Planiranje gra Planiranje grad devinskih projekata evinskih projekata

predavanje
strucni studij
ak.god. 2007./2008.
Sadržaj predavanja
Uvod
Preduvjeti planiranja
Osnovni pojmovi
Ciljevi planiranja
Vrste planova
Koraci u planiranju
Primjer – gantogram
koncipiranje izvodenje
definiranje
priprema i planiranje
izvodenja
Uvod
Planiranje je procjenjivanje vremena i troškova za izvršavanje dijelova
ili cjelokupne proizvodnje u datim uvjetima uz organizacijske
postavke i uz pridodane proizvodne resurse.
Faze gradevinskog projekta:
Planiranje proizvodnje je jedno od osnovnih nacela organizacije rada.
Planirati tijek proizvodnje znaci vremenski i prostorno koordinirati svim
aktivnostima koje su ukljucene u proizvodnju te sadrzajno uskladiti
njihove potrebne kapacitete.
Svaki plan je usmjeren na buducnost!
Planiranje mora biti realno, sto znaci da treba:
odgovoriti proizvodnim mogucnostima,
pocivati na konkretnim podacima,
koristiti stecena iskustva.
Prilikom planiranja treba se pridrzavati slijedecih principa:
Postupno ukljucivanje i iskljucivanje sredstava za rad.
Sto veca paralelizacija radova.
Ìzbjegavati skokove kod ukljucivanja i iskljucivanja sredstava.
Optimalno korištenje svih sredstava (kapaciteta).
Plan treba zadovoljiti uvjete tržišta (vrsta, prodajna cijena i slicno).
Planovi trebaju biti realni.
Preporuca se primjena suvremenih znanstvenih metoda iz podrucja
organizacije rada.
Preduvjeti planiranja
Osnovu za izradu plana gradenja predstavlja:
investicijsko-tehnicka dokumentacija,
poznavanje i razrada tehnoloških procesa.
Kod planiranja - obuhvatiti i sve pripremne, prethodne i završne radove,
bez kojih nije moguce izvesti glavne radove.
Kvalitetno planiranje u sebi sadržava realnu procjenu optimalnog
odnosa vremena i troškova proizvodnje.
Osnovni preduvjeti planiranja projekta:
• Projekt se može razdijeliti na aktivnosti,
• U projektu se mogu odrediti resursi za svaku aktivnost i trajanje
aktivnosti,
• Izmedu aktivnosti postoje logicke veze.
Aktivnost je dio projekta, a odredena je opisom, kolicinom rada koju
treba izvršiti, vremenom trajanja i mjestom rada.
Za izvršenje aktivnosti potrebni su resursi, a vrijeme trajanja se može
izracunati ili na osnovu iskustva procijeniti.
Dogadaj je pocetak i kraj aktivnosti.
Resursi su potrebna sredstva za izvršenje aktivnosti i projekta u cjelini
(vrijeme, novac, radna snaga, materijal, strojevi i energija).
Veze izmedu aktivnosti nam oznacavaju meduovisnost, smjer i
redoslijed odvijanja aktivnosti.
Osnovni pojmovi
Glavni ciljevi planiranja proizvodnje su:
• Minimalno vrijeme,
• Minimalni kapaciteti,
• Minimalni troškovi
(maksimalna dobit).
Minimum vremena, kapaciteta i troskova se medusobno iskljucuju.
÷ Optimalizacija navedenih ciljeva!
Ciljevi planiranja
vrijeme
kvaliteta
troškovi
Vrste planova
U odnosu na vremensku komponentu planovi se mogu podijeliti u dvije
osnovne kategorije:
1. STATICKI PLANOVI
2. DINAMICKI PLANOVI
Vrste planova
Vrste planova
Staticki planovi Dinamicki planovi
Linijski planovi Mrežni planovi
Gantogram
Ortogonalni plan
Ciklogram
CPM metoda
PDM metoda
Staticki plan materijala Staticki plan mehanizacije Staticki plan radne snage
1. Staticki pIanovi
Staticki pIanovi
predstavljaju prvu fazu pri izradi planova.
prikazuju ukupne organizacijske kapacitete i resurse u potrebnim
kolicinama za odredeni graditeljski projekt (radna snaga, materijal,
strojevi, energija), bez obzira na vremensku potrebu i tijek
proizvodnje.
obicno se rade u obliku tablica.
Primjeri statickih planova su:
1.1. Plan materijala
1.2. Plan mehanizacije
1.3. Plan radne snage
Staticki pIan – primjer 1.
UKUPNO:
11,25 0,15 75,00 1,00 75,00 m
3
Betoniranje zidova
betonom MB 30
III.1.
uk N uk N uk N uk N uk N
voda MB 30 MB 20 pijesak cement kolicina jed.mj. opis pozicije red.br.
materijal
STATICKI PLAN MATERIJALA
Staticki pIan – primjer 2.
UKUPNO:
37,50 0,50 27,75 0,37 7,50 0,10 75,00 m
3
Betoniranje zidova
betonom MB 30
III.1.
uk N uk N uk N uk N uk N
vibro-ploca dizalica vibrator automješalica mobilna pumpa kolicina jed.mj. opis pozicije red.br.
vrsta stroja
STATICKI PLAN MEHANIZACIJE
2. Dinamicki pIanovi
Dinamicki pIanovi
prikazuju tok proizvodnje kao funkciju vremena.
radovi za izgradnju objekta, postizanje i smještaj sredstava za izgradnju
rasporeduju se u vremenska razdoblja unutar cjelokupno raspoloživog
vremena za izgradnju objekta ili izvodenje odredenih radova.
Osnovna podjela dinamickih planova:
2.1. Linijsko planiranje:
2.1.1. Gantogram
2.1.2. Ortogonalni plan
2.1.3. Ciklogram
2.2. Mrežno planiranje:
2.2.1. CPM metoda
2.2.2. PDM metoda
2.1.1. Gantogram
Predstavlja najpoznatiju tehniku planiranja
Prikazuje radove logicki podijeljene na individualne aktivnosti - linije
Dužina linije proporcionalna je vremenu izvršenja svake aktivnosti
Gantogram - primjer
Prednosti i nedostaci
Prednosti metode:
logicnost, slikovitost, jednostavnost planiranja i pracenja izvršenja,
jednostavna obuka,
dobro ih je koristiti za samo jednu fazu radova, a ne za objekt u
cjelini.
Nedostaci metode:
nepreglednost kod puno aktivnosti,
ne vidi se izravna ovisnost medu aktivnostima (zbog tog razloga
postoji poboljšana verzija gantograma).
nije pogodan za radove kod kojih dolazi do ciklickog ponavljanja
istih vrsta radova,
nije pogodan kod izduženih, linijskih radova.
Poboljšani gantogram
ili gantogram s vezama
Kod poboljšanog gantograma postoje tri vrste
veza:
N – normalna veza: nova aktivnost pocinje
kada je završena prethodna aktivnost
S – veza:izmedu pocetaka prethodne
aktivnosti i nove aktivnosti postoji zadani
pomak (npr. S2)
F – veza:izmedu završetaka prethodne
aktivnosti i nove aktivnosti postoji zadani
pomak (npr. F1).
2.1.2. Ciklogram
Linijski dinamicki plan
Ordinata: prostorne jedinice objekta (npr. katovi, radne etape)
Apscisa: vrijeme
Omogucuju preglednost dinamickog dinamickog plana, ritma i brzine
izvodenja
Prikladni kod objekata kod kojih se isti radovi ponavljaju više puta
Ciklogram - primjer
2.1.3. Ortogonalni plan
Linijski dinamicki plan
Ordinata: vrijeme
Apscisa: prostorne jedinice objekta (npr. stacionaža)
Prikazuju napredovanje rada u odnosu na prostorne jedinice objekta
Prikladni kod linijskih objekata (npr. prometnice, kanali, nasipi)
Ortogonalni plan - primjer
2.2. Mrežno planiranje
Prikazuje medupovezanost i meduzavisnost aktivnosti
Aktivnosti – kriticne i nekriticne. Kriticne aktivnosti odreduju kritican
put u planu i ukupno trajanje gradenja.
Vremenske rezerve prikazane u planu – omogucuju optimalizaciju
plana
Graficki prikaz mreznog dijagrama daje dobru preglednost i
tehnološki slijed radova.
Mrežni plan – primjer (PDM metoda)
Koraci u planiranju – 1. korak
1. Analiza strukture – izbor aktivnosti, odredivanje veza, crtanje
strukture
Koraci u planiranju – 2. korak
2. Analiza vremena – izbor vremenske jedinice, izbor izvršitelja i
odredivanje trajanja aktivnosti, odredivanje vrsta vremenskih veza.
Proracun trajanja aktivnosti:
T R
N Q
T
uk
×
×
=
T n U
Q
T
P
uk
× ×
=
a) Prema kljucnom stroju: b) Prema radnicima:
Q – kolicina
U
P
– prakticni ucinak stroja
n – broj strojeva
T – radno vrijeme (8h, 10h)
Q – kolicina
N – normativ vremena
R – broj radnika
T – radno vrijeme (8h, 10h)
Koraci u planiranju – 3. i 4. korak
3. Analiza troškova – proracun planskih troskova i prihoda
4. Korekcija i optimalizacija plana – prilagodavanje i poboljsavanje
plana.
Primjer – izvedba kanalizacijskog rova
Presjek kanalizacijskog rova
Tlocrt kanalizacijskog rova
L = 200 m, 6 kom kan. okana
TEHNICKA DOKUMENTACIJA
TROŠKOVNIK S
DOKAZNICOM MJERA
1. korak: Analiza strukture plana
F 10 Utovar i odvoz 11.
S 0,5 9
Nasip mat. iz iskopa s razastiranjem i
zbijanjem
10.
S1 8 Pješcani nasip 9.
N 7 Postavljanje PVC cijevi 8.
N 5,6 Ugradnja posteljice 7.
- - Dovoz pijeska 6.
N 4 Ugradnja mont. okana 5.
N 3 Betoniranje podloge 4.
N 2 Priprema betona 3.
S 0,5 1 Rucno planiranje dna 2.
- - Iskop rova bagerom 1.
Veza medu aktivnostima Prethodne aktivnosti Kratak opis aktivnosti RED.BR.
-izboraktivnosti
-vezemedu aktivnostima
2. korak: Analiza vremena
1,50 3 VKV, 1 B, 2 K F 10 Utovar i odvoz 11.
5,50 1 VKV, 4 PKV, 1 B, 1 VP S 0,5 9
Nasip mat. iz iskopa s razastiranjem i
zbijanjem
10.
1,50 4 PKV S1 8 Pješcani nasip 9.
1,50 2 PKV, 2 KV N 7 Postavljanje PVC cijevi 8.
0,50 4 PKV N 5,6 Ugradnja posteljice 7.
1,50 1 VKV, 1 K - - Dovoz pijeska 6.
0,50 2 PKV, 1 VKV, 1 D N 4 Ugradnja mont. okana 5.
0,50 1 KVR, 1 PMR N 3 Betoniranje podloge 4.
0,50 1 PKV, 1 MJ N 2 Priprema betona 3.
2,50 4 PKR S 0,5 1 Rucno planiranje dna 2.
1,00 1 VKV, 1 B - - Iskop rova bagerom 1.
Trajanje
(u danima)
Resursi
Veza medu
aktivnostima
Prethodne
aktivnosti
Kratak opis aktivnosti
R.
br.
- izbor vremenske jedinice (sat, dan, tjedan)
- izbor izvršitelja
-odredivanje trajanja aktivnosti T
uk
Gantogram
Planiranje u MS Project-u:
MS Project je softverski alat namijenjen upravljanju projektima.
Najnovija verzija - MS Project 2007.
Postoje dvije varijante:
Standard
Professional
MS Project pripada u obitelj Microsoft Office programa.
Gantogram u MS Project-u:
Zahvaljujem na pažnji!