NADINA VIŞAN

SENTENCE PROCESSES Curs de sintaxa frazei pentru învăţământul la distanţă

Universitatea din Bucureşti Editura CREDIS 2006

CONTENTS:

ONE INTRODUCTION ________________________________________ 7
1.1. Constituent Phrase ______________________________________________9 1.2. Syntactic, Semantic, Pragmatic ____________________________________9 1.3. Auxiliary verbs________________________________________________10 1.4. Insertion _____________________________________________________10 1.5. The Distribution of an Element ___________________________________11 1.6. Complementary distribution _____________________________________11

TWO SENTENCE NEGATION ________________________________ 13
2.2. Assertive – non-assertive ________________________________________15 2.3. Full – local negation____________________________________________17 2.4. Negative vs. affirmative sentences. Tests for negativity ________________20 2.5. Instances of Negation___________________________________________24 2.6. Polarity Items _________________________________________________30 2.7. Negative concord / Non-negative concord___________________________35 2.8. Conclusion. Key terms. _________________________________________36

THREE QUESTIONS_________________________________________ 45
3.1. Direct / Indirect Questions _______________________________________47 3.2. Quirk’s Classification of Direct Questions __________________________51
3.2.1. Yes / No Questions ______________________________________________ 52 3.2.2 Wh – questions __________________________________________________ 55 3.2.3. Alternative questions_____________________________________________ 57

3.3. Minor Types of Questions _______________________________________61
3.3.1. Tag Questions __________________________________________________ 61 3.3.2. Echo Questions _________________________________________________ 65

3.4. Instead of Conclusions__________________________________________68

FOUR COORDINATION ______________________________________73
4.1 Syndetic vs. Asyndetic Coordination _______________________________ 75 4.2 Coordination & Subordination____________________________________ 76 4.3 Sentence vs. Phrase Coordination _________________________________ 80 4.4. Coordinating Conjunctions ______________________________________ 86 4.5 Verb Agreement with Compound Subjects __________________________ 92 4.6. Key Concepts ________________________________________________ 94

FIVE THE COMPLEX SENTENCE – A CLASSIFICATION OF DEPENDENT CLAUSES ______________________________________99
5.1 The Functional Criterion of Classification__________________________ 101 5.2 The Structural Criterion of Classification __________________________ 106 5.3 A Cross-Classification of Dependent Clauses _______________________ 111 5.4. Key Concepts _______________________________________________ 114

SIX RELATIVE CLAUSES ___________________________________119
6.1. Relative Clauses and Other Kinds of Relatives _____________________ 121 6.2. The Co-reference Condition - a discussion of attributive relatives_______ 121 6.3 The Classification of Relative Clauses ____________________________ 125 6.4 Restrictions Imposed On The Relative Clause by the Determiner of the Antecedent _____________________________________________________ 129 6.5 Relative Clause Introducers _____________________________________ 131
6.5.1. Relative Pronouns _______________________________________________132 6.5.2 Relative Adverbs: when, where, while, why, how, etc. ___________________135 6.5.3. Relative THAT _________________________________________________136 6.5.4. Other relative introducers _________________________________________138

6.6. Pied Piping and Preposition Stranding ____________________________ 144 6.7 Key Concepts ________________________________________________ 146

SEVEN THAT COMPLEMENTS ______________________________151
7.1 Syntactic Properties That Characterize ‘That’ – Complements __________ 153
7.1.1 Extraposition ___________________________________________________153 7.1.2. Topicalization __________________________________________________158 7.1.3. Clause Shift____________________________________________________160

7.2. The Distribuition of That Complements ___________________________163
7.2.1. That Complements as Direct Objects _______________________________ 7.2.2. That Complements as Subjects ____________________________________ 7.2.3. That Complements as Prepositional Objects __________________________ 7.2.4. ‘That’ complements as Predicatives ________________________________ 7.2.5. ‘That’ Complements as Attributes__________________________________ 7.2.6. ‘That’ complements as Adverbials _________________________________ 164 165 168 169 170 171

7.3 ‘That Deletion ________________________________________________175
7.3.1. When Can We Delete ‘That’? _____________________________________ 175 7.3.2. When is ‘That’ Obligatory?_______________________________________ 176 7.3.3. When is ‘That’ Deletion Obligatory? _______________________________ 176

7.4. The Sequence of Tenses in Object That Clauses _____________________177 7.5 Key Concepts ________________________________________________185

EIGHT INFINITIVE COMPLEMENTS _______________________ 191
8.1. What Are Infinitive Complements________________________________193 8.2. A Classification of Infinitives ___________________________________196 8.3 The Distribution of PRO - TO Constructions _______________________205 8.4 The Distribution of FOR – TO Constructions _______________________206 8.5 Syntactic Functions of PRO-TO and FOR-TO Constructions ___________207 8.6 Verbs of Obligatory Control _____________________________________211 8.7 The Distribution of the Nominative + Infinitive Construction ___________213 8.8 The Distribution of the Accusative + Infinitive Construction ___________214 8.9 Key Concepts ________________________________________________218

NINE ING COMPLEMENTS _________________________________ 223
9.1. The Participle ________________________________________________225
9.1.1. Participial Constructions _________________________________________ 225 9.1.2. Characteristics of Participial Forms ________________________________ 231

9.2. The Gerund _________________________________________________236
9.2.1. A Classification of Gerundial Forms________________________________ 236 9.2.2. Characteristics of Gerunds _______________________________________ 237 9.2.3. Participles vs. Gerunds __________________________________________ 239

9.3. The Verbal Noun _____________________________________________243 9.4. ING Forms and Infinitives. _____________________________________246 9.5. Key Concepts ________________________________________________253

TEN REVISION EXERCISES ________________________________261
Exercise 1 __________________________________________________________263 Exercise 2 __________________________________________________________264 Exercise 3 __________________________________________________________265 Exercise 4* _________________________________________________________268 Exercise 5 __________________________________________________________271 Exercise 6* _________________________________________________________275 Exercise 7* _________________________________________________________281 Exercise 8*:_________________________________________________________282 Exercise 9*:_________________________________________________________283 Exercise 10*:________________________________________________________284

KEY TO PRACTICE ________________________________________285
KEY TO CHAPTER ONE PRACTICE – INTRODUCTION _____________ 285 KEY TO CHAPTER TWO PRACTICE - SENTENCE NEGATION _______ 286 KEY TO CHAPTER THREE PRACTICE - QUESTIONS _______________ 300 KEY TO CHAPTER FOUR PRACTICE - COORDINATION ____________ 311 KEY TO CHAPTER FIVE PRACTICE - THE COMPLEX SENTENCE – A CLASSIFICATION OF DEPENDENT CLAUSES _____________________ 317 KEY TO CHAPTER SIX PRACTICE - RELATIVE CLAUSES___________ 323 KEY TO CHAPTER SEVEN PRACTICE - THAT COMPLEMENTS ______ 331 KEY TO CHAPTER EIGHT PRACTICE - INFINITIVE COMPLEMENTS _ 346 KEY TO CHAPTER NINE PRACTICE - ING COMPLEMENTS _________ 353

References __________________________________________________369

CUVÂNT ÎNAINTE:
Această carte se adresează studenţilor din programul de învăţământ la distanţă, cu specialitatea română – engleză şi abordează problema proceselor sintactice care au loc în interiorul frazei: negaţia, interogaţia, coordonarea şi subordonarea. Sentence Processes este organizată pe capitole, fiecare dintre acestea compunându-se din explicaţii teoretice şi exerciţii. Am preferat să aleg o variantă care să faciliteze procesul de învăţare şi înţelegere a structurilor mai complicate din limba engleză, motiv pentru care exerciţiile nu sunt plasate la sfârşitul fiecărui capitol, ci imediat după fiecare problemă prezentată. La finalul fiecărui capitol sunt oferite exerciţii cu grad sporit de dificultate, marcate cu un asterisc. Tot pentru a uşura munca studentului, am reluat explicaţiile, condensându-le în tabele şi în final rezumându-le într-o scurtă secţiune intitulată Key Concepts (Concepte de bază). Cursul este special conceput pentru a fi utilizat de studenţii care nu pot urma cursurile cu frecvenţă, motiv pentru care aproape toate exerciţiile care însoţesc explicaţiile teoretice sunt însoţite

5

titularizare şi grad.de rezolvări. Deşi principalii beneficiari sunt studenţii programului de învăţământ la distanţă. pe care studentul este invitat să le consulte după ce a parcurs materia şi a rezolvat individual respectivele exerciţii. materialul prezentat aici poate constitui o bază şi pentru profesorii de limba engleză din învăţământul preuniversitar în vederea pregătirii pentru examenele de definitivat. 6 .

7 .ONE INTRODUCTION Aim of this unit: Objectives: to introduce several key concepts that will facilitate a better understanding of the next units to help students revise notions already discussed in previous linguistics classes.

3. Insertion 1. Auxiliary verbs 1.1.Contents: 8 1. Syntactic/Semantic/Pragmatic 1. Complementary distribution .5.6.2. The Distribution of an Element 1.4. Constituent Phrase 1.

if we were to take the following example: (1) Susan loves her mother very much. (Susan îşi iubeşte foarte mult mama. that is sequences fragmented at random. since they do not have a structural and semantic unity. sequences of the kind her mother very.) we can identify the following constituents: Susan. 1. very much. since it has a certain semantic and structural autonomy inside (1). We will therefore have to remember the meaning of such terms as: 1. or Susan loves her cannot be considered constituents. Constituent Phrase Constituent (phrase) – any part of a sentence which is regarded as forming a distinct syntactic unit within the overall structure of the sentence. They are just strings. sentences Pragmatic – relates to the function of a sentence (utterance) inside discourse 9 .Unit one Introduction This unit is devoted to a brief revision of some concepts that will be crucial for every section in this course. loves.2. Each of the above identified elements can be said to form a distinct syntactic unit. Pragmatic Syntactic – relates to the structure of sentences Semantic – relates to the meaning of words.1. her mother. Semantic. Consequently. For instance. Syntactic.

semantically the two sentences are perceived as sequential (the event in the first sentence is followed by the one in the second) and pragmatically. Insertion Insertion – a procedure by which some element not previously present in a structure is added to it. The English auxiliaries are usually divided into the modal auxiliaries (such as may. should. etc. we are dealing with a directive (i. 1.4. 1. must. (Mi-a spus secretul. be). an order given to an interlocutor).e. (2) Give Susan the money and then send her away! (Dă-i banii lui Susan şi apoi trimite-o de aici!) syntactically we are dealing with a compound sentence (where two main clauses are coordinated by and). An example is the insertion of the element do in sentence (3): (3) She told me the secret. Auxiliary verbs Auxiliary verbs – one of a small set of lexical items having certain properties in common with verbs but also exhibiting a number of other distinct properties.3.) 10 .) and the non-modal auxiliaries (such as have.Nadina VIŞAN In the following example.

which does not have a similar correspondent in Romanian. It normally is allowed in combination with be or with other similar verbs such as appear. that is they are so close in meaning and function that they cannot appear together in the same context. The Distribution of an Element The distribution of an element represents the full range of environments in which a lexical or grammatical form can occur. for instance. One of the best known such pairs is that of the definite article the and the 11 .6. 1. live. This element cannot appear in any kind of context. (Mi-a spus într-adevăr secretul. the following sentence: (5) There is a cat on the mat. an ‘empty’ there subject.) This sentence has a ‘special’ subject. (Pe preşul de la intrare se află o pisică. Consider. and the set of these contexts can be referred to as the distribution of ‘there’ subjects.Unit one Introduction As a consequence of the insertion of do in (3) we obtain the following emphatic structure: (4) She did tell me the secret. etc. Complementary distribution Complementary distribution – it might be the case that two rather similar elements are in complementary distribution.) 1.5. These are the contexts in which ‘there’ subjects are possible in English.

This means that these elements are indeed in complementary distribution. apart Activity 2 from his distress for parents. He was informed on Saturday at noon that he was going to be fired. syntactic. this would really hurt. Sentence (7) proves that the two elements cannot appear in the same given context. If the given context is the one under (6). complementary distribution. 12 . both (8) and (9) are correct structures. How much. as the star indicates.Nadina VIŞAN demonstrative pronoun this/that. auxiliary Activity 1 verb. whereas (7) is not. let’s check if these two elements are in complementary distribution or not: (6) __________ book (7) *the this book (8) the book (9) this book As you can see. he had not yet been able to estimate. Identify the constituents in the following sentences: Margaret was anxious to settle on a house before they left town to pay their annual visit to Mrs. distribution. using your own examples: insertion. semantic. pragmatic. Munt. Pratice Define and illustrate.

to help students understand the differences between English and Romanian with respect to this process (negation). To help students learn how to correctly formulate negative sentences in English. 13 .TWO SENTENCE NEGATION Aim of this unit: Objectives: to offer a brief presentation of the main issues related to ‘sentence negation’.

5. Key terms 2. Key terms .3. Tests for negativity 2.7. Full – local negation 2.4. Assertive – non-assertive Contents: 14 2.6.8.1. Instances of negation 2. affirmative sentences.2. Negative concord – non-negative concord languages 2.2. Polarity Items 2. Conclusion. Negative vs.

Consequently. This example can be compared to: (2)a. We do not therefore have two independent systems: .) is said to be an assertion. Interrogative but rather an interrelated system in which assertion involves both ‘positive’ and ‘declarative’ while non-assertion has a subsystem either ‘negative’ or ‘interrogative’. Did he offer her chocolates? (Oare i-a oferit bomboane de ciocolată?) The difference between example (1) and the examples under (2) is that the latter examples are non-assertive. a sentence of the form: (1) He offered her some chocolates. For instance. The relationship can be represented as follows: 15 . a sentence can be non-assertive if it is negative or if it is a question. He didn’t offer her any chocolates. (I-a oferit bomboane de ciocolată. it asserts something. Negative .Unit two Sentence negation 2.Declarative vs. Assertive – non-assertive We need to make a distinction between assertive and non-assertive sentences.) b.Positive vs. in that they do not state anything. in the sense that it states something. (Nu i-a oferit bomboane de ciocolată.2.

/ She is more interesting than anyone I have ever seen.positive and declarative secret. / She finally admitted. Didn’t they tell her the secret?) .other (if –clauses.) .g. don’t bother her./ Don’t do that.) . comparison. Did they tell her the secret? ) .g. didn’t she? / Hasn’t she arrived? / If you like jazz.negative (They didn’t tell her the secret.assertion .Nadina VIŞAN . / It is odd that you should like Sartre so much.non-assertion . 16 ./ We didn’t come here just to talk. subjunctive) Pratice Which of the following sentences are assertive and which are non-assertive? Activity 1 They like her a lot.positive sentence . / Are you listening to me? / Aren’t you listening to me? / He never listens./ She can’t wait to read that book.negative (e. / Come with me. The distinction assertive / non-assertive brings us to one of the main questions we need to answer in this section: when is a sentence negative and how do we distinguish between various forms of negation? We shall answer the second question in the following subsection.interrogative (e. They told her the ( e.g./ If you like her. listen to this.

(John nu e fericit) (4) a. In the case of the sentences under (4). Full – local negation The first distinction to draw between various forms of negation is that of sentence vs. I met a girl named Susan. since it is obvious that the meaning of (3) is not really equivalent to that of (4).) b.Unit two Sentence negation 2. the sentences under (3) are considered instances of syntactic (sentence) negation. since the negative word not is not present there.) It is obvious that sentences under (3) are structurally different from those under (4) in that they are marked by the presence of the negative word not.) 17 . (John e nefericit. we can speak more of a negative meaning than of a negative structure. Susan doesn’t like her friends. (Lui Susan nu-i place de prietenii ei. (Nu demult. word negation.3. A second distinction to be drawn here is between such examples as: (5) Not long ago. Susan dislikes her friends. am întâlnit o fată pe nume Susan. There is also a difference in meaning between the two examples.) b. For example. whereas those under (4) are considered to be forms of word negation: (3) a. (Lui Susan nu-i place de prietenii ei. John is unhappy. John is not happy.

namely the whole sentence is negative and the word not influences the whole meaning of the sentence: (6) I didn’t meet a girl named Susan long ago. the whole sentence under (5) has an affirmative dimension and it is only the phrase not long ago that has a negative connotation. He was not without intelligence. where the word 18 . Example (6) gives us however reason to speak about full negation.) b. since the negative word not is present inside them. (Nu era o femeie neatrăgătoare.Nadina VIŞAN In this case. just like in the case of word negation. (Nu mică mi-a fost îngrijorarea. This is also called an instance of phrasal negation. In other words. but their meaning tells us a different story. In other words. We can say that we are dealing with a combination of word and phrasal negation. these sentences look negative. (N-am întâlnit o fată pe nume Susan demult. She was not an unattractive woman. (Nu era lipsit de inteligenţă. since the negative meaning is restricted to one constituent only. I was not a little worried. whereas (7c) states that I was very worried about something.) An interesting problem is posed by such examples as: (7) a.) The meaning of all these examples is a positive one: (7a) implies that she was an attractive woman.) c. (7b) implies that the guy there was quite intelligent. we speak about local negation in the sense that the negative word not does not influence more than the first part of the sentence. more precisely the phrase it is part of.

a little worried) is cancelled by the presence of not: not unattractive = attractive. / I-a trebuit nu puţină iscusinţă să rezolve problema.Unit two Sentence negation negation (unattractive./ Nikita’s not very unpleasant face appeared on TV last night. nu s-a simţit deloc încântat./ Nikita’s unpleasant face did not appear on TV last Thursday night. without intelligence./ He doesn’t approve of mothers going out to work. Translate the following sentences into English./ He disapproves of mothers going out to work. / Nu cu multă vreme în urmă./ Bill isn’t interested in syntax and his friends are not interested in syntax. By syntactic negation we mean negation at the level of the sentence (i. semantic negation. Semantic negation will consequently refer to sentence bits with a negative meaning. paying attention to the distinction Activity 3 phrasal) negation: Nu era lipsită de graţie şi de frumuseţe. / Când a aflat vestea./ Nikita’s not very unpleasant face did not appear on TV last Thursday night. Another name for the distinction between full negation and local (that is word and phrasal) negation is supplied by the opposition syntactic vs.e. the whole meaning of the sentence is negative). Pratice Which of the following sentences exhibit forms of semantic/ syntactic negation? Activity 2 His observation is non-scientific and it is also irrelevant. / Îl 19 between full and local (that is word or . toată lumea călătorea cu trăsura./ Nikita’s not very unpleasant face didn’t appear on TV last night./ Nikita’s unpleasant face appeared on TV last Thursday night. / Nu îl preferă pe John în mod special.

cei doi fraţi şi-au luat inima în dinţi şi au protestat. Negative vs. dar nu în mod special. / Domnul Jones nu era deloc interesat de discuţiile din sală. domnul Jones s-a ridicat şi a plecat din sală. / Nu mică i-a fost mirarea să vadă cât de bine se înţelegeau cei doi. Since this course is an attempt to clarify matters related to syntax we restrict the term negative sentences only to those sentences that qualify as syntactically negated.4. affirmative sentences. / Era neobişnuit de şmecher. 2. / Nu erau nelămuriţi. / Nu tocmai convinşi de ceea ce auziseră. / Nu neg că această culoare mă prinde de minune.Nadina VIŞAN preferă pe John. Tests for negativity In this subsection we are going to answer two questions: a) What is the difference between negative and affirmative (positive) sentences? b) How do we tell when a sentence is syntactically negative? Are there any ways of checking on the sentence’s negativity? Let us start with the first question: the difference existing between negative and positive sentences is not only a semantic one (that is the fact that they express opposite truth values) but also a syntactic and pragmatic one: 20 . / A negat cu tărie orice legătură cu crima comisă cu o seară înainte. / Deloc interesat de conferinţă. This means that negative sentences need to have a negative word present inside them that will influence the whole meaning of the respective sentences. ci doar indecişi. / Era el destul de isteţ. / Nu era neobişnuit de deştept. dar nu neobişnuit.

For instance.Unit two Sentence negation As we were saying. whenever we utter a negative sentence in a discourse.).) and sometimes by other syntactic changes. (Harry nu a atacat guvernul) the implicit affirmative sentences existing in correlation to the negative sentences could be: attack it) Someone attacked the government (but it wasn’t Harry). (M-am dus acolo. such as do insertion. (see subsection 1. (Nu m-am dus acolo.) The second sentence has undergone certain syntactic changes.) (9) I didn’t go there. Harry did something to the government (but he didn’t 21 . we imply the existence of its affirmative counterpart.1. in a negative sentence such as: (10) Harry didn’t attack the government. syntactically negative sentences are marked by the presence of a negative structure (such as the word not. Compare (8) to (9): (8) I went there. Let us now discuss the pragmatic differences between positive and negative sentences: basically. etc.

nu-i aşa?) Susan dislikes her friends. since it is followed by an affirmative question tag. incorrect. does she? ( Lui Susan nu îi place de prietenii ei. / Susan did not get married to Jim. since sometimes examples can be so misleading? An efficient way of doing that was offered by Klima (1964) who distinguishes between four tests of negativity: 1. / Susan was not bitten by a dog./ They didn’t leave. The second question that springs to one’s mind is: but how do we tell when a sentence is negative. 22 . / I don’t like her very much. / She does not hate animals. The sentence allows only for a negative question tag (see example (13)) and is syntactically affirmative. doesn’t she? Sentence (11) qualifies as negative. whereas the sentence under (12) does not: the star placed at the beginning of the tag question indicates that the structure is ungrammatical.Nadina VIŞAN Pratice Which are the implied affirmative sentences with the following negative sentences? Activity 4 They did not tell Susan the truth about Jim. *does she? Susan dislikes her friends. / We don’t come here often. Tag-questions – a sentence is syntactically negative if it allows for the presence of an affirmative tag question (with a falling intonation): (11) (12) (13) Susan does not like her friends.

since the not even tag cannot be applied to them.) Susan likes / dislikes her friends. . Susan dislikes/ likes her friends. (Lui Susan nu îi place de prietenii ei şi nici lor nu le place de ea. as is demonstrated by the presence of the not even tag. even the smart ones. Either conjoining – a sentence is syntactically negative if it can be followed by another negative sentence and the adverb either: (17) (18) Susan does not like her friends. and neither do they like her. not even the smart ones. Sentence (17) is syntactically negative because the either conjoining is possible. *not even the smart ones. (Lui Susan nu îi place de prietenii ei şi nici lor nu le place de ea.) Susan dislikes / likes her friends.Unit two Sentence negation 2. Not even-tags – a sentence is syntactically negative if it allows for the presence of a not even-tag : (14) (15) (16) Susan does not like her friends. (Lui Susan nu-i place de prietenii ei. and they don’t like her either. nici măcar de cei deştepţi. which does not happen in the case of (18). * and they don’t like her either. *and neither do they like her. Neither tags – a sentence is syntactically negative if it can be followed by a neither tag: (19) (20) 23 Susan doesn’t like her friends. which is ungrammatical. which exhibit samples of affirmative sentences. 3. 4.) Susan dislikes / likes her friends. Example (14) is syntactically negative. Compare this example to those under (15) and (16).

/ A few of them stayed behind. The criterion we employ has to do with the position of the negative word inside the negative sentence: a) negative insertion (the negative word not is inserted in the auxiliary): 24 . Instances of Negation We shall now attempt to offer a classification of the various instances of negation present in English. / Few of them stayed behind. By applying these tests to the sentence in question.5. they need to refer to these tests of negativity.Nadina VIŞAN Sentence (19) is syntactically negative since it can be combined with a neither tag. / In no time he was able to solve the problem. whenever one wishes to check whether a certain sentence is negative from a syntactic point of view. / This boy is no good. one can tell if the sentence is negative or not. / At no time was he able to solve the problem. / You have never met her. / I haven’t ever seen such a thing. they go skiing in the mountains. / Should they not have told her the truth? / Not infrequently. 2. / No problems were caused after all. Pratice Say whether the following are instances of local or sentence negation by using the tests for negativity above: Activity 5 I don’t know much about him. / I can hardly understand what they are saying. / They caused us no problems. / Not always a witty interlocutor. whereas sentence (20) is syntactically affirmative since its combination with neither is obviously impossible. In conclusion. Jim felt rather at a loss for words.

A variation to this instance of negation is offered by those sentences in which the negative word is attached to the auxiliary verb by means of contraction: (23) (24) John hasn’t come. (26) I saw nobody. (Susan nu s-a putut duce la teatru) The negative word not has been inserted inside the sentences under (21) and (22). In this case negation is incorporated in the pronoun. (27) a . (N-am văzut nici un student) In example (25) negation is incorporated in the determiner (that is the article ) of the direct object. a pronoun or an adverb): (25) I saw no student. (N-am văzut pe nimeni).Unit two Sentence negation (21) (22) John has not come. Susan couldn’t go to the theatre. Susan could not go to the theatre. b) negative incorporation (the negative word is incorporated in a determiner. (Nu m-am dus nicăieri) 25 . (N-a venit John). This kind of negation is the most frequent one in English. I went nowhere.

26 .) c. ( N-a trecut o zi fără să mă gândesc la el. (Nu m-am dus nicăieri. All the sentences discussed here are variants for : (28) a. / I didn’t ever go to his place. no incorporation takes place. All that glitters is not gold. (N-am văzut pe nimeni. I didn’t see any student.) b.) c) negative attraction (the negative word is attracted by the nominal phrase in the first position of the sentence.) b. (Nu m-am dus niciodată la el.) In sentence (27) the negative word has been incorporated in the adverb of place. (N-am văzut nici un student. I didn’t see anybody. I didn’t go anywhere. b. I never went to his place.) It is obvious that in such examples the negative word not has been ‘attracted’ by the nominal phrase in sentence initial position.Nadina VIŞAN b. The sentences under (29) may be paraphrased by means of negative insertion or incorporation: (30) a.) (29) a. Not a day passed without me thinking of him. No day passed without me thinking of him. (Nu tot ce străluceşte e aur. Not all that glitters is gold. / Nu m-am dus niciodată la el.

/ None of them liked house music.: (31) (32) (33) 27 I hardly met this man./ They didn’t come to meet her. / I didn’t see anybody. / Not one of them came to meet her.Unit two Sentence negation The fact that these sentences may be paraphrased by means of other negative sentences makes us believe that the process of attraction is optional not obligatory. nici măcar din alea scurte. negative attraction and negative Activity 6 incorporation: They didn’t send many students abroad.) They barely read any novels. / I saw nobody. / Not a word fell from her lips. rarely. . did I? (Nu l-am cunoscut pe omul acesta./ They didn’t ever tell her what bothered them. / She said not a word when I spoke to her. etc. / It didn’t take him a minute to tell her the secret. / No one ever listens to her. incomplete negation (negation in the sentence is made by means of the so-called incomplete negators such as hardly. (Nu citesc romane. not even short ones. / I showed him nothing. seldom.4.) – the sentences that contain these negators are also considered syntactically negative. scarcely.V. / Not a minute did it take him to tell her the secret. Pratice Distinguish between the sentences which exhibit negative insertion or contraction. and we don’t go to the theatre either. / He should not be released./ They never went there. / Not many women are famous opera composers. barely.) We seldom watch T. because they pass all the tests for negativity presented in 1.

Rarely have I done such a stupid thing. / I hardly ever look at those paintings. Never have I met a more horrible person.) c. / You’ve eaten hardly anything. emphatic negation (emphasis is laid by placing the negative word or the incomplete negator in the first position inside the sentence. / I seldom look at her like that. which triggers inversion): (35) a.) d.) 28 them. Not for the world would I do such a thing. Hardly have they heard a thing like that. (Niciodată n-am cunoscut un om mai îngrozitor. negative attraction or negative Activity 7 incorporation: I can barely look him in the eye. (N-am mai auzit aşa ceva. / This is hardly the time to buy yourself a new fur coat. / Few people came to see her. / Hardly anybody liked him. / I could hardly wait to hear the news.) Pratice Paraphrase the following instances of incomplete negation by means of negative insertion.) (34) They rarely talked to their friends. / You can hardly blame me for your mistakes. (Rareori am făcut un lucru aşa de prostesc. . şi nu mergem nici la teatru.) b.Nadina VIŞAN (Ne uităm rar la televizor. / I scarcely ever see her. (Pentru nimic în lume n-aş face una ca asta. and neither did their friends talk to (Vorbeau rar cu prietenii şi nici prietenii nu vorbeau cu ei.

/ I didn’t leave the office at any time. / You must on no account touch this machinery./ We never thought he was that sort of fellow. / We not only ran into the fog but it began to rain. / There is rarely an opportunity for us to serve the community in this way. never trust a man again. As you can see from the translation of these examples.) They don’t think that he likes them. / Nothing like that ever happened in our street before. (Ei cred că lui nu-i place de ei. / We little suspected when we started our holiday that it would be like this. (Ei nu cred că lui îi place de ei. / A truer word has seldom been spoken! / This nation scarcely ever in the past faced so great a danger. / The keys couldn’t be found anywhere. / She had no idea he was a man on the run from the police. / Ann gave him the use of her flat and lent him a car as well. sentence (36) becomes (37): (36) (37) They think that he doesn’t like them. / You rarely see such an outstanding bargain. / She could rely on nobody but him. the phenomenon is the same in Romanian. in the sense that the 29 . The difference between (36) and (37) is a pragmatic one.) by undergoing a process of negative transportation. negative transportation (the negative word is transported to the main clause from a subordinate that clause where it originates and belongs semantically): For instance./ We seldom receive such generous praise. / One can have peace in Activity 8 life only by avoiding them altogether. / You shouldn’t wander away from the path under any circumstances.Unit two Sentence negation Pratice Rephrase the following sentences making them emphatic: I shall never.

believe. / They suggested that she should not meet Jim. the negative meaning is less strong. For example. / I suppose she doesn’t care. be probable. advise. She didn’t lift a finger to help me. barely. etc. / He reckoned he would not win her over. (Nu-i place deloc de presedinte. intention. / I thought I didn’t have to do it myself.) but also by the existence of certain elements that. Pratice Reformulate the sentences below in such a way that they become instances of negative transportation: Activity 9 John claims that Susan doesn’t trust him. / They believe she does not like them. choose. (N-a mişcat un deget să mă ajute. does she? / It’s likely that he won’t help her. suggest.Nadina VIŞAN original sentence (36) is stronger from the point of view of its negative force. sound/feel like. want. / I expect he won’t come here again. we can very well say something like: (38) a. imagine. In sentence (37). be supposed to. Negative transportation is optional and may appear with verbs of opinion.) b. suppose.6. Polarity Items Sometimes a negative sentence is characterized not only by the existence of a negative word (such as not or hardly. seem.) 30 . should be desirable. intend. cannot appear in an affirmative context. probability. look like. 2. guess. be likely. etc. etc. She doesn’t like our chairman at all. although not negative in meaning.: think. ought to. appear. expect.

are clearly not grammatical. and sentences such as: (39) a. b. They are lexical items (that is words and phrases) and are sensitive to the polarity of the sentence (namely to the assertive or non-assertive nature of the respective sentence). That is 31 . These elements that can appear only in non-assertive contexts (see section1. They are not usable in an affirmative environment.*She lifted a finger to help me. Negative polarity items are sometimes paralleled by Affirmative Polarity Items. This means that the negative word not is so powerful that it literally imposes the presence of certain elements (such as lift a finger or at all) in its vicinity. *She likes our chairman at all. for the definition of assertive/ non-assertive) are called negative polarity items. * Am văzut picior de hoţ prin preajmă. It is incorrect to say: (42) (43) * E chip să vorbeşti cu el. The fact that the italicized phrases above are indeed negative polarity items is demonstrated by their inadequacy in an assertive context. The phenomenon is not restricted to English only as one can come up with examples of such items from Romanian: (40) (41) Nu e chip să vorbeşti cu el.2. N-am văzut nici picior de hoţ prin preajmă. I underlined the phrases (not) to lift a finger and at all that are specific for the negative context. that is by items that can appear only in assertive contexts.Unit two Sentence negation In the above examples.

a lot (I don’t like you much.) Until vs. too. / We will see them again somewhere sometime. / I can understand both of these 32 .). / Bob is still living at that address. / Susan got a passing grade in English and her friend did. / I have some money. / We were somehow surprised by that sudden appearance. / Well. / Well. already (I haven’t seen him yet. too (I don’t like it. / I don’t feel any better for having had a holiday.) Yet vs. somehow/ somewhat (I don’t like him at all. I’m afraid her husband was never any good. it will stop hurting before tomorrow. identify the polarity items: Activity 10 We have already had some snow this winter.) Much vs. / I somewhat like his proposal. either. / I still love you) Either vs. / I like it . / You needn’t send her anything. / I have already seen him.) Hardly ever vs. I hope he’s somewhat wiser now. some (I haven’t any money. before (He didn’t arrive until 5. / Don’t worry. we can speak of pairs of Negative and Affirmative Polarity items: Any vs. / I think I can help him (to) some (extent). / She hardly ever comes here. / Alice doesn’t live here any longer/ more. etc. / They say he once had someone very close. / Come on.Nadina VIŞAN exactly why. you can still do something about it. /This experiment has revealed something of importance already. / He arrived before 5. too. Pratice Give the negative / positive counterpart of the following sentences. most of the times ( I hardly ever eat caviar. / I somehow like him. still (I don’t love you any more. / I like you a lot.) At all vs.) Any more vs. / I eat caviar most of the times.

/ Arăţi atât de obosită azi! -Nu e de mirare./ Both John and Peter have pretty wives. Translate into English. flinch. n-am închis un ochi toată noaptea (n-am lipit geană de geană). hurt a fly. / You must pay that fine. know a single person. N-a zis nici pâs când doctorul i-a pansat rana. bat an eye(lid). / A: Bei un pahar de vin? B: Nu. paying attention to the following Negative Polarity Items: Activity 11 Budge. / Daddy drinks a lot of coffee as he always has. / Se spune că acest doctor în ştiinţe n-a studiat niciodată nimic nicăieri. turn a hair. have/be worth a red cent. last a minute. mulţumesc.Unit two Sentence negation sentences. te rog! Nu pot să clintesc din loc pietroiul ăsta. / Hundreds of students can find somewhere comfortable to live® / Some of the questions on this test he knew how to answer. see/ feel/ remember a thing. / You must be telling lies. move a muscle. say / breathe/ understand a word. de fapt nimeni din familia lor nu e prea deştept. Ion nu e prea deştept. sleep a wink./ I can understand all of these ten English words. touch her/him with a ten-foot pole. / Jim e atât de curajos! Nici n-a clipit măcar o dată. / N-a putut face el aşa ceva! Nu e el chiar aşa de deştept! / Nu ştiu ce s-a întâmplat cu ea. de când cu 33 . / Nouă nu ne-a spus nimeni nimic. tell/ ask/speak to a soul. have a care/ friend in the world. n-am văzut-o de ani de zile. nici unuia dintre noi. lift/raise/ stir a finger. / Almost everyone of them did well on that exam. crack a smile. give a damn/darn. / Sunt convinsă că Mark nu s-a deranjat să telefoneze. hear a peep. / I nearly always have to clean it myself. / Ajută-mă. find a trace. touch a drop. / Peter knows some English and so does John. leave a stone unturned. lay a finger on someone.

/ He won’t make old bones. / Poliţia a scotocit peste tot. paying attention to Polarity Items: No fool like an old fool. i se întâmplase ceva îngrozitor. / No entry. / Nothing doing! / “Sorry!” “No harm done!” / Nothing daunted. nu mai pun picătură în gură înainte de masă. / No sooner said than done. / He is no end of a fellow. / No hands wanted. / No man is wise all the time. nu e vina mea. încercând să prindă criminalul. / Nu te lua după el! Părerea lui nu face nici două parale! / Scena era atât de caraghioasă. n-a sunat încă. n-a lăsat cotlon necercetat. / A: Tea afectat desigur foarte mult plecarea lui. / These guys never know whether they’re coming or going. he’s a pig. / I had no end of trouble. B: Aşi. but you really should do something about it. etc) or Affirmative ones (would 34 . budge. / Not to put too fine an edge point on it. dar n-a mişcat un deget să-i salveze! / Era un om tare. / Never trouble trouble till trouble Activity 12 troubles you. n-am atins-o nici cu un deget! / Era singurul care ar fi putut s-o facă. / I couldn’t make head or tail of it. / No trouble at all. / Nu ştiu de ce plânge.Nadina VIŞAN ulcerul ăsta. / Never is a long word. he left the room. N-are nici o grijă pe lume. As you have noticed from the exercises above. dar nici para chioară în buzunar. a primit vestea morţii fiului său fără să clipească! / E un om fericit. nu-mi pasă câtuşi de puţin dacă se întoarce sau nu. / Nothing succeeds like success. încât nu-şi putea ţine râsul. / Not that I care. there are cases when Polarity Items work in pairs (such as still and any more) and cases when there are only Negative Polarity Items (lift a finger. / Să fiu al naibii dacă mai vorbesc cu el vreodată! / A: A sunat clopoţelul? B: Nu. Translate into Romanian. / No admittance. dar ea nu-şi mai amintea absolut nimic şi nu scotea o vorbă. / Hotărât lucru.

/ I hate making any commitments. as well: 35 . d) He is wrong / unwilling / unable to say anything about it. Compare the following sentences: (44) (45) I did not see anyone.Unit two Sentence negation rather). In the case of the sentence under (44) there are two negative words in concord. b) I love asking some funny remarks. Negative Polarity Items (NPI) are more numerous than Affirmative ones (API). which is not the case of the sentence under (45). and this is helped by the fact that they can appear in any context that is non-assertive: they can appear in negative sentences. N-am văzut pe nimeni. 2. Normally. c) He is anxious to say something. but also in interrogative ones (Have you seen anyone?) or in If-clauses (If you have anything to say.7. e) She is the cutest girl anyone has ever seen./ I saw no one. say it.) Pratice Identify the contexts that allow for Negative Polarity Items: a) He admitted saying something to some of the people present. / He is reluctant to ever say anything. Negative concord / Non-negative concord This subsection attempts to draw a distinction between negative concord languages (such as Romanian) and non-negative concord ones (such as English). / Activity 13 He denied ever saying anything to anyone. Romanian is therefore a negative–concord language and we can safely say that Substandard English – that uses double negation – exhibits negative concord.

) The example above is a sample of Standard English. (Nu. nu poezia asta. We have drawn a distinction between affirmative and negative sentences. it is just a copy of the first one for the sake of emphasis. Key terms. B: Not this poem. that are instances of Standard English: (47) A: You can’t really like this poem. B: Nu. nu-mi place. Syntactic negation refers to those sentences that have a negative word/ phrase inside them that modifies the whole content of the sentences.Nadina VIŞAN (46) I can’t get no satisfaction. nu îmi place poezia asta.8. Conclusion. (The Rolling Stones) The examples of double negation that are so frequent in Substandard English need not be. mistaken for the so-called ample negatives. The sentence under (47) is a rephrased emphatic variant of: (48) No. One of the most important issues discussed in this chapter is that of the negative status of a sentence. The second negation is somehow independent. from a syntactic point of view. (A: Doar nu-ţi place poezia asta. 36 . I don’t like this poem. I don’t. however. in that it does not in fact contain two negative words in the same sentence.) 2.

Unit two

Sentence negation

Semantic negation is related to the meaning of a sentence or phrase only, without taking into consideration form and structure. The second issue discussed here is connected to the changes performed on affirmative sentences when one needs to transform them into negative ones. From this point of view, it is crucial for one to understand the problem of Polarity Items. Negative Polarity Items are those elements that can appear only in nonassertive contexts. Affirmative Polarity Items are those elements (fewer in number) that appear only in assertive contexts. The third issue tackled here refers to the difference between negative concord and non-negative concord languages: English – non-negative concord (does not allow for ‘double negation’) Romanian – negative concord (negation is made up of two parts) Substandard English – negative concord Pratice Translate the following into English and comment upon any difficulties of translation you can think of in relation to Activity 14* negativity: • Există un mare pericol: să nu degenerezi şi să ajungi să vezi viaţa altfel de cum este. / Îi era teamă să nu plece el mai devreme şi să uite valiza acasă. / Stau şi păzesc clădirea şi am grijă să nu izbucnească vreun foc la parter. / Trebuie să te fereşti să nu se întâmple ceva rău. / N-a venit acasă mai
37

Nadina VIŞAN

devreme pentru că nu ştia dacă el n-o să vrea să mănânce în oraş. • Abia când m-am pomenit bătând în poarta Măgurenilor, încet, slab, fără prea multă hotărâre, au început să mi se hipertrofieze brutal în minte dimensiunile aventurii în care mă vârâsem. Nu-mi făcusem mari iluzii, nu mă aşteptam să obţin ceva de la Carol, după cum nu crezusem că voi fi bruscat, expediat afară. (A. Buzura, Feţele tăcerii) • Oricum distanţa care o ţineau faţă de mine nu-mi convenea, mi se părea ameninţătoare. N-aveam mai nimic comun, nu ne lega o singură amintire, întâmplare, ceva, nu mi se ivise prilejul să dovedesc, intr-un fel sau altul, că sunt om bun, cu nevoi ca ei. (A. Buzura, Feţele tăcerii) • Cu nici unul dintre aceştia N.S. nu se găsea în relaţii deosebit de norocoase, ceea ce însemna că ei nici nu-şi vorbeau şi nici bineţe nu-şi dădeau. (L. Blaga, Peisaj şi amintire) • Nici o clipă nu-mi trecuse prin minte că venind aici, la mânăstire, aş avea nevoie în bagajele mele de un frac. De fapt, nici nu doream să iau parte la petrecere. (Şt. Agopian, Tache de catifea) • Pe locul hotărât se adunase, încă până a nu se face ziuă, atâta lume, cât frunză şi iarbă, de nu se mai putea mişca; şi bătrânul cu copiii abia găsiră şi ei un colţişor la o parte de unde să se poată uita şi ei. N-apucară să se aşeze bine şi auziră un sunet de fluier. (P.Ispirescu, Basme) • Era rândul meu să spun ceva, nu-mi aminteam însă unde rămăsesem, de aceea fusesem obligat să-mi mărturisesc deruta: “În realitate, nu înţeleg nimic din acest caz; povestea

38

Unit two

Sentence negation

dumitale, sau ceea ce am priceput eu din ea mi se pare că mă depăşeşte cumva… Eu o cred cel puţin anacronică, o restanţă din alte vremuri…” “Aş fi bucuros să fie aşa.Din păcate, mi-e greu să-mi dau seama în ce lume trăieşti, răspunse el imediat, cu multă superioritate. Altfel arată lumea, nu cum ţi-o închipui. Nu teoriile şi celelalte, nu vorbele, ci faptele din orice moment, bune şi rele, clare şi neînţelese, asta e lumea. Trebuie să o judecăm aşa cum este, nu cum am vrea să fie ori mai ştiu eu. Gândeşti cu totul greşit, am putut să mă conving…” (Augustin Buzura, Feţele tăcerii) • După agitaţia matinală, când nu îndrăznea să-mi repete invitaţia, dar nici nu părea să renunţe la ideea de a pleca şi eu în B., Radu se liniştise, stătea alături, pe bancheta din faţă, urmărind aproape indiferent peisajul monoton de pe malul râului. (Augustin Buzura, Feţele tăcerii) • “Nu-mi dau seama ce ţi-am vorbit aseară, dacă ai priceput ceam vrut să-ţi spun. Eram somnoros şi obosit, iar nervii nici nu-i mai pun la socoteală. M-ai scos din sărite, ăsta-i adevărul, şi atunci mi-au venit în minte acei prieteni, singurii de altfel, şi, de plăcerea mea, m-am plimbat cu ei, mi-am făcut damblaua. Am mai vrut să-ţi spun că te simţi om abia după ce-ţi achiţi datoriile de orice fel. Uite, mergem, în curând vom ajunge în oraş, dacă vei vrea, te vei duce la Ursu, deşi eu nu cred, m-ai fi întrebat ceva, oricum, te priveşte, nu ţin să-ţi calci pe conştiinţă: o ai, e a ta, faci cum crezi, ţine-o curată, călcată, exact cum ne purta pe noi Baciu, nu mă bag. Un lucru mă întrebam aşa, venind cu hodorogul ăsta de tren: nu-i vorba sută la sută de tine, deşi ţi se potriveşte, oare în spatele vorbelor mari, preţioase, în spatele conştiinţei tale şi
39

Nadina VIŞAN

aşa mai departe, nu se găseşte cumva frica, incapacitatea de a acţiona, lenea chiar? Eu – zici tu – mai demult, mă ascundeam după armă şi după pumni; dar tu şi Melania, voi, aţi ieşit sau ieşiţi în faţă, la bătaie, sau totuşi vă pitiţi şi voi? Arma însemna putere, ea rezolva încurcăturile, vă curăţa drumul, din hârtoape v-a făcut asfaltul… Chiar dacă nu omorai neapărat, duşmanul îţi ştia de frică, şi avea de ce. Fără forţă nu văd cum te-ai putea crede stăpân, nu ştiu cum ai inspira respect.” (Augustin Buzura, Feţele tăcerii) • Aşadar, ce să fi înţeles tata? Cum să-i fi explicat lui toate astea, eu, care nu eram capabil să-mi explic mai nimic, eu, care până atunci n-am reuşit să spun măcar o dată, din întâmplare, cu convingere, da sau nu? Nu voiam să-l mint, dar nici să mă mint, aşa că aşteptam resemnat să se obosească ori să schimbe subiectul, deşi era foarte dificil, deoarece Iuliu, pentru a se distra, îl irita mereu, lansa câte o întrebare stupidă sau îi aducea aminte cu multă eleganţă că nu i-am răspuns încă. (Augustin Buzura, Feţele tăcerii) • Ce nedreptate cumplită: nici nu te naşti bine, nici nu reuşeşti să deschizi suficient ochii, şi, iată, trebuie să mori imediat. (Augustin Buzura, Feţele tăcerii) • Popa Mitrea mi-a povestit mai târziu că, de frică să nu ştie unde sunt, nici n-a desfăcut plicul şi, imediat ce l-a predat, s-a dus acasă şi două zile nu s-a mai trezit din beţie. Lumea, uimită, o punea pe seama preotesei, a altor femei, treptat însă a început să se obişnuiască şi cu asta, satul nu era grozav de religios, oamenii încercaţi de necazuri nu se fereau de băutură, ea îi făcuse mai indulgenţi, faptele mărunte, chiar şi adulterele sau bătăile, nu mai intrau în sfera interesului
40

Unit two

Sentence negation

general. (Augustin Buzura, Feţele tăcerii) Îmi desprinsei privirea de pe faţa bătrânului, hotărât să nu-i răspund imediat, dar nu pentru că nu aş fi avut ce vorbi ci din simplul motiv că întrebărilor lui nu reuşisem să le găsesc o justificare logică. (Augustin Buzura, Feţele tăcerii) Choose the correct answer(s): a) In Not many people came to dinner there is an instance of Activity 15* 1. Negative dislocation insertion b) Which is the correct sentence? 1. She won’t be able to come back home before tomorrow. 2. She will be able to come back home before tomorrow. 3. She won’t be able to come back home until tomorrow. c) In She didn’t have a red cent in her pocket there is an instance of : 1. Semantic negation 2. Syntactic negation 3. Emphatic negation d) Which is correct? I have ordered the pizzas but none of them 1. has yet arrived 2. have arrived yet 3. has not arrived yet e) In the sentence It isn’t likely that he will lift a finger to help her, will he? there is an instance of 1. Negative raising (transportation) 2. Semantic negation 3. Negative attraction f) Which is correct: 1. She doesn’t admire Susan or Jane nor Mimi. 2. She admires neither Susan nor Jane nor Mimi. 3. She admires neither Susan nor Jane. g) The sentence No one has found a solution to any of these problems is an instance of: 1. Negative transportation (raising) 2. Negative incorporation 3. Negative attraction 2. Negative attraction 3. Negative

41

Nadina VIŞAN

Identify and comment upon the (Negative and Affirmative) Polarity Items in the text. Translate the fragments: Activity 16* a) Sympathy was the last thing she wanted. She didn’t have the faintest clue as to what she would do about herself. One thing she knew: she couldn’t do without Jim and, yet, she couldn’t marry him, either. (Iris Murdoch – The Black Prince, slightly adapted) b) But it was rather late. Charlotte was no use to anybody any more. She could hardly move and so she didn’t stir. Her stillness, her lack of motion would have to do; she couldn’t be more right about it. No one should know to what torture she was subjected. (ibid.) c) He felt no spring of interest in her, which meant that he almost felt resentment at seeing her now. His spirit was too tired, too troubled, not happy at all. He could not at this moment lift a finger for anybody, much less for her. (ibid.) d) I would not give in one bit. I would make not the tiniest haste nor hint at the faintest urgency nor by any slightest gesture depart from what I once was. (ibid.) e) At length, and not a little unsteadily, he made his way to the screen; there wasn’t a soul around and still, his heart was beating fast. (Salman Rushdie, The Satanic Verses, slightly adapted) f) The women inside were entirely unimpressed by these devotions, and gave no encouragement whatsoever to the suitors at their barred gates. (ibid.) g) He saw that she hadn’t aged so much as a day since he last saw her; if anything, she looked younger than ever, which gave credence to the rumours which suggested that her witchcraft had persuaded time to run backwards for her within the confines of her tower room. (ibid.)
42

Unit two

Sentence negation

h) C. told himself that what all this sex-talk revealed was the weakness of their so-called ‘grand passion’ because there was nothing else about it that was any good; there was simply no other aspect of their togetherness to rhapsodize about. (ibid.) i) What did C. care if the school were willing to treat him, on any visits he cared to make, as a visiting Head of State? That sort of thing appealed to C’s vanity, but his father would have none of it. The point was, the school wasn’t budging; the gift was useless, and probably an administrative headache as well. He wrote to his father refusing the offer. It was the last time his father tried to give him anything. Home receded from the prodigal son. (ibid.)

43

Nadina VIŞAN 44 .

THREE QUESTIONS Aim of this unit: Objectives: to offer a brief presentation of the main issues related to interrogation in English to help students understand and identify the differences between English and Romanian with respect to an important grammatical process (i. interrogation). 45 .e. To help students learn how to correctly formulate interrogative sentences in English.

Indirect Questions Contents: 46 3.3.3. Direct vs.1 Tag Questions 3.3.2. Key Terms.3 Alternative Questions 3.1 Yes/No Questions 3.2 Echo Questions 3.2.3. Quirk’s Classification of Direct Questions 3.2.2 Wh. Optional Exercises .Questions 3.2.1.4. Minor Types of Questions 3.

Direct / Indirect Questions Like Romanian. Bill asked his son why he hadn’t done his homework yet. it appears that direct questions are characterized by: a) the placing of an auxiliary in front of the subject (this phenomenon is also called subject auxiliary inversion): (1) Will Jane meet the president today? (O să facă Jane cunoştinţă cu preşedintele azi?) b) the initial positioning of an interrogative or wh – element (2) Who will Jane meet? (Cu cine o să se întâlnească Jane?) (3) What is she talking about? (Ce spune acolo?) c) rising ‘question’ intonation (4) Can you do it? (Poţi face asta?) 47 . This section will only deal with the opposition between direct and indirect questions. If we try to analyze the examples above.) We shall leave the problem of indirect questions aside. Bill asked Susan how long she was going to sulk. focusing on direct questions mainly.Unit three Questions 3.1. for a subsequent section. English makes use of two main types of questions: direct questions (Did Susan give Tom the parcel? Why haven’t you done your homework yet? How long are you going to sulk?) indirect questions (He asked if Susan had given Tom the parcel.

However Romanian learners have difficulty in formulating Present and Past questions.Nadina VIŞAN As is obvious from the translation of the examples under (1). Pratice Translate the following questions in English. (3) and (4). (2). pe mama. sau pe tata?/ Oare a plecat spre casă sau este încă acolo?/ Când vaţi căsătorit?/ Cum ai ajuns aşa de repede?/ Cât a costat fusta cea nouă?/ Oare de ce nu se mulţumesc cu cât câştigă? It can be said that the interrogative force of direct questions is provided by two of the characteristics we mentioned: the fact that the subject changes places with the auxiliary.g. Romanian can drop the subject in a sentence since the verbal ending is sufficient enough for a speaker to know what kind of person it is that performs the action (e. Romanian students somehow have trouble formulating correct interrogative sentences in English. Bill?/ Pe cine iubeşti mai mult şi mai mult. all the features that characterize interrogation in English are to be found in Romanian as well. by means of Subject Auxiliary Inversion. and the specific rising intonation a speaker attaches to the sentence he utters. paying attention to the characteristics of interrogative sentences mentioned above: Activity 1 Unde eşti. the verbal form ştii has an inflection that tells us that the subject is a second-person singular one) Due to these differences. 48 . due to the fact that: a) Romanian does not have do-insertion Compare the following examples: (5) Do you know English? (6) Ştii engleză? b) unlike English.

since we do not use a question mark with indirect questions). (A întrebat-o unde se duce) The fact that the meaning of indirect questions is tightly linked to the main verb that introduces them is reinforced in English by the necessity that the tense within the indirect question should correspond to the tense in the main clause ( that is. Subject Auxiliary Inversion is not required. Since the question is not direct any more. 49 . it would be wrong to say (in standard English): (10)He asked her *where was she going. Compare: (7) Where are you going? (Unde te duci?) to (8) He asked her where she was going. because. In the case of indirect questions. in this case. the sequence of the tenses is violated. the Past Tense in the main clause matches the Past Continuous in the subordinate). indirect ones do not make use of Subject Auxiliary Inversion. Likewise. and the sentence would be deemed grammatically wrong. It would be therefore incorrect to say something like: (9) He asked her *where she is going. and their intonation is not rising (and this is obvious even graphically.Unit three Questions Unlike direct questions. the rules of the sequence of the tenses need to be observed: in example (5). the interrogative force we were speaking about has been taken over by the main verb that introduces the indirect question.

/ I don’t know whom she fancies. c) Ştii ce. Nu ştiu cât mai putem sta de vorbă. identify the incorrect sentences. ce culoare are pielea. / Who does she fancy? / I don’t know who does she fancy. Am să ţin minte numele şi adresa ta. cum merge ea de obicei şi cum merge dacă se ştie privită. / Who is she? / I don’t know who is she. am să-ţi dau numele şi adresa mea. sau mai bine zis. Activity 2 What is going on? / What have you two been up to? / What you two have been up to? / I wonder what have you two been up to? / I wonder what is going on. / He asked me who she was. b) N-ar fi drept să spună ce părere are el despre dragoste şi despre felul de a fi al femilor întrucât experienţa lui în materie e modestă. Femeia spune cum o cheamă şi unde locuieşte.Nadina VIŞAN Pratice Analyse the following sentences in terms of the opposition direct/indirect questions. ca să fie limpede despre ce-i vorba. unde locuia înainte să fie arestată. / I don’t know who she is. spune la un moment dat femeia. / I wonder: what is going on? / I wonder: what have you two been up to? / I wonder what you two have been up to. / He asked me who she is. d) Bărbatul spune un nume şi o adresă. (Tudor Octavian – Zid între un bărbat şi o femeie) 50 . / He asked me: who is she? Translate the following texts in English. îi povesteşte foarte amănunţit ce fel de trup are. paying attention to indirect questions: Activity 3 a) Şi.

In this case. Short questions tend to lose some of their content.2. one can speak of three classes of questions: those questions that need a yes/no answer. Compare for instance: (11)What do you want? (Ce vrei/pofteşti?) to (12)What? (Ce?) or (13) Where are you going? (Unde te duci?) to (14) Where to? (Încotro?) Pratice Transform the following ‘long’ sentences into ‘short’ ones: Is there any trouble? / Do you like my new T.V set? / Do you Activity 4 want me to come along? / What is it that you want? / Why don’t you join us? / Would you like to have dinner with me? / Have you heard from her lately? / Are there any bad news? / Is there any mail for me today? / What should I do that for? Another criterion of classification is. being typical of spoken language. Quirk’s Classification of Direct Questions A first possible classification of questions is related to whether these questions are long or short. the type of answer the respective question requires. Let us provide 51 . as Quirk shows. those that need an elaborate answer and those that need an alternative answer.Unit three Questions 3.

( you / lend me some money) ? 3.Nadina VIŞAN examples and a short presentation of each of the aforementioned types of direct questions. (what time / shops close today) ? 7.2. Yes / No Questions As their name suggests. (you / keep a secret) ? 8. (what / you do lately) ? Since questions qualify as non-assertive contexts. (how long / wait for me?) 10. (who / talk to last night)? 5. Here are a couple of examples: (15) Have you read Great Expectations? (Ai citit Marile Speranţe?) (16) Did you go to the party? (Te-ai dus la petrecere?) Pratice Form questions and say which of them are Yes/No questions: 1.1. (when / the accident happen) ? 9. one would expect them to make use of Negative Polarity Items: 52 . (you / hear from her these days) ? 6. (which / you like best) ? 4. yes/ no questions are those particular questions that receive a yes/ no answer. (you / pick up the children from school) ? Activity 5 2. 3.

instead of Negative Polarity ones. (Da). it has. The declarative question is a type of question which is identical in form to a statement. which are so named because they are not characterized by Subject Auxiliary Inversion. (Da).Unit three Questions (17) Did anyone call last night? (M-a căutat cineva aseară?) (18) Has the boat left yet? (A plecat deja vasul?) Those yes / no questions that prefer to use Affirmative Polarity Items. (20) Has the boat left already? (A plecat deja vasul?) Yes. except for the final rising question intonation: (21) You realize what the RISKS are? (Îţi dai seama de riscuri?) (22) He didn’t finish the RACE? (N-a terminat cursa?) Another sub-type of yes / no questions is supplied by negative questions: (23) Didn’t you know she was my Mum? (Nu ştiai că e mama mea?) 53 . are said to be positively – oriented. they did. A sub-type of yes/ no questions is represented by the so-called declarative questions. that is the answers to these questions are supposed to be positive: (19) Did someone call last night? (M-a căutat cineva aseară?) Yes.

Nadina VIŞAN (24) Can’t you be more patient? (Nu poţi să ai şi tu mai multă răbdare?) (25) Won’t you tell me who you went out with? (Nu-mi spui şi mie cu cine te-ai întâlnit?) Pratice In the following dialogues. Aren’t you supposed to be getting ready? (supposed to / get ready) B: No.? (a mean thing to do) 54 . …………………………………? (enjoy the film) B: ………………. ……………? (hear her) B: ….. ……………………………. (speak yet) B: ……. 2. make negative questions using the words given and decide if the expected response would be Yes or Activity 6 No. A: She had her tenants evicted. I’ve still got plenty of time. 3.. A: What a lovely hairdo! …………………. A: Your mother is shouting for you. It was the kind of film that really depresses me.. . but I’ve got to babysit tonight. but I’m too shy to try in front of strangers. (tell me who does it for you) B: …. ……. A: You’re still in your pyjamas.. A: Why aren’t you coming to the party? …………… (feel like getting out) B: ………. but I want to play basketball a little longer. …………………. A: You’ve been learning German for years. 6. 4.. as in the example: 1. 7. A: You look down. because you always copy everything I do! 5.

which When. . She’s got a reputation for being heartless. What did you base your prediction on? (informal) (Pe ce îţi bazezi pronosticul?) 55 . 3. how. why The wh-phrase appears in sentence-initial position and Subject Auxiliary Inversion takes place: (26) a. ……………………(realise she was Ann’s sister?) B: ……………………. I didn’t get home until late last night.. A: That was a rather tactless thing to say. I’m allowed to stay up late at the weekend. 9.2. where... You could have mentioned it earlier. what . A: It’s past your bedtime. 10. 8. . …………………………? (be in bed by now) B: ……………………. . On what did you base your prediction? (formal) b. ……………………………….2 Wh – questions Wh.Unit three Questions B: …………………. A: There was a terrible car crash.? (see it on the news) B: …………………… .questions are formed with the aid of one of the following simple interrogative words: Who/ whom/ whose.

As more old buildings Activity 8 are demolished I must constantly shift about the city. / David’s car was stolen. / It’s nearly seven o’clock.Nadina VIŞAN Pratice Ask questions where the word/phrase in bold is the answer: Pete works for British Telecom. / Shirley got married to Ben. places where a shred of my soul remains to anchor me. / I went to Hawaii on holiday. what ever. trying to find places where I resided in life.000dollars. There are still overgrown bayou islands and remote Mississippi coves I visit often. etc) that convey to the question an emphatic meaning: (27) What ever did you do that for? (De ce oi fi făcut tu asta?) (28) Why ever didn’t he tell me? (De ce oare nu mi-o fi spus?) There are. but to give up the drunken carnival of New Orleans. (Poppy Z. / I wasn’t at work today because I was ill./ Sara owns two cars. / She lives in the suburbs./ She dropped her glasses. / That’s my pen. / Shakespeare wrote “King Lear”. other forms of intensification available: (29) Who on earth did this? 56 . why ever. to forsake human companionship (witting or otherwise) would be to fully accept my death. Nearly two hundred years. / My new car cost 10. of course./ I have French lessons twice a week. / Kay’s gone out shopping. Write questions in which the bold type words are the answers: So I was glad for the company of Rosalie./ We’ve lived here for ten years. Brite – Short Stories) Note that there is a group of informal intensificatory wh – words (who ever. / She’s tall Activity 7 and fair. I cannot do that. / There are six students in my class.

• • What has she hidden where? (Ce a ascuns şi unde l-a pus?) Where has she hidden what? (Unde şi ce a ascuns?) 3. Alternative questions Alternative questions are those questions that receive an alternative answer: (33) A: Would you like to smoke a cigarette or a pipe? B: A cigarette. de ce ai spus aşa ceva?) Pratice What is the syntactic function of the wh – phrase in the following examples? Activity 9 Whoever opened my letter? / Which toys did they buy? / Whose card is this? / How large did he build his boat? / When do you meet Susan? / How long did that last? / Where shall I put these? / Why are you doing this?/ How did you solve the problem? / What job does he have?/ Who did he turn to be? There are certain cases where there are two wh – phrases present in the question: (32) Susan has hidden something somewhere.3. (A: Fumezi o ţigară sau o pipă? B: O ţigară.2.) 57 .Unit three Questions (Cine o fi făcut una ca asta?) (30) Who the hell does he think he is? (impolite) (Cine naiba se crede?) (31) Why in heaven’s name did you say that? (impolite) (Pentru numele lui Dumnezeu.

How far is it the cinema? 10. Let’s stay for another few days.Nadina VIŞAN Any positive yes/no question can be converted into an alternative one by adding the phrase or not. Didn’t they not go to the concert last night? 5. didn’t use he? 11. How long is she be spending in America? 8. How far is it the cinema? 3. shall we stay? 7. Could you mind come a bit earlier tomorrow? 9. Who did left the gate open? 18. He used to work in a bank. didn’t use he? 4. can you be? 58 . shall we stay? 14. What Anne does she plan to do in the summer? 16. Could you mind come a bit earlier tomorrow? Activity 10 2. There was a fax for you this morning. He used to work in a bank. wasn’t it there? 17. How long is she be spending in America? 15. Would you like have a piece of cake? 13. Would you like have a piece of cake? 6. You can’t be serious. Let’s stay for another few days. Didn’t they not go to the concert last night? 12. or a matching negative clause: (34) Yes / no question: Are you coming? Vii? (35) Alternative question: Are you coming or not? (Vii sau nu?) Are you coming or aren’t you? (Vii sau nu vii?) Pratice Find the word which should not be in the sentence: 1.

nu văd cui i-ar folosi documentele mele? Şi cine-i judecătorul. Would you to like a cup of coffee? 29. Don’t forget to ring the dentist. am încercat sămi repar deformaţiile. Pot reveni. How long have you be lived in London? 26. wasn’t it he? 22. despre o lume dură. ca şi cei ce au fost. să-mi înfrâng frica. la fel ca şi cei ce se duc. Would you mind to photocopying this letter for me? 20. That was Jeremy’s brother. will you not? 21. will you not? 27. Don’t forget to take some spare socks. Didn’t you not see him yesterday? 30. n-am făcut altceva decât m-am străduit să îngrop urmele de durere în mine. doesn’t he go? 23. particip la povestea asta cu sentimentele şi nu cu raţiunea. That’s your car. dar cum nici lor nu le-a folosit experienţa altora la nimic. neliniştea infantilă. necruţătoare? Cui i-ar folosi ele? Cei ce vin au în spate zeci de secole de istorie. acum însă parcă m-am pierdut. plin de germeni virulenţi. deci. Whose it is this book? 32. Toate vechi. isn’t it this? 25. paying attention to the different types of questions: Activity 11 A.Unit three Questions 19. Ani întregi. Who did told you about the problem? 31. oricând la vechile trăiri? Sau vreau doar să strâng documente despre un univers tulbure. deci. Would you mind to picking some things up at the supermarket? 24. How long time does it take to get there? 28. dacă prin absurd 59 . John goes jogging every morning. uneori disperat. What did he say it about the assignment? Translate the following.

laşii. Uită-te la mine dacă ai curaj. străină priceperii lor.Nadina VIŞAN există? Întotdeauna vor exista stadii evolutie. Drum—dar ce drum? Am multe şanse pentru a mă schimba. neîntrerupt. umed. lung. indiferent de risc. dar şi drumul. Mă obsedează mereu şansa pe care generos mi-am acordat-o atunci. a începe într-un fel viaţa de la capăt. picură apa roşietică. puturos. naiv. Trebuie să se întîmple ceva (…) Poate mă aflu în stadiul definitivării unui drum propriu şi. mediocrităţile vor fi majoritari si vor avea grijă să condamne la anulare orice idee nouă. ce legături ai? În ce scop?” C. B. îi ştiu gustul. Cu cine ai avut întâlnire. în afară de faptul că mi-am acordat mereu câte o şansă. de atunci. pe care oricum am simţit-o. contaminat desigur şi de cinismul inteligentului meu unchi: “La câţi ‘zei’ te poţi opune într-o 60 . Atunci? Sămi argumentez ideea că oamenii se află in preziua unui nou salt evolutiv? Dar şi fără nişte biografii în plus am această certitudine. visez că odată cu mine se va schimba şi lumea. Şi. “Ai fost în parc noaptea. că altfel îţi spunem noi!” Nu-l vedeam din cauza luminii care mă orbea. ghiceam doar unde se află. “Spune! striga el. pe sub bolţile din care. simţeam că nu mă voi putea mişca din cauza tranpiraţiei. Nu-mi amintesc din întreaga poveste decât un singur lucru: stăteam în cancelarie în faţa mesei directorului şi pe faţă mi se proiecta lumina unei uriaşe lămpi de bioru: “Unde ai fost? Ce-ai făcut până la 12 noaptea?Cu cine ai avut întâlnire? Recunoaşte. Cu cine ai avut întâlnire?” Lumina mă ameţea. iar proştii. Riscul? Ratarea. negru. murdar. inactivii. şobolanii trecând indolenţi prin faţa mea şi curenţii de aer cald. mă întreb. vor amâna-o în cel mai fericit caz.

will you? (38) She went to Prague. ar avea rost să le fac dreptate? La ce le-ar folosi. când armele tale sunt rudimentare şi trupele decimate? Şi Carol. nu-i aşa?) 61 (36) Open the door. nu se poate. e cinstit să-i obosesc degeaba. când nu-i pot face nici un bine. orbitor. They can be attached to: • an imperative Deschide uşa. viaţa? Oare e drept.1. da?) but the most frequent kind of tag questions are the ones attached to: • declarative sentences (S-a dus la Praga. care i-a determinat alegerea. absolut exclus să nu fi simţit în secunda aceea uriaşă atârnată deasupra lui. didn’t she? .3. 3. exclus. or disjunctive questions are mostly typical of spoken English. chiar când prin absurd aş putea. la urma urmei. Tag Questions Tag questions.Unit three Questions viaţă. golul alb. domnule profesor. da? (37) Let’s go there. când n-am cum să-l ajut? Şi. shall we? (Hai să mergem acolo. Minor Types of Questions There are two minor types of questions we would like to mention in the following subsections: tag questions and echo questions. când această căutare încăpăţânată a dreptăţii îi mai ţine în viaţă? (Augustin Buzura – Feţele tăcerii) 3.3.

deci nu şi-a dat licenţa. aren’t they? 62 . or “comment tags”. the tag is negative too). is it? (Deci. In this way. the speaker is not sure about what he says and he expects an answer: (41) They’re moving. hasn’t she? (Aha. if the host – or main – sentence is affirmative.) A: Oh.e. sarcasm. The suggestion is that in this case. au fost cheltuiţi. this is why constant polarity tags have also been called “reactive tags”. the speaker using the tag disagrees with what the main sentence states. (Din păcate. tag questions can be: • constant polarity tags Constant polarity tags have the same polarity as the host sentence (i. Depending on whether they match the polarity of the main sentence or not. the tag is affirmative too. hm?) • reversed polarity tags Reversed polarity tags are those tags that are negative when the host sentence is affirmative and vice versa. hm?) (40) A: Where’s the rest of the money? (Unde e restul de bani?) B: I’m afraid it’s all spent. Depending on whether the intonation of the respective tag is rising. (Şi Sue nu şi-a dat încă licenţa) Harry: She hasn’t graduated yet. since they reveal the speaker’s reaction to the situation he comments upon: (39) John: And Sue hasn’t graduated yet. constant polarity tags can be a means of expressing irony. if the host sentence is negative. reversed polarity tags can be split in their turn into two categories: • with a rising intonation. it’s all spent.Nadina VIŞAN We shall deal with the latter type in more detail. or falling. au fost cheltuiţi.

/ A few people like her. / Few people like her. / I may see you tomorrow. / There is enough food for everyone. / There happened to be a spare seat in the back of the room.Unit three Questions (Se mută. / They said he liked music. / That’s your car over there. / There are sure to be two books in that drawer. / The boy often watched his sister. / I am older than you. / You have been invited. / He has to marry Susan. / You ought not to smoke. / She used to talk a lot. / I am dressed smartly enough. …/ Ann can’t speak French. nu?) • with a falling intonation. / Be a nice girl and bring me that stick. / That was your father. after all. / Activity 12 He will be on time. / Don’t leave without me. / I don’t think you like my music. / He simply hates empty words. / There are a lot of cars on that street. the speaker is sure about what he says and doesn’t really expect an answer: (42) He caused the accident. / He hates his wife. / I must go now. / Everyone felt happy about it. / I may not see you tomorrow. / Tell me. / She has a brother. / Let’s eat dinner now. / You will pick me up at 7. / He hasn’t any money in his pockets. nu?) Pratice Fill in the appropriate question tag: You have got enough money. / You will pick me up. / She left an hour ago. / The boy never watched his sister. / Each of us is staying.…/ Let me know. didn’t he? (El e cel care a cauzat accidentul. / I think you don’t like my music. / Surely you have enough money. 63 . / I think you like my music. / He had his tooth filled two weeks ago.

/ You’d rather stay in bed than get up early… / Anyone can apply for the scholarship… / If we don’t get a move on. / They ought to work much harder… a) Rewrite each sentence so that its meaning remains unchanged. or what? 3. 5. Isn’t it strange that everyone thinks they are experts on education? / It’s strange that everyone thinks that they are experts on education. b) Then rewrite each of your newly formed passive sentences as negative questions: 64 .. isn’t it? / Is this a great party. Isn’t this a great party? / This is a great party! / This is a great party. Didn’t she do well in her exam! / She did very well in her exam. So you enjoyed my talk./ I’m right about this…. there won’t be much time left… / Let’s have a rest… / Nobody anticipated what would happen… / Do try to relax…. / He never used to study so hard…. using a question tag at the end. then rewrite 1 to 4 as negative questions: Activity 14 We’d better stop work soon….Nadina VIŞAN Discuss the differences in meaning or emphasis (if any) between the sentences: Activity 13 1. The passive is required in each Activity 15 one. didn’t he?/ He used to play squash. / How did she do in her exam?/ Didn ‘t she do well in her exam? / Did she do well in her exam? 4. did you? / So you didn’t enjoy my talk? / So didn’t you enjoy my talk? / So did you enjoy my talk? Add question tags to these sentences. He used to play squash. did he? / Didn’t he use to play squash? / Did he use to play squash? 2.

) B: Chinese? 65 .3. / Teachers… Students’ parents often support them.) but a rising intonation (instead of a falling one.1.Unit three Questions Experts are finding new ways of using the computers all the time.2.2. Recapitulatory echo questions .2. as is the case with declarative questions): (43) A: I didn’t like that meat.1. (Nu mi-a plăcut friptura aia.) B: You didn’t like it? ( Nu ţi-a plăcut?) (44) A: My husband speaks Chinese. / Grants… 3. / New uses … One day robots and computers will do all our work for us. / All our work… I don’t think that computers could be installed in every classroom. recapitulatory echo questions can be further split into: a) general echo questions – characterized by the fact that they have the same order as declarative questions (see 2. / Students… Student loans might replace grants. / No robot teacher… The government should pay teachers on results. / Computers… No one has yet invented a robot teacher.3. (Soţul meu ştie chineză. as a way of having its content confirmed In their turn. Echo Questions Quirk discusses two categories of echo questions: 2.questions which repeat part or all of the message.

(Ne-am dus la Amsterdam. consternation.word can be placed in sentence initial position or not. Subject Auxiliary Inversion takes place.) B: You saw WHOM yesterday? (Pe cine ai văzut ieri?!) (46) A: Switch that light off.phrase is fronted. If the wh. disbelief. of something just said.3. The difference between recapitulatory 66 . (Soţul meu mănâncă insecte. (E astronaut) B: WHAT is he? (Ce e?!) Such sentences often express surprise. Explicatory Echo Questions – ask for the clarification. rather than the repetition. misunderstanding: (49) A:My husband eats bugs.) B: He eats WHAT? (Ce mănâncă_?!) 2. accompanied by rising intonation: (45) A:I saw Bill yesterday.2. (Închide lumina aia.) B: Switch WHAT off? (Ce să închid?!) (47) A:We went to Amsterdam.Nadina VIŞAN (Chineză?) b) special echo questions – the wh.2. (Ieri l-am văzut pe Bill.) B: WHERE did you go? (Unde ai fost?!) (48) A: He is an astronaut.

) B: Take a look at WHAT? (La ce să mă uit?) (51) A: Oh. rather than did you say./ He is interested in blue movies.Unit three Questions and explicatory echo questions lies in the type of intonation they possess: as we have seen. / I think I’ve found a solution. intonation is falling: (50) A: Take a look at this.e. you have lost?) (Ce scrisoare ai pierdut?) Pratice Formulate echo questions in relation to the underlined word and comment on their meaning: Activity 16 My sister dyed herself green. / I think I’ve found a hair in my soup. with recapitulatory echo questions. intonation is rising. am pierdut scrisoarea. (Vai. (i. which letter do you 67 .) B: WHICH letter have you lost? mean./ We are looking for a purse. dear. / We are looking for a pixie. I’ve lost the letter. whereas with explicatory echo questions. / He is interested in music. (Uită-te la asta.

Take a look at WHAT? ) 68 . does she?) tag reversed polaritz tags with rising intonation with falling intonation (Th i ’t th ? ) S general (I actually enjoyed the concert. she knows about it. Y j d WHAT? ) explicatory (Take a look at this book.) yes/ no (Do you know the story?) questions major wh (Where is the book?) direct minor alternative (Do you want the steak or the omelette?) constant polarity tags (So.Nadina VIŞAN 3. recapitulatory echo Y did?) k t i (They are moving. aren’t they? ) Speaker = certain special (surprise) (I enjoyed the concert.4. Instead of Conclusions ANEXA indirect (I asked her when she would come.

acuma sporovăiala. în satul nostru. lui Luca Horobeţ. şi care s-a aciuat. lui Stavre Păici. care ascundeau un humor secret… Ce? parcă spunea. oameni aşezaţi. pe Condrat de Vica. lui Chizlinski. Are gust de oameni blânzi. stricata. care e fata lui Andrei Mortu. da. cu ta-su? Fereşte-l. nu e amuzant că nu e amuzant ceea ce povestesc? Ei. să se încolăcească mai bine. aveţi şi aşa numai necazuri. şerpoaica. cu cale ferată şi cu geamie. dar îmi dădeam seama că avea o ţintă: Activity 17* după ce tăcuse atâta timp asupra a ceea ce aş fi vrut să aflu. în general.Nu ştiam unde mă duce.– Crezi tu. că tot trebuie să plece pe front. după pofte. unde crezi că a răsărit Vica? La Babadag! Oraş mare. Şi cum crezi c-a răsărit 69 . numai la oameni buni le-a sucit capul cu dragostea ei păcătoasă: lui Petre Litră. Degeaba crezi că a luat-o Condrat în ceata lui la pescuit. era! (Marin Preda – Cel mai iubit dintre pământeni) 2.Unit three Questions Pratice Translate the following: 1. Între ce ani fusese studentă?… Terminase oare facultatea? Cum ajunsese caseriţă. că iepuşoara asta de Vica. astă-toamnă? Fereşte-l Fenio. Fenio. ca să zic aşa. nu purta verighetă. (…) Şi de la Bogdaproste. cu o casă de copii. din faşă dorinţa de a-i pune aceste întrebări şi o făcea cu o capacitate de a vorbi şi a nu spune nimic enormă prin cumul de cuvinte. dar…) Care fusese anturajul ei în acei ani când eu şi Ion Micu frecventasem braseria? Venise şi ea acolo des? Cu cine? şi în ce sens era geloasă pe noi doi? Îmi reteza. şi apoi Vica ce zice. crezi tu că nu e ea în legătură cu hoţul de Andrei. aşa. şi la Oraca îndeosebi? Cine erau părinţii ei? Fusese măritată? (nu. acum pun mai bine mâna pe Condrat. cumnată Fenia.

deşi nici nu-l cunoşteai? Pe urmă ţi-a mai venit şi o altă idee. tinerel de şaptezeci şi opt de ani. Cum putea cineva să fie aşa de sigur pe un examen de admitere în sesiunea din toamnă. când ea făcea pe ea şi la un biet colocviu pe an? Şi de asta râdeai cu superioritate acolo. Pentru că ce o să vezi şi acolo? Chioşcul cu iedera. Oamenii de la Babadag – oameni subţiri. Chiar şi până la geam se duce fără chef. atât de sigur pe tine? De asta ai lăsat să treacă sesiunea de vară şi ai continuat să-ţi vezi de munca aia simplă şi grea din care mai ales ea nu vedea ce plăcere poţi obţine? Şi o lăsai să vină la tine o dată la două săptămâni? Şi ea credea că ai şi renunţat la facultate. (Mircea Nedelciu – Proză scurtă) 4. dar cum se face că a 70 . Ai zis: dar Grasu ăsta n-are şi el vreo fată?! Şi i-ai văzut deodată transfiguraţi. şi în cap cu piepteni albaştri. (Ştefan Bănulescu – Iarna bărbaţilor) 3. Şi cui crezi că i-a sucit capul în Babadag? Lui Hogea. de oraş – s-au făcut n-aude n-a vede – de obrazul Hogii. popa al tătarilor şi al turcilor. În picioare – ţi-ai găsit să mai umble cu tălpile goale! – umbla-n sandale de catifea albă cu catarămi rotunde. şi i-ar fi spart la orice falca lu domnu Grasu. curat ca pereţii de Paşti. scaunele de răchită de sub nuc… Aaaa! Cum de nu este Sophie la mansardă să îngrijească gâlcile lui Grigore? Cum de a apărut aici? Ai putea crede că a ieşit să-şi controleze straturile de trandafiri. De asta erai. Nu mai are chef să facă nimic până diseară. Hogea. pe care îl înjurai şi tu cu plăcere.Nadina VIŞAN Vica-n Babadag? În stambă înflorată. roşu şi galben. deci. abia târându-şi picioarele. sus. pe tren şi-l îndemnai să vorbească pe tipul care s-ar fi întors totuşi la C şi ar fi căutat-o din nou pe Hertha. până la călcâie. sau cum o chema. L-a scos din geamie.

dar de ce să uzi florile pe zăpuşeală? Şi un ageamiu ştie că nu se face! Că şi-a pierdut capul.Unit three Questions ales tocmai ora aceasta fierbinte? Şi ce exagerare să te îmbraci aşa! Ce voit epatantă ţinută de grădină: cu pălăria de pai veche şi fusta puţin suflecată! Nu cumva are şi saboţi în picioare? Ai putea crede că a ieşit să ude florile. se vede prea bine. furtunul curge în neştire şi a inundat aleile. niciodată n-a făcut grădinarul o asemenea mocirlă! Dar oare când o fi avut vreme să fi coborât Sophie de la mansardă? Şi pe unde? Pe scara de serviciu? Şi oare cum de a ajuns pălăria de panama până în mijlocul grădinii? (Gabriela Adameşteanu – Dimineaţă pierdută) 71 .

72 .

FOUR COORDINATION Aim of this unit: Objectives: to define coordination in English. to offer a description of the various instances of coordination to offer students a guide on how to correctly formulate coordinated sentences in English 73 .

Coordination and Subordination 4.Key Concepts .6.Contents: 74 4.4.1.5.2.Syndetic and Asyndetic Coordination 4.Sentence and Phrase Coordination 4.Coordinating Conjunctions 4.3.Verb Agreement with Compound Sentences 4.

1 Syndetic vs. is an illustration of the asyndetic type: (2) He looked at them sadly. (S-a uitat la ei cu tristete si repros. Example (2). that type of structure where there are explicit indicators that there are two more elements linked by coordination. Consider example (1) He looked at them sadly and reproachfully.) which is an instance of syndetic coordination. (S-a uitat la ei cu tristete. reproachfully. cu repros. some comment is in order: the term coordination is going to be used mainly in relation to what some grammarians call syndetic coordination.) Example (1) exhibits coordination by means of and. We will use the term coordination in reference to the first type mentioned above.Unit four Coordination 4. on the other hand. present) in the sentence.e. where there is no indication other than a comma. The terms linked by the coordinator are called conjuncts.e. that elements are coordinated. 75 . i. where a coordinator is overtly expressed (i. This type is placed in opposition to asyndetic coordination. Asyndetic Coordination Before we proceed to discuss the notion of coordination. which is a coordinating conjunction or a coordinator.

vei muri. 76 . In example (4) one can notice a more complex structure. that have a lot in common from a semantic point of view. coordination (or conjoining) is a syntactic operation that puts together constituents of the same rank. (O lovesti pe sotia mea si vei muri. Consider the following examples where one can look at the same situation expressed differently from a syntactic point of view: (3) Hit my wife and you’ll die. led grammarians to believe that coordination is the basic structure wherefrom subordination originated.) (4) If you hit my wife. Example (3) is an instance of coordination where constituents of the same rank are linked by means of the coordinating conjunction and. Conversely. We will come back to example (3) in a subsequent subsection. From the previously mentioned examples. (Daca o lovesti pe sotia mea. subordination (or Embedding) is a syntactic operation that involves rank-shifting.2 Coordination & Subordination By definition. we can already make at least two important remarks: a) that from a formal point of view. where the subordinating conjunction if plays a major part.) Such examples. namely one constituent is subordinated to a higher-rank constituent.Nadina VIŞAN 4. coordination differs from subordination in that it is realized by means of coordinating conjunctions. you will die.

c) from a pragmatic point of view it is to be remarked that example (3) will be found more frequently in instances of dialogue and spoken language as it is obviously characterized by a rather informal tone. we need to specify that. (John s-a intors si i-a spus vreo doua.Unit four Coordination b) that there might be important semantic similarities related to examples exhibiting coordinated.) Unlike in the case of (5) where we are dealing with assertion. The student will notice the almost complete absence of subordinate 77 . respectively subordinated constituents. but presupposed. a major difference between coordination and subordination is that the information in subordinate clauses is not asserted. Pratice Coordination and style The following two passages are straightforward descriptive Activity 1 paragraphs taken from narrative works. the subordinate adverbial clause of time contains a presupposition: We presuppose that the event of John’s coming back happened.) (6) John gave her a piece of his mind after he came back. (John i-a zis vreo doua dupa ce s-a intors. a static description of a small town in nineteenth-century Ireland. However. The first is a vivid description of a sequence of actions. the second. from a logical & semantic point of view. Compare: (5) John came back and gave her a piece of his mind.

built. took off his shoes and emptied them. How does the effect of your passage differ from Steinbeck’s? Passage 2: Castlebar had preserved the appearance of a feudal town. with enormous solidity. He threshed the two strokes across the ditch and pulled himself heavily up the other bank. He moved and made a slopping noise. took off his coat and emptied them. the comparative looseness of the sentence construction is admirably suited to the evocative informality of description.Nadina VIŞAN clauses from both passages. He wrung the bottoms of his trousers. on its site fortifications still frowned above steep and narrow streets. The Grapes of Wrath Reconstruct the paragraph. took off his coat and squeezed the water from it. In the late eighteenth century a Mall had been added to the town. Passage 1: The black cloud had crossed the sky. His clothes hung to him. a blob of dark against the stars: The night was quiet again. with formal walks under rows of trees. In the first. He wrung the bottom of his trousers. but the 78 . combining as many of the simple sentences as you feel reasonable into compound sentences with subordinate clauses. his shoes squished. In the second. this adds to the graphic effect of the movement in the passage. John Steinbeck. of cut gray stone. the houses were beautiful and ancient. Tom stopped into the water and felt the bottom drop from under his feet. Then he sat down. stone-wreathed windows and carved doorways. adorned with cornices. Though the castle had vanished.

and the walkers in the Mall had bare feet. curlews wheeled and cried in the centre of the town. left the house. the higher he went the wetter it grew. He walked up to the top of the village street and struck off up a boreen that went for a bit and then petered out as if discouraged. The unwonted exercise made his heart pound and his head swim. Cecil Woocham – Smith. The Reason Why Compare the previous two passages with the following in point of complexity of structure and formality of tone. and his clothes stuck damply to him: darkness fell before he was half-way up and although he had a torch the way in front was so strange and featureless he thought he should never arrive at his goal. waving the remonstrances of his housekeeper aside.Unit four Coordination streets tailed off abruptly into mud cabins. over some of the roughest ground in the country. and more than once he missed his footing and measured his length on the 79 . until he found the water gurgling about his ankles and seeping over the top of his boots. and as the way is with Irish mountains. His feet pained him from continually stubbing against the bits of rock: in spite of the long dry spell the mountain was soaking. Before him was a climb that would take at least three hours. Note that the more intricate construction of the third passage is correlated by the author to the difficult journey the character in the passage has to make: Passage 3: The Canon dressed and. After that he had to make do with the narrow rocky footpath when he could see it or stumble a while over the tangled scrub and sharp stones till he found it again.

(L-am vazut ieri si alaltaieri.K. this constituent can be considered to be the result of compressing the longer and much less economical compound sentence from 80 . A compound sentence is to be placed in opposition to a COMPLEX SENTENCE. (G. As one can easily notice. Chesterton – A Defence of Penny Dreadfuls ) Example (8) exhibits an instance of Phrasal Coordination. Honor Tracy – The Straight and Narrow Path 4. the result of which is a COMPOUND SENTENCE. (9) If the authors and publishers of ‘Dick Deadshot’ and such remarkable works were suddenly to make a raid on the educated class. yesterday and the day before yesterday. were to confiscate all our novels and warn us to correct all our lives. we should be seriously annoyed. as shown in (9). who was caught at a University Extension lecture.) Example (7) is an instance of sentence coordination. however distinguished. (L-am vazut ieri si l-am vazut si alaltaieri.Nadina VIŞAN prickly ground. were to take down the name of every man. Phrase Coordination Compare the following sentences: (7) I saw him yesterday and I had seen him the day before yesterday.3 Sentence vs. where there is a main clause and one or more subordinate clauses.) (8) I saw him yesterday and the day before yesterday. where we are dealing with a compound constituent.

John and Mary are the newly married couple. and I passed. John is ready and Mary is ready. when it operates on the second conjunct in the structure: (10) a. / Joan plays many games. 4. 6 John sang and Mary danced. Pratice Distinguish coordination. Read the following examples and state whether they have undergone ellipsis or not: Activity 3 My colleague failed. but not John. They are living in Italy or they are spending a vacation there. Her pet kitten is black and white. His speech was coherent and understood by almost everybody. 8. / Peter and John played football. Jane might sing but I don’t think she will. 7. 10. John and Mary are ready.Unit four Coordination example (7). Our flag is red.) 81 between argue sentence that both coordination are basic. 9. (John scrie poezii si Bill scrie proza. / Bob and George are admired by their students. This phenomenon of compression and reduction is called ellipsis. yellow and blue. 5. 2. 3. and but phrasal phrasal coordination may also result from reduction of coordinated . and even tennis. Ellipsis can be of two types: a) the so called forward ellipsis.Bob entered the room and immediately the telephone rang. our respective examinations. plays football. Activity 2 sentences: 1. John writes poetry and Bill writes prose. / John both composed the music and wrote the words. / Peter.

b) backward ellipsis – when it operates on the first conjunct in the structure: (11) a. Why did you give a gold watch to your secretary and why did you give a pair of gloves to your wife? 4. (Lui John ii plac iar Bill uraste trabucurile. A burglar must have broken in and he must have stolen the jewels. * John loves cigars and Bill hates. 5. whereas (11c) shows the ungrammaticality of a deletion of the first conjunct in this case. John loves cigars and Bill hates cigars. 3. (John scrie poezii si Bill proza. *John poetry and Bill writes prose. Activity 4 2. The message was ambiguous and was difficult to comprehend. Jane 82 . A deletion of the first conjunct would have been impossible in this case: (10) c.Nadina VIŞAN b. as can be seen in (10b).) b. John loves and Bill hates cigars.) c. 6. (Lui John ii plac trabucurile iar Bill le uraste. Bob may have been listening to music and he may have been humming the tune. or deleted. Pratice Rewrite the following sentences by using ellipsis: 1. Example (11b) predicts the correct deletion of the first conjunct.) In (10a) the second conjunct has been wiped out. John writes poetry and Bill prose. Bob seems to be trying hard to get along with Jane and John seems to be trying to get hard to get along with Susan.

e.) The common element. 83 .Unit four Coordination forced John to shave himself and Susan forced John to wash himself. 7. (Am fost sfatuit sa cumpar o pereche de pantofi si am cumparat o pereche de pantofi. having to do with a change performed in the structure of a sentence. We can demand payment and we will demand payment. the so-called Principle of Economy. (Am fost sfatuit sa imi cumpar o pereche de pantofi si asta am si facut. can be reduced by substitution. Yesterday large flags were flying and this morning small flags were flying. that favours concision and efficiency in the use of language. Besides ellipsis.) These two reduction methods can operate within compound sentences due to the fact that sometimes it is more economical to use a reduced structure. than a longer repetitive one. So. i. 10. substitution is another reduction operation that can be applied to compound sentences. 8. Father begged Susan to get married and mother begged Jane to get married. Bob thought of his girlfriend and Tom dreamed of his girlfriend. 9. as can be seen in (13) I was advised to buy a pair of shoes and I did so/it. Consider the following: (12) I was advised to buy a pair of shoes and I bought a pair of shoes. these syntactical processes. are in fact motivated by a pragmatic principle. the predication buy a pair of shoes.

3. George and Jane are separated. since one may interpret the compound noun phrase or sentence in Activity 6 question as having undergone ellipsis or not. Ii plac si are grija de toate pisicile 84 . A citit. 4. simple books and magazines for children 3. George and Jane went back to their parents. using reduced structures: 1. 2. some reason or another. Consider the following phrases and find as many possible interpretations for them as you can: 1. one or (the) other method. In certain cases. Prefer propozitiile de mai jos Activity 7 ori de pe pagina urmatoare. 4. Translate the following sentences. S-a rastit la el si l-a palmuit. ellipsis may be a fruitful source of ambiguity.Nadina VIŞAN Pratice Match the following two columns so as to obtain correct elliptical phrases: Activity 5 this book her son your work her idea that method your proposal many guests much satisfaction and John’s and his and the other and those and others or little or few and mine Note that the following idioms are built on the same principle as the phrases above: one way or another. the old men and women 2. interpretat si tradus opera contemporanului sau.

they reached home………. After all their adventures. Intotdeauna am luptat si voi lupta pentru progres. Activity 8 Fill the gaps in these sentences with suitable expressions from the list below: 1.… 14. fish and chips.Unit four Coordination vagaboande de langa bloc. I-a invitat de ziua lui pe gineri si pe nurori. Marks and Spencers. bread and butter / facts and figures / few and far between / high and low / law and order / life and soul / over and above / pros 85 . 16. Psiholingvistica si sociolingvistica sunt materii importante. 8. 8. I need another 100$ ………... 10 They’ve shared a lot of experiences: they’ve been through …………… together.You gain some things and you lose others. 11. Can we discuss the …………. only for damage. 13. A pendulum swings ……….. 5. 2. 7. Nuclear physicists who are also best-selling writers are ………. The police are responsible for maintaining …………. . They get on quite well together. 12. like: salt and pepper. He makes a little money out of writing but teaching is his ………. It was ………… whether the rescuers would get there in time. sweet and sour.. 15.. even though they have their little …………. 6. 6. Some idiomatic phrases are in fact compound phrases. Daca si cand se hotaraste sa plece in Noua Zeelanda este o problema mai veche. the amount I’ve already saved up.. 5. I’ve tidied up my room and now it’s ………… 9. Can you show me the ………… to support your argument? 4.I searched ………. of your proposals later on? 3. for my wallet. You can’t claim on insurance for ………. it’s a case of ………… 7. She’s a wonderful storyteller: always the …………… of the party.

*I hate plumbers and you learn syntax. and 86 . etc. one cannot couple two sentences with completely different semantic content. *Lions are mammals and Tom bought a car. We should also mention here rarer copulative coordinators. In fact. the expressive function of coordination is. which is the case with b) adversative coordinators: but. 4. Coordinating Conjunctions We can distinguish between three classes of coordinators: a) Copulative: and / both … and /at once … and / neither … nor / as well as / no less than / not only … but also. of course. semantic restrictions on the types of clauses that can be coordinated.) (A plecat la culcare si nerecunoscatoare si lipsita de remuscari. such as: alike … and / nor … nor / nor … or : (14) (15) (16) His job is at once judicial and political She went to sleep alike thankless and remorseless. to emphasize (semantic) parallelism or contrast.4. b. more often than not. For instance.) (Nici soare si nici vint nu te-or atinge cu vreun sarut.Nadina VIŞAN and cons / safe and sound / spick and span/ swings and roundabouts / thick and thin / to and fro / touch and go / ups and downs / wear and tear. (Slujba lui este si juridica si politica. Nor sun. nor wind will strike to kiss thee. as in: (17) a.) There are.

etc). ellipsis of the subject is no longer accepted: (21)* I didn’t object to his proposal since it was very apropiate and since apealed to me. either … or (19) She can either have the money or she can have the clothes. where the subordinator is repeated. (I-am dat banii. dar nu am fost multumit de asta. the ellipsis of the subject is even required (see e. If the coordinating conjunction links two subordinate clauses.) In certain cases. (Ei o placeau pe Susan. both … and . (S-ar putea sa te vad miine sau sa iti telefonez mai incolo. He went to the safe and (he) took out the money. and cherished her. or .) 87 .) Some of the aforementioned coordinating conjunctions have correlatives (either … or.g.) c.Unit four Coordination (18) I gave her the money but I didn’t feel happy about it. some of them allow ellipsis of the subject (and.) c) disjunctive coordinators: or. too): (20) a. sometimes but. 20 (b)). Another property some of the coordinators above share is the fact that they can link more than two clauses: (22) They both liked Susan and respected her.) b. o respectau si o indrageau. (S-a dus la seif si a scos banii. (Poate primi ori banii ori hainele. I may see you tomorrow or (I) may phone later in the day. I gave her the money but (I) didn’t feel happy about it. (I-am dat banii dar nu mi-a convenit de loc.

one can differentiate between a) a symmetric use of coordinators – where the order of the conjuncts is reversible: (24) a. (O admir si imi place. Whenever the coordinating conjunction adds a subordinating tinge of meaning to the conjuncts.* I ironed and washed my pants. we could not say something like: (23) *You’ll die. I washed and ironed my pants. (O lovesti pe sotia mea si ai sa mori. like in the example we discussed at the beginning of this section: (3) Hit my wife. these coordinators can impose a subordinating shade of meaning upon the conjunctions. and hit my wife.Nadina VIŞAN An important property shared by coordinating conjunctions has to do with the fact that sometimes.) In example three one can read a conditional meaning behind the lines. (Mi-am spalat si calcat pantalonii.) b.) b) an asymmetric use of coordinators – where the order of the conjuncts is irreversible: (25) a. From this point of view. if we were to rewrite the example . and you’ll die. the order of these conjuncts is fixed. I like and admire her. Let’s cast a swift glance at the asymmetric uses some conjunctions may have: 88 . I admire and like her. (Imi place si o admir.) b. In this case.

assymetric AND can impose different shades of subordinative meaning within the compound sentence: chronological sequence (temporal implications) He sliced and fried the potatoes. Smith performs his experiments with guinea pigs.) cause-effect relation He heard an explosion and (therefore) phoned the police. Smith experiments with guinea pigs and Dr. (First he sliced them and then he fried them) (A taiat cartofii si i-a prajit.) (28) (<Because he didn’t pay. (A auzit o explozie si a sunat la politie. he was evicted) (N-a platit chiria si a fost dat afara din apartament. Brown does it with humans) 89 (26) (27) (29) (30) (31) . Brown experiments with humans.Unit four Coordination 1. (John a muncit din greu pentru examen si l-a picat.) (While Dr. (If you do that. (Doctorul Smith face experiente pe cobai iar doctorul Brown face experiente pe oameni. Dr. you will be safe) (Da-mi banii si poti pleca nevatamat.) concessive meaning (plus suitable intonation) John worked hard for the exam and he failed (Although he worked hard. he failed).) if-then relation (supported by proper intonation) Give me the money and you’ll walk away safely.) while/whereas – interpretation Dr. He didn’t pay the rent and he was evicted from their apartment.

Nadina VIŞAN

2. Assymetric BUT implies a contrastive effect – like in the case of symmetric BUT – but this effect results from an unexpected consequence. Compare (32) a. Jim is brave but John is a coward. (Jim e viteaz dar John e un las.) b. Jim likes computers but John hates them. (Lui Jim ii plac computerele dar John nu le suporta.) to (33) Jim is jobless but he is happy. (asymmetric use) (Jim n-are serviciu dar e fericit.) 3. Asymmetric OR implies again an if-then relationship: (34) a. You leave my daughter alone, or I’ll break your neck. (Ori imi lasi fata in pace, ori iti rup gitul.) b. Stop that noise, or you’ll be punished. (Incetezi cu zgomotul, ori vei fi pedepsit.) This use is to be contrasted with the symmetric use of OR, which is in its turn of two types • exclusive OR You can eat lobster, or you can eat caviar. (Poti sa mananci homar sau poti sa mananci caviar.) • inclusive OR If you have enough money you can eat lobster, or you can have caviar … or both.
90

(symmetric use)

(35)

(36)

Unit four

Coordination

(Daca ai destui bani poti sa mananci homar sau poti sa comanzi caviar… sau din amindoua.) Pratice Distinguish between symmetric and asymmetric uses of conjunctions: Activity 9 1. John smoked cigarettes and Bill smoked a pipe. 2. John lit a cigar and Mary left the room. 3. John went to the cinema and saw a movie. 4. John cooked the steak and he ate it. / John ate the steak and he cooked it, too. 5. I am a professional man of letters and a typewriter is essential to my work. 6. That dog is very aggressive and he has never bitten me so far. 7. Lay a hand on me and you’ll scream. 8. Love me and I’ll marry you. 9. John likes opera but Jim hates it. 10. John is good-looking but Kim is unattractive. 11. We slept late but we caught the train. 12. We want to buy a car but we have not enough money. 13. They killed him but he came back as a ghost. 14 (Either) we are visiting Aunt Susan or we’re staying home. 15. John might take them by car, (or) Mary might go with them by bus, or I might order a taxi for them. 16. People envy me for having a cellular phone, or they regard me as eccentric. 17. You must be kidding or else you’re out of your mind. 18. Mary was sound asleep or (at least) she pretended to be. 19. Let go off me or I’ll scream. 20. This is an early Rembrandt or it is an excellent Rubens. 21. It must be a Rubens or it would be in a museum. 22. I overslept and I arrived late at my office, and John was no longer there and (so) I had to deal with Mr. Brown alone.

91

Nadina VIŞAN

4.5 Verb Agreement with Compound Subjects
We shall discuss verb-agreement with compound subjects depending on the conjunction that is used: AND – the compound subjects correlated by and are generally used with plural verbs: (37) a. Semantics and syntax are interrelated. (Semantica este strins legata de sintaxa.) b. Both your fairness and your kind nature have been appreciated. (Au fost apreciate atit corectitudinea ta cit si bunatatea ta.) When the verb appears before the subject, both plural and singular forms are generally accepted. The singular form is however restricted to informal speech: (38) There was/were a man and a woman in the room. (In camera erau un barbat si o femeie.) There are cases when the compound subject is not made up of the two semantically distinct conjunctions any more: (39) a. The hammer and the sickle was flying from the flagpole. (Secera si ciocanul fluturau sus pe steag.) b. Fish and chips is my favorite food. (Pestele cu cartofi prajiti este felul meu de mincare preferat.) In (39) the subject contains two conjuncts that are perceived as one semantic unit, hence the singular form of the verb.

92

Unit four

Coordination

OR, EITHER … OR, NOT (ONLY) … BUT ALSO compound subjects are subject to the rule of agreement by proximity: the verb agrees with the nearmost conjunct: (40) a. Not John, but his two brothers are to blame. (Nu John este de vina, ci cei doi frati ai lui.) b. Not John’s brother but he is to blame. (Nu fratele lui John, ci el este de vina.) NEITHER … NOR compound subjects accept both the singular and the plural form of the verb since from a syntactical point of view Neither … nor resembles either …or, but semantically it is the negative counterpart of both … and: (41) Neither he nor his wife have/has arrived. (N-au ajuns nici el si nici sotia lui.) Pratice Insert the appropriate verb form: a.1. Cathy and David (have arrived. 2. The bread and the butter Activity 10 (be) both more expensive this year. 3. The bread and butter (be) scattered on the floor. 4. The green and blue blanket (be) also to be washed. 5. The red and the blue shirts (be) washed yesterday. 6. My aim and object (be) to make the theory clear for all. 7. A carriage and a pair (be) standing at the door. 8. His friend and legal adviser (be) present at the funeral. 9. My son and heir (be) safe. 10. My son and daughter (be) twins. b. 1.There (be) a table and some chairs in the room. 2. There (be) some chairs and a table in the room. 3. Both the houses and the garden (be) damaged by the fire. 4. Not only the houses but also the garden (be) damaged by the fire. 5. Not John but his two sons
93

Nadina VIŞAN

(be) to blame. 6. A traffic warden or a policeman (be) always on the watch in this street. 7. Either Peter or John (have) had breakfast already. 8. Either the child or the parents (be) to blame. 9. Neither he nor his wife (be) here. 10. Neither Isabel nor I (be) timid people.

4.6. Key Concepts
Coordination is defined in opposition to subordination, as being a syntactic process where elements of the same rank are conjoined. This section also attempts to draw attention upon certain points of similarity between coordination and subordination, especially those related to the asymmetric uses of coordinating conjunctions. As shown, certain compound sentences can be reformulated as complex ones, namely as a main clause plus a subordinate one. Emphasis is also laid on the reductive methods that can be applied to compound sentences or to compound phrases: ellipsis (or deletion) and substitution. Pratice Translate the following, making use of the theoretical framework offered above: Activity 11* (1) 1. Sunt doctori şi doctori pe lumea asta. 2. Frate nefrate, tot am să-i cer bani pentru medicamente. 3. O să stăm împreună, la bine şi la rău. 4. Nu-i nici cal, nici măgar. 5. Sper că scrisoarea mea te gaseşte bine, sănătos. 6. “Cum o mai duci?” “ N-am murit încă, mulţumesc de întrebare.” 7. Soţul ei e de mult mort şi94

Unit four

Coordination

ngropat. 8. Au venit la mine cu căţel şi cu purcel. 9. Interzis consumul de alcool la volan. 10 S-a dus la culcare cu tot cu haine pe el. 11. Târâş, grăpiş, tot am să termin lucrarea. (2) 1. Nu era închipuit şi nu se credea frumos, dar un instinct de conservare fizică îl făcea să-ţi umfle bicepşii şi coşul pieptului şi să fandeze plastic cu piciorul drept inainte, pentru a obţine maximul de volum al pulpei. 2. Vru să-şi încerce puterea braţelor rezemându-se cu toată greutatea trupului pe speteaza unui scaun, dar acesta trosni aşa de tare, încât spre a evita un accident, Jim renunţă şi se mulţumi să boxeze arcurile desfundate ale canapelei şi pernele din pat. 3. Bunica şi bunicul au trăit fără baie-n casă şi a fost bine! Aţi venit dvs. mai cu moţ!” 4. -Ce stai de vorbeşti? Se scandaliza baba. Cum s-aduc eu -Să mi-o aduci, altfel nu e de trai cu mine! 5. Jim stătu puţin să se gândească, fiindcă nu vedea încă modul de întrebuinţare. Să atârne stropitoarea de cuiul din tavan şi apoi să-i dea înclinare deasupra capului, n-avea nici cu ce-o lega şi îi era teamă să nu se surpe cumva tavanul. Să toarne apa în lighean, ligheanul era prea mic. 6. Silivestru rămase şi scârbit de platitudinea cugetărilor, dar şi mirat de o precocitate pe care el n-o cunoscuse. 7. – Doamnă, ţiu să vă declar că n-am venit decât să vă cer învoirea de a ne căsători şi de a pleca apoi unde vom crede de cuviinţă. Nu numai că nu trebuie să vă îngrijoraţi, dar vă cer permisiunea de a mă ocupa eu în chip exclusiv de acest eveniment şi favoarea de a nu se mai vorbi de chestiuni
95

stropitoarea în casă?

Nadina VIŞAN

materiale. (G. Călinescu – Cartea Nunţii ) (3) 1. Dată dracului fusese madam Ioaniu la viaţa ei, şi pe ce punea mâna-I ieşea, odată ea era-n zor mare să termine o rochie a Ivonei, şi-ntr-o doară I-a dat şi lu madam Ioaniu să-I surfileze. Şi ce să vezi ? De cum a pus mâna pe ac, foarte frumos şi îngrijit surfila ; d-atunci I-a tot dat, surfila madam Ioaniu în fotoliu ei şiI tot povestea, e-hei, câte trăise ! Doi bărbaţi avusese la viaţa ei, şi p-amândoi îi îngropase !… Şi bărbatu dintâi fusese ditamai Profesoru, şi când venise nemţii-l băgase la zdup, ei ştia unde-l băgase. Nu-l ţinuse mult, da el se-ntorsese neom, vezi că era mai bătrâior, şi ce boală o mai fi avut, că repede-repede p-urmă dăduse ortu-popii. 2. Îl va asculta deci, ca de fiecare dată, cu un sentiment de triumf, a reuşit, în fine, să-l aducă pe acest teren bine cunoscut, care este doar al lor. Pe acesta – este convinsă – nu-l mai împarte cu nici una dintre cele care I-au otrăvit existenţa. La fel ca şi acum treizeci de ani, el îi deschide ochii asupra vieţii, iar ea îl ascultă, cu expresie de atenţie încordată pe faţă. Uneori chiar se gândeşte în altă parte – însă îl aprobă din ochi, la intervale de timp egale. Din când în când îi mai aruncă o întrebare ajutătoare, aşa cum căţelandrul care se gudura pe lângă Tudor venea de fiecare dată cu mingea în gură. Aducea mingea anume ca băiatul să o arunce din nou, el să alerge spre ea în salturi mari, să se oprească la jumătate de metru, o clipă să stea nemişcat şi să miroasă asfaltul, pe urmă să ia din nou mingea, s-o ducă, supus, la picioarele lui Tudor, iar la cel mai mic gest de mângâiere al lui, să sară înalt, încordat ca un arc.
96

try to rewrite those phrases: Activity 12 A pleasant if talkative child / a shabby though comfortable armchair / a simple yet devout prayer / He looked at me kindly if somewhat skeptically / He drove quickly yet safe / an intelligent albeit rash leader (albeit – rare.Unit four Coordination (Gabriela Adameşteanu – Dimineaţă pierdută) Read the following and comment on the conjunctions that link the phrases below. 97 . formal conjunction) / He spoke firmly albeit pleasantly.

Nadina VIŞAN 98 .

FIVE THE COMPLEX SENTENCE – A CLASSIFICATION OF DEPENDENT CLAUSES Aim of this unit: Objectives: to introduce the two main criteria of classification employed in classifying dependent clauses to help students get an overall picture related to correspondences between various categories of dependent clauses 99 .

3 A Cross-Classification of Dependent Clauses 5.Contents: 100 5.1 The Functional Criterion of Classification 5.4 Key Concepts .2 The Structural Criterion of Classification 5.

) 101 . Unlike in the case of compound sentences . turn on the stereo and you will hear the most amazing combination of sounds which will certainly delight you. subordinates can be classified into: a) subject clauses (1) Whoever did that was a genius.Unit five The complex sentence – a classification of dependent clauses As previously shown.which are based on coordination . From the functional point of view. the complex sentence is made up of at least one main clause and a dependent or a subordinate one. (Se pare că nu îţi este prieten.g.the complex sentence relies heavily on the process of subordination. e. 5. If you want to listen to Bohemian Rhapsody.) (2) It seems that he is not your friend. Nota bene! The complex sentence is made up of main clauses and other subordinate clauses. takes into consideration the syntactic function of the respective clause.1 The Functional Criterion of Classification Classifying dependent clauses will employ two main criteria: the FUNCTIONAL one – which. (Cel care a făcut acest lucru a fost un geniu. as the name suggests it. This is the reason why a classification of subordinate clauses should be in order.

for instance. (I-a dat cartea de bună voie. even on the rare occasions when they can be omitted. such as a manner adverbial: with pleasure/willingly. we presuppose their existence in connection with the presence of the verb give in a sentence. they are still presupposed by the speaker. in certain cases. They have the feature [+ obligatory] and. In a way. the verb give is always accompanied in our mind by its obligatory complements (direct and indirect objects): (6) He gave the book (DO) to her (IO). for example). We do not presuppose however something like. (Indirect Object) (Am dat asta cui a vrut-o. we associate it with these objects. For instance.Nadina VIŞAN b) object clauses – this class includes direct objects. sentences) required by the verb (or. (I-a dat cartea. (Direct Object) (Cred că nu este acolo. (7) He willingly gave the book to her.) (5) I gave this to whomever wanted it. such as proud of. an adverbial item.) At this point we need to provide some further explanation. by an adjective + preposition.) (4) I am afraid that he won’t come (Prepositional Object) (Mi-e teamă că nu o să vină. An OBJECT refers to only those items (phrases. indirect objects and prepositional objects: (3) I believe that he is not here.) Whenever we think of this particular verb.) 102 .

e. which is the adverbial willingly. I am afraid of his not coming/of this fact. The term comes from the verb to adjoin. has to do with why we consider the subordinate that he won’t come to be a prepositional object. a phrase such as willingly is adjoined to the verb and its obligatory objects. to her) and one extra-item. In other words.Unit five The complex sentence – a classification of dependent clauses In (7) we can identify the verb’s obligatory objects (the book. Thus. We presuppose that the preposition of has been deleted. i. but its effect remains even after its wipeout. and this preposition is in fact required and presupposed as accompanying the adjective afraid: (8) a. related to example (4). The second example. That is why we choose to call ‘prepositional object’ the ‘that-clause’ following the adjective afraid. (Mi-e teamă că n-o să vină.) b. The subordinating conjunction THAT has completely replaced the preposition. These nonobligatory items are called adjuncts. (Mi-e teamă că n-o să vină. 103 . I am afraid that he won’t come. it is added to the verbal phrase in order to provide extra information.) The example under (8a) is the basic structure: an adjective and the prepositional object it selects. under (8b) represents the derived structure: the prepositional object is replaced by a ‘that clause’. The explanation is simple: this subordinate can be easily replaced by a phrase preceded by a preposition. to add something. A second observation. since English no longer allows for a conjunction and a preposition to be put together: (9) *I am afraid of that he won’t come. an additional one.

before you decide on what label to stick on an object.) (d) attributes or modifiers – those clause (or phrases) that characterize nominal phrases: (12) The woman who was wearing red was sitting next to him on the platform. like. (Femeia în roşu stătea lângă el pe peron. (Dacă nu te însori cu mine. such as want. (Înainte să plece din cameră. etc. So. please check what particular item requires its presence in the sentence.) 104 . The third class is made up of (c) adjuncts – those clauses (or phrases) whose presence is not obligatorily required by a verb or an adjective. am să mor. a închis toate ferestrele.) (11) If you don’t marry me. If it so happens that the object appears after a transitive verb.Nadina VIŞAN Last but not least. make. I’ll die.) (13) The red-wearing woman was sitting next to him on the platform. we need to draw attention to the important fact that direct objects are normally required by transitive verbs. (Femeia în roşu stătea lângă el pe peron. then you have your typical case of ‘direct object’. They normally have an adverbial (circumstantial) interpretation: (10) Before she left the room she closed all the windows. So far we have discussed subject clauses and object clauses.

They came to e.Unit five The complex sentence – a classification of dependent clauses To sum up so far. 5. Pratice Which of the following underlined items are obligatory and which are not? Activity 1 1. c) Prepositional: He was afraid that she might come back.g. [. 6. She told whomever wanted to listen about her problems at home. e.g. I cannot tell you what I heard about you. she looked at me sadly. this to whomever wants it. 3.g.She came to him of her own will.obligatory] ADJUNCTS MODIFIERS you gave me was very boring. the functional criterion we employed has helped us classify subordinate clauses as follows: SUBORDINATE CLAUSES [+ obligatory] SUBJECTS e. Whoever did that was a genius. 4. Susan disappeared without saying a word. After I told her the story. OBJECTS a) Direct: I is smart. believe that he an agreement b) Indirect: Give wanted to go 105 . She’s aware of his rage and that he might punish her. The book that because they home. 2.

) 106 . 3. as he had just found the little Bayswater which he inhabited still. not object. WHETHER. was a novelty to Mitzi. 6. (the term complement is a false friend: it does not have the same meaning as the one we use in Romanian. When Mitzi bought the house in Brook Green she offered Austin the best rooms. in example (16) the complement for him to leave fulfills the function of subject. 4. 5. remove our home yet again seems to us merely thoughtless. but he declined. We classify dependent clauses according to what introductory element they exhibit: a) complement clauses – mainly those clauses introduced by THAT.Nadina VIŞAN Read the following and identify the subordinate clauses. you are choosing exile from what you are fortunate enough to call your homeland. You suggestion that we should. You must know that if you do not meet it right here at home. though it was largely politeness. etc.2 The Structural Criterion of Classification The second criterion we employ to differentiate between various subordinate clauses is the STRUCTURAL one. FOR.He took an intelligent interest in her. 2. At this time we know that we are mortal beings with but a short span of days and that our end as our beginning belongs to God. (Iris Murdoch – An Accidental Man) 5. As you can see. The Romanian term is translated by object in English. at our age. which. stating their function: Activity 2 1. Sometimes she thought that her own failure to marry Mathew was actually the cause of Austin’s marrying Dorina.

Unit five The complex sentence – a classification of dependent clauses (14) I knew that he liked me. why. which. (Nu ştiam dacă o să mă viziteze la închisoare. Where he went is London. (E de dorit să plece.) b) wh-complements – those clauses introduced by a wh-word/phrase (such as what.) • relative clauses (Mi-era groază de ce ar putea spune. where. how. (Am vrut să plec imediat. who. (18) I didn’t know who had killed him. when. (Locul în care s-a dus este Londra.) • cleft sentences (John este cel care a făcut asta.) b. (15) It is John who did it.) These include: • indirect questions (Nu ştiam cine l-a ucis. Who did it was John. etc.) (16) a.) (15) I didn’t know whether he would visit me in jail. 107 .) • pseudo-cleft sentences (Cel care a făcut asta este John. (Ştiam că mă simpatizează.) (16) It is advisable for him to leave. (14) I was afraid of what he might say.) (17) I wanted to leave immediately.

Compare.Nadina VIŞAN (c) adverbial clauses – those clauses subordinated by such adverbial conjunctions as: although.) In (17) the meaning of the subordinate clause is imposed by the verb in the main clause. if. etc. and the ones we are characterizing in the table below: 108 . (Mi-a spus că sunt un prost. and this is why it is the verb that has to dictate the sense of its object. done from a structural point of view. however. (Mi-a spus aceasta înainte să plece. But we are going to show that we can trace correspondences between the classes of embedded clauses mentioned under 4. the categories are reduced to only three in this case. In conclusion. the meaning of the subordinate (that of a time adverbial clause) is offered and imposed by the subordinating conjunction not by the main clause verb.1. Unlike complement clauses. for instance. these ones are introduced by subordinating conjunctions with a distinct semantic charge. before. that is function of the subordinating conjunction/adverb/pronoun that introduces the respective clause. In (18). which sums up this classification. As you will see. The subordinating conjunction that is abstract in meaning. the following two clauses: (17) She told me that I was a fool.) (18) She told me this before she left. consider the following table.

g. 109 . surely you cannot sincerely believe. Introduced know e. that you will wh Introduced by adverbial Introduced by that. I don’t WHCOMPLEMENTS by words: ADVERBIAL CLAUSES conjunctions/adverbs before. etc.g. as. for. (…) Even leaving aside the concern which I know you have for our feelings. you understand. Pratice Read the texts below and try to identify subordinate clauses from a structural point of view: Activity 3 a) My dearest son. back.Unit five The complex sentence – a classification of dependent clauses SUBORDINATE CLAUSES COMPLEMENT CLAUSES whether: e. I will go there because I feel like it. Dear Ludwig. To say that I think of my dear son every day says little. I am not very good at this sort of letter and I did not earlier write because the discussion was between yourself and your father. I think of him every minute and remember what times in our day and night are his bed-time and his getting-up-times. I will come back such as because. at your young age. after.: e.g. whether he will come when I feel like it. I cannot express to you how much we miss you. and every night and indeed always in my thoughts I pray for him that he may be protected and guided to do the right. Your father has suggested that I should write to you so that you can be sure that he and I are of one mind in this matter.

he said. Too. Accidental Man) b)1. If one of the ladies from the church made an obligatory visit to see about her welfare. who sat reading a book in a striped canvas campaign chair under the pear tree. for he did not want to lie sleeping into the damp of the evening. she stopped to speak to Monroe. The visits had tapered off in the face of her indifference to them. he feared he was just beyond the age at which he could rise unassisted from so low a chair. she could sit motionless as they called her name and knocked at the door. As she left the house. a tightening in her breathing. He seemed tired and said that he doubted he had vitality even to finish the page he was on before he dropped off to sleep. Ada had prepared to go out for a time with a box of watercolors and a piece of paper to paint the newly opened blossoms on a rhododendron by the lower creek. We so much fear that you will suddenly decide to come later when it will all have such terrible consequences. (Charles Frazier – Cold Mountain) (Iris Murdoch – An 110 .It was with a familiar delicious tingle of pleasure. 2. but he asked her to wake him when she returned. that she realized she was now similarly hidden away.The day Monroe had died was in May. Late that afternoon. that anyone walking from the gate to the porch would never know she was there. But she thought that no one would call again. She would not come out until long after she had heard the gate latch clack shut.Nadina VIŞAN never want to set foot in the US in your life again.

As you have probably noticed already. 111 . I helped her I was afraid that (Prepositional) whenever she she knew the truth asked me to. That he loved e. a correspondence can be traced.g. Wh Complements MODIFIERS Wh Complements can be modifiers (or attributes): e.g.g. The book which/ that you left on the table is very Adverbials can be adjuncts: e.Unit five The complex sentence – a classification of dependent clauses 5. However. Whoever did Wh can be objects: e. since they are translated differently in English: care vs.g. I told her everything after she arrived.g.g. Wh Complements can be subjects: e.g.obligatory] ADJUNCTS. let us try and look at how these two types of classification can be fit in the same picture. I know that he can be adjuncts: likes her (Direct)/ e.2.3 A Cross-Classification of Dependent Clauses Now that we have seen two possible ways of classifying subordinate clauses. interesting. I don’t know what you want (Direct)/ I am interested in what that was a genius. Nota bene! Relative that is not the same as Complement that. Complements OBJECTS Complements can be objects: [. the four classes discussed under the first classification do not completely correspond to the three classes discussed under 4. că e. Consider the following table: SUBORDINATE CLAUSES [+ obligatory] SUBJECTS Complements can be subjects: her was clear.

none of the three classes we have mentioned under 5.) The translation of the word that in Romanian disambiguates between these two readings. This means that adverbial clauses are the easiest to identify.1.. whenever you identify a wh. complements. We will come back to that in the next chapter.Nadina VIŞAN you know (Prepositional)/ I gave this to whomever wanted it (Indirect). So. Secondly. that complements are not the same as relative that complements: there is a clear-cut distinction between a sentence like (19) I think that she likes me. (Fata care mă place e frumuşică. the only category that can fulfill any syntactical function is the one containing wh complements.complement.2. wh complements and adverbials can fulfill all the functions we introduced in the table under 5. you will have to choose from the four possible functions mentioned here. This table makes a few things obvious: firstly.e.) and (20) The girl that likes me is pretty. Thirdly. (Cred că mă place. i. whereas wh complements are the 112 . In the fourth place. This problem will also be the topic of the next chapter. adverbial clauses can only be adjuncts.

and I do not know how things might stand between us. because. Nota bene! Wh Complements can have any syntactical function. b) She blew the paper to dry it and then scanned over what she had written with a critical eye. she had never mastered the flowing whorls and arcs of fine penmanship. c) I am coming home one way or another. for no matter how she tried. a barn. None of them seemed exactly to the point when faced with the hard fact that she now found herself in possession of close to three hundred acres. A very good reason for that is the fact that in the case of adverbials. their introductory elements (e. It gave her pleasure to play on the piano. Adverbials can only be adjuncts.g. Pratice Consider the following text. a house. before. after. I first thought to tell in 113 . but no idea what to do with them. Identify subordinate clauses and state their type (the structural classification) and function (the Activity 4 functional classification): a) Those were the abilities that she marked down in her favour.Unit five The complex sentence – a classification of dependent clauses hardest to figure out. etc) give very clear information about the function and meaning of the subordinate they introduce. The characters her hand insisted on forming were instead blocky and as dense as runes. outbuildings. but she did realize that she could not weed a row of young bean plant without pulling half of them out along with the ragweed. She mistrusted her handwriting.

Do you recall that night before Christmas four years ago when I took you in my lap in the kitchen by the stove and you told me you would forever like to sit there and rest your head on my shoulder? Now it is a bitter surety in my heart that if you knew what I have seen and done. subordinate or embedded) clauses according to their function into subjects. adjuncts and attributes (or modifiers. these clauses can be complements. it would make you fear to do such again. According to a structural criterion. wh-complements and adverbials (which normally correspond to he Romanian complement circumstanţial). But I decided it would need a page as broad as the blue sky to write that tale. since the English term has nothing to do with syntactical function.Nadina VIŞAN this letter what I have done and seen so that you might judge me before I return. and I have not the will or the energy.4. Don’t forget three important points made in this chapter: • there is no correspondence between the Romanian complement and the English one. which regards the introductory conjunction / pronoun/ relative adverb of the subordinate. because they modify. (Charles Frazier – Cold Mountain) 5. • English makes use of prepositional objects that are normally required by the fact that the main verb/adjective is accompanied by an obligatory 114 . Key Concepts We classify dependent (i. offer a plus of meaning to the nominal they accompany). objects (which are always obligatorily required by a verb or adjective).e.

since it is not as frequent in English as it is in Romanian. care îi văzuseră pe Anton şi nevastă-sa cum stăteau cu secerile în mână şi se uitau unul la altul. Tot timpul dimineţii o văzuse că tace.g. ce o fi având. indirect object) is only available in English for Dative objects.e. dar devreme mai mănâncă Anton ăsta!” gândiră ei. A complete syntactic analysis of a sentence will have to take into consideration both criteria we have discussed in this chapter. making use of the information on subordinate clauses supplied by this chapter: Activity 5* 1. Alţii. Când Anton lăsă secerea unii se uitară la soare să-şi dea seama dacă mai e mult până la prânz. O zbughi înapoi. interested in. Cu câteva luni înaintea războiului Anton Modan nu ştia că de mult nu mai era om îndrăzneţ. 115 . be very careful to use this term correctly. îşi spuseseră că Anton. nici pe ăla nu-l seceră ca lumea. think of. după ce că are grâu puţin. answering the question to whom? So.Unit five The complex sentence – a classification of dependent clauses preposition (e. look at. atât de demult încât în ziua când află nici măcar nu se mai trudi cu gândul să se întoarcă înapoi şi să-şi dea seama de când. fără să-şi ridice spinarea. (…) “Mă. etc. şi din mişcările ei se putea înţelege că e stăpână pe un gând care o ţinea mereu încordată şi îndârjită. dar după ce alergă vreo douăzeci de paşi. însă. • The Romanian term complement indirect (i.) We use the term prepositional object even for those cases when the preposition imprinted in the lexical entry of the verb is not visible: I thought that he was smart. Nevasta secera în tăcere. Anton se uita la ea şi se întreba. Pratice Translate the following.

cât de bolnavă era. avea să vadă la căderea nopţii ce era cu ea şi în ce măsură îi putea fi de folos. se opri şi se uită să vadă ce ispravă a făcut. ci îl ajută şi mirosul său pe căi mai ascunse. Nici acum. devenise limpede faptul că nu mai exista la acest punct de trecere peste râu nici un bac şi că ăn general circulaţia era întreruptă total pe aceasta arteră. Costel de curând scrisese acasă că n-ar fi defel potrivit să se mute şi că se miră că dumnealor stăruiesc si nu pricep. pe care el nu se bizuie în întregime. Nang învăţase să afle măsura potrivită şi în anumite împrejurări sfida pericolul. N-avea el dreptate? era destul să te uiţi la Ana. şi erau atâtea alte motive… 116 . iar în altele era de o prudenţă exagerată. În cazul de faţă avu acest sentiment că nu-l pândeşte nici o primejdie. decât cu ameninţare adevărată. (Marin Preda – Îndrăzneala) 2. (Marin Preda – Friguri) 3. izolate de sat. Cu privire la mutarea lor la Brăila. Fiindcă un on îndrăzneţ nu se clatină pe drum. sau dacă se clatină se întoarce îndărăt şi nu mai ameninţă. ameninţarea aceasta semăna mai mult cu o flacără care rămâne o clipă în aer. deşi paiele de dedesubt sunt cenuşă. şi pentru asta îţi trebuie curaj. nu se zări nici prin apropiere şi nici prin curte umbra unui bărbat sau măcar a unui bătrân. cât omul din mlaştină urmări atent întoarcerea acasă a acestei familii. timp de un ceas. fiindcă şi să înghiţi nu e puţin. întâi. Unui luptător nu numai atenţia lui încordată şi semnele exterioare vizibile îi semnalează prezenţa inamicului.Nadina VIŞAN simţind că nu s-a luat nimeni după el. dar nici nu le dispreţuieşte. de fapt. Toată lumea înţelesese că. Cât priveşte viaţa acestei familii.

Pace nu era. care într-un fel avea mania excursiilor “în bandă”. Era bine de ştiut. rămâne totul baltă şi pace. iar când nu izbuteau de la început. sub pretexte dintre cele mai neserioase. În realitate. la Odobeşti. Nu! El nu era câtuşi de puţin sucit. De vreo două-trei ori ne aranjasem în cele trei maşini şi de două-trei ori ne-au schimbat. deşi deocamdată n-ar fi vrut cu nici un preţ să se mute din Bucureşti. Ana nu putea suferi o mutare acum. pe când dumnealor vorbeau de la depărtare. Pentru a o pedepsi si pentru că nu prea ştia el singur ce vrea şi nici ce să-i răspundă.Unit five The complex sentence – a classification of dependent clauses Nu-şi da însă seama că până deunăzi în toate scrisorile insista asupra putinţei de a obţine un post bun la Brăila. din cauza lui G… Anişoara. amânase scrisul. (Hortensia Papadat Bengescu – Logodnicul) 4. stricau totul. această întâie zi când a început neliniştea mea. Numai că avea subt ochi pe Ana. acum sunt desluşiţi. deşi cam târziu. iar asta ni se comunica simplu de către cei 117 . la nişte prieteni comuni. de pildă. căci era cineva important care nu se simţea bine plasat. Îl supăra şi tonul mamei. Costel nu înţelegea nici să rămână totul baltă. cu automobilele unora dintre ei. a hotărât ca de Sfântul Constantin şi Elena (cădea acum într-o sâmbătă. Iată. Partea dezagreabilă era că urcam şi coboram fără să ştim de ce. iar luni era o altă sărbătoare) să facem o excursie de trei zile la vie. femeile căutau să se găsească la un loc cu bărbaţii care le interesau. după ce tatăl lui si ea alergaseră peste tot după un post pentru el… dar nu face nimic. Roşise de necaz când mamă-sa îi răspunsese că se miră cum azi zice una şi mâine alta şi îi tot suceşte ca pe păpuşi. a căror promiscuitate mie îmi făcea silă. aşa de oţetit.

Iar ne dăm jos? Dar ce e.Nadina VIŞAN îmbufnaţi şi iniţiaţi sumar. frate. ale celor care se aranjaseră bine şi acum se temeau să nu li se strice socotelile. întâia noapte de război) 118 . (Camil Petrescu – Ultima noapte de dragoste. nu se mai termină? Aci răspundeau ridicături din umeri plictisite.

of which.. etc). accompanied by a characterization of the introductory elements for these clauses Objectives: to provide students with useful information on relative clauses that will help them correctly use relative clause introducers (e. etc.SIX RELATIVE CLAUSES Aim of this unit: to provide a classification of relative clauses.g. the students will be able to identify the type and function of a relative clause as part of a complex sentence. 119 . whose. subject relative clauses.

Restrictions Imposed on the Relative Clause by the Determiner of the Antecedent 6.3.1.5.6. Pied Piping and Preposition Stranding 6. The Classification of Relative Clauses 6.4.2. Relative Clause Introducers 6. Relative Clauses and Other Kinds of Relatives Contents: 120 6. Key Concepts .7.6. The Co-reference Condition 6.

relative clauses can have more than one syntactical function. (2) The fellow wearing those odd clothes is Jane’s husband. 121 . (3) I need some tools with which to fix the car.) We will mainly focus on wh-complements leaving aside other kinds of relatives and cleft sentences. This section deals with relative clauses functioning as attributes.) • participial relatives (Bărbatul în haine ciudate este soţul lui Jane. Relative Clauses and Other Kinds of Relatives By relative clauses we understand: a) all the wh-complements mentioned in the previous section.2. The best-known function normally associated with relative clauses is that of modifier (or attribute). b) other kinds of relative clauses such as • that relatives (those relative clauses introduced by THAT) (Acesta este un cadou pe care îl meriţi pe deplin.Unit six Relative clauses 6.a discussion of attributive relatives As we shall see. The Co-reference Condition . We have chosen to start this chapter with this particular topic because attributive relative clauses are considered the most basic kind of relative clause.1. (1) This is a gift that you fully deserve.) • infinitival relatives (Am nevoie de unelte cu care să repar maşina. It is therefore by explaining the mechanism that lies at their foundation that we will be able to extend our discussion towards other type of relative clauses. 6.

122 . like a gap: (6) I met a woman whom John loves _____. Since the phrase a woman and the relative pronoun whom under (6) refer to the same object. we can co-index them (that is we place the same index under each of them): (7) I met a womani whomi John loves _____. reinforced by the relative pronoun introducing the second clause.Nadina VIŞAN These relative clauses represent a type of subordination that is based on the fact that the main clause and the subordinate clause share a nominal constituent. (Am cunoscut o femeie pe care o iubeşte John. Consider the following: (4) I met a woman. John loves that woman.) What has happened? The common element woman appears in the main clause only and is resumed. We presuppose that the phrase the woman in the second clause under (4) has been transformed into a relative constituent (it has been relativized) and moved at the beginning of the clause to link it to the previous one. The place where the phrase the woman used to stand has remained empty. By combining these two clauses. we obtain: (5) I met a woman whom John loves.

123 . But there are other functions that the relative pronoun may fulfill. This way. The resulting structure can have two forms: (10) a. I met a womani to whomi John had offered flowers ti In point of terminology. The element that has been moved in front position and transformed into a relative pronoun is called the relativized constituent. Let us supply an example where the relative pronoun functions as a prepositional object: (9) I met a woman. The common element woman is present. we can clearly indicate that the co-reference condition that stipulated the necessity of a shared nominal for the main clause and the relative attributive clause has been observed. The relative pronoun preserves its function of a direct object within the relative subordinate.Unit six Relative clauses But how do we mark the fact that the verb loves used to have a direct object right after it that has been moved up front? We place the same index under the letter t (that stands for trace): (8) I met a womani whomi John loves ti . John offered flowers to that woman. I met a womani whoi John had offered flowers to ti b. so the co-reference condition (that the two clauses should have co-referring elements) is observed. we call the nominal that the relative clause refers to the antecedent of the relative clause.

This is my husband. She came to London. This is the town in which Charles Dickens was buried. WHICH 4. He’s the author who received the prize. These are people about whom we cannot tell much. He liked that book. WHO 5. 4. Is there a difference between (10a) and (10b)? Grammar books of usage show that the example under (10b) is the more formal one. Any of the students would answer to questions. 6. They met those students. I went to London. Susan wants to meet Jane. whereas the first sentence is mainly used in dialogue. The students like their teacher. Write a sentence as similar as possible to the given one. Pratice Combine the following sentences so as to get relative attributive clauses (some of the sentences can be combined in two ways): Activity 1 1. All of them would answer their teacher’s questions. by leaving behind a trace.Nadina VIŞAN The mechanism that allows for the appearance of relative attributive clauses is movement: the movement of the relativized constituent in initial position. frequently used in written language. The students like their teacher. The king was just passing by. therefore in spoken English. 5. None of the students agreed with them. 3. Use the word in capitals without changing it: Activity 2 1. 10. WHO 124 . John told his friend a story about the king. 8. He told Jim everything about his plans. I bought Jim a book. I lost the book’s cover. 9. Whose is the car which is blocking the street? WHOM 2. I love my husband very much. It was silly of him to tell her the secret. too. 7. I had a book. 2. She doesn’t know anything about Jane. I introduced him to Jim. WHERE 3.

. WHICH 8.3 The Classification of Relative Clauses According to the criterion of form. that do not have an expressed antecedent in the main clause) (12) (13) 125 Who breaks pays. These are the tulips that were awarded the big prize. WHOM 10. That couple had their child abducted by terrorists.) Under (11) the relative subordinate finds its antecedent in the main clause: the phrase the man. whose main clause contains a nominal that can be co-indexed with the introducing relative pronoun) (11) This is the mani whomi I love. (Acesta este bărbatul pe care îl iubesc. most of them were from England. To whom are you writing this letter? WHO 9. i. TO 11.e. WHOSE 7.) Whoever swims in sin shall swim sorrow. dependent relative clauses (clauses that have an overt antecedent. independent relative clauses or Free Relative Clauses (those clauses which lack an overt antecedent. This is the guy that they first met in Monte Carlo.Unit six Relative clauses 6. 2. It was such a pity that you couldn’t join the party. A lot of tourists went on a trip to Delphi. (Cine strică plateşte. WHOM 6. relative clauses are divided into 1.

they currently fulfill the function of subjects or objects. is no longer overtly expressed. only their antecedent is no longer expressed. (Trebuie să votezi cu candidatul pe care îl consideri cel mai potrivit.) So.e. where we are looking at a more obsolete (i. (Cine se atinge de smoală va fi întinat. it is covert. (Aş dori să ştiu ce vrei. (Asta era ceea ce voise ea. we can assume that Independent or Free Relative Clauses must have originated from dependent ones. (Oferea un zâmbet cuceritor oricui venea la uşa lui. unlike in the case of (14).) 126 (15) (16) (17) (18) (19) .) Example (12) is an instance of a relative clause (introduced by a wh-element) whose antecedent has been deleted.) • Prepositional Object You should vote for whichever candidate you think best. far-fetched) form of the same sentence: (14) Hei whoi breaks pays.) • Indirect Object (the only clauses that can have this function in fact) He gave whoever came to the door a winning smile. as follows: • Subject Free Relative Clause Whoever touches pitch shall be defiled. in a manner of speaking.) • Predicative This was what she intended. Unlike their sisters.Nadina VIŞAN (Cine păcătuieşte mult va suferi. these relatives cannot function as attributes. (Cel care strică plăteşte.) • Direct Object I would like to know what you need.

Unit six Relative clauses • Adjunct Go wherever you want. They only provide supplementary information about it. who incidentally is the god of commerce. (Mercur. is my favourite god) The function of non-restrictive relative clauses is that of Appositive attributes.) (Mercury.) (22) Mercury.) (Only that particular man that was my suitor looked like a god) 2. 127 . they offer crucial information about this antecedent. care este zeul negoţului. they define it). (Du-te unde pofteşti. and by the intonation the speaker uses in uttering the whole sentence. Their meaning is also reinforced by orthography. este zeul meu favorit. They can be thus divided into: 1.) (20) The second criterion that further classifies relative clauses has to do with meaning and is restricted to dependent relatives only. non-defining or non-restrictive or appositive relative clauses (those dependent relative clauses that do not offer crucial information about the antecedent. is my favourite god. (Cel care a venit să ma peţească era un zeu. defining or restrictive relative clauses (those dependent relative clauses that identify an antecedent. who is the god of commerce. (21) The man who came to woo me was a god.

e. 5. 7. Did they tell you the reason why they all left? 4. 6. Nota bene! If it is a restrictive relative clause. As we were saying. A good way of identifying restrictive relative clauses is to look at their syntactic function. Independent I don’t know what you want. 2. Shakespeare. (free) Whoever came to see me was a genius. on whom nobody could depend. can only function as attributes (or modifiers). 8. restrictive relative clauses. I have met him where I least expected. They are what 128 . He cannot have been more than twenty when we first met. this type of relative clauses. who came to see me. then it is an attribute. She. is a genius. is a great playwright. a diagram would sum up the types of relative clauses discussed: Restrictive/defining Dependent Relative clauses The man who came to see me is a genius. 9. Pratice Identify the relative clauses stating their type in the sentences below: Activity 3 1. Non-restrictive/non-defining That man. On the day on which this occurred I was away. was the one we all welcomed and admired.Nadina VIŞAN In conclusion. The advantage of the supermarket is that you can buy what you want at a place where you can park your car.This is the village where I spent my youth. i. Did he mention the time when the plane will take off? 3. who is a genius. 10.

): (24) (25) The Freddie Mercury I knew was a rock-star. a. First and second person pronouns do not normally take restrictive relative clauses. When the antecedent has no determiner. (Freddie Mercury pe care-l cunoşteam eu era vedetă rock.) 2. etc. They can be followed only by non-restrictive ones (appositions): 129 Bohemian Rhapsody. composed The (Freddie Mercury. . etc.) When combined with a restrictive relative clause. however sad this may be.4 Restrictions Imposed On The Relative Clause by the Determiner of the Antecedent This section is dedicated to those relative clauses with a more special kind of antecedent. the proper name is recategorized into a common name and receives its own determiner (the. it can only be followed by a nondefining relative clause (an apposition): (23) ∅ Freddie Mercury. care a murit acum câţiva ani. 6.Unit six Relative clauses their parents made them. a compus The Bohemian Rhapsody. who died a few years ago.) I know a Freddie Mercury who gives piano lessons. (Cunosc un Freddie Mercury care dă lecţii de pian. We shall look at what happens for instance to the relative clause when its antecedent is a proper noun. Consider the following points of discussion: 1.

(Eu. Cine nu munceşte nu izbândeşte. nu-mi convenea o astfel de situaţie. 2. can see your shortcomings only too well.) Pratice Translate the following. care-ţi sunt fiu. Mie.) Third person pronouns however do accept restrictive relative clauses: (29) He who laughs last laughs best (archaic). dried-up old maid. prinţul a ales-o pe Cenuşăreasa.) (28) They come to me. who am your son. Voi care vă credeţi mari şi tari. (Cine râde la urmă râde mai bine. Dintre toate personajele prezente. ill-tempered. 6. who neither work nor am anxious. care nu sunt o femeie. who am not (Oricine ar fi făcut ceva. numai eu nu. poftiţi în faţă. 4. care nici nu muncesc şi nici nu sunt îngrijorat. Acesta nu este Bucureştiul pe care-l ştiu eu. 3. (Ei apeleaza la mine. Cu toţii doreau să-l audă pe acel Luciano Pavarotti care încântase mii de iubitori de operă. 7. care era cea mai frumoasă fată din sală. 5.) Anybody else would have done something except myself. paying attention to the restriction imposed by antecedent determiners on relative clauses: Activity 1 1. îţi văd prea bine defectele. iritabilă şi uscată. but a peevish. care nu ştiu să leg nici două cuvinte. căreia nu-mi plăcea să las lucrurile neterminate. Dintre toate persoanele de faţă a trebuit să mă alegi pe mine să vorbesc. ci o fată a woman. 130 . bătrînă morocănoasă.Nadina VIŞAN (26) (27) I.

in spite of which the (Se uita la ceas din zece în zece minute. erau acum în posesia lui. părăsi camera.) (33) He was a railway fanatic. heard.5 Relative Clause Introducers Relative clause introducers are usually placed at the beginning of the relative clause. were now in his possession.) • after an infinitive The African queen issued forth upon the Lake to gain which they had (Regina africană se năpusti spre lac sa redobândească cele pentru care trecuseră prin atâtea pericole şi avuseseră parte de atâta trudă. some of the last notes of whose harp he (Compoziţiile lui Cardan. şi puţini oameni îl întreceau la asta.) • As the object of a preposition and after than: He consulted his watch at 10-minute intervals.) 131 (30) (31) run such dangers and undergone such toils. şi fiecare din aceste stări îşi dobândise propriul sistem de armonie. than whom few more can be more crashing.) (35) The compositions of Cardan. . (Era înclinat spre stări schimbătoare. (Era un fanatic al mersului cu trenul. (32) service finished late.) Sometimes the preposition can have partitive value: (34) He was prone to an inevitable series of moods. şi cu toate acestea slujba s-a terminat târziu.Unit six Relative clauses 6. ale căror ultime note de harpă le auzise. In literary English they may sometimes be found later in the sentence: • after a present participle … saying which he left the room (… care lucruri fiind spuse. each of which has evolved its own system of harmony.

as can be seen in (36d).) b. Relative Pronouns • Who [+human] with its case forms whom [+human] and whose human] : (36) a. The book whose cover I lost was very expensive. We shall briefly have a look at the most important ones.) Whose appears as the appropriate genitive form for both [+human] and [human] objects. The book the cover of which I lost was very expensive. The painting whose buyer she was looked marvelous.) d.1. The genitive form with which is still in use. (Femeia care a venit să îmi vadă tabloul era Regina însăşi.) b.5. literary style: (37) a. (Femeia căreia i-ai arătat tabloul era Regina. The woman who came to see my painting was the Queen itself. The woman whose painting I sold was very young.Nadina VIŞAN Aside from these marginal examples. relative clause introducers retain their clause initial position.) c. 6. (Cartea a cărei copertă am pierdut-o era foarte scumpă. too. (Femeia al cărui tablou l-am vândut era foarte tânără. (Cartea a cărei copertă am pierdut-o era foarte scumpă. (Tabloul al cărui cumpărător era arăta minunat. The woman to whom you showed the painting was the Queen. but it is typical of the formal.) (37b) is an example of relative clause introduced by a genitival pronoun where there is a form of inversion imposed by the presence of the genitive [± 132 .

(Povestea pe care pretindea că a spus-o era prea fantastică pentru gustul meu. An Accidental Man) (… de parca era incet-incet incoltita de o cruzime al carei agent aproape inconstient era el. but these ones are even more infrequent than those illustrated under (37b): (38) …as if she were being gradually cornered by a cruelty of which he was the almost unconscious agent. There are situations when inversion is not obligatory.) • Which [-human] The story which he claimed to have told was too fantastic for my taste. (Iris Murdoch. which art in Heaven … (Tatăl nostru carele eşti în ceruri…) (39) (40) (42) 133 .Unit six Relative clauses form of which.) There are a few exceptions when which can acquire the feature [+human]: • When which has a partitive value: Which of the two men is nicer? (Care dintre ei este mai drăguţ?) However in rhetorical question who is still preferred: (41) Who of us will stain his hands with murder? (Cine dintre noi îşi va mânji mâinile cu o crimă?) • with archaic value: Our Father.

of which. … Asiatic tribes and American tribes which resemble each other. but to a type or a function: a. al căror tată se pare că era Sejanus. ships (that can be personified) a.) Both who and which are used for: • collective nouns a.) When its genitive form is used to give a very formal tone to the passage (but this is very infrequent): (44) Livia had just been delivered of twin boys. Freud is the analyst which we must enjoy. (Acesta era un trib care venise de la Marea Baltică. revoluţionarul care este în esenţă. He is not the man which he used to be. (Freud este psihanalistul pe care trebuie să-l citim) c. (Livia tocmai născuse doi baieţi gemeni. Shaw is commonly regarded more as a funny man than as the (Shaw este în general privit mai degrabă ca un tip hazliu decât ca (43) revolutionary which at bottom he is. This was a tribe who moved from the Baltic Sea.) • states. (Nu mai este omul care era odată.) b. … Italy.) b. (45) (46) . (… triburile asiatice şi amer-indiene care seamănă între ele. animals. which entered the war in May 1915 … (…Italia care a intrat în război în mai 1915…) 134 Sejanus seems to have been the father. by the way.Nadina VIŞAN • When a personal denotation refers not to an individual.

(Cei bogaţi primesc onoruri. (one cannot expect foreigners to have the same ideas that we have) (Nu poţi să te aştepţi ca străinii să aibă ce idei avem noi. and can be replaced by prepositional phrases with adverbial function: (50) a.5. France.Unit six Relative clauses b. Poland is the place in which Christine was born. where. cei săraci se aleg cu ponoasele. whom it concerned most closely. etc.) b) dialectal (49) a. Poland is the place where Christine was born. One can’t expect foreigners to ‘ave the same ideas what we ‘ave. the use of this pronoun is: a) archaic (48) It is rich what gets the peaches. why.) b. It is poor what gets the punches. did however take certain precautions (… Franţa. etc. (Polonia este locul in care s-a nascut Christine. pe care o privea direct. (Nu ştiam ce vor. …the bloke what signs our books … (tipul ăla de ne semnează cărţile) b. while. time.) 6.) On the rare occasions when what functions as an introducer of restrictive relative clauses. how. şi-a luat totuşi nişte precauţii…) • what – can normally introduce only free relative clauses: I didn’t know what they wanted. (Polonia este locul in care s-a nascut Christine.) 135 (47) . When they introduce restrictive relative clauses. their antecedents are nouns expressing places.2 Relative Adverbs: when. reason.

A system where by a new discovery will arise. (Acesta este locul din care au venit. (S-a dus unde mai fusese.) b. no antecedents are required: (52) a.) c. He went where he had been before.) There are cases when these adverbs can appear in their older forms (in archaic passages): (53) a. Ten o’clock is the time at which they have lunch. Ten o’clock is the time when they have lunch. (Ora zece este momentul cind ei iau prinzul.3.) When they introduce free relative clauses. (O padure intunecata in care ne pandesc primejdiile.) 136 . They returned to the land whence they had come. (S-au intors in tara din care venisera. (Ora zece este momentul cind ei iau prinzul. The place whither he goes is unknown.) b.Nadina VIŞAN (51) a. (Locul catre care merge este necunoscut. Relative THAT Relative THAT normally appears as the introducer of restrictive relative clauses: (54) This is the book that pleased her most. (Aceasta este cartea care o încânta cel mai mult.) b. A dark forrest wherein dangers lurk.) 6. (Un sistem prin care va aparea o noua descoperire) d. (Au plecat cind s-a hotarat ca este potrivit.5. This is the place wherefrom they came.They left when they decided it was proper to.) e.

] (Acesta este cel despre care vorbeam. Moreover.) Predicative (58) He is not the man [that he was.) Adverbial (59) Tuesday was the day [that he left. never preceded by prepositions and requires an antecedent with the exception of archaic idiomatic contents: (54) Handsome is that handsome does.] (Nu este omul care era odinioară. the relative introducer THAT – unlike its pair that introduces complement that-clauses – can have almost any syntactic function within the relative clause: Subject (55) Did you see the letter [that came today?] (Ai văzut scrisoarea care a sosit azi?) Direct Object (56) Did you get the books [that I sent you?] (Ai primit cărţile pe care ţi le-am trimis?) Prepositional Object (57) That is the man [that I was talking about.] (Ziua în care a plecat a fost o marţi.Unit six Relative clauses It is invariable.) When do we prefer to use THAT instead of WHICH/WHO? • When the antecedent is a compound nominal that refers to a human and a thing: 137 . (Only the person that behaves in a handsome way can be considered handsome).

(Copiii erau pachetele ce umpleau maşina. little: That ugly little house was all the home that I have ever had.) (62) • When the rule of euphony must be observed (63) a.Nadina VIŞAN (60) The children were the parcels that filled the car. every.) • With a superlative antecedent She is the prettiest girl that I have ever seen. (Căsuţa aceea urâtă era singurul cămin pe care l-am avut vreodată. much. era contrar naturii sale să îl urmeze. I’ll get you such things as you may want. . it went against the grain with him to step into (Cinstit cum era. any. (Este fata cea mai frumoasă pe care am văzut-o vreodată. but they are used very infrequently: as.) b. 138 (64) his shoes.4. Who that knew her would help loving her? (Cine dintre cei care o cunoşteau se puteau împiedica să n-o iubească?) b. not any. Honest man as he was.* Who who knew her could help loving her? 6.) (61) • With an antecedent preceded by determiners such as: all.5. but • in standard language a. Other relative introducers There are of course other relative clauses introducers.

There is no one of us but wishes to help you.) c. This is the same one that/as you had before. (Niciodată nu s-a întâmplat.) • in dialect a.) Sometimes in colloquial or dialectal English. să nu îmi cadă pe podeaua murdară.) c. (Nu este nimeni dintre noi care să nu vrea sa te ajute. It’s the dry weather does it. când am avut o bucată de pâine măricică. him as was in China … (Uncle George. the relative clause introducer is omitted: (67) 139 (65) (66) man who doesn’t feel pity …) a. who had been in China …) (Unchiul George. Uncle George. I never had a slice of bread Particularly long and wide But feel upon the sandy floor. (There isn’t a (Nu e om care să nu simtă milă faţă de copiii care mor de foame) b. (There aren’t many who will say that) (Nu-s mulţi să spuie asta…) • archaic use a. ăl de fusese in China…) b.Unit six Relative clauses (O sa îţi dau acele lucruri pe care le doreşti. şi întotdeauna pe partea unsă cu unt. (Este la fel cu cel pe care l-ai avut. There is no man but feels pity for starving children. And always on the buttered side. . There’s not many as’ll say that.

For instance in (68) The man whom John met lives in Boston. (Omul pe care l-a întâlnit John locuieşte în Boston) This means that both whom and that can be deleted without the sentence losing its grammaticality: (70) The man John met lives in Boston. (Omul pe care l-a întâlnit John locuieşte în Boston) Note that deletion is impossible in (71) The man whom John spoke to is an idiot. It was me made her think that was the best thing to do.) 140 .) b.Nadina VIŞAN (It’s the dry weather that is to blame. This remark brings us to another important question to ask: When can we delete relative clause introducers? The answer to this question is rather straight: relative introducers can be deleted whenever THAT can be used as an alternative to the respective relative introducer. (Omul pe care l-a întâlnit John locuieşte în Boston) The relative pronoun whom can indeed be replaced by that: (69) The man that John met lives in Boston. (It was me who made her think…) This phenomenon is usually met with cleft relative clauses such as those under (67). (Cel cu care vorbeşte John este un idiot.

It was one job of his to think about why man was born to die. (Cel cu care vorbeşte John este un geniu. the replacement is allowed and deletion is indeed an option: (73) a.Unit six Relative clauses since a replacement of the relative phrase with that cannot be performed in view of the fact that the relative introducer that cannot preceded by preposition (see subsection 5. It seemed a thing 141 .5. 6. 2. 7. (Cel cu care vorbeşte John este un geniu.3): (72) a. which Monroe had repeated four times at dramatic intervals throughout the sermon: “ That which shows God in me. fortifies me. The man John spoke to is a genius. * The man to that John spoke is an idiot. What I’m saying is. (Cel cu care vorbeşte John este un geniu. When the preposition appears at the end of the clause. Where he was from.*The man John spoke to is an idiot. 3. the word river meant rocks and moss and the sound of white water moving fast under the spell of a great deal of collected gravity. 5. b.” 4.) b. we all have to come to some terms. The words of the hymn seemed to look with passionate yearning to a time when they would be immersed in an ocean of love. What Inman remembered was this passage. The man who John spoke to is a genius.) Pratice Analyse the function of the relative clause and of the relative pronoun that introduces it: Activity 5 1. That which shows God out of me. This is where we talk money. makes me a wart and a wen.) c. The man that John spoke to is a genius.

of living. c) The woman who/*whom/*which/that/∅ came to dinner was very late. (…) Partly. which is a lot. e) The man for whom/*who/*which/*that/*∅ we are looking is not here. (Charles Frazier – Cold Mountain) Comment upon the grammaticality of the following: a)The man who(m)/*which/that/∅ we saw was nice. who had not witnessed many dawns. 10. 11. Ruby counted her first victory when Ada succeeded in churning cream to butter. Ruby said. though. 12. she claimed she had just puzzled out in her own mind how the world’s logic works. 142 . 13. Ruby said she had learned what little she knew in the usual way. d) The book*whom/which/that/*∅ deals with this problem is very good.When Ada remarked that at least they could rest when winter came. Whatever his fate was. that’s where Ruby seemed to aim Ada every day that first month. f) The man who(m) I *which/that/∅ we are looking for is not here. It was not until Ruby was nearly grown that it occurred to her to wonder what kind of woman her mother had been to have married such a man as Stobrod. b) The book Activity 6 *who(m)/which/that/∅ I read last night surprised me. The rudeness of eating. he had left Ruby high and dry. h) The book *who(m)/which/that/∅ we are looking for is in my bag. when winter comes we’ll mend the fence and piece quilts and fix what’s broke around here.Nadina VIŞAN of such wonder to Ada. 8. g) The book for *whom/which/*that/*∅ we are looking is in my bag. Her second victory was when she noted that Ada no longer always put a book in her pocket when she went out to hoe the fields. Oh. 9.

al carei frate intalnise intr-una din calatoriile sale o fata de care se indragostise si cu care a avut un fiu. purta niste ochelari pe care-i primise de la un var. plutonier. care s-a priceput sa-si creasca una din fete in dorinta de a face avere si care a reusit sa se marite cu un vanator. pe linie paterna.Unit six Relative clauses Read the following and notice the literary effect caused by the phenomenon of recursiveness (repeated embeddings of sentences Activity 7 that become relative clauses) in the passage. divortata. al carei strabunic. pirpiriu.al lui. (Iris Murdoch. nepot la randul lui al unui proprietar de vie din care se obtinea un vin modest. nu prea sarac. try to translate the Romanian text using the same technique. al carui bunic pe linie paterna se-nsurase in a doua casatorie cu o tanara bastinasa. mort de tanar. al carui unchi pe linie materna avea un socru. una din nepoatele unui inginer. cumnatul unui portughez. al carui frate de lapte luase de nevasta pe fiica unui fost medic de tara. s-a casatorit si a avut o fata. Cumnatul meu avea. The Accidental Man) “Guturaiul”. poate. This is the horse that kicked the policeman. dupa cesi schimbase de mai multe ori meseria. care s-a casatorit cu o farmacista curajoasa. al carui fiu se insurase cu o tanara foarte frumoasa. al carei prim sot era fiul unui patriot sincer. fiu natural al unui morar. un var primar. care nu era altceva decat nepoata unui subofiter de marina din marina britanica si al carui tata adoptiv avea o matusa care vorbea curgator spaniola si care era. dar care avea un var de-al doilea. that I saw trying to clear away the crowd that had collected to watch the fight that the short man had started. el insusi frate de lapte cu 143 . care-l cunoscuse pe Rothschild si al carui frate. vasnic.

regarding the mechanism that licenses the formation of relative clauses.Nadina VIŞAN fiul unui laptar. where the wh-word is the pied piper that drags after it another element: (75) She was the woman i to whomi everybody listened. insurat de trei ori la rand. another case of pied piping is offered by the movement of the genitival phrase at the beginning of the relative clause: (77)a. By extension.6. I lost the cover of the book. The phenomenon by means of which the relativized prepositional phrase is moved in clause initial position but leaves its preposition behind is called preposition stranding: the preposition has been stranded at the end of the sentence. b. Pied Piping and Preposition Stranding If you go back to our discussion in 5. c.) appeared as a result of movement: (75) a. Everybody listened to that woman. la randul lui fiul natural al unui alt medic de tara.2. She was the womani whoi everybody listened to ti. She was a woman. a carui a treia sotie … (Eugen Ionescu. The opposite phenomenon. you will remember that a relative clause such as that in (74) She was the woman [who everybody listened to] (Ea era cea care pe care o ascultau toţi. by means of which the whole phrase is moved up front (preposition and all) bears the name of pied piping. This is the book. She was the womani whoi everybody listened to______ . Teatru) 6. 144 .

has been troubling them forever.) In this case the wh-word drags the constituent cover in clause initial position. 5. 4. 6. We couldn’t say something like: (78)* This is the book whose I lost cover. the safeguarding of which was actually not his task. Thus they remained utterly obsessed with themselves and each other. The time at which he ate breakfast was inconvenient. The difference between (76) and (77). 9. Pratice Which of the following relative sentences can be reformulated by means of preposition stranding? Activity 8 1. 3. no easy answers to which could be offered. She was the very woman about whom I knew absolutely nothing. lies in the fact that in the case of (77) pied piping is obligatory. he requested that the public be excluded. In the interest of public decency. (Aceasta este cartea a cărei copertă am pierdut-o. 8. This is the booki whosei cover I lost ti. and some natural healing process of which Dorina felt she ought to know. The first question with which Ambrose had to deal was that of the statue of victory in Rome. The problem of safe transportation. She had fully realized how much her love for Austin cut her off from other people.Unit six Relative clauses b. acting again as a genuine pied piper. For the intense anxious sense of herself 145 . 7. as if she were being gradually cornered by a relentlessness of which he was the almost unconscious agent. apart from the distinct syntactical functions the prepositional and the genitival phrase have. 2. This was the icepick with which one had seen her stab her husband to death.

4.7 Key Concepts Relative Clauses can be dependent and in that case they need an antecedent in the main clause. The relative clause introducer is also called the relativized constituent and it co-refers with the antecedent in the main clause. was now complete. Independent relative clauses are also called Free Relative Clauses because their antecedent is missing.His father’s friends. as the case is). has been deleted. whose interest he most sincerely shared. Dependent relative clauses (so called because they are dependent on their antecedent) can be further split into restrictive ones (that define and identify the antecedent) and non-restrictive ones (that offer additional information about the antecedent and have an appositive value). no matter which. that is nominal phrase to which the relative clause introducer could send back. 6. for whom he had sacrificed his nights and days. but as subjects or objects (in fact fulfilling almost all syntactical functions. Both these types of relative clauses function as Attributes (appositive or not. he rarely saw now. They do not function as attributes. His friends. 3. She had lying in front of her a number of books and dictionaries most of which had been shipped from remote countries. 2. knew nothing of what he had been subjected to.Nadina VIŞAN with which she was suddenly invested she was quite untrained. The only relatives she would have liked to put up with were her mother’s sisters. Identify the cases of Pied Piping in the following sentences: 1. Activity 9 were now all gone. Irene. 5. 146 . This story. 10. including that of Indirect Object which only they can have). the unravelling of which had cost her many minutes of her life.

5. cu toată deosebirea de vârstă şi fire. al treilea frate în ordinea cronologică. închipuirea. Rămânea un vis urât şi lung de care şi amintirea va fugi mâine cutremurată. unde în fiecare zi se dezlanţuie competiţia între două echipe (…). 7. spre care aveau drept sa năzuiască numai cutezătorii cu glezna tare şi plămânii largi. himeric. 2. 4. Pratice Translate the following making use of the knowledge acquired about relative clauses: Activity 10* 1. de altfel un băiat bun! – şi nu ştia cum să-mi mulţumească. sunt vrednic de invidiat. A venit la mine să-mi ceară să-i numesc un ginere director. închipuia capitala ca un fabulos garaj de unde nu lipseşte nici o marcă de automobil din cele mai rarisime şi ca o vastă arenă sportivă. De douazeci de ani. Pentru alţii. as can be seen in those particular sentences exhibiting preposition stranding or pied piping. 3. pentru dumneata bunăoară. capitala era necunoscutul miraculos (…) unde fiecare va afla tot ce-i pofteşte inima şi tot ce i-a urzit.Unit six Relative clauses The mechanism that lies at the basis of dependent (and independent) relative clauses is movement. capitala le păruse un pisc inaccesibil. Iam numit ginerele cum a vrut şi unde a vrut. precât am înţeles din cele ce-mi vorbeai adineauri. Nu-i greu să-şi dea seama ct m-am scandalizat şi ce tămbălău 147 . din săraca urbe provincială unde vegetau fără speranţă. Nelu. Toate sfârşeau. 6. Căci pentru toţi patru copiii.

10. când îl invitase pe Henri Rochefort să ia în primire un sector electoral şi să se aleagă deputat. 9. Ceea ce n-a facut preşedintele de tribunal din Franţa. Dacă le convingea vreo însuşire cât de mică. Îmi spuneam că nu se poate să nu banuieşti în ce singurătate şi deznădejde se află un om tânăr într-un oraş unde totul îi e duşmănos! 11. speram că aveai să faci dumneata ceea ce face un frate mai mare pentru unul mai mic. – De altfel chiar şi idealuri de felul acesta mă străduiesc să nu-mi mai fac pentru că am observat că mi se îndeplinesc şi nu pot alege acum care dintre ele merge în sensul vieţii mele 148 . Vag îşi amintea că într-adevăr (…) fusese chemat să dezlege o întâmplare tulbure şi că în spiritul său drept şi-a sacrificat prietenul pentru adevăr. cu surle şi cu tobe. Fostul camarad îi apăru cu totul altfel de cum îl socotise până acum. ţi-o rezum la câteva cuvinte. la care văd că tot tragi mereu cu ochii. a făcut el. nici în searbăda mea versiune. 12. 8. (…) Cât golim ceştile astea de cafea. care nu figurează nici în dezbaterile procesului. Tot ce-ai citit dumneata inca nu înseamnă nimic! Să-ţi mai adaog şi concluzia ultimă. (Cezar Petrescu – Calea Victoriei – slightly adapted) 13. Eşti proaspăt sosit aici.Nadina VIŞAN am făcut când văzui cum te-au lăsat toţi saă mucezeşti într-o asemenea puturoşenie de târg. Dar ce anume a fost şi cum s-a terminat povestea nu mai ştia şi nici n-ar fi crezut vreodată că există cineva care să mai păstreze o atât de fidelă amintire. nu-ţi dai poate încă deplin seama de câte intrigi şi de câte presiuni uzează politicianismul chiar în justiţie.

Dar nu vezi? Mai întâi ideea că a rămas sărac. zise ea cu ochii mari. nu ştiu ce s-ar fi putut întâmpla. Era una dintre acele femei elegante. 17. ochii tăi au fost cenuşii. o vedea ca de la o mare distanţă. toată lumea întreba cine e. până mai adineauri. Nici nu îndrăznesc să mă gândesc la bănuiala care mă încearcă. Nu ţi se pare bizar la el care până acum a fost un bărbat atât de energic. din care cauză pe Dora. 18. de unde venea şi Marta.Unit six Relative clauses adevărate şi care nu. despre care. 14. apărură. 16. dinspre Maria Rosetti. pe strada Icoanei. izvorânde mereu însă tare îndepărtate. apoi că trebuie să lichideze tot şi să plece şi acum că e bolnav când de fapt cu toţii ştim că este sănătos. roiuri de fetiţe. Dacă mă lovea. Voi încerca să-mi explic de ce la început mi s-a părut ca ai ochii verzi şi de ce astăzi. trăia larg de tot. fie pe stradă. deşi atât de aproape. din direcţia căreia apoi. printre străzile şi casele din urmă-le. care era foarte “mondenă”. cu sclipiri abia vizibile. – E foarte frumos ce-mi spui. 15. căci avea casă mare în Bucureşti. În spatele lor. 149 . optimist şi cumpănit? (Radu Petrescu – Matei Iliescu) 19. tramvaiul venea cu duduit de avalanşă şi bătăi de clopote trase furios de dupa o perdea roşie şi galbenă. încă neştiind care este adevărata mea viaţă. 20. pierduţi într-o direcţie vagă. Avea acum un fel de vertij. Pe vremea când eram săraci nu ne vedeam aproape de loc cu această verişoară. fie la teatru.

22. care nu trăiesc decât o singură dată în desfăşurarea lumii. de mine. decât şirurile de dinastii egiptene. pe care eu nu-l aveam. Câtă vreme unii copaci sunt încă verzi. după ce maşina a fost reparată. Pare-se că snobii. întâia noapte de război) 150 . de sus de unde eram. (Camil Petrescu – Ultima noapte de dragoste. când au urcat râpa iar. în preocuparile şi admiraţiile ei. aceste fapte au însemnat mai mult decât războaiele pentru cucerirea Chinei. alţii au frunzele galbene ca nişte caise străvezii. plăcerea cu care ea se lăsa sprijinită toată de el. decât ciocnirile de aştri în necuprins. 23. aveau un stil al lor. Simţeam că nici nu era singura inferioritate pe care mi-o găsea. N-am putut să nu bag de seamă. până în şosea. 24. Pentru mine însă. pe care ea îi admira acum. vedeam cum zi de zi femeia mea se înstrăina.Nadina VIŞAN 21.

by stating their syntactic function.SEVEN THAT COMPLEMENTS Aim of this unit: to characterize the syntactic processes that these complements undergo and to offer a description of the distribution of ‘that’ clauses Objectives: to help students understand the complexity of these syntactic processes. Students will acquire the ability of identifying these phenomena and of labeling ‘that’ clauses. 151 .

3. The Sequence of the Tenses in Object That Clauses 7.3.3. That Complements as Prepositional Objects 7. ‘That’ complements as Adverbials 7.1.2.1. The Distribution of That Complements Contents: 152 7. That Complements as Subjects 7.2. ‘That’ complements as Predicatives 7.3.1.4. That Complements as Direct Objects 7. When is ‘That’ Obligatory? 7. ‘That’ Complements as Attributes 7. That Deletion 7. Syntactic Properties That Characterize That Complements 7.1.Extraposition 7.2. When Can We Delete ‘That’? 7.3.2.5.6.2. Key Concepts .3.2.2.2.1.5.2.1.3.Clause Shift 7.7.Topicalization 7.4.2. When is ‘That’ Deletion Obligatory? 7.1.

) • whether (Nu stiu dacă se va însănătoşi.) • ∅ (Voiau să plece imediat. being found not only in the case of that-clauses.1 Extraposition Extraposition is a very frequent structure in English. (1) It is good for them to know Mathematics.Unit seven That complements That – complements constitute the most representative class of complement clauses (see section 4). placed in a marginal position. followed by the complement clause in peripheral position. Apart from those introduced by that. The term extraposition refers to a construction where the expletive (empty) pronoun it appears in front position. 153 . but also of infinitival ones. (2) I don’t know whether he will recover. complement clauses can be preceded by • for (E bine să ştie matematică.) • if ( when it is the equivalent of ‘whether’) (Spune-mi dacă ai nevoie de ceva. 7.) (4) They wanted to leave immediately.1 Syntactic Properties That Characterize ‘That’ – Complements 7. the clause is extraposed.1. (3) Tell me if you need anything. In other words.

) extraposed (8) The plumber wrongly figured it out that the pipe needed replacing. (Instalatorul a considerat în mod greşit ca ţeava trebuia înlocuită.) • Prepositional Object unextraposed: (9) Can you swear that the accused spent the evening with you? (Puteţi jura că acuzatul a petrecut noaptea cu dumneavoastră?) extraposed: (10) Can you swear to it that the accused spent the evening with you? (Puteti jura că acuzatul a petrecut noaptea cu dumneavoastră?) 154 . (A fost o surpriză pentru toată lumea faptul că Dorothy a plecat din Kansas. (Instalatorul a considerat în mod greşit ca ţeava trebuia înlocuită.) • Direct Object Clause unextraposed: (7) The plumber wrongly figured out that the pipe needed replacing. but the subject position is the most frequently met in English: • Subject Clause unextraposed: (5) That Dorothy flew from Kansas was a surprise to everybody.) extraposed (6) It was a surprise to everybody that Dorothy flew from Kansas.Nadina VIŞAN This phenomenon is true of more than one syntactic function. (A fost o surpriză pentru toată lumea faptul că Dorothy a plecat din Kansas.

13. It was suggested that they should meet the President. 6.The crowd resented it that the police had been sent for. 2. You know it only too well that he will not marry you. 4. It is incredible how many good students drop out of school for lack of money. He will answer for it that his son is innocent. 8. It so happens that I know the secret cipher. It is nice to meet you. 12 You may take it from me that he is a stinking liar. It appears that no one voted for him. Is it true that the children are sick? 5. It is not quite clear whether the trains would be running tomorrow. 2. It will suit me best for you to arrive before dinner. 16 I found it disgraceful that she hid the truth from me 17.Unit seven That complements Pratice Which of the following that clauses are extraposed ones? What is their syntactical function? Activity 1 1. 5. 7. 3. It will be a pity if we have to tell her the truth before he gives us permission to. 9. 8. 11. 15. 10. 9. You may depend on it that I will pick you up. It is too bad that they always make fun of Gilian. 3. 11. 6.It occurred to him that people were laughing behind his back. It worried me a bit that she didn’t visit her aunt. It will be soon announced when you can leave. Rumour has it that U2 will visit us this year. The pebble in my shoe made it painful to walk. They considered it very silly of her to 155 . It seems such a shame that he never takes her out. 10. 4. Nobody knew that they were sorry for what they had done. It is no use trying to convince her. 7. I don’t like it that he should be left alone in my flat. Try to undo the effect of It Extraposition in the following sentences: Activity 2 1. Magellan regrets it that the world is round. 14. It was known to no one that Peter had tried to take his own life.

în canal.Nadina VIŞAN have married Bill.That it amazes Bill that it is obvious that money means everything bothers me. 6. paying attention to extraposed ‘that’ and infinitive clauses: Activity 5 1. That it is obvious that money means everything bothers me. I guess it that he will come back. 2. 3. unde se nimerea. 2. în gropi. They never expected it that he would come back. I find it difficult to tell her my thoughts. 4.Are you going to order it that all men be executed in public?! Translate into English. mă ascundeam în grabă. 3. I don’t expect it that he will come back. sub poduri. atât 156 . “ Fără îndoială că autorităţile vor lua măsuri ca să fim evacuaţi şi transportaţi cine ştie unde”. Comment upon the grammaticality of the following sentences: 1. Activity 3 It amazes Bill that it bothers me that it is obvious that money means everything. zice Lionel. “Eu voi căuta să rămân aici la adăpostul uniformei mele de ofiţer. 4. 2. It appears that it amazes Bill that it bothers me that it is obvious that money means everything. 5. 5. She was the woman who ordered it that all men would be executed in public.I was the one who guessed it that he would come back. Cînd se întâmpla să-l văd la capăt de uliţă. Nu era nici o mirare că înăuntrul şcolii stăpînea un pronunţat spirit schillerian.It bothers me that it is obvious that money means everything. 18. de-ar fi fost cu putinţă aş fi dispărut şi în gaură de şarpe. 3. după porţi. Which of the following sentences are correct? Does tense influence the validity of extraposition? Activity 4 1.

vor căuta să o zdruncine. Mi s-a părut chiar că. 5. dar nu trebuie uitat că tot ea înăbuşe toate pornirile mărinimoase ce ţâşnesc din inimă. când locuia în conacul din La Roque). astfel îmi aduc aminte că mama a îndrăznit să nu ţină seama de sfaturile pe care i le-a dat întreaga familie şi că s-a dus să îngrijească bolnavii din sat în timpul unei epidemii de tifos. cu ceea ce ţi se dă. Se întâmpla însă ca avînturile ei să fie stăvilite de respectul ce-l nutrea pentru convenţiile sociale. 157 . n-am vorbit în calitate de moralist. (Nu întotdeauna. atât timp cât este vorba numai de a ţine în frâu instinctele rele. Nu mă număr printre aceia care caută şi găsesc pretudindeni Lecţii. Ar fi desigur imprudent să se tragă vreo învăţătură din aceste constatări. Spunând cele ce-am spus. Greu este să poţi păstra până la urmă hotărîrea nestrămutată de a te întoarce. precum şi dorinţa de a afla şi câte altele. hotărâre pe care aromele şi uitarea ce din ele se va revărsa asupră-ţi. Nu fac parte nici din categoria celor ce spun Visez ca vara să dăinuie veşnic… şi cred că este mai cuminte să te mulţumeşti. lecţii care din păcate nu-i ajută să devină mai înţelepţi.” 4.Unit seven That complements cât se va putea. 7. cele cîteva cuvinte pline de bun-simţ rostite de mama au produs o oarecare derută în conversaţia generală. 6. Îmi plăcea tot ceea ce era firesc în purtarea mamei. răzbătând din noianul de fraze searbede sau neroade. fără să cârteşti. Aşadar am crezut de cuviinţă că cel mai bun lucru pe care îl aveam de făcut era să perfecţionez armele ce existau atunci. E cert că trupele române vor înainta repede. fără îndoială. excelentă. precum şi de urmele lăsate de educaţia burgheză. Educaţia burgheză se dovedeşte a fi.

Nadina VIŞAN 7. 1. Compare: (11) (12) That my horse is the best in the world is absolutely evident. in the case of topicalization.) While in the case of extraposition.) Extraposition is the structure that appears much more frequently in English and that is why we consider it to be the unmarked case. (Că lui Freddie îi place să apară în coşmarurile copiilor nu pot nega. this asymmetry is undone. (Este clar ca bună ziua ca armăsarul meu este cel mai bun. Pratice Read the following.2. since topicalization appears mostly when a writer/speaker wishes to create a special effect of emphasis. It is absolutely evident that my horse is the best in the world. Topicalization Topicalization is the reverse of extraposition: a subject clause which is initially placed in the sentence is said to be topicalized.) (Este clar ca bună ziua ca armăsarul meu este cel mai bun.1. direct object clauses can equally appear topicalized and are by no means less frequent in this situation than subject clauses: (13) That Freddie likes to appear in kids’ nightmares I cannot deny. Is the phenomenon of topicalization Activity 6 restricted to that complements only? Does it apply to Subject Clauses exclusively? Find counter-arguments in the texts. noticing the effect of topicalization within the literary passages below. subject clauses are the frequent situation. Consequently. No wonder Alison had punished her and Matthew thought of 158 . we consider topicalization to be the marked case in the language.

5. 3. That Dorina should have electrocuted herself with an electric fire on a rainy morning in a small hotel in Bloomsbury made Ludwig feel disgust with himself and the world which was almost mysterious in its intensity. 4. She had always been the slave of chance. To go back there now would be to climb into her coffin. he almost felt resentment at seeing her now. That he had actually seen Dorina on the day that she died and had 159 . he felt no spring of interest in her. let it kill her if it would by a random stroke. 2. To walk by was an expression of his own despair. Whether this despair made it easier or harder to act. Austin had been lost in some ancient cataclysm. 6. whether it would finally carry her off. was inconceivable. He did not think that Dorina had done it on purpose. He was utterly gone. Why she had originally left Valmorana she had by now forgotten. This was another era.Unit seven That complements her only as an instrument. The thing was pure chance and yet weighted with a significance of horror which he could not bear to contemplate. His own confusion and misery were so great that he felt unable to cope with Dorina. That he should have sat in his room and penned the letter yesterday. That she condemned herself in moral terms brought no consoling spring of vitality and even guilt gave her no energy. He did not blame Gracie. That she could still be an instrument might have comforted her once. but not now. 7. even today. 8. mere chance would decide. To return to Valmorana seemed to her like death. When this is so one is in extremity indeed.

(A aruncat scrisoarea pe care abia o descifrase la coş.) The sentence under (15) had undergone heavy NP shift by placing the long NP at the end of the whole structure so that the sentence could be more clearly understood.Nadina VIŞAN passed her by was so nightmarish that he felt he would never be able to tell anybody about it. This syntactic operation differs from extraposition in that there is no pronoun left behind and that He threw the letter which he had just decoded into the basket. Clause Shift Clause Shift is a syntactic operation that parallels that of Heavy NP Shift. (Iris Murdoch – An Accidental Man) 7. This rule is in fact an exceptional one in that it challenges the fixed word order rules in English.3. Clause Shift is a similar rule to Heavy NP Shift as it allows for the clausal structure to be moved to the right end of the sentence. according to which a verb should not be normally separated from its obligatory complement. (A aruncat la coş scrisoarea pe care abia o descifrase. Compare: (14) to (15) He threw into the basket the letter which he had just decoded.) 160 . A NP (Noun Phrase) is said to be heavy when it has a large stretch of modifiers accompanying it: for instance the noun phrases the letter or the red letter are much lighter than the noun phrase the letter which he had just read. The rule of Heavy NP Shift stipulates that the heavy NP should be moved to the right and of the sentence foe semantic reasons.1.

) This way the adverb can no longer have ambiguous interpretation. clause shift operates and the resulting grammatical structure is the one under (17): (16) *Mary said [that she wanted to drive] quietly. because the adverb phrase quietly may erroneously refer to the last verb phrase in the sentence (i. It is obviously linked to the main clause verb as intended. Let us also supply an example where the clausal structure jumps over prepositional phrase.e. (17) Mary said quietly that she wanted to drive. by means of clause shift: (20) They wrote ti to the lawyers [that the firm was going bankrupt] i (Le-au scris avocaţilor că firma urma să dea faliment. From the ungrammatical structure under (19) *They wrote that the firm was going bankrupt to the lawyers. 161 .Unit seven That complements clause shift operates only on object clauses. (Mary spuse liniştit că vrea să conducă maşina. we obtain. The clausal constituent is moved over an adverb phrase or a prepositional phrase as follows: Since the sentence under (16) is not semantically acceptable.) I have used the notation ti (trace co-indexed with the ‘that’ clause) to underline the fact that the clausal structure has been moved in a more semantically advantageous position. the verb to drive).

/*I found disgraceful for Susan to behave like that in public. /I found Susan’s behaving like that in public disgrace.*I found for Susan to behave like that in public disgraceful. /? He appointed Mr Hugh. / ?Susan told that she had just been fired to her mother. / He sprinkled the pavement he had been cleaning with water./ I found it disgraceful for Susan to behave like that in public.? I considered to be outrageous what he had done to his wife in front of so many people. 162 ./I found disgraceful Susan’s behaving like that in public. who had just returned from Africa. 7. / He appointed Mr Hugh primeminister. / They dismissed Mr Hugh’s proposal to build a new hospital as unrealistic. 2. who had just returned from Africa. prime-minister.They dismissed s unrealistic Mr Hugh’s proposal to build a new hospital. who had just returned from Africa. / Susan burnt to the last page the letter she had just written.He sprinkled with water the pavement he had been cleaning. 8. / He was informed that he was going to be fired Saturday at noon.He appointed prime-minister Mr Hugh. 3.Nadina VIŞAN Pratice Comment on the following sentences from the point of view of the rule of Heavy NP/Clause Shift discussed above: Activity 7 1. 4. / I considered outrageous what he had done to his wife in front of so many people. 6.He was informed on Saturday at noon that he was going to be fired. 5. / I considered what he had done to his wife in front of so many people outrageous.? Susan burnt the letter (which) she had just written to the last page.Susan told her mother that she had just been fired.

(Lucrul important era că nimeni nu ştia despre asta. (Era conştientă de faptul că soţul ei o minte. We will begin by discussing the context where that complements appear as direct objects. (Au raportat că podul s-a prăbuşit.) Let us supply a detailed list of verbs or adjectives that require the presence of these complements.2.) • Adverbial She remained at home so that she would look after the kids. (Raportul în care se spune că s-a prăbuşit podul este fals. that complements can acquire a whole range of syntactical functions: • Subject (Mary e puţin enervată de ideea că soţul ei ar putea fi Jack Spintecătorul.) • Attribute The report that the bridge had fallen down was not true.Unit seven That complements 7. (A ramas acasă să aibă grijă de copii. (22) (23) (24) (25) (26) . The Distribuition of That Complements As it will be shown below.) • Predicative The important thing was that nobody knew about it. 163 (21) That her husband might be Jack the Ripper slightly annoys Mary. since this is the most frequent function they fulfill.) • Direct Object They reported that the bridge had fallen down.) • Prepositional Object She was aware that her husband was lying to her.

) (27) (28) I really dislike it that he is here. etc. state. That Complements as Direct Objects Here is a list of classes of verbs after which that complements function as direct objects: a) Simple transitive verbs: such as assert. desire. predict.) (29) He asserted forcefully that he was innocent (with Clause Shift) (A susţinut cu tărie că este nevinovat. They believe the man is guilty. He announced their engagement. They believe that the man is guilty. suggest. (Cred că omul este vinovat.1.Nadina VIŞAN 7. They promised him that he would received a new house.) 164 . (Extraposed) (Mă deranjează faptul că este aici.) b. consider. deem. promise. These verbs are called ditransitive because they require two obligatory complements: a direct object and an indirect object: (30) (31) They promised him a new house. communicate. He announced that they were engaged.) a.) b) Ditransitive verbs such as: say.) (I-au promis că va primi o casă nouă. afirm.2. judge. (Şi-a anunţat logodna. prefer.: (25) a.) b. deny. estimate. explain. etc. (I-au promis o casă nouă. (with that-deletion) (Cred că omul este vinovat. (A anunţat că sunt logodiţi.

Unit seven

That complements

Since the direct object that clause is heavy, it tends to appear in peripheral position by means of several syntactic processes: (32) (33) I explained to Susan that I would be back very late. (Clause Shift) a. I explained it to Susan that I would be back very late. b. He owes it to his father that he became lawyer. (Extraposition) (Faptul că a devenit avocat i-l datorează tatălui său.) 7.2.2. That Complements as Subjects a) This position is filled by that complements in combination with a rather limited number of intransitive verbs: seem, appear, happen, turn out, matter, come about, follow, etc.: (34) It appeared that a life could be interesting, amusing, and ultimately (Iris Murdoch, An Accidental Man) (Se părea că o viaţă poate fi interesantă, amuzantă, şi in fine trivială.) Some of these verbs (seem, occur, appear) may optionally be followed by an indirect object: (35) a. It appeared to him that she was lying to him. (I se părea că îl minte.) b. It occurred to John that he needed a new car. (Îi veni ideea că John are nevoie de o maşina nouă.) The most important thing to notice with this class of intransitive verbs is that only extraposed structures are grammatical: (42)
165

(I-am explicat lui Susan că mă voi întoarce foarte târziu.) (I-am explicat lui Susan că mă voi întoarce foarte târziu.)

trivial.

a. It appears to me that this is a new beginning.

Nadina VIŞAN

(Mi se pare că acesta este un nou început.) b. *That this is a new beginning appears to me. b) adjectives (evaluative adjectives, that express a belief of the speaker): • • likely, unlikely, certain, sure, etc. clear, possible, probable, appropriate, fair, good, interesting, etc. a. It was in any case obvious that Marriage was Dorina’s lot. (Era în orice caz clar că era în firea lucrurilor ca Dorina să fie căsătorita.) b. It was not just that Austin was an object of interest because of the Matthew legend. (Iris Murdoch, ibid.) (Nu conta numai faptul că Austin constituie un obiect de interes din cauza legendarului Matthew.) Sometimes the adjective can appear alone, or without the copula: (37) a. Odd that one should so naturally wish to lie upon one’s bed to go to sleep forever. (Iris Murdoch, ibid.) (Ciudat că poţi dori cu atâta naturaleţe să te întinzi în pat şi să adormi pe vecie.) b. … for a few days I thought it possible that you wanted simply to nerve yourself to break things off. (Iris Murdoch, ibid.) (… câteva zile am crezut că e posibil să îţi doreşti pur şi simplu să ai curajul să distrugi totul.) Some of these adjectives my take indirect objects: (38) a. That he knew nothing about Poland was obvious to all his friends. (Era clar pentru toţi prietenii lui că nu ştia nimic despre Polonia.) b. It was obvious to all his friends that he knew nothing about Poland.
166

(36)

Unit seven

That complements

(Era clar pentru toţi prietenii lui că nu ştia nimic despre Polonia.) b) Nouns – that come from the same semantic area as adjectives: problem, idea, impediment, surprize, miracle, pity, wonder, etc. (39) It is a wonder that you weren’t killed. (E mare minune că nu ai fost ucis.) The noun can appear in isolation, as is illustrated in (40): (40) a. A pity that men were so impatient. (J. Galsworthy – Over the River) (Păcat că bărbaţii sunt aşa de lipsiţi de răbdare.) b. A pity men were so impatient. (that – deletion) (J. Galsworthy – Over the River) (Pacăt că bărbaţii sunt aşa de lipsiţi de răbdare.) d) –ing forms (verbal nouns) (41) a. There was no denying that business was rotten. (Nu încăpea nici o urmă de îndoială că afacerile mergeau prost.) b. There was no denying business was rotten. (that-deletion) (Iris Murdoch, ibid.) (Nu încăpea nici o urmă de îndoială că afacerile mergeau prost.) e) psychological transitive verbs : alarm, amaaze, annoy, confuse, please, frighten, interest, pain, relieve, soothe, tempt, trouble, etc.: (42) a. It stirs me that I was thought worthy (Mă impulsiona faptul că mă credeau vrednic.) b. That everybody blames him obviously depresses him. (Faptul că toată lumea dă vina pe el îl deprimă evident.)
167

Nadina VIŞAN

7.2.3. That Complements as Prepositional Objects It is known that the presence of THAT normally excludes the possibility that a preposition could appear in front of the that complement. We assume that prepositions are dropped in front of that-clauses. We retain however the name prepositional object clause for these particular that-complements because the basic structure it is derived from is a predicate + a preposition: e.g. decide on something > decide that … (43) a. She decided on coming here. (S-a hotărât să vină aici.) b. She decided that she would come here. (A hotărât că va veni aici.) In example (43) we consider that the underlined clause functions as a prepositional object required by the verb decide. That complements appear as prepositional objects after: a) simple intransitive prepositional verbs: decide on, pray for, see to, admit of, ask for, brg about, rejoice at, theorize about, vote for,etc.: (44) a. He wondered that she was still there. (S-a mirat că mai este acolo.) b. They voted that the strike should go on. (Au votat să continue greva.) c. You may depend upon it that he will agree with your terms. (Extraposed) (Poti conta pe faptul că va fi de acord cu condiţiile tale.)
168

Unit seven

That complements

b) transitive prepositional verbs: advise somebody of, accuse somebody of, blame somebody for, congratulate somebody on ,etc.: (45) He informed them that he would leave. (I-a informat că pleacă.) c) the exceptional case of the verb remind somebody of where there is an indirect object present: (46) They reminded him that she should leave. (I-au amintit să plece.) d) adjectives : afraid of, confident in, alarmed at, happy about (47) a. I was afraid that she might not come. (Mă temeam că s-ar putea să vină.) b. I was fully aware of it that things were so bad. (Extraposed) (Îmi dădeam perfect seama că lucrurile stăteau prost.) 7.2.4. ‘That’ complements as Predicatives They appear in equative copulative sentences (of the type ‘X is Y’ or ‘Y is X’) when the subject is an abstract nominal such as: fact, idea, statement, claim, reason, etc. : (48) a. The fact is that he cannot join us tomorrow. (Fapt e că nu poate veni cu noi mâine.) b. The second reason for my departure was that I didn’t love Bill any more. (Al doilea motiv pentru plecarea mea era acela că nu-l mai iubeam pe Bill.)

169

Nadina VIŞAN

7.2.5. ‘That’ Complements as Attributes • • after abstract nouns (idea, fact, etc ) after de-verbal nouns (nouns derived from verb): claim, wish, proposal, etc. : (49) The fact that she is in debt bothers his wife immensely. (Faptul că are datorii o deranjează enorm pe nevastă-sa.) One has to bear in mind that the examples above contain that complements, not wh-ones. We included that-relative clauses in the larger class of whcomplements (although relative that, just like how, are not wh-words graphically). The examples here contain only that complements and this is explained by the fact that they are required only by nouns that are either abstract, or derived from verbs. Compare the example under (50), where that is replaceable by which (i.e. the book which I gave him), to the one under (51): (50) (51) the book that I gave him (cartea pe care i-am dat-o) the wish that he should return the money. (dorinţa ca el să înapoieze banii) In (51), the that-clause can be seen as the former complement of the verb wish: (52) She wished that he should return the money. (Dorea ca el să înapoieze banii.) A further argument against interpreting the that-clause from (51) as a relative clause is the fact that the introductory element cannot be replaced by which in this case:
170

Unit seven

That complements

(53)* the wish which we should return the money. Pratice Which of the following are that-relative clauses and which are complement-clauses? Activity 8 1.His idea that men are smarter than women led him to total ruin. 2. The idea that he had had earned him good money. 3. His order that all the men in the village should be killed was instantly disobeyed. 4. The order that he had given was instantly disobeyed. 5. Their proposal that he should run for Congress was the best ever. 5. The proposal that they came up with was no better than hers. 7.2.6. ‘That’ complements as Adverbials Adverbial that clauses can be divided into two classes according to what pattern of subordination they observe: a) the prepositionl phrase model – where prepositional phrases are used to introduce that-adverbial clauses: for fear that, on the ground that, in order that, to the end that, in the hope that, in/with the intent that, on purpose that, in event that, on condition that, with a view that, etc.: (54) a. They dislike her on the ground that she is too proud. (O antipatizează pe motiv că e prea mândră.) b. They paid her a large salary in the hope that she would stay with them. (I-au dat un salariu mare în speranţa că va ramâne la ei.)

171

they lose their meaning. on condition that.e. She has everything save that she lacks intelligence. (this is one of the few examples still used (Îmi place de el pentru că e deştept.) I like him in that he is smart. … now that Charlote had insinuated herself into the flat there was (…acum că Charlote se insinuase în apartament nu mai avea unde să o aducă pe Dorina…) b.) 172 . The noun within the prepositional phrase indicates the meaning. (this example is a sample of archaic Te-am vazut înainte ca el să vină.) language. ibid. not *on the condition that exactly because the noun is losing its autonomous meaning and is becoming more and more part of the conjunctive phrase. The nouns in these constructions tend to become grammaticalized (i.) A similar situation is exhibited in: (58) a. similar to the construction existent in Romanian): in contemporary English. the interpretation of the adverbial clause: ground => reason.) nowhere to bring Dorina … (Iris Murdoch. but nowadays there are very few examples of this kind left: (55) (56) (57) Before that man came I saw you. cu excepţia faptului că nu e inteligentă. for example.Nadina VIŞAN In example (54) the Conjunctive phrases introducing it are formed by means of a prepositional phrase and that. prepositions were allowed in front of that-clauses. In older stages of English. (Nu-i lipseşte nimic. hope =>purpose. become abstract) and that is why they may lose their ability to take determiners and adjectives: we say.

He gave such an answer as had expected. (I-a dat un asemenea răspuns că nu ne-am putut îndoi de el.) (66) 173 a. He is such a nice man that women instantly fall for him. (I-a dat un asemenea răspuns încât să nu ne putem îndoi de el. His answer was such that we couldn’t doubt its wisdom. as is shown in the following: (63) He placed his chair by the window so he would see her pass.) When the structure contains the word such. să o vadă trecând. He gave an answer such. His answer was such an answer that we couldn’t doubt its wisdom. (Şi-a pus scaunul lângă fereastră. such) is crucial for the grammaticality of the sentence in question: (59) (60) (61) (62) He is so competent a teacher that every student loves him. (Astfel suna răspunsul lui încât nu ne puteam îndoi de înţelepciunea sa.Unit seven That complements c) adverbial subordination – by means of that conjunction phrases where there are no prepositional phrases available: Result: so +adverb/adjective … that – in this structure the degree word (so. That can be deleted. . (Astfel suna răspunsul lui încât nu ne puteam îndoi de înţelepciunea sa. that we wouldn’t doubt it.) On some occasion SUCH can optionally move: (65) a.) *He is a competent teacher that every student loves him. (Este un profesor atât de competent încât toţi studenţii îl iubesc. the noun following it is deletable: (64) a. He gave such an answer that we couldn’t doubt it.) b. (Este un om aşa de drăguţ că femeile se îndrăgostesc imediat de el.) *He is a nice man that women instantly fall for him.) b.

13) The shock of having been found by Dorina in Mitzi’s arms first prostrated him with such a sense of uncleanness and shame that he could not face his wife.We discovered that our map has disappeared.) 14) It had also produced the certainty that they belonged together and that. (Iris Murdoch. 9) It struck me that the bus was behaving pretty strangely. 11) The suggestion was that they should leave at once. ibid. 8) I am afraid that I have to go now. they were chained to each other forever. (I-a dat un răspuns pe care îl aştepta. 4) The idea that men from Mars were landing was absurd. 6) John made it clear that he disagreed.) b. 10) She was so careless that she left the door unlocked. He gave an answer such that I had expected. for better or worse. 12) He loved her to such an extent that he could give his life for her. 2) Was it true that she was ill? 3) They are not aware that they are in a dangerous position.Nadina VIŞAN (I-a dat genul de răspuns pe care îl aştepta.) 174 . ibid. 7) The truth is that we haven’t met them.) Pratice Comment on the distribution and syntactic function of the that complements in the following sentences: Activity 9 1. (Iris Murdoch.

) c. (A dovedit că poate să facă asta. say. that he uses a relaxed tone. omission of that is impossible: (70) *He objected it was already too late to leave.Unit seven That complements 7. When Can We Delete ‘That’? It is impossible to delete that in unextraposed clauses: That he will ever come back is a question still.1.) The omission of that is an indication that the speaker does not want to be formal. tell). (67) That – deletion is more acceptable if the verb/adjective/noun requiring the complement clause is a frequently used item or if it is frequent in combination with that-clauses. He got word they were coming.) b. for instance. (69) a. He showed he was able to do it. If the verb in question is not a very frequently used one (like. (A prins de veste că ei vin. (A spus că a împrumutat bani de la ea. He said he had borrowed her money.3. (Încă ne întrebam dacă se va mai întoarce.3 ‘That Deletion 7.) (68) * he will ever come back is a question still. 175 .

*I like it he was here. (Îmi place că e aici. rele.) (72) *It had also produced the certainty that they belonged together and. erau legaţi pe veci unul de celălalt.3.3. ibid.) (De asemenea. because that has been deleted.3. 7. for better or worse. but it is usually required if the complement clause is separated from the main verb by intervening material: (71) It had also produced the certainty that they belonged together and that.Nadina VIŞAN 7. When is ‘That’ Deletion Obligatory? That deletion is absolutely obligatory if the subject of the complement clause is questioned or relativized. for better or worse. In example (71) we interpret the last clause as being coordinated with the main clause not with the first that clause.) b. I like it that he was here. (Iris Murdoch. ‘That’ deletion is blocked if an object clause has been extraposed: a. bune. condusese la certitudinea că trebuiau să fie împreună şi că.2. You say: (73) Who did you say was coming? (Cine spui că a venit?) 176 (73) . they were chained to each other forever. they were chained to each other forever. When is ‘That’ Obligatory? That can be deleted if it follows the main verb/adjective/noun directly.

you want me to believe.Unit seven That complements But you can never say: (74) *Who did you say that was coming? This is explainable by the fact that who is the subject of the that clause. 3) That such things still happen is no wonder. The changes in the embedded clause are as follows: Present ----(75) Past a) “She is there”. The presence of that can lead to a double subject construction.) b)He told me that she was there. Pratice Delete ‘that’ where possible: 1)I didn’t get the message that they were coming. The Sequence of Tenses in Object That Clauses The tenses in complement clauses are oriented towards the tenses of the main clause. that they were not too late to leave. spuse el. posteriority) holding between the actions of the main and the subordinate clause.) 177 . he said. 7) They maintain. 8) I reminded them that they had to leave.4. 5) Where would you guess that he went? (Compare to: *Who did they imagine that wanted to go?) 6) The fact that they were unprepared leaked out. 4) I hate it that you won’t be with me. (“Este acolo”. simultaneity. (Mi-a spus că ea este acolo. thus showing the temporal relation (anteriority. 2) They Activity 10 chortled that it was only a joke. 7. which is ungrammatical in English.

(Mi-a spus că a fost acolo. (A spus că.) Let us discuss those particular cases when these rules are optional: 1. (Pâna să plece. the verb realize is said to be a factive verb. he said. He said he would have arrived by the time she left. “She was here”. vine el.) Future ------(77) Future in the Past Past Perfect a. The Present complement). (“Era acolo”.Future Perfect in the Past (78) a.) b. He will have arrived by the time she leaves.) b. până pleacă ea. exactly because the complement clause required by this verb is interpreted as true. (A spus că o să o părăsească. (Am să o părăsesc.) b. spuse el. I will leave her.) Future Perfect -----.Nadina VIŞAN Past Present Perfect Past Perfect (76) a. He said he would leave her. 178 ----- Past rule can be optional with the so-called FACTIVE verbs (namely verbs that presuppose the truth of their . o să vină el. He told me that she had been there. In the example below.

there is a whole range on verbs that require that the rule should be observed: know.) 179 . hope. realize it). the truth value of the complement clause remains the same.) On the other hand. think. (Bill a anunţat că nucile de cocos sunt situate foarte sus în copac. This is what verifies the factivity of the main verb. With such factive verbs as realize. report. be aware. believe. discover. Bill reported that coconuts grow high upon trees. be amazed/concerned. (82) It seemed/was likely/possible/unfortunate that the new leader of the group was/*is an undercover agent. show. dream. say. Consider the following: (79) (80) I realize that he is a genius.) I don’t realize that he is a genius (that means still that he is a genius. regret. forget. whisper. (Bill a anunţat că nucile de cocos sunt situate foarte sus în copac. notice. only I don’t The implication one can derive from both examples is that ‘he is a genius’ and this fact holds true irrespective of the polarity of the main clause. Bill reported that coconuts grew high upon trees. (Îmi dau seama că este un geniu. (Părea / era probabil/ posibil/ neplăcut că noul conducator al grupului era agent secret. wish.) b. insist. mention.Unit seven That complements And this important thing is demonstrated by the fact that even if we negate the main clause. etc.etc. the rule of the sequence of tenses Present --(81) Past is optional: a.

She realized that all men are fools. He knew that she thought all men were fools. Consider also: (85) a.) In (85b) ‘he’ disagrees with her opinion and that is why Past Tense is used.) b.) b. She believed that the earth is round. expressed by the Generic Present are normally preserved in the present even if they can be found right in the middle of a narration: (83) It was and was not like the first day of the honeymoon when the newly married pair. (Şi-a dat seama că toti bărbaţii sunt niste proşti. (Ea tot mai credea că pământul este plat. She still believed that the earth was flat. (Ea tot mai credea că pământul este rotund. (Ştia că ea crede că toţi bărbaţii sunt nişte proşti.Nadina VIŞAN If we consider this rule outside the domain of that complements. with which the speaker does not wish to identify himself: (84) a. feign habits which are not their own.) The Past Tense imposes itself when the action it expresses is relevant to some point in the past. in tender deference to each other. The Black Prince) (Era şi nu era ca în prima zi a lunii de miere când perechea proaspăt căsătorită. (Iris Murdoch. simulează obiceiuri care nu le aparţin. we notice that general truths.) In (84a) The Past is used to show that the speaker does not agree with what the character ‘she’ considers to be a general truth. cu un respect tandru reciproc. 180 .

) The rule Past ----- Past Perfect is sometimes disregarded in certain complements which contain a non-durative. (Ea bănuia că Bill plecase înainte să sosească poliţia. There are however cases. She suspected that Bill had left before the police arrived. Compare the example under (87) to the next one: (87) She suspected that Bill had been there. Peter said that John would leave at 5. (Bănuia că Bill este acolo. simple Past Tense (that) cannot be seen as simultaneous with the verb in the main clause: (86) a. 181 .) b.) In (88). Peter said that John will leave at 5.Unit seven That complements 2. (Ea bănuia că Bill a plecat înainte să sosească poliţia. 3.) b. (87) shows the anteriority of Bill’s being there whereas (88) shows that the two events suspect and be there are simultaneous.) In this case the meaning of the sentence is changed. (Bănuia că Bill fusese pe acolo. Future ----(89) Future in the Past – this rule is rarely optional.) Both sentences are grammatical and the presence of the adverbial clause before the police arrived contributes to the optional character of the rule. since it indicates that the event of Bill’s leaving is anterior to the arrival of the police. She suspected that Bill left before the police arrived. such as a. (Peter a spus că John o să plece la 5. the durative character of the verb be makes it impossible for the rule to be broken: (88) She suspected the Bill was here.

Imagine. The time is 3 o’clock. But 182 . g) John thought that Harry ran. h) John thought that Harry had run.Nadina VIŞAN (Peter a spus că John o să plece la 5. that you are uttering this sentence in front of your friend. d) *Montreal played Boston tomorrow. c) John said that Harry is leaving. / b) John said that his car is out of gas. c) *Harry was leaving tomorrow. g) Look the dipstick shows oil right up to the full mark. b) John heard that Mary Activity 11 was pregnant. Pratice Comment on the auxiliary in the complement clause: a) John heard that Mary is pregnant. c) a) It was obvious that everyone would leave if coffee was not provided at the meeting next day. d) John said that Harry was leaving. f) Montreal plays Boston tomorrow. for instance. f) John said that Harry would leave. b) It was objected that people had left the meeting the day before because coffee had not been provided. Of course in this case you will use the Simple Future instead of the Future in the Past. d) a) She thought that Maggie arrived the day before b) She thought that Maggie had arrived the day before. e) I knew that poor Chris believed he was of royal blood. e) Harry is leaving tomorrow. f) a) John said that his car *has run out of gas. b) a) John said that Harry was leaving tomorrow. b) John thought that Montreal played Boston tomorrow. John said that Harry will leave.) In (89b) the sequence of tenses is not observed because for us it isn’t yet 5 o’clock.

bluebird. Ruby expressed her great respect for the normally reviled crow. jaybird. h) John indicated to Mary that she should go to bed early. All these birds and others Ruby remarked upon during their passage to town. quail. B) When three crows harried a hawk across the sky. 183 . Translate the following. geese both grey and white. slyness in a fight. John told Mary that she had baked an excellent pie. paying attention to any violation of the Sequence of Tenses rules discussed above. which was a kind of willed mastery over what she assumed was a natural inclination toward bile and melancholy. lark.Unit seven That complements John mumbled that his car was/*is out of oil. whistling swan. kingfisher. lack of pridefulness. She noted with disapproval that many a bird would die rather than eat any but food it relishes. c. Crows will relish what presents itself. John told Mary that she should bake a pie. nighthawk. She admired their keenness of wit. b. All of these she saw as making up the genius of the crow. Cooper’s hawk. a. love of practical jokes. finding a thread of narrative or evidence of character in their minutest customs. finding much worthy of emulation in their outlook on life. *John told Mary that she had baked a pie. Ruby assumed the twitter of birds to be utterance as laden with meaning as human talk and claimed to like especially the time in spring when the birds come back singing songs to report where they’ve been and what they’ve done while she’d stayed right here. redtailed hawk. Comment on them: Activity 12 A) The brightening sky was busy with resident birds and with traveler birds moving south ahead of the season: various patterns of duck. as evidenced by its drear plumage.

She told a long and maudlin story she had read about a recent battle.Nadina VIŞAN C) Their talk turned to the war and its effects. he claimed. with the hammer snapping on empty loads. (Charles Frazier – Cold Mountain) 184 . in the very act of expiring. But he had recently lost faith in the war and he missed his wife. war hero though he was. and he had drawn a crowd with the rage in his voice. its obvious fictitiousness apparently lost on her. He had fought hard through the war. rose and drew his pistol and added his contribution to the general gunfire. She touched the places discreetly with her fingertips. He fell back bleeding great gouts of heartblood. and Mrs McKennet held opinions exactly in accord with every newspaper editorial Ada had read for four years. And they might just hang him. A companion stooped and cradled his head to soothe his dying. He had not been drafted but had volunteered for the fighting. D) He talked in the urgent meters of a street preacher. Now here he stood jailed. Ada developed an itch just to either side of the nose. a dashing young officer was grievously wounded to the chest. which is to say Mrs McKennet found the fighting glorious and tragic and heroic. Noble beyond all her powers of expression. He died erect. It was fought – as they all were lately – against dreadful odds. But as the battle raged around them. […] During the latter stages of the tale. and all he did by way of crime was unvolunteer and walk home. but then she found that the corners of her mouth would stay down only with great trembling effort. Had killed many a Federal and had taken a ball to the shoulder at Williamsburg. As the battle neared its inevitable conclusion. the young officer.

from the very frequent subject. which they share with wh-complements. That object clauses normally observe the rules of the sequence of tenses with a few (significant) exceptions. on other occasions it has to stay there. That-complements can hold any sort of syntactical function. 185 . object ones up to the attributive function. A very important point to make here is that these syntactic operations are shared by that-clauses with other complement clauses (such as TO-infinitives or wh-complements).Unit seven That complements 7. adjective or by a de-verbal noun.5 Key Concepts That complements differ from that relatives in that they appear as required by a verb. adverbial or prepositional phrases related to the main clause verb). The most important syntactic properties these complements exhibit are • • • extraposition (by means of which the clause is placed at the end of the sentence and announced by the pronoun it). topicalization (the reverse of extraposition and a means of emphasis) and clause shift (a syntactic operation of placing the clause at the end of the sentence when the main clause contains. On certain occasions that can be deleted. or else.

peste puţin. Când m-a văzut a închis albumul. de a-i arăta că ia prea mult în seamă nişte răutăţi fără consecinţă. 3. care îl împinsese la un asemenea gest bizar.Nadina VIŞAN Pratice Translate the following by making use of the information on thatcomplements supplied in this section: Activity 13* 1. spuse domnul Albu la urechea lui Matei. Părul rar îi era plin de mătreaţă. cel mai mare. – Totuşi trebuie să ştii. Dar când a ajuns în faţa mea mi-am dat seama că nu-i pot spune vestea cea mare. Când au văzut că mama a plecat. avea albeaţă la un ochi şi purta un tricou albastru de marinar. neconvenabil şi primejdios. Îl privi uimită şi cu toate că din cauza întunericului nu-i vedea chipul distingea totuşi că tremură şi nu ştiu dacă să râdă că pentru a-i face o asemenea declaraţie o deşteptase în puterea nopţii. Fiind 186 . Mama. 4. ori sa se teamă de turbarea lui. Regretam că m-a lăsat singur. Căci presimţeam că mi se va întâmpla ceva neplăcut. Unul din ei. Cum îţi explici aceasta? M-am sfiit. a sărit de pe bancă şi a alergat spre mine. băieţii s-au adunat în jurul băncii mele. cred că avea vreo şaptesprezece-otsprezece ani. că nu se vorbeşte atât de mult cu sora Angelei. Uită ora şi situaţia scandaloasă. Ştiam că orice cuvinte aş alege acelea nar fi putut cuprinde tot ce voiam să-i spun şi nici fericirea că venise clipa să-i anunt ce-aveam de anunţat. 2. s-a dus acasă şi eu am rămas singur să termin desenul. Totuşi sfârli prin a se simţi bine la ideea că dă atât preţ părerilor sale şi încercă dorinţa tandră de a-l linişti. Îşi ţineau mâinile în buzunare.

Abia prinse de veste când ea îl părăsi şi nu se întrebă de ce venise. un vis de acesta 187 . ea. căpătase deodată puterea de a vedea consistent. va fi mai interesant pentru ea. îi strecură în mână un bilet în care citi că. nu înţelese nici de data asta decât că ea i-a scris. 6. s-ar putea interpreta că ţi-ai căutat lângă ea un refugiu. 5. Simplul fapt că ea fusese acolo îl stăpânea ca o beţie. ştiind că el nu ar izbuti să se oprească de a o căuta. care îl pândise. niciodată prin minte că trebuie să ajungi un Pasteur sau un Alexandru cel Mare. învinuindu-se de lucruri atât de neplăcute. luminos şi apropiat şi când. Ştii că nu-i deloc frumos pentru un tânăr ca tine să nu fie ambiţios. Nu ţi-a trecut. pentru o şedere mai îndelungată care le va face bine amândurora. va pleca din oraş la vie. Lui Matei i se păru că mama ştie mai multe despre motivele plecării Dorei la vie însă îi fu cu neputinţă să o întrebe ce ştie anume. venind de la avocat. Toate simţurile i se ascuţiseră.Unit seven That complements de o idioţie celebră. 7. 9. Se temu că mărturisirea pe care i-o făcuse el pornea din orgoliu şi regretă susceptibilitatea lui. 8. să nu aibă un ideal? Cred că nu mi-ai spus adevărul. trebuie să nu se mai vadă pentru a nu cădea amândoi pradă unei iluzii vulgare ce i-ar putea costa nespus de mult şi că. Totuşi era curios că el se gândise că. fericit. de ce constata în sine. aşa. Ultima dată când ne-am văzut aci m-ai speriat pretinzând că nu ai nici o ambiţie pentru viitor. dacă va mai veni. Se mira. cel puţin pentru un timp. că ţine în mână o hârtie care fusese în mâna ei şi peste care se aplecase gândindu-se la el.

Astfel de va fi. spunând că se cunoaşte numaidecât isteţimea gândirii tinereşti şi înrâurirea străinătăţii. încă o dată. Apoi Bubi era şi 188 . lucrul era înfăptuit. aceasta însemna că tatălui său nu-i mai rămânea decât să aprobe. e că n-avem ce face cu moşioarele astea! Pe ele le vinzi sau nu le vinzi! 13.(Radu Petrescu – Matei Iliescu) 10. ci că se săvârşise aproape totul prin voinţa celuilalt. iar el ieşea biruitor! Ceea ce nu simţea însă Bubi în această alunecare era că el nu luptase cu Urmatecu aşa cum dorise. 11. Şi mai ales ceea ce n-a aflat (pentru că fusese făcută cu adevărată cunoaştere de oameni şi împrejurări) a fost învăluirea în care se găsea acum bine. şi mândria că a biruit. nici batjocura lui Urmatecu. – La ceea ce mă gândesc. încât nu a băgat de seamă nici iscodirea. Lui şi bătrânului nu le-ar fi dat niciodată prin minte aşa ceva! dar bucuria cea mare Urmatecu a păstrat să şi-o arate în cuvinte calde pentru faptul că Bubi a simţit chemarea şi datoria de a lua parte la munca şi răspunderea lor. Încântarea lui Bubi pentru neaşteptata lui înţelegere era atât de mare. Lăudă apoi ideea cea nouă de a face o fabrică. Dacă până în cele din urmă va avea întreaga lui înţelegere. tocmai pentru că avea toate colţurile unei potrivnicii roase de viclenia lui Iancu. urmărea un gând ce i se împletea în minte. fireşte. liniştit. dar şi teama că. Acesta.Nadina VIŞAN nebunesc şi înflăcărat pentru realizarea căruia să-ţi dedici toată viaţa? (…) Matei socoti că e mai înţelept să bată în retragere. 12. Erau aci şi bucuria că a scăpat cu bine. cu tatăl său şi cu noua chestiune a ipotecii poate că nu ar avea atât noroc.

Unit seven That complements obosit de încordare şi de emoţii. spre Jurubiţa. Bubi era încredinţat că ei I se cuvine întreaga spovedanie. ci numai aşa. unde alerga să mărturisească totul. (Ion Marin Sadoveanu – Sfârşit de veac în Bucureşti) 189 . Ceea ce însă I-a rămas nedescoperit a fost nerăbdarea din sufletul tânărului. lăsând să se înţeleagă că o să vină şi el pe curând. A doua zi de dimineaţă a venit veste de la spital că Dorodan a murit. pe drumul acesta al marilor sincerităţi de care avea nevoie. care într-adevăr îl mâna în taină. 14. Urmatecu a chibzuit câteva clipe cum e mai bine să facă. simţea că se apropie tot mai mult de ea. fără o vorbă scrisă. mai puternic decât oricând. Urmatecu le-a citit în el şi a zâmbit. să le lămurească pe toate. după cum. să ducă vestea din gură şi să o spună oricui. Şi în cele din urmă s-a hotărât să trimită pe cineva la bătrânul baron. Pe toate.

Nadina VIŞAN 190 .

191 .EIGHT INFINITIVE COMPLEMENTS Aim of this unit: Objectives: to provide a classification of infinitive structures by employing several distinct criteria to provide students with useful information on infinitive structures that will help them correctly use and identify these structures.

What Are Infinitive Complements 8.4.Verbs of Obligatory Control 8.1.The Distribution of FOR-TO Constructions 8.9.Syntactic Functions of PRO-TO and For-TO Constructions 8.A Classification of Infinitives 8.The Distribution of the Accusative + Infinitive Construction 8.6.7.5.3.8.The Distribution of the Nominative + Infinitive Construction 8.8.2.The Distribution of PRO-TO Constructions Contents: 192 8.Key Concepts .

Unit eight Infinitive complements 8. (E important să ştii ce îţi trebuie. It is important for you to know what you need. (I-am spus să fie mai atentă pe viitor) One can easily notice the similarities existing between the two constructions. (2) a. There are data that can be interpreted as arguments for this view (that infinitive and that complements share a lot of similar features). To love her is something really wonderful. infinitive ones can be extraposed: (E important să ştii ce îţi trebuie. It is important that you should know what you need. (3) a. 193 .) b. I told her to be more careful in the future. From this perspective. (I-am spus să fie mai atentă pe viitor).) b. Consider the following: • like that complements. What Are Infinitive Complements Infinitive complements can be integrated into: 1. complement clauses (if we consider them from a structural point of view – see section 4 for further details). b. I told her that she should be more careful in the future. and the relatively synonymous dimension the two structures have. infinitive ones can be topicalized: (E minunat că o iubeşti. infinitive complements are part of the same class as that-complements: (1) a. That you love her is something wonderful. (A o iubi pe ea este ceva de-a dreptul minunat).1.) • like that complements.

etc. we distinguish between: • • finite moods (such as the Indicative.) b. 2. English grammar analyses non-finite structures as clauses. is the fact that they do not have temporal features. gerundial clauses.Nadina VIŞAN • like that complements. She wished with all her heart that every man in the universe should stay away from her. d. She wished with all her heart to be left alone by every man in the universe.e. they will distinguish between infinitival clauses. non-finite mood structures (if we look at what kind of mood the verb inside the construction has) From this point of view. that can hold a syntactical function within the complex sentence (so. infinitive ones can be subject to the rule of clause shift: (4) a. (Îşi dorea din tot sufletul să fie lăsată în pace de toţi bărbaţii de pe pământ) c. * She wished that every man in the universe should stay away from her with all her heart. For instance. participial clauses. the Participle) (i. 194 . when one provides the syntactical analysis of a complex sentence. * She wished to be left alone by every man in the universe with all her heart. the Subjunctive) (in Romanian we call these moods moduri personale) non-finite moods (such as the Infinitive. moduri nepersonale) By convention. the Conditional. as opposed to the finite ones. the Gerund.) The main characteristic exhibited by non-finite structures. (Îşi dorea din tot sufletul ca toţi bărbaţii de pe lume să stea departe de ea.

They are known to be doing all sorts of vile things. (Era ruşinos că s-a lăsat pradă unor pasiuni atât de josnice. (Se ştie că se îndeletnicesc cu tot felul de lucruri urâte. If the verb form has no temporal and personal features. namely no ending. To have succumbed to such base passions was a shame indeed. it cannot be in agreement with the subject and cannot assign it the Nominative case. The speaker cannot tell for sure when these events of going there happened. the infinitive construction is often subjectless (because normally the subject needs the Nominative case and the infinitive cannot assign it since there are no temporal and personal features associated with it.Unit eight Infinitive complements the phrase to go there or going there does not express an event that is anchored in a certain time. (Ştia că croşetează un fular de un an de zile) Due to this lack of temporal features.) c. The only features these constructions still have are the aspectual features and that is why one can notice that the Infinitive has four tenses: • • • • present : to leave perfect: to have left continuous or progressive : to be leaving perfect continuous or perfect progressive: to have been leaving Here are a few examples with these forms: (5) a. He knew her to have been knitting a scarf for a year.) b.) 195 .

7. She reminded him to pick up the flowers for Susan’s birthday.) • short or bare infinitive forms: (Au văzut-o plecând. the criterion of form.She needed a stick with which she to beat up the old man. 8. 10. It is nice she to have a dog as a friend.2. It is vital for our factory to be reopened. 6. It is vital this factory to be reopened.Nadina VIŞAN Pratice Look at the following sentences and comment upon a) the tense of the infinitive b) the grammaticality of the sentence: Activity 1 1. 5. 3. (7) They saw her leave. 9. 4. It was nice for her to have a dog as a friend. according to which there are • long or full infinitive forms: (I-au spus sa plece. Everybody knew him to have been working as a plumber for more than twenty years. Modal verbs: he can come any time Make : he made her smile . He to be looking at her for hours seems his favourite pastime. It was an awful thing to be sitting there abandoned. 2. 8. A Classification of Infinitives There are three criteria we shall employ in this classification: 1.) The verbs that normally require the bare infinitive are: • • 196 (6) They told her to leave. To be looking at her for hours seems his favourite pastime.

we can distinguish between: • unsplit infinitive She likes to look at the painting often. (A fost forţată să se ducă acolo. according to whether an adverb appears between to and the infinitive. (10) 197 . / L-a observat cum mănâncă un pachet întreg de ciocolată. (Iarba era / a fost lăsată să crească. the bare infinitive becomes a full form: (8) She was made to go there. / L-au auzit cum a cântat două cântece patriotice.) Pratice Translate the following sentences: M-au pus să-l duc pe Tom la şcoală. / A fost obligat să îl trimită pe Tom pe front. watch: they watched him cry An important thing to remember here is that by passivization. / I-a ajutat să ridice pachetul acela greu. 2. hear. / A obligat-o pe Maria să îşi facă curat în dormitor. / Eram deseori lăsat să plec Activity 2 de acasă.) The only verb that does not follow this rule is let: (9) The grass was let grow. / A pus-o pe Maria să îşi facă curat în cameră. / Au văzut-o că pleaca.Unit eight Infinitive complements • • • • Let: he let her go Help (optionally): he helped her climb the stairs Have (with the meaning to cause somebody to do something): he had her clear the table Perception verbs such as see.

Nadina VIŞAN (Îi place să se uite adesea la tablou. / A fi în mod stupid tentat să îţi vinzi locuinţa pe un preţ de nimic este exact lucrul de care ne temem cu toţii. (Îi place să se uite adesea la tablou. Pratice Translate the following. 3. 198 (11) the universe. . / Nu vreau să te mai văd niciodată./ Pentru a înţelege pe deplin ce scrie în carte. this structure is more and more frequent in every-day language and is no longer considered so inelegant. the third criterion of classification refers to the way in which the logical subject of the infinitive is treated (I underlined the phrase logical subject.) • Split infinitive (or the “Star Trek” infinitive) She likes to often look at the painting.) (12) Captain Picard wanted Starship Enterprise to boldly go and explore (Căpitanul Picard dorea ca nava Starship Enterprise sa pătrunda cu avânt şi să explore universul. / Ceea ce s-a întâmplat i-a forţat să devină pe dată conştienţi de problemele existente. However. uncharacteristic for literary English. trebuie să te concentrezi un pic mai mult. although it is still seen as typical of relaxed speech.) For a long period English grammarians considered the Split Infinitive to be a not very elegant construction. / A plecat în Activity 3 străinătate ca să înveţe mai bine metodele moderne de educaţie. trying to use the Split Infinitive: Vrea să fie într-adevăr recunoscută pe plan mondial.

or the control constructions. since its lack of temporal features precludes the assignment of the Nominative case – see previous subsection.) From this point of view we can distinguish between: • Infinitives where the logical subject is not lexically overt: Harry tried __ to leave. Since we have used the notation PRO for the logical unexpressed subject of the infinitive. In other words. as I have already mentioned. (13) We place a gap between the main clause verb and the infinitive to show that the agent of the action expressed by the infinitive is not expressed. we can co-index the subject Harry with the PRO form. that is something that stands for an item missing: (14) Harry tried PRO to leave. By convention we can name the missing logical subject PRO.Unit eight Infinitive complements because. we say that the subject Harry controls the logical covert subject for which we have used the notation PRO: Harry is the controller of PRO. we cannot speak about a syntactical subject inside the infinitive. to use the appropriate technical term. we call this class of infinitival clauses the PRO-TO constructions. Further on. 199 . so as to show that it is in fact Harry that performs the action expressed by the infinitive: (15) Harryi tried PROi to leave.

(E important ca el să nu greşească. That is why this class of infinitival constructions is called the FOR – TO infinitives: (16) It is important for him to come back home. as is demonstrated below: Subject: (17) a. I hoped for him to be there in time.) In this situation. (Am sperat ca el să vina la timp. He tried PRO to persuade her of his innocence. we have mentioned the control construction and the for-TO construction. namely the agent of the event. PRO to forgive divine. It is important for him not to err. (E important ca el să se întoarcă acasă. gets its case from the preposition for and can appear in the clause.) Object: (18) a. So far.) b.Nadina VIŞAN • Infinitives where the logical subject is lexically expressed in the form of a prepositional phrase introduced by the preposition FOR. şi creştineşte să ierţi. What is it that they have in common? a) the fact that they are not required by a certain class of verbs in the main clause b) both of them can hold practically the same syntactical function. the logical subject.) b.) 200 . (A încercat să o convingă că este nevinovat. PRO to err is human. (E omeneşte să greşeşti.

) b. him is not the agent of the infinitive. (A cumpărat o casă nouă ca să o mulţumească pe cicălitoarea lui nevastă. Semantically. The second example is not an accusative + infinitive structure. He bought a new house PRO to please his nagging wife.) What is the difference between two examples that look so similar? The distinction lies in the fact that in (21). (Cred că este un lingvist competent. but a PRO-TO one: 201 . not to the infinitive. He stepped aside for her to enter. where the logical subject of the infinitive is in the Accusative and required by the main clause verb wherefrom it gets its case: (20) I believe him to be a good linguist. (L-am convins să fie un lingvist mai bun.) The interesting thing with this class of infinitives and in fact the reason why they are so called is that the direct object of the main clause verb is in reality the logical subject of the infinitive. him is related to the main clause verb. In other words. We must distinguish between such examples as that under (20) and the following one: (21) I persuaded him to be a better linguist. but the patient of the verb persuade. the pronoun him gets the Accusative from the verb believe but it is the agent of the verb phrase to be a good linguist. (S-a dat la o parte ca să îi facă loc să intre.) • The Accusative + Infinitive construction .Unit eight Infinitive complements Adjunct: (19) a.

whereas example (22) implies I persuaded him. \ They tempted him to leave. This means that both (23) and (24) are accusative + infinitive structures. (Vreau ca animalele să fie chinuite) (Nu suport ca animalele să fie chinuite. but in the second case it belonged with the main clause verb persuade. \ I would love them to come. from example (20) you cannot infer the sentence I believe him.Nadina VIŞAN (22) I persuaded himi PROi to be a better linguist. \ They convinced her to come back. Also consider the following examples: (23) (24) I want animals to be tortured. but with the infinitive in the subordinate. Likewise. \ She wanted him to leave. \ I allowed them to come. Pratice Distinguish between the following infinitive structures. \ He persuaded her to come. I hate animals to be tortured. \ She promised him to leave. nor can you infer from (24) that you hate animals. This fact indicates that in the first case him was rightfully part of the infinitival construction.) A good test by means of which you can decide which of these examples is an accusative + infinitive construction and which is a PRO-TO one is that of inference: for instance. \ 202 . since the direct object animals does not semantically belong with the main clause verbs. from (23) you hopefully cannot infer I want animals. Which are accusative + infinitive ones and which are control Activity 4 constructions? I would like people to visit me every day.

• Last but not least. (Am reuşit să obţin o slujbă bună. there is the Nominative + Infinitive construction. 203 . Since this item cannot get case from the infinitive it goes back to get the Nominative from the main clause verb: (25) (26) He appears to be a good linguist.) where the subject I is the agent of the main clause verb. What is it that these last two classes of infinitive structures have in common? a) First. this example contains a PRO – TO infinitive: (28) Ii managed PROi to get a good job. (Pare să fie un lingvist bun. it is the fact that both of them borrow items from the main clause to round up their meaning. (Pare să fie un lingvist bun. and wherefrom you can infer a sentence like I managed something. So. the subject is not the agent of the main clause verb. \ They did not wish her to come back. Compare these examples to: (27) I managed to get a good job.) He seems to be a good linguist. But it is clear that he is a good linguist. \ They really asked her to come back.) In examples (25) and (26). This means that the subject he is in fact related to the infinitive verb not to the indicative one.Unit eight Infinitive complements They would have hated her to come back. hence you cannot infer something like: he appears or he seems. so called because the syntactical subject in the main clause is in fact the logical subject of the infinitive.

/ Asasinul necunoscut se pare că a mai comis o crimă la etajul 6. both of these constructions appear only with certain main clause verbs. /I-am învăţat să vorbească corect şi să scrie fără greşeli. with special semantic and syntactic properties. In that they differ from the first two classes discussed above. + They came PRO It is good for They wanted him He is known to him to meet her. here is a diagram that will help you to remember these classes more easily: INFINITIVE COMPLEMENTS Free Control constructions to meet her. 204 . / Se ştie că a încercat să se sinucidă. which are said to be free. Pratice Translate the following sentences. seem. to meet her. To sum up the discussion. hate. etc. bearing in mind that there are different classes of infinitival structures: Activity 5 Se pare că a jefuit toate băncile din vecinătate. / E de dorit să vină şi să recunoască faptul că sunt vinovaţi.)./ Se presupune că o cunoaşte de un car de ani. / N-am ştiut niciodată să mă port cum trebuie în faţa ei.Nadina VIŞAN b) Second. that is not required by certain verbs. / Nu-i prea târziu să înveţe. / Era important ca el să asculte toată mărturia ei. / Vreau să-ţi spun ce cred despre tine. appear. / Vreau FOR-TO constructions Lexically governed Accusative infinitive + Nominative infinitive admire her. / Se crede că a sedus-o pe fata milionarului care sta lângă noi. The last two structures are said to be lexically governed because they are required by special verbs (such as want.

scorn. need. hope. decline. endeavour. (Nu pot suporta să văd asemenea cruzime.: (29) Ii cannot abide PROi to see such cruelty. deserve. condescend. fail. dislike. propose. like. . wish. seek (= try). (28) Hei sought PROi to find out the truth about Freddie Mercury’s death. prefer.) c) verbs of liking and disliking: choose. etc. want. mean. (Dorea să ajungă o cântăreaţă de operă renumită. hate. refuse. etc. (A căutat sa afle adevărul despre condiţiile în care a murit Freddie Mercury. arrange. aspire to. expect. etc. intend. manage. agree to.) b) verbs such as abide. bear.3 The Distribution of PRO .) Some of these verbs accept an accusative + infinitive variant as well. try. scheme.) 205 friend.TO Constructions In this subsection we discuss which are the most likely contexts in which these structures appear: a) verbs that imply the idea of responsibility and control: attempt.: (30) Shei wanted PROi to become a famous opera singer. omit.Unit eight Infinitive complements să pleci din casa mea./ S-a întâmplat să fie prin apropiere. contrive. presume. afford. desire. aşa că am invitat-o să bea o cafea. / E greu să îl suporţi. venture. 8. Compare: (31) a. Shei expected PROi to receive an expensive gift from her boy(Se aştepta să primească un cadou scump din partea prietenului ei. care to. deign.

) Some of these verbs also allow a FOR-TO construction or a that clause: (32) a. (Mi-am amintit că trebuie să mă duc la poştă.etc. ask.Nadina VIŞAN b. conclude. I hate that you should say a thing like this. It is however unlikely for all of them to have been killed. forget. threaten. (Mi-ar plăcea să ajungă preţedintele ţării. however.) d) verbs of mental state and linguistic communication: remember. verbs of liking and disliking. (Se aştepta ca prietenul ei să-i facă un cadou costisitor. possible. I would like for him to become president of the country. For all of them to have been killed is. Ii remembered PROi to go to the post office.) 206 .) b. stand.4 The Distribution of FOR – TO Constructions These structures normally appear in combination with intransitive verbs or adjectives: arrange. I remembered that I had to go to the post office. endeavour. (Este puţin probabil ca ei toţi să fie omorâţi.) 8. suggest. (Mi-am amintit să mă duc la poştă. Most of these verbs allow alternative that constructions: (33) a. (Îmi pare rău să aud aşa ceva. (Ca ei toţi să fie omorâţi este puţin probabil. The complement clause is usually extraposed: (34) a. claim. be important. etc.) b. unlikely. desirable.) b. She expected her boyfriend to give her an expensive present. bear.

Subject Clauses In this category we can mention the less frequent cases.5 Syntactic Functions of PRO-TO and FOR-TO Constructions 1.Unit eight Infinitive complements The logical subject of the FOR-TO construction can be also represented by the expletive there subject as well: (35) It is impossible for there to be a war between your country and mine. (Sarcina noastră este să investigăm detaliile legate de acest caz. ( Este un lucru natural să-ţi iubeşti părinţii atât de mult.) 207 . where PRO is coindexed with a nominal in the main clause: (36) It was nice of youi PROi to allow me to come here.) The more frequent situation is when PRO is interpreted generically: (37) PRO to love one’s parents so deeply is a natural thing.) 8. (Era important ca ei să fie acolo. (A fost amabil din partea ta să-mi dai voie să vin aici. Ouri task is PROi to investigate the details of this case. (E imposibil să existe un război între ţara mea şi a ta.) The generic interpretation of PRO is also supported by the presence of the generic pronoun one within the infinitive.) b. The most frequently met subject FOR-TO infinitives are those extraposed: (38) It was important for them to be there. (Exista tendinţa ca instrucţiunile să fie mai detailate. The tendency was for the instructions to be more detailed.) 2. Predicative Clauses (39) a.

. Direct Objects (39) a.Nadina VIŞAN 3. (Încercarea mea de a scăpa de ea s-a soldat cu un eşec.) 208 knowledge. Attribute This situation happens with: a) relative infinitive constructions (40) They bought her a book with which PROi to step on the path of (I-au cumpărat o carte cu ajutorul căreia să păşească pe drumul cunoaşterii.) b) complement constructions (after abstract nouns derived from verbs or adjectives) (41) Myi attempt PROi to escape her was a failure.) b. (Mi-ar plăcea foarte mult să ascult acest concert. this is why we call these objects prepositional objects: (40) a. (Sunt curios să văd dacă vor sosi la timp. the preposition is deleted.) b. Prepositional Objects They appear after verbs or adjectives which normally select Prepositional complements.) 4.) 5. but the meaning remains. I decided for John to represent us. Like in the case of that complements. Ii am curious PROi to see whether they will come on time. I meant for him to be alone with her tonight. (Am hotărât să ne reprezinte John. (Am vrut ca el să rămână singur cu ea în seara asta. Ii would love PROi to listen to this concert.

This paint is like concrete to work with.) b. not as an object because adjectives (or nouns) such as pretty.Unit eight Infinitive complements The distinction between relative infinitives and complement infinitives is similar with the one we made between relative clauses and complement clauses in a previous section. (Este un şef care te pune la muncă din zori pâna în seară.) e. (Tocana e foarte bună la gust. (I-am tras o palmă ca să îl calmez. (Este o fată care îţi bucură ochii. She is pretty to look at. You’re an idiot to go there.) d.: (42) a. 6.) c) adverbial of result 209 . curious about. (Vopseaua asta este tare ca betonul.) b) adverbial of purpose (the most common function met with adverbial infinitives) (43) Ii slapped him PROi in order to calm him down. He is a bastard to work for. (Eşti un prost dacă te duci acolo. Adverbial Here we can notice several different cases: a) when the infinitive functions as a restrictive modifier the infinitive is viewed as an adverbial. delicious. bastard do not normally require a prepositional object after them like in the case of adjectives like aware of.) c. etc. The stew is delicious to eat.

trying to use the PRO-TO or FOR-TO infinitives with the syntactical functions discussed Activity 6 above: Oh. the infinitive is an independent clause: (46) (47) (48) To be perfectly frank. să fii iarăşi tânăr!) Pratice Translate the following sentences. când te gândeşti că pe vremuri ştia sş cânte aşa de frumos la vioară! / Iarba era prea udă ca să stai pe ea.) Oh.) Will you be so kind as to give me the plate? (Eşti asa drăguţ să îmi dai farfuria?) d) exclamatory. drept să spun. you’re a bad driver. (introductory) (Să-ţi spun drept. să mai fii tânăr şi să te poţi bucura din plin de viaţă…/ Şi-a cumpărat bilet din timp. / Nu-i chiar atât de bătrân încât să nu o ia de la capăt. / E destul de bogată să-şi permită o blană şi o maşină nouă. / Ehei. să nu piardă trenul. to be young again! (exclamative) (Ehei. / Pe şleau. nu mai am nevoie de tine şi nici de serviciile tale. conduci prost. (final) (Nu-l cunosc. (Farfuria era prea fierbinte ca să poată fi atinsă. / E într-atât de lipsită de inimă încât e capabilă să nu îi mai dea banii pentru apartament. to tell you the truth.) I’ve never met him.Nadina VIŞAN (44) (45) The plate was too hot to touch. final or introductory infinitive In this case./ Este indicat ca persoanele fără paşaport să se prezinte la poliţie. / Ca să nu mai lungim 210 .

b. / S-a întors din călătorie doar ca să dea de nevastă-sa într-o poziţie compromiţătoare. that is with the covert logical subject of the infinitive. urge. inform.) The fact that only the subject he is allowed to control (hence be co-indexed with) PRO is reinforced by the impossibility of interpreting PRO as controlled by the indirect object her: (50) * He promised heri PROi to watch a new show. influence. encourage. etc. direct.) . According to this. swear. induce. Hei promised her PROi to give her a new ring. His curses inspired the boyi PROi to utter foul words himself. oblige. / Nu-i greu să locuieşti cu el. (I-a promis sa ii dea cadou un inel. press. promise.6 Verbs of Obligatory Control By verbs of obligatory control we mean those classes of verbs that demand that only a certain nominal inside the main clause should be co-indexed with PRO.) b.etc. b) verbs of direct object control (where the direct object of the main clause verb must control PRO) – here mostly verbs of causation are included: authorize.: (51) a. (L-a obligat pe prizonier sa ingenuncheze in fata lui. need. inspire. we can distinguish between: a) verbs of subject control (where the subject in the main clause must control PRO) – the most frequent case in fact: attempt. 8. enable. nu mai vreau să te vad. / Tu eşti de vină că a explodat fabrica. He forced the prisoneri PROi to kneel down in front of him. Hei attempted PROi to murder his wife. / Am o vorbă să îţi spun. / E o persoană cu care poţi comunica uşor.Unit eight Infinitive complements vorba. (49) a.) 211 (A incercat sa isi ucida sotia. (Injuraturile lui i-au dat ideea baiatului sa vorbeasca si el urit.

prevail on. which of them are expressed by verbs of obligatory control? Activity 7 I presume you do not want to figure in my life merely as a pest. nominate. choose.Nadina VIŞAN In this category of verbs one can also mention a small class including: appoint.) Pratice Identify the predicates requesting infinitival constructions. etc.) c) verbs of prepositional object control (where the prepositional object inside the main clause must control PRO): rely on. depend on. elect.) d) verbs of indirect object control (where the indirect object in the main clause must control PRO): tell. etc.: (53) (54) He told the maidi PROi to announce her.etc. look to. (L-a ales pe sotul ei in conducerea spitalului. (Te poti baza pe ajutorul meu. order./ And now he 212 . count on. I leave it to youi PROi to take care of it. (53) You may rely on mei PROi to help you.) (Las lucrurile in grija ta. / I do not intend to tell him that myself. allow. (I-a spus servitoarei sa o anunte./ I hope to call on you and your husband a day or two after the funeral. / … and when you have done so there is little doubt but that they will advise you to your own country at once.: (52) She elected her husbandi PROi to run the hospital. permit. / I have no wish to uproot ourselves at our age and no inclination to return to a part of the world which has for us only the unhappiest of associations. command. vote. name.

) c) constructions including the verb be: be to. (56) She grew to like him in the end.) • Control construction Ii am going PROi to meet her at 5. happen. grow.etc. this construction is lexically governed. (Iris Murdoch. (O să întârzii/ leşin.) b) inchoative verbs (or change of state verbs): get. come. An Accidental Man) 8. seem. (Se pare că îi place de el. be about to.verbs: appear. (57) He is to come any day now.Unit eight Infinitive complements refuses to see me and has written me a disgusting missive. etc. etc. (Trebuie să sosească zilele astea. (În cele din urmă ajunse să-l simpatizeze. (Mă întâlnesc cu ea la 5). 213 (58) (59) .: (55) She appears to like him.) With be going to there are two interpretations: • The Nominative + Infinitive one: I am going to be late / faint.7 The Distribution of the Nominative + Infinitive Construction As previously mentioned. i.e. be going to. it normally appears after certain verbs with special semantic properties: a) A.

hear. overhear. d) modal expressions such as have to or ought to: (60) Hei has PROi to tell her the truth. In (57).) • neological verbs that require full infinitival structures: notice. be claimed.) 8.: (61) He was rumoured to have murdered his wife. (Trebuie să-i spună adevărul. perceive. hence there is no control situation whatsoever.: (62) They heard him insult her. be alleged. be thought. that of intention. is well supported by the syntactical analysis. (L-au auzit insultând-o.8 The Distribution of the Accusative + Infinitive Construction This construction normally appears in combination with: a) verbs of physical perception • basic ones that require bare infinitival structures: see. be considered. etc. the subject cannot control the action in any way (since we cannot speak about the intention of the subject to be late or faint).etc. be rumoured. that presupposes the fact that PRO is controlled by the subject of the main clause. be reported. observe.Nadina VIŞAN The meaning of (58). (Se zvonea că îşi omorâse soţia.: (63) 214 I perceived him to be known in his neighbourhood. watch.) e) verbs of mental perception in the passive: be said. etc. . feel.

(Cred că este un geniu. necessitate I couldn’t get them to pay me my money. cause. However. (N-am reuşit să-i fac să-mi dea banii. find. prove. Compare: (64) (65) They heard Freddie Mercury sing last night. deem. believe. etc. consider. recollect.) c) verbs of mental perception : assume. (Nominative + (this was an exceptional occurrence. picture.) • with a full infinitive: get. imagine.Unit eight Infinitive complements (Am observat că era cunoscut în cartier. remember. presume. have. occasion. since he does not normally sing in public) b) causative verbs: • with a bare infinitive: make.) 215 (67) . judge. let I’ll have you learn this in no time.: (68) I believe him to be a genius. Infinitive) (66) (Te fac sa inveti asta cit ai zice peste. understand. there is a clear difference in meaning between the two possibilities. know. discover.) An interesting property of physical perception verbs is that they can make up both the Nominative + Infinitive structure and the Accusative + Infinitive one. (Accusative +Infinitive) (this is probably because he sings as a rule) Freddie Mercury was heard to sing last night. figure.

: (71) I would like him to be there at 5. suffer. these ones allow PRO-TO constructions as well: (72) Ii would like PROi to go there. (Am permis să fie tăiaţi pomii din curte.Nadina VIŞAN d) verbs of permission and command: allow. choose.) Pratice Identify the infinitive structures in the following texts. (I-am permis grădinarului să taie pomii. if he himself was out of spirits. mean. The drinks hadn’t cheered him up. command.etc. want.: (69) I allowed the trees in the yard to be cut down. he hated anyone to comment 216 . prefer. state their type and function: Activity 8 a) Harold persuaded Alec to let him drive them home.) These verbs have the special characteristic that can be combined with PROTO constructions as well: (70) I allowed the gardeneri PROi to cut down the trees. order. etc. wish. Harold. (Aş vrea să mă duc acolo.) e) verbs of liking and disliking: like. love. who wasn’t used to men with moods. thought that the best and kindest policy was to ignore Alec’s.) Like in the case of the previous class of verbs. expect. desire. they had depressed and fuddled him. permit. (Aş vrea să fie acolo la ora 5.

And this was especially the case with Alec and his wife’s outfit. the herd instinct was very strong in him.Unit eight Infinitive complements on it. and if they had seen one of their number looking quite suicidal. he appeared to have the freedom of several but to be indigenous to none.Hartley – A Perfect Woman) c) I obliged him to recopy twice the episode of his first inspection of me aboard the Zahir. and as if they didn’t know what life was about. so that we might get to the future and have done. Both seemed to him a little unreal. but her husband cautioned against becoming of a jealous and suspicious later. (L. A little crossly. he didn’t envy those above it. It was a measure of self-protection dating from his schooldays. Most of Harold’s men friends felt the same. Marjanah told me to spend the night with him as well. though he tended to look down on those below it.P. He suspected hostility at once. b) During the visit Harold’s own outlook had undergone a good many changes. would never have dreamt of asking him the reason. In so far as he was a snob his snobbery only operated within his own social group. (John Barth – The Last Voyage of Somebody the Sailor) 217 . She was even inclined to remain in the bedroom with us. A cheerful countenance was the first line of defence. to make sure we attended strictly to business. when a long face was a sign of weakness and the whole pack would turn on him if they saw him looking sad. for Alec belonged to no group or social stratum. It was natural to him to feel critical of another environment than his own.

218 . The last criterion. The logical test of inference offers the modality of checking whether a structure belongs to this class or not. we can speak about free constructions (required by no special semantic class of verbs): the PRO-TO and the FOR-TO constructions. Their characteristic lies in the fact that both of them resort to main clause verbs to assign case to their logical subjects. We can equally speak about lexically governed infinitive constructions (which appear after special verbs with semantic particularities): the Nominative + Infinitive and the Accusative + Infinitive constructions.9 Key Concepts The analysis of infinitival structures is built upon a few criteria of classification: from this point of view. we can speak about bare and full infinitives. This happens because the infinitive mood exhibits no temporal features and is limited to aspectual features only. is connected to the fact that infinitive constructions can have no syntactical subject within them. about split and unsplit ones and about infinitives with no expressed logical subject or with an expressed logical subject. having to do with the presence of a logical subject inside the infinitive.Nadina VIŞAN 8. From this perspective.

un bărbat şi o femeie. de bună seamă. de asemenea. într-o zi. e) Când doi oameni. stau zile întregi între zidurile îngheţate şi tot ce le rămâne de făcut e să ciocăne rar şi prudent în peretele ce-i desparte. pare că uităm propria noastră durere. fireşte. lovit şi umilit. bunăoară. ce reuşesc ei să-şi spună astfel precum şi circumstanţele în care comunică nu seamănă. să-l capete. cu una din discuţiile acelea foarte agreabile ce au loc în cazul unei atingeri de fire. c) Călătoriile cu liftul. ca omul din spatele zidului să fie schingiuit. să nu mai arate atât de sumbru? Există cineva care să nu se simtă singur? Orice om are momente când îi vine să se spânzure. E posibil. sau cu ocazia unui număr format greşit. sunt mult prea scurte ca să te înfioare cu gândul unei predestinări. dar când avem nevoie să mângâiem pe alţii. Şi tu să fii. mai bine219 . spre deosebire de acelea cu trenul ori cu avionul. d) De ce-o fi el atât de trist? Cu ce ar putea fi ajutat. (Tudor Octavian – Zid între un bărbat şi o femeie) f) E important timpul care trece. e important ce întrebări pui. dar trebuie să ai o fire cu totul aparte ca să ţi se întâmple asta tocmai când cântă corul acesta. b) E greu de calculat efectele unui principiu. making use of the information on infinitival clauses supplied in this section: Activity 9* a) Bietei mame i se rupea inima când se gândea că peste o lună are să-i rămâie casa pustie.Unit eight Infinitive complements Pratice Translate the following texts. dacă vrei ca povestea să aibă un sens. dar să nu-ţi spună.

Vreau fiindcă vreau… trebuie să înţelegi odată că nu pot trăi ca o pustnică. un picior. să-şi aducă aminte nu numai de doctorul Stroescu. dacă vrei ca toate aceste obscure şi candide neadevăruri.Şt. ca să nu şi-o amintească. în conversaţiile sale cu el însuşi.Delavrancea – Nuvele) j) Paul Achim nu era copt. mai verosimile decât însăşi evidenţa. (B. (Tudor Octavian – Zid între un bărbat şi o femeie) g) Nu ştia ce să mai facă s-o oprească din plâns. nici măcar în acele puncte unde. h) – Vreau să mergem! Răspunde apăsat d-na Moroi. Şi să începi să crezi că eşti tânăr. avusese dreptate. Dar era mult mai comod să-şi uite dreptatea. să traiesc numai cu tusea. Să spui de pildă. în jos. în parte. Locul unde fundul ţestii se înjuga cu şira spinării ne durea. că eşti tânăr. sau. năduşeala începea să ne curgă pe obraji şi pe după urechi. aşa cum îi apăruse el. în parte. Însă Paul Achim trăise. De era vară. Ai dori să te privesc ca p-o icoană. să nu vrea să se şteargă. Nuvele) i) Ideea d-a nu nu mişca ne obosea şi capul începea să ne tremure.Delavrancea. pe care le cladeşti cu teamă şi înfiorare.să se întoarcă la tine cu fiecare sunet. Ne-au invitat oamenii… şi e superiorul dumitale. d-a lungul gâtului. cu sila şi ruşinea de a fi nevoit s-o faci. pe care deja o uitase. ci şi de conversaţia lor din acea noapte. gâdilaţi de şiroaiele de năduşeală. în ploaie. care exista prin opoziţie faţă de lucruri pe care fiecare om aproape le trece în tăcere.Nadina VIŞAN zis. cu junghiurile şi palpitaţiile dumitale? (B. Cu neputinţă ca cei mai slabi să nu mişte o mâna. încă. 220 . . mai pline de înţeles. Desi discuţia merita să fie ţinută minte.Şt. mai bine de două decenii.

orice bucureştean ştie. i-aş aduce acestui bărbat o grijă cum nu s-a mai văzut. fie ea şi grăbită. deopotrivă cu jurământul de a-mi schimba felul de viaţă. căci nimeni nu se pricepe să mijlocească mai bine decât părţile însele.. să-mi poruncească şi să mă respecte. de a-i fi pe plac şi de a-l sluji. dintr-o dată a fost atât de şocată! o) Nici un motiv special ca să-i evite privirea. care să mă servească şi să mă înjure. şi nu un amant. ea nu se urcă: nu-i atât de bătrână să se urce pe-acolo pe un’ se coboară. în acea clipă de aleasă fericire când era la începutul unei iubiri... ar fi vrut să fie lasat în pace. de fapt. deşi. sunt aici cu tot ce am.Ivasiuc – lluminări) k) Cu zestrea asta. ei. (Al. gata să mă supun oricărei porunci. orice-ar fi. Mă laud singură. (Proză picarescă) l) Dar nu mai are timp să ajungă la uşa din spate-a tramvaiului. un miros îngrozitor. Dacă domnia-ta accepţi ceea ce-ţi pot dărui. prin faţă e coborârea. o mizerie. caut un soţ căruia să mă dărui şi căruia să-i fiu supusă. m) Cea mai machiavelică născocire a lor a fost să facă din fiecare un posibil suspect: să ne suspectăm unii pe alţii – iată pe ce se bazează în fapt puterea lor! n) Au intrat într-un gang. pentru că nu încape ruşine în privinţa aceasta când te sileşte nevoia. fără să mă pun în vânzare (pentru că asta înseamnă să te dai pe mâna mijlocitoarelor). au bătut la tot felul de uşi.Unit eight Infinitive complements Nu putuse să-l lase în stradă pe doctorul Stroescu. nici ca să 221 . biata Muti. vreau să spun că eu caut un soţ care să mă apere. şi prin faţă. ca să afle că tâmplarul lui Muti se prăpădise cu o săptămână înainte!.. Într-un cuvânt.

în realitate. (Gabriela Adameşteanu – Dimineaţă pierdută) 222 . ca şi când s-ar teme de întrebările pe care.Nadina VIŞAN vorbească atât de repede. parcă la întâmplare. niciodată ea nu i le pune.

participles.NINE ING COMPLEMENTS Aim of this unit: Objectives: to establish a distinction between three forms of –ing structures: gerunds. verbal nouns. to provide students with useful information on –ing structures that will help them correctly use and identify these types of constructions 223 .

1.The Participle Contents: 224 9.2.2.5 Key Concepts .3.Differences between Participles and Gerunds 9.The Gerund 9.2.1. ING Forms and Infinitives 9.The Verbal Noun 9.2.Characteristics of Gerunds 9.2.1.1.A Classification of Gerundial Forms 9.4.3.Characteristics of Participial Constructions 9.2.9.Participial Constructions 9.1.

1. This makes it sometimes difficult for us to differentiate between them. These are the tenses of this mood and they differ in point of ending: the present participle ends in –ing and makes the object of our discussion.) 225 . Let us now see the main contexts where we can identify participial forms: 9.1. Due to this situation.1. Participial Constructions The main context in which the present participle appears is when it is part of a continuous tense form: (1) Susan is sleeping. Like in the case of infinitival constructions they exhibit aspectual features and cannot assign case to their logical subject. The Participle The first distinction to be made here is that between present participle and past participle. The past participle ends in –en (or -ed) and will be marginally tackled in this section. we shall have to point out the specific features of each construction. The characteristic these forms share with the infinitival ones is the fact that they have no temporal features.Unit nine Ing complements The last section of this course concerns itself with the remaining non-finite forms: Participial and Gerundial structures. Let us start with the Participle: 9. One of the problems always present when discussing the Participle and the Gerund is the fact that both of these moods have the same ending: -ing. (Susan doarme.

A context where the present participle frequently appears is when it is combined with a noun phrase and has a modifying function. (Omul care aleargă pe pistă este şeful meu. (Omul care aleargă este şeful meu.) b) when it appears after the noun in question: (4) The man running on the track is my boss.) As you can see in this second case. Here we have two situations: a) when it appears before the noun in question: (3) The running man is my boss. (A venit Susan) b. the participle may be accompanied by additional complements (on the track). In (2) the forms come. This situation is also characteristic for past participles.) More infrequently. Susan has come. (Faţa lui bine bărbierită strălucea în lumina lunii. it functions attributively. especially when they are placed in front of the nominal and appear in compounds: (5) His clean-shaved face was shining in the moonlight. the past participle can appear after a noun.Nadina VIŞAN In (1) the ing form that appears within the Present Continuous VP (verb phrase) is a present participle. 226 . been and killed are past participle forms. were closing. too: (6) Her eye-lids.e. Susan has been killed. blood-shot and painted. This fact is also true of past participle forms and perfect or passive verb phrases: (2) a. i.

(Sosind aici. Weather permitting. she ran away. Arriving here. (adverbial of condition) (Se va căsători până la urmă cu ea dacă maică-sa îi dă voie. leul poate să atace.) b) when it has an expressed logical subject : the Absolute Participle (8) a.) d. a lion can attack.) 227 .) b.Unit nine Ing complements (I se închideau pleoapele injectate şi date cu fard. people should pay attention to high notes. (adverbial of time + time conjunction) (Atunci când cântă. (adverbial of condition + conditional conjunction) (Dacă este provocat. o să ajung la timp. Knowing who the guy was.) b. oamenii trebuie să fie atenţi la notele înalte. God willing. o să ajung la timp. (Ştiind cine era el.) c. When singing. condition) (Dacă vremea îmi permite. they started singing. Oh.) c. he will eventually marry her. If provoked. I will arrive there on time. (adverbial of condition) (adverbial of (adverbial of reason) (adverbial of time) (Cu voia lui Dumnezeu. I will arrive there on time. mother permitting. ea o luă la fugă.) The participle can also frequently appear as an adverbial and here we can notice two situations: a) when it has no expressed logical subject (7) a. începură să cânte.

which stands for an adverbial clause. He was found stealing.) b. perceive (11) I felt her trembling.) ii. behold.Nadina VIŞAN The logical subjects in (8) are God and weather. watch. (L-au descoperit că fură.) b. smell. (Am simţit-o tremurând. (L-au găsit ucis de un glonte. They found him killed by a bullet. The participle may also appear in the so-called independent participial constructions: i. Nominative + Present / Past Participle (9) a. This construction is called the Absolute Participle after the model of Latin where there is the Absolute Ablative – an elliptical construction made up of nouns and non-finite forms in the Ablative. notice. hear. (10) Accusative + Present / Past Participle a.) 228 . I found him stealing. (L-au găsit ucis de un glonte.) Let us make up a list of verbs and adjectives that require the presence of the independent participial constructions: a) Verbs requiring Nominative and Accusative + Present Participle • Verbs of physical perception: see. respectively. He was found killed by a bullet. (L-am descoperit furând.

He was sent rolling by the heavy blow. etc. (Trebuie să mă duc să măa tund.) b. (A fost văzut plângând. have. (Am auzit spunându-se că bărbaţii sunt plicticoşi.: a. He’ll soon get things going. have. start.: When she heard his words. hear. feel. You must get get that leg of yours taken care of. recollect. (O să pună repede lucrurile în mişcare.: Imagine him saying a thing like that.) c. (Închipuieşte-ţi-l spunând una ca asta.) b) Verbs requiring Nominative and Accusative + Past Participle • Verbs of physical perception: see.) • mental perception verbs: remember. (Lovitura l-a trimis învârtindu-se. I heard it said that men are a bore.) • Causative verbs: get . recollect. leave.) • Causative verbs: get.) b. He was seen covered in mud from head to toe. make a. etc. find. set. a. know. she knew herself dismissed. keep. confess.) b. (Când i-a auzit cuvintele şi-a dat seama că a concediat-o. I’ll have you all speaking fluent English soon. send. etc. I must get my hair cut.) • verbs of mental perception: imagine.Unit nine Ing complements (12) He was noticed crying. (L-au văzut acoperit de noroi din cap pâna în picioare. (O să vă fac să vorbiţi toţi curând o engleză bună. (15) (13) (14) (16) (17) 229 . etc.

/ Nu după multă vreme. / L-au descoperit aruncat intr-un colţ./ L-a trimis la cumpărături. aveau să se trezească cu casa spartă. îl vrăji în aşa hal încât îi mânca din palmă. / Nu-l mai ţine să aştepte.Nadina VIŞAN (Trebuie să te duci la doctor să îţi îngrijeşti piciorul. Men like shopping made easy.) b. (I-am spus chelnerului să-mi aducă nota.” / De ce ai uitat robinetul deschis? / O să pun casa la punct rapid./ Jim a pornit motorul în doi timpi şi trei mişcări. (Bărbaţilor le place să termine repede cu cumpărăturile. lovit şi plin de sânge./ S-a dus să-şi extragă o măsea. / Vreţi să vă dăm unghiile cu lac? / “Şi de unde ai găsit un şifonier atât de încăpător?” “L-am facut de comandă.) • Verbs of liking and disliking a. ce-ai făcut toată ziua? / Prefer să îţi ţii gura dacă nu poţi vorbi cuviincios! (18) (19) 230 . (Dorea să-i fie reparată maşina imediat. / Iar am găsit copilul neschimbat./ Cel care tocmai vorbeşte cu Maria este fratele meu.) Pratice Translate the following sentences into English. / A fost descoperit întins în spatele unor lăzi./ Nimeni n-a bănuit că la doar câteva zile după această discuţie. command I ordered my bill made out. He wanted his car fixed immediately./ Lovitura l-a lăsat lat sub masă.) • verbs of permission. using the types of participial structures discussed above: Activity 1 Am să pun să fii arestat dacă mă mai deranjezi mult.

/ In any case. We shall enlarge upon this point in the section on gerunds. / And before her suddenly closed eyes came Wilfrid’s face.e. Unlike the gerund. (John Galsworthy – Over the River) 9. / She went into Adrian’s after leaving him. you gave instructions to have your wife watched. Nominative or Accusative + Participle). as she had seen it last passing her in the Green Park.1. heard the slow rich voice striking in behind her. 231 . / My Lord. and was rather disconcerted to find her Uncle Lionel waiting for her there. The only contexts in which the participle functions as an object is when it is part of the independent participial constructions (i. / We might possibly get the damages agreed at a comparatively nominal sum. before resuming my cross-examination of the respondent. sitting taut between her father and her sister.Unit nine Ing complements Identify the participial structures in the following sentences: Riding was something of a passion with her. so that it always Activity 2 made her restive to see someone else riding a good horse. the participle has no nominal properties whatsoever.2. if you put in a defence and then didn’t appear. feeling in her whole being the vibration of her pride and her own. with its lips drawn back. Characteristics of Participial Forms The main property participles have – in opposition to gerundial forms – is the verbal quality of these structures. I should be glad to recall the petitioner. A second differentiating feature is the frequency with which the participle appears as a modifier or as an adverbial. / Dinny. / I shall vow that towards the end of the voyage the corespondent was seen coming out of the respondent’s stateroom.

a avut parte de o excursie plăcută în Spania. I knew that the murderer was still at large. It had been uprooted by the gale. 7.) • A conjunction to precede it optionally Although not knowing the language. (Cu voia lui Dumnezeu.) Pratice Join each of the following pairs of sentences. (După ce m-a remarcat profesorul. am plecat. 4. I realize that my clothes are hopelessly out of date. They were wakened by the sound of breaking glass. she enjoyed her trip to Spain. (Desi nu ştia limba. In this chapter the characters have an unintelligible conversation. the rain will stop. 5.She didn’t want to hear the story again. (Văzând acestea. 2. using either a present participle. am plecat. I was astonished at what I saw. I was (20) (21) (22) (23) 232 . I turned on the light. People were sleeping in the next room. 3. The tree had fallen across the road. I left. I left. They are lying face downwards in a sea of mud. I have looked through the fashion magazine. or a past participle: Activity 3 1. 6.) • Voice (can appear in the passive) Having been noticed by the teacher.) • A nominative subject (in absolute participial constructions) God willing.Nadina VIŞAN The participle lacks tense but exhibits: • aspectual features: Having seen this. se va opri şi ploaia. She had heard it all before.

8. lighted. Reading in bed. the news that I had won a scholarship astonished him. straight. How do you account for the Activity 4 term misrelated? 1. He fed the dog. open. 2. an idea suddenly occurred to me. minded (3 times). 233 . wooden. covered. 12. quick.Unit nine Ing complements extremely reluctant to open the door. three. many. stony. Knowing me to be the fool of the family. Sitting in the dentist’s chair. I let the dog out of the room. bald. cornered. a rug caught her foot and she fell. open. the country seemed entirely unfamiliar. empty. 6 Same instructions as before: a) molten. I slammed the door of my room. 4. cloth. my hands often get very cold. narrow. haired (twice). his horse fell at the last jump. eyed (3 times). He sat down to his own dinner. fishy. skinned. mown. sharp. the sea was tossing the post up and down. a scorpion bit him. Climbing down the tree. Barking furiously. Riding in the first race. Match a word in list (a) with a word in list (b) to form a compound word: Activity 5 a) fair. 9. Leaving the cinema. drunken. 9. 8. it seemed to him that the film had been exceptionally bad. dark. Tied to the post. shaven.shoulder. They found the treasure. one of the eggs broke. handed. 3. 6. broad. They began quarreling about how to divide it. 11. 10. Passing under a ladder. lion. Mother punished me for my mistake. The following sentences contain misrelated participles. Read the sentences and try to correct them. red (twice). roast. Dropped by parachute. 10. coloured. eagle. stricken. hearted (twice).Running into the room. Getting out of bed. 7. a pot of paint fell on my head. 5. b) Headed (5 times).

ill-gotten. / Farmers ________ such crops can therefore catch the early markets. deer. meat. In the following pairs of sentences. lamb. _____ when their car crashed on the M1. shorn. man. (find) 6. The escaped prisoner. I stared at the canvas for ages. _______ my arm. _______ for their elegance and precision. was today taken back to prison. candle. (produce) 3. / Many old people . (admire) 5. hidden.Nadina VIŞAN sunken. eyes. were taken to hospital. Whales. are having difficulties in making both ends meet. / Swiss watches._______that their savings have been eaten into by inflation. _______ for their valuable oil and meat. shrunken. are in grave danger of extinction. head. duty. (grow) 4. / Thousands of people went shopping in the sales today. Toate liniile ei erau pline şi rotunde: bucla de pe frunte şi de pe lângă urechile descoperite.Spielberg./ Power stations _______ enough energy to supply several towns are soon to be built on the south coast.Books ________ out of the library must be returned within three weeks. _______ by S. Crops _______ under glass mature more quickly than those in the open. rotten. umerii abia ascunşi sub o 234 . / People ______ books oout which haven’t been stamped will be banned. plank. 7. lead. (hunt). are sold throughout the world. b) grass. Translate into English: 1. once used as a present participle and once as a past Activity 7 participle. ________ hiding in a barn. meaning. stream. (take) 2. image.I fell on the ice. graven. wealth. bounden. Insert the correct form in each gap: 1. _______ for a bargain. the same verb is missing twice. (injure). The film. / Three people. ________ the artist’s skill and eye for detail. is expected to be a great hit.

silindu-l să-I cerceteze înţelesul. I se păru că refrenul lui Dorodan sună ca o proorocire misterioasă. Deşi clipa îi era tulburata mai adânc. aruncate în ligheane şi risipind un abur greţos de pene opărite. biruit veşnic de o îndoială. le fierbea. sânii chinuiţi în strânsori. După câtva timp.Unit nine Ing complements Activity 8* dantelă. Şi. O umbreluţă. S-a simţit alături de tatăl său şi el stăpân la curtea lor. trezit. destrăma în şovăiri puterea din jurul său. împănată cu vine galbene de grăsime. şi moi. păsări tăiate. 4. când strânsă. Stătea în jurul ei tot ce avea să fie o masă îmbelşugată: carnea roşie. nesigur şi moale. Şi sufletul său. 3. stăruinţa acestei fraze risipi îmbătarea lui Bubi. peştii cu solzi săriţi sub cuţit. cu praf de făină uşoară şi lipicioasă pe ele. când deschisă. deodată sufocat. Înălţimea de entuziasm unde stat o clipă se îneca în apa mare şi tulbure de şovăieli. 2. întinse. le cocea. Se simţi deodată încolţit de un necunoscut pe care îl uitase şi care venea înspre el din toate părţile. începu să privească neliniştit primprejur. legume date prin mai multe ape. (Ion Marin Sadoveanu – Sfârşit de veac în Bucureşti) 235 . lăsându-le să joace libere şi ghicite sub largile falduri. ar fi căutat aer şi un liman. plina şi ea de ape şi valuri. toate trecând prin mâinile pricepute ale coanei Miţa. ca şi cum. descleştându-şi braţele de pe umerii bătrânului. şoldurile plesnind sub un corsaj ascuţit care le tăia. o plăcere nelămurită a trecut iute prin Bubi. şi încă recunoscut de femeia pe care o dorea. precum şi foile de plăcintă. arunca pe faţa şi fiinţa femeii umbre şi culori ce mişcau şi înviau neîncetat toate liniile. care le rânduia.

Likewise.) • (26) the half gerund (or the Accusative ING) It all depends on him coming here. A Classification of Gerundial Forms We classify gerunds. (Totul depinde de venirea lui aici.) We call the first subclass of b) possessive ING because of the genitive form in which the logical subject appears. the second subclass bears the name Accusative + ING due to the case of the logical subject within the gerund.Nadina VIŞAN 9. (Venirea lui John aici a fost o greşeală.2. 236 . The Gerund 9.2. The main difference lies in the fact that the accusative + ing is more like a clause whereas the possessive -ing looks more like a nominal. According to this criterion. function of the presence or absence of a logical subject within the gerundial structure.1. crezi. (Dacă vezi.) b) gerunds with an expressed logical subject: This class of gerunds can be further split into two subclasses: • (25) the full gerund (or the possessive ING) John’s coming here was a mistake. If there are two possibilities with class b) it means that there must be some differences between them. one can distinguish between: a) gerunds without an expressed logical subject: (24) PRO seeing is PRO believing.

Unit nine Ing complements How do we know that? Answer: By looking at the way these constructions agree with the main clause verbs when coordinated: • The possessive -ing in a compound subject agrees with the verb in the plural.) b. (M-a surprins faptul că el a câştigat şi tu ai pierdut.2. His victory and your defeat were both surprising. (M-a surprins faptul că el a câştigat şi tu ai pierdut.) 9. gerunds differ from participles. + noun] Gerunds [+noun] ? 237 . Him winning and you losing was surprising. In that.) Coordinated accusative + ing requires a singular verb.2. whereas gerunds have [ + verbal ] and [ + nominal ] features. Consider the following table. Notice that part of the table is left incomplete. His winning and your losing were both surprising. Characteristics of Gerunds In the previous subsection on participles I was saying that participles have [+ verbal] features. (M-a surprins faptul că el a câştigat şi tu ai pierdut. just as it happens with any normal compound subject made up of two nominal phrases: (27) a. where ING structures are ordered according to their main features.) b. That he won and you lost was surprising. just as it happens with coordinated Subject that clauses: (28) a. (M-au surprins în egală măsură victoria lui şi înfrângerea ta. [+ verb] Participles [+ verb.

which are seen as [+ verb] structures): (31) a. In (31) extraposition is possible with infinitives but not with gerunds. extraposition is one of the main syntactic features that characterizes that clauses. An important characteristic of gerunds is that they do not normally extrapose (if you remember. (Faptul că a pălmuit-o pe Susan a îngrozit publicul. *It was illegal growing a beard. (31 b) is ungrammatical because we get a double subject construction. (L-am văzut că zâmbeşte şi am fost surprins. It was illegal to grow a beard. which proves that extraposed relative clauses give birth to ungrammatical structures because of the double-subject restriction: (32) *It was illegal what she said. This behaviour of gerunds concerning extraposition resembles that of relative clauses which are themselves very similar in behaviour to noun phrases.) 2. (Nu era legal să-ţi laşi barbă.) b. Consider (32). as being verbal 238 .) Unlike participles. A similarity is thus drawn between that clauses and participles. A conclusion to this discussion is represented under the table below. Participles look more like clauses and more often than not are translated by means of a clause: (29) I saw him smiling and was surprised. gerunds look more like noun phrases and are often translatable by means of a noun phrase: (30) His slapping Susan terrified the audience.Nadina VIŞAN Below we offer a few reasons why participles are seen as [+ verb]: 1.

) b. and between relative clauses and gerunds as being more nominal in nature: That clauses Participles Relative clauses Gerunds There are very few exceptions to the extrapositon restriction under which gerunds are.Unit nine Ing complements in nature. The examples we can offer are analysed as idiomatic phrases: (33) a. Gerunds After discussing the characteristics of gerunds. Just like in the case of noun phrases. it would be very useful for us to have a look at differences between participles and gerunds. It’s no good talking to her.2.) b. gerunds can be combined with Prepositions: (34) a.) 3. as offered in the table below: 239 .) 9.3. He looked at their wrestling on the muddy floor. (S-a uitat cum se lupta pe podeaua înnoroiată. (Era uimită de cât de bine ştia el dedesubturile afacerii. Participles vs. (N-are sens să vorbeşti cu ea. (proverb) (Mortul de la groapă nu se mai întoarce. It’s no use crying over spilt milk. She was surprised at his knowing the business so well.

3. babies suck their thumb. Participles may be preceded by Gerunds conjunctions: While sleeping. perfect. (direct object She was interested in him marrying her. may be preceded by prepositions: Coming here. as Gerunds do not function as adverbials with few exceptions: project. Participles can be part of tense Gerunds do not make up tense forms. (prepositional object clause) 5. (adverbial of time) 4. passive ones She was crying.Nadina VIŞAN PARTICIPLES GERUNDS [+ verb] [+ verb. + noun] 1. forms: continuous . Participle) function as direct and in prepositional objects: She started crying. 2. Participles may function adverbials: house. he built himself a She angered him by stealing his (Accusative + clause) 240 . Participles do not function as Gerunds objects unless they appear dependent constructions: I saw her crying. Participles may function as Gerunds may function as attributes preposition for: walking flying attributes and are paraphrasable by but are paraphrasable by means of the who/that/which is…Verb + ing: walking flying the walking man = the man who is the walking stick = stick used for the flying fish = the fish which is the flying saucer = saucer used for She waited for his coming home.

a prepositional verb or a phrasal verb: Activity 9 Nu este nici o speranţă să se găseasca supravieţuitori dupa prăbuşirea avionului. / Minerii sunt întotdeauna avertizaţi să nu ducă chibrituri în mine. / Trebuie să-mi cer scuze că am întârziat aşa de mult. / John a fost sever mustrat pentru că “teroriza” băieţii mai mici decât el. / Ar trebui să se impună tuturor şi să se abţină de la a fuma în restaurante şi alte locuri publice. / Compania aceea este specializată în fabricarea mobilei de birou. / Am cerut sfatul unui avocat înainte de a ne decide să acţionăm în justiţie. / Te-ai scuzat pentru că l-ai deranjat? / Am renunţat să joc / la jocul de fotbal când am terminat şcoala. / Nu-l interesează deloc să-şi crească copiii. / Publicul a fost avertizat de pericolul de a se plimba prin parc noaptea. / În ciuda faptului că a trebuit să lupte cu o 241 . / I-am spus să nu-şi bată capul să pună lucrurile la loc. remembering that the gerund is always used of a preposition. / Judecătorul a fost acuzat de a nu fi dat juriului obiective clare. / Teai săturat probabil să faci acelaşi lucru zi de zi. / A trebuit să amânăm plecarea în vacanţă. a plecat din magazin fără să cumpere nimic. / Răspunsul la problema locuinţelor pare să rezide în construirea de noi blocuri. / După ce a hărţuit-o bine pe vânzătoare. / Se mândreşte că e totdeauna bine îmbrăcat. / Cine răspunde de încuiatul uşilor şi paza clădirii noaptea? / Ar trebui să te gândeşti să economiseşti bani în loc să speri că vei câştiga la cărţi. / Doctorul m-a sfătuit să renunţ la fumat şi grăsimi. / Nu vedeau nici un motiv pentru ca ei să nu facă aşa cum plănuisera iniţial.Unit nine Ing complements Pratice Translate into English. / A trebuit să suportam mojicia tot timpul călătoriei. / Se pare că-ţi place foarte mult să subliniezi defectele altora.

14. Identify the gerundial and participial constructions and state their function: Activity 10 1. 12. shooting gallery / shooting star. 10. What I don’t understand is you suddenly turning against me. boiling water is a job I hate / I need some boiling water. Discriminate between gerunds and participles by means of paraphrase: Activity 11 Chewing cow/ chewing gum. I was afraid that my answer might lead to him being charged for the offence. 3. 6. 2. 4. swimming duck / swimming trunks. pressing needs/ pressing people to answer questions. eating habits/ eating people. A stranger sharing the trip with us was bad enough. 242 . He smiled to hear her talking in that way. I can excuse his being rude to me but I cannot forgive his being rude to my mother. He was spotted talking to her. înotătoarea a reuşit să traverseze canalul în timp record. They were interested in a true vote being expressed by the people. 15. He admitted to driving the lorry recklessly. The house is accustomed to reports being presented orally. 8. paying guests / paying guests to leave is wrong. He said he favoured people having decent haircuts. 5. It was worth trying to continue the efforts.Nadina VIŞAN mare agitată. 9. 11. The only reason for selling was the owner’s getting a new car. 7. 12. crying game / crying woman. Gambling is his favourite pastime. 13. She’s looking forward to having lots of children. The ceremony ended with his having to receive a trophy. The idea of him/his going to Paris appalled her.

e. the determiner) The presence of the of phrase (i.Unit nine Ing complements 9. But how can we tell when an ING form is a verbal noun? Compare: (35) to (36) Shooting the attacker was an ugly episode. the attacker) The possibility of its combination with an adverb: . of the attacker) The fact that the –ing form can be combined with an adjective: The cruel shooting of the attacker The second sentence contains a gerund due to : 243 The shooting of the attacker was an ugly episode. but the presence of a direct object (i. The verbal noun is an ING form but is not part of non-finite forms: it is part of the nominal system.e.) The absence of a determiner like the. (Uciderea celui care îi atacase era un episod urât. The Verbal Noun The verbal noun is here placed in opposition with the gerund.) Although the meaning of the two underlined structures is similar.e. which can be identified by: The presence of the (i.3. as it is a noun phrase which just happens to look like a gerund or participle. (Uciderea celui care îi atacase era un episod urât. they differ formally: The first sentence contains a verbal noun. a The absence of an of phrase.

This means that the first structure is a verbal noun while the second is a gerund. George’s shooting the attacker. the verbal noun blessing is accompanied by a determiner which is an indefinite article. we can identify the verbal noun by means of the adjective that accompanies it. we could safely fill in the blank space with the following information: 244 .Nadina VIŞAN Shooting the attacker cruelly The problem with verbal nouns and gerunds is that they are both ended in ING and can take a possessive: George’s shooting of the attacker vs. Thus. GERUNDS can combine with an VERBAL NOUNS can combine adverb Shuffling the cards quickly with an adjective The quick shuffling of cards Sometimes the verbal noun can appear without its ‘of’ phrase: (37) His beautiful singing was a blessing to everyone. In the second situation. (Faptul că ştia să cânte aşa de frumos era o binecuvântare. These are features that normally characterize any noun. How can we tell? In the first case. whereas the second structures takes an adverb: George’s shooting the attacker cruelly. The test that always helps you out of trouble is that of combining these constructions with an adjective or an adverbial: The first construction takes an adjective: George’s cruel shooting of the attacker.) In (37) there are two verbal nouns: his beautiful singing and a blessing. if we were to go back to our incomplete table.

/ Shopping can be a nice activity but shopping there can only be a mistake. 245 . very large. Jim left quietly./ All newspapers commented on John’s robbing the bank. / His coming there puzzled her.Unit nine Ing complements [+ verb] Participles (After) shooting [+ verb. / The unexpected robbing of the bank didn’t pass unnoticed. / John’s robbing of the bank was widely commented on. the sheriff. + noun] Gerunds [+noun] Verbal nouns sudden the Jim’s suddenly shooting Jim’s/the sheriff. / Cutting funds so suddenly came down as a shock. Are you still interested What is your opinion about the new shooting gallery? They saw him shooting whole town./ The massive cutting of funds shocked everybody in the company. This shooting star is in shooting the sheriff? Pratice Identify the verbal nouns in the following: Men have as much patience for cool philandering as they have Activity 12 for shopping./ His sudden coming puzzled her. the sheriff alerted the shooting of the sheriff alerted the whole town. / Their looting and ruthless murdering was never forgotten.

Look. For instance. for example. All of them change their meaning according to the grammatical information offered by the construction they are followed by. the meaning is different. we can trace a common feature for all these special verbs. The aim of this subsection is mainly to help you better understand why those verbs or adjectives that can be combined both with gerunds and with infinitives have a different meaning in each case.4. whenever a verb can appear both with an infinitive and with a gerund. at the following: (38) He saw Susan crossing the street.) as opposed to (39) He saw Susan cross the street. whenever we meet an –ing form.Nadina VIŞAN 9. It has been noticed that.) The difference in meaning is well expressed by the Romanian translation and is motivated by what each form means: the –ing form ( a participle) expresses something still happening ( so the guy in the example is watching Susan as she advances across the street) 246 . we expect it to have something to do with an event that has already happened (and then we are dealing with a gerund) or is happening (and we are looking at a participle). With the infinitive. we expect it to refer to something that might happen or that is going to take place. However. ING Forms and Infinitives. (A văzut-o pe Susan traversând strada. (A văzut cum Susan a traversat strada.

the infinitive expresses something that is yet to happen. we can notice that in most cases the gerund expresses something that has already happened.) The first example.) . suggests the fact that the eating of the sandwich is going to take place (the potential. (S-a oprit să manânce un sandwich. containing an infinitive. the infinitive is future-oriented. anterior to the verb in the main clause. The second example – containing a gerund – suggests the fact that the eating of the sandwich had already commenced and was then interrupted (the gerund expresses an event happening in the past. posterior to the verb in the main clause: while the gerund is pastoriented. On the other hand. (S-a oprit din mâncat.g.Unit nine Ing complements - the infinitival form (a bare infinitive) – by opposition with the participle – suggests that we are watching the whole event of the crossing of the street (so the guy in the example has watched the entire crossing) Another example. Compare 247 She stopped to eat a sandwich. This is exactly why the Perfect form of the gerund (e. is that of the verb stop: Compare: (40) to (41) She stopped eating a sandwich. having left) is infrequently used in English. prior to the one expressed by the main clause verb.) After looking at this example. future-oriented value of the infinitive). and the most well-known one.

forget (44) versus (45) Remember to fill the tank with petrol.) .e. the example with the infinitive suggests that the filling of the tank is going to happen. (Şi-a amintit că a pus scrisoarea la poştă în cursul dimineţii. b) Regret 248 She remembers filling the tank with petrol. both sentences are translated the same in Romanian. Let us now follow this line of thought which traces an opposition between the semantics of the gerund and that of the infinitive. This is why the perfect gerund is nowadays an indication of educated speech (and will be mostly found in literary language).) The example with the gerund suggests that the filling of the tank has already happened.) As you can see. We will examine other verbs like the ones we have already mentioned under (40) and (41). verbs that can be followed both a gerund and an infinitive (but with a significant change in meaning): a) Remember.e. (Şi-aduce aminte că a umplut rezervorul cu benzină.Nadina VIŞAN (42) (43) She remembered having posted the letter earlier in the morning. (Adu-ţi aminte să umpli rezervorul cu benzină. which means that they are similar in meaning. i. She remembered posting the letter earlier in the morning. having posted) since it already expresses the idea of anteriority in its simple form. recollect. The fact that both (42) and (43) have the same meaning indicates that the gerund no longer needs to specify anteriority by means of a perfect form (i.

) The first example implies the fact that the guy there has already filled the tank with petrol several times.) .) I regret to fill the tank with petrol. (Îmi pare rău că o să umplu rezervorul cu benzină. (Îmi pare rău că am umplut rezervorul cu benzină.) The example with the gerund suggests that the filling of the tank has already happened.) 249 I mean to tell her the truth. (Asta înseamnă să-i dezvălui toate secretele mele. dar asta este. the petrol tank is not filled yet. the example with the infinitive suggests that the filling of the tank is going to happen. (Întâi am încercat să mă ocup cu umplerea rezervorului cu benzină.Unit nine Ing complements (46) versus (47) I regret filling the tank with petrol. d) Mean (50) versus (51) This means revealing her all my secrets. the action is not completed. but that’s it. c) Try (48) I tried filling the tank with petrol and then I did some car washing. In the second example. (Am încercat sî umplu rezervorul cu benzinî.) versus (49) I tried to fill the tank with petrol but found it no easy job. însă nu mi s-a părut treabă uşoară. apoi m-am ocupat de spălarea maşinilor. (Am de gând să-i spun adevărul.

(Casa trebuie reparată. (Casa trebuie reparată. it is bound to happen as a result of the subject’s intentions. want With [+ human] objects.) f) go on (53) versus (54) After he talked about his plans he went on to talk about his daughter’s (După ce a vorbit despre planurile lui. (Vrea / trebuie să înveţe engleză. they can be combined with the gerund and acquire the same interpretation as when they are followed by a passive infinitive: (51) a. In the second example. (Continuă să citească din romanul acela ieftin. The house needs to be repaired.human] objects. the event has not happened yet. s-a apucat să vorbească despre nunta fiicei sale.Nadina VIŞAN In the first example.) With [. these verbs are used in combination with the infinitive: (52) He wants / needs to learn English.) 250 . The house needs repairing.) wedding. He goes on reading from that cheap novel. e) need. mean has the sense signify.) b.

’ ‘Tell me. we had done nothing (be) ashamed of. And I realized how silly I was in not (know) that I was being watched. ‘On that night in the car you were on a main road. the event of becoming a lawyer is yet to happen. why did you defend this action?’ ‘Because I knew that. Pratice Complete the following dialogue by putting the verbs in backets into the correct form. (hold) up his pen and (speak). my Lord. Lady Corven. Croom (try) (follow) one. only it would have been midnight before we got to Henley.’ ‘In any case.’ ‘And do you still want to?’ ‘No.’ b) Your uncle has been very kind to me and I shall simply have (call) and (thank) him. my Lord. I did ask Mr. and I thought it would be more awkward than just (stay) in the car. What was to prevent you from (stop) another car and (ask) them (give) you a lead into Henley?’ ‘I don’t think we thought of it.’ Dinny saw the Judge (look) towards Clare. And I always had wanted (try) (sleep) in a car. So do look out for me about six o’clock 251 . what was there to prevent you from (walk) into Henley and (leave) the car in the wood?’ ‘I suppose nothing really. whereas in the second case. but they went by too quickly. as required: Activity 13 a) ‘I remembered my husband (say) that I must look out for myself.Unit nine Ing complements In the first case we understand that the event of reading has already begun. (take) down her answer. however appearances were against us. gerund or infinitive. it’s overrated.

’ said Clare.’ 252 . he addressed the note. but I’ll hope (see) you again very soon.’ (hear) that the new Member would be at his headquarters all the morning. licked the envelope with passion. I must go back now. suddenly. c) I think you’re splendid (want) to be independent. e) ‘I thought you’d never forgive me for (ask) at such a moment. Then. ‘Where I went (canvas) in the town they were all Liberals.’ ‘Then you shall simply have to go on (ask) and after (get) it you can go on (become) whatever you wish.Nadina VIŞAN tomorrow. But I’m going to be as good as I can because the very last thing I want is (cause) you uneasiness of any sort. ‘I do hate (ask) for things. he did not feel inclined (return) to the Coffee House. d) (look up) Sir Lawrence’s number in Mount Street. There was so much (come) and (go) round the doors that they did not like (enter). the sisters started about eleven o’clock. I spend all my time (hunt) a job. and went out (post) it himself. It’s quite impossible for me not (be) in love with you and (long) (be) with you all day and all night too.’ said Clare. ‘Especially when they go on (ignore) you like that. I just used the word and they fell. f) ‘The word ‘national’ is winning this election. and am beginning (realise) what it means to poor devils (turn down) day after day.’ ‘Always delighted for you (ask) anything at any moment.

The common function these two structures share is that of attribute but the similarity is deceptive. The main difference between Present Participles and Gerunds lies in their special features. the 253 . since paraphrase can correctly identify which is which. whereas gerunds function mainly as subjects/objects.5. The main test of disambiguation is that of combining the two forms with either an adverb (for the gerund) or an adjective (for the verbal noun). don’t forget that certain verbs can take both ING forms and infinitives after them – but the meaning changes according to the main shade of meaning each of the aforementioned constructions exhibits. Last but not least. Another special feature is which elements these two structures can be preceded by: a preposition for gerunds and a conjunction for participles. identify the ING forms and analyse them syntactically: Activity 14 a) He remembered entering the village and then the ground. Participles mainly function as adverbials. although one can mistake them due to the fact that both forms can combine with a possessive nominal. Pratice In the following texts. There are also important differences between gerunds and verbal nouns. Key Concepts In this subsection we have dealt with ING forms.Unit nine Ing complements 9. We made an important distinction between ING complements (which appear either as Present Participles or as Gerunds) and Verbal Nouns.

Then he saw movement at his feet. She started coughing. according to the books he read.Nadina VIŞAN very earth opening up. It was like a mist. it 254 . covering the girl’s head. It seemed to be spreading along the length of the split. slightly yellowish although he couldn’t be sure in the gloom. but then he saw it billowing up from below. The two sides were moving apart. (James Herbert – The Fog) b) The people above heard the cry for help coming from the huge hole that had wrecked the burning village. the chief occupation of the people of these islands. slowly rising in a swirling motion. First the crack snaking its jagged way along the concrete. their edges crashing inwards. down into God knows where. The sight of the two children. someone looking for survivors. the enormous split in the earth. hoping he would see somebody up there. moving up towards his chest. The collapsing shops – he remembered seeing the shops on one side collapsing – and then the ragged mouth reaching towards him. and then the incredible sound of the ground opening up. then the noise and the cracking stone. (James Herbert – The Fog) c) The importance attaching to the meeting of two young people depends on the importance which others attach to their not meeting. he thought it was dust caused by the disturbance. At first. (John Galsworthy – Over the River) d) Spying on other people being. the man and his bike disappearing in the hole. He looked up towards the daylight. down.

slanted on to her cheek. looking idly out over the Temple lawn. for Dornford was busy on an important case. they were ‘well-bred’ little boys without prospect of sticking pins into her or uttering a sudden whoop. That sort of sparrow-pecking we did before going in doesn’t really count. (John Galsworthy – Over the River) i) Two little boys carrying toy aeroplanes stopped dead. She finished what jobs there were.’ (John Galsworthy – Over the River) h) She might just as well have stayed on soaking in her bath. and the little twitchings of her just touched-up lips. I’m sorry to emulate Em and suspect you of not eating enough. brightening to winter brilliance. the open innocence they were displaying excited him in a slightly amused if not contemptuous compassion. Having a French governess.Unit nine Ing complements had never occurred to him to look down on a profession conscientiously pursued for seventeen years. (John Galsworthy – Over the River) e) Accustomed to the shadowing of people on their guard. (John Galsworthy – Over the River) g) ‘Nothing so tiring as picture-gazing. whence fine-weather mist was vanishing. (John Galsworthy – Over the River) f) Mr. 255 . Chayne listened to their manly American voices saying to each other: ‘Gee! He’s on us!’ with an interest which never prevented his knowing that his two young people were listening too. my dear. and sunlight. examining her dark eye-lashes resting on her cream-coloured cheeks.

Nadina VIŞAN (John Galsworthy – Over the River) j) Donford spent a quiet hour with Clare over her evidence. Şi ca la un semnal care anunţa un început. Aşa că vrând-nevrând. închizând ochii. (…) omorât fiind de către Mamona cel Tânăr. frica şi nepăsarea m-au cuprins precum şi 256 . dar lăsând în urma lui câţiva stropi de sânge. împiedicându-se de Mamona cel Tânăr plecând. Vaucher şi cu mine. apăsându-mi pleoapele peste privirea din ei. (John Galsworthy – Over the River) Translate into English. ucenicul său necredincios. cei doi Mamona. şi aşteptând ca tot ce avea să se întâmple să se întâmple cu adevărat şi nu numai în închipuirea mea sau a lor. and then went riding with her in the rain. Dar nu atât de neînchipuit încât. totul se animă deodată. 2. Numai că toate astea sunt departe şi încă de neînchipuit. într-o joi. Intrând în casa noastră în anul 1812. Mamona cel Tânăr părăsi încăperea fără să spună un cuvânt. Dinny’s morning went in arranging for spring cleaning and the chintzing of the furniture while the family were up in town. Vaucher a început prin a-l bate pe Mamona cel Tânăr sub privirile mele şi ale mamei mele nepăsătoare şi a sfirsit în anul 1821. mama mea. se deschise o uşă şi venind o slugă. înveselind privirea cu roşul lor fierbinte şi prevestitor. ieşind din băltoaca lui şi apropiindu-se de Mamona cel Tânăr pentru a-l lovi. Ridicându-se. În urma slugii. eram toţi adunaţi în camera aceea. making use of the information supplied in this section: Activity 15 1. să nu-mi inchipui că peste puţină vreme mă va lovi şi pe mine şi atunci. veniră alte două şi cărând fiecare câte un cufăr.

Aşa că atunci când a intrat Mamona cel Bătrân. şi pe Mamona cel Tânăr. la mine. vântul făcea pereţii barăacii să vibreze într-un fel aproape emoţionant şi. (Ştefan Agopian – Tache de catifea) 4. parcă totul mai fusese cândva şi fusese degeaba. dar ştiutoare. despre neprecupeţirea efortului. părând însă că ne salută sau că vrea să-şi ia rămas bun de la cineva. cu un sac ud pe umeri şi mirosind tare a ploaie şi a sudoare. despre concentrarea tuturor resurselor. fără să-şi lepede sacul de pe umeri. ne-a găsit pe fiecare la locul lui. afară ploua în continuare. Neclintiţi. se duse lânga mama şi. continuam să stăm şi să aşteptăm. în timp ce frazele continuau să 257 . despre salvgardarea realizărilor. nicidecum să ne salute sau să spună ceva. Ne-a privit o clipa şi. neostenindu-se să facă nici asta. care stăteam cu ochii aproape închişi. aşezată cu spatele la noi. stând cu capul în tavan şi cu o mâna ridicată în sus. Vorbea despre strângerea forţelor. 3. după cum îi spusese mama. auzit şi zadarnic. totul mi se părea cunoscut.Unit nine Ing complements gândul că într-o zi cineva îl va omorî pe Vaucher şi ştiind că nu eu o voi face. dar sperând că totul va fi altfel pâna la urmă. să tot însemn în carneţele şi să tot transcriu pe curat. deşi mă aflam pentru prima oară acolo şi nu-i mai văzusem niciodată pe oamenii aceia. arăta în orice caz ca cineva care ştie. o sărută pe frunte. pe mama mea părând absentă. Şi deodată. Şi poate că stând în băltoaca lui. iar eu eram obosită de moarte să tot văd şi să tot ascult. am ştiut şi cine. aplecându-se puţin. privit. Vaucher a ştiut şi el. pe Vaucher. aşezat în băltoaca pe care o făcuse apa scursă din hainele lui. din când în când ei îşi frecau ochii şi fetele nerase ca să se ţină treji.

a căror răcoare nu infirmă zăpuşeala amiezii. dar. ce-ar fi ca totul să fi pornit de mult fără să ne dăm seama. şi cu stiva de lemne. Când au rămas singuri s-au numărat încă o dată: erau nouă. 5. clătinându-se sub lovitura luminii şi apoi dându-şi drumul în jos ca într-o apă al cărei fund nu se aşteptau să fie atât de aproape. fără ca cineva să fi spus un cuvânt. ca şi cum ar fi uitat ceva. cu tot cu baraca. şi. Au coborât din camion încet. m-am gândit ce-ar fi ca Dunarea să fi desprins între timp insula şi să o fi împins încet la vale. au încercat să se uite în jur şi să înţeleagă. Tot ce se vedea era un 258 . şi cu soba. După ce ultimul dintre ei coborâse. Aşezările de care nu aveau voie să se apropie nu se vedeau. şi cu faţa de masă roşie pătată de cerneală şi arsă de ţigări. şi cu masa lungă de scândură. camionul a plecat. cineva a aruncat din el mai mule sape şi greble – s-au văzut numai cozile de lemn rotindu-se în cădere prin aer – şi o voce cu asprime estompată de depărtare şi de uruitul motorului le-a strigat batjocoritor că li se dă posibilitatea să îşi cîştige singuri pâinea şi le-a comunicat că nu au voie să se îndepărteze.Nadina VIŞAN curgă în felul ştiut şi ploaia continua să cadă şi vântul să bată. şi cu cel ce le vorbea odihnit. ci o pregăteşte şi o pune în evidenţă. De ajuns au ajuns într-o dimineaţă frumoasă. şi cu bărbaţii din jurul mesei care ascultau frecându-şi obrazurile nerase. camionul s-a oprit câteva sute de metri mai departe. şi cu mine care notam aceleaşi şi aceleaşi vorbe. una dintre acele dimineţi de toamnă limpezi şi răcoroase. să se apropie de aşezările din jur. fără să bănuim măcar… Apoi au urmat propunerile. oprindu-se fiecare o clipă înainte de a sări. Şi de jur împrejurul lor era Bărăganul.

Unit nine Ing complements pâlc de arbori – nu mai mult de câteva sute. Al doilea să se apropie de fântână. Primul lucru pe care l-au făcut a fost să adune uneltele din locul unde fuseseră aruncate. 259 .

Nadina VIŞAN 260 .

TEN REVISION EXERCISES 261 .

262 .

He did not know whether he was glad or sorry that she had accepted them without puzzlement. unthinkable that he should be extradited as a deserter. How this time was to come. 13. you are choosing exile from what you are fortunate enough to call your homeland. apart from his distress for parents. 10. I am sorry not to have seen you. How much. because of pity. without profound questioning. 6. and that 263 . and she kept intending to leave and then deciding not to. and meet it right here at home. to retire early from my employment.Unit ten Revision exercises Exercise 1 Analyse syntactically: 1. 12. though when he had first arrived light months ago the return of Garth had been the thing to which he had most looked forward. He had thought a good deal less about Garth in recent weeks. 2. since I have decided. he had not yet been able to estimate. You have been much in my thoughts. and this particularly of late. whereas if she went away she would get none. You must know that if you do not meet this matter properly now. Mr Livingstone advises that you profess to have been traveling in continental Europe and not have received the papers. he had been advised. 7. 5. was unclear to Mitzi. 9. unless perhaps borne by a swift horse. this would really hurt. for a number of reasons of which I shall tell you at leisure. because she doubted whether she would find another job and because she thought that if she hung on she would get some money. Having regard to the date of drafting. in some way. 11. but I am afraid I am terribly busy at present. Of course it was no accident that he had mismanaged the whole thing so horribly. There had seemed to be another place where Dorina walked barefoot in the dew with her hair undone 8. He suffered his pangs of guilt and fear and loss and waited for these sufferings to pass. 4. 3. That they saw the war differently was probably their most rational area of disagreement. With his claim for British nationality pending it was.

I never got used to listen to Susan’s endless gossiping about her friends. / Whenever I visited my aunt. like the prow of a ship and moving slightly as if tortured. 16 It was but too possible that Garth despised him for this match and felt already that they were hopelessly divided. 19. she could hear her heart beat wildly and her blood race in her veins. Thus they remained utterly obsessed with themselves and each other. please consider his proposition. but in obedience to what he professed to think were her wishes. / You oughtn’t behave so rudely to your best friends. he did not come to see her. / Before you go on changing the subject. looking forward had not yet taken place. / I would very much like walking out in the rain. so shall we? / Billy was said to murder his parents when he was only five. 17. No one seemed to want to talk about it or to be interested or to understand. 15 Meanwhile the big talk with Garth to which he had been so much. / The incessant shouting around the house woke Susan up. / In the end. one of the eggs broke. Sometimes too she would see something in it which she knew to be a ghost. for attending his sister’s wedding. and some natural healing process of which Dorina felt she ought to know the secret could not take place. even for months. I was made say Grace before every dinner.Nadina VIŞAN was difficult enough. 264 . 18 He surrounded her with anxious possessive jealous tenderness. (Iris Murdoch – An Accidental Man) Exercise 2 Correct the following sentences: Climbing down the tree. / He bought himself a new suit of clothes. / The sweetly-smelling flowers in the garden are his most prized possession. the figure of a woman protecting from the waist upwards high up in the wall opposite to her. 14. this always makes us feel embarrassed.

At country houses she had met them of course.Unit ten Revision exercises Exercise 3 Translate the following: 1. centered in London and themselves. of kissing her in the smoking-room to punish her for saying that women should have votes. she said. an open-air person. 265 . a) She accused Hugh Whitebread. rather than the hefty type. Clare had never come into close contact with those who. quite unexpectedly. her old friend Hugh. to end in some awful tragedy. but withdrawn from their proper atmosphere into the air of sport. Vulgar men did. She felt as when. Clarissa used to think. But poor dear Tony! A pity men were so impatient. Essentially. without discovery. were devoid of belief in anything but mockery. talking to the Portuguese Ambassador) . She felt herself much older by nature and experience. And Clarissa remembered having to persuade her not to denounce him at family prayers – which she was capable of doing with her daring. They had as little liking for cool philandering as for shopping. They rushed into shops. Instead of which she had married. it was said. her recklessness. And she had five boys! (Virginia Woolf – Mrs Dalloway) b) Clare lay in a very hot bath. Tony was a child. she observed unconsciously the shibboleths of sport. motion and enough money to have from day to day a “good” time. of the quick and wiry. said: ”Have you such and such? No?” and rushed out again. (and there he was. cotton mills at Manchester. a little girl. Though much in request before her marriage. of all people. and it was bound. being patted here and there and turning their heads to look at their back views. a bald man with a large buttonhole who owned. her melodramatic love of being the centre of everything and creating scenes. she had done something unpleasing to her governess. To savor what was fitting was to them anathema. They hated trying on.

nu a facut-o pentru asta.Nadina VIŞAN Transplanted to Ceylon. Sau poate senzatia ca m-am despartit.” Ori de cite ori s-a simtit bolnava nu se temuse sa-l cheme. with all its impatience of restraint. indeed. era un bun sfatuitor. Dupa ce a facut tirgul cu negustorul. Pesemne incordarea cu care am asteptat sa-l vad aparut mi-a epuizat resursele bucuriei. Reading many novels. the more she would be torturing him. sensibila si ofensata de rautatile fara sir ale lumii. It had not been fair to put Tony on such strain as that of last night. il numea pe Belizarie “o fiinta mindra. si in plus.Rindurile dvs. de ceea ce ar fi trebuit sa ramina capitalul meu de intimitate in spirit? Paginile acestea. reprezentau forma mea de a-mi satisface nevoia fireasca a participarii la un mister. ea a fost mereu printre putinii din Metopolis care l-au socotit totusi pe Belizarie medic si. viguros si vesel in felul lui. cu ochiul ei sigur de a cintari oamenii. she had kept her tastes and spent her time in the saddle or on the tennis ground. short of the contacts of love. The closer she allowed him to come to her. Nici Gora nu l-a chemat un timp. numai sa fi stiut sa-i cistigi increderea. ii faceau bine. de-a lungul a cinci ani de zile. dincolo de metodele lui brutale pe care nu le aplica oricui si oricum.au reusit sa ma insenineze o vreme si sa-mi risipeasca tristetea nedeslusita care a insotit aparitia Jurnalului. cre s-au nascut lent. nu puteam sa le uit. Belizarie nu s-a grabit sa mearga si sa vada daca are ceva de facut sau sa afle daca Gora vrea ceva in afara de plata cuvenita. Cind l-a chemat. (John Galsworthy . aveam tot mai 266 . (Stefan Banulescu – Cartea de la Metopolis) 3. Nu la multa vreme de la transferul de proprietate. De uitat. dar vizitele acestui om din topor. she professed. but lying in her bath. to keep abreast of the current. Se auzea aproape zilnic din casa Gorei risul gros al lui Belizarie. Gora a inceput sa-l cheme tot mai des.Over the River) 2. Bolnava nu se simtea. she was uneasy. astfel.

Banulescu – ibid. lungimea picioarelor. Cind intilneste un om sau chiar cind numai il zareste de departe. are nevoie. s-a intimplat ca Belizarie Belizarie sa fie in odaia ei. sa incerc maximumul pentru a obtine macar minimumul. Pe Glad nu-l pricep si poate ca e inutil sa-l pricepi si sa-l explici. Banulescu – ibid.) 5.) 267 . ca si tine. Daca tu. ci sa bazeze negotul particular de ani. Masura pe care o foloseste Polider e aceea pe care I-o da memoria lui asupra clientului. cit mai au de trait. (St. tropaind furios cu talpile late pe podea. (St. care insa trebuie sa nu sustina. (St. Personal. ochiul lui Polider ii cuprinde talia. mi-am zis. I-am dat haine de general pentru ca in acelea de soldat nu-mi dovedea nimic si. se stie.Unit ten Revision exercises mult impresia ca experienta de exceptie cuprinsa in ele implica urgenta comunicarii. Cind a murit Gora Serafis. Banulescu – ibid. nu pricep nimic.Neputinta batrinelor de a se ingriji singure si de a trai omeneste. latimea si ascutisul labei. A fost gasit plingind in urlete. poti face ceva sa-l explici si sa-l justifici. in schimbul micilor averi pe care le detin. chiar daca omul cu pricina nare deocamdata nevoie de pantaloni. Milionarule. poate fi compensata. Banulescu – ibid. printr-o asistenta activa din afara. desfasurat haotic si fara perspectiva privind renasterea orasului luat in intregimea lui. o data sau de doua ori.) 7. 4. pe scaunul lui tare. fa-o.) 6. Ce a iesit. vaazut cindva. (St.

a rebel? Could he be blamed for showing but scant interest in his future prospect as head of the Atkinson Brewery and the Atkinson Water Transport Company? Could he be blamed – having been sent by his father. A story-book romance.. Translate them. as if speaking of things remote and fantastical in which his involvement was purely speculative. Who. that there was no one walking the world who hadn’t once sucked…Who was wounded at the third battle of Ypres. a wounded soldier. paying attention to the way symmetry is built through subordination: 1. And by the Leem lived a lock-keeper. could scarcely believe that this enchanted chapter of events was happening to him.) Who fell in love with one of the nurses. would invariably replay that he remembered nothing. for being a renegade. Who told me. Who was may father. Whose love was returned – with surprising readiness. delivered from the holocaust.Nadina VIŞAN Exercise 4* Consider the following texts. Yet who when he was not asked would sometimes recount bizarre anecdotes of those immemorial trenches and mudscapes. when I was even younger than you. Cambridge. to Emmanuel College. Who was a phlegmatic yet sentimental man. and married the nurse who nursed him back to health. Ernest Richard Atkinson.P. Who when asked about his memories of the War. Arthur Atkinson M. to receive the finest education any Atkinson had so far received – for squandering the time in 268 . Who came home from the war. my grandfather. And had a brother killed in the same battle.. (. 2. Could he be blamed.

How 269 . where he was called upon by the police to explain his presence at a rally of the unemployed (he was there ‘out of curiosity’) and whence he brought back to Kessling Hall in the year 1895 the woman. that his dabbling with socialist doctrines was not done solely to spite his father but out of an inclination (true to his name) to take the world in earnest. He described – I have in my possession a verbatim copy of this brave and doomed speech – how it was conscience alone and no love of taking public stances (heckles from rear) that had spurred him into the political field. for spending large parts of his vacations in nefarious sojourns in London. he had already engaged himself? 3. daughter of an ill-paid journalist. deep-set. to whom. But does merriment belong to him who gives it? Testimonies from those times – amply confirmed by his last years. the writings of Marx) directly aimed at his father’s Tory principles. Rachel Williams. 4. a moody man. Fabianism. that he dedicated himself to the manufacture of merriment because despondency urged him. That the flightiness of those early years was merely pursued – as is so often the case – to combat inner gravity. for flirting with ideas (European socialism. mere history teachers conjecture – he had learnt such dark things (what death-bed confessions preceded old Arthur to the grave in 1904?) about his far-reaching progenitors that he wished for nothing more than to be an honest and unambitious purveyor of barrels of happiness. and because – but this is mere speculation.Unit ten Revision exercises undergraduate whims. glowering eyes) – suggest that even in his restless youth Ernest Atkinson was a melancholy. and by the photographs which I still possess of my maternal grandfather (brooding brows. he brazenly declared (omitting to mention other ladies with whom he had toyed).

satul. How he foresaw in the years ahead catastrophic consequences unless the present mood of jingoism was curbed and the military poker-playing of the nations halted. ştiindu-i tot satul fapta. nu-i de ajuns să vrei să le pătrunzi. ca să ajungă Ion om vestit. as many suspected and attested with nudges to their neighbours. ca să-şi ridice copiii şi să-l ţie pe el. fără să cunoască nimic din toate acestea. 270 . fără să poată pleca nicăieri. Cum au tăcut ei. Cum a ajuns el. ca să fie accident de muncă şi să primească maică-sa pensie. uneori se întâmplă să nu afli singurul adevăr pe care ar fi trebuit să-l cunoşti. omul care trage azi să moară şi l-a lovit pe tatăl lor cu o rangă în cap. Cum a făcut el cincizeci de ani de închisoare la ţărani. Cum lucra tata odinioară cu Gheorghe la un atelier mecanic. Cum s-a îmbătat Gheorghe. la şcoală. How if no one took steps… an inferno… (Graham Swift – Waterworld) 5.Nadina VIŞAN fear for the future had already soured his pleasure-giving role of brewer. How civilisation (had Ernest inherited the prophetic gifts of Sarah? Or was he. just plain drunk?) faced the greatest crisis of its history. Să fi ştiut de pildă Ion Constantinescu istoria adevărată a morţii tatălui său. ca Ion să nu ducă povara unui secret atât de îngrozitor. om mare. Ion. Cum a stat Gheorghe în sat. Ion. trebuie să te vrea şi ele. Unele lucruri sunt sortite să rămână veşnic neştiute. Cum erau ei mici şi au rămas fără tată. Cum s-a făcut o anchetă şi nimeni n-a spus un cuvânt despre Gheorghe. cu taina aceasta. Cum l-au păzit cu toţii să-şi ispăşească vina acolo. Cum a fost viaţa lui ca lacrima şi cum a fost a lor. ca rostul vieţii tale să fie altul. Cum a trăit el.

Unit ten Revision exercises Cum Gheorghe e în pat de un an de zile şi nu poate să moară. cum am ajuns eu stăpânul lui. cum o singură greşeală – ca aceea de azi. cum s-a băgat slugă la biserică şi la părintele Ioan numai ca să fie aproape de mine şi să mă slujească. singurul lui stăpân. cum mi-am dat seama cât de greu e să ai putere asupra cuiva. cind i-am spus că o să ne jucăm mai târziu . ajungi pe nesimţite în rândul stăpânilor-robi. Ceea ce s-a întâmplat după aceea nu e treaba nimănui şi nici chiar a mea: le adun şi le las pentru bătrâneţe. Cum toate sunt numai cum sunt şi pururea altfel. te umple de disperare pentru că-ţi dai seama că nu eşti pregătit pentru viaţă şi că dacă se adună. Cum umblă sora cea bătrână a lui Gheorghe să-I roage pe fraţii lui să o înduplece pe mama.pune totul in discuţie. Cum se poate trăi o viaţă şi viaţa să aibă un rost. L-au derivat cei din teatru. 271 . paying attention to the syntactical concepts studied in the classroom: 1. din franţuzeşte. Cum preţul vieţii a fost întotdeauna altul decât acela pe care l-a cunoscut el. E un barbarism monstrous care ar scoate din mormint pe toti luptatorii limbii literare. începi să te simţi bine şi nu e bine! (Titus Popovici – Moartea lui Ipu) Exercise 5 Translate into English. dacă nu-I iertat de nevasta celui ucis. (Tudor Octavian – Istoria unui obiect ciudat) 6. mai întâi într-o locuţiune rămasă culiselor cu exclusivitate: “a face foame”. Când actriţa. când Ipu va fi mort şi putrezit: e o poveste foarte lungă. greşeli dintr-astea. cu sau fără voie. când voi fi singur. de mama lor. împotriva tuturor.

6. să-i sărut mâna ei şi pe urmă. îmi dădea impresia că numai pentru mine are această privire. i-am sărutat-o şi domnului. nu auzeam nimic în jurul meu şi câteodată. Pe lângă noi treceau grupuri care parcă nu aveau altceva de făcut decât să ne examineze. nevasta-mea. Tot aşa. care o lăsau pe ea pe planul al doilea. provocându-le. 4. cu toată atenţia răsfrântă înăuntru. pe jumătate prezent. e îndrăgostită de un actor. ci un sistem de acomodare. Depărtarea nu mai era o dramă unică şi distrugătoare de organe. Nu ştiam nici pe ce străzi merg. Într-o vreme. Am început. Era în mine o claritate binefăcătoare. sau ridicole. Am fost oprit pe bulevard de un domn şi o doamnă. traversând. uneori şi astăzi chiar. asemeni calmului pe care ţi-l dă morfina. 272 . Era să am din cauza asta un duel. Tot ce era rază de lumină era absorbit în interior. Niciodata nu ajunsesem la o atât de mare putere de concentrare.Nadina VIŞAN tânără şi frumoasă. tânăr şi frumos şi el. dar nu puteam să îmi dau seama efectiv de acest fapt. ea îi răspunde cu chibzuinţă: “Eşti nebun? Vrei să facem foame amândoi ?’ 2. 5. Desigur că toate grupurile se examinau şi între ele. de pildă. Abia mai târziu lucrurile s-au lămurit. Nu ţineam minte nimic din ceea ce făceam. 3. Aceste întrevederi cu nevastă-mea mă făceau să suport nesfârşit mai uşor ruptura şi eram foarte mulţumit de bunul gând pe care-l avusesem. Descoperisem un soi de preocupări. S-a întâmplat să păţesc şi necazuri penibile. Reluasem studiul şi câteva zile am avut impresia că am gasit o explicaţie menită să revoluţioneze filozofia. Săptămânile următoare m-am simţit din ce în ce mai mult convalescent. privindu-mă în ochi. continuând. parcă începusem s-o uit. A devenit palid. şi-a tras mâna brusc şi m-a dezmeticit şi pe mine. Pe stradă umblam aproape automat. care-i cere să-l ia de bărbat. decât când noi eram obiectul lui. viu şi cu o strălucire pasionată. fostă prietenă din copilărie. dam buzna peste automobile.

căci e neîndoios că n-aş fi fost în stare să mă apăr. orice s-ar întâmpla. 9. I-am daruit nevesti-mi inca o suma ca aceea ceruta de ea la Cimpulung si m-am interesat sa vad cu ce formalitate ii pot darui casele de la 273 . Dar nu trebuie să mă opresc sub nici un cuvânt. În clipa aceea am simţit că voi dezerta pentru trei zile. căutând o trasură pentru Câmpulung. în noroiul care alunecă sub ele. simţeam că mi se dilată inima. ca să viu prin surprindere să văd ce face. Adevărul e însă că mă gândisem. ca un acrobat. pe care nimic nu l-ar mai fi putut opri până la istovirea lui. încă din ultimul an de liceu : sunt inferior celorlalţi de vârsta mea ? 10. fireşte. în şanţul şoselei două ore şsi azi după-masă alte două. şi nici să fiu atent la ce e in jurul meu ca să-mi pierd curajul. 8. mă puteau prinde fără luptă. căci nu aveam lângă mine decât şapte oameni. 11. care nu trebuie să se uite în jos 12. încât toţi şefii mei să se entuziasmeze. acum păream scăpat ca dintr-o praştie şi nebunia revederii creştea în mine ca un spasm. să merg întins. Aş vrea să mă las jos. că nu m-am gândit la asta. Dacă nemţii înaintau.Unit ten Revision exercises 7. aşa ca un cadavru ambulant. Ajuns încă dimineaţa în piaţă. De altminteri. să treacă peste mine bocancii camarazilor. De la o vreme oboseala îmi dă ca un val de nebunie. şi să nu ameţesc. singur în picioare în tot largul câmpului. căci dacă suferisem până să obţin învoirea. sfertul de ceas trebuie să treacă. de parcă am cauciuc la genunchi. nici nu mai aveam cui comanda. Acum picioarele nu mai găsesc nici măcar sprijin. A doua zi m-am mutat la hotel pentru saptamina pe care aveam s-o mai petrec in permisie. orice s-ar întâmpla cu mine. De multe ori imaginam câte o bătălie şi mă vedeam conducându-mi plutonul cu o bravură atât de extraordinară. Dacă prin absurd nu se întâmplă nimic. De trei zile şi trei nopţi n-am dormit decât aseară. fără să mă opresc o clipă. care şi în cealaltă viaţă m-a obsedat mereu. Am început. E o problemă. I-am răspuns că nu ştiu. iar. şi dacă merg întins.

ca si cind faptul ca tovarasul presedinte si Anghel se dusesera sa stea la masa ar fi fost un secret pe care Ilie nu trebuia sa-l stie. a stat mult pe ginduri pina sa le spuna prietenilor pe sleau ceea ce gindea. La un moment dat. Anghel se dadu mai aproape si se facu atent. care era un om de treaba si cu care se ajuta la nevoie. parca ar fi vorbit in vis. nu mai semana. nu mai pricepu nimic. 16. Acum trei ani i se uita in fata cu indrazneala. se uita in jos. la carti. Adica tot trecutul.. Prunoiu incepu sa spuna cum se muncise la formarea comitetului. cu mirare. de la proces. acum trebuia sa-i raspunda lui Ghioceoaia : . Se uita nemiscat la Iancu. I-am scris ca-i las absolute tot ce e in casa. de la lucruri personale. cu un soi de ciudata nedumerire. dar nu-i spuse si de ce. Ilie nu-l asculta. dar nu se mai putea. Se asteptase ca Prunoiu sa nu pomeneasca nimic despre organizatie. dar nu pentru ceea ce-si inchipuia acesta. In curind.Ma. Nu semana deloc cu Iancu acela de-acum cincisprezece ani. Auzindu-l. Greu era din partea asta. Ilie i-a povestit apoi ca acolo. la fata locului. de uimire. 274 . eu am venit sa va intreb. 15. parca i-ar fi fost frica. Lui Iancu ii era frica intr-adevar sa se uite la Ilie.Nadina VIŞAN Constanta. Ii parea rau si de Gavrila. 14. de la obiecte de pret. Acum isi ferea privirea. Stan arata foarte ingrijorat de ce-o sa pateasca Ilie ca nu venise mai dereme. 17. Numai de Anghel nu pomeni nici un cuvint. Iancu se stapinea sa nu-i sara lui Ilie in git. la amintiri. 13. Ii venea greu. Ii spuse sa mai astepte nitel. spuse el cu un glas ciudat. Se vedea ca fusese el insusi luat la rost ca nu-l adusese pina acum pe Ilie Barbu. Trebuise sa se scoale la vederea lui si sa mai joace si o comedie. Nu numai ca pomeni tot timpul de organizatie. Nici macar cu cel de acum trei ani. dar si lauda Grozav pe Mitrica si pe Pascu.. Uite. stia bine ca dupa aceea ei au sa-l ocoleasca. trebuia sa le spuna. Ilie se mira de purtarea curierului. nu trebuie sa va suparati.

care puteau fi intoarse dupa cum ar fi fost « nevoie ». le facuse si-asa destula astmosfera. 20. Rau a facut ca a baut aseara la circiuma cu ceilalti. i se paru prea indraznet raspunsul lui Ilie. se indeparta nepasator. ma gindesc la lumea asta care te da asa la o parte. vorbe asa si-asa. There was even 275 . dar. bagase de seama ca Anghel se preface. Lui Prunoiu i-ar fi placut mai mult ca Sergiu sa-i spuna direct ce crede. E adevarat ca lumea stie ca sint prietenii lui. Vazuse apoi ca ceilalti se uitau din cind in cind la omul ala pe care Ilie nu-l cunostea. Henry would have been so touched to believe that a man he deeply admired should care a straw for him that he wouldn’t play with such a presumption if it were possibly vain. cum zicea Anghel. Ridica sprincenele plin de uimire : omul ii intimpinase privirea deschis. . apoi se uitau la Ilie. trebuia sa se poarte cu grija.Ce sa fac. Zimbea siret. Se uita si el mai staruitor la tovarasul necunoscut. Ilie nu intelesese nimic. apoi din nou se intorceau spre omul ala. Nu era nevoie.Unit ten Revision exercises 18. dar prietenia e una si treaba e alta. « Nu poti vorbi ca lumea cu Ilie asta ». Exercise 6* Analyse the following texts syntactically. asa cum facuse pina acum. Aici era ceva. Ar fi vrut sa auda ceva mai ocolit. i se paru ca aici e ceva. raspunse Ilie aratind cu capul spre birou. fara sa-si dea seama de ce. comment on the underlined phrases: 1. nu sa-i pomeneasca de Turlea. zimbind foarte bucuros si clatinind a mustrare din cap. which was part of his rich outfit. Cel care intrebase nu zise nimic. parea sa spuna cu nepasarea lui. In a single glance of the eye of the pardonable Master he read .having the sort of divination that belonged to his talent – that this personage had ever a store of friendly patience. 19. but was versed in no printed page of a rising scribbler.

who hadn’t been in view at the moment he quitted the room. the young lady. He was glad to get out into the honest dusky unsophisticated night. It would therefore simplify matters greatly to be able to treat her as the object of one of those sentiments which are called by romancers ‘lawless passions. how could one have liked him any more for a perception which must at the best have been vague? 2. and for a moment almost wished that her sense of injury might be such as to make it becoming in him to attempt to reassure and comfort her. He felt then. 5. It was necessary to Paul’s soreness to believe for the hour in the intensity of his grievance – all the more cruel for its not being a legal one. at least. quite ready to sacrifice his aunt. He flattered himself on the following day that there was no smiling among the servants when he. she was wanting in a certain indispensable delicacy. But before he had time to commit himself to this perilous mixture of galantry and impiety. going astray.Nadina VIŞAN relief. It was doubtless in the attitude of hugging this wrong that he descended the stairs without taking leave of Miss Fancourt. and to declare that they needn’t mind her. Winterbourne wondered whether she was seriously wounded. to move fast. a simplification. It was impossible to regard her as a perfectly well-conducted young lady. in that: liking him so much already for what he had done. 3. She was one 276 . resuming her walk. He had a pleasant sense that she would be very approachable for consolatory purposes.’ That she should seem to wish to get rid of him would help him to think more lightly of her and to be able to think more lightly of her would make her much less perplexing. paying no attention. to admit that she was a proud. conversationally. rude woman. asked for Mrs. 4. continued to present herself as an inscrutable combination of audacity and innocence. But Daisy.Miller at her hotel. He walked a long time. to take his way home on foot. for the instant. gave an exclamation. on this occasion.

make a point. She turned her back straight upon Miss Miller and left her to depart with what grace she might. as to projected changes. But as the days elapsed I began to be conscious that his enjoyment was not communicative. and wondering what the deuce he meant. of studying European society. and in the meantime I was glad to find that there was a limit to his constitutional apathy. Advising with me. 8. on the other hand. When Daisy cane to take leave of Mrs. She appeared. declaring that I believe she had married the Count because he was like a statue of the Decadence. My goddaughter was quite of my way of thinking. often. as text book.Unit ten Revision exercises of those American ladies who. to have felt an incongruous impulse to draw attention to her own striking observance of them. making Paul stop and look at her. was not a young lady to wait to be spoken to. she was sometimes more conservative even than I. and I more than once smiled at her archaeological zeal. uncomfortably. 6. in their own phrase. Daisy turned very pale and looked at her mother. this lady conscientiously repaired the weakness of which she had been guilty at the moment of the young girl’s arrival. in radiant loveliness. That he should admire a marble goddess 277 . so I finally grew to have a painter’s passion for the place. smiling and chattering.Walker. and she had on this occasion collected several specimens of her diversely born fellow-mortals to serve. I was willing to wait for permission to approach her. and my easel was always planted in one of the garden-walks. but strangely cold and shy and sombre. while residing abroad. but this seemed a natural incident of the first rapture of possession. She rustled forward. Her daughter. The Count certainly chose to make a mystery of the Juno. she had a high appreciation of antiquity. I had a constant invitation to spend my days at the Villa. but Mrs Miller was humbly unconscious of any violation of the usual social forms. as it were. I preferred that crumbling things should be allowed to crumble at their ease. 7. He left me musing. indeed.

’ 278 . and. 11. H. for the stranger was not a man who would take an interest in anything else. by whom so stern a lesson from so humble a quarter had evidently not been expected and who sought refuge from her confusion in a series of pleading gasps. and felt slightly aggrieved that he should be a stranger: that is that he should be apparently a familiar of Lisson and yet that M. H. was only half satisfied with this. not seeing.Nadina VIŞAN was no reason for his despising mankind. yet he really seemed to be making invidious comparisons between us. it’s no use trying to buy yourself off. The agent became a very familiar type to H. I know not to what degree the visitor in the other chair discovered these reflections on H’s face. Poupin had told him that there were a great many who looked a good deal like that: not of course with any purpose of incriminating the fiddler. 9. It had a terrible effect on poor Lady Aurora. with his humorous density. though E. though he had never caught one of the infamous brotherhood in the act there were plenty of persons to whom he had no hesitation in attributing the character. H. that she had been sufficiently snubbed by his sister. was immensely struck with him. if he could be sure perhaps he would become one himself. and perceived that it must be something important. and acute too.Poupin should not have thought his young friend from Lomax Place worthy up to this time to be made acquainted with him. Yet he never suspected Mr Vetch of being a govermental agent. The close logic of this speech and the quaint self-possession with which the little bedridden speaker delivered it struck H. inflicted a fresh humiliation in saying: ‘Rosy’s right. which was deliberate. whom he had trusted from the first and continued to trust. while Paul. could see he was remarkable. 10. as amazing and confirmed his idea that the brother and sister were a most extraordinary pair. wondered what they were talking about. or at any rate not heeding. for it was by no means definite to him that Bohemians were also to be saved.

14. going through every syllable of the ghastly record had been 279 . had the power to chain his sympathy. and that he often wondered he should find so much to attract in a girl in whom he found so much to condemn. 15. But she gave him no chance. H. appeared to fill his whole childhood. His having the courage to disinter from The Times in the reading-room of the British Museum a report of his mother’s trial for the murder of Lord Purvis. It may easily be believed that he criticized his inclination even while he gave himself up to it. which was very copious. The strangeness of the mater to himself was that the germ of his curiosity should have developed so slowly. he was occupied with contemplations of a very different kind: he was absorbed in the struggles of millions whose life flowed in the same current as his and who. and had made at last a confession which he was satisfied to believe as complete as her knowledge. She got up quickly when Paul had ceased speaking. Then he saw he was mistaken and that if she had flushed considerably it was only with the excitement of pleasure. with his head bent to hide his hot eyes. the affair having been quite a cause celebre. as he looked back.Unit ten Revision exercises 12. not glancing at him for a moment. could never have told you why the crisis had occurred on such a day. At his suggestion she had retracted the falsehoods with which she had previously tried to put the boy off. the movement suggested she had taken offence and he would have liked to show her he thought she had been rather roughly used. When he himself was not letting his imagination wander among the haunts of the aristocracy and stretching it in the shadow of the ancestral beech to read the last number of some fashionable magazine. should only after so long an interval have crept up to the air. that the haunting wonder which now. his resolution in sitting under that splendid dome and. though they constantly excited his disgust and made him shrink and turn away. the enjoyment of such original talk and of seeing her friends at last as free and familiar as she wished them to be. why his question had broken out at that particular moment. 13.

had seen plenty of women who chattered about themselves and their affairs – a vulgar garrulity of confidence was indeed a leading characteristic of the sex as he had hitherto learned to know it – but he was quick to perceive that the great lady who now took the trouble to open herself to him was not of a gossiping habit. as a general thing. after he had poured brandy into tall tumblers. to the quaint little silver receptacle in which he was invited to deposit the ashes of his cigar. he felt there was a pleasing inconsequence in Mary’s being moved to tears in the third act of the play. ironically reserved. implored the stern hidalgo her father to believe in her innocence in spite of circumstances appearing to condemn her – a midnight meeting with the wicked hero in the grove of coconuts. At the theatre. so poignant was the thought that it took thousands of things he then should never possess nor know to make a civilized being. It was at this crisis none the less that she asked H. 18. H. 17.Nadina VIŞAN an achievement of comparatively recent years. even to the point of passing with many people for a model of the unsatisfactory. as to which he would have given his hand to have some light. 16. There was not a country in the world he appeared not to have ransacked. There were certain things Pinnie knew that appalled him. It was very possible she was capricious. from the low-voiced inexpressive valet who. proudly. and to H. his trophies represented a wonderfully long purse. disheveled and distracted. that it made his heart ache supremely to find she was honestly ignorant of. who his friends were in the principal box on the left of the stage and let him know that a gentleman seated there had been watching him at intervals for the past half hour. solemnized the very popping of soda-water corks. that she must be on the contrary. and there were others. where the Pearl of Paraguay. The whole establishment. was such a revelation for our appreciative youth that he felt himself hushed and depressed. yet 280 . dragging herself on her knees.

but he saw that in discussing them with the rich the interest must inevitably be less: the rich couldn’t consider poverty in the light of experience. making objects seem that night particularly dim and places particularly far. H./ * Anyone doesn’t listen to her. on which the damp breath of the streets. that if he found this deficient perspective in Lady Aurora’s deep conscientiousness it would be a queer enough business when he should come to pretending to hold the candle-stick for the princess. One evening in November he had after discharging himself of a considerable indebtedness to Pinnie still a sovereign in his pocket – a sovereign that seemed to spin there under the equal breath of a dozen different uses. 2. young men were invited. their thinking they had got hold of the sensations of want and dirt when they hadn’t at all. He had come out for a walk with a vague intention of pushing as far as Audley Court. (Henry James – The Princess Casamassima) Exercise 7* Explain the ungrammaticality of the starred underlined words/phrases/sentences: 1. It came over H. who delighted in a sixpenny present and to whom he hadn’t for some time rendered any such homage. had blown a certain chill. No one ever listens to her. and lurking within this nebulous design. going into questions of their state – it even gave him at times a strange savage satisfaction. 281 . 3. *Old. was a sense of how nice it would be to take something to Rose. would always be more or less irritating. with the poor. Neither the teacher nor the students *understands the problem. 20. 19. didn’t mind.Unit ten Revision exercises the fact that her present sympathies and curiosities might be a caprice wore in her visitor’s eyes no sinister aspect. Their mistakes and illusions.

Nadina VIŞAN 4. They threw all the people and parcels *who filled the bus. She didn’t ever buy anything anywhere on that trip. I saw her as a vision. There was a soft awkward scraping at the end of the row as six people rose hastily to let me out. her arms held out. That house *of which garden you liked so much is not for sale. Can you identify any verbal nouns in these texts? a) At the same moment my stomach seemed to come sliding from somewhere else. 5. State a) their type b) their function c) what kind of logical subject they have. I didn’t go to the concert and *nor went my sister. And now again she made me stop in front of her shining figure. Who do you think they killed *him? Exercise 8*: Identify the non-finite forms in the texts below. Rachel. how marvellous to see you! I’m just going to do some urgent shopping. Either John or he * have got to give in. 11. *Bucharest I have known for ages is not a city easy to forget. her red and blue silk tulip dress spread by her legs. I was definitely going to be sick./ *She ever bought nothing anywhere on that trip. striding like a Spartan maid. 9. I walked fast. the terrible relentless sweet sound still gripping my shoulders with its talons. slipped on some steps. 7. He put back the book he consulted *on the shelf. “Oh. I blundered by. b) I got up and got well away from her this time. 282 . 12. 10. Alice is the cutest girl I have *always seen. 8. her shining blue feet twinkling. I came straight out of the flat and closed the door behind me and said. would you like to walk along with me?” I did not want to let her in but I was very glad to see her. walking quickly. 6. c) When I saw her sitting there.

Unit ten Revision exercises Exercise 9*: Choose the most correct answer. The sentence Bill shouted to me for the next recruit to be tall exhibits an instance of a) obligatory Indirect Object control b) for-to infinitive c) extraposition 8. The sentence It is fun for Mary to prove this theorem exhibits an instance of a) Accusative + Infinitive b) For-to construction c) extraposition 5. The infinitive construction shares the following features with ‘that’ complements: a) extraposition b) topicalization from object position c) passivisation 9. The sentence Let there be an end to this misunderstanding exhibits an instance of a) Accusative + Infinitive b) control construction c) Nominative + Infinitive 3. One or more solutions can be valid: 1. Participial constructions differ from gerundial ones in that they: a) have aspectual features b) can be modifiers c) are fully verbal constructions 6. The sentence I bought a gun to kill rats with exhibits an instance of a) relative infinitival clause b) complement infinitve c) pied piping 10. Verbal Nouns differ from gerunds in that they may exhibit: a) a possessive determiner b) an ‘of’ phrase and an adjective c) an ‘of’ phrase and an adverb 283 . Gerunds are characterized by: a) extraposition b) combination with particles and conjunctions c) the ability to fulfill a subject/object function 7. In the sentence I remembered to mention the problem to him but didn’t have the time the interpretation of the infinitive is a) potential b) factual c) future-oriented 2. Accusative + Infinitive are characterized by such grammatical phenomena as a) topicalization b) reflexivization c) passivization 4.

And then I ventured to add that. that Mischa might indeed want to reopen negotiations. I felt sure it was a decisive moment of my life. if they were poor. I notified her that he had faults and peculiarities that made mamma’s life a long worry and a martyrdom that she hid wonderfully from the world. and how much she was aware at all of where she was and what was going on around her Rosa was unable to decide. What terrified her most was that she found deep in her heart a strong wish. but that we saw and pitied. (Iris Murdoch – The Flight from the Enchanter) 284 . It almost exceeded my courage that I should be left alone with so formidable a relic as the aunt. I was confident they must have had a second kitchen. I said it wasn’t fair that we should let another person marry him. 4. could cook my meals. 2. which was really alarming. The old women spoke no English.Nadina VIŞAN Exercise 10*: Consider the following texts. I remember the quiver that took me when I perceived that the niece was in the room. Rosa could hardly think of anything she would not have given to know Mischa Fox’s mind at the moment. who is a wonderfully handy fellow. it was all the more reason for them to let me rent them their rooms. where my servant. 5. analyse ‘that’ clauses and ‘relative complements’ in these texts: 1. 3.

this. to Mrs Munt Some of these constituents are further decomposable: e. etc. to pay their annual visit. was anxious = was + anxious. he had not yet been able to estimate. Margaret was anxious to settle on a house before they left town to pay their annual visit to Mrs. Constituents: Margaret. 285 . that he was going to be fired Some of these constituent can be further decomposed as follows: that he was going to be fired = that + he + was going to be fired. on a house. before they left town. apart form his distress for parents. apart from his distress for parents. yet Some of the constituents are further decomposable: e. at noon. distress. he. Constituents: He. on Saturday. How much. his.g. Munt. Constituents: how much.apart from his distress = apart from. would really hurt. etc.Key To Chapter One Practice KEY TO PRACTICE KEY TO CHAPTER ONE PRACTICE – INTRODUCTION Activity 2 1. to settle. this would really hurt. was anxious. had not been able to estimate. was informed. etc.g. He was informed on Saturday at noon that he was going to be fired.

– comparison.Nadina VIŞAN KEY TO CHAPTER TWO PRACTICE .SENTENCE NEGATION Activity 1 They like her a lot. – assertive/ Are you listening to me? – non-assertive.syntactic negation for both clauses/ He disapproves of mothers going out to work. nonassertive/ It is odd that you should like Sartre so much. – first clause is non-assertive. positive/ Aren’t you listening to me? – non-assertive. and is non-assertive. – non-assertive. don’t bother her.. – it is odd requires to be followed by a subjunctive.syntactic negation/ Nikita’s unpleasant face appeared on TV last Thursday night. – assertive (can’t wait = is eager to). – semantic negation/ Bill isn’t interested in syntax and his friends are not interested in syntax. which is not assertive. second clause is non-assertive. – first clause is an ifclause.semantic negation + syntactic negation/ Nikita’s not very unpleasant face did not appear on TV last Thursday. – non-assertive.../ She finally admitted.semantic negation/ He doesn’t approve of mothers going out to work. / If you like her.semantic negation/ Nikita’s unpleasant face did not appear on TV last Thursday night. – assertive/ Don’t do that. / She is more interesting than anyone I have ever seen./ Hasn’t she arrived? – non-assertive. interrogative. listen to this. which context is non-assertive. negative. negative/ Come with me. The sentence is however 286 . Second clause is an imperative. negative/ We didn’t come here just to talk. interrogative. it is assertive. negative/ If you like jazz. – first instance is not really negative: double negation cancellation. interrogative. didn’t she? – assertive sentence + tag question. negative/ She can’t wait to read that book. Activity 2 His observation is non-scientific and it is also irrelevant.

– someone did that./ She doesn’t have a special preference for John. the two brothers dared to protest. but it wasn’t them. / Susan was not bitten by a dog – someone else was./ He was not a little surprised to see how well the two got on with each other./ I must admit that this colour suits me to perfection. –double negation cancellation./ When he learned the news. – someone hates animals. not even this thing.but to someone else./ Not long ago. / I can hardly understand what they are saying. / They didn’t leave. he was hardly pleased. but not more than she does others. but nothing out of the ordinary./ He firmly denied any connection with the murder committed the previous night. only irresolute. everybody used to travel by coach. / You have never met 287 . – I like somebody else./ Susan did not get married to Jim . Activity 3 She was not without grace or beauty. – they told the truth to somebody else. / She does like John./ They weren’t really confused. / We don’t come here often – we visit some other place. Mr Jones stood up and left the hall.Key To Chapter Two Practice syntactically negated due to the negative word placed in front of the verb. Activity 4 They did not tell Susan the truth about Jim. Activity 5 I don’t know much about him./ He was smart enough./ Hardly interested in the conference. but it isn’t Susan. / I don’t like her very much./ He needed not a little skill to solve that problem. / She does not hate animals. / Nikita’s not very unpleasant face appeared on TV last Thursday./ He was exceptionally cunning. / He wasn’t unusually bright. / Not really convinced by what the had heard./ Mr Jones was not interested in the talk in the conference room at all. not even when it’s quiet around.

not even when you were very young.negative attraction/ They didn’t come to meet her... did they? / A few of them stayed behind. they go skiing in the mountains. – negative attraction / It didn’t take him a minute to tell her the secret.negative attraction (+ emphasis) / No one ever listens to her...negative incorporation/ They didn’t ever tell her what bothered them. Activity 7 I can barely look him in the eye. I could hardly wait to hear the news. * not even this week / At no time was he able to solve the problem.negative incorporation / I didn’t see anybody.. were they? / This boy is no good... / This is hardly the 288 . – I cannot look him in the eye. not even this week / Not always a witty interlocutor. / Should they not have told her the truth. not even in my dreams.negative insertion (contraction) / I saw nobody. – negative insertion (contraction)/ He should not be released. not even part of it? / Not infrequently. *not even at weekends / In no time he was able to solve the problem. – negative insertion.negative incorporation / Not one of them came to meet her. did they? / No problems were caused after all. / I haven’t ever seen such a thing.negative incorporation / Not many women are famous opera composers. *did they? Activity 6 They didn’t send many students abroad. – I couldn’t wait to hear the news.negative attraction / She said not a word when I spoke to her. *did he?/ They caused us no problems.negative incorporation / None of them liked house music.negative insertion (contraction) / Not a minute did it take him to tell her the secret.negative insertion (contraction)/ They never went there..negative attraction / Not a word fell from her lips. Jim felt rather at a loss for words.. is he? / Few of them stayed behind.Nadina VIŞAN her. – negative insertion (contraction)/ I showed him nothing.

– Rarely do you see such an outstanding bargain. – Seldom do we receive such generous praise. / There is rarely an opportunity for us to serve the community in this way. –Little did we suspect that it would be like this. but she also lent him a car. / You’ve eaten hardly anything. / Ann gave him the use of her flat and lent him a car as well.. – Almost nobody liked him. / Hardly anybody liked him. – Not only did Ann give him the use of her flat. – I never see her. – This is not the time … / I scarcely ever see her./ We little suspected when we started our holiday that it would be like this. – Never did we think that he was that sort of fellow. / I hardly ever look at those paintings. – Not many people came to see her./ She had no idea he was a man on the run from the police. / A truer word has seldom been spoken! – Seldom has a truer word been spoken! / This nation scarcely ever in the past faced so great a danger. – I almost never look at those paintings. – You haven’t eaten a thing. – Only by avoiding them altogether can one have peace in life.. / I seldom look at her like that.Never shall I trust a man again. / You rarely see such an outstanding bargain. – Under no circumstances should you wander away from the path.Key To Chapter Two Practice time to buy yourself a new fur coat./ We never thought he was that sort of fellow.Never before did anything like that happen in our street. – Scarcely did this nation face so great a danger in the past. / One can have peace in life only by avoiding them altogether.. / You can hardly blame me for your mistakes./ Nothing like that ever happened in our street before. when we started our holiday. Activity 8 I shall never. / I didn’t leave the 289 . / You shouldn’t wander away from the path under any circumstances. / Few people came to see her. never trust a man again. – I don’t often look at her like that. – You cannot possibly blame me for your mistakes.Little did she know that he was a man on the run from the police. – Rarely is there an opportunity for us to serve the community in this way./ We seldom receive such generous praise.

– Come on. – It isn’t likely that he will help her. – I didn’t think I had to do it myself. / She could rely on nobody but him./ Well. – They say he never had anyone very close. / He reckoned he would not win her over./ We were somehow surprised by that sudden appearance. – I don’t think I can help him to any extent. – They don’t believe she likes them./ I somewhat like his proposal. Activity 9 John claims that Susan doesn’t trust him. / They say he once had someone very close. – Nowhere could the keys be found. –John doesn’t claim that Susan trusts him / I suppose she doesn’t care. / The keys couldn’t be found anywhere. Activity 10 We have already had some snow this winter. – On no account must you touch this machinery.Nadina VIŞAN office at any time. – Hardly had we run into the fog when it began to rain. –At no time did we leave the office. – We won’t see them again anywhere anytime. it will stop hurting before tomorrow./ I expect he won’t come here again. – They didn’t suggest that she should meet Jim. – He didn’t reckon he would win her over. – 290 . – We haven’t had any snow this winter yet. does she?/ It’s likely that he won’t help her. I hope he’s somewhat wiser now.I don’t like his proposal at all. / Come on. you can still do something about it. – We weren’t surprised by that sudden appearance at all.. / You must on no account touch this machinery./ I thought I didn’t have to do it myself. – Only on this man could she rely. does she? – I don’t suppose she cares. / We will see them again somewhere sometime. you can’t do anything about it any more. / Don’t worry. – I don’t expect he will come here again. / They believe she does not like them. – Well I hope he isn’t any wiser. / We not only ran into the fog but it began to rain. / I think I can help him (to) some (extent)./ They suggested that she should not meet Jim.

– Susan didn’t get a passing grade in English and her friend didn’t. – Neither John nor Peter have pretty wives. – You should send her something. – Daddy doesn’t drink much coffee and he never has. / You must pay that fine. / Hundreds of students can find somewhere comfortable to live – Hundreds of students cannot find anywhere comfortable to live. / Well. – You can’t be telling lies./ I nearly always have to clean it myself. –Alice still lives here. 291 .Key To Chapter Two Practice It won’t stop hurting until tomorrow. either)/ Both John and Peter have pretty wives. (I almost never have to clean it myself)/ Almost everyone of them did well on that exam. – He didn’t know how to answer any of the questions on this test./ I can understand all of these ten English words. /This experiment has revealed something of importance already. / You needn’t send her anything./ Some of the questions on this test he knew how to answer../ Bob is still living at that address. – She almost always comes here./ Susan got a passing grade in English and her friend did. – Well her husband has always been a good person. – Hardly anyone of them did well on that exam. / You must be telling lies. – Bob is no longer living at that address (is not living at that address any more)/ I can understand both of these sentences. too.Peter doesn’t know any English and neither does John (and John doesn’t. – I feel much better for having had a holiday. / She hardly ever comes here. – I hardly ever have to clean it myself. – This experiment hasn’t revealed anything of importance yet. – I can’t understand any of these ten English words. I’m afraid her husband was never any good. – I can’t understand either of these sentences. / Alice doesn’t live here any longer/ more. – You needn’t (don’t have to) pay that fine./ Daddy drinks a lot of coffee as he always has./ Peter knows some English and so does John. / I don’t feel any better for having had a holiday. either.

/ Am avut un car de necazuri./ He’s a happy man. I don’t give a damn if he comes back or not. / Don’t go on believing him./ Nimic de facut. not yet./ 292 .D./ N-o sa faca prea multi purici pe-aici./ Nimeni nu-i destept tot timpul./ They say this Ph. I haven’t done anything. ever since I got this ulcer./ Astia nu stiu niciodata pe ce lume sunt./ You took his leaving you very hard. / The scene was so funny that he couldn’t help laughing./ I’m sure Mark didn’t stir a finger to make that phonecall./ You look so tired today. / Nu chema necazul asuprati. It’s no wonder./ Would you like a glass of wine? No thanks. I haven’t seen her in years./ I don’t know a thing about her. He isn’t that smart. I didn’t sleep a wink all night./ Zis si facut. Activity 12 Nu-i nimic mai rau pe lume decit un prost batrin. I want to lift this stone but it won’t budge. He didn’t move a muscle. but she couldn’t remember a thing and couldn’t say a word./ The police didn't leave a stone unturned in search for the murderer. He doesn’t have a red cent in his pocket. Oh./ I don’t know why she’s crying. e un magar.Nadina VIŞAN Activity 11 Ion isn’t very smart./ N-are nici cap nici coada. he didn’t move a muscle when he heard about his son’s death. He didn’t even flinch when the doctor dressed his wound. His opinion isn’t worth a cent. I haven’t touched a drop before dinner. / Jim is so brave./ Navem nevoie de mina de lucru./ He was a tough man./ Nobody told us a thing./ Norocul la noroc trage./ Nu spune nu niciodata. give me a hand. has never studied anywhere./ Ca sa nu o mai lungesc./ Have they rung the bell? No. / Please./ Intrarea oprita/ Accesul interzis. I haven’t laid a finger on her!/ He was the only one who could have helped them. / I’ll be damned if I ever talk to him again./ E un baiat de zahar. / He can’t have done a thing like that. to any of us. but he didn’t lift a finger to save them. in fact I don’t know a single person in that family who is./ It was clear that something awful had taken place.

no story./ I sit and watch the building so there is no fire on the ground floor. Activity 13 a) deny – negative meaning of the verb makes its complement non-assertive b) hate .’/ Deloc descurajat. parasi camera.Key To Chapter Two Practice ‘Scuze. no memory. but I really hadn’t thought I would be treated roughly. • Only when I found myself knocking at the Magureanus’ gate. • Anyway I didn’t really fancy the fact that they kept their distance. I hadn’t really expected miracles. / He was afraid he might leave earlier and forget his suitcase at home. slowly./ Nu-i nici un deranj. thrown out./ Nu ca mi-ar pasa. dar ar trebui sa faci ceva in legatura cu asta. I didn’t believe I would get anything from Carol./ He didn’t come home earlier because he didn’t know whether he would want to eat out.negative meaning of the verb makes its complement non-assertive e) cutest – comparison is a non-assertive context since only a personal opionion is expressed and nothing is in fact asserted. nothing. for I thought this threatening.negative meaning of the verb makes its complement non-assertive c) reluctant . one way or another. without too much determination. We had nothing in common.’ ‘Nici o problema. with the same needs they had. I had never had the opportunity to prove. feebly. 293 . Activity 14* • There’s a great danger: you might degenerate and get to see life in a different light. did the proportions of the adventure I was in start to brutally expand in my mind.negative meaning of the verb makes its complement nonassertive d) wrong/ unwilling/ unable . / You have to take care that nothing bad will happen. that I was a decent man.

We have to judge it as it is.. when he hadn’t been able to repeat the invitation but hadn’t seemed to give up the idea that I would join him on his trip to B. your story. bad. I was sleepy and tired. watching the dull landscape on the bank of the river almost indifferently. In fact I didn’t really want to go that party. he immediately answered me patronizingly. he was sitting beside me. Your judgement is false. on the front seat. good. it’s not words. to say the least. • I can’t really tell what it was that I said last night. but I didn’t remember where I was so I had to admit my confusion: “I really don’t understand a thing from this case. let alone irritable. that’s what the world is about. • It wasn’t daybreak yet and the appointed place was teeming with people. or the bits I got from it seem to be beyond my comprehension…I think it anachronical. I’d be so happy if it were so. Not for a moment had I thought that. • It was my turn to say something. I find it hard to understand where you are at”. I admit. things you do any moment. the only 294 . I have had the occasion/ plenty of opportunities to see that… • After all that morning excitement. Radu had calmed down. so the old man and the kids had trouble finding a spot wherefrom they could watch. not as we would like it to be or some other way. clear or confusing. “The world is something completely different from what you imagine it to be. You really made me mad. It was so packed with people that you could hardly move. which meant that they didn’t really talk or greet each other. and then I suddenly thought about those friends. or if you understood what I meant. Hardly had they sat down when they heard a flute. I might need a tuxedo in my suitcase. Unfortunately. by coming here to the monastery. a leftover fom other times…” “Well.Nadina VIŞAN • • With none of these persons was NS on very good terms. It’s not made up of theories and the like. but facts.

But I was just wondering. you can go to Ursu’s. what would have dad made out of it? How could I have explained to him all this. Anyway.Key To Chapter Two Practice ones I had. a man incapable of explaining the smallest thing. me. or call the respect of others. so I had resigned myself to waiting for him to get tired or change the subject. it’s yours. and I acted on a whim and went for a walk with them. hardly have you got your bearings in this world when you are supposed to die. I won’t interfere. your opponent would fear you and with good reason. Without weapons there’s no way you could be in control. no matter how huge they are. it’s your problem. precious words. and even indolence? You used to say that I was hiding behind a gun and my fists. although it was a difficult thing to do. just to please myself. or you are lying hidden. and an inability to act. • What unspeakable injustice: hardly have you got born. clears your way. to fight. and if you like. keep your conscience clean: you have one. He would fire away these stupid questions or slyly remind him that I hadn’t answered his own question yet. 295 . behind these big. as I was travelling in the same compartment with that old dog. you do as you think fit. But what about you and Melania. it solves troubles. either. but I didn’t want to lie to myself. soon we’ll be in town. keep it squeaky clean. fear might be hiding. we are leaving. This question is not really about you although it suits this situation: could it be that behind all this big conscience of yours. did you ever step up front. as Baciu would have us be. who had never managed to say a convincing yes or no up to that moment? I didn’t want to lie to him. makes highways out of bumpy roads… For even if you didn’t pull the trigger to really shoot somebody. Look. I also wanted to tell you that you feel right only after you pay your debts. although I don’t really believe you will… you would have asked me about it otherwise. too? A gun is power. me. because Iuliu kept taunting him for his own pleasure. • So.

but they gradually got used to it.correct 3.incorrect.. – incorrect. will he?. correlatives are mixed 2. She admires neither Susan nor Jane. has not arrived yet – double negation.Negative attraction b) 1. • I turned my eyes from the old man’s face. The surprised villagers put it down to problems with his wife.. the sentence is incorrect 3. firmly determined not to answer immediately. . She will be able to come back home before tomorrow. because before is a positive polarity item 2. The villagers were not very religious. but for the simple reason that I hadn’t managed to find any logic in his questions.correct c) She didn’t have a red cent in her pocket . She won’t be able to come back home until tomorrow.Negative raising (transportation) f)1. he went home and didn’t stop drinking for two days . . incorrect sentence e) It isn’t likely that he will lift a finger to help her. have arrived yet – the agreement is wrong. She admires neither Susan nor Jane nor Mimi.Nadina VIŞAN • Father Mitrea told me later that he was so reluctant to know where I was that he didn’t even open the envelope and. She doesn’t admire Susan or Jane nor Mimi. even adultery or fights were no longer a matter of general interest. But it was not because I had no answer to give. as soon as he delivered it. -correct 3.correct g)No one has found a solution to any of these problems . Activity 15*: a) Not many people came to dinner. She won’t be able to come back home before tomorrow. has yet arrived -correct 2.Syntactic negation d) I have ordered the pizzas but none of them 1. they had had their share of misfortune and this had made them forgiving: small things.Negative incorporation 296 . or some other woman.

incapacitatea ei de a se mişca. too troubled. ceea ce însemna că aproape că avea resentimente la vederea ei. Charlotte was no use (NPI) to anybody (NPI) any more (NPI). b) But it was rather (API) late. Dar ştia un lucru: nu putea trăi fără Jim şi nici nu se putea căsători cu el. her lack of motion would have to do (API).Key To Chapter Two Practice Activity 16*: a)Sympathy was the last thing (API) she wanted. Nimeni nu va şti însă la ce tortură era supusă.) Însă era cam târziu.) Nu simţea nici o fărâmă de interes pentru ea. slightly adapted) Ultimul lucru pe care şi-l dorea era să fie compătimită. One thing she knew: she couldn’t do without (NPI) Jim and. (ibid. (ibid. His spirit was too tired. she couldn’t marry him. Ştia că are dreptate. She could hardly (NPI) move and so she didn’t stir. c) He felt no spring (NPI) of interest in her. Nu putea să se mişte. much less ((NPI) for her. Charlotte nu mai era de folos nimănui. prea răscolit. astfel că nici nu se mişcă. He could not at this moment lift a finger (NPI) for anybody (NPI). Vor trebui să se mulţumească cu imobilitatea ei. (Iris Murdoch – The Black Prince. which meant that he almost felt resentment at seeing her now. N-avea nici cea mai mică idee cum să procedeze în cazul ei. She didn’t have the faintest (NPI) clue as to what she would do about herself. nu era 297 . she couldn’t be more right (NPI) about it. Avea sufletul prea obosit. yet. No one should know to what torture she was subjected. either (NPI). not happy at all (NPI). Her stillness.

se îndreptă spre paravan.) Nu voiam deloc să cedez. I would make not the tiniest(NPI) haste nor hint at the faintest (NPI) urgency nor by any (NPI) slightest (NPI) gesture depart from what I once was. f) The women inside were entirely unimpressed by these devotions. şi destul de hotărât. there wasn’t a soul around (NPI) and still. e) At length. his heart was beating fast. arăta mai tânără ca oricând. ceea ce susţinea zvonurile cum că. if anything (NPI). Nu era nici picior de om în jur şi totuşi. (ibid. she looked younger than ever (NPI). and gave no encouragement whatsoever (NPI) to the suitors at their barred gates. Ba dimpotrivă. which gave credence to the rumours which suggested that her witchcraft had persuaded time to run backwards for her within the confines of her tower room. Nu putea in aceasta clipă să mişte un deget pentru nimeni. 298 . (ibid. The Satanic Verses. (ibid. he made his way to the screen. and not a little unsteadily. Nu aveam de gând să mă grăbesc nici un pic sau să fac vreo aluzie cât de mica la faptul că ar trebui cumva să ne grabim şi nici prin cel mai mic gest să mă îndepărtez de la ceea ce fusesem cândva.Nadina VIŞAN deloc fericit. cu atât mai puţin pentru ea. (Salman Rushdie. slightly adapted) În cele din urmă.) Femeile din casp nu erau deloc impresionate de gesturile lor de devotament şi nu încurajau câtuşi de puţin peţitorii din faţa porţilor ferecate. d) I would not give in one bit (NPI). g) He saw that she hadn’t aged so much (NPI) as a day since he last saw her. inima îi batea năvalnic.) Îşi dădea seama că nu îmbătrânise prea tare de când n-o mai văzuse.

299 . on any (NPI) visits he cared to make. sau orice vizite ar fi făcut. Căminul primitor îşi inchise porţile pentru fiul rătăcitor. că şcoala voia să îl trateze pe el. but his father would have none of it (NPI). i) What did C. It was the last time his father tried to give him anything (NPI). Aceasta fu ultima dată că tatăl său încercă să-i dea ceva. He wrote to his father refusing the offer. Home receded from the prodigal son.Key To Chapter Two Practice fiind vrăjitoare. the school wasn’t budging (NPI).) C. însă tatăl său nici nu voia să audă aşa ceva. reuşise să convingă timpul să meargă îndărăt între pereţii odăii ei din turn. ca pe un preşedinte de stat? Acest gen de comportament îi gâdilau vanitatea. told himself that what all this sex-talk revealed was the weakness of their so-called ‘grand passion’ because there was nothing else about it that was any (NPI) good. Îi scrise tatălui său şi refuză oferta. îşi spuse că toată discuţia asta despre sex nu dezvăluia decât punctele slabe ale aşa zisei lor ‘mari pasiuni’ întrucât nu exista nimic altceva în ea care să fie pozitiv în afară de acest lucru. Darul respectiv era de fapt inutil şi probabil o pacoste administrativă. the gift was useless. Ce-i pasă lui C. care if the school were willing to treat him. h) C. as a visiting Head of State? That sort of thing appealed to C’s vanity. there was simply (NPI) no other aspect of their togetherness to rhapsodize about. (ibid. Problema era însă aceea că şcoala nu făcea nici o mişcare. and probably an administrative headache as well. The point was. Pur şi simplu nu se găsea nici un alt aspect al apropierii lor despre care să fii în al nouălea cer.

correct: in this case who is the predicative and she is the subject/ He asked me who she is – indirect question.QUESTIONS Activity 1 Where are you Bill?/ Who do you love best? Mother or father?/ Did he go home or is he still there?/ When did you get married? / How did you get here so quickly?/ How much did the new skirt cost?/ Why can’t they be happy with the money they make? Activity 2 What is going on? – direct question. – indirect question. 300 . as required/ I don’t know who she is – indirect question. correct/ I wonder what have you two been up to? – indirect question. correct. incorrect due to subject auxiliary inversion/ Who is she? – direct question. correct/ I wonder: what have you been up to? direct question since there is no real subordination. correct/ He asked me: who is she? – direct question since there is no real subordination. correct/ What have you been up to? – direct question.Nadina VIŞAN KEY TO CHAPTER THREE PRACTICE . incorrect because the sequence of tenses is not observed/ He asked me who she was – indirect question. correct/ I wonder: what is going on? – direct question since there is no real subordination.indirect question. correct/ I don’t know who is she – indirect question. . correct/ Who does she fancy? – direct question. correct/ I don’t know who does she fancy. correct/ I don’t know whom she fancies – indirect question. correct since who is the subject in this sentence and there is no subject auxiliary inversion. incorrect due to subject auxiliary inversion/ I wonder what is going on. correct/ I wonder what you two have been up to – indirect question.

Key To Chapter Three Practice

Activity 3 a) And, to make her story clear, she gives him details about what kind of body she has, what sort of colouring she has, what sort of gait, and how she walks when she knows men are looking. b) It wouldn’t be fair for him to state his opinion about romantic love and about what women are like since his experience is very limited. c) You know what, the woman says at a certain point, I’m going to give you my name and address. I’ll remember your name and address. For I don’t know how long we will be able to talk. d) The man tells her a name and an address. The woman tells him what her name is and where she lives, or better said, where she used to live before she was arrested. Activity 4 (Any) trouble?/ Like my new TV set?/ Want me to come along?/ What?/ Join us?/ Have dinner with me?/ Heard from her lately?/ Any bad news?/ Any mail for me today? / What for? Activity 5 1. Did you pick up the children from school? – yes/no question 2. Will you lend me some money? – yes/no question 3. Which do you like best? – wh- question 4. Who did you talk to last night? – wh- question 5. Have you heard from her these days? – yes/no question 6. What time do shops close today? – wh- question 7. Can you keep a secret? – yes/no question 8. When did the accident happen? – wh- question 9. How long did you wait for me? – wh- question 10. What have you been doing lately? – wh- question
301

Nadina VIŞAN

Activity 6 1. Your mother is shouting for you. Didn’t you hear her?/ Yes, I did, but I want to play basketball a little longer. 2. You’ve been learning German for years, aren’t you able to speak yet?/ Yes, I am, but I’m too shy to try in front of strangers. 3. What a lovely hairdo! Won’t you tell me who does it for you?/ No, because you always copy everything I do! 4. Why aren’t you coming to the party? Don’t you feel like getting out?/ Yes, but I’ve got to babysit tonight. 5. You look down, didn’t you enjoy the film?/ No, I did not. It was the kind of film that really depresses me. 6. She had her tenants evicted. Wasn’t that a mean thing to do? / Yes, it was. She’s got a reputation for being heartless. 7. That was a rather tactless thing to say. Didn’t you realize she was Ann’s sister?/ No, I didn’t. You could have mentioned it earlier. 8. There was a terrible car crash. Didn’t you see it on the news?/ No, I didn’t. I didn’t get home until late last night. 9. It’s past your bedtime. Aren’t you in bed by now?/ No, I’m allowed to stay up late at the weekend. Activity 7 What company does Peter work for?/ How many cars does Sara own?/ What does she look like?/ What’s the time?/ How often do you have French lessons?/ Where exactly did you go on holiday?/ How many students are there in my class?/ Why wasn’t I at work today?/ Whose car was stolen?/ Who wrote ‘King Lear’?/ How long did we live here?/ How much did my new car cost?/ What did Kay go out for?/ Who did Shirley get married to?/ Whose pen is that?/ Where does she live?/ What did she drop?
302

Key To Chapter Three Practice

Activity 8 How did I feel about the company of Rosalie?/ What was I glad for?/ What sort of buildings are demolished?/ Where must I constantly shift?/ What am I trying to find?/ What is there left to anchor me?/ Who is it that my soul anchors?/ What places do I often visit?/ What would I never give up?/ Whose death would I accept?/ For how long haven’t I been able to do that? Activity 9 Whoever opened my letter? – subject/ Which toys did he buy? – attribute/ Whose card is this? – attribute/ How large did he build his boat? – Adverbial of manner, degree word/ When do you meet Susan? – Adverbial of time/ How long did that last? - Adverbial of manner, degree word/ Where shall I put these? – Adverbial of place/ Why are doing this? – Adverbial of reason/ How did you solve the problem? – Adverbial of manner/ What job does he have? – Attribute/ Who did he turn to be? – Predicative Activity 10 1. mind 2. it 3. use 4. not 5. have 6. stay 7. be 8. Anne 9. it 10. did 11. be 12. to 13. not 14. it 15. go 16. to 17. this 18. be 19. not 20. time 21. to 22. not 23. did 24. it 25. it Activity 11 A. For years, sometimes desperately, I did nothing but try to bury the traces of pain deep inside me, I tried to mend my deformities, to face my fears, my childish anxieties. Nothing new so far, but I feel somehow lost; I am involved in this story but it is with my heart, not my mind. So, will I be able to go back to whatever feelings I had before this incident? Or am I only interested in gathering a file on a troubled germ-filled universe, a tough merciless world?
303

Nadina VIŞAN

What good would that do? Those that are coming after us have tens of centuries of history behind them and so do those that are leaving or those that used to be. Since they didn’t benefit from other people’s experience, either, why gather data for this file after all? And who can judge us, if there is such a person? There always will be stages of evolution, and the stupid, the idle, the cowardly, the mediocre will always make a majority and take care to abolish any new idea that they wouldn’t comprehend. Or they would postpone it indefinitely, at best. Then what? Should I argue for this idea of mine that men are on the brink of a new evolutionary leap? But file or no file, I still have this certainty. Something is bound to happen (…) Maybe I am on the verge of finding my own path and I am naively dreaming to change the world as I am changing. A new path – what sort of path in fact? I have a chance to change, to turn over a new leaf, no matter the risk. ‘The risk?’ That is too mild a word. I mean failure, the failure I have tasted so many times. B. There is only one thing I can remember from the whole story: I was standing in the department room, right in front of the headmaster’s desk, blinded by a huge desk lamp: “Where were you? What did you do until midnight? Who did you meet? Confess, or we’ll tell you what to confess!” I couldn’t see the man because of the blinding light, I could only guess where he was. “Come on, speak!” he would shout. “Look me in the eye and tell me if you are man enough. Who did you meet?” The light made me dizzy, I felt I couldn’t budge because of the sweat. “You were in the park last night. Who did you meet, who is your contact? And to what purpose?” C. I am still obsessed with he chance I so generously granted myself back then; and with the long dark trip I took under those vaults leaking with reddish dirty water, the rats idly scuttling past, the warm humid stinking air. And, ever since, notwithstanding the fact that I have been granting myself
304

Key To Chapter Three Practice

another chance, I have been constantly wondering, contaminated by the cynicism of my intelligent uncle: “Professor, how many ‘gods’ can you stand up to in a lifetime when your weapons are rudimentary and your troops scarce? And it is absolutely out of the question, Carol can’t have helped feeling that white blinding void that dictated his choice, sealed his fate in that particular moment pending upon him. Is it fair, is it right to annoy him for nothing, when in fact I cannot do him any good, when there is no way I can help him? After all, even if I could do that, against all odds, what would be the point in settling scores? What good would that do to them, when this obstinate quest for justice is the only thing that is actually keeping him alive? Activity 12 You have got enough money, don’t you?/ Surely you have enough money, don’t you?/ He will be on time, won’t he?/ There is enough food for everyone, isn’t there?/ She used to talk a lot, didn’t she?/ Everyone felt happy about it, didn’t they?/ I am dressed smartly enough, aren’t I?/ That’s your car over there, isn’t it?/ You will pick me up, after all, won’t you?/ You will pick me up at seven, won’t you?/ Let’s eat dinner now, shall we?/ Don’t leave without me, will you?/ Be a nice girl and bring me that stick, will you?/ You have been invited, haven’t you?/ There are a lot of cars on that street, aren’t there?/ She left an hour ago, didn’t she?/ He hates his wife, doesn’t he?/ He simply hates empty words, doesn’t he?/ That was your father, wasn’t he?/ Tell me,…, will you?/ Let me know,…, will you?/ Ann can’t speak French, can she?/ She has a brother, doesn’t she?/ I am older than you, aren’t I?/ I must go now, mustn’t I?/ I may not see you tomorrow, will I?/ You ought not to smoke, ought you?/ The boy never watched his sister, did he?/ The boy often watched his sister, didn’t he?/ He hasn’t any money in his pockets, does he?/ He had his tooth filled two weeks ago, didn’t he?/ He has to marry Susan, doesn’t he?/ There are sure to be two books in that drawer, aren’t there?/ There
305

Nadina VIŞAN

happened to be a spare seat in the back of the room, wasn’t there?/ Few people like her, do they?/ A few people like her, don’t they?/ Each of us is staying, aren’t we?/ I don’t think you like my music, do you?/ I think you like my music, don’t you?/ They said he liked music, didn’t they? Activity 13 1. reversed polarity tag/ constant polarity tag - disagreement on the part of the speaker/ negative interrogative/ interrogative 2. negative interrogative/ exclamative/ exclamative + reversed polarity tag – asks for the interlocutor’s approval/ interrogative + emphatic tag – the meaning is similar with the previous sentence, but the register is more informal 3. negative interrogative/ declarative/ interrogative/ negative interrogative/ interrogative – negative interrogatives have a similar meaning with interrogatives with a reversed polarity tag 4. same as 3 5. interrogative + constant polarity tag – disbelief on the part of the speaker/ negative interrogative – it has a similar meaning with the previous sentence but it is less emphatic/ negative interrogative + subject auxiliary inversion –the speaker has some doubts about whether his interlocutor enjoyed his talk – less emphatic as the first two/ interrogative – no disbelief on the part of the speaker, the speaker only tries to find out whether the interlocutor liked the talk, no emphasis Activity 14 We’d better stop work soon, shall we?/ I’m right about this, aren’t I?/ You’d rather stay in bed than get up early, wouldn’t you?/ Anyone can apply for a scholarship, can’t they?/ If we don’t get a move on, there won’t be much time left, shall we?/ Let’s have a rest, shall we?/ Nobody anticipated what would
306

Key To Chapter Three Practice

happen, did they?/ Do try to relax, will you?/ He never used to study so hard, did he?/ They ought to work much harder, oughtn’t they? We’d better not stop work too soon, shall we?/ I’m not right about this, am I?/ You’d rather not stay in bed up early, would you?/ No one can apply for a scholarship, can they? (or: Not anyone can apply for a scholarship, can they?) Activity 15 Experts are finding new ways of using the computers all the time./ New uses of the computers are being found all the time, aren’t they?/ New uses of the computers aren’t found all the time, are they? One day robots and computers will do all our work for us./ All our work for us will be done by robots and computers one day, won’t it?/ Not all our work will be done by robots and computers, will it? I don’t think that computers could be installed in every classroom./ Computers couldn’t possibly be installed in every classroom, could they? No one has yet invented a robot teacher./ No robot teacher has been invented yet, has he? The government should pay teachers on results./ Teachers should be paid on results, shouldn’t they?/ Teachers should not be paid on results, should they? Students’ parents often support them. / Students are often supported by their parents, aren’t they?/ Students aren’t often supported by their parents, are they? Student loans might replace grants./ Grants may be replaced by student loans, won’t they?/ Grants may not be replaced by student loans, will they?

307

yes. Fenia. do you really think that this vixen. they were. Do you think it a coincidence that Condrat let her join his fishing crew last autumn? Keep him away from her. Luca Horobet. I didn’t know where she was leading me to. “Now. Fenia. do you honestly think she hasn’t kept contact with her thief of a father? Fenia. secretly humorous confessions… ‘What?’ she seemed to be saying. to make them lust after her. Vica. During what period had she been a student?… Had she really graduated from school? How had she chosen to become a cashier and why in Oraca. Stavre Paici. of all places? Who were her parents? Had she been married? (no. keep Condrat away from her. Chizlinski. for she has a knack of making honest men lose their head with her sinful lovemaking: look at Petre Litra. now she was chatty. all godfearing husbands and fathers. but I could tell her talking had a clear purpose: after she had kept silent on the subjects I was really interested in for such a long time. and then what do you 308 . you are in enough trouble as it is. She has an eye for gentle men. ‘aren’t my stories funny?’ Well. she likes to entrance them.Nadina VIŞAN Activity 16 She dyed herself WHAT?/ WHAT do I think I’ve found?/ I’ve found WHAT in my soup?/ WHAT are we looking for?/ We are looking for WHAT?!/ WHAT is he interested in?/ He is interested in WHAT? Activity 17 1. but…) Who had she been seeing all those years when Ion Micu and I had been regular customers of that pub? Had she come to that pub often? Who with? And how was she jealous of the two of us? She managed to somehow nip in the bud my own desire of asking her these questions by her talkativeness and by the way in which she didn’t communicate anything through these wordy. 2. the bitch. daughter of Andrei Mortu and the slut of our village. she didn’t wear a ring.

as pure as freshly whitewashed walls on Easter. The mullah. 4. ankle-long flowered calico. 3.”(…) And where do you think Vica landed? In Babadag! Big city. when he hasn’t been taken to the army yet. a seventy-eight year old lad.Key To Chapter Three Practice think Vica wants? She figures she’d better catch him now. whom you kept cursing even if you didn’t know him at all? And then you had this brilliant idea. and would have broken Mr G’s jaw. You said: “Doesn’t this guy. with a railway station and a mosque. And how do you think she landed there? In red and yellow. dragging his feet listlessly. Her feet were shod in round-buckled white velvet sandals – she was now above walking barefoot. her hair pinned with blue combs. So that’s why you were so self-confident! That’s why you let the summer exam session pass and kept doing that simple hard work which she couldn’t understand why you were so keen on? That’s why you let her visit you every other week? While all this time she figured you had given up college completely. too?” And you suddenly saw them transported. have a girlfriend. the minister of Tartars and Turks. It even takes him a while to go to the window. He got him out of his mosque. after all he would have gone back to C and would have looked for Hertha. what’s her name. The folk from Babadag – city-bred fine people that they were – pretended to hear or see nothing – for his sake. He doesn’t feel like doing anything until evening. How could anyone be so sure to pass an entrance exam in autumn when she for one was beside herself with worry even for a yearly ordinary exam? And is this why you kept casting patronizing smiles up there on the train and kept prompting that guy to talk. the wicker chairs under the nut-tree… Aaah! Why isn’t 309 . For what is there to look at? The ivy-clad kiosk. the slut! And whose head do you think she turned? None other than the mullah. G.

Nadina VIŞAN Sophie up in the attic. But when could she have descended from the attic? And how? Could she have used the exit stairs? And how come the Panama hat is in right the middle of the garden? 310 . and the gardener has never in his life made such a swamp out of the garden paths. But why then did she choose this ungodly hot moment of the day? And how grossly exaggerated her clothing looks! What a deliberately ostentatious gardening suit: an old straw hat and a slightly rolled-up skirt! Is she wearing clogs by any chance? Even a layman would tell you it isn’t done! That she has lost her mind is obvious. for the hose is leaking away and has made a pool of the alleys. tending to G’s neck lumps? Why is it that she has come here? You might think she went out to check on her rose bushes.

.) 9. His speech was coherent and understood by almost everybody. – sentence coordination 7.Bob entered the room and immediately the telephone rang.phrasal coordination (in this case. due to the reciprocal verbal expression.sentence coordination (further reducible) 5. – sentence coordination (second sentence is reduced) 4.Key To Chapter Four Practice KEY TO CHAPTER FOUR PRACTICE . – similar situation 10.COORDINATION Activity 2 1.. – sentence coordination (further reducible) 3. – elliptical structure (obtained from: My colleague failed his examination and I passed my examination) 311 . John is ready and Mary is ready. – similar situation Activity 3 My colleague failed. our respective examinations. They are living in Italy or they are spending a vacation there. – phrasal coordination (originates from coordinated sentences: Her pet kitten is black and her pet kitten is white. John and Mary are ready. Her pet kitten is black and white. the structure does not obtain from an elliptical sentence coordination) 8. and I passed. – sentence coordination 2. John and Mary are the newly married couple. Jane might sing but I don’t think she will. Our flag is red. yellow and blue. – phrasal coordination (it is the result of reduction performed on coordinated sentences: John is ready and Mary is ready) 6 John sang and Mary danced.

– ellipsis (obtained from: Peter plays football. but not John. Why did you give a gold watch to your secretary and a pair of gloves to your wife? 4. A burglar must have broken in and stolen the jewels. – ellipsis (obtained from: Joan plays many games and she plays even tennis) John both composed the music and wrote the words. plays football. Activity 5 This book and the other. We can and will demand payment. Yesterday large flags were flying and this morning small flags were. 9. Activity 4 1. 8. Bob seems to be trying hard to get along with Jane and John with Susan. your work and mine. Bob thought of his girlfriend and Tom dreamed of his. – ellipsis (obtained from: Bob is admired by his students and George is admired by his students) Peter. – ellipsis (obtained from: Peter played football and John played football) Bob and George are admired by their students. but John does not play football. much satisfaction or little 312 . your proposal and his. and even tennis. 6. Jane forced John to shave himself and Susan to wash himself. 2.The message was ambiguous and difficult to comprehend.) Joan plays many games. her idea and John’s.Nadina VIŞAN Peter and John played football. – ellipsis (obtained from: John composed the music and John also wrote the words). 10. that method and those. her son and others. many guest or few. Father begged Susan to get married and mother Jane. 3. 7. Bob may have been listening to music and humming the tune. 5.

(He snapped at and slapped him) 2. Pros and cons 4. 3. magazines are only for children. 4. He invited his sons and daughters in law to his birthday party. interpreted and translated the work of his contemporary. He likes and takes care of all stray cats around his building. It is an older problem whether and when he decides to go to New Zealand. magazines are for children but not simple / books are simple and for children. Few and far between 14. 7. Ups and downs 6. Touch and go 10. Thick and thin 11.Key To Chapter Four Practice Activity 6 (a) the old men and women – the old men and the old women/ the old men and the women (b) simple books and magazines for children – simple books for children and simple magazines for children / books are simple but not for children. each went back to his own parents Activity 7 1. Spick and span 9. etc. I have always fought and will fight for progress. (I have always fought for progress and always will. Activity 8 1. Bread and butter 16. Swings and roundabouts 7. High and low 2. He read. but not simple. He snapped at him and slapped him. The facts and figures 3. 8. To and fro 15. Life and soul 5. Psycholinguistics and sociolinguistics are important subject matters. 5. (c) George and Jane are separated – George is married to Jane/ George is married to some other woman (d) George and Jane went back to their parents – George and Jane are siblings/ George and Jane are not related. Safe and sound 313 .) 6. Over and above 13. Law and order 8. Wear and tear 12. I like the sentences below or those on the next page.

– similar situation 9. A traffic warden or a policeman is always on the watch in this street. There are some chairs and a table in the room. The bread and butter was scattered on the floor.Nadina VIŞAN Activity 9 1. 10. The red and the blue shirts were washed yesterday. Asymmetric – temporal sequence. Asymmetric 20. – asymmetric: cause-effect 6. Asymmetric 19. Symmetric 13. My son and heir is safe. Compare to the next sentence where the conjuction is symmetrically used 5. The green and blue blanket is also to be washed. Neither Isabel nor I were timid people. 4. 314 . My aim and object is to make the theory clear for all. – asymmetric – stronger contrast 14. inclusive 16. Not John but his two sons are to blame. – symmetric 2.. exclusive 17. – asymmetric 18. cause-effect Activity 10 1. 3. – asymmetric: conditional tinge of meaning 8. exclusive 15. 4. A carriage and a pair was standing at the door. 3. 7. 6. Both the houses and the garden were/was damaged by the fire. 2. Either Peter or John has had breakfast already. – asymmetric: stronger contrast 12. My son and daughter are twins. Not only the houses but also the garden were/was damaged by the fire. Either the child or the parents are to blame. – symmetric.symmetric 11. – symmetric. 8. – asymmetric: concessive tinge of meaning 7. 1. – symmetric 10. – symmetric. The bread and the butter are both more expensive this year. 6. His friend and legal adviser was present at the funeral. Neither he nor his wife was/were here. 8. – asymmetric: cause-effect 3. Cathy and David have arrived. 5. Symmetric 21.There is a table and some chairs in the room. 9. – asymmetric: temporal sequence. 7. 2. 10. 9. – asymmetric: temporal sequence 4. b. 5.

thanks for asking. 2. Silivestru felt both disgusted with the triteness of those statements. How is it going? I’m fine and dandy. so he gave up and was content with punching at the old sofa and its cushions. Her husband is long dead and buried. 6. there was no hook to hang it from and he feared the ceiling might crumble. Grandma and grandpa lived without a toilet in the house and did fine. I’ll still finish this paper. pressing his leg forward in order to show off the corded muscles of his calf. He wanted to check the strength of his arms and he pressed down on the back of a chair but the chair groaned under his weight. I hope my letter finds you alive and well. Should he hang it from the ceiling and tip it over his head. clothes and all. He’s neither fish. Not only should you rest 315 . 14. ‘Madam. for he couldn’t see how he could use the can. Jim thought it over for a while. it was too small. 4. I’ll still ask for money for the medicine. 8. 15. and surprised at the boy’s unheard-of precocity. 10. They came to me. 12. 2. 3. ‘How am I supposed to bring the can in the house?’ / ‘You bring that can. nor fowl. We’ll stick together. By hook or by crook. or there’ll be hell to pay!’ 13. for better or worse. There are doctors and doctors. Brother or no brother. Should he pour water in the basin. No drinking and driving. bag and baggage/ part and parcel / kit and caboodle. ‘What do you mean?’ the old woman felt outraged. 3. but a preservation instinct made him show his biceps and pecs to advantage.Key To Chapter Four Practice Activity 11 (1) 1. 11. Now you’ve come with all these new ideas. 7. 9. (2) 1. I’m telling you I have only come to ask for permission to get married and leave wherever we think fit.He was neither conceited nor thought of himself as good-looking. 5. He went to bed.

so he could leap in pursuit. What do you know? The moment Mrs. without mentioning financial matters. it would work out fine. Ioaniu would sit in her armchair and sew hems and keep spinning tales from her youth. at equal intervals. So Vica took to asking her for help and Mrs. Ioaniu laid her hand on the needle. They hadn’t kept him there too long. but she blinks in approval. And. 316 . Once Vica had been hard pressed to finish one of Ivona’s dresses. and then. she knows for sure.Nadina VIŞAN assured. tense with concentration. so he’d gone down and died in no time. their common ground. Whatever she tried her hand at. he was rather old and he might have already been ailing. and she listens to him. Sometimes she even thinks elsewhere. just as this puppy that used to prance about Tudor’s knees came back every time carrying the ball in its mouth. 2. the things she had lived! She’d had two husbands. stop dead in his tracks. is the one place she doesn’t have to share with any of those women that have been poisoning her life. as she always does. stand there for a minute and sniff at the pavement. This. an important man. The dog would carry back the ball for the boy to throw it again. just like when he was thirty. he’d leap high. he starts lecturing her about life and things. whenever Tudor would attempt to pat him. You know. she started doing a great job. Her first husband had been a professor. Mrs. both dead and buried. and when the Nazis had taken over they’d thrown him in this prison. So she’ll listen to him. tense like a bow. Ioaniu to help her to sew the hem. what’s its name. triumphantly: she’s finally managed to bring him on common ground. but he’d come out a cripple.’ (3) 1. Ioaniu had been a hell of a woman all her life. From time to time she will launch a helping question. and she had this idea to ask Mrs. but I am also asking for permission to take care of this event personally. then grab the ball and carry it obediently back to Tudor’s feet.

at me Activity 2: 1.subordinate. functioning as an adjunct which he inhabited still . told.subordinate. functioning as a modifier 3. cannot tell. of this rage and that he might punish her She told whomever wanted to listen about her problems at home. you. she looked at me sadly.subordinate. functioning as a modifier though it was largely politeness . functioning as an object (direct) and that our end as our beginning belongs to God subordinate. – obligatory elements: she. when Mitzi bought the house in Brook Green . came. about her problems at home After I told her the story. – she.subordinate. looked. – Susan. functioning as an adjunct 2. coordinated with first subordinate 317 . whomever wanted to listen. what I heard about you Susan disappeared without saying a word.subordinate. – obligatory elements: I. disappeared She’s aware of this rage and that he might punish her. – she. functioning as an object (direct). which was a novelty to Mitzi – subordinate.THE COMPLEX SENTENCE – A CLASSIFICATION OF DEPENDENT CLAUSES Activity 1: She came to him of her own will. is aware. to him I cannot tell you what I heard about you. functioning as an adjunct as he had just found the little Bayswater .Key To Chapter Five Practice KEY TO CHAPTER FIVE PRACTICE . that we are mortal beings with but a short span of days . – she.

functioning as a modifier (for the noun phrase suggestion) Activity 3 a) that I should write to you – that complement/ so that you can be sure – that complement/ that he and I are of one mind in this matter – that complement/ because the discussion was between yourself and your father – adverbial/ how much we miss you – wh complement/ to say – complement / that I think of my dear son every day – that complement/ what times in our day and night are his bed-time and his getting-up-times – wh complement/ that he may be protected and guided – that complement/ to do the right. Monroe had died – wh complement/ to go out for a time – complement / to paint the newly opened blossoms… – complement/ as she left the house – adverbial/ to speak to Monroe – complement/ who sat reading a book in a striped canvas campaign chair under the pear tree – wh complement/ that he doubted – that complement/ he had vitality – that complement/ even to finish the page – complement/ he was on – wh complement/ before he dropped off to sleep – adverbial / to wake him – complement/ when she returned – wh complement/ for he did not want – adverbial / to lie sleeping into the damp of the evening – complement/ he 318 . that her own failure to marry Matthew was actually the cause of Austin’s marrying Dorina – subordinate functioning as an object (prepositional.subordinate. functioning as an adjunct from what you are fortunate enough to call your homeland . at our age.subordinate. remove our home yet again .subordinate.subordinate.Nadina VIŞAN 4. functioning as a modifier (for the noun phrase exile) 6. that you are choosing exile . that we should. functioning as an object (direct) if you do not meet it right here at home . since the main verb is think of something) 5.complement b) 1.

that she realized – that complement/ she was now similarly hidden away – that complement/ that anyone walking from the gate to the porch would never know she was there – that complement/ if one of the ladies from the church made an obligatory visit – adverbial / to see about her welfare – complement/ as they called her name – adverbial / and knocked the door – adverbial coordinated with the previous one/ until long after she had heard the gate latch clack shut – adverbial/ no one would call again – that complement Activity 4 a) that she marked down in her favour – relative that complement. a house. outbuildings. a barn. modifier (attribute)/ to play on the piano . coordinated with the previous one/ so that you might judge me – that complement. direct object b) to dry it – complement. but no idea – relative that complement. direct object/ for she had never mastered the flowing whorls and arcs of fine penmanship – adverbial. direct object. adjunct (concession)/ her hand insisted on forming – wh complement. adjunct (time)/ 319 . adjunct (purpose)/ what she had written – wh complement. direct object/ to tell in this letter – complement. adjunct (reason)/ no matter how she tried – wh complement. modifier (attribute)/ what to do with them – wh complement. modifier (attribute) c) how things might stand between us – wh complement.complement.Key To Chapter Five Practice was just beyond the age – that complement/ at which he could rise from so low a chair – wh complement 2. modifier (attribute) / when faced with the hard fact – wh complement. direct object/ and seen – wh complement. adjunct (purpose)/ before I return – adverbial. adjunct (time)/ that she now found herself in possession of close to three hundred acres. subject/ that she could not weed… ragweed – that complement. prepositional object/ what I have done – wh complement.

who had seen Anton and his wife standing like that. had said to themselves that Anton had only a few acres of wheat and he still couldn’t harvest it properly. (…) ‘Well. adjunct (condition)/ what I have seen – wh complement. modifier (attribute)/ and you told me . and from the way she moved one could tell that she had this thought on her mind. direct object/ and done – wh complement. But other people. direct object/ to sit there – complement. His wife was reaping the wheat silently. that kept her constantly tense and grim. so he stopped and looked to see what he had done. without straightening her back. modifier (attribute)/ you would forever like – that complement. this Anton sure eats early!’ they thought. direct object/ to write that tale – complement. direct object/ that it would make you fear – that complement.A few days before the war. direct object/ if you knew – adverbial. Anton was looking at her and was wondering what could be wrong with her. (…) He dashed back.Nadina VIŞAN it would need a page as broad as the blue sky – that complement.wh complement. When Anton put the sickle down. direct object/ and rest your head on my shoulder – complement. that stands frozen for a moment although the straw beneath is burnt to ashes 320 . some people looked up at the sun to figure out how long it was until lunchtime. sickle in hand. He had seen her silent/ brooding all morning. direct object. Everybody had understood that in fact that threat looked more like a flame. Anton Modan had no idea that he had long ceased to be a bold man. adjunct (purpose)/ when I took you in my lap in the kitchen by the stove – wh complement. Activity 5 1. staring at each other. but after he ran a yard or so he realized nobody was following him. subject/ to do such again – complement. so long that the day he found out he didn’t even try to go back and figure for how long.

or other more hidden means.Key To Chapter Five Practice already. as if they were at his beck and call. Why! He was not of two minds. but also his sharp nose. Costel had recently written this letter on the topic of their coming back to live in Braila. for even swallowing your food is a big deal. it was clear that there was no bridge or barge left to cross the river and that traffic had ceased on this tributary completely. Ana could not stand a trip now. but he doesn’t spurn either. Only he had Ana to think of. 3. while they spoke from miles away. had he managed to spot the shadow of a young man or an old one close by or in the yard. you need courage even for this small thing. he will turn back and no longer be daring. which he doesn’t rely on completely. or if he does. while on other occasions he would show caution. A warrior doesn’t make use only of his intense concentration or the visible external clues to sense the presence of an enemy. saying that it wouldn’t be a good thing to do so and that he was really surprised that his parents kept insisting on it and wouldn’t get his point. First. that was for sure. 2. 321 . And he had been speechless with indignation that his mother had answered him saying that she couldn’t understand why he would ask for one thing one day and then change his mind the next one. Wasn’t he right? You only needed to look at Ana to know she was seriously ill. and then there were other reasons… On the other hand he didn’t realize that in all his previous letters he had touched this matter of finding a good position in Braila. In this case he had this feeling that there was no hidden danger awaiting him. although it was more than an hour since the man in the swamp had watched for this family to come home. rather than a real threat. he would see what it was about at nightfall and whether they could be of any use to him. Not even at this point. For no bold man really falters. As for the life of this family who lived isolated from the village. Nang had thus learned to find a balance in all this and under certain circumstances he would even laugh in the face of danger.

Twice did we get in the car. when my problems started because of G… Anisoara. it was the women. without really knowing why. in order to punish her and since he didn’t know what he wanted himself or how to answer her. Costel didn’t want to give up this job. come on.Nadina VIŞAN That was clear. So. by the cars of some of us. who kept trying to be in the same place with the men they fancied. and there were some rather clueless people who got upset over it and kept complaining: “Oh. He was also upset at the rather sour tone of his mother’s letter. although he by no means wished to leave Bucharest at this moment. in Odobesti. to see some mutual friends. But it was not ok. The bad part was that we kept climbing in and out. are we getting off again? What is wrong. for there was always somebody of note that felt they were not in the right car. 322 . who had this sort of mania to take trips accompanied by all ‘the gang’ – thing which really sickened me because they were a promiscuous lot – decided to take this trip on St Helen’s day (it was a Saturday. 4. In fact. And here’s how this first day looked. although he could have said so earlier. not after his father and she had been job hunting for him everywhere… but never mind now. We were going to drive to a vineyard. let’s be done with it!” And the ones who had found a good seat and were afraid that their plans might be spoiled would shrug a bored shoulder in reply. under the silliest of pretexts. and twice we were requested to get out. and when things didn’t go as planned. they knew better and wouldn’t say another word and everything would be ok. he had postponed writing back. they would ruin the arrangement. and on Monday followed another feast).

which was silly of him. where I spent my youth . I bought Jim a book that he liked. who was just passing by. 6. when the plane will take off restrictive 3. 5. To whom does the car blocking the street belong? 2. like their teacher. Susan wants to meet Jane about whom she doesn’t know anything. A lot of tourists went on a trip to Delphi.RELATIVE CLAUSES Activity 1 1.restrictive 2.restrictive 6. Activity 3 1. when we first met .free 8. These are people who we cannot tell much about. 3.restrictive 7. which was a pity. 4. This is my husband whom I love very much.Key To Chapter Six Practice KEY TO CHAPTER SIX PRACTICE . 2. I introduced him to Jim to whom he told everything about his plans. on which this occurred . I had a book whose cover I lost/ the cover of which I lost. 8.restrictive 4. He is the author who they gave a prize to. 3. 7.She came to London where I went too. 9. any of whom would answer to questions. most of whom were from England. They met those students none of whom agreed with them. what you want – free/ where you can park your car . 8. 10. 10. Who are you writing this letter to? 9. You couldn’t join the party. This is the guy whom they first met in Monte Carlo. 11. 6. This is the town where Charles Dickens was buried. 7. who is a genius – non-restrictive 5. That is the couple whose child was abducted by terrorists. 5. why they all left . where I least expected 323 . The students like their teacher. These are the tulips to which they awarded the big prize. Activity 2 1. all of whom would answer to his questions. John told his friend a story about the king. The students. 4. He told her the secret.

where – predicative 7. the prince chose Cinderella. when they would be immersed in an ocean of love – attribute. on whom nobody could depend – non-restrictive/ we all welcomed and admired . when – adjunct/ when she noted – predicative. about why man was born to die – prepositional object. when Ada succeeded in churning cream to butter – adjunct. What – subject/ which is a lot – apposition. Where he was from – adjunct. 6. Who . what kind of woman her mother had been – prepositional 324 . 7. where we talk money – predicative. Of all the persons there. Which – subject 4. come up front. All wanted to hear that Luciano Pavarotti who had delighted thousands of opera lovers. was very displeased with the situation. when . who didn’t like to leave things unfinished. however sad . You.adjunct 6. What – direct object / which Monroe had repeated four times at dramatic intervals throughout the sermon – attribute. when – adjunct/ when she went out to hoe the fields – adjunct. who cannot say a word. where Ruby seemed to aim Ada every day that first month – predicative.Nadina VIŞAN . 2.adjunct 11.adjunct 5.free 9. Which – direct object/ which shows God in me – attribute. who think so highly of yourselves.subject 9. when – adjunct /when winter came – adjunct. What – direct object 2. 5. When – adjunct/ what’s broke around here – direct object. what their parents made them. What I’m saying – subject.free Activity 4 1. He who doesn’t work will never succeed. Of all the persons there you had to choose me. Why . who was the most beautiful girl in the hall. When .adjunct 10. when – adjunct/ when winter comes – adjunct.adjunct 3. Where . who had not witnessed many dawns – appositive attribute. 4.subject 8. Where . 3. I. What Inman remembered – subject.restrictive 10. Activity 5 1.When Ada remarked – adjunct. This isn’t the Bucharest I know. which .

whom is ungrammatical due to the [.human] feature of the antecedent which does not match that of the pronoun. whatever – predicative 13. what . which requires an accusative form. which is ungrammatical due to the[. what little she knew – direct object. the zero article is ungrammatical due to the fact that that cannot be deleted when it follows after a subject antecedent e) The man for whom/*who/*which/*that/*∅ we are looking is not here – who is ungrammatical due to the presence of the preposition.adjunct Activity 6 a)The man who(m)/*which/that/∅ we saw was nice. Whatever his fate was – adjunct.human] feature this element has and which does not match the [+human] feature of the antecedent d) The book *whom/which/that/*∅ deals with this problem is very good .attribute 12. what – attribute/ how the world’s logic works – direct object. that is ungrammatical because it 325 .Key To Chapter Six Practice object. how . that is ungrammatical because it is invariable and cannot mark the accusative form required by the preposition.human] property it has and which does not match the [+human] feature of the antecedent b) The book *who(m)/which/that/∅ I read last night surprised me – who(m) is ungrammatical due to the [+ human] feature this element has and which does not match the [-human] feature of the antecedent c) The woman who/*whom/*which/that/∅ came to dinner was very late – whom is ungrammatical due to the fact that it is an oblique case form and the antecedent is a nominative form. – which is ungrammatical due to the [. the zero article is ungrammatical because the preposition must select a noun phrase f) The man who(m) *which/that/∅ we are looking for is not here – which is ungrammatical due to the [-human] feature which does not match the feature of the antecedent g) The book for *whom/which/*that/*∅ we are looking is in my bag – whom is ungrammatical because it is [+ human]. which is ungrammatical because it is [-human] and it does not match the feature of the antecedent.

who had died very young and who was also the nephew of the owner of a vineyard that produced a mediocre wine. a divorcee whose first husband was the son of a true patriot. but whose second cousin. My brother-in-law used to have a paternal first cousin. got married and had a daughter. and they had a son who got married to a brave chemist. who. whose paternal grandfather had got married for the second time to a young native girl. who had raised his daughter with the desire of marrying into fortune and who finally managed to get married to this hunter who had met Rothschild and whose brother. having changed quite a number of jobs. whose brother had met a girl during his voyages. in his turn. had a son who had married this very beautiful young lady. the zero article is ungrammatical because the preposition must select a noun phrase h) The book *who(m)/which/that/∅ we are looking for is in my bag – who(m) is ungrammatical because it is [+human] Activity 7 “The Flu”. who was himself the foster brother of a milkman. used to wear a pair of glasses which he had got from a cousin. a sergeant. whose maternal uncle used to have a father-in-law. due to its invariable character. who was none other but the niece of a British navy officer and whose adoptive father used to have an aunt who spoke Spanish fluently and who might have been one of the nieces of an engineer. the brother-in-law of a Portuguese and natural son of a miller. whose great-grandfather. was the son of another country physician who had been married three times and whose third wife… 326 . who was quite well-off and whose foster brother had married the daughter of a retired country physician.Nadina VIŞAN cannot be selected by a preposition. a rather tiny looking man.

She had lying in front of her a number of books and dictionaries most of which had been shipped from remote countries. The time at which he ate breakfast was inconvenient. In the interest of public decency. . – no pied piping 5.obligatory 4. he rarely saw now. as if she were being gradually cornered by a relentlessness of which he was the almost unconscious agent. were now all gone. with deletion of the noun friends]. . – yes 6. – yes 2. has been troubling them forever. – no 9. the safeguarding of which was actually not his task. His friends. knew nothing of what he had been subjected to. The only relatives she would have liked to put up with were her mother’s sisters. – no pied piping 327 . . he requested that the public be excluded. – yes. although the distance between preposition and relative pronoun is a bit too long 8. Irene.The first question with which Ambrose had to deal was that of the statue of victory in Rome.yes 3. She had fully realized how much her love for Austin cut her off from other people. no easy answers to which could be offered. For the intense anxious sense of herself with which she was suddenly invested she was quite untrained.yes 7. This was the ice pick with which one had seen her stab her husband to death. the unravelling of which had cost her many minutes of her life. – obligatory pied piping 2. for whom he had sacrificed his nights and days. and some natural healing process of which Dorina felt she ought to know.yes Activity 9 1.His father’s friends. .Key To Chapter Six Practice Activity 8 1. Thus they remained utterly obsessed with themselves and each other. no matter which – [pied piped phrase. whose interest he most sincerely shared. – no 4. . She was the very woman about whom I knew absolutely nothing. .no 5. . This story.obligatory 3. was now complete.yes 10. The problem of safe transportation.

Only an ugly endless dream remained. which even one’s imagination would strive to evade the next day. In other people’s opinion. for instance. or so I gathered from what you were telling me a moment ago. Everything was ending. He vaguely remembered that he had indeed been called to get to the bottom of this rather murky incident and that his honest spirit had forced him to sacrifice his friend in the name of truth. For twenty years.and he couldn’t thank me enough. irrespective of age and nature.Nadina VIŞAN Activity 10 1. 6. I am to be envied. 4. 7. The image of his old mate was now completely different from what he had remembered him to be. Nelu. yours. He came to me to ask me to appoint one of his sons-in-law as a manager. he would have never believed that there might still be someone who remembered all that so clearly. felt that the capital was the great unknown… where they will all grasp what they wished for and what their imagination had forged as a dream. 3. 2. the capital had been an unattainable peak where only the bold possessors of sturdy ankles and strong lungs could hope to arrive. 328 . since they had been leading a rather dull hopeless life in their small provincial town. I even let him choose the place he wanted to manage – for he was a sound fellow . 8. or as of a vast arena. But what really happened and how the story ended he couldn’t tell and anyway. For all the four children. I did so. where two teams battled every day… 5. thought of the capital as of a fantastic garage which was endowed with the rarest sort of cars. It is not difficult for him to realize how mad I got and how much I protested when I saw how they all left you to rot in this god-forsaken town. the third born son.

leaving streets and houses behind. and wherefrom a swarm of little girls appeared far away. 10. the tram was rattling along. 17. I told myself you had to have a notion of the loneliness and despair a young man might feel in a city where everything appeared hostile to him. which is not to be found in the minutes of the trial or in my rather insipid version. barely glittering in the distance. He was suffering from dizziness. If any of your qualities were to persuade them. although she was standing quite close to him. He managed to do what the Chair of the High Court from France had not been able to do when he had invited H. Behind them. from MR street. You are newly arrived here. since I don’t really know which my true life is. to take over a whole elective section and get elected with quite a lot of publicity. 14. I will try to explain to myself why at the beginning I thought that you had green eyes and why not two minutes ago your eyes looked gray to me. I hoped that you would perform the duty of an elder brother for a younger one.Key To Chapter Six Practice 9. and you might not really understand how much plotting and pressure can be applied by politicians even in a court of law. 12. 329 . All that you have read is rubbish. Let me tell you my last conclusion. which was why he saw Dora very far away. she said. 15. What you’re saying sounds very nice. 16. furiously pulled from behind a red and yellow curtain. 11. Actually I am trying not to cherish this kind of high hopes for I have noticed that they come true and then I cannot decide which of them follows the course of my real life and which doesn’t. 13. staring aimlessly. where from Marta was coming too. amidst much rumbling and tolling of bells. on Icoanei street.R. that you keep peeping at… I’ll sum it up for you while we empty these cups of coffee.

who prompted everyone on the street. She was one of those impeccably dressed women. or the many Egyptian dynasties. likes and dislikes. 21. Doesn’t this kind of behaviour seem strange in a person that used to be so energetic.Nadina VIŞAN 18. 330 . I couldn’t help noticing the pleasure with which she heavily leant on him while they climbed from the ravine back to the highway. From the vantage point I was in. If he had hit me. or the clash of stars above. While some trees are still green. Those snobs whose ardent admirer she was now. who only lived once in this world. I don’t even dare to think of the suspicion that is assailing me. She was a woman of means. So. 23. in her pursuits. But for me. I could see my woman falling away from me. others’ leaves are as yellow as some transparent apricots. I felt this was not the only inferior trait she found in me. had a huge house in Bucharest. can’t you see? First the idea that he was broke. day by day. But. then that he had to sell out and leave and that he is so sick while we all know that he is not. which I did not posses. had a personal style in clothes. 24. after the car was fixed. 22. While we were poor. these facts meant more than the wars for the conquest of China. I don’t know what might have happened. we didn’t use to visit this cousin who was quite the socialite. or in the theatre hall to ask who she was. so optimistic and composed? 19. 20.

THAT COMPLEMENTS Activity 1: 1. Nobody knew that they were sorry for what they had done. It is incredible how many good students drop out of school for lack of money. It so happens that I know the secret cipher.It occurred to him that people were laughing behind his back. – extraposed. subject 8. I don’t like it that he should be left alone in my flat. – possible: Whether the trains would be running tomorrow is not quite clear. prepositional object 11. for pragmatic reasons 5. direct object 10. – impossible 7. Magellan regrets it that the world is round. – extraposed. Is it true that the children are sick? – impossible. – extraposed. prepositional object Activity 2: 1. 8. – extraposed. You may depend on it that I will pick you up. It appears that no one voted for him. 6. object 6. – extraposed. subject 9. It will be soon announced when you can leave. It was suggested that they should meet the President. – extraposed. 3. It is too bad that they always make fun of Gilian. 2. – extraposed.It worried me a bit that she didn’t visit her aunt. object 5. subject 4. – the same as 3. – extraposed. – unextraposed. – questionable. a clause starting with when will normally be taken for a time adverbial clause 4. – possible: That she didn’t visit her aunt worried me a bit. He will answer for it that his son is innocent. It was known to no one that Peter had tried to take his own life. It is not quite clear whether the trains would be running tomorrow. 331 .The crowd resented it that the police had been sent for. subject 2. – extraposed. subject 7. It seems such a shame that he never takes her out. – extraposed.Key To Chapter Seven Practice KEY TO CHAPTER SEVEN PRACTICE . direct object 3.

. 17. but pragmatically impossible 3. It amazes Bill that it bothers me that it is obvious that money means everything.grammatical. main verb includes ‘it’ idiomatically 13. – impossible. That it is obvious that money means everything bothers me. – correct 2. but pragmatically impossible 4. . They considered it very silly of her to have married Bill. . 9. .That it amazes Bill that it is obvious that money means everything bothers me.correct 4. I find it difficult to tell her my thoughts. It is nice to meet you. same as 12. – grammatical.I was the one who guessed it that he would come back. – grammatical.incorrect. – impossible. It appears that it amazes Bill that it bothers me that it is obvious that money means everything.It bothers me that it is obvious that money means everything. same as 12. – the same as 12. – impossible unless accompanied by clause shift: You know only too well that will not marry you. – possible: Trying to convince her is no use. They never expected it that he would come back. It is no use trying to convince her. – incorrect. You know it only too well that he will not marry you. a bit too intricate 5. I found it disgraceful that she hid the truth from me – impossible. Rumour has it that U2 will visit us this year. 10. I guess it that he will come back. but pragmatically impossible Activity 4 1.Nadina VIŞAN It will suit me best for you to arrive before dinner. tense influences the 332 . – impossible. idiomatic formula 16. Activity 3: 1. The pebble in my shoe made it painful to walk. I don’t expect it that he will come back. – same as 12. 14. It will be a pity if we have to tell her the truth before he gives us permission to. 15.grammatical. – grammatical. although a bit intricate 2. – possible: For you to arrive me before dinner will suit me best. same as 12. – impossible 11. – impossible. 18. 12 You may take it from me that he is a stinking liar. tense influences the validity of extraposition 3.

tense influences the validity of extraposition Activity 5 1. behind gates. I remember that mother dared to disregard the advice of all her family members and went to tend to the sick of the village during a typhus epidemic.incorrect. under bridges. – correct 6. Yet it happened that her momentum was checked by the respect she had for social convention and by the deep impact her bourgeois education had had on her. It is certain that the Romanian troops will advance fast. in the pits on the road.Are you going to order it that all men be executed in public?! . She was the woman who ordered it that all men would be executed in public. (Not always. When it so happened that I spotted him at the end of the lane.’ Lionel says. ‘Doubtlessly the authorities will see to it that we are evacuated and taken who knows where.Key To Chapter Seven Practice validity of extraposition 5. ‘I for one will try to stay here for as long as I can. Bourgeois education undoubtedly proves to be an excellent asset while it is vital that we keep our bad instincts in check. 5. I liked all that was natural in mother’s behaviour. 333 . since I am protected by my officer’s uniform. 3. I hurriedly hid wherever I could. when she used to live in the La Roque mansion). in the ditch. I would have vanished into thin air if I had been able to. thus. but it should never be forgotten that it is this very education that stifles all our generous impulses that come from our heart. though. It even seemed to me that mother’s few sensible words that penetrated through that avalanche of dull or stupid sentences had the effect of creating a sort of confusion in the general conversation. 2.’ 4. It was no surprise that a deeply Schillerian spirit reigned on the premises of that school.

By saying this. – the first sentence is the better of the two. who had just returned from Africa.Nadina VIŞAN 6. He appointed prime-minister Mr Hugh.? Susan burnt the letter (which) she had just written to the last page. who had just returned from Africa. prime-minister. Therefore I thought it appropriate to perfect what weapons we had at the time. / He was informed that he was going to be fired Saturday at noon. which the scents and the oblivion with which these scents will infuse you will try to change. Activity 7 1. He was informed on Saturday at noon that he was going to be fired. It is difficult to stick to your unwavering decision to return. – the second sentence is questionable. /? He appointed Mr Hugh. – the position of the prepositional phrase changes the meaning of the sentences. 2. / ?Susan told that she had just been fired to her mother. 3. I was not in fact speaking like a moralist. Susan told her mother that she had just been fired. 7. owing to the clause shift process that characterizes it. It would of course be rash to draw a general conclusion from these observations. 8. for these lessons will unfortunately not help anyone to become wiser. / Susan burnt to the last page the letter she had just written. since the 334 . without trying to protest too much. / He appointed Mr Hugh prime-minister. As they will try to change your desire to find out more and many other things you might feel. It is less ambiguous than the first. Neither am I one of those who will say: ‘I dream so that summer could last for eternity’… and I believe that it is much better to be content with your lot. – the second sentence has undergone clause shift. I am not one of those that will seek and find lessons everywhere. 4. who had just returned from Africa. because it is less ambiguous.

? I considered to be outrageous what he had done to his wife in front of so many people. They dismissed as unrealistic Mr Hugh’s proposal to build a new hospital. 6./I found disgraceful Susan’s behaving like that in public. / I considered what he had done to his wife in front of so many people outrageous. 7. extraposition is obligatory here. – both sentences are grammatical owing to the unequivocal meaning of the adverb ‘as’. 5. so there is no need for extraposition. The last two sentences are grammatical because there is no that/to complement involved. /*I found disgraceful for Susan to behave like that in public. *I found for Susan to behave like that in public disgraceful. – both sentences are grammatical. / I considered outrageous what he had done to his wife in front of so many people. although the third one has not undergone clause shift. – the presence of the infinitive ‘to be’ in the first sentence creates confusion with respect to its subject. He sprinkled with water the pavement he had been cleaning. As we have already shown in a previous exercise.Key To Chapter Seven Practice material dividing the main verb from its obligatory predicative adjunct is too heavy. 335 . / He sprinkled the pavement he had been cleaning with water. /I found Susan’s behaving like that in public disgrace. The second and third sentences are grammatical./ I found it disgraceful for Susan to behave like that in public. / They dismissed Mr Hugh’s proposal to build a new hospital as unrealistic. 8. but the position of the prepositional phrase influences the meaning of each sentence. This is possible because the adjective ‘outrageous’ cannot be related to the preceding material and does not give rise to ambiguities. – the first two sentences are ungrammatical because the idiomatic construction ‘find + it + adjective + that/to clause’ is not complete.

– subject. – complement that clause. . – adverbial of sequence/result. – relative 5. extraposed 7) The truth is that we haven’t met them. (Iris Murdoch. – complement 5.adverbial of sequence/result. – prepositional object.relative Activity 9 1. – direct object. – predicative 12) He loved her to such an extent that he could give his life for her. The proposal that they came up with was no better than hers.prepositional object. required by deverbal noun 6) John made it clear that he disagreed. required by adjective + preposition 4) The idea that men from Mars were landing was absurd. ibid. . correlated with degree word 13) The shock of having been found by Dorina in Mitzi’s arms first prostrated him with such a sense of uncleanness and shame that he could not face his wife. extraposed 10) She was so careless that she left the door unlocked. – relative 3. – predicative 8) I am afraid that I have to go now. extraposed 3) They are not aware that they are in a dangerous position. ibid. for better or worse. .His idea that men are smarter than women led him to total ruin. The order that he had given was instantly disobeyed. required by deverbal noun 336 . coordinated. they were chained to each other forever. required by adjective + preposition 9) It struck me that the bus was behaving pretty strangely.) adverbial of sequence/result. correlated with degree word 14) It had also produced the certainty that they belonged together and that.We discovered that our map has disappeared. – direct object 2) Was it true that she was ill? – subject.) complement that clauses. correlated with degree word 11) The suggestion was that they should leave at once.complement 4. The idea that he had had earned him good money. (Iris Murdoch. Their proposal that he should run for Congress was the best ever.Nadina VIŞAN Activity 8 1. – complement 2. His order that all the men in the village should be killed was instantly disobeyed. .

– the same as for the first two g) John thought that Harry ran. f) Montreal plays Boston tomorrow. since it introduces a subject clause 4) I hate it that you won’t be with me. the verb of propositional attitude is a rare verb 3) That such things still happen is no wonder. – a) and b) are indirect speech 337 . – that deletion is possible Activity 11 1 a) John heard that Mary is pregnant. that deletion is obligatory. – the same as for the first two e) John said that Harry will leave. h) John thought that Harry had run. d) John said that Harry was leaving. b) John heard that Mary was pregnant. b) John thought that Montreal played Boston tomorrow. – that is obligatory 2) They chortled that it was only a joke. – that is obligatory. you want me to believe. a) John said that Harry was leaving tomorrow. – that is obligatory. that they were not too late to leave. c) *Harry was leaving tomorrow. – the first sentence is possible because the subordinate reflects a situation that is still available c) John said that Harry is leaving. – that is here obligatory because the paranthetical clause intervenes between the conjunction and its main verb 8) I reminded them that they had to leave. – that is obligatory 7) They maintain. – g) is different from h) in that Harry’s running is a habit in g) but an anterior event in h) 2.Key To Chapter Seven Practice Activity 10 1)I didn’t get the message that they were coming. being part of an extraposed structure 5) Where would you guess that he went? – that deletion is possible. e) Harry is leaving tomorrow. d) *Montreal played Boston tomorrow. – that is obligatory.(Compare to: *Who did they imagine that wanted to go? – in this case. for otherwise the sentence would have a double subject) 6) The fact that they were unprepared leaked out. f) John said that Harry would leave.

I knew that poor Chris believed he was of royal blood. – both sentences are grammatical. a) John said that his car *has run out of gas. John told Mary that she should bake a pie. a. – a) is excluded because the subordinate verb phrase needs to show anteriority to the event expressed by the main verb. b) is possible because the subordinate expresses a situation still available at speech time 7. – grammatical sentences. – b) is impossible because it is irrelevant (unless Mary suffers from amnesia) – so the sentence is pragmatically wrong 338 . John told Mary that she had baked an excellent pie. / b) John said that his car is out of gas.Nadina VIŞAN formulations of e) and f) but not of c) and d) which are impossible in isolation because their past tense is not compatible with the deictic time adverbial 3. as is apparent from the larger co-text 8. in a) the Past Tense Past Perfect rule is optional because the subordinate verb phrase expresses an event not a state 5. *John told Mary that she had baked a pie. – sequence of tenses is observed 6. Look the dipstick shows oil right up to the full mark. – the present in the subordinate is excluded because it does not reflect a state of facts available at speech time. b) It was objected that people had left the meeting the day before because coffee had not been provided. sequence of tenses is observed 4. – sequence of tenses is observed 9. c. b. John indicated to Mary that she should go to bed early. a) She thought that Maggie arrived the day before b) She thought that Maggie had arrived the day before. a) It was obvious that everyone would leave if coffee was not provided at the meeting next day. But John mumbled that his car was/*is out of oil.

present perfect instead of past perfect. cenuşii şi albe. All these birds and others Ruby remarked upon during their passage to town. prepeliţe.Key To Chapter Seven Practice Activity 12 a) The brightening sky was busy with resident birds and with traveler birds moving south ahead of the season: various patterns of duck. Ruby considera că ciripitul lor era la fel de grăitor şi de încărcat de înţelesuri ca şi vorba oamenilor şi susţinea că momentul ei preferat era primăvara. geese both grey and white. hawk. când păsările se întorc cântând cântece prin care povestesc pe unde-au fost şi ce-au făcut în timpul în care ea a rămas să locuiască aici. present instead of simple past. ciocârlii şi şoimi. quail. Compare the present perfect form they’ve done to the past perfect she’d stayed here. lark. Translation: Cerul care se însenina era împestriţat de păsările de prin partea locului precum şi de păsări călătoare care zburau către sud în ţările calde: diferite soiuri de raţe şi gâşte. finding a thread of narrative or evidence of character in their minutest customs. Ruby assumed the twitter of birds to be utterance as laden with meaning as human talk and claimed to like especially the time in spring when the birds come back singing songs to report where they’ve been and what they’ve done while she’d stayed right here. finding much worthy of emulation in their outlook on life. Toate aceste păsări şi multe altele fură obiectul remarcelor lui Ruby în drumul ei către oraş. b) When three crows harried a hawk across the sky. şi ea descoperi câte ceva de povestit sau vreo trăsătură de caracter în cele mai neînsemnate obiceiuri ale acestor vietăţi. Ruby expressed her great respect for the normally reviled crow. While the first is possible because of the generalization. She noted with disapproval that many a 339 . the second is necessary because it refers to the character’s speech situation. One of the few times when present perfect appears in close association with past perfect. – generalization on habits of birds.

o modalitate voită de a învinge ceea ce se presupunea a fi o înclinaţie naturală către amărăciune şi melancolie. He fell back bleeding great gouts of heartblood. A companion stooped and cradled his 340 . Ruby îşi exprimă respectul deosebit pe care-l avea faţă de atât de ponegrita cioară. due to the presence of the factive verb in the main clause. as evidenced by its drear plumage. She told a long and maudlin story she had read about a recent battle. – the Present --Past rule is optional in this case. a dashing young officer was grievously wounded to the chest. Toate aceste însuşiri reprezentau pentru ea geniul cioarei. It was fought – as they all were lately – against dreadful odds. She admired their keenness of wit. lipsa de vanitate. după cum o sugera penajul lor cernit. Ruby le admiră spiritul ager. Crows will relish what presents itself. slyness in a fight. a situation that is similar to the one in the examples under (a). Ciorile însă se îndeamnă să prefere ce li se pune în faţă. which was a kind of willed mastery over what she assumed was a natural inclination toward bile and melancholy. love of practical jokes. The generic present is used in this case. which is to say Mrs McKennet found the fighting glorious and tragic and heroic. All of these she saw as making up the genius of the crow. c) Their talk turned to the war and its effects. lack of pridefulness. and Mrs McKennet held opinions exactly in accord with every newspaper editorial Ada had read for four years. Noble beyond all her powers of expression. firea glumeaţă şi viclenia în luptă. găsind că concepţia despre viaţă a acestei păsări era demnă de urmat. Translation: Când cele trei ciori începură să urmărească un şoim pe cer. its obvious fictitiousness apparently lost on her.Nadina VIŞAN bird would die rather than eat any but food it relishes. Mai observă cu dezaprobare că multe păsări preferă să moară de foame decât să mănânce altceva decât hrana care le place cu adevărat. As the battle neared its inevitable conclusion.

încercând să-i uşureze chinul. the young officer. but then she found that the corners of her mouth would stay down only with great trembling effort. cum de altfel se întâmpla mai tot timpul în ultima vreme. But as the battle raged around them. because it is clear from the larger co-text that the fight could only have been anterior to the time of the main story line. iar doamna McKennet îşi exprimă opiniile în acord cu toate articolele de fond din ziare pe care le citea Ada de patru ani de zile. un tânăr şi chipeş ofiţer fusese rănit grav în piept. with the hammer snapping on empty loads. Însă pe măsură ce fură împresuraţi de iureşul luptei. Un tovarăş al său se oprise şi îi ţinuse capul în braţe. Translation: Îşi îndreptară apoi conversaţia către război şi efectele sale. and he had drawn a crowd with the rage in his voice. He had fought hard through the war. He died erect.Key To Chapter Seven Practice head to soothe his dying. îşi scosese puşca şi îşi adusese contribuţia la ultimul schimb de focuri general. in the very act of expiring. he claimed. Ada developed an itch just to either side of the nose. exact când urma să-şi dea sufletul. ceea ce însemna ca doamna McKennet găsea că lupta lor era glorioasă. Atât de nobilă încât nu avea cuvinte să o descrie. Povesti apoi o istorie lungă şi lacrimogenă pe care o citise despre o bătălie recentă. El căzuse pe spate. d) He talked in the urgent meters of a street preacher. iar puşca sa continuă să tragă până rămase fără cartuşe. din inima sa prelingându-se picături mari de sânge. Had killed many a Federal and had taken a ball to the shoulder at 341 . tânărul ofiţer. Pe măsură ce bătălia se apropiase de inevitabilul său sfârşit. rose and drew his pistol and added his contribution to the general gunfire. Oamenii luptaseră în ciuda sorţilor potrivnici. tragică şi eroică. se ridicase în picioare. a cărei dimensiune fictivă nu păruse să o impresioneze. […] During the latter stages of the tale. – the Past ----Past Perfect rule is optional in this case. She touched the places discreetly with her fingertips. Murise în picioare.

When the boys saw that mother had left. Activity 13 1. to finish my drawing. had a bad eye and was wearing a sailor’s blue shirt.Nadina VIŞAN Williamsburg. around seventeen or eighteen years old. în închisoare. and all he did by way of crime was unvolunteer and walk home. Notice the use of a perspectiveshifting time adverbial (now). şi adunase o mulţime mare de oameni cu mânia ce-i răsuna în glas. But when he reached me. I knew that no matter what words I would pick. For I had this dreadful feeling that something bad would happen. A short while later. 342 . Luptase din răsputeri în război. nor could they express the joy I felt because the time had come for me to make that announcement. One of them. Nu fusese chemat la arme ci se înrolase voluntar. How can I explain? I just felt shy. His sparse hair was full of dandruff. When he saw me. Now here he stood jailed. Omorâse mulţi yankei şi încasase un glonţ în umăr la Williamsburg. war hero though he was. And they might just hang him. – similar situation to the one under (c). they gathered around my desk. Însă îşi pierduse nu de mult încrederea în acest război şi îi era dor de soţie. şi nu făcuse decât să se “dezroleze” şi să se ducă acasă. susţinea el. he closed the album. which turns the reader back to the time of the main story line. He had not been drafted but had volunteered for the fighting. Translation: Vorbea cu modulaţiile înaripate ale predicatorului de pe stradă. They all had their hands in their pockets. I realized I could not tell him the big news. But he had recently lost faith in the war and he missed his wife. Acum stătea aici. Şi probabil urma să fie spânzurat. mother went home and I was left alone. 2. they could not convey all that I wanted to tell him. the oldest. jumped off the bench and ran towards me. deşi era erou de război.

And yet she ended by feeling good about the thought that he cared so much about her opinion and instantly had this tender wish to soothe him. She even forgot about the late hour and the impropriety of it all. which had prompted him to do such an awkward thing. She looked at him in wonder and in spite of the fact that she could not see his face because of the dark. 4. or if she would do so again.’ 5. ‘I am afraid I have to tell you that one does not talk to Angela’s sister too long. he could only think of the fact that she had written 343 . ‘As it is common knowledge that she is an idiot. she could still see that he was trembling and she didn’t know what to do : laugh because he had woken up in the dead of the night to propose to her. for a longer stay that would do both a power of good. Albu whispered in Matei’s ear. to show him that he was paying too much attention to some inconsequential mean acts.’ Mr. for her vineyard. one might think that you sought refuge by her side. 6. He hardly noticed that she had left him and he didn’t wonder why it was that she had come to see him. So when coming from her lawyer she – who had been lying in wait for him – slipped a piece of paper in his hand. or fear his rage. in which he read that at least for a while they would have to stop seeing each other so they would not fall prey to some vulgar illusion that might cost them dearly and knowing that he could not help visiting her she had decided to leave town for a while. He feared that the confession he had made to her sprang from wounded pride and he regreted his suspicious nature. such an inconvenient dangerous gesture.Key To Chapter Seven Practice 3. he had suddenly acquired the ability to see things consistently. The mere fact that she had been there overwhelmed him. And yet it was strange that he had thought he would make himself more interesting to her by accusing himself of such unpleasant things. brightly and closely. as if he had been drunk. He was happily surprised at what he could see in himself. All his senses were now keen.

7. that he did not notice Urmatecu’s inquisitiveness or derision. The last time when we met here you scared me. but he could not find it in himself to ask her what it was that she knew. it meant that he would approve of him from then on. with warm praise for the fact that Bubi had felt himself called and indeed had seen it his duty to take part in their work and responsibility. don’t you ? I believe you did not tell me the whole truth. saying that the brightness of a young mind and the influence of an education abroad was unquestionably apparent. But what Bubi did not really see in this development was that he had not beaten Urmatecu as he had planned. 10. 8. Then he applauded the new idea to build a factory. have you never had one of these crazy passionate dreams for the pursuit of which you should pledge your whole life ? Matei thought it wiser to beat a retreat. 11. 9. he would achieve his goal and be a victor. And if things were so. Bubi’s delight in his father’s unexpectedly reasonable attitude was so great. You know it is not nice that a young man such as yourself should be unambitious and have no ideal. Matei thought that his mother knew a lot about the reasons of Dora’s departure to the vineyard. And what he had not found out (for Urmatecu had done this fully knowing human nature and their circumstances) was the thick web of deceit in which he was wrapped 344 . thinking of him. Has it never occurred to you that you should become a Pasteur or an Alexander the Great. claiming you had no ambition for the future. that he was holding a piece of paper that had been touched by her hand and over which she had bent. but that Urmatecu had managed to set things the way he had wanted. If his father had finally shown him his whole sympathy. Neither he nor the old man would have ever thought of such a thing ! but Urmatecu held back his greatest joy expressing it only later.Nadina VIŞAN to him.

without putting anything in a note. And Iancu was quietly following the threads of a plan that was being woven in his mind. 13. where he would run to confess everything. more urgently than ever. Nevertheless there was one thing that he did not understand. We either sell them or we don’t. Of course my thought is that there is nothing we could do with these small estates. Next day news of Dorodan’s death came from the hospital. and fear that once again the opposition of his father and the new problems brought about by the mortgage might prevent him from achieving everything as planned. And at length he decided to send someone to the old baron. 14.Key To Chapter Seven Practice now. as he had felt he more close to her since he started to travel on this road of supreme honesty. 12. Urmatecu thought of the best course to take for a while. which secretly drove him. Urmatecu read all this on his face and smiled. Bubi was confident that she deserved his full confession. Then Bubi was also exhausted by the tension and nervousness he had experienced. towards Jurubita. He felt both joy for having emerged safe and sound from this and pride for having won this turn. exactly because now he was the object of Iancu’s cunning aversion. but instructing the man to carry word to everyone around concerning Urmatecu’s promise to arrive soon to clear every problem 345 . namely the impatience of this young man.

/ He was forced to send Tom on the front. grammatical. grammatical 5. grammatical 3. Everybody knew him to have been working as a plumber for more than twenty years. / they saw her leave. – simple infinitive. grammatical 7. She needed a stick with which she to beat up the old man. 9. It was nice for her to have a dog as a friend. It is vital this factory to be reopened. the perfect aspect is required by the ‘for’ phrase. – simple infinitive. 346 . . It was an awful thing to be sitting there abandoned. – infinitive continuous. To be looking at her for hours seems his favourite pastime. / He forced Mary to clean her bedroom. He to be looking at her for hours seems his favourite pastime.simple infinitive. – simple infinitive. . grammatical 2. grammatical 6. – perfect infinitive. / They hear him sing two patriotic songs. or a for-to infinitive should replace the subordinate) 4.Nadina VIŞAN KEY TO CHAPTER EIGHT PRACTICE . / He had Mary clean her room.ungrammatical (a ‘that’ clause should replace the subordinate) 8. grammatical 10. It is vital for our factory to be reopened. / I was often allowed to leave home/ let leave home. She reminded him to pick up the flowers for Susan’s birthday. – infinitive continuous. / He helped them lift the heavy parcel. – ungrammatical (either a ‘that’ clause. It is nice she to have a dog as a friend.ungrammatical Activity 2 : They made me take Tom to school..INFINITIVE COMPLEMENTS Activity 1: 1. / She noticed him eat a whole chocolate bar.

– Test: They asked her. / In order to fully understand what that book is about. – Test: He persuaded her.Key To Chapter Eight Practice Activity 3 : She wishes to really achieve world-wide recognition. / He is believed to have known her 347 . Test: *I allowed them. Test: *I would love them. \ I allowed [them to come. / The unknown assassin seems to have committed another murder on the sixth floor. \ She wanted [him to leave. \ They tempted him PRO to leave. \ She promised him PRO to leave. / He went abroad to better study modern educational strategies.] – Accusative + Infinitive. / He is believed to have seduced the daughter of the millionaire who is living next to us. – Test: They tempted him.] – Accusative + Infinitive. / I taught them to speak and spell correctly. / To be stupidly tempted to sell your place for practically nothing is the very thing we all fear. / I want to never see you again. \ They did not wish [her to come back. Test: * I would like people. / It was crucial for him to listen to all her confession. Activity 4: I would like [people to visit me every day. \ They convinced her PRO to come back. / He is known to have attempted to commit suicide. – Test: They convinced her. Test: *They would have hated her. \ I would love [ them to come. / It is not too late for him to learn. \ They really asked her PRO to come back. \ They would have hated [her to come back. Activity 5: He seems to have robbed all the banks in the neighbourhood. / What happened forced them to suddenly become aware of the problems they had.] – Accusative + Infinitive. \ He persuaded her PRO to come.] – Accusative + Infinitive. Test: *She wanted him. Test: *They did not wish her. you need to try harder. ] – Accusative + Infinitive. – Test: She promised him.] – Accusative + Infinitive.

/ He came back from his trip only to find his wife in a compromising situation. .obligatory subject control verb 348 . / Oh. / I have never known how to behave in her presence. / He is easy to live with. / The persons without a passport are asked to go to the authorities. / I want you to leave my house. . / He is easy to talk to. I don’t need you or your services. Activity 6 Oh. / He is hard to stand. Activity 7 I presume you do not want to figure in my life merely as a pest. / I have a word to tell you. – obligatory subject control verb / I do not intend to tell him that myself. not to miss the train. / She happened to come by so I invited her to have a cup of coffee. . / I want to tell you what I think of you.obligatory subject control verb / And now he refuses to see me and has written me a disgusting missive. / He is young enough to start again.obligatory subject control verb / … and when you have done so there is little doubt but that they will advise you to your own country at once.obligatory subject control verb / I have no wish to uproot ourselves at our age and no inclination to return to a part of the world which has for us only the unhappiest of associations. to think he used to play the violin so beautifully !/ The grass was too wet to sit on. .Nadina VIŞAN for years. – obligatory direct object control verb / I hope to call on you and your husband a day or two after the funeral. to be young again… to be able to enjoy life to the full…/ He bought himself a ticket in advance. / She is heartless enough to be able not to give him the money for his flat any more. / To make a long story short. / You are to blame that the factory exploded. / She is rich enough to afford a new furcoat.

and as if they didn’t know what life was about. 1 – PRO. 1] A little crossly. the herd instinct was very strong in him. In so far as he was a snob his snobbery only operated within his own social group. She was even inclined [ PRO to remain in the bedroom with us 3]. Direct object b) During the visit Harold’s own outlook had undergone a good many changes. Harold. for Alec belonged to no group or social stratum. Subject. It was natural to him [PRO to feel critical of another environment than his own 1]. they had depressed and fuddled him. extraposed 2 – PRO-to. he didn’t envy those above it. 1 – PRO-to. coordinated with 3 c) I obliged him [PRO to recopy twice the episode of his first inspection of me aboard the Zahir. who wasn’t used to men with moods. [he 3] appeared [to have the freedom of several 3] but [to be indigenous to none 4]. Prepositional object 2 – Accusative + Infinitive.Accusative + Infinitive. he hated [anyone to comment on it 4]. though he tended [PRO to look down on those below it 2].Key To Chapter Eight Practice Activity 8 a) Harold persuaded Alec [PRO to let 1] [him drive them home 2]. 349 . thought that the best and kindest policy was [ PRO to ignore Alec’s 3].to. Object 3 – Nominative + infinitive. Predicative 4 . Marjanah told me [PRO to spend the night with him as well 2]. And this was especially the case with Alec and his wife’s outfit. Subject 4 – Nominative + infinitive. Both seemed to him a little unreal. Direct object 3 – PRO –to. so that we might get to the future and have done. The drinks hadn’t cheered him up. If he himself was out of spirits. Subject. He suspected hostility at once.

PRO controlled by ‘him’. One day. as are the questions you ask if you want your story to have a meaning. if you want all these vague candid truths – that you create fearfully. sit for days within these frozen walls and all there is for them to do is to knock against this partition. f) The passing time is important. PRO controlled by ‘she’. adjectival adjunct 4 – PRO –to. adverbial of purpose Activity 9*: a) The poor mother felt heart broken to think that in a month’s time her house would be empty. what they manage to tell each other as well as the circumstances in which they communicate are clearly not like when you dial a wrong number. but you need to have a very special nature to let this happen to you right when this choir is singing. man and woman. but her husband cautioned against becoming of a jealous and suspicious later. we seem to forget about our own pain. 1 – PRO-to. But when we need to comfort others. the man might be tortured but he would not tell you. elevator rides are much too short to terrify you with the idea of fatality. more believable than evidence itself. 350 . direct object 3 – PRO –to. e) When two persons. excitedly. PRO controlled by ‘me’. And you might also be hit and humiliated. slowly. object 2 – PRO –to. so ashamed and reluctant for having been forced to do so – to come back to you with every sound you make. more meaningful. or better said.Nadina VIŞAN [PRO to make sure 4] we attended strictly to business. PRO controlled by ‘she’. b) The effects of a principle are hard to estimate. c) Unlike plane trips. true. d) Why is he so sad? How could he be helped not to look so grim? Is there anyone who doesn’t feel alone? In any man’s life there is a moment when he feels like hanging himself. cautiously.

for there is no shame in it when need drives you. I am indeed praising my own merits. or. in that moment of exquisite happiness of early love. It was impossible for the weaker ones not to move a hand or a foot. to live only with your coughing. I am looking for a husband to love and obey. g) He didn’t know what to do to stop her from crying. 351 . Mrs. But it was much easier for him to forget about his being right. for instance. which he had already forgotten. since this situation existed only by opposition with things that almost every man keeps silent about in his private talks with himself. You have to understand once for all that I cannot live like a hermit. That spot where your head is screwed on your backbone hurt us. tickled by the trickles of sweat. that you are young. Would you like me to look at you transfixed. perspiration would start trickling down our cheeks and behind our ears. my wish being only to please and serve. not to want to wipe it off. even when this love is hurried. S. Stroescu. He had not been able to leave Dr. These people invited us… and the man is your boss. j) Paul Achim was not yet ready to remember Dr. in the street. If it was summer. h) I want us to go. And I would care for this man so deeply.Key To Chapter Eight Practice To say. Although that talk deserved to be remembered. k) With this considerable dowry. That is it. while swearing to change my way of life. although the man would have really wanted to be left alone. But Paul Achim had lived for two decades with the express desire of never remembering it. your spasms and your chest pains? i) The idea that we shouldn’t move exhausted us and our heads would start shaking. all down our neck. And to actually start to believe you are so. Moroi says heavily. not even those parts where he had been half-right. or their talk that night. as he had appeared to him in the rain.

for that’s the door people get off by. m) Their most diabolical invention was to make a suspect out of every man: to make people suspect each other – that’s where their power lay! n) They entered the passage. here I am with all of my own. ready to submit to any demand. I mean to say that I am looking for a husband to be protected commanded and respected by. as if he were afraid of the questions that in fact she never asks him. If you will have what I can give you. l) But she doesn’t have time to reach the last door of the tram and she won’t get on it through the front door. without putting myself on sale (for this would mean relinquishing your fortune to matchmakers). 352 . or to speak so fast. no matter what. rather than a lover to be served and cursed by. poor Muti. every Bucharester knows it. haphazardly. met by squalor and terrible smells. for no one can mediate better than the parties involved. they knocked at every door… only to find out that Muti’s carpenter had passed away a week before. she was suddenly so shocked. She isn’t so old as to use the exit door to get on the tram.Nadina VIŞAN In a word. o) There’s no special reason for him to avoid her eyes. Well.

/ Jim got the engine started in the twinkling of an eye./ Don’t keep him waiting./ Would you like your nailes varnished ?/ ‘So where did you find such a roomy wardrobe ?’ ‘I had it made. so that it always made her restive to see someone else riding a good horse. what have you been doing all day?/ I’ll have you shut up if you can’t keep a civil tongue in your head. as she had seen it last passing her in the Green Park. and was rather disconcerted to find her Uncle Lionel waiting for her there. / In a short while she managed to bewitch him so completely that she had him eating out of her hand./ He was discovered lying flat behind some crates. / Nobody guessed that only a few days after this discussion they were going to have their house broken into. 353 . Accusative + present participle / She went into Adrian’s after leaving him.’ / Why did you leave the water running ? / I’ll have the house arranged in a second. / The one talking to Maria right now is my brother./ He went to have a tooth pulled. Activity 2 Riding was something of a passion with her. / You didn’t change the baby’s diaper. / They found it thrown in a corner. – Attributive past participle. – Accusative + present participle/ We might possibly get the damages agreed at a comparatively nominal sum./ The blow left him sprawled under the table./ She sent him shopping. – Accusative + past participle/ And before her suddenly closed eyes came Wilfrid’s face.ING COMPLEMENTS Activity 1 I’ll have you arrested if you keep bothering me.Key To Chapter Nine Practice KEY TO CHAPTER NINE PRACTICE . if you put in a defence and then didn’t appear.. with its lips drawn back. badly beaten and bloodied. – Adverbial present participle (preceded by conjunction).

– As she was running into the room. feeling in her whole being the vibration of her pride and her own. In this chapter the characters have an unintelligible conversation.She didn’t want to hear the story again. Having looked through the fashion magazine. Attributive present participle. they began quarreling about how to divide it. having heard it all before. a rug caught her foot and she fell. 5. the people were wakened by the sound of breaking glass. 4. – Accusative + past participle / My Lord. he sat down to his own dinner. Knowing that the murderer was still at large. 10. 9. 7. I slammed the door of my room. having been uprooted by the gale. Having been punished by mother for my mistake. Accusative + present participle / In any case. Having fed the dog. Sleeping in the next room. 2. she caught her foot in a rug and fell. I was astonished at what I saw. 6.Nadina VIŞAN Accusative + present participle / I shall vow that towards the end of the voyage the co-respondent was seen coming out of the respondent’s stateroom.Running into the room. – Nominative + present participle / Dinny. Activity 4 1. heard the slow rich voice striking in behind her. Turning on the light. The tree had fallen across the road. before resuming my cross-examination of the respondent. lying face downwards in a sea of mud. 8. I was extremely reluctant to open the door. – Adverbial present participle (preceded by conjunction) Activity 3 1. – Attributive present participle. you gave instructions to have your wife watched. I realize that my clothes are hopelessly out of date. Finding the treasure. The participle is misrelated to the main clause for the simple reason that the subject of the participle does not 354 . 3./ Running into the room. a rug caught her foot and she fell. sitting taut between her father and her sister. I should be glad to recall the petitioner.

4. the country seemed entirely unfamiliar. / Getting out of bed. wooden-headed. stony-hearted. 2. my hands often get very cold. fishy-eyed. the news that I had won a scholarship astonished him. I often get very cold hands. I let it out of the room. one of the eggs broke. – As he was tied to the post. narrow-minded./ Reading in bed. – As I was sitting in the dentist’s chair. 11. bald-headed. – As the dog was barking furiously. the sea was tossing the post up and down. – When I read in bed. 5. a pot of paint fell on my head. Activity 5 Fair-haired. – As he was climbing down the tree. 10. it seemed to him that the film had been exceptionally bad. lion-hearted. the country seemed entirely unfamiliar. Riding in the first race. Reading in bed. Tied to the post. a pot of paint fell on my head. and this phenomenon gives rise to ambiguities. Knowing me to be the fool of the family. 7. he was bit by a scorpion. Leaving the cinema. empty-headed. many-coloured. open-minded. a scorpion bit him. Dropped by parachute. his horse fell at the last jump. – As he left the cinema. 12. he was astonished at the news that I had won a scholarship. – As he knew me to be the fool of the family. Barking furiously. Getting out of bed. – As I was passing under a ladder. – As he was riding in the first race. an idea suddenly occurred to me. 6. the sea was tossing it up and down. Sitting in the dentist’s chair. – As I had just been dropped by parachute. broad-shouldered. – As he was getting out of bed. 355 . my hands often get very cold. Passing under a ladder. the news that I had won a scholarship astonished him.Key To Chapter Nine Practice identify with that of the main clause. 3. / Climbing down the tree. cloth-covered. an idea suddenly occurred to me. his horse fell at the last jump. 9. he broke one of the eggs. I let the dog out of the room. one of the eggs broke. / Knowing me to be the fool of the family. three-coloured. sharp-eyed/minded. 8. red-handed. Climbing down the tree. a scorpion bit him. it seemed to him that the film had been exceptionally bad.

7. (find) 6. admiring the artist’s skill and eye for detail.I fell on the ice. produced by S. shaven head.Nadina VIŞAN quick-eyed. were taken to hospital. bounden duty. graven image. Activity 7 1. shrunken stream. / People taking books out which haven’t been stamped will be banned. (take) 2. 356 . stricken deer. injuring my arm. mown grass. Activity 8 1. / Three people. lighted candle. was today taken back to prison./ Power stations producing enough energy to supply several towns are soon to be built on the south coast.Spielberg. The film. (produce) 3. injured when their car crashed on the M1. rotten plank. straight-shouldered. is expected to be a great hit. / Many old people. are in grave danger of extinction. Crops grown under glass mature more quickly than those in the open. (injure). / Thousands of people went shopping in the sales today. open-hearted. roast meat. eagle-eyed. / Farmers growing such crops can therefore catch the early markets. (grow) 4. hunting for a bargain. shorn lamb. drunken man. the shoulders barely hidden by lace. (admire) 5. hidden meaning. ill-gotten wealth. admired for their elegance and precision. are having difficulties in making both ends meet. are sold throughout the world. The escaped prisoner. dark-skinned. / Swiss watches. (hunt). hunted for their valuable oil and meat. Whales. finding that their savings have been eaten into by inflation.Books taken out of the library must be returned within three weeks. Her figure had full round curves: the tendrils of hair hanging on her forehead and around her bared ears. found hiding in a barn. I stared at the canvas for ages. (other combinations are possible as well) Activity 6 Molten lead. sunken eyes.

he were struggling for breath. always seized by doubts/ beleaguered with doubts/ struggling with doubts. acknowledged and welcomed by the woman he desired. yet left them room to sway free. 357 . the hips bursting from the tight bodice that bit into them. its scales scraped off by the knife. the urgency of those words cleared Bubi’s elation/euphoria away. And his soul. all this passed through Mistress Mita’s skilled hands who would lay them out carefully. flat and soft. hovering uncertain and soft. 4. He suddenly felt surrounded by some unknown long-forgotten danger which was now assailing him. he started peering anxiously around as if. the twice rinsed vegetables. and moreover. Although the moment was deeply disturbed. streaked with yellow veins of fat. the fish. 3. suddenly suffocated.Key To Chapter Nine Practice the breasts squeezed by the tightly fitting garment. and the puffed pastry beds. with its sickening smell of scalded feathers. freeing the old man’s shoulders from his clasp. a strange thrill shot through Bubi. forcing him to ponder over their meaning. thrown in the pots. the carved chicken. She was surrounded by all that was going to turn into a rich meal: the red meat. barely perceived under the rich folds of fabric. would cast on the woman’s face and figure shadows and colours that kept dancing and relighting her curves. now taken down. in charge of his house and lands. So. then put up. After a while. sprinkled with sticky flour. bake them. It seemed to him that Dorodan’s refrain sounded like some mysterious prophecy. was now awakened and driving away all its strength by its hesitations. the feverish enthusiasm he had felt got drowned in the deep murky waters of doubt. A parasol. He felt close to his father. 2. boil them. seeking some promised land.

/ That company specializes in manufacturing office furniture. / I told him not to bother putting things back./ It seems you’re rather keen on pointing to other people’s shortcomings. / She should assert herself and abstain from smoking in restaurants and other public places. / I asked for legal advice before deciding on taking legal action. / You ‘re probably fed up with doing the same thing every day. the swimmer was able to cross the channel in record time. Gambling is his favourite pastime. / We had to put up with his being rude throughout the trip. / I am sorry for being so late. / John was severely reprimanded for bullying younger boys./ The answer to the housing problem seems to reside in building new blocks of flats.gerund 5. / They saw no reason for not continuing as planned. / Did you apologize for disturbing him ? / I gave up playing football when I graduated from highschool. It was worth trying to continue the efforts. Activity 10 1. / Despite her having to struggle with the rough sea. What I don’t understand is you suddenly 358 . / The doctor advised me against smoking and eating fat foods. He smiled to hear her talking in that way. / The public was warned against the danger of walking alone through the park at night./ Who is responsible for locking the door and watching the building during the night ?/ You should think about saving money instead of hoping to win it by playing cards. – gerund (subject) 4. / After annoying the shop-assistant. – participle (attribute) 2. / I had to put off my leaving on holiday. / The judge was accused of not tracing clear goals for the jury. / Miners are always advised against bringing matches into the mine. / He prides himself on always being well-dressed. A stranger sharing the trip with us was bad enough. – Accusative + participle 3. /He’s not interested in bringing up his children.Nadina VIŞAN Activity 9 There’s no hope of finding any survivors afther the plane crash. he left the store without buying a thing. .

possessive ING (predicative) 7. – possessive ING (prepositional object)12. gerund shooting gallery / shooting star – gerund vs.participle vs. The idea of him/his going to Paris appalled her.Key To Chapter Nine Practice turning against me. – accusative ING (prepositional object) 14. The only reason for selling was the owner’s getting a new car. gerund (has a direct object) eating habits/ eating people – gerund vs. – gerund (prepositional object) 10. participle paying guests / paying guests to leave is wrong – participle vs. gerund (has a direct object) 359 . He said he favoured people having decent haircuts. – gerund (half or full. attribute) Activity 11 Chewing cow/ chewing gum. participle boiling water is a job I hate / I need some boiling water – gerund (functions as subject) vs. He admitted to driving the lorry recklessly. – Accusative ING (predicative) 6. I can excuse his being rude to me but I cannot forgive his being rude to my mother. The house is accustomed to reports being presented orally. participle swimming duck / swimming trunks – participle vs. – Nominative + participle 13. They were interested in a true vote being expressed by the people. – gerund (prepositional object) 15. 8. – accusative ING (prepositional object) 12. He was spotted talking to her. I was afraid that my answer might lead to him being charged for the offence. preceded by preposition). gerund pressing needs/ pressing people to answer questions – participle vs. participle crying game / crying woman – gerund vs.possessive ING (direct object) 9. She’s looking forward to having lots of children. The ceremony ended with his having to receive a trophy. – accusative ING (prepositional object) 11. . – gerund (attribute.

Croom to try to follow one.Nadina VIŞAN Activity 12 Men have as much patience for cool philandering as they have for shopping. take down her answer. – verbal noun (has of phrase) / The unexpected robbing of the bank didn’t pass unnoticed.verbal noun (has determiner. – gerund (has direct object and adverbial)/ Their looting and ruthless murdering was never forgotten.. hold up his pen and speak. Lady Corven.verbal nouns (due to combination with adjective)/ All newspapers commented on John’s robbing the bank. of phrase) / Cutting funds so suddenly came down as a shock. – full gerund (has adverbial)/ His sudden coming puzzled her. What was to prevent you from stopping another car and asking them to give you a lead into Henley?’ ‘I don’t think we thought of it. – verbal noun (combined with adjective)/ The massive cutting of funds shocked everybody in the company. so probably the first ing form is also a gerund through symmetry rules) / His coming there puzzled her.. – verbal noun (has adjective). – gerund or verbal noun. gerund (because of the adverbial that follows it. adjective. – gerund (full.’ Dinny saw the Judge look towards Clare. but they went by too quickly.’ 360 . And I realized how silly I was in not knowing that I was being watched.’ ‘Tell me. however appearances were against us. why did you defend this action?’ ‘Because I knew that. we had done nothing to be ashamed of. of phrase) Activity 13 a) ‘I remembered my husband say that I must look out for myself. – verbal noun (has determiner. adjective. also verbal noun through symmetry rules / Shopping can be a nice activity but shopping there can only be a mistake. I did ask Mr. has direct object)/ John’s robbing of the bank was widely commented on. ‘On that night in the car you were on a main road. my Lord.

and I thought it would be more awkward than just staying in the car. e) ‘I thought you’d never forgive me for asking at such a moment.’ ‘And do you still want to?’ ‘No. c) I think you’re splendid to want to be independent. Then. f) ‘The word ‘national’ is winning this election. and am beginning to realise what it means to poor devils to be turned down day after day. And I always had wanted to try sleeping in a car. I just used the word and they fell. It’s quite impossible for me not to be in love with you and to long to be with you all day and all night too. he addressed the note.’ 361 . So do look out for me about six o’clock tomorrow. d) Having looked up Sir Lawrence’s number in Mount Street.’ said Clare.’ Hearing that the new Member would be at his headquarters all the morning.Key To Chapter Nine Practice ‘In any case. There was so much coming and going round the doors that they did not like to enter. But I’m going to be as good as I can because the very last thing I want is to cause you uneasiness of any sort. I must go back now. he did not feel inclined to return to the Coffee House.’ said Clare. my Lord. ‘I do hate asking for things.’ ‘Always delighted for you to ask anything at any moment. what was there to prevent you from walking into Henley and leaving the car in the wood?’ ‘I suppose nothing really. and went out to post it himself. licked the envelope with passion. it’s overrated. ‘Especially when they go on ignoring you like that. ‘Where I went canvassing in the town they were all Liberals. only it would have been midnight before we got to Henley.’ b) Your uncle has been very kind to me and I shall simply have to call and thank him. but I’ll hope to see you again very soon. the sisters started about eleven o’clock. I spend all my time hunting a job. suddenly.

the very earth opening up (half gerund. Then he saw movement at his feet. village which is burning). shops which are collapsing) – he remembered seeing (PRO-ing. following the verb ‘remember’. elliptical here. direct object) – and then the ragged mouth reaching (half gerund. (participle. adverbial of reason) he would see somebody up there. direct object) towards him. gerund. attribute. attribute). slightly 362 . Has a complex subject) in the hole. down into God knows where. down. attribute. attribute). someone looking for survivors (participle. attribute) in a swirling motion. their edges crashing inwards (absolute participle.Nadina VIŞAN ‘Then you shall simply have to go on asking and after getting it you can go on to become whatever you wish. direct object for the main verb ‘remember’.’ Activity 14 k) He remembered entering the village (PRO –ing gerund. adverbial of time. The two sides were moving apart. The collapsing shops (participle. First the crack snaking (half gerund. attribute. attribute. …while their edges were crashing inwards). then the noise and the cracking stone. he thought it was dust caused by the disturbance. slowly rising (participle. … which was coming) from the huge hole that had wrecked the burning village (participle. functions as direct object) and then the ground. At first. It was like a mist. but then he saw it billowing up (Acc + present participle. l) The people above heard the cry for help coming (participle. stone which is cracking) and then the incredible sound of the ground opening up (participle. direct object) from below. He looked up towards the daylight. direct object) its jagged way along the concrete. the man and his bike disappearing (half gerund. after verb of perception. hoping (participle. The sight of the two children. the enormous split in the earth. direct object). direct object) the shops on one side collapsing (half gerund.

(John Galsworthy – Over the River) p) Mr. etc. (John Galsworthy – Over the River) n) Spying on other people (PRO-ing gerund. according to the books he read. She started coughing (PRO-ing gerund. adverbial of time) doesn’t really count. adverbial of manner) towards his chest. (John Galsworthy – Over the River) o) Accustomed to the shadowing of people on their guard (verbal noun. the open innocence they were displaying excited him in a slightly amused if not contemptuous compassion. cannot take modifier/adjective but works well with adverb: to their not meeting there. the chief occupation of the people of these islands. It seemed to be spreading along the length of the split. covering (participle.’ (John Galsworthy – Over the River) 363 . adverbial of manner) the girl’s head. adverbial of reason). has ‘of’ phrase). you.Key To Chapter Nine Practice yellowish although he couldn’t be sure in the gloom. has modifier and ‘of’ phrase) depends on the importance which others attach to their not meeting (gerund. early.e.). direct object) that his two young people were listening too. preceded by preposition): ‘Gee! He’s on us!’ with an interest which never prevented his knowing (full gerund. one. direct object). I’m sorry to emulate Em and suspect you of not eating enough. (John Galsworthy – Over the River) q) ‘Nothing so tiring as picture-gazing. m) The importance attached to the meeting of two young people (verbal noun. i. prepositional object. it had never occurred to him to look down on a profession conscientiously pursued for seventeen years. subject of ‘being’) being (participle. my dear. moving up (participle. Chayne listened to their manly American voices saying to each other (half gerund. PRO is interpreted as a generic pronoun. That sort of sparrow-pecking we did before going in (participle.

reluctant or not. (John Galsworthy – Over the River) s) Two little boys carrying toy aeroplanes (participle. And. attribute) a sudden whoop. Vaucher and I. the two Mamonas. So. whence fine-weather mist was vanishing. and then went riding (participle. attribute) on her cream-coloured cheeks. She finished what jobs there were. examining (participle. looking idly out over the Temple lawn bath (participle. mother. making use of the information supplied in this section: 1. attribute) to winter brilliance. adverbial of manner). adverbial of manner). attribute) stopped dead. we were all gathered in that room. adverbial of purpose) with her in the rain. adverbial of reason). and everything got suddenly animated. waiting for all that was to happen to really happen. adverbial of manner) her dark eye-lashes resting (participle. as if a signal announcing a beginning had been given. (John Galsworthy – Over the River) Activity 15: Translate into English.Nadina VIŞAN r) She might just as well have stayed on soaking in her bath (participle. preceded by preposition. (John Galsworthy – Over the River) t) Donford spent a quiet hour with Clare over her evidence. preceded by preposition. for Dornford was busy on an important case. yet leaving a few drops of blood behind. and not only in my imagination or theirs. Standing up. slanted on to her cheek. Young Mamona left the room without a word. they were ‘well-bred’ little boys without prospect of sticking (PRO-ing gerund. and sunlight. Dinny’s morning went in arranging for spring cleaning and the chintzing of the furniture (verbal nouns) while the family were up in town. Having a French governess (participle. and the little twitchings (verbal nount) of her just touched-up lips. which beckoned to 364 . a door was opened and as a servant entered. brightening (participle. attribute) pins into her or uttering (PRO-ing gerund.

Key To Chapter Nine Practice the eye with their hot foreboding red colour. Not so unimaginable though. about the safeguarding of all our achievements . his head almost touching the ceiling and a hand raised. and to Young Mamona. 3. closing my eyes. kissed her forehead. her back towards us. not deigning to show us this small courtesy at least. to Vaucher. a soaked burlap sack on his shoulders. pressing my eye-lids over the look lurking behind them. his disloyal apprentice. and smelling so hard of rain. for anyway. each carrying a wooden box. he found us sitting each in his place. it was raining heavily outside and from time to time they kept 365 . bending a little. without taking his sack off his shoulders. mother looking absent-minded yet knowledgeable. But all this is far away and yet unimaginable. too. as not to picture him hitting me shortly after. So when Old Mamona came in. about sparing no effort. Vaucher might have known that too. 4. 2. but looking as if he was greeting us or taking leave of someone. Entering our house on a Thursday. And then. sitting in his puddle. as he came out of his puddle and drew near Young Mamona in order to hit him. Vaucher began by beating Young Mamona under my careless mother’s eyes and my own. he went to mother and. together with the thought that some day someone would kill Vaucher. as mother had ordered him. who knows. And though I knew that person wouldn’t be me. He cast us a swift glance. about concentrating all our resources. killed by Young Mamona. who was sitting with eyes half-closed. Behind the servant and tripping over the departing Young Mamona came other two servants. sitting in the puddle of water dripping from his clothes. He was talking about gathering up all our strength. a sort of fear and indifference overwhelmed me. he looked like someone who did. And. yet who hoped that everything would turn out different in the end. in the year 1812. to me. let alone greet us or say something. and ended his life in the year 1821. I knew who it would be.

futile. and that guy who was talking sedately and me who was putting down the same old words… what if everything had started a long time ago without our even realizing it. And all around them was the great field 366 . staggering under the strong light and then letting themselves slide down as if they were slipping into a deep water whose bottom they didn’t expect to feel under their feet. everything seemed familiar. barrack. without even suspecting it… This was followed by people making suggestions. the truck left and they tried to look around and understand. 5. already seen and heard. one of those crisp chilly autumn mornings whose chill does not preclude the afternoon heat but prepares you for it and makes you feel it better. After the last man had descended and without any of them uttering one word. Reach that place they did one sunny morning.Nadina VIŞAN rubbing their eyes and their unshaven faces in order to stay awake. although I was there for the first time and had never seen those people before. stove. as an afterthought. ink-stained red table cloth with cigarette burns and all those men around the table who were listening while rubbing their unshaven faces. each pausing before jumping down. I thought : what if in the meantime the Danube had cut the island off and pushed it down the river. as if things had happened before and to no avail and I was sick and tired of seeing and listening to it. while the sentences kept flowing in that familiar way and the rain kept falling and the wind kept blowing. They got off the truck slowly. But. When they were finally alone they counted themselves once more : there were nine of them. long board table. of taking notes and rewriting them. And suddenly. wood pile. the truck stopped further by and somebody tossed a few shovels and rakes out of it – they could see only the wooden handles twisting in the air as they fell – and a voice whose harshness had been dimmed by the distance and by the droning of the engine told them that they were not allowed to explore or to come close to the villages in that area. the wind made the walls of the barrack rattle in an almost exciting manner and.

Key To Chapter Nine Practice of Baragan. The villages they were not supposed to come close to couldn’t be seen. The next thing was to go to the well. 367 . They could only distinguish a clump of trees – no more than a few hundred. The first thing they did was to gather the implements from the place where they had been carelessly thrown away.

Nadina VIŞAN 368 .

The Evolution of Grammar. Al. Les relations de temps dans le verbe francais.. 1994. eds. A. Revere Perkins and William Pagliuca. Bucuresti. Iclezan Dimitriu. 1982. Editura Universităţii din Bucureşti. Emile. Joan. TUB Cornilescu. 1964. Studies in Linguistics 13-1. 1996. Problemes de linguistique generale. 1. CUP. Bernard. Cornilescu. Bybee. TUB Curme. English Grammar. Benveniste. 2003.References Bauer. 369 . G. Caenepeel. Accuracy and Fluency. Cambridge University Press. 1966. Complementation in English. Aspect. The Creation of Tense and Aspect Systems in the Languages of the World. Tense and Aspect in Discourse.. 1976. Joan and Osten Dahl. Cornilescu. Gallimard. . 1994. Mimo and Marc Moens. A.University of Chicago Press. I.. Laurie. In Co Vet and Carl Vetters. English Word-Formation. . vol. Comrie. . English Syntax. Burnes and Noble. 51-103. 1983. Chicago. A. Institutul European Cornilescu. The Transformational Syntax of English. 1989. Temporal Structure and Discourse Structure. Bybee. Mouton de Gruyter.II. .. 1976.

. Longmans.. 2000. A Modern English Grammar on Historical Principles.K.1993. Part IV. . & R.S. Jones. Outlooks and Insights. Hewing. Iorgu and Valeria Guţu. Editura Fundatiei Romania de maine. P. A.A. Halliday. I. CUP. M. Harris. Bucureşti. Eschholz. Longman. Structura morfologică a limbii române contemporane. St Martin’s Press. 1963.. 370 .S. Fenn.Day. Otto. The ‘Past Simple’ and the ‘Present Perfect’ in Romance. 1959. 1987. Cohesion in English. 1987. Advanced Grammar in Use. Longman. Hassan. English Historical Syntax. 1968. Graver. 1976. Alexandru Niculescu. . 1931. Peter. 1982: 42-70. London. Iordan. Leo. 1961. Gunter Narr Verlag. 1968. Jespersen. Longman. Longman. CUP. New York. Advanced Grammar Practice. Martin. et al. Gramatica Academiei. Dutescu-Coliban. 1982. London and Copenhagen. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Progress to Proficiency. London. 1967. M. In Vincent and Harris. Bucureşti. R. vol. J. A Semantic and Pragmatic of the English Perfect. Taina. 1999. Richard. 1993.A. Tubingen. eds. An Advanced English Practice Course. Hornby. London. A Guide to Patterns and Usage in English. Graur. Bucureşti. Hornby. Alexandru. Tendinţele actuale ale limbii române. Denison. & Alfred Rosa (eds).. Aspects of English Morphology. Gramatica limbii române. 1968.

J. 1926. Number 3. (advanced). Serban. K.. Sue. Jim. 1993. in Fodor. Dordrecht. Nelson. Focus on Proficiency. The Perfect in Spoken and Written English. 2002. Foresman and Company. CUP. and Svartvik. 1992. An Introduction to Fiction.. 1991.. 323-352 O’Connell. From Discourse to Logic. M. 1970. S. D. An Outline of English Lexicology. M. 1973. H. E. 1931. Literature. and J. Groningen. J. Negation in English. 1990.. Kluwer Academic Publishers. Groningen Lipka. Grammar for English Language Teachers. E. A Grammar of Late Modern English. 1964. Transactions of the Philological Society. Part II. A Grammar of Contemporary English. 2000. Bauerle et al. & Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use 371 . Poutsma. Hans and Uwe Reyle. Schibsbye. 2000. 1982. Quirk. Poetry and Drama. London. Parrott. Tense in Texts. Kruisinga. Kennedy. Klima. Leech. G.. McCarthy.. X. Max Niemeyer Verlag Tubingen. eds. 1987. vol. Klein. English Syntax. vol. Hans and Christian Rohrer. I. . 1983. Greenbaum. Miller. L. The Present Perfect Puzzle. TUB. OUP. Wolfgang.Katz. CUP. 89:2 (2000). A Modern English Grammar. Scott. A Handbook of Present-day English. Kamp. Seminar Press.. R..J. volume 68. Language.Kamp.

Co. London. editia 1. Visan. Co. Lectures in English Morphology. Structures linguistiques et interpretations. Cambridge: Cambridge University Press. Henriette... Aspect Shift and Coercion. 1978.. Zandvoort. 1990. Carlota.Schwegler. Amsterdam. Editura Universităţii Transilvania Braşov. 372 . A Handbook of English Grammar. N. Mouton de Gruyter. a. Melanges de syntaxe et de semantique offerts a Andree Borillo. Natural Language and Linguistic Theory 16. 1992. e. A Diachronic Perspective with Special Reference to Romance Languages. Editura Credis. 347-385. A... Vet. Sentence Processes. Le passe simple. 2003.. 2003. 1957 and 1962. de Swart. In M. Conference on British and American Studies. Le passe compose: contexts d’emploi et interpretation. Smith. Cahiers de praxematique 19. TUB. Stefanescu. 1999. Rodopi. New York.. 2001. Vişan. Analyticity and Syntheticity. Vet. Modes of Discourse. le passe compose et regles d’interpretation discursive. 1998.W. Berlin. Plenat (ed. R. N. 2003. On the ‘Present Perfect Puzzle’ and How to Solve It. I.) L’emprise du sens.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful