COMPARATIVE FAMILY LAW

Marriage is a contract between two persons (one male one female) and therefore consideration is an important element of that contract. Discuss the concept of mahr under Islamic law and make comparison with the position under common law, if any.
By : Shahidah Kamarudin
Lecturer : Prof. Madya Datin Noor Aziah Mohd. Awal

PENGENALAN
• Definasi perkahwinan ; • Kes Hyde V Hyde dalam common law ; iaitu penyatuan di antara lelaki dan perempuan secara sukarela seumur hidup dengan mengecualikan yang lain. • Perundangan Islam ; suatu akad yang menghalalkan pergaulan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua mereka yang berlandaskan pada hukum syarak. • Kesimpulan ; wujud satu ikatan perjanjian di antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang sah disisi undang-undang Tiada kontrak perkahwinan antara seorang lelaki dan seorang lelaki atau antara seorang perempuan dengan seorang perempuan sama ada dalam perundangan Islam ataupun common law

niat dan tidak menyalahi undang. . tawaran dan penerimaan . persetujuan . balasan . Maksud status di sini ialah pandangan masyarakat terhadap seseorang itu telah berubah dari seorang yang bujang kepada seseorang yang mempunyai keluarga. Perjanjian ini juga boleh dibatalkan atau terbatal . • Perkahwinan adalah satu kontrak atau perjanjian perkahwinan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan • Perkahwinan adalah satu status iaitu kedudukan seseorang itu dalam masyarakat Mengapa perkahwinan itu dikatakan satu kontrak? Kerana terdapat elemen-elemen kontrak dalam perjanjian tersebut seperti keupayaan . Maka akan lahirlah hak-hak dan tanggungjawab seseorang itu terhadap keluarganya dan masyarakat PERUNDANGAN ISLAM – Suatu kontrak sivil secara semulajadi kerana wujudnya syarat-syarat tertentu serta tanggungjawab yang perlu ditunaikan setelah adanya ikatan yang sah dan suci di antara lelaki dan perempuan.Perkahwinan itu suatu kontrak ENGLISH LAW( Bromley) : dua aspek yang berbeza didapati dari institusi perkahwinan .

Perbezaan di antara kontrak perkahwinan dan kontrak sivil yang lain – common law Kontrak perkahwinan Keupayaan formaliti Bujang Formaliti yang tertentu seperti pengupacaraan perkahwinan dan pendaftaran Kontrak sivil yang lain Bujang /telah berkahwin Tidak ada formaliti yang tertentu Batal atau terbatal . diakhiri atau ditamatkan Ditentukan oleh mahkamah dan undangundang kecuali kematian Ditentukan oleh satu pihak atau kedua-dua pihak dalam perjanjian tersebut Ditentukan oleh perjanjian itu sendiri . Sesiapa sahaja yang layak Hubungan antara dua Di kawal oleh pihak undang=undang Individu Seorang lelaki dan seorang perempuan .

kontrak itu tidak sah dan tidak dikuatkuasakan. “suatu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang adalah suatu kontrak” Ia dikatakan kontrak yang sah apabila elemen-elemen kontrak itu dipenuhi.perkahwinan dikira tidak sah dan tidak boleh didaftarkan. • Di Malaysia . . seksyen 2(h). jika syarat-syaratnya tidak dipenuhi .(void and voidable) • Di dalam kontrak perkahwinan . bagi orang bukan Islam diperuntukkan di bawah Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Penceraian) 1976 manakala bagi orang Islam diperuntukkan di bawah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam – diwartakan disetiap negeri. Jika sebaliknya .Perkahwinan itu suatu kontrak selagi mana perjanjiannya itu dikuatkuasakan oleh undang-undang • Merujuk pada Akta Kontrak 1950 .

Dua orang saksi yang sempurna akal. 1. boleh dimasukkan perjanjian lain untuk menjamin keharmonian pada masa hadapan . 5.sebagai sebahagian dari kontrak perkahwinan dan ia boleh dikuatkuasakan. Pihak lelaki akan terima tawaran ini atau qabul 3. . Wali bagi persetujuan si perempuan yang perlu diperolehi melaluinya. Selain dari syarat-syarat khusus ini. Mas kahwin yang biasa ditetapkan pada akad nikah.Syarat-syarat sah kontrak perkahwinan di dalam perundangan Islam mengikut Mazhab Shafie . dewasa dan beragama Islam. lelaki. 4. Tawaran atau ijab dari pihak perempuan yang biasanya dikemukan oleh pihak wali 2.

Akta Kontrak 1950 . SC . • Malaysia . • Kes di India Abdul Kadir lawan Sahima Bibi (1889) ILR 8 All . Hamzah bin Musa lawan Fatimah Zaharah (1982) 1 MLJ 361 – di sertakan syarat-syarat perjanjian yang lain . Ia suatu kontrak selagi ia tidak bercanggah dengan seksyen 24. 97 – kontrak sivil yang mempunyai unsur-unsur moral dan kerohanian.Contoh kes yang menyatakan perkahwinan ini suatu kontrak. 149 – perkahwinan dalam Islam bukannya ikatan upacara keugamaan tetapi sepenuhnya kontrak sivil • Kes di Pakistan Khurshid Bibi lawan Muhammad Amin PLR(1967).

– Dalam kes Harrison lawan Cage (1698) Carth 467 .umur. keupayaan dan boleh menuntut ganti rugi sekiranya ada pecah janji di antara kedua pihak.Perjanjian untuk berkahwin (Bethrothal) • Suatu kontrak • Ada elemen-elemen kontrak seperti balasan. keskes Malaysia dan Akta Kontrak 1950 • Islam. Plaintiff pecah janji untuk berkahwin. . • Bukan Islam – tidak ada peruntukan mungkir janji untuk berkahwin dalam Akta Membaharui Undang-Undang ( Perkahwinan dan Penceraian)1976 tetapi boleh merujuk kepada common law . keduanya berjanji untuk berkahwin tapi dimungkiri oleh defendan.kes mungkir janji untuk berkahwin boleh merujuk Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang ada di setiap negeri.

Rujuk kes Currie V Misa (1875) LR 10 Ex p. .153 • Ada unsur keuntungan. .BALASAN (CONSIDERATION) • Satu daripada elemen terpenting dalam kontrak perkahwinan atau kontrak civil yang lain • Definisi balasan dalam Akta Kontrak 1950 – dibawah seksyen 2(d). manfaat disatu pihak dan disatu pihak lagi kerugian dan kehilangan • Balasan – janji yang berbalas dari kedua pihak. • Huraian apa itu balasan….

Plaintiff menuntut rugi atas kemungkiran janji. Mahkamah memutuskan suami dikehendaki melaksanakan janjinya kerana ada balasan. Mahkamah memutuskan balasan Plaintiff adalah baik dan diterima. perjanjian di antara sepasang suami isteri . . Si suami akan membayar 30 syiling jika si isteri tidak akan berhutang atas namanya .Balasan di dalam kontrak perkahwinan • • • • • Persetujuan di antara dua pengantin Hak dan tanggungjawab di antara satu sama lain Pemberian atau hadiah perkahwinan yang diberi secara sukarela Perlakuan atau perbuatan oleh si suami atau si isteri dalam perkahwinan Kes yang menunjukkan ada konsep balasan dalam perkahwinan. Harvey V Johnston (1848)6 CB 295 . Suami gagal menjelaskan dan isteri membuat tuntutan di mahkamah. • Kes perjanjian untuk berkahwin. iaitu kes William V William (1957) 1 WLR 148 . seorang wanita meninggalkan Kanada dan pergi ke Ireland atas permintaan defendan yang berjanji mengahwininya. Perbuatan mencakupi sebagai balasan .

Tanpanya sesuatu akad yang dilakukan masih dihukum sah . • Harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab perkahwinan melalui akad nikah yang sah atau disebabkan berlaku persetubuhan. Contohnya di dalam Surah An-Nisa’ ayat 4 yang bermaksud “Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib”. Jika menggunakannya . • Menyebut dalam akad adalah sunat.Mas kahwin – contoh balasan dalam kontrak perkahwinan orang Islam • Hadiah yang diberi oleh suami kepada isteri sebagai tanda persetujuan dan balasan di atas penawaran yang dibuat oleh pihak isteri kepada pihak suami. Sunnah dan Ijmak ulama.Zaman jahiliyah . perlu mendapat keizinan darinya biarpun dia adalah wali atau keluarga. . • Si suami juga tidak berhak meminta kembali apa yang telah diberikan. mas kahwin adalah hak wali. • Amalan ini termaktub dalam Al-Quran. • Bukan rukun dalam perkahwinan dan bukan syarat dalam kesahannya. • Hak mutlak seorang perempuan .

2 .mas kahwin Dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) . sadaqa. sama ada berupa wang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran atau berupa sesuatu yang menurut hukum syarak dapat dinilai dengan wang.faridah dan ajr dirujuk .” Mas kahwin telah dibezakan dengan ‘ pemberian’ di bawah akta ini – ‘pemberian’ ditafsirkan sebaga hadiah sama ada berupa wang atau barang-barang yag diberi oleh seorang suami kepada seorang isteri pada masa perkahwinan. Dalam Al-Quran-perkataan mahr.Sambungan – maskahwin di dalam perundangan Islam • • • Definasi mas kahwin menurut hukum syarak – harta yang diperuntukkkan kepada seorang perempuan dalam akad nikah.mas kahwin didefinasikan sebagai “pembayaran mas kahwin yang wajib di bayar di bawah hukum syarak oleh suami kepada isteri pada masa perkahwinan diakadnikahkan .hadiah yang diberi secara sukarela Isu – Mengapa masyarakat hari ini lebih mengutamakan ‘pemberian’ atau ‘hantaran’ daripada mas kahwin di dalam perkahwinan? Adakah kerana kadarnya yang rendah atau mereka lebih mengutamakan adat daripada yang wajib dalam perkahwinan? • • • . Mas kahwin – pemberian yang wajib manakala ‘pemberian’ . S.

disunatkan memberi mas kahwin tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih daripada 500 dirham.benda . Ini adalah jumlah mas kahwin perkahwinan anak-anak dan isteri-isteri Rasululah S. kadar minima mas kahwin telah ditetapkan oleh kebanyakan negeri kecuali Kedah . Tiada ketetapan bentuk mas kahwin yang diwajibkan. Pihak lelaki dan pihak perempuan berhak menentukannya berdasarkan kepada kemampuan suami . Di Selangorkadar minima mas kahwin ialah RM300.W. Di Malaysia.A.00(tiada istilah wang hantaran tetapi diganti dengan mas kahwin hntaran) • Isu – Kenapa tiada penyelarasan kadar minima mas kahwin ? . Di Kedah – mas kahwin ditetapkan oleh pengantin perempuan dan keluarganya. • Tiada had minima dan maksima ditetapkan oleh hukum syarak. Rujukan – Hadis Rasulullah S.Bentuk dan kadar mas kahwin • Apa jua harta yang dimiliki oleh suami sama ada barang .W • Mengikut mazhab Shafie. kemahiran dan sebagainya dengan syarat ia benda yang suci atau dari pekerjaan yang halal.Boleh diserahkan kepada isteri dan diketahui sifat dan jumlahnya.pekerjaan.Perlis dan Terengganu.A. Sebaik-baik mahar adalah tidak terlalu mahal dan mudah dibayar.

Jika dibenarkan menangguhkan. isteri telah menghalalkannya maka terlepaslah suami dari menanggung hutangnya . pembayaran mas kahwin tidak menjadi halangan tetapi hadiah sampingan atau hantaran yang membebankan pihak lelaki selain dari majlis perkahwinan yang besar-besaran. Dan sekiranya mas kahwin itu sesuatu yang boleh dimakan . • • • . tetapi sesudah itu atas sebab-sebab tertentu . Tetapi hendaklah ditentukan tempohnya kerana mas kahwin adalah milik si isteri. Pada ketika ini. Isteri berhak minta disegerakan atau ditangguhkan.Pembayaran mas kahwin • • Boleh dibayar secara tunai atau secara berhutang. Jika minta disegerakan . isteri berhak menolak persetubuhan sehingga selesai pembayaran mas kahwin. maka halallah suami memakannya. Jika semasa akad ada disebutkan mas kahwin akan dijelaskan oleh suami secara berhutang. Berhutang boleh dilakukan secara kesemuanya atau sebahagian daripadanya Tidak disyaratkan disegerakan – boleh ditangguhkan walaupun sehingga berlakunya persetubuhan. isteri tidak berhak menolak persetubuhan dengan suaminya keana dia rela dengan penangguhan tersebut.

Hak mutlak seorang perempuan • Hukum syarak menetapkan kadar dan jenisnya berdasarkan pada kehendak dan persetujuan seorang bakal isteri/perempuan. • Dia juga berhak menggugurkannya dari tanggungjawab suaminya atau menghibahkannya kepada sesiapa sahaja. • Hak mutlak mas kahwin ini tidak gugur walaupun adanya penceraian. Jika dilihat pada zaman ini . si isteri akan terasa bahawa dia telah dijual oeh keluarganya. Janat V Khuda Baskh. Patutkah kamu mengambilnya dengan cara yang tidak benar dan (menyebabkan dosa) yag nyata”. tuntutan wali melebihi apa yang diminta oleh si isteri. Mahkamah memutuskan bahawa suami hendaklah membayar mas kahwin yang telah dijanjikan walaupun telah ada penceraian. • Sesiapapun tidak berhak mengambilnya dan wali hanya berhak menerima bagi pihaknya. • Dalil yang menunjukkan mas kahwin adalah hak mutlak si isteri ialah surah An-Nisa’ ayat 20 yang bermaksud “ Maka janganlah kamu mengambil sedikitpun daripada harta itu.Dia boleh menggantikan barang-barang dengan duit tetapi hanya dengan persetujuan isterinya. Dengan itu . Kes yang boleh dirujuk . .

PEMBAHAGIAN MAS KAHWIN (MAHR) MAHR AL-MUSAMMADitetapkan dalam akad nikah dan ditentukan kadarnya MAHR AL-MITHL – Kadar. jenis dan cara pembayaran tidak ditentukan MAHR AL MUSAMMA AL-MUAJJAL Dibayar secara segera oleh suami MAHR AL-MUSAMMA AL-MUWAJJAL Dibayar secara tangguh atau secara hutang. .

Suami wajib membayar keseluruan mas kahwin . Suami wajib membayar separuh bahagian i) suami menceraikan isteri sebelum berlaku persetubuhan. . ii) berlaku kematian sama ada sebelum atau selepas berlaku persetubuhan 2. i) Penceraian disebabkan isteri sebelum berlaku persetubuhan i) Isteri murtad atau meminta fasakh disebabkan kecacatan suami atau suami memfasakh perkahwinan disebabkan kecacatannya. Suami tidak perlu meberikan mas kahwin. 1 . i) ada penceraian selepas berlaku persetubuhan.MAHR AL-MUSAMMA • Mas kahwin yang disebut dalam akad nikah. Surah AlBaqarah ayat 237 ii) suami murtad sebelum berlaku persetubuhan 3.i • Dibahagikan kepada 3 situasi .

Berlaku kematian suami/isteri sebelum berlaku persetubuhan. mas kahwin tidak disebut dan dinyatakan 2. (Mazhab Shafie dan Mazhab Hanbali) 5. Dikahwinkan oleh wali tanpa mas kahwin.MAHR AL-MITHL • Mas kahwin yang tidak dinyatakan dalam akad • Akan dikenakan jika berlaku pertelingkahan mengenai mahr Al-Musamma • Kadarnya berbeza-beza kerana perlu membuat perbandingan dengan mas kahwin yang pernah diterima oleh kaum keluarga isteri sebelah bapa. Mas kahwin tidak halal dari segi syarak (Mazhab Hanafi) 3. Seorang perempuan dipaksa berzina. • Beberapa keadaan yang mewajibkan membayar mahr al-mithl 1. (Mazhab Hanafi) 6. (dipersetujui oleh 3 mazhab kecuali Mazhab Maliki – diberi mut’ah) 7. (Disepakati 4 mazhab) 4. Hamil dari nikah yang fasid . Persetubuhan tersilap ( wati al-syubhah). .

(seperti yang dilampirkan) Didalam seksyen 57.161 Siti Zamrah V Malik (1986) 6 JH p. 108 Salma V Mat Akhir (1983) 5 JH p. Hashim (1966) 3 JH p. Kes . Definasi ditafsirkan mengikut enakmen di setiap negeri . Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 – hak mutlak wanita terhadap mas kahwin walaupun selepas penceraian. Melainkan mengikut ketetapan oleh kerajaan negeri yang dikuatkuasakan dan ia berbeza antara satu negeri dengan negeri yang lain. Tafsiran oleh Enakmen Keluarga Islam Negeri Selangor 1984 sama dengan Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan iaitu di bawah seksyen 2 akta tersebut tetapi Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah pula menyebut. 130 • • • • . Shaari b.MAS KAHWIN DI MALAYSIA • • Diperuntukkan di bawah Undang-undang Keluarga Islam .(Mengikut peruntukan enakmen disetiap negeri) Tiada suatu kadar tertentu yang ditetapkan dan kepelbagaian cara menentukan mas kahwin di dalam akta tersebut. Mat V Teh bt. “ Satu balasan yang diberi oleh bakal suami kepada isteri semasa perkahwinan” Kaedah pembayaran mas kahwin di peruntukkan di bawah seksyen 21 Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan.

amalan tradisi dan adat sesuatu kaum dan masyarakat. . 5. 4. Tidak menjadi syarat dalam kesahan suatu perkahwinan. Suatu perlindungan dan jaminan supaya tidak disiksa. Dowry ( Africa) – Hadiah yang diberi sebelum perkahwinan oleh keluarga pengantin perempuan kepada pengantin lelaki.Harta dari bapa pengantin perempuan kepada pengantin lelaki yang diberi ketika hari perkahwinan. Haknya akan hilang sekiranya si isteri berkahwin semula atau berzina. 3. Dowry (Eropah) . 2. Sebagai galakan kerana sanggup mengahwini anak perempuan mereka. Bride price/bride wealth/ peng kin (adat kaum Cina) – Hadiah perkahwinan oleh pengantin lelaki untuk diberikan kepada bapa pengantin perempuan.Adakah wujud konsep seperti mas kahwin dibawah common law? • • Mas kahwin merupakan tuntutan agama dan sebagai syarat sah perkahwinan . • Contohnya . Dowry (adat kaum India) – Hadiah perkahwinan dari keluarga perempuan kepada pengantin lelaki dan keluarganya. 1.Hanya diperolehi selepas kematian suami. Hadiah perkahwinan/pemberian. Amalan ini telah diharamkan dibawah Dowry Prohibited Act 1961. Dower ( common law) – hak seorang isteri sebanyak satupertiga daripada harta peninggalan suami sekiranya mati tanpa meninggalkan wasiat.

Dowry & lain-lain • Kadarnya mengikut ketentuan keluarga/masyarakat setempat • Tidak menjadi syarat dalam perkahwinan • Hak keluarga /pengantin lelaki/bapa pengantin • Tidak ditentukan waktu sama ada sebelum perkahwinan atau selepasnya • Mengikut tradisi dan kepercayaan • Kadarnya mengikut kemampuan suami dan persetujuan isteri • Syarat sah dalam perkahwinan • Hak mutlak seorang isteri • Perlu diberi ketika akad nikah. Jika tidak menjadi hutang. • Tuntutan agama .Perbandingan Mas kahwin Dower.

W.KESIMPULAN • Konsep mas kahwin hanya terdapat dalam hukum agama Islam dan mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Ia juga adalah ketentuan dari Allah S. .T. • Tidak ada konsep lain di dalam common law yang serupa dengannya. • Konsep ini telah mengangkat martabat kaum wanita yang sering dianggap sebagai hamba di dalam perkahwinan .

si suami berhak mendapatkan kembali mas khawin yang telah diterima isteri sebagai tebusan(i’wad). .Persoalan semasa mas kahwin • Jika si isteri tidak menghalalkan mas kahwin yang tertangguh. • Mata wang asing boleh dijadikan mas kahwin dengan syarat samakan nilainya dengan mahr mithli dan mendapat persetujuan pengantin perempuan. • Mas kahwin yang berbentuk barang/benda telah rosak atau tidak boleh diguna sebelum diterima perlu digantikan dengan mahr mithli • Di dalam kes khulu’ penceraian berlaku disebabkan mengikut kehendak isteri. mas kahwin yang terhutang itu hendaklah diambil dari harta peninggalan suami sebelum dibahagikan secara fara’id. keluarga sebelah suami dikehendaki menyelesaikannya • Jika si suami telah meninggal dunia .

ff¯f ¯ ¯¾f° fff ¾f¯ ° ff ¯ ¯ ff ¯f¾ f° f°– f ©f°©f° ff½° f f f ½ °n ff° f  ¯ °––f°f° ff°– ff°– °–f°  f½ f°f °–f° ½ ¾ ©f° ¾ °f .f ¯f ¾ f°– ½ ¯½f° W ¯ ¾ff ¯ ° f½f° f f f° © °¾°f f¾ff° ½f f  ° f f° ½ ¾ ©f° ¾ f°– ff ¾ $½ ¯½f° f f ½f f f¯f° ° °f° f ¯  f½f f°– ¯°f  ¾ ¾  °–f° ¾ ¾ ff° f¾f fff f f ©f  f–f°f W ¾f½f½° f f ¯ °–f¯ °f f° f f°f f ¯ ° ¯f f– ½f°f W f ©–f f ¯ °–––f°°f f f°––°–©ff ¾f¯°f ff ¯ °– ff°°f ½f f ¾ ¾f½f ¾ff©f W f f°–¯ °°©f° ¯f¾ f° f ff f ¯f ¾ ¾ ff ¾f ° -¾f#ff f°– ¯f¾ #.ff ©f°–f°f f¯ ¯ °–f¯ ¾ ½° f½f f ff 9ff f¯ ¯ °–f¯ °f °–f° nff f°– f °f f° %¯ ° f f° ¾f%f– °ff# W f ¯f ¯f¾ f° ° f –– ff½° f f°f ½ °n ff° ¾ f°–  © f°f I f f¾ .

-.D.% . .DJ ff ¾ nff f°–– ff ¾ nff f°– . . .@ f f © °¾ f° nff ½ ¯ fff° f °f° . . f½f° ff¯ ff °f f° °f° f f°f .D.D ff ¾ nff ¾ – f  ¾f¯ .9.D..J-%.. ...

 W .D.. .f¾ f° f°– ¾ ff¯ ff °f W ff–f° ½f f ¾f¾ f¯ f© ¯ ¯ ff ¾ f° ¯f¾ f° %f f ½ °n ff° ¾ ½f¾ f ½ ¾ f° % f ¯ff° ¾f¯f f f ¾ ¯ ff ¾ ½f¾ f ½ ¾ f° f¯ f© ¯ ¯ ff ¾ ½f ff–f° %¾f¯ ¯ °n ff° ¾ ¾ ¯ f ½ ¾ f° f fff ff %¾f¯ ¯f ¾ ¯ f ½ ¾ f° f¯ f ½ ¯ f° ¯f¾ f° %9 °n ff° ¾ f f° ¾ ¾ ¯ f ½ ¾ f° %¾ ¯f ff ¯ ¯°f €f¾f ¾ f f° nfnff° ¾f¯ ff ¾f¯ ¯ ¯€f¾f ½ f°f° ¾ f f° nfnff°°f ..

f¾ f° f ff f ¾ – ¾ff %.ff f° f% f¯ f °f f°–€f¾ %. .f¾ f° f°– f °fff° ff¯ ff W f° °ff° ©f f ½ °–ff° ¯ °– °f ¯f .f  ¯#f% f°f°  f f°½f ¯f¾ f° .ff f€ f° .ff .ff f°f€% 9 ¾ f° ¾f½ %f f ¾ f% %¾ ½ff ¯ff %  f°– ½ ¯½f° ½f¾f °f %..@ W .¾f¯¯f W f f°f f f f°f ½ ¯ ¯ f ½ f° °–f° °–f° ¯f¾ f° f°–½ °f ¯f  f¯ f–f ¾ ¾ f f½f W f½f f ff° f°–¯ f© f° ¯ ¯ ff ¯f f ¯ ¯f¾ f° f ¾ f° °fff° .ff f°f€% f ¯ff° ¾f¯$¾ ¾ ¯ f ½ ¾ f° % ½ ¾ ©  ¯ff nf .

fI@  f¾¯ %%½ f¯f I..f %%½  f¯f I.J-. °– ½ °f° °f¯ ° ¾ f½ ° – % @f f ¾f f f  ° f°– f½f° f° ½ f–ff° nff ¯ ° °f° ¯f¾ f° ff¯ ff ¾ . W W ½ °f° ff D° f°– ° f°– f–f ¾f¯  €°f¾ f€¾f° ¯ °– °f¯ ° ¾ f½ ° – @f€¾f°  °f¯ ° f–f ¾f¯- –  f°–¾f¯f °–f° f D° f°– ° f°– f–f ¾f¯Jff9 ¾ f°f ff ¾ ¾ ° ff ¾  f½ °f¯ ° f–f ¾f¯- –  f½f¯ °  #f ff¾f° f°–   ff ¾f¯ ½f f ¾ ¾ ¯f¾f ½ f°f°# f f ½ ¯ fff° ¯f¾ f° ½ °f° ff ¾ ¾ ° f D° f°– ° f°– f–f ¾f¯Jff9 ¾ f° %. f°f° ¯ °–  f½f°  f©ff° ° – f°– ff¾ff° f° f f f°ff ¾f ° – °–f° ° – f°– f° %¾ ½ f°– f¯½f°% ff¯ ¾ ¾ ° f D° f°– ° f°– f–f ¾f¯Jff9 ¾ f° f ¯f f°f f f½ ¯f¾ f° ff½° ¾ ½f¾ ½ °n ff° ¾ ff .f %%½ W W W W .

 ff © °¾ ½ ¾ ½ ¯f¾ f° ff n¯¯°f" .f¾ f° ¯ ½ff° °f° f–f¯f f° ¾ f–f ¾ff ¾f ½ f°f° f f ½ f°f°$½ ¯ f° f¯ff° f ¾ f° f f ¾ ¾f f¯ f° ¯f¾fff @ f ¯ °©f ¾ff ff¯ ¾ff° ¾f ½ f°f° W .

°°f  %n¯¯°f% f ¾ f°– ¾ ¾ f°f ¾f½ –f f½f f ff ½ °°––ff° ¾f¯ ¾ f°f ¯f f°½f ¯ °°––ff° f¾f f°f ½  ¾ ½f¾ ¯ff° ¾f¯ f°f ff° f°– ¾ f°f ¾ ¾ f° ¾ ¯f ff °f  %f f f¯ ° f% f f ½ f°f° f f–f ½ ¯½f° ½f f ½ °–f°° f f° f–f°f f ½ ° °–f° f° ©f¯°f° ¾½ff f ¾¾f ¯ff° ° f ff¯f° ff 9 n  ½n $  f$½ °– °%f f f¯ .

°f% f f ½ f°f°  ½ °–f°° f ° f° ½f f f½f ½ °–f°° ½ ¯½f° %€nf% f f f°–  ¾ ¯ ½ f°f°  f–f ½ °–f°° ½ ¯½f° ½f f ½ °–f°° f f–f –fff° f°f ¾f°––½ ¯ °–f° f°f ½ ¯½f° ¯ f  %½f% ff f f½f ½ °–f°° ½ ¯½f° ½f f ½ °–f°° f f°–  f f ½ f°f° W W .

°– f ¾ f° ½ nfff° .9 f° °–f° .f¾ f° W f f°f ¯ °– ¯f¯½f° ¾f¯ f° ½ ¾ ©f° ¾ W ff ¾f ff¯ ½ f°f° W f ¯f ¾ f°– ¾ W 9   f ff °f f f ¯ °©f f°– W @°f° f–f¯f  f° f° W f f°f ¯ °–  °f° f–f$¯f¾fff ¾ ¯½f W @ f ¯ °©f ¾ff ff¯ ½ f°f° W f f–f $½ °–f°° f$ f½f ½ °–f°° W @ f °f° f ¾f¯f f f ¾ ¯ ½ f°f° ff ¾ ½f¾°f W .

.9DW °¾ ½ ¯f¾ f° f°f  f½f ff¯ ¯ f–f¯f¾f¯ f° ¯ ¯½°f ½ °°–f°°f f°– ¾ ° f ©–f f ff  °f° f f J@ W °¾ ½ ° f ¯ °–f°–f ¯ff f f¯ f°f f°–¾ °– f°––f½ ¾ f–f f¯ f ff¯ ½ f°f° W @ f f f °¾ ½ f° ff¯ n¯¯°f f°–¾ ½f °–f°°f .

9 ¾ff° ¾ ¯f¾f ¯f¾ f° W f ¾ ¾  f ¯ °–fff° ¯f¾ f° f°– f°––  f–f ¾ f ¾f¯  ° f ¯ ° ¾ff°°f W f ¾ ¾f¯ f ¯ °°––f °f ¯f¾ f° f°– f°–  ° ff f¯ f ff ½ °°––ff° ¾f¯ ¾ ¯ ff–f° ¾ nff €ff# W .fff°– f¾°–  ©f f° ¯f¾ f° °–f° ¾ff ¾f¯ff° °f°f °–f° ¯f ¯ f° ¯ ° f½f ½ ¾ ©f° ½ °–f°° ½ ¯½f° W .f¾ f° f°– ° ff°–$ ° f f ¾f ff f  –°f ¾ ¯ ¯f ½ –f°f° °–f° ¯f ¯ W ff¯ ¾ #½ °n ff° f ¾ f f° ¯ °–  ° f ¾ ¾ ¾f¯ f ¯ ° f½ff° ¯ f ¯f¾ f° f°– f ¯f ¾ ¾ f–f ¾f°%#f % .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful