P. 1
BNM 9-2009

BNM 9-2009

|Views: 1,380|Likes:

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Camera Nationala a Cartii on Sep 13, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

ISSN 1857-0550

B
B
I
I
B
B
L
L
I
I
O
O
G
G
R
R
A
A
F
F
I
I
A
A

N
N
A
A
Ţ
Ţ
I
I
O
O
N
N
A
A
L
L
Ă
Ă

A
A

M
M
O
O
L
L
D
D
O
O
V
V
E
E
I
I
Nr 9
2009
CNCM
Chişinău 2009

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
National Bibliogra-
phy of MoldovaBooks. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articlesPublished from 1958
Issued once a month2009
Nr 9
NBCM
Chişinău 2009
MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA


Bibliografia Naţio-
nală a MoldoveiCărţi. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste şi ziare


Se editează din anul 1958
Apare lunar2009
Nr 9CNCM
Chişinău 2009
Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Claudia BÂGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI
Iolanta CUŢCHI
Tatiana CIUPERCĂ


Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography
of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed.
din anul 1958: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Mol-
dova; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea
Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design
: Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex
SRL). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 9, 2009. – 2009. – 222 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb.
străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-49-012-2

015(478)
 Camera Naţională a Cărţii
din Republica Moldova, 2009

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5

CRONICA CĂRŢII

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958
BOOK ANNALS

PUBLISHED FROM 1958


SEPTEMBRIE

2009
NR 9
(1404-1593)

SEPTEMBER

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1404. "Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare euro-
peană", conf. şt. a masteranzilor şi doctoranzilor (2009 ; Chişinău). Conferinţa
ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor "Cercetare şi inovare – perspective de
evoluţie şi integrare europeană" : Şt. socio-umanistice : Rez. comunic., 23 sept.
2009 : dedicată aniversării 63 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova / com. org. :
Mihail Revenco, Maria Bulgaru, Maria Duca [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2009. – 308
p. : fig., graf., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – 170 ex.
ISBN 978-9975-70-865-4.
[2009-1338].
- - 1. " Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană" –
Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor.
001.891(082):378.4(478-25)=00
1405. "Актуальные проблемы современности: науч. поиск и пути
решения", науч. конф. (2009 ; Кишинэу). "Актуальные проблемы современ-
ности: научный поиск и пути решения" : Сб. материалов науч. конф. студентов,
аспирантов, мастерантов, молодых ученых и преподавателей по итогам науч.-
исслед. работы за 2008-2009 учеб. г. : Основан в 2000 г. / ред.-изд. совет: Ба-
бенко О. А., Млечко Т. П., Чумак Л. Г. [и др.]. – К. : "Valinex" SRL, 2009. – 20 cm.
– Antetit.: Славян. ун-т Молдовы. – 650-летию Молд. государственности по-
свящается.
Вып. 8. – 2009. – 139 p. : fit., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 80 ex. – ISBN 978-9975-68-125-4. – [2009-1468].
- - 1. "Актуальные проблемы современности: научный поиск и пути ре-
шения" – Научная конференция.
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

6
001.891:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1406. Cotelea, Vitalie
Microsoft SQL Server 2008 : Lucr. practice [la cursul] "Baze de date" / Vitalie
Cotelea, Marian Cotelea ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Cibernetică
şi Informatică Economică". – Ch. : ASEM, 2009. – 204 p. : fig., tab. ; 28 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-75-456-9.
[2009-1422].
- - 1. Microsoft SQL Server 2008.
004.6(076.5)
005 Conducere şi organizare. Management
1407. Дорогая, Ирина
Менеджмент изменений : (курс лекций) / Дорогая Ирина ; Молд. Экон.
Акад., Фак. "Бизнес и деловое администрирование", Каф. "Менеджмент". – К. :
МЭА, 2009. – 184, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-464-4.
[2009-1425].
- - 1. Management (rusă).
005(042.3)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
Academicianul Pavel Vlad savant ilustru şi promotor tenace al ştiinţei. – Vezi
Nr 1491.

1408. Dulgheru, Valeriu
Academicianul Ion Bostan : Biobibliografie / Valeriu Dulgheru, Elena Plăcintă,
Ana Rusu ; îngrijire ed.: Zinaida Stratan ; trad.: Tatiana Lucinschi ; Univ. Tehn. a
Moldovei. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 430 p. : fot., fot. color, il. color ; 25
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-264-2 (în cop. tare).
[2009-1363].
- - 1. Ion Bostan, 1949-…, prof. univ., rector – Biobibliografie.
016:[62+378.662+929 Bostan]
1409. Nadejda Şişcan : Biobibliografie / Acad. de Studii Econ. din Moldova,
Bibl. Şt. ; alcăt.: Alla Iarovaia, Natalia Cheradi, Silvia Habaşescu. – Ch. : ASEM,
2009. – 91 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

7
F. de tit., text parţial paral.: lb. rom., engl. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-452-1.
[2009-1421].
- - 1. Şişcan, Nadejda, 1935-…, economist.
016:[33+929 Şişcan]
1410. Protagonistul bibliologiei naţionale: Ion Madan : (Biobibliografie) /
Acad. de Studii Econ. din Moldova, Bibl. Şt. ; alcăt.: Alla Iarovaia, Maria Vătămanu,
Natalia Cheradi. – Ch. : ASEM, 2009. – 166 p. : fot. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-75-466-8.
[2009-1427].
- - 1. Madan, Ion, 1935-2008, bibliolog.
016:[378.12+929 Madan]
1411. Sănătatea publică în Republica Moldova : Indice bibliogr., 1986-1990 /
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Bibl. Şt. Medicală ;
alcăt.: Taisia Şcerbac ; red. şt.: Ludmila Lipcanu. – Ch. : CEP "Medicina", 2009. –
239 p. ; 21 cm.
Sumarul, introd., denum. compartimentelor paral.: lb. rom., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-915-80-9.
[2009-1434].
- - 1. Sănătate publică – Republica Moldova – Indice bibliografic.
016:614(478)
1412. Иван Устиан : Библиогр. указ. : [70 de ani de la naştere economistu-
lui I. Ustian] / Молд. Экон. Акад. ; сост. : А. Устиян, В. Устиян, Г. Устиян. – К. :
Картя Молдовей, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 81, [1] p., [16] p. fot. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-60-232-7.
[2009-1534].
- - 1. Иван Устиан, 1939-…, экономист – Indici bibliografici.
016:[33+929 Устиан]
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1413. Conferinţa ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
(62 ; 2009 ; Chişinău). Tezele celei de-a 62-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor,
masteranzilor şi doctoranzilor : [Univ. Agrare de Stat din Moldova] / col. red. : V.
Donea, V. Burdujan, V. Balan [et al.] ; secretar şt.: V. Andrieş. – Ch. : UASM, 2009.
– 132 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Texte: lb. rom., fr., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-171-5.
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

8
[2009-1403].
- - 1. Conferinţa ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor – Univer-
sitatea Agrară de Stat din Moldova.
[082+378.663](478)=00
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1414. Alfabetul Decupat : [set fişe] / il.: Olga Leascenco-Calestru. – Ch. :
"Policadran" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 38 f. (într-o mapă comună) :
il. color ; 24 cm.
500 ex.
[2009-1366].
- - 1. Alfabetul pentru preşcolari.
087.5:811.135.1
1415. Cifrele Decupate : [set fişe] / des.: Andrei Ichim. – Ch. : "Policadran"
SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 29 f. (într-o mapă comună) : il. color ; 24
cm.
500 ex.
[2009-1368].
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51
1416. Colorăm Alfabetul : [carte de colorat] / des., il.: Simion Coadă. – Ch. :
"Bons Offices" SRL, 2009. – [28] p. : il., il. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-265-9.
[2009-1369].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:373.2
1417. Jelloun, Tahar Ben
Rasismul pe înţelesul fiicei mele : urmat de "Năvala urii" / Tahar Ben Jelloun ;
trad. din fr. de Ioana-Crina Coroi ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009
(Combinatul Poligr.). – 156, [4] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Verde" / coord. de Vitalie
Coroban).
Tit. orig.: La racisme expliqué à ma fille. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-594-4.
[2009-1454].
- - 1. Rasism.
087.5:323.12
1418. Азбука : раскраска + пропись / диз., ил.: Семён Коадэ. – Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2009. – [16] p. : il. ; 24 cm.
F. f. de tit. – 500 ex.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

9
ISBN 978-9975-80-266-6.
[2009-1370].
- - 1. Cărţi de colorat (rusă).
087.5:373.2
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1419. Ştefan, Alexandru
Taina venirii omului pe Pământ : [ezoterie] / Alexandru Ştefan ; graf.: George
Sîrbu ; cop.: Igor Sîrbu, Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr.
Reclama" SA). – 103, [1] p. : il. ; 20 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-51-056-1.
[2009-1490].
- - 1. Ezoterie.
133.527
1420. Ştefan, Alexandru
Η Σοφία toγ Zaλmοkςι / Αλέξανδρος Στεφάν. – Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr.
Reclama" SA). – 93, [1] p. : il. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-058-5.
[2009-1487].
- - 1. Învăţăturile lui Zamolxe.
1/14
159.9 Psihologie
1421. "Stresul ocupaţional: perspective teoretice-praxiologice", conf. şt.
intern. (2009 ; Bălţi). Stresul ocupaţional: perspective teoretice-praxiologice : (Ma-
terialele Conf. Şt. intern. "Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţi o-
nal"), [19 dec. 2008] / Silvia Briceag (coord.). – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2009
(Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 151 p. : diagr., il. color, tab. ; 25
cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. sel. despre stres: p. 141-151 /
Elena Scurtu, Maria Fotescu şi la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-931-48-9.
[2009-1484].
- - 1. "Stresul ocupaţional: perspective teoretice-praxiologice" – Conferinţa şti-
inţifică internaţională (rom., rusă).
159.94(082)=135.1=161.1
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

10
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
1422. Clima, Nicolae
Comentarii la codul de etică al judecătorului / Nicolae Clima, Steven Plotkin,
Cristina Malai ; colab.: Ecaterina Buzu, Violeta Scoarţă, Natalia Cioară ;
Millenium/IP3 Partners, LLC, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern.
(USAID), Consiliul Superior al Magistraturii. – Ed. a 2-a. – Ch. : "T-Par" SRL, 2009.
– 344 p. ; 25 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9959-6-2.
[2009-1392].
- - 1. Codul de etică al judecătorului – Comentarii. 2. Judecători – Etică.
174:347.9(094.4)(0.072)
1423. Droit, Roger-Pol
Etica pe înţelesul tuturor / Roger-Pol Droit ; trad. din fr. de Alexandru Şiclovan ;
cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). – 94, [2] p. ; 20 cm.
– (Colecţia "Verde" / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: L'éthique expliquée à tout le monde. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-589-0.
[2009-1453].
- - 1. Etică.
17
2 RELIGIE. TEOLOGIE
1424. Goreanu, Veaceslav
Viaţa – dar divin. Omul în faţa provocărilor lumii contemporane / Veaceslav
Goreanu. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2009. – 215, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia
Teologos).
Bibliogr.: p. 204-214 şi în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-922-35-7.
[2009-1394].
- - 1. Viaţă (religie).
2
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1425. De vorbă cu sufletul tău! : [meditaţie] – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr.
"Balacron" SRL). – 28, [1] p. ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 100000 ex.
ISBN 978-9975-100-66-3.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

11
[2009-1347].
27-29
1426. Hrisostom (Sochircă), arhimandrit
De vorba cu mine însumi : Poezii / arhimandritul Hrisostom (Sochircă) ; [ed.]
Zosima Toia. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 132 p., [1] f. portr. ;
20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-78-786-4.
[2009-1511].
- - 1. Poezii religioase.
27-29
1427. Toia, Zosima
Slugă credincioasă a voinţei Dumnezeieşti : [despre părintele Ioan Sochircă, s.
Popeştii-de-Jos, Soroca] / prot. mitr. Zosima Toia. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 135, [1] p., [40] p. fot. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-785-7 (în cop. tare).
[2009-1510].
271
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1428. Pentru o viaţă mai bună = Für ein besseres Leben / Fondul de Investiţii
Sociale din Moldova ; resp. ed. Tatiana Socolov ; trad. Olga Sudareva. – Ch. : S. n.,
2009 (Combinatul Poligr.). – 65 p. : fot., h. color ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., germ. – 500 ex.
ISBN 978-9975-901-97-0.
[2009-1527].
- - 1. Dezvoltare socială – Republica Moldova (rom., germ.).
316.422(478)=135.1=112.2
32 POLITICĂ
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1429. Integrare europeană pentru tine : Curs opţional pentru liceu : Practicum
pentru elevi / aut.: Rodica Eşanu, Viorica Goraş-Postică (coord.), Vitalie Grosu [et
al.] ; colab.: Ruslan Tănasă ; Centrul Educaţional "Pro Didactica". – Ch. : Centrul
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

12
Educaţional "Pro Didactica", 2009 (Combinatul Poligr.). – 138 p. : fig., fot., tab. ; 27
cm. – (Colecţia "Biblioteca Pro Didactica" : Seria "Auxilia").
5000 ex.
ISBN 978-9975-9745-6-1.
[2009-1417].
- - 1. Integrare europeană.
327(075.3)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
1430. Academia de Studii Economice din Moldova. Analele Academiei de
Studii Economice din Moldova : Ed. a 7-a / Acad. de Studii Econ. din Moldova ; col.
red. : Grigore Belostecinic (preş.), Ion Petrescu, Vadim Cojocaru [et al.]. – Ch. :
ASEM, 2009. – 440 p. : fig., tab. ; 28 cm. – ISSN 1857-1433.
Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în no-
tele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-462-0.
[2009-1429].
- - 1. Economie (rom., rusă). 2. Academia de Studii Economice din Moldova –
Anale (rom., rusă).
33+378.633(478)(082)=135.1=161.1
330 Economie în general. Economie politică
1431. Bejan, Ghenadie
Microeconomie : Teste, probleme, situaţii / Ghenadie Bejan ; Acad. de Studii
Econ. din Moldova, Catedra "Economie şi politici economice". – Ch. : ASEM, 2009.
– 144 p. : graf., tab. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-75-458-3.
[2009-1423].
- - 1. Microeconomie.
330.101.542(079)
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe
1432. Chivriga, Viorel
Evoluţia pieţei funciare agricole în Republica Moldova / Viorel Chivriga ; Inst.
pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". – Ch. : IDIS "Viitorul", 2009
(Tipogr. "MS Logo" SRL). – 48 p. : fig., h., tab. ; 29 cm. – (Politici Publice ; Nr 4).
Bibliogr.: p. 46-47 (37 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4007-4-9.
[2009-1435].
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

13
- - 1. Piaţa funciară agricolă – Republica Moldova.
332.72(478)
1433. Ţurcanu, Nicolae
Economia afacerilor imobiliare : Ghid pentru studii de master / Nicolae
Ţurcanu, Svetlana Albu ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009
(Tipogr. or. Iaşi). – 54 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al Comisiei Europene.
– 50 ex.
ISBN 978-9975-63-236-2.
[2009-1344].
- - 1. Piaţa imobilelor – Ghiduri.
332.72:378(072)
1434. Idem în lb. engl. : Real estate economics. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL,
2009 (Tipogr. or. Iaşi). – 39 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al Comisiei Europene.
– 50 ex.
ISBN 978-9975-63-250-8.
[2009-1340].
- - 1. Piaţa imobilelor – Ghiduri (engl.).
332.72:378(072)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
1435. Cotelnic, Ala
Sisteme de planificare în afaceri : (Lucr. de sinteză) / Ala Cotelnic ; Acad. de
Studii Econ. din Moldova, Catedra "Management". – Ch. : ASEM, 2009. – 256 p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 254-256 (42 tit. în lb. rom., fr., rusă). – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-474-3.
[2009-1430].
- - 1. Afaceri – Planificare.
334.02:005(075.8)
1436. Roşca, Eduard
Arta de a face bani pe timp de criză / Eduard Roşca. – Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 68 p. : fot. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 67 (27 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-104-7.
[2009-1474].
334.012
1437. Roşca, Eduard
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

14
111 idei de afaceri pe timp de criză / Eduard Roşca. – Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 320 p. : il. ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-77-109-2.
[2009-1472].
- - 1. Afaceri. 2. Antreprenoriat.
334.012
1438. Зубрицкий, В. П.
Малый бизнес и налоги : [в Респ. Молдова] : Учеб. пособие / В. П.
Зубрицкий ; Молд. Экон. Акад. – К. : Б. и., 2004 (Тип. ГУИПП "Типар"). – 198, [1]
p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 195-199 (38 tit.). – 1000 ex.
ISBN 9975-75-228-4 (eronat) (în cop. tare).
[2009-1412].
- - 1. Businessul mic (rusă). 2. Impozite (rusă).
334.713.012+336.22(075.8)
336 Finanţe
Auditul intern şi managementul financiar în sistemul de sănătate. – Vezi Nr
1496.

1439. Lipcean, Sergiu
Evaluarea finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale în Republica
Moldova / Sergiu Lipcean ; Inst. pentru dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viito-
rul". – Ch. : IDIS "Viitorul", 2009 (Tipogr. "MS Logo" SRL). – 68 p. : fig., tab. ; 30 cm.
– (Politici Publice ; Nr 5).
Bibliogr.: p. 61-62 (52 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9625-1-3.
[2009-1436].
- - 1. Finanţare. 2. Partide politice – Republica Moldova – Finanţare. 3. Com-
panii electorale – Republica Moldova – Finanţare.
336:329(478)
Зубрицкий, В. П. Малый бизнес и налоги. – Vezi Nr 1438.

1440. Зубрицкий, В. П.
Фондовый рынок и ценные бумаги : Учеб. пособие / В. П. Зубрицкий ; Ме-
ждунар. высш. шк. бизнеса. – К. : Б. и., 2005 (Тип. ГУИПП "Типар"). – 123 p. :
scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 109-111 (39 tit.). – 1000 ex.
ISBN 9975-75-252-7 (eronat) (în cop. tare).
[2009-1413].
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

15
- - 1. Piaţa hârtiilor de valoare (rusă).
336.761(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-
nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
338.48 Turism. Economia turismului
1441. Hânceşti : Ghid investiţional / Viorel Miron, Mihai Roşcovan, Marina Mi-
ron [et al.] ; experţi locali Chetraru Anatolie, Cotorobai Valentina, Erhan Vasilisa [et
al.] ; experţi intern. Mihaela Chircu, Fulga Augusta Turcu, Laura Păstrăvanu ; Consi-
liul Raional Hânceşti, Asoc. de Dezvoltare a Turismului în Moldova. – Ch. : "Cu
drag" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 112 p. : fot., il. color, tab. ; 24 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4052-7-0.
[2009-1364].
- - 1. Turism – Raionul Hânceşti – Republica Moldova – Ghid investiţional
(rom., engl.).
338.48(478-21)=135.1=111
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
Lungu, Tatiana. Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicilor econo-
mice ale Republicii Moldova. – Vezi Nr 1444.

1442. MEGA : Analiza creşterii economice în Moldova / alcăt.: Ana Popa
(coord.), Valeriu Prohniţchi, Alex Oprunenco [et al.] ; Centru Analitic Independent
"Expert Grup". – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 142 p. : fig., tab. color ; 28 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Think Tank Fund. –
300 ex.
ISBN 978-9975-80-252-9.
[2009-1410].
- - 1. Economia Republicii Moldova.
338.1/.2(478)(082)
1443. Muravschi, Valeriu
Atitudini în ani de restrişte : [schiţe autobiogr., interviuri] / Valeriu Muravschi. –
Ch. : Editura "Prometeu", 2009 (Combinatul Poligr.). – 300 p. : fot., tab. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-919-74-6 (în cop. tare).
[2009-1419].
- - 1. Muravschi, Valeriu, 1949-…, economist, ex prim-ministrul Republicii
Moldova.
338(478)(092)
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

16
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
Dănescu, Emil. Integrarea şi interoperabilitatea transportului feroviar în Euro-
pa. Implicaţii asupra reţelelor. – Vezi Nr 1514.

339.7 Finanţe internaţionale
1444. Lungu, Tatiana
Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicilor economice ale Republicii
Moldova / Tatiana Lungu. – Ch. : "Print-Caro" SRL, 2009. – 262 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 246-262 (199 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4044-8-8.
[2009-1401].
- - 1. Investiţii străine. 2. Politică economică – Republica Moldova.
339.727.22+338.2(478)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1445. Baciu, Gheorghe
O viaţă de zbucium : [amintirile medicului legist] / Gheorghe Baciu ; cop.:
Vitalie Leca. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 386 p. : fot., fot. color,
scheme ; 22 cm.
120 ex.
ISBN 978-9975-78-778-9 (în cop. tare).
[2009-1503].
- - 1. Medicină legală. 2. Baciu, Gheorghe, 1936-…, medicul legist.
340.6(092)
1446. Gvidiani, Alin
Elemente de drept / Alin Gvidiani. – Ch. : "Adriga-Vis" SRL, 2009. – 551, [1] p.
; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 30 ex.
ISBN 978-9975-9798-9-4.
[2009-1483].
- - 1. Drept – Teorie.
340.12(075)
1447. Mohorea, Efim
Dreptul ca sistem şi sistemul dreptului / Efim Mohorea, Elena Botnari, Roman
Eşanu ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. Drept, Catedra Drept Public. –
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

17
Bălţi : S. n., 2009 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 105, [1] p. : fig. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 100-103 (72 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-931-55-7.
[2009-1385].
- - 1. Dreptul ca sistem. 2. Sistemul dreptului.
340.1
341 Drept internaţional
1448. Sârcu-Scobioală, Diana
Dreptul internaţional al drepturilor omului : Note de curs / Diana Sârcu-
Scobioală. – Ch. : AAP, 2009. – 102 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 56-58 (33 tit.) şi în note, p. 99-102 (56 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9637-5-6.
[2009-1415].
- - 1. Drepturile omului.
341.231.14(075.8)
1449. Yade, Rama
Drepturile omului pe înţelesul copiilor de la 7 la 77 de ani / Rama Yade ; trad.
din fr. de Cristina Strătilă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul
Poligr.). – 124 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Verde" / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: Les droits de l'homme expliqués aux enfants de 7 à 77 ans. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-590-6.
[2009-1389].
- - 1. Drepturile omului.
341.231.14
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1450. Balmuş, Victor
Delegarea: dimensiuni legale şi doctrinare / Victor Balmuş, Neculai Lungeanu ;
coord. şt.: Ion Guceac ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. –
Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. AŞM). – 376 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 350-376 (382 tit.) şi în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-260-8 (în cop. tare).
[2009-1458].
- - 1. Delegare. 2. Delegare legislativă. 2. Delegare administrativă.
342.4
1451. Electorala 2009, 5 aprilie 2009 : Doc. şi cifre cu privire la alegerile Par-
lamentului Rep. Moldova / Comisia Electorală Centrală. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 20 cm.
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

18
Pt. 1. – 2009. – 495 p. : tab. – 1500 ex. – ISBN 978-9975-78-772-7. – [2009-
1497].
- - 1. Electorala, 2009 – Republica Moldova – Documente. 2. Alegeri parlamen-
tare – Republica Moldova – Documente.
342.8:324(478)
1452. Republica Moldova. Constituţia. Constituţia Republicii Moldova :
adoptată la 29.07.1994 : Monitorul Oficial al Rep. Moldova nr. 1 din 12.08.1994. –
[Ch. : S. n., 2009] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 34 p. ; 12 x 17 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-78-787-1.
[2009-1512].
- - 1. Constituţia Republicii Moldova.
342.4(478)
1453. Idem în lb. rusă : Конституция Республики Молдова : принята
29.07.1994. – [Ch. : S. n., 2009] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 38 p. ; 12 x 17 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-788-8.
[2009-1513].
- - 1. Constituţia Republicii Moldova (rusă).
342.4(478)=161.1
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1454. Codul de procedură penală al Republicii Moldova = Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Молдова : text ofic. cu modif. şi compl. la
data de 27 iul. 2009 / Min. Justiţiei al Rep. Moldova, Centrul de Informaţii Juridice. –
Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 379 ; 439, [1] p. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). –
Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-776-5.
[2009-1501].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova (rom., rusă).
343.1(478)(094.4)=135.1=161.1
Metodologia întocmirii actelor procesual civile. Metodologia întocmirii actelor
procedurale penale în faza de judecată. Metodologia întocmirii actelor procedurale
contravenţionale. Întocmirea actelor procedurale în faza de urmărire penală. – Vezi
Nr 1461.

1455. Spoială, Alexandru
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

19
Probaţiunea şi reintegrarea socială a infractorilor / Alexandru Spoială ; sub red.
şt. a lui Vasile Florea. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : [Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI], 2009
(Centrul ed. al UASM). – 266 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 255-266 (118 tit.) şi la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-930-95-6.
[2009-1376].
- - 1. Infractori – Reintegrare socială. 2. Probaţiune.
343.84
1456. Tactica criminalistică. Activitatea operativă de investiţii : [pentru uzul
studenţilor] / Veaceslav Didâc, Mihai Căpătici, Valeriu Cuşnir [et al.] ; coord. princi-
pal : Elena Muraru ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Ch. : "Elan INC" SRL, 2009 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). – 339, [4] p. : tab. ; 24 cm. – (Seria : Suporturi de curs ; Cartea
a 10-a, ISBN 978-9975-66-093-8).
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD
"Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-137-9 (în cop. tare).
[2009-1443].
- - 1. Criminalistică – Tactică.
343.98(075.8)
1457. Уголовно-процессуальный кодекс : с последними изменениями и
доп. – К. : "Lavilat-Info" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 254 p. ; 20 cm.
450 ex.
ISBN 978-9975-9766-7-1.
[2009-1494].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova (rusă).
343.13(478)(094.4)
347 Drept civil
1458. Codul civil al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. – [Ed.
a 3-a]. – Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 283, [1] p. ; 20 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-4054-8-5.
[2009-1493].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)
1459. Кибак, Георге
Гражданское право : Особенная часть : Учеб. пособие / Георге Кибак,
Татьяна Мишина, Ирина Цонова ; Молд. гос. ун-т, Юрид. фак., Каф. граждан-
ского права. – Изд. 5-е, дополн. и перераб. – К. : CEP USM, 2009. – 503, [1] p. ;
24 cm.
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

20
Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-70-867-8.
[2009-1440].
- - 1. Drept civil (rusă).
347(075.8)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
1460. Drept procesual civil : Pt. spec. : (curs univ.) / col. de aut.: Elena Belei,
Felicia Chifa, Alexandru Cojuhari [et al.] ; red. şt. Alexandru Cojuhari ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Procesual Civil. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 440 p. ; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 2100 ex.
ISBN 978-9975-78-784-0.
[2009-1509].
- - 1. Drept procesual civil.
347.91(075.8)
1461. Metodologia întocmirii actelor procesual civile. Metodologia întocmirii
actelor procedurale penale în faza de judecată. Metodologia întocmirii actelor pr o-
cedurale contravenţionale. Întocmirea actelor procedurale în faza de urmărire pena-
lă : [pentru uzul studenţilor] / Dumitru Victemicean, Elena Belei, Valeria Şterbet [et
al.] ; coord. principal : Elena Muraru ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Ch. : "Elan INC" SRL,
2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 333, [2] p. : tab. ; 24 cm. – (Seria : Suporturi
de curs ; Cartea a 9-a, ISBN 978-9975-66-093-8).
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD
"Consolidarea capacităţii instituţionale a Inst. Naţ. al Justiţiei". – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-132-4 (în cop. tare).
[2009-1444].
- - 1. Procedură civilă. 2. Procedură penală. 3. Procedură contravenţională. 4.
Urmărire penală.
347.91/.95+343.1(075.8)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1462. Activitatea Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport din municipiul
Chişinău în anul de studii 2008-2009 / Consiliul mun. Chişinău ; alcăt.: T.
Nagnibeda-Tverdohleb, V. Cujba, Z. Popescu [et al.]. – Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr.-
Sirius" SRL). – 280 p. : fig., scheme, tab. ; 20 cm.
Text parţial: lb. rusă.
[2009-1383].
- - 1. Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport din municipiul Chişinău.
37.0(083.9)
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

21
1463. Mistreanu, Tatiana
Educaţia civică a elevilor din învăţământul gimnazial – axa formării competen-
ţelor cetăţeneşti / Tatiana Mistreanu ; Consiliul municipal Chişinău, Direcţia Gen.
Educaţie Tineret şi Sport. – Ch. : "Tipogr.-Sirius" SRL, 2009. – 128 p. : diagr.,
scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 121-127 (193 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-9971-9-5.
[2009-1361].
- - 1. Educaţie civică.
37.015
1464. Psihoprofilaxia – direcţie de activitate a psihologului şcolar din instituţi-
ile de învăţământ preuniversitar : (ghid practic) / Diana Beşleaga, Ludmila Mazâlu,
Emilia Moraru [et al.] ; coord.: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, Valentina Cujba,
Diana Beşleaga [et al.] ; Direcţia Gen. Educaţie, Tineret şi Sport. – Ch. : S. n., 2009
("Tipogr.-Sirius" SRL). – 128 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 125-128 (76 tit.). – 350 ex.
ISBN 978-9975-9971-6-4.
[2009-1360].
- - 1. Psihologie pedagogică.
37.015.3:159.922.7
1465. Воспитание успехом "Гуманизация и демократизация учебно-
воспитательного процесса. Эстетическое воспитание через восприятие пре-
красного" : (из опыта работы) / Гуманит.-Эстет. Лицей Михай Греку ; сост.: Гло-
това С. Н., Задорожнюк Г. Н., Герстовская Е. М. [и др.]. – Ch. : S. n., 2008
("Tipogr.-Sirius" SRL). – 103, [1] p. : fig., tab. ; 30 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – F . f. de tit. – 60 ex.
ISBN 978-9975-9976-1-4.
[2009-1358].
- - 1. Educaţie estetică (rusă).
37.0
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1466. Integrare europeană pentru tine : Ghid metodologic pentru profesori /
Rodica Eşanu, Viorica Goraş-Postică (coord.), Lia Sclifos [et al.] ; colab.: Ruslan
Tănasă ; Centrul Educaţional "Pro Didactica". – Ch. : Centrul Educaţional "Pro Di-
dactica", 2009 (Combinatul Poligr.). – 112 p. : fig., scheme, tab. ; 26 cm. – (Colecţia
"Biblioteca Pro Didactica" : Seria "Auxilia").
Bibliogr.: p. 110-112. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9745-7-8.
[2009-1418].
- - 1. Integrare europeană – Metodica predării.
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

22
37.016.046:327
1467. Iordăchescu, Iulia
Captarea atenţiei şi actualizarea cunoştinţelor : Tehnici de lucru : Auxiliar
didactic pentru prof. de lb. şi lit. rom. / Iulia Iordăchescu. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 79 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Didactica).
1500 ex.
ISBN 978-9975-61-539-6.
[2009-1531].
- - 1. Limba română – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1
1468. Jurat, Valeriu
Formarea priceperilor motrice la elevii claselor gimnaziale în baza aplicării pr o-
gramei de pregătire pe etape în cadrul lecţiilor de educaţie fizică [cl. 8-a] : (Gimnas-
tica) : Monogr. / Valeriu Jurat. – Ch. : "Valinex" SRL, 2009. – 148 p. : des., tab. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 105-128 (234 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-113-1.
[2009-1469].
- - 1. Educaţie fizică – Metodica predării.
37.016.046:796.4
1469. Proiecte didactice : Limba română : cl. a 4-a : Ghid pentru învăţători şi
părinţi / E. Sarabaş, M. Braghiş, G. Andruh [et al.]. – Ch. : Interprint, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 30 cm. – (Proiecte la Limba Română). – ISBN 978-9975-4017-
7-7.
Pt. 1. – 2009. – 195, [1] p. : fig., tab. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4017-8-4. –
[2009-1522].
- - 1. Limba română – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1
1470. Secrieru-Harbuzaru, Parascovia
Mit, ritual, tradiţie în arta croşetării şi broderiei din Basarabia : Suport didactic
la educaţia tehnologică / Parascovia Secrieru-Harbuzaru, Mihaela Melega. – Ch. :
"Policadran" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 88 p. : fot., fot. color ; 22
cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-80-268-0.
[2009-1365].
- - 1. Arta croşetării – Metodica predării. 2. Broderie – Metodica predării.
37.016.046:746.2/.3
1471. Донцова, Антонина
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

23
Индивидуальная работа с учащимися по химии / Антонина Донцова. – К. :
"Grafic Design" SRL, 2009. – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4049-4-5.
[2009-1433].
37.016.046:54
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1472. Boian, Ion
Educaţia fizică în grupele medicale speciale : (suport metodologic pentru pro-
fesori, inspectori-metodişti, medici şcolari, elevi şi părinţi) / Ion Boian, Vitalie
Voiniţchi, Leonid Hîncu ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : "Grafema Libris" SRL,
2009. – 56 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 56 (7 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-52-060-7.
[2009-1477].
- - 1. Grupele medicale speciale – Educaţie fizică.
37.091:613.955
1473. "Diriginte, drag diriginte…" / Consiliul municipal Chişinău, Direcţia
Gen. Educaţie, Tineret şi Sport ; alcăt.: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, Valentina
Cujba, Larisa Crudu [et al.] ; grupul de experţi: Ludmila Mazâlu, Emilia Moraru. –
Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL). – 68 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – 350 ex.
ISBN 978-9975-9971-8-8.
[2009-1359].
- - 1. Diriginţi.
37.091
1474. Enciu, Ecaterina
Carte-caiet la dirigenţie : Curs opţional pentru cl. a 4-a / Ecaterina Enciu. – Ch.
: Lyceum, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 63 p. : tab. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9635-5-8.
[2009-1521].
37.091(072)
1475. Stici, Alexandra
Educaţia muzicală şi metodica predării : pentru colegiile pedagogice cu profil u-
rile: Pedagogia învăţ. primar şi Pedagogia preşc. / Alexandra Stici. – Ch. : S. n.,
2009 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 223 p. : fig., n. muz., tab. ; 22 cm.
ISBN 9975-9510-3-1.
[2009-1449].
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

24
- - 1. Educaţie muzicală – Metodica predării.
37.091.046:78(073.8)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1476. Boian, Ion
Educaţia fizică a preşcolarului / Ion Boian ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – [Ch.
: "Grafema Libris" SRL, 2009]. – 55 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 57 (9 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-52-059-1.
[2009-1476].
- - 1. Preşcolari – Educaţie fizică.
373.21
1477. Coman, Maria
Studierea experienţei avansate a Centrului Metodic din Instituţia preşcolară nr.
201, Durleşti : (Aprobat prin decizia Consiliului Metodic mun. nr. 5 din 29.05.08) /
Maria Coman, Angela Dima ; coord.: Natalia Strajesco, Maria Vrânceanu ; Dir. Gen.
Educaţie, Tineret şi Sport, Secţ. Inform. şi Relaţii cu Comunitate, Instituţia Preşc. nr.
201, Durleşti. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr. Sirius" SRL). – 69, [3] p. : fig., tab. ; 20
cm.
[2009-1448].
- - 1. Instituţia preşcolară nr. 201, Durleşti – Municipiul Chişinău.
373.24
1478. Rusu, Margareta
Caiet de scriere : Grupa pregătitoare / Margareta Rusu. – Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – [32] p. ; 20 cm.
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-267-3.
[2009-1371].
373.2.046:811.135.1
1479. Tehnologii moderne în organizarea şi desfăşurarea activităţilor educa-
ţionale : Activitatea Centrului Metodic din Liceul Teoretic "Gaudeamus" / Consiliul
mun. Chişinău, Direcţia Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, Secţ. informare şi relaţii cu
comunitatea ; coord.: Natalia Strajesco, Valentina Olaru, Zinaida Gangan [et al.] ;
resp. ed.: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, Valentina Cujba. – Ch. : S. n., 2009
("Tipogr.-Sirius" SRL). – 88 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
[2009-1384].
- - 1. Centrul Metodic al Liceului Teoretic "Gaudeamus".
373.5
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

25
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1480. Zbîrnea, Alexandra
Integrarea copiilor cu deficienţe de auz în învăţământul general : (Repere me-
todologice pentru cadrele didactice din învăţ. gen.) / Alexandra Zbîrnea, Eudochia
Braşoveanu, Irina Volcinshi ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. :
S. n., 2009 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 118, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 118-119 (25 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-47-029-2.
[2009-1408].
- - 1. Copii – Deficienţe de auz. 2. Hipoacuzici – Educaţie.
376.33
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. – Vezi Nr 1430.

1481. Gamurari, Vitalie
Regulament privind elaborarea tezelor la ciclu 1 "licenţă" : Metoda de elab., re-
guli de oformare, procedura de susţinere / Vitalie Gamurari ; Univ. Liberă Inter. din
Moldova, Fac. Drept, Inst. Cercet. în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului. – Ch. :
"Grafema Libris" SRL, 2009. – 32 p. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 29-31 (33 tit.) şi în notele de sub-
sol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-52-053-9.
[2009-1479].
378
1482. Gamurari, Vitalie
Regulament privind elaborarea tezelor la ciclu 2 "masterat" : Metoda de elab.,
reguli de oformare, procedura de susţinere / Vitalie Gamurari ; Univ. Liberă Intern.
din Moldova, Inst. Cercet. în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului. – Ch. :
"Grafema Libris" SRL, 2009. – 40 p. : tab. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 31-36 (77 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-52-055-3.
[2009-1481].
378
Tezele celei de-a 62-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi docto-
ranzilor. – Vezi Nr 1413.

Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

26
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1483. Deşeurile o lacrimă a Terrei : [des., poezii, eseuri, sfaturi pentru tineri
la protecţia mediului] / Grupul de Iniţiativă al Băncii Mondiale "Glasul Tinerilor". –
Ch. : "Urma Ta" SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – [19] p. : il. color ; 21 cm.
[2009-1452].
502/504
1484. Enciu, Ecaterina
Eu şi Natura : Curs opţional pentru cl. a 3-a – a 4-a / Ecaterina Enciu. – Ch. :
Lyceum, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 67 p. : fig., tab. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9635-4-1.
[2009-1520].
502/504(075.2)
51 MATEMATICĂ
1485. Raischi, Tudoriţa
Evaluare Naţională la Matematică : cl. a 4-a / Tudoriţa Raischi. – Ch. : Lyceum,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 51, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Absolvire).
5000 ex.
ISBN 978-9975-9794-7-4.
[2009-1526].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079):37.091
512 Algebră
1486. Raischi, Victor
Matematică : Caiet de algebră : pentru cl. a 9-a / Victor Raischi. – Ch. : S. n.,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 264 p. : fig., tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-764-2.
[2009-1499].
512(075.3)
514 Geometrie
1487. Chiriac, Liubomir
Competitive Geometry / Liubomir Chiriac. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 111 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-78-796-3.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

27
[2009-1517].
- - 1. Geometrie competitivă (engl.).
514.1(075.3)
1488. Raischi, Victor
Matematica : Caiet de geometrie : pentru cl. a 9-a / Victor Raischi. – Ch. : S. n.,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 212 p. : fig., tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-763-5.
[2009-1498].
514(075.3)
519.6 Matematică calculatorie. Analiză numerică
1489. Moraru, Vasile
Elemente de calcul numeric şi optimizări : Note de curs / Vasile Moraru ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra I n-
formatica Aplicată. – Ch. : UTM, 2009. – 300, [4] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 297-300 (40 tit.). – 400 ex.
ISBN 978-9975-45-108-6.
[2009-1467].
- - 1. Calcul numeric.
519.6/.8(075.8)
53 FIZICĂ
1490. Fizică: Profil umanist : Man. pentru cl. a 10-a – a 12-a / Ion Botgros,
Viorel Bocancea, Vladimir Donici [et al.]. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). –
351 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional").
3000 ex.
ISBN 978-9975-79-581-4.
[2009-1357].
- - 1. Fizică.
53(075.3)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
547 Chimie organică
1491. Academicianul Pavel Vlad savant ilustru şi promotor tenace al ştiinţei /
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Chimie ; alcăt.: Raisa Vasilache, Elena Pojoga
; red. şt.: Aculina Arîcu ; red. şt. şi bibliogr.: Claudia Slutu-Grama. – Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. AŞM). – 344 p. : fot., fot. color, scheme ; 22 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. lucr. acad. P. Vlad / Raisa Vasilache, Elena
Pojoga: p. 219-274 şi la sfârşitul lucr. – 100 ex.
ISBN 978-9975-62-261-5 (în cop. tare).
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

28
[2009-1459].
- - 1. Pavel Vlad, 1936-…, academician, doctor în chimie.
547+929+016=135.1=161.1
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
1492. Grama, Vasile
Sisteme geoinformaţionale : Curs / Vasile Grama ; Univ. Tehn. a Moldovei. –
Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009. – 134 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 134 (17 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Comisiei Europene. –
100 ex.
ISBN 978-9975-63-235-5.
[2009-1343].
- - 1. Sisteme geoinformaţionale.
[551.1/.4+91]:004(075.8)
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
1493. Чеботарева, А. Г.
Оценка антропогенной составляющей ингредиентов ионно-молекулярного
стока речных вод : (метод. пособие) / А. Г. Чеботарева, Т. В. Чеботарева ; под
ред. Дмитрия Васильевича Унгуряну ; Междунар. экол. ассоц. хранителей реки
"Eco-TIRAS". – К. : Междунар. экол. ассоц. хранителей реки "Eco-TIRAS", 2009
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 131 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 74-77 (41 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-149-2.
[2009-1441].
- - 1. Apele râurilor (rusă). 2. Râuri (rusă).
556.531:546.212
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
1494. Gonţa, Maria
Chimia ecologică a nitraţilor, nitriţilor şi n-nitrozoaminelor : [pentru uzul studen-
ţilor] / Maria Gonţa, Gheorghe Duca ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Chimie
Industrială şi Ecologică. – Ch. : CEP USM, 2009. – 268 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 225-254 (524 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-866-1.
[2009-1439].
- - 1. Chimie ecologică.
574(075.8)
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

29
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
1495. Aparatul ligamentar al uterului : [monografie] / O. Belic, M. Ştefaneţ, I.
Catereniuc [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",
Catedra Anatomia omului. – Ch. : CEP Medicina", 2009. – 123 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Rez.: lb. rom. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-915-79-3.
[2009-1348].
- - 1. Uterul.
611.66+618.131
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1496. Auditul intern şi managementul financiar în sistemul de sănătate / aut.:
Dumitru Tintiuc, Tudor Grejdeanu, Larisa Spinei [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova, Catedra Sănătate Publică şi
Management "Nicolae Testemiţanu", Catedra Economie, Management şi Psihope-
dagogie în Medicină ; Millennium-IP3 Partners, LLC, Agenţia Statelor Unite pentru
Dezvoltare Intern. (USAID), Consiliul Sup. al Magistraturii din Rep. Moldova. – Ch. :
"T-Par" SRL, 2009. – 204 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 204 (24 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Corporaţia "Millennium
Challenge Corporation" (MCC). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9959-7-9.
[2009-1461].
- - 1. Sistemul sănătăţii – Audit. 2. Managementul financiar în sistemul sănătă-
ţii.
614.2+336.14(082)
1497. Все в твоих руках… : Информ. о ВИЧ и первич. профилактике для
молодежи и подростков / Обществ. ассоц. по защите прав и соц. реинтеграции
в о-во людей ВИЧ-инфицир. и больных СПИД-ом "Credinţa" ; сост.: Игорь Киль-
чевский, Людмила Унтура. – К. : Б. и., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 40 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Изд. при фин. поддержке SPI Forschung gGmbH.
[2009-1450].
- - 1. HIV/SIDA (rusă).
614.4+616.98:578.828 HIV
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
1498. Ciobanu, Raisa
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

30
Extensia subacvatică a coloanei vertebrale : (Recomandare metodică) / Raisa
Ciobanu, Dinu Istrati. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 31 p. : fig., fot. color ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 31 (16 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-261-1.
[2009-1367].
- - 1. Hidroterapie. 2. Coloana vertebrală.
615.838+616.8(083.133)
1499. Goreanu, Gheorghe
Cercetări farmacognostice ale unor specii din familiile Asparagaceae şi
Liliaceae : [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Goreanu ; Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Farmacie, Catedra Farmacognozie şi
Botanică Farmaceutică. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Cronprint" SRL). – 151 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 134-151 (211 tit.). – Index CZU trecut eronat pe carte. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4033-0-6.
[2009-1466].
- - 1. Asparagaceae – Cercetări farmacognostice. 2. Liliaceae – Cercetări
farmacognostice.
615:582.572.2(075.8)
1500. Беликов, Феофан
"Живая" и "мертвая" вода : Методы лечения. История. Личный опыт /
Феофан Беликов, Владимир Зубрицкий. – К. : Б. и., 2004. – 79 p. : fig., tab. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 79 (13 tit.). – 1000 ex.
ISBN 9975-942-11-3 (Evrica) (eronat).
[2009-1411].
- - 1. Tratament cu apă (rusă).
615.838
616 Patologie. Medicină clinică
1501. Actualităţi în evaluarea şi conduita copilului cu tulburări de dezvoltare /
Ivan Puiu, Ala Cojocaru, Marina Calac [et al] ; sub red. a lui Ivan Puiu ; Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Centrul de intervenţii precoce "Voi-
nicel". – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 254 p. ; 22 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al Asoc. pentru Caritate
şi Asistenţă Socială "Acasă", SOIR Moldova. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-77-102-3.
[2009-1407].
- - 1. Copii – Tulburări de dezvoltare. 2. Pediatrie.
616-053.2-007.1
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

31
1502. "MoldMEDIZIN & MoldDENT", expoz. intern. specializată (15 ; 2009
; Chişinău). Expoziţie Internaţională Specializată de tehnică medicală, farmaceuti-
că, stomatologie şi utilaje pentru instituţii medicale "MoldNEDIZIN & MoldDENT",
ed. a 15-a, 8-11.09.2009, Chişinău : Cat. ofic. / org. expoziţiei: Centrul Intern. de
Expoz. "Moldexpo" SA. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 48, [7] p.
: il. color ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Asoc. Medicale din
Moldova. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă.
[2009-1446].
- - 1. Expoziţii internaţionale specializate, 2009 – Tehnică medicală.
616-71
616.1/.9 Patologie specială
1503. "Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tr a-
tamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice", congr. naţ. de
ftiziopneumologie (4 ; 2009 ; Chişinău). Al IV-lea Congres Naţional de
Ftiziopneumologie din Republica Moldova (cu participare internaţională) consacrat
jubileului de 50 de ani al Institutului de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" "Actua-
lităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi
afecţiunilor pulmonare nespecifice", Chişinău, 1-2 oct. 2009 : Rez. / resp.: Elena
Tudor. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 159 p. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ftiziopneumologie "Chiril
Draganiuc", Soc. de Ftiziopneumologie din Rep. Moldova – Texte : lb. rom., rusă,
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financ. al Asoc. Obşteşti
"Carlux". – 320 ex.
ISBN 978-9975-78-807-6.
[2009-1519].
- - 1. "Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul
tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice" – Congres naţional.
616.24-002.5(082)=135.1=111=161.1
1504. Conferenţiar universitar Aurelia Ustian. Actualităţi în tuberculoza baci-
lară şi rezistentă în mun. Chişinău : 70 [ani de la naşterea medicului ftiziolog A.
Ustian] / Aurelia Ustian ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2009. – 38 p. ; 20 cm. – (Savanţi-medici
iluştri).
Tit. pe cop.: Aurelia Ustian. – Lucr. şt. şi didactice publ. de conf. univ., şef ca-
tedrei Aurelia Ustian: p. 25-38.
[2009-1378].
- - 1. Ustian, Aurelia, 1939-…, medic ftiziolog.
616.24
616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

32
1505. Profesor universitar, doctor habilitat în medicină, Om Emerit Gheorghe
Muşet. Catedra dermatovenerologie – realizări şi perspective. Concepţii contempo-
rane în patogenia şi tratamentul psoriazisului : (Alocuţiune aniversară) : 70 [ani de la
naşterea medicului dermatolog Gh. Muşet] / Gheorghe Muşet ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", IMSP Dispensarul Dermatovenerologic
Republican, Soc. Medicilor "Dermato-Cosmed" din Rep. Moldova. – Ch. : CEP "Me-
dicina", 2009. – 73 p. ; 20 cm. – (Savanţi-medici iluştri).
Tit. pe cop.: Gheorghe Muşet. – Lucr. şt. publ. de prof. univ., doctor habilitat în
medicină Gh. Muşet: p. 35-73.
[2009-1379].
- - 1. Muşet, Gheorghe, 1939-…, medic dermatolog.
616.5
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
1506. Caproş, Nicolae
Elemente de patologie a coloanei vertebrale : [monografie] / Nicolae Caproş. –
Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2009. – 151 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-922-55-5.
[2009-1406].
- - 1. Coloana vertebrală – Patologie.
616.711-007
616.8 Neuropatologie. Neurologie
Ciobanu, Raisa. Extensia subacvatică a coloanei vertebrale. – Vezi 1498.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
Все в твоих руках. – Vezi Nr 1497.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
1507. Chirurgie : Suport de curs pentru colegiile de medicină / E. Gudumac,
T. Benea, B. Golovin [et al.] ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova. – Ch. : "Angela
Levinţa" ÎI, 2009 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 456 p. : des., scheme, tab., 15 p. fot.
color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 451-453 (68 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-797-0 (în cop. tare).
[2009-1518].
- - 1. Chirurgie.
617(075)
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

33
1508. Chirurgie : Indicaţii metodice pentru studenţii anilor 5 şi 6 / colectiv de
aut.: Vladimir Hotineanu, Gheorghe Anghelici, Petru Bujor [et al.] ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 399 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 200 ex.
ISBN 978-9975-915-76-2 (în cop. tare).
[2009-1535].
- - 1. Chirurgie.
617.5(076.5)
617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi
1509. Lupan, Dumitru
Afecţiunile orbitei : [monografie] / Dumitru Lupan ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
96 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 95-96 (46 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-78-789-5.
[2009-1514].
- - 1. Oftalmologie. 2. Orbită (ochi).
617.78
618 Ginecologie. Obstetrică
Aparatul ligamentar al uterului. – Vezi Nr 1495.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
1510. Hazi, Gheorghe
Bilanţuri energetice : Teorie şi aplicaţii : [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe
Hazi, Aneta Hazi. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009 (Tipogr. "PIM", or. Iaşi). – 352 p.
: fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 349-352 (54 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-221-8.
[2009-1346].
- - 1. Energetică – Teorie – Aplicaţii.
620.9(075.8)
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

34
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ.
EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
635 Plante de gradină. Grădinărit
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
1511. Roşca, Victor
Tehnologii moderne de producere a răsadurilor de legume / Victor Roşca. –
Ch. : "Print-Caro" SRL, 2009. – 175 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 172-175 (54 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei Statelor
Unite ale Americii pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4044-7-1.
[2009-1400].
- - 1. Răsad de legume.
635.1.03:631.544.4
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
1512. Рэйляну, Валериан
Практические советы и кулинарные рецепты ово-лакто-вегетарианского
стола / Валериан и Эмануэла-Нарциса Рэйляну. – К. : "Sănătate şi educaţie"
SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 137, [1] p. : il. ; 21 cm.
Ind. alf.: p. 122-131. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-9879-9-8.
[2009-1523].
- - 1. Reţete culinare (rusă).
641.564(083.12)
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1513. Телефонный справочник. АТО Гагаузия : по состоянию на 01 мар-
та 2009 / Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). – 616 p., [10]
p. fig. color ; 20 cm.
Tit. pe cop.: Carte de Telefoane. АТО Гагаузия. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4053-5-5.
[2009-1447].
- - 1. Linii telefonice – UTA Găgăuzia – Republica Moldova – Carte de telefoa-
ne (rusă). 2. UTA Găgăuzia – Republica Moldova – Carte de telefoane (rusă).
654.15(478-29)(058.7)
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

35
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
1514. Dănescu, Emil
Integrarea şi interoperabilitatea transportului feroviar în Europa. Implicaţii asu-
pra reţelelor / Emil Dănescu, Alexandru Gribincea ; Univ. Liberă Intern. din Moldova.
– Ch. : UASM, 2009. – 146 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 120-127 (230 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-170-8.
[2009-1402].
- - 1. Transport feroviar.
656.3+339.54
657 Contabilitate
1515. Nani, Mihail
Contabilitatea instituţiilor publice : Aplicaţii şi teste / Mihail Nani ; Acad. de Stu-
dii Econ. din Moldova, Catedra "Contabilitate şi audit". – Ch. : UASM, 2009. – 114 p.
: tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 35-37 (56 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-64-172-2.
[2009-1404].
- - 1. Contabilitate.
657(076.5)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
1516. Зубрицкий, В. П.
Управление человеческими ресурсами = Human resource management :
[pentru uzul studenţilor] / В. П. Зубрицкий ; Междунар. высш. шк. бизнеса. – К. :
Б. и., 2007 (Тип. ГУИПП "Типар"). – 417, [4] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9708-5-3 (în cop. tare).
[2009-1414].
- - 1. Resurse umane (rusă).
658.3:005.1(075.8)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
66.0 Tehnologie chimică în general
1517. Hazi, Aneta
Echipamente şi instalaţii termice : [pentru uzul studenţilor] / Aneta Hazi. – Ch. :
"Tehnica-Info" SRL, 2009 (Tipogr. or. Iaşi). – 260 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 258-260 (40 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-196-9.
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

36
[2009-1345].
- - 1. Echipamente termice. 2. Instalaţii termice.
66.04-977(075.8)
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
1518. Calmâş, Valentina
Tehnologii alimentare : (Curs universitar) / Valentina Calmâş ; Acad. de Studii
Econ. din Moldova, Fac. Business şi Administrarea Afacerilor, Catedra Merceologie
şi Comerţ. – Ch. : ASEM, 2009. – 265 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 264-265 (25 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 70 ex.
ISBN 978-9975-75-463-7.
[2009-1424].
- - 1. Tehnologii alimentare.
664(075.8)
69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CON-
STRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
1519. Ţurcanu, Nicolae
Managementul proiectelor : Suport de curs / Nicolae Ţurcanu, Aliona Grossu ;
Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Econ. şi Business. – Ch. : "Tehnica-Info"
SRL, 2009 (Tipogr. or. Iaşi). – 128 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 126-128 (36 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-63-241-6.
[2009-1342].
- - 1. Proiecte de construcţii – Elaborare.
69:005(075.8)
1520. Ţurcanu, Nicolae
Marketing : Note de curs general cu exemple din construcţii / Nicolae Ţurcanu,
Evsei Şamis ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Econ. şi Business. – Ch. :
"Tehnica-Info" SRL, 2009. – 185 p. : fig, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 182-185 (36 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-63-248-5.
[2009-1341].
- - 1. Marketing. 2. Construcţii – Marketing.
69:339.138(075.8)
1521. Строительство & Оборудование : Производители, оптовые базы,
строит. компании Молдовы : Информ. справ. / информ. и реклама : Елена Вы-
борнова, Юлия Гоменюк, Ольга Ипполитова [и др.] ; ред. : Сергей Гомон. – Ch.
: "Victoria Gomon" ÎI, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 30 cm. – ISBN 978-
9975-9867-6-2. – ISSN 1857-0194.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

37
Nr 2 : Осень 2009. – 2009. – 260 p. : il., tab., [58] p. il. color. – Text: lb. rom.,
rusă. – F. f. de tit. – 1500 ex. – ISBN 978-9975-9867-8-6. – [2009-1391].
- - 1. Materiale de construcţie – Republica Moldova – Îndrumare (rom., rusă).
69(478)(036)=135.1=161.1
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
7.0 ARTĂ ÎN GENERAL
1522. Kondakov, Nikodim
Icoane : [album] / Nikodim Kondakov ; trad. din engl. de George Adam. – Ch. :
Cartier, 2008 (Tipărit în Singapore). – 255 p. : il. color ; 33 cm. – (C(art)ier).
Tit. orig.: Icons. – Bibliogr.: p. 247 (39 tit.) şi în note: p. 248-252 (209 tit.). – Lis-
ta il.: p. 253-255. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-79-541-8 (în cop. tare şi supracop.).
[2009-1463].
- - 1. Icoane.
7.04(084.11)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
1523. Homulo, Liubovi
Guide to literary text analysis : [pentru uzul studenţilor] / Liubovi Homulo ; red.
şt.: O. Iliaşenco ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. of Foreign Languages and
Communication Science, Chair of Germanic Philology. – Ch. : ULIM, 2009. – 43 p. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 43 (19 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-934-82-4.
[2009-1470].
811.111'42(075.8)
1524. Test your english : [teste de evaluare] / Angela Cazacu, Lilia Buragă,
Ludmila Panus [et al]. – Ch. : Lyceum, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm. –
ISBN 978-9975-9846-2-1. – (Ready-made activities for busy teachers).
Pt. 2. – 2009. – 132 p. : tab. – Bibliogr.: p. 131 (17 tit.). – 1000 ex. – ISBN 978-
9975-9846-3-8. – [2009-1536].
- - 1. Limba engleză – Teste (engl.).
811.111(079)
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

38
811.124 Limba latină
1525. Hanganu, Aurelia
O istorie a scrierii latine : Epigrafie latină / Aurelia Hanganu. – Ch. : S. n., 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 205, [1] p. : il., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 179-181. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-795-6.
[2009-1516].
- - 1. Limba latină.
811.124
811.133.1 Limba franceză
1526. Ciobanu, Zinaida
Le français : En forme pour le BAC : (19 tests : textes de compréhension
écrite, lettres, essais) / Zinaida Ciobanu, Margareta Cozearschi . – Ch. : S. n., 2010
[i. e. 2009] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-78-775-8.
[2009-1500].
811.133.1:37.091
1527. Hodenco, Elena
Limba franceză : Man. pentru studenţii spec. 584.1 Cadastru şi organizarea te-
ritoriului şi 583.1 Ingineria mediului / Elena Hodenco ; Univ. Agrară de Stat din Mol-
dova. – Ch. : UASM, 2009. – 283 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 281 (11 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-64-173-9.
[2009-1405].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1.1:[332+502/504](075.8)
1528. Zbanţ, Ludmila
Intensitatea absolută a calităţii şi acţiunii : (în lb. fr. şi rom.) : Monografie /
Ludmila Zbanţ ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 299 p. :
scheme, tab. ; 21 cm. – (Limbaje şi comunicare).
Bibliogr.: p. 277-296 (404 tit.) şi în notele de subsol. – 70 ex.
ISBN 978-9975-70-879-1.
[2009-1339].
- - 1. Limba franceză. 2. Limba română.
811.133.1+811.135.1
811.135.1 Limba română
1529. Berzoi, Ludmila
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

39
Limba română pentru alolingvi : curs incipient / Ludmila Berzoi. – Ed. a 2-a,
rev. şi compl. – Ch. : CEP USM, 2009. – 209, [5] p. : fig., tab. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-70-882-1.
[2009-1437].
- - 1. Limba română – Alolingvi.
811.135.1'243(075.8)
1530. Limba română : Teste pentru absolvirea gimnaziului. – Ch. : Lyceum,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 67, [1] p. : tab. ; 24 cm. – (Absolvire).
5000 ex.
ISBN 978-9975-9794-8-1.
[2009-1524].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
1531. Panas, Mariana
Limba română : caietul elevului, cl. a 8-a / Mariana Panas. – Ed. a 2-a. – Ch. :
Integritas, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 79 p. : fig., tab. ; 25 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4045-4-9.
[2009-1372].
- - 1. Limba română.
811.135.1(075.3)
Zbanţ, Ludmila. Intensitatea absolută a calităţii şi acţiunii. – Vezi Nr 1528.

811.512.165 Limba găgăuză
1532. Лука, Николаос Л.
О происхождение народной религиозной и календарной терминологии
наречий гагаузов Бессарабии / Николаос Л. Лука. – К. : Б. и., 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 46 p. ; 24 cm.
Bibliogr. în note: p. 40-46 (33 tit.). – Изд. при фин. поддержке Иоанниса Ф.
Карсерас. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-78-781-9.
[2009-1506].
- - 1. Limbă găgăuză.
811.512.165'282
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

40
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
1533. Dicţionar de proverbe şi zicători : Registru explicativ (proverbe şi zică-
tori comentate). Registru tematic. Registru alfabetic / sel., comentarii, clasificare
tematică şi tipologică: Elena Grosu ; pref. şi comentarii: Victoria Braga ; cop.: Vero-
nica Mariţ. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 351, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 13-14 (16 tit.), 349-350 (18 tit.). – Ind. tematic: p. 351-352. – 2000
ex.
ISBN 978-9975-947-77-0.
[2009-1532].
- - 1. Proverbe – Dicţionare. 2. Zicători – Dicţionare. 3. Dicţionar de proverbe şi
zicători.
82=84(038)
821 Literatura limbilor individuale
821.133.1 Literatură franceză
1534. Perro, Bryan
Amos Daragon, blestemul Freyjei : [roman pentru adolescenţi : în 12 vol.] /
Bryan Perro ; trad. din fr. de Letiţia Aghion. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul
Poligr.). – 243, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Verde" / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: Amos Daragon, la Malédiction de Freyja. – Ind. mitologic: p. 240-244.
– 610 ex.
ISBN 978-9975-79-591-3.
[2009-1386].
- - 1. Literatură franceză – Romane pentru adolescenţi.
821.133.1-31 Perro
1535. Perro, Bryan
Amos Daragon, mânia lui Enki : [roman pentru adolescenţi : în 12 vol.] / Bryan
Perro ; trad. din fr. de Letiţia Aghion. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). –
246, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Verde" / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: Amos Daragon, La Colère D'Enki. – Ind. mitologic: p. 244-245. – 610
ex.
ISBN 978-9975-79-593-7.
[2009-1388].
- - 1. Literatură franceză – Romane pentru adolescenţi.
821.133.1-31 Perro
1536. Perro, Bryan
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

41
Amos Daragon, turnul El-Bab : [roman pentru adolescenţi : în 12 vol.] / Bryan
Perro ; trad. din fr. de Letiţia Aghion. – Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). –
235 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Verde" / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: Amos Daragon, La Tour D'El-Bab. – Ind. mitologic: p. 234-235. – 610
ex.
ISBN 978-9975-79-592-0.
[2009-1387].
- - 1. Literatură franceză – Romane pentru adolescenţi.
821.133.1-31 Perro
821.135.1 Literatură română
1537. Eminescu, Mihai
Opere : [în 8 vol.] / Eminescu ; coord. ed.: Mihai Cimpoi. – Ed. a 2-a. – Ch. :
Gunivas, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 21 cm. – ISBN 978-9975-908-72-6.
Vol. 1 : Poezii. – 2008. – 758, [1] p. – Bibliogr. în note: p. 701-735. – Ind. alf. al
poeziilor: p. 739-749. – 2500 ex. – ISBN 978-9975-908-73-3 (în cop. tare). – [2009-
1349].
- - 1. Literatură română. 2. Poezie.
821.135.1-1 Eminescu
1538. Vol. 2 : Proza. Teatru. Literatură populară. – 2008. – 718, [1] p. – 2500
ex. – ISBN 978-9975-908-74-0 (în cop. tare). – [2009-1350].
- - 1. Literatură română. 2. Proză. 3. Teatru. 4. Lit eratură populară.
821.135.1-2/-3 Eminescu
1539. Vol. 3 : Fragmentarium. Corespondenţă. – 2008. – 618, [3] p. – 2500
ex. – ISBN 978-9975-908-75-7 (în cop. tare). – [2009-1351].
- - 1. Literatură română – Fragmentarium. 2. Eminescu, Mihai, 1850-1889, poet
român – Corespondenţă.
821.135.1-9 Eminescu
1540. Vol. 4 : Traduceri. – 2008. – 637 p. – Bibliogr. în notele de subsol. –
2500 ex. – ISBN 978-9975-908-76-4 (în cop. tare). – [2009-1352].
- - 1. Literatură română. 2. Traduceri.
821.135.1-9 Eminescu
1541. Vol. 5 : Publicistică. – 2008. – 698, [1] p. – Bibliogr. în note: p. 639-684.
– 2500 ex. – ISBN 978-9975-908-77-1 (în cop. tare). – [2009-1353].
- - 1. Literatură română. 2. Publicistică.
821.135.1-9 Eminescu
1542. Vol. 6 : Publicistică. – 2008. – 702, [1] p. – Bibliogr. în note: p. 671-694.
– 2500 ex. – ISBN 978-9975-908-78-8 (în cop. tare). – [2009-1354].
- - 1. Literatură română. 2. Publicistică.
821.135.1-9 Eminescu
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

42
1543. Vol. 7 : Publicistică. – 2008. – 698, [1] p. – Bibliogr. în note: p. 661-688.
– 2500 ex. – ISBN 978-9975-908-79-5 (în cop. tare). – [2009-1355].
- - 1. Literatură română. 2. Publicistică.
821.135.1-9 Eminescu
1544. Vol. 8 : Publicistică. – 2008. – 701 p. – Bibliogr. în note: p. 671-692. –
2500 ex. – ISBN 978-9975-908-80-1 (în cop. tare). – [2009-1356].
- - 1. Literatură română. 2. Publicistică.
821.135.1-9 Eminescu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1545. Barbaroş, Anton
Mărturiile iubirii : [povestire] / Anton Barbaroş ; cop.: Ruxanda Romanciuc. –
Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 47 p. ; 11 x 17 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-054-7.
[2009-1486].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-34 Barbaroş
1546. Batîr, Tamara
Urme cu dor : [amintiri] / Tamara Batîr ; il.: Mihai Şeremet. – Ch. : S. n., 2009
("Tipogr. Reclama" SA). – 51 p. : fot., il. color ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-105-27-9.
[2009-1489].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-94 Batîr
1547. Bâlici, Gheorghe
Coşul minim de râs : epigrame / Gheorghe Bâlici ; concepţie graf.: Dorian
Conea. – Ch. : "Magna-Princeps" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 123 p. ;
21 cm.
Sponsori: Mihai Roşcovan, dir. BCI Moldova, Viorel Poetrăreanu, dir. al Casei
de cultură Buzău. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9881-5-5.
[2009-1533].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Bâlici
1548. Bossi-Dumeneanu, Gheorghe
Vise care mai sângeră… : [versuri] / Gheorghe Bossi-Dumeneanu ; cuv.
înainte: Vlad Zbârciog ; cop.: Dan Negară. – Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo").
– 160 p. ; 21 cm.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

43
150 ex.
ISBN 978-9975-51-062-2.
[2009-1457].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Bossi-Dumeneanu
1549. Bujor, Liuba-Drăgostiţa
Pietre printre ierburi : [publicistică] / Liuba-Drăgostiţa Bujor ; cop. şi il.:
Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 366, [5]
p. : il. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-033-2.
[2009-1491].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 Bujor
1550. Caraman, Anatol
Lacrima dragostei : Versuri. Eseuri / Anatol Caraman ; pref.: Tudor Palladi ;
pict.: Nicolae Curoşu. – Ch. : Pontos, 2009 Tipogr. "Adriga-Vis" SRL). – 109, [3] p. :
des. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul: Victor Zelinski, Tudor Nicula, Petru Creţu [et al.]. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-053-0.
[2009-1456].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Eseuri.
821.135.1(478)-14 Caraman
1551. Codrea-Boj, Vally
Cătălin, copilul cucului : (roman de dragoste) / Vally Codrea-Boj ; cop., il.
Carolina Naconecinâi. – Ch. : "Tipogr. Reclama" SA, 2009. – 172 p. : il. color ; 20
cm. – (Alfabet din Occident).
1012 ex.
ISBN 978-9975-105-29-3.
[2009-1492].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Codrea-Boj
1552. Druţă, Ion
Opere : în 8 volume / Ion Druţă ; prez. graf.: Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea
Moldovei, 2009 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 25 cm. – ISBN 978-9975-60-218-1.
Vol. 4. – 2009. – 495 p. : il., [1] f. portr. – Legenda il.: p. 495 (29 tit.). – 5000 ex.
– ISBN 978-9975-60-233-4 (în cop. tare şi supracop.). – [2009-1420].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478) Druţă2+821.135.1(478)-3 Druţă
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

44
1553. Josanu, Efim
Cărările care ne cheamă acasă : [povestiri istorice] / Efim Josanu. – Ch. :
"Bons Offices" SRL, 2009. – 178 p. : fot. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-80-262-8.
[2009-1374].
- - 1. Limba română din Republica Moldova – Povestiri istorice.
821.135.1(478)-9 Josanu
1554. Movileanu, Valeriu
Vijelii basarabene : (Poezii lirice şi patriotice româneşti) / Valeriu Movileanu. –
Ch. : Labirint, 2009. – 232 p. : fot., [1] f. portr. ; 20 cm.
Tit. şi adnot. paral.: lb. rom., fr., rusă. – În regia aut. – 30 ex.
ISBN 978-9975-943-87-1.
[2009-1465].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Movileanu
1555. Nu e om să nu fi scris o poezie : Culeg. colectivă de versuri ale studen-
ţilor univ. prilejuită de comemorarea a 63 de ani de la fondarea Univ. de Stat din
Moldova / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Lit. Rom. şi Teorie
Literară ; alcăt., coord., sel., red. şi perfectarea notelor bibliogr., pref. : Mihail
Dolgan. – Ch. : CEP USM, 2009. – 20 cm. – ISBN 978-9975-70-659-9.
Vol. 7. – 2009. – 155 p. : fot. – 150 ex. – ISBN 978-9975-70-850-0. – [2009-
1438].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1(082)
1556. Parfentie, Dumitriţa-Raluca
Mărul din sânge : [versuri] / Dumitriţa-Raluca Parfentie ; il.: Dumitriţa-Raluca
Parfentie. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009. – 159 p. : il., fot. ; 13 x 13 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-52-052-2.
[2009-1478].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Parfentie
1557. Popa, Petre
Dor priveag : cântece ; Asimetrii : poeme / Petre Popa ; graf.: Anatol Adam. –
Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009. – 71, [1] ; 51, [1] p. : fot. ; 21 cm.
Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – 500 ex.
ISBN 978-9975-52-057-7. – ISBN 978-9975-52-058-4.
[2009-1475].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Cântece – Poeme.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

45
821.135.1(478)-192 Popa
1558. Silvestru, Aurelian
Cel rătăcit : [poveste] / Aurelian Silvestru. – Ch. : Prut Internaţional, 2009 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrală"). – 355, [1] p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-69-407-0 (în cop. tare).
[2009-1529].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri.
821.135.1(478)-3 Silvestru
1559. Vieru, Grigore
Il Nimbo di Rugiada = Nimbul de Rouă : poesie / Grigore Vieru ; trad. dal
romeno: Varvara-Valentina Corcodel, Tatiana Ciobanu, Claudia Lupaşcu. – Ch. :
"Tipogr. Reclama" SA, 2009. – 175, [1] p. ; 13 x 17 cm. – (Biblioteca "Meşterul Ma-
nole").
Tit. paral.: lb. rom., it. – Text: lb. it. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-105-26-2.
[2009-1485].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie (it.).
821.135.1(478)-1=131.1 Vieru
821.161.1 Literatură rusă
1560. Казакова, Эльвина
Что останется после меня… : [стихи] / Эльвина Казакова. – К. : "Grafic-
Design" SRL, 2009. – 92 p. : il., [1] f. portr. color, [16] p. : fot., fot. color ; 11 x 17 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4049-1-4.
[2009-1432].
- - 1. Literatură rusă – Poezie.
821.161.1-1 Казакова
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1561. Дёмина, Надежда
Озёра листьев : Сб. стихотворений / Надежда Дёмина ; худож. оформ. В.
Погольша. – К. : Б. и., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 191 p. : il. ; 12 x 18 cm.
Изд. при фин. поддержке Конгр. рус. общин Респ. Молдова, Кишин. общ.
рос., Ассоц. рус. писателей Респ. Молдова. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-783-3 (în cop. tare).
[2009-1508].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Дёмина
1562. Костишар, Валентина
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

46
По кругу земному : (книга стихов) / Валентина Костишар ; оформ. : В.
Погольша. – К. : Б. и., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 140 p. ; 13 x 18 cm.
Изд. при фин. поддержке Конгр. рус. общин Респ. Молдова, Кишин. общ.
рос., Ассоц. рус. писателей Респ. Молдова. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-794-9 (în cop. tare).
[2009-1515].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Костишар
1563. Куделин, Борис
Попутный ветер до стен Нотр Дам де Пари : Повесть / Борис Куделин. – К.
: Б. и., 2009 (Tipogr. "Alina Scorohodova" ÎI). – 132 p., [1] f. portr., [8] p. fot. color ;
20 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-9957-7-1.
[2009-1377].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri (rusă).
821.161.1(478)-32 Куделин
1564. Литвякова, Алина
И я как-будто научилась смотреть на жизнь с полета птиц… : [стихи,
рассказы] / Алина Литвякова ; худож. Г. Корниенко. – К. : "Proart" SRL, 2009
(Tipogr. "Elan-Poligraf" SRL). – 35, [4] p. : il. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9722-9-1.
[2009-1442].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-1-34 Литвякова
1565. Михайло, Лариса
Затейливые узоры жизни : [povestiri pe subiecte diverse] / Лариса Михайло.
– К. : CEP USM, 2009. – 110 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-883-8.
[2009-1528].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-9 Михайло
1566. Новохатняя, Наталья
И вечный блюз… : Стихи / Наталья Новохатняя ; худож.: А. М. Сидалков-
ский. – К. : "Grafic Design" SRL, 2009. – 98 p. : il. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4049-0-7 (în cop. tare).
[2009-1431].
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

47
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Новохатняя
1567. Харламов, Юрий
О вкусах не спорят : Книга сатиры и юмора / Юрий Харламов. – К. : Инес-
са, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 150, [1] p. : il. ; 13 x 18 cm.
Bibliogr.: p. 149-150 (30 tit.). – Изд. при фин. поддержке Конгр. рус. общин
Респ. Молдова, Кишин. общ. рос., Общественно-полит. движения "Равнопра-
вие" [и др.]. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-782-6 (în cop. tare).
[2009-1507].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Umor (rusă). 2. Satiră (rusă).
821.161.1(478)-7 Харламов
1568. Чиркова, Зинаида
Софья Гречанка и Елена Волошанка. Свекровь и невестка : ист. роман /
Зинаида Чиркова ; худож. Никас Сафронов. – К. : "Bons Offices" SRL, 2009. –
505, [2] p. : des. color ; 21 cm.
Спонсоры: Пётр Тишаков, Никас Софронов, Сергей Чирков. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-257-4 (în cop. tare).
[2009-1362].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Romane istorice.
821.161.1(478)-311.6 Чиркова
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
1569. Curcubeie de cuvinte : Pagini alese din lit. pentru copii : Antologie de
texte literare / sel.: A. Bujor ; cop.: Estela Răileanu, Veronica Mariţ. – Ch. : "Epigraf"
SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 25 cm.
Vol. 2. – 2009. – 407 p. : il. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-947-75-6 (în cop.
tare). – [2009-1537].
- - 1. Literatură universală pentru copii.
821-93(100)(082.21)
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1570. Fonari, Victoria
Şcoala steluţelor : [povestiri] / Victoria Fonari ; pict.: Argentina Covali. – Ch. :
"Grafema Libris" SRL, 2009. – 32 p. : il. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-056-0.
[2009-1482].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Fonari
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

48
1571. Mircea, Dumitru
Castelul de marmură : [povestiri pentru copii] / Dumitru Mircea. – Ch. : "Ances-
trala" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 12 p. : il. color ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-780-2.
[2009-1505].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.
821.135.1(478)-93 Mircea
1572. Voivuţchi, Grigore
Viorel şi Romaniţa în împărăţia verii : [poveşti pentru copii] / Grigore Voivuţchi ;
pict., cop.: Margarita Sorbală. – Ch. : "Inversia-Dub" ÎI, 2009. – 32 p. : il. color. ; 21
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9601-3-7.
[2009-1455].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri.
821.135.1(478)-93 Voivuţchi
1573. Лупашку, Валерий
Папины сказки / Валерий Лупашку ; худож.: Анатолий Смышляев. – К. :
"Armonic Urban" SRL, 2009 (Tipogr. "Sibis-Grafica" SRL). – [20] p. : il. color ; 24
cm.
4000 ex.
ISBN 978-9975-9883-8-4.
[2009-1464].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti (rusă).
821.135.1(478)-93 Лупашку
821.163.2(478)-93 Literatură bulgară din Republica Moldova
1574. Вълков, Иван Николов
Реброто на Адам = Адамово ребро : новеллы : [авт. пер. с болг.] / Иван
Николов Вълков ; худож.: Илия Златов. – Ch. : Pontos 2009 ("Tipogr. Reclama"
SA). – 122, [2] p. : il., [1] f. portr. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. bulg., rusă. – Sponsori: Болг. община в Респ. Молдова
(Фёдор Сабий), Агрофирма "Бургуджи" с. Виноградовка, Украина (Сергей
Паращенко, ген. дир.), Славян. ун-т – Кишинев (Олег Бабенко, ректор) [и др.]. –
500 ex.
ISBN 978-9975-51-052-3.
[2009-1495].
- - 1. Literatură bulgară din Republica Moldova – Nuvele (bulg., rusă).
821.163.2(478)-32=161.1 Вълков
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

49
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
1575. Lungu, Eugen
Spaţii şi oglinzi : Eseuri, critică literară / Eugen Lungu. – Ch. : Prut
Internaţional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 290, [4] p. ; 21 cm. – (Scriitori
contemporani).
1000 ex.
ISBN 978-9975-69-406-3 (în cop. tare).
[2009-1525].
- - 1. Literatură universală – Critică şi interpretare.
82.09
821.135.1.0 Literatură română
Cimpoi, Mihai. Literatură română. – Vezi Nr 1578.

1576. Ciobanu, Mircea V.
Proza lui Mihail Sadoveanu : Pentru elevi, studenţi, prof. / Mircea V. Ciobanu ;
cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 47, [1] p. ; 21
cm. – (Colecţia S.O.S.! Cartea care te salvează : Strategii. Obiective. Sarcini).
Bibliogr.: p. 48 (11 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-537-2.
[2009-1530].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09(075.3)
1577. Mircea, Dumitru
Eminescu şi Veronica : Poveste de dragoste / Dumitru Mircea ; cop.: Viorel
Popa. – Ed. a 3-a. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 85, [1] p. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 85 (7 tit.) şi în notele subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-779-6.
[2009-1504].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare. 2. Eminescu, Mihai, 1850-1889
– poet român.
821.135.1.09
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
1578. Cimpoi, Mihai
Literatură română : Man. pentru cl. a 12-a / Mihai Cimpoi, Constantin Şchiopu ;
comisia de evaluare: Timotei Melnic, Galina Carauş, Elena Furtună [et al.] ; Min.
Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2009
(Combinatul Poligr.). – 318 p. : fig., tab. ; 26 cm. – (Litera educaţional).
ISBN 978-9975-904-89-6.
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

50
[2009-1390].
- - 1. Literatură română.
821.135.1(478).09+821.135.1.09(075.3)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
Grama, Vasile. Sisteme geoinformaţionale. – Vezi Nr 1492.

911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică
1579. Geografia mediului : cl. a 12-a : Sarcini de autoevaluare pentru pregăti-
rea către examenul de bacalaureat / Igor Codreanu, Serafima Roşcovan, Maria
Chiriac [et al.]. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2009. – 87, [1] p. : tab. ; 20 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-922-56-2.
[2009-1393].
- - 1. Geografie.
911:502/504(079)
1580. Sofroni, Valentin
Fenomene şi procese geografice de risc : (curs de lecţii) / Valentin Sofroni,
Anatolie Puţuntică, Mihaela Iacob ; sub red.: V. Sofroni ; Univ. de Stat din Tiraspol,
Fac.: Geografie, Catedra: Geografia Fizică Generală. – Ch. : Univ. de Stat Tiraspol,
2009. – 98 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 97-98 (19 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-76-020-1.
[2009-1416].
- - 1. Riscuri geografice.
911.2:551.1/.4(075.8)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Academicianul Pavel Vlad savant ilustru şi promotor tenace al ştiinţei. – Nr
1491.

Colesnic, Iurie. Moş Ion Codreanu. O călăuză veşnică a ţărănimii. – Vezi Nr
1584.

Dulgheru, Valeriu. Academicianul Ion Bostan. – Vezi Nr 1408.

Nadejda Şişcan. – Vezi Nr 1409.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

51

Protagonistul bibliologiei naţionale: Ion Madan. – Nr 1410.

Иван Устиан. – Vezi Nr 1412.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
1581. Căpăţînă, Ana
Istorie : Modele de documente şi itemi pentru elevi din cl. 10-12 : Utilizarea şi
analiza izvoarelor istorice / Ana Căpăţînă ; coord. şt.: Igor Şarov. – Ch. :
"Cartdidact" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 48 p. : diagr., tab. ; 24 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4001-5-2.
[2009-1488].
94(075.3)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
Moraru, Anton. Un pact plin de taină. – Vezi Nr 1586.

94(478) Istoria Republicii Moldova
1582. Bătrînu, Ion
Ruperea de rădăcini : [din istoria satului Costeşti, raionul Râşcani] / Ion
Bătrânu. – Ch. : Ed. Alfa şi Omega, 2009 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 240 p. : fot., tab.
; 20 cm.
Text parţial: lb. rom., engl., fr., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-103-0.
[2009-1473].
- - 1. Costeşti – Sate – Raionul Rîşcani – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)=00
1583. Cemârtan-Spânu, Margareta
Siberia de-Acasă : Mărturisiri. Documente. Fapte / Margareta Cemârtan-Spânu
; cop.: Nicolae Sârbu. – Ch. : "Tipogr. Reclama" SA, 2009. – 315 p. : fot. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-105-23-1.
[2009-1496].
- - 1. Republica Moldova – Deportări.
94(478)
1584. Colesnic, Iurie
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

52
Moş Ion Codreanu. O călăuză veşnică a ţărănimii / Iurie Colesnic ; cop.: Dana
Paiu. – Ch. : Ulysse, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 92 p. : fig., fot. ; 21 cm. –
(Colecţia Pantheon / concepţie graf. a col.: Andrei Gamarţ).
Bibliogr.: p. 92 (17 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9785-9-0.
[2009-1375].
- - 1. Codreanu, Ion, 1879-1949, fost membru al Sfatului Ţării.
94(478)+929 Codreanu
1585. Leaşco, Ion
Oraşul Ştefan Vodă : (Schiţă istorică) / Ion Leaşco. – Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 131 p. : fig., fot., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-777-2.
[2009-1502].
- - 1. Ştefan Vodă – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
1586. Moraru, Anton
Un pact plin de taină : (Basarabia în contextul pactului Hitler-Stalin) / Anton
Moraru. – Ch. : Labirint, 2009. – 162 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-943-86-4.
[2009-1471].
- - 1. Basarabia – Istorie. 2. Pactul Ribbentrop-Molotov, 1939.
94(478)+94(41/99)
1587. Ţopa, Tudor
Bardar : Leagăn strămoşesc / Tudor Ţopa, Nicolae Schiţco. – Ch. : Fundaţia
"Draghiştea", 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 319 p. : fot., [4] p. fot. color ; 21
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-258-1 (în cop. tare).
[2009-1373].
- - 1. Bardar – Sate – Raionul Ialoveni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
Autoreferate
Pentru titlul doctor
1588. Andronatiev, Victor
Elaborarea şi cercetarea modelelor şi algoritmilor de eficientizare a utilizării
resurselor reţelelor informatice locale : 08.00.13 – Metode econ.-matematice :
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

53
Autoref. tz. de doct. în econ. / Victor Andronatiev ; Acad. de Studii Econ. din Moldo-
va. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). – 24 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (10 tit.).
[2009-180 Teze].
519.6:330.43(043.2)
1589. Bujac, Mariana
Atitudinea diagnostico-curativă în tratamentul formaţiunilor de volum a glande-
lor suprarenale : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tz. de doct. în medicină / Mariana
Bujac ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n.,
2009. – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (6 tit.). – 35 ex.
[2009-179 Teze].
616.45-006-085(043.2)
1590. Dudnic, Natalia
Perspectiva utilizării extractului din Juglans regia în prevenirea dereglărilor
ioddeficitare : 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor : Autoref. tz. de doct. în
biologie / Natalia Dudnic ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2009. – 29
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (14 tit.). – 50 ex.
[2009-178 Teze].
612:616.441-08(043.2)
1591. Gratii, Cristina
Aspectele clinice şi particularităţile evoluţiei fibrilaţiei atriale în hiperfuncţia
glandei tiroide : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie) : Autoref. tz. de
doct. în medicină / Cristina Gratii ; Inst. Medico-Sanitară Publică, Inst. de Cardiolo-
gie. – Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎI). – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (8 tit.). – 50 ex.
[2009-177 Teze].
616.12-008.313+616.441-008.61(043.2)
1592. Lepadatu, Corneliu
Enzimoantibioticoterapia locală în peritonitele generalizate : 14.00.27 – chirur-
gie : Autore. tz. de doct. în medicină / Lepadatu Corneliu ; Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : "Softart Studio" SRL, 2009. – 25 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (14 tit.). – 60 ex.
[2009-182 Teze].
616.381-002-08+615.33/.35(043.2)
1593. Nan, Costică
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

54
Master-planul, instrument de baza în managementul modern al serviciilor de
alimentare cu apa şi de canalizare ; Spec.: 08.00.05 – Econ. şi management : (în
instituţii publice) : Autoref. al tz. de doct. în econ. / Costică Nan ; Univ. Liberă Intern.
din Moldova. – Ch. : UTM, 2009. – 30 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (15 tit.). – 50 ex.
[2009-181 Teze].
628.1/.2(043.2)
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

55
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 9-2009
A
Adam, Anatol 1557
Adam, George 1522
Aghion, Letiţia 1534-36
Albu, Svetlana 1433
Andrieş, V. 1413
Andronatiev, Victor 1588
Andruh, G. 1469
Anghelici, Gheorghe 1508
Arîcu, Aculina 1491
B
Bacinschi, Mihai 1576
Baciu, Gheorghe 1445
Balan, V. 1413
Bâlici, Gheorghe 1547
Balmuş, Victor 1450
Barbaroş, Anton 1545
Batîr, Tamara 1546
Bătrînu, Ion 1582
Bejan, Ghenadie 1431
Belei, Elena 1460-61
Belic, O. 1495
Belostecinic, Grigore 1430
Benea, T. 1507
Berzoi, Ludmila 1529
Beşleaga, Diana 1464
Bocancea, Viorel 1490
Boian, Ion 1472, 1476
Bossi-Dumeneanu, Gheorghe 1548
Botgros, Ion 1490
Botnari, Elena 1447
Braga, Victoria 1533
Braghiş, M. 1469
Braşoveanu, Eudochia 1480
Briceag, Silvia 1421
Bujac, Mariana 1589
Bujor, A. 1569
Bujor, Liuba-Drăgostiţa 1549
Bujor, Petru 1508
Bulgaru, Maria 1404
Buragă, Lilia 1524
Burdujan, V. 1413
Buzu, Ecaterina 1422
C
Calac, Marina 1501
Calmâş, Valentina 1518
Caproş, Nicolae 1506
Caraman, Anatol 1550
Carauş, Galina 1578
Catereniuc, I. 1495
Cazacu, Angela 1524
Căpătici, Mihai 1456
Căpăţînă, Ana 1581
Cemârtan-Spânu, Margareta 1583
Cheradi, Natalia 1409-10
Chetraru, Anatolie 1441
Chifa, Felicia 1460
Chircu, Mihaela 1441
Chiriac, Liubomir 1487
Chiriac, Maria 1579
Chivriga, Viorel 1432
Cimpoi, Mihai 1537-44, 1578
Cioară, Natalia 1422
Ciobanu, Mircea V. 1576
Ciobanu, Raisa 1498
Ciobanu, Tatiana 1559
Ciobanu, Zinaida 1526
Clima, Nicolae 1422
Coadă, Simion 1416
Codrea-Boj, Vally 1551
Codreanu, Igor 1579
Cojocaru, Ala 1501
Cojocaru, Vadim 1430
Cojuhari, Alexandru 1460
Colesnic, Iurie 1584
Coman, Maria 1477
Conea, Dorian 1547
Corcodel, Varvara-Valentina 1559
Coroban, Vitalie 1417, 1423, 1449, 1534-
36,
Coroi, Ioana-Crina 1417
Cotelea, Marian 1406
Cotelea, Vitalie 1406
Cotelnic, Ala 1435
Cotorobai, Valentina 1441
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

56
Covali, Argentina 1570
Cozearschi, Margareta 1526
Crudu, Larisa 1473
Cujba, V. 1462
Cujba, Valentina 1464, 1473, 1479
Curoşu, Nicolae 1550
Cuşnir, Valeriu 1456
D
Dănescu, Emil 1514
Didâc, Veaceslav 1456
Dima, Angela 1477
Dolgan, Mihail 1555
Donea, V. 1413
Donici, Vladimir 1490
Droit, Roger-Pol 1423
Druţă, Ion 1552
Duca, Gheorghe 1494
Duca, Maria 1404
Dudnic, Natalia 1590
Dulgheru, Valeriu 1408
E
Eminescu, Mihai 1537-44
Enciu, Ecaterina 1474, 1484
Erhan, Vasilisa 1441
Eşanu, Rodica 1429, 1466
Eşanu, Roman 1447
F
Florea, Vasile 1455
Fonari, Victoria 1570
Fotescu, Maria 1421
Furtună, Elena 1578
G
Gamarţ, Andrei 1584
Gamurari, Vitalie 1481-82
Gangan, Zinaida 1479
Golovin, B. 1507
Gonţa, Maria 1494
Goraş-Postică, Viorica 1429, 1466
Goreanu, Gheorghe 1499
Goreanu, Veaceslav 1424
Grama, Vasile 1492
Gratii, Cristina 1591
Grejdeanu, Tudor 1496
Gribincea, Alexandru 1514
Grossu, Aliona 1519
Grosu, Elena 1533
Grosu, Vitalie 1429
Guceac, Ion 1450
Gudumac, E. 1507
Gvidiani, Alin 1446
H
Habaşescu, Silvia 1409
Hanganu, Aurelia 1525
Hazi, Aneta 1510, 1517
Hazi, Gheorghe 1510
Hîncu, Leonid 1472
Hodenco, Elena 1527
Homulo, Liubovi 1523
Hotineanu, Vladimir 1508
Hrisostom (Sochircă), arhimandrit 1426
I
Iacob, Mihaela 1580
Iarovaia, Alla 1409-10
Ichim, Andrei 1415
Iliaşenco, O. 1523
Iordăchescu, Iulia 1467
Istrati, Dinu 1498
J
Jelloun, Tahar Ben 1417
Josanu, Efim 1553
Jurat, Valeriu 1468
K
Kondakov, Nikodim 1522
L
Leascenco-Calestru, Olga 1414
Leaşco, Ion 1585
Leca, Vitalie 1445
Lepadatu, Corneliu 1592
Lipcanu, Ludmila 1411
Lipcean, Sergiu 1439
Lucinschi, Tatiana 1408
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

57
Lungeanu, Neculai 1450
Lungu, Eugen 1575
Lungu, Tatiana 1444
Lupan, Dumitru 1509
Lupaşcu, Claudia 1559
M
Madan, Ion (1410)
Malai, Cristina 1422
Mariţ, Veronica 1533, 1569
Mazâlu, Ludmila 1464
Mazîlu, Ludmila 1473
Melega, Mihaela 1470
Melnic, Timotei 1578
Mircea, Dumitru 1571, 1577
Miron, Marina 1441
Miron, Viorel 1441
Mistreanu, Tatiana 1463
Mohorea, Efim 1447
Moraru, Anton 1586
Moraru, Emilia 1464, 1473
Moraru, Vasile 1489
Movileanu, Valeriu 1554
Muraru, Elena 1456, 1461
Muravschi, Valeriu 1443
Muşet, Gheorghe 1505
N
Naconecinâi, Carolina 1551
Nagnibeda-Tverdohleb, T. 1462
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 1464,
1473, 1479
Nan, Costică 1593
Nani, Mihail 1515
Negară, Dan 1548
O
Olaru, Valentina 1479
Oliinîk, Iaroslav 1552
Oprunenco, Alex 1442
P
Paiu, Dana 1584
Palladi, Tudor 1550
Panas, Mariana 1531
Panus, Ludmila 1524
Parfentie, Dumitriţa-Raluca 1556
Păstrăvanu, Laura 1441
Perro, Bryan 1534-36
Petrescu, Ion 1430
Plăcintă, Elena 1408
Plotkin, Steven 1422
Pojoga, Elena 1491
Popa, Ana 1442
Popa, Petre 1557
Popa, Viorel 1577
Popescu, Z. 1462
Prohniţchi, Valeriu 1442
Puiu, Ivan 1501
Puţuntică, Anatolie 1580
R
Raischi, Tudoriţa 1485-86
Raischi, Victor 1488
Răileanu, Estela 1569
Revenco, Mihail 1404
Romanciuc, Ruxanda 1419, 1545, 1549
Roşca, Eduard 1436-37
Roşca, Victor 1511
Roşcovan, Mihai 1441
Roşcovan, Serafima 1579
Rusu, Ana 1408
Rusu, Margareta 1478
S
Sarabaş, E. 1469
Sârbu, Nicolae 1583
Sârcu-Scobioală, Diana 1448
Schiţco, Nicolae 1587
Sclifos, Lia 1466
Scoarţă, Violeta 1422
Scurtu, Elena 1421
Secrieru-Harbuzaru, Parascovia 1470
Silvestru, Aurelian 1558
Sîrbu, George 1419
Sîrbu, Igor 1419
Slutu-Grama, Claudia 1491
Socolov, Tatiana 1428
Sofroni, V. 1580
Sofroni, Valentin 1580
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

58
Sorbală, Margarita 1572
Spinei, Larisa 1496
Spoială, Alexandru 1455
Stici, Alexandra 1475
Strajesco, Natalia 1477, 1479
Stratan, Zinaida 1408
Strătilă, Cristina 1449
Sudareva, Olga 1428
Ş
Şamis, Evsei 1520
Şarov, Igor 1581
Şcerbac, Taisia 1411
Şchiopu, Constantin 1578
Şeremet, Mihai 1546
Şiclovan, Alexandru 1423
Şişcan, Nadejda (1409)
Ştefan, Alexandru 1419-20
Ştefaneţ, M. 1495
Şterbet, Valeria 1461
T
Tănasă, Ruslan 1429, 1466
Tintiuc, Dumitru 1496
Toia, Zosima 1426-27
Tudor, Elena 1503
Turcu, Fulga Augusta 1441
Ţ
Ţopa, Tudor 1587
Ţurcanu, Nicolae 1433, 1519-20
U
Ustian, Aurelia 1504
V
Vasilache, Raisa 1491
Vătămanu, Maria 1410
Victemicean, Dumitru 1461
Vieru, Grigore 1559
Vlad, Pavel (1491)
Voiniţchi, Vitalie 1472
Voivuţchi, Grigore 1572
Volcinshi, Irina 1480
Vrânceanu, Maria 1477
Y
Yade, Rama 1449
Z
Zbanţ, Ludmila 1528
Zbârciog, Vlad 1548
Zbîrnea, Alexandra 1480
Б
Бабенко, О. А. 1405
Беликов, Феофан 1500
В
Волошанка, Елена (1568)
Вълков, Иван Николов 1574
Выборнова, Елена 1521
Г
Герстовская, Е. М. 1465
Глотова, С. Н. 1465
Гоменюк, Юлия 1521
Гомон, Сергей 1521
Гречанка, Софья (1568)
Д
Дёмина, Надежда 1561
Донцова, Антонина 1471
Дорогая, Ирина 1407
З
Задорожнюк, Г. Н. 1465
Златов, Илия 1574
Зубрицкий, В. П. 1438, 1440, 1516
Зубрицкий, Владимир 1500
И
Ипполитова, Ольга 1521
К
Казакова, Эльвина 1560
Кибак, Георге 1459
Кильчевский, Игорь 1497
Коадэ, Семён 1418
Корниенко, Г. 1564
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

59
Костишар, Валентина 1562
Куделин, Борис 1563
Л
Литвякова, Алина 1564
Лука, Николаос Л. 1532
Лупашку, Валерий 1573
М
Михайло, Лариса 1565
Мишина, Татьяна 1459
Млечко, Т. П. 1405
Н
Новохатняя, Наталья 1566
О
Погольша, В. 1561-62
Р
Рэйляну, Валериан 1512
Рэйляну, Эмануэла-Нарциса 1512
С
Сафронов, Никас 1568
Сидалковский, А. М. 1566
Смышляев, Анатолий 1573
Т
Унгуряну, Дмитрий Васильевич 1493
Унтура, Людмила 1497
Устиан, Иван (1412)
Устиян, А. 1412
Устиян, В. 1412
Устиян, Г. 1412
Х
Харламов, Юрий 1567
Ц
Цонова, Ирина 1459
Ч
Чеботарева, А. Г. 1493
Чеботарева, Т. В. 1493
Чиркова, Зинаида 1568
Чумак, Л. Г. 1405

Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

60
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 9-2009
Academicianul Pavel Vlad savant ilustru
şi promotor tenace al ştiinţei 1491
Activitatea Direcţiei Generale Educaţie,
Tineret şi Sport din municipiul Chişi-
nău în anul de studii 2008-2009 1462
Actualităţi în evaluarea şi conduita copi-
lului cu tulburări de dezvoltare 1501
Al IV-lea Congres Naţional de
Ftiziopneumologie din Republica Mol-
dova (cu participare internaţională)
consacrat jubileului de 50 de ani al In-
stitutului de Ftiziopneumologie "Chiril
Draganiuc" "Actualităţi în etiologia, pa-
togenia, profilaxia, diagnosticul şi tra-
tamentul tuberculozei şi afecţiunilor
pulmonare nespecifice", Chişinău, 1-2
oct. 2009 1503
Alfabetul Decupat 1414
Analele Academiei de Studii Economice
din Moldova 1430
Aparatul ligamentar al uterului 1495
Auditul intern şi managementul financiar
în sistemul de sănătate 1496
Chirurgie 1507-08
Cifrele Decupate 1415
Codul civil al Republicii Moldova 1458
Codul de procedură penală al Republicii
Moldova 1454
Colorăm Alfabetul 1416
Conferenţiar universitar Aurelia Ustian.
Actualităţi în tuberculoza bacilară şi
rezistentă în mun. Chişinău 1504
Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi
doctoranzilor "Cercetare şi inovare –
perspective de evoluţie şi integrare
europeană" 1404
Constituţia Republicii Moldova 1452
Curcubeie de cuvinte 1569
De vorbă cu sufletul tău! 1425
Deşeurile o lacrimă a Terrei 1483
Dicţionar de proverbe şi zicători 1533
"Diriginte, drag diriginte…" 1473
Drept procesual civil 1460
Electorala 2009, 5 aprilie 2009 1451
Expoziţie Internaţională Specializată de
tehnică medicală, farmaceutică, sto-
matologie şi utilaje pentru instituţii
medicale "MoldNEDIZIN &
MoldDENT", ed. a 15-a, 8-11.09.2009,
Chişinău 1502
Fizică 1490
Für ein besseres Leben 1428
Geografia mediului 1579
Hânceşti 1441
Integrare europeană pentru tine 1429
Integrare europeană pentru tine 1466
Limba română 1530
MEGA : Analiza creşterii economice în
Moldova 1442
Metodologia întocmirii actelor procesual
civil. Metodologia întocmirii actelor
procedurale penale în faza de judeca-
tă. Metodologia întocmirii actelor pro-
cedurale contravenţionale. Întocmirea
actelor procedurale în faza de urmări-
re penală 1461
Nadejda Şişcan 1409
Nu e om să nu fi scris o poezie 1555
Pentru o viaţă mai bună 1428
Profesor universitar, doctor habilitat în
medicină, Om Emerit Gheorghe
Muşet. Catedra dermatovenerologie –
realizări şi perspective. Concepţii con-
temporane în patogenia şi tratamentul
psoriazisului 1505
Proiecte didactice : Limba română 1469
Protagonistul bibliologiei naţionale: Ion
Madan 1410
Psihoprofilaxia – direcţie de activitate a
psihologului şcolar din instituţiile de
învăţământ preuniversitar 1464
Sănătatea publică în Republica Moldova
1411
Stresul ocupaţional: perspective teoreti-
ce-praxiologice 1421
Tactica criminalistică. Activitatea operati-
vă de investiţii 1456
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

61
Tehnologii moderne în organizarea şi
desfăşurarea activităţilor educaţionale
1479
Test your English 1524
Tezele celei de-a 62-a conferinţă ştiinţifi-
că a studenţilor, masteranzilor şi doc-
toranzilor 1413
Азбука 1418
"Актуальные проблемы современно-
сти: научный поиск и пути решения"
1405
Воспитание успехом "Гуманизация и
демократизация учебно-
воспитательного процесса. Эстети-
ческое воспитание через воспри-
ятие прекрасного" 1465
Все в твоих руках… 1497
Иван Устиан 1412
Конституция Республики Молдова
1453
Строительство & Оборудование 1521
Телефонный справочник. АТО Гагау-
зия 1513
Уголовно-процессуальный кодекс 1457
Уголовно-процессуальный кодекс
Республики Молдова 1454


Index subiecte
"Actualităţi în etiologie, patogenia, profilaxia,
diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi
afecţiunilor pulmonare nespecifice" – Con-
gres naţional 1503
Academia de Studii Economice din Moldova
– Anale (rom., rusă) 1430
Afaceri – Planificare 1435
Afaceri 1437
Alegeri parlamentare – Republica Moldova –
Documente 1451
Alfabetul pentru preşcolari 1414
Antreprenoriat 1437
Apele râurilor (rusă) 1493
Aritmetica pentru preşcolari 1415
Arta croşetării – Metodica predării 1470
Asparagaceae – Cercetări farmacognostice
1499
Baciu, Gheorghe, 1936-…, medicul legist
1445
Bardar – Sate – Raionul Ialoveni – Republica
Moldova – Istorie 1587
Basarabia – Istorie 1586
Broderie – Metodica predării 1470
Businessul mic (rusă) 1438
Calcul numeric 1489
Cărţi de colorat (rusă) 1418
Cărţi de colorat 1416
Centrul Metodic al Liceului Teoretic "Gau-
deamus" 1479
"Cercetarea şi inovare – perspective
de evoluţie şi integrare europea-
nă" – Conferinţa ştiinţifică a
masteranzilor şi doctoranzilor
1404
Chimie ecologică 1494
Chirurgie 1507-08
Codreanu, Ion, 1879-1949, fost
membru al Sfatului Ţării 1584
Codul civil al Republicii Moldova
1458
Codul de etică al judecătorului –
Comentarii 1422
Codul de procedură penală al Repu-
blicii Moldova (rom., rusă) 1454
Codul de procedură penală al Repu-
blicii Moldova (rusă) 1457
Coloana vertebrală – Patologie 1506
Coloana vertebrală 1498
Companii electorale – Republica
Moldova – Finanţare 1439
Conferinţa ştiinţifică a studenţilor,
masteranzilor şi doctoranzilor –
Universitatea Agrară de Stat din
Moldova 1413
Constituţia Republicii Moldova (rusă)
1453
Constituţia Republicii Moldova 1452
Construcţii – Marketing 1520
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

62
Contabilitate 1515
Copii – Deficienţe de auz 1480
Copii – Tulburări de dezvoltare 1501
Costeşti – Sate – Raionul Rîşcani – Republi-
ca Moldova – Istorie 1582
Criminalistică – Tactică 1456
Delegare 1450
Delegare administrativă 1450
Delegare legislativă 1450
Dezvoltare socială – Republica Moldova
(rom., germ.) 1428
Dicţionar de proverbe şi zicători 1533
Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport
din municipiul Chişinău 1462
Diriginţi 1473
Drept – Teorie 1446
Drept civil (rusă) 1459
Drept procesual civil 1460
Dreptul ca sistem 1447
Drepturile omului 1448-49
Echipamente termice 1517
Economia Republicii Moldova 1442
Economie (rom., rusă) 1430
Educaţie civică 1463
Educaţie estetică (rusă) 1465
Educaţie fizică – Metodica predării 1468
Educaţie muzicală – Metodica predării 1475
Electorala, 2009 – Republica Moldova –
Documente 1451
Eminescu, Mihai, 1850-1889 – poet român
1577
Eminescu, Mihai, 1850-1889, poet român –
Corespondeţă 1539
Energetică – Teorie – Aplicaţii 1510
Etică 1423
Expoziţii internaţionale specializate, 2009 –
Tehnică medicală 1502
Ezoterie 1419
Finanţare 1439
Fizică 1490
Geografie 1579
Geometrie competitivă (engl.) 1487
Grupele medicale speciale – Educaţie fizică
1472
Hidroterapie 1498
Hipoacuzici – Educaţie 1480
HIV/SIDA (rusă) 1497
Icoane 1522
Impozite (rusă) 1438
Infractori – Reintegrare socială 1455
Instalaţii termice 1517
Instituţia preşcolară nr. 201, Durleşti
– Municipiul Chişinău 1477
Integrare europeană – Metodica
predării 1466
Integrare europeană 1429
Investiţii străine 1444
Ion Bostan, 1949-…, prof. univ.,
rector – Biobibliografie 1408
Învăţăturile lui Zamolxe 1420
Judecători – Etică 1422
Liliaceae – Cercetări
farmacognostice 1499
Limba engleză – Teste (engl.) 1524
Limba franceză 1527-28
Limba găgăuză 1532
Limba latină 1525
Limba română – Alolingvi 1529
Limba română – Metodica predării
1467, 1469
Limba română – Teste 1530
Limba română 1528, 1531
Limba română din Republica Moldo-
va – Povestiri istorice 1553
Linii telefonice – UTA Găgăuzia –
Republica Moldova – Carte de te-
lefoane (rusă) 1513
Literatură bulgară din Republica
Moldova – Nuvele (bulg., rusă)
1574
Literatură franceză – Romane pentru
adolescenţi 1534-36
Literatură populară 1538
Literatură română – Critică şi inter-
pretare 1576-77
Literatură română – Fragmentarium
1539
Literatură română 1537-38, 1540-44,
1578
Literatură română din Republica
Moldova – Cântece – Poeme
1557
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

63
Literatură română din Republica Moldova –
Epigrame 1547
Literatură română din Republica Moldova –
Poezie – Eseuri 1550
Literatură română din Republica Moldova –
Poezie (it.) 1559
Literatură română din Republica Moldova –
Poezie 1548, 1554-56
Literatură română din Republica Moldova –
Romane 1551
Literatură română din Republica Moldova
1545-47, 1549, 1552
Literatură română din Republica Moldova
pentru copii – Povestiri 1571-72
Literatură română din Republica Moldova
pentru copii 1570
Literatură română din Republica pentru copii
– Poveşti (rusă) 1573
Literatură rusă – Poezie 1560
Literatură rusă din Republica Moldova –
Poezie (rusă) 1561-62, 1566
Literatură rusă din Republica Moldova –
Povestiri (rusă) 1563
Literatură rusă din Republica Moldova –
Romane istorice 1568
Literatură rusă din Republica Moldova –
Umor (rusă) 1567
Literatură rusă din Republica Moldova 1564-
65
Literatură universală – Critică şi interpretare
1575
Literatură universală pentru copii 1569
Madan, Ion, 1935-2008, bibliolog 1410
Management (rusă) 1407
Managementul financiar în sistemul sănătăţii
1496
Marketing 1520
Matematică – Teste 1485
Materiale de construcţie – Republica Moldova
– Îndrumare (rom., rusă) 1521
Medicină legală 1445
Microeconomie 1431
Microsoft SQL Server 2008 1406
Muravschi, Valeriu, 1949-…, economist, ex
prim-ministrul Republicii Moldova 1443
Muşet, Gheorghe, 1939-…, medic
dermatolog 1505
Oftalmologie 1509
Orbită (ochi) 1509
Pactul Ribbentrop-Molotov, 1939
1586
Partide politice – Republica Moldova
– Finanţare 1439
Pavel Vlad, 1936-…, academician,
doctor în chimie 1491
Pediatrie 1501
Piaţa funciară agricolă – Republica
Moldova 1432
Piaţa hârtiilor de valoare (rusă) 1440
Piaţa imobilelor – Ghiduri (engl.)
1434
Piaţa imobilelor – Ghiduri 1433
Poezie 1537
Poezii religioase 1426
Politică economică – Republica
Moldova 1444
Preşcolari – Educaţie fizică 1476
Probaţiune 1455
Procedură civilă 1461
Procedură contravenţională 1461
Procedură penală 1461
Proiecte de construcţii – Elaborare
1519
Proverbe – Dicţionare 1533
Proză 1538
Psihologie pedagogică 1464
Publicistică 1541-44
Rasism 1417
Râuri (rusă) 1493
Răsad de legume 1511
Republica Moldova – Deportări 1583
Resurse umane (rusă) 1516
Reţet culinare (rusă) 1512
Riscuri geografice 1580
Satiră (rusă) 1567
Sănătate publică – Republica Mol-
dova – Indice bibliografic 1411
Sisteme geoinformaţionale 1492
Sistemul dreptului 1447
Sistemul sănătăţii – Audit 1496
Cronica cărţii Nr 9-2009 ≡ Book annals Nr 9-2009

64
"Stresul ocupaţional: perspective teoretice-
praxiologice" – Conferinţa ştiinţifică inter-
naţională (rom., rusă) 1421
Şişcan, Nadejda, 1935-…, economist 1409
Ştefan Vodă – Oraşe – Republica Moldova –
Istorie 1585
Teatru 1538
Tehnologii alimentare 1518
Traduceri 1540
Transport feroviar 1514
Tratament cu apă (rusă) 1500
Turism – Raionul Hânceşti – Republica Mol-
dova – Ghid investiţional (rom., engl.)
1441
Urmărire penală 1461
Ustian, Aurelia, 1939-…, medic
ftiziolog 1504
UTA Găgăuzia – Republica Moldova
– Carte de telefoane (rusă) 1513
Uterul 1495
Viaţă (religie) 1424
Zicători – Dicţionare 1533
"Актуальные проблемы современ-
ности: научный поиск и пути
решения" – Научная конферен-
ция 1405
Иван Устиан, 1939-…, экономист –
Indici bibliografici 1412


Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

65
Index editori
AAP 1448
Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI 1455
Adriga-Vis SRL 1446
Alfa şi Omega 1582
Ancestrala SRL 1571
Angela Levinţa ÎI 1507
Arc 1467, 1576
Armonic Urban SRL 1573
ASEM 1406, 1409-10, 1430-31, 1435, 1518
Bons Offices SRL 1408, 1416, 1418, 1442,
1498, 1553, 1568
Cartdidact SRL 1581
Cartea Moldovei 1552
Cartier 1417, 1423, 1449, 1490, 1522, 1534-
36
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 1429,
1466
Cu drag SRL 1441
Editura "Prometeu" 1443
Elan INC SRL 1456, 1461
Epigraf SRL 1533, 1569
Fundaţia "Draghiştea" 1587
Grafema Libris SRL 1472, 1476, 1481-82,
1556-57, 1570
Grafic Design SRL 1471, 1560, 1566
Gunivas 1537-44
Integritas 1531
Interprint 1469
Inversia-Dub ÎI 1572
Iulian ("Edit-Prest" SRL) 1424, 1506, 1579
Labirint 1554, 1586
Lavilat-Info SRL 1457-58
Litera AVN SRL 1578
Lyceum 1474, 1484-85, 1524, 1530
Magna-Princeps SRL 1547
Medicina CEP 1411, 1495, 1504-05,
1508
Policadran SRL 1414-15, 1470
Pontos 1419-20, 1545, 1548-50,
1574
Presa univ. bălţeană 1421
Print-Caro SRL 1444, 1511
Proart SRL 1564
Prut Internaţional 1558, 1575
Sănătate şi educaţie SRL 1512
Softart Studio SRL 1592
T-Par SRL 1422, 1496
Tehnica-Info SRL 1433, 1434, 1492,
1510, 1517, 1519-20
Tipogr. Reclama SA 1551, 1559,
1583
Tipogr.-Sirius SRL 1463
UASM 1413, 1514-15, 1527
ULIM 1523
Ulysse 1584
Urma Ta SRL 1483
USM CEP 1404, 1459, 1494, 1528-
29, 1555, 1565, 1590
Univ. de Stat din Tiraspol 1580
UTM 1489, 1593
Valinex SRL 1405, 1468
Victoria Gomon ÎI 1521
Viitorul IDIS 1432, 1439
Иннеса 1567
Картя Молдовей 1412
Междунар. экол. ассоц. храните-
лей реки "Eco-TIRAS" 1493
МЭА 1407Index ISBN eronate
ISBN 9975-75-228-4 1438
ISBN 9975-75-252-7 1440
ISBN 9975-942-11-3 1500


Materiale bibliografice Nr 3-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2009


66
INDICE "MATERIALE
BIBLIOGRAFICE"

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973
INDEX "THE BIBLIOGRAPHI-
CAL MATERIALS"

PUBLISHED FROM 1973


IULIE-SEPTEMBRIE


NR 3
2009
(525-708)
JULY-SEPTEMBER

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
___________________

525. Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor "Cercetare şi inovare
– perspective de evoluţie şi integrare europeană" : Ştiinţe reale şi exacte : Rez.
comunicărilor, 23 sept. 2009 : dedicată aniversării 63 de la fondarea Univ. de Stat
din Moldova / com. org. : Mihail Revenco, Maria Bulgaru, Maria Duca [et al.] ; resp.
ed.: Leonid Gorceac, Tatiana Bulimaga. – Ch., 2009. – 166 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2009-1273].

526. Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor "Cercetare şi inovare
– perspective de evoluţie şi integrare europeană" : Ştiinţe socio-umanistice : Rez.
comunic., 23 sept. 2009 : dedicată aniversării 63 de la fondarea Univ. de Stat din
Moldova / com. org. : Mihail Revenco, Maria Bulgaru, Maria Duca [et al.]. – Ch.,
2009. – 308 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1338].

527. "Актуальные проблемы современности: научный поиск и пути ре-
шения" : Сб. материалов науч. конф. студентов, аспирантов, мастерантов,
молодых ученых и преподавателей по итогам науч.-исслед. работы за 2008-
2009 учеб. г. : Основан в 2000 г. : Вып. 8 / ред.-изд. совет: Бабенко О. А., Млеч-
ко Т. П., Чумак Л. Г. [и др.]. – К., 2009. – P. 139 (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-
1468].

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

67
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
___________________
528. Soltan, Veaceslav. Tehnologii informaţionale / Veaceslav Soltan ; resp.
ed. Eugenia Fistican ; coord. principal : Elena Muraru. – Ch., 2009. – 67 p. (Bibliogr.
la sfârşitul temelor). – 300 ex. – [2009-1166].

005 Management
___________________
529. Дорогая, Ирина. Менеджмент изменений / Дорогая Ирина. – К., 2009.
– 185 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2009-1425].

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
530. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :
Cărţi. Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din
anul 1958: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Valentina
Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. :
Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009
(Valinex SRL). – 20 cm. – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 3, 2009. – 2009. – 256 p. (1355 tit.). – [2009-1133].
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de iden-
tificare (descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art.
de gazetă", Indice "Materiale bibliografice", "Cronica recenziilor". – An.: Ind. de nu-
me, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.

531. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :
Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958: Apare lunar /
Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Co-
zonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design :
Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2009 (Valinex SRL). – 20 cm. –
ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de iden-
tificare (descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art.
de gazetă". – An.: Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.
Nr 4, 2009. – 2009. – 222 p. (1275 tit.) – [2009-1158].

532. Nr 5, 2009. – 2009. – 211 p. (1150 tit.). – [2009-1312].

Materiale bibliografice Nr 3-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2009


68
533. "Litera", ed. (Chişinău).
Litera : Cat. selectiv, 1989-2009. – Ch. : "Litera-AVN" SRL, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 48 p. : il. color. ; 26 cm.
[2009-1114].
Sistematizat, alfabetic, cat. parţial cu adnot., include 253 tit.

02 BIBLIOTECONOMIE
___________________

534. Cereteu, Igor. Răspândirea tipăriturilor româneşti în judeţul Bălţi în pe-
rioada interbelică / Igor Cereteu // Luminătorul. – 2009. – Nr 3. – P. 29-36. (107 tit.).

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
___________________
535. Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţi-
lor, 15-17 noiemb. : Vol. 1. – Ch., 2009. – 419 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-
1306].

536. Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific : Conf. şt.
interuniv. : Materialele comunic. şt., 27 mar. 2009 / col. red.: Mihai Braga, Vasile
Vasilos, Ion Vangheli [et al.]. – Ch., 2009. – 244 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2009-1305].

537. Tezele celei de-a 62-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor : [a Univ. Agrare de Stat din Moldova] / col. red. : V. Donea, V.
Burdujan, V. Balan [et al.]. – Ch., 2009. – 132 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-
1403].

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
___________________
538. Rumleanschi, Petru. Problema existenţei în filosofia tradiţională, a mo-
dernismului, postmodernismului şi transmodernismului / Petru Rumleanschi. – Ch.,
2009. – P. 479-508. (650 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2009-1177].
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

69

159.9 Psihologie
539. Bibliografie selectivă despre stres / Elena Scurtu, Maria Fotescu // Stre-
sul ocupaţional: perspective teoretice-praxiologice : (Materialele Conf. Şt. intern.). –
P. 141-151. – [2009-1484].
Include 59 tit. în lb. rom., rusă parţial adnotate.
___________________
540. Stresul ocupaţional: perspective teoretice-praxiologice : (Materialele
Conf. Şt. intern. "Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţional") / Silvia
Briceag (coord.). – Bălţi, 2009. – 151 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1484].

541. Гришанова, З. И. Психология личности: Клиническая психология и её
роль в изучении личности / З. И. Гришанова. – К., 2009. – 159 p. (Bibliogr. la
sfârşitul temelor). – [2009-1278].

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
___________________
542. Malai, Cristina. Etica şi deontologia profesională a judecătorului / Cristina
Malai ; coord. principal Elena Muraru. – Ch., 2009. – 101 p. (Bibliogr. la sfârşitul
temelor). – [2009-1265].
2 RELIGIE. TEOLOGIE
___________________
543. Goreanu, Veaceslav. Viaţa – dar divin. Omul în faţa provocărilor lumii
contemporane / Veaceslav Goreanu. – Ch., 2009. – P. 204-214. (186 tit. în lb. rom.,
engl.). – [2009-1394].

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
___________________
544. Сакович, В. А. Основы глобалистики / В. А. Сакович. – К., 2009. – 647
p. (Bibliogr. la sfârşitul lecţiilor). – [2009-1189].
Materiale bibliografice Nr 3-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2009


70

32 POLITICĂ
___________________

545. Anuar ştiinţific : Vol. 6 : Procese integraţioniste europene. Dezvoltarea
econ. în contextul globalizării. Ajustarea dreptului naţ. la legislaţi a intern. Aspecte
comparativ-contrastive în filologia contemporană / col. red. : Valentin Beniuc (red.-
şef), Mihai Bârgău, Alexandru Gribincea (red. şt.) [et al.]. – Ch., 2008. – 305 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1100].

546. Bache, Ian. Politica în Uniunea Europeană / Ian Bache, Stephen George ;
trad. din lb. engl. : Cristina Duca. – Ch., 2009. – P. 608-626. (548 tit. în engl.). –
[2009-1233].

547. Burian, Alexandru. Teoria relaţiilor internaţionale în sistemul ştiinţelor po-
litice / Alexandru Burian // Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P.
38-46. (20 tit.).

548. Mânzărari, Dumitru. Politica externă a Federaţiei Ruse ca obstacol al
dezvoltării democratice în spaţiul post-sovietic / Dumitru Mânzărari. – Ch., 2009. –
P. 46-48. (55 tit. în lb. engl., rusă). – [2009-1107].

549. Nichifor, Rodica. Mecanismele instituţionale de cooperare ale NATO şi
UE cu statele din Sud-Estul Europei : paradigma nouă în stabilitatea regională /
Rodica Nichifor // Rev. mold. de drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 102-103.
(20 tit.).

550. Priorităţi de guvernare 2009 / aut.: Nadejda Hriptievschi, Alexandru
Cocîrţă, Cristina Cojocaru [et al.] ; coord. gen.: Elena Prohniţchi. – Ch., 2009. – 328
p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1190].

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
551. Nadejda Şişcan : Biobibliografie / Acad. de Studii Econ. din Moldova,
Bibl. Şt. ; alcăt.: Alla Iarovaia, Natalia Cheradi, Silvia Habaşescu ; resp. ed.: Silvia
Ghinculov. – Ch. : ASEM, 2009. – 91 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
F. de tit., text parţial paral.: lb. rom., engl. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-452-1.
[2009-1421].
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

71
Dedicaţii. – Curriculum Vitae. – Lucr. (monogr., art. din culeg. şi publ. periodi-
ce) ale economistului N. Şişcan, 161 tit. în lb. rom., rusă publ. în aa. 1966-2008. –
Lit. despre dânsa, 21 tit. – An.: Ind. de nume, de tit.

552. Иван Устиан : Библиогр. указ. : [70 de ani de la naştere economistului I.
Ustian] / Молд. Экон. Акад. ; сост. : А. Устиян, В. Устиян, Г. Устиян. – К. : Картя
Молдовей, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 81, [1] p., [16] p. fot. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-60-232-7.
[2009-1534].
Dedicaţie. – Curriculum Vitae. – Lucr. (monogr., broşuri, art. din culeg. şi publ.
periodice) sistematizate pe ramuri ale economiei, ale lui I. Ustian, 608 tit., publ. în
aa. 1959-2009.
___________________

553. Academia de Studii Economice din Moldova. Analele Academiei de
Studii Economice din Moldova : Ed. a 7-a / col. red. : Grigore Belostecinic (preş.),
Ion Petrescu, Vadim Cojocaru [et al.]. – Ch., 2009. – 440 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2009-1429].

554. Fourth Edition of International Scientific Conference "Economic growth in
conditions of internationalization", 3-4 sept., 2009 / org. com.: Sergiu Ciobanu, Ghe-
orghe Costandachi, Lilia Ghiţiu [et al.] ; scientific com.: Gheorghe Iliadi, Gheorghe
Costandachi, Sergiu Ciobanu [et al.]. – Ch., 2009. – 506 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
– [2009-1317].
330 Economie în general. Economie politică
___________________
555. Chircă, Sergiu Ion. Sisteme economice în timp şi spaţiu / Sergiu Ion
Chircă. – Ch., 2009. – P. 240-243. (105 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2009-1201].

556. Culegere de articole elaborate în cadrul proiectului "Cercetarea riscurilor
investiţionale în sectorul real al economiei" şi discutate la masa rotundă "Potenţialul
investiţional al economiei Republicii Moldova şi perspective de dezvoltare a acestu-
ia" / colectivul de aut.: Hâncu Rodica, Suhovici Ana, Bunu Mariana [et al.] ; coord.:
Rodica Hâncu. – Ch., 2009. – 100 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1176].

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
___________________

Materiale bibliografice Nr 3-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2009


72
557. Гамов, Игорь. Управление человеческими ресурсами / Игорь Гамов,
Думитру Патрашку. – К., 2009. – P. 209-215. (87 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2009-1147].

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe
___________________
558. Chivriga, Viorel. Evoluţia pieţei funciare agricole în Republica Moldova /
Viorel Chivriga. – Ch., 2009. – P. 46-47. (37 tit. în lb. rom., engl.). – [2009-1435].

559. Ţurcanu, Nicolae. Economia afacerilor imobiliare / Nicolae Ţurcanu,
Svetlana Albu. – Ch., 2009. – 54 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-1344].

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
___________________
560. Cotelnic, Ala. Sisteme de planificare în afaceri / Ala Cotelnic. – Ch.,
2009. – P. 254-256. (42 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2009-1430].

561. Roşca, Eduard. Arta de a face bani pe timp de criză / Eduard Roşca. –
Ch., 2009. – P. 67. (27 tit.). – [2009-1474].

562. Зубрицкий, В. П. Малый бизнес и налоги / В. П. Зубрицкий. – К.,
2004. – P. 195-199. (38 tit. în lb. engl., rusă). – [2009-1412].

336 Finanţe
___________________
563. Lipcean, Sergiu. Evaluarea finanţării partidelor politice şi campaniilor
electorale în Republica Moldova / Sergiu Lipcean. – Ch., 2009. – P. 61-62. (52 tit. în
lb. rom., engl.). – [2009-1436].

564. Зубрицкий, В. П. Фондовый рынок и ценные бумаги / В. П. Зубриц-
кий. – К. , 2005. – P. 109-111. (39 tit.). – [2009-1413].

565. Калин, В. Механизм банковского регулирования кредита и его место
в системе государственно-правового регулирования / В. Калин // Закон и
жизнь. – 2009. – Nr 8. – P. 50. (24 tit.).
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

73

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-
nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri.
___________________
566. Timofti, Elena. Eficienţă şi competitivitate în agricultură / Elena Timofti. –
Ch., 2009. – P. 235-247. (225 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă). – [2009-1247].

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
___________________
567. Lungu, Tatiana. Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicilor
economice ale Republicii Moldova / Tatiana Lungu. – Ch., 2009. – P. 246-262. (199
tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1401].

568. Ţâu, Nicolae. Strategii promoţionale ale relaţiilor economice internaţiona-
le : Spec. : 08.00.14 – Econ. mondială ; relaţii econ. intern. : Autoref. al tz. de doct.
habilitat în econ. / Nicolae Ţâu. – Ch., 2009. – P. 37-39. (52 tit. de lucr. ale aut. în lb.
rom., engl., rusă). – [2009-156 Teze].

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
___________________

569. Balmuş, Victor. Delegarea: dimensiuni legale şi doctrinare / Victor Bal-
muş, Neculai Lungeanu ; coord. şt.: Ion Guceac. – Ch., 2009. – P. 350-376. (382 tit.
în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1458].

570. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Protecţia internaţională a drepturilor
copilului : Monografie / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă, Nicolae Osmochescu. – Ch.,
2009. – P. 361-397. (333 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2009-1174].

571. Donciu, Anatol. Prevenirea, investigarea şi sancţionarea actelor de co-
rupţie, spălare a banilor şi finanţare a terorismului. Investigaţii financiar-economice /
Anatol Donciu, Valeriu Castraveţ, Viorel Morari ; coord. principal Elena Muraru. –
Ch., 2009. – 303 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-1254].

572. Gvidiani, Alin. Elemente de drept / Alin Gvidiani. – Ch., 2009. – 552 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2009-1483].

Materiale bibliografice Nr 3-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2009


74
573. Metodologia întocmirii actelor procesual civile. Metodologia întocmirii ac-
telor procedurale penale în faza de judecată. Metodologia întocmirii actelor procedu-
rale contravenţionale. Întocmirea actelor procedurale în faza de urmărire penală /
Dumitru Victemicean, Elena Belei, Valeria Şterbet [et al.] ; coord. principal : Elena
Muraru. – Ch., 2009. – 335 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-1444].

574. Mohorea, Efim. Dreptul ca sistem şi sistemul dreptului / Efim Mohorea,
Elena Botnari, Roman Eşanu. – Bălţi, 2009. – P. 100-103. (72 tit. în lb. rom., rusă). –
[2009-1385].

575. Protecţia proprietăţii intelectuale. Dreptul concurenţial. Procedura insol-
vabilităţii / Dorian Chiroşca, Lilia Gribincea, Iulian Rusu [et al.] ; coord. principal :
Elena Muraru. – Ch., 2009. – 288 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-1165].

576. Roşca, Inga. Dreptul apărătorului de a invoca şi a propune probe în pro-
cesul penal / Inga Roşca ; coord. şt.: Igor Dolea. – Ch., 2009. – P. 99-106. (95 tit. în
lb. rom., rusă). – [2009-1244].

577. Sârcu-Scobioală, Diana. Dreptul internaţional al drepturilor omului / Dia-
na Sârcu-Scobioală. – Ch., 2009. – P. 56-58. (33 tit. în lb. rom., rusă) şi în note, p.
99-102 (56 tit.). – [2009-1415].

578. Sîrcu, Diana. Modalităţi de soluţionare a diferendelor maritime / Diana
Sîrcu // Rev. Mold. de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2009. – Nr 2. – P. 12-17. (21 tit.).

579. Spoială, Alexandru. Probaţiunea şi reintegrarea socială a infractorilor /
Alexandru Spoială ; sub red. şt. a lui Vasile Florea. – Ch., 2009. – P. 255-266. (118
tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2009-1376].

580. Tactica criminalistică. Activitatea operativă de investiţii / Veaceslav Didâc,
Mihai Căpătici, Valeriu Cuşnir [et al.] ; coord. principal : Elena Muraru. – Ch., 2009.
– 343 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-1443].

581. Zamfir, Pavel. Dreptul mediului / Pavel Zamfir, Vera Macinskaia ; coord.
principal Elena Muraru. – Ch., 2009. – 223 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-
1253].

582. Бондарь, Ю. Этика права и ее возможности в формировании про-
фессиональной этики / Ю. Бондарь // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 7. – P. 31. (22
tit.).

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

75
583. Боршевский, А. П. Гуманизм в современном уголовном праве Рес-
публики Молдова / А. П. Боршевский, Л. Н. Боршевская. – Комрат, 2009. – P.
64-67. (96 tit.). – [2009-1270].

584. Боршевский, А. П. Деятельное раскаяние и добровольный отказ от
совершения преступления в уголовном законодательстве Республики Молдо-
ва / А. П. Боршевский, Л. Н. Боршевская. – Комрат, 2009. – P. 59-63. (76 tit.). –
[2009-1271].

585. Боршевский, А. П. Освобождение от уголовной ответственности как
элемент гуманизма уголовного права / А. П. Боршевский, Л. Н. Боршевская. –
К., 2009. – P. 52-63. (192 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1269].

586. Боршевский, Андрей. Права молодёжи в Молдове / Андрей
Боршевский, Александр Сосна, Ярмилия Касым // Rev. naţ. de drept. – 2009. –
Nr 8. – P. 52. (23 tit.).

587. Калин, В. Принципы банковского кредитования, как фундаменталь-
ные основы договора банковского кредит / В. Калин // Закон и жизнь. – 2009. –
Nr 9. – P. 54. (23 tit.).

588. Овчиникова, О. Некоторые вопросы культуры законотворчества / О.
Овчиникова // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 7. – P. 18. (21 tit.).

589. Флоря, В. Юридическое значение согласия пациента на медицин-
ское вмешательство, повлекшее гибель или тяжкие увечья потерпевшего / В.
Флоря // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 9. – P. 22. (26 tit.).

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
___________________
590. Sîmboteanu, Aurel. Istoria administraţiei publice din Moldova / Aurel
Sîmboteanu. – Ch., 2009. – P. 231-238. (108 tit.), la sfârşitul temelor. – [2009-1101].

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
___________________
591. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Sărăcia şi efectele ei asupra copilului /
Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 8. – P. 18. (21 tit. în lb.
rom., engl.).
Materiale bibliografice Nr 3-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2009


76

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
592. Protagonistul bibliologiei naţionale: Ion Madan : (Biobibliografie) / Acad.
de Studii Econ. din Moldova, Bibl. Şt. ; alcăt.: Ala Iarovaia, Maria Vătămanu, Natalia
Cheradi ; resp. ed.: Silvia Ghinculov. – Ch. : ASEM, 2009. – 166 p. : fot. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-75-466-8.
[2009-1427].
Dedicaţii. – Lucr. (monogr., art. din culeg. şi publ. periodice) ale bibliologului I.
Madan, 459 tit. în lb. rom., rusă, publ. în aa. 1961-2008. – Lit. despre dânsul, 62 tit.
– An.: Ind. de nume, de tit.
___________________
593. Andrieş-Tabac, Silviu. Despre educaţia prin simboluri / Silviu Andrieş-
Tabac // Didactica Pro… – 2009. – Nr 4. – P. 32-33. (20 tit.).

594. Dandara, Otilia. Proiectarea carierei : dimensiuni ale demersului educaţi-
onal / Otilia Dandara. – Ch. : CEP USM, 2009. – P. 90. (27 tit. în lb. rom., fr., rusă).
– [2009-1246].

595. Integrare europeană pentru tine / Rodica Eşanu, Viorica Goraş-Postică
(coord.), Lia Sclifos [et al.] ; colab.: Ruslan Tănasă. – Ch., 2009. – P. 110-112. (86
tit. în lb. rom., engl.). – [2009-1418].

596. Gamurari, Vitalie. Regulament privind elaborarea tezelor la ciclu 1 "licen-
ţă" / Vitalie Gamurari. – Ch., 2009. – P. 29-31. (33 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2009-1479].

597. Gamurari, Vitalie. Regulament privind elaborarea tezelor la ciclu 2 "mas-
terat" / Vitalie Gamurari. – Ch., 2009. – P. 31-36. (77 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă).
– [2009-1481].

598. Jurat, Valeriu. Formarea priceperilor motrice la elevii claselor gimnaziale
în baza aplicării programei de pregătire pe etape în cadrul lecţiilor de educaţie fizică
[cl. 8-a] : (Gimnastica) / Valeriu Jurat. – Ch., 2009. – P. 105-128. (234 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2009-1469].

599. Mistreanu, Tatiana. Educaţia civică a elevilor din învăţământul gimnazial
– axa formării competenţelor cetăţeneşti / Tatiana Mistreanu. – Ch., 2009. – P. 121-
127. (193 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-1361].
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

77

600. Organizarea procesului educaţional în învăţământul preşcolar, primar,
gimnazial şi liceal : Sugestii şi recomandări metodologice şi manageriale : Anul de
studii 2009-2010. – Ch., 2009. – 401 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-1297].

601. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în taberele de odihnă / colab.: Eu-
gen Coroi, Viorica Andriţchi, Angela Cara [et al.] ; coord.: Eugen Coroi, Viorica
Andriţchi. – Ch., 2009. – P. 150. (24 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-1155].

602. Psihoprofilaxia – direcţie de activitate a psihologului şcolar din instituţiile
de învăţământ preuniversitar / Diana Beşleaga, Ludmila Mazâlu, Emilia Moraru [et
al.] ; coord.: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, Valentina Cujba, Diana Beşleaga [et
al.]. – Ch., 2009. – P. 125-128. (76 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-1360].

603. Tehnologii moderne în organizarea şi desfăşurarea activităţilor educaţio-
nale : Activitatea Centrului Metodic din Liceul Teoretic "Gaudeamus" / coord.:
Natalia Strajesco, Valentina Olaru, Zinaida Gangan [et al.] ; resp. ed.: Tatiana
Nagnibeda-Tverdohleb, Valentina Cujba. – Ch., 2009. – 88 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2009-1384].

604. Ten years with America: "Sailing uncharted waters" : 10th Anniversary of
the American Studies Center of Moldova, 1998-2008 / project coord.: Elena
Crestianicov. – Ch., 2009. – 151 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1275].

605. Zbîrnea, Alexandra. Integrarea copiilor cu deficienţe de auz în învăţă-
mântul general / Alexandra Zbîrnea, Eudochia Braşoveanu, Irina Volcinshi. – Ch.,
2009. – P. 118-119. (25 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-1408].

606. Боршевский, Андрей. Гражданское образование в современном
глобальном обществе / Андрей Боршевский, Анатолий Рапопорт. – Комрат,
2009. – P. 98-102. (56 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1105].

607. Донцова, Антонина. Индивидуальная работа с учащимися по химии
/ Антонина Донцова. – К. : "Grafic Design" SRL, 2009. – 31 p. (Bibliogr. la sfârşitul
temelor). – [2009-1433].

608. Познание мира : Пособие для учителей и родителей : 3 кл. / Зинаида
Галбен-Панчук, Стела Диакону, Светлана Галбен [и др.] ; trad. din lb. rom.: Dia-
na Coşcodan. – Ch., 2008. – P. 160-162. (62 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-1182].
Materiale bibliografice Nr 3-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2009


78

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.
FOLCLOR
___________________
609. Ursu, Mihai. Un muzeu viu în centrul istoric al Chişinăului / Mihai Ursu //
Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2008. – Vol. 8. – P. 146-147.
(20 tit.).

610. Панько, Виктор. Песенный фольклор украинцев севера Республики
Молдова / Виктор Панько ; ноты Ярослав Петрович Мироненко. – К., 2009. – P.
133, 139-140. (45 tit. în lb. rom., rusă, ucr.). – [2009-1219].

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
___________________
611. Curchi: natură şi credinţă / A. Benu, N. Liogchii, N. Boboc [et al.] ; red. şt.
Adam Begu. – Ch., 2009. – P. 28-29. (20 tit. în lb. rom., engl.). – [2009-1206].

51 MATEMATICĂ
___________________
612. Chiriac, Liubomir. Geometrie competitivă / Liubomir Chiriac. – Ch., 2008.
– 104 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2009-1299].

613. Chiriac, Liubomir. Topological algebraic systems / Liubomir Chiriac ;
coord. Mitrofan Choban. – Ch., 2009. – P. 185-200. (207 tit.). – [2009-1198].

614. Moraru, Vasile. Elemente de calcul numeric şi optimizări / Vasile Moraru.
– Ch., 2009. – P. 297-300. (40 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-1467].

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

79
53 FIZICĂ
___________________
615. Ciobanu, Nellu. Efecte de rezonanţă la interacţiunea a două subsisteme
cuantice : 01.04.02 – Fizică teoretică şi matematică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe
fizico-matematice / Nellu Ciobanu. – Ch., 2009. – P. 23-26. (47 tit. de lucr. ale aut.
în lb. rom., engl.). – [2009-168 Teze].

616. Galeamov, Elena. Emisia spontană ne-exponenţială şi fluorescenţa de
rezonanţă între radiatorii indistinctibili : 01.04.02 – Fizică teoretică şi matematică :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizico-matematice / Elena Galeamov. – Ch., 2009. – P.
23-26. (49 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-167 Teze].

617. Popa, Mihail. Mecanica / Mihail Popa ; ref. şt.: Alexandru Ursu, Viorel
Duşceac, Profirie Bardeţchi. – Ch., 2009. – P. 163-165. (48 tit. în lb. rom., rusă). –
[2009-1179].
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
618. Anei-Naconecina, Antonina
Magicul "croitor" de substanţe : [doctorul, profesor asociat Grigore Timco la 50
de ani] : Biobibliografie / Antonina Anei-Naconecina ; Inst. de Chimie al AŞM. – Ch. :
Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). – 106, [1] p. : fig., [12] p. fot. ; 20 cm. – (Sa-
vanţi-chimişti iluştri).
100 ex.
ISBN 978-9975-51-030-1.
[2009-1163].
Curriculum Vitae. – Dedicaţii. – Lucr. (art. în culeg. şi rev., patente) ale chimis-
tului, G. Timco, 209 tit. în lb. engl., publ. în aa. 1983-2009.

619. Bibliografia lucrărilor academicianului Pavel Vlad / alcăt.: Raisa
Vasilache, Elena Pojoga // Academicianul Pavel Vlad savant ilustru şi promotor
tenace al ştiinţei. – Ch., 2009. – P. 219-274. – [2009-1459].
Include 412 tit. (monogr., art. din culeg. şi publ. periodice, brevete, int erviuri) în
lb. rom., rusă ale acad. P. Vlad, publ. în aa. 1959-2008. – Lit. despre dânsul, 24 tit.
– An.: Ind. de nume, de tit.
_________________
620. Academicianul Pavel Vlad savant ilustru şi promotor tenace al ştiinţei /
alcăt.: Raisa Vasilache, Elena Pojoga ; red. şt.: Aculina Arîcu ; red. şt. şi bibliogr.:
Claudia Slutu-Grama. – Ch., 2009. – 344 p. (Bibliogr. la sfârşitul lucr.). – [2009-
1459].
Materiale bibliografice Nr 3-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2009


80

621. Дацко, Т. Я. Зависимость поверхностного заряда и адсорбции фтора
y- окисью алюминия от температуры раствора / Т. Я. Дацко, В. И. Зеленцов //
Электронная обработка материалов. – 2009. – Nr 5. – P. 72-73. (30 tit. în lb.
engl., rusă).

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
622. Lista publicaţiilor ştiinţifice ale academicianului Tatiana Constantinov //
Tatiana Constantinov prima femeie academician din Republica Moldova / alcăt.:
Maria Nedealcov, Ghenadie Sîrodoev, Maria Sandu [et al.]. – Ch., 2009. – P. 251-
277. – [2009-1239].
Include circa 254 tit. (monogr., art. din culeg. şi publ. periodice) în lb. rom.,
engl., rusă, publ. în aa. 1971-2008.
___________________
623. Arad, Victor. Geomecanică / Victor Arad, Ion Stog, Vladimir Polcanov. –
Ch., 2009. – P. 246-248. (42 tit. în lb. rom., engl.). – [2009-1137].

624. Чеботарева, А. Г. Оценка антропогенной составляющей ингредиен-
тов ионно-молекулярного стока речных вод / А. Г. Чеботарева, Т. В. Чеботаре-
ва ; под ред. Дмитрия Васильевича Унгуряну. – К., 2009. – P. 74-77. (41 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2009-1441].

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
625. Iacob Bumbu : Biobibliografie / Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra
Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor, UNESCO/Cousteau ; alcăt.:
Angela Grabovaia ; red. resp.: Ion Bumbu. – Ch. : CEP USM, 2009. – 51, [1] p. : fot.
; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-860-9.
[2009-1164].
Pref. – Lucrări (monogr., art. din culegeri şi publ. periodice, brevete de invenţ ii)
ale biogeochimistului, I. Bumbu, 144 tit. în lb. rom., rusă publ. în aa. 1958-2008. –
Lit. despre dânsul, 49 tit. – An.: Ind. alf. de tit.
___________________
626. Efremova, Nadejda. Elaborarea procedeelor de obţinere a preparatelor
antioxidante pe baza substanţelor bioactive ale cianobacteriilor şi microalgelor :
03.00.23 – Biotehnologie : Autoref. tz. de doct. în biologie / Nadejda Efremova. –
Ch., 2009. – P. 22-25. (53 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-169
Teze].
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

81

627. Gonţa, Maria. Chimia ecologică a nitraţilor, nitriţilor şi n-nitrozoaminelor /
Maria Gonţa, Gheorghe Duca. – Ch., 2009. – P. 225-254. (524 tit. în lb. rom., engl.,
fr., rusă). – [2009-1439].
58 BOTANICĂ
___________________
628. Шабанова, Г. А. О новом для Республики Молдова виде Astrodaucus
orientalis (L.) Drude (Astreraceae) и редких видах степных сообществ / Г. А.
Шабанова, Т. Д. Изверская, В. С. Гендов // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi
Muzeologie. – 2008. – Vol. 8. – P. 46-47. (21 tit.).
59 ZOOLOGIE
___________________
629. Cozari, Tudor. Biologia, ecologia şi comportamentul speciei Triturus
cristatus în Codrii Centrali / Tudor Cozari, Liliana Jalbă ; red. şt.: Ion Toderaş. – Ch.,
2009. – P. 89-104. (249 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1242].

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
___________________
630. Aparatul ligamentar al uterului / O. Belic, M. Ştefaneţ, I. Catereniuc [et
al.]. – Ch., 2009. – 123 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2009-1348].

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
631. Sănătatea publică în Republica Moldova : Indice bibliografic, 1986-1990 /
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Bibl. Şt. Medicală ;
alcăt.: Taisia Şcerbac ; red. şt.: Ludmila Lipcanu. – Ch. : CEP "Medicina", 2009. –
239 p. ; 21 cm.
Sumarul, introd., denum. compartimentelor paral.: lb. rom., r usă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-915-80-9.
[2009-1434].
Sistematizat, include 1517 tit. în lb. rom., rusă. – An.: Ind. de nume, geogr.
Materiale bibliografice Nr 3-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2009


82
___________________
632. Auditul intern şi managementul financiar în sistemul de sănătate / aut.:
Dumitru Tintiuc, Tudor Grejdeanu, Larisa Spinei [et al.]. – Ch., 2009. – P. 204. (24
tit.). – [2009-1461].

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
___________________
633. Goreanu, Gheorghe. Cercetări farmacognostice ale unor specii din famili-
ile Asparagaceae şi Liliaceae / Gheorghe Goreanu. – Ch., 2009. – P. 134-151. (211
tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1466].

634. Indicaţii metodice pentru lucrări practice la farmacologia clinică / Victor
Ghicavâi, Nicolae Bacinschi, Ludmila Bumacov [et al.]. – Ch., 2009. – P. 202-205.
(38 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-1313].

635. Mereuţă, Ion. Managementul sistemului medico-tehnic în Republica Mol-
dova / Ion Mereuţă, Vlad Gherman, Victor Ciupercă. – Ch., 2009. – P. 150-171. (256
tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1113].

636. Zabulică, Mihai. Cultura fizică medicală (Kinetoterapia) în recuperarea
afecţiunilor aparatului locomotor / Mihai Zabulică. – Ch. 2009. – P. 115-116. (32 tit.
în lb. rom., rusă). – [2009-1102].

637. Группа токсических веществ, извлекаемых из биоматериала поляр-
ными растворителями / сост.: Симонова Л. Л., Валика В. В., Котеля Т. М. – К.,
2009. – 98 p. (Bibliogr. la începutul temelor). – [2009-1314].

616 Patologie. Medicină clinică
638. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de profesorul universitar, doctor habilitat
în medicină Gheorghe Muşet // Profesor universitar, doctor habilitat în medicină, Om
Emerit Gheorghe Muşet. – Ch., 2009. – P. 35-73. – [2009-1379].
Ordine cronol., 362 tit. monogr., îndrumări metodice, art. în culeg. în lb. rom.,
rusă, ale profesorului univ., dermatologului Gh. Muşet, publ. în aa 1969-2009.

639. Lista lucrărilor ştiinţifice şi didactice publicate de conferenţiarul universi-
tar, şef catedră pneumoftiziologie Aurelia Ustian // Conferenţiar universitar Aurelia
Ustian. Actualităţi în tuberculoza bacilară şi rezistentă în mun. Chişinău. – Ch.,
2009. – P. 25-38. – [2009-1378].
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

83
Ordine cronol., 83 tit. monogr., art. în culeg. în lb. rom., rusă, ale conf. univ.,
ftiziologului A. Ustian, publ. în aa. 1967-2008.
__________________
640. Actualităţi în evaluarea şi conduita copilului cu tulburări de dezvoltare /
Ivan Puiu, Ala Cojocaru, Marina Calac [et al] ; sub red. a lui Ivan Puiu. – Ch., 2009.
– 254 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-1407].

641. Al IV-lea Congres Naţional de Ftiziopneumologie din Republica Moldova
(cu participare internaţională) consacrat jubileului de 50 de ani al Instit utului de
Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" "Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia,
diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice", Chişi-
nău, 1-2 oct. 2009 / resp.: Elena Tudor. – Ch., 2009. – 159 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2009-1519].

642. Caproş, Nicolae. Elemente de patologie a coloanei vertebrale / Nicolae
Caproş. – Ch., 2009. – 151 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2009-1406].

643. Dănilă, Aurel. Modificările decelabile în sistemul renin-angiotensin-
aldosteron şi al vasopresinei la pacienţii cu valvulopatii mitrale asociate şi insuficien-
ţă cardiacă cronică congestivă / Aurel Dănilă // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 149-150. (31 tit. în lb. rom., engl., rusă).

644. Ghid de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale / elab. : Viorel
Prisacari, Constantin Râmiş ; coord. şt. principal: V. Prisacari. – Ch., 2009. – 312 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2009-1310].

645. Guranda, Viorel. Rezultatele tratamentului diferenţial al pacienţilor cu fo-
care de contuzie cerebrală gravă / Viorel Guranda // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 109-111. (54 tit. în lb. rom., engl., rusă).

646. Harea, Dumitru. Particularităţile tabloului clinic la pacienţii cu guşă difuză
toxică depistată primar la debutul bolii / Dumitru Harea // Arta Medica. – 2009. – Nr
3. – P. 24. (21 tit. în lb. rom., engl., rusă).

647. Hepatita virală C acută. Particularităţile clinice, epidemiologice, imunolo-
gice şi de tratament la persoanele de vârstă tânără şi medie : 14.00.10 – Boli infec-
ţioase / Victor Pântea, Constantin Spânu, Lilia Cojuhari [et al.]. – Ch., 2009. – P. 94-
107. (236 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1267].

Materiale bibliografice Nr 3-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2009


84
648. Managementul asistenţei stomatologice de ambulatoriu / Elena Tintiuc,
Anatolie Pancenco, Valeriu Burlacu [et al.] ; red. şt.: Dumitru Tintiuc. – Ch., 2009. –
P. 146-154. (137 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1213].

649. Managementul de urgenţă în traumatismele vertebro-medulare / Aurel
Bodiu, Eduard Eftodiev, Igor Gherman [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 124. (22 tit. în lb. engl.).

650. Melnic, Anatolie. Experienţa lichidării epidemiei de difterie în Republica
Moldova şi optimizarea supravegherii epidemiologice a infecţiei difterice : 14.00.30 –
Epidemiologie : Autoref. al tz. de doct. în medicină / Anatolie Melnic. – Ch., 2009. –
P. 15-18. (29 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-150 Teze].

651. Nacu, V. Metode biologice stimulatoare a procesului reparator osos / V.
Nacu // Curierul medical. – 2009. – Nr 3. – P. 44-45. (24 tit. în lb. rom., engl., rusă).

652. Osman, Victor. Microchirurgia endoscopică în afecţiunile benigne ale
corzilor vocale : 14.00.04 – Otorinolaringologie : Autoref. al tz. de doct. în medicină /
Victor Osman. – Ch., 2009. – P. 22-24. (31 tit. de lucr. ale aut.). – [2009-159 Teze].

653. Parpaut, Vladimir. Malformaţii arterio-venoase, opţiuni de diagnostic şi
tratament endovascular / Vladimir Parpaut // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 78-79. (20 tit.).

654. Rotaru, Ghenadie. Aspectele psihosociale ale morbidităţii judecătorilor /
Ghenadie Rotaru // Sănătate publ., economie şi management în medicină. – 2009. –
Nr 3. – P. 16. (22 tit. în lb. rom., engl., rusă).

655. Rotaru, Lilia. Modificările neuroimagistice asociate migrenei / Lilia Rotaru
// Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 37. (27 tit.
în lb. rom., engl.).

656. Şandru, S. Managementul anestezic la populaţia geriatrică / S. Şandru //
Arta Medica : ed. spec. – 2009. – Nr 3. – P. 53-54. (71 tit. în lb. engl.).

657. Şapovalova, Iulia. Substratul socio-psihologic de formare a alcoolismului
/ Iulia Şapovalova // Sănătate publ., economie şi management în medicină. – 2009.
– Nr 3. – P. 58-59. (58 tit. în lb. rom., engl., rusă).

658. Şaptefraţi, L. Limfangiogeneza normală şi tumorală / L. Şaptefraţi // Curi-
erul medical. – 2009. – Nr 3. – P. 51-52. (20 tit.).
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

85

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
___________________
659. Chirurgie / colectiv de aut.: Vladimir Hotineanu, Gheorghe Anghelici, Pe-
tru Bujor [et al.]. – Ch., 2008. – 399 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-1535].

660. Chirurgie / E. Gudumac, T. Benea, B. Golovin [et al.]. – Ch., 2009. – P.
451-453. (68 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-1518].

661. Galearschi, Vasile. Navigarea ultrasonorică intraoperatorie în tratamentul
chirurgical al tumorilor intracerebrale. Rezultate preliminare / Vasile Galearschi //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 3. – P. 103-104. (24
tit. în lb. engl.).

662. Lupan, Dumitru. Afecţiunile orbitei / Dumitru Lupan. – Ch., 2009. – P. 95-
96. (46 tit. în lb. rom., engl., germ.). – [2009-1514].

663. Metode chirurgicale de corecţie a hipertensiunii portale extrahepatice /
Alin Bour, Alexandr Şerţingher, Alexandr Razumovschii [et al.] // Arta Medica. –
2009. – Nr 3. – P. 11-12. (20 tit.).

618 Ginecologie. Obstetrică
___________________

664. Manual "Urgenţe neonatale" / sub red. P. Stratulat (Rep. Moldova), Maria
Stamatin (România). – Ch., 2009. – 440 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2009-
1266].

665. Şişcanu, Dumitru. Determinanţii psihosociali ai sănătăţii la etapa îngrijiri-
lor perinatale / Dumitru Şişcanu // Sănătate publ., economie şi management în me-
dicină. – 2009. – Nr 3. – P. 48-49. (24 tit. în lb. engl.).

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
666. Dulgheru, Valeriu
Academicianul Ion Bostan : Biobibliografie / Valeriu Dulgheru, Elena Plăcintă,
Ana Rusu ; îngrijire ed.: Zinaida Stratan ; trad.: Tatiana Lucinschi ; Univ. Teh. a
Moldovei. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 430 p. : fot., fot. color, il. color ; 25
cm.
Materiale bibliografice Nr 3-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2009


86
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-264-2 (în cop. tare).
[2009-1363].
Referinţe cu privire la personalitatea acad. I. Bostan. – Curriculum Vitae. –
Lucr. (monogr., art. din culeg. şi publ. periodice, brevete de invenţii, interviuri,
comunic.), 1191 tit. în lb. rom., engl., rusă publ. în aa. 1973-2009. – Lit. despre
dânsul, 191 tit. – An.: Ind. de nume, de subiecte, de tit. trad.

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
___________________
667. Baltag, Alexandru. Securitatea energetică a Republicii Moldova: alterna-
tive virabile / Alexandru Baltag, Dorina Baltag. – Ch., 2009. – P. 48-51. (54 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2009-1108].

668. Hazi, Gheorghe. Bilanţuri energetice / Gheorghe Hazi, Aneta Hazi. – Ch.,
2009. – P. 349-352. (54 tit. în lb. rom., engl.). – [2009-1346].

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631 Agricultură în general
__________________
669. Măsuri de adaptare la secetă / Mihail Vronschih, Gheorghe Cainarean,
Dumitru Galupa [et al.]. – Ch., 2009. – P. 148-149. (57 tit. de lucr. ale aut. în lb.
rom., rusă). – [2009-1195].

670. Rusu, Alexandru. Valorificarea surplusurilor de paie / Alexandru Rusu ;
red. resp.: Serafim Andrieş. – Ch., 2009. – P. 37-40. (42 tit. în lb. rom., engl., rusă).
– [2009-1160].

633/635 Horticultură
___________________
671. Roşca, Victor. Tehnologii moderne de producere a răsadurilor de legume
/ Victor Roşca. – Ch., 2009. – P. 172-175. (54 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-
1400].
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

87

672. Soiuri pentru struguri de masă, introduse recent în ţara noastră / Gheor-
ghe Nicolaescu, Antonina Derendovschi, Nicolae Perstniov [et al.] // Agricultura
Moldovei. – 2009. – Nr 7/8. – P. 10-11. (20 tit.).

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode
___________________
673. Eremia, Nicolae. Apicultura / Nicolae Eremia ; ref. şt.: Sergiu Cilimar, Va-
leriu Derjanschi, Mihai Bahcivanji. – Ch., 2009. – P. 323-331. (164 tit. în lb. rom.,
engl., fr., rusă). – [2009-1248].

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
___________________
674. Ciobanu, Constantin Gh. Retrospectivă poştal-filatelică / Constantin Gh.
Ciobanu, Maria Godorozea. – Ch., 2009.
Vol. 2 : Basarabia. Istoria poştelor, 1858-1917. – 2009. – P. 403-406. (97 tit. în
lb. rom., engl., fr., ucr., rusă). – [2009-1127].

675. Vol. 3 : Poşta Română în Basarabia. Teritoriul, cuprins între Prut şi Nistru,
în sec. XX a fost în componenţa României de două ori, între anii 1918-1940 şi 1941-
1944. – 2009. – P. 283-289. (115 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1128].

676. Dănescu, Emil. Integrarea şi interoperabilitatea transportului feroviar în
Europa. Implicaţii asupra reţelelor / Emil Dănescu, Alexandru Gribincea. – Ch.,
2009. – P. 120-127. (230 tit. în lb. rom., fr., engl.). – [2009-1402].

657 Contabilitate
___________________
677. Guvernanţa corporativă şi auditul intern / Marcel Ghiţă, Marin Menu, Ma-
ria Popescu [et al.]. – Ch., 2009. – P. 613-616. (88 tit. în lb. rom., engl.). – [2009-
1139].

678. Nani, Mihail. Contabilitatea instituţiilor publice / Mihail Nani. – Ch., 2009.
– P. 35-37. (56 tit.). – [2009-1404].
Materiale bibliografice Nr 3-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2009


88

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
___________________
679. Зубрицкий, В. П. Управление человеческими ресурсами = Human
resource management / В. П. Зубрицкий. – К., 2007. – 421 p. (Bibliogr. la sfârşitul
compartimentelor). – [2009-1414].

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
680. Hazi, Aneta. Echipamente şi instalaţii termice / Aneta Hazi. – Ch., 2009. –
P. 258-260. (40 tit. în lb. rom., engl.). – [2009-1345].

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
___________________
681. Calmâş, Valentina. Tehnologii alimentare / Valentina Calmâş. – Ch.,
2009. – P. 264-265. (25 tit.) şi la sfârşitul temelor. – [2009-1424].

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE
MATERIALE
677 Industrie textilă
___________________
682. Buzescu, Florina-Liliana. Aplicaţii ale mecanicii în tehnica textilă = Appli-
cations de la mécanique dans la technique textile / Florina-Liliana Buzescu, Dorin
Avram ; ref. şt.: Corina Fetecău, Adriana Mustaţă. – Ch., 2008. – P. 278-281. (36 tit.
în lb. rom., fr.). – [2009-1178].

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CON-
STRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
___________________
683. Ţurcanu, Nicolae. Managementul proiectelor / Nicolae Ţurcanu, Aliona
Grossu. – Ch., 2009. – P. 126-128. (36 tit. în lb. rom., engl.). – [2009-1342].

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

89
684. Ţurcanu, Nicolae. Marketing / Nicolae Ţurcanu, Evsei Şamis. – Ch.,
2009. – P. 182-185. (36 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2009-1341].

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
___________________
685. Kondakov, Nikodim. Icoane / Nikodim Kondakov ; trad. din engl. de Ge-
orge Adam. – Ch., 2008. – P. 247. (39 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2009-1463].

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
___________________
686. Деркаченко, Иван Васильевич. Кикбоксинг: история, методика обу-
чения, ил. техника / Иван Васильевич Деркаченко. – К., 2009. – P. 211-212. (22
tit. în lb. engl., rusă). – [2009-1171].

687. Мруц, И. Д. Модифицированный метод определения показателей
физической работоспособности (PWC150 (V) и PWC170 (V) у бегунов на средние
и длинные дистанции с применением специфических нагрузок / И. Д. Мруц. –
К., 2008. – P. 10-11. (27 tit. în lb. engl., rusă). – [2009-1315].

688. Мруц, И. Д. Модифицированный метод определения показателей
физической работоспособности (PWC150 (V) и PWC170 (V) у пловцов с примене-
нием специфических нагрузок / И. Д. Мруц. – К., 2009. – P. 16-17. (28 tit. în lb.
engl., rusă). – [2009-1316].

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
___________________
689. Conferinţa ştiinţifică republicană "Probleme actuale de lingvistică şi
glotodidactică" (26 iun. 2008) / com. org.: Gheorghe Moldovanu (preş.), Svetlana
Dragancea, Ecaterina Ruga [et al.] ; coord.: Gheorghe Moldovanu. – Ch., 2009. –
217 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-1175].
Materiale bibliografice Nr 3-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2009


90

811 Limbi individuale
___________________
690. Hanganu, Aurelia. O istorie a scrierii latine / Aurelia Hanganu. – Ch.,
2009. – P. 179-181. (35 tit. în lb. engl., fr., germ., span., rusă). – [2009-1516].

691. Zbanţ, Ludmila. Intensitatea absolută a calităţii şi acţiunii : (în lb. fr. şi
rom.) / Ludmila Zbanţ. – Ch., 2009. – P. 277-296. (404 tit. în lb. rom., fr., rusă). –
[2009-1339].

692. Zbanţ, Ludmila. Studiu privind intensitatea absolută a calităţii şi acţiunii :
(în lb. fr. şi rom.) : Spec. 10.02.19 – Lingvistica gen. (contrastiv-tipologică) : Autoref.
tz. de doct. habilitat în filologie / Ludmila Zbanţ. – Ch., 2009. – P. 39-43. (51 tit. de
lucr. ale aut. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2009-165 Teze].

693. Романчук, А. А. Южнославянские влияния в украинском диалекте с.
Булаешты зона Орхейских Кодр и проблема их интерпретации / А. А. Романчук
// Stratum plus. – 2005-2009. – Nr 5 : Русское время = Russian time. – P. 688. (27
tit. în lb. rusă, ucr.)

82 LITERATURĂ
___________________
694. Dicţionar de proverbe şi zicători / sel., comentarii, clasificare tematică şi
tipologică: Elena Grosu. – Ch., 2009. – P. 13-14, 349-350. (34 tit.). – [2009-1532].

695. Славянские чтения : Вып. 5 / ред.-изд. совет : О. А. Бабенко, Т. П.
Млечко, Л. Г. Чумак [et al.]. – K., 2009. – 290 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2009-
1157].

696. Харламов, Юрий. О вкусах не спорят / Юрий Харламов. – К., 2009. –
P. 149-150. (30 tit.). – [2009-1507].

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

91
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
___________________
697. Атанасов, Г. Г. Раннехристианская базилика Дуросторума Г. Г. Ата-
насов, Н. Д. Русев // Stratum plus. – 2005-2009. – Nr 5 : Русское время = Russian
time. – P. 615. (33 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă).

698. Первые археологические исследования на поселения Тарасова
(Молдова) / А. Н. Бурян, Л. В. Дергачев, Р. А. Рабинович [et al.] // Stratum plus. –
2005-2009. – Nr 5 : Русское время = Russian time. – P. 214-215. (24 tit. în lb. rom.,
engl., litonă, rusă, ucr.).

699. Романчук, А. А. Проблема локализации прародины сино-кавказской
языковой общности / А. А. Романчук // Stratum plus. – 2005-2009. – Nr 2 : Воины
медного века = Copper age warriors. – P. 372-373. (46 tit. în lb. rom., engl., rusă).

700. Рябцева, С. С. Находки средневекового времени с поселения Тара-
сова в Молдове : [по материалам частной коллекции] / С. С. Рябцева, М. М.
Чокану // Stratum plus. – 2005-2009. – Nr 5 : Русское время = Russian time. – P.
195-198. (132 tit. în lb. rom., fr., rusă, ucr.).

701. Рябцева, С. С. Подунайские элементы в ювелирном уборе населе-
ния Восточной Европы в VII-XI вв. / С. С. Рябцева // Stratum plus. – 2005-2009.
– Nr 5 : Русское время = Russian time. – P. 378-380. (124 tit. în lb. rom., polonă,
rusă).

913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
___________________
702. Sîrodoev, Igor G. Cities and regional development in the Republic of
Moldova / Igor G. Sîrodoev. – Ch., 2009. – P. 48-50. (43 tit. în lb. rom., engl.). –
[2009-1241].

929 Ştiinţe biografice şi înrudite
703. Lucrări ştiinţifice, didactice, publicistice şi traduceri ale lui Ion
Dumbrăveanu // Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 de ani. – Ch., 2009. – P. 29-56.
– [2009-1104].
Materiale bibliografice Nr 3-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2009


92
Cronologic. – Include 220 tit. în lb. rom., fr., span., rusă, publ. în aa. 1964-
2008.
___________________
704. Omagiu lui Ion Dumbrăveanu la 70 de ani / com. coord.: Angela Roşca,
Anatol Ciobanu, Carmen Mejia Ruiz [et al.]. – Ch., 2009. – 416 p. (Bibliogr. la sfârşi-
tul art.). – [2009-1104].
93/94 ISTORIE
705. Pavel Parasca : Biobibliografie la 70 de ani [de la naşterea lui istoricului
P. Parasca] / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Istorie şi Ştiinţe Politice, Dep.
Informaţional Biblioteconomic ; alcăt. : Ludmila Corghenci, Valentina Chitoroagă,
Lorina Beşelea [et al.] ; red. şt.: Gheorghe Postică ; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă.
– Ch. : ULIM, 2009. – 127 p. : fot., [1] f. port. ; 21 cm. – (Colecţia "Universitaria" ;
Fascicula a 38-a).
Bibliogr. în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-934-76-3.
[2009-1276].
Dedicaţii. – Curriculum Vitae. – Lucr. (monogr., art. din culeg. şi publ. periodi-
ce, rec.) semnate de P. Parasca, 235 tit. în lb. rom., rusă, publ. în aa. 1981-2009. –
Lit. despre dânsul, 31 tit. – An.: Ind. de nume, tit.
___________________

706. Istorie : Epoca contemporană / Sergiu Nazaria, Alexandru Roman, Mihai
Sprînceană [et al.] ; consultant şt. Alexandru Burian. – Ch., 2009. – P. 251. (69 tit. în
lb. rom., rusă). – [2009-1188].

707. История : Новейшее время / Сергей Назария, Александр Роман,
Михаил Спрынчанэ [et al.]. – К., 2009. – P. 251. (64 tit. în lb. rom., rusă). – [2009-
1187].

708. Карамиля, Мария. Чишмикёй : Материалы по истории села (1809-
2009 гг.) / Мария Карамиля, Сильвиу Орган. – К., 2009. – 644 p. (Bibliogr. în text).
– [2009-1300].

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

93
Index de nume la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 3-2008
A
Adam, George 685
Albu, Svetlana 559
Andrieş, Serafim 670
Andrieş-Tabac, Silviu 593
Andriţchi, Viorica 601
Anei-Naconecina, Antonina 618
Anghelici, Gheorghe 659
Arad, Victor 623
Arîcu, Aculina 620
Avram, Dorin 682
B
Bache, Ian 546
Bacinschi, Nicolae 634
Bahcivanji, Mihai 673
Balan, V. 537
Balmuş, Victor 569
Baltag, Alexandru 667
Baltag, Dorina 667
Bardeţchi, Profirie 617
Bârgău, Mihai 545
Begu, Adam 611
Belei, Elena 573
Belic, O. 630
Belostecinic, Grigore 553
Benea, T. 660
Beniuc, Valentin 545
Benu, A. 611
Beşelea, Lorina 705
Beşleaga, Diana 602
Boboc, N. 611
Bodiu, Aurel 649
Bostan, Ion (666)
Botnari, Elena 574
Bour, Alin 663
Braga, Mihai 536
Braşoveanu, Eudochia 605
Briceag, Silvia 540
Bujor, Petru 659
Bulgaru, Maria 525-26
Bulimaga, Tatiana 525
Bumacov, Ludmila 634
Bumbu, Iacob (625)
Bumbu, Ion 625
Bunu, Mariana 556
Burdujan, V. 537
Burian, Alexandru 547, 706
Burlacu, Valeriu 648
Buzescu, Florina-Liliana 682
C
Cainarean, Gheorghe 669
Calac, Marina 640
Calmâş, Valentina 681
Caproş, Nicolae 642
Cara, Angela 601
Castraveţ, Valeriu 571
Catereniuc, I. 630
Căpătici, Mihai 580
Cereteu, Igor 534
Cheradi, Natalia 551, 592
Chircă, Sergiu Ion 555
Chiriac, Liubomir 612-13
Chiroşca, Dorian 575
Chitoroagă, Valentina 530-32, 705
Chivriga, Viorel 558
Choban, Mitrofan 613
Cilimar, Sergiu 673
Ciobanu, Anatol 704
Ciobanu, Constantin Gh. 674-75
Ciobanu, Nellu 615
Ciobanu, Sergiu 554
Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 570, 591
Ciupercă, Victor 635
Cocîrţă, Alexandru 550
Cojocaru, Ala 640
Cojocaru, Cristina 550
Cojocaru, Vadim 553
Cojuhari, Lilia 647
Constantinov, Tatiana 622
Corghenci, Ludmila 705
Coroi, Eugen 601
Costandachi, Gheorghe 554
Coşcodan, Diana 608
Cotelnic, Ala 560
Cozari, Tudor 629
Materiale bibliografice Nr 3-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2009


94
Cozonac, Renata 530-32
Crestianicov, Elena 604
Cujba, Valentina 602-03
Cuşnir, Valeriu 580
D
Dandara, Otilia 594
Dănescu, Emil 676
Dănilă, Aurel 643
Derendovschi, Antonina 672
Derjanschi, Valeriu 673
Didâc, Veaceslav 580
Dolea, Igor 576
Donciu, Anatol 571
Donea, V. 537
Dragancea, Svetlana 689
Duca, Cristina 546
Duca, Gheorghe 627
Duca, Maria 525-26
Dulgheru, Valeriu 666
Dumbrăveanu, Ion 703-04
Duşceac, Viorel 617
E
Efremova, Nadejda 626
Eftodiev, Eduard 649
Eremia, Nicolae 673
Eşanu, Rodica 595
Eşanu, Roman 574
F
Fetecău, Corina 682
Fistican, Eugenia 528
Florea, Vasile 579
Fotescu, Maria 539
G
Galeamov, Elena 616
Galearschi, Vasile 661
Galupa, Dumitru 669
Gamurari, Vitalie 596-97
Gangan, Zinaida 603
George, Stephen 546
Gherman, Igor 649
Gherman, Vlad 635
Ghicavâi, Victor 634
Ghinculov, Silvia 551, 592
Ghiţă, Marcel 677
Ghiţiu, Lilia 554
Godorozea, Maria 674-75
Golovin, B. 660
Gonţa, Maria 627
Goraş-Postică, Viorica 595
Gorceac, Leonid 525
Goreanu, Gheorghe 633
Goreanu, Veaceslav 543
Grabovaia, Angela 625
Grejdeanu, Tudor 632
Gribincea, Alexandru 545, 676
Gribincea, Lilia 575
Grossu, Aliona 683
Grosu, Elena 694
Guceac, Ion 569
Gudumac, E. 660
Guranda, Viorel 645
Gvidiani, Alin 572
H
Habaşescu, Silvia 551
Hanganu, Aurelia 690
Harea, Dumitru 646
Hazi, Aneta 668, 680
Hazi, Gheorghe 668
Hîncu, Rodica 556
Hotineanu, Vladimir 659
Hriptievschi, Nadejda 550
I
Iarovaia, Ala 592
Iarovaia, Alla 551
Iliadi, Gheorghe 554
J
Jalbă, Liliana 629
Jurat, Valeriu 598
K
Kondakov, Nikodim 685
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

95
L
Liogchii, N. 611
Lipcanu, Ludmila 631
Lipcean, Sergiu 563
Lucinschi, Tatiana 666
Lungeanu, Neculai 569
Lungu, Tatiana 567
Lupan, Dumitru 662
M
Macinskaia, Vera 581
Madan, Ion (592)
Malai, Cristina 542
Mazâlu, Ludmila 602
Melnic, Anatolie 650
Menu, Marin 677
Mereuţă, Ion 635
Mistreanu, Tatiana 599
Mînzărari, Dumitru 548
Mohorea, Efim 574
Moldovanu, Gheorghe 689
Morari, Viorel 571
Moraru, Emilia 602
Moraru, Vasile 614
Muraru, Elena 528, 542, 571, 573, 575,
580-81
Mustaţă, Adriana 682
Muşet, Gheorghe 638
N
Nacu, V. 651
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 602-
Nani, Mihail 678
Nazaria, Sergiu 706
Nedealcov, Maria 622
Nichifor, Rodica 549
Nicolaescu, Gheorghe 672
O
Olaru, Valentina 603
Osman, Victor 652
Osmochescu, Nicolae 570
P
Pancenco, Anatolie 648
Parasca, Pavel (705)
Parpaut, Vladimir 653
Pântea, Victor 647
Perstniov, Nicolae 672
Petrescu, Ion 553
Plăcintă, Elena 666
Pojoga, Elena 619-20
Polcanov, Vladimir 623
Popa, Mihail 617
Popescu, Maria 677
Postică, Gheorghe 705
Prisacari, V. 644
Prisacari, Viorel 644
Prohniţchi, Elena 550
Puiu, Ivan 640
R
Razumovschii, Alexandr 663
Râmiş, Constantin 644
Revenco, Mihail 525-26
Roman, Alexandru 706
Roşca, Angela 704
Roşca, Eduard 561
Roşca, Inga 576
Rotaru, Ghenadie 654
Roşca, Victor 671
Rotaru, Lilia 655
Ruga, Ecaterina 689
Ruiz, Carmen Mejia 704
Rumleanschi, Petru 538
Rusu, Alexandru 670
Rusu, Ana 666
Rusu, Iulian 575
S
Sandu, Maria 622
Sârcu-Scobioală, Diana 577
Sclifos, Lia 595
Scurtu, Elena 539
Sîmboteanu, Aurel 590
Sîrcu, Diana 578
Sîrodoev, Ghenadi 622
Sîrodoev, Igor G. 702
Materiale bibliografice Nr 3-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2009


96
Slutu-Grama, Claudia 620
Sochircă, Zinaida 705
Soltan, Veaceslav 528
Spânu, Constantin 647
Spinei, Larisa 632
Spoială, Alexandru 579
Sprînceană, Mihai 706
Stamatin, Maria 664
Stog, Ion 623
Strajesco, Natalia 603
Stratan, Zinaida 666
Stratulat, P. 664
Suhovici, Ana 556
Ş
Şamis, Evsei 684
Şandru, S. 656
Şapovalova, Iulia 657
Şaptefraţi, L. 658
Şcerbac, Taisia 631
Şerţingher, Alexandr 663
Şişcan, Nadejda (551)
Şişcanu, Dumitru 665
Ştefaneţ, M. 630
Şterbet, Valeria 573
T
Tănasă, Ruslan 595
Timco, Grigore (618)
Timofti, Elena 566
Tintiuc, Dumitru 632, 648
Tintiuc, Elena 648
Toderaş, Ion 629
Tudor, Elena 641
Ţ
Ţâu, Nicolae 568
Ţurcanu, Nicolae 559, 683-84
U
Ursu, Alexandru 617
Ursu, Mihai 609
Ustian, Aurelia 639
Ustian, I. (552)
V
Vangheli, Ion 536
Vasilache, Raisa 619-20
Vasilos, Vasile 536
Vătămanu, Maria 592
Victemicean, Dumitru 573
Vlad, Pavel (619-20)
Volcinshi, Irina 605
Vronschih, Mihail 669
Z
Zabiaco, Olesea 530-32
Zabulică, Mihai 636
Zamfir, Pavel 581
Zbanţ, Ludmila 691-92
Zbîrnea, Alexandra 605
А
Атанасов, Г. Г. 697
Б
Бабенко, О. А. 527, 695
Бондарь, Ю. 582
Боршевская, Л. Н. 583-85
Боршевский, А. П. 583-85
Боршевский, Андрей 586, 606
Бурян, А. Н. 698
В
Валика, В. В. 637
Г
Галбен, Светлана 608
Галбен-Панчук, Зинаида 608
Гамов, Игорь 557
Гендов, В. С. 628
Гришанова, З. И. 541
Д
Дацко, Т. Я. 621
Дергачев, Л. В. 698
Деркаченко, Иван Васильевич 686
Диакону, Стела 608
Донцова, Антонина 607
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

97
Дорогая, Ирина 529
З
Зеленцов, В. И. 621
Зубрицкий, В. П. 562, 564, 679
И
Изверская, Т. Д. 628
К
Калин, В. 565, 587
Карамиля, Мария 708
Касым, Ярмилия 586
Котеля, Т. М. 637
М
Мироненко, Ярослав Петрович 610
Млечко, Т. П. 527, 695
Мруц, И. Д. 687-88
Н
Назария, Сергей 707
О
Овчиникова, О. 588
Орган, Сильвиу 708
П
Панько, Виктор 610
Патрашку, Думитру 557
Р
Рабинович, Р. А. 698
Рапопорт, Анатолий 606
Роман, Александр 707
Романчук, А. А. 699
Русев, Д. 697
Рябцева, С. С. 700-01
С
Сакович, В. А. 544
Симонова, Л. Л. 637
Сосна, Александр 586
Спрынчанэ, Михаил 707
Т
Унгуряну, Дмитрий Васильевич 624
Устиан, Иван (552)
Устиян, А. 552
Устиян, В. 552
Устиян, Г. 552
Ф
Флоря, В. 589
Х
Харламов, Юрий 696
Ч
Чеботарева, А. Г. 624
Чеботарева, Т. В. 624
Чокану, М. М. 700
Чумак, Л. Г. 527, 695
Ш
Шабанова, Г. А. 628
Materiale bibliografice Nr 3-2009 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2009


98
Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 3-2008

Bibliografia lucrărilor academicianului Pavel Vlad 619
Bibliografia Naţională a Moldovei 530-32
Bibliografie selectivă despre stres 539
Iacob Bumbu 625
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de profesorul universitar, doctor habilitat în medicină Ghe-
orghe Muşet 634
Lista lucrărilor ştiinţifice şi didactice publicate de conferenţiarul universitar, şef catedră
pneumoftiziologie Aurelia Ustian 638
Lista publicaţiilor ştiinţifice ale academicianului Tatiana Constantinov 622
"Litera", ed. (Chişinău) 533
Lucrări ştiinţifice, didactice, publicistice şi traduceri ale lui Ion Dumbrăveanu 703
Nadejda Şişcan 551
National Bibliography of Moldova 530-32
Pavel Parasca 692
Protagonistul bibliologiei naţionale: Ion Madan 592
Sănătatea publică în Republica Moldova 631
Иван Устиан 552Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


99
CRONICA RECENZIILOR

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973
REVIEW ANNALS

PUBLISHED FROM 1973


IULIE-SEPTEMRIE

NR 3
2009
(102-157)

JULY-SEPTEMBER

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
102. Pawljuk, Konstantin. Ne cunoaştem reciproc. – [Ch. : "Arta-Sol" AO] ;
Germania : Berlin : S. n., 2009. – 253 p.
Dumbrăveanu Victor. Cronica unui deceniu de apropiere // Moldova. – 2009. –
Nr 9. – P. 38.

030 Lucrări de referinţă generale
103. Republica Moldova : Ediţie enciclopedică. – Ch. : Enciclopedia Moldovei,
2009. – 736 p.
Duca Gheorghe. Volumul "Republica Moldova". Ediţie enciclopedică – model
de cooperare şi consens social // Săptămîna. – 2009. – 11 sept. – P. 8-9.
Turea Larisa. Enciclopedia Moldovei, steag de cultură // Lit. şi arta. – 2009. –
17 sept. – P. 5.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
104. Michnik, Adam. Mărturisirile unui disident convertit / Adam Michnik ; trad.
de Sabra Daici. – Iaşi : Polirom, 2009. – 256 p.
Sprânceană Vitalie. Un militant pentru normalitate // Contrafort. – 2009. – Iul.-
Aug. (Nr 7/8). – P. 21.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
105. Ротару, Михаил. История государства и права Республики Молдова.
– Ch. : ASEM, 2009. – 305 p.
Смокинэ Андрей // Закон и жизнь. – 2009. – P. 56-58
Cronica recenziilor Nr 3-2009 ≡ Review annals Nr 3-2009

100

341 Drept internaţional
106. Chirtoacă, Natalia. Drept internaţional public : în scheme. – Ch. : Busi-
ness-Elita SRL, 2009. – 79 p.
Burian Alexandru // Rev. mold. de drept intern. şi relaţii intern. – 2009. – Nr 2. –
P. 120-122. – Text în lb. rom., engl., rusă.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi educaţie şi învăţământ. Organizare şcola-
re
107. Integrare europeană pentru tine / Rodica Eşanu, Viorica Goraş-Postică,
Vitalie Grosu [et al.]. – Ch. : Pro Didactica, 2009. – 138 p.
Goraş-Postică Viorica // Didactica Pro…– 2009. – Nr 4. – P. 3-a cop.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
108. Lutic, Marcel. Timpul sacru. Sărbătorile de altădată. – Iaşi : Axis, 2006. –
245 p.
Ciocanu Maria // Bul. Şt. al Muzeului Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală a
Moldovei : ser. nouă. – 2009. – Vol. 9(22). – P. 338-339.

109. Muzeul naţional al satului "Dimitrie Gusti" : Relaţii de vecinătate în locali-
tăţi urbane din sudul ţării. – Bucureşti : Paideia, 2006. – 300 p.
Şişcanu Elena // Bul. Şt. al Muzeului Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală a
Moldovei : ser. nouă. – 2009. – Vol. 9(22). – P. 340-342.

110. Natura şi sănătatea în tradiţiile populare. – Ch. : S. n., 2007. – 143 p.
Bâzgu Eugen // Bul. Şt. al Muzeului Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală a
Moldovei : ser. nouă. – 2009. – Vol. 9(22). – P. 343-344.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
111. Glăvan, Teodor. Strategii Europene de protecţie a diversităţii biologice.
Protecţia şi conservarea naturii în Sud-Estul Moldovei / Teodor Glăvan, Aurora Mar-
cu. – Galaţi : Fundaţia Universitară, 2008. – 182 p.
Tarhon Petru // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. –
2008. – Vol. 8. – P. 165-166.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


101
112. Hazardurile Naturale. – Ch. : Ştiinţa, 2008. – 208 p.
Pană Sergiu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. –
2008. – Vol. 8. – P. 171-172.

113. Managementul bazinului transfrontalier al fluviului Nistru şi directiva-cadru
a apelor a Uniunii Europene. – Ch. : Eco-TIRAS, 2008. – 392 p.
Melnic Maria // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. –
2008. – Vol. 8. – P. 167-168.

114. Lozan, Angela. Biosecuritatea. Cadrul instituţional-legislativ / Angela
Lozan, Inesa Galitschi, Olga Scorpan. – Ch. : S. n., 2008. – 252 p.
Tarhon Petru // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. –
2008. – Vol. 8. – P. 168-170.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
115. Batîr, Dumitru. Anotimpul mărturisirilor : Avatarurile vieţii unui chimist,
sau despre drumul nesfârşit al cunoaşterii. – Ch. : S.n., 2009. – 219 p.
Gafton Marcela // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 7/8. – P. 55..
Gherman Diomid. O spovedanie testamentară // Lit. şi arta. – 2009. – 24 sept.
– P. 5.

56 PALEONTOLOGIE
116. Tabără, Daniel. Acta Palaeontologica Romaniae : Vol. 6./ Daniel Tabără,
Leonard Olaru. – Iaşi : Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2008. – 392 p.
Delinschi Adrian // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. no-
uă. – 2008. – Vol. 8. – P. 176-177.

59 ZOOLOGIE
117. Cozari, Tudor. Fluturii. Enciclopedie ecologică ilustrată. – Ch. : Litera In-
ternaţional, 2008. – 200 p.
Pană Sergiu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. –
2008. – Vol. 8. – P. 173-175.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
118. Grosu, Aurel. Sincopa. Diagnosticare şi tratament. – Ch. : Universul,
2009. – 304 p.
Izvorean Alexandru // Curierul medical. – 2009. – Nr. 3. – P. 62.
Cronica recenziilor Nr 3-2009 ≡ Review annals Nr 3-2009

102

119. Mincu, Eugenia. Mic dicţionar de elemente terminologice : Ghid termino-
logic / Eugenia Mincu, Larisa Lupu. – Ch. : C.E.-P. "Medicina", 2009. – 104 p.
Topor Boris // Curierul medical. – 2009. – Nr. 4. – P. 66.

616.8 Neuropatologie. Neurologie
120. Gavriliuc, Mihail. Teste de autoevaluare şi autocontrol la Neurologie şi
Neurochirurgie. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 432 p.
Lisnic Vitalie // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2009. – Nr 3. – P. 176.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
121. Крупенников, Игорь А. Черноземы – возникновение, совершенство,
трагедия деградации, пути охраны и возрождения. – Ch. : Pontos, 2008. – 286 p.
Cojuhari Tamara // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser.
nouă. – 2008. – Vol. 8. – P. 177-182.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
78 MUZICĂ
122. Arta muzicală din Republica Moldova. Istorie şi modernitate / Victor
Ghilaş, Vasile Chiseliţă, Violina Galaicu [et al.]. – Ch. : Grafema Libris, 2009. – 952
p.
Tamazlâcaru Andrei . Muzica în istorie şi modernitate // Moldova : ser. nouă. –
2009. – Nr 7/8. – P. 55.

79 DIVERTISMENT. RECREARE. JOCURI. SPORT
794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
123. Бологан, Виорел. Старо-индийская защита. Репертуар за черных. –
Sankt-Peterburg : Serghei Soloviov, 2009. – 352 p.
Ciobanu Viorel. O monografie magnifică // Sport plus. – 2009. – 8 sept. – P. 5.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
124. Josanu, Efim. Cartea jocurilor olimpice : Cronici. Portrete. Reflecţii. – Ch.
: Reclama, 2009. – 630, [1] p.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


103
Sandu Ion. // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 9. – P. 39.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
125. Bahnaru, Vasile. Elemente de lexicologie şi lexicografie. – Ch. : Ştiinţa,
2008. – 308 p.
Popa Gheorghe. Un valoros studiu de lexicologie şi lexicografie // Rev. de lin-
gvistică şi ştiinţă literară. – 2009. – Nr 5/6. – P.129-131.

811 Limbi individuale
811.124 Limba latină
126. Felecan, Oliviu. Limba latină / Oliviu Felecan , Nicolae Felecan. – Cluj-
Napoca : Editura Mega. – 356 p.
Munteanu Cristinel. Vita Brevis, Lingua latina longa // Limba Română. – 2009.
– P. 172-173

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.133.1 Literatură franceză
127. Barthes, Roland. Jurnal de doliu / Roland Barthes; trad. de Emilian
Galaicu-Păun. – Ch. : Cartier, 2009. – 267 p.
Ciobanu Mircea. Un Barthes în minor // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 3. – P.
54-57
Negură Petru. Rostirea indicibilului sau Visul orfic al scriitorului fără literatură //
Contrafort. – 2009. – Iul. - Aug. (Nr 7/8). – P. 11.

821.135.1 Literatură română
128. Călinescu, Erast. Viaţa, ca o vizită. – Bucureşti : Vremea, 2008. – 150 p.
Posada Mihai. Între Canada şi Bucovina – viaţa, ca o vizită // Limba Română. –
2009. – Nr 5/6. – P. 166-169.

129. Constantinescu, Margareta. Zi de târg la farmacia din Iara. – New-Iork :
"Familia", 2003
Posada Mihai. Margareta Constantinescu, zi de târg la farmacia din Iara (" Dar
mai există o categorie de oameni…") // Limba Română. – 2009. – P. 170-171.

Cronica recenziilor Nr 3-2009 ≡ Review annals Nr 3-2009

104
130. Cu şi despre Constantin Ciopraga sub semnul continuităţii / coord. : Petru
Ioan. – Iaşi : Ştefan Lupaşcu, 2008.
Cimpoi Mihai. Constantin Ciopraga într-o panoramă sentimental-documentară
// Limba Română. – 2009. – Nr 7/8. – P. 155-157.

131. Diaconu, Mircea A. Cui i-e frică de Emil Cioran?. – Bucureşti : Cartea
Românească, 2008. – 272 p.
Caraman Viorica-Ela. Emil Cioran în căutarea …paradoxului // Limba Română.
– 2009. – Nr 5/6. – P. 149-154.

132. Macarevici, Victor. Cu epigrama trecem Prutul. – Bucureşti : Univers Şt.,
2006. – 383 p.
Pohilă Vlad. Mistuit de dor, el trece mereu Prutul ... // Lit. şi arta. – 2009. – 6
aug. – P. 4.

133. Marcu, Emilian. Suburbii municipale : Vol. II : Mormântul călugărului ioa-
nit. – Timişoara : Augusta, 2007.
Vrabie Diana. Prin suburbiile municipale // Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. –
P. 161-163.

134. Patapievici, Horia-Roman. Zbor în bătaia săgeţii. – Bucureşti :
Humanitas, 2006. – 328 p.
Caraman, Viorica-Ela. Cultura ca bio-grafie // Limba Română. – 2009. – Nr 7/8.
– P. 151-154.

135. Sângeorzan, Adrian. Vitali : (roman) / Adrian Sângeorzan. – Bucureşti :
Curtea veche, 2008. – 288 p.
Ciobanu Vitalie. Romanul-thriller sau Viaţa la ruleta rusească // Contrafort. –
2009. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 4.

136. Ştir, Victor. Clepsidra lui Cela. – Bistriţa : Karuna, 2008.
Iachim Ion. Plângerile lui Iov – Cela : (note de lectură) // Univers pedagogic
pro. – 2009. – 2 iul. – P. 6.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
137. Codreanca, Lidia. La prohodul Iubirii : [poeme]. – Ch. : S. n., 2007. – 119
p.
Răileanu Vitalie. AlfaBetul spovedaniei exprimate prin poezie // Lit. şi arta. –
2009. – 16 iul. – P. 5.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


105
138. Dabija, Doina. Tristeţea din felinar : [versuri] / Doina Dabija. -- Râmnicul
Sărat : Rafet, 2008.
Dinescu Viorel. Confesiuni în şoaptă // Lit. şi arta. – 2009. – 6 aug. – P. 5.
Cristea Traian Gh. Tristeţea din felinar // Lit. şi arta. – 2009. – 6 aug. – P. 5.
Marafet Constantin. În loc de prefaţă / Constantin Marafet // Lit. şi arta. – 2009.
– 6 aug. – P. 5.

139. Donos, Arcadie. Situaţii comice : creionări de ieri, creionări de azi. – Ch. :
Prag-3 SRL, 2008. – 55, [1] p.
Roibu Nicolae. De la Cărare la Donos şi înapoi // Timpul de dimineaţă. – 2009.
– 24 iul. – P. 19. – (Supl. "Timpul satiric", Nr 5).

140. Druţă, Boris. Păsări uitate în zbor. – Padova : S. n., 2008. – 600 p.
Dabija Nicolae. Pariu cu sine însuşi / // Lit. şi arta. – 2009. – 18 iun. – P. 5.

141. Filip, Iulian. Noroc poliglot. – Ch. : Princeps, 2008. – 202, [2] p.
Ilie Emanuela. Artele şi dialogismul sau provocările plurale ale lui Iulian Filip //
Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P.142-143

142. Hadârcă, Ion. Arta obsesiei : [versuri]. – Iaşi : Fundaţia Culturală "Poezia",
2005. – 116 p.
Răileanu Vitalie. Semnificaţia prezenţei permanente // Lit. şi arta. – 2009. – 28
iul. – P. 4.

143. Moraru, Anatol. Turnătorul de lumină. – Ch. : Prut Internaţional, 2008. –
279, [2] p.
Răileanu, Vitalie. Masca ironică sau triumful asupra uitării la Anatol Moraru //
Limba Română. – 2009. – Nr 5/6. – P. 164-165.

144. Nicula, Emil. Arc întins: [versuri] / Emil Nicula. – Ch. : Pontos, 2009. –
100 p.
Neagu Manole. Debordarea din Sine în scenă şi-n Cuvânt // Lit. şi arta. – 2009.
– 6 aug. – P. 4.

145. Palanciuc, Iurie. Botezat cu lumină : [versuri] / Iurie Palanciuc. -- Ch. :
Ancestrala, 2009. – 204 p.
Ciocanu Ion. Asemeni firului de iarbă ... // Lit. şi arta. – 2009. – 24 sept. – P. 5.

146. Partole, Claudia. Viaţa unei nopţi sau Tolentanz. Jurnalul menajerei. –
Ch.: Pontos, 2009. –167, [1] p.
Cronica recenziilor Nr 3-2009 ≡ Review annals Nr 3-2009

106
Bujor Drăgostiţa. Claudia Partole şi romanul său Viaţa unei nopţi sau Totentanz
// Lit. şi arta. – 2009. – 10 sept. – P. 4.
Chiper Grigore. Câteva personaje în căutarea unui autor // Contrafort. – 2009.
– Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 5.

147. Popa, Nicolae. Avionul mirosea a peşte : [roman]. -- Ch. : Arc, 2008. –
288 p.
Nicolau Felix. Cremenal ot Chişinău : [reluat din rev. "Luceafărul", 2009, Nr 9] //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 11 aug. – P. 10.

148. Tarlapan, Efim. Cu muza altora în braţe .... – Zalău : Stadiform, 2008. –
160 p.
Ciocanu Ion. Iniţiere în parodie // Florile dalbe. – 2009. – 24 sept. – P. 7.

821.16 Literatură în limbi slave
821.162.1 Literatură poloneză
149. Bednarski, Piotr. Zăpezile albastre : [roman] / Piotr Bednarski ; trad. din
pol. – Bucureşti : . Humanitas, 2008.
Cosmescu Alex. Piotr Bednarski : Identităţi construite // Contrafort. – 2009. –
Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 20.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.0 Literatură română
150. Manolescu, Nicolae. Istoria critică a literaturii române. – Piteşti : Paralela
45, 2008. – 1526 p.
Codreanu Theodor. Istoria "canonică" a literaturii române (1) // Lit. şi arta. –
2009. – 27 aug. – P. 4; 3 sept. – P. 4 ; 10 sept. – P. 4.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
151. Fuştei, Nicolae. Opera Mitropolitului Dosoftei în contextul culturii spiritua-
le sud-est şi est-europene : [monogr.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 294 p.
Danilov Maria. Nicolae Fuştei, Opera Mitropolitului Dosoftei în contextul culturii
spirituale sud-est europene (a II-a jum. a sec. XYII.) // Destin românesc : ser. nouă.
– 2009. – Nr 2. – P. 133-137.
Rotaru Tatiana. Mitropolitul Dosoftei şi opera sa în interpretarea inginerului, te-
ologului şi istoricului Nicolae Fuştei // Univers pedagogic pro. – 2009. – 20 aug. – P.
8; Lit. şi arta. – 2009. – 27 aug. – P. 11.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


107
821.163.4 Literatură în limba sârbo-croată
152. Kis, Danilo. Enciclopedia morţilor : [povestiri]. – Ch. : Polirom, 2008. –
240 p.
Galaicu-Păun Emilian // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 18 aug. – P. 10.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
153. Calcea, Andrei. Personalităţi orheiene. – Ch. : Pontos, 2003. – 192 p.
Bobeică Constantin. Noi, orheienii // Făclia. – 2009. – 29 aug. – P. 7.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
154. Lemny, Ştefan. Les Cantemir : L’aventure européenne d’une famille prin-
cière au 18 siècle. – Paris : Complexe, 2009. – 367 p.
Platon Alexandru-Florin. Sinteza culturală cantemiriană // Contrafort. – 2009. –
Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 6.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
155. Agachi, Alexei. Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia militară
rusă (1806-1812). – Ch. : Pontos, 2008. – 385 p.
Moşanu Alexandru. // Destin românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 138-
140.

156. Coadă, Ludmila. Zemstva Basarabiei : Aspecte istorico-juridice. – Ch. :
Pontos, 2009. – 348 p.
Tomuleţ Valentin // Destin românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 141-142.

94(498) Istoria României
157. Anania, Valeriu. Memorii / Valeriu Anania. – Iaşi : Polirom, 2008. – 696 p.
Cărăuş Tamara. Memoriile între cerere şi ofertă // Contrafort. – 2009. – Iul.-
Aug. (Nr 7/8). – P. 10-11.


Cronica recenziilor Nr 3-2009 ≡ Review annals Nr 3-2009

108
Index de nume la ″Cronica recenziilor″ Nr 3-2009
A
Agachi, Alexei 155
Anania, Valeriu 157
B
Bahnaru, Vasile125
Barthes, Roland 127
Batîr, Dumitru 115
Bâzgu, Eugen 110
Bednarski, Piotr 149
Bobeică, Constantin153
Bujor, Dragostiţa 146
Burian, Alexandru 106
C
Calcea, Andrei 153
Caraman, Viorica-Ela 131, 134
Călinescu, Erast 128
Cărăuş, Tamara 157
Chiper, Grigore 146
Chirtoacă, Natalia 106
Chiseliţă, Vasile122
Cimpoi, Mihai 130
Ciobanu, Mircea 127
Ciobanu, Viorel 123
Ciobanu, Vitalie 135
Ciocanu, Ion 145, 148
Ciocanu, Maria108
Ciopraga, Constantin 130
Cioran,Emil 131
Coadă, Ludmila 156
Codreanca, Lidia 137
Codreanu, Theodor 150
Cojuhari, Tamara121
Constantinescu, Margareta 129
Cosmescu, Alex 149
Cozari, Tudor117
Cristea, Traian Gh. 138
D
Dabija, Doina 138
Dabija Nicolae 140
Daici, Sabra 104
Danilov, Maria 151
Delinschi, Andrian 116
Diaconu, Mircea A. 131
Dinescu, Viorel 138
Donos, Arcadie 139
Duca, Gheorghe 103
Druţă, Boris 140
Dumbrăveanu, Victor 102
E
Eşanu, Rodica107
F
Felecan, Nicolae 126
Felecan, Oliviu 126
Filip, Iulian 141
Fuştei, Nicolae 151
G
Gafton, Marcela115
Galaicu-Păun, Emilian 127, 152
Galaicu,Violina 122
Galitschi, Inesa 114
Gavriliuc, Mihail 120
Gherman, Diomid115
Ghilaş, Victor122
Glavan, Teodor 111
Goraş-Postică,Viorica 107
Grosu, Aurel 118
Grosu,Vitalie 107
H
Hadârcă, Ion 142
I
Iachim, Ion 136
Ilie, Emanuela 141
Ioan, Petru 130
Izvorean, Alexandru 118
J
Josanu, Efim 124
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


109
K
Kis, Danilo 152
L
Lemny, Ştefan154
Lisnic, Vitalie 120
Lozan, Angela114
Lupu, Larisa 119
Lutic, Marcel 108
M
Macarevici, Victor 132
Manolescu, Nicolae 150
Marafet, Constantin 138
Marcu, Aurora 111
Marcu, Emilian 133
Melnic, Maria 113
Michnik, Adam 104
Mincu, Eugenia 119
Moraru, Anatol 143, 143
Moşanu, Alexandru 155
Munteanu, Cristinel 126
N
Neagu, Manole 144
Negură, Petru 127
Nicolau, Felix 147
Nicula, Emil 144
O
Olaru, Leonard 116
P
Palanciuc, Iurie 145
Pană, Sergiu 112, 117
Partole, Claudia 146
Patapievici, Horia-Roman 134
Pawljuk, Konstantin 102
Platon, Alexandru-Florin 154
Pohilă, Vlad 132
Popa, Gheorghe 125
Popa, Nicolae 147
Posada, Mihai 128, 129
R
Răileanu, Vitalie 142, 143
Roibu, Nicolae 139
Rotaru, Tatiana 151
S
Sandu, Ion 124
Sângeorzan, Adrian 135
Scorpan, Olga 114
Soloviov, Serghei 123
Sprânceană, Vitalie 104
Ş
Şişcanu, Elena 109
Ştir, Victor136
T
Tabără, Daniel116
Tamazlîcaru, Andrei 122
Tarhon, Petru 111, 114
Tarlapan, Efim 148
Tomuleţ, Valentin 156
Topor, Boris 119
Turea, Larisa 103
V
Vrabie, Diana133
Б
Бологан, Виорел 123
К
Крупенников, Игорь А. 121
Р
Ротару, Михаил 105
С
Смокинэ, Андрей 105
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

110
CRONICA ARTICOLELOR DE
REVISTĂ

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958
MAGAZINES ARTICLE
ANNALS

PUBLISHED FROM 1958


SEPTEMBRIE

2009
NR 9
(3015-3252)

SEPTEMBER

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3015. Cuciureanu, Gheorghe. Îmbunătăţirea statisticii ştiinţei şi tehnologiei
ca instrument pentru dezvoltarea politicilor ştiinţifice / Gheorghe Cuciureanu, Natalia
Gorodnikova // Economica. – 2009. – Nr 4. – P. 69-74. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr.: 9 tit. – Text şi în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3130)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
3016. Coşelev, Natalia. Conceptul guvernării electronice / Natalia Coşelev //
Economica. – 2009. – Nr 4. – P. 25-31 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.
– Text şi în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3072)

005 Conducere şi organizare. Management
3017. Pereteatcu, Maria. Managementul stresului la nivel de organizaţie /
Maria Pereteatcu, Larisa Zorilo // Managementul stresului ocupaţional în mediul
educaţional : Stresul ocupaţional : perspective teoretico-praxiologice : Materialele
conf. intern.,19 dec. 2008. – Bălţi, 2009. – P. 87-92. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 91-92 (7 tit.).

008 Civilizaţie. Cultură. Progres
3018. Palade, Gheorghe. Iaşii şi Basarabia în perioada interbelică : conexiuni
culturale / Gheorghe Palade // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie :
ser. nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 300-310 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în
note, p. 309-310 (42 tit.).
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


111
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
(Vezi Nr 3252)
069 Muzee
3019. Ploşniţă, Elena. Consideraţii generale asupra relaţiilor publice ale mu-
zeului contemporan / Elena Ploşniţă // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeo-
logie : ser. nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 318-323. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.
în note, p. 323 (12 tit.).

070 Ziaristică. Presă
3020. Negru, Gheorghe. Cazul Constantin Popescu şi demiterea cenzorului
Gheorghe Madan : [despre mecanismul cenzurii imperiale privind presa din Basar a-
bia] / Gheorghe Negru // Destin românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 34-45 :
fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 44 (22 tit.).

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
3021. Cărăuş, Tamara. Isaiah Berlin, intelectualul neangajat : [file din biogra-
fia filosofului (1909-1997)] / Tamara Cărăuş // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 3. – P.
121-125.

3022. Cimpoi, Mihai. Blaga şi Nietzsche : criză în obiect : [studiu filosofic] /
Mihai Cimpoi // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 3. – P. 28-39.

159.9 Psihologie
3023. Briceag, Silvia. O provocare a vieţii noastre : cum să facem din stres
un prieten / Silvia Briceag // Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţi-
onal: Stresul ocupaţional : perspective teoretico-praxiologice : Materialele conf. in-
tern.,19 dec. 2008. – Bălţi, 2009. – P. 123-128. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 128(4 tit.)

3024. Priţcan, Valentina. Reducerea stresului profesional al asistentului so-
cial prin antrenament creativ / Valentina Priţcan // Managementul stresului ocupaţio-
nal în mediul educaţional : Stresul ocupaţional : perspective teoretico-praxiologice :
Materialele conf. intern.,19 dec. 2008. – Bălţi, 2009. – P. 17-21. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 21 (7 tit.).
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

112
3025. Socoliuc, Nina. Efectele stresului organizaţional specifice cadrelor ma-
nageriale şi modalităţi de reducere a lor / Nina Socoliuc // Managementul stresului
ocupaţional în mediul educaţional : Stresul ocupaţional : perspective teoretico-
praxiologice : Materialele conf. intern.,19 dec. 2008. – Bălţi, 2009. – P. 56-60. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 60 (4 tit.).

3026. Боршевич, В. И. Рефлексивно-дискурсивные системы в контексте
антропологии, культурологии и археологии / В. И. Боршевич // Stratum plus. –
2005-2009. – Nr 5 : Русское время = Russian time. – P. 702-712 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: p. 712.

3027. Перетятку, Мария Ивановна. Психолого-педагогические условия
снижения тревожности у младших школьников / Мария Ивановна Перетятку,
Лариса Ивановна Зорило, Татьяна Баланко // Managementul stresului ocupaţio-
nal în mediul educaţional : Stresul ocupaţional : perspective teoretico-praxiologice :
Materialele conf. intern.,19 dec. 2008. – Bălţi, 2009. – P. 101-105. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 105 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3099, 3113, 3133-34)

27 CREŞTINISM
(Vezi Nr 3166-67)
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
(Vezi Nr 3015, 3036-37)
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
3028. Lozovanu, Dorin. Evoluţia structurii etnice a populaţiei Republicii Mol-
dova / Dorin Lozovanu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser.
nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 143-158 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în
note, p. 155-156 (28 tit.).
316 Sociologie
316.6 Psihologie socială
3029. Dumitraş, R. "L′assertivite" ("Assertiveness") : (stare pozitivă, în situa-
ţie de conflict, în comunicare profesională) / R. Dumitraş, A. Talpă // Economica. –
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


113
2009. – Nr 4. – P. 47-51. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 4 tit. – Text şi în lb.
engl.

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
3030. Lîsenco, Serghei. Dezbaterea publică – metodă eficientă de implicare
a populaţiei în rezolvarea problemelor comunitare / Serghei Lîsenco // Didactica
Pro… -- 2009. – Nr 4. – P. 43-45 : fot. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3114, 3140, 3144)

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
(VEZI NR 3031)
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
3031. Negru, Gheorghe. Democraţia şi românismului : [lupta regimului politic
comunist din RM împotriva românismului] / Gheorghe Negru // Destin românesc :
ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 7-11.
(Vezi de asemenea Nr 3028, 3121, 3177)

324 Alegeri
3032. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Aviz cu privire la confir-
marea legalităţii alegerii Parlamentului Republicii Moldova : [Nr 3 din 14.08.2009] //
Justiţia Constituţională în Rep. Moldova. – 2009. – Nr 3/4. – P. 45-47.

3033. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărâre cu privire la
validarea mandatelor deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova de legisl a-
tura a XVIII-a : [Nr 14 din 14.08.2009] // Justiţia Constituţională în Rep. Moldova. –
2009. – Nr 3/4. – P. 48-66. – Text şi în lb. rusă.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
3034. Аберг, Матс. Матс Аберг : "Взаимный интерес Швеции и Молдовы
растет" : [интервью Чрезвыч. и Полномоч. Посла Швеции в Молдове] / записал
спец. кор. А-ва "Инфотаг" // Profit. – 2009. – Nr 9. – P. 8-9 : fot.
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

114
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
(Vezi Nr 3052, 3249)
329 Partide şi mişcări politice
3035. Moldoveanu, Dan. Delimitarea principalelor funcţii ale partidelor politi-
ce / Dan Moldoveanu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 9. – P. 21-23. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 23 (9 tit.).

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general
3036. Barastari, Anatol. Analiza unor proprietăţi probabiliste ale funcţiei-scop
în două modele de producţie / Anatol Barastari // Economica. – 2009. – Nr 4. – P.
75-81. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 5 tit. – Text şi în lb. engl.

3037. Dodu-Gugea, Larisa. Identificarea relaţiilor funcţionale între competiti-
vitate şi unii indicatori macroeconomici / Larisa Dodu-Gugea // Economica. – 2009.
– Nr 4. – P. 82-87 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 4 tit. – Text şi în lb.
engl.
(Vezi de asemenea NR 3016)

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
3038. Bucica, Elena. Necesitatea evaluării performanţelor profesionale / Ele-
na Bucica // Economica. – 2009. – Nr 4. – P. 32-36. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr.: 6 tit. – Text şi în lb. engl.

3039. Negru, Teodor. Salariul minim / Teodor Negru, Cătălina Scorţescu //
Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 9. – P. 17-20. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
20 (8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3025)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
(Vezi Nr 3165)
336 Finanţe
3040. Bacal, Petru. Implementarea spaţială şi ramurală a taxelor pentru po-
luarea apelor în Republica Moldova / Petru Bacal // Economica. – 2009. – Nr 4. – P.
12-18: tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 3 tit. – Text şi în lb. engl.

3041. Анализ работы банков в первом полугодии 2009 г. // Profit. – 2009.
– Nr 9. – P. 20-23 : tab.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


115

3042. Балабан, Сергей. Рейтинг надежности КБ по итогам 1 полугодия
2009 года / Сергей Балабан // Profit. – 2009. – Nr 9. – P. 10-16 : tab.

3043. Гриневич, Ольга. О необходимости внесения изменений в Закон о
бюджете государственного социального страхования / Ольга Гриневич // Con-
tabilitate şi audit. – 2009. – Nr 9. – P. 64-65.

3044. Плэмэдялэ, Наталья. О необходимости тематической проверки
для возврата переплаты на банковский счет налогоплательщика / Наталья
Плэмэдялэ // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 9. – P. 53-56.

3045. Плэмэдялэ, Наталья. О порядке администрирования налоговой
отчетности / Наталья Плэмэдялэ // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 9. – P. 21-
25 : tab.

3046. Руссов, Сергей. Здоровые банки – залог выхода из кризиса / Сер-
гей Руссов // Profit. – 2009. – Nr 9. – P. 18-19.

3047. Шпак, Галина. О вычете расходов, связанных с доначислением
НДС при реализации товаров ниже стоимости приобретения или таможенной
стоимости / Галина Шпак, Петру Гричук // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 9. –
P. 32-36.

3048. Шпак, Галина. О налообложении выплат по договорам подряда в
пользу физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельно-
стью / Галина Шпак, Петру Гричук // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 9. – P. 15-
17 : fot. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3080, 3160)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-
nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
3049. Bulgac, Eduard. Eficienţa economică a potenţialului de producţie în
unităţile agricole / Eduard Bulgac // Economica. – 2009. – Nr 4. – P. 59-63 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 4 tit. – Text şi în lb. engl.

3050. Tcaci, Natalia. Particularităţile analizei rentabilităţii producţiei în între-
prinderile agricole / Natalia Tcaci, Alexandru Tcaci // Economica. – 2009. – Nr 4. –
P. 52-58 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 3 tit. – Text şi în lb. engl.

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

116
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
3051. Rusu, Ion. IFAD în Moldova! = IFAD в Молдове! : [interviu cu I. Rusu,
dir. administraţiei consolidate pentru implementarea progr. Fondului Intern. de Dez-
voltarea Agriculturii] / consemnare Victor Voscoboinic ; fot. : Denis Chicu // Moldova
: ser. nouă. – 2009. – Nr 9. – P. 5-7 : fot. – Text şi în lb. rusă.

3052. Volniţchi, Igor. Cum va arăta noul program de guvernare : [privind
dezvoltarea econ. a Moldovei] / Igor Volniţchi // Profit. – 2009. – Nr 9. – P. 58-60 :
fot.

338.48 Turism. Economia turismului
3053. Maiduc, Vladimir. O afacere de suflet în inima pădurii : [interviu cu V.
Maiduc, patronul complexului de odihnă şi turism "Forest Club" din s. Cărbuna, ra-
ionul Ialoveni şi cu managerul firmei, Ludmila Bodeanu] / interlocutor : Mihaela Zaiţ
// VIP magazin. – 2009. – Nr 8/9. – P. 52-53 : fot.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
3054. Gutium, T. Decalajul pe pieţele internă şi externă de mărfuri al imentare
/ T. Gutium // Economica. – 2009. – Nr 4. – P. 7-12: fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr.: 6 tit. – Text şi în lb. engl.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
3055. Barbăscumpă, Lilia. Aspecte legale privind importul unor categorii de
mărfuri – inadvertenţe şi lacune / Lilia Barbăscumpă, Eduard Sîrbu // Contabilitate şi
audit. – 2009. – Nr 9. – P. 75-80.
(Vezi de asemenea Nr 3164)

339.7 Finanţe internaţionale
3056. Carauş, Corina. Impactul crizei financiare internaţionale asupra evolu-
ţiei integrării monetare europene / Corina Carauş // Economica. – 2009. – Nr 4. – P.
18-24 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 8 tit. – Text şi în lb. engl.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
3057. Nicolae, Carmen. Globalizarea şi guvernarea corporativă / Carmen Ni-
colae // Profit. – 2009. – Nr 9. – P. 70-71.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


117
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
3058. Avornic, Gheorghe. Comentariu ştiinţific pentru o teorie generală a
statului şi dreptului / Gheorghe Avornic // Rev. naţ. de drept. – 2009. – Nr 9. – P. 2-5
: fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 5 (20 tit.).

3059. Федоров, Г. Применение права – особая форма реализации права
/ Г. Федоров // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 9. – P. 4-11. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3077)

341 Drept internaţional
3060. Albul, Elena. Respectarea drepturilor omului – o problemă internă sau
una internaţională? / Elena Albul // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 9. – P. 53-56. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 56 (12 tit.).

3061. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Protecţia internaţională a drepturilor
copiilor ce aparţin minorităţilor naţionale sau grupurilor de persoane de origine au-
tohtonă / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 9. – P. 13-16.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 16 (11 tit.).

3062. Gamurari, Vitalie. Procesul de armonizare a dreptului de azil în cadrul
Uniunii Europene : forme şi metode de cooperare între dreptul Uniunii Europene şi
dreptul naţional al statelor membre ale Uniunii Europene / Vitalie Gamurari // Avoca-
tul poporului. – 2009. – Nr 7/8. – P. 3-5. – Bibliogr. în notele de subsol.

3063. Mihai, Emilia. Despre eficienţa programelor europene de clemenţă /
Emilia Mihai // Rev. naţ. de drept. – 2009. – Nr 9. – P. 15-22. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. în note, p. 21-22 (58 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3070)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
3064. Costachi, Gheorghe. Forme şi tipuri de răspundere a organelor şi
funcţionarilor administraţiei publice locale / Gheorghe Costachi, Oleg Arseni // Le-
gea şi viaţa. – 2009. – Nr 9. – P. 9-13. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 12-13
(25 tit.).

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

118
3065. Grecu, Raisa. Constantin Stere despre dreptul la petiţionare ca garan-
ţie a tuturor drepturilor / Raisa Grecu // Rev. naţ. de drept. – 2009. – Nr 9. – P. 32-
37. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 27 (29 tit.).

3066. Mişin, Serghei. Reglementări juridice privind formele de guvernământ
din societăţile cu democraţie tânără / Serghei Mişin // Rev. naţ. de drept. – 2009. –
Nr 9. – P. 56-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 58 (14 tit.).

3067. Боршевский, Андрей. Юридические аспекты применения норм
обычного права в Молдове / Андрей Боршевский, Борис Сосна // Rev. naţ. de
drept. – 2009. – Nr 9. – P. 43-47. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 47 (16 tit.).

3068. Поалелунжь, Олег. Юридическая сила ордонансов, издаваемых
Правительством Республики Молдова / Олег Поалелунжь // Rev. naţ. de drept.
– 2009. – Nr 9. – P. 59-60 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 60 (11 tit.).

3069. Сосна, Б. О некоторых достоинствах и недостатках нового Кодекса
о правонарушениях / Б. Сосна, Ю. Здоров, А. Цыгэнаш // Закон и жизнь. – 2009.
– Nr 9. – P. 12-16. – Bibliogr.: 2 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3060, 3078)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
3070. Endzins, Aivars. Colaborarea dintre Curtea Constituţională a Moldovei
şi Comisia de la Veneţia este fructuoasă / Aivars Edzins // Justiţia Constituţională în
Rep. Moldova. – 2009. – Nr 3/4. – P. 21-22.
(Vezi de asemenea Nr 3032-33, 3071)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
3071. Brînză, Sergiu. Comentariul unor prevederi ale Hotărârii Plenului Curţii
Supreme de Justiţie "Despre practica judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor
privind viaţa sexuală", Nr 17 din 07.11.2008 / Sergiu Brînză // Rev. naţ. de drept. –
2009. – Nr 9. – P. 6-14 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 13-14 (34 tit.).

3072. Carpov, Trofim. Răspunderea penală pentru pornografia infantilă /
Trofim Carpov // Avocatul poporului. – 2009. – Nr 7/8. – P. 1-2. – Rez. în lb. fr.

3073. Gârla, Lilia. Pornografia infantilă în formă electronică : unele aspecte
juridico-penale şi criminologice / Lilia Gârla // Rev. naţ. de drept. – 2009. – Nr 9. – P.
28-31 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 31 (21 tit.).

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


119
3074. Stati, Vitalie. Infracţiunea de încălcare a regulilor de securitate a circu-
laţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce
mijlocul de transport (art. 26-4 C. pen. RM) : conotaţii practice şi teoretice / Vitalie
Stati // Rev. naţ. de drept. – 2009. – Nr 9. – P. 32-42 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 41-42 (40 tit.).

3075. Ţurcan, Ion. Provocarea coruperii pasive / Ion Ţurcan // Rev. naţ. de
drept. – 2009. – Nr 9. – P. 48-52. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 52 (9 tit.).

3076. Vasiloi, Djulieta. Delimitarea noţiunii "consecinţe ale infracţiunii" de no-
ţiunea "consecinţe sociale ale criminalităţii" / Djulieta Vasiloi // Legea şi viaţa. –
2009. – Nr 9. – P. 56-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 58 (10 tit.).

3077. Флоря, В. Юридическое значение согласия пациента на медицин-
ское вмешательство, повлекшее гибель или тяжкие увечья потерпевшего / В.
Флоря // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 9. – P. 17-22. – Bibliogr.: 26 tit. şi în note, p.
22 (7 tit.).

347 Drept civil
347.1 Generalităţi
3078. Balmuş, Victor. Persoana juridică de drept public / Victor Balmuş //
Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 9. – P. 4-8. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 8
(43 tit.).

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
3079. Giurcău, Adrian. Unele consideraţii teoretice cu privire la reglementa-
rea răspunderii materiale în sistemul dreptului de proprietate / Adrian Giurcău //
Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 9. – P. 24-27. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
27 (8 tit.).

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
3080. Калин, В. Принципы банковского кредитования, как фундамен-
тальные основы договора банковского кредит / В. Калин // Закон и жизнь. –
2009. – Nr 9. – P. 44-54 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 23 tit.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
(Vezi Nr 3061)

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

120
347.7 Drept comercial
3081. Niţu, Ion. Modalităţi juridice de protecţie a drepturilor de autor în Repu-
blica Moldova şi România / Ion Niţu // Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 9. – P. 32-39. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 38-39 (19 tit.).

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
3082. Сосна, Б. Понятие Паулианова и косвенного исков : сравнитель-
ный аспект / Б. Сосна, К. Сичинский // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 9. – P. 23-27.
– Bibliogr.: 8 tit.

349.2 Dreptul muncii
(Vezi Nr 3038)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
3083. Bratu, Daniel. Administraţia publică locală în Germania / Daniel Bratu //
Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 9. – P. 49-52. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
52 (7 tit.).

3084. Житарь, В. Социально-юридические предпосылки службы женщин
в полиции / В. Житарь // Закон и жизнь. – 2009. – Nr 9. – P. 55-58. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3064, 3074)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 3024, 3137)
368 Asigurări
3085. Şlopac, Eugen. Piaţa de asigurări din Moldova are potenţial de dezvol-
tare : [interviu cu E. Şlopac, manager gen. al Companiei Intern. de Asigurări ASITO]
/ consemnare de Mariana Tabuncic // Profit. – 2009. – Nr 9. – P. 64-68 : fot.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


121
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3086. Bâlici, Veronica. Integritatea personală, sau Modul de a învăţa spiritual
/ Veronica Bâlici // Univers Pedagogic. – 2009. – Nr 3. – P. 3-8. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 7 tit.

3087. Bolboceanu, Aglaida. Stări emoţionale şi atitudini ale elevilor în proce-
sul şcolar / Aglaida Bolboceanu // Managementul stresului ocupaţional în mediul
educaţional : Stresul ocupaţional : perspective teoretico-praxiologice : Materialele
conf. intern., 19 dec. 2008. – Bălţi, 2009. – P. 7-13. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 13 (7 tit.).

3088. Briceag, Silvia. Trening-ul – o modalitate eficientă de management al
stresului în mediul educaţional / Silvia Briceag, Svetlana Rusu // Managementul
stresului ocupaţional în mediul educaţional : Stresul ocupaţional : perspective teore-
tico-praxiologice : Materialele conf. intern.,19 dec. 2008. – Bălţi, 2009. – P. 97-101.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 101 (6 tit.).

3089. Cristea, Sorin. Noile educaţii în pedagogia postmodernă / Sorin Cristea
// Didactica Pro… – 2009. – Nr 4. – P. 53-56 : fot.

3090. Dandara, Otilia. Un conţinut tradiţional într-un nou context. Conotaţii
actuale ale educaţiei vocaţionale / Otilia Dandara // Didactica Pro… -- 2009. – Nr 4.
– P. 11-15 : fot. – Bibliogr.: 10 tit.

3091. Ergonomia locului de lucru al copilului la computer / Cătălina Croitoru,
Gheorghe Ostrofeţ, Elena Ciobanu [et al.] // Sănătate publ., economie şi manage-
ment în medicină. – 2009. – Nr 3. – P. 36-38 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr.: 9 tit.

3092. Lungu, Viorelia. Educaţia prospectivă şi problematica contemporană /
Viorelia Lungu // Didactica Pro… – 2009. – Nr 4. – P. 9-11 : fot. – Bibliogr.: 6 tit.

3093. Mocanu, Viorica. Problematica de gen şi corectitudinea formală / Viori-
ca Mocanu // Didactica Pro… – 2009. – Nr 4. – P. 19-23 : tab. – Bibliogr. : 7 tit.

3094. Pâslaru, Vlad. Noile educaţii ca stare a conştiinţei pedagogice / Vlad
Pâslaru // Didactica Pro… -- 2009. – Nr 4. – P. 3-9 : fot. – Bibliogr.: 19 tit.

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

122
3095. Petrovschi, Nina. Învăţarea bazată pe probleme – un indiciu de pro-
movare a educaţiei integralizate / Nina Petrovschi // Univers Pedagogic. – 2009. –
Nr 3. – P. 16-20. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.

3096. Stupacenco, Lidia. Rezistenţa educaţiei – fenomen pedagogic cu co-
notaţii stresogene / Lidia Stupacenco // Managementul stresului ocupaţional în me-
diul educaţional : Stresul ocupaţional : perspective teoretico-praxiologice : Materiale-
le conf. intern.,19 dec. 2008. – Bălţi, 2009. – P. 45-49. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 49 (6 tit.).

3097. Şleahtiţchi, Mihai. Managementul stresului în mediul educaţional. In-
tervenţia de prevenire primară / Mihai Şleahtiţchi, Mihaela Şleahtiţchi // Manage-
mentul stresului ocupaţional în mediul educaţional : Stresul ocupaţional : perspecti-
ve teoretico-praxiologice : Materialele conf. intern.,19 dec. 2008. – Bălţi, 2009. – P.
13-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 16 (8 tit.).

3098. Tacu, Mariana. Adolescentul şi televiziunea : confluenţe şi contradicţii /
Mariana Tacu // Didactica Pro… – 2009. – Nr 4. – P. 15-17 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr.: 14 tit.

3099. Петку, Г. П. Профилактика конфликтов в межличностных отноше-
ниях в системе "учитель- родители" / Г. П. Петку, Н. Ф. Гуцу // Managementul
stresului ocupaţional în mediul educaţional : Stresul ocupaţional : perspective teore-
tico-praxiologice : Materialele conf. intern., 19 dec. 2008. – Bălţi, 2009. – P. 105-
110. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 110 (5 tit.).

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
3100. Filip, Galina. Genosanaliza – o perspectivă de explorare a textului lite-
rar / Galina Filip // Didactica Pro… – 2009. – Nr 4. – P. 24-28 : fot., tab. – Bibliogr.: 7
tit.

3101. Ţâmpău, Victor. Modalităţi de formare a competenţei de comunicare
ştiinţifică la liceeni din perspectivă praxiologică / Victor Ţâmpău // Univers Pedago-
gic. – 2009. – Nr 3. – P. 57-60. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 11 tit.

3102. Vicol, Nelu. Creaţia cuvântului : "deşteptarea" limbajului : [studierea
limbii rom.] / Nelu Vicol // Univers Pedagogic. – 2009. – Nr 3. – P. 33-41. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr.: 12 tit.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


123
3103. Paniş, Aliona. Sondajul preliminar al deciziilor manageriale a cadrelor
didactice / Aliona Paniş // Univers Pedagogic. – 2009. – Nr 3. – P. 9-15 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr.: 14 tit.

3104. Petrescu, Ana-Maria. Petre Andrei – reprezentant al pedagogiei socia-
le interbelice / Ana-Maria Petrescu // Didactica Pro… – 2009. – Nr 4. – P. 46-48 :
fot. – Bibliogr.: 7 tit.

3105. Suruceanu, Maria. Limbajul pedagogic ca instrument al activităţii pro-
fesionale / Maria Suruceanu // Univers Pedagogic. – 2009. – Nr 3. – P. 21-26. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 9 tit.

3106. Volcov, Valeriu. Conţinutul managerial în cadrul instituţiei de învăţă-
mânt complementar / Valeriu Volcov // Univers Pedagogic. – 2009. – Nr 3. – P. 61-
67. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3158)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
3107. Andrieş-Tabac, Silviu. Despre educaţia prin simboluri / Silviu Andrieş-
Tabac // Didactica Pro… – 2009. – Nr 4. – P. 29-33 : fig., fot. – Bibliogr.: 20 tit.

3108. Proiectarea calendaristică de lungă durată la Educaţia muzicală : [în-
văţământ preşcolar] / Alexandru Borş, Eugenia Elin, Maria Cebotari [et al.] // Univers
Pedagogic. – 2009. – Nr 3. – P. 42-56 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.

3109. Ursu, Ludmila. Educaţie nutriţională prin probleme de calcul. Aplicaţii
pentru învăţământul matematic primar / Ludmila Ursu // Didactica Pro… – 2009. –
Nr 4. – P. 49-52 : fot.

3110. Vasiliev, Maria. Educaţie pentru ascultarea de bună voie – consecinţă
şi condiţie pentru o cultură a democraţiei / Maria Vasiliev // Didactica Pro… – 2009.
– Nr 4. – P. 39-42 : tab. – Bibliogr.: 3 tit.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
3111. Bucun, Nicolae. Pregătirea psihologică pentru şcoală a copiilor cu tul-
burări de limbaj / Nicolae Bucun // Univers Pedagogic. – 2009. – Nr 3. – P. 68-75. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 8 tit.

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

124
3112. Furdui, Emilia. Modernizarea strategiilor procesului instructiv-educativ
în activitatea cu copiii cu C. E. S. / Emilia Furdui // Univers Pedagogic. – 2009. – Nr
3. – P. 76-80. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
3113. Сarazanu, Vasile. Posibilităţile de depăşire a stărilor de stres la stu-
denţii practicanţi în procesul practicii pedagogice / Vasile Carazanu // Managemen-
tul stresului ocupaţional în mediul educaţional : Stresul ocupaţional : perspective
teoretico-praxiologice : Materialele conf. intern., 19 dec. 2008. – Bălţi, 2009. – P.
116-119. – Rez. în lb. engl.

3114. Rusu, Djulieta. Educaţia interculturală – o dimensiune a educaţiei inte-
grale / Djulieta Rusu, Victoria Postolachi // Economica. – 2009. – Nr 4. – P. 40-46. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 4 tit. – Text şi în lb. engl.

3115. Zolotariov, Elena. Resurse facilitatoare de succes în învăţământul uni-
versitar / Elena Zolotariov // Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţi-
onal : Stresul ocupaţional : perspective teoretico-praxiologice : Materialele conf.
intern., 19 dec. 2008. – Bălţi, 2009. – P. 65-71. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 71 (4 tit.).

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
391/395 Etnografie
3116. Bodnariuc, Nicolae. Portul popular din satul Oprişeni, regiunea Cernă-
uţi – o tradiţie în dialog cu modernitatea / Nicolae Bodnariuc, Dumitru Covalciuc //
Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Vol. 9. – P.
47-56. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 55-56 (23 tit.).

3117. Brihuneţ, Emanuil. Stâlpi funerari în cimitirele din preajma oraşului
Chişinău :[jum. sec. XVIII – începutul sec. XIX] / Emanuil Brihuneţ // Rev. de Etno-
grafie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 272-291: fot.
– Rez. în lb. rom., engl. – Cu reprod. text. orig. – Bibliogr. în note, p. 290-291 (32
tit.).

3118. Buzilă, Varvara. După cap – şi căciulă. Căciula de cârlană în strategiile
identitare / Varvara Buzilă // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser.
nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 21-46 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în
note, p. 40-43 (83 tit.).

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


125
3119. Cireş, Lucia. Aspecte ale vieţii pastorale în folclorul obiceiurilor din
Moldova / Lucia Cireş // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser.
nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 94-99. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 98-
99 (36 tit.).

3120. Collin, Gerrard. Interprétation du patrimoine et aménagement du terri-
toire / Gerrard Collin // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. no-
uă. – 2009. – Vol. 9. – P. 199-220 : fig.,fot., h. – Rez. în lb. fr., engl. şi span. –
Bibliogr. în note, p. 220.

3121. Duminică, Ion. Romii ciocănari din oraşul Râşcani. Aspecte etno-socio-
politice / Ion Duminică // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser.
nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 159-170. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p.
169-170 (14 tit.).

3122. Ghilaş, Victor. Hora satului din perioada sărbătorilor de paşte în tradi-
ţia românească / Victor Ghilaş // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie :
ser. nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 136-142 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în
note, p. 140 (8 tit.).

3123. Munteanu, Vasile. Documentele Atlantidei. Arhiva etnografică a satelor
dispărute sub lacul Bicaz / Vasile Munteanu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi
Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 105-110 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.

3124. Pavelescu, Gheorghe. Aspecte din spiritualitatea românilor transnis-
treni : credinţe şi obiceiuri / Gheorghe Pavelescu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele
Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 6-20. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. în note, p. 20 (39 tit.).

3125. Prohin, Andrei. Moş, moşie. Lecturi din Nicolae Iorga / Andrei Prohin //
Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Vol. 9. – P.
100-104. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 103-104 (35 tit.)

3126. Şişcanu, Elena. Vechi tradiţii ale cultului agrar la cehii din comuna
Huluboaia, raionul Cahul / Elena Şişcanu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi
Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 171-180 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. în note, p. 177-178 (41 tit.).

3127. Квилинкова, Е. Н. Разновидности оберегов в традиционной куль-
туре гагаузов / Е. Н. Квилинкова // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeolo-
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

126
gie : ser. nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 190-198. – Rez. în lb. rom., engl. şi rusă. –
Bibliogr. în note, p. 197-198 (17 tit.).

3128. Лукьянец, О. Дохристианские и христианские представления и
практики, связанные со строительством жилого дома у молдаван / О. Лукьянец
// Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Vol. 9. –
P. 181-189. – Rez. în lb. rom., engl. şi rusă. – Bibliogr. în note, p. 188-189 (41 tit.).

3129. Лукьянец, О. С. Эстетические нормы народной культуры молда-
ван / О. С. Лукьянец // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser.
nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 85-93. – Rez. în lb. rom., engl. şi rusă. – Bibliogr. în
note, p. 92-93 (38 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3169, 3171, 3173, 3175)
396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor
(Vezi Nr 3084)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
3130. Dediu, Ion. Ion Dediu : "Sănătatea noastră depinde de calitatea mediu-
lui" = The homage to the scientist Ion Dediu = Ион Дедю – ученый, гражданин и
человек высокой культуры : [interviu cu savantul, doctorul habilitat, profesorul
univ., preşedinte-fondator al Acad.Naţ. de Ştiinţe Ecologice din Moldova] / interlocu-
tor : Marcela Gafton // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 9. – P. 15-17 : fot. – Text şi
în lb. engl., rusă.
539 Structura fizică a materiei
(Vezi Nr 3145)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
544 Chimie fizică
3131. Дацко, Т. Я. Зависимость поверхностного заряда и адсорбции
фтора y- окисью алюминия от температуры раствора / Т. Я. Дацко, В. И. Зе-
ленцов // Электронная обработка материалов. – 2009. – Nr 5. – P. 65-73 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 30 tit.

59 ZOOLOGIE
3132. Вакуленко, А. Камышница : [водоплавающая птица] / А. Вакуленко
// Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 9. – P. 12-13 : fot.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


127
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. igiena şi sănătatea muncii
3133. Rîjicova, Svetlana. Supervizarea ca modalitate de prevenire a stresu-
lui şi epuizării profesionale la asistenţi sociali / Svetlana Rîjicova // Managementul
stresului ocupaţional în mediul educaţional : Stresul ocupaţional : perspective teore-
tico-praxiologice : Materialele conf. intern.,19 dec. 2008. – Bălţi, 2009. – P. 92-97. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 97 (7 tit.).

3134. Rotaru, Ghenadie. Aspectele psihosociale ale morbidităţii judecătorilor
/ Ghenadie Rotaru // Sănătate publ., economie şi management în medicină. – 2009.
– Nr 3. – P. 13-16 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 22 tit. P. 16 (22 tit. în lb.
rom., engl., rusă).

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
3135. Buta, Galina. Libera alegere a instituţiei medicale şi a medicului de fa-
milie – instrument eficient al calităţii serviciilor medicale / Galina Buta // Sănătate
publ., economie şi management în medicină. – 2009. – Nr 3. – P. 9-12 : fig. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 11 tit.

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
3136. Belâi, Adrian. Disponibilitatea şi accesibilitatea analgezicelor opioide
pentru tratamentul durerii : identificarea problemelor şi unele acţiuni pentru înlătur a-
rea barierelor : Pt. 2. Terminologie şi aspecte legislative / Adrian Belâi // Sănătate
publ., economie şi management în medicină. – 2009. – Nr 3. – P. 17-22 : tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 7 tit.

616 Patologie. Medicină clinică
3137. Карафизи, Наталья. Организация паллиативной помощи неизле-
чимым пациентам в различных странах / Наталья Карафизи // Sănătate publ.,
economie şi management în medicină. – 2009. – Nr 3. – P. 60-63 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr.: 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3136)

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

128
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
3138. Сухан, Сергей. Стартовым капиталом бизнеса является сам чело-
век : [интервью с владельцем стоматолог. клиники Denta Vita C. Суханым] /
записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2009. – Nr 9. – P. 18-20 : fot.

616.8 Neuropatologie. Neurologie
(Vezi Nr 3023)
616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze
3139. Israfilov, Marina. The analysis of disability indicators in people with
mental and behavioural disorders under evolutionary aspect during 2001-2006 /
Marina Israfilov // Sănătate publ., economie şi management în medicină. – 2009. –
Nr 3. – P. 4-8 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 6 tit.

3140. Şapovalova, Iulia. Substratul socio-psihologic de formare a alcoolismu-
lui / Iulia Şapovalova // Sănătate publ., economie şi management în medicină. –
2009. – Nr 3. – P. 50-59. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 58 tit.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
3141. Iarovoi, Petru. Combaterea poliomielitei în Republica Moldova / Petru
Iarovoi // Sănătate publ., economie şi management în medicină. – 2009. – Nr 3. – P.
28-31 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 7 tit.

3142. Listeriile şi listerioza / Ştefan Plugaru, Svetlana Prudnicionoc, Alexan-
dru Calancea [et al.] // Sănătate publ., economie şi management în medicină. –
2009. – Nr 3. – P. 32-35 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 11 tit.

3143. Slobozian, Vitalie. Implementarea programelor de profilaxie a infecţiei
HIV în rândurile consumatorilor de droguri injectabile în baza strategiei. Reducerea
riscurilor asociate consumului de droguri injectabile în Moldova / Vitalie Slobazian //
Sănătate publ., economie şi management în medicină. – 2009. – Nr 3. – P. 22-27 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 12 tit.

618 Ginecologie. Obstetrică
3144. Şişcanu, Dumitru. Determinanţii psihosociali ai sănătăţii la etapa îngri-
jirilor perinatale / Dumitru Şişcanu // Sănătate publ., economie şi management în
medicină. – 2009. – Nr 3. – P. 39-49 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă – Bibliogr.: 24 tit.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


129
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
3145. Маринин, А. И. Воздействия высоковольтного электрического раз-
ряда на прочность стержней-тоководов / А. И. Маринин // Электронная обра-
ботка материалов. – 2009. – Nr 5. – P. 6-8. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 6 tit.

621.35 Tehnică electrochimică
3146. Борцой, Т. В. Особенности макроскопического исследования мно-
гокомпонентных электрохимических осадков на основе принципа сравнения
относительных отклонений / Т. В. Борцой // Электронная обработка материа-
лов. – 2009. – Nr 5. – P. 30-38 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 8 tit.

624 Construcţii civile în general
(Vezi Nr 3129)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
(Vezi Nr 3040)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
(Vezi Nr 3051)
637 Produse ale animalelor domestice(de curte) şi ale vânatului
637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
3147. Usturoi, Nicolae. Calea laptelui = Млечный путь : [despre colectivul
Fabricii de Unt S.A. din Floreşti] / Nicolae Usturoi // Moldova : ser. nouă. – 2009. –
Nr 9. – P. 20-21 : fot. – Text şi în lb. rusă.

3148. Оптимизация изомеризации лактозы в лактулозу электрофизиче-
ским методом / М. К. Болога, Т. Г. Степурина, А. М. Болога [et al.] // Электрон-
ная обработка материалов. – 2009. – Nr 5. – P. 80-85 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr.: 8 tit.

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

130
639.1 Vânătoare
3149. Morari, Leonid. Vânător – ce mândru nume ! / Leonid Morari //
Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 9. – P. 6-7 : fot.

3150. Бешлягэ, Ф. Приказ об открытии охоты : [в сезоне 2009-2010 г.] /
Ф. Бешлягэ // Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 9. – P. 2-3.

3151. Холостов, В. Эволюция охотничьего ружья / В. Холостов // Охот-
ник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 9. – P. 20-22 : fig.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură
3152. Сергиевский, А. Погода и поведение сазана ; Коротко о щуке и о
судаке ; Ловля окуня на "Пулю" / А. Сергиевский // Охотник и рыболов Молдо-
вы. – 2009. – Nr 9. – P. 23-28.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
3153. Gribincea, Alexandru. Dezvoltarea serviciilor hoteliere la nivel mondial
şi în Republica Moldova / Alexandru Gribincea, Ecaterina Oweidah // Economica. –
2009. – Nr 4. – P. 64-68 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 5 tit. – Text şi
în lb. engl.

3154. Чистяков, Юрий. Как встречают и чем угощают : [из истории рес-
торан. бизнеса] / Юрий Чистяков // Profit. – 2009. – Nr 9. – P. 49-51 : fig.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
3155. PRO TV de zece : [interviuri cu membrii colectivului postului de televizi-
une PRO TV Chişinău cu ocazia celor 10 ani de activitate] / interlocutor : Rodica
Ciorănică ; fot. : Florin Tăbîrţă // VIP magazin. – 2009. – Nr 8/9. – P. 42-50 : fot. –
Cuprins : PRO TV a devenit viaţa mea / Lorena Bogza ; Acum zece ani îmi făceam
meseria mai uşor! / Angela Gonţa ; Mă simt bine în direct / Nicu Timofti ; Am încre-
derea că pot schimba ceva / Natalia Cheptene ; Aş face orice la PRO ! / Oxana
Iuteş ; Nu am visat să prezint ştirile PRO TV… / Sorina Obreja.

3156. Богза, Лорена. Лорена Богза : С PRO TV по жизни : [интервью с
телеведущей телеканала PRO TV Chişinău] / записала Ольга Кротевич //
Aquarelle. – 2009. – Nr 9. – P. 10-13 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3098)
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


131

657 Contabilitate
3157. Bucur, Vasile. Contabilitatea subvenţionării contribuţiilor de asigurări
sociale în agricultură / Vasile Bucur, Marin Grigori // Contabilitate şi audit. – 2009. –
Nr 9. – P. 68-71 : tab.

3158. Căpăţână, Sofia. Tendinţe de modernizare a tehnologiei didactice în
predarea contabilităţii / Sofia Căpăţână // Univers Pedagogic. – 2009. – Nr 3. – P.
27-32. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 4 tit.

3159. Nederiţa, Alexandru. Aspecte organizaţionale şi metodice privind tran-
ziţia la IFRS / Alexandru Naderiţa // Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 9. – P. 7-14.
– Bibliogr. în notele de subsol.

3160. Закерничная, Анна. Об особенностях учета и налогообложения
факторинговых операций в Республике Молдова / Анна Закерничная // Contabi-
litate şi audit. – 2009. – Nr 9. – P. 17-20 : fig., tab.

3161. Республика Молдова. Правительство. Постановление об утвер-
ждении Плана развития бухгалтерского учета и аудита в корпоративном секто-
ре на 2009-2011 годы : [Nr 1507 от 31 дек. 2008г.] // Contabilitate şi audit. – 2009.
– Nr 9. – P. 85-103 : tab. – Прил. : План развития бухгалтерского учета и аудита
в корпоративном секторе на 2009-2011 годы.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
3162. Smolevscaia, Mariana. Cultura organizaţională orientată spre calitate
şi impactul acesteia asupra performanţelor întreprinderii / Mariana Smolevscaia //
Economica. – 2009. – Nr 4. – P. 36-39. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.: 6 tit. –
Text şi în lb. engl.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili
3163. Могоряну, Николай. Тарифы на газ : реальность и мифы / Нико-
лай Могоряну // Profit. – 2009. – Nr 9. – P. 39-41.

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
3164. Кожок, Дорел. Виноделие в упадке. Как избежать преград на пути
молдавских вин в Европу : [интервью с зам. ген. дир. комбината по производ-
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

132
ству вин Cricova Д. Кожока] / записал Владимир Сидоренко // Profit. – 2009. – Nr
9. – P. 32-35 : fot.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea
generală
3165. Puddu, Antonio. Rodul efortului comun = The product of common
effort : [interviu cu A. Poddu, Preşedinte al Consiliului de Administrare al Întreprinde-
rii cu capital străin "Steaua Reds" S.A. din Chişinău] / interlocutor : rep. rev. // Mol-
dova : ser. nouă. – 2009. – Nr 9. – P. 10-11 : fot. – Text şi în lb. engl.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT.
SPORT
7.0 Artă în general
(Vezi Nr 3120)
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
(Vezi Nr 3117)
72 ARHITECTURĂ
3166. Bâzgu, Eugen. Complexul Rupestru Socola / Eugen Bâzgu // Rev. de
Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 244-271
: fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 260-262 (60 tit.).

3167. Истомина, Л. Из истории строительства Архангело-Михайловской
церкви города Кахул / Л. Истомина // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muze-
ologie : ser. nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 292-299 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.
şi rusă. – Bibliogr. în note, p. 296-297 (22 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3117, 3242)

73 ARTE PLASTICE
3168. Tabuica, Raisa. Medalii comemorative recente / Raisa Tabuica // Rev.
de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 327-
330 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


133
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
3169. Ciocanu, Maria. Obiceiuri şi credinţe legate de meşteşugul torsului şi al
ţesutului / Maria Ciocanu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser.
nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 70-84. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 81-
84 (119 tit.).

3170. Iarovoi, Valentina. Vase şi obiecte de uz casnic : dialog între trecut şi
prezent / Valentina Iarovoi // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser.
nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 111-122 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note,
p. 122 (14 tit.).

3171. Postolachi, Elena. Sisteme de calcul şi de programare folosite în con-
fecţionarea ţesăturilor / Elena Postolachi // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi
Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 57-69 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. în note, p. 65 (30 tit.).

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
3172. Rusu-Haraba, Anastasia. Simion Zamşa în două ipostaze = Simion
Zamsha = Второе "я" художника / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova : ser. nouă. –
2009. – Nr 9. – P. 28-31 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

78 MUZICĂ
3173. Chiseliţa, Vasile. Romanţa ca gen popular – din istoria evoluţiei în con-
text european şi naţional / Vasile Chiseliţa // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi
Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 123-135. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. în note, p. 133-135 (64 tit.).

3174. Ciocanu, Ion. Omagiu lui Alexandru Cristea şi Limbii Române : [ cântă-
reţ, dirijor de cor şi compozitor (1890-1942) : pe marginea cărţii "Alexandru Cristea.
Viaţa şi activitatea reflectată în timp" de Maria Vieru-Işaev, Chişinău : Civitas, 2001]
/ Ion Ciocanu // Destin românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 114-121.

3175. Mămăligă, Ion. Tradiţii corale la Lozova : [r-nul Străşeni : din istoria Co-
rului Popular " Doina codrului"] / Ion Mămăligă // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii
şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Vol. 9. – P. 221243 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. în note, p. 242-243 (39 tit.).

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

134
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3176. Turea, Larisa. A cerne şi a discerne. Cannes-2009 : Flashback : [des-
pre Festivalul Intern. de Film, ed. a 62-a] / Larisa Turea // Sud-Est cultural. – 2009. –
Nr 3. – P. 134-151.
792 Teatru. Artă scenică
3177. Fusu, Mihai. "Nu-mi pot permite să fiu indiferent faţă de lucrurile impor-
tante care se întâmplă aici…" : [dialog cu M. Fusu, om de teatru, regizor din Rep.
Moldova] / consemnare de Alex Cosmescu // Destin românesc : ser. nouă. – 2009.
– Nr 2. – P. 12-19 : fot.

3178. Tăzlăuanu, Valentina. Peisaj cu post-dramatici : [ despre acordarea
Premiului Europei pentru Teatru şi a premiilor "Noi Realităţi Teatrale" pentru 2009] /
Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 3. – P. 126-133. – Cuprins :
Krystian Lupa între autosugestie şi orbire ; Gay Cassiers sau decantarea roşului ;
Pippo Delbono, elegiacul marginalilor ; Rodrigo Garcia, demitizantul ; Arpad
Schilling, "terapeutul urban" ; Francois Tanguy sau teatrul ca motiv.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
3179. Carazanu, Vasile. Particularităţile reglării şi autoreglării tensiunii psihi-
ce la sportivi în actul competiţional la judo / Vasile Carazanu, Alexandru Turcu //
Managementul stresului ocupaţional în mediul educaţional : Stresul ocupaţional :
perspective teoretico-praxiologice : Materialele conf. intern., 19 dec. 2008. – Bălţi,
2009. – P. 128-131. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 131 (5 tit.).

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
3180. Hometkovski, Ludmila. Taxonomia (taxinomia) în terminologie : as-
pecte diacronice, concepţii şi definiţii / Ludmila Hometkovski // Rev. de lingvistică şi
ştiinţă literară. – 2008. – Nr 5/6. – P. 121-128. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 127-128 (26 tit.).
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
3181. Butmalai, Natalia. Analiza componenţială a semanticii verbelor de sta-
re în limba română / Natalia Butmalai // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008.
– Nr 5/6. – P. 115-120. – Bibliogr.: 4 tit.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


135

3182. Dîrul, Alexandru. Marcarea opoziţiilor cazuale ale substantivului prin
formele paradigmatice ale adjectivului determinat / Alexandru Dîrul // Rev. de li n-
gvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 5/6. – P. 105-109. – Bibliogr.: 4 tit.

3183. Eremia, Anatol. Lexicul social-istoric în toponimia românească pruto-
nistreană. Toponime oiconimice, sociale, profesionale / Anatol Eremia // Rev. de
lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 5/6. – P. 94-104. – Bibliogr. în note, p. 103-
104 (17 tit.).

3184. Luchian, Tatiana. Modul acţiunii iterative şi semelfactive în exprimarea
aspectualităţii din limba română / Tatiana Luchian // Rev. de lingvistică şi ştiinţă
literară. – 2008. – Nr 5/6. – P. 110-114. – Bibliogr. în note, p. 114 (10 tit.).

3185. Tăzlăuanu, Valentina. O aniversare tristă ? : [31 aug. – Ziua Limbii
Române : avantext] / Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 3. – P. 3-
5.
(Vezi de asemenea Nr 3174)

811.161.2 Limba ucraineană
3186. Романчук, А. А. Южнославянские влияния в украинском диалекте
с. Булаешты зона Орхейских Кодр и проблема их интерпретации / А. А. Роман-
чук // Stratum plus. – 2005-2009. – Nr 5 : Русское время = Russian time. – P. 680-
688 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: p. 688.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.112.2(436) Literatură austriacă
3187. Rilke, Rainer Maria. Copilărie : [versuri] / Rainer Maria Rilke // Noi. –
2009. – Nr 9. – P. 8.

3188. Rilke, Rainer Maria. Toamnă : [versuri] / Rainer Maria Rilke ; trad. din
lb. germ. de Al. Philippide // VIP magazin. – 2009. – Nr 8/9. – P. 128 : fot.

821.135.1 Literatură română
3189. Blaga, Lucian. Hronicul şi cântecul vârstelor / Lucian Blaga ; il. : Alexei
Colâbneac // Noi. – 2009. – Nr 9. – P. 65-72. – Contin. Începutul : Nr 1.

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

136
3190. Blandiana, Ana. Copilărie : [versuri] / Ana Blandiana // Noi. – 2009. –
Nr 9. – P. 8.

3191. Caragiale, Ion Luca. Cănuţă om sucit : [fragm.] / Ion Luca Caragiale //
"a" MIC". – 2009. – Nr 9. – Supl.

3192. Cotruş, Aron. Copilăria : [versuri] / Aron Cotruş // Noi. – 2009. – Nr 9. –
P. 9.

3193. Danilov, Nichita. Kuzin : [fragm. din romanul Ambasadorul invizibil] /
Nichita Danilov // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 3. – P. 67-92.

3194. Doinaş, Ştefan Augustin. Cuceritorii : [versuri] / Ştefan Augustin Doi-
naş ; des. : Violeta Zabulică // Noi. – 2009. – Nr 9. – P. 9.

3195. Isanos, Magda. Copilăria mea : [versuri] / Magda Isanos // Noi. – 2009.
– Nr 9. – P. 8.

3196. Komartin, Claudiu. Un anotimp în Berceni : [versuri] / Claudiu
Komartin // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 3. – P. 52-53.

3197. Stănescu, Nichita. Mister de băieţi : [versuri] / Nichita Stănescu // Noi.
– 2009. – Nr 9. – P. 8.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
3198. Butnaru, Leo. Din dicţionarul de leologisme / Leo Butnaru // Sud-Est
cultural. – 2009. – Nr 3. – P. 107-120.

3199. Galaicu-Păun, Em. China, cu ochii larg deschişi : [jurnal de călătorie] /
Em. Galaicu-Păun // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 3. – P. 93-106.

3200. Grosu, Valeria. Lună plină, copilăria mea : [versuri] / Valeria Grosu //
Noi. – 2009. – Nr 9. – P. 8.

3201. Grosu, Valeria. Mai sânt : [versuri] / Valeria Grosu // Sud-Est cultural. –
2009. – Nr 3. – P. 58-66. – Cuprins : Chitul introvertit ; Îngerul de vineri ; Incident ;
Noi vom rămâne dedesubtul apei ; Duel ; Sfincşi ; Credo ; Bătrâna teastă a pustni-
cului ; Mai sânt.

3202. Hadârcă, Ion. Grăuncioare de lumină : [povestire] / Ion Hadârcă // "a"
MIC". – 2009. – Nr 9. – Supl.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


137

3203. Lari, Leonida. Lumina grăitoare ; Micul prinţ ; Pe-o câmpie verde ; Prie-
tenii ; O broscuţă ; Apa şi focul : [versuri] / Leonida Lari ; des. : Аna Evtuşenco //
Alunelul. – 2009. – Nr 9. – P. 10-11 : fot.

3204. Matcovschi, Dumitru. Desenez ; Eu n-o să mă despart ; Frunzele ; Fi-
ricel de busuioc ; Ploaie ; Greieraşul Puiu ; Cântec pentru îmbrăcarea pisicului :
[versuri] / Dumitru Matcovschi ; des. : Tatiana Cemis // Alunelul. – 2009. – Nr 9. – P.
6-7 : fot.

3205. Vangheli, Spiridon. Şcoala lui Guguţă : [fragm.] / Spiridon Vangheli //
"a" MIC". – 2009. – Nr 9. – Supl.

3206. Zadnipru, Petru. Mi-e dor : [versuri] / Petru Zadnipru // Noi. – 2009. –
Nr 9. – P. 9.
821.161.1 Literatură rusă
3207. Даровских-Волкова, Елена. Дюша в ночном городе, или
Спичечный коробок для кузнечка : [повесть для детей] / Елена Даровских-
Волкова // Наше поколение. – 2009. – Nr 9. – P. 91-93 : fot. – Contin. Începutul :
Nr 6.

3208. Попов, Михаил. Ларочка : [повесть] / Михаил Попов // Наше поко-
ление. – 2009. – Nr 9. – P. 24-61 : fot. – Contin. Începutul : Nr 7.

3209. Тургенев, И. С. Толпа : [стихи] / И. С. Тургенев // Наше поколение.
– 2009. – Nr 9. – P. 4-a a cop.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
3210. Костыркин, Николай. Пёс из Махи : легенды старой Ирландии /
Николай Костыркин // Наше поколение. – 2009. – Nr 9. – P. 62-77 : fot. – Sfârşit.
Începutul : Nr 3.

3211. Лабунский, Анатолий. Волк-простак ; Вредные мысли ; Козел-
оптимист ; Снимали фильм : [стихи] / Анатолий Лабунский // Наше поколение. –
2009. – Nr 9. – P. 89-90 : fot.

3212. Малдофа, Анна. " Ты обещаешь…" ; "Не мучай меня…" ; "Может
ли быть любовь безболезненна…" : [стихи] / Анна Малдофа // Наше поколение.
– 2009. – Nr 9. – P. 83-84 : fot.

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

138
3213. Пушкашу, Л. Лесное озеро : [рассказ] / Л. Пушкашу // Охотник и
рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 9. – P. 9-11 : fot.

3214. Ремизова, Ирина. Из жизни деревьев ; Легче лёгкого ; Утром ;
Cолнцеворот ; Рококошко ; На лодке ; Мэри едет в небеса ; Возвращение ;
Мавкины качели : [стихи] / Ирина Ремизова // Наше поколение. – 2009. – Nr 9. –
P. 78-82 : fot.

3215. Симановская, Екатерина. "Я брошенный ребенок…" ; "О чем ду-
мать…" ; " Я вижу…" ; "Я долго жду…" : [стихи] / Екатерина Симановская // На-
ше поколение. – 2009. – Nr 9. – P. 87-88 : fot.

3216. Сундеев, Виктор. Мы остались людьми ; "Замирает сердце…" ;
"Уменье требует признанья…" ; "Как ни странно…" : [стихи] / Виктор Сундеев //
Наше поколение. – 2009. – Nr 9. – P. 85-86 : fot.

3217. Цуркан, Олег. Собаки : [повесть] / Олег Цуркан // Наше поколение.
– 2009. – Nr 9. – P. 9-23 : fot.

821.162.1 Literatură poloneză
3218. Tuwim, Julian. De toate pentru toţi ; Gică mincinosul şi mătuşa lui ;
Unde-s ochelarii? ; Radio în pădure : [versuri] / Julian Tuwim ; trad. de Otilia Cazimir
[et al.] // "a" MIC". – 2009. – Nr 9. – Supl.

821.163.2 Literatură bulgară
3219. Găina şi oaia : [poveste bulgărească] / trad. : D. Zavtur ; des. : Alexei
Colîbneac // Alunelul. – 2009. – Nr 9. – P. 5.

821.512.162 Literatură azerbaidjană
3220. Privighetoarea : [poveste azerbaidjană] / trad. : Elena Curecheru-
Vatamanu ; des. : Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2009. – Nr 9. – P. 4.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
3221. Ciobanu Mircea V. Teme pentru studiile culturale / Mircea V. Ciobanu
// Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 3. – P. 40-51. – Cuprins : Discursul publicitar ca text
literar ; Critica literară şi fotbalul ; Criza financiară mondială : instrucţiuni de utilizare
; Cartea (P-book) : instrucţiuni de utilizare.

3222. Lungu, Eugen. Adagii : [interpretări literare critice] / Eugen Lungu //
Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 3. – P. 18-27. – Cuprinsul : Un simbol confiscat ; Car-
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


139
tea ca eros ; Courbet şi "eternul femenin" ; David, neoclasicistul ; Olandezul catife-
lat.

821.131.1.0 Literatură italiană
3223. Ciocoi, Tatiana. Elsa Morante : maternitatea gândului şi maternitatea
omului. Meditaţii pe marginea unui subiect ontologic / Tatiana Ciocoi // Rev. de lin-
gvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 5/6. – P. 71-77. – Bibliogr. în note, p. 77 (4
tit.).
821.133.1.0 Literatură franceză
3224. Ciobanu, Mircea V. Un Barthes în minor : [pe marginea cărţii Jurnal de
doliu de R. Barthes] / Mircea V. Ciobanu // Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 3. – P. 54-
57.

821.135.1.0 Literatură română
3225. Baculea, Maria. Casa – microcosmos. O interpretare bachelardiană a
spaţiului în opera lui Urmuz : [pseudonimul scriitorului rom. Demetru Dem.
Demetrescu-Buzău (1883-1923)] / Maria Baculea // Rev. de lingvistică şi ştiinţă lite-
rară. – 2008. – Nr 5/6. – P. 65-70. – Bibliogr. în note, p. 70 (14 tit.).

3226. Butnaru, Tatiana. Miturile şarpelui în poezia epică populară / Tatiana
Butnaru // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 5/6. – P. 78-84. –
Bibliogr. în note, p. 83-84 (23 tit.).

3227. Costiuc, Natalia. Pedagogia socială a lui Ioan Slavici : [despre creaţia
scriitorului rom.] / Natalia Costiuc // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr
5/6. – P. 42-45. – Bibliogr.: 8 tit.

3228. Pasat, Angela. Din istoria consemnării şi editării naraţiunilor populare
comice româneşti / Angela Pasat // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr
5/6. – P. 85-93. – Bibliogr. în note, p. 93 (21 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3022, 3125)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
3229. Agapi, Liuba. Valenţele emoţionale ale invocaţiei : [în dramaturgia lui
Ion Druţă] / Liuba Agapi // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 5/6. – P.
31-34. – Bibliogr. : 5 tit.

3230. Berindei, Dan. Ion Druţă – scriitor de dimensiuni universale / Dan
Berindei // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 5/6. – P. 3.

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

140
3231. Codreanu, Theodor. Ion Druţă şi memoria arheală / Theodor
Codreanu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 5/6. – P. 8-13. –
Bibliogr.: 4 tit.

3232. Dolgan, Mihail. Fenomenul artistic Ion Druţă în viziunea coordonatoru-
lui / Mihail Dolgan // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 5/6. – P. 14-
23.

3233. Dumbrăveanu, Victor. Scai verzi… în buchet = Ion Cuzuioc = Добрый
доктор и остоумный писатель : [scriitorul şi medicul Ion Cuzuioc la 60 de ani] /
Victor Dumbrăveanu // Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 9. – P. 22-24 : fot. – Text
şi în lb. engl., rusă.

3234. Grati, Aliona. Romanul lui Vitalie Ciobanu : metadialog şi dialog cu lu-
mea : [pe marginea romanului Schimbarea din strajă, Chişinău,200?] / Aliona Grati
// Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 5/6. – P. 55-64. – Bibliogr. în
note, p. 64 (8 tit.).

3235. Khalil-Butucioc, Dorina. Tehnici de impersonalizare a personajului în
dramaturgia basarabeană contemporană / Dorina Khalil -Butucioc // Rev. de lingvis-
tică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 5/6. – P. 46-54. – Bibliogr. în note, p. 53-54 (26
tit.).

3236. Lungu, Eugen. Eugen Lungu : "Nu suntem nişte simpli cărăuşi de idei"
: [interviu cu criticul literar] / interlocutor : Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. –
2009. – Nr 3. – P. 6-17.

3237. Melnace, Rita. Dramaturgia druţiană pe scena Teatrului Naţional Leton
/ Rita Melance ; trad. : Dumitru Apetri // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008.
– Nr 5/6. – P. 4-7.

3238. Taburceanu, Polina. Perspective narative în romanul Noul seminar de
Leon Donici-Dobronravov / Polina Taburceanu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară.
– 2008. – Nr 5/6. – P. 35-41. – Bibliogr.: 6 tit.

3239. Taraburca, Emilia. Ion Druţă şi literatura bulgară din secolul al XX-lea /
Emilia Taraburca // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. – 2008. – Nr 5/6. – P. 24-30.
– Bibliogr.: 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3248)

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


141
3240. Sato-Ababi, Arina. Femeia care nu întreabă cât e ora : [interviu cu A.
Sato-Ababi, scriitoare şi medic de familie, originară din Moldova, stabilită în Japonia]
/ interlocutor : Rodica Trofimov ; fot. : Florin Tăbîrţă // VIP magazin. – 2009. – Nr
8/9. – P. 22-28 : fot.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3241. Ursu, Mihai. Unele aspecte din istoria creării Muzeului Naţional de Ar-
heologie şi Istorie a Moldovei : (către aniversarea a 25-ea de la fondare) / Mihai
Ursu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Vol.
9. – P. 312-317. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 317 (28 tit.).

3242. Атанасов, Г. Г. Раннехристианская базилика Дуросторума Г. Г.
Атанасов, Н. Д. Русев // Stratum plus. – 2005-2009. – Nr 5 : Русское время =
Russian time. – P. 602-615 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: p. 615.

3243. Первые археологические исследования на поселения Тарасова
(Молдова) / А. Н. Бурян, Л. В. Дергачев, Р. А. Рабинович [et al.] // Stratum plus. –
2005-2009. – Nr 5 : Русское время = Russian time. – P. 199-215 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: p. 214-215.

3244. Романчук, А. А. Проблема локализации прародины сино-
кавказской языковой общности / А. А. Романчук // Stratum plus. – 2005-2009. –
Nr 2 : Воины медного века = Copper age warriors. – P. 367-373. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : p. 372-373.

3245. Рябцева, С. С. Находки средневекового времени с поселения Та-
расова в Молдове : [по материалам частной коллекции] / С. С. Рябцева, М. М.
Чокану // Stratum plus. – 2005-2009. – Nr 5 : Русское время = Russian time. – P.
164-198 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 195-198.

3246. Рябцева, С. С. Подунайские элименты в ювелирном уборе
населения Восточной Европы в VII-XI вв. / С. С. Рябцева // Stratum plus. – 2005-
2009. – Nr 5 : Русское время = Russian time. – P. 357-380 : fig. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : p. 378-380.

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

142
908 Monografii ale localităţilor
3247. Chirtoagă, Ion. Chişinău : [file din istoria localităţii] / Ion Chirtoagă //
Destin românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 46-69 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 68-69 (136 tit.). – Contin. Începutul : Nr 4, 2008.
(Vezi Nr 3199)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Ciocanu, Ion. Omagiu lui Alexandru Cristea şi Limbii Române : [ cântăreţ, diri-
jor de cor şi compozitor (1890-1942). – Vezi Nr 3174.

Postică, Gheorghe. Pavel Parasca la 70 de ani : [file din biografia istoricului].
– Vezi Nr 3251.
93/94 ISTORIE
94(478) Istoria Republicii Moldova
3248. Memei, Ileana. "Când a murit tata în tiurma, de foame… câte cinci-
şese în căruţă… cu chelea… îi ducea şi-i arunca în râpa ceea de la Tiraspoli" : [dia-
log cu I. Memei, locuitoarea com. Mălăieşti, Grigoriopol, deportată în Siberia,anul
1931 : amintiri] / a dialogat : Vladimir Beşleagă // Destin românesc : ser. nouă. –
2009. – Nr 2. – P. 93-113 : fot.

3249. Olaru-Cemârtan, Viorica. Dosarele secrete ale deportării din 1949/ Vi-
orica Olaru-Cemârtan // Destin românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 80-92. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 92 (25 tit.). – Contin. Începutul : Nr 1.

3250. Pădureac, Lidia. Foametea din 1946-1947 în oraşul Bălţi / Lidia
Pădureac // Destin românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 20-33 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 31-33 (96 tit.).

3251. Postică, Gheorghe. Pavel Parasca la 70 de ani : [file din biografia isto-
ricului] / Gheorghe Postică // Destin românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 148-
152 : fot.

3252. Taşcă, Mihai. Conferinţa festivă : Asociaţia Istoricilor din Republica
Moldova la 20 de ani de activitate : [20.06. 2009, Chişinău] / Mihai Taşcu // Destin
românesc : ser. nouă. – 2009. – Nr 2. – P. 122-132 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3018, 3020)

94(498) Istoria României
(Vezi Nr 3018)

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


143
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2009

A
Agapi, Liuba 3229
Albul, Elena 3060
Andrieş-Tabac, Silviu 3107
Apetri, Dumitru 3237
Arseni,Oleg 3064
Avornic, Gheorghe 3058
B
Bacal, Petru 3040
Baculea, Maria 3225
Balmuş, Victor 3078
Barastari, Anatol 3036
Barbăscumpă, Lilia 3055
Barthes, R. 3224
Bâlici, Veronica 3086
Bâzgu, Eugen 3166
Belâi, Adrian 3136
Berindei, Dan 3230
Berlin,Isaiah 3021
Beşleagă, Vladimir 3248
Blaga, Lucian 3189
Blandiana, Ana 3190
Bodeanu, Ludmila 3053
Bodnariuc, Nicolae 3116
Bogza, Lorena 3155
Bolboceanu, Aglaida 3087
Borş,Alexandru 3108
Bratu, Daniel 3083
Briceag, Silvia 3023-88
Brihuneţ, Emanuil 3117
Brînză, Sergiu 3071
Bucica, Elena 3038
Bucun, Nicolae 3111
Bucur, Vasile 3157
Bulgac, Eduard 3049
Buta, Galina 3135
Butmalai, Natalia 3181
Butnaru, Leo 3198
Butnaru, Tatiana 3226
Buzilă, Varvara 3118
C
Calancea,Alexandru 3142
Caragiale, Ion Luca 3191
Carauş, Corina 3056
Carazanu, Vasile 3113-79
Carpov, Trofim 3072
Cassiers,Gay 3178
Cazimir,Otilia 3218
Căpăţână, Sofia 3158
Cărăuş, Tamara 3021
Cebotari,Maria 3108
Cemis,Tatiana 3204
Cheptene, Natalia 3155
Chicu, Denis 3051
Chirtoagă, Ion 3247
Chiseliţa, Vasile 3173
Cimpoi, Mihai 3022
Ciobanu,Elena 3091
Ciobanu Mircea V. 3221-24
Ciobanu, Vitalie 3234
Ciocanu, Ion 3174
Ciocanu, Maria 3169
Ciocoi, Tatiana 3223
Ciorănică, Rodica 3155
Cireş, Lucia 3119
Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 3061
Codreanu, Theodor 3231
Colîbneac,Alexei 3189,3219-20
Collin, Gerrard 3120
Cosmescu,Alex 3177
Costachi, Gheorghe 3064
Costiuc, Natalia 3227
Coşelev, Natali 3016
Cotruş, Aron 3192
Covalciuc,Dumitru 3116
Cristea,Alexandru 3174
Cristea, Sorin 3089
Croitoru,Cătălina 3091
Cuciureanu, Gheorghe 3015
Curecheru-Vatamanu, Elena 3220
Cuzuioc Ion 3233
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

144
D
Dandara, Otilia 3090
Danilov, Nichita 3193
Dediu, Ion 3130
Delbono, Pippo 3178
Demetrescu-Buzău, Demetru Dem. 3225
Dîrul, Alexandru 3182
Dodu-Gugea, Larisa 3037
Doinaş, Ştefan Augustin 3194
Dolgan, Mihail 3232
Donici-Dobronravov,Leon 3238
Druţă,Ion 3229-32-39
Dumbrăveanu, Victor 3233
Duminică, Ion 3121
Dumitraş, R. 3029
E
Elin, Eugenia 3108
Endzins, Aivars 3070
Eremia, Anatol 3183
Evtuşenco,Ana 3203
F
Filip, Galina 3100
Furdui, Emilia 3112
Fusu, Mihai 3177
G
Gafton,Marcela 3130
Galaicu-Păun, Em 3199
Gamurari, Vitalie 3062
Garcia,Rodrigo 3178
Ghilaş, Victor 3122
Giurcău, Adrian 3079
Gîrla, Lilia 3073
Gonţa,Angela 3155
Gorodnikova, Natalia 3015
Grati, Aliona 3234
Grecu, Raisa 3065
Gribincea, Alexandru 3153
Grigori,Marin 3157
Grosu, Valeria 3200-01
Gutium, T. 3054
H
Hadârcă, Ion 3202
Hometkovski, Ludmila 3180
I
Iarovoi, Petru 3141
Iarovoi, Valentina 3170
Isanos, Magda 3195
Israfilov, Marina 3139
Iuteş,Oxana 3155
K
Khalil-Butucioc, Dorina 3235
Komartin, Claudiu 3196
L
Lari, Leonida 3203
Lîsenco, Serghei 3030
Lozovanu, Dorin 3028
Luchian, Tatiana 3184
Lungu, Eugen 3222-36
Lungu, Viorelia 3092
Lupa, Krystian 3178
M
Madan Gheorghe 3020
Maiduc, Vladimir 3053
Matcovschi, Dumitru 3204
Mămăligă, Ion 3175
Melnace, Rita 3237
Memei, Ileana 3248
Mihai, Emilia 3063
Mişin, Serghei 3066
Mocanu, Viorica 3093
Moldoveanu, Dan 3035
Morante, Elsa 3223
Morari, Leonid 3149
Munteanu, Vasile 3123
N
Nederiţa, Alexandru 3159
Negru, Gheorghe 3020-31
Negru, Teodor 3039
Nicolae, Carmen 3057
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


145
Niţu, Ion 3081
O
Obreja,Sorina 3155
Olaru-Cemârtan, Viorica 3249
Ostrofeţ,Gheorghe 3091
Oweidah,Ecaterina 3153
P
Palade, Gheorghe 3018
Paniş, Aliona 3103
Parasca,Pavel 3251
Pasat, Angela, 3228
Pavelescu, Cheorghe, 3124
Pădureac, Lidia 3250
Pâslaru, Vlad, 3094
Pereteatcu, Maria 3017
Petre Andrei, 713
Petrescu, Ana-Maria 3104
Petrovschi, Nina 3095
Philippide,Al. 3188
Ploşniţă, Elena 3019
Popescu Constantin 3020
Plugaru,Ştefan 3142
Postică, Gheorghe 3251
Postolachi, Elena 3171
Postolachi,Victoria 3114
Priţcan, Valentina 3024
Prohin, Andrei 3125
Prudnicionoc,Svetlana 3142
Puddu, Antonio, 3165
R
Rilke, Rainer Maria 3187-88
Rîjicova, Svetlana 3133
Rotaru, Ghenadie 3134
Rusu, Djulieta 3114
Rusu, Ion 3051
Rusu-Haraba, Anastasia 3172
Rusu, Svetlana 3088
S
Sato-Ababi, Arina 3240
Schilling, Arpad 3178
Scorţescu,Cătălina 3039
Sîrbu, Eduard 3055
Slavici, Ioan 3227
Slobozian, Vitalie 3143
Smolevscaia, Mariana 3162
Socoliuc, Nina 3025
Stati, Vitalie 3074
Stănescu, Nichita 3197
Stupacenco, Lidia 3096
Suruceanu, Maria 3105
Ş
Şapovalova, Iulia 3140
Şişcanu, Dumitru 3144
Şişcanu, Elena 3126
Şleahtiţchi,Mihaela 3097
Şleahtiţchi, Mihai 3097
Şlopac, Eugen 3085
T
Tabuica, Raisa 3168
Tabuncic,Mariana 3085
Taburceanu, Polina 3238
Tacu, Mariana 3098
Talpă, A. 3029
Tanguy,Francois 3178
Taraburca, Emilia 3239
Taşcă, Mihai 3252
Tăbîrţă,Florin 3155,3240
Tăzlăuanu, Valentina 3178-85,3236
Tcaci, Alexandru 3050
Tcaci, Natalia 3050
Timofti,Nicu 3155
Trofimov Rodica 3240
Turea, Larisa 3176
Turcu Alexandru 3179
Tuwim, Julian 3218
Ţ
Ţâmpău, Victor 3101
Ţurcan, Ion 3075
U
Ursu, Ludmila 3109
Ursu, Mihai 3241
Usturoi, Nicolae 3147
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

146
V
Vangheli, Spiridon 3205
Vasiliev, Maria 3110
Vasiloi, Djulieta 3076
Vicol, Nelu 3102
Vieru-Işaev,Maria 3174
Volcov, Valeriu 3106
Volniţchi, Igor 3052
Voscoboinic,Victor 3051
Z
Zabulică,Violeta 725
Zadnipru, Petru 3206
Zaiţ,Mihaela 3053
Zamşa,Simion 3172
Zavtur,D. 3219
Zolotariov, Elena 3115
Zorilo, Larisa 3017
А
Аберг, Матс 3034
Атанасов, Г. Г. 3242

Б
Балабан, Сергей 3042
Баланко,Татьяна 3027
Бешлягэ, Ф. 3150
Богза, Лорена 3156
Болога, А. М. 719
Болога, М. К. 3148
Борцой, Т. В. 3146
Боршевич, В. И. 3026
Боршевский, Андрей 3067
Бурян, А. Н. 3243
В
Вакуленко, А. 3132
Г
Гриневич, Ольга 3043
Гричук,Петру 3047-48
Гуцу, Н.Ф. 3099
Д
Даровских-Волкова, Елена 3207
Дацко, Т. Я. 3131
Дергачев,Л. В. 3243

Ж
Житарь, В. 3084
З
Закерничная, Анна 3160
Здоров,Ю. 3069
Зеленцов, В. И. 3131
Зорило,Лариса Ивановна 3027
И
Истомина, Л. 3167
К
Калин, В. 3080
Карафизи, Наталья 3137
Квилинкова, Е. Н. 3127
Кожок, Дорел 3164
Костыркин, Николай 3210
Кротевич, Ольга 3138-56
Л
Лабунский, Анатолий 3211
Лукьянец, О. 3128-29
М
Малдофа, Анна 3212
Маринин, А. И. 3145
Могоряну, Николай 3163
П
Перетятку, Мария Ивановна 3027
Петку, Г. П. 3099
Плэмэдялэ, Наталья 3044-45
Поалелунжь, Олег 3068
Попов, Михаил 3208
Пушкашу, Л. 3213
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova


147
Р
Рабинович, Р. А. 3243
Ремизова, Ирина, 3214
Романчук, А. А. 3186,3244
Русев,Н. Д. 3242
Руссов, Сергей 3046
Рябцева, С. С. 3245-46
С
Сarazanu, Vasile 714
Сергиевский, А. 3152
Сидоренко,Владимир 3164
Симановская, Екатерина 3215
Сичинский, К. 710
Сосна, Борис 3067-69-82
Степурина,Т. Г. 3148
Сундеев, Виктор 3216
Сухан, Сергей 3138
Т
Тургенев, И. С, 3209
Ф
Федоров, Г. 3059
Флоря, В. 3077
Х
Холостов, В. 3151
Ц
Цуркан, Олег 3217
Цыгэнаш,А. 3069
Ч
Чистяков, Юрий 3154
Чокану, М. М. 3245
Ш
Шпак, Галина 3047-48
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2009 ≡ Magazine article annals Nr 9-2009

148
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2009.

1. "a" MIC . – 2009. – Nr 9 (lb. rom., rusă).
2. Alunelul. – 2009. – Nr 9.
3. Aquarelle. – 2009. – Nr 9.
4. Avocatul poporului. – 2009. – Nr 7/8.
5. Contabilitate şi audit. – 2009. – Nr 9.
6. Destin românesc : ser nouă. – 2009. – Nr 2.
7. Didactica Pro…- 2009. – Nr 4.
8. Economica. – 2009. – Nr 4.
9. Justiţia Constituţională. – 2009. – Nr 3/4.
10. Legea şi viaţa. – 2009. – Nr 9.
11. Moldova : ser. nouă. – 2009. – Nr 9.
12. Noi. – 20089. – Nr 9.
13. Profit. – 2009. – Nr 9.
14. Revista Naţională de Drept. – 2009. – Nr 9.
15. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. –
Vol. 9.
16. Revistă de lingvistică şi Ştiinţă literară. – 2008. –Nr 5/6.
17. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2009. – Nr 3.
18. Stratum plus. – 2005/2009. – Nr 2,5 (Text în lb. rusă).
19. Stresul ocupaţional : perspective teoretico-praxiologice. – Bălţi, 2009. –
[2009-1484].
20. Sud-Est cultural. – 2009. – Nr 3.
21. Univers Pedagogic. – 2009. – Nr 3.
22. VIP magazin. – 2009. – Nr 8/9.
23. Закон и жизнь. – 2009. – Nr 9.
24. Наше поколение. – 2009. – Nr 9.
25. Охотник и рыболов Молдовы. – 2009. – Nr 9.
26. Электронная обработка материалов. – 2009. – Nr 5.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

149
CRONICA ARTICOLELOR DE
ZIARE

SE EDITEAZĂ DIN 1958
NEWSPAPER ARTICLE
ANNALS

PUBLISHED FROM 1958


SEPTEMBRIE

NR 9
2009
(4444-4949)

SEPTEMBER

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
4444. Rotaru, Tatiana. Dialog constructiv la Academia de Ştiinţe: ştiinţa şi
societatea în condiţiile de criză : [pe marginea lucr. Ses. a 11-a extraordinară a
Asambleei AŞM, 15 sept. 2009, Chişinău] / Tatiana Rotaru // Univers pedagogic pro.
– 2009. – 17 sept. – P. 2.

4445. Rotaru, Tatiana. Ştiinţa de azi şi de mîîne în condiţiile crizei financiar-
economice şi de globalizare : [pe marginea şedinţei Consiliului Asoc. Intern. a Acad.
de Ştiinţe, Chişinău, 23 sept. 2009] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2009. –
25 sept. ; Săptămîna. – 2009. – 25 sept. – P. 14.

4446. Дука, Георге. Четыре пилона экономики знаний : [ст. президента
Акад. наук Молдовы] / Георге Дука // Экон. обозрение. – 2009. – 4 сент. – Р. 14.

4447. Сидоренко, Анатолий. Нанотехнологии в Молдове : [интервью с
президентом ассоц. "Гумбольдт-клуб Молдова" А. Сидоренко] / беседовал
Игорь Фомин // Экон. обозрение. – 2009. – 25 сент. – Р. 14.

4448. Смешная, Татьяна. "Наука и общество в условиях кризиса" и не
только … : [по материалам внеочеред. заседания Ассамблеи акад. наук Мол-
довы, сент. 2009 г.] / Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 18 сент. –
Р. 18.
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
(Vezi Nr 4586)
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

150
02 BIBLIOTECONOMIE
4449. Franţuz, Iustina. "Împreună cu biblioteca creştem mari şi deştepţi" :
[proiect de reabilitare a lecturii tradiţionale în mediul juvenil, desfăşurat de bibl. şco-
lare din mun. Chişinău pe durata an. de studii 2009-2010] / Iustina Franţuz // Uni-
vers pedagogic pro. – 2009. – 10 sept. – P. 5.

4450. Слобозияну, Михаил. О юбилее муниципальной библиотеки "Б.
П. Хашдеу", или Истина где-то рядом / Михаил Слобозияну // Кишин. обозрева-
тель. – 2009. – 24 сент. – Р. 12.

030 Lucrări de referinţă generale
4451. Duca, Gheorghe. Volumul "Republica Moldova". Ediţie enciclopedică
– model de cooperare şi consens social : [art. preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] /
Gheorghe Duca // Săptămîna. – 2009. – 11 sept. – P. 8-9.

4452. Turea, Larisa. Enciclopedia Moldovei, steag de cultură : [pe marginea
vol. "Republica Moldova. Ediţie Enciclopredică". – Ch.,2009] / Larisa Turea // Lit. şi
arta. – 2009. – 17 sept. – P. 5.

070 Ziaristică. Presă
4453. Busuioc, Leonid. Între orgoliu şi modestie : [contribuţii la edit. ziarului
"Făclia"] / Leonid Busuioc // Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 3.

4454. Guţu, Alina. "Avem atâtea idei îndrăzneţe de pus în practică încât nu
e nici o şansă să ne plictisim" : interviu cu A. Guţu, red.-şef al ziarului "Apropo ma-
gazin" / consemnare : Cristina Baciu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 25 sept. – P.
19.

4455. Rusu, Tudor. De ce ziaristica pedagogică? / Tudor Rusu // Făclia. –
2009. – 19 sept. – P. 9.

4456. Tănase, Constantin. Guvernul Filat şi presa / Constantin Tănase //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 28 sept. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4738)

55 de ani de la apariţia ziarului "Făclia"
4457. Copăceanu, Roman. Omagiu "Făcliei" la 55 de ani / Roman
Copăceanu // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 9.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

151

4458. Nucă, Sergiu. Culturiştii / Sergiu Nucă // Făclia. – 2009. – 19 sept. –
P. 3.

4459. Rusu, Tudor. Cine am fost şi ce am devenit / Tudor Rusu // Făclia. –
2009. – 19 sept. – P. 1.

4460. Rusu, Tudor. Cum îşi ducea crucea presa periodică pe timpul sovie-
ticilor? / Tudor Rusu // Făclia. – 2009. – 5 sept. – P. 9. – Va urma.

4461. Vorotneac, Elena. Să coborîm treptele trecutului / Elena Vorotneac //
Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 2. – Va urma.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
4462. Boboc, Alexandru. Coordonate culturale : [interviu cu A. Boboc,
mem. cor. al Acad. Române în domeniul filozofiei] / pentru conformitate : Victoria
Fonari // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 4.

4463. Galben, Andrei. 16. Despre Onoare în Republica Moldova : [art. rec-
torului Univ. Libere Intern. din Moldova] / Andrei Galben // Lit. şi arta. – 2009. – 17
sept. – P. 6-7.

4464. Галбен, Андрей. О Чести в Республике Молдова : [ст. ректора
Междунар. Независ. Ун-та Молдовы] / Андрей Галбен // Молд. ведомости. –
2009. – 30 сент. – Р. 5.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
(Vezi Nr 4775)
27 CREŞTINISM
4465. Asargiu, Nicanor. O mănăstire sfinţită cu sânge : [interviu cu părinte-
le-ieromonah N. Asargiu, stareţul Mănăstirii "Sfânta Treime" de la Roşu, Cahul] /
consemnare : Nina Josu // Lit. şi arta. – 2009. – 24 sept. – P. 7.

4466. Bortă, Mihail. Cea mai marcantă personalitate a Basarabiei prerevo-
luţionare : părintele Inochentie de la Balta (24 febr.1875 – 30 dec.1917) / Mihail
Bortă // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 18 sept. – P. 9. – Va urma.

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

152
4467. Cubreacov, Vlad. 14 septembrie românesc în Republica Moldova.
Adevăr, libertate, comuniune : [17 ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei] / Vlad
Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 18 sept. – P. 9.

4468. Fuştei, Nicolae. Despre post / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. –
2009. – 15 sept. – P. 7. – (Lecţii de catehizare; Lecţia 46). – Cuprins : Zilele de post
(după Sfântul Teodor Studitul); Postul Naşterii Domnului; Postul Mare; Pentru ce s-a
aşezat şi cât ţine postul Sân-Petrului; Postul Adormirii Maicii Domnului; Zilele de
post în care mâncăm untdelemn şi dezlegăm la vin; Zilele de post în care mâncăm
peşte. - Contin. Începutul : 14 aug.

4469. Guzun, Teodor. Mitropolia Basarabiei, sau Certitudinea fiinţei româ-
neşti de a dăinui în veşnicie : [aspecte ist.] / Teodor Guzun // Lit. şi arta. – 2009. –
24 sept. – P. 7.

4470. Noica, Rafail. Ortodoxia în smerenie se păstrează : [interviu cu părin-
tele R. Noica, sihastru în Munţii Apuseni : reluat cu presc. din ziarul "Curierul orto-
dox"] // Capitala. – 2009. – 18 sept. – P. 7.

4471. Petru (Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor). Cuvântarea
ÎPS Mitropolit şi Exarh Petru, dedicată Sărbătorii Naţionale "Limba Noastră cea
Română" : [context ist. al promovării lb. rom.] // Flux european : ed. de vineri. –
2009. – 4 sept. – P. 9.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
4472. Cantemir, Lorin. Burebista şi Decebal, doi regi a milioane de daci :
[criteriile de calcul a populaţiei Daciei Felix] / Lorin Cantemir, Gabriel Chiriac // Lit. şi
arta. – 2009. – 17 sept. – P. 7.

4473. Sainsus, Valeriu. Bătrâneţea sărăciei şi sărăcia bătrâneţii : interviu
cu V. Sainsus, cercetător demograf / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporu-
lui. – 2009. – 25 sept. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

153
4474. Поставнин, Вячеслав. Закат цивилизации всегда сопровождает-
ся великим переселением : [ст. президента фонда "Миграция 21-й век"] / Вяче-
слав Поставнин // Коммерсант plus. – 2009. – 25 сент. – Р. 16.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
4475. Handrabura, Loretta. Egalitate de gen, egalitate de şanse : interviu
cu L. Handrabura, coord. proiectului "Autoevaluarea dimensiunii de gen în mijloace-
le de informare în masă în Moldova" / consemnare : Octombrina Onofrei // Florile
dalbe. – 2009. – 24 sept. – P. 6.

32 POLITICĂ
4476. Clej, Petru. Ipotetica Unire luată la bani mărunţi : [aspecte geopoliti-
ce] / Petru Clej // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 9 sept. – P. 4-5.

4477. Dungaciu, Dan. Despre unionism, cu calm (1-2) : [aspecte geopoliti-
ce] / Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11 sept.- P. 5; 18 sept. – P. 6.

4478. Dungaciu, Dan. Proletarii nu au patrie, iar "liberalii" ... limbă?! / Dan
Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 4 sept. – P. 6.

4479. Mânzărari, Dumitru. Revoluţia "orfanilor" a oferit R. Moldova o nouă
şansă / Dumitru Mânzărari // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 18 sept. – P. 8. – Cu-
prins : Plecarea din golful sovietic; Strategia PCRM de dezbinare a opoziţiei; Victo-
ria – în preluarea iniţiativei.

4480. Mesajul ONU cu ocazia Zilei Internaţionale a democraţiei : [15 sept.]
// Dreptul. – 2009. – 18 sept. – P. 1.

4481. Nye, Joseph S. Puterea americană în secolul XXI : [art. omului politic
american] / Joseph S. Nye // Săptămîna. – 2009. – 25 sept. – P. 3.

4482. Scarlat, George. Măşti europene pentru agenţii Kremlinului: [în legă-
tură cu corectitudinea alegerilor parlamentare în Moldova : mesaje în favoarea r e-
gimului Voronin] / George Scarlat // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 22 sept. – P. 5-
6.

4483. Жосу, Виктор. Любые попытки отыскать "идейное единство" в
прошлом обречены на провал : [о политике России на постсов. пространстве :
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

154
беседа с политологом В. Жосу] / беседовал Михаил Тюренков // Молд. ведо-
мости. – 2009. – 25 сент. – Р. 2.

4484. Ивашов, Леонид. Drang nah Osten: продолжение следует : гео-
полит. предыстория Второй миров. войны / Леонид Ивашов // Коммерсант plus.
– 2009. – 11, 25 сент.– Р. 17.

323 Politică internă
4485. Holban, Ion. Mesajul Geniului Eminescu către noi, cei de azi : [aspec-
te ale continuităţii naţ. a românilor în opera poetului Mihai Eminescu] / Ion Holban //
Lit. şi arta. – 2009. – 3 sept. – P. 5.

4486. Pleşu, Andrei. Andrei Pleşu : "N-am să mai apuc un alt chip al aces-
tei ţări" : [interviu cu omul politic din România : reluat din ziarul "Adevărul"] //
Săptămîna. – 2009. – 18 sept. – P. 13; 25 sept. – P. 23. – Va urma.

4487. Pleşu, Andrei. Cîteva note despre demnitate / Andrei Pleşu //
Săptămîna. – 2009. – 11 sept. – P. 3.

4488. Radu, Alina. Kazahstan – lecţia de românism : [pe marginea situaţiei
moldovenilor, stabiliţi în Kazahstan] / Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2009. – 24
sept. – P. 22.

4489. Scarlat, George. Intoxicări din Chişinău prin Bucureşti : [aspecte
soc.-pol. : preluat din ziarul "Ziua", Bucureşti] / George Scarlat // Timpul de diminea-
ţă. – 2009. – 1 sept. – P. 6.

4490. Vlădăreanu, Elena. Malul stâng întreabă malul drept : [interviu cu E.
Vlădăreanu, poetă din România, realizat în cadrul proiectului "De ce Rep. Moldova
rămâne o terra incognita pentru România"] / pentru conformitate : Irina Nechit //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 25 sept. – P. 22.

4491. Бурума, Ян. Возрождение японской демократии : [ст. проф. Кол-
леджа Барда] / Ян Бурума // Экон. обозрение. – 2009. – 4 сент. – Р. 20.

4492. Муази, Доминик. Парадокс демократии : [ст. проф. гос. упр. в
Гарвард. ун-те] / Доминик Муази // Экон. обозрение. – 2009. – 18 сент. – Р. 21.


Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

155
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
4493. AIE nu împarte cetăţenii pe niciun criteriu : (apelul Parlamentului Rep.
Moldova către reprezentanţii minorităţilor naţionale) // Timpul de dimineaţă. – 2009.
– 4 sept. – P. 9; Jurnal de Chişinău. – 2009. – 4 sept. – P. 5.

4494. Belicov, Serafim. Un larg orizont de întuneric : [aspecte soc.-pol.] /
Serafim Belicov // Lit. şi arta. – 2009. – 17 sept. – P. 3.

4495. Bogatu, Petru. Capul plecat secera nu-l taie, ciocanul nu-l loveşte? :
[aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 4 sept. – P. 7.

4496. Bogatu, Petru. De ce fel de Guvern avem nevoie? / Petru Bogatu //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 18 sept. – P. 7.

4497. Bogatu, Petru. E nevoie nu doar de o nouă putere, ci şi de o altă
opoziţie / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 25 sept. – P. 7.

4498. Chiorescu, Iurie. Solidaritate politică şi socială pentru o guvernare li-
beral-democratică / Iurie Chiorescu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 4 sept. – P. 9.

4499. Chircă, Sergiu Ion. E pe sfârşite epoca nomenclaturii comuniste? /
Sergiu Ion Chircă // Lit. şi arta. – 2009. – 10 sept. – P. 7.

4500. Ciornei, Vsevolod. Angajamentul şi instrumentul : [aspecte soc.-pol.]
/ Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2009. – 18 sept. – P. 2.

4501. Ciornei, Vsevolod. Avantajul incertitudinii : [aspecte soc.-pol.] /
Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2009. – 11 sept. – P. 2.

4502. Ciornei, Vsevolod. Cina cea plină de taine : [aspecte soc.-pol.] /
Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2009. – 25 sept. – P. 2.

4503. Ciornei, Vsevolod. Cizme sau sandale? : [aspecte soc.-pol.] /
Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2009. – 4 sept. – P. 2.

4504. Ciornei, Vsevolod. Credinţa, ispita şi confortul : [aspecte soc.-pol.] /
Vsevolod Ciornei // Moldova suverană. – 2009. – 15 sept. – P. 3.

4505. Conţiu, Mihai. Luarea, preluarea, asumarea şi impunerea Puterii :
[aspecte soc.-pol.] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2009. – 29 sept. – P. 1,3.
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

156

4506. Cubreacov, Vlad. Iarăşi despre limba română : [despre situaţia lb.
rom. în Rep. Moldova] / Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 4
sept. – P. 5.

4507. Damian, George. Situaţia din Basarabia – de ce se culcă liberalii pe-
o ureche? : [reluat din ziarul "Ziua"] / George Damian // Flux european : ed. de vi-
neri. – 2009. – 4 sept. – P. 3.

4508. Duca, Gheorghe. Alocuţiunea acad. Gheorghe Duca, preşedintele
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, rostită în cadrul şedinţei festive consa-
crate Sărbătorii Naţionale "Limba Noastră" // Lit. şi arta. – 2009. – 10 sept. – P. 3.

4509. Dulgheru, Valeriu. Lichelele (1) : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu
Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 17 sept. – P. 3.

4510. Dulgheru, Valeriu. Surcica nu sare departe de trunchi? : [aspecte
soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2009. – 3 sept. – P. 7.

4511. Dungaciu, Dan. Agentul integrării europene este ... poştaşul! : [as-
pecte soc.-pol.] / Dan Dungaciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 25 sept. – P. 6.

4512. Filat, Vlad. Vlad Filat : Dialogul cu PCRM trebuie să fie unul firesc, nu
forţat ori condiţionat : [aspecte soc.-pol. : interviu oferit de către liderul Partidului
Liberal Democrat din Moldova postului de radio Europa Liberă] / interlocutor :
Valentina Ursu // Săptămîna. – 2009. – 4 sept. – P. 14.

4513. Gherasim, Arcadie. Moldova este patria pe care o iubim / Arcadie
Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 2 sept. – P. 6.

4514. Ghimpu, Mihai. Mihai Ghimpu: "Până la sfârşitul lunii, R. Moldova va
avea un nou guvern" : [interviu cu preş. Parlamentului Rep. Moldova] / interviu reali-
zat de Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 4 sept. – P. 2.

4515. Josanu, Efim. Nu mai vrem pământ : [aspecte soc.-pol.] / Efim
Josanu // Lit. şi arta. – 2009. – 24 sept. – P. 2.

4516. Lucinschi, Petru. Petru Lucinschi: "Moldova – ţara noastră de origi-
ne, România – ţara noastră de tranzit, Europa – ţara noastră de destinaţie" : [fragm.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

157
din cartea "Moldova şi moldovenii"] // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 4 sept.
– P. 9.

4517. Lupu, Ilie. Profesorul Ilie Lupu, tatăl politicianului Marian Lupu : [in-
terviu cu tatăl liderului Partidului Democrat din Moldova] / consemnare : Pavel
Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 18 sept. – P. 9.

4518. Lupu, Marian. Va fi sau nu Marian Lupu şef de stat? : [interviu cu M.
Lupu, candidat al Alianţei pentru Integrarea Europeană pentru funcţia de şef de st at]
/ interviu realizat de Elena Robu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 25 sept. – P. 8.

4519. Mişcarea Ecologistă din Moldova. Apelul Mişcării Ecologiste din
Moldova către societatea civilă şi Alianţa pentru Integrarea Europeană : [privind
situaţia soc.-pol. din rep.] // Natura. – 2009. – Sept. (Nr 9). – P. 4.

4520. Movilă, Boris. Frică şi laşitate : [aspecte soc.-pol.] / Boris Movilă //
Lit. şi arta. – 2009. – 10 sept. – P. 2.

4521. Negru, Nicolae. De ce comuniştii trebuie să-l voteze pe Marian Lupu
/ Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 18 sept. – P. 6.

4522. Negru, Nicolae. Îmblânzirea românofobilor : [aspecte soc.-pol.] / Ni-
colae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 8 sept. – P. 6.

4523. Negură, Lilian. Comuniştii şi anticipatele : [aspecte soc.-pol.] / Lilian
Negură // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 15 sept. – P. 8.

4524. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova. Declaraţie privind
principiile politice de restabilire a unităţii civice şi soluţionarea paşnică a problemei
transnistrene : [doc. remis "Alianţei pentru Integrarea Europeană"] // Moldova suve-
rană. – 2009. – 16 sept.; Comunistul. – 2009. – 18 sept. – P. 3; Коммунист. – 2009.
– 18 сент. – Р. 3; Независимая Молдова. – 2009. – 17 сент.

4525. Păduraru, Pavel. Ce ascunde tăcerea comunistă? / Pavel Păduraru //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 2 sept. – P. 6.

4526. Popa, Iulius. Despre Marian Lupu, subiectiv : [pe marginea implicaţii-
lor politice ale ex-preş. Parlamentului Rep. Moldova] / Iulius Popa // Lit. şi arta. –
2009. – 24 sept. – P. 1.

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

158
4527. Popa, Nicolae. Discreditarea ideii de guvernare : [aspecte soc.-pol.] /
Nicolae Popa // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 8 sept. – P. 10.

4528. Praporşcic, Sergiu. Cine guvernează Republica Moldova? : [aspecte
soc.-pol.] / Sergiu Praporşcic // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 11 sept. – P.
1, 3.

4529. Reniţă, Alecu. Speranţa : [aspecte soc.-pol.] / Alecu Reniţă // Natura.
– 2009. – Sept. (Nr 9). – P. 1.

4530. Rusu, Tudor. Cît de tare ne iubim Patria? : [aspecte soc.-pol.] / Tudor
Rusu // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 8.

4531. Strâmbeanu, Andrei. Bin Laden şi Vladimir Voronin / Andrei
Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2009. – 17 sept. – P. 3.

4532. Tănase, Constantin. Nimeni nu ne poate interzice să visăm frumos :
[aspecte soc.-pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 9 sept. –
P. 5.

4533. Tănase, Constantin. Proteste sau provocări politice? : [aspecte soc.-
pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 30 sept. – P. 6.

4534. Ţurcanu, Vladimir. Nu vom vota şi nici nu vom propune un candidat
pentru funcţia de şef al statului : interviu cu V. Ţurcanu, deputat al fracţiunii comu-
niştilor în Parlamentul Rep. Moldova / interviu realizat de Vasile Grozavu // Moldova
suverană. – 2009. – 10 sept. – P. 3.

4535. Voronin, Vladimir. În faţa întregii clase politice a ţării stă o singură
sarcină – să unească ţara, să unească oamenii : alocuţiunea preş. Rep. Moldova V.
Voronin, la recepţia oferită cu prilejul aniversării a 18-a a Independenţei Rep. Mol-
dova (27 aug. 2009) // Moldova suverană. – 2009. – 2 sept. – P. 1, 3.

4536. Булат, Сергей. Еще о молдавском феномене : [обществ.-полит.
аспекты] / Серегй Булат // Молд. ведомости. – 2009. – 16 сент. – P. 3.

4537. Воронин, Владимир. "Мы оставляем нашим преемникам госу-
дарство без задолженностей перед обществом" : [обращение В. Воронина к
гражданам страны по поводу отставки с поста президента] // Независимая
Молдова. – 2009. – 11 сент. – Р. 1-2.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

159

4538. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : Мы по-прежнему бу-
дем защищать права и интересы молдавского народа : [обращение по поводу
отставки с поста президента] // Кишин. новости. – 2009. – 11 сент. – Р. 1.

4539. Воронин, Владимир. Владимир Воронин: "Наша страна остается
территорией межэтнического мира и толерантности" : речь президента Респ.
Молдова на приеме по случаю 18-й годовщины независимости Респ. Молдова,
27 авг. 2009 // Независимая Молдова. – 2009. – 2 сент. – Р. 2.

4540. Гимпу, Михай. Мы можем изменить планы Обамы и Путина! : от-
рывки из интервью пред. парламента и и.о. президента Респ. Молдова М. Гим-
пу // Независимая Молдова. – 2009. – 23 сент. – Р. 1, 2.

4541. Западинский, Роберт. Две половинки единого целого : [об-
ществ.-полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 25
сент. – Р. 3.

4542. Затулин, Константин. Затулин: Воронин тянет компартию на дно
: [по поводу ситуации в Респ. Молдова : интервью ИА Regnum Новости депута-
та Гос. Думы Рос. Федерации К. Затулина] // Молд. ведомости. – 2009. – 8 сент.
– Р. 2.

4543. Косарев, Валерий. Что за новым поворотом? : [обществ.-полит.
аспекты] / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2009. – 11 сент. – Р. 5.

4544. Крылов, Валентин. Что предлагает "Альянс за Европейскую Ин-
теграцию" нацменьшинствам? / Валентин Крылов // Эксперт новостей. – 2009.
– 25 сент. – Р. 2.

4545. Кулик, Виталий. Начало пути в Европу? : [ демократ. коалиция
"За европейскую интеграцию"] / Виталий Кулик // Коммерсант plus. – 2009. – 11
сент. – Р. 12.

4546. Лупу, Мариан. Мариан Лупу : "Невступление в НАТО – это прин-
ципиально" : [обществ.-полит. аспекты : интервью с лидером Демократ. партии
Молдовы] // Коммерсант plus. – 2009. – 11 сент. – Р. 8.

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

160
4547. Лупу, Мариан. Мариан Лупу : "Необходимо обеспечить реальное
молдавско-русское двуязычие …" : [интервью пред. Демократ. партии Молдо-
вы ИА Regnum в Респ. Молдова] // Коммерсант plus. – 2009. – 25 сент. – Р. 11.

4548. Святченко, Иван. Уроки дипломатии : [обществ.-полит. аспекты]
/ Иван Святченко // Экон. обозрение. – 2009. – 11 сент. – Р. 2.

4549. Сорочану, Тудор. От Ильича до Ильича! : [обществ.-полит. ас-
пекты] / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2009. – 25 сент. – Р. 4.

4550. Сорочану, Тудор. Страницы биографии ответственной власти :
[об итогах деятельности экс-президента Респ. Молдова Владимира Воронина]
/ Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2009. – 18 сент. – Р. 2.

4551. Тарлев, Василе. Василе Тарлев : "Сегодня нужно разговаривать
с народом честно" : [интервью с экс-премьером Респ. Молдова] / записала
Лариса Веверица // Эксперт новостей. – 2009. – 25 сент. – Р. 4-5.

4552. Цеслюк, Владимир. По уши в Молдове : [обществ.-полит. аспек-
ты] / Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2009. – 25 сент. – Р. 5.

4553. Западинский, Роберт. Надежда умирает последней : [обществ.-
полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2009. – 11 сент. –
Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 4856, 4928)

324 Alegeri
4554. Козонак, Корнелия. Сколько стоит депутатское кресло? : [по по-
воду расходов полит. партий в избират. кампании 2009-го г.] / Корнелия Козо-
нак, Ион Пряшкэ // Молд. ведомости. – 2009. – 30 сент. – Р. 3.


327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
4555. Cubreacov, Vlad. Republica Moldova şi relaţia Moscova – Berlin /
Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 11 sept. – P. 4.

4556. Diaconescu,Cristian. România aşteaptă semnalele corespunzătoare
de la noul guvern de la Chişinău : [interviu oferit de către C. Diaconescu, şeful di-
plomaţiei române, agenţiei Newsin] // Europeanul. – 2009. – 17 sept. – P. 7.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

161

4557. Haas, Richard N. Realism în legătură cu schimbările climatice : [art.
diplomatului american] / Richard N. Haas // Săptămîna. – 2009. – 4 sept. – P. 3.

4558. Negru, Nicolae. De ce Rusia recunoaşte AIE / Nicolae Negru // Jur-
nal de Chişinău. – 2009. – 29 sept. – P. 6.

4559. Vrabie, Radu. Dimensiunea "soft power" a politicii externe ruse vizavi
de R. Moldova : [teze de bază expuse în cadrul emisiunii "Dezbateri şi sinteze de
politică externă", postul de radio "Vocea Basarabiei", 30 aug. 2009] / Radu Vrabie,
Oazu Nantoi, Oleg Cristal // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 9 sept. – P. 4.

4560. Варга, Дьердь. "Окно в Европу" при венгерском посольстве : [о
функционировании Един. центра выдачи виз в страны ЕС при посольстве
Венгрии : интервью с Чрезв. и Полномоч. послом Венгерской Респ. в Кишинэу
Д. Варга] / записал Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2009. – 11 сент. – Р. 8.

4561. Галин, Александр. Приднестровье в свете румынской экспансии
/ Александр Галин // Коммерсант plus. – 2009. – 25 сент. – Р. 7.

4562. Най, Джозеф С. Власть Америки в XXI веке : [ст. проф. Гарвард.
ун-та] / Джозеф С. Най // Экон. обозрение. – 2009. – 18 сент. – Р. 20.

4563. О’Нил, Луис. Луис О’Нил: "Ради блага страны Воронину следует
оставить свои мечты о том, чтобы стать молдавским мини-Дэн Сяопином" : [ст.
б. посла ОБСЕ и экс-главы миссии в Молдове] // Альянс Moldova Noastră. –
2009. – 4 сент. – P. 7.

4564. Янчева, Анна. Как будут развиваться отношения между Россией
и Молдовой? : [по материалам "кругл. стола" рос. фонда "Признание"] / Анна
Янчева // Независимая Молдова. – 2009. – 18 сент. – Р. 5.

327(478) Politica externă a Republicii Moldova
4565. Chirilă, Victor. Relaţia cu UE – starea de fapt : [preluat din "Dilema
Veche", nr. 290, 2009] / Victor Chirilă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 25 sept. – P.
7.

4566. Leancă, Iurie. Republica Moldova la 18 ani de independenţă : [teze
formulate în cadrul emisiunii "Dezbateri şi sinteze de politică externă" la postul de
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

162
radio "Vocea Basarabiei", 23 aug. 2009] / Iurie Leancă, Oleg Serebrian // Timpul de
dimineaţă. – 2009. – 1 sept. – P. 4.

4567. Popescu, Nicu. Despre criza economică, asistenţa financiară şi ple-
carea comuniştilor de la putere : [materiale expuse în cadrul emisiunii "Dezbateri şi
sinteze de politică externă" la postul de radio "Vocea Basarabiei"] / Nicu Popescu,
Vlad Lupan, Victor Chirilă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 24 sept. – P. 5.

4568. Serebrian, Oleg. Oleg Serebrian: Aderarea la NATO este un proiect
ireal : interviu cu deputatul Partidului Democrat / interviu realizat de Cristina Todirică
// Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 4 sept. – P. 5.

4569. Severin, Adrian. Integrare europeană şi integrare moldoveană / Adri-
an Severin // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 30 sept. – P. 6.

4570. Tănase, Constantin. Cine ne sunt ambasadorii? / Constantin Tănase
// Timpul de dimineaţă. – 2009. – 25 sept. – P. 7.

4571. Ţăranu, Anatol. Evoluţia relaţiilor dintre R. Moldova şi România în
perioada post-electorală : [fragm. din cadrul emisiunii "Dezbateri şi sinteze de politi-
că externă" la postul de radio "Vocea Basarabiei" cu participarea : A. Ţăranu, ex-
parlamentar şi Eugen Revenco, dir. de programe la Asoc. pentru Politică Externă] //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 17 sept. – P. 5.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
4572. Chiorescu, Iurie. Cabinetul Filat – un început promiţător : [pe margi-
nea investirii guvernului Alianţei pentru Integrarea Europeană] / Iurie Chiorescu //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 23 sept. – P. 6.

4573. Ghimpu, Mihai. Mihai Ghimpu : "Până la 11 noiembrie trebuie să ale-
gem preşedintele ţării" : [interviu cu preş. Parlamentului şi preş. interimar al Rep.
Moldova, difuzat la postul de Radio Europa Liberă] // Jurnal de Chişinău. – 2009. –
22 sept. – P. 7.

4574. Liţa, Marina. Vlad Filat primul : pagini din biogr. premierului / Marina
Liţa // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 25 sept. – P. 4-5.

4575. Negru, Nicolae. Algoritm şi profesionalism : [pe marginea formării
noului guvern de coaliţie] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 25 sept. –
P. 6.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

163
(Vezi de asemenea Nr 4496)

329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
4576. Petrencu, Anatol. Am demonstrat că în R. Moldova există o forţă po-
litică care nu este dominată de interese de grup : interviu cu A. Petrencu, preş. Par-
tidului Mişcarea Acţiunea Europeană // Europeanul. – 2009. – 17 sept. – P. 3.

4577. Tănase, Constantin. Alianţa între este şi va fi : [situaţia din interiorul
Alianţei pentru Integrarea Europeană] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. –
2009. – 1 sept. – P. 6.

4578. Лупу, Мариан. Марианн Лупу : "В этой стране должен работать
закон" : интервью с пред. Демокр. партии Молдовы / записала Татьяна Смеш-
ная // Экон. обозрение. – 2009. – 25 сент. – Р. 18.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general
4579. Подлесная, Марина. "Мы стремились к светлому будущему …" :
(к 70-летию исследователя пушкин. политэкономии Ивана Устияна) / Марина
Подлесная // Кишин. новости. – 2009. – 11 сент. – Р. 7.

4580. Родрик, Дэни. Вторая жизнь налога Тобина : [ст. проф. полит-
экономии в Шк. гос. упр. им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвард. ун-те] / Дэни Род-
рик // Экон. обозрение. – 2009. – 18 сент. – Р. 20.

4581. Чешуев, Виссарион. Ловушки неравенства : [о некоторых догмах
и стереотипах монетаризма] / Виссарион Чешуев // Эксперт новостей. – 2009. –
4 сент. – Р. 2.

4582. Шиллер, Роберт. Переосмысление экономики : [ст. проф. Йел.
ун-та] / Роберт Шиллер // Экон. обозрение. – 2009. – 18 сент. – Р. 21.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
4583. Рабочая сила Республики Молдова : занятость и безработица во
II квартале 2009 года : [информ. Нац. бюро статистики Респ. Молдова] // Экон.
обозрение. – 2009. – 11 сент. – Р. 28.

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

164
331.105.44 Sindicate
4584. Bostan, Daria. Protecţie reală, concretă şi eficientă : [pe marginea
proiectului pentru protecţia muncii şi sănătăţii femeilor membre de sindicat : art.
preş. Org. de Femei a FNSAA "Agroindsind"] / Daria Bostan // Vocea poporului. –
2009. – 25 sept. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

4585. Calitatea de patron e compatibilă cu cea de lider sindical? / consem-
nare : Victor Pavliuc // Vocea poporului. – 2009. – 4 sept. – P. 3. – Idem în lb. rusă.
– Cuprins : Toţi suntem acţionari, mai puţini patroni şi angajatori : [art. preş. Federa-
ţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile publ. "SINDASP"] / Iurie Spivacenco; Cole-
gii mi-au încredinţat gestionarea patrimoniului sindical :[art. preş. Federaţiei Sindica-
telor Lucrătorilor din Comunicaţii] / Ion Pârgaru.

4586. Procopiuc, Vitalie. Imaginea sindicalismului se face şi prin cultură :
[interviu cu V. Procopiuc, dir. Palatului Republ. de Cultură al Sindicatelor] // Vocea
poporului. – 2009. – 25 sept. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

4587. Rojnevschi, Boris. Statul pedepseşte întreprinderile pentru propriile
datorii : [art. preş. Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor] / Boris
Rojnevschi // Vocea poporului. – 2009. – 25 sept. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

4588. Roman, Anastasia. Ai drepturi atunci, când ţi le poţi apăra : [art. preş.
Consiliului teritorial Chişinău al Sindicatului Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia
Publică şi Antreprenoriat] / Anastasia Roman // Vocea poporului. – 2009. – 25 sept.
– P. 3. – Idem în lb. rusă.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe
4589. Parlicov, Victor. Piaţa construcţiilor ruptă de realitatea economică in-
ternă : [opinii ale expertului Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul"] /
Victor Parlicov // Dezvoltarea. – 2009. – 11 sept. – P. 1.

4590. Глазова, Татьяна. Коммерческая недвижимость не движется /
Татьяна Глазова // Экон. обозрение. – 2009. – 18 сент. – Р. 36.


Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

165
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
4591. Михалаки, Юрий. Юрий Михалаки : "Мы просто вынуждены
развивать свою сеть" : [интервью с президентом компании IMC Group] /
записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 11 сент. – Р. 18.

336 Finanţe
4592. Hadârcă, Sorin. Sistemul bancar a devenit mai fragil / Sorin Hadârcă,
Oleg Grigoroi // Economist. – 2009. – 23 sept. – P. 9.

4593. Бюджетный дефицит и дефицит информации : [о реализации
год. гос. бюджета] // Экон. обозрение. – 2009. – 25 сент. – Р. 6.

4594. Джеймс, Гарольд. Приближающийся век финансовой автомати-
ки : [ст. проф. в шк. Вудро Вильсона в Принстон. ун-те] / Гарольд Джеймс //
Экон. обозрение. – 2009. – 11 сент. – Р. 21.

4595. Коваленко, Ирина. Доходы и расходы населения / Ирина Кова-
ленко // Экон. обозрение. – 2009. – 4 сент. – Р. 17.

4596. Росетти, Илинка. Принципы, которые не дают шансов кризису :
стратегия и тактика "ProCredit Bank" : интервью с генер. менеджером "ProCredit
Bank" И. Росетти / интервью провела Ольга Попова // Экон. обозрение. – 2009.
– 4 сент. – Р. 6.

4597. Такий, Александр. Робкиe признаки улучшения : [об итогах дея-
тельности банков. системы в авг. 2009 г.] / Александр Такий // Экон. обозрение.
– 2009. – 18 сент. – Р. 4.

4598. Формузал, Михаил. Гагаузская налоговая автономия : [интервью
с башканом Гагаузии М. Формузал и нач. Гос. налог. инспекции АТО Гагаузии
Юрием Фроловым] / записала Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. –
2009. – 4 сент. – Р. 7.

4599. Чиботару, Виктор. Почему именно так : [по поводу либерализа-
ции денеж. политики Нац. Банка Молдовы : интервью с вице-президентом НБМ
В. Чиботару] / записал Aлександр Такий // Экон. обозрение. – 2009. – 11 сент. –
Р. 4.

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

166
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-
nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
4600. Делонг, Дж. Бредфорд. Бернанке – единственный : [о назначе-
нии на должность пред. ФРС США Бена Бернанке : ст. проф. Калифорн. ун-та в
Беркли] / Дж. Бредфорд Делонг // Экон. обозрение. – 2009. – 4 сент. – Р. 20.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
4601. Arpentin, Gheorghe. Starea critică din sectorul viti-vinicol / Gheorghe
Arpentin // Săptămîna. – 2009. – 4 sept. – P. 6.

4602. Bujor, Leonid. Leonid Bujor: "Lipsa unui program anticriză a afectat
profund economia Moldovei" : interviu realizat de Imedia cu deputatul din fracţiunea
Alianţei "Moldova Noastră" // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 4 sept. – P. 5.

4603. Chircă, Sergiu Ion. Schimbarea se cere a fi radicală : [despre strate-
giile de dezvoltare economică] / Sergiu Ion Chircă // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 4
sept. – P. 16.

4604. Lecţia pe acasă pentru noua guvernare : [secvenţe de la conf. "Criza
economică în Moldova: definirea unui nou model de guvernare economică", organi-
zată de Centrul Analitic Independent expert-Grup şi Inst. de Dezvoltare şi Iniţiative
Sociale "Viitorul"] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2009. – 11
sept. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

4605. Loghin, Vlad. Recesiunea se potoleşte, de s-ar potoli şi intrigile poli-
tice : [despre indicatorii de evoluţie a economiei în primele două trim. ale anului] /
Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2009. – 10 sept. – P. 2.

4606. Muntean, Iurie. Dacă noul guvern nu va continua activitatea PCRM,
ei pot condamna ţara la o catastrofă economică : [interviu cu Iu. Muntean, ex-
viceministru al Economiei şi Comerţului] / consemnare : Marina Ţurcan // Comunis-
tul. – 2009. – 18 sept. – P. 10-11; Коммунист. – 2009. – 11 сент. – Р. 6-7.

4607. Muntean, Iurie. Iurie Muntean : "propunerile FMI nu puteau fi accep-
tate deoarece veneau în contradicţie cu politicile sociale, promovate de Partidul
Comuniştilor" : interviu cu viceministrul în exerciţiu al economiei şi comerţului / inter-
viu realizat de Vasile Grozavu // Moldova suverană. – 2009. – 8 sept. – P. 2.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

167
4608. Oleinic, Alexandru. Alexandru Oleinic: "Pentru relansarea economiei
este nevoie de investiţii" : [interviu cu ex-deputatul AMN în Parlamentul Rep. Moldo-
va] // Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 4 sept. – P. 5; Альянс Moldova Noastră. –
2009. – 4 сент. – P. 5.

4609. Parlicov, Victor. "Economia R. Moldova este bolnavă" : interviu cu
analistul economic V. Parlicov / interviu realizat de Svetlana Panţa // Jurnal de Chi-
şinău. – 2009. – 22 sept. – P. 5.

4610. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova. Declaraţie privind
principiile politicii anticriză şi măsurile de stabilizare a situaţiei social-economice :
[doc. remis "Alianţei pentru Integrarea Europeană"] // Moldova suverană. – 2009. –
16 sept. – P 2; Comunistul. – 2009. – 18 sept. – P. 3; Коммунист. – 2009. – 18
сент. – Р. 3; Независимая Молдова. – 2009. – 17 сент. – P. 1,2.

4611. Platon, Nicolae. După introducerea regimului de vize pentru cetăţenii
români, vânzările la unele hoteluri din Moldova au scăzut cu 70 % : [interviu oferit
"Monitorului de Business" de către N. Platon, preş. Asoc. Naţ. a Agenţiilor de Turism
din Moldova] // Dezvoltarea. – 2009. – 11 sept. – P. 11.

4612. Priorităţile economice ale noului Guvern // Economist. – 2009. – 30
sept. – P. 10-11.

4613. Segmentul economic: priorităţi pentru noul guvern : [material al Cen-
trului Analitic Independent "Expert Grup"] // Săptămîna. – 2009. – 11 sept. – P. 7.

4614. Succesele economice : demistificarea mesajelor : [pe marginea rap.
prim-viceprim-ministrului Igor Dodon asupra situaţiei social-economice în perioada
2001-2009, prez. la şedinţa de totalizare a activităţii Executivului : analize ale Cen-
trului Analitic Independent "Expert-Grup"] // Vocea poporului. – 2009. – 11 sept. – P.
5. – Idem în lb. rusă.

4615. Иващенко, Геннадий. Муниципий Кишинев и глобальный эконо-
мический кризис / Геннадий Иващенко // Экон. обозрение. – 2009. – 4 сент. – Р.
16.

4616. Прожиточный минимум во втором квартале 2009 года : [мате-
риалы Нац. бюро статистики] // Экон. обозрение. – 2009. – 25 сент. – Р. 28.

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

168
4617. Промышленность Республики Молдова в январе-августе 2009
года : [материалы Нац. бюро статистики] // Экон. обозрение. – 2009. – 25 сент.
– Р. 29.

4618. Рейдман, Олег. Олег Рейдман : Нельзя бездумно принимать все
условия МВФ : [ из интервью программе "Maxima" экс-советника президента
Респ. Молдова по экономике] // Коммунист. – 2009. – 25 сент. – Р. 4-5.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
4619. Берестяну, Константин. В начале пути к цивилизованному авто-
рынку : [ст. дир. Ассоц. авторизир. импортеров автомобилей] / Константин Бе-
рестяну // Экон. обозрение. – 2009. – 18 сент. – Р. 14.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
4620. Калак, Дмитрий. Таможенная реструктуризация: вспомнить ста-
рое / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2009. – 25 сент. – Р. 8.

4621. Калак, Дмитрий. Таможня Молдовы внедряет практику ЕС : [по
материалам "кругл. стола", посвящ. вопр. содействия торговле.,сент.2009,
Кишинэу] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2009. – 18 сент. – Р. 8.

4622. Калмык, Октавиан. АТП: фактор экономической интеграции в ЕС
: [интервью с дир. Деп. торгов. политики М-ва экономики и торговли Респ.
Молдова О. Калмыком] / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. –
2009. – 4 сент. – Р. 5.

4623. Кетрарь, Вадим. Рынок орехов : перспективы на фоне стагнации
: [проблемы экспорта молд. ореха] / Вадим Кетрарь // Экон. обозрение. – 2009.
– 11 сент. – Р. 22.

4624. Мельник, Виорел. Виорел Мельник : "Европейская практика нра-
вится не всем" : [интервью с генер. дир. Тамож. службы Респ. Молдова] / запи-
сал Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2009. – 4 сент. – Р. 8.

4625. Мельник, Виорел. Виорел Мельник : "Таможня работает в при-
вычном ритме" : [интервью с генер. дир. Тамож. службы Молдовы] / записала
Лариса Веверица // Эксперт новостей. – 2009. – 11 сент. – Р. 2.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

169
339.7 Finanţe internaţionale
4626. Marlett, Melanie. Banca Mondială va organiza o conferinţă a donato-
rilor pentru Moldova : interviu acordat de M. Marlett, manager de ţară al Băncii
Mondiale pentru Rep. Moldova / consemnare : Mircea Ţicudean // Economist. –
2009. – 23 sept. – P. 3; Săptămîna. – 2009. – 25 sept. – P. 6.

4627. Баккер, Эйдж. МВФ по ту сторону кризиса : [ст. исполнит. дир.
Междунар. Валют. Фонда] / Эйдж Баккер // Экон. обозрение. – 2009. – 25 сент.
– Р. 20.

4628. Матисен, Йохан. Как правильнее – 2 : беседа с б. постоян. пред-
ставителем Междунар. валют. фонда в Молдове Й. Матисен / записал Алек-
сандр Такий // Экон. обозрение. – 2009. – 4 сент. – Р. 4. – Продолж. Начало : 27
авг.

4629. Штайнбрюк, Пеер. Глобальный финансово-операционный налог
: [ст. министра финансов Германии] / Пеер Штайнбрюк // Экон. обозрение. –
2009. – 25 сент. – Р. 21.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
4630. Doing Business 2010 : [по поводу докл. "Doing Business 2010: Re-
forming through Difficult Times"] // Экон. обозрение. – 2009. – 11 сент. – Р. 6.

4631. Loghin, Vlad. Ţările cu venituri mici necesită un sprijin mai amplu :
[pe marginea Rap. Băncii Mondiale, elaborat pentru întrunirea conducătorilor ţărilor
G-20 de la Pitsburgh] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2009. – 24 sept. – Р. 1,
2.

4632. Panţa, Svetlana. Criza mondială a ajuns la prima aniversare /
Svetlana Panţa // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 22 sept. – P. 4.

4633. Petersen, Alexandros. Meciul secolului: Nabucco vs South Stream :
[interviu cu A. Petersen, Associate Director of the Eurasia Energy Center at the
Atlantic Council of the United States] // Săptămîna. – 2009. – 18 sept. – P. 3.

4634. Зинн, Ханс-Вернер. Преимущества и опасности глобальных из-
менений : [ст. проф. в Мюнхен. ун-те] / Ханс-Вернер Зинн // Экон. обозрение. –
2009. – 4 сент. – Р. 21.

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

170
4635. Коваленко, Ирина. Наука поможет экономике вырасти : [по ма-
териалам науч. конф. "Экономический рост в условиях интернационализации",
Кишинэу, авг. 2009] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2009. – 11 сент. –
Р. 16.

4636. Ломборг, Бьорн. Дефицит технологий : [проблемы глобал. поте-
пления в экон. плане : ст. дир. Центра "Копенгагенский консенсус"] / Бьорн
Ломборг // Экон. обозрение. – 2009. – 4 сент. – Р. 21.

4637. Рогофф, Кеннет. От финансового кризиса к долговому : [ст.
проф. в Гарвард. ун-] / Кеннет Рогофф // Экон. обозрение. – 2009. – 11 сент. –
Р. 20.

4638. Скидельский, Роберт. Есть ли еще необходимость в стимулах? :
[ст. проф. политэкономии в Ун-те Уорика] / Роберт Скидельский // Экон. обо-
зрение. – 2009. – 25 сент. – Р. 20.

4639. Стиглиц, Джозеф Е. Фетишизм ВВП : [ст. проф. Калифорн. ун-та]
/ Е. Джозеф Стиглиц // Экон. обозрение. – 2009. – 11 сент. – Р. 20.

4640. Шикирлийская, Марина. Мир после кризиса : новый порядок? :
[по материалам 19-го Экон. форума, Крыница, Польша, 9-12 сент. 2009 г.] /
Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2009. – 18 сент. – Р. 7.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
(Vezi Nr 4774, 4776)
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
4641. Aspecte legale referitoare la organizarea serviciului civil (de alternati-
vă) // Dreptul. – 2009. – 18 sept. – P. 6.

4642. Cubreacov, Vlad. 2 în 1, sau Dubla cetăţenie ca factor conciliant /
Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 11 sept. – P. 5.

4643. Cucereanu, Viorica. "Teleradio-Moldova", cenzorul propriei biografii :
[pe marginea dosarului "Larisa Manole şi alţii versus Rep. Moldova", câştigat la
CEDO, privind protestele de la Compania "Teleradio-Moldova, 2002 : interviu cu
ziarista V. Cucereanu] / interviu de Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 25
sept. – P. 10.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

171

4644. Gherasim, Arcadie. O revenire la normalitate : [pe marginea progr.
de activitate al Guvernului Rep. Moldova "Integrarea Europeană: Libertate, Demo-
craţie, Bunăstare" (2009-2013)] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2009.
– 29 sept. – P. 5.

4645. Ghimpu, Mihai. Mihai Ghimpu: "Noi putem schimba planurile preşe-
dinţilor Obama şi Putin" : [interviu cu preş. interimar al Rep. Moldova, preş. Parl a-
mentului] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 21 sept.
– P. 4-5, 7.

4646. Lisnic, Eleonora. AIE şi-a instalat Guvernul : [pe marginea dir. priori-
tare ale Programului Guvernului "Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bu-
năstare (2009-2013)" / Eleonora Lisnic // Capitala. – 2009. – 30 sept. – P. 4.;
Столица=Capitala. – 2009. – 30 сент. – P. 4.

4647. Plămădeală, Tamara. MAI şi Procuratura sfidează copiii : interviu cu
T. Plămădeală, avocatul copilului din Rep. Moldova / pentru conformitate : Alina
Radu // Ziarul de gardă. – 2009. – 10 sept. – P. 16-17.

4648. Susarenco, Gheorghe. Gheorghe Susarenco : "Hotărârea Curţii va
da un semnal clar dacă societatea este gata să devină un stat de drept" : (discursul
reprezentantului Parlamentului în şedinţa Curţii Constituţionale din 8 sept. curent) //
Alianţa Moldova Noastră. – 2009. – 11 sept. – P. 6.

4649. Tănase, Alexandru. Alexandru Tănase : "De astăzi, comenzi în justi-
ţie nu vor mai exista" : [interviu cu ministrul Justiţiei] / consemnare : Tatiana Corai //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 28 sept. – P. 4-5.

4650. Untilă, Veaceslav. Veaceslav Untilă : "Dreptul la libera asociere tre-
buie respectat" : [pe marginea iniţiativei legislative privind revenirea la blocurile elec-
torale : interviu cu preş. fracţiunii parlamentare AMN] // Alianţa Moldova Noastră. –
2009. – 25 sept. – P. 5.

4651. Voronin, Vladimir. La revedere, pe curând! : mesajul preş. Rep. Mol-
dova, V. Voronin, către cetăţeni în legătură cu demisia din funcţie // Timpul de dimi-
neaţă. – 2009. – 14 sept. – P. 6.

4652. Voronin, Vladimir. Mesajul preşedintelui Vladimir Voronin către cetă-
ţenii Republicii Moldova : [cu prilejul demisiei din funcţie, 11 sept. 2009] // Moldova
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

172
suverană. – 2009. – 11 sept.; Comunistul. – 2009. – 11 sept. – P. 1; Коммунист. –
2009. – 11 сент. – Р. 1.

4653. Запрос об осуществлении контроля конституционности некото-
рых постановлений парламента : [запрос депутатов Партии коммунистов Респ.
Молдова по поводу законности выборов пред. парламента] // Независимая
Молдова. – 2009. – 2 сент. – Р.1,2.

4654. Мишин, Вадим. Вадим Мишин : "Основа политической доктрины
любой партии – это высочайшая ответственность перед всеми гражданами
государства" : [по поводу решения Конституц. суда Респ. Молдова о легитим-
ности избрания спикером парламента Михая Гимпу : беседа с депутатом пар-
ламента Респ. Молдова] / записал Тудор Сорочану // Независимая Молдова. –
2009. – 10 сент. – Р.1,2.

4655. Нестерова, Оксана. Алгоритм возвращается : [о номин. составе
нов. Правительства Респ. Молдова] / Оксана Нестерова // Экон. обозрение. –
2009. – 25 сент. – Р. 3.

4656. Святченко, Иван. Крестьянский интеллигент : [биогр. и полит.
портрет пред. Парламента Респ. Молдова Михая Гимпу] / Иван Святченко //
Экон. обозрение. – 2009. – 25 сент. – Р. 16.

4657. Цуркан, Владимир. Нелегкий выбор президента : [правов. осно-
ва и последствия отставки президента Владимира Воронина : интервью с де-
путатом парламента В. Цуркан] / записала Людмила Борисова // Коммунист. –
2009. – 8 сент. – Р. 2.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
4658. Câşlaru, Anatolie. Anatolie Câşlaru : "Am fost reţinut fără nici o pro-
bă" : [interviu cu omul de afaceri] / interviu realizat de Svetlana Corobceanu // Jurnal
de Chişinău. – 2009. – 15 sept. – P. 5.

4659. Condiţiile materiale, de trai şi asistenţă medicală în penitenciare //
Dreptul. – 2009. – 11 sept. – P. 6.

4660. Martin, Vasile. Corupţia cedează în faţa celui insistent : [pe marginea
campaniei naţ. "Tu poţi opri corupţia"] / Vasile Martin // Moldova suverană. – 2009. –
11 sept.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

173
4661. Кириллова, Евгения. Закон есть, насилие – тоже : [о функциони-
ровании Закона о предупреждении и пресечении насилия в семье] / Евгения
Кириллова // Молд. ведомости. – 2009. – 25 сент. – Р. 4.

4662. Козак, Игорь. Криминал живет по новым законам : [проблемы
борьбы с организ. преступностью] / Игорь Козак // Кишин. обозреватель. –
2009. – 24 сент. – Р. 4.

347 Drept civil
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
4663. Sinteză activităţii desfăşurate de organele procuraturii pe parcursul a
8 luni 2009 // Dreptul. – 2009. – 25 sept. – P. 4.

349.2 Dreptul muncii
4664. Antrenarea şomerilor la lucrările publice // Dreptul. – 2009. – 4 sept.
– P. 6.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
4665. Bodean, Mihail. Informaţia, "arma perfectă" pentru apărarea statalită-
ţii oricărui popor : [art. dir. adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Rep.
Moldova] / Mihail Bodean // Moldova suverană. – 2009. – 8 sept. – P. 3.

4666. Chirtoacă, Dorin. O decizie nepopulară, dar necesară : interviu cu
primarul D. Chirtoacă despre majorarea tarifelor la apă şi transportul public în Chişi-
nău // Capitala. – 2009. – 25 sept. – P. 2; Столица=Capitala. – 2009. – 25 сент. –
P. 2.

4667. Liţa, Marina. Mihai cel Ghimpu : [date biogr. ale spicherului Parla-
mentului Rep. Moldova] / Marina Liţa // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 18 sept. – P.
4-5.

4668. Lupaşcu, Tatiana. Speranţele primarului: un alt tip de Primărie : [pe
marginea funcţionării Primăriei mun. Chişinău] / Tatiana Lupaşcu // Capitala. –
2009. – 25 sept. – P. 1, 3; Столица=Capitala. – 2009. – 25 сент. – P. 1, 3.

4669. Paniş, Vitalie. Protecţia datelor cu caracter personal în Republica
Moldova – un domeniu prioritar în societatea modernă : [art. dir. Centrului Naţ. pen-
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

174
tru Protecţia datelor cu Caracter Personal] / Vitalie Paniş // Dreptul. – 2009. – 11
sept. – P. 4.

4670. Paniş, Vitalie. Viaţa privată – protejată de Centrul Naţional pentru
Protecţia Datelor cu Caracter personal : [art. dir. centrului] / Vitalie Paniş // Ziarul de
gardă. – 2009. – 10 sept. – P. 18.

4671. Tănase, Constantin. O "autoritate administrativă centrală" bizară –
Biroul Relaţii Interetnice / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 22
sept. – P. 6.

4672. Черга, Валерий. О связи между пожарами и культурой : [интер-
вью с нач. отряда спасателей и пожар. сектора Рышкань Упр. чрезв. ситуаций
мун. Кишинэу В. Черга] / записала Татьяна Соловьева // Кишин. обозреватель.
– 2009. – 24 сент. – Р. 13.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
4673. Lachi, Inga. 3 septembrie – Ziua Armatei Naţionale : [pe marginea
conf. de presă a ministrului Apărării, Vitalie Vrabie, cu ocazia aniversării a 18-a de la
crearea Armatei Naţ.] / Inga Lachi // Moldova suverană. – 2009. – 3 sept. . – Р.1,2.

4674. Воронин, Владимир. Национальная армия – это школа мужест-
ва и патриотического воспитания : [выступление президента Респ. Молдова,
главнокомандующего Вооруж. силами В. Воронина по случаю 18-й годовщины
создания Нац. армии, 2 сент. 2009] // Независимая Молдова. – 2009. – 3 сент. –
Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 4611)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
365 Aspiraţii legate de locuinţă şi realizarea lor. Siguranţa locuinţei
4675. Бобров, Игорь. "ALLAS" - первая линия обороны : [по поводу
обеспечения безопасности жилья : интервью с генер. дир. ГК "ALLAS" И. Боб-
ровым] // Экон. обозрение. – 2009. – 11 сент. – Р. 29.

368 Asigurări
4676. Loghin, Vlad. Stabilitate asigurată : [pe piaţa autohtonă de asigurări] /
Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2009. – 15 sept. – Р. 2.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

175

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
4677. Chirev, Svetlana. Poveştile terapeutice în organizarea lucrului educa-
tiv / Svetlana Chirev // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 5.

4678. Dabija, Nicolae. Lupta pentru proşti : [despre situaţia din învăţământ]
/ Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 10 sept. – P. 1.

4679. Daniel(Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române). Educaţia adevărată
cultivă comuniunea între generaţii : [mesaj adresat elevilor şi prof. cu prilejul începe-
rii noului an şcolar] / Daniel, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române // Flux european
: ed. de vineri. – 2009. – 11 sept. – P. 9.

4680. Greceanîi, Zinaida. Felicitări cu prilejul începerii noului an de studii :
[mesaj al prim-ministrului Rep. Moldova] / Zinaida Greceanîi // Moldova suverană. –
2009. – 2 sept. – P. 2 ; Univers pedagogic pro. – 2009. – 3 sept. – P. 2.

4681. Groza, Aurica. Dincolo de paravanul reformei : [pe marginea reformei
şc. naţ.] / Aurica Groza // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 16.

4682. Guţu, Ana. Necesitatea imperioasă a unui nou Cod al Educaţiei : [in-
terviu acordat de către A. Guţu, deputat liberal, postului de Radio Europa Liberă] //
Făclia. – 2009. – 5 sept. – P. 4.

4683. Hanganu, Ion. Pledoarie pentru elaborarea strategiei anti-criză în
educaţia naţională / Ion Hanganu // Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 14. – Va urma.

4684. Leahu, Galina. Vrem condiţii de viaţă mai bune? dar ele ne pot juca
festa : [aspecte ale educaţiei ecologice] / Galina Leahu // Făclia. – 2009. – 5 sept. –
P. 6.

4685. Mândâcanu, Virgil. Virtutea poate fi învăţată? : [aspecte ale filosofiei
educaţiei] / Virgil Mîndîcanu // Făclia. – 2009. – 5 sept. – P. 4.

4686. Negară, Tamara. Rolul educaţiei în familie / Tamara Negară // Uni-
vers pedagogic pro. – 2009. – 17 sept. – P. 5.

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

176
4687. Ţanţuc, Svetlana. Locul copiilor în viaţa Dumneavoastră : şedinţă cu
părinţii / Svetlana Ţanţuc // Univers pedagogic pro. – 2009. – 24 sept. – P. 7.

4688. Şavga, Larisa. Asigurarea calităţii procesului educaţional – obiectiv
principal al sistemului educaţional : interviu realizat cu L. Şavga, ministru al Educaţi-
ei şi Tineretului / pentru conformitate : Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. –
2009. – 10 sept. – P. 2.

4689. Vasilii Cherdivarenco : [ex-ministru al învăţământului public din Mol-
dova (1928-2009) : necrolog] // Moldova suverană. – 2009. – 8 sept. – P. 6; Univers
pedagogic pro. – 2009. – 10 sept. – P. 3. – Semnat : Vladimir Voronin, Zinaida
Greceanâi, Victor Stepaniuc [et al.].

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
4690. Alexa, Raisa. Viziunea spaţială a copiilor : [din experienţa prof. Şc. de
Arte "V. Poleakov"] / Raisa Alexa // Univers pedagogic pro. – 2009. – 17 sept. – P.
5.

4691. Antohi, Zinaida. Abordarea unor tehnici la ora de educaţie muzicală :
[din experienţa prof.de la Şc. primară nr. 83 "Grigore Vieru", mun. Chişinău] /
Zinaida Antohi // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 13.

4692. Blajin, Dina. Metoda explicaţiei la lecţiile de educaţie plastică : [din
experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Gh. Asachi", mun. Chişinău] / Dina Blajin //
Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 15.

4693. Blănaru, Mariana. Caracterul ludic al activităţilor la limba română în
clasa I : [din experienţa învăţătoarei de la Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi", mun.
Chişinău] / Mariana Blănaru // Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 10.

4694. Blănaru, Mariana. Educaţia pentru sănătate – între necesitate şi rea-
litate : [în sprijinul predării disciplinei opţionale "Educaţia pentru sănătate" : din ex-
perienţa prof.de la Liceul Teoretic "Gh. Asachi", mun. Chişinău] / Mariana Blănaru //
Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 6.

4695. Bragoi, Petru. Dezvoltarea gustului estetic la lecţiile de istoria artelor
: [din experienţa prof.de la Liceul Teoretic "M. Eminescu", Sipoteni, Călăraşi] / Petru
Bragoi // Univers pedagogic pro. – 2009. – 10 sept. – P. 8.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

177
4696. Ceciui, Nelly. Key competencies formation at English lessons : [din
experienţa prof.de la Liceul "Petru Movilă", Chişinău] / Nelly Ceciui // Făclia. – 2009.
– 12 sept. – P. 11.

4697. Chetrari, Rodica. Importanţa metodelor interactive la matematică :
[din experienţa prof.de la Liceul Teoretic cu profil de arte "Elena Alistar", mun. Chi-
şinău] / Rodica Chetrari // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 10.

4698. Colesnic, Ala. Perceperea picturii : [pe marginea experienţei prof. de
la Liceul Teoretic "M. Costin", Floreşti] / Ala Colesnic // Făclia. – 2009. – 5 sept. – P.
7.

4699. Comerzan, Maria. Lesson Plan : [în sprijinul predării temei "At
Leisure" : din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Ginta Latină", mun. Chişinău] /
Maria Comerzan // Univers pedagogic pro. – 2009. – 24 sept. – P. 7.

4700. Comerzan, Maria. Teacher as Leader; Mark Twain – an american
writer and humorist : [din experienţa prof. de la Liceul "Ginta Latină", mun. Chişinău]
/ Maria Comerzan // Univers pedagogic pro. – 2009. – 17 sept. – P. 3-4.

4701. Cuciuc, Eugenia. Cîtă fantezie încape într-o lecţie? : [din experienţa
învăţătoarei de la Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir", or. Căuşeni] / Eugenia Cuciuc
// Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 13.

4702. Frumosu, Angela. Ajutor "plastic" fără afectarea dezvoltării elevului :
[din experienţa prof.de la LiceulTeoretic "Liviu Deleanu", mun. Chişinău] / Angela
Frumosu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 17 sept. – P. 5.

4703. Frumosu, Angela. Sugestii de teste pentru potenţial creativ : [din ex-
perienţa prof. de educaţie plastică de la Liceul Teoretic "Liviu Deleanu", mun. Chişi-
nău] / Angela Frumosu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 24 sept. – P. 6.

4704. Gheţu, Maria. Motivarea la orele de matematică : [din experienţa prof.
de la Liceul Teoretic "George Meniuc", Chişinău] / Maria Gheţu // Făclia. – 2009. –
12 sept. – P. 7.

4705. Gheţu, Maria. Problema (exerciţiul) – temelia asimilării conştiente a
matematicii : [din experienţa prof.de la Liceul Teoretic "George Meniuc", mun. Chi-
şinău] / Maria Gheţu // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 10.

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

178
4706. Godoroja, Olga. Psihologie aplicată în parteneriat profesional : [din
experienţa prof.de la Liceul teoretic "M. Eminescu", Căuşeni] / Olga Godoroja,
Ludmila Nemerenco // Făclia. – 2009. – 5 sept. – P. 5.

4707. Grigoriev, Ala. O călătorie la castelul Peleş : [proiect didactic la lb.
rom., cl. a 10-a : din experienţa Liceului teoretic "Dm. Cantemir", mun. Chişinău] /
Ala Grigoriev // Făclia. – 2009. – 5 sept. – P. 10.

4708. Iavorciuc, Valentina. Generation Gap Problems : [din experienţa
prof. de lb. engl. de la Liceul Teoretic "Petru Movilă", mun. Chişinău] / Valentina
Iavorciuc // Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 7.

4709. Iavorciuc, Valentina. Using Stories and Fables for Effective Time
Management Teaching; Go Green or Technology and Progress : [din experienţa
prof. de la Liceul Teoretic "P. Movilă", mun. Chişinău] / Valentina Iavorciuc // Făclia.
– 2009. – 5 sept. – P. 13-14.

4710. Mariţoi, Elena. Evaluare sumativă : [la educaţia artistico-plastică în cl.
a 6-a : din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani", mun.
Chişinău] / Elena Mariţoi // Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 12.

4711. Moloşnic, Natalia. Relaţionarea învăţării prin metoda vectorială : [din
experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Gh. Asachi", Chişinău] / Natalia Moloşnic //
Făclia. – 2009. – 12 sept. – P. 7.

4712. Negara, Tamara. Projet didactique en 4-ième classe : [din experienţa
prof. de lb. fr. de la Liceul Teoretic "Ginta Latină", mun. Chişinău] / Tamara Negara
// Univers pedagogic pro. – 2009. – 24 sept. – P. 6.

4713. Nicolaescu, Galina. Elaborarea unui eseu după repere : [pe margi-
nea experienţei prof.de la Liceul Teoretic "Dm. Cantemir", or. Rîşcani] / Galina
Nicolaescu // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 13.

4714. Nicolaescu, Galina. Proiectul şcolar la lecţiile de limba română : [pe
marginea experienţei prof. de la Liceul Teoretic "Dm. Cantemir", or. Râşcani] /
Galina Nicolaescu // Făclia. – 2009. – 12 sept. – P. 6.

4715. Onofreiciuc, Nicolae. Educaţia tehnologică – factor obiectiv de dez-
voltare a creativităţii : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Ginta Latină", mun.
Chişinău] / Nicolae Onofreiciuc // Univers pedagogic pro. – 2009. – 17 sept. – P. 5.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

179

4716. Rebeja, S. Posibilităţi de diversificare a predării : [din experienţa prof.
de la Liceul Teoretic Sireţi, raionul Străşeni] / S. Rebeja // Făclia. – 2009. – 5 sept. –
P. 11.

4717. Roşca, Svetlana. O condiţie de dezvoltare artistică la lecţia de pian :
[din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "O. Ghibu", mun. Chişinău] / Svetlana
Roşca // Univers pedagogic pro. – 2009. – 3 sept. – P. 8.

4718. Roşca, Svetlana. Repere metodologice de predare în clasa de pian
general : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "O. Ghibu", mun. Chişinău] /
Svetlana Roşca // Univers pedagogic pro. – 2009. – 17 sept. – P. 3.

4719. Scrupschi, Ludmila. Critical thinking : [din experienţa prof. liceelor
"Spiru Haret" şi "Petru Movilă", Chişinău] / Ludmila Scrupschi, Nelly Ceciui // Făclia.
– 2009. – 12 sept. – P. 11.

4720. Smîntînă, Aliona. Matematica prin intermediul jocurilor : [din experi-
enţa prof. de la Liceul Teoretic "Gh. Asachi", Chişinău] / Aliona Smîntînă // Făclia. –
2009. – 12 sept. – P. 7.

4721. Smîntînă, Aliona. Victorină matematică "Ce? Unde? Cînd?" : [pe
marginea experienţei prof. de la Liceul Teoretic "Gh. Asachi", Chişinău] / Aliona
Smîntînă // Făclia. – 2009. – 5 sept. – P. 7.

4722. Бурлаку, Евгения. Календарное планирование по русскому язы-
ку в 5-м классе 1-ая четверть, 2009-2010 год обучения : [из опыта учителя Тео-
рет. Лицея "Alexandru Ioan Cuza"] / Евгения Бурлаку // Univers pedagogic pro. –
2009. – 17 sept. – P. 6-7.

4723. Глигор, Зинаида. Повесть "Капитанская дочка" - вершина пуш-
кинской прозы : [из опыта учителя лицея им. Петру Мовилэ, мун. Кишинэу] /
Зинаида Глигор // Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 13.

4724. Глигор, Зинаида. Урок мира, патриотизма , добра : [в помощь
проведению урока "Молдова – край родной" : из опыта учителя Лицея им. Пет-
ру Мовилэ, мун. Кишинэу] / Зинаида Глигор // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 13.

4725. Коцофана, Юлия. Обучающее изложение по зрительно-
слуховому восприятию с элементами сочинения по теме "Стыдно перед соло-
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

180
вушкой", 3-й класс : [из опыта учителя Лицея им. Петру Мовилэ, мун. Кишинэу]
/ Юлия Коцофана // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 12.

4726. Симанкова, Алла. Обучение здоровью : [din experienţa prof. de
biologie; Liceul "Petru Movilă", Chişinău] / Алла Симанкова // Făclia. – 2009. – 12
sept. – P. 11.

4727. Симанкова, Алла. Уроки компетенции или обобщения знаний :
из опыта учителя биологии лицея им. П. Мовилэ, мун. Кишинэу / Алла Симан-
кова // Făclia. – 2009. – 5 sept. – P. 13.

4728. Симанкова, Алла. Формы и методы оценивания знаний : [в про-
цессе преподавания биологии : из опыта учителя Лицея им. Петру Мовилэ,
мун. Кишинэу] / Алла Симанкова // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P.12.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
4729. Briceni: oaze ale bunei educaţii // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 7. –
Cuprins : Радуют и свет, и тепло, и уют : [despre activitatea Liceului Teoretic nr. 1
din Briceni] / Мария Ткачук; pentru o copilărie fericită : [din experienţa grădiniţei nr.
1 "Andrieş", Briceni].

4730. Budişteanu, Alexandru. Premiant de onoare îşi apără Liceul : [des-
pre sistarea hotărîrii înscrierii la Liceul Teoretic "Ion Creangă", Bălţi] / Alexandru
Budişteanu // Ziarul de gardă. – 2009. – 3 sept. – P. 20.

4731. Chetrari, Rodica. Dirigenţia: orientarea şcolară şi profesională : [din
experienţa Liceului Teoretic cu profil de arte "Elena Alistar", Chişinău] / Rodica
Chetrari // Făclia. – 2009. – 12 sept. – P. 6.

4732. Chetrari, Rodica. Practici interactive axate pe autoevaluare / Rodica
Chetrari // Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 12.

4733. Condrea, Lilia. Idei biblice fundamentale : [aspecte educaţionale] /
Lilia Condrea // Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 9.

4734. Condrea, Lilia. Idei biblice fundamentale : [pe marginea modelului
creştin de învăţare] / Lilia Condrea // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 9. – Va urma.

4735. Condrea, Lilia. Jocul didactic – metodă eficientă de motivare a elevi-
lor / Lilia Condrea // Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 12.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

181

4736. Cujbă, Valentina. În parteneriat să educăm cetăţeni activi şi respon-
sabili : [pe marginea reuniunii managerilor şcolari din mun. Chişinău] / Valentina
Cujbă // Univers pedagogic pro. – 2009. – 10 sept. – P. 5.

4737. Donos, Alexandru. Profesor cu litera mare : [Bartolomeu Musteaţă,
pedagog şi jurnalist (1924-2005)] / Alexandru Donos // Făclia. – 2009. – 26 sept. –
P. 1, 3.

4738. Frunza, Svetlana. Odă pîînii : scenariu literar-muz. / Svetlana Frunza
// Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 11.

4739. Golovei, Lilia. Măsurile de prevenire a gripei umane provocată de
noul virus gripal A(H1N1) : proiect didactic, cl. a 9-a / Lilia Golovei // Făclia. – 2009.
– 12 sept. – P. 10.

4740. Iachim, Ion. Activismul profesorilor îl stimulează pe cel al elevilor : [pe
marginea experienţei Gimnaziului din s. Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi] / Ion
Iachim // Univers pedagogic pro. – 2009. – 24 sept. – P. 3.

4741. Iachim, Ion. Dascăli obişnuiţi, dar ... deosebiţi : [pe marginea activită-
ţii Gimnaziului din Târnova, raionul Edineţ] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. –
2009. – 10 sept. – P. 6.

4742. Iachim, Ion. Eveniment cu personalităţi : [140 de ani de la fondarea
Liceului din s. Balatina, raionul Glodeni] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. –
2009. – 3 sept. – P. 6-7.

4743. La Criuleni schimbările şi-au găsit sol fertil : [pe marginea consfătuirii
cadrelor didactice din raionul Criuleni, aug. 2009] // Univers pedagogic pro. – 2009.
– 3 sept. – P. 5.

4744. Mihail, Viorel. Pur şi simplu Aurelian Silvestru : [dir. Liceului
"Prometeu", mun. Chişinău] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2009. – 4 sept. – P. 12.

4745. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Un start reuşit al noului an şcolar :
interviu cu T. Nagnibeda-Tverdohleb, şef al Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport,
mun. Chişinău / consemnare : R. Andrieş // Florile dalbe. – 2009. – 10 sept. – P. 2-
3.

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

182
4746. Nicolaescu, Galina. Încă o dată despre motivaţie : [în procesul de în-
văţare] / Galina Nicolaescu // Făclia. – 2009. – 5 sept. – P. 10.

4747. Opaţchi, Grigore. Să învăţăm a gîndi profund : [interviu cu Gr.
Opaţchi, prof. de fizică la Liceul "A. Mateevici", Căuşeni : preluat din rev. "Noi"] /
consemnare : Valerie Volontir // Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 6.

4748. Raileanu, Anatol. Asigurarea calităţii în învăţământ – acţiuni concrete
: [pe marginea seminarului în cadrul proiectului "Evaluarea curriculumului şcolar în
învăţământul secundar general şi modernizarea standardelor educaţionale din învă-
ţământul general", sept. 2009, Chişinău] / Raileanu Anatol // Univers pedagogic pro.
– 2009. – 17 sept. – P. 1.

4749. Raileanu, Anatol. Să nu fie închise lăcaşurile luminii la sate : [pe
marginea lucr. consfătuirii pedagogilor din raionul Briceni, aug. 2009] / Anatol
Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2009. – 3 sept. – P. 4.

4750. Rusu, Tudor. Profesorul bun se naşte sau se formează cu încetul ? ..
/ Tudor Rusu // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 16.

4751. Serjant, Aurelia. Exigenţe deosebite în clasele cu profil muzical-coral
: [despre unele modificări la obiectul educaţie muzicală în Liceul Teoretic de Arte "N.
Sulac", mun. Chişinău] / Aurelia Serjant // Făclia. – 2009. – 5 sept. – P. 11.

4752. Trudov, Olga. Eu şi familia mea facem parte din popor : oră de diri-
genţie în cl. a 5-a / Olga Trudov // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 10.

4753. Zamfir, Stela. E-learning în şcoală : recomandări pentru şc. Rep.
Moldova : [despre activitatea Liceului Teoretic "Ginta Latină", mun. Chişinău] / Stela
Zamfir // Univers pedagogic pro. – 2009. – 17 sept. – P. 4.

4754. Zamfir, Stela. Seminar pentru profesori: Tabele : [din experienţa prof.
de la Liceul Teoretic "Ginta Latină", mun. Chişinău] / Stela Zamfir // Univers peda-
gogic pro. – 2009. – 24 sept. – P. 6.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
4755. Antohi, Zinaida. Educaţia muzicală şi cîntul vocal-coral : [pe margi-
nea experienţei şc. primare nr. 83 "Grigore Vieru", mun. Chişinău] / Zinaida Antohi //
Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 11.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

183
4756. Batîrnac, Marina. Ce frumoasă-i viaţa pe Pământ : [în sprijinul educa-
ţiei ecologice la grădiniţe] / Marina Batîrnac // Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 8.

4757. Bolboceanu, Ludmila. Stela Cemortan – o îndrăgostită de copiii
Moldovei şi dascălii lor : [omagiu cercet. şi pedagogului] / Ludmila Bolboceanu, Nina
Straliuc, Ala Vasilachi // Făclia. – 2009. – 5 sept. – P. 15.

4758. Divdic, Viorica. Bunică dragă – zână bună : [matineul lit. în inst. preş.
Nr.153, mun. Chişinău) / Viorica Divdic // Univers pedagogic pro. – 2009. – 24 sept.
– P. 3.

4759. Frecăuţan, Ludmila. Integrarea copiilor în grădiniţă / Ludmila
Frecăuţan // Univers pedagogic pro. – 2009. – 24 sept. – P. 7.

4760. Frecăuţan, Ludmila. Metode de întremare a sănătăţii : [din experien-
ţa inst. preşcolare nr. 153] / Ludmila Frecăuţan // Univers pedagogic pro. – 2009. –
17 sept. – P. 3.

4761. Gladcaia, Tamara. Jocul didactic – o activitate eficientă în dezvolta-
rea multilaterală a copilului : [din experienţa grădiniţei nr. 3, Anenii Noi] / Tamara
Gladcaia // Făclia. – 2009. – 12 sept. – P. 6.

4762. Gladcaia, Tamara. Modalitate de evaluare a limbajului : [din experi-
enţa grădiniţei nr. 3, Anenii Noi] / Tamara Gladcaia // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P.
6.

4763. Groza, Aurica. Adio, drag Abecedar! : [scenariu tematic în cl. 1 : pe
marginea experienţei Liceului "Prometeu-Prim", mun. Chişinău] / Aurica Groza,
Cristina Brunchi // Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 11.

4764. Potîngă, Ecaterina. Formarea şi dezvoltarea atenţiei la copii preşco-
lari / Ecaterina Potîngă // Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 11.

4765. Rusu, Avramia. Arta muzicală – obiect de studiu în învăţămîntul
preşcolar : [din experienţa grădiniţei nr. 227, mun. Chişinău] / Avramia Rusu // Fă-
clia. – 2009. – 26 sept. – P. 10.

4766. Rusu, Avramia. Folclorul copiilor : [din experienţa grădiniţei nr. 227,
mun. Chişinău] / Avramia Rusu // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 6.

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

184
4767. Şalin-Stamatov, Maria. Primăvara copilăriei – vis de neuitat : [activi-
tate extracurriculară : din experienţa învăţătoarelor de la Liceul Teoretic "Alecu
Russo", Cojuşna, raionul Străşeni] / Maria Şalin-Stamatov, Elena Poiată // Făclia. –
2009. – 26 sept. – P. 10.

4768. Sclifos-Dodon, Ala. Formarea abilităţilor elementare de citire : [din
experienţa şc. primare din Criuleni] / Ala Sclifos-Dodon // Făclia. – 2009. – 5 sept. –
P. 6.
374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii
4769. Ciornîi, Veronica. "Dragoste pe timp de ciumă" : (adapt. scenică a
operei "Romeo şi Julieta" de W. Shakespeare) / Veronica Ciornîi // Făclia. – 2009. –
19 sept. – P. 11.

4770. Nosko, Rodica. La Chişinău va fi lansat un Centru de creativitate
pentru copii, bazat pe arte vizuale : interviu cu R. Nosco şi Romeo Ţurcan, proprie-
tarii Centrului de creativitate pentru copii Studio Artimania / interviu realizat de Tat i-
ana Marcu // Economistul. – 2009. – 16 sept. – P. 10

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, cole-
gii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
.
4771. Chirev, Svetlana. Posibilităţi educative în cămine : [din experienţa
Şc. de Meserii nr. 2, mun. Chişinău] / Svetlana Chirev // Făclia. – 2009. – 26 sept. –
P. 8.
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
4772. Bostan, Ion. Promotor al formării continue a adulţilor în Republica
Moldova : [60 de ani de la naşterea lui Simion Caisîn, rectorul Inst. de Formare Con-
tinuă] / Ion Bostan, Valentin Amariei // Făclia. – 2009. – 12 sept. – P. 5.

4773. Burea, Irina. Facultatea de Drept din cadrul USM la 50 de ani / Irina
Burea // Dreptul. – 2009. – 11 sept. – P. 1.

4774. Galiţ, Alexei. Şcolile teologice la un început de an universitar : [art.
decanului Fac. de Teologie ortodoxă, Acad. Teologică din Chişinău] / Alexei Galiţ //
Altarul credinţei. – 2009. – 11 sept. – P. 6.

4775. Plopa, Viorel. "M-am bucurat de serviciile unui colectiv profesoral ex-
traordinar, cu iniţiativă şi profesionalism de invidiat" : [Fac. de Drept din cadrul Univ.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

185
de Stat din Moldova la 50 de ani : interviu cu V. Plopa, procuror] / consemnare :
Stelina Ciobanu // Dreptul. – 2009. – 18 sept. – P. 3.

4776. Popa, Iulius. Genericul jubiliar al Anei Bondarenco – "Asistaţi oricând
la orele mele!" : [70 de ani de la naşterea prof. univ., Univ. de Stat din Moldova] /
Iulius Popa // Lit. şi arta. – 2009. – 3 sept. – P. 8.

4777. Ţurcanu, Viorel. O viaţă consacrată activităţii ştiinţifice şi didactice :
[75 de ani de la naşterea şefului catedrei Contabilitate şi Audit a Univ. Cooperatist
Comerciale din Moldova Tudor Tuhari] / Viorel Ţurcanu, Sergiu Petrovici // Moldova
suverană. – 2009. – 15 sept. – P. 4.

4778. Таран, Ангелина. Как родилась кафедра Энологии : [при Техн.
ун-те Молдовы] / Ангелина Таран // Экон. обозрение. – 2009. – 18 сент. – Р. 23.
(Vezi de asemenea Nr 4795)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor
4779. Handrabura, Loretta. Nu a rămas loc nici pentru "Bună ziua!" : [feme-
ia în politică : interviu cu L. Handrabura, conf. univ. la Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă"] / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2009. – 17 sept.
– P. 16-17.

4780. Маценко, Ирина. Ребрендинг Ирины Хакамады : [по поводу мас-
тер-класса бывш. полит. лидера Рос. Федерации] / Ирина Маценко // Экон.
обозрение. – 2009. – 18 сент. – Р. 24.
(Vezi de asemenea Nr 4584)
398 Folclor
4781. Tamazlâcaru, Andrei. De 10 ani încoace, expediţiile folclorice nu mai
sunt sprijinite de stat : interviu cu A. Tamazlâcaru, folclorist / consemnare : Tamara
Gorincioi // Capitala. – 2009. – 25 sept. – P. 8.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
4782. Eţco, Tatiana. Groparii parcului Ţaul : [în sprijinul ocrotirii monumen-
tului peisagistic] / Tatiana Eţco // Ziarul de gardă. – 2009. – 17 sept. – P. 6.

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

186
4783. Garaba, Vladimir. Râul Bâc – un pericol pentru sănătate : [interviu cu
V. Garaba, preş. Org. Teritoriale Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova] / con-
semnare : Aurelia Ţurcanu // Capitala. – 2009. – 25 sept. – P. 3; Столица=Capitala.
– 2009. – 25 сент. – P. 3.

4784. Schechtl, Christa. "Sîntem în căutarea oamenilor care ne pot ajuta" :
interviu cu Ch. Schechtl, preş. Fundaţiei moldo-germ. "Laika" / consemnare : Con-
stantin Olteanu // Săptămîna. – 2009. – 4 sept. – P. 7.

4785. Сакс, Джеффри Д. Электрические автомобили и устойчивое раз-
витие : [ст. дир. Ин-та Земли при Колумб. Ун-те] / Джеффри Д. Сакс // Экон.
обозрение. – 2009. – 25 сент. – Р. 21.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551.5 Meteorologie. Climatologie
4786. Cazac, Valeriu. "Gheţarii de la Polul Nord îi vedem doar la televizor,
dar seceta şi ploile le simţim pe propria piele" : interviu cu V. Cazac, şeful Serviciului
Hidrometeorologic de Stat // Săptămîna. – 2009. – 18 sept. – P. 7.

4787. Gumovschi, Andrei. Schimbarea climei: efecte globale şi locale /
Andrei Gumovschi // Vocea poporului. – 2009. – 11 sept. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
572 Antropologie
4788. Omul: un miracol : [din cartea "Cum a apărut viaţa? Prin evoluţie sau
prin creaţie?"] // Făclia. – 2009. – 19 sept. – P. 9 ; 26 sept. – P. 9.

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
4789. Rotaru, Tatiana. Vasile Şalaru la 75 de ani : [biolog, membru cor. al
Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2009. – 30
sept. – P. 4.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

187
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
4790. Zghibarţă, Petru. Sindromul X metabolic sau Obezitatea (2) / Petru
Zghibarţă // Pro farmacia. – 2009. – Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 4. – Art. 1 : Iun. –
Iul. (Nr 6/7).

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
4791. Beneş, Oleg. Oleg Beneş : "Nimeni nu poate spune cum va evolua
mâine virusul A(H1N1)" : [interviu cu dir. Centrului de medicină preventivă] / con-
semnare : Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 16 sept. – P. 5.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
4792. Safta, Vladimir. Lunarul "Promovarea utilizării raţionale a medica-
mentelor": rezultate, concluzii, oportunităţi : [11 mai – 11 iun. 2009] / Vladimir Safta,
Mihail Lupu, Maria Cojocaru-Toma // Pro farmacia. – 2009. – Sept. – Oct. (Nr 9/10).
– P. 3-4.

4793. Дербенцев, Александр. Александр Дербенцев : "Лекарства с
"родословной" - ориентир для пациентов и врачей" : [интервью с дир. предста-
вительства венгер. фармац. компании "Gedeon Richter" в Молдове] / записала
Марина Шимановская // Кишин. обозреватель. – 2009. – 17 сент. – Р. 13.

616 Patologie. Medicină clinică
4794. Gurman, Gabriel. Gabriel Gurman din Ţara Sfântă : [interviu cu me-
dicul anestezist, prof. univ. din Beer-Sheva, Israel] / consemnare : Dora Petrilă //
Pro farmacia. – 2009. – Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 12-13.

4795. Şandru, Sergiu. Al 2-lea Congres Internaţional al Societăţii Anestezi-
ologie şi Reanimatologie din Republica Moldova şi ediţia 4 a Cursurilor Comitetului
European pentru Educare în Anestezie : [interviu cu S. Şandru, preş. Soc. Aneste-
ziologie şi Reanimatologie din Rep. Moldova şi Adrian Belîi, dir. Biroului Regional
Moldova al Com. European pentru Educare în Anestezie] // Pro farmacia. – 2009. –
Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 1-2.

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

188
616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele
4796. Шимановская, Марина. Дерматовенерологический диспансер –
65 лет в Молдове / Марина Шимановская // Кишин. обозреватель. – 2009. – 3
сент. – Р. 13.

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze
4797. Драгунов, Юрий. "Духовная терапия" в борьбе с курением :
[интервью с гл. врачом Мед. психотерапевт. Центра "Încredere DNM" Ю. Драгу-
новым] / записала Людмила Шимановская // Кишин. обозреватель. – 2009. – 17
сент. – Р. 12.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
4798. Россоховатская, Диана. Энергетика экономкласса. За рубежом
технологии энергосбережения успешно применяются в быту уже много лет /
Диана Россоховатская // Эксперт новостей. – 2009. – 4 сент. – Р. 5.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
4799. Cucereanu, Radion. Moştenirea urmaşilor : 764 hectare de pădure :
[despre Petru Pîslearuc, pădurar din s. Ucrainca, raionul Căuşeni] / Radion
Cucereanu // Natura. – 2009. – Sept. (Nr 9). – P. 2.

4800. Pălăncean, Alexei. Şi verdele pădurii a devenit secret de stat : inter-
viu cu A. Pălăncean, cercetător principal la Grădina Botanică a AŞM / a intervievat :
Lilia Curchi // Natura. – 2009. – Sept. (Nr 9). – P. 3.

4801. Кожокарь, Анатолий. На страже лесных богатств : [интервью с
дир. предприятия по лесн. хоз-ву "Шолданешты" А. Кожокарь] // Кишин. ново-
сти. – 2009. – 18 сент. – Р. 4.

636.7 Câini
(Vezi Nr 4785)

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

189
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
4802. Baciu, Valentina. "Moldova 1", ultimul bastion al comunismului :
[despre eschivarea Companiei "Teleradio Moldova" de a informa corect publicul] /
Valentina Baciu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 1 sept. – P. 5.

4803. Bogatu, Petru. Şaraşka din Dealul Schinoasei : [atitudine critică faţă
de activitatea Companiei "Teleradio Moldova"] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău.
– 2009. – 22 sept. – P. 7.

4804. Fusu, Corina. Ce facem cu Televiziunea? : [pe marginea statutului de
instituţie publ. a Companiei "Teleradio-Moldova" : interviu cu C. Fusu, preş. Comisiei
parlamentare pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, Igor
Munteanu, dir. executiv IDIS "Viitorul" şi Larisa Manole, fostă jurnalistă la Compania
"Teleradio-Moldova"] / consemnare : Ion Surdu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 29
sept. – P. 3.

4805. Mihalache, Corneliu. Ceea ce are loc în jurul TVM se poate numi
război : [interviu cu C. Mihalache, membru al Consiliului Coord. al Televiziunii şi
Radiodifuziunii] / consemnare: Marina Ţurcan // Comunistul. – 2009. – 11 sept. – P.
7.

4806. Tănase, Constantin. Ultima redută comunistă din Dealul Schinoasei :
[despre activitatea Companiei de Stat "Teleradio-Moldova"] / Constantin Tănase //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 17 sept. – P. 6.

4807. Ţurcanu, Vlad. Cum poate fi deblocată criza de la "Teleradio-
Moldova" : [interviu cu V. Ţurcanu, dir. de dezvoltare de staţii TV în cadrul progra-
mului "Mass-media în Rep. Moldova" al Org. Intern. IREX] / consemnare : Angelina
Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 18 sept. – P. 5.

4808. Uniunea Jurnaliştilor din Moldova. Declaraţie : [pe marginea com-
portamentului conducerii Companiei Publice Teleradio-Moldova în relaţie cu Parla-
mentul, 3 sept. 2009] // Lit. şi arta. – 2009. – 10 sept. – P. 8.

4809. Михалаке, Корнелиу. Корнелиу Михалаке : "То, что сейчас про-
исходит вокруг ТРМ, можно назвать войной" : [интервью с чл. Коорд. Совета по
Телевидению и Радиовещанию] / записала Марина Цуркан // Коммунист. –
2009. – 8 сент. – Р. 8.
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

190

4810. Моисеев, Сергей. Перспективы фиксированной связи / Сергей
Моисеев // Экон. обозрение. – 2009. – 4 сент. – Р. 12.

4811. Шор, Илан. Только помогая другим, ты становишься сильным :
[интервью главы ОРТ-Молдовы И. Шора ИА "Новости – Молдова"] / записала
Маргарита Цвик // Независимая Молдова. – 2009. – 22 сент. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 4643)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
(Vezi Nr 4619)
656.6 Transport pe apă, transport naval
4812. Cubreacov, Vlad. Cine a scufundat flota maritimă a Republicii Mol-
dova? / Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 18 sept. – P. 5.

656.7 Transport aerian
4813. Зиду, Юрий. Юрий Зиду : "Гражданская авиация Молдовы не
стоит на месте" : [интервью с и.о. генер. дир. Гос. администрации гражд. авиа-
ции] / записала Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2009. – 18 сент. – Р. 6.

657 Contabilitate
4814. Шикирлийская, Марина. Кассовая статистика:[об использовании
в респ. контр.-кассов. машин] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. –
2009. – 11 сент. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 4778)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
4815. Житару, Константин. Константин Житару : "Где точка
невозврата?" : интервью с руководителем компании "InterPrana" / записала
Ангелина Таран // Экон. обозрение. – 2009. – 11 сент. – Р. 23.
(Vezi de asemenea Nr 4601, 4779)
663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun
4816. Filip, Pavel. Pavel Filip : Dorim să demonstrăm consumatorilor că Tu-
tun-CTC are capacităţi să producă ţigări calitative : [interviu cu dir. gen. al întreprin-
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

191
derii Tutun-CTC] / interviu realizat de Tatiana Marcu // Economistul. – 2009. – 16
sept. – P. 6-7.

4817. Filip, Pavel. Pavel Filip: "Tutun-CTC" este o întreprindere de per-
spectivă, dar Guvernul trebuie să ne ajute" : [interviu cu dir. S.A. "Tutun-CTC"] /
consemnare : Vitalie Hadei // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 4 sept. – P. 3.

4818. Филип, Павел. Павел Филип: "Государство должно выработать
эффективную политику стимулирования развития табачной отрасли" : [интер-
вью с генер. дир. Кишин. табач. комбината Tutun-CNC] / записала Татьяна
Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 4 сент. – Р. 18.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CON-
STRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
4819. Барбинягра, Михаил. Когда нужна техническая экспертиза : [ин-
тервью с нач. отд. экспертизы зданий и сооружения Гос. службы по проверке и
экспертизы проектов и строений М. Барбинягрэ] / записала Татьяна Глазова //
Экон. обозрение. – 2009. – 4 сент. – Р. 36.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT.
SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
4820. Gorincioi, Tamara. Oraşul vechi – între mit şi realitate : [pe marginea
ocrotirii patrimoniului ist. al mun. Chişinuă] / Tamara Gorincioi // Capitala. – 2009. –
18 sept. – P. 6.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
4821. Tamazlâcaru, Elena. Omagiatul Iurie Canaşin : [pe marginea creaţiei
sculptorului] / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2009. – 24 sept. – P. 6.

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

192
4822. Кошель, Ольга. Ольга Кошель: "Глину не обманешь" : [интервью
с мастером керамики] / записала Ирина Ляхова // Кишин. обозреватель. – 2009.
– 3 сент. – Р. 15.

4823. Степанова, Татьяна. Мир, сотворенный Светланой Пасечной : [о
творчестве укр. керамистки] / Татьяна Степанова // Молд. ведомости. – 2009. –
4 сент. – Р. 6.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
4824. Bătrânu, Timotei. Să-ţi înmoi penelul în propriul suflet : interviu cu ar-
tistul plastic T. Bătrânu / consemnare : Valeriu Babansky // Vocea poporului. – 2009.
– 18 sept. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

4825. Deleu, Ecaterina. Liviu Hâncu – pictorul care valorifică valenţele pei-
sajului şi naturii statice : [pe marginea creaţiei pictorului] / Ecaterina Deleu // Flux
european : ed. de vineri. – 2009. – 18 sept. – P. 8.

4826. Hâncu, Liviu. Basarabia este un fel de axis mundi : interviu cu artistul
plastic L. Hâncu / interviu realizat de Emilia Gheţu // Capitala. – 2009. – 16 sept. –
P. 8.

4827. Olărescu, Dumitru. Între filmic şi pictural – Poetul Anatol Codru /
Dumitru Olărescu // Lit. şi arta. – 2009. – 17 sept. – P. 4.

78 MUZICĂ
4828. Burlacu, Geta. Armonia rafinată din muzică şi viaţa Getei Burlacu :
[interviu cu interpreta] / consemnare : Dinu Rusu // Natura. – 2009. – Sept. (Nr 9). –
P. 6.

4829. Colesnic, Iurie. Anastasia Dicescu – file inedite : [interpretă de operă
de origine basarabeană (1887-1945)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2009. – 24
sept. – P. 7.

4830. Conţiu, Mihai. Prietenia mea cu Nicolae Sulac : [in memoriam inter-
pretului de muzică populară] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2009. – 10 sept.
– P. 4.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

193
4831. Goia, Vasile. O vioară cânta ... : interviu cu V. Goia, dirijor, dir. Festi-
valului intern. "Regina Vioară" / consemnare : Tamara Gorincioi // Capitala. – 2009.
– 30 sept. – P. 8.

4832. Nasushkina, Valeria. Valeria Nasushkina : "Când au loc mari schim-
bări în stat, este dificil ca muzicienii să fie solicitaţi" : [interviu cu violonista şi violon-
celistul Michael Samsonov, originar din Minsk] / consemnare : Ecaterina Deleu //
Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 11 sept. – P. 8.

4833. Partole, Claudia. Larisa Arseni, femeia care cântă cu sufletul ... :
[omagiu interpretei de muzică populară] / Claudia Partole // Lit. şi arta. – 2009. – 10
sept. – P. 1.

4834. Suruceanu, Ion. Povestea în 6 capitole a lui Ion Suruceanu / prez. de
Alina Guţu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 8 sept. – P. 12. – Cuprins : Despre o zi
obişnuită; Despre întreţinere; Despre artişti şi titluri; Despre pasiuni; Despre femei;
Despre copii.

4835. Петров, Николай. "Гастролируем не из-за денег, а для души" :
[интервью с рос. пианистом Н. Петровым] / записала Татьяна Степанова //
Молд. ведомости. – 2009. – 11 сент. – Р. 6.

4836. Штефанец, Анатолий. "Тригон" и восьмой фестиваль "Этноджaз"
: [интервью с лидером джазов. группы "Тригон" А. Штефанец] / записала Елена
Узун // Молд. ведомости. – 2009. – 23 сент.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
4837. Plămădeală, Ana-Maria. Destin cinematografic : in memoriam regizo-
rului Oleg Tulaev / Ana-Maria Plămădeală // Lit. şi arta. – 2009. – 3 sept. – P. 6.

4838. Андон, Виктор. "Самый жаркий август" : [к 65-летию Ясско-
Кишин. операции : как создавался фильм] / Виктор Андон // Независимая Мол-
дова. – 2009. – 4 сент. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4828)

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

194
792 Teatru. Artă scenică
4839. Duca, Gheorghe. Academicianul Gheorghe Duca: Laudatio pentru
Ion Ungureanu, Artist al Poporului, Laureat al Premiului de Stat // Lit. şi arta. – 2009.
– 10 sept. – P. 3.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă(jocuri de gîndire, perspicacitate şi noroc).
4840. Ciobanu, Viorel. O monografie magnifică : [pe marginea cărţii
"Староиндийская защита. Репертуар за черных" de Viorel Bologan, Sankt-
Peterburg, ed. "Serghei Soloviov", 2009] / Viorel Ciobanu // Sport plus. – 2009. – 8
sept. – P. 5.

4841. Iordăchescu, Viorel. Viorel Iordăchescu : Festivalul "Mihail Sado-
veanu" mi-a lăsat o impresie frumoasă : [interviu cu şahistul moldovean] // Sport
plus. – 2009. – 2 sept. – P. 10.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
4842. Costin, Gheorghe. Un frumos succes la prima competiţie majoră :
[interviu cu Gh. Costin, medaliat cu bronz la Campionatele Europene de lupte libere]
/ a consemnat : Iulian Bogatu // Sport plus. – 2009. – 22 sept. – P. 3.

4843. Gorea, Tudor. Cu gândul la Campionatul European : [interviu cu T.
Gorea, preş. Federaţiei de oriental-kickboxing din Rep. Moldova şi Eugen
Musalimov, vicepreş. al Federaţiei] / consemnare : Andrei Prodan // Moldova suve-
rană. – 2009. – 16 sept. – P. 4.

4844. Jereghi, Alexei. Voinicul din Cimişlia : [omagiu judokanului Valeriu
Corlăteanu] / Alexei Jereghi // Sport plus. – 2009. – 2 sept. – P. 8-9.

4845. Kurdov, Simion. Un antrenor cu har divin : [in memoriam antrenorului
de sambo Andrei Doga (1932-1984)] / Simion Kurdov, Ivan Kurdov, Alexei Jereghi //
Sport plus. – 2009. – 22 sept. – P. 4-5.

4846. Soltanici, Petru. Meditaţii pe marginea sezonului încheiat şi celui de-
ja început : dialog cu P. Soltanici, dir.- competiţie la Federaţia de Fotbal a Rep. Mol-
dova / a consemnat Traian Musteaţă // Sport plus. – 2009. – 2 sept. – P. 14.

4847. Şargu, Mihai. Mihai Şargu : "Am venit la Bistriţa, întrucât mi-am dorit
ca fiul să ajungă un tenisman de top mondial" : [interviu cu maestrul sportului la
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

195
tenisul de masă] / au înregistrat : Iulian Bogatu, Pavel Brădescu // Sport plus. –
2009. – 8 sept. – P. 4.

4848. Tiron, Dumitru. Dumitru Tiron : Lupta naţională trînta i-a uimit pe ja-
ponezi : [interviu cu ex-campionul rep. la lupte libere] / a dialogat Valeriu Turta //
Sport plus. – 2009. – 29 sept. – P. 6-7.

4849. Банару, Максим. Феноменальные успехи молдавских штангистов
: [по поводу результатов участия в первенстве мира среди юниоров, Бухарест,
2009] / Максим Банару // Молд. ведомости. – 2009. – 4 сент. – Р. 5.

4850. Караман, Серджиу. "Сфынтул Георге" - футбольный клуб уст-
ремленный в будущее : [интервью с гл. тренером футбол. клуба "Сфынтул
Георге" С. Караман] / записал Максим Банару // Молд. ведомости. – 2009. – 25
сент. – Р. 5.

4851. Функ, Иосиф. Чтобы тело и душа были молоды : [проблемы
массов. спорта] / Иосиф Функ; ввод. слово : Максим Банару // Молд. ведомо-
сти. – 2009. – 11 сент. – Р. 5.

4852. Шлягун, Василий. Главные штрихи баскетбольного сезона : [ин-
тервью с президентом Федерации баскетбола Молдовы В. Шлягун] / записал
Анатолий Пытов // Молд. ведомости. – 2009. – 4 сент. – Р. 5.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
4853. S-a stins un astru – lingvistul Rajmund Piotrowski : [in memoriam] / A.
Galben, A. Guţu, A. Ciobanu [et al.] // Lit. şi arta. – 2009. – 10 sept. – P. 6.

811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
4854. Ciobanu, Raisa. Cea dintâi şi de pe urmă cetate : [omagiu lb. rom.] /
Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2009. – 3 sept. – P. 1.

4855. Cojocaru, Nicolae. Cea mai gravă diversiune a comuniştilor împotri-
va Republicii Moldova : [pe marginea statutului lb. rom.] / Nicolae Cojocaru // Lit. şi
arta. – 2009. – 3 sept. – P. 2.
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

196
(Vezi de asemenea Nr 4506, 4508)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
4856. Avem : [versuri : text anonim, compus de deţinuţii închisorilor comu-
niste] // Florile dalbe. – 2009. – 17 sept. – P. 7.

4857. Avramescu, Lucian. Bună seara, iubito : [versuri] / Lucian
Avramescu // Săptămîna. – 2009. – 18 sept. – P. 8.

4858. Blaga, Lucian. Elanul insulei (24-27) : [maxime] / Lucian Blaga // Flo-
rile dalbe. – 2009. – 3, 10, 17, 24 sept. – P. 3. – Art. 1 : 1 ian.

4859. Blaga, Lucian. Eu nu strivesc corola de minuni a lumii : [versuri] / Lu-
cian Blaga // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 25 sept. – P. 24.

4860. Blandiana, Ana. Cântec : [versuri] / Ana Blandiana // Florile dalbe. –
2009. – 3 sept. – P. 1.

4861. Bogdan, Ion. Poem din vis cu Grigore Vieru : [versuri] / Ion Bogdan //
Lit. şi arta. – 2009. – 24 sept. – P. 1.

4862. Ciurunga, Andrei. Răstignire : [versuri] / Andrei Ciurunga // Lit. şi ar-
ta. – 2009. – 3 sept. – P. 1.

4863. Coşbuc, George. Soarta florilor : [versuri] / George Coşbuc // Florile
dalbe. – 2009. – 17 sept. – P. 1.

4864. Genaru, Ovidiu. Eminescu : [versuri] / Ovidiu Genaru // Lit. şi arta. –
2009. – 10 sept. – P. 1.

4865. Pârja, Gheorghe. Crucea de lumină; Creaţie; Călăreţii; Cărarea cu
pietre albe; Cu primul eşalon; Păcatul florii; De haiducie; Pedeapsă; Rugă tăcută la
Apşa; O altă Genovevă, Dor de Nichita : [versuri] / Gheorghe Pârja // Lit. şi arta. –
2009. – 24 sept. – P. 5.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

197
4866. Pilat, Ion. Lanterna magică : [versuri] / Ion Pilat // Timpul de diminea-
ţă. – 2009. – 4 sept. – P. 24.

4867. Stanca, Radu. Frunzele : (elegie de toamnă) : [versuri] / Radu Stanca
// Timpul de dimineaţă. – 2009. – 11 sept. – P. 24.

4868. Tomozei, Gheorghe. Septemvrie : [versuri] / Gheorghe Tomozei //
Timpul de dimineaţă. – 2009. – 18 sept. – P. 32.

4869. Vulpescu, Romulus. Dialog pentru septembrie : [versuri] / Romulus
Vulpescu // Florile dalbe. – 2009. – 10 sept. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
4870. Anton, Ion. Cetatea Orhei : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. –
2009. – 24 sept. – P. 5.

4871. Anton, Ion. Luna-parc : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2009. –
10 sept. – P. 5.

4872. Bâlici, Gheorghe. Bătaie în triunghiul conjugal; Unui pseudopoet :
[epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 25 sept. – P. 24.

4873. Bâlici, Gheorghe. După un vis; Soarta lui Ahile : [epigrame] / Gheor-
ghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 15 sept. – P. 16.

4874. Bâlici, Gheorghe. Epitaful mamei de la ţară, soacră cu trei nurori;
Unui nesimţit : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 29 sept.
– P. 16.

4875. Bâlici, Gheorghe. Greutăţile celui păţit; Oglinda : [epigrame] / Gheor-
ghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 8 sept. – P. 16.

4876. Bâlici, Gheorghe. Rudele în casa bogătanului; Unui gurmand care
vrea să slăbească : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 11
sept. – P. 24.

4877. Bâlici, Gheorghe. Umorul timp de o viaţă; Epitaful unui şofer : [epi-
grame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 4 sept. – P. 24.

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

198
4878. Bâlici, Gheorghe. Unui primar care se făcea că plouă; Secolul vitezei
: [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 22 sept. – P. 16.

4879. Bâlici, Gheorghe. Zi de naştere; Unei vânzătoare de băuturi alcoolice
: [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 18 sept. – P. 24.

4880. Calamanciuc, Gheorghe. Risipă la conjunctiv; jurământ; Balada lui
Ion din Fund de Bour; demn de iubit; Scrisoare pentru bădiţa Grig Vieru : [versuri] /
Gheorghe Calamanciuc // Lit. şi arta. – 2009. – 3 sept. – P. 5.

4881. Cibotaru, Mihail Ion. Luna lui răpciune : [versuri] / Mihail Ion Cibotaru
// Florile dalbe. – 2009. – 24 sept. – P. 4.

4882. Ciobanu, Ion. Tu : [versuri] / Ion Ciobanu // Făclia. – 2009. – 26 sept.
– P. 13.

4883. Codru, Anatol. Pietrarii : [versuri] / Anatol Codru // Lit. şi arta. – 2009.
– 17 sept. – P. 1.

4884. Colţun, Gheorghe. Ultima aripă : [versuri] / Gheorghe Colţun // Lit. şi
arta. – 2009. – 3 sept. – P. 6.

4885. Cuzuioc, Ion. În ţara epigramei / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2009. –
10 sept. – P. 5. – Cuprins : Mie şi nu numai ...; Unui paznic chefliu; Din epoca evolu-
ţiei; Exigenţă; Ispită; Unui demnitar; Exod; Colegului de breaslă; Perfecţionare; Fide-
litate; Mirele; Echitate socială; Un student pe plajă; Epigrama; Strigătură modernă;
Avertisment.

4886. Cuzuioc, Ion. Ion Cuzuioc – 60 : [versuri] / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. –
2009. – 10 sept. – P. 5. – Cuprins : Visurile; Credinţă; Băştinaşii; La răscruce; Bala-
da planului; Fecior de la război.

4887. Cuzuioc, Ion. Strigătură modernă; Unui pseudopoliglot; Unui fotbalist;
Consolare ca la noi; Relaţii de prietenie; Prostul : [epigrame] / Ion Cuzuioc; prez. de
Mihai Cimpoi // Florile dalbe. – 2009. – 24 sept. – P. 8.

4888. Diordiev, Ion. Regret motivat; Sinceritatea fiului matur; Motiv : [ver-
suri satirice] / Ion Diordiev // Făclia. – 2009. – 26 sept. – P. 5.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

199
4889. Diviza, Ion. Comuniştii după scrutin; Fenomen : [epigrame] / Ion Divi-
za // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 7, 8 sept. – P. 8.

4890. Diviza, Ion. Dezamăgire; Rostul înţelepciunii; Poarta (nouă) a sărutu-
lui : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 22, 23, 24 sept. – P. 8.

4891. Diviza, Ion. Epitaf pe mormântul tranziţiei; Operaţie reuşită : [epigra-
me] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 9, 10 sept. – P. 8.

4892. Diviza, Ion. FMI; Epitaful reformei : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul
de dimineaţă. – 2009. – 16, 17 sept. – P. 8.

4893. Diviza, Ion. Ginere în casa socrului : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul
de dimineaţă. – 2009. – 21 sept. – P. 8.

4894. Diviza, Ion. La operaţie; Memento : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul
de dimineaţă. – 2009. – 14, 15 sept. – P. 8.

4895. Diviza, Ion. Lui Boris Focşa : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul de di-
mineaţă. – 2009. – 30 sept. – P. 8.

4896. Diviza, Ion. Plagiator fără noroc; Noului ministru al Culturii, Boris
Focşa : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 28, 29 sept. – P. 8.

4897. Diviza, Ion. Prostia; Unui profesor; Argument etnic : [epigrame] / Ion
Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 1, 2, 3 sept. – P. 8.

4898. Filip, Vitalie. Întâia primăvară; Pe un harbujel vărgat; Lăcrimioarele;
Leopardul şi dresorul; Tichia lui Ilie : [versuri] / Vitalie Filip // Florile dalbe. – 2009. –
10 sept. – P. 8.

4899. Filip, Vitalie. Lumina razelor dintâi : [versuri] / Vitalie Filip // Pro far-
macia. – 2009. – Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 13. – Cuprins : Luna trece singurea ...;
Sete; Pic cu pic cioplind în cremeni ...; La Lipnic; Coală albă de hîrtie ...; Anii; Mai
mult decît mărgăritare.

4900. Galaicu, Vasile. Iubesc că mi-i dat ... : [versuri] / Vasile Galaicu // Lit.
şi arta. – 2009. – 17 sept. – P. 5. – Cuprins : Divina architectură; Magmă în răcire;
Cetit pe stele; Ţintire în ţintire; Nevremile vecilor; Gravitaţie stabilă; Legea asimetri-
cului N E T; Ritmuri în neslavă; Graţie preciziei acului inimii; Absorbţia unei erori.
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

200

4901. Grossu, Sergiu. Final : [versuri : reluate din "Viaţa Basarabiei", nr.
11-12, 1940] / Sergiu Grossu // Lit. şi arta. – 2009. – 24 sept. – P. 3.

4902. Guţu, Sergiu. Plaiul meu natal : [versuri] / Sergiu Guţu // Făclia. –
2009. – 26 sept. – P. 13.

4903. Guţu, Valentin. În memoriam Grigore Vieru : [versuri] / Valentin Guţu
// Lit. şi arta. – 2009. – 3 sept. – P. 2.

4904. Hadârcă, Ion. Pânzele babei : [versuri] / Ion Hadârcă // Pro farmacia.
– 2009. – Sept. – Oct. (Nr 9/10). – P. 1.

4905. Hadârcă, Ion. Ţara farfuriilor goale; Ploiţa din scufiţa cerului; Iepura-
şul cel isteţ : [povestiri] / Ion Hadârcă // Florile dalbe. – 2009. – 3 sept. – P. 8.

4906. Lari, Leonida. Intrăm în toamnă : [versuri] / Leonida Lari // Florile dal-
be. – 2009. – 24 sept. – P. 1.

4907. Matcovschi, Dumitru. Cu limba noastră : [versuri] / Dumitru
Matcovschi // Florile dalbe. – 2009. – 3 sept. – P. 8.

4908. Mânăscurtă, Ioan. E vreme de întors acasă : [eseu] / Ioan
Mânăscurtă // Vocea poporului. – 2009. – 25 sept. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

4909. Petrea, George. Limba noastră; Cu trenuţul; La bunica; Nu mă tem
de lup : [versuri] / George Petrea // Florile dalbe. – 2009. – 17 sept. – P. 8.

4910. Postolache, Gheorghe. Joacă de copii : [povestire] / Gheorghe
Postolache // Florile dalbe. – 2009. – 24 sept. – P. 8.

4911. Schiţco, Boris. Ghicitori / Boris Schiţco // Florile dalbe. – 2009. – 3
sept. – P. 4.

4912. Teleucă, Victor. O altă limbă mai frumoasă nu-i : [versuri] / Victor
Teleucă // Florile dalbe. – 2009. – 3 sept. – P. 8.

4913. Ţopa, Efimia. Dor de şcoală; Limba de acasă; Cât am stat pe la bu-
nici : [versuri] / Efimia Ţopa // Florile dalbe. – 2009. – 3 sept. – P. 4.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

201
4914. Tudor, Ştefan. Pomul fermecat : [povestire] / Ştefan Tudor // Florile
dalbe. – 2009. – 24 sept. – P. 4. – Contin. Începutul : 17 sept. Va urma.

4915. Tudor, Ştefan. Pomul fermecat : [povestire] / Ştefan Tudor // Florile
dalbe. – 2009. – 17, 24 sept. – P. 4. – Va urma.

4916. Vieru, Grigore. Graiul : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe. –
2009. – 3 sept. – P. 8.

4917. Vieru, Grigore. Pâine cu rouă : [povestire] / Grigore Vieru // Florile
dalbe. – 2009. – 3 sept. – P. 4.

4918. Vîlcu, Mihai. Rustică : [versuri] / Mihai Vîlcu // Pro farmacia. – 2009. –
Sept.-Oct. (Nr 9/10). – P. 16.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
4919. Дуб, Иван. О велосипеде; Тудор и доллар; Молодому бизнесме-
ну : [стихи] / Иван Дуб // Коммерсант plus. – 2009. – 11 сент. – Р. 15.

4920. Рудягина, Олеся. От родимой, от земли : [стихи] / Олеся Рудяги-
на // Коммерсант plus. – 2009. – 11 сент. – Р. 15. .. Содерж. : Дойна по-русски;
Мольба миорицы; Не помня названия ….

4921. Савостин, Николай. Голос за фанерной стенкой : гл. из кн. "Ко-
гда жил я" / Николай Савостин // Коммерсант plus. – 2009. – 11 сент. – Р. 14-15.

4922. Ткачев, Валентин. "Японская фигурка …"; "Что видим мы – того
не замечаем …"; "Она стоит, крестьянка молодая …"; "Это руки, это ноги, это
голова …;" Не ко мне одному...;"Покарал ты меня, покарал… : [стихи] / Вален-
тин Ткачев // Коммерсант plus. – 2009. – 11 сент. – Р. 15.

4923. Тхоров, Александр. "Занялся огонь, взыграв, в камине …";
"Пусть спросят, отчего я одинок …"; "На чужбине ли стану зодчим …" : [стихи] /
Александр Тхоров // Коммерсант plus. – 2009. – 11 сент. – Р. 15.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.0 Literatură română
4924. Cheltuitoru, Claudia. Vasile Alecsandri – bardul înflăcărat al Unirii /
Claudia Cheltuitoru // Lit. şi arta. – 2009. – 10 sept. – P. 4.
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

202

4925. Codreanu, Theodor. Istoria "canonică" a literaturii române (2-5) : [pe
marginea vol. "Istoria critică a literaturii române" de Nicolae Manolescu, Piteşti, ed.
Parlalea 45, 2008] / Theodor Codreanu // Lit. şi arta. – 2009. – 3, 10, 17, 24 sept. –
P. 4. – Art. 1 : 27 aug.

4926. Dabija, Nicolae. Un poet din Maramureş: Gheorghe Pârja / Nicolae
Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 24 sept. – P. 5.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
4927. Beşleagă, Vladimir. Creştinii şi cretinii : interviu cu scriitorul V. Beş-
leagă / consemnare : Valeriu Babansky // Vocea poporului. – 2009. – 4 sept. – P. 4.
– Idem în lb. rusă.

4928. Bujor, Drăgostiţa. Claudia Partole şi romanul său "Viaţa unei nopţi
sau Totentanz" : [Ch., ed. Pontos, 2009] / Drăgostiţa Bujor // Lit. şi arta. – 2009. – 10
sept. – P. 4.

4929. Busuioc, Aureliu. Cîntînd în infern : [omagiu poetului Grigore Vieru :
reluat din ziarul "Făclia", 10 febr. 1995] / Aureliu Busuioc // Făclia. – 2009. – 19 sept.
– P. 14.

4930. Ciocanu, Ion. Asemeni firului de iarbă ... : [pe marginea vol. "Botezat
cu lumină" de Iurie Palanciuc, Ch., ed. Ancestralia, 2009] / Ion Ciocanu // Lit. şi arta.
– 2009. – 24 sept. – P. 5.

4931. Ciocanu, Ion. Iniţiere în parodie : [pe marginea vol. "Cu muza altora
în braţe ..." de Efim Tarlapan, Zalău, ed. Stadiform, 2008] / Ion Ciocanu // Florile
dalbe. – 2009. – 24 sept. – P. 7.

4932. Ciocanu, Ion. Şi băieţii plâng? : [pe marginea cărţii "... Şi băieţii plâng
..." de Zina Cenuşă, Ch., 2008] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2009. – 3 sept. – P.
7.

4933. Colesnic, Iurie. Plecarea patriarhului : [in memoriam Sergiu Grossu,
scriitor de origine basarabeană (1920-2009)] / Iurie Colesnic // Lit. şi arta. – 2009. –
24 sept. – P. 3.

4934. [Eugen Lungu, scriitor şi editor : 60 de ani de la naştere] // Jurnal de
Chişinău. – 2009. – 29 sept. – P. 10. – Cuprins : Cartea şi cărţile / Mircea V.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

203
Ciobanu; R. Moldova, E. Lungu ş. a. / Nicolae Popa; Eugen Lungu, hedonistul /
Gheorghe Erizanu; Ochiul de veghe / Nicolae Leahu; Erudit, cu o ţinută aparte, ac-
cesibil şi distant totodată, timid oarecum ... / Maria Şleahtiţchi .

4935. Gavriliţă, Raisa. Dor de poetul Grigore Vieru / Raisa Gavriliţă // Fă-
clia. – 2009. – 19, 26 sept. – P. 4.

4936. Gherman, Diomid. O spovedanie testamentară : [pe marginea vol.
"Anotimpul mărturisirilor" de Dumitru Batîr] / Diomid Gherman // Lit. şi arta. – 2009. –
24 sept. – P. 5.

4937. [Ion Cuzuioc la 60 de ani de la naştere] // Lit. şi arta. – 2009. – 10
sept. – P. 5. – Cuprins : Igienă morală cu mijloacele umorului / Mihai Cimpoi; Ion
Cuzuioc are cultul prieteniei / Nicolae Dabija; Mărturisire / George Corbu; Sufletul
sau Dragostea şi credinţa cântecului / Tudor Palladi; Iarbă de leac sau Umor
(pre)scris de un medic / Petru Cărare.

4938. Micleuşanu, Mitoş. "Partea basarabeană din mine e cea mai adevă-
rată, mai sinceră" : interviu cu scriitorul M. Micleuşanu / a dialogat Irina Nechit //
Jurnal de Chişinău. – 2009. – 11 sept. – P. 22.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
4939. Семенова (Юдович), Юлия. Путешествие из Кишинева в Стам-
бул - 4 / Юлия Семенова (Юдович) // Независимая Молдова. – 2009. – 4 сент. –
Р. 17. – Art. 1: Nr 1.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Bortă, Mihail. Cea mai marcantă personalitate a Basarabiei prerevoluţionare :
părintele Inochentie de la Balta (24 febr.1875 – 30 dec.1917). – Vezi Nr 4466

Liţa, Marina. Mihai cel Ghimpu : [date biogr. ale spicherului Parlamentului Rep.
Moldova. – Vezi Nr 4667

Liţa, Mariana. Vlad Filat primul : pagini din biogr. premierului. – Vrezi Nr 4574

93/94 ISTORIE
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

204
4940. Bobeică, Constantin. Acel nefast, funest, apocaliptic 23 august : (70
de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov) / Constantin Bobeică // Lit. şi
arta. – 2009. – 3 sept. – P. 7.

4941. Conev, Svetlana. Vasile Mămăligă, erou naţional în Indonezia : [con-
tribuţiile basarabeanului pentru mişcarea de eliberare naţ. din Lombok, Indonezia,
sec. al XIX-lea] / Svetlana Conev // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 4 sept. – P. 15,
21.

4942. Regele Mihai I al României. Basarabia e parte a Europei, pentru că
a fost parte a Europei : interviu acordat Europei Libere de Regele Mihai I : cu presc.
/ interviu realizat de Eugen Tomiuc // Capitala. – 2009. – 4 sept. – P. 6.

4943. Крамник, Илья. 1 сентября: 70 лет с начала Второй мировой
[войны] / Илья Крамник // Кишин. обозреватель. – 2009. – 3 сент. – Р. 14.

94(478) Istoria Republicii Moldova
4944. Bulat, Nicolae. Satul din luncă : [din istoria s. Cureşniţa, raionul
Soroca] / Nicolae Bulat // Natura. – 2009. – Sept. (Nr 9). – P. 14.

4945. Dabija, Nicolae. Evanghelia : [650 de ani de la constituirea statului
Rep. Moldova] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 17 sept. – P. 1.

4946. Zahariuc, Paul. Repatrierea basarabenilor refugiaţi în judeţul Vaslui
(1944-1945) / Paul Zahariuc // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 18 sept. – P. 24. – Va
urma.

4947. Гурицану, Григорий. Восстановить историческую справедливость
: к 150-летию насильств. присоединения Молдовы к Мунтении (Ţara Româ-
nească) / Григорий Гурицану // Независимая Молдова. – 2009. – 25 сент. – Р. 6-
8.
(Vezi de asemenea Nr 4469, 4471, 4949)

94(498) Istoria României
4948. Moraru, Anton. România are dreptate (4) : [reflectarea în mass-
media a ideei de Unire a teritoriilor rom. : aspect istoric] / Anton Moraru // Lit. şi arta.
– 2009. – 24 sept. – P. 3. – Art. 1 : 15 ian.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

205
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 9-2009

A
Alecsandri, Vasile 4924
Alexa, Raisa 4691
Amariei, Valentin 4773
Andrieş, R. 4746
Antohi, Zinaida 4692, 4756
Anton, Ion 4871-72
Arpentin, Gheorghe 4601
Arseni, Larisa 4833
Asargiu, Nicanor (părinte-ieromonah)
4465
Avramescu, Lucian 4858
B
Babansky, Valeriu 4825, 4928
Baciu, Valentina 4803
Baciu, Cristina 4454
Batîr, Dumitru 4937
Batîrnac, Marina 4757
Bătrânu, Timotei 4825
Bâlici, Gheorghe 4873-80
Belicov, Serafim 4494
Belîi, Adrian 4796
Beneş, Oleg 4792
Beşleagă, Vladimir 4928
Blaga, Lucian 4859-60
Blajin, Dina 4693
Blandiana, Ana 4861
Blănaru, Mariana 4694-95
Bobeică, Constantin 4941
Boboc, Alexandru 4462
Bodean, Mihail 4665
Bogatu, Iulian 4843, 4848
Bogatu, Petru 4495-97, 4804
Bogdan, Ion 4862
Bolboceanu, Ludmila 4758
Bologan, Viorel 4841
Bondarenco, Ana 741
Bortă, Mihail 4466
Bostan, Daria 4584
Bostan, Ion 4773
Bragoi, Petru 4696
Brădescu, Pavel 4848
Brunchi, Cristina 4764
Budişteanu, Alexandru 4731
Bujor, Drăgostiţa 4929
Bujor, Leonid 4602
Bulat, Nicolae 4945
Burea, Irina 4774
Burlacu, Geta 4829
Busuioc, Aureliu 4930
Busuioc, Leonid 4453
C
Caisîn, Simion 4773
Calamanciuc, Gheorghe 4881
Cantemir, Lorin 4472
Cazac, Valeriu 4787
Cărare, Petru 4938
Câşlaru, Anatolie 4658
Ceciui, Nelly 4697, 4720
Cemortan, Stela (4758)
Cenuşă, Zina 4933
Cheltuitoru, Claudia 4925
Cherdivarenco, Vasilii 4689
Chetrari, Rodica 4698, 4732-33
Chiorescu, Iurie 4498, 4572
Chircă, Sergiu Ion 4499, 4603
Chirev, Svetlana 4677, 4772
Chiriac, Gabriel 4472
Chirilă, Victor 4565, 4567
Chirtoacă, Dorin 4666
Cibotaru, Mihail Ion 4882
Cimpoi, Mihai 4888, 4938
Ciobanu, Ion 4883
Ciobanu, A. 4854
Ciobanu, Mircea V. 4935
Ciobanu, Raisa 4855
Ciobanu, Stelina 4776
Ciobanu, Viorel 4841
Ciocanu, Ion 4931-32-33
Ciocoi, Valeriu 4473, 4604
Ciornei, Vsevolod 4500-04
Ciornîi, Veronica 4770
Ciurunga, Andrei 4863
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

206
Clej, Petru 4476
Codreanu, Theodor 4926
Codru, Anatol 4828, 4884
Cojocaru, Nicolae 4856
Cojocaru-Toma, Maria 4793
Colesnic, Ala 4699
Colesnic, Iurie 4830, 4934
Colţun, Gheorghe 4885
Comerzan, Maria 4700-01, 736
Condrea, Lilia 4734-36
Conev, Svetlana 4942
Conţiu, Mihai 4505, 4831
Copăceanu, Roman 4457
Corai,Tatiana 4649
Corbu,George 4938
Corlăteanu, Valeriu 4845
Corobceanu, Svetlana 4658
Costin, Gheorghe 4843
Coşbuc, George 4864
Cristal, Oleg 4559
Cubreacov, Vlad 4467, 4506, 4555,
4642, 4813
Cucereanu, Viorica 4643
Cucereanu, Radion 4800
Cuciuc, Eugenia 4702
Cujbă, Valentina 4737
Curchi, Lilia 4801
Cuzuioc, Ion 4886-88, (4938)
D
Dabija, Nicolae 4678, 4927, 4938б 4946
Damian, George 4507
Daniel(Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române) 4679
Deleu, Ecaterina 4826, 4833
Diaconescu, Cristian 4556
Dicescu, Anastasia 750
Diordiev, Ion 4889
Divdic, Viorica 4759
Diviza, Ion 4890-98
Dodon, Igor 4614
Doga, Andrei 4846
Donos, Alexandru 4738
Duca, Gheorghe 4451, 4508, 4840
Dulgheru, Valeriu 4509-10
Dungaciu, Dan 4477-78, 4511, 709
E
Eminescu, Mihai 4485
Erizanu, Gheorghe 4935
Eţco, Tatiana 4783
F
Filat, Vlad 4512, 4574
Filip, Vitalie 4899, 4900
Filip, Pavel 4817
Focşa, Boris 4995-96
Fonari, Victoria 4462
Franţuz, Iustina 4449
Frecăuţan, Ludmila 4760-61
Frumosu, Angela 4703-04
Frunza, Svetlana 4739
Fusu, Corina 4805
Fuştei, Nicolae 4468
G
Galaicu, Vasile 4901
Galben, Andrei 4463,4854
Galiţ, Alexei 4775
Garaba, Vladimir 4784
Gavriliţă, Raisa 4936
Genaru, Ovidiu 4865
Gherasim, Arcadie 4513, 4644
Gherman, Diomid 4937
Gheţu, Emilia 4827
Gheţu, Maria 4705-06
Ghimpu, Mihai 4514, 4573, 4645, (4667)
Gladcaia, Tamara 4762-63
Godoroja, Olga 4707
Goia, Vasile 4832
Golovei, Lilia 4740
Gorea, Tudor 4844
Gorincioi, Tamara 4782, 4821, 4832
Greceanîi, Zinaida 4680, 4689
Grigoriev, Ala 4708
Grigoroi, Oleg 4592
Grosu, Aneta 4780
Grossu, Sergiu 4902, 4934
Groza, Aurica 4681, 4764
Grozavu, Vasile 4534, 4607
Gumovschi, Andrei 4788
Gurman, Gabriel 4795
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

207
Guţu, Alina 4454, 4835
Guţu, Ana 4682, 4854
Guţu, Sergiu 4903
Guţu, Valentin 4904
Guzun, Teodor 4469
H
Haas, Richard N. 4557
Hadârcă, Ion 4905-06
Hadârcă, Natalia 4792
Hadârcă, Sorin 4592
Hadei, Vitalie 4818
Handrabura, Loretta 4475, 4780
Hanganu, Ion 4683
Hâncu, Liviu 4827
Holban, Ion 4485
I
Iachim, Ion 4741-43
Iavorciuc, Valentina 4709-10
Iordăchescu, Viorel 4842
J
Jereghi, Alexei 4845-46
Josanu, Efim 4515
Josu, Nina 4465
K
Kurdov, Ivan 4846
Kurdov, Simion 4846
L
Lachi, Inga 4673
Laden, Bin 4531
Lari, Leonida 4907
Leahu, Galina 4684
Leahu, Nicolae 4934
Leancă, Iurie 4566
Lisnic, Eleonora 4646
Liţa, Marina 4574, 4667
Loghin, Vlad 4605, 4631, 4676
Lucinschi, Petru 4516
Lungu, Eugen (4935)
Lupan, Vlad 4567
Lupaşcu, Tatiana 4668
Lupu, Ilie 4517
Lupu, Marian 4518, 4521, 4526
Lupu, Mihail 4793
M
Mahu, Rodica 4643
Manole, Larisa (4643), 4805
Manolescu, Nicolae 4926
Marcu, Tatiana 4771, 4817-18
Mariţoi, Elena 4711
Marlett, Melanie 4626
Martin, Vasile 4660
Matcovschi, Dumitru 4909
Mânăscurtă, Ioan 4908
Mândâcanu, Virgil 4685
Mânzărari, Dumitru 4479
Micleuşanu, Mitoş 4939
Mihail, Viorel 4745
Mihalache, Corneliu 4806
Moloşnic, Natalia 4712
Moraru, Anton 4949
Movilă, Boris 4520
Muntean, Iurie 4606-07
Munteanu, Igor 4805
Musalimov, Eugen 4844
Musteaţă, Bartolomeu (4738)
Musteaţă, Traian 4847
N
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 4746
Nantoi,Oazu 4559
Nasushkina, Valeria 4833
Nechit, Irina 4490, 4939
Negară, Tamara 4686, 4713
Negru, Nicolae 4521-22, 4558, 4575
Negură, Lilian 4523
Nemerenco, Ludmila 4707
Nicolaescu, Galina 4714-15,4747
Noica, Rafail (părinte) 4470
Nosko, Rodica 4771
Nucă, Sergiu 4458
Nye, Joseph S. 4481
O
Olaru, Anghelina 4808
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

208
Olărescu, Dumitru 4828
Oleinic, Alexandru 4608
Olteanu,Constantin 4785
Onofrei, Octombrina 4475
Onofreiciuc, Nicolae 4716
Opaţchi, Grigore 4748
P
Palanciuc, Iurie 4931
Palladi, Tudor 4938
Paniş, Vitalie 4669-70
Panţa, Svetlana 4609,4632
Parlicov, Victor 4589, 4609
Partole, Claudia 4834
Pavliuc, Victor 4585
Păduraru, Pavel 4517, 4645
Păduraru, Pavel 4517, 4525
Pălăncean, Alexei 4801
Pârgaru, Ion 4585
Pârja, Gheorghe 4866, 4927
Petersen, Alexandros 4633
Petrea, George 4910
Petrencu, Anatol 4576
Petrilă, Dora 4795
Petrovici, Sergiu 4778
Petru (Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al
Plaiurilor) 4471
Pîslearuc, Petru 4800
Pilat, Ion 4867
Piotrowski, Rajmund 4854
Platon, Nicolae 4611
Plămădeală, Ana-Maria 4838
Plămădeală, Tamara 4647
Pleşu, Andrei 4486-87
Plopa, Viorel 4776
Poiată, Elena 4768
Popa, Iulius 4526, 4777
Popa, Nicolae 4527, 4935
Popescu, Nicu 4567
Postolache, Gheorghe 4911
Potîngă, Ecaterina 4765
Praporşcic, Sergiu 4528
Procopiuc, Vitalie 4586
Prodan, Andrei 4844

R
Radu, Alina 4488, 4647
Raileanu, Anatol 4688, 4749-50
Raţă, Mariana 4514
Rebeja, S. 4717
Regele Mihai I 4943
Reniţă, Alecu 4529
Revenco, Eugen 4571
Robu, Elena 4518
Rojnevschi, Boris 4587
Roman, Anastasia 4588
Roşca, Svetlana 4718-19
Rotaru, Tatiana 4444-45, 4790
Rusu, Avramia 4766-67
Rusu, Dinu 4829
Rusu, Tudor 4455, 4459-60, 4530, 4751
S
Safta, Vladimir 4793
Sainsus, Valeriu 4473
Samsonov, Michael 4833
Scarlat, George 4482, 4489
Schechtl, Christa 4785
Schiţco, Boris 4912
Sclifos-Dodon, Ala 4769
Scrupschi, Ludmila 4720
Serebrian, Oleg 4566, 4568
Serjant, Aurelia 4752
Severin, Adrian 4569
Silvestru, Aurelian 4745
Smîntînă, Aliona 4721-22
Soltanici, Petru 4847
Spivacenco, Iurie 4585
Stanca, Radu 4868
Stepaniuc, Victor 4689
Straliuc, Nina 4758
Strămbeanu, Andrei 4531
Surdu, Ion 4805
Suruceanu, Ion 4835
Susarenco, Gheorghe 4648
Ş
Şalin-Stamatov, Maria 4768
Şandru, Sergiu 4796
Şargu, Mihai 4848
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

209
Şavga, Larisa 4688
Şleahtiţchi, Maria 4934
T
Tamazlâcaru, Andrei 4782
Tamazlâcaru, Elena 4822
Tarlapan, Efim 4932
Tănase, Alexandru 4649
Tănase, Constantin 4456, 4532-33,
4570, 4577, 4671, 4807
Teleucă, Victor 4913
Tiron, Dumitru 4849
Todirică, Cristina 4568
Tomiuc, Eugen 4943
Tomozei, Gheorghe 4869
Trudov, Olga 4753
Tudor, Ştefan 4915-16
Tuhari,Tudor 4778
Tulaev, Oleg 4838
Turea, Larisa 4452
Turta, Valeriu 4849
Ţ
Ţanţuc, Svetlana 4687
Ţăranu, Anatol 4571
Ţicudean, Mircea 4626
Ţopa, Efimia 4914
Ţurcan, Marina 4606,
Ţurcan, Romeo 4771
Ţurcanu, Aurelia 4784
Ţurcanu, Viorel 4778
Ţurcanu, Vlad 4808
Ţurcanu, Vladimir 4534

U
Ungureanu, Ion 4840
Untilă, Veaceslav 4650
Ursu, Valentina 4512

V
Vasilachi, Ala 4758
Volontir, Valerie 738
Vieru,Grigore 4862, 4881, 4917-18,
4930, 4936
Vîlcu, Mihai 4919
Vlădăreanu, Elena 4490
Volontir, Valerie 4748
Voronin, Vladimir 4531,4535, 4651-52,
4689
Vorotneac, Elena 4461
Vrabie, Radu 4559
Vrabie, Vitalie 4673
Vulpescu, Romulus 4870
Z
Zahariuc, Paul 4947
Zamfir, Stela 4754-55
Zghibarţă, Petru 4791
А
Андон, Виктор 4839
Б
Баккер, Эйдж 4627
Банару, Максим 4850, 4852
Барбинягра, Михаил 4820
Бернанке, Бен 4600
Берестяну, Константин 4619
Бобров, Игорь 4675
Борисова, Людмила 4657
Булат, Сергей 4536
Бурлаку, Евгения 4723
Бурума, Ян 4491
В
Варга, Дьердь 4560
Веверица, Лариса 4551, 4625
Воронин, Владимир 4537-39, 4550,
4657, 4674
Г
Галбен, Андрей 4464
Галин, Александр 4561
Гимпу, Михай 4540, 4654, 4656
Глазова, Татьяна 4590, 4820
Глигор, Зинаида 4724-25
Гурицану, Григорий 4948
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

210
Д
Делонг, Дж. Бредфорд 4600
Дербенцев, Александр 4794
Джеймс, Гарольд 4594
Драгунов, Юрий 4798
Дуб, Иван 4920
Дука, Георге 4446
Ж
Житару, Константин 4816
Жосу, Виктор 4483
З
Западинский, Роберт 4541, 4553
Затулин, Константин 4542
Зиду, Юрий 4814
Зинн, Ханс-Вернер 4634
И
Ивашов, Леонид 4484
Иващенко, Геннадий 4615
К
Калак, Дмитрий 4560, 4620-21, 4624
Калмык, Октавиан 4622
Караман, Серджиу 4851
Карамник, Илья 4944
Кетрарь, Вадим 4623
Кириллова, Евгения 4661
Коваленко, Ирина 4595, 4635
Кожокарь, Анатолий 4802
Козак, Игорь 4662
Козонак, Корнелия 4554
Косарев, Валерий 4543
Коцофана, Юлия 4726
Кошель, Ольга 4823
Крамник, Илья 4943
Крылов, Валентин 4544
Кулик, Виталий 4545
Л
Ломборг, Бьорн 4636
Лупу, Мариан 4546-47, 4578
Ляхова, Ирина 4823
М
Матисен, Йохан 4628
Маценко, Ирина 4781
Мельник, Виорел 4624-25
Михалаке, Корнелиу 4810
Михалаки, Юрий 4591
Мишин, Вадим 4654
Моисеев, Сергей 4811
Муази, Доминик 4492
Н
Най, Джозеф С. 4562
Нестерова, Оксана 4655
О
О’Нил, Луис 4563
П
Пасечная, Светлана 749
Петров, Николай 4836
Подлесная, Марина 4579
Попова, Ольга 4596
Поставнин, Вячеслав 4474
Пряшкэ, Ион 4554
Пытов, Анатолий 4853
Р
Рейдман, Олег 4618
Рогофф, Кеннет 4637
Родрик, Дэни 4580
Росетти, Илинка 4596
Россоховатская, Диана 4799
Рудягина, Олеся 4921
С
Савостин, Николай 4922
Сакс, Джеффри Д. 4786
Святченко, Иван 4548, 4656
Семенова (Юдович), Юлия 4940
Сидоренко, Анатолий 4447
Сидоров,Дмитрий 4622
Симанкова, Алла 4727-29
Скидельский, Роберт 4638
Слобозияну, Михаил 4450
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

211
Смешная, Татьяна 4448, 4578, 4591,
4819
Соловьева, Татьяна 4672
Сорочану, Тудор 4549-50,4654
Степанова, Татьяна 4824, 4836
Стиглиц, Джозеф Е. 4639
Т
Такий,Александр 4597, 4599, 4628
Таран, Ангелина 4779, 4816
Тарлев, Василе 4551
Ткачев, Валентин 4923
Ткачук, Мария 4730
Тхоров, Александр 4924
Тюренков, Михаил 4483

У

Узун, Елена 4837
Устиян, Иван 4579

Ф
Филип, Павел 4819
Фомин,Игорь 4447
Формузал, Михаил 4598
Функ, Иосиф 4852
Ц
Цвик, Маргарита 4812
Цеслюк, Владимир 4552
Цуркан, Владимир 4656
Цуркан, Марина 4810

Ч
Черга, Валерий 4672
Чешуев, Виссарион 4581
Чиботару, Виктор 4599
Ш
Шикирлийская,Марина 4598, 4640,
4815
Шиллер, Роберт 4582
Шимановская, Людмила 4798
Шимановская, Марина 4794, 4797
Шор, Илан 4812
Шлягун, Василий 4853
Штайнбрюк, Пеер 4629
Штефанец, Анатолий 4837
Я
Янчева, Анна 4564, 4814
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2009 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2009

212
Lista gazetelor, a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 9-2009

1. Alianţa Moldova Noastră
2. Altarul credinţei
3. Apropo magazin
4. Capitala
5. Comunistul
6. Curierul ortodox
7. Dezvoltarea
8. Dreptul
9. Economist
10. Europeanul
11. Făclia
12. Florile dalbe
13. Flux european . ed. de vineri
14. Jurnal de Chişinău
15. Literatura şi arta
16. Moldova suverană
17. Natura Nr 9
18. Pro Farmacia
19. Săptămîna
20. Sport plus
21. Timpul de dimineaţă
22. Tribuna copiilor
23. Univers pedagogic pro
24. Vocea poporului
25. Ziarul de gardă
26. Альянс Moldova Noastră
27. Кишиневские новости
28. Кишиневский обозреватель
29. Коммерсант plus
30. Коммунист
31. Молдавские ведомости
32. Независимая Молдова
33. Столица = Capitala
34. Экономическое обозрение
35. Эксперт новостей

213
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII................................ ................................ ................................ . 5
0 GENERALITĂŢI................................ ................................ ................................ .... 5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ ................. 5
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ........................... 5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 6
005 Conducere şi organizare. Management ................................ ............... 6
01 Bibliografie. Cataloage................................ ................................ .............. 6
08 Poligrafii. Lucrări colective................................ ................................ ....... 7
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ......................... 8
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ...................... 9
1/14 Filozofie ................................ ................................ ................................ .. 9
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................ .............. 10
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ........................... 10
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă................................ ................... 10
27 Creştinism. Religie creştină ................................ ................................ ..... 10
3 ŞTIINŢE SOCIALE................................ ................................ ............................... 11
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................ ........................... 11
32 Politică................................ ................................ ................................ ..... 11
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ................................ ... 12
34 Drept. Jurisprudenţă................................ ................................ ................ 16
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................ ............. 20
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ . 26
51 Matematică ................................ ................................ .............................. 26
53 Fizică ................................ ................................ ................................ ....... 27
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie................................ ........................ 27
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice................................ .................... 28
57 Ştiinţe biologice ................................ ................................ ....................... 28
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ........................... 29
61 Medicină ................................ ................................ ................................ .. 29

214
62 Inginerie. Tehnică în general ................................ ................................ ... 33
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice ................................ ................................ ................ 34
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei.......................... 34
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii................... 34
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................ .... 35
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii................................ ........................ 36
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT................................ ......................... 37
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ................................ ............................. 37
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie.... 37
82 Literatură................................ ................................ ................................ . 40
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE................................ ................................ ....... 50
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii............ 50
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie
sistematică). Geografie teoretică................................ .......................... 50
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ .............................. 50
93/94 Istorie................................ ................................ ................................ .. 51
94 Istorie generală. Istorie universală................................ .......................... 51
Autoreferate................................ ................................ ............................. 52
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 9-2009 ................................ .......... 55
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 9-2009 ................................ .......... 60
Index subiecte................................ ................................ .......................... 61
Index editori................................ ................................ ............................. 65
Index ISBN eronate ................................ ................................ ................. 65
INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE" ................................ ................... 66
0 GENERALITĂŢI................................ ................................ ................................ .. 66
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ ............... 66
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ......................... 66
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 67

215
005 Management ................................ ................................ ..................... 67
01 Bibliografie. Cataloage................................ ................................ ............ 67
02 Biblioteconomie ................................ ................................ ....................... 68
08 Poligrafii. Lucrări colective................................ ................................ ..... 68
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ .................... 68
159.9 Psihologie ................................ ................................ ...................... 69
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................ .............. 69
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ........................... 69
3 ŞTIINŢE SOCIALE................................ ................................ ............................... 69
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................ ........................... 69
32 Politică................................ ................................ ................................ ..... 70
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ................................ ... 70
34 Drept. Jurisprudenţă................................ ................................ ................ 73
35 Administraţie publică. Artă militară ................................ ........................ 75
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ................................ ......................... 75
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................ ............. 76
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor 78
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ . 78
51 Matematică ................................ ................................ .............................. 78
53 FIZICĂ ................................ ................................ ................................ ............ 79
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie................................ ........................ 79
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice................................ .................... 80
57 Ştiinţe biologice ................................ ................................ ....................... 80
58 Botanică................................ ................................ ................................ ... 81
59 Zoologie ................................ ................................ ................................ ... 81
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ........................... 81
61 Medicină ................................ ................................ ................................ .. 81
62 Inginerie. Tehnică în general ................................ ................................ ... 85
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice ................................ ................................ ................ 86
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii................... 87

216
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................ .... 88
67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE ............ 88
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ................................ ........................ 88
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT................................ ......................... 89
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ ...................... 89
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ................................ ............................. 89
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie.... 89
82 Literatură................................ ................................ ................................ . 90
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE................................ ................................ ....... 91
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ .................. 91
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne .. 91
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ .............................. 91
93/94 Istorie................................ ................................ ................................ .. 92
Index de nume la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 3-
2008................................ ................................ ................................ ..... 93
Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 3-
2008................................ ................................ ................................ ..... 98
CRONICA RECENZIILOR................................ ................................ ................. 99
0 GENERALITĂŢI................................ ................................ ................................ .. 99
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ ............... 99
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ .............................. 99
030 Lucrări de referinţă generale................................ ............................. 99
3 ŞTIINŢE SOCIALE................................ ................................ ............................... 99
32 Politică................................ ................................ ................................ ..... 99
34 Drept. Jurisprudenţă................................ ................................ ................ 99
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................ ........... 100
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .................... 100
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ............................... 100
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie................................ ...................... 101

217
56 Paleontologie ................................ ................................ ......................... 101
59 Zoologie ................................ ................................ ................................ . 101
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ......................... 101
61 Medicină ................................ ................................ ................................ 101
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice ................................ ................................ .............. 102
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT................................ ....................... 102
78 Muzică................................ ................................ ................................ .... 102
79 Divertisment. Recreare. Jocuri. Sport................................ .................... 102
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ................................ ........................... 103
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie.. 103
82 Literatură................................ ................................ ............................... 103
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE................................ ................................ ..... 107
908 Monografii ale localităţilor ................................ ............................. 107
93/94 Istorie................................ ................................ ................................ 107
94 Istorie generală. Istorie universală................................ ........................ 107
Index de nume la ″Cronica recenziilor″ Nr 3-2009........................... 108
CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ................................ .................... 110
0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ .......................... 110
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ ............. 110
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ....................... 110
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................ 110
005 Conducere şi organizare. Management ................................ ........... 110
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ............................ 110
069 Muzee ................................ ................................ ............................. 111
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............... 111
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ .................. 111
1/14 Filozofie................................ ................................ ......................... 111
27 CREŞTINISM................................ ................................ ................................ .. 112
3 ŞTIINŢE SOCIALE................................ ................................ ............................. 112

218
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................ ......................... 112
32 Politică................................ ................................ ................................ ... 113
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ................................ . 114
34 Drept. Jurisprudenţă................................ ................................ .............. 117
35 Administraţie publică. Artă militară ................................ ...................... 120
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ................................ ....................... 120
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................ ........... 121
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .................... 124
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ............................... 126
54 Chimie. cristalografie. Mineralogie................................ ....................... 126
59 Zoologie ................................ ................................ ................................ . 126
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ......................... 127
61 Medicină ................................ ................................ ................................ 127
62 Inginerie. Tehnică în general................................ ................................ . 129
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice ................................ ................................ .............. 129
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................ 130
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii................. 130
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite................................ .. 131
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ............... 132
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT...................... 132
72 Arhitectură................................ ................................ ............................. 132
73 Arte plastice ................................ ................................ ........................... 132
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură................................ ............ 133
78 Muzică................................ ................................ ................................ .... 133
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ .................... 134
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ................................ ........................... 134
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie.. 134
82 Literatură................................ ................................ ............................... 135
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE................................ ................................ ..... 141
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ................ 141

219
908 Monografii ale localităţilor ................................ ............................. 142
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ............................ 142
93/94 ISTORIE................................ ................................ ................................ .... 142
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2009................ 143
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2009. .......................... 148
CRONICA ARTICOLELOR DE ZIARE................................ ......................... 149
0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ .......................... 149
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ ............. 149
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ....................... 149
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ............................ 149
02 Biblioteconomie ................................ ................................ ..................... 150
030 Lucrări de referinţă generale................................ ........................... 150
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............... 150
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ .................. 151
1/14 Filozofie................................ ................................ ......................... 151
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ......................... 151
27 CREŞTINISM................................ ................................ ................................ .. 151
3 ŞTIINŢE SOCIALE................................ ................................ ............................. 152
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................ ......................... 152
32 Politică................................ ................................ ................................ ... 153
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ................................ . 163
34 Drept. Jurisprudenţă................................ ................................ .............. 170
35 Administraţie publică. Artă militară ................................ ...................... 173
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ................................ ....................... 174
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp li ber................................ ........... 175
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .................... 185
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ............................... 185
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice................................ .................. 186
57 Ştiinţe biologice ................................ ................................ ..................... 186

220
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ......................... 187
61 Medicină ................................ ................................ ................................ 187
62 Inginerie. Tehnică în general ................................ ................................ . 188
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice ................................ ................................ .............. 188
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii................. 189
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................ .. 190
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ................................ ...................... 191
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT...................... 191
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. Grădini ................................ ................................ ...... 191
73/76 Arte plastice. Arte decorative................................ ............................ 191
73 Arte plastice ................................ ................................ ........................... 191
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură................................ ............ 192
78 Muzică................................ ................................ ................................ .... 192
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ .................... 193
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ................................ ........................... 195
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie.. 195
82 Literatură................................ ................................ ............................... 196
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE................................ ................................ ..... 203
908 Monografii ale localităţilor ................................ ............................. 203
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ............................ 203
93/94 ISTORIE................................ ................................ ................................ .... 203
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 9-2009................. 205
Lista gazetelor, a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de
gazetă" Nr 9-2009................................ ................................ .............. 212


221
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 12,85
Coli ed. 9,20
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 12/09


Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.com
ISSN.Moldova@gmail.com ISMN_Moldova@gmail.com

http://www.bookchamber.md


Tipografia "Valinex" SRL

str. Florilor 30/1A, of. 26
B

Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91

Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->