13

ýODQ 83.
Zaposlenik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili zbog krajnje nepaznje prouzrokuje stetu tre-
cem licu, a stetu je naknadio poslodavac, duzan je poslodavcu naknaditi iznos naknade isplacene tre-
cem licu.
ýODQ 84.
Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu utvrduju se uvjeti i nacin smanjenja ili oslobadanja za-
poslenika od obaveze naknade stete.
ýODQ 85.
Ako zaposlenik pretrpi stetu na radu ili u vezi sa radom, poslodavac je duzan zaposleniku naknaditi
stetu po opcim propisima obligacionog prava.
XI - PRESTANAK UGOVORA O RADU
1. Nacin prestanka ugovora o radu
ýODQ 86.
Ugovor o radu prestaje:
1. smrcu zaposlenika;
2. sporazumom poslodavca i zaposlenika;
3. kad zaposlenik navrsi 65 godina zivota i 20 godina staza osiguranja, ako se poslodavac i zaposlenik
drugacije ne dogovore;
4. danom dostavljanja pravosnaznog rjesenja o utvrdivanju gubitka radne sposobnosti ;
5. otkazom poslodavca odnosno zaposlenika;
6. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na odredeno vrijeme;
7. ako zaposlenik bude osuden na izdrzavanje kazne zatvora u trajanju duzem od tri mjeseca - danom
stupanja na izdrzavanje kazne;
8. ako zaposleniku bude izrecena mjera bezbjednosti, vaspitna ili zastitna mjera u trajanju duzem od tri
mjeseca - pocetkom primjene te mjere;
9. odlukom nadleznog suda koja ima za posljedicu prestanak radnog odnosa.
2. Otkaz ugovora o radu
ýODQ 87.
Poslodavac moze otkazati ugovor o radu uz propisani otkazni rok, u slucaju prestanka potrebe za ob-
avljanjem odredenog posla zbog ekonomskih, tehnickih ili organizacijskih razloga, iz ýODQa 98. ovog
zakona, kao i u slucaju kada zaposlenik nije u mogucnosti da izvrsava svoje obaveze iz radnog odnosa
zbog gubitka radne sposobnosti za obavljanje tih poslova.
Otkaz zbog gubitka radne sposobnosti iz stava 1. ovog ýODQa, moguc je samo ako poslodavac ne moze
zaposliti zaposlenika na druge poslove ili ga ne moze obrazovati, odnosno osposobiti za rad na drugim
poslovima.
ýODQ 88.
Poslodavac odnosno zaposlenik moze otkazati ugovor o radu, bez obaveze postivanja propisanog
otkaznog roka, kada, zbog krsenja obaveza iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugo-
vora o radu, nastavak radnog odnosa nije moguc.
Prije otkazivanja ugovora o radu iz stava 1. ovog ýODQa, poslodavac moze zaposlenika pismeno upozo-
riti na obaveze iz radnog odnosa i ukazati mu na mogucnost otkaza za slucaj nastavka krsenja tih ob-
aveza.
ýODQ 89.
14
Ugovor o radu, u slucaju iz ýODQa 88. stav 1. ovog zakona, moze se otkazati u roku od 15 dana od dana
saznanja za cinjenicu zbog koje se daje otkaz.
Ugovorna strana, koja u slucaju iz ýODQa 88. stava 1. ovog zakona, otkaze ugovor o radu, ima pravo od
strane koja je kriva za otkaz da trazi naknadu stete koja je nastala neizvrsavanjem preuzetih obaveza iz
ugovora o radu.
ýODQ 90.
Ako poslodavac otkazuje ugovor o radu zbog ponasanja ili rada zaposlenika, obavezan je omoguciti
zaposleniku da iznese svoju odbranu, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano ocekivati
od poslodavca da to ucini.
ýODQ 91.
Ako zaposlenik odnosno poslodavac otkazuje ugovor o radu iz razloga navedenih u ýODQu 88. stav 1.
ovog zakona, obavezan je da dokaze postojanje opravdanog razloga za otkaz.
ýODQ 92.
Ako poslodavac namjerava da otkaze ugovor o radu, u smislu ovog zakona, obavezan je da o tome
pribavi misljenje vijeca zaposlenika.
Ako poslodavac nije pribavio misljenje vijece zaposlenika, odluka o otkazu ugovora o radu je nistav-
na.
ýODQ 93.
Poslodavac, samo uz prethodnu saglasnost sindikata, moze otkazati ugovor o radu sindikalnom povje-
reniku za vrijeme obavljanja njegove duznosti i sest mjeseci nakon obavljanja te duznosti.
3. Forma i trajanje otkaznog roka
ýODQ 94.
Otkaz se daje u pismenoj formi. Poslodavac je obavezan, u pismenoj formi, obrazloziti otkaz zaposle-
niku. Otkaz se dostavlja zaposleniku, odnosno poslodavcu kojem se otkazuje.
ýODQ 95.
Otkazni rok ne moze biti kraci od 15 dana niti duzi od sest mjeseci, s tim da se konkretna duzina
otkaznog roka ureduje kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. Otkazni rok pocinje da tece od
dana urucenja otkaza zaposleniku odnosno poslodavcu.
ýODQ 96.
Ako zaposlenik, na zahtijev poslodavca, prestane sa radom prije isteka propisanog otkaznog roka, pos-
lodavac je obavezan da mu isplati naknadu place i prizna sva ostala prava kao da je radio do isteka
otkaznog roka. Ako sud utvrdi da je otkaz poslodavca nezakonit, poslodavac ce vratiti zaposlenika na
rad i isplatiti naknadu place u visini place koju bi zaposlenik ostvario da je radio.
Zaposlenik koji osporava dati otkaz, moze traziti da sud donese privremenu mjeru o njegovom vracan-
ju na rad, do okoncanja sudskog spora.
4. Otkaz s ponudom izmjenjenog ugovora o radu
ýODQ 97.
Odredbe ovog zakona koje se odnose na otkaz, primjenjuju se i u slucaju kada poslodavac otkaze ugo-
vor i istovremeno ponudi zaposleniku zakljucivanje ugovora o radu pod izmjenjenim uvjetima. Ako
zaposlenik prihvati ponudu poslodavca iz stava 1. ovog ýODQa, zadrzava pravo da pred nadleznim su-
dom osporava dopustenost takve izmjene ugovora.
5. Program zbrinjavanja viska zaposlenika
ýODn 98.
15
Poslodavac koji zaposljava vise od 15 zaposlenika, a koji u periodu od sest mjeseci ima namjeru da
zbog ekonomskih, tehnickih ili organizacijskih razloga otkaze ugovor o radu najmanje petorici zapos-
lenika, duzan je izraditi program zbrinjavanja viska zaposlenika.
ýODQ 99.
Program iz ýODQa 98. ovog zakona sadrzi, narocito:
· razloge nastanka viska zaposlenika,
· broj i kategoriju zaposlenika koji ce se pojaviti kao visak,
· mogucnost promjene u tehnologiji i organizaciji rada u cilju zbrinjavanja viska zaposlenika,
· mogucnost zaposljavanja zaposlenika na druge poslove,
· mogucnost pronalazenja zaposlenja kod drugog poslodavca,
· mogucnost prekvalifikacije ili dokvalifikacije zaposlenika,
· mogucnost skracivanja radnog vremena.
Program iz stava 1. ovog ýODQa poslodavac je obavezan dostaviti na konsultiranje vijecu zaposlenika i
obavezan je izjasniti se vijecu zaposlenika o njegovim misljenjima i prijedlozima.
Ako kod poslodavca nije formirano vijece zaposlenika, o programu iz stava 1. ovog ýODQa poslodavac
se konsultira sa sindikatom i obavezan je da se izjasni o misljenjima i prijedlozima sindikata.
Ako programom iz stava 1. ovog ýODQa nije moguce zaposlenicima osigurati zaposlenje, moze im se
otkazati ugovor o radu.
U slucaju otkaza iz stava 4. ovog ýODQa, poslodavac ne moze u roku od dvije godine zaposliti drugo
lice koje ima istu kvalifikaciju ili isti stepen strucne spreme, osim lica iz stava 4. ovog ýODQa, ako je to
lice nezaposleno.
6. Otpremnina
ýODQ 100.
Zaposlenik koji je sa poslodavcem zakljucio ugovor o radu na neodredeno vrijeme, a kojem posloda-
vac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada, osim ako se ugovor otka-
zuje zbog krsenja obaveze iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od
strane zaposlenika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se odreduje u zavisnosti od duzine prethod-
nog neprekidnog trajanja radnog odnosa sa tim poslodavcem.
Otpremnina iz stava 1. ovog ýODQa utvrduje se kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, s tim da se
ne moze utvrditi u iznosu manjem od jedne trecine prosjecne mjesecne place isplacene zaposleniku u
posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navrsenu godinu rada kod tog poslo-
davca.
Izuzetno, umjesto otpremnine iz stava 2. ovog ýODQa, poslodavac i zaposlenik mogu se dogovoriti i o
drugom vidu naknade.
Nacin, uvjeti i rokovi isplate otpremnine iz st. 2. i 3. ovog ýODQa, utvrduju se pismenim ugovorom iz-
medu zaposlenika i poslodavca.
XII - OSTVARIVANJE PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA
1. Odlucivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa
ýODQ 101.
O pravima i obavezama zaposlenika iz radnog odnosa odlucuje, u skladu sa ovim zakonom, kolektiv-
nim ugovorom i drugim propisima, poslodavac ili drugo ovlasteno lice odredeno statutom ili aktom o
osnivanju.
Ako je poslodavac fizicko lice moze pismenom punomoci ovlastiti drugo poslovno sposobno punol-
jetno lice da ga zastupa u ostvarivanju prava i obaveza iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom.
ýODQ 102.
U ostvarivanju pojedinacnih prava iz radnog odnosa zaposlenik moze zahtijevati ostvarivanje tih prava
kod poslodavca, pred nadleznim sudom i drugim organima, u skladu sa ovim zakonom.
2. Zastita prava iz radnog odnosa
16
ýODQ 103.
Zaposlenik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa, moze u roku od
15 dana od dana dostave odluke kojom je povrijedeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za
povredu prava, zahtjevati od poslodavca ostvarivanje tog prava.
Ako poslodavac u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahtijeva zaposlenika iz stava 1. ovog ýODQa
ne udovolji tom zahtjevu, zaposlenik moze u daljem roku od 15 dana traziti zastitu povrijedenog prava
pred nadleznim sudom.
Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, u skladu sa zakonom, moze se predvidjeti postupak mir-
nog rjesavanja radnog spora, u kom slucaju rok od 15 dana za podnosenje zahtjeva sudu, tece od dana
okoncanja tog postupka.
Propust zaposlenika da zahtijeva naknadu stete ili drugo novcano potrazivanje iz radnog odnosa u ro-
kovima iz st. 1.do 3. ovog ýODQa, nema za posljedicu gubitak prava na to potrazivanje.
ýODQ 104.
Rjesavanje nastalog radnog spora stranke u sporu mogu sporazumno povjeriti arbitrazi.
Kolektivnim ugovorom odnosno sporazumom ureduje se sastav, postupak i druga pitanja znacajna za
rad arbitraze.
ýODQ 105.
U slucaju promjene poslodavca ili njegovog pravnog polozaja (npr. zbog nasljedivanja, prodaje, spa-
janja, pripajanja, podjele, promjene oblika drustva i dr. ), ugovori o radu prenose se na novog poslo-
davca, u skladu sa kolektivnim ugovorom.
ýODQ 106.
Apsolutna zastara potrazivanja iz radnog odnosa nastupa za tri godine od dana nastanka potrazivanja,
ako zakonom nije drugacije odredeno.
XIII - PRAVILNIK O RADU
ýODQ 107.
Poslodavac koji zaposljava vise od 15 zaposlenika donosi i objavljuje pravilnik o radu, kojim se ure-
duju place, organizacija rada i druga pitanja znacajna za zaposlenika i poslodavca, u skladu sa zako-
nom i kolektivnim ugovorom.
O donosenju pravilnika o radu poslodavac se obavezno konsultira sa vijecem zaposlenika odnosno
sindikatom.
Pravilnik iz stava 1. ovog ýODQa objavljuje se na oglasnoj tabli poslodavca, a stupa na snagu osmog
dana od dana objavljivanja.
Vijece zaposlenika odnosno sindikalni povjerenik moze od nadleznog suda zatraziti da nezakonit pra-
vilnik o radu ili neke njegove odredbe oglasi nevazecim.
XIV - SUDJELOVANJE ZAPOSLENIKA U ODLUCIVANJU - VIJECE ZAPOSLENIKA
ýODQ 108.
Zaposlenici kod poslodavca koji redovno zaposljava najmanje 15 zaposlenika, imaju pravo da formira-
ju vijece zaposlenika, koje ce ih zastupati kod poslodavca u zastiti njihovih prava i interesa.
Ako kod poslodavca nije formirano vijece zaposlenika, sindikat ima obaveze i ovlastenja koja se od-
nose na ovlastenja vijeca zaposlenika, u skladu sa zakonom.
ýODQ 109.
Vijece zaposlenika formira se na zahtijev najmanje 20 % zaposlenika ili sindikata.
ýODQ 110.
17
Nacin i postupak formiranja vijeca zaposlenika, kao i druga pitanja vezana za rad i djelovanje vijeca
zaposlenika, ureduju se zakonom.
XV - KOLEKTIVNI UGOVORI
ýODQ 111.
Kolektivni ugovor moze se zakljuciti za teritoriju Federacije, za podrucje jednog ili vise kantona,
odredenu djelatnost, jednog ili vise poslodavaca.
ýODQ 112.
Na strani zaposlenika kod zakljucivanja kolektivnog ugovora moze biti sindikat ili vise sindikata, a na
strani poslodavca moze biti poslodavac, vise poslodavaca ili udruzenje poslodavaca.
Ako je u pregovaranju i zakljucivanju kolektivnog ugovora zastupljeno vise sindikata odnosno vise
poslodavaca, o zakljucivanju kolektivnog ugovora mogu pregovarati samo oni sindikati odnosno pos-
lodavci koji imaju punomoc od svakog pojedinacnog sindikata odnosno poslodavca, u skladu sa njiho-
vim statutom.
Do formiranja udruzenja poslodavaca na strani poslodavca kod zakljucivanja kolektivnog ugovora iz
ýODQa 111. ovog zakona, moze biti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada
Federacije ), odnosno vlada kantona.
ýODQ 113.
Kolektivni ugovor moze se zakljuciti na neodredeno ili odredeno vrijeme.
Kolektivni ugovor zakljucuje se u pismenoj formi.
Ako kolektivnim ugovorom nije drugacije odredeno, nakon isteka roka na koji je zakljucen, kolektivni
ugovor primjenjivace se do zakljucivanja novog kolektivnog ugovora.
ýODQ 114.
Kolektivnim ugovorom ureduju se prava i obaveze strana koje su ga zakljucile, te prava i obaveze iz
radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Kolektivnim ugovorom ureduju se i pravila o postupku kolektivnog pregovaranja, sastav i nacin post-
upanja tijela ovlastenih za mirno rjesavanje kolektvnih radnih sporova.
ýODQ 115.
Kolektivni ugovor je obavezan za strane koje su ga zakljucile, kao i za strane koje su mu naknadno
pristupile.
ýODQ 116.
Ako postoji interes Federacije, federalni ministar moze prosiriti primjenu kolektivnog ugovora i na
druga pravna lica za koja se ocjeni da je to potrebno, a koja nisu ucestvovala u njegovom zakljucivan-
ju ili mu nisu naknadno pristupila.
Prije donosenja odluke o prosirenju vaznosti kolektivnog ugovora, federalni ministar je obavezan za-
traziti misljenje sindikata, poslodavca ili vise poslodavaca odnosno udruzenja poslodavaca, na koje se
kolektivni ugovor prosiruje.
Odluka o prosirenju vaznosti kolektivnog ugovora moze se opozvati na nacin utvrden za njezino dono-
senje.
Odluka o prosirenju vaznosti kolektivnog ugovora objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije
BiH".
ýODQ 117.
Na izmjene i dopune kolektivnih ugovora primjenjuju se odredbe ovog zakona koje vaze i za njihovo
donosenje.
ýODQ 118.
18
Zakljucen kolektivni ugovor, te njegove izmjene i dopune, za teritoriju Federacije ili podrucje dva ili
vise kantona dostavljaju se federalnom ministarstvu nadleznom za rad (u daljem tekstu: federalno mi-
nistarstvo), a svi ostali kolektivni ugovori dostavljaju se nadleznom organu kantona.
Postupak dostave kolektivnih ugovora iz stava 1. ovog ýODQa federalnom ministarstvu odnosno nad-
leznom organu kantona, pravilnikom ce propisati federalni ministar, odnosno nadlezni kantonalni mi-
nistar.
ýODQ 119.
Kolektivni ugovor, zakljucen za teritoriju Federacije, objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije
BiH", a za podrucje jednog ili vise kantona u sluzbenom glasilu kantona.
ýODQ 120.
Kolektivni ugovor moze se otkazati na nacin i pod uvjetima predvidenim tim kolektivnim ugovorom.
Otkaz kolektivnog ugovora obavezno se dostavlja svim ugovornim stranama.
ýODQ 121.
Strane kolektivnog ugovora mogu pred nadleznim sudom zahtijevati zastitu prava iz kolektivnog ugo-
vora.
XVI - MIRNO RJESAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA
1. Mirenje
ýODQ 122.
U slucaju spora o zakljucivanju, primjeni, izmjeni ili dopuni odnosno otkazivanju kolektivnog ugovora
ili drugog slicnog spora vezanog za kolektivni ugovor (kolektivni radni spor),ako strane nisu dogovo-
rile nacin mirnog rjesavanja spora, sprovodi se postupak mirenja, u skladu sa ovim zakonom.
Mirenje iz stava 1. ovog ýODQa provodi mirovno vijece.
ýODQ 123.
Mirovno vijece moze biti formirano za teritoriju Federacije, odnosno za podrucje kantona.
Mirovno vijece za teritoriju Federacije sastoji se od tri ýODQa, i to: predstavnika poslodavaca, sindikata
i predstavnika kojeg izaberu strane u sporu sa liste koju utvrduje federalni ministar, a formira se za
period od dvije godine.
Mirovno vijece iz stava 2. ovog ýODQa donosi pravila o postupku pred tim vijecem.
Administrativne poslove za mirovno vijece formirano za teritoriju Federacije, vrsi federalno minis-
tarstvo.
Troskove za ýODQa mirovnog vijeca sa liste koju utvrduje federalni ministar, snosi federalno minis-
tarstvo.
ýODQ 124.
Formiranje mirovnog vijeca za podrucje kantona, njegov sastav, nacin rada i druga pitanja koja se od-
nose na rad tog mirovnog vijeca, ureduju se propisom kantona.
ýODQ 125.
Strane u sporu mogu prihvatiti ili odbiti prijedlog mirovnog vijeca, a ako ga prihvate, prijedlog ima
pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora.
O ishodu i rezultatima mirenja strane u sporu obavjestavaju u roku od tri dana od dana zavrsetka mi-
renja federalno ministarstvo, odnosno nadlezni organ kantona, u skladu sa propisom kantona.
2. Arbitraza
ýODQ 126.
19
Strane u sporu mogu rjesavanje kolektivnog radnog spora sprorazumno povjeriti arbitrazi.
Imenovanje arbitara i arbitraznog vijeca i druga pitanja u vezi sa arbitraznim postupkom ureduju se
kolektivnim ugovorom ili sporazumom strana.
ýODQ 127.
Arbitraza temelji svoju odluku na zakonu, drugom propisu, kolektivnom ugovoru i na pravicnosti.
Arbitrazna odluka mora biti obrazlozena, osim ako strane u sporu ne odluce drugacije.
Protiv arbitrazne odluke zalba nije dopustena.
Arbitrazna odluka ima pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora.
XVII - STRAJK
ýODQ 128.
Sindikat ima pravo pozvati na strajk i provesti ga sa svrhom zastite i ostvarivanja ekonomskih i soci-
jalnih prava i interesa svojih ýODQova.
Strajk se moze organizirati samo u skladu sa Zakonom o strajku, pravilima sindikata o strajku i kolek-
tivnim ugovorom.
Strajk ne moze zapoceti prije okoncanja postupka mirenja predvidenog ovim zakonom, odnosno prije
provodenja drugog postupka mirnog rjesavanja spora o kojem su se strane sporazumjele.
ýODQ 129.
Zaposlenik ne moze biti stavljen u nepovoljniji polozaj od drugih zaposlenika zbog organiziranja ili
sudjelovanja u strajku, u smislu ýODQa 128. stav 2. ovog zakona.
Zaposlenik ne moze biti ni na koji nacin prisiljavan da sudjeluje u strajku.
Ako se zaposlenik ponasa suprotno ýODQu 128. stav 2. ovog zakona ili ako za vrijeme strajka namjerno
nanese stetu poslodavcu, moze mu se dati otkaz, u skladu sa zakonom.
XVIII - EKONOMSKO - SOCIJALNO VIJECE
ýODQ 130.
U cilju ostvarivanja i uskladivanja ekonomske i socijalne politike, odnosno ineresa zaposlenika i pos-
lodavaca, te podsticanja zakljucivanja i primjene kolektivnih ugovora i njihovog uskladivanja sa mje-
rama ekonomske i socijalne politike, moze se formirati ekonomsko - socijalno vijece.
Ekonomsko - socijalno vijece moze se formirati za teritoriju Federacije odnosno podrucje kantona.
Ekonomsko - socijalno vijece temelji se na trostranoj saradnji Vlade Federacije, odnosno vlade kanto-
na, sindikata i poslodavaca.
Ekonomsko - socijalno vijece iz stava 2. ovog ýODQa osniva se sporazumom zainteresiranih strana ko-
jim se ureduje sastav, ovlastenja i druga pitanja od znacaja za rad ovog vijeca.
Ekonomsko - socijlano vijece iz stava 2. ovog ýODQa donosi poslovnik o radu, kojim ce urediti nacin
donosenja odluka iz svog djelokruga rada.
XIX - NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADU
ýODQ 131.
Nadzor nad primjenom ovog zakona i na osnovu njega donesenih propisa, obavlja federalni, odnosno
kantonalni inspektor rada.
Ako se radi o preduzecu ili ustanovi od interesa za Federaciju, nadzor iz stava 1. ovog ýODQa obavlja
federalni inspektor rada, u skladu sa zakonom.
ýODQ 132.
U provodenju nadzora inspektor rada ima ovlastenja utvrdena zakonom i na osnovu zakona donesenih
propisa.
20
Zaposlenik, sindikat, poslodavac i vijece zaposlenika mogu zahtijevati od inspektora rada provodenje
inspekcijskog nadzora.
XX - POSEBNE ODREDBE
1. Radna knjizica
ýODQ 133.
Zaposlenik ima radnu knjizicu.
Radna knjizica je javna isprava.
Radnu knjizicu izdaje opcinski organ uprave nadlezan za poslove rada.
Federalni ministar donijet ce propis o radnoj knjizici, kojim ce se urediti: sadrzaj, postupak izdavanja,
nacin upisivanja podataka, postupak zamjene i izdavanja novih radnih knjizica, nacin vodenja registra
izdatih radnih knjizica, oblik i nacin izrade, kao i druga pitanja predvidena propisom o radnoj knjizici.
ýODQ 134.
Na dan kada pocne da radi, zaposlenik predaje radnu knjizicu poslodavcu, o cemu poslodavac izdaje
zaposleniku pismenu potvrdu.
Na dan prestanka ugovora o radu, poslodavac je duzan vratiti zaposleniku radnu knjizicu, a zaposlenik
vraca poslodavcu potvrdu iz stava 1. ovog ýODQa.
Vracanje radne knjizice iz stava 2. ovog ýODQa ne moze se uvjetovati potrazivanjem koje poslodavac
eventualno ima prema zaposleniku.
ýODQ 135.
Pored radne knjizice iz ýODQa 134. stav 2. ovog zakona, poslodavac je duzan zaposleniku vratiti i
druge dokumente i na njegov zahtjev izdati potvrdu o poslovima koje je obavljao i trajanju radnog od-
nosa.
U potvrdi iz stava 1. ovoga ýODQa ne mogu se unositi podaci koji bi zaposleniku otezavali zakljuci-
vanje novog ugovora o radu.
2. Privremeni i povremeni poslovi
ýODQ 136.
Za obavljanje privremenih i povremenih poslova moze se zakljuciti ugovor o obavljanju privremenih i
povremenih poslova, pod uvjetima:
1. da su privremeni i povremeni poslovi utvrdeni u kolektivnom ugovoru ili u pravilniku o radu,
2. da privremeni i povremeni poslovi ne predstavljaju poslove za koje se zakljucuje ugovor o radu na
odredeno ili neodredeno vrijeme, sa punim ili nepunim radnim vremenom i da ne traju duze od 60 da-
na u toku kalendarske godine.
Licu koje obavlja privremene i povremene poslove osigurava se odmor u toku rada pod istim uvjetima
kao i za zaposlenike u radnom odnosu i druga prava, u skladu sa propisima o penzijskom i invalids-
kom osiguranju .
ýODQ 137.
Za obavljanje poslova iz ýODQa 136. ovog zakona zakljucuje se ugovor u pismenoj formi.
Ugovor iz stava 1. ovog ýODQa sadrzi: vrstu, nacin, rok izvrsenja poslova i iznos naknade za izvrseni
posao.
3. Utjecaj vojne sluzbe na radni odnos
ýODQ 138.
Zaposleniku za vrijeme sluzenja vojnog roka i sluzenja u rezervnom sastavu (u daljem tekstu: vojna
sluzba) prava i obaveze iz radnog odnosa miruju.
Zaposlenik koji nakon zavrsetka vojne sluzbe zeli da nastavi rad kod istog poslodavca, duzan ga je o
tome obavijestiti u roku od 30 dana od dana prestanka vojne sluzbe, a poslodavac je duzan primiti za-
21
poslenika na rad u roku od 30 dana od dana obavijesti zaposlenika.
Zaposlenika, koji je obavijestio poslodavca u smislu stava 2. ovog ýODQa, poslodavac je duzan raspo-
rediti na poslove na kojima je radio prije stupanja u vojnu sluzbu ili na druge odgovarajuce poslove,
osim ako je prestala potreba za obavljanjem tih poslova zbog ekonomskih, tehnickih ili organizacijskih
razloga u smislu ýODQa 98. ovog zakona.
Ako poslodavac ne moze vratiti zaposlenika na rad, zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova u
smislu stava 3. ovog ýODQa, duzan mu je isplatiti otpremninu utvrdenu u ýODQu 100. ovog zakona, s
tim da se prosjecna placa dovede na nivo place koju bi zaposlenik ostvario da je radio.
Ako zaposleniku prestane radni odnos u smislu stava 3. ovog ýODQa, poslodavac ne moze u roku od
godinu dana zaposliti drugo lice koje ima istu kvalifikaciju ili isti stepen strucne spreme, osim lica iz
stava 1. ovog ýODQa.
Prava utvrdena ovim zakonom u vezi sa vojnom sluzbom imaju i lica na sluzbi u rezervnom sastavu
policije.
4. Prava zastupnika - poslanika i funkcionera
ýODQ 139.
Zaposleniku izabranom, odnosno imenovanom na neku od javnih duznosti, u organe Bosne i Hercego-
vine, Federacije Bosne i Hercegovine, organe kantona, grada i opcine i zaposleniku izabranom na pro-
fesionalnu funkciju u sindikatu, prava i obaveze iz radnog odnosa, na njegov zahtjev, miruju, a naj-
duze cetiri godine od dana izbora odnosno imenovanja.
Na zaposlenika iz stava 1. ovog ýODQa shodno se primjenjuju odredbe iz ýODQa 138. st. 2. do 5. ovog
zakona.
XXI - KAZNENE ODREDBE
ýODQ 140.
Novcanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00, KM kaznit ce se za prekrsaj poslodavac - pravno
lice, ako:
1. sa zaposlenikom ne zakljuci ugovor o radu (ýODQ 2.),
2. lice koje trazi zaposlenje, kao i lice koje zaposli stavlja u nepovoljniji polozaj (ýODQ 5.),
3. zaposleniku ne uruci pismenu potvrdu u skladu sa ýODQom 14.ovog zakona,
4. zakljuci ugovor o radu na odredeno vrijeme suprotno ýODQu 20. ovog zakona,
5. zakljuci ugovor o radu koji ne sadrzi podatke propisane ovim zakonom (ýODQ 21.),
6. uputi zaposlenika na rad u inozemstvo, a ugovor o radu ne sadrzi propisane podatke (ýODQ 22.),
7. od zaposlenika trazi podatke koji nisu u neposrednoj vezi sa radnim odnosom (ýODQ 23.),
8. prikuplja, obraduje, koristi ili dostavlja trecim licima podatke o zaposleniku, (ýODQ 24.),
9. zakljuci ugovor o radu kojim je ugovoreno trajanje pripravnickog staza duze od zakonom predvide-
nog (ýODQ 26.),
10. ugovor o volonterskom radu ne zakljuci u pismenoj formi (ýODQ 28.),
11. sklopi ugovor o radu u kojem je puno radno vrijeme ugovoreno u trajanju duzem od zakonom pro-
pisanog (ýODQ 29.),
12. od zaposlenika zahtijeva da na poslovima, na kojima se uz primjenu mjera zastite na radu nije mo-
guce zastititi od stetnih uticaja, radi duze od skracenog radnog vremena (ýODQ 31).
13. od zaposlenika zahtijeva da radi duze od punog radnog vremena (prekovremeni rad) suprotno
ýODQu 32. stav 1. ovog zakona,
14. ne obavijesti inspektora rada kantona o prekovremenom radu o kojem ga je duzan obavijestiti
(ýODQ 32.stav 2.)
15. ne postupi po zabrani inspektora rada kantona kojim se zabranjuje prekovremeni rad (ýODQ 32. stav
5. ),
16. maloljetnom zaposleniku naredi prekovremeni rad (ýlan 32. stav 3.),
17. trudnici, majci sa djetetom do tri godine starosti ili samohranom roditelju sa djetetom do sest godi-
na zivota, bez njegovog pismenog pristanka, naredi prekovremeni rad (ýODQ 32. stav 4.),
18. zeni zaposlenoj u industriji naredi nocni rad suprotno ýODQu 35. ovog zakona,
19. maloljetniku naredi nocni rad (ýODQ 36.),
20. zaposleniku ne omoguci koristenje odmora, u toku rada (ýODQ 37.),
21. zaposleniku ne omoguci koristenje dnevnog i sedmicnog odmora (cl. 38. i 39.),
22
22. zaposleniku ne omoguci koristenje godisnjeg odmora u najkracem trajanju odredenom ovim zako-
nom (ýODQ 41. stav 1.),
23. zaposleniku uskrati pravo na godisnji odmor, odnosno isplati mu naknadu umjesto koristenja go-
disnjeg odmora (ýODQ 45.),
24. zaposleniku ne omoguci koristenje placenog odsustva (ýODQ 46. stav 1.),
25. rasporedi maloljetnika da radi na poslovima suprotno ýODQu 51. stav 1. ovog zakona,
26. zaposli zenu na poslovima na kojima je zenama zabranjen rad (ýODQ 52.),
27. zbog trudnoce odbije zaposliti zenu, otkaze joj ugovor o radu, ili je suprotno odredbama ovog za-
kona, premjesti na druge poslove (ýODQ 53.),
28. ne omoguci zeni odsustvo sa rada uz naknadu place (ýODQ 54. stav 2.),
29. premjesti zenu suprotno ýODQu 54. stav 4. ovog zakona,
30. ne omoguci zeni da koristi porodajno odsustvo (ýODQ 55.),
31. ocu djeteta odnosno usvojiocu ne omoguci koristenje prava iz ýODQa 55. ovog zakona (ýODQ 56.),
32. zeni odnosno ocu djeteta ne omoguci da radi polovinu punog radnog vremena (ýODQ 57.),
33. jednom od roditelja odnosno usvojiocu ne omoguci da koristi pravo pod uvjetima propisanim
ýOanom 58.ovog zakona,
34. onemoguci zeni da odsustvuje sa posla radi dojenja djeteta(ýODQ 59.)
35. jednom od roditelja djeteta sa tezim smetnjama u razvoju (teze hendikepiranog djeteta) odnosno
usvojiocu onemoguci da koristi pravo iz ýODQa 63. stav 1. ovog zakona,
36. otkaze zaposleniku koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, usljed
cega je privremeno nesposoban za rad (ýODQ 64.),
37. ne vrati zaposlenika na poslove na kojima je prije radio ili na druge odgovarajuce poslove (ýODQ
65. stav 2.),
38. poslodavac ne ponudi zaposleniku druge poslove (ýODQ 66. stav 1.),
39. poslodavac ne da prednost zaposleniku pri strucnom obrazovanju, osposobljavanju i usavrsavanju
(ýODQ 66.stav 2.),
40. poslodavac otkaze ugovor o radu zaposleniku kod kojeg postoji smanjena radna sposobnost ili ne-
posredna opasnost od nastanka invalidnosti suprotno ýODQu 67. ovog zakona,
41. isplati placu manju od utvrdene kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu (ýODQ 69. stav 2.),
42. ne isplati placu u roku utvrdenom u ýODQu 70. stav 1. ovog zakona,
43. poslodavac svoje potrazivanje prema zaposleniku naplati suprotno ýODQu 74. ovog zakona,
44. ugovor o radu prestane suprotno ýODQu 87. ovog zakona,
45. ne omoguci zaposleniku da iznese svoju odbranu (ýODQ 90.),
46. postupi suprotno ýODQu 93.ovog zakona,
47. ne uruci otkaz zaposleniku u pismenoj formi (ýODQ 94.),
48. ne ispuni obaveze prema zaposleniku iz ýODQa 96. stav 1. ovog zakona,
49. ne izradi program zbrinjavanja viska zaposlenika u skladu sa ýODQom 98. ovog zakona,
50. pri izradi programa viska zaposlenika ne konsultira vijece zaposlenika odnosno sindikat (ýODQ 99.
st. 2. i 3.),
51. zakljuci ugovor o radu sa drugim zaposlenikom (ýODQ 99. stav 5.),
52. poslodavac stavi u nepovoljniji polozaj zaposlenika zbog organiziranja ili sudjelovanja u strajku
(ýODQ 129. stav 1.),
53. onemoguci ili pokusa onemoguciti federalnog odnosno kantonalnog inspektora rada u provodenju
nadzora (ýODQ 131.),
54. odbije zaposleniku vratiti radnu knjizicu (ýODQ 134. stav 2.),
55. postupi suprotno odredbama cl. 136. i 137. ovog zakona,
56. u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ne uskladi pravilnik o radu (ýODQ
141.),
57. u roku od tri mjeseca iz ýODQa 142. ovog zakona ne zakljuci sa zaposlenikom ugovor o radu,
58. zaposli drugo lice suprotno ýODQu 143. stav 6. ovog zakona.
Ako je prekrsaj iz stava 1. ovog ýODQa ucinjen prema maloljetnom zaposleniku najnizi i najvisi iznos
novcane kazne uvecava se dvostruko.
Za prekrsaj iz stava 1. ovog ýODQa kaznit ce se poslodavac - fizicko lice novcanom kaznom od 500,00
KM do 2.500,00 KM.
Za prekrsaj iz stava 1. ovog ýODQa kaznit ce se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice,
novcanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM.
23
XXII - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
ýODQ 141.
Poslodavci su duzni uskladiti pravilnike o radu sa odredbama ovog zakona, u roku od sest mjeseci od
dana njegovog stupanja na snagu.
ýODQ 142.
Poslodavci su duzni u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona ponuditi zaposleni-
ku zakljucivanje ugovora o radu, u skladu sa ovim zakonom .
Zaposlenik, kojem poslodavac ne ponudi ugovor o radu iz stava 1. ovog ýODQa, ostaje u radnom odno-
su na neodredeno odnosno odredeno vrijeme.
Ugovor iz stava 1. ovog ýODQa ne moze biti nepovoljniji od uvjeta pod kojima je radni odnos zasno-
van, odnosno pod kojima su bili uredeni radni odnosi zaposlenika i poslodavca do dana zakljucivanja
ugovora iz stava 1. ovog ýODQa, ako odredbama ovog zakona ta pitanja nisu drugacije uredena.
Ako zaposlenik ne prihvati ponudu poslodavca da zakljuci ugovor o radu u skladu sa stavom 1. ovog
ýODQa, prestaje mu radni odnos u roku od 30 dana od dana dostave ugovora o radu na zakljucivanje.
Ako zaposlenik prihvati ponudu poslodavca, a smatra da ugovor koji mu je ponudio poslodavac nije u
skladu sa stavom 3. ovog ýODQa, moze pred nadleznim sudom da ospori valjanost ponude poslodavca u
roku od 15 dana od dana prihvatanja ponude.
ýOan 143.
Zaposlenik koji se na dan stupanja na snagu ovog zakona zatekao na cekanju posla, ostat ce u tom sta-
tusu najduze sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ako poslodavac prije isteka ovog
roka zaposlenika ne pozove na rad.
Zaposlenik koji se zatekao u radnom odnosu 31. decembra 1991. godine i koji se u roku od tri mjeseca
od dana stupanja na snagu ovog zakona pismeno ili neposredno obratio poslodavcu radi uspostavljanja
radno-pravnog statusa, a u ovom vremenskom razdoblju nije zasnovao radni odnos kod drugog poslo-
davca smatrat ce se, takoder,zaposlenikom na cekanju posla.
Za vrijeme cekanja posla zaposlenik ima pravo na naknadu place u visini koju odredi poslodavac.
Ako zaposlenik na cekanju posla iz st.1.i 2. ovog ýODQa ne bude pozvan na rad u roku iz stava 1. ovog
ýODQa, prestaje mu radni odnos, uz pravo na otpremninu najmanje u visini tri prosjecne place isplacene
na nivou Federacije u prethodna tri mjeseca, koju objavljuje Federalni zavod za statistiku, do navrse-
nih pet godina staza osiguranja, a za svaku narednu godinu staza osiguranja, jos najmanje jednu polo-
vinu prosjecne place.
Izuzetno, umjesto otpremnine poslodavac i zaposlenik mogu se dogovoriti i o drugom vidu naknade.
Nacin, uvjeti i rokovi isplate otpremnine iz st. 4. i 5. ovog ýODQa, utvrduju se pismenim ugovorom iz-
medu zaposlenika i poslodavca.
Ako zaposleniku prestane radni odnos u smislu stava 4. ovog ýODQa, poslodavac ne moze u roku od
jedne godine zaposliti drugo lice koje ima istu kvalifikaciju ili isti stepen strucne spreme, osim lica iz
st. 1.i 2. ovog ýODQa, ako je to lice nezaposleno.
ýODQ 144.
Zaposlenici, ciji radni odnos miruje u skladu sa propisima koji su vazili do dana stupanja na snagu
ovog zakona, a koji po ovom zakonu nemaju pravo na mirovanje radnog odnosa, imaju pravo da se
vrate na poslove koje su prije obavljali ili na druge odgovarajuce poslove u roku od sest mjeseci od
dana stupanja na snagu ovog zakona.
ýODQ 145.
Postupci ostvarivanja i zastite prava zaposlenika, zapoceti prije stupanja na snagu ovog zakona, zavrsit
ce se po odredbama propisa koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu
ovog zakona, ako je to za zaposlenika povoljnije.
ýODQ 146.
24
Do uredivanja placa kolektivnim ugovorom, a najduze za vrijeme od jedne godine od dana stupanja na
snagu ovog zakona, Vlada Federacije utvrdit ce, uz prethodno konsultiranje strana u zakljucivanju ko-
lektivnog ugovora, visinu, nacin i uvjete uskladivanja najnize place.
Odluka o visini najnize place iz stava 1. ovog ýODQa objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije
BiH".
ýODQ 147.
Propisi, koji su predvideni za sprovodenje ovog zakona, donijet ce se u roku od tri mjeseca od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
ýODQ 148.
Do donosenja propisa iz ýODQa 147. ovog zakona, primjenjivat ce se propisi koji su se primjenjivali do
dana stupanja na snagu ovog zakona.
ýODQ 149.
Nadlezni organi kantona donijet ce propise, u skladu sa ovim zakonom, u roku od tri mjeseca od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
ýODQ 150.
Danom stupanja na snagu ovog zakona, na teritoriji Federacije prestaje primjena propisa o radnim od-
nosima i placama koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije, do dana stupanja na snagu ovog za-
kona, osim propisa iz ýODQa 148. ovog zakona.
ýODQ 151.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije
BiH".

32/00
Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Clan 1.
U Zakonu o radu ("Sl uzbene novi ne Federaci j e BiH", broj 43/ 99) cl an 3. mi j enj a se i gl asi : "Posl odavac, u smi sl u
ovog zakona, j e f izi cko i li pravno l ice koj e zaposl eni ku daj e posao na osnovu ugovora o radu".
Clan 2.
Cl an 4. mij enj a se i glasi : "Zaposl eni k, u smi sl u ovog zakona, j e f i zicko l i ce koj e j e zaposl eno na osnovu ugovora
o radu".
Clan 3.
Cl an 5. mij enj a se i glasi : "Li ce koj e t razi zaposl enj e, kao i li ce koj e se zaposl i , ne moze bit i st vl j eno u nepo-
vol j ni j i pol ozaj zbog rase, boj e koze, pol a, j ezi ka, vj ere, pol i t i ckog i li drugog mi sl j enj a, naci onalnog i l i soci j al -
nog pori j ekl a, imovnog st anj a, rodj enj a i l i kakve druge okol nost i , cl anst va i l i necl anst va u pol i t ickoj st ranci ,
cl anst va i l i necl anst va u sindi kat u, t j elesnih i dusevni h pot eskoca u pogl edu angaziranj a, obrazovanj a, unapred-
j enj a, uvj et a i zaht j eva rada, ot kazivanj a ugovora o radu i l i drugi h pi t anj a koj a proi st i cu i z radnog odnosa. U
smi sl u st ava 1. ovog cl ana, ne i skl j ucuj u se razl i ke:
1. koj e se prave u dobroj vj eri, a zasnovane su na zaht j evima koj i se odnose na odredj eni posao;
2. koj e se prave u dobroj vj eri, a zasnovane su na nesposobnost i l i ca da obavl j a posl ove predvi dj ene za odred-
j eno radno mj est o i l i da savl ada program pot rebnog st ucnog usavrsavanj a, pod uvj et om da j e posl odavac i l i l ice
koj e osi gurava st rucno usavrsavanj e ul ozi l o razumne napore za pri l agodj avanj e posl a i l i obuke u koj oj se nal azi
t akvo l i ce i l i za osi guravanj e odgovaraj uceg drugog zaposl enj a i l i usavsavanj a, ukoli ko j e t o moguce;
3. akt ivnost i koj e za svoj ci l j imaj u pobol j sanj e pol ozaj a l i ca koj a se nal azi u nepovolj nom ekonomskom, soci-
j al nom, obrazovnom i li f i zickom pol ozaj u. U sl ucaj evi ma krsenj a odredaba i z st . 1. i 2. ovog cl ana:
1. Li ce ci j a prava su povri j edj ena moze zbog povrede prava podni j et i t uzbu nadl eznom sudu;
2. ukol i ko podnosi lac t uzbe podnese oci gl edan dokaz di skriminaci j e koj a j e zabranj ena odredbom ovog cl ana,
25
t uzeni j e duzan da podnese dokaz da t akva razl i ka ni j e napravl j ena na osnovu di skrimi nacij e;
3) ukol i ko ut vrdi da su navodi t uzbe osnovani , sud ce nal ozi t i , da bi se osi gural a primj ena odredaba ovoga cla-
na, uklj ucuj uci zaposl enj e, vracanj e na pret hodno radno mj est o, osi guravanj e i l i ponovno uspost vl j anj e svih
prava i z radnog odnosa koj a proi zi laze i z ugovora o radu. ".
Clan 4.
Cl an 6. bri se se.
Clan 5.
Cl an 7. bri se se.
Clan 6.
Cl an 8. bri se se.
Clan 7.
Iza cl an 10. dodaj e se novi cl an 10a. koj i gl asi : "Cl an 10a. Posl odavcima i l i udruzenj ima posl odavaca koj i dj elu-
j u u sopst veno ime i li put em nekog drugog l i ca, cl ana i l i zast upnika, zabranj uj e se: 1. mi j esanj e u uspost avl -
j anj e, f unkci oni ranj e i l i upravl j anj e sindi kat om; 2. zagovaranj e i li pruzanj e pomoci sindi kat u sa cilj em kont ro-
l i ranj a t akvog si ndi kat a. Si ndi kat u koj i dj el uj e u sopst veno ime i li put em bi l o koj eg l ica, cl ana i li zast upni ka,
zabranj eno j e mij esanj e u uspost avl j anj e, f unkci oniranj e i li upravl j anj e udruzenj em posl odaval aca. "
Clan 8.
U cl anu 11. na pocet ku recenice dodaj e se ri j ec "Zakoni t a".
Clan 9.
Cl an 12. mi j enj a se i gl asi : "Kolekt ivni m ugovorom, pravi lni kom o radu i li ugovorom o radu ne mogu se ut vrdi t i
manj a prava od prava ut vrdj enih u ovom zakonu, osim ako t o ni j e i zrici t o predvi dj eno ovi m i li drugim zakonom.
Kol ekt ivnim ugovorom, pravi lni kom o radu i l i ugovorom o radu mogu se ut vrdi t i povolj nij a prava od prva
ut vrdj enih ovim zakonom, ako zakonom ni j e drugaci j e predvi dj eno. "
Clan 10.
Cl an 13. bri se se.
Clan 11.
Cl an 14. bri se se.
Clan 12.
Cl an 15. mi j enj a se i gl asi : "Ugovor o radu ne moze se skl opit i sa l i cem koj e ni j e navrsi l o 15 godina zivot a. Lice
i zmedj u 15 i 18 godi na zi vot a (u dalj em t ekst u: mal ol j et ni k) moze se zaposl i t i pod uvj et om da od ovlast enog
l i j ecni ka i l i nadl ezne zdravst ene ust anove pri bavi pot vrdu koj om dokazuj e da i ma opcu zdravst venu sposobnost
za obavl j anj e t ih posl ova".
Clan 13.
Cl an 16. bri se se.
Clan 14.
Cl an 17. bri se se.
Clan 15.
U cl anu 18. u st av 2. ri j ec "t ri " zamj enj uj e se ri j ecj u "sest ".
Clan 16.
Cl an 19. mi j enj a se i gl asi : "Ugovor o radu zaklj ucuj e se: 1. na neodredj eno vri j eme; 2. na odredj eno vri j eme.
Ugovor o radu koj i ne sadrzi podat ak u pogl edu t raj anj a smat rat ce se ugovorom o radu na neodredj eno vri -
j eme. Ugovor o radu na odredj eno vri j eme ne moze se skl opi t i za peri od duzi od dvij e godine. Ako zaposl eni k
i zrici t o i l i precut no obnovi ugovor o radu na odredj eno vri j eme sa i st i m posl odavcem, odnosno i zricit o i l i pre-
cut no zakl j uci s i st im posl odavcem uzast opne ugovore o radu na odredj eno vri j eme na peri od duzi od dvi j e go-
26
di ne bez preki da, t akav ugovor smat rat ce se ugovorom o radu na neodredj eno vrij eme, ako kol ekt ivnim ugovo-
rom ni j e drugacij e odredj eno.
Clan 17.
Cl an 20. mi j enj a se i gl asi : "Preki dom ugovora o radu iz cl ana 19. st av 4. ovoga zakona ne smat raj u se preki di
nast al i zbog: 1. godi snj eg odmora; 2. bol ovanj a; 3. porodj aj skog odsust a; 4. odsust va sa rada u skl adu sa zako-
nom, kol ekt ivnim ugovorom, pravi lni kom o radu i li ugovorom o radu; 5. peri odu i zmedj u ot kaza ugovora o radu
i dana povrat ka na radno mj est o na osnovu odl uke suda i l i drugog organa, u skl adu sa zakonom, kol ekt i vnim
ugovorom, pravi l ni kom o radu i li ugovorom o radu; 6. odsust va s posl a uz sugl asnost posl odavca; 7. vremenskog
peri oda od 15 dana i zmedj u ugovora o radu sa i st im posl odavcem, osi m ako kol ekt ivnim ugovorom ni j e druga-
ci j e ut vrdj eno. "
Clan 18.
Cl an 21. mi j enj a se i gl asi : "Ugovor o radu zaklj ucuj e se u pismenoj i l i usmenoj f ormi . Ugovor o radu u pi sme-
noj f ormi sadrzi , naroci t o, podat ke o: 1. nazivu i sj edi st u posl odavca; 2. imenu i prezimenu, prebi val i st u od-
nosno boravi st u zaposl eni ka; 3. t raj anj u ugovora o radu; 4. danu ot poci nj anj a rada; 5. mj est o rada; 6. radno
mj est o na koj e se zaposl eni k zaposl j ava i krat ak opi s posl ova; 7. duzi ni i rasporedu radnog vremena; 8. pl aci,
dodacima na pl acu, naknadama, t e peri odima i spl at e; 9. t raj anj u godi snj eg odmora; 10. ot kaznim rokovima
koj i h su se duzni pri drzavat i zaposl eni k i posl odavac; 11. druge podat ke u vezi sa uvj et ima rada ut vrdj enim ko-
l ekt inim ugovorom. Umj est o podat aka i z st ava 2. t acke 7. do 11. ovog cl ana, moze se u ugovoru o radu nazna-
ci t i odgovaraj uci zakon, kol ekt i vni ugovor i li pravi lni k o radu, koj i m su uredj ena t a pi t anj a. "
Clan 19.
Iza cl ana 21. dodaj e se novi cl an 21a, koj i gl asi : "Cl an 21a. Ako posl odavac ne zakl j uci ugovor o radu sa zapos-
l eni kom u pi smenoj f ormi i z cl ana 21. ovog zakona, duzan j e da zaposl eniku uruci pi smenu izj avu koj a sadrzi
podat ke i z cl ana 21. st av 2. ovog zakona. Pi smenu i zj avu i z st ava 1. ovog cl ana posl odavac j e duzan uruci t i
zaposl eni ku: 1. u roku od j ednog mj eseca od dana kada zaposl eni k ut pocne da radi kod posl odavca kada se radi
o ugovoru o radu na neodredj eno vri j eme; 2. naj kasnij e na dan kada zaposl eni k ot pocne da radi za posl odavca
kada se radi o ugovoru o radu na odredj eno vrij eme. Ako posl odavac ne uruci pi smenu i zj avu o ugovoru o radu
na odredj eno vri j eme, t akav ugovor smat rat ce se ugovorom zakl j ucenim na neodredj eno vrij eme, ako t o ni j e
drugacij e ut rdj eno kol ekt i vnim ugovorom, i li ako posl odavac dokaze da j e ugovor o radu bi o zakl j ucen na
odredj eno vrij eme. "
Clan 20.
Cl an 22. mi j enj a se i gl asi : "Ako se zaposl eni k upucuj e na rad u i nozemst vo, pri j e odl aska zaposl enika u i n-
ozemst vo, mora se post ici pi smena saglasnost u pogl edu sl i j edeci h uvj et a ugovora: 1. t raj anj u rada u in-
ozemst vu; 2. val ut i u koj oj ce se i spl aci vat i pl aca i drugim primanj ima u novcu i nat uri na koj a zaposl eni k ima
prava za vri j eme boravka u i nozemst vu; 3. uvj et ima vracanj a u zeml j u. "
Clan 21.
U cl anu 32. i za st ava 2. dodaj e se novi st av 3. koj i gl asi : "Zaposl eni k moze dobrovol j no, na zaht j ev posl odavca,
radi t i prekovremeno i t o u t raj anj u od j os naj vi se 10 sat i sedmicno. " Dosadasnj i st . 3., 4. i 5. post aj u st . 4. , 5. i
6. U st avu 6. ri j eci: "i 4" zamj enj uj e se ri j ecima: "4. i 5. "
Clan 22.
U cl anu 34. st av 2. mij enj a se i glasi : "Ako j e rad organi ziran u smj enama, i zmj ena smj ena se uredj uj e kol ek-
t i vnim ugovorom, pravi lni kom o radu i l i ugovorom o radu. "
Clan 23.
Cl an 35. bri se se.
Clan 24.
U cl anu 38. st av 2. na pocet ku receni ce rij ec "Izuzet no" brise se.
Clan 25.
Cl an 40. bri se se.
Clan 26.
Cl an 52. mi j enj a se i gl asi : "Zena ne moze bi t i zaposlena na posl ovi ma pod zeml j om (u rudni cima), osim u sl u-
caj u ako j e zaposl ena na rukovodecem mj est u koj e ne zaht ij eva f i zicki rad i l i u sl uzbama zdravst vene i soci -
27
j al ne zast i t e, odnosno ako zena mora provest i i zvj esno vri j eme na obuci pod zeml j om i l i mora povremeno ul a-
zi t i u podzemni di o rudni ka u ci l j u obavlj anj a zanimanj a koj e ne ukl j ucuj e f i zi cki rad. "
Clan 27.
Cl an 55. mi j enj a se i gl asi : "Za vri j eme t rudnoce, porodj aj a i nj ege dj et et a, zena ima pravo na porodj aj no od-
sust vo u t raj anj u od j edne godi ne nepreki dno. Na osnovu nalaza ovl ast enog l ij ecni ka zena moze da ot pocne
porodj aj no odsust vo 28 dana pri j e oceki vanog dat uma porodj aj aa. Zena moze kori st i krace porodj aj no odsust -
vo, al i ne krace od 42 dana posl i j e porodj aj a. "
Clan 28.
U cl anu 56. ri j eci : "i 3. " bri su se.
Clan 29.
U cl anu 62. st av 1. ri j eci : "kao i odsust va i z cl ana 59. ovog zakona, " bri su se.
Clan 30.
Cl an 76. bri se se.
Clan 31.
U cl anu 86. st av 1. t acka 3. i za ri j eci: ""st aza osi guranj a" dodaj u se ri j eci : "odnosno navrsi 40 godi na st aza osi -
guranj a".
Clan 32.
Cl an 87. mi j enj a se i gl asi : "Posl odavac moze ot kazat i ugovor o radu zaposleni ka uz propi sani ot kazni rok, ako:
1. j e t akav ot kaz opravdan i z ekonomskih, t ehni cki h i li organi zaci j ski h razl oga, i l i 2. zaposl eni k ni j e u moguc-
nost i da i zvrsava svoj e obaveze i z radnog odnosa. Posl odavac moze ot kazat i ugovor o radu u sl ucaj evima iz st a-
va 1. ovog cl ana, ako se, s obzi rom na vel i ci nu, kapaci t et i ekonomsko st anj e posl odavca i mogucnost i zaposle-
ni ka, ne moze osnovano oceki vat i od posl odavca da zaposl i zaposl enika na druge posl ove i li da ga obrazuj e od-
nosno osposobi za rad na drugim posl ovima. "
Clan 33.
Cl an 88. mi j enj a se i gl asi : "Posl odavac moze ot kazat i ugovor o radu zaposleni ku, bez obaveze post i vanj a
ot kaznog roka, u sl ucaj u da j e zaposlenik odgovoran za t ezi pri j est up, i li za t ezu povredu radnih obaveza i z
ugovora o radu, a koj i su t akve prirode da ne bi bi l o osnovano oceki vat i od posodavca da nast avi radni odnos. U
sl ucaj u l aksi h pri j est upa i l i l aksih povreda radni h obaveza i z ugovora o radu, ugovor o radu se ne moze ot kazat i
bez pret hodnog pi smenog upozorenj a zaposleniku. Pi smeno upozorenj e i z st ava 2. ovog cl ana sadrzi opi s pri j es-
t upa i l i povrede radne obaveze za koj e se zaposl eni k smat ra odgovorni m i izj avu o namj eri da se ot kaze ugovor
o radu bez davanj a predvidj enog ot kaznog roka za sl ucaj da se t akav pri j est up ponovi . Kol ekt i vnim ugovorom i l i
pravi l ni kom o radu mogu se ut vrdi t i vrst e prij est upa i l i povreda radnih obaveza i z st . 1. i 2. ovog cl ana".
Clan 34.
Iza cl ana 88. dodaj e se novi cl an 88a. , koj i gl asi: "Cl an 88a. Zaposl eni k moze ot kazat i ugovor o radu bez davan-
j a predvidj enog ot kaznog roka, u sl ucaj u da j e posl odavac odgovoran za pri j est up i l i povredu obaveza i z ugovo-
ra o radu, a koj i su t akve pri rode da ne bi bi l o osnovano oceki vat i od zaposl eni ka da nast avi radni odnos. U slu-
caj u ot kazivanj a ugovora o radu iz st ava 1. ovog cl ana zaposl eni k ima sva prava u skl adu sa zakonom, kao da j e
ugovor nezakoni t o ot kazan od st rane posl odavca. "
Clan 35.
U cl anu 89. st av 1. ri j eci : "cl ana 88. st av 1. " zamj enj uj u se ri j ecima: "cl . 88. i 88a. ". St av 2. bri se se.
Clan 36.
Cl an 91. mi j enj a se i gl asi : "U sl ucaj u ot kazi vanj a ugovora o radu u smi slu cl ana 88. st . 1. i 2. ovog zakona, pos-
l odavac j e duzna, u sl ucaj u spora pred nadleznim sudom, dokazat i post oj anj e razl oga za ot kaz. "
Clan 37.
Cl an 92. bri se se.
Clan 38.
28
U cl anu 93. ri j ec "sindi kat a" zamj enj uj e se ri j ecima: "f ederal nog mini st arst va nadleznog za rad (u dal j em t eks-
t u: f ederal no mi ni st arst vo)".
Clan 39.
Cl an 95. mi j enj a se i gl asi : "Ot kazni rok ne moze bi t i kraci od sedam dana u sl ucaj u da zaposl eni k ot kazuj e
ugovor o radu, ni kraci od 14 dana u sl ucaj u da posl odavac ot kazuj e ugovor o radu. Ot kazni rok poci nj e da t ece
od dana urucenj a ot kaza zaposl eni ku odnosno posl odavcu. Kol ekt ivnim ugovorom, pravi l ni kom o radu i ugovo-
rom o radu moze se ut vrdi t i duze t raj anj e ot kaznog roka".
Clan 40.
U cl anu 96. st . 2. i 3. mi j enj aj u se i gl ase: "Ako sud ut vrdi da j e ot kaz nezakoni t moze posl odavca obavezat i da:
1. vrat i zaposlenika na posao, na nj egov zaht j ev, na posl ove na koj ima j e radi o i l i druge odgovaraj uce posl ove i
i spl at i mu naknadu pl ace u vi sini pl ace koj u bi uposl eni k ost vari o da j e radi o i naknadi mu st et u, i l i 2. i splat i t i
zaposl eni ku: - naknadu place u vi sini pl ace koj u bi zaposl enik ost vari o da j e radi o; - naknadu st et e za
pret rpl j enu st et u; - ot premninu na koj u zaposleni k ima pravo u skl adu sa zakonom, kol ekt i vnim ugovorom, pra-
vi l ni kom o radu i l i ugovorom o radu; - druge naknade na koj e zaposl eni k ima pravo, u skl adu sa zakonom, ko-
l ekt ivnim ugovorom pravi l ni kom o radu i l i ugovorom o radu. Zaposl eni k koj i osporava ot kazi vanj e ugovora o
radu moze t razi t i da sud donese privremenu mj eru o nj egovom vracanj u na rad, do okoncanj a sudskog spora.
Clan 41.
Cl an 98. mi j enj a se i gl asi : "Posl odavac koj i zaposl j ava vi se od 15 zaposl eni ka, a koj i u peri odu od naredna t ri
mj eseca ima namj eru da zbog ekonomskih, t ehnickih i l i organi zaci j ski h razl oga za vi se od 10%zaposl eni ka
ot kaze ugovore o radu, al i naj manj e pet erici zaposl eni ka, duzan se konsul t i rat i sa vi j ecem zaposl enika, a ako
kod posl odavca ni j e f ormi rano vri j ece zaposeni ka, sa si ndikat om koj i predst avl j a naj manj e 10%zaposleni ka. "
Clan 42.
Cl an 99. mi j enj a se i gl asi : "Obaveza konsul t i ranj a u smi slu cl ana 98. ovog zakona: 1. zasniva se na akt u u pi s-
menoj f ormi koj i j e pri premi o posl odavac; 2. zapocinj e naj manj e 30 dana prij e davanj a obavi j est i o ot kazu
zaposl eni cima na koj e se odnosi . Akt u pi sanoj f ormi iz st ava 1. ovog cl ana dost avl j a se vi j ecu zaposl eni ka i li
si ndi kat u pri j e pocet ka konsul t i ranj a, a sadrzi, naroci t o, sl i j edece podat ke: - razl oge za predvidj eno ot kazi-
vanj e ugovora o radu; - broj i kat egori j u zaposl eni ka za ci j e j e ugovore predvidj en ot kaz; - mj ere, za koj e pos-
l odavac smat ra da se pomocu nj i h mogu i zbj eci neki i li svi predvi dj eni ot kazi (npr. rasporedj i vanj e zaposl eni ka
na drugo radno mj est o kod i st og posl odavca, prekval i f ikaci j a gdj e j e t o pot rebno, privremeno skracivanj e rad-
nog vremena); - mj ere za koj e posl odavac smat ra da bi mogle pomoci zaposl enicima da nadj u zaposl enj e kod
drugog posl odavca; - mj ere za koj e posl odavac smat ra da se mogu poduzet i u ci lj u prekval i fi ciranj a zaposlenika
radi zaposl j avanj a kod drugog posl odavca. Ako u peri odu od j edne godine od ot kazi vanj a ugovora o radu, u
smi sl u clana 98. ovog zakona, posl odavac namj erava da zaposl i zaposl eni ke sa i st im kval i f i kacij ama i st epenom
st rucne spreme, pri j e zaposl j avanj a drugi h l ica æe ponudi t i zaposl enj e oni m zaposl eni cima ci j i su ugovori o
radu ot kazani . "
Clan 43.
U cl anu 100. st av 2. i za ri j eci: "pravi l ni kom o radu" dodaj u se ri j eci : "i li ugovorom o radu".
Clan 44.
U cl anu 101. st av 1. rij eci : "radnog odnosa" zamj enj uj u se rij eci ma: "ugovora o radu".
Clan 45.
Cl an 103. mi j enj a se i gl asi: "Zaposl eni k koj i smat ra da mu j e posl odavac povri j edi o neko pravo i z radnog odno-
sa, moze zaht i j evat i od posl odavca ost varivanj e t og prava. Podnosenj e zaht j eva i z st aa 1. ovog cl ana ne sprj e-
cava zaposl eni ka da t razi zast i t u povri j edj enog prava pred nadl eznim sudom. Zaposlenik moze podnij eti t uzbu
pred nadl eznim sudom zbog povrede prava i z radnog odnosa u roku od j edne godine od dana dost ave odl uke
koj om j e povri j edj eno nj egovo pravo, odnosno od dana saznanj a za povredu prava i z radnog odnosa. Kolekt i v-
nim ugovorom i l i pravi lni kom o radu, u skl adu sa zakonom, moze se predvidj et i post upak mirnog rj esavanj a
radnog spora, u kom sl ucaj u rok za podnosenj e zaht j eva nadl eznom sudu t ece od dana okoncanj a ovog post -
upka. Ukol i ko se post upak ne okonca u skl adu sa st avom 4. ovog cl ana u razumnom roku, zauposl eni k ima pravo
da podnese t uzbu nadleznom sudu".
Clan 46.
U cl anu 105. i za ri j eci : "novog posl odavca" dodaj u se ri j eci: "uz sagl asnost zaposl eni ka. "
Clan 47.
29
U cl anu 118. st avk 1. rij eci : "f ederal nom mi ni st arst vu nadleznom za rad (u dal j em t ekst u: federalno mini s-
t arst vo) zamj enj uj e se ri j eci ma: "f ederal nom mi ni st arst vu".
Clan 48.
Iza cl ana 139. u poglavl j u XXI KAZNENE ODREDBE, dodaj e se novi clan 139a., koj i gl asi : "Cl an 139a. Novcanom
kaznom od 1. 000, 00 KM do 10. 000, 00 KM kazni t ce se za prekrsaj posl odavac - pravno l i ce, ako: - sa zaposl eni -
kom ne zakl j uci ugovor o radu (cl an 2. ), - st avl j a u nepovol j ni j i pol ozaj l i ce koj e se zaposl i i l ice koj e t razi za-
posl enj e (cl an 5. ). " Za prekrsaj iz st ava 1. ovog cl ana kazni t ce se posl odavac - f i zi cko l ice novcanom kaznom
od 1. 000, 00 KM do 3. 500, 00 KM. Za prekrsaj iz st ava 1. ovog cl ana kazni t ce se i odgovorno l ice kod posl odavca
koj i j e pravno l i ce novcanom kaznom od 500, 00 KM do 1. 000, 00 KM".
Clan 49.
U cl anu 140. st av 1. rij eci : "10. 000, 00 KM" zamj enj uj u se rij ecima: "7. 000, 00 KM". Tacke 1. i 2. brisu se. Tacka
3. koj a post aj e t acka 1. mi j enj a se i gl asi : "1. zaposl eni ku ne uruci pi smenu i zj avu u skl adu sa clanom 21a. ovog
zakona". Tacka 4. bri se se. Dosadasnj e t ac. 5. - 12. post aj u t ac. 2. - 9. U dosadasnj oj t acki 13. koj a post aj e
t acka 10. rij eci : "st av 1. " zamj enj uj e se ri j ecima: "st . 1. i 3.". Dosadasnj a t acka 14. post aj e t acka 11. U dosa-
dasnj oj t acki 15. koj a post aj e t acka 12. u zagradi rij eci : "st av 5. " zamj enj uj e se ri j ecima: "st av 6. ". Dosadasnj e
t ac. 16. - 25. post aj u t ac. 13. - 22. Dosadasnj a t acka 26. koj a post aj e t acka 23. mi j enj a se i glasi : "26. zaposl i
zenu na posl ovi ma pod zeml j om (u rudni cima) suprot no cl anu 52. ovog zakona". Dosadasnj e t ac. 27. - 48. post -
aj u t ac. 24. - 45. Dosadasnj e t ac. 49. i 59. koj e post aj u t ac. 46. i 47. mi j enj aj u se i gl ase: "49. ne konsul t i ra se
sa vi j ecem zaposl eni ka u skl adu sa cl ankom 98. ovog zakona". "50. post upi suprot no odredbama cl ana 99. ovog
zakona". Dosadasnj e t ac. 51. - 58. post aj u t ac. 48. - 55.
Clan 50.
U cl anu 143. st av 4. mi j enj a se i gl asi : "Ako zaposl eni k na cekanj u posl a i z st . 1. i 2. ovog cl ana ne bude pozvan
na rad u roku i z st ava 1. ovog cl ana, prest aj e mu radni odnos, uz pravo na ot premni nu koj a se ut vrdj uj e na
osnovu prosj ecne mj esecne pl ace i spl acene na nivou Federaci j e, na dan st upanj a na snagu ovog zakona, koj u
obj avl j uj e Federal ni zavod za st at i st i ku. " Iza st ava 4. dodaj e se novi st av 5. , koj i glasi : "Ot premnina i z st ava 4.
ovog cl ana i spl acuj e se zaposl eni ku za ukupan st az osi guranj a, a ut vrdj uj e se t ako da se prosj ecna pl aca i z st a-
va 4. ovog cl ana pomnozi sa koefi cij ent om, i t o za: st az osi guranj a koef i ci j ent - do 5 godina 1, 33 - od 5 do 10
godi na 2, 00 - od 10 do 20 godi na 2, 66 - preko 20 godi na 3, 00 Dosadasnj i st . 5. , 6. i 7. post aj u st . 6. , 7. i 8.
Clan 51.
Iza cl ana 143. dodaj e se novi cl. 143a. , 143b. i 143c. , koj i glase: "Cl an 143a. Zaposleni k koj i smat ra da j e pos-
l odavac povri j edi o nj egovo pravo koj e j e ut vrdj eno u clanu 143. st . 1. i 2. moze u roku od 90 dana od dana
st upanj a na snagu ovog zakona podnij et i zal bu kant onal noj komi sij i za implement aci j u cl ana 143. Zakona o
radu (u dal j em t ekst u: kant onalna komi si j a), koj u f ormi ra kant onal ni mini st ar nadlezan za posl ove rada (u dal -
j em t ekst u: kant onalni mi ni st ar). O zal bama i zj avl j enim prot i v rj esenj a kant onal ne komi si j e, rj esava Federal na
komi sij a za imol ement acij u clana 143. (u dal j em t ekst u: Federalna komi si j a), koj u f ormi ra f ederalni mini st ar.
U sl ucaj u da kant onal na komi sij a ne i zvrsava f unkci j u radi koj e j e f ormi rana, Federalna komi si j a preuzet ce
nadl eznost i kant onal ne komi si j e. Ako j e pred nadleznim sudom pokrenut post upak koj i se odnosi na prava za-
posl eni ka i z cl ana 143. st . 1. i 2. ovog zakona, sud ce ust upit i zaht j ev na nadl ezno post upanj e kant onalnoj ko-
mi sij i i donij et i odl uku o preki du post upka". "Cl an 143b. Cl anove Federal ne odnosno kant onalne komi sij e im-
enuj e federalni odnosno kant onal ni mini st ar na osnovu nj ihovog profesi onalnog i skust va i i skazane sposobnost i
za i zvrsavanj e ove f unkci j e. Cl anovi komi si j e moraj u bit i nezavi sni i obj ekt ivni i ne mogu se bi rat i i z reda i za-
brani h duznosni ka, ni t i mogu i mat i bi l o kakav pol i t i cki mandat . Federal no mi ni st arst vo odnosno nadl ezni organ
kant ona snosi t ce t roskove Federal ne odnosno kant onalne komi sij e. " "Clan 143c. Federalna odnosno kant onal na
komi sij a moze: 1. sasl usat i zaposl eni ka, posl odavca i nj ihove predst avni ke; 2. pozvat i svj edoke i vj est ake; 3.
t razit i od odgovaraj ucih organa vl ast i i posl odavaca da dost ave sve rel evant ne i nf ormaci j e: Odluke federalne
odnosno kant onal ne komi si j e su: 1. konacne i podl ij ezu sudskom prei spi t i vanj u u skl adu sa zakonom; 2. pravno
ut emel j ene; 3. dost avl j ene podnosi ocu u roku od sedam dana. "
Clan 52.
Ovaj zakon ne odnosi se na ugovore i i spl at e nast al e i zmedj u posl odavca i zaposl eni ka u primj eni cl ana 143.
Zakona o radu pri j e dana st upanj a na snagu ovog zakona.
Clan 53.
Ovaj zakon ne odnosi se na konacne odl uke koj e j e sud donio u peri odu prij e st upanj a na snagu ovog zakona u
primj eni clana 143. Zakona o radu.
Clan 54.
30
Post upci ost vari vanj a i zast i t e prava zaposleni ka, zapocet i pri j e st upanj a na snagu ovog zakona, zavrsi t ce se
po odredbama propi sa koj i su se primj enj i val i na t eri t orij i Federaci j e pri j e st upanj a na snagu ovog zakona, ako
j e t o za zaposl eni ka povol j ni j e, i zuzimaj uci cl an 143. Zakona o radu.
Clan 55.
Ovaj zakon st upa na snagu osmog dana od dana obj avl j ivanj a u "Sl uzbenim novinama Federaci j e BiH".
Predsj edat el j Doma narodaParl ament a Federaci j e Bi H Ni ko Lozanci c, v. r
Predsj edat el j Zast upni ckog doma Parl ament a Federaci j e Bi H . Enver Kreso, v.r.

29/03
Z A K O N
O IZMJENAMA ZAKONA O RADU

Ian 1.
U Zakonu o radu (¨Sluzbene novIne FederacIje 8IH¨, br. 4J/99 I J2/00) lan 26. mIjenja se I glasI:
¨Poslodavac moze zakljuItI ugovor o obavljanju prIpravnIkog staza sa prIpravnIkom na onolIko vremena kolIko
t raj e pri pravnIkI staz propIsan za zanImanje na koje se odnosI. Ugovor se zakljuuje u pIsanoj formI.
Kopi j u ugovora posl odavac dost avl j a nadl ežnoj sl užbi za zapošl j avanj e u roku od pet dana od dana nj egovog
zakljuIvanja radI evIdencIje I kontrole.
Pri pravni kom se smat ra l i ce sa završenom srednj om i li vi šom škol om, odnosno f akult et om koj e prvi put zasniva
radnI odnos u tom zanImanju, a koje je, prema Zakonu, obavezno polozItI strunI IspIt IlI mu je za rad u zani-
manj u pot rebno pret hodno radno i skust vo.
U t oku obavljanja prIpravnIkog staza prIpravnIk Ima pravo na novanu naknadu u Iznosu najmanje 80º od
najnIze plae. Poslodavac I prIpravnIk mogu se dogovorItI I o veem Iznosu novane naknade, ovIsno od strune
spreme pri pravni ka.
Posl odavac osi gurava pri pravni ka za sluaj povrede na radu I profesIonalne bolestI, a zdravstveno osIguranje
osi gurava nadl ežna sl užba za zapošl j avanj e.
PrIpravnIk Ima pravo na odmor u toku radnog dana, dnevnI odmor Izmeu dva uzastopna radna dana I sedmInI
odmor. "
Ian 2.
lan 28. mIjenj a se i gl asi :
¨Ako je strunI IspIt IlI radno Iskustvo utvreno Zakonom IlI PravIlnIkom o radu, uvjet za obavljanje poslova
odreenog zanImanja, poslodavac moze lIce koje zavrsI skolovanje za takvo zanImanje prImItI na struno ospo-
sobl j avanj e za samost al an rad, bez zasni vanj a radnog odnosa (vol ont erski rad).
Ugovor sa volonterom zakljuuje se u pIsanoj formI. KopIju ugovora poslodavac dostavlja nadleznoj sluzbI za
zaposljavanje u roku od pet dana od dana zakljuenja ugovora radI evIdencIje I kontrole.
Vol ont erski rad može t raj at i onol i ko vremena kol i ko j e propisano t raj anj e osposobl j avanj a, prema Zakonu, za
odreeno zanImanje.
Trajanje volonterskog rada Iz stava J. ovog lana rauna se u prIpravnIkI staz I radno Iskustvo kao uvjet za rad
na odreenIm radnIm mjestIma IlI za polaganje strunog IspIta.
7olonter Ima pravo na zdravstveno osIguranje kako je to utvreno propIsIma za nezaposlena lIca.
FadI osIguranja za sluaj povrede na radu IlI profesIonalne bolestI, poslodavac plaa nadleznoj sluzbI za
zapošljavanje J5 º od najnIze plae za svakog volontera.
7olonter Ima pravo na odmor u toku radnog dana, dnevnI odmor Izmeu dva uzastopna radna dana I sedmInI
odmor. "
Ian 3.
U lanu 140. u stavu 1. ta. 6. I 7. mIjenjaju se I glase:
31
"6. ugovor o obavl j anj u prIpravnIkog staza ne zakljuI u pIsanoj formI IlI ne dostavI kopIju ugovora nadleznoj
sluzbI za zaposljavanje u roku od pet dana od dana zakljuenja ugovora (lan 26.).
7. ugovor o volonterskom radu ne zakljuI u pIsanoj formI IlI ne dostavI kopIju ugovora nadl ežnoj sl užbi za
zaposljavanje u roku od pet dana od dana zakljuenja ugovora (lan 28.).¨
Ian 4.
Ovaj zakon st upa na snagu narednog dana od dana obj avlj ivanj a u "Sl užbenim novinama Federaci j e Bosne i Her-
cegovine".

PredsjedavajuI
Doma naroda
Parl ament a Federaci j e Bi H
Slavko |atI, s. r.
PredsjedavajuI
PredstavnIkog doma
Parl ament a Federaci j e Bi H
|uhamed ÌbrahImovI, s. r.

odnosno poslodavcu kojem se otkazuje. Ugovorna strana. Otkazni rok pocinje da tece od dana urucenja otkaza zaposleniku odnosno poslodavcu. 4. ovog zakona. 5. s tim da se konkretna duzina otkaznog roka ureduje kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. stav 1. odluka o otkazu ugovora o radu je nistavna. ýODQ 92. ovog zakona. moze se otkazati u roku od 15 dana od dana saznanja za cinjenicu zbog koje se daje otkaz. Ako zaposlenik prihvati ponudu poslodavca iz stava 1. Ako sud utvrdi da je otkaz poslodavca nezakonit. u smislu ovog zakona. ýODQ 93. poslodavac je obavezan da mu isplati naknadu place i prizna sva ostala prava kao da je radio do isteka otkaznog roka. ovog ýODQa. 14 . Otkaz se dostavlja zaposleniku. ýODQ 90. obavezan je da dokaze postojanje opravdanog razloga za otkaz. obrazloziti otkaz zaposleniku. stav 1. do okoncanja sudskog spora. u slucaju iz ýODQa 88. osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano ocekivati od poslodavca da to ucini. ýODQ 91. primjenjuju se i u slucaju kada poslodavac otkaze ugovor i istovremeno ponudi zaposleniku zakljucivanje ugovora o radu pod izmjenjenim uvjetima. Ako poslodavac namjerava da otkaze ugovor o radu. Ako poslodavac nije pribavio misljenje vijece zaposlenika. Program zbrinjavanja viska zaposlenika ýODn 98. obavezan je da o tome pribavi misljenje vijeca zaposlenika. moze otkazati ugovor o radu sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja njegove duznosti i sest mjeseci nakon obavljanja te duznosti. Poslodavac. Otkaz se daje u pismenoj formi. Otkaz s ponudom izmjenjenog ugovora o radu ýODQ 97. ýODQ 96. ýODQ 95. samo uz prethodnu saglasnost sindikata. Zaposlenik koji osporava dati otkaz. Forma i trajanje otkaznog roka ýODQ 94. u pismenoj formi. Odredbe ovog zakona koje se odnose na otkaz. prestane sa radom prije isteka propisanog otkaznog roka. Otkazni rok ne moze biti kraci od 15 dana niti duzi od sest mjeseci. 3. stava 1. obavezan je omoguciti zaposleniku da iznese svoju odbranu.Ugovor o radu. Ako zaposlenik odnosno poslodavac otkazuje ugovor o radu iz razloga navedenih u ýODQu 88. Ako poslodavac otkazuje ugovor o radu zbog ponasanja ili rada zaposlenika. koja u slucaju iz ýODQa 88. Poslodavac je obavezan. poslodavac ce vratiti zaposlenika na rad i isplatiti naknadu place u visini place koju bi zaposlenik ostvario da je radio. zadrzava pravo da pred nadleznim sudom osporava dopustenost takve izmjene ugovora. na zahtijev poslodavca. moze traziti da sud donese privremenu mjeru o njegovom vracanju na rad. ovog zakona. otkaze ugovor o radu. Ako zaposlenik. ima pravo od strane koja je kriva za otkaz da trazi naknadu stete koja je nastala neizvrsavanjem preuzetih obaveza iz ugovora o radu.

a kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada. duzan je izraditi program zbrinjavanja viska zaposlenika. Izuzetno. 6. umjesto otpremnine iz stava 2. Program iz stava 1. tehnickih ili organizacijskih razloga otkaze ugovor o radu najmanje petorici zaposlenika. ovog ýODQa. 2. ýODQ 102. ýODQ 99. Ako programom iz stava 1. utvrduju se pismenim ugovorom izmedu zaposlenika i poslodavca. Otpremnina iz stava 1. ima pravo na otpremninu u iznosu koji se odreduje u zavisnosti od duzine prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa sa tim poslodavcem. poslodavac i zaposlenik mogu se dogovoriti i o drugom vidu naknade. ovog ýODQa poslodavac je obavezan dostaviti na konsultiranje vijecu zaposlenika i obavezan je izjasniti se vijecu zaposlenika o njegovim misljenjima i prijedlozima. · mogucnost skracivanja radnog vremena. ovog ýODQa poslodavac se konsultira sa sindikatom i obavezan je da se izjasni o misljenjima i prijedlozima sindikata. Zastita prava iz radnog odnosa 15 . s tim da se ne moze utvrditi u iznosu manjem od jedne trecine prosjecne mjesecne place isplacene zaposleniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu. Otpremnina ýODQ 100. · mogucnost prekvalifikacije ili dokvalifikacije zaposlenika. · broj i kategoriju zaposlenika koji ce se pojaviti kao visak. Ako je poslodavac fizicko lice moze pismenom punomoci ovlastiti drugo poslovno sposobno punoljetno lice da ga zastupa u ostvarivanju prava i obaveza iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom. moze im se otkazati ugovor o radu. osim lica iz stava 4. ovog ýODQa nije moguce zaposlenicima osigurati zaposlenje. XII . poslodavac ne moze u roku od dvije godine zaposliti drugo lice koje ima istu kvalifikaciju ili isti stepen strucne spreme. · mogucnost promjene u tehnologiji i organizaciji rada u cilju zbrinjavanja viska zaposlenika. Nacin. a koji u periodu od sest mjeseci ima namjeru da zbog ekonomskih. ovog ýODQa.Poslodavac koji zaposljava vise od 15 zaposlenika. · mogucnost zaposljavanja zaposlenika na druge poslove. ovog ýODQa utvrduje se kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. uvjeti i rokovi isplate otpremnine iz st. · mogucnost pronalazenja zaposlenja kod drugog poslodavca. poslodavac ili drugo ovlasteno lice odredeno statutom ili aktom o osnivanju. 2. Program iz ýODQa 98. osim ako se ugovor otkazuje zbog krsenja obaveze iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane zaposlenika. ako je to lice nezaposleno. Ako kod poslodavca nije formirano vijece zaposlenika. za svaku navrsenu godinu rada kod tog poslodavca. narocito: · razloge nastanka viska zaposlenika. u skladu sa ovim zakonom. U slucaju otkaza iz stava 4. Zaposlenik koji je sa poslodavcem zakljucio ugovor o radu na neodredeno vrijeme. Odlucivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa ýODQ 101. O pravima i obavezama zaposlenika iz radnog odnosa odlucuje. kolektivnim ugovorom i drugim propisima. i 3. o programu iz stava 1. pred nadleznim sudom i drugim organima.OSTVARIVANJE PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA 1. u skladu sa ovim zakonom. U ostvarivanju pojedinacnih prava iz radnog odnosa zaposlenik moze zahtijevati ostvarivanje tih prava kod poslodavca. ovog ýODQa. ovog zakona sadrzi. ovog ýODQa.

Zaposlenik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa. Propust zaposlenika da zahtijeva naknadu stete ili drugo novcano potrazivanje iz radnog odnosa u rokovima iz st.SUDJELOVANJE ZAPOSLENIKA U ODLUCIVANJU .do 3.PRAVILNIK O RADU ýODQ 107. kojim se ureduju place. ovog ýODQa objavljuje se na oglasnoj tabli poslodavca. podjele. 16 . moze u roku od 15 dana od dana dostave odluke kojom je povrijedeno njegovo pravo. ýODQ 106. Ako kod poslodavca nije formirano vijece zaposlenika. prodaje. ýODQ 104. tece od dana okoncanja tog postupka. XIII . u skladu sa zakonom. Vijece zaposlenika odnosno sindikalni povjerenik moze od nadleznog suda zatraziti da nezakonit pravilnik o radu ili neke njegove odredbe oglasi nevazecim. ýODQ 109. sindikat ima obaveze i ovlastenja koja se odnose na ovlastenja vijeca zaposlenika. spajanja. postupak i druga pitanja znacajna za rad arbitraze. Pravilnik iz stava 1. moze se predvidjeti postupak mirnog rjesavanja radnog spora. odnosno od dana saznanja za povredu prava. u skladu sa zakonom. ovog ýODQa. nema za posljedicu gubitak prava na to potrazivanje. Apsolutna zastara potrazivanja iz radnog odnosa nastupa za tri godine od dana nastanka potrazivanja. ýODQ 110. zahtjevati od poslodavca ostvarivanje tog prava. ovog ýODQa ne udovolji tom zahtjevu. ). ýODQ 105. O donosenju pravilnika o radu poslodavac se obavezno konsultira sa vijecem zaposlenika odnosno sindikatom. Zaposlenici kod poslodavca koji redovno zaposljava najmanje 15 zaposlenika. imaju pravo da formiraju vijece zaposlenika. u skladu sa kolektivnim ugovorom. ako zakonom nije drugacije odredeno.VIJECE ZAPOSLENIKA ýODQ 108. u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. koje ce ih zastupati kod poslodavca u zastiti njihovih prava i interesa. Kolektivnim ugovorom odnosno sporazumom ureduje se sastav. promjene oblika drustva i dr. u kom slucaju rok od 15 dana za podnosenje zahtjeva sudu. Kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. zaposlenik moze u daljem roku od 15 dana traziti zastitu povrijedenog prava pred nadleznim sudom. 1. pripajanja. Poslodavac koji zaposljava vise od 15 zaposlenika donosi i objavljuje pravilnik o radu. a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Ako poslodavac u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahtijeva zaposlenika iz stava 1. Vijece zaposlenika formira se na zahtijev najmanje 20 % zaposlenika ili sindikata. ugovori o radu prenose se na novog poslodavca. organizacija rada i druga pitanja znacajna za zaposlenika i poslodavca. XIV . Rjesavanje nastalog radnog spora stranke u sporu mogu sporazumno povjeriti arbitrazi.ýODQ 103. zbog nasljedivanja. U slucaju promjene poslodavca ili njegovog pravnog polozaja (npr.

kolektivni ugovor primjenjivace se do zakljucivanja novog kolektivnog ugovora. te prava i obaveze iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom. nakon isteka roka na koji je zakljucen. sastav i nacin postupanja tijela ovlastenih za mirno rjesavanje kolektvnih radnih sporova. Na strani zaposlenika kod zakljucivanja kolektivnog ugovora moze biti sindikat ili vise sindikata. u skladu sa njihovim statutom. ureduju se zakonom. odredenu djelatnost. moze biti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije ). za podrucje jednog ili vise kantona. Kolektivnim ugovorom ureduju se i pravila o postupku kolektivnog pregovaranja. poslodavca ili vise poslodavaca odnosno udruzenja poslodavaca. ovog zakona. ýODQ 113. Kolektivni ugovor je obavezan za strane koje su ga zakljucile. Odluka o prosirenju vaznosti kolektivnog ugovora moze se opozvati na nacin utvrden za njezino donosenje. na koje se kolektivni ugovor prosiruje.KOLEKTIVNI UGOVORI ýODQ 111. Ako kolektivnim ugovorom nije drugacije odredeno. federalni ministar moze prosiriti primjenu kolektivnog ugovora i na druga pravna lica za koja se ocjeni da je to potrebno. kao i druga pitanja vezana za rad i djelovanje vijeca zaposlenika. a na strani poslodavca moze biti poslodavac. ýODQ 115. Do formiranja udruzenja poslodavaca na strani poslodavca kod zakljucivanja kolektivnog ugovora iz ýODQa 111. ýODQ 116. Prije donosenja odluke o prosirenju vaznosti kolektivnog ugovora. a koja nisu ucestvovala u njegovom zakljucivanju ili mu nisu naknadno pristupila. ýODQ 117. XV . u skladu sa zakonom i drugim propisima. jednog ili vise poslodavaca. Kolektivnim ugovorom ureduju se prava i obaveze strana koje su ga zakljucile. Odluka o prosirenju vaznosti kolektivnog ugovora objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". ýODQ 118. Kolektivni ugovor zakljucuje se u pismenoj formi. 17 . Na izmjene i dopune kolektivnih ugovora primjenjuju se odredbe ovog zakona koje vaze i za njihovo donosenje. Kolektivni ugovor moze se zakljuciti na neodredeno ili odredeno vrijeme. odnosno vlada kantona.Nacin i postupak formiranja vijeca zaposlenika. Ako postoji interes Federacije. ýODQ 112. Ako je u pregovaranju i zakljucivanju kolektivnog ugovora zastupljeno vise sindikata odnosno vise poslodavaca. vise poslodavaca ili udruzenje poslodavaca. ýODQ 114. Kolektivni ugovor moze se zakljuciti za teritoriju Federacije. federalni ministar je obavezan zatraziti misljenje sindikata. kao i za strane koje su mu naknadno pristupile. o zakljucivanju kolektivnog ugovora mogu pregovarati samo oni sindikati odnosno poslodavci koji imaju punomoc od svakog pojedinacnog sindikata odnosno poslodavca.

u skladu sa ovim zakonom. primjeni. a formira se za period od dvije godine. vrsi federalno ministarstvo. Mirovno vijece iz stava 2. Arbitraza ýODQ 126. prijedlog ima pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora. Formiranje mirovnog vijeca za podrucje kantona. Mirovno vijece moze biti formirano za teritoriju Federacije. nacin rada i druga pitanja koja se odnose na rad tog mirovnog vijeca. Strane kolektivnog ugovora mogu pred nadleznim sudom zahtijevati zastitu prava iz kolektivnog ugovora. odnosno za podrucje kantona. ýODQ 120. Mirenje iz stava 1. 2. Administrativne poslove za mirovno vijece formirano za teritoriju Federacije. O ishodu i rezultatima mirenja strane u sporu obavjestavaju u roku od tri dana od dana zavrsetka mirenja federalno ministarstvo. U slucaju spora o zakljucivanju. sprovodi se postupak mirenja. ýODQ 125. ýODQ 119. Kolektivni ugovor.Zakljucen kolektivni ugovor. Kolektivni ugovor moze se otkazati na nacin i pod uvjetima predvidenim tim kolektivnim ugovorom. snosi federalno ministarstvo. odnosno nadlezni kantonalni ministar. objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". ovog ýODQa federalnom ministarstvu odnosno nadleznom organu kantona. a za podrucje jednog ili vise kantona u sluzbenom glasilu kantona. ovog ýODQa provodi mirovno vijece. zakljucen za teritoriju Federacije. XVI . ýODQ 123.MIRNO RJESAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA 1. Troskove za ýODQa mirovnog vijeca sa liste koju utvrduje federalni ministar. Postupak dostave kolektivnih ugovora iz stava 1. a ako ga prihvate. Strane u sporu mogu prihvatiti ili odbiti prijedlog mirovnog vijeca. 18 . odnosno nadlezni organ kantona. ýODQ 121. ovog ýODQa donosi pravila o postupku pred tim vijecem. ýODQ 124. a svi ostali kolektivni ugovori dostavljaju se nadleznom organu kantona. u skladu sa propisom kantona. pravilnikom ce propisati federalni ministar. sindikata i predstavnika kojeg izaberu strane u sporu sa liste koju utvrduje federalni ministar. te njegove izmjene i dopune. za teritoriju Federacije ili podrucje dva ili vise kantona dostavljaju se federalnom ministarstvu nadleznom za rad (u daljem tekstu: federalno ministarstvo).ako strane nisu dogovorile nacin mirnog rjesavanja spora. Otkaz kolektivnog ugovora obavezno se dostavlja svim ugovornim stranama. ureduju se propisom kantona. izmjeni ili dopuni odnosno otkazivanju kolektivnog ugovora ili drugog slicnog spora vezanog za kolektivni ugovor (kolektivni radni spor). njegov sastav. Mirovno vijece za teritoriju Federacije sastoji se od tri ýODQa. i to: predstavnika poslodavaca. Mirenje ýODQ 122.

U cilju ostvarivanja i uskladivanja ekonomske i socijalne politike. Strajk se moze organizirati samo u skladu sa Zakonom o strajku. Arbitrazna odluka ima pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora. ovlastenja i druga pitanja od znacaja za rad ovog vijeca.SOCIJALNO VIJECE ýODQ 130. Ako se zaposlenik ponasa suprotno ýODQu 128. odnosno vlade kantona. Ekonomsko . ovog zakona. U provodenju nadzora inspektor rada ima ovlastenja utvrdena zakonom i na osnovu zakona donesenih propisa. ovog ýODQa obavlja federalni inspektor rada.EKONOMSKO . stav 2.socijalno vijece iz stava 2. moze mu se dati otkaz. XVIII . ovog zakona ili ako za vrijeme strajka namjerno nanese stetu poslodavcu. obavlja federalni. u smislu ýODQa 128.NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADU ýODQ 131. XVII . XIX .socijlano vijece iz stava 2. Ekonomsko .STRAJK ýODQ 128. u skladu sa zakonom. kojim ce urediti nacin donosenja odluka iz svog djelokruga rada. osim ako strane u sporu ne odluce drugacije. Nadzor nad primjenom ovog zakona i na osnovu njega donesenih propisa. Imenovanje arbitara i arbitraznog vijeca i druga pitanja u vezi sa arbitraznim postupkom ureduju se kolektivnim ugovorom ili sporazumom strana.socijalno vijece moze se formirati za teritoriju Federacije odnosno podrucje kantona. ýODQ 127. Zaposlenik ne moze biti stavljen u nepovoljniji polozaj od drugih zaposlenika zbog organiziranja ili sudjelovanja u strajku. pravilima sindikata o strajku i kolektivnim ugovorom. odnosno prije provodenja drugog postupka mirnog rjesavanja spora o kojem su se strane sporazumjele. ýODQ 132. ovog ýODQa osniva se sporazumom zainteresiranih strana kojim se ureduje sastav. odnosno ineresa zaposlenika i poslodavaca. Sindikat ima pravo pozvati na strajk i provesti ga sa svrhom zastite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa svojih ýODQova. sindikata i poslodavaca.socijalno vijece. odnosno kantonalni inspektor rada. ýODQ 129. Protiv arbitrazne odluke zalba nije dopustena. Arbitrazna odluka mora biti obrazlozena. Ako se radi o preduzecu ili ustanovi od interesa za Federaciju. ovog ýODQa donosi poslovnik o radu. moze se formirati ekonomsko . 19 . nadzor iz stava 1. stav 2. Ekonomsko . u skladu sa zakonom. Strajk ne moze zapoceti prije okoncanja postupka mirenja predvidenog ovim zakonom. kolektivnom ugovoru i na pravicnosti. Zaposlenik ne moze biti ni na koji nacin prisiljavan da sudjeluje u strajku. te podsticanja zakljucivanja i primjene kolektivnih ugovora i njihovog uskladivanja sa mjerama ekonomske i socijalne politike.socijalno vijece temelji se na trostranoj saradnji Vlade Federacije. drugom propisu. Arbitraza temelji svoju odluku na zakonu. Ekonomsko .Strane u sporu mogu rjesavanje kolektivnog radnog spora sprorazumno povjeriti arbitrazi.

duzan ga je o tome obavijestiti u roku od 30 dana od dana prestanka vojne sluzbe. rok izvrsenja poslova i iznos naknade za izvrseni posao. kao i druga pitanja predvidena propisom o radnoj knjizici. ovoga ýODQa ne mogu se unositi podaci koji bi zaposleniku otezavali zakljucivanje novog ugovora o radu. U potvrdi iz stava 1. ýODQ 137. ovog ýODQa. Za obavljanje poslova iz ýODQa 136. zaposlenik predaje radnu knjizicu poslodavcu. poslodavac i vijece zaposlenika mogu zahtijevati od inspektora rada provodenje inspekcijskog nadzora. ovog ýODQa sadrzi: vrstu. sindikat. nacin. postupak izdavanja. 2. oblik i nacin izrade. Ugovor iz stava 1. u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju . Na dan kada pocne da radi. nacin upisivanja podataka. Na dan prestanka ugovora o radu. 2. Za obavljanje privremenih i povremenih poslova moze se zakljuciti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Federalni ministar donijet ce propis o radnoj knjizici. Zaposleniku za vrijeme sluzenja vojnog roka i sluzenja u rezervnom sastavu (u daljem tekstu: vojna sluzba) prava i obaveze iz radnog odnosa miruju. Zaposlenik ima radnu knjizicu.Zaposlenik. Vracanje radne knjizice iz stava 2. Privremeni i povremeni poslovi ýODQ 136. ovog ýODQa ne moze se uvjetovati potrazivanjem koje poslodavac eventualno ima prema zaposleniku. stav 2. Radna knjizica je javna isprava. a poslodavac je duzan primiti za- 20 . a zaposlenik vraca poslodavcu potvrdu iz stava 1. o cemu poslodavac izdaje zaposleniku pismenu potvrdu. XX . Zaposlenik koji nakon zavrsetka vojne sluzbe zeli da nastavi rad kod istog poslodavca. Pored radne knjizice iz ýODQa 134. ovog zakona zakljucuje se ugovor u pismenoj formi. poslodavac je duzan zaposleniku vratiti i druge dokumente i na njegov zahtjev izdati potvrdu o poslovima koje je obavljao i trajanju radnog odnosa. Radnu knjizicu izdaje opcinski organ uprave nadlezan za poslove rada. Licu koje obavlja privremene i povremene poslove osigurava se odmor u toku rada pod istim uvjetima kao i za zaposlenike u radnom odnosu i druga prava. ovog zakona. Radna knjizica ýODQ 133. Utjecaj vojne sluzbe na radni odnos ýODQ 138. kojim ce se urediti: sadrzaj. ýODQ 134. sa punim ili nepunim radnim vremenom i da ne traju duze od 60 dana u toku kalendarske godine.POSEBNE ODREDBE 1. ýODQ 135. postupak zamjene i izdavanja novih radnih knjizica. da su privremeni i povremeni poslovi utvrdeni u kolektivnom ugovoru ili u pravilniku o radu. poslodavac je duzan vratiti zaposleniku radnu knjizicu. da privremeni i povremeni poslovi ne predstavljaju poslove za koje se zakljucuje ugovor o radu na odredeno ili neodredeno vrijeme. pod uvjetima: 1. nacin vodenja registra izdatih radnih knjizica. 3.

zakljuci ugovor o radu kojim je ugovoreno trajanje pripravnickog staza duze od zakonom predvidenog (ýODQ 26. radi duze od skracenog radnog vremena (ýODQ 31). i 39. zakljuci ugovor o radu na odredeno vrijeme suprotno ýODQu 20. 4. Prava zastupnika . od zaposlenika zahtijeva da na poslovima. ovog zakona. (ýODQ 24. lice koje trazi zaposlenje. bez njegovog pismenog pristanka.pravno lice.). zeni zaposlenoj u industriji naredi nocni rad suprotno ýODQu 35. osim ako je prestala potreba za obavljanjem tih poslova zbog ekonomskih. 14.). 17. 3. a najduze cetiri godine od dana izbora odnosno imenovanja.) 15. miruju. zaposleniku ne omoguci koristenje odmora. ).). ovog zakona. 16. ne obavijesti inspektora rada kantona o prekovremenom radu o kojem ga je duzan obavijestiti (ýODQ 32. trudnici. majci sa djetetom do tri godine starosti ili samohranom roditelju sa djetetom do sest godina zivota. ovog ýODQa. 5.stav 2. st. ovog zakona. Ako zaposleniku prestane radni odnos u smislu stava 3. prikuplja. zakljuci ugovor o radu koji ne sadrzi podatke propisane ovim zakonom (ýODQ 21. uputi zaposlenika na rad u inozemstvo. maloljetniku naredi nocni rad (ýODQ 36. stav 3. na kojima se uz primjenu mjera zastite na radu nije moguce zastititi od stetnih uticaja. 21 . 21. KM kaznit ce se za prekrsaj poslodavac . koristi ili dostavlja trecim licima podatke o zaposleniku.).000. od zaposlenika zahtijeva da radi duze od punog radnog vremena (prekovremeni rad) suprotno ýODQu 32. 7. 18.000.poslanika i funkcionera ýODQ 139. Zaposleniku izabranom. 2.). do 5. 19. duzan mu je isplatiti otpremninu utvrdenu u ýODQu 100. koji je obavijestio poslodavca u smislu stava 2. naredi prekovremeni rad (ýODQ 32. 8.). 4.00 KM do 10. obraduje. stav 5.). ugovor o volonterskom radu ne zakljuci u pismenoj formi (ýODQ 28. osim lica iz stava 1. Prava utvrdena ovim zakonom u vezi sa vojnom sluzbom imaju i lica na sluzbi u rezervnom sastavu policije. 20. 2. ovog zakona. Zaposlenika. Federacije Bosne i Hercegovine. zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova u smislu stava 3. 6. 10. ovog zakona. od zaposlenika trazi podatke koji nisu u neposrednoj vezi sa radnim odnosom (ýODQ 23.). 11. zaposleniku ne omoguci koristenje dnevnog i sedmicnog odmora (cl. odnosno imenovanom na neku od javnih duznosti.KAZNENE ODREDBE ýODQ 140. u organe Bosne i Hercegovine. kao i lice koje zaposli stavlja u nepovoljniji polozaj (ýODQ 5. 9. 13. ovog ýODQa shodno se primjenjuju odredbe iz ýODQa 138. maloljetnom zaposleniku naredi prekovremeni rad (ýlan 32. ne postupi po zabrani inspektora rada kantona kojim se zabranjuje prekovremeni rad (ýODQ 32. poslodavac je duzan rasporediti na poslove na kojima je radio prije stupanja u vojnu sluzbu ili na druge odgovarajuce poslove. ako: 1. ovog ýODQa. ovog ýODQa. organe kantona.). ovog zakona.ovog zakona. stav 4. Ako poslodavac ne moze vratiti zaposlenika na rad.). Na zaposlenika iz stava 1. zaposleniku ne uruci pismenu potvrdu u skladu sa ýODQom 14. tehnickih ili organizacijskih razloga u smislu ýODQa 98. prava i obaveze iz radnog odnosa. ovog ýODQa.).). s tim da se prosjecna placa dovede na nivo place koju bi zaposlenik ostvario da je radio.poslenika na rad u roku od 30 dana od dana obavijesti zaposlenika.). XXI . poslodavac ne moze u roku od godinu dana zaposliti drugo lice koje ima istu kvalifikaciju ili isti stepen strucne spreme.). grada i opcine i zaposleniku izabranom na profesionalnu funkciju u sindikatu. Novcanom kaznom od 1. 38.00. na njegov zahtjev. a ugovor o radu ne sadrzi propisane podatke (ýODQ 22. sa zaposlenikom ne zakljuci ugovor o radu (ýODQ 2. sklopi ugovor o radu u kojem je puno radno vrijeme ugovoreno u trajanju duzem od zakonom propisanog (ýODQ 29. 12. stav 1. u toku rada (ýODQ 37.

ne omoguci zeni odsustvo sa rada uz naknadu place (ýODQ 54. ocu djeteta odnosno usvojiocu ne omoguci koristenje prava iz ýODQa 55. 52. 39. 50. st. rasporedi maloljetnika da radi na poslovima suprotno ýODQu 51. 28. stav 2.22. 49. ovog zakona. stav 2. poslodavac svoje potrazivanje prema zaposleniku naplati suprotno ýODQu 74.). onemoguci zeni da odsustvuje sa posla radi dojenja djeteta(ýODQ 59.). 48. ovog zakona. odnosno isplati mu naknadu umjesto koristenja godisnjeg odmora (ýODQ 45. zaposli zenu na poslovima na kojima je zenama zabranjen rad (ýODQ 52.). zaposli drugo lice suprotno ýODQu 143.). 42. 27.00 KM do 2. usljed cega je privremeno nesposoban za rad (ýODQ 64. ovog zakona. ne omoguci zeni da koristi porodajno odsustvo (ýODQ 55. odbije zaposleniku vratiti radnu knjizicu (ýODQ 134. ovog zakona.ovog zakona. premjesti zenu suprotno ýODQu 54.).). ne uruci otkaz zaposleniku u pismenoj formi (ýODQ 94. novcanom kaznom od 200. 2.stav 2. 57. ne omoguci zaposleniku da iznese svoju odbranu (ýODQ 90. 54. ovog ýODQa kaznit ce se poslodavac . 40. 31. ugovor o radu prestane suprotno ýODQu 87. 136.).fizicko lice novcanom kaznom od 500. zaposleniku uskrati pravo na godisnji odmor. 56.). ne izradi program zbrinjavanja viska zaposlenika u skladu sa ýODQom 98. stav 1. 47. 32. 45. stav 5. stav 1. 58. ili je suprotno odredbama ovog zakona.00 KM. 41. 30. otkaze joj ugovor o radu.).).00 KM do 1. osposobljavanju i usavrsavanju (ýODQ 66. poslodavac otkaze ugovor o radu zaposleniku kod kojeg postoji smanjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti suprotno ýODQu 67. ovog ýODQa kaznit ce se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice. zeni odnosno ocu djeteta ne omoguci da radi polovinu punog radnog vremena (ýODQ 57. 22 . postupi suprotno odredbama cl. Ako je prekrsaj iz stava 1. 24. 29. poslodavac stavi u nepovoljniji polozaj zaposlenika zbog organiziranja ili sudjelovanja u strajku (ýODQ 129. 53. ne isplati placu u roku utvrdenom u ýODQu 70. premjesti na druge poslove (ýODQ 53. ovog zakona.). ovog zakona (ýODQ 56. otkaze zaposleniku koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti. 43. u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ne uskladi pravilnik o radu (ýODQ 141. postupi suprotno ýODQu 93.ovog zakona.). onemoguci ili pokusa onemoguciti federalnog odnosno kantonalnog inspektora rada u provodenju nadzora (ýODQ 131. 37. 46. ovog zakona.). stav 2. zaposleniku ne omoguci koristenje godisnjeg odmora u najkracem trajanju odredenom ovim zakonom (ýODQ 41. ovog zakona ne zakljuci sa zaposlenikom ugovor o radu. stav 4.). 51. Za prekrsaj iz stava 1. 33. jednom od roditelja odnosno usvojiocu ne omoguci da koristi pravo pod uvjetima propisanim ýOanom 58.).). stav 1. poslodavac ne ponudi zaposleniku druge poslove (ýODQ 66. ovog zakona. 25. stav 1.).00 KM. poslodavac ne da prednost zaposleniku pri strucnom obrazovanju. stav 2. u roku od tri mjeseca iz ýODQa 142. stav 1.).). 44. 34. ovog zakona. zakljuci ugovor o radu sa drugim zaposlenikom (ýODQ 99.). 26. ovog zakona. isplati placu manju od utvrdene kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu (ýODQ 69. zbog trudnoce odbije zaposliti zenu. jednom od roditelja djeteta sa tezim smetnjama u razvoju (teze hendikepiranog djeteta) odnosno usvojiocu onemoguci da koristi pravo iz ýODQa 63. i 137. stav 6. stav 1. Za prekrsaj iz stava 1. ovog zakona.) 35. pri izradi programa viska zaposlenika ne konsultira vijece zaposlenika odnosno sindikat (ýODQ 99.). ovog zakona.).000. 23. zaposleniku ne omoguci koristenje placenog odsustva (ýODQ 46. ne vrati zaposlenika na poslove na kojima je prije radio ili na druge odgovarajuce poslove (ýODQ 65. stav 1. i 3.500. 38. ne ispuni obaveze prema zaposleniku iz ýODQa 96. ovog ýODQa ucinjen prema maloljetnom zaposleniku najnizi i najvisi iznos novcane kazne uvecava se dvostruko. 36. 55. stav 1.

utvrduju se pismenim ugovorom izmedu zaposlenika i poslodavca. ako poslodavac prije isteka ovog roka zaposlenika ne pozove na rad. a u ovom vremenskom razdoblju nije zasnovao radni odnos kod drugog poslodavca smatrat ce se. zavrsit ce se po odredbama propisa koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona. a za svaku narednu godinu staza osiguranja. ovog ýODQa ne moze biti nepovoljniji od uvjeta pod kojima je radni odnos zasnovan. Zaposlenici. ovog ýODQa. ostaje u radnom odnosu na neodredeno odnosno odredeno vrijeme. 23 . uz pravo na otpremninu najmanje u visini tri prosjecne place isplacene na nivou Federacije u prethodna tri mjeseca. ýODQ 146. Nacin. Za vrijeme cekanja posla zaposlenik ima pravo na naknadu place u visini koju odredi poslodavac. a smatra da ugovor koji mu je ponudio poslodavac nije u skladu sa stavom 3. poslodavac ne moze u roku od jedne godine zaposliti drugo lice koje ima istu kvalifikaciju ili isti stepen strucne spreme. Poslodavci su duzni uskladiti pravilnike o radu sa odredbama ovog zakona.i 2. Ako zaposlenik prihvati ponudu poslodavca. ostat ce u tom statusu najduze sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ugovor iz stava 1. decembra 1991. ovog ýODQa. Poslodavci su duzni u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona ponuditi zaposleniku zakljucivanje ugovora o radu. u skladu sa ovim zakonom . do navrsenih pet godina staza osiguranja. 1. Ako zaposlenik na cekanju posla iz st. ovog ýODQa. prestaje mu radni odnos.XXII . koju objavljuje Federalni zavod za statistiku. Izuzetno. ýODQ 145. Zaposlenik koji se na dan stupanja na snagu ovog zakona zatekao na cekanju posla. ovog ýODQa. godine i koji se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona pismeno ili neposredno obratio poslodavcu radi uspostavljanja radno-pravnog statusa. ýODQ 144.1. Zaposlenik koji se zatekao u radnom odnosu 31. ýODQ 142. Ako zaposleniku prestane radni odnos u smislu stava 4. Postupci ostvarivanja i zastite prava zaposlenika. jos najmanje jednu polovinu prosjecne place. a koji po ovom zakonu nemaju pravo na mirovanje radnog odnosa. takoder. zapoceti prije stupanja na snagu ovog zakona. ovog ýODQa. Ako zaposlenik ne prihvati ponudu poslodavca da zakljuci ugovor o radu u skladu sa stavom 1. ýOan 143. prestaje mu radni odnos u roku od 30 dana od dana dostave ugovora o radu na zakljucivanje. ovog ýODQa ne bude pozvan na rad u roku iz stava 1. ovog ýODQa. ako odredbama ovog zakona ta pitanja nisu drugacije uredena. osim lica iz st. kojem poslodavac ne ponudi ugovor o radu iz stava 1. ciji radni odnos miruje u skladu sa propisima koji su vazili do dana stupanja na snagu ovog zakona.PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE ýODQ 141. i 5. 4.i 2.zaposlenikom na cekanju posla. uvjeti i rokovi isplate otpremnine iz st. ovog ýODQa. ako je to lice nezaposleno. imaju pravo da se vrate na poslove koje su prije obavljali ili na druge odgovarajuce poslove u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog ýODQa. odnosno pod kojima su bili uredeni radni odnosi zaposlenika i poslodavca do dana zakljucivanja ugovora iz stava 1. ako je to za zaposlenika povoljnije. umjesto otpremnine poslodavac i zaposlenik mogu se dogovoriti i o drugom vidu naknade. Zaposlenik. u roku od sest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu. moze pred nadleznim sudom da ospori valjanost ponude poslodavca u roku od 15 dana od dana prihvatanja ponude.

Clan 2. 1. ne moze bit i st vlj eno u nepovolj nij i polozaj zbog rase. U slucaj evima krsenj a odredaba iz st . koji su predvideni za sprovodenje ovog zakona. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". akt ivnost i koj e za svoj cilj imaj u pobolj sanj e polozaj a lica koj a se nalazi u nepovolj nom ekonomskom. Lice cij a prava su povrij edj ena moze zbog povrede prava podnij et i tuzbu nadleznom sudu. u smislu ovog zakona.Do uredivanja placa kolektivnim ugovorom. pola. Danom stupanja na snagu ovog zakona. rodj enj a ili kakve druge okolnost i. broj 43/ 99) clan 3. primjenjivat ce se propisi koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona. nacionalnog ili socij alnog porij ekla. j e fizicko ili pravno lice koj e zaposleniku daj e posao na osnovu ugovora o radu". tj elesnih i dusevnih poteskoca u pogledu angaziranj a. na teritoriji Federacije prestaje primjena propisa o radnim odnosima i placama koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije. ovog clana: 1. visinu. Vlada Federacije utvrdit ce. do dana stupanja na snagu ovog zakona. j e fizicko lice koj e j e zaposleno na osnovu ugovora o radu". uvj et a i zaht j eva rada. ovog zakona. donijet ce se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. ot kazivanj a ugovora o radu ili drugih pitanj a koj a proisticu iz radnog odnosa. Do donosenja propisa iz ýODQa 147. ovog zakona. Nadlezni organi kantona donijet ce propise. unapredj enj a. koj e se prave u dobroj vj eri. ýODQ 148. ukoliko j e t o moguce. koj e se prave u dobroj vj eri. obrazovanj a. mij enj a se i glasi: "Poslodavac. i 2. 2. 3. mij enj a se i glasi: "Lice koj e trazi zaposlenj e. pod uvj et om da j e poslodavac ili lice koj e osigurava st rucno usavrsavanj e ulozilo razumne napore za prilagodj avanj e posla ili obuke u koj oj se nalazi t akvo lice ili za osiguravanj e odgovaraj uceg drugog zaposlenj a ili usavsavanj a. j ezika. ukoliko podnosilac t uzbe podnese ocigledan dokaz diskriminacij e koj a j e zabranj ena odredbom ovog clana. ýODQ 150. U smislu st ava 1. vj ere. ýODQ 151. ýODQ 149. ovog ýODQa objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". ýODQ 147. kao i lice koj e se zaposli. imovnog st anj a. polit ickog ili drugog mislj enj a. Clan 5. 24 . u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Clan 3. uz prethodno konsultiranje strana u zakljucivanju kolektivnog ugovora. clanst va ili neclanstva u polit ickoj st ranci. ovog clana. Clan 4. boj e koze. U Zakonu o radu ("Sluzbene novine Federacij e BiH". nacin i uvjete uskladivanja najnize place. a zasnovane su na nesposobnost i lica da obavlj a poslove predvidj ene za odredj eno radno mj est o ili da savlada program pot rebnog st ucnog usavrsavanj a. a zasnovane su na zahtj evima koj i se odnose na odredj eni posao. osim propisa iz ýODQa 148. u smislu ovog zakona. 32/00 Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Clan 1. 2. socij alnom. a najduze za vrijeme od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. u skladu sa ovim zakonom. ne isklj ucuj u se razlike: 1. clanstva ili neclanstva u sindikat u. Propisi. obrazovnom ili fizickom polozaj u. Odluka o visini najnize place iz stava 1. mij enj a se i glasi: "Zaposlenik.

osiguravanj e ili ponovno uspost vlj anj e svih prava iz radnog odnosa koj a proizilaze iz ugovora o radu. rij ec "tri" zamj enj uj e se rij ecj u "sest ". brise se. da bi se osigurala primj ena odredaba ovoga clana. Clan 8. 3) ukoliko utvrdi da su navodi tuzbe osnovani. mij enj a se i glasi: "Ugovor o radu ne moze se sklopit i sa licem koj e nij e navrsilo 15 godina zivot a. funkcioniranj e ili upravlj anj e udruzenj em poslodavalaca. 2. sud ce naloziti. Clan 5. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu ne mogu se ut vrditi manj a prava od prava utvrdj enih u ovom zakonu. ako zakonom nij e drugacij e predvidj eno. vracanj e na prethodno radno mj est o. na neodredj eno vrij eme. Clan 7. Clan 6. clana ili zast upnika. brise se. Clan 15. funkcioniranj e ili upravlj anj e sindikat om. Clan 12. Ako zaposlenik izricit o ili precutno obnovi ugovor o radu na odredj eno vrij eme sa istim poslodavcem. odnosno izricit o ili precutno zaklj uci s ist im poslodavcem uzast opne ugovore o radu na odredj eno vrij eme na period duzi od dvij e go- 25 . Clan 16. brise se.t uzeni j e duzan da podnese dokaz da t akva razlika nij e napravlj ena na osnovu diskriminacij e. Clan 14. na odredj eno vrij eme. Lice izmedj u 15 i 18 godina zivota (u dalj em t ekstu: malolj et nik) moze se zaposlit i pod uvj et om da od ovlast enog lij ecnika ili nadlezne zdravst ene ust anove pribavi potvrdu koj om dokazuj e da ima opcu zdravst venu sposobnost za obavlj anj e t ih poslova". zabranj eno j e mij esanj e u uspost avlj anj e. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu mogu se utvrdit i povolj nij a prava od prva ut vrdj enih ovim zakonom. Clan 6. clana ili zastupnika. Clan 16. mij esanj e u uspost avlj anj e. koj i glasi: "Clan 10a. brise se. Clan 13.". brise se. zagovaranj e ili pruzanj e pomoci sindikat u sa cilj em kontroliranj a t akvog sindikata. mij enj a se i glasi: "Kolekt ivnim ugovorom. Clan 12. brise se. 2. osim ako to nij e izricit o predvidj eno ovim ili drugim zakonom. Poslodavcima ili udruzenj ima poslodavaca koj i dj eluj u u sopst veno ime ili putem nekog drugog lica. Kolekt ivnim ugovorom. u st av 2. Clan 4. U clanu 18." Clan 10. brise se. Sindikatu koj i dj eluj e u sopst veno ime ili putem bilo koj eg lica. uklj ucuj uci zaposlenj e. Clan 9. na pocet ku recenice dodaj e se rij ec "Zakonit a". dodaj e se novi clan 10a. Clan 15. Clan 17. zabranj uj e se: 1. Clan 13. U clanu 11. mij enj a se i glasi: "Ugovor o radu zaklj ucuj e se: 1. Ugovor o radu na odredj eno vrij eme ne moze se sklopit i za period duzi od dvij e godine. Iza clan 10. Clan 11. Clan 7. Clan 19. Ugovor o radu koj i ne sadrzi podatak u pogledu t raj anj a smat rat ce se ugovorom o radu na neodredj eno vrij eme. Clan 14." Clan 8.

t akav ugovor smat rat ce se ugovorom zaklj ucenim na neodredj eno vrij eme. bolovanj a. 5. Clan 26." Clan 22. 3. U clanu 38. Ako poslodavac ne zaklj uci ugovor o radu sa zaposlenikom u pismenoj formi iz clana 21. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. st av 2. narocit o. 4. moze se u ugovoru o radu naznacit i odgovaraj uci zakon. 3. mora se post ici pismena saglasnost u pogledu slij edecih uvj eta ugovora: 1. i 5." Clan 18. 7. Clan 52. godisnj eg odmora. Clan 40. 9. izmj ena smj ena se uredj uj e kolekt ivnim ugovorom." Clan 19. 6." Clan 20. Clan 17. Clan 21. valuti u koj oj ce se isplacivat i placa i drugim primanj ima u novcu i nat uri na koj a zaposlenik ima prava za vrij eme boravka u inozemstvu. do 11. uvj etima vracanj a u zemlj u. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.druge podat ke u vezi sa uvj et ima rada ut vrdj enim kolekt inim ugovorom. osim ako kolekt ivnim ugovorom nij e drugacij e utvrdj eno. duzan j e da zaposleniku uruci pismenu izj avu koj a sadrzi podat ke iz clana 21. odsust va sa rada u skladu sa zakonom. mij enj a se i glasi: "Zena ne moze bit i zaposlena na poslovima pod zemlj om (u rudnicima).dine bez prekida. koj i glasi: "Zaposlenik moze dobrovolj no. ovoga zakona ne smat raj u se prekidi nast ali zbog: 1. raditi prekovremeno i t o u t raj anj u od j os naj vise 10 sat i sedmicno. imenu i prezimenu. Ugovor o radu u pismenoj formi sadrzi. st av 4. t raj anj u godisnj eg odmora. 2. 2. radno mj est o na koj e se zaposlenik zaposlj ava i krat ak opis poslova. mij enj a se i glasi: "Ugovor o radu zaklj ucuj e se u pismenoj ili usmenoj formi. ovog clana. placi. Clan 35. rij eci: "i 4" zamj enj uj e se rij ecima: "4. 5. ovog zakona. st av 2. 2. 5. dodacima na placu. U st avu 6. t raj anj u rada u inozemst vu. Umj est o podat aka iz st ava 2. 4. u skladu sa zakonom. porodj aj skog odsust a. ili ako poslodavac dokaze da j e ugovor o radu bio zaklj ucen na odredj eno vrij eme. Clan 24. iza st ava 2. 8. 2. t acke 7. mj est o rada. mij enj a se i glasi: "Prekidom ugovora o radu iz clana 19. Iza clana 21. t raj anj u ugovora o radu. duzini i rasporedu radnog vremena. brise se. dodaj e se novi st av 3. i 5. st av 2. 6. ako t o nij e drugacij e utrdj eno kolekt ivnim ugovorom." Clan 21. koj i glasi: "Clan 21a. pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. na pocet ku recenice rij ec "Izuzetno" brise se. 4. Clan 25. u roku od j ednog mj eseca od dana kada zaposlenik utpocne da radi kod poslodavca kada se radi o ugovoru o radu na neodredj eno vrij eme. koj im su uredj ena t a pit anj a. odsustva s posla uz suglasnost poslodavca. U clanu 32. ovog zakona. naknadama. ovog clana poslodavac j e duzan urucit i zaposleniku: 1. osim u slucaj u ako j e zaposlena na rukovodecem mj est u koj e ne zahtij eva fizicki rad ili u sluzbama zdravstvene i soci- 26 . post aj u st . danu ot pocinj anj a rada. prij e odlaska zaposlenika u inozemst vo.. ot kaznim rokovima koj ih su se duzni pridrzavat i zaposlenik i poslodavac. 4. brise se. na zahtj ev poslodavca. t akav ugovor smatrat ce se ugovorom o radu na neodredj eno vrij eme. i 6. dodaj e se novi clan 21a. te periodima isplat e.. 7. 11. 10. mij enj a se i glasi: "Ako se zaposlenik upucuj e na rad u inozemstvo. 3. nazivu i sj edist u poslodavca. Ako poslodavac ne uruci pismenu izj avu o ugovoru o radu na odredj eno vrij eme. Clan 20. Pismenu izj avu iz st ava 1. 3. podat ke o: 1." Clan 23. U clanu 34. kolekt ivnim ugovorom. ako kolekt ivnim ugovorom nij e drugacij e odredj eno. periodu izmedj u ot kaza ugovora o radu i dana povratka na radno mj est o na osnovu odluke suda ili drugog organa." Dosadasnj i st . Clan 22. kolektivnim ugovorom. vremenskog perioda od 15 dana izmedj u ugovora o radu sa ist im poslodavcem. naj kasnij e na dan kada zaposlenik ot pocne da radi za poslodavca kada se radi o ugovoru o radu na odredj eno vrij eme. prebivalist u odnosno boravist u zaposlenika. mij enj a se i glasi: "Ako j e rad organiziran u smj enama. kolektivni ugovor ili pravilnik o radu.

" Clan 37. brise se. zaposlenik nij e u mogucnost i da izvrsava svoj e obaveze iz radnog odnosa. Clan 55. Clan 91. st av 1. Clan 88. Na osnovu nalaza ovlastenog lij ecnika zena moze da ot pocne porodj aj no odsust vo 28 dana prij e ocekivanog dat uma porodj aj aa. t acka 3. Clan 36. ovog clana. U clanu 62. ako: 1. dodaj e se novi clan 88a. Clan 92. Clan 29. U clanu 86. Poslodavac moze ot kazati ugovor o radu u slucaj evima iz st ava 1. 1. mij enj a se i glasi: "Poslodavac moze ot kazat i ugovor o radu zaposleniku. porodj aj a i nj ege dj et eta. Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu mogu se ut vrditi vrste prij estupa ili povreda radnih obaveza iz st . ovog clana sadrzi opis prij est upa ili povrede radne obaveze za koj e se zaposlenik smat ra odgovornim i izj avu o namj eri da se ot kaze ugovor o radu bez davanj a predvidj enog ot kaznog roka za slucaj da se t akav prij est up ponovi. Clan 34. ovog zakona. tehnickih ili organizacij skih razloga. poslodavac j e duzna. ovog clana zaposlenik ima sva prava u skladu sa zakonom. u slucaj u da j e poslodavac odgovoran za prij estup ili povredu obaveza iz ugovora o radu. rij eci: "kao i odsust va iz clana 59. 88. zena ima pravo na porodj aj no odsust vo u t raj anj u od j edne godine neprekidno. dokazat i post oj anj e razloga za ot kaz. Pismeno upozorenj e iz st ava 2. ako se. st av 1. kapacitet i ekonomsko st anj e poslodavca i mogucnost i zaposlenika. 1. i 2. st ." brisu se. brise se. mij enj a se i glasi: "Poslodavac moze ot kazat i ugovor o radu zaposlenika uz propisani ot kazni rok. Clan 31. 27 .". i 88a. i 2. st av 1. st av 1." zamj enj uj u se rij ecima: "cl." Clan 27." Clan 35. Clan 32. iza rij eci: ""st aza osiguranj a" dodaj u se rij eci: "odnosno navrsi 40 godina st aza osiguranj a". brise se. ili 2. a koj i su t akve prirode da ne bi bilo osnovano ocekivat i od posodavca da nast avi radni odnos. ovog clana". u slucaj u da j e zaposlenik odgovoran za tezi prij est up. Clan 76. U slucaj u laksih prij est upa ili laksih povreda radnih obaveza iz ugovora o radu. ili za t ezu povredu radnih obaveza iz ugovora o radu. a koj i su t akve prirode da ne bi bilo osnovano ocekivati od zaposlenika da nast avi radni odnos. Clan 30. s obzirom na velicinu. Clan 87. U clanu 56. U slucaj u ot kazivanj a ugovora o radu iz st ava 1. koj i glasi: "Clan 88a. Zena moze korist i krace porodj aj no odsust vo. St av 2. rij eci: "clana 88.. ali ne krace od 42 dana poslij e porodj aj a. mij enj a se i glasi: "Za vrij eme t rudnoce. mij enj a se i glasi: "U slucaj u ot kazivanj a ugovora o radu u smislu clana 88. j e t akav ot kaz opravdan iz ekonomskih. ovog zakona. odnosno ako zena mora provest i izvj esno vrij eme na obuci pod zemlj om ili mora povremeno ulazit i u podzemni dio rudnika u cilj u obavlj anj a zanimanj a koj e ne uklj ucuj e fizicki rad. U clanu 89. ne moze osnovano ocekivat i od poslodavca da zaposli zaposlenika na druge poslove ili da ga obrazuj e odnosno osposobi za rad na drugim poslovima. kao da j e ugovor nezakonit o ot kazan od st rane poslodavca." Clan 28. Clan 38. ugovor o radu se ne moze ot kazat i bez pret hodnog pismenog upozorenj a zaposleniku." Clan 33. rij eci: "i 3. Iza clana 88. u slucaj u spora pred nadleznim sudom.j alne zast ite. Zaposlenik moze ot kazat i ugovor o radu bez davanj a predvidj enog ot kaznog roka. bez obaveze post ivanj a ot kaznog roka." brisu se.

duzan se konsultirati sa vij ecem zaposlenika. u skladu sa zakonom. isplat iti zaposleniku: .druge naknade na koj e zaposlenik ima pravo.naknadu place u visini place koj u bi zaposlenik ost vario da j e radio. Podnosenj e zaht j eva iz st aa 1. mij enj a se i glasi: "Ot kazni rok ne moze biti kraci od sedam dana u slucaj u da zaposlenik ot kazuj e ugovor o radu. Clan 95. Kolekt ivnim ugovorom. u kom slucaj u rok za podnosenj e zaht j eva nadleznom sudu t ece od dana okoncanj a ovog post upka. moze se predvidj eti post upak mirnog rj esavanj a radnog spora.mj ere za koj e poslodavac smat ra da bi mogle pomoci zaposlenicima da nadj u zaposlenj e kod drugog poslodavca.U clanu 93. . t ehnickih ili organizacij skih razloga za vise od 10%zaposlenika ot kaze ugovore o radu. prekvalifikacij a gdj e j e t o pot rebno. moze zahtij evat i od poslodavca ost varivanj e t og prava. Clan 40. iza rij eci: "novog poslodavca" dodaj u se rij eci: "uz saglasnost zaposlenika. Ot kazni rok pocinj e da t ece od dana urucenj a ot kaza zaposleniku odnosno poslodavcu. a ako kod poslodavca nij e formirano vrij ece zaposenika. na poslove na koj ima j e radio ili druge odgovaraj uce poslove i isplat i mu naknadu place u visini place koj u bi uposlenik ostvario da j e radio i naknadi mu st etu. u smislu clana 98." Clan 43. kolektivnim ugovorom. Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. ovog zakona: 1. ni kraci od 14 dana u slucaj u da poslodavac ot kazuj e ugovor o radu." Clan 42. i 3. . Clan 41. ovog zakona. . iza rij eci: "pravilnikom o radu" dodaj u se rij eci: "ili ugovorom o radu". na nj egov zahtj ev." Clan 47. ili 2. mij enj a se i glasi: "Obaveza konsultiranj a u smislu clana 98. poslodavac namj erava da zaposli zaposlenike sa ist im kvalifikacij ama i st epenom st rucne spreme. rasporedj ivanj e zaposlenika na drugo radno mj est o kod ist og poslodavca. U clanu 105. U clanu 101. mij enj a se i glasi: "Zaposlenik koj i smatra da mu j e poslodavac povrij edio neko pravo iz radnog odnosa. Clan 103. a sadrzi. Zaposlenik moze podnij eti t uzbu pred nadleznim sudom zbog povrede prava iz radnog odnosa u roku od j edne godine od dana dost ave odluke koj om j e povrij edj eno nj egovo pravo. mij enj aj u se i glase: "Ako sud ut vrdi da j e ot kaz nezakonit moze poslodavca obavezati da: 1. Clan 39. ovog clana ne sprj ecava zaposlenika da t razi zast itu povrij edj enog prava pred nadleznim sudom.naknadu st ete za pretrplj enu st et u. odnosno od dana saznanj a za povredu prava iz radnog odnosa. u skladu sa zakonom. Clan 44. 2. mij enj a se i glasi: "Poslodavac koj i zaposlj ava vise od 15 zaposlenika. za koj e poslodavac smatra da se pomocu nj ih mogu izbj eci neki ili svi predvidj eni ot kazi (npr. zauposlenik ima pravo da podnese t uzbu nadleznom sudu".ot premninu na koj u zaposlenik ima pravo u skladu sa zakonom.razloge za predvidj eno ot kazivanj e ugovora o radu. privremeno skracivanj e radnog vremena). Ukoliko se post upak ne okonca u skladu sa st avom 4. rij ec "sindikat a" zamj enj uj e se rij ecima: "federalnog minist arstva nadleznog za rad (u dalj em t ekst u: federalno minist arstvo)". st av 1. Ako u periodu od j edne godine od ot kazivanj a ugovora o radu. kolekt ivnim ugovorom pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. U clanu 96. st av 2. Zaposlenik koj i osporava ot kazivanj e ugovora o radu moze t razit i da sud donese privremenu mj eru o nj egovom vracanj u na rad. Clan 99. Clan 98. U clanu 100. do okoncanj a sudskog spora. narocit o. 2. ali naj manj e pet erici zaposlenika. prij e zaposlj avanj a drugih lica æe ponudit i zaposlenj e onim zaposlenicima cij i su ugovori o radu ot kazani. rij eci: "radnog odnosa" zamj enj uj u se rij ecima: "ugovora o radu". vrat i zaposlenika na posao. zapocinj e naj manj e 30 dana prij e davanj a obavij est i o ot kazu zaposlenicima na koj e se odnosi. slij edece podatke: . .mj ere. . 28 . Akt u pisanoj formi iz st ava 1. sa sindikat om koj i predst avlj a naj manj e 10%zaposlenika. Clan 46. Clan 45. zasniva se na aktu u pismenoj formi koj i j e pripremio poslodavac. . pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. a koj i u periodu od naredna t ri mj eseca ima namj eru da zbog ekonomskih. ovog clana dost avlj a se vij ecu zaposlenika ili sindikat u prij e pocet ka konsultiranj a. ovog clana u razumnom roku. .mj ere za koj e poslodavac smat ra da se mogu poduzeti u cilj u prekvalificiranj a zaposlenika radi zaposlj avanj a kod drugog poslodavca.broj i kategorij u zaposlenika za cij e j e ugovore predvidj en ot kaz. st . pravilnikom o radu i ugovorom o radu moze se utvrdit i duze traj anj e ot kaznog roka".

Tacka 3.66 . brise se. i 2. Clanove Federalne odnosno kant onalne komisij e imenuj e federalni odnosno kant onalni minist ar na osnovu nj ihovog profesionalnog iskustva i iskazane sposobnost i za izvrsavanj e ove funkcij e. post aj u t ac.. 27. sud ce ust upit i zahtj ev na nadlezno post upanj e kant onalnoj komisij i i donij eti odluku o prekidu post upka". ako: . .12. mij enj a se i glasi: "26. . 3. "Clan 143b. Tacka 4. ovog clana. t razit i od odgovaraj ucih organa vlast i i poslodavaca da dost ave sve relevant ne informacij e: Odluke federalne odnosno kant onalne komisij e su: 1. Za prekrsaj iz st ava 1. 5. st . Dosadasnj e t ac. O zalbama izj avlj enim prot iv rj esenj a kant onalne komisij e.pravno lice. Zakona o radu (u dalj em t ekst u: kant onalna komisij a). poslodavca i nj ihove predstavnike. Federalna komisij a preuzet ce nadleznost i kant onalne komisij e. prest aj e mu radni odnos. U clanu 143. 1. 1. post aj e tacka 11.9. ovog zakona". ovog zakona". 29 . Novcanom kaznom od 1. . koj e post aj u t ac. pravno ut emelj ene. "50. ovog zakona". st av 4. Clan 54. 143b. 2. Zakona o radu. u poglavlj u XXI KAZNENE ODREDBE. koj i glasi: "Clan 139a. i 47. rij eci: "10. Dosadasnj e t ac. Clan 53.preko 20 godina 3. ovog clana isplacuj e se zaposleniku za ukupan st az osiguranj a.00 KM".00 KM kaznit ce se za prekrsaj poslodavac . rj esava Federalna komisij a za imolementacij u clana 143.. ne konsultira se sa vij ecem zaposlenika u skladu sa clankom 98.25. . konacne i podlij ezu sudskom preispitivanj u u skladu sa zakonom. U clanu 140. ." Iza st ava 4. 7. (u dalj em t ekst u: Federalna komisij a). i 143c. koj a post aj e t acka 1. na dan st upanj a na snagu ovog zakona. i 3. u zagradi rij eci: "st av 5.U clanu 118. 49. ovog clana kaznit ce se i odgovorno lice kod poslodavca koj i j e pravno lice novcanom kaznom od 500. Iza clana 139. 5.do 5 godina 1. i 2.st avlj a u nepovolj nij i polozaj lice koj e se zaposli i lice koj e t razi zaposlenj e (clan 5. 16. U dosadasnj oj t acki 13. dodaj e se novi cl.48. 24.sa zaposlenikom ne zaklj uci ugovor o radu (clan 2.od 5 do 10 godina 2. ovog clana ne bude pozvan na rad u roku iz st ava 1. 2.58. 48. Zakona o radu prij e dana stupanj a na snagu ovog zakona.00 Dosadasnj i st . koj u formira federalni minist ar. 3. i 2. koj u obj avlj uj e Federalni zavod za st at ist iku. Dosadasnj e t ac. ovog zakona. uz pravo na ot premninu koj a se utvrdj uj e na osnovu prosj ecne mj esecne place isplacene na nivou Federacij e.00 .).fizicko lice novcanom kaznom od 1.000. .000. saslusat i zaposlenika.000. i 8. 51." "Clan 143c. Clan 49. rij eci: "federalnom minist arstvu nadleznom za rad (u dalj em tekst u: federalno minist arst vo) zamj enj uj e se rij ecima: "federalnom minist arstvu". 6." Clan 52. 2. nit i mogu imat i bilo kakav politicki mandat . koj a post aj e t acka 10. Ovaj zakon ne odnosi se na ugovore i isplate nastale izmedj u poslodavca i zaposlenika u primj eni clana 143. st avk 1.45. Dosadasnj a t acka 14. U slucaj u da kant onalna komisij a ne izvrsava funkcij u radi koj e j e formirana. 6.od 10 do 20 godina 2. U dosadasnj oj t acki 15.00 KM do 10. rij eci: "st av 1. post aj u t ac. Clanovi komisij e moraj u bit i nezavisni i obj ekt ivni i ne mogu se birat i iz reda izabranih duznosnika.). mij enj aj u se i glase: "49. . dodaj e se novi clan 139a.00 KM" zamj enj uj u se rij ecima: "7. i 2.00 KM.". i t o za: st az osiguranj a koeficij ent .500.22. zaposli zenu na poslovima pod zemlj om (u rudnicima) suprot no clanu 52. ovog clana pomnozi sa koeficij ent om. Tacke 1." zamj enj uj e se rij ecima: "st . post aj u t ac. Federalno minist arstvo odnosno nadlezni organ kant ona snosit ce t roskove Federalne odnosno kant onalne komisij e.00 KM"." Za prekrsaj iz st ava 1. Dosadasnj e t ac. Ovaj zakon ne odnosi se na konacne odluke koj e j e sud donio u periodu prij e st upanj a na snagu ovog zakona u primj eni clana 143. 46. mij enj a se i glasi: "1. ovog zakona".. dost avlj ene podnosiocu u roku od sedam dana. 143a. dodaj e se novi st av 5. i 59. . post aj u st . koj a post aj e t acka 12. st av 1. Iza clana 143.. st . koj i glase: "Clan 143a.000. a utvrdj uj e se t ako da se prosj ecna placa iz st ava 4.". Clan 51. . Dosadasnj a t acka 26. i 7. ovog clana kaznit ce se poslodavac . Dosadasnj e t ac.00 KM do 3.33 . brisu se.000. koj i glasi: "Ot premnina iz st ava 4. post upi suprot no odredbama clana 99. 13.. mij enj a se i glasi: "Ako zaposlenik na cekanj u posla iz st . 1. moze u roku od 90 dana od dana st upanj a na snagu ovog zakona podnij eti zalbu kant onalnoj komisij i za implement acij u clana 143.. Ako j e pred nadleznim sudom pokrenut post upak koj i se odnosi na prava zaposlenika iz clana 143." zamj enj uj e se rij ecima: "st av 6. pozvati svj edoke i vj estake. Federalna odnosno kant onalna komisij a moze: 1.55. Zaposlenik koj i smat ra da j e poslodavac povrij edio nj egovo pravo koj e j e ut vrdj eno u clanu 143. koj a post aj e t acka 23.000. zaposleniku ne uruci pismenu izj avu u skladu sa clanom 21a. 1. Clan 50. post aj u t ac.00 KM do 1. Clan 48. koj u formira kant onalni minist ar nadlezan za poslove rada (u dalj em t ekstu: kant onalni minist ar).

zapoceti prij e st upanj a na snagu ovog zakona." ODQ 8 ODQX X VWDYX WD L PLMHQMDMX VH L JODVH 30 . v. v. U t oku obaYOMDQMD SULSUDYQL NRJ VWDçD SULSUDYQLN LPD SUDYR QD QRY DQX QDNQDGX X L]QRVX QDMPDQMH RG QDMQLçH SOD H 3RVORGDYDF L SULSUDYQLN PRJX VH GRJRYRULWL L R YH HP L]QRVX QRY DQH QDNQDGH RYLVQR RG VWUX QH spreme pripravnika. za RGUH HQR ]DQLPDQMH 7UDMDQMH YRORQWHUVNRJ UDGD L] VWDYD RYRJ ODQD UD XQD VH X SULSUDYQL NL VWDç L UDGQR LVNXVWYR NDR XYMHW ]D UDG QD RGUH HQLP UDGQLP PMHVWLPD LOL ]D SRODJDQMH VWUX QRJ LVSLWD 9RORQWHU LPD SUDYR QD ]GUDYVWYHQR RVLJXUDQMH NDNR MH WR XWYU HQR SURSLVLPD ]D QH]DSRVOHQD OLFD 5DGL RVLJXUDQMD ]D VOX DM SRYUHGH QD UDGX LOL SURIHVLRQDOQH EROHVWL SRVORGDYDF SOD D QDGOHçQRM VOXçEL ]D zapošOMDYDQMH RG QDMQLçH SOD H ]D VYDNRJ YRORQWHUD 9RORQWHU LPD SUDYR QD RGPRU X WRNX UDGQRJ GDQD GQHYQL RGPRU L]PH X GYD X]DVWRSQD UDGQD GDQD L VHGPL QL odmor. zavrsit ce se po odredbama propisa koj i su se primj enj ivali na terit orij i Federacij e prij e st upanj a na snagu ovog zakona. Predsj edatelj Doma narodaParlamenta Federacij e BiH Niko Lozancic. 3ULSUDYQLN LPD SUDYR QD RGPRU X WRNX UDGQRJ GDQD GQHYQL RGPRU L]PH X GYD X]DVWRSQD UDGQD GDQD L VHGPL QL odmor. Poslodavac osigurava pripravnika ]D VOX DM SRYUHGH QD UDGX L SURIHVLRQDOQH EROHVWL D ]GUDYVWYHQR RVLJXUDQMH osigurava nadležna služba za zapošlj avanj e. 29/03 ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O RADU ODQ 8 =DNRQX R UDGX 6OXçEHQH QRYLQH )HGHUDFLMH %L+ EU L ODQ PLMHQMD VH L JODVL 3RVORGDYDF PRçH ]DNOMX LWL XJRYRU R REDYOMDQMX SULSUDYQL NRJ VWDçD VD SULSUDYQLNRP QD RQROLNR YUHPHQD NROLNR t raj e priSUDYQL NL VWDç SURSLVDQ ]D ]DQLPDQMH QD NRMH VH RGQRVL 8JRYRU VH ]DNOMX XMH X SLVDQRM IRUPL Kopij u ugovora poslodavac dost avlj a nadležnoj službi za zapošlj avanj e u roku od pet dana od dana nj egovog ]DNOMX LYDQMD UDGL HYLGHQFLMH L NRQWUROH Pripravnikom se smat ra lice sa završenom srednj om ili višom školom. prema Zakonu.r Predsj edatelj Zastupnickog doma Parlament a Federacij e BiH . Zakona o radu. izuzimaj uci clan 143. bez zasnivanj a radnog odnosa (volonterski rad).RSLMX XJRYRUD SRVORGDYDF GRVWDYOMD QDGOHçQRM VOXçEL ]D ]DSRåOMDYDQMH X URNX RG SHW GDQD RG GDQD ]DNOMX HQMD XJRYRUD UDGL HYLGHQFLMH L NRQWUROH Volont erski rad može traj at i onoliko vremena koliko j e propisano t raj anj e osposoblj avanj a.r.Post upci ost varivanj a i zast ite prava zaposlenika." ODQ ODQ PLMenj a se i glasi: $NR MH VWUX QL LVSLW LOL UDGQR LVNXVWYR XWYU HQR =DNRQRP LOL 3UDYLOQLNRP R UDGX XYMHW ]D REDYOMDQMH SRVORYD RGUH HQRJ ]DQLPDQMD SRVORGDYDF PRçH OLFH NRMH ]DYUåL åNRORYDQMH ]D WDNYR ]DQLPDQMH SULPLWL QD VWUX QR RVSosoblj avanj e za samostalan rad. Clan 55. odnosno fakult et om koj e prvi put zasniva UDGQL RGQRV X WRP ]DQLPDQMX D NRMH MH SUHPD =DNRQX REDYH]QR SRORçLWL VWUX QL LVSLW LOL PX MH ]D UDG X ]DQimanj u potrebno pret hodno radno iskustvo. 8JRYRU VD YRORQWHURP ]DNOMX XMH VH X SLVDQRM IRUPL . Ovaj zakon st upa na snagu osmog dana od dana obj avlj ivanj a u "Sluzbenim novinama Federacij e BiH". Enver Kreso. ako j e t o za zaposlenika povolj nij e.

3UHGVMHGDYDMX L Doma naroda Parlament a Federacij e BiH 6ODYNR 0DWL V U 3UHGVMHGDYDMX L 3UHGVWDYQL NRJ GRPD Parlament a Federacij e BiH 0XKDPHG ."6. ugovor o obavlj anj u SULSUDYQL NRJ VWDçD QH ]DNOMX L X SLVDQRM IRUPL LOL QH GRVWDYL NRSLMX XJRYRUD QDGOHçQRM VOXçEL ]D ]DSRåOMDYDQMH X URNX RG SHW GDQD RG GDQD ]DNOMX HQMD XJRYRUD ODQ XJRYRU R YRORQWHUVNRP UDGX QH ]DNOMX L X SLVDQRM IRUPL LOL QH GRVWDYL NRSLMX XJRYora nadležnoj službi za ]DSRåOMDYDQMH X URNX RG SHW GDQD RG GDQD ]DNOMX HQMD XJRYRUD ODQ ODQ Ovaj zakon st upa na snagu narednog dana od dana obj avlj ivanj a u "Službenim novinama Federacij e Bosne i Hercegovine".EUDKLPRYL V U 31 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful