERE deptno = 10;
VÝ dô 2
CREATE VIEW dept_summary
(name, minsal, maxsal, avsal)
AS
SELECT dname, min(sal), max(sal), avg(sal) FROM emp, dept
FROM emp, dept
WHERE emp.deptno = dept.deptno
GROUP BY dname;
VÝ dô 3
CREATE VIEW dept_view
AS
SELECT eame, sal*12 Annsal
FROM emp
WHERE deptno = 20
WITH CHECK OPTIION CONSTRAINT dept_check;

Xãa c¸c view
ChØ nh÷ng ng−êi t¹o view míi cã quyÒn DROP
DROP VIEW dept_view;
View cã thÓ thùc hiÖn c¸c lÖnh SQL sau
• Select
• Insert (insert trªn view còng ¶nh h−ëng lªn table)
• Update (¶nh h−ëng lªn table)
• Comment
Tuy nhiªn cã nh÷ng rµng buéc sau:
• Kh«ng thÓ insert, update trªn view, khi query cña view chøa c¸c to¸n tö join, set, distinct, group by,
group.
• Kh«ng thÓ nµo insert, update trªn view, nÕu nh− trong view cã dïng with check option.
• Kh«ng thÓ nµo insert trªn view, trªn table cã nh÷ng cét not Null mµ kh«ng dïng default value ( bëi v×
trong tr−êng hîp nµy view sÏ cã Ýt colunm h¬n table table. Nªn insert 1 row vµo view, thùc chÊt lµ insert
row ®ã vµo table sÏ kh«ng hîp lÖ).
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 61
• Kh«ng thÓ nµo insert trªn view, nÕu view nµy cã dïng biÓu thøc decode.
• Nh÷ng query cña view kh«ng thÓ nµo tham kh¶o vµo 2 column gi¶ nextval, currval (nextval, currval dïng
cho sequence).
15.2 Bµi tËp
1. T¹o view cã hiÓn thÞ nh− sau:
select * from aggredates;

DEPTNO AVERAGE MAXIMUN MINIMUN SUM NO_SALS NO_COMMS
------ ---------- ------- ---------- ---------- ---------- ----------
10 2916.66667 5000 1300 8750 3 0
20 2235 3300 800 11175 5 0
30 1566.66667 2850 950 9400 6 4

2. T¹o view ®Ó nhËp sè liÖu vµo b¶ng ASIGNMENT víi c¸c ®iÒu kiÖn sau:
PROJID <2000, P_START_DATE<P_END_DATE
C¸c gi¸ trÞ cã thÓ chÊp nhËn cña assign_type lµ PS, WT hoÆc ED
EMPNO cã gi¸ trÞ NOT NULL
BILL_RATE < 50 Víi ASSIGN_TYPE Lµ PS
BILL_RATE < 60 Víi ASSIGN_TYPE Lµ WT
BILL_RATE < 70 Víi ASSIGN_TYPE Lµ ED
2. §Þnh nghÜa b¶ng MESSAGES cã cÊu tróc
Column name Data Type
---------------------------------------------------
NUMCOL1 NUMBER(9,2)
NUMCOL2 NUMBER(9,2)
CHARCOL1 VARCHAR2(60)
CHARCOL2 VARCHAR2(60)
DATECOL1 DATE
DATECOL2 DATE
16 QuyÒn vµ b¶o mËt
16.1 QuyÒn - PRIVILEGE
Privileges lµ c¸c quyÒn h¹n ®−îc thùc hiÖn c¸c thao t¸c hoÆc thùc hiÖn viÖc truy nhËp ®Õn c¸c ®èi t−îng d÷
liÖu. Trong Oracle b¹n sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc c¸c thao t¸c mµ kh«ng cã c¸c quyÒn t−¬ng øng. C¸c
quyÒn h¹n nµy ®−îc g¸n cho User ®Ó cã thÓ thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn c¸c ®èi t−îng chØ ®Þnh. ViÖc g¸n
quyÒn ®−îc thùc hiÖn bëi ng−êi qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu.
G¸n quyÒn hoÆc lo¹i bá: §Ó thùc hiÖn g¸n quyÒn cho mét ®èi t−îng dïng lÖnh Grant lo¹i bá quyÒn h¹n dïng
Revoke (hoÆc b»ng c¸c c«ng cô hç trî kh¸c nh− Oracle Enterprise manager)
C¸c quyÒn bao gåm:
• B¶o mËt CSDL
• B¶o mËt hÖ thèng
• B¶o mËt d÷ liÖu
• QuyÒn hÖ thèng: QuyÒn truy nhËp vµ CSDL
• QuyÒn trªn ®èi t−îng: Thao t¸c nèi dung cña c¸c ®èi t−îng CSDL
• Schema lµ tËp howpjc ¸c ®èi t−îng nh− tables, view...
CSDL: Khi cµi ®Æt xong hÖ qu¶n trÞ CSDL ORACLE mÆc ®Þnh ®· cã 2 user.
• SYS: Cã quyÒn cao nhÊt. M¹t khÈu lµ change_on_install
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 62
• SYSTEM: Cã quyÒn thÊp h¬n SYS. MËt khÈu lµ MANAGER
QuyÒn hÖ thèng
Trong c¸c quyÒn hÖ thèng quyÒn DBA lµ lín nhÊt. DBA cã quyÒn
• CREATE USER : T¹o user míi
• DROP USER :Xo¸ user
• DROP ANY TABLE :Xo¸ table
• BACKUP ANY TABLE :T¹o c¸c backup table.
LÖnh t¹o user cña ng−êi cã quyÒn DBA nh− sau:
CREATE USER user_name
IDENTIFY BY password;
QuyÒn trªn ®èi t−îng:
• CREATE SESION: Truy nhËp vµo CSDL
• CREATE TABLE: t¹o b¶ng trong user ®ã
• CREATE SEQUENCE: T¹o sequence
• CREATE VIEW: T¹o view
• CREATE PROCEDURE: T¹o procedure
• ...
G¸n quyÒn
GRANT privilege[,privilege...] TO user [,user...]
Xo¸ quyÒn
REVOKE privilege[,privilege...] FROM user [,user...]

16.2 ROLE
Role lµ tªn cña mét nhãm c¸c quyÒn h¹n. Nã ®−îc t¹o ®Ó qu¶n lý quyÒn h¹n cho c¸c øng dông hoÆc nhãm
c¸c User. ViÖc dïng role cho phÐp qu¶n lý thèng nhÊt trªn c¸c ®èi t−îng, t¨ng tÝnh mÒm dÎo trong qu¶n trÞ,
dÔ dµng thay ®æi. VÝ dô hai ®èi t−îng X, Y cã quyÒn trªn role A tøc lµ role A cã quyÒn g× th× X, Y cã quyÒn
t−¬ng øng khi role A bÞ thay ®æi quyÒn h¹n th× X, Y còng bÞ thay ®æi quyÒn h¹n theo.
LÖnh t¹o Role:
CREATE ROLE role [IDENTIFY BY password];
G¸n privilege cho Role
G¸n Role cã c¸c ®èi t−îng
Mét sè Role hay dïng:
• CONNECT
• RESOURCE
LÖnh g¸n vµ xo¸ Role gièng nh− lÖnh g¸n vµ xo¸ Privilege. Chi tiÕt xem trong phÇn qu¶n trÞ ORACLE.
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 63
16.3 Synonym
Synonyms lµ bÝ danh cho mäi ®èi t−îng cña Oracle. C¸c ®èi t−îng cña Oracle lµ table, view, snapshot,
sequence, procedure, function, package vµ c¸c synonym kh¸c. Có ph¸p
CREATE PUBLIC SYNONYM synonym_name
FROM [OWNER.]object_name;
Dïng Synonyms cã nh÷ng lîi ®iÓm sau:
• Kh«ng tèn thªm n¬i l−u tr÷ kh¸c bëi v× nã ®· ®−îc cÊt trªn tõ ®iÓn d÷ liÖu.
• Lµm ®¬n gi¶n ®o¹n ch−¬ng tr×nh SQL.
• T¨ng tÝnh b¶o mËt cho database.
• Cã thÓ cho phÐp mäi ng−êi (public) truy xuÊt c¸c ®èi t−îng cña Oracle.
VÝ dô: Chóng ta cã mét table EMPLY trong schema emp_01
Khi lËp tr×nh th× ph¶i truy xuÊt theo emp_01. EMPLY, tªn dµi nh− vËy th× ®o¹n ch−¬ng tr×nh sÏ dµi sÏ dÔ lÇm
lÉn. Nªn chóng ta ph¶i dïng synonym
CREATE SYNONYM EMP FOR EMP_01.EMPLY;
Cã thÓ t¹o mét synonym cho phÐp mäi ng−êi cã thÓ tham kh¶o tíi
CREATE PUBLIC EMP FOR EMP_01.EMPLY;
TÝnh b¶o mËt lµ v× synonym lµ bÝ danh, nªn ng−êi sö dông dïng bÝ danh nµy sÏ kh«ng ®o¸n ®−îc thªm th«ng
tin g×.
17 tæng quan vÒ pl/sql vµ procedure builder
17.1 Có ph¸p lÖnh PL/SQL
• Mçi lÖnh SQL kÒt thóc b»ng dÊu (;)
• LÖnh ®Þnh nghÜa CSDL (DDL) kh«ng ®−îc sö dông trong PL/SQL
• LÖnh SELECT tr¶ vÒ nhiÒu dßng cã thÓ g©y exception
• LÖnh DML cã thÓ t¸c ®éng trªn nhiÒu dßng
17.2 PL/SQL block
Khèi lÖnh PL/SQL gåm c¸c thµnh phÇn
DECLARE /Kh«ng b¾t buéc/
§Þnh nghÜa c¸c biÕn
BEGIN
§o¹n lÖnh;
EXCEPTION /Kh«ng b¾t buéc/
Hµnh ®ång nÕu lçi xuÊt hiÖn;
END;
VÝ dô 1
DECLARE
empno NUMBER(4):=7788;
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 64
BEGIN
UPDATE emp SET sal = 9000
WHERE empno = 0001;
....
END;
VÝ dô 2
DECLARE
v_deptno NUMBER(2);
v_loc VARCHAR2(15);
BEGIN
SELECT deptno, loc
INTO v_deptno, v_loc
FROM dept
WHERE dname = 'SALES';
END;
17.3 Giíi thiÖu Procedure builder
Trong Procedure Builder cã thÓ x©y dùng c¸c ®o¹n ch−¬ng tr×nh PL/SQL nh− program units, libraries, vµ
database triggers ë c¶ client-side vµ server-side. Procedure Builder cã mét sè thµnh phÇn sau:
• Object Navigator lµ phÇn hiÓn thÞ mäi ®èi tîng trong Procedure Builder's
• Program Unit editor
• PL/SQL Interpreter
• Wizard
Object Navigator. §Æc tÝnh
• §ãng (+), më (-) c¸c node ®Ó xem th«ng tin
• Cã thÓ connect vµo CSDL ®Ó xem th«ng tin vÒ c¸c ®èi t−îng trong CSDL
• KÐo th¶ ®Ó copy ®èi t−îng
• T×m kiÕm ®èi t−îng
Program Unit editor
• T¸c dông: Dïng ®Ó so¹n th¶o ®o¹n ch−¬ng tr×nh PL/SQL dÔ dµng
• C¸ch gäi:
NhÊn ®óp vµo icon bªn tr¸i cña program unit. HoÆc
NhÊn ®óp vµo nót (+) ®Ó t¹o Program unit míi
• TiÖn Ých
Compile: DÞch
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 65
New: T¹o míi
Name: T×m theo c¸c program unit
Delete: Xo¸
Close: §ãng
Help: Trî gióp
Apply
Revert
PL/SQL Interpreter
• Khi chän mét program unit nµo ®ã. Néi dung cña program unit sÏ hiÖn lªn cöa sè Interpreter ®Ó debug.
• Cöa sè interpreter cßn cã phÇn ®¸nh lÖnh PL/SQL sau dÊu nh¾c PL/SQL>
Wizard
• Cöa sæ Wizard hiÓn thÞ khi t¹o mét program unit míi b»ng c«ng cô Wizard.
• C«ng cô nµy gióp dÔ dµng h¬n trong viÖc x©y dùng c¸c program unit.
T¹o mét program unit
• T¹o míi b»ng c¸ch nhÊn vµo nót (+) trªn thanh toolbar.
• So¹n th¶o
Trî gióp so¹n th¶o b»ng menu edit.
Cã thÓ dïng import vµ export trªn menu file ®Ó ®−a thªm/lo¹i bá ®o¹n text
Chän Syntax palete trong menu program ®Ó trî gióp vÒ có ph¸p
Compile ®Ó t×m lçi, th«ng b¸o lçi hiÖn lªn t¹i dßng cuèi cña cöa sè
Database Trigger
• T¹o míi: NhÊn vµo nót (+), chän lo¹i database Trigger
• So¹n th¶o:
Gièng nh− víi Program unit
Thªm c¸c lùa chän thuéc tÝnh cña trigger.
T×m vÕt söa lçi c¸c Program Unit
• T×m vÕt, söa lçi c¸c Program Unit trong PL/SQL interpreter gåm cã:
Toolbar
Command line
• T¹o c¸c breakpoint (nhÊn ®óp vµo sè dßng lÖnh) ®Ó dõng ®o¹n ch−¬ng tr×nh, kiÓm tra c¸c biÕn runtime,
d÷ liÖu...
• C¸c c«ng cô trong interpreter
Step into: Thùc hiÖn tiÕp ®Õn dßng lÖnh tiÕp theo (cã thÓ ngoµi program unit)
Step over: Thùc hiÖn tiÕp ®Õn dßng lÖnh tiÕp theo nh−ng chØ trong Program unit ®ã.
Step out: Thùc hiÖn phÇn cßn l¹i cña ch−¬ng tr×nh
Go: Thùc hiÖn ®Õn cuèi ch−¬ng tr×nh vµ dõng l¹i khi cã breakpoint
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 66
Reset: Bá c¸c breakpoint.
Tæ chøc c¸c PL/SQL Program Unit
• C¸c PL/SQL Program Unit th−êng ®−îc tæ chøc l¹i trong c¸c library (.PLL/.PPL).
Create: T¹o mét library míi
Open: Më library
Save: Ghi l¹i thay ®æi
• Attached library: Sö dông c¸c program unit trong c¸c Attached library nh− c¸c hµm mÆc ®Þnh.
• Stored Program Unit: CÊt Program Unit thµnh c¸c Stored Program Unit trong CSDL
18 có ph¸p lËp tr×nh
18.1 IF
IF condition THEN actions [ELSIF condition THEN actions] [ELSE actions]
END IF
VÝ dô 1
IF ename := 'SCOTT' THEN
beam_me_up := 'YES';
COMMIT;
ELSE
beam_me_up := 'NO';
ROLLBACK;
END IF;
VÝ dô 2
IF choice= 1 THEN action := 'Run payroll';
ELSIF choice=2 THEN action:='Run';
ELSIF choice=3 THEN action:='Backup';
ELSE action:='Invalid';
END IF;
18.2 LOOP vµ EXIT
LOOP
actions;
[EXIT loop_label [WHEN condition]]
END LOOP
VÝ dô 1:
LOOP
counter:=counter-1
INSERT INTO numbered_rows VALUES (counter);
.....
IF counter = 10 THEN
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 67
COMMIT;
EXIT;
END IF;
END LOOP;
VÝ dô 2:
LOOP
.....
EXIT WHEN total_sals = 60000;
....
END LOOP;
18.3 FOR
FOR control_variable IN [REVERSE] low_value .. high_value
VÝ dô
FOR I IN 1..2000
LOOP
INSERT INTO numbered_rows VALUES (i);
preserve_i:=i;
....
END LOOP;
18.4 WHILE
WHILE condition
VÝ dô
WHILE Bill<250
LOOP
actions;
END LOOP;
18.5 GOTO
GOTO label
VÝ dô
BEGIN
<<label1>>
.....
GOTO label1
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 68
19 cursor
19.1 §Þnh nghÜa
Cursor: lµ kiÓu biÕn cã cÊu tróc, cho phÐp ta xö lý d÷ liÖu gåm nhiÒu dßng. Sè dßng phô thuéc vµo c©u lÖnh
query sau nã. Trong qu¸ tr×nh xö lý cursor nh− lµ mét con trá vÞ trÝ cña row ®ang xö lý
C¸c b−íc sö dông biÕn cursor: Khai b¸o -> më -> lÊy d÷ liÖu ®Ó xö lý -> ®ãng
Khai b¸o
cursor <ten( danh s¸ch biÕn)> is <c©u lÖnh select>: Më vïng d÷ liÖu cÊt
tr÷ th«ng tin xö lý.
vd: cursor x is select deptno from dept where deptno=10;
vd: cursor x(b number) is select * from dept where deptno>b;
Më cursor
open <ten (trÞ cña biÕn)>
vd: open x;
vd: open x(10);
LÊy d÷ liÖu
Fetch <tªn cursor> into <tªn biÕn>
Vd: fetch x into b;
§ãng cursor
Close <tªn cursor>
vd: Close x;
C¸c thuéc tÝnh
%isopen : tr¶ l¹i gi¸ trÞ True nÕu cursor ®ang më
%notfound : tr¶ l¹i gi¸ trÞ True nÕu lÖnh fetch hiÖn thêi tr¶ l¹i kh«ng cã row
%found : tr¶ l¹i gi¸ tri true cho ®Õn khi fetch kh«ng cßn row nµo
%rowcount : tr¶ l¹i sè row ®· ®−îc thùc hiÖn b»ng lÖnh fetch
VÝ dô1:
declare
cursor v_a is select * from emp;
m v_a%rowtype;
begin
open v_a;
loop
fetch v_a into m;
insert into t_thu(empno, ename,job) values (m.empno,m.ename, m.job);
exit when v_a%notfound;
end loop;
close v_a;
end;
vÝ dô 2:
DECLARE
CURSOR c1 IS SELECT dname, loc FROM dept FOR UPDATE OF loc;
dept_rec c1%ROWTYPE;
sales_count NUMBER:=0;
non_sales NUMBER:=0;
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 69
BEGIN
OPEN c1;
LOOP
FETCH c1 INTO dept_rec;
EXIT WHEN c1%NOTFOUND;
IF dept_rec.dname = 'SALES' AND dept_rec.loc!='DALLAS'
THEN
UPDATE dept SET loc='DALLAS' WHERE CURRENT OF c1;
sales_count:=sales_count+1;
ELSIF
dept rec.dname!='SALES' AND dept_rec.loc!='NEWYORK'
THEN
UPDATE dept SET loc ='NEWYORK' WHERE CURRENT OF c1;
non_sales:=non_sales+1;
END IF;
END LOOP;
CLOSE c1;
INSERT INTO counts (sales_set, non_sales_set)
VALUES (sales_count, non_sales);
COMMIT;
END;
19.2 KiÓu d÷ liÖu Table vµ Record
KiÓu d÷ liÖu Table
Có ph¸p:
TYPE type_name IS TABLE OF datatype
[NOT NULL] INDEX BY BINARY_INTEGER;
var type_name;
VÝ dô
TYPE NAME IS TABLE OF EMP.ENAME%TYPE;
First_name NAME;
Last_name NAME;
KiÓu d÷ liÖu Record
Có ph¸p
TYPE type_name IS RECORD OF
(Col1 datatype
[NOT NULL{:=|DEFAULT} expr],
(Col2 datatype
[NOT NULL{:=|DEFAULT} expr]...);

var type_name;
VÝ dô
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 70
TYPE emp_rec IS RECORD OF
empno number(4) not null,
ename char(10),
job char(9),
mgr number(4),
hiredate date default sysdate,
sal number(7,2),
comm number(7,2),
deptno number(2) not null );

Emp_record emp_rec;
19.3 Sao kiÓu d÷ liÖu
B¶n ghi trong PL/SQL. lµ mét biÕn cã thÓ gi÷ nhiÒu gi¸ trÞ vµ lµ mét tËp hîp c¸c biÕn t−¬ng øng víi c¸c
tr−êng trong table.
§Ó ®Þnh nghÜa kiÓu d÷ liÖu b¶n ghi.
Var varref%ROWTYPE

Trong ®ã
Var : biÕn b¶n ghi
Varref : Tªn b¶ng
VÝ dô:
X emp%ROWTYPE;
§Ó truy nhËp ®Õn c¸c tr−êng trong d÷ liÖu b¶n ghi dïng gièng nh− trong 1 row. VÝ dô
x.empno, x.sal...
§Ó sao kiÓu d÷ liÖu cña mét biÕn nµo ®ã.
X salgade%TYPE

X sÏ cã kiÓu d÷ liÖu gièng biÕn salgrade.
19.4 C©u lÖnh SELECT... INTO... trong PL/SQL
Có ph¸p
SELECT col1, col2...
INTO var1, var2... [cursor_var]
FROM table1, table2...
[WHERE condition1, condition2... ]
[GROUP BY col1, col2 ...]
[HAVING condition1, condition2...]
[FOR UPDATE];

trong ®ã:
INTO var1, var2... [cursor_var] ®Ó ®−a gi¸ trÞ trong table vµo trong c¸c
biÕn ( cã thÓ lµ biÕn cursor ).
VÝ dô:
SELECT deptno, loc
INTO v_deptno, v_loc
FROM dept
WHERE dname = ‘SALES’;

19.5 Bµi tËp
1. ViÕt ®o¹n ch−¬ng tr×nh t×m kiÕm c¸c hµng trong b¶ng EMP víi biÕn ®−îc ®−a tõ ngoµi vµo lµ &1 d¹ng
JOb_type(emp.job%type)vµ ®−a ra th«ng b¸o thÝch hîp vµo b¶ng MESSAGES.
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 71
2. ViÕt ®o¹n ch−¬ng tr×nh ghi d÷ liÖu vµo b¶ng MESSAGES víi cét NUMCOL1 mang gi¸ trÞ lµ 1 nÕu lµ row 1
®−îc Insert, 2 nÕu row 2 ®−îc Insert.... Kh«ng ®−îc Insert nh÷ng row cã gi¸ trÞ lµ 6 hoÆc 8, tho¸t khái vßng
lÆp insert sau gi¸ trÞ 10. Commit sau vßng lÆp.
3. LiÖt kª c¸c cét ENAME, HIREDATE, SAL Víi ®iÒu kiÖn EMPNO b»ng gi¸ trÞ biÕn &EMPLOYEE_NO ®−îc
®−a vµo, sau ®ã kiÓm tra
- Cã ph¶i møc l−¬ng lín h¬n 1200
- Tªn nh©n viªn cã ph¶i cã chøa ch÷ T
- ngµy gia nhËp c¬ quan cã ph¶i lµ th¸ng 10 (DEC)
vµ ®−a gi¸ trÞ kiÓm tra nµy vµo b¶ng message cét charcol1 (thö víi c¸c gi¸ trÞ 7654, 7369, 7900, 7876)
4. §−a vµo vßng lÆp v tõ 1 ®Õn 10 lÖnh
UPDATE messages SET numcol2=100
WHERE numcol1 = v;
nÕu bÊt kú mét lÇn update nµo ®ã cã sè l−îng row >1 th× exit khái vßng lÆp.
20 procedure vµ funtion
20.1 Procedure
Lµ mét nhãm c¸c lÖnh thùc hiÖn chøc n¨ng nµo ®ã nh»m t¨ng kh¶ n¨ng xö lý, kh¶ n¨ng sö dông c¸c thñ tôc
chung, t¨ng tÝnh b¶o mËt vµ an toµn d÷ liÖu, tiÖn Ých trong ph¸t triÓn.
Có ph¸p:

Procedure : Lµ tªn cña procedure ®−îc t¹o.
Argument : Gåm tªn cña danh s¸ch c¸c biÕn vµ kiÓu cña nã.
IN : ChØ ®Þnh r»ng b¹n ph¶i ®−a trÞ khi gäi procedure.
OUT : ChØ ra r»ng Procedure sÏ tr¶ l¹i trÞ cho biÕn tíi m«i tr−êng gäi nã.
IN OUT : ChØ ra r»ng b¹n ph¶i g¸n trÞ cho argument khi gäi procedure vµ procedure sÏ tr¶ l¹i trÞ
argument tíi m«i tr−êng gäi.
NÕu kh«ng ghi IN, OUT hoÆc IN OUT th× ngÇm ®Þnh sÏ lµ IN
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 72
Datatype : Lµ kiÓu cña argument, ë ®©y chØ ®−îc khai b¸o kiÓu mµ kg«ng ®−îc khai b¸o c¸c chiÒu dµi
argument. VÝ dô kh«ng ®−îc khai b¸o argument lµ VARCHAR2(10) mµ ph¶i khai b¸o lµ VARCHAR2.
Pl/sql_subprogram_body: Lµ phÇn th©n cña procedure ®−îc viÕt b»ng PL/SQL.
VÝ dô:
CREATE OR REPLACE PROCEDURE INS_DEPT(X NUMBER, Y VARCHAR2) IS
BEGIN
INSERT INTO DEPT(DEPTNO,DNAME) VALUES (X,Y);
END;

Muèn thùc hiÖn procedure t¹i SQL plus thù hiÖn dïng lÖnh execute <ten(danh s¸ch gi¸ trÞ). Cßn trong c¸c
thñ tôc kh¸c dïng lÖnh gäi b×nh th−êng
SQL> execute ins_dept(55,’ New Name’);

20.2 Function
Có ph¸p:

C¸c tham gièng nh− procedure nh−ng kh¸c lµ sau khi gäi hµm tr¶ l¹i trÞ
VÝ dô:
create or replace function get_dname( y number) return varchar2 is
m char(14);
begin
select dname into m from dept where deptno=y;
if SQL%notfound then
m:='Khong thay';
end if;
return(rtrim(m));
end;

§Ó gäi hµm get_dname ta gäi trùc tiÕp hoÆc th«ng qua c¸c phÐp g¸n.
VÝ dô:
SQL> select * from dept where dname=get_dname(10);

DEPTNO DNAME LOC
--------- -------------- -------------
10 ACCOUNTING NEW YORK

SQL> select get_dname(20) from dual;

GET_DNAME(20)
--------------------------------------------------------
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 73
RESEARCH
20.3 Bµi tËp
1. ViÕt hµm lÊy tªn gi¸m ®èc theo biÕn empno ®−îc nhËp vµo,
2. ViÕt thñ tôc nhËp th«ng tin vµo b¶ng message c¸c tr−êng
numcol1: M· phßng
charcol1: tªn phßng ban
numcol2: tæng l−¬ng cña phßng
3. ViÕt thñ tôc dïng cursor; lÊy sè liÖu vÒ n ng−êi (n lµ mét biÕn ®−îc ®−a vµo tõ man h×nh) cã møc l−¬ng
cao nhÊt trong b¶ng emp ®−a vµo b¶ng top_sal víi c¸c gi¸ trÞ t−¬ng øng trong num=empno, name = ename,
salary = sal). B¶ng top_sal cã cÊu tróc nh− sau:
NUM NUMBER(4)
NAME VARCHAR2(25)
SALARY NUMBER(11,2)
21 pakage
21.1 Package
Lµ tËp hîp cña c¸c ®èi t−îng gåm c¸c procedure, function, variable, constant, cursor vµ c¸c exception.
ViÖc t¹o c¸c package cho phÐp t¨ng kh¶ n¨ng mÒm dÎo, t¨ng tÝnh b¶o mËt, t¹o sù thuËn lîi trong viÖc qu¶n
lý hÖ thèng ®ång thêi t¨ng hiÖu suÊt xö lý cña hÖ thèng.
§Ó t¹o package thùc hiÖn nh− sau:

§Ó t¹o package body thùc hiÖn nh− sau:

Víi c¸c releases tr−íc ®©y cña PL/SQL viÖc gäi c¸c functions chØ cã thÓ ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸c lÖnh cña
procedure, nh−ng giê th× c¸c lêi gäi nµy cã thÓ xuÊt hiÖn trong c©u lÖnh SQL gièng nh− lÖnh procedure. §iÒu
nµy cã nghÜa lµ ta cã thÓ sö dông c¸c functions gièng nh− c¸c built-in SQL functions. B»ng c¸c më réng SQL
ta cã thÓ tËp hîp ph©n tÝch ngay bªn trong Oracle Server mµ ta kh«ng cÇn lÊy d÷ liÖu vµo trong øng dông
®iÒu nµy lµm t¨ng tÝnh ®éc lËp cña c¬ së d÷ liÖu.
Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ gäi ®−îc tõ SQL th× c¸c function ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n viÖc kiÓm so¸t kÕt qu¶. Víi
c¸c standalone functions th× Oracle cã thÓ thùc hiÖn ®iÒu nµy b»ng viÖc kiÓm tra function body. Tuy nhiªn víi
body cña package lµ Èn cho nªn c¸c packaged functions ta ph¶i sö dông pragma
RESTRICT_REFERENCES ®Ó ®¶m b¶o luËt nµy.
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 74
Pragma Restrict_references(<Function/procedure Name>, <var1>, ...)

Trong ®ã:
WNDS: Write no database state
RNDS: Read no database state
WNPS: Write no package state
RNPS: Read no package state

VÝ dô:
create or replace package vidu is
function get_dname( y number) return varchar2;
Pragma Resctrict_references(get_dname, WNDS, WNPS);
Procedure ins_dept (x number, y varchar2);
end vidu;

create or replace package body vidu is
function get_dname( y number) return varchar2 is
m char(14);
begin
select dname into m from dept where deptno=y;
if SQL%notfound then
m:='Khong thay';
end if;
return(rtrim(m));
end;
procedure ins_dept(x number, y varchar2) is
begin
insert into dept(deptno,dname) values (x,y);
end;
end vidu;

§Ó gäi ta thùc hiÖn nh− sau:
SQL> execute vidu.ins_dept(70,'Vi du');
22 database trigger
22.1 Database Trigger
Mét Database Trigger ®−îc t¹o vµ l−u tr÷ trong PL/SQL block t−¬ng øng víi table. Nã ®−îc tù ®éng gäi ®Õn
khi cã sù truy nhËp ®Õn table t−¬ng øng víi c¸c hµnh ®éng ®Þnh nghÜa.
§Ó t¹o mét triger ta gâ theo cã ph¸p sau:
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 75

Create or replace : lÖnh t¹o hoÆc t¹o l¹i trigger nÕu nã ®· tån t¹i.
Before : ChØ ra r»ng trigger sÏ ®−îc thùc hiÖn tr−íc khi thùc hiÖn lÖnh.
Affter : ChØ ra r»ng trigger sÏ ®−îc thùc hiÖn sau lÖnh gäi tíi nã.
Delete, Insert, Update of <column> on <table>: trigger sÏ ®−îc gäi khi cã c¸c hµnh ®éng t−¬ng øng trªn
tõng column cña b¶ng.
Referencing : ChØ tªn quan hÖ tíi c¸c trÞ cò (OLD) vµ míi (NEW) cña row .
For each row : Trigger thùc hiÖn t−¬ng øng víi mçi row cã ®iÒu kiÖn øng víi mÖnh ®Ò trong
WHEN.
Pl/sql_block : Lµ khèi lÖnh PL/SQL thùc hiÖn c¸c xö lý theo mong muèn.
VÝ dô:
create or replace trigger t_dname before insert or update of dname on dept
for each row when (new.dname is null)
begin
if (:new.dname is null) then
:new.dname:='No Name';
end if;
end ;
22.2 Bµi tËp
1. ViÕt trigger ®Ó khi nhËp sè liÖu vµo b¶ng emp th× nã còng nhËp sè liÖu vµo b¶ng emp1 víi ®iÒu kiÖn cÊu
tróc b¶ng emp1 cã empno, ename, job, dname
2. Thªm 1 cét vµo b¶ng DEP tªn lµ SUMSAL. ViÕt trigger ®Ó cét SUMSAL lu«n chøa tæng l−¬ng cña phßng
ban ®ã ( d÷ liÖu lÊy t−¬ng øng tõ b¶ng emp)
3. LËp 1 b¶ng tªn lµ BACKUP cã cÊu tróc gièng b¶ng EMP sao cho mçi b¶n ghi trong emp bÞ xo¸ sÏ l−u
sang backup
4. øng víi c¸c theo t¸c insert, update, delete trªn b¶ng emp, l−u l¹i c¸c theo t¸c ®ã vµo b¶ng message, víi
d÷ liÖu t−¬ng øng charcol1 = tªn thao t¸c, datecol2 = Ngµy giê thùc hiÖn.
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 76
23 error handing
Error handing lµ lçi xuÊt hiÖn trong khèi lÖnh PL/SQL, tÊt c¶ c¸c lçi nµy sÏ ch¹y vÒ phÇn EXCEPTION trong
khèi lÖnh ®Ó xö lý.
Khèi lÖnh PL/SQL gåm c¸c thµnh phÇn
DECLARE /Kh«ng b¾t buéc/
§Þnh nghÜa c¸c biÕn
BEGIN
§o¹n lÖnh;
EXCEPTION /Kh«ng b¾t buéc/
Hµnh ®ång nÕu lçi xuÊt hiÖn;
END;
Có ph¸p thùc hiÖn c¸c EXCEPTION;
EXCEPTION
WHEN exception1 [OR exception1. . .] THEN
Xö lý;
. . .
[WHEN exception3 [OR exception4. . .] THEN
Xö lý;
. . .]
[WHEN OTHERS THEN
Xö lý;
. . .]
Trong ®ã:
exception : tªn lçi n
WHEN OTHERS : dïng ®Ó xö lý c¸c tr−êng hîp lçi kh¸c
§iÒu kiÖn kÝch ho¹t exception
Cã 2 nhãm exception:
• C¸c exception cña b¶n th©n Oracle nh−: NO_DATA_FOUND, FOUND, TOO_MANY_ROW ...
• C¸c exception do ng−êi sö dông khai b¸o
C¸c exception hÖ thèng tù ®éng bÞ kÝch ho¹t trong c¸c tr−êng hîp nhÊt ®Þnh. C¸c exception ng−êi sö dông
®Þnh nghÜa ph¶i tù kÝch ho¹t, vÝ dô
RAISE exception_identifier;


Mét sè exception hay dïng cña b¶n th©n Oracle:
Tªn M· lçi M« t¶
NO_DATA_FOUND ORA_01403 C©u lÖnh SELECT INTO kh«ng tr¶ vÒ row nµo
TOO_MANY_ROW ORA_01422 C©u lÖnh SELECT INTO kh«ng tr¶ vÒ lín h¬n 1
row
INVALID_CURSOR ORA_01001 Lçi xö lý CURSOR
ZERO_DIVIDE ORA_01476 Lçi chia cho 0
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 77
DUP_VAL_ON_INDEX ORA_00001 Lçi gi¸ trÞ bÞ trïng l¾p trong mét UNI QUE INDEX
VÝ dô Xo¸ nh÷ng nh©n viªn trong b¶ng emp nÕu t¹i phßng nh©n viªn ®ã lµm viÖc chØ cã mét nh©n viªn; trong
Procedure buider
PROCEDURE DELEMP
(V_EMP IN EMP.EMPNO%TYPE) IS
V_ID EMP.EMPNO%TYPE;

BEGIN
SELECT EMPNO
INTO V_ID
FROM EMP
WHERE EMPNO = V_EMP;

DELETE FROM EMP
WHERE EMPNO = V_EMP;
COMMIT;

EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
ROLLBACK;
TEXT_IO.PUT_LINE(TO_CHAR(V_EMP)||'KHONG CO');

WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
ROLLBACK;
TEXT_IO.PUT_LINE('CO LOI DU LIEU TRONG BANG EMP');

WHEN OTHERS THEN
ROLLBACK;
TEXT_IO.PUT_LINE('CO LOI KHAC TRONG BANG EMP');
END;
Gäi ch¹y delemp(7364);
C¸c exception do ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa
Khai b¸o exception
identifier EXCEPTION;
VÝ dô:
DECLARE
credit_exceeded EXCEPTION;
BEGIN
IF stock_ordered > credit_limit THEN
RAISE credit_exceeded;
END IF
....
EXCEPTION
WHEN credit_exceeded THEN ....
END;
§Æt tªn cho c¸c exception hÖ thèng
Mçi exception hÖ thèng ®−îc g¸n mét sè x¸c ®Þnh, cã thÓ ®Æt tªn cho c¸c exception ®Ó dÔ sö dông h¬n.
PRAGMA EXCEPTION_INIT (exception_identifier, number)
C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 78
VÝ dô
DECLARE
fetch_failed EXCEPTION;
PRAGMA EXCEPTION_INIT (fetch_failed, -1002);
BEGIN
....
EXCEPTION
WHEN fetch_failed THEN ....
END;
23.1 Bµi tËp
1. Dïng EXCEPTION b¾t lçi chÆt h¬n cho c¸c bµi tËp tõ phÇn 19-22.

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT

Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - Fpt
Hµ Néi, th¸ng 11 n¨m 2002.

§µo t¹o Oracle c¬ b¶n Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL

Trang 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->