ไอเดียดีๆ เพื่อโลกที่เราแคร์

Think and Create for Human Sustainability

.

Print Ad on Magazine .

Print Ad on Magazine .

แถลงข่าว iCARE Award 2010 ฉลาดแกมดี 9 มิ.ย.ณ หอประชุมพุทธคยา • ผู้ร่วมงานประมาณ 220 คน • เจ้าของโจทย์และผู้อานวยการ มูลนิธิอโชก้า ร่วมแถลงโจทย์ • วิทยากรให้ความรู้เรื่องธุรกิจเพื่อสังคม : • สุนิตย์ เชรษฐา ผู้ก่อตั้ง Change Fusion • ปฏิพัทธ์ สุสาเภา ผู้ก่อตั้ง Opendream • อารันดร์ อาชาพิลาศ ผู้ก่อตั้ง Be Magazine .

.

.

.

• Road show 8 มหาวิทยาลัย – 8 มหาวิทยาลัยชั้นนา ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด – นักศึกษาเข้าฟัง 573 คน .

จุฬา ธรรมศาสตร์ เชียงใหม่ แม่โจ้ เกษตรศาสตร์ รังสิต หัวเฉียว • ABAC • • • • .

1. งานอนุรกั ษ์ป่าต้นน้า – นิคม พุทธา .

เชียงดาว 9 – 12 กันยายน 53 bridge over trouble ปาล์มรักเมฆ BBA Play Half .ร่วมส่งประกวด 18 ทีม เข้ารอบ 3 ทีม ไปดูงาน อ.

งานพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน : วีระพงษ์ กังวานนวกุล .2.

ร่วมส่งประกวด 44 ทีม เข้ารอบ 3 ทีม ไปดูงานเชียงราย 2 .5 กันยายน 53 ม่วนชื่นทุกแห่งหน ลมหมุน หมู่บ้าน (ตายาย) .

งานสถาปนิกชุมชน : ชวณัฏฐ์ ล้วนเส้ง .3.

ร่วมส่งประกวด 15 ทีม เข้ารอบ 3 ทีม ไปดูงานสามชุก 25 – 26 กันยายน 53 new wave architect for all พอประทัง .

สัมมนาส้าหรับ 9 ทีมที่เข้ารอบแผนธุรกิจ .

.

.

iCARE Award 2010 Field Trips .

ฉลาดแกมดี Ready to Show งานตัดสินรอบแผนธุรกิจ .

ฉลาดแกมดี Ready to Show
งานตัดสินรอบแผนธุรกิจ

Head of special Projects.) • คุณวลัยพร วาจาวุทธ ผู้อานวยการโครงการ UnLtd.มัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • คุณเสาวนีย์ ลิมมานนท์ ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบนโยบายงานซีเอสอาร์ (CSR) และรองผู้อานวยการ / หัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มทรู • คุณเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผู้อานวยการสานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ (สสส.) และผู้อานวยการสานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.คณะกรรมการกลางรอบแผนธุรกิจ • คุณสินี จักรธรานนท์ ผู้อานวยการ มูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย • คุณนิกม์ พิศลยบุตร Faculty Advisor.Thailand (เฉพาะโจทย์ 2 ) ในรอบนี้ เจ้าของโจทย์แต่ละโจทย์ร่วมตัดสินกับคณะกรรมการกลาง . Sasin • คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักการเงิน นักเขียน นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเพื่อสังคม (ยกเว้นโจทย์ 2) • ดร.

ม.ค.รอบปฎิบัติ (พ.ย. 53 .ย. 54) 3 ทีมออกบูธ งาน SE Regional โรงแรมแลนด์มาร์ค 16 – 17 พ. 2553 .

ม.รอบปฎิบัติ (พ. 54) 3 ทีมออกบูธ งาน Green Fair’10 สวนลุมพินี 16 – 19 ธ.ค. 2553 .ย. 53 .ค.

54) Star Voluntours และ CAN ออกบูธงาน Money Expo ศูนย์สิริกิตต์ 24 – 26 ธ. 53 .ค. 2553 .ม.ค.ย.รอบปฎิบัติ (พ.

Final Round : iCARE Award 2010 ฉลาดแกมดี 26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมพุทธคยา การตัดสินรอบสุดท้าย .

.

รางวัลชนะเลิศ ทีมปาล์มรักเมฆ แผนธุรกิจ Star Voluntours โจทย์งานอนุรักษ์ป่าต้นน้า .

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีม Architects for all แผนธุรกิจ CAN โจทย์งานสถาปนิกชุมชน .

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมหมู่บ้าน แผนธุรกิจ ตา ยาย โจทย์งานพัฒนาวิถีชุมชน .

) • ดร.) และผู้อานวยการสานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.คณะกรรมการรอบปฎิบัติ • คุณสินี จักรธรานนท์ ผู้อานวยการ มูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย • ดร.มัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • ดร.มีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและผู้อานวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน • คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สานักพิมพ์ ดีเอ็มจี และบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จากัด • คุณวีรบูรณ์ วิสารทสกุล อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ .ธรรมศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน • คุณเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผู้อานวยการสานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ (สสส.

วิทยากรวงสนทนาธุรกิจเพื่อสังคม : “ดีได้ รวยได้ จริงป่ะ” • • • สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียน นักแปล นักวิชาการอิสระ ปฏิพัทธ์ สุสาเภา 1 ในผู้ก่อตั้ง Opendream บริษัทเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อสังคม อารันทร์ อาชาพิลาส ผู้ก่อตั้งนิตยสาร BE นิตยสารเพื่อสังคมเล่มแรกของเมืองไทย .

ฉลาดแกมดี : The Documentary .

Book & .

.• The most important success for “ฉลาดแกมดี!” is that it has created the power of the new generation to do good for other and connect the collaborations in making society better.

iCARE 2010 on Media .

กรุงเทพธุรกิจ 21 มิ.ย. .

แนวหน้า 18 มิ.เดลินิวส์ 22 มิ. .ย.ย.

ย.หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ 14-16 มิ. .

ย. .ย. ไทยโพสต์ 18 มิ. ข่าวสด 19 มิ.ย.ไทยรัฐ 22 มิ.

ค.กรุงเทพธุรกิจ 5 ก. .

.ย.MARKETEER มิ.

.

BE Magazine July Issue .

Gen’s Talk : 3 Teams in Final Round .Be Magazine Nov Issue.

asamedia.http://www.org/2011/02/19250/ .

com/content/blog/?p=8411 .http://www.tcdcconnect.

http://volunteerspirit.org/node/2882 .

php?lang=th&act=view&id=239 .th/news.http://www.tcdc.or.

csrthailand.http://www.net/th/news/detail/551 .

net/th/news/detail/557 .csrthailand.http://www.

http://www.tcdcconnect.com/content/blog/?p=8765 .

2554 .ค.The Nation 9 มี.

ผู้จัดการรายสัปดาห์ 14 – 20 มี.ค. 2554 .

ฐานเศรษฐกิจ 17 – 19 มี. 2554 .ค.

ค.ไทยโพสต์ 19 มี. 2554 .

ประชาชาติธุรกิจ 31 มี.ค. – 3 เม. 2554 .ย.

2554 .ย.ไทยโพสต์ 4 เม.

ย.สยามรัฐ 7 เม. 2554 .

ย. 2554 .ไทยโพสต์ 16 เม.

.News on TNN24 : ข่าวสั้นต้นชั่วโมง16.00 น.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful