Lampiran B

PERAKUAN PEMBANTU RUMAH ASING
ISLAM WARGANEGARA ……………………….

Saya .............................................................. pemegang pasport no. ........................
Mengaku dengan suci hati dan tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak bersetuju
untuk bekerja sebagai pembantu rumah asing (PRA) kepada: -

...................................................................
Nama majikan dan no. kad pengenalan/pasport
Beragama : .................................................
Alamat majikan :
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Saya bersetuju bahawa saya tidak akan membuat apa-apa tuntutan terhadap Kerajaan
Malaysia atau wakilnya di dalam apa jua tindakan semasa berada di Malaysia.
Sekian, pengakuan saya.
Tandatangan

:

................................................

Nama PRA

:

…………………………………………….

Saksi dari Negara sumber
NAMA PENUH

:

................................................

ALAMAT

:

................................................
................................................
................................................

NO. TELEFON

:

................................................

Cop Rasmi: .........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful