www.nhipsongcongnghe.

net

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT

Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - Fpt
Hµ Néi, th¸ng 11 n¨m 2002.

§µo t¹o Oracle c¬ b¶n
Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL

Trang 2

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT

Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

Môc lôc
Môc lôc .................................................................................................................................................3
1

Giíi thiÖu.......................................................................................................................................6

1.1
1.2

Môc tiªu kho¸ häc ..............................................................................................................................6
Khëi ®éng vµ tho¸t khái Oracle.........................................................................................................6
1.2.1
1.2.2

1.3

Giíi thiÖu ng«n ng÷ SQL ...................................................................................................................7
1.3.1
1.3.2

1.4
1.5
1.6
1.7

LÖnh truy vÊn c¬ b¶n........................................................................................................................10
C¸c thµnh phÇn kh¸c cña mÖnh ®Ò SELECT..................................................................................10
Gi¸ trÞ Null..........................................................................................................................................11
Läc d÷ liÖu tõ c¸c row cã cïng gi¸ trÞ.............................................................................................11
HiÓn thÞ cÊu tróc b¶ng ......................................................................................................................12
C¸c lÖnh cña c«ng cô SQL*Plus......................................................................................................12
2.6.1
2.6.2
2.6.3

2.7

C¸c hµm sè........................................................................................................................................20
C¸c hµm ký tù ...................................................................................................................................22
C¸c hµm ngµy ...................................................................................................................................26
C¸c hµm chuyÓn ®æi kiÓu.................................................................................................................28
Bµi tËp................................................................................................................................................29
Bµi tËp................................................................................................................................................32

C¸c hµm nhãm ¸p dông cho lín h¬n hoÆc b»ng 1 dßng d÷ liÖu ........................32

6.1
6.2
6.3
7

MÖnh ®Ò ORDER BY .........................................................................................................................16
MÖnh ®Ò WHERE...............................................................................................................................16
C¸c to¸n tö ........................................................................................................................................17
Bµi tËp................................................................................................................................................19

BiÕn runtime..............................................................................................................................31

5.1
6

Bµi tËp................................................................................................................................................14

C¸c hµm ¸p dông cho 1 dßng d÷ liÖu..............................................................................20

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

C¸c lÖnh so¹n th¶o ...............................................................................................12
C¸c lÖnh vÒ file......................................................................................................13
C¸c lÖnh vÒ column...............................................................................................13

Truy vÊn d÷ liÖu cã ®iÒu kiÖn ............................................................................................16

3.1
3.2
3.3
3.4
4

M« h×nh quan hÖ d÷ liÖu..........................................................................................9
M« t¶ d÷ liÖu............................................................................................................9

LÖnh truy vÊn c¬ b¶n ...........................................................................................................10

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3

LÞch sö ph¸t triÓn cña ng«n ng÷ SQL .....................................................................7
ChuÈn SQL .............................................................................................................7

C¸c kh¸i niÖm trong CSDL.................................................................................................................7
Danh s¸ch rót gän c¸c ®èi t−îng CSDL ...........................................................................................8
C¸c lÖnh SQL ......................................................................................................................................8
Giíi thiÖu vÒ vÝ dô thùc hµnh.............................................................................................................9
1.7.1
1.7.2

2

T¹i Server (Window NT) .........................................................................................6
T¹i Client (Window 9x) ............................................................................................6

C¸c hµm t¸c ®éng trªn nhãm ..........................................................................................................32
MÖnh ®Ò GROUP BY .........................................................................................................................34
Bµi tËp................................................................................................................................................35

HiÓn thÞ néi dung d÷ liÖu tõ nhiÒu b¶ng ........................................................................35

7.1

Mèi liªn kÕt t−¬ng ®−¬ng .................................................................................................................35

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL

Trang 3

...........3 12............................2 7............................2 11................................................................4....................................................................................................................1 12..................................................48 FLOAT........................2 13...........53 Gi¶i thÝch b¶ng ..................41 Bµi tËp..........................................................................................................36 C¸c to¸n tö tËp hîp ......................................................3 7................................................1 11.......53 Xãa d÷ liÖu cña table.......................................................................................................2 11................47 11.................................................................40 Kü thuËt thùc hiÖn ...53 12...................................57 Sequence vµ index...........46 C¸c quy t¾c khi tham chiÕu ®Õn object.....................................................................................6 14 ChÌn mét row vµo table ..............................47 VARCHAR2.......3 11...................40 9...............................................1 11..............................................................53 Thay ®æi tªn object..........................................................................................................36 Bµi tËp..............................................................................................8 11......................................2.52 12...........4...........................................................................4..................55 Xãa dßng ......................................................................................................................................................................55 Lçi rµng buéc d÷ liÖu ..........................48 VARCHAR..........................4....5 Constraint..................2...............44 11........................................................................................1 13....................................54 13 C¸c lÖnh Thao t¸c d÷ liÖu kh¸c ................................52 12.................................................................................1 9...35 Mèi liªn kÕt céng.............51 11........................2...............................................50 MLSLABEL.........................................................44 C¸c quy t¾c ®Æt tªn object .....................................4......................................................52 12 c¸c lÖnh DDL kh¸c vµ d÷ liÖu trong tõ ®iÓn d÷ liÖu............................................................................................................................................................................................................................4 11...................1 8.......................36 Liªn kÕt cña b¶ng víi chÝnh nã .................................................39 Bµi tËp...........57 §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 4 ..................................................................................................................49 RAW vµ LONG RAW .............................................................................................................................................................................44 11 T¹o table .........................................................................4 7................................37 C©u lÖnh SELECT lång nhau..........................................................4.............6 Bµi tËp...........................................................................................................49 DATE.......3 11...............4..................................................4 13..................4.6 8 C¸c lÖnh truy vÊn lång nhau..........1 ChØnh söa cÊu tróc table .....................................................4........................4 LÖnh t¹o b¶ng .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 9.56 Bµi tËp...4......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2..................................50 11...........................................................................................48 NUMBER..................55 13...........................................................................................................................................................................2 9 Mèi liªn kÕt kh«ng t−¬ng ®−¬ng......................................................................................................39 8......................................................................................50 ROWID ............................4...........................................FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 7.....................................................5 13..............................................................................................................11 CHAR ......5 11.........42 10 Tæng kÕt vÒ lÖnh select ............................................9 11...................................54 12.......................10 11................................................................................6 11..............................................4 Bµi tËp.............................3 D÷ liÖu trong tõ ®iÓn d÷ liÖu .7 11.............................2 12...................C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ ...........................47 KiÓu d÷ liÖu vµ ®iÒu kiÖn .................................................55 ChØnh söa d÷ liÖu.....................................2 C¸c lÖnh DDL kh¸c .................................................................53 12................. .................................................................3 CÊu tróc h×nh c©y trong 1 table ..............................................................5 7...................................................4 Xãa table .................................................................................................56 LÖnh ®iÒu khiÓn giao dÞch..................................................................3 13...48 LONG ..................40 CÊu tróc h×nh c©y..................................50 ChuyÓn ®æi kiÓu ............................

.......68 19..............................................2 18...........74 22........................................................2 19..............................................................................................................66 FOR .................................................................61 16 QuyÒn vµ b¶o mËt ............................5 19 cursor .................................................................................................................................................................C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .............................................................................................................................................................1 Database Trigger.....2 Index ....................................................................................................71 20................................................................................................70 Bµi tËp................................................................................................................................................................58 14...... trong PL/SQL.............................................................66 LOOP vµ EXIT.........1....................................3 19............................................................................................................4 18................................................1 Sequence...................................57 14....76 23....................................................................................................................1 Có ph¸p lÖnh PL/SQL ....................... INTO.................................................................................................................63 17 tæng quan vÒ pl/sql vµ procedure builder.........................................1 19..................................................................74 22...................................................71 20..................................................................................................................................57 Xo¸ vµ söa sequence ...................................................................................................................................................................................................70 procedure vµ funtion...............................................................................................................4 19..............................................66 18.....................................................................67 §Þnh nghÜa .................................................78 §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 5 ...1 Bµi tËp........................................................67 WHILE .....................................................................................73 22 database trigger .........................................................................................................................................72 20.................................................................61 16.............1 QuyÒn .......................63 17....................68 KiÓu d÷ liÖu Table vµ Record..............................3 Giíi thiÖu Procedure builder......................................................................................2 T¹o Sequence.2 Bµi tËp.................................................................................3 Bµi tËp...........PRIVILEGE .63 17.....................................................................................................75 23 error handing ..........................................3 Synonym...................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 Procedure .................................................................................................................64 18 có ph¸p lËp tr×nh ..........................................73 21 pakage.....................................................................................................................FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 14...................................1 View..............................................................................................................................................1 14.........................................................................1................................................................69 Sao kiÓu d÷ liÖu ..............2 PL/SQL block ......2 ROLE............................59 15 T¹o view ................................................2 Function..............................................................................................70 C©u lÖnh SELECT............................................................3 18...................................................................................2 Bµi tËp............................73 21..................................................................................................................1 Package .................63 17...........................................................................................................................................................3 Bµi tËp.................................................................58 14....................1 18..........................................................................................................................59 15........................................................5 20 IF ..59 15.....................................................67 GOTO .............................62 16........................................................................61 16.................................................

1 T¹i Server (Window NT) SQLDBA cung cÊp c¸c dÞch vô qu¶n trÞ hÖ thèng. ng−êi sö dông (NSD) ph¶i connect vµo CSDL.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . c¸c øng dông th−êng dïng cã SQL*Plus. vÝ dô NSD tªn Scott cã password lµ tiger th× Connect Scott/tiger Ph¸t lÖnh connect víi tªn NSD.2. • BËt dÞch vô OracleXXXTNSLÝstener (trong ®ã XXX lµ tªn cña Database Home) b»ng c¸ch nhÊn vµo Start -> Program -> Service -> OracleXXXTNSLÝstener -> NhÊn chuét ph¶i -> NhÊn Start. • Khi bËt xong CSDL ®· s½n sµng ®Ó lµm viÖc §Ó ®ãng CSDL cÇn lµm theo c¸c b−íc ng−îc l¹i: • T¾t dÞch vô OracleXXXTNSLÝstener (trong ®ã XXX lµ tªn cña Database Home) b»ng c¸ch nhÊn vµo Start -> Program -> Service -> OracleXXXTNSLÝstener -> NhÊn chuét ph¶i -> NhÊn Stop. ViÖc ch¹y c¸c øng dông nµy hoµn toµn gièng nh− viÖc ch¹y c¸c øng dông th«ng th−êng trong m«i tr−êng windows.2.1 Môc tiªu kho¸ häc KÕt thóc kho¸ häc häc viªn ph¶i n¾m ®−îc • HiÓu ®−îc ph−¬ng ph¸p. vµ cËp nhËt d÷ liÖu trong CSDL • X©y dùng c¸c PL/SQL block dïng Procedure Builder 1. më . §Ó lµm viÖc víi c¸c øng dông truy cËp CSDL Oracle.. Chó ý chØ bËt dÞch vô nµy khi ng−êi cµi ®Æt kh«ng ®Ó chÕ ®é tù ®éng hay khi dÞch vô nµy ch−a ®−îc bËt. t¹o vµ qu¶n lý c¸c USER . Oracle Report.2 T¹i Client (Window 9x) C¸c øng dông cña oracle ch¹y trong m«i tr−êng Windows víi giao diÖn graphic. C¸c b−íc ®Ó khëi ®éng t¹i Server nh− sau: • Khëi ®éng m¸y chñ • BËt dÞch vô OracleServiceXXX (trong ®ã XXX lµ tªn cña CSDL) b»ng c¸ch nhÊn vµo Start -> Program > Service -> OracleServiceXXX -> NhÊn chuét ph¶i -> NhÊn Start. Oracle Form. Oracle Designer . • Shutdown m¸y chñ. Cã hai c¸ch ®Ó connect. view dïng SQL • Ghi. nh−: t¹o lËp CSDL. khi ®ã Oracle sÏ hái password Connect Scott Enter password: ***** §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 6 . 1. c¸c thµnh phÇn.®ãng CSDL. ®äc. thuËt ng÷ vµ thao t¸c trong CSDL quan hÖ • T¹o ®−îc c¸c cÊu tróc d÷ liÖu nh− table...2 Khëi ®éng vµ tho¸t khái Oracle 1.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 1 Giíi thiÖu 1. • T¾t dÞch vô OracleServiceXXX (trong ®ã XXX lµ tªn cña CSDL) b»ng c¸ch nhÊn vµo Start -> Program > Service -> OracleServiceXXX -> NhÊn chuét ph¶i -> NhÊn Stop.. Chó ý chØ bËt dÞch vô nµy khi ng−êi cµi ®Æt kh«ng ®Ó chÕ ®é tù ®éng hay khi dÞch vô nµy ch−a ®−îc bËt. Connect NSD/password.

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 7 . Column hiÓn thÞ mét lo¹i d÷ liÖu trong b¶ng. vÝ dô tªn phßng ban trong b¶ng phßng ban. Ng«n ng÷ SQL ®−îc IBM sö dông ®Çu tiªn trong hÖ qu¶n trÞ CSDL System R vµo gi÷a nh÷ng n¨m 70. SQL còng ®−îc cµi ®Æt trong c¸c hÖ qu¶n trÞ CSDL nh− DB2 cña IBM vµ SQL/DS.3 Giíi thiÖu ng«n ng÷ SQL 1.. 1.2 ChuÈn SQL N¨m 1989. Field chÝnh lµ n¬i chøa d÷ liÖu. TÊt c¶ c¸c hÖ qu¶n trÞ CSDL lín trªn thÕ giíi cho phÐp truy cËp b»ng SQL vµ hÇu hÕt theo chuÈn ANSI. NSD chØ cã thÓ t¸c ®éng lªn c¸c ®èi t−îng trong khung c¶nh cña m×nh. Mçi khung c¶nh chøa nhiÒu ®èi t−îng c¸c lo¹i. NÕu kh«ng cã d÷ liÖu trong field ng−êi ta nãi field cã gia trÞ lµ null. Foreign Key x¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng. Primary Key.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . SQL (Structured Query Language.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL NSD cã thÓ lµm viÖc trong ph¹m vi cho phÐp cña m×nh mµ Oracle gäi lµ "khung c¶nh" (Schema) cña NSD. N¨m 1979. Ng−êi ta thÓ hiÖn nã th«ng qua tªn column vµ gi÷ sè liÖu d−íi c¸c kiÓu vµ kÝch cì nhÊt ®Þnh.3. hÖ ng«n ng÷ SQL ®Çu tiªn (SEQUEL2) ®−îc IBM c«ng bè vµo th¸ng 11 n¨m 1976. SQL ®−îc sö dông réng r·i vµ ®uîc xem lµ ng«n ng÷ chuÈn ®Ó truy cËp CSDL quan hÖ.3. Row lµ tæ hîp nh÷ng gi¸ trÞ cña Column trong b¶ng. Foreign Key lµ mét column hoÆc mét tËp c¸c column tham chiÕu tíi chÝnh b¶ng ®ã hoÆc mét b¶ng kh¸c. Primary Key lµ mét column hoÆc mét tËp c¸c column x¸c ®Þnh tÝnh duy nhÊt cña c¸c row ë trong b¶ng. 1. Primary Key nhÊt thiÕt ph¶i cã sè liÖu. tËp ®oµn ORACLE giíi thiÖu th−¬ng phÈm ®Çu tiªn cña SQL. 1. Mét row cßn cã thÓ ®−îc gäi lµ 1 record.. M« h×nh quan hÖ gåm c¸c thµnh phÇn sau: • TËp hîp c¸c ®èi t−îng vµ/hoÆc c¸c mèi quan hÖ • TËp hîp c¸c xö lý t¸c ®éng tíi c¸c quan hÖ • Rµng buéc d÷ liÖu ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vµ nhÊt qu¸n.1 LÞch sö ph¸t triÓn cña ng«n ng÷ SQL M« h×nh c¬ së d÷ liÖu (CSDL) quan hÖ do E. Ngµy nay. tõ ®ã ®Õn nay nã liªn tôc ph¸t triÓn trë thµnh m« h×nh CSDL phæ biÕn bËc nhÊt (RDBMS). N¨m 1989. tæ chøc tiªu chuÈn quèc tÕ (ISO) c«ng nhËn SQL ng«n ng÷ chuÈn ®Ó truy cËp CSDL quan hÖ trong v¨n b¶n ISO 9075-1989.F Codd ®−a ra vµo ®Çu thËp kû 70. Field lµ giao cña column vµ row. Constraint lµ c¸c rµng buéc d÷ liÖu. viÖn tiªu chuÈn quèc gia Hoa kú (ANSI) c«ng nhËn SQL lµ ng«n ng÷ chuÈn ®Ó truy cËp CSDL quan hÖ trong v¨n b¶n ANSI SQL89. vÝ dô Foreign Key. VÝ dô m· phßng ban.4 C¸c kh¸i niÖm trong CSDL Table lµ cÊu tróc l−u tr÷ c¬ b¶n nhÊt trong CSDL quan hÖ (RDBMS). Trong c¸c øng dông ®Òu cã chøc n¨ng tho¸t vµ tù ®éng disconnect. nã bao gåm 1 hoÆc nhiÒu column vµ 0 hoÆc nhiÒu row. §Ó thùc hµnh phÇn SQL vµ PL/SQL gäi øng dông SQL* Plus. ®äc lµ "sequel") lµ tËp lÖnh truy xuÊt CSDL quan hÖ.

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . ViÖc thay ®æi d÷ liÖu cã thÓ ®−îc nhãm l¹i thµnh c¸c transaction. gåm row vµ column View lµ cÊu tróc logic hiÓn thÞ d÷ liÖu tõ 1 hoÆc nhiÒu b¶ng Sequence kÕt sinh gi¸ trÞ cho c¸c primary key Index t¨ng tÝnh thùc thi cña c¸u truy vÊn Synonym tªn t−¬ng ®−¬ng cña ®èi t−îng Program unit gåm Procedure. 1.. thay ®æi hay xo¸ bá cÊu tróc d÷ liÖu nh− lµ table. xem d÷ liÖu trong CSDL. Lµ 3 lÖnh dïng ®Ó nhËp thªm nh÷ng row míi. index.5 Danh s¸ch rót gän c¸c ®èi t−îng CSDL Table lµ cÊu tróc l−u tr÷ c¬ b¶n nhÊt trong CSDL quan hÖ (RDBMS).FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL VÝ dô: EMP EMPNO DEPT ENAME DEPTNO EMP 7369 Row DEPTNO DNAME DEPT SMITH 20 10 ACCOUNTING 7499 ALLEN 30 20 RESEARCH 7521 WARD 30 7566 JONES 20 30 SALES 7654 MARTIN 30 40 OPERATIONS 7698 BLAKE 30 7782 CLARK 10 Foreign key Primary key Column 1. 2 lÖnh nµy dïng ®Ó g¸n hoÆc huû c¸c quyÒn truy nhËp vµo CSDL Oracle vµ c¸c cÊu tróc bªn trong nã.. dïng ®Ó lÊy. Nh÷ng lÖnh nµy ®−îc gäi lµ c¸c lÖnh ®Þnh nghÜa d÷ liÖu DDL (Data Definition Language) Qu¶n lý viÖc thay ®æi d÷ liÖu b»ng c¸c lÖnh DML. package. view.6 C¸c lÖnh SQL LÖnh SELECT INSERT UPDATE DELETE CREATE ALTER DROP RENAME TRUNCATE COMMIT ROLLBACK SAVE POINT GRANT REVOKE M« t¶ Lµ lÖnh th«ng dông nhÊt. Nh÷ng lÖnh nµy ®−îc gäi lµ c¸c lÖnh thao t¸c d÷ liÖu DML (Data Manipulation Language) Lµ 3 lÖnh dïng ®Ó thiÕt lËp. function. thay ®æi néi dung d÷ liÖu trªn c¸c row hay xo¸ c¸c row trong table. Nh÷ng lÖnh nµy ®−îc gäi lµ c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn d÷ liÖu DCL (Data §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 8 .

7.2) DEPTNO NUMBER(2) NOT NULL.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .7 1.7.2 BONUS M« t¶ d÷ liÖu Tªn KiÓu Kho¸ Gi¶i thÝch DEPTNO NUMBER(2) NOT NULL PK M· phßng ban DNAME CHAR(14) Tªn phßng ban LOC CHAR(13) §Þa chØ DEPT SALGRADE GRADE NUMBER LOSAL NUMBER PK Møc l¬ng Gi¸ trÞ thÊp HISAL NUMBER Gi¸ trÞ cao EMP EMPNO NUMBER(4) NOT NULL. §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL PK M· nh©n viªn Tªn nh©n viªn NghÒ nghiÖp FK (EMP. ENAME CHAR(10).2) L−¬ng COMM NUMBER(7. JOB CHAR(9).DEPTNO) M· phßng ban Trang 9 .EMPNO) M· ng−êi qu¶n lý Th−ëng FK (DEPT.1 Giíi thiÖu vÒ vÝ dô thùc hµnh M« h×nh quan hÖ d÷ liÖu DEPT EMP SALGRADE DUMMY 1.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL Control Language) 1. MGR NUMBER(4) HIREDATE DATE Ngµy gia nhËp c«ng ty SAL NUMBER(7.

Vd: SELECT empno||ename EMPLOYEE FROM emp..} FROM table. tr¶ lêi c©u hái lÊy d÷ liÖu nµo? (column. biÓu thøc. Chuçi ®Æt trong nh¸y ®¬n. c¸c to¸n tö.). SELECT empno. column alias lµ phÇn nh·n hiÓn thÞ cña column khi lÊy sè liÖu ra. • * thay cho viÖc chØ tªn tÊt c¶ c¸c column • alias ®−a ra nh·n cña column hiÓn thÞ d÷ liÖu.2 C¸c thµnh phÇn kh¸c cña mÖnh ®Ò SELECT Trong mÖnh ®Ò SELECT cßn cã thÓ ®−a vµo c¸c thµnh phÇn kh¸c: • BiÓu thøc to¸n häc • Column alias • C¸c column ®−îc ghÐp chuçi • Literal BiÓu thøc to¸n häc Trong mÖnh ®Ò SELECT biÓu thøc to¸n häc cã thÓ c¸c gi¸ trÞ (column hoÆc hµng sè). 2.) • DISTINCT chØ ®Þnh hiÓn thÞ 1 lÇn c¸c d÷ liÖu trïng nhau. SAL*12 ANUAL. deptno. trong mÖnh ®Ò SELECT cÇn cã Ýt nhÊt • FROM tr¶ lêi c©u hái lÊy d÷ liÖu ë ®Çu? (table. Vd: SELECT * FROM emp. (/). Column alias ®−îc chÊp nhËn cã dÊu c¸ch khi ®−îc ®Æt trong dÊu nh¸y kÐp (“ “).. view. SELECT ename || ' co luong la ' || (sal+250)*12 as "mieu ta" FROM emp. sal *12. SELECT ename... Column alias Trong mÖnh ®Ò SELECT. (-). (*). Cã thÓ cã nhiÒu to¸n tö ghÐp chuçi trong cïng mét column alias.1 LÖnh truy vÊn c¬ b¶n SELECT [DISTINCT ] {*. C¸c to¸n tö ®−îc dïng lµ (+).. Vd: (ANUAL chÝnh lµ column alias) SELECT ename. comm FROM emp. c¸c hµm. Trong column alias kh«ng ®−îc cã dÊu c¸ch vµ viÕt c¸ch sau tªn column mét dÊu c¸ch. ename.. (sal+250)*12 FROM emp. column [alias]. SELECT DISTINCT job nghenghiep FROM emp. bÝ danh ®Æt trong nh¸y kÐp §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 10 . comm FROM emp.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 2 LÖnh truy vÊn c¬ b¶n 2.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . mgr FROM emp.. §é −u tiªn cña c¸c to¸n tö gièng trong phÇn sè häc. Vd: SELECT ename. • SELECT 1 column. C¸c column ®−îc ghÐp chuçi To¸n tö ghÐp chuçi (||) cho phÐp c¸c column ®−îc nèi víi nhau thµnh d¹ng chuçi.

®iÒu kiÖn §Ó kiÓm tra cã ph¶i null hay kh«ng dïng c¸c to¸n tö IS NULL hoÆc IS NOT NULL. SELECT JOB. trõ hµm NVL vµ TRANSLATE cã thÓ tr¶ vÒ gi¸ trÞ thùc. Trong biÓu thøc cã bÊt kú gi¸ trÞ NULL nµo kÕt qu¶ còng lµ NULL. NÕu muèn chän c¸c nh©n viªn cã comm lµ NULL th× ph¶i dïng to¸n tö IS NULL SELECT * FROM emp WHERE comm IS NULL. . NÕu trong biÓu thøc so s¸nh cã trÞ null tham gia vµ kÕt qu¶ cña biÓu thøc phô thuéc vµo trÞ null th× kÕt qu¶ lµ kh«ng x¸c ®Þnh. Vd: SELECT empno||ename EMPLOYEE. biÓu thøc. ORACLE xem c¸c biÓu thøc víi kÕt qu¶ kh«ng x¸c ®Þnh t−¬ng ®−¬ng víi FALSE. hai gi¸ trÞ null ®−îc xem lµ b»ng nhau trong phÐp so s¸nh. tuy nhiªn trong biÓu thøc DECODE. trõ khi ®−îc nã lµ khãa hay cã rµng buéc toµn vÑn NOT NULL.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL Literal Trong mÖnh ®Ò SELECT. nãi c¸ch kh¸c nã ch−a ®−îc khëi t¹o gi¸ trÞ. Vd: SELECT ename.Trong c¸c hµm lµm viÖc víi nhãm c¸c cét (group function) HÇu hÕt c¸c hµm lµm viÖc trªn nhãm bá qua trÞ null. null. Vd: SELECT JOB FROM EMP.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . NULL trong c¸c biÓu thøc so s¸nh.’01-01-2001’) NVL(NUMBERCOLUMN. sal*12 + NVL(comm. Có ph¸p cña hµm NVL NVL (DATECOLUMN. NULL trong c¸c hµm cña SQL . 2. §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 11 . sal*12 + comm ANUAL_SAL FROM emp. nh− vËy trÞ null bÞ bá qua chø kh«ng ph¶i xem lµ trÞ 0. 2000 khi ®ã trung b×nh ®−îc tÝnh lµ (1000+2000)/2=1500. vÝ dô comm = NULL cã kÕt qu¶ kh«ng x¸c ®Þnh vµ do ®ã biÓu thøc so s¸nh xem nh− cho kÕt qu¶ FALSE. ‘WORK IN DEPARTMENT’. null.3 Gi¸ trÞ Null Cét cã gi¸ trÞ rçng (NULL) lµ cét ch−a ®−îc g¸n gi¸ trÞ. DEPTNO FROM EMP. SELECT DEPTNO FROM EMP. 2. literal lµ bÊt kú ký tù nµo.’STRING’) VÝ dô: NVL(comm. 9) NVL(CHARCOLUMN.0) tr¶ vÒ trÞ 0 khi comm lµ null SELECT ename.4 Läc d÷ liÖu tõ c¸c row cã cïng gi¸ trÞ Mét c©u lÖnh truy vÊn cã thÓ tr¶ vÒ c¸c row cã cïng gÝa trÞ. vÝ dô nh− khi sö dông hµm AVG ®Ó tÝnh trung b×nh cho mét cét cã c¸c gi¸ trÞ 1000. hay sè nµp mµ kh«ng ph¶i lµ column hoÆc column alias. Trong c©u lÖnh sau kh«ng cã mÉu tin nµo ®−îc chän SELECT * FROM emp WHERE comm=NULL. C¸c cét víi bÊt cø kiÓu d÷ liÖu nµo còng cã thÓ cã trÞ NULL. deptno FROM emp.Trong c¸c hµm lµm viÖc víi tõng cét hay hµm v« h−íng (scalar function) C¸c hµm lo¹i nµy tr¶ vÒ trÞ null khi cã tham sè null. null.0) ANUAL_SAL FROM emp.

Vd: SELECT DISTINCT JOB FROM EMP. MÖnh ®Ò nµy ph¶i ®−îc ®Æt tr−íc tÊt c¶ c¸c column.5 HiÓn thÞ cÊu tróc b¶ng Có ph¸p DESC[RIBE] table_name (lÖnh nµy chØ ch¹y ®−îc trªn sqlplus.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL §Ó läc lÊy mét gi¸ trÞ duy nhÊt ng−êi ta dïng mÖnh ®Ò DISTINCT.-------. sau mÖnh ®Ò SELECT. kh«ng ch¹y ®−îc trªn PL/SQL Develop) VÝ dô: DESC emp. SELECT DISTINCT DEPTNO FROM EMP.6 C¸c lÖnh cña c«ng cô SQL*Plus 2. SELECT DISTINCT JOB.2) DEPTNO NUMBER(2) KiÓu d÷ liÖu NOT NULL nghÜa lµ column nhÊt ®Þnh ph¶i cã gi¸ trÞ. DEPTNO FROM EMP.2) COMM NUMBER(7. 2.1 C¸c lÖnh so¹n th¶o LÖnh M« t¶ A[PPEND] text §−a thªm ®o¹n text vµo dßng hiÖn t¹i C[HANGE] /old/new ChuyÓn ®o¹n text cò thµnh ®o¹n text míi trong dßng hiÖn t¹i C[HANGE] /text/ Xo¸ ®o¹n text trong dßng hiÖn t¹i CL[EAR] BUFF[ER] Xo¸ tÊt c¶ c¸c dßng trong SQL buffer DEL Xo¸ dßng hiÖn t¹i DEL n Xo¸ dßng n DEL m n Xo¸ dßng tõ m ®Õn n I[NPUT] Thªm mét sè dßng nhÊt ®Þnh I[NPUT] text Thªm dßng cã chøa text L[IST] LiÖt kª toµn bé c¸c dßng trong SQL buffer L[IST] n LiÖt kª dßng n L[IST] m n LiÖt kª dßng m ®Õn n §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 12 .C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .6. Name Null? Type ------------------------------. 2.---EMPNO NOT NULL NUMBER(4) ENAME VARCHAR2(10) JOB VARCHAR2(9) MGR NUMBER(4) HIREDATE DATE SAL NUMBER(7.

ext ] [OFF|OUT] CÊt kÕt qu¶ hiÓn thÞ trªn mµn h×nh ra file.sql STA[RT] filename [.right. SPOOL OFF EXIT 2.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL R[UN] HiÓn thÞ vµ ch¹y lÖnh trong buffer N Nhµy ®Õn dßng n N text Thay dßng n bëi ®o¹n text 0 text ChÌn 1 dßng tr−íc dßng 1 2..6. ph¶i .ext] [REP[LACE]|APP[END]] Ghi néi dung bufer thµnh file.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .ext] Ch¹y c¸c lÖnh trong file @ filename [.ext] Gièng lÖnh Start ED[IT] So¹n th¶o néi dung bufffer cã tªn lµ afiedt.sql ..buf §Ó ch¹y néi dung buffer dïng lÖnh / ED[IT] filename [..ext] Ghi néi dung file vµo buffer. MÆc ®Þnh phÇn ®u«i lµ . APPEND ®Ó ghi thªm vµo file.center cho nh·n NOPRI[NT] Èn column NUL[L] text HiÓn thÞ text nÕu gi¸ trÞ cña column lµ NULL PRI[NT} HiÓn thÞ column §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 13 . Vd: SPOOL result.6. REPLACE ®Ó chÌn lªn néi dung file cò.ext ] So¹n th¶o néi dung file SPO[OL] filename [. gi÷a . GET filename [.3 Tho¸t khái SQL*Plus C¸c lÖnh vÒ column Có ph¸p COLUMN [{column | alias} [option]] LÖnh M« t¶ CLE[AR] Xo¸ ®Þnh d¹ng cña column FOR[MAT] format ChuyÓn ®Þnh d¹ng cña cét d÷ liÖu HEA[DING] text §Æt nh·n co column JUS[TIFY] align C¸n tr¸i “ left .2 C¸c lÖnh vÒ file LÖnh M« t¶ SAVE filename [.

Chän toµn bé th«ng tin trong b¶ng EMP EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO -----.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .--------.---------7839 KING PRESIDENT 17-11-1981 5000 10 7698 BLAKE MANAGER 7839 01-05-1981 2850 30 7782 CLARK MANAGER 7839 09-06-1981 2450 10 7566 JONES MANAGER 7839 02-04-1981 2975 20 §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 14 .--------.---------. Chän toµn bé th«ng tin trong b¶ng SALGRADE GRADE LOSAL HISAL ---------.990.999 1.99 1234.----. HiÓn thÞ dÊu ph©n chia hµng ngh×n 9.----. HiÓn thÞ dÊu thËp ph©n 9999.---------.7 Bµi tËp 1.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL TRU[NCATED] Xo¸ chuçi t¹i cuèi dßng ®Çu tiªn khi hiÓn thÞ WRA[PPED] Phñ cuèi chuçi cña dßng tiÕp theo WOR[D_WAPPED] Gièng WAP nh−ng tõ kh«ng bÞ c¾t L−u ý: c¸c ®Þnh d¹ng hiÓn thÞ nµy ®−îc l−u vµo bé nhí vµ ¸p dông cho mäi cét cã tªn nh− vËy.00 COLUMN hiredate FORMAT A9 NULL ‘ Not hired’ Vd: HiÓn thÞ ®Þnh d¹ng hiÖn t¹i cña column COLUMN COLUMN ename Vd: Xo¸ ®Þnh d¹ng hiÖn t¹i cña column COLUMN ename CLEAR CLEAR COLUMN C¸c lo¹i ®Þnh d¹ng §Þnh d¹ng M« t¶ VÝ dô KÕt qu¶ An HiÓn thÞ dµi nhÊt n ký tù dïng cho c¸c column d¹ng ký tù hoÆc d¹ng ngµy 9 HiÓn thÞ sè. kh«ng bao gåm sè 0 999999 1234 0 HiÓn thÞ c¶ sè 0 099999 01234 $ HiÓn thi $ $9999 $1234 L HiÓn thÞ ký tù L L9999 L1234 .---------1 700 1200 2 1201 1400 3 1401 2000 4 2001 3000 5 3001 9999 2.-----.00 . dï chóng ë trong b¶ng nµo Vd: ChØnh ®Þnh d¹ng vµ nh·n cña column COLUMN ename HEADING ‘Employee|Name’ FORMAT A15 COLUMN sal JUSTIFY LEFT FORMAT $ 99.234 2.

FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 7654 MARTIN SALESMAN 7499 ALLEN SALESMAN 7844 TURNER SALESMAN 7900 JAMES CLERK 7521 WARD SALESMAN 7902 FORD ANALYST 7369 SMITH CLERK 7788 SCOTT ANALYST 7876 ADAMS CLERK 7934 MILLER CLERK 3. 6. what and when ---------------------------------------------------------------------KING HAS HELP THE POSITION OF PRESIDENT IN DEPT 10 SINCE 17-11-1981 BLAKE HAS HELP THE POSITION OF MANAGER IN DEPT 30 SINCE 01-05-1981 CLARK HAS HELP THE POSITION OF MANAGER IN DEPT 10 SINCE 09-06-1981 JONES HAS HELP THE POSITION OF MANAGER IN DEPT 20 SINCE 02-04-1981 MARTIN HAS HELP THE POSITION OF SALESMAN IN DEPT 30 SINCE 28-09-1981 ALLEN HAS HELP THE POSITION OF SALESMAN IN DEPT 30 SINCE 20-02-1981 TURNER HAS HELP THE POSITION OF SALESMAN IN DEPT 30 SINCE 08-09-1981 JAMES HAS HELP THE POSITION OF CLERK IN DEPT 30 SINCE 03-12-1981 WARD HAS HELP THE POSITION OF SALESMAN IN DEPT 30 SINCE 22-02-1981 FORD HAS HELP THE POSITION OF ANALYST IN DEPT 20 SINCE 03-12-1981 SMITH HAS HELP THE POSITION OF CLERK IN DEPT 20 SINCE 17-12-1980 SCOTT HAS HELP THE POSITION OF ANALYST IN DEPT 20 SINCE 09-12-1982 ADAMS HAS HELP THE POSITION OF CLERK IN DEPT 20 SINCE 12-01-1983 MILLER HAS HELP THE POSITION OF CLERK IN DEPT 10 SINCE 23-01-1982 14 rows selected.-----------KING 60000 BLAKE 34200 CLARK 29400 JONES 35700 MARTIN 16400 ALLEN 19500 TURNER 18000 JAMES 11400 WARD 15500 FORD 36000 SMITH 9600 SCOTT 36000 ADAMS 13200 MILLER 15600 14 rows selected. Thay ®æi nh·n vµ ®Þnh d¹ng hiÓn thÞ cña cét sal vµ hiredate trong b¶ng emp. 7.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . HiÓn thÞ theo néi dung d−íi ®©y Who. HiÓn thÞ cÊu tróc b¶ng emp. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn vµ thu nhËp trong mét n¨m (REMUNERATION) ENAME REMUNERATION ---------. HiÓn thÞ mäi lo¹i nghÒ nghiÖp 7698 7698 7698 7698 7698 7566 7902 7566 7788 7782 28-09-1981 20-02-1981 08-09-1981 03-12-1981 22-02-1981 03-12-1981 17-12-1980 09-12-1982 12-01-1983 23-01-1982 1250 1600 1500 950 1250 3000 800 3000 1100 1300 1400 300 0 500 30 30 30 30 30 20 20 20 20 10 JOB --------ANALYST CLERK MANAGER PRESIDENT SALESMAN 4. §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 15 . 5.

ChØ ®Þnh c¸ch thøc s¾p xÕp ASC/DESC ®−îc viÕt sau column c¸ch bëi mét dÊu c¸ch. JOB. C¸c column cÇn s¾p xÕp ®−îc viÕt thø tù sau mÖnh ®Ò ORDER BY vµ c¸ch bëi dÊu phÈy (. HIREDATE FROM EMP ORDER BY HIREDATE DESC .. nÕu s¾p xÕp theo thø tù ASCENDING sÏ n»m ë c¸c vÞ trÝ cuèi cïng.). SAL FROM EMP ORDER BY 2. SAL*12. [WHERE condition] [ORDER BY expr/position [DESC/ASC]] MÖnh ®Ò ORDER BY dïng ®Ó s¾p xÕp sè liÖu ®−îc hiÓn thÞ vµ ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ sau cïng cña c©u lÖnh truy vÊn. MÖnh ®Ó ORDER BY mÆc ®Þnh s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn ASC[ENDING] • Sè thÊp tr−íc • Ngµy nhá tr−íc • Ký tù theo b¶ng ch÷ c¸i §Ó s¾p xÕp theo thø tù ng−îc l¹i (gi¶m dÇn) ®Æt tõ kho¸ DESC[ENDING] sau column cÇn s¾p thø tù..} FROM table. JOB.. DEPTNO FROM EMP ORDER BY ENAME.. ENAME. VÝ dô: SELECT ENAME. Column nµo gÇn mÖnh ®Ó ORDER BY h¬n cã møc ®é −u tiªn khi s¾p xÕp cao h¬n. SAL FROM EMP ORDER BY DEPTNO.1 MÖnh ®Ò ORDER BY Có ph¸p SELECT [DISTINCT ] {*.} FROM table. VÝ dô: SELECT DEPTNO. [WHERE condition (s)] [ORDER BY expr/position [DESC/ASC]] §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 16 . column [alias]. 3. Order gi¸ trÞ NULL Riªng ®èi víi gi¸ trÞ NULL. SAL DESC .2 MÖnh ®Ò WHERE Có ph¸p SELECT [DISTINCT ] {*. VÝ dô: SELECT DEPTNO. column [alias].FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 3 Truy vÊn d÷ liÖu cã ®iÒu kiÖn 3. JOB. ENAME. Order nhiÒu column MÖnh ®Ò Order cßn cã thÓ s¾p xÕp nhiÒu column. JOB..C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . Vi dô: SELECT ENAME.. Chó ý Cã thÓ chØ ®Þnh s¾p xÕp theo thø tù c¸c column trong mÖnh ®Ò SELECT.

SELECT DEPTNO. To¸n tö OR cho phÐp d÷ liÖu tho¶ m·n 1 trong 2 ®iÒu kiÖn. To¸n tö AND yªu cÇu d÷ liÖu ph¶i tho¶ m·n c¶ 2 ®iÒu kiÖn. SAL FROM EMP WHERE SAL BETWEEN 1000 AND 2000 OR JOB = ‘MANAGER’.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . ^=.3 C¸c to¸n tö To¸n tö so s¸nh • = : To¸n tö b»ng hay t−¬ng ®−¬ng • !=. VÝ dô: SELECT DEPTNO. ENAME. SELECT DEPTNO. JOB. JOB. '+. SELECT DEPTNO. JOB. ENAME. ENAME.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL MÖnh ®Ò WHERE dïng ®Ó ®Æt ®iÒu kiÖn cho toµn bé c©u lÖnh truy vÊn. JOB. <\> : To¸n tö kh¸c hay kh«ng t−¬ng ®−¬ng • > : To¸n tö lín h¬n • < : To¸n tö nhá h¬n • >= : To¸n tö lín h¬n hoÆc b»ng • <= : To¸n tö nhá h¬n hoÆc b»ng C¸c to¸n tö logic • NOT : Phñ ®Þnh mÖnh ®Ò • AND : yªu cÇu d÷ liÖu ph¶i tho¶ m·n c¶ 2 ®iÒu kiÖn • OR : cho phÐp d÷ liÖu tho¶ m·n 1 trong 2 ®iÒu kiÖn §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 17 . Truy vÊn d÷ liÖu víi nhiÒu ®iÒu kiÖn MÖnh ®Ò WHERE cho phÐp ghÐp ®−îc nhiÒu ®iÒu kiÖn th«ng qua c¸c to¸n tö logic AND/OR. ENAME. Trong mÖnh ®Ò WHERE cã thÓ cã c¸c thµnh phÇn: • Tªn column • To¸n tö so s¸nh • Tªn column. 3. SAL FROM EMP WHERE SAL > 1500 AND JOB = ‘MANAGER’ OR JOB =’SALESMAN’. JOB. SAL FROM EMP WHERE SAL > 1500 AND (JOB = ‘MANAGER’ OR JOB =’SALESMAN’). SAL FROM EMP WHERE SAL BETWEEN 1000 AND 2000 AND JOB = ‘MANAGER’. EMPNO. EMPNO. SAL FROM EMP WHERE SAL BETWEEN 1000 AND 2000 . h»ng sè hoÆc danh s¸ch c¸c gi¸ trÞ VÝ dô: SELECT DEPTNO. ENAME.

deptno = emp.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . §ång thêi khai b¸o thªm mÖnh ®Ò ESCAPE "\" Ta còng cã thÓ dïng mét ký tù bÊt kú thay cho "\". §Ó chän nh÷ng nh©n viªn cã tªn b¾t ®Çu b»ng 'SM' SELECT * FROM emp WHERE ename LIKE 'SM%'. Ch¼ng h¹n mÖnh ®Ò sau cã cïng kÕt qu¶ víi mÖnh ®Ò trªn SELECT ename FROM emp WHERE ename LIKE '%A^_B%'.. (nÕu kh«ng cã mÖnh ®Ò ESCAPE '\') NÕu muèn ký hiÖu "_" mang ý nghÜa nguyªn thñy.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL C¸c to¸n tö cña SQL • [NOT] BETWEEN x AND y : [Kh«ng] lín h¬n hoÆc b»ng x vµ nhá h¬n hoÆc b»ng y. ACB. T×m tªn phßng ban nÕu phßng ®ã cã nh©n viªn lµm viÖc. SELECT dname FROM dept WHERE EXISTS (SELECT * FROM emp WHERE dept. v.. C¸c ký tù dïng trong khu«n mÉu: DÊu g¹ch d−íi ( _ ) : ChØ mét ký tù bÊt kú DÊu phÇn tr¨m ( % ) : ChØ mét nhãm ký tù bÊt kú • IS [NOT] NULL : kiÓm tra gi¸ trÞ rçng • EXISTS : Tr¶ vÒ TRUE nÕu cã tån t¹i. 3000). • IN (danh s¸ch) • x [NOT] LIKE y : §óng nÕu x [kh«ng] gièng khung mÉu y. §Ó t×m nh÷ng nh©n viªn cã tªn cã chuçi 'A_B' SELECT ename FROM emp WHERE ename LIKE '%A\_B%'. IN (danh s¸ch) Chän nh©n viªn cã l−¬ng b»ng mét trong 2 gi¸ trÞ 1400 hoÆc 3000 SELECT * FROM emp WHERE sal IN (1400. §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 18 .deptno). ESCAPE '\' V× ký hiÖu "_" dïng ®Ó ®¹i diÖn cho mét ký tù bÊt kú nªn nÕu kh«ng cã mÖnh ®Ò ESCAPE. tøc lµ kh«ng cßn ®¹i diÖn cho ký tù bÊt kú n÷a. ABB. ta ®Æt dÊu "\" tr−íc ký hiÖu. c©u lÖnh trªn sÏ t×m tÊt c¶ c¸c nh©n viªn tªn AAB. : thuéc bÊt kú gi¸ trÞ nµo trong danh s¸ch [NOT] BETWEEN x AND y VÝ dô chän nh©n viªn cã l−¬ng n»m trong kho¶ng 2000 vµ 3000 SELECT * FROM emp WHERE sal BETEEN 2000 AND 3000. ESCAPE '^' Ta gäi c¸c ký tù nh− "\" hay "^" nãi trªn lµ c¸c ký tù ESCAPE. x [NOT] LIKE y T×m nh©n viªn cã tªn b¾t ®Çu b»ng chuçi SMITH SELECT * FROM emp WHERE ename LIKE 'SMITH_'. IS [NOT] NULL VÝ du SELECT * FROM emp WHERE comm IS NULL .v.

----.C EMPNO ---------7876 7782 7902 7566 7839 7934 7788 7369 ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO ----------------. HiÓn thÞ tªn vµ nghÒ nghiÖp nh÷ng nh©n viªn lµm nghÒ th− ký (clerk) t¹i phßng 20.---------.---------.4 Bµi tËp 1. HiÓn thÞ tÊt c¶ nh÷ng nh©n viªn mµ tªn cã c¸c ký tù TH vµ LL.20) order by ename asc 4. DEPTNO -----10 40 20 30 DNAME ----------ACCOUNTING OPERATIONS RESEARCH SALES Order by dname 3. l−¬ng cña nh÷ng nh©n viªn cã gi¸m ®èc qu¶n lý.B.---------CLERK 800 SALESMAN 1600 SALESMAN 1250 MANAGER 2975 §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 19 .---------.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . ENAME ---------SMITH ADAMS JOB --------CLERK CLERK Where upper(job)= upper('clerk') and deptno = '20'.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 3. nghÒ nghiÖp. (l−u ý vÊn ®Ò ch÷ Hoa-th−êng) 5.HiÓn thÞ m· phßng ban. SAL). ENAME ---------SMITH ALLEN WARD JONES JOB SAL --------. tªn phßng ban. Chän nh©n viªn trong b¶ng EMP cã møc l−¬ng tõ 1000 ®Õn 2000 (chän c¸c tr−êng ENAME. ENAME DEPTNO SAL ---------.---------ALLEN 30 1600 WARD 30 1250 MARTIN 30 1250 TURNER 30 1500 ADAMS 20 1100 MILLER 10 1300 Sal Between 1000 to 2000 2. ENAME ---------SMITH ALLEN MILLER Where ename like “%TH%“ or ename like “%LL%“ 6.----ADAMS CLERK 7788 12-01-1983 1100 20 CLARK MANAGER 7839 09-06-1981 2450 10 FORD ANALYST 7566 03-12-1981 3000 20 JONES MANAGER 7839 02-04-1981 2975 20 KING PRESIDENT 17-11-1981 5000 10 MILLER CLERK 7782 23-01-1982 1300 10 SCOTT ANALYST 7566 09-12-1982 3000 20 SMITH CLERK 7902 17-12-1980 800 20 Where deptno in (10. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn. s¾p xÕp theo thø tù tªn phßng ban. DEPTNO.----. HiÓn thÞ danh s¸ch nh÷ng nh©n viªn lµm t¹i phßng 10 vµ 20 theo thø tù A.

FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL MARTIN BLAKE CLARK SCOTT TURNER ADAMS JAMES FORD MILLER SALESMAN MANAGER MANAGER ANALYST SALESMAN CLERK CLERK ANALYST CLERK 1250 2850 2450 3000 1500 1100 950 3000 1300 13 rows selected.00“) CEIL(n) cho sè nguyªn nhá nhÊt lín h¬n hoÆc b»ng n = FLOOR(n) cho sè nguyªn lín nhÊt b»ng hoÆc nhá h¬n n = POWER(m.---------.---------19200 300 18000 0 15000 500 4 4.1 C¸c hµm ¸p dông cho 1 dßng d÷ liÖu C¸c hµm sè §Çu vµo vµ ®Çu ra lµ c¸c gi¸ trÞ kiÓu sè ROUND(n[.--------ADAMS 20 12-JAN-83 Where to_char(hiredate) like “%83“ Where hiredate like “%83“ 8.n) cho lòy thõa bËc n cña m = EXP(n) cho gi¸ trÞ cña en = SQRT(n) cho c¨n bËc 2 cña n. ngµy gia nhËp c«ng ty sao cho gia nhËp c«ng ty trong n¨m 1983. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn. “99999. ANUAL_SAL COMM ---------.n) cho phÇn d− cña phÐp chia m cho n = Mét sè hµm kiÓu sè tham kh¶o kh¸c: LOG(m. s¾p theo thø tù l−¬ng gi¶m dÇn vµ tªn t¨ng dÇn. = n<0 cã SIGN(n)= -1 n=0 cã SIGN(n)= 0 n>0 cã SIGN(n)= 1 ABS(n) cho gi¸ trÞ tuyÖt ®èi = MOD(m. th−ëng sao cho l−¬ng lín h¬n th−ëng vµ nghÒ nghiÖp lµ SALEMAN.m]) cho gi¸ trÞ n lÊy m ch÷ sè tÝnh tõ chÊm thËp ph©n = Format(dl.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .m]) cho gi¸ trÞ lµm trßn cña n (®Õn cÊp m. 7. n>=0 = SIGN(n) cho dÊu cña n. l−¬ng mét n¨m (ANUAL_SAL ). ENAME DEPTNO HIREDATE ---------.n) cho logarit c¬ sè m cña n §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL = Trang 20 . mÆc nhiªn m=0) TRUNC(n[. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn. m· phßng ban.

76) FLOOR(-11. (4.m]) SELECT ROUND(4.1) TRUNC(4.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL SIN(n) cosin cña n (n tÝnh b»ng radian) = COS(n) cho cosin cña n (n tÝnh b»ng radian) = TAN(n) cotang cña n (n tÝnh b»ng radian) = VÝ dô hµm ROUND(n[.1).923. (4.3) POWER(50.----------5000 100 102 -11 3000 100 102 -11 3000 100 102 -11 VÝ dô hµm FLOOR(n) SELECT FLOOR (SAL).4706E+10 312500000 1300 1690000 2197000000 312500000 VÝ dô hµm EXP(n) SELECT EXP(4) FROM DUMMY.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . ROUND(4.m]) SELECT TRUNC TRUNC TRUNC TRUNC FROM DUMMY.1) ROUND(4.2) -------------.9).CEIL(101.2) POWER(SAL.923.-----------.9) FLOOR(101.9) CEIL(101.2) TRUNC(4. POWER(SAL.--------------.76).923.-------------4.923. POWER(50. ROUND(4.-----------. CEIL(99.------------.---------. (4. FLOOR (99.92 VÝ dô hµm TRUNC(n[.-----------5000 99 101 -12 3000 99 101 -12 3000 99 101 -12 VÝ dô hµm POWER(m. EXP(4) §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 21 .-------------4.2500E+11 312500000 2450 6002500 1.5) FROM EMP WHERE DEPTNO =10. ROUND(4.923.923. SAL POWER(SAL. (4. POWER(SAL.923. ROUND(4. FLOOR (-11.-1).----------5000 25000000 1.n) SELECT SAL.9 5 0 4.1).----------.923). FLOOR(SAL) FLOOR(99.-----------.2) FROM DUMMY.923.92 VÝ dô hµm CEIL(n) SELECT CEIL (SAL).923).76) CEIL(-11.5) ---------.9).-----------.76).1) ---------.-----------.-1) TRUNC(4.--------------. CEIL(SAL) CEIL(99.9 4 0 4.923) ROUND(4.-1) ROUND(4.-1).1) FROM EMP WHERE SAL BETWEEN 3000 AND 5000.2). CEIL(-11.1) FROM EMP WHERE SAL BETWEEN 3000 AND 5000.3).2) -------------.923) TRUNC(4.1) ---------.923.923.923. FLOOR (101.923.

59815 VÝ dô hµm SQRT(n) SELECT SAL. from.32455532 VÝ dô hµm SIGN(n) SELECT SAL-NVL(COMM. char2) cho kÕt hîp cña 2 chuçi ký tù. t−¬ng tù nh− sö dông to¸n tö || INITCAP(char) cho chuçi víi ký tù ®Çu c¸c tõ lµ ký tù hoa LOWER(char) cho chuçi ký tù viÕt th−êng (kh«ng viÕt hoa) LPAD(char1. m [. SUBSTR(char. SAL ---------5000 2450 1300 SQRT(SAL) ---------70. n [.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL ---------54.--------------------2850 1 -2850 -1 -150 -1 150 1 1300 1 -1300 -1 1500 1 -1500 -1 950 1 -950 -1 750 1 -750 -1 4.char2]) Gièng LPAD(char1. NÕu chuçi char1 ng¾n h¬n n th× thªm vµo bªn tr¸i chuçi char2 cho ®ñ n ký tù. RPAD(char1. nÕu kh«ng chØ n th× lÊy cho ®Õn cuèi chuçi TRANSLATE(char.0)-SAL SIGN(NVL(COMM.replacement_string]) : thay tÊt c¶ c¸c chuçi search_string cã trong chuçi char b»ng chuçi replacement_string.n]) cho chuçi con cña chuçi char lÊy tõ vÞ trÝ m vÕ ph¶i n ký tù. SQRT(40).C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . nh÷ng ký tù trong chuçi from kh«ng cã t−¬ng øng trong chuçi to sÏ bÞ lo¹i bá. NÕu chuçi char1 dµi h¬n n th× gi÷ l¹i n ký tõ tÝnh tõ tr¸i sang LTRIM(char1. n [.search_string[.7106781 49.0)).0).0)-SAL) FROM EMP WHERE DEPTNO =30 SAL-NVL(COMM. n [. NVL(COMM.32455532 6. SQRT (COMM) FROM EMP WHERE DEPTNO =10. c¸c ch÷ cßn l¹i lµ ch÷ th−êng REPLACE(char.0)-SAL.char2]) cho chuçi ký tù cã chiÒu dµi b»ng n. SQRT(SAL).0))NVL(COMM. UPPER(char) cho chuçi ch÷ hoa cña chuçi char §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 22 .4974747 36. SIGN(NVL(COMM.2 C¸c hµm ký tù CONCAT(char1.char2]) bá c¸c ký tù trèng bªn tr¸i NLS_INITCAP(char) cho chuçi víi ký tù ®Çu c¸c tõ lµ ch÷ hoa. n [.char2]) nh−ng c¨n ph¶i RTRIM(char1.0)-SAL) --------------.32455532 6.---------6. n [. to) cho chuçi trong ®ã mçi ký tù trong chuçi from thay b»ng ký tù t−¬ng øng trong chuçi to.----------.--------------.char2]) bá c¸c ký tù trèng bªn ph¶i SOUNDEX(char) cho chuçi ®ång ©m cña char.0555128 SQRT(40) SQRT(COMM) ---------. SIGN(SAL-NVL(COMM.0)SIGN(SAL-NVL(COMM.

n[.'') -------------------. RPAD(DNAME. LOWER(‘SQL COURSE’) FROM DEPT.m]]) t×m vÞ trÝ chuçi char2 trong chuçi char1 b¾t ®Çu tõ vÞ trÝ n.’*’).-------------------******ACCOUNTING ACCOUNTING 10 ******RESEARCH RESEARCH 20 ******SALES SALES 30 ******OPERATIONS OPERATIONS 40 VÝ dô hµm RPAD(char1.-------------------.char2]) SELECT LPAD(DNAME. char2) SELECT CONCAT(ENAME. RPAD(DEptno. LENGTH(char) cho chiÒu dµi cña chuçi char VÝ dô hµm LOWER(char) SELECT LOWER(DNAME).’ ’) FROM DEPT.20.’*’). JOB ------------------JAMES CLERK VÝ dô hµm LPAD(char1. LPAD(DNAME.'*') LPAD(DNAME. lÇn xuÊt hiÖn thø m.20. ENAME ---------SMITH VÝ dô hµm INITCAP(char) SELECT INITCAP(DNAME).20. JOB) JOB FROM EMP WHERE EMPNO = 7900.20). LPAD(DNAME.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . LPAD(DEptno. n [.20) LPAD(DEPTNO.20). n [. INITCAP(LOC) FROM DEPT.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL ASCII(char) cho ký tù ASCII cña byte ®Çu tiªn cña chuçi char INSTR(char1.20. INITCAP(DNAME) -------------Accounting Research Sales Operations INITCAP(LOC) ------------New York Dallas Chicago Boston VÝ dô hµm CONCAT(char1.char2]) SELECT RPAD(DNAME. char2 [.20.20.’ ’) FROM DEPT. LOWER(DNAME) -------------accounting research sales operations LOWER('SQL ---------sql course sql course sql course sql course VÝ dô hµm UPPER(char) SELECT ENAME FROM EMP WHERE ENAME = UPPER(‘Smith’). §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 23 .

RTRIM(DNAME. SOUNDEX(ENAME) FROM EMP WHERE SOUNDEX(ENAME)= SOUNDEX(‘FRED’). SUBSTR(DNAME. LTRIM(DNAME.'A -------------CCOUNTING RESEARCH LES ERATIONS VÝ dô hµm RTRIM(char1.'A') INSTR(DNAME.2). char2 [.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL RPAD(DNAME.5) FROM DEPT.20) -------------------ACCOUNTING RESEARCH SALES OPERATIONS RPAD(DEPTNO.’A’).char2]) SELECT DNAME. §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 24 .C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . SUBSTR(DNAME.---------------.char2]) SELECT DNAME.'A -------------ACCOUNTING RESEARCH SALES OPERATIONS VÝ dô hµm SOUNDEX(char) SELECT ENAME.----------------.---FORD F630 VÝ dô hµm LENGTH(char) SELECT LENGTH(‘SQL COURSE’). INSTR(DNAME.’ES’).1.3. INSTR(DNAME.2) -------------.'A -------------ACCOUNTING RESEARCH SALES OPERATIONS RTRIM(DNAME.'*') -------------------ACCOUNTING ****** RESEARCH ****** SALES ****** OPERATIONS ****** RPAD(DNAME.'A -------------CCOUNTING RESEARCH LES OPERATIONS LTRIM(DNAME. INSTR(DNAME. ENAME SOUN ---------.4). n [.-------------------ACCOUNTING 1 0 3 RESEARCH 5 2 0 SALES 2 4 0 OPERATIONS 5 0 0 VÝ dô hµm LTRIM(char1. RTRIM(DNAME. LTRIM(DNAME.'A -------------ACCOUNTING RESEARCH SALES OPERATIONS RTRIM(DNAME.’ASOP’) FROM DEPT.'C'.’A’). DNAME -------------ACCOUNTING RESEARCH SALES OPERATIONS RTRIM(DNAME.m]]) SELECT DNAME. RTRIM(DNAME.n[.n]) SELECT SUBSTR(‘ORACLE’. DNAME INSTR(DNAME.’ASOP’) FROM DEPT. ‘A’). SUBS ---RACL RACL RACL RACL SUBSTR(DNAME.20. LENGTH(DEPTNO). DNAME -------------ACCOUNTING RESEARCH SALES OPERATIONS LTRIM(DNAME. m [.20. n [.'') -------------------10 20 30 40 VÝ dô hµm SUBSTR(char. LTRIM(DNAME.2.’AS’).'ES') INSTR(DNAME. LENGTH(DNAME) FROM DEPT.’C’.1.'A -------------CCOUNTING RESEARCH SALES OPERATIONS LTRIM(DNAME. ------------CCOUNTING ESEARCH ALES PERATIONS SUBST ----COUNT SEARC LES ERATI VÝ dô hµm INSTR(char1.2) FROM DEPT.’AS’).

FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 25 .C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .

'CO'.'SALESMAN'. ENAME.search_string[.3 C¸c hµm ngµy MONTH_BETWEEN(d1. LENGHT(DNAME). REPLACE(JOB.'AR'.------------10 2 14 10 2 14 10 2 14 10 2 14 VÝ dô hµm TRANSLATE(char.’PR’) FROM EMP WHERE DEPTNO =30 OR DEPTNO =20.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL LENGTH('SQLCOURSE') LENGTH(DEPTNO) LENGTH(DNAME) ------------------. HIREDATE).C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .'AS'. ‘AS’. ENAME ---------KING CLARK MILLER TRANSLATE( ---------KING FLARK MILLER JOB --------PRESIDENT MANAGER CLERK TRANSLATE --------PTESIDENT MINIGET CLETK VÝ dô hµm REPLACE(char. ‘CO’.--------------------------------ACCOUNTING 14 14 RESEARCH 14 13 SALES 14 12 OPERATIONS 14 13 4. VÝ dô hµm MONTH_BETWEEN(d1. MONTHS_BETWEEN('01-01-2000'. LAST_DAY(d) cho ngµy cuèi cïng trong th¸ng chØ bëi d. to) SELECT ENAME.replacement_string]) SELECT JOB. REPLACE(ENAME.-------------. d2) cho biÕt sã th¸ng gi÷a ngµy d1 vµ d2. LENGHT(TRANSLATE. DNAME LENGTH(DNAME) LENGTH(TRANSLATE(DNAME.’A’)) FROM DEPT.'A')) -------------.DNAME.------------.'IT') FROM EMP WHERE DEPTNO = 10. ADD_MONTHS(d.'F').n) cho ngµy d thªm n th¸ng. NEXT_DAY(d. char ) cho ngµy tiÕp theo ngµy d cã thø chØ bëi char.'C'. d2) SELECT MONTHS_BETWEEN( SYSDATE. ‘SALESMAN’. from. ----------------------MANAGER MANAGER SALESPERSON SALESPERSON SALESPERSON CLERK SALESPERSON ANALYST CLERK ANALYST CLERK ENAME --------BLAKE JONES MARTIN ALLEN TURNER JAMES WARD FORD SMITH SCOTT ADAMS REPLACE(ENAME. ‘SALESPERSON’).'05-10-2000') §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 26 .' --------------BLAKE JONES MARTIN ALLEN TURNER JAMES WARD FORD SMITH SPRTT ADAMS VÝ dô c¸c hµm lång nhau: SELECT DNAME. JOB. TRANSLATE(ENAME. JOB --------MANAGER MANAGER SALESMAN SALESMAN SALESMAN CLERK SALESMAN ANALYST CLERK ANALYST CLERK REPLACE(JOB. TRANSLATE(JOB.

’YEAR’) §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Tr¶ vÒ ngµy ®Çu tiªn cña n¨m chøa date1 Trang 27 .-3) FROM EMP WHERE DEPTNO=20. LAST_DAY(SYSDATE).’MONTH’) NÕu date 1 n»m trong nöa th¸ng ®Çu tr¶ vÒ ngµy ®Çu tiªn cña thµng. LAST_DAY(HIREDATE). TRUNC(date1.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL FROM EMP WHERE MONTHS_BETWEEN( SYSDATE. char ) SELECT HIREDATE. MONTHS_BETWEEN(SYSDATE.HIREDATE) TWEEN('01-01-2000'.367829 -9.271055 -9. ADD_MONTHS(HIRE. ng−îc l¹i sÏ tr¶ vÒ ngµy ®Çu tiªn cña n¨m sau. NEXT_DAY(HIREDATE.’FRIDAY’).206539 -9.n) SELECT HIREDATE.HIREDATE)>240. ADD_MONTHS(HIREDATE.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . ROUND(date1.'05-10-2000') -------------------------------.1290323 243.6) FROM EMP WHERE DEPTNO = 10. LAST_DAY(’15-01-2001’) FROM EMP WHERE DEPTNO =20.1290323 VÝ dô hµm ADD_MONTHS(d. HIREDATE.’YEAR’) NÕu date 1 n»m trong nöa n¨m ®Çu tr¶ vÒ ngµy ®Çu tiªn cña thµng. SYSDATE ---------28-03-2001 28-03-2001 28-03-2001 28-03-2001 28-03-2001 LAST_DAY(S ---------31-03-2001 31-03-2001 31-03-2001 31-03-2001 31-03-2001 HIREDATE ---------02-04-1981 03-12-1981 17-12-1980 09-12-1982 12-01-1983 LAST_DAY(H ---------30-04-1981 31-12-1981 31-12-1980 31-12-1982 31-01-1983 LAST_DAY(' ---------31-01-2001 31-01-2001 31-01-2001 31-01-2001 31-01-2001 Mét sè hµm kh¸c cã thÓ ¸p dông cho kiÓu ngµy: ROUND(date1) tr¶ vÒ ngµy date 1 t¹i thêi ®iÓm gi÷a tr−a 12:00 AM ROUND(date1.1290323 241.-------------------------------241. HIREDATE ---------17-11-1981 09-06-1981 23-01-1982 NEXT_DAY(H ---------20-11-1981 12-06-1981 29-01-1982 NEXT_DAY(H ---------20-11-1981 12-06-1981 29-01-1982 VÝ dô hµm LAST_DAY(d) SELECT SYSDATE.3). ng−îc l¹i sÏ tr¶ vÒ ngµy ®Çu tiªn cña th¸ng sau. NEXT_DAY(HIREDATE. ’MONTH’) Tr¶ vÒ ngµy ®Çu tiªn cña th¸ng chøa date1 TRUNC(date1. HIREDATE ---------02-04-1981 03-12-1981 17-12-1980 09-12-1982 12-01-1983 ADD_MONTHS ---------02-07-1981 03-03-1982 17-03-1981 09-03-1983 12-04-1983 ADD_MONTHS ---------02-01-1981 03-09-1981 17-09-1980 09-09-1982 12-10-1982 VÝ dô hµm NEXT_DAY(d.

Quý trong n¨m Gi¸ trÞ th¸ng víi 2 sè (01-12) Tªn ®Çy ®ñ cña th¸ng theo tiÕng anh. IYY.. th¸ng hoÆc tuÇn ChØ thø trong tuÇn ChØ thø trong tuÇn víi 3 ký tù viÕt t¾t Ngµy Julian. Vd: SELECT To_char (sysdate.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . I SYEAR.COMM) FROM EMP WHERE DEPTNO = 10.2. RESULT2. 20. IY. DECODE (JOB.’UNDEFINED’) DECODÑD_JOB FROM EMP. JOB.’BOSS’.) TuÇn trong n¨m hoÆc trong th¸ng Ngµy trong n¨m. NVL(COL|VALUE. ‘day. SELECT GREATEST(1000.4 C¸c hµm chuyÓn ®æi kiÓu TO_CHAR(number|date. ‘DD-MM-YYYY’). PM HH. DEPTNO. ddth month yyyy’) from dummy. 2nd. SELECT ENAME. DECODE(EXPR. “char” TH SP §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL thÕ kû. S chØ ngµy BC n¨m. DD.2000).. 1984’. HIREDATE FROM EMP WHERE HIREDATE = TO_DATE (‘June 4. chiÒu ChØ giê trong ngµy (1-12) hoÆc (0-23) Phót (0-59) Gi©y (0-59) Sè gi©y ®Õn nöa ®ªm (0-86399) ®−îc tù ®éng thªm khi ®Æt trong khu«n d¹ng §o¹n ký tù ®Æt trong nh¸y ®óp ®−îc tù ®éng thªm khi ®Æt trong khu«n d¹ng Thªm phÇn thø tù (1st. GREATEST(SAL. b¾t ®Çu tõ ngµy 31/12/4713 tr−íc c«ng nguyªn ChØ ®Þnh s¸ng.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 4. yyyy’). HH12 HH24 MI SS SSSSS / . FEB. Mét sè khu«n d¹ng ngµy SCC hoÆc CC YYYY hoÆc SYYYY YYY. HIREDATE VALUES (777.1 ký tù sè ChØ n¨m theo chuÈn ISO ChØ n¨m theo c¸ch ph¸t ©m cña ng−êi anh. SEARCH2. YEAR Q MM MONTH MON WW. SELECT EMPNO. D DAY DY J AM.’fmt’) ChuyÓn ký tù sang kiÓu ngµy víi ®Þnh d¹ng ®Æt trong fmt. S chØ ngµy BC ChØ n¨m víi 3. col|value2) Tr¶ gi¸ trÞ lín nhÊt trong d·y gi¸ trÞ. SEARCH1. ‘CLERK’.’MANAGER’. ®ä dµi 9 Th¸ng víi 3 ký tù viÕn t¾t (JAN. .’WWORKER’. VAL) ChuyÓn gi¸ trÞ COL|VALUE thµnh val nÕu null. TO_NUMBER(char) ChuyÓn ký tù cã néi dung sè sang sè TO_DATE(‘chsr’. YY. ‘fmt’) ChuyÓn kiÓu sè vµ ngµy vÒ kiÓu ký tù. TO_DATE(’19-08-2000’. W DDD. Greatest(col|value1. Y IYYY. ‘month dd. RESULT1. 4th ) Ph¸t ©m sè ( FOUR víi DDSP) Trang 28 . DEFAULT): So s¸nh biÓu thøc expr víi gi¸ trÞ search nÕu ®óng tr¶ vÒ gi¸ trÞ result nÕu kh«ng tr¶ vÒ gi¸ trÞ default. ENAME. INSERT INTO EMP (EMPNO.

THSP Ph¸t ©m vµ chuyÓn sang d¹ng thø tù ( First. m· phßng ban vµ l−¬ng nh©n viªn ®−îc t¨ng 15% (PCTSAL)..) Ngµy chuyÓn giao thiªn niªn kû víi c¸c n¨m <1999. DEPTNO ---------10 30 10 20 30 30 30 30 30 20 20 20 20 10 ENAME PCTSAL ---------. n lµ sè c¸c sè 9 ®Æt sau V HiÓn thÞ c¶ gi¸ trÞ 0 nÕu = 0.00 1. MI PR EEE V B 4. ViÕt c©u lÖnh hiÓn thÞ nh− sau: EMPLOYEE_AND_JOB -------------------KING*******PRESIDENT BLAKE********MANAGER CLARK********MANAGER JONES********MANAGER MARTIN******SALESMAN ALLEN*******SALESMAN TURNER******SALESMAN JAMES**********CLERK WARD********SALESMAN FORD*********ANALYST §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 29 .99 1234.234 1234- 999999PR <1234> 99.5 M« t¶ VÝ dô KÕt qu¶ X¸c ®Þnh hiÓn thÞ 1 sè HiÓn thÞ c¶ sè 0 ë ®Çu nÕu ®é dµi khu«n d¹ng lín h¬n sè hiÖn cã Thªm ký tù tiÒn tÖ Thªm ký tù tiÒn tÖ b¶n ®Þa DÊu thËp ph©n DÊu ph©n c¸ch phÇn ngh×n DÊu ©m ë bªn ph¶i ( víi c¸c gi¸ trÞ ©m) Thªm ngoÆc nhän vµo c¸c gi¸ trÞ ©m ChuyÓn sang hiÓn thÞ sè E Nh©n víi 10 n. . second.00 Bµi tËp 1. LiÖt kª tªn nh©n viªn.---------KING 5000 BLAKE 2850 CLARK 2450 JONES 2975 MARTIN 1250 ALLEN 1600 TURNER 1500 JAMES 950 WARD 1250 FORD 3000 SMITH 800 SCOTT 3000 ADAMS 1100 MILLER 1300 2. N¨m 0-49 50-99 RR N¨m hiÖn t¹i 0-49 50-99 thÕ kû hiÖn t¹i ThÕ kû tr−íc ThÕ kû sau ThÓ kû hiÖn t¹i Mét sè khu«n d¹ng sè Ký tù 9 0 $ L . .234E+03 123400 B9999.9999RRRR 9999V99 1.999 999999MI $1234 FF1234 1234. 999999 099999 1234 001234 $999999 L999999 999999.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL SPTH..99 999.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .

SEVENTEENTH 1980 december.TWELFTH 1983 7. sao cho hiÓn thÞ nh− sau: ENAME ---------JONES FORD SMITH SCOTT ADAMS DATE_HIRED -------------------------april. ViÕt c©u lÖnh hiÓn thÞ nh− sau: EMPLOYEE ----------------KING (President) BLAKE (Manager) CLARK (Manager) JONES (Manager) MARTIN (Salesman) ALLEN (Salesman) TURNER (Salesman) JAMES (Clerk) WARD (Salesman) FORD (Analyst) SMITH (Clerk) SCOTT (Analyst) ADAMS (Clerk) MILLER (Clerk) 4. T×m th«ng itn vÒ tªn nh©n viªn. ViÕt c©u lÖnh hiÓn thÞ nh− sau: ENAME DEPTNO JOB ---------.THIRD 1981 december.SECOND 1981 december. 6.---------. s¾p xÕp theo thø tù ngµy xÐt n©ng l−¬ng.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . T×m ngµy thø 6 ®Çu tiªn c¸ch 2 th¸ng so víi ngµy hiÖn t¹i hiÓn thÞ ngµy d−íi d¹ng 09 February 1990.HiÓn thÞ tªn nh©n viªn vµ l−¬ng d−íi d¹ng §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 30 . ngµy gia nhËp c«ng ty. ngµy gia nhËp c«ng ty cña nh©n viªn phßng sè 20.NINTH 1982 january. ngµy xÐt n©ng l−¬ng (sau ngµy gia nhËp c«ng ty 1 n¨m). HiÓn thÞ tªn nh©n viªn.--------------BLAKE 30 Manager MARTIN 30 Salesperson ALLEN 30 Salesperson TURNER 30 Salesperson JAMES 30 Clerk WARD 30 Salesperson 5. ENAME ---------SMITH ALLEN WARD JONES BLAKE CLARK TURNER MARTIN KING JAMES FORD MILLER SCOTT ADAMS HIREDATE ---------17-12-1980 20-02-1981 22-02-1981 02-04-1981 01-05-1981 09-06-1981 08-09-1981 28-09-1981 17-11-1981 03-12-1981 03-12-1981 23-01-1982 09-12-1982 12-01-1983 REVIEW ---------17-12-1981 20-02-1982 22-02-1982 02-04-1982 01-05-1982 09-06-1982 08-09-1982 28-09-1982 17-11-1982 03-12-1982 03-12-1982 23-01-1983 09-12-1983 12-01-1984 8.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL SMITH**********CLERK SCOTT********ANALYST ADAMS**********CLERK MILLER*********CLERK 3.

vÝ dô khai b¸o biÕn condition cã tri 'sal > 1000' DEFINE condition = 'sal > 1000' Khi ®ã c©u lÖnh sau kh«ng yªu cÇu nhËp vµo gi¸ trÞ cho codition SELECT * FROM emp WHERE &Condition §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 31 .C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . 99\88 VALUE VALID? ----. ngµy gia nhËp c«ng ty. s¾p xÕp theo thø tù ngµy gia nhËp c«ng ty. KiÓm tra víi c¸c chuçi 12/34. Cho biÕt thø cña ngµy hiÖn t¹i 10. deptno. nh©n viªn chØ ®−îc nhËn l−¬ng sau Ýt nhÊt 15 ngµy lµm viÖc t¹i c«ng ty. NÕu dïng (&&) chØ biÕn thay thÕ th× sau c©u lÖnh biÕn thay thÕ vÉn cßn tån t¹i VÝ dô SELECT * FROM emp WHERE &Condition Enter value for condition: sal > 1000 Khi Êy c©u lÖnh trªn t−¬ng ®−¬ng SELECT * FROM emp WHERE sal > 1000 VÝ du 2: Select ename. job From emp Where deptno = &&depno_please. ngµy lÜnh l−¬ng sao cho ngµy lÜnh l−¬ng ph¶i vµo thø 6. kiÓm tra nÕu khóng khu«n d¹ng tr¶ lêi lµ YES. LÖnh Define Khai b¸o vµ g¸n trÞ cho c¸c biÕn. ng−îc l¹i lµ no.------12/34 YES 11. 01/1a.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL ENAME ---------ADAMS ALLEN BLAKE CLARK FORD JAMES JONES KING MARTIN MILLER SCOTT SMITH TURNER WARD SALARY -----------BELOW 1500 1600 2850 2450 3000 BELOW 1500 2975 5000 BELOW 1500 BELOW 1500 3000 BELOW 1500 On Target BELOW 1500 9. 5 BiÕn runtime D÷ liÖu thay thÕ trong c©u lÖnh Dïng (&) ®Ó chØ phÇn thay thÕ trong c©u lÖnh. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn. §−a chuçi d−íi d¹ng nn/nn.

HiÓn thÞ tªn nh©n viªn.kh«ng kÓ trÞ null COUNT([DISTINCT/ALL] expr) Sè row cã expr kh¸c null MAX([DISTINCT/ALL] expr) Gi¸ trÞ lín nhÊt cña expr MIN([DISTINCT/ALL] expr) Gi¸ trÞ nhá nhÊt cña expr STDDVE([DISTINCT/ALL] n) Ph−¬ng sai cña n kh«ng kÓ trÞ null §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 32 .FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL §Ó lo¹i bá biÕn ra khái bé nhí dïng lÖnh UNDEFINE. 4. m· phßng ban víi ®iÒu kiÖn nghÒ nghiÖp b»ng mét biÕn ®−îc nhËp vµo tõ bµn phÝm. (&job) 3. hay dïng khi nhËp password. ACCEPT password CHAR PROMPT 'Enter password: ' HIDE Password : ****** 5.--------------------KING 19 YEAR 4 MONTHS 6 6. LÖnh Accept Khai b¸o vµ g¸n trÞ cho biÕn víi dßng hiÓn thÞ ACCEPT variable [NUMBER/CHAR] [PROMPT/NOPROMPT 'text'] HIDE VÝ dô ACCEPT Salary NUMBER PROMPT 'Salary figure: ' Salary figure : 3000 Tõ kho¸ hide cho phÐp che chuçi nhËp liÖu. 2. vÝ dô UNDEFINE condition §Ó liÖt kª c¸c biÕn ®· khai b¸o dïng lÖnh DEFINE mµ kh«ng chØ biÕn.1 C¸c hµm nhãm ¸p dông cho lín h¬n hoÆc b»ng 1 dßng d÷ liÖu C¸c hµm t¸c ®éng trªn nhãm C¸c hµm t¸c ®éng trªn nhãm c¸c dßng d÷ liÖu t¸c ®éng lªn mét tËp hîp c¸c c¸c dßng d÷ liÖu. §Þnh nghÜa mét biÕn lµ kho¶ng thêi gian nh©n viªn lµm trong c«ng ty. &last_date). HiÓn thÞ tªn nh©n viªn. ngµy gia nhËp c«ng ty víi ®iÒu kiÖn ngµy gia nhËp c«ng ty n»m trong kho¶ng hai biÕn runtime ®−îc nhËp vµo tõ bµn phÝm (&first_date.1 Bµi tËp 1. Gåm c¸c hµm: AVG([DISTINCT/ALL] n) Gi¸ trÞ trung b×nh cña n. l−¬ng. §Þnh nghÜa mét biÕn tÝnh thu nhËp mét n¨m cña nh©n viªn. JOB. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn vµ qu·ng thêi gian nh©n viªn ®ã lµm viÖc víi ®iÒu kiÖn nh©n viªn lµ mét biÕn ®−îc nhËp vµo tõ bµn phÝm. &REM FROM EKP ORDER BY & REM. m· gi¸m ®èc. vÝ dô DEFINE DEFINE CONDITION = 'SAL > 1000' VÝ dô: DEFINE REM=’SAL*12+NVL(COMM. ENAME LENGTH OF SERVICE ---------.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . nghÒ nghiÖp.0)’ SELECT ENAME. Dïng biÕn nµy ®Ó t×m nh÷ng nh©n viªn cã thu nhËp lín h¬n hoÆc b»ng $30000.

Dïng hµm NVL ®Ó chuyÓn ®æi vµ tÝnh gi¸ trÞ NULL. Cã 2 c¸ch ®Ó dïng c¸c c¸c hµm nµy • T¸c ®éng trªn toµn bé c¸c dßng d÷ liÖu cña c©u lÖnh truy vÊn • T¸c ®éng trªn mét nhãm d÷ liÖu cïng tÝnh chÊt cña c©u lÖnh truy vÊn.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL SUM([DISTINCT/ALL] n) Tæng cña cña n kh«ng kÓ trÞ null VARIANCE([DISTINCT/ALL] n) Variance cña n kh«ng kÓ trÞ null Chó ý tÊt c¶ c¸c hµm trªn nhãm mÉu tin ®Òu bá qua gi¸ trÞ NULL trõ hµm COUNT.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . Cïng tÝnh chÊt ®−îc chØ bëi mÖnh ®Ò [GROUP BY expr] [HAVING condition] §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 33 .

FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL VÝ dô T¸c ®éng trªn toµn bé c¸c dßng d÷ liÖu cña c©u lÖnh truy vÊn: Select AVG(SAL) FROM EMP: /TÝnh møc l−¬ng trung b×nh cña toµn bé nh©n viªn / Select MIN(SAL) FROM EMP WHERE JOB =’CLERK’: /TÝnh møc l−¬ng thÊp nhÊt cña nh©n viªn lµm nghÒ CLERK / VÝ dô t¸c ®éng trªn mét nhãm d÷ liÖu cïng tÝnh chÊt cña c©u lÖnh truy vÊn. VÝ dô GROUP BY JOB nghÜa lµ sÏ nhãm c¸c nghÒ gièng nhau. JOB MAX(SAL) --------. MAX(SAL) FROM EMP WHERE JOB !=’MANAGER’ GROUP BY JOB. JOB FROM EMP GROUP BY JOB. JOB MAX(SAL) --------. AVG(SAL) FROM EMP GROUP BY JOB.. Sai: SELECT MAX(SAL). MÖnh ®Ò nµy kh¸c mÖnh ®Ò WHERE ë chç mÖnh ®Ò WHERE ®Æt ®iÒu kiÖn cho toµn bé c©u lÖnh SELECT.---------ANALYST 3000 CLERK 1300 PRESIDENT 5000 SALESMAN 1600 SELECT JOB. MÖnh ®Ò HAVING lµ ®Æt ®iÒu kiÖn cña nhãm d÷ liÖu. [WHERE condition] [GROUP BY expr] [HAVING [HAVING condition] [ORDER BY expr/position [DESC/ASC]] MÖnh ®Ò GROUP BY sÏ nhãm c¸c dßng d÷ liÖu cã cïng gi¸ trÞ cña expr.2 MÖnh ®Ò GROUP BY Có ph¸p: SELECT [DISTINCT ] {*.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . MAX(SAL) FROM EMP §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 34 .. 6. column [alias]. JOB FROM EMP. VÝ dô: SELECT JOB.---------CLERK 1300 SALESMAN 1600 SELECT JOB.} FROM table. MAX(SAL) FROM EMP GROUP BY JOB HAVING COUNT(*)>3. SELECT JOB. / TÝnh møc l−¬ng trung b×nh cña tõng lo¹i nghÒ nghiÖp/ Chó ý: ChØ ®−îc cïng ®Æt trong mÖnh ®Ó SELECT c¸c hµm nhãm hoÆc c¸c column ®· ®Æt trong mÖnh ®Ò GROUP BY. VÝ dô §óng: SELECT MAX(SAL)..

DEPTNO.DEPTNO. • §Ó liªn kÕt trong mÖnh ®Ó WHERE ph¶i chØ râ tªn cña c¸c column vµ mÖnh ®Ò ®−îc ®Æt KH¤NG t−¬ng ®−¬ng. Tªn trïng nµy cã thÓ ®Æt trong c¸c mÖnh ®Ò kh¸c nh− SELECT.. t×m l−¬ng nhá nhÊt vµ lín cña mçi lo¹i nghÒ nghiÖp 3.JOB. ORDER BY. T×m xem cã bao nhiªu gi¸m ®èc trong danh s¸ch nh©n viªn. • §Ó liªn kÕt trong mÖnh ®Ó WHERE ph¶i chØ râ tªn cña c¸c column vµ mÖnh ®Ò ®−îc ®Æt t−¬ng ®−¬ng.deptno • C¸c column trïng tªn ph¶i ®−îc chØ râ column ®ã n»m ë b¶ng n¶o th«ng qua tªn hoÆc qua alias. T×m ra møc l−¬ng nhá nhÊt cña mçi nh©n viªn lµm viÖc cho mét gi¸m ®èc nµo ®ã s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn cña møc l−¬ng. SELECT A.HISAL • C¸c column trïng tªn ph¶i ®−îc chØ râ column ®ã n»m ë b¶ng nµo th«ng qua tªn hoÆc qua alias.ENAME..1 = sè c¸c ®iÒu kiÖn liªn kÕt §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 35 .E.DEPTNO. Vd: SELECT DEPT.DEPTNO. ENAME. DEPT B WHERE A.HISAL. A.---------ANALYST 3000 PRESIDENT 5000 6. LOSAL AND S. A. Tªn trïng nµy cã thÓ ®Æt trong c¸c mÖnh ®Ò kh¸c nh− SELECT. Vd: WHERE E. DNAME FROM EMP. Vd: emp.DEPTNO ORDER BY A.1 HiÓn thÞ néi dung d÷ liÖu tõ nhiÒu b¶ng Mèi liªn kÕt t−¬ng ®−¬ng • Mèi liªn kÕt t−¬ng ®−¬ng ®−îc thÓ hiÖn trong mÖnh ®Ó WHERE.GRADE FROM EMP E.JOB. SALGRADE S WHERE E. JOB MAX(SAL) --------. ORDER BY. LOSAL AND S.JOB. 7.SAL BETWEEN S. DEPT WHERE EMP.2 Mèi liªn kÕt kh«ng t−¬ng ®−¬ng • Mèi liªn kÕt t−¬ng ®−¬ng ®−îc thÓ hiÖn trong mÖnh ®Ó WHERE. S. VD: SELECT E.SAL BETWEEN S.DEPTNO = DEPT.DEPTNO ORDER BY DEPT.DEPTNO = B.DNAME FROM EMP A. 4.3 Bµi tËp 1. §iÒu kiÖn liªn kÕt ®óng lµ sè c¸c b¶ng .C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . B. 7 7. lín nhÊt vµ l−¬ng trung b×nh cña tÊt c¶ c¸c nh©n viªn 2.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL HAVING MAX(SAL)>=3000 GROUP BY JOB.deptno =dept. T×m l−¬ng thÊp nhÊt. T×m tÊt c¶ c¸c phßng ban mµ sè nh©n viªn trong phßng >3 5.ENAME.

emp m where e.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . m.DEPTNO (+)=D.4 Liªn kÕt cña b¶ng víi chÝnh nã Cã thÓ liªn kÐt b¶ng víi chÝnh nã b»ng c¸ch ®Æt alias.5 C¸c to¸n tö tËp hîp UNION KÕt hîp kÕt qu¶ cña nhiÒu c©u hái víi nhau.DNAME FROM EMP E.------------BLAKE 30 SALES MARTIN 30 SALES ALLEN 30 SALES TURNER 30 SALES JAMES 30 SALES WARD 30 SALES 40 OPERATIONS 7.sal mgr_sal from emp e.DEPTNO IN (30.---------. chØ gi÷ l¹i mét ®¹i diÖn cho c¸c mÉu tin trïng nhau.ename emp_name. m. • Mét c©u lÖnh select chØ ®Æt ®−îc 1 mèi liªn kÕt céng.DEPTNO AND D.3 Mèi liªn kÕt céng • Mèi liªn kÕt céng tr¶ vÒ c¶ c¸c gi¸ trÞ NULL trong biÓu thøc ®iÒu kiÖn.ename mgr_name. dÊu (+) ®Æt ë bªn ph¶i column liªn kÕt • Trong mÖnh ®Ò WHERE cña mèi liªn kÕt céng kh«ng ®−îc dïng to¸n tö IN hoÆc OR ®Ó nèi c¸c ®iÒu kiÖn liªn kÕt kh¸c.---------BLAKE 2850 KING 5000 CLARK 2450 KING 5000 JONES 2975 KING 5000 MARTIN 1250 BLAKE 2850 ALLEN 1600 BLAKE 2850 TURNER 1500 BLAKE 2850 JAMES 950 BLAKE 2850 WARD 1250 BLAKE 2850 SMITH 800 FORD 3000 ADAMS 1100 SCOTT 3000 MILLER 1300 CLARK 2450 7.sal emp_sal.mgr = m. EMP_NAME EMP_SAL MGR_NAME MGR_SAL ---------. DEPT D WHERE E.empno and e. Vd: SELECT E.---------. UNION ALL KÕt hîp kÕt qu¶ cña nhiÒu c©u hái víi nhau. DÊu (+) ®Ó ë vÕ nµo tÝnh thªm c¸c gi¸ trÞ NULL ë vÕ ®ã.sal.ENAME. ENAME DEPTNO DNAME ---------. c¸c mÉu tin trïng nhau còng ®−îc lÆp l¹i INTERSET LÊy phÇn giao c¸c kÕt qu¶ cña nhiÒu c©u hái MINUS LÊy kÕt qu¶ cã trong c©u hái thø nhÊt mµ kh«ng cã trong c©u hái thø hai (c©u hái sau to¸n tö MINUS) Vd: Select job from emp where deptno = 10 Union Select job from emp where deptno = 30. 40).FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 7.DEPTNO. VÝ du: Select e. D.---------. §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 36 . D.sal <m. e.

tªn phßng lµm viÖc trõ nh©n viªn cã nghÒ lµ cleck vµ s¾p xÕp theo chiÒu gi¶m. nghÒ nghiÖp. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn.---------. l−¬ng. nghÒ nghiÖp. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL JOB --------CLERK MANAGER PRESIDENT SALESMAN 7. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn.---------SALESMAN 1600 3 SALESMAN 1500 3 5. ENAME ---------JAMES SMITH ADAMS MARTIN WARD MILLER ALLEN TURNER BLAKE CLARK JONES FORD SCOTT KING JOB SAL GRADE --------.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . ENAME ---------KING BLAKE CLARK JONES ALLEN FORD SCOTT LOC ------------NEW YORK CHICAGO NEW YORK DALLAS CHICAGO DALLAS DALLAS DNAME ----------ACCOUNTING SALES ACCOUNTING RESEARCH SALES RESEARCH RESEARCH 3. 2. tªn phßng víi ®iÒu kiÖn l−¬ng >1500. l−¬ng vµ møc l−¬ng.---------CLERK 950 1 CLERK 800 1 CLERK 1100 1 SALESMAN 1250 2 SALESMAN 1250 2 CLERK 1300 2 SALESMAN 1600 3 SALESMAN 1500 3 MANAGER 2850 4 MANAGER 2450 4 MANAGER 2975 4 ANALYST 3000 4 ANALYST 3000 4 PRESIDENT 5000 5 4. HiÓn thÞ tªn nh©n viªn . víi ®iÒu kiÖn møc l−¬ng = 3. HiÓn thÞ nh÷ng nh©n viªn t¹i DALLAS ENAME ---------JONES FORD SMITH SCOTT ADAMS LOC SAL ------------. l−¬ng vµ møc l−¬ng. ENAME ---------ALLEN TURNER JOB SAL GRADE --------.---------.---------.6 Bµi tËp 1.-------------SALESMAN 1250 2 SALES SALESMAN 1250 2 SALES SALESMAN 1600 3 SALES SALESMAN 1500 3 SALES §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 37 . møc l−¬ng. ENAME ---------MARTIN WARD ALLEN TURNER JOB SAL GRADE DNAME --------.---------DALLAS 2975 DALLAS 3000 DALLAS 800 DALLAS 3000 DALLAS 1100 6. nghÒ nghiÖp. vÞ trÝ ®Þa lý.---------. HiÓn thÞ toµn bé tªn nh©n viªn vµ tªn phßng ban lµm viÖc s¾p xÕp theo tªn phßng ban.

---------.-------------. m· phßng.---------. nghÒ. HiÓn thÞ m· nh©n viªn. EMP_NAME EMP_SAL MGR_NAME MGR_SAL ---------.-------------.---------BLAKE 2850 KING 5000 CLARK 2450 KING 5000 JONES 2975 KING 5000 MARTIN 1250 BLAKE 2850 ALLEN 1600 BLAKE 2850 TURNER 1500 BLAKE 2850 JAMES 950 BLAKE 2850 WARD 1250 BLAKE 2850 FORD 3000 JONES 2975 SMITH 800 FORD 3000 SCOTT 3000 JONES 2975 ADAMS 1100 SCOTT 3000 MILLER 1300 CLARK 2450 10. m· ng−êi qu¶n lý. (gåm c¸c tr−êng tªn. tªn phßng. HiÓn thÞ chi tiÕt vÒ nh÷ng nh©n viªn kiÕm ®−îc 36000 $ 1 n¨m hoÆc nghÒ lµ cleck.---------. HiÓn thÞ nh÷ng phßng kh«ng cã nh©n viªn nµo lµm viÖc. thu nhËp.---------KING 5000 BLAKE 2850 KING 5000 CLARK 2450 KING 5000 JONES 2975 KING 5000 MARTIN 1250 BLAKE 2850 ALLEN 1600 BLAKE 2850 TURNER 1500 BLAKE 2850 JAMES 950 BLAKE 2850 WARD 1250 BLAKE 2850 FORD 3000 JONES 2975 SMITH 800 FORD 3000 SCOTT 3000 JONES 2975 ADAMS 1100 SCOTT 3000 MILLER 1300 CLARK 2450 EMP_NAME EMP_SAL MGR_NAME §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL MGR_SAL Trang 38 . tªn ng−êi qu¶n lý EMP_NAME EMP_SAL MGR_NAME MGR_SAL ---------. tªn nh©n viªn.------------40 OPERATIONS BOSTON 9.---------CLERK 11400 SALES 1 CLERK 9600 RESEARCH 1 CLERK 13200 RESEARCH 1 CLERK 15600 ACCOUNTING 2 ANALYST 36000 RESEARCH 4 ANALYST 36000 RESEARCH 4 8. Nh− c©u 9 hiÓn thÞ thªm th«ng tin vÒ «ng KING.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL BLAKE CLARK JONES FORD SCOTT KING MANAGER MANAGER MANAGER ANALYST ANALYST PRESIDENT 2850 2450 2975 3000 3000 5000 4 4 4 4 4 5 SALES ACCOUNTING RESEARCH RESEARCH RESEARCH ACCOUNTING 7. møc l−¬ng) ENAME ---------JAMES SMITH ADAMS MILLER FORD SCOTT JOB ANUAL_SAL DNAME GRADE --------. DEPTNO DNAME LOC ---------.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .---------.---------.

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .66667 20 2175 To¸n tö SOME/ANY/ALL/NOT IN/EXITS NOT IN : Kh«ng thuéc ANY vµ SOME : So s¸nh mét gi¸ trÞ víi mçi gi¸ trÞ trong mét danh s¸ch hay trong kÕt qu¶ tr¶ vÒ cña c©u hái con. ENAME ---------BLAKE CLARK JONES JOB -------MANAGER MANAGER MANAGER Trong mÖnh ®Ò HAVING /T×m nh÷ng phßng cã møc l−¬ng trung b×nh lín h¬n phßng 30/ SELECT DEPTNO. 8 C¸c lÖnh truy vÊn lång nhau 8.---------. 12.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL ---------.---------10 2916.1 C©u lÖnh SELECT lång nhau.---------BLAKE 2850 BLAKE 2850 MARTIN 1250 BLAKE 2850 ALLEN 1600 BLAKE 2850 TURNER 1500 BLAKE 2850 JAMES 950 BLAKE 2850 WARD 1250 BLAKE 2850 CLARK 2450 CLARK 2450 MILLER 1300 CLARK 2450 JONES 2975 JONES 2975 FORD 3000 JONES 2975 SMITH 800 JONES 2975 SCOTT 3000 JONES 2975 ADAMS 1100 JONES 2975 13 rows selected. T×m nh÷ng nh©n viªn gia nhËp c«ng ty tr−íc gi¸m ®èc cña hä. HiÓn thÞ nghÒ nghiÖp ®−îc tuyÓn dông vµo n¨m 1981 vµ kh«ng ®−îc tuyÓn dông vµo n¨m 1994. VÝ dô §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 39 . 11. DEPTNO AVG(SAL) --------. Trong mÖnh ®Ò WHERE /T×m nh÷ng nh©n viªn lµm cïng nghÒ víi BLAKE/ select ename.---------. EXISTS : Tr¶ vÒ TRUE nÕu cã tån t¹i. AVG(SAL) FROM EMP HAVING AVG(SAL) > (SELECT AVG(SAL) FROM EMP WHERE DEPTNO =30) GROUP BY DEPTNO. job from emp where job = (select job from emp where ename = ‘BLAKE’). ph¶i sau to¸n tö = ALL : So s¸nh mét gi¸ trÞ víi mäi gi¸ trÞ trong danh s¸ch hay trong kÕt qu¶ tr¶ vÒ cña c©u hái con.

SELECT ENAME.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL SELECT * FROM emp WHERE sal = ANY (SELECT sal FROM emp WHERE deptno=30).C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . DEPTNO FROM EMP WHERE SAL > SOME ( SELECT DISTINCT SAL FROM EMP WHERE DEPTNO =30) ORDER BY SAL DESC.EMPNO). DEPTNO FROM EMP E WHERE EXISTS ( SELECT EMPNO FROM EMP WHERE EMP. VÝ dô trong b¶ng EMP cÊu tróc thÓ hiÖn cÊp ®é qu¶n lý. SAL. ENAME. SELECT EMPNO.2 9 Bµi tËp CÊu tróc h×nh c©y 9. SELECT * FROM emp WHERE sal >= ALL ( select distinct sal From emp Where deptno =30) Order by sal desc. JOB. /T×m nh÷ng ng−êi cã nh©n viªn/ 8.MGR = E. JOB.1 CÊu tróc h×nh c©y trong 1 table Trong mét table cña CSDL ORACLE cã thÓ hiÖn cÊu tróc h×nh c©y. KING EMPNO = 7839 Mgr =7839 CLARK JONES BLAKE MILER SCOTT FORD ALLEN WARD MARTIN TUNNER ADAMS §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL JAMES SMITH Trang 40 .

2 JOB SAL --------.---------1 10 7839 KING 2 30 7698 BLAKE 3 30 7654 MARTIN 3 30 7499 ALLEN 3 30 7844 TURNER 3 30 7900 JAMES 3 30 7521 WARD 2 10 7782 CLARK 3 10 7934 MILLER 2 20 7566 JONES 3 20 7902 FORD 4 20 7369 SMITH 3 20 7788 SCOTT 4 20 7876 ADAMS 9. SAL FROM EMP CONNECT BY PRIOR MGR = EMPNO START WITH empno = 7876. NÕu prior xuÊt hiÖn tr−íc empno. Kh«ng thÓ ®Ó column gi¶ level ë mÖnh ®Ó nµy.---------. ®©y lµ h×nh c©y h−íng xuèng. SAL FROM EMP CONNECT BY PRIOR EMPNO = MGR START WITH MGR is NULL. • CONNECT BY ChØ column trong mèi liªn hÖ t×nh c©y. • PRIOR §Þnh h−íng cÊu tróc. empno sÏ ®−îc t×m tr−íc sau ®ã ®Õn empno.---------. NÕu prior xuÊt hiÖn tr−íc mgr. VÝ dô. ®©y lµ h×nh c©y h−íng lªn. ENAME. Có ph¸p: SELECT [DISTINCT/ALL] [expr [c_ias]] FROM [table/view/snapshot] [t_alias] [WHERE condition] [START WITH condition CONNECT BY PRIOR condition] [GROUP BY expr] [HAVING condition] [UNION/UNION ALL/INTERSET/MINUS select command] [ORDER BY expr/position [DESC/ASC]] Trong ®ã: • START WITH §Æc t¶ ®iÓm ®Çu cña h×nh c©y. DEPTNO. SELECT LEVEL.---------PRESIDENT 5000 MANAGER 2850 SALESMAN 1250 SALESMAN 1600 SALESMAN 1500 CLERK 950 SALESMAN 1250 MANAGER 2450 CLERK 1300 MANAGER 2975 ANALYST 3000 CLERK 800 SALEMAN 3300 CLERK 1100 Kü thuËt thùc hiÖn Cã thÓ ®Þnh nghÜa quan hÖ thõa kÕ trong c©u hái b»ng mÖnh ®Ò STAR WITH vµ CONNECT BY trong c©u lªnh SELECT. JOB. DEPTNO. Cét gi¶ LEVEL cho biÕt cÊp cña mÉu tin hay cÊp cña node trong quan hÖ thõa kÕ. VÝ dô SELECT LEVEL. EMPNO. Mgr sÏ ®−îc t×m tr−íc sau ®ã ®Õn empno. ENAME.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . JOB. LEVEL DEPTNO EMPNO ENAME ---------. EMPNO. §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 41 . mçi mÇu tin lµ mét node trong c©y ph©n cÊp.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL • Root node lµ node cÊp cao nhÊt • Child node lµ node con hay kh«ng ph¶i lµ root node • Parent node lµ node cã node con • Leaf node lµ node kh«ng cã node con Level Level lµ mét cét gi¶ chøa cÊp ®é trong cÊu tróc h×nh c©y.

tªn ng−êi gi¸m ®èc vµ ngµy gia nhËp c«ng ty cña ng−êi gi¸m ®èc Êy. T×m tÊt c¶ c¸c nh©n viªn. EMPNO.---------.---------PRESIDENT 5000 MANAGER 2850 SALESMAN 1250 SALESMAN 1600 SALESMAN 1500 CLERK 950 SALESMAN 1250 MANAGER 2450 CLERK 1300 MANAGER 2975 ANALYST 3000 CLERK 800 CLERK 1100 2.---------1 20 7876 ADAMS 2 20 7788 SCOTT 3 20 7566 JONES 4 10 7839 KING JOB SAL --------. SAL FROM EMP CONNECT BY PRIOR EMPNO = MGR AND ENAME != ‘SCOTT’ START WITH MGR IS NULL. SELECT LEVEL.---------. SAL FROM EMP WHERE ENAME != ‘SCOTT’ CONNECT BY PRIOR EMPNO = MGR START WITH MGR IS NULL. tªn nh©n viªn. LEVEL DEPTNO EMPNO ENAME ---------. ENAME. ENAME. NÕu ®iÒu kiÖn ®Æt trong mÖnh ®Ò CONNECT BY th× toµn bé nh¸nh cña row ®ã bÞ lo¹i trõ. JOB. LEVEL DEPTNO EMPNO ENAME ---------.---------. DEPTNO. NÕu mÖnh ®Ò WHERE lo¹i trõ mét sè row cña cÊu tróc h×nh c©y th× chØ nh÷ng row ®ã ®−îc lo¹i trõ.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL LEVEL DEPTNO EMPNO ENAME ---------.---------BLAKE 2850 BLAKE 2850 MARTIN 1250 BLAKE 2850 ALLEN 1600 BLAKE 2850 TURNER 1500 BLAKE 2850 JAMES 950 BLAKE 2850 §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 42 . ngµy gia nhËp c«ng ty.---------.---------. EMPNO. DEPTNO. V× dô 1.---------.---------1 10 7839 KING 2 30 7698 BLAKE 3 30 7654 MARTIN 3 30 7499 ALLEN 3 30 7844 TURNER 3 30 7900 JAMES 3 30 7521 WARD 2 10 7782 CLARK 3 10 7934 MILLER 2 20 7566 JONES 3 20 7902 FORD 4 20 7369 SMITH 9.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .---------CLERK 1100 SALEMAN 3300 MANAGER 2975 PRESIDENT 5000 MÖnh ®Ò WHERE trong cÊu tróc h×nh c©y: MÖnh ®Ò WHERE vµ CONNECT BY cã thÓ ®−îc dïng ®ång thêi trong cÊu tróc h×nh c©y.---------.---------1 10 7839 KING 2 30 7698 BLAKE 3 30 7654 MARTIN 3 30 7499 ALLEN 3 30 7844 TURNER 3 30 7900 JAMES 3 30 7521 WARD 2 10 7782 CLARK 3 10 7934 MILLER 2 20 7566 JONES 3 20 7902 FORD 4 20 7369 SMITH 4 20 7876 ADAMS JOB SAL --------. JOB. EMP_NAME EMP_SAL MGR_NAME MGR_SAL ---------.3 JOB SAL --------. SELECT LEVEL.---------PRESIDENT 5000 MANAGER 2850 SALESMAN 1250 SALESMAN 1600 SALESMAN 1500 CLERK 950 SALESMAN 1250 MANAGER 2450 CLERK 1300 MANAGER 2975 ANALYST 3000 CLERK 800 Bµi tËp 1.---------.

HiÓn thÞ tªn nh©n viªn.---------PRESIDENT 10 5000 SALEMAN 20 3300 MANAGER 30 2850 4.---------BLAKE 2850 7698 BLAKE 30 4 MARTIN 1250 7698 BLAKE 30 4 ALLEN 1600 7698 BLAKE 30 4 TURNER 1500 7698 BLAKE 30 4 JAMES 950 7698 BLAKE 30 4 WARD 1250 7698 BLAKE 30 4 CLARK 2450 7782 CLARK 10 4 MILLER 1300 7782 CLARK 10 4 JONES 2975 7566 JONES 20 4 FORD 3000 7566 JONES 20 4 SMITH 800 7566 JONES 20 4 SCOTT 3300 7566 JONES 20 4 ADAMS 1100 7566 JONES 20 4 13 rows selected.--------ANALYST 3000 CLERK 1300 MANAGER 2975 PRESIDENT 5000 SALESMAN 1600 3.---------. HiÓn thÞ nh÷ng nh©n viªn cã møc l−¬ng lín h¬n l−¬ng TB cña phßng ban mµ hä lµm viÖc.---------KING 5000 10 JONES 2975 20 FORD 3000 20 SCOTT 3300 20 BLAKE 2850 30 ALLEN 1600 30 6. m· gi¸m ®èc.---------. T×m nh©n viªn gia nhËp vµo phßng ban sím nhÊt ENAME ---------CLARK SMITH ALLEN HIREDATE DEPTNO ---------.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL WARD CLARK MILLER JONES FORD SMITH SCOTT ADAMS 1250 2450 1300 2975 3000 800 3300 1100 BLAKE CLARK CLARK JONES JONES JONES JONES JONES 2850 2450 2450 2975 2975 2975 2975 2975 13 rows selected. EMP_NUMBER ---------7698 7654 7499 7844 7900 7521 7782 7934 7566 7902 7369 7788 7876 EMP_NAME EMP_SAL MGR_NUMBER MGR_NAME MGR_DEPT MGR_GRADE --------------. phßng ban lµm viÖc cña gi¸m ®èc.---------. T×m møc l−¬ng cao nhÊt trong mçi phßng ban.---------. m· nh©n viªn. EMPNO ---------7839 7566 7902 7788 7698 7499 ENAME SAL DEPTNO ---------. JOB MAX(SAL) --------. §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 43 . 2. tªn gi¸m ®èc. s¾p xÕp theo thø tù phßng ban. ENAME ---------KING SCOTT BLAKE JOB DEPTNO SAL --------.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . møc l−¬ng cña gi¸m ®èc. T×m nh÷ng nh©n viªn kiÕm ®−îc l−¬ng cao nhÊt trong mçi lo¹i nghÒ nghiÖp.---------09-06-1981 10 17-12-1980 20 20-02-1981 30 5.---------.

) [table_constraint]) [PCTFREE integer][PCTUSED integer] [INITRANS integer][MAXTRANS integer] [TABLESPACE tablespace] [STORAGE storage_clause] [AS subquery] Trong ®ã: tablename column [datatype] [DEFAULT expr] [column_constraint] [table_constraint] [PCTFREE integer] [PCTUSED integer] [INITRANS integer] [MAXTRANS integer] §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL : Tªn table cÇn t¹o : Tªn column trong table : KiÓu d÷ liÖu cña column : Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cña column trong tr−êng hîp NULL lµ expr : Rµng buéc cña b¶n th©n column : rµng buéc cña toµn b¶ng : % trèng : % sö dông : Sè b¶n ghi khëi t¹o : Sè b¶n ghi lín nhÊt Trang 44 . view hay snapshot subquery C©u hái select con t_alias Tªn cho c¸c table WHERE Chän c¸c row tháa ®iÒu kiÖn trong mÖnh ®Ò WHERE START WITH. snapshot. cho biÕt b¹n cã ý ®Þnh xãa hay cËp nhËt c¸c row nµy NOTWAIT Tr¶ quyÒn ®iÒu khiÓn nÕu khi muèn lock row ®· bÞ lock bëi user kh¸c. UNION ALL.* Chän tÊt c¶ c¸c cét trong table.CONNECT BY Chän c¸c dßng trong thø tù thõa kÕ GROUP BY Nhãm c¸c dßng cã expr gièng nhau HAVING Chän nh÷ng nhãm tháa ®iÒu kiÖn mÖnh ®Ò HAVING UNION. view. MINUS Cho kÕt qu¶ kÕt hîp c¸c to¸n tö tËp hîp ORDER BY XÕp thø t− c¸c row theo expr hay position (trong danh s¸ch select) ASC. view hay snapshot ®−îc chÞ ®Þnh expr Chän c¸c biÓu thøc c_alias Tªn cét trong kÕt qu¶ kÕt xuÊt.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 10 Tæng kÕt vÒ lÖnh select CÊu tróc lÖnh SELECT [DISTINCT/ALL] [expr [c_ias]] FROM [table/view/snapshot] [t_alias] [WHERE condition] [START WITH condition CONNECT BY condition] [GROUP BY expr] [HAVING condition] [UNION/UNION ALL/INTERSET/MINUS select command] [ORDER BY expr/position [DESC/ASC]] [FOR UPDATE OF [column]] [NOTWAIT] C¸c thµnh phÇn trong c©u lÖnh SELECT DISTINCT ALL * ChØ chän 1 cho c¸c row gièng nhau trong kÕt qu¶ KÕt xuÊt c¶ c¸c row gièng nhau Chän tÊt c¶ c¸c column trong table. snapshot lµ Tªn table. view. view. INTERSET. DESC TrËt tù xu«i (mÆc nhiªn) hay ng−îc FOR UPDATE Khãa nh÷ng row ®−îc chän.*.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .. table.1 LÖnh t¹o b¶ng §Ó t¹o mét b¶ng míi dïng lÖnh CREATE TABLE..*. table.. 11 T¹o table 11. Có ph¸p nh− sau: CREATE TABLE tablename (column [datatype][DEFAULT expr][column_constraint].

VÝ dô 4 CREATE TABLE EMP_SAL (NAME. MAXEXTENTS.Tèc ®é t¨ng hµng n¨m. PCTINCREASE . GRADE FROM EMP. ENAME.dung l−îng khëi t¹o.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . SALARY. SALGARDE WHERE EMP. vµ c¸c th«ng sè cho storage. HIREDATE DATE DEFAULT SYSDATE.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL [TABLESPACE tablespace] : ChØ ®Þnh TABLESAPCE cho b¶ng [STORAGE storage_clause] : Ghi mÖnh ®Ò l−u tr÷. HISAL NUMBER) TABLESPACE USER STORAGE (INITIAL 6144 NEXT 6144 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 5 PCTINCREASE 5) VÝ dô 3 CREATE TABLE DEPT10 AS SELECT EMPNO.0) DEFAULT NULL. • Nh÷ng column mµ cho phÐp null nªn ®Þnh nghÜa sau ®Ó tiÕt kiÖm n¬i l−u tr÷. JOB VARCHAR2(9).EMP(EMPNO). maxtrans • Cã thÓ chØ ®Þnh tablespace cho table • Cã thÓ −íc l−îng kÝch th−íc table. SAL NUMBER(10. • Gép c¸c table l¹i nÕu cã thÓ. §Ó t¹o mét table míi.% më réng nhá nhÊt. [AS subquery] : t¹o b¶ng cã cÊu tróc gièng mÖnh ®Ò truy vÊn VÝ dô 1 CREATE TABLE EMP (EMPNO NUMBER NOT NULL CONSTRAINT PK_EMP PRIMARY KEY. NEXT .DEPT(DEPTNO)) PCTFREE 5 PCTUSED 75 CONSTRAINT VÝ du 2 CREATE TABLE SALGRADE1 (GRADE NUMBER CONSTRAINT PK_SALGRADE PRIMARY KEY. MGR NUMBER CONSTRAINT FK_MGR REFERENCES SCOTT. • ChØ ®Þnh c¸c th«ng sè pcfree vµ pctused • Cã thÓ chØ ®Þnh 2 th«ng sè initstran.2) CONSTRAINT CK_SAL CHECK(SAL>500). ENAME VARCHAR2(10) CONSTRAINT NN_ENAME NOT NULL UPPER_ENAME CHECK (ENAME = UPPER(ENAME)). LOSAL NUMBER. TÝnh to¸n kÝch th−íc table (tham kh¶o): §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 45 .dung l−îng t¨ng tiÕp theo. MINEXTENTS . DEPTNO NUMBER(2) CONSTRAINT NN_DEPTNO NOT NULL CONSTRAINT FK_DEPTNO REFERENCES SCOTT. COMM NUMBER(9.% më réng lín nhÊt. ®¬n vÞ mÆc ®Þnh lµ KB trong ®ã c¸c c¸c chän lùa lµ: INITIAL . JOB. SAL FROM EMP WHERE DEPTNO =10. SAL. chóng ta cÇn ph¶i chuÈn bÞ mét sè th«ng tin sau: • Table ph¶i ®−îc chuÈn hãa.SAL BETWEEN LOSAL AND HISAL .GRADE) AS SELECT ENAME.

FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 1. tªn ng−êi sö dông. ngo¹i trõ BÝ danh cét. #. cã thÓ bao gåm kho¶ng trèng. bÝ danh b¶ng chØ tån t¹i khi thùc hiÖn c¸c lÖnh SQL vµ kh«ng ®−îc l−u tr÷ trong CSDL. MËt khÈu kh«ng thuéc vÒ kh«ng gian tªn nµo vµ do ®ã còng kh«ng ¸p dông quy t¾c 9. • Tªn ph¶i duy nhÊt trong "kh«ng gian tªn" nhÊt ®Þnh. C¸c bÝ danh cña cét.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . khi ®ã tªn cã thÓ bao gåm c¸c ký tù bÊt kú. ph©n biÖt ch÷ hoa ch÷ th−êng. C¸c object thuéc cïng kh«ng gian tªn ph¶i cã tªn kh¸c nhau. Cã thÓ dïng c¸c ký tù _. mËt khÈu mÆc dï kh«ng ph¶i lµ c¸c object hoÆc c¸c thµnh phÇn con cña object nh−ng còng ph¶i ®−îc ®Æt tªn theo c¸c quy t¾c trªn.(block size -(fixed header+ variable transaction header))*(pctree/100) Cã thÓ biÕt block size b»ng c¸ch dïng lÖnh show parameters db_block_size. Nªn ®Æt tªn theo mét quy t¾c ®Æt tªn thèng nhÊt §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 46 . $. bÝ danh b¶ng. • Tªn kh«ng ®−îc trïng víi c¸c tõ ®· dïng bëi ORACLE (xemphu lôc 1) • Tªn kh«ng ®−îc c¸ch kho¶ng trèng • Tªn cã thÓ ®Æt trong cÆp dÊu nh¸y kÐp. cã thÓ dïng c¸c tõ khãa cña ORACLE. 4. TÝnh to¸n kÝch th−íc trung b×nh cña row: KÝch th−íc trung b×nh cña row = row header +A+B+C A = Tæng chiÒu dµi cña c¸c cét <= 250 byte B = Tæng chiÒu dµi cña c¸c cét > 250 byte C = Kho¶ng ®Üa trèng kÕt hîp 5. QuyÕt ®Þnh sè row trung b×nh cho mét block: avg rows /block = available space/average row size 6. TÝnh to¸n kho¶ng ®Üa trèng ®Ó chøa d÷ liÖu cña data block. do vËy kh«ng ¸p dông quy t¾c 9 vÒ kh«ng gian tªn. TÝnh to¸n kho¶ng ®Üa cÇn thiÕt cho data block header. 3. ORACLE kh«ng khuyÕn khÝch dïng c¸c ký tù $ vµ #. TÝnh theo c«ng thøc sau: Kho¶ng ®Üa trèng ®Ó chøa data = (block size -total block header) .2 C¸c quy t¾c ®Æt tªn object • Tªn dµi tõ 1 ®Õn 30 ký tù. TÝnh to¸n kho¶ng ®Üa trèng kÕt hîp b»ng gi¸ trÞ cña mçi row. TÝnh to¸n sè l−îng block Block = sè row / sè row trung b×nh cho mét block 11. ngo¹i trõ tªn CSDL kh«ng qu¸ 8 ký tù vµ tªn liªn kÕt cã thÓ dµi ®Õn 128 ký tù • Tªn kh«ng chøa dÊu nh¸y (") • Kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa ch÷ th−êng • Tªn ph¶i b¾t ®Çu b»ng ký tù ch÷ trong bé ký tù cña CSDL • Tªn chØ cã thÓ chøa ký tù sè trong tËp ký tù cña CSDL. 2. TÝnh theo c«ng thøc sau: BLOCK HEADER = (FIXED HEADER + VARIABLE TRANSACTION HEADER) + ( TABLE DIRECTORY + ROW DIRECTORY) Trong ®ã: fixed header = 57 bytes variable transaction header = 23*gi¸ trÞ cña th«ng sè instrans table directory =4 row directory = 2* sè l−îng row trong block.

Object. ORACLE x¸c ®Þnh b¶ng Dept cã thÓ lµ • Mét table trong schema cña b¹n • Mét view trong schema cña b¹n • §ång nghÜa riªng cho table hoÆc view • §ång nghÜa chung cho table hoÆc view Tham chiÕu ®Õn c¸c object kh«ng thuéc quyÒn së h÷u §Ó tham chiÕu ®Õn c¸c object kh«ng thuéc schema hiÖn thêi.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 11.1 CHAR KiÓu CHAR dïng ®Ó khai b¸o mét chuçi cã chiÒu dµi cè ®Þnh. ORACLE kh«ng cho phÐp §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 47 . ph¶i chØ ra tªn cña schema chøa object muèn truy cËp schema. Sau khi x¸c ®Þnh c¸c object.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .3 C¸c quy t¾c khi tham chiÕu ®Õn object Có ph¸p chung khi tham chiÕu ®Õn c¸c object S¬ ®å chung khi tham chiÕu c¸c object hoÆc thµnh phÇn cña c¸c object Schema. ORACLE ph©n tÝch c©u lÖnh vµ vµ x¸c ®Þnh c¸c object trong kh«ng gian tªn. ORACLE dïng ®Ó th©m nhËp vµ truy xuÊt CSDL tõ xa.4 KiÓu d÷ liÖu vµ ®iÒu kiÖn 11.4. 11. C¸c môc tin ng¾n h¬n ORACLE sÏ tù ®éng thªm vµo c¸c kho¶ng trèng cho ®ñ chiÒu dµi. NÕu tªn object truy cËp kh«ng thuéc kh«ng gian tªn th× c©u lÖnh kh«ng ®−îc thùc hiÖn vµ cã th«ng b¸o lçi. khi khai b¸o biÕn hoÆc cét kiÓu CHAR víi chiÒu dµi chØ ®Þnh th× tÊt c¶ c¸c môc tin cña biÕn hay cét nµy ®Òu cã cïng chiÒu dµi ®−îc chØ ®Þnh. Database link lµ mét schema object.Part. 'SUPPOR'.@dblink Trong ®ã object Tªn object schema Schema chøa object part Thµnh phÇn cña object dblink Tªn CSDL chøa object ORACLE gi¶i quyÕt viÖc tham chiÕu c¸c object Khi tham chiÕu ®Õn mét object trong c©u lÖnh SQL. 'PARIS') Theo ng÷ c¶nh cña c©u lÖnh. sau tªn object ph¶i chØ ra tªn liªn kÕt CSDL (database link) cña CSDL chøa object muèn truy cËp. C©u lÖnh sau thªm mét mÈu tin vµo b¶ng DEPT INSERT INTO Dept VALUES (50.emp Tham chiÕu c¸c object tõ xa §Ó truy cËp ®Õn mét CSDL ë xa.object VÝ dô ®Ó xãa table EMP trong schema SCOTT DROP TABLE scott. ORACLE thùc hiÖn c¸c thao t¸c mµ c©u lÖnh quy ®Þnh trªn object.

30103 §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 48 .2 VARCHAR2 KiÓu VARCHAR2 dïng ®Ó khai b¸o chuçi ký tù víi chiÒu dµi thay ®æi.89 NUMBER(9. ORACLE dù ®Þnh trong t−¬ng lai dïng kiÓu VARCHAR ®Ó chøa c¸c chuçi víi chiÒu dµi biÕn ®æi.1) 7456123. Khi khai b¸o mét biÕn hoÆc cét kiÓu VARCHAR2 ph¶i chØ ra chiÒu dµi tèi ®a.89 NUMBER(-7.4.89 NUMBER(6) Kh«ng hîp lÖ 7456123. FLOAT(b) Khai b¸o kiÓu dÊu chÊm ®éng víi ®é chÝnh x¸c nhÞ ph©n lµ b. c¸c môc tin chøa trong biÕn hay cét kiÓu VARCHAR2 cã chiÒu dµi thùc sù lµ chiÒu dµi cña môc tin.2) 7456123. s tõ -84 ®Õn 127 NUMBER(p) sè cã dÊu chÊm thËp ph©n cè ®Þnh víi precision b»ng p vµ scale b»ng 0 NUMBER sè víi dÊu chÊm ®éng víi precision b»ng 38. víi ®é chÝnh x¸c thËp ph©n 38 hay ®é chÝnh x¸c nhÞ ph©n lµ 126.-2) 7456100 7456123. 11. b tõ 1 ®Õn 126.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL g¸n môc tin dµi h¬n chiÒu dµi chØ ®Þnh ®èi víi kiÓu CHAR. p tõ 1 ®Õn 38 ch÷ sè s: sè c¸c ch÷ sè tÝnh tõ dÊu chÊm thËp ph©n vÒ bªn ph¶i (scale). NUMBER(p.89 NUMBER(9) 7456123 7456123.4 NUMBER KiÓu sè cña ORACLE dïng ®Ó chøa c¸c môc tin d¹ng sè d−¬ng.4.8 7456123. tuy nhiªn ORACLE khuyªn nªn dïng VARCHAR2.4. VÝ dô sau cho thÊy c¸ch thøc ORACLE l−u tr÷ d÷ liÖu kiÓu sè tïy theo c¸ch ®Þnh precision vµ scale kh¸c nhau D÷ liÖu thùc KiÓu L−u tr÷ 7456123.89 NUMBER(9.3 VARCHAR HiÖn t¹i ORACLE xem kiÓu VARCHAR2 vµ VARCHAR lµ nh− nhau.89 NUMBER(7.89 7456123.8 NUMBER(15.8 7456123. Cã thÓ chuyÓn tõ ®é chÝnh x¸c nhÞ phËn sang ®é chÝnh x¸c thËp ph©n b»ng c¸ch nh©n ®é chÝnh x¸c nhÞ ph©n víi 0. ORACLE kh«ng cho phÐp g¸n môc tin dµi h¬n chiÒu dµi tèi ®a chØ ®Þnh ®èi víi kiÓu VARCHAR2. s) trong ®ã p: sè ch÷ sè tr−íc dÊu chÊm thËp ph©n (precision).89 NUMBER 7456123.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . ChiÒu dµi tèi ®a cho phÐp cña kiÓu CHAR lµ 255 byte 11.2) Kh«ng hîp lÖ 11. sè ©m.5 FLOAT Dïng ®Ó khai b¸o kiÓu sè dÊu chÊm ®éng. ChiÒu dµi tèi ®a kiÓu VARCHAR2 lµ 2000 byte 11.1) 7456123.4. Nhí r»ng scale kh«ng ®−îc ¸p dông cho sè víi dÊu chÊm ®éng. sè víi dÊu chÊm ®éng. nh−ng trong phÐp so s¸nh sÏ ®−îc chØ ®Þnh theo nhiÒu ng÷ nghÜa kh¸c nhau.89 7456123.

®Ó g¸n gi¸ trÞ kiÓu ngµy. chiÒu dµi tèi ®a cña kiÓu LONG lµ 2 gigabyte. b¹n cã thÓ thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n céng vµ trõ.6 LONG Dïng ®Ó khai b¸o kiÓu chuçi ký tù víi ®é dµi biÕn ®æi.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . phót. Hµm SYSDATE cho biÕt ngµy vµ thêi gian hÖ thèng. th× viÖc cËp nhËt hoÆc khãa c¸c b¶ng chØ cho phÐp trong cïng mét CSDL Ngoµi ra. ngµy. ngo¹i trõ kiÓm tra NULL vµ kh¸c NULL • Kh«ng thÓ index mét cét kiÓu LONG • Kh«ng thÓ truyÒn tham sè kiÓu LONG cho hµm hoÆc thñ tôc • C¸c hµm kh«ng thÓ tr¶ vÒ d÷ liÖu kiÓu LONG • Trong c©u lÖnh SQL cã truy cËp c¸c cét kiÓu LONG. b¹n ph¶i dïng TO_DATE ®Ó chuyÓn gi¸ trÞ kiÓu chuçi ký tù hoÆc kiÓu sè.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 11. VÝ dô §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 49 . Cã mét sè h¹n chÕ khi dïng kiÓu LONG • Mét table kh«ng thÓ chøa nhiÒu h¬n mét cét kiÓu LONG • D÷ liÖu kiÓu LONG kh«ng thÓ tham gia vµo c¸c rµng buéc toµn vÑn. ORACLE kh«ng cho phÐp g¸n gi¸ trÞ kiÓu ngµy trùc tiÕp.4. Víi gi¸ trÞ kiÓu DATE. gi©y. c¸c cét kiÓu LONG kh«ng ®−îc tham gia trong c¸c thµnh phÇn sau cña c©u lÖnh SQL • C¸c mÖnh ®Ò WHERE. INSTR • Trong danh s¸ch lùa chän cña c©u lÖnh SELECT cã sö dông mÖnh ®Ò GROUP BY • Trong danh s¸ch lùa chän cña c©u hái con. MÆc dï kiÓu ngµy vµ thêi gian cã thÓ ®−îc chøa trong kiÓu CHAR vµ NUMBER. NÕu g¸n gi¸ trÞ kiÓu ngµy mµ kh«ng chØ ra ngµy. giê. GROUP BY. KiÓu LONG th−êng ®−îc dïng ®Ó chøa c¸c v¨n b¶n.4. CONNECT BY hoÆc víi t¸c tö DISTINCT trong c©u lÖnh SELECT • C¸c hµm sö dông trong c©u lÖnh SQL nh− SUBSTR. n¨m. nh÷ng th«ng tin ®−îc l−u tr÷ gåm thÕ kû. VÝ dô SYSDATE+1 ngµy h«m sau SYSDATE-7 c¸ch ®©y mét tuÇn SYSDATE+(10/1440) m−êi phót sau Ngµy Julian: Lµ gi¸ trÞ sè cho biÕt sè ngµy kÓ tõ ngµy 1 th¸ng giªng n¨m 4712 tr−íc c«ng nguyªn. c©u hái cã sö dông c¸c to¸n tö tËp hîp • Trong danh s¸ch lùa chän cña c©u lÖnh CREATE TABLE AS SELECT 11.7 DATE Dïng ®Ó chøa d÷ liÖu ngµy vµ thêi gian. NÕu g¸n mét gi¸ trÞ kiÓu ngµy mµ kh«ng chØ thêi gian th× thêi gian mÆc ®Þnh lµ 12 giê ®ªm. th× ngµy mÆc ®Þnh lµ ngµy ®Çu cña th¸ng. TÝnh to¸n ®èi víi kiÓu ngµy §èi víi d÷ liÖu kiÓu ngµy. ORDER BY. th¸ng.

'MM-DD-YYYY'). VÝ dô 1 SELECT ename FROM emp WHERE hiredate = '12-MAR-1993' ORACLE ®· tù ®éng chuyÓn chuçi '12-MAR-1993' sang kiÓu DATE trong phÐp so s¸nh VÝ dô 2 SELECT ename FROM emp WHERE ROWID = '00002514. 'J') JULIAN FROM DUAL Cho kÕt qu¶ JULIAN ----------------------------------------------2448623 11. C¸c d÷ liÖu kiÓu RAW chØ cã thÓ g¸n hoÆc truy cËp chø kh«ng ®−îc thùc hiÖn c¸c thao t¸c nh− ®èi víi chuçi ký tù. ©m thanh.10 MLSLABEL KiÓu MLSLABEL dïng ®Ó chøa label d¹ng nhÞ ph©n mµ ORACLE dïng ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña b¶n th©n hÖ thèng.8 RAW vµ LONG RAW KiÓu RAW vµ LONG RAW dïng ®Ó chøa c¸c chuçi byte. c¸c d÷ liÖu nhÞ ph©n nh− h×nh ¶nh. ORACLE tù ®éng chuyÓn kiÓu cña d÷ liÖu trong mét sè tr−êng hîp sau • Khi INSERT hoÆc UPDATE g¸n gi¸ trÞ cho cét cã kiÓu kh¸c. ORACLE sÏ tù ®éng chuyÓn gi¸ trÞ sang kiÓu cña cét.0000. ORACLE sÏ tù ®éng chuyÓn kiÓu.4. chØ kh¸c nhau ë chæ ORACLE tù ®éng chuyÓn ®æi c¸c gi¸ trÞ kiÓu CHAR.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .0001' §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 50 . ROWID gåm block.4. 11.0001.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL SELECT TO_CHAR (TO_DATE('01-01-1992'.11 ChuyÓn ®æi kiÓu Nãi chung mét biÓu thøc kh«ng thÓ gåm c¸c gi¸ trÞ thuéc nhiÒu kiÓu kh¸c nhau.4. tuy nhiªn ORACLE cho phÐp chuyÓn ®æi gi−· c¸c kiÓu d÷ liÖu.0002 Row ®Çu tiªn trong block 15 cña data file thø hai. 11. VARCHAR2 vµ LONG gi÷a tËp hîp ký tù cña CSDL vµ tËp ký tù cña c¸c øng dông. • Khi sö dông c¸c hµm hoÆc c¸c to¸n tö mµ c¸c tham sè cã kiÓu kh«ng t−¬ng thÝch th× ORACLE sÏ tù ®éng chuyÓn kiÓu.4. trong ®ã block : chuçi hÖ hexa cho biÕt block chøa row row : chuçi hÖ hexa cho biÕt row trong block file : chuçi hÖ hexa cho biÕt database file chøa block VÝ dô 0000000F.row. KiÓu RAW gièng nh− kiÓu VARCHAR2 vµ kiÓu LONG RAW gièng kiÓu LONG.9 ROWID Mçi mÉu tin trong CSDL cã mét ®Þa chØ cã kiÓu ROWID. • Khi sö dông to¸n tö so s¸nh mµ c¸c gi¸ trÞ cã c¸c kiÓu kh¸c nhau.file. 11.

. vÝ dô • TO_NUMBER ChuyÓn sang kiÓu sè • TO_CHAR ChuyÓn sang kiÓu ký tù • TO_DATE ChuyÓn sang kiÓu ngµy (xem phÇn tra cøu c¸c hµm vµ thñ tôc) 11.5 Constraint C¸c d¹ng constraint gåm: - NULL/NOT NULL UNIQUE PRIMARY KEY FOREIGN KEY ( Referential ) CHECK NULL/NOT NULL: rµng buéc column trèng hoÆc kh«ng trèng. tuy nhiªn kho¸ lµ d¹ng kho¸ UNIQUE cÊp cao nhÊt. trong vÝ dô mÖnh ®Ò rµng buéc: CREATE TABLE DEPT ( DEPTNO NUMBER(2) NOT NULL.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .0001. VÝ dô quan hÖ gi÷a DEPT vµ EMP th«ng qua tr−êng DEPTNO. DNAME CHAR(14). §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL CONSTRAINT Trang 51 . LOC)). CONSTRAINT UNQ_DEPT_LOC UNIQUE(DNAME. LOC CHAR(13). ENAME VARCHAR2(10) CONSTRAINT NN_ENAME NOT NULL UPPER_ENAME CHECK (ENAME = UPPER(ENAME)). hoÆc trong chÝnh 1 table. CHECK: Rµng buéc kiÓm tra gi¸ trÞ VÝ dô: CREATE TABLE EMP (EMPNO NUMBER NOT NULL CONSTRAINT PK_EMP PRIMARY KEY.) Có ph¸p khi ®Æt CONSTRAINT ë møc COLUMN [CONSTRAINT constraint_name] PRIMARY KEY FOREIGN KEY ( Referential ): ChØ ra mèi liªn hÖ rµng buéc tham chiÕu gi÷a table nµy víi table kh¸c. C¸c gi¸ trÞ trong PRIMARY KEY ph¶i NOTT NULL. Nã chØ ra mèi liªn hÖ cha-con vµ chØ rµng buéc gi÷a FOREIGN KEY b¶ng nµy víi PRIMARY KEY hoÆc UNIQUE Key cña b¶ng kh¸c. UNIQUE: ChØ ra rµng buéc duy nhÊt. PRIMARY KEY: ChØ ra rµng buéc duy nhÊt (gièng UNIQUE).0001' sang kiÓu ROWID trong phÐp so s¸nh Ng−êi sö dông tù chuyÓn ®æi ORACLE cung cÊp c¸c hµm ®Ó chuyÓn ®æi kiÓu. c¸c gi¸ trÞ cña column chØ trong mÖnh ®Ò UNIQUE trong c¸c row cña table ph¶i cã gi¸ trÞ kh¸c biÖt. Column. Gi¸ trÞ null lµ cho phÐp nªu UNIQUE dùa trªn mét cét. LOC CHAR(13). DNAME CHAR(14). Vd: CREATE TABLE DEPT ( DEPTNO NUMBER(2). CONSTRAINT DEPT_PRIMARY_KEY PRIMARY KEY (DEPTNO)).FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL ORACLE ®· tù ®éng chuyÓn chuçi '00002514. Mét table chØ cã thÓ cã mét PRIMARY KEY. Tõ kho¸ ON DELETE CASCADE ®−îc hØ ®Þnh trong d¹ng kho¸ nµy ®Ó chØ khi d÷ liÖu cha bÞ xo¸ (trong b¶ng DEPT) th× d÷ liÖu con còng tù ®éng bÞ xo¸ theo (trong b¶ng EMP). Có ph¸p khi ®Æt CONSTRAINT ë møc TABLE [CONSTRAINT constraint_name] PRIMARY KEY (column.

DEPT(DEPTNO). vµ P_END_DATE > P_START_DATE. HIREDATE DATE DEFAULT SYSDATE. ®ång thêi cét PROJID lµ foreign key tíi b¶ng PROJECT. T¹o b¶ng ASSIGNMENTS víi c¸c column ®−îc chØ ra d−íi ®©y.2) CONSTRAINT CK_SAL CHECK(SAL>500).FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL JOB VARCHAR2(9). DEPTNO NUMBER(2) CONSTRAINT NN_DEPTNO NOT NULL CONSTRAINT FK_DEPTNO REFERENCES SCOTT. cét EMPNO lµ foreign key tíi b¶ng EMP. Muèn söa CONSTRAINT cÇn xo¸ chóng sau ®ã ADD thªm vµo..2 MAX_NO_STAFF NUMBER 2 2. MGR NUMBER CONSTRAINT FK_MGR REFERENCES SCOTT. SAL NUMBER(10. • Kh«ng thÓ chuyÓn ®æi kiÓu kh¸c nhau nÕu column ®· chøa sè liÖu • Kh«ng thÓ dïng mÖnh ®Ò MODIFY ®Ó ®Þnh nghÜa c¸c CONSTRAINT trõ rµng buéc NULL/NOT NULL. ®iÒn ®Çy sè liÖu. COMM NUMBER(9. -----------------------------------------------PROJID NUMBER 4 NOT NULL EMPNO NUMBER 4 NOT NULL A_START_DATE DATE A_END_DATE DATE BILL_AMOUNT NUMBER 4. PROJID lµ promary key. §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 52 . -----------------------------------PROJID NUMBER 4 P_DESC VARCHAR2 20 P_START_DATE DATE P_END_DATE DATE BUDGET_AMOUNT NUMBER 7.6 Bµi tËp 1. sau ®ã chuyÓn thµnh NOT NULL. MODIFY: söa ®æi kiÓu c¸c column DROP: bá constraint. • Kh«ng thÓ ®−a thªm mét cét NOT NUL nÕu table ®· cã sè liÖu.0) DEFAULT NULL. ENABLE/DISABLE: Che khuÊt hoÆc ®−a vµo sö dông c¸c CONSTRAINT mµ kh«ng xãa h¼n Chó ý: • KhÝ dïng mÖnh ®Ò MODIFY kh«ng thÓ chuyÓn tÝnh chÊt cña COLUMN cã néi dung lµ NULL chuyÓn thµnh NOT NULL. Column name Data Type Size. Ph¶i thªm cét NULL. Có ph¸p nh− sau: ALTER TABLE tablename [ADD/MODIFY/DROP options ([column [column constraint) [ENABLE clause] [DISABLE clause] Trong ®ã: ADD: thªm column hay constraint.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .1 ChØnh söa cÊu tróc table Dïng lÖnh ALTER TABLE ®Ó chØnh söa cÊu tróc b¶ng. T¹o b¶ng PROJECT víi c¸c column ®−îc chØ ra d−íi ®©y.2 ASSIGN_TYPE VARCHAR2 2 12 c¸c lÖnh DDL kh¸c vµ d÷ liÖu trong tõ ®iÓn d÷ liÖu 12. Column name Data Type Size. 11.EMP(EMPNO).

1 Xãa table Dïng lÖnh DROP TABLE ®Ó xo¸ b¶ng.2. xãa tÊt c¶ c¸c row trong table. COMMENT ON COLUMN EMP.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL VÝ dô 1 ALTER TABLE emp ADD (spouse_name CHAR(10).2 C¸c lÖnh DDL kh¸c 12. ALTER TABLE DROP PRIMARY KEY.2 Gi¶i thÝch b¶ng Dïng lÖnh COMMENT ®Ó chó thÝch.4 Xãa d÷ liÖu cña table Dïng lÖnh TRUNCATE TABLE ®Ó xãa d÷ liÖu cña table.2. VÝ dô: DROP TALE emp Khi drop table th×: • Xãa tÊt c¶ d÷ liÖu • View vµ synonymliªn quan vÉn cßn nh−ng kh«ng cã gi¸ trÞ • C¸c giao dÞch ch−a gi¶i quyÕt xong sÏ ®−îc commit • ChØ ng−êi t¹o ra table hay DBA míi cã thÓ xãa table 12. 12. VÝ dô COMMENT ON TABLE EMP IS ‘ THONG TIN NHAN VIEN’.2. 12.3 Thay ®æi tªn object Dïng lÖnh RENAME ®Ó thay ®æi tªn object. Có ph¸p nh− sau: DROP TABLE table_name [CASCADE CONSTRAINTS] Trong ®ã: Option CASCADE ®Ó xãa tÊt c¶ c¸c rµng buéc toµn vÑn liªn quan ®Õn table bÞ xãa. VÝ dô 3 ALTER TABLE emp DROP CONSTRAINT emp_mgr. Có ph¸p nh− sau: TRUNCATE TABLE table_name [REUSE STORAGE] Trong ®ã: §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 53 . Có ph¸p nh− sau: RENAME old TO new Trong ®ã: Old: Tªn cò New: tªn míi VÝ dô RENAME emp TO employee 12.EMPNO IS ‘ MA SO NHAN VIEN’.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . VÝ dô 4 ALTER TABLE dept DISABLE CONSTRAINT dept_prim.2. VÝ dô 2 ALTER TABLE emp MODIFY (ename CHAR(25).

4. Xem trong USER hiÖn t¹i cã tÊt c¶ bao nhiªu b¶ng.3 D÷ liÖu trong tõ ®iÓn d÷ liÖu Trung t©m cña c¬ së d÷ liÖu ORACLE lµ data dictionary. HiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c lo¹i ®èi t−îng trong tõ ®iÓn d÷ liÖu: SELECT DISTINCT OBJECT_TYPE FROM USER_OBJECTS. view. Data dictionary tù ®éng ®−îc t¹o ra khi c¬ së d÷ liÖu ORACLE ®−îc t¹o. C¸c view trong tõ ®iÓn d÷ liÖu chøc c¸c th«ng tin d−íi d¹ng dÔ nh×n h¬n b¶ng. Thªm rµng buéc duy nhÊt (UNIQUE) cho 2 column PROJECT_ID vµ EMPNO cña b¶ng ASSIGNMENTS. 2. C¸c table cña tõ ®iÓn d÷ liÖu ®−îc t¹o ra b»ng lÖnh CREATE DATABASE vµ chØ ®−îc t¹o tõ user SYS. §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 54 . Thªm column HOURS kiÓu NUMBER vµo b¶ng ASSIGNMENTS. SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLE. Muèn hiÓn thÞ toµn bé th«ng tin vÒ c¸c table. Xem c¸c th«ng tin vÒ c¸c rµng buéc trong USER_CONSTRAINTS. Ngoµi ra cßn cã c¸c view quan träng kh¸c lµ: • DICTIONARY: Th«ng tin vÒ toµn bé c¸c table. snapshot trong tõ ®iÓn d÷ liÖu • TABLE_PRIVILEGES: Th«ng tin vÒ viÖc g¸n quyÒn trªn c¸c ®èi t−îng • IND: ®ång nghÜa cña USER_INDEX. chØ xãa d÷ liÖu 12. SELECT * FROM TAB. 3.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL Option REUSE STORAGE gi÷ l¹i khung ®Ó chøa.4 Bµi tËp 1. ORACLE cËp nhËt lªn data dictionary b»ng c¸c lÖnh DDL (Data Define Language). Sö dông view USER_OBJECTS hiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng user së h÷u. view. vÝ dô c¸c b¶ng ®−îc t¹o bëi user • ALL_xxx: lµ tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng mµ user cã quyÒn truy nhËp • DBA_xxx: tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng trong database • V$: C¸c thùc thi cña Server. 12. HiÓn thÞ cÊu cña USER_OBJECT DESCRIBE USER_OBJECT. 5. Thªm column COMMENTS kiÓu LONG vµo b¶ng PROJECTS. HiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c b¶ng m· user ®ã së h÷u: SELECT OBJECT_NAME FROM USER_OBJECT WHERE OBJECT_TYPE = ‘TABLE’.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . snapshot trong tõ ®iÓn d÷ liÖu dïng lÖnh SELECT * FROM DICTIONARY. Cã c¸c d¹ng view lµ: • USER_xxx: lµ nh÷ng ®èi t−îng thuéc user .

]) VALUES (value.1 WHERE ename = 'SCOTT'. sal FROM emp WHERE sal > 1000 13..empno) WHERE empno IN (SELECT empno FROM commission).deptno) WHERE deptno IN (SELECT deptno FROM dept WHERE loc = 'DALLAS' OR loc = 'DETROIT'). loc) VALUES (50.. sal) SELECT ename.1.).1*AVG(sal).deptno = b. comm) = (SELECT 1. column. (sal.)] SELECT select_list FROM table(s) VÝ dô INSERT INTO emp_tmp (ename.column. Có ph¸p nh− sau : UPDATE table [alias] SET column [. dname. Chó thÝch: . VÝ dô 3 UPDATE emp a SET deptno = (SELECT deptno FROM dept WHERE loc = 'BOSTON'). 'MARKETING'.1 .Thay l−¬ng cña mçi nh©n viªn b»ng l−¬ng trung b×nh cña bé phËn * 1.Thay commission cña mçi nh©n viªn b»ng commission trung b×nh cña bé phËn * 1. sal = sal * 1.3 Xãa dßng §Ó xãa dßng dïng lÖnh DELETE..Thay DEPTNO cña c¸c nh©n viªn nµy b»ng DEPTNO cña Boston .1 ChÌn mét row vµo table §Ó chÌn mét row vµo table dïng lÖnh INSERT. . VÝ dô INSERT INTO dept (depno..5*AVG(comm) FROM emp b WHERE a.. hiredate = sysdate.empno = emp. column. VÝ dô 2 UPDATE emp SET comm = (SELECT comm FROM commission C WHERE C. Có ph¸p nh− sau: INSERT INTO tablename ([column.. 'SAN JOSE') ChÐp d÷ liÖu tõ table kh¸c INSERT INTO table [(column.] = [expr.. subquery] [WHERE condition] VÝ dô 1 UPDATE emp SET job = 'SALEMAN'. value ..C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . Có ph¸p nh− sau: §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 55 .5 13.2 ChØnh söa d÷ liÖu §Ó chØnh söa d÷ liÖu dïng lÖnh UPDATE.CËp nhËt c¸c nh©n viªn ë Dallas hoÆc Detroit .FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 13 C¸c lÖnh Thao t¸c d÷ liÖu kh¸c 13.

4 Lçi rµng buéc d÷ liÖu Th«ng th−êng khi thùc hiÖn c¸c lÖnh thao t¸c d÷ liÖu hay gÆp ph¶i c¸c lçi rµng buéc toµn vÑn d÷ liÖu. update.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL DELETE FROM table [WHERE condition] VÝ dô DELETE FROM emp WHERE deptno = 10. 13. delete.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . SET AUTO[COMMIT] ON/OFF Tù ®éng COMMIt khi thùc hiÖn c¸c lÖnh Insert. 13. tho¸t khái SQL*Plus. COMMIT.5 LÖnh ®iÒu khiÓn giao dÞch Mét c©u lÖnh SQL cã thÓ gåm • LÖnh DML thao t¸c d÷ liÖu • LÖnh DDL ®Þnh nghÜa d÷ liÖu • LÖnh DCL ®iÒu khiÓn truy nhËp d÷ liÖu Mét giao dÞch b¾t ®Çu khi mét lÖnh SQL ®−îc thùc hiÖn Mét giao dÞch kÕt thóc mét trong c¸c tr−êng hîp sau: • COMMIT hoÆc ROLLBACK • C¸c lÖnh DDL vµ DCL thùc hiÖn (tù ®éng commit) • Lçi. UPDATE DEPT SET DNAME = ‘MARKETING’.’LAS VEGAS’). chØnh söa hay khi xo¸ ®i kh«ng ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn toµn vÑn. SAVEPOINT INSERT_DONE. Có ph¸p c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn giao dÞch: COMMIT KÕt thóc giao dÞch hiÖn t¹i.’TESTING’. ROLLBACK TO INSERT_DONE . VÝ dô: INSERT INTO DEPT VALUES (50. thùc hiÖn c¸c chuyÓn ®æi d÷ liÖu SAVEPOINT name X¸c ®Þnh ®iÓm savepoint cña giao dÞch ROLLBACK [TO SAVEPOINT name] Quay l¹i d÷ liÖu ë ®iÓm SAVEPOINT hoÆc toµn bé giao dÞch. UPDATE DEPT SET DNAME = ‘MARKETING’ WHERE DNAME =’SALES’. §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 56 . hÖ thèng bÞ down. C¸c lçi nµy xuÊt hiÖn khi cã c¸c rµng buéc tr−íc ®ã mµ d÷ liÖu nhËp vµo. M· lçi: ORA_02292: INTEGRITY CONSTRAINT Sau ®ã b¸o tªn cña Constraint bÞ lçi.

CËp nhËt tr−êng ASIGNMENT_TYPE tõ WT thµnh WR. 14 Sequence vµ index 14. Thªm d÷ liÖu vµo b¶ng PROJECTS. dïng lÖnh create nh− sau CREATE SEQUENCE sequence_name INCREMENT BY integer START WITH integer [MAXVALUE integer] [MINVALUE integer] [CYCLE/NO CYCLE].00 WR 20 2 7844 01-JAN-89 10-JAN-89 45.6 Bµi tËp 1. §Ó lµm viÖc víi c¸c sequence. Sequence dïng ®Ó t¹o khãa chÝnh mét c¸ch tù ®éng cho d÷ lÖu. Sequence th−êng dïng ®Ó t¹o khãa chÝnh trong sinh m· tù ®éng. Con sè sequence nµy cã chiÒu dµi tèi ®a lµ 38 sè.1.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . 4. §Ó t¹o sequence. NhËp thªm sè liÖu vµo b¶ng ASSIGNMENTS. vµ ®−îc t¹o bëi Oracle sever.1 T¹o Sequence Sequence lµ danh s¸ch tuÇn tù cña con sè.1 Sequence 14.00 WR 15 1 7902 04-JAN-88 07-JAN-88 55. dïng lÖnh SQL víi c¸c cét gi¶ sau CURRVAL Cho gi¸ tri hiÖn thêi cña sequence NEXTVAL T¨ng gi¸ tri hiÖn thêi cña sequence vµ cho gi¸ trÞ sau khi t¨ng ph¶i x¸c ®Þnh tªn sequence tr−íc currval vµ nextval §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 57 . Thªm d÷ liÖu vµo b¶ng ASSIGNMENTS. PROJID EMPNO A_START_DATE A_END_DATE BILL_RATE ASSIGN_TYPE HOURS 1 7369 01-JAN-88 03-JAN-88 50. Trong ®ã: INCREMENT BY : chØ ®Þnh kho¶ng c¸ch START WITH : ChØ ®Þnh sè ®Çu tiªn MAXVALUE : Gi¸ trÞ lín nhÊt cña MINVALUE : Gi¸ trÞ nhá nhÊt cña CYCLE/NO CYCLE: D·y tuÇn tù cã quay CYCLE cña d·y sè tuÇn tù cña d·y sè tuÇn tù d·y tuÇn tù d·y tuÇn tù vßng khi ®Õn ®iÓm cuèi. MÆc ®Þnh lµ NO VÝ dô: CREATE SEQUENCE sample_sequence INCREMENT 1 STRAT WITH 2 MAXVALUE 100.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 13. Cã thÓ dïng chung cho nhiÒu ®èi t−îng.50 PF 30 3. PROJID P_DESC P_START_DATE P_END_DATE BUDGET_AMOUNT MAX_NO_STAFF 1 WRITE C030 COURSE 02-JAN-88 07-JAN-88 500 1 2 PROOF READ NOTES 01-JAN-89 10-JAN-89 600 1 2.

column.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL sequence.CURRVAL schema.CURRVAL sequence.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . th× cßn ph¶i chØ ra datalink schema. INTERSET.NEXTVAL §Ó truy cËp c¸c sequence kh«ng thuéc schema hiÖn thêi. §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 58 . Xo¸ b»ng lÖnh: DROP SEQUENCE sequence_name .2 Index Index lµ mét cÊu tróc c¬ së d÷ liÖu.NEXTVAL §Ó truy cËp c¸c sequence tõ xa. 14.sequence..sequence.CURRVAL@dblink schema.sequence. Index bao gåm mét key value ( mét cét (column) trong hµng (row) ) vµ rowid.]).NEXTVAL@dblink Sö dông sequence CURRVAL vµ NEXTVAL cã thÓ ®−îc sö dông trong c¸c tr−êng hîp sau: • Trong danh s¸ch lùa chän cña c©u lÖnh SELECT • Trong mÖnh ®Ò VALUES cña c©u lÖnh INSERT • Trong mÖnh ®Ò SET cña c©u lÖnh UPDATE • Kh«ng ®−îc sö dông CURRVAL vµ NEXTVAL trong c¸c tr−êng hîp sau • Trong c©u hái con • Trong c¸c view vµ snapshot • Trong c©u lÖnh SELECT cã t¸c tö DISTINCT • Trong c©u lÖnh SELECT cã sö dông GROUP BY hay ORDER BY • Trong c©u lÖnh SELECT cã sö dông c¸c phÐp to¸n tËp hîp nh− UNION. Có ph¸p: CREATE [UNIQUE]] INDEX index_name ON TABLE ( column [. ®−îc sever sö dông ®Ó t×m mét row trong b¶ng mét c¸ch nhanh chãng.sequence. th× ph¶i chØ ra tªn schema schema.1..2 Xo¸ vµ söa sequence Söa b»ng lÖnh: ALTER SEQUENCE sequence_name INCREMENT BY integer START WITH integer [MAXVALUE integer] [MINVALUE integer] [CYCLE/NO CYCLE]. MINUS • Trong mÖnh ®Ò WHERE cña c©u lÖnh SELECT • GÝa trÞ DEFAULT cña cét trong c©u lÖnh CREATE TABLE hay ALTER TABLE • Trong ®iÒu kiÖn cña rµng buéc CHECK 14.

. Xo¸ INDEX b»ng lÖnh: DROP INDEX index_name . • Dïng Index khi mµ viÖc lÊy d÷ liÖu <15% sè row trong b¶ng. VÝ dô: Thªm mét row vµo b¶ng tÊt c¶ c¸c Index sÏ ®−îc update.----. • Primaryvµ unique key ( khãa chÝnh vµ khãa duy nhÊt) tù ®éng cã index. T¹o Index trªn cét PROJID cho b¶ng ASSIGNMENT. Có ph¸p CREATE [OR REPLACE] [FORCE] VIEW view_name [(column. • Index nh÷ng column nµo dïng ®Ó nèi gi÷a c¸c b¶ng lÉn nhau. Tuy nhiªn nÕu cã qu¸ nhiÒu index sÏ g©y ¶nh h−ëng ®Õn sè liÖu khi mµ d÷ liÖu trong table bÞ thay ®æi thø tù theo index. HiÓn thÞ danh s¸ch cña nh©n viªn thuéc sù qu¶n lý cña ng−êi cã tªn lµ 1 biÕn ®−îc nhËp tõ bµn phÝm EMPNO ---------7698 7654 7499 7844 7900 7521 ENAME ------BLAKE MARTIN ALLEN TURNER JAMES WARD JOB MGR ------------MANAGER 7839 SALESMAN 7698 SALESMAN 7698 SALESMAN 7698 CLERK 7698 SALESMAN 7698 HIREDATE SAL COMM DEPTNO ---------. column. ql sÏ kiÓm tra ®iÒu kiÖn phï hîp trong mÖnh ®Ò where cña view. WITH CHECK OPTION CONSTRAINT §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL : ®Ó t¹o view chÌn lªn view cïng tªn : ®Ó t¹o view c¶ khi table hay view nµo ®ã kh«ng tån t¹i trong c©u lÖnh SELECT. §Ó ®Þnh nghÜa mét view dïng query trªn mét b¶ng hay mét view nµo ®ã..C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . VÝ dô: CREATE INDEX i-ENAME ON EMP (ENAME). :Tªn c¸c column cña view : nÕu cã lÖnh insert hoÆc update lªn vie−. Trang 59 . nh−ng nªn cã index cho foreign key( khãa ngo¹i).)] AS SELECT statement [WITH CHECK OPTION [CONSTRAINT constraint_name]].---------01-05-1981 2850 30 28-09-1981 1250 1400 30 20-02-1981 1600 300 30 08-09-1981 1500 0 30 03-12-1981 950 30 22-02-1981 1250 500 30 15 T¹o view 15.1 View View lµ mét table logic. Mäi t¸c ®éng lªn view ®Òu g©y ¶nh h−ëng tíi table cña view ®ã. Sè l−îng index cho mét table lµ kh«ng giíi h¹n. : chØ ra tªn cña ®iÒu kiÖn kiÓm tra.3 Bµi tËp 1.. 2. 14.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL • Dïng index ®Ó query cho nhanh. • Kh«ng nªn dïng Index cho c¸c b¶ng nµo chØ cã vµi row. C¸c thµnh phÇn cña view dùa trªn table hoÆc lµ trªn view kh¸c. vµ insert. §èi víi c¸c kho¸ PRIMARY KEY vµ UNIQUE KEY tõ kho¸ UNIQUE ®−îc tù ®éng thªm khi t¹o INDEX. Nªn chän lùa gi÷a yªu cÇu query. view kh«ng ph¶i lµ n¬i l−u tr÷ d÷ liÖu ë møc vËt lý. update ®Ó cã mét index hîp lý. Trong ®ã OR REPLACE FORCE column. NÕu kh«ng d÷ liÖu sÏ chØ kiÓm tra c¸c rµng buéc toµn vÑn cña b¶ng. vµ ng−îc l¹i. column.-----.

trªn table cã nh÷ng cét not Null mµ kh«ng dïng default value ( bëi v× trong tr−êng hîp nµy view sÏ cã Ýt colunm h¬n table table. avg(sal) FROM emp. Xãa c¸c view ChØ nh÷ng ng−êi t¹o view míi cã quyÒn DROP DROP VIEW dept_view. avsal) AS SELECT dname. distinct.deptno GROUP BY dname. dept WHERE emp. dept FROM emp. • Kh«ng thÓ nµo insert. sal FROM emp WHERE deptno = 10. khi query cña view chøa c¸c to¸n tö join. group by. maxsal. VÝ dô 2 CREATE VIEW dept_summary (name. §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 60 . minsal. View cã thÓ thùc hiÖn c¸c lÖnh SQL sau • Select • Insert (insert trªn view còng ¶nh h−ëng lªn table) • Update (¶nh h−ëng lªn table) • Comment Tuy nhiªn cã nh÷ng rµng buéc sau: • Kh«ng thÓ insert. set. group.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL VÝ dô 1 CREATE VIEW emp_view AS SELECT empno. ename. min(sal).deptno = dept. nÕu nh− trong view cã dïng with check option. VÝ dô 3 CREATE VIEW dept_view AS SELECT eame. update trªn view. • Kh«ng thÓ nµo insert trªn view. sal*12 Annsal FROM emp WHERE deptno = 20 WITH CHECK OPTIION CONSTRAINT dept_check. Nªn insert 1 row vµo view. max(sal). thùc chÊt lµ insert row ®ã vµo table sÏ kh«ng hîp lÖ). update trªn view.

nÕu view nµy cã dïng biÓu thøc decode. ViÖc g¸n quyÒn ®−îc thùc hiÖn bëi ng−êi qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu. M¹t khÈu lµ change_on_install §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 61 . WT hoÆc ED EMPNO cã gi¸ trÞ NOT NULL BILL_RATE < 50 Víi ASSIGN_TYPE Lµ PS BILL_RATE < 60 Víi ASSIGN_TYPE Lµ WT BILL_RATE < 70 Víi ASSIGN_TYPE Lµ ED 2. 15.2) CHARCOL1 VARCHAR2(60) CHARCOL2 VARCHAR2(60) DATECOL1 DATE DATECOL2 DATE 16 QuyÒn vµ b¶o mËt 16.------.. G¸n quyÒn hoÆc lo¹i bá: §Ó thùc hiÖn g¸n quyÒn cho mét ®èi t−îng dïng lÖnh Grant lo¹i bá quyÒn h¹n dïng Revoke (hoÆc b»ng c¸c c«ng cô hç trî kh¸c nh− Oracle Enterprise manager) C¸c quyÒn bao gåm: • B¶o mËt CSDL • B¶o mËt hÖ thèng • B¶o mËt d÷ liÖu • QuyÒn hÖ thèng: QuyÒn truy nhËp vµ CSDL • QuyÒn trªn ®èi t−îng: Thao t¸c nèi dung cña c¸c ®èi t−îng CSDL • Schema lµ tËp howpjc ¸c ®èi t−îng nh− tables. Trong Oracle b¹n sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc c¸c thao t¸c mµ kh«ng cã c¸c quyÒn t−¬ng øng.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL • Kh«ng thÓ nµo insert trªn view.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .66667 5000 1300 8750 3 0 20 2235 3300 800 11175 5 0 30 1566. • Nh÷ng query cña view kh«ng thÓ nµo tham kh¶o vµo 2 column gi¶ nextval..2 Bµi tËp 1. CSDL: Khi cµi ®Æt xong hÖ qu¶n trÞ CSDL ORACLE mÆc ®Þnh ®· cã 2 user.PRIVILEGE Privileges lµ c¸c quyÒn h¹n ®−îc thùc hiÖn c¸c thao t¸c hoÆc thùc hiÖn viÖc truy nhËp ®Õn c¸c ®èi t−îng d÷ liÖu.---------10 2916. §Þnh nghÜa b¶ng MESSAGES cã cÊu tróc Column name Data Type --------------------------------------------------NUMCOL1 NUMBER(9. T¹o view ®Ó nhËp sè liÖu vµo b¶ng ASIGNMENT víi c¸c ®iÒu kiÖn sau: PROJID <2000. C¸c quyÒn h¹n nµy ®−îc g¸n cho User ®Ó cã thÓ thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn c¸c ®èi t−îng chØ ®Þnh.---------. view. P_START_DATE<P_END_DATE C¸c gi¸ trÞ cã thÓ chÊp nhËn cña assign_type lµ PS. currval dïng cho sequence). currval (nextval. T¹o view cã hiÓn thÞ nh− sau: select * from aggredates.---------.---------.66667 2850 950 9400 6 4 2. • SYS: Cã quyÒn cao nhÊt. DEPTNO AVERAGE MAXIMUN MINIMUN SUM NO_SALS NO_COMMS -----.2) NUMCOL2 NUMBER(9.1 QuyÒn .---------.

.privilege.user. Y còng bÞ thay ®æi quyÒn h¹n theo. G¸n quyÒn GRANT privilege[. DBA cã quyÒn • CREATE USER : T¹o user míi • DROP USER :Xo¸ user • DROP ANY TABLE :Xo¸ table • BACKUP ANY TABLE :T¹o c¸c backup table. dÔ dµng thay ®æi..] Xo¸ quyÒn REVOKE privilege[....] 16.2 ROLE Role lµ tªn cña mét nhãm c¸c quyÒn h¹n.. Chi tiÕt xem trong phÇn qu¶n trÞ ORACLE.] FROM user [. LÖnh t¹o user cña ng−êi cã quyÒn DBA nh− sau: CREATE USER user_name IDENTIFY BY password.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . LÖnh t¹o Role: CREATE ROLE role [IDENTIFY BY password]. QuyÒn trªn ®èi t−îng: • CREATE SESION: Truy nhËp vµo CSDL • CREATE TABLE: t¹o b¶ng trong user ®ã • CREATE SEQUENCE: T¹o sequence • CREATE VIEW: T¹o view • CREATE PROCEDURE: T¹o procedure • .privilege... Y cã quyÒn trªn role A tøc lµ role A cã quyÒn g× th× X. §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 62 .FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL • SYSTEM: Cã quyÒn thÊp h¬n SYS. t¨ng tÝnh mÒm dÎo trong qu¶n trÞ. Y cã quyÒn t−¬ng øng khi role A bÞ thay ®æi quyÒn h¹n th× X.. Nã ®−îc t¹o ®Ó qu¶n lý quyÒn h¹n cho c¸c øng dông hoÆc nhãm c¸c User.user. G¸n privilege cho Role G¸n Role cã c¸c ®èi t−îng Mét sè Role hay dïng: • CONNECT • RESOURCE LÖnh g¸n vµ xo¸ Role gièng nh− lÖnh g¸n vµ xo¸ Privilege.. MËt khÈu lµ MANAGER QuyÒn hÖ thèng Trong c¸c quyÒn hÖ thèng quyÒn DBA lµ lín nhÊt. VÝ dô hai ®èi t−îng X.] TO user [. ViÖc dïng role cho phÐp qu¶n lý thèng nhÊt trªn c¸c ®èi t−îng.

1 Có ph¸p lÖnh PL/SQL • Mçi lÖnh SQL kÒt thóc b»ng dÊu (. 17 tæng quan vÒ pl/sql vµ procedure builder 17. • Lµm ®¬n gi¶n ®o¹n ch−¬ng tr×nh SQL. Có ph¸p CREATE PUBLIC SYNONYM synonym_name FROM [OWNER. tªn dµi nh− vËy th× ®o¹n ch−¬ng tr×nh sÏ dµi sÏ dÔ lÇm lÉn. EXCEPTION /Kh«ng b¾t buéc/ Hµnh ®ång nÕu lçi xuÊt hiÖn. sequence.]object_name.EMPLY.) • LÖnh ®Þnh nghÜa CSDL (DDL) kh«ng ®−îc sö dông trong PL/SQL • LÖnh SELECT tr¶ vÒ nhiÒu dßng cã thÓ g©y exception • LÖnh DML cã thÓ t¸c ®éng trªn nhiÒu dßng 17. Cã thÓ t¹o mét synonym cho phÐp mäi ng−êi cã thÓ tham kh¶o tíi CREATE PUBLIC EMP FOR EMP_01. VÝ dô: Chóng ta cã mét table EMPLY trong schema emp_01 Khi lËp tr×nh th× ph¶i truy xuÊt theo emp_01.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 16. snapshot. package vµ c¸c synonym kh¸c. §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 63 . TÝnh b¶o mËt lµ v× synonym lµ bÝ danh. procedure.2 PL/SQL block Khèi lÖnh PL/SQL gåm c¸c thµnh phÇn DECLARE /Kh«ng b¾t buéc/ §Þnh nghÜa c¸c biÕn BEGIN §o¹n lÖnh.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . view. Dïng Synonyms cã nh÷ng lîi ®iÓm sau: • Kh«ng tèn thªm n¬i l−u tr÷ kh¸c bëi v× nã ®· ®−îc cÊt trªn tõ ®iÓn d÷ liÖu. • T¨ng tÝnh b¶o mËt cho database. nªn ng−êi sö dông dïng bÝ danh nµy sÏ kh«ng ®o¸n ®−îc thªm th«ng tin g×. EMPLY. function. • Cã thÓ cho phÐp mäi ng−êi (public) truy xuÊt c¸c ®èi t−îng cña Oracle.EMPLY.3 Synonym Synonyms lµ bÝ danh cho mäi ®èi t−îng cña Oracle. C¸c ®èi t−îng cña Oracle lµ table. Nªn chóng ta ph¶i dïng synonym CREATE SYNONYM EMP FOR EMP_01. END. VÝ dô 1 DECLARE empno NUMBER(4):=7788.

. loc INTO v_deptno.. END.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL BEGIN UPDATE emp SET sal = 9000 WHERE empno = 0001. Procedure Builder cã mét sè thµnh phÇn sau: • Object Navigator lµ phÇn hiÓn thÞ mäi ®èi tîng trong Procedure Builder's • Program Unit editor • PL/SQL Interpreter • Wizard Object Navigator.3 Giíi thiÖu Procedure builder Trong Procedure Builder cã thÓ x©y dùng c¸c ®o¹n ch−¬ng tr×nh PL/SQL nh− program units. BEGIN SELECT deptno. libraries. 17. më (-) c¸c node ®Ó xem th«ng tin • Cã thÓ connect vµo CSDL ®Ó xem th«ng tin vÒ c¸c ®èi t−îng trong CSDL • KÐo th¶ ®Ó copy ®èi t−îng • T×m kiÕm ®èi t−îng Program Unit editor • T¸c dông: Dïng ®Ó so¹n th¶o ®o¹n ch−¬ng tr×nh PL/SQL dÔ dµng • C¸ch gäi: NhÊn ®óp vµo icon bªn tr¸i cña program unit. v_loc FROM dept WHERE dname = 'SALES'. END.. VÝ dô 2 DECLARE v_deptno NUMBER(2).C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . HoÆc NhÊn ®óp vµo nót (+) ®Ó t¹o Program unit míi • TiÖn Ých Compile: DÞch §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 64 . vµ database triggers ë c¶ client-side vµ server-side.. §Æc tÝnh • §ãng (+). v_loc VARCHAR2(15).

• C«ng cô nµy gióp dÔ dµng h¬n trong viÖc x©y dùng c¸c program unit. Step out: Thùc hiÖn phÇn cßn l¹i cña ch−¬ng tr×nh Go: Thùc hiÖn ®Õn cuèi ch−¬ng tr×nh vµ dõng l¹i khi cã breakpoint §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 65 . T¹o mét program unit • T¹o míi b»ng c¸ch nhÊn vµo nót (+) trªn thanh toolbar. th«ng b¸o lçi hiÖn lªn t¹i dßng cuèi cña cöa sè Database Trigger • T¹o míi: NhÊn vµo nót (+). chän lo¹i database Trigger • So¹n th¶o: Gièng nh− víi Program unit Thªm c¸c lùa chän thuéc tÝnh cña trigger. • C¸c c«ng cô trong interpreter Step into: Thùc hiÖn tiÕp ®Õn dßng lÖnh tiÕp theo (cã thÓ ngoµi program unit) Step over: Thùc hiÖn tiÕp ®Õn dßng lÖnh tiÕp theo nh−ng chØ trong Program unit ®ã.. d÷ liÖu. Cã thÓ dïng import vµ export trªn menu file ®Ó ®−a thªm/lo¹i bá ®o¹n text Chän Syntax palete trong menu program ®Ó trî gióp vÒ có ph¸p Compile ®Ó t×m lçi.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL New: T¹o míi Name: T×m theo c¸c program unit Delete: Xo¸ Close: §ãng Help: Trî gióp Apply Revert PL/SQL Interpreter • Khi chän mét program unit nµo ®ã. kiÓm tra c¸c biÕn runtime. söa lçi c¸c Program Unit trong PL/SQL interpreter gåm cã: Toolbar Command line • T¹o c¸c breakpoint (nhÊn ®óp vµo sè dßng lÖnh) ®Ó dõng ®o¹n ch−¬ng tr×nh.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . • So¹n th¶o Trî gióp so¹n th¶o b»ng menu edit. Néi dung cña program unit sÏ hiÖn lªn cöa sè Interpreter ®Ó debug. • Cöa sè interpreter cßn cã phÇn ®¸nh lÖnh PL/SQL sau dÊu nh¾c PL/SQL> Wizard • Cöa sæ Wizard hiÓn thÞ khi t¹o mét program unit míi b»ng c«ng cô Wizard. T×m vÕt söa lçi c¸c Program Unit • T×m vÕt..

COMMIT.1 IF IF condition THEN actions [ELSIF condition THEN actions] [ELSE actions] END IF VÝ dô 1 IF ename := 'SCOTT' THEN beam_me_up := 'YES'.. Tæ chøc c¸c PL/SQL Program Unit • C¸c PL/SQL Program Unit th−êng ®−îc tæ chøc l¹i trong c¸c library (.2 LOOP vµ EXIT LOOP actions..PPL). 18. END IF. IF counter = 10 THEN §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 66 .. ELSE action:='Invalid'. .PLL/. ROLLBACK.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL Reset: Bá c¸c breakpoint. VÝ dô 2 IF choice= 1 THEN action := 'Run payroll'. END IF..C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . • Stored Program Unit: CÊt Program Unit thµnh c¸c Stored Program Unit trong CSDL 18 có ph¸p lËp tr×nh 18. ELSE beam_me_up := 'NO'. [EXIT loop_label [WHEN condition]] END LOOP VÝ dô 1: LOOP counter:=counter-1 INSERT INTO numbered_rows VALUES (counter). ELSIF choice=2 THEN action:='Run'. ELSIF choice=3 THEN action:='Backup'. Create: T¹o mét library míi Open: Më library Save: Ghi l¹i thay ®æi • Attached library: Sö dông c¸c program unit trong c¸c Attached library nh− c¸c hµm mÆc ®Þnh.

VÝ dô 2: LOOP ..FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL COMMIT. .. EXIT WHEN total_sals = 60000... EXIT.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . GOTO label1 §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 67 .2000 LOOP INSERT INTO numbered_rows VALUES (i). END IF. END LOOP...3 FOR FOR control_variable IN [REVERSE] low_value . 18.. .....5 GOTO GOTO label VÝ dô BEGIN <<label1>> . END LOOP. preserve_i:=i..4 WHILE WHILE condition VÝ dô WHILE Bill<250 LOOP actions. 18. END LOOP. high_value VÝ dô FOR I IN 1.. END LOOP.. 18...

Sè dßng phô thuéc vµo c©u lÖnh query sau nã.ename. exit when v_a%notfound. m v_a%rowtype. non_sales NUMBER:=0.job) values (m. loop fetch v_a into m. §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 68 . end. dept_rec c1%ROWTYPE. insert into t_thu(empno.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 19 cursor 19.1 §Þnh nghÜa Cursor: lµ kiÓu biÕn cã cÊu tróc. §ãng cursor Close <tªn cursor> vd: Close x.job). vd: cursor x is select deptno from dept where deptno=10. ename. begin open v_a. loc FROM dept FOR UPDATE OF loc.m. end loop. vÝ dô 2: DECLARE CURSOR c1 IS SELECT dname. vd: open x(10).empno. LÊy d÷ liÖu Fetch <tªn cursor> into <tªn biÕn> Vd: fetch x into b. vd: cursor x(b number) is select * from dept where deptno>b.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . cho phÐp ta xö lý d÷ liÖu gåm nhiÒu dßng. Trong qu¸ tr×nh xö lý cursor nh− lµ mét con trá vÞ trÝ cña row ®ang xö lý C¸c b−íc sö dông biÕn cursor: Khai b¸o -> më -> lÊy d÷ liÖu ®Ó xö lý -> ®ãng Khai b¸o cursor <ten( danh s¸ch biÕn)> is <c©u lÖnh select>: Më vïng d÷ liÖu cÊt tr÷ th«ng tin xö lý. close v_a. Më cursor open <ten (trÞ cña biÕn)> vd: open x. m. sales_count NUMBER:=0. C¸c thuéc tÝnh %isopen : tr¶ l¹i gi¸ trÞ True nÕu cursor ®ang më %notfound : tr¶ l¹i gi¸ trÞ True nÕu lÖnh fetch hiÖn thêi tr¶ l¹i kh«ng cã row %found : tr¶ l¹i gi¸ tri true cho ®Õn khi fetch kh«ng cßn row nµo %rowcount : tr¶ l¹i sè row ®· ®−îc thùc hiÖn b»ng lÖnh fetch VÝ dô1: declare cursor v_a is select * from emp.

INSERT INTO counts (sales_set.ENAME%TYPE. non_sales_set) VALUES (sales_count. END. EXIT WHEN c1%NOTFOUND. Last_name NAME. COMMIT. END LOOP.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL BEGIN OPEN c1.. CLOSE c1.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .loc!='DALLAS' THEN UPDATE dept SET loc='DALLAS' WHERE CURRENT OF c1.dname = 'SALES' AND dept_rec. VÝ dô §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 69 . KiÓu d÷ liÖu Record Có ph¸p TYPE type_name IS RECORD OF (Col1 datatype [NOT NULL{:=|DEFAULT} expr].dname!='SALES' AND dept_rec. 19. sales_count:=sales_count+1.2 KiÓu d÷ liÖu Table vµ Record KiÓu d÷ liÖu Table Có ph¸p: TYPE type_name IS TABLE OF datatype [NOT NULL] INDEX BY BINARY_INTEGER. END IF. var type_name. non_sales). (Col2 datatype [NOT NULL{:=|DEFAULT} expr]. VÝ dô TYPE NAME IS TABLE OF EMP.loc!='NEWYORK' THEN UPDATE dept SET loc ='NEWYORK' WHERE CURRENT OF c1. ELSIF dept rec. LOOP FETCH c1 INTO dept_rec. var type_name. non_sales:=non_sales+1. First_name NAME.. IF dept_rec.).

INTO var1. [cursor_var] FROM table1. §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 70 .. §Ó ®Þnh nghÜa kiÓu d÷ liÖu b¶n ghi. condition2. mgr number(4)..C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . var2.. Emp_record emp_rec.. loc INTO v_deptno. 19.. ename char(10)...2).. INTO. §Ó sao kiÓu d÷ liÖu cña mét biÕn nµo ®ã.. trong ®ã: INTO var1. comm number(7.4 C©u lÖnh SELECT.job%type)vµ ®−a ra th«ng b¸o thÝch hîp vµo b¶ng MESSAGES... X salgade%TYPE X sÏ cã kiÓu d÷ liÖu gièng biÕn salgrade. lµ mét biÕn cã thÓ gi÷ nhiÒu gi¸ trÞ vµ lµ mét tËp hîp c¸c biÕn t−¬ng øng víi c¸c tr−êng trong table.. [cursor_var] ®Ó ®−a gi¸ trÞ trong table vµo trong c¸c biÕn ( cã thÓ lµ biÕn cursor )..5 Bµi tËp 1. job char(9). VÝ dô: SELECT deptno. table2. hiredate date default sysdate.empno. [WHERE condition1. deptno number(2) not null ). trong PL/SQL Có ph¸p SELECT col1.. §Ó truy nhËp ®Õn c¸c tr−êng trong d÷ liÖu b¶n ghi dïng gièng nh− trong 1 row. ViÕt ®o¹n ch−¬ng tr×nh t×m kiÕm c¸c hµng trong b¶ng EMP víi biÕn ®−îc ®−a tõ ngoµi vµo lµ &1 d¹ng JOb_type(emp. var2.] [FOR UPDATE]..2).] [HAVING condition1. col2 .FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL TYPE emp_rec IS RECORD OF empno number(4) not null... x. sal number(7.. v_loc FROM dept WHERE dname = ‘SALES’..sal. 19. 19. Var varref%ROWTYPE Trong ®ã Var : biÕn b¶n ghi Varref : Tªn b¶ng VÝ dô: X emp%ROWTYPE.. ] [GROUP BY col1. VÝ dô x. col2. condition2.3 Sao kiÓu d÷ liÖu B¶n ghi trong PL/SQL.

ngµy gia nhËp c¬ quan cã ph¶i lµ th¸ng 10 (DEC) vµ ®−a gi¸ trÞ kiÓm tra nµy vµo b¶ng message cét charcol1 (thö víi c¸c gi¸ trÞ 7654. §−a vµo vßng lÆp v tõ 1 ®Õn 10 lÖnh UPDATE messages SET numcol2=100 WHERE numcol1 = v. 2 nÕu row 2 ®−îc Insert. kh¶ n¨ng sö dông c¸c thñ tôc chung.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 2. t¨ng tÝnh b¶o mËt vµ an toµn d÷ liÖu. 7900. OUT hoÆc IN OUT th× ngÇm ®Þnh sÏ lµ IN §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 71 . IN OUT : ChØ ra r»ng b¹n ph¶i g¸n trÞ cho argument khi gäi procedure vµ procedure sÏ tr¶ l¹i trÞ argument tíi m«i tr−êng gäi. ViÕt ®o¹n ch−¬ng tr×nh ghi d÷ liÖu vµo b¶ng MESSAGES víi cét NUMCOL1 mang gi¸ trÞ lµ 1 nÕu lµ row 1 ®−îc Insert.. tiÖn Ých trong ph¸t triÓn. NÕu kh«ng ghi IN.Cã ph¶i møc l−¬ng lín h¬n 1200 . nÕu bÊt kú mét lÇn update nµo ®ã cã sè l−îng row >1 th× exit khái vßng lÆp.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . Kh«ng ®−îc Insert nh÷ng row cã gi¸ trÞ lµ 6 hoÆc 8. IN : ChØ ®Þnh r»ng b¹n ph¶i ®−a trÞ khi gäi procedure. tho¸t khái vßng lÆp insert sau gi¸ trÞ 10. 20 procedure vµ funtion 20. Có ph¸p: Procedure : Lµ tªn cña procedure ®−îc t¹o. 7369. 3. HIREDATE. sau ®ã kiÓm tra . OUT : ChØ ra r»ng Procedure sÏ tr¶ l¹i trÞ cho biÕn tíi m«i tr−êng gäi nã. LiÖt kª c¸c cét ENAME.Tªn nh©n viªn cã ph¶i cã chøa ch÷ T . Commit sau vßng lÆp.1 Procedure Lµ mét nhãm c¸c lÖnh thùc hiÖn chøc n¨ng nµo ®ã nh»m t¨ng kh¶ n¨ng xö lý.. 7876) 4. Argument : Gåm tªn cña danh s¸ch c¸c biÕn vµ kiÓu cña nã.. SAL Víi ®iÒu kiÖn EMPNO b»ng gi¸ trÞ biÕn &EMPLOYEE_NO ®−îc ®−a vµo.

return(rtrim(m)). Y VARCHAR2) IS BEGIN INSERT INTO DEPT(DEPTNO. VÝ dô kh«ng ®−îc khai b¸o argument lµ VARCHAR2(10) mµ ph¶i khai b¸o lµ VARCHAR2. end if. begin select dname into m from dept where deptno=y.’ New Name’). §Ó gäi hµm get_dname ta gäi trùc tiÕp hoÆc th«ng qua c¸c phÐp g¸n. END. VÝ dô: CREATE OR REPLACE PROCEDURE INS_DEPT(X NUMBER.2 Function Có ph¸p: C¸c tham gièng nh− procedure nh−ng kh¸c lµ sau khi gäi hµm tr¶ l¹i trÞ VÝ dô: create or replace function get_dname( y number) return varchar2 is m char(14).FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL Datatype : Lµ kiÓu cña argument.C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . Pl/sql_subprogram_body: Lµ phÇn th©n cña procedure ®−îc viÕt b»ng PL/SQL. ë ®©y chØ ®−îc khai b¸o kiÓu mµ kg«ng ®−îc khai b¸o c¸c chiÒu dµi argument. if SQL%notfound then m:='Khong thay'.Y). DEPTNO --------10 DNAME -------------ACCOUNTING LOC ------------NEW YORK SQL> select get_dname(20) from dual. Muèn thùc hiÖn procedure t¹i SQL plus thù hiÖn dïng lÖnh execute <ten(danh s¸ch gi¸ trÞ).DNAME) VALUES (X. VÝ dô: SQL> select * from dept where dname=get_dname(10). Cßn trong c¸c thñ tôc kh¸c dïng lÖnh gäi b×nh th−êng SQL> execute ins_dept(55. 20. end. GET_DNAME(20) -------------------------------------------------------§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 72 .

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT

Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL
RESEARCH

20.3 Bµi tËp
1. ViÕt hµm lÊy tªn gi¸m ®èc theo biÕn empno ®−îc nhËp vµo,
2. ViÕt thñ tôc nhËp th«ng tin vµo b¶ng message c¸c tr−êng
numcol1: M· phßng
charcol1: tªn phßng ban
numcol2: tæng l−¬ng cña phßng
3. ViÕt thñ tôc dïng cursor; lÊy sè liÖu vÒ n ng−êi (n lµ mét biÕn ®−îc ®−a vµo tõ man h×nh) cã møc l−¬ng
cao nhÊt trong b¶ng emp ®−a vµo b¶ng top_sal víi c¸c gi¸ trÞ t−¬ng øng trong num=empno, name = ename,
salary = sal). B¶ng top_sal cã cÊu tróc nh− sau:
NUM
NUMBER(4)
NAME
VARCHAR2(25)
SALARY NUMBER(11,2)

21 pakage

21.1 Package
Lµ tËp hîp cña c¸c ®èi t−îng gåm c¸c procedure, function, variable, constant, cursor vµ c¸c exception.
ViÖc t¹o c¸c package cho phÐp t¨ng kh¶ n¨ng mÒm dÎo, t¨ng tÝnh b¶o mËt, t¹o sù thuËn lîi trong viÖc qu¶n
lý hÖ thèng ®ång thêi t¨ng hiÖu suÊt xö lý cña hÖ thèng.
§Ó t¹o package thùc hiÖn nh− sau:

§Ó t¹o package body thùc hiÖn nh− sau:

Víi c¸c releases tr−íc ®©y cña PL/SQL viÖc gäi c¸c functions chØ cã thÓ ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸c lÖnh cña
procedure, nh−ng giê th× c¸c lêi gäi nµy cã thÓ xuÊt hiÖn trong c©u lÖnh SQL gièng nh− lÖnh procedure. §iÒu
nµy cã nghÜa lµ ta cã thÓ sö dông c¸c functions gièng nh− c¸c built-in SQL functions. B»ng c¸c më réng SQL
ta cã thÓ tËp hîp ph©n tÝch ngay bªn trong Oracle Server mµ ta kh«ng cÇn lÊy d÷ liÖu vµo trong øng dông
®iÒu nµy lµm t¨ng tÝnh ®éc lËp cña c¬ së d÷ liÖu.
Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ gäi ®−îc tõ SQL th× c¸c function ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n viÖc kiÓm so¸t kÕt qu¶. Víi
c¸c standalone functions th× Oracle cã thÓ thùc hiÖn ®iÒu nµy b»ng viÖc kiÓm tra function body. Tuy nhiªn víi
body

cña

package

Èn

cho

nªn

c¸c

packaged

functions

ta

ph¶i

dông

pragma

RESTRICT_REFERENCES ®Ó ®¶m b¶o luËt nµy.
§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL

Trang 73

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT

Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL
Pragma Restrict_references(<Function/procedure Name>, <var1>, ...)
Trong
WNDS:
RNDS:
WNPS:
RNPS:

®ã:
Write no database state
Read no database state
Write no package state
Read no package state

VÝ dô:
create or replace package vidu is
function get_dname( y number) return varchar2;
Pragma Resctrict_references(get_dname, WNDS, WNPS);
Procedure ins_dept (x number, y varchar2);
end vidu;
create or replace package body vidu is
function get_dname( y number) return varchar2 is
m char(14);
begin
select dname into m from dept where deptno=y;
if SQL%notfound then
m:='Khong thay';
end if;
return(rtrim(m));
end;
procedure ins_dept(x number, y varchar2) is
begin
insert into dept(deptno,dname) values (x,y);
end;
end vidu;
§Ó gäi ta thùc hiÖn nh− sau:
SQL> execute vidu.ins_dept(70,'Vi du');

22 database trigger

22.1 Database Trigger
Mét Database Trigger ®−îc t¹o vµ l−u tr÷ trong PL/SQL block t−¬ng øng víi table. Nã ®−îc tù ®éng gäi ®Õn
khi cã sù truy nhËp ®Õn table t−¬ng øng víi c¸c hµnh ®éng ®Þnh nghÜa.
§Ó t¹o mét triger ta gâ theo cã ph¸p sau:

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL

Trang 74

C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ - FPT

Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL

Create or replace

: lÖnh t¹o hoÆc t¹o l¹i trigger nÕu nã ®· tån t¹i.

Before

: ChØ ra r»ng trigger sÏ ®−îc thùc hiÖn tr−íc khi thùc hiÖn lÖnh.

Affter

: ChØ ra r»ng trigger sÏ ®−îc thùc hiÖn sau lÖnh gäi tíi nã.

Delete, Insert, Update of <column> on <table>: trigger sÏ ®−îc gäi khi cã c¸c hµnh ®éng t−¬ng øng trªn
tõng column cña b¶ng.
Referencing

: ChØ tªn quan hÖ tíi c¸c trÞ cò (OLD) vµ míi (NEW) cña row .

For each row
WHEN.

: Trigger thùc hiÖn t−¬ng øng víi mçi row cã ®iÒu kiÖn øng víi mÖnh ®Ò trong

Pl/sql_block

: Lµ khèi lÖnh PL/SQL thùc hiÖn c¸c xö lý theo mong muèn.

VÝ dô:
create or replace trigger t_dname before insert or update of
for each row when (new.dname is null)
begin
if (:new.dname is null) then
:new.dname:='No Name';
end if;
end ;

dname on dept

22.2 Bµi tËp
1. ViÕt trigger ®Ó khi nhËp sè liÖu vµo b¶ng emp th× nã còng nhËp sè liÖu vµo b¶ng emp1 víi ®iÒu kiÖn cÊu
tróc b¶ng emp1 cã empno, ename, job, dname
2. Thªm 1 cét vµo b¶ng DEP tªn lµ SUMSAL. ViÕt trigger ®Ó cét SUMSAL lu«n chøa tæng l−¬ng cña phßng
ban ®ã ( d÷ liÖu lÊy t−¬ng øng tõ b¶ng emp)
3. LËp 1 b¶ng tªn lµ BACKUP cã cÊu tróc gièng b¶ng EMP sao cho mçi b¶n ghi trong emp bÞ xo¸ sÏ l−u
sang backup
4. øng víi c¸c theo t¸c insert, update, delete trªn b¶ng emp, l−u l¹i c¸c theo t¸c ®ã vµo b¶ng message, víi
d÷ liÖu t−¬ng øng charcol1 = tªn thao t¸c, datecol2 = Ngµy giê thùc hiÖn.

§µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL

Trang 75

] Trong ®ã: exception : tªn lçi n WHEN OTHERS : dïng ®Ó xö lý c¸c tr−êng hîp lçi kh¸c §iÒu kiÖn kÝch ho¹t exception Cã 2 nhãm exception: • C¸c exception cña b¶n th©n Oracle nh−: NO_DATA_FOUND. . [WHEN exception3 [OR exception4.] [WHEN OTHERS THEN Xö lý. Mét sè exception hay dïng cña b¶n th©n Oracle: Tªn M· lçi M« t¶ NO_DATA_FOUND ORA_01403 C©u lÖnh SELECT INTO kh«ng tr¶ vÒ row nµo TOO_MANY_ROW ORA_01422 C©u lÖnh SELECT INTO kh«ng tr¶ vÒ lín h¬n 1 row INVALID_CURSOR ORA_01001 Lçi xö lý CURSOR ZERO_DIVIDE ORA_01476 Lçi chia cho 0 §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 76 . EXCEPTION WHEN exception1 [OR exception1. Khèi lÖnh PL/SQL gåm c¸c thµnh phÇn DECLARE /Kh«ng b¾t buéc/ §Þnh nghÜa c¸c biÕn BEGIN §o¹n lÖnh.] THEN Xö lý.. . C¸c exception ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa ph¶i tù kÝch ho¹t. . ..] THEN Xö lý. . .FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL 23 error handing Error handing lµ lçi xuÊt hiÖn trong khèi lÖnh PL/SQL. EXCEPTION /Kh«ng b¾t buéc/ Hµnh ®ång nÕu lçi xuÊt hiÖn. . tÊt c¶ c¸c lçi nµy sÏ ch¹y vÒ phÇn EXCEPTION trong khèi lÖnh ®Ó xö lý. END. . . . TOO_MANY_ROW . FOUND. Có ph¸p thùc hiÖn c¸c EXCEPTION. .C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . . vÝ dô RAISE exception_identifier. • C¸c exception do ng−êi sö dông khai b¸o C¸c exception hÖ thèng tù ®éng bÞ kÝch ho¹t trong c¸c tr−êng hîp nhÊt ®Þnh. .

BEGIN SELECT EMPNO INTO V_ID FROM EMP WHERE EMPNO = V_EMP. BEGIN IF stock_ordered > credit_limit THEN RAISE credit_exceeded. END. EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN ROLLBACK..PUT_LINE('CO LOI DU LIEU TRONG BANG EMP'). COMMIT. TEXT_IO. WHEN TOO_MANY_ROWS THEN ROLLBACK. C¸c exception do ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa Khai b¸o exception identifier EXCEPTION.. END IF . PRAGMA EXCEPTION_INIT (exception_identifier.EMPNO%TYPE. Gäi ch¹y delemp(7364).EMPNO%TYPE) IS V_ID EMP.FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL DUP_VAL_ON_INDEX ORA_00001 Lçi gi¸ trÞ bÞ trïng l¾p trong mét UNI QUE INDEX VÝ dô Xo¸ nh÷ng nh©n viªn trong b¶ng emp nÕu t¹i phßng nh©n viªn ®ã lµm viÖc chØ cã mét nh©n viªn.PUT_LINE('CO LOI KHAC TRONG BANG EMP'). §Æt tªn cho c¸c exception hÖ thèng Mçi exception hÖ thèng ®−îc g¸n mét sè x¸c ®Þnh. TEXT_IO.. END. cã thÓ ®Æt tªn cho c¸c exception ®Ó dÔ sö dông h¬n.. EXCEPTION WHEN credit_exceeded THEN .. number) §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 77 . trong Procedure buider PROCEDURE DELEMP (V_EMP IN EMP. TEXT_IO..C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ . DELETE FROM EMP WHERE EMPNO = V_EMP. VÝ dô: DECLARE credit_exceeded EXCEPTION. WHEN OTHERS THEN ROLLBACK.PUT_LINE(TO_CHAR(V_EMP)||'KHONG CO').

. BEGIN . -1002). PRAGMA EXCEPTION_INIT (fetch_failed...C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ .1 Bµi tËp 1. Dïng EXCEPTION b¾t lçi chÆt h¬n cho c¸c bµi tËp tõ phÇn 19-22. §µo t¹o c¬ b¶n: SQL vµ PL/SQL Trang 78 .. 23. EXCEPTION WHEN fetch_failed THEN ...FPT Gi¸o tr×nh SQL vµ PL/SQL VÝ dô DECLARE fetch_failed EXCEPTION. END.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful