Universitatea Titu Maiorescu Bucuresti Facultatea de Drept

CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Curs I D

Conferentiar universitar, Dr. Alexandru MIRCEA

Bucuresti - 2010

Titlul modulului

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Cuprinsul

INTRODUCERE

NOTIUNEA SI FUNDAMENTELE CONSTITUTIONALE ALE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1. Contenciosul administrativ; aspecte etimologice si abordari conceptuale; 2. Evolutia contenciosului administrativ in dreptul european; 3. Evolutia doctrinei si legislatiei romanesti in materia contenciosului administrativ; 4. Definitii ale contenciosului administrativ; 5. Tipuri de contencios administrativ; 6. Fundamente constitutionale ale contenciosului administrativ;

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV REGLEMENTAT DE LEGEA NR.554/2004
1. Preliminarii;

2. Caracteristicile contenciosului administrativ instituit prin Legea nr. 554/2004

PARTILE IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV Sectiunea I-a: Calitatea de reclamant (subiecte de sezina). Legitimarea procesuala activa in contenciosul administrativ. 1. Precizari cu caracter general; 2. Persoana fizica vatamata; 3. Tertul vatamat; 4. Persoana juridica , subiect activ al actiunii in contencios administrativ; 5. Avocatul Poporului 5.1. Temeiul juridic; 5.2. Avocatul Poporului ca titular al actiunii in contencios administrativ subiectiv 5.3. Avocatul Poporului ca titular al actiunii in contencios administrativ obiectiv 6. Ministerul Public; 2

6.1. Temeiul juridic al dreptului la actiune al Ministerului Public; 6.2. Actiunea in contencios administrativ subiectiv; 6.3. Actiunea in contencios administrativ obiectiv; 7. Subiecte administrativ- tutoriale: Prefectul si Agentia Nationala a Functionarilor 7.1. Prefectul 7.2. Agentia Nationala a Functionarilor Publici; 8. Autoritatea emitenta a actului administrativ unilateral nelegal; Sectiunea a II-a : Calitatea de parat; legitimarea procesuala administrativ; pasiva in contenciosul Publici;

CONDITIILE ACTIUNII IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV: 1. Actul atacat sa fie un act administrativ; 2. Actul sa vatame un drept subiectiv sau un interes legitim; 3. Actul sa emane de la o autoritate publica; 4. parcurgerea procedurii prealabile; 5. Introducerea actiunii intr-un anumit termen prevazut de lege;

ACTELE ADMINISTRATIVE EXEPTATE DE LA CONTROLUL DE LEGALITATE AL INSTANTELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ; 1. Suportul legal; 2. Actele administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul; 3. Actele de comandament cu caracter militar; 3.1. Notiune de ―comandament cu caracter militar‖; 3.2. Delimitarea sferei actelor de comandament cu caracter militar; 4. Actele exeptate de la contencios administrativ decurgand din existenta unui recurs paralel; 5. Regimul limitelor;

ACTELE ADMINISTRATIV JURISDICTIONALE 1. Notiunea de act administrativ jurisdictional; 2. Controlul instantelor de contencios administrativ asupra actelor administrativ

jurisdictionale; 3

4. Soluţii posibile 4.Suspendarea executării actului. 6. 7. 5. 2. 3.2. Cerinţe procedurale. Competenţa teritorială de fond 1. Preliminarii. 4 administrativ 4.6. Recursul ierarhic. Instanţa competentă 1.2.Justificarea suspendării actului administrativ. Actele probatorii.1. 9. Concluzii privind recursul administrativ de drept comun. Competenţa de judecare a cererilor persoanelor vătămate prin ordonanţe care încă nu au fost declarate neconstituţionale 1.4.Competenţa materială în recurs 1. 4.PROCEDURA PREALABILA SESIZARII INSTANTEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV – RECURSUL ADMINISTRATIV. 4.Suspendarea întemeiată pe exercitarea recursului administrativ 4. Fundamentul juridic al recursului administrativ. 8.Competenţa în cazul persoanelor private asimilate autorităţilor publice. Recursul gratios. 4. 1.1. Relatia dintre actul administrativ – jurisdicţional. Tipuri de recurs administrativ.Competenţa materială de fond 1. PROCEDURA ÎN FAŢA INSTANŢEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1. Capetele de cerere 3.5. 1. Relatia recurs administrativ-recurs judiciar. Suspendarea ca accesoriu al acţiunii în faţa instanţei de contencios Calea de atac contra hotărârii de suspendare.3. recursul administrativ – jurisdicţional. .3. autoritatea administrativ – jurisdicţională. Competenţa de a soluţiona litigii de contencios administrativ în temeiul unor legi speciale 2. Recursuri administrative prealabile prevăzute în legi speciale.

2 Caracteristicile acţiunii. 10. Procedura executării hotărârilor *** 5 . Judecarea cererilor. 1 Sediul materiei. 4. Suspendarea actului administrativ la solicitarea Ministerului public. Acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului. Competenţa de judecare a cererii de suspendare. 3 Chemarea în garanţie a superiorului ierarhic. potrivit dreptului comun 6. Suspendarea de drept a actului administrativ.. INTRODUCEREA ÎN CAUZĂ A FUNCŢIONARULUI PUBLIC VINOVAT DE EMITEREA/ELABORAREA ACTULUI ADMINISTRATIV. Soluţiile ce le poate da instanţa de fond 8.4.6.Răspunderea persoanei fizice vinovate prin acţiune în regres. 4 Chemarea în judecată a funcţionarului public 5 .7. 7.5. Recursul 9. 11. Excepţia de nelegalitate. 4.

se va realiza în cadrul unui examen. semestrul I. In afara examenului. conceptul de sistem administrativ. categoria optionala pentru anul III. un referat care va fi prezentat tutorelui anterior sesiunii de examene. De aici apare necesitatea ca în procesul de comparare să se plece de la cunoaşterea principiilor de drept şi a regularităţii care comandă sistemele de drept comparate. pe baza bibliografiei recomandate. conceptul de administraţie publică. Realizarea cunoaşterii principiilor. domeniul Stiinte juridice. regulilor si conceptelor fundamentale care stau la baza soluţionării conflictelor dintre administraţie şi cei administraţi.INTRODUCERE Scopul cursului Cursul Contencios administrativ are în vedere insusirea procedurii de soluţionare a litigiilor dintre administraţia publică şi cei administraţi pe calea activităţii jurisdicţionale. b) Nota obţinută în cadrul activităţilor tutoriale (asistate) va reprezenta 10%. atat in faza procedurii preala bile cat si in fata instantei de judecata Evaluarea activităţii Evaluarea cunoştinţelor. în contextul social. modelele de reglementare a funcţiei publice şi a statutului juridic al funcţionarilor publici în statele europene. Nota finală va fi calculată ţinând cont următoarele ponderi: a) Nota obţinută pentru referat va constitui 20%. 4. regulile si procedurile actiunii in comtencios administrativ. Obiective Disciplina Contencios Administrativ urmăreşte realizarea următoarelor obiective: 1. Caracteristicile dreptului comparat. Principiile. politic. c) Nota obţinută la examen va reprezenta 70% 6 . pe parcursul semestrului. Analizarea termenilor supuşi comparaţiei în conexiunile lor reale. cultural din care au rezultat. 3. Cursul este structurat în 9 unitati de invatare (capitole) şi este inclus in planul de învăţământ al Facultatii de Drept. acumulate pe baza materialului prezentat în curs şi a bibliografiei consultate. ca disciplina formativa de specialitate. fiecare student va elabora. noţiunea şi caracteristicile funcţiei publice şi a serviciilor publice. 2.

in raport de competenta. Un recurs impotriva unui act administrativ. in principiu. Rezulta. iar in sens juridic semnifica o actiune contradictorie intre doua parti aflate intrun litigiu si situate pe pozitii convergente. In felul acesta s-a ajuns – atât în doctrină. de catre autoritatile competente. a unui conflict juridic. contencios administrativ semnifica activitatile jurisdictionale împotriva actelor şi operaţiunilor administrative . rezulta ca sub aspect strict lingvistic. deci o cale de atac. din cele expuse. litigiile izvorate in circuitul civil ca urmare a unor acte sau fapte juridice dintre entitati diverse .Astfel. „confruntare‖. in principal. Contenciosul administrativ. care inseamna semnificatia „ conflict‖. si a fost preluat si introdus in sistemul institutional juridic prin filieră franceză („contentieux” = contencios). hotărâri de contencios administrativ. aspecte etimologice si abordari conceptuale . care. Etimologic. termenul de contencios provine din latinescul „contentiosus‖. cât şi în legislaţie să se utilizeze în mod curent termenii: contencios administrativ. Din aceasta perspectiva. in general. in special in domeniui care vizeaza apararea unui drept pretins. termenul „contencios‖ semnifica o confruntare. pot exista atat organe de contencios judiciar. a caror competenta este aceea de a solutiona conflictele de natura juridica izvorate in exercitarea activitatii 7 . etc. activitatea de solutionare.Atunci cand dreptul incalct este consecinta unei conduite (actiune sau inactiune) din partea unei autoritati administrative sau a unei entitati care actioneaza „cu girul‖unei astfel de autoritati. dobândeste caracter jurisdicţional (contencios) ori de câte ori autoritatea care-l soluţioneza are calitatea de judecător. instanţă (organ) de contencios administrativ. acţiuni de contencios administrativ. certăreţ. la randul lui are „dispută‖. legea contenciosului administrativ. care solutioneaza . In aceste conditii noţiunea de contencios a devenit o noţiune tradiţională a dreptului. litigiul care se naste se solutioneaza printr-o actiune in contencios administrativ. fiind utilizată pentru a defini.NOTIUNEA SI FUNDAMENTELE CONSTITUTIONALE ALE CONTENCIOSULUI ADMINISTATIV 1. cat si organe de contencios administrativ. adjectiv al substantivului „contentio‖. ca.

Asadar. rezulta ca sfera si continutul administrativ ii confera acestuia un sens formal. c) O alta acceptiune a contenciosului administrativ este aceea de institutie juridica ce include ansamblul normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale ce apar in activitatea de solutionare a litigiilor nascute in activitatea de administratie publica. p. in care cel putin una din parti (de regula. din analiza acceptiunilor expuse. 1 Constituirea instantelor de contencios administrativ a devenit la un moment dat necesara deoarece s-a constatat ca.. definea contenciosul administrativ prin raportare la autoritatile competente sa solutioneze litigiile dintre administratie si administrati. actele prin care se aducea atingere drepturilor sau intereselor legitime ale celor vatamati. iar sensul material priveşte natura si obiectul litigiilor juridice care se circumscriu activitatii judiciare şi regimul juridic aplicabil (dreptului comun sau dreptului administrativ). Aceasta este semnificatia organizatorica a contenciosului administrativ. Sensul formal (organic) se referă la organele de jurisdicţie care sunt competente să soluţioneze respectivele litigii. cel putin una din parti este un organ sau un reprezent al al administratiei publice. astfel: a) Intr-o prima acceptiune. pe calea recursului administrativ gratios ori a recursului ierarhic. Noţiunea de contencios administrativ are mai multe acceptiuni. paratul) este organ al administratiei publice sau infaptuieste un serviciu public. vol II. a IV-a .Un recurs.Acesta este sensul functional al contenciosului administrativ. termenul de contencios administrativ este utilizat si pentru a delimita caile de atac jurisdictionale impotriva actelor si operatiunilor administrative de recursurile administrative obisnuite. dobindeste caracter jurisdictional (contencios) ori de cate ori autoritatea care il solutioneaza are calitatea de judecator. in special in doctrina franceza a contenciosului 1 Antonie Iorgovan.All Beck. Tratat de drept administrativ. ed. In dreptul administrativ. 2005.administrative. Ed. institutie juridica ce se regaseste in cadrul dreptului administrativ ca ramura de drept . organic si unul material. prin contencios administrativ se intelege activitatea de solutionare a litigiilor. Bucuresti.486 8 . deci o cale de atac . in care. Sensul formal. b) Intr-o alta acceptiune. in practica. autoritatea publica emitenta a actului administrativ sau cea ierarhic superioara nu inlaturau. organic. prin contencios administrativ se intelege categoria de organe abilitate sa solutioneze litigiile izvorite din activitatea de administratie publica.

Evolutia institutiei contenciosului administrativ în dreptul european Conţinutul şi sfera contenciosului administrativ. contenciosul administrativ apare ca fiind constituit din totalitatea litigiilor de competenta tribunalelor sau a justitiei administrative. Aceste orientări diferite ale doctrinei – ce au avut. 2009. pe de o parte. de interrelaţiile care au fost fundamentate între sensul material şi sensul formal-organic al contenciosului administrativ. I. precum şi în jurisprudenţă – sunt determinate. în aceeaşi ţară de la o perioadă la alta. care variaza de la o ţară la alta. ed. deoarece jurisdicţia administrativă se identifica cu administraţia activă: „a judeca administraţia este tot a administra".. în principal. După cum se arată constant în literatura de specialitate. calitatea subiectelor intre care are loc litigiul si regulile juridice aplicabile in speta pentru solutionarea acestuia. 5-6/1994. care pot fi aduse in fata unui judecator administrativ‖sau ca „ansamblul problemelor legate de existenta unui litigiu survenit cu ocazia unei activitati administrative. p. Din punct de vedere formal-organic se cunosc trei mari sisteme de contencios administrativ: sistemul francez al sistemul administratorului judecător si al jurisdicţiei speciale administrative (tribunale administrative şi Consiliul de Stat).Iorgovan. politice si sociale predominante la un moment dat. Iorgovan. p. competente şi în materia contenciosului administrativ. sistemul anglo-saxon al instanţelor de drept comun.Din aceasta perspectiva. Constitutionalizarea Dreptului administrativ roman.3 3 Iuliana Riciu. ca fenomen juridic.7 9 . op. 2 Sensul material al contenciosului administrativ are in vedere.cit. iar pe de alta parte. conform definitiei lui Ducrocq. Sistemul controlului administratiei de catre instante ale puterii judecatoresti specializate in problematica administratiei publice. in sensul larg al termenului‖ 3 2. Astfel. in Revista Dreptul nr. in functie de conditionarile filosofice. Hamangiu.485 A.Vida. .secolului al XIX-lea 1. firesc. Acest sistem este caracterizat prin aceea ca solutionarea litigiilor particularilor cu administratia se 1 2 A. Procedura contenciosului administrativ. ecou în legislaţie. au gasit rezolvari diverse. doctrina franceza defineste contenciosul administrativ ca fiind „ansamblul de reguli aplicabile solutionarii jurisdictionale a litigiilor ridicate de activitatea administrativa. şi implicit a noţiunii respective. p. obiectul si natura litigiilor. sistemul administratorului judecător era dominant în majoritatea statelor până la revoluţia burgheză din Franţa.

astfel încât s-a instituit de la început dualitatea jurisdicţiei. Specificul sistemului francez constă tocmai în faptul ca justiţia administrativă are propriul său organ suprem. Cum în Franţa s-au înfiinţat. in integralitatea sa . Portugalia. Principiul separării activităţilor administrative de activităţile judiciare. ale puterii executive şi ale puterii judecătoreşti. separat de sistemul instantelor judecatoresti de drept comun. Suedia. p. care. etc. Sistemul anglo-saxon este adoptat şi în unele ţări europene. E. Iorgovan. Finlanda. 1 În doctrina franceză din secolul trecut contenciosul administrativ era definit prin raportare la organele competente a soluţiona litigiile dintre „administraţie" şi „administraţi". Sistemul francez se bazează pe două principii fundamentale: 1. dar care erau investite cu atributii jurisdictionale Odată cu victoria Marii Revoluţii Franceze. care functioneaza in sistemul administratiei publice.cit. Riciu. anume secţia de contencios a Consiliului de Stat.. apare ca o autoritate a „puterii executive" şi nu a „puterii judiciare". de majoritatea statelor europene. de competenta instantelor de drept comun. o jurisdicţie de ordin judiciar şi alta de ordin administrativ. cu unele particularizari. in tarile anglo-saxone administratia se plaseaza in fata instantelor 1 2 A. s-a ajuns la coincidenţa între sensul organic (formal) şi cel material şi la următoarea definiţie dată de autorii francezi: „contenciosul administrativ cuprinde ansamblul litigiilor de competenţa tribunalelor administrative". cum sunt Danemarca. dreptul de a controla legalitatea actelor adoptate sau emise de organele administraţiei publice este. Grecia. Italia.solutiona de autoritati situate tot in sfera administratiei.conform acestui sistem. op. tribunale administrative. Aşa se explică de ce jurisdicţiile administrative sunt compuse din consilieri juridici (ai Guvernului şi ai administraţiilor) şi nu din magistraţi. 2. a fost preluat. majoritatea statelor europene au trecut la organizarea organelor statului potrivit cerinţelor principiului separaţiei puterilor în stat şi anume în: organe ale puterii legislative. în sistemul Consiliului de Stat. p. în ansamblu. Luxemburg. încă din perioada revoluţiei. 2 In sistemul anglo-saxon. op. 2005. Spania. 53 10 . Olanda. începând cu Franţa. Sistemul francez al tribunalelor administrative. Principiul separării administraţiei active de justiţia administrativă. printre care menţionăm: Belgia. Cu toate acestea chiar Franţa a fost primul stat care a încredinţat contenciosul administrativ administraţiei. care constituie un ordin de jurisdicţie paralel şi separat de puterea judiciara.cit.488. Germania. Islanda şi Norvegia.

in mare parte. cetateanul si administratia fiind. egali in fata judecatorului (de drept comun) Sistemul instantelor judiciare. se regaseste. 1 Fără a critica sau a elogia unul sau altul din aceste sisteme. -solutionarea situatiei litigioase dintre particulari si administratie de catre autoritati apartinand puterii judecatoresti. se observa ca aceste instante. 1. Prin urmare. . desi judeca litigii izvorate din activitatea administratiei publice. rezultatul unor acumulari de ordin doctrinar si legislativ. filozofice si juridice care s-au succedad in timp. fiind deci organizată după modelul francez si regasindu-se printre reformele administrative realizate de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. In acest Cod este reglementata. Sistemul. in principiu.H. ca atare. toate acestea avand grade de jurisdictie ierarhice. a fost adoptat Codul Jurisdictiei Administrative.specializarea. Contenciosul administrativ a fost instituit pentru prima dată în ţara noastră prin Legea nr.C.167 din 11 februarie 1864 pentru înfiinţarea Consiliului de Stat.222 11 . justitia sociala. in cadrul instantelor apartinand puterii judecatoresti. în cadrul acestora. a unor instante specializate sa solutioneze actiunile in contencios administrativ. respectiv alaturi de: justitia ordinara. conditie esentiala pentru orice organ cu atributii judiciare. ele facand parte din sistemul puterii judecatoresti.Tofan. specializate in contencios administrativ se caracterizeaza prin existenta a doua principii fundamentale.Beck. la 19 martie 1991.Bucuresti. 3. Ed. imediat dupa unificare. Institutii administrative europene. justitia fiscala . în cele ce urmează vom înfăţişa principalele perioade ale evoluţiei istorice a contenciosului administrativ în România: 1. determinate de evolutia ideilor si orientarilor politice. 2006. sunt total independente de administratie. Consiliul 1 Dana Apostol. considerăm că cea mai bună soluţie pentru realizarea finalităţii acestei instituţii – controlul legalităţii actelor administrative de autoritate emise de organele administraţiei publice – o constituie controlul acestei legalităţi de către organele puterii judecătoreşti şi. independenta tribunalelor administrative fata de autoritatea executiva. justitia muncii.judiciare ordinare pe aceeasi pozitie de egalitate cu particularii. Fără a aprofunda. apartinand puterii judecatoresti. in prezent. fara nici o legatura cu sistemul de organe aprtinand administratiei publice. Evolutia doctrinei si legislatiei romanesti in materia contenciosului administrativ Institutia contenciosului administrativ din ţara noastră este. in Germania unde. de organe specializate ale puterii judecătoreşti. p. In insasi Constitutia Germaniei justitia administrativa este consacrata ca fiind una din cele cinci ramuri ale puterii judiciare. in art. aşa cum sunt secţiile de contencios administrativ.

Competenta instantelor judecatoresti s-a format pe cale jurisprudentiala. Pe fondul acestei prerogative. in contencios. Bucuresti. În perioada 25 martie 1910 — 17 februarie 1912. caile de atac. de a elabora instructiunile de aplicare a legilor dar si. in cazuri expres prevazute de lege.78 12 . Contenciosul administrativ roman. p. In baza acestei legi a fost recunoscut particularilor dreptul de a ataca in justitie actele administrative emise cu incalcarea legii. in complet de 2 judecatori 5. o conditie este parcurgerea procedurii prealabile). admisibilitatea cererii (intre care. ceea ce este important in context. 1936. Totodata. iar pricinile de această natură se soluţionau de către tribunalele de judeţ. urmand ca autoritatea administrativa vizata sa tina cont de interpretarea data de Consiliul de Stat. Consiliul de Stat putea solutiona litigii referitoare la hotararile ministrilor sau la acte emise de prefecti ori alte entitati administrative date cu exces de putere sau cu incalcarea legilor ori a altor acte normative in vigoare. inclusiv recursurile impotriva actelor administrative adoptate de prefecti si de autoritatile publice locale.26 din Legea susmentionata. sistemul contenciosului administrativ instituit prin Legea din 1905 a fost desfiinţat. În perioada 12 iulie 1866 — l iulie 1905 Consiliul de Stat a fost desfiinţat prin Legea pentru împărţirea diferitelor atribuţiuni ale Consiliului de Stat iar atribuţiunile de contencios administrativ au fost încredinţate autorităţilor judecătoreşti (curţi de apel şi instanţe judecătoreşti de drept comun). Secţiunea a III-a a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a devenit competentă să judece recursurile în contra unor categorii de acte administrative sau chiar de jurisdicţie precum si recursurile impotriva regulamentelor si ordonntelor adoptate cu incalcarea legii. ed a 2-a. reclamatii ale persoanelor particulare (fizice sau juridice). autoritatile judiciare de drept comun fiind investite cu prerogativele contenciosului in anulare. În perioada l iulie 1905 — 25 martie 1910. prin Legea Curţii de Casaţie din 25 martie 1910. pe fondul caruia s-a declansat litigiul. avea prerogativa de solutionare. Este instituit principiul judecarii cu precadere si de urgenta. a litigiilor in materie administrativa. nu a raspuns petitiei in termenul de 15 zile. abilita Consiliul de Stat sa solutioneze. Ed. in cazul in care.. art. dar. Universala Alcalay & Co. Contenciosul administrativ era unul de interpretare. 4. in aceasta perioada capata dimensiuni practice institutia exceptiei de ilegalitate 1 3.C. un ministru sesizat anterior. 2. după adoptarea Legii pentru reorganizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. trecându-se deci la modelul anglo-saxon. Competenţa stabilită prin Legea Curţii de Casaţie din 25 martie 1910 nu a durat decât doi ani pentru că prin Legea de reorganizare a Curţii de Casaţie şi Justiţie din 17 februarie 1912 cauzele de 1 G. in sensul ca hotararea viza interpretarea aplicabila unui text de lege. etc. Rarincescu.de Stat facea parte din puterea executiva si avea rolul de a initia proiectele de lege ce urmau a fi prezentate de Guvern in Adunarea Electiva ( Parlamentul din vremea respectiva). Legea instituie si reguli procedurale privind dreptul la aparare .

cu organele partidului unic).128/1948 Contenciosul administrativ a fost desfiintat. 6. 1 din 26 iulie 1967 cu privire la judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ilegale. dar si actele de guvernamant. a fost redus doar la câteva categorii de acte administrative. Initial. 7. in timp. iar acestia sa mai aiba dreptul sa cheme statul in judecata pentru ca actele lui sa fie cenzurate de o autoritate subordonata” 8. Faţă de această practică. în condiţiile prevederilor Legii nr. Secţiunii a III-a a Curţii de Casaţie. adică de organele ale căror acte ar fi trebuit să le cenzureze.contencios administrativ au fost atribuite. de regulă. pana la identitate. prin Legea pentru contenciosul administrativ din 23 decembrie 1925 competenţa de soluţionare a litigiilor de acest gen a fost încredinţată instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ. renunţau la introducerea unor 13 . cateva prevederi din legea respectiva:‖oricine se pretinde vatamat in drepturile sale printr-un act administrativ de autoritate facut cu calcarea legilor si a regulamentelor. situaţie care a durat până în 1925. prin acte administrative ilegale. cererile celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ilegale erau respinse pentru că judecătorii care soluţionau aceste conflicte juridice erau „aleşi" de către consiliile populare. După adoptarea Constituţiei din 1923. una din cele mai moderne constituţii europene din epocă. care aveau deplină jurisdicţie. In insasi expunerea de motive a Decretului nr. prin Decretul nr. în general. putând chiar să anuleze actele administrative constatate ca fiind ilegale. astfel incat instantele judecatoresti au pierdut dreptul de a controla activitatea organelor administratiei de stat (organe care. pe cale directă. partea negativă a acesteia rezulta din aceea că. În perioada 9 iulie 1948 — 26 iulie 1967 contenciosul administrativ. 128/1948 se mentioneaza.‖ Instantele competente erau Curtile de apel de la domiciliul reclamantului. poate face cerere pentru recunoasterea dreptului sau la instantele judecatoresti competente. În perioada 26 iulie 1967 . Deşi. lăsându-se astfel cetăţenii la discreţia organelor administraţiei de stat. si din ce in ce mai pregnant. fie si numai pentru similitudinea cu legislatia actuala. această lege — inspirată din Legea din 1925 — era bine redactată. se suprapuneau. din nou. cei vătămaţi în drepturile lor. fara echivoc intentia legiuitorului:”sa se impiedice ca actele autoritatii sa fie puse in discutie de particulari. Aratam.8 decembrie 1990 contenciosul administrativ în ţara noastră a fost înfăptuit de instanţele judecătoreşti. sau prin reaua vointa a autoritatilor administrative de a rezolva cererea privitoare la un drept. erau exceptate controlului judiciar actele de comandament cu caracter militar. Ca si in legislatia actuala.

cu succes. Dar. a conflictelor juridice în care cel puţin una din părţi este un 1 C. p. Legea contenciosului administrativ nr. V. principii şi situaţiuni juridice aparţinând dreptului public". cu putere de adevăr legal. Deşi cu unele imperfecţiuni sesizate de diverşi autori. evocând litigiile soluţionate numai de instanţele judecătoreşti. evocând totalitatea litigiilor dintre administraţie şi particulari (indiferent cine soluţiona litigiul. Dreptul comun al contenciosului administrativ era dat de normele juridice care reglementau atribuţiile în această materie ale instanţelor judecătoreşti (instanţele obişnuite. În baza experienţei acumulate prin aplicarea Legii nr. in timpul marii reformarii a dreptului din perioada lui Alexandru Ioan Cuza. respectiv la reglementările cuprinse în Constituţia României din 1991.I. 554/2004. lege ale carei trasaturi si continut urmeaza afi detaliate. această lege a asigurat. potrivit legii. Din această perspectiva.1 Raportându-se la cadrul juridic instituit în ţara noastră după 1989. Parlamentul României a adoptat la 2 decembrie 2004. prof. ceea ce a dus la reducerea. Legea Contenciosului administrativ nr. an de an. Rarincescu definea contenciosul administrativ ca fiind „totalitatea litigiilor născute între particulari şi Administraţiunile publice. Prisacaru dă următoarea definiţie: „prin contencios administrativ înţelegem activitatea de soluţionare.cereri la instanţele judecătoreşti. prof. a creat premisele de a face din contenciosul administrativ un mijloc efectiv de control al legalităţii activităţii organelor administraţiei publice — organe ale puterii executive — de către instanţele judecătoreşti — organe ale puterii judecătoreşti. fie într-un sens mai restrans.33 14 . G. 29 din 7 noiembrie 1990 adoptată la scurt timp după evenimentele din decembrie 1989. cu ocaziunea organizării şi funcţionării serviciilor publice şi în care sunt puse în cauză reguli. Rarincescu. 29/990 precum şi ca urmare a noilor reglementări cuprinse în Constituţia României adoptată în anul 2003 în perspectiva viitoarei aderări la Uniunea Europeană. noţiunea de contencios administrativ a fost utilizată fie într-un sens larg material. cit. Legea nr. 29/1990 precum şi la alte acte normative. protejarea drepturilor legale ale persoanelor faţă de abuzurile administraţiei. in vigoare la data redactarii prezentului curs. competente. Definitii ale contenciosului administrativ: Desi institutia contenciosului administrativ si-a dobandit locul binemeritat in sistemul judiciar. totusi o definitie legala a acestei institutii nu a existat pana la aparitia Legii nr. in baza abordarilor doctrinare. a numărului cauzelor soluţionate de instanţele judecătoreşti de contencios administrativ. op. un organ judecătoresc sau un organ administrativ). C. vreme de peste un deceniu. 4. 9. 10. uneori s-au creat şi instanţe speciale). de către instanţele de contencios administrativ. incepand cu anul 1864. 554 a contenciosului administrativ.

3 Legea contenciosului administrativ.o definitie interesanta apartine profesorului Tudor Draganu conform caruia contenciosul administrativ reprezinta „totalitatea mijloacelor juridice puse la dispozitia cetatenilor pentru a putea lupta pentru restabilirea ordinii de drept tulburate de actele juridice si faptele materiale ale organelor administratiei de stat intervenite inaplicarea legilor si in functionarea serviciilor publice‖.2005. Antonie Iorgovan: ‖Legislaţia în vigoare ne obligă sa privim noţiunea de contencios administrativ într-un sens strict şi într-un sens larg. pe cand contenciosul administrativ este cel 1 2 Valentin Prisecaru. Tratat de drept administrativ roman.1 O altă definiţie. indiferent de natura lor si indiferent de instanta investita. Introducere in teoria si practica statului de drept. În sens larg. op. pe de altă parte.Draganu. Primul este alcatuit din totalitatea litigiilor deduse judecatii.‖2 De asemenea. vom înţelege prin contencios administrativ litigiile de competenţa instanţelor judecătoreşti.262/2007. 544/2004. acesta poate fi analizat din mai multe perspective. mai nuanţată. 1992. in art. dintre un organ al administraţiei publice. în care organul public sau funcţionarul public apare ca purtător al autorităţii publice.serviciu public administrativ. respectiv. cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim‖ 5. o structură autorizată sa presteze un serviciu public. defineşte. a unui act administrativ. cit.(1) lit. Ed. Cluj-Napoca.488 si urm. Lumina Lex. un funcţionar public sau. în sensul prezentei legi. a 3-a. In primul rand se impune remarca faptului ca in realitatea juridica exista contencios (judiciar) de drept comun si contencios administrativ. iar conflictul juridic s-a născut din adoptarea sau emiterea unui act administrativ de autoritate ilegal ori din refuzul de a rezolva o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege‖. după caz. de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii. Ed.58 A. pe de o parte. p. p. contenciosul administrativ ca fiind „activitatea de soluţionare. in vigoare. p. o dă prof. Bucuresti.2 alin. şi alt subiect de drept. ed.Dacia. a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică.Iorgovan. 168 15 . noţiunea de contencios administrativ evocă totalitatea litigiilor de competenţa secţiilor de contencios administrativ. partea generala. 2002. 3 T. nr. Într-un sens mai restrâns (cel mai frecvent). f). după caz. iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea. Tipuri de contencios administrativ Avand in vadere complexitatea institutiei contenciosului administrativ.

reintegrări. care dă dreptul judecătorului să anuleze actul atacat şi contenciosul de plină jurisdicţie. şi decizia lui nu se limitează numai la anularea actului. are in vedere autoritatile judiciare investite sa judece litigiile dintre administratie si administrati. pe cand sensul material are in vedere categoria de litigii dedusa judecatii. cat si in sens materialfunctional. pe când al doilea are în centrul său preocuparea faţă de drepturile subiective ale persoanelor fizice sau juridice. raportat la regulile (legi. despăgubiri şi chiar eventual reformarea unui act administrativ . De asemenea. dupa aceleasi reguli de procedura. primul fiind un proces "contra actului administrativ". in care cel putin una din parti este o autoritate publica si se solutioneaza de catre o instanta cu o anumita specializare . cu ocaziunea organizarii si functionarii serviciilor publice si in care sunt puse in cauza reguli.Rarincescu op. cum ar fi recunoaşterea unui drept subiectiv. p. decizia sa înlocuind actul administrativ anulat. În doctrina română contenciosul de plină jurisdicţie este caracterizat prin faptul că puterile judecătorului sunt mai largi. de catre magistrati. întotdeauna. organic. 1 C. Sensul formal. alte acte normative) care-i guvernează emiterea. restituiri. decizia acesteia.1936. ci poate dispune şi alte măsuri. diferenta fiind facuta da obiectul concret al litigiului. contenciosul administrativ ca fiind „totalitatea litigiilor nascute intre particulari si Administratiunile publice.1 Rezulta ca ambele tipuri de contencios ae solutioneaza in sistemul judiciar. de calitatea subiectelor si de faptul ca . calitatea subiectilor si regulile aplicabile in solutionarea litigiilor.prin care se solutioneaza litigiile create in sfera administratiei publice. in contencios administrativ instantele sunt specializate. se apreciază că în cazul contenciosului subiectiv suntem în prezenţa unui contencios de plină jurisdicţie. Prima calificare are. respectiv tipul de instante si ierarhizarea lor in sistem. principii si situatiuni juridice apartinand dreptului public”. organic. fără a se preocupa de legalitatea obiectivă a actului administrativ. Contenciosul administrativ poate fi privit atat in sens formal. De asemenea. care autorizează judecatorul să se substituie administraţiei.G. De asemenea. din aceasta perspectiva..cu alte cuvinte ne aflăm în prezenţa unui contencios de plină jurisdicţie când puterile judecătorului sunt cât mai depline. iar contenciosul obiectiv este un contencios în anulare. este util distingem între contenciosul administrativ obiectiv şi cel subiectiv.Profesorul Constantin G Rarincescu definea. în vedere obiectul constatărilor instanţei. 16 . iar cea de-a doua. 33. cit. amintim faptul exista o distincţie între contenciosul în anulare.

Valorile juridice si democratice ale acestei legi au facut ca spiritul si multe din textele ei sa fie preluate imediat dupa schimbarile social politice din Decembrie 1989.99 alin. configurand conceptia administrativ. in Legea contenciosului administrativ nr. Constituţia din 1991.4) din acelasi act fundamental a consacrat dreptul persoanelor vatamate prin acte administrative nelegale de a cere instantelor judecatoresti anularea actului ilegal si obligarea la plata daunelor pana la repararea prejudiciului cauzat. prin reglementari detaliate stipulate in legi. fara modificari semnificative. 107 alin. Drept urmare si in mod firesc. lege care s-a remarcat prin abordari realmente democratice si progresiste. in Constitutia Romaniei. in art. poate cere statului. Dispozitiile astfel consacrate au constituit temeiul adoptarii Legii contencios administrativ din 23 decembrie 1925. care violeaza un text expres al Constitutiei sau al unei legi. are suport constitutional. considerata una din cele mai progresiste la vremea respectiva. pana la 1 iulie 1948 cand a fost abrogata ca urmare a instaurarii regimului comunist. nefiind altceva decat transpunerea in lege o principiilor constitutionale. adoptata la data de 29 martie 1923. chiar dacă nu foloseşte expres noţiunea de „contencios administrativ". despagubiri banesti pentru prejudiciul cauzat”. in statul de drept. din aceasta perspectiva. poate face cerere pentru recunoasterea dreptului sau la instantele judecatoresti competente”. in concret. sau prin reaua vointa a autoritatilor administrative de a rezolva cererea privitoare la un drept. in conformitate cu dreptul comun. si Legea nr 20/1990 afost semnificativ modificata. drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor sunt consacrate in Constitutie si sunt garantate/aduse la indeplinire. legislatia care reglementeaza activitatea de contencios administrativ. 1) din aceasta lege. Astfel. ‖oricine se pretinde vatamat in drepturile sale printr-un act administrativ de autoritate facut cu calcarea legilor si a regulamentelor. 1) ca‖orice persoana vatamata printrun decret sau printr-o dispozitie semnata sau contrasemnata de un ministru. Astfel. 20 din 8 noiembrie 1990.6. Astfel. Cum sistemul legislativ a cunoscut transformari radicale. in art. fapt ce a facut mentinerea sa in activitate. Fundamente constitutionale in materia contenciosului administrativ In general. adoptarea Constitutiei din 1991. In aceasta ordine juridica se inscrie si protectia cetatenilor fata de posibilele incalcari ale drepturilor si intereselor legitime prin acte ale administratiei publice. cel mai semnificativ moment fiind. se consacra. descrie esenţa acestei instituţii juridice: „persoana vătămată într-un drept al său de o 17 si trasaturile contenciosului . iar in art.

astfel: .1) stipuleaza ca‖ persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim. anularea actului si repararea cauzei. (. Constitutia Romaniei. un act al consiliului judeţean..art 126 alin. Actul atacat este suspendat de drept" .art. .. în fata instanţei de contencios administrativ. în cazul în care consideră actul ilegal. democratic si social.art.123 alin. prin dispozitii din ordonante declarate neconstitutionale. in caz contrar intervenind instantele judiciare.art. 51 consacra dreptul cetatenilor si al organizatiilor legal constituite sa se adreseze autoritatilor publice prin petitii si. revizuita in anul 2003. obligatia autoritatilor sa raspunda la petitii in termene si in conditiile stabilite potrivit legii. consacra numeroase dispozitii care fundamenteaza si configureaza institutia contenciosului administrativ.dreptatea ( . consolidand suportul constitutional si rolul acestei institutii juridice in structura juridica a statului de drept. dupa caz. (5) stipuleaza ca „respectarea legilor este obligatorie”.. desigur si de autoritatile publice. corelativ acestui drept. Instantele de contencios administrativ sunt competente sa solutioneze cererile persoanelor vatamate prin ordonante sau. stipuland ca acesta este garantat. printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri. de o autotitate publica. in care demnitatea omului. .). consacra faptul ca „Romania este stat de drept. pe calea contenciosului administrativ. În textul constituţional se precizează că prin lege organică vor fi stabilite condiţiile şi limitele exercitării acestui drept.. anularea actului şi repararea pagubei".1 alin 3). intr-o forma mai cuprinzatoare.. este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim. .).art. * * * 18 .5): "prefectul poate ataca. conform competentei si procedurilor stabilite de lege. sunt garantate” iar alin. 52 al.autoritate publică.6) reglementeaza controlul judecatoresc asupra actelor administrative ale autoritatilor publice. al celui local sau al primarului. printrun act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal al unei cereri. drepturile si libertatile cetatenilor. este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins.

b) dreptul de petitionare. 3. a) numai drepturile. c) drepturile si interesele legitime. are in vedere : (identificati varianta de raspuns corecta). c) dreptul la accesul liber la justitie .21 din Constitutie. 2. inclusiv in cadrul litigiilor de contencios administrativ. a) dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica si dreptul de petitionare. *** 19 .Test de evaluare: 1. Identificati 5 texte constitutionale relevante in fundamentarea activitatii judiciare circumscrise contenciosului administrativ. b) interesele legitime. care creaza cadrul general al valorilor care pot fi ocrotite prin justitie.Categoria drepturilor – garantii este formata din: (identificati varianta de raspuns corecta). Identificati si definiti sensurile conceptului juridic/institutional ale contenciosului administrativ. 4) Art.

poate. Caracteristicile contenciosului administrativ instituit prin Legea nr. CARACTERISTICILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE 1.1 lit. iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea. in principal. să oblige autoritatea administrativă să emită un act administrativ ori să elibereze un certificat. din definiţia legală a contenciosului administrativ. fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim" (art. 2. de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii. respectiv la 6 ianuarie 2005. a unui act administrativ. activitatea este realizată de instanţe de contencios administrativ. rezultă că 20 . 554/2004 a contenciosului administrativ care a fost adoptată şi publicată în Monitorul Oficial nr. 18. înscriindu-se. conflictul juridic soluţionat de instanţele de contencios administrativ se poate naşte fie din emiterea sau încheierea unui act administrativ.e).2 alin. din refuzul nejustificat de a rezolva cererea . formulată în concordanţă cu opiniile exprimate de doctrina de drept administrativ. după caz. soluţionând acţiunea. prin esenţa sa. o adeverinţă sau orice alt înscris. Conform art. actul administrativ. a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică. potrivit căruia instanţa. urmatoarele elemente de continut: a. b. putând hotărî şi asupra daunelor materiale şi morale cauzate. Rezulta. în sensul prezentei legi. Astfel putem remarca serie de trăsături ce s-au păstrat relativ nemodificate: . în tot sau în parte. c. este o activitate de soluţionare a unui litigiu dintre o autoritate publică şi alte entităţi publice sau private. 554/2004 Această nouă lege a contenciosului administrativ păstrează în bună parte trăsăturile legii anterioare. Aceasta lege defineşte contenciosul administrativ ca fiind "activitatea de soluţionare. fie din nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri sau. după caz. 1154 din 7 decembrie 2004 şi a intrat în vigoare după 30 de zile. în fine. în tradiţia românească din perioada interbelică a contenciosului administrativ. Preliminarii: Sediul principal al materiei se regaseste. in Legea nr. să anuleze.CAPITOLUL II.Contenciosului administrativ este un controlul de plină jurisdicţie.

2). 4). 8 alin. iar atunci când.Riciu. In ceea ce priveste calitatea partilor. cât şi fată de actul administrativ asimilat (tăcerea sau tardivitatea organului administraţiei publice). 1 I. Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de apel si. etc. actul administrativ emis cu nerespectarea legii. 1 . litigiile in materie se solutioneaza de sectiile de contencios administrativ ale tribunalelor. excepţia de ilegalitate (art.Obiectul litigiilor: Legea prevede ca instantele de contencios administrativ exercita un control pe cale de acţiune judiciară directa atât faţă de actul administrativ propriu-zis (manifestare de voinţă în scopul de a da naştere. în cazul în care o găseşte întemeiată. . respectiv tribunalele administrativ-fiscale. să anuleze. actele administrativ-jurisdicţionale (art.cit. 29/1990. să oblige autoritatea administrativă să emită actul la care reclamantul avea dreptul. Pana la infiintarea tribunalelor administrativ-fiscale.554/2004 se lărgeşte materia reglementată prin lege (practic se cuprinde întreaga sferă a materiei de contencios administrativ): se introduce tutela administrativă exercitată de prefect cu privire la actele emise de autorităţile administraţiei publice locale (art. a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. contractele administrative sunt introduse in categoria actelor administrative asimilate. ordonanţele Guvernului (art. mentionam ca legea in vigoare nu mai face distinctie daca aceste acte administrative sunt normative sau individuale.554/2004. 33 21 . să oblige autoritatea administrativă la acoperirea daunelor materiale şi morale cauzate acestuia. Controlul judecatoresc exercitat prin instantele de contencios administrativ a fost extins prin Legea nr 29/1990 si mentinut ca atare prin Legea nr. va putea. 9). De asemenea. 544/2004 se păstrează contenciosul de plină jurisdicţie instituit în ţara noastră prin Legea nr. actiunea poate fi indreptata impotriva oricarei autoritati publice emitente a unui act administrativ prin care se lezeaza un drept subiectiv recunoscut de lege sau un interes legitim. op. prin actul emis ori prin refuzul administraţiei de a emite. conferindu-le acelasi regim de drept administrativ (art. 3). instanţa de contencios administrativ. p. În temeiul acestei caracteristici a contenciosului administrativ român. (tribunalele administrativ-fiscale precum şi secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel). . respectiv.prin Legea nr. în tot sau în parte. soluţionând acţiunea în contencios. a modifica sau a stinge drepturi şi obligaţii). i s-au cauzat prejudicii reclamantului. Cu alte cuvinte solutionand fondul instanta de contencios administrativ poate dispune o restitutio in integrum a celui vătămat în drepturile sale. drept la actiune avand orice persoana fizica sau juridica ce se considera vatamata.. prin Legea nr. nu doar de cele administrative. 6). si asupra actelor administrative emise de toate autoritatile publice. In sfera obiectului litigiilor.Contenciosul administrativ se judeca de instante specializate.

putand introduce actiune in contencios administrativ atunci cand se sesizeaza cu privire la ilegalitatea actului administrativ. si impotriva functionarului considerat vinovat de elaborarea actului ilegal sau de refuzul de a incheia un act la care partea vatamata se considera indreptatita. context in care acestea dobandesc calitatea de reclamant. daca se solicita plata unor despagubiri pentru prejudiciul cauzat. . 24 alin. odata cu actiunea. poate solicita instantei de contencios constatarea nulităţii acestuia.Dezînvestirea instanţei de contencios administrativ (renunţarea voluntară la acţiune) nu mai este posibilă în anumite cazuri. . 28 alin. 22 . prefectul si Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Ministerul Public. .Cererile adresate instantei de contencios administrativ se judeca de urgenta si cu precadere. Acesta poate fi obligat la plata daunelor în mod solidar cu autoritatea administrativă.Se reglementeaza posibilitatea partii vatamate de a introduce.Se creaza posibilitatea juridica a suspendarii actului administrativ in perioada solutionarii fondului. nu mai poate fi revocat printr-un alt act administrativ . a produs efecte juridice.Actiunea poate fi formulata. Prin aceasta procedura se creaza posibilitatea evitarii unei actiuni in justitie (inclusiv a costurilor necesare) si rezolvarea litigiului cu celeritate. care a emis un act administrativ ilegal ce a produs deja efecte juridice. Legea confera calitate procesuala Avocatului Poporului si Ministerului Public care pot avea calitatea de subiecte de sezina atunci cand sunt sesizate de persoane vatamate cu privire la incalcarea unor drepturi subiective . Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici precum şi cele introduse împotriva actelor administrative normative‖). 3 alin. 4 şi art. si exceptia de neconstitutionalitate si. ambele in virtutea unui drept de tutela administrativa. Mentionam ca actul administrativ. au calitatea de asubiecte de sesina. pe cale de consecinta . pentru a-i oferi posibilitatea de a înlătura actul ilegal şi a repara eventuala pagubă.Instituirea procedurii administrative prealabile (recursul administrativ graţios sau ierarhic): consta in posibilitatea persoanei vatamate de a se adresa autoritatii emitente sau autoritatii administrative superioare ierarhic –daca exista. . Autoritatea publică însăşi. pe cale de consecinta. 2 („acţiunile introduse de Avocatul Poporului. -Instituirea daunelor cominatorii (amenda judiciară) – instanţa poate obliga autoritatea administrativă care nu trimite lucrările cerute în termen sau nu pune în executarea hotărârea la plata unor sume de bani pentru fiecare zi de întârziere nejustificată (art. . 2). suspendarea litigiului de contencios administrativ pana la solutionarea exceptiei de catre Curtea Constitutionala.înainte de a introduce acţiunea în instanţă. odata intrat in circuitul civil si. in virtutea legii. conform art. de asemenea.

apel. 3. Identificati trasaturile caracteristice ale contenciosului administrativ. Care sunt trasaturile specifice actiunii in contencios administrativ relative la celeritate. Gradele de jurisdictie ale actiunii in contencios administrativ sunt: (identificati varianta de raspuns corecta). recurs. *** Test de evaluare.Contenciosul administrativ are două grade de jurisdicţie: fondul şi recursul. Cum definiti procedura administrativa prealabila? 5. 4. Identificati si precizati elementele de continut ale contenciosului administrativ. 1. fond si recurs. Identificati tipurile generale de acte administrative care sunt supuse controlului judiciar al instantei de contencios administrativ. 23 .. fond si apel. 6. ambele date în competenţa secţiilor de şi fiscal. fond. 2.

de unde se poate concluziuna că sunt avute în vedere.2 alin.1 se pot identifica trei părţi distincte: a) persoana vătămată poate fi o persoană fizică sau juridică titulară a unui drept (subiectiv). şi terţa persoană. in termenul legal a unei cereri. sunt asociate persoanelor vătămate şi grupurile de persoane fizice.(art. b) În al doilea rând. aceste fapte administrative fiind asimilate actelor administrative (art.2 alin. În definiţia legală dată noţiunii de "persoană vătămată" în art. exercitată în comun de mai multe persoane fizice. Calitatea de reclamant (subiecte de sezină) .. Persoanele fizice sau juridice trebuie să aibă capacitate juridică şi procesuală. folosind formularea cu caracter general „orice persoană‖. atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice.1) Ca element de noutate. 1. printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea . Intenţia legiuitorului a fost aceea de a crea un fel de acţiune colectivă. vătămată printr-un act administrativ adresat altui subiect de drept. Textul legii nu precizează despre ce fel de persoană este vorba. în mod explicit. definit ca fiind "orice drept fundamental prevăzut de Constituţie sau de lege.Legitimarea procesuală activă în contenciosul administrativ . întemeiată pe comunitatea de drepturi şi interese vătămate.. Precizari cu caracter general Titularul acţiunii în contenciosul administrativ poate fi orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim. legea include în această categorie.CAPITOLUL III PARTILE IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV Sectiunea I-a. Persoanele fizice sau juridice pot fi vătămate în drepturile lor şi prin efectul tăcerii administrative sau a refuzului nejustificat de rezolvare a cererii. Persoanele fizice pot acţiona în contencios administrativ chiar dacă nu au cetăţenia română. de catre o autoritate publica. în egală măsură. căruia i se aduce atingere printr-un act administrativ". 24 .2 alin. deoarece legea nu face nici o precizare în acest sens.2).

c) Legea prevede expres posibilitatea terţului faţă de actul administrativ individual de a contesta actul administrativ. care consacra dreptul oricarei persoanede a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor.7 alin. Persoana fizica vatamata Calitatea procesuala activa a persoanei vatamate este consecinta incalcarii drepturilor subiective sau a intereselor legitime private prin acte administrative (acte unilaterale.1 alin. chiar dacă nu i se adresează direct. Avocatul Poporului. tacere. atunci când apreciază că prin acte administrative unilaterale individuale s-au încălcat drepturile.21 din Constitutia Romaniei. după caz. 25 . 2. De asemenea. libertăţile şi interesele legitime ale persoanelor. În ce priveşte anumite persoane juridice. sesizează instanţa de contencios administrativ de la domiciliul persoanei fizice sau de la sediul persoanei juridice vătămate. Orice persoană de drept public. Utilă este doar precizarea referitoare la curgerea termenelor de contestare pentru terţi . 4. calitatea de reclamant. cât şi din ansamblul reglementării contenciosului administrativ. de drept. în baza unei sesizări a unei persoane fizice. calitatea de reclamant. 5. Prefectul şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pot introduce acţiunile reglementate la art. 2. libertatilor si intereselor sale legitime. întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice. pentru apărarea unui drept propriu încălcat (contencios subiectiv) sau. de drept. când Ministerul Public apreciază că prin emiterea unui act administrativ normativ se vatămă un interes public. în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat. 3 – „tutela administrativă‖. va sesiza instanţa de contencios administrativ competentă de la sediul autorităţii publice emitente. fiind recunoscută de asemenea şi de practica judiciară încă din perioada de aplicare a Legii nr. Vatamarea interesului legitim ca temei al actiunii in contencios administrativ s-a impus ca urmare a dispozitiilor art. această posibilitate reieşind clar atât din art. individuale sau normative. 3. legea le consacră reglementări speciale. de drept public.1: "orice persoană care se consideră vătămată […] se poate adresa […]". Petiţionarul dobândeşte. când s-a vătămat un interes legitim public (contencios obiectiv). refuz nejustificat si contract administrativ). Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ nelegal poate să solicite instanţei constatarea nulităţii acestuia. Considerăm textul superfluu. dar nu mai mult de 6 luni de la emiterea actului (art. poate sesiza instanţa competentă de contencios administrativ de la domiciliul petentului.de la luarea la cunoştinţă a actului administrativ.3). Ministerul Public.29/1990. detaliind condiţiile şi obiectul acţiunilor de contencios administrativ ce pot fi introduse de: 1. care dobândeşte.

Considerentele prezentate se bazeaza pe dispozitiile art. persoana vatamata poate invoca. op. dar temeiul actiunii sale este determinat de faptul ca este vatamat un drept subiectiv. Conform legii. cit. existenta unei vatamari aduse unui drept sau interes legitim se dovedeste pe baza probelor administrate. trebuie sa fie indeplinite anumite conditii. A 4-a. De asemenea. prevedere care a fost introdusa cu ocazia revizuirii legii fundamentale din 2003. Drept administrativ. care are un continut diferit de capacitatea juridica generala.Pentru ca actiunea partii vatamate sa fie admisibila la instanta de contencios administrativ. 28 alin. Lipsa capacitatii procesuale de folosinta atrage nulitatea absoluta a actului procedural. ed. solutionand astfel o problema de interes public. In principiu.188 I. faptul ca prin actul abuziv se incalca si un interes legitim public. Ed. respectiv sa aiba capacitate de exercitiu si de folosinta. persoana fizica vatamata trebuie sa indeplineasca acele conditii necesare prevazuta de Codul de procedura civila pentru introducerea actiunii. 2009. 2 Problema interesului legitim. ca dreptul subiectiv sau interesul legitim sa fie vatamat in cadrul unui raport de drept public. 1 2 V. fiind o problema de fond. care afecteaza un interes legitim mai larg sau un interes public. reprezinta o transpunere in drept a prevederii. Bucuresti. din art. Desi temeiul actiunii este vatamarea unui drept subiectiv sau a unui interes legitim propriu. 21 din Constitutia Romaniei. 85 26 .. Universul juridic. de notiunea de interes in sensul de conditie de admisibilitate a actiunii in dreptul procesual civil. Riciu. insa numai un subsidiar. sunt "asimilate" persoanei vătămate şi organismele sociale care invocă vătămarea unui interes public prin actul administrativ atacat. ca temei al actiunii in contencios. 1 b) Existenta interesului. notiunea de interes legitim ce poate fi ocrotit pe calea contenciosului administrativ difera. deoarece. p.Vedinas. respectiv de drept administrativ. persoana care se considera vatamata poate cere anularea actului. intr-un litigiu administrativ. respectiv un interes propriu si nicidecum pe considerentul ca se incalca dreptul altor persoane sau entitati.1) din Legea nr 554/2004 care prevad ca dispozitiile legii respective se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila. astfel: a) Persoana vatamata trebuie sa aiba capacitate administrativa. iar lipsa capacitatii de exercitiu atrage doar nulitatea relativa a actului de procedura. p. Trebuie insa. in continut. Chiar daca persoana fizica este afectata in interesul legitim sau intr-un drept subiectiv printr-un act normativ cu caracter general. cu caracter principial. O persoana fizica se poate adresa instantei de contencios administrativ daca o autoritate sau o institutie publica aduce atingere unui drept subiectiv sau unui interes legitim.

29/1990.7 alin. Utilă este doar precizarea referitoare la curgerea termenelor de contestare pentru terţi . după caz.r) din lege: structuri neguvernamentale. De asemenea. termenele de intentare sunt aceleaşi.3). buna funcţionare a serviciilor publice administrative. Legea prevede expres in art. ea este definită în art. Tertul vatamat. aceasta isi poate proteja drepturi existente si poate preveni vatamarea unor interese legitime.de la luarea la cunoştinţă a actului administrativ. fiind recunoscută de asemenea şi de practica judiciară încă din perioada de aplicare a Legii nr. cât şi din ansamblul reglementării contenciosului administrativ. Considerăm textul superfluu. o astfel de actiune poate viza numai modificarea sau anularea unui act administrativ individual si ea poate fi indreptata atat impotriva autoritatii parate cat si impotriva 27 . Acţiunea este asimilată.2 alin. 1 alin. ilegalitatea actului administrativ atacat trebuie să fie una obiectivă. adresat altui subiect de drept. consacrand astfel posibilitatea terţului faţă de actul administrativ individual de a contesta actul administrativ. ce vizează anularea actului administrativ. afectând legalitatea obiectivă.În primul rând. din analiza textului rezultă că suntem în prezenţa unei acţiuni de contencios administrativ obiectiv. în totalitate acţiunii persoanei fizice sau juridice vătămate în drepturi. Prin urmare. 3. fundaţii şi altele asemenea.1 lit. precum si procedura prealabilă administrativă este identica. şi nu una subiectivă. personale). Vor putea fi solicitate doar cheltuieli de judecată. dar nu mai mult de 6 luni de la emiterea actului (art. atunci când sunt vătămate drepturi şi libertăţi private. că anumite elemente ale acţiunii persoanelor fizice sau juridice vătămate nu au aplicabilitate aici: este vorba în primul rând de posibilitatea de a cere despăgubiri (despăgubirile pot fi cerute numai în cazul contenciosului administrativ subiectiv.1: "orice persoană care se consideră vătămată […] se poate adresa […]". chiar dacă nu i se adresează direct. sindicate. care au ca obiect de activitate protecţia drepturilor diferitelor categorii de cetăţeni sau. Prin actiunea in justitie la care terta persoana este indrituita. Prin natura sa. asociaţii. în ceea ce priveşte celelalte aspecte. Considerăm. în temeiul interesului public.2) din legea nr 554/2004 ca „se poate adresa instantei de contencios administrativ si persoana vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual. întemeiată pe vătămarea unui drept subiectiv al organismului social. fara a avea insa posibilitatea sa dobandeasca drepturi noi. însă. această posibilitate reieşind clar atât din art.1 alin. Cât priveşte noţiunea de organisme sociale.

inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ sa parcurga procedura contenciosului gratios sau. neexistand diferente de tratament juridic sub aspect procesual fata de persoana vatamata prin act administrativ cu adresabilitate directa. care poate dobandi calitatea de intervenient. aparent supletiva. 7 alin 3) ca persoana vatamata printrun act administrativ cu caracter individual adresat altui subiect de drept „ este indreptatita sa introduca plangere prealabila‖. alaturi de autoritatea emitenta parata. precum si de termenele in care aceasta procedura trebuie indeplinita. prin asemenea actuni ale tertului se formuleaza pretentii diferite fata de cele doua parti. la instanta de fond. in termenul legal.7 alin. Daca ia la conostinta concomitent cu persoana vizata nemijlocit. . dupa caz. in functie de momentul in care tertul ia la cunostinta de existenta actului. se poate alatura actiunii. Asadar. (parati). Asadar. Desi legea nu prevede expres. o persoana juridica sau un grup de persoane. urmand ca."mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul pricinii este un drept sau o obligaţiune comună ori dacă drepturile sau obligaţiile lor au aceeaşi cauză.1 alin. trebuie sa existe relatia de cauzalitate dintre actul atacat si prejudiciu cauzat (vatamarea dreptului sau a interesului legitim) In practica se intalnesc situatii in care actul administrativ considerat nelegal vatama atat persoana careia ii este adresat nemijlocit cat si unui tert. a contenciosului ierarhic in termenul prevazut de lege. Problema care se pune este legata de obligativitatea indeplinirii procedurii prealabile prevazute de art. de exemplu. 554/2004 prevede explicit in art. tert vatamat poate fi atat o persoana fizica. rezulta ca . ambii subiecti au calitate procesuala pasiva. prin actiuni comune. inclusiv procedurii prealabile introdusa de acesta sau poate formula o plangere prealabila in nume propriu.pr. prin actiunea principala se 28 . Cum insa. sa faca o cerere de interventie in nume propriu. ca si in cazul persoanei vatamate prin act adresat nemijlocit. persoana vatamata indrituita la actiune in contencios in temeiul art. acestia avand posibilitatea sa isi formuleze apararile in mod separat sau. dimpotriva. In astfel de situatii problemele de procedura se pun in mod diferentiat. Exista insa situatii in care actiunea tertului poate fi indreptata atat impotriva autoritatii emitente cat si impotriva beneficiarului actului.3) in cazul tertului vatamat.2) poate fi atat persoana fizica precum si o persoana juridica sau grup de persoane fizice sau juridice fara personalitate juridica. Nerespectarea acestei dispozitii atrage inadmisibilitatea cererii.47 C.Si in acest caz.beneficiarului actului atacat. Intrucat Legea nr. civ. desi formularea este. indreptatirea trebuie interpretata ca avind caracter imperativ. tertul vatamat trebuie. desigur. " In astfel de situatii. fiind aplicabile dispoziţiileart.

In ceea ce priveste vocatia procesuala a persoanei juridice. Conditiile necesare si suficiente pentru admisibilitatea cererii in contencios introduse de o persoana juridica sunt aceleasi ca si in cazul in care cererea este introdusa de o persoana fizica. apararile proprii sunt in masura sa asigure o mai buna infaptuire a justitiei. Pentru actele administrative care se publica. in mod obligatoriu.). pentru ca actiunea sa fie admisibila. de exemplu. dar are capacitate juridica administrativa sau de alta natura. Prin urmare.a) al Legii nr. inca. Si in acest caz subiect de drept procesual poate fi. cat si o persoana juridica vatamata printr-un act administrativ adresat unui tert (fie acesta o persoana fizica sau o persoana juridica). subiect activ al actiunii in contencios administrativ.11 alin.solicita anularea actului emis de autoritatea emitenta iar beneficiarului sa i se pretind efectuarea unui act material. daca actul administrativ face parte din categoria celor care se comunica doar. care este obligatorie si in cazul tertului vatamat.7 alin. nefacand nici o distinctie daca aceasta persoana este persoana fizica sau persoana juridica. opinia dominanta in doctrina este aceea ca poate avea calitatea de subiect de sezina o entitate care nu are. poate formula o actiune in contencios o entitate care. teermenul curgand din acel moment. de catre o autoritate publica a unui act necesar reclamantului tocmai in vederea dobandirii personalitatii/capacitatii juridice de drept civil). tertul vatamat se poate adresa instantei cu cerere de anulare sau modificare a actului administrativ in termenul prevazut de art.. Plangerea prealabila. Cum insa acest act nu se comunica tertului vatamat. Intrucat din dispozitiile art. asa cum aceasta este reglementata de art. atat o persoana juridica vatamata printr-un act administrativ care ii este adresat in mod direct. vatamata de o autoritate publica (. termenul de prescriptie. problema se pune in mod diferentiat. 7 din Legea nr. De asemenea. trebuie indeplinita conditia parcurgerii procedurii prealabile. 2 alin. Persoana juridica. trebuie indeplinita in termenul prevazut la art. 554/2004. 4. nu a dobandit pesonalitate juridica ( poate. Dupa parcurgerea procedurii prealabile.. rezulta ca toate prevederile cu caracter procesual se aplica in mod identic. sa se adresezeze instantei de contencios chiar referitor la neindeplinirea.2) din Legea nr 554/2004. tertul vatamat poate lua la cunostinta de existenta actului pri constatarea efectuarii unor acte materiale efectuate de autoritate sau de persoana careia i s-a adresat. 1) lit. 29 .. capacitatea juridica civila in sensul dreptului civil. Incazul actelor care nu se publica. sau a celor care se publica.554/2004 persoana vatamata este definita ca fiind „orice persoana titulara a unui drept ori a unui interes legitim. 3) repectiv in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta de existenta actului respectiv. respectiv de decadere curge din momentul publicarii.

rezulta ca Avocatulm Poporului are o dubla calitate procesuala : poate fi titular al actiunii in contencios subiectiv si. titular al actiunii in contencios obiectiv. Acesta. ce rezultă din formularea impersonală "s-a vătămat un interes legitim" din finalul textului. repectiv. Asadar. Avocatul Poporului actioneaza ca subiect de sezina dupa ce anterior a fost sesizat de un petent si in baza sesizarii a efectuat propriul control. 5. Temeiul juridic. Art. Conform art. prin natura lor. Conform legii. Astfel.1.2. unele subiecte de sezină precum Avocatul Poporului. 3 alin. reglementari speciale pentru anumite persoane juridice subiecte de sezina. Avocatul Poporului. aşa cum s-a arătat mai sus. temeiul juridic al dreptului la actiune se regaseste in insasi prevederea de la art. regasim. prefectul. sunt in masura sa asigure.1) din Legea nr. De asemenea. 30 . poate sesiza instanta competenta de la domiciliul petentulu”i. şi reglementarea unui nou mecanism de promovare a acţiunilor de contencios administrativ. in urma controlului efectuat. Ministerul Public. apreciaza ca ilegalitatea actului sau refuzul autoritatii administrative de a-si realiza atributiile legale nu poate fi inlaturat decat prin justitie. a dreptului persoanei fizice petente. aceste reglementari fiind consecinta modului de actiune a unor subiecte de drept care. 58 din Constitutie si in Legea nr.In textul legii. potrivit legii sale organice. atat un contencios subiectiv. atunci când sunt vătămate drepturile persoanelor fizice si/sau juridice de drept public ori privat. „petitionarul dobandeste calitatea de reclamant. Din textele legale enuntate. „ atunci cand. de catre autoritatea administrativa. urmand a fi citat de instanta in aceasta calitate. institutia Avocatului Poporului are drept scop apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor in raporturile acestora cu autoritatile publice . ce poate fi interpretată în sensul că se referă şi la interesul legitim public . instanta de contencios administrativ anuleaza cererea”. 1 alin.1) din Legea nr 35/1997. 35/1997 a Avocatului Poporului. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Avocatul Poporului ca titular al actiunii in contencios subiectiv. Daca petitionarul nu-si insuseste actiunea formulata de Avocatul Poporului la primul termen de judecata. ca exceptie.554/2004 a contenciosului administrativ prevede ca subiect de sezina poate fi si Avocatul Poporului. respectiv a unui contencios obiectiv. 5. au menirea de a asigura un anumit tip de control si de tutela a administratiei. 5. context in care apare suspiciunea (indiciul) referitoare la incalcarea . etc.

1) din Legea nr. „In cazul in care. 31 . . in urma cercetarilor facute. 23 alin. respectiv a indeplinit activitatile prevazute la art. Daca petitionarul nu isi insuseste actiunea formulata de la primul termen de judecata. 35/1997 raman fara rezultat. Daca petitionarul isi insuseste cererea . petitionarul dobandeste calitate procesuala activa. intradevar. el va cere in scris autoritatii administratiei publice care a incalcat drepturile acesteia. 13 lit. lit. respectiv devine reclamant. in conditiile prevazute de Legea nr. institutia Avocatul Poporului poate sesiza instanta de contencios administrativ de la domiciliul petitionarului. c) din aceeasi lege nr. „ urmareste rezolvarea legala a cererilor primite si cere autoritatilor sau functionarilor administratiei publice in cauza incetarea incalcarii drepturilor si libertatilor cetatenesti. 23 alin. In baza art. solicitand. in baza legii. b) din legea nr. precum si sa repuna persoana lezata in situatia anterioara. sa reformeze sau sa revoce actul administrativ si sa repare pagubele produse. institutia Avocatului Poporului‖ primeste sin repartizeaza cererile facute de persoanele lezate prin incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenesti de catre autoritatile administratiei publice si decide asupra acestor cereri.13.‖(art. 35/1997 . repunerea in drepturi a petitionarului si repararea pagubelor‖. mijloacele specifice activitatii sale. constata ca. fara rezultat favorabil. rezulta ca Avocatul Poporului poate sa sesizeze instanta de contencios numai daca sunt intrunite urmatoarele 2 conditii: . solutionarea legala a cererii. .dobandeste calitatea procesuala activa. in urma sesizarii care ii este adresata. devenind reclamant. iar demersurile efectuate in temeiul art.a fost sesizata in prealabil de o persoana fizica lezata in drepturile si libertatile sale printr-un act al autoritatii administrative. 35/1997.ii incumba obligatia de a achita taxa de timbru si a timbrului judiciar. 146/1997. institutia Avocatul Poporului neavand nici o calitate procesuala. 1) Rezulta ca .a epuizat. decurg urmatoarele consecinte: . Atunci cand. 35/1997. drepturile petitionarului au fost incalcate printr-un act administrativ ilegal sau prin refuzul nejustificat de a efectua un anumit act.23 si urmatoarele din Legea nr. Conform legii. Avocatul Poporului constata ca plangereapersoanei lezate este intemeiata. institutia Avocatului Poporului se adreseaza autoritatii administrative ca intr-o veritabila procedura prealabila. in interesul celui vatamat. Din textele legale citate.Conform art. instanta competenta anuleaza cererea.

devenita reclamant. de Avocatul Poporului. in cazul contenciosului subiectiv. in cazul actiunii in contencios introduse de Avocatul Poporului nu este necesara parcurgerea procedurii prealabile. Obiectul contenciosului obiectiv il constituie intotdeauna un act administrativ cu caracter normativ care afecteaza drepturi si libertati ale cetatenilor. Avocatul Poporului isi pastreaza calitatea de titular al actiunii de ordine publica si va fi citat in proces in calitate de reclamant.rolul activ al Avocatul Poporului inceteaza. actiunea introdusa de Avocatul Poporului poate fi retrasa de persoana vatamata devenita reclamant. nu mai poate fi retrasa. Actiunea este scutita de taxa de timbru. Daca.1 Temeiul juridic al dreptului la actiune al Ministerului public 32 . Daca in cazul contenciosului subiectiv instanta competenta sa judece actiunea este cea de la domiociliul persoanei fizice vatamate. 6. in conditiile legii. instanta competenta este cea de la domiciliul/sediul autoritatii emitente a actului atacat. in cazul contenciosului subiectiv.persoana vatamata. In acest caz. actiunile in contencios obiectiv introduse de Avocatul Poporului sunt actiuni in nume propriu si vizeaza apararea interesului public in principal si ordinea de drept care trebuie sa existe in administratia publica. fie atunci cand se sesizeaza din oficiu sau ca urmare a controlului exercitat.3 Avocatul Poporului ca titular al actiunii in contencios obiectiv. in cazul contenciosului obiectiv acesta actioneaza atunci cand este sesizat fie de o persoana fizica vatamata. in cazul contenciosului obiectiv.7 alin 5) din legea nr. Ratiunea unei asemenea abordari se regaseste in faptul ca demersurile ca autoritatea administrativa sa modifice. odata introdusa. sa anuleze actul considerat nelegal sau vatamator si sa repare daunele au fost intreprinse. intrucat ea vizeaza..asupra activitatii autoritatii administrative. 5. . Daca. 554/2004. Spre deosebire de actiunile in contencios subiectiv. 7 din Legea nr 554/2004. Ministerul public. este scutita de plangerea prealabila prevazuta la art. actiunea in contencios obiectiv. 6. Avocatul Poporului are initiativa procesuala in cazul in care este sesizat de o persoana fizica vatamata. Asa cum am precizat anterior. in temeiul art. un interes public. in interesul celui vatamat. in primul rand.

de natura a perturba grav functionarea unui serviciu public administrativ‖ (art. consideram ca parchetul abilitat sa introduca actiunea este cel care.4) se precizeaza: „ Ministerul Public. a drepturilor si libertatilor cetatenilor‖( art. Ministerul Public reprezinta interesele generale ale societatii si apara ordinea de drept. in desfasurarea activitatilor 33 . sesizeaza instanta de contencios administrativ competenta de la sediul autoritatii publice emitente”. in absenta unei dispozitii exprese a legii. in ceea ce priveste calitatea sa de autoritate cu rol de sezina al instantei de contencios administrativ.1 alin. in cadrul unui contencios obiectiv si. in orice faza a procesului. rezulta ca Ministerul Public poate avea calitate procesuala activa atat in cadrul unui contencios subiectiv. ori de cate ori apreciaza ca este necesar pentru apararea ordinii de drept.14 alin. dreptul la o actiune in suspendare a actului administrativ normativ. Petitionarul dobandeste de drept calitatea de reclamant. libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor se datoreaza existentei unor acte administrative unilaterale individuale ale autoritatilor publice emise cu exces de putere. cu acordul prealabil al acestora sesizeaza instanta de contencios administrativ de la domiciliul persoanei fizice sau de la sediul persoanei juridice vatamate. Astfel.Legitimitatea calitatii de subiect de sezina a Ministerului public se regaseste in leea fundamentala. 554/2004 reglementeaza dreptul Ministerului Public de a solicita instantei. de asemenea.554/2004 consacra.3) Din analiza textelor enumerate. prin emiterea unui act administrativ. 9). urmand a fi citat in aceasta calitate. la alin. atunci cand. in mai multe articole. Referitor la nivelul de autoritate al parchetului. astfel: In articolul 1 alin. reprezentantui Ministerului Public poate participa. Legea nr. totodata si ca o varianta a actiunii in contencios obiectiv. Legea nr. se prevede ca atunci „cand Ministerul Public apreciaza ca. „La solutionarea cererilor in contencios administrativ. se vatama un interes legitim public. precum si drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor”.” In acelasi articol. un rol important al Ministerului public. apreciaza ca incalcarile drepturilor. suspendarea executarii actului administrativ normativ „ cand in cauza este un interes public major. In baza acestor prevederi constitutionale. De asemenea. Ministerul Public este reprezentat in actiunile in contencios administrativ de catre procurorii constituiti in parchete. in urma exercitarii atributiilor prevazute de legea sa organica. 5). din oficiu sau la sesizare. ca o particularitate si. articolul 131 alin 1) din Constitutia Romaniei prevede:‖ In activitatea judiciara.

Actiunea in contencios administrativ subiectiv. ordinea de drept si legalitatea actelor in sfera administratiei publice. Ratiunea unei astfel de situatii rezulta din aceea ca Ministerul Public apara . este indrituit sa sesizeze instanta de contencios administrativ de la domiciliul persoanei fizice sau de la sediul persoanei juridice vatamate. ceea ce inseamna ca . 6... se incalca drepturi. a unui act administrativ individual. interesele celor vatamati fiind o chestiune subsidiara domeniului de activitate al Ministerului Public. Pe de alta parte. 5) din Legea nr. se poate valorifica prin actiune in contencios introdusa chiar de cel vatamat. un interes al celui vatamat. anterior sesizarii instantei. Fiind o chestiune de legalitate.1 alin. actiunea Ministerului Public este admisibila si fara parcurgerea procedurii prealabile. In art. 131 alin. chiar daca instanta de contencios administrativ competenta sa solutioneze un litigiu referitor la un act administrativ este tribunalul sau curtea de apel.554/2004 se foloseste sintagma „ In cazul actiunilor introduse de (.se sesizeaza si de nelegalitatea unui act administrativ.554/2004. pe de o parte. 5) din Legea nr..7 alin. dispozitiile art. urmatoarele aspecte relevante privind actiunea in contencios subiectiv introdusa de Ministerul Public. Temeiul juridic al unei asemenea actiuni il constituie. Actiunea Ministerului Public vizeaza. actiunea poate fi introdusa si de un parchet de pe langa o autoritate judecatoreasca de alt nivel. refuzul autoritatii de a emite un act sau tacerea administrativa nu constituie temei al actiunii in contencios introdusa de Ministerul Public. atunci cand constata ca prin emiterea. in subsidiar. Numai ca nu este obligat sa parcurga aceasta procedura. Prin urmare.specifice – si acestea nu pot fi decat legate de o sesizare penala sau in cadrul activitatii de urmarire penala ..2. libertati si interese legitime ale cetatenilor si daca are acordul celor vatamati. din analiza textelor citate. citate mai sus. nimic nu opreste Ministerul Public sa se adreseze autoritatii administrative emitente sa isi reformeze sau sa anuleze propriul act. cu exces de putere. in primul rand. pe de alta parte. Actiunea poate fi introdusa numai in cazul existentei (emiterii) unui act administrativ. Asadar. in primul land. prevederile art. dreptul celui vatamat de a obliga autoritatea administrativa sa emita un act . Din analiza textulor rezulta ca Ministerul Public. Rezulta.) Ministerul Public nu este obligatorie plangerea prealabila”. 1) din Constitutia Romaniei cat si. inlaturarea unei ilegalitati si. 34 .

Actiunea in contencios administrativ obiectiv este justificata in mod esential de ideea de existenta a unui interes public. garantarea drepturilor. „poate participa in orice faza a procesului. ori de cate ori apreciaza ca este necesar pentru apararea ordinii de drept. in conformitate cu pevederile art. calitatea de reclamant. respectiv o calitate procesuala activa alaturi de reprezentantul Ministerului Public care. 554/2004. Legitimarea procesuala este data de insusi textul art. chiar daca persoana vatamata a renuntat sau .r din Legea nr. poate renunta la actiune. b) Din moment ce acordul persoanei vatamate a fost exprimat. 304/2004 si este consecinta faptului ca Ministerul Public reprezinta inter esele generale ale societatii si apara ordinea de drept precum si drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor. in calitatea sa de autoritate investita cu asigurarea legalitatii inclusiv in domeniul administratiei publice. capata relevanta atitudinea reprezentantului Ministerului Public. prin domiciliul. respectiv acel interes care.2 alin. instanta competemnta teritorial sa solutioneze litigiul. a drepturilor si libertatilor cetatenilor”(art. - Ministerul Public este reprezentat in actiunile in contenciosde catre procurori din cadrul Referitor la rolul persoanei vatamate in cazul actiunii in contencios administrativ subiectiv introdusa de Ministerul Public. respectiv sediul social. in conformitate cu principiul disponibilitatii. in temeiul art.3 Actiunea in contencios administrativ obiectiv. respectiv persoana juridica de drept privat determina. 554/2004. 6. „vizeaza ordinea de drept si democratia constitutionala.131 din Constitutie si din prevederile generale ale Legii nr. dimpotriva. Trasaturi specifice ale contenciosului administrativ subiectiv deriva din ratiunea interesului public pe care il protejaza si sunt urmatoarele: 35 . lipsa acestui acord este motiv de inadmisibilitate.1) lit. Intrucat dispozitia din art. Consideram ca. ca si in cazul actiunii introduse de Avocatul Poporului. 1 alin. acesta poate continua sa sustina actiunea din ratiuni de ordine publica. satisfacerea nevoilor comunitare. atunci cand persoana vatamata renunta la actiune. libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor.parchetelor. c) persoana fizica. semnalam urmatoarele: a) persoana vatamata trebuie sa isi dea acordul pentru ca Ministerul Public sa sesizeze instanta de contencios . .9). realizarea competentei autoritatilor publice” .1 alin 4) este imperativa. 28 alin 3) din Legea nr. aceasta dobandeste.

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. autonome. 7.. un act al consiliului judeţean.1) Prefectul. şi de posibilitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de a ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actele autorităţilor publice centrale şi locale prin care se încalcă legislaţia privind funcţia publică. Subiecte administrativ tutoriale. . în termenele prevăzute în lege. să aprobe. în faţa instanţei de contencios administrativ. fie din oficiu. În prezent.urmareste intotdeauna anularea sau reformarea actului. Legea nr. indiferent de modul de sesizare. pe când forma moderată conferă autorităţii de tutelă doar dreptul de sesizare a unei jurisdicţii administrative în vederea anulării acelui act administrativ. actul atacat este suspendat de drept. .instanta competenta teritorial este cea de la sediul autoritatii emitente a actului administrativ. să autorizeze actul administrativ emis de o autoritate descentralizată. . în temeiul textelor constituţionale art. care este autoritate de tutelă administrativă jurisdicţionalizată pentru autorităţile administraţiei publice locale. În ambele cazuri. nu si despagubiri civile. În această calitate. . mai "dură".nu este obligatorie plangerea prealabila. există două astfel de autorităţi publice. până la soluţionarea cauzei. actele emise de autorităţile administraţiei publice locale.5 din Constituţie ("prefectul poate ataca. in exercitarea atributiilor specifice. Ea are două forme: prima. Este vorba de dreptul prefectului de a ataca.promovarea actiunii se poate face de catre Ministerul Public fie la sesizarea unei persoane fizic sau juridice interesate.actiunea nu se timbreaza. nu se poate renunta la sustinerea ei in instanta. 554/2004 reglementează un aspect care aparţine. .are ca obiect doar acte administrative cu caracter nornativ. în fata instanţei de contencios administrativ. Prefectulşi a Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici. exercitată de prefect asupra actelor autorităţilor administraţiei publice locale. republicată. cea mai cunoscută formă de tutelă administrativă din legislaţia noastră era cea jurisdicţionalizată. în condiţiile prezentei legi şi ale Legii nr. . dă dreptul autorităţii de tutelă (reprezentanta puterii centrale) să anuleze. prefectul poate ataca în faţa instanţei de contencios administrativ dispoziţiile primarului. dacă le consideră nelegale. hotărârile consiliului local. desemnând un control exercitat de organe centrale asupra organelor locale descentralizate.123 alin. ca domeniu de reglementare specială Legii administraţiei publice locale şi Statutului funcţionarilor publici. Tutela administrativă este o noţiune consacrată a doctrinei dreptului administrativ. conform legii organice. Prefectul exercită acţiunea în contencios administrativ ca reprezentant al statului. al 36 . însărcinate cu tutela administrativă: 7. dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean şi hotărârile consiliului judeţean.odata ce actiunea a fost introdusa. Până în anul 2004.

Momentul din care termenul începe să curgă este acela al efectivei luări la cunoştinţă de către prefect a actului administrativ ilegal (art.554/2004 doar persoanelor fizice sau juridice.11 alin. actului administrativ unilateral . (2) actele administrative normative vor putea fi atacate oricând. • Obiectul controlului de tutelă administrativă exercitat de prefect este actul administrativ.3 alin.h). Inacţiunea poate fi sancţionată însă numai atunci când ea are legătură cu o atribuţie de putere "legată" a autorităţii publice. deoarece această posibilitate este conferită prin Legea nr. în funcţie de tipul actului administrativ: (1) actele administrative individuale pot fi atacate în termenul de 6 luni prevăzut de art. cu posibilitat ea de prelungire a termenului la un an. prin urmare are legitimare procesuală activă conferită prin aceste reglementări. care va obliga autoritatea publică la realizarea atribuţiilor legale.3). Prefectul nu poate cere despăgubiri. în temeiul art. şi ale legii contenciosului administrativ.1 din Legea contenciosului administrativ. poate duce conflictul în faţa instanţei de contencios administrativ. însă şi faptele sau actele asimilate prin legea contenciosului administrativ. Obiectul cererii de chemare în judecată introdusă de prefect poate fi doar anularea în tot sau în parte a actului ilegal.1din Legea nr. nu şi atunci când ea vizează atribuţii exercitate cu putere discreţionară. Actul atacat este suspendat de drept"). Practic. Astfel. spre exemplu. atunci când constată că inacţiunea unei autorităţi publice este contrară interesului public. astfel de situaţii vor fi destul de reduse. 11 alin.printre care cel mai interesat este prefectul . are posibilitatea.85 lit.4 din Legea contenciosului administrativ. Este cazul. 37 . ca lege specială.tăcerea administrativă şi refuzul nejustificat de rezolvare a cererii. în cazul în care consideră actul ilegal. pentru motive temeinice.215/2001 obligă secretarul unităţii administrativ teritoriale să comunice către autorităţile. îndeplinirea atribuţiilor legale. deoarece Legea nr. iar în cazul tăcerii sau a refuzului. printr-o petiţie.11 alin. al primarului care refuză să înainteze consiliului local proiectul de buget local. textul legal sugerând şi faptul că întârzierea în luarea la cunoştinţă constituie motiv temeinic pentru introducerea acţiunii cu depăşirea termenului de 6 luni. ale Legii nr.2.actele emise de consiliul local sau de primar. să solicite acesteia.celui local sau al primarului. respectiv de consiliul judeţean şi preşedintele acestuia. în termen de cel mult 10 zile.554/2004. • Termenul de contestare este diferit. în baza art. prefectul. sau al consiliului local care refuză să ia act de încetarea mandatului de consilier local pe alte temeiuri decât incompatibilitatea. dacă legea nu prevede altfel (art. ca lege generală. deoarece instituţia de control nu se poate substitui celei controlate. acţionând în temeiul dreptului şi interesului legitim public conferit prin art. instituţiile şi persoanele interesate .1 1 alin.340/2004 privind instituţia prefectului.

care vine să reitereze.2 din Legea nr. art. Din datele statistice.3 alin. pentru şicanarea autorităţilor locale conduse de demintari de altă orientare politică. Acţiunea prefectului este scutită de taxa de timbru.2 alin. pe de altă parte. însă numai într-un domeniu strict determinat.188/1999. de multe ori ilegalitatea actului nu este sesizată de emitent (mai ales în localităţile rurale. acela al raporturilor de funcţie publică. reanalizarea actului socotit nelegal. autoritatea publică fiind mai interesată să-şi revoce actul decât să-i fie anulat de către instanţă. prin utilizarea acestei atenţionări a autorităţii publice emitente.2 din Legea nr. prefectul (de fapt.2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. este autoritate de tutelă administrativă jurisdicţionalizată pentru toate autorităţile publice. soluţie menită a împiedica producerea unor pagube bugetelor locale sau bunei funcţionări a administraţiei publice locale. ceea ce dovedeşte eficienţa maximă a procedurii prealabile. dovedind bună credinţă. într-o altă formulare.20 din Legea nr. Solicitarea de reanalizare nu se aplică însă şi refuzului nejustificat sau tăcerii administrative. statul român) nu are interes. termenele de judecată neputând depăşi 10 zile. Agenţia va putea contesta actele 38 . în anularea unui act administrativ care şi-a epuizat deja efectele juridice în mod definitiv şi complet . şi se judecă de urgenţă şi cu precădere. spre exemplu.o autorizaţie de demolare. atunci când autorităţile locale sunt de bună credinţă. iar. organ politic. în temeiul art. cu motivarea necesară. Astfel. prin cererea de reanalizare. de pildă. cu cel puţin 10 zile înaintea introducerii acţiunii în contenciosul administrativ. spre exemplu. Practica administrativă a demonstrat că. necesitataea suspendării actului atacat. astfel. • În exercitarea atributiei cu privire la verificarea legalităţii actelor administrative ale consiliului judeţean. În majoritatea cazurilor.554/2004 fiind deplin aplicabil. ale consiliului local sau ale primarului. prefectul va trebui să facă dovada şi a unui interes procesual. în faţa instanţei. • Pentru admiterea acţiunii. art. din momentul introducerii acţiunii şi până la soluţionarea cauzei. reiese cu evidenţă importanţa procedurii prealabile administrative şi eficienţa ei în cadrul controlului exercitat de prefect. va solicita autorităţilor care au emis actul. litigiul poate fi evitat. prin intermediul acestei instituţii. Din păcate. fie împotriva refuzului nejustificat sau tăcerii administrative. Acţiunea poate fi introdusă fie împotriva actelor administrative ilegale ce au ca obiect raporturi de funcţie publică. această prevedere este folosită deseori de prefect. centrale şi locale. după caz.• Actul administrativ unilateral atacat de prefect este suspendat de drept. ale preşedintelui consiliului judeţean. acestuia i se oferă posibilitatea de a reveni asupra actului ilegal. în vederea modificării sau.554/2004. a revocării acestuia. prefectul. prin urmare considerăm că şi prefectul ar trebui să aibă obligaţia de a justifica. se observă o rată de succes de peste 85%. care duc lipsă de personal competent). 7.

7 alin. dar şi refuzul autorităţilor publice de a -şi îndeplini obligaţiile derivate din legislaţia funcţiei publice.5).1 nu este obligatorie (art. în termen de 10 zile de la adoptare sau emitere. • Nici în acest caz procedura prealabilă prevăzută de art. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are însă posibilitatea de a efectua procedura prealabilă. obligaţie ce rezultă din art. nu subiectiv. iar termenele de contestare sunt şi aici diferite. deoarece Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este o autoritate publică direct interesată de actele administrative emise de autorităţile locale în domeniul funcţiei publice. sau de a asigura evaluarea anuală a funcţionarilor publici. care astfel nu are obligaţia de a încerca medierea. în funcţie de tipul actului contestat: (1) în cazul actelor individuale. singura diferenţă este că efectuarea recursului administrativ nu prorogă termenul de sesizare a instanţei de contencios administrativ. • Actul atacat (nu şi refuzul) este suspendat de drept. 11 alin. că Agenţia este obligată să cerceteze toate sesizările privind încălcarea legii prin acte sau fapte administrative din domeniul funcţiei publice. dar nu mai mult de un an de la data emiterii actului (art.11 alin. cum este aceea de a organiza concurs pentru o funcţie vacantă. mai puţin costisitoare decât cea judiciară. 188/1999 nu impune o astfel de atenţionare a organului emitent. ilegale. al hotărârilor de Guvern adoptate cu încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul funcţiei publice. aici intervenind deja tradiţionala distincţie între contenciosul obiectiv şi cel subiectiv. legalitatea actului administrativ atacat va fi analizată de către instanţa de contencios administrativ în mod obiectiv. • Atât în cazul acţiunii prefectului. • Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va fi nevoită să achite taxa de timbru deoarece nu este scutită prin lege specială ca în cazul prefectului.h din Legea nr.1 lit. şi de a pune capăt litigiului în faza administrativă. (2) actele administrative normative vor putea fi atacate oricând.1) de la momentul efectivei luări la cunoştinţă a actului ilegal. cât şi a celei exercitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. sau al ordinelor ministeriale ce au ca obiect situaţia juridică a funcţionarilor publici dintr-un anumit domeniu de activitate. un comandament de drept. spre exemplu. în baza art.2)..85 alin. pe bună dreptate. care au drepturi subiective.4.administrative de numire în funcţie emise cu încălcarea legii. independent de subiectele raportului juridic concret. 39 . În doctrină s-a apreciat. aceste acte vor trebui obligatoriu comunicate Agenţiei de către secretarul unităţii administrativ teritoriale. Astfel. 6 luni (art.215/2001. înţeleasă ca o regulă. deoarece textul nu îi interzice acest lucru.1 1 alin. soluţie criticabilă atâta vreme cât nici Legea nr. Este cazul.7 alin. nu se poate limita la constatările făcute cu ocazia activităţii de control efectuate din proprie iniţiativă. Contenciosul obiectiv are la bază noţiunea de "drept obiectiv".

Faţă de vechea reglementare. persoanele juridice de drept privat care. Actiunea poate fi introdusa in termen de un an de la data emiterii actului. In cazul admiterii actiunii. subsumate câmpului semantic al sintagmei "drept obiectiv". Art. în regim de putere publică. 1. Acest lucru îl reprezintă o evoluţie firească a sistemului nostru de drept administrativ. a regulilor impersonale de drept. înţelegând prin aceasta: „orice organ de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale care acţionează. si asupra validitatii actelor juridice incheiate in baza actului administrativ nelegal. orice autoritate publică. Autoritatea publica emitenta a actului admimistrativ unilateral nelegal. oferindu-le acestora mijloace juridice de apărare a acestor drepturi în faţa abuzurilor administraţiei. 40 . daca a fost sesizata prin cererea de chemere in judecata. în sensul prezentei legi. 8. care folosea expresia „autoritate administrativă‖ pentru a desemna emitentul actelor ce pot face obiectul unor acţiuni de contencios.Cu alte cuvinte.Legitimarea procesuală pasivă în contenciosul administrativ În litigiile de contencios administrativ. calitatea de pârât o poate avea. pentru satisfacerea unui interes public. Calitatea de pârât . contenciosul obiectiv evocă necesitatea respectării. a societăţii. aşa cum ea rezultă din acte normative. 2. instanta se pronunta. aşa cum rezultă din prevederile art.554/2004 prevede: „Autoritatea publica emitenta a unui act administrativ unilateral nelegal poate sa solicite instantei anularea acestuia. în timp ce contenciosul subiectiv are în centrul său grija pentru drepturile subiective ale persoanelor. Legea nr. sunt asimilate autorităţilor publice. în activitatea administraţiei publice. au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public‖. precum si asupra efectelor juridice produse de acesta. potrivit legii.‖ Sectiunea a II-a.1 alin. şi dacă această stare de legalitate a fost vătămată printr-un act al unei autorităţi a administraţiei publice locale. in situatia in care actul nu mai poate fi revocat intrucat a intrat in circuitul civil si a produs efecte juridice. împotriva oricărui abuz. 554/2004 foloseşte expresia „autoritate publică‖. lărgind aşadar câmpul de aplicare al legii. atât din partea autorităţilor statului sau ale administraţiei locale cât şi din partea organismelor autorizate să presteze un serviciu public sau recunoscute ca fiind de utilitate publică. în tendinţa generală de a asigura cât mai eficient protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor.6 din Legea nr. Instanţa va constata care este starea de legalitate.

mandat. prin această lege. 544/2004 poate fi chemată în judecată prin aceeaşi acţiune formulată împotriva autorităţii publice în care aceasta funcţionează. Criteriul după care se pot determina persoanele avute în vedere de lege este existenţa unui raport juridic de muncă. demnitar ales sau numit. chiar şi o persoană ce acţionează pe bază de voluntariat într -un organism ce prestează un serviciu public). 554/2004. prevede alin. funcţionar public. cât şi persoana în cauză. membru al unei asociaţii. după caz. se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea. numai împotriva abuzurilor autorităţilor publice şi a persoanelor juridice de drept privat asimilate. acţiunea mai poate fi formulată şi personal împotriva persoanei fizice care a elaborat. Din moment ce legea nu dispune. Astfel perechii autoritate administrativă – funcţionar din vechea reglementare îi corespunde acum perechea autoritate publică – persoană fizică. potrivit art. Determinarea calităţii de pârât în aceste litigii prezintă importanţă pentru stabilirea sferei de aplicare a Legii contenciosului administrativ nr. (funcţionar obişnuit – contractual. (1). relaţie de serviciu.De asemenea. 41 . fundaţii sau organizaţii. atât serviciul public. Observăm că legiuitorul corelează lărgirea sferei autorităţilor ale căror acte pot fi cenzurate în contenciosul administrativ cu generalizarea concomitentă a categoriilor de persoane ce poartă o răspundere personală. 16 din Legea nr. contract de societate. etc. deşi finalitatea s-ar realiza mai bine dacă. colaborare. persoana (funcţionarul). reprezentare sau altele similare (contract de muncă. ori. cunoscând faptul ca pentru celelalte litigii se aplică normele de drept material şi procesual de drept comun. Această posibilitate este condiţionată însă de solicitarea de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. La rândul său. 554/2004 şi a competenţei instanţelor de contencios administrativ. Utilizarea noţiunii de „persoană fizică‖ în cuprinsul reglementării invocate dă posibilitatea persoanei vătămate să solicite despăgubiri de la orice persoană. sau printr-o acţiune separată. indiferent de statutul său în cadrul autorităţii. 16 alin. persoanele fizice şi juridice să fie apărate. O altă chestiune este aceea dacă persoana fizică la care se referă art. act de investire. astfel încât. considerăm ca pot fi folosite ambele situaţii.) între autoritatea publică – pe de o parte şi persoana fizică – pe de altă parte. acţionată astfel în justiţie. poate chema în garanţie pe superiorul său ierarhic de la care a primit ordin scris să elaboreze sau după caz să nu elaboreze actul a cărui legalitate – totală sau parţială – este supusă judecăţii. 16 din Legea nr. emis sau încheiat actul. 2 al art. prin aceeaşi acţiune ar fi chemaţi în judecată.

procedura administrativă prealabilă. respectiv refuzul nejustificat (acte administrative atipice). după caz. . 2. actul să vatăme un drept subiectiv sau un interes legitim.CAPITOLUL IV CONDIŢIILE ACŢIUNII ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV Sintetizând reglementările cuprinse în Legea contenciosului administrativ nr. Actul atacat să fie un act administrativ Legea nr. expres nominalizate: „sunt asimilate actelor administrative şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect: . introducerea acţiunii într-un anumit termen prevăzut de lege.executarea lucrărilor de interes public. 2 alin. dând naştere.prestarea serviciilor publice. c) „actul unilateral cu caracter individual sau normativ. 554/2004. actelor administrative şi anumite contracte încheiate de administraţie. 4. Actul administrativ tipic este.punerea în valoare a bunurilor proprietate publică. actul atacat sa fie un act administrativ. conform definiţiei de la art. . . 42 .‖ În felul acesta în legislaţia românească se impune instituţia contractelor administrative. legea asimilează. 1 lit. faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal‖. introducând în sfera acestei noţiuni. sub aspectul naturii juridice a litigiului. actul atacat să emane de la o autoritate publică (inclusiv de la o structură neguvernamentală de utilitate publică). 554/2004 dă o definiţie extensivă noţiunii de act administrativ.achiziţiile publice. putem reţine următoarele condiţii pentru acţiunea în contencios administrativ: 1. 3. Actele administrative atipice sunt prevăzute la alineatul 2 din acelaşi articol: „se asimilează actelor administrative unilaterale şi refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori. alături de manifestarea unilaterală expresă de voinţă (actul administrativ tipic) şi tăcerea. 1. Mai mult. modificând sau stingând raporturi juridice‖. emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii. 5.

încă din perioada interbelică. aducând la cunoştinţă o hotărâre luată de organele abilitate de lege spre a fi executată. încadrarea sa într-una din categoriile amintite. în consecinţă. de cercetare a formei pe care o îmbracă (antet. prin urmare. care. se reţine că actul administrativ. În consecinţă. pentru a fi supus cenzurii instanţelor judecătoreşti. în cazul dreptului administrativ. una de esenţa dreptului public. Secţia a IV-a. nesupuse controlului jurisdicţional pe calea contenciosului administrativ. Secţia de contencios administrativ a Curţii Supreme de Justiţie a susţinut că adresa unei primării nu are caracteristicile unui act administrativ. să fie producătoare de efecte juridice. specifice dreptului administrativ. Delimitarea actului administrativ de actele pregătitoare 43 . care nu contribuie prin ele însele cu nimic la formarea actului administrativ de autoritate şi nici nu-i sporesc forţa executivă. modifica sau suprima o situaţie juridică subiectivă sau obiectivă". de exemplu. privită ca un scop în sine. a admis că „simplele ordine de serviciu" nu sunt acte administrative şi. a concesionării unor bunuri aparţinând domeniului public. ci doar de a-i comunica petentului demersurile făcute în vederea soluţionării cererii sale.Dacă dreptul comercial este fundamentat pe ideea de profit. şi nu manifestarea formală a acestuia. cu alte vorbe. pentru a delimita actul administrativ de alte acte juridice. tocmai având în vedere cauza de fond a contractului. Astfel. este o operaţie de apreciere. de a crea. controlul legalităţii acestei adrese nu revine instanţei de contencios administrativ. nu sunt susceptibile de atac în contencios niciodată cu actul săvârşit şi mai puţin separat". nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ. De aceea. obţinerea de venituri de pe urma. Din acest motiv ne apare întemeiată opţiunea legiuitorului de a institui un tratament juridic diferenţiat de dreptul comun unor anumite categorii de contracte administrative. 337 din 24 octombrie 1934 a Curţii de Apel Bucureşti. lucrând în calitate de organ al administraţiei şi care să constituie o deciziune unilaterală de promptă execuţiune din partea administraţiunii. general. semnături etc. într-adevăr. Delimitarea actului administrativ de simplele adrese şi circulare Practica judecătorească. nu reprezintă scopul în sine ci doar un mijloc de realizare a interesului public. scopul emiterii ei nu a fost producerea prin ea însăşi de efecte juridice separate. „nu au valoarea nici măcar a unor acte de preparare şi. trebuie să constea „dintr-o declaraţiune de voinţă formal exprimată a autorităţii publice. chiar dacă emană de la o autoritate administrativă. ne conduce spre ramura dreptului comercial.). de investigare a voinţei „autorităţii administrative" emitente. s-a apreciat ca adresele sau ordinele de serviciu „aduse pe cale ierarhică ori în formă de simplă corespondenţă între autorităţi". Identificarea concretă a actului administrativ. în considerentele Deciziei nr. ştampile. De asemenea.

în esenţă. etc. Este problema „actelor preparatorii". prin ele însele. act propriu-zis de autoritate susceptibil de a fi deferit instanţelor de contencios‖. astfel că practica instanţelor nu a fost întotdeauna unitară. 2). – se bazează pe întocmirea unor acte pregătitoare. 18. Întreaga activitate a serviciilor publice administrative de adoptare sau emitere a actelor administrative de autoritate. că: „instanţa este competentă să se pronunţe şi asupra legalităţii actelor sau operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecăţii" (art. dezbatere publică. care. care încă din perioada interbelică s-a admis că "puteau fi atacate o dată cu actul sau decizia definitivă dată pe baza lor". Adoptarea hotărârilor cu caracter normativ de către consiliile locale este condiţionată de elaborarea în prealabil a unor acte pregătitoare (proiectul de hotărâre cu o expunere de motive a iniţiatorului. fără efectuarea lor nu este posibilă adoptarea sau emiterea actelor administrative propriu-zise. deşi nu produc prin ele însele efecte juridice. iar cu acest prilej se poate pune în discuţie şi problema ne-întocmirii actului pregătitor. Dimpotrivă. susţinând. Procurorul general al României a declarat recurs în anulare împotriva hotărârii judecătoreşti. Deci oricine se consideră vătămat întrun drept al său printr-un act administrativ ori prin refuzul administraţiei de a emite un act administrativ este îndreptăţit să se îndrepte împotriva organului emitent al actului de autoritate şi nu a organului care trebuie să întocmească actul pregătitor ce stă la baza emiterii actului administrativ. Rarincescu susţinea că actele pregătitoare „nu sunt manifestări de voinţă săvârşite în vederea producerii unui efect juridic şi nici nu produc. C. considerându-se deci că acest certificat reprezintă un act administrativ în accepţiunea legii contenciosului administrativ. căreia îi revine sarcina de a lua măsura sau deciziunea definitivă şi numai aceasta din urmă este act producător de efecte juridice. într-o speţă. alin.). Astfel. emiterea deciziei privind dispensa de vârstă pentru căsătoria femeii minore între 15 şi 16 ani este condiţionată de efectuarea în prealabil a unei anchete sociale precum şi de existenţa avizului medical. – dar şi pentru încheierea actelor administrative de gestiune sau pentru emiterea actelor administrativ-jurisdicţionale. ele sunt numai elemente de determinare a voinţei autorităţii. că instanţa de contencios administrativ "a dispus 44 . asemenea efecte. prevede. în mod expres. instanţa a admis acţiunea prin care se solicita anularea unui certificat de urbanism.Legislaţia actuală ca de altfel şi cea anterioară. Astfel. Uneori însă este destul de dificil de delimitat actul administrativ propriu-zis de cel pregătitor.G. rapoarte de specialitate şi rapoarte de avizare ale comisiilor pe domenii de activitate) dar şi de efectuarea unor operaţiuni tehnico-materiale (afişare. Prof. Eliberarea autorizaţiei de construire nu se poate face decât după obţinerea avizelor şi acordurilor prevăzute de legi şi regulamente.

propunerea de restituire întruneşte toate elementele unui eventual act administrativ de autoritate. persoană fizică. acesta din urmă fiind şi cel competent potrivit legii să emită o decizie finală. ceruse consiliului local înaintarea unei propuneri către prefectură cu privire la constituirea. instanţa de fond a reţinut că acea propunere pe care consiliului local o înaintează prefecturii are caracterul unui act pregătitor. constituind o manifestare unilaterală de voinţă „producătoare prin ea însăşi de efecte juridice". 29/1990. ci va trebui să facă aplicarea art. care este actul administrativ. împreună cu care poate fi atacat şi certificatul de urbanism. Prisăcaru). desigur. 11 din Legea nr. reclamanta. Având acest caracter. ea nu se va limita doar la această constatare. procurorul general şi-a retras recursul în anulare. 1 din Legea nr. între autoritatea administrativă emitentă şi cel căruia îi este adresat. instanţa supremă dispune: „în cazul în care instanţa va ajunge la concluzia că refuzul pârâtului de a da curs cererii reclamantei nu se justifică. prin ordin al prefectului. care nu este un act administrativ. necesar eliberării autorizaţiei de construire. ceea ce. prof. propunerea nu poate fi atacată în justiţie decât odată cu actul administrativ final ce concretizează manifestarea de voinţă a prefectului. în cauză s-a pus în discuţie problema dacă poate constitui obiectul unei acţiuni în contencios administrativ obligarea organului administraţiei publice să înainteze o propunere către un alt organ. V. considerăm că în prezent ea se justifică în totalitate în lumina noilor reglementări conţinute în Legea nr. 18/1991. A argumentat că "certificatul de urbanism este un act pregătitor. În soluţionarea recursului ce a fost declarat. Într-o altă speţă. aplicând în mod greşit prevederile art. ca în cauza de faţă".29/1990 privind contenciosul administrativ". Deşi la momentul respectiv o asemenea soluţie a fost criticată de unii autori (de ex. fiind la 45 . nu este de conceput. 1 din Legea nr. cerere la care petenta nu a primit nici un răspuns. "în realitate.în mod nelegal anularea certificatului de urbanism. certificatul de urbanism dă naştere unui raport juridic de drept administrativ." În îndrumarea dată instanţei de fond. motivând că. că propunerea se emite la cererea persoanei interesate în vederea satisfacerii unui drept subiectiv. atacat în mod separat în condiţiile art. care precede decizia finală emisă de prefect în baza art. care condiţionează însăşi continuarea procedurii instituite prin Legea fondului funciar. putând fi. 554/2004. instanţa superioară a reţinut. De asemenea considerăm că teza potrivit căreia actele pregătitoare nu pot fi atacate decât odată cu actul administrativ propriu-zis nu are valoare de principiu absolut.I. Soluţionând acest capăt de cerere. 15 din Legea fondului funciar nr. în lipsa acestui act. statuând în continuare că „deşi precede decizia prefecturii. 29/1990 privind contenciosul administrativ". Adresându-se instanţei de contencios administrativ. din contră. deci. orice demers din partea solicitantului rămâne fără finalizare. iar nu separat. a dreptului de proprietate asupra unui teren. în sensul ca va obliga autoritatea administrativă sa emită actul solicitat". Ulterior. care va rejudeca litigiul.

Această prescripţie legală este una ce ţine de dreptul procesual. 554/2004. Spre deosebire de vechea reglementare. adică reclamantul nu trebuie să facă o astfel de dovadă înainte de introducerea acţiunii (judecata în fond urmează a stabili existenţa sau inexistenţa vătămării). 1 alin. recunoscute de lege. prin acţiunea de contencios administrativ se protejează nu numai drepturile subiective. în ce priveşte noţiunea de interes legitim. strict juridic vorbind. va fi privită ca o exercitare abuzivă a dreptului la acţiune şi sancţionată prin respingerea acesteia ca inadmisibilă. 52 (fost art. prin art. acţiunea va fi respinsă ca nefondată.latitudinea judecătorului de a stabili în ce măsură un astfel de act premergător vatămă un drept sau interes legitim al reclamantului şi astfel să asigure protecţie drepturilor acestuia încă din primele momente în care se face simţit un abuz şi nu abia după ce. cu toate că. Este clar că o acţiune ce ar invoca o atingere adusă unui drept închipuit. Conform definiţiei de la art. condiţia dreptului vătămat apare. ea este încă într-un stadiu al căutărilor doctrinare. fiind o manifestare a principiului „unde nu există interes nu există acţiune‖. 2. încă din 1991. Ca atare. conform art. Condiţia ca actul administrativ să vatăme un drept subiectiv sau un interes legitim nu este impusă apriori. trebuie doar ca reclamantul să invoce încălcarea unui astfel de drept sau interes. ci pentru tragerea la răspundere a autorităţii administrative pârâte. sau unui simplu interes. dar şi interesele legitime ale persoanei fizice sau juridice. O discuţie aparte se impune cu privire la noţiunea de „interes legitim‖. nu pentru declanşarea contenciosului administrativ ca instituţie de garantare a drepturilor cetăţeanului. se ajunge la emiterea actului administrativ final. 21 alin. 1 din Constituţie (preluat fără modificări în actuala formă) interesul legitim apare ca o alternativă la dreptul subiectiv. preluând astfel modificarea adusă art. printr-o procedură administrativă care de obicei este de durată. (1) din Legea nr. Actul atacat să vatăme un drept subiectiv sau un interes legitim Introducerea acţiunii de contencios administrativ este rezervată acelei persoane „care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim‖. ca temei al unei acţiuni în justiţie de sine stătătoare şi nu ca temei al acţiunii care are ca obiect dreptul subiectiv însuşi: „orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor. ce nu face parte din categoria intereselor „legitime‖. public sau privat. a libertăţilor şi a intereselor sale legitime‖. În ipoteza că. în urma judecării fondului. instanţa ajunge la concluzia că nu s-a vătămat nici un drept sau interes legitim al reclamantului. 2 46 . Dacă în ce priveşte noţiunea de drept subiectiv doctrina juridică este destul de bogată. neprevăzut de lege. 48) din Constituţia României.

Pentru a putea identifica entităţile ce pot fi încadrate în categoria autorităţilor publice. organe ale administraţiei de stat (Parlament. persoanele juridice de drept privat care. cu certitudine chiar. etc. Această formulare îngăduie să fie cenzurate de către instanţele de contencios administrativ actele administrative. 47 . agenţii. tipice sau atipice (refuzul nejustificat) ale autorităţilor. se va termina un proces. sunt asimilate autorităţilor publice.alin. ce pot fi grupate în următoarele categorii: 1.). organelor.) şi structuri subordonate acestora. prefecturi. adoptate sau încheiate de alte entităţi juridice decât autorităţile publice. Astfel reglementarea contenciosului administrativ cunoaşte un important pas înainte. Actul să emane de la o autoritate publică Întrucât este de esenţa actului administrativ ca acesta să emane de la o autoritate publică. ministere. Consiliul local. instituţiilor. în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil. 2 alin. etc. organe ale administraţiei publice locale (Consiliul judeţean. lit. au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public‖. Interesul legitim poate fi atât personal. cu alte cuvinte interesul legitim ne apare ca o situaţie juridică anterioară naşterii dreptului subiectiv. (1) lit. cea care „pregăteşte terenul‖ dreptului subiectiv – care apare ca o virtualitate cu probabilitate mare de realizare. se va încheia un contract. prefigurat. Preşedintele României. Condiţia nu este însă şi suficientă: după cum am arătat mai devreme. este de la sine înţeles că nu pot forma obiectul unei acţiuni în contencios administrativ acele acte care sunt emise. prin interes legitim se înţelege posibilitatea de a pretinde o anumită conduită. 554/2004 a contenciosului administrativ. nu orice act al unei autorităţi publice este act administrativ – în înţelesul legii. etc. potrivit legii. pentru satisfacerea unui interes public. 3. lărgind posibilităţile persoanelor de a pretinde administraţiei recunoaşterea şi protecţia nu numai a drepturilor subiective dar şi ale intereselor legitime ale acestora. vom porni de la definiţiei dată acestei noţiuni la art. Primar) şi structuri subordonate acestora. b) din Legea contenciosului administrativ: autoritatea publică este „orice organ de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale care acţionează. Altfel spus. o) din Legea nr. în sensul prezentei legi. fundamentul constituţional al interesului public reprezentându-l dispoziţiile Constituţiei cu privire la îndatoririle fundamentale ale cetăţeanului român. o condiţie necesară pentru ca un act să poată fi atacat la instanţa de contencios administrativ este ca acel act să provină de la o autoritate publică. în regim de putere publică. 1. cât şi public. Guvern. 2. fiind doar o chestiune de timp până la materializarea sa efectivă (de exemplu: până se va emite o autorizaţie. societăţilor. Curtea de Conturi..

a altor funcţionari de conducere a compartimentelor din aparat. organisme neguvernamentale (barouri. cerere prin care să solicite revocarea. trebuie sau. sentinţe. este îndreptăţită să o adreseze autorităţii emitente. la alegere. şi altceva înseamnă o decizie administrativă a Biroului Permanent. Despre termenul de 6 luni legea prevede. dacă acesta există (recursul administrativ ierarhic). să presteze servicii publice. individual sau normativ. regimul lor de drept constituţional. printr-un act administrativ. dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului.) şi actele de autoritate prin care se realizează o activitate de natură administrativă. trebuie sa facem o distincţie categorică între actele de autoritate prin care acestea îşi realizează competenţa (de exemplu legi. în mod expres. Acest termen este unul de recomandare.). a actului respectiv. hotărâri. decizii. cel interesat având posibilitatea să o depună şi peste termenul de 30 de zile. în tot sau în parte. c) Termenul de depunere al cererii este de 30 de zile de la data comunicării actului. fundaţii. în cazul Avocatului Poporului etc. a Preşedintelui Camerei. fiecare. care au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate prin lege sau de un organ guvernamental. în cazul instanţelor judecătoreşti. după caz. 554/2004 a contenciosului administrativ. că este un termen de prescripţie. în cazul Curţii Constituţionale. 4. asociaţii. a Secretarului General. În cazul actelor administrative cu caracter individual adresate altor subiecte de drept. Prin urmare. în baza legii. în cazul Parlamentului. de existenţa acestuia. academii. b) Cererea poate fi adresată autorităţii emitente (recurs administrativ graţios) şi/sau. Chiar dacă varietatea autorităţilor ale căror acte pot face obiectul acţiunilor de contencios administrativ este extrem de largă. decizii şi hotărâri. rapoarte. 7 din Legea nr. una este hotărârea sau mesajul Parlamentului. Numai acestea din urmă pot face obiectul unei acţiuni în contenciosul administrativ. care au. care curge din momentul când partea ce se consideră vătămată a luat cunoştinţă. organului ierarhic superior.3. dar cu condiţia existenţei unor motive temeinice care să fi împiedicat depunerea în termenul prescris. pe orice cale. societăţi. universităţi. institute. în regim de putere publică (stabilimente de utilitate publică). Din analiza textului de lege tragem următoarele concluzii: a) Procedura prealabilă constă într-o cerere pe care persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim. 48 . mesaje.Parcurgerea procedurii administrative prealabile Procedura prealabilă introducerii acţiunii la instanţa de contencios administrativ este reglementată în cuprinsul art. etc. plângerea prealabilă se poate introduce într-un termen de 6 luni.

în alte cazuri. Este de remarcat că prin noua lege a contenciosului administrativ a fost limitat caracterul obligatoriu al procedurii prealabile. 7 alin. (1). Deci. plângerea prealabilă are semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale. lăsând mai multă libertate persoanei fizice sau juridice de a opta sau nu pentru această acţiune administrativă. alţii termen de decădere (procesual sau substanţial). procedura prealabilă nu este obligatorie în celelalte situaţii. 29/1990. cu atât mai mult cu cât. individuale sau normative. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Originea instituţiei plângerii prealabile sau a recursului administrativ. Ministerul Public.în cazul soluţionării excepţiilor de nelegalitate. calificat în mod expres ca fiind un termen de prescripţie. comunicate persoanei care se consideră vătămată în drepturile sau interesele sale legitime. Dacă în privinţa termenului de depunere a plângerii prealabile sunt mai multe păreri. . cum mai este numită. teza a doua. cu atât mai puţin unul de decădere din drept. de 6 luni. . Această din urmă interpretare ni se pare şi cea mai potrivită. faţă de reglementările din Legea nr.în cazul nesoluţionării în termen a cererii sau a refuzului nejustificat de rezolvare a acesteia – art. se regăseşte în sistemul francez de contencios administrativ şi îşi are justificarea în concepţia potrivit căreia cetăţeanului trebuie să i se ofere mijloace legale mai variate şi mai rapide pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime şi deci nu trebuie percepută ca o limitare a accesului la justiţie. 8 alin. de 30 de zile. în ce priveşte caracterul obligatoriu al acestei proceduri. termenul de 30 de zile nu are cum să fie tot un termen de prescripţie. actuala lege mai introduce peste acest termen de 30 zile un nou termen. e) În cazul contractelor administrative. unele prevăzute în mod expres de lege. iar alţii un termen de recomandare. unii autori considerându-l termen de prescripţie.d) Procedura prealabilă este obligatorie doar în cazul actelor administrative. Avocatul Poporului. (1). dispoziţiile din Codul de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător. în mod consecvent instanţele de contencios 49 . înainte de a atrage eventuale sancţiuni: plata de despăgubiri materiale şi/sau morale sau plata unor amenzi stabilite de instanţa de contencios administrativ sau. Per a contrario. logic. mai larg. s-au emis mai multe teorii cu privire la natura sa juridică. Totodată.în cazul acţiunilor introduse de prefect. sancţiuni prevăzute de legi speciale. . În ce priveşte termenul prevăzut de art. prin aceeaşi instituţie se oferă şi administraţiei răgazul de a proceda la o nouă examinare a actului considerat vătămător şi de a-l revoca.în cazul acţiunilor care privesc cererile celor vătămaţi prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe. altele rezultând din coroborarea şi interpretarea unitară a prevederilor legale: .

pentru cel căruia i se comunică actul. În jurisprudenţă s-a mai conturat un aspect. de existenţa şi conţinutul acestui act. Acest lucru nu reprezintă o problemă majoră. şi nu momentul în care ar fi putut afla. În jurul unui act administrativ se pot închega diverse raporturi juridice. de la 30 de zile – conform art. (1) din actuala lege. – termen de decădere – numai aparent este păstrat şi în noua reglementare. Astfel. în jurisprudenţă s-a conturat regula potrivit căreia o acţiune în contencios administrativ este admisibilă în contra unor acte administrative de la a căror emitere sau aducere la cunoştinţă publică – prin afişare sau publicare – a trecut mai mult de un an. pentru apărarea dreptului său. însuşi interesul legalităţii cere ca un act administrativ ilegal să fie anulat cât mai de timpuriu. interese şi forţe economice şi sociale însemnate. de 1 an. Pe de altă parte. şi anume că acţiunea prealabilă nu este necesară a fi făcută în formă scrisă.administrativ au respins ca inadmisibile acţiunile promovate fără a se face dovada că reclamantul s-a adresat mai întâi organului emitent. 554/2004 a contenciosului administrativ îşi manifestă tendinţa de a relaxa constrângerile procedurale asupra persoanelor vătămate prin acte administrative. înainte de a-şi fi produs toate efectele. cu prilejul audienţelor acordate de conducătorul organului pârât. Ca şi în alte reglementări ale sale şi în privinţa termenelor de sesizare a instanţei Legea nr. termenul de decădere se va micşora cu timpul scurs între emiterea actului şi comunicarea sa efectivă către persoana ce are calitatea de reclamant. fiind considerate ca atare şi susţinerile făcute în mod verbal. celălalt termen. pe orice cale. datorită faptului că termenul de decădere curge de la comunicare iar nu de la emitere sau publicare. faţă de reglementarea anterioară. în realitate acesta cunoaşte o restrângere prin faptul că începe să curgă de la data emiterii actului administrativ şi nu de la data comunicării sale – conform vechii reglementări. 50 . 5 din Legea nr. Până acum. mai mare. fapt ce ar avea consecinţe vătămătoare pentru ordinea socială şi publică. Astfel termenul de introducere a acţiunii este mărit considerabil. Concomitent cu această extindere a termenului mai mic. 11 alin. iar stabilirea unui termen poate trezi vigilenţa cetăţenilor şi a-i face să intenteze acţiunea cu un moment mai devreme. comunicare care trebuie înţeleasă ca momentul în care reclamantul a aflat. întrucât actul devenise cunoscut publicului. în ideea unui acces la justiţie mai facil pentru cetăţean. de prescripţie. 5. 29/1990 – la 6 luni – conform art. dar poate afecta în mod substanţial dreptul la acţiune al celui care este vătămat în drepturile sale printr -un act administrativ adresat altui subiect de drept. care nu pot fi răsturnate oricând cu uşurinţă şi fără pericolul unor perturbări sociale. Introducerea acţiunii într-un anumit termen prevăzut de lege Stabilirea prin lege a unui termen pentru introducerea acţiunii de contencios administrativ este determinată de necesitatea de a nu lăsa actele şi operaţiunile administrative într-o stare nedefinită de nesiguranţă şi la discreţia particularilor.

socotite din momentul publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial. respectiv tăcere. urmând ca prin petiţie să înţelegem cererea iniţială. o autorizaţie de construcţie) sau din oficiu (un proces verbal de sancţionare contravenţională). urmat de recursul administrativ.554/2004 se completează. termenul de 6 luni şi cel de 1 an vor curge din aceste momente — ale răspunsului. prin răspuns nesatisfăcător (1). cu Ordonanţa Guvernului nr. b)actul administrativ asimilat sau "atipic": în cazul în care petiţia primeşte un răspuns nemulţumitor pentru petiţionar (1). refuz propriu-zis de soluţionare (2). dacă sa decis) pentru răspuns la recursul administrativ (3). care permite prelungirea termenului de răspuns la o petiţie cu 15 zile în cazuri justificate. aplicabile după cum urmează: a) actul administrativ "tipic": cazul emiterii unui act administrativ ilegal (în urma unei petiţii sau din oficiu). operează termenul de 6 luni sau respectiv cel de 1 an. Termenul de 6 luni de sesizare a instanţei va curge din momentul primirii răspunsului nesatisfăcător (1). Astfel. respectiv din momentul când expiră cele 30 de zile (plus 15. în privinţa termenelor. În fine. 11 vom reitera o convenţie asupra termenilor. iar prin refuz nejustificat vom înţelege atât refuzul explicit.27/2002 privind petiţiile.În ce priveşte actele administrative cu caracter normativ. 11 din legea contenciosului administrativ instituie două termene. a refuzului (2). indiferent de rezultatul acesteia. prin recurs administrativ vom înţelege plângerea prealabilă reglementată de art. c) contractul administrativ: termenul de 6 luni curge din momentul comunicării către părţi a procesului verbal de încheiere a concilierii. fie a recursului administrativ. vom ţine seama de faptul că există acte administrative ilegale emise în urma unei petiţii (de exemplu. dacă Curtea Constituţională s-a pronunţat deja asupra neconstituţionalităţii ca urmare a unei excepţii invocate într-o altă cauză. În acest din urmă caz. Legea precizează că termenul de 6 51 . cât şi cel implicit de soluţionare. refuzului. un refuz nejustificat explicit de soluţionare (2) sau nu primeşte nici un răspuns în termenul legal (3). prin care o persoană fizică sau juridică solicită administraţiei publice ceva. Termenul de 1 an curge din momentul emiterii actului administrativ vătămător. adică expirarea termenului de rezolvare a recursului (3). unul de 6 luni şi altul de 1 an. respectiv expirării termenului. Pentru a înţelege sistemul instituit prin art.7 din Legea nr. fie a petiţiei. art. la fel şi ordonanţele sau dispoziţiile din ordonanţe considerate neconstituţionale. iar termenul de 1 an nu este aplicabil. De asemenea. acestea pot fi atacate oricând. iar autoritatea publică refuză nejustificat soluţionarea lui.554/2004. d)acţiunile autorităţilor publice cu legitimare specială. trebuie să mai ţinem seama de faptul că Legea nr.

termenului de 6 luni îi sunt aplicabile dispoziţiile Decretului nr. termenul de contestare va curge din momentul epuizării recursului administrativ propriu. exercitat în temeiul legii speciale. Avocatul poporului. Ministerul public sau Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. suspedării şi repunerii în termen. Importanţa practică a includerii termenului în categoria termenelor procesuale. fiind socotite de la efectiva luare la cunoştinţă a actului administrativ. la exercitarea dreptului la acţiune. în timp ce termenul de decădere se întrerupe în caz de forţă majoră. nu a celor de drept material. În cazul Avocatului poporului. Motivele pentru care instanţa poate accepta depăşirea termenului de 6 luni credem că sunt cele prevăzute de art. 167/1958.167/1958. însă nu unitar. Practica judiciară anterioară anului 2004 califica termenul (de 30 de zile) ca fiind termen de prescripţie.pr. Această soluţie se impune indiferent dacă termenul de 1 an s-a împlinit sau nu.prescripţie. În cazul Prefectului. fie ca termene de prescripţie. termenul curge de la comunicarea actului administrativ de către secretarul unităţii administrativ teritoriale. în lipsa unei reglementări speciale. cel de 6 luni . f) Cât despre calificarea expresă dată de lege termenelor. respectiv de la emiterea actului administrativ. e) actul administrativ normativ şi ordonanţele guvernamentale: acţiunile vizând aceste acte sunt imprescriptibile. Importanţa practică a calificării corecte decurge din două aspecte: în primul rând. g) Sesizarea instanţei înainte ca termenul să-şi înceapă cursul determină respingerea acţiunii ca prematură. întrerupte ori repuse în termen în condiţiile Decretului nr. care constituie dreptul comun în materia prescripţiei extinctive. credem că se impunea definirea lor. Prin urmare. considerăm inoportună diferenţierea lor în acest fel.luni şi cel de 1 an se aplică şi acţiunilor introduse de Prefect. fără răspuns favorabil din partea autorităţii publice. Deşi legea nu precizează în mod expres. urmând să înceapă derularea unui nou termen la încetarea cauzei de întrerupere. pe când introducerea cererii cu depăşirea termenului atrage respingerea acţiunii ca prescrisă. 103 C. distingându-se doar prin ordinea de aplicare şi condiţiile în care ele pot fi folosite. Fiind termen de prescripţie. pentru repunerea în termen: împrejurări mai presus de voinţa părţii forţa majoră şi cazul fortuit. în cazul refuzului nejustificat de soluţionare a cererii sau în cazul tăcerii administrative. h) Termenul de 6 luni este termen procesual.civ. împreună.decădere. termenele de 6 luni şi 1 an vor curge de la comunicarea refuzului. respectiv expirarea termenului de răspuns. ele având acelaşi efect juridic. fie ca termene de decădere. termenul este supus întreruperii. unele instanţe calificându-l ca termen de decădere2. deoarece se raportează la sesizarea instanţei. termenul de prescripţie se suspendă în aceeaşi situaţie. respectiv cel de 1 an . constă în metoda diferită de calcul: termenele procesuale 52 . şi. în consecinţă. numai termenele de prescripţie pot fi suspendate.

16/1995 privind protecţia topografiei circuitelor integrate). în care nu se socoteşte ziua de început a cursului prescripţiei. o consecinţă a instituirii unor termene foarte scurte este aceea că se exclude în mod implicit procedura prealabilă . nu este compatibilă cu termenele de contestare prevăzute de legea generală.stabilite pe luni se sfârşesc în ziua lunii corespunzătoare zilei de plecare. prin identificarea lor completă (aşa cum cere Legea nr. Legile speciale anterioare legii nr. pe când termenele de drept material sunt calculate conform art. fiind clară dorinţa legiuitorului de a duce actul administrativ direct în faţa instanţei de contencios administrativ cât mai rapid. civ. avută în vedere pentru adoptarea acestor texte. deoarece abrogarea lor nu putea fi realizată decât expres. Legea nr.15 zile (Ordonanţa Guvernului nr. în aşa fel ca autoritatea deliberativă să funcţioneze cu întreruperi cât mai mici.554/2004 sunt în vigoare. şi se sfârşeşte într-o lună care nu are o asemenea zi. validarea mandatelor de consilier este o procedură ce trebuie realizată cu rapiditate. Prin legi speciale pot fi stabilite termene diferite .31 din lege în sensul că toate textele derogatorii din legile speciale au fost abrogate ar însemna ca întrega argumentaţie a legiuitorului special. Termenul de 1 an. Dacă interpretăm textul art. 30 sau 31 ale lunii. dacă există motive temeinice de depăşire a termenului special. spre exemplu. iar dacă termenul a început la 29. i) Termene prevăzute în legi speciale. etc. însă. a hotărârii de validare sau invalidare a mandatului de consilier (5 zile de la adoptare sau comunicare ).24/2000).legea specială prevede socotirea termenului de la comunicarea actului.. Acest lucru rezultă din caracterul de reglementare de drept comun pe care o are Legea contenciosului administrativ.2/2001). a hotărârii Guvernului de dizolvare a consiliului local (10 zile de la publicarea în "Monitorul oficial").1887 şi 1889 C. Termenul de 6 luni se aplică atunci când nu este prevăzut un alt termen prin reglementări speciale. dar intră în calcul ultima zi a acestuia. este aplicabil şi în cazurile prevăzute prin legi speciale. ceea ce este inacceptabil. să fie infirmată printr-o decizie cu caracter general.215/2001 a administraţiei publice locale stabileşte termene speciale pentru contestarea în contencios administrativ a ordinului prefectului de constatare a dizolvării de drept a consiliului local (10 zile de la comunicare sau de la luarea la cunoştinţă de către consilierii interesaţi sau de constatare a încetării de drept a mandatului primarului (10 zile de la comunicare ). el se va socoti împlinit în ziua cea din urmă a lunii. Astfel. adică folosind sistemul intermediar. 3 luni (art.16 din Legea nr. În aceste cazuri. 53 .

o altă procedură judiciară. (4) În litigiile prevăzute la alin. cele care privesc apărarea şi securitatea naţională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice. a controlului instanţelor de contencios administrativ asupra actelor administrative. la art. expresis verbis. cu excepţia celor care privesc raporturile cu Parlamentul. precum şi a actelor de comandament cu caracter militar‖. oferă temeiul constituţional pentru limitarea. stabileşte la art. care sunt categoriile de acte administrative ce nu pot fi atacate în justiţie: „Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor publice. al stării de asediu sau al celei de urgenţă. prevăzute generic la alineatul al doilea. Suportul legal. (3) Actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război. este garantat. teza I-a. prevăzute de legea organică. b) actele de comandament cu caracter militar. (2) Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau desfiinţarea cărora se prevede. 14 şi 21. prin lege organică. Totodată alineatul (3) instituie regimul limitelor controlului jurisdicţional asupra unor acte administrative exceptate. precum şi pentru înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale. 554/2004 a contenciosului administrativ. iar alineatul 2 al art. Legea nr. epidemiilor şi epizootiilor pot fi atacate numai pentru exces de putere. circumscriindu-se acestui cadru constituţional.‖ În primul rând.CAPITOLUL V ACTELE ADMINISTRATIVE EXCEPTATE DE LA CONTROLUL DE LEGALITATE AL INSTANTELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 7. 5 excepţiile şi limitele controlului: „ Art. precizează. pe calea contenciosului administrativ. 52 : „Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică‖ (ce se referă la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică). (3) nu sunt aplicabile prevederile art. Să analizăm pe rând aceste excepţii . 54 . Constituţia României adoptată în anul 2003. (6). 126 alin. din economia textului de lege observăm distincţia pe care legiuitorul o face între excepţiile cu caracter absolut (prevăzute la alin. 5. în anumite cazuri. lit a) şi b)) şi excepţiile relative. – (1) Nu pot fi atacate în contenciosul administrativ: a) actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul. (1).

Guvernul şi administraţia. etc. „organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării‖ – art. Guvernului şi administraţiei. Guvernul. încheierea tratatelor internaţionale. Curtea de Conturi – în titlul IV. Raporturile ce apar între aceste autorităţi nu pot fi decât unele de sorginte constituţională şi exprimă o voinţă eminamente politică. şi altele similare. înseamnă că pot fi atacate în contencios administrativ. numirea guvernului. 55 . În categoria unor astfel de raporturi intră. a textului de lege. dizolvarea Parlamentului de către Preşedinte. Administraţia publică şi Autoritatea judecătorească. 61 alin. 1 din Constituţie. ad litteram. executivă şi judecătorească. dar care asigură echilibrul şi controlul reciproc al acestora în cadrul statului de drept şi democraţiei constituţionale. într-o interpretare restrictivă. excluderea lor de la controlul judecătoresc. concretizate prin acte administrative care. Actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul Este remarcabil cât de dens este conţinutul acestui simplu enunţ: „Actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul‖. În raport cu acest pilon central se configurează celelalte autorităţi ale statului: Preşedintele. autorităţi care nu intră în nici una din clasicele puteri. Constituţia României foloseşte noţiunea de autoritate publică în mai multe accepţiuni. care corespund celor trei puteri: legislativă. potrivit acestui raţionament. Preşedintele. O problemă deosebită o ridică în această privinţă raporturile Preşedintelui cu Guvernul. nu pot fi atacate în contencios administrativ acele acte administrative ce privesc raporturile Preşedintelui României. numirea membrilor Curţii de Conturi sau ai Curţii Constituţionale. Edificiul constituţional cuprinde însă şi alte autorităţi. raporturi manifestate prin acte administrative. delegarea legislativă a Guvernului de către Parlament. Prin urmare. Curtea Constituţională – în Titlul V). nefiind incluse expres în categoria excepţiilor. cu Parlamentul.. pot forma obiectul unor acţiuni de contencios administrativ – concluzie total contrară principiilor dreptului public. Avocatului Poporului. pe de o parte. de exemplu: hotărârea adoptată de Parlament prin care se atestă depunerea jurământului de către Preşedinte. pe de altă parte.2. Nu întâmplător legiuitorul constituant a fixat ca reper central Parlamentul. (Avocatul Poporului – în titlul II. trebuie să stabilim mai întâi care sunt acele autorităţi publice care pot avea raporturi cu Parlamentul. numirea Guvernului pe baza votului de încredere al Parlamentului. că acte precum desemnarea candidatului la funcţia de prim ministru. prerogativele ce privesc politica externă a României. legislativă. ceea ce explică şi regimul special atribuit acestora. Ar însemna. Autoritatea judecătorească. Autorităţii judecătoreşti. Curţii de Conturi. În Titlul III intitulat „Autorităţile publice‖ sunt enumerate pe rând Parlamentul. reglementate în alte titluri. Pentru a vedea care sunt actele administrative exceptate de la controlul instanţelor de contencios administrativ. executivă şi judecătorească.

noţiunea de „act de comandament cu caracter militar" fiind folosită pentru prima dată.Doctrina a remarcat de mai mult timp că relaţia Preşedinte – Guvern este aflată de fapt. 1840/2005 a Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal de la Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie referitoare la revocarea unui decret (devenit celebru) al preşedintelui. Însăşi cerinţa contrasemnării decretelor prezidenţiale de către primul-ministru. Guvernul răspunde politic numai în faţa Parlamentului. laconice. 3. etc. 107 alin. Tratatele internaţionale sunt negociate de Guvern şi ratificate de Parlament. puse sub autoritatea unui şef determinat. Având ca ţintă imediată necesitatea de a învinge cu orice preţ şi – din nenorocire – prin orice mijloc. un act de angajare politică de care va răspunde în faţa Parlamentului. prof. obligatorie în majoritatea covârşitoare a cazurilor. chiar dacă indirect. pentru conducerea tehnică a armatei. de altă parte. care contrazic aproape întotdeauna orice concepţie de drept. Fără această contrasemnătură decretul nu există. 554/2004 păstrează aceeaşi formulare prezentă atât în Legea nr. cât şi cu voinţa organului pe care primul-ministru îl reprezintă. Cu privire la semnificaţia expresiei „acte ce comandament cu caracter militar‖. în dreptul românesc. în mod deosebit. şi putinţa de a face ca unele din măsurile luate sa fie cenzurate de justiţie. ar fi existat o vădită incompatibilitate între starea de război. prezentată la pagina 59 constituie un caz elocvent privind aplicarea în practică a textului de lege analizat. îşi are regulile şi legile lui. Comandamentul este o totalitate de trupe sau o circumscripţie teritoriala. Decizia nr. căci ele pot fi de diferite naturi. 29/1990 cât şi în Legea contenciosului administrativ din 1925. Noţiunea de „comandament cu caracter militar" Legea contenciosului administrativ nr. Războiul. iar acordarea ei nu înseamnă o obligaţie pentru primul-ministru. final al Constituţiei din 1923. în raport cu Parlamentul. trebuie lămurite. semnificând angajarea răspunderii şefului Guvernului pentru conţinutul actului. de o parte. atestând conformitatea acestuia atât cu prevederile legale. de primejdia ce s-ar crea. Legiuitorul constituant din 1923 a fost preocupat. deoarece: Parlamentul acordă votul de încredere Guvernului asupra programului de guvernare precum şi asupra listei membrilor acestuia. dimpotrivă. 3. dacă s-ar da puterii judecătoreşti dreptul sa cenzureze asemenea acte. care este în realitate o suspendare a regimului obişnuit şi normal de drept. iar actele lui sunt acte de 56 . Actele de comandament cu caracter militar. câteodată unite. Dissescu se exprima astfel: „Aceste cuvinte sumare. în art.1. reprezintă pârghia de control a Parlamentului asupra actelor Preşedintelui.C. C. Acest şef este comandantul.

să facă rechiziţii. să vadă de toate trebuinţele războiului. ar trebui supuse controlului instanţelor de contencios administrativ. de coordonare şi de comandă a trupei. 3. să comande. comandamentele militare. Despre actele autorităţii militare. fără putinţă de tăgadă. şi nu pe ideea de manifestare de voinţă a unui organ cu caracter militar. pentru a fi în prezenţa unui act din această categorie.)". Se cuvine a sublinia ca ideea de comandament. denumite de unii autori şi acte care intervin în interiorul ierarhiei militare. (1) din Lege. să pună contribuţii.Delimitarea sferei actelor de comandament cu caracter militar Majoritatea autorilor care s-au ocupat de această noţiune au făcut distincţia între actele de comandament cu caracter militar. (2) se făcea vorbire despre „actele autorităţii militare" care pot fi atacate în anumite condiţii. în mod logic. comandantul este un dictator cu puteri limitate de răspunderea lui către ţară. în art. politice.). final din Constituţia din 1923. se menţiona principiul după care „puterea judecătorească nu are căderea de a judeca actele de guvernământ şi actele de comandament cu caracter militar". De unde rezultă. Astfel.) şi actele de administraţie militară. 107 alin.comandament. trebuie să fie vorba de un act ce provine de la o autoritate militară (şeful statului. de regulă. Cea mai bună dovadă este faptul ca în mod constant autorii de drept administrativ au tratat „actele de comandament cu caracter militar" ca un fine de neprimire absolut. rezultă şi din modul în care este redactată Legea contenciosului administrativ din 1925. mai cu seamă în timp de război. militare.2. În literatura juridică din perioada interbelică. de corpuri de armată. s-a făcut distincţia între actele de comandament cu caracter militar. Cu alte cuvinte. Puterile comandantului sunt civile. sunt nemărginite. ele pot întrece pe ale capului statului. se susţinea ca.. să dirige operaţiile războiului. S-a conturat. De aici. aşadar. în spiritul art. iar în art. iar „actele autorităţii militare" ca un fine de neprimire relativ. Asemenea acte nu pot fi emise de autorităţile civile. 3 alin. problema definirii conceptului de comandament. ideea de bază după care. de divizii etc. Toate sunt în afara contenciosului administrativ? Cred că numai cele militare (.. care intervin în raporturile dintre autorităţile militare şi populaţia civilă şi actele de comandament cu caracter militar care intervin în interiorul ierarhiei militare. Altfel ar fi stăpânul absolut al armatei şi al ţării. nu sunt comandamente. precum şi cele militare care. Puterile unui comandant. poate dispune de proprietăţile particularilor. după cuvântul împăratului Napoleon I. ministrul de război. 2 alin. de grupe de armata. rechiziţiile etc. Cele din 57 . din cauza naturii sau a menirii lor. ca nu orice act al autorităţii militare era act de comandament cu caracter militar. fundamentată pe ideea de organizare. actele de guvernământ cu caracter militar (cele specifice stării de asediu. capul statului şi ministrul de război. El trebuie sa se îngrijească de starea trupelor.

comandamentele militare au misiunea de a pregăti şi instrui armata. Constantin G. înaintarea sau retragerea etc. transferarea unităţilor militare dintr-o garnizoană în alta. evocate mai sus. fie în timp de pace. a admite ca toate actele autorităţilor militare. Desigur. iar în timp de pace: înfiinţarea de unităţi militare.. într-un stat în care toate celelalte acte. 58 . În concluzie. fără excepţie. Constituţia României precizează: „Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii. armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară şi participă la acţiuni privind menţinerea sau restabilirea păcii. evocate de cele mai multe ori în mod expres în legea fundamentală. chiar legislative. reorganizarea şi desfiinţarea unităţilor militare.prima categorie erau supuse controlului judecătoresc pe calea contenciosului administrativ. în sfera noţiunii de act de comandament cu caracter militar au fost reţinute numai actele care răspundeau principalei sarcini a unui asemenea comandament militar. în scopul asigurării victoriei. 118 alin. În condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte. într-o situaţiune privilegiată şi cu nimic justificată. atacul. au drept raţiune de a fi conducerea armatei şi a celorlalte componente ale forţelor armate în timp de război. cum este general acceptat şi în doctrina militară actuală. care în mod necontestabil face parte din puterea executivă. Prin eliminare. va trebui sa admitem ca încadrarea unui act administrativ concret în sfera actelor de comandament cu caracter militar este o chestiune de apreciere a instanţei. concentrarea lor pe linia de atac sau de apărare. Rarincescu. ele reprezintă mijloace de garantare a marilor valori naţionale. concentrările de trupe pentru exerciţii. sunt subordonate principiului de legalitate. intră în sfera actelor de comandament cu caracter militar. Aşa cum sublinia prof. a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale.‖ [art. de a ordona ceva din punct de vedere militar. sunt considerate acte de comandament cu caracter militar în timp de război: modificarea şi micşorarea trupelor. manevrele etc. aceste misiuni nu apar ca un scop în sine. (1)]. În acest sens. în timp de pace. dimpotrivă. fiind sustrase cenzurii instanţelor judecătoreşti. „înseamnă a aşeza un organ de autoritate publică. între care şi distincţia dintre actele autorităţilor militare cu caracter pur administrativ (identice cu actele oricărui alt organ administrativ) şi actele acestora care vizează comanda trupei. Comandamentele militare. a independenţei şi a unităţii statului. afară de cazurile în care erau săvârşite din necesităţile luptei pe teatrul chiar al operaţiunilor militare în timp de război. Astfel. care stă la baza statului modern". delimitarea zonelor de recrutare. dar o apreciere prin prisma ştiinţei dreptului public a constantelor acestei teorii. aceea de a comanda. de a menţine la cele mai înalte cote capacitatea de luptă a trupei şi a tehnicii militare. fie în timp de război.

exemplificăm: plângerile împotriva hotărârilor comisiilor de fond funciar sunt. prin lege organică. fiind date. Acte exceptate de la contenciosul administrativ decurgând din existenţa unui recurs paralel Conform art. 215/2001 a administraţiei publice locale). în competenţa altor instanţe. prin lege organică. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe. „Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau desfiinţarea cărora se prevede. 2 din lege. Se poate spune ca aceste acte normative întregesc cadrul juridic al contenciosului administrativ. restabilirea ordinii publice ori înlăturarea efectelor calamităţilor. trecute în proprietatea statului. de asediu sau de urgenţă. republicată. 18/1991 a fondului funciar. Din categoria actelor administrative pentru care. Este în afară de orice îndoială ca expresia „o altă procedură judiciara‖ din legea actuală nu vizează procedurile de a ataca un act administrativ. epidemiilor şi epizootiilor). regimul juridic de drept comun al contenciosului administrativ. tot în faţa instanţelor de contencios administrativ. ce privesc siguranţa naţională. dar care sunt stabilite prin alte legi decât cea a contenciosului administrativ (de exemplu Legea nr. 5. plângerile împotriva soluţiilor date de comisiile organizate potrivit Legii nr. nu mai presupun acţiunea prealabilă). 5. chiar dacă aceste proceduri conţin unele derogări de la regulile statornicite de legea contenciosului administrativ (de pildă. care în mod tradiţional erau exceptate de la controlul 59 .4. sunt instituite alte proceduri judiciare. o altă procedură judiciară. Regimul limitelor O serie de acte administrative adoptate sau emise în situaţii speciale (de război. cu recurs la tribunal. 554/2004). prin lege organică. împreună cu legea de bază (Legea nr. ci doar de la cel al instanţelor de contencios administrativ. stabilind. pe când legile care reglementează acţiuni în faţa instanţelor de drept comun contra unor acte administrative. sunt de competenţa instanţelor de drept comun. alin.‖ Aceste categorii de acte nu sunt excluse cu totul de la controlul judecătoresc. Este de observat că legiuitorul a cerut ca recursul paralel să fie reglementat tot prin lege organică şi să fie vorba de o procedură judiciară iar nu eventual una administrativ-jurisdicţională. de competenţa judecătoriilor. potrivit Legii nr. stabilesc regimuri derogatorii de la dreptul comun al contenciosului administrativ.

în lipsa unor dispoziţii exprese ale legii organice. apreciind dacă actul respectiv a fost necesar „într-o societate democratică‖ şi. ce e drept – limitat. stabilind în ce măsură actul administrativ atacat a fost necesar pentru aplicarea regimurilor sau după caz pentru înlăturarea efectelor în situaţiile prevăzute de art. acte administrative de gestiune şi acte administrative cu caracter jurisdicţional. Noţiunea de exces de putere este definită la art. prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. sunt trecute de actuala reglementare a contenciosului administrativ sub un control. va reveni instanţelor rolul de a determina această limită. pornind de la cadrul general enunţat în constituţie. Deci. să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii‖. vor hotărî dacă restrângerea dreptului sau a libertăţii fundamentale a fost proporţională cu situaţia ce a determinat-o şi dacă nu cumva a fost discriminatorie. 60 . în fine. Această din urmă categorie are următoarele caracteristici: sunt acte administrative întrucât emană de la un organ de jurisdicţie ce funcţionează în cadrul administraţiei publice. 2 lit. Un aspect ce trebuie remarcat cu privire la această categorie de acte administrative este acela că punerea lor în lucrare nu poate fi suspendată de către instanţa de contencios administrativ sesizată. aceea de a şti când se sfârşeşte dreptul de apreciere al administraţiei şi când începe dreptul fundamental al cetăţeanului? O îndrumare în acest sens ne dă alin. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o. prevăzute de Constituţie sau de lege‖. Este o prevedere logică şi în acord cu scopul urmărit de actele administrative respective. 5 alin. 2 al art. al instanţelor de contencios. aparţinând autorităţilor administraţiei publice. înlătura sau diminua efectele unui eveniment iminent şi cu urmări grave. (3) din Legea contenciosului administrativ. Apare însă o problemă teoretică delicată. n) din lege: „exercitarea dreptului de apreciere. Noţiunea de act administrativ-jurisdicţional Teoria a clasificat actele administrative în trei categorii: acte administrative de autoritate. CAPITOLUL VI ACTELE ADMINISTRATIV-JURISDICŢIONALE 1. singurul temei pentru care acţiunile pot fi primite reprezentându-l excesul de putere. de a preveni.jurisdicţional. 53 din Constituţie: „Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică.

alin. dacă a exercitat o asemenea cale de atac. Legea nr. după o procedură bazată pe contradictorialitate şi cu asigurarea dreptului la apărare‖. 6 din lege instituie obligaţia părţii vătămate care. voieşte să-l atace în contencios. fie de la comunicarea deciziei organului administrativ jurisdicţional sesizat ce atestă renunţarea la jurisdicţia specială administrativă – în cazul B. Această schimbare trebuia să vină. Constituţia României din 2003 marchează un moment de cotitură în această privinţă. după o anumită procedură. În acelaşi sens se exprimă şi definiţia dată noţiunii de Legea contenciosului administrativ. Pe scurt. Controlul instanţelor de contencios administrativ asupra actelor administrativjurisdicţionale Îndepărtându-se de la vechea filozofie a contenciosului administrativ. 61 . Lumea în care ne pregătim să intrăm. 6 alin (1). la art. să notifice intenţia de a renunţa la ea (cazul B). un conflict juridic ivit între un serviciu public şi un particular. Această schimbare de optică la nivelul legii fundamentale nu putea rămâne fără consecinţe la nivelul Legii contenciosului administrativ. prevăzută de lege. misiune ce revine legii speciale care instituie o astfel de jurisdicţie. astfel încât Legea nr. ad litteram. (4). textul constituţional – la art. sau. ci are în vedere reglementarea aspectelor de ordin procedural legate de exercitarea căilor de atac împotriva actelor administrativ-jurisdicţionale. nemulţumită fiind de un act administrativ cu caracter jurisdicţional. art. 554/2004 preia. că „Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite‖. Uniunea Europeană. 2 lit. să notifice organului jurisdicţional administrativ faptul că nu optează pentru calea de atac administrativ-jurisdicţională (cazul A). 21. 2. În aceste situaţii partea are la dispoziţie un termen de 15 zile pentru introducerea acţiu nii în contencios administrativ. este dominată de justiţie administrativă şi nu de jurisdicţii administrative. la art.sunt acte de jurisdicţie întrucât prin ele se soluţionează. în totală opoziţie cu prevederile legii anterioare care instituia un control limitat al instanţelor de contencios asupra actelor administrativ-jurisdicţionale. 554/2004 a contenciosului administrativ nu-şi propune să definească şi să explice noţiunea de act administrativ-jurisdicţional. a democraţiei constituţionale. cum a mai fost numită. în sensul cerut de evoluţia civilizaţiei. sau a administratorului-judecător. (d): „act administrativ-jurisdicţional – actul juridic emis de o autoritate administrativă cu atribuţii jurisdicţionale în soluţionarea unui conflict. aceea a administraţiei active. care curge fie de la notificare – în cazul A . stabilind.

Ipoteza care ar putea ridica unele probleme de interpretare este aceea în care partea ce se consideră vătămată. coroborat cu norma constituţională a caracterului facultativ al procedurii jurisdicţional-administrative. Un alt temei în susţinerea acestei interpretări este principiul tratamentului juridic egal în situaţii similare: de ce renunţarea la procedura jurisdicţional-administrativă specială. fiind în situaţia de a nu exista un act administrativ jurisdicţional. mai sunt aplicabile prevederile art. nu poate ţine locul procedurii prealabile? De ce s-ar impune o temporizare a soluţionării litigiului. Analizând acest caz. permite renunţarea. cu efecte retroactive. 7 alin. în orice moment. prof. însoţită de decizia ce atestă renunţarea. 6 alin. şi nu s-ar aplica în astfel de situaţii prevederile art. Prevederile art. făcută în cadrul unei proceduri jurisdicţional-administrative speciale. 62 . 2 al legii. 4). 6 alin. interpretând deci renunţarea la procedura jurisdicţional administrativă ca fiind absolută. şi se adresează instanţei de contencios administrativ cu o plângere împotriva actului administrativ propriu-zis. la această procedură şi introducerea acţiunii la instanţa de contencios administrativ împotriva actului administrativ. 7 alin. 554/2004 ar trebui să fie aplicabile doar în cazul în care partea nu exercită deloc calea acţiunii jurisdicţional-administrative. care emite o decizie ce atestă renunţarea la jurisdicţia administrativă specială. ca să nu mai spunem şi de riscul decăderii din dreptul la acţiunea în contencios în cazul în care litigiul aflat la organul jurisdicţionaladministrativ a avut o durată mai îndelungată. o plângere scrisă. făcută cu ocazia unei audienţe la conducătorul autorităţii administrative emitente a actului atacat. care de regulă este şi motivată.‖ Considerăm că acest text legal. ca şi cum n-ar fi fost exercitată deloc. Jurisprudenţa contenciosului administrativ din ultimii ani a asimilat procedura prealabilă chiar şi cu o plângere verbală. în faza de „fond‖ să fie sancţionată altfel decât renunţarea la calea de atac. înainte de a se emite o decizie – actul administrativ jurisdicţional – la aceasta. renunţă. Problema ce se pune este de a şti dacă. optând pentru o procedură jurisdicţional-administrativă. (4) din lege: „Dacă partea care a optat pentru jurisdicţia administrativă specială înţelege să renunţe la calea administrativ-jurisdicţională în timpul soluţionării acestui litigiu. nu şi în ipoteza exercitării urmată de renunţare. care constituie tot o procedură jurisdicţionaladministrativă specială. Termenul prevăzut la alin. Antonie Iorgovan consideră că „după cum rezultă din art. Cu atât mai mult. (2) începe să curgă de la data comunicării acestei decizii. (2) din Legea nr. va notifica intenţia sa organului administrativ-jurisdicţional sesizat. partea va trebui să exercite procedura prealabilă necontencioasă‖.

Bucureşti . Preliminarii: Procedura administrativă prealabilă. adică instanţa de contencios administrativ va putea să respingă acţiunea ca fiind prematur introdusă. şi chiar . să săvârşească o prestaţie sau sa se abţină de la o acţiune sau o operaţiune materială. mai puţin costisitoare pentru apărarea unui drept recunoscut de lege. fără formalităţi şi termene. dacă reclamantul nu a sesizat.Contenciosul administrativ. Procedura prealabilă. p. înlocuirea unui act administrativ.lezarea prestigiului său. Procedura administrativă prealabilă mai prezintă un avantaj pentru reclamant. 109 3 A. discutată ca fiind una din condiţiile introducerii acţiunii în contencios administrativ.. prin care să-i ceară acesteia să-şi revizuiască atitudinea.. sub forma recursurilor administrative. Iorgovan . chiar să adopte o anumită atitudine. suportarea unor cheltuieli de judecată. dar şi că a rămas pasivă în înlăturarea aceste vătămări‖ 3. I. 1 Procedura prealabilă constituie o modalitate mai rapidă şi mai variată de rezolvare a plângerii celui vătămat în dreptul său prin actul administrativ atacat. mai întâi. iar într-o accepţiune foarte largă. autoritatea administrativă emitentă sau care trebuia să emită actul. 2003. are caracter obligatoriu. Editura Nemira. cât şi oportunitatea acestuia. 1936 . . p. 1996. Bucureşti.. plata unor daune mai mari particularului lezat în dreptul său. recursul prealabil este .Contenciosul administrativ român‖. 106 Theodor Mrejeru. evitând chemarea sa în judecată ca pârât.. 2 În acelaşi timp. Bucureşti.CAPITOLUL VII PROCEDURA PREALABILĂ SESIZĂRII INSTANŢEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV – RECURSUL ADMINISTRATIV 1..Tratat de drept administrativ‖ – vol. în sensul că organul administraţiei de stat emitent al actului sau organul ierarhic superior al acestuia pot verifica şi dispune asupra actului atacat atât în ceea ce priveşte legalitatea. putând fi vorba despre anularea.. în timp ce instanţele judecătoreşti nu se pot pronunţa decât asupra legalităţii actului atacat în justiţie. prin pierderea unui proces public prin care s-a dovedit nu numai că a vătămat un particular. 1 2 Constantin Rarincescu .un mijloc de protecţie a autorităţilor publice emitente sau care tace‖.. semnifică o posibilitate a subiectului vătămat de a se adresa administraţiei care i-a produs vătămarea sau celei superioare ei. modificarea. p. Editura Universală Alcalay 8 Co. Doctrină Jurisprudenţă‖.. Editura All Beck. 453 63 .

şi recursul ierarhic. 2002. dacă prin lege nu se prevede un alt termen (mai mic sau mai mare). Editura All Beck.Drept administrativ‖. ca persoană fizică.. procedura prealabilă nu se mai aplică însă acţiunilor în contenciosul administrativ introduse de prefect. înainte de a sesiza instanţa de contencios competentă.Ca o excepţie. există opinii conform cărora această cale de atac este inutilă. Bucureşti.. ci ca autoritate publică. pentru apărarea unui interes public. recursul administrativ poate lua forma . Astfel. 554/2004. mai întâi să se adreseze în termen de 30 de zile.. recursul graţios declanşează controlul administrativ intern. în urma exercitării dreptului său de control al legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de consiliile locale. iar în cazul recursului ierarhic se declanşează controlul administrativ extern ierarhic. în totalitatea ei sau numai în parte. întrucât el nu exercita aceste acţiuni în nume proprii. 2 Recursul graţios. cel adresat autorităţii care a emis actul vătămător de drepturi. p. 184 2 Rodica Narcisa Petrescu. 312 3 Dacian Cosmin Dragoş . p. cere ca. pentru nesocotirea unui drept subiectiv.. În primul caz. 554/2004 stabileşte clar că în toate cazurile în care se intentează o acţiune în contencios administrativ trebuie efectuată procedura prealabilă. 1999. p.. primari şi consiliile judeţene. reclamantul va trebui. Cluj – Napoca. prin art. .Tratat elementar de drept administrativ român‖ – ediţia a-II-a.recursului tutelă‖. De altfel.. 9 64 . cel adresat autorităţii ierarhic superioare celei care a emis actul. nepotrivită şi chiar obstrucţionistă. Legea nr. Însă recursul administrativ este o realitate ce nu poate fi negată. ci şi o obligaţie la care nu poate renunţa.Procedura contenciosului administrativ‖. Editura Cordial Lex. Aceeaşi condiţie se cere şi în cazurile în care autorităţile administrative au refuzat să rezolve o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege şi faptul de a nu răspunde petiţionarului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii respective. Legea nr. ediţie revăzută şi adăugită. 7 alin. Bucureşti. autorităţii administrative emitente care este obligată să rezolve reclamaţia în termen de 30 de zile de la aceasta. fiind adresat organului care exercită tutela administrativă asupra acelei autorităţi autonome 3. Recursurile administrative sunt de două categorii : recursul graţios. 1 Mircea Preda . Editura Lumina Lex. de la data la care i s-a comunicat actul administrativ prin care se consideră vătămat. 2 În situaţiile în care autoritatea emitentă se bucură de autonomie. neavând superior ierarhic. 2001. 1 Recursul administrativ prealabil nu este însă la adăpost de critici. acesta nu este numai un drept al prefectului. 1.

contencios administrativ‖. 17 2 Dacian Cosmin Dragoş. „Condiţiile controlului judecătoresc direct asupra actelor administrative în temeiul legii contencoisului administrativ ‖. Edit Servo-Sat. pg. p. p 609 65 . Neîndeplinirea procedurii prealabil prevăzute de art. Edit All Beck. 139 5 Înalta Curte de Casaţie si Justiţie secţia contencios administrativ.. astfel scopul legii fiind atins. 1 şi art. neexistând obligaţia de comunicare a actului acelor persoane străine de el. 2001. cit. despre emiterea şi conţinutul actului. Anghel. p. Dreptul subiectiv al reclamantului de a cere anularea actului se stinge dacă nu formulează în termen reclamaţia administrativă. spre exemplu. comunicarea actului se face destinatarului acestuia.Curtea de Apel Bucureşti Culegere de practica judiciară. Simona Marcu. vol II. Filofteia Apostol. Totodată. care condiţionează admisibilitatea acţiunii în contencios administrativ1. 7 alin. Curgerea termenului de recurs graţios este determinată. Lupaşcu. nu este suficientă pentru a determina curgerea termenului. cât şi de un organ subordonat sau superior acestuia. 1993-1998. Georgeta Leti. Carmen Frumuşelu. Santai. pg. căruia actul nu-i este comunicat. daca actul nu a fost comunicat formal celui interesat. 84 3 I. 2 Prima ipoteză are în vedere faptul că pentru declanşarea procedurii prealabile nu este suficient ca actul administrativ să fie doar emis. comunicarea refuzului nejustificat şi tăcerea administrativă. Soluţionând această chestiune. prevăzut de lege. Este cazul. ci un terţ. „Drept administrativ‖. 1 D.Din perspectiva teoriei generale a recursului administrativ ne aflăm în prezenţa unui recurs prealabil obligatoriu. 5 Cea de-a doua ipoteză care determina derularea termenului de recurs graţios constă în refuzul nejustificat al autorităţii administrative de a emite un act administrativ sau de a rezolva o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege. 1999. op. ci este necesar ca acesta să fie si comunicat celui interesat. Valentina Sandu. Decizii şi hotărâri ale Curţii Supreme de Justiţie şi Curţii Constituţionale privind probleme ale administraţiei publice şi agenţilor economici‖. 4 Comunicarea poate fi făcută atât de emitentul actului. (1) din legea cadru. Există situaţii când cel vătămat prin actul administrativ nu este destinatarul actului. Editura Lumina Lex. al unui act de atribuire în proprietate unei persoane a unui teren în detrimentul altei persoane. . de existenţa a trei ipostaze şi anume : emiterea şi comunicarea actului administrativ. publicarea act individual 3). aşa cum rezultă din art. Arad. termenul de sesizare a emitentului va curge din momentul efectivei luări la cunoştinţă de către acele persoane a actului în cauză. in M Preda. 554 / 2004 atrage respingerea acţiunii ca inadmisibilă. 580/1997. în „Dreptul‖. în orice mod (comunicare verbală directă. 7 din Legea nr. V. Bucureşti 1998.19 4 I. Iovănaş. decizia nr. instanţa noastră supremă a statuat că. . de la funcţionari publici sau într-o audienţă.. Simpla luare la cunoştinţă de către cel interesat.

(3) din legea cadru. daca prin lege nu se prevede un alt termen. al înregistrării direct la sediul autorităţii publice. în conformitate cu O. dovada efectuării lui. 5 alin. Recursul prealabil poate avea ca obiect atât chestiuni de legalitate. potrivit art. 94 2 3 66 . 554/2004.. 90 Publicată în M. Of. aşa cum precizează de fapt şi art. este nejustificat. recursul trebuie consemnat în scris.tăcerea administraţiei‖. p. 7 alin. De asemenea. petiţiile anonime atrăgând clasarea. p. nr. el se poate întemeia nu numai pe vătămarea unui drept subiectiv. P. 3 1 Dacian Cosmin Dragoş. Refuzul care rezultă din nerezolvarea în termen a cererii. Un eventual recurs verbal neconsemnat în scris ar face dovada mai dificilă. I. trebuie să precizeze datele de identificare ale petentului şi să fie semnat de acesta. recursul administrativ. respectiv al consemnării în scris a reclamaţiei verbale. nr. 27/2002 2 ( art. 84 din 1 februarie 2002 Ibidem. G. refuzul autorităţii de a elibera autorizaţia de demolare a unor construcţii edificate pe terenul pe care s-a stabilit o servitute de trecere. sub motiv că drumul de trecere nu mai este necesar reclamantului. s-a solicitat emiterea unei autorizaţii de demolare a unei construcţii edificată de o altă persoană fără autorizaţie pe un teren ce constituie servitute de trecere. cât şi probleme de oportunitate a actului administrativ. Pentru a se putea face. deoarece rezultă din obţinerea administraţiei de a acţiona sau de a răspunde în vreun fel. are un caracter implicit. Momentul la care recursul graţios se consideră introdus este cel al expedierii prin poştă al primirii mesajului de poştă electronică (e-mail). Astfel. Exerciţiul servituţii stabilite prin hotărâre judecătorească nu este cenzurabil de autorităţile administrative. (1) din Legea nr. ulterior. ci si pe vătămarea unui interes legitim. cit. denumit tradiţional cu sintagma . Din punct de vedere al conţinutului său. din momentul expirării termenului de răspuns la cererea iniţială. în acest caz.. mai ales dacă autoritatea publică pârâtă nu se opune. op. se consideră refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege şi faptul de a nu se răspunde petiţionarului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii respective. Ultima ipoteză care determină curgerea termenului de recurs graţios este tăcerea administrativă. 7).În speţă. 1 Termenul de sesizare a organului emitent va curge. Prin acţiune. dar nu imposibilă.

op. 98 3 Al. si anume dacă particularul trebuie informat despre prelungire. 7 alin. fie după expirarea celor 30 de zile (termenul de soluţionare a recursului graţios). nr. Dacă autoritatea nu depune eforturile necesare pentru a se informa despre organul competent şi nu trimite acestuia petiţia. fie în timpul derulării termenului de răspuns la acesta. p. 14 67 . 554/2004. răspunsul fiind legal. sesizarea organului ierarhic superior poate fi exercitată fie înainte de recursul graţios. în unele cazuri nu este exclus ca rezolvarea să revină altui organ decât cel emitent. atunci când o normă specială prevede o astfel de posibilitate. Recursul ierarhic este definit în literatura de specialitate ca fiind . cu reclamaţia prealabilă la un al organ decât cel emitent. cit. Spre deosebire de recursul graţios obligatoriu. 6 alin. Bucureşti. ori în cazul în care organul emitent a fost între timp desfiinţat 1. dacă este necesară o cercetare amănunţită. recursul ierarhic este facultativ.Contenciosul administrativ român şi elemente de drept administrativ‖. . G.. În situaţia în care un particular se îndreaptă. 27/2002 s-a stabilit că acest termen poate fi prelungit de conducătorul autorităţii sau instituţiei cu 15 zile. 554/2004 în art. (4).p. 18 Dacian Cosmin Dragoş. prin care se solicită să anuleze acul emis de aut oritatea 1 2 I. Negoiţă. va informa petentul despre aceasta.Autoritatea competentă să soluţioneze recursul prealabil obligatoriu este. şi atribuţiile sale repartizate altui organ administrativ... Potrivit art.. 1992. 2 Termenul de soluţionare a recursului administrativ prealabil este cel de 30 de zile prevăzut de Legea nr. în art. Totuşi. 3. op. va înainta petiţia organului care i-a preluat atribuţiile. Santai. În cazul în care nu există un asemenea organ. prin O. Dacă autoritatea publică sesizată cu rezolvarea petiţiei constată că organul competent să o soluţioneze a fost desfiinţat. p. din greşeală.Recursul ierarhic. (1). 27/2002 prevede în mod expres. 3 De asemenea. va răspunde de nesoluţionarea ei în termen. în general. nr. cit. în 5 zile. Editura Lumina Lex. Însă. O. că autorităţile publice sesizate cu o petiţie sau reclamaţie greşit îndreptată au obligaţia de a o trimite.plângerea adresată de un particular autorităţii administrative superioare. autorităţii competente să o soluţioneze. cea care a emis actul atacat. fără a se preciza un lucru foarte important. (1) din Legea nr. 2 alin. cel care se consideră vătămat în dreptul său se poate adresa cu reclamaţie şi autorităţii administrative ierarhic superioare celei care a emis actul. G.

4 În legătură cu termenul în care poate fi introdus recursul ierarhic (atunci când există organ ierarhic superior) s-au exprimat mai multe opinii în literatura de specialitate. obiectul său. Bucureşti.inferioară subordonată care îi vatămă drepturile sau interesele. deoarece autorităţile administraţiei publice di unităţile administrativ teritoriale fiind autonome .România de Mâine‖.5 1 2 Rodica Narcisa Petrescu. Acesta poate cere anularea actului respectiv (în virtutea raporturilor de subordonare ierarhică). 93 4 Dacian Cosmin Dragoş.. p. câmpul de aplicare al acestei forme de recurs s-a restrâns considerabil. 67 5 Rodica Narcisa Petrescu. care de asemenea nu au organe superioare ierarhic cu precizarea ca există si autorităţi centrale care au autorităţi ierarhic superioare (exemplu ministerele şi arte organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor) şi ale căror acte pot fi controlate pe calea recursului administrativ ierarhic. Editura Fundaţiei . În virtutea dreptului organului ierarhic de a da instrucţiuni cu caracter obligatoriu organului său inferior.. Editura All Beck. Acest recurs are ca specific următoarele trăsături: se exercită la organul ierarhic superior organului care a produs vătămarea. în esenţă. 318 Verginia Vedinaş. vol II. el poate dispune acestuia să restabilească ordinea de legalitate care apreciază că a fost încălcată şi care a produs o vătămare subiectului de drept. . În prezent.. op. Introducere în dreptul contenciosului administrativ‖. p. 164..precum si obligarea autorităţii emitente să emită sau să modifice un anumit act. . ori s-o determine pe aceasta să-şi modifice actul sau sa îndeplinească o anumită prestaţie 1.2002.3 Altă trăsătură a acestei forme de recurs vizează pretenţiile recurentului. 2001.comitent. p. cit. 3 Verginia Vedinaş . prin instituirea principiului constituţional şi legal al autonomiei locale şi al descentralizării serviciilor publice. 58 68 . cit. Însă toate aceste opinii susţin. 2 Recursul ierarhic nu se poate exercita nici faţă de actele autorităţilor centrale autonome. la un termen posterior celui la care a fost introdus recursul graţios. Edit. Bucureşti.Drept administrativ şi instituţii politico-administrative‖. 1999. impunându-i astfel să modifice sau să anuleze actul atacat.p. ele nu au organe ierarhic superioare.. Bucureşti. deci cu privire la actele lor nu se poate exercita controlul şi recursul administrativ ierarhic. Recurs administrativ şi contenciosul administrativ‖. Lumina Lex. că recursul ierarhic poate fi efectuat . p.. op. ce anume poate cere cel care-l exercită de la organul ierarhic superior celui al cărui act i-a produs a anumită vătămare.. din punct de vedere al sferei sale de aplicare nu vizează decât actele emise de organele administrative care au organe superioare ierarhic.Manual practic. ori după ce s-a primit răspunsul nefavorabil din partea emitentului”..

.. 2 Totodată. op. cit. nu repunerea în termen.Actele administrative şi faptele asimilate lor supuse controlului judecătoresc pe baza Legii nr. Cluj – Napoca. (1). 141 69 . 3 El poate fi introdus oricând în termenul de prescripţie. termenul de recurs graţios sau de sesizare a instanţei sunt intervalele de timp de efectuare a recursului ierarhic. Această opinie a fost criticată. . dar în termenul de 30 de zile şi toate recursurile ierarhice posibile. deoarece îndată ce termenul de răspuns la recursul graţios a expirat. de 30 zile. Însă. 4 Recursurile facultative (deci şi recursul ierarhic au ca efect prorogarea termenului de recurs jurisdicţional. nu numai ulterior autorităţii emitente. spre deosebire de reclamaţia adresată organului emitent. care în actuala lege a contenciosului administrativ este 1 an. Aceasta ar încărca organul superior ierarhic cu cereri care s-ar dovedi apoi inutile deoarece au fost rezolvate favorabil de organul emitent. 267 4 I. p. 7 alin. 1 2 D. De aceea. op. ceea ce este inaceptabil. În mod normal cetăţeanul ar trebui să aştepte răspunsul primului organ solicitat (organul emitent în acest caz) iar numai după ce acesta să se adreseze organului ierarhic superior. Nerespectarea acestor termene imperative atrage decăderea din drepturi de a sesiza instanţa. 1970. C. Este lipsită de orice logică exercitarea recursului ierarhic odată ce persoana vătămată nu ştie dacă organul emitent ia rezolvat sau nu cererea. ci obligativitatea sesizării acesteia. p.. autoritatea superioară poate fi sesizată şi concomitent. însă doar dacă sunt efectuate în termen de recurs jurisdicţional. prevăzut la art. Editura Dacia. Dragoş. respectiv termenul de recurs graţios şi cel de sesizare a instanţei de 30 de zile. care trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la comunicarea actului administrativ atacat. cu atât mai mult cu cât recursul ierarhic se efectuează tocmai pe motivul că organul emitent nu a răspuns în termenul prevăzut de lege. recursul ierarhic. Iovănaş. 109 Dacian Cosmin Dragoş. începe să se deruleze termenul de sesizare a instanţei.. dacă recursul ierarhic este exercitat tot în termenul de 30 de zile prevăzut pentru cel graţios. dar respectând acelaşi termen. Recursul ierarhic trebuie efectuat cu respectarea strictă a termenelor imperative existente. Dacă reclamaţia la superiorul ierarhic se poate face oricând în termenul maxim de 1 an. 1/1967‖. 55 3 Tudor Drăganu.Datorită faptului că din lege nu se desprinde sesizarea prioritară a autorităţii emitente. p. p. şi doar în subsidiar cel mare de 1 an. op. 1 Ea va fi nevoită aşadar să introducă odată cu recursul graţios sau după acesta. nu trebuie introdus într-un termen determinat de lege. cit. cit. ar însemna ca persoana vătămată să dea dovadă de o precauţie remarcabilă în efectuarea reclamaţiei prealabile. nu o prorogare a acestuia. are loc o repunere în termenul de sesizare a instanţei.

cu efecte juridice asupra termenului de sesizare a instanţei 2: dacă ambele recursuri – recursul graţios şi recursul ierarhic – se efectuează deodată. p. Introducerea recursului ierarhic.. soluţia este aceeaşi. Această sesizare are o limită explicită şi una implicită. chiar dacă este facultativă. deoarece procedura prealabilă nu a fost îndeplinită. C.90 70 . Dragoş. op. însă una nefavorabilă nu conferă dreptul de a acţiona în justiţie. este efectuat şi recursul ierarhic. dar după acesta. p. termenul de sesizare a instanţei. p. 115 4 O. op. Dragoş. în . 114 3 D. este prorogat până la primirea răspunsului de la superiorul ierarhic. iar pentru particular interdicţia sesizării instanţei.. iar cea implicită este dată de faptul că între primirea soluţiei dată de organul emitent şi sesizarea organului administrativ ierarhic superior nu pot trece mai mult de 30 de zile. se precizează. doar prin îndrumări obligatorii date de organul superior celui inferior. care a început să curgă anterior. Podaru. cit.3 Recursul ierarhic efectuat singur nu are semnificaţia exercitării procedurii prealabile.. în cazul recursului ierarhic. cit. .Sesizarea organului ierarhic superior se poate face şi după primirea rezolvării nefavorabile din partea organului emitent. p. termenul de sesizare a instanţei va curge din momentul primirii răspunsului la recursul ierarhic (explicit sau implicit). nr. Dragoş. care are nevoie de o perioadă mai îndelungată de timp pentru soluţionare. problema refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ poate fi rezolvată. De regulă. Soluţionarea în vreun fel a recursului ierarhic determină curgerea unui nou termen de sesizare a instanţei. în calcul termenului de sesizare a instanţei intră data ultimului răspuns primit.Revista de drept comercial‖. 4 În cazul în care recursul graţios şi cel ierarhic sunt concomitent în curs de soluţionare.Consideraţii privind procedura prealabilă a contenciosului administrativ român‖. daca nu s-a plâns şi organului administrativ ierarhic superior. 6/2000.. acesta va fi cel al superiorului ierarhic. În acest termen. dacă recursul ierarhic este exercitat după primire a răspunsului emitentului actului. şi anume atunci când organul inferior are competenţa exclusivă de a emite acel act. cit. op. dacă în termenul de recurs graţios. Uneori. 108 D. C. O eventuală rezolvare favorabilă stinge litigiul. C. petiţionarul este obligat să sesizeze instanţa de judecată. pot există trei situaţii de sesizare a superiorului ierarhic. are ca efect investirea superiorului ierarhic cu soluţionarea lui. Potrivit opiniei autorilor de specialitate. 1 Cea explicită este reprezentată de termenul de 1 an scurs de la comunicarea actului. O dată ce superiorul 1 2 D. tot de 30 de zile Reclamaţia făcută numai organului ierarhic superior are doar semnificaţia unei sesizări a acestuia în vederea declanşării controlului ierarhic.

Procedura contenciosului administrativ‖. ediţie revăzută şi adăugită. 1 drept prevăzut de majoritatea constituţiilor sau legislaţiilor moderne. 17 6 Ibidem. nota (I) la decizia nr. Bucureşti. Recursurile administrative propriu-zise (la fel. formulate în numele semnatarilor iar autoritatea publică este obligată să le răspundă în termenele prevăzute de lege (art. revocarea sau modificarea unui act considerat de petiţionar ilegal. 2001. nu se confundă cu simplele cereri adresate administraţiei.ierarhic a fost sesizat. chiar dacă se întemeiază pe dreptul de petiţionare. Editura Politica. 5.Legalitatea actelor administrative‖. 1985. L.. vor sta la baza deciziei explicite sau implicite care va fi atacată cu recurs administrativ. Este de principiu. I. p. Recursul administrativ. Cluj-Napoca. prin urmare particularul nu are drept la acţiune. În cazul recursul administrativ ne aflăm în prezenţa unui litigiu. în timp ce cele prevăzute de lege pot fi facultative sau obligatorii. provocând administraţia să răspundă. p. Bucureşti. Prin asemenea petiţii se poate solicita anularea. 184 4 Rodica Narcisa Petrescu. Tipuri de recurs administrativ Recursul administrativ poate fi prevăzut de un text legal sau neprevăzut de vreun text de lege..4 7 al Constituţiei revizuite). în care se contestă o decizie explicită sau implicită a organului administrativ. 288 5 Dacian Cosmin Dragoş. 105. Popescu. Simplele cereri nu presupun existenţa unui litigiu. pe de altă parte. recursul ierarhic impropriu şi recursul de tutelă. însă.Drept administrativ‖.6 Recursurile neprevăzute de lege sunt facultative. . în . 10/1997. recursurile prevăzute de lege se împart în recurs administrativ propriu-zis şi recurs administrativ cu caracter jurisdicţional. p. Iorgovan. cit. Mustăţea. Moraru. 2002.Dreptul‖ nr. p. că un act administrativ poate fi revocat de către organul emitent sau de către organul ierarhic superior. cetăţenii se pot adresa autorităţilor publice prin petiţii. 4. D.p.5 La rândul lor. cele neprevăzute de lege) sunt: recursul graţios. termenul de sesizare a instanţei este întrerupt. p. 1 C. 416/1995 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 118 3 A.17 71 . secţia de contencios administrativ. şi în principiul de drept administrativ al revocării actelor administrative. 2 C-tin Rarincescu.. recursul ierarhic. . fundamentate şi ele pe dreptul de petiţionare. din oficiu sau la cererea particularilor 4.. .. Editura Cordial Lex. op. Fundamentul juridic al recursului administrativ Fundamentul juridic al recursul administrativ se găseşte în dreptul de petiţionare al cetăţenilor. Editura All Beck. 2 Potrivit dreptului de petiţionare 3.

fie în acelaşi timp. 4 În ceea ce priveşte persoana fizică sau juridică care are deschisă calea acestui recurs. fie o lege ordinară. de asemenea. prin termenele de intentare. 1 2 C-tin Rarincescu. prin precizarea că actul este definit din punct de vedere al procedurii administrative.. şi îi sunt ataşate efectele acestuia. cât şi de drept. p. El este întotdeauna facultativ.Recursul administrativ neprevăzut de un text legal (recursul de drept comun) îşi găseşte totuşi temeiul juridic într-o lege. nu are influenţă asupra termenului de recurs jurisdicţional. p. fie după recursul jurisdicţional. cit. şi poate viza atât aspecte de legalitate. fie implicit. şi în principiu. 5 Recursul administrativ prevăzut de lege poate fi condiţionat de aceasta. însă numai recursului administrativ introdus în termenul de exercitare a recursului jurisdicţional i se recunoaşte de către jurisprudenţă efectul prorogării acestui termen. recursul administrativ de drept comun poate fi exercitat fie înainte. În sistemele de drept care cunosc termene predeterminate de sesizare a instanţei de contencios administrativ. Recursul administrativ neprevăzut de texte legale există. derivând din însăşi organizarea administrativă 1. 2 Recursul de drept comun poate fi exercitat oricând. într-un fel sau altul. recurs ierarhic sau recurs de tutelă. op. orice persoană interesată poate să-l exercite. sau poate fi redus în privinţa obiectului său doar la aspecte de legalitate a actului administrativ. în aproape toate sistemele de drept administrativ. cit. Deşi nu există un text care să-l prevadă. şi este consacrat de multe ori de jurisprudenţă. atât motive de fapt. cât şi aspecte de oportunitate. ci doar pe cale jurisdicţională. p. sau se poate apela pur şi simplu la bunăvoinţa administraţiei. chiar dacă nu-i este adresat. 18 5 Ibidem. Existenţa sa este considerată ca implicită. 17 3 Ibidem. Excluderea acestei căi de recurs poate fi făcută în mod expres (expressis verbis). p. şi anume stipulând că actul administrativ nu poate fi atacat pe cale administrativă. şi este suficient ca legiuitorul să nu-l interzică expres pentru a putea fi exercitat. fie legea fundamentală. prin condiţii referitoare la petiţionar. El poate fi recurs graţios.. 108 Dacian Cosmin Dragoş. 18 72 . care prevede dreptul fundamental al cetăţenilor la petiţionare. op. 3 În susţinerea recursului se pot invoca. 18 4 Ibidem. recursului de drept comun îi sunt aplicabile regulile recursului facultativ. incontestabil. care-i ataşează diferite efecte juridice. p. precum şi recurs impropriu.

ce cuprinde: termene de intentare. ori un termen predeterminat. Dacă. p. cererea este adresată unui organ cu atribuţii de control într-un anumit domeniu. spre deosebire de recursul facultativ. recursul obligatoriu este şi o procedură para-contencioasă. p. 3 Dacă cererea de revocare sau anulare a actului administrativ este adresată organului ierarhic superior celui care a emis acel act. este vorba de recurs ierarhic. ne aflăm în prezenţa recursului graţios. dimpotrivă. . în cazul în care nu este efectuată. 2 În cazul în care particularul adresează o cerere de revocare organului emitent al actului administrativ. recursul prevăzut de lege poate fi facultativ sau obligatoriu. dezbatere contradictorie. care tinde doar să uşureze munca judecătorului. dar care nu este. aprobe. 1 Formalismul acesta se explică prin faptul că. În unele cazuri recursul graţios este singurul posibil. deoarece autoritatea administrativă constituie . 19 4 Ibidem. mai dură.. 1 2 Dacian Cosmin Dragoş. cit. Se ataşează astfel recursului administrativ un caracter quasi – jurisdicţional. sesizarea judecătorului. ne aflăm în prezenţa recursului ierarhic impropriu. nu este ţinut să respecte anumite forme de introducere a recursului. autorizeze actul administrativ emis de o autoritate descentralizată. pe când forma moderată conferă autorităţii de tutelă doar dreptul de sesizare a unei jurisdicţii administrative în vederea anulării acelui act administrativ. O altă formă de recurs administrativ este recursul de tutelă. op. 19 Ibidem. fiind procedură exclusiv pre-contencioasă. obligativitatea motivării soluţiei. superiorul ierarhic al organului controlat. În cazul celui facultativ. şi b) de regulă. 20 73 . regulile care-l guvernează fiind de natură jurisprudenţială şi destul de laxe.La rândul său. p. dă dreptul autorităţii de tutelă să anuleze.4 Tutela administrativă are două forme : prima. în ierarhia administrativă. legea reglementează şi o procedură de derulare a acestuia. care însă are dreptul de a hotărî liber declanşarea controlului de tutelă. mai întâlnite sunt două situaţii: a)legea prevede doar că recursul jurisdicţional să fie precedat de un recurs administrativ. care împiedică. În cazul recursului obligatoriu însă.ultima treaptă a ierarhiei administrative‖. soluţionare şi atacare nu este reglementată amănunţit. de obicei procedura de intentare. Acesta se adresează autorităţii administrative însărcinate cu controlul deciziilor administraţiei publice descentralizate (de regulă prefectul). p.19 3 Ibidem. Reclamantul nu trebuie să dovedească existenţa unui interes.

G. Cererea nu trebuie motivată. 1 Acest caracter este recunoscut recursului graţios. De asemenea. şi din faptul că este organizat un recurs obligatoriu. care lasă administraţilor opţiunea între: sesizarea directă a tribunalului administrativ şi recursul prealabil. Excluderea implicită poate rezulta. de exemplu prin O. şi în ce limite. urmat. în mod obligatoriu. şi anume: petiţionarul va preciza dacă solicită anularea actului sau modificarea lui. este suficient doar să rezulte din cuprinsul ei că petiţionarul este nemulţumit de decizia atacată. Nerespectarea condiţiilor de exercitare duce la exonerarea de răspundere a administraţiei în cazul lipsei unui răspuns. în mod explicit sau implicit. în caz de respingere sau de tăcere a administraţiei. nu exercitarea acestuia de către reclamant. spre exemplu. scrisă sau verbală. însă. prin lege este reglementată mai mult activitatea de soluţionare a recursului de către administraţie. în rezolvarea primului. de fapt. 27/2002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor. el poate fi reglementat printr-o lege. opţiune care implică suspendarea termenului de recurs jurisdicţional pe durata soluţionării recursului administrativ. în timp ce în al doilea caz procedura este uneori quasi-jurisdicţională. Caracterul de drept comun al recursului administrativ facultativ se degajă în primul rând din afirmarea autonomiei sale faţă de recursul jurisdicţional. celui ierarhic şi recursului de tutelă. Recursul facultativ are un caracter de drept comun. recursul facultativ poate fi formulat în orice formă. în mai mare sau mai mică măsură. 1 Ibidem. precum şi motivele pe care se întemeiază recursul. care este destul de facilă. 25 74 . în acest ultim caz funcţionarul va elibera o copie de pe consemnarea recursului şi o va înmâna recurentului. autoritatea de recurs exercită o competenţă pur administrativă.În principiu. O altă deosebire între recursul facultativ şi recursul obligatoriu este dată de faptul că. p. condiţiile de exercitare a recursului fiind stabilite numai pentru ca acesta să primească. nr. de sesizarea directă a aceluiaşi tribunal. Recursul obligatoriu. Recursul administrativ de drept comun poate fi exclus doar printr-un text legal. În acest fel nu dispare caracterul de drept comun. trebuie să conţină în plus anumite precizări. adică poate fi exercitat indiferent de existenţa unui text legal care să-l prevadă. un răspuns din partea administraţiei.

Actele administrative şi faptele asimilate lor supuse controlului judecătoresc pe baza Legii nr. autoritatea administrativ – jurisdicţională Actul administrativ jurisdicţional a fost definit ca . Totodată. adică a cererii adresate de particularii unei autorităţi administrative cu atribuţii jurisdicţionale.acel act prin care organe făcând parte din sistemul administraţiei de stat soluţionează litigii prin hotărâri investite cu o stabilitate asemănătoare puterii lucrului judecat şi susceptibile de a fi executate prin forţa de constrângere a statului. particularii nu pot sesiza judecătorul decât dacă au folosit în prealabil calea administrativă de atac. recursul administrativ este guvernat de reguli mai puţin stricte decât cel contencios. 7. p. procedura recursului administrativ va beneficia de o atenţie sporită. Relatia dintre actul administrativ – jurisdicţional. acte a căror elaborare are la bază principiile independenţei în rezolvare şi al contradictorialităţii. recursul administrativ – jurisdicţional.. în acest ultim caz recursul contencios nefiind deschis decât în contra actelor administrative devenite definitive după epuizarea căilor de atac administrative.. op. dacă însă recursul jurisdicţional nu priveşte întreaga activitate administrativă. fiind reglementată mai amănunţit şi oferind mai multe garanţii administraţilor. 213 75 . 20 Tudor Drăganu. recursul administrativ fiind neglijat. 2 Actul administrativ – jurisdicţional este emis în urma soluţionării recursului administrativ – jurisdicţional. pe când al doilea este adresat jurisdicţiei administrative independente sau instanţelor judecătoreşti. Legea este cea care conferă atribuţii jurisdicţionale unei autorităţi administrative.1970.. Organizarea recursului administrativ depinde de rolul şi locul care-i este asigurat în raport cu controlul contencios. Edit. Garanţiile esenţiale oferite administraţilor care folosesc recursul administrativ precontencios depind de organizarea acelui sistem de drept : dacă se acordă o importanţă mare recursului jurisdicţional.p. Fiind vorba despre sisteme de soluţionare a litigiilor administrative în principiu separate şi independente. 1 În sistemul de drept român în care recursul administrativ este considerat o etapă prealabilă obligatorie sesizării instanţelor de contencios administrativ. Cele două căi de atac pot fi organizate independent una de alta sau pot fi legate printr-un raport de succesiune. Dacia. legea prevede ca o condiţie de exercitare a recursului jurisdicţional efectuarea recursului administrativ. Cluj-Napoca. consacrând limite multiple în exercitarea sa. primul se adresează administraţiei active. cit. Relaţia recurs administrativ – recurs jurisdicţional Recursul administrativ are un regim juridic distinct şi nu poate fi confundat cu recursul jurisdicţional (contencios). 1/1967‖. acesta va fi organizat astfel încât să protejeze drepturile şi libertăţile administraţilor. 1 2 Dacian Cosmin Dragoş.6. .

este aceea de recurs administrativ cu caracter jurisdicţional. op.‖ 2 S-a constatat că . în temeiul dispoziţiilor exprese ale unei legi. 203 4 A. de emitere a actelor administrative propriu-zise4 au de soluţionare a recursului ierarhic. De asemenea. cit.. cit. p. conform căruia . sub sancţiunea decăderii. o stabilitate mai mare. o jurisdicţie administrativă. cit. 1) şi a celor din domeniul contravenţiilor – pot fi atacate cu recurs. chiar dacă are elemente asemănătoare cu procedura judiciară.actele administrative – jurisdicţionale – cu excepţia celor prevăzute la art.. specie a recursului administrativ. op. Iorgovan. în dreptul administrativ român. cit.‖ 3 Aceasta deoarece procedura de elaborare a actelor adminstrativ-jurisdicţionale este mai puţin amănunţită decât procedura civilă. şi a sistemului administratorului judecător. op. Iorgovan. cit. 2) din Legea nr. Drăganu. 6 (alin. la secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie‖. p.. Iorgovan. actul administrativ-jurisdicţional are un caracter de excepţie. Iorgovan afirmă că . p. 391 3 T. în anumite materii 6 şi că este susceptibil de a fi atacat în contencios administrativ general după epuizarea căilor administrativ-jurisdicţionale. prin urmare. după epuizarea căilor administrativ – jurisdicţionale... Este. 381 A. op. op. nu este uşoară. alături de cel al contenciosului administrativ înfăptuit de instanţele judecătoreşti..sarcina de a stabili cazurile în care actele administraţiei dobândesc un caracter jurisdicţional şi. Iorgovan. 131 76 . op. 554/2004. p. Natura juridică a cererilor adresate de particulari autorităţilor administrative cu caracter jurisdicţional. 5 (alin. în esenţă. în sensul că intervine doar în cazuri riguros precizate de lege 5. 11 7 A. op. El trebuie obligatoriu exercitat înainte de sesizarea instanţei de contencios administrativ.. evocă.. prin urmare. în termen de 15 zile de la comunicare.orice soluţionare a unei căi de atac care obligă organul administrativ să citeze sau să asculte cel puţin o parte şi să dea apoi o hotărâre motivată. Totodată. p. iar uneori ea se reduce la câteva dispoziţii de principiu. cit. cit. un recurs administrativ prealabil sesizării acestei instanţe. ea este de obicei foarte puţin diferită de procedura administrativă obişnuită. 391 6 Rodica Narcisa Petrescu. p. 1 Profesorul A. 1 2 A. p.Recursurile administrativ-jurisdicţionale reliefează menţinerea.. 7 Contestarea în justiţie a actelor emise de rezolvarea recursurilor administrativ-jurisdicţionale este reglementată prin art. 394 5 A. Iorgovan.

în lipsa unei precizări exprese. p. instanţa competentă este cea de drept comun. S-ar putea obiecta că. Recursuri administrative prealabile prevăzute în legi speciale. Conform ordonanţei 34/2002 privind telecomunicaţiile. 248/2005 privind regimul paşapoartelor reglementează o procedură prealabilă de contestare a refuzului de eliberare. iar termenul de soluţionare de către operator este de cel mult 3 luni de la înregistrarea ei. 3. Contestaţia se soluţionează în 30 de zile urmând ca cel nemulţumit să se adreseze instanţei de contencios administrativ competente. recursul administrativ este unul graţios. op.I. calculat din ziua prestării serviciului. 2.U. De lege lata. 1. Calea de atac pe cale administrativă a actelor şi deciziilor ilegale în materia achiziţiilor publice poartă denumirea de contestaţie. Chemarea în judecată a operatorilor publici sau furnizorilor este posibilă în termen de 6 luni de la primirea răspunsului la reclamaţie sau la expirarea termenului de soluţionarea a acestuia. cit. acţiunea fiind una în daune. O. nr. operatorii publici şi furnizorii de servicii de telecomunicaţii răspund faţă de utilizatori pentru daunele efective cauzate de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a serviciilor de telecomunicaţii. fiind sigura care apropie procedura de faţă de procedura judiciară. precizează expres competenţa instanţei de contencios administrativ pentru judecarea litigiilor dintre autoritatea de reglementare şi titularii de autorizaţie. nu este suficientă pentru a-i da un caracter jurisdicţional.tăcerii administrative‖ ca temei de intentare a acţiunii în justiţie. După cum reiese din reglementarea legală. Termenul de introducere a reclamaţiei este de 6 luni. suspendării sau retragerii dreptului de folosire a paşaportului. Prisăcaru.. Câteva observaţii se impun : a) se consacră un recurs administrativ ierarhic tipic 1. procedura prealabilă este obligatorie şi condiţionează 1 A se vedea şi V. b) recursul administrativ se efectuează împotriva unui fapt administrativ asimilat sau a unor acte administrative. Legea nr.8. el condiţionează sesizarea instanţei de judecată. 114 77 . Credem că această caracteristică. 40/2005 privind achiziţiile publice. Caracterul administrativ al recursului este accentuat prin consacrarea .. Împotriva măsurilor dispuse persoana nemulţumită poate face contestaţie la organul ierarhic superior celui care a dispus măsura în termen de 30 de zile de la data comunicării. deşi faptul că nu se precizează că nesoluţionarea în termen a contestaţiei valorează refuz implicit şi constituie temei pentru acţiunea în justiţie duce aparent la ideea unei proceduri administrativ – jurisdicţionale.

fie să respinge contestaţia.U. din ordonanţa de urgenţă şi. autoritatea contractantă poate iniţia consultări şi cu ceilalţi participanţi încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. cu excepţia comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. Termenul de răspuns la contestaţie este de 10 zile lucrătoare din momentul înaintării ei. Motivul pentru hotărî respingerea contestaţiei este decăderea din dreptul de a face contestaţie. sub sancţiunea decăderii: faptul că reprezintă o contestaţie. Răspunsul la contestaţie se face prin formularea unei rezoluţii motivate după consultarea a contestatorului şi a tuturor celor care s-au asociat contestaţiei. după caz. 40/2005 distinge între mai multe ipoteze fiecare cu alt termen : a) 5 zile lucrătoare de la data publicării unui anunţ de participare sau de la data primirii oricărui document scris transmis de către autoritatea contractantă. O. a unui act ori a unei decizii a autorităţii contractante. actul sau decizia invocată ca nelegală. o reţine în vederea soluţionării ei pe fond. caz în care va adopta măsuri corective. soluţionarea contestaţiei pe fond. soluţionarea acestora se va face în mod unitar. şi o respinge sau.. .U. În cazul în care se depun mai multe contestaţii împotriva aceleiaşi decizii. după caz. O atenţie deosebită este acordată de O. de asemenea.primirea acţiunii de contencios administrativ. în consecinţă reclamantul decăzut din dreptul de a face contestaţia este decăzut şi din dreptul de a introduce acţiunea. c) 10 zile de la data primirii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. nr. La primirea unei contestaţii. 78 . În termen de două zile lucrătoare de la primirea rezoluţiei modificate contestatorii au obligaţia de a notifica autorităţii contractante dacă acceptă sau nu concluziile acesteia şi măsurile corective. interesele lezate. autoritatea contractantă . 40/2005 soluţionării contestaţiei : soluţionarea formală a contestaţiei. În cuprinsul contestaţiei trebuie să fie precizate expres. Autoritatea contractantă este în drept să respingă orice contestaţie care nu îndeplineşte în mod cumulativ cerinţele de mai sus.estimează temeinicia‖ acesteia. din alte acte normative pe care contestatorul le consideră încălcate. modul în care aşteaptă să fie rezolvat cazul în speţă şi baza legală a propunerii. în acest ultim caz contestatarul nemulţumit putând acţiona în justiţie. art. b) 7 zile lucrătoare din momentul luării la cunoştinţă în orice mod dovedit. După analizarea fondului contestaţiei. autoritatea are două posibilităţi – fie să admită contestaţia.

justiţiei luarea unei decizii corespunzătoare pe baza unei interpretări autorizate a prevederilor legislative şi în domeniul achiziţiilor publice. Excepţii de la obligativitatea procedurii prealabile. În soluţionarea contestaţiilor autoritatea contractantă poate decide măsuri corective de modificare. anulare şi alte asemenea ale actelor şi deciziilor nelegale sau ale activităţilor în legătură cu acestea. inclusiv a copiei anexate. în scopul optimizării procesului de monitorizare a sistemului de achiziţie publice. şi Ministerului Lucrărilor Publice. şi după caz. anexând copie de pe contestaţie. şi după caz. În cazul în care contestaţia sau acţiunea în justiţie vizează aplicarea unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări sau a unui contract de servicii de proiectare a construcţiilor. Punctul de vedere are caracter informativ şi de specialitate şi este destinat să faciliteze autorităţii contractante. încetare. autoritatea contractantă are obligaţia de a înştiinţa despre aceasta ceilalţi participanţi la procedura atribuirii contractului. 40/2005 prevede câteva situaţii în care instanţa de contencios administrativ poate fi sesizată fără ca în prealabil să se fi făcut contestaţia la autoritatea contractantă. În termen de 7 zile de la primirea înştiinţării referitoarea la înaintarea unei contestaţii. inclusiv din acela de a introduce cerere de intervenţie în interesul părţii care ar ataca respectiva rezoluţie şi/sau măsurile corective în cauză. Această comunicare are o deosebită importanţă. deoarece participanţii au dreptul de a se asocia.U. Transporturilor şi Locuinţei. Transporturilor şi Locuinţei toate actele şi deciziile ulterioare referitoare la contestaţia în termen de 2 zile lucrătoare de la producerea/primirea lor. Orice măsură corectivă decisă de către autoritatea contractantă trebuie să fie precizată în cadrul rezoluţiei motivate. cei care notifică autorităţii contractante că acceptă rezoluţia şi măsurile corective decise secad din dreptul lor de a ataca în justiţie. Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a formula şi de a transmite un punct de vedere cu privire la modul în care consideră că ar trebui soluţionată contestaţia. De îndată ce primeşte o contestaţie sau o notificare privind introducerea unei acţiuni în justiţiei. şi anume : 79 . în caz contrar fiind decăzuţi atât din dreptul de a face procedura prealabilă. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica Ministerului Finanţelor Publice.eventual decise. în scopul conformării cu prevederile prezenţei ordonanţei de urgenţă. O. La introducerea unei contestaţii. revocare. nr. autoritatea contractantă are obligaţia să înştiinţeze despre aceasta Ministerul Finanţelor Publice. cât şi din dreptul de a se adresa justiţiei. în 5 zile de la primirea ei. de către aceasta. la contestaţia depusă. atunci autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite înştiinţarea şi Ministerului Lucrărilor Publice.

Legea nr. dar nu mai târziu de 15 zile de la data publicării anunţului de atribuire. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Potrivit Legii nr. hotărârea de respingere a cererii de înregistrare a topografiei poate fi contestată pe cale administrativă. Împotriva refuzului 80 . fie pe motiv că acestea sunt la rândul lor. se face la Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor în termen de 10 zile de la primirea înştiinţării expertului. în termen de 3 luni de la data comunicării ei. persoanele neimplicate în procedura de atribuire a contractului pot contesta deciziile autorităţii contractante care le va vătăma drepturile sau interesele dar numai după publicarea anunţului de atribuire a contractului de achiziţie publică şi nu mai târziu de 15 zile de la data publicării anunţului de atribuire. Ministerului Culturii este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.‖ De asemenea. O prevedere remarcabilă este aceea conform careia acţiunea în justiţie se poate face doar pentru acele capete de cerere care au făcut obiectul atacului pe cale administrativă. în cazul în care contractul de achiziţie publică nu a fost încheiat încă. 4. să se solicite prin contestaţie anularea deciziei. ordinul de clasare. adresat autorităţii vinovată de emiterea actului administrativ ilegal. 337/2005 privind protecţia topografiei circuitelor integrate.contestarea expertizei bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare. 105/2004 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil prevede : . Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea legii constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat. contestaţia se soluţionează în termen de două luni de la data înregistrării. 6.în cazul în care contractul de achiziţie a fost încheiat : 1) la termen. ilegale. declasare sau de trecere dintr-o categorie în alta a patrimoniului cultural naţional al unui bun cultural mobil poate fi contestat de proprietarul sau de titularul dreptului de administrarea a Ministerului Culturii. fie ca sunt incomplete. 5.. şi poate fi apoi atacată in justiţie. prin acţiune acordarea de despăgubiri. orice participant implicat în procedura de atribuire a contractului poate atacat măsurile corective decise de autoritatea contractantă ca efect al soluţionării contestaţiilor. iar apoi. în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul administrativ la directorul oficiului este un recurs graţios. Prin urmare nu este posibil. 2) în cazul în care autoritatea contractantă încheie contractul de achiziţiei publică mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică. orice ofertant se poate adresa instanţei. Soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 20 de zile. Legea nr.

A. Diferenţa dintre simplul denunţ şi recursul administrativ constă în obligaţia administraţiei de a răspunde acestuia din urmă. şi nu de un denunţ pe care îl poate face orice individ. (1) şi art. op. cit. atitudinea administraţiei dă naştere unei contestaţii care poate forma obiectul unui recurs administrativ. această obligaţie de a răspunde nu este îndeplinită sau este realizată cu întârziere mare şi în mod superficial recursul administrativ pune în discuţie atât legalitatea. C. deoarece nimic nu împiedică particularii să se adreseze cu recurs graţios sau recurs ierarhic autorităţilor competente. S. Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată. vol I.. . op. 106-108 A. sau adoptarea unei anumite atitudini. Institutul de Arte Grafice. 1 alin. Astfel. răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. spre exemplu.. 7 alin. lezarea unui drept sau cel puţin a unui interes al reclamantului prin actul administrativ 2. însă. Dragoş.p.se poate pune reclamaţie în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată. cât şi oportunitatea actelor si operaţiunilor administrative.Eminescu‖. 69 81 . p. Concluzii privind recursul administrativ de drept comun Recursul administrativ de drept comun este o realitate ce nu poate fi negată. 3 actul sau decizia emisă de administraţie în urma soluţionării recursului administrativ nu este o decizie jurisdicţională. . Recursul administrativ prezintă câteva trăsături caracteristice 1: constituie exerciţiul unui drept al particularilor de a cere administraţiei modificarea. presupune existenţa prealabilă a unui act administrativ sau a unui fapt administrativ asimilat actului administrativ. Rarincescu. a unei autorizaţii nu poate fi considerată recurs administrativ. ci administrativă 4.. se intentează independent de existenţa unor forme sau termene. De multe ori. simpla cerere adresată administraţiei pentru eliberarea. 1929. Doar în cazul refuzului de eliberare a autorizaţiei sau a lipsei unui răspuns la cerere în termenul legal.69 4 Ibidem. în cazul în care se consideră nedreptăţi de vreo măsură a acestora (art.p. (2) din Legea nr. cit.387 3 D. 9. p. 1 2 C-tin G.. Teodorescu. Numai în această situaţie este vorba de un veritabil recurs.Tratat de drept administrativ‖. anularea sau înlocuirea unui act administrativ vătămător de drepturi.. 554/2004).

pentru care curge un nou termen de soluţionare. din dispoziţia conducătorului autorităţii publice. cu cel mult 15 zile. precizare a cărei nerespectare este sancţionată cu clasarea petiţiei. Chiar primarul are obligaţia.Autonomia locală şi integrarea europeană. prefectului. ale persoanelor bolnave sau cu handicap. 27/2002 prevede anumite măsuri: soluţionarea recursului administrativ se va face după efectuarea unei cercetări administrative. pe care el trebuie să o ducă la îndeplinire. daca sunt necesare cercetări mai amănunţite. Sarcina de a exercita principalul contro de tip . în situaţiile în care autoritatea emitentă se bucură de autonomie. O.Pentru soluţionarea recursurilor administrative de drept comun în bune condiţii. recursurile greşit îndreptate trebuie trimise de compartimentul de relaţii cu publicul autorităţii publice competente. Nu se precizează însă ce se întâmplă în cazul petiţiilor verbale. dat fiind faptul că prefectului i se înaintează într-un termen de 3 zile de la adoptare orice act al 1 C. Recursul de drept comun poate fi întâlnit în toate cele trei forme tipice ale sale: recursul graţios. Este necesară informarea petentului despre luarea acestei măsuri. L. nr. conform Constituţiei. 1999. G. petiţiile multiple vizând aceeaşi problemă se conexează. petentul primind un singur răspuns care să facă referire la toate. Recursul administrativ poate lua şi forma recursului de tutelă. Întrebarea care se pune este aceea dacă această sesizare are utilitate practică şi efecte juridice. Tutela se exercită în principiu din oficiu.tutelă administrativă‖ 1 în România îi revine. recursul ierarhic şi recursul de tutelă. să sesizeze prefectul atunci când constată că o hotărâre a consiliului local. neavând superior ierarhic. . p. nr. Bucureşti.2000 82 .. trebuie să fie semnat de petiţionar şi să conţină datele de identificare a acestuia. termenul de soluţionare a recursurilor administrative este de 30 de zile. cu posibilitate de prelungire. însă nimic nu împiedică particularii să sesizeze prefectul în legătură cu ilegalitatea unui act administrativ emis de o autoritate locală autonomă. iar petiţia ulterioară cu acelaşi obiect se clasează alături de petiţia deja soluţionată făcându-se menţiune că s-a răspuns. 141/2004. Popescu. este ilegală. pentru a fi valabil. recursul administrativ. Edit All Beck. Autoritatea publică este obligată de a comunica petiţionarului faptul prelungirii termenului de răspuns. conform Legii administraţiei publice locale..

iar în ce priveşte litigiile de natură fiscală. însă. 1 Prefectul este. 554/2004. în termen de 30 de zile de la primirea reclamaţiei. ca instanţe specializate în soluţionarea acţiunile de contencios administrativ precum şi a litigiilor de natură fiscală. Încrederea în administraţie este însă de cele mai multe ori mai redusă decât în corpul judecătoresc. cit. Judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ilegale – o nouă garanţie juridică a exercitării depline a drepturilor cetăţenilor‖ . şi activitatea acestora beneficiază de o reglementare mai minuţioasă. să ofere un răspuns petiţionarului. Lepădătescu. 10. Dragoş.171 3 Ibidem. G.‖ 4 CAPITOLUL VIII. (1) din Legea nr. 171 4 M. prin urmare acestora le este dată deplina competenţă de a soluţiona litigiile administrative. ce intervine în cazul în care garanţia principală nu a fost suficientă pentru satisfacerea celui vătămat în cazul în care garanţia principală nu a fost suficientă pentru satisfacerea celui vătămat. 75 Ibidem.19 83 . op. 3 Recursul administrativ este . 2 Acest recurs şi-a dovedit utilitatea practică. care a instituit pragul de 5 miliarde lei: „Litigiile privind actele administrative emise 1 2 D.. Recursul de tutelă. Instanţa competentă Avându-se în vedere caracterul complex şi specializat al litigiilor de contencios administrativ. Până la înfiinţarea acestor tribunale specializate... Conform art. 141/2004). indiferent de faptul că răspunsul este negativ sau pozitiv. alin..Revista română de drept‖. 49 din Legea nr. 8/1967. Astfel. controlul judecătoresc fiind doar o garanţie subsidiară. p. nu are însemnătatea practică pe care o au celelalte două forma de recurs administrativ. el reprezintă o cale facilă de obţinere a reparării dreptului sau interesului legitim vătămat. PROCEDURA ÎN FAŢA INSTANŢEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1. astfel încât face de multe ori inutil recursul jurisdicţional. 27/2002. deşi posibil. p.autorităţilor autonome ( art. Recursul administrativ reprezintă o importanţă deosebită în economia reglementărilor referitoare la apărarea drepturilor administraţilor în raporturile lor cu administraţia. în temeiul O.garanţia principală a reparării insuficienţelor şi eroilor administraţiei. p. obligat. în . p. sunt preluate prevederile Codului de procedură fiscală. legiuitorul stipulează înfiinţarea unor tribunale administrativ-fiscale. competenţa materială este stabilită după rangul autorităţii emitente (centrală sau locală) – în ce priveşte litigiile de contencios administrativ. litigiile de competenţa acestora vor continua să fie soluţionate de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale tribunalelor. nr. evaluabile în bani. . nr.C.

sau cea prevăzută de norma derogatorie de la dreptul comun. chiar dacă se contestă doar o parte din suma impusă prin act. competenţa se stabileşte după valoare. taxei. aceea a posibilităţii reclamantului de a alege între competenţa stabilită de codul de procedură civilă – instanţa de la domiciliul pârâtului. nu suma efectiv contestată prin acţiunea în contencios administrativ. Soluţia la care jurisprudenţa a ajuns cu privire la competenţa teritorială. în fond. recursul. pentru stabilirea competenţei. stabilită de legea contenciosului administrativ nr. instanţa competentă va fi stabilită în funcţie de suma ce face obiectul actului administrativ. Legea vizează. 10 alin. instanţa competentă este secţia de contencios administrativ a instanţei ierarhic superioare celei care a judecat fondul. nu după poziţionarea organului emitent. când actul are ca obiect un impozit într -un anumit cuantum. contribuţie sau datorie vamală. se soluţionează. tribunalului. iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale.1. de tribunalele administrativ-fiscale. se soluţionează. dacă prin lege specială nu se prevede altfel‖. A se vedea în acest sens şi speţa prezentată la pagina 80. (3) din Legea nr. competenţa va aparţine Curţii de apel. contribuţiei. iar dacă valoarea este sub prag iar organul este central. competenţa se stabileşte după poziţia organului emitent. contribuţie sau datorie vamală. Regula se aplică şi contractelor administrative. în funcţie de obiectul actului administrativ: a) dacă obiectul actului administrativ nu este un impozit. În consecinţă. precum şi cele care privesc taxe şi impozite. datorii vamale şi accesorii ale acestora.000 RON). taxă. de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel. de până la 5 miliarde lei. contribuţii. 29/1990 – instanţa cea de la domiciliul reclamantului. chiar dacă actul de impunere a fost emis de o autoritate publică situată la nivel local dar litigiul are ca obiect o valoare mai mare de 500. însă despăgubirile cerute de reclamant sunt mai mari. respectiv b) valoarea impozitului. este oficializată şi prevăzută în mod expres de noua reglementare – art. b) dacă obiectul actului administrativ este un impozit.fără despăgubiri. În ce priveşte al doilea grad de jurisdicţie. fiind irelevant cuantumul despăgubirilor solicitate prin acţiune.Competenţa materială de fond este reglementată de lege în funcţie de două criterii: a) poziţionarea autorităţii publice emitente a actului ilegal în sistemul administraţiei publice (autorităţi centrale/locale). 1. astfel. suma care face obiectul actului administrativ. taxă. Astfel. competenţa va fi stabilită totuşi în raport cu întreaga sumă ce face obiectul actului administrativ. contribuţii. în fond. datoriei vamale care face obiectul actului administrativ contestat (suma de diferenţiere fiind cea de 500. 554/2004.000 RON. în situaţia opusă. datorii vamale şi accesorii ale acestora. nu tribunalului. există două tipuri de competenţă. mai mari de 5 miliarde lei.sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene. 84 . precum şi cele care privesc taxe şi impozite.

3. primul tribunal sesizat este cel competent. Datele problemei se complică dacă serviciul public profită mai multor judeţe. Odată aleasă însă instanţa de către reclamant. nu sediul persoanei juridice. prefect. inspectorate). Curtea de apel.4. deoarece nu există o instanţă judecătorească românească la domiciliul său. deoarece există situaţii în care acestea nu coincid (o companie din capitală poate presta servicii publice în judeţul Cluj. Suntem în prezenţa unei competenţe de favoare. nu prin raportare la sediul social al persoanei juridice. 1. prin urmare. reclamantul are alegere între instanţa de la domiciliul (sau sediul) său sau cea de la sediul pârâtului (autoritatea publică). de competenţa tribunalului actele emise de consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean. În situaţia în care un străin sau apatrid contestă un act administrativ în contencios administrativ. decât dacă s-a aflat în eroare. Guvern. Dimpotrivă.Competenţa materială în recurs aparţine instanţei imediat superioare celei care a judecat fondul. va fi stabilită în funcţie de sediul serviciului public (locul unde el este prestat). Ministere. aplicarea art.în acest caz. autorităţi centrale subordonate Guvernului sau ministerelor.Sunt. ci exclusivă. prin urmare. sunt de competenţa Curţii de apel actele emise de Preşedinte. 1. acesta nu mai poate reveni asupra opţiunii sale. iar dacă el este un serviciu public naţional. 85 . cât priveşte competenţa teritorială. în cazul în care reclamantul nu optează pentru instanţa de la domiciliul sau sediul său.2. competenţa nu mai este alternativă.3 din lege impune judecarea cauzei de instanţa de la sediul autorităţii pârâte. secţiile de contencios administrativ şi fiscal. spre exemplu. autorităţile centrale autonome. ca centrale sau locale (judeţene)? Considerăm că întinderea teritorială a serviciului public prestat este cea relevantă în această situaţie.10 alin. Cu alte cuvinte. respectiv Curţii de apel sau Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. competent va fi tribunalul. dacă serviciul prestat acoperă teritoriul unei localităţi sau unui judeţ. Competenţa teritorială de fond. sau invers). Aici. reclamantul neavând drept de opţiune. organismele deconcentrate în teritoriu (direcţii. Probleme de interpretare ridică persoanele juridice private autorizate să presteze servicii publice .Competenţa în cazul persoanelor private asimilate autorităţilor publice. 1. consiliul local şi primar. în acest caz. dacă prin lege specială nu se prevede altfel. autorităţile sau instituţiile subordonate consiliului judeţean sau local.cum pot fi ele caracterizate. pusă la îndemâna reclamantului pentru o mai bună ocrotire a intereselor sale. atrăgând competenţa unor tribunale diferite .

a actului. Dacă reclamantul nu a solicitat despăgubiri prin aceeaşi acţiune în care a solicitat anularea actului. în termen de 1 an de la data la care a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoască întinderea pagubei. fiind vorba de acte ale Guvernului.5. în sensul larg al noţiunii (persoana fizică care a elaborat. el poate introduce cerea pentru despăgubiri la instanţa de contencios administrativ.10. Competenţa de judecare a cererilor persoanelor vătămate prin ordonanţe care încă nu au fost declarate neconstituţionale aparţine. Legea 86 . reclamantul va depune la dosar copia cererii. Curţii de apel. după caz. Dacă nu a primit nici un răspuns. cât şi a funcţionarului culpabil. dar numai în cazul în care se solicită despăgubiri. Legea nr. Capetele de cerere Din economia legii contenciosului administrativ reiese ca reclamantul are trei posibilităţi de formulare a obiectului acţiunii: de anulare. conform art.554/2004 permite. prin urmare legile speciale care reglementează în mod derogator competenţa de soluţionare acţiunilor de contencios administrativ rămân valabile. Competenţa de a soluţiona litigii de contencios administrativ în temeiul unor legi speciale. ca prin legi speciale să fie consacrată altă competenţă materială decât cea din prima parte a textului. a emis sau a încheiat actul ori. de la care a primit ordin scris să elaboreze sau să nu elaboreze actul. De asemenea reclamantul va depune la dosar înscrisurile ce fac dovada îndeplinirii procedurii prealabile. Persoana acţionată astfel în justiţie (funcţionarul) îl poate chema în garanţie pe superiorul său ierarhic. 2. Legea permite introducerea în cauză şi a funcţionarului responsabil. În sprijinul acţiunii sale. Despăgubirile pot fi cerute atât pentru daunele materiale. cât şi pentru daunele morale. deci în cazul tăcerii organului (autorităţii) pârât. de obligare la plata unor despăgubiri. certificată prin numărul şi data înregistrării la autoritatea publică. de anulare a actului şi de obligare la plata unor despăgubiri.1.10 din lege. termenul respectiv fiind un termen de prescripţie. răspunsul autorităţii pârâte prin care i se comunică refuzul pretenţiei sale juridice. reclamantul are obligaţia de a depune copia actului pe care îl atacă sau. după caz. Actele probatorii. în tot sau în parte.31. nefiind contrare legii contenciosului administrativ în sensul art. ca expresie a răspunderii solidare atât a autorităţii – pentru lipsa de vigilenţă. autoritate centrală.6. 1. 3. care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea). Cerinţe procedurale. prin precizarea din finalul art.

cu titlu de amendă judiciară. În consecinţă. conducătorul acesteia va fi obligat. la primirea cererii. a actului atacat.3 raportat la art. prin încheiere interlocutorie. certificată prin numărul şi data înregistrării la autoritatea publică. copia recursului administrativ prealabil înregistrat la autoritatea publică (b). pentru aprecierea caracterului justificat sau nejustificat al acestuia (art. în cazul refuzului nejustificat implicit (tăcerea administrativă). În cazul în care reclamantul nu prezintă instanţei răspunsul primit la recursul administrativ.prevede în art. să plătească statului. pentru a se putea determina caracterul nejustificat al refuzului raportat la cererea iniţială (a) şi refuzul propriu-zis. după caz. de preferinţă scurt. de asemenea. copia cererii. În cazul în care instanţa consideră util. va solicita autorităţii publice să -i comunice documentaţia ce a stat la baza refuzului.2). împreună cu întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii lui. reclamantul depune copia cererii înregistrate la autoritatea publică.13 alin. aflat în imposibilitate de a obţine copia actului administrativ vătămător de la destinatar sau de la autoritatea publică. (2) în cazul contestării refuzului nejustificat explicit de soluţionare a unei cereri. În situaţia în care reclamantul nu a primit nici un răspuns la cererea sa. reclamantul va depune.2-instanţa va solicita autorităţii publice emitente comunicarea. vom sintetiza situaţiile juridice ce apar ca urmare a aplicării textului legal astfel: (1) în cazul atacării actului administrativ tipic. în cazul în care autoritatea 87 . (chiar dacă legea omite să precizeze). urmând a deveni aplicabile dispoziţiile art. Dacă autoritatea publică nu trimite în termenul stabilit de instanţă lucrările cerute. stabilind pentru aceasta şi un termen.13 alin. deoarece litigiile de contencios administrativ trebuie judecate cu celeritate. autoritatea publică va face această dovadă. instanţa va dispune citarea părţilor şi va putea cere autorităţii al cărei act (sau refuz) este atacat să îi comunice de urgenţă acel act (sau motivaţia refuzului). reclamantul va depune. precum şi orice înscris care face dovada îndeplinirii procedurii prealabile. precum şi orice alte lucrări necesare pentru soluţionarea cauzei.13 alin. care poate fi doar un înscris. odată cu cererea introductivă de instanţă. în funcţie de data acesteia putând fi determinată împrejurarea expirării termenului de răspuns. Terţul faţă de actul administrativ. (3) în fine. nu şi un răspuns verbal (b). răspunsul autorităţii publice prin care i se comunică refuzul rezolvării cererii sale. va afirma doar existenţa actului. În continuare. va depune la dosar copia cererii. 10% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere nejustificată.12 că reclamantul va anexa la acţiune copia actului administrativ pe care îl atacă sau. de urgenţă. copia actului administrativ atacat (a). respectiv răspunsul nefavorabil la recursul administrativ (c) .

publică i-a comunicat prelungirea termenului de răspuns, conform Ordonanţei Guvernului nr.27/2002, reclamantul va fi obligat să ataşeze şi acest înscris. Dovada prelungirii termenului de răspuns, atunci când reclamantul omite să prezinte înscrisul, incumbă autorităţii publice, la prima zi de înfăţişare sau odată cu comunicarea documentaţiei cerute de instanţă, de aceea este foarte important ca această prelungire a termenului să fie comunicată cu confirmare de primire, sau utilizând toate mijloacele legale posibile, pentru ca dovada să poată fi realizată. (4) legea încearcă să favorizeze nejustificat Ministerul public şi Avocatul poporului, subiecte cu legitimare procesuală activă specială, exonerându -le de obligaţia ataşării copiei actului administrativ atacat, deşi aceste entităţi au cunoştinţă de acest act. Astfel, Avocatul poporului poate introduce acţiunea în contencios administrativ numai ca ultim resort, după ce procedurile prevăzute de legea specială nu au dus la nici un rezultat, ori pentru declanşarea controlului exercitat de această instituţie este de la sine înţeles că persoana fizică trebuie să prezinte actul administrativ vătămător, sau, în caz contrar, autorităţile publice sunt obligate să comunice actul Avocatului poporului; ipoteza vizată de lege este, prin urmare, doar aceea în care Avocatul poporului, prin utilizarea mijloacelor proprii, nu reuşeşte să obţină o copie de pe actul administrativ vătămător. La fel, Ministerul Public are o multitudine de mijloace prin care poate intra în posesia actului administrativ vătămător, şi nu vedem de ce nu ar trebui să-l prezinte în copie la introducerea cererii. În consecinţă, considerăm că şi Avocatul poporului, şi Ministerul public au obligaţia de a ataşa, în copie, actul administrativ atacat, documentaţia ce a stat la baza emiterii lui fiind solicitată de instanţă sub sancţiunea amenzii judiciare aplicate conducătorului autorităţii publice. (5) amenda judiciară. Legea cotenciosului administrativ prevede o procedură de înfrângere a rezistenţei autorităţii publice în privinţa comunicării documentaţiei ce a stat la baza emiterii actului administrativ sau a refuzului nejustificat, care are şanse de succes în practică, spre deosebire de procedura din vechea lege, unde sumele erau derizorii. Astfel, considerăm binevenită instituirea unui sistem proporţional de calcul al amenzii judiciare pe zi de întârziere, aplicată conducătorului autorităţii publice pârâte. Raportarea cuantumului amenzii judiciare la salariul minim brut pe economie face ca suma să fie actuală pentru o lungă perioadă de timp. În prezent, salariul minim brut pe economie este (330 RON), iar amenda judiciară va fi, prin urmare, 330.000 lei (33 lei noi) / zi de întârziere, sumă suficient de importantă pentru a înfrânge rezistenţa conducătorului autorităţii publice. 88

Trebuie observat însă că legea acordă instanţei de contencios administrativ puterea discreţionară de a aprecia când întârzierea este nejustificată, fiind aplicabil în completare art.108 1 alin.2 C.pr.civ.1 ; considerăm că, pentru aplicarea acestui text de lege în spiritul său şi în considerarea faptului că trebuie să avem o administraţie eficientă, dedicată cetăţeanului şi nevoilor sale, câteva aspecte necesită precizări: a) ineficienţa internă a autorităţii publice nu poate fi considerată ca justificare pentru întârziere; b) lipsa din localitate a conducătorului autorităţii publice nu este o justificare pentru întârziere, deoarece obligaţia comunicării actelor este instituită pentru autoritatea publică, ca şi entitate, or conducătorul autorităţii are obligaţia de a delega expres sau tacit atribuţiile sale unui funcţionar public din instituţie, pe perioada deplasării sale din localitate. c) nici împrejurarea schimbării mandatului între persoane (alegeri, numirea altei persoane) nu constituie motiv justificat pentru întârziere, autoritatea publică având o activitate permanentă şi continuă, fără întreruperi; va fi avut însă în vedere, pentru aplicarea amenzii judiciare, momentul efectiv al comunicării încheierii interlocutorii, amenda persoana care a predat mandatul şi cea care l-a preluat. d) dacă în fişa postului unui funcţionar public este prevăzută obligaţia comunicării către instanţe a documentelor solicitate potrivit Legii nr.554/2004, întârzierea în comunicare poate fi motiv de sancţionare a acestuia, însă amenda judiciară va fi plătită de conducătorul autorităţii publice. putând fi chiar divizată între

4.Suspendarea executării actului; Suspendarea actelor juridice reprezintă operaţiunea juridică de întrerupere vremelnică a efectelor acestora. Cum în privinţa actelor administrative funcţionează principiul executării din oficiu, suspendarea ne apare ca o situaţie de excepţie, care poate fi „de drept‖ – atunci când legea o prevede, sau „judecătorească‖, dar în limitele şi condiţiile prevăzute de lege. În mod tradiţional normele contenciosului administrativ cuprind reglementări cu privire la instituţia suspendării actului administrativ atacat. Actuala lege a contenciosului administrativ precizează în mod expres posibilitatea suspendării unui act administrativ, de către instanţa de contencios administrativ competentă să judece acţiunea principală, chiar şi înainte de introducerea acţiunii. Suspendarea nu se dispune din oficiu, ea trebuie să fie solicitată prin cerere formulată fie de persoana vătămată, fie de Ministerul Public – pentru o cauză de interes public. 89

De asemenea legea prevede şi situaţia suspendării „de drept‖, într-un caz singular, cel al exercitării „tutelei administrative‖ de către prefect. Judecarea cererii de suspendare se face în regim de urgenţă, cu citarea părţilor, instanţa pronunţându-se printr-o încheiere sau sentinţă după caz, executorie de drept. Sentinţa sau încheierea prin care s-a dispus suspendarea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare. Legea contenciosului administrativ menţine formularea tradiţională a condiţiilor în care se va putea dispune suspendarea actului administrativ: „în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente‖. Suntem în faţa a două condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ şi care se determină una pe alta. O altă observaţie ce se impune a fi făcută este determinarea mai exactă, prin noua lege, a duratei suspendării, faţă de reglementarea anterioară, care lăsa loc la diferite interpretări. Astfel, în cazul cererilor de suspendare formulate înaintea introducerii acţiunii propriu-zise de contencios administrativ, instanţa poate suspenda actul până la pronunţarea instanţei de fond, iar în cazul în care solicitarea suspendării se face prin acţiunea principală sau pe durata judecării pe fond, instanţa va putea dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. 4.1.Justificarea suspendării actului administrativ. Soluţii posibile. Actele administrative sunt executorii din oficiu şi prin ele însele, adică nu necesită intervenţia unui alt organ pentru a le învesti cu formulă executorie. Datorită acestui specific, devine necesară suspendarea lor, atunci când sunt contestate din punct de vedere al legalităţii, şi când prin executarea lor ar putea provoca o pagubă persoanelor fizice sau juridice protejate prin instituţia contenciosului administrativ. În dreptul comparat sunt consacrate mai multe sisteme cu privire la suspendarea actelor administrative contestate: suspendarea de drept, odată cu introducerea recursului administrativ sau a acţiunii în justiţie; suspendarea la cerere, însă tot de drept, în unul din aceste două cazuri; suspendarea judecătorească, la cerere, înainte de introducerea cererii în anulare, odată cu aceasta sau după pornirea procesului. Astfel, în principiu, în Franţa, introducerea recursului administrativ nu are ca efect suspendarea execuţiei actului atacat. Excepţiile de la principiu trebuie să fie prevăzute în mod expres. Dimpotrivă, în Germania, recursul administrativ este un obstacol în calea executării actelor care impun obligaţii, precum şi a celor care restrâng drepturi. Excepţiile de la acest principiu pot fi stabilite de legiuitor, sau de administraţie, care poate ordona, dacă un interes public sau privat o cere, executarea imediată a actului administrativ atacat. De asemenea, ea are puterea de a resta bili, tot 90

suspendarea judecătorească. considerăm că dispoziţiile art. Deoarece recursul administrativ prealabil reglementat de art. la care se adaugă 6 luni termenul de intentare a acţiunii. solicită. ar fi mai diligent în intentarea acţiunii în faţa instanţei de contencios administrativ. după introducerea recursului administrativ. întotdeauna suspendate. la cerere. Soluţia aleasă de legiuitor este criticabilă sub aspectul duratei suspendării. astfel. reglementate prin legi speciale. Corelativul ar fi fost încetarea de drept a suspendării la un anumit termen. un efect suspensiv exclus prin lege. Obţine. cu excepţia actelor ce obligă la prestaţii pecuniare. şi nu mai intentează acţiunea în faţa instanţei de contencios administrativ. fără a se intenţiona cu adevărat declanşarea unui proces cu acest obiect. ea încurajând recursuri administrative nefinalizate cu intentarea unei acţiuni în contencios administrativ. 91 . cunoscând faptul că suspendarea actului expiră în 30 de zile. 30 de zile). şi care durează până la soluţionarea cauzei pe fond.554/2004 consacră. suspendarea acestuia.Suspendarea întemeiată pe exercitarea recursului administrativ este o suspendare judecătorească. În Suedia şi Norvegia recursul nu paralizează execuţia actului decât dacă organul de recurs decide în acest sens. socotit de la soluţionarea (explicită sau tacită) a recursului administrativ. de suspendare judecătorească.administraţia şi particularii.pentru raţiuni de interes public. Fiecare sistem are avantaje şi dezavantaje. considerăm că acest din urmă sistem. în acest sens. la instanţa superioară. şi practica instanţei noastre supreme întemeiate pe vechea lege. deşi se impune acordarea ei (pe de altă parte. Sistemul suspendării de drept încurajează pe acei care urmăresc ca actul să fie aplicat cu întârziere. Legea nr. odată cu ea sau în cursul procesului. deci există modalităţi de reformare a ei). este cel mai puţin defavorabil dacă avem în vedere ambele părţi . un răgaz de 30 de zile cât durează soluţionarea recursului. o hotărâre de respingere a cererii de suspendare poate fi atacată. la fel se întâmplă şi în Elveţia. adică lăsată la aprecierea instanţei. reclamantul. care poate refuza suspendarea. persoana interesată să obţină o "păsuire" de la executarea actului administrativ. mai scurt (de exemplu. perioadă suficientă pentru a "desluşi" intenţiile persoanei vătămate. suspendarea facultativă.2. adică înainte de introducerea acţiunii.7 din lege are acelaşi scop ca şi procedurile administrativ jurisdicţionale. facultativă.14 şi 15 se aplică şi în cazul contestării actelor administrativ jurisdicţionale. are dezavantaje născute tocmai din această putere discreţionară a instanţei. admisibilă după introducerea recursului administrativ prealabil. odată cu introducerea recursului administrativ sau a acţiunii în faţa instanţei de contencios administrativ 4. ca regulă generală. în acest caz. În ce ne priveşte. Astfel. cu condiţia ca suspendarea să poată fi cerută oricând după emiterea actului vătămător. aducând ca argument.

în cazul renunţării reclamantului la acţiunea principală. Trebuie subliniat că suspendarea durează până la soluţionarea cauzei pe fond. 4. Caracterul accesoriu este confirmat şi de faptul că hotărârea instanţei asupra cererii de suspendare va fi o încheiere. de la prima vedere. pe tot parcursul judecării fondului. care trebuie să aprecieze cu obiectivitate aparenţa de ilegalitate a actului administrativ. În această situaţie. un rol decisiv au instanţele de contencios administrativ. dacă acţiunea în anulare a fost respinsă. titularul autorizaţiei de construcţie aşteaptă să taie copacii de pe terenul construibil până când cauza este judecată pe fond. soluţie legală pe care o considerăm deosebit de criticabilă. Hotărârea instanţei va fi o sentinţă (art. Această soluţie vine să acopere într-o anumită măsură golul lăsat de inadmisibilitatea cererii de suspendare în recurs. prin urmare. ca fiind temeinice. prilej cu care se poate solicita şi suspendarea actului.21 al legii. Trebuie subliniat că cererea de suspendare poate fi formulată separat. Odată cu acţiunea în anulare. reglementat de art.În situaţia dată. însă suspendarea poate fi dispusă de instanţă "până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei". care a statuat că. nu şi pe parcursul soluţionării recursului. reclamantul solicită şi suspendarea actului administrativ. deoarece este vorba de o acţiune de sine stătătoare. Practica judecătorească anterioară este aplicabilă şi în prezent: motivele suspendării trebuie să apară. cererea de suspendare rămâne fără obiect.15 şi confirmă practica anterioară anului 2004.14 alin. Legătura indisolubilă dintre acţiunea principală în anulare şi cea accesorie de suspendare a actului rezultă din formularea art. Iniţiatorul legii afirmă că un alt corelativ este recursul în situaţii deosebite. pe parcursul judecării fondului cauzei. să creeze de la început o îndoială asupra legalităţii actului contestat. şi va fi respinsă pe acest temei. însă soluţia de respingere a acţiunii în anulare justifică o anumită încredere în soluţionarea similară a recursului. inexplicabilă dacă avem în vedere faptul că motivele de suspendare ar putea apărea şi după soluţionarea fondului. şi să hotărască suspendarea actului cu mare atenţie şi numai în acele cazuri în care ea se impune cu evidenţă. Suspendarea ca accesoriu al acţiunii în faţa instanţei de contencios administrativ. introducerea cererii de suspendare este inadmisibilă în recurs. consacrată prin decizii ale instanţei noastre supreme.3. ce-l poate determina să "treacă la fapte". sau separat. în condiţiile în care păstrarea spaţiului verde este un motiv temeinic de suspendare a actului administrativ din perspectiva comunităţii locale. considerăm că această concluzie nu 92 . adică în primă instanţă. nu o sentinţă. şi să fie cuprinse în considerentele hotărârii. adică până la expirarea termenului de recurs sau soluţionarea recursului. astfel. nu accesorie uneia în anulare.4).

prin urmare aplicabilitatea sa este nulă. şi de încheiere atunci când cererea este accesoriu acţiunii în anulare (art. dacă este vorba de un act individual. făcând aplicarea regulilor din C. vor putea fi atacate cu recurs. cererea de suspendare. practica instanţei noastre supreme a luat o altă turnură. una alegând instanţa de la domiciliul său. impunându-se chiar abrogarea. cât şi încheierea. opţiunea realizată de reclamant la intentarea acţiunii în suspendare este obligatorie şi pentru acţiunea în anulare. în temeiul art. cu excepţia termenului de intentare şi a motivaţiei intentării.14. ci. suspendarea se judecă în funcţie de motivele invocate de fiecare 93 . Prin urmare. Competenţa de judecare a cererii de suspendare aparţine instanţei competente să judece fondul litigiului. separat. O altă situaţie este aceea când două persoane diferite atacă acelaşi act administrativ.se desprinde din lege. practica judecătoarească a fost inconsecventă în problema naturii juridice a hotărârii de suspendare: încheiere sau sentinţă. statuând printr-o decizie în interesul legii că "este susceptibilă a fi atacată cu recurs atât hotărârea prin care se soluţionează cererea de suspendare a executării actului administrativ formulată în cadrul acţiunii principale. după efectuarea recursului administrativ se poate solicita şi acorda suspendarea până la soluţionarea fondului.4. după cum recunoaşte şi iniţiatorul. În temeiul vechii legi.5. Explicaţia iniţiatorului este însă aceea că este vorba de sentinţă atunci când cererea de suspendare este introdusă separat. 4. 4. ci una ipotetică. şi. Calea de atac contra hotărârii de suspendare. recursul fiind nesuspensiv de executare. Noua lege nu rezolvă foarte clar problema. civ. alta instanţa de la sediul autorităţii publice. recursul în situaţii deosebite fiind supus tuturor regulilor recursului. doar odată cu hotărârea asupra fondului. fiind inadmisibilă alegerea unei alte instanţe competente teritorial atunci când acţiunile sunt introduse separat (prima. se poate solicita şi acorda suspendarea până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. pe când în cazul acţiunii accesorii. statuând că suntem în prezenţa fie a unei încheieri. Sintetizând. el nu descrie o situaţie ce poate interveni în practică. nici unei căi de atac. cât şi hotărârea prin care o atare cerere este soluţionată separat". Curtea Supremă de Justiţie s-a pronunţat la început în sensul că încheierea prin care se admite sau respinge cererea de suspendare actului administrativ atacat nu este supusă. în termen de 5 zile de la pronunţare. aceasta fiind practica ulterioară.282 şi 316).15). fie a unei sentinţe. Ulterior. după caz. teoretică. (art. şi ulterior acţiunea în anulare). pr. prin urmare admiterea cererii de suspendare produce efecte juridice şi pe parcursul soluţionării recursului. în plus. Atât sentinţa. În acest caz.

nu este admisibilă introducerea de către Ministerul public a cererii de suspendare a actului administrativ normativ ce vatămă drepturi subiective ale unor persoane fizice sau juridice. dar şi a unor legi speciale. fiind aplicabile şi cererii de suspendare. al "interesului public major". introducerea acţiunii în contencios administrativ poate avea ca efect suspendarea de drept a actului administrativ atacat. ne întrebăm ce sens are suspendarea actului administrativ dacă nu se solicită totodată anularea actului administrativ. aşa cum susţine iniţiatorul legii. 4.6. există atât un interes public pentru menţinerea serviciului public. adică parţial. atâta vreme cât persoana juridică de drept public sau privat care administrează acel serviciu public de importanţă naţională are posibilitatea şi interesul de a acţiona ea însăşi pentru anularea actului administrativ normativ. nu şi locală). În temeiul unor dispoziţii ale legii contenciosului administrativ. poate solicita suspendarea actului administrativ.7. actul putând fi suspendat de la executare numai în ceea ce priveşte persoana a cărei cerere este admisă. În primul rând.3 este una pe temei obiectiv. prin urmare cele două se suprapun. cât şi un drept subiectiv al acelui serviciu public de a contesta actul normativ ilegal. în acest caz. 94 . aşa cum susţine iniţiatorul legii. în consecinţă. În fine. În al doilea rând. prin urmare. c) este întemeiată pe un interes public major.14 alin. pe când cererea de suspendare reglementată de art. De asemenea. ştiut fiind faptul că Ministerul public poate intenta acţiunea în anulare fără a parcurge recursul administrativ prealabil? Din textul legal nu rezultă nicidecum "legătura" cererii de suspendare cu acţiunea în anulare. atunci când Ministerul public acţionează în numele unei persoane fizice sau juridice vătămate. nu vedem pe deplin utilitatea textului legal. şi. fiind. 4. dispoziţiile ei prevalează. b) este întemeiată doar atunci când prin actul normativ se perturbă grav activitatea unui serviciu public "administrativ" de importanţă naţională (inexplicabil.persoană. fiecare în parte justificând acţiunea în anulare şi cea pentru suspendare. odată cu recursul administrativ sau cu intentarea acţiunii în anulare. o precizare foarte importantă este aceea că. "obiectivă". Suspendarea actului administrativ la solicitarea Ministerului public este supusă unor anumite condiţii: a)poate viza doar acte normative. Suspendarea de drept a actului administrativ. dacă prin lege specială se prevede o altă instanţă competentă să judece cererea de anulare a actului administrativ. d) este independentă de acţiunea în anularea actului administrativ normativ. acţiunea în anulare este una întemeiată pe ilegalitatea subiectivă a actului. nu pe un drept subiectiv vătămat.

În cazul în care acţiunea se admite. În cazul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. blocând astfel activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în care activează demnitari de altă orientare politică. introduce acţiuni în contencios administrativ. în care reclamantul nu trebuie să motiveze în nici un fel necesitatea suspendării. De asemenea. iar aplicarea în practică a acestor dispoziţii poate duce la abuzuri . persoana acţionată astfel în justiţie îl poate chema în garanţie pe superiorul său ierarhic. INTRODUCEREA ÎN CAUZĂ A FUNCŢIONARULUI PUBLIC VINOVAT DE EMITEREA/ELABORAREA ACTULUI ADMINISTRATIV. 1. Justificarea acestei opţiuni a legiuitorului.Este cazul contenciosului obiectiv declanşat la iniţiativa Prefectului sau a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (art. însă. nu de a intra în detaliu şi a reglementa exhaustiv anumite instituţii de drept. Din păcate.cum ar fi cazul prefectului. care.situaţie în aceeaşi măsură criticabilă. a emis sau a încheiat actul ori. nu scapă criticilor.3 şi art. persoana respectivă va putea fi obligată la plata despăgubirilor. considerăm necesară şi posibilă modificarea legii în sensul în care şi această autoritate să fie obligată să-şi justifice cererea de suspendare adresată instanţei de contencios administrativ. în mod şicanator. ce are în vedere faptul că prin astfel de acţiuni se apără legalitatea obiectivă şi buna funcţionare a administraţiei publice. 95 .3).57 alin. Sediul materiei. deoarece rolul unei legi fundamentale este acela de a stabili doar principii de funcţionare. însă numai în cazul în care se solicită plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. hotărârea de dizolvare a consiliului local sau ordinul de constatare a dizolvării consiliului sunt suspendate de drept în momentul intentării acţiunii de către consilierii interesaţi (art. care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim. în cazul prefectului nici nu poate fi vorba de adoptarea unei soluţii diferite prin lege. 58 alin. respectiv art. deoarece se creează o situaţie favorizată.554/2004).3 din Legea nr. de la care a primit ordin scris să elaboreze sau să nu elaboreze actul. în temeiul Legii nr. după caz. organ politic.3 alin. Art. La rândul ei.123 din Constituţie.215/2001. întrucât suspendarea de drept este impusă prin Constituţie . CAPITOLUL IX. solidar cu autoritatea publică respectivă. 16 al legii contenciosului administrativ permite chemarea în judecată şi a persoanei fizice care a elaborat.

prin urmare legea acoperă atât sfera funcţionarilor publici. spre exemplu). persoana responsabilă pentru tăcerea administraţiei. Răspunderea lor se angajează de cele mai multe ori pentru aspectele faptice. cu exceptarea celor care nu au participat la şedinţă sau au votat împotrivă.27/2002. d) Încheierea se referă la manifestarea de voinţă prin care autoritatea publică devine parte a unui contract administrativ. urmând ca. în baza competenţei legale. etc. Aici intervine o răspundere derivată din atribuţiile de conducere pe care le are. acorduri. cât şi pe cea a demnitarilor. b) Prin elaborarea actului. poate fi acţionată în instanţă şi persoana fizică care a semnat (în solidar cu cea care a elaborat) refuzul explicit de rezolvare a cererii. în temeiul art. sunt vizate persoanele care au participat efectiv la redactarea actului administrativ. dacă petiţia nu a fost repartizată corespunzător . cei care au făcut propunerea în vederea emiterii actului. de fond ale actului administrativ .art. determinând calitatea de emitent pentru autoritatea publică pe care o reprezintă. Răspunderea membrilor organului colegial. prin care se aprobă un contract administrativ. de obicei. cei care au participat în comisia de licitaţie. de cele mai multe ori.de exemplu. va fi angajată pe principiul solidarităţii. care este cea însărcinată cu răspunsul în termen la petiţii (conducătorul autorităţii publice. în solidar cu şeful compartimentului care avea competenţa de a rezolva petiţia . dar nu au semnat în final acest act .6). el să solicite instanţei introducerea în cauză şi a persoanei care a elaborat actul. care. de asemenea. semnatarul unui act administrativ. încheie contractele administrative. Caracteristicile acţiunii. 96 . c) Prin emiterea actului administrativ sunt vizaţi cei care semnează actul administrativ. emis sau încheiat actul. emiterea unei autorizaţii de construcţie pe un teren mai mare decât are în proprietate beneficiarul.4 din Ordonanţa Guvernului nr. într-o măsură mai mare sau mai mică. a) Textul vizează persoane fizice care au elaborat. la emiterea actului administrativ ilegal sau la refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri. 2. şi ea poate fi un act administrativ distinct (hotărârea consiliului local. 13 . dar şi personalul angajat cu contract de muncă în autorităţile publice sau în serviciile publice. în cazul în care actul a fost elaborat ilegal.sau cu şeful compartimentului de relaţii cu publicul.Legitimarea procesuală specială reglementată de acest text legal priveşte persoane fizice care au contribuit. încălcând dreptul de proprietate al altei persoane.art. pentru a răspunde solidar cu aceasta. cei care au contrasemnat actul.cei care au emis avize. e) În fine.

Considerăm că se impune. încheierea) actului aparţine.16 din Legea nr. poate respinge acest capăt de cerere. să ceară intervenţia forţată a funcţionarului în cauză. 97 . în unele cauze instanţa poate hotărî obligarea funcţionarului la despăgubiri. în principiu. iar. Se favorizează. instituirea obligaţiei pentru instanţă de a introduce forţat în proces persoana fizică vinovată. Consilierii locali sau judeţeni răspund în nume propriu.rezultă că intervenţia forţată a funcţionarului este necesară.270 C. de lege ferenda. în acest fel.56 din Legea nr. fără ca efectul "educativ" al condamnării să se producă. nu poate identifica de unul singur persoana vinovată. în baza dreptului comun procesual. va răspunde persoana semnatară a actului. un corelativ este oferit de Statut: autoritatea publică poate. pentru ca hotărârea să-i fie opozabilă. pe când în altele. precum şi solidar. obligând doar autoritatea publică. fiind astfel încurajată lipsa de responsabilitate atât în rândul demnitarilor publici. În fine. identificarea ei fiind realizată pe baza informaţiilor solicitate autorităţii publice. există răspunderea patrimonială reglementată de art.78 din Legea nr. utilizându -şi puterea discreţionară conferită de lege. În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului. pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului. în unele procese reclamantul poate formula o astfel de cerere. cât şi a funcţionarilor publici. ci doar semnatarul actului. pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat. care. muncii.554/2004 cu cele ale art. de cele mai multe ori. Constatăm că "activarea" calităţii procesuale pasive a persoanei fizice vinovate de emiterea (elaborarea.399/2004 privind statutul aleşilor locali). pentru persoanele angajate cu contract de muncă. prin urmare ea este inadmisibilă în acţiunea care are ca obiect exclusiv anularea actului.188/1999 . fără a fi nevoie de introducerea de către autoritatea publică a unei acţiuni în regres. din păcate. de asemenea. plata din bugetele publice a unor greşeli personale. întrucât recuperarea sumelor plătite cu titlu de daune se face direct în baza hotărârii de contencios administrativ rămasă irevocabilă. iar în altele el este interesat doar de obţinerea despăgubirilor. situaţii inechitabile şi inexplicabile din punct de vedere al principiului egalităţii tuturor în faţa legii. reclamantului.f) Răspunderea persoanei fizice poate fi angajată dacă se solicită plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat (daune materiale sau morale) sau pentru întârziere. nu şi de cine le plăteşte. iar în cazul în care aceste infomaţii nu sunt comunicate.statutul funcţionarilor publici . În cazul funcţionarilor publici. aşa cum s-a întâmplat şi pe baza vechii legi. se va menţiona în mod expres votul acestuia (art. din coroborarea dispoziţiilor art. prin urmare. la cererea consilierului.

26 din lege). 98 .24 alin. şi atunci când nu aduce la îndeplinire dispoziţiile hotărârii judecătoreşti de contencios administrativ. sau în faţa instanţei de contencios administrativ. ea va putea fi cerută pe cale principală. sau atunci când. justificată în mod corect în lege ca fiind întemeiată pe faptul că s-a primit un ordin scris. îndeplinirea dispoziţiilor date de funcţionarul superior. care.2. Executarea nu îl face răspunzător pe el. iar conducătorul autorităţii publice este obligat de instanţă la plata unei amenzi de întârziere. 4. ci pe superiorul ierarhic. O omisiune a legii face ca acest alineat să vorbească doar de "elaborarea" actului. de asemenea. în condiţiile art. în art. Credem că nu este admisibilă chemarea în judecată a funcţionarul public pe calea unei acţiuni principale cu acest singur obiect.43 alin. 3. reclamantul solicită acordarea daunelor pentru întârziere. ca incluzând şi aceste situaţii. însă obligat să execute dispoziţia. însă dispoziţiile sale trebuie interpretate în spiritul întregului articol.393/2004. în urma refuzului. care. primeşte un ordin scris din partea superiorului. din păcate. iar în cazul aleşilor locali. atunci când le consideră ilegale. atunci când nu se doreşte anularea actului sau obligarea la rezolvarea cererii. ulterior judecării cererii de anulare. potrivit dreptului comun (art. motivat.Răspunderea persoanei fizice vinovate mai poate fi angajată prin acţiune în regres. a primarului care a propus-o. nu şi de emiterea sau de încheierea lui. În condiţiile refuzului reclamantului sau a instanţei de a introduce în cauză funcţionarul vinovat. atunci când despăgubirile nu au putut fi cunoscute la data judecării cererii în anulare. este în concordanţă cu soluţia promovată de Statutul funcţionarilor publici. el va fi.Chemarea în judecată a funcţionarului public se face odată cu acţiunea în despăgubiri. prevede posibilitatea funcţionarului inferior de a refuza. precum şi a funcţionarilor vinovaţi de elaborarea proiectului de hotărâre. dacă. Chemarea în garanţie a superiorului ierarhic. 5. pe acelaşi motiv. Legea statutului aleşilor locali nr. prin urmare ea va lua forma cererii accesorii acţiunii în anulare sau în obligarea la rezolvarea cererii. nu prevede forme specifice de răspundere civilă. putem spune că hotărârea ilegală a unui consiliu local atrage răspunderea în solidar a membrilor consiliului care au votat pentru adoptarea ei.g) Sintetizând. pe baza unui exemplu concret.2) din lege. vor fi aplicabile regulile răspunderii civile a funcţionarului public sau a salariatului.

de incertitudine cu privire la legalitatea actului administrativ este o stare de incertitudine şi cu privire la principiul legalităţii însuşi. Prin urmare. În ce constă. termenul fiind prescurtat la 48 de ore. aplicabile în cazurile în care autoritatea publică nu trimite în termenul stabilit de instanţă lucrările cerute. „accelerată‖. se prestează activităţi. care sunt în conflict cu un drept subiectiv sau numai cu un interes legitim personal. ca subiecte de drept public. pentru unele litigii. În al doilea rând instanţa va manifesta o mai mare exigenţă în legătură cu exercitarea unor drepturi procesuale. în limitele legii. cum ar fi amânările nejustificate pentru lipsa de apărare.6 Judecarea cererilor. Nu în ultimul rând instanţa are la îndemână puterea coercitivă a amenzilor judiciare. De vreme ce raţiunea principală de a fi a administraţiei publice o reprezintă emiterea de acte administrative unilaterale prin care organizează executarea legii (actul normativ) sau face legea aplicabilă la cazuri concrete (actul individual). ceea ce reclamă. ceea ce înseamnă că dintre cauzele care presupun procedură de urgenţă. citarea făcându-se prin agent procedural sau prin orice mijloc rapid de comunicare a informaţiilor scrise. Noua lege a contenciosului administrativ păstrează sintagma „se judecă de urgenţă‖ dar mai adaugă şi „cu precădere‖. după caz. în cel mult 5 zile de la pronunţare. al căror cuantum a fost majorat şi reaşezat pe alte baze. inclusiv al supremaţiei Constituţiei – când temeiul în drept al acţiunii îl reprezintă texte din Constituţie care au fost încălcate prin actul administrativ dedus judecăţii. fie un act administrativ bilateral (contract administrativ) prin care. cererile de intervenţie. litigiile de contencios administrativ au prioritate. Litigiile de contencios administrativ au ca obiect fie un act administrativ unilateral. indiferent de categorie. ca subiecte de drept privat. care are obligaţia redactării şi motivării hotărârilor în acelaşi regim de urgenţă. ci şi modul de exercitare a competenţei de către autorităţile publice. Starea de suspiciune. în sensul larg al termenului. litigiul de contencios administrativ. emis în aplicarea sau. cu necesitate. celeritate. 99 . Conflictul ce are ca obiect actul administrativ (tipic. Celeritatea nu este doar impusă de instanţă părţilor din dosar dar se impune chiar însăşi instanţei. concret. interesul public. de interes public. pune în cauză autoritatea publică. procedura de urgenţă? În primul rând procedura de citare a părţilor este. atipic sau asimilat) este aşadar un conflict şi de ordine publică. administrarea probelor (care – cel puţin în cazul actelor normative – se rezumă la compararea actului atacat cu textul de lege încălcat). conflictul care are ca obiect actul administrativ este un conflict care nu vizează numai drepturile şi interesele legitime ale părţilor. în organizarea aplicării legii.

sa elibereze un certificat. de asemenea. soluţiile pe care instanţa de fond le poate da trebuie analizate după natura actului dedus judecăţii. în caz contrar aplicându-se termenul de 30 de zile prevăzut la art. noua reglementare păstrează linia tradiţională a contenciosului de plină jurisdicţie. d) obligarea autorităţii pârâte sa emită un act administrativ. Instanţa poate stabili un termen pentru executare. Obligarea celui căzut în pretenţii la plata cheltuielilor de judecată.24 alin. în tot sau în parte. de dreptul aplicabil în speţă. conducătorul autorităţii publice sau 100 . o adeverinţă sau orice înscris. când interesul public o cere. În cazul actelor administrative unilaterale. suplini consimţământul unei părţi.1. fără a fi limitative. 4 din lege: „…instanţa poate: dispune anularea acestuia. în cazul admiterii acţiunii. soluţiile concrete pe care instanţa le poate da sunt determinate de situaţia de fapt şi. f) obligarea la despăgubiri pentru daunele materiale şi morale produse. obligă autoritatea publică să încheie contractul la care reclamantul este îndrituit. În cazul contractelor administrative. îmbogăţită însă cu o nouă dimensiune. încă din această fază. aceea de a dispune şi asupra legalităţii actelor civile care s-au încheiat pe baza actului administrativ anulat. b) anularea anumitor părţi ale actului administrativ (mai ales în cazul actului administrativ normativ). impune uneia dintre părţi îndeplinirea unei anumite obligaţii. Astfel. că în cazul nerespectării termenului de executare a hotărârii de contencios administrativ. Soluţiile ce le poate da instanţa de fond Având în vedere că prin noua lege a contenciosului administrativ se asimilează actelor administrative şi contractele administrative. Soluţiile pe care instanţa le poate da. fireşte.7. nimic nu împiedică instanţa să hotărască. 18 alin. instanţa poate să dea următoarele soluţii: a) anularea în întregime a actului administrativ. c) rezolvă problema efectelor juridice de natură civilă. e) constatarea ilegalităţii actelor sau operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecaţii. obligă la plata unor despăgubiri pentru daunele materiale şi morale‖. sunt enumerate la art.

2 alin.2. după cum partea recurentă a fost sau nu prezentă. însă reies din faptul că instanţa este competentă să se pronunţe asupra litigiilor din fazele premergătoare contractului administrativ.8 alin. 101 . Unele soluţii din dispozitiv pot fi prevăzute "sub sancţiunea unei penalităţi pentru fiecare zi de întârziere" (art.anularea contractului (a).1 lit.persoana vinovată de emiterea actului vor fi obligaţi la plata amenzii de întârziere prevăzută la art. respectiv la încheierea contractului.5). deoarece ele trebuie dovedite. (2) în faza posterioară încheierii contractului . este vorba de: (a) obligarea autorităţii administrative la rezolvarea cererii. În cazul contractelor administrative (este vorba de cele enumerate la art. (b) obligarea autorităţii publice la încheierea contractului administrativ. Legea nr. în temeiul art. obligarea la plata unor despăgubiri (d). Recursul Şi în materia recursului. 8.c teza a doua). Penalităţi de întârziere.18 alin. precum şi impunerea unei părţi a contractului administrativ îndeplinirea unei obligaţii. În cazul acţiunilor intentate de Avocatul poporului sau de Ministerul public.obligarea autorităţii publice la emiterea unor acte sau efectuarea unor operaţiuni premergătoare atribuirii contractului administrativ sau la anularea unor astfel de acte sau operaţiuni (aceste două soluţii din dispozitiv nu sunt prevăzute expres în lege. despăgubirile pentru întârziere se pot acorda însă reclamantului numai în urma unei noi cereri. În cazul acţiunilor de contencios administrativ obiectiv (prefectul. are caracter devolutiv ca şi orice altă jurisdicţie în două grade.24 alin. obligarea părţilor la îndeplinirea unei obligaţii (b) sau suplinirea voinţei acestora atunci când interesul public o cere (c) . Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici) nu se pot solicita despăgubiri.2). ci doar anularea actului sau obligarea la rezolvarea cererii. în acest caz completându-şi acţiunea introductivă. soluţiile din dispozitiv pot viza: (1) în faza premergătoare încheierii contractului . reclamantul introdus în proces va aprecia dacă solicită şi despăgubiri. 554/2004 a contenciosului administrativ păstrează în mare aceleaşi reglementări din legislaţia anterioară: termenul de introducere a recursului este de 15 zile de la pronunţare sau de la comunicare. recursul este suspensiv de executare.

21 din Legea nr. 102 .se judecă în procedură de urgenţă. în cazul admiterii recursului. lăsând jurisprudenţa să decidă asupra utilităţii sale. Legea nr. De altfel. aproape imposibil de realizat‖. după cum vom arăta. presupune obligatoriu şi invocarea excepţiei de neconstituţionalitate. au apărut speţe în care excepţia de neconstituţionalitate a coincis cu obiectul acţiunii în contenciosul administrativ. condiţiile şi regulile de urmat în realizarea acestui drept. recunoaşte că textul legal. Întrucât nu se poate concepe ca instanţei de contencios administrativ să-i fie încredinţate spre soluţionare atât problema de „contencios administrativ". dacă nu sunt motive de casare cu trimitere. permite exercitarea controlului instanţelor de contencios administrativ şi asupra ordonanţelor Guvernului: "Instanţele de contencios administrativ sunt competente să soluţioneze cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau. 20 alin. În aplicarea acestei norme constituţionale. care are ca obiect „cererea persoanei vătămate prin ordonanţă". pe care nu o vom comenta. 6 teza a II-a. textul final al legii conţine şi această reglementare. art. care. Antonie Iorgovan. după caz. „reglementează o procedură mai mult ipotetică. cât şi soluţionarea problemei de "contencios constituţional". 9. 554/2004. prin dispoziţii din ordonanţe declarate neconstituţionale". legiuitorul stabileşte procedura. motiv pentru care a şi renunţat la susţinerea acestui articol. 126 alin. la această instanţă. însăşi unul din iniţiatorii legii. Conform art. în cazul în care prima instanţă era necompetentă material trimite cauza la instanţa competentă iar dacă prima instanţă nu a judecat fondul. în tot sau în parte. la art. Acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului Constituţia României. 554/2004 stabileşte că cel vătămat "introduce acţiune la instanţa de contencios administrativ. însoţită de excepţia de neconstituţionalitate" urmând ca litigiul de contencios administrativ propriu-zis sa fie rezolvat numai după ce s-a rezolvat litigiul de contencios constituţional şi numai dacă soluţia este de admitere. prof. adică excepţia de neconstituţionalitate. (3) din lege. cauza se va trimite. instanţa casează cu reţinere rejudecând fondul litigiului. adică acţiunea pe fond. o singură dată. totuşi. în practica instanţelor de contencios administrativ şi până la apariţia acestei legi. a excepţiei de neconstituţionalitate. dintr-un concurs de împrejurări. În ce priveşte procedura judecării recursului în situaţii deosebite.

În ipoteza în care o ordonanţă sau o dispoziţie a acestei a fost declarată neconstituţională de către Curtea Constituţională ca urmare a unei excepţii ridicate într-o altă cauză. Altfel cum ar putea hotărârea judecătorească să fie opozabilă autorităţii emitente a actului atacat şi cum s-ar realiza dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciului? Chiar şi în ipoteza că paguba a fost cauzată în mod nemijlocit şi direct printr-un alt act administrativ. ipoteza "unirii" excepţiei de neconstituţionalitate cu fondul acţiunii în contenciosul administrativ şi ipoteza introducerii acţiunii în contencios administrativ separat. cât şi în cauzele penale) şi de orice parte din proces. consacrat Curţii Constituţionale. (asemănător situaţiei când funcţionarul respectă un ordin scris al superiorului ierarhic) astfel că Guvernul nu poate fi absolvit de orice răspundere. precum şi. paradoxal. emis de o altă autoritate publică. de instanţa judecătorească. este limpede că în asemenea litigii calitatea de pârât o are Guvernul – ca autoritate publică emitentă a actului ce face obiectul controlului judiciar şi. sunt două mari ipoteze. excepţia de ilegalitate poate fi ridicată în orice proces de competenţa instanţelor judecătoreşti (atât în cauzele civile. din oficiu. aduce o nouă concepţie. Excepţia de nelegalitate este o noţiune tradiţională a dreptului administrativ. dar. constituţional. reglementând excepţia de ilegalitate pe "matricea" oferită de Titlul V al Constituţiei României. pentru că nu este vorba despre o acţiune în desfiinţarea actului ci doar un mijloc de apărare pentru a face actul neoperant într-o anumită cauză şi numai între părţile respective. după ce s-a pronunţat Curtea Constituţională. îndepărtându-se de tradiţia acestei instituţii juridice. care reglementează şi regimul juridic al 103 . până la Legea nr. persoana ce se consideră vătămată în drepturile sau interesele sale legitime poate sesiza instanţa de contencios administrativ. Deşi legea nu prevede în mod expres. Tocmai de aceea. fără parcurgerea procedurii prealabile. autoritatea ce a emis actul nu a făcut decât să respecte un act normativ de rang superior. În mod constant s-a admis că excepţia de ilegalitate este o apărare pe care o parte într-un proces o face împotriva unui act administrativ ilegal ce are incidenţă cu cauza (speţa) respectivă. S-a susţinut de asemenea în doctrină că existenţa finelor de neprimire specifice contenciosului administrativ nu reprezintă un impediment în invocarea excepţiei de nelegalitate. 554/2004 a contenciosului administrativ. 10. Excepţia de nelegalitate. 554/2004. în baza ordonanţei constatate ulterior ca fiind neconstituţională. Aşadar. după caz. nici o lege a contenciosului administrativ nu a reglementat-o în mod expres. data de referinţă de la care începe să curgă dreptul la acţiune fiind data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curţii Constituţionale. Legea nr.

desfăşurat în cadrul unui proces separat. instanţele de drept comun având doar dreptul de a le sesiza pe cele dintâi. Instanţele judecătoreşti s-au considerat din totdeauna competente să examineze. care se declară în 48 de ore de la pronunţare ori de la comunicare şi se judecă în 3 zile de la înregistrare." Această nouă viziune asupra excepţiei de nelegalitate nu a întârziat să provoace reacţii critice din partea unor autori care consideră că dezavantajele noii reglementări sunt mai pronunţate decât aspectele pozitive ce s-au avut în vedere de către legiuitor. cu citarea părţilor. pe cale de excepţie. ce presupune cenzurarea actelor administrative prin raportare la lege şi că soluţia legiuitorului constituant în cazul excepţiei de neconstituţionalitate. din oficiu sau la cererea părţii interesate. exercitat de instanţele judecătoreşti competente. în şedinţă publică. instanţa. după procedura de urgenţă. În cazul în care instanţa de contencios administrativ a constatat nelegalitatea actului. va sesiza prin încheiere motivată instanţa de contencios administrativ competentă. 4 din Legea nr. Prin noua reglementare această competenţă revine exclusiv instanţelor specializate. pe calea indirectă a excepţiei. Prin dispoziţiile art. cu citarea părţilor prin publicitate. Astfel controlul indirect devine un control direct. prin 104 . se impune în baza principiului analogiei legii. constatând că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond. Dacă specific contenciosului administrativ a fost şi este controlul direct de legalitate al actelor administrative. trăsătura caracteristică determinantă a excepţiei de nelegalitate rezida în faptul că aceasta a reprezentat o forma de control indirect al actelor administrative. 554/2004.excepţiei de neconstituţionalitate. legalitatea unor acte în virtutea unor texte legislative exprese sau ca urmare a aplicării principiilor generale de drept. Vom prezenta în continuare principalele critici aduse modificărilor instituite de noua lege a contenciosului administrativ cu privire la excepţia de nelegalitate. în sensul sesizării pentru judecarea excepţiei a "instanţelor specializate". În acest caz. s-a prevăzut că: "Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces. suspendând cauza. instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia va soluţiona cauza fără a ţine seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată. de contencios administrativ. Instanţa de contencios administrativ se pronunţă. S-a afirmat în doctrina recentă că ne aflăm în prezenţa unei situaţii similare în cazul excepţiei de nelegalitate. Soluţia instanţei de contencios administrativ este supusă recursului.

de atribuire în competenţa exclusivă a instanţelor de contencios administrativ a excepţiei de nelegalitate. doar la actele administrative unilaterale pe care una din părţi îşi sprijină apărarea şi de care depinde soluţionarea în fond a cauzei. Din formularea textului legal nu rezultă ce anume soluţie va pronunţa instanţa de contencios administrativ (care nu a fost sesizată cu o acţiune directă în anulare a actului administrativ). 18 din lege. (1) al Legii nr. Pe de altă parte. dar aplicabilitatea lor era înlăturată în privinţa participanţilor la proces. prin care este suprimată o prerogativă esenţială a instanţelor judecătoreşti de drept comun. nu se fac nici un fel de precizări referitoare la calitatea părţilor şi la necesitatea citării autorităţii publice emitente. a tuturor problemelor de fapt şi de drept ridicate. la o prelungire inutilă a litigiului. deduse judecăţii unor instanţe diferite. ţinând seama. hotărârile judecătoreşti pronunţate în astfel de situaţii produceau efecte juridice numai faţă de părţi (inter partes litigantes). 554/2004. 4 alin. Se mai apreciază că sfera controlului jurisdicţional indirect al legalităţii actelor administrative. recunoscută în mod tradiţional de doctrina şi jurisprudenţa română. respectiv una de drept comun – care se suspendă – şi cealaltă de contencios administrativ. Ridicarea excepţiei de ilegalitate conduce la o scindare artificiala a cauzei în două cauze. penale sau de altă natură nu se poate realiza în condiţii optime fără examinarea. ceea ce înseamnă că era posibil ca acelaşi act administrativ de autoritate sau faptele asimilate lui. să fie considerate legale în cadrul altui proces civil sau penal. 105 . de soluţiile posibile conform art. se consideră că aplicarea noului regim juridic al excepţiei de nelegalitate. Soluţia legislativă aleasă. actele administrative de autoritate (individuale sau normative) îşi continuau existenţa. în ipoteza admiterii excepţiei de nelegalitate. pe când doctrina anterioară avea în vedere atât actele administrative individuale. cât şi actele administrative normative şi operaţiunilor materiale tehnice. În fine. în contradictoriu cu celelalte părţi. desigur. în mod cert. faţă de care rămâneau ineficiente. aşa cum este delimitată de art. interesată să şi susţină propriul act administrativ şi să participe la judecată spre a-şi valorifica dreptul legitim la apărare. comerciale. declarate nelegale de către instanţa de judecată de drept comun. ceea ce conduce. nu va contribui la înregistrarea unor rezultate notabile pe linia unei protecţii juridice eficace a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor.derogare de la principiul de drept procesual potrivit căruia judecătorul acţiunii este şi judecătorul excepţiei. De asemenea. este criticabilă şi pentru faptul că ignoră împrejurarea că soluţionarea completă şi unitară a unei cauze civile. chiar şi în perioadele de reglementare legislativă a instituţiei contenciosului administrativ. de către acelaşi judecător. Cu alte cuvinte. inclusiv a unor excepţii aflate într-o relaţie indisolubilă cu fondul procesului. a fost redusă excesiv.

prelungirea nejustificată a procesului. nici în cazul anulării. să înlocuiască sau să modifice actul administrativ. opiniile au fost împărţite iar soluţiile instanţelor nu au fost întotdeauna identice în cazuri similare. legea trebuia să prevadă soluţii care să asigure măsuri de constrângere pentru îndeplinirea întocmai şi la timp a acestor obligaţii. prin noua reglementare a excepţiei se va ajunge la aceeaşi finalitate.soluţie din dreptul comun procesual care completează textul legal). în cazul părţii lipsă . şi nici în cazul în care obligaţia autorităţii este de „a face‖ (să încheie. b)hotărârile de anulare a actelor administrative normative pot fi publicate în "Monitorul Oficial al României". în cazul respingerii acţiunii. Procedura executării hotărârilor Datorită faptului că vechea lege a contenciosului administrativ nu preciza nimic cu privire la procedura executării hotărârilor. pe baza unei hotărâri irevocabile pronunţată de instanţa de contencios administrativ. şi trebuie executată fie în termenul stabilit de instanţă în dispozitiv. totale sau parţiale. constituie titluri executorii. reglementare care însă este în deplină concordanţă cu caracterul de ordine publică al litigiilor care au ca obiect acte administrative cu caracter normativ. fie în 30 de zile de la pronunţare (sau de la comunicare. Executarea hotărârilor de contencios administrativ poate parcurge mai multe etape. indiscutabil.În realitate. soluţionate pozitiv. faptă care rămâne şi trebuie sancţionată indiferent dacă acţiunea este admisă sau nu. o adeverinţă sau orice alt înscris). să elibereze un certificat. nu constituie titlu executoriu. O singură excepţie există de la această regulă şi ea priveşte obligarea conducătorului autorităţii la plata amenzii judiciare în cazul nedepunerii la termen a documentaţiei solicitate de instanţă. partea I (actele autorităţilor centrale). 11. În acest sens Legea nr. prin admiterea acţiunilor. hotărârea. fiecare etapă având propriile mijloace de constrângere: a)hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă constituie titlu executor. ale cărei drepturi subiective şi interese legitime ar putea fi satisfăcute mai operativ prin examinarea incidentului de către aceeaşi instanţă de drept comun. Per a contrario. respectiv în Monitoarele de judeţ (actele 106 . în detrimentul părţii interesate. definitive şi irevocabile. Este pentru prima dată în România când o lege a contenciosului administrativ merge atât de departe încât să reglementeze efecte erga omnes ale unei hotărâri judecătoreşti. Având în vedere că hotărârile judecătoreşti din contenciosul administrativ nu sunt susceptibile de executare silită. 554/2004 a contenciosului administrativ reglementează expres faptul că hotărârile judecătoreşti. ceea ce implică. adică la înlăturarea actului administrativ nelegal din soluţionarea cauzei. a actului administrativ. definitivă şi irevocabilă.

doar o structură publică poate urmări realizarea acestui interes public. Astfel. că tot ce este facultativ în dreptul nostru tinde să nu fie aplicat . în temeiul art. aşteptată de toţi de multă vreme.13 alin. în lipsa acesteia. Consideram benefica această reglementare. din experienţa practică. datorită gradului scăzut de acoperire a acestora şi a distribuirii deficitare.autorităţilor locale sau judeţene). fiind menită a "impulsiona" plata despăgubirilor de către 107 . astfel încât acesta să fie obligat direct prin hotărâre la plata daunelor cuvenite reclamantului. şi nu obligatorie. Autoritatea publică poate însă solicita introducerea forţată în cauză a funcţionarului vinovat. d) În al doilea rând. fie publicarea obligatorie a Monitoarelor judeţene în mod unitar. ori se ştie. (2) publicarea în Monitoarele de judeţ nu va avea efectul scontat cunoaşterea hotărârii de către toţi cei interesaţi. precum şi hotărârile date în urma tăcerii administrative sau a refuzului nejustificat explicit. în această ordine de idei. Într-o primă fază a neexecutării. persoanei obligate. şi anume 20% din salariul minim brut pe economie. fiind scutite de taxe de publicitate. care vor fi plătite din bugetul autorităţii publice. amenda şi despăgubirile pentru întârziere sunt utile în cazul acţiunii în anulare când s-au acordat despăgubiri. sau. două soluţii pot fi identificate aici: fie publicarea hotărârii tot în "Monitorul Oficial al României". sunt vizate: hotărârile de anulare a actului administrativ şi în acelaşi timp de obligare a autorităţii publice la emiterea unui alt act sau la efectuarea unei operaţiuni administrative. De asemenea.4). să cunoască faptul că el a fost anulat şi că pot solicita despăgubiri pe calea dreptului comun. partea I sau într-o parte specială (a). pe zi de întârziere. reclamantul nu are interes în publicarea hotărârii.considerăm că solicitarea publicării trebuia impusă obligatoriu instanţei pentru a avea siguranţa aplicării acestei dispoziţii. indiferent dacă aceasta dublează hotărârea de anulare sau nu. Pe de altă parte. la iniţiativa instanţei sau a reclamantului. valoarea ei fiind dublă faţă de cea a amenzi aplicate de instanţă pentru necomunicarea actelor necesare judecării dosarului (art. interesul publicării este unul public. reclamantul poate solicita acordarea daunelor pentru întârziere. si anume: faptul ca publicarea este facultativă. concomitent cu introducerea lor ca parte distinctă în programele de legislaţie aflate pe piaţă (obligaţie care poate fi impusă prin lege) (b). odată ce şi-a rezolvat problema. fie al Ministerului Justiţiei fie al Ministerului Administraţiei şi Internelor. urmând a fi imputate funcţionarului public vinovat de neexecutare. fiind întemeiat pe imperativul ca şi alte persoane. însă considerăm criticabile anumite aspecte. c) executarea silită este necesară în primul rând în cazul hotărârii de obligare a autorităţii publice la rezolvarea cererii.72 din Statutul funcţionarilor publici. conducătorului autorităţii publice îi poate fi aplicată ameda pentru întârziere. pe un singur site de internet 1. afectate de dispoziţiile actului administrativ.

în fine. sau chiar la încheierea contractului . cumulându -se în beneficiul reclamantului. prin urmare se pune problema dacă acţiunea în regres poate fi exercitată în temeiul art. fiind o modificare expresă a legii speciale în materie. Executarea hotărârilor de contencios administrativ este. primit chiar prin e-mail de la conducătorul autorităţii publice sau al unui departament. amenda şi despăgubirile pentru întârziere în executare pot fi aplicate (acordate) în cazul obligării autorităţii publice la emiterea unor acte sau efectuarea unor operaţiuni în faza prealabilă încheierii contractului . este evident că se va declanşa un litigiu de dreptul muncii. deci art. atunci când o parte este obligată la plata unor despăgubiri . şi. în condiţiile în care acesta vorbeşte despre răspunderea civilă pentru "daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică în calitate de comitent. el se poate îndrepta cu acţiune în regres contra funcţionarului public sau salariatului vinovat de întârzierea în executare. Funcţionarul public se poate însă apăra invocând ordinul scris. Considerăm că legea contenciosului administrativ extinde răspunderea civilă a funcţionarului public şi la astfel de cazuri. e) a doua fază a neexecutării. pe de altă parte. Statutul funcţionarilor publici. prin urmare neexecutarea hotărârii de contencios administrativ constituie abatere disciplinară. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile". Despăgubirile pentru întârziere se vor adăuga la despăgubirile pentru daunele cauzate prin actul administrativ. care presupune deja că persoana responsabilă a fost obligată la amendă pentru întârziere.3. Hotărârea de obligare la amendă (şi despăgubiri) trebuie să fie definitivă şi irevocabilă pentru a se face plângere penală.autoritatea publică şi a înfrânge rezistenţa acesteia. o atribuţie de serviciu a funcţionarului public care activează în domeniul ce face obiectul actului administrativ anulat sau a cererii care trebuie rezolvată. f) acţiunea în regres: dacă cel obligat la plata amenzii şi a despăgubirilor pentru întârziere este conducătorul autorităţii publice. ca persoană fizică. în considerarea infracţiunii prevăzute la art. 72 lit. şi atrage răspunderea disciplinară a funcţionarului. prin urmare despre paguba adusă bugetului instituţiei.24 alin. Legea face trimitere la legislaţia specială în materie.c din Statut. 108 .72 este aplicabil. permite reclamantului sau instanţei din oficiu sesizarea Ministerului public pentru începerea urmăririi penale.65 din Statut. respectiv în cazul obligării uneia din părţile contractului la îndeplinirea unei obligaţii . în temeiul art. nu despre amenzi plătite de conducătorul acesteia. g) în cazul contractelor administrative. unor terţe persoane. În cazul salariaţilor.

Univer sul juridic. Bucuresti 2009 4. 1996. Valentin I . Lu mina Lex. reva zuta si adaugita . 2006.Lu mina Lex. Bucur esti 2000 5.BIBLIOGR AFIE DE REFERINŢĂ: I. N emira. Bu curesti. 7. r evazuta si a daugita . 8.Ed. Editia a II-a reva zuta si a ctualizata – Ed. Mir cea Pr eda: Drept administrativ : Parte a generala – Ed. . Ioan Alexa ndru: Drept adminis trativ co mparat .Editia a 2 -a. 3. 109 . 2001 6. Hama ngiu.Ed. 9. Bucur esti. Bu curesti. Bucuresti. 2002. Bucur esti.Ed ALL. Lu mina Lex. Valentin I . 2. Bu curesti 1994. Pr isacaru: Tr atat de drept administrat iv roman : Parte a generala. 2001. Ed. Eugen Popa: Mari instit utii ale drept ului administrat iv : Curs universitar / :Ed.Ed. Bu curesti. Cor neliu Ma nda: Drept administrat iv : Trat at ele ment ar Ed. Iuliana Riciu: Procedura contencios ului administr ativ . All. Pr isacaru: Actele si f apte le de drept administr ativ . 10. Trat ate ş i cursur i de drept administrat iv 1. 2000. Bucur esti 1996. Ver ginia Vedinas: Drept administr ativ.Lumina Lex. – Editia a 2 -a.:Ed. Valentin I . Lu mina Lex. Antonie Ior gova n: Tr at at de drept administr ativ . Pr isacaru: Contenciosul administr ativ roman .

Mihai T. Al. 12. Ed. Ser vo-Sat. Bu cureşti.Ed. Bucureşti.11. 1996 A. Negoiţă. Bu curesti. 1997 5. Pr isacaru: Trat at de drept administrativ roman : Partea g enerala . Negoiţă. 2002 8. Ioa n Alexandru: Administratia public a : Teorii. II. AtlasLex. Drept administrativ. voi.Editie reva zuta si actualizata cu pra ctica judiciara de profil. 1999. Ioan Alexandru: Administr atia public a : Teorii. 1994 7. 1994 3.a. Lu mina Lex. Editura Didactică şi Pedagogică. Ed. 2002 A. „Sylvi". Editura N emira. I 4. . 110 . Al. 1993.. perspective . Rodica Narcisa Petrescu. Drept administrativ. Cordial Lex. Oroveanu. 13. Drept adminstrativ si ştiinţa administraţiei. –Ed. realit ati.Lu mina Lex. Bucur esti. Mir cea Preda: Tratat ele ment ar de drept administr ativ roman . Drept administrativ.Lumina Lex. Drept administrativ. Ed.I. Ara d. Ior govan. Elemente de drept administrativ. Bucureşti. -: Ed. Tratat elementar de drept administrativ. Emil Bălan. ALL BECK. 1977. Tratat de dr ept a dministrative. Iorgovan. Economică. 1996. Negoiţă. Bucureşti. Drept administrativ. Al. Ed. Ed. Cluj-Napoca.Lumina Lex. vol. 1993 9. Bucureşti. 1997 2. Bibliografie s upliment ară: 1. Bu curesti. I. Ed. 14. Trei. perspective . I. voi. re alit ati. Bucur esti 1996. Ştiinţa administraţiei. Editura Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir". Bucureşti.Alexandru ş.Editia a 2-a. Trăilescu. Valentin I. 1999 6. lovăna ş.: Ed. Tratat de Drept administrativ. Editura Atlas Lex. Ed. 2001.

111 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful