SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W.

PENGAJARAN & PEDOMAN
***
Dr. Mustafa as-Syibaie
***
KANDUNGAN
PRAKATA 3
PENDAHULUAN 5
Keistimewaan Sirah Nabi s.a.w. 5
Sumber rujukan Sirah Nabi s.a.w. 10
Al-Quran al-Karim 10
Sunnah yang Sahih 11
Syair Arab pada Zaman Kerasulan 12
Kitab-kitab Sirah 12
BAHAGIAN 1: KEHIDUPAN BAGINDA
SEBELUM DIUTUSKAN SEBAGAI RASUL 15
Peristiwa-peristiwa Sejarah 15
Pengajaran dan Pedoman 18
BAHAGIAN 2: PERMULAAN WAHYU
SEHINGGA HIJRAH KE HABSYAH 22
Peristiwa-peristiwa Sejarah 22
Pengajaran dan Pedoman 25
BAHAGIAN 3: SELEPAS HIJRAH KE
HABSYAH HINGGA HIJRAH KE MADINAH 28
Peristiwa-peristiwa Sejarah 28
Pengajaran dan Pedoman 30
BAHAGIAN 4: HIJRAH SEHINGGA
NABI STABIL DI MADINAH 33
Peristiwa-peristiwa Sejarah 36
Pengajaran dan Pedoman 36


Siri Tarbiyyah
www.mykonsis.org
2
BAHAGIAN 5: PEPERANGAN RASUL S.A.W. 44
A) Peristiwa-peristiwa Sejarah 44
1. Ghazwah Badar al-Kubra 44
2. Ghazwah Uhud 47
3. Ghazwah Bani Nadhir 51
4. Ghazwah al-Ahzab 52
5. Ghazwah Bani Quraizoh 54
6. Ghazwah al-Hudaibiyyah 56
7. Ghazwah Khaibar 59
8. Ghazwah Mu'tah. 60
9. Ghazwuh al-Fath 62
10. Ghazwah Hunain 63
11. Ghazwuh Tabuk 65
B) Pengajaran dan Pedoman 66
BAHAGIAN 6: PERISTIWA PENTING SELEPAS PEMBUKAAN MAKKAH
SEHINGGA KEWAFATAN RASUL S.A.W. 82
a) Ghazwah Hunain 82
b) Meruntuhkan Patung Berhala 99
c) Ghazwah Tabuk 104
d) Hajjatul Wada (Haji Selamat Tinggal ) 107
e) Pengutusan Tentera Usamah 110
I) KewaIatan Rasulullah s.a.w. 112
g) Pengajaran 113
www.mykonsis.org
3
PRAKATA
Segala puji bagi Allah yang mengutuskan para Rasul-Nya dengan membawa
keterangan dan petunjuk. Tujuannya agar mereka mengeluarkan manusia daripada kegelapan
kepada cahaya, dan menunjukkan kepada mereka jalan Allah Yang Maha Agung lagi Terpuji.
Selawat dan salam ke atas sebaik-baik Rasul dan semulia-mulia pendakwah; Saidina
Muhammad s.a.w., penyudah segala rasul. Oleh itu Allah menjadikan sirahnya sebagai
contoh teladan kepada setiap mukmin dalam semua aspek kehidupan mereka; kecil dan besar.
Syariat yang dibawa Baginda juga adalah penyudah segala syariat. Oleh itu Allah menjadikan
risalah Baginda sebagai risalah yang paling sempurna, memenuhi keperluan manusia di
pelbagai suasana dan zaman. Selawat dan salam ke atas Baginda s.a.w. dan para sahabatnya
yang membawa petunjuk lagi berbakti; golongan yang diketahui Allah kesejahteraan Iitrah,
kebenaran aqidah dan keagungan pengorbanan mereka. Lantaran itu Allah memuliakan
mereka melalui tanggungjawab menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia di
muka bumi ini. Mereka sanggup mengalirkan darah dan meninggalkan tanah air demi
memperjuangkan risalah Islam. Mereka melakukan semua itu sehingga berjaya menunaikan
tanggungjuwab yang diamanahkan, menyampaikan risalah, memberikan nasihat kerana Allah
dan Rasul-Nya. Mereka memiliki jasa kepada kemanusiaan yang tidak mampu digambarkan.
Setiap orang Islam terhutang budi kepada mereka sehingga hari Kiamat. Semoga keredhaan
Allah menjadi milik mereka dan milik sesiapa sahaja yang menyintai mereka serta
memperjuangkan panji-panji dakwah selepas mereka sehingga hari kiamat.
Catatan ini saya tulis secara tergesa-gesa dan ketika itu saya sedang sakit tenat. Iaitu
selepas saya menyampaikannya dalam beberapa kuliah kepada mahasiswa tahun pertama
Fakulti Syariah. Dalam catatan tersebut saya cungkilkan beberapa aspek qudwah yang
terdapat dalam sirah Rasulullah s.a.w.. Setiap individu Islam, para pendakwah, ulama dan
Iuqaha hendaklah meneliti dan sentiasa meneliti sirah Baginda s.a.w.. Supaya mereka
memiliki kemuliaan lantaran mengambil teladan daripada Rasulullah s.a.w.. Agar mereka
juga mampu membuka pintu kejayaan dakwah kepada manusia dan mendapat keredhaan
Allah serta segala amalnya diterima. Mudah-mudahan mereka mendapat kemuliaan berada
bersama Rasulullah s.a.w. di dalam syurga yang kekal abadi. Sesungguhnya Allah berIirman:
... ∅Β´ρ ¸_¸L`ƒ ´<¦ …`&!θ™´‘´ρ `&#¸>‰`ƒ ¸¸≈Ζ> ”¸¸>. _¸Β !γ¸.`>. `¸≈γΡ¸¦ š_¸¸$¸#≈> !γŠ¸·
š¸l≡Œ´ρ `—¯θ±l¦ `ΟŠ¸L-l¦ ∩⊇⊂∪
Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, akan dimasukkan oleh
Allah ke dalam Syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai,
mereka kekal di dalamnya; dan itulah kejayaan yang amat besar. (An-Nisa':
13)
Saya membahagikan perbincangan ini berdasarkan metodologi berikut;
A. Muqaddimah. Ia mengandungi dua perbincangan;
Membincangkan keistimewaan sirah Rasulullah s.a.w. dan Iaedah mempelajarinya.
Membincangkan sumber sirah dan rujukannya yang sahih.www.mykonsis.org
4

B. Fiqh sirah. la mengandungi 10 bahagian
• Kehidupan Baginda sebelum diutuskan menjadi Rasul
• Kehidupan Baginda selepas menjadi Rasul sehingga hijrah ke Habsyah
• Kehidupan Baginda selepas hijrah ke Habsyah sehingga hijrah ke Madinah.
• Penghijrahan Baginda sehingga kedudukan Baginda stabil di Madinah.
• Peperangan Baginda bermula dari peperangan Badar sehingga Pembukaan Makkah.
• Perkembangan Islam di semenanjung tanah Arab selepas Pembukaan Makkah.
1

• Kehidupan Baginda selepas Pembukaan Makkah sehingga kewaIatan.
• Ciri-ciri perundangan Islam di Madinah.
• Akhlak Baginda serta Iitnah orientalis dan missionaris.
• Pengaruh Baginda dan risalahnya kepada alam.
Saya memohon kepada Allah agar memberi tauIiq kepada saya untuk meneliti dengan
detil Sirah Nabi s.a.w. dalam tempoh masa yang singkat dan tergopoh-gapah ini. Supaya
matlamat pengajaran subjek ini di Kuliah Syariah dapat dicapai. Pihak Kuliah Syariah sedang
berusaha menanam minat kepada para mahasiswa dan mahasiswinya agar mempelajari
pengajian Sirah Baginda yang bersih. Oleh itu mereka akan membawa nilai-nilai dan
pengajaran sirah ke dalam jiwa mereka. Hasilnya, sikap istiqamah, perjalanan hidup yang
bersih dan usaha-usaha pengislahan yang mereka lakukan akan menjadi teladan kepada orang
ramai. Hingga seolah-olah Rasulullah s.a.w. hidup dalam kehidupan umat Islam umpama
sinaran mentari yang menyinari kegelapan kehidupan mereka. la membekalkan tenaga
kepada hati, akal dan tingkah laku mereka. Lantaran itu kemurniaan, istiqamah dan idealisme
masyarakat Islam dapat dikembalikan. Sekaligus bakal menempatkan mereka sekali lagi di
persada kepimpinan dan peneraju bangsa-bangsa di dunia. Firman Allah Taala mengenai
umat Islam dapat dicapai sekali lagi:
¯Ν.Ζ´ ´¸¯,> ¸πΒ¦ ¸>¸¸>¦ ¸_!Ψl¸l βρ'¸∆!. ¸∃ρ`¸-ϑl!¸, šχ¯θγΨ.´ρ ¸_s ¸¸÷Ζϑl¦ βθ`Ζ¸Βσ.´ρ ¸<!¸,
¯θl´ρ š∅Β¦´, `≅δ¦ ¸¸≈.¸÷l¦ βl>l ¦¸¯,> Νγl `ΝγΖ¸Β šχθ`Ψ¸Βσϑl¦ `Νδ¸.馴ρ βθ1¸.≈±l¦
Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan
bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala
perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk
dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar
iman). (Ali 'Imran: 110)
Mustofa as-Sibaie
Damsyik, Ramadhan 1381H

1
Bahagian 6 hingga Bahagian 10 tidak sempat dibahaskan oleh penulis mengikut pembahagian ini. Dalam
Bahagian 6, beliau hanya mengulas beberapa pengajaran daripada berbagai peristiwa penting yang berlaku
selepas Pembukaan Makkah sehingga kewaIatan Baginda s.a.w.. Bahagian 6 ini ditulis di bawah topik,
"Peristiwa-peristiwa penting yang berlaku selepas Pembukaan Makkah sehingga kewaIatan Rasul s.a.w." (pent.)
www.mykonsis.org
5
PENDAHULUAN
Keistimewaan Sirah Nabi s.a.w.
Sirah Nabi s.a.w. mempunyai pelbagai keistimewaan yang menjadikan pengajiannya
satu kepuasan roh, akal dan nilai sejarah. Pengajian ini juga menjadi kemestian ulama,
pendakwah kepada Allah dan pengislah sosial. Pengajian ini menjamin mereka mampu
menyampaikan Syariah kepada orang ramai dengan pendekatan yang menarik. Ini
membuatkan orang ramai melihat Syariah umpama KhaliIah Muktasim; tempat berlindung
ketika berlaku kacau bilau dan huru hara. Pengajian ini juga akan membuka hati dan jiwa
manusia untuk menerima pendakwah. Dengan itu, pengislahan yang diseru oleh para
pengislah lebih menghampiri kejayaan dan lebih menepati sasaran. Kami ringkaskan
keistimewaan Sirah Nabi s.a.w. yang paling menonjol dalam perbincangan berikut:
Pertama: Sirah Nabi s.a.w. istimewa lantaran ia merupakan sirah yang menceritakan
sejarah nabi utusan Allah ataupun sejarah keagungan seorang tokoh islah yang paling sahih.
Sirah Rasulullah s.a,w. telah kita terima melalui susur galur ilmiah yang paling tepat dan
paling pasti (Kita akan rnelihatnya ketika membincangkan sumber rujukan Sirah). Susur
galur ilmiah ini tidak memberi ruang untuk kita meragui kebenaran peristiwa besar dan
penting yang berlaku. Ia juga memudahkan kita mengesan peristiwa dan mukjizat yang
ditokok tambah oleh akal yang jahil dan gemar menambahkan siIat-siIat mengkagumkan
kepada Rasulullah s.a.w. pada zaman-zaman terkemudian melebihi apa yang dikehendaki
Allah dan Rasul-Nya. Dia menyangka tokok tambah ini boleh menunjukkan kemuliaan
kedudukan, kesucian risalah dan keagungan perjalanan hidup Baginda.
Keistimewaan sirah yang sahih lagi tiada sebarang keraguan ini, tidak terdapat dalam
mana-mana sirah rasul-rasul Allah terdahulu. Sirah Musa a.s. yang ada pada hari ini telah
bercampur aduk antara peristiwa-peristiwanya yang sahih dengan pemalsuan dan pindaan
yang dimasukkan oleh Yahudi. Kita tidak dapat merujuk kepada Taurat yang ada kini untuk
memahami sirah Musa a.s. yang sebenar. Ramai pengkritik Barat meragui kandungan
sesetengah saIarnya (surah-surah dalam Taurat). Sebahagian mereka memutuskan secara
pasti bahawa sesetengah saIar itu tidak ditulis pada masa Musa a.s. hidup atau sebaik sahaja
selepas kematiannya. la hanya ditulis setelah berlalu tempoh masa yang lama tanpa diketahui
siapakah penulisnya. Fakta ini sahaja sudah cukup menyebabkan kesahihan sirah Musa a.s.
yang terdapat di dalam Taurat diragui. Justeru itu, orang Islam tidak dapat beriman dengan
kesahihan sirahnya melainkan apa yang dinyatakan dalam al-Quran al-Karim dan Sunnah
Nabawiyyah yang sahih.
Pertikaian yang sama juga diperkatakan terhadap sirah Isa a.s.. Injil-injil yang diiktiraI
secara rasmi oleh gereja-gereja Kristian hanya diperakui selepas beratus-ratus tahun kematian
al-Masih. Tanpa sebarang kewajaran ilmiah, Injil- injil ini dipilih daripada ratusan Injil yang
tersebar luas di tangan penganut Kristian ketika itu.
Apatah lagi, hubung kait Injil-injil ini dengan penulisnya tidak disahkan melalui susur
galur ilmiah yang memuaskan hati. la tidak diriwayatkan dengan sanad yang bersambung
hingga kepada penulisnya. Para pengkritik Barat juga berselisih mengenai sesetengah nama
penulis tersebut, siapakah mereka? Pada zaman manakah mereka hidup?
Jika keraguan ini timbul terhadap sirah rasul-rasul selaku tukuh agama yang tersebar
luas di dunia, keraguan yang lebih kuat berlaku terhadap sirah tokoh-tokoh agama dan ahli
IalsaIah lain yang bilangan pengikutnya di dunia mencapai ratusan juta orang. Contohnya,
Buddha dan ConIucious. Kisah hidup mereka hanya berlegar di kalangan pengikut mereka
sahaja. Ia tidak mempunyai asal-usul yang diperakui daripada kaca mata kajian ilmiah. la
hanyalah diambil secara tergesa-gesa oleh para sami sesama mereka. Setiap generasi
www.mykonsis.org
6
menokok tambah riwayat generasi sebelumnya. Mereka menambah riwayat-riwayat berunsur
lagenda dan khuraIat yang tidak dapat dipercayai oleh akal yang cerdas dan bebas daripada
ketaksuban kepada agama-agama itu.
Oleh itu, kita dapati sirah yang paling sahih dan paling diterima pakai secara
mutawatir ialah sirah Muhammad, Rasulullah s.a.w.
Kedua: Kehidupan Rasulullah s.a.w. pada setiap peringkat hidupnya amat jelas; sejak
perkahwinan bapa Baginda, Abdullah dengan ibu Baginda, Aminah sehingga Baginda s.a.w.
waIat. Kita mengetahui banyak perkara tentang kelahiran, zaman kanak-kanak, zaman
remaja, sumber pencarian Baginda sebelum kenabian dan pengembaraan-pengembaraannya
ke luar Makkah sehinggalah Allah rnengutuskannya sebagai Rasul yang mulia. Kita juga
mengetahui secara lebih detil, jelas dan sempurna setiap hal ehwal Baginda selepas perutusan
tersebut daripada setahun ke setahun. Ini menjadikan sirah Baginda s.a.w. jelas dan terang
seumpama matahari. Sebagaimana kata sesetengah pengkritik Barat: Muhammad s.a.w. satu-
satunya tokoh yang lahir di bawah sinaran matahari.
Fenomena seperti ini tidak mudah didapati di kalangan mana-mana rasul yang
terdahulu. Kita tidak tahu sesuatu pun tentang Musa a.s. ketika zaman kanak-kanak, zaman
remaja mahupun sumber pencariannya sebelum kenabian. Kita hanya mengetahui sedikit
sahaja berkenaan kehidupan baginda selepas kenabian. Ini tidak memberi gambaran
sempurna berkenaan keperibadiannya kepada kita. Hal yang sama diperkatakan tentang Isa
a.s. Kita tidak mengetahui apa-apa tentang zaman kanak-kanaknya melainkan apa yang
diceritakan oleh Injil-injil hari ini. Injil menceritakan bahawa baginda telah memasuki haikal
Yahudi dan berbincang dengan pendita-penditanya. Inilah satu-satunya kejadian yang
disebutkan tentang zaman kanak-kanaknya. Selanjutnya, kita tidak mengetahui hal ehwal
beliau selepas kenabian melainkan peristiwa yang berkaitan dengan dakwah dan sedikit
tentang cara hidupnya. Manakala selain daripada itu adalah perkara yang dilitupi kabus tebal.
Di manakah kedudukan maklumat ini berbanding dengan maklumat yang disebutkan
oleh sumber-sumber sirah yang sahih? Sumber-sumber ini menyebutkan secara detil
kehidupan peribadi Rasul kita seperti makan, bangun, duduk, pakaian, rupa bentuk, gaya,
percakapan, interaksi dengan keluarga, ibadat, solat dan pergaulan Baginda dengan para
sahabatnya. Bahkan pendetilan dalam meriwayat sirah Baginda hingga ke tahap mereka
menyatakan kepada kita bilangan uban di kepala dan janggut Baginda s.a.w..
Ketiga: Sirah Rasulullah s.a.w. menceritakan perjalanan hidup seorang manusia yang
dimuliakan Allah dengan risalah-Nya. Namun ia tidak mengeluarkan Baginda daripada siIat
kemanusiaannya. Kehidupan Baginda tidak disertakan dengan dongeng-dongeng, juga tidak
ditokok tambah dengan siIat ketuhanan, sama ada sedikit mahupun banyak. Apabila kita
bandingkan hal ini dengan cerita-ceritayang diriwayatkan oleh orang Kristian tentang
perjalanan hidup Isa a.s., penganut Buddha tentang Gauthama Buddha, penyembah berhala
tentang tuhan sembahan mereka, akan jelas kepada kita perbezaan nyata antara Sirah Baginda
s.a.w. dan sirah mereka. Lantaran perbezaan ini, ia memberi kesan jangka panjang kepada
tingkah Iaku kemanusiaan dan kemasyarakatan pengikut-pengikut mereka. Dakwaan
ketuhanan kepada Isa a.s. dan Gauthama Buddha menyebabkan mereka berdua tidak boleh
menjadi contoh teladan kepada manusia dalam kehidupan peribadi dan kemasyarakatannya.
Sebaliknya, Muhammad s.a.w. akan terus menjadi model manusia yang kamil kepada sesiapa
yang ingin hidup bahagia dan mulia dari segi diri, keluarga dan suasana persekitarannya.
Oleh yang demikian, Allah Taala berIirman dalam kitab-Nya yang mulia:

www.mykonsis.org
7
‰1l βl´ ¯Ν>l ’¸· ¸Αθ™´‘ ¸<¦ ο´θ`™¦ π´Ζ.> _ϑ¸l βl´ ¦θ`>¯¸ƒ ´<¦ Π¯θ´‹l¦´ρ ¸¸>ψ¦
Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan
yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (heredaan) Allah
dan (balasan baik) hari akhirat. (Al-Ahzab: 21)
Keempat: Sirah Rasulullah s.a.w. meliputi setiap sudut kemanusiaan yang dimiiiki
manusia. Ia menceritakan kepada kita perjalanan hidup Muhammad s.a.w. selaku pemuda
yang amanah dan berakhlak mulia, iaitu sebelum Allah memuliakan Baginda dengan risalah-
Nya. Ia turut menceritakan kepada kita perjalanan hidup Rasulullah sebagai pendakwah
kepada Allah yang mencari cara paling eIektiI untuk memastikan dakwahnya diterima. Ia
juga meriwayatkan Baginda sebugai pendakwah yang mencurah tenaga dan usaha yang
maksimum untuk menyampaikan risalahnya. Begitu juga, ia menceritakan kepada kita
perjalanan hidup Baginda sebagai ketua Negara yang mengasas sistem ampuh dan jitu untuk
negaranya. Baginda melindungi negaranya itu dengan penuh waspada, ikhlas dan jujur. Ini
menjamin negara tersebut untuk berjaya.
Sirah menceritakan kepada kita perjalanan hidup Rasul sebagai seorang suami dan
bapa yang mempamerkan sikap belas kasihan, hubungan yang baik serta memberi perbezaan
jelas antara yang mana hak dan mana kewajipan untuk suami, isiteri dan anak-anak. Ia juga
menceritakan perjalanan hidup Rasul selaku pendidik dan pemberi tunjuk ajar yang menyelia
pendidikan para sahabat Baginda dengan pendidiknn yang ideal. Baginda memindahkan
nilai-nilai pendidikan itu daripada rohaninya sendiri ke dalam rohani mereka, daripada
jiwanya kepada jiwa mereka. Ini mendorong mereka untuk cuba mencontohi Baginda dalam
sehalus-halus perkara sehinggalah ke sebesar-besar perkara. Begitu juga, ia menceritakan
kepada kita perjalanan hidup Rasul selaku seorang teman yang melaksanakan kewajipan
persahabatan serta memenuhi komitmen dan adab-adabnya. Ini menjadikan para sahabat
Baginda mengasihinya sebagaimana mereka mengasihi diri mereka sendiri. Bahkan melebihi
kasih mereka kepada keluarga dan kaum kerabat mereka. Sirah Baginda juga menceritakan
kepada kita perjalanan hidup seorang pahlawan yang berani, panglima perang yang jaguh,
politikus yang berjaya, jiran yang amanah dan pengikat janji yang jujur.
Pendek kata: Sirah Rasulullah s.a.w. meliputi semua aspek kemanusiaan dalam
masyarakat. Ini menjadikan Baginda contoh teladan yang baik untuk setiap pendakwah,
panglima, bapa, suami, kawan, pendidik, politikus, ketua negara dan demikianlah
seterusnya...
Kita tidak dapati kesyumulan seperti ini atau hampir sama dengannya dalam catatan
sejarah yang masih kekal pada kita; catatan sejarah berkenaan sirah rasul terdahulu, pengasas
agama dan IalsaIah yang terdahulu mahupun yang terkemudian. Musa adalah model
pemimpin umat yang telah menyelamatkan umatnya daripada belenggu pengabdian. Ia
menerangkan kepada kita kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang sesuai untuk misi itu
sahaja. Akan tetapi kita tidak dapati dalam sirah baginda, keterangan yang boleh dijadikan
contoh teladan kepada pahlawan perang, pendidik, politikus, kepala negara, bapa, atau suami.
Isa a.s. pula menjadi model seorang pendakwah yang zuhud, meninggalkan dunia dalam
keadaan dia tidak mempunyai harta, rumah atau barang. Namun dalam catitan sirahnya yang
terdapat di tangan orang-orang Kristian, beliau tidak mewakili seorang panglima perang,
ketua negara, bapa, atau suami (kerana dia tidak berkahwin), penggubal perundangan, atau
lain-lain lagi yang ditunjukkun oleh Sirah Muhammad s.a.w.. Perihal yang sama berlaku pada
Buddha, ConIucious, Aristotle, Plato, Napoleon dan lain-lain lagi tokoh-tokoh sejarah.
Mereka hanya layak menjadi contoh teladan (sekiranya mereka layak menjadi contoh
www.mykonsis.org
8
teladan) untuk satu aspek daripada pelbagai aspek kehidupan, iaitu dalam bidang yang
mereka terserlah dan terkenal dengannya. Satu-satunya manusia dalam sejarah yang boleh
menjadi contoh teladan untuk semua golongan, semua pemilik pelbagai bakat dan semua
manusia ialah Muhammad s.a.w..
Kelima: Sirah Muhammad s.a.w. adalah satu-satunya sirah yang memberi dalil yang
tidak diragui tentang kebenaran risalah dan kenabian Baginda kepada kita. Ia adalah
perjalanan hidup seorang manusia kamil. Baginda mengharungi kehidupan bersama
dakwahnya dengan mendapat kejayaan demi kejayaan; Bukan dengan cara peristiwa-
peristiwa pelik yang melanggar adat kebiasaan mahupun mukjizat. Bahkan semata-mata
dengan cara yang normal. Baginda s.a.w. berdakwah, lalu disakiti, menyampaikan risalah,
seterusnya memperolehi penyokong. Jika terpaksa berperang, Baginda berperang. Baginda
seorang yang bijaksana dan mendapat tauIiq dalam kepimpinannya. Ketika hampir waIat,
dakwah Baginda telah berkembang meliputi seluruh semenanjung tanah Arab. Dakwahnya
tersebar melalui cara iman (keyakinan), bukan dengan cara paksaan atau kemenangan perang.
Bagi sesiapa yang mengetahui pegangan dan budaya masyarakat Arab ketika itu,
penentangan mereka melalui pelbagai cara sehingga ke tahap merancang pembunuhun
Baginda, mengetahui ketidak seimbangan kekuatan Baginda dengan pihak lawan dalam
setiap pertempuran yang Baginda menangi, mengetahui tempoh masa yang terlalu singkat
dalam menyampaikan risalah sehingga keIawatan Baginda iaitu 25 tahun, semua ini
memberikan keyakinan bahawa Muhammad adalah benar-benar pesuruh Allah. Kurniaan
Allah kepada baginda seperti tabah (thabat), kekuatan, keupayaan mempengaruh dan
kemenangan juga menunjukkan Baginda benar-benar seorang nabi. Allah tidak akan
mendokong sesiapa yang mendustakan-Nya. Dokongan Ilahi ini adalah dokongan yang unik
dalam sejarah.
Sirah Rasulullah s.a.w. membuktikan kepada kita kebenaran risalah Baginda hanya
melalui bukti-bukti lojik yang boleh diterima akal. Mukjizat yang berlaku bukanlah Iaktor
utama orang Arab beriman dengan dakwah Baginda. Bahkan kita tidak dapati Baginda
mempunyai mukjizat yang menyebabkan orang kaIir yang ingkar menjadi beriman kerana
mukjizat tersebut. Walau bagaimanapun, mukjizat berbentuk material tetap menjadi hujah
dalam berhadapan dengan mereka yang menyaksikannya. Suatu yang pasti bahawa orang
Islam yang tidak pernah melihat Nabi s.a.w. dan tidak pernah menyak-sikan mukjizat, mereka
beriman dengan kebenaran risalah Baginda hanya kerana bukti-bukti lojik yang qat’ie dan
masuk akal yang menunjukkan kebenaran dakwaan kenabiannya. Di antara bukti tersebut
ialah: al-Quran al-Karim. Ia merupakan mukjizat yang boleh diterima oleh akal. Mukjizat ini
menyebabkan setiap manusia berakal lagi bersikap adil dan insaI pasti beriman dengan
kebenaran dakwaan kerasulan Muhammad s.a.w..
Ini berbeza sama sekali dengan sirah para nabi terdahulu yang disimpan oleh para
pengikutnya. Sirah para nabi terdahulu menunjukkan kepada kita bahawa orang ramai
beriman setelah melihat mukjizat dan perkara pelik yang menyalahi adat berlaku kepada
rasul-rasul tersebut. Mereka beriman tanpa meletakkan akal sebagai hakim dalam menilai
prinsip-prinsip dakwah para rasul tersebut, seterusnya tunduk kepadanya. Contoh palingjelas
ialah sirah nabi Isa a.s.. Dalam al-Quran, Allah menceritakan kepada kita bahawa antara
tunggak utama yang Allah berikan kepada nabi Isa a.s. untuk meyakinkan orang Yahudi
tentang kebenaran risalahnya ialah boluh menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta,
merawat penyakit, menghidupkan orang mati serta memberitahu kaumnya apa yang mereka
makan dan apa yang tersimpan di rumah mereka. Semua ini berlaku dengan izin Allah Azza-
wajalla. Mukjizat-mukjizat ini menjadi penyebab orang ramai beriman kepada Nabi 'Isa
secara beramai-ramai. Inilah yang diriwayatkan oleh kitab-kitab Injil kepada kita. Namun,
www.mykonsis.org
9
mereka beriman dengan Isa a.s. bukan sebagai rasul, bahkan sebagai tuhan dan anak tuhan
(Maha suci Allah daripada perkara ini). Inilah yang diceritakan oleh al-Quran kepada kita.
Selepas pemergian nabi Isa a.s., agama Kristian tersebar melalui perkara luar biasa dan pelik
yang menyalahi adat kebiasaan. SaIar Kerja Rasul-Rasul menjadi bukti utama kepada perkara
ini. Sehingga kita boleh katakan bahawa agama Kristian yang diimani oleh pengikutnya
adalah agama yang tertegak di atas perkara luar biasa dan pelik yang menyalahi adat
kebiasaan, bukan di atas keyakinan akal yang rasional.
Di sini kita dapat lihat kistimewaan yang jelas dalam sirah Rasul s.a.w.. Tidak ada
seorangpun yang beriman dengan Baginda disebabkan melihat mukjizat yang menyalahi adat
kebiasaan. Bahkan dia beriman disebabkan keyakinan akal dan jiwa. Sekiranya Allah
memuliakan Rasul-Nya s.a.w. dengan mukjizat yang menyalahi adat kebiasaan, ia hanyalah
penghormatan kepada Baginda s.a.w.. Ia juga bertujuan mendiamkan penentangnya yang
sombong. Sesiapa yang meneliti al-Quran al-Karim, dia akan dapati dalam usaha meyakinkan
manusia, al-Quran bergantung kepada budi bicara akal, penyaksian pancaindera terhadap
kebesaran ciptaan Allah, juga pengetahuan sempurna berkenaan Rasul yang buta huruI. Buta
huruI Baginda s.a.w. menjadikan al-Quran yang dibawanya sebagai bukti kebenaran risalah
Baginda. Allah Taala berIlrman dalam surah al-Ankabut:
¦θl!·´ρ ω¯θl š^¸“Ρ¦ ¸«‹ls ¸≈ƒ¦´, _¸Β .¸«¸,¯‘ ¯≅· !ϑ‾Ρ¸| ¸≈ƒψ¦ ‰Ψ¸s ¸<¦ !ϑ‾Ρ¸|´ ρ !Ρ¦ "¸ƒ¸‹Ρ _,¸,•Β
∩∈⊃∪ `Οl´ρ¦ `Ο¸γ¸±>ƒ !‾Ρ¦ !´Ζl“Ρ¦ ,‹ls ¸≈.¸÷l¦ ‘l.`ƒ `Ο¸γŠl. āχ¸| ’¸· š¸l≡Œ πϑ>¸l
“¸é¸Œ´ρ ¸Θ¯θ1¸l šχθ`Ζ¸Βσ`ƒ ∩∈⊇∪
Dan mereka berkata "Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad)
mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Jawablah (wahai Muhammad):
"Sesungguhnya (urusan menurunkan) mukjizat-mukjizat itu adalah tertentu
bagi Allah, dan aku hanyalah seorang Rasul pemberi amaran yang jelas
nyata" (Patutkah mereka meminta mukjizat-mukjizat yang lain?) tidakkah
cukup bagi mereka bahawa Kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran
yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan itu
mengandungi rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. (Al-
Ankabut: 50-51)
Apabila orang-orang kaIir Quraisy melampaui batas dengan menuntut mukjizat
daripada Rasulullah s.a.w. sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, Allah
memerintahkan Baginda menjawab:
¯≅· β!>¯,™ ’¸¸´‘ ¯≅δ ¸Ζ´ āω¸| ¦¸:, ωθ™¯‘ ∩_⊂∪
Katakanlah (wahai Muhammad): "Maha Suci Tuhanku! Bukankah aku ini
hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?" (Al-Isra': 93)
www.mykonsis.org
10
Perhatikan perkara ini dalam surah al-Isra' yang bermaksud:
¦θl!·´ρ _l š∅¸ΒσœΡ ,l _.> ¸>±. !´Ζl ´_¸Β ¸_¯‘¸¦ l´.θ,⊥ƒ ∩_⊃∪ ρ¦ βθ>. šl πΨ> _¸Β ¸≅Š¸ƒ‾Υ
¸¸´Ζ¸s´ρ ¸¸´>±.· ¸≈γΡ¸¦ !γl≈l¸> ¦´¸,¸>±. ∩_⊇∪ ρ¦ 1¸1`.· ´,!ϑ´.l¦ !ϑ´ ¸ϑs— !´ΖŠls !±.¸´ ρ¦ ´’¸.!.
¸<!¸, ¸π÷¸¸‾≈lϑl¦´ρ ξ‹¸,· ∩_⊄∪ ρ¦ βθ>ƒ ,l ¸Š, _¸Β ¸∃`¸>`— ρ¦ ’∋¯¸. ’¸· ¸,!ϑ´.l¦ _l´ρ š∅¸ΒσœΡ
,¸¯Š¸·`¸¸l _.> Α¸”∴. !´ΖŠls !´,≈.¸´ …ντ¸1‾Ρ ¯≅· β!>¯,™ ’¸¸´‘ ¯≅δ ¸Ζ´ āω¸| ¦¸:, ωθ™¯‘ ∩_⊂∪
Dan mereka berkata: "Kami tidak sekali-kali akan beriman kepadamu (wahai
Muhammad), sehingga engkau memancarkan mata air dari bumi, untuk kami.
Atau (sehingga) engkau mempunyai kebun dari pohon-pohon tamar dan
anggur, kemudian engkau mengalir-kan sungai-sungai dari celah-celahnya
dengan aliran yang terpancar terus-menerus. Atau (sehingga) engkau
gugurkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana yang engkau
katakan (akan berlaku); atau (sehingga) engkau bawakan Allah dan malaikat
untuk kami menyaksikannya. Atau (sehingga) engkau mempunyai sebuah
rumah terhias dari emas; atau (sehingga) engkau naik ke langit; dan kami
tidak sekali-kali akan percaya tentang kenaikanmu ke langit sebelum engkau
turunkan kepada kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya.
"Katakanlah (wahai Muhammad): "Maha Suci Tuhanku! Bukankah aku ini
hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?" (Al-Isra': 90-93)
Demikianlah al-Quran menetapkan secara terang dan jelas bahawa nabi Muhammad
s.a.w. adalah manusia dan rasul. Dalam membenarkan dakwaan kerasulan Baginda, al-Quran
tidak bergantung kepada perkara yang menyalahi adat kebiasaan dan mukjizat, bahkan hanya
berdailog dengan akal dan hati.
_ϑ· ¸Š¸¸`ƒ ´<¦ β¦ …«ƒ¸‰γƒ _´¸:„ …ν´‘‰. ¸Ο≈l`™¸∼¸l
Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk
kepadanya, nescaya Dia melapangkan dadanya (membuka hatinya) untuk
menerima Islam. (Al-An'am: 125)
Sumber rujukan Sirah Nabi s.a.w.
Hanya terdapat empat sumber rujukan utama Sirah Nabi s.a.w yang diperakui:
1. Al-Quran al-Karim
Al-Quran merupakan sumber rujukan asasi yang kita cedok daripadanya Sirah Nabi
s.a.w.. Al-Quran al-Karim telah menyingkap kehidupan Nabi s.a.w. semasa kecil:
¯Νl¦ 쉸>† !ϑŠ¸.ƒ “´ρ!↔· ∩∉∪ ì‰>´ρ´ρ ω!. “‰γ· ∩∠∪
Bukankah Dia mendapati engkau yatim piatu lalu Dia memberikan
perlindungan? Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar), lalu
Dia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu - Al-Quran)? (Ad-Dhuha:
6-7)
www.mykonsis.org
11
Al-Quran juga memaparkan akhlak Baginda yang mulia dan terpuji:
,‾Ρ¸|´ρ ’l-l ¸_l> ¸ΟŠ¸Ls ∩⊆∪
Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. (Al-
Qalam: 4).
Al-Quran turut membicarakan tentang keperitan dan sikap degil yang dihadapi oleh
Baginda s.a.w. di jalan dakwah. Al-Quran juga menyebut tentang beberapa gelaran yang
diberikan oleh orang musyrik kepada Baginda demi menyekat agama Allah ‘Azza wa Jalla
daripada tersebar, seperti ahli sihir dan orang gila. Selain itu, al-Quran juga memaparkan
hijrah Rasul s.a.w., serta membentangkan pertempuran-pertempuran penting yang Baginda
lalui selepas Hijrah. Antaranya Perang Badar, Uhud, Ahzab, Perdamaian Hudaibiyah,
Pembukaan Makkah dan Perang Hunain. Al-Quran juga memperkatakan tentang sesetengah
mukjizat Baginda seperti mukjizat Isra' dan Mi'raj.
Ringkasnya al-Quran telah membicarakan banyak peristiwa dalam Sirah Rasul s.a.w..
Oleh kerana al-Quran1 merupakan kitab paling dipercayai di atas muka bumi dan terbukti
kebenaran secara mutawatir, seorang manusia yang berakal tidak sepatutnya terIikir untuk
meragui nas-nas dan kekukuhan Iakta sejarahnya. Oleh itu, peristiwa-peristiwa sirah yang
didedahkan oleh al-Quran ini secara mutlak dianggap sebagai sumber sirah paling sahih.
Namun dapat diperhatikan bahawa al-Quran tidak menyingkap peristiwa sirah secara
terperinci, tetapi sekadar menyentuhnya secara ringkas. Dalam membicarakan sesuatu
purtempuran perang, al-Quran tidak menyatakan sebab-sebab berlaku peperangan tersebut,
bilangan orang Islam dan orang musyrik yang terlibat, mahupun bilangan tentera yang
terbunuh atau ditawan di kalangan orang musyrik. Ia sekadar membincangkan pengajaran
perang dan pedoman yang boleh diambil. Demikianlah sikap al-Quran dalam setiap kisah
berkenaan para nabi dan umat terdahulu. Oleh itu kita tidak boleh berpada dengan hanya
bergantung kepada nas-nas al-Quran yang berkaitan dengan Sirah Nabi s.a.w. untuk
mendapatkan gambaran kehidupan Rasul s.a.w. yang lengkap.
2. Sunnah yang Sahih
Sunnah Nabi s.a.w. yang sahih terkandung dalam kitab karangan para imam hadis yang
diakui kejujuran mereka lagi dipercayai di dunia Islam. Kitab-kitab itu ialah:
Kitab Sunan Sittah (enam buah kitab hadis): Iaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
Sunan Abu Daud, Sunan an-Nasaie, Sunan at-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah. Begitu juga
kitab al-Muwatto' karangan Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad. Kitab-kitab ini,
terutamanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berada di tangga teratas dari aspek kesahihan,
dipercayai dan pembuktiannya. Sementara kitab-kitab lain mengandungi hadis-hadis sahih
dan hasan. Sesetengahnya juga mengandungi hadis daiI.
Sebahagian besar kisah kehidupan Nabi s.a.w., peristiwa, peperangan dan amalan
Baginda terkandung dalam kitab-kitab ini. Daripadanya, kita dapat membentuk pemikiran
yang menyeluruh berkenaan Sirah Rasul s.a.w. (sekalipun ia kadang-kadang tidak saling
melengkapi). Antara perkara yang meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap
kitab-kitab ini ialah, hadis-hadisnya telah diriwayatkan dengan sanad yung bersambung
hingga kepada para sahabat r.a.. Merekalah yang bergaul dengan Rasulullah dan sentiasa
bersama Baginda. Allah juga telah memenangkan agamaNya melului mereka, Rasulullah
s.a.w. sendiri yang mendidik mereka. Oleh itu mereka adalah generasi paling sempurna
dalam sejarah. Sama ada dari segi keluhuran akhlak, kekuatan iman, kejujuran percakapan,
ketinggian roh dan kesempurnaan akal. Dengan ini, setiap hadis yang mereka riwayatkan
www.mykonsis.org
12
daripada Rasul dengan sanad yang sahih dan bersambung, kita wajib menerimanya sebagai
satu hakikat sejarah tanpa ragu lagi.
Para orientalis yang mempunyai misi tersembunyi cuba meragukan kesahihan kitab-kitab
sunan yang berada di hadapan kita ini. Mereka turut disokong oleh orang Islam yang menjadi
pengikut mereka. Mereka mempunyai pegangan agama yang rapuh dan terpengaruh dengan
Barat dan cendikiawannya. Tujuan mereka semua ialah meruntuhkan Syariah dan
menimbulkan keraguan terhadap peristiwa dalam Sirah. Namun Allah yang
bertanggungjawab memelihara agamaNya, telah menyediakan golongan yang menolak
kebatilan dan tipu daya tersebut sehingga menjerut batang leher mereka sendiri. Dalam buku
saya, as-Sunnah wa Makanatuha min at-Tasyri al-Islami (Sunnah dan Kedudukannya Dalam
Perundangan Islam), saya telah dedahkan penat lelah ulama kita menyaring Sunnah Nabi
s.a.w.. Saya juga menyenaraikan beberapa kekeliruan yang ditimbulkan oleh para orientalis
dan pengikut mereka. Kemudian saya bahaskan melalui perbahasan ilmiah. Saya berharap
kepada Allah agar memberi ganjaran pahala kepada saya kerana usaha tersebut. Juga, semoga
Allah memasukkannya dalam lembaran suratan amalan kebaikan saya pada hari
pembentangan amalan
3. Syair Arab pada Zaman Kerasulan
Tidak diragui bahawa orang musyrik telah menyerang Rasul s.a.w. dan dakwah Baginda
melalui lidah para penyair mereka. Ini memaksa orang Islam menjawabnya melalui lidah para
penyair mereka pula seperti Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawwahah dan lain-lain lagi.
Buku-buku sastera dan sirah yang ditulis selepas zaman itu mengandungi banyak syair-syair
sebegini. Melalui syair-syair ini, kita dapat membuat kesimpulan tentang Iakta-Iakta
berkaitan suasana persekitaran s.a.w. hidup dan dakwah Islam mula lahir.
4. Kitab-kitab Sirah
Pada mulanya kisah dalam Sirah Nabi s.a.w. hanya merupakan hadis-hadis yang
diriwayatkan oleh para sahabat r.a. kepada generasi selepas mereka. Sesetengah sahabat
memberikan perhatian khusus terhadap setiap peristiwa yang berlaku dalam sirah Nabi s.a.w.
dan pendetailannya. Kemudian, para tabien menukilkan riwayat-riwayat ini dan mencatatnya
dalam lembaran simpanan mereka. Sesetengah mereka memberi perhatian khusus terhadap
usaha ini, contohnya: Aban bin 'Othman bin 'AIIan r.a (32-105H) dan 'Urwah bin az-Zubair
bin al-'Awwam (23-93H). Contoh di kalangan tabien kecil pula iulah, Abdullah bin Abu
Bakar al-Ansori (meninggal dunia pada 135H), Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri
(50-124H) yang mengumpulkan sunnah pada zaman 'Umar bin 'Abdul 'Aziz hasil
perintahnya, juga 'Asim bin 'Umar bin Qatadah al-Ansori (meninggal dunia 129H).
Kemudian keprihatinan terhadap Sirah telah berpindah kopada generasi selepas mereka,
sehingga generasi ini menulis sirah dalam penulisan yang khusus (diasingkan daripada
bidang yang lain). Di antara pengarang awal Sirah yang paling terkenal ialah Muhammad bin
Ishaq bin Yasar (Ibnu Ishaq) (meninggal dunia 152H). Jumhur 'ulama dan para ahli hadis
bersepakat mengatakan beliau thiqah, kecuali Malik dan Hisyam bin ' Urwah bin az-Zubair.
Diriwayatkan bahawa Malik dan Hisyam mempertikaikan beliau. Namun, kebanyakan 'ulama
muhaqqiqin menaIsirkan tindakan kedua-dua orang 'alim besar ini mempertikaikan
kethiqahan Ibnu Ishaq adalah disebabkan persengketaan peribadi yang berlaku di antara
mereka.
Ibnu Ishaq pula telah menulis kitab al-Maghazi. Kitab ini mengandungi hadis-hadis dan
riwayat-riwayat, yang (didengarnya sendiri di Madinah dan Mesir. Dukacitanya, kitab ini
tidak sampai kepada kita. la telah hilang bersama kitab-kitab lain yang hilang daripada
warisan ilmu kita yang kaya. Akan tetapi, kandungan kitab itu masih kekal terpelihara.
www.mykonsis.org
13
Kerana Ibnu Hisyam telah meriwayatkannya dalam kitab sirah beliau daripada jalan riwayat
gurunya, al-Bakka-ie, salah seorang murid Ibnu Ishaq yang terkenal.
Sirah Ibnu Hisyam
Beliau ialah Abu Muhammad Abdul Malik bin Ayyub al-Himyari (dikenali dengan
Ibnu Hisyam). Membesar di Basrah dan meninggal dunia pada tahun 213 atau 218H
mengikut perbezaan riwayat. Ibnu Hisyam telah menulis kitab as-Sirah an-Nabawiyah. Kitab
ini mengandungi peristiwa sirah yang diriwayatkan oleh gurunya, al-Bakka-ie daripada Ibnu
Ishaq, di samping peristiwa sirah yang beliau riwayatkan sendiri daripada guru-gurunya. Iaitu
riwayat yang tidak disebut oleh Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya. Beliau telah menyebut
riwayat Ibnu Ishaq yang tidak menepati citarasa ilmunya dan yang dikritiknya. Kitab ini
muncul sebagai sumber Sirah Nabi s.a.w. yang paling amanah, paling sahih. dan paling teliti.
Ia diterima oleh orang ramai menyebabkan mereka terus menamakan kitab itu dengan nama
beliau; Sirah Ibnu Hisyam. Kitabnya ini telah disyarahkan oleh dua orang 'alim diri Andalus:
as-Suhaili (508-581H) dan al-Khusyani (535-604H)
Tobaqot Ibnu Saad
Beliau ialah Muhammad bin Saad bin Mani' az-Zuhri (dikenali dengan Ibnu Saad).
Lahir di Basrah pada 168H dan meninggal dunia di Baghdad pada 230H. Beliau adalah
seorang penulis kepada Muhammad bin 'Umar al-Waqidi (130-207HJ, ahli sejarah yang
terkenal dalam bidang kisah-kisah peperangan dan sirah. Ibnu Saad menyusun tulisannya
dalam kitabnya, at-Tobaqot (selepas menulis tentang Sirah Rasul a.s. dengan menyebut
nama-nama sahabat dan tabien mengikut lapisan generasi (tobaqot), kabilah dan kawasan
mereka. Kitab beliau, at-Tobaqot dianggap antara sumber awal sirah yang paling dipercayai
dan Iaktanya paling terpelihara dengan dinyatakan latar belakang sahabat dan tabien.
Tarikh at-Tobari
Abu JaaIar Muhammad bin Jarir at-Tobari (224-310H). Seorang imam, Iaqih, ahli
hadis dan pengasas mazhab Iiqh yang kurang tersebar. Penulisan beliau di bidang sejarah,
tidak terbatas kepada Sirah Rasul a.s., bahkan sejarah umat-umat sebelumnya. Beliau
menyediakan bahagian yang khusus untuk Sirah Baginda a.s., seterusnya menyambung
perbicaraan tentang sejarah negara-negara Islam sehingga beliau hampir meninggal dunia.
Apa yang diriwayatkan oleh at-Tobari boleh dijadikan hujah dan dipercayai. Walau
bagaimanapun, banyak riwayat dhaiI atau batil yang beliau sebut, beliau berpada dengan
menyandarkan riwayat tersebut kepada perawinya. Ini kerana puda zaman beliau, orang
ramai mengenali perawi tersebut. Contohnya, apa yang diriwayatkan daripada Abu MikhnaI.
Abu MikhnaI adalah seorang pengikut Syiah yang taksub. Namun begitu at-Tobari banyak
memasukkan riwayat beliau ke dalam tulisannya dengan cara menyandarkan riwayat tersebut
kepada Abu MikhnaI. At-Tobari seolah-olah melepaskan tanggungjawab riwayat tersebut dan
meletakkannya ke bahu Abu MikhnaI.
Perkembangan penulisan Sirah
Kemudian, penulisan Sirah terus berkembang. Sesetengah aspek telah ditulis secara
khusus dan berasingan seperti, Dala-il an-Nubuwwah (Tanda-tanda Kenabian) oleh al-
Asbahani, Syama-il al-Muhammadiyyah (Perwatakan Muhammad) oleh at-Tirmizi, Zadul
Ma'ad (Bekalan ke Tempat Kembali) oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, as-SyiIa’
(Kesembuhan) oleh Qadhi 'Iyadh dan al-Mawahib al-Ladunniyah (Bakat-bakat Kurniaan
Tuhan) oleh al-Qastoluni. Ia disyarah dalam lapan jilid oleh az-Zarqani yang meninggal pada
tahun 1122H.
Demikianlah, 'ulama masih terus menulis berkenaan Sirah ar-Rasul a.s. dengan cara
www.mykonsis.org
14
moden yang diterima oleh citarasa anak-anak masa kini. Di antara kitab paling terkenal pada
zaman moden kita ialah kitab Nur al-Yaqin Ii Sirah Sayyid al-Mursalin oleh Syeikh
Muhammad al-Khudhori rahimahullah. Kitabnya telah mendapat sambutan yang baik dan
diputuskan untuk dipelajari di sekolah-sekolah agama di kebanyakan ceruk rantau Alam
Islami.
www.mykonsis.org
15
Bahagian 1
KEHIDUPAN BAGINDA SEBELUM DIUTUSKAN SEBAGAI RASUL
A) Peristiwa-peristiwa Sejarah
Riwayat-riwayat yang sabit berkenaan kehidupan Baginda s.a.w. sebelum diutuskan
sebagai Rasul menunjukkan kepada kita beberapa hakikat berikut:
1. Bani Hasyim merupakan keturunan Quraisy yang paling mulia. Manakala Quraisy
pula adalah kabilah 'Arab yang paling mulia dan berketurunan bersih. Mereka juga memiliki
kedudukan yang paling tinggi di kalangan bangsa Arab. Diriwayatkan daripada al-Abbas r.a.,
daripada Rasulullah s.a.w., Baginda bersabda:
“Sesungguhnya Allah mencipta makhluk ini, lalu Dia menciptakan aku
daripada sebaik-baik makhluk dan daripada sebaik-baik kelompok mereka
(manusia). Dia juga menjadikan aku daripada sebaik-baik kumpulan di
antara dua kumpulan (Arab dan bukan Arab). Kemudian Dia meneliti
pemilihan kabilah-kabilah secara rapi, maka Dia menciptakan aku daripada
sebaik-baik kabilah (Quraisy). Kemudian Dia meneliti pemilihan keluarga-
keluarga secara rapi, maka Dia menciptakan aku daripada sebaik-baik
keluarga (Bani Hasyim). Sementara aku adalah sebaik-baik jiwa (sehingga
dipilih menjadi rasul dan penutup segala nabi) dan sebaik-baik keluarga di
kalangan mereka. (asal-usul keturunan ibu bapa dan nenek moyang Baginda
tiada yang lahir daripada perzinaan, bahkan melalui pernikahan yang sah)”.
(Riwayat at-Tirmizi dengan sanad yang sahih).
Oleh kerana keturunan Baginda s.a.w. adalah mulia di kalangan Quraisy, kita tidak temui
isu keturunan menjadi bahan celaan mereka terhadap Nabi s.a.w.. Ini disebabkan kemuliaan
keturunan Baginda cukup jelas kepada mereka. Quraisy telah mencela Baginda dengan
banyak isu yang direka-reka tetapi bukan dalam isu keturunan.
2. Baginda membesar sebagai anak yatim. Bapa Baginda, Abdullah telah meninggal
dunia ketika ibu Baginda baru mengandungkan Baginda dua bulan. Apabila Baginda berusia
6 tahun, ibu Baginda, Aminah pula meninggal dunia. Oleh itu, semasa kecil Baginda s.a.w.
telah merasai pahit maung tidak mendapat belaian kasih sayang ibu bapa. Selepas itu,
Baginda telah dipelihara oleh datuk Baginda, Abdul Muttolib. Ketika berumur 8 tahun, datuk
Baginda pula meninggal dunia. Dengan itu Baginda selanjutnya dipelihara oleh bapa saudara
Baginda, Abu Tolib sehingga Baginda besar dan dewasa. Keyatiman Baginda ini telah
disebut oleh al-Quran al-Karim dengan Iirman Allah Taala:
¯Νl¦ 쉸>† !ϑŠ¸.ƒ “´ρ!↔· ∩∉∪
Bukankah Dia mendapati engkau yatim piatu, lain Dia memberikan
perlindungan? (Ad-Dhuha: 6)
3. Rasulullah s.a.w. menghabiskan empat tahun pertama zaman kanak-kanak di padang
pasir, di perkampungan Bani Saad. Oleh itu, Baginda membesar dengan tubuh yang kuat,
jasmani yang sejahtera, lidah yang Iasih, jiwa yang berani dan mampu menunggang kuda
dengan baik sekalipun masih kecil usianya. Bakat-bakat Baginda terasah dalam kemurnian
dan keheningan padang pasir, dibawah kilauan pancaran matahari dan udara yang bersih.
4. Keunggulan Baginda telah diketahui sejak kecil lagi. Tampak pada roman mukanya
tanda-tanda kecerdikan yang menimbulkan rasa sayang kepada sesiapa yang melihat
Baginda. Apabila Rasul s.a.w. datang ke majlis datuknya semasa zaman kanak-kanak,
www.mykonsis.org
16
Baginda duduk di atas tilam datuknya. Sedangkan jika datuknya duduk di atas tilam itu, tiada
seorangpun anak-anaknya (bapa saudara Rasul) akan duduk di atasnya. Oleh itu, bapa-bapa
saudara Baginda cuba menariknya daripada tilam tersebut. Lantas Abdul Muttolib berkata:
Biarkan cucuku ini. Demi Allah dia memiliki keistimewaan.
5. Pada awal remaja, Baginda s.a.w. mengembala kambing untuk penduduk Makkah
dengan bayaran upah beberapa qirat (1/24 dinar). Telah sabit daripada Baginda s.a.w.,
bahawa Baginda bersabda:
اُ ,''َ · َ »َ -َ ·'ا _َ =َ رْ-َ · `ِ إ ¸ِ -َ - ْ¸ِ -'َ - : َ ل 'َ · -ا َ ل,ُ -َ ر 'َ , َ -َ -أَ و : 'َ -أَ و
Semua nabi pernah mengembala kambing. Mereka bertanya: Kamu juga
wahai Rasulullah? Baginda menjawab: Aku juga begitu.
Dalam riwayat lain, Baginda bersabda:
َ -َ ·َ - 'َ - ُ ªُ -'َ =ْ -َ ا ُ ªَ ' َ ل'َ -َ · َ »َ -َ ·'ا _َ =َ ر `ِ إ '´ ,ِ -َ- ُ -ا : َ ب'َ = َ 'َ · ؟ ِ -ا َ ل,ُ -َ ر 'َ , َ -ْ -َ اَ و : ً -´ ´َ - .ْ ه ` 'َ +ُ -ْ ,َ =َ ر 'َ -َ أَ و
َ =, ِ را َ ¸َ · َ _'َ =
Semua Nabi yang diutuskan Allah pernah mengembala kambing. Maka
sahabat Baginda bertanya kepadanya: Kamu juga wahai Rasulullah? Lantas
Baginda tnenjawab: Aku juga begitu. Aku pernah mengembala kambing untuk
penduduk Makkah dengan upah beberapa qirat.
Kemudian, apabila umur Baginda mencapai 25 tahun, Baginda berniaga untuk
Khadijah binti Khuwailid. Baginda berniaga bermodalkan harta Khadijah dengan mendapat
bayaran upah.
6. Baginda s.a.w. tidak menyertai rakan-rakan sebayanya di kalangan remaja Makkah
dalam bersukaria dan berIoya-Ioya. Allah telah memelihara Baginda daripada terlibat dalam
gejala tersebut. Kitab-kitab sirah menceritakan dengan panjang lebar, semasa usia remajanya,
Baginda terdengar suara nyanyian daripada salah sebuah rumah di Makkah sempena majlis
perkahwinan. Baginda teringin menyaksikannya. Tetapi Allah menjadikan Baginda tertidur.
Baginda hanya terjaga setelah matahari panas terik. Baginda juga tidak terlibat bersama
kaumnya menyembah berhala, makan sembelihan untuk berhala, minum arak dan bermain
judi. Baginda juga tidak pernah bercakap celupar dan berkata kesat.
7. Sejak Baginda mula mumayyiz, Baginda dikenali mempunyai akal yang matang dan
pandangan yang bernas. Peristiwa perletakan Hajarul Aswad ke tempatnya di Kaabah
menjadi bukti yang jelas terhadap perkara ini. Kaabah telah dilanda banjir menyebabkan
dindingnya retak. Oleh itu, penduduk Makkah membuat keputusan meruntuhkannya dan
memperbaharui binaannya. Mereka melaksanakan keputusan itu. Namun, apabila pembinaan
sampai ke peringkat meletak Hajarul Aswad ke tempat asalnya, mereka bertengkar tentang
siapakah yang akan mendapat penghormatan untuk meletak Hajarul Aswad ke tempatnya.
Setiap kabilah ingin mendapat penghormatan itu. Pertelingkahan bertambah hebat sehingga
mereka saling mengancam untuk berperang. Kemudiannya mereka bersetuju untuk merujuk
kepada orang pertama yang memasuki pintu masuk Bani Syaibah (salah satu pintu Masjidil
Haram pent) sebagai hakim.
Sejurus kemudian, orang pertama yang memasuki masjid melalui pintu itu ialah
Rasulullah s.a.w.. Apabila mereka melihat Baginda, mereka berkata: Ini al-Amin (gelaran
kepada Rasulullah s.a.w.). Kami rela dengan hukumannya. Apabila Baginda diberitahu
tentang pertelingkahan tersebut, Baginda menyelesaikan masalah itu dengan penyelesaian
yang dipersetujui oleh semua pihak yang bertelingkah. Baginda membentangkan kain
selendangnya, kemudian mengambil Hajarul Aswad dan diletakkan ke atas kain itu. Baginda
www.mykonsis.org
17
komudiannya menyuruh setiap kabilah niemegang hujung selendang. Apabila mereka
mengangkatnya dan Hajarul Aswad itu tiba ke tempat letaknya, Baginda mengambil dan
meletakkannya ke tempatnya dengan tangan Baginda. Mereka semua berpuashati. Allah telah
mengelakkan daripada berlaku pertumpahan darah orang-orang Arab melalui kecerdikan dan
kebijaksanaan akal Baginda sehingga ke satu tempoh yang hanya diketahui oleh Allah.
8. Semasa remaja, Baginda s.a.w. dikenali sebagai seorang yang jujur dan amanah di
kalangan kaumnya, Baginda terkenal dengan hubungan baik, menepati janji, perjalanan hidup
mengikut landasan yang lurus dan reputasi baik. Ini menarik minat Khadijah untuk memberi
tawaran kepada Baginda agar memperniagakan harta dagangannya melalui sebuah kaIilah
yang pergi ke kota Busra setiap tahun. Khadijah telah menyerahkan harta dagangan kepada
Baginda, sekali ganda lebih banyak berbanding yang diberikan kepada lelaki daripada
kaumnya sendiri. Apabila Baginda pulang ke Makkah, hamba Khadijah, Maisarah telah
menceritakan kepadanya sikap amanah dan ikhlas Baginda. Khadijah juga melihat
keuntungan banyak yang diperolehi dalam perniagaan tersebut. Kesemua itu mendorong
beliau untuk menggandakan upah Baginda daripada yang telah dijanjikan. Perkara ini juga
menarik minat Khadijah untuk melamar Baginda. Baginda telah menerima lamaran Khadijah
sedangkan Baginda 15 tahun lebih muda daripadanya. Kata-kata Khadijah merupakan
perakuan terbaik terhadap kebaikan akhlak Baginda sebelum kenabian. Kata-kata ini beliau
ungkapkan ketika menenangkan Baginda yang pulang dalam keadaan menggeletar ketakutan
setelah didatangi wahyu di Gua Hira: "Tidak sekali-kali. Demi Allah, Allah tidak akan sekali-
kali menghina kamu. Kamu menghubungkan silaturrahim, membela pihak yang lemah,
memberi pendapatan kepada yang tidak berharta, memuliakan tetamu dan menolong mereka
yang berhak."
9. Baginda bermusaIir keluar dari Makkah sebanyak dua kali. Pertama, bersama bapa
saudara Baginda, Abu Tolib ketika berusia 12 tahun. Kedua, ketika berusia 25 tahun, sebagai
peniaga kepada harta dagangan Khadijah. Kedua-dua destinasi perjalanan ini ialah kota Busra
di Syam. Dalam kedua-dua perjalanan ini, Baginda mendengar perbualan para peniaga,
melihat kesan-kesan negara yang dilaluinya, juga adat-adat yang diamalkan oleh
penduduknya.
10. Beberapa tahun sebelum diutuskan sebagai Nabi, Allah telah menimbulkan rasa cinta
kepada Baginda s.a.w., untuk pergi ke Gua Hira (sebuah bukit yang berdekatan dengan
Makkah dan terletak di barat laut Makkah). Baginda berkhalwah di dalamnya selama sebulan
(iaitu dilakukan dalam bulan Ramadhan. pent.) kerana memikirkan tanda-tanda kebesaran
Allah dan kehebatan kekuasaan-Nya. Perkara ini berterusan sehingga datang wahyu dan
turunnya al-Quran al-Karim kepada Baginda.
www.mykonsis.org
18
B) Pengajaran dan Pedoman
Daripada kisah-kisah di atas, pengkaji akan mendapati beberapa pengajaran dan kesimpulan
seperti berikut:
1. Sekiranya pendakwah kepada Allah atau pengislah berada di kedudukan yang mulia
di kalangan masyarakat, orang ramai akan lebih tertarik untuk mendengar seruannya.
Menjadi kebiasaan, masyarakat akan memperlekehkan para pengislah dan pendakwah
sekiranya mereka berasal daripada latar belakang yang tidak dikenali atau keturunan yang
hina. Apabila pendakwah yang menyeru masyarakat merupakan orang yang berketurunan
mulia atau mempunyai kedudukan, mereka tidak mampu mentohmah pendakwah tersebut.
Mereka hanya mampu mereka-reka Iitnah bagi melepaskan diri daripada mendengar dakwah
atau kata-katanya. Oleh kerana itu, setelah Rasul s.a.w. mengirimkan surat kepada Hercules
(Maharaja Rom) mengajak beliau dan kaumnya kepada Islam, soalan pertama yang
ditanyakan oleh Hercules kepada Abu SuIIian ialah: "Bagaimanakah keturunan Muhammad
dalam masyarakatmu?" Abu SuIIian menjawab, (ketika itu beliau masih lagi musyrik): "Dia
daripada keturunan kami yang paling mulia." Apabila Hercules selesai bertanya dan
mendengar jawapan Abu SuIIian tentang diri Baginda, Hercules menerangkan rahsia soalan-
soalan yang dikemukakannya. Hercules berkata kepada Abu SuIIian: "Aku tanyakan
kepadamu, bagaimanakah keturunannya? Kamu mendakwa bahawa dia daripada keturunan
kamu yang paling mulia. Demikianlah, Allah hanya memilih nabi daripada golongan yang
mulia dalam kaumnya dan mempunyai keturunan yang paling baik." Benar, Islam tidak
meletak apa-apa nilai kepada kemuliaan keturunan dalam menilai amalan seseorang. Namun,
seseorang menjadi lebih mulia, berkedudukan dan mudah menempa kejayaan jika dia
berketurunan dan berkeperibadian mulia. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih disebut:
ا,ُ +-َ · اَ ذِ إ ِ م`ْ -`ا ¸ِ · ْ»ُ هُ ر 'َ ,ِ = ِ ªَ ,ِ 'ِ ه'َ =ْ'ا ¸ِ · ْ»ُ هُ ر 'َ ,ِ =
Mereka yang terpilih semasa jahiliah adalah juga mereka yang terpilih
semasa Islam sekiranya mereka memahami.
2. Ketabahan pendakwah menanggung keperitan sebagai anak yatim atau kesusahan
hidup semasa kecil, menjadikan beliau lebih sensitiI dengan nilai-nilai kemanusiaan yang
mulia. Dia menjadi lebih belas simpati kepada anak yatira, orang miskin dan mereka yang
diseksa. la juga menjadikan beliau berusaha untuk berlaku adil, melakukan kebajikan dan
mengasihi golongan ini. Setiap pendakwah perlu kepada aset peri kemanusiaan yang mulia
untuk membolehkan beliau merasai kesengsaraan orangyang lemah dan susah. Tiada yang
boleh membekalkan perasaan kemanusiaan ini kepadanya kecuali beliau sendiri mengalami
kesulitan yang dirasai oleh golongan yang lemah seperti anak-anak yatim, para Iakir dan
miskin.
3. Pendakwah yang hidup dalam suasana yang lebih hampir kepada Iitrah semulajadi
dan jauh daripada kehidupan kompleks, kemurnian Iikiran, kekuatan akal, tubuh badan dan
jiwa juga kesejahteraan rasional dan pemikiran akan mudah dibentuk. Oleh keranu itu, Allah
tidak memilih orang Arab untuk melaksanakan risalah Islam secara kebetulan atau tanpa
tujuan. Bahkan kerana mereka lebih berjiwa murni, berpemikiran sejahtera dan berakhlak
mantap. Mereka lebih cekal menanggung kesukaran perang di jalan Allah dan menyebarkan
risalah-Nya ke seluruh ceruk dunia jika dibandingkan dengan bangsa bertamadun yang
berjiran dengan mereka.
4. Hanya orang yang cerdik dan cerdas layak memegang tampuk dakwah dan
kepimpinannnya. Orang yang bodoh dan sederhana pandai tidak layak menyandang
kepimpinan gagasan, pengislahan mahupun kerohanian. Bahkan antara peraturan hidup,
www.mykonsis.org
19
mereka yang bodoh, berpemikiran bercelaru dan pelik, tidak layak memimpin mana-mana
bidang kehidupan. Sekiranya secara kebetulan atau situasi yang ada memberi peluang kepada
mereka untuk memegang pusat kepimpinan, dia akan jatuh menjunam. Masyarakat akan
memecatnya setelah mendapati tindak tanduknya menunjukkan kebodohan, kejanggalan dan
pemikirannya yang bercelaru.
5. Dalam urusan sara hidup, seseorang pendakwah perlu bergantung kepada usaha
peribadinya dan sumber pencarian yang mulia. Dia tidak mengemis, merendah harga diri atau
hina.
Pendakwah yang benar dan mulia tidak rela hidup dengan hasil sedekah dan
pemberian orang.
Adakah mereka masih lagi mempunyai harga diri setelah mereka sendiri bertindak
menjatuhkan maruah diri dengan sibuk meminta dan mengemis, walaupun bukan secara
terang-terangan?! Apabila kita temui ada yang mendakwa dirinya berdakwah dan memberi
tunjuk ajar, namun dalam masa yang sama sibuk mengaut harta orang ramai dengan
bermacam-macam helah, sebenarnya dia menghina diri sendiri. Bagaimana pula kaum dan
jiran memandangnya?! Sesiapa yang merelakan dirinya hina, bagaimana dia mampu
mengajak kepada kemuliaan akhlak, berdiri teguh menghadapi thaghut dan pembuat Iasad,
memerangi kejahatan dan kerosakan, serta membangkitkan roh kemuliaan, harga diri dan
istiqamah dalam diri umat?!
6. Kehidupan pendakwah yang lurus semasa remaja dan perjalanan hidup yang baik
lebih menjamin kejayaan beliau dalam dakwah kepada Allah, pengislahan akhlak dan
memerangi mungkar. Ini kerana, dia tidak akan berhadapan dengan orang yang mencemuh
keperibadiannya ketika dia masih belum berkecimpung dalam dakwah. Ramai yang kita
temui melakukan dakwah islah, khususnya pengislahan akhlak; Iaktor terbesar orang ramai
menolak mereka ialah komen terhadap latar belakang hidup mereka yang tercemar dan
akhlak mereka yang menyeleweng. Bahkan rekod masa lampau yang buruk menimbulkan
keraguan terhadap kejujuran pendakwah seperti mereka. Mereka ditohmah berselindung di
sebalik dakwah islah untuk mencapai sesuatu tujuan. Mereka juga dituduh hanya memulakan
seruan pengislahan setelah merasa puas dengan kelazatan hidup dan syahwat. Mereka
dianggap telah berada dalam kondisi atau usia yang tiada harapan lagi untuk mengejar
kebendaan, harta, kemasyhuran atau kemegahan. Sementara itu, pendakwah yang hidup di
atas landasan yang betul semasa remajanya akan sentiasa mengangkat kepala (tidak boleh
diperendah-rendahkan) dengan dahi yang berseri-seri. Musuh-musuh pengislahan tidak
menemui jalan untuk mencemuh masa lalunya yang terdekat mahupun yang lampau. Mereka
tidak mampu mengeksploitasi sejarah lampau yang terpesong untuk memburukkan namanya
atau mengajak orang ramai memperlekehkannya. Betul, Allah menerima taubat orang yang
bertaubat dan kembali kepada-Nya dengan jujur dan ikhlas. Allah menghapuskan kejahatan
yang lalu dengan kebaikan beliau yang kini. Akan tetapi, perkara ini tidak sama dengan
pendakwah yang menunggu-nunggu kejayaan dakwahnya, disebabkan perjalanan hidupnya
yang sentiasa berada di atas landasan yang lurus dan reputasinya yang baik.
7. Pengalaman pendakwah berkelana, bergaul dengan orang ramai, memahami adat,
situasi dan masalah mereka, memberi kesan besar kepada kejayaan dakwahnya. Pendakwah
yang berinteraksi dengan orang ramai hanya melalui buku dan esei tanpa bergaul dengan
mereka yang mempunyai berbagai aliran, adalah golongan yang gagal dalam dakwah islah.
Orang ramai tidak akan mendengar kata-kata mereka. Seruan mereka tidak akan dapat
diterima oleh akal, kerana orang ramai melilihat mereka jahil tentang kondisi dan
permasalahan masyarakat. Sesiapa yang mahu mengislah golongan beragama, dia perlu hidup
bersama mereka di masjid, di majlis dan dalam masyarakat mereka. Sesiapa yang ingin
www.mykonsis.org
20
mengislah golongan buruh dan peladang, dia mesti hidup dengan mereka di kampung dan
kilang. Makan bersama di rumah mereka dan berbual dengan mereka dalam persekitaran
masyarakat mereka. Sesiapa yang ingin mengislah urus niaga yang berlaku dalam
masyarakat, dia patut bergaul dengan mereka di pasar, gedung perniagaan, kilang, kelab dan
majlis mereka. Sesiapa yang berhasrat mengislah keadaan politik, dia hendaklah bercampur
dengan ahli-ahli politik, mengenali organisasi mereka, mendengar ucapan mereka, membaca
perjalanan program dan parti mereka. Dia juga perlu mengenal pasti persekitaran mereka
tinggal, latar belakang pengetahuan yang mereka jadikan sumber dan hala tuju mereka. Agar
dia tahu bagaimana bercakap dengan mereka tentang sesuatu perkara dan perkara tersebut
tidak menyebabkan mereka menjauhkan diri. Lantaran itu, dia dapat mengetahui bagaimana
melakukan pengislahan terhadap mereka melalui strategi yang tidak mendorong mereka
memeranginya disebabkan rasa benci dan beremosi. Itulah pengalaman hidup dan
pengetahuan berkaitan kemanusiaan yang mesti dimiliki oleh pendakwah. Ini
membolehkannya merealisasikan Iirman Allah Taala:
_Š¦ ’|¸| ¸≅‹¸,™ ,¸,´‘ ¸πϑ>¸>'!¸, ¸πL¸s¯θϑl¦´ρ ¸π´Ζ.>'¦
Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan
dan nasihat pengajaran yang baik. (An-Nahl: 125)
Alangkah indahnya kata-kata yang ma'thur:
ªُ ',ُ -َ رَ و -ا ُ ب-َ ´ُ , ْنَ أ َ نوُ -, ِ ¸ُ -َ أ ، ْ»ِ +ِ ',ُ -ُ= ِ رْ-َ · َ _'َ = ْ¸´ -'ا ا ,ُ -ِ = 'َ =
"Hendaklah kamu berucap kepada manusia mengikut tahap kemampuan akal
mereka. Adakah kamu mahu Allah dan Rasul-Nya didustakan?"
8. Dari masa ke semasa, pendakwah kepada Allah mestilah mempunyai waktu untuk dia
bersendiri. Dalam tempoh itu, rohnya berhubung dengan Allah Jalla Sya'nuh. Jiwanya
dibersihkan daripada kotoran akhlak tercela dan kehidupan kacau bilau di sekelilingnya.
Bersendiri seumpama ini akan mengajak pendakwah memuhasabah diri, andainya dia cuai
melakukan kebaikan, tergelincir dari landasan yang dituju dan menjauhi jalan hikmah. Boleh
jadi dia melakukan kesilapan dalam cara, manhaj dan jalan, atau dia tenggelam bersama
orang ramai dalam perdebatan dan perbincangan. Sehingga dia alpa daripada zikrullah,
bermesra dengan-Nya dan lupa mengingati akhirat sama ada syurga mahupun neraka.
Perdebatan tersebut menyebabkannya lupa tentang kesengsaraan dan kesakitan mati. Oleh
kerana itu, tahajjud dan qiamullail menjadi Iardhu bagi Nabi s.a.w. dan hanya sunat kepada
orang lain. Orang yang sepatut mengambil berat amalan sunat ini ialah para pendakwah ke
jalan Allah, syariat dan syurga-Nya. Khulwah (bersendirian), tahajjud dan qiamullail di
penghujung malam mempunyai kelazatan yang tidak diketahui kecuali mereka yang Allah
muliakan melalui amalan-amalan tersebut. Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata seketika
selepas bertahajjud dan beribadat: "Kelazatan yang kami kecapi jika diketahui oleh raja-raja,
pasti mereka akan memerangi kami demi memperolehinya."
Cukuplah untuk pedoman kita, Iirman Allah Tabaraka wa Taala yang ditujukan
kepada Baginda s.a.w.:www.mykonsis.org
21
!κš‰!‾≈ƒ `≅¸Β“ϑl¦ ∩⊇∪ ¸Ο· Ÿ≅‹l¦ āω¸| ξ‹¸l· ∩⊄∪ …«±`.¸Ρ ¸ρ¦ `_1Ρ¦ «Ζ¸Β ξ‹¸l· ∩⊂∪ ρ¦ Š¸— ¸«‹ls ¸≅¸.´‘´ρ
β¦´,¯¸1l¦ ξ‹¸.¯¸. ∩⊆∪ !‾Ρ¸| ’¸.l`Ζ™ š‹ls ω¯θ· ξ‹¸1. ∩∈∪ β¸| π∞¸:!Ρ ¸≅‹l¦ ´‘¸δ ‘‰:¦ !↔L´ρ `Π´θ·¦´ρ
ξ‹¸· ∩∉∪
Wahai orang yang berselimut! Bangunlah sembahyang Tahajjud pada waktu
malam, selain dari sedikit masa (yang tak dapat tidak untuk berehat). Iaitu
separuh dari waktu malam, atau kurangkan sedikit dari separuh itu. Ataupun
lebihkan (sedikit) daripadanya; dan bacalah al-Quran dengan "Tartil".
(Sayugialah engkau dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masing-
masing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu, kerana) sesungguhnya
Kami akan menurunkan kepadamu wahyu (Al-Quran yang mengandungi
perintah-perintah) yang berat (kepada orang-orang yang tidak bersedia
menyempurnakannya). Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat
kesannya (kepada jiwa), dan lebih tetap betul bacaannya. (Al-Muzzammil: 1-
6)
www.mykonsis.org
22
Bahagian 2
PERMULAAN WAHYU SEHINGGA HIJRAH KE HABSYAH
A) Peristiwa-peristiwa Sejarah
Di dalam tempoh ini, peristiwa-peristiwa sejarah berikut terbukti berlaku:
1. Wahyu diturunkan kepada Rasul s.a.w.: Apabila Nabi s.a.w. berusia genap 40 tahun,
Jibril turun membawa wahyu kepada Baginda. la berlaku pada hari Isnin, 17 Ramadhan.
Imam al-Bukhari r.hm. meriwayatkan kepada kita tentang cara penurunan wahyu dalam
Kitab Sahihnya dengan sanad yang bersambung kepada Aishah, kata beliau:
Perkara pertama yang mula-mula berlaku kepada Rasulullah s.a.w. ialah
mimpi baik semasa tidur. Baginda hanya bermimpi melihat ia datang seperti
cahaya subuh. Kemudian ditimbulkan kepada Baginda rasa cinta untuk
berkhulwah (bersendirian). Baginda berkhulwah di Gua Hira. Baginda
beribadat di dalamnya untuk beberapa malam sebelum pulang menemui
keluarganya bagi mengambil bekalan untuk khulwah seterusnya. Kemudian
Baginda kembali menemui Khadijah, mengambil bekalan yang seumpamanya.
Sehinggalah wahyu kebenaran diturunkan kepada Baginda ketika berada di
Gua Hira. Malaikat (Jibril) datang menemui Baginda seraya berkata:
Bacalah. Baginda berkata: Aku tidak tahu membaca. Baginda menceritakan:
Maka dia memegang dan menutupi aku sehingga aku merasa kepenatan.
Kemudian dia melepaskan aku. Dia berkata lagi: Bacalah. Maka aku berkata:
Aku tidak tahu membaca. Maka dia memegang dan menutupi aku untuk kali
kedua sehingga aku merasa penat. Kemudian dia melepaskan aku. Dia
berkata kembali: Bacalah. Maka aku berkata: Aku tidak tahu membaca. Maka
dia memegang dan menutupi aku untuk kali ketiga. Kemudian dia melepaskan
aku seraya berkata:
¦¸·¦ ¸Ο`™!¸, ,¸,´‘ “¸%!¦ _l> ∩⊇∪ _l> ´_≈.Σ¸¸¦ _¸Β ¸_ls ∩⊄∪ ¦¸·¦ ,š,´‘´ρ `Π¸´¸¦ ∩⊂∪ “¸%!¦ ´Ο‾l.
¸Οl1l!¸, ∩⊆∪ ´Ο‾l. ´_≈.Σ¸¸¦ !Β `Οl Λ¹-ƒ ∩∈∪
Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan
(sekalian makhluk). Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku.
Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang mengajar manusia
melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak
diketahuinya. (Al-Alaq: 1-5)
Setelah itu, Rasulullah s.a.w. pulang dalam keadaan gementar. Baginda mendapatkan
Khadijah binti Khuwailid r.ha. seraya berkata: "Selimutkan aku, selimutkan aku." Khadijah
segera menyelimutkan Baginda sehingga hilang rasa takut. Baginda menceritakan apa yang
berlaku dan berkata: "Aku bimbangkan diriku."
Lantas Khadijah berkata: "Tak mungkin. Demi Allah, Allah tidak sekali-kali akan
menghina kamu. Kamu menyambung silaturrahim, menanggung pihak yang lemah, memberi
pendapatan kepada yang tidak berharta, memuliakan tetamu dan menolong mereka yang
hak."
Setelah itu, Khadijah bersama Rasulullah s.a.w. berangkat menemui Waraqah bin
NauIal bin Asad bin 'Abdul 'Uzza. Waraqah merupakan sepupu Khadijah. Beliau seorang
lelaki yang menganut agama Nasrani semasa jahiliyah. Beliau juga boleh menulis dalam
www.mykonsis.org
23
bahasa Ibrani. Beliau telah menulis Injil dengan bahasa Ibrani setakat yang dikehendaki
Allah. Ketika pertemuan ini, dia telah tua dan buta. Khadijah berkata: "Wahai sepupuku,
dengarlah (kisah) daripada anak sahabatmu." Maka Waraqah bertanya kepada Baginda:
"Wahai anak sahabatku, apa yang kamu lihat?" Lantas Rasulullah s.a.w. menceritakan apa
yang telah dilihatnya. Waraqah berkata: "Ia adalah Namus (pembawa wahyu, iaitu Jibril)
yang pernah turun kepada nabi Musa a.s.. Alangkah baiknya kalau aku masih muda remaja
dan kuat. Semoga aku masih hidup ketika kaum kamu mengusirmu keluar." Lantas
Rasulullah s.a.w. bertanya: "Adakah mereka akan mengusir aku keluar?" Dia berkata: "Ya.
Tiada seorang lelaki yang datang membawa seperti apa yang kamu bawa, pasti akan
dimusuhi. Sekiranya aku sempat dengan hari itu, aku akan menolong kamu semampuku."
Tidak lama kemudian, Waraqah meninggal dunia. Sementara wahyu pula telah terhenti
sementara waktu.
Dalam riwayat Ibnu Hisyam daripada Ibnu Ishaq disebut: Jibril datang menemui
Rasulullah s.a.w. ketika Baginda sedang tidur di Gua Hira. Dia datang dengan membawa
sejenis bekas daripada sutera yang diletakkan kitab di dalamnya. Jibril berkata: "Bacalah
(wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). Dia
menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah.
Yang mengajar manusia melaluipena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak
diketahuinya." (Al-Alaq: 1-5). Baginda berkata: "Maka aku membacanya. Kemudian, setelah
selesai dia beredar, lalu aku terjaga daripada tidur. Seolah-olah tertulis dalam hatiku satu
tulisan." Baginda berkata: "Maka aku keluar (daripada gua itu) sehingga aku berada di
tengah-tengah bukit. Aku dengar satu suara daripada langit berkata: "Wahai Muhammad,
kamu adalah utusan Allah, aku adalah Jibril." Baginda berkata: "Lantas aku mendongak
kepalaku ke langit untuk melihat. Tiba-tiba (muncul) Jibril dalam bentuk seorang lelaki yang
menyandarkan kedua-dua kakinya di uIuq langit. Dia berkata: "Wahai Muhammad, kamu
adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril." Baginda berkata: "Aku tercegat melihatnya, tidak
mara mahupun berundur. Aku memalingkan mukaku daripadanya di uIuq langit. Namun
apabila aku memandang ke arah langit yang lain, aku tetap melihatnya juga. Aku terus
tercegat berdiri, tidak ke depan mahupun ke belakang sehinggalah Khadijah mengutuskan
utusan-utusannya mencariku.... (hingga akhir riwayat).
2. Orang pertama yang beriman dengan Baginda dan memeluk Islam ialah isteri
Baginda, Khadijah r.ha., kemudian sepupu Baginda, Ali r.a.. Ketika itu Ali masih kanak-
kanak berumur 10 tahun. Kemudian diikuti pula oleh bekas hamba Baginda, Zaid bin
Harithah. Kemudiannya Abu Bakar as-Siddiq r.a.. Hamba sahaya yang mula-mula sekali
memeluk Islam ialah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Oleh itu, Khadijah merupakan orang yang
pertama beriman dengan Baginda secara mutlak. Rasulullah s.a.w. telah bersembahyang
bersamanya pada petang hari Isnin. la merupakan hari pertama Baginda bersembahyang.
Solat ketika itu dilakukan dua rakaat di waktu subuh dan dua rakaat di waktu petang.
3. Kemudian wahyu terhenti untuk seketika. Berlaku perselisihan riwayat tentang
tempohnya. Yang paling lama ialah tiga tahun dan paling singkat ialah enam bulan. Riwayat
enam bulan itulah yang sahih. Ketika tempoh terputusnya wahyu, Rasulullah s.a.w. merasa
susah hati dan amat dukacita, sehingga Baginda hampir-hampir keluar ke kawasan bukit dan
ingin menghumbankan diri daripada puncaknya
2
. Baginda menyangka Allah telah
membencinya setelah memilihnya untuk tugas risalah yang mulia. Selepas itu, wahyu
kembali turun kepada Baginda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab

2
Ayat: "hampir-hampir menghumbankan diri daripada kemuncak bukit kerana dukacita wahyu terhenti
sekalipun terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhah, ia adalah daripada retorika az-Zuhri. Ia tidak bersambung kait
dengan riwayat asal. Sebagaimana yang disebut oleh pengarang kitab Fathul Bah. Lihat Fathul Bah 12/316.
www.mykonsis.org
24
Sahihnya, daripada Jabir bin Abdullah al-Ansori, daripada Nabi s.a.w.:
Ketika aku sedang berjalan-jalan, tiba-tiba aku mendengar satu suara daripada langit. Aku
mengangkat pandanganku. Rupa-rupanya ia adalah malaikat yang telah datang kepada aku
di Gua Hira'. Malaikat itu sedang duduk di atas kerusi di antara langit dan bumi. Aku
merasa takut kepadanya, lantas aku pulang. Aku berkata: Selimutkan aku. Maka Allah Taala
telah menurunkan:
!κš‰!‾≈ƒ `¸¸.´‰ϑl¦ ∩⊇∪ `Ο· ¯‘¸‹Ρ!· ∩⊄∪ ,−,´‘´ρ ¸¸¸>· ∩⊂∪ ,,!´‹¸.´ρ ¯¸¸´γL· ∩⊆∪ “>”¸l¦´ρ ¯¸>δ!· ∩∈∪
Wahai orang yang berselimut! Bangunlah serta berilah peringatan dan
amaran (kepada umat manusia). Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah
kebesaran-Nya! Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan. Dan
segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. (Al-Muddathir: 1-5)
Setelah itu wahyu turun berterusan.
4. Selepas itu, Rasulullah s.a w. mula berdakwah kepada Islam di kalangan orang yang
dipercayai (kerasionalan) akalnya selama tiga tahun cukup. Hasilnya, beberapa orang lelaki
dan wanita yang terkenal dengan pemikiran yang matang dan jiwa yang sejahtera, telah
memeluk Islam.
Setelah bilangan mereka yang memeluk Islam mencapai kira-kira 30 orang, Allah
memerintahkan Rasul-Nya s.a.w. untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Ini
dinyatakan dalam Iirman-Nya:
_‰.!· !ϑ¸, `¸Βσ. `_¸¸s¦´ρ ¸_s _,¸´¸¸:ϑl¦ ∩_⊆∪
Oleh itu, sampaikanlah secara berterus-terang apa yang diperintahkan
kepadamu (wahai Muhammad), dan janganlah engkau hiraukan bantahan
dan tentangan kaum kafir musyrik itu. (Al-Hijr: 94)
5. Ekoran dakwah secara terang-terangan itu, bermulalah peringkat menyakiti orang-
orang mukmin yang baru memeluk Islam. Bahkan Rasulullah s.a.w. turut disakiti. Orang
musyrik merasa bimbang apabila Rasul memperbodohkan pemikiran mereka, membongkar
kecacatan tuhan-tuhan mereka dan mengemukakan agama baru kepada mereka. Agama itu
mengajak kepada Tuhan yang Esa. Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata dan pandangan,
sedangkan Dia yang mengetahui hakikat pandangan mata. Dia juga Tuhan yang Maha Lemah
Lembut lagi Maha Mengetahui apa yang telah dan akan berlaku.
6. Dalam tempoh ini Rasul s.a.w. bersama orang-orang mukmin berhimpun secara sulit
di rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam. Al-Arqam bin Abi al-Arqam ketika itu telah memeluk
Islam. Baginda membacakan ayat-ayat al-Quran al-Karim yang diterimanya kepada mereka
di samping mengajar mereka hukum-hakam dan syariat agama yang telah diturunkan ketika
itu.
7. Pada suatu hari, Rasul s.a.w. diperintahkan untuk memberi amaran kepada kaum
keluarganya yang terdekat. Maka Baginda berdiri di bukit SoIa, menyeru satu persatu
keluarga Quraisy. Baginda mengajak mereka kepada Islam dan meninggalkan penyembahan
berhala. Baginda memotivasi mereka kepada syurga dan memberi amaran tentang neraka.
Ekoran dakwah itu, Abu Lahab menengking Baginda: "Celaka kamu, adakah untuk ini kamu
mengumpulkan kami?"
8. Quraisy ingin bertindak ke atas Rasul s.a.w., namun bapa saudara Baginda, Abu Tolib
www.mykonsis.org
25
melindunginya. Beliau enggan menyerahkan Baginda kepada mereka. Setelah Quraisy
beredar, Abu Tolib meminta Baginda untuk mengendur-kan dakwahnya. Baginda menyangka
bapa saudaranya tidak lagi mahu membantunya, maka Baginda mengucapkan kata-katanya
yang masyhur:
-ا -¸+=, _-= ¸-`ا ا-ه ك¸-' ن' _'= ير'-, ¸· ¸--'او ¸-,-, ¸· ¸--'ا ا,·-و,' »=', -او
ª-آ¸-'- ª-ود ='ه'و'
"Demi Allah, wahai bapa saudaraku! Kalau mereka meletakkan matahari di
sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku meninggalkan
urusan ini, sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya, sehingga-lah Allah
memenangkannya atau aku binasa kerananya".
9. Selepas peristiwa tersebut, orang musyrik semakin hebat menyakiti Rasul s.a.w. dan
para sahabat. Sehingga ada yang mati diseksa dan ada yang buta.
10. Apabila Quraisy melihat orang-orang mukmin tetap teguh dengan aqidah mereka
(sekalipun diseksa dan disakiti), mereka membuat keputusan untuk berunding dengan Rasul
s.a.w.. Mereka menawarkan harta sebanyak mana yang Baginda mahu, atau melantik Baginda
sebagai raja mereka. Namun Baginda menolak semua tawaran itu.
11. Melihatkan kedegilan dan penyiksaan berterusan Quraisy terhadap para sahabat,
Rasulullah s.a.w. berkata kepada para sahabatnya: "(Bagaimana) kalau sekiranya kamu keluar
ke bumi Habsyah. Di sana ada seorang raja yang tidak menzalimi sesiapa yang tinggal di
negerinya. (Kamu tinggal di sana) sehinggalah Allah menjadikan untuk kamu jalan keluar
kepada kesulitan kamu ini."
Oleh itu, para sahabat berhijrah ke sana untuk kali pertama seramai 12 orang lelaki
dan 4 wanita. Namun, selepas menerima khabar pengislaman Umar dan kejayaan Islam,
mereka pulang kembali ke Makkah. Akan tetapi, tak lama kemudian mereka pergi semula ke
Habsyah bersama orang-orang mukmin yang lain. Bilangan mereka dalam hijrah kali kedua
ke Habsyah ini seramai 83 orang lelaki dan 11 orang wanita.
12. Selanjutnya, orang-orang musyrik bertindak memboikot Rasulullah s.a.w., Bani
Hasyim dan Bani Muttolib. Orang musyrik tidak lagi berjual beli, bernikah dan bergaul
dengan mereka. Orang musyrik juga tidak menerima sebarang perdamaian daripada mereka.
Pemboikotan itu berlanjutan selama dua atau tiga tahun. Rasul s.a.w. dan orang yang
bersamanya berhadapan dengan kesulitan yang teruk kesan pemboikotan tersebut. Ia berakhir
hasil usaha tokoh-tokoh Quraisy yang rasional.
B) Pengajaran dan Pedoman
1. Apabila Allah ingin mendorong seseorang hamba berdakwah kepada kebaikan dan
pengislahan, Dia akan mencampakkan ke dalam hatinya, rasa benci kepada kese-satan dan
kerosakan yang dilakukan oleh masyarakatnya.
2. Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah bercita-cita menjawat tugas kenabian dan tidak
pernah mengimpikannya. Apa yang Allah ilhamkan kepada Baginda hanyalah rasa cinta
untuk berkhulwah melakukan ibadat. Allah mengilhamkan perasaan tersebut sebagai proses
pembersihan dan persediaan rohani untuk memikul bebanan risalah. Sekiranya Baginda s.a.w.
bercita-cita memperolehi kenabian, nescaya Baginda tidak takut ketika wahyu diturunkan
kepadanya. Baginda juga tidak akan menemui Khadijah meminta penerangan tentang rahsia
kejadian yang dilihatnya dalam Gua Hira itu. Rasul s.a.w. mendapat kepastian bahawa
Baginda adalah Rasul, hanya setelah melihat Jibril. Begitu juga setelah Waraqah bin NauIal
menegaskan perkara itu kepada Baginda. Waraqah memberitahu Baginda, apa yang dialami
www.mykonsis.org
26
Baginda di dalam gua tersebut adalah wahyu yang pernah diturunkan kepada nabi Musa a.s..
3. Jika dakwah islah merupakan satu perkara yang janggal kepada kepercayaan dan
mentaliti kebanyakan orang ramai, pendakwah tidak perlu menyampaikannya secara lantang.
Dia perlu menangguh langkah dakwah secara terang-terangan sehinggalah sebilangan
manusia telah mengimani dakwah tersebut dan sanggup berkorban apa sahaja, mahal
mahupun murah, demi jalan dakwah. Langkah ini dilakukan supaya jika pelopor dakwah
disakiti, para pengikut yang beriman dengan dakwahnya akan bangkit melakukan kewajipan
dakwah (menggantikan beliau). Dengan itu, kesinambungan dakwah akan terjamin.
4. Rasulullah s.a.w. telah mengejutkan Arab dengan perkara yang asing bagi mereka.
Oleh itu, mereka menyanggah keras dakwah Baginda. Cita-cita mereka hanya untuk
menghapuskan Baginda dan para sahabat. Penentangan ini merupakan jawapan dalam bentuk
sejarah terhadap dakwaan pejuang perkauman. Mereka mendakwa nabi Muhammad s.a.w.
dan risalah Baginda mewakili cita-cita dan aspirasi Arab ketika itu. Ini adalah dakwaan yang
melucukan. la ditolak oleh Iakta-Iakta sejarah yang diperakui, sebagaimana yang kita dapati.
Sebab yang mendorong mereka membuat dakwaan sebegini hanyalah berpunca daripada
sikap ekstrim dalam mendokong seruan perkauman. Dakwaan ini juga didorong oleh
keinginan mereka menjadikan Islam sebagai urusan yang lahir daripada keperibadian dan
pemikiran Arab. la juga merupakan keingkaran yang nyata terhadap kenabian Rasul s.a.w. di
samping merendahkan-rendahkan risalah Islam.
5. Walaupun setelah golongan jahat dan sesat mengenakan seksaan dan penindasan ke
atas orang-orang mukmin, mereka tetap berpegang dengan akidah mereka. Ini menjadi bukti
kejujuran iman dan keikhlasan pegangan akidah mereka. la juga menunjukkan ketinggian
jiwa dan rohani mereka. Mereka menganggap kesakitan yang menimpa hanyalah sebagai satu
kerehatan perasaan, juga ketenangan jiwa dan akal. Mereka lebih mendambakan keredhaan
Allah Jalla Sya'nuh berbanding penyeksaan, halangan dan penindasan yang dialami oleh
jasad mereka.
Penguasaan hakiki bagi orang-orang mukmin yang jujur dan pendakwah yang ikhlas
adalah kepada roh-roh mereka, bukan kepada tubuh badan mereka. Mereka segera menyahut
tuntutan rohani tanpa menghiraukan kerehatan, kekenyangan dan kelazatan yang dituntut
oleh jasad mereka. Dengan sikap inilah, dakwah telah menang dan kebanyakan orang ramai
ber-jaya dibebaskan daripada kegelapan kesesatan dan kejahilan.
6. Sabda Rasul s.a.w. kepada bapa saudara Baginda Abu Tolib dan keengganan Baginda
menerima tawaran harta dan takhta yang ditawarkan oleh Quraisy menjadi bukti kebenaran
dakwaan kerasulan Baginda. la juga menjadi bukti kesungguhan Baginda membawa petunjuk
kepada manusia. Demikian juga, seseorang pendakwah sepatutnya tekad meneruskan
dakwahnya walau bagaimana golongan batil berhimpun menentangnya. Dia perlu mengalih
pandangannya daripada godaan mereka yang menawarkan kemegahan dan pangkat. Bagi
orang-orang mukmin, susah payah di jalan kebenaran merupa-kan kerehatan jiwa dan hati
mereka. Pada mereka, redha Allah dan syurga-Nya lebih mulia dan lebih berharga daripada
segala pangkat, kemegahan dan harta dunia.
7. Pendakwah mestilah berada bersama-sama para penyokongnya untuk tempoh tertentu
pada setiap hari atau setiap minggu. la bertujuan untuk mempertingkat-kan keimanan mereka
terhadap dakwah, mengajar mereka tentang jalan, cara dan adab dakwah. Dia wajib
menjadikan perhimpunan mereka rahsia apabila bimbang keselamatan diri dan jamaahnya
terancam ekoran perhim-punan terang-terangan. Langkah ini agar golongan batil tidak
berkomporomi menghapuskan mereka atau mening-katkan penyeksaan dan penindasan ke
atas mereka.
www.mykonsis.org
27
8. Seorang pendakwah mestilah mengambil berat tentang kaum kerabatnya. Dia perlu
menyampaikan dakwah islah kepada mereka. Namun sekiranya mereka menolak, dia akan
mempunyai alasan di hadapan Allah dan manusia terhadap kerosakan dan kesesatan kaum
kerabatnya itu.
9. Apabila pendakwah mendapati jamaahnya dalam bahaya, sama ada kepada nyawa
atau berbentuk ancaman Iitnah kepada pegangan akidah, dia mestilah menyediakan tempat
yang selamat untuk penyokongnya daripada pencerobohan golongan batil tersebut. Usaha ini
tidak menaIikan kewajipan para pendakwah kebenaran untuk berkorban. Namun jika
bilangan mereka sedikit, golongan batil akan berjaya menghapuskan mereka dan
melenyapkan dakwah sekaligus. Sementara kewujudan mereka di tempat yang selamat,
menjadi jaminan kepada kesinambungan dakwah dan penyebarannya.
10. Perintah Rasulullah s.a.w. kepada para sahabat agar berhijrah ke Habsyah sebanyak
dua kali menunjukkan ikatan agama sesama golongan beragama (walaupun berbeza agama
mereka) adalah lebih kuat dan kukuh. Ini berbanding ikatan mereka dengan penyembah
berhala dan golongan atheis. Agama-agama Samawi dari segi sumber dan asas-asasnya yang
aahih, sepakat dalam objektiI utama sosial. la juga sepakat dalam persoalan keimanan kepada
Allah, rasul-rasul-Nya dan hari Akhirat. Kebersamaan ini menjadikan jalinan kekerabatan
antara agama-agama ini lebih kukuh berbanding mana-mana jalinan lain; Sama ada ikatan
kaum kerabat, hubungan darah ataupun tempat tinggal yang berpasakkan pegangan atheism,
keberhalaan dan kekuIuran terhadap syariat Allah.
11. Golongan batil tidak mudah menyerah kalah kepada pendokong kebenaran. Setiap
kali usaha pembasmian dakwah yang digunakan gagal mencapai objektiInya, mereka akan
mencipta cara dan medium yang lain. Demikianlah penentangan ini akan berterusan
sehinggalah kebenaran benar-benar mencapai kemenangan yang muktamad dan
kebatilan menghembus naIasnya yang terakhir.
www.mykonsis.org
28
Bahagian 3
SELEPAS HIJRAH KE HABSYAH HINGGA HIJRAH KE MADINAH
A) Peristiwa-peristiwa Sejarah
Fasa ini lebih istimewa berbanding Iasa-Iasa yang lain ekoran berlaku beberapa peristiwa
yang terkenal:
1. Abu Talib, bapa saudara Rasulullah s.a.w. telah meninggal dunia pada tahun ke-10
kerasulan. Abu Talib semasa hayatnya, kuat mempertahankan anak saudaranya, iaitu
Rasulullah s.a.w.. Quraisy tidak berjaya menyakiti diri Nabi s.a.w. sepanjang hayat Abu Talib
kerana mereka hormat dan gerun kepadanya. Apabila beliau meninggal dunia, Quraisy mula
berani bertindak kasar terhadap Nabi s.a.w.. Lantaran itu, kematian beliau menimbulkan rasa
sugul yang mendalam kepada Nabis.a.w..Nabi bersungguh-sungguh mendesak Abu Talib
untuk mengucap kalimah syahadah ketika beliau terbaring nazak pada saat-saat akhir
kematiannya. Namun Abu Talib enggan kerana bimbang beliau akan mendapat malu daripada
kaumnya.
2. Khadijah r.ha. juga meninggal dunia pada tahun yang sama. Sebelum itu, Khadijah
berperanan meringankan kerungsingan dan kesedihan Rasul s.a.w. lantaran permusuhan
Quraisy yang dihadapi Baginda. Apabila beliau meninggal dunia, Baginda merasa terlalu
dukacita. Tahun kematian bapa saudara Baginda, Abu Tolib dan isterinya, Khadijah
dinamakan sebagai "Tahun Dukacita".
3. Apabila tipu daya dan perbuatan menyakiti Rasul s.a.w. yang dilakukan oleh Quraisy
semakin hebat, iaitu selepas kematian bapa saudara dan isteri Baginda, Baginda menuju ke
TaiI. Baginda ke sana dengan harapan akan mendapat sambutan yang baik dan sokongan
kepada dakwahnya di kalangan Bani ThaqiI. Namun mereka menolak dakwah Baginda secara
kasar. Mereka menghasut kanak-kanak untuk menyakiti Baginda. Kanak-kanak tersebut telah
melontar batu ke arah Baginda sehingga darah mengalir daripada kedua kaki Baginda yang
suci. Baginda telah berlindung di sebuah kebun. Baginda memanjatkan doa kepada Allah
dengan penuh khusyuk:
· -·- ,´-أ =,'إ »+''ا س'-'ا _'= ¸-ا,هو ¸-',= ª'·و ¸-, ', ¸,-=ا¸'ا »=رأ --أ ¸,-=ا¸'ا »=رأ --أ
----'ا بر ¸-ر --أو ¸,-· و-= _'إ ¸-'´- ¸- _'إ ي¸-إ ª-'´- ¸,-- _'إ مأ ¸--+=-, =- ¸´, »' نإ
· ¸'= --= ¸' _-وأ ¸ه =-,·'= ¸´'و ¸''-أ ` تا,--'ا ª' تء'-أ ي-'ا =+=و ر,-- ذ,=أ ضر`ا و
-'='ا ª' -·¸-أو -¸=`او ',--'ا ¸-أ ª,'= _'-و ت' ===- ¸'= .=, وأ =--= ¸- ل¸-, نأ _--·'ا ='
-= =-`إ ة,·`و ل,=`و _-¸- _
“Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu kelemahan kekuatanku, sedikitnya
kemampuanku dan hinanya aku pada pandangan manusia. Wahai Tuhan
Yang Maha Pengasih, Kamulah Tuhan golongan yang lemah dan Kamu juga
Tuhanku. Kepada siapa Kamu serahkan aku ? Kepada orang jauh yang
memandangku dengan wajah bengis
3
atau kepada musuh yang menguasai
urusanku? Sekiranya Kamu tidak murka kepadaku, aku tidak peduli (apa yang
menimpa). Namun keselamatan daripada-Mu lebih melapangkan aku. Aku
berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari kegelapan serta
memperelokkan urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung daripada
kemarahan-Mu atau kemurkaan-Mu terkena kepadaku. Kamu berhak untuk
mencela aku sehingga Kamu redha. Tiada kuasa dan tiada kekuatan
melainkan dengan-Mu.”

3
iaitu melihat dengan pandangan benci. Ia adalah kiasan kepada permusuhan dan kebencian.
www.mykonsis.org
29
4. Rasulullah s.a.w. pulang dari TaiI dalam keadaan dakwah-nya tidak mendapat
sebarang sambutan daripada kaum ThaqiI. Yang ada hanyalah keislaman Addas, hamba
kepada Utbah dan Syaibah, anak-anak lelaki Rabiah. Addas merupakan seorang hamba
beragamaNasrani. Kedua-dua tuannya meminta beliau menghidangkan setangkai anggur
kepada Rasul s.a.w. semasa Baginda sedang berlindung dalam sebuah kebun. Mereka
memerintah beliau berbuat demikian setelah melihat Rasulullah kepenatan dan layanan buruk
ThaqiI kepada Baginda. Apabila Addas menghidangkan anggur itu kepada Raaul s.a.w.,
Baginda mula memakannya seraya berkata: Bismillah (Dengan nama Allah). Ucapan
basmalah itu menarik perhatian Addas, kerana tiada sesiapa di kalangan kaum itu
mengucapkan kalimah seperti itu. Beliau memeluk Islam setelah berdialog dengan Nabi
s.a.w..
5. Berlaku mukjizat Isra' dan Mi'raj. Terdapat perselisihan berkenaan tarikh peristiwa ini
berlaku. Secara pasti ia berlaku sebelum hijrah pada tahun ke-10 kenabian atau selepasnya.
Pendapat sahih yang dipegang oleh jumhur ulama, Isra' dan Mi'raj berlaku pada suatu malam
secara jaga melibatkan jasad dan roh Nabi s.a.w.. Baginda diisra'kan daripada Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa. Kemudian Baginda dimi'rajkan ke langit yang tinggi. Seterusnya pulang
kembali kerumah Baginda di Makkah pada malam itu juga. Baginda memberitahu Quraisy
tentang mukjizat itu. Mereka mempersenda dan memperlekehkan Baginda. Namun Abu
Bakar dan mereka yang kuat imannya telah membenarkan Baginda.
6. Pada malam Isra' dan Mi'raj tersebut, sembahyang lima waktu diIardhukan ke atas
setiap orang Islam yang baligh dan berakal.
7. Rasul s.a.w. menemui kabilah-kabilah Arab yang datang semasa musim haji
(sebagaimana kebiasaan Baginda setiap tahun). Baginda mengajak mereka kepada Islam dan
menyeru mereka meninggalkan penyembahan berhala. Ketika Baginda berada di Aqabah,
salah satu tempat melontar jamrah, Baginda telah menemui satu rombongan kaum Aus dan
Khazraj. Lantas Baginda mengajak mereka kepada Islam dan mereka menerimanya.
Bilangan mereka ketika itu ialah tujuh orang. Setelah itu mereka pulang ke Madinah, lalu
menceritakan kepada kaum mereka tentang pertemuan tersebut dan Islam yang mereka anuti.
8. Pada tahun berikutnya, tahun ke-12 kerasulan, ketika musim haji, 12 orang lelaki
Ansar telah datang ke Makkah. Mereka berhimpun dan berbaiah dengan Nabi s.a.w.. Mereka
pulung ke Madinah bersama utusan khas Nabi s.a.w., Musab bin Umair. Baginda
mengutuskan beliau untuk membacakan al-Quran dan mengajarkan Islam kepada orang Islam
di sana. Dengan itu Islam berkembang luas di Madinah.
9. Pada tahun seterusnya (tahun ke-13 kerasulan), sekumpulan Ansar telah datang pada
musim haji. Mereka berhimpun dengan Nabi s.a.w. secara sembunyi. Bilangan mereka
seramai 70 orang lelaki dan dua orang wanita. Mereka berbaiah untuk menolong dan
menyokong Baginda, mempertahankan Baginda sebagaimana mereka mempertahankan
wanita dan anak-anak mereka sendiri. Mereka pulang ke Madinah setelah Baginda memilih
12 orang ketua kalangan mereka sebagai wakil kepada kaum mereka.
www.mykonsis.org
30
B) Pengajaran dan Pedoman
1. Kadang-kadang ada kaum kerabat pendakwah yang tidak bersama dengan dakwahnya
tetapi bertindak melindunginya. Situasi ini memberi Iaedah kepada dakwah ketika ia masih
lemah. Kerana dia akan bertindak menghalang golongan jahat membunuh atau
menyakiatinya. Oleh yang demikian, sentimen kabilah dan kekeluargaan kadang-kadang
boleh digunakan oleh pendakwah untuk melindungi dakwahnya selama mana beliau tidak
seiringan (turut serta) melakukan kemungkaran bersama kaumnya.
2. Isteri solehah yang beriman dengan dakwah kebenaran akan mempermudahkan
banyak kesulitan yang dialami oleh suami yang berdakwah. Ini akan berlaku jika si isteri
turut serta berkongsi kerungsingan dan penderitaan suami. Dengan perkongsian tersebut, si
isteri akan meringankan bebanan kerungsingan suami. Ia juga akan membangkitkan dalam
diri suami rasa untuk meneruskan dakwah dan tetap teguh di atas jalannya. Oleh itu, si isteri
dapat memberi kesan kepada kejayaan dan kemenangan dakwah. Sikap Khadijah r.ha.
terhadap Rasulullah s.a.w. merupakan contoh paling mithali yang boleh dilakukan oleh
seorang isteri yang beriman dengan dakwah kebaikan. Dia berperanan besar terhadap
kejayaan suaminya sebagai pendakwah. Begitu juga keteguhan dan istiqomah beliau dalam
dakwah. Kehilangan isteri seperti ini merupakan kerugian besar semasa pertempuran
pengislahan sedang berlaku sengit. Kerugian ini menyebabkan suami yang berdakwah tidak
dapat mengawal perasaannya, bahkan merasa sugul dan putus asa.
3. Kesedihan kerana kehilangan seorang kerabat yang berperanan melindungi dakwah
walaupun dia tidak beriman merupakan kesedihan yang terbit daripada keikhlasan
berdakwah. Sementara kesedihan terhadap kehilangan seorang isteri yang beriman dan ikhlas
terbit daripada rasa setia kepada isteri yang telah menjadi contoh dalam pengorbanan dan
sokongan. Oleh kerana itu, ketika Abu Talib meninggal dunia, Rasul s.a.w. bersabda:
"Semoga Allah merahmati dan mengampun kamu. Aku akan tetap memohon
ampun untuk kamu sehinggalah Allah menegah aku."
Oleh yang demikian, orang Islam ketika itu telah mencontohi Rasul mereka. Mereka
turut memohon ampun untuk keluarga mereka yang mati dalam keadaan musyrik.
Sehinggalah turun Iirman Allah Tabarak wa Taala:
!Β šχl´ ¸¯_¸,Ζl¸l š_¸¸%!¦´ρ ¦θ`ΖΒ¦´, β¦ ¦ρ`¸¸±-.`.„ _,¸é¸¸:ϑl¸l ¯θl´ρ ¦θΡlŸé ’¸|`ρ¦ †¸¯¸· _¸Β ¸‰-,
!Β š_,,. ¯Νλ ¯Ν·κΞ¦ ´¸≈>.¦ ¸ΟŠ¸>>'¦ ∩⊇⊇⊂∪
Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, meminta
ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri,
sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli
neraka. (At-Taubah: 113)
Dengan turunnya ayat tersebut, Nabi s.a.w. tidak lagi memohon ampun untuk Abu
Talib. Begitu juga orang Islam tidak lagi memohon ampun kepada keluarga musyrik yang
mati,
Oleh kerana sebab-sebab di atas, sepanjang hayat Rasul s.a.w., Baginda terus
mengingati kelebihan. Khadijah, memohon rahmat untuknya dan berbuat kebajikan kepada
teman-temannya. Sikap Rasulullah ini membuatkan Aishah r.ha. merasa cemburu dengan
Khadijah (padahal Khadijah telah meninggal dunia). Ini kerana Aishah sering mendengar
pujian Nabi s.a.w. kepada Khadijah. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aishah r.ha,
www.mykonsis.org
31
katanya:
Aku tidak merasa cemburu kepada isteri-isteri Nabi s.a.w. sebagaimana aku
cemburu kepada Khadijah. Aku tidak melihat Khadijah, namun Nabi s.a. w.
sering menyebut-nyebutnya. Ada masanya Baginda menyembelih kambing,
kemudian Baginda memotongnya lalu Baginda mengirimkan kepada teman-
teman Khadijah. Ada masanya aku berkata kepada Baginda: Seolah-olah
tiada wanita di dunia ini melainkan Khadijah. Baginda bersabda: "Dia
sekian-sekian... dia sekian-sekian... (menyebut jasa dan kebaikan Khadijah).
Aku juga mendapat anak daripadanya (Khadijah)."
3. Pemergian Rasul s.a.w. ke TaiI setelah penduduk Makkah menolak dakwahnya
merupakan bukti kepada tekad yang kental dalam jiwa Rasul untuk meneruskan dakwahnya.
la juga merupakan bukti sikap tidak putus asa Nabi s.a. w. terhadap penerimaan orang ramai
kepada dakwah. Baginda mencari medan baru untuk dakwah setelah terdapat halangan-
halangan yang menyekat dakwah di medan pertamanya (kota Makkah). Sementara hasutan
Bani ThaqiI kepada kanak-kanak dan golongan bodoh daripada kaum mereka supaya
menyakiti Rasul s.a.w., menjadi bukti bahawa kejahatan sama sahaja walau di mana ia
berada. Kejahatan bergantung harap kepada golongan bodoh untuk menyakiti para
pendakwah. Peristiwa kaki Nabi s.a.w. luka mengalirkan darah padahal Baginda adalah Nabi
yang mulia, menjadi contoh penting kesakitan dan penindasan yang akan ditanggung oleh
pendakwah di jalan Allah. Manakala doa abadi Nabi s.a.w. semasa berada di kebun menjadi
penegasan kepada kejujuran Rasul dalam dakwah dan keazamannya untuk terus
melaksanakan tugas dakwah meskipun berhadapan dengan berbagai kesulitan. Perkara yang
penting bagi Baginda hanyalah redha Allah semata-mata. Baginda tidak menghiraukan redha
para pembesar, pemimpin, orang awam dan kebanyakan.
¸''-' `· ¸'= --= =- ¸´, »' ن'
"Sekiranya Kamu tidak murka kepadaku, aku tidak peduli (apa yang menimpa)."
Dalam doa Baginda terkandung cara-cara memperolehi bekalan kekuatan daripada
Allah. Iaitu dengan cara kembali dan meminta pertolongan-Nya ketika kesengsaraan yang
dipikul pendakwah semakin berat. Doa ini juga menunjukkan perkara yang paling ditakuti
oleh pendakwah ialah kemurkaan dan kemarahan Allah ke atas beliau. Bukannya kemurkaan
makhluk selain-Nya.
5. Mukjizat lsra' dan Mi'raj mempunyai banyak rahsia. Kami hanya sebutkan tiga sahaja:
Pertama: Menghubungkait isu Masjidil Aqsa dan kawasan sekitarnya dengan isu
Dunia Islam. Ini kerana Makkah selepas perutusan Rasul s.a.w. telah menjadi pusat
perhimpunan Dunia Islam dan kesatuan visinya. Peristiwa Isra' Mi'raj ini juga menunjukkan
usaha mempertahankan Palestin sebenarnya mewakili usaha mempertahankan Islam itu
sendiri. Setiap orang Islam di pelbagai ceruk bumi wajib melaksanakannya. Kecuaian
mempertahan dan membebaskan Palestin merupakan kecuaian terhadap Islam. la merupakan
jenayah yang akan dihukum oleh Allah kepada setiap orang yang beriman dengan Allah dan
Rasul-Nya.
Kedua: Isra' Mi'raj menjadi simbol kepada ketinggian kedudukan orang Islam dan
lambang kepada kewajipan mengangkat dirinya mengatasi hawa naIsu dan syahwat dunia.
Dia juga wajib menjadi manusia yang tiada tolok bandingnya dikalangan seluruh manusia.
Sama ada dari segi kedudukannya yang tinggi, visinya yang mulia dan sikapnya yang sentiasa
berlegar dalum lingkungan nilai-nilai yang mithali untuk selama-lamanya.
Ketiga: Isra' Mi'raj juga menunjukkan penerokaan angkasa dan keluar daripada
www.mykonsis.org
32
tarikan graviti bumi boleh diusahakan. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasul kita
merupakan angkasawan pertama dalam sejarah dunia seluruhnya. Meneroka angkasa
seterusnya pulang ke bumi dengan selamat adalah perkara yang boleh berlaku. Sekalipun ia
berlaku kepada Rasulullah s.a.w. secara mukjizat pada zaman Baginda, namun ia boleh
terjadi kepada manusia biasa melalui ilmu dan idea.
6. KeIardhuan solat pada malam Isra' dan Mi'raj menunjukkan hikmah kenapa solat
disyariatkan. Allah seolah-olah berIirman kepada hamba-hamba-Nya yang beriman:
Sekiranya Mi'raj Rasul kamu dengan jasad dan roh ke langit merupakan mukjizat, kamu pula
diperuntukkan solat lima waktu setiap hari, sebagai mi'raj (anak tangga) untuk kamu naik
menemui-Ku dengan roh dan hati kamu. Jadikan solat lima kali sehari sebagai peningkatan
roh yang boleh mengangkat kamu daripada tenggelam dalam hawa dan syahwat kamu, serta
memperlihatkan kamu kebesaran, kekuasaan dan keesaan Aku. Ini mendorong kamu untuk
memimpin muka bumi ini, bukan dengan cara memperhamba, menguasai dan menakluki
(orang lain). Bahkan melalui jalan kebaikan dan ketinggian, juga dengan cara kesucian dan
peningkatan roh menerusi jalan solat.
7. Proses memperkenal diri yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kabilah-kabilah pada
musim haji menjadi bukti bahawa seseorang pendakwah tidak sepatutnya membataskan
dakwah mengajak manusia kepada kebaikan dalam lingkungan majlis dan persekitaran
dirinya sahaja. Bahkan dia mestilah pergi ke setiap tempat manusia berhimpun atau lokasi
yang berkemungkinan mereka berhimpun. Dia juga tidak sepatutnya berputus asa dengan
penolakan mereka daripada semasa ke semasa. Kadang-kadang Allah menyediakan untuk
beliau, penyokong-penyokong yang beriman dengan dakwahnya yang baik, padahal dia tidak
pernah terIikir dan menjangkakannya. Kadang-kadang kelompok kecil yang mendapat
hidayah hasil usaha beliau dalam beberapa sempena akan memainkan peranan besar terhadap
penyebaran dakwah. Kelompok kecil itu juga berperanan dalam merealisasikan kemenangan
akhir dakwah terhadap kejahatan dan konco-konconya.
Keimanan tujuh orang pertama Ansar yang bertemu dengan Rasulullah s.a.w. untuk
kali pertama, telah menyebabkan kemasukan Islam ke Madinah. perkara itu memberi kesan
kepada penyebaran Islam dan penguasaannya di sana. la membuka jalan kepada orang-orang
mukmin yang tertindas di Makkah untuk menjadikan Madinah sebagai destinasi hijrah dan
pusat mereka berhimpun. Rasulullah pula memperolehi tempat yang aman untuk
membangunkan negara dan menyebarkan dakwah. Dari negara itu, para sahabat Baginda
melancarkan penentangan kepada syirik dan orang musyrik. Mereka melancarkan perang dan
pertempuran yang berakhir dengan kemenangan berkekalan di pihak iman dan kekalahan
abadi di pihak syirik. Semoga Allah meredhai kaum Ansor, yang terdiri daripada Aus dan
Khazraj. Mereka mempunyai jasa yang tidak putus-putus kepada Islam, orang Islam dan
seluruh alam. Semoga Allah juga meredhai saudara mereka, kaum muhajirin yang terlebih
dahulu beriman sebelum mereka, serta yang telah berkorban di jalan Allah dengan segala
yang berharga, baik harta mahupun kampung halaman. Semoga Allah turut memasukkan kita
bersama mereka semua ke dalam syurga Ridhwan.
www.mykonsis.org
33
Bahagian 4
HIJRAH SEHINGGA NABI STABIL DI MADINAH
A) Peristiwa-peristiwa Sejarah
1. Quraisy mendapat tahu tentang keislaman sekumpulan penduduk Yathrib. Lantaran
itu, mereka meningkatkan penyeksaan kepada orang-orang mukmin di Makkah. Lalu Nabi
s.a.w. mengarahkan orang-orang mukmin berhijrah ke Madinah. Mereka berhijrah secara
sembunyi kecuali Umar r.a.. Beliau telah memberitahu orang musyrik Quraisy tentang
penghijrahannya seraya berkata: "Sesiapa yang mahu ibu kehilangan anaknya, esok tunggu
aku di tengah wadi ini." Namun tiada seorang pun berani keluar menyahut cabarannya.
2. Apabila Quraisy merasa yakin bahawa orang Islam telah memperolehi kekuatan dan
perlindungan di Madinah, mereka mengadakan satu persidangan di Dar an-Nadwah. Mereka
bersidang untuk memikirkan langkah menghapuskan Rasul s.a.w. sendiri. Mereka
memutuskan untuk memilih seorang pemuda yang gagah daripada setiap kabilah. Kemudian
kesemua pemuda tersebut membunuh Baginda serentak. Justeru itu, tuntutan darah Baginda
akan teragih kepada setiap kabilah menyebabkan Bani ManaI (keluarga Rasulullah) tidak
upaya memerangi mereka semua dan terpaksa menerima bayarun diat sahaja. Setelah itu
pemuda-pemuda yang diwakilkan untuk membunuh Rasul s.a.w. berhimpun di muka pintu
rumah Baginda pada malam Hijrah. Mereka menunggu Baginda keluar untuk membunuhnya.
3. Pada malam tersebut Rasulullah s.a.w. tidak tidur di tempat tidurnya. Baginda telah
meminta Ali r.a. untuk tidur di tempatnya itu. Baginda juga memerintahkan beliau agar
memulangkan barang-barang amanah yang disimpan oleh orang kaIir Quraisy kepada
Baginda pada keesokan harinya kepada pemiliknya. Rasul s.a.w. telah meninggalkan
rumahnya tanpa disedari oleh pemuda-pemuda yang diwakilkan untuk membunuhnya.
Baginda pergi ke rumah Abu Bakar. Sebelum itu, Abu Bakar telah menyiapkan dua
kenderaan untuknya dan Rasul s.a.w.. Mereka berdua memutuskan untuk keluar dari Makkah.
Abu Bakar mengupah Abdullah bin Uraiqit ad-Daili, seorang musyrik untuk menjadi
penunjuk jalari ke Madinah. Dengan syarat dia mengelakkan jalan yang biasa diketahui dan
menggunakan jalan lain yang tidak diketahui oleh kaIir Quraisy.
4. Rasulullah s.a.w. dan sahabat Baginda, Abu Bakar keluar berhijrah pada hari Khamis,
1 Rabiul Awal, tahun ke-53 kelahiran Baginda s.a.w.. Hanya Ali r.a. dan keluarga Abu Bakar
r.a. yang mengetahui tentang hijrah Baginda tersebut. Anak-anak perempuan Abu Bakar,
Aishah dan Asma' berperanan menyediakan bekalan untuk mereka berdua. Asma' telah
memotong sebahagian daripada tali ikat pinggangnya, lalu mengikat mulut karung makanan
tersebut. Daripada peristiwa itu, dia digelar: "Zat an-Nitoqain" (Perempuan yang mempunyai
dua tali ikat pinggang). Dengan bantuan Abdullah bin Uraiqit, Rasulullah s.a.w. dan Abu
Bakar menghala ke Yaman sehingga sampai ke Gua Thur. Mereka bersembunyi di dalamnya
selama tiga malam. Turut bermalam bersama mereka, Abdullah bin Abu Bakar yang masih
remaja. Beliau seorang pemuda yang berpengetahuan, mahir, peka dan cepat memahami.
Beliau akan keluar meninggalkan mereka pada waktu sahur lalu berpagi-pagian bersama
Quraisy Makkah seolah-olah beliau tidur di Makkah. Apa-apa rancangan jahat terhadap
Rasulullah dan Abu Bakar yang beliau dengar daripada Quraisy, akan diingat sehinggalah
beliau menyampaikannya kepada mereka berdua pada waktu petangnya.
5. Kiamat seolah-olah berlaku kepada Quraisy setelah Rasulullah s.a.w. terlepas
daripada usaha membunuhnya. Mereka keluar mengejar Baginda mengikut jalan Makkah
yang biasa tetapi gagal menemui Baginda. Mereka menghala menuju jalan ke Yaman
sehingga sampai di muka Gua Thur. Sebahagian daripada mereka berkata: "Boleh jadi
Muhammad dan temannya ada di dalam gua ini." Namun sebahagian yang lain menjawab:
www.mykonsis.org
34
"Kamu tidak nampakkah apa yang ada di muka gua ini. Bagaimana labah-labah menganyam
sarangnya dan burung-burung bersarang di srni? Ini menunjukkan tiada seoran0067pun yang
memasuki gua ini sejak sekian lama." Abu Bakar r.a. melihat kaki-kaki mereka ketika mereka
sedang berdiri di muka gua itu. Beliau menggeletar bimbangkan nyawa Rasul s.a.w., seraya
berkata: "Demi Allah! Wahai Rasulullah, kalau salah seorang daripada mereka melihat ke
tempat letak kakinya, nescaya dia akan melihat kita." Rasul s.a.w. mententeramkannya
dengan bersabda:
"Wahai Abu Bakar, kamu sangka kita berdua, sedangkan Allah adalah yang
ketiga"
6. Quraisy mengutuskan utusan menemui kabilah-kabilah dengan membawa tawaran
sejumlah besar harta yang cukup menggoda sesiapa yang tamak. Tawaran ini ditujukan
kepada sesiapa yang menemui Rasul s.a.w. dan teman Baginda, membunuhnya, atau
menawannya. Oleh itu, Suraqah bin Ja'syam menyahut tawaran itu. Dia bertekad dalam
dirinya untuk mencari Rasulullah s.a.w. dan Abu Bakar demi membolot sendiri hadiah
tersebut.
7. Setelah usaha memburu dan mencari Rasulullah s.a.w. dan temannya, Abu Bakar
terhenti, mereka berdua keluar daripada gua tersebut bersama-sama penunjuk jalan mereka.
Mereka melalui jalan pantai (pantai Laut Merah) merentasi jarak yang jauh. Namun Suraqah
telah berjaya menjejaki mereka. Apabila Suraqah mendekati mereka berdua, kaki-kaki
kudanya terbenam ke dalam pasir dan tidak berupaya untuk berjalan. Dia mencuba sebanyak
tiga kali supaya kudanya menuju ke arah Rasul s.a.w., namun kudanya tetap enggan. Pada
ketika itu, dia yakin bahawa di hadapannya ialah seorang Rasul yang mulia. Lantas dia
meminta supaya Rasul s.a.w. berjanji memberikannya sesuatu, jika dia menolong Baginda.
Baginda menjanjikan untuknya dua gelang tangan yang dipakai oleh Kisra. Suraqah
kemudiannya pulang ke Makkah dan berlakon seolah-olah dia tidak menemui sesiapa.
8. Rasul s.a.w. dan teman Baginda (Abu Bakar) telah sampai ke Madinah pada 12
Rabiul Awal. Baginda sampai ke sana setelah para sahabat lama menanti. Mereka keluar
setiap pagi ke pinggir Madinah dan hanya pulang setelah matahari memancar terik pada
waktu tengah hari. Apabila mereka melihat Baginda, mereka merasa amat gembira. Kanak-
kanak mula mendendangkan nasyid diiringi dengan gendang-gendang:
Bulan purnama telah terbit kepada kami,
dari jalan-jalan bukit ul-Wada.
Wajib ke atas kami untuk bersyukur,
terhadap seruan penyeru kepada Allah.
Wahai utusan yang diutuskan kepada kami,
Kami datang bersama perkara yang dipatuhi.
9. Dalam perjalanan Baginda s.a.w. ke Madinah, Baginda singgah di Quba, sebuah
kampung di selatan Madinah. Kira-kira dua batu dari Madinah. Baginda telah mengasaskan
masjid pertama yang dibina dalam Islam dan tinggal di sana selama empat hari. Kemudian
Baginda bertolak ke Madinah pada pagi Jumaat. Ketika Baginda di perkampungan Bani
Salim bin 'AuI, waktu solat Jumaat telah masuk. Lalu Baginda membina sebuah masjid di situ
dan menunaikan solat Jumaat pertama dalam Islam. Baginda s.a.w. menyampaikan khutbah
pertama dalam Islam. Seterusnya Baginda menyambung perjalanan menuju ke Madinah.
Apabila sampai di sana, tindakan pertama yang dilakukan ialah memilih tempat unta Baginda
berhenti duduk, untuk dijadikan sebagai masjid. Tempat tersebut adalah milik dua orang
www.mykonsis.org
35
kanak-kanak Ansor yang yatim. Baginda tawar menawar harga tanah tersebut dengan mereka
berdua. Kedua-dua kanak-kanak itu berkata: "Kami berikannya kepada kamu, wahai
Rasulullah." Namun Baginda berkeras untuk membelinya dengan harga 10 dinar emas yang
dibayar menggunakan harta Abu Bakar. Kemudian Baginda melakukan kempen agar orang
Islam turut serta membina masjid. Mereka segera melakukannya. Rasul s.a.w. turut terlibat
bersama mereka memindahkan batu bata, sehinggalah sempurna pembinaan masjid tersebut.
Dinding masjid itu dibina daripada batu bata dan bumbungnya daripada pelepah-pelepah
kurma yang diletakkan pada batang-batang kurma.
10. Kemudian Baginda s.a.w. mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansor. Baginda
menjadikan untuk setiap Ansor seorang saudara daripada Muhajirin. Ada seorang Ansor telah
membawa saudara Muhajirinnya ke rumahnya. Beliau menawarkan kepada saudara
Muhajirinnya untuk membahagi sama rata semua barang yang terdapat di dalam rumahnya.
11. Kemudian Rasulullah s.a.w. menulis satu piagam bertulis antara Muhajirin dan Ansor.
Di dalamnya Baginda berjanji untuk berbaik-baik dengan Yahudi di samping mengakui hak
mereka dalam agama dan harta. Ibnu Hisyam telah menyatakan piagam tersebut dengan
panjang lebar dalam kitab sirahnya. Ia mengandungi prinsip-prinsip yang menjadi dasar asas
kepada negara Islam yang pertama. Di dalamnya dinyatakan prinsip kemanusiaan, keadilan
sosial, toleransi agama dan kerjasama demi kemaslahatan masyarakat yang patut dirujuk,
diIahami dan dihaIal oleh setiap pelajar.
Kami sebutkan beberapa prinsip am yang terkandung dalam piagam bersejarah yang
abadi ini:
1. Kesatuan umat Islam tanpa sebarang diskriminasi antara mereka.
2. Persamaan warga-warga umat Islam dari segi hak dan kemuliaan.
3. Umat Islam perlu saling bahu membahu kecuali dalam kezaliman, dosa dan permusuhan.
4. Penyertaan umat dalam menentukan bentuk hubungan dengan musuh-musuh mereka.
Seluruh orang Islam perlu mempunyai satu pendirian terhadap musuh mereka.
5. Penubuhan masyarakat di atas sistem yang terbaik dan teguh.
6. Membenteras pemberontak negara dan pengganggu gugat sistem awam di samping
kewajipan agar tidak membantu mereka.
7. Hak perlindungan kepada sesiapa yang ingin hidup bersama orang Islam apabila dia
menjalinkan hubungan baik, bekerjasama, tidak menzalimi dan mencerobohi hak orang
Islam.
8. Bukan Islam mempunyai hak dalam agama dan harta mereka. Mereka tidak dipaksa
memeluk agama Islam dun harta mereka tidak boleh dirampas.
9. Bukun Islam mestilah memberi sumbangan kepada pembiayaan negara sebagaimana
orang Islam memberi sumbangan.
10. Bukan Islam mestilah bekerjasama dengan orang Islam untuk menghalang bahaya yang
menggugat entiti negara melalui penentangan terhadap setiap pencerobohan.
11. Bukan Islam juga mestilah turut serta menanggung kos peperungan selagi mana negara
berada dalam keadaan perang.
12. Negara mestilah membantu bukan Islam yang dizalimi sebagaimana ia menolong setiap
orang Islam yang dicerobohi.
13. Orang Islam dan bukan Islam tidak boleh sama sekali melindungi musuh-musuh negara
www.mykonsis.org
36
dan konco-konco mereka.
14. Sekiranya kemaslahatan umat terletak pada per-damaian, semua warga wajib menerima
perdamaian. Sama ada orang Islam mahupun bukan Islam.
15. Seseorang tidak dihukum dengan sebab dosa atau kesalahan orang lain. Seorang
penjenayah sebenarnya melakukan jenayah terhadap diri dan keluarganya sendiri.
16. Kebebasan bergerak dalam negara dan kebebasan untuk keluar negara adalah terpelihara
di bawah perlindungan negara.
17. Tiada perlindungan kepada orang yang berdosa dan orang yang zalim.
18. Masyarakat ditegakkan di atas dasar kerjasama dalam kebajikan dan taqwa, bukan dalam
dosa dan permusuhan.
19. Prinsip-prinsip di atas diperlihara oleh dua kekuatan:
- Kekuatan maknawi (spiritual) iaitu: Keimanan rakyat kepada Allah, merasakan
muraqabah-Nya (pemerhatian Allah) terhadap mereka dan penjagaan-Nya kepada sesiapa
yang berbuat baik dan setia.
- Kekuatan maddiyyah (material) iaitu: Kepimpinan negara yang diwakili oleh Nabi
Muhammad s.a.w..
B) Pengajaran dan Pedoman
1. Jika seorang mukmin yakin dengan kekuatannya, dia tidak diminta menyembunyikan
tindakannya. Bahkan dia hendaklah menyatakan secara lantang tanpa menghiraukan musuh-
musuh dakwahnya selagi mana dia percaya boleh menewaskan mereka. Ini sebagaimana yang
dilakukan oleh Umar r.a. ketika beliau ingin berhijrah. Peristiwa ini juga membuktikan
bahawa pendirian yang tegas akan menggerunkan musuh-musuh Allah dan mencampakkan
rasa takut ke dalam diri rnereka. Tidak diragukan, sekiranya mereka mahu berkumpul untuk
membunuh Umar, mereka mampu melakukan. Namun, pendirian Umar yang berani telah
mencampakkan rasa kecut ke dalam diri setiap mereka. Mereka bimbang sekiranya Umar
dihalang, ibunya akan kehilangannya. Pendukung kejahatan amat kedekut (tak sanggup
kehilangan) nyawa dan amat mencintainya.
2. Ketika golongan batil berputus asa untuk menyekat dakwah kebenaran dan islah; Dan
ketika orang-orang mukmin terlepas daripada genggaman dan berada di tempat yang selamat,
mereka akan mengambil tindakan terakhir dengan membunuh pendakwah yang melakukan
pengislahan tersebut. Mereka menyangka jika mereka membunuhnya, mereka bebas daripada
gangguan dan dakwahnya terkubur. Demikian cara Iikir golongan jahat dan musuh
pengislahan pada setiap zaman. Kami telah saksikan dan lihat kejadian seperti ini dalam
hidup kami.
3. Seorang kader yang jujur dan ikhlas kepada dakwah islah sanggup mengorbankan
nyawanya untuk pemimpinnya. Kerana keselamatan dakwah bergantung kepada keselamatan
pemimpin. Dan jika pemimpin terkorban, dakwah akan terbiar dan lemah. Tindakan Ali r.a.
tidur di tempat tidur Rasul s.a.w. pada malam Hijrah merupakan pengorbanan nyawa untuk
menyelamatkan nyawa Rasulullah s.a.w.. Ini kerana ada kemungkinan pedang pemuda-
pemuda Quraisy akan dihayunkan ke kepala Ali r.a. sebagai membalas dendam, ekoran
beliaulah yang memudahkan Rasulullah s.a.w. menyelamatkan diri. Namun Ali r.a. tidak
menghiraukan perkara tersebut. Cukuplah bagi beliau, jika Rasulullah s.a.w., Nabi umat dan
pemimpin dakwah terselamat.
4. Orang musyrik menyerahkan barang milik mereka untuk disimpan oleh Rasulullah
www.mykonsis.org
37
s.a.w., sedangkan pada ketika yang sama mereka memerangi dan bertekad untuk membunuh
Baginda. Tindakan ini menjadi bukti bahawa dalam diri musuh-musuh islah terdapat
keyakinan terhadap kejujuran, amanah dan ketulusan jiwa pendakwah. Mereka juga yakin
perjalanan hidup pendakwah lebih baik berbanding mereka. Pendakwah mempunyai sanubari
yang lebih murni. Namun buta hati, sikap keras kepala dan pendirian konservatiI untuk terus
berpegang dengan adat resam dan aqidah sesat telah mendorong mereka memerangi dan
memasang tipu daya. Bahkan jika berkesempatan, mereka melakukan komplot untuk
membunuhnya.
5. Pemimpin dakwah, ketua negara atau ketua gerakan islah tidak dianggap pengecut
atau lari daripada mati jika berIikir untuk menyelamatkan diri daripada konspirasi pihak yang
menunggu-nunggu saat untuk membunuhnya. Mereka juga bukan kedekut untuk
mengorbankan nyawa dan roh. Mereka bertindak sedemikian lantaran untuk menjayakan
semula gerakan islah dengan lebih agresiI dan aktiI di medan yang lain.
6. Peranan yang dipikul oleh Abdullah bin Abu Bakar membuktikan pengaruh pemuda
terhadap kejayaan dakwah. Mereka merupakan tiang kepada dakwah islah. Kesan keberanian
mereka untuk berkorban dan menggadaikan diri menyebabkan dakwah mara dengan laju ke
arah kemenangan. Kita dapati semua orang mukmin pada awal Islam adalah pemuda.
Rasulullah s.a.w. berusia 40 tahun ketika diutuskan sebagai Rasul. Abu Bakar r.a. pula lebih
muda tiga tahun daripada Baginda. Sementara Umar lebih muda daripada mereka berdua. Ali
r.a. pula paling muda antara mereka semua. Manakala Othman r.a. juga lebih muda daripada
Rasulullah s.a.w.. Demikian juga Abdullah bin Masud, Abdul Rahman bin AuI, al-Arqam bin
Abi al-Arqam, Said bin Zaid, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir r.a. dan lain-lain lagi.
Semuanya adalah pemuda. Mereka memikul beban dakwah di atas pundak mereka. Mereka
sanggup menanggung pelbagai pengorbanan di jalannya, merasa riang dengan siksaaan,
kesakitan dan kematian demi kerananya. Melalui mereka, Islam telah menang. Di atas usaha
mereka dan saudara-saudara mereka, negara KhulaIa ar-Rasyidin tertegak dan berlaku
pembukaan Islam yang indah. Dengan jasa mereka, Islam telah sampai kepada kita dan Allah
telah membebaskan kita daripada kejahilan, kesesatan, keberhalaan, kekuIuran dan keIasikan.
7. Peranan Aishah dan Asma r.ha. ketika Hijrah Rasul s.a.w. membuktikan wanita
diperlukan dalam dakwah islah. Emosi mereka lebih halus dan lebih kuat desakannya. Jiwa
mereka lebih toleransi dan hati mereka lebih baik. Apabila wanita beriman dengan sesuatu
perkara, mereka tidak lagi menghiraukan segala kesusahan untuk menyebarkan keimanannya.
Mereka berusaha meyakinkan suami, adik beradik dan anak-anak tentang perkara tersebut.
Jihad wanita untuk Islam pada zaman Rasul s.a.w. merupakan lembaran-lembaran putih
berseri. Ini menegaskan kepada kita hari ini, gerakan pengislahan Islam akan terus melangkah
perlahan dan kurang eIektiI dalam masyarakat sehinggalah wanita menyertainya. Mereka
membina generasi pemudi di atas asas iman, akhlak, kesucian dan kemurnian. Selain menjadi
isteri dan ibu, mereka lebih mampu menyebarkan nilai-nilai yang diperlukan oleh masyarakat
kita hari ini di kalangan wanita berbanding lelaki. Wanita Islam berjasa besar dalam
mendidik generasi sahabat yang masih kanak-kanak, begitu juga generasi tabiun. Wanita
Islamlah yang telah berperanan membentuk generasi-generasi ini di atas dasar akhlak dan
adab Islam. Mereka juga berperanan membina generasi-generasi ini atas asas kecintaan
kepada Islam dan Rasulhya. Generasi tersebut merupakan generasi yang paling agung
diketahui oleh sejarah dari segi tekad, juga kemurnian perjalanan hidup serta kebaikan agama
dan dunia.
Hari ini kita wajib memahami hakikat ini. Lantas kita berusaha agar para pemudi dan
para isteri membawa panji-panji dakwah islah ke tengah-tengah masyarakat wanita. Mereka
melebihi separuh daripada umat. Justeru itu kita dituntut memberi perangsang kepada anak-
www.mykonsis.org
38
anak dan adik-beradik perempuan kita untuk mempelajari syariah di sekolah-sekolah yang
dipercayai pengajaran Islamnya, seperti Kuliah Syariah di universiti kita.
Roda pengislahan Islam mampu kita tolak ke depan lebih kuat setiap kali bertambah
bilangan pemudi-pemudi yang alim tentang agama, Iaqih tentang syariat, mahir dengan
sejarah Islam, mengasihi Rasulullah s.a.w., berakhlak dengan akhlak Baginda dan akhlak
Ummahat al-Mukminin. Kita juga semakin menghampiri hari masyarakat Islam akan tunduk
kepada hukum hakam Islam dan syariatnya. Perkara ini akan menjadi realiti, insya Allah.
8. Penglihatan orang musyrik telah disekat daripada melihat RasuluUah s.a.w. dan
sahabat Baginda (Abu Bakar) di Gua Thur. Sedangkan mereka berada di situ. Terdapat juga
riwayat-riwayat yang menceritakan tentang sarang labah-labah dan anak-anak burung
menetas di mulut gua tersebut. Semua kejadian ini adalah antara contoh yang menjadikan
hati-hati merasa tunduk khusyuk terhadap penjagaan Tuhan kepada para rasul, para
pendakwah dan kekasih-Nya. Allah yang merahmati hamba-Nya tidak akan mengizinkan
Rasul s.a.w. jatuh ke dalam genggaman orang musyrik, kemudian mereka menghapuskan
Baginda dan dakwahnya. Dia mengutuskan Baginda sebagai rahmat untuk seluruh alam.
Demikianlah Allah bersikap belas kepada hamba-hamba-Nya yang berdakwah dan ikhlas
pada saat-saat genting. Dia juga menyelamatkan mereka daripada situasi yang kritikal.
(Dalam banyak kejadian), Allah menutup pandangan golongan yang mahu melakukan
kejahatan dan pengkhianatan terhadap para pendakwah. Peristiwa Rasul dan Abu Bakar
terselamat selepas orang musyrik mengepung mereka berdua di Gua Thur membenarkan
Iirman Allah Tabarak wa Taala;
!‾Ρ¸| ¸´.ΖΨl !Ψl™'‘ š_¸¸%!¦´ρ ¦θ`ΖΒ¦´, ’¸· ¸οθ´Š>'¦ !´‹Ρ‘‰l¦ Π¯θƒ´ρ `Πθ1ƒ ‰≈γ:¸¦ ∩∈⊇∪
Sesungguhnya Kami tetap membela serta mempertahan-kan Rasul-rasul Kami
dan orang-orangyang bvriman - dalam kehidupan dunia ini danpada saat
bangkitnya saksi-saksi (pada hari kiamat). (Ghafir: 51)
Dan Iirman Allah Tabaraka wa Taala:
āχ¸| ´<¦ _¸·≡‰`ƒ ¸_s _¸¸%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´,
Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. (Al-Hajj: 38)
9. Semasa di Gua Thur, Abu Bakar takut kalau-kalau orang musyrik melihat beliau dan
Rasul s.a.w.. Ia menjadi sikap yang patut dimiliki oleh kader dakwah yang jujur bersama
pemimpinnya yang amanah pada saat bahaya mengeli-linginya. Beliau merasa bimbang dan
simpati terhadap keselamatan nyawa pemimpinnya. Abu Bakar pada ketika itu tidak
bimbangkan keselamatan dirinya sendiri. Jika beliau bimbangkan keselamatan dirinya,
nescaya beliau tidak akan menemani Rasulullah s.a.w. dalam hijrah yang bahaya itu. Beliau
mengetahui balasan paling minima adalah bunuh jika orang musyrik dapat menangkapnya
bersama Rasulullah s.a.w.. Namun behau bimbangkan nyawa Rasul yung mulia dan masa
depan Islam sekiranya Rasul s.a.w. jatuh ke dalam genggaman orang musyrik.
10. Dalam jawapan Rasul s.a.w. kepada Abu Bakar untuk meredakan kebimbangannya:
"Wahai Abu Bakar, kamu sangka (kita) berdua, sedangkan Allah adalah yang
ketiga"
Ini menjadi contoh keyakinan benar terhadap Allah, rasa tenang dengan pertolongan-
Nya dan bertawakkal kepada-Nya ketika susah. la juga menjadi bukti jelas tentang kebenaran
www.mykonsis.org
39
dakwaan Rasul s.a.w. sehagai Nabi. Walaupun Baginda berada dalam situasi paling gawat,
namun jelas tanda-tanda ketenangan pada diri Baginda. Baginda s.a.w. yakin bahawa Allah
yang mengutuskan nya mombawa petunjuk dan rahmat kepada manusia paeti tidak akan
membiarkannya pada saat-saat itu. Adakah kamu lihat ketenangan seperti ini terbit daripada
orang yang berlagak sebagai nabi dan meniru siIat kerasulan? Pada situasi-situasi sebegini,
akan tampak perbezaan jelas antara pendakwah islah dengan orang yang sekadar mendakwa
dan menyamar. Hati-hati pendokong dakwah ini sentiasa dan selama-lamanya melimpahkan
rasa redha dengan Allah dan yakin dengan pertolongan-Nya. Sementara mereka yang hanya
berlagak, keberaniannya akan luntur ketika berhadapan dengan perkara yang menakutkan dan
kecundang ketika susah. Mereka juga tidak mendapati Allah sebagai pelindung mahupun
pembantu.
11. Jelas kepada kita, peristiwa Suraqah menemui Rasul s.a.w., namun tidak berupaya
menangkap Baginda menjadi satu bukti kenabian Rasul s.a.w.. Kaki kudanya telah terbenam
ke dalam tanah ketika ia menuju ke arah Rasul s.a.w. Apabila Suraqah turun dan
menghalakannya ke arah Makkah, kuda itu kembali bangun daripada tersungkur. Apabila dia
ingin menghalakan kembali ke arah Rasul s.a.w., kudanya kembali lemah dan tidak bermaya.
Pada pandangan kamu adakah perkara ini berlaku kepada sesiapa sahaja? Atau ia hanya
berlaku pada nabi yang diutus dan disokong oleh Allah dengan kemenangan dan
pertolongan? Sekali-kali tidak. Inilah yang diIahami oleh Suraqah. Lantas dia memanggil
Rasul s.a w. untuk meminta keamanan. Dia mengetahui Rasul s.a.w. mempunyai penjagaan
Tuhan yang tidak mampu diketahui oleh keupayaan manusia. Oleh itu, dia rela menanggung
kerugian terlepas habuan hadiah daripada Quraisy, sebaliknya memenangi janji Rasulullah
s.a.w. untuknya.
12. Janji Rasul s.a.w. kepada Suraqah untuk memberikan dua gelang Kisra kepadanya
merupakan satu lagi mukjizat. Manusia yang kelihatan lari daripada kaumnya tidak akan
memberi harapan untuk membuka Parsi dan menguasai harta perbendaharaan Kisra kecuali
dia seorang nabi yang diutuskan. Janji Rasulullah s.a.w. kepada Suraqah ini benar-benar
terjadi. Suraqah meminta Umar bin al-Khattab untuk menunaikan janji Rasul s.a.w.
kepadanya apabila dia terlihat kedua-dua gelang Kisra adalah antara harta rampasan perang.
Oleh itu, Umar memakaikannya kepada Suraqah di hadapan sekumpulan sahabat, seraya
berkata: "Segala puji bagi Allah yang merampas gelang daripada Kisra dan memakaikannya
kepada Suraqah bin Jasyam al-Arabi."
Demikianlah mukjizat berlaku berturut-turut dalam hijrah ini. Kejadian demi kejadian
adalah untuk menambahkan keimanan orang-orang mukmin. Ia juga bertujuan agar
menimbulkan keyakinan kepada ahli Kitab yang ragu atau ingkar bahawa Baginda adalah
rasul daripada Tuhan sekelian alam.
13. Penduduk Yathrib yang beriman di kalangan Ansor dan Muhajirin merasa gembira
kerana Rasulullah s.a.w. tiba dengan selamat. Kegembiraan ini telah menyebabkan kaum
wanita dan kanak-kanak turut keluar dari rumah-rumah mereka. Manakala kaum lelaki pula
meninggalkan kerja-kerja mereka. Secara zahir, Yahudi juga turut mengambil sikap
menyertai penduduk Madinah meraikan kegembiraan mereka. Namun batin, mereka merasa
sakit hati ekoran wujud persaingan kepimpinan baru. Kegembiraan orang-orang mukmin
bertemu dengan Rasul mereka tiduk pelik. Lantaran Bagindalah (dengan izin Tuhan) yang
menyelamatkan mereka daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya kebenaran dan menuju
jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Sementara sikap Yahudi juga tiada
keganjilan. Mereka memang dikenali dengan sikap mengampu (bermulut manis) dan niIaq
(bermuka-muka) kepada masyarakat yang sudah hilang penguasaan mereka. Mereka juga
terkenal dengan sikap marah dan dengki terhadap sesiapa yang merampas hak ketuanan
www.mykonsis.org
40
mereka ke atas bangsa lain. Begitu juga kepada sesiapa yang menghalang mereka daripada
merampas harta orang di atas nama hutang (melalui amalan riba), atau menghalang mereka
menumpahkan darah orang di atas nama nasihat dan cadangan pendapat. Yahudi masih terus
berdendam terhadap setiap orang yang membebaskan bangsa lain daripada penguasaan
mereka. Dendam ini diakhiri dengan tipu daya dan konspirasi, seterusnya pembunuhan jika
mereka mampu. Inilah perangai dan siIat semulajadi mereka. Mereka telah melakukan
tindakan seperti itu terhadap Rasulullah s.a.w. setelah Baginda menetap di Madinah.
Sekalipun piagam yang dibuat antara Baginda dengan mereka bertujuan untuk bekerjasama
dan saling hidup dengan aman, namun Yahudi merupakan satu kaum yang sentiasa dan
selama-lamanya menyalakan api peperangan:
!ϑ‾l´ ¦ρ‰·ρ¦ ¦´‘!Ρ ¸,¯¸>l¸l !δ!±L¦ ´<¦
Tiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. (Al-
Maidah: 64)
14. Daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika Hijrah ke Madinah, jelas kepada
kita Nabi s.a.w. tidak singgah di satu-satu tempat melainkan perkara pertama yang dilakukan
ialah membina masjid sebagai tempat orang-orang mukmin berhimpun. Baginda telah
membina Masjid Quba ketika bermukim di situ selama empat hari. Baginda juga telah
membina sebuah masjid di pertengahan jalan antara Quba dan Madinah, apabila tiba waktu
solat Jumaat di perkampungan Bani Salim bin AuI di tengah-tengah wadi tersebut, Wadi
Ranuna.
Apabila Baginda sampai ke Madinah, kerja pertama yang dilakukan ialah membina
masjid di situ.
Ini menunjukkan kepada kita, kepentingan masjid dalam Islam. Semua ibadat dalam
Islam berperanan membersihkan jiwa, menyucikan akhlak dan menguatkan ikatan tolong-
menolong sesama orang Islam. Solat berjamaah, solat Jumaat dan solat dua Hari Raya
merupakan lambang zahir yang cukup kuat kepada perpaduan orang Islam. Ia menjadi
lambang kesatuan perjuangan dan matlamat, juga lambang kerjasama dalam kebajikan dan
taqwa. Tidak ragu lagi, masjid membawa mesej kemasyarakatan dan kerohanian yang agung
kedudukannya dalam kehidupan orang Islam. Ia berperanan menyatukan saI-saI, mendidik
jiwa, menyedarkan hati dan akal, menyelesaikan masalah serta mempamerkan kekuatan dan
kekukuhan mereka.
Sejarah masjid dalam Islam membuktikan ketumbukan-ketumbukan tentera Islam
dilancarkan dari masjid untuk meliputi muka bumi dengan hidayah Allah. Dari masjid juga
terpancar sinaran cahaya kebenaran dan hidayah kepada orang Islam dan bukan orang Islam.
Di dalamnya juga benih-benih tamadun Islam tumbuh subur dan berkembang. Bukankah Abu
Bakar, Umar, Othman, Ali, Khalid, Saad, Abu Ubaidah dan tokoh-tokoh besar dalam sejarah
Islam yang lain merupakan anak-anak murid sekolah Muhammad yang berpusat di Masjid
an-Nabawi?!
Keistimewaan lain bagi masjid dalam Islam ialah, pada setiap minggu akan
berkumandang dan bergenia kalimah kebenaran melalui lidah khatibnya. Khatib-khatib
berkhutbah mengingkari kemungkaran, menyuruh makruI, menyedarkan kelalaian, menyeru
agar bersatu, menentang si zalim, atau memberi amaran kepada thaghut. Kami dapat saksikan
semasa zaman kanak-kanak, bagaimana masjid menjadi pusat pelancaran gerakan-gerakan
nasionalis melawan penjajah Perancis. Para pemimpin jihad juga berpaut pada masjid untuk
menentang penjajahan dan Zionis. Pada hari ini kita lihat masjid tergendala daripada
www.mykonsis.org
41
melaksanakan tugas terbesarnya. Fenomena ini tidak lain merupakan dosa sesetengah khatib
di kalangan pegawai-pegawai upahan atau orang-orang jahil yang alpa. Pada hari para
pendakwah yang tegas berpegang dengan kebenaran, alim dengan syariat, ikhlas kepada
Allah dan Rasul-Nya, penasihat kepada pemimpin-pemimpin orang Islam dan rakyatnya
menaiki mimbar masjid dan mengimamkan pengunjungnya, masjid akan kembali ke tempat
kepimpinan dalam organisasi kemasyarakatan kita. Pada ketika itu masjid kembali
berperanan mendidik ramai tokoh, mengeluarkan sebilangan wira, mengislah keIasadan,
memerangi mungkar juga membina masyarakat di atas asas ketaqwaan kepada Allah dan
mengejar keredhaan-Nya.
Kami berharap masjid dapat berIungsi sedemikian (insya Allah) apabila golongan
perintis yang suci murni menduduki mimbar-mimbar dan seluruh ruangnya. Mereka dari
kalangan pemuda-pemuda yang beriman, berpengetahuan tentang agama Allah dan berakhlak
dengan akhlak Rasulullah s.a.w..
15. Proses persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor yang dilakukan oleh Rasul s.a.w.
merupakan tanda-tanda zahir paling jelas tentang keadilan kemanusiaan dan akhlak membina
dalam Islam. Muhajirin merupakan golongan yang meninggalkan harta dan tanah mereka
demi jalan Allah. Mereka datang ke Madinah tanpa memiliki apa-apa saki baki dunia . Ansor
pula merupakan kaum yang kaya dengan hasil tanaman, harta dan perusahaan mereka. Oleh
itu, seseorang saudara perlu menanggung saudaranya. Dia berkongsi dengan saudaranya
kesenangan dan kesusahan hidup. Dia juga menempatkan saudaranya di rumahnya
selagimana rumahnya lapang untuk mereka berdua. Dia memberi separuh hartanya kepada
saudaranya selagi mana dia tidak memerlukannya dan serba eukup. Apakah ada keadilan
sosial di dunia ini yang menyamai kedudukan persaudaraan ini?!
Mereka yang tidak mengakui dalam Islam ada keadilan sosial, merupakan golongan
yang tidak mahu cahaya Islam mengejutkan pandangan orang ramai dan menguasai hati
mereka. Boleh jadi mereka merupakan golongan yang berpemikiran rigid dan membenci
setiap perkataan baru walaupun ia disukai oleh manusia. Dalam Islam terdapat bukti keadilan
sosial ini. Bagaimana keadilan sosial dalam Islam dapat dinalikan sedangkan peristiwa
persaudaraan yang unik ini terdapat dalam lipatan sejarah? Persaudaraan ini dilakukan oleh
pendokong syariah, nabi Muhammad s.a.w. sendiri. Baginda sendiri yang menyelia
persaudaraan tersebut. Di atas asas-asas persaudaraan inilah Baginda menegakkan
masyarakat dan negara Islam pertama. Maha suci, ya Allah. PenaIian hakikat ini adalah
penipuan yang besar!
16. Dalam piagam bertulis yang dimateraikan oleh Rasul s.a.w., terkandung dasar
persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Terdapat juga dasar kerjasama antara orang Islam
dan bukan orang Islam. Ini merupakan bukti yang tidak boleh disangkal. Bukti bahawa dasar
keadilan sosial adalah asas tertegaknya negara Islam. Sementara asas hubungan orang Islam
dengan bukan Islam adalah hidup aman damai selagi mana mereka berbaik-baik dan tidak
mengancam ketenteraman negara. Prinsip kebenaran, keadilan, kerjasama dalam kebajikan
dan taqwa, bekerja untuk kebaikan manusia serta menolak penindasan golongan jahat
daripada masyarakat pula merupakan slogan-slogan yang paling tertonjol dilaungkan oleh
negara Islam. Demikianlah prinsip negara Islam di mana sahaja ia tertegak, juga pada mana-
mana zaman ia terbentuk. la tertegak di atas prinsip-prinsip paling unggul dan paling adil.
Pada hari ini, prinsip-prinsip tersebut bertepatan dengan prinsip paling mulia yang
membentuk negara juga menaungi manusia. Pada zaman kita ini, usaha untuk mene-gakkan
negara dalam masyarakat Islam yang berpandu-kan prinsip-prinsip Islam merupakan usaha
yang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia berkenaan deIinisi negara. Selain itu
umat Islam akan berjaya merealisasikan pembinaan masyarakat yang paling kuat, paling
www.mykonsis.org
42
sempurna, paling bahagia dan paling progresiI.
Walau apapun situasi yang berlaku, adalah menjadi maslahah kepada kita untuk
memastikan negara dibina di atas asas-asas Islam. Mengabaikan kemaslahatan ini bererti kita
berhadapan dengan kerosakan dan kebinasaan. Islam. tidak menyakiti orang bukan Islam
dalam negara Islam. Ia tidak menindas akidah mereka, juga tidak mengurangkan hak-hak
mereka, Kenapakah wujud kebimbangan jika ada negara Islam ingin melaksanakan syariat
Islam dan menegakkan hukum hakamnya, padahal keseluruhan syariat dan hukum hakam
Islam mengandungi keadilan, kebenaran, kekuatan, persaudaraan dan jaminan sosial yang
menyeluruh di atas asas persaudaraan, kasih sayang dan kerjasama yang mulia? Kita tidak
akan dapat membebaskan diri daripada penjajahan melainkan dengan seruan Islam. Oleh itu,
orang-orang yang berjuang hendaklah berjuang di atas jalan ini:
¯θl´ρ β¦ Ÿ≅δ¦ ´“¸1l¦ ¦θ`ΖΒ¦´, ¦¯θ1.¦´ρ !´Ζ`>.±l Ν¸κ¯,ls ¸¸≈´¸, ´_¸Β ¸,!ϑ´.l¦ ¸_¯‘¸¦´ρ _¸>≈l´ρ ¦θ,‹´
Μγ≈Ρ‹>!· !ϑ¸, ¦θΡ!Ÿé βθ,¸.>ƒ ∩_∉∪
Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta
bertaqwa, tentulah Kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan)
yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit dan bumi. (Al-Araf: 96)
β¦´ρ ¦‹≈δ ‘¸L≡´¸¸. !ϑŠ¸1.`.`Β νθ`-¸,.!· Ÿω´ρ ¦θ`-¸,−.. Ÿ≅,´.l¦ −¯¸±.· ¯Ν>¸, _s .¸&¸#‹¸,™ ¯Ν>¸l≡Œ
Ν>8¯.´ρ .¸«¸, ¯Ν÷‾l-l βθ1−.. ∩⊇∈⊂∪
Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) yang betul lurus,
maka hendaklah kamu menurut-nya; dan janganlah kamu menurut jalan-jalan
(yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan
kamu dari jalan Allah. (Al-An'am: 153)
¦Œ¸|· ´_-l, ´_γl>¦ ´_δθ>¸.Β!· ¸∃ρ`¸-ϑ¸, ρ¦ ´_δθ·¸‘!· ¸∃ρ`¸-ϑ¸, ¦ρ‰¸κ−¦´ρ “´ρŒ ¸Α‰s `Ο>Ζ¸Β
¦θϑŠ¸·¦´ρ ο‰≈γ:l¦ ¸< ¯Ν÷¸l≡Œ 1sθ`ƒ .¸«¸, _Β βl´ ∅¸Βσ`ƒ ¸<!¸, ¸Θ¯θ´‹l¦´ρ ¸¸¸>ψ¦ _Β´ρ ¸_−.ƒ ´<¦
≅->† …`&! l´>¸ƒΧ ∩⊄∪ «·`—¯¸ƒ´ρ _¸Β ¸‹> Ÿω ´¸¸..>† _Β´ρ ¯≅´´θ.ƒ ’ls ¸<¦ ´θγ· …«,`.> β¸| ´<¦
_¸l≈, .¸ν¸¸Β¦ ‰· Ÿ≅-> ´<¦ ¸≅>¸l ¸,`_: ¦´‘‰· ∩⊂∪
Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhan-Nya
dan meninggalkan larangan-Nya), nescaya Allah akan mengadakan baginya
jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkannya). Serta memberinya
rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan (Ingatlah), sesiapa
berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya (untuk
menolong dan menyelamat-kannya). Sesungguhnya Allah tetap melakukan
segala perkara yang dikehendaki-Nya. Allah telahpun menentukan kadar dan
masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. (At-Tolaq: 2-3)
www.mykonsis.org
43
‘¸↔‾≈l¦´ρ ´_`.¸≥ƒ ´_¸Β ¸_Š¸>ϑl¦ _¸Β ¯/>¸←!.¸Σ ¸β¸| `Ο.¯,.¯‘¦ ´_·κ:´‰¸-· π.≈l. ¸¸γ:¦ ‘¸↔‾≈l¦´ρ `Οl ´_.¸>†
¸≈l`ρ¦´ρ ¸Α!´Η-¸¦ ´_γl>¦ β¦ ´_-Ÿ.ƒ ´_γlΗ- _Β´ρ ¸_−.ƒ ´<¦ ≅->† …`&! _¸Β .¸ν¸¸¯∆¦ ¦¸.„ ∩⊆∪
Dan (ingatlah), sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah
memudahkan baginya segala urusannya. (At-Tolaq: 4)
,¸l≡Œ '¸¯∆¦ ¸<¦ …`&!“Ρ¦ `Ο>¯‹l¸| _Β´ρ ¸_−.ƒ ´<¦ ¯¸¸±>`ƒ «Ζs .¸«¸.!↔¸¯‹™ ¯Ν¸L-`ƒ´ρ …`&! ¦´¸>¦ ∩∈∪
Sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan
kesalahan-kesalahannya, dan akan membesarkan pahala balasannya. (At-
Tolaq: 5)
www.mykonsis.org
44
Bahagian 5
PEPERANGAN RASUL S.A.W.
A) Peristiwa-peristiwa Sejarah
Nabi s.a.w. hampir-hampir tidak sempat menetap selesa di Madinah apabila siri
peperangan antara Baginda dengan Quraisy dan kabilah-kabilah Arab yang menyokong
mereka bermula. Ahli-ahli sejarah Islam meletakkan beberapa istilah bagi siri peperangan ini.
Mereka menamakan peperangan antara orang Islam dan orang musyrik yang disertai oleh
Nabi s.a.w. sebagai Ghazwah. Sementara pertempuran kecil yang berlaku antara kedua pihak
dan tidak disertai oleh Rasul s.a.w. dinamakan sebagai Sariyyah. Bilangan ghazwah
sebanyak 26 ghazwah sementara bilangan sariyyah pula sebanyak 38 sariyyah. Namun dalam
perbincangan tergesa-gesa ini, kami hanya menyebut ghazwah yang terkenal sahaja, iaitu
sebanyak 11 ghazwah:
1. Ghazwah Badar al-Kubra
Ia berlaku pada 17 Ramadhan tahun ke-2 hijrah. la bermula apabila Nabi s.a.w.
mempelawa para sahabat Baginda untuk menyekat kaIilah dagang Quraisy yang pulang dari
Syam ke Makkah. Misi asal sekatan itu bukannya dengan tujuan peperangan. Walau
bagaimanapun kaIilah yang diketuai oleh Abu SuIIian tersebut telah terselamat daripada
sekatan orang Islam. Namun Abu SuIIian sebelum itu telah mengutuskan utusan kepada
Quraisy untuk keluar melindungi kaIilahnya. Rentetan permintaan tersebut, Quraisy telah
keluar dengan bilangan kira-kira 1000 orang tentera. Antaranya 600 orang tentera berbaju
perisai, 100 ekor kuda yang dipakaikan 100 baju perisai. Ini tidak termasuk baju perisai
tentera pejalan kaki dan 700 ekor unta. Mereka turut membawa penyanyi-penyanyi
perempuan yang memukul gendang dan menyanyi mengutuk orang Islam.
Sementara itu, bilangan orang Islam pula seramai 313 atau 314 orang. Kebanyakan
mereka daripada golongan Ansor. Mereka membawa 70 ekor unta dan dua atau tiga ekor
kuda sahaja. Mereka bergilir-gilir dalam kumpulan-kumpulan kecil menaiki unta tersebut
dari satu masa ke satu masa. Sebelum Nabi s.a.w. memasuki pertempuran, Baginda ingin
mengambil pandangan para sahabatnya, khususnya kaum Ansor. Baginda ingin mengambil
pandangan mereka untuk terlibat dalam peperangan. Kaum Muhajirin telah mencadangkan
kepada Baginda untuk terlibat dalam peperangan itu. Mereka telah berucap dengan baik.
Kemudian Ansor menyedari Baginda mahukan pandangan mereka. Lantaran itu, Saad bin
Muaz, ketua Ansor, berkata kepada Baginda: "Wahai Rasulullah, kami telah beriman dengan
kamu, membenarkan risalahmu. Kami menyaksikan apa yang kamu bawa adalah benar dan
kami telah berikan janji juga ikrar untuk mendengar arahan dan taat kepadamu. Oleh itu,
teruskan wahai Rasulullah, apa yang kamu mahu. Kami tetap akan bersama kamu. Demi
Tuhan yang mengutuskan kamu membawa kebenaran, kalau kamu bentangkan kepada kami
laut ini, nescaya kami akan meng-harunginya bersama kamu. Tiada seorang pun daripada
kami yang tercicir. Kami tidak benci untuk bertemu dengan musuh kami besok. Kami kaum
yang sabar ketika perang dan jujur (tidak belot) ketika bertemu musuh. Semoga Allah
membuatkan sesuatu berlaku kepada kalangan kami yang menggembirakan kamu.
Berangkatlah bersama kami dengan berkat Allah."
Sahabat yang lain juga berucap seumpama itu. Rasul s.a.w. merasa gembira dengan
jawapan itu, seraya bersabda:
"Berangkatlah kamu dengan berkat Allah. Bergembiralah. Sesungguhnya
Allah telah menjanjikan kepadaku untuk berhadapan dengan salah satu
kumpulan; sama ada kafilah dagang ataupun angkatan tentera."
www.mykonsis.org
45
Kemudian Rasul s.a.w. berjalan sehingga sampai ke perigi Badar yang paling hampir
lalu Baginda berhenti di situ. Lantas al-Hubab bin al-Munzir bertanya: "Wahai Rasulullah!
Adakah tempat ini ditetapkan oleh Allah Taala kepada kamu; di mana kamu tidak boleh
terkedepan mahupun terkebelakang. Atau ia merupakan buah Iikiran, strategi perang dan tipu
helah?"
Rasul s.a.w. menjawab:
"Bahkan ia berdasarkan buah fikiran, strategi perang dan tipu helah".
Maka al-Hubab bin al-Munzir mencadangkan kepada Baginda agar berpindah ke
tempat lain yang lebih strategik dan membolehkan orang Islam menyekat air Badar sampai
kepada orang musyrik. Oleh itu, Rasul s.a. w. dan para sahabat Baginda berangkat sehingga
mereka sampai ke tempat yang dicadangkan oleh al-Hubab. Mereka kemudiannya berhenti di
situ. Seterusnya Saad bin Muaz mencadangkan agar dibina sebuah khemah untuk Rasul
s.a.w. di belakang barisan tentera Islam. Sekiranya Allah memuliakan mereka dengan
kemenangan, itulah yang mereka sukai. Jika tewas, Baginda boleh menaiki tunggangannya
dan kembali menyertai orang Islam di Madinah. Saad berkata kepada Baginda: "Sebahagian
orang Islam tidak hadir bersama kita, wahai Nabi Allah. Ini bukanlah bererti cinta kami
terhadapmu lebih hebat berbanding mereka. Jika mereka tahu kamu akan berperang, nescaya
mereka tidak tercicir untuk turut serta bersamamu."
Oleh itu, Nabi s.a.w. mendoakan kebaikan untuk Saad bin Muaz. Baginda
memerintahkan agar dibina sebuah khemah untuk Baginda. Apabila kedua-dua kumpulan
(orang Islam dan orang musyrik) bersemuka, Rasul s.a.w. meluruskan barisan orang Islam,
membakar semangat mereka untuk berperang dan memotivasi mereka untuk mati syahid.
Baginda bersabda:
ª-='ا -ا ª'=د' `' ¸---¸,= `--- '---=- ا¸-'- .--,· .=ر م,,'ا »+'-'-, ` ،--,- ¸--- ي-'او
"Demi Tuhan yang jiwaku di dalam genggaman-Nya, sesiapa yang
memerangi mereka (tentera orang musyrik) pada hari ini, kemudian dia
terbunuh dalam keadaan penuh kesabaran dan ikhlas, terus maju dan tidak
lari dari medan pertempuran, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam
syurga."
Setelah itu Baginda pulang ke khemah bersama Abu Bakar dengan dikawal oleh Saad
bin Muaz yang siap menghunuskan pedangnya. Rasul s.a.w. mula berdoa. Antara doa
Baginda:
م`-`ا .ه' ¸- ª-'-·'ا --ه ='+- ن' »+''ا ك-=وو ك-+= ك---' ¸-' »+''ا ) ن,-ر'=-'ا ن,--,-'ا (
ضر`ا ¸· --·-`
"Ya Allah, aku menagih janji dan jaminan-Mu. Ya Allah, jika Kamu
binasakan kelompok ini (pejuang-pejuang mukmin), Kamu tidak akan
disembah lagi di muka bumi."
Baginda memanjangkan sujudnya, sehingga Abu Bakar berkata: "Cukuplah.
Sesungguhnya AlIah akan melaksanakan janji-Nya untukmu."
Kemudian peperangan meletus dan berakhir dengan kemenangan orang Islam. Kira-
kira 70 orang musyrik telah terbunuh termasuk ketua mereka yang paling tegar dengan
kesyirikannya, Abu Jahal. Turut terbunuh sebahagian pemimpin mereka. Mereka yang
ditawan pula kira-kira 70 orang. Baginda telah memerintahkan agar semua yang terbunuh
dikebumikan. Baginda pulang ke Madinah dan melakukan syura dengan para sahabat
Baginda tentang urusan tawanan perang. Umar mencadangkan supaya mereka dibunuh. Abu
www.mykonsis.org
46
Bakar pula mencadangkan supaya mereka menebus diri mereka. Rasul s.a.w. menerima
cadangan Abu Bakar. Oleh itu, orang musyrik telah menebus tawanan mereka dengan harta.
Terdapat beberapa ayat al-Quran al-Karim telah turun berkenaan Ghazwah Badar ini.
Allah Taala berIirman dalam surah Ali Imran:
‰1l´ρ `Ν´´¸.Ρ ´<¦ ¸‘‰,¸, ¯Ν.Ρ¦´ρ '!¸Œ¦ ¦θ1.!· ´<¦ ¯Ν>l -l βρ`¸>:· ∩⊇⊄⊂∪ Œ¸| `Αθ1. š_,¸Ψ¸Βσϑl¸l _l¦
¯Ν>´Š¸±>ƒ β¦ ¯Ν´´‰¸ϑ`ƒ Ν>š,´‘ ¸π.≈l.¸, ¸¸≈l¦´, ´_¸Β ¸π>¸¸‾≈lϑl¦ _,¸l´”∴`Β ∩⊇⊄⊆∪ ´’l, β¸| ¦ρ¸¸¸`.. ¦θ1−..´ρ
Ν´θ.!ƒ´ρ _¸Β ¯Ν¸δ¸‘¯θ· ¦‹≈δ ¯Ν´Š¸‰ϑ`ƒ Ν>š,´‘ ¸π.ϑƒ´ ¸¸≈l¦´, ´_¸Β ¸π>¸¸‾≈lϑl¦ _,¸Β¸¯θ.`Β ∩⊇⊄∈∪ !Β´ρ `&#->
´<¦ āω¸| “´¸:, ¯Ν>l _¸⌡ϑL.¸l´ρ Ν>,θl· .¸«¸, !Β´ρ ¸`.Ζl¦ āω¸| _¸Β ¸‰Ψ¸s ¸<¦ ¸“ƒ¸•-l¦ ¸Ο‹¸>>'¦ ∩⊇⊄∉∪
_L1´‹¸l !·¸L ´_¸Β _¸¸%!¦ ¦ρ`¸±´ ρ¦ ¯Ν·κ.¸,>ƒ ¦θ,¸l1Ψ´Š· _,¸,¸←l> ∩⊇⊄∠∪
Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam
peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah (kerana kamu sedikit
bilangannya dan kekurangan alat perang). Oleh itu bertaqwalah kamu
kepada Allah, supaya kamu bersyukur (akan kemenangan itu). (Ingatlah
wahai Muhammad) ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman
(untuk menguatkan semangat mereka): "Tidakkah cukup bagi kamu, bahawa
Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat yang diturunkan
?," Bahkan (mencukupi. Dalam pada itu) jika kamu bersabar dan bertaqwa,
dan mereka (musuh) datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya
Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing.
Dan Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu melainkan kerana
memberi khabar gembira kepada kamu, dan supaya kamu tenteram dengan
bantuan itu. Dan (ingatlah bahawa) pertolongan yang membawa
kemenangan itu hanya dari Allah Yang Maha kuasa, lagi Maha Bijaksana.
(Kemenangan Badar itu) kerana Allah hendak membinasakan satu golongan
dari orang-orang kafir atau menghina mereka (dengan kekalahan), supaya
mereka kembali dengan hampa kecewa. (All Imran: 123-127)
Al-Quran juga menegur Rasulullah s.a.w. kerana menerima tebusan harta bagi tawanan
perang. Allah Taala berIirman:
!Β šχl´ ¸¯_¸,Ψ¸l β¦ βθ>ƒ …`&! “´¸`.¦ _.> š∅¸‚.`ƒ ’¸· ¸_¯‘¸¦ šχρ‰ƒ¸¸. ´_¸s !´‹Ρ‘‰l¦ ´<¦´ρ
‰ƒ¸¸`ƒ ο¸¸>ψ¦ ´<¦´ρ “ƒ¸•s 'ΟŠ¸>> ∩∉∠∪ Ÿω¯θl '¸≈.¸´ ´_¸Β ¸<¦ _,™ ¯Ν>´.ϑl !ϑ‹¸· ¯Ν.‹>¦ ´,¦‹s
Λ¸¸Ls ∩∉∇∪
Tidaklah patut bagi seseorang Nabi mempunyai orang-orang tawanan
sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Kamu
rnenghendaki harta benda dunia (yang tidak kekal), sedang Allah
rnenghendaki (untuk kamu pahala) akhirat. Dan (ingatlah), Allah Maha
www.mykonsis.org
47
Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Kalaulah tidak (kerana) adanya ketetapan dari
Allah yang telah terdahulu, tentulah kamu ditimpa azab seksa yang besar
disebabkan (penebus diri) yang kamu ambil (dari orang-orang tawanan) itu.
(Al-Anfal: 67-68)
2. Ghazwah Uhud
Ghazwah Uhud berlaku pada hari Sabtu, 15 Syawal, tahun ke-3 hijrah.
Sebab berlaku ghazwah ini Quraisy ingin menuntut bela terhadap kekalahan dalam
Ghazwah Badar. Mereka membuat persiapan sehingga mereka benar-benar bersedia untuk
memerangi Rasul s.a.w. di Madinah. Mereka keluar dalam angkatan tentera seramai 3,000
pejuang, tidak termasuk bilangan tentera Ahabisy.
4
Dalam angkatan ini terdapat 700 tentera
berbaju perisai dan 200 pahlawan berkuda. Bersama mereka juga, 17 orang wanita termasuk
Hindun binti 'Utbah, isteri Abu SuIIian. Bapanya telah terbunuh dalam Ghazwah Badar.
Quraisy bergerak sehingga sampai ke tengah-tengah wadi menghala ke Uhud (sebuah bukit
tinggi yang terletak dua batu di utara Madinah) bertentangan dengan Madinah. Mengikut
pendapat Rasul s.a.w. dan beberapa orang sahabat, orang Islam tidak perlu keluar
menghadapi mereka. Bahkan orang Islam hendaklah bertahan di dalam kota Madinah.
Sekiranya orang musyrik menyerang mereka, orang Islam akan menghalang mereka. Namun
sebahagian pemuda-pemuda Islam serta sesetengah Muhajirin dan Ansor bersemangat untuk
keluar dari Madinah dan meiawan orang musyrik di tempat perhimpunan mereka. Khususnya
mereka yang tidak turut serta dalam Ghazwah Badar dan tidak memperolehi kemuliaan
berperang dalam ghazwah tersebut.
Lantaran itu, Rasulullah s.a.w. telah beralah kepada pendapat mereka. Baginda masuk
ke dalam rumah, memakai baju perisai, seraya meletakkan dinding perisai di belakang
tubuhnya dan memegang tombak di tangan. Kemudian Baginda keluar menemui orang Islam
dengan menggantung pedangnya di leher. Mereka yang mencadangkan kepada Baginda
untuk keluar berperang di luar Madinah telah menyesal, kerana mereka menjadi sebab
memaksa Baginda melakukan tindakan yang bertentangan dengan pendapat peribadi
Baginda. Mereka berkata kepada Rasul s.a.w.: "Kami tidak seharusnya menyalahi pendapat
kamu. Oleh itu, buatlah apa yang kamu mahu, atau kamu duduk di sini sekiranya kamu
mahu."
Maka Rasul s.a.w. menjawab kepada mereka dengan sabda Baginda:
“Tidak wajar bagi seorang nabi, apabila dia memakai baju perisainya untuk
dia menanggalkannya semula, sehinggalah Allah memberikan hukuman
antaranya dan musuhnya.”
Kemudian Baginda bersama kira-kira 1,000 orang Islam telah berangkat keluar
Madinah termasuk 100 tentera berbaju perisai dan 2 pahlawan berkuda.
Ketika orang Islam berhimpun untuk keluar, Rasul s.a.w. melihat satu kumpulan
Yahudi mahu turut keluar bersama Abdullah bin Ubai bin Salul, ketua orang munaIik. Rasul
s.a.w. bertanya: "Adakah mereka telah Islam?" Mereka berkata: "Tidak wahai Rasulullah."
Baginda bersabda:
“Suruh mereka pulang. Kita tidak meminta pertolongan orang musyrik untuk
memerangi orang musyrik.”
Di pertengahan jalan, Abdullah bin Ubai bin Salul bersama 300 orang munaIik

4
Kaum yang dihubungkan kepada sebuah bukit di sebelah bawah Makkah yang dipanggil "Habisy". Mereka
merupakan sekutu Quraisy.
www.mykonsis.org
48
menarik diri daripada turut serta membantu orang Islam berperang. Oleh itu, bilangan orang
Islam hanya tinggal 700 orang. Kemudian Rasul s.a.w. meneruskan perjalanan sehingga
sampai ke medan Uhud. Baginda menjadikan tenteranya membelakangi bukit Uhud dan
menghadap tentera musyrik. Baginda telah membariskan tentera Islam, melantik seorang
ketua bagi setiap pasukan. Baginda juga memilih 50 orang pemanah yang diketuai oleh
Abdullah bin Jubair al-Ansori, untuk melindungi bahagian belakang orang Islam daripada
serangan balas tentera musyrik dari arah belakang. Baginda berpesan kepada mereka:
"Lindungi belakang kami supaya mereka tidak datang menyerang kita dari
arah belakang. Hujani mereka dengan anak-anak panah. Kuda tidak dapat
melawan panah. Kita akan terus menang selagimana kamu tetap tidak
berganjak daripada tempat kamu. Ya Allah, aku bersaksikan Engkau dalam
menghadapi mereka ".
Dalam riwayat lain, Baginda berpesan kepada mereka:
"Jika kamu melihat kami dilanggar garuda (kiasan kepada kebinasaan yang
cukup teruk), jangan kamu tinggalkan tempat kamu ini sehingga aku kirim
utusan kepada kamu. Sekiranya kamu melihat kami mengalah-kan kaum
(musyrik) itu atau kami menewaskan mereka dan mereka terbunuh, jangan
kamu tinggalkan tempat kamu sehingga aku hantar utusan kepada kamu."
Kemudian, bermulalah peperangan. Allah telah membantu orang Islam menentang
musuh-musuh mereka. Orang Islam telah membunuh sebilangan mereka. Pihak musuh
kemudiannya melarikan diri. Oleh itu, orang Islam sibuk memungut harta rampasan perang
yang mereka dapati di kem orang musyrik. Para pemanah di belakang mereka melihat
perkara tersebut. Mereka berkata: "Apa yang kita akan buat sedangkan Allah telah
memenangkan Rasul-Nya?" Mereka terIikir untuk meninggalkan posisi masing-masing untuk
memperolehi habuan rampasan perang. Lantas, ketua mereka, Abdullah bin Jubair
memperingatkan mereka tentang pesanan Rasul s.a.w.. Namun, mereka menjawab bahawa
peperangan telah tamat dan tidak perlu lagi untuk kekal di tempat mereka, Hanya Abdullah
berserta 10 orang lain enggan meninggalkan posisi masing-masing. Khalid bin al-Walid
(sebagai ketua sayap kanan angkatan orang musyrik ketika itu) melihat para pemanah telah
meninggalkan posisi mereka di belakang tentera Islam, lantas berpatah balik menyerang
hendap dari arah belakang.
Angkatan tentera Islam tidak menyedari serang hendap melainkan setelah pedang-
pedang menyerang mereka di sana sini. Ikatan barisan mereka menjadi kacau bilau. Ketika
itu juga, tersebar khabar angin bahawa Rasul s.a.w. telah terbunuh. Sebahagian mereka telah
lari pulang ke Madinah. Orang musyrik dapat sampai kepada Rasul s.a.w.. Batu-batu yang
mereka lontar mengenai Baginda sehingga Baginda jatuh pengsan, mukanya luka, kedua
lututnya bercalar, bibir bawahnya berdarah dan topi di kepalanya pecah. Dua cincin rantai
topi itu telah terbenam masuk ke pelipis Baginda. Orang musyrik bertambah ramai
menyerang Rasul s.a.w. untuk membunuh Baginda. Baginda s.a.w. tetap bertahan bersama-
sama sekumpulan orang mukmin, antara mereka ialah: Abu Dujanah yang bertindak menjadi
perisai Rasulullah s.a.w.. Dia melindungi Baginda daripada anak-anak panah orang musyrik.
Anak-anak panah itu telah menembusi belakang tubuhnya. Antara mereka lagi, Saad bin Abi
Waqqas. Beliau telah memanah pada hari tersebut kira-kira 1,000 anak panah. Antaranya
lagi, Nasibah Ummu 'Umarah al-Ansoriyyah. Dia meninggalkan tugas memberi minum
tentera yang cedera, untuk bertempur menggunakan pedang dan memanah demi
mempertahankan Rasulullah. Dia terus bertempur sehinggalah sebatang anak panah hinggap
mengenai tengkuknya, menyebabkan luka yang dalam. Bersama-sama Nasibah juga, suami
dan dua orang anaknya yang turut serta mempertahankan Rasulullah. Rasulullah s.a.w.
www.mykonsis.org
49
mendoakan untuk mereka:
“Semoga Allah memberkati kamu sekeluarga.”
Lantas Nasibah berkata: "Doakan kepada Allah supaya kami menemanimu di
syurga."
Lantas Baginda berdoa:
"Ya Allah, jadikan mereka teman-temanku di syurga."
Nasibah r.ha. berkata selepas itu: "Aku tidak mempedulikan lagi bencana yang menimpaku
dalam urusan dunia."
Baginda s.a.w. telah berkata berkenaan Nasibah:
"Aku tidak menoleh ke kanan dan he kiri pada hari Ghazwah Uhud,
melainkan aku melihatnya berperang di hadapanku".
Pada hari tersebut, Nasibah mendapat 12 luka, sama ada akibat tikaman tombak
mahupun tetakan pedang.
Pada saat-saat genting itu, Ubai bin KhalaI telah cuba untuk sampai kepada Rasul
s.a.w. bertujuan membunuh Baginda. Dia bersumpah tidak akan berpatah balik. Maka Nabi
s.a.w. mengambil sebatang tombak daripada sahabat yang bersama Baginda, lalu
merejamnya ke leher Ubai. Rejaman tersebut menyebab kematiannya. Ubai bin KhalaI juga
merupakan satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi s.a.w. dalam semua ghazwah
Baginda.
Kemudian Baginda s.a.w. dapat berdiri dan bangun dipangku oleh Tolhah bin
Ubaidillah. Baginda memandang ke arah orang musyrik dan ternampak sekumpulan daripada
mereka berada di atas bukit. Lantas Baginda menghantar sahabat menghalau mereka turun
seraya berkata:
"Tidak sepatutnya mereka berada lebih tinggi daripada kita. Ya Allah, tiada
kekuatan bagi kami metainkan dengan Kamu".
Pertempuran telah berakhir. Abu SuIIian menyatakan kelegaan hatinya dan hati orang
musyrik yang lain, setelah berjaya menebus kekalahan mereka dalam Ghazwah Badar dengan
kata-katanya: “Hari ini merupakan bayaran bagi hari Badar.”
Di antara mereka yang terbunuh dalam peperangan ini ialah Hamzah, bapa saudara
Rasul s.a.w.. Hindun, isteri Abu SuIIian telah mengkelar-kelar mayatnya, membelah
jantungnya dan mengunyahnya. Dia merasa kepahitan jantung itu, lalu memuntahkannya.
Rasul s.a.w. merasa amat sedih melihat keadaan Hamzah, lantas berkata:
“Sekiranya Allah memenangkan aku ke atas Quraisy di sesuatu tempat, aku
akan kelar 30 orang lelaki daripada mereka.”
Namun selepas itu Allah melarang daripada mengelar mayat.
Bilangan orang Islam yang terbunuh dalam pertempuran ini ialah kira-kira 70 orang,
sementara jumlah orang musyrik yang terbunuh ialah 23 orang.
Allah Taala telah menurunkan beberapa ayat berkenaan ghazwah ini bagi merawat
kelukaan hati orang-orang mukmin dan menyedarkan mereka tentang punca-punca kekalahan
yang menimpa mereka. Allah berIirman dalam surah Ali Imran:
Ÿω´ρ ¦θ`Ζ¸γ. Ÿω´ρ ¦θΡ“>´ `Ν.Ρ¦´ρ β¯θls¸¦ β¸| Ο.Ψ´ _,¸Ζ¸Βσ•Β ∩⊇⊂_∪ β¸| ¯Ν>`..ϑƒ _¯¸· ‰1· ´_Β
www.mykonsis.org
50
Π¯θ1l¦ _¯¸· …`&#:¸Β ,l¸.´ρ `Π!−ƒ¸¦ !γl¸ρ¦‰Ρ _,, ¸_!Ψl¦ ´Νl-´‹¸l´ρ ´<¦ š_¸¸%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´, ‹¸‚−.ƒ´ρ ¯Ν>Ζ¸Β
´,¦‰κ− ´<¦´ρ Ÿω ´¸¸>† _,¸Κ¸l≈Ll¦ ∩⊇⊆⊃∪ ´_¸¯>ϑ`Š¸l´ρ ´<¦ _¸¸%!¦ ¦θ`ΨΒ¦´, _>ϑƒ´ρ š_¸¸¸¸±≈>l¦ ∩⊇⊆⊇∪ Θ¦
Λ.¯,¸.> β¦ ¦θl>‰. πΨ>l¦ !´ϑl´ρ ¸Οl-ƒ ´<¦ _¸¸%!¦ ¦ρ‰ γ≈> ¯Ν>Ζ¸Β ´Νl-ƒ´ρ _¸¸¸¸¸≈¯.l¦ ∩⊇⊆⊄∪
Dan janganlah kamu merasa lemah (dalam perjuangan mempertahan dan
menegakkan Islam), dan janganlah kamu berdukacita (terhadap apa yang
akan menimpa kamu), padahal kamulah orang-orang yang tertinggi
(mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan) jika kamu orang-orang
yang (sungguh-sungguh) beriman. Jika kamu (dalam peperangan Uhud)
mendapat luka (tercedera), maka sesungguhnya kaum (musyrik yang
mencerobohi kamu) itu telah (tercedera juga dan) mendapat lukayang sama
(dalam peperangan Badar). Dan demikian itulah keadaan hari-hari (dunia
ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan), kami gilirkan
dia antara sesama manusia, (supaya menjadi pengajaran) dan supaya nyata
apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman (dan yang
sebaliknya), dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu
orang-orang yang mati Syahid. Dan (ingatlah), Allah tidak suka kepada
orang-orang yang zalim. Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang
yang beriman (dari dosa-dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang
kafir. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk Syurgapadahal
belum lagi nyata kepada Allah (wujudnya) orang-orang yang berjihad (yang
berjuang dengan bersungguh-sungguh) di antara kamu, dan (belum lagi)
nyata (wujudnya) orang-orang yang sabar (tabah dan cekal had dalam
perjuangan)? (Maksud Ali Imran: 139-142)
Selang beberapa ayat selepas itu, Allah berIirman lagi:
‰1l´ρ `Ν÷·‰. ´<¦ …ν‰s´ρ Œ¸| ΝγΡθ´.>. .¸«¸ΡŒ¸|¸, ´_.> ¦Œ¸| `Ο.l¸:· ¯Ν.s“≈Ψ.´ρ ’¸· ¸¸Β¸¦
Μ.Š.s´ρ _¸Β ¸‰-, !Β Ν>1´‘¦ !Β šχθ™,¸>. Ν÷Ψ¸Β _Β ‰ƒ¸¸`ƒ !´‹Ρ‘‰l¦ Ν÷Ψ¸Β´ρ _Β ‰ƒ¸¸`ƒ
ο¸¸>ψ¦ ¯Ν. ¯Ν÷·¸. ¯Ν·κ.s ¯Ν>´Š¸l.¯,´Š¸l ‰1l´ρ !±s ¯Ν÷Ψs ´<¦´ρ ρŒ ¸≅.· ’ls _,¸Ζ¸Βσϑl¦ ∩⊇∈⊄∪
¤ Œ¸| šχρ‰¸-`.. Ÿω´ρ šχ…'θl. ´’ls ¸‰>¦ ^θ™¯¸l¦´ρ ¯Νéθ`s‰ƒ ’¸· ¯Ν>1¸>¦ ¯Ν÷,≈.!·
!¯ϑs ¸´Ο-¸, ŸξŠ÷¸l ¦θΡ“`>. ’ls !Β ¯Ν÷.!· Ÿω´ρ !Β ¯Ν÷,≈.¦ ´<¦´ρ ´¸,¸,> !ϑ¸, βθlϑ-. ∩⊇∈⊂∪
Dan demi sesungguhnya, Allah telah menepati janji-Nya (memberikan
pertolongan) kepada kamu ketika kamu (berjaya) membunuh mereka
(beramai-ramai) dengan izin-Nya, sehingga ke masa kamu lemah (hilang
semangat untuk meneruskan perjuangan) dan kamu berbalah dalam urusan
(perang) itu, serta kamu pula menderhaka (melanggar perintah Rasulullah)
sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai
(kemenangan dan harta rampasan perang). Di antara kamu ada yang
www.mykonsis.org
51
menghendaki keuntungan dunia semata-mata, dan di antara kamu ada yang
menghendaki akhirat, kemudian Allah memalingkan kamu daripada
menewaskan mereka untuk menguji (iman dan kesabaran) kamu; dan
sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu, (semata-mata dengan limpah
kurnia-Nya). Dan (ingatlah), Allah sentiasa melimpahkan kurnia-Nya kepada
orang-orang yang beriman. (Ingatlah) ketika kamu berundur lari dan tidak
menoleh kepada sesiapa pun, sedang Rasulullah (yang masih berjuang
dengan gagahnya) memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang
kamu (untuk berjuang terus tetapi kamu tidak mematuhinya). Oleh sebab itu
Allah mem-balas kamu (dengan peristiwa) yang mendukacitakan (kekalahan),
dengan sebab perbuatan (kamu menderhaka) yang mendukacitakan
(Rasulullah) itu, supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput
dari kamu, dan tidak (pula bersedih) akan apa yang menimpa kamu. Dan
(ingatlah), Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang
kamu lakukan. (Maksud Ali Imran: 152-153)
3. Ghazwah Bani Nadhir
Bani Nadhir merupakan salah satu ras Yahudi yang tinggal berjiran dengan kota
Madinah. Mereka juga merupakan sekutu Khazraj. Mereka telah memetarai perjanjian
dengan orang Islam sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian keamanan dan kerjasama
yang telah kami sebut sebelum ini. Namun tabiat jahat dan khianat yang berakar umbi dalam
jiwa Yahudi mendorong mereka untuk melanggar perjanjian mereka. Ketika Rasul s.a.w. dan
beberapa orang sahabat Baginda berada di perkampungan Bani Nadhir, Baginda telah
bersandar ke dinding rumah kaum itu. Tiba-tiba mereka melakukan komplot jahat untuk
membunuh Baginda dengan cara melontarkan batu dari atas rumah ke arah Baginda. Baginda
s.a.w. mengetahuinya, lantas bingkas bangun dengan segera seolah-olah mempunyai sesuatu
keperluan. Baginda menuju ke Madinah diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian Baginda
mengutuskan Muhammad bin Maslamah kepada Bani Nadhir memberitahu: "Kamu
hendaklah keluar daripada negaraku. Jangan kamu tinggal bersama-samaku di sini. Kamu
telah cuba belot." Kemudian Baginda s.a.w. memberi tempoh 10 hari kepada mereka untuk
keluar dari kampung tersebut.
Bani Nadhir bersiap-siap untuk keluar dari kampung mereka ekoran amaran itu.
Namun Abdullah bin Ubai, ketua golongan munaIik mengutuskan utusannya kepada mereka.
Melalui utusannya, beliau melarang mereka keluar dan berjanji untuk menghantar 2,000
orang daripada kaumnya untuk mempertahankan mereka. Justeru itu, mereka mengubah
Iikiran daripada keluar meninggalkan kampung halaman kepada bertahan di dalam kubu
mereka. Mereka menghantar utusan kepada Rasulullah s.a.w. menyatakan: "Kami tidak akan
keluar daripada kampung halaman kami. Buatlah apa yang kamu mahu." Oleh itu, Baginda
s.a.w. bersama sahabatnya keluar untuk memerangi mereka. Panji-panji Baginda telah
dibawa oleh Ali bin Abi Tolib. Apabila Yahudi melihat tentera Rasulullah, mereka merejam
anak panah dan batu ke arah tentera Islam. Bantuan yang dijanjikan kepada mereka oleh
ketua munaIik tidak sampai. Baginda s.a.w. mengepung mereka, namun mereka tetap sabar
bertahan. Lantaran itu, Baginda terpaksa menebang pokok-pokok kurma mereka. Pada ketika
itu, mereka berkata: "Kami akan keluar dari negeri kamu." Baginda s.a.w. mengenakan syarat
kepada mereka agar keluar tanpa membawa senjata. Mereka hanya dibenarkan keluar
bersama harta mereka yang mampu dibawa oleh seekor unta. Baginda juga menjamin darah
mereka akan terpelihara, tidak akan ditumpahkan walau setitik. Apabila mereka ingin keluar
dari kampung halaman mereka, mereka mengambil segala benda yang boleh dibawa dan
meruntuhkan rumah-rumah mereka. Agar orang Islam tidak dapat menggunakannya. Mereka
berangkat keluar, sebahagian mereka berhenti menetap di Khaibar, 100 batu dari Madinah.
www.mykonsis.org
52
Sementara sebahagian yang lain berhenti menetap di Jarsh, selatan Syam. Namun hanya dua
orang sahaja daripada mereka yang selamat.
Surah al-Hasyr telah diturunkan berkenaan peperangan ini. Antaranya Iirman Allah
Taala:
´θδ “¸%!¦ _¸>¦ _¸¸%!¦ ¦ρ`¸±´ _¸Β ¸≅δ¦ ¸¸≈.¸>l¦ _¸Β ¯Ν¸δ¸¸≈ƒ¸Š ¸Αρ¸¸ ¸¸:>'¦ !Β `Ο.⊥ΨL β¦ ¦θ`>`¸ƒ†
¦θ‘ΖL´ρ Ογ‾Ρ¦ `Ογ.-¸Ρ!Β Ν·κΞθ´.`> ´_¸Β ¸<¦ `Νγ9.!· ´<¦ _¸Β ¸‹> `Οl ¦θ,¸..>† ∃‹·´ρ ’¸· `Ν¸κ¸,θl·
¸s”¸l¦ βθ,¸¸ƒ† Ν·κ:θ`‹, ¯Ν¸κ‰¸‰ƒ!¸, “¸‰ƒ¦´ρ _,¸Ζ¸Βσϑl¦ ¦ρ¸¸¸.s!· ’¸|`ρ!‾≈ƒ ¸¸≈.¯,¸¦ ∩⊄∪ ω¯θl´ρ β¦
¸.´ ´<¦ `Ο¸γŠl. ´,ξ∨l¦ ¯Ν·κ´,‹-l ’¸· !´‹Ρ‘‰l¦ ¯Νλ´ρ ’¸· ¸ο¸¸>ψ¦ ´,¦‹s ¸‘!Ζl¦ ∩⊂∪ ,¸l≡Œ ¯Ν·κΞ!¸,
¦θ—·!: ´<¦ …`&!θ™´‘´ρ _Β´ρ ¸−!:„ ´<¦ β¸|· ´<¦ ‰ƒ¸‰: ¸,!1¸-l¦ ∩⊆∪
Dia-lah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara Ahli Kitab -
dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali mereka berhimpun
hendak memerangi Rasulullah. Kamu (wahai umat Islam) tidak menyangka
bahawa mereka akan keluar (disebabkan bilangannya yang ramai dan
pertahanannya yang kuat), dan mereka pula menyangka bahawa benteng-
benteng mereka akan dapat menahan serta memberi pertindungan kepada
mereka (dari azab) Allah. Maka Allah menimpakan (azab-Nya) kepada
mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka, serta
dilemparkan-Nya perasaan cemas takut ke dalam hati mereka, (lalu) mereka
membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri (dari
dalam) sambil tangan orang-orang yang beriman (yang mengepung mereka
berbuat demikian dari luar). Maka insaflah dan ambillah pelajaran (dari
peristiwa itu) wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata
hatinya. Dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetap-kan pengusiran
(yang demikian buruknya) terhadap mereka, tentulah Dia akan menyeksa
mereka di dunia; dan mereka pula akan beroleh azab seksa nerakapada hari
akhirat kelak. (Mereka ditimpakan azab) yang demikian, kerana mereka
menentang (perintah) Allah dan Rasul-Nya. Dan (ingatlah), sesiapa yang
menentang (perintah) Allah, maka sesungguhnya Allah amat-lah berat azab
seksa-Nya. (Maksud Al-Hasyr: 2-4)
4. Ghazwah al-Ahzab
Ghazwah al-Ahzab dinamakan juga dengan Ghazwah Khandak. Ia berlaku pada
Syawal, tahun ke-5 hijrah.
Sebabnya, apabila Bani Nadhir selesai diusir, beberapa orang ketua mereka datang ke
Makkah mengajak dan mengapi-apikan Quraisy untuk memerangi Rasul s.a.w.. Quraisy telah
menyahut ajakan itu. Seterusnya pemimpin-pemimpin Yahudi pergi ke GhatIan. Di sana,
Bani Fazzarah, Bani Murrah dan Asyjak telah menerima ajakan mereka dan berangkat
menuju ke Madinah. Apabila Baginda s.a.w. mendengar kedatangun angkatan mereka,
Baginda bermesyuarat dengan para sahabat. Salman telah mencadangkan kepada Baginda
supaya digali parit di sekeliling Madinah. Lalu Rasul s.a.w. memerin-tahkan agar digali parit.
Baginda sendiri turut terlibat menggali parit-parit itu. Apabila Quraisy dan sekutu mereka
www.mykonsis.org
53
sampai, mereka merasa terpegun dengan parit-parit yang mereka saksikan. Ini kerana Arab
tidak mempunyai sebarang pengalaman dalam penggalian parit seperti ini. Bilangan tentera
bersekutu Quraisy sejumlah 10,000 orang sementara bilangan orang Islam hanya 3,000
orang. Huyai bin Akhtob salah seorang Yahudi yang berperanan menyemarakkan semangat
Quraisy dan sekutu-sekutunya menentang orang Islam, telah pergi menemui Kaab bin Asad,
penghulu Bani Quraizoh. Dia meminta beliau melanggar perjanjian damai antara Bani
Quraizoh dengan orang Islam. Nabi s.a.w. terIikir untuk melakukan perdamaian dengan Bani
Quraizoh dengan cara membayar satu pertiga hasil buah-buahan Madinah kepada mereka.
Namun kaum Ansor dengan rasa megah terhadap agama mereka, menolak untuk tunduk
kepada pihak Bani Quraizoh yang telah belot kepada perjanjian dan pakatan.
Peperangan bermula apabila beberapa pahlawan berkuda musyrik berjaya melepasi
parit tersebut di salah satu bahagiannya yang sempit. Orang Islampun bertempur dengan
mereka. Selanjutnya, Nu'aim bin Mas'ud bin 'Amir datang bertemu Rasul s.a.w. memberitahu
Baginda bahawa dia telah memeluk Islam, sedangkan kaumnya tidak mengetahui
keislamannya. Beliau juga merupakan kawan kepada Bani Quraizoh. Mereka mempercayai
dan meyakininya. Beliau berkata kepada Rasul s.a.w.: "Arahkan aku apa yang kamu mahu."
Maka Rasul s.a.w. bersabda kepadanya:
"Di kalangan kita, kamu hanyalah seorang sahaja. Oleh itu, sekiranya kamu
dapat, lakukanlah sesuatu untuk mengalahkan musuh. Sesungguhnya perang
adalah tipudaya".
Justeru itu, Nu'aim menggunakan kelicikannya sehingga berjaya memecahbelahkan
pakatan Quraisy dan sekutunya dengan Bani Quraizoh. Dia menimbulkan prasangka dalam
hati setiap kumpulan terhadap kumpulan lain. Allah telah menghantar angin kencang ke atas
tentera bersekutu pada suatu malam yang amat sejuk, sehingga periuk-periuk bertaburan dan
khemah-khemah mereka terkoyak. Jiwa tentera bersekutu diselubungi rasa takut, lalu mereka
berangkat pulang pada malam itu juga. Apabila pagi, orang Islam tidak men-dapati seorang
pun orang musyrik yang masih berada di situ.
Dalam peperangan ini, Allah menurunkan beberapa ayat dalam kitab-Nya yang
mulia:
!κš‰!‾≈ƒ _¸¸%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´, ¦ρ`¸´Œ¦ πϑ-¸Ρ ¸<¦ ¯/>‹l. Œ¸| ¯Ν>.´ ,l> Šθ`Ζ`> !´Ζl™¯‘!· ¯Ν¸κ¯,ls !>†¸‘ ¦´Šθ`Ζ`>´ρ ¯Νl
!δρ¸. βlŸé´ρ ´<¦ !ϑ¸, βθlϑ-. ¦´¸,¸., ∩_∪ Œ¸| Ν´ρ',!> _¸Β ¯Ν>¸·¯θ· _¸Β´ρ Ÿ≅±`™¦ ¯Ν>Ζ¸Β Œ¸|´ρ
¸¸s¦— `¸≈.¯,¸¦ ¸¸-l,´ρ Uθl1l¦ ¸¸>!Ψ>l¦ βθ‘Ζ´L.´ρ ¸<!¸, !Ρθ`Ζ—Ll¦ ∩⊇⊃∪ ,¸l!´Ζδ ´’¸l.¯,¦
šχθ`Ζ¸Βσϑl¦ ¦θl¸“l`—´ρ ω¦“l¸— ¦´‰ƒ¸‰: ∩⊇⊇∪
Wahai orang-orang yang beriman, kenangkanlah nikmat Allah yang
dilimpahkan-Nya kepada kamu. Semasa kamu didatangi tentera (Al-Ahzab),
lalu Kami hantarkan kepada mereka angin ribut (yang kencang) serta
angkatan tentera (dari malaikat) yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan
(ingatlah) Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Masa itu ialah
masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan dari
sebelah hilir (tempat pertahanan) kamu; dan masa itu ialah masa
pemandangan mata kamu tidak berketentuan arah (kerana gempar dan
www.mykonsis.org
54
bingung) serta hati pun resah gelisah (kerana cemas takut), dan kamu
masing-masing pula menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai
sangkaan. Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman, dan
digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat
dahsyat. (Maksud Al-Ahzab: 9-11)
Kemudian Allah menjelaskan pendirian golongan munaIik, sikap mereka yang tidak
membantu dan tindakan mereka yang menarik diri dari medan pertempuran. Seterus-nya
Allah menerangkan pula perihal orang-orang mukmin:
Dan pada masa orang-orang yang beriman melihat tentera Al-Ahzab,
berkatalah mereka:" Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya
kepada kami dan benarlah (apa yang telah dijanjikan) Allah dan Rasul-Nya".
Dan (angkatan tentera musuh yang mereka lihat) itu tidak memberi sebarang
kesan kepada mereka selain daripada menambahkan iman dan penyerahan
diri mereka bulat-bulat kepada Allah. Di antara orang-orang yang beriman
itu, ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya
kepada Allah (untuk berjuang membela Islam); maka di antara mereka ada
yang telah selesai menjalankan janjinya itu (lalu gugur syahid), dan di
antaranya ada yang menunggu giliran; dan mereka, pula tidak mengubah
(apa yang mereka janjikan itu) sedikitpun. (Berlakunya yang demikian)
supaya Allah membalas orang-orang yang benar disebabkan kebenaran
mereka, dan menyeksa orang-orang yang munafik jika Dia kehendaki, atau
Dia menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun,
lagi Maha Mengasihani. Dan Allah telah menghalau kembali (angkatan
tentera) orang-orang yang kafir itu (ke tempat masing-masing) dengan
keadaan mereka geram marah (kerana gagal dan hampa), mereka tidak
mendapat sebarang keuntungan. Dan Allah selamatkan orang-orang yang
beriman dari bencana menghadapi peperangan itu. Dan (ingatlah) adalah
Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa.(Maksud Al-Ahzab': 22-25)
5. Ghazwah Bani Quraizoh
Ghazwah Bani Quraizoh. berlaku pada tahun ke-5 hijrah sebaik sahaja selepas
Ghazwah Ahzab. Ini kerana beberapa sebab. Antaranya, Rasulullah telah menyaksikan
bagaimana isi hati Yahudi Bani Quraizoh yang keji, belot serta berpihak kepada Quraisy dan
sekutu-sekutunya. Pada saat-saat genting pertempuran Ahzab, mereka mengisytiharkan
pembatalan perjanjian dengan Baginda s.a.w.. Mereka juga berniat melakukan jenayah berat
yang boleh melenyapkan semua orang Islam. Padahal mereka tinggal bersama Rasul s.a.w. di
Madinah. Niat dan rancangan jahat mereka gagal apabila Ghazwah Ahzab telah tamat
sebagaimana yang berlaku (tentera bersekutu Qurasiy meninggalkan Madinah tanpa dapat
mengalahkan orang Islam). Oleh ini, Rasulullah s.a.w. berpandangan untuk mengambil
tindakan tatatertib ke atas pengkhianat dan pembelot ini. Baginda juga memutuskan untuk
membersihkan Madinah selaku pusat jihad dan dakwah daripada mereka. Tujuannya agar
tidak berlaku lagi situasi-situasi yang membuka ruang kepada mereka untuk sekali lagi
membantai dan membinasakan orang Islam. Jelas sikap mereka sebagaimana kebiasaan sikap
belot Yahudi yang keji.
Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aishah r.ha., bahawa apabila Rasulullah s.a.w.
pulang pada hari Ghazwah Khandaq, Baginda telah meletakkan senjata dan mandi. Tatkala
itu, Jibril datang menemui Baginda dalam keadaan kepalanya dilitupi debu-debu, seraya
berkata: "Kamu telah meletakkan senjata? Demi Allah, aku belum meletakkannya." Baginda
bertanya: "Di mana?" Jibril berkata: "Di sana." Seraya menunjuk ke arah Bani Quraizoh.
www.mykonsis.org
55
Aishah berkata: "Maka Rasulullah s.a.w. keluar memerangi mereka."
Rasul s.a.w. mengarahkan seorang sahabat menyeru orang ramai supaya tiada seorang
pun daripadamereka bersembahyang Asar melainkan di perkampungan Bani Quraizoh.
Kemudian Baginda keluar bersama mereka. Panji-panji Baginda telah dibawa oleh Ali r.a..
Orang Islam yang terkumpul seramai 3,000 orang, sementara kuda pula sebanyak 36 ekor.
Apabila Ali menghampiri kubu Bani Quraizoh, dia telah mendengar ucapan yang buruk
tentang Rasulullah s.a.w. dan isteri-isteri Baginda. Beliau telah memberitahu perkara tersebut
kepada Nabi s.a.w. dan meminta Baginda agar tidak menghampiri Bani Quraizoh yang keji
itu. Baginda s.a.w. menjawab, apabila mereka melihat Baginda, mereka tidak akan
memperkata sesuatu yang buruk. Ini kerana Baginda tahu sikap berpura-pura dan mengampu
mereka. Jika mereka melihat Baginda, mereka bersikap lembut dengannya sebagaimana yang
dijangka oleh Baginda s.a.w.. Orang Islam telah mengepung mereka selama 25 malam.
Setelah mereka tersepit dengan keadaan itu, mereka tunduk kepada hukuman Rasul s.a.w..
Mereka telah dihakimi oleh Saad bin Muaz, penghulu kaum Aus. Bani Quraizoh merupakan
sekutu kepada kaum Aus. Saad telah menghukum pejuang-pejuang mereku dibunuh, zuriat
mereka dijadikan tawanan dan harta-harta mereka dibahagi-bahagikan. Rasul s.a.w.
melaksanakan hukuman beliau itu. Dengan itu, konspirasi, adu domba dan komplot Yahudi
di Madinah dan sekitarnya ke atas Rasulullah s.a.w. dan dakwahnya telah habis dihapuskan.
Dalam peperangan ini, turun ayat-ayat al-Quran al-Karim yang menjelaskan
pembelotan Yahudi, pelanggaran mereka terhadap perjanjian dan sikap mereka yang tidak
menolong orang Islam dalam Ghazwah Ahzab:
Œ¸|´ρ ¸l!· π±¸←!L ¯Ν·κ.¸Β Ÿ≅δ!‾≈ƒ ´,¸¸.ƒ Ÿω Π!1`Β ¯/>l ¦θ`-¸>¯‘!· `β¸‹↔.`.„´ρ _ƒ¸¸· `Ν·κ.¸Β ¯_¸,Ζl¦ βθlθ1ƒ
β¸| !´Ζ.θ`‹, ο´‘¯θs !Β´ρ ´‘¸δ ¸ο´‘¯θ-¸, β¸| βρ‰ƒ¸¸`ƒ āω¸| ¦´‘¦¸¸· ∩⊇⊂∪ ¯θl´ρ ¸l¸>Š Ν¸κ¯,ls _¸Β !δ¸‘!L·¦ ¯Ν.
¦θl¸¸™ π´Ζ.¸±l¦ !δ¯θ.ψ !Β´ρ ¦θ:´,l. !κ¸, āω¸| ¦¸,¸.„ ∩⊇⊆∪ ‰1l´ρ ¦θΡl´ ¦ρ‰γ≈s ´<¦ _¸Β `≅¯,· Ÿω šχθ—l´θ`ƒ
¸≈,Š¸¦ βl´´ρ ‰γs ¸<¦ ωθ↔`.Β ∩⊇∈∪ ≅· _l `Ν>-±Ζƒ '‘¦¸¸±l¦ β¸| Ο.¯‘¸· š∅¸Β ¸,¯θϑl¦ ¸ρ¦ ¸≅.1l¦
¦Œ¸|´ρ āω βθ`-−.ϑ. āω¸| ξ‹¸l· ∩⊇∉∪
Dan juga masa itu ialah masa segolongan di antara mereka berkata: "Wahai
penduduk Yathrib, tempat ini bukan tempat bagi kamu (untuk berjuang di
sini), oleh itu baliklah". Dan sebahagian dari mereka pula meminta izin
kepada Nabi (hendak balik) sambil berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah
kami memerlu-kan perlindungan", pada hal ia tidak memerlukan
perlindungan. Mereka hanya bertujuan hendak melarikan diri (dari berjuang
menegakkan Islam). Dan kalaulah tempat-tempat kediaman mereka itu
diserang oleh musuh dari segala penjurunya, kemudian mereka diajak
berpaling tadah menentang Islam, sudah tentu mereka akan melakukannya,
dan mereka tidak bertangguh lagi tentang itu melainkan sebentar sahaja.
Pada hal sesungguhnya mereka telahpun mengikat janji dengan Allah
sebelum itu, iaitu mereka tidak akan berpaling undur (dari medan perang
yang mereka hadiri). Dan (ingatlah)janji setia dengan Allah itu akan ditanya
kelak (tentang penyempurnaannya). Katakanlah (wahai Muhammad):
www.mykonsis.org
56
"Kalaulah kamu melarikan diri dari kematian atau dari pembunuhan maka
perbuatan melarikan diri itu tidak sekali-kali mendatangkan faedah kepada
kamu; dan kalaulah kamu pada hari ini terlepas sekalipun, maka kamu tidak
juga akan menikmati kesenangan hidup melainkan sedikit masa sahaja".
(Maksud Al-Ahzab: 13-16)

Α“Ρ¦´ρ _¸¸%!¦ Οδρ`¸γ≈L _¸Β ¸≅δ¦ ¸¸≈.¸>l¦ _¸Β ¯Ν¸γŠ¸.!´Š. ∃‹·´ρ ’¸· `Ν¸γ¸,θl· ¸s”¸l¦ !1ƒ¸¸·
šχθl.1. šχρ¸¸.!.´ρ !1ƒ¸¸· ∩⊄∉∪ ¯Ν>.´‘ρ¦´ρ ¯Ν·κ.¯‘¦ ¯Νδ¸≈ƒ¸Š´ρ ¯Νλ≡´θΒ¦´ρ !.¯‘¦´ρ ¯Νl !δθ↔L.
šχl´´ρ ´<¦ ’ls ¸≅é ¸,`_: ¦¸ƒ¸‰· ∩⊄∠∪
Dan Dia menurunkan golongan Ahli Kitab (kaum Yahudi)yang membantu
tentera musuh itu, dari benteng-benteng mereka (menyerah diri), setelah
diisikan-Nya hati mereka dengan perasaan gerun. (Lalu mereka diadili dan
dijatuhkan (fiukuman); sebahagian di antara-nya kamu bunuh, dan sebahagian
lagi kamu tawan. Dan Dia menjadikan kamu mewarisi tanah-tanah dan rumah-
rumah serta harta benda mereka, danjuga tanah-tanah (di negeri-negeri lain)
yang belum kamu men-jejaknya. Dan (ingatlah) adalah Allah Maha Kuasa atas
tiap-tiap sesuatu. (Maksud Al-Ahzab: 26-27)
6. Ghazwah al-Hudaibiyyah
Ghazwah al-Hudaibiyyah berlaku pada bulan Zulkaedah, tahun ke-6 hijrah.
Antara latar belakang peristiwa ini, Rasulullah s.a.w. telah bermimpi bahawa
Baginda memasuki Baitullah al-Haram bersama para sahabatnya dalam keadaan aman dan
bercukur kepala atau memotong rambut. Mereka tidak merasa takut kepada sesuatu. Maka
Baginda memerintah orang ramai bersiap keluar ke Makkah bagi mengerjakan umrah dan
bukan untuk berperang dengan Quraisy. Muhajirin dan Ansor telah keluar bersama Baginda
didorong oleh rasa rindu untuk melihat Baitullah al-Haram setelah dihalang berbuat demikian
selama enam tahun. Rombongan tersebut turut disertai oleh Arab Badwi. Baginda s.a.w.
meletakkan di hadapannya "Hadyu" iaitu unta dan binatang ternakan korban yang dibawa ke
Baitullah al-Haram sebagai mengagung dan memuliakannya. Baginda telah berihram di satu
tempat bernama Zul HulaiIah agar orang ramai khususnya Quraisy mengetahui bahawa
Baginda bukan mahu berperang.
Bilangan mereka yang keluar bersama Baginda kira-kira 1,500 orang. Mereka tidak
keluar membawa senjata kecuali senjata bagi para pengembara pada zaman tersebut iaitu
pedang yang bersarung. Baginda berjalan sehinggu tiumpai di UsIan. Seorang lelaki datang
yang memberitahu Baginda:
"Quraisy telah mendengar kedatanganmu. Oleh itu, mereka telah keluar dengan memakai
(kulit harimau seraya bersumpah dengan nama Allah, bahawa kamu tidak akan sekali-kali
masuk ke Makkah". Maka Baginda s.a.w. bersabda:
"Hai kasihannya Quraisy, mereka mabuk perang! Apa yang akan menimpa
mereka, jika mereka membiarkan aku berurusan dengan semua orang Arab?!
Sekiranya bangsa Arab mencederakan aku, itulah yang mereka mahukan.
Sekiranya Allah memenangkan aku ke atas bangsa Arab, mereka boleh
www.mykonsis.org
57
memasuki Islam beramai-ramai. Kalau Quraisy tidak mahu berbuat
demikian, mereka boleh berperang. Mereka mempunyai kekuatan. Apa yang
Quraisy sangkakan? Demi Allah, aku akan terus berjuang demi agama yang
Allah utuskan aku, sehingga Dia memenangkannya, atau urat tengkuk ini
bercerai (aku mati)".
Apabila Baginda sampai di Hudaibiyyah (satu tempat berhampiran Makkah dan
sekarang ini terletak antara kota itu dengan jalan Jeddah), beberapa orang lelaki daripada
bani Khuzaah datang menemui Baginda bertanyakan sebab kedatangan. Baginda
memberitahu bahawa Baginda hanya datang untuk menziarahi Baitullah dan mengerjakan
umrah. Lalu mereka pulang dan memberitahu Quraisy: "Kamu tergopoh-gapah terhadap
Muhammad. Dia tidak datang untuk berperang, bahkan datang hanya untuk menziarahi
Baitullah ini." Quraisy berkata: "Tidak. Demi Allah (kami tidak akan benar) dia memasuki
Makkah untuk menguasai kami secara kekerasan buat selama-lamanya. Dan orang Arab tidak
menuduh sedemikian terhadap kami."
Kemudian Quraisy menghantar Urwah bin Mas'ud at-ThaqaIi untuk berunding
dengan Rasul s.a.w. tentang perkara tersebut. Selepas perbincangan, dan selepas berlaku
beberapa peristiwa antara Urwah dengan sebahagian sahabat, dia pulang menemui Quraisy
lalu menceritakan apa yang dilihat. Dia menceritakan bagaimana kecintaan para sahabat
kepada Rasulullah s.a.w.. Mereka begitu hormat kepada Baginda dan cenderung untuk
melakukan perdamaian. Namun Quraisy enggan menerimanya. Kemudian Rasul s.a.w.
mengutus Othman bin AIIan menemui penduduk Makkah untuk menegaskan kepada mereka
tujuan kedatangan Baginda s.a.w. dan para sahabat. Othman terlewat pulang lalu tersebar
berita di kalangan orang Islam bahawa beliau telah dibunuh. Ketika itu, Rasul s.a.w. berkata:
"Kita tidak akan berganjak sehingga kita memerangi kaum tersebut."
Baginda mengajak orang Islam berbaiah untuk berjihad dan mati syahid di jalan
Allah. Mereka telah berbaiah dengan Baginda di bawah sebatang pokok "Tolh" (pokok
acacia). Mereka berjanji tidak lari dari medan; penentuannya sama ada diadakan perdamaian
ataupun mati syahid.
Apabila Quraisy mengetahui berita baiah tersebut, mereka merasa takut. Pada
pandangan mereka, perdamaian bersyarat dengan Baginda perlu dilakukan. Baginda
dikehendaki pulang ke Madinah pada tahun itu dan datang kembali pada tahun depan.
Baginda hanya dibenarkan bermukim selama tiga hari di Makkah dengan hanya membawa
senjata biasa seperti tombak dan pedang yang tersarung. Untuk itu, Quraisy mengutuskan
Suhail bin 'Amru bagi menyempurnakan perdamaian tersebut. Akhirnya perdamaian
dimeterai mengikut kemahuan Quraisy. Berlaku gencatan senjata di antara kedua-dua pihak
selama 10 tahun. Perdamaian Hudaibiyyah juga memutuskan, sesiapa yang datang daripada
pihak Muhammad ke Makkah, mereka tidak memulangkannya, sementara sesiapa yang
datang kepada Muhammad dari Makkah, mereka perlu memulangkannya. Perkara tersebut
begitu sukar diterima oleh orang Islam. Seba-hagian mereka berbahas dengan Nabi s.a.w.
berkenaan syarat-syarat tersebut. Antara mereka yang paling keras menentang ialah Umar,
Sehinggakan Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Aku adalah hamba Allah. Dia tidak akan mempersia-siakan aku".
Kemudian Rasul memerintahkan para sahabat melakukan tahallul (langkah-langkah
keluar daripada ikatan ihram) umrah. Namun, mereka tidak melakukannya ekoran terlalu
kesal, setelah dihalang memasuki Makkah. Mereka juga sukar untuk menerima syarat-syarat
perdamaian tersebut. Oleh itu, Baginda s.a. w. mengambil inisiatiI memulakannya sendiri.
Lalu Baginda bertahallul daripada umrah. Lantas tindakan Baginda itu diikuti oleh semua
www.mykonsis.org
58
orang Islam. Namun selepas itu, syarat-syarat yang sukar diterima oleh orang Islam tetapi
diredhai oleh Rasul s.a.w. ternyata memberi Iaedah besar. Ini tercapai kerana Baginda
berpandangan jauh, berIikiran tajam dan mendapat bantuan wahyu sehingga membolehkan
Baginda berIikir dan bertindak dengan tepat.
Lantaran pulangan Iaedah yang banyak ini, Allah telah menamakan peperangan ini
sebagai kemenangan yang nyata. Allah berIirman:
!‾Ρ¸| !Ψ`>.· ,l !´>.· !´Ζ¸¸,•Β ∩⊇∪ ¸¸±-´‹¸l ,l ´<¦ !Β Π´‰1. _¸Β š¸,ΡŒ !Β´ρ ¸>!. ¯Ο¸.`ƒ´ρ …«.ϑ-¸Ρ
,‹ls ,ƒ¸‰¯κ´‰´ρ !L≡´¸¸. !ϑ‹¸1.`.•Β ∩⊄∪ 츴.Ζƒ´ρ ´<¦ ¦´¸`.Ρ ¦“ƒ¸•s ∩⊂∪
Sesungguhnya Kami telah membuka bagi perjuanganmu (wahai Muhammad)
satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Kemenangan yang dengan sebabnya
Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan yang
terkemudian, dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, serta
menambahkanmu hidayah ke jalan yang lurus (dalam mengembangkan Islam
dan melaksanakan hukum-hukumnya). Dan dengan sebabnya Allah
memberikanmu pertolongan (untuk mencapai kejayaan) dengan sepunuh-
penuh dan sehandal-handal pertolongan (yang tidak ada bandingannya).
(Maksud Al-Fath: 1-3)

Kemudian Allah memperkatakan tentang perjanjian baiah dengan Rasul s.a.w.
melalui Iirman-Nya:
β¸| š_¸¸%!¦ ,Ρθ`-¸ƒ!,`ƒ !ϑ‾Ρ¸| šχθ`-¸ƒ!,`ƒ ´<¦ ‰ƒ ¸<¦ −¯θ· ¯Ν¸κ‰¸‰ƒ¦ _ϑ· ¸>‾Ρ !ϑ‾Ρ¸|· ¸>Ζƒ ’ls
.¸«¸.±Ρ _Β´ρ ’·ρ¦ !ϑ¸, ‰γ≈s «‹l. ´<¦ ¸«‹¸.σ`‹.· ¦´¸>¦ !ϑ‹¸Ls ∩⊇⊃∪
Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia (baiah)
kepadamu (wahai Muhammad – untuk berjuang menentang musuh), mereka
hanya-sanya memberikan pengakuan taat setia kepada Allah; Allah
mengawasi keadaan mereka memberikan taat setia itu (untuk membalasnya).
Oleh itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya maka bahaya
tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya; dan sesiapa yang
menyempurnakan apa yang telah dijanji-kannya kepada Allah, maka Allah
akan memberi kepadanya pahala yang besar. (Maksud Al-Fath: 10)
Allah telah meredhai mereka yang terlibat dalam Baiah ar-Ridhwan yang berlangsung
di bawah sebatang pokok. Firman-Nya:
¤ ‰1l š_¸.´‘ ´<¦ ¸_s š_,¸Ζ¸Βσϑl¦ Œ¸| šΡθ`-¸ƒ!,`ƒ ¸>´ ¸ο¸>:l¦ ´Ν¸l-· !Β ’¸· ¯Ν¸κ¸,θl· Α“Ρ!·
π´ΖŠ¸>´.l¦ ¯Ν¸κ¯,ls ¯Νγ,≈.¦´ρ !´>.· !´,ƒ¸¸· ∩⊇∇∪
Demi sesungguhnya! Allah reda akan orang-orang yang beriman, ketika
mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad) di
www.mykonsis.org
59
bawah naungan pohon (yang termaklum di Hudaibiyah); maka (dengan itu)
ternyata apa yang sedia diketahui-Nya tentang (kebenaran iman dan taat
setia) yang ada dalam hati mereka, lalu Dia menurunkan semangat tenang
tenteram kepada mereka, dan membalas mereka dengan kemenangan yang
dekat masa datangnya. (Maksud Al-Fath: 18)

Allah memperkatakan tentang mimpi Rasulullah yang menjadi sebab berlakunya
Ghazwah Hudaibiyyah:
‰1l šX‰. ´<¦ `&!θ™´‘ !ƒ¯,”¸l¦ ¸´_>l!¸, ´_l>‰.l ‰¸>`.ϑl¦ Π¦¸>l¦ β¸| ´,!: ´<¦ š_,¸Ζ¸Β¦´,
_,¸1¸l>Χ ¯Ν>™ρ','‘ ´_ƒ¸¸¸´.1`Β´ρ Ÿω šχθ·!ƒ´ ´Ν¸l-· !Β ¯Νl ¦θϑl-. Ÿ≅-∨· _¸Β ¸βρŠ š¸l≡Œ !´>.·
!´,ƒ¸¸· ∩⊄∠∪
Demi sesungguhnya! Allah tetap menyatakan benar Rasul-Nya dalam
perkara mimpi itu dengan kenyataan yang sebenar; iaitu sesungguhnya kamu
tetap akan memasuki Masjid Al-Haram - insya Allah (pada masa yang
ditentukan-Nya) - dalam keadaan aman (menyempurnakan ibadat umrah
kamu) dengan mencukur kepala kamu, dan kalau (tidakpun) menggunting
sedikit rambutnya, serta kamu tidak merasa takut (akan peng-khianatan
musuh sehingga kamu keluar balik dari situ). (Allah menangguhkan
berlakunya kenyataan itu) kerana Dia mengetahui (adanya feadah dalam
penangguhan itu) yang kamu tidak mengetahuinya; maka Dia menyediakan
sebelum (terlaksananya mimpi) itu, satu kemenangan yang dekat (masa
berlakunya). (Maksud Al-Fath: 27)
Moga-moga ini merupakan isyarat kepada pembukaan Makkah yang merupakan hasil
daripada perdamaian Hudaibiyyah. Ini akan kami sebutkan dalam pengajaran dan pedoman,
insya Allah. Kemudian Allah menegaskan tentang penguasaan agama ini dan
kemenangannya. Firman-Nya:
´θδ ”¸%!¦ Ÿ≅™¯‘¦ …`&!θ™´‘ “‰γl!¸, ¸_¸¸Š´ρ ¸´_>l¦ …ν¸¸γL`‹¸l ’ls ¸_¸¸´‰l¦ .¸&¸#´ ’∀´´ρ ¸<!¸, ¦´‰‹¸γ:
(Allah yang menyatakan itu) Dia lah yang telah mengutus RasulNya
(Muhammad, s.a.w) dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang
benar (agama Islam), supaya Dia memenangkannya dan meninggikannya
atas segala bawaan agama yang lain; dan cukuplah Allah menjadi Saksi
(tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul-Nya itu).( Al-Fath: 28)
7. Ghazwah Khaibar
Ghazwah Khaibar berlaku pada akhir Muharram, tahun ke-7 hijrah. Khaibar
"merupakan sebuah oasis besar yang didiami oleh Yahudi. Terletak 100 batu di utara
Madinah menghala ke Syam.
Sebab berlaku peperangan ini: Setelah Nabi s.a.w. memperolehi keamanan daripada
pihak Quraisy hasil perdamaian yang dicapai di Hudaibiyyah, Baginda memutuskan untuk
membersihkan saki baki Yahudi di sekeliling Madinah. Tindakan ini diambil setelah Yahudi
www.mykonsis.org
60
dibersihkan daripada Kota Madinah. Yahudi di Khaibar mempunyai kubu-kubu yang kukuh.
Di dalamnya terdapat kira-kira 10,000 orang pejuang. Mereka juga mempunyai kemampuan
senjata dan peralatan yang besar di samping terkenal sebagai pakar muslihat, permainan
kotor dan tipudaya. Oleh itu, masalah ini perlu dibersihkan segera sebelum mereka menjadi
punca kekacauan dan kebimbangan orang Islam di ibukota mereka, Madinah. Dengan ini,
Rasul s.a.w. bersepakat untuk keluar memerangi mereka pada akhir Muharram. Baginda
keluar memerangi mereka dalam satu angkatan seramai 1,600 orang pejuang termasuk 200
orang pahlawan berkuda. Baginda telah mengumumkan panggilan perang kepada para
sahabat yang menyertai Baginda dalam Ghazwah Hudaibiyyah sebelum ini. Baginda berjalan
sehingga tiba di pinggir Khaibar lalu berkata kepada para sahabat: "Berhenti!". Kemudian
Baginda berdoa:
،¸''-ا '-و ¸,=',-'ا برو ،¸''·ا '-و _--'ا ¸,-ر`ا برو ¸''=' '-و _--'ا تا,--'ا بر »+''ا
ذ '-و ح',¸'ا برو ¸-و 'ه¸- ¸- =- ز,·-و ،'+,·'- ¸,=و '+'ها ¸,=و ª,¸-'ا --ه¸,= =''-- '-' ،¸,ر
-ا »-'- ا,--·ا ،'+,· '- ¸-و '+'ها
“Ya Allah, Tuhan seluruh langit dan apa yang dinaunginya, Tuhan seluruh
bumi dan apa yang ditanggungnya, Tuhan seluruh syaitan dan apa yang
disesatkan mereka, Tuhan seluruh angin dan apa yang diterbangkannya.
Kami memohon kepada Kamu kebaikan kampung ini, kebaikan penduduknya
dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Kami berlindung dengan Kamu
daripada kejahatannya, kejahatan penduduknya dan kejahatan apa yang ada
di dalamnya. Maralah kamu semua dengan nama Allah .”
Apabila sampai di Khaibar, Nabi s.a.w. berpengkalan hampir dengan salah satu kubu
Khaibar bernama Hisn an-Natoh. Yahudi telah menghimpunkan pejuang-pejuang mereka di
dalamnya. Hubab bin al-Munzir mencadangkan agar angkatan tentera Islam berpindah
tempat, kerana dia cukup kenal dengan penduduk an-Natoh. Mereka terkenal dengan
panahan yang jauh dan tepat apatah lagi kedudukan mereka terletak lebih tinggi daripada
kedudukan orang Islam. Oleh itu, anak-anak panah mereka lebih cepat meluncur turun
mengenai barisan tentera Islam. Mereka juga boleh menyerang hendap orang Islam pada
waktu malam dengan berselindung di celah-celah pokok-pokok kurma yang banyak. Oleh
demikian, Rasul s.a.w. bersama tentera Islam mengambil langkah berpindah ke tempat yang
lain. Pertempuran kemudiannya bermula dan orang Islam membuka satu demi satu kubu
kecuali dua kubu terakhir. Penduduk kedua kubu tersebut mahu berdamai dengan syarat
darah pejuang-pejuang mereka terpelihara dan zuriat mereka dilepaskan (tidak dijadikan
tawanan). Mereka juga meletakkan syarat agar mereka dibenarkan keluar dari bumi Khaibar
bersama-sama zuriat. Mereka setuju keluar dengan hanya sehelai sepinggang. Baginda s.a.w.
berdamai dengan mereka dengan syarat-syarat tersebut. Sekiranya mereka menyembunyikan
sesuatu ketika keluar dari kubu tersebut, perlindungan Allah dan rasul-Nya terbatal. Mereka
kemudiannya meninggalkan kedua-dua kubu tersebut. Orang Islam mendapati di dalam
kedua-dua kubu tersebut terdapat senjata yang banyak dan lembaran-lembaran Taurat.
Yahudi telah datang menuntut kitab tersebut. Baginda mengarahkan agar ia dipulangkan
kepada mereka. Bilangan Yahudi yang terbunuh dalam peperangan ini seramai 93 orang
sementara orang Islam yang syahid seramai 15 orang.
8. Ghazwah Mu'tah
Ghazwah Mu'tah berlaku pada Jamadil Awal, tahun ke-8 hijrah. Mu'tah merupakan
sebuah kampung di pinggir Syam. Sekarang ia dinamakan dengan al-Karak. Letaknya di
tenggara Laut Mati.
Sebab peperangan ini; Rasul s.a.w. telah mengutus al-Harith bin Umair al-Azdi.
www.mykonsis.org
61
Beliau membawa sepucuk surat kepada al-Harith bin Abi Syamir al-Ghassani, Raja Basrah
yang menjadi wakil Herkules. Dalam surat itu, Baginda s.a.w. mengajaknya kepada Islam (ia
merupakan antara surat yang diutuskan oleh Baginda s.a.w. kepada maharaja-maharaja dunia
dan raja-raja Arab. Perutusan ini dilakukan selepas perdamaian Hudaibiyyah). Apabila
utusan Baginda tiba di Mu'tah, salah seorang raja Arab Ghassan yang tunduk kepada Caesar
Rom bertanya kepadanya: "Kamu mahu pergi ke mana? Boleh jadi kamu salah seorang
utusan Muhammad?" Lantas utusan Baginda s.a.w. menjawab: "Ya." Lalu raja tersebut
mengikat dan memenggal lehernya.
Berita pembunuhan tersebut sampai kepada Rasulullah s.a.w.. Baginda merasa amat
sedih kerana tiada utusan Baginda yang dibunuh selain daripada beliau. Baginda
mempersiapkan satu angkatan tentera Islam seramai 3,000 orang. Baginda melantik Zaid bin
Harithah sebagai panglima mereka. Baginda berpesan, sekiranya Zaid mati syahid, mereka
hendaklah melantik JaaIar bin Abi Tolib (sebagai penggantinya). Sekiranya JaaIar pula mati
syahid, mereka hendaklah melantik Abdullah bin Rawwahah (sebagai pengganti seterusnya).
Baginda mengarahkan Zaid mara ke tempat pembunuhan al-Harith bin Umair (di Mu'tah)
dan menyeru penduduk di sana kepada Islam. Sekiranya mereka menolak seruan tersebut,
tentera Islam hendaklah memohon pertolongan Allah dan memerangi mereka. Baginda
berpesan kepada mereka dengan sabdanya:
“Aku berpesan kepada kamu supaya bertaqwa kepada Allah dan berbuat baik
kepada orang Islam yang bersama kamu. Perangilah sesiapa yang kufur
kepada Allah dengan nama dan demi jalan Allah. Jangan kamu belot (jika
diadakan perjanjian) atau mencuri rampasan perang (sebelum diagih-
agihkan). Jangan kamu membunuh kanak-kanak, wanita, orang tua yang tak
berdaya dan pendita yang memencilkan diri digereja. Jangan kamu
memusnahkan pokok kurma, memotong pokok atau meruntuhkan binaan.”
Kemudian angkatan tentera Islam berangkat dengan mengharapkan keberkatan Allah.
Rasul s.a.w. sendiri telah menghantar mereka berlepas (dari Madinah). Mereka terus berjalan
sehingga sampai ke Ma'an
5
. Di sana, mereka mendapat berita bahawa Herkules telah
menghimpunkan satu angkatan tentera yang besar. Angkatan tersebut telah berpengkalan di
Maab, salah sebuah kampung al-Balqak (kawasan perkampungan yang dibangunkan oleh
Damsyik. Kotanya dikenali dengan Amman). Mereka terdiri daripada bangsa Rom dan Arab
yang menganut agama Nasrani. Bkoran itu, orang Islam telah bermesyuarat sesama mereka.
Mereka berpandangan untuk meminta bantuan daripada Rasulullah s.a.w. atau Baginda
memberi arahan lain untuk mereka lakukan. Namun Abdullah bin Rawwahah membangkang
seraya berkata: "Demi Allah, peperangan yang kamu benci ini merupakan tujuan sebenar
kamu keluar. Kamu mengejar mati syahid. Kita tidak memerangi manusia berdasarkan
bilangan, kuantiti yang ramai mahupun kekuatan. Kita memerangi mereka hanya berbekalkan
agama yang Allah muliakan kita dengannya. Sesungguhnya kesudahan perang ini hanya
salah satu daripada dua kebaikan: sama ada kemenangan ataupun mati syahid."
Oleh itu, orang ramai bersetuju dengan beliau untuk memasuki kancah pertempuran.
Seterusnya, peperangan bermula. Zaid telah berperang sehingga syahid. Kemudian
JaaIar bin Abi Tolib menerima panji-panji angkatan tentera Islam menggantikan beliau.
JaaIar pada mulanya berperang di atas kudanya kemudian terpaksa turun dan berperang
dengan berjalan kaki. Tangan kanannya telah terpotong, lantas dia memegang panji-panji
Islam dengan tangan kirinya. Kemudiannya tangan kirinya pula terpotong. Lalu dia memeluk
panji-panji itu sehingga akhirnya beliau r.a. turut syahid. Pada mayat beliau, terdapat lebih

5
Sebahagian ulama memanggilnya Mu'an.
www.mykonsis.org
62
daripada 70 kesan luka antara tetakan pedang ataupun tikaman lembing. Kemudian Abdullah
bin Rawwahah mengambil panji-panji tersebut dan berperang sehingga dia turut syahid.
Setelah itu orang Islam bersepakat melantik Khalid bin al-Walid sebagai panglima tentera
(ini adalah peperangan pertama yang beliau sertai setelah memeluk Islam). Beliau
menggunakan kelicikan perangnya sehingga berjaya menyelamatkan angkatan tentera Islam
daripada binasa. Dia pulang bersama-sama angkatan tentera Islam itu ke Madinah.
Pertempuran ini merupakan pertempuran pertama yang dilalui oleh orang Islam di
luar semenanjung-tanah Arab untuk melawan Rom. la dinamakan sebagai Ghazwah
sekalipun tidak dihadiri oleh Rasul s.a.w. kerana ramai bilangan pejuang
yang terlibat dalam peperangan ini mencecah sehingga 3,000orang. Ini berbeza dengan
bilangan tentera dalam sariyyah-sariyyah yang lain.
Rasulullah s.a.w. telah menggelarkan Khalid bin al-Walid dalam peperangan ini
dengan gelaran "SaiIullah" (Pedang Allah).
9. Ghazwah al-Fath ,
Ghazwah al-Fath merupakan peperangan membuka kota Makkah. Ia berlaku pada
Ramadan, tahun ke-8 hijrah.
Sebabnya; perdamaian Hudaibiyyah membolehkan mana-mana kabilah Arab
melakukan pakatan dengan Rasulullah s.a.w.jika mereka mahu. Mereka juga bebas untuk
melakukan pakatan dengan Qurasiy. Bani Bakar telah bersetuju untuk melakukan pakatan
dengan Quraisy, sementara Khuzaah bersetuju melakukan pakatan dengan Rasulullah s.a.w..
Pada tahun ke-8 hijrah, Bani Bakar melakukan pencerobohan ke atas Khuzaah. Mereka
membunuh kira-kira 20 orang lelaki daripada Khuzaah. Quraisy turut terlibat membekalkun
harta dan senjata kepada Bani Bakar. Apabila berita itu sampai kepada Rasul s.a.w., Baginda
merasa amat marah, lantas mempersiapkan tentera Islam untuk memerangi Quraisy. Namun
Baginda tidak mahu memberitahu orang ramai hala tuju tenteranya, supaya Quraisy tidak
bersiap sedia. Jika Quraisy membuat persiapan menghadapi tentera Islam, ia akan
mengakibatkan kehormatan Tanah Haram tercemar dan serata ceruknya akan dipenuhi
cebisan-cebisan mayat (ramai nyawa yang terkorban).( Hatib bin Abi Baltaah al-Badariy
telah mengutuskan surat secara rahsia ke Makkah, memberitahu penduduk Makkah
berkenaan kedatangan Rasul untuk menyerang mereka. Namun, Allah telah memberitahu
Rasul-Nya tentang surat tersebut. Baginda menghantar beberapa orang sahabatnya mengejar
wanita yang membawa surat itu untuk memeriksanya. Mereka akhirnya menemui surat
tersebut. Oleh itu, Rasul s.a.w. memanggil Hatib, seraya bersabda: "Apa yang mendorong
kamu melakukan perbuatan ini?" Hatib menjawab: "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku
beriman dengan Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak berubah atau menukar imanku. Namun, aku
seorang lelaki yang tidak mempunyai asal-usul dan hubungan kekeluargaan dalam kaum itu
(Quraisy). Sedangkan aku mempunyai anak dan keluarga yang tinggal dengan mereka. Oleh
itu, aku berlagak baik dengan mereka untuk keselamatan kaum keluargaku."
Lantas Umar berkata: "Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya.
Sesungguhnya lelaki ini telah munaIik." Rasulullah s.a.w. berkata kepada Umar: "Dia telah
terlibat dalam Ghazwah Badar. Kamu tidak tahu boleh jadi Allah memerhati ahli-ahli Badar,
lalu Dia berIirman: Lakukanlah apa yang kamu mahu. Sesungguhnya Aku telah
mengampunkan kamu."
Rasul s.a.w. telah bertolak daripada Madinah pada 10 Ramadan. Dalam perjalanan
tersebut Baginda telah berbuka puasa. Tindakan tersebut diikuti oleh orang ramai, ekoran
kepenatan dan kesusahan yang mereka hadapi dalam perjalanan. Bilangan mereka ketika
keluar dari Madinah seramai 10,000 orang. Dalam perjalanan beberapa kabilah Arab
www.mykonsis.org
63
bergabung dengan mereka. Ketika di Marr az-Zohron, pengawal-pengawal Rasulullah s.a. w.
terserempak dengan Abu SuIIian bersama dua orang temannya. Lalu para pengawal Baginda
menahan dan membawa mereka mengadap Nabi s.a.w.. Kemudian Abu SuIIian memeluk
Islam.
Al-Abbas (Rasulullah telah menemuinya di pertengahan jalan. Al-Abbas ketika itu
sedang menuju ke Madinah untuk berhijrah dan memeluk Islam) berkata: Abu SuIIian
seorang lelaki yang cintakan kemegahan. Anugerahkan kepadanya sesuatu yang boleh
dibanggakannya. Maka Rasulullah bersabda:
"Sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Suffian, dia mendapat keamanan."
Kemudian tentera Islam sampai di Makkah. Penyeru Rasulullah s.a.w.
mengisytiharkan: "Sesiapa yang masuk ke rumahnya dan mengunci pintu, dia mendapat
keamanan. Sesiapa yang memasuki masjid, dia mendapat keamanan. Sesiapa yang masuk ke
dalam rumah Abu SuIIian, dia juga mendapat keamanan." Namun, terdapat 15 orang Ielaki
yang melakukan jenayah besar terhadap Islam dan Rasulnya telah dikecualikan daripada
jaminan keamanan tersebut.
Kemudian Rasulullah s.a.w. memasuki Makkah dengan menaiki tunggangannya.
Baginda masuk Makkah dalam keadaan tunduk sehingga dahinya hampir-hampir menyentuh
pelana tunggangannya, sebagai tanda bersyukur kepada Allah di atas kemenangan yang
paling besar itu. Selepas itu Rasul s.a.w. tawaI di Baitullah dan menghapuskan berhala-
berhala di sekelilingnya yang mencapai bilangan 360 buah. Kemudian Baginda memasuki
Kaabah dan bersembahyang dua rakaat di dalamnya. Setelah selesai, Baginda berdiri di muka
pintu Kaabah, sementara Quraisy mengintai-ngintai apakah yang akan diperbuat oleh
Baginda kepada mereka. Antara kata-kata Baginda ketika itu ialah: "Wahai sekelian Quraisy,
apakah yang kamu sangka aku akan lakukan kepada kamu?" Mereka menjawab: "Kebaikan.
Kamu saudara yang mulia dan anak kepada saudara yang mulia." Maka Rasulullah s.a.w.
bersabda: "Pada hari ini, aku katakan kepada kamu sebagaimana kata-kata saudaraku, YusuI
sebelum ini: "Kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan (tentang perbuatan
kamu yang telah terlanjur itu), semoga Allah mengampunkan dosa kamu, dan Dia lah jua
Yang Maha Mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani." (YusuI: 92). Pergilah
kamu. Kamu semua dibebaskan."
Kemudian orang ramai berhimpun di sekitar bukit SoIa untuk berbaiah dengan
Rasulullah s.a.w. di atas nama Islam. Rasul s.a.w, duduk mengadap mereka di atas bukit
SoIa . Baginda mengambil baiah dengan janji untuk mendengar dan taat kepada Allah dan
Rasul-Nya sedaya upaya mereka. Kaum lelaki telah melakukan baiah terlebih dahulu,
kemudian diikuti oleh wanita. Baginda tidak berjabat tangan dengan mana-mana wanita di
kalangan mereka. Di antara wanita yang berbaiah ialah Hindun, isteri Abu SuIIian. Hindun
tergolong di kalangan orang yang telah dihalalkan darahnya oleh Baginda pada hari
pembukaan Makkah. Namun, apabila Baginda mengetahui beliau turut serta dalam baiah
tersebut, Baginda memaaIkan beliau disebabkan baiah yang dilakukannya itu.
Pada hari pembukaan Makkah tersebut, Rasulullah s.a..w. memerintahkan Bilal agar
melaungkan azan solat Zohor di atas Kaabah. Quraisy yang hadir terkejut besar dengan
perbuatan tersebut. Ketika itu mereka belum memeluk Islam lagi. Namun Rasulullah s.a.w.
ingin perbuatan itu dilakukan dengan sengaja kerana ia mengandungi rahsia yang besar dan
hikmah yang agung.
10. Ghazwah Hunain
Ghazwah Hunain berlaku pada 10 Syawal tahun ke-8 hijrah, beberapa hari selepas
pembukaan Makkah.
www.mykonsis.org
64
Sebabnya; apabila Allah membuka Makkah untuk Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin
Hawazin dan ThaqiI menyangka setelah Rasulullah s.a.w. menyelesaikan masalah di
Makkah, Baginda akan menghalakan serangan kepada mereka pula. Lantaran itu, mereka
berazam untuk memulakan dahulu peperangan dengan Baginda. Mereka telah melantik
Malik bin AuI sebagai ketua. Pada hari tersebut dia baru berusia 30 tahun. Malik telah
memerintahkan mereka membawa segala harta, wanita-wanita, anak-anak dan binatang
ternak bersama-sama ke medan perang. Dia mengarahkan demikian agar ia lebih mendorong
mereka untuk terus berjuang. Bilangan pejuang mereka dalam pertempuran yang ditunggu-
tunggu ini antara 20,000 hingga 30,000 orang.
Oleh yang demikian, Rasulullah s.a.w. mengisytiharkan keazaman Baginda untuk
keluar memerangi mereka. Semua orang yang berada di Makkah turut keluar berperang.
Mereka terdiri daripada para sahabat yang datang bersama Baginda dalam pembukaan
Makkah dan orang-orang yang baru memeluk Islam. Rasulullah s.a.w. berjalan sebingga
sampai ke Wadi Hunain, tiba-tiba Hawazin dan sekutu-sekutunya menyerang mereka dalam
kesuraman subuh. Orang Islam telah menyerang balas menyebabkan musuh susut dan tewas.
Kemudian orang Islam sibuk mengumpul harta rampasan perang. Oleh itu, orang musyrik
kembali menyerang orang Islam dengan anak-anak panah sehingga ikatan barisan tentera
Islam bercerai berai. Penduduk Makkah dan orang Islam yang baru memeluk Islam lari
sedangkan Rasulullah s.a.w. tetap kekal bertahan di atas baghal Baginda, seraya bersabda:
"Aku Nabi, tidak dusta. Aku keturunan Abdul Muttolib."
Tersebar berita angin di kalangan orang Islam bahawa Nabi s.a.w. telah terbunuh.
Kebanyakan mereka mencampak-kan senjata lantaran berputus asa. Namun ada sekumpulan
Muhajirin dan Ansor tetap berjuang di sekeliling Baginda. Al-Abbas (beliau seorang yang
bersuara lantang) menyeru orang Islam: "Rasulullah masih hidup." Lalu orang Islam yang
lari berpatah balik kepada Baginda. Bilangan mereka semakin ramai sehingga mereka
mencapai kemenangan untuk kali kedua. Tentera Islam mengejar tentera musyrik,
membunuh dan menawan mereka. Harta rampasan musuh amat banyak. Rasul s.a.w. terlebih
dahulu membahagi-bahagikannya kepada golongan muallaI yang baru memeluk Islam, tanpa
memberi apa-apa kepada Ansor berdasarkan keimanan dan kejujuran keislaman Ansor (yang
tidak perlu lagi kepada balasan habuan keduniaan terhadap pengorbanan mereka).
Al-Quran telah turun berkenaan pertempuran ini:
‰1l `Νé´¸.Ρ ´<¦ ’¸· ´ _¸L¦´θΒ ¸ο´¸,¸.Ÿé Π¯θƒ´ρ ¸_,´Ζ`> Œ¸| ¯Ν÷.,>s¦ ¯Ν÷.´¸.´ ¯Νl· ¸_-.
¯Ν÷Ζs !↔‹: ¸·!.´ρ `Ν÷‹l. ⇓¯‘¸¦ !ϑ¸, ¸,`>´‘ ¯Ν. Ν.Šl´ρ š_¸¸¸¸,‰•Β ∩⊄∈∪ ¯Ν. Α“Ρ¦
´<¦ …«.⊥‹¸>™ ’ls .¸&¸!θ™´‘ ’ls´ρ š_,¸Ζ¸Βσϑl¦ Α“Ρ¦´ρ ¦´Šθ`Ζ`> `Οl !δρ¸. ´,‹s´ρ š_¸¸%!¦
¦ρ`¸±´ š¸l≡Œ´ρ ',¦“> _¸¸¸¸±≈>l¦ ∩⊄∉∪
Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam
banyak medan-medan perang dan di medan perang Hunain, iaitu semasa
kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai; maka
bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikitpun;
dan (semasa kamu merasa) bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu;
kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. Kemudian Allah menurunkan
www.mykonsis.org
65
semangat tenang tenteram kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang
beriman, dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya, serta
Dia menyeksa orang-orang kafir itu (dengan kekalahan yang membawa
kehancuran); dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang
kafir. (Maksud At-Taubah: 25-26)
Peperangan ini adalah pertempuran penting yang terakhir berlaku antara Islam dan
orang musyrik. Tak lama selepas itu, seluruh bangsa Arab telah memecahkan berhala-berhala
dan memeluk agama Islam.
11. Ghazwah Tabuk
Ghazwah Tabuk dinamakan juga dengan Ghazwah al-'Usrah (Peperangan yang
Susah). Ia berlaku pada Rajab, tahun ke-9 hijrah. Tabuk ialah nama sebuah tempat yang
terletak di antara Wadi al-Qura di bumi Hijaz dengan Syam.
Sebab peperangan ini ialah, Rom telah mengumpul angkatan tentera yang ramai di
Syam termasuk daripada kabilah Lakhm, Juzam, Amilah dan Ghassan yang merupakan kaum
Arab beragama Nasrani. Tujuan Maharaja Rom, Herkules mengumpulkan angkatan tentera
tersebut adalah untuk menyerang Madinah dan menghapuskan negara yang baru terbina di
semenanjung tanah Arab tersebut. Berita-berita tentang Madinah serta siri kemenangannya
menimbulkan kebimbangan dan ketakutan kepada beliau.
Rasulullah s.a.w. mengajak orang ramai untuk keluar berperang. Waktu itu
merupakan waktu amat susah dan panas. Orang-orang mukmin yang jujur menyahut seruan,
tersebut dengan rela hati. Namun terdapat tiga orang yang tidak menyertai angkatan tersebut.
Padahal mereka merupakan golongan beriman yang jujur. Rasul s.a.w. juga meminta
golongan berada agar membiayai keperluan ketenteraan tersebut. Lantas mereka
menyumbangkan harta benda yang banyak. Abu Bakar telah menyumbang seluruh hartanya,
sejumlah 40,000 dirham. Umar pula menyumbang separuh hartanya. Sementara Othman
turut menyumbang harta yang banyak. Beliau telah mempersiapkan satu pertiga keperluan
tentera Islam, hinggakan Rasulullah s.a.w. mendoakan untuk beliau dengan sabdanya:
"Selepas hari ini, apa-apa yang dilakukan Othman tidak akan
memudaratkannya."
Beberapa orang sahabat yang miskin datang bertemu Baginda lantaran mereka tidak
mempunyai tunggangan yang boleh mereka naiki. Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Aku tidak dapat menyedia tunggangan yang boleh membawa kamu."
Oleh itu, mereka bersurai dengan air mata bergelinangan kesedihan lantaran tidak
mempunyai apa-apa untuk disumbangkan. Manakala seramai lebih 80 orang munaIik tidak
menyertai peperangan ini. Terdapat juga segelintir Arab Badwi mengemukakan keuzuran
kepada Baginda dengan alasan-alasan yang tidak benar. Walau bagaimanapun, Baginda tetap
menerima alasan mereka itu.
Rasulullah s.a.w. berangkat dengan tenteranya seramai 30,000 orang pejuang dan
10,000 ekor kuda. la merupakan angkatan tentera paling besar yang pernah dilihat oleh Arab
ketika itu. Baginda meneruskan perjalanannya sehingga sampai ke Tabuk. Baginda
bermukim di situ selarna kira-kira 20 malam tanpa menghadapi sebarang tipu daya daripada
musuh, mahupun peperangan. Peperangan ini merupakan Ghazwah terakhir yang disertai
oleh Rasulullah s.a.w.. Mengenai ghazwah ini, Allah Tabarak wa Taala berIirman:

www.mykonsis.org
66
‰1l šU!. ´<¦ ’ls ¸¯_¸,Ζl¦ š_¸¸¸¸>≈γϑl¦´ρ ¸‘!.Ρ¸¦´ρ š_¸¸%!¦ νθ`-,.¦ ’¸· ¸πs!™ ¸ο¸`.`-l¦ _¸Β
¸‰-, !Β Š!Ÿé _ƒ¸“ƒ ´,θl· ¸_ƒ¸¸· `ΟγΨ¸Β ¯Ο. ´,!. `Ο¸γŠl. …«‾Ρ¸| `Ο¸γ¸, ∃ρ',´‘ 'ΟŠ¸>¯‘ ∩⊇⊇∠∪ ’ls´ρ
¸π.≈l.l¦ š_¸¸%!¦ ¦θ±¸l> ´_.> ¦Œ¸| ¸·!. `Ν¸κ¯,ls `_¯‘¸¦ !ϑ¸, ¸,`>´‘ ¸·!.´ρ `Ο¸γŠl. `Ογ´.±Ρ¦
¦θ‘ΖL´ρ β¦ āω !>lΒ ´_¸Β ¸<¦ ω¸| ¸«‹l¸| ¯Ο. ´,!. `Ο¸γŠl. ¦θ,θ.´‹¸l β¸| ´<¦ ´θδ ´,¦¯θ−.l¦ `ΟŠ¸>¯¸l¦ ∩⊇⊇∇∪
Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang Muhajirin
dan Ansar yang mengikutnya (berjuang) dalam masa kesukaran, sesudah
hampir-hampir terpesong hati segolongan dari mereka (daripada menurut
Nabi untuk berjuang); kemudian Allah menerima taubat mereka;
sesungguhnya Allah Amat Belas, lagi Maha Mengasihani terhadap mereka.
Dan (Allah menerima pula taubat) tiga orang yang ditangguhkan
(penerimaan taubat mereka) hingga apabila bumi yang luas ini (terasa)
sempit kepada mereka (kerana mereka dipulaukan), dan hati mereka pula
menjadi sempit (kerana menanggung dukacita), serta mereka yakin bahawa
tidak ada tempat untuk mereka lari dari (kemurkaan) Allah melainkan
(kembali bertaubat) kepada-Nya; kemudian Allah (memberi taufiq serta)
menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Sesungguhnya
Allah Dia lah Penerima taubat lagi Maha Mengasihani. (Maksud At-Taubah:
117-118)
Turut diturunkan ayat-ayat yang mencerita tentang sikap orang-orang munaIik dan
Arab Badwi yang meminta keuzuran agar tidak menyertai peperangan. Dalam ayat-ayat ini
terdapat teguran Allah kepada Rasul-Nya yang menerima alasan mereka Kamu akan temui
ayat-ayat ini dalam surah at-Taubah.
B) Pengajaran dan Pedoman
Terlebih dahulu kita akan memperkatakan tentang pensyariatan perang dalam Islam,
Iaktor-Iaktor dan kaedah-kaedah umumnya.
Rasul s.a.w. memulakan dakwah Baginda dengan seruan yang baik dan nasihat.
Baginda membacakan kitab Allah kepada kaumnya. Di samping berbicara dengan mereka
melalui hati dan akal, Baginda turut berbicara tentang perkara-perkara yang boleh
mencelikkan mata mereka terhadap kepercayaan keberhalaan, khuraIat, kesesatan dan
kejahilan mereka. Namun kaumnya membalas seruan lembutnya itu dengan halangan dan
ejekan. Kemudian dengan tuduhan yang direka-reka dan tindakan menyakiti (Baginda serta
orang Islam). Akhirnya dengan komplot untuk membunuh Baginda. Sehinggalah Allah
menyediakan satu tempat untuk dakwah Baginda yang membolehkan Baginda menetap
dengan aman dan tenang. Namun begitu, di penempatan barunya itu, Baginda berhadapan
pula dengan dua kekuatan yang menunggu-nunggu peluang untuk membinasakan Baginda:
a) Quraisy yang tidak lena tidur ekoran penghijrahan Nabi dan para sahabat Baginda ke
Madinah. Apatah lagi penduduknya telah beriman dengan dakwah Baginda. Lantaran itu
Baginda memperolehi kekuatan. Senario ini mengoyak-ngoyakkan lagi urat hempedu
Quraisy (menaikkan lagi kemarahan mereka).
b) Yahudi. Sejak awal Nabi s.a.w. menetap di Madinah, Baginda bersungguh-sungguh untuk
mengadakan hubungan damai dengan Yahudi. Namun Yahudi mempunyai perangai suka
www.mykonsis.org
67
berdengki, gemar melakukan tipu daya dan konspirasi. Oleh itu, belum sempat Nabi s.a.w.
stabil di Madinah dan memperolehi kepimpinan daripada Muhajirin dan Ansor, rasa dengki
dan marah pemimpin-pemimpin Yahudi telah terpancar terhadap kepimpinan Baginda.
Kerana Baginda telah menyaingi mereka dan menguasai sepenuhnya Madinah.
Sepanjang tempoh Rasul s.a.w. menetap di Makkah, ayat-ayat al-Quran turun kepada
Baginda memintanya agar bersabar terhadap kata-kata orang musyrik.
¸¸¸.¦´ρ ’ls !Β βθlθ1ƒ ¯Νδ¯¸>δ¦´ρ ¦¸>δ ξŠ¸Η- ∩⊇⊃∪
Dan bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka (yang
menentangmu), dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik.
(Al-Muzzammil: 10)
Setiap kali turun ayat-ayat yang menggesa agar Baginda bersabar terhadap tindakan
orang-orang musyrik yang menyakiti mereka, setiap kali itu juga orang musyrik
meningkatkan usaha menyakiti, melakukan tipu daya dan permusuhan terhadap orang Islam.
Pada ketika itu, orang Islam tidak berupaya untuk menyekat angkara mereka. Ini disebabkan
orang Islam ketika itu lemah dan bilangan mereka sedikit. Apabila kedudukan dan pengaruh
Nabi.s.a.w. telah stabil di Madinah dan orang Islam mempunyai kekuatan dan perlindungan,
mereka mula bersemuka dengan kekuatan dan permusuhan Quraisy. Mereka juga bersemuka
dengan hasad dengki dan siIat keji Yahudi yang berkemungkinan menceroboh mereka pada
bila-bila masa. Islam adalah agama yang realistik. Islam tidak memejamkan mata daripada
realiti dengan mengikut sangkaan waham atau nilai yang ideal di hadapan kaum yang tidak
beriman dan tidak menghormati' nilai tersebut. Islam mestilah berlindung di belakang
kekuatan dan bersedia untuk menghapuskan apa-apa pencerobohan. Islam juga terpaksa
bertindak menghapuskan kekuatan dan kemampuan batil. Tindakan ini perlu agar medan
dakwah terbuka dengan baik dan bebas. Ini membolehkan dakwah berdailog dengan akal,
membersihkan jiwa, memperbaiki keIasadan dan menegakkan panji-panji kebaikan yang
dijadikan petunjuk. Menara-menara api kebenaran akan menyinari jalan kepada sesiapa yang
mencari petunjuk, kebaikan dan panduan.
Oleh kerana semua Iaktor ini dan Iaktor lain, Allah telah mensyariatkan perang
kepada orang-orang mukmin pada tahun ke-2 hijrah, dengan menurunkan ayat-ayat berikut:
β¸Œ¦ _¸¸%#¸l šχθl.≈1`ƒ ¯Νγ‾Ρ!¸, ¦θϑ¸lL β¸|´ρ ´<¦ ’ls `Ο¸δ¸¸`.Ρ '¸ƒ¸‰1l ∩⊂_∪ _¸¸%!¦ ¦θ`>¸¸>¦ _¸Β
Ν¸δ¸¸≈ƒ¸Š ¸¸¯,-¸, ¸´_> ω¸| χ¦ ¦θlθ1ƒ !Ψš,´‘ ´<¦ Ÿω¯θl´ρ _·Š ¸<¦ ´_!Ζl¦ Ν·κ.-, ¸_-,¸, ¸Β¸´‰λ
_¸Β≡´θ. _´‹¸,´ρ ,≡´θl.´ρ ‰¸>≈.Β´ρ `¸Ÿé‹`ƒ !κ,¸· `Ν`™¦ ¸<¦ ¦¸,¸:Ÿé āχ´¸´.Ζ´Šl´ρ ´<¦ _Β …ν¸´.Ψƒ
āχ¸| ´<¦ ”¸θ1l “ƒ¸“s ∩⊆⊃∪ _¸¸%!¦ β¸| ¯Νγ≈Ψ>Β ’¸· ¸_¯‘¸¦ ¦θ`Β!·¦ οθl¯.l¦ ¦'θ.¦´,´ρ οθŸé“l¦
¦ρ`¸Β¦´ρ ¸∃ρ`¸-ϑl!¸, ¦¯θγΡ´ρ ¸_s ¸¸>Ζϑl¦ ¸<´ρ π,¸1≈s ¸‘θ`Β¸¦ ∩⊆⊇∪
Diizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) yang diperangi (oleh
golongan penceroboh), kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya; dan
sesungguhnya Allah Amat Berkuasa untuk menolong mereka (mencapai
kemenangan). laitu mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan
www.mykonsis.org
68
tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar, (mereka diusir) semata-mata
kerana mereka berkata: “Tuhan kami ialah Allah”. Dan kalaulah Allah tidak
mendorong sesetengah manusia menentang pencerobohan sesetengahnya
yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja
(kaum Nasrani), dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi), dan juga
masjid-masjid (orang Islam) yang sentiasa disebut nama Allah banyak-
banyak padanya dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang
menolong agama-Nya (agama Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi
Maha Kuasa. Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka
kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang
serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang
dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan (ingatlah) bagi
Allah jualah kesudahan segala urusan. (Al-Hajj: 39-41)
Ayat di atas merupakan ayat-ayat pertama yang diturunkan berkenaan peperangan
dan keizinan untuk terlibat dengannya. Eloklah kita meneliti sejenak, mengenali hikmah
keizinan untuk berperang, Iaedah dan objektiInya:
1) Pada permulaan ayat disebut, orang-orang mukmin diizinkan berperang. Perkara yang
sepatutnya diperhatikan; Allah menggunakan laIaz χθl.≈1`ƒ (mereka yang diperangi) untuk
orang-orang mukmin. Di antara kaedah bahasa Arab yang dimaklumi, apabila sesuatu hukum
dihubungkait dengan mana-mana kata terbitan, ia memberi erti kata dasar perkataan itu
menjadi 'illah (sebab) kepada hukum tersebut. Perkataan χθl.≈1`ƒ (mereka yang diperangi)
adalah kata terbitan daripada kata dasar ª''-'--'ا (perang). Maksudnya: Orang-orang
mukmin yang diizinkan berperang adalah golongan yang telah diperangi; iaitu golonganyang
telah ditindas, disiksa dan diisytiharkan perang ke atas mereka. Ini jelas menunjukkan 'illah
(sebab) keizinan kepada mereka untuk berperang iaiah kerana berlakunya penindasan ke atas
mereka sebelum ini. Dengan itu, perang tersebut berperanan menghapuskan pencerobohan
terhadap mereka. Ia juga sebagai menangani tindakan pihak lain dengan tindakan yang sama.
Ini sebagaimana Iirman Allah Taala:
`¸¯κ:l¦ `Π¦¸>'¦ ¸¸¯κ:l!¸, ¸Θ¦¸>'¦ ¸≈Β`¸>'¦´ρ '_!.¸· ¸_ϑ· “‰.s¦ ¯Ν>‹l. ¦ρ‰.s!· ¸«‹ls ¸≅:¸ϑ¸, !Β
“‰.s¦ ¯Ν>‹l. ... ∩⊇_⊆∪
Oleh itu sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu maka
balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang
dilakukannya kepada kamu... (Al-Baqarah: 194)
Juga Iirman-Nya:
¦τℜ“>´ρ ¸π∞¸¯Š™ π∞¸¯Š™ !γl.¸Β ... ∩⊆⊃∪
Dan (jika kamu hendak membalas maka) balasan sesuatu kejahatan ialah
kejahatan yang bersamaan dengannya... (As-Syura: 40)
2) Ayat ini juga mengandungi kenyataan bahawa orang Islam telah diperangi dan
dicerobohi secara zalim tanpa sebarang alasan yang wajar. Ini terkandung dalam Iirman
www.mykonsis.org
69
Allah; oleh kerana mereka dizalimi. Justeru itu, orang-orang mukmin di Makkah bukanlah
golongan yang zalim mahupun kejam. Mereka hanyalah golongan yang mempertahankan
aqidah. Mereka juga merupakan golongan yang menyeru kaum mereka untuk membebaskan
diri daripada sangkaan waham, khuraIat dan akhlak yang buruk.
3) Dalam ayat yang kedua pula terdapat keterangan berkenaan Iakta-Iakta berkaitan
penindasan yang berlaku dalam sejarah. Ia menyatakan orang-orang mukmin yang diizinkan
berperang ini telah diusir keluar daripada kampung halaman mereka. Tiada kezaliman yang
lebih dahsyat; daripada perbuatan mengusir manusia dari negara tumpah darahnya dan
perbuatan menghalau dari tanahnya.
4) Dalam ayat ini juga, terdapat penjelasan tentang sebab yang menjadi punca orang-
orang mukmin ini diusir dari kampung halaman mereka. Puncanya; pegangan mereka
berbeza dengan kaum mereka. Iaitu dalam soal anutan ajaran berhala dan penyembahan
tuhan-tuhan palsu. Mereka menyembah Allah yang Satu lagi Esa. Oleh itu, golongan
mukmin telah ditindas kerana soal aqidah. KaIir Quraisy tidak mahu mereka mempunyai
kebebasan dalam soal tersebut.
5) Selagi mana orang-orang mukmin tidak memiliki kebebasan beraqidah, selagi itulah
peperangan dibolehkan. Kerana peperangan disyariatkan untuk menjamin kebebasan aqidah
ini. Pada kebiasaannya, kebebasan dalam soal aqidah merupakan nilai hidup yang paling
dibanggakan oleh manusia.
6) Kemudian Allah menjelaskan Iaedah peperangan yang disyariatkan kepada orang
mukmin. la tidak terbatas kepada jaminan kebebasan beragama bagi kelompok mereka
sahaja, bahkan pengikut-pengikut agama Samawi yang lain, Yahudi dan Nasrani turut
mendapat Iaedah. Pada hari tersebut orang Islam berperang dengan golongan penyembah
berhala yang tidak mempunyai agama. Jika orang-orang mukmin kuat, mereka berupaya
melindungi tempat-tempat ibadat Yahudi dan Nasrani di samping melindungi masjid-masjid.
Mereka berperang agar golongan penyembah berhala dan atheis tidak berkuasa. Orang
mukmin berperang untuk menyekat golongan tersebut dari-pada memerangi agama-agama
Ilahi dan menutup tempat-tempat ibadat mereka. Perkara tersebut jelas dalam Iirman-Nya
dalam ayat ini: tempat pertapaan rahib-rahib-dinamakan juga biara, gereja-gereja Nasrani dan
rumah ibadat Yahudi.
Dengan itu, jelas peperangan dalam Islam bukan untuk memusnahkan agama-agama
Samawi mahupun meruntuhkan tempat-tempat ibadatnya. Bahkan untuk melindungi agama-
agama ini daripada penguasaan golongan atheis dan penyembah berhala, dan menghalang
mereka daripada memusnah dan menutup tempat-tempat ibadat.
7) Dalam ayat ketiga pula, terdapat keterangan berkenaan natijah yang diperolehi
daripada kemenangan orang-orang mukmin dalam peperangan yang disyariatkan ini.
Kemenangan orang-orang mukmin dalam perang tidak mengakibatkan bangsa-bangsa lain
dijajah, sumber alam mereka dikuasai, kekayaan negara mereka dirampas atau maruah
mereka dihina. Bahkan ia menatijahkan kemaslahatan kemanusiaan dan Iaedah komuniti-
komuniti manusia, iaitu:
a) Menyebarkan kerohanian yang tinggi dalam alam sejagat menerusi jalan ibadat.
(mereka mendirikan solat).
b) Menyebarkan keadilan aosial antarabangsa-bangsa menerusi jalan zakat. (mereka
mengeluarkan zakat).
c) Merealisasikan kerjasama demi kebaikan masyarakat, kemuliaan dan peningkatan
taraInya. (mereka menyuruh perkara kebaikan).
www.mykonsis.org
70
d) Bekerjasama membanteras kejahatan jenayah dan kerosakan. (mereka mencegah
kemungkaran).
Ini merupakan hasil kemenangan orang-orang mukmin dalam peperangan mereka
dengan musuh-musuh. Ia akan menegakkan negara Islam, yang bekerja demi meningkatkan
ketinggian rohani dan amalan saling bantu-membantu dalam masyarakat. Begitu juga,
kedudukan manusia ditingkatkan melalui jalan kebaikan di samping bekerja menghalang
keruntuhannya akibat jalan kejahatan. Apakah matlamat kemanusiaan yang lebih mulia
berbanding matlamat yang diletakkan dalam pensyariatan perang dalam Islam ini? Adakah
matlamat peperangan lain yang pernah diketahui oleh bangsa-bangsa dahulu mahupun
sekarang, yang menyamai matlamat ini? Sama ada dari segi Iaedahnya yang meliputi semua
manusia, mahupun pembinaan komuniti-komuniti masyarakatnya? Proses pembinaan
masyarakat ini dilaksanakan dengan langkah yang membawa kepada peningkatan dan
kemajuan kemanusiaan yang konstruktiI, tanpa berpatah kembali kepada era jahiliah yang
pertama. Era jahiliah yang pertama adalah zaman yang dipenuhi kebebasan tanpa batas,
terungkainya nilai-nilai akhlak, ketidakpercayaan kepada Tuhan (atheisme), peperangan dan
pertumpahan darah. Gejala ini telah berlaku dalam proses pembangunan yang dilakukan
dalam tamadun material Barat.
Apabila kita telah mengetahui objektiI dan matlamat Islam membenarkan
peperangan, kita. akan memahami erti sebenar kata-kata "perang di jalan Allah". Jihad
dijalan Allah adalah jihad untuk merealisasikan kebaikan, kesejahteraan, ketinggian dan
keadilan dalam masyarakat. Sabilillah bermaksud jalan menuju kepada Allah. Jalan menuju
kepada Allah tidak akan tercapai kecuali menerusi jalan kebaikan, kasih sayang serta
kerjasama dalam kebajikan dan taqwa. Bukan melalui kerjasama dalam perkara dosa dan
permusuhan.
Ini merupakan perbincangan ringkas berkenaan objektiI-objektiI pensyariatan perang
dalam Islam dan sebab-sebab sejarah mengapa peperangan diizinkan. Seterusnya, kita akan
membicarakan tentang pengajaran dan pedoman yang terkandung dalam pertempuran-
pertempuran awal Islam pada zaman Rasul s.a.w. Saya ingin membicarakan pengajaran
setiap pertempuran ini satu persatu. Namun masa adalah singkat. Pembicaraan sedemikan
akan mengambil ruang berpuluh-puluh halaman muka surat. Oleh itu, saya terpaksa
mengumpulkan semua pengajaran-pengajaran ini sekaligus. Bagi setiap pertempuran, saya
sebutkan lebih daripada satu pengajaran. Semoga saya dapat menghuraikan pengajaran-
pengajaran bagi setiap pertempuran secara terperinci dan satu persatu di kesempatan lain,
insya Allah. Moga-moga saya juga diberi kelapangan masa dan sembuh daripada penyakit.
1. Pertempuran pertama yang dibicarakan ialah Ghazwah Badar. Nabi s.a.w. telah keluar
untuk nienghalang kaIilah dagang Quraisy yang dalam perjalanan pulang ke Makkah dari
Syam. Namun kaIilah tersebut dapat menyelamatkan diri mereka. Dalam masa yang sama
tentera musyrik telah bertekad untuk berperang. Fakta pertempuran Badar telah kami
sebutkan sebelum ini. Usaha menyekat kaIilah dagang Quraisy ini bukan menunjukkan
keinginan untuk mengambil harta atau menyamun di jalan, sebagaimana yang didakwa oleh
para orientalis; pereka-cipta Iitnah. Bahkan usaha tersebut didorong oleh tujuan menuntut
ganti rugi daripada Quraisy. Tuntutan ini dibuat dengan cara mengambil harta dagangan
mereka sebagai bayaran "ganti bagi harta-harta Muhajirin yang telah dirampas oleh mereka.
Quraisy telah memaksa Muhajirin atau kebanyakan mereka meninggalkan rumah, tanah dan
harta mereka Sesiapa yang diketahui telah berhijrah dan tiada lagi di Makkah, rumahnya
akan dijual dan harta-hartanya dirampas. Undang-undang membalas tindakan pihak lain
dengan tindakan yang sama, telah diperakui dalam undang-undang antarabangsa hari ini.
Undang-undang ini mengharuskan perbuatan seumpama ini, sebagaimana yang berlaku
www.mykonsis.org
71
antara kita dengan Israel. Yang penting untuk kita beri perhatian, Ghazwah Badar ini telah
didahului oleh tujuh percubaan menghalang rombongan dagang Quraisy. Mereka yang
terlibat dalam percubaan-percubaan ini hanyalah di kalangan Muhajirin. Tiada seorangpun
Ansor yang dihantar dalam percubaan-percubaan tersebut. Ini kerana, sekiranya Muhajirin
menghalang kaIilah dagang Quraisy dan menguasainya, Muhajirin melakukannya dengan
hak yang diperakui oleh semua undang-undang; baik undang-undang Ilahi, mahupun
perundangan wadhie (ciptaan manusia). Kami nyatakan tujuh percubaan tersebut:
1. Pengutusan Hamzah pada awal bulan yang ke-7 selepas Hijrah.
2. Sariyyah ‘Ubaidah bin al-Harith pada awal bulan ke-8 selepas Hijrah.
3. Sariyyah Saad bin Abi Waqqas pada awal bulan ke-9 selepas Hijrah.
4. Ghazwah Waddan pada bulan ke-12 selepas Hijrah.
5. Ghazwah Buwat pada awal bulan ke-13 selepas Hijrah.
6. Ghazwah Badar al-Ula juga pada bulan 13 selepas Hijrah.
7. Ghazwah al-‘Asyirah pada awal bulan ke 16 selepas Hijrah.
Semua anggota sariyyah dan ghazwah ini terdiri daripada kaum Muhajirin sahaja.
Tiada seorang Ansor pun di kalangan mereka. Ini memperkuatkan huraian yang kami telah
katakan.
2. Kemenangan dalam pertempuran bukan bergantung dengan kuantiti atau kelengkapan
persenjataan sahaja, tetapi dicapai dengan kekuatan roh maknawi yang dimiiliki oleh tentera.
Tentera Islam dalam pertempuran-pertempuran ini mewakili aqidah yang suci, iman yang
menyala-nyala, kegembiraan untuk mati syahid, juga keinginan mendapat pahala dan syurga
Allah. Mereka juga mewakili kegembiraan kerana bebas merdeka daripada kesesatan,
perpecahan dan kerosakan. Sementara tentera orang musyrik pula mewakili aqidah yang
rosak, akhlak yang punah, ikatan sosial yang terlerai, tenggelam hanyut dalam kelazatan
dunia serta asobiyyah yang membuta tuli kepada adat resam yang lapuk, nenek moyang yang
lalu dan tuhan-tuhan yang palsu.
Lihatlah tindak-tanduk yang dilakukan oleh kedua-dua angkatan tentera tersebut
sebelum peperangan bermula. Sebelum peperangan bermula, orang musyrik berkeras untuk
berpengkalan selama tiga hari (di Badar). Tujuan mereka ialah untuk berpesta arak sambil
didendangkan nyanyian oleh penyanyi-penyanyi wanita dan diiringi pula dengan paluan
gendang serta menyalakan unggun-unggun api di persekitaran mereka. Semua ini dilakukan
agar bangsa Arab mendengar dan berasa gerun terhadap mereka. Mereka menyangka
tindakan tersebut sebagai cara untuk mencapai kemenangan. Sebaliknya, sebelum
peperangan bermula, orang Islam menghadapkan hati-hati mereka kepada Allah, memohon
daripada-Nya kemenangan, mengharap-harapkan mati syahid dan menghidu bau-bauan
syurga. Rasul s.a.w. menyungkur sujud dengan penuh rendah diri meminta Allah menolong
hamba-hamba-Nya yang beriman. Natijahnya golongan yang bertaqwa lagi khusyuk beroleh
kemenangan, manakala golongan yang leka dan berpoya-poya ditimpa kekalahan.
Sesiapa yang membandingkan bilangan tentera Islam dengan bilangan tentera
musyrik dalam setiap pertempuran, dia akan dapati bilangan tentera musyrik jauh lebih ramai
daripada tentera Islam. Meskipun begitu, kemenangan berpihak kepada orang Islam,
termasuklah pertempuran Uhud dan Hunain yang telah dimenangi oleh orang Islam. Jika
tidak kerana kesilapan yang dilakukan oleh tentera Islam dalam kedua-dua pertempuran dan
tindakan mereka melanggar arahan Rasulullah s.a.w., nescaya orang Islam tidak akan
menemui kekalahan langsung.
www.mykonsis.org
72
3. Kekuatan azam angkatan tentera, semangat untuk mengharungi pertempuran dan
kegembiraan untuk bertemu musuh merupakan Iaktor-Iaktor yang mendorong panglima
perang melaksanakan perancangannya. Faktor ini juga meyakinkannya untuk mencapai
kejayaan dan kemenangan. Fenomena ini berlaku sebagaimana dalam pertempuran Badar.
4. Seorang panglima tentera tidak sepatutnya memaksa tenteranya untuk berperang atau
mengharungi medan-medan pertempuran, sekiranya mereka tidak berminat dan tidak
bersemangat untuk berperang. Dia tidak bertindak sedemikian sehinggalah dia benar-benar
pasti tentang kerelaan dan semangat mereka. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh
Rasulullah s.a.w. Baginda telah meminta pandangan sahabat-sahabatnya sebelum memasuki
kancah pertempuran.
5. Sikap waspada tentera bawahan terhadap keselamatan nyawa pemimpin mereka
merupakan tindakan yang diputuskan oleh keinginan untuk mencapai kejayaan dalam
pertempuran dan dakwah. Seseorang pemimpin perlu menerima keputusan itu kerana
hidupnya bererti hidupnya dakwah. Kehilangan nyawanya pula bererti kekalahan dalam
pertempuran.
Kita dapat lihat dalam pertempuran Badar, bagaimana Rasul s.a.w. menerima dengan
rela hati khemah ditegakkan khas untuk Baginda. Kita juga dapat lihat dalam pertempuran
lain: Uhud dan Hunain, bagaimana orang-orang mukmin dan mukminat yang jujur dengan
keimanannya melingkungi dan melindungi Rasul mereka daripada panahan musuh. Sehingga
mereka menjadikan diri mereka sebagai perisai. Baginda s.a.w. tidak pernah melarang
tindakan mereka padahal Baginda seorang yang berani dan mendapat sokongan Allah.
Bahkan Baginda telah memuji para sahabat yang mempertahankannya. Baginda memuji
keberanian dan mendoakan Nasibah, Ummu 'Umarah kerana melindunginya. Baginda berdoa
agar beliau, suami dan anak-anaknya menjadi teman Baginda di syurga kelak.
6. Allah Tabarak wa Taala menghantar tentera-tentera-Nya mengelilingi hamba-hamba-
Nya yang beriman lagi jujur dalam pertempuran-pertempuran mereka. Dia menurunkan para
malaikat pada hari peperangan Badar dan menghantar angin kencang pada hari peperangan
Ahzab.
Selagimana orang-orang mukmin berperang dijalan-Nya, Allah tidak akan meninggalkan
mereka sendirian lantaran Dia telah berIirman:
šχl´´ρ !ˆ1> !Ψ‹ls ¸`.Σ _,¸Ζ¸Βσϑl¦ ∩⊆∠∪
Dan sememangnya menjadi tanggungjawab Kami menolong orang-orang
yang beriman. (Ar-Rom: 47)
āχ¸| ´<¦ _¸·≡‰`ƒ ¸_s _¸¸%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´,
Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. (Al-Hajj: 38)
Antara peribadi pendakwah.yang jujur ialah diaberharap agar musuh-musuhnya
mendapat hidayah. "Dia juga membuka ruang kepada mereka (untuk beriman), dengan
harapan moga-moga Allah mencampakkan petunjuk ke dalam hati mereka. Oleh itu kita
dapat memahami rahsia mengapa Rasul s.a.w. cenderung untuk mengambil bayaran tebusan
bagi tawanan perang Badar. Baginda berharap agar Allah akan memberi petunjuk kepada
mereka. Baginda juga berharap zuriat selepas mereka akan menyembah Allah dan berdakwah
kepada-Nya. Al-Quran al-Karim menegur tindakan Rasul s.a.w. tersebut kerana terdapat
kemaslahatan lain bagi Islam ketika itu. Iaitu untuk menggerunkan musuh-musuh Allah dan
www.mykonsis.org
73
membanteras ketua-ketua penganjur Iitnah dan kesesatan. Sekiranya tawanan-tawanan
perang Badar dibunuh, nescaya penentangan Quraisy akan lemah. Kerana pemimpin-
pemimpin mereka serta golongan yang mengapi-apikan Iitnah untuk menentang orang Islam
telah dihapuskan.
Rahsia lain Rasul s.a.w. menerima bayaran tebusan ialah; al-‘Abbas, bapa saudara
Rasul s.a.w. turut menjadi tawanan perang Badar. Al-‘Abbas mempunyai beberapa jasa
membantu Rasul s.a.w. sebelum beliau mengumumkan keislamannya. Beliau telah hadir
bersama Baginda dalam peristiwa Baiah Aqabah Kedua yang berlangsung secara rahsia. Dia
juga melaporkan kepada Rasul setiap pergerakan Quraisy. Bagi saya, perkara ini
menunjukkan beliau merupakan seorang orang Islam yang menyembunyikan keislamannya.
Bagaimana Rasul boleh membunuhnya sedangkan inilah kedudukan beliau bersama
Baginda? Jika al-‘Abbas seorang Islam dan Rasul s.a.w. menjatuhkan hukuman bunuh ke
atasnya, Baginda melanggar syariat yang mengharamkan pembunuhan seorang muslim.
Sekiranya beliau seorang musyrik, syariat Islam tidak membezakan antara kaum kerabat
mahupun orang asing. Syariat bersikap tegas dan memusuhi sesiapa saja yang memerangi
Allah dan Rasul-Nya. Orang musyrik dan munaIik pula akan merebut peluang ini untuk
mengheboh-hebohkan diskriminasi ini. Mereka juga akan menggunakan peluang ini untuk
melemahkan kepercayaan terhadap keadilan dan kebersihan Baginda daripada pengaruh
hawa naIsu dalam segala tindak tanduknya. Perkara ini tidak membawa apa-apa
kemaslahatan kepada dakwah.
8. Melanggar arahan pemimpin yang tegas dan jauh pandangannya akan membawa
kepada kerugian dalam pertempuran. Ini terjadi dalam Ghazwah Uhud. Jika para pemanah
yang ditempatkan oleh Rasulullah s.a.w. di belakang tentera Baginda tetap tidak berganjak
dari tempat mereka sebagaimana yang diarahkan, nescaya tentera musyrik tidak dapat
mengepung tentera Islam.Tentera musyrik juga tidak akan berjaya menukar kekalahan
mereka pada permulaan pertempuran kepada kemenangan. Demikianlah kesan melanggar
perintah pemimpin. Ia boleh melenyapkan peluang dan memberi kemenangan kepada musuh.
Allah telah memberi amaran azab kepada orang-orang mukmin sekiranya mereka melanggar
perintah Rasul mereka. Dia berIirman:
¸‘‹`>´Šl· _¸¸%!¦ βθ±¸l!ƒ† _s .¸ν¸¸¯∆¦ β¦ ¯Ν·κ´,Š¸.. π´Ζ.¸· ρ¦ ¯Ν·κ´,¸¸.`ƒ ´,¦‹s 'ΟŠ¸l¦ ∩∉⊂∪
Beringat serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala bencana, atau ditimpa azab
seksa yang tidak ferperi sakitnya. (An-Nur: 63)
9. Tamak kepada harta rampasan perang dan Iain-lain habuan kebendaan akan
membawa kepada kegagalan seterusnya kekalahan. Ini berlaku dalam pertempuran Uhud,
iaitu apabila para pemanah meninggalkan pos-pos mereka lantaran tamak untuk merebut
harta rampasan perang. Situasi begini juga terjadi dalam pertempuran Hunain apabila orang
Islam telah menang pada permulaannya. Sebahagian mereka merasa tamak kepada harta
rampasan perang, lalu berhenti daripada mengejar musuh yang berundur. Akibatnya musuh
kembali menyerang orang Islam dan mereka tewas. Jika bukan kerana sokongan Allah dan
keteguhan Rasul s.a.w. bersama tentera mukmin yang jujur di sekelilingnya untuk tetap
bertahan, nescaya kekalahan tersebut tidak akan bertukar kepada kemenangan besar
sebagaimana yang berlaku.
Demikian juga sikap tamak para pendakwah terhadap habuan dunia dan tindakan
mereka menghimpun harta, rumah dan tanah. Sikap ini akan menjejaskan dakwah dan
memberi kesan negatiI kepada jiwa manusia. Ia menyebabkan orang ramai meragui kejujuran
pendakwah terhadap apa yang diserunya. Ia juga akan mendorong manusia menuduhnya
www.mykonsis.org
74
melakukan dakwah bukan kerana keredhaan Allah 'Azza wa Jalla. Bahkan demi mengumpul
puing-puing habuan dunia dengan memper-gunakan nama agama dan pengislahan. Anggapan
sedemikian merupakan halangan orang ramai untuk menerima agama Allah. Anggapan ini
juga memburukkan imej sesiapa sahaja yang menyeru kepada pengislahan sekalipun dia jujur
dan ikhlas.
10. Dalam peperangan Uhud keteguhan Nasibah, Ummu ‘Ammarah bersama suami dan
anak-anaknya untuk terus tetap berdiri mengelilingi Rasulullah s.a.w. ketika pertahanan
tentera Islam bolos, menjadi salah satu bukti penglibatan besar wanita Islam dalam
perjuangan dakwah Islam. Ia juga menjadi bukti terhadap keperluan kita pada hari ini kepada
wanita Islam yang memikul bebanan dakwah kepada Allah. Wanita Islam berperanan untuk
berdakwah kepada Allah di tengah kelompok pemudi, isteri dan ibu. Mereka juga berperanan
mengasuh anak-anak untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, berpegang dengan Islam dan
ajarannya, juga bekerja untuk kebaikan dan kemurnian masyarakat.
Selagi mana medan dakwah tidak disertai oleh pendakwah di kalangan pemudi Islam
atau bilangan mereka tidak men-cukupi, selagi itulah dakwah akan terus melangkah pendek
dan gerakan islah akan terus tempang. Situasi ini akan berterusan sehinggalah separuh umat
ini (golongan wanita) mendengar dakwah kebaikan. Seterusnya, sanubari dan hati-hati
mereka tersedar untuk mencintai kebajikan, tampil maju untuk agama dan segera berpegang
dengan ikatannya yang kukuh.
11. Kecederaan Rasulullah s.a.w. dalam peperangan Uhud merupakan peransang kepada
para pendakwah agar bersabar menghadapi segala cabaran yang menimpa mereka dijalan
Allah. Sama ada berbentuk kesakitan tubuh badan, sekatan kebebasan dengan dipenjara
mahupun ditangkap ataupun dihukum mati mahupun dibunuh. Allah Taala telah berIirman
dalam kitab-Nya yang mulia:
Οl¦ ∩⊇∪ ¸¸.>¦ '_!Ζl¦ β¦ ¦θ´´¸.`ƒ β¦ ¦θlθ1ƒ !ΨΒ¦´, ¯Νδ´ρ Ÿω βθ`Ζ.±`ƒ ∩⊄∪ ‰1l´ρ !Ζ.· _¸¸%!¦
_¸Β ¯Ν¸γ¸l¯,· ´_ϑl-´‹l· ´<¦ š_¸¸%!¦ ¦θ·‰. ´_ϑl-´‹l´ρ _,¸,¸‹≈>l¦ ∩⊂∪

Alif, Laam, Miim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan
dibiarkan dengan hanya berkata: "Kami beriman", sedang mereka tidak diuji
(dengan sesuatu cubaan)? Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji
orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka (dengan ujian yang
demikian), nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang
sebenar-benar-nya beriman, dan nyata pula apa yang diketahui-Nya tentang
orang-orang yang berdusta. (Al-Ankabut: 1-3)
12. Perbuatan orang musyrik mengkelar mayat tenteraIslam dalam peperangan Uhud,
khususnya Hamzah, bapa saudara Rasul s.a.w., merupakan bukti jelas bahawa musuh Islam
tidak berperikemanusiaan dan tidak berhati peruti. Mengkelar si mati bukanlah menyakitinya
sebagaimana kambing yang disembelih tidak merasa sakit kulitnya disiat. Namun ia menjadi
bukti kebencian yang bersarang di jiwa mereka. Perasaan benci ini terserlah melalui
perbuatan-perbuatan ganas sebegini. Tindakan kejam ini menyakiti perasaan manusia yang
hidup dan berperikemanusiaan.
Sebagaimana tindakan orang musyrik terhadap mayat tentera Islam pada peperangan
Uhud, demikianlah juga kita dapat melihat perlakuan Yahudi terhadap mayat orang Islam
www.mykonsis.org
75
yang terbunuh dalam pertempuran Palestin. Tindakan kejam kedua-dua golongan ini terbit
daripada sumber yang satu, iaitu jiwa mereka yang tidak beriman dengan Allah dan hari
akhirat. Itulah tanda kebencian mereka terhadap orang-orang beriman kepada Allah, Rasul-
rasul-Nya dan hari Akhirat dengan iman yang benar lagi jujur.
13. Tindakan Rasul s.a.w. menerima cadangan al-Hubab bin al-Munzir agar berpindah
dari tempat pertempuran yang dipilih Baginda pada peperangan Badar, begitu juga ketika
peperangan Khaibar, meruntuhkan rasa bongkak golongan diktator yang menguasai rakyat
tanpa kemahuan dan kerelaan mereka.Golongan ini mendakwa diri mereka bijaksana dan
berpandangan jauh. Ini mendorong mereka memperlekehkan kemahuan rakyat. Mereka juga
mengenepikan cadangan para intelek, bijak pandai dan tokoh pemikir. Padahal Rasulullah
s.a.w. (yang Allah tahu mempunyai siIat-siIat paling kamil yang melayakkan Baginda
membawa risalah paling akhir dan paling sempurna) menerima pandangan para sahabatnya
yang pakar dalam hal ehwal ketenteraan dan bentuk bumi yang diperlukan dalam
pertempuran. Baginda tidak berkata: "Aku Rasulullah. Padaku, cukup apa yang aku suruh
atau apa yang aku larang. Aku tak perlu kepada yang lain." Bahkan, Baginda menerima
cadangan dan buah Iikiran mereka dalam urusan yang wahyu tidak diturunkan kepada
Baginda. Bagaimana pula dengan kebanyakan penguasa yang kita lihat mereka tidak
mempunyai apa-apa kelebihan akal, ilmu atau pengalaman berbanding orang ramai? Bahkan
kelebihan mereka terletak kepada cengkaman mereka ke atas jentera pemerintahan setelah
dia berpeluang menguasainya. Apatah lagi dengan golongan yang mempunyai pengetahuan,
ilmu dan pengalaman yang lebih rendah daripada kebanyakan rakyat di bawah pemerintahan
mereka? Tidakkah menjadi kewajipan mereka meminta pandangan para bijak pandai,
menerima nasihat para penasihat dan mengambil kepintaran mereka yang berpengalaman?!
Peristiwa-peristiwa sejarah yang dekat mahupun yang lampau, menunjukkan kepada
kita bahawa kesombongan diktator telah membinasakan mereka dan umat. Dia
menghumbankan umat ke jurang yang dalam dan sukar untuk didaki kembali melainkan
selepas puluhan atau ratusan tahun. Oleh itu, tindakan Rasul s.a.w. menerima pandangan al-
Hubab dalam peperangan Badar dan Khaibar menjadi contoh teladan kepada setiap
pemerintah yang ikhlas, setiap panglima yang bijak dan setiap pendakwah yang jujur.
Antara slogan pemerintahan dalam Islam yang paling tertonjol ialah konsep syura.
¯Νδ`¸Β¦´ρ “´‘θ: ¯Ν'η´Ζ¸,
Dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat (bersyura) sesama
mereka. (As-Syura: 38).
Manakala siIat paling terserlah bagi pemerintah Islam yang terbilang dalam sejarah; dia
meminta pandangan orang lain dan tidak bersikap kuku besi. Dia bertukar-tukar pandangan
dengan pakar-pakar yang berkecimpung secara khusus dalam setiap isu yang
dikendalikannya.
¯Νδ¯‘¸ρ!:´ρ ’¸· ¸¸¯∆¸¦
Dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan
hal-Hal keduniaan) itu. (Ali Imran: 159)
¦θl↔`.· Ÿ≅δ¦ ¸¸´¸%!¦ β¸| `Ο.Ψ´ Ÿω βθΗ¹-. ∩⊆⊂∪
www.mykonsis.org
76
Oleh itu bertanyalah kamu (wahai golongan musyrik) kepada orang-orang
yang berpengetahuan agama jika: kamu tidak mengetahai. (An-Nahl: 43 &
Al~Anbiya: 7)
14. Posisi Baginda berada di barisan hadapan dalam setiap pertempuran dan penglibatan
Baginda dalam kancah peperangan bersama tentera Islam (kecuali dalam peperangan yang
dicadangkan oleh para sahabat Baginda untuk tidak berbuat demikian), menjadi dalil bahawa
jawatan kepimpinan hanya disandang oleh seorang yang berani dan tetap teguh pendiriannya.
Mereka yang pengecut dan lemah tidak layak memimpin rakyat, menerajui tentera, atau
untuk mengepalai gerakan-gerakan pengislahan dan dakwah kebaikan. Keberanian pemimpin
dan pendakwah yang dilihat menerusi tindak tanduk dan gerak kerja beliau akan menaikkan
semangat dan motivasi tentera juga penyokongnya. Ia lebih ampuh berbanding 1,000 pidato
bersemangat yang disampaikan di khalayak ramai. Menjadi kebiasaan tentera bawahan dan
para penyokong untuk mengambil bekalan kekuatan daripada keutuhan panglima dan
pemimpin mereka. Sekiranya semasa berlaku pertembungan pemimpin bersikap pengecut
dan lemah di saat-saat genting, beliau akan merosakkan perjuangan. Sedangkan beliau yang
mengangkat panji-panjinya. Sikap beliau tersebut benar-benar merosakkan perjuangan.
15. Tentera bawahan dan penyokong dakwah tidak boleh melanggar arahan pemimpin
yang tegas lagi berpandangan jauh dalam sesuatu perkara yang diputuskan oleh beliau.
Setelah mereka bertukar-tukar pendapat dan mengemukakan pandangan kepadanya,
pemimpin yang memikul tanggungjawab paling besar seperti ini patut diberi kepercayaan.
Sekiranya selepas perbincangan tersebut, beliau memutuskan sesuatu perkara, mereka
mestilah mentaatinya. Ini sebagaimana yang berlaku kepada Rasulullah s.a. w. semasa
perdamaian al-Hudaibiyah. Rasul s.a.w. telah memilih syarat-syarat perdamaian. Tenyata
syarat-syarat ini membawa kemaslahatan kepada dakwah. Perdamaian itu merupakan
kemenangan politik kepada Baginda. Bilangan orang yang baru beriman dalam tempoh dua
tahun selepas perdamaian itu meningkat berkali-kali ganda berbanding bilangan mereka yang
memeluk Islam sebelumnya. Kejayaan ini tercapai sedangkan para sahabat merasa sukar
untuk menerima sesetengah syarat perdamaian tersebut. Hinggakan sebahagian mereka telah
terkeluar daripada adab sopan santun yang sepatutnya dijaga ketika berurusan dengan Rasul
atau pemimpinnya. Fenomena yang sama terjadi kepada Abu Bakar semasa kes-kes murtad
mula timbul (di kalangan kabilah-kabilah Arab). Semua sahabat berpandangan agar tidak
keluar memerangi golongan murtad itu. Sebaliknya Abu Bakar berpandangan mereka perlu
memerangi golongan tersebut. Apabila beliau memutuskan demikian, mereka mentaatinya.
Mereka bertungkus lumus berperang. Ternyata keputusan yang diambil oleh Abu Bakar
untuk memerangi golongan murtad tersebut, itulah yang memperkukuhkan Islam di
semenanjung tanah Arab. Ia juga membolehkan orang-orang mukmin menjelajah serata
ceruk bumi selaku pembuka negara, pembawa petunjuk dan pemberi pedoman.
16. Di antara pemintaan Rasul s.a.w. kepada Nu’aim bin Mas’ud dalam Ghazwah Ahzab
ialah agar dia memecahkan kerjasama antara tentera bersekutu sedaya upayanya. Permintaan
ini menjadi dalil bahawa melakukan tipu daya dalam memerangi musuh adalah diakui syara',
sekiranya tipu daya tersebut boleh membawa kemenangan. Setiap cara yang membawa
kemenangan (dalam perang) dan mengurangkan pertumpahan darah adalah diterima dari
perspektiI Islam, kecuali belot dan khianat. Permintaan ini merupakan kebijaksanaan politik
dan strategi ketenteraan Rasul s.a.w. Ia tidak menaIikan prinsip-prinsip akhlak Islam.
Maslahat mengurangkan bilangan mangsa perang merupakan maslahat kemanusiaan.
Maslahat mengalahkan kejahatan, kekuIuran dan Iitnah juga merupakan maslahat
kemanusiaan dan maslahat akhlak. Oleh itu, menggunakan tipu daya dalam pertempuran
selaras dengan akhlak kemanusiaan yang melihat peperangan sebagai satu kejahatan yang
besar. Sekiranya keadaan darurat menuntut berlakunya peperangan, menjadi kewajipan untuk
www.mykonsis.org
77
menamatkannya dengan apa cara sekalipun. Ini kerana perkara darurat dilakukan sekadarnya
sahaja. Allah mensyariatkan peperangan hanya untuk memelihara agama, umat atau bumi.
Oleh itu, melakukan tipu daya yang membawa kepada kekalahan musuh merupakan satu
usaha mempercepat-kan kemenangan hak. Oleh itu, diriwayatkan daripada Rasul s.a.w.
dalam Ghazwah Ahzab, Baginda bersabda kepada Nu'aim bin Mas'ud:
ªَ =ْ-ُ = ُ بْ¸َ ='ا
"Perang adalah tipu daya."
Ini merupakan prinsip yang diterima pakai dalam semua syariat dan undang-undang.
17. Rasulullah s.a.w. menerima cadangan Salman untuk menggali parit sedangkan teknik
ini tidak pernah diketahui oleh bangsa Arab sebelum itu, menjadi dalil bahawa Islam tidak
menyekat untuk menggunakan pengalaman bangsa-bangsa lain yang memberi Iaedah kepada
umat dan manIaat kepada masyarakat. Tidak ragu-ragu lagi, penggalian parit memberi Iaedah
besar kepada usaha mempertahankan Madinah daripada bahaya tentera bersekutu Quraisy.
Tindakan Rasulullah s.a.w. menerima cadangan ini juga menjadi bukti sikap Ileksibel dan
kesediaan Baginda s.a.w. untuk menerima perkara-perkara baik yang terdapat di kalangan
bangsa-bangsa lain. Rasul s.a.w. telah bersikap demikian lebih daripada sekali. Ketika
Baginda ingin mengutuskan suratnya kepada para raja, gabenor dan pemimpin negara,
Baginda diberitahu: Menjadi kebiasaan raja-raja tidak menerima apa-apa surat kecuali surat
yang dicop dengan nama pengutusnya. Dengan itu, Baginda terus memerintahkan agar
diukirkan untuk Baginda satu cincin yang bertulis: Muhammad Rasulullah. Sejak itu,
Baginda mengecop surat-suratnya dengan cincin tersebut. Selepas pembukaan Makkah,
apabila rombongan daripada seluruh pelusuk tanah Arab datang menemui Baginda
menyatakan keislaman mereka, Baginda diberitahu: Wahai Rasulullah, menjadi kebiasaan
raja-raja dan pemimpin-pemimpin menyambut kedatangan mana-mana rombongan dengan
pakaian yang cantik dan mahal. Oleh itu, Rasulullah s.a.w. memerintahkan agar dibelikan
untuk Baginda sehelai pakaian baru yang bermutu. Dikatakan harga pakaian itu sampai
kepada 400 dirham. Ada pula yang mengatakan ia berharga 400 ekor unta. Baginda
kemudiannya menyambut rombongan yang datang dengan memakai pakaian tersebut. Inilah
tingkah laku Rasul yang diutuskan dengan agama paling akhir dan kekal sehingga ke akhir
zaman. Menjadi kemaslahatan kepada para pengikut Baginda pada setiap zaman dan semua
keadaan untuk mengambil apa-apa yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain.
Mereka, perlu mengambil apa-apa yang berIaedah dan tidak bercanggah dengan hukum
hakam serta kaedah umum syariat mereka daripada bangsa-bangsa lain. Keengganan untuk
berbuat demikian adalah kebekuan yang tidak diterima oleh tabiat Islam. Dalam
perlembagaannya yang kekal (al-Quran) dinyatakan:
¸¸:,· ¸Š!,¸s ∩⊇∠∪ _¸¸%!¦ βθ`-¸ϑ.`.„ Α¯θ1l¦ βθ`-¸,−.´‹· …«´Ζ.>¦
Oleh itu gembirakanlah hamba-hamba-Ku. Yang berusaha mendengar
perkataan-perkataan yang sampai kepadanya lalu mereka memilih dan
menurut akan yang sebaik-baiknya (pada segi hukum agama).(Az-Zumar: 17-
18)
Sikap beku ini juga tidak dapat diterima oleh tabiat Rasulnya. Kita telah lihat contoh-
contoh berkenaan perkara baik yang diambil Baginda daripada bangsa-bangsa lain. Baginda
jugalah yang bersabda:

www.mykonsis.org
78
'ه-=و ¸-' '+---', ¸-,-'ا ª''- ª-´='ا
“Hikmah itu barang yang hilang daripada orang mukmin. Dia menuntutnya
di mana sahaja dia temui”
6

Pada zaman mutakhir ini, khususnya selepas zaman kebangkitan Eropah, orang Islam
ditimpa keruntuhan. Orang Islam lupa terhadap prinsip Islam yang agung ini. Mereka juga
menentang setiap pengislahan yang dicedok daripada orang lain sedangkan mereka amat
memerlukannya. Mereka mundur ketika mana orang lain semakin maju.
¸<´ρ π,¸1≈s ¸‘θ`Β¸¦ ∩⊆⊇∪
Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. (Al-Hajj: 41)
18. Berdasarkan pesanan Rasulullah s.a.w. kepada angkatan tentera Islam dalam
Ghazwah Muktah, kamu dapat perhatikan nilai belas kemanusiaan yang terdapat dalam
peperangan Islam. Islam tidak membunuh sesiapa yang tidak berperang mahupun
merosakkan apa yang ditemui dalam perjalanannya kecuali kerana dharurat yang amat
sangat. Selepas kematian Baginda, para sahabat dan orang Islam pada pelbagai zaman
mematuhi pesanan-pesanan ini. Peperangan mereka merupakan peperangan yang paling
bersiIat belas kasihan yang pernah diketahui sejarah. Orang Islam semasa berperang lebih
lembut akhlaknya dan lebih bersikap belas kasih berbanding umat-umat lain semasa mereka
tidak berperang. Sejarah telah mencatatkan lembaran-lembaran putih untuk orang Islam
berkenaan perkara ini. Sebaliknya, ia mencatatkan halaman-halaman hitam untuk umat-umat
lain. Bahkan sejarah masih terus mencatat Ienomena tersebut hingga ke hari ini. Siapakah di
kalangan kita yang tidak tahu tentang keganasan yang digunakan oleh tentera Salib untuk
membuka Baitul Maqdis? Atau tidak tahu tentang sikap perikemanusiaan yang dilakukan
oleh Solahuddin terhadap tentera Eropah, apabila beliau mengambil kembali Baitul Maqdis?!
Siapakah di kalangan kita yang melupai keganasan panglima-panglima dan tentera-tentera
Salib ketika mereka menguasai ibu-ibu kota Islam seperti Tarabulus, al-Maarrah dan Iain-lain
lagi? Atau melupai sikap belas rahmat panglima-panglima dan tentera-tentera Islam ketika
mereka mengambil kembali kota-kota tersebut daripada genggaman penjajah dan
perampasnya?
Kita pada hari ini, hidup dalam era sikap bermuka-muka Eropah. Mereka mendakwa
bertamadun, berperikemanusiaan dan cintakan kebaikan untuk bangsa-bangsa, sedangkan
mereka merosakkan negara-negara serta menumpahkan darah orang tua, wanita dan kanak-
kanak yang tidak bersenjata. (Amat dukacita), kita hidup pada zaman tertegaknya negara
Israel di atas bumi Palestin yang dirampas. Dunia mengetahui kedahsyatan perangai primitiI
dan ganas Yahudi di Dir Yasin, Qubayyah, HaiIa, YaIa, ‘Akka, SoIad dan lain-lain lagi
bandar mahupun kampung. Namun begitu, Yahudi mendabik dada kononnya mereka
mendokong kemanusiaan. Padahal mereka melakukan sebaliknya. Sedangkan kita bekerja
untuk kemanusiaan, bukan sekadar ucapan manis di bibir. Ini kerana kita merupakan bangsa
yang jiwanya (benar-benar) menjunjung seindah-indah prinsip akhlak, baik semasa aman
mahupun perang. Kita melaksanakan prinsip-prinsip ini dengan jiwa yang ceria lagi tenang.
Sementara jiwa Yahudi pula kosong daripada prinsip-prinsip ini. Mereka hanya sekadar
mencanangkannya untuk bermuka-muka dan melekakan orang lain. Kita juga merupakan
bangsa yang beriman dengan Allah yang Maha Gagah lagi Maha Pengasihani. Kekuatan kita
hanyalah melalui sikap belas rahmat. Sedangkan mereka (Yahudi) berpandangan, salah satu
cara bermuka-muka ialah dengan mengingkari perbuatan kita yang menyiIatkan Allah

6
Lihat Kitab “KasyIul al-KhaIa” karangan al-‘Ajluni berkenaan riwayat-riwayat hadis ini.
www.mykonsis.org
79
dengan siIat kuat dan keras. Mereka mendakwa bahawa mereka menyiIatkan-Nya dengan
siIat kasih sayang dan belas simpati. Padahal hubungan mereka dengan bangsa-bangsa lain
tidak menunjukkan tanda-tanda kasih sayang dan belas simpati (yang digembar-gemburkan)
tersebut. Begitu juga peperangan mereka dengan orang Islam dan penganut agama mereka
sendiri yang bermusuh dengan mereka. Kita merupakan bangsa yang tidak berperang kecuali
untuk kebaikan kemanusiaan. Kita juga merupakan manusia yang paling berjasa kepada
kemanusiaan. Sementara mereka hanya berperang untuk menyerang, merampas, menguasai
dan menjajah. Mereka adalah manusia yang paling memusuhi kemanusiaan.
Kita berperang dengan mereka pada hari ini untuk mempertahankan tanah, hak dan
kemuliaan. Tiada gunanya kita mendendangkan prinsip-prinsip kita kepada kaum yang tidak
memahami prinsip belas kasihan, akhlak mulia dan perikemanusiaan. Bahkan kita wajib
meneruskan perjuangan kita menentang mereka, dengan berpegang kepada prinsip-prinsip
(akhlak) yang dianjurkan oleh Rasul dan syariat kita. Sehinggalah Allah mejatuhkan
hukumannya antara kita dan mereka. Dialah sebaik-baik hakim.
19. Sekiranya tentera tidak mempunyai semangat, iman dan kejujuran yang seia sekata.
Bahkan ada segolongan yang berjiwa kalah sebelum berjuang, mengejar upah dan cuai, ia
tidak dapat menjamin kemenangan ke atas musuhnya. Ini sebagaimana yang berlaku dalam
Ghazwah Hunain. Demikian juga perihal dakwah. Ia tidak boleh bergantung harap kepada
ramainya pihak yang bertepuk tangan untuknya. Bahkan perlu bergantung kepada bilangan
orang-orang yang beriman dengannya dan sanggup berkorban di jalannya.
20. Pengajaran lain yang dapat kita ambil daripada Sirah Rasul s.a.w. tentang peperangan
Baginda ialah pendirian Baginda terhadap Yahudi. Begitu juga pendirian mereka terhadap
Baginda dan dakwahnya. Sejak Rasul s.a.w. mula menetap di Madinah, Baginda cukup
prihatin terhadap mereka. Baginda mengadakan hubungan damai dengan mereka, memberi
jaminan terhadap agama dan harta mereka serta mengadakan perjanjian bertulis dengan
mereka. Namun mereka kaum yang khianat. Tak lama kemudian, mereka melakukan
komplot untuk membunuh Baginda. Komplot ini menjadi sebab kepada Ghazwah Bani
Nadhir. Selanjutnya mereka membatalkan perjanjian ketika saat-saat paling kritikal semasa
Ghazwah Ahzab. Tindakan mereka ini pula menjadi sebab kepada Ghazwah Bani Quraizoh.
Kemudian, mereka berhimpun pula dari segenap rantau, mempersiapkan senjata dan
merancang konspirasi. Mereka berkumpul untuk menghapuskan Madinah dan orang-orang
mukmin di kota itu secara khianat dan keji. Usaha ini telah menjadi sebab kepada Ghazwah
Khaibar. Mereka merupakan kaum yang tiada guna berbuat baik , tidak boleh dipercayai
janjinya dan tidak setia kepada perjanjian. Adakah Nabi perlu membiarkan tindakan mereka?
Adakah Baginda perlu menanggung risiko komplot jahat, pengkhianatan dan pelanggaran
janji mereka? Adakah Baginda dan sahabat-sahabatnya sentiasa perlu hidup dalam suasana
bimbang dan waspada menunggu Iitnah dan konspirasi (mereka)? Dengan ketegasan Nabi
terhadap Yahudi, Baginda telah menjamin keamanan sempadan negara barunya. Penyebaran
dakwahnya ke seluruh semenanjung tanah Arab dan ke serata pelusuk dunia juga dapat
dijayakan. Hanya Yahudi, orang yang taksub dan imperialis yang mencela tindakan tegas
Baginda terhadap mereka. Saksikanlah sejarah kehidupan Yahudi selepas zaman Rasulullah
s.a.w.. Tidakkah semua sejarah mereka merupakan konspirasi, komplot jahat, kerosakan dan
pengkhianatan? Seterusnya lihatlah perjalanan kehidupan mereka pada zaman moden kini,
bukankah ia juga sedemikian? Ada di kalangan kita yang tertipu dengan kata-kata manis
Yahudi termasuk ketika berlaku perang Palestin dan tertegaknya negara Israel. Mereka
mengajak untuk bekerjasama dengan Yahudi. Ada di kalangan kita, pihak yang diseret oleh
negara-negara besar selaku rakan-rakan Yahudi untuk menganjurkan kerjasama dengan
Yahudi. Hasilnya, mereka berputih mata menyerah kalah dan timbul idea-idea yang buruk
ketika menangani isu Palestin. Selepas ini, sepatutnya tiada siapa lagi yang terpedaya dengan
www.mykonsis.org
80
mereka (Yahudi). Kita tidak mempunyai jalan lain untuk membebaskan diri daripada
kejahatan Yahudi melainkan dengan bersikap tegas sebagaimana ketegasan Rasul s.a.w.
dalam ber-interaksi dengan mereka. Ketegasan ini dilakukan supaya kita dapat menjamin
keselamatan negara kita. Agar kita boleh memperuntukkan waktu bagi peranan baru kita
pada masa mendatang dalam membawa risalah Islam dan kesejahteraan kepada bangsa-
bangsa di seluruh dunia.
Ini merupakan amanah yang kita sampaikan kepada generasi baru dengan penuh
kejujuran dan keimanan. Mudah-mudahan mereka dapat melakukan apa yang tidak dapat
dilakukan oleh generasi kita yang mengalah ini.
21. Ghazwah Mu'tah merupakan pertembungan pertama orang Islam dengan Rom. Jika
bukan kerana Arab Ghassan telah membunuh utusan Rasulullah yang diutus kepada Raja
Basrah, ada kemungkinan pertembungan ini tidak akan berlaku. Walau bagaimanapun,
pembunuhan utusan Baginda kepada Raja Basrah dianggap sebagai satu perbuatan
menceroboh oleh semua syariat agama, di samping menunjukkan tiadanya semangat
kejiranan yang baik. Ia juga menunjukkan kecenderungan untuk mengekalkan kejahatan di
kalangan agen-agen Rom dan wakil-wakil boneka ciptaan mereka. Oleh kerana itu,
Rasulullah s.a.w. memutuskan untuk menghantar angkatan tentera ke Mu'tah sebagai amaran
kepada penduduk Mu'tah dan ketua-ketua mereka daripada bangsa Rom tentang kekuatan
negara baru Islam, juga kesediaan negara itu untuk mempertahankan dirinya. Amaran
tersebut supaya mereka tidak terIikir untuk mencerobohi negara Islam tersebut. Apabila
orang Islam sampai ke Mu'tah, mereka mendapati bala tentera yang terdiri daripada bangsa
Rom dan Arab beragama Nasrani yang tunduk di bawah pemerintahan mereka. Ahli-ahli
sejarah menganggarkan bilangan bala tentera ini seramai 200,000 orang dan dipimpin oleh
saudara lelaki Herkules. Mereka berpengkalan di Maab, yang terletak berhampiran Amman
pada hari ini. Bala tentera ini memperkuatkan lagi ramalan Rasulullah berkenaan tekad Rom
untuk memerangi dan menghapuskan negara baru Islam. Ini kerana mereka bimbang
tertegaknya sebuah negara Arab yang berdaulat di semenanjung tanah Arab. Ia menjadi
amaran berakhirnya penjajahan mereka ke atas negara tersebut. Ia juga menjadi amaran
tamatnya perhambaan mereka terhadap Arab yang tinggal bersempadan negara mereka dan
berhampiran Hijaz. Demikianlah latar belakang bermulanya pertempuran antara orang Islam,
dengan Rom.
22. Ghazwah Tabuk ataupun Ghazwah al-‘Usrah merupakan tanda-tanda yang jelas
bagaimana peranan iman yang benar terhadap jiwa-jiwa mukmin. Iman tersebut membakar
keazaman mereka untuk berperang dan mendorong tangan-tangan mereka untuk
menghulurkan harta. Iman juga menimbulkan kemanisan jiwa untuk menempuh cuaca panas,
kesulitan dan kepenatan demi jalan Allah dan mengejar keredhaan-Nya. Oleh itu, apabila tiga
orang mukmin yang memiliki keimanan yang benar tidak keluar berperang dalam Ghazwah
ini tanpa keuzuran, Rasul s.a.w. memerintahkan supaya mereka diboikot. Dengan itu, isteri-
isteri dan bapa-bapa mereka tidak lagi berbual dengan mereka, apatah lagi kebanyakan orang
Islam. Pemboikotan ini mendesak sebahagian mereka mengikat dirinya di tiang masjid. Yang
lain pula mengurungkan diri di rumah. Sehinggalah Allah menerima taubat mereka. Iaitu
setelah orang Islam. mempelajari satu pengajaran yang cukup mendalam tentang sesiapa
yang tercicir daripada menunaikan kewajipan tanpa sebarang alasan. Alasan yang ada
hanyalah mengutamakan kerehatan daripada berpenat lelah dan memilih naungan yang teduh
daripada kepanasan juga keterikan matahari.
23. Dalam ghazwah pembukaan Makkah pula terkandung pengajaran dan pedoman yang
tidak dapat dihuraikan dalam helaian halaman muka surat yang sedikit ini. Dalam peristiwa
ini, kita dapati tabiat Rasul s.a.w. selaku pendakwah yang tidak mempunyai apa-apa perasaan
www.mykonsis.org
81
benci dendam terhadap para penentangnya. Baginda telah menabur jasa kepada mereka
setelah bertarung dengan mereka selama 21 tahun. Setelah mereka melakukan segala cara
untuk menghapuskan Baginda dan pengikutnya. Namun, apabila Baginda berjaya
menewaskan mereka dan menakluki ibu kota keberhalaan mereka, Baginda hanya memohon
keampunan Allah bagi pihak mereka dan membebaskan mereka.
Dalam sejarah tiada manusia yang melakukan tindakan atau perbuatan sebegini.
Namun ia dilakukan oleh seorang Rasul yang mulia. Baginda tidak menginginkan jawatan
raja atau kekuasaan daripada dakwahnya. Bahkan Allah mengkehendaki Baginda untuk
berperanan sebagai penunjuk hidayah dan pembuka hati juga akal. Oleh kerana itu, Baginda
memasuki Makkah dalam keadaan khusyuk merendah diri dan bersyukur kepada Allah.
Baginda tidak angkuh sebagaimana keangkuhan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agung
yang menakluki negara-negara.
24. Tindakan yang dilakukan oleh Rasul s.a.w. terhadap penduduk Makkah mempunyai
hikmat yang lain. Allah telah mengetahui bahawa Arab akan menjadi pembawa
risalah-Nya kepada alam semesta. Oleh itu, Dia mengekalkan nyawa penduduk Makkah yang
merupakan pemimpin-pemimpin Arab agar mereka menganut agama
Allah, selanjutnya berangkat membawa risalah petunjuk dan nur hidayah kepada bangsa
seluruh dunia. Mereka menyumbangkan nyawa, kerehatan dan jiwa mereka
untuk menyelamatkan bangsa-bangsa ini daripada buta petunjuk, juga mengeluarkan mereka
daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya kebenaran.
25. Pengajaran terakhir daripada pembukaan Makkah dan pertempuran-pertempuran
Baginda s.a.w. ialah tentang kemenangan Allah. Kemenangan ini berlaku dalam tempoh
begitu singkat yang tidak dapat digambarkan oleh akal. Ini antara bukti paling besar yang
menunjukkan Muhammad s.a.w. benar-benar seorang utusan Allah. Ia juga menunjukkan
Islam merupakan seruan Allah yang pasti dibantu oleh-Nya. Allah membantu dakwah Islam,
para pendakwah, orang-orang beriman dan pembawa panji-panji-Nya. Dia tidak akan
membiarkan dakwah-Nya yang benar lagi menjadi rahmat dan cahaya penyuluh kehidupan
begitu sahaja. Allah merupakan Tuhan yang Maha Benar, lagi Maha Pemurah dan Maha
Pengasihani. Rahmat-Nya meliputi setiap perkara. Allah juga penyinar kepada langit dan
bumi (dengan menurunkan hidayat-Nya). Siapakah yang dapat memadamkan cahaya
(hidayat) Allah?! Bagaimana Dia boleh meredhai batil menang menewaskan kebenaran
dalam pertarungan penamat? Atau meredhai keganasan, kekerasan dan kerosakan mendapat
kejayaan akhir mengalahkan kasih belas dan kebaikan?!
Walaupun begitu, Rasulullah s.a. w. dan orang Islam juga mendapat kecederaan
dalam pertempuran Uhud dan Hunain. Sebahagian mereka pula terkorban syahid. Ini kerana,
dalam dakwah pasti berlaku ujian, kecederaan dan korban.
āχ´¸´.Ζ´Šl´ρ ´<¦ _Β …ν¸´.Ψƒ āχ¸| ´<¦ ”¸θ1l “ƒ¸“s ∩⊆⊃∪
Dan sesungguknya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agama-Nya
(agama Islam); sesungguknya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa. (Al-Hajj:
40)
www.mykonsis.org
82
Bahagian 6
PERISTIWA PENTING SELEPAS
PEMBUKAAN MAKKAH SEHINGGA
KEWAFATAN RASUL S.A.W.
(A) GHAZWAH HUNAIN
Kaum Hawazin telah berhimpun untuk memerangi Rasul s.a.w. selepas Allah
membuka Makkah untuk Rasul-Nya dan orang-orang Islam. Tambahan pula penentangan
Quraisy yang memakan masa selama 21 tahun sejak permulaan risalah runtuh akibat
pembukaan itu. Akhirnya tercetuslah pertempuran antara Hawazin dengan tentera Islam.
Pendetailan peristiwa ini kamu boleh dapati dalam “Sirah Ibnu Hisyam”.
Kami sebutkan antara pengajaran yang diperolehi daripada ghazwah ini sebagaimana
berikut:
1. Pengajaran daripada sikap bongkak Malik bin 'AuI (ketua Hawazin) dan kedegilannya
enggan mendengar nasihat Duraid bin as-Simmah (bekas ketua Hawazin). Sikapnya ini
timbul kerana kerakusan untuk memimpin, terpedaya dengan Iikiran sendiri yang disangka
betul dan rasa angkuh tidak mahu dikeji kaumnya (sedangkan dia seorang pemuda yang kuat
lagi ditaati). Dia bimbang kaumnya akan berkata: "Dia mendengar nasihat seorang tua
bangka yang tak berdaya lagi." Sekiranya dia mendengar nasihat Duraid, kerugian besar harta
dan aib yang teruk lantaran wanita-wanita mereka menjadi tawanan perang dapat dielakkan.
Namun sikap bongkak dan keangkuhan sebagai pemimpin membawa kebinasaan dan
mengakibatkan kerugian kepada bangsa. Rasa bongkak Malik menyebabkan dia enggan
menyerah kalah kepada kekuatan Islam yang telah berjaya menundukkan keangkuhan
Quraisy. Quraisy ditundukkan setelah perjuangan yang panjang dan pertarungan yang sengit.
Malik menyangka dirinya dan para pengikut, juga harta yang dimilikinya, mampu
mengalahkan kekuatan Islam. Sedangkan kekuatan baru Islam mengatasi kemampuan beliau
dan kaumnya. Sama ada dari segi spiritual, objektiI dan susunan organisasi. Selanjutnya,
sikap bongkak beliau menyebabkan wanita-wanita dan harta benda kaumnya turut dibawa
bersama keluar berperang. Tujuan beliau berbuat demikian untuk menyekat kaumnya
daripada menyerah kalah. Dia melanggar nasihat Duraid yang berkata kepadanya: “Tidak ada
apa yang boleh mempertahankan orang yang tewas.”
7
Dia alpa terhadap kekuatan orang Islam
yang akan diperanginya. Mereka tidak bergantung kepada harta, bilangan mahupun persiapan
untuk mengharapkan kemenangan. Bahkan mereka hanya bergantung kepada kekuatan Allah
Yang Maha Perkasa lagi Maha Gagah, dan janji-Nya untuk memberi kemenangan dan
syurga. Malik juga lupa kekalahan tidak dapat dihalang oleh keinginan melindung wanita dan
harta. Sebaliknya ia dapat ditolak dengan kecintaan meluap-luap untuk mendapat pahala
Allah dan takutkan hukuman-Nya. Allah telah mengancam orang-orang yang melarikan diri
kerana menyerah kalah di medan jihad dengan azab yang pedih dan pembalasan yang
dahsyat:
_Β´ρ ¯Ν¸γ¸l´θ`ƒ ¸‹¸¸Β¯θƒ …ν¸,Š āω¸| !·¸¯¸>.`Β ¸Α!.¸1¸l ρ¦ ¦”¸,>.`Β †|¸| ¸π⁄¸· ‰1· ´,!, ¸¸Ÿ.-¸, š∅¸Β ¸<¦
«1´ρ!Β´ρ `ΝΨγ> š[♥¸,´ρ ¸,¸.RQ¦ ∩⊇∉∪
Dan sesiapa berpaling undur dari menentang mereka pada ketika itu - kecuali

7
Maksudnya: wanita dan harta benda tidak dapat membantu mereka jika mereka tewas dalam perang. Oleh itu.
bukan tindakan yang bijak untuk melibatkan wanita dan harta benda dalam pertempuran. (pent.).
www.mykonsis.org
83
dia bergerak ke arah lain (untuk menjalankan tipu muslihat) peperangan,
atau hendak menyatukan diri dengan pasukan yang lain -maka sesungguhnya
dia tetaplah mendapat kemurkaan dari Allah, dan tempatriya ialah neraka
jahanam; sedang neraka jahanam ialah seburuk-buruk tempat kembali. (Al-
Anfal: 16)
Demikianlah kekalahan yang menimpa Malik dan kabilahnya, Hawazin serta orang
lain yang turut bersama mereka. Akibat sikap bongkak dan takabur beliau ini tidak hanya
menimpa dirinya sahaja, bahkan seluruh kaumnya. Ini kerana mereka taat dengan sikap degil
dan bongkak beliau. Apabila Malik mengancam untuk membelah perutnya jika mereka tidak
menyokong pendapatnya, mereka segera mematuhi Malik. Jika sekiranya mereka mengikut
nasihat bekas ketua mereka yang berpengalaman dan menyekat keangkuhan pemimpin muda
mereka, nescaya mereka tidak ditimpa kekalahan tersebut. Mereka takut dengan kemarahan
pemimpin yang bongkak. Jika mereka bertanya kepada diri sendiri: “Apa yang akan berlaku
kalau kita menyebabkan dia marah?” Jawapannya ialah: “Mereka akan kehilangan pemimpin
mereka!” Apakah akibatnya jika berlaku demikian? Apakah akibat kehilangan pemimpin
yang bongkak dan individualistik; peminpin yang ingin mendapatkan kemuliaan bertempur
melawan musuh yang lebih lama berkecimpung dan lebih berpengalaman dalam hal ehwal
pertempuran? Adakah setaraI nyawa seorang individu dengan nyawa kabilah atau umat
manusia semuanya? Allah telah memperingatkan kita dalam al-Quran tentang akibat orang
ramai tunduk kepada hawa naIsu pembesar dan pemimpin yang bongkak. Allah Taala
berIirman tentang kisah Musa dengan Firaun:
´¸‚.`™!· …«Β¯θ· νθ`s!L !· ¯Νγ‾Ρ¸| ¦θΡl´ !´Β¯θ· _,¸1¸.≈· ∩∈⊆∪ !´ϑl· !Ρθ±™¦´, !Ψϑ1.Ρ¦ `ΟγΨ¸Β
¯Νγ≈Ψ·¸s!· š_,¸-´Η-¦ ∩∈∈∪ ¯Νγ≈Ψl->· !±l™ ξ:Β´ρ š_¸¸¸¸>ζ¸l ∩∈∉∪
Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka
patuh kepadanya. Kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
Maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka lalu
kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut), Dan kami jadikan mereka
sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. (Az Zukhruf
: 54-56)
Maksudnya: Apabila mereka membuatkan Kami (Allah) murka (dengan perbuatan
mereka berpaling daripada kebenaran dan mengikut pemimpin mereka yang thaghut lagi
bongkak), Kami menghukum mereka, lalu Kami tenggelamkan mereka semua...
2. Selain menunjukkan kewajipan melakukan persediaan yang sempurna untuk
berperang(tindakan Rasulullah s.a.w. meminjam 100 baju perisai dan senjata yang diperlukan
daripada SoIwan yang masih musyrik turut menunjukkan keharusan untuk rnembeli atau
meminjam senjata daripada orang kaIir). Pembelian dan pinjaman ini harus dengan syarat ia
tidak menyebabkan orang kaIir menjadi kuat dan mendapat kekuasaan. Atau mereka
menggunakannya sebagai satu medium untuk menyakiti dan memudaratkan orang Islam.
Rasulullah s.a.w. meminjam senjata daripada SoIwan selepas pembukaan Makkah. Ketika
itu, SoIwan terlalu lemah dan tak bermaya sehingga dia tidak berdaya untuk mengenakan
apa-apa syarat kepada Rasulullah s.a.w. Ketidakupayaan SoIwan ini terbukti melalui kata-
kata beliau kepada Rasul s.a.w. apabila Baginda meminta senjata tersebut: "Adakah ini satu
rampasan, wahai Muhammad?" Rasul s.a.w. menjawab: "Bukan, ia pinjaman yang dijamin
sehinggalah kami memulangkannya kembali kepada kamu".
www.mykonsis.org
84
Peristiwa ini juga menjadi salah satu contoh kemuliaan akhlak orang-orang Islam
dalam berurusan dengan musuh-musuh mereka yang telah kalah. Sekiranya Rasulullah s.a.w.
ingin merampas senjata tersebut, Baginda memang boleh melakukannya dan SoIwan tidak
mampu berbuat apa-apa. Namun ini merupakan tunjuk ajar Nabi tentang erti kemenangan dan
cara berurusan dengan musuh yang tewas. Baginda juga mengajar agar kita tidak tamakkan
harta mereka selepas tamat pertempuran. Kami tidak tahu sesiapa yang bersikap sedemikian
sebelum mahupun selepas Muhammad s.a.w.. Cara tentera yang menang berurusan dengan
lawan yang kalah sedangkan mereka monguasai harta, maruah dan hak-hak mereka
merupakan bukti kukuh kata-kata kami.
!Β Ÿ≅-> ´<¦ ¸≅`>¸¸l _¸Β ¸_,,l· ’¸· .¸«¸·¯θ> !Β´ρ Ÿ≅-> `Ν>>≡´ρ—¦ ‘¸↔‾≈l¦ βρ`¸¸γ≈L. ´_·κ.¸Β
¯/>¸.≈γΒ¦ !Β´ρ Ÿ≅-> ¯Ν´´ ,!´Š¸sŠ¦ ¯Ν´´,!Ψ¯,¦ ¯Ν>¸l≡Œ Ν>l¯θ· ¯Ν>¸δ≡´θ·!¸, ´<¦´ρ `Αθ1ƒ _>l¦ ´θδ´ρ
“¸‰γƒ Ÿ≅‹¸,´.l¦ ∩⊆∪
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar
8
itu
sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu
saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan
(yang benar). (Al-Ahzab: 4)
3. Ketika Rasulullah s.a.w. keluar untuk berperang dalam pertempuran ini, seramai
12,000 orang telah turut serta bersama Baginda. 10,000 orang adalah yang datang bersama
Baginda dan Madinah dan terlibat dalam pembukaan Makkah. Mereka terdiri daripada
Muhajirin, Ansor dan kabilah-kabilah yang berjiran dengan Madinah atau berada di
pertengahan jalan ke Madinah. Dua ribu orang lagi merupakan rnereka yang baru memihak
Islam selepas pembukaan Makkah. Kebanyakannya, hidayah Islam masih belum bertapak
kukuh di dalam hati. Mereka memasuki Islam setelah segala harapan untuk menentang dan
menewaskannya hancur. Oleh itu, dalam angkatan tentera Islam ini terdapat mereka yang
benar-benar beriman. Mereka telah menjual nyawa dan jiwa mereka kepada Allah demi
mengangkat kemuliaan agama-Nya. Angkatan ini juga mengandungi golongan yang lemah
dan kurang pegangan agama. Mereka memeluk Islam kerana terpaksa, memendamkan
kebencian kepada Islam dan kepedihan jiwa terhadap kemenangannya. Keseluruhan angkatan
tentera tidak mempunyai tahap yang sama dari segi kekuatan roh spiritual dan keyakinan
terhadap objektiI perperangan yang dilakukan. Ada di kalangan mereka, pihak yang inginkan
harta rampasan dan habuan kemenangan. Oleh itu, kekalahan awal yang berlaku bukanlah
suatu yang pelik. Apabila Rasulullah s.a.w. melihat tentera yang ramai bersamanya, Baginda
bersabda:
"Kita tidak ditewaskan pada hari ini kerana bilangan tentera yang sikit
9
"

8
zhihar ialah perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku atau
perkataan lain yang sama maksudnya. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila dia
Berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya. tetapi setelah
Islam datang, Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya
dengan membayar kaIIarat (denda).
9
Ucapan ini tidak terbukti daripada sabda Rasulullah saw.. Ibnu Ishaq meriwayatkannya dalam kitabnya, al-
Maghazi, Rangkaian sanadnya putus dan ada perawinya yang tidak dikenali. Dikatakan: pengucap kata-kata ini
www.mykonsis.org
85
Maksudnya: Tentera yang ramai tidak akan tewas kecuali kerana aspek-aspek maknawi yang
berkaitan dengan kejiwaan tentera, keimanan, kekuatan rohani, keikhlasan dan pengor-banan
mereka. Rasulullah s.a.w. telah menggariskan kepada kita satu kaedah yang agung, iaitu
kemenangan tidak dicapai dengan bilangan yang banyak, mahupun senjatayangbermutu.
Tetapi ia dicapai dengan kekuatan (spiritual yang memenuhi jiwa para pejuangl Kekuatan
spiritual itu mendorong mereka untuk berkorban dan berbakti. Al-Quran beberapa kali
menegaskan perkara ini, antaranya Iirman Allah Taala:
ΝŸé _¸Β ¸π⁄¸· ¸'#Š¸l· ¸,l s π⁄¸· ο´¸,¸.Ÿé ¸βŒ¸|¸, ¸<¦ ´<¦´ρ _Β _¸¸¸¸¸≈¯.l¦ ∩⊄⊆_∪
"Berapa banyak (yang pernah terjadi), golongan yang sedikit berjaya
menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah', dan Allah (sentiasa)
bersama-sama orang-orang yang sabar". (Al-Baqarah: 249)
Dalam ayat-ayat yang diturunkan selepas selesai pertempuran ini, terdapat kenyataan
jelas yang menyentuh pengertian ini:
Π¯θƒ´ρ ¸_,´Ζ`> Œ¸| ¯Ν÷.,>s¦ ¯Ν÷.´¸.´ ¯Νl· ¸_-. ¯Ν÷Ζs !↔‹: ¸·!.´ρ `Ν÷‹l. ⇓¯‘¸¦
!ϑ¸, ¸,`>´‘ ¯Ν. Ν.Šl´ρ š_¸¸¸¸,‰•Β ∩⊄∈∪ ¯Ν. Α“Ρ¦ ´<¦ …«.⊥‹¸>™ ’ls .¸&¸!θ™´‘ ’ls´ρ š_,¸Ζ¸Βσϑl¦
Α“Ρ¦´ρ ¦´Šθ`Ζ`> `Οl !δρ¸. ´ ,‹s´ρ š_¸¸%!¦ ¦ρ`¸±´ š¸l≡Œ´ρ ',¦“> _¸¸¸¸±≈>l¦ ∩⊄∉∪
Dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan
sebab bilangan kamu yang ramai; maka bilangan yang ramai itu tidak
mendatangkan faedah kepada kamu sedikitpun; dan (semasa kamu merasa)
burnt yang luas itu menjadi sernpit kepada kamu; kemudian kamu berpaling
undur melarikan diri. Kemudian Allah menurunkan semangat tenang
tenteram kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan
Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya, serta Dia menyeksa
orang-orang kafir itu (dengan kekalahan yang membawa kehancuran); dan
yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang kafir. (At-Taubah:
25-26)
4. Ketika orang Islam dalam perjalanan ke medan pertempuran sebahagian mereka
berkata kepada Rasulullah s.a.w.: "Wahai Rasulullah buatkan untuk kami Zat Anwat
10

sebagaimana mereka (orang musyrik) mempunyai Zat Anwat". Rasul sa.w. menjawab: "Demi
Tuhan yang diri Muhammad dalam genggaman-Nya, kamu telah berkata sebagaimana kaum
Musa berkata kepadanya:
!Ρ—´θ≈>´ρ _¸.,¸, Ÿ≅ƒ¸,ℜ´¸`.¸| ¸`>,l¦ ¦¯θ.!· ’ls ¸Θ¯θ· βθ±>-ƒ ´’ls ¸Θ!Ψ.¦ ¯Νλ ¦θl!· _›θϑ≈ƒ ≅->¦
!´Ζl !´γ≈l¸| !ϑ´ `Ογl πγ¸l¦´, Α!· ¯Ν>‾Ρ¸| Π¯θ· βθlγ>´ ∩⊇⊂∇∪

ialah Salamah bin Salamah bin Waqsy. Ada yang mengatakan. Abu Bakar. Ada yang mengatakan: al-Abbas.
Dan ada yang mengatakan: Seorang lelaki daripada Bani Bakar.
10
Nama gelaran pokok yang dijadikan tempat untuk menggantung senjata-senjata dan berteduh oleh orang
musyrik. (Ibnu Athir al-Jazari, an-Nihayah Ii Gharib al-Hadis). (pent.)
www.mykonsis.org
86
"Wahai Musa buatlah untuk kami suatu tuhan (berhala) sebagaimana mereka
mempunyai beberapa tuhan."Nabi Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu ini
adalah kaum yang jahil." (al-Araf: 138).
Ia adalah jalan-jalan ikutan. Kamu akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum
kamu (Yahudi dan Nasrani)".
Dalam peristiwa ini, Rasulullah s.a.w. menjelaskan umat ini akan mengikut jalan
umat sebelum mereka. Baginda menyatakannya, sebagai amaran terhadap gejala ini. Umat
Islam melakukannya kerana kejahilan menguasai mereka. Umat yang mengenali kebaikan
dan keIasadan, jalan mudarat dan jalan manIaat, akan mengambil dan berpegang dengan
kebaikan di samping menolak dan lari daripada keIasadan. Mereka enggan melalui mana-
mana jalan yang memudaratkan sekalipun umat lain melaluinya. Oleh itu, apabila mereka
mengikuti jalan taqlid tanpa mempedulikan akibatnya, mereka telah meletakkan sesuatu
bukan pada tempatnya. Inilah kejahilan yang disebut oleh Allah:
!Ρ—´θ≈>´ρ _¸.,¸, Ÿ≅ƒ¸,ℜ´¸`.¸| ¸`>,l¦ ¦¯θ.!· ’ls ¸Θ¯θ· βθ±>-ƒ ´’ls ¸Θ!Ψ.¦ ¯Νλ ¦θl!· _›θϑ≈ƒ ≅->¦
!´Ζl !´γ≈l¸| !ϑ´ `Ογl πγ¸l¦´, Α!· ¯Ν>‾Ρ¸| Π¯θ· βθlγ>´ ∩⊇⊂∇∪
"Wahai Musa buatlah untuk kami suatu tuhan (berhala) sebagaimana mereka
mempunyai beberapa tuhan." Nabi Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu ini
adalah kaum yang jahil. " (Al-Araf: 138)
Umat yang mempercayai diri sendiri, bangga dengan keperibadiannya dan gembira
dengan kebenaran dan kebaikan yang dimiliki, pasti enggan mengekori orang lain. Mereka
tidak akan menuruti orang lain dalam perkara yang menyakiti diri dan menaIikan prinsip-
prinsip yang mereka pegang. Sekiranya mereka bertaqlid, bererti mereka berkeperibadian
lemah, berpemikiran kacau bilau, tunduk kepada hawa naIsu dan terjebak dalam kelemahan
juga kehancuran. SiIat-siIat tersebut merupakan siIat jahiliah. Allah menyelamatkan kita
daripada siIat tersebut melalui perutusan Rasul, Kitab dan syariat-Nya. Dari perspektiI
dakwah pengislahan, berilmu dan jahil bukannya bermaksud kemampuan membaca dan buta
huruI. Tetapi, ia bermaksud petunjuk dan kesesatan atau kesedaran dan kebodohan. Umat
yang sedar tentang perkara yang memberi Iaedah dan perkara yang memudaratkan,
merekalah umat yang berilmu sekalipun mereka buta huruI. Manakala umat yang tidak
mendapat petunjuk tentang jalan dan manhaj kebaikan, merekalah umat yang jahil sekalipun
mereka mengetahui pelbagai ilmu dan menguasai bermaeam rupa bentuk budaya.
Keruntuhan sesuatu umat (mana-mana umat sekalipun) berpunca daripadajahiliah
menguasai perasaan dan hawanaIsu anak bangsa mereka. Tanyalah kepada sejarah: Bukankah
tamadun Yunan dan Rom runtuh akibat penguasaan jahiliah?!
Mereka yang bertaqlid tetap jahil walau setinggi mana mereka belajar. Mereka tetap
kanak-kanak walau sedewasa mana umur mereka. Mereka akan terus dianggap sebagai
keanak-anakan dan jahil sehinggalah mereka memerdekakan diri daripada taghut.
5. Setelah orang Islam tewas dan bertempiaran lari meninggalkan Rasulullah s.a.w. pada
permulaan pertempuran, Syaibah bin Othman menyangka dia akan dapat menuntut bela ke
atas Baginda s.a.w.. Bapanya telah terbunuh semasa Ghazwah Uhud. Syaibah berkata:
"Apabila aku menghampiri Rasulullah s.a.w. untuk membunuh Baginda, datang sesuatu yang
menakutkan aku. Aku tidak berdaya menghadapinya. Justeru itu, aku tahu bahawa Baginda
terpelihara."
www.mykonsis.org
87
Peristiwa seperti ini berulang kali berlaku dalam sirah. Ia berlaku kepada Abu Jahal
dan Iain-lain penentang di Makkah dan Madinah. Semua peristiwa membuktikan Allah
mencampakkan rasa gerun musuh terhadap Nabi s.a.w.. Ia menakutkan mereka yang cuba
membunuh Baginda. Ini merupakan bukti kebenaran dakwaan kerasulan Rasulullah s.a.w.. la
juga menjadi bukti bahawa Allah tetap memelihara Nabi-Nya daripada segala tipudaya. Allah
juga memelihara Baginda agar terus hidup sehinggalah Baginda berjaya menyam-paikan
risalah, menunaikan amanah, menyelamatkan semenanjung tanah Arab daripada jahiliah dan
menghantar-kan anak-anak bangsa itu ke seluruh dunia. Mereka mengajar, mendidik dan
menyelamatkan manusia yang lain. Jika bukan kerana perlindungan Allah kepada Rasul-Nya,
nescaya orang musyrik telah berjaya menamatkan riwayat Baginda sejak permulaan dakwah
lagi. Jika ini terjadi, agama dan nikmat Allah tidak akan sempurna. Begitu juga, cahaya
kebenaran, hidayah dan rahmat risalah tidak akan sampai kepada kita. Perjalanan sejarah pula
tidak akan bertukar. Manusia tidak bebas daripada kesesatan dan kesengsaraan. Kemanusiaan
telah merdeka hasil daripada penyebaran Islam serta tamatnya era kediktatoran dan kuku besi
terhadap rakyat. Melalui Islam, kemanusiaan juga bebas daripada kuasa raja dan pemimpin
yang menegakkan kekuasaan mereka di atas dasar pencerobohan dan kezaliman. Mereka
menyekat rakyat daripada merasai kemuliaan harga diri atau menuntut bela atas kezaliman
yang mereka alami. Semua ini tercapai dengan anugerah Allah yang memelihara Rasul-Nya,
sehingga Baginda berjaya melaksanakan amanah (risalah) dengan sempurna tanpa sebarang
kekurangan.
Tidak ragu-ragu lagi, kurniaan Allah kepada Rasul-Nya begitu besar:
šχl´´ρ `≅.· ¸<¦ ,‹ls !ϑŠ¸Ls ∩⊇⊇⊂∪
Dan adalah kurnia Allah yang dilimpahkan-Nya kepadamu amatlah besar.
(An-Nisa’: 113)
Jasa Rasul-Nya kepada kemanusiaan juga adalah besar:
!Β´ρ š≈Ψl™¯‘¦ āω¸| πΗ-‘ š_,¸ϑl≈-l¸l ∩⊇⊃∠∪
Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan
untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, (Al-Anbiya': 107)
Apa yang pasti, para pendakwah yang terselamat daripada tipu daya dan perangkap
musuh merupakan penerusan kepada anugerah yang besar ini. Anugerah ini bermula dengan
pemeliharaan Allah kepada Rasul-Nya.
Oleh itu, para pendakwah mestilah sentiasa meminta perlindungan Allah (setelah
mengambil langkah berjaga-jaga dan waspada). Mereka juga mestilah bernaung di bawah
keperkasaan dan kekuasaan-Nya serta meyakini Dia bersama mereka sebagai Penolong dan
Penjaga. Mereka turut meyakini sesiapa yang diselamatkan Allah daripada tipu daya musuh
dakwah, dia akan terselamat. Walaubagaimana hebat kekuasaan musuh dan selicik mana tipu
daya, komplot dan jenayah mereka. Perlindungan hanyalah perlindungan Allah. Bantuan
hanyalah bantuan Allah. Kegagalan adalah kerana tiada bantuan dan perlindungan-Nya. Yang
pasti semua yang terlaksana merupakan ketentuan qada' dan arahan-Nya:
β¸| `Ν´¸´.Ζƒ ´<¦ Ÿξ· ¸¸l!s ¯Ν>l ... ∩⊇∉⊃∪
Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tidak ada sesiapa
www.mykonsis.org
88
pun yang akan dapat mengalahkan kamu. (Ali Imran: 160)
Hebat mana sekalipun tipu daya manusia yang zalim, pertolongan Allah Yang Maha
Adil lebih hebat dan agung. Oleh itu, seseorang pendakwah atau pengislah tidak boleh
bersikap pengecut mahupun takut. Orang yang beriman dengan Allah lagi meyakini
pertolongan dan sokongan-Nya tidak akan berlengah-lengah menunaikan tuntutan kebenaran.
... šχl´´ρ !ˆ1> !Ψ‹ls ¸`.Σ _,¸Ζ¸Βσϑl¦ ∩⊆∠∪
Dan sememangnya menjadi tanggungjawab Kami menolong orang-orang
yang beriman. (Ar-Rum: 47)
β¸| _¸¸%!¦ βρ–Š!>† ´<¦ …`&!θ™´‘´ρ ,¸¸‾≈l`ρ¦ ’¸· _,¸lŒ¸¦ ∩⊄⊃∪ ¸.Ÿé ´<¦ ā_,¸ls¸ !Ρ¦ ’¸l™'‘´ρ
āχ¸| ´<¦ ¯“¸θ· "“ƒ¸•s ∩⊄⊇∪
Sesungguhnya orang-orang yang menentang (perintah) Allah dan Rasul-Nya,
mereka termasuk dalam golongan yang amat hina. Allah telah menetapkan:
"Sesungguhnya Aku dan Rasul-rasul-Ku tetap mengalahkan (golongan yang
rnenentang)." Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha kuasa. (Al-
Mujadalah: 20-21)
Hakikat ini bukanlah menaIikan kejayaan musuh-musuh Allah bertindak ke atas
sesetengah pemirnpin Islam di kalangan pendakwah islah. Ia juga tidak menaIikan
kemungkinan musuh-musuh itu dapat menghapus mahupun menyakiti mereka. Kematian
adalah pasti. Ia merupakan salah satu suratan nasib anak Adam. Sesiapa yang tertulis suratan
takdirnya mati di tangan orang-orang zalim, kematian itu merupakan satu kemuliaan dan
nikmat yang Allah kurniakan kepadanya. Kematian di jalan Allah adalah syahid. Manakala
kesakitan demi dakwah kebenaran adalah kemuliaan. Sementara ujian kerana pengislahan
adalah pahala yang kekal.
... š¸l≡Œ `Ογ‾Ρ!¸, Ÿω `Ογ,¸¸.`ƒ !ϑL Ÿω´ρ '¸.Ρ Ÿω´ρ π.ϑƒΧ ’¸· ¸≅‹¸,™ ¸<¦ Ÿω´ρ šχθ↔Lƒ
!´∞¸L¯θΒ 1‹¸-ƒ ´‘!±÷l¦ Ÿω´ρ šχθl!´Ζƒ _¸Β ¸ρ‰s ξ‹‾Ρ āω¸| ¸¸.´ Ογl .¸«¸, ≅ϑs _¸l≈. āχ¸|
´<¦ Ÿω _‹¸.`ƒ ¸>¦ _,¸Ζ¸.`>ϑl¦ ∩⊇⊄⊃∪
Yang demikian kerana sesungguhnya (tiap-tiap kali) mereka merasai dahaga,
dan merasai penat lelah, dan juga merasai lapar (dalam perjuangan) pada
jalan Allah; dan (tiap-tiap kali) mereka menjejak sesuatu tempat yang
menimbulkan kemarahan orang-orang kafir; dan juga (tiap-tiap kali) mereka
menderita sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh melainkan semuanya
itu ditulis bagi mereka: (pahala) amal yang soleh. Sesungguhnya Allah tidak
menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
(At-Taubah: 120)
6. Pada permulaan pertempuran, orang-orang Islam dikejutkan dengan serang hendap
yang dilakukan oleh pihak musuh. Serangan itu menyebabkan tentera Islam kelam kabut,
kacau bilau dan bertempiaran lari meninggalkan Rasulullah s.a.w., Hanya segelintir mereka
www.mykonsis.org
89
yang tetap teguh (bertempur) bersama Baginda. Rasulullah kemudiannya mula melaungkan:
"Datang kepadaku, wahai manusia! Ayuh datang kepadaku! Aku adalah
Rasulullah. Aku Muhammad bin Abdullah."
Namun, orang ramai tidak mendengar suara Baginda. Oleh itu, Baginda meminta al-
Abbas; seorang yang bersuara lantang untuk melaungkan kepada tentera Islam: "Wahai
pasukan Ansor! Wahai pasukan orang-orang yang berbaiah di bawah pokok Samurah
(mereka yang berbaiah dalam Baiah ar-Ridhwan)!" Lantas mereka menjawab: "Ya, kami di
sini sedia menerima arahan. Ya, kami di sini sedia menerima arahan." Terdapat tentera yang
cuba memusing untanya (untuk menyahut seruan itu), namun tidak berupaya berbuat
demikian. Lantaran itu, dia mengambil pedang, perisai dan menyarung baju besinya. Dia
merempuh turun dan melepaskan untanya. Dia kemudian-nya menuju kepada arah suara tadi
sehinggalah menemui Rasulullah s.a.w.. Setelah 100 orang berhimpun bersama Baginda,
mereka bertindak menghadapi dan memerangi musuh. Akhirnya kemenangan berjaya
dicapai.
Dalam peristiwa ini terkandung beberapa pedoman dan pengajaran yang patut diteliti
oleh para pendakwah dan tentera kebenaran. Kekalahan dakwah dalam pertempuran
kemungkinan berpunca daripada kelemahan aqidah sesetengah pendukungnya,
ketidakikhlasan kepada kebenaran dan ketidaksediaan mereka untuk meleburkan segala-gala
di jalannya. Keteguhan pemimpin dakwah menghadapi apa-apa krisis, keberanian dan
keyakinan beliau kepada Allah dan pertolongan-Nya, mempunyai kesan besar untuk
menukarkan kekalahan kepada kemenangan. Pejuang yang ada bersamanya akan mendapat
semangat baru, meskipun sebelum itu mereka merasa lemah dan ragu-ragu. Kekalahan juga
dapat ditukar menjadi kemenangan jika tentera jujur dan tetap teguh bersama pemimpin
mereka yang berani lagi ikhlas. Mereka yang tetap teguh bertempur bersama Rasulullah
s.a.w. setelah berlaku kekalahan pada permulaan perang; Mereka yang menyahut panggilan
Rasul s.a.w. tidak melebihi 100 orang; Pada ketika mereka terhimpun, perjalanan
pertempuran mula bertukar. Bantuan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman juga
mula tiba. Kesannya pihak musuh mula tewas. Semangat dan barisan mereka mula lemah.
Setiap kali pemimpin dakwah memperingatkan para pengikutnya bahawa mereka berada di
atas kebenaran dan Allah bersama orang-orang beriman yang jujur, semangat mereka akan
bertambah kuat. Mereka akan semakin maju untuk berbakti dan berkorban.
Baginda s.a.w. bersabda:
"Aku adalah Rasulullah."
Di dalam riwayat lain, bukan daripada Ibnu Hisyam pula, Baginda bersabda:
"Aku adalah Nabi. Aku tidak berdusta. Aku adalah anak Abdul Muttolib."
Kata-kata ini menjadi bukti kebenaran dakwaan kerasulan Rasulullah s.a.w.. Ia turut
menjadi bukti keyakinan Baginda terhadap pertolongan Tuhannya. Seseorang pemimpin
sepatut-nya bersikap sedemikian ketika menghadapi saat-saat genting. Dia hendaklah yakin
dengan dirinya dan berlindung dengan Tuhannya. Dia juga perlu komited terhadap
pertolongan dan penjagaan-Nya. Keyakinan pemimpin kepada objektiI, matlamat dan risalah
yang dibawanya memberi impak terbesar kepada kejayaan. Ia juga merupakan tarikan kepada
orang ramai untuk bersamanya. Keyakinan ini membawa impak besar dalam meringankan
bebanan jiwanya. Dia akan redha dan tenang dalam memikul keperitan perjuangan.
7. Pendirian Ummu Sulaim binti Milhan (dalam pertempuran ini) menjadi salah satu
kebanggaan wanita muslimah pada zaman permulaan Islam. Beliau bersama suaminya, Abu
Tolhah turut terlibat dalam pertempuran ini. Ketika itu, Ummu Sulaim yang sedang hamil
www.mykonsis.org
90
membebat perut dengan baju gaunnya. Dalam masa yang sama unta milik suaminya ada
bersama-sama nya. Dia bimbang unta itu akan terlepas. Oleh itu, dia memasukkan tangannya
ke dalam tali dan besi kekang unta tersebut. Rasulullah s.a.w. ternampak gelagatnya, lantas
berkata: "Ummu Sulaim?" Dia menjawab: "Ya, demi bapa dan emak aku, wahai Rasulullah!
Bunuhlah mereka yang melarikan diri daripada kamu sebagaimana kamu memerangi orang
yang memerangi kamu. Mereka sememangnya layak diperlakukan demikian." Baginda
menjawab:
"Tidak cukupkah Allah (berbuat demikian), wahai Ummu Sulaim?!"
Ummu Sulaim juga memiliki sebilah khanjar. Suaminya, Abu Tolhah bertanya
kepadanya mengapa beliau memiliki khanjar tersebut. Dia menjawab: "Khanjar ini aku ambil,
kalau-kalau orang musyrik menghampiriku, aku akan lukakannya!" Jawapan itu
mengkagumkan Abu Tolhah dan menarik perhatian Rasul s.a.w..
Demikianlah kedudukan wanita Islam sebelum ini. Demikian juga kedudukan mereka
yang sepatutnya pada masa mendatang. Dia berani, sama-sama memberi sumbangan dalam
pertempuran mempertahankan agama dengan turut melibat-kan diri dalam kancah
pertempuran. Apabila dia diperlukan atau musuh menghampirinya, dia sendiri membalas
serangan tersebut agar tidak dijadikan tawanan perang. Wanita muslimah dalam sejarah
permulaan Islam mempunyai lembaran-lembaran jasa bakti, pertarungan, pengorbanan dan
keberanian yang gilang gemilang. Peristiwa-peristiwa ini menjadi tamparan kepada para
orientalis dan golongan Barat yang taksub. Mereka memberitahu bangsa mereka bahawa
Islam menghina dan memperlekehkan wanita. Mereka juga mendakwa risalah Islam dalam
batasannya yang normal tidak memperuntukkan tempat yang selayaknya bagi wanita dalam
masyarakat. Malah mereka terus mengada-adakan cerita palsu mendakwa Islam tidak
membuka ruang syurga kepada wanita. Wanita tidak akan memasuki syurga walau macam
sekalipun dia melakukan kebaikan, ibadat dan ketaqwaan!!!
Tanpa kita meneliti kepada nas al-Quran dan Sunnah yang terang-terang menolak
dogengan ini, sejarah Islam sendiri telah mencatatkan jasa-jasa wanita Islam dalam
menyebarkan Islam. berdakwah dan berkorban di jalannya. Ini sedikitpun tidak pernah
dicatatkan oleh sejarah mana-mana agama lain. Peristiwa yang berlaku kepada Ummu Sulaim
dalam pertempuran ini (pertempuran Hunain) merupakan satu contoh daripada ratusan contoh
yang memperkatakan tentang peranan wanita. Bukan tujuan kami menjawab dakwaan
musuh-musuh Islam yang taksub dalam topik ini. Kami lebih prihatin memetik pengajaran
yang cukup jitu daripada peristiwa Ummu Sulaim ini bagi memberangsangkan kita agar
menyeru wanita Islam. Menyeru mereka agar melakukan tugas asal dan semulajadi mereka
iaitu berkhidmat untuk Islam dan mendidik generasi kita yang akan datang di atas petunjuk
dan prinsip-prinsip Islam. Pada hari ini terdapat dua golongan wanita Islam; golongan wanita
yang solehah lagi baik, tetapi hanya terbatas kepada perlaksanaan solat, tilawah al-Quran dan
menjauhi perkara haram. Segolongan lagi hanyut dalam arus tamadun Barat. Mereka
menukarkan adab sopan santun Islam dan akhlak wanita Arab Islam dengan kod etika dan
nilai moral wanita Barat. Kod etika dan nilai moral ini telah mengheret mereka, keluarga dan
bangsa kepada bala bencana dan kesengsaraan. Lebih malang lagi ada pihak yang berperanan
menelanjangkan wanita Arab Islam daripada akhlak dan kriteria yang pernah diasuhkan oleh
semulia-mulia generasi dalam sejarah. Generasi mulia tersebut mempunyai jasa dan kualiti
yang tinggi, agung lagi abadi. Islam dan sejarahnya, khususnya sejarah Rasulullah s.a.w. pula
mengajak wanita Islam hari ini untuk kembali tampil berkhidmat kepada Islam dan
masyarakatnya. la mengajak mereka berkhidmat dalam ruang lingkup tugas semulajadi,
mendidik dan ciri-ciri kewanitaan yang sejati seperti keperibadian mulia, kesucian diri,
kesopanan dan sikap malu.
www.mykonsis.org
91
Kamu perhatikan, adakah para pemudi Islam kita yang komited beragama mengulangi
sejarah Khadijah, Aishah, Asma', al-Khansa', Ummu Sulaim dan Iain-lain tokoh seumpama
mereka? Adakah mereka memutar kembali sejarah tokoh-tokoh mukminat yang abadi dan
bintang-bintang yang bergemelapan tersebut kepada kita pada hari ini? Adakah
sememangnya sukar untuk ditemui kembali puluhan Khadijah, Aishah, Asma' dan Ummu
Sulaim di kalangan mereka pada hari ini? Sekali-kali tidak. Tunjuk ajar yang betul dan
keimanan yang sedar lagi gemilang sudah cukup untuk melahirkan tokoh-tokoh seumpama
mereka. Namun, siapakah yang akan membuka lembaran abadi untuk wanita Arab Islam pada
zaman kita kini? Siapakah yang akan melakukannya tanpa menghirau tipu daya golongan
penyesat dan ejekan musuh kepada kebaikan, kebenaran, kesusilaan dan agama?
8. Dalam pertempuran ini, Rasulullah s.a.w. menemui seorang wanita yang telah
dibunuh oleh Khalid bin al-Walid. Orang ramai mengerumuni wanita tersebut. Baginda
bertanya: "Siapa ni?" Mereka menjawab: "Seorang wanita yang telah dibunuh oleh Khalid
bin al-Walid." Lantas Rasulullah s.a.w. mengarahkan beberapa orang sahabat yang ada
bersamanya: "Cari Khalid dan katakan kepadanya: Rasulullah s.a.w. melarang kamu
membunuh kanak-kanak, wanita dan buruh kerahan."
Tidak ragu-ragu lagi, larangan membunuh golongan lemah dan mereka yang tidak
terlibat dalam peperangan merupakan peraturan yang tersendiri digariskan oleh Islam. Oleh
itu Islam melarang tenteranya membunuh para pendita, wanita, orang tua, kanak-kanak dan
mereka yang dipaksa berperang seperti petani dan buruh. Dalam sejarah peperangan di dunia,
sebelum mahupun selepas Islam hingga hari ini, perundangan yang unggul lagi
berperikemanusiaan sebegini tidak pernah berlaku. Satu kebiasaan dan diterima di kalangan
semua bangsa, peperangan mengharuskan kaum yang berperang unt,uk membunuh musuh
tanpa kecuali. Zaman ini ialah zaman diisytiharkan hak asasi manusia. la juga merupakan
zaman ditegakkan badan dunia dan antarabangsa untuk menyekat pencerobohan serta
membantu bangsa tertindas sebagaimana yang digembar-gemburkan. Namun, jiwa
kemanusiaan masih belum mencecah tahap yang tinggi dan mulia hingga dapat
mengisytiharkan pengharaman membunuh kelompok-kelompok masyarakat tadi. Kita cukup
kenal dengan pemusnahan bandar dan penghuninya dalam Perang Dunia Pertama dan Perang
Dunia Kedua. Kita juga amat ariI tentang peperangan yang dilakukan oleh golongan penjajah
terhadap pemberontakan rakyat yang menuntut hak mereka untuk hidup mulia.
Golongan penjajah menghalalkan pemusnahan bandar dan kampung. Mereka
menghalalkan pembunuhan ribuan atau puluhan ribu penduduknya dengan tujuan
memadamkan api pemberontakan. Perancis telah melakukan kekejaman ini di Algeria lebih
daripada sekali. Begitu juga dengan tindakan England di banyak koloni jajahannya. Ataupun
tindakan Portugis terhadap koloni jajahannya di AIrika pada hari ini.
Kita tak pernah tahu sedikitpun dalam sejarah mana-mana untuk berperang. Namun
Islam sejak 14 kurun lalu telah melarang secara jelas perbuatan membunuh mereka. Perkara
bangsa di dunia, dahulu mahupun kini, terdapat larangan membunuh buruh dan kaum tani
yang dipaksa ini tidak terhenti sekadar larangan perundangan, bahkan ia menjadi realiti yang
berlaku. Kamu dapat lihat dalam pertempuran Hunain ini, Rasulullah s.a.w. selaku
pendukung syariat dan penyampainya marah terhadap pembunuhan seorang wanita. Baginda
menghantar arahan kepada beberapa panglimanya agar tidak menyerang wanita, kanak-kanak
dan buruh kerahan.
Ketika Baginda mempersiapkan angkatan tentera Usamah untuk memerangi Rom
(beberapa hari sebelum kewaIatan Baginda), antara pesanan Baginda kepada mereka ialah:
Larangan membunuh wanita, kanak-kanak, orang tua dan pendita yang tidak berperang atau
tidak membantu peperangan. Pesanan yang sama dilakukan oleh pengganti Baginda, Abu
www.mykonsis.org
92
Bakar as-Siddiq r.a. ketika beliau meneruskan penghantaran Usamah, juga semasa beliau
mengarahkan ketumbukan tentera untuk berperang di jalan Allah, jalan kebenaran, kebaikan,
petunjuk dan keadilan. Demikian juga sikap yang dilakukan oleh "pedang Allah", Khalid bin
al-Walid r.a. semasa pembukaan Iraq. Beliau tidak melakukan sebarang tindakan buruk
kepada kaum petani yang sedang bercucuk tanam di tanah-tanah mereka. Prinsip-prinsip
kemanusiaan yang mulia dan tidak diketahui oleh sejarah mana-mana tentera di muka bumi
ini telah menjadi adat resam tentera Islam di mana-mana pada pelbagai zaman.
Kesungguhan tentera Islam untuk berpegang dengan adat resam ini ditunjukkan
kepada kamu oleh tindak tanduk Solahuddin ketika berurusan dengan tentera Salib setelah
beliau mengalahkan mereka dan mengambil kembali Baitul Maqdis. Beliau telah memberi
keamanan kepada orang-orang tua, tokoh-tokoh agama, wanita, kanak-kanak, bahkan tentera-
tentera Salib yang gagah. Beliau menghantar mereka kembali kepada kaum mereka dengan
kawalan tentera Islam. Beliau juga tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka.
Sedangkan sikap tentera Salib ketika menawan Baitul Maqdis jelas menunjukkan
pengkhianatan, sikap keji, keganasan dan perangai hina. Tentera Salib menjanjikan keamanan
nyawa dan harta kepada penduduk Islam Baitul Maqdis sekiranya mereka mengangkat
bendera putih (menyerah kalah) di atas Masjid al-Aqsa. Oleh itu, orang-orang Islam
berhimpun beramai-ramai di dalamnya kerana terpedaya dengan janji tersebut. Apabila
tentera Salib memasuki Baitul Maqdis, mereka menyembelih semua orang yang berlindung di
Masjid al-Aqsa tanpa mengira sesiapa. Bilangan mereka yang disembelih di dalam masjid itu
mencecah kepada 70,000 orang. Mereka terdiri daripada para ulama, para zahid, wanita dan
kanak-kanak. Hinggakan seorang penulis Kristian menghantar berita gembira penawanan
kota itu kepada Pope dengan kata-kata bangga: Darah-darah telah mengalir di jalan-jalan
sehinggakan panglima-panglima berkuda Salibi mengharungi limpahan darah yang
menenggelami kaki-kaki kuda mereka.
Hari ini, kita memperkatakan perkara ini bukanlah untuk berbangga dan bermegah
dengan sejarah pembukaan, para panglima dan tentera kita. Mereka digambarkan oleh
Gustave Le Bon : "Sejarah tidak mengenali pembuka negara yang lebih berbelas kasih dan
adil berbanding Arab". Kita mengimbaunya untuk menyedarkan bahawa kita sebelum ini
lebih berperikemanusiaan dan berbuat kebajikan berbanding orang-orang Barat pada kurun
ke-20 ini. Agar golongan Barat tidak dapat memperdayakan kita. Meskipun mereka
mencanangkan kepada kita tentang hak asasi manusia, Hari Kanak-kanak, Hari Ibu sebagai
bukti ketinggian tamadun mereka. Mereka menipu orang yang lurus bendul dan bebal.
Mereka memperdayakan golongan yang mendakwa dirinya anak bangsa dan para
cendikiawan kita tetapi hilang keyakinan dengan umat dan sejarah sendiri.
Kami mahu generasi kita pada hari kini menyedari komplot jahat ini. Mereka
hendaklah yakin dengan agama dan warisan tamadun kemanusiaan mereka yang mulia.
Justera itu, mereka tidak tunduk kepada golongan Barat seumpama tunduknya seorang Iakir
yang hina di hadapan seorang kaya yang berkuasa. Data pemikiran mereka juga tidak
bertelagah sesama sendiri tanpa dapat membezakan antara kaca dan permata sebagaimana
kelkatu yang bertelagah memasuki api lalu terbakar di dalamnya.
Ilmu mengesahkan Islam sebagai sebaik-baik agama. Dan ajaran yang paling hampir
dengan Iitrah dan paling menjamin kebaikan manusia. Sejarah juga membuktikan peperangan
Islam merupakan peperangan yang paling berbelas kasihan, paling sedikit bala bencana,
paling banyak kebaikan dan paling mulia misinya. Setiap hari ditemui bukti-bukti baru
bahawa Islam merupakan agama Allah, Muhammad itu pesuruh Allah dan orang-orang Islam
yang jujur itu merupakan hamba-hamba-Nya yang terpilih dan terbaik di kalangan seluruh
manusia.
www.mykonsis.org
93
Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di merata-rata
tempat (dalam alam yang terbentang luas ini) danpada diri mereka sendiri, sehingga ternyata
jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka
kebenaran itu dan belumkah cukup (bagi mereka) bahawa Tuhanmu mengetahui dan
menyaksikan tiap-tiap sesuatu? (Fussilat: 53)
9. Rasulullah dan orang Islam telah mengejar kaum Hawazin yang tewas sehingga
mereka tiba ke penempatan kaum ThaqiI di ToiI. Baginda dan orang Islam mengepung kota
itu beberapa hari tetapi gagal membukanya. Setelah itu, Baginda pulang ke Madinah. Dalam
perjalanan, Baginda membahagi-bahagikan harta rampasan perang Hunain. la terdiri daripada
6,000 tawanan sahaya dan wanita di samping unta dan kambing yang tidak diketahui
jumlahnya. Baginda memberi bahagian yang banyak kepada pemuka-pemuka Arab untuk
menarik minat mereka kepada Islam.
Baginda juga memberi harta yang banyak kepada Quraisy. Namun Ansor tidak
memperolehi apa-apapun. Sebahagian Ansor memperkatakan hal tersebut. Mereka
melahirkan rasa sedih kerana tidak mendapat apa-apa bahagian daripada rampasan tersebut.
Hinggakan sebahagian mereka berkata: "Rasulullah s.a.w. telah bertemu kembali kaum
Baginda." Maksudnya: Baginda telah melupakan kita setelah Allah membukakan Makkah
dan Quraisy memeluk Islam. Oleh yang demikian, Rasulullah s.a.w. mengumpul kaum Ansor
dan berucap kepada mereka Setelah Baginda memuji Allah, Baginda bersabda:
"Wahai kaum Ansor! Aku telah mendengar kata-katamu. Ia mengandungi
celaan kepadaku. Bukankah kamu sebelumnya sesat, lalu Allah memberi
petunjuk kepada kamu? Miskin, lalu Allah menjadikan kamu kaya? Saling
bermusuhan, lalu Allah mempertautkan hati-hati kamu?" Mereka menjawab:
"Benar! Allah dan Rasul-Nya lebih berjasa dan lebih berbakti." Kemudian
Baginda bersabda lagi: "Wahai kaum Ansor! Kenapa kamu tidak menjawab
kata-kataku?" Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah apa lagi yang patut kami
katakan? Allah dan Rasul-Nya mempunyai jasa dan bakti." Baginda
bersabda: "Demi Allah, kalau kamu mahu, kamu boleh jawab. Jawapan kamu
adalah benar dan diterima. Kamu boleh jawab: Kamu (wahai Rasulullah)
datang kepada kami dalam keadaan kamu didustai (kaummu), lalu kami yang
mempercayai kamu. Terbiar tanpa pertolongan, lalu kami yang menolongmu.
Diusir, lalu kami membelamu. Serba kekurangan, lalu kami berkongsikan
harta denganmu.
Wahai kaum Ansor, adakah diri kamu merasa tidak puas hati terhadap sisa-
sisa dunia yang aku gunakan untuk menarik minat kaum tersebut agar
memeluk Islam. Sedangkan aku serahkan kamu kepada keislaman kamu.
Wahai kaum Ansor, tidakkah kamu redha orang ramai kembali bersama
kambing dan unta, sedangkan kamu pulang kepada tunggangan kamu
bersama Rasulullah? Demi Tuhan yang jiwa Muhammad dalam genggaman-
Nya, jika bukan kerana Hijrah, nescaya aku seorang Ansor. Sekiranya orang
ramai melalui satu lorong di bukit, sedangkan Ansor melalui lorong yang
lain, nescaya aku melalui lorong yang dilalui Ansor. Ya Allah, rahmatilah
Ansor, anak-anak dan cucu-cucu Ansor."
Maka kaum Ansor menangis sehingga janggut-janggut mereka basah. Mereka
berkata: "Kami redha dengan pembahagian dan habuan yang dilakukan oleh Rasulullah."
Di sini terdapat beberapa permasalahan yang boleh diberi komentar tentangnya:
Pertama: Isu harta rampasan perang sebagai satu bahagian daripada sistem perang
www.mykonsis.org
94
dalam Islam. Musuh-musuh Islam menjadikannya sebagai medium untuk menyerang Islam.
Mereka mendakwanya ia merupakan salah satu Iaktor material pengisytiharan perang dalam
Islam. Ia juga sebagai insentiI yang cukup berkesan kepada tentera-tentera Islam untuk
berkorban dan berbakti. Lantaran itu, mereka bermati-matian merebut harta rampasan selepas
tamat peperangan sebagaimana yang berlaku dalam pertempuran ini.
Tak diragui bahawa setiap pengkaji yang adil dan sedar menolak dakwaan ini. Ini
kerana Iaktor peperangan dalam Islam berbentuk spiritual. Ia bertujuan menyebarkan
kebenaran, menolak gangguan jahat dan pencerobohan. Ini dinyatakan secara jelas dalam
ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis. Adalah pelik, seseorang sanggup berkorban nyawa dan
mendedahkan keluarganya kepada pengabaian, kerana tamakkan habuan material walau
macam mana besar habuan tersebut. Tamak kepada habuan material tidak berupaya
melahirkan keperwiraan luar biasa yang terserlah di kalangan pejuang-pejuang Islam pada
zaman permulaan Islam. Ia juga tidak dapat melahirkan natijah yang menakjubkan
sebagaimana berlaku dalam peperangan Islam dengan Arab semasa hayat Rasulullah. Begitu
juga pertempuran Islam dengan Parsi dan Rom selepas itu. Sedangkan pihak musuh-musuh
Islam sendiri mempunyai dorongan ketamakan material. Harta-harta dan orang Islam pasti
akan menjadi habuan mereka sekiranya orang Islam kalah. Orang Islam bukan satu-satunya
pihak yang mengagih-agihkan harta dan memperhambakan musuh mereka apabila menang.
Bahkan Ienomena ini merupakan tindak tanduk mana-mana angkatan tentera yang berperang.
Kenapakah ketamakan material yang dimiliki oleh musuh Islam ini tidak menghasilkan
keperwiraan luar biasa atau natijah yang mengkagumkan? Sebagaimana yang terserlah di
kalangan tentera Islam dan dipamerkan dalam siri peperangan Islam?
Berbagai peristiwa yang berlaku dalam peperangan menaIikan sama sekali dorongan
material merupakan pemangkin paling utama dalam jiwa tentera Islam. Dalam pertempuran
Badar, Uhud, Mu'tah dan Iain-lain lagi, wira-wira Islam maju ke medan pertempuran
mengharapkan kemuliaan mati syahid dan nikmat syurga. Hinggakan salah seorang daripada
mereka melemparkan buah-buah tamar daripada mulutnya apabila mendengar janji Rasul
s.a.w. tentang balasan syurga bagi para syuhada. Beliau mengharungi pertempuran seraya
berkata: "Wah, bagusnya! Tiada apa lagi yang menghalang aku untuk memasuki syurga
melainkan tamar-tamar ini? Demi Allah, (Jika aku menghabiskan makan tamar ini), ia adalah
kehidupan yang panjang (melambatkan aku ke syurga)!" Selanjutnya, beliau terus berperang
sehingga terbunuh. Yang lain pula tampil menyerang musuh seraya berkata: "Syurga!
Syurga! Demi Allah aku mencium baunya lebih dekat dari Bukit Uhud." (Peristiwa ini
berlaku ketika pertempuran Uhud).
Dalam pertempuran dengan Parsi, Rustum menawarkan harta atau pakaian kepada
orang Islam agar mereka membatal-kan rancangan berperang dan pulang semula ke negara
mereka. Namun ketua utusan tentera Islam menjawab: "Demi Allah, kami tidak keluar kerana
perkara ini. Apa yang kami mahu ialah menyelamatkan kamu daripada penyembahan sesama
hamba kepada penyembahan Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Sekiranya
kamu memeluk Islam, kami akan pulang. Sementara kerajaan dan tanah kamu tetap kekal
milik kamu. Kami tidak akan merebut apa-apa pun daripada kamu." Adakah ini jawapan
gerombolan tentera yang keluar untuk mendapatkan rampasan perang juga menguasai tanah
dan harta benda?!
Peristiwa para pejuang mengharapkan rampasan perang dalam pertempuran Hunain
dan ketidakpuasan hati Ansor kerana tidak mendapat agihan dijadikan bukti dakwaan palsu
mereka. Mereka sengaja bersikap memejamkan mata terhadap realiti pertempuran dan pihak-
pihak yang terlibat dalam peperangan. Mereka yang mengharapkan rampasan perang tersebut
terdiri daripada mereka yang baru memeluk Islam. Hidayah Islam masih belum bertapak
www.mykonsis.org
95
kukuh dalam jiwa mereka sebagaimana golongan Islam yang sebelumnya. Oleh itu, orang-
orang Islam seperti Abu Bakar, Umar, Othman, Ali, Abdul Rahman bin AuI, Tolhah, az-
Zubair dan para sahabat besar yang awal menyahut seruan Islam, tidak mengharap habuan
rampasan perang tersebut. Rasa tidak puas hati Ansor pula hanyalah kata-kata sesetengah
mereka yang berpandangan pembahagian rampasan perang pada hari tersebut diagih tidak
sama rata. Fenomena sebegini berlaku kepada kebanyakan manusia pada setiap zaman dan
tempat. la timbul dalam diri mana-mana manusia yang berada dalam situasi seumpama ini.
Tangisan mereka apabila Nabi s.a.w. berucap kepada mereka adalah bukti paling jelas
tentang keinginan Ansor untuk mencapai redha Allah, pahala dan syurga-Nya, juga ketaatan
kepada Rasul-Nya. Antara ucapan Baginda: "Tidak-kah kamu redha orang ramai kembali
bersama kambing dan unta, sedangkan kamu pulang kepada tunggangan kamu bersama
Rasulullah?" Mereka mengutamakan untuk berdamping dengan Rasulullah dan tinggal
berdekatan Baginda berbanding harta benda dan keuntungan. Adakah logik mereka dituduh:
Mereka berjihad hanya untuk mengaut harta dan keuntungan?
Tiada guna untuk mempersoalkan: Kenapa Islam menjadikan rampasan perang hak
tentera yang berperang bukan hak negara sebagaimana zaman kita ini? Kerana persoalan
sebegini menunjukkan mereka alpa tentang tabiat manusia dan adat resam peperangan pada
zaman tersebut. Bukan hanya tentera Islam membahagi-bahagikan 4/5 rampasan perang
kepada tenteranya, Parsi dan Rom turut berbuat sedemikian. Bahkan pengagihan tersebut
digunakan oleh semua angkatan tentera. Sekiranya seseorang mujtahid pada hari ini
berpendapat rampasan perang yang diperolehi oleh tentera Islam pada zaman ini perlu
diserahkan kepada negara, ia masih dalam lingkungan memahami persoalan ini berdasarkan
prinsip dan ruh Islam.
Kedua: Keputusan Nabi s.a.w. memberi agihan rampasan perang lebih kepada mereka
yang baru memeluk Islam berbanding tentera lain menunjukkan kebijaksanaan Baginda.
Baginda s.a.w. ariI dengan personaliti kaumnya dan berpandangan jauh dalam mengurus
sesuatu perkara. Mereka merupakan golongan yang sentiasa memerangi Rasulullah dan
enggan menerima dakwah sehinggalah pembukaan Makkah. Sebahagian mereka juga
gembira dengan kekalahan orang Islam pada permulaan pertempuran ini (Hunain). Oleh itu,
usaha menjinakkan hati dan menyemai perasaan tentang keistimewaan mereka memeluk
Islam dari sudut material mesti dilakukan. Kerana mereka memerangi Islam disebab Iaktor
material ini. Pada hakikatnya, mereka sebagai pemuka-pemuka kaum, memerangi Islam
kerana ingin mengekalkan kepimpinan dan menjaga kepentingan material mereka. Apabila
Islam menghancurkan kekuatan mereka dengan pembukaan Makkah, ada kemungkinan
masih terdapat dalam jiwa mereka rasa benci terhadap kemenangan tersebut. Mungkin timbul
juga rasa tidak puas hati dengan kekalahan dan runtuhnya kekuatan mereka.
Islam merupakan agama pembawa petunjuk dan pengislah. Islam tidak berpada
dengan hanya memberi tekanan dan menggunakan kekerasan tanpa menghiraukan
penerimaan jiwa dan hati, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan sistem yang
bergantung kepada kekerasan untuk tertegak dan kekal. Bahkan hati mesti terbuka untuk
menerima Islam, merasa gembira dengan petunjuknya dan rindu kepada prinsip juga
teladannya. Pemberian tersebut merupakan tindakan bijak selagi pemberian (kurnia) kepada
sesetengah manusia berIaedah untuk memperbaiki hati dan menghapuskan permusuhan
mereka. Rasulullah mengambil keputusan yang sangat bijak sehingga mereka redha terhadap
apa yang dilakukan oleh Baginda s.a.w..
Allah mengetahui dakwah-Nya pasti berkembang ke timur dan barat dunia setelah ia
menguasai semenanjung tanah Arab. Oleh itu, seluruh Arab mesti disediakan untuk memikul
risalah ini dan berkorban di jalannya. Sekiranyajiwa para pemuka dipulihkan dengan
www.mykonsis.org
96
pemberian ini, hati mereka akan terbuka untuk menerima cahaya dakwah. Mereka juga akan
bersedia memikul bebanan dakwah. Inilah yang benar-benar terjadi. Setelah Rasulullah
menjinakkan hati para pemimpin tersebut, rasa tidak puas hati dan kebencian kepada Islam
dan dakwahnya lenyap daripada diri mereka. Apabila tentera Islam mula menjelajah bumi
demi menyampaikan prinsip Islam dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan kesesatan
kepada cahaya Islam, semenanjung tanah Arab telah bersedia untuk memikul tugas bersejarah
yang agung ini. Para pemimpin yang telah jinak hati mereka ini merupakan golongan pertama
yang redha dan mara dalam pertempuran pembebasan tersebut. Sejarah mengesahkan
pertarungan hebat mereka dalam siri pembukaan tersebut. Mereka juga mempunyai jasa besar
dalam memperkukuhkan tunggak-tunggak Islam di luar semenanjung tanah Arab. Mereka
menguruskan kerajaan Islam yang luas dan memimpin tenteranya yang melimpah-limpah.
Mereka tetap diiktiraI sebagai mujahid. Meskipun pada permulaan Islam, mereka
merupakan golongan yang dijinakkan (melalui berbagai pemberian). Ataupun mereka lambat
memeluk Islam sehingga selepas pembukaan Makkah. Kebiasannya, mereka yang
terkemudian berjaya menyusul mereka yang terdahulu. Orang yang lemah dapat mencapai
keistimewaan orang yang kuat. Begitu juga ramai orang yang memperolehi keikhlasan
beramal walaupun memulakannya tanpa ikhlas. Al-Hasan rahimahullah berkata: "Kami
menuntut ilmu ini bukan kerana Allah, namun ilmu ini tetap mendorong agar ia dilakukan
kerana Allah." Tokoh lain pula berkata: "Kami menuntut ilmu ini tanpa niat, namun niat
datang kepada kami selepas itu." Cukuplah Allah menjanjikan kebaikan kepada golongan
yang lewat memeluk Islam ini, sebagaimana Iirman-Nya:
!Β´ρ ¯/>l āω¦ ¦θ1¸±Ζ. ’¸· ¸≅‹¸,™ ¸<¦ ¸<´ρ W≡´¸,¸Β ¸,≡´θ≈´Κ´.l¦ ¸_¯‘¸¦´ρ Ÿω “¸θ.`.„ Ο>Ψ¸Β _Β _±Ρ¦
_¸Β ¸≅¯,· ¸_.±l¦ Ÿ≅.≈·´ρ ,¸¸‾≈l`ρ¦ `ΝLs¦ π>´‘Š ´_¸Β _¸¸%!¦ ¦θ1±Ρ¦ _¸Β ‰-, ¦θl .≈·´ρ ξ´´ρ ‰s´ρ ´<¦
_.`.>'¦ ´<¦´ρ !ϑ¸, βθlϑ-. ¸,¸,> ∩⊇⊃∪
Tidaklah sama di antara kamu, orang-orang yang membelanjakan hartanya
serta turut berperang sebelum kemenangan (Nabi menguasai Makkah).
Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan
hartanya serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap satu puak dari
keduanya, Allah janjikan (balasan) yang sebaik-baiknya. Dan (ingatlah),
Allah Maha Mendalam Pengetahuan-Nya akan apa yang kamu kerjakan.(Al-
Hadid: 10)
Ketiga: Tindakan Rasulullah s.a.w. mengumpul dan meredakan rasa terkilan Ansor
kerana tidak mendapat apa-apa bahagian daripada rampasan perang, menjadi bukti
kebijaksanaan politik dan kelembutan akhlak Baginda s.a.w. Apabila komen sesetengah
Ansor berkaitan agihan rampasan perang sampai kepada Baginda, Baginda mengambil
langkah proaktiI untuk meredakan rasa terkilan tersebut. Baginda mengumpulkan mereka
untuk tujuan itu. Baginda menyampai-kan ucapan yang bijaksana sekalipun Baginda tahu
mereka mencintai dan setia mengikutinya. Mereka telah mengorban-kan darah dan harta
mereka di jalan Allah. Tiada kebimbangan berlaku sesuatu yang mengurangkan iman atau
menghumban mereka ke dalam kemarahan Allah dan Rasul-Nya. Namun Baginda memilih
untuk menghilangkan prasangka yang mula tersemat dalam Iikiran sesetengah mereka
tentang isu tersebut. Ini salah satu sunnah terpuji yang mesti diikuti oleh para pemimpin dan
ketua bersama penyokong dan pencinta mereka. Musuh menunggu-nunggu untuk
mengekploitasi apa-apa kejadian atau kata-kata yang melemahkan pergantungan para
www.mykonsis.org
97
pengikut terhadap pemimpin mereka. Syaitan mem-punyai komplot yang jahat dan licik
tipudayanya. Oleh itu, para pemimpin tidak boleh cuai mendapatkan dukungan penyokong
walau mereka amat mempercayai para penyokong mereka.
Seterusnya, perhatikan teknik bijak lagi berkesan yang digunakan oleh Baginda s.a.w.
agar mereka berpuas hati dan yakin terhadap hikmah keputusan Baginda tersebut. Baginda
menyebut jasa-jasa mereka kepada dakwah Islam, bantuan mereka kepada Baginda dan
inisiatiI segera mereka untuk memperbenarkan Baginda. Sedangkan ketika itu kaum Baginda
sendiri mendustai dan mengusir Baginda. Baginda menyebut jasa-jasa mereka ini setelah
memperingatkan mereka tentang jasa Allah kepada mereka. Allah telah menyelamatkan
mereka daripada kesesatan, perpecahan dan permusuhan. Semua ini disebut agar mereka
mudah menerima kehilangan semua keuntungan harta dunia (rampasan perang tersebut) jika
dibanding dengan kebahagiaan dan petunjuk yang mereka perolehi. Dengan demikian,
Baginda menegaskan dua perkara kepada mereka:
a) Baginda tidak menyebelahi kaumnya dengan melupakan Ansor, sebagaimana dakwaan
sesetengah mereka.
b) Keputusan Baginda menyekat mereka daripada menerima rampasan perang berdasarkan
kepada kekuatan beragama, kehebatan iman dan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-
Nya.
Sepanjang usiaku, tiada teknik lain yang lebih berkesan daripada teknik ini untuk
memuaskan hati mereka yang berjasa dan lama dalam dakwah. Iaitu di kalangan mereka yang
beriman dengannya, ikhlas, jujur serta tidak mengharapkan balasan mahupun terima kasih.
Selawat dan salam Allah ke atas Baginda. Alangkah benar Iirman Allah berkenaan Baginda:
,‾Ρ¸|´ρ ’l-l ¸_l> ¸ΟŠ¸Ls ∩⊆∪
Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia.(Al-
Qalam: 4)
Keempat: Reaksi Ansor setelah mendengar ucapan Baginda s.a.w. merupakan contoh
kejujuran iman dan kehalusan jiwa yang paling menarik. Mereka juga mengenang jasa Allah
kerana memberi petunjuk dan menganugerahkan taqwa kepada mereka. Mereka menyiIatkan
usaha mereka menolong, menyokong dan berjihad sebagai kurniaan Allah dan Rasul-Nya.
Mereka juga menyatakan bahawa, jika bukan kerana Allah, nescaya mereka tidak mendapat
petunjuk. Jika bukan kerana Rasul-Nya, nescaya hati dan pandangan mereka tidak mendapat
cahaya petunjuk. Jika bukan kerana Islam, nescaya Allah tidak akan menyatukan kembali
kaum mereka setelah berpecah, atau memelihara darah mereka yang mengalir tanpa nilai.
Jika bukan kerana Islam, pasti Allah tidak akan menyelamatkan mereka daripada penguasaan
Yahudi kepada kemuliaan Islam, atau membebaskan mereka daripada jiran mereka (Yahudi)
yang memperkudakan mereka. Mereka juga mengisytiharkan; mereka mengutamakan
Rasulullah mengatasi segala limpahan harta dan keseronokan dunia Apabila Rasulullah s.a.w.
mendoakan kerahmatan untuk mereka, anak-anak dan cucu-cucu mereka, air-air mata mereka
bercucuran gembira kerana keprihatinan Rasulullah s.a.w.. Apatah lagi doa Baginda
merupakan doayang mustajab. Adakah lagi bukti lain kepada kejujuran iman? Adakah di sana
cinta yang lebih mulia dan indah daripada cinta ini? Semoga Allah meredhai mereka dan
menjadikan mereka redha. Semoga Dia mengabadikan nama mereka di dunia dan
menyertakan kita bersama mereka dalam syurga an-Naim. Hidup di samping Rasul-Nya yang
dicintai lagi agung dan golongan yang Allah telah kurniakan nikmat ke atas mereka di
kalangan para nabi, siddiqin, syuhada' dan mereka yang hampir dengan-Nya.
www.mykonsis.org
98
Akhimya, peristiwa yang berlaku antara Rasulullah s.a.w. dan Ansor ini, mestilah
diingati oleh setiap pendakwah dan dihaIal oleh setiap penuntut ilmu. la antara peristiwa yang
dapat menambahkan iman serta menggelorakan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah s.a.w.
dan sahabatnya r.a..
www.mykonsis.org
99
(B) MERUNTUHKAN PATUNG BERHALA
Nabi Ibrahim a.s. (bapa para nabi selepas nabi Nuh a.s.) merupakan antara mereka
yang memerangi ajaran keber-halaan anutan kaumnya. Sehingga kaumnya cuba membakar-
nya sebagaimana yang diceritakan oleh al-Quran al-Karim. Apabila Baginda datang ke
Makkah, Baginda meninggalkan anaknya, Ismail a.s. dan ibunya di situ. Setelah Ismail
meningkat remaja, mereka berdua sama-sama membina Kabah untuk dijadikan rumah ibadat
Allah dan destinasi haji kepada orang ramai. Anak-anak Ismail semakin ramai (mereka
dikenali sebagai Arab Musta'ribah, sebagaimana yang dinamakan oleh ahli-ahli sejarah).
(Dari zaman ke zaman) Mereka masih tidak mengenali ajaran menyembah berhala dan
patung. Kemudian menjadi satu ibadat kepada sesiapa yang mengembara meninggalkan
Makkah, membawa seketul batu daripada Tanah Haram sebagai memuliakannya dan tanda
kerinduan kepada Makkah. Di mana sahaja mereka singgah, mereka akan meletakkan dan
bertawaI mengelilinginya sebagaimana mereka mengelilingi Kaabah. Mereka berbuat
demikian untuk mengambil keberkatan dengannya, juga tanda cinta dan rindu mereka kepada
Tanah Haram. Amalan ini berterusan sehinggalah 'Amru bin Luhayy membawa masuk
amalan menyembah berhala kepada mereka (ahli sejarah mengatakan kejadian ini berlaku
500 tahun sebelum perutusan Nabi). Dia merupakan orang pertama yang mengubah agama
Ismail a.s..
Asal-usulnya adalah seperti berikut: Dia merupakan penjaga pintu Kaabah selepas
pengusiran Jurhum dari Makkah dan kawasan sekitarnya. Tak lama selepas itu, dia ditimpa
sakit yang teruk. Dia diberitahu: "Di Balqa', Syam terdapat sebuah mata air panas (sekarang
ini, tempat itu dikenali sebagai al-Hammah), jika kamu ke sana, kamu akan sembuh." Lalu
dia ke sana dan mandi di situ. Dia kemudiannya sembuh. Dia mendapati penduduk di situ
menyembah berhala, lantas bertanya: "Apa ini?" Mereka menjawab: "Kami meminta hujan
turun dan kemenangan menewaskan musuh dengan patung-patung ini." Lantas, dia meminta
mereka memberikan sebahagian patung tersebut kepadanya. Mereka memberikan kepadanya.
Kemudian dia membawa patung itu ke Makkah dan menegakkannya di sekeliling Kaabah.
11

Selepas itu. penyembahan berhala tersebar luas di semenanjung tanah Arab, hinggakan setiap
penghuni rumah di Makkah mempunyai sebuah berhala yang mereka sembah di rumah.
Apabila mereka mahu bermusaIir, perkara terakhir yang diperlakukan di rumahnya ialah
mengusap-usap berhala tersebut. Apabila pulang daripada musaIir, perkara pertama yang
dilakukan setelah memasuki rumahnya ialah mengusap-usap berhala tersebut.
Setelah itu, penyembahan berhala di kalangan Arab menjadi-jadi. Ada di antara
mereka yang membina rumah berhala. Ada pula yang membina patung. Sesiapa yang tidak
mampu membina patung mahupun rumah berhala, dia mendirikan seketul batu di Tanah
Haram atau di mana-mana yang mereka rasa bagus untuk menempatkannya. Dia
kemudiannya mengelilinginya sebagaimana dia mengelilingi Baitullah. Ketika muisaIir dan
singgah di sesuatu tempat, seseorang itu akan mengutip empat ketul batu. Dia akan memilih
batu manakah yang paling bagus, lalu menjadikannya sebagai tuhan. Tiga ketul batu lagi
dijadikan sebagai batu alas periuk. Apabila berangkat, dia meninggalkannya. Apabila
berhenti di perhentian yang lain, dia akan melakukan perbuatan yang sama.
12

Arab mempunyai tiga berhala terbesar yang diagung-agungkan. Mereka mengerjakan
haji dan menyembelihkan korban untuknya. Berhala yang paling tua ialah "Manat". la dibina
di pinggir pantai menghala ke arah al-Musyallal di Qadid yang terletak antara Madinah dan
Makkah. Semua Arab mengagungkannya dan yang paling mengagungkannya ialah kaum Aus
dan Khazraj. Apabila Rasulullah s.a.w. keluar untuk membuka Makkah pada tahun ke-8

11
Kitab al-Asnam, Hisyam bin Muhammad bin as-Sa-ib al-Kalby, m.s 8.
12
Kitab al-Asnam, Hisyam bin Muhammad bin as-Sa-ib al-Kalby, m.s 33.
www.mykonsis.org
100
hijrah, Baginda mengutuskan Ali r.a. ke tempat berhala tersebut. Ali telah meruntuhkannya,
seterusnya mengambil barang-barang yang dipersembahkan kepada berhala itu, lalu
membawanya kepada Nabi s.a.w.. Antara barang yang diambilnya ialah; dua bilah pedang
yang dihadiahkan untuk berhala itu oleh al-Harith bin Abi Syamir al-Ghassani, raja Ghassan.
Al-Harith merupakan raja yang membunuh Syuja' bin Wahb al-Asadi r.a., utusan Nabi s.a.w.
kepadanya yang mengajak kepada Islam. Tiada utusan Nabi s.a.w. yang dibunuh selain
Syuja'.
Berhala kedua bernama "al-Lat". Ia terletak di ToiI. Merupakan sebongkah batu
empat segi. Quraisy dan semua Arab mengagungkannya. Selepas Nabi s.a.w. pulang ke
Madinah daripada pembukaan Makkah, rombongan ThaqiI datang menemui Baginda.
Mereka meminta Baginda s.a.w. membiarkan al-Lat tidak diroboh selama tiga tahun. Namun
Baginda enggan menerima permintaan mereka. Mereka terus memohon penangguhan
daripada Baginda dengan mengurangkan tempohnya setahun demi setahun, tetapi Baginda
tetap enggan. Sehinggalah mereka meminta penangguhan untuk tempoh sebulan sahaja,
namun Baginda masih enggan menerimanya.
Ibnu Hisyam berkata: (Berdasarkan penjelasan mereka), Mereka ingin pemusnahan
berhala tersebut ditangguhkan agar mereka terselamat daripada tindak tanduk golongan yang
bodoh, wanita dan anak-pinak mereka. Mereka juga meminta penangguhan sehingga seluruh
penduduk TaiI memeluk Islam agar pemusnahan al-Lat tidak menimbulkan kejutan kepada
kaum mereka. Namun Rasulullah enggan menerima permo-honan itu. Baginda mengutuskan
Abu SuIIian bin Harb dan al-Mughirah bin Syu'bah agar meruntuhkannya. Apabila al-
Mughirah mula memukul dengan cangkulnya, wanita-wanita ThaqiI keluar menangis
meratapkan al-Lat seraya bersyair:
Hendaklah kamu menangis sungguh-sungguh untuk si pembela,
(Lantaran) mereka yang keji telah menyerahkannya
(untuk diruntuhkan),
Mereka (yang keji) itu tidak pandai berlawan pedang (mempertahankannya).
Maksudnya: Alangkah hibanya! Al-Lat sebelum ini menjadi pembela kami daripada musuh-
musuh dan menolak bala bencana, telah diserahkan oleh orang-orang yang keji untuk
diruntuhkan. Orang-orang yang keji tersebut tidak memper-tahankannya mahupun bertarung
pedang demi untuknya.
Berhala ketiga bernama "al-'Uzza"
13
. Ia berada di sebelah kanan sesiapa yang
bermusaIir dari Makkah ke Iraq. Kaum Quraisy mengagungkannya. Apabila al-Quran turun
mengutuk berhala itu juga berhala-berhala yang lain, Quraisy merasa amat marah. Ketika
Abu Uhaihah iaitu Said bin al-'As bin Umaiyah bin 'Abd Syams bin 'Abd ManaI sakit nazak,
Abu Lahab datang menziarahinya. Abu Lahab mendapatinya menangis, lantas bertanya:
"Apakah yang menyebabkan kamu menangis wahai Abu Uhaihah? Adakah kamu menangis
kerana kematian yang pasti?" Dia menjawab: "Tidak. Tetapi aku bimbang al-'Uzza tidak akan
disembah lagi selepas (kematian) aku!" Abu Lahab berkata: "Demi Allah! Semasa hayatmu ia
tidak disembah keranamu. Begitu juga selepas ketiadaanmu, penyembahannya tidak akan
ditinggalkan kerana kematianmu." Lantas Abu Uhaihah berkata: "Sekarang, aku tahu bahawa
aku mempunyai pengganti!" Kesungguhan Abu Uhaihah berpenat lelah menyembah berhala

13
Uzza adalah batang pohon kurma yang disembah oleh Bani GhatIan. Mereka mendirikan di atasnya sebuah
pondok. Uzza mempunyai penjaga. (Mu'jam Buldan). (pent.).
www.mykonsis.org
101
itu menakjubkan Abu Lahab.
14

Pada tahun pembukaan Makkah, Nabi s.a.w. memanggil Khalid bin al-Walid dan
memerintahkannya untuk bertolak memusnahkan berhala tersebut. Apabila Khalid sampai
kepada berhala itu, penjaganya, Dubayyah bin Harami asy-Syaibani berseru:
Wahai Uzza lawanlah dengan keras, janganlah kamu mendustakan,
Lemparkan kain selendang dan sinsingkan baju untuk melawan Khalid,
Sekiranya kamu tidak membunuh Khalid pada hari ini, Kamu akan menanggung kehinaan
segera dan membantunya mengalahkanmu.
Lantas Khalid berkata:
Wahai 'Uzza, keingkaran untuk kamu bukan keampunan, Aku lihat Allah telah menghinamu.
Mereka mendakwa berhala itu berupa seorang wanita habsyi yang berambut kusut
masai. Wanita itu meletakkan tangannya di atas bahunya dan berada dalam batang pokok
yang ditebang oleh Khalid. Dia telah menentang Khalid dalam rupa bentuk sedemikian.
Khalid memenggalnya mengakibatkan kepalanya terbelah. Rupa-rupanya wanita itu hitam
seperti arang. Apabila Khalid memberitahu Rasulullah tentang perlaksanaan tugas tersebut,
Baginda a.s. bersabda: "Itulah al-Uzza. Tiada lagi al-Uzza selepas ini bagi Arab. Ia tidak akan
disembah lagi selepas hari ini".
15

Inilah berhala-berhala Arab yang paling terkenal pada zaman jahiliah. la disebut oleh
al-Quran melalui Iirman Allah:
`Λ.ƒ´,¸·¦ ¸≈‾ll¦ ““`-l¦´ρ ∩⊇_∪ οθ´ΖΒ´ρ π.¸l!.l¦ ´“¸>¸¦ ∩⊄⊃∪
(Setelah kamu - wahai kaum musyrik Makkah -mendengar keterangan yang
membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah) maka adakah kamu nampak
bahawa "Al-Lat" dan "Al-Uzza". Serta "Manat" yang ketiga, yang bertaraf
rendah lagi hina itu (layak disembah dan dianggap sebagai anak-
anakperempuan Allah)? (An-Najm: 19-20)
Ketika Rasulullah memasuki Baitul Haram pada hari pembukaan Makkah, Baginda
menemui gambar-gambar malaikat dan lain-lain lagi. Baginda juga mendapati gambar nabi
Ibrahim a.s. dalam bentuk memegang anak-anak panah yang digunakan untuk tilikan nasib.
Baginda lantas bersabda: Semoga Allah memerangi mereka. Mereka menjadikan syeikh kami
(nabi Ibrahim) tempat menilik nasib menggunakan anak panah. Apa kaitan nabi Ibrahim
dengan panah-panah tilikan nasib? "Bukanlah nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama
Yahudi, dan bukanlah dia seorang pemeluk agama Kristian, tetapi dia seorang yang tetap di
atas dasar Tauhid sebagai seorang Muslim (yang taat dan berserah bulat-bulat kepada

14
Kitab al-Asnam, Hisyam bin Muhammad bin as-Sa-ib al-Kalby, m.s 23.
15
Dalam Mu'jam al-Buldan menukilkan satu riwayat daripada Abu Soleh daripada Abdullah bin Abbas r.a.,
beliau berkata: Uzza merupakan syaitan betina yang mendiami antara tiga batang pokok di tengah-tengah kebun
tamar. Apabila berlaku pembukaan Kota Makkah, Rasulullah s.a.w. telah mengutus Khalid bin al-Walid.
sabdanya: "Pergilah kamu ke tengah-tengah kebun tamar dan kamu akan berjumpa dengan tiga batang pohon
tamar. Tembanglah batang yang pertama." Lalu Khalia pergi dan menebang pohon yang pertama. Kemudian
beliau kembali bertemu dengan Rasulullah, lalu Baginda bertanya: "Adakah kamu menjumpai sesuatu?"
"Tidak"; jawab Khalid. "Tebang pohon yang kedua."; arah Baginda s.a.w.. Beliau pergi melaksanakan arahan
tersebut dan kembali bertemu dengan Rasulullah. Baginda bertanya: "Adakah kamu menjumpai sesuatu?"
"Tidak"; jawab Khalid "Tebang pohon yang ketiga."; arah Baginda s.a.w. lagi. Apabila beliau berhadapa-dengan
pohon ketiga, keluar seekor syaitan betina berambut kusut masai dan meletakkan dua tangannya di atas bahu
sambil menampakkan taringnya. Lalu Khalid memancung kepalanya (pent.).
www.mykonsis.org
102
Allah), dan dia pula bukanlah dari orang-orang musyrik." (maksud Ali Imran: 67)
Baginda memerintahkan agar semua gambar-gambar tersebut dipadamkan. Perintah
Baginda itu terus dilaksanakan.
Ibnu Abbas berkata: Rasulullah s.a.w. memasuki Makkah pada hari pembukaannya
dengan menaiki tunggangan Baginda. Baginda juga melakukan tawaI menggunakan
tunggangannya itu. Di sekeliling Baitullah terdapat patung-patung berhala yang diikat dengan
timah. Nabi s.a.w. menunjuk isyarat kepada berhala-berhala itu menggunakan sebatang
ranting kayu di tangannya, seraya berkata:
¯≅·´ρ ´,l> ‘_>l¦ _δ—´ρ `≅¸L≈,l¦ β¸| Ÿ≅¸L≈,l¦ βl´ !·θδ— ∩∇⊇∪
Telah datang kebenaran (Islam), dan hilang lenyaplah perkara yang salah
(kufur dan syirik); sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara
yang tetap lenyap. (Al-Isra’: 81)
Mana-mana berhala yang ditunjuk oleh Baginda dari arah hadapan akan tumbang
terlentang ke belakang. Sementara mana-mana berhala yang ditunjuk dari arah belakang akan
tumbang tersungkur ke depan. Sehingga tiada lagi berhala yang tinggal tegak. Kesemuanya
tumbang.
Selepas beberapa bulan pembukaan Makkah, semua berhala di semenanjung tanah
Arab telah diruntuhkan dari singgahsananya. Para penyembahnya telah mengkuIurinya.
Mereka yang pernah menyembah berhala kelmarin, bertukar menjadi malu kerana kecetekan
pemikiran mereka hingga sanggup menyembah batu yang tidak memberi mudarat atau
manIaat, mahupun menolak sesuatu kejadiari.
Sejak awal risalah Islam, Islam bertindak menyebarkan keburukan berhala-
berhalayang dijadikan tuhan ini, mencela penyembahannya serta menyeru kepada agama
Iitrah; menyembah Allah Pencipta alam kejadian dan Tuhan sekalian alam. Semenanjung
tanah Arab, diketuai oleh Quraisy telah menentang dakwah ini. Mereka melihat dakwah ini
sebagai satu seruan yang amat pelik.
Ÿ≅->¦ πλ¸ψ¦ !´γ≈l¸| ¦‰¸>≡´ρ β¸| ¦‹≈δ ',`_:l ',!>`s ∩∈∪
"Patutkah dia menafikan tuhan-tuhan yang berbilang itu dengan mengatakan:
Tuhan hahya Satu? Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang
menakjubkan!" (Sad: 5)
Semenanjung tanah Arab saling bertelagah dan kacau bilau ekoran agama baru ini.
Mereka cuba membunuh dan menghapuskan Rasulnya dengan segala cara. Namun akhirnya
kemenangan berpihak kepada Rasulullah s.a.w. selepas perjuangan yang berlarutan selama 21
tahun. Baginda membuka ibu kota keberhalaan (Makkah), memusnahkan tuhan-tuhannya,
menewaskan bala tenteranya dan menumpaskan konspirasi para pemimpinnya. Adakah akal
dapat mempercayai semua ini lantaran ia berjaya disempurnakan dalam tempoh sesingkat ini?
Ketika Rasulullah s.a.w. memulakan dakwah, tiada seorang manusia pun bersama Baginda.
Bolehkah kejayaan ini tercapai, jika bukan kerana Allah yang menjadi Pengatur di belakang
dakwah ini, mempersiapkan ketumbukan tenteranya dan memandu perjalanan
pertempurannya?

www.mykonsis.org
103
¯Νl· ¯Νδθl.1. ∅¸>≈l´ρ ´<¦ `Ογl.· !Β´ρ ¸‹Β´‘ Œ¸| ¸‹Β´‘ ∅¸>≈l´ρ ´<¦ ’Γ´‘ ´’¸l¯,`Š¸l´ρ
š_,¸Ζ¸Βσϑl¦ «Ζ¸Β ,ξ, !´Ζ.> āχ¸| ´<¦ _‹¸ϑ™ 'ΟŠ¸l. ∩⊇∠∪
Dan bukanlah engkau (wahai Muhammad) yang melempar ketika engkau
melempar, akan tetapi Allah jualah yang melempar (untuk membinasakan
orang-orang kafir). (Al-Anfal: 17)
Muhammad bin Abdullah telah menamatkan tragedi pemikiran Arab yang berterusan
hampir 500 tahun atau lebih. Baginda membebaskan akal Arab daripada belenggu dan
khuraIat keberhalaan. Baginda juga menyelamatkan kehormatan mereka daripada penghinaan
dan kekejian kepercayaan itu. Baginda membuka pintu-pintu kemerdekaan dan kemulian
abadi untuk Arab. Mereka memasuki pintu-pintu itu tanpa keluar kembali. Rasulullah s.a.w.
telah berkata benar dengan sabda Baginda:
“Selepas ini tiada lagi al-Uzza untuk Arab. Ia tidak akan disembah lagi
selepas hari ini.”
Semenanjung tanah Arab telah mengucapkan selmat tinggal kepada kehidupan
keberhalaan untuk selama-lamanya. Pemikiran Arab telah mencapai usia matang. Mereka
tidak rela untuk kembali semula ke zaman kanak-kanak; zaman keberhalaan yang mendorong
penganutnya meletakkan dahinya ke kaki batu yang tuli lagi bisu. Selepas kewaIatan
Rasulullah s.a.w., peperangan dan Iitnah telah berlaku. Ada di kalangan mereka yang
mengaku nabi. Ada pula yang membangkang al-Quran. Akan tetapi kita tidak mendengar
seorang Arab pun yang berIikir untuk kembali kepada kepercayaan keberhalaan dan tuhan-
tuhannya. Ini kerana seorang yang berusia matang tidak akan kembali menjadi kanak-kanak
lagi. Semua perubahan ini dicapai dengan sempurna hasil jasa nabi Muhammad s.a.w. dan
risalah Baginda. Setiap orang Arab (sejak zaman nabi) sehingga tamatnya dunia ini terhutang
budi kepada Baginda kerana menyelamat dan membebaskan mereka daripada keberhalaan.
Baginda juga berjasa dalam meningkatkan petunjuk kepada bangsa-bangsa di muka bumi ini,
sama ada mereka yang mengikuti petunjuk itu, mahupun yang menolaknya. Allah telah
menjelaskan perkara ini dengan Iirman-Nya:
´θδ “¸%!¦ ¸-, ’¸· ´_↵¸¯‹¸Β¸¦ ωθ™´‘ ¯Ν·κ.¸Β ¦θl.ƒ ¯Ν¸κ¯,ls .¸«¸.≈ƒ¦´, ¯Ν¸κ,¸´“`ƒ´ρ `Νγϑ¸l-`ƒ´ρ ¸≈.¸>l¦
πϑ>¸>'¦´ρ β¸|´ρ ¦θΡl´ _¸Β `≅¯,· ’¸∀l ¸≅≈l. ¸_,¸,•Β ∩⊄∪
Dia-lah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang (Arab) yang
Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad s.a.w.) dari bangsa mereka
sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang
membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan-Nya), dan membersihkan mereka
(dari i’tiqad yang sesat), seta mengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran)
dan Hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum syarak). Dan
sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah
dalam kesesatan yang nyata. (Al-Jumuah: 2)www.mykonsis.org
104
(C) GHAZWAH TABUK
Secara ringkas, pengajaran dan pedoman yang paling penting dalam Ghazwah ini
ialah:
Pertama: Sebab ghazwah ini berlaku; Rom telah mengumpulkan angkatan tentera
yang besar di Syam. Maharajanya, Herkules telah memberi upah kepada penduduk-
penduduknya selama setahun. Kablah-kabilah Arab juga telah bergabung dengan tentera ini.
Mereka terdiri daripada kabilah: Lakhm, Juzam, Ghassan dan Amilah. Rom kemudiannya
menghantar pasukan tentera hadapan mereka al-Baqa’ (kawasan perkampungan yang dibina
oleh penduduk Damsyiq. Terletak antara Syam dan Wadi al-Qura). Apabila berita itu sampai
kepada Rasulullah s.a.w., Baginda mengajak orang ramai untuk keluar berperang ke Tabuk.
Baignda menyeru mereka supaya bersiap sedia, di samping menyeru golongan kaya untuk
meyumbang dan menderma.
Ini menjelaskan kepada kita tabiaat peperangan dalam Islam. Peperangan dalam Islam
bukan bersikap menceroboh atau provokasi. Tetapi bertujuan mempertahankan agama dan
negara, mencegah penceroboh serta menghalang mereka daripada mengganggu dan membuat
kerosakan. Ini dinyatakan secara jelas oleh banyak ayat al-Quran. Kami telah memperkatakan
tentang sebab-sebab disyariatkan perang dalam Islam, objektiI dan jalan-jalannya. Kami telah
terangkan perkara-perkara tesebut dalam nota kuliah untuk tahun satu. Keberangkatan
Rasulullah s.a.w. untuk keluar ke Tabuk selepas persiapn dan perhimpunan angkatan Rom
menjadi penyokong kepada kata-kata kami ini.
Kesediaan sesetengah kabilah Arab untuk bersama Rom menentang orang Islam
menjadi bukti bahawa mereka berada jauh daripada keIahaman dan risalah pembebasan yang
dibawa oleh Islam kepada manusia secara umum dan Arab secara khusus. Jika mereka
mengetahuinya, nescaya mereka akan menolak untuk emnajdi pembantu Rom melawan anak
bangsa mereka sendiri di kalangan orang Arab Islam.
Kedua: Seruan Rasul s.a.w. agar bersiap sedia untuk berperang dibuat ketiak waktu
susah, panas dan musim buah-buahan dipetik. Orang-orang beriman yang jujur dan segera
menyahut seruan Rasul tersebut tanpa mempedulikan kesusahan mahupun kemiskinan.
Orang-orang munaIik pula menarik diri. Mereka mengemukakan pelbagai alasan.
Demikianlah, hakikat orang-orang yang ikhlas dan orang-orang munaIik akan jelas terserlah
pada waktu-waktu genting. Mereka yang berlagak akan terbongkar pekungnya pada waktu
dugaan. Allah Taala telah berIirman:
Οl¦ ∩⊇∪ ¸¸.>¦ '_!Ζl¦ β¦ ¦θ´´¸.`ƒ β¦ ¦θlθ1ƒ !ΨΒ¦´, ¯Νδ´ρ Ÿω βθ`Ζ.±`ƒ ∩⊄∪ ‰ 1l´ρ !Ζ.· _¸¸%!¦ _¸Β
¯Ν¸γ¸l¯,· ´_ϑl-´‹l· ´<¦ š_¸¸%!¦ ¦θ·‰. ´_ϑl-´‹l´ρ _,¸,¸‹≈>l¦ ∩⊂∪
Alif, Laam, Miim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan
dibiarkan dengan hanya berkata: “Kami beriman,” sedang mereka tidak diuji
(dengan sesuatu cubaan)? Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji
orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka (dengan ujian yang
demikian), nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang sebenar-
sebenarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahui-Nya tentang orang-
orang yang berdusta. (Al-Ankabut: 1-3)
Dakwah dan bangsa hanya tertegak dan bangkit melalui pembersihan saI-saInya
daripada golongan munaIik dan penipu. Hanya orang yang mempunyai keazaman yang
www.mykonsis.org
105
benar, niat yang ikhlas dan prinsip yang kukuh akan tetap teguh menghadapi kesusahan.
Alangkah ramai orang yang lemah iman dan para penipu menghalang perjalanan dakwah
islah dalam umat. Mereka berusaha menyekat Islam daripada meraih atau melambatkan
kemenangan walau seketika. Angkatan tentera Islam dalam ghazwah Tabuk telah
emnyinkirkan mereka yang seumpama ini. Pekung mereka terbongkar. Kelemahan iman dan
kerapuhan azam mereka terserlah. Satu angkatan tentera yang mempunyai saI yang tersusun,
bersatu padu, iman yang kukuh dan setia kepada janji lebih berIaedah kepada umat walaupun
bilangan mereka kecil. Mereka lebih hampir kepada kemenangan berbanding dengan tentera
yang bilangannya besar tetapi berbeza gagasan, kemampuan dan keteguhan.
ΝŸé _¸Β ¸π⁄¸· ¸'#Š¸l· ¸,ls π⁄¸· ο´¸,¸.Ÿé ¸βŒ¸|¸, ¸<¦ ´<¦´ρ _Β _¸¸¸¸¸≈¯.l¦ ∩⊄⊆_∪
"Berapa banyak (yang pernah terjadi), golongan yang sedikit berjaya
menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah; dan Allah (sentiasa)
bersama-sama orang-orang yang sabar". (Al-Baqarah: 249)
Ketiga: Para sahabat yang kaya segera menyumbang menderma. Contohnya Abu
Bakar, Umar, Othman dan lain-lain. Ini menjadi bukti terhadap tindak tanduk keimanan
dalam jiwa orang-orang mukmin. Iman mendorong mereka untuk segera melakukan
kebaikan, juga melawan hawa naIsu dan naluri diri. Iman ini diperlukan oleh setiap umat dan
setiap dakwah untuk menjamin kemenangan ke atas musuh dan menjamin kewujudan
sumber-sumber danayang mereka perlukan. Kita dapati umat kita pada hari ini amat
memerlukan keimanan sebegini. Kerana kita berdepan dengan berbagai musuh, bebanan
berat, pertempuran dahsyat dan, kekuatan dan kelicikan musuh. Oleh itu, kita tidak dapat
menewaskannya melainkan dengan menggandakan pengorbanan harta, jiwa, hawa naIsu dan
syahwat. Ini hanya dapat dicapai oleh agama yang mempunyai keIahaman sahih tentang
hakikat keimanan. Agama ini mendidik jiwa-jiwa untuk ikhlas menyumbang dan berpenat
lelah untuk umat mereka. Mereka melakukannya sebagai satu jihad yang diberi ganjaran oleh
Allah, sebagaimana Dia memberi ganjaran kepada mujahidin di medan perjuangan.
Usaha terbaik yang sepatutnya dilakukan oleh para pengislah dan pemimpin
kebangkitan ialah menyemai agama dalam jiwa-jiwa manusia dengan baik. Setiap
penentangan kepada agama, seruan untuk membebaskan diri daripadanya atau reaksi
mempersendakan agama merupakan jenayah nasional yang boleh mengakibatkan natijah
paling buruk dan kesan paling bahaya. Demikianlah yang diajarkan oleh Allah kepada kita. la
disahkan oleh sejarah lalu dan dibuktikan oleh pengalaman masa kini. PenaIian tentang
hakikat ini merupakan kesilapan yang hanya dilakukan oleh merekayang jiwanya tidak ikhlas
kepada kebenaran, hatinya tidak terbuka kepada kebaikan dan peribadinya tidak dihiasi siIat-
siIat ketinggian mahupun kemuliaan.
Keempat: Terdapat mereka yang datang menemui Rasulullah s.a.w., meminta
keizinan Baginda untuk berperang tetapi terpaksa ditolak kerana Baginda tidak memperolehi
tunggangan yang boleh membawa mereka. Mereka telah beredar dengan linangan air mata
kerana sedih disebabkan terhalang daripada memperolehi kemuliaan berjihad bersama
Rasulullah s.a.w.. Peristiwa yang diceritakan oleh Allah dalam kitab-Nya ini merupakan
contoh paling indah tentang kehebatan iman mencipta perkara yang luar biasa. Kebiasaan
manusia akan gembira apabila dia terselamat daripada bahaya dan jauh daripada peperangan.
Namun orang-orang mukmin yang jujur ini menangis. Mereka menganggap diri mereka telah
terlepas daripada memperolehi habuan pahala Allah yang besar dan peluang mencapai mati
syahid di jalan-Nya. Adakah terdapat prinsip yang bertindakbalas dalam jiwa sebagaimana
tindakbalas iman dalam jiwa mereka ini? Apakah pula kerugian yang menimpa umat apabila
www.mykonsis.org
106
mereka ketiadaan tokoh-tokoh sebegini?
Kisah tiga orang yang tidak pergi berjihad kerana mengutamakan kerehatan, tidak
mahu berpanas dan lebih suka tinggal di rumah, padahal mereka adalah orang-orang mukmin
yang jujur, mengandungi pengajaran yang banyak. Selepas beberapa ketika, iman dalam jiwa
mereka tersedar. Lantas mereka mengetahui bahawa mereka telah melakukan dosa yang besar
kerana tidak turut serta bersama Rasulullah s.a.w. dan orang-orang mukmin. Namun begitu,
keinsaIan ini tidak menyebabkan mereka terlepas daripada hukuman. Hukuman mereka
cukup keras dan membuatkan mereka serik. Seluruh masyarakat memboikot mereka. Orang
ramai hinggakan isteri-isteri mereka dilarang bercakap dan berbicara dengan mereka. Setelah
terbukti kejujuran taubat, penyesalan, kesedihan dan dukacita mereka, Allah mengurniakan
keampunan kepada mereka. Apabila mereka diberitahu tentang khabar gembira tersebut,
mereka girang tidak terhingga. Sesetengah mereka mensedekahkan harta dan pakaian mereka
sebagai tanda kesyukuran kepada Allah di atas nikmat keredhaan dan keampunan-Nya.
Pengajaran sebegini menghalang mukmin yang jujur keimanannya daripada culas
dalam kerja-kerja yang wajib. Dia tidak akan rela berehat sedangkan orang ramai berpenat
lelah. Apatah lagi bersenang lenang sedangkan orang ramai bersusah payah. Inilah tabiat
iman; kamu sentiasa merasakan bahawa kamu merupakan ahli dalam satu kumpulan atau
sebahagian daripada keseluruhan bahagian. la juga menye-babkan kamu merasakan apa yang
menimpa kumpulan turut menimpa kamu. Begitu juga, apa yang berIaedah kepada mereka,
turut berIaedah kepada kamu. Kesenangan tiada erti jika umat dalam kesusahan dan
penderitaan. Rehat tiada lazat-nya sekiranya orang lain penat dan letih. Kamu juga merasakan
sikap meninggalkan kewajipan merupakan satu tanda kekurangan iman dan kecacatan agama.
Ia juga merupakan dosa yang perlu bertaubat dan kembali kepada Allah.
Kisah ini juga memberi pengajaran kepada kita, bahawa akidah mengatasi hubungan
kerabat. Begitu juga, perlaksanaan sistem yang diakui syarak didahulukan daripada mematuhi
hawa naIsu dan emosi. Hubungan kerabat pula tidak dapat membantu apa-apa di hadapan
kemarahan dan kemurkaan Allah.
¸‘‹`>´Šl· _¸¸%!¦ βθ±¸l!ƒ† _s .¸ν¸¸¯∆¦ β¦ ¯Ν·κ´,Š¸.. π´Ζ.¸· ρ¦ ¯Ν·κ´,¸¸.`ƒ ´,¦‹s 'ΟŠ¸l¦ ∩∉⊂∪
Oleh itu, hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta
berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala bencana, atau ditimpa azab seksa
yang tidak terperi sakitnya. (An-Nur: 63)
www.mykonsis.org
107
(D) HAJJATUL WADA (HAJI SELAMAT TINGGAL)
Hajjatul Wada merupakan satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.
selepas diutuskan sebagai Rasul. Apabila orang ramai mendengar Rasulullah s.a.w. akan
mengerjakan haji pada tahun tersebut, mereka berbondong-bondong datang dari pelbagai
pelusuk semenanjung tanah Arab untuk sama-sama mengerjakan haji. Hinggakan bilangan
mereka (mengikut sesetengah ahli sejarah) mencapai jumlah 114 ribu orang. Kami anggap
bilangan ini adalah bilangan anggaran. Jika tidak, bagaimanakah mereka boleh dihitung dan
ditentukan bilangan seramai itu?
Rasulullah s.a.w. telah menyampaikan khutbah Baginda yang masyhur. Setiap
penuntut wajib menghaIalnya kerana ia mengandungi pengisytiharan prinsip-prinsip umum
Islam, la juga merupakan khutbah terakhir Baginda. Di dalamnya terkandung:
"Wahai manusia! Dengarlah sabdaku. Aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak
akan menemui kamu selepas tahun ini di tempat ini untuk selama-lamanya.
(Ramalan ini adalah antara mukjizat Rasulullah s.a.w.). Wahai manusia!
Darah dan harta kamu mesti dihormati sehingga kamu bertemu kembali
dengan Tuhan kamu. la mesti dihormati sebagaimana kehormatan hari kamu
ini (Hari Arafah) dan kehormatan bulan kamu ini (bulan haram Zulhijjah).
Kamu akan bertemu dengan Tuhan kamu, lalu Dia akan menyoal kamu
tentang amalan-amalan kamu. Sesungguhnya aku telah menyampaikan.
Sesiapa yang mempunyai amanah, hendaklah dia menunaikan amanah itu
kepada pemberi amanah. Semua amalan riba dihapuskan. Namun kamu
berhak memiliki modal kamu tanpa kamu menzalimi atau dizalimi. Allah telah
menetapkan tiada riba (lagi diamalkan). Oleh itu, semua riba kepunyaan
Abbas bin Abdul Muttolib dihapuskan. Setiap tuntutan darah pada zaman
jahiliah digugurkan. Tuntutan darah pertama yang aku gugurkan ialah darah
Ibnu Rabiah bin al-Harith bin Abdul Muttolib (dia disusukan oleh Bani Laith
dan telah dibunuh oleh Huzail). Dia merupakan tuntutan darah jahiliah
pertama yang aku mulakan pengguguran tuntutannya.
Wahai manusia! Syaitan telah berputus asa buat selama-lamanya untuk dia
disembah lagi di bumi kamu ini. Namun sekiranya dia dipatuhi dalam perkara
lain yang kamu anggap lekeh, ia sudah cukup untuk menyenangkan hatinya.
Oleh itu, berwaspadalah terhadap agama kamu.
Wahai manusia! Perbuatan menangguh tarikh bulan-bulan haram adalah
penambahan kepada kekufuran. Orang-orang kafir menyesatkan orang ramai
dengan perbuatan itu. Mereka menghalalkan bulan tersebut untuk setahun
dan mengharamkannya untuk setahun yang lain dengan tujuan melakukan
perkara-perkara yang Allah haramkan. Justeru itu, mereka menghalalkan
perkara yang diharamkan Allah dan mengharamkan perkara yang dihalalkan
Allah. Waktu telah berputar sebagaimana keadaan asalnyapada hari Allah
menciptakan langit dan bumi. Bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan.
Empat bulan daripadanya adalah bulan haram: tiga bulan berturut-turut dan
satu lagi ialah Rajab Mudhar1 yang berada antara Jamadil Akhir dengan
Syaaban.
Wahai manusia! Kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu dan mereka
pula mempunyai hak ke atas kamu. Hak kamu ke atas mereka ialah mereka
tidak boleh membenarkan sesiapa yang kamu bend (sama ada lelaki mahupun
wanita, mahram mahupun ajnabi) memasuki rumah kamu. Mereka juga tidak
www.mykonsis.org
108
boleh
Kaum Mudhar amat memuliakan bulan Rajab. Oleh kerana itu, bulan tersebut
dikaitkan dengan mereka. melakukan perkara keji. Sekiranya mereka
melakukannya, Allah membenarkan kamu untuk meninggalkan tidur dengan
mereka dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak keras. Sekiranya
mereka berhenti daripada perbuatan-perbuatan ini, mereka berhak mendapat
rezeki dan pakaian yang baik. Terimalah pesanan aku untuk berbuat baik
dengan wanita ini. Mereka adalah pembantu kamu. Mereka tidak
memperolehi apa-apa bagi diri mereka. Kamu mengambil mereka sebagai
amanah Allah serta menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah.
Fahamilah sabdaku ini, wahai manusia! Sesungguhnya aku telah
menyampaikan. Aku telah tinggalkan kepada kamu satu perkara yang
jelas,jika kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat selama-
lamanya: Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya. Wahai manusia! Dengar dan
fahamilah sabdaku. Kamu tahu bahawa setiap orang Islam saudara kepada
orang Islam yang lain. Sesungguhnya orang Islam bersaudara. Milik
saudaranya tidak halal bagi seseorang kecuali apa yang diberikannya dengan
rela hati. Oleh itujangan kamu menzalimi diri-diri kamu. Ya Allah, adakah
aku telah menyampaikan?"
Perkara pertama yang menarik perhatian dalam peristiwa Hajjatul Wada ialah
kehadiran manusia yang begitu ramai bersama Rasul s.a.w.. Mereka datang dari segenap
pelusuk semenanjung tanah Arab. Mereka beriman dengan Baginda, membenarkan
risalahnya serta patuh kepada arahan-nya. Sedangkan 23 tahun sebelum itu, mereka
semuanya berpegang kepada keberhalaan dan syirik. Mereka mengingkari prinsip-prinsip
risalah Baginda dan merasa pelik dengan seruan tauhid yang disampaikan oleh Baginda.
Mereka juga menjauhkan diri daripada kritikan Baginda terhadap nenek moyang mereka
yang menyembah berhala, juga hujah Baginda memperbodohkan khayalan mereka. Bahkan
ramai antara mereka yang menentang dan menunggu-nunggu masa untuk bertindak kepada
Baginda. Bahkan mereka merancang untuk membunuh, mempersiapkan angkatan untuk
menyerang dan bertarung dengan Baginda menggunakan pedang juga lembing.
Bagaimanakah revolusi perubahan yang mengkagumkan ini berlaku dalam tempoh sesingkat
ini? Bagaimanakah Rasulullah s.a.w. dapat menukar kelompok manusia yang ramai ini
daripada pegangan keberhalaan, jahiliah, kerosakan dan perpecahan kepada mentauhidkan
Allah, mengenali zat dan siIat-Nya, bersatu padu dan mempunyai satu objektiI juga
matlamat? Bagaimana mereka boleh mencintai Baginda sedangkan sebelum ini mereka
memusuhi, kuat menentang dan terus bertelingkah dengan Baginda? Seorang manusia, walau
sepintar, selicik dan sehebat mana peribadinya, adalah mustahil dia mampu mencapai
perubahan ini dalam masa ratusan tahun. Kita tidak pernah mendengar Ienomena sebegini
pada umat terdahulu mahupun kini. Perubahan ini pasti disebabkan oleh kebenaran risalah,
sokongan langit, pertolongan Allah dan mukjizat agama yang syumul lagi sempurna. Agama
ini dijadikan sebagai penyempur-naan nikmat Allah ke atas hamba-hamba-Nya dan penutup
risalah-Nya kepada manusia. Allah menghendaki agama ini berperanan menghentikan
kesengsaraan umat yang sesat di celah lorong-lorong kehidupan, juga yang hina kerana hawa
naIsu dan sentimen 'asobiyyah. Dia juga mahu menunjukkan mereka jalan hidayah dan
membuka mata mereka kepada cahaya kebenaran. Dia ingin melantik mereka sebagai
pemimpin bangsa-bangsa dan perubah perjalanan sejarah. Dia juga mahu mereka
menghapuskan kehinaan manusia, seterusnya mewariskan kepada mereka, hikmah dan Kitab
yang menjadi petunjuk dan peringatan kepada orang-orang yang berakal.
Seratus empat belas ribu orang manusia yang sebelumnya mendustai, memerangi,
www.mykonsis.org
109
membenci dan memberontak terhadap Baginda, bertukar menjadi mereka yang mempercayai,
mematuhi, mencintai dan mentaati Baginda. Semua itu dalam tempoh 23 tahun. Ini adalah
perbuatan Allah Yang Maha Benar lagi Maha Nyata. Maha suci Allah daripada apa yang
mereka sekutukan. Maha suci zat Rasul-Nya daripada apa yang dikatakan oleh para atheis.
Maha Suci Tuhan kamu, Tuhan Yang Maha Mulia daripada apa yang mereka siIatkan.
Selamat ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan sekelian alam.
Perkara kedua yang menarik perhatian dalam peristiwa hajjatul Wada ini ialah
khutbah yang bertenaga lagi jitu yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. kepada semua
manusia. Begitu juga dengan pengisytiharan prinsip-prinsip selepas sempurna risalah dan
kepimpinan Baginda. la merupakan penegasan terhadap prinsip-prinsip yang diisytiharkan
sejak permulaan dakwahnya. Iaitu ketika Baginda masih keseorangan, ditindas, sedikit dan
lemah. la adalah prinsip yang tetap dan tidak berubah, sama ada ketika sedikit mahupun
ramai, ketika perang mahupun aman, kalah mahupun menang, dunia menentang mahupun
menerimanya, musuh kuat mahupun lemah. Sedangkan kita mengetahui terdapat di kalangan
pemimpin-pemimpin dunia, mereka yang berbolak balik ialam pegangan akidah dan prinsip.
Pegangan mereka bercanggah ketika lemah dan ketika kuat. Cara dan objektiI mereka pula
berubah-ubah. Mereka menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka
sembunyikan dalam diri. Mereka juga mengajak kepada perkara yang mereka tidak percayai.
Mereka memakai pakaian pendeta ketika lemah dan kulit serigala ketika kuat. Fenomena ini
adalah kerana mereka itu "rasul" kepada maslahat, sedangkan para Nabi adalah rasul kepada
Allah. Amat jauh beza antara mereka yang mengerumuni bangkai busuk dengan mereka yang
berenang dalam lautan cahaya petunjuk. Begitu juga terlalu jauh beza mereka yang bekerja
untuk diri sendiri dengan mereka yang bekerja untuk kemanusiaan. Juga amat jauh beza
antara penyokong-penyokong syaitan dengan penyokong-penyokong Tuhan ar-Rahman.
Allah Pelindung (Yang mengawal dan menolong) orang-orang yang beriman. Dia
mengeluarkan mereka dari kegelapan (kuIur) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang
kaIir, penolong-penolong mereka ialah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya (iman)
kepada kegelapan (kuIur). Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. (Al-
Baqarah: 257)
www.mykonsis.org
110
(E) PENGUTUSAN TENTERA USAMAH
Usaha terakhir Rasulullah s.a.w. ialah mempersiapkan satu angkatan tentera ke Syam
di bawah pimpinan Usamah bin Zaid bagi menyebar dan mempertahankan dakwah. la juga
merupakan usaha menghalang serangan penceroboh dan tindakan proaktiI untuk berhadapan
dengan musuh yang menunggu-nunggu peluang menyerang negara Islam yang baru
ditegakkan. Baginda memerintahkan beliau untuk menginjakkan kaki di sempadan al-Balqa'
dan ad-Darum di bumi Palestin. Angkatan tentera tersebut terdiri daripada golongan
Muhajirin, Ansor dan orang Islam yang tinggal di sekeliling Madinah. Tiada seorang pun
yang terkecuali. Ketika angkatan tersebut berkumpul di Madinah bersedia untuk berangkat,
Rasulullah s. a.w mula jatuh sakit; Sakit yang berakhir dengan kewaIatan Baginda. Oleh itu,
bala tentera tersebut menangguhkan perjalanan mereka kerana menunggu sehingga Rasul
sembuh. Mereka juga ingin mendapat saranan dan petunjuk Baginda. Namun beberapa hari
selepas itu Rasulullah s.a.w. waIat. Allah telah memilih Baginda untuk kembali ke pangkuan-
Nya. Iaitu setelah Baginda menunaikan amanat, menyampaikan risalah dan mempersiapkan
seluruh semenanjung tanah Arab untuk membawa panji-panji Islam. Mereka telah bersedia
untuk menyebarkan peradaban dan ajarannya ke segenap ceruk bumi. Ketika itu tentera Islam
juga telah mampu untuk memikul beban amanah yang membawa impak besar kepada sejarah.
Baginda diwaIatkan selepas tersedia anggota tentera yang layak untuk mengharungi siri
pertempuran demi amanah tersebut. Para panglima berkaliber untuk memimpin peperangan
dan tokoh-tokoh agung lagi soleh untuk menguruskan negara telah berjaya dilahirkan.
Selawat dan salam Allah ke atas Rasul-Nya. Semoga Allah membalas Baginda dengan
sebaik-baik balasan bagi pihak kita dan kemanusiaan. Jika bukan kerana Baginda dan
tenteranya yang setia, jika bukan kerana tenteranya menunaikan amanah selepas Baginda,
nescaya sekarang ini kita berada dalam kesesatan yang nyata.
Allah telah memuliakan Rasul-Nya dengan kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada
para Nabi sebelum Baginda. Usia Baginda dipanjangkan sehingga Baginda dapat
menyaksikan hasil dakwah dan perjuangannya melitupi seluruh semenanjung tanah Arab.
Dakwah Baginda membersihkan bumi Arab daripada berhala untuk selama-lamanya. Dakwah
Baginda juga menjadikan mereka yang meruntuhkan berhala dengan tangan-tangan mereka
sendiri merasa gembira dengan nikmat Allah yang telah menyelamat-kan mereka daripada
kesesatan. Padahal merekalah yang menyembah, sujud dan memohon pendampingan dengan
berhala tersebut. Baginda juga membentuk mereka agar bersedia menjelajah muka bumi
membawa cahaya petunjuk yang dikurniakan Allah kepada mereka untuk manusia. Generasi
yang menyembah dan mempertuhankan berhala. Hidup semasa jahiliah dalam keadaan alpa
di samping memiliki keupayaan dan bakat yang tidak tersusun. Kemudian generasi inilah
yang bertindak memecahkan berhala dan membangunkan negara Arab yang pertama dalam
keseluruhan sejarah Arab. Negara yang ditegakkan tersebut berperanan memikul risalah,
menggariskan objektiI dan bertindak sebagai guru juga penyelamat kepada bangsa lain di
sekelilingnya. Mereka merupakan peneroka yang bangga dengan petunjuk, cahaya dan
kebaikan yang dibawa. Mereka bersimpati dengan kejahilan, kegelapan dan keruntuhan yang
dialami oleh bangsa-bangsa lain. Sedangkan sebelum ini, Arab kagum dan mengagungkan
bangsa-bangsa tersebut. Bahkan mereka tunduk kepada mereka dalam politik, pemikiran dan
sosial. Ini merupakan peristiwa yang unik dalam sejarah dahulu mahupun moden. Pengutusan
Usamah merupakan simbol kepada peristiwa tersebut dan hasil produk risalah yang bertuah
lagi berkat ini.
Selanjutnya, Rasulullah s.a.w. telah melantik Usamah bin Zaid memimpin angkatan
tentera tersebut padahal beliau adalah seorang remaja berusia 20 tahun. Di bawah
kepimpinannya terdapat tokoh veteran Muhajirin dan Ansor seperti Abu Bakar, Umar,
Othman, Ali dan lain-lain tokoh yang terlebih dahulu memeluk Islam dan telah terbukti
www.mykonsis.org
111
keperwiraan mereka. Mereka juga lebih tua dan berkedudukan berbanding Usamah. Tindakan
Rasulullah ini mempamerkan salah satu sunnah Islam yang terpuji. la memansuhkan
perbezaan antara manusia yang berdasarkan kemegahan, usia dan jasa. la juga mengutamakan
keupayaan yang baik tanpa mengira usia dan kedudukannya. Seterusnya, sejarah telah
mengesahkan bahawa ia tidak pernah melahirkan tokoh yang agung dan berkaliber seperti
tokoh-tokoh agung ini. Namun mereka redha untuk berada di bawah kepimpinan Usamah
yang muda belia. Ini menunjukkan sejauh mana tahap penga-suhan jiwa dan akhlak yang
telah mereka capai, hasil daripada usaha, petunjuk, didikan dan tunjuk ajar Rasulullah s.a.w.
Melantik Usamah menjadi ketua kepada tokoh-tokoh seperti Abu Bakar, Umar,
Othman dan Ali merupakan peristiwa besar yang tak pernah dialami oleh mana-mana bangsa.
Ia merupakan sejarah pertama yang menunjukkan kewajipan membuka ruang kepada
keupayaan dan kepintaran para remaja, juga kewajipan membenarkan mereka memimpin
urusan-urusan jika mereka berkelayakan. Sekiranya orang Islam selepas itu sentiasa
mengingati pengajaran besar ini, nescaya bencana dan mala petaka akan lenyap daripada
sejarah Islam. Begitu juga keributan dan Iitnah yang mengganggu gugat tiang negara Islam
dan melemahkan kekuatannya akan hilang. Alangkah bijaknya tindakan Rasulullah yang
disokong oleh wahyu langit. Baginda juga dikurniakan kebijaksanaan, pendapat yang tepat,
pandangan yangjauh dan kemampuan politik yang hebat. Keistimewaan ini tidak diberikan
kepada para nabi sebelum Baginda. la juga tidak diketahui terdapat pada mana-mana tokoh
besar sejarah sebelum dan selepas Baginda. Semoga Allah meredhai Usamah yang masih
muda belia. Tahniah kepada beliau kerana mendapat kepercayaan Rasulullah berkenaan
keupayaannya untuk memimpin, kejujuran azamnya dan keislamannyayang baik. Tahniah
sekali lagi kepada beliau kerana telah dijadikan Baginda sebagai contoh teladan kepada
remaja-remaja kita yang beriman lagi beramal.
www.mykonsis.org
112
(F) KEWAFATAN RASULULLAH S.A.W.
Rasulullah s.a.w. waIat setelah Baginda mengetahui ajalnya telah hampir melalui
jalan wahyu. Baginda mengucap selamat tinggal kepada orang ramai pada Hajjatul Wada'.
Hati-hati para sahabat berdebar-debar, gelisah dan bimbang sekiranya ajal Baginda telah
hampir. Namun apabila ajal yang ditetapkan oleh Allah datang, ia tidak dapat ditangguhkan.
Apabila berita kewaIatan Rasul s.a.w. tersebar, semua para sahabat menjadi kacau bilau
kerana tragedi yang dahsyat itu. Madinah bergegar hebat. Ramai para sahabat yang besar dan
mereka yang terdahulu memeluk Islam hilang kewarasan akalnya. Ada di kalangan mereka
yang lidahnya kelu. Ada yang jatuh lumpuh tak berdaya bergerak. Ada pula (iaitu Umar)
yang menghunus pedangnya seraya melarang orang ramai mengatakan Rasulullah s.a.w. telah
waIat. Beliau mendakwa Baginda sekadar koma dan akan kembali semula kepada mereka.
Hanya Abu Bakar seorang sahaja yang masih teguh jiwanya. Beliau masuk menziarahi
Rasulullah s.a.w. sedang Baginda kaku diselubungi (selimut) di atas katilnya. Beliau lantas
mengucupi Baginda seraya berkata: "Aku tebus kamu dengan bapa dan ibuku, wahai
Rasulullah! Alangkah eloknya kamu ketika hidup mahupun mati! Kematian yang Allah
suratkan kepadamu telah kamu rasai. Kamu tidak akan ditimpa kematian lagi selepas ini
untuk selama-lamanya. Wahai Rasulullah, ingatilah kami di sisi Tuhanmu." Kemudian Abu
Bakar keluar menemui orang ramai. Beliau berucap kepada mereka seraya berkata: "Wahai
manusia! Sesiapa yang menyembah Muhammad. Muhammad telah mati. Sesiapa yang
menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak mati." Kemudian dia
membacakan Iirman Allah:
!Β´ρ ‰´ϑ>Χ āω¸| Αθ™´‘ ‰· ¸l> _¸Β ¸&¸#¯,· `≅™”¸l¦ _`¸¸|·¦ ,!Β ρ¦ Ÿ≅¸.· Λ.¯,l1Ρ¦ ´’ls ¯Ν>¸,≈1s¦ _Β´ρ
`¸¸l1Ζƒ ’ls ¸«‹,¸1s _l· ¯¸.ƒ ´<¦ !↔‹: “¸“>´‹™´ρ ´<¦ _¸¸¸¸÷≈:l¦ ∩⊇⊆⊆∪
Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudahpun
didahului oleh beberapa orang Rasul (yang telah mati atau terbunuh). Jika
demikian, kalau dia pula mati atau terbunuh, (patutkah) kamu berbalik
(berpaling tadah menjadi kafir)? Dan (ingatlah), sesiapa yang berbalik
(menjadi kafir) maka dia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah
sedikitpun; dan (sebaliknya) Allah akan memberi balasan pahala kepada
orang-orang yang bersyukur (akan nikmat Islam yang tidak ada
bandingannya itu). (Ali Imran: 144)
Apabila Abu Bakar membaca ayat al-Quran tersebut, mereka tersedar daripada
kejutan yang dahsyat itu. Mereka seolah-olah tidak pernah mendengar ayat tersebut sebelum
itu. Kata Abu Hurairah: Umar berkata: "Demi Allah, tidak terlintas Iirman Allah yang
demikian melainkan apabila aku mendengar Abu Bakar membacanya. Lantas aku terkejut
dan kebingungan sehingga aku terduduk ke bumi kerana kedua kaki ku tidak berdaya
menanggungku. Ketika itu aku tahu bahawa Rasulullah s.a.w. telah mati."


www.mykonsis.org
113
Pengajaran
Terdapat dua pengajaran yang cukup mendalam di sini:
Pertama: Para sahabat terkejut dengan kematian Rasulullah s.a.w. hingga seolah-olah
kematian tidak mungkin berlaku kepada Baginda. Padahal kematian itu penghujung kepada
setiap kehidupan. Fenomena ini berlaku kerana mereka amat mencintai Rasulullah s.a.w..
Cinta mereka itu menyerap ke dalam darah dan urat saraI mereka. Kehebatan kejutan kerana
kehilangan kekasih adalah mengikut kadar kecintaan tersebut. Kita lihat orang yang
kehilangan anak atau bapa, masih tidak mempercayai dia telah kehilangannya berhari-hari
lamanya. Apakah cinta di dunia ini yang mencapai kehebatan cinta para sahabat yang baik ini
kepada Rasulullah s.a.w.? Allah telah memberi petunjuk kepada mereka melalui Baginda.
Baginda juga telah menyelamatkan mereka daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya
kebenaran, mengubah kehidupan mereka, membuka pemikiran dan pandangan mereka, serta
mengangkat mereka ke tahap tokoh pemimpin yang agung. Selanjutnya lagi, Baginda juga
berperanan sebagai pendidik, hakim dan pemberi panduan kepada mereka. Mereka merujuk
kepadanya ketika malapetaka, meminta panduan ketika berhadapan dengan peristiwa-
peristiwa dan mengambil Iirman Allah untuk mereka melalui Baginda. Mereka juga
mengambil hadis-hadis dan pengajaran Baginda untuk mereka. Apabila Rasulullah s.a.w.
waIat, semua ini telah terputus. Kejutan apakah lagi yang lebih hebat dan dahsyat daripada
kejutan ini?
Kedua: Pendirian Abu Bakar menunjukkan beliau seorang yang memiliki jiwa yang
teguh dan bersemangat waja ketika berhadapan dengan malapetaka. Kriteria ini tidak dimiliki
oleh sahabat lain. Ini menjadikan beliau orang yang paling layak untuk menggantikan
Rasulullah s.a.w.. SiIat ini juga terbukti ketika beliau menangani gerakan murtad di
semenanjung tanah Arab.

BAHAGIAN 5: PEPERANGAN RASUL S.A.W. A) Peristiwa-peristiwa Sejarah 1. Ghazwah Badar al-Kubra 2. Ghazwah Uhud 3. Ghazwah Bani Nadhir 4. Ghazwah al-Ahzab 5. Ghazwah Bani Quraizoh 6. Ghazwah al-Hudaibiyyah 7. Ghazwah Khaibar 8. Ghazwah Mu'tah. 9. Ghazwuh al-Fath 10. Ghazwah Hunain 11. Ghazwuh Tabuk B) Pengajaran dan Pedoman BAHAGIAN 6: PERISTIWA PENTING SELEPAS PEMBUKAAN MAKKAH SEHINGGA KEWAFATAN RASUL S.A.W. a) Ghazwah Hunain b) Meruntuhkan Patung Berhala c) Ghazwah Tabuk d) Hajjatul Wada (Haji Selamat Tinggal ) e) Pengutusan Tentera Usamah f) Kewafatan Rasulullah s.a.w. g) Pengajaran

44 44 44 47 51 52 54 56 59 60 62 63 65 66 82 82 99 104 107 110 112 113

www.mykonsis.org

2

PRAKATA Segala puji bagi Allah yang mengutuskan para Rasul-Nya dengan membawa keterangan dan petunjuk. Tujuannya agar mereka mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, dan menunjukkan kepada mereka jalan Allah Yang Maha Agung lagi Terpuji. Selawat dan salam ke atas sebaik-baik Rasul dan semulia-mulia pendakwah; Saidina Muhammad s.a.w., penyudah segala rasul. Oleh itu Allah menjadikan sirahnya sebagai contoh teladan kepada setiap mukmin dalam semua aspek kehidupan mereka; kecil dan besar. Syariat yang dibawa Baginda juga adalah penyudah segala syariat. Oleh itu Allah menjadikan risalah Baginda sebagai risalah yang paling sempurna, memenuhi keperluan manusia di pelbagai suasana dan zaman. Selawat dan salam ke atas Baginda s.a.w. dan para sahabatnya yang membawa petunjuk lagi berbakti; golongan yang diketahui Allah kesejahteraan fitrah, kebenaran aqidah dan keagungan pengorbanan mereka. Lantaran itu Allah memuliakan mereka melalui tanggungjawab menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Mereka sanggup mengalirkan darah dan meninggalkan tanah air demi memperjuangkan risalah Islam. Mereka melakukan semua itu sehingga berjaya menunaikan tanggungjuwab yang diamanahkan, menyampaikan risalah, memberikan nasihat kerana Allah dan Rasul-Nya. Mereka memiliki jasa kepada kemanusiaan yang tidak mampu digambarkan. Setiap orang Islam terhutang budi kepada mereka sehingga hari Kiamat. Semoga keredhaan Allah menjadi milik mereka dan milik sesiapa sahaja yang menyintai mereka serta memperjuangkan panji-panji dakwah selepas mereka sehingga hari kiamat. Catatan ini saya tulis secara tergesa-gesa dan ketika itu saya sedang sakit tenat. Iaitu selepas saya menyampaikannya dalam beberapa kuliah kepada mahasiswa tahun pertama Fakulti Syariah. Dalam catatan tersebut saya cungkilkan beberapa aspek qudwah yang terdapat dalam sirah Rasulullah s.a.w.. Setiap individu Islam, para pendakwah, ulama dan fuqaha hendaklah meneliti dan sentiasa meneliti sirah Baginda s.a.w.. Supaya mereka memiliki kemuliaan lantaran mengambil teladan daripada Rasulullah s.a.w.. Agar mereka juga mampu membuka pintu kejayaan dakwah kepada manusia dan mendapat keredhaan Allah serta segala amalnya diterima. Mudah-mudahan mereka mendapat kemuliaan berada bersama Rasulullah s.a.w. di dalam syurga yang kekal abadi. Sesungguhnya Allah berfirman:

4 $yγŠÏù šÏ$Î#≈yz ã≈yγ÷ΡF{$# $yγÏFóss? ÏΒ ”̍ôfs? M≈¨Ζy_ ã&ù#Åzô‰ãƒ …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# ÆìÏÜム∅tΒuρ ... ; ∩⊇⊂∪ ÞΟŠÏàèø9$# ã—öθx ø9$# šÏ9≡sŒuρ y
Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam Syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kejayaan yang amat besar. (An-Nisa': 13) Saya membahagikan perbincangan ini berdasarkan metodologi berikut; A. Muqaddimah. Ia mengandungi dua perbincangan; Membincangkan keistimewaan sirah Rasulullah s.a.w. dan faedah mempelajarinya. Membincangkan sumber sirah dan rujukannya yang sahih.

www.mykonsis.org

3

Fiqh sirah. Perkembangan Islam di semenanjung tanah Arab selepas Pembukaan Makkah." (pent. la mengandungi 10 bahagian • • • • • • • • • • Kehidupan Baginda sebelum diutuskan menjadi Rasul Kehidupan Baginda selepas menjadi Rasul sehingga hijrah ke Habsyah Kehidupan Baginda selepas hijrah ke Habsyah sehingga hijrah ke Madinah. istiqamah dan idealisme masyarakat Islam dapat dikembalikan. Sekaligus bakal menempatkan mereka sekali lagi di persada kepimpinan dan peneraju bangsa-bangsa di dunia.a. Oleh itu mereka akan membawa nilai-nilai dan pengajaran sirah ke dalam jiwa mereka. Hingga seolah-olah Rasulullah s. serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). Penghijrahan Baginda sehingga kedudukan Baginda stabil di Madinah. Saya memohon kepada Allah agar memberi taufiq kepada saya untuk meneliti dengan detil Sirah Nabi s. Bahagian 6 ini ditulis di bawah topik.) www. perjalanan hidup yang bersih dan usaha-usaha pengislahan yang mereka lakukan akan menjadi teladan kepada orang ramai.a. Pihak Kuliah Syariah sedang berusaha menanam minat kepada para mahasiswa dan mahasiswinya agar mempelajari pengajian Sirah Baginda yang bersih.mykonsis. Lantaran itu kemurniaan.w. la membekalkan tenaga kepada hati.B.w. Firman Allah Taala mengenai umat Islam dapat dicapai sekali lagi: 3 «!$$Î/ tβθãΖÏΒ÷σè?uρ ̍x6Ζßϑø9$# Çtã šχöθyγ÷Ψs?uρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ tβρâ÷ß∆ù's? Ĩ$¨Ψ=Ï9 ôMy_̍÷zé& >π¨Βé& uŽöyz öΝçGΖä. Peperangan Baginda bermula dari peperangan Badar sehingga Pembukaan Makkah.w. Hasilnya. (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji). Pengaruh Baginda dan risalahnya kepada alam. (Ali 'Imran: 110) Mustofa as-Sibaie Damsyik. hidup dalam kehidupan umat Islam umpama sinaran mentari yang menyinari kegelapan kehidupan mereka.1 Kehidupan Baginda selepas Pembukaan Makkah sehingga kewafatan.w. beliau hanya mengulas beberapa pengajaran daripada berbagai peristiwa penting yang berlaku selepas Pembukaan Makkah sehingga kewafatan Baginda s. Ramadhan 1381H 1 Bahagian 6 hingga Bahagian 10 tidak sempat dibahaskan oleh penulis mengikut pembahagian ini. Ciri-ciri perundangan Islam di Madinah. tβθà)Å¡≈x ø9$# ãΝèδçŽsYò2r&uρ šχθãΨÏΒ÷σßϑø9$# ãΝßγ÷ΖÏiΒ 4 Νßγ©9 #ZŽöyz tβ%s3s9 É=≈tGÅ6ø9$# ã≅÷δr& š∅tΒ#u öθs9uρ Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia.org 4 . Dalam Bahagian 6. akal dan tingkah laku mereka. Akhlak Baginda serta fitnah orientalis dan missionaris.a. dalam tempoh masa yang singkat dan tergopoh-gapah ini.a. "Peristiwa-peristiwa penting yang berlaku selepas Pembukaan Makkah sehingga kewafatan Rasul s.. Supaya matlamat pengajaran subjek ini di Kuliah Syariah dapat dicapai. sikap istiqamah.

Tanpa sebarang kewajaran ilmiah. Fakta ini sahaja sudah cukup menyebabkan kesahihan sirah Musa a. Setiap generasi www. telah kita terima melalui susur galur ilmiah yang paling tepat dan paling pasti (Kita akan rnelihatnya ketika membincangkan sumber rujukan Sirah).w. Ini membuatkan orang ramai melihat Syariah umpama Khalifah Muktasim. Susur galur ilmiah ini tidak memberi ruang untuk kita meragui kebenaran peristiwa besar dan penting yang berlaku. pendakwah kepada Allah dan pengislah sosial. akal dan nilai sejarah.s. Para pengkritik Barat juga berselisih mengenai sesetengah nama penulis tersebut.a.s. Keistimewaan sirah yang sahih lagi tiada sebarang keraguan ini.a. yang paling menonjol dalam perbincangan berikut: Pertama: Sirah Nabi s. la tidak diriwayatkan dengan sanad yang bersambung hingga kepada penulisnya.a.a.s. Buddha dan Confucious. Apatah lagi.w. keraguan yang lebih kuat berlaku terhadap sirah tokoh-tokoh agama dan ahli falsafah lain yang bilangan pengikutnya di dunia mencapai ratusan juta orang. la hanya ditulis setelah berlalu tempoh masa yang lama tanpa diketahui siapakah penulisnya. la hanyalah diambil secara tergesa-gesa oleh para sami sesama mereka. Sirah Nabi s. kesucian risalah dan keagungan perjalanan hidup Baginda. Injil. istimewa lantaran ia merupakan sirah yang menceritakan sejarah nabi utusan Allah ataupun sejarah keagungan seorang tokoh islah yang paling sahih.s. Sirah Rasulullah s.a. tempat berlindung ketika berlaku kacau bilau dan huru hara. Kita tidak dapat merujuk kepada Taurat yang ada kini untuk memahami sirah Musa a. yang ada pada hari ini telah bercampur aduk antara peristiwa-peristiwanya yang sahih dengan pemalsuan dan pindaan yang dimasukkan oleh Yahudi.PENDAHULUAN Keistimewaan Sirah Nabi s.org 5 . mempunyai pelbagai keistimewaan yang menjadikan pengajiannya satu kepuasan roh. hidup atau sebaik sahaja selepas kematiannya. pengislahan yang diseru oleh para pengislah lebih menghampiri kejayaan dan lebih menepati sasaran. yang sebenar. tidak terdapat dalam mana-mana sirah rasul-rasul Allah terdahulu. Injil-injil yang diiktiraf secara rasmi oleh gereja-gereja Kristian hanya diperakui selepas beratus-ratus tahun kematian al-Masih.w. Ia juga memudahkan kita mengesan peristiwa dan mukjizat yang ditokok tambah oleh akal yang jahil dan gemar menambahkan sifat-sifat mengkagumkan kepada Rasulullah s. siapakah mereka? Pada zaman manakah mereka hidup? Jika keraguan ini timbul terhadap sirah rasul-rasul selaku tukuh agama yang tersebar luas di dunia.injil ini dipilih daripada ratusan Injil yang tersebar luas di tangan penganut Kristian ketika itu. Pengajian ini menjamin mereka mampu menyampaikan Syariah kepada orang ramai dengan pendekatan yang menarik.w.. Dia menyangka tokok tambah ini boleh menunjukkan kemuliaan kedudukan. Dengan itu. Kami ringkaskan keistimewaan Sirah Nabi s. Sirah Musa a. Sebahagian mereka memutuskan secara pasti bahawa sesetengah safar itu tidak ditulis pada masa Musa a. Pengajian ini juga menjadi kemestian ulama. Pengajian ini juga akan membuka hati dan jiwa manusia untuk menerima pendakwah. orang Islam tidak dapat beriman dengan kesahihan sirahnya melainkan apa yang dinyatakan dalam al-Quran al-Karim dan Sunnah Nabawiyyah yang sahih. Ia tidak mempunyai asal-usul yang diperakui daripada kaca mata kajian ilmiah.w. pada zaman-zaman terkemudian melebihi apa yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Kisah hidup mereka hanya berlegar di kalangan pengikut mereka sahaja. Pertikaian yang sama juga diperkatakan terhadap sirah Isa a. Contohnya.mykonsis.a. yang terdapat di dalam Taurat diragui. Justeru itu. hubung kait Injil-injil ini dengan penulisnya tidak disahkan melalui susur galur ilmiah yang memuaskan hati.w. Ramai pengkritik Barat meragui kandungan sesetengah safarnya (surah-surah dalam Taurat).s.

duduk. Rasulullah s. Muhammad s.s.a. Mereka menambah riwayat-riwayat berunsur lagenda dan khurafat yang tidak dapat dipercayai oleh akal yang cerdas dan bebas daripada ketaksuban kepada agama-agama itu.s.w. Abdullah dengan ibu Baginda. pakaian. akan terus menjadi model manusia yang kamil kepada sesiapa yang ingin hidup bahagia dan mulia dari segi diri.w. kita tidak mengetahui hal ehwal beliau selepas kenabian melainkan peristiwa yang berkaitan dengan dakwah dan sedikit tentang cara hidupnya. sejak perkahwinan bapa Baginda.w. Ini tidak memberi gambaran sempurna berkenaan keperibadiannya kepada kita.menokok tambah riwayat generasi sebelumnya. Di manakah kedudukan maklumat ini berbanding dengan maklumat yang disebutkan oleh sumber-sumber sirah yang sahih? Sumber-sumber ini menyebutkan secara detil kehidupan peribadi Rasul kita seperti makan.. dan Gauthama Buddha menyebabkan mereka berdua tidak boleh menjadi contoh teladan kepada manusia dalam kehidupan peribadi dan kemasyarakatannya. Selanjutnya. sumber pencarian Baginda sebelum kenabian dan pengembaraan-pengembaraannya ke luar Makkah sehinggalah Allah rnengutuskannya sebagai Rasul yang mulia. ibadat. interaksi dengan keluarga. Fenomena seperti ini tidak mudah didapati di kalangan mana-mana rasul yang terdahulu. Ini menjadikan sirah Baginda s. keluarga dan suasana persekitarannya. penganut Buddha tentang Gauthama Buddha. penyembah berhala tentang tuhan sembahan mereka. Sebaliknya.w. juga tidak ditokok tambah dengan sifat ketuhanan.w.w. zaman remaja mahupun sumber pencariannya sebelum kenabian.a.a. Kita tidak tahu sesuatu pun tentang Musa a. Kehidupan Baginda tidak disertakan dengan dongeng-dongeng. Kita hanya mengetahui sedikit sahaja berkenaan kehidupan baginda selepas kenabian. Oleh itu.a. ia memberi kesan jangka panjang kepada tingkah Iaku kemanusiaan dan kemasyarakatan pengikut-pengikut mereka.w. Kedua: Kehidupan Rasulullah s. pada setiap peringkat hidupnya amat jelas. menceritakan perjalanan hidup seorang manusia yang dimuliakan Allah dengan risalah-Nya. jelas dan sempurna setiap hal ehwal Baginda selepas perutusan tersebut daripada setahun ke setahun.a. percakapan. dan sirah mereka.a. Allah Taala berfirman dalam kitab-Nya yang mulia: www. sama ada sedikit mahupun banyak. Oleh yang demikian.s. kita dapati sirah yang paling sahih dan paling diterima pakai secara mutawatir ialah sirah Muhammad. bangun. Sebagaimana kata sesetengah pengkritik Barat: Muhammad s. Kita mengetahui banyak perkara tentang kelahiran.org 6 . Hal yang sama diperkatakan tentang Isa a.a. Manakala selain daripada itu adalah perkara yang dilitupi kabus tebal. Apabila kita bandingkan hal ini dengan cerita-ceritayang diriwayatkan oleh orang Kristian tentang perjalanan hidup Isa a. Kita tidak mengetahui apa-apa tentang zaman kanak-kanaknya melainkan apa yang diceritakan oleh Injil-injil hari ini.w. Bahkan pendetilan dalam meriwayat sirah Baginda hingga ke tahap mereka menyatakan kepada kita bilangan uban di kepala dan janggut Baginda s. rupa bentuk. Injil menceritakan bahawa baginda telah memasuki haikal Yahudi dan berbincang dengan pendita-penditanya. wafat. gaya.a. jelas dan terang seumpama matahari. Lantaran perbezaan ini. Kita juga mengetahui secara lebih detil.a. Inilah satu-satunya kejadian yang disebutkan tentang zaman kanak-kanaknya.s. Dakwaan ketuhanan kepada Isa a. Namun ia tidak mengeluarkan Baginda daripada sifat kemanusiaannya. satusatunya tokoh yang lahir di bawah sinaran matahari.mykonsis. ketika zaman kanak-kanak.w. Aminah sehingga Baginda s. zaman kanak-kanak. zaman remaja.. solat dan pergaulan Baginda dengan para sahabatnya. Ketiga: Sirah Rasulullah s. akan jelas kepada kita perbezaan nyata antara Sirah Baginda s.

Isa a.a. rumah atau barang. Bahkan melebihi kasih mereka kepada keluarga dan kaum kerabat mereka. selaku pemuda yang amanah dan berakhlak mulia. Ini menjadikan Baginda contoh teladan yang baik untuk setiap pendakwah. jiran yang amanah dan pengikat janji yang jujur.tzFψ$# tΠöθ‹9$#ρ !$# (#θã_ötƒ tβ%x. Ia turut menceritakan kepada kita perjalanan hidup Rasulullah sebagai pendakwah kepada Allah yang mencari cara paling efektif untuk memastikan dakwahnya diterima.w. Ini menjamin negara tersebut untuk berjaya.w. Baginda memindahkan nilai-nilai pendidikan itu daripada rohaninya sendiri ke dalam rohani mereka. beliau tidak mewakili seorang panglima perang. meliputi semua aspek kemanusiaan dalam masyarakat.org 7 . Ia juga menceritakan perjalanan hidup Rasul selaku pendidik dan pemberi tunjuk ajar yang menyelia pendidikan para sahabat Baginda dengan pendidiknn yang ideal. atau suami. adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. ô‰s)©9 Å uø u © Demi sesungguhnya. kawan. Namun dalam catitan sirahnya yang terdapat di tangan orang-orang Kristian. atau lain-lain lagi yang ditunjukkun oleh Sirah Muhammad s. Confucious. Aristotle. panglima perang yang jaguh. panglima. keterangan yang boleh dijadikan contoh teladan kepada pahlawan perang. Akan tetapi kita tidak dapati dalam sirah baginda.. Pendek kata: Sirah Rasulullah s.w. ia menceritakan kepada kita perjalanan hidup Rasul selaku seorang teman yang melaksanakan kewajipan persahabatan serta memenuhi komitmen dan adab-adabnya. penggubal perundangan. Kita tidak dapati kesyumulan seperti ini atau hampir sama dengannya dalam catatan sejarah yang masih kekal pada kita. (Al-Ahzab: 21) Keempat: Sirah Rasulullah s. politikus yang berjaya.. Baginda melindungi negaranya itu dengan penuh waspada. Ia menceritakan kepada kita perjalanan hidup Muhammad s. catatan sejarah berkenaan sirah rasul terdahulu.mykonsis. suami. Sirah menceritakan kepada kita perjalanan hidup Rasul sebagai seorang suami dan bapa yang mempamerkan sikap belas kasihan.. Perihal yang sama berlaku pada Buddha. hubungan yang baik serta memberi perbezaan jelas antara yang mana hak dan mana kewajipan untuk suami. bapa.w. Mereka hanya layak menjadi contoh teladan (sekiranya mereka layak menjadi contoh www. ketua negara dan demikianlah seterusnya. pengasas agama dan falsafah yang terdahulu mahupun yang terkemudian. yϑÏj9 ×πuΖ|¡ym îοuθó™é& «!$# ÉΑθß™u‘ ’Îû öΝä3s9 tβ%x. politikus. ikhlas dan jujur. ia menceritakan kepada kita perjalanan hidup Baginda sebagai ketua Negara yang mengasas sistem ampuh dan jitu untuk negaranya. pendidik. Ia juga meriwayatkan Baginda sebugai pendakwah yang mencurah tenaga dan usaha yang maksimum untuk menyampaikan risalahnya. Ini mendorong mereka untuk cuba mencontohi Baginda dalam sehalus-halus perkara sehinggalah ke sebesar-besar perkara.a. isiteri dan anak-anak. pendidik. Sirah Baginda juga menceritakan kepada kita perjalanan hidup seorang pahlawan yang berani. Musa adalah model pemimpin umat yang telah menyelamatkan umatnya daripada belenggu pengabdian. meliputi setiap sudut kemanusiaan yang dimiiiki manusia. Ia menerangkan kepada kita kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang sesuai untuk misi itu sahaja.a.s. meninggalkan dunia dalam keadaan dia tidak mempunyai harta. politikus. bapa. Ini menjadikan para sahabat Baginda mengasihinya sebagaimana mereka mengasihi diri mereka sendiri. iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (heredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat. iaitu sebelum Allah memuliakan Baginda dengan risalahNya. Plato. Begitu juga. pula menjadi model seorang pendakwah yang zuhud. ketua negara.a. Napoleon dan lain-lain lagi tokoh-tokoh sejarah. daripada jiwanya kepada jiwa mereka. atau suami (kerana dia tidak berkahwin). bapa. kepala negara. Begitu juga.

Bukan dengan cara peristiwaperistiwa pelik yang melanggar adat kebiasaan mahupun mukjizat. menyampaikan risalah.a. Mukjizat-mukjizat ini menjadi penyebab orang ramai beriman kepada Nabi 'Isa secara beramai-ramai. Mereka beriman tanpa meletakkan akal sebagai hakim dalam menilai prinsip-prinsip dakwah para rasul tersebut. lalu disakiti. Contoh palingjelas ialah sirah nabi Isa a. Di antara bukti tersebut ialah: al-Quran al-Karim. kekuatan. bukan dengan cara paksaan atau kemenangan perang. Namun.a.a. dakwah Baginda telah berkembang meliputi seluruh semenanjung tanah Arab.a. Baginda berperang. seterusnya memperolehi penyokong. Baginda seorang yang bijaksana dan mendapat taufiq dalam kepimpinannya. mereka beriman dengan kebenaran risalah Baginda hanya kerana bukti-bukti lojik yang qat’ie dan masuk akal yang menunjukkan kebenaran dakwaan kenabiannya.a. Semua ini berlaku dengan izin Allah Azzawajalla. Dokongan Ilahi ini adalah dokongan yang unik dalam sejarah. semua ini memberikan keyakinan bahawa Muhammad adalah benar-benar pesuruh Allah. Mukjizat ini menyebabkan setiap manusia berakal lagi bersikap adil dan insaf pasti beriman dengan kebenaran dakwaan kerasulan Muhammad s. seterusnya tunduk kepadanya.w. Ia adalah perjalanan hidup seorang manusia kamil. Inilah yang diriwayatkan oleh kitab-kitab Injil kepada kita. Dakwahnya tersebar melalui cara iman (keyakinan).. Walau bagaimanapun. Dalam al-Quran. Allah menceritakan kepada kita bahawa antara tunggak utama yang Allah berikan kepada nabi Isa a.a. membuktikan kepada kita kebenaran risalah Baginda hanya melalui bukti-bukti lojik yang boleh diterima akal.s. Kelima: Sirah Muhammad s.w. mengetahui tempoh masa yang terlalu singkat dalam menyampaikan risalah sehingga kefawatan Baginda iaitu 25 tahun. dan tidak pernah menyak-sikan mukjizat. Jika terpaksa berperang.. Allah tidak akan mendokong sesiapa yang mendustakan-Nya. Sirah Rasulullah s. Bagi sesiapa yang mengetahui pegangan dan budaya masyarakat Arab ketika itu. adalah satu-satunya sirah yang memberi dalil yang tidak diragui tentang kebenaran risalah dan kenabian Baginda kepada kita. mengetahui ketidak seimbangan kekuatan Baginda dengan pihak lawan dalam setiap pertempuran yang Baginda menangi.w.w.teladan) untuk satu aspek daripada pelbagai aspek kehidupan. iaitu dalam bidang yang mereka terserlah dan terkenal dengannya. penentangan mereka melalui pelbagai cara sehingga ke tahap merancang pembunuhun Baginda. Suatu yang pasti bahawa orang Islam yang tidak pernah melihat Nabi s. Bahkan kita tidak dapati Baginda mempunyai mukjizat yang menyebabkan orang kafir yang ingkar menjadi beriman kerana mukjizat tersebut. Mukjizat yang berlaku bukanlah faktor utama orang Arab beriman dengan dakwah Baginda. merawat penyakit. semua pemilik pelbagai bakat dan semua manusia ialah Muhammad s.. Satu-satunya manusia dalam sejarah yang boleh menjadi contoh teladan untuk semua golongan.mykonsis. www. untuk meyakinkan orang Yahudi tentang kebenaran risalahnya ialah boluh menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta. Baginda s.w.org 8 . Ia merupakan mukjizat yang boleh diterima oleh akal. keupayaan mempengaruh dan kemenangan juga menunjukkan Baginda benar-benar seorang nabi.s. berdakwah. Sirah para nabi terdahulu menunjukkan kepada kita bahawa orang ramai beriman setelah melihat mukjizat dan perkara pelik yang menyalahi adat berlaku kepada rasul-rasul tersebut. Ini berbeza sama sekali dengan sirah para nabi terdahulu yang disimpan oleh para pengikutnya. menghidupkan orang mati serta memberitahu kaumnya apa yang mereka makan dan apa yang tersimpan di rumah mereka. Bahkan semata-mata dengan cara yang normal. Baginda mengharungi kehidupan bersama dakwahnya dengan mendapat kejayaan demi kejayaan. Ketika hampir wafat. Kurniaan Allah kepada baginda seperti tabah (thabat).w. mukjizat berbentuk material tetap menjadi hujah dalam berhadapan dengan mereka yang menyaksikannya.

Bahkan dia beriman disebabkan keyakinan akal dan jiwa. Safar Kerja Rasul-Rasul menjadi bukti utama kepada perkara ini.a. ia hanyalah penghormatan kepada Baginda s. Di sini kita dapat lihat kistimewaan yang jelas dalam sirah Rasul s. Selepas pemergian nabi Isa a. dia akan dapati dalam usaha meyakinkan manusia. agama Kristian tersebar melalui perkara luar biasa dan pelik yang menyalahi adat kebiasaan. bukan di atas keyakinan akal yang rasional. menjadikan al-Quran yang dibawanya sebagai bukti kebenaran risalah Baginda. sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Allah Taala berflrman dalam surah al-Ankabut: Î7Β ÖƒÉ‹tΡ O$Ρr& $yϑ‾ΡÎ)uρ !$# y‰ΨÏã àM≈tƒFψ$# $yϑ‾ΡÎ) ö≅è% ( ϵÎn/§‘ ÏiΒ ×M≈tƒ#u ϵ‹n=tã ^Ì“Ρé& Iωöθs9 (#θä9$s%uρ ê • t ! « ø š Zπϑômt9 Ï9≡sŒ ’Îû āχÎ) 4 óΟÎγøŠn=tæ ‘n=÷Fム|=≈tFÅ6ø9$# y7ø‹n=tã $uΖø9t“Ρr& !$‾Ρr& óΟÎγÏ õ3tƒ óΟs9uρr& ∩∈⊃∪ y s š 4 ∩∈⊇∪ šχθãΖÏΒ÷σム5Θθs)Ï9 3“tò2ÏŒuρ ö Dan mereka berkata "Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad) mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Jawablah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya (urusan menurunkan) mukjizat-mukjizat itu adalah tertentu bagi Allah. penyaksian pancaindera terhadap kebesaran ciptaan Allah. (AlAnkabut: 50-51) Apabila orang-orang kafir Quraisy melampaui batas dengan menuntut mukjizat daripada Rasulullah s..w.. Buta huruf Baginda s.a.mykonsis. al-Quran bergantung kepada budi bicara akal. Sehingga kita boleh katakan bahawa agama Kristian yang diimani oleh pengikutnya adalah agama yang tertegak di atas perkara luar biasa dan pelik yang menyalahi adat kebiasaan. Sesiapa yang meneliti al-Quran al-Karim. bukan sebagai rasul.org 9 . dengan mukjizat yang menyalahi adat kebiasaan.a.w. dan aku hanyalah seorang Rasul pemberi amaran yang jelas nyata" (Patutkah mereka meminta mukjizat-mukjizat yang lain?) tidakkah cukup bagi mereka bahawa Kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan itu mengandungi rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.mereka beriman dengan Isa a. ö≅yδ ’În1u‘ tβ$ysö7ß™ ö≅è% § Katakanlah (wahai Muhammad): "Maha Suci Tuhanku! Bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?" (Al-Isra': 93) www. Ia juga bertujuan mendiamkan penentangnya yang sombong. bahkan sebagai tuhan dan anak tuhan (Maha suci Allah daripada perkara ini). juga pengetahuan sempurna berkenaan Rasul yang buta huruf. Tidak ada seorangpun yang beriman dengan Baginda disebabkan melihat mukjizat yang menyalahi adat kebiasaan.w. Inilah yang diceritakan oleh al-Quran kepada kita.w.a.s.. Sekiranya Allah memuliakan Rasul-Nya s.a.s.w. Allah memerintahkan Baginda menjawab: ∩⊂∪ Zωθß™‘ #ZŽ|³o0 āωÎ) àMΖä.

Atau (sehingga) engkau gugurkan langit berkeping-keping atas kami. Al-Quran al-Karim telah menyingkap kehidupan Nabi s.a.Al-Quran)? (Ad-Dhuha: 6-7) www. Dalam membenarkan dakwaan kerasulan Baginda.a. sebagaimana yang engkau katakan (akan berlaku). adalah manusia dan rasul. ö≅yδ ’În1u‘ tβ$ysö7ß™ ö≅è% 3 …çνäτtø)‾Ρ $Y7≈tFÏ. kemudian engkau mengalir-kan sungai-sungai dari celah-celahnya dengan aliran yang terpancar terus-menerus. $uΖøŠn=tã tΑÍi”t∴è? 4®Lym y7ÍhŠÏ%ãÏ9 Dan mereka berkata: "Kami tidak sekali-kali akan beriman kepadamu (wahai Muhammad).⊥tƒ ÇÚö‘F{$# zÏΒ $uΖs9 tàfø s? 4®Lym y7s9 š∅ÏΒ÷σœΡ s9 (#θä9$s%uρ u’ÎAù's? ÷ρr& $¸ |¡Ï. Al-Quran al-Karim Al-Quran merupakan sumber rujukan asasi yang kita cedok daripadanya Sirah Nabi s. Atau (sehingga) engkau mempunyai sebuah rumah terhias dari emas.w.Perhatikan perkara ini dalam surah al-Isra' yang bermaksud: 9≅ŠÏƒ‾Υ ÏiΒ ×π¨Ψy_ šs9 tβθä3s? ÷ρr& ∩⊃∪ %—æθç7. al-Quran tidak bergantung kepada perkara yang menyalahi adat kebiasaan dan mukjizat. "Katakanlah (wahai Muhammad): "Maha Suci Tuhanku! Bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?" (Al-Isra': 90-93) Demikianlah al-Quran menetapkan secara terang dan jelas bahawa nabi Muhammad s.a. (Al-An'am: 125) Sumber rujukan Sirah Nabi s.a.a. $uΖøŠn=tã |Môϑtãy— $yϑx. bahkan hanya berdailog dengan akal dan hati. Atau (sehingga) engkau mempunyai kebun dari pohon-pohon tamar dan anggur. dan kami tidak sekali-kali akan percaya tentang kenaikanmu ke langit sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya. atau (sehingga) engkau naik ke langit. semasa kecil: ∩∠∪ 3“y‰yγsù ~ω$|Ê x8y‰y`uρuρ ∩∉∪ 3“uρ$t↔sù $VϑŠÏKtƒ x8ô‰Égs† öΝs9r& ! Bukankah Dia mendapati engkau yatim piatu lalu Dia memberikan perlindungan? Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar).w.org 10 . Hanya terdapat empat sumber rujukan utama Sirah Nabi s.w.w yang diperakui: 1.w. sehingga engkau memancarkan mata air dari bumi.mykonsis. u!$yϑ¡¡9$# xÝÉ)ó¡è@ ÷ρr& ∩⊇∪ #—ŽÉfø s? $yγn=≈n=Åz t≈yγ÷ΡF{$# tÉdfx çGsù 5=uΖÏãuρ š∅ÏΒ÷σœΡ s9uρ Ï!$yϑ¡¡9$# ’Îû 4’n∋ös? ÷ρr& >∃ã÷zã— ÏiΒ ×MøŠt/ y7s9 tβθä3tƒ ÷ρr& ∩⊄∪ ¸ξ‹Î6s% Ïπx6Í×‾≈n=yϑø9$#uρ «!$$Î/ ∩⊂∪ Zωθß™§‘ #ZŽ|³o0 āωÎ) àMΖä. atau (sehingga) engkau bawakan Allah dan malaikat untuk kami menyaksikannya.. ( ÉΟ≈n=ó™∼Ï9 …çνu‘‰|¹ ÷yuŽô³o„ …çµtƒÏ‰ôγtƒ βr& ª!$# ϊ̍ムyϑsù M ô Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya. untuk kami. nescaya Dia melapangkan dadanya (membuka hatinya) untuk menerima Islam. lalu Dia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu .

Daripadanya.a.è=äz 4’n?yès9 y7‾ΡÎ)uρ Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia.a.w. Merekalah yang bergaul dengan Rasulullah dan sentiasa bersama Baginda. Kitab-kitab itu ialah: Kitab Sunan Sittah (enam buah kitab hadis): Iaitu kitab Sahih Bukhari. setiap hadis yang mereka riwayatkan www. peristiwa. kita dapat membentuk pemikiran yang menyeluruh berkenaan Sirah Rasul s. Pembukaan Makkah dan Perang Hunain.Al-Quran juga memaparkan akhlak Baginda yang mulia dan terpuji: ∩⊆∪ 5ΟŠÏàtã @. kejujuran percakapan. Sementara kitab-kitab lain mengandungi hadis-hadis sahih dan hasan. tetapi sekadar menyentuhnya secara ringkas. Sama ada dari segi keluhuran akhlak.w. Begitu juga kitab al-Muwatto' karangan Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad.. Al-Quran turut membicarakan tentang keperitan dan sikap degil yang dihadapi oleh Baginda s.w. serta membentangkan pertempuran-pertempuran penting yang Baginda lalui selepas Hijrah. 2. yang sahih terkandung dalam kitab karangan para imam hadis yang diakui kejujuran mereka lagi dipercayai di dunia Islam.w. di jalan dakwah. Sunan at-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah. Dalam membicarakan sesuatu purtempuran perang. Oleh itu mereka adalah generasi paling sempurna dalam sejarah. Sunan Abu Daud. peperangan dan amalan Baginda terkandung dalam kitab-kitab ini. Dengan ini.a. Sebahagian besar kisah kehidupan Nabi s. terutamanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berada di tangga teratas dari aspek kesahihan. untuk mendapatkan gambaran kehidupan Rasul s. sendiri yang mendidik mereka.. Sunan an-Nasaie. Sesetengahnya juga mengandungi hadis daif. seperti ahli sihir dan orang gila.a.w. Oleh itu kita tidak boleh berpada dengan hanya bergantung kepada nas-nas al-Quran yang berkaitan dengan Sirah Nabi s. bilangan orang Islam dan orang musyrik yang terlibat.w. al-Quran tidak menyatakan sebab-sebab berlaku peperangan tersebut. Allah juga telah memenangkan agamaNya melului mereka. Sunnah yang Sahih Sunnah Nabi s. al-Quran juga memaparkan hijrah Rasul s. ketinggian roh dan kesempurnaan akal. seorang manusia yang berakal tidak sepatutnya terfikir untuk meragui nas-nas dan kekukuhan fakta sejarahnya. Rasulullah s. (sekalipun ia kadang-kadang tidak saling melengkapi). Selain itu. Oleh itu. Al-Quran juga memperkatakan tentang sesetengah mukjizat Baginda seperti mukjizat Isra' dan Mi'raj. mahupun bilangan tentera yang terbunuh atau ditawan di kalangan orang musyrik. Uhud.a.mykonsis. Perdamaian Hudaibiyah.org 11 . Antara perkara yang meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap kitab-kitab ini ialah. dipercayai dan pembuktiannya.a. yang lengkap..a.a. Demikianlah sikap al-Quran dalam setiap kisah berkenaan para nabi dan umat terdahulu. Ia sekadar membincangkan pengajaran perang dan pedoman yang boleh diambil. Al-Quran juga menyebut tentang beberapa gelaran yang diberikan oleh orang musyrik kepada Baginda demi menyekat agama Allah ‘Azza wa Jalla daripada tersebar. Sahih Muslim. Oleh kerana al-Quran1 merupakan kitab paling dipercayai di atas muka bumi dan terbukti kebenaran secara mutawatir. Ahzab.a. kekuatan iman. Antaranya Perang Badar. Ringkasnya al-Quran telah membicarakan banyak peristiwa dalam Sirah Rasul s.w.. peristiwa-peristiwa sirah yang didedahkan oleh al-Quran ini secara mutlak dianggap sebagai sumber sirah paling sahih.a.w. hadis-hadisnya telah diriwayatkan dengan sanad yung bersambung hingga kepada para sahabat r. (AlQalam: 4). Namun dapat diperhatikan bahawa al-Quran tidak menyingkap peristiwa sirah secara terperinci. Kitab-kitab ini.w.

Saya juga menyenaraikan beberapa kekeliruan yang ditimbulkan oleh para orientalis dan pengikut mereka. kandungan kitab itu masih kekal terpelihara. saya telah dedahkan penat lelah ulama kita menyaring Sunnah Nabi s. telah menyediakan golongan yang menolak kebatilan dan tipu daya tersebut sehingga menjerut batang leher mereka sendiri.a. Jumhur 'ulama dan para ahli hadis bersepakat mengatakan beliau thiqah.org 12 .w. contohnya: Aban bin 'Othman bin 'Affan r. as-Sunnah wa Makanatuha min at-Tasyri al-Islami (Sunnah dan Kedudukannya Dalam Perundangan Islam). Saya berharap kepada Allah agar memberi ganjaran pahala kepada saya kerana usaha tersebut. Abdullah bin Abu Bakar al-Ansori (meninggal dunia pada 135H).a. Juga. dan dakwah Baginda melalui lidah para penyair mereka. kita wajib menerimanya sebagai satu hakikat sejarah tanpa ragu lagi.a. kita dapat membuat kesimpulan tentang fakta-fakta berkaitan suasana persekitaran s. Kemudian.a. Kemudian keprihatinan terhadap Sirah telah berpindah kopada generasi selepas mereka. kitab ini tidak sampai kepada kita. kecuali Malik dan Hisyam bin ' Urwah bin az-Zubair. hanya merupakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat r. Syair Arab pada Zaman Kerasulan Tidak diragui bahawa orang musyrik telah menyerang Rasul s. Namun. sehingga generasi ini menulis sirah dalam penulisan yang khusus (diasingkan daripada bidang yang lain). Tujuan mereka semua ialah meruntuhkan Syariah dan menimbulkan keraguan terhadap peristiwa dalam Sirah. Ini memaksa orang Islam menjawabnya melalui lidah para penyair mereka pula seperti Hasan bin Thabit. Kemudian saya bahaskan melalui perbahasan ilmiah.w. yang (didengarnya sendiri di Madinah dan Mesir.a.daripada Rasul dengan sanad yang sahih dan bersambung. Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri (50-124H) yang mengumpulkan sunnah pada zaman 'Umar bin 'Abdul 'Aziz hasil perintahnya. Abdullah bin Rawwahah dan lain-lain lagi. Namun Allah yang bertanggungjawab memelihara agamaNya.a.w. Ibnu Ishaq pula telah menulis kitab al-Maghazi. Dukacitanya. Para orientalis yang mempunyai misi tersembunyi cuba meragukan kesahihan kitab-kitab sunan yang berada di hadapan kita ini.w. Mereka mempunyai pegangan agama yang rapuh dan terpengaruh dengan Barat dan cendikiawannya. Akan tetapi. Sesetengah sahabat memberikan perhatian khusus terhadap setiap peristiwa yang berlaku dalam sirah Nabi s. Kitab ini mengandungi hadis-hadis dan riwayat-riwayat. kepada generasi selepas mereka. para tabien menukilkan riwayat-riwayat ini dan mencatatnya dalam lembaran simpanan mereka.a (32-105H) dan 'Urwah bin az-Zubair bin al-'Awwam (23-93H). Melalui syair-syair ini. www. Sesetengah mereka memberi perhatian khusus terhadap usaha ini. Mereka turut disokong oleh orang Islam yang menjadi pengikut mereka.w. Contoh di kalangan tabien kecil pula iulah. Di antara pengarang awal Sirah yang paling terkenal ialah Muhammad bin Ishaq bin Yasar (Ibnu Ishaq) (meninggal dunia 152H).. kebanyakan 'ulama muhaqqiqin menafsirkan tindakan kedua-dua orang 'alim besar ini mempertikaikan kethiqahan Ibnu Ishaq adalah disebabkan persengketaan peribadi yang berlaku di antara mereka.mykonsis. Kitab-kitab Sirah Pada mulanya kisah dalam Sirah Nabi s. la telah hilang bersama kitab-kitab lain yang hilang daripada warisan ilmu kita yang kaya. Buku-buku sastera dan sirah yang ditulis selepas zaman itu mengandungi banyak syair-syair sebegini. Diriwayatkan bahawa Malik dan Hisyam mempertikaikan beliau. Dalam buku saya. juga 'Asim bin 'Umar bin Qatadah al-Ansori (meninggal dunia 129H). semoga Allah memasukkannya dalam lembaran suratan amalan kebaikan saya pada hari pembentangan amalan 3. hidup dan dakwah Islam mula lahir. 4. dan pendetailannya.

dan paling teliti. Kitabnya ini telah disyarahkan oleh dua orang 'alim diri Andalus: as-Suhaili (508-581H) dan al-Khusyani (535-604H) Tobaqot Ibnu Saad Beliau ialah Muhammad bin Saad bin Mani' az-Zuhri (dikenali dengan Ibnu Saad).. Seorang imam.a. Penulisan beliau di bidang sejarah. Beliau menyediakan bahagian yang khusus untuk Sirah Baginda a. at-Tobaqot dianggap antara sumber awal sirah yang paling dipercayai dan faktanya paling terpelihara dengan dinyatakan latar belakang sahabat dan tabien. Beliau adalah seorang penulis kepada Muhammad bin 'Umar al-Waqidi (130-207HJ.w. Namun begitu at-Tobari banyak memasukkan riwayat beliau ke dalam tulisannya dengan cara menyandarkan riwayat tersebut kepada Abu Mikhnaf. Ia diterima oleh orang ramai menyebabkan mereka terus menamakan kitab itu dengan nama beliau. Lahir di Basrah pada 168H dan meninggal dunia di Baghdad pada 230H. Membesar di Basrah dan meninggal dunia pada tahun 213 atau 218H mengikut perbezaan riwayat. beliau berpada dengan menyandarkan riwayat tersebut kepada perawinya. faqih. at-Tobaqot (selepas menulis tentang Sirah Rasul a. di samping peristiwa sirah yang beliau riwayatkan sendiri daripada guru-gurunya. Contohnya. salah seorang murid Ibnu Ishaq yang terkenal. al-Bakka-ie. Ini kerana puda zaman beliau. as-Syifa’ (Kesembuhan) oleh Qadhi 'Iyadh dan al-Mawahib al-Ladunniyah (Bakat-bakat Kurniaan Tuhan) oleh al-Qastoluni. Perkembangan penulisan Sirah Kemudian. penulisan Sirah terus berkembang. Demikianlah. Sirah Ibnu Hisyam Beliau ialah Abu Muhammad Abdul Malik bin Ayyub al-Himyari (dikenali dengan Ibnu Hisyam). Tarikh at-Tobari Abu Jaafar Muhammad bin Jarir at-Tobari (224-310H). At-Tobari seolah-olah melepaskan tanggungjawab riwayat tersebut dan meletakkannya ke bahu Abu Mikhnaf. Kitab beliau..Kerana Ibnu Hisyam telah meriwayatkannya dalam kitab sirah beliau daripada jalan riwayat gurunya. Apa yang diriwayatkan oleh at-Tobari boleh dijadikan hujah dan dipercayai. orang ramai mengenali perawi tersebut. Iaitu riwayat yang tidak disebut oleh Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya. Ia disyarah dalam lapan jilid oleh az-Zarqani yang meninggal pada tahun 1122H. Beliau telah menyebut riwayat Ibnu Ishaq yang tidak menepati citarasa ilmunya dan yang dikritiknya. Kitab ini muncul sebagai sumber Sirah Nabi s. 'ulama masih terus menulis berkenaan Sirah ar-Rasul a. Sesetengah aspek telah ditulis secara khusus dan berasingan seperti. Syama-il al-Muhammadiyyah (Perwatakan Muhammad) oleh at-Tirmizi. Dala-il an-Nubuwwah (Tanda-tanda Kenabian) oleh alAsbahani. Ibnu Hisyam telah menulis kitab as-Sirah an-Nabawiyah. Kitab ini mengandungi peristiwa sirah yang diriwayatkan oleh gurunya. Zadul Ma'ad (Bekalan ke Tempat Kembali) oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. ahli sejarah yang terkenal dalam bidang kisah-kisah peperangan dan sirah. Ibnu Saad menyusun tulisannya dalam kitabnya. banyak riwayat dhaif atau batil yang beliau sebut. yang paling amanah. apa yang diriwayatkan daripada Abu Mikhnaf.s.mykonsis. dengan menyebut nama-nama sahabat dan tabien mengikut lapisan generasi (tobaqot). Walau bagaimanapun. seterusnya menyambung perbicaraan tentang sejarah negara-negara Islam sehingga beliau hampir meninggal dunia. al-Bakka-ie daripada Ibnu Ishaq.org 13 . paling sahih.s. kabilah dan kawasan mereka. dengan cara www. tidak terbatas kepada Sirah Rasul a. bahkan sejarah umat-umat sebelumnya.s.s. ahli hadis dan pengasas mazhab fiqh yang kurang tersebar. Sirah Ibnu Hisyam. Abu Mikhnaf adalah seorang pengikut Syiah yang taksub.

moden yang diterima oleh citarasa anak-anak masa kini. Kitabnya telah mendapat sambutan yang baik dan diputuskan untuk dipelajari di sekolah-sekolah agama di kebanyakan ceruk rantau Alam Islami.org 14 .mykonsis. www. Di antara kitab paling terkenal pada zaman moden kita ialah kitab Nur al-Yaqin fi Sirah Sayyid al-Mursalin oleh Syeikh Muhammad al-Khudhori rahimahullah.

Keunggulan Baginda telah diketahui sejak kecil lagi. Baginda telah dipelihara oleh datuk Baginda.w.w. 4. kita tidak temui isu keturunan menjadi bahan celaan mereka terhadap Nabi s. ibu Baginda. Apabila Baginda berusia 6 tahun.a. bahkan melalui pernikahan yang sah)”. Baginda bersabda: “Sesungguhnya Allah mencipta makhluk ini. Kemudian Dia meneliti pemilihan keluargakeluarga secara rapi..a. Dia juga menjadikan aku daripada sebaik-baik kumpulan di antara dua kumpulan (Arab dan bukan Arab). Tampak pada roman mukanya tanda-tanda kecerdikan yang menimbulkan rasa sayang kepada sesiapa yang melihat Baginda. Quraisy telah mencela Baginda dengan banyak isu yang direka-reka tetapi bukan dalam isu keturunan.a. di perkampungan Bani Saad.w. Oleh itu. Oleh itu. jasmani yang sejahtera. Ini disebabkan kemuliaan keturunan Baginda cukup jelas kepada mereka. Keyatiman Baginda ini telah disebut oleh al-Quran al-Karim dengan firman Allah Taala: ∩∉∪ 3“uρ$t↔sù $VϑŠÏKtƒ x8ô‰Égs† öΝs9r& Bukankah Dia mendapati engkau yatim piatu. Ketika berumur 8 tahun. Baginda membesar sebagai anak yatim.. Abdullah telah meninggal dunia ketika ibu Baginda baru mengandungkan Baginda dua bulan. semasa kecil Baginda s.a.w. Sementara aku adalah sebaik-baik jiwa (sehingga dipilih menjadi rasul dan penutup segala nabi) dan sebaik-baik keluarga di kalangan mereka. dibawah kilauan pancaran matahari dan udara yang bersih.w. Bapa Baginda. Bakat-bakat Baginda terasah dalam kemurnian dan keheningan padang pasir. Kemudian Dia meneliti pemilihan kabilah-kabilah secara rapi.org 15 .w. Baginda membesar dengan tubuh yang kuat. datang ke majlis datuknya semasa zaman kanak-kanak. Abu Tolib sehingga Baginda besar dan dewasa. (asal-usul keturunan ibu bapa dan nenek moyang Baginda tiada yang lahir daripada perzinaan.mykonsis. lalu Dia menciptakan aku daripada sebaik-baik makhluk dan daripada sebaik-baik kelompok mereka (manusia). jiwa yang berani dan mampu menunggang kuda dengan baik sekalipun masih kecil usianya. Diriwayatkan daripada al-Abbas r. lain Dia memberikan perlindungan? (Ad-Dhuha: 6) 3. Rasulullah s. lidah yang fasih. Manakala Quraisy pula adalah kabilah 'Arab yang paling mulia dan berketurunan bersih.. Selepas itu. Bani Hasyim merupakan keturunan Quraisy yang paling mulia. Apabila Rasul s.w. maka Dia menciptakan aku daripada sebaik-baik keluarga (Bani Hasyim). Aminah pula meninggal dunia. daripada Rasulullah s. maka Dia menciptakan aku daripada sebaik-baik kabilah (Quraisy). (Riwayat at-Tirmizi dengan sanad yang sahih).Bahagian 1 KEHIDUPAN BAGINDA SEBELUM DIUTUSKAN SEBAGAI RASUL A) Peristiwa-peristiwa Sejarah Riwayat-riwayat yang sabit berkenaan kehidupan Baginda s.a. datuk Baginda pula meninggal dunia. www. 2. Oleh kerana keturunan Baginda s. menghabiskan empat tahun pertama zaman kanak-kanak di padang pasir. adalah mulia di kalangan Quraisy. telah merasai pahit maung tidak mendapat belaian kasih sayang ibu bapa. Dengan itu Baginda selanjutnya dipelihara oleh bapa saudara Baginda. sebelum diutuskan sebagai Rasul menunjukkan kepada kita beberapa hakikat berikut: 1. Mereka juga memiliki kedudukan yang paling tinggi di kalangan bangsa Arab.a.a.a. Abdul Muttolib.

7. Tetapi Allah menjadikan Baginda tertidur. Baginda berniaga untuk Khadijah binti Khuwailid. bahawa Baginda bersabda: َ ‫َ ِ ْ َ ِ إ َ ْر َ ا َ َ َ َ ُا: َأ َ َ َ ر ُ ل ا َ ل: َأ‬ ‫َ و‬ َ َ ‫و‬ َ ِ Semua nabi pernah mengembala kambing.org 16 . Peristiwa perletakan Hajarul Aswad ke tempatnya di Kaabah menjadi bukti yang jelas terhadap perkara ini. Baginda www. bapa-bapa saudara Baginda cuba menariknya daripada tilam tersebut. Baginda menyelesaikan masalah itu dengan penyelesaian yang dipersetujui oleh semua pihak yang bertelingkah. Pada awal remaja. Baginda bersabda: ً َ ‫ه‬ ْ َ ُ ْ َ ‫َ َ َ َ ا ُ َ ِ إ ر َ ا َ َ َ َ َ ل َ ُ ا ْ َ ُ ُ : وا ْ َ َ ر ُ ل ا ِ ؟ ََ َ ب: وأ َ ر‬ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ِ َ ‫َ َ َ َ ار‬ ِ Semua Nabi yang diutuskan Allah pernah mengembala kambing.a. Baginda juga tidak terlibat bersama kaumnya menyembah berhala.w.Baginda duduk di atas tilam datuknya. Mereka melaksanakan keputusan itu.a.a. Baginda s. Baginda berniaga bermodalkan harta Khadijah dengan mendapat bayaran upah. Kaabah telah dilanda banjir menyebabkan dindingnya retak.. Apabila Baginda diberitahu tentang pertelingkahan tersebut. mereka bertengkar tentang siapakah yang akan mendapat penghormatan untuk meletak Hajarul Aswad ke tempatnya. Kemudiannya mereka bersetuju untuk merujuk kepada orang pertama yang memasuki pintu masuk Bani Syaibah (salah satu pintu Masjidil Haram pent) sebagai hakim. Kemudian. Telah sabit daripada Baginda s. Baginda teringin menyaksikannya. Kami rela dengan hukumannya. Baginda membentangkan kain selendangnya.w. orang pertama yang memasuki masjid melalui pintu itu ialah Rasulullah s. tiada seorangpun anak-anaknya (bapa saudara Rasul) akan duduk di atasnya. minum arak dan bermain judi. semasa usia remajanya. apabila umur Baginda mencapai 25 tahun. Lantas Abdul Muttolib berkata: Biarkan cucuku ini. Dalam riwayat lain. Baginda dikenali mempunyai akal yang matang dan pandangan yang bernas.mykonsis. Namun. makan sembelihan untuk berhala..w. Sejurus kemudian.w. Aku pernah mengembala kambing untuk penduduk Makkah dengan upah beberapa qirat. 5. Baginda juga tidak pernah bercakap celupar dan berkata kesat. Sejak Baginda mula mumayyiz.a. Maka sahabat Baginda bertanya kepadanya: Kamu juga wahai Rasulullah? Lantas Baginda tnenjawab: Aku juga begitu. Allah telah memelihara Baginda daripada terlibat dalam gejala tersebut. Sedangkan jika datuknya duduk di atas tilam itu. Baginda hanya terjaga setelah matahari panas terik. kemudian mengambil Hajarul Aswad dan diletakkan ke atas kain itu. tidak menyertai rakan-rakan sebayanya di kalangan remaja Makkah dalam bersukaria dan berfoya-foya. mengembala kambing untuk penduduk Makkah dengan bayaran upah beberapa qirat (1/24 dinar). Demi Allah dia memiliki keistimewaan. Setiap kabilah ingin mendapat penghormatan itu.). apabila pembinaan sampai ke peringkat meletak Hajarul Aswad ke tempat asalnya. penduduk Makkah membuat keputusan meruntuhkannya dan memperbaharui binaannya. Apabila mereka melihat Baginda. Baginda terdengar suara nyanyian daripada salah sebuah rumah di Makkah sempena majlis perkahwinan.a. Pertelingkahan bertambah hebat sehingga mereka saling mengancam untuk berperang. 6. Oleh itu.w. Baginda s. Oleh itu. Mereka bertanya: Kamu juga wahai Rasulullah? Baginda menjawab: Aku juga begitu. Kitab-kitab sirah menceritakan dengan panjang lebar. mereka berkata: Ini al-Amin (gelaran kepada Rasulullah s.

Baginda terkenal dengan hubungan baik. Dalam kedua-dua perjalanan ini. 10. Pertama. Khadijah telah menyerahkan harta dagangan kepada Baginda. Kedua-dua destinasi perjalanan ini ialah kota Busra di Syam. www. Kedua. sekali ganda lebih banyak berbanding yang diberikan kepada lelaki daripada kaumnya sendiri. melihat kesan-kesan negara yang dilaluinya. Kata-kata Khadijah merupakan perakuan terbaik terhadap kebaikan akhlak Baginda sebelum kenabian. Kata-kata ini beliau ungkapkan ketika menenangkan Baginda yang pulang dalam keadaan menggeletar ketakutan setelah didatangi wahyu di Gua Hira: "Tidak sekali-kali. dikenali sebagai seorang yang jujur dan amanah di kalangan kaumnya. Semasa remaja. perjalanan hidup mengikut landasan yang lurus dan reputasi baik.) kerana memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan kehebatan kekuasaan-Nya. Allah telah menimbulkan rasa cinta kepada Baginda s. pent. Kamu menghubungkan silaturrahim. memuliakan tetamu dan menolong mereka yang berhak. Allah tidak akan sekalikali menghina kamu.w.komudiannya menyuruh setiap kabilah niemegang hujung selendang. untuk pergi ke Gua Hira (sebuah bukit yang berdekatan dengan Makkah dan terletak di barat laut Makkah). menepati janji." 9. memberi pendapatan kepada yang tidak berharta. Perkara ini berterusan sehingga datang wahyu dan turunnya al-Quran al-Karim kepada Baginda.w. Allah telah mengelakkan daripada berlaku pertumpahan darah orang-orang Arab melalui kecerdikan dan kebijaksanaan akal Baginda sehingga ke satu tempoh yang hanya diketahui oleh Allah. Baginda s.a.a. ketika berusia 25 tahun. Beberapa tahun sebelum diutuskan sebagai Nabi. sebagai peniaga kepada harta dagangan Khadijah. Baginda mengambil dan meletakkannya ke tempatnya dengan tangan Baginda. Mereka semua berpuashati. Khadijah juga melihat keuntungan banyak yang diperolehi dalam perniagaan tersebut. hamba Khadijah. juga adat-adat yang diamalkan oleh penduduknya.org 17 . Maisarah telah menceritakan kepadanya sikap amanah dan ikhlas Baginda. 8.. Baginda telah menerima lamaran Khadijah sedangkan Baginda 15 tahun lebih muda daripadanya. membela pihak yang lemah.mykonsis. Baginda mendengar perbualan para peniaga. Abu Tolib ketika berusia 12 tahun. bersama bapa saudara Baginda. Baginda bermusafir keluar dari Makkah sebanyak dua kali. Ini menarik minat Khadijah untuk memberi tawaran kepada Baginda agar memperniagakan harta dagangannya melalui sebuah kafilah yang pergi ke kota Busra setiap tahun. Demi Allah. Kesemua itu mendorong beliau untuk menggandakan upah Baginda daripada yang telah dijanjikan. Apabila Baginda pulang ke Makkah. Baginda berkhalwah di dalamnya selama sebulan (iaitu dilakukan dalam bulan Ramadhan. Perkara ini juga menarik minat Khadijah untuk melamar Baginda. Apabila mereka mengangkatnya dan Hajarul Aswad itu tiba ke tempat letaknya.

Mereka lebih cekal menanggung kesukaran perang di jalan Allah dan menyebarkan risalah-Nya ke seluruh ceruk dunia jika dibandingkan dengan bangsa bertamadun yang berjiran dengan mereka. Islam tidak meletak apa-apa nilai kepada kemuliaan keturunan dalam menilai amalan seseorang.mykonsis. 4. berkedudukan dan mudah menempa kejayaan jika dia berketurunan dan berkeperibadian mulia. setelah Rasul s. tubuh badan dan jiwa juga kesejahteraan rasional dan pemikiran akan mudah dibentuk. kemurnian fikiran. mengirimkan surat kepada Hercules (Maharaja Rom) mengajak beliau dan kaumnya kepada Islam. la juga menjadikan beliau berusaha untuk berlaku adil. Sekiranya pendakwah kepada Allah atau pengislah berada di kedudukan yang mulia di kalangan masyarakat. mereka tidak mampu mentohmah pendakwah tersebut. Mereka hanya mampu mereka-reka fitnah bagi melepaskan diri daripada mendengar dakwah atau kata-katanya. Oleh kerana itu. Dia menjadi lebih belas simpati kepada anak yatira. Hercules menerangkan rahsia soalansoalan yang dikemukakannya. melakukan kebajikan dan mengasihi golongan ini. orang ramai akan lebih tertarik untuk mendengar seruannya. Allah hanya memilih nabi daripada golongan yang mulia dalam kaumnya dan mempunyai keturunan yang paling baik. kekuatan akal. Demikianlah.a. Oleh keranu itu. www.B) Pengajaran dan Pedoman Daripada kisah-kisah di atas. berpemikiran sejahtera dan berakhlak mantap. Namun. Bahkan antara peraturan hidup." Benar. para fakir dan miskin. menjadikan beliau lebih sensitif dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia. Tiada yang boleh membekalkan perasaan kemanusiaan ini kepadanya kecuali beliau sendiri mengalami kesulitan yang dirasai oleh golongan yang lemah seperti anak-anak yatim. Hanya orang yang cerdik dan cerdas layak memegang tampuk dakwah dan kepimpinannnya. Bahkan kerana mereka lebih berjiwa murni.w.org 18 . pengislahan mahupun kerohanian. Pendakwah yang hidup dalam suasana yang lebih hampir kepada fitrah semulajadi dan jauh daripada kehidupan kompleks. Allah tidak memilih orang Arab untuk melaksanakan risalah Islam secara kebetulan atau tanpa tujuan. bagaimanakah keturunannya? Kamu mendakwa bahawa dia daripada keturunan kamu yang paling mulia. masyarakat akan memperlekehkan para pengislah dan pendakwah sekiranya mereka berasal daripada latar belakang yang tidak dikenali atau keturunan yang hina. Apabila pendakwah yang menyeru masyarakat merupakan orang yang berketurunan mulia atau mempunyai kedudukan. 3. Setiap pendakwah perlu kepada aset peri kemanusiaan yang mulia untuk membolehkan beliau merasai kesengsaraan orangyang lemah dan susah. (ketika itu beliau masih lagi musyrik): "Dia daripada keturunan kami yang paling mulia. Menjadi kebiasaan. orang miskin dan mereka yang diseksa. Ketabahan pendakwah menanggung keperitan sebagai anak yatim atau kesusahan hidup semasa kecil. soalan pertama yang ditanyakan oleh Hercules kepada Abu Suffian ialah: "Bagaimanakah keturunan Muhammad dalam masyarakatmu?" Abu Suffian menjawab. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih disebut: ‫ِ َ ره ْ ِ ا ْ َ هِ َ ِ ِ َ ره ْ ِ ا ْ م إ َا َ ُ ا‬ ‫ِ ِذ‬ ُُ ِ ُُ Mereka yang terpilih semasa jahiliah adalah juga mereka yang terpilih semasa Islam sekiranya mereka memahami. 2. seseorang menjadi lebih mulia. Hercules berkata kepada Abu Suffian: "Aku tanyakan kepadamu. Orang yang bodoh dan sederhana pandai tidak layak menyandang kepimpinan gagasan. pengkaji akan mendapati beberapa pengajaran dan kesimpulan seperti berikut: 1." Apabila Hercules selesai bertanya dan mendengar jawapan Abu Suffian tentang diri Baginda.

Kehidupan pendakwah yang lurus semasa remaja dan perjalanan hidup yang baik lebih menjamin kejayaan beliau dalam dakwah kepada Allah. tidak layak memimpin mana-mana bidang kehidupan. Pendakwah yang berinteraksi dengan orang ramai hanya melalui buku dan esei tanpa bergaul dengan mereka yang mempunyai berbagai aliran. Sesiapa yang mahu mengislah golongan beragama. Ramai yang kita temui melakukan dakwah islah. Dia tidak mengemis. dia tidak akan berhadapan dengan orang yang mencemuh keperibadiannya ketika dia masih belum berkecimpung dalam dakwah. Seruan mereka tidak akan dapat diterima oleh akal. memberi kesan besar kepada kejayaan dakwahnya. 5. Bahkan rekod masa lampau yang buruk menimbulkan keraguan terhadap kejujuran pendakwah seperti mereka.mereka yang bodoh. khususnya pengislahan akhlak.org 19 . Akan tetapi. Dalam urusan sara hidup. Sementara itu. dia perlu hidup bersama mereka di masjid. Masyarakat akan memecatnya setelah mendapati tindak tanduknya menunjukkan kebodohan. pendakwah yang hidup di atas landasan yang betul semasa remajanya akan sentiasa mengangkat kepala (tidak boleh diperendah-rendahkan) dengan dahi yang berseri-seri. Mereka dianggap telah berada dalam kondisi atau usia yang tiada harapan lagi untuk mengejar kebendaan. disebabkan perjalanan hidupnya yang sentiasa berada di atas landasan yang lurus dan reputasinya yang baik. pengislahan akhlak dan memerangi mungkar. berpemikiran bercelaru dan pelik. serta membangkitkan roh kemuliaan. memahami adat. bagaimana dia mampu mengajak kepada kemuliaan akhlak. Pendakwah yang benar dan mulia tidak rela hidup dengan hasil sedekah dan pemberian orang. Mereka ditohmah berselindung di sebalik dakwah islah untuk mencapai sesuatu tujuan. harga diri dan istiqamah dalam diri umat?! 6. walaupun bukan secara terang-terangan?! Apabila kita temui ada yang mendakwa dirinya berdakwah dan memberi tunjuk ajar. perkara ini tidak sama dengan pendakwah yang menunggu-nunggu kejayaan dakwahnya. Allah menghapuskan kejahatan yang lalu dengan kebaikan beliau yang kini. adalah golongan yang gagal dalam dakwah islah. Sesiapa yang ingin www. harta. Musuh-musuh pengislahan tidak menemui jalan untuk mencemuh masa lalunya yang terdekat mahupun yang lampau. Betul. namun dalam masa yang sama sibuk mengaut harta orang ramai dengan bermacam-macam helah. Allah menerima taubat orang yang bertaubat dan kembali kepada-Nya dengan jujur dan ikhlas. kerana orang ramai melilihat mereka jahil tentang kondisi dan permasalahan masyarakat. seseorang pendakwah perlu bergantung kepada usaha peribadinya dan sumber pencarian yang mulia. Mereka tidak mampu mengeksploitasi sejarah lampau yang terpesong untuk memburukkan namanya atau mengajak orang ramai memperlekehkannya. Orang ramai tidak akan mendengar kata-kata mereka. Mereka juga dituduh hanya memulakan seruan pengislahan setelah merasa puas dengan kelazatan hidup dan syahwat. Bagaimana pula kaum dan jiran memandangnya?! Sesiapa yang merelakan dirinya hina. dia akan jatuh menjunam. Ini kerana. situasi dan masalah mereka. berdiri teguh menghadapi thaghut dan pembuat fasad. kejanggalan dan pemikirannya yang bercelaru. memerangi kejahatan dan kerosakan. Sekiranya secara kebetulan atau situasi yang ada memberi peluang kepada mereka untuk memegang pusat kepimpinan. kemasyhuran atau kemegahan. merendah harga diri atau hina. Pengalaman pendakwah berkelana. sebenarnya dia menghina diri sendiri. 7. Adakah mereka masih lagi mempunyai harga diri setelah mereka sendiri bertindak menjatuhkan maruah diri dengan sibuk meminta dan mengemis. faktor terbesar orang ramai menolak mereka ialah komen terhadap latar belakang hidup mereka yang tercemar dan akhlak mereka yang menyeleweng.mykonsis. di majlis dan dalam masyarakat mereka. bergaul dengan orang ramai.

Lantaran itu. Sehingga dia alpa daripada zikrullah. latar belakang pengetahuan yang mereka jadikan sumber dan hala tuju mereka. Oleh kerana itu. Bersendiri seumpama ini akan mengajak pendakwah memuhasabah diri. Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata seketika selepas bertahajjud dan beribadat: "Kelazatan yang kami kecapi jika diketahui oleh raja-raja.w. syariat dan syurga-Nya. manhaj dan jalan. atau dia tenggelam bersama orang ramai dalam perdebatan dan perbincangan. Khulwah (bersendirian).w.mykonsis. bermesra dengan-Nya dan lupa mengingati akhirat sama ada syurga mahupun neraka. Boleh jadi dia melakukan kesilapan dalam cara. gedung perniagaan. Dalam tempoh itu. dia dapat mengetahui bagaimana melakukan pengislahan terhadap mereka melalui strategi yang tidak mendorong mereka memeranginya disebabkan rasa benci dan beremosi. Orang yang sepatut mengambil berat amalan sunat ini ialah para pendakwah ke jalan Allah. dia mesti hidup dengan mereka di kampung dan kilang. Dari masa ke semasa. dia hendaklah bercampur dengan ahli-ahli politik. rohnya berhubung dengan Allah Jalla Sya'nuh. kilang. andainya dia cuai melakukan kebaikan.org 20 . Perdebatan tersebut menyebabkannya lupa tentang kesengsaraan dan kesakitan mati.: www. Sesiapa yang ingin mengislah urus niaga yang berlaku dalam masyarakat. (An-Nahl: 125) Alangkah indahnya kata-kata yang ma'thur: ُ ُ ‫ْ َ َ َ ْر ُ ُ ِ ِ ْ ، أ ُ ِ ُون أنْ ُ َ ب ا ور‬ ََ ُ ََ َ ِ ‫َ ُِ ا ا‬ "Hendaklah kamu berucap kepada manusia mengikut tahap kemampuan akal mereka. pasti mereka akan memerangi kami demi memperolehinya. Ini membolehkannya merealisasikan firman Allah Taala: ( ÏπuΖ|¡pt:$# Ïπsàãöθϑø9$#uρ Ïπyϑõ3Ïtø:$$Î/ y7În/u‘ È≅‹Î6y™ 4’n<Î) í÷Š$# ø Ï y Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. dan hanya sunat kepada orang lain. membaca perjalanan program dan parti mereka. Itulah pengalaman hidup dan pengetahuan berkaitan kemanusiaan yang mesti dimiliki oleh pendakwah.mengislah golongan buruh dan peladang. dia patut bergaul dengan mereka di pasar. Agar dia tahu bagaimana bercakap dengan mereka tentang sesuatu perkara dan perkara tersebut tidak menyebabkan mereka menjauhkan diri.a. tergelincir dari landasan yang dituju dan menjauhi jalan hikmah. Makan bersama di rumah mereka dan berbual dengan mereka dalam persekitaran masyarakat mereka. firman Allah Tabaraka wa Taala yang ditujukan kepada Baginda s. Adakah kamu mahu Allah dan Rasul-Nya didustakan?" 8. kelab dan majlis mereka. tahajjud dan qiamullail menjadi fardhu bagi Nabi s. mengenali organisasi mereka. Jiwanya dibersihkan daripada kotoran akhlak tercela dan kehidupan kacau bilau di sekelilingnya.a. mendengar ucapan mereka. tahajjud dan qiamullail di penghujung malam mempunyai kelazatan yang tidak diketahui kecuali mereka yang Allah muliakan melalui amalan-amalan tersebut. pendakwah kepada Allah mestilah mempunyai waktu untuk dia bersendiri." Cukuplah untuk pedoman kita. Dia juga perlu mengenal pasti persekitaran mereka tinggal. Sesiapa yang berhasrat mengislah keadaan politik.

dan bacalah al-Quran dengan "Tartil". atau kurangkan sedikit dari separuh itu. selain dari sedikit masa (yang tak dapat tidak untuk berehat). kerana) sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu wahyu (Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah) yang berat (kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya). Iaitu separuh dari waktu malam. Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya (kepada jiwa).org 21 .mykonsis.≅Ïo?u‘uρ ϵø‹=tã ÷Š— ρr& ∩⊂∪ ¸ξ‹Î=s% µΖΒ Èà)Ρ$# Íρr& ÿ…çµx óÁÏoΡ ∩⊄∪ Wξ‹Î=s% āω) Ÿ≅ø‹©9$# ÉΟè% ∩⊇∪ ã≅ÏiΒ¨“ßϑø9$# $pκš‰r'‾≈tƒ È n Î ÷ ç ÷Ï ó Î ãΠθ%r&uρ $\↔ôÛuρ ‰x©r& }‘Ïδ È≅ø‹©9# sπy∞Ï©$tΡ ¨βÎ) ∩∈∪ ¸ξ‹É)rO Zωöθs% šø‹n=tã ’Å+=ãΖy™ $‾ΡÎ) ∩⊆∪ ¸ξ‹Ï?ös? tβ#uöà)ø9$# u ø ‘ $ ù ∩∉∪ ¸ξ‹Ï% Wahai orang yang berselimut! Bangunlah sembahyang Tahajjud pada waktu malam. (Sayugialah engkau dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masingmasing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu. (Al-Muzzammil: 16) www. dan lebih tetap betul bacaannya. Ataupun lebihkan (sedikit) daripadanya.

ha.n=tã ôÏΒ z≈|¡ΣM}$# t. Beliau seorang lelaki yang menganut agama Nasrani semasa jahiliyah.w.a. memberi pendapatan kepada yang tidak berharta. menanggung pihak yang lemah. Sehinggalah wahyu kebenaran diturunkan kepada Baginda ketika berada di Gua Hira.a. Kemudian ditimbulkan kepada Baginda rasa cinta untuk berkhulwah (bersendirian). Rasulullah s. memuliakan tetamu dan menolong mereka yang hak. Baginda mendapatkan Khadijah binti Khuwailid r. selimutkan aku. peristiwa-peristiwa sejarah berikut terbukti berlaku: 1. Malaikat (Jibril) datang menemui Baginda seraya berkata: Bacalah. ialah mimpi baik semasa tidur.mykonsis.w. Maka aku berkata: Aku tidak tahu membaca. Kamu menyambung silaturrahim." Lantas Khadijah berkata: "Tak mungkin. Baginda menceritakan: Maka dia memegang dan menutupi aku sehingga aku merasa kepenatan. Waraqah merupakan sepupu Khadijah.org 22 . Baginda berkhulwah di Gua Hira." Khadijah segera menyelimutkan Baginda sehingga hilang rasa takut. Allah tidak sekali-kali akan menghina kamu. Maka dia memegang dan menutupi aku untuk kali kedua sehingga aku merasa penat. pulang dalam keadaan gementar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.w. (Al-Alaq: 1-5) Setelah itu. Beliau juga boleh menulis dalam www. Jibril turun membawa wahyu kepada Baginda. Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Bacalah. Imam al-Bukhari r. Baginda berkata: Aku tidak tahu membaca. Baginda hanya bermimpi melihat ia datang seperti cahaya subuh. Kemudian Baginda kembali menemui Khadijah.n=y{ ∩⊇∪ t. Maka dia memegang dan menutupi aku untuk kali ketiga.hm. Dia berkata kembali: Bacalah.a.a.: Apabila Nabi s. Kemudian dia melepaskan aku. mengambil bekalan yang seumpamanya. kata beliau: Perkara pertama yang mula-mula berlaku kepada Rasulullah s. la berlaku pada hari Isnin. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. 17 Ramadhan. berangkat menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin 'Abdul 'Uzza. dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah. seraya berkata: "Selimutkan aku.w." Setelah itu. Demi Allah.F{$# y7š/u‘uρ ù&tø%$# ∩⊄∪ @. Kemudian dia melepaskan aku.n=y{ “Ï%©!$# y7În/u‘ ÉΟó™$$Î/ ù&tø%$# ∩∈∪ ÷Λs>÷ètƒ óΟs9 $tΒ z≈|¡ΣM}$# zΟ‾=tæ ∩⊆∪ ÉΟn=s)ø9$$Î/ Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). Baginda menceritakan apa yang berlaku dan berkata: "Aku bimbangkan diriku. Dia berkata lagi: Bacalah.Bahagian 2 PERMULAAN WAHYU SEHINGGA HIJRAH KE HABSYAH A) Peristiwa-peristiwa Sejarah Di dalam tempoh ini. meriwayatkan kepada kita tentang cara penurunan wahyu dalam Kitab Sahihnya dengan sanad yang bersambung kepada Aishah. Wahyu diturunkan kepada Rasul s. Kemudian dia melepaskan aku seraya berkata: zΟ‾=tæ “Ï%©!$# ∩⊂∪ ãΠtø.w. Khadijah bersama Rasulullah s.a. berusia genap 40 tahun. Maka aku berkata: Aku tidak tahu membaca. Baginda beribadat di dalamnya untuk beberapa malam sebelum pulang menemui keluarganya bagi mengambil bekalan untuk khulwah seterusnya.

Dalam riwayat Ibnu Hisyam daripada Ibnu Ishaq disebut: Jibril datang menemui Rasulullah s.a. Khadijah berkata: "Wahai sepupuku. kamu adalah utusan Allah. dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah.a. ketika Baginda sedang tidur di Gua Hira. Jibril berkata: "Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). Baginda menyangka Allah telah membencinya setelah memilihnya untuk tugas risalah yang mulia. Ketika tempoh terputusnya wahyu. telah bersembahyang bersamanya pada petang hari Isnin. Selepas itu. Oleh itu. tidak mara mahupun berundur. ia adalah daripada retorika az-Zuhri.bahasa Ibrani.ha." Lantas Rasulullah s.mykonsis. Kemudian.w.a. iaitu Jibril) yang pernah turun kepada nabi Musa a." Tidak lama kemudian." Maka Waraqah bertanya kepada Baginda: "Wahai anak sahabatku." Baginda berkata: "Maka aku keluar (daripada gua itu) sehingga aku berada di tengah-tengah bukit. wahyu kembali turun kepada Baginda.a. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 3. Semoga aku masih hidup ketika kaum kamu mengusirmu keluar. tidak ke depan mahupun ke belakang sehinggalah Khadijah mengutuskan utusan-utusannya mencariku. 2.." Baginda berkata: "Aku tercegat melihatnya. Kemudian wahyu terhenti untuk seketika.. Yang mengajar manusia melaluipena dan tulisan. Dia datang dengan membawa sejenis bekas daripada sutera yang diletakkan kitab di dalamnya.w. merasa susah hati dan amat dukacita. aku tetap melihatnya juga. Khadijah r. Solat ketika itu dilakukan dua rakaat di waktu subuh dan dua rakaat di waktu petang. Beliau telah menulis Injil dengan bahasa Ibrani setakat yang dikehendaki Allah. Rasulullah s..a. aku akan menolong kamu semampuku. la merupakan hari pertama Baginda bersembahyang. Hamba sahaya yang mula-mula sekali memeluk Islam ialah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Rasulullah s.a.. Bacalah. Aku dengar satu suara daripada langit berkata: "Wahai Muhammad. Alangkah baiknya kalau aku masih muda remaja dan kuat.. sehingga Baginda hampir-hampir keluar ke kawasan bukit dan ingin menghumbankan diri daripada puncaknya2. Namun apabila aku memandang ke arah langit yang lain. Baginda berkata: "Maka aku membacanya. menceritakan apa yang telah dilihatnya. Berlaku perselisihan riwayat tentang tempohnya. Zaid bin Harithah. Seolah-olah tertulis dalam hatiku satu tulisan.w. Tiada seorang lelaki yang datang membawa seperti apa yang kamu bawa. Ketika itu Ali masih kanakkanak berumur 10 tahun. lalu aku terjaga daripada tidur. Ia tidak bersambung kait dengan riwayat asal. aku adalah Jibril. Waraqah berkata: "Ia adalah Namus (pembawa wahyu. Sementara wahyu pula telah terhenti sementara waktu. Aku terus tercegat berdiri. Ali r.org 23 .s.. Tiba-tiba (muncul) Jibril dalam bentuk seorang lelaki yang menyandarkan kedua-dua kakinya di ufuq langit. kemudian sepupu Baginda. Yang paling lama ialah tiga tahun dan paling singkat ialah enam bulan." Baginda berkata: "Lantas aku mendongak kepalaku ke langit untuk melihat.w. Aku memalingkan mukaku daripadanya di ufuq langit. kamu adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Waraqah meninggal dunia. setelah selesai dia beredar. Khadijah merupakan orang yang pertama beriman dengan Baginda secara mutlak. bertanya: "Adakah mereka akan mengusir aku keluar?" Dia berkata: "Ya. sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab 2 Ayat: "hampir-hampir menghumbankan diri daripada kemuncak bukit kerana dukacita wahyu terhenti sekalipun terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhah. Lihat Fathul Bah 12/316. (hingga akhir riwayat)." (Al-Alaq: 1-5). Kemudiannya Abu Bakar as-Siddiq r. apa yang kamu lihat?" Lantas Rasulullah s. Dia berkata: "Wahai Muhammad. Kemudian diikuti pula oleh bekas hamba Baginda. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. www. dia telah tua dan buta. pasti akan dimusuhi.a. Sekiranya aku sempat dengan hari itu. Sebagaimana yang disebut oleh pengarang kitab Fathul Bah. Orang pertama yang beriman dengan Baginda dan memeluk Islam ialah isteri Baginda. Ketika pertemuan ini.. Riwayat enam bulan itulah yang sahih.w. dengarlah (kisah) daripada anak sahabatmu.

a.Ύô³ßϑø9$# Çtã óÚ̍ôãr&uρ ãtΒ÷σ? $yϑÎ/ ÷íy‰ô¹$$sù è Oleh itu.w. Baginda mengajak mereka kepada Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Baginda membacakan ayat-ayat al-Quran al-Karim yang diterimanya kepada mereka di samping mengajar mereka hukum-hakam dan syariat agama yang telah diturunkan ketika itu. Ini dinyatakan dalam firman-Nya: ∩⊆∪ tÏ.w. adakah untuk ini kamu mengumpulkan kami?" 8.w. Baginda memotivasi mereka kepada syurga dan memberi amaran tentang neraka.a.: Ketika aku sedang berjalan-jalan.Sahihnya. bersama orang-orang mukmin berhimpun secara sulit di rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam. beberapa orang lelaki dan wanita yang terkenal dengan pemikiran yang matang dan jiwa yang sejahtera. daripada Nabi s. sedangkan Dia yang mengetahui hakikat pandangan mata. Rupa-rupanya ia adalah malaikat yang telah datang kepada aku di Gua Hira'. Dan segala kejahatan. Al-Arqam bin Abi al-Arqam ketika itu telah memeluk Islam. dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Quraisy ingin bertindak ke atas Rasul s. Agama itu mengajak kepada Tuhan yang Esa. Dalam tempoh ini Rasul s. Orang musyrik merasa bimbang apabila Rasul memperbodohkan pemikiran mereka. 6. (Al-Muddathir: 1-5) Setelah itu wahyu turun berterusan.org 24 . diperintahkan untuk memberi amaran kepada kaum keluarganya yang terdekat. tiba-tiba aku mendengar satu suara daripada langit. Bahkan Rasulullah s. lantas aku pulang. 4. Rasul s. Allah memerintahkan Rasul-Nya s. (Al-Hijr: 94) 5. Dia juga Tuhan yang Maha Lemah Lembut lagi Maha Mengetahui apa yang telah dan akan berlaku. Rasulullah s. Pada suatu hari. bermulalah peringkat menyakiti orangorang mukmin yang baru memeluk Islam.a. Ekoran dakwah itu. mula berdakwah kepada Islam di kalangan orang yang dipercayai (kerasionalan) akalnya selama tiga tahun cukup.a. untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Aku mengangkat pandanganku. Maka Allah Taala telah menurunkan: ∩∈∪ öàf÷δ$$sù t“ô_”9$#uρ ∩⊆∪ öÎdγsÜsù y7t/$u‹ÏOuρ ∩⊂∪ ÷ŽÉi9s3sù y7−/u‘uρ ∩⊄∪ ö‘É‹Ρr'sù óΟè% ∩⊇∪ ãÏoO£‰ßϑø9$# $pκš‰r'‾≈tƒ Wahai orang yang berselimut! Bangunlah serta berilah peringatan dan amaran (kepada umat manusia). Hasilnya. Ekoran dakwah secara terang-terangan itu. sampaikanlah secara berterus-terang apa yang diperintahkan kepadamu (wahai Muhammad).mykonsis.w. membongkar kecacatan tuhan-tuhan mereka dan mengemukakan agama baru kepada mereka. Abu Lahab menengking Baginda: "Celaka kamu. Aku berkata: Selimutkan aku. Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata dan pandangan. maka hendaklah engkau bersihkan. daripada Jabir bin Abdullah al-Ansori.a.w. Aku merasa takut kepadanya. maka ucaplah dan ingatlah kebesaran-Nya! Dan pakaianmu. 7. Setelah bilangan mereka yang memeluk Islam mencapai kira-kira 30 orang. Dan Tuhanmu.a w. Maka Baginda berdiri di bukit Sofa. turut disakiti. menyeru satu persatu keluarga Quraisy. maka hendaklah engkau jauhi. Selepas itu. telah memeluk Islam. namun bapa saudara Baginda.a..w. Abu Tolib www. Malaikat itu sedang duduk di atas kerusi di antara langit dan bumi.

a.a. 10. orang musyrik semakin hebat menyakiti Rasul s. Allah mengilhamkan perasaan tersebut sebagai proses pembersihan dan persediaan rohani untuk memikul bebanan risalah. pernah mengimpikannya.melindunginya. Ia berakhir hasil usaha tokoh-tokoh Quraisy yang rasional. Sekiranya Baginda s. bernikah dan bergaul dengan mereka. B) Pengajaran dan Pedoman 1. mereka membuat keputusan untuk berunding dengan Rasul s.org 25 . wahai bapa saudaraku! Kalau mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku meninggalkan urusan ini.a.a.mykonsis. 12. tak lama kemudian mereka pergi semula ke Habsyah bersama orang-orang mukmin yang lain.w. Apa yang Allah ilhamkan kepada Baginda hanyalah rasa cinta untuk berkhulwah melakukan ibadat. 11. berkata kepada para sahabatnya: "(Bagaimana) kalau sekiranya kamu keluar ke bumi Habsyah. sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya. (Kamu tinggal di sana) sehinggalah Allah menjadikan untuk kamu jalan keluar kepada kesulitan kamu ini. Namun.a. rasa benci kepada kese-satan dan kerosakan yang dilakukan oleh masyarakatnya. maka Baginda mengucapkan kata-katanya yang masyhur: ‫ا‬ ‫كهاا‬ ‫ن‬ ‫ري‬ ‫وا‬ ‫اا‬ ‫آ‬ ‫و‬ ‫دو‬ ‫وا‬ ‫وه‬ "Demi Allah. Sehingga ada yang mati diseksa dan ada yang buta. dan para sahabat. apa yang dialami www. Rasulullah s. Apabila Allah ingin mendorong seseorang hamba berdakwah kepada kebaikan dan pengislahan. mereka pulang kembali ke Makkah. Namun Baginda menolak semua tawaran itu. 9. Apabila Quraisy melihat orang-orang mukmin tetap teguh dengan aqidah mereka (sekalipun diseksa dan disakiti).w. Akan tetapi. para sahabat berhijrah ke sana untuk kali pertama seramai 12 orang lelaki dan 4 wanita. tidak pernah bercita-cita menjawat tugas kenabian dan tidak 2. Pemboikotan itu berlanjutan selama dua atau tiga tahun. Beliau enggan menyerahkan Baginda kepada mereka. Waraqah memberitahu Baginda. Nabi Muhammad s. bercita-cita memperolehi kenabian. Rasul s..a. Bilangan mereka dalam hijrah kali kedua ke Habsyah ini seramai 83 orang lelaki dan 11 orang wanita.w. mendapat kepastian bahawa Baginda adalah Rasul. Orang musyrik tidak lagi berjual beli. Selanjutnya. Di sana ada seorang raja yang tidak menzalimi sesiapa yang tinggal di negerinya.w." Oleh itu. hanya setelah melihat Jibril. Setelah Quraisy beredar. nescaya Baginda tidak takut ketika wahyu diturunkan kepadanya. Rasul s. Dia akan mencampakkan ke dalam hatinya. Baginda menyangka bapa saudaranya tidak lagi mahu membantunya. Begitu juga setelah Waraqah bin Naufal menegaskan perkara itu kepada Baginda. atau melantik Baginda sebagai raja mereka. orang-orang musyrik bertindak memboikot Rasulullah s. Bani Hasyim dan Bani Muttolib. Selepas peristiwa tersebut.. sehingga-lah Allah memenangkannya atau aku binasa kerananya". Baginda juga tidak akan menemui Khadijah meminta penerangan tentang rahsia kejadian yang dilihatnya dalam Gua Hira itu. Orang musyrik juga tidak menerima sebarang perdamaian daripada mereka.w. selepas menerima khabar pengislaman Umar dan kejayaan Islam.w.w.a. dan orang yang bersamanya berhadapan dengan kesulitan yang teruk kesan pemboikotan tersebut. Mereka menawarkan harta sebanyak mana yang Baginda mahu.a. Melihatkan kedegilan dan penyiksaan berterusan Quraisy terhadap para sahabat.w. Abu Tolib meminta Baginda untuk mengendur-kan dakwahnya.

Demikian juga. Penguasaan hakiki bagi orang-orang mukmin yang jujur dan pendakwah yang ikhlas adalah kepada roh-roh mereka. Dengan itu. Walaupun setelah golongan jahat dan sesat mengenakan seksaan dan penindasan ke atas orang-orang mukmin. la ditolak oleh fakta-fakta sejarah yang diperakui. bukan kepada tubuh badan mereka. Penentangan ini merupakan jawapan dalam bentuk sejarah terhadap dakwaan pejuang perkauman. susah payah di jalan kebenaran merupa-kan kerehatan jiwa dan hati mereka. halangan dan penindasan yang dialami oleh jasad mereka. Mereka lebih mendambakan keredhaan Allah Jalla Sya'nuh berbanding penyeksaan. pendakwah tidak perlu menyampaikannya secara lantang. cara dan adab dakwah. 5.org 26 . telah mengejutkan Arab dengan perkara yang asing bagi mereka. seseorang pendakwah sepatutnya tekad meneruskan dakwahnya walau bagaimana golongan batil berhimpun menentangnya. pada setiap hari atau setiap minggu.mykonsis.s.w. redha Allah dan syurga-Nya lebih mulia dan lebih berharga daripada segala pangkat. Sebab yang mendorong mereka membuat dakwaan sebegini hanyalah berpunca daripada sikap ekstrim dalam mendokong seruan perkauman. la juga menunjukkan ketinggian jiwa dan rohani mereka. Langkah ini agar golongan batil tidak berkomporomi menghapuskan mereka atau mening-katkan penyeksaan dan penindasan ke atas mereka. kekenyangan dan kelazatan yang dituntut oleh jasad mereka. mahal mahupun murah. kemegahan dan harta dunia.a. dakwah telah menang dan kebanyakan orang ramai ber-jaya dibebaskan daripada kegelapan kesesatan dan kejahilan. Dia wajib menjadikan perhimpunan mereka rahsia apabila bimbang keselamatan diri dan jamaahnya terancam ekoran perhim-punan terang-terangan. la juga merupakan keingkaran yang nyata terhadap kenabian Rasul s. Dia perlu menangguh langkah dakwah secara terang-terangan sehinggalah sebilangan manusia telah mengimani dakwah tersebut dan sanggup berkorban apa sahaja. Mereka menganggap kesakitan yang menimpa hanyalah sebagai satu kerehatan perasaan. 4. Rasulullah s.w. 6.a.Baginda di dalam gua tersebut adalah wahyu yang pernah diturunkan kepada nabi Musa a. kesinambungan dakwah akan terjamin. para pengikut yang beriman dengan dakwahnya akan bangkit melakukan kewajipan dakwah (menggantikan beliau). Ini adalah dakwaan yang melucukan.. Jika dakwah islah merupakan satu perkara yang janggal kepada kepercayaan dan mentaliti kebanyakan orang ramai. Dengan sikap inilah. Ini menjadi bukti kejujuran iman dan keikhlasan pegangan akidah mereka. dan risalah Baginda mewakili cita-cita dan aspirasi Arab ketika itu. mengajar mereka tentang jalan. Cita-cita mereka hanya untuk menghapuskan Baginda dan para sahabat. demi jalan dakwah. Langkah ini dilakukan supaya jika pelopor dakwah disakiti. la juga menjadi bukti kesungguhan Baginda membawa petunjuk kepada manusia. juga ketenangan jiwa dan akal. Mereka segera menyahut tuntutan rohani tanpa menghiraukan kerehatan.w. Oleh itu. 3. Bagi orang-orang mukmin. www. sebagaimana yang kita dapati. mereka tetap berpegang dengan akidah mereka. Sabda Rasul s.w. mereka menyanggah keras dakwah Baginda. Mereka mendakwa nabi Muhammad s. Pada mereka. kepada bapa saudara Baginda Abu Tolib dan keengganan Baginda menerima tawaran harta dan takhta yang ditawarkan oleh Quraisy menjadi bukti kebenaran dakwaan kerasulan Baginda. la bertujuan untuk mempertingkat-kan keimanan mereka terhadap dakwah.a. Dia perlu mengalih pandangannya daripada godaan mereka yang menawarkan kemegahan dan pangkat. Dakwaan ini juga didorong oleh keinginan mereka menjadikan Islam sebagai urusan yang lahir daripada keperibadian dan pemikiran Arab.a. Pendakwah mestilah berada bersama-sama para penyokongnya untuk tempoh tertentu 7. di samping merendahkan-rendahkan risalah Islam.

la juga sepakat dalam persoalan keimanan kepada Allah. Sama ada ikatan kaum kerabat. kepada para sahabat agar berhijrah ke Habsyah sebanyak dua kali menunjukkan ikatan agama sesama golongan beragama (walaupun berbeza agama mereka) adalah lebih kuat dan kukuh. keberhalaan dan kekufuran terhadap syariat Allah. rasul-rasul-Nya dan hari Akhirat. Dia perlu menyampaikan dakwah islah kepada mereka. 10. Agama-agama Samawi dari segi sumber dan asas-asasnya yang aahih. hubungan darah ataupun tempat tinggal yang berpasakkan pegangan atheism.mykonsis.org 27 . 11. Ini berbanding ikatan mereka dengan penyembah berhala dan golongan atheis. Apabila pendakwah mendapati jamaahnya dalam bahaya. Perintah Rasulullah s. mereka akan mencipta cara dan medium yang lain. Namun jika bilangan mereka sedikit. dia mestilah menyediakan tempat yang selamat untuk penyokongnya daripada pencerobohan golongan batil tersebut. 9. Sementara kewujudan mereka di tempat yang selamat.a. Namun sekiranya mereka menolak. Demikianlah penentangan ini akan berterusan sehinggalah kebenaran benar-benar mencapai kemenangan yang muktamad dan kebatilan menghembus nafasnya yang terakhir. www.w. sama ada kepada nyawa atau berbentuk ancaman fitnah kepada pegangan akidah. Seorang pendakwah mestilah mengambil berat tentang kaum kerabatnya. Usaha ini tidak menafikan kewajipan para pendakwah kebenaran untuk berkorban. menjadi jaminan kepada kesinambungan dakwah dan penyebarannya. sepakat dalam objektif utama sosial. dia akan mempunyai alasan di hadapan Allah dan manusia terhadap kerosakan dan kesesatan kaum kerabatnya itu. Golongan batil tidak mudah menyerah kalah kepada pendokong kebenaran. Kebersamaan ini menjadikan jalinan kekerabatan antara agama-agama ini lebih kukuh berbanding mana-mana jalinan lain.8. golongan batil akan berjaya menghapuskan mereka dan melenyapkan dakwah sekaligus. Setiap kali usaha pembasmian dakwah yang digunakan gagal mencapai objektifnya.

Nabi bersungguh-sungguh mendesak Abu Talib untuk mengucap kalimah syahadah ketika beliau terbaring nazak pada saat-saat akhir kematiannya. Sebelum itu. juga meninggal dunia pada tahun yang sama. www. Khadijah berperanan meringankan kerungsingan dan kesedihan Rasul s. Quraisy mula berani bertindak kasar terhadap Nabi s.a.Bahagian 3 SELEPAS HIJRAH KE HABSYAH HINGGA HIJRAH KE MADINAH A) Peristiwa-peristiwa Sejarah Fasa ini lebih istimewa berbanding fasa-fasa yang lain ekoran berlaku beberapa peristiwa yang terkenal: 1. Namun mereka menolak dakwah Baginda secara kasar.a. aku tidak peduli (apa yang menimpa). Baginda memanjatkan doa kepada Allah dengan penuh khusyuk: ‫أ أر ا ا‬ ‫ا س أر ا ا‬ ‫وه ا‬ ‫و‬ ‫إ ي إن‬ ‫أم إ‬ ‫و‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫ات و ا رض‬ ‫ا ي أ ءت ا‬ ‫أ ذ رو‬ ‫ه أو‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫أن ل‬ ‫وا‬ ‫أ ا‬ ‫ةإ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫وأ‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫تو‬ ‫ا‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫ا إ‬ ‫رب ا‬ ‫وأ‬ “Ya Allah. bapa saudara Rasulullah s. Kamu berhak untuk mencela aku sehingga Kamu redha.w. Apabila beliau meninggal dunia. Kepada siapa Kamu serahkan aku ? Kepada orang jauh yang memandangku dengan wajah bengis3 atau kepada musuh yang menguasai urusanku? Sekiranya Kamu tidak murka kepadaku.a.a. lantaran permusuhan Quraisy yang dihadapi Baginda... kuat mempertahankan anak saudaranya.mykonsis.w.a.a. Baginda merasa terlalu dukacita. Kanak-kanak tersebut telah melontar batu ke arah Baginda sehingga darah mengalir daripada kedua kaki Baginda yang suci. Ia adalah kiasan kepada permusuhan dan kebencian.w. yang dilakukan oleh Quraisy semakin hebat. Lantaran itu.a. Aku berlindung daripada kemarahan-Mu atau kemurkaan-Mu terkena kepadaku. 3.. Abu Talib semasa hayatnya. Quraisy tidak berjaya menyakiti diri Nabi s. iaitu selepas kematian bapa saudara dan isteri Baginda. Namun Abu Talib enggan kerana bimbang beliau akan mendapat malu daripada kaumnya.w. Mereka menghasut kanak-kanak untuk menyakiti Baginda.w. Khadijah r. 2. Tahun kematian bapa saudara Baginda. Tiada kuasa dan tiada kekuatan melainkan dengan-Mu. Abu Tolib dan isterinya. Baginda menuju ke Taif. Kamulah Tuhan golongan yang lemah dan Kamu juga Tuhanku. telah meninggal dunia pada tahun ke-10 kerasulan. Baginda telah berlindung di sebuah kebun. iaitu Rasulullah s.org 28 . Namun keselamatan daripada-Mu lebih melapangkan aku. aku mengadu kepada-Mu kelemahan kekuatanku. Baginda ke sana dengan harapan akan mendapat sambutan yang baik dan sokongan kepada dakwahnya di kalangan Bani Thaqif.ha. Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih. sedikitnya kemampuanku dan hinanya aku pada pandangan manusia. Apabila tipu daya dan perbuatan menyakiti Rasul s.” 3 iaitu melihat dengan pandangan benci.w. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari kegelapan serta memperelokkan urusan dunia dan akhirat.w. Abu Talib. kematian beliau menimbulkan rasa sugul yang mendalam kepada Nabis. Khadijah dinamakan sebagai "Tahun Dukacita". sepanjang hayat Abu Talib kerana mereka hormat dan gerun kepadanya. Apabila beliau meninggal dunia.

sembahyang lima waktu difardhukan ke atas setiap orang Islam yang baligh dan berakal. Beliau memeluk Islam setelah berdialog dengan Nabi s. Pada tahun seterusnya (tahun ke-13 kerasulan).. Secara pasti ia berlaku sebelum hijrah pada tahun ke-10 kenabian atau selepasnya. Apabila Addas menghidangkan anggur itu kepada Raaul s. Kemudian Baginda dimi'rajkan ke langit yang tinggi. www. Mereka berbaiah untuk menolong dan menyokong Baginda. kerana tiada sesiapa di kalangan kaum itu mengucapkan kalimah seperti itu. Addas merupakan seorang hamba beragamaNasrani..w. Bilangan mereka ketika itu ialah tujuh orang.org 29 . 6.a.a. Mereka mempersenda dan memperlekehkan Baginda. 12 orang lelaki Ansar telah datang ke Makkah. Berlaku mukjizat Isra' dan Mi'raj. Ucapan basmalah itu menarik perhatian Addas. Setelah itu mereka pulang ke Madinah. Rasulullah s.a. Baginda telah menemui satu rombongan kaum Aus dan Khazraj. Mereka memerintah beliau berbuat demikian setelah melihat Rasulullah kepenatan dan layanan buruk Thaqif kepada Baginda. tahun ke-12 kerasulan. Baginda mengajak mereka kepada Islam dan menyeru mereka meninggalkan penyembahan berhala. menemui kabilah-kabilah Arab yang datang semasa musim haji (sebagaimana kebiasaan Baginda setiap tahun). Pendapat sahih yang dipegang oleh jumhur ulama.w.w. Baginda memberitahu Quraisy tentang mukjizat itu..a. Terdapat perselisihan berkenaan tarikh peristiwa ini berlaku. Mereka berhimpun dan berbaiah dengan Nabi s.w. Rasul s. Lantas Baginda mengajak mereka kepada Islam dan mereka menerimanya.a. Baginda diisra'kan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mereka pulung ke Madinah bersama utusan khas Nabi s. Baginda mengutuskan beliau untuk membacakan al-Quran dan mengajarkan Islam kepada orang Islam di sana. Kedua-dua tuannya meminta beliau menghidangkan setangkai anggur kepada Rasul s. ketika musim haji. anak-anak lelaki Rabiah.w. 9.a. secara sembunyi. sekumpulan Ansar telah datang pada musim haji. Ketika Baginda berada di Aqabah. 8. Bilangan mereka seramai 70 orang lelaki dan dua orang wanita. pulang dari Taif dalam keadaan dakwah-nya tidak mendapat sebarang sambutan daripada kaum Thaqif.a.w. Mereka berhimpun dengan Nabi s.w. Dengan itu Islam berkembang luas di Madinah. mempertahankan Baginda sebagaimana mereka mempertahankan wanita dan anak-anak mereka sendiri. Isra' dan Mi'raj berlaku pada suatu malam secara jaga melibatkan jasad dan roh Nabi s.a. Yang ada hanyalah keislaman Addas. 5.a. hamba kepada Utbah dan Syaibah.mykonsis. semasa Baginda sedang berlindung dalam sebuah kebun. Namun Abu Bakar dan mereka yang kuat imannya telah membenarkan Baginda. Seterusnya pulang kembali kerumah Baginda di Makkah pada malam itu juga. salah satu tempat melontar jamrah. Musab bin Umair.w. 7. lalu menceritakan kepada kaum mereka tentang pertemuan tersebut dan Islam yang mereka anuti. Baginda mula memakannya seraya berkata: Bismillah (Dengan nama Allah).. Pada malam Isra' dan Mi'raj tersebut..4. Pada tahun berikutnya. Mereka pulang ke Madinah setelah Baginda memilih 12 orang ketua kalangan mereka sebagai wakil kepada kaum mereka.w.

Dia berperanan besar terhadap kejayaan suaminya sebagai pendakwah. Ia juga akan membangkitkan dalam diri suami rasa untuk meneruskan dakwah dan tetap teguh di atas jalannya..org 30 .w. Kerugian ini menyebabkan suami yang berdakwah tidak dapat mengawal perasaannya. meminta ampun bagi orang-orang musyrik. www. kepada Khadijah.w.a. bersabda: "Semoga Allah merahmati dan mengampun kamu. Begitu juga keteguhan dan istiqomah beliau dalam dakwah. sepanjang hayat Rasul s.a.w. Dengan perkongsian tersebut.w.B) Pengajaran dan Pedoman 1. Rasul s. Kehilangan isteri seperti ini merupakan kerugian besar semasa pertempuran pengislahan sedang berlaku sengit. Oleh itu. Kesedihan kerana kehilangan seorang kerabat yang berperanan melindungi dakwah walaupun dia tidak beriman merupakan kesedihan yang terbit daripada keikhlasan berdakwah. Ini kerana Aishah sering mendengar pujian Nabi s. memohon rahmat untuknya dan berbuat kebajikan kepada teman-temannya. Isteri solehah yang beriman dengan dakwah kebenaran akan mempermudahkan banyak kesulitan yang dialami oleh suami yang berdakwah.a.w.a. Sikap Rasulullah ini membuatkan Aishah r. si isteri dapat memberi kesan kepada kejayaan dan kemenangan dakwah. ketika Abu Talib meninggal dunia.ha. 3. Kadang-kadang ada kaum kerabat pendakwah yang tidak bersama dengan dakwahnya tetapi bertindak melindunginya. 2. Kerana dia akan bertindak menghalang golongan jahat membunuh atau menyakiatinya. š¨t7s? $tΒ $ Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman. bahkan merasa sugul dan putus asa. (At-Taubah: 113) Dengan turunnya ayat tersebut. sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri. sentimen kabilah dan kekeluargaan kadang-kadang boleh digunakan oleh pendakwah untuk melindungi dakwahnya selama mana beliau tidak seiringan (turut serta) melakukan kemungkaran bersama kaumnya. Oleh kerana sebab-sebab di atas. Oleh yang demikian. si isteri akan meringankan bebanan kerungsingan suami. tidak lagi memohon ampun untuk Abu Talib. Sikap Khadijah r.a.ÏΒ 2†n1öè% ’Í<'ρé& (#þθçΡ%Ÿ2 öθs9uρ tÅ2Ύô³ßϑù=Ï9 (#ρãÏ øótGó¡o„ βr& (#þθãΖtΒ#u šÏ%©!$#uρ ÄcÉ<¨Ζ=Ï9 šχ%x. Mereka turut memohon ampun untuk keluarga mereka yang mati dalam keadaan musyrik. Oleh kerana itu. Sementara kesedihan terhadap kehilangan seorang isteri yang beriman dan ikhlas terbit daripada rasa setia kepada isteri yang telah menjadi contoh dalam pengorbanan dan sokongan. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aishah r. Aku akan tetap memohon ampun untuk kamu sehinggalah Allah menegah aku. merupakan contoh paling mithali yang boleh dilakukan oleh seorang isteri yang beriman dengan dakwah kebaikan. merasa cemburu dengan Khadijah (padahal Khadijah telah meninggal dunia)." Oleh yang demikian. Khadijah. Ini akan berlaku jika si isteri turut serta berkongsi kerungsingan dan penderitaan suami. terhadap Rasulullah s.ha.ha. sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Sehinggalah turun firman Allah Tabarak wa Taala: ω÷èt/ .mykonsis. Nabi s. Situasi ini memberi faedah kepada dakwah ketika ia masih lemah. Begitu juga orang Islam tidak lagi memohon ampun kepada keluarga musyrik yang mati. orang Islam ketika itu telah mencontohi Rasul mereka. $tΒ ∩⊇⊇⊂∪ ÉΟŠÅspgø:# Ü=≈ysô¹r& öΝåκ¨Ξr& öΝçλm. Baginda terus mengingati kelebihan.

.mykonsis. Baginda tidak menghiraukan redha para pembesar. semasa berada di kebun menjadi penegasan kepada kejujuran Rasul dalam dakwah dan keazamannya untuk terus melaksanakan tugas dakwah meskipun berhadapan dengan berbagai kesulitan. Aku juga mendapat anak daripadanya (Khadijah). Manakala doa abadi Nabi s. Baginda mencari medan baru untuk dakwah setelah terdapat halanganhalangan yang menyekat dakwah di medan pertamanya (kota Makkah).a. Peristiwa kaki Nabi s.w. orang awam dan kebanyakan. visinya yang mulia dan sikapnya yang sentiasa berlegar dalum lingkungan nilai-nilai yang mithali untuk selama-lamanya. Aku tidak melihat Khadijah. Ada masanya Baginda menyembelih kambing. sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah. pemimpin. Pemergian Rasul s.org 31 .. sering menyebut-nyebutnya. kemudian Baginda memotongnya lalu Baginda mengirimkan kepada temanteman Khadijah.a." 3. Dia juga wajib menjadi manusia yang tiada tolok bandingnya dikalangan seluruh manusia. Kedua: Isra' Mi'raj menjadi simbol kepada ketinggian kedudukan orang Islam dan lambang kepada kewajipan mengangkat dirinya mengatasi hawa nafsu dan syahwat dunia. Kejahatan bergantung harap kepada golongan bodoh untuk menyakiti para pendakwah. namun Nabi s.w. Ketiga: Isra' Mi'raj juga menunjukkan penerokaan angkasa dan keluar daripada www.w..w. Perkara yang penting bagi Baginda hanyalah redha Allah semata-mata. Sama ada dari segi kedudukannya yang tinggi.w.a. Sementara hasutan Bani Thaqif kepada kanak-kanak dan golongan bodoh daripada kaum mereka supaya menyakiti Rasul s. Bukannya kemurkaan makhluk selain-Nya.a. terhadap penerimaan orang ramai kepada dakwah.a. menjadi bukti bahawa kejahatan sama sahaja walau di mana ia berada. Kami hanya sebutkan tiga sahaja: Pertama: Menghubungkait isu Masjidil Aqsa dan kawasan sekitarnya dengan isu Dunia Islam.a. luka mengalirkan darah padahal Baginda adalah Nabi yang mulia. Baginda bersabda: "Dia sekian-sekian. Kecuaian mempertahan dan membebaskan Palestin merupakan kecuaian terhadap Islam. Mukjizat lsra' dan Mi'raj mempunyai banyak rahsia. Ini kerana Makkah selepas perutusan Rasul s.a.." Dalam doa Baginda terkandung cara-cara memperolehi bekalan kekuatan daripada Allah. ‫ن‬ "Sekiranya Kamu tidak murka kepadaku.w. (menyebut jasa dan kebaikan Khadijah). aku tidak peduli (apa yang menimpa).. Doa ini juga menunjukkan perkara yang paling ditakuti oleh pendakwah ialah kemurkaan dan kemarahan Allah ke atas beliau. Peristiwa Isra' Mi'raj ini juga menunjukkan usaha mempertahankan Palestin sebenarnya mewakili usaha mempertahankan Islam itu sendiri. Iaitu dengan cara kembali dan meminta pertolongan-Nya ketika kesengsaraan yang dipikul pendakwah semakin berat. telah menjadi pusat perhimpunan Dunia Islam dan kesatuan visinya. la merupakan jenayah yang akan dihukum oleh Allah kepada setiap orang yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya. w. 5. dia sekian-sekian. Ada masanya aku berkata kepada Baginda: Seolah-olah tiada wanita di dunia ini melainkan Khadijah. ke Taif setelah penduduk Makkah menolak dakwahnya merupakan bukti kepada tekad yang kental dalam jiwa Rasul untuk meneruskan dakwahnya. Setiap orang Islam di pelbagai ceruk bumi wajib melaksanakannya. w.a. menjadi contoh penting kesakitan dan penindasan yang akan ditanggung oleh pendakwah di jalan Allah. la juga merupakan bukti sikap tidak putus asa Nabi s.katanya: Aku tidak merasa cemburu kepada isteri-isteri Nabi s.

a. Semoga Allah meredhai kaum Ansor. kaum muhajirin yang terlebih dahulu beriman sebelum mereka. Dia juga tidak sepatutnya berputus asa dengan penolakan mereka daripada semasa ke semasa.tarikan graviti bumi boleh diusahakan. para sahabat Baginda melancarkan penentangan kepada syirik dan orang musyrik. Kelompok kecil itu juga berperanan dalam merealisasikan kemenangan akhir dakwah terhadap kejahatan dan konco-konconya. serta yang telah berkorban di jalan Allah dengan segala yang berharga. 7. Kadang-kadang kelompok kecil yang mendapat hidayah hasil usaha beliau dalam beberapa sempena akan memainkan peranan besar terhadap penyebaran dakwah. Proses memperkenal diri yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kabilah-kabilah pada musim haji menjadi bukti bahawa seseorang pendakwah tidak sepatutnya membataskan dakwah mengajak manusia kepada kebaikan dalam lingkungan majlis dan persekitaran dirinya sahaja. Kadang-kadang Allah menyediakan untuk beliau. Meneroka angkasa seterusnya pulang ke bumi dengan selamat adalah perkara yang boleh berlaku. padahal dia tidak pernah terfikir dan menjangkakannya. juga dengan cara kesucian dan peningkatan roh menerusi jalan solat. Jadikan solat lima kali sehari sebagai peningkatan roh yang boleh mengangkat kamu daripada tenggelam dalam hawa dan syahwat kamu. secara mukjizat pada zaman Baginda.org 32 . namun ia boleh terjadi kepada manusia biasa melalui ilmu dan idea. baik harta mahupun kampung halaman.w. www. Rasul kita merupakan angkasawan pertama dalam sejarah dunia seluruhnya. perkara itu memberi kesan kepada penyebaran Islam dan penguasaannya di sana. telah menyebabkan kemasukan Islam ke Madinah. Sekalipun ia berlaku kepada Rasulullah s. orang Islam dan seluruh alam. 6.w. Semoga Allah turut memasukkan kita bersama mereka semua ke dalam syurga Ridhwan. sebagai mi'raj (anak tangga) untuk kamu naik menemui-Ku dengan roh dan hati kamu. Keimanan tujuh orang pertama Ansar yang bertemu dengan Rasulullah s. Allah seolah-olah berfirman kepada hamba-hamba-Nya yang beriman: Sekiranya Mi'raj Rasul kamu dengan jasad dan roh ke langit merupakan mukjizat. la membuka jalan kepada orang-orang mukmin yang tertindas di Makkah untuk menjadikan Madinah sebagai destinasi hijrah dan pusat mereka berhimpun. yang terdiri daripada Aus dan Khazraj. serta memperlihatkan kamu kebesaran. Semoga Allah juga meredhai saudara mereka. Dari negara itu. Bahkan melalui jalan kebaikan dan ketinggian.mykonsis. kamu pula diperuntukkan solat lima waktu setiap hari. kekuasaan dan keesaan Aku. bukan dengan cara memperhamba.a. Kefardhuan solat pada malam Isra' dan Mi'raj menunjukkan hikmah kenapa solat disyariatkan. Mereka melancarkan perang dan pertempuran yang berakhir dengan kemenangan berkekalan di pihak iman dan kekalahan abadi di pihak syirik. menguasai dan menakluki (orang lain). Mereka mempunyai jasa yang tidak putus-putus kepada Islam. Rasulullah pula memperolehi tempat yang aman untuk membangunkan negara dan menyebarkan dakwah. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini mendorong kamu untuk memimpin muka bumi ini. Bahkan dia mestilah pergi ke setiap tempat manusia berhimpun atau lokasi yang berkemungkinan mereka berhimpun. penyokong-penyokong yang beriman dengan dakwahnya yang baik. untuk kali pertama.

peka dan cepat memahami. Anak-anak perempuan Abu Bakar. Mereka berhijrah secara sembunyi kecuali Umar r.a. Baginda pergi ke rumah Abu Bakar. esok tunggu aku di tengah wadi ini. Beliau seorang pemuda yang berpengetahuan. Mereka bersembunyi di dalamnya selama tiga malam. Lalu Nabi s. Turut bermalam bersama mereka. mahir.Bahagian 4 HIJRAH SEHINGGA NABI STABIL DI MADINAH A) Peristiwa-peristiwa Sejarah 1. Abdullah bin Abu Bakar yang masih remaja. lalu mengikat mulut karung makanan tersebut.w. Dengan bantuan Abdullah bin Uraiqit. Kemudian kesemua pemuda tersebut membunuh Baginda serentak." Namun sebahagian yang lain menjawab: www. telah meninggalkan rumahnya tanpa disedari oleh pemuda-pemuda yang diwakilkan untuk membunuhnya. Rasul s.w. Rasulullah s. mengarahkan orang-orang mukmin berhijrah ke Madinah.mykonsis..a. Abu Bakar telah menyiapkan dua kenderaan untuknya dan Rasul s. Mereka berdua memutuskan untuk keluar dari Makkah. dan Abu Bakar menghala ke Yaman sehingga sampai ke Gua Thur.w. mereka meningkatkan penyeksaan kepada orang-orang mukmin di Makkah. Kiamat seolah-olah berlaku kepada Quraisy setelah Rasulullah s.a. Asma' telah memotong sebahagian daripada tali ikat pinggangnya. Mereka bersidang untuk memikirkan langkah menghapuskan Rasul s. Pada malam tersebut Rasulullah s.. Aishah dan Asma' berperanan menyediakan bekalan untuk mereka berdua. Baginda juga memerintahkan beliau agar memulangkan barang-barang amanah yang disimpan oleh orang kafir Quraisy kepada Baginda pada keesokan harinya kepada pemiliknya. Mereka menunggu Baginda keluar untuk membunuhnya.a.w.w.a. dan sahabat Baginda. mereka mengadakan satu persidangan di Dar an-Nadwah. Mereka keluar mengejar Baginda mengikut jalan Makkah yang biasa tetapi gagal menemui Baginda. terlepas daripada usaha membunuhnya.a. Rasulullah s. 5.a. Baginda telah meminta Ali r.a. tuntutan darah Baginda akan teragih kepada setiap kabilah menyebabkan Bani Manaf (keluarga Rasulullah) tidak upaya memerangi mereka semua dan terpaksa menerima bayarun diat sahaja. 2. 3.." Namun tiada seorang pun berani keluar menyahut cabarannya. Beliau telah memberitahu orang musyrik Quraisy tentang penghijrahannya seraya berkata: "Sesiapa yang mahu ibu kehilangan anaknya. Setelah itu pemuda-pemuda yang diwakilkan untuk membunuh Rasul s. 4. dia digelar: "Zat an-Nitoqain" (Perempuan yang mempunyai dua tali ikat pinggang).a.a.w.w. yang mengetahui tentang hijrah Baginda tersebut. Dengan syarat dia mengelakkan jalan yang biasa diketahui dan menggunakan jalan lain yang tidak diketahui oleh kafir Quraisy. Justeru itu. Abu Bakar mengupah Abdullah bin Uraiqit ad-Daili. Apa-apa rancangan jahat terhadap Rasulullah dan Abu Bakar yang beliau dengar daripada Quraisy.a. Abu Bakar keluar berhijrah pada hari Khamis.a.w. Lantaran itu. tidak tidur di tempat tidurnya. untuk tidur di tempatnya itu. Hanya Ali r. tahun ke-53 kelahiran Baginda s. Quraisy mendapat tahu tentang keislaman sekumpulan penduduk Yathrib.w. 1 Rabiul Awal.a. dan keluarga Abu Bakar r.w. Sebelum itu. Sebahagian daripada mereka berkata: "Boleh jadi Muhammad dan temannya ada di dalam gua ini. Mereka memutuskan untuk memilih seorang pemuda yang gagah daripada setiap kabilah. Apabila Quraisy merasa yakin bahawa orang Islam telah memperolehi kekuatan dan perlindungan di Madinah.a.org 33 . akan diingat sehinggalah beliau menyampaikannya kepada mereka berdua pada waktu petangnya. Beliau akan keluar meninggalkan mereka pada waktu sahur lalu berpagi-pagian bersama Quraisy Makkah seolah-olah beliau tidur di Makkah. seorang musyrik untuk menjadi penunjuk jalari ke Madinah. Daripada peristiwa itu. sendiri. berhimpun di muka pintu rumah Baginda pada malam Hijrah. Mereka menghala menuju jalan ke Yaman sehingga sampai di muka Gua Thur.

Baginda singgah di Quba.w. Kanakkanak mula mendendangkan nasyid diiringi dengan gendang-gendang: Bulan purnama telah terbit kepada kami. menyampaikan khutbah pertama dalam Islam. Oleh itu. Quraisy mengutuskan utusan menemui kabilah-kabilah dengan membawa tawaran sejumlah besar harta yang cukup menggoda sesiapa yang tamak. sebuah kampung di selatan Madinah.w. Wahai utusan yang diutuskan kepada kami. 7. tindakan pertama yang dilakukan ialah memilih tempat unta Baginda berhenti duduk. Baginda menjanjikan untuknya dua gelang tangan yang dipakai oleh Kisra. Setelah usaha memburu dan mencari Rasulullah s. Lalu Baginda membina sebuah masjid di situ dan menunaikan solat Jumaat pertama dalam Islam.. Pada ketika itu.a. sedangkan Allah adalah yang ketiga" 6. jika dia menolong Baginda. Kira-kira dua batu dari Madinah. Baginda sampai ke sana setelah para sahabat lama menanti. Baginda telah mengasaskan masjid pertama yang dibina dalam Islam dan tinggal di sana selama empat hari. untuk dijadikan sebagai masjid. melihat kaki-kaki mereka ketika mereka sedang berdiri di muka gua itu. Rasul s. membunuhnya. seraya berkata: "Demi Allah! Wahai Rasulullah.a. dan teman Baginda (Abu Bakar) telah sampai ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. Apabila sampai di sana."Kamu tidak nampakkah apa yang ada di muka gua ini.a. Beliau menggeletar bimbangkan nyawa Rasul s. Seterusnya Baginda menyambung perjalanan menuju ke Madinah. Lantas dia meminta supaya Rasul s. dan Abu Bakar demi membolot sendiri hadiah tersebut.mykonsis. 8.org 34 .w. Abu Bakar terhenti. dari jalan-jalan bukit ul-Wada. Dia mencuba sebanyak tiga kali supaya kudanya menuju ke arah Rasul s. 9. nescaya dia akan melihat kita. Tawaran ini ditujukan kepada sesiapa yang menemui Rasul s.a. Ketika Baginda di perkampungan Bani Salim bin 'Auf. ke Madinah. waktu solat Jumaat telah masuk." Abu Bakar r. mereka merasa amat gembira. kaki-kaki kudanya terbenam ke dalam pasir dan tidak berupaya untuk berjalan. kalau salah seorang daripada mereka melihat ke tempat letak kakinya.w. Wajib ke atas kami untuk bersyukur. Kami datang bersama perkara yang dipatuhi.. Dia bertekad dalam dirinya untuk mencari Rasulullah s.w. mereka berdua keluar daripada gua tersebut bersama-sama penunjuk jalan mereka.a.a. Apabila Suraqah mendekati mereka berdua. Bagaimana labah-labah menganyam sarangnya dan burung-burung bersarang di srni? Ini menunjukkan tiada seoran0067pun yang memasuki gua ini sejak sekian lama. Mereka keluar setiap pagi ke pinggir Madinah dan hanya pulang setelah matahari memancar terik pada waktu tengah hari. dan temannya.w. berjanji memberikannya sesuatu.w. kamu sangka kita berdua. Apabila mereka melihat Baginda. Dalam perjalanan Baginda s.w. Namun Suraqah telah berjaya menjejaki mereka. dia yakin bahawa di hadapannya ialah seorang Rasul yang mulia.a.w. mententeramkannya dengan bersabda: "Wahai Abu Bakar. Kemudian Baginda bertolak ke Madinah pada pagi Jumaat.a. Suraqah bin Ja'syam menyahut tawaran itu. Suraqah kemudiannya pulang ke Makkah dan berlakon seolah-olah dia tidak menemui sesiapa.a. Baginda s.a. namun kudanya tetap enggan. atau menawannya." Rasul s. Tempat tersebut adalah milik dua orang www. dan teman Baginda. Mereka melalui jalan pantai (pantai Laut Merah) merentasi jarak yang jauh.a.w. terhadap seruan penyeru kepada Allah.

Penyertaan umat dalam menentukan bentuk hubungan dengan musuh-musuh mereka. Kemudian Baginda melakukan kempen agar orang Islam turut serta membina masjid. 6. menulis satu piagam bertulis antara Muhajirin dan Ansor. 13. Membenteras pemberontak negara dan pengganggu gugat sistem awam di samping kewajipan agar tidak membantu mereka. Ia mengandungi prinsip-prinsip yang menjadi dasar asas kepada negara Islam yang pertama.mykonsis. 7. Kemudian Rasulullah s.a. 2. 9. Mereka tidak dipaksa memeluk agama Islam dun harta mereka tidak boleh dirampas." Namun Baginda berkeras untuk membelinya dengan harga 10 dinar emas yang dibayar menggunakan harta Abu Bakar. sehinggalah sempurna pembinaan masjid tersebut. Bukun Islam mestilah memberi sumbangan kepada pembiayaan negara sebagaimana orang Islam memberi sumbangan.w. 5. 3. Penubuhan masyarakat di atas sistem yang terbaik dan teguh. Bukan Islam mestilah bekerjasama dengan orang Islam untuk menghalang bahaya yang menggugat entiti negara melalui penentangan terhadap setiap pencerobohan. tidak menzalimi dan mencerobohi hak orang Islam. Dinding masjid itu dibina daripada batu bata dan bumbungnya daripada pelepah-pelepah kurma yang diletakkan pada batang-batang kurma. 11.w. Ada seorang Ansor telah membawa saudara Muhajirinnya ke rumahnya. Di dalamnya Baginda berjanji untuk berbaik-baik dengan Yahudi di samping mengakui hak mereka dalam agama dan harta. Seluruh orang Islam perlu mempunyai satu pendirian terhadap musuh mereka. Baginda menjadikan untuk setiap Ansor seorang saudara daripada Muhajirin. Bukan Islam juga mestilah turut serta menanggung kos peperungan selagi mana negara berada dalam keadaan perang. Mereka segera melakukannya. Negara mestilah membantu bukan Islam yang dizalimi sebagaimana ia menolong setiap orang Islam yang dicerobohi. toleransi agama dan kerjasama demi kemaslahatan masyarakat yang patut dirujuk. Baginda tawar menawar harga tanah tersebut dengan mereka berdua.a. keadilan sosial. Di dalamnya dinyatakan prinsip kemanusiaan. 10. Kemudian Baginda s. 10. Umat Islam perlu saling bahu membahu kecuali dalam kezaliman. mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansor. Orang Islam dan bukan Islam tidak boleh sama sekali melindungi musuh-musuh negara www.w. Persamaan warga-warga umat Islam dari segi hak dan kemuliaan. bekerjasama. turut terlibat bersama mereka memindahkan batu bata. Bukan Islam mempunyai hak dalam agama dan harta mereka. 8. Kedua-dua kanak-kanak itu berkata: "Kami berikannya kepada kamu. dosa dan permusuhan.org 35 . Kesatuan umat Islam tanpa sebarang diskriminasi antara mereka. Beliau menawarkan kepada saudara Muhajirinnya untuk membahagi sama rata semua barang yang terdapat di dalam rumahnya. 11. Hak perlindungan kepada sesiapa yang ingin hidup bersama orang Islam apabila dia menjalinkan hubungan baik. 12. Kami sebutkan beberapa prinsip am yang terkandung dalam piagam bersejarah yang abadi ini: 1.a. 4. Rasul s. Ibnu Hisyam telah menyatakan piagam tersebut dengan panjang lebar dalam kitab sirahnya. wahai Rasulullah.kanak-kanak Ansor yang yatim. difahami dan dihafal oleh setiap pelajar.

Tidak diragukan. semua warga wajib menerima perdamaian. Orang musyrik menyerahkan barang milik mereka untuk disimpan oleh Rasulullah www. Pendukung kejahatan amat kedekut (tak sanggup kehilangan) nyawa dan amat mencintainya. 2.mykonsis.a.w..dan konco-konco mereka. 16. sebagai membalas dendam. 3.a. dia tidak diminta menyembunyikan tindakannya.w. ketika beliau ingin berhijrah. bukan dalam dosa dan permusuhan. jika Rasulullah s. ekoran beliaulah yang memudahkan Rasulullah s. 4. Sama ada orang Islam mahupun bukan Islam.a. Tiada perlindungan kepada orang yang berdosa dan orang yang zalim.a.Kekuatan maddiyyah (material) iaitu: Kepimpinan negara yang diwakili oleh Nabi Muhammad s. sekiranya mereka mahu berkumpul untuk membunuh Umar. menyelamatkan diri.org 36 .a. Bahkan dia hendaklah menyatakan secara lantang tanpa menghiraukan musuhmusuh dakwahnya selagi mana dia percaya boleh menewaskan mereka. Jika seorang mukmin yakin dengan kekuatannya. mereka akan mengambil tindakan terakhir dengan membunuh pendakwah yang melakukan pengislahan tersebut. B) Pengajaran dan Pedoman 1. tidak menghiraukan perkara tersebut. Mereka menyangka jika mereka membunuhnya. Mereka bimbang sekiranya Umar dihalang. Seseorang tidak dihukum dengan sebab dosa atau kesalahan orang lain. 19. . 17. Kebebasan bergerak dalam negara dan kebebasan untuk keluar negara adalah terpelihara di bawah perlindungan negara. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Umar r.a. Cukuplah bagi beliau. Sekiranya kemaslahatan umat terletak pada per-damaian. Dan ketika orang-orang mukmin terlepas daripada genggaman dan berada di tempat yang selamat.. mereka bebas daripada gangguan dan dakwahnya terkubur.w.a.. ibunya akan kehilangannya. Tindakan Ali r. tidur di tempat tidur Rasul s.a.w. Namun Ali r. 14. pendirian Umar yang berani telah mencampakkan rasa kecut ke dalam diri setiap mereka. dakwah akan terbiar dan lemah. 15. Seorang penjenayah sebenarnya melakukan jenayah terhadap diri dan keluarganya sendiri. Peristiwa ini juga membuktikan bahawa pendirian yang tegas akan menggerunkan musuh-musuh Allah dan mencampakkan rasa takut ke dalam diri rnereka. Seorang kader yang jujur dan ikhlas kepada dakwah islah sanggup mengorbankan nyawanya untuk pemimpinnya.Kekuatan maknawi (spiritual) iaitu: Keimanan rakyat kepada Allah.w. 18. Namun. merasakan muraqabah-Nya (pemerhatian Allah) terhadap mereka dan penjagaan-Nya kepada sesiapa yang berbuat baik dan setia. Kerana keselamatan dakwah bergantung kepada keselamatan pemimpin. pada malam Hijrah merupakan pengorbanan nyawa untuk menyelamatkan nyawa Rasulullah s. Prinsip-prinsip di atas diperlihara oleh dua kekuatan: . Nabi umat dan pemimpin dakwah terselamat. mereka mampu melakukan. Kami telah saksikan dan lihat kejadian seperti ini dalam hidup kami. Masyarakat ditegakkan di atas dasar kerjasama dalam kebajikan dan taqwa. Ketika golongan batil berputus asa untuk menyekat dakwah kebenaran dan islah. Demikian cara fikir golongan jahat dan musuh pengislahan pada setiap zaman. Ini kerana ada kemungkinan pedang pemudapemuda Quraisy akan dihayunkan ke kepala Ali r. Dan jika pemimpin terkorban.a.

Dengan jasa mereka. Namun buta hati. gerakan pengislahan Islam akan terus melangkah perlahan dan kurang efektif dalam masyarakat sehinggalah wanita menyertainya. Melalui mereka.a.mykonsis. Ali r. sedangkan pada ketika yang sama mereka memerangi dan bertekad untuk membunuh Baginda. Mereka juga yakin perjalanan hidup pendakwah lebih baik berbanding mereka.a.a. Di atas usaha mereka dan saudara-saudara mereka. Islam telah menang.w. dan lain-lain lagi. membuktikan wanita diperlukan dalam dakwah islah. 7.org 37 . Said bin Zaid. Kesan keberanian mereka untuk berkorban dan menggadaikan diri menyebabkan dakwah mara dengan laju ke arah kemenangan. Hari ini kita wajib memahami hakikat ini. Mereka melebihi separuh daripada umat. 6. ketika Hijrah Rasul s.ha. kesucian dan kemurnian. Emosi mereka lebih halus dan lebih kuat desakannya. Apabila wanita beriman dengan sesuatu perkara. kesakitan dan kematian demi kerananya. Mereka juga bukan kedekut untuk mengorbankan nyawa dan roh.. Pendakwah mempunyai sanubari yang lebih murni. juga lebih muda daripada Rasulullah s. negara Khulafa ar-Rasyidin tertegak dan berlaku pembukaan Islam yang indah. Rasulullah s. Selain menjadi isteri dan ibu. Wanita Islam berjasa besar dalam mendidik generasi sahabat yang masih kanak-kanak. begitu juga generasi tabiun. al-Arqam bin Abi al-Arqam.w. Bahkan jika berkesempatan. Justeru itu kita dituntut memberi perangsang kepada anak- www. berusia 40 tahun ketika diutuskan sebagai Rasul. sikap keras kepala dan pendirian konservatif untuk terus berpegang dengan adat resam dan aqidah sesat telah mendorong mereka memerangi dan memasang tipu daya. Mereka juga berperanan membina generasi-generasi ini atas asas kecintaan kepada Islam dan Rasulhya. amanah dan ketulusan jiwa pendakwah. Abu Bakar r. Demikian juga Abdullah bin Masud. Generasi tersebut merupakan generasi yang paling agung diketahui oleh sejarah dari segi tekad. Mereka berusaha meyakinkan suami. Islam telah sampai kepada kita dan Allah telah membebaskan kita daripada kejahilan. Ini menegaskan kepada kita hari ini. pula paling muda antara mereka semua. 5. Pemimpin dakwah. Mereka membina generasi pemudi di atas asas iman. Peranan yang dipikul oleh Abdullah bin Abu Bakar membuktikan pengaruh pemuda terhadap kejayaan dakwah. mereka lebih mampu menyebarkan nilai-nilai yang diperlukan oleh masyarakat kita hari ini di kalangan wanita berbanding lelaki.. adik beradik dan anak-anak tentang perkara tersebut.w.a. juga kemurnian perjalanan hidup serta kebaikan agama dan dunia. Mereka memikul beban dakwah di atas pundak mereka.a. Mereka sanggup menanggung pelbagai pengorbanan di jalannya. Mereka merupakan tiang kepada dakwah islah. Abdul Rahman bin Auf.a. Sementara Umar lebih muda daripada mereka berdua.w. kesesatan. Wanita Islamlah yang telah berperanan membentuk generasi-generasi ini di atas dasar akhlak dan adab Islam.a. akhlak. mereka melakukan komplot untuk membunuhnya. Manakala Othman r.a.s. Ammar bin Yasir r. Semuanya adalah pemuda.a.w. ketua negara atau ketua gerakan islah tidak dianggap pengecut atau lari daripada mati jika berfikir untuk menyelamatkan diri daripada konspirasi pihak yang menunggu-nunggu saat untuk membunuhnya. kekufuran dan kefasikan. keberhalaan. Bilal bin Rabah. Tindakan ini menjadi bukti bahawa dalam diri musuh-musuh islah terdapat keyakinan terhadap kejujuran. Peranan Aishah dan Asma r. merupakan lembaran-lembaran putih berseri. mereka tidak lagi menghiraukan segala kesusahan untuk menyebarkan keimanannya. Mereka bertindak sedemikian lantaran untuk menjayakan semula gerakan islah dengan lebih agresif dan aktif di medan yang lain. Kita dapati semua orang mukmin pada awal Islam adalah pemuda. Lantas kita berusaha agar para pemudi dan para isteri membawa panji-panji dakwah islah ke tengah-tengah masyarakat wanita. pula lebih muda tiga tahun daripada Baginda. merasa riang dengan siksaaan. Jihad wanita untuk Islam pada zaman Rasul s. Jiwa mereka lebih toleransi dan hati mereka lebih baik.

jatuh ke dalam genggaman orang musyrik. Terdapat juga riwayat-riwayat yang menceritakan tentang sarang labah-labah dan anak-anak burung menetas di mulut gua tersebut. seperti Kuliah Syariah di universiti kita. Namun behau bimbangkan nyawa Rasul yung mulia dan masa depan Islam sekiranya Rasul s. Allah yang merahmati hamba-Nya tidak akan mengizinkan Rasul s. 8.w. Dalam jawapan Rasul s. kepada Abu Bakar untuk meredakan kebimbangannya: "Wahai Abu Bakar. Kita juga semakin menghampiri hari masyarakat Islam akan tunduk kepada hukum hakam Islam dan syariatnya. Demikianlah Allah bersikap belas kepada hamba-hamba-Nya yang berdakwah dan ikhlas pada saat-saat genting. insya Allah. kemudian mereka menghapuskan Baginda dan dakwahnya. Perkara ini akan menjadi realiti. Dia mengutuskan Baginda sebagai rahmat untuk seluruh alam. Beliau merasa bimbang dan simpati terhadap keselamatan nyawa pemimpinnya.. para pendakwah dan kekasih-Nya. rasa tenang dengan pertolonganNya dan bertawakkal kepada-Nya ketika susah..w.org 38 .w.a. faqih tentang syariat. Beliau mengetahui balasan paling minima adalah bunuh jika orang musyrik dapat menangkapnya bersama Rasulullah s. jatuh ke dalam genggaman orang musyrik. nescaya beliau tidak akan menemani Rasulullah s. Jika beliau bimbangkan keselamatan dirinya. kamu sangka (kita) berdua. berakhlak dengan akhlak Baginda dan akhlak Ummahat al-Mukminin. Abu Bakar pada ketika itu tidak bimbangkan keselamatan dirinya sendiri. mengasihi Rasulullah s.a. dan sahabat Baginda (Abu Bakar) di Gua Thur.a. (Al-Hajj: 38) 9. la juga menjadi bukti jelas tentang kebenaran www. Semasa di Gua Thur.w.anak dan adik-beradik perempuan kita untuk mempelajari syariah di sekolah-sekolah yang dipercayai pengajaran Islamnya.dalam kehidupan dunia ini danpada saat bangkitnya saksi-saksi (pada hari kiamat).w. Abu Bakar takut kalau-kalau orang musyrik melihat beliau dan Rasul s. Ia menjadi sikap yang patut dimiliki oleh kader dakwah yang jujur bersama pemimpinnya yang amanah pada saat bahaya mengeli-linginya. sedangkan Allah adalah yang ketiga" Ini menjadi contoh keyakinan benar terhadap Allah. Semua kejadian ini adalah antara contoh yang menjadikan hati-hati merasa tunduk khusyuk terhadap penjagaan Tuhan kepada para rasul.a. Penglihatan orang musyrik telah disekat daripada melihat RasuluUah s.mykonsis. 10.w. (Dalam banyak kejadian). dalam hijrah yang bahaya itu. Dia juga menyelamatkan mereka daripada situasi yang kritikal.w.a.. mahir dengan sejarah Islam.w. Sedangkan mereka berada di situ.a. (Ghafir: 51) Dan firman Allah Tabaraka wa Taala: 3 (#þθãΖtΒ#u tÏ%©!$# Çtã ßìÏù≡y‰ãƒ ©!$# āχÎ) Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. ∩∈⊇∪ ߉≈yγô©F{$# ãΠθà)tƒ Πöθtƒuρ $u‹Ρ‘‰9$# Íο4θuŠptø:$# ’Îû (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$#uρ $oΨn=ߙ①çŽÝÇΖoΨs9 $‾ΡÎ) t ÷ Sesungguhnya Kami tetap membela serta mempertahan-kan Rasul-rasul Kami dan orang-orangyang bvriman . Allah menutup pandangan golongan yang mahu melakukan kejahatan dan pengkhianatan terhadap para pendakwah. Peristiwa Rasul dan Abu Bakar terselamat selepas orang musyrik mengepung mereka berdua di Gua Thur membenarkan firman Allah Tabarak wa Taala.a. Roda pengislahan Islam mampu kita tolak ke depan lebih kuat setiap kali bertambah bilangan pemudi-pemudi yang alim tentang agama.a.

w.a. 13. Kaki kudanya telah terbenam ke dalam tanah ketika ia menuju ke arah Rasul s. peristiwa Suraqah menemui Rasul s. Lantas dia memanggil Rasul s. 11.a.org 39 . seraya berkata: "Segala puji bagi Allah yang merampas gelang daripada Kisra dan memakaikannya kepada Suraqah bin Jasyam al-Arabi. Oleh itu.a. kepada Suraqah ini benar-benar terjadi. Hati-hati pendokong dakwah ini sentiasa dan selama-lamanya melimpahkan rasa redha dengan Allah dan yakin dengan pertolongan-Nya. Apabila Suraqah turun dan menghalakannya ke arah Makkah. namun jelas tanda-tanda ketenangan pada diri Baginda.a. Kejadian demi kejadian adalah untuk menambahkan keimanan orang-orang mukmin. kudanya kembali lemah dan tidak bermaya." Demikianlah mukjizat berlaku berturut-turut dalam hijrah ini. Yahudi juga turut mengambil sikap menyertai penduduk Madinah meraikan kegembiraan mereka.a w. Oleh itu.w. akan tampak perbezaan jelas antara pendakwah islah dengan orang yang sekadar mendakwa dan menyamar. untuk meminta keamanan. Penduduk Yathrib yang beriman di kalangan Ansor dan Muhajirin merasa gembira kerana Rasulullah s.w.w. Janji Rasulullah s.. Manakala kaum lelaki pula meninggalkan kerja-kerja mereka. mempunyai penjagaan Tuhan yang tidak mampu diketahui oleh keupayaan manusia.. Mereka juga terkenal dengan sikap marah dan dengki terhadap sesiapa yang merampas hak ketuanan www. Janji Rasul s. Dia mengetahui Rasul s. kuda itu kembali bangun daripada tersungkur.w. mereka merasa sakit hati ekoran wujud persaingan kepimpinan baru. Ia juga bertujuan agar menimbulkan keyakinan kepada ahli Kitab yang ragu atau ingkar bahawa Baginda adalah rasul daripada Tuhan sekelian alam. yakin bahawa Allah yang mengutuskan nya mombawa petunjuk dan rahmat kepada manusia paeti tidak akan membiarkannya pada saat-saat itu. Jelas kepada kita.w. Baginda s. Secara zahir. Sementara sikap Yahudi juga tiada keganjilan..w. Suraqah meminta Umar bin al-Khattab untuk menunaikan janji Rasul s.a. Lantaran Bagindalah (dengan izin Tuhan) yang menyelamatkan mereka daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya kebenaran dan menuju jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.a.dakwaan Rasul s.a. Pada pandangan kamu adakah perkara ini berlaku kepada sesiapa sahaja? Atau ia hanya berlaku pada nabi yang diutus dan disokong oleh Allah dengan kemenangan dan pertolongan? Sekali-kali tidak. sehagai Nabi. Mereka juga tidak mendapati Allah sebagai pelindung mahupun pembantu. Sementara mereka yang hanya berlagak. dia rela menanggung kerugian terlepas habuan hadiah daripada Quraisy. Adakah kamu lihat ketenangan seperti ini terbit daripada orang yang berlagak sebagai nabi dan meniru sifat kerasulan? Pada situasi-situasi sebegini.w. Kegembiraan ini telah menyebabkan kaum wanita dan kanak-kanak turut keluar dari rumah-rumah mereka. untuknya. keberaniannya akan luntur ketika berhadapan dengan perkara yang menakutkan dan kecundang ketika susah. Manusia yang kelihatan lari daripada kaumnya tidak akan memberi harapan untuk membuka Parsi dan menguasai harta perbendaharaan Kisra kecuali dia seorang nabi yang diutuskan.w. Inilah yang difahami oleh Suraqah.a.w. Apabila dia ingin menghalakan kembali ke arah Rasul s. Umar memakaikannya kepada Suraqah di hadapan sekumpulan sahabat.mykonsis.a.w. Namun batin.a. kepada Suraqah untuk memberikan dua gelang Kisra kepadanya merupakan satu lagi mukjizat.w. Kegembiraan orang-orang mukmin bertemu dengan Rasul mereka tiduk pelik. tiba dengan selamat. 12.a. kepadanya apabila dia terlihat kedua-dua gelang Kisra adalah antara harta rampasan perang.a. Mereka memang dikenali dengan sikap mengampu (bermulut manis) dan nifaq (bermuka-muka) kepada masyarakat yang sudah hilang penguasaan mereka. sebaliknya memenangi janji Rasulullah s. namun tidak berupaya menangkap Baginda menjadi satu bukti kenabian Rasul s. Walaupun Baginda berada dalam situasi paling gawat.

menyuruh makruf. Kami dapat saksikan semasa zaman kanak-kanak. Khalid.w. kepentingan masjid dalam Islam. Begitu juga kepada sesiapa yang menghalang mereka daripada merampas harta orang di atas nama hutang (melalui amalan riba). Semua ibadat dalam Islam berperanan membersihkan jiwa.a. solat Jumaat dan solat dua Hari Raya merupakan lambang zahir yang cukup kuat kepada perpaduan orang Islam. atau memberi amaran kepada thaghut. Sekalipun piagam yang dibuat antara Baginda dengan mereka bertujuan untuk bekerjasama dan saling hidup dengan aman. Abu Ubaidah dan tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam yang lain merupakan anak-anak murid sekolah Muhammad yang berpusat di Masjid an-Nabawi?! Keistimewaan lain bagi masjid dalam Islam ialah. menyelesaikan masalah serta mempamerkan kekuatan dan kekukuhan mereka. Othman. namun Yahudi merupakan satu kaum yang sentiasa dan selama-lamanya menyalakan api peperangan: 4 ª!$# $yδr'x ôÛr& É>öysù=Ïj9 #Y‘$tΡ (#ρ߉s%÷ρr& !$yϑ‾=ä. Yahudi masih terus berdendam terhadap setiap orang yang membebaskan bangsa lain daripada penguasaan mereka. menyeru agar bersatu. menyucikan akhlak dan menguatkan ikatan tolongmenolong sesama orang Islam. (AlMaidah: 64) 14. atau menghalang mereka menumpahkan darah orang di atas nama nasihat dan cadangan pendapat.mykonsis. Para pemimpin jihad juga berpaut pada masjid untuk menentang penjajahan dan Zionis. Dari masjid juga terpancar sinaran cahaya kebenaran dan hidayah kepada orang Islam dan bukan orang Islam. Ali. seterusnya pembunuhan jika mereka mampu. masjid membawa mesej kemasyarakatan dan kerohanian yang agung kedudukannya dalam kehidupan orang Islam. Sejarah masjid dalam Islam membuktikan ketumbukan-ketumbukan tentera Islam dilancarkan dari masjid untuk meliputi muka bumi dengan hidayah Allah. setelah Baginda menetap di Madinah. Baginda juga telah membina sebuah masjid di pertengahan jalan antara Quba dan Madinah. juga lambang kerjasama dalam kebajikan dan taqwa. Umar. Tidak ragu lagi. jelas kepada kita Nabi s. menyedarkan kelalaian. Pada hari ini kita lihat masjid tergendala daripada www. Baginda telah membina Masjid Quba ketika bermukim di situ selama empat hari. Solat berjamaah.org 40 . Ini menunjukkan kepada kita. Tiap kali mereka menyalakan api peperangan. apabila tiba waktu solat Jumaat di perkampungan Bani Salim bin Auf di tengah-tengah wadi tersebut. Wadi Ranuna. menyedarkan hati dan akal. Saad. Khatib-khatib berkhutbah mengingkari kemungkaran. Inilah perangai dan sifat semulajadi mereka. Bukankah Abu Bakar. kerja pertama yang dilakukan ialah membina masjid di situ. tidak singgah di satu-satu tempat melainkan perkara pertama yang dilakukan ialah membina masjid sebagai tempat orang-orang mukmin berhimpun. mendidik jiwa.mereka ke atas bangsa lain. pada setiap minggu akan berkumandang dan bergenia kalimah kebenaran melalui lidah khatibnya. Ia menjadi lambang kesatuan perjuangan dan matlamat. bagaimana masjid menjadi pusat pelancaran gerakan-gerakan nasionalis melawan penjajah Perancis.w. Allah memadamkannya. Mereka telah melakukan tindakan seperti itu terhadap Rasulullah s. Ia berperanan menyatukan saf-saf.a. Di dalamnya juga benih-benih tamadun Islam tumbuh subur dan berkembang. Dendam ini diakhiri dengan tipu daya dan konspirasi. Apabila Baginda sampai ke Madinah. menentang si zalim. Daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika Hijrah ke Madinah.

melaksanakan tugas terbesarnya. Fenomena ini tidak lain merupakan dosa sesetengah khatib di kalangan pegawai-pegawai upahan atau orang-orang jahil yang alpa. Pada hari para pendakwah yang tegas berpegang dengan kebenaran, alim dengan syariat, ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, penasihat kepada pemimpin-pemimpin orang Islam dan rakyatnya menaiki mimbar masjid dan mengimamkan pengunjungnya, masjid akan kembali ke tempat kepimpinan dalam organisasi kemasyarakatan kita. Pada ketika itu masjid kembali berperanan mendidik ramai tokoh, mengeluarkan sebilangan wira, mengislah kefasadan, memerangi mungkar juga membina masyarakat di atas asas ketaqwaan kepada Allah dan mengejar keredhaan-Nya. Kami berharap masjid dapat berfungsi sedemikian (insya Allah) apabila golongan perintis yang suci murni menduduki mimbar-mimbar dan seluruh ruangnya. Mereka dari kalangan pemuda-pemuda yang beriman, berpengetahuan tentang agama Allah dan berakhlak dengan akhlak Rasulullah s.a.w.. 15. Proses persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor yang dilakukan oleh Rasul s.a.w. merupakan tanda-tanda zahir paling jelas tentang keadilan kemanusiaan dan akhlak membina dalam Islam. Muhajirin merupakan golongan yang meninggalkan harta dan tanah mereka demi jalan Allah. Mereka datang ke Madinah tanpa memiliki apa-apa saki baki dunia . Ansor pula merupakan kaum yang kaya dengan hasil tanaman, harta dan perusahaan mereka. Oleh itu, seseorang saudara perlu menanggung saudaranya. Dia berkongsi dengan saudaranya kesenangan dan kesusahan hidup. Dia juga menempatkan saudaranya di rumahnya selagimana rumahnya lapang untuk mereka berdua. Dia memberi separuh hartanya kepada saudaranya selagi mana dia tidak memerlukannya dan serba eukup. Apakah ada keadilan sosial di dunia ini yang menyamai kedudukan persaudaraan ini?! Mereka yang tidak mengakui dalam Islam ada keadilan sosial, merupakan golongan yang tidak mahu cahaya Islam mengejutkan pandangan orang ramai dan menguasai hati mereka. Boleh jadi mereka merupakan golongan yang berpemikiran rigid dan membenci setiap perkataan baru walaupun ia disukai oleh manusia. Dalam Islam terdapat bukti keadilan sosial ini. Bagaimana keadilan sosial dalam Islam dapat dinalikan sedangkan peristiwa persaudaraan yang unik ini terdapat dalam lipatan sejarah? Persaudaraan ini dilakukan oleh pendokong syariah, nabi Muhammad s.a.w. sendiri. Baginda sendiri yang menyelia persaudaraan tersebut. Di atas asas-asas persaudaraan inilah Baginda menegakkan masyarakat dan negara Islam pertama. Maha suci, ya Allah. Penafian hakikat ini adalah penipuan yang besar! 16. Dalam piagam bertulis yang dimateraikan oleh Rasul s.a.w., terkandung dasar persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Terdapat juga dasar kerjasama antara orang Islam dan bukan orang Islam. Ini merupakan bukti yang tidak boleh disangkal. Bukti bahawa dasar keadilan sosial adalah asas tertegaknya negara Islam. Sementara asas hubungan orang Islam dengan bukan Islam adalah hidup aman damai selagi mana mereka berbaik-baik dan tidak mengancam ketenteraman negara. Prinsip kebenaran, keadilan, kerjasama dalam kebajikan dan taqwa, bekerja untuk kebaikan manusia serta menolak penindasan golongan jahat daripada masyarakat pula merupakan slogan-slogan yang paling tertonjol dilaungkan oleh negara Islam. Demikianlah prinsip negara Islam di mana sahaja ia tertegak, juga pada manamana zaman ia terbentuk. la tertegak di atas prinsip-prinsip paling unggul dan paling adil. Pada hari ini, prinsip-prinsip tersebut bertepatan dengan prinsip paling mulia yang membentuk negara juga menaungi manusia. Pada zaman kita ini, usaha untuk mene-gakkan negara dalam masyarakat Islam yang berpandu-kan prinsip-prinsip Islam merupakan usaha yang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia berkenaan definisi negara. Selain itu umat Islam akan berjaya merealisasikan pembinaan masyarakat yang paling kuat, paling

www.mykonsis.org

41

sempurna, paling bahagia dan paling progresif. Walau apapun situasi yang berlaku, adalah menjadi maslahah kepada kita untuk memastikan negara dibina di atas asas-asas Islam. Mengabaikan kemaslahatan ini bererti kita berhadapan dengan kerosakan dan kebinasaan. Islam. tidak menyakiti orang bukan Islam dalam negara Islam. Ia tidak menindas akidah mereka, juga tidak mengurangkan hak-hak mereka, Kenapakah wujud kebimbangan jika ada negara Islam ingin melaksanakan syariat Islam dan menegakkan hukum hakamnya, padahal keseluruhan syariat dan hukum hakam Islam mengandungi keadilan, kebenaran, kekuatan, persaudaraan dan jaminan sosial yang menyeluruh di atas asas persaudaraan, kasih sayang dan kerjasama yang mulia? Kita tidak akan dapat membebaskan diri daripada penjajahan melainkan dengan seruan Islam. Oleh itu, orang-orang yang berjuang hendaklah berjuang di atas jalan ini:

(#θç/¤‹x. Å3≈s9uρ ÇÚö‘F{$#uρ Ï!$yϑ¡¡9$# zÏiΒ ;M≈x.tt/ ΝÍκöŽn=tã $uΖóstGx s9 (#öθs)¨?$#uρ (#θãΖtΒ#u #“tà)ø9$# Ÿ≅÷δr& ¨βr& öθs9uρ ∩∉∪ tβθç7Å¡õ3tƒ (#θçΡ$Ÿ2 $yϑÎ/ Μßγ≈tΡõ‹s{r'sù
Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta bertaqwa, tentulah Kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit dan bumi. (Al-Araf: 96)

öΝä3Ï9≡sŒ 4 Ï&Î#‹Î7y™ tã öΝä3Î/ s−§x tGsù Ÿ≅ç6¡9$# (#θãèÎ7−Fs? Ÿωuρ ( çνθãèÎ7¨?$$sù $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ ‘ÏÛ≡uŽÅÀ #x‹≈yδ ¨βr&uρ ∩⊇∈⊂∪ tβθà)−Gs? öΝà6‾=yès9 ϵÎ/ Νä38¢¹uρ
Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurut-nya; dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. (Al-An'am: 153)

óΟä3ΖÏiΒ 5Αô‰tã ô“uρsŒ (#ρ߉Íκô−r&uρ 7∃ρã÷èyϑÎ/ £èδθè%Í‘$sù ÷ρr& >∃ρã÷èyϑÎ/ £èδθä3Å¡øΒr'sù £ßγn=y_r& zøón=t/ #sŒÎ*sù ©!$# È,−Gtƒ tΒuρ 4 ̍ÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ Ú∅ÏΒ÷σムtβ%x. tΒ ϵÎ/ àátãθムöΝà6Ï9≡sŒ 4 ¬! nοy‰≈y㤱9$# (#θßϑŠÏ%r&uρ ©!$# ¨βÎ) 4 ÿ…çµç7ó¡ym uθßγsù «!$# ’n?tã ö≅©.uθtGtƒ tΒuρ 4 Ü=Å¡tFøts† Ÿω ß]ø‹ym ôÏΒ çµø%ã—ötƒuρ ∩⊄∪ %[`tøƒxΧ …ã&©! ≅yèøgs† ∩⊂∪ #Y‘ô‰s% &óx« Èe≅ä3Ï9 ª!$# Ÿ≅yèy_ ô‰s% 4 Íν̍øΒr& à Î=≈t/
Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya), nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkannya). Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan (Ingatlah), sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya (untuk menolong dan menyelamat-kannya). Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendaki-Nya. Allah telahpun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. (At-Tolaq: 2-3)

www.mykonsis.org

42

4 zôÒÏts† óΟs9 ‘Ï↔‾≈©9$#uρ 9ßγô©r& èπsW≈n=rO £åκE£‰Ïèsù óΟçFö;s?ö‘$# ÈβÎ) ö/ä3Í←!$|¡Σ ÏΒ ÇÙŠÅsyϑø9$# zÏΒ zó¡Í≥tƒ ‘Ï↔‾≈©9$#uρ è Îp ∩⊆∪ #ZŽô£ç„ ÍνÍ÷ö∆r& ôÏΒ …ã&©! ≅yèøgs† ©!$# È,−Gtƒ tΒuρ 4 £ßγn=÷Ηxq z÷èŸÒtƒ βr& £ßγè=y_r& ÉΑ$uΗ÷qF{$# àM≈s9'ρé&uρ
Dan (ingatlah), sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya. (At-Tolaq: 4)

∩∈∪ #—ô_r& ÿ…ã&s! öΝÏà÷èãƒuρ ϵÏ?$t↔Íh‹y™ çµ÷Ζtã öÏe s3ム©!$# È,−Gtƒ tΒuρ 4 óΟä3ö‹s9Î) ÿ…ã&s!t“Ρr& «!$# â÷ö∆r& y7Ï9≡sŒ
Sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya, dan akan membesarkan pahala balasannya. (AtTolaq: 5)

www.mykonsis.org

43

w. Sementara pertempuran kecil yang berlaku antara kedua pihak dan tidak disertai oleh Rasul s. memasuki pertempuran. Baginda ingin mengambil pandangan para sahabatnya. berkata kepada Baginda: "Wahai Rasulullah. apa yang kamu mahu. Kebanyakan mereka daripada golongan Ansor. Quraisy telah keluar dengan bilangan kira-kira 1000 orang tentera. Tiada seorang pun daripada kami yang tercicir. Ini tidak termasuk baju perisai tentera pejalan kaki dan 700 ekor unta. Mereka bergilir-gilir dalam kumpulan-kumpulan kecil menaiki unta tersebut dari satu masa ke satu masa.w. Bergembiralah. Kami kaum yang sabar ketika perang dan jujur (tidak belot) ketika bertemu musuh. Ghazwah Badar al-Kubra Ia berlaku pada 17 Ramadhan tahun ke-2 hijrah. Kami tetap akan bersama kamu. iaitu sebanyak 11 ghazwah: 1.mykonsis. Mereka menamakan peperangan antara orang Islam dan orang musyrik yang disertai oleh Nabi s. Oleh itu. dinamakan sebagai Sariyyah. kalau kamu bentangkan kepada kami laut ini. Saad bin Muaz. mempelawa para sahabat Baginda untuk menyekat kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam ke Makkah. khususnya kaum Ansor. sama ada kafilah dagang ataupun angkatan tentera.a." www. Semoga Allah membuatkan sesuatu berlaku kepada kalangan kami yang menggembirakan kamu. kami hanya menyebut ghazwah yang terkenal sahaja.a. Demi Tuhan yang mengutuskan kamu membawa kebenaran. A) Peristiwa-peristiwa Sejarah Nabi s. Namun dalam perbincangan tergesa-gesa ini. bilangan orang Islam pula seramai 313 atau 314 orang. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku untuk berhadapan dengan salah satu kumpulan.a.org 44 . Mereka membawa 70 ekor unta dan dua atau tiga ekor kuda sahaja.Bahagian 5 PEPERANGAN RASUL S.w.a. Ahli-ahli sejarah Islam meletakkan beberapa istilah bagi siri peperangan ini. teruskan wahai Rasulullah. sebagai Ghazwah. Sebelum Nabi s. Misi asal sekatan itu bukannya dengan tujuan peperangan.a.w. Rentetan permintaan tersebut.A." Sahabat yang lain juga berucap seumpama itu. ketua Ansor. Baginda ingin mengambil pandangan mereka untuk terlibat dalam peperangan. la bermula apabila Nabi s. Mereka telah berucap dengan baik. Bilangan ghazwah sebanyak 26 ghazwah sementara bilangan sariyyah pula sebanyak 38 sariyyah. Kami menyaksikan apa yang kamu bawa adalah benar dan kami telah berikan janji juga ikrar untuk mendengar arahan dan taat kepadamu.W.w. Berangkatlah bersama kami dengan berkat Allah. nescaya kami akan meng-harunginya bersama kamu. seraya bersabda: "Berangkatlah kamu dengan berkat Allah. 100 ekor kuda yang dipakaikan 100 baju perisai. Kemudian Ansor menyedari Baginda mahukan pandangan mereka. Mereka turut membawa penyanyi-penyanyi perempuan yang memukul gendang dan menyanyi mengutuk orang Islam. Walau bagaimanapun kafilah yang diketuai oleh Abu Suffian tersebut telah terselamat daripada sekatan orang Islam.w. hampir-hampir tidak sempat menetap selesa di Madinah apabila siri peperangan antara Baginda dengan Quraisy dan kabilah-kabilah Arab yang menyokong mereka bermula. Namun Abu Suffian sebelum itu telah mengutuskan utusan kepada Quraisy untuk keluar melindungi kafilahnya. Kami tidak benci untuk bertemu dengan musuh kami besok.a. membenarkan risalahmu. Sementara itu. Rasul s. Lantaran itu. merasa gembira dengan jawapan itu. Kaum Muhajirin telah mencadangkan kepada Baginda untuk terlibat dalam peperangan itu. kami telah beriman dengan kamu. Antaranya 600 orang tentera berbaju perisai.

Lantas al-Hubab bin al-Munzir bertanya: "Wahai Rasulullah! Adakah tempat ini ditetapkan oleh Allah Taala kepada kamu. meluruskan barisan orang Islam. Baginda boleh menaiki tunggangannya dan kembali menyertai orang Islam di Madinah.a." Baginda memanjangkan sujudnya. Mereka kemudiannya berhenti di situ. Ya Allah. Rasul s. Ini bukanlah bererti cinta kami terhadapmu lebih hebat berbanding mereka. w. menjawab: "Bahkan ia berdasarkan buah fikiran. Sesungguhnya AlIah akan melaksanakan janji-Nya untukmu. membakar semangat mereka untuk berperang dan memotivasi mereka untuk mati syahid. Baginda telah memerintahkan agar semua yang terbunuh dikebumikan. Umar mencadangkan supaya mereka dibunuh. Apabila kedua-dua kumpulan (orang Islam dan orang musyrik) bersemuka." Kemudian peperangan meletus dan berakhir dengan kemenangan orang Islam. Nabi s. Kirakira 70 orang musyrik telah terbunuh termasuk ketua mereka yang paling tegar dengan kesyirikannya. pasti Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. aku menagih janji dan jaminan-Mu. Mereka yang ditawan pula kira-kira 70 orang. Rasul s. Maka al-Hubab bin al-Munzir mencadangkan kepada Baginda agar berpindah ke tempat lain yang lebih strategik dan membolehkan orang Islam menyekat air Badar sampai kepada orang musyrik.a. Baginda pulang ke Madinah dan melakukan syura dengan para sahabat Baginda tentang urusan tawanan perang.a. Rasul s. kemudian dia terbunuh dalam keadaan penuh kesabaran dan ikhlas. di belakang barisan tentera Islam. nescaya mereka tidak tercicir untuk turut serta bersamamu. Oleh itu.w. Jika mereka tahu kamu akan berperang. wahai Nabi Allah. Atau ia merupakan buah fikiran. Jika tewas. di mana kamu tidak boleh terkedepan mahupun terkebelakang.w. Seterusnya Saad bin Muaz mencadangkan agar dibina sebuah khemah untuk Rasul s.w. itulah yang mereka sukai. Baginda memerintahkan agar dibina sebuah khemah untuk Baginda. berjalan sehingga sampai ke perigi Badar yang paling hampir lalu Baginda berhenti di situ.w. dan para sahabat Baginda berangkat sehingga mereka sampai ke tempat yang dicadangkan oleh al-Hubab. sesiapa yang memerangi mereka (tentera orang musyrik) pada hari ini.a." Oleh itu. jika Kamu binasakan kelompok ini (pejuang-pejuang mukmin).w.w.mykonsis.Kemudian Rasul s.org 45 . Sekiranya Allah memuliakan mereka dengan kemenangan. strategi perang dan tipu helah". terus maju dan tidak lari dari medan pertempuran. Antara doa Baginda: (‫ر ن‬ ‫نا‬ ‫م )ا‬ ‫ه ا‬ ‫ه ا‬ ‫ن‬ ‫ك وو ك ا‬ ‫ك‬ ‫ا رض‬ ‫ا‬ "Ya Allah. mendoakan kebaikan untuk Saad bin Muaz. Abu Jahal. mula berdoa.a.a. Saad berkata kepada Baginda: "Sebahagian orang Islam tidak hadir bersama kita. Turut terbunuh sebahagian pemimpin mereka. Kamu tidak akan disembah lagi di muka bumi. sehingga Abu Bakar berkata: "Cukuplah.a." Setelah itu Baginda pulang ke khemah bersama Abu Bakar dengan dikawal oleh Saad bin Muaz yang siap menghunuskan pedangnya. Baginda bersabda: ‫ا ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا مر‬ ، ‫وا ي‬ "Demi Tuhan yang jiwaku di dalam genggaman-Nya. strategi perang dan tipu helah?" Rasul s. Abu www.

Kamu rnenghendaki harta benda dunia (yang tidak kekal).org 46 . Oleh itu bertaqwalah kamu kepada Allah. sedang Allah rnenghendaki (untuk kamu pahala) akhirat. Rasul s. dan mereka (musuh) datang menyerang kamu dengan serta-merta. supaya mereka kembali dengan hampa kecewa. orang musyrik telah menebus tawanan mereka dengan harta. Dalam pada itu) jika kamu bersabar dan bertaqwa.÷ŠÏ‰ôϑム#x‹≈yδ öΝÏδÍ‘öθsù ÏiΒ Νä.a. supaya kamu bersyukur (akan kemenangan itu). nescaya Allah membantu kamu dengan 5. Allah Taala berfirman: ª!$#uρ $u‹÷Ρ‘‰9$# uÚttã šχρ߉ƒÌè? 4 ÇÚö‘F{$# ’Îû š∅Ï‚÷Wム4®Lym 3“uŽó€r& ÿ…ã&s! tβθä3tƒ βr& @cÉ<oΨÏ9 šχ%x. Oleh itu. Dan (ingatlah bahawa) pertolongan yang membawa kemenangan itu hanya dari Allah Yang Maha kuasa. bahawa Allah membantu kamu dengan 3. Dan Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu melainkan kerana memberi khabar gembira kepada kamu.000 tentera dari malaikat yang diturunkan ?. Allah Maha www. (Kemenangan Badar itu) kerana Allah hendak membinasakan satu golongan dari orang-orang kafir atau menghina mereka (dengan kekalahan). menerima cadangan Abu Bakar. Dan (ingatlah).w.a.w. (All Imran: 123-127) Al-Quran juga menegur Rasulullah s. Allah Taala berfirman dalam surah Ali Imran: s9r& šÏΨÏΒ÷σßϑù=Ï9 ãΑθà)s? øŒÎ) ∩⊇⊄⊂∪ tβρãä3ô±n@ öΝä3ª=yès9 ©!$# (#θà)¨?$$sù ( ×'©!ÏŒr& öΝçFΡr&uρ 9‘ô‰t7Î/ ª!$# ãΝä.t7y™ «!$# zÏiΒ Ò=≈tGÏ. lagi Maha Bijaksana.θè?ù'tƒuρ ∩⊇⊄∉∪ ÉΟ‹Å3ptø:$# Í“ƒÍ•yèø9$# «!$# ωΨÏã ôÏΒ āωÎ) çŽóǨΖ9$# $tΒuρ 3 ϵÎ/ Νä3ç/θè=è% ¨È⌡yϑôÜtGÏ9uρ öΝä3s9 3“uŽô³ç0 āωÎ) ª!$# ∩⊇⊄∠∪ tÎ6Í←!%s{ (#θç6Î=s)ΨuŠsù öΝåκtJÎ6õ3tƒ ÷ρr& (#ÿρãx x.mykonsis.uŽ|ÇtΡ ô‰s)s9uρ (#θà)−Gs?uρ (#ρçŽÉ9óÁs? βÎ) 4 #’n?t/ ∩⊇⊄⊆∪ tÏ9u”∴ãΒ Ïπs3Í×‾≈n=yϑø9$# zÏiΒ 7#≈s9#u ÏπsW≈n=sWÎ/ Νä3š/u‘ öΝä. Ÿωöθ©9 ∩∉∠∪ ÒΟŠÅ3ym ͕tã ª!$#uρ 3 nοtÅzFψ$# ߉ƒÌãƒ ∩∉∇∪ ×ΛÏàtã Tidaklah patut bagi seseorang Nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. $tΒ ë>#x‹tã öΝè?õ‹s{r& !$yϑ‹Ïù öΝä3¡¡yϑs9 t." Bahkan (mencukupi. Terdapat beberapa ayat al-Quran al-Karim telah turun berkenaan Ghazwah Badar ini.Bakar pula mencadangkan supaya mereka menebus diri mereka.£‰Ïϑムβr& öΝä3uŠÏ õ3tƒ ã&s#yèy_ $tΒuρ ∩⊇⊄∈∪ tÏΒÈhθ|¡ãΒ Ïπs3Í×‾≈n=yϑø9$# zÏiΒ 7#≈s9#u Ïπ|¡ôϑsƒ¿2 Νä3š/u‘ öΝä.000 malaikat yang bertanda masing-masing. sedang kamu berkeadaan lemah (kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang). dan supaya kamu tenteram dengan bantuan itu. (Ingatlah wahai Muhammad) ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman (untuk menguatkan semangat mereka): "Tidakkah cukup bagi kamu. tÏ%©!$# zÏiΒ $]ùtsÛ yìsÜø)u‹Ï9 Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar. kerana menerima tebusan harta bagi tawanan perang.

w.a. tidak termasuk bilangan tentera Ahabisy.000 orang Islam telah berangkat keluar Madinah termasuk 100 tentera berbaju perisai dan 2 pahlawan berkuda.w. Rasul s. dan beberapa orang sahabat.w. Kita tidak meminta pertolongan orang musyrik untuk memerangi orang musyrik. Mengikut pendapat Rasul s.mykonsis. 15 Syawal. Sebab berlaku ghazwah ini Quraisy ingin menuntut bela terhadap kekalahan dalam Ghazwah Badar. Mereka berkata kepada Rasul s.a. atau kamu duduk di sini sekiranya kamu mahu. tahun ke-3 hijrah. Sekiranya orang musyrik menyerang mereka. Oleh itu. kerana mereka menjadi sebab memaksa Baginda melakukan tindakan yang bertentangan dengan pendapat peribadi Baginda. 4 www. isteri Abu Suffian.: "Kami tidak seharusnya menyalahi pendapat kamu. ketua orang munafik. Mereka keluar dalam angkatan tentera seramai 3. orang Islam tidak perlu keluar menghadapi mereka. Abdullah bin Ubai bin Salul bersama 300 orang munafik Kaum yang dihubungkan kepada sebuah bukit di sebelah bawah Makkah yang dipanggil "Habisy". menjawab kepada mereka dengan sabda Baginda: “Tidak wajar bagi seorang nabi.a. Lantaran itu. apabila dia memakai baju perisainya untuk dia menanggalkannya semula. Rasulullah s. bertanya: "Adakah mereka telah Islam?" Mereka berkata: "Tidak wahai Rasulullah.w. di Madinah. lagi Maha Bijaksana. memakai baju perisai.w.4 Dalam angkatan ini terdapat 700 tentera berbaju perisai dan 200 pahlawan berkuda. Mereka membuat persiapan sehingga mereka benar-benar bersedia untuk memerangi Rasul s. tentulah kamu ditimpa azab seksa yang besar disebabkan (penebus diri) yang kamu ambil (dari orang-orang tawanan) itu.Kuasa.w. sehinggalah Allah memberikan hukuman antaranya dan musuhnya.org 47 . buatlah apa yang kamu mahu." Baginda bersabda: “Suruh mereka pulang. Mereka merupakan sekutu Quraisy. (Al-Anfal: 67-68) 2.a. Namun sebahagian pemuda-pemuda Islam serta sesetengah Muhajirin dan Ansor bersemangat untuk keluar dari Madinah dan meiawan orang musyrik di tempat perhimpunan mereka. Bapanya telah terbunuh dalam Ghazwah Badar. Mereka yang mencadangkan kepada Baginda untuk keluar berperang di luar Madinah telah menyesal. Baginda masuk ke dalam rumah. orang Islam akan menghalang mereka.w. 17 orang wanita termasuk Hindun binti 'Utbah.” Di pertengahan jalan. Ghazwah Uhud Ghazwah Uhud berlaku pada hari Sabtu. Bahkan orang Islam hendaklah bertahan di dalam kota Madinah.” Kemudian Baginda bersama kira-kira 1. Kalaulah tidak (kerana) adanya ketetapan dari Allah yang telah terdahulu. Rasul s.a.a. Ketika orang Islam berhimpun untuk keluar." Maka Rasul s. Quraisy bergerak sehingga sampai ke tengah-tengah wadi menghala ke Uhud (sebuah bukit tinggi yang terletak dua batu di utara Madinah) bertentangan dengan Madinah. Kemudian Baginda keluar menemui orang Islam dengan menggantung pedangnya di leher. seraya meletakkan dinding perisai di belakang tubuhnya dan memegang tombak di tangan. Khususnya mereka yang tidak turut serta dalam Ghazwah Badar dan tidak memperolehi kemuliaan berperang dalam ghazwah tersebut. telah beralah kepada pendapat mereka. melihat satu kumpulan Yahudi mahu turut keluar bersama Abdullah bin Ubai bin Salul. Bersama mereka juga.000 pejuang.a.

Rasulullah s. Baginda s. lantas berpatah balik menyerang hendap dari arah belakang.000 anak panah. Ikatan barisan mereka menjadi kacau bilau.w. bibir bawahnya berdarah dan topi di kepalanya pecah. jangan kamu tinggalkan tempat kamu ini sehingga aku kirim utusan kepada kamu. Anak-anak panah itu telah menembusi belakang tubuhnya.w. Nasibah Ummu 'Umarah al-Ansoriyyah..a.w..a. Mereka berkata: "Apa yang kita akan buat sedangkan Allah telah memenangkan Rasul-Nya?" Mereka terfikir untuk meninggalkan posisi masing-masing untuk memperolehi habuan rampasan perang. bilangan orang Islam hanya tinggal 700 orang. Sekiranya kamu melihat kami mengalah-kan kaum (musyrik) itu atau kami menewaskan mereka dan mereka terbunuh. antara mereka ialah: Abu Dujanah yang bertindak menjadi perisai Rasulullah s. Ya Allah. kedua lututnya bercalar. Antara mereka lagi. Lantas. Baginda menjadikan tenteranya membelakangi bukit Uhud dan menghadap tentera musyrik. Angkatan tentera Islam tidak menyedari serang hendap melainkan setelah pedangpedang menyerang mereka di sana sini. meneruskan perjalanan sehingga sampai ke medan Uhud.a.w." Kemudian. tersebar khabar angin bahawa Rasul s. melantik seorang ketua bagi setiap pasukan. Kita akan terus menang selagimana kamu tetap tidak berganjak daripada tempat kamu. menyebabkan luka yang dalam. Antaranya lagi. bermulalah peperangan. untuk membunuh Baginda. Khalid bin al-Walid (sebagai ketua sayap kanan angkatan orang musyrik ketika itu) melihat para pemanah telah meninggalkan posisi mereka di belakang tentera Islam. Saad bin Abi Waqqas. untuk melindungi bahagian belakang orang Islam daripada serangan balas tentera musyrik dari arah belakang. Orang musyrik dapat sampai kepada Rasul s.a. ketua mereka. Dia meninggalkan tugas memberi minum tentera yang cedera.w. Ketika itu juga. Orang Islam telah membunuh sebilangan mereka.a. mukanya luka.. orang Islam sibuk memungut harta rampasan perang yang mereka dapati di kem orang musyrik. Allah telah membantu orang Islam menentang musuh-musuh mereka.w. Hujani mereka dengan anak-anak panah. Dia terus bertempur sehinggalah sebatang anak panah hinggap mengenai tengkuknya. jangan kamu tinggalkan tempat kamu sehingga aku hantar utusan kepada kamu. Dua cincin rantai topi itu telah terbenam masuk ke pelipis Baginda. tetap bertahan bersamasama sekumpulan orang mukmin. Para pemanah di belakang mereka melihat perkara tersebut. aku bersaksikan Engkau dalam menghadapi mereka ". telah terbunuh. Sebahagian mereka telah lari pulang ke Madinah. Oleh itu. untuk bertempur menggunakan pedang dan memanah demi mempertahankan Rasulullah.a. Abdullah bin Jubair memperingatkan mereka tentang pesanan Rasul s. Baginda juga memilih 50 orang pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair al-Ansori.org 48 . Beliau telah memanah pada hari tersebut kira-kira 1. Kuda tidak dapat melawan panah. Dalam riwayat lain. Baginda berpesan kepada mereka: "Jika kamu melihat kami dilanggar garuda (kiasan kepada kebinasaan yang cukup teruk). Orang musyrik bertambah ramai menyerang Rasul s. Hanya Abdullah berserta 10 orang lain enggan meninggalkan posisi masing-masing. www. mereka menjawab bahawa peperangan telah tamat dan tidak perlu lagi untuk kekal di tempat mereka. Dia melindungi Baginda daripada anak-anak panah orang musyrik. Namun.w. Oleh itu. Baginda telah membariskan tentera Islam.a.mykonsis. Bersama-sama Nasibah juga.menarik diri daripada turut serta membantu orang Islam berperang.a.w. Pihak musuh kemudiannya melarikan diri. Baginda berpesan kepada mereka: "Lindungi belakang kami supaya mereka tidak datang menyerang kita dari arah belakang. Batu-batu yang mereka lontar mengenai Baginda sehingga Baginda jatuh pengsan. Kemudian Rasul s. suami dan dua orang anaknya yang turut serta mempertahankan Rasulullah.

Allah berfirman dalam surah Ali Imran: ¡§tΒ ô‰s)sù Óyös% öΝä3ó¡|¡ôϑtƒ βÎ) ∩⊇⊂∪ tÏΖÏΒ÷σ•Β ΟçGΨä. Baginda memandang ke arah orang musyrik dan ternampak sekumpulan daripada mereka berada di atas bukit. Hindun.” Di antara mereka yang terbunuh dalam peperangan ini ialah Hamzah.org 49 . melainkan aku melihatnya berperang di hadapanku"." Baginda s.” Lantas Nasibah berkata: "Doakan kepada Allah supaya kami menemanimu di syurga. bapa saudara Rasul s. Ya Allah. jadikan mereka teman-temanku di syurga. Dia merasa kepahitan jantung itu. tiada kekuatan bagi kami metainkan dengan Kamu". bertujuan membunuh Baginda.w. dalam semua ghazwah Baginda. Rejaman tersebut menyebab kematiannya.a. Dia bersumpah tidak akan berpatah balik. Rasul s. mengambil sebatang tombak daripada sahabat yang bersama Baginda. sama ada akibat tikaman tombak mahupun tetakan pedang. telah berkata berkenaan Nasibah: "Aku tidak menoleh ke kanan dan he kiri pada hari Ghazwah Uhud.ha.a.a.mykonsis. berkata selepas itu: "Aku tidak mempedulikan lagi bencana yang menimpaku dalam urusan dunia. dapat berdiri dan bangun dipangku oleh Tolhah bin Ubaidillah." Lantas Baginda berdoa: "Ya Allah. aku akan kelar 30 orang lelaki daripada mereka.w.w. lantas berkata: “Sekiranya Allah memenangkan aku ke atas Quraisy di sesuatu tempat. Allah Taala telah menurunkan beberapa ayat berkenaan ghazwah ini bagi merawat kelukaan hati orang-orang mukmin dan menyedarkan mereka tentang punca-punca kekalahan yang menimpa mereka. membelah jantungnya dan mengunyahnya. lalu merejamnya ke leher Ubai. βÎ) tβöθn=ôãF{$# ãΝçFΡr&uρ (#θçΡt“øtrB Ÿωuρ (#θãΖÎγs? Ÿωuρ www. isteri Abu Suffian telah mengkelar-kelar mayatnya. setelah berjaya menebus kekalahan mereka dalam Ghazwah Badar dengan kata-katanya: “Hari ini merupakan bayaran bagi hari Badar.w.mendoakan untuk mereka: “Semoga Allah memberkati kamu sekeluarga.w. sementara jumlah orang musyrik yang terbunuh ialah 23 orang. Maka Nabi s.” Namun selepas itu Allah melarang daripada mengelar mayat.a.a. Ubai bin Khalaf telah cuba untuk sampai kepada Rasul s.w.a. merasa amat sedih melihat keadaan Hamzah. Pertempuran telah berakhir. Pada hari tersebut. Nasibah mendapat 12 luka. Kemudian Baginda s. Ubai bin Khalaf juga merupakan satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi s..a. Pada saat-saat genting itu.w. Lantas Baginda menghantar sahabat menghalau mereka turun seraya berkata: "Tidak sepatutnya mereka berada lebih tinggi daripada kita. Abu Suffian menyatakan kelegaan hatinya dan hati orang musyrik yang lain." Nasibah r. Bilangan orang Islam yang terbunuh dalam pertempuran ini ialah kira-kira 70 orang. lalu memuntahkannya.

dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang yang mati Syahid.öΝä3ΖÏΒ x‹Ï‚−Gtƒuρ (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# ª!$# zΝn=÷èu‹Ï9uρ Ĩ$¨Ψ9$# t÷t/ $yγä9Íρ#y‰çΡ ãΠ$−ƒF{$# y7ù=Ï?uρ 4 …ã&é#÷VÏiΒ Óyös% tΠöθs)ø9$# ôΘr& ∩⊇⊆⊇∪ šÍÏ ≈s3ø9$# t.uŠÏ9 öΝåκ÷]tã öΝà6sùt|¹ §ΝèO 4 nοtÅzFψ$# öΝà6t7≈rOr'sù öΝä31t÷zé& þ’Îû öΝà2θããô‰tƒ Û^θß™§9$#uρ 7‰ymr& #’n?tã šχ…âθù=s? Ÿωuρ šχρ߉ÏèóÁè? øŒÎ) * ∩⊇∈⊂∪ tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ 7ŽÎ6yz ª!$#uρ 3 öΝà6t7≈|¹r& !$tΒ Ÿωuρ öΝà6s?$sù $tΒ 4’n?tã (#θçΡt“óss? ŸξøŠx6Ïj9 5dΟtóÎ/ $Cϑxî Dan demi sesungguhnya. Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.ysôϑtƒρ (#θãΨtΒ#u tÏ%©!$# ª!$# }ÈÅcsyϑãŠÏ9uρ ∩⊇⊆⊃∪ tÉΚÎ=≈©à9$# =Ïtä† Ÿω ª!$#uρ 3 u!#y‰pκà− u ∩⊇⊆⊄∪ tΎÉ9≈¢Á9$# zΝn=÷ètƒuρ öΝä3ΖÏΒ (#ρ߉yγ≈y_ tÏ%©!$# ª!$# ÉΟn=÷ètƒ $£ϑs9uρ sπ¨Ψyfø9$# (#θè=äzô‰s? βr& ÷Λäö7Å¡ym Dan janganlah kamu merasa lemah (dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam). Allah berfirman lagi: ̍øΒF{# ’Îû öΝçFôãt“≈oΨs?uρ óΟçFù=ϱsù #sŒÎ) #_¨Lym ( ϵÏΡøŒÎ*Î/ ΝßγtΡθ¡ss? øŒÎ) ÿ…çνy‰ôãuρ ª!$# ãΝà6s%y‰|¹ ô‰s)s9uρ $ ß ß‰ƒÌãƒ ¨Β Νà6ΨÏΒuρ $u‹÷Ρ‘‰9$# ߉ƒÌãƒ ¨Β Νà6ΨÏΒ 4 šχθ™6Åsè? $¨Β Νä31u‘r& !$tΒ Ï‰÷èt/ . (supaya menjadi pengajaran) dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman (dan yang sebaliknya).mykonsis. Dan demikian itulah keadaan hari-hari (dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan). Dan (ingatlah). sehingga ke masa kamu lemah (hilang semangat untuk meneruskan perjuangan) dan kamu berbalah dalam urusan (perang) itu. Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa-dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir.org 50 . Jika kamu (dalam peperangan Uhud) mendapat luka (tercedera).ÏiΒ ΜçGøŠ|Átãuρ ∩⊇∈⊄∪ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ’n?tã @≅ôÒsù ρèŒ ª!$#uρ 3 öΝà6Ψtã $x tã ô‰s)s9uρ ( öΝä3uŠÎ=tFö. Di antara kamu ada yang www. dan janganlah kamu berdukacita (terhadap apa yang akan menimpa kamu). dan (belum lagi) nyata (wujudnya) orang-orang yang sabar (tabah dan cekal had dalam perjuangan)? (Maksud Ali Imran: 139-142) Selang beberapa ayat selepas itu. kami gilirkan dia antara sesama manusia. Allah telah menepati janji-Nya (memberikan pertolongan) kepada kamu ketika kamu (berjaya) membunuh mereka (beramai-ramai) dengan izin-Nya. serta kamu pula menderhaka (melanggar perintah Rasulullah) sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai (kemenangan dan harta rampasan perang). Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk Syurgapadahal belum lagi nyata kepada Allah (wujudnya) orang-orang yang berjihad (yang berjuang dengan bersungguh-sungguh) di antara kamu. maka sesungguhnya kaum (musyrik yang mencerobohi kamu) itu telah (tercedera juga dan) mendapat lukayang sama (dalam peperangan Badar). padahal kamulah orang-orang yang tertinggi (mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan) jika kamu orang-orang yang (sungguh-sungguh) beriman.

Ketika Rasul s.w. www. (Maksud Ali Imran: 152-153) 3. lantas bingkas bangun dengan segera seolah-olah mempunyai sesuatu keperluan. Bantuan yang dijanjikan kepada mereka oleh ketua munafik tidak sampai. namun mereka tetap sabar bertahan. Mereka telah memetarai perjanjian dengan orang Islam sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian keamanan dan kerjasama yang telah kami sebut sebelum ini. Allah sentiasa melimpahkan kurnia-Nya kepada orang-orang yang beriman. Melalui utusannya. Mereka juga merupakan sekutu Khazraj.a. mengepung mereka. Lantaran itu. Mereka menghantar utusan kepada Rasulullah s. memberi tempoh 10 hari kepada mereka untuk keluar dari kampung tersebut. mereka berkata: "Kami akan keluar dari negeri kamu.w. mengenakan syarat kepada mereka agar keluar tanpa membawa senjata. 100 batu dari Madinah. beliau melarang mereka keluar dan berjanji untuk menghantar 2. bersama sahabatnya keluar untuk memerangi mereka." Kemudian Baginda s. sedang Rasulullah (yang masih berjuang dengan gagahnya) memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu (untuk berjuang terus tetapi kamu tidak mematuhinya). Baginda s. Mereka berangkat keluar.w. dengan sebab perbuatan (kamu menderhaka) yang mendukacitakan (Rasulullah) itu.mykonsis. dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat.a. Kemudian Baginda mengutuskan Muhammad bin Maslamah kepada Bani Nadhir memberitahu: "Kamu hendaklah keluar daripada negaraku.w. Baginda juga menjamin darah mereka akan terpelihara. Dan (ingatlah). mereka mengubah fikiran daripada keluar meninggalkan kampung halaman kepada bertahan di dalam kubu mereka. ketua golongan munafik mengutuskan utusannya kepada mereka. (Ingatlah) ketika kamu berundur lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun. dan beberapa orang sahabat Baginda berada di perkampungan Bani Nadhir. supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput dari kamu. Baginda telah bersandar ke dinding rumah kaum itu." Baginda s.a. dan tidak (pula bersedih) akan apa yang menimpa kamu. Kamu telah cuba belot. Buatlah apa yang kamu mahu. Apabila mereka ingin keluar dari kampung halaman mereka.w. mengetahuinya. Baginda menuju ke Madinah diikuti oleh para sahabatnya. Baginda terpaksa menebang pokok-pokok kurma mereka. Tiba-tiba mereka melakukan komplot jahat untuk membunuh Baginda dengan cara melontarkan batu dari atas rumah ke arah Baginda. Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan.000 orang daripada kaumnya untuk mempertahankan mereka. (semata-mata dengan limpah kurnia-Nya). Namun Abdullah bin Ubai. Panji-panji Baginda telah dibawa oleh Ali bin Abi Tolib. Namun tabiat jahat dan khianat yang berakar umbi dalam jiwa Yahudi mendorong mereka untuk melanggar perjanjian mereka. mereka merejam anak panah dan batu ke arah tentera Islam.menghendaki keuntungan dunia semata-mata. Pada ketika itu. Bani Nadhir bersiap-siap untuk keluar dari kampung mereka ekoran amaran itu.a. Dan (ingatlah). Justeru itu. Apabila Yahudi melihat tentera Rasulullah.w. Mereka hanya dibenarkan keluar bersama harta mereka yang mampu dibawa oleh seekor unta. dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. menyatakan: "Kami tidak akan keluar daripada kampung halaman kami. Baginda s." Oleh itu. tidak akan ditumpahkan walau setitik. Jangan kamu tinggal bersama-samaku di sini. Ghazwah Bani Nadhir Bani Nadhir merupakan salah satu ras Yahudi yang tinggal berjiran dengan kota Madinah. mereka mengambil segala benda yang boleh dibawa dan meruntuhkan rumah-rumah mereka. Agar orang Islam tidak dapat menggunakannya. kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji (iman dan kesabaran) kamu.w.a.a. Baginda s.a.org 51 . sebahagian mereka berhenti menetap di Khaibar. Oleh sebab itu Allah mem-balas kamu (dengan peristiwa) yang mendukacitakan (kekalahan).

Lalu Rasul s. Quraisy telah menyahut ajakan itu. Bani Fazzarah.. Namun hanya dua orang sahaja daripada mereka yang selamat. dan mereka pula akan beroleh azab seksa nerakapada hari akhirat kelak. Baginda bermesyuarat dengan para sahabat.org 52 .a. (lalu) mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri (dari dalam) sambil tangan orang-orang yang beriman (yang mengepung mereka berbuat demikian dari luar). maka sesungguhnya Allah amat-lah berat azab seksa-Nya. Dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetap-kan pengusiran (yang demikian buruknya) terhadap mereka. Baginda sendiri turut terlibat menggali parit-parit itu. Maka insaflah dan ambillah pelajaran (dari peristiwa itu) wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya.uρ ( $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû öΝåκu5¤‹yès9 uIξy∨ø9$# ÞΟÎγøŠn=tæ ª!$# |=tGx. (Mereka ditimpakan azab) yang demikian. Ghazwah al-Ahzab Ghazwah al-Ahzab dinamakan juga dengan Ghazwah Khandak. dan mereka pula menyangka bahawa bentengbenteng mereka akan dapat menahan serta memberi pertindungan kepada mereka (dari azab) Allah. mendengar kedatangun angkatan mereka. sesiapa yang menentang (perintah) Allah. Salman telah mencadangkan kepada Baginda supaya digali parit di sekeliling Madinah. apabila Bani Nadhir selesai diusir. Sebabnya.w. ∩⊆∪ É>$s)Ïèø9$# ߉ƒÏ‰x© ©!$# ¨βÎ*sù ©!$# Ée−!$t±ç„ tΒuρ ( …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# (#θ—%!$x© Dia-lah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara Ahli Kitab dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah.Sementara sebahagian yang lain berhenti menetap di Jarsh.a. Antaranya firman Allah Taala: ( (#θã_ãøƒs† βr& óΟçF⊥oΨsß $tΒ 4 Ύô³ptø:$# ÉΑ¨ρL{ öΝÏδ̍≈tƒÏŠ ÏΒ É=≈tGÅ3ø9$# È≅÷δr& ôÏΒ (#ρãx x.w. Surah al-Hasyr telah diturunkan berkenaan peperangan ini. selatan Syam. Bani Murrah dan Asyjak telah menerima ajakan mereka dan berangkat menuju ke Madinah. tÏ%©!$# ylt÷zr& ü“Ï%©!$# uθèδ ãΝÍκÍ5θè=è% ’Îû t∃x‹s%uρ ( (#θç7Å¡tGøts† óΟs9 ß]ø‹ym ôÏΒ ª!$# ãΝßγ9s?r'sù «!$# zÏiΒ ΝåκçΞθÝÁãm óΟßγçGyèÏΡ$¨Β Οßγ‾Ρr& (#þθ‘Ζsßuρ βr& Iωöθs9uρ ∩⊄∪ ̍≈|Áö/F{$# ’Í<'ρé'‾≈tƒ (#ρçŽÉ9Fôã$$sù tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# “ω÷ƒr&uρ öΝÍκ‰Ï‰÷ƒr'Î/ ΝåκsEθã‹ç/ tβθç/̍øƒä† 4 |=ô㔍9$# t öΝåκ¨Ξr'Î/ y7Ï9≡sŒ ∩⊂∪ Í‘$¨Ζ9$# Ü>#x‹tã ÍοtÅzFψ$# ’Îû öΝçλm. memerin-tahkan agar digali parit. beberapa orang ketua mereka datang ke Makkah mengajak dan mengapi-apikan Quraisy untuk memerangi Rasul s. tentulah Dia akan menyeksa mereka di dunia. Apabila Baginda s. Di sana. Maka Allah menimpakan (azab-Nya) kepada mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka. Dan (ingatlah). Seterusnya pemimpin-pemimpin Yahudi pergi ke Ghatfan.a.w. (Maksud Al-Hasyr: 2-4) 4. Ia berlaku pada Syawal. tahun ke-5 hijrah.mykonsis. serta dilemparkan-Nya perasaan cemas takut ke dalam hati mereka. Apabila Quraisy dan sekutu mereka www. Kamu (wahai umat Islam) tidak menyangka bahawa mereka akan keluar (disebabkan bilangannya yang ramai dan pertahanannya yang kuat). kerana mereka menentang (perintah) Allah dan Rasul-Nya.

Masa itu ialah masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan dari sebelah hilir (tempat pertahanan) kamu. telah pergi menemui Kaab bin Asad.a. Selanjutnya. Peperangan bermula apabila beberapa pahlawan berkuda musyrik berjaya melepasi parit tersebut di salah satu bahagiannya yang sempit. memberitahu Baginda bahawa dia telah memeluk Islam.w. Allah menurunkan beberapa ayat dalam kitab-Nya yang mulia: öΝ©9 #YŠθãΖã_uρ $\t†Í‘ öΝÍκöŽn=tã $uΖ=y™ö‘r'sù ׊θãΖã_ öΝä3ø?u!%y` øŒÎ) ö/ä3ø‹n=tæ «!$# sπyϑ÷èÏΡ (#ρãä. kamu hanyalah seorang sahaja.000 orang sementara bilangan orang Islam hanya 3. terfikir untuk melakukan perdamaian dengan Bani Quraizoh dengan cara membayar satu pertiga hasil buah-buahan Madinah kepada mereka. lalu mereka berangkat pulang pada malam itu juga. Nabi s.000 orang.ρâ!$y_ øŒÎ) ∩∪ #—ŽÅÁt/ tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ ª!$# tβ%Ÿ2uρ 4 $yδ÷ρts? u u’Í?çGö/$# y7Ï9$uΖèδ ∩⊇⊃∪ O$tΡθãΖ—à9$# «!$$Î/ tβθ‘ΖÝàs?uρ tÅ_$oΨysø9$# ÛUθè=à)ø9$# ÏMtón=t/uρ ã≈|Áö/F{$# ÏMxî#y— ∩⊇⊇∪ #Y‰ƒÏ‰x© Zω#t“ø9Η (#θä9Ì“ø9ã—uρ šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# Wahai orang-orang yang beriman. kenangkanlah nikmat Allah yang dilimpahkan-Nya kepada kamu. lakukanlah sesuatu untuk mengalahkan musuh.org 53 .a.sampai. menolak untuk tunduk kepada pihak Bani Quraizoh yang telah belot kepada perjanjian dan pakatan. bersabda kepadanya: "Di kalangan kita.w. Mereka mempercayai dan meyakininya. penghulu Bani Quraizoh. Namun kaum Ansor dengan rasa megah terhadap agama mereka. Beliau berkata kepada Rasul s. dan masa itu ialah masa pemandangan mata kamu tidak berketentuan arah (kerana gempar dan www. Semasa kamu didatangi tentera (Al-Ahzab). Justeru itu.a. Oleh itu.a.mykonsis. Nu'aim menggunakan kelicikannya sehingga berjaya memecahbelahkan pakatan Quraisy dan sekutunya dengan Bani Quraizoh.w. Beliau juga merupakan kawan kepada Bani Quraizoh.øŒ$# (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ ù øŒÎ)uρ öΝä3ΖÏΒ Ÿ≅x ó™r& ôÏΒρ öΝä3Ï%öθsù ÏiΒ Νä." Maka Rasul s. Dalam peperangan ini. Orang Islampun bertempur dengan mereka. orang Islam tidak men-dapati seorang pun orang musyrik yang masih berada di situ. sedangkan kaumnya tidak mengetahui keislamannya. sekiranya kamu dapat. sehingga periuk-periuk bertaburan dan khemah-khemah mereka terkoyak. Huyai bin Akhtob salah seorang Yahudi yang berperanan menyemarakkan semangat Quraisy dan sekutu-sekutunya menentang orang Islam. Bilangan tentera bersekutu Quraisy sejumlah 10.: "Arahkan aku apa yang kamu mahu. Dia menimbulkan prasangka dalam hati setiap kumpulan terhadap kumpulan lain. Sesungguhnya perang adalah tipudaya". Dia meminta beliau melanggar perjanjian damai antara Bani Quraizoh dengan orang Islam. Nu'aim bin Mas'ud bin 'Amir datang bertemu Rasul s.w. Apabila pagi. lalu Kami hantarkan kepada mereka angin ribut (yang kencang) serta angkatan tentera (dari malaikat) yang kamu tidak dapat melihatnya. mereka merasa terpegun dengan parit-parit yang mereka saksikan. Dan (ingatlah) Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Ini kerana Arab tidak mempunyai sebarang pengalaman dalam penggalian parit seperti ini. Allah telah menghantar angin kencang ke atas tentera bersekutu pada suatu malam yang amat sejuk. Jiwa tentera bersekutu diselubungi rasa takut.

seraya berkata: "Kamu telah meletakkan senjata? Demi Allah.w." Seraya menunjuk ke arah Bani Quraizoh. Rasulullah s. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aishah r. Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman." Baginda bertanya: "Di mana?" Jibril berkata: "Di sana. lagi Maha Mengasihani. berlaku pada tahun ke-5 hijrah sebaik sahaja selepas Ghazwah Ahzab.ha.a. Jelas sikap mereka sebagaimana kebiasaan sikap belot Yahudi yang keji. Baginda telah meletakkan senjata dan mandi. Seterus-nya Allah menerangkan pula perihal orang-orang mukmin: Dan pada masa orang-orang yang beriman melihat tentera Al-Ahzab. Ghazwah Bani Quraizoh Ghazwah Bani Quraizoh. Ini kerana beberapa sebab.w. dan kamu masing-masing pula menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. Dan (angkatan tentera musuh yang mereka lihat) itu tidak memberi sebarang kesan kepada mereka selain daripada menambahkan iman dan penyerahan diri mereka bulat-bulat kepada Allah.a. Padahal mereka tinggal bersama Rasul s. dan digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat dahsyat.mykonsis. dan menyeksa orang-orang yang munafik jika Dia kehendaki. Dan Allah selamatkan orang-orang yang beriman dari bencana menghadapi peperangan itu. dan di antaranya ada yang menunggu giliran. (Berlakunya yang demikian) supaya Allah membalas orang-orang yang benar disebabkan kebenaran mereka.a. pulang pada hari Ghazwah Khandaq.bingung) serta hati pun resah gelisah (kerana cemas takut). di Madinah. berpandangan untuk mengambil tindakan tatatertib ke atas pengkhianat dan pembelot ini. belot serta berpihak kepada Quraisy dan sekutu-sekutunya.w. berkatalah mereka:" Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami dan benarlah (apa yang telah dijanjikan) Allah dan Rasul-Nya". Tujuannya agar tidak berlaku lagi situasi-situasi yang membuka ruang kepada mereka untuk sekali lagi membantai dan membinasakan orang Islam.. Niat dan rancangan jahat mereka gagal apabila Ghazwah Ahzab telah tamat sebagaimana yang berlaku (tentera bersekutu Qurasiy meninggalkan Madinah tanpa dapat mengalahkan orang Islam). Jibril datang menemui Baginda dalam keadaan kepalanya dilitupi debu-debu.. ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah (untuk berjuang membela Islam).a.(Maksud Al-Ahzab': 22-25) 5. Dan (ingatlah) adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Mereka juga berniat melakukan jenayah berat yang boleh melenyapkan semua orang Islam. Tatkala itu. atau Dia menerima taubat mereka.w. mereka mengisytiharkan pembatalan perjanjian dengan Baginda s.org 54 . Pada saat-saat genting pertempuran Ahzab. Oleh ini. aku belum meletakkannya. Dan Allah telah menghalau kembali (angkatan tentera) orang-orang yang kafir itu (ke tempat masing-masing) dengan keadaan mereka geram marah (kerana gagal dan hampa). Baginda juga memutuskan untuk membersihkan Madinah selaku pusat jihad dan dakwah daripada mereka. maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu (lalu gugur syahid). Antaranya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. (Maksud Al-Ahzab: 9-11) Kemudian Allah menjelaskan pendirian golongan munafik. mereka tidak mendapat sebarang keuntungan. pula tidak mengubah (apa yang mereka janjikan itu) sedikitpun. Di antara orang-orang yang beriman itu. www. Rasulullah telah menyaksikan bagaimana isi hati Yahudi Bani Quraizoh yang keji. bahawa apabila Rasulullah s. sikap mereka yang tidak membantu dan tindakan mereka yang menarik diri dari medan pertempuran. dan mereka.

pelanggaran mereka terhadap perjanjian dan sikap mereka yang tidak menolong orang Islam dalam Ghazwah Ahzab: tβθä9θà)tƒ ¢É<¨Ζ9$# ãΝåκ÷]ÏiΒ ×. menjawab. mereka tidak akan memperkata sesuatu yang buruk.w.a.a.000 orang.a. dan isteri-isteri Baginda.a. Dan kalaulah tempat-tempat kediaman mereka itu diserang oleh musuh dari segala penjurunya. apabila mereka melihat Baginda. Saad telah menghukum pejuang-pejuang mereku dibunuh. penghulu kaum Aus. oleh itu baliklah".a. dan meminta Baginda agar tidak menghampiri Bani Quraizoh yang keji itu. sementara kuda pula sebanyak 36 ekor. Katakanlah (wahai Muhammad): www. Beliau telah memberitahu perkara tersebut kepada Nabi s. Rasul s.. mereka tunduk kepada hukuman Rasul s.w. Mereka hanya bertujuan hendak melarikan diri (dari berjuang menegakkan Islam). Apabila Ali menghampiri kubu Bani Quraizoh." Rasul s.w.mykonsis. Dan sebahagian dari mereka pula meminta izin kepada Nabi (hendak balik) sambil berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami memerlu-kan perlindungan". Orang Islam telah mengepung mereka selama 25 malam. Ini kerana Baginda tahu sikap berpura-pura dan mengampu mereka. turun ayat-ayat al-Quran al-Karim yang menjelaskan pembelotan Yahudi. dan mereka tidak bertangguh lagi tentang itu melainkan sebentar sahaja.w. Dalam peperangan ini. mengarahkan seorang sahabat menyeru orang ramai supaya tiada seorang pun daripadamereka bersembahyang Asar melainkan di perkampungan Bani Quraizoh.uρ 4 t≈t/÷ŠF{$# ∩⊇∉∪ Wξ‹Î=s% āωÎ) tβθãè−Fyϑè? āω #]ŒÎ)uρ Dan juga masa itu ialah masa segolongan di antara mereka berkata: "Wahai penduduk Yathrib. Orang Islam yang terkumpul seramai 3.a. melaksanakan hukuman beliau itu. konspirasi..w. dan dakwahnya telah habis dihapuskan.Aishah berkata: "Maka Rasulullah s.w.w.a. ô‰s)s9uρ ∩⊇⊆∪ #ZŽÅ¡o„ āωÎ) !$pκÍ5 (#θèV¬7n=s? $tΒuρ $yδöθs?Uψ sπuΖ÷FÏ ø9$# (#θè=Í×ß™ È≅÷Fs)ø9$# Íρr& ÏNöθyϑø9$# š∅ÏiΒ Οè?ö‘tsù βÎ) â‘#tÏ ø9$# ãΝä3yèx Ζtƒ ©9 ≅è% ∩⊇∈∪ Zωθä↔ó¡tΒ «!$# ߉ôγtã tβ%x. mereka bersikap lembut dengannya sebagaimana yang dijangka oleh Baginda s. keluar memerangi mereka. Setelah mereka tersepit dengan keadaan itu. Pada hal sesungguhnya mereka telahpun mengikat janji dengan Allah sebelum itu.a. Kemudian Baginda keluar bersama mereka.org 55 . Panji-panji Baginda telah dibawa oleh Ali r. kemudian mereka diajak berpaling tadah menentang Islam. Baginda s. Dan (ingatlah)janji setia dengan Allah itu akan ditanya kelak (tentang penyempurnaannya). Dengan itu. Mereka telah dihakimi oleh Saad bin Muaz.ƒÌsù ãβÉ‹ø↔tGó¡o„uρ 4 (#θãèÅ_ö‘$$sù ö/ä3s9 tΠ$s)ãΒ Ÿω z>ΎøYtƒ Ÿ≅÷δr'‾≈tƒ öΝåκ÷]ÏiΒ ×πx Í←!$©Û Ms9$s% øŒÎ)uρ §ΝèO $yδÍ‘$sÜø%r& ôÏiΒ ΝÍκöŽn=tã ôMn=Åzߊ öθs9uρ ∩⊇⊂∪ #Y‘#tÏù āωÎ) tβρ߉ƒÌãƒ βÎ) ( >οu‘öθyèÎ/ }‘Ïδ $tΒuρ ×οu‘öθtã $uΖs?θã‹ç/ ¨βÎ) šχθ—9uθムŸω ã≅ö6s% ÏΒ ©!$# (#ρ߉yγ≈tã (#θçΡ%x.w.a. iaitu mereka tidak akan berpaling undur (dari medan perang yang mereka hadiri). Bani Quraizoh merupakan sekutu kepada kaum Aus. adu domba dan komplot Yahudi di Madinah dan sekitarnya ke atas Rasulullah s. pada hal ia tidak memerlukan perlindungan. sudah tentu mereka akan melakukannya..a. dia telah mendengar ucapan yang buruk tentang Rasulullah s. Jika mereka melihat Baginda.w. zuriat mereka dijadikan tawanan dan harta-harta mereka dibahagi-bahagikan. tempat ini bukan tempat bagi kamu (untuk berjuang di sini).

meletakkan di hadapannya "Hadyu" iaitu unta dan binatang ternakan korban yang dibawa ke Baitullah al-Haram sebagai mengagung dan memuliakannya.uρ Dan Dia menurunkan golongan Ahli Kitab (kaum Yahudi)yang membantu tentera musuh itu. Bilangan mereka yang keluar bersama Baginda kira-kira 1.a. Rombongan tersebut turut disertai oleh Arab Badwi. setelah diisikan-Nya hati mereka dengan perasaan gerun. sebahagian di antara-nya kamu bunuh. Rasulullah s.a. (Maksud Al-Ahzab: 26-27) 6. tahun ke-6 hijrah. (Maksud Al-Ahzab: 13-16) $Z)ƒÌsù |=ô㔍9$# ãΝÎγÎ/θè=è% ’Îû t∃x‹s%uρ öΝÎγŠÏ¹$uŠ|¹ ÏΒ É=≈tGÅ3ø9$# È≅÷δr& ôÏiΒ Οèδρãyγ≈sß tÏ%©!$# tΑt“Ρr&uρ 4 $yδθä↔sÜs? öΝ©9 $ZÊö‘r&uρ öΝçλm."Kalaulah kamu melarikan diri dari kematian atau dari pembunuhan maka perbuatan melarikan diri itu tidak sekali-kali mendatangkan faedah kepada kamu.w.≡uθøΒr&uρ öΝèδt≈tƒÏŠuρ öΝåκyÎö‘r& öΝä3rOu‘÷ρr&uρ ∩⊄∉∪ $Z)ƒÌsù šχρçŽÅ€ù's?uρ šχθè=çGø)s? ∩⊄∠∪ #\ƒÏ‰s% &óx« Èe≅à2 4’n?tã ª!$# šχ%x. Dan (ingatlah) adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. itulah yang mereka mahukan. Dan Dia menjadikan kamu mewarisi tanah-tanah dan rumahrumah serta harta benda mereka.w. Oleh itu. dan sebahagian lagi kamu tawan. Baginda telah berihram di satu tempat bernama Zul Hulaifah agar orang ramai khususnya Quraisy mengetahui bahawa Baginda bukan mahu berperang. Antara latar belakang peristiwa ini. Sekiranya Allah memenangkan aku ke atas bangsa Arab. mereka boleh www.500 orang. Baginda berjalan sehinggu tiumpai di Usfan. Mereka tidak merasa takut kepada sesuatu.org 56 . Seorang lelaki datang yang memberitahu Baginda: "Quraisy telah mendengar kedatanganmu. Ghazwah al-Hudaibiyyah Ghazwah al-Hudaibiyyah berlaku pada bulan Zulkaedah. Maka Baginda memerintah orang ramai bersiap keluar ke Makkah bagi mengerjakan umrah dan bukan untuk berperang dengan Quraisy.mykonsis. danjuga tanah-tanah (di negeri-negeri lain) yang belum kamu men-jejaknya. Mereka tidak keluar membawa senjata kecuali senjata bagi para pengembara pada zaman tersebut iaitu pedang yang bersarung. telah bermimpi bahawa Baginda memasuki Baitullah al-Haram bersama para sahabatnya dalam keadaan aman dan bercukur kepala atau memotong rambut. (Lalu mereka diadili dan dijatuhkan (fiukuman).a. mereka telah keluar dengan memakai (kulit harimau seraya bersumpah dengan nama Allah. maka kamu tidak juga akan menikmati kesenangan hidup melainkan sedikit masa sahaja". dari benteng-benteng mereka (menyerah diri). Baginda s. bahawa kamu tidak akan sekali-kali masuk ke Makkah". bersabda: "Hai kasihannya Quraisy. mereka mabuk perang! Apa yang akan menimpa mereka. Muhajirin dan Ansor telah keluar bersama Baginda didorong oleh rasa rindu untuk melihat Baitullah al-Haram setelah dihalang berbuat demikian selama enam tahun. dan kalaulah kamu pada hari ini terlepas sekalipun. jika mereka membiarkan aku berurusan dengan semua orang Arab?! Sekiranya bangsa Arab mencederakan aku.w. Maka Baginda s.

perdamaian bersyarat dengan Baginda perlu dilakukan.a. Akhirnya perdamaian dimeterai mengikut kemahuan Quraisy..memasuki Islam beramai-ramai." Quraisy berkata: "Tidak. Ketika itu. Berlaku gencatan senjata di antara kedua-dua pihak selama 10 tahun. Mereka begitu hormat kepada Baginda dan cenderung untuk melakukan perdamaian.a. Baginda memberitahu bahawa Baginda hanya datang untuk menziarahi Baitullah dan mengerjakan umrah. Othman terlewat pulang lalu tersebar berita di kalangan orang Islam bahawa beliau telah dibunuh." Kemudian Quraisy menghantar Urwah bin Mas'ud at-Thaqafi untuk berunding dengan Rasul s. Seba-hagian mereka berbahas dengan Nabi s. w. tentang perkara tersebut. Mereka mempunyai kekuatan. Dia tidak datang untuk berperang.w. mereka tidak melakukannya ekoran terlalu kesal.a. Apa yang Quraisy sangkakan? Demi Allah. mereka boleh berperang. Pada pandangan mereka. Quraisy mengutuskan Suhail bin 'Amru bagi menyempurnakan perdamaian tersebut. aku akan terus berjuang demi agama yang Allah utuskan aku. sesiapa yang datang daripada pihak Muhammad ke Makkah. dia pulang menemui Quraisy lalu menceritakan apa yang dilihat. Perkara tersebut begitu sukar diterima oleh orang Islam. bersabda: "Aku adalah hamba Allah. berkenaan syarat-syarat tersebut. Dia menceritakan bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah s. Baginda dikehendaki pulang ke Madinah pada tahun itu dan datang kembali pada tahun depan. Kemudian Rasul s. Selepas perbincangan. dan para sahabat. mengutus Othman bin Affan menemui penduduk Makkah untuk menegaskan kepada mereka tujuan kedatangan Baginda s. Kemudian Rasul memerintahkan para sahabat melakukan tahallul (langkah-langkah keluar daripada ikatan ihram) umrah. Lalu mereka pulang dan memberitahu Quraisy: "Kamu tergopoh-gapah terhadap Muhammad.w. penentuannya sama ada diadakan perdamaian ataupun mati syahid. Apabila Baginda sampai di Hudaibiyyah (satu tempat berhampiran Makkah dan sekarang ini terletak antara kota itu dengan jalan Jeddah). mengambil inisiatif memulakannya sendiri. dan selepas berlaku beberapa peristiwa antara Urwah dengan sebahagian sahabat. Mereka juga sukar untuk menerima syarat-syarat perdamaian tersebut.w. setelah dihalang memasuki Makkah. mereka perlu memulangkannya. Lalu Baginda bertahallul daripada umrah. sementara sesiapa yang datang kepada Muhammad dari Makkah.org 57 .a. Sehinggakan Rasulullah s.a." Baginda mengajak orang Islam berbaiah untuk berjihad dan mati syahid di jalan Allah. mereka tidak memulangkannya. Baginda hanya dibenarkan bermukim selama tiga hari di Makkah dengan hanya membawa senjata biasa seperti tombak dan pedang yang tersarung.mykonsis.a. beberapa orang lelaki daripada bani Khuzaah datang menemui Baginda bertanyakan sebab kedatangan. Oleh itu.w. Lantas tindakan Baginda itu diikuti oleh semua www. Mereka berjanji tidak lari dari medan. Antara mereka yang paling keras menentang ialah Umar. Rasul s. Apabila Quraisy mengetahui berita baiah tersebut. Dan orang Arab tidak menuduh sedemikian terhadap kami. Demi Allah (kami tidak akan benar) dia memasuki Makkah untuk menguasai kami secara kekerasan buat selama-lamanya. sehingga Dia memenangkannya. Baginda s. Namun. Perdamaian Hudaibiyyah juga memutuskan.w. Dia tidak akan mempersia-siakan aku".a. Kalau Quraisy tidak mahu berbuat demikian. Mereka telah berbaiah dengan Baginda di bawah sebatang pokok "Tolh" (pokok acacia).w. Namun Quraisy enggan menerimanya. Untuk itu. atau urat tengkuk ini bercerai (aku mati)". mereka merasa takut. berkata: "Kita tidak akan berganjak sehingga kita memerangi kaum tersebut.a.w. bahkan datang hanya untuk menziarahi Baitullah ini.

ternyata memberi faedah besar. dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dijanji-kannya kepada Allah. melalui firman-Nya: 4’n?tã ß]ä3Ζtƒ $yϑ‾ΡÎ*sù y]s3‾Ρ yϑsù 4 öΝÍκ‰É‰÷ƒr& s−öθsù «!$# ߉tƒ ©!$# šχθãè΃$t7ム$yϑ‾ΡÎ) y7tΡθãè΃$t6ムšÏ%©!$# ¨βÎ) ∩⊇⊃∪ $Vϑ‹Ïàtã #—ô_r& ϵ‹Ï?÷σã‹|¡ù ©!$# çµø‹n=tæ y‰yγ≈tã $yϑÎ/ 4’nû÷ρr& ôtΒuρ ( ϵšø tΡ s Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia (baiah) kepadamu (wahai Muhammad – untuk berjuang menentang musuh).w. Namun selepas itu. Dan dengan sebabnya Allah memberikanmu pertolongan (untuk mencapai kejayaan) dengan sepunuhpenuh dan sehandal-handal pertolongan (yang tidak ada bandingannya). ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad) di www. (Maksud Al-Fath: 1-3) Kemudian Allah memperkatakan tentang perjanjian baiah dengan Rasul s. Firman-Nya: tΑt“Ρr'sù öΝÍκÍ5θè=è% ’Îû $tΒ zΝÎ=yèsù Íοtyf¤±9$# |MøtrB štΡθãèƒ$t7ムøŒÎ) šÏΖÏΒ÷σßϑø9$# Çtã ª!$# š_ÅÌu‘ ô‰s)©9 * Î ∩⊇∇∪ $Y6ƒÌs% $[s÷Gsù öΝßγt6≈rOr&uρ öΝÍκöŽn=tã sπuΖŠÅ3¡¡9$# Demi sesungguhnya! Allah reda akan orang-orang yang beriman. Lantaran pulangan faedah yang banyak ini. Allah mengawasi keadaan mereka memberikan taat setia itu (untuk membalasnya). Ini tercapai kerana Baginda berpandangan jauh. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian. syarat-syarat yang sukar diterima oleh orang Islam tetapi diredhai oleh Rasul s.mykonsis. Allah telah menamakan peperangan ini sebagai kemenangan yang nyata.orang Islam. Oleh itu. mereka hanya-sanya memberikan pengakuan taat setia kepada Allah. (Maksud Al-Fath: 10) Allah telah meredhai mereka yang terlibat dalam Baiah ar-Ridhwan yang berlangsung di bawah sebatang pokok. dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu. Allah berfirman: …çµtFyϑ÷èÏΡ ¢ΟÏFãƒuρ t¨zr's? $tΒuρ šÎ7/ΡsŒ ÏΒ tΠ£‰s)s? $tΒ ª!$# y7s9 tÏ øóu‹Ïj9 ∩⊇∪ $YƏÎ7•Β $[s÷Gsù y7s9 $oΨóstFsù $‾ΡÎ) ∩⊂∪ #¹“ƒÍ•tã #—ŽóÇtΡ ª!$# x8tÝÁΖtƒuρ ∩⊄∪ $Vϑ‹É)tFó¡•Β $WÛ≡uŽÅÀ y7tƒÏ‰öκu‰uρ y7ø‹n=tã Sesungguhnya Kami telah membuka bagi perjuanganmu (wahai Muhammad) satu jalan kemenangan yang jelas nyata.w.org 58 . sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya.a.a. maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. serta menambahkanmu hidayah ke jalan yang lurus (dalam mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya). berfikiran tajam dan mendapat bantuan wahyu sehingga membolehkan Baginda berfikir dan bertindak dengan tepat.

iaitu sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjid Al-Haram .insya Allah (pada masa yang ditentukan-Nya) . ÈÏd‰9$# ’n?tã …çνtÎγôàã‹Ï9 Èd. maka (dengan itu) ternyata apa yang sedia diketahui-Nya tentang (kebenaran iman dan taat setia) yang ada dalam hati mereka. dan kalau (tidakpun) menggunting sedikit rambutnya. s. insya Allah. tahun ke-7 hijrah.w) dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar (agama Islam). Ghazwah Khaibar Ghazwah Khaibar berlaku pada akhir Muharram. dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya.mykonsis. Ini akan kami sebutkan dalam pengajaran dan pedoman.ysø9$# ÈÏŠuρ 3“y‰ßγø9$$Î/ …ã&s!θß™u‘ Ÿ≅y™ö‘r& ü”Ï%©!$# uθèδ Íj (Allah yang menyatakan itu) Dia lah yang telah mengutus RasulNya (Muhammad. Kemudian Allah menegaskan tentang penguasaan agama ini dan kemenangannya. (Maksud Al-Fath: 27) Moga-moga ini merupakan isyarat kepada pembukaan Makkah yang merupakan hasil daripada perdamaian Hudaibiyyah.a.( Al-Fath: 28) 7. Sebab berlaku peperangan ini: Setelah Nabi s. (Maksud Al-Fath: 18) Allah memperkatakan tentang mimpi Rasulullah yang menjadi sebab berlakunya Ghazwah Hudaibiyyah: šÏΖÏΒ#u ª!$# u!$x© βÎ) tΠ#tysø9$# y‰Éfó¡yϑø9$# £è=äzô‰tGs9 ( Èd. Tindakan ini diambil setelah Yahudi www. Firman-Nya: #Y‰‹Îγx© «!$$Î/ 4’s∀x. memperolehi keamanan daripada pihak Quraisy hasil perdamaian yang dicapai di Hudaibiyyah. lalu Dia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka. dan cukuplah Allah menjadi Saksi (tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul-Nya itu).w.dalam keadaan aman (menyempurnakan ibadat umrah kamu) dengan mencukur kepala kamu. Baginda memutuskan untuk membersihkan saki baki Yahudi di sekeliling Madinah.ysø9$$Î/ $tƒö”9$# ã&s!θß™u‘ ª!$# šXy‰|¹ ô‰s)©9 $[s÷Gsù šÏ9≡sŒ Èβρߊ ÏΒ Ÿ≅yèy∨sù (#θßϑn=÷ès? öΝs9 $tΒ zΝÎ=yèsù ( šχθèù$sƒrB Ÿω zƒÎŽÅ_Çs)ãΒuρ öΝä3y™ρââ‘ tÉ)Ïk=ptèΧ ∩⊄∠∪ $—6ƒÌs% Demi sesungguhnya! Allah tetap menyatakan benar Rasul-Nya dalam perkara mimpi itu dengan kenyataan yang sebenar. Terletak 100 batu di utara Madinah menghala ke Syam. satu kemenangan yang dekat (masa berlakunya). maka Dia menyediakan sebelum (terlaksananya mimpi) itu.uρ 4 Ï&#ä.org 59 . (Allah menangguhkan berlakunya kenyataan itu) kerana Dia mengetahui (adanya feadah dalam penangguhan itu) yang kamu tidak mengetahuinya.a. Khaibar "merupakan sebuah oasis besar yang didiami oleh Yahudi. serta kamu tidak merasa takut (akan peng-khianatan musuh sehingga kamu keluar balik dari situ). supaya Dia memenangkannya dan meninggikannya atas segala bawaan agama yang lain.bawah naungan pohon (yang termaklum di Hudaibiyah).

w. masalah ini perlu dibersihkan segera sebelum mereka menjadi punca kekacauan dan kebimbangan orang Islam di ibukota mereka.a. Yahudi telah datang menuntut kitab tersebut. Oleh itu. Nabi s.” Apabila sampai di Khaibar. berdamai dengan mereka dengan syarat-syarat tersebut. Oleh itu. Mereka juga boleh menyerang hendap orang Islam pada waktu malam dengan berselindung di celah-celah pokok-pokok kurma yang banyak. tahun ke-8 hijrah. Letaknya di tenggara Laut Mati.000 orang pejuang.600 orang pejuang termasuk 200 orang pahlawan berkuda. Mereka juga meletakkan syarat agar mereka dibenarkan keluar dari bumi Khaibar bersama-sama zuriat. berpengkalan hampir dengan salah satu kubu Khaibar bernama Hisn an-Natoh. Rasul s. perlindungan Allah dan rasul-Nya terbatal. Sekiranya mereka menyembunyikan sesuatu ketika keluar dari kubu tersebut. Bilangan Yahudi yang terbunuh dalam peperangan ini seramai 93 orang sementara orang Islam yang syahid seramai 15 orang. Rasul s. Tuhan seluruh bumi dan apa yang ditanggungnya. Sebab peperangan ini. kebaikan penduduknya dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. telah mengutus al-Harith bin Umair al-Azdi. Ghazwah Mu'tah Ghazwah Mu'tah berlaku pada Jamadil Awal. Hubab bin al-Munzir mencadangkan agar angkatan tentera Islam berpindah tempat. Yahudi di Khaibar mempunyai kubu-kubu yang kukuh. Di dalamnya terdapat kira-kira 10. Baginda mengarahkan agar ia dipulangkan kepada mereka. Mereka juga mempunyai kemampuan senjata dan peralatan yang besar di samping terkenal sebagai pakar muslihat. Baginda keluar memerangi mereka dalam satu angkatan seramai 1. Mereka kemudiannya meninggalkan kedua-dua kubu tersebut. anak-anak panah mereka lebih cepat meluncur turun mengenai barisan tentera Islam.mykonsis. Sekarang ia dinamakan dengan al-Karak. Rasul s. 8. kerana dia cukup kenal dengan penduduk an-Natoh. Orang Islam mendapati di dalam kedua-dua kubu tersebut terdapat senjata yang banyak dan lembaran-lembaran Taurat. www. kejahatan penduduknya dan kejahatan apa yang ada di dalamnya.dibersihkan daripada Kota Madinah. Tuhan seluruh syaitan dan apa yang disesatkan mereka. Kami berlindung dengan Kamu daripada kejahatannya.w. Kami memohon kepada Kamu kebaikan kampung ini. Baginda telah mengumumkan panggilan perang kepada para sahabat yang menyertai Baginda dalam Ghazwah Hudaibiyyah sebelum ini. Maralah kamu semua dengan nama Allah . Pertempuran kemudiannya bermula dan orang Islam membuka satu demi satu kubu kecuali dua kubu terakhir. Dengan ini. permainan kotor dan tipudaya. bersepakat untuk keluar memerangi mereka pada akhir Muharram. Penduduk kedua kubu tersebut mahu berdamai dengan syarat darah pejuang-pejuang mereka terpelihara dan zuriat mereka dilepaskan (tidak dijadikan tawanan).a. bersama tentera Islam mengambil langkah berpindah ke tempat yang lain. Kemudian Baginda berdoa: ، ‫و ا‬ ‫ه و‬ ‫ز‬ ‫، ورب ا‬ ‫،و‬ ‫و ا‬ ‫ا‬ ‫ورب ا ر‬ ‫اه و‬ ‫و‬ ‫ه ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ات ا‬ ‫ا رب ا‬ ، ‫ورب ا ح و ذر‬ ‫،ا ا‬ ‫اه و‬ “Ya Allah. Baginda berjalan sehingga tiba di pinggir Khaibar lalu berkata kepada para sahabat: "Berhenti!".org 60 .a. Tuhan seluruh angin dan apa yang diterbangkannya. Tuhan seluruh langit dan apa yang dinaunginya. Mereka setuju keluar dengan hanya sehelai sepinggang. Mereka terkenal dengan panahan yang jauh dan tepat apatah lagi kedudukan mereka terletak lebih tinggi daripada kedudukan orang Islam.w.a. Baginda s.w.w.a. Yahudi telah menghimpunkan pejuang-pejuang mereka di dalamnya. Madinah. Mu'tah merupakan sebuah kampung di pinggir Syam. Oleh demikian.

Sekiranya mereka menolak seruan tersebut.w. Berita pembunuhan tersebut sampai kepada Rasulullah s. salah seorang raja Arab Ghassan yang tunduk kepada Caesar Rom bertanya kepadanya: "Kamu mahu pergi ke mana? Boleh jadi kamu salah seorang utusan Muhammad?" Lantas utusan Baginda s.a. Baginda mempersiapkan satu angkatan tentera Islam seramai 3. Apabila utusan Baginda tiba di Mu'tah. Zaid telah berperang sehingga syahid. tentera Islam hendaklah memohon pertolongan Allah dan memerangi mereka.w.org 61 . mengajaknya kepada Islam (ia merupakan antara surat yang diutuskan oleh Baginda s. orang ramai bersetuju dengan beliau untuk memasuki kancah pertempuran.” Kemudian angkatan tentera Islam berangkat dengan mengharapkan keberkatan Allah.w. www. Kamu mengejar mati syahid. kepada maharaja-maharaja dunia dan raja-raja Arab.a. Di sana." Lalu raja tersebut mengikat dan memenggal lehernya. Perangilah sesiapa yang kufur kepada Allah dengan nama dan demi jalan Allah.Beliau membawa sepucuk surat kepada al-Harith bin Abi Syamir al-Ghassani. Sesungguhnya kesudahan perang ini hanya salah satu daripada dua kebaikan: sama ada kemenangan ataupun mati syahid. Baginda mengarahkan Zaid mara ke tempat pembunuhan al-Harith bin Umair (di Mu'tah) dan menyeru penduduk di sana kepada Islam. memotong pokok atau meruntuhkan binaan. Bkoran itu. mereka mendapat berita bahawa Herkules telah menghimpunkan satu angkatan tentera yang besar. Jangan kamu memusnahkan pokok kurma. Kita tidak memerangi manusia berdasarkan bilangan. Angkatan tersebut telah berpengkalan di Maab. Rasul s.w. Kemudiannya tangan kirinya pula terpotong. Raja Basrah yang menjadi wakil Herkules.000 orang.. Jaafar pada mulanya berperang di atas kudanya kemudian terpaksa turun dan berperang dengan berjalan kaki. Jangan kamu belot (jika diadakan perjanjian) atau mencuri rampasan perang (sebelum diagihagihkan). turut syahid. sendiri telah menghantar mereka berlepas (dari Madinah).a. Pada mayat beliau. Tangan kanannya telah terpotong. Baginda s. Kita memerangi mereka hanya berbekalkan agama yang Allah muliakan kita dengannya. Kotanya dikenali dengan Amman).a. lantas dia memegang panji-panji Islam dengan tangan kirinya. orang tua yang tak berdaya dan pendita yang memencilkan diri digereja. sekiranya Zaid mati syahid. Baginda berpesan kepada mereka dengan sabdanya: “Aku berpesan kepada kamu supaya bertaqwa kepada Allah dan berbuat baik kepada orang Islam yang bersama kamu. orang Islam telah bermesyuarat sesama mereka. Jangan kamu membunuh kanak-kanak. Baginda berpesan. mereka hendaklah melantik Abdullah bin Rawwahah (sebagai pengganti seterusnya). Kemudian Jaafar bin Abi Tolib menerima panji-panji angkatan tentera Islam menggantikan beliau. Mereka terus berjalan sehingga sampai ke Ma'an5. peperangan bermula. Seterusnya. Dalam surat itu. wanita. Sekiranya Jaafar pula mati syahid.a.a." Oleh itu. Baginda melantik Zaid bin Harithah sebagai panglima mereka. mereka hendaklah melantik Jaafar bin Abi Tolib (sebagai penggantinya).a. terdapat lebih 5 Sebahagian ulama memanggilnya Mu'an. Mereka berpandangan untuk meminta bantuan daripada Rasulullah s. Perutusan ini dilakukan selepas perdamaian Hudaibiyyah). Mereka terdiri daripada bangsa Rom dan Arab yang menganut agama Nasrani. atau Baginda memberi arahan lain untuk mereka lakukan. peperangan yang kamu benci ini merupakan tujuan sebenar kamu keluar. kuantiti yang ramai mahupun kekuatan. Namun Abdullah bin Rawwahah membangkang seraya berkata: "Demi Allah. Baginda merasa amat sedih kerana tiada utusan Baginda yang dibunuh selain daripada beliau. salah sebuah kampung al-Balqak (kawasan perkampungan yang dibangunkan oleh Damsyik.w.w. Lalu dia memeluk panji-panji itu sehingga akhirnya beliau r. menjawab: "Ya.mykonsis.

Ghazwah al-Fath . Mereka juga bebas untuk melakukan pakatan dengan Qurasiy. Aku tidak berubah atau menukar imanku.mykonsis. kerana ramai bilangan pejuang yang terlibat dalam peperangan ini mencecah sehingga 3.a.jika mereka mahu.w.000 orang. Namun. aku berlagak baik dengan mereka untuk keselamatan kaum keluargaku. Sebabnya. Jika Quraisy membuat persiapan menghadapi tentera Islam.w.w. demi Allah. Dia pulang bersama-sama angkatan tentera Islam itu ke Madinah. seraya bersabda: "Apa yang mendorong kamu melakukan perbuatan ini?" Hatib menjawab: "Wahai Rasulullah. Pada tahun ke-8 hijrah.a. Mereka membunuh kira-kira 20 orang lelaki daripada Khuzaah. memberitahu penduduk Makkah berkenaan kedatangan Rasul untuk menyerang mereka. Ini berbeza dengan bilangan tentera dalam sariyyah-sariyyah yang lain.w. la dinamakan sebagai Ghazwah sekalipun tidak dihadiri oleh Rasul s.org 62 .a. lalu Dia berfirman: Lakukanlah apa yang kamu mahu.w. lantas mempersiapkan tentera Islam untuk memerangi Quraisy.( Hatib bin Abi Baltaah al-Badariy telah mengutuskan surat secara rahsia ke Makkah. Ghazwah al-Fath merupakan peperangan membuka kota Makkah. sementara Khuzaah bersetuju melakukan pakatan dengan Rasulullah s. Oleh itu." Rasulullah s. Bilangan mereka ketika keluar dari Madinah seramai 10. aku beriman dengan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan aku mempunyai anak dan keluarga yang tinggal dengan mereka.000orang.a. Baginda menghantar beberapa orang sahabatnya mengejar wanita yang membawa surat itu untuk memeriksanya. ekoran kepenatan dan kesusahan yang mereka hadapi dalam perjalanan." Lantas Umar berkata: "Wahai Rasulullah. Bani Bakar melakukan pencerobohan ke atas Khuzaah. telah menggelarkan Khalid bin al-Walid dalam peperangan ini dengan gelaran "Saifullah" (Pedang Allah). Pertempuran ini merupakan pertempuran pertama yang dilalui oleh orang Islam di luar semenanjung-tanah Arab untuk melawan Rom. biarkan aku penggal lehernya.daripada 70 kesan luka antara tetakan pedang ataupun tikaman lembing." Rasul s. Rasulullah s.w. telah bertolak daripada Madinah pada 10 Ramadan. perdamaian Hudaibiyyah membolehkan mana-mana kabilah Arab melakukan pakatan dengan Rasulullah s.a. Apabila berita itu sampai kepada Rasul s.a. Namun. Mereka akhirnya menemui surat tersebut. aku seorang lelaki yang tidak mempunyai asal-usul dan hubungan kekeluargaan dalam kaum itu (Quraisy). Sesungguhnya lelaki ini telah munafik. Dalam perjalanan beberapa kabilah Arab www. Kemudian Abdullah bin Rawwahah mengambil panji-panji tersebut dan berperang sehingga dia turut syahid. Kamu tidak tahu boleh jadi Allah memerhati ahli-ahli Badar. Namun Baginda tidak mahu memberitahu orang ramai hala tuju tenteranya.. Allah telah memberitahu Rasul-Nya tentang surat tersebut. Beliau menggunakan kelicikan perangnya sehingga berjaya menyelamatkan angkatan tentera Islam daripada binasa. Dalam perjalanan tersebut Baginda telah berbuka puasa. Sesungguhnya Aku telah mengampunkan kamu.w. berkata kepada Umar: "Dia telah terlibat dalam Ghazwah Badar. memanggil Hatib.a. Oleh itu.w. supaya Quraisy tidak bersiap sedia. Quraisy turut terlibat membekalkun harta dan senjata kepada Bani Bakar. Rasul s. Bani Bakar telah bersetuju untuk melakukan pakatan dengan Quraisy. Setelah itu orang Islam bersepakat melantik Khalid bin al-Walid sebagai panglima tentera (ini adalah peperangan pertama yang beliau sertai setelah memeluk Islam). Tindakan tersebut diikuti oleh orang ramai.a. ia akan mengakibatkan kehormatan Tanah Haram tercemar dan serata ceruknya akan dipenuhi cebisan-cebisan mayat (ramai nyawa yang terkorban). tahun ke-8 hijrah. Ia berlaku pada Ramadan. 9.. Baginda merasa amat marah.

org 63 .w." Kemudian orang ramai berhimpun di sekitar bukit Sofa untuk berbaiah dengan Rasulullah s. Lalu para pengawal Baginda menahan dan membawa mereka mengadap Nabi s. mengisytiharkan: "Sesiapa yang masuk ke rumahnya dan mengunci pintu. Kamu saudara yang mulia dan anak kepada saudara yang mulia.w. www. Namun. sebagai tanda bersyukur kepada Allah di atas kemenangan yang paling besar itu.a. memasuki Makkah dengan menaiki tunggangannya. Rasul s. kemudian diikuti oleh wanita.a. Kamu semua dibebaskan.a.a.. Quraisy yang hadir terkejut besar dengan perbuatan tersebut. dan Dia lah jua Yang Maha Mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. bersabda: "Pada hari ini.a. Kemudian Abu Suffian memeluk Islam.w. Kaum lelaki telah melakukan baiah terlebih dahulu.w. dia juga mendapat keamanan.a. Namun Rasulullah s. Maka Rasulullah bersabda: "Sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Suffian." Kemudian tentera Islam sampai di Makkah.w. isteri Abu Suffian. Baginda memaafkan beliau disebabkan baiah yang dilakukannya itu." (Yusuf: 92). Kemudian Rasulullah s.a. duduk mengadap mereka di atas bukit Sofa . sementara Quraisy mengintai-ngintai apakah yang akan diperbuat oleh Baginda kepada mereka. aku katakan kepada kamu sebagaimana kata-kata saudaraku. w. Selepas itu Rasul s. Baginda mengambil baiah dengan janji untuk mendengar dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya sedaya upaya mereka. Di antara wanita yang berbaiah ialah Hindun. Setelah selesai. Penyeru Rasulullah s. Sesiapa yang memasuki masjid. Rasulullah s. Hindun tergolong di kalangan orang yang telah dihalalkan darahnya oleh Baginda pada hari pembukaan Makkah. dia mendapat keamanan. Ghazwah Hunain Ghazwah Hunain berlaku pada 10 Syawal tahun ke-8 hijrah. Kemudian Baginda memasuki Kaabah dan bersembahyang dua rakaat di dalamnya." Namun. Yusuf sebelum ini: "Kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan (tentang perbuatan kamu yang telah terlanjur itu).a.bergabung dengan mereka.mykonsis. Pergilah kamu. Anugerahkan kepadanya sesuatu yang boleh dibanggakannya. terserempak dengan Abu Suffian bersama dua orang temannya. Sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Suffian. Ketika di Marr az-Zohron. semoga Allah mengampunkan dosa kamu.a. apabila Baginda mengetahui beliau turut serta dalam baiah tersebut. Al-Abbas ketika itu sedang menuju ke Madinah untuk berhijrah dan memeluk Islam) berkata: Abu Suffian seorang lelaki yang cintakan kemegahan.w. pengawal-pengawal Rasulullah s. Baginda tidak berjabat tangan dengan mana-mana wanita di kalangan mereka. Al-Abbas (Rasulullah telah menemuinya di pertengahan jalan. beberapa hari selepas pembukaan Makkah. di atas nama Islam. dia mendapat keamanan. Antara kata-kata Baginda ketika itu ialah: "Wahai sekelian Quraisy.w.w. Ketika itu mereka belum memeluk Islam lagi. Baginda berdiri di muka pintu Kaabah. ingin perbuatan itu dilakukan dengan sengaja kerana ia mengandungi rahsia yang besar dan hikmah yang agung. 10. apakah yang kamu sangka aku akan lakukan kepada kamu?" Mereka menjawab: "Kebaikan. Baginda masuk Makkah dalam keadaan tunduk sehingga dahinya hampir-hampir menyentuh pelana tunggangannya." Maka Rasulullah s. dia mendapat keamanan.. terdapat 15 orang Ielaki yang melakukan jenayah besar terhadap Islam dan Rasulnya telah dikecualikan daripada jaminan keamanan tersebut. Pada hari pembukaan Makkah tersebut.a. memerintahkan Bilal agar melaungkan azan solat Zohor di atas Kaabah. tawaf di Baitullah dan menghapuskan berhalaberhala di sekelilingnya yang mencapai bilangan 360 buah.w.

Semua orang yang berada di Makkah turut keluar berperang. Aku keturunan Abdul Muttolib.w.w.a. telah terbunuh.w.a. Harta rampasan musuh amat banyak. pemimpin-pemimpin Hawazin dan Thaqif menyangka setelah Rasulullah s." Tersebar berita angin di kalangan orang Islam bahawa Nabi s. tetap kekal bertahan di atas baghal Baginda. apabila Allah membuka Makkah untuk Rasul-Nya. Bilangan pejuang mereka dalam pertempuran yang ditunggutunggu ini antara 20. Rasul s. Namun ada sekumpulan Muhajirin dan Ansor tetap berjuang di sekeliling Baginda. terlebih dahulu membahagi-bahagikannya kepada golongan muallaf yang baru memeluk Islam. Rasulullah s.Sebabnya. Kebanyakan mereka mencampak-kan senjata lantaran berputus asa. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang dan di medan perang Hunain.org 64 . Bilangan mereka semakin ramai sehingga mereka mencapai kemenangan untuk kali kedua. Oleh yang demikian.a. Mereka terdiri daripada para sahabat yang datang bersama Baginda dalam pembukaan Makkah dan orang-orang yang baru memeluk Islam. Al-Quran telah turun berkenaan pertempuran ini: Çøóè? öΝ=sù öΝà6?uŽøY.000 hingga 30. iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai.w. Rasulullah s.w.000 orang. Dia mengarahkan demikian agar ia lebih mendorong mereka untuk terus berjuang. tiba-tiba Hawazin dan sekutu-sekutunya menyerang mereka dalam kesuraman subuh. wanita-wanita.a. dan (semasa kamu merasa) bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu. menyelesaikan masalah di Makkah. Mereka telah melantik Malik bin Auf sebagai ketua. maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikitpun. Tentera Islam mengejar tentera musyrik. Oleh itu. Baginda akan menghalakan serangan kepada mereka pula. membunuh dan menawan mereka. Penduduk Makkah dan orang Islam yang baru memeluk Islam lari sedangkan Rasulullah s. mereka berazam untuk memulakan dahulu peperangan dengan Baginda. Orang Islam telah menyerang balas menyebabkan musuh susut dan tewas. Al-Abbas (beliau seorang yang bersuara lantang) menyeru orang Islam: "Rasulullah masih hidup. orang musyrik kembali menyerang orang Islam dengan anak-anak panah sehingga ikatan barisan tentera Islam bercerai berai.w.a.a. Malik telah memerintahkan mereka membawa segala harta. tanpa memberi apa-apa kepada Ansor berdasarkan keimanan dan kejujuran keislaman Ansor (yang tidak perlu lagi kepada balasan habuan keduniaan terhadap pengorbanan mereka). tidak dusta. berjalan sebingga sampai ke Wadi Hunain. kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. seraya bersabda: "Aku Nabi. Kemudian Allah menurunkan www. mengisytiharkan keazaman Baginda untuk keluar memerangi mereka. Pada hari tersebut dia baru berusia 30 tahun. Lantaran itu." Lalu orang Islam yang lari berpatah balik kepada Baginda.mykonsis. anak-anak dan binatang ternak bersama-sama ke medan perang.οuŽÏWŸ2 zÏÛ#uθtΒ ’Îû ª!$# ãΝà2uŽ|ÇtΡ ô‰s)s9 n è x ô t tΑ“Ρr& ΝO ∩⊄∈∪ š̍/ô‰•Β ΝçGøŠ©9uρ §ΝèO ôMt6ãmu‘ $yϑ/ Ù⇓ö‘F{$# ãΝà6ø‹n=tæ ôMs%$|Êuρ $\↔ø‹x© öΝà6Ζtã t § è Î Î šÏ%!$# >¤‹tãuρ $yδρs? óΟ©9 #YŠθãΖ_ tΑt“Ρr&uρ šÏΖÏΒ÷σϑø9$# ’n?tãuρ Ï&Î!θß™u‘ ’n?tã …çµtGt⊥‹Å3y™ ª!$# © z ÷ t ã ß 4 ∩⊄∉∪ tÍÏ ≈s3ø9$# â!#t“y_ šÏ9≡sŒuρ 4 (#ρãx x. Kemudian orang Islam sibuk mengumpul harta rampasan perang. öΝà6÷Gt6yfãr& øŒÎ) € A÷uΖãm Πöθtƒuρ € .

Beliau telah mempersiapkan satu pertiga keperluan tentera Islam. Sementara Othman turut menyumbang harta yang banyak.a. Abu Bakar telah menyumbang seluruh hartanya.a. dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya. Tabuk ialah nama sebuah tempat yang terletak di antara Wadi al-Qura di bumi Hijaz dengan Syam.000 dirham." Oleh itu.w.w. Padahal mereka merupakan golongan beriman yang jujur.000 ekor kuda." apa-apa yang dilakukan Othman tidak akan Beberapa orang sahabat yang miskin datang bertemu Baginda lantaran mereka tidak mempunyai tunggangan yang boleh mereka naiki. Umar pula menyumbang separuh hartanya. Juzam. Rasulullah s. Peperangan ini merupakan Ghazwah terakhir yang disertai oleh Rasulullah s. Tujuan Maharaja Rom. Tak lama selepas itu. mereka bersurai dengan air mata bergelinangan kesedihan lantaran tidak mempunyai apa-apa untuk disumbangkan. memudaratkannya. Rasul s. la merupakan angkatan tentera paling besar yang pernah dilihat oleh Arab ketika itu. berangkat dengan tenteranya seramai 30. Baginda tetap menerima alasan mereka itu. Berita-berita tentang Madinah serta siri kemenangannya menimbulkan kebimbangan dan ketakutan kepada beliau.000 orang pejuang dan 10. bersabda: "Aku tidak dapat menyedia tunggangan yang boleh membawa kamu. serta Dia menyeksa orang-orang kafir itu (dengan kekalahan yang membawa kehancuran). Amilah dan Ghassan yang merupakan kaum Arab beragama Nasrani.org 65 . dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang kafir. Ia berlaku pada Rajab.a.a. tahun ke-9 hijrah. juga meminta golongan berada agar membiayai keperluan ketenteraan tersebut. Allah Tabarak wa Taala berfirman: www.w. Mengenai ghazwah ini. Lantas mereka menyumbangkan harta benda yang banyak. mahupun peperangan. Manakala seramai lebih 80 orang munafik tidak menyertai peperangan ini. Rom telah mengumpul angkatan tentera yang ramai di Syam termasuk daripada kabilah Lakhm. Terdapat juga segelintir Arab Badwi mengemukakan keuzuran kepada Baginda dengan alasan-alasan yang tidak benar. mendoakan untuk beliau dengan sabdanya: "Selepas hari ini. Namun terdapat tiga orang yang tidak menyertai angkatan tersebut. seluruh bangsa Arab telah memecahkan berhala-berhala dan memeluk agama Islam.. Sebab peperangan ini ialah. hinggakan Rasulullah s. Rasulullah s.w.a. Orang-orang mukmin yang jujur menyahut seruan.w. Herkules mengumpulkan angkatan tentera tersebut adalah untuk menyerang Madinah dan menghapuskan negara yang baru terbina di semenanjung tanah Arab tersebut. mengajak orang ramai untuk keluar berperang. (Maksud At-Taubah: 25-26) Peperangan ini adalah pertempuran penting yang terakhir berlaku antara Islam dan orang musyrik. sejumlah 40. Waktu itu merupakan waktu amat susah dan panas. 11. Baginda meneruskan perjalanannya sehingga sampai ke Tabuk. Baginda bermukim di situ selarna kira-kira 20 malam tanpa menghadapi sebarang tipu daya daripada musuh.mykonsis.semangat tenang tenteram kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Walau bagaimanapun. Ghazwah Tabuk Ghazwah Tabuk dinamakan juga dengan Ghazwah al-'Usrah (Peperangan yang Susah).a. tersebut dengan rela hati. Rasulullah s.w.

ÏΒ Íοt¡èø9$# Ïπã$y™ ’Îû çνθãèt7?$# šÏ%©!$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ š̍Éf≈yγßϑ9$#uρ ÄcÉ<¨Ζ9$# ’n?tã ª!$# šU$¨? ‰s)©9 . Baginda membacakan kitab Allah kepada kaumnya. Sejak awal Nabi s. Dan (Allah menerima pula taubat) tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat mereka) hingga apabila bumi yang luas ini (terasa) sempit kepada mereka (kerana mereka dipulaukan). serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat untuk mereka lari dari (kemurkaan) Allah melainkan (kembali bertaubat) kepada-Nya. (Maksud At-Taubah: 117-118) Turut diturunkan ayat-ayat yang mencerita tentang sikap orang-orang munafik dan Arab Badwi yang meminta keuzuran agar tidak menyertai peperangan. Namun begitu. dan hati mereka pula menjadi sempit (kerana menanggung dukacita). Baginda berhadapan pula dengan dua kekuatan yang menunggu-nunggu peluang untuk membinasakan Baginda: a) Quraisy yang tidak lena tidur ekoran penghijrahan Nabi dan para sahabat Baginda ke Madinah.w. b) Yahudi. Rasul s.ƒÌsù Ü>θè=è% à ƒÌ“tƒ yŠ$Ÿ2 $tΒ Ï‰÷èt/ ‾Î n è óΟßγÝ¡à Ρr& óΟÎγøŠn=tæ ôM%$|Êuρ ôM6ãmu‘ $yϑÎ/ ÞÚö‘{# ãΝÍκöŽn=tã ôMs%$|Ê #sŒÎ) #¨Lym (#θà Ïk=äz šÏ%©!$# ÏπsW≈n=¨W9$# s t F $ ∩⊇⊇∇∪ ÞΟŠÏm§9$# Ü>#§θ−G9$# uθδ ©!$# ¨β) 4 (#þθç/θçFu‹Ï9 óΟÎγŠn=tæ z>$s? ¢ΟèO ϵø‹s9Î) HωÎ) «!$# zÏΒ r'yfù=tΒ āω βr& (#þθ‘Ζsßuρ è Î ø Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mengikutnya (berjuang) dalam masa kesukaran. faktor-faktor dan kaedah-kaedah umumnya. Baginda turut berbicara tentang perkara-perkara yang boleh mencelikkan mata mereka terhadap kepercayaan keberhalaan.w. sesudah hampir-hampir terpesong hati segolongan dari mereka (daripada menurut Nabi untuk berjuang). ó ã t ¨ ø ’n?tãuρ ∩⊇⊇∠∪ ÒΟŠÏm§‘ Ô∃ρâu‘ óΟÎγÎ/ …çµΡ) 4 óΟÎγøŠ=tæ z>$s? ¢ΟO óΟßγ÷ΨÏiΒ 9. sesungguhnya Allah Amat Belas.mykonsis.org 66 . Di samping berbicara dengan mereka melalui hati dan akal. kemudian Allah menerima taubat mereka. lagi Maha Mengasihani terhadap mereka. Namun Yahudi mempunyai perangai suka www. B) Pengajaran dan Pedoman Terlebih dahulu kita akan memperkatakan tentang pensyariatan perang dalam Islam. Dalam ayat-ayat ini terdapat teguran Allah kepada Rasul-Nya yang menerima alasan mereka Kamu akan temui ayat-ayat ini dalam surah at-Taubah.a. di penempatan barunya itu. Sehinggalah Allah menyediakan satu tempat untuk dakwah Baginda yang membolehkan Baginda menetap dengan aman dan tenang. Baginda bersungguh-sungguh untuk mengadakan hubungan damai dengan Yahudi. kemudian Allah (memberi taufiq serta) menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Lantaran itu Baginda memperolehi kekuatan. Senario ini mengoyak-ngoyakkan lagi urat hempedu Quraisy (menaikkan lagi kemarahan mereka). memulakan dakwah Baginda dengan seruan yang baik dan nasihat. menetap di Madinah. khurafat. Apatah lagi penduduknya telah beriman dengan dakwah Baginda. Sesungguhnya Allah Dia lah Penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Akhirnya dengan komplot untuk membunuh Baginda. kesesatan dan kejahilan mereka. Namun kaumnya membalas seruan lembutnya itu dengan halangan dan ejekan.a. Kemudian dengan tuduhan yang direka-reka dan tindakan menyakiti (Baginda serta orang Islam).

Islam adalah agama yang realistik. <Ùèt7/ ΝåκÕèt/ }¨$¨Ζ9$# «!$# ßìùyŠ Ÿωöθs9uρ 3 ª!$# $oΨš/u‘ (#θä9θà)tƒ χr& HωÎ) @d.a. stabil di Madinah dan memperolehi kepimpinan daripada Muhajirin dan Ansor. Apabila kedudukan dan pengaruh Nabi. Islam juga terpaksa bertindak menghapuskan kekuatan dan kemampuan batil. belum sempat Nabi s. Ini membolehkan dakwah berdailog dengan akal.w. Islam tidak memejamkan mata daripada realiti dengan mengikut sangkaan waham atau nilai yang ideal di hadapan kaum yang tidak beriman dan tidak menghormati' nilai tersebut. Oleh kerana semua faktor ini dan faktor lain.ym ΎötóÎ/ ΝÏδ̍≈tƒÏŠ t ÷ Î | ÷ ø …νçŽÇΨtƒ tΒ ª!# χuŽÇΖuŠs9uρ 3 #ZŽÏVŸ2 !$# ãΝó™$# $pκŽÏù ㍟2õ‹ãƒ ߉Éf≈|¡tΒuρ ÔN≡uθn=|¹uρ Óìu‹Î/uρ ßìÏΒ≡uθ|¹ ÿç Ý $ ā Ý « nοθ2“9$# (#θs?#uuρ ο4θn=¢Á9$# (#θãΒ$s%r& ÇÚö‘F{$# ’Îû öΝßγ≈¨Ψ©3¨Β βÎ) tÏ%©!$# ∩⊆⊃∪ ̓tã :”Èθs)s9 ©!$# āχÎ) 3 4 Ÿ ¨ â n ∩⊆⊇∪ Í‘θãΒW{$# èπt6É)≈tã ¬!uρ 3 ̍s3Ζßϑø9$# Çtã (#öθyγtΡuρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ (#ρãtΒr&uρ Diizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) yang diperangi (oleh golongan penceroboh). menetap di Makkah.org 67 . melakukan tipu daya dan permusuhan terhadap orang Islam.a. ∩⊇⊃∪ WξŠÏΗsd #\ôfδ öΝèδöàf÷δ$#uρ tβθä9θà)tƒ $tΒ 4’n?tã ÷ŽÉ9ô¹$#uρ y Dan bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka (yang menentangmu). Tindakan ini perlu agar medan dakwah terbuka dengan baik dan bebas.a.s.w. dengan menurunkan ayat-ayat berikut: ÏΒ #θã_̍zé& tÏ%!$# ∩⊂∪ 퍃ωs)s9 ΟÏδΎóÇtΡ 4’n?tã ©!$# ¨βÎ)uρ 4 (#θßϑÎ=àß öΝßγ‾Ρr'Î/ šχθè=tG≈s)ムtÏ%©#Ï9 tβÏŒé& ( ÷ © ó ôMΒÏd‰çλ°. setiap kali itu juga orang musyrik meningkatkan usaha menyakiti. Mereka juga bersemuka dengan hasad dengki dan sifat keji Yahudi yang berkemungkinan menceroboh mereka pada bila-bila masa. kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya. (Al-Muzzammil: 10) Setiap kali turun ayat-ayat yang menggesa agar Baginda bersabar terhadap tindakan orang-orang musyrik yang menyakiti mereka.berdengki. Islam mestilah berlindung di belakang kekuatan dan bersedia untuk menghapuskan apa-apa pencerobohan. rasa dengki dan marah pemimpin-pemimpin Yahudi telah terpancar terhadap kepimpinan Baginda. Ini disebabkan orang Islam ketika itu lemah dan bilangan mereka sedikit.mykonsis. Allah telah mensyariatkan perang kepada orang-orang mukmin pada tahun ke-2 hijrah. memperbaiki kefasadan dan menegakkan panji-panji kebaikan yang dijadikan petunjuk. telah stabil di Madinah dan orang Islam mempunyai kekuatan dan perlindungan. dan sesungguhnya Allah Amat Berkuasa untuk menolong mereka (mencapai kemenangan). ayat-ayat al-Quran turun kepada Baginda memintanya agar bersabar terhadap kata-kata orang musyrik.w. laitu mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan www. dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik. kebaikan dan panduan. Pada ketika itu. Kerana Baginda telah menyaingi mereka dan menguasai sepenuhnya Madinah. membersihkan jiwa. Sepanjang tempoh Rasul s. orang Islam tidak berupaya untuk menyekat angkara mereka. mereka mula bersemuka dengan kekuatan dan permusuhan Quraisy. Menara-menara api kebenaran akan menyinari jalan kepada sesiapa yang mencari petunjuk. Oleh itu. gemar melakukan tipu daya dan konspirasi.

Perkara yang sepatutnya diperhatikan. lagi Maha Kuasa. Ini sebagaimana firman Allah Taala: $tΒ È≅÷VϑÎ/ ϵø‹n=tã (#ρ߉tFôã$$sù öΝä3ø‹=tæ 3“y‰tGôã$# Çyϑsù 4 É$|ÁÏ% àM≈tçtø:$#uρ ÏΘ#tptø:$# ̍öꤶ9$$Î/ ãΠ#tptø:$# ãöꤶ9$# Ï n Ò ã ∩⊇⊆∪ . ia memberi erti kata dasar perkataan itu menjadi 'illah (sebab) kepada hukum tersebut.tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar.. dan juga masjid-masjid (orang Islam) yang sentiasa disebut nama Allah banyakbanyak padanya dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agama-Nya (agama Islam).. (As-Syura: 40) 2) Ayat ini juga mengandungi kenyataan bahawa orang Islam telah diperangi dan dicerobohi secara zalim tanpa sebarang alasan yang wajar.( $yγè=÷WÏiΒ ×πy∞ÍhŠy™ 7πy∞ÍhŠy™ (#äτℜt“y_uρ Dan (jika kamu hendak membalas maka) balasan sesuatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya. Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani). Di antara kaedah bahasa Arab yang dimaklumi. Eloklah kita meneliti sejenak... Perkataan χθè=tG≈s)ム(mereka yang diperangi) adalah kata terbitan daripada kata dasar ‫( ا‬perang). sesungguhnya Allah Maha Kuat.. Ia juga sebagai menangani tindakan pihak lain dengan tindakan yang sama. (Al-Hajj: 39-41) Ayat di atas merupakan ayat-ayat pertama yang diturunkan berkenaan peperangan dan keizinan untuk terlibat dengannya. (Al-Baqarah: 194) Juga firman-Nya: ∩⊆⊃∪ . orang-orang mukmin diizinkan berperang. mengenali hikmah keizinan untuk berperang. Dan kalaulah Allah tidak mendorong sesetengah manusia menentang pencerobohan sesetengahnya yang lain.. iaitu golonganyang telah ditindas.. Maksudnya: Orang-orang mukmin yang diizinkan berperang adalah golongan yang telah diperangi. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. (mereka diusir) semata-mata kerana mereka berkata: “Tuhan kami ialah Allah”. disiksa dan diisytiharkan perang ke atas mereka.. dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi). Ini terkandung dalam firman www. perang tersebut berperanan menghapuskan pencerobohan terhadap mereka. apabila sesuatu hukum dihubungkait dengan mana-mana kata terbitan.mykonsis. dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar.org 68 . Allah menggunakan lafaz χθè=tG≈s)ム(mereka yang diperangi) untuk orang-orang mukmin. faedah dan objektifnya: 1) Pada permulaan ayat disebut. Ini jelas menunjukkan 'illah (sebab) keizinan kepada mereka untuk berperang iaiah kerana berlakunya penindasan ke atas mereka sebelum ini. 4 öΝ3ø‹n=tæ 3“y‰tGôã$# ä Oleh itu sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu. Dengan itu.

7) Dalam ayat ketiga pula. Bahkan ia menatijahkan kemaslahatan kemanusiaan dan faedah komunitikomuniti manusia. (mereka mendirikan solat). kebebasan dalam soal aqidah merupakan nilai hidup yang paling dibanggakan oleh manusia. Yahudi dan Nasrani turut mendapat faedah. (mereka mengeluarkan zakat).org 69 .Allah. Oleh itu. oleh kerana mereka dizalimi. Pada hari tersebut orang Islam berperang dengan golongan penyembah berhala yang tidak mempunyai agama. Mereka menyembah Allah yang Satu lagi Esa. golongan mukmin telah ditindas kerana soal aqidah. orang-orang mukmin di Makkah bukanlah golongan yang zalim mahupun kejam. Ia menyatakan orang-orang mukmin yang diizinkan berperang ini telah diusir keluar daripada kampung halaman mereka. www. Dengan itu. daripada perbuatan mengusir manusia dari negara tumpah darahnya dan perbuatan menghalau dari tanahnya. (mereka menyuruh perkara kebaikan). Iaitu dalam soal anutan ajaran berhala dan penyembahan tuhan-tuhan palsu. 4) Dalam ayat ini juga. Justeru itu. 3) Dalam ayat yang kedua pula terdapat keterangan berkenaan fakta-fakta berkaitan penindasan yang berlaku dalam sejarah. Jika orang-orang mukmin kuat. bahkan pengikut-pengikut agama Samawi yang lain. Pada kebiasaannya. Orang mukmin berperang untuk menyekat golongan tersebut dari-pada memerangi agama-agama Ilahi dan menutup tempat-tempat ibadat mereka. terdapat keterangan berkenaan natijah yang diperolehi daripada kemenangan orang-orang mukmin dalam peperangan yang disyariatkan ini. Kerana peperangan disyariatkan untuk menjamin kebebasan aqidah ini. selagi itulah peperangan dibolehkan. mereka berupaya melindungi tempat-tempat ibadat Yahudi dan Nasrani di samping melindungi masjid-masjid. 6) Kemudian Allah menjelaskan faedah peperangan yang disyariatkan kepada orang mukmin. Kemenangan orang-orang mukmin dalam perang tidak mengakibatkan bangsa-bangsa lain dijajah. la tidak terbatas kepada jaminan kebebasan beragama bagi kelompok mereka sahaja. Bahkan untuk melindungi agamaagama ini daripada penguasaan golongan atheis dan penyembah berhala. dan menghalang mereka daripada memusnah dan menutup tempat-tempat ibadat. b) Menyebarkan keadilan aosial antarabangsa-bangsa menerusi jalan zakat. Kafir Quraisy tidak mahu mereka mempunyai kebebasan dalam soal tersebut. c) Merealisasikan kerjasama demi kebaikan masyarakat. pegangan mereka berbeza dengan kaum mereka. gereja-gereja Nasrani dan rumah ibadat Yahudi. Mereka juga merupakan golongan yang menyeru kaum mereka untuk membebaskan diri daripada sangkaan waham. terdapat penjelasan tentang sebab yang menjadi punca orangorang mukmin ini diusir dari kampung halaman mereka. kekayaan negara mereka dirampas atau maruah mereka dihina. iaitu: a) Menyebarkan kerohanian yang tinggi dalam alam sejagat menerusi jalan ibadat. jelas peperangan dalam Islam bukan untuk memusnahkan agama-agama Samawi mahupun meruntuhkan tempat-tempat ibadatnya. Perkara tersebut jelas dalam firman-Nya dalam ayat ini: tempat pertapaan rahib-rahib-dinamakan juga biara. kemuliaan dan peningkatan tarafnya. Puncanya. Mereka hanyalah golongan yang mempertahankan aqidah. khurafat dan akhlak yang buruk. Mereka berperang agar golongan penyembah berhala dan atheis tidak berkuasa.mykonsis. 5) Selagi mana orang-orang mukmin tidak memiliki kebebasan beraqidah. Tiada kezaliman yang lebih dahsyat. sumber alam mereka dikuasai.

Jalan menuju kepada Allah tidak akan tercapai kecuali menerusi jalan kebaikan. sebagaimana yang berlaku www. sebagaimana yang didakwa oleh para orientalis. kesejahteraan. ketinggian dan keadilan dalam masyarakat. akan memahami erti sebenar kata-kata "perang di jalan Allah". kasih sayang serta kerjasama dalam kebajikan dan taqwa. peperangan dan pertumpahan darah. Bukan melalui kerjasama dalam perkara dosa dan permusuhan. insya Allah. kita akan membicarakan tentang pengajaran dan pedoman yang terkandung dalam pertempuranpertempuran awal Islam pada zaman Rasul s. Jihad dijalan Allah adalah jihad untuk merealisasikan kebaikan. kita. 1. Apabila kita telah mengetahui objektif dan matlamat Islam membenarkan peperangan. Usaha menyekat kafilah dagang Quraisy ini bukan menunjukkan keinginan untuk mengambil harta atau menyamun di jalan. pereka-cipta fitnah. mahupun pembinaan komuniti-komuniti masyarakatnya? Proses pembinaan masyarakat ini dilaksanakan dengan langkah yang membawa kepada peningkatan dan kemajuan kemanusiaan yang konstruktif. Pertempuran pertama yang dibicarakan ialah Ghazwah Badar. Era jahiliah yang pertama adalah zaman yang dipenuhi kebebasan tanpa batas. kedudukan manusia ditingkatkan melalui jalan kebaikan di samping bekerja menghalang keruntuhannya akibat jalan kejahatan.d) Bekerjasama membanteras kejahatan jenayah dan kerosakan. Oleh itu.org 70 . Fakta pertempuran Badar telah kami sebutkan sebelum ini. saya terpaksa mengumpulkan semua pengajaran-pengajaran ini sekaligus.a. Begitu juga. Undang-undang ini mengharuskan perbuatan seumpama ini. Ini merupakan hasil kemenangan orang-orang mukmin dalam peperangan mereka dengan musuh-musuh. yang bekerja demi meningkatkan ketinggian rohani dan amalan saling bantu-membantu dalam masyarakat. rumahnya akan dijual dan harta-hartanya dirampas. tanpa berpatah kembali kepada era jahiliah yang pertama. Pembicaraan sedemikan akan mengambil ruang berpuluh-puluh halaman muka surat. Undang-undang membalas tindakan pihak lain dengan tindakan yang sama. telah keluar untuk nienghalang kafilah dagang Quraisy yang dalam perjalanan pulang ke Makkah dari Syam. Nabi s. Semoga saya dapat menghuraikan pengajaranpengajaran bagi setiap pertempuran secara terperinci dan satu persatu di kesempatan lain. Namun kafilah tersebut dapat menyelamatkan diri mereka. Bagi setiap pertempuran. Ia akan menegakkan negara Islam. Sabilillah bermaksud jalan menuju kepada Allah. Moga-moga saya juga diberi kelapangan masa dan sembuh daripada penyakit. telah diperakui dalam undang-undang antarabangsa hari ini. saya sebutkan lebih daripada satu pengajaran. Gejala ini telah berlaku dalam proses pembangunan yang dilakukan dalam tamadun material Barat. Seterusnya. (mereka mencegah kemungkaran).a.w. Ini merupakan perbincangan ringkas berkenaan objektif-objektif pensyariatan perang dalam Islam dan sebab-sebab sejarah mengapa peperangan diizinkan. Dalam masa yang sama tentera musyrik telah bertekad untuk berperang. Apakah matlamat kemanusiaan yang lebih mulia berbanding matlamat yang diletakkan dalam pensyariatan perang dalam Islam ini? Adakah matlamat peperangan lain yang pernah diketahui oleh bangsa-bangsa dahulu mahupun sekarang. Quraisy telah memaksa Muhajirin atau kebanyakan mereka meninggalkan rumah. terungkainya nilai-nilai akhlak. Saya ingin membicarakan pengajaran setiap pertempuran ini satu persatu.mykonsis. yang menyamai matlamat ini? Sama ada dari segi faedahnya yang meliputi semua manusia. tanah dan harta mereka Sesiapa yang diketahui telah berhijrah dan tiada lagi di Makkah. ketidakpercayaan kepada Tuhan (atheisme). Tuntutan ini dibuat dengan cara mengambil harta dagangan mereka sebagai bayaran "ganti bagi harta-harta Muhajirin yang telah dirampas oleh mereka. Namun masa adalah singkat. Bahkan usaha tersebut didorong oleh tujuan menuntut ganti rugi daripada Quraisy.w.

2. iman yang menyala-nyala. Mereka yang terlibat dalam percubaan-percubaan ini hanyalah di kalangan Muhajirin. Mereka juga mewakili kegembiraan kerana bebas merdeka daripada kesesatan. kemenangan berpihak kepada orang Islam. Sesiapa yang membandingkan bilangan tentera Islam dengan bilangan tentera musyrik dalam setiap pertempuran.antara kita dengan Israel. Tentera Islam dalam pertempuran-pertempuran ini mewakili aqidah yang suci. Sementara tentera orang musyrik pula mewakili aqidah yang rosak. akhlak yang punah. Tiada seorangpun Ansor yang dihantar dalam percubaan-percubaan tersebut. mengharap-harapkan mati syahid dan menghidu bau-bauan syurga. baik undang-undang Ilahi.mykonsis. Meskipun begitu. juga keinginan mendapat pahala dan syurga Allah. Yang penting untuk kita beri perhatian. 5. Mereka menyangka tindakan tersebut sebagai cara untuk mencapai kemenangan. tenggelam hanyut dalam kelazatan dunia serta asobiyyah yang membuta tuli kepada adat resam yang lapuk. 4. Lihatlah tindak-tanduk yang dilakukan oleh kedua-dua angkatan tentera tersebut sebelum peperangan bermula. orang musyrik berkeras untuk berpengkalan selama tiga hari (di Badar). Rasul s. mahupun perundangan wadhie (ciptaan manusia). Sebaliknya.. Ghazwah Buwat pada awal bulan ke-13 selepas Hijrah. Kami nyatakan tujuh percubaan tersebut: 1.w. Semua anggota sariyyah dan ghazwah ini terdiri daripada kaum Muhajirin sahaja.a. 7. orang Islam menghadapkan hati-hati mereka kepada Allah. www. ikatan sosial yang terlerai. kegembiraan untuk mati syahid. Natijahnya golongan yang bertaqwa lagi khusyuk beroleh kemenangan. Pengutusan Hamzah pada awal bulan yang ke-7 selepas Hijrah.a. nescaya orang Islam tidak akan menemui kekalahan langsung. Ghazwah Badar ini telah didahului oleh tujuh percubaan menghalang rombongan dagang Quraisy. tetapi dicapai dengan kekuatan roh maknawi yang dimiiliki oleh tentera. Ghazwah Waddan pada bulan ke-12 selepas Hijrah. Semua ini dilakukan agar bangsa Arab mendengar dan berasa gerun terhadap mereka. Sebelum peperangan bermula. Kemenangan dalam pertempuran bukan bergantung dengan kuantiti atau kelengkapan persenjataan sahaja. perpecahan dan kerosakan. nenek moyang yang lalu dan tuhan-tuhan yang palsu. menyungkur sujud dengan penuh rendah diri meminta Allah menolong hamba-hamba-Nya yang beriman. Jika tidak kerana kesilapan yang dilakukan oleh tentera Islam dalam kedua-dua pertempuran dan tindakan mereka melanggar arahan Rasulullah s. 6. 2. Ghazwah Badar al-Ula juga pada bulan 13 selepas Hijrah. sekiranya Muhajirin menghalang kafilah dagang Quraisy dan menguasainya. Sariyyah ‘Ubaidah bin al-Harith pada awal bulan ke-8 selepas Hijrah. termasuklah pertempuran Uhud dan Hunain yang telah dimenangi oleh orang Islam. Ghazwah al-‘Asyirah pada awal bulan ke 16 selepas Hijrah. Ini kerana.org 71 . Sariyyah Saad bin Abi Waqqas pada awal bulan ke-9 selepas Hijrah. memohon daripada-Nya kemenangan. Tiada seorang Ansor pun di kalangan mereka.w. manakala golongan yang leka dan berpoya-poya ditimpa kekalahan. Muhajirin melakukannya dengan hak yang diperakui oleh semua undang-undang. Tujuan mereka ialah untuk berpesta arak sambil didendangkan nyanyian oleh penyanyi-penyanyi wanita dan diiringi pula dengan paluan gendang serta menyalakan unggun-unggun api di persekitaran mereka. 3. sebelum peperangan bermula. dia akan dapati bilangan tentera musyrik jauh lebih ramai daripada tentera Islam. Ini memperkuatkan huraian yang kami telah katakan.

a. tidak pernah melarang tindakan mereka padahal Baginda seorang yang berani dan mendapat sokongan Allah. bagaimana orang-orang mukmin dan mukminat yang jujur dengan keimanannya melingkungi dan melindungi Rasul mereka daripada panahan musuh. Iaitu untuk menggerunkan musuh-musuh Allah dan www. Baginda s. Sehingga mereka menjadikan diri mereka sebagai perisai. semangat untuk mengharungi pertempuran dan kegembiraan untuk bertemu musuh merupakan faktor-faktor yang mendorong panglima perang melaksanakan perancangannya. Allah Tabarak wa Taala menghantar tentera-tentera-Nya mengelilingi hamba-hambaNya yang beriman lagi jujur dalam pertempuran-pertempuran mereka. suami dan anak-anaknya menjadi teman Baginda di syurga kelak.w.w. Dia tidak bertindak sedemikian sehinggalah dia benar-benar pasti tentang kerelaan dan semangat mereka. Faktor ini juga meyakinkannya untuk mencapai kejayaan dan kemenangan.3. cenderung untuk mengambil bayaran tebusan bagi tawanan perang Badar. 5.a. Fenomena ini berlaku sebagaimana dalam pertempuran Badar. 6. Kekuatan azam angkatan tentera. (Al-Hajj: 38) Antara peribadi pendakwah. 4.org 72 . Oleh itu kita dapat memahami rahsia mengapa Rasul s.a. tersebut kerana terdapat kemaslahatan lain bagi Islam ketika itu. Kita juga dapat lihat dalam pertempuran lain: Uhud dan Hunain. Al-Quran al-Karim menegur tindakan Rasul s.a. sekiranya mereka tidak berminat dan tidak bersemangat untuk berperang.w. Bahkan Baginda telah memuji para sahabat yang mempertahankannya. Kehilangan nyawanya pula bererti kekalahan dalam pertempuran. Selagimana orang-orang mukmin berperang dijalan-Nya. dengan harapan moga-moga Allah mencampakkan petunjuk ke dalam hati mereka. "Dia juga membuka ruang kepada mereka (untuk beriman). Seorang panglima tentera tidak sepatutnya memaksa tenteranya untuk berperang atau mengharungi medan-medan pertempuran. Allah tidak akan meninggalkan mereka sendirian lantaran Dia telah berfirman: ∩⊆∠∪ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# çŽóÇnΣ $oΨø‹n=tã $ˆ)ym šχ%x. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah s. Dia menurunkan para malaikat pada hari peperangan Badar dan menghantar angin kencang pada hari peperangan Ahzab. Baginda berdoa agar beliau. Kita dapat lihat dalam pertempuran Badar. Sikap waspada tentera bawahan terhadap keselamatan nyawa pemimpin mereka merupakan tindakan yang diputuskan oleh keinginan untuk mencapai kejayaan dalam pertempuran dan dakwah. (Ar-Rom: 47) 3 (#þθãΖtΒ#u tÏ%©!$# Çtã ßìÏù≡y‰ãƒ ©!$# āχÎ) Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. bagaimana Rasul s.mykonsis.w. Baginda telah meminta pandangan sahabat-sahabatnya sebelum memasuki kancah pertempuran. menerima dengan rela hati khemah ditegakkan khas untuk Baginda. Baginda berharap agar Allah akan memberi petunjuk kepada mereka. Baginda juga berharap zuriat selepas mereka akan menyembah Allah dan berdakwah kepada-Nya.w. Seseorang pemimpin perlu menerima keputusan itu kerana hidupnya bererti hidupnya dakwah.uρ Dan sememangnya menjadi tanggungjawab Kami menolong orang-orang yang beriman.a. Ummu 'Umarah kerana melindunginya. Baginda memuji keberanian dan mendoakan Nasibah.yang jujur ialah diaberharap agar musuh-musuhnya mendapat hidayah.

Allah telah memberi amaran azab kepada orang-orang mukmin sekiranya mereka melanggar perintah Rasul mereka. Melanggar arahan pemimpin yang tegas dan jauh pandangannya akan membawa kepada kerugian dalam pertempuran.w.w. Jika bukan kerana sokongan Allah dan keteguhan Rasul s. Demikianlah kesan melanggar perintah pemimpin.a. Bagaimana Rasul boleh membunuhnya sedangkan inilah kedudukan beliau bersama Baginda? Jika al-‘Abbas seorang Islam dan Rasul s.a. Ini berlaku dalam pertempuran Uhud. Baginda melanggar syariat yang mengharamkan pembunuhan seorang muslim. nescaya tentera musyrik tidak dapat mengepung tentera Islam.w.a. iaitu apabila para pemanah meninggalkan pos-pos mereka lantaran tamak untuk merebut harta rampasan perang.org 73 . turut menjadi tawanan perang Badar. 8.a.mykonsis.a.a. syariat Islam tidak membezakan antara kaum kerabat mahupun orang asing. Al-‘Abbas mempunyai beberapa jasa membantu Rasul s. (An-Nur: 63) 9. Sekiranya tawanan-tawanan perang Badar dibunuh.w. Ia juga akan mendorong manusia menuduhnya www. Mereka juga akan menggunakan peluang ini untuk melemahkan kepercayaan terhadap keadilan dan kebersihan Baginda daripada pengaruh hawa nafsu dalam segala tindak tanduknya. Sikap ini akan menjejaskan dakwah dan memberi kesan negatif kepada jiwa manusia. Orang musyrik dan munafik pula akan merebut peluang ini untuk mengheboh-hebohkan diskriminasi ini. Tamak kepada harta rampasan perang dan Iain-lain habuan kebendaan akan membawa kepada kegagalan seterusnya kekalahan. rumah dan tanah. Situasi begini juga terjadi dalam pertempuran Hunain apabila orang Islam telah menang pada permulaannya. Akibatnya musuh kembali menyerang orang Islam dan mereka tewas. atau ditimpa azab seksa yang tidak ferperi sakitnya. perkara ini menunjukkan beliau merupakan seorang orang Islam yang menyembunyikan keislamannya. menerima bayaran tebusan ialah.Tentera musyrik juga tidak akan berjaya menukar kekalahan mereka pada permulaan pertempuran kepada kemenangan. Ia boleh melenyapkan peluang dan memberi kemenangan kepada musuh.w. Kerana pemimpinpemimpin mereka serta golongan yang mengapi-apikan fitnah untuk menentang orang Islam telah dihapuskan. Rahsia lain Rasul s. nescaya kekalahan tersebut tidak akan bertukar kepada kemenangan besar sebagaimana yang berlaku.membanteras ketua-ketua penganjur fitnah dan kesesatan. Syariat bersikap tegas dan memusuhi sesiapa saja yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Beliau telah hadir bersama Baginda dalam peristiwa Baiah Aqabah Kedua yang berlangsung secara rahsia. lalu berhenti daripada mengejar musuh yang berundur. Ia menyebabkan orang ramai meragui kejujuran pendakwah terhadap apa yang diserunya. sebelum beliau mengumumkan keislamannya. bersama tentera mukmin yang jujur di sekelilingnya untuk tetap bertahan. nescaya penentangan Quraisy akan lemah. al-‘Abbas.w. Dia juga melaporkan kepada Rasul setiap pergerakan Quraisy. Bagi saya. Dia berfirman: ∩∉⊂∪ íΟŠÏ9& >#x‹tã Νκz:ÅÁƒ ÷ρ& îπuΖ÷FÏù öΝåκz:ŠÅÁè? βr& ÿÍνÍ÷ö∆r& ôã tβθà Ï9$sƒä† tÏ%©!$# Í‘x‹ósuŠù=sù r ë ö å ã r t Beringat serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala bencana. Perkara ini tidak membawa apa-apa kemaslahatan kepada dakwah. Jika para pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah s. Sekiranya beliau seorang musyrik. menjatuhkan hukuman bunuh ke atasnya. Demikian juga sikap tamak para pendakwah terhadap habuan dunia dan tindakan mereka menghimpun harta. di belakang tentera Baginda tetap tidak berganjak dari tempat mereka sebagaimana yang diarahkan. Ini terjadi dalam Ghazwah Uhud. bapa saudara Rasul s. Sebahagian mereka merasa tamak kepada harta rampasan perang.

Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: "Kami beriman". Dalam peperangan Uhud keteguhan Nasibah. bapa saudara Rasul s.w. 11. Sama ada berbentuk kesakitan tubuh badan. berpegang dengan Islam dan ajarannya.w. Anggapan ini juga memburukkan imej sesiapa sahaja yang menyeru kepada pengislahan sekalipun dia jujur dan ikhlas. demikianlah juga kita dapat melihat perlakuan Yahudi terhadap mayat orang Islam www. Ummu ‘Ammarah bersama suami dan anak-anaknya untuk terus tetap berdiri mengelilingi Rasulullah s. dalam peperangan Uhud merupakan peransang kepada para pendakwah agar bersabar menghadapi segala cabaran yang menimpa mereka dijalan Allah. Perbuatan orang musyrik mengkelar mayat tenteraIslam dalam peperangan Uhud. Kecederaan Rasulullah s. Ia juga menjadi bukti terhadap keperluan kita pada hari ini kepada wanita Islam yang memikul bebanan dakwah kepada Allah. (Al-Ankabut: 1-3) 12. maka (dengan ujian yang demikian). Namun ia menjadi bukti kebencian yang bersarang di jiwa mereka.w. tampil maju untuk agama dan segera berpegang dengan ikatannya yang kukuh. merupakan bukti jelas bahawa musuh Islam tidak berperikemanusiaan dan tidak berhati peruti.uŽøIムβr& â¨$¨Ζ9$# |=Å¡ymr& ∩⊇∪ $Ο!9# t ∩⊂∪ tÎ/É‹≈s3ø9$# £yϑn=÷èu‹s9uρ (#θè%y‰|¹ šÏ%©!$# ª!$# £yϑn=÷èu‹n=sù ( öΝÎγÎ=ö6s% ÏΒ Alif. Situasi ini akan berterusan sehinggalah separuh umat ini (golongan wanita) mendengar dakwah kebaikan. Allah Taala telah berfirman dalam kitab-Nya yang mulia: tÏ%©!$# $¨ΖFsù ô‰s)s9uρ ∩⊄∪ tβθãΖtFø ムŸω öΝèδuρ $¨ΨtΒ#u (#þθä9θà)tƒ βr& (#þθä.a.a.melakukan dakwah bukan kerana keredhaan Allah 'Azza wa Jalla. ketika pertahanan tentera Islam bolos..a. sekatan kebebasan dengan dipenjara mahupun ditangkap ataupun dihukum mati mahupun dibunuh. khususnya Hamzah. Perasaan benci ini terserlah melalui perbuatan-perbuatan ganas sebegini. Seterusnya. Sebagaimana tindakan orang musyrik terhadap mayat tentera Islam pada peperangan Uhud. menjadi salah satu bukti penglibatan besar wanita Islam dalam perjuangan dakwah Islam. selagi itulah dakwah akan terus melangkah pendek dan gerakan islah akan terus tempang. isteri dan ibu. Wanita Islam berperanan untuk berdakwah kepada Allah di tengah kelompok pemudi. 10. Tindakan kejam ini menyakiti perasaan manusia yang hidup dan berperikemanusiaan. Anggapan sedemikian merupakan halangan orang ramai untuk menerima agama Allah. sanubari dan hati-hati mereka tersedar untuk mencintai kebajikan. dan nyata pula apa yang diketahui-Nya tentang orang-orang yang berdusta. Mengkelar si mati bukanlah menyakitinya sebagaimana kambing yang disembelih tidak merasa sakit kulitnya disiat. Miim. juga bekerja untuk kebaikan dan kemurnian masyarakat.org 74 . Laam. Selagi mana medan dakwah tidak disertai oleh pendakwah di kalangan pemudi Islam atau bilangan mereka tidak men-cukupi.mykonsis. sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan)? Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Mereka juga berperanan mengasuh anak-anak untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Bahkan demi mengumpul puing-puing habuan dunia dengan memper-gunakan nama agama dan pengislahan. nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benar-nya beriman.

13. tindakan Rasul s.w. Tindakan kejam kedua-dua golongan ini terbit daripada sumber yang satu. Padahal Rasulullah s.org 75 . Antara slogan pemerintahan dalam Islam yang paling tertonjol ialah konsep syura.a. Baginda tidak berkata: "Aku Rasulullah. Padaku. ( Í÷ö∆F{$# ’Îû öΝèδö‘Íρ$x©uρ Dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan hal-Hal keduniaan) itu. iaitu jiwa mereka yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. menerima pandangan alHubab dalam peperangan Badar dan Khaibar menjadi contoh teladan kepada setiap pemerintah yang ikhlas. menerima cadangan al-Hubab bin al-Munzir agar berpindah dari tempat pertempuran yang dipilih Baginda pada peperangan Badar. (Ali Imran: 159) ∩⊆⊂∪ tβθçΗ>÷ès? Ÿω óΟçGΨä. cukup apa yang aku suruh atau apa yang aku larang. Dia menghumbankan umat ke jurang yang dalam dan sukar untuk didaki kembali melainkan selepas puluhan atau ratusan tahun. öΝηuΖ÷t/ 3“u‘θä© öΝèδãøΒr&uρ æ Dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat (bersyura) sesama mereka. begitu juga ketika peperangan Khaibar. bijak pandai dan tokoh pemikir. menunjukkan kepada kita bahawa kesombongan diktator telah membinasakan mereka dan umat. Manakala sifat paling terserlah bagi pemerintah Islam yang terbilang dalam sejarah. menerima nasihat para penasihat dan mengambil kepintaran mereka yang berpengalaman?! Peristiwa-peristiwa sejarah yang dekat mahupun yang lampau. Aku tak perlu kepada yang lain." Bahkan.mykonsis. dia meminta pandangan orang lain dan tidak bersikap kuku besi. (As-Syura: 38). Ini mendorong mereka memperlekehkan kemahuan rakyat. Mereka juga mengenepikan cadangan para intelek.a.w.a. (yang Allah tahu mempunyai sifat-sifat paling kamil yang melayakkan Baginda membawa risalah paling akhir dan paling sempurna) menerima pandangan para sahabatnya yang pakar dalam hal ehwal ketenteraan dan bentuk bumi yang diperlukan dalam pertempuran. ilmu atau pengalaman berbanding orang ramai? Bahkan kelebihan mereka terletak kepada cengkaman mereka ke atas jentera pemerintahan setelah dia berpeluang menguasainya. Baginda menerima cadangan dan buah fikiran mereka dalam urusan yang wahyu tidak diturunkan kepada Baginda. Tindakan Rasul s. setiap panglima yang bijak dan setiap pendakwah yang jujur. Bagaimana pula dengan kebanyakan penguasa yang kita lihat mereka tidak mempunyai apa-apa kelebihan akal. Apatah lagi dengan golongan yang mempunyai pengetahuan. βÎ) ̍ø. Itulah tanda kebencian mereka terhadap orang-orang beriman kepada Allah.w. ilmu dan pengalaman yang lebih rendah daripada kebanyakan rakyat di bawah pemerintahan mereka? Tidakkah menjadi kewajipan mereka meminta pandangan para bijak pandai. Oleh itu.Ïe%!$# Ÿ≅÷δr& (#þθè=t↔ó¡sù s www. Dia bertukar-tukar pandangan dengan pakar-pakar yang berkecimpung secara khusus dalam setiap isu yang dikendalikannya. Rasulrasul-Nya dan hari Akhirat dengan iman yang benar lagi jujur.yang terbunuh dalam pertempuran Palestin. meruntuhkan rasa bongkak golongan diktator yang menguasai rakyat tanpa kemahuan dan kerelaan mereka.Golongan ini mendakwa diri mereka bijaksana dan berpandangan jauh.

mereka mentaatinya. pembawa petunjuk dan pemberi pedoman. Rasul s. Di antara pemintaan Rasul s. atau untuk mengepalai gerakan-gerakan pengislahan dan dakwah kebaikan. Ia lebih ampuh berbanding 1. Ternyata keputusan yang diambil oleh Abu Bakar untuk memerangi golongan murtad tersebut. Menjadi kebiasaan tentera bawahan dan para penyokong untuk mengambil bekalan kekuatan daripada keutuhan panglima dan pemimpin mereka. Mereka bertungkus lumus berperang. Ia tidak menafikan prinsip-prinsip akhlak Islam. itulah yang memperkukuhkan Islam di semenanjung tanah Arab.w.a. Ia juga membolehkan orang-orang mukmin menjelajah serata ceruk bumi selaku pembuka negara. Hinggakan sebahagian mereka telah terkeluar daripada adab sopan santun yang sepatutnya dijaga ketika berurusan dengan Rasul atau pemimpinnya. Sikap beliau tersebut benar-benar merosakkan perjuangan.a. Oleh itu. Maslahat mengalahkan kejahatan. Permintaan ini merupakan kebijaksanaan politik dan strategi ketenteraan Rasul s. semasa perdamaian al-Hudaibiyah. Semua sahabat berpandangan agar tidak keluar memerangi golongan murtad itu.a. menjadi dalil bahawa jawatan kepimpinan hanya disandang oleh seorang yang berani dan tetap teguh pendiriannya.000 pidato bersemangat yang disampaikan di khalayak ramai. Fenomena yang sama terjadi kepada Abu Bakar semasa kes-kes murtad mula timbul (di kalangan kabilah-kabilah Arab). Kejayaan ini tercapai sedangkan para sahabat merasa sukar untuk menerima sesetengah syarat perdamaian tersebut. Sebaliknya Abu Bakar berpandangan mereka perlu memerangi golongan tersebut. menerajui tentera. menjadi kewajipan untuk www. kekufuran dan fitnah juga merupakan maslahat kemanusiaan dan maslahat akhlak. Mereka yang pengecut dan lemah tidak layak memimpin rakyat. Setiap cara yang membawa kemenangan (dalam perang) dan mengurangkan pertumpahan darah adalah diterima dari perspektif Islam. beliau memutuskan sesuatu perkara. (An-Nahl: 43 & Al~Anbiya: 7) 14. Bilangan orang yang baru beriman dalam tempoh dua tahun selepas perdamaian itu meningkat berkali-kali ganda berbanding bilangan mereka yang memeluk Islam sebelumnya. Maslahat mengurangkan bilangan mangsa perang merupakan maslahat kemanusiaan.w. Perdamaian itu merupakan kemenangan politik kepada Baginda. sekiranya tipu daya tersebut boleh membawa kemenangan.org 76 . kepada Nu’aim bin Mas’ud dalam Ghazwah Ahzab ialah agar dia memecahkan kerjasama antara tentera bersekutu sedaya upayanya. 16. mereka mestilah mentaatinya.Oleh itu bertanyalah kamu (wahai golongan musyrik) kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika: kamu tidak mengetahai. menggunakan tipu daya dalam pertempuran selaras dengan akhlak kemanusiaan yang melihat peperangan sebagai satu kejahatan yang besar.a. Sekiranya keadaan darurat menuntut berlakunya peperangan. w.w. Sedangkan beliau yang mengangkat panji-panjinya. Keberanian pemimpin dan pendakwah yang dilihat menerusi tindak tanduk dan gerak kerja beliau akan menaikkan semangat dan motivasi tentera juga penyokongnya. Setelah mereka bertukar-tukar pendapat dan mengemukakan pandangan kepadanya. telah memilih syarat-syarat perdamaian. kecuali belot dan khianat. pemimpin yang memikul tanggungjawab paling besar seperti ini patut diberi kepercayaan. beliau akan merosakkan perjuangan. Sekiranya semasa berlaku pertembungan pemimpin bersikap pengecut dan lemah di saat-saat genting. Posisi Baginda berada di barisan hadapan dalam setiap pertempuran dan penglibatan Baginda dalam kancah peperangan bersama tentera Islam (kecuali dalam peperangan yang dicadangkan oleh para sahabat Baginda untuk tidak berbuat demikian). Ini sebagaimana yang berlaku kepada Rasulullah s. Permintaan ini menjadi dalil bahawa melakukan tipu daya dalam memerangi musuh adalah diakui syara'. Tenyata syarat-syarat ini membawa kemaslahatan kepada dakwah. Apabila beliau memutuskan demikian. 15. Tentera bawahan dan penyokong dakwah tidak boleh melanggar arahan pemimpin yang tegas lagi berpandangan jauh dalam sesuatu perkara yang diputuskan oleh beliau.mykonsis. Sekiranya selepas perbincangan tersebut.

Oleh itu.a.w. dalam Ghazwah Ahzab.a.a.w. menjadi kebiasaan raja-raja dan pemimpin-pemimpin menyambut kedatangan mana-mana rombongan dengan pakaian yang cantik dan mahal. Oleh itu.menamatkannya dengan apa cara sekalipun. Rasulullah s. untuk menerima perkara-perkara baik yang terdapat di kalangan bangsa-bangsa lain. gabenor dan pemimpin negara. Menjadi kemaslahatan kepada para pengikut Baginda pada setiap zaman dan semua keadaan untuk mengambil apa-apa yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Inilah tingkah laku Rasul yang diutuskan dengan agama paling akhir dan kekal sehingga ke akhir zaman. Baginda terus memerintahkan agar diukirkan untuk Baginda satu cincin yang bertulis: Muhammad Rasulullah. Baginda jugalah yang bersabda: www. Allah mensyariatkan peperangan hanya untuk memelihara agama. telah bersikap demikian lebih daripada sekali. menjadi dalil bahawa Islam tidak menyekat untuk menggunakan pengalaman bangsa-bangsa lain yang memberi faedah kepada umat dan manfaat kepada masyarakat. 17. Baginda mengecop surat-suratnya dengan cincin tersebut. Tindakan Rasulullah s. Baginda diberitahu: Wahai Rasulullah. Dalam perlembagaannya yang kekal (al-Quran) dinyatakan: 4 ÿ…çµuΖ|¡ômr& tβθãèÎ6−Fu‹sù tΑöθs)ø9$# tβθãèÏϑtFó¡o„ tÏ%©!$# ∩⊇∠∪ ÏŠ$t7Ïã t÷ŽÅe³t6sù Oleh itu gembirakanlah hamba-hamba-Ku. Sejak itu." Ini merupakan prinsip yang diterima pakai dalam semua syariat dan undang-undang. Baginda kemudiannya menyambut rombongan yang datang dengan memakai pakaian tersebut. perlu mengambil apa-apa yang berfaedah dan tidak bercanggah dengan hukum hakam serta kaedah umum syariat mereka daripada bangsa-bangsa lain. Baginda bersabda kepada Nu'aim bin Mas'ud: َ ْ ُ ‫ا َ ْب‬ ُ "Perang adalah tipu daya. umat atau bumi. Keengganan untuk berbuat demikian adalah kebekuan yang tidak diterima oleh tabiat Islam. penggalian parit memberi faedah besar kepada usaha mempertahankan Madinah daripada bahaya tentera bersekutu Quraisy.a.w.w. Oleh itu.w.a.mykonsis. Kita telah lihat contohcontoh berkenaan perkara baik yang diambil Baginda daripada bangsa-bangsa lain. Ketika Baginda ingin mengutuskan suratnya kepada para raja. Ini kerana perkara darurat dilakukan sekadarnya sahaja.org 77 . Baginda diberitahu: Menjadi kebiasaan raja-raja tidak menerima apa-apa surat kecuali surat yang dicop dengan nama pengutusnya.w. Tidak ragu-ragu lagi. Dengan itu. memerintahkan agar dibelikan untuk Baginda sehelai pakaian baru yang bermutu. Rasulullah s. menerima cadangan ini juga menjadi bukti sikap fleksibel dan kesediaan Baginda s. Rasul s. menemui Baginda apabila rombongan daripada seluruh pelusuk tanah Arab datang menyatakan keislaman mereka. Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya (pada segi hukum agama).(Az-Zumar: 1718) Sikap beku ini juga tidak dapat diterima oleh tabiat Rasulnya. diriwayatkan daripada Rasul s. Dikatakan harga pakaian itu sampai kepada 400 dirham.a. Mereka. menerima cadangan Salman untuk menggali parit sedangkan teknik ini tidak pernah diketahui oleh bangsa Arab sebelum itu. Ada pula yang mengatakan ia berharga 400 ekor unta. Selepas pembukaan Makkah. melakukan tipu daya yang membawa kepada kekalahan musuh merupakan satu usaha mempercepat-kan kemenangan hak.

Dunia mengetahui kedahsyatan perangai primitif dan ganas Yahudi di Dir Yasin. ia mencatatkan halaman-halaman hitam untuk umat-umat lain. Mereka juga menentang setiap pengislahan yang dicedok daripada orang lain sedangkan mereka amat memerlukannya. al-Maarrah dan Iain-lain lagi? Atau melupai sikap belas rahmat panglima-panglima dan tentera-tentera Islam ketika mereka mengambil kembali kota-kota tersebut daripada genggaman penjajah dan perampasnya? Kita pada hari ini. Yafa. Kita melaksanakan prinsip-prinsip ini dengan jiwa yang ceria lagi tenang. salah satu cara bermuka-muka ialah dengan mengingkari perbuatan kita yang menyifatkan Allah 6 Lihat Kitab “Kasyful al-Khafa” karangan al-‘Ajluni berkenaan riwayat-riwayat hadis ini. www. bukan sekadar ucapan manis di bibir. para sahabat dan orang Islam pada pelbagai zaman mematuhi pesanan-pesanan ini.w. Yahudi mendabik dada kononnya mereka mendokong kemanusiaan. Kekuatan kita hanyalah melalui sikap belas rahmat. Orang Islam lupa terhadap prinsip Islam yang agung ini. Ini kerana kita merupakan bangsa yang jiwanya (benar-benar) menjunjung seindah-indah prinsip akhlak. Sebaliknya. Orang Islam semasa berperang lebih lembut akhlaknya dan lebih bersikap belas kasih berbanding umat-umat lain semasa mereka tidak berperang.mykonsis. apabila beliau mengambil kembali Baitul Maqdis?! Siapakah di kalangan kita yang melupai keganasan panglima-panglima dan tentera-tentera Salib ketika mereka menguasai ibu-ibu kota Islam seperti Tarabulus. Sementara jiwa Yahudi pula kosong daripada prinsip-prinsip ini. Berdasarkan pesanan Rasulullah s. kamu dapat perhatikan nilai belas kemanusiaan yang terdapat dalam peperangan Islam. Sofad dan lain-lain lagi bandar mahupun kampung. (Al-Hajj: 41) 18. Sejarah telah mencatatkan lembaran-lembaran putih untuk orang Islam berkenaan perkara ini. Haifa. Namun begitu. ‘Akka. khususnya selepas zaman kebangkitan Eropah. sedangkan mereka merosakkan negara-negara serta menumpahkan darah orang tua. Dia menuntutnya di mana sahaja dia temui”6 Pada zaman mutakhir ini. Sedangkan kita bekerja untuk kemanusiaan. kita hidup pada zaman tertegaknya negara Israel di atas bumi Palestin yang dirampas. berperikemanusiaan dan cintakan kebaikan untuk bangsa-bangsa. Padahal mereka melakukan sebaliknya.‫و ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ “Hikmah itu barang yang hilang daripada orang mukmin. Kita juga merupakan bangsa yang beriman dengan Allah yang Maha Gagah lagi Maha Pengasihani. Selepas kematian Baginda.a. Qubayyah. hidup dalam era sikap bermuka-muka Eropah. Peperangan mereka merupakan peperangan yang paling bersifat belas kasihan yang pernah diketahui sejarah. orang Islam ditimpa keruntuhan. Mereka mendakwa bertamadun. (Amat dukacita). kepada angkatan tentera Islam dalam Ghazwah Muktah. ∩⊆⊇∪ Í‘θãΒW{$# èπt6É)≈tã ¬!uρ Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Siapakah di kalangan kita yang tidak tahu tentang keganasan yang digunakan oleh tentera Salib untuk membuka Baitul Maqdis? Atau tidak tahu tentang sikap perikemanusiaan yang dilakukan oleh Solahuddin terhadap tentera Eropah.org 78 . Sedangkan mereka (Yahudi) berpandangan. Mereka mundur ketika mana orang lain semakin maju. Mereka hanya sekadar mencanangkannya untuk bermuka-muka dan melekakan orang lain. baik semasa aman mahupun perang. Bahkan sejarah masih terus mencatat fenomena tersebut hingga ke hari ini. Islam tidak membunuh sesiapa yang tidak berperang mahupun merosakkan apa yang ditemui dalam perjalanannya kecuali kerana dharurat yang amat sangat. wanita dan kanakkanak yang tidak bersenjata.

komplot jahat. mula menetap di Madinah. kerosakan dan pengkhianatan? Seterusnya lihatlah perjalanan kehidupan mereka pada zaman moden kini. mereka berhimpun pula dari segenap rantau. Baginda telah menjamin keamanan sempadan negara barunya. tentang peperangan Baginda ialah pendirian Baginda terhadap Yahudi. Penyebaran dakwahnya ke seluruh semenanjung tanah Arab dan ke serata pelusuk dunia juga dapat dijayakan. Kemudian. mempersiapkan senjata dan merancang konspirasi. menguasai dan menjajah. dengan berpegang kepada prinsip-prinsip (akhlak) yang dianjurkan oleh Rasul dan syariat kita. Sekiranya tentera tidak mempunyai semangat. Ia tidak boleh bergantung harap kepada ramainya pihak yang bertepuk tangan untuknya. bukankah ia juga sedemikian? Ada di kalangan kita yang tertipu dengan kata-kata manis Yahudi termasuk ketika berlaku perang Palestin dan tertegaknya negara Israel.mykonsis. Selanjutnya mereka membatalkan perjanjian ketika saat-saat paling kritikal semasa Ghazwah Ahzab. Tak lama kemudian. Tiada gunanya kita mendendangkan prinsip-prinsip kita kepada kaum yang tidak memahami prinsip belas kasihan.w. Usaha ini telah menjadi sebab kepada Ghazwah Khaibar. Selepas ini. Hanya Yahudi. Bahkan perlu bergantung kepada bilangan orang-orang yang beriman dengannya dan sanggup berkorban di jalannya. mereka melakukan komplot untuk membunuh Baginda. iman dan kejujuran yang seia sekata.org 79 . Kita juga merupakan manusia yang paling berjasa kepada kemanusiaan. Demikian juga perihal dakwah. Mereka adalah manusia yang paling memusuhi kemanusiaan. Mereka mendakwa bahawa mereka menyifatkan-Nya dengan sifat kasih sayang dan belas simpati. pihak yang diseret oleh negara-negara besar selaku rakan-rakan Yahudi untuk menganjurkan kerjasama dengan Yahudi. Dialah sebaik-baik hakim. mereka berputih mata menyerah kalah dan timbul idea-idea yang buruk ketika menangani isu Palestin.. Komplot ini menjadi sebab kepada Ghazwah Bani Nadhir.w.a. Tindakan mereka ini pula menjadi sebab kepada Ghazwah Bani Quraizoh. Sehinggalah Allah mejatuhkan hukumannya antara kita dan mereka. Ada di kalangan kita. Hasilnya. Bahkan ada segolongan yang berjiwa kalah sebelum berjuang. pengkhianatan dan pelanggaran janji mereka? Adakah Baginda dan sahabat-sahabatnya sentiasa perlu hidup dalam suasana bimbang dan waspada menunggu fitnah dan konspirasi (mereka)? Dengan ketegasan Nabi terhadap Yahudi. Ini sebagaimana yang berlaku dalam Ghazwah Hunain. merampas. 19. Tidakkah semua sejarah mereka merupakan konspirasi.a. Adakah Nabi perlu membiarkan tindakan mereka? Adakah Baginda perlu menanggung risiko komplot jahat. tidak boleh dipercayai janjinya dan tidak setia kepada perjanjian. Padahal hubungan mereka dengan bangsa-bangsa lain tidak menunjukkan tanda-tanda kasih sayang dan belas simpati (yang digembar-gemburkan) tersebut. orang yang taksub dan imperialis yang mencela tindakan tegas Baginda terhadap mereka. Baginda cukup prihatin terhadap mereka. Kita merupakan bangsa yang tidak berperang kecuali untuk kebaikan kemanusiaan.dengan sifat kuat dan keras. Baginda mengadakan hubungan damai dengan mereka. memberi jaminan terhadap agama dan harta mereka serta mengadakan perjanjian bertulis dengan mereka. Begitu juga pendirian mereka terhadap Baginda dan dakwahnya. Sejak Rasul s. 20. Kita berperang dengan mereka pada hari ini untuk mempertahankan tanah. Saksikanlah sejarah kehidupan Yahudi selepas zaman Rasulullah s. ia tidak dapat menjamin kemenangan ke atas musuhnya. Bahkan kita wajib meneruskan perjuangan kita menentang mereka. Begitu juga peperangan mereka dengan orang Islam dan penganut agama mereka sendiri yang bermusuh dengan mereka. mengejar upah dan cuai. Mereka berkumpul untuk menghapuskan Madinah dan orang-orang mukmin di kota itu secara khianat dan keji.a. akhlak mulia dan perikemanusiaan. Mereka merupakan kaum yang tiada guna berbuat baik . hak dan kemuliaan.w. Mereka mengajak untuk bekerjasama dengan Yahudi. sepatutnya tiada siapa lagi yang terpedaya dengan www. Namun mereka kaum yang khianat. Sementara mereka hanya berperang untuk menyerang. Pengajaran lain yang dapat kita ambil daripada Sirah Rasul s.

Ia juga menjadi amaran tamatnya perhambaan mereka terhadap Arab yang tinggal bersempadan negara mereka dan berhampiran Hijaz. Ghazwah Mu'tah merupakan pertembungan pertama orang Islam dengan Rom. Mudah-mudahan mereka dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh generasi kita yang mengalah ini. Dengan itu.w. memutuskan untuk menghantar angkatan tentera ke Mu'tah sebagai amaran kepada penduduk Mu'tah dan ketua-ketua mereka daripada bangsa Rom tentang kekuatan negara baru Islam.w. kesulitan dan kepenatan demi jalan Allah dan mengejar keredhaan-Nya. Rasul s. Kita tidak mempunyai jalan lain untuk membebaskan diri daripada kejahatan Yahudi melainkan dengan bersikap tegas sebagaimana ketegasan Rasul s.mereka (Yahudi). Iaitu setelah orang Islam. Ia menjadi amaran berakhirnya penjajahan mereka ke atas negara tersebut. yang terletak berhampiran Amman pada hari ini.a. Alasan yang ada hanyalah mengutamakan kerehatan daripada berpenat lelah dan memilih naungan yang teduh daripada kepanasan juga keterikan matahari. Ahli-ahli sejarah menganggarkan bilangan bala tentera ini seramai 200.000 orang dan dipimpin oleh saudara lelaki Herkules. mereka mendapati bala tentera yang terdiri daripada bangsa Rom dan Arab beragama Nasrani yang tunduk di bawah pemerintahan mereka. Rasulullah s.org 80 . juga kesediaan negara itu untuk mempertahankan dirinya. Oleh itu. Oleh kerana itu. Apabila orang Islam sampai ke Mu'tah.w. Demikianlah latar belakang bermulanya pertempuran antara orang Islam. isteriisteri dan bapa-bapa mereka tidak lagi berbual dengan mereka. apabila tiga orang mukmin yang memiliki keimanan yang benar tidak keluar berperang dalam Ghazwah ini tanpa keuzuran. memerintahkan supaya mereka diboikot. selaku pendakwah yang tidak mempunyai apa-apa perasaan www. di samping menunjukkan tiadanya semangat kejiranan yang baik. 22. Walau bagaimanapun. Yang lain pula mengurungkan diri di rumah. Sehinggalah Allah menerima taubat mereka. dengan Rom. Dalam ghazwah pembukaan Makkah pula terkandung pengajaran dan pedoman yang tidak dapat dihuraikan dalam helaian halaman muka surat yang sedikit ini. pembunuhan utusan Baginda kepada Raja Basrah dianggap sebagai satu perbuatan menceroboh oleh semua syariat agama. Dalam peristiwa ini. Mereka berpengkalan di Maab. 23. Pemboikotan ini mendesak sebahagian mereka mengikat dirinya di tiang masjid.a.mykonsis. Ghazwah Tabuk ataupun Ghazwah al-‘Usrah merupakan tanda-tanda yang jelas bagaimana peranan iman yang benar terhadap jiwa-jiwa mukmin. 21. Iman tersebut membakar keazaman mereka untuk berperang dan mendorong tangan-tangan mereka untuk menghulurkan harta. mempelajari satu pengajaran yang cukup mendalam tentang sesiapa yang tercicir daripada menunaikan kewajipan tanpa sebarang alasan. Amaran tersebut supaya mereka tidak terfikir untuk mencerobohi negara Islam tersebut. Ia juga menunjukkan kecenderungan untuk mengekalkan kejahatan di kalangan agen-agen Rom dan wakil-wakil boneka ciptaan mereka. Ketegasan ini dilakukan supaya kita dapat menjamin keselamatan negara kita. ada kemungkinan pertembungan ini tidak akan berlaku. kita dapati tabiat Rasul s. Bala tentera ini memperkuatkan lagi ramalan Rasulullah berkenaan tekad Rom untuk memerangi dan menghapuskan negara baru Islam.w. Ini merupakan amanah yang kita sampaikan kepada generasi baru dengan penuh kejujuran dan keimanan. dalam ber-interaksi dengan mereka.a. Jika bukan kerana Arab Ghassan telah membunuh utusan Rasulullah yang diutus kepada Raja Basrah. Agar kita boleh memperuntukkan waktu bagi peranan baru kita pada masa mendatang dalam membawa risalah Islam dan kesejahteraan kepada bangsabangsa di seluruh dunia.a. Iman juga menimbulkan kemanisan jiwa untuk menempuh cuaca panas. Ini kerana mereka bimbang tertegaknya sebuah negara Arab yang berdaulat di semenanjung tanah Arab. apatah lagi kebanyakan orang Islam.

sesungguknya Allah Maha Kuat.w. w. Mereka menyumbangkan nyawa. Oleh itu. Setelah mereka melakukan segala cara untuk menghapuskan Baginda dan pengikutnya. Baginda memasuki Makkah dalam keadaan khusyuk merendah diri dan bersyukur kepada Allah. ∩⊆⊃∪ ̓tã :”Èθs)s9 ©!$# āχÎ) 3 ÿ…çνçŽÝÇΨtƒ tΒ ª!$# āχuŽÝÇΖuŠs9uρ Dan sesungguknya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agama-Nya (agama Islam). dalam dakwah pasti berlaku ujian. Namun. Baginda telah menabur jasa kepada mereka setelah bertarung dengan mereka selama 21 tahun. Dalam sejarah tiada manusia yang melakukan tindakan atau perbuatan sebegini. Ia juga menunjukkan Islam merupakan seruan Allah yang pasti dibantu oleh-Nya. Siapakah yang dapat memadamkan cahaya (hidayat) Allah?! Bagaimana Dia boleh meredhai batil menang menewaskan kebenaran dalam pertarungan penamat? Atau meredhai keganasan. benar-benar seorang utusan Allah. kekerasan dan kerosakan mendapat kejayaan akhir mengalahkan kasih belas dan kebaikan?! Walaupun begitu. juga mengeluarkan mereka daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya kebenaran. Ini antara bukti paling besar yang menunjukkan Muhammad s.a.w. Oleh kerana itu.w.a. Sebahagian mereka pula terkorban syahid. Ini kerana. (Al-Hajj: 40) www. lagi Maha Kuasa. Bahkan Allah mengkehendaki Baginda untuk berperanan sebagai penunjuk hidayah dan pembuka hati juga akal. kecederaan dan korban.benci dendam terhadap para penentangnya. Allah telah mengetahui bahawa Arab akan menjadi pembawa risalah-Nya kepada alam semesta. Allah membantu dakwah Islam. Allah merupakan Tuhan yang Maha Benar.mykonsis. Baginda tidak angkuh sebagaimana keangkuhan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agung yang menakluki negara-negara. orang-orang beriman dan pembawa panji-panji-Nya. 24. Tindakan yang dilakukan oleh Rasul s. terhadap penduduk Makkah mempunyai hikmat yang lain. Dia tidak akan membiarkan dakwah-Nya yang benar lagi menjadi rahmat dan cahaya penyuluh kehidupan begitu sahaja. para pendakwah. dan orang Islam juga mendapat kecederaan dalam pertempuran Uhud dan Hunain. Rahmat-Nya meliputi setiap perkara. Pengajaran terakhir daripada pembukaan Makkah dan pertempuran-pertempuran Baginda s. selanjutnya berangkat membawa risalah petunjuk dan nur hidayah kepada bangsa seluruh dunia. Rasulullah s. Namun ia dilakukan oleh seorang Rasul yang mulia. Kemenangan ini berlaku dalam tempoh begitu singkat yang tidak dapat digambarkan oleh akal. lagi Maha Pemurah dan Maha Pengasihani.a. ialah tentang kemenangan Allah. Allah juga penyinar kepada langit dan bumi (dengan menurunkan hidayat-Nya). Baginda tidak menginginkan jawatan raja atau kekuasaan daripada dakwahnya. kerehatan dan jiwa mereka untuk menyelamatkan bangsa-bangsa ini daripada buta petunjuk. 25. Baginda hanya memohon keampunan Allah bagi pihak mereka dan membebaskan mereka.org 81 . apabila Baginda berjaya menewaskan mereka dan menakluki ibu kota keberhalaan mereka. Dia mengekalkan nyawa penduduk Makkah yang merupakan pemimpin-pemimpin Arab agar mereka menganut agama Allah.a.

Bahkan mereka hanya bergantung kepada kekuatan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Gagah. (A) GHAZWAH HUNAIN Kaum Hawazin telah berhimpun untuk memerangi Rasul s. terpedaya dengan fikiran sendiri yang disangka betul dan rasa angkuh tidak mahu dikeji kaumnya (sedangkan dia seorang pemuda yang kuat lagi ditaati).mykonsis.org 82 . dan janji-Nya untuk memberi kemenangan dan syurga. bilangan mahupun persiapan untuk mengharapkan kemenangan. Sikapnya ini timbul kerana kerakusan untuk memimpin. Malik menyangka dirinya dan para pengikut. Dia melanggar nasihat Duraid yang berkata kepadanya: “Tidak ada apa yang boleh mempertahankan orang yang tewas.Bahagian 6 PERISTIWA PENTING SELEPAS PEMBUKAAN MAKKAH SEHINGGA KEWAFATAN RASUL S. (pent. sikap bongkak beliau menyebabkan wanita-wanita dan harta benda kaumnya turut dibawa bersama keluar berperang. Selanjutnya. Tambahan pula penentangan Quraisy yang memakan masa selama 21 tahun sejak permulaan risalah runtuh akibat pembukaan itu.”7 Dia alpa terhadap kekuatan orang Islam yang akan diperanginya.A. juga harta yang dimilikinya. 7 www. Sama ada dari segi spiritual. Oleh itu. Sebaliknya ia dapat ditolak dengan kecintaan meluap-luap untuk mendapat pahala Allah dan takutkan hukuman-Nya.a. objektif dan susunan organisasi. Namun sikap bongkak dan keangkuhan sebagai pemimpin membawa kebinasaan dan mengakibatkan kerugian kepada bangsa. Tujuan beliau berbuat demikian untuk menyekat kaumnya daripada menyerah kalah.). Sedangkan kekuatan baru Islam mengatasi kemampuan beliau dan kaumnya.kecuali Maksudnya: wanita dan harta benda tidak dapat membantu mereka jika mereka tewas dalam perang. Rasa bongkak Malik menyebabkan dia enggan menyerah kalah kepada kekuatan Islam yang telah berjaya menundukkan keangkuhan Quraisy. Mereka tidak bergantung kepada harta. Quraisy ditundukkan setelah perjuangan yang panjang dan pertarungan yang sengit.w. Akhirnya tercetuslah pertempuran antara Hawazin dengan tentera Islam. Malik juga lupa kekalahan tidak dapat dihalang oleh keinginan melindung wanita dan harta. mampu mengalahkan kekuatan Islam. Pengajaran daripada sikap bongkak Malik bin 'Auf (ketua Hawazin) dan kedegilannya enggan mendengar nasihat Duraid bin as-Simmah (bekas ketua Hawazin). Allah telah mengancam orang-orang yang melarikan diri kerana menyerah kalah di medan jihad dengan azab yang pedih dan pembalasan yang dahsyat: «!# ∅Β =ŸÒtóÎ/ u!$t/ ô‰s)sù 7π⁄Ïù 4†n<Î) #¸”ÉiystGãΒ ÷ρr& @Α$tGÉ)Ïj9 $]ùÌhystGãΒ āωÎ) ÿ…çνtç/ߊ 7‹Í×tΒöθtƒ öΝÎγÏj9uθムtΒuρ $ š Ïi 5 t ∩⊇∉∪ 玍ÅÁpRùQ$# š[ø♥Î/uρ ( ãΝ¨Ψγy_ çµ1uρù'tΒuρ y Dan sesiapa berpaling undur dari menentang mereka pada ketika itu . Dia bimbang kaumnya akan berkata: "Dia mendengar nasihat seorang tua bangka yang tak berdaya lagi. Kami sebutkan antara pengajaran yang diperolehi daripada ghazwah ini sebagaimana berikut: 1.W. selepas Allah membuka Makkah untuk Rasul-Nya dan orang-orang Islam. Pendetailan peristiwa ini kamu boleh dapati dalam “Sirah Ibnu Hisyam”. bukan tindakan yang bijak untuk melibatkan wanita dan harta benda dalam pertempuran. kerugian besar harta dan aib yang teruk lantaran wanita-wanita mereka menjadi tawanan perang dapat dielakkan." Sekiranya dia mendengar nasihat Duraid.

Ketika itu. wahai Muhammad?" Rasul s.a.w. (AlAnfal: 16) Demikianlah kekalahan yang menimpa Malik dan kabilahnya. Selain menunjukkan kewajipan melakukan persediaan yang sempurna untuk berperang(tindakan Rasulullah s. Maka tatkala mereka membuat kami murka..dia bergerak ke arah lain (untuk menjalankan tipu muslihat) peperangan. ia pinjaman yang dijamin sehinggalah kami memulangkannya kembali kepada kamu". Apabila Malik mengancam untuk membelah perutnya jika mereka tidak menyokong pendapatnya.w. sedang neraka jahanam ialah seburuk-buruk tempat kembali. Kami menghukum mereka. apabila Baginda meminta senjata tersebut: "Adakah ini satu rampasan. bahkan seluruh kaumnya. Hawazin serta orang lain yang turut bersama mereka.w. Rasulullah s. Atau mereka menggunakannya sebagai satu medium untuk menyakiti dan memudaratkan orang Islam. öΝßγ‾ΡÎ) 4 çνθãã$sÛr'sù …çµtΒöθs% £#y‚tGó™$$sù ∩∈∉∪ š̍ÅzEζÏj9 WξsVtΒuρ $Z n=y™ öΝßγ≈oΨù=yèyfsù ∩∈∈∪ šÏèuΗødr& öΝßγ≈oΨø%øîr'sù t Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanya. Sofwan terlalu lemah dan tak bermaya sehingga dia tidak berdaya untuk mengenakan apa-apa syarat kepada Rasulullah s. atau hendak menyatukan diri dengan pasukan yang lain -maka sesungguhnya dia tetaplah mendapat kemurkaan dari Allah. Ini kerana mereka taat dengan sikap degil dan bongkak beliau.w. Dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. meminjam 100 baju perisai dan senjata yang diperlukan daripada Sofwan yang masih musyrik turut menunjukkan keharusan untuk rnembeli atau meminjam senjata daripada orang kafir). 2.mykonsis. Mereka takut dengan kemarahan pemimpin yang bongkak.w. dan tempatriya ialah neraka jahanam. Allah Taala berfirman tentang kisah Musa dengan Firaun: óΟßγ÷ΨÏΒ $oΨϑs)tGΡ$# $tΡθà y™#u !$£ϑn=sù ô ∩∈⊆∪ tÉ)Å¡≈sù $YΒöθs% (#θçΡ%x.a. (Az Zukhruf : 54-56) Maksudnya: Apabila mereka membuatkan Kami (Allah) murka (dengan perbuatan mereka berpaling daripada kebenaran dan mengikut pemimpin mereka yang thaghut lagi bongkak).a.a.. mereka segera mematuhi Malik. Jika mereka bertanya kepada diri sendiri: “Apa yang akan berlaku kalau kita menyebabkan dia marah?” Jawapannya ialah: “Mereka akan kehilangan pemimpin mereka!” Apakah akibatnya jika berlaku demikian? Apakah akibat kehilangan pemimpin yang bongkak dan individualistik. Pembelian dan pinjaman ini harus dengan syarat ia tidak menyebabkan orang kafir menjadi kuat dan mendapat kekuasaan. lalu Kami tenggelamkan mereka semua. menjawab: "Bukan. kami menghukum mereka lalu kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut).org 83 .a. meminjam senjata daripada Sofwan selepas pembukaan Makkah. Kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. peminpin yang ingin mendapatkan kemuliaan bertempur melawan musuh yang lebih lama berkecimpung dan lebih berpengalaman dalam hal ehwal pertempuran? Adakah setaraf nyawa seorang individu dengan nyawa kabilah atau umat manusia semuanya? Allah telah memperingatkan kita dalam al-Quran tentang akibat orang ramai tunduk kepada hawa nafsu pembesar dan pemimpin yang bongkak. www. Akibat sikap bongkak dan takabur beliau ini tidak hanya menimpa dirinya sahaja. Ketidakupayaan Sofwan ini terbukti melalui katakata beliau kepada Rasul s. nescaya mereka tidak ditimpa kekalahan tersebut. Jika sekiranya mereka mengikut nasihat bekas ketua mereka yang berpengalaman dan menyekat keangkuhan pemimpin muda mereka.

9 Ucapan ini tidak terbukti daripada sabda Rasulullah saw.u!$uŠÏã÷Šr& Ÿ≅yèy_ $tΒuρ 4 ö/ä3ÏG≈yγ¨Βé& u è ã ª u ø Î ∩⊆∪ Ÿ≅‹Î6¡¡9$# “ωôγtƒ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Kami tidak tahu sesiapa yang bersikap sedemikian sebelum mahupun selepas Muhammad s. keluar untuk berperang dalam pertempuran ini. Cara tentera yang menang berurusan dengan lawan yang kalah sedangkan mereka monguasai harta. Mereka memasuki Islam setelah segala harapan untuk menentang dan menewaskannya hancur. (Al-Ahzab: 4) 3.. Apabila Rasulullah s.mykonsis.org 84 . alMaghazi. Ada di kalangan mereka.u!$oΨö/r& öΝä. memendamkan kebencian kepada Islam dan kepedihan jiwa terhadap kemenangannya.w.w. pihak yang inginkan harta rampasan dan habuan kemenangan. Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda). dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar8 itu sebagai ibumu. Angkatan ini juga mengandungi golongan yang lemah dan kurang pegangan agama. ingin merampas senjata tersebut.a.w. Ibnu Ishaq meriwayatkannya dalam kitabnya. Kebanyakannya. Mereka memeluk Islam kerana terpaksa. melihat tentera yang ramai bersamanya. Mereka terdiri daripada Muhajirin. Oleh itu. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Rangkaian sanadnya putus dan ada perawinya yang tidak dikenali.. dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Baginda juga mengajar agar kita tidak tamakkan harta mereka selepas tamat pertempuran. £åκ]ÏΒ βρãγ≈sàè? ‘Ï↔‾≈©9$# Νä3_≡uρø—r& ≅yèy_ $tΒuρ 4 ϵÏùöθy_ ’Îû É÷t7ù=s% ÏiΒ 9≅ã_tÏ9 ª!$# Ÿ≅yèy_ $¨Β ÷ t Î ã y Ÿ θδuρ ¨. Dikatakan: pengucap kata-kata ini 8 www. tetapi setelah Islam datang. Baginda memang boleh melakukannya dan Sofwan tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh itu. Baginda bersabda: "Kita tidak ditewaskan pada hari ini kerana bilangan tentera yang sikit9" zhihar ialah perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku atau perkataan lain yang sama maksudnya.a. Dua ribu orang lagi merupakan rnereka yang baru memihak Islam selepas pembukaan Makkah. Keseluruhan angkatan tentera tidak mempunyai tahap yang sama dari segi kekuatan roh spiritual dan keyakinan terhadap objektif perperangan yang dilakukan.Peristiwa ini juga menjadi salah satu contoh kemuliaan akhlak orang-orang Islam dalam berurusan dengan musuh-musuh mereka yang telah kalah. seramai 12. 10. Mereka telah menjual nyawa dan jiwa mereka kepada Allah demi mengangkat kemuliaan agama-Nya. Ansor dan kabilah-kabilah yang berjiran dengan Madinah atau berada di pertengahan jalan ke Madinah.ysø9$# Αθà)tƒ !$#ρ ( öΝä3Ïδ≡uθùr'/ Νä3ä9öθs% öΝä3Ï9≡sŒ 4 öΝä. Ketika Rasulullah s.a.000 orang adalah yang datang bersama Baginda dan Madinah dan terlibat dalam pembukaan Makkah. hidayah Islam masih belum bertapak kukuh di dalam hati. dalam angkatan tentera Islam ini terdapat mereka yang benar-benar beriman. kekalahan awal yang berlaku bukanlah suatu yang pelik. maruah dan hak-hak mereka merupakan bukti kukuh kata-kata kami.w.000 orang telah turut serta bersama Baginda. Namun ini merupakan tunjuk ajar Nabi tentang erti kemenangan dan cara berurusan dengan musuh yang tewas. Sekiranya Rasulullah s.a. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila dia Berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya.

mahupun senjatayangbermutu.) www. 5Θ$oΨ¹r& #’n?tã βθà ä3÷ètƒ 7Θöθs% ’n?tã (#öθs?r'sù tóst7ø9$# Ÿ≅ƒÏℜuŽó€Î) ûÍ_t7Î/ $tΡø—uθ≈y_uρ $ ö ô t 4 ∩⊇⊂∇∪ tβθè=yγøgrB ×Πöθs% öΝä3‾ΡÎ) tΑ$s% 4 ×πyγÏ9#u óΟßγs9 $yϑx. dan (semasa kamu merasa) burnt yang luas itu menjadi sernpit kepada kamu. (At-Taubah: 25-26) 4. antaranya firman Allah Taala: ∩⊄⊆∪ tΎ9≈¢Á9$# yìtΒ ª!$#uρ 3 !$# βøŒÎ*Î/ OοuŽÏWŸ2 Zπt⁄Ïù ôMt7n=xî A's#ŠÎ=s% 7πt⁄Ïù ÏiΒ ΝŸ2 É « È "Berapa banyak (yang pernah terjadi). telah menggariskan kepada kita satu kaedah yang agung. keimanan. (Al-Baqarah: 249) Dalam ayat-ayat yang diturunkan selepas selesai pertempuran ini.a. (pent. maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikitpun. iaitu kemenangan tidak dicapai dengan bilangan yang banyak.: "Wahai Rasulullah buatkan untuk kami Zat Anwat10 sebagaimana mereka (orang musyrik) mempunyai Zat Anwat". Ketika orang Islam dalam perjalanan ke medan pertempuran sebahagian mereka berkata kepada Rasulullah s. dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang kafir. 10 Nama gelaran pokok yang dijadikan tempat untuk menggantung senjata-senjata dan berteduh oleh orang musyrik. Rasul sa. Abu Bakar. keikhlasan dan pengor-banan mereka. iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai. Rasulullah s. kemudian kamu berpaling undur melarikan diri.mykonsis. golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah'. kekuatan rohani.Maksudnya: Tentera yang ramai tidak akan tewas kecuali kerana aspek-aspek maknawi yang berkaitan dengan kejiwaan tentera. menjawab: "Demi Tuhan yang diri Muhammad dalam genggaman-Nya. šÏ%©!# z>¤‹tãuρ $yδ÷ρts? óΟ©9 #YŠθãΖã_ tΑt“Ρr&uρ $ !t $ Dan di medan perang Hunain. Tetapi ia dicapai dengan kekuatan (spiritual yang memenuhi jiwa para pejuangl Kekuatan spiritual itu mendorong mereka untuk berkorban dan berbakti. an-Nihayah fi Gharib al-Hadis). öΝà6÷Gt6yfôãr& øŒÎ) € A÷uΖãm ôtΠöθtƒuρ Ù ö à n s ø šÏΖΒσϑø9$# ’n?ãuρ Ï&Î!θß™u‘ ’n?tã …çµtGt⊥‹Å3y™ !$# tΑt“Ρr& §ΝèO ∩⊄∈∪ š̍Î/ô‰•Β ΝçGøŠ©9uρ §ΝèO ôMt6ãmu‘ $yϑÎ/ Ï ÷ ß t 4 ª ∩⊄∉∪ tÍÏ ≈s3ø9# â#“y_ šÏ9≡sŒuρ 4 (#ρãx x.w.a. Kemudian Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. terdapat kenyataan jelas yang menyentuh pengertian ini: ⇓‘F{$# ãΝ6ø‹=tæ ôM%$|Êuρ $\↔ø‹x© öΝà6Ζtã Çóè? öΝn=sù öΝà6è?uŽøYx. (Ibnu Athir al-Jazari. dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya. Ada yang mengatakan. Dan ada yang mengatakan: Seorang lelaki daripada Bani Bakar.w.w. Al-Quran beberapa kali menegaskan perkara ini. Ada yang mengatakan: al-Abbas.org 85 . $Yγ≈s9Î) !$uΖ©9 ialah Salamah bin Salamah bin Waqsy. serta Dia menyeksa orang-orang kafir itu (dengan kekalahan yang membawa kehancuran). kamu telah berkata sebagaimana kaum Musa berkata kepadanya: ≅yèô_# y›θßϑ≈tƒ (#θä9$s% 4 Νçλ°. dan Allah (sentiasa) bersama-sama orang-orang yang sabar".

Kamu akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kamu (Yahudi dan Nasrani)".w. Mereka enggan melalui manamana jalan yang memudaratkan sekalipun umat lain melaluinya. mereka telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Umat yang mengenali kebaikan dan kefasadan. pada permulaan pertempuran. Sekiranya mereka bertaqlid." Nabi Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil. 5Θ$oΨ¹r& #’n?tã βθà ä3÷ètƒ 7Θöθs% ’n?tã (#öθs?r'sù tóst7ø9$# Ÿ≅ƒÏℜuŽó€Î) ûÍ_t7Î/ $tΡø—uθ≈y_uρ $ ö ô t 4 ∩⊇⊂∇∪ tβθè=yγøgrB ×Πöθs% öΝä3‾ΡÎ) tΑ$s% 4 ×πyγÏ9#u óΟßγs9 $yϑx. Tanyalah kepada sejarah: Bukankah tamadun Yunan dan Rom runtuh akibat penguasaan jahiliah?! Mereka yang bertaqlid tetap jahil walau setinggi mana mereka belajar. Setelah orang Islam tewas dan bertempiaran lari meninggalkan Rasulullah s. Tetapi. bererti mereka berkeperibadian lemah. apabila mereka mengikuti jalan taqlid tanpa mempedulikan akibatnya. Justeru itu. menjelaskan umat ini akan mengikut jalan umat sebelum mereka."Nabi Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil. berilmu dan jahil bukannya bermaksud kemampuan membaca dan buta huruf. Manakala umat yang tidak mendapat petunjuk tentang jalan dan manhaj kebaikan. akan mengambil dan berpegang dengan kebaikan di samping menolak dan lari daripada kefasadan.w. Syaibah bin Othman menyangka dia akan dapat menuntut bela ke atas Baginda s. Mereka tidak akan menuruti orang lain dalam perkara yang menyakiti diri dan menafikan prinsipprinsip yang mereka pegang. untuk membunuh Baginda. sebagai amaran terhadap gejala ini. ia bermaksud petunjuk dan kesesatan atau kesedaran dan kebodohan. Rasulullah s.w. Oleh itu.a. Baginda menyatakannya. berpemikiran kacau bilau. jalan mudarat dan jalan manfaat. Kitab dan syariat-Nya. Dalam peristiwa ini. Inilah kejahilan yang disebut oleh Allah: ≅yèô_# y›θßϑ≈tƒ (#θä9$s% 4 Νçλ°.a. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat jahiliah. Keruntuhan sesuatu umat (mana-mana umat sekalipun) berpunca daripadajahiliah menguasai perasaan dan hawanafsu anak bangsa mereka. tunduk kepada hawa nafsu dan terjebak dalam kelemahan juga kehancuran.."Wahai Musa buatlah untuk kami suatu tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan. aku tahu bahawa Baginda terpelihara. merekalah umat yang berilmu sekalipun mereka buta huruf. Syaibah berkata: "Apabila aku menghampiri Rasulullah s.mykonsis. Umat yang sedar tentang perkara yang memberi faedah dan perkara yang memudaratkan. pasti enggan mengekori orang lain. Mereka akan terus dianggap sebagai keanak-anakan dan jahil sehinggalah mereka memerdekakan diri daripada taghut. bangga dengan keperibadiannya dan gembira dengan kebenaran dan kebaikan yang dimiliki. Allah menyelamatkan kita daripada sifat tersebut melalui perutusan Rasul. " (Al-Araf: 138) Umat yang mempercayai diri sendiri." (al-Araf: 138).a. merekalah umat yang jahil sekalipun mereka mengetahui pelbagai ilmu dan menguasai bermaeam rupa bentuk budaya. Mereka tetap kanak-kanak walau sedewasa mana umur mereka." www. Bapanya telah terbunuh semasa Ghazwah Uhud. 5. Aku tidak berdaya menghadapinya. Umat Islam melakukannya kerana kejahilan menguasai mereka. Ia adalah jalan-jalan ikutan.org 86 . Dari perspektif dakwah pengislahan. datang sesuatu yang menakutkan aku.w. $Yγ≈s9Î) !$uΖ©9 "Wahai Musa buatlah untuk kami suatu tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan.a.

Begitu juga. Semua ini tercapai dengan anugerah Allah yang memelihara Rasul-Nya. ( öΝä3s9 |=Ï9$xî Ÿξsù ª!$# ãΝä. Ia menakutkan mereka yang cuba membunuh Baginda. (An-Nisa’: 113) Jasa Rasul-Nya kepada kemanusiaan juga adalah besar: ∩⊇⊃∠∪ Ïϑn=≈yèù=Ïj9 ZπtΗqy‘ āωÎ) š≈oΨù=y™ö‘r& !$tΒuρ š ô Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad). melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bantuan hanyalah bantuan Allah. kemanusiaan juga bebas daripada kuasa raja dan pemimpin yang menegakkan kekuasaan mereka di atas dasar pencerobohan dan kezaliman. Kemanusiaan telah merdeka hasil daripada penyebaran Islam serta tamatnya era kediktatoran dan kuku besi terhadap rakyat. cahaya kebenaran.w. maka tidak ada sesiapa www. Anugerah ini bermula dengan pemeliharaan Allah kepada Rasul-Nya.a. (Al-Anbiya': 107) Apa yang pasti. Semua peristiwa membuktikan Allah mencampakkan rasa gerun musuh terhadap Nabi s. sehingga Baginda berjaya melaksanakan amanah (risalah) dengan sempurna tanpa sebarang kekurangan. Ini merupakan bukti kebenaran dakwaan kerasulan Rasulullah s. Yang pasti semua yang terlaksana merupakan ketentuan qada' dan arahan-Nya: ∩⊇∉⊃∪ . Jika bukan kerana perlindungan Allah kepada Rasul-Nya. Walaubagaimana hebat kekuasaan musuh dan selicik mana tipu daya. Mereka juga mestilah bernaung di bawah keperkasaan dan kekuasaan-Nya serta meyakini Dia bersama mereka sebagai Penolong dan Penjaga. agama dan nikmat Allah tidak akan sempurna. menunaikan amanah. para pendakwah mestilah sentiasa meminta perlindungan Allah (setelah mengambil langkah berjaga-jaga dan waspada).a. dia akan terselamat. Mereka turut meyakini sesiapa yang diselamatkan Allah daripada tipu daya musuh dakwah. Oleh itu. Mereka menyekat rakyat daripada merasai kemuliaan harga diri atau menuntut bela atas kezaliman yang mereka alami.mykonsis. mendidik dan menyelamatkan manusia yang lain. Allah juga memelihara Baginda agar terus hidup sehinggalah Baginda berjaya menyam-paikan risalah.org 87 . Mereka mengajar. Manusia tidak bebas daripada kesesatan dan kesengsaraan.. Perjalanan sejarah pula tidak akan bertukar. para pendakwah yang terselamat daripada tipu daya dan perangkap musuh merupakan penerusan kepada anugerah yang besar ini..uρ y Dan adalah kurnia Allah yang dilimpahkan-Nya kepadamu amatlah besar. Tidak ragu-ragu lagi. kurniaan Allah kepada Rasul-Nya begitu besar: ∩⊇⊇⊂∪ $VϑŠÏàtã 7ø‹n=tã «!$# ã≅ôÒsù šχ%x. hidayah dan rahmat risalah tidak akan sampai kepada kita. nescaya orang musyrik telah berjaya menamatkan riwayat Baginda sejak permulaan dakwah lagi.Peristiwa seperti ini berulang kali berlaku dalam sirah. Jika ini terjadi. Ia berlaku kepada Abu Jahal dan Iain-lain penentang di Makkah dan Madinah. Perlindungan hanyalah perlindungan Allah.÷ŽÝÇΖtƒ βÎ) Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan.. komplot dan jenayah mereka.. la juga menjadi bukti bahawa Allah tetap memelihara Nabi-Nya daripada segala tipudaya. Kegagalan adalah kerana tiada bantuan dan perlindungan-Nya. Melalui Islam.w. menyelamatkan semenanjung tanah Arab daripada jahiliah dan menghantar-kan anak-anak bangsa itu ke seluruh dunia.

šχθä↔sÜtƒ Ÿωρ «!# È≅‹Î6y™ ’Îû ×π|ÁyϑøƒxΧ Ÿωuρ Ò=|ÁtΡ Ÿωuρ Ø'yϑsß óΟßγç6ÅÁムŸω óΟßγ‾Ρr'Î/ šÏ9≡sŒ . Serangan itu menyebabkan tentera Islam kelam kabut.. Allah telah menetapkan: "Sesungguhnya Aku dan Rasul-rasul-Ku tetap mengalahkan (golongan yang rnenentang)." Sesungguhnya Allah Maha Kuat. āωÎ) ¸ξø‹‾Ρ 5iρ߉tã ôÏΒ šχθä9$uΖtƒ Ÿωuρ u‘$¤ à6ø9$# àá‹Éótƒ $Y∞ÏÛöθtΒ ā Î y ∩⊇⊄⊃∪ tÏΖÅ¡ósßϑø9$# tô_r& ßì‹ÅÒムŸω ©!$# Yang demikian kerana sesungguhnya (tiap-tiap kali) mereka merasai dahaga.w. pertolongan Allah Yang Maha Adil lebih hebat dan agung.. kacau bilau dan bertempiaran lari meninggalkan Rasulullah s. Sementara ujian kerana pengislahan adalah pahala yang kekal. Kematian adalah pasti.. (Ali Imran: 160) Hebat mana sekalipun tipu daya manusia yang zalim. (AlMujadalah: 20-21) Hakikat ini bukanlah menafikan kejayaan musuh-musuh Allah bertindak ke atas sesetengah pemirnpin Islam di kalangan pendakwah islah. Kematian di jalan Allah adalah syahid.a. u $ χÎ) 4 ìx=≈|¹ ×≅ϑtã ϵÎ/ Οßγs9 |=ÏGä.uρ .org 88 . lagi Maha kuasa. mereka termasuk dalam golongan yang amat hina. seseorang pendakwah atau pengislah tidak boleh bersikap pengecut mahupun takut. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. ß Dan sememangnya menjadi tanggungjawab Kami menolong orang-orang yang beriman. kematian itu merupakan satu kemuliaan dan nikmat yang Allah kurniakan kepadanya. ∩⊆∠∪ tÏΖÏΒ÷σϑø9$# çŽóÇnΣ $oΨø‹n=tã $ˆ)ym šχ%x.. (At-Taubah: 120) 6. Oleh itu. Ia merupakan salah satu suratan nasib anak Adam. Sesungguhnya orang-orang yang menentang (perintah) Allah dan Rasul-Nya. Orang yang beriman dengan Allah lagi meyakini pertolongan dan sokongan-Nya tidak akan berlengah-lengah menunaikan tuntutan kebenaran. Manakala kesakitan demi dakwah kebenaran adalah kemuliaan.. dan merasai penat lelah. Hanya segelintir mereka www. (Ar-Rum: 47) 4 ’Í?™â‘uρ O$tΡr& āÎ=øîV{ ª!$# =FŸ2 ∩⊄⊃∪ tÏj9sŒF{$# ’Îû y7Í×‾≈s9'ρé& …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# tβρ–Š!$ptä† tÏ%©!$# ¨βÎ) þ ß t | t ÿ ∩⊄⊇∪ Ö“ƒÍ•tã “Èθs% ©!$# āχÎ) .pun yang akan dapat mengalahkan kamu. dan juga merasai lapar (dalam perjuangan) pada jalan Allah. Sesiapa yang tertulis suratan takdirnya mati di tangan orang-orang zalim. Ia juga tidak menafikan kemungkinan musuh-musuh itu dapat menghapus mahupun menyakiti mereka. orang-orang Islam dikejutkan dengan serang hendap yang dilakukan oleh pihak musuh. dan juga (tiap-tiap kali) mereka menderita sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh melainkan semuanya itu ditulis bagi mereka: (pahala) amal yang soleh. Pada permulaan pertempuran.mykonsis. dan (tiap-tiap kali) mereka menjejak sesuatu tempat yang menimbulkan kemarahan orang-orang kafir.

Ia juga merupakan tarikan kepada orang ramai untuk bersamanya. Ya. Ummu Sulaim yang sedang hamil www.a. orang ramai tidak mendengar suara Baginda. Baginda bersabda: "Aku adalah Nabi. meskipun sebelum itu mereka merasa lemah dan ragu-ragu. Beliau bersama suaminya. keberanian dan keyakinan beliau kepada Allah dan pertolongan-Nya. Kesannya pihak musuh mula tewas. Dia merempuh turun dan melepaskan untanya." Di dalam riwayat lain. namun tidak berupaya berbuat demikian. Aku tidak berdusta. mempunyai kesan besar untuk menukarkan kekalahan kepada kemenangan. Mereka akan semakin maju untuk berbakti dan berkorban. Mereka yang menyahut panggilan Rasul s. perjalanan pertempuran mula bertukar. Pejuang yang ada bersamanya akan mendapat semangat baru. Rasulullah kemudiannya mula melaungkan: "Datang kepadaku. kami di sini sedia menerima arahan. Dalam peristiwa ini terkandung beberapa pedoman dan pengajaran yang patut diteliti oleh para pendakwah dan tentera kebenaran..a. Setelah 100 orang berhimpun bersama Baginda. Setiap kali pemimpin dakwah memperingatkan para pengikutnya bahawa mereka berada di atas kebenaran dan Allah bersama orang-orang beriman yang jujur.. Akhirnya kemenangan berjaya dicapai. Semangat dan barisan mereka mula lemah. Keyakinan ini membawa impak besar dalam meringankan bebanan jiwanya." Terdapat tentera yang cuba memusing untanya (untuk menyahut seruan itu). Dia juga perlu komited terhadap pertolongan dan penjagaan-Nya. Oleh itu. Keteguhan pemimpin dakwah menghadapi apa-apa krisis. wahai manusia! Ayuh datang kepadaku! Aku adalah Rasulullah. bersabda: "Aku adalah Rasulullah.a. Abu Tolhah turut terlibat dalam pertempuran ini." Kata-kata ini menjadi bukti kebenaran dakwaan kerasulan Rasulullah s. Seseorang pemimpin sepatut-nya bersikap sedemikian ketika menghadapi saat-saat genting.a. dia mengambil pedang. Baginda meminta alAbbas.org 89 . perisai dan menyarung baju besinya. Dia kemudian-nya menuju kepada arah suara tadi sehinggalah menemui Rasulullah s. setelah berlaku kekalahan pada permulaan perang. Keyakinan pemimpin kepada objektif. Ketika itu. semangat mereka akan bertambah kuat.w.w. ketidakikhlasan kepada kebenaran dan ketidaksediaan mereka untuk meleburkan segala-gala di jalannya. Aku Muhammad bin Abdullah. Kekalahan juga dapat ditukar menjadi kemenangan jika tentera jujur dan tetap teguh bersama pemimpin mereka yang berani lagi ikhlas. Baginda s. Kekalahan dakwah dalam pertempuran kemungkinan berpunca daripada kelemahan aqidah sesetengah pendukungnya. Dia akan redha dan tenang dalam memikul keperitan perjuangan. bukan daripada Ibnu Hisyam pula. tidak melebihi 100 orang. 7." Namun. Dia hendaklah yakin dengan dirinya dan berlindung dengan Tuhannya.w. Aku adalah anak Abdul Muttolib. seorang yang bersuara lantang untuk melaungkan kepada tentera Islam: "Wahai pasukan Ansor! Wahai pasukan orang-orang yang berbaiah di bawah pokok Samurah (mereka yang berbaiah dalam Baiah ar-Ridhwan)!" Lantas mereka menjawab: "Ya. matlamat dan risalah yang dibawanya memberi impak terbesar kepada kejayaan. Bantuan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman juga mula tiba.a. Pendirian Ummu Sulaim binti Milhan (dalam pertempuran ini) menjadi salah satu kebanggaan wanita muslimah pada zaman permulaan Islam. kami di sini sedia menerima arahan. Pada ketika mereka terhimpun.yang tetap teguh (bertempur) bersama Baginda. Mereka yang tetap teguh bertempur bersama Rasulullah s.w. Ia turut menjadi bukti keyakinan Baginda terhadap pertolongan Tuhannya.mykonsis. Lantaran itu. mereka bertindak menghadapi dan memerangi musuh.w.

mykonsis. Mereka sememangnya layak diperlakukan demikian.w. Wanita tidak akan memasuki syurga walau macam sekalipun dia melakukan kebaikan. Malah mereka terus mengada-adakan cerita palsu mendakwa Islam tidak membuka ruang syurga kepada wanita. aku akan lukakannya!" Jawapan itu mengkagumkan Abu Tolhah dan menarik perhatian Rasul s. dia sendiri membalas serangan tersebut agar tidak dijadikan tawanan perang. Rasulullah s. ternampak gelagatnya. la mengajak mereka berkhidmat dalam ruang lingkup tugas semulajadi. Mereka menukarkan adab sopan santun Islam dan akhlak wanita Arab Islam dengan kod etika dan nilai moral wanita Barat. Generasi mulia tersebut mempunyai jasa dan kualiti yang tinggi. kalau-kalau orang musyrik menghampiriku. mendidik dan ciri-ciri kewanitaan yang sejati seperti keperibadian mulia.org 90 . www. Mereka juga mendakwa risalah Islam dalam batasannya yang normal tidak memperuntukkan tempat yang selayaknya bagi wanita dalam masyarakat. Bukan tujuan kami menjawab dakwaan musuh-musuh Islam yang taksub dalam topik ini. Pada hari ini terdapat dua golongan wanita Islam. keluarga dan bangsa kepada bala bencana dan kesengsaraan. Peristiwa yang berlaku kepada Ummu Sulaim dalam pertempuran ini (pertempuran Hunain) merupakan satu contoh daripada ratusan contoh yang memperkatakan tentang peranan wanita. wahai Rasulullah! Bunuhlah mereka yang melarikan diri daripada kamu sebagaimana kamu memerangi orang yang memerangi kamu. khususnya sejarah Rasulullah s.w. Apabila dia diperlukan atau musuh menghampirinya. agung lagi abadi. Dia menjawab: "Khanjar ini aku ambil. wahai Ummu Sulaim?!" Ummu Sulaim juga memiliki sebilah khanjar. lantas berkata: "Ummu Sulaim?" Dia menjawab: "Ya. golongan wanita yang solehah lagi baik. tilawah al-Quran dan menjauhi perkara haram. Kami lebih prihatin memetik pengajaran yang cukup jitu daripada peristiwa Ummu Sulaim ini bagi memberangsangkan kita agar menyeru wanita Islam." Baginda menjawab: "Tidak cukupkah Allah (berbuat demikian). ibadat dan ketaqwaan!!! Tanpa kita meneliti kepada nas al-Quran dan Sunnah yang terang-terang menolak dogengan ini. Dia bimbang unta itu akan terlepas. Segolongan lagi hanyut dalam arus tamadun Barat. Peristiwa-peristiwa ini menjadi tamparan kepada para orientalis dan golongan Barat yang taksub. Dalam masa yang sama unta milik suaminya ada bersama-sama nya.a. Ini sedikitpun tidak pernah dicatatkan oleh sejarah mana-mana agama lain. sama-sama memberi sumbangan dalam pertempuran mempertahankan agama dengan turut melibat-kan diri dalam kancah pertempuran.. Oleh itu. Kod etika dan nilai moral ini telah mengheret mereka. Lebih malang lagi ada pihak yang berperanan menelanjangkan wanita Arab Islam daripada akhlak dan kriteria yang pernah diasuhkan oleh semulia-mulia generasi dalam sejarah. Dia berani. kesucian diri. Mereka memberitahu bangsa mereka bahawa Islam menghina dan memperlekehkan wanita. Abu Tolhah bertanya kepadanya mengapa beliau memiliki khanjar tersebut. Menyeru mereka agar melakukan tugas asal dan semulajadi mereka iaitu berkhidmat untuk Islam dan mendidik generasi kita yang akan datang di atas petunjuk dan prinsip-prinsip Islam.w.membebat perut dengan baju gaunnya. pula mengajak wanita Islam hari ini untuk kembali tampil berkhidmat kepada Islam dan masyarakatnya. Demikian juga kedudukan mereka yang sepatutnya pada masa mendatang. berdakwah dan berkorban di jalannya. Suaminya. sejarah Islam sendiri telah mencatatkan jasa-jasa wanita Islam dalam menyebarkan Islam. dia memasukkan tangannya ke dalam tali dan besi kekang unta tersebut. pertarungan. Islam dan sejarahnya. Demikianlah kedudukan wanita Islam sebelum ini. demi bapa dan emak aku.a. kesopanan dan sikap malu. pengorbanan dan keberanian yang gilang gemilang. tetapi hanya terbatas kepada perlaksanaan solat. Wanita muslimah dalam sejarah permulaan Islam mempunyai lembaran-lembaran jasa bakti.a.

org 91 . Namun. Tunjuk ajar yang betul dan keimanan yang sedar lagi gemilang sudah cukup untuk melahirkan tokoh-tokoh seumpama mereka.a. Asma' dan Ummu Sulaim di kalangan mereka pada hari ini? Sekali-kali tidak. Ataupun tindakan Portugis terhadap koloni jajahannya di Afrika pada hari ini. la juga merupakan zaman ditegakkan badan dunia dan antarabangsa untuk menyekat pencerobohan serta membantu bangsa tertindas sebagaimana yang digembar-gemburkan. Pesanan yang sama dilakukan oleh pengganti Baginda. Satu kebiasaan dan diterima di kalangan semua bangsa. Ketika Baginda mempersiapkan angkatan tentera Usamah untuk memerangi Rom (beberapa hari sebelum kewafatan Baginda). Namun Islam sejak 14 kurun lalu telah melarang secara jelas perbuatan membunuh mereka. kesusilaan dan agama? 8." Tidak ragu-ragu lagi. Orang ramai mengerumuni wanita tersebut.uk membunuh musuh tanpa kecuali. Zaman ini ialah zaman diisytiharkan hak asasi manusia. Aishah.mykonsis. Baginda menghantar arahan kepada beberapa panglimanya agar tidak menyerang wanita. wanita dan buruh kerahan. perundangan yang unggul lagi berperikemanusiaan sebegini tidak pernah berlaku. sebelum mahupun selepas Islam hingga hari ini. Asma'. kanak-kanak. Kita tak pernah tahu sedikitpun dalam sejarah mana-mana untuk berperang. antara pesanan Baginda kepada mereka ialah: Larangan membunuh wanita. al-Khansa'. larangan membunuh golongan lemah dan mereka yang tidak terlibat dalam peperangan merupakan peraturan yang tersendiri digariskan oleh Islam. dahulu mahupun kini. Oleh itu Islam melarang tenteranya membunuh para pendita. wanita. Kita juga amat arif tentang peperangan yang dilakukan oleh golongan penjajah terhadap pemberontakan rakyat yang menuntut hak mereka untuk hidup mulia. Perancis telah melakukan kekejaman ini di Algeria lebih daripada sekali. siapakah yang akan membuka lembaran abadi untuk wanita Arab Islam pada zaman kita kini? Siapakah yang akan melakukannya tanpa menghirau tipu daya golongan penyesat dan ejekan musuh kepada kebaikan.a.w. terdapat larangan membunuh buruh dan kaum tani yang dipaksa ini tidak terhenti sekadar larangan perundangan. Namun. Golongan penjajah menghalalkan pemusnahan bandar dan kampung. Begitu juga dengan tindakan England di banyak koloni jajahannya. Abu www. peperangan mengharuskan kaum yang berperang unt. Mereka menghalalkan pembunuhan ribuan atau puluhan ribu penduduknya dengan tujuan memadamkan api pemberontakan. menemui seorang wanita yang telah dibunuh oleh Khalid bin al-Walid. mengarahkan beberapa orang sahabat yang ada bersamanya: "Cari Khalid dan katakan kepadanya: Rasulullah s. orang tua dan pendita yang tidak berperang atau tidak membantu peperangan. Baginda bertanya: "Siapa ni?" Mereka menjawab: "Seorang wanita yang telah dibunuh oleh Khalid bin al-Walid.a. Rasulullah s.Kamu perhatikan. melarang kamu membunuh kanak-kanak. selaku pendukung syariat dan penyampainya marah terhadap pembunuhan seorang wanita. kanak-kanak dan mereka yang dipaksa berperang seperti petani dan buruh. bahkan ia menjadi realiti yang berlaku. adakah para pemudi Islam kita yang komited beragama mengulangi sejarah Khadijah. Dalam sejarah peperangan di dunia. Aishah. kanak-kanak dan buruh kerahan. Kamu dapat lihat dalam pertempuran Hunain ini.a. orang tua. Perkara bangsa di dunia. Ummu Sulaim dan Iain-lain tokoh seumpama mereka? Adakah mereka memutar kembali sejarah tokoh-tokoh mukminat yang abadi dan bintang-bintang yang bergemelapan tersebut kepada kita pada hari ini? Adakah sememangnya sukar untuk ditemui kembali puluhan Khadijah.w.w. Dalam pertempuran ini." Lantas Rasulullah s. jiwa kemanusiaan masih belum mencecah tahap yang tinggi dan mulia hingga dapat mengisytiharkan pengharaman membunuh kelompok-kelompok masyarakat tadi. Rasulullah s.w. kebenaran. Kita cukup kenal dengan pemusnahan bandar dan penghuninya dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua.

Hinggakan seorang penulis Kristian menghantar berita gembira penawanan kota itu kepada Pope dengan kata-kata bangga: Darah-darah telah mengalir di jalan-jalan sehinggakan panglima-panglima berkuda Salibi mengharungi limpahan darah yang menenggelami kaki-kaki kuda mereka. Meskipun mereka mencanangkan kepada kita tentang hak asasi manusia. www. Dan ajaran yang paling hampir dengan fitrah dan paling menjamin kebaikan manusia. Sejarah juga membuktikan peperangan Islam merupakan peperangan yang paling berbelas kasihan. tokoh-tokoh agama. Kami mahu generasi kita pada hari kini menyedari komplot jahat ini. para zahid. Beliau tidak melakukan sebarang tindakan buruk kepada kaum petani yang sedang bercucuk tanam di tanah-tanah mereka. keganasan dan perangai hina. Beliau menghantar mereka kembali kepada kaum mereka dengan kawalan tentera Islam. bahkan tenteratentera Salib yang gagah. juga semasa beliau mengarahkan ketumbukan tentera untuk berperang di jalan Allah. Apabila tentera Salib memasuki Baitul Maqdis. petunjuk dan keadilan. ketika beliau meneruskan penghantaran Usamah. Kesungguhan tentera Islam untuk berpegang dengan adat resam ini ditunjukkan kepada kamu oleh tindak tanduk Solahuddin ketika berurusan dengan tentera Salib setelah beliau mengalahkan mereka dan mengambil kembali Baitul Maqdis. Oleh itu. kebaikan.org 92 . para panglima dan tentera kita. Justera itu. semasa pembukaan Iraq. Beliau juga tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka.mykonsis. kita memperkatakan perkara ini bukanlah untuk berbangga dan bermegah dengan sejarah pembukaan. Hari ini. Setiap hari ditemui bukti-bukti baru bahawa Islam merupakan agama Allah. Muhammad itu pesuruh Allah dan orang-orang Islam yang jujur itu merupakan hamba-hamba-Nya yang terpilih dan terbaik di kalangan seluruh manusia. paling sedikit bala bencana. Hari Kanak-kanak. sikap keji. mereka menyembelih semua orang yang berlindung di Masjid al-Aqsa tanpa mengira sesiapa. kanak-kanak. Mereka hendaklah yakin dengan agama dan warisan tamadun kemanusiaan mereka yang mulia. Mereka memperdayakan golongan yang mendakwa dirinya anak bangsa dan para cendikiawan kita tetapi hilang keyakinan dengan umat dan sejarah sendiri. orang-orang Islam berhimpun beramai-ramai di dalamnya kerana terpedaya dengan janji tersebut. Beliau telah memberi keamanan kepada orang-orang tua. wanita. Data pemikiran mereka juga tidak bertelagah sesama sendiri tanpa dapat membezakan antara kaca dan permata sebagaimana kelkatu yang bertelagah memasuki api lalu terbakar di dalamnya.Bakar as-Siddiq r. Hari Ibu sebagai bukti ketinggian tamadun mereka. Mereka terdiri daripada para ulama. Agar golongan Barat tidak dapat memperdayakan kita. paling banyak kebaikan dan paling mulia misinya. Bilangan mereka yang disembelih di dalam masjid itu mencecah kepada 70. Sedangkan sikap tentera Salib ketika menawan Baitul Maqdis jelas menunjukkan pengkhianatan.a. Demikian juga sikap yang dilakukan oleh "pedang Allah". Prinsip-prinsip kemanusiaan yang mulia dan tidak diketahui oleh sejarah mana-mana tentera di muka bumi ini telah menjadi adat resam tentera Islam di mana-mana pada pelbagai zaman. wanita dan kanak-kanak. mereka tidak tunduk kepada golongan Barat seumpama tunduknya seorang fakir yang hina di hadapan seorang kaya yang berkuasa. Ilmu mengesahkan Islam sebagai sebaik-baik agama. Mereka digambarkan oleh Gustave Le Bon : "Sejarah tidak mengenali pembuka negara yang lebih berbelas kasih dan adil berbanding Arab". Mereka menipu orang yang lurus bendul dan bebal. Tentera Salib menjanjikan keamanan nyawa dan harta kepada penduduk Islam Baitul Maqdis sekiranya mereka mengangkat bendera putih (menyerah kalah) di atas Masjid al-Aqsa. Kita mengimbaunya untuk menyedarkan bahawa kita sebelum ini lebih berperikemanusiaan dan berbuat kebajikan berbanding orang-orang Barat pada kurun ke-20 ini.a.000 orang. jalan kebenaran. Khalid bin al-Walid r.

Jawapan kamu adalah benar dan diterima. Wahai kaum Ansor. tidakkah kamu redha orang ramai kembali bersama kambing dan unta. anak-anak dan cucu-cucu Ansor. Setelah itu. Baginda pulang ke Madinah. Baginda membahagi-bahagikan harta rampasan perang Hunain. Terbiar tanpa pertolongan. la terdiri daripada 6. kamu boleh jawab. Diusir. lalu kami yang mempercayai kamu. mengumpul kaum Ansor dan berucap kepada mereka Setelah Baginda memuji Allah. Mereka berkata: "Kami redha dengan pembahagian dan habuan yang dilakukan oleh Rasulullah. Baginda bersabda: "Wahai kaum Ansor! Aku telah mendengar kata-katamu.mykonsis. nescaya aku melalui lorong yang dilalui Ansor. lalu kami membelamu. Sedangkan aku serahkan kamu kepada keislaman kamu. Bukankah kamu sebelumnya sesat. Ya Allah. Sekiranya orang ramai melalui satu lorong di bukit.org 93 ." Maksudnya: Baginda telah melupakan kita setelah Allah membukakan Makkah dan Quraisy memeluk Islam. Mereka melahirkan rasa sedih kerana tidak mendapat apa-apa bahagian daripada rampasan tersebut. Oleh yang demikian. kalau kamu mahu. Wahai kaum Ansor. Namun Ansor tidak memperolehi apa-apapun.a. Sebahagian Ansor memperkatakan hal tersebut. sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. adakah diri kamu merasa tidak puas hati terhadap sisasisa dunia yang aku gunakan untuk menarik minat kaum tersebut agar memeluk Islam. Baginda juga memberi harta yang banyak kepada Quraisy. lalu Allah menjadikan kamu kaya? Saling bermusuhan. Dalam perjalanan. telah bertemu kembali kaum Baginda." Baginda bersabda: "Demi Allah. Rasulullah s." Di sini terdapat beberapa permasalahan yang boleh diberi komentar tentangnya: Pertama: Isu harta rampasan perang sebagai satu bahagian daripada sistem perang www. jika bukan kerana Hijrah. sedangkan kamu pulang kepada tunggangan kamu bersama Rasulullah? Demi Tuhan yang jiwa Muhammad dalam genggamanNya.000 tawanan sahaya dan wanita di samping unta dan kambing yang tidak diketahui jumlahnya. lalu Allah memberi petunjuk kepada kamu? Miskin. lalu Allah mempertautkan hati-hati kamu?" Mereka menjawab: "Benar! Allah dan Rasul-Nya lebih berjasa dan lebih berbakti.w.w. Serba kekurangan. Hinggakan sebahagian mereka berkata: "Rasulullah s." Kemudian Baginda bersabda lagi: "Wahai kaum Ansor! Kenapa kamu tidak menjawab kata-kataku?" Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah apa lagi yang patut kami katakan? Allah dan Rasul-Nya mempunyai jasa dan bakti. Baginda dan orang Islam mengepung kota itu beberapa hari tetapi gagal membukanya.Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di merata-rata tempat (dalam alam yang terbentang luas ini) danpada diri mereka sendiri. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu dan belumkah cukup (bagi mereka) bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu? (Fussilat: 53) 9." Maka kaum Ansor menangis sehingga janggut-janggut mereka basah. lalu kami yang menolongmu. Kamu boleh jawab: Kamu (wahai Rasulullah) datang kepada kami dalam keadaan kamu didustai (kaummu). Baginda memberi bahagian yang banyak kepada pemuka-pemuka Arab untuk menarik minat mereka kepada Islam. lalu kami berkongsikan harta denganmu. Ia mengandungi celaan kepadaku. sedangkan Ansor melalui lorong yang lain. Rasulullah dan orang Islam telah mengejar kaum Hawazin yang tewas sehingga mereka tiba ke penempatan kaum Thaqif di Toif.a. rahmatilah Ansor. nescaya aku seorang Ansor.

(Jika aku menghabiskan makan tamar ini). Ini kerana faktor peperangan dalam Islam berbentuk spiritual. Musuh-musuh Islam menjadikannya sebagai medium untuk menyerang Islam. Rustum menawarkan harta atau pakaian kepada orang Islam agar mereka membatal-kan rancangan berperang dan pulang semula ke negara mereka." (Peristiwa ini berlaku ketika pertempuran Uhud). Tamak kepada habuan material tidak berupaya melahirkan keperwiraan luar biasa yang terserlah di kalangan pejuang-pejuang Islam pada zaman permulaan Islam. Hinggakan salah seorang daripada mereka melemparkan buah-buah tamar daripada mulutnya apabila mendengar janji Rasul s. Ia juga sebagai insentif yang cukup berkesan kepada tentera-tentera Islam untuk berkorban dan berbakti. Mereka sengaja bersikap memejamkan mata terhadap realiti pertempuran dan pihakpihak yang terlibat dalam peperangan. Namun ketua utusan tentera Islam menjawab: "Demi Allah.dalam Islam. Uhud.mykonsis. Dalam pertempuran dengan Parsi. Tak diragui bahawa setiap pengkaji yang adil dan sedar menolak dakwaan ini. Orang Islam bukan satu-satunya pihak yang mengagih-agihkan harta dan memperhambakan musuh mereka apabila menang. Sekiranya kamu memeluk Islam. Sedangkan pihak musuh-musuh Islam sendiri mempunyai dorongan ketamakan material. tentang balasan syurga bagi para syuhada. kami tidak keluar kerana perkara ini. Mereka mendakwanya ia merupakan salah satu faktor material pengisytiharan perang dalam Islam." Adakah ini jawapan gerombolan tentera yang keluar untuk mendapatkan rampasan perang juga menguasai tanah dan harta benda?! Peristiwa para pejuang mengharapkan rampasan perang dalam pertempuran Hunain dan ketidakpuasan hati Ansor kerana tidak mendapat agihan dijadikan bukti dakwaan palsu mereka. Harta-harta dan orang Islam pasti akan menjadi habuan mereka sekiranya orang Islam kalah. Apa yang kami mahu ialah menyelamatkan kamu daripada penyembahan sesama hamba kepada penyembahan Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Adalah pelik. Ini dinyatakan secara jelas dalam ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis. Begitu juga pertempuran Islam dengan Parsi dan Rom selepas itu. wira-wira Islam maju ke medan pertempuran mengharapkan kemuliaan mati syahid dan nikmat syurga. Ia juga tidak dapat melahirkan natijah yang menakjubkan sebagaimana berlaku dalam peperangan Islam dengan Arab semasa hayat Rasulullah. bagusnya! Tiada apa lagi yang menghalang aku untuk memasuki syurga melainkan tamar-tamar ini? Demi Allah. menolak gangguan jahat dan pencerobohan. kami akan pulang.org 94 . Kenapakah ketamakan material yang dimiliki oleh musuh Islam ini tidak menghasilkan keperwiraan luar biasa atau natijah yang mengkagumkan? Sebagaimana yang terserlah di kalangan tentera Islam dan dipamerkan dalam siri peperangan Islam? Berbagai peristiwa yang berlaku dalam peperangan menafikan sama sekali dorongan material merupakan pemangkin paling utama dalam jiwa tentera Islam. Mereka yang mengharapkan rampasan perang tersebut terdiri daripada mereka yang baru memeluk Islam. seseorang sanggup berkorban nyawa dan mendedahkan keluarganya kepada pengabaian.w. Bahkan fenomena ini merupakan tindak tanduk mana-mana angkatan tentera yang berperang. beliau terus berperang sehingga terbunuh.a. Lantaran itu. mereka bermati-matian merebut harta rampasan selepas tamat peperangan sebagaimana yang berlaku dalam pertempuran ini. ia adalah kehidupan yang panjang (melambatkan aku ke syurga)!" Selanjutnya. Ia bertujuan menyebarkan kebenaran. Hidayah Islam masih belum bertapak www. Sementara kerajaan dan tanah kamu tetap kekal milik kamu. kerana tamakkan habuan material walau macam mana besar habuan tersebut. Mu'tah dan Iain-lain lagi. Kami tidak akan merebut apa-apa pun daripada kamu. Beliau mengharungi pertempuran seraya berkata: "Wah. Yang lain pula tampil menyerang musuh seraya berkata: "Syurga! Syurga! Demi Allah aku mencium baunya lebih dekat dari Bukit Uhud. Dalam pertempuran Badar.

berucap kepada mereka adalah bukti paling jelas tentang keinginan Ansor untuk mencapai redha Allah. pahala dan syurga-Nya. Baginda s. Allah mengetahui dakwah-Nya pasti berkembang ke timur dan barat dunia setelah ia menguasai semenanjung tanah Arab. azZubair dan para sahabat besar yang awal menyahut seruan Islam. Bukan hanya tentera Islam membahagi-bahagikan 4/5 rampasan perang kepada tenteranya. Antara ucapan Baginda: "Tidak-kah kamu redha orang ramai kembali bersama kambing dan unta.kukuh dalam jiwa mereka sebagaimana golongan Islam yang sebelumnya. Sekiranya seseorang mujtahid pada hari ini berpendapat rampasan perang yang diperolehi oleh tentera Islam pada zaman ini perlu diserahkan kepada negara. Islam merupakan agama pembawa petunjuk dan pengislah.a. Kerana mereka memerangi Islam disebab faktor material ini. Islam tidak berpada dengan hanya memberi tekanan dan menggunakan kekerasan tanpa menghiraukan penerimaan jiwa dan hati.w. merasa gembira dengan petunjuknya dan rindu kepada prinsip juga teladannya. Fenomena sebegini berlaku kepada kebanyakan manusia pada setiap zaman dan tempat. Bahkan pengagihan tersebut digunakan oleh semua angkatan tentera. Apabila Islam menghancurkan kekuatan mereka dengan pembukaan Makkah. Abdul Rahman bin Auf. Oleh itu. seluruh Arab mesti disediakan untuk memikul risalah ini dan berkorban di jalannya.w.org 95 . Rasulullah mengambil keputusan yang sangat bijak sehingga mereka redha terhadap apa yang dilakukan oleh Baginda s. Bahkan hati mesti terbuka untuk menerima Islam. Sebahagian mereka juga gembira dengan kekalahan orang Islam pada permulaan pertempuran ini (Hunain). ada kemungkinan masih terdapat dalam jiwa mereka rasa benci terhadap kemenangan tersebut. Ali. Mungkin timbul juga rasa tidak puas hati dengan kekalahan dan runtuhnya kekuatan mereka. juga ketaatan kepada Rasul-Nya.w. Oleh itu. Tolhah.a. Parsi dan Rom turut berbuat sedemikian. la timbul dalam diri mana-mana manusia yang berada dalam situasi seumpama ini. Adakah logik mereka dituduh: Mereka berjihad hanya untuk mengaut harta dan keuntungan? Tiada guna untuk mempersoalkan: Kenapa Islam menjadikan rampasan perang hak tentera yang berperang bukan hak negara sebagaimana zaman kita ini? Kerana persoalan sebegini menunjukkan mereka alpa tentang tabiat manusia dan adat resam peperangan pada zaman tersebut. ia masih dalam lingkungan memahami persoalan ini berdasarkan prinsip dan ruh Islam. Rasa tidak puas hati Ansor pula hanyalah kata-kata sesetengah mereka yang berpandangan pembahagian rampasan perang pada hari tersebut diagih tidak sama rata. orangorang Islam seperti Abu Bakar. Sekiranyajiwa para pemuka dipulihkan dengan www. arif dengan personaliti kaumnya dan berpandangan jauh dalam mengurus sesuatu perkara. sedangkan kamu pulang kepada tunggangan kamu bersama Rasulullah?" Mereka mengutamakan untuk berdamping dengan Rasulullah dan tinggal berdekatan Baginda berbanding harta benda dan keuntungan. Pada hakikatnya. Tangisan mereka apabila Nabi s. memerangi Islam kerana ingin mengekalkan kepimpinan dan menjaga kepentingan material mereka.mykonsis.a. memberi agihan rampasan perang lebih kepada mereka yang baru memeluk Islam berbanding tentera lain menunjukkan kebijaksanaan Baginda. Oleh itu. sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan sistem yang bergantung kepada kekerasan untuk tertegak dan kekal.a. Pemberian tersebut merupakan tindakan bijak selagi pemberian (kurnia) kepada sesetengah manusia berfaedah untuk memperbaiki hati dan menghapuskan permusuhan mereka. Umar. usaha menjinakkan hati dan menyemai perasaan tentang keistimewaan mereka memeluk Islam dari sudut material mesti dilakukan.w. Mereka merupakan golongan yang sentiasa memerangi Rasulullah dan enggan menerima dakwah sehinggalah pembukaan Makkah.. Othman. mereka sebagai pemuka-pemuka kaum. tidak mengharap habuan rampasan perang tersebut. Kedua: Keputusan Nabi s.

pemberian ini, hati mereka akan terbuka untuk menerima cahaya dakwah. Mereka juga akan bersedia memikul bebanan dakwah. Inilah yang benar-benar terjadi. Setelah Rasulullah menjinakkan hati para pemimpin tersebut, rasa tidak puas hati dan kebencian kepada Islam dan dakwahnya lenyap daripada diri mereka. Apabila tentera Islam mula menjelajah bumi demi menyampaikan prinsip Islam dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya Islam, semenanjung tanah Arab telah bersedia untuk memikul tugas bersejarah yang agung ini. Para pemimpin yang telah jinak hati mereka ini merupakan golongan pertama yang redha dan mara dalam pertempuran pembebasan tersebut. Sejarah mengesahkan pertarungan hebat mereka dalam siri pembukaan tersebut. Mereka juga mempunyai jasa besar dalam memperkukuhkan tunggak-tunggak Islam di luar semenanjung tanah Arab. Mereka menguruskan kerajaan Islam yang luas dan memimpin tenteranya yang melimpah-limpah. Mereka tetap diiktiraf sebagai mujahid. Meskipun pada permulaan Islam, mereka merupakan golongan yang dijinakkan (melalui berbagai pemberian). Ataupun mereka lambat memeluk Islam sehingga selepas pembukaan Makkah. Kebiasannya, mereka yang terkemudian berjaya menyusul mereka yang terdahulu. Orang yang lemah dapat mencapai keistimewaan orang yang kuat. Begitu juga ramai orang yang memperolehi keikhlasan beramal walaupun memulakannya tanpa ikhlas. Al-Hasan rahimahullah berkata: "Kami menuntut ilmu ini bukan kerana Allah, namun ilmu ini tetap mendorong agar ia dilakukan kerana Allah." Tokoh lain pula berkata: "Kami menuntut ilmu ini tanpa niat, namun niat datang kepada kami selepas itu." Cukuplah Allah menjanjikan kebaikan kepada golongan yang lewat memeluk Islam ini, sebagaimana firman-Nya:

t,x Ρr& ô¨Β Οä3ΨÏΒ “ÈθtGó¡o„ Ÿω 4 ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÛW≡uŽÏΒ ¬!uρ «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû (#θà)Ï Ζè? āωr& ö/ä3s9 $tΒuρ ª!$# y‰tãuρ yξä.uρ 4 (#θè=tG≈s%uρ ߉÷èt/ .ÏΒ (#θà)x Ρr& tÏ%©!$# zÏiΒ Zπy_u‘yŠ ãΝsàôãr& y7Í×‾≈s9'ρé& 4 Ÿ≅tG≈s%uρ Ëx÷Gx ø9$# È≅ö6s% ÏΒ ∩⊇⊃∪ ׎Î7yz tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ ª!$#uρ 4 4o_ó¡çtø:$#
Tidaklah sama di antara kamu, orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sebelum kemenangan (Nabi menguasai Makkah). Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap satu puak dari keduanya, Allah janjikan (balasan) yang sebaik-baiknya. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam Pengetahuan-Nya akan apa yang kamu kerjakan.(AlHadid: 10) Ketiga: Tindakan Rasulullah s.a.w. mengumpul dan meredakan rasa terkilan Ansor kerana tidak mendapat apa-apa bahagian daripada rampasan perang, menjadi bukti kebijaksanaan politik dan kelembutan akhlak Baginda s.a.w. Apabila komen sesetengah Ansor berkaitan agihan rampasan perang sampai kepada Baginda, Baginda mengambil langkah proaktif untuk meredakan rasa terkilan tersebut. Baginda mengumpulkan mereka untuk tujuan itu. Baginda menyampai-kan ucapan yang bijaksana sekalipun Baginda tahu mereka mencintai dan setia mengikutinya. Mereka telah mengorban-kan darah dan harta mereka di jalan Allah. Tiada kebimbangan berlaku sesuatu yang mengurangkan iman atau menghumban mereka ke dalam kemarahan Allah dan Rasul-Nya. Namun Baginda memilih untuk menghilangkan prasangka yang mula tersemat dalam fikiran sesetengah mereka tentang isu tersebut. Ini salah satu sunnah terpuji yang mesti diikuti oleh para pemimpin dan ketua bersama penyokong dan pencinta mereka. Musuh menunggu-nunggu untuk mengekploitasi apa-apa kejadian atau kata-kata yang melemahkan pergantungan para
www.mykonsis.org

96

pengikut terhadap pemimpin mereka. Syaitan mem-punyai komplot yang jahat dan licik tipudayanya. Oleh itu, para pemimpin tidak boleh cuai mendapatkan dukungan penyokong walau mereka amat mempercayai para penyokong mereka. Seterusnya, perhatikan teknik bijak lagi berkesan yang digunakan oleh Baginda s.a.w. agar mereka berpuas hati dan yakin terhadap hikmah keputusan Baginda tersebut. Baginda menyebut jasa-jasa mereka kepada dakwah Islam, bantuan mereka kepada Baginda dan inisiatif segera mereka untuk memperbenarkan Baginda. Sedangkan ketika itu kaum Baginda sendiri mendustai dan mengusir Baginda. Baginda menyebut jasa-jasa mereka ini setelah memperingatkan mereka tentang jasa Allah kepada mereka. Allah telah menyelamatkan mereka daripada kesesatan, perpecahan dan permusuhan. Semua ini disebut agar mereka mudah menerima kehilangan semua keuntungan harta dunia (rampasan perang tersebut) jika dibanding dengan kebahagiaan dan petunjuk yang mereka perolehi. Dengan demikian, Baginda menegaskan dua perkara kepada mereka: a) Baginda tidak menyebelahi kaumnya dengan melupakan Ansor, sebagaimana dakwaan sesetengah mereka. b) Keputusan Baginda menyekat mereka daripada menerima rampasan perang berdasarkan kepada kekuatan beragama, kehebatan iman dan kecintaan mereka kepada Allah dan RasulNya. Sepanjang usiaku, tiada teknik lain yang lebih berkesan daripada teknik ini untuk memuaskan hati mereka yang berjasa dan lama dalam dakwah. Iaitu di kalangan mereka yang beriman dengannya, ikhlas, jujur serta tidak mengharapkan balasan mahupun terima kasih. Selawat dan salam Allah ke atas Baginda. Alangkah benar firman Allah berkenaan Baginda:

∩⊆∪ 5ΟŠÏàtã @,è=äz 4’n?yès9 y7‾ΡÎ)uρ
Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia.(AlQalam: 4) Keempat: Reaksi Ansor setelah mendengar ucapan Baginda s.a.w. merupakan contoh kejujuran iman dan kehalusan jiwa yang paling menarik. Mereka juga mengenang jasa Allah kerana memberi petunjuk dan menganugerahkan taqwa kepada mereka. Mereka menyifatkan usaha mereka menolong, menyokong dan berjihad sebagai kurniaan Allah dan Rasul-Nya. Mereka juga menyatakan bahawa, jika bukan kerana Allah, nescaya mereka tidak mendapat petunjuk. Jika bukan kerana Rasul-Nya, nescaya hati dan pandangan mereka tidak mendapat cahaya petunjuk. Jika bukan kerana Islam, nescaya Allah tidak akan menyatukan kembali kaum mereka setelah berpecah, atau memelihara darah mereka yang mengalir tanpa nilai. Jika bukan kerana Islam, pasti Allah tidak akan menyelamatkan mereka daripada penguasaan Yahudi kepada kemuliaan Islam, atau membebaskan mereka daripada jiran mereka (Yahudi) yang memperkudakan mereka. Mereka juga mengisytiharkan; mereka mengutamakan Rasulullah mengatasi segala limpahan harta dan keseronokan dunia Apabila Rasulullah s.a.w. mendoakan kerahmatan untuk mereka, anak-anak dan cucu-cucu mereka, air-air mata mereka bercucuran gembira kerana keprihatinan Rasulullah s.a.w.. Apatah lagi doa Baginda merupakan doayang mustajab. Adakah lagi bukti lain kepada kejujuran iman? Adakah di sana cinta yang lebih mulia dan indah daripada cinta ini? Semoga Allah meredhai mereka dan menjadikan mereka redha. Semoga Dia mengabadikan nama mereka di dunia dan menyertakan kita bersama mereka dalam syurga an-Naim. Hidup di samping Rasul-Nya yang dicintai lagi agung dan golongan yang Allah telah kurniakan nikmat ke atas mereka di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada' dan mereka yang hampir dengan-Nya.

www.mykonsis.org

97

Akhimya, peristiwa yang berlaku antara Rasulullah s.a.w. dan Ansor ini, mestilah diingati oleh setiap pendakwah dan dihafal oleh setiap penuntut ilmu. la antara peristiwa yang dapat menambahkan iman serta menggelorakan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah s.a.w. dan sahabatnya r.a..

www.mykonsis.org

98

Mereka mengerjakan haji dan menyembelihkan korban untuknya.s. la dibina di pinggir pantai menghala ke arah al-Musyallal di Qadid yang terletak antara Madinah dan Makkah. penyembahan berhala tersebar luas di semenanjung tanah Arab.s. dia ditimpa sakit yang teruk. Baginda meninggalkan anaknya. Apabila Rasulullah s. Apabila pulang daripada musafir. Dia merupakan orang pertama yang mengubah agama Ismail a. Apabila berangkat. Anak-anak Ismail semakin ramai (mereka dikenali sebagai Arab Musta'ribah. Dia akan memilih batu manakah yang paling bagus. Syam terdapat sebuah mata air panas (sekarang ini. dia akan melakukan perbuatan yang sama. membawa seketul batu daripada Tanah Haram sebagai memuliakannya dan tanda kerinduan kepada Makkah. (Dari zaman ke zaman) Mereka masih tidak mengenali ajaran menyembah berhala dan patung. m." Lalu dia ke sana dan mandi di situ.s. Berhala yang paling tua ialah "Manat". Tak lama selepas itu. Mereka memberikan kepadanya." Lantas. Apabila Baginda datang ke Makkah. Kitab al-Asnam. Ada di antara mereka yang membina rumah berhala.org 99 .12 Arab mempunyai tiga berhala terbesar yang diagung-agungkan. juga tanda cinta dan rindu mereka kepada Tanah Haram. kamu akan sembuh.s 33.a. Sehingga kaumnya cuba membakarnya sebagaimana yang diceritakan oleh al-Quran al-Karim. seseorang itu akan mengutip empat ketul batu. dia meminta mereka memberikan sebahagian patung tersebut kepadanya. lantas bertanya: "Apa ini?" Mereka menjawab: "Kami meminta hujan turun dan kemenangan menewaskan musuh dengan patung-patung ini. keluar untuk membuka Makkah pada tahun ke-8 11 12 Kitab al-Asnam. Mereka berbuat demikian untuk mengambil keberkatan dengannya.) merupakan antara mereka yang memerangi ajaran keber-halaan anutan kaumnya. (bapa para nabi selepas nabi Nuh a. Setelah itu. Dia kemudiannya mengelilinginya sebagaimana dia mengelilingi Baitullah. Amalan ini berterusan sehinggalah 'Amru bin Luhayy membawa masuk amalan menyembah berhala kepada mereka (ahli sejarah mengatakan kejadian ini berlaku 500 tahun sebelum perutusan Nabi). sebagaimana yang dinamakan oleh ahli-ahli sejarah).11 Selepas itu.s. Ada pula yang membina patung. dia meninggalkannya.s 8. Setelah Ismail meningkat remaja. Dia diberitahu: "Di Balqa'. m. Apabila berhenti di perhentian yang lain. perkara pertama yang dilakukan setelah memasuki rumahnya ialah mengusap-usap berhala tersebut. Semua Arab mengagungkannya dan yang paling mengagungkannya ialah kaum Aus dan Khazraj. Asal-usulnya adalah seperti berikut: Dia merupakan penjaga pintu Kaabah selepas pengusiran Jurhum dari Makkah dan kawasan sekitarnya.w. Dia kemudiannya sembuh. Hisyam bin Muhammad bin as-Sa-ib al-Kalby. jika kamu ke sana. Tiga ketul batu lagi dijadikan sebagai batu alas periuk.mykonsis. mereka akan meletakkan dan bertawaf mengelilinginya sebagaimana mereka mengelilingi Kaabah. mereka berdua sama-sama membina Kabah untuk dijadikan rumah ibadat Allah dan destinasi haji kepada orang ramai. Ketika muisafir dan singgah di sesuatu tempat. Apabila mereka mahu bermusafir.(B) MERUNTUHKAN PATUNG BERHALA Nabi Ibrahim a. Kemudian dia membawa patung itu ke Makkah dan menegakkannya di sekeliling Kaabah. Dia mendapati penduduk di situ menyembah berhala. Kemudian menjadi satu ibadat kepada sesiapa yang mengembara meninggalkan Makkah. penyembahan berhala di kalangan Arab menjadi-jadi. Ismail a. Hisyam bin Muhammad bin as-Sa-ib al-Kalby. hinggakan setiap penghuni rumah di Makkah mempunyai sebuah berhala yang mereka sembah di rumah. Sesiapa yang tidak mampu membina patung mahupun rumah berhala. Di mana sahaja mereka singgah. www. perkara terakhir yang diperlakukan di rumahnya ialah mengusap-usap berhala tersebut. lalu menjadikannya sebagai tuhan. dia mendirikan seketul batu di Tanah Haram atau di mana-mana yang mereka rasa bagus untuk menempatkannya.. tempat itu dikenali sebagai al-Hammah). dan ibunya di situ.

(Mu'jam Buldan).a. Apabila al-Quran turun mengutuk berhala itu juga berhala-berhala yang lain.w. utusan Nabi s. wanita dan anak-pinak mereka.a. Ali telah meruntuhkannya. Orang-orang yang keji tersebut tidak memper-tahankannya mahupun bertarung pedang demi untuknya. Ibnu Hisyam berkata: (Berdasarkan penjelasan mereka). Namun Baginda enggan menerima permintaan mereka. Maksudnya: Alangkah hibanya! Al-Lat sebelum ini menjadi pembela kami daripada musuhmusuh dan menolak bala bencana. Mereka mendirikan di atasnya sebuah pondok." Lantas Abu Uhaihah berkata: "Sekarang. Baginda mengutuskan Ali r. Uzza mempunyai penjaga. Mereka meminta Baginda s. Mereka (yang keji) itu tidak pandai berlawan pedang (mempertahankannya). telah diserahkan oleh orang-orang yang keji untuk diruntuhkan. Ketika Abu Uhaihah iaitu Said bin al-'As bin Umaiyah bin 'Abd Syams bin 'Abd Manaf sakit nazak. Tiada utusan Nabi s.w. Ia berada di sebelah kanan sesiapa yang bermusafir dari Makkah ke Iraq. Berhala ketiga bernama "al-'Uzza"13. membiarkan al-Lat tidak diroboh selama tiga tahun.w.. lantas bertanya: "Apakah yang menyebabkan kamu menangis wahai Abu Uhaihah? Adakah kamu menangis kerana kematian yang pasti?" Dia menjawab: "Tidak. Berhala kedua bernama "al-Lat". Selepas Nabi s. Merupakan sebongkah batu empat segi.a. Tetapi aku bimbang al-'Uzza tidak akan disembah lagi selepas (kematian) aku!" Abu Lahab berkata: "Demi Allah! Semasa hayatmu ia tidak disembah keranamu. Abu Lahab datang menziarahinya. Namun Rasulullah enggan menerima permo-honan itu.w. tetapi Baginda tetap enggan. Mereka terus memohon penangguhan daripada Baginda dengan mengurangkan tempohnya setahun demi setahun. seterusnya mengambil barang-barang yang dipersembahkan kepada berhala itu. 13 www. Quraisy dan semua Arab mengagungkannya. ke tempat berhala tersebut. rombongan Thaqif datang menemui Baginda. Quraisy merasa amat marah. Al-Harith merupakan raja yang membunuh Syuja' bin Wahb al-Asadi r. yang dibunuh selain Syuja'. Ia terletak di Toif.org 100 . kepadanya yang mengajak kepada Islam. (Lantaran) mereka yang keji telah menyerahkannya (untuk diruntuhkan).a. Mereka juga meminta penangguhan sehingga seluruh penduduk Taif memeluk Islam agar pemusnahan al-Lat tidak menimbulkan kejutan kepada kaum mereka. Abu Lahab mendapatinya menangis. namun Baginda masih enggan menerimanya.a.a.a. wanita-wanita Thaqif keluar menangis meratapkan al-Lat seraya bersyair: Hendaklah kamu menangis sungguh-sungguh untuk si pembela. Antara barang yang diambilnya ialah. (pent.hijrah. Kaum Quraisy mengagungkannya. dua bilah pedang yang dihadiahkan untuk berhala itu oleh al-Harith bin Abi Syamir al-Ghassani.w. pulang ke Madinah daripada pembukaan Makkah. Begitu juga selepas ketiadaanmu. aku tahu bahawa aku mempunyai pengganti!" Kesungguhan Abu Uhaihah berpenat lelah menyembah berhala Uzza adalah batang pohon kurma yang disembah oleh Bani Ghatfan.mykonsis. raja Ghassan.. Baginda mengutuskan Abu Suffian bin Harb dan al-Mughirah bin Syu'bah agar meruntuhkannya. Mereka ingin pemusnahan berhala tersebut ditangguhkan agar mereka terselamat daripada tindak tanduk golongan yang bodoh. Sehinggalah mereka meminta penangguhan untuk tempoh sebulan sahaja. lalu membawanya kepada Nabi s. Apabila alMughirah mula memukul dengan cangkulnya. penyembahannya tidak akan ditinggalkan kerana kematianmu.).

Apabila Khalid sampai kepada berhala itu. Tembanglah batang yang pertama. sabdanya: "Pergilah kamu ke tengah-tengah kebun tamar dan kamu akan berjumpa dengan tiga batang pohon tamar.". lalu Baginda bertanya: "Adakah kamu menjumpai sesuatu?" "Tidak". Apabila berlaku pembukaan Kota Makkah.". janganlah kamu mendustakan. Rasulullah s. Baginda menemui gambar-gambar malaikat dan lain-lain lagi.a. jawab Khalid. dan bukanlah dia seorang pemeluk agama Kristian. bersabda: "Itulah al-Uzza. Aku lihat Allah telah menghinamu. Lemparkan kain selendang dan sinsingkan baju untuk melawan Khalid. 15 14 www. penjaganya. telah mengutus Khalid bin al-Walid. Sekiranya kamu tidak membunuh Khalid pada hari ini.mykonsis. tetapi dia seorang yang tetap di atas dasar Tauhid sebagai seorang Muslim (yang taat dan berserah bulat-bulat kepada Kitab al-Asnam. Kemudian beliau kembali bertemu dengan Rasulullah. Apabila Khalid memberitahu Rasulullah tentang perlaksanaan tugas tersebut.w.14 Pada tahun pembukaan Makkah.a. Baginda bertanya: "Adakah kamu menjumpai sesuatu?" "Tidak". Hisyam bin Muhammad bin as-Sa-ib al-Kalby. Rupa-rupanya wanita itu hitam seperti arang. Baginda a. Mereka menjadikan syeikh kami (nabi Ibrahim) tempat menilik nasib menggunakan anak panah. Serta "Manat" yang ketiga.wahai kaum musyrik Makkah -mendengar keterangan yang membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah) maka adakah kamu nampak bahawa "Al-Lat" dan "Al-Uzza".15 Inilah berhala-berhala Arab yang paling terkenal pada zaman jahiliah. Khalid memenggalnya mengakibatkan kepalanya terbelah. yang bertaraf rendah lagi hina itu (layak disembah dan dianggap sebagai anakanakperempuan Allah)? (An-Najm: 19-20) Ketika Rasulullah memasuki Baitul Haram pada hari pembukaan Makkah. arah Baginda s.s. dalam bentuk memegang anak-anak panah yang digunakan untuk tilikan nasib. Ia tidak akan disembah lagi selepas hari ini".. Wanita itu meletakkan tangannya di atas bahunya dan berada dalam batang pokok yang ditebang oleh Khalid. Mereka mendakwa berhala itu berupa seorang wanita habsyi yang berambut kusut masai.). lagi. beliau berkata: Uzza merupakan syaitan betina yang mendiami antara tiga batang pokok di tengah-tengah kebun tamar. Kamu akan menanggung kehinaan segera dan membantunya mengalahkanmu.s 23." Lalu Khalia pergi dan menebang pohon yang pertama.a. Dalam Mu'jam al-Buldan menukilkan satu riwayat daripada Abu Soleh daripada Abdullah bin Abbas r. arah Baginda s. Apa kaitan nabi Ibrahim dengan panah-panah tilikan nasib? "Bukanlah nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi. Lalu Khalid memancung kepalanya (pent. Dubayyah bin Harami asy-Syaibani berseru: Wahai Uzza lawanlah dengan keras.a. Lantas Khalid berkata: Wahai 'Uzza.w. Nabi s. Tiada lagi al-Uzza selepas ini bagi Arab. memanggil Khalid bin al-Walid dan memerintahkannya untuk bertolak memusnahkan berhala tersebut. keingkaran untuk kamu bukan keampunan. la disebut oleh al-Quran melalui firman Allah: ∩⊄⊃∪ #“t÷zW{$# sπsWÏ9$¨W9$# nο4θuΖtΒuρ ∩⊇∪ 3“¨“èø9$#uρ |M≈‾=9$# ãΛä÷ƒutùr& ã s (Setelah kamu .w..w. Beliau pergi melaksanakan arahan tersebut dan kembali bertemu dengan Rasulullah. Baginda juga mendapati gambar nabi Ibrahim a. Dia telah menentang Khalid dalam rupa bentuk sedemikian. jawab Khalid "Tebang pohon yang ketiga. m. "Tebang pohon yang kedua.s.a. Apabila beliau berhadapa-dengan pohon ketiga.org 101 . Baginda lantas bersabda: Semoga Allah memerangi mereka. keluar seekor syaitan betina berambut kusut masai dan meletakkan dua tangannya di atas bahu sambil menampakkan taringnya.itu menakjubkan Abu Lahab.

(Al-Isra’: 81) Mana-mana berhala yang ditunjuk oleh Baginda dari arah hadapan akan tumbang terlentang ke belakang. menewaskan bala tenteranya dan menumpaskan konspirasi para pemimpinnya.yδy—uρ ‘.a. seraya berkata: ∩∇⊇∪ $]%θèδy— tβ%x. Selepas beberapa bulan pembukaan Makkah. bertukar menjadi malu kerana kecetekan pemikiran mereka hingga sanggup menyembah batu yang tidak memberi mudarat atau manfaat.w. semua berhala di semenanjung tanah Arab telah diruntuhkan dari singgahsananya. Ÿ≅ÏÜ≈t7ø9$# ¨βÎ) 4 ã≅ÏÜ≈t6ø9$# t. Islam bertindak menyebarkan keburukan berhalaberhalayang dijadikan tuhan ini. Kesemuanya tumbang.w. Di sekeliling Baitullah terdapat patung-patung berhala yang diikat dengan timah. Baginda membuka ibu kota keberhalaan (Makkah).w. sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. dan dia pula bukanlah dari orang-orang musyrik. menunjuk isyarat kepada berhala-berhala itu menggunakan sebatang ranting kayu di tangannya.Allah). dan hilang lenyaplah perkara yang salah (kufur dan syirik).a.mykonsis.a.w. Mereka melihat dakwah ini sebagai satu seruan yang amat pelik.org 102 . Sehingga tiada lagi berhala yang tinggal tegak. menyembah Allah Pencipta alam kejadian dan Tuhan sekalian alam. Adakah akal dapat mempercayai semua ini lantaran ia berjaya disempurnakan dalam tempoh sesingkat ini? Ketika Rasulullah s. mempersiapkan ketumbukan tenteranya dan memandu perjalanan pertempurannya? www. Sejak awal risalah Islam.a. Namun akhirnya kemenangan berpihak kepada Rasulullah s. jika bukan kerana Allah yang menjadi Pengatur di belakang dakwah ini. Para penyembahnya telah mengkufurinya. Sementara mana-mana berhala yang ditunjuk dari arah belakang akan tumbang tersungkur ke depan." (maksud Ali Imran: 67) Baginda memerintahkan agar semua gambar-gambar tersebut dipadamkan. memulakan dakwah. ∩∈∪ Ò>$yfãã íóy´s9 #x‹≈yδ ¨βÎ) ( #´‰Ïn≡uρ $Yγ≈s9Î) sπoλÎ. mahupun menolak sesuatu kejadiari. Semenanjung tanah Arab. selepas perjuangan yang berlarutan selama 21 tahun. Nabi s. tiada seorang manusia pun bersama Baginda. Bolehkah kejayaan ini tercapai. mencela penyembahannya serta menyeru kepada agama fitrah. memasuki Makkah pada hari pembukaannya dengan menaiki tunggangan Baginda. Baginda juga melakukan tawaf menggunakan tunggangannya itu.Fψ$# Ÿ≅yèy_r& "Patutkah dia menafikan tuhan-tuhan yang berbilang itu dengan mengatakan: Tuhan hahya Satu? Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang menakjubkan!" (Sad: 5) Semenanjung tanah Arab saling bertelagah dan kacau bilau ekoran agama baru ini.ysø9$# u!%y` ö≅è%uρ Telah datang kebenaran (Islam). Mereka yang pernah menyembah berhala kelmarin. memusnahkan tuhan-tuhannya. Ibnu Abbas berkata: Rasulullah s. Mereka cuba membunuh dan menghapuskan Rasulnya dengan segala cara. diketuai oleh Quraisy telah menentang dakwah ini. Perintah Baginda itu terus dilaksanakan.

mykonsis.w. peperangan dan fitnah telah berlaku. sama ada mereka yang mengikuti petunjuk itu. Pemikiran Arab telah mencapai usia matang. Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata. (Al-Jumuah: 2) www.) dari bangsa mereka sendiri. βÎ)uρ sπyϑõ3Ïtø:$#uρ Dia-lah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang (Arab) yang Ummiyyin.w. Ini kerana seorang yang berusia matang tidak akan kembali menjadi kanak-kanak lagi. Baginda juga berjasa dalam meningkatkan petunjuk kepada bangsa-bangsa di muka bumi ini.a. Ada pula yang membangkang al-Quran. Ada di kalangan mereka yang mengaku nabi. akan tetapi Allah jualah yang melempar (untuk membinasakan orang-orang kafir). Allah telah menjelaskan perkara ini dengan firman-Nya: |=≈tGÅ3ø9$# ãΝßγßϑ=yèãƒuρ öΝÍκŽÏj.t“ãƒuρ ϵÏG≈tƒ#u öΝÍκöŽn=tã (#θè=÷Ftƒ öΝåκ÷]ÏiΒ Zωθß™u‘ z↵Íh‹ÏiΒW{$# ’Îû y]yèt/ “Ï%©!$# uθèδ Ïk ∩⊄∪ &Î7•Β 9≅≈n=|Ê ’Å∀s9 ã≅ö6s% ÏΒ (#θçΡ%x.w.u’Í?ö7ãŠÏ9uρ 4 4’tΓu‘ ©!$# €∅Å3≈s9uρ |Mø‹tΒu‘ øŒÎ) |Mø‹tΒu‘ $tΒuρ 4 óΟßγn=tGs% ©!$# €∅Å3≈s9uρ öΝèδθè=çFø)s? öΝn=sù ∩⊇∠∪ ÒΟŠÎ=tæ ìì‹Ïϑy™ ©!$# āχÎ) 4 $—Ζ|¡m ¹Iξt/ çµ÷ΖÏΒ šÏΖÏΒ÷σßϑø9$# y Dan bukanlah engkau (wahai Muhammad) yang melempar ketika engkau melempar. Mereka tidak rela untuk kembali semula ke zaman kanak-kanak. Baginda juga menyelamatkan kehormatan mereka daripada penghinaan dan kekejian kepercayaan itu. seta mengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum syarak). dan membersihkan mereka (dari i’tiqad yang sesat). Akan tetapi kita tidak mendengar seorang Arab pun yang berfikir untuk kembali kepada kepercayaan keberhalaan dan tuhantuhannya.w. Baginda membebaskan akal Arab daripada belenggu dan khurafat keberhalaan. dan risalah Baginda. (Al-Anfal: 17) Muhammad bin Abdullah telah menamatkan tragedi pemikiran Arab yang berterusan hampir 500 tahun atau lebih. mahupun yang menolaknya. Baginda membuka pintu-pintu kemerdekaan dan kemulian abadi untuk Arab. zaman keberhalaan yang mendorong penganutnya meletakkan dahinya ke kaki batu yang tuli lagi bisu. Semua perubahan ini dicapai dengan sempurna hasil jasa nabi Muhammad s.org 103 .a.. Setiap orang Arab (sejak zaman nabi) sehingga tamatnya dunia ini terhutang budi kepada Baginda kerana menyelamat dan membebaskan mereka daripada keberhalaan. Ia tidak akan disembah lagi selepas hari ini. Selepas kewafatan Rasulullah s. Mereka memasuki pintu-pintu itu tanpa keluar kembali. Rasulullah s.a.” Semenanjung tanah Arab telah mengucapkan selmat tinggal kepada kehidupan keberhalaan untuk selama-lamanya. seorang Rasul (Nabi Muhammad s. telah berkata benar dengan sabda Baginda: “Selepas ini tiada lagi al-Uzza untuk Arab.a. yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan-Nya).

Juzam. Orang-orang munafik pula menarik diri. nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang sebenarsebenarnya beriman. Orang-orang beriman yang jujur dan segera menyahut seruan Rasul tersebut tanpa mempedulikan kesusahan mahupun kemiskinan. Ini dinyatakan secara jelas oleh banyak ayat al-Quran. pengajaran dan pedoman yang paling penting dalam Ghazwah ini ialah: Pertama: Sebab ghazwah ini berlaku. panas dan musim buah-buahan dipetik. di samping menyeru golongan kaya untuk meyumbang dan menderma. maka (dengan ujian yang demikian).w. Mereka terdiri daripada kabilah: Lakhm.w. dan nyata pula apa yang diketahui-Nya tentang orangorang yang berdusta. Kablah-kabilah Arab juga telah bergabung dengan tentera ini.. Demikianlah. Allah Taala telah berfirman: ÏΒ tÏ%©!$# $¨ΖtFsù ô‰s)s9uρ ∩⊄∪ tβθãΖtFø ムŸω öΝèδuρ $¨ΨtΒ#u (#þθä9θà)tƒ βr& (#þθä. mencegah penceroboh serta menghalang mereka daripada mengganggu dan membuat kerosakan.org 104 . hakikat orang-orang yang ikhlas dan orang-orang munafik akan jelas terserlah pada waktu-waktu genting. Rom telah mengumpulkan angkatan tentera yang besar di Syam.a. Ini menjelaskan kepada kita tabiaat peperangan dalam Islam. Kedua: Seruan Rasul s. Miim. Jika mereka mengetahuinya. Peperangan dalam Islam bukan bersikap menceroboh atau provokasi.a.uŽøIムβr& â¨$¨Ζ9$# |=Å¡ymr& ∩⊇∪ $Ο!9# ∩⊂∪ tÎ/É‹≈s3ø9$# £yϑn=÷èu‹s9uρ (#θè%y‰|¹ šÏ%©!$# ª!$# £yϑn=÷èu‹n=sù ( öΝÎγÎ=ö6s% Alif. Kesediaan sesetengah kabilah Arab untuk bersama Rom menentang orang Islam menjadi bukti bahawa mereka berada jauh daripada kefahaman dan risalah pembebasan yang dibawa oleh Islam kepada manusia secara umum dan Arab secara khusus. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: “Kami beriman.mykonsis.(C) GHAZWAH TABUK Secara ringkas. Mereka mengemukakan pelbagai alasan. Terletak antara Syam dan Wadi al-Qura). Apabila berita itu sampai kepada Rasulullah s. Baignda menyeru mereka supaya bersiap sedia. objektif dan jalan-jalannya. Kami telah terangkan perkara-perkara tesebut dalam nota kuliah untuk tahun satu.” sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan)? Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. (Al-Ankabut: 1-3) Dakwah dan bangsa hanya tertegak dan bangkit melalui pembersihan saf-safnya daripada golongan munafik dan penipu. Baginda mengajak orang ramai untuk keluar berperang ke Tabuk. Tetapi bertujuan mempertahankan agama dan negara. Rom kemudiannya menghantar pasukan tentera hadapan mereka al-Baqa’ (kawasan perkampungan yang dibina oleh penduduk Damsyiq.a. Ghassan dan Amilah. Kami telah memperkatakan tentang sebab-sebab disyariatkan perang dalam Islam. nescaya mereka akan menolak untuk emnajdi pembantu Rom melawan anak bangsa mereka sendiri di kalangan orang Arab Islam.w. Herkules telah memberi upah kepada pendudukpenduduknya selama setahun. agar bersiap sedia untuk berperang dibuat ketiak waktu susah. Mereka yang berlagak akan terbongkar pekungnya pada waktu dugaan. Hanya orang yang mempunyai keazaman yang www. untuk keluar ke Tabuk selepas persiapn dan perhimpunan angkatan Rom menjadi penyokong kepada kata-kata kami ini. Laam. Keberangkatan Rasulullah s. Maharajanya.

Mereka telah beredar dengan linangan air mata kerana sedih disebabkan terhalang daripada memperolehi kemuliaan berjihad bersama Rasulullah s.w. Satu angkatan tentera yang mempunyai saf yang tersusun. Umar. sebagaimana Dia memberi ganjaran kepada mujahidin di medan perjuangan.a. Adakah terdapat prinsip yang bertindakbalas dalam jiwa sebagaimana tindakbalas iman dalam jiwa mereka ini? Apakah pula kerugian yang menimpa umat apabila www. niat yang ikhlas dan prinsip yang kukuh akan tetap teguh menghadapi kesusahan.org 105 . iman yang kukuh dan setia kepada janji lebih berfaedah kepada umat walaupun bilangan mereka kecil.a. golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. Kebiasaan manusia akan gembira apabila dia terselamat daripada bahaya dan jauh daripada peperangan. seruan untuk membebaskan diri daripadanya atau reaksi mempersendakan agama merupakan jenayah nasional yang boleh mengakibatkan natijah paling buruk dan kesan paling bahaya. Kelemahan iman dan kerapuhan azam mereka terserlah. juga melawan hawa nafsu dan naluri diri. ∩⊄⊆∪ tΎÉ9≈¢Á9$# yìtΒ ª!$#uρ 3 «!$# ÈβøŒÎ*Î/ OοuŽÏWŸ2 Zπt⁄Ïù ôMt7n=xî A's#ŠÎ=s% 7πt⁄Ïù ÏiΒ ΝŸ2 "Berapa banyak (yang pernah terjadi). hawa nafsu dan syahwat. Mereka berusaha menyekat Islam daripada meraih atau melambatkan kemenangan walau seketika. Alangkah ramai orang yang lemah iman dan para penipu menghalang perjalanan dakwah islah dalam umat. Angkatan tentera Islam dalam ghazwah Tabuk telah emnyinkirkan mereka yang seumpama ini. Demikianlah yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Ini menjadi bukti terhadap tindak tanduk keimanan dalam jiwa orang-orang mukmin. Penafian tentang hakikat ini merupakan kesilapan yang hanya dilakukan oleh merekayang jiwanya tidak ikhlas kepada kebenaran.. Iman mendorong mereka untuk segera melakukan kebaikan.w. Kerana kita berdepan dengan berbagai musuh. Kita dapati umat kita pada hari ini amat memerlukan keimanan sebegini. bersatu padu. Setiap penentangan kepada agama. Pekung mereka terbongkar. kekuatan dan kelicikan musuh. Oleh itu. Ini hanya dapat dicapai oleh agama yang mempunyai kefahaman sahih tentang hakikat keimanan. hatinya tidak terbuka kepada kebaikan dan peribadinya tidak dihiasi sifatsifat ketinggian mahupun kemuliaan. Mereka melakukannya sebagai satu jihad yang diberi ganjaran oleh Allah. dan Allah (sentiasa) bersama-sama orang-orang yang sabar". Namun orang-orang mukmin yang jujur ini menangis.benar. Peristiwa yang diceritakan oleh Allah dalam kitab-Nya ini merupakan contoh paling indah tentang kehebatan iman mencipta perkara yang luar biasa.mykonsis. la disahkan oleh sejarah lalu dan dibuktikan oleh pengalaman masa kini. Agama ini mendidik jiwa-jiwa untuk ikhlas menyumbang dan berpenat lelah untuk umat mereka. bebanan berat. meminta keizinan Baginda untuk berperang tetapi terpaksa ditolak kerana Baginda tidak memperolehi tunggangan yang boleh membawa mereka. Mereka menganggap diri mereka telah terlepas daripada memperolehi habuan pahala Allah yang besar dan peluang mencapai mati syahid di jalan-Nya. Othman dan lain-lain. Iman ini diperlukan oleh setiap umat dan setiap dakwah untuk menjamin kemenangan ke atas musuh dan menjamin kewujudan sumber-sumber danayang mereka perlukan.. kita tidak dapat menewaskannya melainkan dengan menggandakan pengorbanan harta. Usaha terbaik yang sepatutnya dilakukan oleh para pengislah dan pemimpin kebangkitan ialah menyemai agama dalam jiwa-jiwa manusia dengan baik. Mereka lebih hampir kepada kemenangan berbanding dengan tentera yang bilangannya besar tetapi berbeza gagasan. kemampuan dan keteguhan. jiwa. pertempuran dahsyat dan. Keempat: Terdapat mereka yang datang menemui Rasulullah s. (Al-Baqarah: 249) Ketiga: Para sahabat yang kaya segera menyumbang menderma. Contohnya Abu Bakar.

Begitu juga. padahal mereka adalah orang-orang mukmin yang jujur. tidak mahu berpanas dan lebih suka tinggal di rumah. Rehat tiada lazat-nya sekiranya orang lain penat dan letih. Namun begitu. hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala bencana. Kamu juga merasakan sikap meninggalkan kewajipan merupakan satu tanda kekurangan iman dan kecacatan agama. Apabila mereka diberitahu tentang khabar gembira tersebut. Orang ramai hinggakan isteri-isteri mereka dilarang bercakap dan berbicara dengan mereka.a. penyesalan.w. Ia juga merupakan dosa yang perlu bertaubat dan kembali kepada Allah. Setelah terbukti kejujuran taubat. turut berfaedah kepada kamu. (An-Nur: 63) www. Seluruh masyarakat memboikot mereka. Kisah ini juga memberi pengajaran kepada kita. Pengajaran sebegini menghalang mukmin yang jujur keimanannya daripada culas dalam kerja-kerja yang wajib. Hukuman mereka cukup keras dan membuatkan mereka serik. apa yang berfaedah kepada mereka.mereka ketiadaan tokoh-tokoh sebegini? Kisah tiga orang yang tidak pergi berjihad kerana mengutamakan kerehatan. Dia tidak akan rela berehat sedangkan orang ramai berpenat lelah. Hubungan kerabat pula tidak dapat membantu apa-apa di hadapan kemarahan dan kemurkaan Allah. iman dalam jiwa mereka tersedar. Inilah tabiat iman.org 106 . keinsafan ini tidak menyebabkan mereka terlepas daripada hukuman. perlaksanaan sistem yang diakui syarak didahulukan daripada mematuhi hawa nafsu dan emosi. Lantas mereka mengetahui bahawa mereka telah melakukan dosa yang besar kerana tidak turut serta bersama Rasulullah s. dan orang-orang mukmin. la juga menye-babkan kamu merasakan apa yang menimpa kumpulan turut menimpa kamu. ∩∉⊂∪ íΟŠÏ9r& ë>#x‹tã öΝåκz:ÅÁム÷ρr& îπuΖ÷FÏù öΝåκz:ŠÅÁè? βr& ÿÍνÍ÷ö∆r& ôtã tβθà Ï9$sƒä† tÏ%©!$# Í‘x‹ósuŠù=sù Oleh itu. Kesenangan tiada erti jika umat dalam kesusahan dan penderitaan. Selepas beberapa ketika. Allah mengurniakan keampunan kepada mereka. kesedihan dan dukacita mereka. Apatah lagi bersenang lenang sedangkan orang ramai bersusah payah. mereka girang tidak terhingga. kamu sentiasa merasakan bahawa kamu merupakan ahli dalam satu kumpulan atau sebahagian daripada keseluruhan bahagian. Sesetengah mereka mensedekahkan harta dan pakaian mereka sebagai tanda kesyukuran kepada Allah di atas nikmat keredhaan dan keampunan-Nya. mengandungi pengajaran yang banyak.mykonsis. bahawa akidah mengatasi hubungan kerabat. Begitu juga. atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

w.a.w. la mesti dihormati sebagaimana kehormatan hari kamu ini (Hari Arafah) dan kehormatan bulan kamu ini (bulan haram Zulhijjah). Setiap tuntutan darah pada zaman jahiliah digugurkan.mykonsis. Wahai manusia! Kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu dan mereka pula mempunyai hak ke atas kamu.(D) HAJJATUL WADA (HAJI SELAMAT TINGGAL) Hajjatul Wada merupakan satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasulullah s.w. boleh jadi aku tidak akan menemui kamu selepas tahun ini di tempat ini untuk selama-lamanya. Empat bulan daripadanya adalah bulan haram: tiga bulan berturut-turut dan satu lagi ialah Rajab Mudhar1 yang berada antara Jamadil Akhir dengan Syaaban. (Ramalan ini adalah antara mukjizat Rasulullah s. selepas diutuskan sebagai Rasul. Di dalamnya terkandung: "Wahai manusia! Dengarlah sabdaku. Wahai manusia! Syaitan telah berputus asa buat selama-lamanya untuk dia disembah lagi di bumi kamu ini. lalu Dia akan menyoal kamu tentang amalan-amalan kamu. akan mengerjakan haji pada tahun tersebut.a. Bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. telah menyampaikan khutbah Baginda yang masyhur. Setiap penuntut wajib menghafalnya kerana ia mengandungi pengisytiharan prinsip-prinsip umum Islam. Sesungguhnya aku telah menyampaikan. Jika tidak. Dia merupakan tuntutan darah jahiliah pertama yang aku mulakan pengguguran tuntutannya. mereka menghalalkan perkara yang diharamkan Allah dan mengharamkan perkara yang dihalalkan Allah. berwaspadalah terhadap agama kamu. hendaklah dia menunaikan amanah itu kepada pemberi amanah. Orang-orang kafir menyesatkan orang ramai dengan perbuatan itu. Semua amalan riba dihapuskan. mereka berbondong-bondong datang dari pelbagai pelusuk semenanjung tanah Arab untuk sama-sama mengerjakan haji. mahram mahupun ajnabi) memasuki rumah kamu. Hinggakan bilangan mereka (mengikut sesetengah ahli sejarah) mencapai jumlah 114 ribu orang. bagaimanakah mereka boleh dihitung dan ditentukan bilangan seramai itu? Rasulullah s. Kami anggap bilangan ini adalah bilangan anggaran. Namun kamu berhak memiliki modal kamu tanpa kamu menzalimi atau dizalimi.org 107 . Sesiapa yang mempunyai amanah. Wahai manusia! Perbuatan menangguh tarikh bulan-bulan haram adalah penambahan kepada kekufuran. la juga merupakan khutbah terakhir Baginda. semua riba kepunyaan Abbas bin Abdul Muttolib dihapuskan.w.a. Allah telah menetapkan tiada riba (lagi diamalkan).a. Apabila orang ramai mendengar Rasulullah s. Tuntutan darah pertama yang aku gugurkan ialah darah Ibnu Rabiah bin al-Harith bin Abdul Muttolib (dia disusukan oleh Bani Laith dan telah dibunuh oleh Huzail). Kamu akan bertemu dengan Tuhan kamu. Oleh itu. Hak kamu ke atas mereka ialah mereka tidak boleh membenarkan sesiapa yang kamu bend (sama ada lelaki mahupun wanita. Waktu telah berputar sebagaimana keadaan asalnyapada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Wahai manusia! Darah dan harta kamu mesti dihormati sehingga kamu bertemu kembali dengan Tuhan kamu. Oleh itu. Mereka menghalalkan bulan tersebut untuk setahun dan mengharamkannya untuk setahun yang lain dengan tujuan melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Justeru itu. Namun sekiranya dia dipatuhi dalam perkara lain yang kamu anggap lekeh. ia sudah cukup untuk menyenangkan hatinya.). Mereka juga tidak www. Aku tidak tahu.

kerosakan dan perpecahan kepada mentauhidkan Allah.a. bersatu padu dan mempunyai satu objektif juga matlamat? Bagaimana mereka boleh mencintai Baginda sedangkan sebelum ini mereka memusuhi. Dia juga mahu mereka menghapuskan kehinaan manusia. Ya Allah. Bahkan ramai antara mereka yang menentang dan menunggu-nunggu masa untuk bertindak kepada Baginda. Sedangkan 23 tahun sebelum itu. memerangi. Dia ingin melantik mereka sebagai pemimpin bangsa-bangsa dan perubah perjalanan sejarah.w.w. Sekiranya mereka melakukannya. Kamu mengambil mereka sebagai amanah Allah serta menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah. mereka semuanya berpegang kepada keberhalaan dan syirik. Perubahan ini pasti disebabkan oleh kebenaran risalah. juga yang hina kerana hawa nafsu dan sentimen 'asobiyyah. Mereka tidak memperolehi apa-apa bagi diri mereka. Fahamilah sabdaku ini. Sekiranya mereka berhenti daripada perbuatan-perbuatan ini.org 108 . pertolongan Allah dan mukjizat agama yang syumul lagi sempurna. Oleh kerana itu. kamu tidak akan sesat selamalamanya: Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya.boleh Kaum Mudhar amat memuliakan bulan Rajab. Dia juga mahu menunjukkan mereka jalan hidayah dan membuka mata mereka kepada cahaya kebenaran. Sesungguhnya orang Islam bersaudara. hikmah dan Kitab yang menjadi petunjuk dan peringatan kepada orang-orang yang berakal. Mereka beriman dengan Baginda. selicik dan sehebat mana peribadinya. Mereka mengingkari prinsip-prinsip risalah Baginda dan merasa pelik dengan seruan tauhid yang disampaikan oleh Baginda. kuat menentang dan terus bertelingkah dengan Baginda? Seorang manusia. jahiliah. Aku telah tinggalkan kepada kamu satu perkara yang jelas. Agama ini dijadikan sebagai penyempur-naan nikmat Allah ke atas hamba-hamba-Nya dan penutup risalah-Nya kepada manusia. juga hujah Baginda memperbodohkan khayalan mereka. www. mengenali zat dan sifat-Nya. Oleh itujangan kamu menzalimi diri-diri kamu. sokongan langit.. Wahai manusia! Dengar dan fahamilah sabdaku. membenarkan risalahnya serta patuh kepada arahan-nya. Allah menghendaki agama ini berperanan menghentikan kesengsaraan umat yang sesat di celah lorong-lorong kehidupan. Mereka datang dari segenap pelusuk semenanjung tanah Arab. Kita tidak pernah mendengar fenomena sebegini pada umat terdahulu mahupun kini. wahai manusia! Sesungguhnya aku telah menyampaikan.jika kamu berpegang teguh dengannya. melakukan perkara keji.mykonsis. dapat menukar kelompok manusia yang ramai ini daripada pegangan keberhalaan.a. Mereka juga menjauhkan diri daripada kritikan Baginda terhadap nenek moyang mereka yang menyembah berhala. Kamu tahu bahawa setiap orang Islam saudara kepada orang Islam yang lain. bulan tersebut dikaitkan dengan mereka. seterusnya mewariskan kepada mereka. mereka berhak mendapat rezeki dan pakaian yang baik. adakah aku telah menyampaikan?" Perkara pertama yang menarik perhatian dalam peristiwa Hajjatul Wada ialah kehadiran manusia yang begitu ramai bersama Rasul s. Terimalah pesanan aku untuk berbuat baik dengan wanita ini. Bahkan mereka merancang untuk membunuh. Seratus empat belas ribu orang manusia yang sebelumnya mendustai. Allah membenarkan kamu untuk meninggalkan tidur dengan mereka dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak keras. Bagaimanakah revolusi perubahan yang mengkagumkan ini berlaku dalam tempoh sesingkat ini? Bagaimanakah Rasulullah s. walau sepintar. Mereka adalah pembantu kamu. adalah mustahil dia mampu mencapai perubahan ini dalam masa ratusan tahun. mempersiapkan angkatan untuk menyerang dan bertarung dengan Baginda menggunakan pedang juga lembing. Milik saudaranya tidak halal bagi seseorang kecuali apa yang diberikannya dengan rela hati.

ketika perang mahupun aman. mematuhi. Sedangkan kita mengetahui terdapat di kalangan pemimpin-pemimpin dunia. Cara dan objektif mereka pula berubah-ubah. Selamat ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan sekelian alam. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kufur) kepada cahaya (iman). Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. kalah mahupun menang. Juga amat jauh beza antara penyokong-penyokong syaitan dengan penyokong-penyokong Tuhan ar-Rahman. sedangkan para Nabi adalah rasul kepada Allah. sedikit dan lemah. Maha suci zat Rasul-Nya daripada apa yang dikatakan oleh para atheis. Semua itu dalam tempoh 23 tahun. ditindas. Allah Pelindung (Yang mengawal dan menolong) orang-orang yang beriman. dunia menentang mahupun menerimanya. Begitu juga terlalu jauh beza mereka yang bekerja untuk diri sendiri dengan mereka yang bekerja untuk kemanusiaan. Ini adalah perbuatan Allah Yang Maha Benar lagi Maha Nyata. Mereka menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka sembunyikan dalam diri. Amat jauh beza antara mereka yang mengerumuni bangkai busuk dengan mereka yang berenang dalam lautan cahaya petunjuk. mencintai dan mentaati Baginda. Pegangan mereka bercanggah ketika lemah dan ketika kuat. bertukar menjadi mereka yang mempercayai. mereka yang berbolak balik ialam pegangan akidah dan prinsip. Mereka memakai pakaian pendeta ketika lemah dan kulit serigala ketika kuat. Dan orang-orang yang kafir. la merupakan penegasan terhadap prinsip-prinsip yang diisytiharkan sejak permulaan dakwahnya. sama ada ketika sedikit mahupun ramai.w. kepada semua manusia. Maha Suci Tuhan kamu. Mereka itulah ahli neraka. Perkara kedua yang menarik perhatian dalam peristiwa hajjatul Wada ini ialah khutbah yang bertenaga lagi jitu yang disampaikan oleh Rasulullah s. Tuhan Yang Maha Mulia daripada apa yang mereka sifatkan.org 109 . Mereka juga mengajak kepada perkara yang mereka tidak percayai.a. Iaitu ketika Baginda masih keseorangan. Begitu juga dengan pengisytiharan prinsip-prinsip selepas sempurna risalah dan kepimpinan Baginda. penolong-penolong mereka ialah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya (iman) kepada kegelapan (kufur).mykonsis. musuh kuat mahupun lemah. la adalah prinsip yang tetap dan tidak berubah.membenci dan memberontak terhadap Baginda. mereka kekal di dalamnya. (AlBaqarah: 257) www. Fenomena ini adalah kerana mereka itu "rasul" kepada maslahat.

la juga merupakan usaha menghalang serangan penceroboh dan tindakan proaktif untuk berhadapan dengan musuh yang menunggu-nunggu peluang menyerang negara Islam yang baru ditegakkan.w. Tiada seorang pun yang terkecuali. Para panglima berkaliber untuk memimpin peperangan dan tokoh-tokoh agung lagi soleh untuk menguruskan negara telah berjaya dilahirkan. sujud dan memohon pendampingan dengan berhala tersebut.a. Mereka telah bersedia untuk menyebarkan peradaban dan ajarannya ke segenap ceruk bumi. Oleh itu. bala tentera tersebut menangguhkan perjalanan mereka kerana menunggu sehingga Rasul sembuh. cahaya dan kebaikan yang dibawa. Ansor dan orang Islam yang tinggal di sekeliling Madinah. Jika bukan kerana Baginda dan tenteranya yang setia. telah melantik Usamah bin Zaid memimpin angkatan tentera tersebut padahal beliau adalah seorang remaja berusia 20 tahun. ialah mempersiapkan satu angkatan tentera ke Syam di bawah pimpinan Usamah bin Zaid bagi menyebar dan mempertahankan dakwah. wafat.w. Kemudian generasi inilah yang bertindak memecahkan berhala dan membangunkan negara Arab yang pertama dalam keseluruhan sejarah Arab. Ali dan lain-lain tokoh yang terlebih dahulu memeluk Islam dan telah terbukti www. Pengutusan Usamah merupakan simbol kepada peristiwa tersebut dan hasil produk risalah yang bertuah lagi berkat ini. a. Negara yang ditegakkan tersebut berperanan memikul risalah. Selawat dan salam Allah ke atas Rasul-Nya. Baginda juga membentuk mereka agar bersedia menjelajah muka bumi membawa cahaya petunjuk yang dikurniakan Allah kepada mereka untuk manusia. Rasulullah s.a. Sedangkan sebelum ini. Hidup semasa jahiliah dalam keadaan alpa di samping memiliki keupayaan dan bakat yang tidak tersusun.w mula jatuh sakit. menggariskan objektif dan bertindak sebagai guru juga penyelamat kepada bangsa lain di sekelilingnya. Dakwah Baginda juga menjadikan mereka yang meruntuhkan berhala dengan tangan-tangan mereka sendiri merasa gembira dengan nikmat Allah yang telah menyelamat-kan mereka daripada kesesatan. Dakwah Baginda membersihkan bumi Arab daripada berhala untuk selama-lamanya. Allah telah memilih Baginda untuk kembali ke pangkuanNya. Ketika itu tentera Islam juga telah mampu untuk memikul beban amanah yang membawa impak besar kepada sejarah. Allah telah memuliakan Rasul-Nya dengan kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada para Nabi sebelum Baginda. Di bawah kepimpinannya terdapat tokoh veteran Muhajirin dan Ansor seperti Abu Bakar. Generasi yang menyembah dan mempertuhankan berhala. kegelapan dan keruntuhan yang dialami oleh bangsa-bangsa lain.a. Baginda memerintahkan beliau untuk menginjakkan kaki di sempadan al-Balqa' dan ad-Darum di bumi Palestin. Namun beberapa hari selepas itu Rasulullah s. Othman. Bahkan mereka tunduk kepada mereka dalam politik. Angkatan tentera tersebut terdiri daripada golongan Muhajirin. Ini merupakan peristiwa yang unik dalam sejarah dahulu mahupun moden. Ketika angkatan tersebut berkumpul di Madinah bersedia untuk berangkat. Selanjutnya. Baginda diwafatkan selepas tersedia anggota tentera yang layak untuk mengharungi siri pertempuran demi amanah tersebut.mykonsis. Iaitu setelah Baginda menunaikan amanat. Rasulullah s.(E) PENGUTUSAN TENTERA USAMAH Usaha terakhir Rasulullah s. menyampaikan risalah dan mempersiapkan seluruh semenanjung tanah Arab untuk membawa panji-panji Islam. Umar. Semoga Allah membalas Baginda dengan sebaik-baik balasan bagi pihak kita dan kemanusiaan. jika bukan kerana tenteranya menunaikan amanah selepas Baginda. Usia Baginda dipanjangkan sehingga Baginda dapat menyaksikan hasil dakwah dan perjuangannya melitupi seluruh semenanjung tanah Arab.org 110 . Mereka bersimpati dengan kejahilan. pemikiran dan sosial. Arab kagum dan mengagungkan bangsa-bangsa tersebut. Padahal merekalah yang menyembah. Mereka merupakan peneroka yang bangga dengan petunjuk.w. nescaya sekarang ini kita berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka juga ingin mendapat saranan dan petunjuk Baginda. Sakit yang berakhir dengan kewafatan Baginda.

la juga tidak diketahui terdapat pada mana-mana tokoh besar sejarah sebelum dan selepas Baginda. Alangkah bijaknya tindakan Rasulullah yang disokong oleh wahyu langit. Semoga Allah meredhai Usamah yang masih muda belia. petunjuk. la memansuhkan perbezaan antara manusia yang berdasarkan kemegahan. Umar. pandangan yangjauh dan kemampuan politik yang hebat. usia dan jasa. Mereka juga lebih tua dan berkedudukan berbanding Usamah.keperwiraan mereka. Melantik Usamah menjadi ketua kepada tokoh-tokoh seperti Abu Bakar. Sekiranya orang Islam selepas itu sentiasa mengingati pengajaran besar ini. la juga mengutamakan keupayaan yang baik tanpa mengira usia dan kedudukannya. Tindakan Rasulullah ini mempamerkan salah satu sunnah Islam yang terpuji. juga kewajipan membenarkan mereka memimpin urusan-urusan jika mereka berkelayakan. Begitu juga keributan dan fitnah yang mengganggu gugat tiang negara Islam dan melemahkan kekuatannya akan hilang. Baginda juga dikurniakan kebijaksanaan. pendapat yang tepat. www. Keistimewaan ini tidak diberikan kepada para nabi sebelum Baginda. Namun mereka redha untuk berada di bawah kepimpinan Usamah yang muda belia. Seterusnya. Tahniah sekali lagi kepada beliau kerana telah dijadikan Baginda sebagai contoh teladan kepada remaja-remaja kita yang beriman lagi beramal.a. hasil daripada usaha. Tahniah kepada beliau kerana mendapat kepercayaan Rasulullah berkenaan keupayaannya untuk memimpin. Ini menunjukkan sejauh mana tahap penga-suhan jiwa dan akhlak yang telah mereka capai. sejarah telah mengesahkan bahawa ia tidak pernah melahirkan tokoh yang agung dan berkaliber seperti tokoh-tokoh agung ini. Othman dan Ali merupakan peristiwa besar yang tak pernah dialami oleh mana-mana bangsa. kejujuran azamnya dan keislamannyayang baik.org 111 . nescaya bencana dan mala petaka akan lenyap daripada sejarah Islam.w. didikan dan tunjuk ajar Rasulullah s. Ia merupakan sejarah pertama yang menunjukkan kewajipan membuka ruang kepada keupayaan dan kepintaran para remaja.mykonsis.

sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak mati. ia tidak dapat ditangguhkan. Lantas aku terkejut dan kebingungan sehingga aku terduduk ke bumi kerana kedua kaki ku tidak berdaya menanggungku. Sesiapa yang menyembah Allah. Apabila berita kewafatan Rasul s. telah wafat.w. tidak terlintas firman Allah yang demikian melainkan apabila aku mendengar Abu Bakar membacanya. Ada pula (iaitu Umar) yang menghunus pedangnya seraya melarang orang ramai mengatakan Rasulullah s. Ada yang jatuh lumpuh tak berdaya bergerak.org 112 . gelisah dan bimbang sekiranya ajal Baginda telah hampir. ingatilah kami di sisi Tuhanmu. mereka tersedar daripada kejutan yang dahsyat itu. Ketika itu aku tahu bahawa Rasulullah s. telah mati." Kemudian Abu Bakar keluar menemui orang ramai. (Ali Imran: 144) Apabila Abu Bakar membaca ayat al-Quran tersebut." www. Ramai para sahabat yang besar dan mereka yang terdahulu memeluk Islam hilang kewarasan akalnya.w. Kamu tidak akan ditimpa kematian lagi selepas ini untuk selama-lamanya. Wahai Rasulullah.mykonsis.a. Muhammad telah mati. sesiapa yang berbalik (menjadi kafir) maka dia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Beliau masuk menziarahi Rasulullah s. wahai Rasulullah! Alangkah eloknya kamu ketika hidup mahupun mati! Kematian yang Allah suratkan kepadamu telah kamu rasai. wafat setelah Baginda mengetahui ajalnya telah hampir melalui jalan wahyu. Baginda mengucap selamat tinggal kepada orang ramai pada Hajjatul Wada'. dan (sebaliknya) Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur (akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu). kalau dia pula mati atau terbunuh. sedang Baginda kaku diselubungi (selimut) di atas katilnya. Ada di kalangan mereka yang lidahnya kelu.w.a.w. Namun apabila ajal yang ditetapkan oleh Allah datang. Jika demikian. Madinah bergegar hebat. Beliau berucap kepada mereka seraya berkata: "Wahai manusia! Sesiapa yang menyembah Muhammad. tersebar. Mereka seolah-olah tidak pernah mendengar ayat tersebut sebelum itu.a.A.a. semua para sahabat menjadi kacau bilau kerana tragedi yang dahsyat itu.(F) KEWAFATAN RASULULLAH S.a. (patutkah) kamu berbalik (berpaling tadah menjadi kafir)? Dan (ingatlah).W. Hanya Abu Bakar seorang sahaja yang masih teguh jiwanya. Beliau lantas mengucupi Baginda seraya berkata: "Aku tebus kamu dengan bapa dan ibuku. Kata Abu Hurairah: Umar berkata: "Demi Allah.w." Kemudian dia membacakan firman Allah: tΒuρ 4 öΝä3Î6≈s)ôãr& #’n?tã ÷Λäö6n=s)Ρ$# Ÿ≅ÏFè% ÷ρr& |N$¨Β 'Î*sùr& 4 ã≅ß™”9$# Ï&Î#ö7s% ÏΒ ôMn=yz ô‰s% ×Αθß™u‘ āωÎ) ϑptèΧ $tΒuρ ∩⊇⊆⊆∪ t̍Å6≈¤±9$# ª!$# “Ì“fu‹y™ρ 3 $\↔ø‹x© ©!$# §ŽÛØtƒ n=sù ϵø‹t6É)tã 4’n?tã ó=Î=s)Ζtƒ ô u Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudahpun didahului oleh beberapa orang Rasul (yang telah mati atau terbunuh). Beliau mendakwa Baginda sekadar koma dan akan kembali semula kepada mereka. Hati-hati para sahabat berdebar-debar. Rasulullah s.

Ini menjadikan beliau orang yang paling layak untuk menggantikan Rasulullah s. Kehebatan kejutan kerana kehilangan kekasih adalah mengikut kadar kecintaan tersebut..org 113 . Cinta mereka itu menyerap ke dalam darah dan urat saraf mereka. Padahal kematian itu penghujung kepada setiap kehidupan.a. Kejutan apakah lagi yang lebih hebat dan dahsyat daripada kejutan ini? Kedua: Pendirian Abu Bakar menunjukkan beliau seorang yang memiliki jiwa yang teguh dan bersemangat waja ketika berhadapan dengan malapetaka. serta mengangkat mereka ke tahap tokoh pemimpin yang agung.Pengajaran Terdapat dua pengajaran yang cukup mendalam di sini: Pertama: Para sahabat terkejut dengan kematian Rasulullah s.w. Mereka juga mengambil hadis-hadis dan pengajaran Baginda untuk mereka. Selanjutnya lagi. hakim dan pemberi panduan kepada mereka. Fenomena ini berlaku kerana mereka amat mencintai Rasulullah s. Apabila Rasulullah s.a. Kriteria ini tidak dimiliki oleh sahabat lain. www. meminta panduan ketika berhadapan dengan peristiwaperistiwa dan mengambil firman Allah untuk mereka melalui Baginda. Baginda juga berperanan sebagai pendidik.? Allah telah memberi petunjuk kepada mereka melalui Baginda. masih tidak mempercayai dia telah kehilangannya berhari-hari lamanya.mykonsis. Mereka merujuk kepadanya ketika malapetaka. semua ini telah terputus.a. Sifat ini juga terbukti ketika beliau menangani gerakan murtad di semenanjung tanah Arab. Baginda juga telah menyelamatkan mereka daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya kebenaran.w.w. mengubah kehidupan mereka.a.a.w.. hingga seolah-olah kematian tidak mungkin berlaku kepada Baginda.w. Apakah cinta di dunia ini yang mencapai kehebatan cinta para sahabat yang baik ini kepada Rasulullah s. Kita lihat orang yang kehilangan anak atau bapa. wafat. membuka pemikiran dan pandangan mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful