ISL 4

ISL MINGGU 4

TING KO SHING

Jenis Item Ujian

 Ujian objektif

 Ujian subjektif / esei

Item Ujian Objektif
 Calon dibekalkan dengan satu tugasan berstruktur

yang menghadkan tindak balas dengan cara menanda, membulat atau menggaris gerak balas (respons) yang tepat  Jawapan pendek berbentuk perkataan, angka atau frasa.  Hanya satu jawapan yang betul  Mengikut Gronlund ujian terbahagi kepada item yang memerlukan calon membuat pilihan yang diberi dan memberi jawapan yang diperlukan

Jenis-jenis item ujian objektif  Item pilihan jawapan bebas  Item pilihan jawapan tetap .

Item pilihan jawapan bebas  Memerlukan murid memberi jawapan bukan memilih jawapan yang diberikan  Soalan boleh berbentuk soalan atau pernyataan tergantung  Soalan berbentuk item jawapan pendek atau item melengkapkan  Arahan yang diberi seperti isikan tempat kosong dengan … lenkapkan pernyataan berikut .

. ____________  Item jawapan melengkapkan i.contoh  Item jawapan pendek Tuliskan dengan perkataan nombor 23 siapakah empat golongan yang dikecualikan daripada kewajipan menunaikan solat Jumaat? i. ii. Perlis __________ i. Haiwan yang memakan daging dinamakan __________ ii Tuliskan nama tarian tradisional negeri berikut a. Johor __________ b.

Item pilihan Jawapan Tetap  Item betul/salah  Item memadankan  Item pengelasan  Item susun semula  Item aneka pilihan .

Item Aneka Pilihan  Bentuk soalan  Ayat tidak lengkap  Jenis jawapan terbaik  Jenis negatif  Interpretif  Cantuman .

pilihan jawapan yg diberi Pilihan mengandungi : Kunci – jawapan yang betul Pengganggu (distracktor) – bukan jawapan  Con: Air boleh diuraikan kepada unsur-unsur melalui proses A pemeluwapan B penyulingan C pendidihan D elektrolsis Air boleh diuraikan kepada unsur-unsur melalui proses – stem A.Stem – pokok soalan / tugasan soalan .B.Soalan Objektif Aneka Pilihan  Mengandungi dua bahagian . dan C – pengganggu D .dan D – opsyen A.Opsyen .C.B.jawapan .

Stem Soalan  Mungkin dalam bentuk soalan atau ayat tidak lengkap  Jelas tugasan yang diperlukan/yang perlu dijawab oleh calon  Tidak mengandungi sebarang bayangan (clues) jawapan  Tidak mengandungi maklumat yang tidak berkaitan dengan tugasan soalan .

C/D .Opsyen. tiada satu pun Elak mengulang maklumat yang sama Pastikan satu sahaja jawapan Susun kunci secara rawak dan bilangan seimbang untuk tentukan A. Pengganggu dan Kunci  Pilihan jawapan sama dengan stem soalan  Tiap pengganggu mempunyai hubungan atau      seragam Elakan memberi bayangan Elakan guna perkataan seperti semua di atas.B.

Jenis soalan Aneka pilihan -Bentuk soalan  Setiap pokok soalan berbentuk soalan diikuti dengan beberapa pilihan jawapan hanya satu daripada pilihan itu betul  Contoh: Apakah alat yang digunakan untuk menentukan pH tanah? A Ammeter B Voltmeter C Meter pH D Multi meter .

Ayat tidak lengkap  Setiap ayat yang tidak lengkap diikuti dengan beberapa pilihan. Satu sahaja pilihan yang betul.  Contoh : Pembinaan jalan raya dan jalan kereta api di Tanah Melayu pada zaman penjajahan British memberi kesan terhadap A kemasukan buruh asing beramai-ramai B industri membuat kereta berkembang pesat C migrasi penduduk dari luar bandar ke badar D industri perlombongan bijih timah berkembang pesat .

Memeriksa soalan demi soalan B Menanda kertas jawapan dengan berhati-hati C memeriksa kertas jawapan demi kertas jawapan D Menanda kertas jawapan berdasarkan Peraturan Memberi Markah . Semua pilihan ada kebenarannya tetapi bukan semuanya tepat. Hanya satu sahaja pilihan yang paling tepat atau terbaik  Contoh: Apakah cara pemarkahan yang paling sesuai untuk memastikan ujian tersebut mempunyai unsur keobjektifan yang tinggi? A.Jenis Jawapan Terbaik  Setiap pokok soalan diikuti dengan beberapa pilihan.

Yang salah inilah yang tidak dikehendaki. Pokok soalan biasanya mengandungi perkataan seperti ‘kecuali’. ‘yang tidak benar’. tepat dan objektif D boleh menguji bidang kognitif di peringkat pengetahuan dan fahaman dengan berkesan .Soalan Item Negatif  Kesemua pilihan adalah betul keuali satu yang salah. ‘bukan’. dan ‘tidak’  Contoh: Kelebihan ujian bentuk objektif adalah seperti berikut kecuali A sesuai digunakan untuk ujian sumatif B dapat menguji bidang kognitif yang lebih tinggi C jawapan dapat diterima dengan cepat.

X adalah merujuk kepada A internet B perdagangan C telekomunikasi D pengangkutan . jadual.Soalan Item Interpretif  Soalan adalah berdasarkan rangsangan yang mungkin berupa peta. graf atau petikan karangan  Contoh: Berdasarkan rajah1 di atas. gambar rajah.

Kapal layar A. Jong II. Rakit III.Jenis Cantuman/Gabungan  Soalan jenis ini mengandungi lebih daripada satu jawapan yang betul. I. manakah alat pengangkutan jalan air pada zaman dahulu? I. III dan IV D II. Murid dikehendaki mencantumkan jawapan menjadi satu sahaja jawapan yang betul  Contoh: Antara berikut. Perahu IV. II dan III B I. III dan IV . II dan IV C I.

semua di atas.Cara Menulis item Aneka Pilihan  Pokok soalan boleh ditulis dalam bentuk       pertanyaan. atau ayat tidak lengkap Soalan hendaklah ringkas tetapi padat Pilihan jawapan juga perlu ringkas Pilihan jawapan hendaklah dinyatakan dalam struktur atau bentuk yang sama Pilihan jawapan tidak bertindih atau diulang Elakkan daripada menggunakan pilihan jawapan. tiada satu pun yg betul Pokok soalan tidak membayangkan jawapan .

Aras Item Objektif  Item-item objektif boleh dibentuk mengikut aras- aras kognitif yang berbeza  Mengikut Bloom Teksonomi ada 6 aras. kefahaman. aplikasi. iaitu pengetahuan. sintisis dan penilaian . analisis.

konsep dsb  Soalan berbentuk mudah spt apa. siapa.Item Aras Pengetahuan  Soalan yang menguji kebolehan calon mengingat semula fakta. labelkan. dan bila  Con: Bilakah Malaysia merdeka? (A) 1957 (B) 1964 (C) 1967 (D) 1969 . istilah. di mana.

bezakan  Con: Pokok padi tidak mati walaupun akarnya tenggelam dalam air kerana (A) akarnya panjang (B) batangnya lembut (C) pokoknya ada pelampung (D) ada ruang udara dalam batangnya .Item Aras Kefahaman  Menguji kebolehan calon untuk memahami. menterjemah dan menginterpretasi fakta atau konsep atau prinsip  Bentuk soalan seperti asingkan. terangkan.

Cari jumlah wang Hakim.00.00.00 .00 RM 23.Item Aras Aplikasi  Menguji kebolehan calon menggunakan konsep.00 RM19. hukum atau fakta asas  Bentuk soalan seperti kirakan. prinsip. manakala kakaknya memberinya RM5. (A) (B) (C) (D) RM17. selesaian dsb  Con: Hakim mempunyai wang sebanyak RM10. bapa saudara m emberinya RM 2.00 RM 21. gunakan.00.

hubungkan dsbnya  Con: Semasa tumbuhan hijau melakukan proses fotosintis apakah bahan yang diperlukan A air dan cahaya B air dan karbon dioksida C air.Item Aras Analisis  Menguji kebolehan calon untuk mencerakinkan idea besar kepada bahagian-bahagian kecil. karbon dioksida dan cahaya . oksigen dan cahaya D air. membuat perbandingan dan menghuraikan perhubungan  Bentuk soalan seperti bezakan.

Item Aras Sintesis  Menguji kebolehan calon untuk menggabungkan idea-idea kecil. seketul batu kapur dimasukkan ke dalam bikar yang mengandungi asid.  Con: Dalam satu eksperimen. Gas yang terhasil boleh memadamkan api. mentafsir dan membuat satu rumusan. Gas itu terdiri daripada gas (A) (B) (C) (D) oksigen hidrogen nitrogen karbon dioksida .

 Con : Langkah yang paling berkesan untuk mengatasi masalah salah laku di kalangan murid-murid ialah (A) merujuk setiap kes salah laku kepada guru disiplin (B) meletakan seorang pegawai polis di setiap sekolah (C) mengenakan tindakan keras ke atas setiap kes salah laku (D) memupuk nilai-nilai murni serta menekankan khidmat bimbingan dan kaunseling .Item Aras Penilaian  Menguji kebolehancalon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran. tugasan atau kaedah.

Ujian Esei/Subjektif  Soalan yang memerlukan calon memberi tindak balas sama ada lisan/bertulis  Tindak balas berbentuk terhad atau lanjutan  Memerlukan calon menulis jawapan berbentuk satu ayat. perenggan (terhad) atau esei penuh (lanjutan) .

Jenis soalan subjektif  Jawapan pendek  Soalan berstruktur  Soalan esei .

Soalan pendek/respon terhad  Terhad apa yang harus dijawab  Contoh soalan - senaraikan lima komponen utama … nyatakan tiga kelebihan … apakah definisi … mengikut …? .

Soalan yang lebih tinggi seperti aras sintisis.Soalan Esei Tindak Balas Lanjutan  Membolehkan calon memilih. idea dan membuat penilaian secara bebas  Soalan ini dapat menguji peringkat kem. Huraikan peranan sektor swasta dalam usaha memajukan ekonomi negara Sejauhmanakah anda setuju dengan kenyataan kenaikan harga minyak boleh menyebabkan inflasi . menyusun dan menyampaikan jawapan yang difikir kan sesuai  Soalan jenis ini dapat menguji kebolehan calon mengemukan pendapat. analisis dan penilaian  Contoh.

Aras Item Subjektif  Mengingat semula Con: Berikan definisi … Siapakah … Apakah …  Fahaman Con: Bandingkan … Huraikan … Apakah tujuan … .

 Aplikasi Con: Bagaimanakah … Terangkan cara …  Analisis Con: Mengapakah / apakah punca … Terangkan sejauh mana … .

 Sintisis Con: Jelaskan Berdasarkan. huraikan  Penilaian Con: Nilaikan idea Mengikut …. apakah pendapat anda .

Panduan Menulis Soalan Esei  Tetapkan dahulu tugasan soalan yang hendak dibina  Mulakan setiap tugasan dengan perkata an seperti: huraikan. bandingkan dsb  Tentukan setiap tugasan soalan jelas dan tidak mengelirukan  Sebaiknya soalan dapat membezakan calon yang benar-benar belajar dapat faedah .

9: ..-079:8 O %3/..3:9.-.3-07-039:8./.:080503: .9 50703.9.3.3 O 0207:.:.9./ .3 907.5.8-07-039:907.43203:8..3 .3:9..

5.3080 .38:-091 O .03884.3503/0 O $4..3-07897:9:7 O $4....

.$4.3503/0.

4254303:9.9.39.7:8/.2.708543907. 3.7./ O %07.O 439484..3 ..32.5./.3 803.5./0138 203:9  .00-...3...

3202-:. $0..5..3 31..3808:.202.3:9...3/.3 203.$4.9203:5073.3.3.3 80..7.3503.7.883988 ..43202 203:8:3/.:2.2 :8.3.303.3.5../.8 O $4.9203:0-40.3/17.3503/.380%3/.3.5.25.9503.3.43 20302:....-402030 -.3./.3 O 4394:7.89.33/.30383/.3809478..3 O 02-40.23..8 .809::/03..9 /0.30434230.7.7.8..-.3.3.-0-.30- 93805079.3507. 9..902 $4...:.5..303..88/. O $4.

3/3.3 :7.3 .7.5.9802:.3 5.9::. 5.2.. O .....3/0138 $. 4307.3 43.8902$:-091 O 033.

3.88 4303.3.. %07..8 43..5.7..2..3.O 5. O 3.

3. %07.5.380..5:3. ..3..:2.

..3 :7.3 43.7.5.8.503/.3 07/..8.5.3 O !03. 03:9 .3/0.O $3988 430.3/..9 . .

7-0.3.7 -03.303:8$4.91... O :.384.59:.384.30.9202-0.9.3809.3/8O %039:.3 O $0-.8.3/03...3 -.3805079 :7.5.3..3/3.8.. 20307:.5...380 O %09.8./-3.303/..8/.3507.3/..3.7/.84.0/.3809.!.3 -03.3/.43.5. .3/:.39/.::9:.59:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful