ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Môn : Tài chính doanh nghiệp 1 Phần I: Lý thuyết Câu 1 : (1 điểm) Trình

bày nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp. Câu 2: (2 điểm) Hãy trả lời đúng, sai và giải thích các trường hợp sau: a. Kỳ luân chuyển vốn lưu động phản ánh số vòng quay của vốn lưu động được thực hiện trong một thời kỳ nhất định. b. Mọi chi phí sửa chữa TSCĐ đều được ghi tăng nguyên giá TSCĐ c. Tại điểm hoà vốn kinh tế, lợi nhuận trước thuế bằng 0. d. DN áp dụng phương pháp khấu hao nhanh được coi như một biện pháp “hoãn thuế” đối với nhà nước. Phần II: Bài tập (7 điểm) DN X có tình hình sx và tiêu thụ sp như sau (đơn vị : 1000.000 đồng) A.Tài liệu năm báo cáo: 1. Doanh thu thuần về tiêu thụ tất cả các sản phẩm trong năm: 3.500 2. Số dư VLĐ ở các thời điểm trong năm: 1/1 650 31/3 820 30/6 630 30/9 750 31/12 550

3. Số lượng sp A chưa tiêu thụ tính đến 31/12 là 290 sp 4. Giá thành sx đơn vị sp A: 2,5 5. Nguyên giá TSCĐ phải trích khấu hao đến hết ngày 31/12 là 5.100, Số khấu hao luỹ kế là 2.100 B. Tài liệu năm kế hoạch 1. Dự kiến tình hình sx và tiêu thụ sp như sau: Sp A: -số lượng sp sx cả năm 1310 sản phẩm -số lượng sp kết dư cuối năm 650 sp -Giá thành sx đơn vị sp hạ 5% so với năm báo cáo. -Chi phí tiêu thụ sp và chi phí quản lý DN đều tính bằng 5% giá thành sx sp tiêu thụ trong năm. -Giá bán đợn vị sp (chưa VAT) là 4,2 Sp khác: -Tổng doanh thu thuần 1.200 -Tổng giá thành toàn bộ 950 2. Tình hình biến động TSCĐ trong năm dự kiến như sau: -Tháng 5 thanh lý 1 TSCĐ đã hết hạn sdụng từ năm trước, nguyên giá 120 -Tháng 8 mua và đưa ngay vào sdụng 1 TSCĐ nguyên giá 360 -Tháng 11 đem 1 TSCĐ đi góp vốn liên doanh, nguyên giá 480 đã khấu hao 20% -Tỷ lệ khấu hao bình quân tổng hợp là 10% 3. Số ngày luân chuyển bình quân VLĐ rút ngắn 12 ngày so với năm báo cáo. Yêu cầu: 1.Tính tổng thuế DN phải nộp năm kế hoạch. 2.Tính tỷ suất lợi nhuận(sau thuế) tổng tài sản năm kế hoạch Biết rằng: DN nộp thuế TNDN với thuế suất 28%. Sản phẩm A chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất 40%. -Tất cả các sp của DN đều chịu thuế GTGT(theo phương pháp khấu trừ), thuế suất 10%. -Thuế GTGT được khấu trừ năm kế hoạch 200. Toàn bộ TSCĐ của DN đều thuộc phạm vi trích khấu hao. http://svnganhang.vn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful