You are on page 1of 1

Art.

10 Solicitarea avizului sanitar va fi insotita de o documentatie tehnica alcatuita din urmatoarele piese scrise si desenate: a) planul general de amplasare a obiectivului, prezentat la o scara din care sa se inteleaga clar incadrarea in zona, in localitate, in cartier, accesul la retelele de transport, energie si utilitati, precum si caracteristicile terenului; b) memoriul tehnic insotit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a urmatoarelor: circuitele functionale si modul lor de structurare; procesul tehnologic la nivelul spatiilor de lucru, insistandu-se asupra proceselor si operatiunilor generatoare de noxe; asigurarea aprovizionarii cu apa potabila; colectarea si tratarea apelor uzate si a deseurilor lichide si solide; masurile prevazute pentru combaterea poluarii atmosferei, pentru protectia sanitara a alimentelor, pentru realizarea unor circuite corecte in unitatile sanitare, pentru realizarea circuitelor functionale si a conditiilor de viata si de activitate optima in colectivitatile de copii si tineri, pentru asigurarea conditiilor impuse de normele de igiena la locul de munca si pentru prevenirea bolilor transmisibile; c) certificatul de urbanism, eliberat de autoritatile publice competente, potrivit legii; d) copii de pe actele de identitate ale investitorului sau beneficiarului, incheierea irevocabila a judecatorului delegat de autorizare si de inmatriculare a societatii comerciale sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca definitiva, dovada inmatricularii societatii la oficiul registrului comertului, actul constitutiv al societatii comerciale (contract si/sau statutul societatii) si autorizatia de functionare (partea care cuprinde obiectul de activitate), dupa caz, autorizatia de exercitare a unei activitati independente, emisa de organele competente potrivit legii. In cazul institutiilor publice se solicita actul normativ privind infiintarea si functionarea acestora; e) copii de pe actele de detinere a terenului sau a cladirilor; f) acordul persoanelor juridice sau fizice din vecinatatea obiectivului pentru care se solicita aviz, in situatiile prevazute in normele de igiena emise de Ministerul Sanatatii; g) chitanta de plata a avizarii.